PANDUAN AM

PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN

Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras 65, Menara 1, Menara Berkembar PETRONAS, KLCC, 50088 Kuala Lumpur. Tel.: 03-23313040
Web: http://www.petronas.com.my ► Partnering Us ► Licensing & Registration eLARIS.net: https://elaris.petronas.com.my E-mel: lrs_enquiries@petronas.com.my
09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 – BM

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

NOTIS PENTING UNTUK PEMOHON Panduan Am ini diberi percuma. Pemohon adalah dinasihatkan supaya menghubungi terus Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan umum mengenai lesen atau pendaftaran dengan PETRONAS atau pertanyaan berkenaan permohonan yang telah dibuat. PETRONAS tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesulitan yang mungkin dihadapi oleh pemohon sekiranya pemohon membuat urusan melalui pihak ketiga.

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

Isi Kandungan Kandungan Pengenalan Maklumat Am A) B) C) D) E) F) G) H) I) Kategori Permohonan Panduan Tentang Kategori Standard Bidang Kerja & Kelengkapan (SWEC) Syarat-Syarat Am Pelesenan Syarat-Syarat Am Pendaftaran Syarat-Syarat Am Permohonan Melibatkan Syarikat Asing Tatacara Permohonan Khidmat Rundingcara Pemprosesan Permohonan Keputusan Permohonan Mukasurat 1 1 1 2 2 3 3 4 6 7 7 8 14 Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Baru Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Pembaharuan Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Tambah Bidang Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Penukaran Prinsipal Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan Contoh Struktur Pegangan Saham Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan Senarai Pecahan Ekuiti Dan Lembaga Pengarah Untuk Syarikat ‘Berhad’ Senarai Penandatangan Cek-Cek Syarikat Carta Organisasi Termasuk Kakitangan Pengurusan dan Teknikal Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi Maklumat Kilang/Bengkel Dan Senarai Peralatan Sistem Pengurusan Kesihatan, Keselamatan Dan Persekitaran (KKP) Pengakuan

Soalan-Soalan Lazim Penutup Lampiran A: Lampiran B: Lampiran C: Lampiran D: Lampiran E: Lampiran F: Lampiran G: Lampiran H: Lampiran I: Lampiran J: Lampiran K: Lampiran L: Lampiran M: Lampiran N:

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

PENGENALAN Berdasarkan kepada Akta Pembangunan Petroliam dan Peraturan-Peraturan Petroliam 1974, sesuatu entiti yang ingin menjalankan kerja-kerja di sektor huluan (’upstream’) industri minyak dan gas di Malaysia wajib mempunyai lesen yang sah yang dikeluarkan oleh PETRONAS. Sebagai langkah untuk mengawal selia aktiviti pembangunan di sektor hiliran (’downstream’), PETRONAS telah membuat dasar mewajibkan sesuatu entiti mempunyai pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh PETRONAS sebelum boleh mengambil bahagian di dalam tender dan kerja-kerja di sektor hiliran. Pemohon dinasihatkan meneliti dan memahami kandungan buku panduan ini. Kefahaman yang jelas adalah penting bagi memastikan permohonan yang dihantar adalah sempurna dan akan diberikan pertimbangan yang sewajarnya. Syarat-syarat dan prosedur permohonan akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Pemohon dinasihatkan agar menghubungi Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran untuk maklumat terkini.

MAKLUMAT AM A) No. a. KATEGORI PERMOHONAN Kategori Lesen Kegunaan Produk / Perkhidmatan Pengguna Utama

Digunakan untuk aktiviti huluan, PCSB, lain-lain syarikat Kontrak Perkongsian hiliran dan maritim. Pengeluaran (PSC), kontraktor fabrikasi, anak-anak syarikat PETRONAS dan lain-lain yang berkenaan. Digunakan untuk aktiviti hiliran dan maritim. Anak-anak syarikat PETRONAS seperti PP(T)SB, PP(M)SB, ABF, PFK, PDB, PGB, MISC dan lain-lain yang berkenaan.

b.

Pendaftaran

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

1

Kategori di dalam SWEC terbahagi kepada lima (5) peringkat.0 . Peringkat 5 Peringkat 4 Peringkat 3 (tertier) Peringkat 2 (sekunder) Peringkat 1 (primer) Kod penuh bidang Penanda kategori kerja 3. 5.Panduan Am ver2.000. Walaubagaimanapun. Syarikat yang beroperasi sebagai agen hanya boleh memohon kategori-kategori tertentu sebagaimana yang dinyatakan di dalam lampiran SWEC."L". berbayar dalam bentuk saham biasa tidak kurang daripada 2. syarikat yang berlesen dalam kategori L boleh menjalankan aktiviti untuk sektor hiliran dan maritim. Contohnya: Kategori Kod SWEC L/R 2. 3. Mempunyai sumber bekalan bagi setiap kategori pembekalan produk. Mempunyai modal RM100. Mempunyai kedudukan kewangan yang stabil iaitu dana pemegang saham perlu berada di tahap positif. b. Surat perlantikan sebagai agen tempatan hendaklah dialamatkan ke alamat agen tempatan. kakitangan mahir dan peralatan bagi setiap kategori perkhidmatan yang dipohon. Mempunyai keupayaan teknikal dalam aspek kakitangan pengurusan. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai Syarikat Sdn Bhd atau Syarikat Berhad.BM . Penanda Kategori Kerja . Perlantikan daripada stokis. "R" bererti kategori kerja untuk aktiviti hiliran dan maritim yang memerlukan kelulusan pendaftaran. “R” dan “L/R”: a. SWEC merupakan senarai kategori yang berkaitan dengan keperluan kedua-dua sektor industri minyak dan gas dan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kategori Produk – “P” dan Perkhidmatan – “S”. 2 4. “L” bererti kategori kerja untuk aktiviti huluan yang memerlukan kelulusan lesen.00.B) PANDUAN TENTANG KATEGORI STANDARD BIDANG KERJA & KELENGKAPAN (SWEC) 1. C) SYARAT-SYARAT AM PELESENAN 1. 09MAR2011 . berstatus eksklusif (meliputi seluruh Malaysia atau sekurang-kurangnya meliputi industri minyak dan gas) dan dikeluarkan terus daripada pengilang (prinsipal). wakil pengedar dan pengilang atau prinsipal tempatan tidak diterima.

00 bagi Syarikat Sdn Bhd atau Syarikat Berhad.BM 3 . Memenuhi syarat penglibatan Bumiputera di peringkat ekuiti. profesional atau jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan dengan kategori sebagaimana yang dinyatakan di lampiran SWEC. Atau 2. 3. E) SYARAT-SYARAT AM PERMOHONAN MELIBATKAN SYARIKAT ASING Bagi membolehkan sesebuah syarikat asing mengambil bahagian di dalam tender dan menjalankan kerja-kerja di kedua-dua sektor huluan dan hiliran industri minyak dan gas di Malaysia. Permohonan jenis ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat sepertimana tercatit di dalam perkara C – “Syarat-Syarat Am Pelesenan” atau perkara D – “Syarat-Syarat Am Pendaftaran” di atas. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai Syarikat Sdn Bhd atau Syarikat Berhad. Perniagaan milik tunggal atau perkongsian tidak diterima kecuali syarikat perunding profesional seperti juruukur tanah. profesional atau jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan dengan kategori sebagaimana yang dinyatakan di lampiran SWEC. juruukur kuantiti dan arkitek yang perlu berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan dan badan-badan profesional yang berkaitan. kakitangan mahir dan peralatan bagi setiap kategori perkhidmatan yang dipohon. 7. 5. Berdaftar dengan badan-badan berkanun. Melantik syarikat tempatan sebagai agen yang mewakilinya secara eksklusif. 6. Berdaftar dengan badan-badan berkanun. pengurusan dan kakitangan syarikat sekurang-kurangnya 51%. Mempunyai modal berbayar dalam bentuk saham biasa tidak kurang daripada RM10. Kedua-dua syarikat seperti di atas boleh mengemukakan permohonan kepada PETRONAS. lembaga pengarah.Panduan Am ver2. pengurusan dan kakitangan syarikat sekurang-kurangnya 51%. Mempunyai keupayaan teknikal dalam aspek kakitangan pengurusan. kecuali modus operandi pengilang adalah 30%.0 . 4. 09MAR2011 . 7. Mempunyai kedudukan kewangan yang stabil iaitu dana pemegang saham perlu berada di tahap positif.000. 2.6. syarikat asing berkenaan hendaklah: 1. D) SYARAT-SYARAT AM PENDAFTARAN 1. Menubuhkan syarikat usahasama dengan syarikat tempatan dan melantik syarikat usahasama yang ditubuhkan sebagai agen yang mewakilinya secara eksklusif. kecuali modus operandi pengilang adalah 30%. lembaga pengarah. Mempunyai sumber bekalan bagi setiap kategori pembekalan produk. Memenuhi syarat penglibatan Bumiputera di peringkat ekuiti.

Melibatkan diri atau menyertai sebut harga / tender bagi aktiviti hiliran dan maritim sahaja. b. h. Lain-lain permohonan - Memaklumkan sebarang perubahan dalam syarikat seperti pemilikan ekuiti.net (penerangan lanjut di perkara F. Jenis Permohonan Permohonan Baru Lesen Senarai Semak Tujuan Cara Memohon Melalui portal web eLARIS. Melibatkan diri atau menyertai sebut harga / tender bagi aktiviti hiliran dan maritim sahaja.F) TATACARA PERMOHONAN 1. bahagian 6 dan 7) Melalui surat g. Pemohon boleh membuat permohonan berpandukan cara yang tersebut di bawah: No. Permohonan Penukaran Modus Operasi Permohonan Naiktaraf Pendaftaran ke Lesen - Menukar jenis operasi bidangbidang SWEC.0 . 09MAR2011 . Sila rujuk Menukar prinsipal yang sedia Lampiran D ada kepada prinsipal yang baru.Panduan Am ver2.3. f. hiliran dan maritim. e. bahagian 2.4. alamat surat-menyurat dan sebagainya. hiliran dan maritim. d. Permohonan Baru Pendaftaran Permohonan Pembaharuan Lesen Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Permohonan Tambah Bidang Permohonan Penukaran Prinsipal c.5 dan 7) Sila rujuk Melibatkan diri atau menyertai Lampiran A sebut harga / tender bagi aktiviti huluan.BM 4 . Sila rujuk Menambah bidang bagi lesen / Lampiran C pendaftaran yang sedia ada. i. Sila rujuk Melibatkan diri atau menyertai Lampiran B sebut harga / tender bagi aktiviti huluan. Melalui surat (sila rujuk senarai semak Lampiran D untuk dokumen yang perlu dilampirkan) Melalui surat (sila rujuk Lampiran E untuk dokumen yang perlu dilampirkan) Mengemukakan surat dan melengkapkan Borang Permohonan Baru untuk Lesen/Pendaftaran (Borang BLP) (penerangan lanjut di perkara F. Sila rujuk Menaiktaraf kelayakan Lampiran A syarikat untuk melibatkan diri atau menyertai sebut harga / tender bagi aktiviti huluan. ahli lembaga pengarah. a.

