You are on page 1of 9

Ks.

Jarosaw Lawrenz CM

TROSKA O WIERNO POWOANIU WINCENTYSKIEMU


Bdcie dojrzali dojrzaoci wiary i mocni moc ducha.
(B. Jan Pawe II, Wiede, 09.12.1983)

Cz II

KIERUNKI REALIZACJI POWOANIA WINCENTYSKIEGO W PROWINCJI NOWEJ ANGLII

2011
1!

KIERUNKI DZIAANIA PROWINCJI NOWEJ ANGLII W DUCHU DYREKTYW KONWENTU GENERALNEGO 2010 TWRCZA WIERNO MISJI
Wstp
Mj Zbawicielu! Ty znasz moj niegodno i mj brak wiernoci w odpowiadaniu na Twoje powoanie. Prosz Ci o lito i miosierdzie. Nie pozwl , aby moje grzechy przyczyniy si do zaniku witoci Zgromadzenia, ktrego Ty sam jeste twrc i zaoycielem. Pamitaj, Panie, o zadaniach, jakie powierzye temu Zgromadzeniu. Ty sam wezwae je, aby Tobie suyo w ubogich. Pozwl mi dostrzec kadego potrzebujcego pomocy. Pozwl mi widzie w nim Twoje oblicze. Panie, prosz Ci o t ask przez zasugi Twojej Najwitszej Matki. (w. Wincenty a Paulo) Rok jubileuszowy tzn. rocznica mierci w. Wincentego a Paulo i w. Ludwiki de Marillac skania nas (tak mam nadziej) do osobistej refleksji nad naszym misjonarskim powoaniem i w tym bardzo zawonym spojrzeniu na nas samych, i w tym wsplnotowym: Prowincja, Zgromadzenie obecne we wspczesnym wiecie. Powrt do rde na pewno nie ma za zadanie zachwycania si nad przeszoci, ale historia magistra vitae. Owocem oficjalnym wsplnotowych dyskusji na temat Zgromadzenia zostay zawarte w dokumentach kocowych Konwentu Prowincjalnego 2009 oraz Konwentu Generalnego w Paryu 2010.
2!

Trzeba uczciwie stwierdzi, e nie zawsze jestemy zapraszani do takiej refleksji i nasza dyskusja przybiera posta elitarn tzn. rozmawiamy na ten temat z konfratrami wskiego grona przyjaci. Albo co gorsze konspiracyjn robic z siebie mczennikw decyzji nietrafionych tych u steru wadzy. Dlatego dzikuj za danie mi takiej moliwoci podzielenia si moimi nadziejami na przyszo. Chocia zdaj sobie spraw z mojej ograniczonoci znajomoci historii naszej Prowincji i caego bogatego procesu transformacji do obecnego stanu. Prosz mi wybaczy, jeeli ignorancja tej materii bdzie widoczna w dalszym rozwiniciu myli.

1. Charyzmat
Jest to sowo klucz do zrozumienia misterium mojego powoania i bycia czonkiem Zgromadzenia Misji. Fakt, e pewnego dnia znalazem si na Stradomiu w Krakowie podyktowany by jasno okrelonym charyzmatem Zgromadzenia. I co ciekawe, kiedy w moim yciu spotykaem si z osobami rnych Zgromadze (eskich czy mskich) i byem wiadkiem usilnego poszukiwania tosamoci ich wsplnot. Nigdy nie miaem wtpliwoci, co do pytania: jaki jest nasz charyzmat? Pytanie, ktre gubio si w odpowiedzi: W jaki sposb ten charyzmat najlepiej zrealizowa? A jeszcze konkretniej stawiany byem w wewntrzne zakopotanie kiedy sytuacja kraju, w ktrym si znalazem; czy lokalnego Kocioa oczekiway ode mnie misjonarskiej postawy dziaania. Jest takie polskie przysowie o apaniu wszystkich srok za ogony. Aby nie wpa w puapk tego okrelenia przychodzi mi z pomoc projekt pastoralny Prowincji oraz wsplnoty. Pomaga mi take uchroni si przed za bardzo indywidualnymi tendencjami. Jestem przekonany, e zaistnienie i rozwj ostatecznie Prowincji Nowej Anglii jest zwizany z posug misjonarsk Polskiej Emigracji w USA. Ks. E. Gicewicz w Historii Prowincji zaraz na wstpie i pierwszym akapicie podkrela t specyfik, wic j z bogosawiestwem Boym i Jego natchnieniem u pocztku i chocia konfratrzy pracujcy w realizacji misji tej Prowincji przybyli z rnych stron wiata np. Polska, Chiny, Brazylia, urodzeni w USA korzenie etniczne takie same. I chocia trzeba byo podejmowa trud uczenia si jzyka angielskiego przez jednych, albo jzyka polskiego przez drugich, to celowo tego wysiku bya jedna: jak najlepiej i wszechstronnie posuy Polskiej Emigracji w USA. Organizowano ycie duszpasterskie, zapewniano moliwo edukacji, organizowano misje ludowe i posug Sowa Boego w tzw. 40-stach, pomoc duszpasterska diecezjom przeywajcym kryzys powoa, opiek i kapelani w szpitalach oraz domach starcw, kierownictwo duchowe lokalnego duchowiestwa, a take by taki czas, e pomagano w misji ad gentes wysyajc konfratrw do innych krajw.

