You are on page 1of 22

5

Bill lohnson nalcy do na|milszych, a |cdnoczcnic na|bardzic| nic


bczpiccznych znanych mi osb. y|c i oddycha wcrsctcm z Matc
usza 6,10 ,Przy|d lrlcstwo Two|c, bqd wola Two|a |ako w nicbic,
tak i na zicmi. To woanic |cst gwnym przcsanicm ksiqki ,licdy
nicbo nawicdza zicmi. Podczas gdy wiclu chrzcci|an odlicza tyl
ko czas do chwili, kicdy p|dq do nicba, Bill nawou|c nas do tcgo,
bymy zaczli ciqgac nicbo na zicmi - tu i tcraz! Powinnimy pod
|qc to wyzwanic natychmiast.
Ta ksiqka budu|c wiar. lcst dla kadcgo chrzcci|anina wczwa
nicm do ycia, w ktrym znaki i cuda sq codzicnnq rzcczywi
stociq.
4YRX+\XY^^
starszy pastor, Toronto Airport Christian lcllowship
autor ,Thc lathcr's Blcssing
zaoycicl i prczcs Partncrs in Harvcst
,licdy nicbo nawicdza zicmi to rcwolucy|na ksiqka od dcski do
dcski przcpcniona wiarq. lady zwyky chrzcci|anin, ktry podc|
mic wyzwania, |akic rzuca nam autor, zacznic oglqdac rzcczy nic
zwykc, cuda, na co dzic.
AO]-KWZLOVV
wspzaoycicl Ncw Lifc Church
autor ,Wclcoming a Visitation of thc Holly Spirit
Bill piszc w sposb niczwyky, inspiru|c, wyposaa, a przcdc wszyst
kim przckazu|c czytclnikom ask do chodzcnia w sfcrzc cudw.
Stanowczo polccam t wy|qtkowq ksiqk.
-R+RX
starszy pastor, Harvcst Rock, Pasadcna, California/CA
6
Uwaga! Trcci zawartc w tc| ksiqcc wc|dq w konfrontac| z two
imi wqtpliwociami, nicwiarq i chorobami oraz spowodu|q, c two|c
oczckiwania wobcc Boga osiqgnq astronomiczny poziom! Nic|cdna
przcczytana przczc mnic ksiqka bya dla mnic inspirac|q. ,licdy
nicbo nawicdza zicmi rzucia mi wyzwanic. Gwarantu|, c spra
wi, c w twoim scrcu zakicku|c prawdziwa wiara, a two|c ycic zo
stanic odmicnionc.
4SWA1YV
wspzaoycicl Ministry to thc Nations
autor ,Thc Lost Art of lntcrccssion, ,Wastcd on lcsus
oraz ,Thc Coming Prophctic Rcvolution
lako m| przy|acicl i pastor Bill lohnson |cst dla mnic mcntorcm
w dqcniu do lrlcstwa Bocgo. Pas|a Billa nakicrowana na oglqda
nic lcgo lrlcstwa dzisia| na zicmi |cst silnic zakana i bi|c z kadc|
strony tc| ksiqki. Moim zdanicm ,licdy nicbo nawicdza zicmi to
lcktura przymusowa dla kadcgo, kto pragnic wiccgo spotkania
z ywym Bogicm.
6K\\c<KXNYVZR
midzynarodowy kaznodzic|a
autor ,Uscr lricndly Prophccy
W swo|c| ksiqcc pt. ,licdy nicbo nawicdza zicmi Bill lohnson
pokazu|c wszystkim, ktrzy w swoim chrzcci|askim yciu gorq
co pragnq wicc|, c wszystko |cst moliwc dla tych, ktrzy chodzq
zanurzcni w Duchu witym. To obowiqzkowa lcktura dla kadcgo,
kto chcc na co dzic chodzic w rzcczywistoci nadprzyrodzonych
dziaa Bocgo Ducha. licdy |q czytaam, Bg dotyka mnic tak
silnic, c mo|a wiara po prostu cksplodowaa! Nic byam w stanic
odoyc tc| ksiqki na bok.
2OSNS1,KUO\:R.
dyrcktor lris Ministrics
wspautorka ,Zawszc pod dostatkicm
7
Lcktura manuskryptu ,licdy nicbo nawicdza zicmi Billa lohnso
na bya prawdziwic budu|qca, poucza|qca i podnoszqca na duchu.
W 2 Piotra 1,12 czytamy: ,...utwicrdzcni w prawdzic, ktrq macic.
O tym wanic piszc pastor Bill.
,Prawda, ktrq mamy to rzcczy, ktrc Duch wity czyni w da
nym momcncic, i to, co Bg mwi do nas dzisia| i na dzisia|. Wiclc
ksiqck opisu|c lczusa |ako ,Tcgo, ktry by lub ,Tcgo, ktry przy|
dzic. lsiqka pastora Billa konccntru|c si wok lczusa |ako ,Tcgo,
ktry |cst.
au|, c nic miacm dostpu do tych matcriaw 50 lat tcmu, kicdy
sam zaczynacm sub, alc fragmcnt z lsigi Lstcry 4,14 kwitu|c
sytuac| w tych kilku sowach: ,na taki czas, |ak obccny. Chodzi
o mylcnic w katcgoriach tcraz. Bdzicsz zachwycony wiadcctwa
mi nicsamowitych cudw, |akic ma|q mic|scc w naszych dniach. Ta
ksiqka to cncrgctyzu|qcy przykad ,prawdy, ktrq mamy.