Pemohon hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti yang tertera di lampiran-lampiran berikut: Untuk permohonan baru. Permohonan pembaharuan lesen/pendaftaran perlu dihantar selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum tarikh tamat lesen/pendaftaran.“Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Tambah Bidang” i. untuk lokasi dan waktu urusan kaunter). Pemohon hendaklah menghantar borang permohonan ‘online’ eLARIS. Bagi permohonan untuk menaiktaraf pendaftaran ke lesen.com. pemohon hanya boleh memohon tidak lebih daripada lima (5) kategori sekunder. Sekiranya perlu. 3. sama ada melalui pos ke ibu pejabat PETRONAS di KLCC: PETRONAS SEKSYEN PELESENAN DAN PENDAFTARAN. Sila rujuk senarai semak di Lampiran A untuk 5 4. Menara 1. pemohon boleh membuat pertanyaan atau perbincangan berkaitan bidang yang hendak dipohon dengan Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran terlebih dahulu di Kaunter Pelesenan dan Pendaftaran (sila rujuk perkara G – “Khidmat Rundingcara”. Pemohon hanya boleh menghantar permohonan sekali sahaja bagi setiap suku tahun dan jumlah bidang bagi setiap permohonan hendaklah tidak melebihi tiga (3) kategori sekunder. MENARA 1. Permohonan tambah bidang boleh dihantar selepas permohonan baru atau permohonan pembaharuan diluluskan. Bahagian 1. JABATAN PEMBANGUNAN KEUPAYAAN TEMPATAN.my ► Partnering Us ► Licensing & Registration b.net terlebih dahulu sebelum mengemukakan dokumendokumen sokongan yang diperlukan. Dokumen-dokumen sokongan hendaklah dihantar dalam masa 10 hari bekerja daripada tarikh penghantaran ’online’ eLARIS.petronas. Bahagian 1. PENGURUSAN RANGKAIAN BEKALAN KUMPULAN.0 . Bagi permohonan lesen/pendaftaran baru. d. pembaharuan Memahami sepenuhnya prosedur-prosedur Pelesenan dan Pendaftaran beserta bidang-bidang pelesenan/pendaftaran PETRONAS melalui Panduan Am dan senarai bidang-bidang SWEC di laman web rasmi: http://www.petronas. 50088 KUALA LUMPUR atau Menghantar terus ke Kaunter Pelesenan dan Pendaftaran di Aras 9.“Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Baru” ii. MENARA BERKEMBAR PETRONAS. Untuk membuat permohonan baru lesen/pendaftaran. sila rujuk Lampiran B . pemohon hendaklah: a. 5. KUALA LUMPUR CITY CENTRE (KLCC). Bahagian 2.net di laman web https://elaris. Untuk permohonan pembaharuan. c. sila rujuk Lampiran A . 6. Untuk permohonan tambah bidang. pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan naiktaraf beserta permohonan baru menggunakan Borang BLP. Permohonan yang dihantar dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat lesen / pendaftaran syarikat tidak akan dipertimbangkan. untuk lokasi dan waktu urusan kaunter). Sila dapatkan borang tersebut di laman web rasmi seperti tertera di perkara F – “Tatacara Permohonan”.net.my. permohonan lesen/pendaftaran dan permohonan tambah bidang.“Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Pembaharuan” iii.com. Menara Berkembar PETRONAS (sila rujuk perkara G – “Khidmat Rundingcara”.a.BM . sila rujuk Lampiran C . Kelewatan memperbaharui lesen/pendaftaran akan menjejaskan peluang syarikat menyertai tender atau sebutharga.Panduan Am ver2. ARAS 65. Mengisi borang permohonan melalui eLARIS.2. 09MAR2011 .

30 petang – 4. Disusun mengikut turutan senarai semak yang berkenaan (sila rujuk Lampiran A/Lampiran B/Lampiran C/Lampiran D).BM Masa (Pagi) 8.00 petang – 4.com. Telefon No. Pemohon hendaklah melabelkan bahagian hadapan fail PVC tersebut dengan maklumat berikut: NAMA SYARIKAT ALAMAT SYARIKAT NAMA UNTUK DIHUBUNGI NO. Untuk semua permohonan.00 petang 2. Pemohon boleh mendapatkan khidmat rundingcara dan mengutarakan pertanyaan lanjut tentang pelesenan dan pendaftaran di kaunter di: Kaunter Pertanyaan dan Khidmat Rundingcara Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran Aras 9.Panduan Am ver2. Faks E-mel : 03-23313040 (Pusat Panggilan Pelesenan dan Pendaftaran) : 03-23312757 : lrs_enquiries@petronas. Pemohon diminta tidak menjilid dokumen tersebut.dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan.00 petang . Pemohon hanya dibenarkan menambah bidangbidang lesen sahaja dan mestilah tidak lebih daripada lima (5) kategori sekunder. Menara Berkembar PETRONAS Kuala Lumpur City Centre (KLCC). b.30 pagi Masa (Petang) 2. d. Setiap dokumen perlu diasingkan dengan menggunakan kertas pembahagi berlabel. dokumen-dokumen sokongan yang dihantar hendaklah: a. 50088 Kuala Lumpur No. Penambahan bidang-bidang pendaftaran adalah tidak dibenarkan semasa permohonan naiktaraf sedang diproses oleh Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran.my Waktu Urusan Kaunter Hari Isnin – Khamis Jumaat Masa (Pagi) 8.30 petang (Khidmat rundingcara sahaja) Waktu Urusan Pusat Panggilan Hari Isnin – Khamis Jumaat 09MAR2011 . Menara 1.15 tengahari 6 Masa (Petang) 2.30 pagi – 12. 7. : : : : : LESEN BARU / PENDAFTARAN BARU / PEMBAHARUAN LESEN / PEMBAHARUAN PENDAFTARAN / TAMBAH BIDANG / LESEN BARU (NAIKTARAF) / PENUKARAN PRINSIPAL / PENUKARAN MODUS OPERASI dan lain-lain G) KHIDMAT RUNDINGCARA 1.45 petang – 5. e.15 petang – 5.0 .30 pagi – 12.45 tengahari 8.00 petang 3. Diletakkan di dalam fail jenis PVC-2 Ring. TELEFON JENIS PERMOHONAN c.30 pagi – 11.30 pagi – 12.00 tengahari 8.

Sijil lesen / pendaftaran akan dihantar melalui pos sahaja.RM 5.000. 4. bahagian 1.RM 1. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank atas nama "PETRONAS". Semua permohonan yang dikemukakan kepada pihak PETRONAS akan diproses mengikut sistem giliran. Pemohon tidak digalakkan menghubungi Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran dalam tempoh 2 bulan selepas permohonan lengkap diterima. 2.net. 5.000.00 .00 > RM 5. Panggilan susulan. Ia bertujuan untuk mengelakkan sebarang percanggahan kepentingan. Perlu diingatkan bahawa lesen atau pendaftaran syarikat boleh dibatalkan atau digantung pada bila-bila masa sekiranya syarat-syarat tidak dipatuhi. Sekiranya pemohon ingin mengadakan perjumpaan dengan pegawai Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran. Wang tunai.000. kiriman wang atau cek peribadi tidak diterima.000. 3. Tiada sebarang bayaran dikenakan kepada syarikat semasa mendapatkan borang permohonan.00 RM 500. Mengikut Akta Pembangunan Petroliam 1974.000. Keputusan permohonan akan dimaklumkan secara rasmi melalui pos atau faks. sekiranya pemohon masih ingin membuat susulan mengenai status permohonan. pegawai Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran mungkin akan menghubungi pemohon sekiranya terdapat sebarang kemusykilan.000. 7.00 3. bayaran yuran lesen bagi syarikat yang telah diberi kelulusan lesen adalah berdasarkan kepada jumlah modal berbayar syarikat berkenaan dan tempoh lesen tersebut. Pemohon diminta memberikan kerjasama sebaik mungkin. perjumpaan adhoc atau panggilan telefon yang kerap tidak digalakkan. Hanya permohonan yang lengkap dan teratur akan diterima untuk diproses. Yuran Lesen Tahunan RM 250.BM 7 .00 .00 RM 1.000. semasa memproses permohonan lesen atau pendaftaran. sila hubungi pihak Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran di talian yang tertera di perkara G. Lesen PETRONAS akan dikenakan yuran manakala pendaftaran adalah percuma.00 2.H) PEMPROSESAN PERMOHONAN 1. Berikut adalah jadual bayaran yuran lesen berdasarkan modal berbayar syarikat: Modal Berbayar RM 100. 09MAR2011 .Panduan Am ver2. Untuk permohonan yang dibuat melalui eLARIS.00 RM 1. Semasa pemprosesan permohonan. pemohon boleh menyemak status permohonan di dalam eLARIS. Jumlah bayaran akan diberitahu melalui surat pemberitahuan kelulusan. 6.net. temujanji perlu dibuat terlebih dahulu.000.0 . 4. Walaubagaimanapun.000. I) KEPUTUSAN PERMOHONAN 1.001. Permohonan syarikat yang dimiliki oleh pemegang saham atau pengarah syarikat yang mempunyai kepentingan dalam syarikat yang telah berlesen atau berdaftar dengan PETRONAS tidak akan diberi pertimbangan jika bidang yang dipohon adalah sama. Pemohon yang berjaya dikehendaki meneliti semua syarat am dan syarat khas (jika ada) yang dinyatakan dalam sijil lesen / pendaftaran PETRONAS.