Nie wtpliwie liczebno i lokalizacja poszczeglnych wsplnot polonijnych ulega radykalnej zmianie. Ale czy ten fakt stawia pod znakiem zapytania sensowno tej naszej specyfiki? Czy nasta czas zwijania agli? Czy uczciwo wobec historii tej Prowincji, a co za tym idzie wobec konfratrw, ktrzy oddali swoje talenty i ycie na Jej sub pozwala nam na odejcie od tego polonijnego charyzmatu? Moja osobista wizja to pragnienie otwarcia okna na sytuacj wspczesn i nadania wieoci kontynuowania tej specyfiki Prowincji Nowej Anglii. Proponuj uj t refleksj, eby si nie rozmy w pobonych yczeniach, w struktur : Wiara, Nadzieja, Mio.

2. Wiara
W pracy nad zbawieniem dusz kierowa si zawsze wiatem wiary (w. Wincenty a Paulo) To co nas chroni przed utrat sensownoci naszego ycia. To co nas obroni przed strachem dalszego istnienia to wiara w Jezusa Chrystusa. wity Wincenty a Paulo uczyni Go zasadnicz i uzasadniajc regu naszego Zgromadzenia1. Warto w tym miejscu zaznaczy, e Konstytucje naszego Zgromadzenia uwraliwiaj nas na bardzo istotny charakter naszej misji, e zadaniem wsplnoty wincentyskiej jest przygotowanie dziaalnoci apostolskiej, jej stae pielgnowanie oraz wspomaganie. (Por. Konstytucje, 19) Jasno z tego wynika, e nasze wsplnoty maj by ewangelizujce, zatroskane o biednych oraz misyjne. Jak zaznaczy w artykule ks. Santiago Azcarate CM: wsplnoty wincentyskie nie tylko istniej dla misji, ale take oywiane s przez misje 2 . Nie moemy y tylko wspomnieniami misyjnej historii naszego Zgromadzenia, tracc jednoczenie z oczu nasz przyszo. Musimy nieustannie by wiadomi rzeczywistoci, w ktrej przyszo nam y. Musimy j poznawa, analizowa i ukocha. Dlatego uczciwa dyskusja we wsplnotach na temat formy dziaania -- misji pozwoli nam odpowiedzie na pytanie: w jaki sposb dzisiaj by wiadkiem Jezusa? W jaki sposb dotrze Jego ladami do ubogich.

1 2

Por. Line of Action 2010-2016, Vincentiana, r.54, nr 3, s.402-403

Santiago Azcarate CM, Communaut vincentienne, communaut pour la mission, Vincentiana, 06.09.2001 4

Dlatego musimy dba, aby: Prowincja motywowaa kadego konfratra do rozwoju ycia duchowego: udzia w rekolekcjach, dniach formacyjnych, spotkaniach duszpasterskich, kontakt z konfratrami z innych Prowincji w USA oraz na wiecie, waciwego przeycia czasu sabbatical.

stwarzanie moliwoci dzielenia si midzy sob, tzn. konfratrw z poszczeglnych wsplnot, dowiadczeniem duszpasterskim, na kady rok duszpasterski od wrzenia do czerwca, po konsultacji z superiorami, ustalenie i okrelenie naszego programu duszpasterskiego np. Rok rodzin, powoania itp. motywacja sensownoci modlitwy wsplnotowej i spotka wsplnotowych: (formalnych) duszpasterskie; (nieformalnych) uroczystoci konfratrw lub Zgromadzeniowych 3 . dbao o liturgi i jej wierno z przepisami liturgicznymi Kocioa w naszych parafiach, organizowanie na parafii rekolekcji i spotka formacyjnych dla poszczeglnych grup parafialnych, troska o realizacj katechezy dla dzieci i modziey oraz dla dorosych. podejmowanie nowych inicjatyw w rozwoju kultu Miosierdzia Boego i pobonoci maryjnej, a szczeglnie zwizanej z Cudownym Medalikiem 4 . parafie: Analiza socjalno-eklezjalna przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych Ameryki wykazaa, e wikszo Zgromadze i Stowarzysze ycia Apostolskiego skoncentrowaa si posudze Ludowi Boemu w ramach duszpasterstwa parafialnego. Ten efekt nazywamy: asymilacja parafialna 5 . Jest to sytuacja, ktra postawia pod znakiem zapytania tosamo charyzmat wielu Zgromadze zakonnych w USA 6 . Konstytucje i
3 4 5

Por. Konstytucje Zgromadzenia Misji 21&1-2 Por. Statuty Zgromadzenia Misji 7&1

Por. Ks. Robert P. Maloney,C.M.,Lengagement vincentien dans les paroisses,Vincentiana, 02.10.1997 D. Nygren and M.Ukreritis, The future of Religious Orders in the United States, Connecticut, Praeger Press, 1993, s. 250 5
6

Statuty Zgromadzenia Misji zatwierdzone przez Stolic Apostolsk w 1984 roku w sposb bardzo jasny okrelaj specyfik naszej misji i (charyzmatu ) realizowanej w ramach pracy na parafiach 7

3. Nadzieja
Bg oczekuje od was, e bardziej ni potrzeby ciaa, bdziecie uwzgldnia potrzeby dusz. Oni (ubodzy) bardzo potrzebuj manny duchowej. Potrzebuj ducha Boego. (w. Wincenty a Paulo) Powstanie Zgromadzenia Misji przynioso Kocioowi odnow wewntrzn oraz umocnienie w ludzkich sercach Boej nadziei w historycznych zawirowaniach wiata: wojny, kryzysy moralne spoeczestwa, odnowa Kocioa, spotgowanie ndzy 8. Dlatego musimy dba, aby: podejmowa otwart dyskusj midzy nami na temat analizy religijno-socjalnej sytuacji spoeczestwa, wrci do chwalebnej tradycji goszenia rekolekcji 9 w innych parafiach polonijnych (w jz. polskim i j. angielskim). Jeeli stwarzamy specjaln grup misyjn to moliwe jest wynajcie konfratra z Polski z grupy tamtejszej grupy misyjnej np. na dwa lata. Jeeli decydujemy si, e nie zakadamy specjalnej grupy misyjnej to konfratrzy mog wyjeda z tak posug z poszczeglnych wsplnot; organizowanie spotka formacyjnych dla poszczeglnych grup parafialnych (lektorzy, Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, Koa Racowe, itp.) nie tylko dla naszych parafii, ale take zaproponowa te spotkania innym parafiom z duszpasterstwem polonijnym w regionie. Albo ubogaci t dziaalnoci dom w Manchester, CT bardziej centralnie; albo regionalnie, np. w New Haven dla parafii z okolic; Brooklyn. Widziabym dla lepszego funkcjonowania tego programu dwch konfratrw znajcych realia rodowiska polonijnego i amerykaskiego; nasza nieustanna formacja w zwizku z teologi moraln, eby jak najlepiej suy poprzez Sakrament Pojednania;

7 8 9

Statuty Zgromadzenia Misji, 10 Por. Lines of Action 2010-2016, s. 403-404

Por. Ks. John P. Cawley,C.M., Modle renouvel de mission paroissiale dans un contexte nord-amricain, Vincentiana, 14.04-05.1997 6

w zwizku z konfratrami przechodzcymi na emerytur. Moliwo otwarcia jednego centrum posugi Sakramentu Pojednania kadego dnia w duszym wymiarze czasowym (rano i wieczorem) np. w kociele w. Stanisawa Kostki na Brooklynie. w Stanach Zjednoczonych jest zauwaana tendencja w zwizku z duszpasterstwem emigracyjnym do podtrzymywania i otwierania tzw. Orodkw Terytorialnych. Moe i dla nas jest czas najwyszy zastanowienia si nad utrzymaniem istniejcych wsplnot. Moe w zwizku z tzw. rynkiem pracy i przemieszczaniem si Polonii w inne regiony kraju prowokuje nas do pjcia za nimi?

4. Mio / Miosierdzie
Mio nie pozwala patrze na cierpienia osoby kochanej bez wspczucia i bez chci zaradzenia zu. Sprawia, e kochajcy pacz z paczcymi. Osoby przejte mioci maj te same uczucia. Nie ma prawdziwej mioci w sercu, kto nie cierpi na widok udrki ubogich. Wiemy, jak czuy pod tym wzgldem by Syn Boy. (w. Wincenty a Paulo) Integralna dbao o czowieka jest wykadni wincentyskiego charyzmatu. Czowiek ubogi by odskoczni lub punktem wyjcia kolejnych inicjatyw podejmowanych przez w. Wincentego a Paulo i (mwic dzisiejsz nomenklatur) Rodzin Wincentysk 10 . Dlatego musimy dba, aby: zwrci szczegln uwag pomocy duchowej dla maestw naraonych na siln tendencj nietrwaoci sakramentu;

pomoc w organizowaniu k dyskusyjnych i formacyjnych dla roli i misji wspczesnych rodzicw; wskaza miejsce w Kociele dla maestw niesakramentalnych i duchow opiek nad nimi; organizowa specjalistyczn pomoc dla ludzi uzalenionych przy cisej wsppracy z orodkiem terapeutycznym na Greenpoincie: alkohol, narkotyki, internet;

starzejca si Polonia potrzebuje duszpasterstwa ludzi w podeszym wieku, zorganizowa konkretne duszpasterstwo modych, duszpasterstwo powoaniowe oraz obozy wakacyjne dla modziey i dzieci, szczeglnie z ubogich rodzin.
10

Idem, s.403-404

5. Prowincja Nowej Anglii


Istot naszego powoania jest praca dla zbawienia ubogich wieniakw, wszystko inne jest dodatkiem. Gosimy rekolekcje dla kandydatw do wice, prowadzimy seminaria duchowne, poniewa jestemy przekonani, i jest to poyteczne dla zachowania trwaoci owocw misji. Naladujemy w tym wielkich zdobywcw, ktrzy na zajtych terytoriach zakadaj garnizony, bo obawiaj si, eby nie straci zdobytych z takim wysikiem ziem. Jakie to szczcie, e uczestniczymy w posannictwie samego Jezusa Chrystusa. Kt bowiem lepiej naladuje Chrystusa, ni ci, co gosz Ewangeli ubogim? ( w. Wincenty a Paulo) Nie jestemy pocztkiem i mam nadziej, e nie bdziemy gasi jako ostatni wiata tej Prowincji. Jestem przekonany, e istotne jest prowadzenie midzy nami dyskusji na temat naszego statusu quo. Czy mamy nadal pozosta niezalen Prowincj? Czy moe dla nas lepszy byby status Regionu Prowincji Wschodniej, albo Prowincji Polskiej? Jednak boj si, e dyskusja na ten temat jest zwizana z lkiem przed przyszoci, a tym samym usuwaniem si z linii ciosu. Jak podkrela w. Wincenty a Paulo mamy mie nieustanne przekonanie, e to Chrystus jest Panem Zbawienia, a nas wybra do jego realizacji. Tworzymy histori kolejnego pokolenia tej Prowincji. Dlatego musimy dba o zachowanie trwaoci owocw misji. I to jest najistotniejsze. Szacunek dla pracy misyjnej minionych pokole i aggiornamento naszej teraniejszoci. Konwent Generalny bardzo wyranie podkreli konieczno rewizji naszych norm prawnych, ktre maj nam pomaga w wiernoci powoaniu, ale take dzie prowadzonych przez Zgromadzenie Misji (konkretnie przez poszczeglne Prowincje)11. Rzetelna analiza naszej sytuacji musi uwzgldni dynamik rozwoju i zmian w wiecie, a co za tym idzie, zmieniaj si formy ubstwa czowieka.

11

Por. Lines of Action 2010-2016, s. 400-402 8

Bibliografia:
Bifet, Juan Esquerda, Duchowo Kapaska, Wydawnictwo Homo Dei, Krakw 2009 Gicewicz Edward., CM, Growth of the New England Province of the Congregation of the Mission 1904-2004, New England Province Publishers, Manchester, 2004 Formacja wieckich Liderw w Kociele XXI, Diecezja Brooklyska Knop Zbigniew.,CM, Dzie za dniem, Pozna, 2003 Reguy i Konstytucje Zgromadzenia Misji, Krakw 1986 Roman Jose Maria, wity Wincenty a Paulo, Biografia, [tum. Ireneusz Kania], WITKM, Krakw, 1990 Vincentiana, r. 54, nr 3, July - September 2010