Dziku|, pastorzc Billu lohnsonic, za to, c wylcwasz w tym, co na
pisac, swo|c scrcc. ,licdy nicbo nawicdza zicmi to spcnicnic
obictnicy z l loryntian 1,5 - w Nim |cstcmy ubogaccni wc wszyst
ko, takc w t niczwykq lcktur.
.SMU7SVV]
midzynarodowy kaznodzic|a
autor ,God's Word lor You oraz ,Marriagc Bliss
To chyba na|bardzic| pobudza|qca wiar ksiqka, |akq kicdykolwick
czytaam! Zdrowa tcologicznic, zawicra w sobic wnikliwc wska
zwki dotyczqcc ycia chrzcci|anina w tym wiccic. Bill lohnson
mgby rozpoczqc niq kolc|nq rcformac|!
=^KMOc-KWZLOVV
wspzaoyciclka Ncw Lifc Church
oraz Praying thc Biblc lntcrnational
S
Ta ksiqka uwalnia nad Boq armiq ob|awicnic, ktrc przcnosi |q
w sfcr dziaa pynqcych z scrca lrlcstwa. Bill lohnson pokazu|c
nam, c lrlcstwo Boc to nic tylko kraina przyszoci, alc rwnic
dzica, ktrc mogq nam towarzyszyc tu i tcraz.
-KV:SO\MO
dyrcktor Hcaling Rooms Ministrics
Spokanc, Waszyngton (stan)
Przcczytacm |u nic|cdnq ksiqk na tcmat cudw i suby uzdro
wicnia. lsiqka Billa lohnsona to nic tylko podrcznik uzdrawia
nia. Zawicra pcnc ob|awicnia nauczanic i kluczc do ycia w sfcrzc
cudw. Wicrz, c odnalcc w nic| mona wiclc ukrytych prawd
i ob|awicnia, ktrymi dziclimy si w tych dniach ostatccznych - pod
stawowa lcktura dla tych, ktrzy chcq przy|qc i przckazywac dalc|
rzcczywistoc krlcstwa mocy, uzdrowicnia, znakw i cudw.
>YNN,OX^VOc
dyrcktor, lrcsh lirc Ministrics
midzynarodowy kaznodzic|a
9

=ZS]^\OMS
PRZLDMOWA ............................................................................................................................................................................. 11
SOWO WSTPNL ................................................................................................................................................................ 13
WSTP ....................................................................................................................................................................................... 21
ROZDZlA 1 Zwycza|nc chrzcci|askic ycic ............................................................... 23
ROZDZlA 2 Odnowionc Posannictwo .................................................................................... 29
ROZDZlA 3 Pokutowac, by u|rzcc .................................................................................................. 39
ROZDZlA 4 Wiara - zakotwiczona w rzcczywistoci nicwidzialnc| 49
ROZDZlA 5 Modlitwa, ktra ciqga nicbo na zicmi ......................................... 69
ROZDZlA 6 lrlcstwo i Duch ............................................................................................................... S5
ROZDZlA 7 Namaszczcnic a duch antychrysta .......................................................... 97
ROZDZlA S Nauczanic prowadzqcc do spotkania ............................................. 109
ROZDZlA 9 Dzica O|ca ............................................................................................................................. 123
ROZDZlA 10 Bczsilnoc: nicpotrzcbna i niczrwnowaona .................. 135
ROZDZlA 11 Wysoka ccna nicwiclkic| mocy ................................................................. 153
ROZDZlA 12 Nasz dug wobcc wiata: Spotkanic z Bogicm .................... 171
ROZDZlA 13 Nasza tosamoc w tym wiccic ............................................................ 1S9
ROZDZlA 14 W roli na|cdcw! .................................................................................................... 201
ROZDZlA 15 lak przcgapic przcbudzcnic ........................................................................... 207
ROZDZlA 16 Przcnikanic struktur Babilonu .................................................................... 219
ROZDZlA 17 Obccnc przcbudzcnic ............................................................................................ 235
11
:\dONWYaK
T
cn wiat rozpaczliwic potrzcbu|c ob|awicnia prawdziwcgo
Boga. lczus ob|awi O|ca swoim uczniom, a tcraz my pozostali
my, |ako lcgo loci, z takim samym zadanicm.
To pokazywanic O|ca to midzy innymi dcmonstrowanic lcgo
mocy. Znaki i cuda pokazu|q, c Bg |cst potny i c intcrcsu|c si
nami. Uzdrowicnia i uwolnicnia z mocy dcmonicznych sq mocnym
i bardzo przckonywa|qcym dowodcm lcgo mioci do czowicka.
Alc y|qc w Luropic, |cstcmy czciq zachodnic| cywilizac|i,
ktra |cst bardzo rac|onalna. Nic przcwidu|cmy mic|sca na rzcczy,
ktrych nic da si wytumaczyc. Na rzcczy nadprzyrodzonc nicwic
lc |cst mic|sca, nawct w lociclc. lcli zdarzy si co niczwykcgo,
kto zostanic uzdrowiony, czy to z drobnc| dolcgliwoci czy tc
z powanc| choroby - na|picrw szukamy naturalncgo wy|anicnia.
Doszlimy do takicgo mic|sca w naszych przckonaniach i sposobic
mylcnia, c |cli kto mwi, c dowiadczy cudu, to musi |cszczc
udowodnic, c wydarzcnic nic byo moliwc w sposb naturalny.
Mocmy porwnac si do bibli|ncgo Nazarctu, w ktrym nawct sam
Pan lczus ,nic mg tam dokonac adncgo cudu, tylko nicktrych
chorych uzdrowi, wkada|qc na nich rcc (Lwangclia Marka 6,5).
Czy nic |cst |u czas, aby ta sytuac|a si zmicnia` Ta ksiqka rzu
ca nam wyzwanic, abymy zmicnili istnic|qcy stan rzcczy, abymy
12
ponownic stali si lociocm, ktry ma wiar w nadprzyrodzonc
go Boga i rcgularnic dowiadcza przc|aww lcgo mocy w postaci
uzdrowic i innych nadprzyrodzonych wydarzc. Czy nic tsknisz
za takim lociocm` lu czas, aby pod|qc to wyzwanic.
lsiqka ,licdy nicbo nawicdza zicmi zostaa napisana przcz
przywdc z naszc| zachodnic| czci wiata. l dlatcgo |cst mi bar
dzo bliskic to, co autor piszc. Szczcglnic zachca|qcc |cst to, c nic
sq to czysto tcorctycznc rozwaania Sowa Bocgo. Bill lohnson nic
tylko naucza i wicrzy, alc sam to praktyku|c i uczy innych, |ak do
wiadczac mocy Boc|.
Zachcam Ci, nic tylko przcczyta| t ksiqk, alc podc|mi| wy
zwanic, ktrc ona rzuca!
+XN\dOT8Nd_]SKU
pastor zboru lBwCH w Warszawic
53/.C83/,98+A3/.D+D3/73
13
=YaYa]^ZXO
l
icdy zamicrzam przcczytac |akq ksiqk, zawszc zada| so
bic na|picrw dwa pytania: Czy |c| autor y|c w zgodzic z tym,
o czym piszc` Czy w |cgo/|c| subic mona znalcc poparcic dla
przcsania tc| ksiqki` lcli odpowicd na oba tc pytania nic |cst zdc
cydowanic i niczaprzcczalnic twicrdzqca, odkadam ksiqk z po
wrotcm na pk.
W przypadku ,licdy nicbo nawicdza zicmi i Billa lohnsona
znacm autora i |cgo sub, zanim wziqcm manuskrypt do rki.
Ponicwa odpowicd na wyc| wymicnionc pytania bya stanowczo
twicrdzqca, z przy|cmnociq go przcczytacm.
Po raz picrwszy usugiwacm w Bcthcl Church, w Rcdding, w la
lifornii, ktrcgo pastorcm |cst Bill lohnson, w roku 2001, kilka mic
sicy po micrci mo|c| ony. Mnic| wicc| w tym samym czasic, kilka
micsicy przcd swo|q wizytq w Bctcl, miacm okaz| przcsuchac
par kasct z nauczanicm Billa lohnsona. Bylimy z onq mac
stwcm przcz 47 lat i podczas pobytu w Rcdding bycm w stanic bar
dzo osobistc| aoby po |c| stracic. Czas usugiwania w tym mic|
scu okaza si dla mnic czascm, kicdy mi takc usugiwano wc
wspaniay sposb. Nauczacm w School of Supcrnatural Ministry,
a wic miacm stycznoc z duq grupq ludzi, ktrzy z radykalnym
zapacm szukali Bocgo lrlcstwa. Dowicdziacm si, c tcmatcm
14
ich studiw byo lrlcstwo Boc, a za|cia byy tylko czqstkq szcr
szcgo programu szkolcniowcgo. Byli nastawicni na przygotowanic
do suby lrlcstwa. Po zakoczcniu za|c prowadzqcy ogasza:
,Nauczylicic si czcgo na tcmat lrlcstwa, tcraz wy|dcic na zc
wnqtrz i rbcic to, co robiq |cgo micszkacy!. Tak robili... w ccn
trach handlowych, na ulicach, w ksigarniach i kawiarniach! Oczc
kiwali rczultatw i oglqdali rczultaty!
Odnioscm wracnic, c ta grupa godnic rcprczcntowaa ducha
spoccznoci Bcthcl Church, ktry zdawa si mwic ,Bdzicmy
szukac lrlcstwa, zna|dzicmy |c, ogosimy to, co odkrylimy, i roz
damy innym!
Tu przcd tym, |ak przy|cchacm odwicdzic Bcthcl Church i Billa
lohnsona po raz drugi, dowicdziacm si, c mo|a narzcczona, lcr
ry, ma raka. lcrry, ktra obccnic |cst mo|q onq, miaa wyznaczony
tcrmin powanc| opcrac|i na kilka dni po naszc| wizycic w Bcthcl
Church. Podczas naszcgo pobytu w Bcthcl dwa niczalcnc zcspoy
usugu|qcych oraz pcwnc macstwo modlili si z nami w nicsa
mowity i pccn mocy sposb. adcn z tych zcspow nic zna trcci
modlitwy ani wrac pozostaych. Byo to radosnc dowiadczcnic,
ktrc w potny sposb podbudowao naszq wiar i ufnoc, |ako
c wszystkic trzy grupy byy zgodnc: ,Bdzic ya i doqczy do cic
bic w subic poszcrza|qc |q |cszczc. Opcrac|a odbya si kilka dni
pnic|, a dzi lcrry |cst mo|q onq i usugu|c razcm zc mnq, wolna
od choroby. To, czcgo dowiadczylimy w Bctcl, |cst dla nas dcmon
strac|q wanoci przcsania zawartcgo w tc| ksiqcc.
Ta pozyc|a zawicra wskazwki i napisana |cst z pcrspcktywy,
ktrq mona strccic w |cdnym zdaniu: ,Co dzic|c si, gdy nicbo
nawicdza zicmi`. lsiqka, ktrq trzymasz w doniach, |cst do
sownic nic z tcgo wiata! Mwi o rzcczach nicwidzialnych, a |cd
noczcnic bardzic| rcalnych ni oczy, ktrc czyta|q tcraz tc sowa.
53/.C83/,98+A3/.D+D3/73
15
Mwi o wiccznc| rzcczywistoci, |cszczc nic w pcni widocznc|, nic
w pcni wypowicdzianc|, a mimo to dostpnc| tcraz, czcka|qcc| na
akt posuszcstwa kadcgo, czy to po|cdynczc| osoby czy grupy, kto
gotowy |cst ,szukac na|picrw lrlcstwa Bocgo i sprawicdliwoci
|cgo (Mat 6,33).
,licdy nicbo nawicdza zicmi bardzo mi si podoba i z podcks
cytowanicm czckam na momcnt, w ktrym wkroczy na chrzcci|a
skq sccn. Ta ksiqka naprawd mi si podoba, ponicwa wskazu|c
na rzcczywistoc nadrzdnq w wiccic, ktrcgo uwaga |cst pra
wic cakowicic skupiona na rzcczywistoci podrzdnc|. lady, kto
uwanic czyta Bibli, wic, c dchniu|c ona rzcczywistoc nadrzd
nq |ako ,nicwidzialnq i wiccznq, podczas gdy rzcczywistoc pod
rzdna |cst ,doczcsna, a wic przcmi|a|qca (zob. 2 lo 4,1S). Wiara,
nauczanic i suba Billa lohnsona konccntru|q si wok rzcczywi
stoci nadrzdnc|, rzcczywistoci lrlcstwa, z zaocnicm, c |cst
ona wystarcza|qco silnym czynnikicm, by odmicnic obliczc ,tcgo,
co widzialnc.
Ta ksiqka naprawd mi si podoba, ponicwa bcz skrupuw
ogasza, c styl ycia micszkaca lrlcstwa i moc Boa ma|q byc
czciq zwycza|ncgo chrzcci|askicgo ycia. Rzcczy w nic| opi
sanc to nic rzadko spotykanc, cgzotycznc w swc| naturzc przy
padki, ktrc oglqdac nam przy|dzic tylko w wy|qtkowych okolicz
nociach, alc samo bi|qcc scrcc ycia i suby kadcgo obywatcla
lrlcstwa.
Ta ksiqka naprawd mi si podoba, ponicwa mwi o koniccz
noci pokuty, ,zmiany sposobu mylcnia |ako o wymogu pozwala|q
cym u|rzcc i wc|c do lrlcstwa. Ta kwcstia poruszona |cst zwilc,
alc dosadnic, w rozdzialc 1 oraz nicco rozwinita w rozdzialc 3.
Ta ksiqka naprawd mi si podoba, ponicwa |cst wczwanicm
do duchowc| rcwoluc|i, ktra odmicni obliczc zicmi, i opowiada
=9A9A=>:8/
16
o tym, |ak |cdcn koci moc tcgo dokonywac przcmicnia|qc swo|c
osicdlc, miasto, dalszq okolic ,osoba po osobic.
Ta ksiqka naprawd mi si podoba, ponicwa pokazu|c, c prak
tyczna wiara (czy istnic|c wiara inncgo rodza|u`) |cst bczsprzccz
nic zakorzcniona w rzcczywistoci nicwidzialnc| i wyrasta|qc z nic|
rozrasta si w rzcczywistoc widzialnq. Pokuta sprawia, c zaczy
namy widzicc lrlcstwo, a to z kolci rozbudza wiar. Tcgo tcmatu
dotyczy rozdzia 4.
Ta ksiqka naprawd mi si podoba, ponicwa obc|mu|c |q klam
ra sfcry cudw! Picrwszych kilka stron to opis cudu na wcsclu (pra
wic |ak w przypadku lczusa i wcscla w lanic). Na ostatnich stronach
czytamy o cudownym uzdrowicniu dziccka.
Ta ksiqka naprawd mi si podoba, ponicwa rzucia mi wy
zwanic, bym modli si w duchu lrlcstwa, otwicra|qc sobic w tcn
sposb dostp do mocy i ciqga|qc nicbo na zicmi. lrlcstwo Boc
rzuca nowc, prawdziwc wiato na wszystkic aspckty chrzcci|a
skicgo ycia, wqcznic z modlitwq.
Ta ksiqka naprawd mi si podoba, ponicwa |asno okrcla
praktycznc rczultaty i owocc znakw oraz cudw. Nic gonimy za
tymi rzcczami, alc obiccanc nam zostao, c cuda i znaki bdq to
warzyszyc wicrzqcym.
Wrcszcic, ta ksiqka naprawd mi si podoba, ponicwa pozosta
wia po sobic intcnsywnc pragnicnic poznawania Boga lcpic|, bycia
z Nim w bliszc| rclac|i oraz suby w Nim i w lcgo mocy w spo
sb bardzic| intcnsywny ni kicdykolwick. Do tcgo dochodzi nic
cicrpliwc, pcnc ckscytac|i oczckiwanic, by dowicdzicc si, co Bg
ma w planic na przyszoc - dla mnic samcgo oraz dla cacgo Ciaa
Chrystusa - w dzicdzinic dziclcnia si Chrystuscm zc wiatcm.
Czytacm t ksiqk z prawdziwym, choc stopniowo gasnqcym
alcm, c co takicgo nic wpado w mo|c rcc 55 lat tcmu, kicdy
53/.C83/,98+A3/.D+D3/73
17
zaczynacm sub. Tcn al powoli wygasa, ponicwa wicm, c Bg
moc nadrobic tc lata utraconc bqd ograniczanc w swoim potcn
c|alc przcz mo|q nicwicdz.
Polccam t ksiqk tobic nic bcz cickawoci co do tcgo, |aki wpyw
|c| lcktura bdzic miaa na two|c ycic. Czyta| |q powoli i uwanic
i wprowadza| w ycic to, czcgo Bg bdzic ci przcz niq uczy. Wic
rz, c |c| rczultatcm w twoim yciu bdzic inwaz|a nicba!
4KMU<>KcVY\
prczcs Dimcnsions Ministrics
Mclbournc, lloryda
l
siqka Billa lohnsona pt.: ,licdy nicbo nawicdza zicmi za
wicra przcsanic, ktrc |cst w dzisic|szym lociclc bardzo po
trzcbnc. lonfrontu|c wiclc z naszych ,witych krw. Niczym Gc
dcon, lohnson musia zaczqc od wyniszczcnia aszcr tkwiqcych na
podwrku locioa. lcst to czowick z mis|q obudzcnia locioa. Po
raz picrwszy, odkqd spotkacm lohna Wimbcra, w tak duym stop
niu porwao mnic czy|c zrozumicnic znaczcnia cwangclii lrlc
stwa Bocgo. Nic udao mi si |ak dotqd spotkac pastora bardzic|
oddancgo ,goszcniu cwangclii z mocq ni Bill lohnson. Opowic
ci o cudach i uzdrowicniach, |akich dokonu|q ,zwykli mali ludzic
w tym zborzc, sq naprawd nicsamowitc. lsiqka lohnsona nic
mwi o tcorctycznych moliwociach, nic gosi tcologii czczych
obictnic ani nic promu|c wymwck dla chrzcci|astwa, ktrcmu
brak mocy. W zamian proponu|c praktycznc, wyprbowanc stra
tcgic dziaania, pozwala|qcc na odpicranic krlcstwa cicmnoci
i wprowadzanic na |cgo mic|scc panowania krlcstwa wiatoci.
au|, c nic poznacm pastora Billa lohnsona wczcnic|. My
l, c wtcdy bybym w danym momcncic dalc| w swoim dqcniu
=9A9A=>:8/
1S
do chodzcnia i dziaania w mocy lrlcstwa Bocgo, ni |cstcm
w rzcczywistoci.
,licdy nicbo nawicdza zicmi to lcktura obowiqzkowa dla
wszystkich pastorw i lidcrw dzisic|szcgo locioa. lc| autor |cst
pastorcm z rodziny o piciopokolcniowc| tradyc|i pcnicnia tc| funk
c|i w duchu ziclonowiqtkowym - czy mona znalcc lcpszq pcr
spcktyw, kicdy mowa o dziaaniu Ducha witcgo, a w szczcglno
ci o darach uzdrowicnia` W ciqgu ostatnich dzicwiciu lat podry
miacm przywilc| poznac bardzo wiclu pastorw z USA i lanady.
Sqdz, c Bill lohnson ma wicc| do powicdzcnia na tcmat ,cwangc
lii mocy ni ktrykolwick inny z nich. Choc |cgo zbr |cst zrzcszony
pod szyldcm Asscmbly of God, a nic Vincyard, Bill lohnson ma w so
bic wicc| z duchowcgo DNA lohna Wimbcra ni |akakolwick inna
znana mi osoba, szczcglnic kicdy chodzi o |cgo pas| do suby
w darach uzdrowicnia i dziaania Ducha witcgo. lcst czowickicm
radykalnym, wictnym pastorcm i nauczyciclcm oraz apostolskim
goscm w dzisic|szym lociclc. Przcsanic, ktrc gosi, to nic odbi
tc ccho, to gos woa|qccgo na pustyni: ,Gotu|cic drog dla Bocgo
lrlcstwa, ktrc |cst blisko.
lsiqka pcna |cst stwicrdzc o potnym znaczcniu - au|,
c sam nic |cstcm ich autorcm. Z tych stron wydobytych zostanic
bardzo wiclc wspaniaych cytatw, takich |ak tcn: ,lcdnq z tragcdii,
|akic nicsic zc sobq osabionc poczucic tosamoci, |cst |cgo wpyw
na naszc zrozumicnic Pisma. Liczni, |cli nic wszyscy, tcolodzy po
pcnia|q bqd w wydobywaniu z pism prorokw wszystkicgo, co do
brc, i zamiataniu tcgo pod dywan o ta|cmniczc| nazwic Tysiqclctnic
lrlcstwo ... lcstcmy tak silnic przcsiqknici nicwiarq, c |akakol
wick myl sto|qca w opozyc|i do powyszcgo wiatopoglqdu (dys
pcnsac|onalistyczna wiz|a sabcgo locioa czasw ostatccznych)
uwaana |cst za diabclski wymys.
53/.C83/,98+A3/.D+D3/73
19
lnnc znamicnnc cytaty to: ,Nicwiara zakorzcniona |cst w tym, co
widzialnc, rac|onalnc i oddziclonc od Boga. Stawia wiat naturalny
ponad wiatcm nicwidzialnym... Nicwiara to wiara w rzcczywistoc
podrzdnq oraz ,Wiara tcdy |cst zc suchania. Nic zc syszcnia. To
scrcc, ktrc sucha - w czasic tcranic|szym, gotowc |cst otrzymac
nicbiaski adunck wiary. Suchanic tcraz |cst kluczcm do wiary.
,licdy nicbo nawicdza zicmi to dla locioa sygna pobudki.
lcst micrtclnym cioscm dla tcologii goszqcc|, c dary Ducha wi
tcgo ustay wraz z Picrwszym lociocm, wyzwanicm dla ,dyspcn
sac|onalizmu oraz wczwanicm dla tych, ktrzy wyrasta|q z ruchu
ziclonowiqtkowcgo, by powrcili do swoich korzcni. lsiqka |cst
solidnic osadzona w Pimic witym i ukazu|c scrcc czowicka, kt
ry kocha nic tylko Ducha, alc takc Sowo Boc. lohnson ukazu|c
nam Sowo przcz pryzmat wiccgo ob|awicnia i pozwala na to, by
Biblia mwia do nas na nowo. Zmusza nas do tcgo, abymy zoba
czyli, co tak naprawd mwi, zamiast przcc przcd sicbic z klapkami
poprawnoci tcologicznc| na oczach.
Niccicrpliwic czckacm, a Bill skoczy pisac, bym mg umiccic
t pozyc| na swoim stoisku z ksiqkami podczas spotka, ktrc or
ganizu|cmy. Ma tak wiclc do powicdzcnia, c kicdy razcm usugu|c
my, staram si |ak mog nic ominqc adncgo z |cgo wykadw. Sq na
to zbyt bogatc. W cpocc rnorodnoci zasad i stratcgii dobrzc |cst
usyszcc z czyich ust wczwanic do powrotu do stratcgii cwangcli
zac|i stosowanc| przcz lczusa.
<KXNc-VK\U
Global Awakcning Ministrics
midzynarodowy kaznodzic|a
autor ,God Can usc Littlc Ol' Mc
=9A9A=>:8/
20
21
A]^Z
l
ilka lat tcmu podczas przy|cia organizowancgo z okaz|i
90. urodzin mo|cgo wu|ka Davida Morkcna podsuchacm roz
mow, ktra poruszya mnic do gbi. Uroczystoc zgromadzia nic
tylko pokany tumck czonkw |cgo rodziny, alc takc kilku |cgo
przy|aci w subic. W modoci wu|ck by solistq w subic Aimcc
Scmplc McPhcrson, nastpnic zosta mis|onarzcm i wyruszy do
Chin i na Sumatr, by w kocu stac si prawq rkq Billy'cgo Graha
ma. lcgo osiqgnicia sq imponu|qcc, alc to tcmat na innq okaz|.
Pod konicc wicczoru zobaczycm grupk kilku starszych wi
tych, ktrzy sicdzicli i rozmawiali. Zauwaycm, c tcmatcm ich
rozmowy byo wylanic Ducha witcgo podczas suby Aimcc Scm
plc McPhcrson, i nic potrahcm powstrzymac si, by nic podsuchac,
o czym mwiq. lcdcn z nich powicdzia z modzicczym cntuz|a
zmcm ,To byo nicbo na zicmi. Sicdzicli tam, 70 lat po tych wyda
rzcniach, a oczy byszczay im cntuz|azmcm na wspomnicnic rzc
czy, o ktrych innym byc moc nawct si nic nio. Tc dowiadczcnia
stay si dla nich standardcm, z ktrym porwnywali kady kolc|ny
dzic. Ta wiadomoc przcszya mnic na wskro.
Mo|c scrcc ponic w oczckiwaniu na nadchodzqcc Boc poru
szcnic. y| przcbudzcnicm, ktrc rozwi|a si wok nas, i wicrz,
c bdzic ono wikszc i wspanialszc ni wszystkic dotychczasowc
22
poruszcnia razcm wzitc, a do lrlcstwa wprowadzi ponad miliard
dusz. Alc w tamtc| |cdnc| chwili aowacm, c nic mog cofnqc si
w czasic.
Zc strony mo|cgo taty poprzcdziy mnic cztcry pokolcnia pasto
rw, zc strony mamy trzy, wychowywacm si wic nicustannic su
cha|qc o wiclkich dzicach Boych. Moi dziadkowic suchali kaza
Smitha Wigglcswortha i innych znaczqcych przywdcw przcbu
dzcniowych. (Pamitam, |ak dziadck powicdzia mi, c ,nic kady
lubi Wigglcswortha. Oczywicic dzi |cst powszcchnic i wysocc cc
niony. lzraclici tc kochali swoich prorokw po ich micrci.)
Dziadck i babcia Morkcn zostali ochrzczcni w Duchu witym
w 1901 i 1903 r. (odpowicdnio) i uwiclbiali opowiadac o tym, co
w yciu oglqdali i czcgo dowiadczyli. Od 25 lat sq w nicbic. au|
tylko, c nic mog |cszczc raz usyszcc ich opowicci i zadac im py
ta, ktrych nic zadacm, kicdy bycm mody. Dzisia| znaczyoby to
dla mnic o wiclc wicc|.
Wdrwka, ktrq opisu| w tc| ksiqcc, rozpocza si dla mnic
wiclc lat tcmu. Chciacm oglqdac cwangcli w yciu takq samq, |aka
|cst na pimic. Dla mnic bya to kwcstia wicrnoci Bogu. Szybko
|cdnak stao si |asnc, c ta podr bdzic mnic duo kosztowac.
licdy dqymy do tcgo, co inni ignoru|q, napotykamy wiclc nicpo
rozumic.
Nic mogcm ograniczac swoich dqc i wartoci do tcgo, co byo
wygodnc dla innych. Bdqc optany obictnicq, nic mam wyboru.
Rcszt swo|cgo ycia spdz na docickaniu, czcgo moc doko
nac osoba, ktra zgodzi si piclgnowac danc od Boga pragnicnic
oglqdania rzcczy nicmoliwych, ktrc powodu|q klkanic na imi
lczusa. Stawiam wszystko na |cdnq kart. Nic ma ,planu B. Z takq
postawq pisz.
53/.C83/,98+A3/.D+D3/73
23

1DacMdKTXO
MR\dOMSTK]USOcMSO
8SOTO]^XY\WKVXOTOVSMR\dOMSTKXSXXSOZ\KQXSOYQVNK
^OQYMYXSOWYVSaOAXK]dON_MRYaO.8+aZS]KXc
dY]^KQNYL]O\aYaKXSKTKUa]dc]^USOXSOWYVSaYMS
U^\OXK]Y^KMdKT_QSXKTUYVKXKXKSWS4Od_]K
B
ya zimna dcszczowa sobota. Rozcsalimy zborowc autobu
sy do na|bicdnic|szych dziclnic Rcdding, naszcgo miastcczka,
by odnalazy ubogich i bczdomnych. Pastwo modzi niccicrpliwic
czckali na ich powrt. Przygotowali wspaniay posick, by uczcic
przybycic na|wanic|szych goci na ich lubic.
Ralph i Collccn poznali si pracu|qc razcm w naszym kociclc w su
bic dla potrzcbu|qcych. qczya ich pas|a dla Boga i mioc dla ubogich.
Tworzqc list prczcntw lubnych, ktrc chcicliby dostac, Ralph i Col
lccn nic skorzystali |ak wikszoc par modych z ofcrty dobrcgo domu
towarowcgo, alc wybrali upominki w supcrmarkccic. Znalazy si wrd
nich wyqcznic cicpc kurtki, czapki, rkawiczki i piwory, ktrc... micli
zamiar podarowac swoim QYMSYW. To nic mia byc zwycza|ny lub.
24
licdy spotkacm si z nimi przcd samym lubcm, powicdzicli, c
chcq, abym pozosta wraliwy na gos Ducha witcgo, gdyby oka
zao si, c Bg chcc kogo uzdrowic w trakcic ccrcmonii lubnc|.
Gdybym otrzyma sowo wicdzy dotyczqcc czy|cgo uzdrowicnia,
miacm w tym samym momcncic przcrwac uroczystoc i modlic
si o chorych. lako pastor bycm podckscytowany i nic mogcm si
doczckac, cby zobaczyc, co si wydarzy. Ralph i Collccn stworzyli
zbyt dobrc aK\_XUSNVKM_Na by Bg mg nic dokonac czcgo nad
zwycza|ncgo.
Rozpocza si uroczystoc. lcli nic liczyc tcgo, c czas uwiclbic
nia by nicco duszy, a po nim nastqpio krtkic goszcnic cwangclii
i modlitwa o zbawicnic, przcbicga cakicm zwycza|nic.
Nictypowc byo natomiast oglqdac wrd goci wcsclnych ludzi,
ktrzy przyszli po prostu, cby co z|cc. Nic byo to zc. Po pro
stu nictypowc. Po zakoczcniu uroczystoci lubnc| pastwo mo
dzi udali si bczporcdnio na mic|scc, gdzic odbywao si wcsclc,
stanli za stocm i nakadali swoim gociom |cdzcnic. Posick by
wymicnity. Godni zostali nasyccni. Bogu si to podobao.
Alc zanim lub si w oglc rozpoczq, podcszy do mnic dwic czy
trzy osoby, ktrc poinformoway mnic z radociq w gosic: ,lcst tu
kto, komu zostao tylko 2,5-3 lata ycia!. To by kamic milowy.
Cuda uzdrowicnia stay si bardzic| powszcchnc, do tcgo stopnia, c
micrtclna choroba stawaa si potcnc|alnq okaz|q do dowiadczc
nia cudu zamiast czym, czcgo nalcy si bac. lu to samo w sobic
|cst dla mnic spcnicnicm marzc - ludzic Amcryki Pnocnc| oczc
ku|qcy od Boga nadprzyrodzonych dziaa.
-?.A-31.+6=DC
Mia na imi Lukc. Tak |ak wikszoc ludzi, ktrzy przyszli na
lub z ulicy, on i |cgo ona lcnnifcr po|awili si, ponicwa wicdzic
53/.C83/,98+A3/.D+D3/73
25
li, c dostanq co do z|cdzcnia. Lukc mia trudnoci z chodzcnicm,
musia uywac laski. Dodatkowo na obu przcdramionach i doniach
mia zaoonc szyny, a na szyi duy konicrz ortopcdyczny.
Po posiku m| brat Bob i |a przyprowadzilimy ich do kociclnc|
kuchni, dopytu|qc si o szyny na rkach Lukc'a. Powicdzia, c cicrpi
na zcsp cicni nadgarstka. Spytacm, czy zgodziby si zd|qc szyny
i pozwoli nam si o sicbic modlic. Odpowicdzia, c tak. (Zawszc,
o ilc to moliwc, staram si usunqc wszclkic clcmcnty, w ktrych
dana osoba moc pokadac zaufanic zamiast zaufac Bogu.) licdy
Lukc by gotowy, pooylimy rcc na |cgo nadgarstkach nakazu|qc,
by ^_XOVO w nich si otworzyy, a wszclkic drtwicnic i bl znikn
y. W chwil pnic| Lukc swobodnic porusza domi cicszqc si
uzdrowicnicm, ktrc otrzyma.
licdy spytalimy, dlaczcgo chodzi o lascc i co |cst nic w po
rzqdku z |cgo nogq, opowicdzia o potwornym wypadku, |akicgo
pad oharq. W |cgo wyniku zaoono mu protcz ydki i uda oraz
straci poow |cdncgo z patw pucnych. Chodzcnic sprawia
o mu trudnoci i byo bolcsnc. licdy chirurdzy poskadali go po
wypadku, okazao si, c |cdna |cgo noga |cst o 2,5 cm krtsza.
Poprosicm Lukc'a, by usiad, i zachcicm go i |cgo on, by bacz
nic obscrwowali, co bdzic robi Bg. Unioscm i przytrzymacm
nogi Lukc'a tak, by zarwno rnica dugoci |ak i zmiany, ktrc
miay nastqpic, byy |asno widocznc. Nakazalimy nodzc urosnqc.
Urosa. Lukc wsta i zaczq przcnosic ciar ciaa z nogi na nog
zupcnic |akby przymicrza nowc buty, w kocu powicdzia ,No,
tcraz |cst dobrzc. Rcakc|c osb nicuczszcza|qcych do adnc
go kocioa sq zazwycza| bardzo konkrctnc... i bardzo orzcwia
|qcc. Zaproponowacm, by Lukc przcszcd si w t i z powrotcm
po pomicszczcniu kuchcnnym. Zrobi to chtnic, nic odczuwa|qc
adncgo blu. Bg dziaa. Uzupcni braku|qcc dwa i p ccnty
DAC-D+48/-2<D/-34+=53/C-3/
26
mctra koci i usunq wszclki bl spowodowany wypadkicm, |aki
przcy Lukc.
Naszc nastpnc pytanic dotyczyo |cgo karku. Dowicdziclimy
si, c mia raka i zgodnic z diagnozq pozostao mu |cszczc tylko
2-3 lata. Wy|ani, c potrzcbu|c konicrza podtrzymu|qccgo z po
wodu utraty mini w tym mic|scu. lonicrz utrzymywa |cgo gow
w odpowicdnic| pozyc|i. W trakcic tc| rozmowy dookoa staa |u
spora grupka ludzi. Zcbrali si nic w charaktcrzc gapiw, alc |ako
uczcstnicy. Na mo|q prob Lukc zd|q konicrz, podczas gdy |cdcn
z mczyzn z naszcgo kocioa, ktry by lckarzcm, podtrzymywa
|cgo gow w bczpiccznc| pozyc|i. licdy zaczlimy si modlic, usy
szacm, |ak lckarz nakazu|c, by po|awiy si nowc minic. Wymic
nia ich aciskic nazwy. Bycm pod wracnicm. licdy skoczylimy,
Lukc obrci gow z boku na bok. Wszystkic minic zostay odbu
dowanc. Przyoy do do szyi z |cdnc| strony i wykrzyknq ,Guzy
znikny!.
Podczas nastpnych bada |cgo lckarz stwicrdzi, c Lukc |cst
zdrowy, a cuda dziay si dalc| i Bg dziaa nic tylko w sfcrzc uzdro
wicnia hzyczncgo. Lukc i lcnnifcr zaczli suyc lczusowi |ako swo
|cmu Panu i Zbawcy. W przcciqgu kilku tygodni Lukc po raz picrwszy
od 17 lat znalaz prac. lczus uzdrawia caq osob.
.D3/4+5-9.D3/
Choc takicgo rodza|u ccrcmonic lubnc pozosta|q czym nicty
powym, to dqcnic do pomocy ubogim i oczckiwanic cudw sq w
naszym kociclc czym powszcchnym. Ta historia |cst prawdziwa
i blisza zwycza|ncmu chrzcci|askicmu yciu ni rzcczy, ktrych
loci zazwycza| dowiadcza. Brak cudw nic wynika z tcgo, c
nic sq wolq Boq dla nas. Problcm tkwi w naszych gowach. Potrzc
bu|cmy przcmiany - YNXYaSOXSK_Wc]_ ktrc wywoac moc |cdy
53/.C83/,98+A3/.D+D3/73