‘agen’ atau ‘pengedar’ bagi bidang-bidang perkhidmatan dan pembekalan? 09MAR2011 . Sekiranya syarikat memohon kedua-dua bidang pelesenan dan pendaftaran. Pemohon adalah dinasihatkan supaya menghantar permohonan lebih awal sekiranya berminat untuk berurusan dengan PETRONAS dan anak syarikatnya. Bolehkah syarikat membuat permohonan bagi mempercepatkan proses untuk menyertai tender? Tidak.SOALAN-SOALAN LAZIM 1. Ini termasuk aktiviti di luar pantai seperti aktiviti eksplorasi. sesebuah syarikat hendaklah mempunyai pendaftaran yang sah dengan PETRONAS bagi membolehkan sesebuah syarikat terlibat dalam kerja-kerja di sektor hiliran sahaja.BM 8 . 4. Adakah syarikat perlu membuat permohonan untuk pendaftaran dan lesen PETRONAS secara serentak? Syarikat hanya perlu mengemukakan satu permohonan sahaja. menapis. Apakah perbezaan di antara lesen dan pendaftaran PETRONAS? Pelesenan: Mengikut Akta Pembangunan Petroliam 1974. ‘Sektor hiliran’: Sektor yang merangkumi semua operasi di daratan seperti aktiviti memproses. sila kemukakan salinan sijil dan lampiran pendaftaran tersebut.Panduan Am ver2. 6. Sekiranya bidang-bidang pendaftaran tersebut telah tamat tempoh pendaftaran. membuat produk hasil sumber hidrokarbon dan lain-lain lagi (iaitu selain daripada sektor huluan). Sekiranya syarikat memohon bidangbidang lesen sahaja maka sijil lesen PETRONAS akan dikeluarkan dan sekiranya syarikat memohon bidang-bidang pendaftaran sahaja maka sijil pendaftaran PETRONAS akan dikeluarkan. syarikat juga boleh menjalankan aktiviti-aktiviti di sektor hiliran. bolehkah syarikat memohon untuk lesen PETRONAS? Boleh. syarikat yang ingin mengambil bahagian di dalam aktiviti di sektor huluan hendaklah mempunyai lesen yang sah yang dikeluarkan oleh PETRONAS. Sekiranya syarikat telah mempunyai pendaftaran PETRONAS yang sah.0 . Berapa lamakah tempoh sesuatu permohonan itu diproses? Tempoh masa pemprosesan untuk semua jenis permohonan ialah dua (2) hingga tiga (3) bulan. 5. bidang-bidang pendaftaran yang sedia ada akan dimasukkan ke dalam lesen PETRONAS sebagai bidang pendaftaran. 7. Sebagai pemegang lesen PETRONAS. Pendaftaran: Berdasarkan polisi PETRONAS. Sekiranya semua syarat-syarat lesen telah dipenuhi. maka lesen PETRONAS akan dikeluarkan manakala bidang-bidang pendaftaran akan dimasukkan sebagai lampiran pendaftaran di dalam sijil lesen tersebut. pembangunan dan pengeluaran minyak dan gas. Ini kerana proses permohonan adalah mengikut sistem giliran. syarikat hendaklah mengemukakan permohonan yang lengkap untuk mendapatkan lesen PETRONAS. Proses ini tidak dipengaruhi oleh mana-mana faktor termasuk proses menyertai tender. Nombor pendaftaran yang sedia ada akan dibatalkan dan hanya nombor lesen PETRONAS yang akan dikekalkan dengan tempoh sah lesen yang baru akan digunakan. Apakah perbezaan antara sektor huluan dan sektor hiliran? ‘Sektor huluan’: Sektor yang merangkumi semua operasi berkaitan dengan pengeluaran minyak dan gas. 3. 2. Apakah definisi ‘operasi sendiri’.

syarikat hendaklah mempunyai surat perlantikan agensi eksklusif yang sah daripada prinsipal dengan syarat prinsipal juga mempunyai keupayaan seperti di atas. i. sila rujuk SWEC dan Lampiran E – “Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan”. tenaga pekerja dan kemudahan peralatan serta mempunyai pendaftaran yang masih sah dengan badan-badan atau agensi pendaftaran yang berkenaan (sila rujuk SWEC). Syarikat yang mempunyai keupayaan sebagai pengeluar atau pengilang hendaklah mempunyai keupayaan pengeluaran yang menggunakan dalaman syarikat seperti pengalaman dan kepakaran. 09MAR2011 . dokumen mengenai sumber bekalan dan pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia hendaklah dikemukakan untuk penilaian. 9.0 . ii. adakah mereka berpeluang untuk terlibat di dalam kerja-kerja kontrak untuk PETRONAS? Mereka berpeluang untuk terlibat di dalam kerja-kerja kontrak untuk PETRONAS kerana nama syarikat mereka tersenarai dalam Senarai Syarikat-Syarikat Berlesen dan Berdaftar (LLRC) PETRONAS. Hampir semua bidang perkhidmatan memerlukan syarikat beroperasi sendiri serta mempunyai pendaftaran yang masih sah dengan badan atau agensi pendaftaran yang berkenaan (sila rujuk SWEC). Agen: Syarikat yang menjadi wakil kepada pengilang bagi sesuatu produk atau perkhidmatan di sektor huluan sahaja. iii. 8. surat perlantikan eksklusif yang sah daripada pengilang. c. Sekiranya beroperasi sebagai pengedar. Operasi sendiri: Syarikat yang melaksanakan sesuatu kerja dengan menggunakan sumber-sumber dalaman syarikat seperti pengalaman dan kepakaran. b. Sekiranya beroperasi sebagai agen. Untuk bidang perkhidmatan ‘L’ dan ‘R’: Syarikat hendaklah beroperasi sendiri iaitu berkeupayaan melaksanakan sesuatu kerja dengan menggunakan sumber-sumber dalaman syarikat seperti pengalaman dan kepakaran. dokumen mengenai profail pengilang dan risalah produk hendaklah dikemukakan untuk penilaian. tenaga pekerja dan kemudahan peralatan. Untuk penerangan yang lebih lanjut. Pengedar: Syarikat yang beroperasi sebagai pembekal sesuatu produk di sektor hiliran sahaja. Untuk bidang pembekalan produk ‘L’ dan ‘R’: i. tenaga pekerja dan kemudahan peralatan.BM 9 . Terpulang kepada anak-anak syarikat PETRONAS atau syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran untuk mempelawa syarikat untuk membuat tawaran kepada sesuatu tender. Sekiranya syarikat telah berdaftar atau berlesen dengan PETRONAS.Dalam konteks penilaian PETRONAS: a. b. Sekiranya beroperasi sebagai agen.Panduan Am ver2. Apakah syarat-syarat untuk kelulusan sesuatu bidang yang dipohon? Syarikat perlu memenuhi syarat minimum teknikal yang telah ditetapkan seperti berikut: a. ii. Sila rujuk Lampiran E – “Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan”.

14. Mengapakah sesetengah syarikat tidak dipanggil untuk menyertai tender walaupun telah berdaftar dengan PETRONAS? Walaupun telah berdaftar dengan PETRONAS. Syarikat mempunyai penglibatan efektif Bumiputera sekurang-kurangnya 51% di peringkat ekuiti. pengurusan dan kakitangan. Syarikat persendirian atau perkongsian seperti firma juruukur tanah. syarikat juga tidak akan tersenarai jika tempoh pendaftaran/pelesenan telah tamat.Panduan Am ver2. risalah produk. Bagaimanakah caranya untuk memohon tambah bidang dan berapakah jumlah bidang yang dibenarkan? Permohonan tambah bidang boleh dibuat melalui portal web eLARIS. Bahagian 1. Apakah kriteria untuk mendapatkan status Bumiputera bagi sesebuah syarikat? Kriteria untuk mendapatkan kelulusan status Bumiputera adalah seperti berikut: a. 11. 16. profail prinsipal dan semua dokumen yang berkaitan dengan semua bidang yang dipohon. Syarikat juga boleh membuat pertanyaan lanjut di Kaunter Pelesenan dan Pendaftaran (sila rujuk perkara G – “Khidmat Rundingcara”. Adakah syarikat persendirian atau perkongsian boleh berdaftar dengan PETRONAS? Ya. sila rujuk “Maklumat Am”. Kaedah pertama ialah tender tertutup iaitu syarikat yang berdaftar dengan PETRONAS sahaja yang akan dipelawa untuk menyertai tender. Sila rujuk Lampiran E – “Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan” untuk dokumen-dokumen sokongan yang perlu dilampirkan. Untuk penerangan lanjut. bahagian 5. Selain itu. Bagaimanakah caranya untuk memohon pertukaran bentuk operasi bagi bidang yang sedia ada? Syarikat hendaklah mengemukakan permohonan kepada Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran melalui surat rasmi dengan menyatakan keupayaan teknikal syarikat berdasarkan bentuk operasi yang baru bagi bidang yang terbabit. Bagaimanakah PETRONAS memanggil atau mempelawa tender-tender yang dikeluarkan? Secara amnya terdapat dua kaedah untuk memanggil tender yang diamalkan PETRONAS. Kaedah kedua ialah tender terbuka melalui pengiklanan di surat khabar utama iaitu mana-mana syarikat yang berminat boleh menyertai tender berkenaan. jurunilai dan arkitek sahaja yang dibenarkan untuk berdaftar di bawah bidang-bidang tertentu. Pemohon hendaklah mengemukakan dokumen sokongan untuk setiap bidang yang dipohon contohnya salinan surat perlantikan sebagai agen eksklusif. sila rujuk “Maklumat Am”. Bilangan bidang yang hendak dipohon adalah tidak melebihi dari tiga (3) bidang sekunder sahaja dalam tempoh setiap suku tahun. 13. 15. Sebaliknya sesebuah syarikat digalakkan supaya membuat promosi atau memperkenalkan syarikat kepada anak-anak syarikat PETRONAS atau syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran atau kepada syarikat-syarikat lain yang terlibat secara aktif dalam industri minyak dan gas. 10 09MAR2011 . Apakah sebab terdapat keperluan minimum Bumiputera sebagai syarat permohonan? Ini adalah satu dasar yang ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan supaya terdapat penyertaan Bumiputera di dalam industri minyak dan gas di Malaysia. perkara F – “Tatacara Permohonan”. bahagian 1. ahli lembaga pengarah. Sesetengah syarikat tidak tersenarai dalam Senarai Syarikat-Syarikat Berlesen dan Berdaftar (LLRC) PETRONAS walaupun mempunyai lesen atau pendaftaran yang masih sah kerana syarikat tersebut telah gagal memenuhi syarat-syarat khas lesen atau pendaftaran yang telah dikenakan ke atas syarikat tersebut seperti yang tercatit di dalam lampiran lesen atau pendaftaran.10. Untuk penerangan lanjut.BM .0 .net. perkara F – “Tatacara Permohonan”. ia bukanlah jaminan untuk dipanggil menyertai tender. 12. untuk lokasi dan waktu urusan kaunter).

Apakah kriteria yang digunakan untuk menilai kedudukan kewangan sesebuah syarikat? 09MAR2011 . Jika syarikat yang memohon adalah pengilang. Bolehkah syarikat menghantar penyata KWSP tanpa menunjukkan jumlah caruman? Tidak boleh. 51%. 19. 24. 70% ataupun 100%. Berapa lamakah tempoh operasi sesebuah syarikat untuk melayakkan pendaftaran dengan PETRONAS? PETRONAS tidak menetapkan sebarang tempoh operasi sebagai salah satu dari syarat untuk berdaftar atau berlesen dengan PETRONAS. 17. Surat kelulusan berkenaan hendaklah menyatakan dengan jelas tempoh sah pendaftaran dan maklumat terperinci mengenai bidang-bidang yang diluluskan. 23.b. Syarikat mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kakitangan pengurusan dan satu (1) kakitangan sokongan bagi memastikan urusan syarikat berjalan lancar. 20. 25. Apakah syarikat yang hanya mempunyai seorang pekerja layak dipertimbangkan untuk kelulusan? Tidak. Berapa peratus keperluan penyertaan Bumiputera untuk sesuatu bidang? Keperluan penyertaan Bumiputera adalah berbeza bergantung kepada jenis bidang dan bentuk operasi bidang tersebut. Pengurusan tertinggi.BM 11 . Mengapakah sesetengah dokumen memerlukan pengesahan daripada Setiausaha Syarikat / Pendaftar Syarikat / Pesuruhjaya Sumpah / Peguambela / Peguamcara? Ia perlu sebagai perakuan kesahihan dokumen yang berkaitan. pengurusan penting yang lain dan kawalan kewangan syarikat dilakukan oleh kakitangan Bumiputera. Pemohon boleh merujuk kepada Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran untuk mengetahui peratusan keperluan Bumiputera sebelum atau semasa membuat permohonan. Mengapakah keperluan Bumiputera tidak dinyatakan dengan jelas di dalam Panduan Am ini? Keperluannya berubah dari semasa ke semasa tertakluk kepada penilaian dan semakan semula PETRONAS. adakah perlu dilampirkan Lesen Pengilang? Ya.0 . 26.Panduan Am ver2. 22. untuk permohonan pembaharuan sahaja. 18. 21. Mengapakah dokumen yang sama perlu dihantar semasa mengemukakan permohonan baru dan pembaharuan lesen / pendaftaran? Ia adalah untuk mengemaskini maklumat dan penilaian semula ke atas syarikat. Adakah surat kelulusan sementara tanpa sijil yang sah dari mana-mana badan atau agensi pendaftaran seperti Kementerian Kewangan Malaysia yang dikemukakan sebagai dokumen sokongan semasa membuat permohonan boleh diterima pakai? Boleh. ia perlu dikemukakan untuk kegunaan PETRONAS membuat penilaian permohonan. Ada bidang yang keperluan penyertaan Bumiputeranya sebanyak 30%.

Hanya laporan sebenar yang telah beraudit dan telah ditandatangani Pesuruhjaya Sumpah sahaja yang diterimapakai. Apakah yang dimaksudkan dengan agen eksklusif? Agen eksklusif bermaksud wakil tunggal. Mengapakah Dana Pemegang Saham menjadi satu keperluan mandatori untuk kelulusan permohonan? Untuk memastikan syarikat itu mempunyai kewangan yang kukuh untuk beroperasi.BM 12 . 31. 27. Bidang-bidang tersebut akan dibuka semula tertakluk kepada budi bicara PETRONAS. 33. Cara untuk mendapatkan prinsipal adalah terpulang kepada inisiatif sesebuah syarikat. 29.0 . Apabila sesuatu bidang telah dibekukan. 09MAR2011 . bidang tersebut tidak lagi dibuka untuk permohonan baru atau permohonan tambah bidang. Bolehkah syarikat memohon bidang-bidang yang telah dibekukan? Tidak. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsipal dan bagaimanakah cara untuk mendapatkan prinsipal? Prinsipal adalah syarikat pengilang atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan dari luar negara. 28. Bagaimanakah untuk memohon bidang yang tiada di dalam SWEC? Syarikat dinasihatkan untuk berbincang dengan pegawai Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran terlebih dahulu untuk memilih bidang SWEC yang hampir tepat dengan bidang yang ingin dipohon. 35. Mengapakah sesetengah bidang dibekukan dan bilakah boleh dibuka semula? Ini adalah satu proses regulasi oleh PETRONAS. Jika masih tidak sesuai.Panduan Am ver2. Adakah draf Laporan Penyata Kewangan Tahunan boleh diterima bagi tujuan pemprosesan? Tidak. syarikat hendaklah membuat permohonan melalui anak syarikat atau lain-lain syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran (PSC) terlebih dahulu untuk mencadangkan bidang yang baru kepada pihak Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran. Apakah definisi ‘Dana Pemegang Saham’ (‘Shareholders’ Fund’)? Sila rujuk kepada bahagian “Dibiayai Oleh” (‘Financed by’) di mukasurat “Lembaran Imbangan” (‘Balance Sheet’) dalam Laporan Kewangan Tahunan syarikat. Bolehkah sesebuah syarikat mewakili beberapa prinsipal untuk kategori yang sama? Tidak boleh. Polisi PETRONAS ialah satu agen hanya boleh mewakili satu prinsipal untuk satu kategori sahaja. 32. Hanya syarikat yang mempunyai nilai Dana Pemegang Saham yang positif sahaja yang diterimapakai (sila rujuk perkara D – “Syarat-Syarat Am Pendaftaran” dan perkara C – “Syarat-Syarat Am Pelesenan”).Berdasarkan Laporan Kewangan Tahunan Beraudit syarikat yang terkini (tidak melebihi lapan belas (18) bulan dari tarikh ia dikeluarkan). 30. 34.

pemohon boleh menyemak status permohonan di dalam eLARIS. 39. Selain itu. Bagaimanakah cara untuk mengetahui status permohonan syarikat? Untuk permohonan yang dibuat melalui eLARIS. Selain itu. 40. yang mana satukah surat perlantikan yang eksklusif yang diterima pakai.net. termasuk Sabah dan Sarawak. syarikat hendaklah mempunyai Sistem Pengurusan Kesihatan. Bagi prinsipal atau pengilang yang bergabung di peringkat antarabangsa. Keselamatan Dan Persekitaran (KKP)”. 09MAR2011 . Keselamatan dan Persekitaran (KKP)? Jika bidang yang dipohon ialah bidang perkhidmatan dan bidang tersebut tergolong dalam senarai bidang-bidang yang berisiko tinggi. Adakah perlu syarikat memiliki Sistem Pengurusan Kesihatan. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M – “Sistem Pengurusan Kesihatan. Mengapakah surat perlantikan agensi eksklusif dan perjanjian agensi tertakluk kepada undangundang Malaysia sahaja? Surat perlantikan agensi eksklusif dan perjanjian agensi mestilah tertakluk kepada undang-undang Malaysia kerana produk/perkhidmatan yang ditawarkan oleh prinsipal melalui agen eksklusif mereka hanya akan digunapakai di seluruh Malaysia sahaja. Sekiranya bidang-bidang yang sedia ada tidak diluluskan oleh pihak PETRONAS semasa proses pembaharuan lesen/pendaftaran.net. pemohon juga boleh membuat susulan mengenai status permohonan dengan menghubungi pihak Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran di talian yang tertera di perkara G. samada yang dikeluarkan oleh ibu pejabat atau pengilang secara berasingan? Bagi agen yang mewakili pengilang yang bergabung. Keselamatan dan Persekitaran (KKP). Mengapakah syarikat tempatan tidak boleh mewakili pengilang tempatan? Ini adalah kerana pengilang tempatan digalakkan untuk berdaftar terus dengan PETRONAS. 37.0 . ianya untuk menjaga hak-hak syarikat tempatan sebagai agen eksklusif kepada prinsipal.BM 13 .Panduan Am ver2. apakah caranya untuk memohon semula bidang tersebut? Syarikat hendaklah mengemukakan permohonan tambah bidang dan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan (sila rujuk “Maklumat Am”. bahagian 1. mereka perlu mendapatkan perlantikan daripada ibu pejabat gabungan pengilang tersebut. 41. perkara F – “Tatacara Permohonan”). 38.36.

0 . 09MAR2011 . kontraktor fabrikasi dan lain-lain yang berkenaan.PENUTUP Dokumen-dokumen sokongan yang dihantar kepada Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran akan dikembalikan jika permohonan yang dikemukakan tidak lengkap atau syarikat gagal memenuhi syarat yang ditetapkan. syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran (PSC). pemohon dinasihatkan agar terus berusaha memasarkan produk/perkhidmatan yang ingin ditawarkan kepada PETRONAS. Justeru itu.Panduan Am ver2. anak-anak syarikat PETRONAS.BM 14 . pemohon dinasihatkan agar memahami dan mematuhi Panduan Am ini sepenuhnya. Oleh itu. Kelulusan pendaftaran/pelesenan tidak bermakna syarikat pemohon akan secara automatik dipanggil menyertai setiap tender atau projek.

Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 24 (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini. Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”). Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan.0 . c. Dokumen 1. d. Salinan Borang 24 (‘Return of Allotment of Shares’) yang terkini a. Salinan ‘Form of Annual Return…’ yang terkini a. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Contoh Struktur Pegangan Saham Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Dokumen menunjukkan syarikat diperbadankan di Malaysia. d. Jika saham syarikat pemohon dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Sdn Bhd atau Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’. c. b.BM 1 .Lampiran A SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN BARU Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil. 3. Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a. 2. b. ‘Form of Annual Return…’ yang terkini untuk syarikat-syarikat tersebut hendaklah dilampirkan. Jika syarikat adalah syarikat Berhad. 4. 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. Dokumen menunjukkan penambahan pegangan saham seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Salinan Borang 9 (Perakuan Pemerbadanan Syarikat) dan ‘Memorandum and Articles of Association’ a. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran. b. dokumen ini tidak perlu dikemukakan.

c. Pemohon hendaklah melengkapkan Lampiran G (‘Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat Berhad’) di dalam Panduan Am. Jika syarikat adalah bukan syarikat Berhad. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 32A (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini. Pemohon hendaklah melampirkan Borang 49 yang terkini. d. c. 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. Penyata-penyata bank mestilah daripada akaun-akaun semasa yang aktif digunakan untuk aktiviti syarikat. hak dan syarat-syarat menandatangani cek-cek syarikat a.BM 2 . dokumen ini tidak perlu dikemukakan. 8. Jika syarikat adalah syarikat Berhad. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran H (‘Senarai Penandatangan Cek-Cek Syarikat’) di dalam Panduan Am. Salinan penyata bank 3 bulan terkini a. Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini untuk syarikat Berhad. Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ a. c. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Salinan Borang 49 (‘Return Giving Particulars…’) yang terkini a. b. Dokumen menunjukkan spesimen tandatangan asal dan modus operandi cek-cek syarikat seperti yang diperakui di dalam Resolusi Pengarah bagi semua akaun-akaun semasa yang aktif dan mempunyai pengesahan asal oleh pihak bank yang berkaitan. d. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. b. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Salinan Borang 32A (‘Form of Transfer of Securities’) yang terkini (jika ada) a. Dokumen berkaitan kuasa. 7. b. senarai pecahan ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk syarikatsyarikat tersebut hendaklah dilampirkan.0 .Lampiran A 5. 9. Dokumen menunjukkan struktur Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Jika syarikat pemohon ialah syarikat Sdn Bhd dan sahamnya dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’. b. Dokumen menunjukkan pemindahan saham kepada pemegang saham yang baru seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. 6.

14. kakitangan teknikal dan lain-lain kakitangan penting. 3 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. dokumen-dokumen ini tidak perlu dikemukakan. c. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am. 11. syarikat hendaklah mengemukakan salinan penyata KWSP (Borang A) yang dikeluarkan oleh KWSP bagi 3 bulan terkini beserta resit pembayaran atau slip bank (jika pembayaran dibuat melalui bank). Maklumat peribadi kakitangan a. Jika syarikat bukan Sendirian Berhad atau Berhad.Lampiran A 10. Untuk kakitangan yang baru ditawarkan kerja. nama. 12. c. Carta organisasi syarikat a. Risalah-risalah menerangkan produk/perkhidmatan beserta spesifikasi bagi setiap bidang. Surat perlantikan. syarikat hendaklah mengemukakan surat tawaran jawatan kakitangan dan pengesahan penerimaan jawatan daripada kakitangan tersebut. b. Laporan Kewangan Tahunan tidak perlu dikemukakan. . salinan perjanjian sebagai agen eksklusif dan risalahrisalah teknikal a. kelulusan akademik dan pengalaman untuk kakitangan pengurusan. syarikat hendaklah mengemukakan salinan baucer/slip bayaran gaji bagi 3 bulan terkini. Jika syarikat tidak beroperasi sebagai agen. gaji/elaun. Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini a.0 . 13. pemohon hendaklah mengemukakan penyata kewangan yang tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. b. Untuk ahli Lembaga Pengarah atau kakitangan yang tidak mencarum KWSP. c. kakitangan teknikal yang berkaitan dengan bidang yang dipohon dan lain-lain kakitangan penting. Carta mestilah menunjukkan jawatan. caruman KWSP. b. Untuk kakitangan yang mencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Dokumen untuk mengesahkan kakitangan tetap syarikat a. Laporan Kewangan Tahunan mestilah telah lengkap beraudit. b. b. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran I (‘Carta Organisasi Termasuk Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran J (‘Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. Dana pemegang saham hendaklah positif. Dokumen mestilah menunjukkan maklumat peribadi.BM . bangsa dan status untuk kakitangan pengurusan. d. ditandatangani Pesuruhjaya Sumpah dan tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran.

Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia / Majlis tempatan ix. Kenderaan Perkhidmatan Awam atau lain-lain) daripada Kementerian Pembangunan Usahawan x.Lampiran A 15.BM 4 . Suruhanjaya Tenaga vii. b. Kesenian Dan Pelancongan Malaysia (KKKP) xi. Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) / Institusi Jurutera Malaysia (IJM) v. Sijil-sijil tersebut mestilah masih sah berkuatkuasa dan belum tamat tarikh luput. Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) / Perbendaharaan Malaysia Sarawak (PMS) ii. Lembaga Jurukur Kuantiti 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. Lesen untuk Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan daripada Kementerian Kebudayaan. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) iii. Lembaga Arkitek Malaysia vi.0 . Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (untuk Lesen Pembawa ‘A’. Salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan a. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) iv. Lesen Agen Penghantaran daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia xii. i. Pemohon hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperlukan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs dan di Lampiran E (‘Jenis Operasi dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am dan juga yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dipohon. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (untuk Sijil Pendaftaran Pengendali Perancah atau lain-lain) / Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan viii.

Lampiran A xiii. Sijil kapal xxi. b. 17. Institut Bahan Malaysia (IBM) xv. Lain-lain (sila nyatakan): ________________________________________________________________________________________________ 16.BM . Sistem Pengurusan Kesihatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna xviii. Senarai peralatan a. Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat. 18. Jabatan Bomba dan Penyelamat xix. Nota : 5 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran L (‘Maklumat Kilang/Bengkel dan Senarai Peralatan’) di dalam Panduan Am. Keselamatan dan Persekitaran (KKP)’) di dalam Panduan Am. Sijil Kekompetenan Pelayar xx. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M (‘Sistem Pengurusan Kesihatan. Sijil daripada penguatkuasa pelabuhan xxii. b. Peralatan-peralatan yang disenaraikan mestilah berkaitan dengan setiap bidang. Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA) xvii. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) a.0 . Pengakuan Syarikat a. Jabatan Alam Sekitar (JAS) xvi. Lembaga Jurukur Tanah xiv.

Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. dokumen-dokumen yang dikemukakan seperti salinan Borang 9 (Perakuan Pemerbadanan Syarikat) dan‘Memorandum and Articles of Association’. Form 49 dan Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh setiausaha syarikat atau pendaftar syarikat di setiap mukasurat. Form 32A.BM 6 . dokumen-dokumen lain seperti salinan Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini dan salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh salah seorang Ahli Lembaga Pengarah syarikat atau setiausaha syarikat. 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. Form 24. Form of Annual Return.0 .Lampiran A Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran atau mengemaskini maklumat syarikat.

Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan. 3. Jika syarikat adalah syarikat Berhad. Dokumen 1. 2. Jika saham syarikat pemohon dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Sdn Bhd atau Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’. b. c. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. b. Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. d. c. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a. dokumen ini tidak diperlukan. ‘Form of Annual Return…’ yang terkini untuk syarikat-syarikat tersebut hendaklah dilampirkan. 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2.0 . Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran. Salinan ‘Form of Annual Return…’ yang terkini a.BM 1 .Lampiran B SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PEMBAHARUAN Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Contoh Struktur Pegangan Saham Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Salinan Borang 24 (‘Return of Allotment of Shares’) yang terkini a. Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”). b. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Dokumen menunjukkan penambahan pegangan saham seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 24 (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini. d.

0 . Jika syarikat adalah bukan syarikat Berhad. c. senarai pecahan ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk syarikatsyarikat tersebut hendaklah dilampirkan.BM . Dokumen berkaitan kuasa. 8. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. b. d. hak dan syarat-syarat menandatangani cek-cek syarikat a. d. Salinan Borang 49 (‘Return Giving Particulars…’) yang terkini a. Jika syarikat adalah syarikat Berhad. Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini a. 7. c. Salinan penyata bank 1 bulan terkini a. Salinan Borang 32A (‘Form of Transfer of Securities’) yang terkini (jika ada) a. Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini untuk syarikat Berhad. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonanan pelesenan/pendaftaran. Laporan Kewangan Tahunan mestilah telah lengkap beraudit. ditandatangani Pesuruhjaya Sumpah dan tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. Jika syarikat pemohon ialah syarikat Sdn Bhd dan sahamnya dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’. Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ a. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Penyata bank mestilah daripada akaun-akaun semasa yang aktif digunakan untuk aktiviti syarikat. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 32A (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini. Laporan Kewangan 2 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. 5. 6. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran H (‘Senarai Penandatangan Cek-Cek Syarikat’) di dalam Panduan Am. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. b. b. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. 9. Dokumen menunjukkan spesimen tandatangan asal dan modus operandi cek-cek syarikat seperti yang diperakui di dalam Resolusi Pengarah bagi semua akaun-akaun semasa yang aktif dan mempunyai pengesahan asal oleh pihak bank yang berkaitan. Pemohon hendaklah melampirkan Borang 49 yang terkini. c. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Dokumen menunjukkan struktur Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. b.Lampiran B 4. Dokumen menunjukkan pemindahan saham kepada pemegang saham yang baru seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Pemohon hendaklah melengkapkan Lampiran G (‘Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat Berhad’) di dalam Panduan Am. b.

Maklumat peribadi kakitangan a. bangsa dan status untuk kakitangan pengurusan. dokumen-dokumen ini tidak perlu dikemukakan. syarikat hendaklah mengemukakan salinan baucer/slip bayaran gaji bagi 1 bulan terkini. Sijil-sijil tersebut mestilah masih sah berkuatkuasa dan belum tamat tarikh luput. 11. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am. Carta mestilah menunjukkan jawatan. Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) / Perbendaharaan Malaysia Sarawak (PMS) 3 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. b. Carta organisasi syarikat a. b. syarikat hendaklah mengemukakan salinan penyata KWSP (Borang A) yang dikeluarkan oleh KWSP bagi 1 bulan terkini beserta resit pembayaran atau slip bank (jika pembayaran dibuat melalui bank). Salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan a. Untuk kakitangan yang baru ditawarkan kerja. Surat perlantikan dan salinan perjanjian sebagai agen eksklusif a. b.Lampiran B Tahunan tidak perlu dikemukakan. Untuk ahli Lembaga Pengarah atau kakitangan yang tidak mencarum KWSP.0 . kakitangan teknikal dan lain-lain kakitangan penting. kakitangan teknikal yang berkaitan dengan bidang yang dipohon dan lain-lain kakitangan penting. Jika syarikat tidak beroperasi sebagai agen. Jika syarikat bukan Sendirian Berhad atau Berhad. Dokumen mestilah menunjukkan maklumat peribadi. Untuk kakitangan yang mencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). c.BM . nama. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran J (‘Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. 10. 14. i. kelulusan akademik dan pengalaman untuk kakitangan pengurusan. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran I (‘Carta Organisasi Termasuk Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. Dokumen untuk mengesahkan kakitangan tetap syarikat a. 13. Dana pemegang saham hendaklah positif. b. Pemohon hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperlukan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs dan di Lampiran E (‘Jenis Operasi dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am dan juga yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dipohon. b. caruman KWSP. gaji/elaun. d. pemohon hendaklah mengemukakan penyata kewangan yang tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. 12. c. syarikat hendaklah mengemukakan surat tawaran jawatan kakitangan dan pengesahan penerimaan jawatan daripada kakitangan tersebut.

Kesenian Dan Pelancongan Malaysia (KKKP) xi. Lesen untuk Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan daripada Kementerian Kebudayaan. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) iv. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (untuk Lesen Pembawa ‘A’. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (untuk Sijil Pendaftaran Pengendali Perancah atau lain-lain) / Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan viii. Institut Bahan Malaysia (IBM) xv. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA) 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2.Lampiran B ii. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) iii. Suruhanjaya Tenaga vii. Lembaga Jurukur Tanah xiv.0 . Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) / Institusi Jurutera Malaysia (IJM) v. Lesen Agen Penghantaran daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia xii. Lembaga Jurukur Kuantiti xiii. Lembaga Arkitek Malaysia vi.BM 4 . Kenderaan Perkhidmatan Awam atau lain-lain) daripada Kementerian Pembangunan Usahawan x. Jabatan Alam Sekitar (JAS) xvi. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia / Majlis tempatan ix.

Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am. Form 49 dan Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh setiausaha syarikat atau pendaftar syarikat di setiap mukasurat. Lain-lain (sila nyatakan): ________________________________________________________________________________________________ 15. Pengakuan Syarikat a. 16.Lampiran B xvii. Form 32A. dokumen-dokumen lain seperti salinan Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini dan salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh salah seorang Ahli Lembaga Pengarah syarikat atau setiausaha syarikat. Senarai peralatan a. Form 24. b. Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. Salinan sijil PETRONAS terdahulu a. Sijil Kekompetenan Pelayar xx. Sijil kapal xxi. Peralatan-peralatan yang disenaraikan mestilah berkaitan dengan setiap bidang. Sistem Pengurusan Kesihatan. Salinan sijil PETRONAS hendaklah disertakan bersama lampiran bidang-bidangnya.BM 5 . Sijil daripada penguatkuasa pelabuhan xxii. Keselamatan dan Persekitaran (KKP)’) di dalam Panduan Am. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M (‘Sistem Pengurusan Kesihatan. 18. Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran atau mengemaskini maklumat syarikat. 17. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna xviii. Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat. dokumen-dokumen yang dikemukakan seperti salinan Form of Annual Return. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) a. 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. Jabatan Bomba dan Penyelamat xix. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran L (‘Maklumat Kilang/Bengkel dan Senarai Peralatan’) di dalam Panduan Am.0 . b.

syarikat hendaklah mengemukakan salinan baucer/slip bayaran gaji bagi 1 bulan terkini. Dokumen mestilah menunjukkan maklumat peribadi. Pemohon hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperlukan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs dan di Lampiran E (‘Jenis Operasi dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am dan juga yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dipohon. b.Lampiran C SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN TAMBAH BIDANG Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil. Untuk kakitangan yang mencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan a. Dokumen untuk mengesahkan kakitangan tetap syarikat a.0 . Surat perlantikan. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a. Jika syarikat tidak beroperasi sebagai agen. Dokumen 1. Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”). Sijil-sijil tersebut mestilah masih sah berkuatkuasa dan belum tamat tarikh luput. Maklumat peribadi kakitangan a. kakitangan teknikal yang berkaitan dengan bidang yang dipohon dan lain-lain kakitangan penting. c. kelulusan akademik dan pengalaman untuk kakitangan pengurusan. b. b. Risalah-risalah menerangkan produk/perkhidmatan beserta spesifikasi bagi setiap bidang. . syarikat hendaklah mengemukakan surat tawaran jawatan kakitangan dan pengesahan penerimaan jawatan daripada kakitangan tersebut. Untuk ahli Lembaga Pengarah atau kakitangan yang tidak mencarum KWSP. Untuk kakitangan yang baru ditawarkan kerja. Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan. c. 2. b. 09MAR2011 – Senarai Semak Tambah Bidang ver2. salinan perjanjian sebagai agen eksklusif dan risalahrisalah teknikal a. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am. b. 5. 3. 4. dokumen-dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran J (‘Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am.BM 1 . syarikat hendaklah mengemukakan salinan penyata KWSP (Borang A) yang dikeluarkan KWSP bagi 1 bulan terkini beserta resit pembayaran atau slip bank (jika pembayaran dibuat melalui bank).

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (untuk Sijil Pendaftaran Pengendali Perancah atau lain-lain) / Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan viii. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (untuk Lesen Pembawa ‘A’. Lembaga Arkitek Malaysia vi.BM 2 . Jabatan Alam Sekitar (JAS) 09MAR2011 – Senarai Semak Tambah Bidang ver2. Suruhanjaya Tenaga vii.Lampiran C i. Kenderaan Perkhidmatan Awam atau lain-lain) daripada Kementerian Pembangunan Usahawan x. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia / Majlis tempatan ix. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) iv. Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) / Perbendaharaan Malaysia Sarawak (PMS) ii. Kesenian Dan Pelancongan Malaysia (KKKP) xi. Lembaga Jurukur Tanah xiv. Lembaga Jurukur Kuantiti xiii. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) iii. Lesen untuk Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan daripada Kementerian Kebudayaan. Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) / Institusi Jurutera Malaysia (IJM) v.0 . Lesen Agen Penghantaran daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia xii. Institut Bahan Malaysia (IBM) xv.

Senarai peralatan a. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran L (‘Maklumat Kilang/Bengkel dan Senarai Peralatan’) di dalam Panduan Am. 8. Sijil kapal xxi.0 . Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. Sistem Pengurusan Kesihatan. 09MAR2011 – Senarai Semak Tambah Bidang ver2.BM 3 .Lampiran C xvi. Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am. Peralatan-peralatan yang disenaraikan mestilah berkaitan dengan setiap bidang. Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) a. 7. Sijil daripada penguatkuasa pelabuhan xxii. dokumen yang dikemukakan iaitu salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh salah seorang Ahli Lembaga Pengarah syarikat atau setiausaha syarikat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna xviii. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA) xvii. Sijil Kekompetenan Pelayar xx. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M (‘Sistem Pengurusan Kesihatan. Pengakuan Syarikat a. Jabatan Bomba dan Penyelamat xix. b. Keselamatan dan Persekitaran (KKP)’) di dalam Panduan Am. Lain-lain (sila nyatakan): ________________________________________________________________________________________________ 6. b.

(4) dan (5) di atas hendaklah disahkan dengan pengesahan asal oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Peguamcara dan Peguambela. salinan perjanjian sebagai agen eksklusif dan risalahrisalah teknikal bagi prinsipal baru yang dicadangkan a. Surat daripada agen yang terdahulu kepada prinsipal baru yang dicadangkan menyatakan persetujuan untuk menamatkan perjanjian sebagai agen yang eksklusif. dokumen-dokumen yang dikemukakan untuk (2). Surat penamatan sebagai agen eksklusif daripada prinsipal baru yang dicadangkan kepada agen terdahulu (jika berkenaan) a. Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am. 5. b. Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan. Surat penamatan sebagai agen ekslusif daripada prinsipal terdahulu atau kepada prinsipal terdahulu a. 6. Dokumen 1. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a.(3). b. Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat. 09MAR2011 – Senarai Semak Penukaran Prinsipal ver2. 4. Surat yang menyatakan penamatan syarikat sebagai agen yang eksklusif. Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”). Surat penerimaan penamatan daripada agen terdahulu kepada prinsipal baru yang dicadangkan (jika berkenaan) a. 2.BM 1 . Surat perlantikan. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am. Surat daripada prinsipal baru yang dicadangkan kepada agen yang terdahulu menyatakan penamatan syarikat sebagai agen yang eksklusif. Pengakuan Syarikat a. b. Risalah-risalah menerangkan produk/perkhidmatan beserta spesifikasi bagi setiap bidang.Lampiran D SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PENUKARAN PRINSIPAL Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil. 3.0 .

Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d.Lampiran E JENIS OPERASI DAN SENARAI DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN Lampiran-lampiran penting Kod operasi Jenis operasi SO Operasi sendiri (untuk perkhidmatan) a. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) D Pengedar (untuk produk) a. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Risalah teknikal / komersial untuk produk d. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) M Pengilang (untuk produk) a. Risalah teknikal / komersial untuk produk (jika ada) c. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) b. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) AG a.0 . Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Pelan tapak kilang g. Surat perlantikan daripada pembekal (jika ada) d.BM 1 . Risalah teknikal / komersial untuk produk (jika ada) d. Dokumen tentang profil syarikat prinsipal c. Sistem Pengurusan Kesihatan. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Carta aliran proses pengilangan h. Surat perlantikan agen eksklusif daripada prinsipal dan perjanjian agensi yang eksklusif dengan prinsipal Agen (untuk produk atau perkhidmatan) b. Pensijilan ISO i. Risalah teknikal / komersial untuk produk e.

Senarai penggerudi b. Spesifikasi gerudi d. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) OO Untuk pemilik-pengoperasi kapal: Pemilik-pengoperasi (pemilik-pengoperasi kapal atau pemilik-pengoperasi penggerudi) a. Salinan perjanjian pembinaan kapal (sekiranya kapal sedang dibina) f.0 . Surat perlantikan agen eksklusif daripada prinsipal dan perjanjian agensi yang eksklusif dengan prinsipal c. Senarai gerudi b.Lampiran E O Untuk pengoperasi kapal: Pengoperasi (pengoperasi kapal atau pengoperasi penggerudi) a. Senarai kapal b. Spesifikasi kapal e. Sijil Kekompetenan Pelayar (”Master Mariner”) (sila rujuk SWEC) d. Surat perlantikan agen eksklusif daripada prinsipal dan perjanjian ”bare boat charter” c. Spesifikasi kapal f. Sijil pendaftaran untuk kapal e. Sijil Kekompetenan Pelayar (”Master Mariner”) (sila rujuk SWEC) c. Pensijilan penggerudi 2 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2. Senarai kapal b. Spesifikasi penggerudi c. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) Untuk pemilik-pengoperasi penggerudi: a. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) Untuk pengoperasi penggerudi: a.BM . Sijil pendaftaran untuk kapal d.

Pelan tapak kilang g. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) F Pemfabrikasi a. Carta aliran proses pengilangan h. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) AS Pemasang a. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Risalah teknikal / komersial untuk produk e. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Sistem Pengurusan Kesihatan. Risalah teknikal / komersial untuk produk e. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) CB Pengadun bahan kimia a. Sistem Pengurusan Kesihatan. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Pensijilan ISO i. Pensijilan ISO i.Lampiran E d.BM 3 . Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Pelan tapak kilang g. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c.0 . Risalah teknikal / komersial untuk produk 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2. Carta aliran proses pengilangan h.

Lampiran E e. Pensijilan ISO i. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Carta aliran proses pengilangan h. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2. Pelan tapak kilang g. Sistem Pengurusan Kesihatan. Pelan tapak kilang g. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Pelan tapak kilang g.0 . Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Carta aliran proses pengilangan h. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) SI Pengintegrasi sistem a. Sistem Pengurusan Kesihatan. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Pensijilan ISO i. Risalah teknikal / komersial untuk produk e. Pensijilan ISO i. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f.BM 4 . Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Carta aliran proses pengilangan h. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Sistem Pengurusan Kesihatan. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) P Pempakej a. Risalah teknikal / komersial untuk produk e.

0 . Bhd.) 5 Individu / Syarikat Individu / Syarikat Individu / Syarikat CONTOH 2: 6 Syarikat pemohon (Bhd. 3.) Peringkat Pemegang Saham Individu / Syarikat Individu / Syarikat Individu / Syarikat Sila rujuk mukasurat seterusnya untuk penjelasan kepada nota 1.) 3 Syarikat C (Bhd. 4.) Peringkat Sub Pemegang Saham Individu D Syarikat F (Bhd.) Peringkat Pemegang Saham 2 Individu A Syarikat B (Sdn. CONTOH 1: 1 Syarikat pemohon (Sdn. 2.Lampiran F CONTOH STRUKTUR PEGANGAN SAHAM DAN SENARAI DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN Contoh Struktur Pegangan Saham Gambarajah struktur pegangan saham di bawah hanyalah contoh sahaja. Bhd. Syarikat pemohon tidak semestinya mempunyai struktur pegangan saham yang sama seperti di bawah.) 4 Syarikat E (Sdn.BM 1 . Bhd. 5 dan 6 09MAR2011 – Struktur Saham ver2.

Nota 4 Jika terdapat syarikat Sendirian Berhad di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat E). pemohon hendaklah mengemukakan salinan semua Borang 24 yang ada sejak penubuhannya.0 . Jika Syarikat C ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. Jika Syarikat E ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. Nota 5 Jika terdapat syarikat Berhad di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat F). 2. 09MAR2011 – Struktur Saham ver2. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat E a. pemohon mestilah melampirkan: 1. Salinan Borang 49 yang terkini Nota 2 Jika terdapat syarikat Sendirian Berhad di ‘Peringkat Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat B).Lampiran F Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan Contoh 1 Nota 1 Jika syarikat pemohon adalah syarikat Sendirian Berhad. Jika syarikat ditubuhkan kurang 18 bulan. pemohon mestilah melampirkan: 1. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini a. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat C a. 2. Jika Syarikat B ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. Ruangan di Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ (Lampiran G) untuk Syarikat C. Salinan Borang 32A (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return’ yang terkini a. Jika Syarikat F ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat B a. dokumen ini tidak diperlukan. dokumen ini tidak diperlukan. pemohon hendaklah mengemukakan salinan semua Borang 32A yang ada sejak penubuhannya. Nota 3 Jika terdapat syarikat Berhad di ‘Peringkat Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat C). dokumen ini tidak diperlukan. 3. dokumen ini tidak diperlukan.BM 2 . 4. pemohon mestilah melampirkan: 1. Salinan Borang 24 (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return’ yang terkini a. dokumen ini tidak diperlukan. pemohon mestilah melampirkan: 1. pemohon mestilah melampirkan: 1. 2. Jika syarikat ditubuhkan kurang 18 bulan. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat F a. Ruangan di Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ (Lampiran G) untuk Syarikat F. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan.

Salinan Borang 49 yang terkini 4. 09MAR2011 – Struktur Saham ver2. 3. dokumen ini tidak diperlukan.0 . Semua dokumen di ‘Peringkat Pemegang Saham’. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’ dan seterusnya tidak perlu dilampirkan.BM 3 . Ruangan di Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ (Lampiran G).Lampiran F Contoh 2 Nota 6 Jika syarikat pemohon adalah syarikat Berhad. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini a. 2. pemohon mestilah melampirkan: 1.

BM 4 .0 .Lampiran F 09MAR2011 – Struktur Saham ver2.

0 .BM 1 . ROC syarikat (%) Jawatan individu / kedudukan pengarah (BM/NB/FG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 09MAR2011 – Pecahan Ekuiti ver2. KP/passport individu atau No. Nama individu atau Nama syarikat No.Lampiran G SENARAI PECAHAN EKUITI DAN LEMBAGA PENGARAH UNTUK SYARIKAT ‘BERHAD’ Jumlah Ekuiti ABC Berhad (12345-A) Nilai seunit (RM) (RM) (%) Jumlah nilai saham Peratus Status Jumlah unit saham Bumiputera Bukan Bumiputera Asing 100% Jumlah Senarai 20 Pemegang Saham Tertinggi ABC Berhad (12345-A) Jumlah unit saham (RM) (RM) Nilai seunit Jumlah nilai saham Peratus Status 1 Bil.

BM 2 .0 .Lampiran G 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah 1 ‘BM’ (Bumiputera) / ‘NB’ (Bukan Bumiputera) / ‘FG’ (Asing) Disahkan oleh Pengarah Syarikat / Setiausaha Syarikat: Tarikh: 09MAR2011 – Pecahan Ekuiti ver2.

Lampiran H SENARAI PENANDATANGAN CEK-CEK SYARIKAT Sila lampirkan senarai penandatangan cek-cek syarikat beserta dengan spesimen tandatangan asal untuk akaun-akaun semasa yang aktif. Kegagalan untuk melampirkan senarai penandatangan cek yang lengkap akan menyebabkan permohonan anda ditolak. Bangsa Status (BM/NB/FG) No. Nama Modus operandi (seperti yang tercatat dalam Resolusi Pengarah syarikat mengenai operasi akaun bank) : Disahkan oleh (tandatangan pegawai bank) : Cop asal bank : …………………………………………………….BM . Nama bank : Jenis akaun : AKAUN SEMASA Nama syarikat : Nombor akaun : Adalah disahkan bahawa penama-penama berikut telah diberikuasa oleh syarikat berkenaan untuk menandatangani cek-cek untuk akaun tersebut di atas. KP/passport Spesimen tandatangan Bil. 1 09MAR2011 – Penandatangan Cek ver2. Jika syarikat mempunyai akaun lebih daripada satu bank. sila buat salinan lampiran ini.0 . Nama (pegawai bank) : Tarikh : Lampiran ini hendaklah disempurnakan dan disahkan oleh pihak bank.

BM 2 .0 .Lampiran H 09MAR2011 – Penandatangan Cek ver2.

0 . nama jawatan di dalam struktur organisasi syarikat biasanya berbeza daripada satu syarikat kepada syarikat yang lain. sila kemukakan dalam lampiran tambahan.Lampiran I CARTA ORGANISASI TERMASUK KAKITANGAN PENGURUSAN DAN TEKNIKAL Carta organisasi hendaklah mengikut format di bawah (jawatan. caruman KWSP. Jika carta organisasi syarikat pemohon lebih terperinci. bangsa dan status mestilah dinyatakan). Walau bagaimanapun.BM 1 . Pengerusi / Pengerusi Eksekutif / Presiden Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan / Pengurus Besar Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pengurus Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pengurus Pengurus Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pegawai Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pegawai Pegawai Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : 1 ‘BM’ (Bumiputera) / ‘NB’ (Bukan Bumiputera) / ‘FG’ (Asing) 09MAR2011 – Carta Organisasi ver2. gaji/elaun. nama.

KP/passport Caruman KWSP No. Pemohon boleh membuat salinan ruangan di bawah untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal.BM 1 .0 .Lampiran J MAKLUMAT PERIBADI KAKITANGAN PENGURUSAN DAN TEKNIKAL Sila sertakan maklumat peribadi untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal mengikut sampel borang di bawah. Butir-butir peribadi Nama No. keahlian KWSP Kelulusan Jawatan dan tugas utama sekarang Jawatan sekarang Tugas-tugas utama Pengalaman bekerja dengan syarikat terdahulu Syarikat Jawatan Tugas-tugas utama Tahun dan tempoh bekerja 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2.

Lampiran J 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2.0 .BM 2 .

Lampiran J MAKLUMAT PERIBADI KAKITANGAN PENGURUSAN DAN TEKNIKAL Sila sertakan maklumat peribadi untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal mengikut sampel borang di bawah.BM 1 . keahlian KWSP Kelulusan Jawatan dan tugas utama sekarang Jawatan sekarang Tugas-tugas utama Pengalaman bekerja dengan syarikat terdahulu Syarikat Jawatan Tugas-tugas utama Tahun dan tempoh bekerja 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2. KP/passport Caruman KWSP No. Pemohon boleh membuat salinan ruangan di bawah untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal.0 . Butir-butir peribadi Nama No.

Lampiran J 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2.0 .BM 2 .

Frasa ‘Kepada sesiapa yang berkenaan’ tidak diterima. a.Lampiran K PANDUAN UNTUK SURAT PERLANTIKAN DAN PERJANJIAN AGENSI Panduan Untuk Surat Perlantikan Agensi Penerangan a. pertukaran prinsipal dan naiktaraf daripada pendaftaran ke lesen. a. Perkhidmatan / produk yang dibekalkan hendaklah dinyatakan dengan jelas. risalah teknikal hendaklah yang asal. Tempoh minima perlantikan sebagai agen ialah 2 tahun. a. Kawasan yang tertakluk di dalam perlantikan 8 Risalah teknikal 9. a. Tempoh perlantikan 5. Alamat 4. Perlantikan mestilah meliputi seluruh Malaysia atau industri minyak dan gas Malaysia. a. Perkhidmatan / produk yang dibekalkan kepada agen 7. Risalah teknikal dari laman web prinsipal atau salinan cakera padat adalah diterima sekiranya disertakan surat kebenaran dari prinsipal. Pihak-pihak berkenaan 2. Taraf perlantikan eksklusif 6. Salinan risalah teknikal tidak diterima. tambah bidang. Surat perlantikan hendaklah daripada prinsipal dan menggunakan kepala surat prinsipal. Tarikh surat perlantikan 3. Sila nyatakan orang yang bertanggung jawab di dalam syarikat tempatan yang dilantik atau agen. No. Surat perlantikan hendaklah di antara prinsipal dan agen tempatan. b. Perlantikan daripada pejabat serantau tidak diterima. Taraf perlantikan agensi hendaklah eksklusif untuk seluruh Malaysia atau untuk industri minyak dan gas Malaysia. Untuk permohonan baru. syarikat dikehendaki menghantar surat perlantikan baru pada setiap 5 tahun dari tarikh perlantikan. Perlantikan berdasarkan rantau (contohnya Malaysia Timur atau Malaysia Barat) tidak diterima. Surat perlantikan hendaklah bertarikh dalam masa 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran.BM 1 . b. Sekiranya tempoh perlantikan tidak dinyatakan. b. Surat perlantikan hendaklah dialamatkan terus ke syarikat tempatan yang memohon lesen dari PETRONAS. Isi-isi penting 1. Tempoh sah dan tarikh tamat perlantikan hendaklah dinyatakan. a. Nama penuh penandatangan dan jawatan pihak prinsipal hendaklah dinyatakan.0 . c. a. Nama penandatangan dan jawatan 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2. b. Perlantikan berdasarkan projek sahaja tidak diterima. Surat perlantikan hendaklah daripada ibupejabat prinsipal. Surat perlantikan hendaklah bertarikh. a.

salinan surat perlantikan hendaklah disahkan dengan pengesahan asal oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Peguamcara dan Peguambela.Lampiran K Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran.BM 2 . 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2.0 .

Lampiran K Contoh Surat Perlantikan Agensi XY GmbH & Co. Yours faithfully. 3. Attention: Full Name Designation Dear Sir. (name of principal) hereby confirm that your company. 1.xx. 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2.de Website: www.0 . (Manufacturer of Protection Equipment) Full Address Postcode.BM 3 . (name of agent) has been appointed as our EXCLUSIVE AGENT specifically in oil and gas market in the territory of Malaysia for our product as follows: NO. SAMPLE XY GmbH & Co. 2. Country. RE: EXCLUSIVE APPOINTMENT LETTER We. Full Name Designation Nota : Surat perlantikan hendaklah diperbaharui sebelum tamat tempoh. Country.de Date of Letter Name of Agent Full Address Postcode. Tel: +49 (0) XXXX / XXXX-X Fax: +49 (0) XXXX / XXXX-XX E-mail Address: xxx@xy. Thank you. PRODUCT Circuit Breaker Fuse Protection Relay This appointment shall be effective 30 days from the date hereof for a period of Three Years and must be renewed in writing before expiration.

Tempoh minima perlantikan sebagai agen ialah 2 tahun. Perjanjian agensi hendaklah bertarikh. Pihak-pihak berkenaan 2. a. Tarikh perjanjian agensi 3. Perlantikan berdasarkan projek sahaja tidak diterima.0 . Kawasan yang tertakluk di dalam perlantikan 6. salinan perjanjian agensi hendaklah disahkan dengan pengesahan asal oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Peguamcara dan Peguambela. syarikat dikehendaki menghantar perjanjian agensi baru pada setiap 5 tahun dari tarikh perlantikan. a. a. Taraf perlantikan eksklusif 5. Perjanjian agensi hendaklah di antara prinsipal dan agen tempatan. prinsipal tidak boleh membenarkan individu atau syarikat lain untuk mempunyai hak bagi mewakili atau memasarkan produk / perkhidmatan di dalam kawasan perlantikan. Tempoh sah dan tarikh tamat perlantikan hendaklah dinyatakan.Lampiran K Panduan Untuk Perjanjian Agensi Penerangan a. Nama penuh penandatangan dan jawatan hendaklah dinyatakan. Isi-isi penting 1. Dalam tempoh perlantikan. Perlantikan mestilah meliputi seluruh Malaysia atau industri minyak dan gas Malaysia.BM 4 . a. Tempoh perlantikan 4. a. Perlantikan berdasarkan rantau (contohnya Malaysia Timur atau Malaysia Barat) tidak diterima. No. 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2. b. Nama penandatangan dan jawatan Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. Sekiranya tempoh perlantikan tidak dinyatakan. Taraf perlantikan agensi hendaklah eksklusif untuk seluruh Malaysia atau untuk industri minyak dan gas Malaysia. b.

Lampiran L MAKLUMAT KILANG / BENGKEL DAN SENARAI PERALATAN Kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor Alamat Keluasan Pemilikan (sila tanda ‘√’ ) Milik sendiri Disewa Nama pemilik (jika disewa) Alamat pemilik (jika disewa) Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan Tempoh lesen Nombor lesen Sila sertakan salinan sijil untuk lesen pengilang yang tersebut di atas.0 .BM . 1 09MAR2011 – Senarai Peralatan ver2.

Lampiran L Senarai Peralatan Kuantiti / Saiz Pemilikan / Keluasan (milik sendiri / disewa) Pemilik (jika disewa) Bil. Peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan 09MAR2011 – Senarai Peralatan ver2.BM 2 .0 .

Laporan pencapaian KKP syarikat yang menunjukkan kemalangan. Objektif dan sasaran tahunan KKP syarikat. ”Assembler”. e f ≥ 100 Laporan pencapaian KKP syarikat yang menunjukkan kemalangan. Carta organisasi syarikat yang menunjukkan bahagian/jabatan/unit KKP. d. Carta organisasi syarikat yang menunjukkan kakitangan yang bertanggungjawab terhadap KKP syarikat (”HSE Focal Person”). frekuensi kehilangan masa kecederaan dan frekuensi kes yang direkodkan. 09MAR2011 – HSE ver2. Minit Mesyuarat Pengurusan KKP yang terkini. Carta organisasi syarikat yang menunjukkan bahagian/jabatan/unit KKP. e. Penyata Polisi KKP syarikat (Penyata polisi tersebut mestilah lengkap dengan tandatangan dan tarikh. b. b. c. Minit Mesyuarat Pengurusan KKP yang terkini.0 . e. g. 40-99 a. c. b. KESELAMATAN DAN PERSEKITARAN (KKP) Syarikat yang memohon bidang perkhidmatan/bidang produk (”Manufacturer”. Objektif dan sasaran tahunan KKP syarikat. Penyata polisi yang melebihi 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran adalah tidak sah). Penyata polisi yang melebihi 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran adalah tidak sah). Penyata polisi yang melebihi 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran adalah tidak sah). ”Packager” dan ”Chemical Blender”) hendaklah melampirkan dokumen-dokumen yang dinyatakan di bawah: Jumlah kakitangan tetap syarikat 1-39 Dokumen pengurusan KKP yang perlu dilampirkan a.BM 1 . frekuensi kehilangan masa kecederaan dan frekuensi kes yang direkodkan. Salinan sijil kelayakan Pegawai Keselamatan (“Competent Safety/HSE Officer”) yang dikeluarkan daripada JKKP (“DOSH Certification”) f. Penyata Polisi KKP syarikat (Penyata polisi tersebut mestilah lengkap dengan tandatangan dan tarikh. Carta organisasi Ahli Jawatankuasa KKP (sila rujuk contoh format di belakang). Minit Mesyuarat Pengurusan KKP yang terkini. a. d. ”Fabricator”. Objektif dan sasaran tahunan KKP syarikat. d. Carta organisasi Ahli Jawatankuasa KKP (sila rujuk contoh format di belakang).Lampiran M SISTEM PENGURUSAN KESIHATAN. Laporan pencapaian KKP syarikat yang menunjukkan kemalangan. frekuensi kehilangan masa kecederaan dan frekuensi kes yang direkodkan. Penyata Polisi KKP syarikat (Penyata polisi tersebut mestilah lengkap dengan tandatangan dan tarikh. c.

0 . Keselamatan Dan Persekitaran (KKP) hanya tertakluk kepada bidang-bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs. Sila maklum bahawa Sistem Pengurusan Kesihatan.Lampiran M Gambarajah berikut adalah format contoh carta organisasi Ahli Jawatankuasa KKP bagi syarikat yang mempunyai 40 atau lebih kakitangan tetap: Nama : Jawatan : Pengerusi Jawatankuasa KKP (Wakil Majikan) Setiausaha KKP (Pengurus KKP/Pegawai Keselamatan 1 yang berdaftar dengan JKKP ) Nama : Jawatan : Ahli Jawatankuasa (Wakil Pekerja) Nama : Jawatan : 1 Ahli Jawatankuasa (Wakil Pekerja) Nama : Jawatan : Sila sertakan salinan sijil kelayakan sebagai Pegawai Keselamatan (”Competent Safety/HSE Officer”) daripada JKKP (”DOSH Certification”) bagi syarikat yang mempunyai kakitangan tetap seramai atau melebihi100 orang. 09MAR2011 – HSE ver2.BM 2 .

Saya / Kami mengaku bahawa segala maklumat di dalam borang ini dan yang dilampirkan adalah benar. syarat-syarat am yang tercatit di muka belakang sijil lesen / pendaftaran yang dikeluarkan oleh PETRONAS. Saya / Kami membenarkan wakil pihak PETRONAS membuat lawatan pemeriksaan ke premis / syarikat saya / kami dan menyemak / menyalin dokumen- dokumen serta menemubual kakitangan saya / kami dan pihak-pihak yang berkenaan. KP Jawatan 09MAR2011 . 3. 4. Saya / Kami juga faham bahawa kegagalan mematuhi mana-mana perkara di atas akan membolehkan PETRONAS menolak permohonan syarikat saya / kami ini atau menggantung / membatalkan / menarik balik Lesen / Pendaftaran. Saya / Kami membuat pengakuan bahawa syarikat akan mematuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang dikenakan oleh pihak PETRONAS seperti berikut: a. Tandatangan Tarikh Nama syarikat Cop syarikat Nama pemohon No. Saya / Kami membuat pengakuan bahawa syarikat tidak mempunyai pemilik dan pengarah yang sama di syarikat lain yang dilesenkan / didaftarkan dengan PETRONAS dalam bidang yang sama. 2. peraturan-peraturan tambahan yang dikenakan dari semasa ke semasa. Saya / Kami dengan ini MEMBENARKAN PETRONAS UNTUK MERUJUK / MENYEMAK MANA-MANA KETERANGAN DI DALAM BORANG INI ATAU YANG DILAMPIR DENGAN PIHAK SAYA / KAMI ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA YANG BERKENAAN.BM .Lampiran N PENGAKUAN 1. 5. b. syarat-syarat khas di lampiran lesen atau pendaftaran. c.Pengakuan ver2.0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful