~ Α ~

αβαράς=χασομέρης,
αβάσιμεσα=αβάσιμη,
άβαφεσα=άβαφη,
άβγαλτεσα=άβγαλτη,
άβολεσα=άβολη,
αβούτα(α'ούτα)=τούτα/αυτά,
αβούτε(α'ούτε)=τούτη,
αβούτεν(α'ούτεν)=τούτην,
αβούτο(α'ούτο)=τούτο,
αβουτοίντς=τούτους,
αγαθέσα=αγαθ,
αγα!ητι"ιέσα=αγα!ητι"ιά,
άγγιχτεσα=άγγιχτη,
αγγούρ=αγγούρι,
αγγούρ(ε)ια=αγγούρια,
αγιάρ=σέλα,
αγίασμαν=αγίασμα,
αγ"αλέ#$=αγ"αλιά#$,
αγ"αλέεις=αγ"αλιά#εις,
αγ"αλιά#'νε=αγ"αλιά#ουν,
αγ"αλ%="αταγγέλ$,
αγλγορα=βιαστι"ά,
αγληγορ%=βιά#ομαι,
αγν&ν=αγν&ς,
αγνέσα=αγν/!αρά'ενη,
αγούρ'=αγ&ρι/!αι(ί,
αγούραια=αγ&ρια,
άγουρον=άντρας,
αγουρ&!ον=!αι(ά"ι,
αγουρ&!α=!αι(ά"ια,
)γουστον=Αύγουστος,
αγράνεμον=αγριάνεμος,
άγριον=άγριος,
αγριέσα=άγρια,
αγρι&γατεσα=αγρι&γατα,
αγρο"&σαρον=αγρι&"οτα,
αγρούμαι=αγριεύομαι/φοβάμ
*αι,
αγρούστ'=αν%ρυμο,
αγροτέρεμαν=αγριο"οίταγμα
αγροτερί('=το σ"ιάχτρο,
αγροτερ%=αγριο"οιτά#$,
αγρ&τες=αγρ&της,
άγρυ!νεσα=άγρυ!νη,
α(ά=ε(%,
α(α"ά=ε(% !έρα,
α(α"ές=!ρος τα ($,
α(ά μερέαν=!ρος αυτν τη
μεριά,
α(ερφέσα=α(ερφ,
α(ιάντρο!εσα=α(ιάντρο!η,
α(ιάφορεσα=α(ιάφορη,
α(ίς=θα (%σεις,
Αεργίτες=+οέμβριος,
αερ&!ον=αερά"ι,
αέτς=έτσι,
α#ευγάρ$τεσα=α#ευγάρ$τη,
αη(&ν=αη(&νι,
αθάνατεσα=αθάνατη,
άθαφτεσα=άθαφτη,
α#!άρεα=αυλ&!ορτες,
α"α=τέτοια,
α"ον=τέτοιο,
α,τέστε=αντέστε/άντε,
α"αμάτς=α"αμάτης,
ά"αρ(εσα=ά"αρ(η,
α"ε"ά=ε"εί !έρα,
ά"λερα="αημένα,
ά"λερε="αημένε,
ά"λερον="αημένος,
α"ονιστρ=α"ονιστρι,
α"ονί#=α"ονί#ει,
α"ονί#νε=α"ονί#ουν,
α"ριβέσα=α"ριβ,
ά"'σον=ά"ουσε,
άλας=αλάτι,
άλειμαν=λί!ος,
α λέγ$=θα !$,
αλέτρ=αλέτρι,
αλέτραι=αλέτρια,
αλεύρ=αλεύρι,
αληθείαν=αλθεια,
αλί#$=αλατί#$,
αλλ'=άλλοι,
αλλομίαν='αφνι"ά/ο!&τε,
αλλτς=άλλους,
αλυ"&ν=αλμυρ&,
αλφάρ=αλφά(ι,
αλ%ν=αλ%νι,
αλ%ναι=αλ%νια,
Αλ$νάρτς=Αύγουστος,
άμα=&ταν,
άμον = σαν/μ&λις,
αν=ε!άν$,
ανα!άγουνταν=ανα!αύονται,
ανασ"άφτ$=βρί#$,
ανασ!άλ$='εχν%,
ανασ!άλνε='εχνούν,
αν*αφ"ά=άν$*"άτ$,
αναχά!αρτα=α!&τομα,
ανεμι"ά=ρευματισμοί,
ανέντρο!ος=α(ιάντρο!ος,
ανε-ά=ανε-ιά,
ανε-&ν=ανε-ι&ς,
ανθρ$!ίαν=ανθρ$!ιά,
άνιφτεσα=ά!λυτη,
άνιφτος=ά!λυτος,
αν"ε"ά=!έρα "ει,
ανοί$=ανοίγ$,
ανοίγνε=ανοίγουν,
ανοιγάρ="λει(ί,
αντάμ$μαν=αντάμ$μα,
αντ#ν=!&(ι/σ"έλος,
αντ#α=!&(ια/σ"έλη,
αντράλφος="ουνιά(ος,
αντρί#$=!αντρεύομαι,
αντρί#νε=!αντρεύουν,
άντρισον=!αντρέ-ου,
α'ινάρ=τσε"ούρι,
α!'α(ά=α!& ε(%,
α!'α(α μερέαν=α!' αυτ τη
μεριά,
α!'α(α"ές=α!ο(% !έρα,
α!'α(α!ές=α!ο(% μέσα,
α!άν=α!άν$,
α!'αν"ές=ε!άν$ ε!άν$,
α!αντν=!ρ$ι!άντεμα,
α!άνε=θα !άνε,
α!άνι μ'=ε!άν$ μου,
α!ένα=θα !γαινα,
α!ές=μέσα,
α!ί(=α!ί(ι,
α!ί(εα=α!ί(ια,
α!ι(εβέν$=εγ"αταλεί!$,
α!οθαμέν=α!οθαμένοι,
α!&θεν=α!& !ου,
α!ο"αμούμαι=!αραλύ$,
α!ο"αρ(ί#$=α!ογοητεύ$,
α!ομέν=θα μείνει,
α!ο!ουρνά=α!& αύριο,
α!οσ"ευαρί#$=τα"το!οι%,
α!ο 'φ"ά=α!& "άτ$,
α!οτσοχαλί#$=ε'αθρ%ν$,
α!&-=α!&-ε,
α!ράνας=!ρο ολίγου,
Α!ρίλτς=Α!ρίλης,
αρ=έτσι/βεβαί$ς,
αραία=αραιά,
αραέβ$=γυρεύ$/-άχν$,
αραέβνε=γυρεύουν/-άχνουν,
αραέβμαν=-ά'ιμο,
αροθυμ%=νοσταλγ%,
αροθυμούνε=νοσταλγούν,
αροθυμίαν=νοσταλγία,
αρα!άν="άρο,
αρνί μ'=αρνί μου/"αλ μου,
αρο-έ=!ρο ημερ%ν,
αρ!ά#=αρ!ά#ει,
αρτού"=ε!ιτέλους,
αρύν$=αραι%ν$,
άρχαλ=μα"άρι,
αρχνε-α=άρχισα,
αρχνε-ον=άρχισε,
αρ$τ%=θα ρ$τσ$, α
σά=α!. τα,
ασ'=α!. το,
ασ' ατ&ν=α!. αυτ&ν,
ασά τ&τε=α!& τ&τε,
ας εν=ας είναι,
α'σην=α!& την,
ασίρ$=θα τραβ'$,
άσ"εμα=άσ"ημα,
άσ"εμον=άσ"ημος,
ασ"&να=θα το ση"%σ$,
ασλν=αλθεια,
ασ&=α!. το,
ασ!αλί#$="λει(%ν$, ας
!αιρ=ας !άρει,
αστά=στάσου,
αστέρ=αστέρι,
ασύρ=άχυρο,
ατέ=αυτ,
ατέν=αυτν,
ατ&=αυτ&,
ατ&ν=αυτ&ν,
ατοίν=αυτοί,
ατου"ά=μ!ροστά σου,
ατσάλ=ατσάλι,
ατσά!αν=άραγε,
αυλά"=αυλά"ι,
αυλού"='υν&χορτο,
αφαιρέθα='εχάστη"α,
αφεντάνθρ$!ος=αρχοντάνθρ
$!ος, αφ"ά=υ!&/"άτ$, άφσ
ατο=άφησέ το,
άφσ' ατα=άφησέ τα,
αφορισμέντσα=!ανέ'υ!νη,
άφσον=άφησε,
αφου"ρούμαι="ρυφα"ού$,
αφ%τιστεσα="αταραμένη/έ'
υ!νη, αχάντ=αγ"άθι,
αχάντεα=αγ"άθια,
άχαρα=χαμένα/"αημένα,
άχαρον="αημένος,
αχούλ=μυαλ&,
αχούλεα=μυαλά,
αχουλούς=μυαλομένος,
αχ!άν$='ερι#%ν$,
αχ!άνε='ερι#%νουν,
αχ!ά(γ)ουμαι=τρομά#$,
αχ!αρά#$=τρομά#$ άλλον,
αχ!αράουνταν=τρομά#ουν,
αχ!άσ"ουμαι='ε"ιν%,
αχ!άσ"ουνταν='ε"ινούν,
αχταλέβ$=σ"άβ$,
αχταλέβνε=σ"άβουν,
αχτάλεμαν=σ"ά-ιμο,
α-ίν$=ανάβ$,
α-ίνε=ανάβουν,
ά-ιμον=φ$τιά

~ / ~
βα(ί#νε=βα(ί#ουν,
βαθέα=βαθιά,
βάλον=βάλε,
βαρέα=βαριά,
βαρ"ί#$=φ$νά#$ (υνατά,
βασιλέας=βασιλιάς,
βέτρε="ουβάς,
βελ&ναι=βελ&νια,
βερεσμέντσα=έγ"υος,
βου(=β&(ι,
βού"α=μ!ου"ιά,
βούρα=χούφτα,
βουρ"έντ=βου"έντρα,
βούτορον=βούτυρο,
βουτούρτα=βούτυρα,
βρά(ον=βρά(υ,
βρά(αι=βρα(ιά,
βρα"ίν=σ%βρα"ο,
βρεσ=βρέχει,
βράσα=ανεμοβλογιά,
βρασ&λ=βραχι&λι,
βρεσν=βροχ,
βρούλα=φλ&γα
~ 0 ~
γαβάγ="αβά"ι,
γαβάλ=φλογέρα,
γαβούν=!ε!&νι,
0αβρλτς=0αβριλ,
γα,(ούρ=γα,(ούρι,
γα#ανέβ$="ερ(ί#$,
γαμ!=γερ&,
γάλε=σιγά,
γαλέχουλεν=χλιαρ&,
γαντάρ=#υγαριά,
γαντουρέβ$='εγελ%,
γαντουρέβνε='εγελούν,
γαρ=γυναί"α,
γαρ"&ν=αρσενι"& μι"ρ&
β&(ι, γαρ"ά=αρσενι"ά μι"ρά
β&(ια, γειτ&ν=γειτ&νοι,
γεγουτέν='ανά,
γελαστέας=γελαστ&ς,
γελέ"ον=γιλέ"ο,
γέλτα=γέλια,
γενέα=γενεά/γενιά,
γεράν=!ληγ,
γεραλούν=!ληγ$μένο,
γτεμαν=μάτιασμα,
για=, γιαμ=μ!$ς/μ!ας,
για#ίν=!ε(ιά(α,
για#ία=!ε(ιά(ες,
γιαμασ"ούλα="αρ(ερίνα,
γιαν=γ$νία/ά"ρη,
0ιάννες=0ιάννης,
γιατρέσα=γιατρίνα,
γι&"σαμ=αλλι%ς,
γιομ=γιος μου,
γιοργάν=στρ%μα,
γιοσμάς=&μορφος,
γιοφύρ=γεφύρι,
0ι$ρί"ας=0ι%ργος,
γλιά#$=γλιστρ%,
γλιά#νε=γλιστρούν,
γλου!ί#$='εφλου(ί#$,
γλυ"έα=γλυ"ά,
γλυ"οχαρά#=γλυ"οχαρά#ει,
γλύν$=λει%ν$,
γνεφί#$='υ!ν%,
γομ%ν$=γεμί#$,
γογγύ#$=βογγά$,
γονει"ά=γονείς,
γονουσέβ$=συ#ητ%,
γουβίν=!ηγά(ι,
γου#εμέντσα=θυμ$μένη,
γου#εμένος=θυμ$μένος,
γου#έβ$=θυμ%ν$,
γούλα=λαιμ&ς,
γουρού(ια="αρούμ!αλα,
γουρούν=γουρούνι,
γουρ!άν=να σε χαρ%,
γουρταλάβ$=!ειρά#$,
γουταρέβ$=γλιτ%ν$,
γουταρέβνε=γλιτ%νουν,
γραγρού="αταχνιά,
γραμματισμέν=γραμματισμέ
νοι, γραία=γριά,
γραιά(ες=γριές,
γρασέβ$=!ροσ!αθ%,
γράσ"ουμαι=!αλι%ν$,
γραφτ=γράφει,
γριντ#ίλαι=ούλα,
γρίναι=γρίνια,
γυναι"α(έλφη="ουνιά(α,
γυναι"ί#$=!αντρεύομαι,
γιναι"ί#νε=!αντρεύονται

~ 1 ~
(αβαίν$=!ροσ!ερν%,
(αβαίνε=!ροσ!ερνούν,
(αβρίν=βέργα,
(αβρία=βέργες,
(α"ρ=(ά"ρυ,
(ά"ραι=(ά"ρυα,
(α"&σαι=(ια"&σια,
(ά"σον=(άγ"$σε,
(ά"$=(αγ"%ν$,
(ά"νε=(αγ"%νουν,
(έβασμαν=!έρασμα/(ιάβασμ
α,
(έβα=!γαινε,
(εβά#$=(ιαβά#$,
(εβά#νε=(ιαβά#ουν,
(έβολον=(ιάβολος,
(ε"αέ'=(ε"ά'ι,
(ε"νί#$=(είχν$,
(ε"νί#νε=(είχνουν,
(ε"νί#$ σε=σε (είχν$,
(ελέγουμαι=μ!ερ(εύομαι,
(ελέγουνταν=μ!ερ(εύονται,
(εματι"&ν=βέργα για (έσιμο
του 'υλο(έματος,
(ε'άμενον=νουν&ς,
(ε'αμέντσα=νουνά,
(ε'ιματέα=βαφτιστι"ιά,
(εσ"άλ=(άσ"αλοι,
(εσ"άλτσα=(ασ"άλα,
(έσον=(έσε,
(έσονατον=(έστον,
(εσ!&τς=(εσ!&της,
(ι "αι !αιρ=(ίνει "αι !αίρνει,
(ίγ$=(ίν$,
(ίνε=(ίνουν,
(ίγ$σε=σε (ίν$,
(ι"έλ=τσά!α,
(ι!λανέσα=(ι!λαν,
(ου"άλ="α!ίστρι,
(ουλ=(ούλοι,
(ουλτς=(ούλους,
(υ=(ύο,
(ύο ημ.ς=(υ&μισι,
(ύσα=(ύση/τέλος,
(ύσ"ολεσα=(ύσ"ολη,
($σ=(%σε,
(%σμε=(%σε μου
~ 2 ~
εβγάλ$=βγά#$,
εβγάλνε=βγά#ουν,
εγουταρέφτα=γλίτ$σα,
εγουτουρέφτα="αλο"άθησα,
εγουτούρε-α="άν$ τρέλες,
εβ#να=έσβηνα,
εβ#ναν=έσβηναν,
έβρα=βρ"α,
εβρά(ινεν=βρά(ιασε,
έβραν=βρ"αν,
έβρα σε=σε βρ"α,
εβρί"νε=βρίσ"ουν,
εβρί"$ σε=σε βρίσ"$,
εβρίουμαι=βρίσ"ομαι,
εβρίουνταν=βρίσ"ονται,
εβ%ρα(ευ*
%ρα)=σ"ιά/(ροσιά,
εγαντούρε-α='εγέλασα,
εγαντούρε-αν='εγέλασαν,
εγά!ανα=αγα!ούσα,
εγά!αναν=αγα!ούσαν,
εγά!εσα=αγά!ησα,
εγά!εσαν=αγά!ησαν,
εγέλανα=γελούσα,
εγεννέθα=γεννθη"α,
εγεννέθαν=γεννθη"αν,
έγ"α=έφερα,
έγ"αν=έφεραν,
εγλία'α=γλίστρισα,
εγλία'αν=γλίστρισαν,
εγνά-α="ατάλαβα,
εγνά-αν="ατάλαβαν,
εγνέφσα='ύ!νισα,
εγνέφσαν='ύ!νησαν,
εγν%ρτσα=γν%ρισα,
εγν%ρτσαν=γν%ρισαν,
εγ&μ$σα=γέμισα,
εγ&μ$σαν=γέμισαν,
εγ&μ$σά σε=σε γέμισα,
εγού#ε-α=θύμ$σα,
εγού#ε-αν=θύμ$σαν,
εγουρέφτα="άθησα,
εγροι"%="αταλαβαίν$,
εγροι"ούν="αταλαβαίνουν,
εγροί'α="ατάλαβα,
εγροί'αν="ατάλαβαν,
ε(έβα=!έρασα,
ε(έβασα=(ιάβασα/μ!ατίρησ
α,
ε(έβεν !λαν=!ροσ!έρασε,
ε(έ"νισα=έ(ει'α,
ε(έ"νι#α=έ(ειχνα,
ε(%ρτσα=(%ρισα,
ε(%ρτσαν=(%ρισαν,
έ($"α=έ($σα,
ε#αλίγα=#αλίστη"α,
ε#αλίγαν=#αλίστη"αν,
ε#άντινα=τρελάθη"α,
έ#ηνα=#ούσα,
ε#&ρτσα=#&ρισα,
ε#ύα'α=#ύγισα,
ε#ύα'αν=#ύγισαν,
εθάρνα=ν&μι#α,
εθάρναν=ν&μι#αν,
εθαρρ%=νομί#$,
εθαρρούν=νομί#ουν,
εθάφταν=θάφτι"αν,
εθέλνα=θελα,
εθέλναν=θελαν,
εθυμέθα=θυμθη"α,
εθυμέθαν=θυμθη"αν,
εί(ασε=σε εί(α,
εις=ένα,
ε"άγα="άη"α,
ε"άγαν="άη"αν,
ε"αλο"άτσα="αλο"άθησα,
ε"αλο"άτσαν="αλο"άθησαν,
ε"αλ$σ&ρτσα="αλ$σ&ρισα,
ε"αλ$σ&ρτσαν="αλ$σ&ρισα
ν, ε"ατίβα="ατέβη"α,
ε"ατίβαν="ατέβη"αν,
ε"ατίβασα="ατέβασα,
ε"άτσα="άθησα,
ε"εια!ές=ε"εί μέσα,
ε"είν=ε"είνοι,
ε"είνε=ε"είνη,
ε"έ"α=ε"εί, ε"ές=!ρος τα
"ει, ε"λείστα="λει(%θη"α,
ε"λείσταν="λει(%θη"αν,
ε"λ&στα=γύρισα,
ε"λ&σταν=γύρισαν,
έ"σα=έχυσα,
έ"σαν=έχυσαν,
ε"'ίγα=χύθη"α,
ε"'ίγαν=χύθη"αν,
ε"οιμέθα="οιμθη"α,
ε"οιμέθαν="οιμθη"αν,
ε"αλατίγαν=αμάρτησαν,
ε"&λτσα="&λλησα,
ε"&λτσαν="&λλησαν,
ε"&μ!$σα='εγέλασα,
ε"&μ!$σαν='εγέλασαν,
ε"&μ!$σά σε=σε 'εγέλασα,
ε"ορ(ιλέγα=μ!ερ(εύτη"α,
ε"ορ(ιλέγαν=μ!ερ(εύτη"αν,
ε"οτιλέφτα=α(υνάτησα,
ε"οτιλέφταν=α(υνάτησαν,
ε"ουβάλνα="ουβαλούσα,
ε"ού#να=φ%να#α,
ε"ού#ναν=φ%να#αν,
ε"ούντεσα=έσ!ρ$'α,
ε"ούντεσαν=έσ!ρ$'αν,
ε"ούντενα=έσ!ρ$χνα,
ε"ού'α=φ%να'α,
ε"ού'αν=φ%να'αν,
ε"ούρτεσα="ατά!ια,
ε"ουφάθα="ουφάθη"α,
ε"ουφάθαν="ουφάθη"αν,
έ"σεν α=το ά"ουσε,
ελέγ"εβα=!η(ούσα,
ελάγ"εβαν=!η(ούσαν,
ελάγ"ε-α=!(ησα,
ελάγ"ε-αν=!(ησαν,
ελάη#α="ουνούσα,
ελάη#αν="ουνούσαν,
ελάλεσα="άλεσα,
έλαμνα=&ργ$να,
έλαμναν=&ργ$ναν,
ελαρ%θα=γιατρεύτη"α,
ελαρ%θαν=γιατρεύτη"αν,
ελάρ$να=γιάτρευα,
ελάρ$ναν=γιάτρευαν,
ελάστα=γύρισα,
ελάσταν=γύρισαν,
ελάχμα'α="ατα"ουράστη"α,
ελάχμα'αν="ατα"ουράστη"
αν,
έλεα=έλεγα,
έλε!α=έβλε!α,
έλε!αν=έβλε!αν,
ελέ!$=βλέ!$,
ελέ!νε=βλέ!ουν,
ελίβ$σεν= μαύρισε ο
ουραν&ς,
ελλάγα=άλλα'α,
ελλάγαν=άλλα'αν,
εμέν=εμένα,
εμέτσα=μέθυσα,
εμέτσαν=μέθυσαν,
έμνα=έμεινα/!ερίμενα,
έμναν=έμειναν/!ερίμεναν,
έμνε=μουνα,
έμνες=μασταν,
έμνοστος=ν&στιμος,
έμνοστεσα=ν&στιμη,
εμ!αίν$=μ!αίν$,
έμ!α=μ!ες,
εμ!ονέστε=νηστεία,
εμ!ροστά=μ!ροστά,
εμ!ροσθέλα=σαλιαρίστρα,
ενάμ!ς=ενάμισι,
έν=είναι,
εναν'άη=λιγά"ι,
ενεβράχτα=βράχη"α,
ενεβράχταν=βράχη"αν,
ενε!άγα='ε"ουράστη"α,
ενε!άγαν='ε"ουράστη"αν,
ενεγ"άστα="ουράστη"α,
ενεγ"άσταν="ουράστη"αν,
ενεγ"άσ"ουσ'νε="ουρα#&σο
υν, ενέσ!αλα='έχασα,
ενέσ!αλαν='έχασαν,
ενέφσα=έσβησα,
ενέφσαν=έσβησαν,
ενίφτα=!λύθη"α,
ενίφταν=!λύθη"αν,
ένι-α=έ!λυνα,
ένι-αν=έ!λυναν,
ένοι'α=άνοι'α,
ένοι'αν=άνοι'αν,
ένουμνε=έγινα,
ενούνι#α=σ"εφτ&μουν,
ενούνι#αν=σ"έφτοταν,
ενούντσα=σ"έφτη"α,
ενούντσαν=σ"έφτη"αν,
εντάμαν=μα#ί,
έντερον=άντερο,
εντ&"α=χτύ!ησα/έ(ειρα,
εντ&"αν=χτύ!ησαν/έ(ειραν,
έντον=έγινε,
εντούνα=χτυ!ούσα,
εντούναν=χτυ!ούσαν,
ενύχτ$σα=νύχτ$σα,
ενύχτ$σαν=νύχτ$σαν,
ε'=έ'$,
έ'=έ'ι,
έ'α=ά"ουσα,
έ'αν=ά"ουσαν,
ε'ασφαλί#=ε'ασφαλί#ει,
ε'έβα=βγ"α,
ε'έβαν=βγ"αν,
ε'έγ"α=έβγαλα,
ε'έγ"αν=έβγαλαν,
ε'έγ"α σε=σε έβγαλα,
έ'ερα='ερα,
έ'εραν='εραν,
ε'εραχ%βα='ε"αρ(ίστη"α,
ε'εραχ%θαν='ε"αρ(ίστη"αν,
έ'εργος=γιορτ/αργία,
ε'έρ$='έρ$,
ε'έρνε='έρουν,
ε'&ν=ε"τ&ς,
έ'υ!νεσα=έ'υ!νη,
εορτά#=γιορτά#ει,
έ!α=!ια,
έ!αν=!ιαν,
έ!αρ=!άρε,
ε!αλαλ&θα=τα έχασα,
ε!αλαλ%θα=τρελάθη"α,
έ!αρ "αι ($ς=!άρε "αι
(%σε, ε!άρθα=!άρθη"α,
ε!άρθαν=!άρθη"αν,
ε!αρα"άλνα=!αρα"αλούσα,
ε!αρα"άλναν=!αρα"αλούσα
ν,
ε!αρε(έβα=!ροσ!έρασα/!αρ
α$ρίμασα,
ε!αρε(έβεν=!ροσ!έρασε/!α
ρα$ρίμασε,
ε!αρλάεβα=έλαμ!α,
ε!αρλάεβαν=έλαμ!αν,
ε!άτνα=!ατούσα,
ε!άτναν=!ατούσαν,
ε!ε(έβεν=!ροσ!έρασε,
ε!εβγάλ$='ε!ληρ%ν$,
ε!ε"εί=α!ο"εί/"ατ&!ιν,
έ!εη=αρ"ετά/"άμ!οσο,
ε!ε"=μετά/ύστερα,
ε!ελέστα=έμεινα,
ε!ελέσταν=έμειναν,
ε!έμνα=έμεινα,
ε!έμναν=έμειναν,
ε!ένα=!γαινα,
ε!έναν=!γαιναν,
ε!ενούντσα='ανασ"έφτη"α,
ε!ενούντσαν='ανασ"έφτη"α
ν,
ε!έρα=!ρα,
ε!ετσιλτέφτα="ατουρθη"α,
ε!ετσιλτέφταν="ατουρθη"
αν,
ε!γα=!γα, ε!γαν=!γαν,
ε!να=έ"αμα,
ε!ναν=έ"αμαν,
ε!ίασα=έ!ιασα,
ε!ιάστα=!ιάστη"α,
ε!ι(έβα=έ(υσα/βασίλε-α,
ε!ι(έβαν=έ(υσαν/βασίλε-αν
ε!ί"α=έ"ανα,
ε!ί"αν=έ"αναν,
ε!&να=!ονούσα,
ε!&ναν=!ονούσαν,
ε!&ρνα=μ!ορούσα,
ε!&ρναν=μ!ορούσαν,
ε!ορτάτεσα=!ερ!άτησα,
ε!ορ!άτεσαν=!ερ!άτησαν,
ε!ορ%=μ!ορ%,
ε!ορούν=μ!ορούν,
ε!ουγαλέφτα=βαρέθη"α,
ε!ουγαλέφταν=βαρέθη"αν,
ε!ούλτσα=!ούλησα,
ε!ούλτσαν=!ούλησαν,
ε!ούρνι'α=!έτα'α,
ε!ούρνι'αν=!έτα'αν,
ε!ουσμάνε-α=μετάνι$σα,
ε!ουσμένε-αν=μετάνι$σαν,
εράεβα=γύρευα,
εράεβες=γύρευες,
εράε-α=έ-α'α,
εράε-αν=έ-α'αν,
εράε-εν=έ-α'ε,
εράεβαν=γύρευαν,
εράεβα σε=σε γύρευα,
έργατα=έργα,
έργε-α=άργησα,
έργε-αν=άργησαν,
ερέ#$=φυλά$,
ερέ#νε=φυλάνε,
ερέσ"ουμαι=νοστιμεύομαι,
έρημεσα=έρημη,
έρθα=ρθα,
έρθαν=ρθαν,
έρθεσαι=έρχεσαι,
ερία=!ρ&σε'ε,
ερία#α=φύλαγα,
ερία#αν=φύλαγαν,
εριά#$=φυλά$,
εριά#νε=φυλάνε,
ερίαμαν=σ"ο!ιά,
ερία'α=φύλα'α,
ερία'αν=φύλα'αν,
ερίγασα="ρύ$σα,
ερίγασαν="ρύ$σαν,
εροθύμεσα=νοστάλγησα,
εροθύμεσαν=νοστάλγησαν,
ερού'α=έ!εσα,
ερού'αν=έ!εσαν,
έρται=έρχεται,
έρταν=έρχονται,
ερχίνεσα=άρχισα,
ερχίνεσαν=άρχισαν,
ερχίνε-α=άρχισα,
έρχουμαι=έρχομαι,
ερ%τανα=ρ$τούσα,
ερ%ταναν=ρ$τούσαν,
ερ%τεσα=ρ%τησα,
ερ%τεσαν=ρ%τησαν,
ερ$τ%=ρ$τ%,
ερ$τούν=ρ$τούν,
εσ=έχει,
έσαν=ταν,
εσάσε-α=τάχασα,
εσάσε-αν=τάχασαν,
εσάρεβα="ολλούσα,
εσάρεβαν="ολούσαν,
εσάρε-α="&λλησα,
εσάρε-αν="&λλησαν,
εσβγα=έσβησα,
εσβεν=έσβησε,
εσέβα=μ!"α,
εσέβαν=μ!"αν,
εσέγ"α=έβαλα,
εσέγ"αν=έβαλαν,
εσέν=εσένα,
εσέρεβα=μά#ευα,
εσέρεβαν=μά#ευαν,
εσέρε-α=μά#ε-α,
εσέρε-αν=μά#ε-αν,
εσερέφτα=μα#εύτη"α,
εσερεύταν=μα#εύτη"αν,
εσ"%θα=ση"%θη"α,
εσ"%θαν=ση"%θη"αν,
έσνε=σουν,
εσ&χρε-ες=τα μούσ"ε-ες,
εσουμα(εύτα=αρραβ$νιάστ
η"α,
εσουμα(εύταν=αρραβ$νιάστ
η"αν,
εστάθα=στάθη"α,
εστάθαν=στάθη"αν,
εσταμάτσα=σταμάτησα,
εσταμάτσαν=σταμάτησαν,
έστουνε=είσαστε,
εσυναντέθα=συναντθη"α,
εσυναντέθαν=συναντθη"αν
έσυρα=τράβη'α,
έσυραν=τράβη'αν,
ετάβι#α=μάλ$να,
ετέρεσα="οίτα'α,
ετέρεσαν="οίτα'αν,
ετέρνα="οιτούσα,
ετέρναν="οιτούσαν,
ετι"λέφτα=στάθη"α,
έτον=ταν,
ετο!λάβνα=μά#ευα,
ετο!λάβναν=μά#ευαν,
ετο!λάε-α=μά#ε-α,
ετο!λάε-αν=μά#ε-αν,
ετο!λάφτα=μα#εύτη"α,
ετο!λάφταν=μα#εύτη"αν,
ετ&χτ$σα=μ$λ%!ισα,
ετ&χτ$σαν=μ$λ%!ισαν,
ετράνινα=μεγάλ$σα,
ετράνιναν=μεγάλ$σαν,
ετσάη'α=φ%να'α,
ετσάη'αν=φ%να'αν,
ετσά"$σα=έσ!ασα,
ετσά"$σαν=έσ!ασαν,
ετσάμ$σα=έ"λεισα,
ετσάμ$σαν=έ"λεισαν,
ετσατσαλίγα='εγυμν%θη"α,
ετσατσαλίεν='εγυμν%θη"ε,
ετσέρτσα='έσχισα,
ετσέρτσαν='έσχισαν,
ετσορ"άνι#α=έσερνα,
ετσορ"άνι#αν=έσερναν,
ετσίλτεβα="ατουρούσα,
ετσίλτε-α="ατούρησα,
ετσίλτε-αν="ατούρησαν,
ετσού!$σα=έ"λεισα,
ετσουρού"ε-α=σά!ισα,
ετσουρού"ε-εν=σά!ισε,
εύ"αιρος=ά(ειος,
εύ"αιρεσα=ά(εια,
ευ"αιρ%ν$=α(ειά#$,
έφαες=έφαγες,
εφά#να=τάισα,
εφά#ναν=τάι#αν,
εφάνθα=φάνη"α,
εφάνθαν=φάνη"αν,
εφέ"α=άφησα,
εφέ"αν=άφησαν,
εφέ"α σε=σε άφησα,
εφέρνα=έφερνα,
εφνα=άφηνα,
εφναν=άφηναν,
εφιλέθα=φιλθη"α,
εφιλέθαν=φιλθη"αν,
εφίλεσα=φίλησα,
εφίλεσαν=φίλησαν,
εφλούγ"$σαν=βλάστησαν,
εφουρ"ίγα=!νίγη"α,
εφουρ"ίγαν=!νίγη"αν,
εφουρλάε-α=!έτα'α,
εφουρλάε-αν=!έτα'αν,
εφούρ'α=έ!νι'α,
εφούρ'αν=έ!νι'αν,
εφτάν$=φθάν$,
εφτάνε="άνουν/ φθάνουν,
εφτά$="άν$,
εχάθα=χάθη"α,
εχάθαν=χάθη"αν,
εχαλάγα=χάλασα,
εχαλάγαν=χάλασαν,
εχαντηλία#α=γαργάλεβα,
εχαντηλία#αν=γαργάλεβαν,
εχάρα=χάρη"α,
εχάραν=χάρη"αν,
εχάρτσα=χάρισα,
εχάρτσαν=χάρισαν,
εχάσα=έχασα,
εχάσαν=έχασαν,
εχασμουρέθα=χασμουρθη"
α,
εχασμουρέθαν=χασμουρθη
"αν,
εχολέστα=θύμ$σα,
εχολέσταν=θύμ$σαν,
εχολ%θα=θύμ$σα,
εχολ%θαν=θύμ$σαν,
εχουλέθα=#εστάθη"α,
εχουλέθαν=#εστάθη"αν,
εχουλίανα=#έστανα,
εχουλίαναν=#έσταναν,
εχ!αράγα=τρ&μα'α,
εχ!αράεν=τρ&μα'ε,
έχ!ασα='ερί#$σα,
έχ!ασαν='ερί#$σαν,
εχ!άστα='ε"ίνησα,
εχ!άσταν='ε"ίνησαν,
εχτάλεβα=έσ"αβα,
εχτάλεβαν=έσ"αβαν,
εχτάλε-α=έσ"α-α,
εχτάλε-αν=έσ"α-αν,
έ-α=άνα-α,
έ-αν=άνα-αν,
ε-αλάφεσα=#τησα,
ε-αλάφεσαν=#τησαν,
ε-&φεσα=-&φησα,
ε-&φεσαν=-&φησαν,
ε-%ντσα=-%νισα,
ε-%ντσαν=-%νισαν
~ 3 ~
#α=#%α,
#αγάρ=#αγάρι,
#αλίγουμαι=#αλί#ομαι,
#αλίγουνταν=#αλί#ονται,
#αντέ=τρελέ,
#αντέσα=τρελη,
#αντίας=τρέλες,
#αντίν$=τρελαίνομαι,
#αντ&ς=τρελ&ς,
#αρ=#άρι,
#αρ"ά(=#αρ"ά(ι,
#αρομύτς=στραβομύτης,
#αρογούλτς=στραβολαίμης,
#αρού(ια=#άρες,
#ατίμ=μα/σάμ!$ς,
#εβλίν=σι(ερ&βεργα #υγού,
#εβλία=σι(ερ&βεργες #υγού,
#εμία=#ημιά,
#εμ!ίλ=#εμ!ίλι,
#έστε=#έστη,
#εστέαται=#εσταίνεσαι,
#ηνίσ=χάντρα,
#ηνίσαι=χάντρες,
#σον=#σε,
#ι#άν=#ι#άνι,
#ορ=#&ρι/ (υσ"ολία,
#ί!"ας=!οντια" αντρι"
φορεσιά, #ουμάρ=#υμάρι,
#ουμ!ούλ=#ουμ!ούλι,
#ουρνά="λαρίνο,
#ουρνά(ας="λαρίνα,
#ουμ%ν$=#υμ%ν$,
#ουμ%νε=#υμ%νουν,
#$γρ&ν=υγρ&,
#$νάρ=#$νάρι,
#$νάραι=#$νάρια,
#%σ"ουμαι=#%νομαι
~ 4 ~
ηβ&ρρα=αύρα,
ηβ&ρρι#α=λίχνι#α,
ηβορρί#$=λιχνί#$,
ηβορρίουμαι=λιχνί#ομαι,
ηβ&ρτσα=λίχνισα,
ηβ$ρί#νε=λιχνί#ουν,
ηβ$ρί#$=λιχνί#$,
ηβ%ρισμαν=λίχνισμα,
γ"α=έφερα,
ηγ"ορέα="&ρη ματιού,
ηλά#νε=γαβγί#ουν,
ηλά#$=γαβγί#$,
ηλαίνομαι=!αθαίν$ ηλίαση,
λα'ον=γάβγισε,
ηλάσ"ουμαι=ηλιά#ομαι,
ηλάστα=ηλιάστη"α,
ηλείφ=σα!ουνστρα,
λεμ=λιε μου,
ηλέ!αρμαν=ανατολ ηλίου,
ηλέ!ορος=!ροσλιος,
ηλεφ$ταταγμένος=ηλιοφ%τι
στος,
ηλιάσ"ουμαι=λιά#ομαι,
ηλίασμαν=λιασμα,
ηλι"ιασμέμνος=ηλι"ι$μένος,
ηλι"ίουμαι=ηλι"ι%νομαι,
ηλι"ι%θα=ηλι"ι%θη"α,
ηλοβασίλεμαν=ηλιοβασίλεμ
α,
ηλο"αμένος=ηλιο"αμένος,
ηλο"α!άτεμαν=ηλιοσ"έ!ασ
μα, λον=λιος,
ηλο'ά-ιμον=λιο!ύρι,
ηλοχάραγμαν=ανατολ
λιου, ημέρεμαν=ημέρευση,
ημερεύ=ημερ%νει,
ημερ"&ν=μερο"άματο,
ημερομίστιν=ημερομίσθιο,
ημερούμαι=ε'ημερ%νομαι,
ημερούνταν=ε'ημερ%νονται,
ημερ%θα='ημερ%θη"α,
ημέρ$μα='ημέρ$μα,
ημέρ$σα=ημέρε-α,
μ!αν= ο!ου(!οτε,
ημσά=μισά,
ημσ&ν=μισ&,
ημσ&ς=μισ&ς,
νταν=οτι(!οτε, &τι,
!αρη= συ"%τι,
ησυχασία = ησυχία,
συχεσα=συχη,
ησυχί#$=ησυχά#$,
ητεύ$=(ελεά#$,
ηύρα=βρ"α,
ηυρ"$=βρίσ"$,
-α=άνα-α
~ 5 ~
θα χάμαι=θα χαθ%,
θα χάμες=θα χαθούμε,
θα χάνταν=θα χαθούν,
θαβάρα=εφιάλτης,
θαγματούρι=θαύμα,
θαλαμί(ιν=μι"ρ&
(ιαχ%ρισμα,
θαλασσά"ρα=α"ρογιαλιά,
θαλασσέα=θαλάσσια αύρα,
θαλασσομάνα=μέ(ουσα/
τσούχτρα,
θαλασσο!ούλ=θαλασσο!ούλ
ι,
θαλάσσ$μα=τρι"υμία,
θαλύν$=βγά#$ βλαστούς,
θάμα=θαύμα,
θάμαγμαν=θαυμασμ&ς,
θαμά#$=θαυμά#$,
θαμαντουρία=μεγάλο θαύμα,
θάμασμαν=θαυμασμ&ς,
θαμαστ&ς=θαυμαστ&ς/!αρά'
ενος,
θαμνίν=θάμνος,
θαμ!ούρ$μαν=θάμ!$μα,
θαμ!ουρ%ν$=θαμ!%νομαι,
θανατέα=ετοιμοθάνατος,
θανατίτα=!ι"ρ&χορτο,
θανέσα=μνημ&συνο,
θαν=θάνατος/"η(εία,
θαρα!εύομαι=θερα!εύομαι,
θαρα!ί(ες=υ!ηρέτριες,
θάρρεμαν=ελ!ί(α,
θαρρεύ"ουμαι=έχ$ θάρρος,
θαρρι"ά=ελ!ί(ες,
θαρρ%=νομί#$,
θάφ"ουμαι=θάβομαι/ενταφιά
#ομαι,
θαφτ=θά-ου,
θάφτ$=θάβ$,
θά-ον=θά-ε,
θέ(γ)α=χ$ρίς/(ίχ$ς,
θεγατέρα=θυγατέρα,
θέιατρον=θέατρο/θέαμα,
θειίτ#α=θείτσα,
θείον=θείος,
θέ"α=φ%"ια,
θε"άρ=θ"η μαχαιριού,
θέ"λα="ουτσομ!&λα,
θε"λέας=αστείος/χα,(εμένος
,
θε"λεία=χάι(εμα,
θε"λεύ"ουμαι=αστειεύομαι/
"ουτσομ!ολεύ$,
θε"λού=αστεία/χα,(εμένη,
θέ"$=το!οθετ%/βάλλ$,
θελ=θέλει,
θελα"%ν$="ουμ!%ν$/θηλιά
#$,
θέλαμαν=θέλημα/ε!ιθυμία,
θελείναιμον=θέληση,
θελέ"="ουμ!&τρυ!α/θηλιά,
θελέ"α="ουμ!&τρυ!α/βρ&χο
ς/θηλιά, θελε"ιά#$="άν$
"ουμ!&τρυ!ες,
θελε"%ν$=θηλιά#$,
θελέσα=ε"ούσια/μάταια,
θελεσινά=θεληματι"ά/ά(ι"α,
θελ"έσσα=θηλυ"ιά,
θελ"&ς=θηλυ"&ς,
θέλμαν=θέλημα,
θελματάρτς=!εισματάρης,
θέλνε=θέλουν,
θελ&ς=θολ&ς,
θέλσιμον=θέληση/βούληση,
θελτς=θέλεις,
θελυ"&ς=θηλυ"&ς,
θελυ"%ν$="ουμ!%ν$,
θελ%ν$=θολ%ν$,
θέμαν=μέρος χ$ραφιού,
θεμέλ=θεμέλιο,
θεμελία=ράφια,
θεμέλιν=θεμέλιο,
θεμελίον=ράφι,
θεμελ%ν$=θεμελι%ν$,
θέμ!ερα=!ρος τα ε(%,
θεμ%ν=θημ$νιά,
θεμ$ν&!ον=μι"ροθημ$νιά,
θενά=θέλει να,
θέ'ιμον=το!οθέτηση,
θεογν$σία="αλ (ιαγ$γ,
θεο'ύριστος=σ!αν&ς,
θεο!άλαλος=θε&τρελος,
θεοτι"ά=ενάρετα/με φ&βο
5εού,
θεοτι"έσσα=θεοφοβούμενη,
θεοτι"οί=θεοφοβούμενοι,
θεοτι"&ς=θεοσεβς/αγαθ&ς,
θεού άφοον=αθε&φοβος,
θεοφοβία=θεοσέβεια,
θε&φοβος=θεοφοβούμενος/ε
υλαβς,
θε&φτ$χος=!άμ!τ$χος,
θέ!ε"ας=τσα"άλι,
θε!έλ=μεγάλος αετ&ς,
θε!έσα=μα,μου(ίτσα,
θερα"%ν$=ε'αγρι%νομαι/ορ
γί#ομαι,
θερα!εύ"ομαι=θερα!εύομαι,
θερα!ί(ες=ουλές σ%ματος,
θερα!&ς=θερα!ευτς/υ!ηρέτ
ης, θερίγομαι=θερί#ομαι,
θερίεσα=άγρια,
θεριεύ$=ε'αγρι%νομαι,
θερί.#νε=θερί#ουνε,
θερίον=θηρίο,
θερίος=άγριος/θηρι%(ης,
θέρισμαν=θέρισμα,
θερι%ν$=ε'αγρι%νομαι,
θερμασέα=θερμ&τητα,
θέρμε=!υρετ&ς/θέρμη,
5ερμ&ς=6ούλης,
θερμ$τέσσα=#εστούτσι"η,
θερμ$τ&ς=#εστούτσι"ος,
θερν&ς=θεριν&ς,
θέρον="αλο"αίρι/θερισμ&ς,
θέρτσον=θέρισε,
θέσα=σ"&ρος,
θεσο"ομμένον=σ"οροφαγ$μ
ένο,
θεσο"&φτ$=σ"οροφαγ%ν$,
θε$νάς=άθεος/ά!ιστος,
θε$ρητι"έσσα=!αρουσιαστι
",
θε$ρητι"&ς=!αρουσιαστι"&ς
θε$σφ&ρος=ε$σφ&ρος,
θηλυ"ά#$="άν$
"ουμ!&τρυ!ες,
θημί#$=χορεύ$
τραγου(%ντας,
θημιστ&ν=ει(ι"&ς γαμλιος
χορ&ς, θίγα=χ$ρίς/(ίχ$ς,
θίγ$ς=χ$ρίς,
θλιβερα"ά=λυ!ητερά/θλιβερ
ά,
θλιβερα"&ς=θλιβερ&ς,
θλίβομαι=λυ!άμαι,
θ&γαλαν=ανθ&γαλα,
θογαλί#$=χ$ρί#$ το
ανθ&γαλο,
θογαλ&τανον=αριάνι,
θο($ρί#$=!ολυνηστεύ$,
θ&λα=σταχτ&νερο,
θολέσσα=θολ,
θ&λιν=θ&λος/"αμάρα,
θολομαχ%=θυμ%ν$/στεναχ$
ριέμαι,
θολούμαι=θολ%νομαι,
θ&λ$μαν=θ&λ$μα,
θομάρ=θυμάρι,
θομαρέα=μυρ$(ιά
θυμαριού,
θομαρ&στυ!α=τουρσί α!&
θυμάρι, θονάρα=θημ$νιά,
θον&ς=θημ$νιά,
θουμούλ=-ίχουλο,
5ουμούλα=2υθυμία,
θουμούλαι=-ίχουλα,
θουρμουλά#$=θρυμματί#$,
θουρμουλί#$=θρυμματί#$,
θρα"άλ="αρβουν&φτυαρο,
θρα"άριν="αρβουν&φτυαρο,
θρά"$μαν=αναμμένα
"άρβουνα,
θρα"%ν$=ανάβ$/!υρ%νομαι
, θρα"$τ&ς=!υρα"τ$μένος,
θρασ"έας=(υτι"&ς άνεμος,
θράσ"εμαν=!λημμύρα,
θρασ"εύ$=!λημμυρ%,
θρέβ$=τρέφ$,
θρέμμαν=ανάθρεμμα,
θρέφ"ομαι=τρέφομαι,
θρέφτ$=τρέφ$,
θρονάουμαι=ενθρονί#ομαι,
θρουμούλ=-ίχουλο,
θρουμουλά#$=θρυμματί#$,
θρουμουλί#$=θρυμματί#$,
θρουμούλιν=-ίχουλο,
θροφ=τροφ,
θρύβ$="ομματιά#$,
θρύμμαν=-ίχουλο,
θρυμμούλ=-ίχουλο,
θρυμμουλί#$="άν$
-ίχουλα,
θρύμ!ος=θρούμ!η(φυτ&),
θρύφτ$="ομματιά#$,
θρύ-ιμον="ομμάτιασμα,
θυγατερίτ#α="ορούλα,
θυλά"=ασ"&ς,
θυλλ&!ιτες=!ίτες τηγανιτές,
θυμά#$=θυμιά#$,
θυμαντ&ν=θυμιατ&,
θύμε-η=ενθύμηση,
θυμητι"&ν=μνημονι"&,
5υμία=2υθυμία,
θυμίαμαν=θυμίαμα/λιβάνι,
θυμιαματέα=μυρου(ιά
θυμιάματος,
θυμιαντ&ν=λιβανιστρι,
θυμί#$=λέ$ τα "άλαντα,
θυμί$μαν=θυμίαμα/λιβάνι,
θύμ!ιρον=θυμάρι,
θυμ%τες=ο'ύθυμος/ευέ'α!το
ς,
θυμ%της=θυμ%(ης/ο'ύθυμος
,
θύριν=!&ρτα,
θύ-ιμον=!α!άρα,
θ%!ε"ας=τσα"άλι,
θ%!ε"ες=τσα"άλια,
θ$ρα"$τ&=θ$ρη"τ&,
θ$ρέα=θ$ριά,
θ%ρετρα=(%ρα γαμ!ρού,
θ$ρ%=βλέ!$/!αρατηρ%
~ 6 ~
ίασα=άγιασα,
ιβ&ρα=αέρας,
ιβορί#νε=λιχνί#ουν,
ιβορί#$=λιχνί#$,
ιβ&ρισμαν=λίχνισμα,
ιγ(ί=γου(ί,
ιγέβ$=ταιριά#$,
ιγνά#$=λι!αίν$,
ι(άναιμο=&ραση,
ι(εί=&-η/μορφ,
ι(έτσ$=βλέ!$,
ί(ιεσα=ί(ια,
ι(ρο"αμάτιν=με ι(ρ%τα,
ι(ρο"ο!%=ι(ρ%ν$,
ί(ρος=ι(ρ%τας,
ι(ρ$ματέα=μυρ$(ιά ι(ρ%τα,
ι(ρ$τρα=ι(ρ$τίλα,
ίεμαν=ταίριασμα,
ιεύ$=ταιριά#$,
ίε-α=ταίριασα,
ί#εμα=ε!ί!λευση,
ι#εύ$=ε!ι!λέ$,
ί#ε-α=ε!ί!λευσα,
ι=γη,
ιθα"ίασα=μεγάλ$σα,
ι"ανέσα=ι"αν,
ίλα=!ρο!αντ&ς/ι(ί$ς,
ιλα#ούμ=αναγ"αίο,
ιλα#ούμς=αναγ"αίος,
ίλασμα=οί"τος/ευσ!λαχνία,
ιλει&ν=λείο,
ιλει&ς=λείος,
ίλεμ=εύχομαι/μα"άρι,
ίλερη=ιλαρά,
ιλιαεύ$=-ηλαφ%,
ιλί"=με(ούλι,
ιλι"ρ&σ"ουμαι=στριφογυρί#
$, ιλι%=λυ!άμαι,
ίλλα=!ρο!αντ&ς/ε'ά!αντος,
ιλλιάε-ον=χάι(ε-ε,
ίλλιαμ=!ρο!αντ&ς,
ιλοιφά#$=αλείφ$,
ιλοίφη=αλοιφ,
ιλ&ς=λείος,
ιμ=μου,
ιμ#ά=υ!ογραφ,
ιμ#ά(ας=υ!ογραφές,
ιμ#αλαέβ$=υ!ογράφ$,
ίμμονα=με "ανένα τρ&!ο,
ιμν%=ορ"ί#ομαι,
ίμ!ειρος=έμ!ειρος/ε!ιτ(ειο
ς,
ιμ!ιστ&ς=α'ι&!ιστος/έμ!ιστο
ς, ιμ!ρί"=(οχείο νερού,
ιμ!ρο,στ&ς=!ρούχοντας,
ιμσά=μισά,
ινά#$=λι!αίν$,
ίναν=έναν,
ινάνεμα=!ίστη,
ινάνευα=!ίστευα,
ινανεύ$="αταλαβαίν$/!ιστε
ύ$,
ινάνε-α=!ίστε-α,
ινανμά#=αμετά!ειστο,
ινανμάης=αμετά!ειστος,
ινάν$ση=εμ!ιστοσύνη,
ινάτ=!είσμα,
ινάτιν=!είσμα,
ινάτς=!εισματάρης,
ίνουμαι=γίνομαι,
ινσάνια="οιν$νία,
ινσαφσού#=σ"ληρ&"αρ(ο/ά!
ονο,
ίντανε=γίνονται,
ιντέρ=άντερο,
ιντ#ίρ=σύ"ο,
ιντ#ίρα=σύ"α,
ίντιαν=οτι(!οτε/&!οιον,
ίντσαν=&!οιος,
ιν%ν$=χυλ%ν$,
ίν$σα=χύλ$σα,
ι'&ς='&βεργα,
ίος=!ύον,
ι!έ"=μετά'ι,
ι!ουρ"&="αρ!&ς/ο!$ρι"&,
ι!%ρα=ο!$ρι"ά,
ι!$ρ"&=ο!$ρι"&,
ιραχάτα=συχα/φρ&νιμα,
ιριά#$=αραι%ν$/'ε(ιαλύν$,
ίσα=ίσια,
ισάγουμαι=ισι%νομαι,
ίσα#α=ίσι$να/συγύρι#α,
ισά#$=ισι%ν$/συγυρί#$,
6σά"ς=6σαά",
ισ"ι#άραινα=ε!ιτ(εια/(ρασ
τρια,
ισ"ι#άρς=(ραστριος,
ισ"υρά="ού!α,
ισλί"=σ%βρα"ο,
ισμάρ=νεύμα/ν&ημα,
ισμίλ="έρ(ος,
ισο(ρομία=ομαλ&ς (ρ&μος,
ισ&μαλα=ομαλά/ίσια,
ισούλιαν=σι$!ηρά,
ιστά=στάσου,
ιστάρ=αργαλει&ς,
ίστε=εν%/&!$ς,
ιστέ=ι(ού/να,
ιστορί#$=αφηγούμαι/(ιηγού
μαι,
ισ%ν$=ισι%ν$,
ιταρά#$=εν%ν$/συνά!τ$,
ιτέα=ιτιά,
ίτενον=ο τά(ε,
ιφαλ&ς=ομφαλ&ς,
ιφτάρ=φτυάρι,
ιφταρέα=φτυαριά,
ιφτιρά=συ"οφαντία,
ιχνάρ=ίχνος/α!οτύ!$μα,
ιχνάρα=ίχνη,
ιχναρεύ$=α!ομα"ρύνομαι,
ιχνάριν=α!οτύ!$μα,
ιχ!άλ=τύχη
~ 7 ~
"α="άτ$,
"αβαλ"εύ="αβαλι"εύει,
"αγάν=(ρε!άνι,
"αγάναι=(ρε!άνια,
"ά(γ)ουμαι="αίγομαι,
"ά(γ)ουνταν="αίγονται,
"α#άν="α#άνι,
"άθαν="άθε,
"άθ"α="άτσε,
"αθέστε="αθστε,
"α8"="α8"ι,
"ά"αλα=αρχί(ια,
"α"ανί#$="α"αρί#$,
"α"έσα="α"ιά,
"α"ούργεσα="α"ούργα,
"αλάθ="αλάθι,
"αλάθαι="αλάθια,
"αλαθ&!ον="αλαθά"ι,
"αλάμ="αλάμι,
"αλάμαι="αλάμια,
7αλαντάρτς=0ενάρης,
"αλαμάρ="αλαμάρι,
"αλαμάραι="αλαμάρια,
"αλάτσεβα=μιλούσα,
"αλάτσεβαν=μιλούσαν,
"αλατσέβ$=μιλά$,
"αλατσέβνε=μιλάνε,
"αλάτσε-α=μίλησα,
"αλάτσε-αν=μίλησαν,
"αλατσν=ομιλία,
"αλατσίας=ομιλίες,
"αλέμ="αλέ μου,
"αλέσα="αλ,
"αλ"έβ$="αβαλι"εύ$,
"αλλίον=!ιο "αλ&,
"αλλύν$=θερα!εύομαι,
"αλ&μ="αλ&ς μου,
"αλογραία="αλογριά,
"αλομάνα=γιαγιά,
7αλομηνάς=9άης,
"αλού!="αλού!ι,
"αλού!αι="αλού!ια,
"αλ&χρονεσα="αλ&χρονη,
"αλύβ="αλύβι,
"αλύβαι="αλύβια,
"αματερέσα=(ουλευταρού,
"αματερ&ς=(ουλευταράς,
"αμίαν=!οτέ,
"αμίν="αμίνι,
"αμίσ.=!ου"&μισο,
"αμ!ούρτς="αμ!ούρης,
"ανάλ="ανάλι,
"ανάλαι="ανάλια,
"άναν="ανέναν,
"αναρίν="αναρίνι,
"αναρίναι="αναρίνια,
"ανείται=φθάνει,
"ανείνταν=φθάνουν,
"αντλ="αντλι,
"αντλαι="αντλια,
"ά!'=μ!$ς,
"α!ί"="α!ί"ι,
"α!ί"αι="α!ί"ια,
"α!ίστρ="α!ίστρι,
"αραβάν="αραβάνι,
"αράβ="αράβι,
"αράβαι="αράβια,
"αρβ&ν="άρβουνο,
"αρβ&ναι="άρβουνα,
"αρ(ία="αρ(ιά,
"αρ(ίας="αρ(ιές,
"αρμενέτσα=α(ράχτι,
"αρναβάλ="αρναβάλι,
"αρτέρ="αρτέρι,
"αρτ&φ=!ατάτα,
"αρτ&φαι=!ατάτες,
"ασ"άρα="αρα"ά'α,
"ασμίρ="ασμίρι,
"ατ="άτι,
"άτα=γάτα,
"ατα8φ="ατα8φι,
"ατα"άθ="ατα"άθι,
"αταμάγια=!ατσαβούρα
φούρνου,
"ατάρτ="ατάρτι,
"ατάρται="ατάρτια,
"ατενί#$='ε!λύν$,
"ατενί#νε='ε!λύνουν,
"ατεν&ν="αθαρ&,
"άτον=γάτος,
"ατουρτ#(ες=μουλαρά(ες,
"ατράμ=μαύρος,
"ατράμαι=μαύροι,
"ατρ&ν="ατρ&νι,
"ατρ&ναι="ατρ&νια,
"ατσαβί(="ατσαβί(ι,
"ατσίν=!ρ&σ$!ο,
"ατσία=!ρ&σ$!α,
"αφούλ=θάμνος,
"αφούλαι=θάμνοι,
"ατ$φύρ="ατ%φλι,
"ατ$φύραι="ατ%φλια,
"εβε#ελεύ$=μιλά$ !ολύ,
"εβε#ελεύνε=μιλάνε !ολύ,
"εβε#έας=!ολυλογάς,
"εβε#ού=!ολυλογού,
"ε"ά="οντά,
"ελε!ούρ="ελε!ούρι,
"ελε!ούραι="ελε!ούρια,
"ελ!ετν=τανάλια,
"ελ!ετία=τανάλιες,
"εμεντ#έ=!οντια" λύρα,
"ε!ν="!ος,
"εραμί(="εραμί(ι,
"εραμί(αι="εραμί(ια,
"εράσ="εράσι,
"εράσαι="εράσια,
7ερασιν&ς=6ούνης,
7ερε"=7υρια",
"ερεστέ(ες=στηρίγματα,
"ερίν="ερί,
"ερία="εριά,
"ερεντ="&σα,
"ερ"έλ="ουλούρι,
"ερ"έλαι="ουλούρια,
"εφ="έφι,
"έφαι="έφια,
"εφαλοτύρ="εφαλοτύρι,
"εχριμ!άρ="εχριμ!άρι, ".
είμαι=(εν είμαι,
"ι εν=(εν είναι(αυτ&ς,*,*&),
". είναι=(εν είναι(αυτοί),
"ι. έχ$=(εν έχ$,
"ι. έχνε=(εν έχουν,
"ηφάλ="εφάλι,
"ηφάλαι="εφάλια,
"ηφαλ&!ονον="εφαλ&!ονος,
"ηφαλ&!ο(α=!ατσάς,
"ι=(εν,
"ιαλ="ιάλι,
"ιάλαι="ιάλια,
"ι ανασ!άλ$=(εν 'εχν%,
"ιλίμ="ιλίμι,
"ιλίμαι="ιλίμια,
"ιντίν=α!&γευμα,
"ιντέατα=τσου"νί(ες,
"λα(ευτρ="λα(ευτρι,
"λα(ευτραι="λα(ευτρια,
"λαστέας="λανιάρης,
"λέφτες="λέφτης,
"λίσ"ουμαι=σ"ύβ$,
"λίσ"ουνταν=σ"ύβουν,
"λ%θ$=ανα!ο(ογυρί#$,
"λ%θνε=ανα!ο(ογυρί#ουν,
"λ%σιμον=γύρισμα,
"λ%σ"ουμαι=γυρί#$,
"λ%σ"ουνταν=γυρί#ουν,
"λ$στ&ς="ρυφοχριστιαν&ς,
"νέσ"ουμαι='ύνομαι,
"νέσ"ουνταν='ύνονται,
"ο#$=βχ$,
"οιλία="οιλιά,
"οιμηστέας="οιμστρας,
"οιμού="οιμσου,
"ο"ίν=σιτάρι,
"ο"ία=σιτάρια,
"ο""ίμελον="ορ&μηλο,
"ο""ίμελα="ορ&μηλα,
"ολατί#$=αμαρτάν$,
"&λτσον="&λλησε,
"ομέσ=βουβάλι,
"ομέσαι=βουβάλια,
"ομματέ#$="ομματιά#$,
"ομματέ#νε="ομματιά#ουν,
"ομ!%ν$='εγελ%,
"ομ!%νε='εγελούν,
"&μ!$μαν='εγέλασμα,
"οντέσα="οντ,
"&!ρον="ο!ριά,
"&ρ(ας=χορ(ές,
"ορ(ίλ="&μ!ος,
"ορ(ίλαι="&μ!οι,
"&ρασον="ορίτσι,
"ορ(ιλέουμαι=μ!ερ(εύομαι,
"ορ(ιλέγουνταν=μ!ερ(εύοντ
αι,
"ορίτσ="ορίτσι,
"ορίτσαι="ορίτσια,
"ορτσ&!ον="οριτσά"ι,
"οτύλα=σβέρ"ος,
"οτυλέβ$=α(υνατά$,
"οτυλέβνε=α(υνατούν,
"οσάρα="&τα,
"οσού="λ%σα,
"οτάν=αλέτρι,
"οτς=φτέρνα,
"&τσαι=φτέρνες,
"οτσί#$="ουτσαίν$,
"οτσί#νε="ουτσαίνουν,
"οτυλεμένος=α(ύνατος,
"οτυλεμέντσα=α(ύνατη,
"ουβανέφ"ουμαι=εμ!ιστεύο
μαι,
"ουβανέφ"ουνταν=εμ!ιστεύ
ονται,
"ου#$=φ$νά#$,
"ου#νε=φ$νά#ουν,
"ο"ούλ="ου"ούλι,
"ου"ούτς="ου"ούτσι,
"ουμούλ=σ$ρ&ς,
"ουμούλαι=σ$ροί,
"ουμ!ίν="ουμ!ί,
"ουμ!ία="ουμ!ιά,
"ουμ!άρτσα="ουμ!άρα,
"ουνί#$="ουν%,
"ουνί#νε="ουνάν,
"ουνίν="ούνια,
"ουνία="ούνιες,
"ουνού!="ουνού!ι,
"ουνού!αι="ουνού!ια,
"ουνου!ί(="ουνου!ί(ι,
"ούντα=σ!ρ%'ε,
"ούντεμαν=σ!ρ%'ιμο,
"ουντ%=σ!ρ%χν$,
"ουντούν=σ!ρ%χνουν,
7ούντουρον=:λεβάρης,
"ούη'ον=φ%να'ε,
"ουρέλ="ουρέλι,
"ουρίν="ούτσουρο,
"ουρίναι="ούτσουρα,
"ουρία="ούτσουρα,
"ουρτ%="ατα!ίν$,
"ουρτούν="ατα!ίνουν,
"ουσούρ="ουσούρι,
"ουστ=σβ&λος α!& χ%μα,
"ούσται=σβ&λοι α!& χ%μα,
"ουστούμ="ουστούμι,
"ουτούνα="οτσάνι
"αλαμ!ο"ιού,
"ουτούνας="οτσάνια
"αλαμ!ο"ιού,
"ουτσ=θυγατέρα,
"ουτσμ=θυγατέρα μου,
"ουτσέσα="ουτσ,
"οφτά="οντινά,
"οχλί(=σαλιγ"άρι,
"οχλί(αι=σαλιγ"άρια,
"ρεβάτ="ρεβάτι,
"ρεβάται="ρεβάτια,
"ρατεμον=συγ"ράτηση,
"ρασία="ρασιά,
"ρεμμύ(="ρεμμύ(ι,
"ρεμμύ(αι="ρεμμύ(ια,
"ριάρ="ριάρι,
"ριάραι="ριάρια,
"ρούγ$=(έρν$/χτυ!%,
"ρούνε=(έρνουν/χτυ!ούν,
"ρουθάρ="ριθάρι,
"σίουμαι=χύνομαι,
"σίουνταν=χύνονται,
"υνγ="υνγι,
"υ!αρίσσ="υ!αρίσσι,
"$θ%ν="$θ%νι,
7$στί"ας=7%στας

~ ; ~
λαβάσ=λαγάνα,
λαβάσαι=λαγάνες,
λαγ"ά(=λαγ"ά(ι,
λαγ"ά(αι=λαγ"ά(ια,
λαγ"έβ$=!η(%,
λαγ"έβνε=!η(ούν,
λάγ"εμαν=!(ημα,
λα(=λά(ι,
λά(αι=λά(ια,
λα#ού(="αλαμ!&"ι,
λα#ού(αι="αλαμ!&"ια,
λαν=στάμνα,
λα#$="ουν%,
λα#νε="ουνάνε,
λά(η)σ"ουμαι="ουνιέμαι,
λά(η)σ"ουνταν="ουνιούνται,
λαηστέρα=τραμ!άλα,
λαλασία=ομιλία,
λαλίαν=λαλιά/φ$ν,
λάλα=!αλαβ,
λάλος=!αλαβ&ς,
λαλασέβ$="αλο!ιάν$,
λαλ%=!ροσ"αλ%,
λάμν$=οργ%ν$,
λάμνε=οργ%νουν,
;αμ!ρ=<άσχα,
λάμ-ιμον=&ργ$μα,
λανάρ=λανάρι,
λαρούμαι=γιατρεύομαι,
λαρούνταν=γιατρεύονται,
λαρ%ν$=γιατρεύ$,
λαρ%νε=γιατρεύουν,
λαρ%ν$σε=σε γιατρεύ$,
λασ=είθε/εύχομαι,
λάσ"ουμαι=τριγυρν%,
λάσ"ουνταν=τριγυρνάνε,
λασίον=τριγύρισμα,
λαταρίγουμαι="ουνιέμαι,
λαταρίγουνταν="ουνιούνται,
λαχμά#$=λαχανιά#$,
λαχμά#νε=λαχανιά#ουν,
λάχταν="λ$τσιά,
λάχτας="λ$τσιές,
λαχτί#$="λ$τσ%,
λαχτί#νε="λ$τσούν,
λέατην=της λέει,
λέατον=του λέει,
λεβ&ρ=!ι"ρο(άφνη,
λεβ&ραι=!ι"ρο(άφνες,
λεγνέσα=α(ύνατη,
λεγν&ς=α(ύνατος,
λειβ%ν$=σ"οτεινιά#$,
λειβ%ν=σ"οτεινιά#ει,
λελέβ$=να χαρ%,
λελέβνε=να χαρούν,
λελέβ$ σε=να σε χαρ%,
λελέβ σε=να σε χαρεί,
λελέβατον=να τον χαρ%,
λέλε"ον=!ελαργ&ς,
λεμ&ν=λεμ&νι,
λέν α=το λένε,
λένεμε=μου λένε,
λένεμας=μας λένε,
λέσμε λες με=μου λες,
λεντς=!&(ι, λέντσαι=!&(ια,
λεοντάρ=λεοντάρι,
λεοντάραι=λεοντάρια,
λείβ=σύννεφο,
λείβαι=σύννεφα,
λει-εμάτια=λει-ά/ελλει!,
λεφτο"άρ=φουντού"ι,
λεφτο"άραι=φουντού"ια,
λέ$=λέγ$,
ληγάρια=γργορα,
λιβά(=λιβά(ι,
λιβάν=λιβάνι,
λιγούμαι=λιγ%νομαι,
λιγούνταν=λιγ%νονται,
λιθάρ=!έτρα,
λιθάραι=!έτρες,
λιθαρ&!α=!ετρίτσες,
λιμάν=λιμάνι,
λιμάναι=λιμάνια,
λινάρ=λινάρι,
;ισάφ=2λισάβετ,
λιλίν=!έος,
λιφτέσα=ελαφρ&μυαλη,
λιφτ&ς=ελαφρ&μυαλος,
λογαρέ#$=λογαριά#$,
λογαρέ#νε=λογαριά#ουν,
λογαρία=λογαριασμ&ς,
λ&μαν=ρούχο,
λ&ματα=ρούχα,
λουσμέντσα=λουσμένη,
λοχούσα=λεχ%να,
λυγερέσα=λυγερ,
λυ"ο!ά!!ος=!ρο!ά!!ος,
λυριτσς=λυράρης,
λυχνάρ=λυχνάρι,
λυχνάραι=λυχνάρια

~ 9 ~
μάγλα=μάγουλα,
μάγλον=μάγουλο,
μαγληγορείς=μη βιά#εσαι,
μα(έρ=μα(έρι,
μα(έραι=μα(έρια,
μάησα=μάγισα,
μάθεμαν=μάθημα,
μαθεμέντσα=μαθημένη,
μα"έλ=α'ίνη,
μα"έλαι=α'ίναι,
μα"ρά=μα"ριά,
μα"ροσέρτς=μα"ροχέρης,
μα"αρίναν=!οντια"&
μα"αρ&νι,
μα"ρίν$=-ηλ%ν$,
μα"ρίνε=-ηλ%νουν,
μαλά#$=!ιάν$,
μαλά#νε=!ιάνουν,
μαλλία=μαλλιά,
μανέα="αρβουν&σ"ονη,
μανάβς=μανάβης,
μανάρ=μανάρι,
μάνατ=μάνα του,
μανί"=μανί"ι,
9αν&λτς=9αν&λης,
μαντσάνα=μελιτ#άνα,
μαντ#άνας=μελιτ#άνες,
μαντ#ιρί#$=(εν νηστεύ$,
μαντ#ιρί#νε=(εν νηστεύουν,
μαντλ=μαντλι,
μαντλαι=μαντλια,
μα'ιλάρ=μα'ιλάρι,
μαρά#=μαρά#ι,
μαργαριτάρ=μαργαριτάρι,
μαρο"ούμαι=αναμασ%,
μαρο"ούνταν=αναμασούν,
μαρούλ=μαρούλι,
μαρούλαι=μαρούλια,
9άρτς=9άρτιος,
μασ"αραλί"=μασ"αραλί"ι,
μασαίρ=μαχαίρι,
μασαίραι=μαχαίρια,
μασούρ=μασούρι,
μασοτέραι=τρα!ε#ίτες((&ντι
α),
μαστάρ=μαστάρι,
μαστάραι=μαστάρια,
μασχαρείας=αστεία,
μασχαρεφτά=στ. αστεία,
μασχαρέβ$=αστειεύομαι,
μασχαρέβνε=αστειεύονται,
μάσχος=για !λά"α,
μαχανά=!ρ&φαση,
με(έντα="αλ&γεροι(αρρ%στι
α),
μεθύσ=μεθύσι,
μεθυστέας=μ!ε"ρς,
μελ=μέλι,
μ. έεις=μην έχεις,
μελανούρ=μελανούρι,
μελεσσί(=μέλισσα,
μελεσσί(αι=μέλισσες,
μένεμαν=μνυμα,
μενέματα=μηνύματα,
μεν%=!αραγγέλν$,
μενούν=!αραγγέλνουν,
μερ=!ου/!ου=,
μερο(ούλ=μερο(ούλι,
μετά'=μετά'ι,
μεσοστράτ=μισ&ς (ρ&μος,
μέτρεμαν=μέτρημα,
μι#έτερος=μεγαλύτερος,
μι#έτερα=μεγαλύτερη,
μιλέτ=λα&ς,
μι"ρέσα=μι"ρ,
μοθο!%ρ=φθιν&!$ρο,
μολύβ=μολύβι,
μολύβαι=μολύβια,
μομ&τς="ου"ουνάρα,
μομ&τσαι="ου"ουνάρες,
μονά#$=φιλο'εν%,
μοναστρ=μοναστρι,
μοναστραι=μοναστρια,
μοναχο!αί(=μοναχο!αί(ι,
μοναχο!αί(αι=μοναχο!αί(ια
μονο!άτ=μονο!άτι,
μονο!άται=μονο!άτια,
μορ=μούρο,
μ&ραι=μούρα,
μουατσρτς=μουσαφίρης,
μουλάρ=μουλάρι,
μουλάραι=μουλάρια,
μουμου(ά"=φράουλα,
μουσ"άρ=μοσχάρι,
μουσ"άραι=μοσχάρια,
μουσ"ί(=μουσ"ί(ι,
μούστα=γροθιά,
μούστας=γροθιές,
μούτσα=λειχνα,
μουχατσρ=!ρ&σφυγας,
μ!αλ&ν=μ!αλ&νι,
μ!αλ&ναι=μ!αλ&νια,
(μ)!αστ&ν=μ!αστούνι,
(μ)!αστ&ναι=μ!αστούνια,
μ!ί"ας=ταύρος,
μ!ορτς=βο(ιν& βραστ&,
μύα=μύγα,
μυ'έας=μυ'ιάρης,
μυ'έσα=μυ'ιάρα,
μυρμ"=μυρμγ"ι,
μυρ$(ίας=μυρ$(ιές,
μ$μ$έρεα="αρναβάλια
~ + ~
ναιλ=αλλοίμονο,
νασάν=χαρά,
νε=ούτε,
νεά#$='ανανι%ν$,
νεβ#ίν$=σβν$,
νεγ"ασίαν="ούραση,
νέησα=νέα,
νέησα=τέλος !άντ$ν,
νεοχρονίαν=νέον έτος,
νέ!ε=βρε συ,
νερέσ"ουμαι=αη(ιά#$,
νεροβράσα=ανεμοβλογιά,
νεσβύγα=έσβησα,
νεσ!άλ$='εχν%,
νεσ!άλνε='εχνούν,
νέτση=βρε συ,
νεφτ=νέφτι,
νεχούτ=ρεβύθι,
νεχούται=ρεβύθια,
νηστι"ιέσα=νηστι",
νισαλούς=μνηστρας,
νισαλούσα=μνηστ,
νίφτ$=!λέν$,
νίφνε=!λένουν,
νίφ"ουμαι=!λένομαι,
νίφ"ουνταν=!λένονται,
νοι"ο"ύρτς=νοι"ο"ύρης,
νομάτ=νομάτοι(άτομα),
ν&στιμεσα=ν&στιμη,
νουνί#$=σ"έ!τομαι,
νουνί#νε=σ"έ!τονται,
νούντσον=σ"έ-ου,
νουσά"α="οτούλα,
ντέφτας=τι "άνεις,
ντ. εφτάνε=τι "άνουν,
ντο=τι,
ντος=χτύ!α,
ντ&σιμον=χτύ!ημα,
ντο σιλεγ&ς=τι λογς,
ντοχτούμαι=χτυ!ιέμαι,
νυσ=νύχι,
νύσαι=νύχια,
νυστέρ=νυστέρι,
νυστέραι=νυστέρια,
νυφά(ες=νύφες,
νύφε=νύφη,
νυφέ!αρμαν=!άρσιμο
νύφης,
νυχ&!ον=νυχά"ι,
νυχτέρ=νυχτέρι,
νυχτέραι=νυχτέρια,
νυχτο!ούλ=νυχτο!ούλι,
νυχτο!ούλαι=νυχτο!ούλια
~ > ~
'αεύ$=χα,(ευ$,
'άη="αθ&λου,
'αμ%ν$=συγ"ρίν$,
'αμ%νε=συγ"ρίνουν,
'αν='ανά/!άλι,
'ενιτέας='ενιτευμένος,
'ενιτία='ενιτιά,
'άφτ$=ανάβ$,
'εφτέρ='εφτέρι,
'ουράφ='υράφι,
'ουράφαι='υράφια,
'ύγαλαν=γιαούρτι,
'υγάλτα=γιαούρτια,
'ύ(='ύ(ι,
'υλάγ"='ύλινο (οχείο !ου
"ουν%ντας το χ%ρι#ε το
βούτυρο α!& το αριάνι,
'υλέα=χαστού"ι,
'υλέας=χαστού"ια,
'υμίτς=γαμ-ομύτης,
'ύν$=χύν$,
'ύνε=χύνουν,
'ύουμαι=χύνομαι,
'ύουνταν=χύνονται,
'υ!νητρ='υ!νητρι,
'υ!νητραι='υ!νητρια,
'ύσ"ουμαι='ύνομαι,
'ύσ"ουνταν='ύνονται,
'υστρ='υστρι,
'υστραι='υστρια
~ ? ~
ο"νέας=τεμ!έλης,
ο"νέσα=τεμ!έλα,
ο"ν%=τεμ!ελιά#$,
ο"νούν=τεμ!ελιά#ουν,
&λια=&λα,
ολ&ερα=ολ&γυρα,
ομάλ=ίσι$μα,
ομάτ=μάτι,
ομάται=μάτια,
&νταν=&ταν,
&ντες=&ταν/&!οτε,
ο'ου"ά=έ'$,
ο'ου"ές=ε"εί έ'$,
ο!έρτς=!έρσι,
ο!ίς=!ίσ$,
ο!ίσιμ=!ίσ$ μου,
ο!ουρνά=αύριο,
&ρομαν=&νειρο,
οραματίουμαι=ονειρεύομαι,
ορ(ανίν="α!νο(&χος,
ορθ&=ορθ%ς/σ$στά,
οριά#=φυλάει,
&ρασμαν=φύλαγμα,
&ρασον=φύλα'ε/!ρ&σεχε,
&ραστά=με !ροσοχ,
ορία=φύλα'ε/!ρ&σεχε,
ορίαγμαν=φροντί(α/ε!ιτρη
ση,
ορία#α
=ε!ιτηρούσα/φύλαγα,
οριά#$ = ε!ιτηρ%/φυλάγ$,
οριαστά = με !ροσοχ,
ορμάν=(άσος,
ορμάναι=(άση,
ορμίν=&ρμος/ρεματιά,
ορμία=&ρμοι/ρεματιές,
ορτάρ="άλτσα,
ορτάραι="άλτσες,
οσμερον=σμερα,
&σον=&σο,
οστού(="&"αλο,
οσ!ίτ=σ!ίτι,
ου(άρ=ουρά,
ου(άραι=ουρές,
ουλ=&λοι,
ούλαι=&λα,
ουλτς=&λους,
ους=$ς/μέχρι,
οφέτος=φέτος,
οχλαγούν='ύλινη !ιάστρα
λαγάνας,
ο-άρ=-άρι,
ο-έ=χθες,
ο-ε"ές=τις !ροάλλες,
ο-εμ!ριμέραν=!ροχθές
~ < ~
!α=!ια/"αι,
!αγ&ν=!αγ&νι,
!αγούρ=!αγούρι,
!α#άρ=!α#άρι,
!αρ=γρασί(ι,
!αραι=γρασί(ια,
!άθεμαν=!άθημα,
!αθενν=!αχνί,
!αι(&!ον=!αι(ά"ι,
!αι(&!α=!αι(ά"ια,
!αινεύ"ουμαι=!αινεύομαι,
!αινεύ"ουνταν=!αινεύονται,
!αίρ$=!αίρν$,
!αίρνε=!αίρνουν,
!α"άλτς=μ!α"άλης,
!αλαλέσα=τρελ/!αλαβ,
!αλαλ&ν=τρελ&ς/!αλαβ&ς,
!αλάλ$μαν=!αλάβ$μα,
!αλαλούμαι=τρελαίνομαι,
!αλαλούνταν=τρελαίνονται,
!αλάτ=!αλάτι,
!αλάται=!αλάτια,
!άλεμαν=!άλη,
!αλι"άρ=!αλι"άρι,
!αλι"άραι=!αλι"άρια,
!αλι"άρενα=!αλυ"άρισα,
!αλι"αρ&!ον=!αλι"αρά"ι,
!αλ"&ν=μ!αλ"&νι,
!αλ"&ναι=μ!αλ"&νια,
!αμιτ&ρ=ντομάτα,
!αμιτ&ραι=ντομάτες,
<αναα=<αναγία,
!αναρ=!ανηγύρι,
<ανί"ας=<αναγι%της,
!αντελ&ν=!αντελ&νι,
!άντρε-ον=!αντρέ-ου,
!α'ιμά(=!α'ιμά(ι,
!α!α(ο!αί(=!α!α(ο!αί(ι,
!α!&ρ=βα!&ρι,
!α!ούτσ=!α!ούτσι,
!ά!!ος=!α!!ούς,
!αραγά(=!αραγά(ι,
!αρεβγάλ$='ε!ροβο(ί#$,
!αρε(γάλνε='ε!ροβο(ί#ουν,
<αρέσα=<αρασ"ευ,
!αρλαέβ$=λάμ!$,
!αρλαέβνε=λάμ!ουν,
!αρά(ας=χρματα,
!αραθύρ=!αράθυρο,
!αρα"άθ=νυχτέρι σε σ!ίτι με
"ουβέντα,
!αρα"λά(=!αρα"λά(ι,
!αραμερί#$=α!οφεύγ$,
!αραμερί#νε=α!οφεύγουν,
!αραμερίσμε=με α!οφεύγει,
!αράν=σειρά χ$ραφιού,
!αράναι=σειρές χ$ραφιού,
!ασ=βγά#εις !έρα,
!ασια!&ρτ=(ιαβατριο,
!ασταν=σάμ!$ς,
!αστέλ=!αστέλι,
!αστέλαι=!αστέλια,
!ασ"μ=μ!$ς,
!ασύν$=!αχαίν$,
!ασύνε=!αχαίνουν,
!ατάρ=!ατάρι,
!άτερα=!ατέρα,
!ατέραμ=!ατέρα μου,
!ατ α!άν=(%σε τ&!ο στην
οργ,
!ατ "αι (έβα=!ροσ!έρασε,
!ατητρ=!ατητρι,
!έατην=!έστην,
!έατον=!έστον,
!έατσε=!ες τους,
!εγά(=!ηγά(ι,
!εγά(αι=!ηγά(ια,
!εγα(&!ον=!ηγα(ά"ι,
!έει=!ες,
!ε"ιάρτς=ελεύθερος,
!ελ=φτυάρι,
!ελίτια=βελανι(ιές,
!έλ"ι=ίσ$ς,
!έμε=!ές μου,
!ενηντάρ=!ενηντάρι,
!εντα"οσάρ=!εντα"οσάρι,
!εντι"&ν=!οντι"&ς,
!ερβά#=!ερβά#ι,
!ερβ&λ=!εριβ&λι,
!ερβ&λαι=!εριβ&λια,
!ερ(ί"=!ερ(ί"ι,
!ερι!αί#=!ερι!αί#ει,
!ερισάντς=φου"αράς,
!ερισάντσα=φου"αριάρα,
!έρνι'ον=!έρασε,
!ερ&ν=!ηρούνι,
!εσν=!άχυνση,
!εσ"ίρ=!ετσέτα,
!εσ"ίραι=!ετσέτες,
!εσλεέβ$=!αχύν$,
!εσλεέβνε=!αχύνουν,
!έτε=!έστε,
!ετειν&ν="&"ορας,
!ετεινάρ="&"ορας,
!ετειναρ&!α=!ετειναρά"ια,
!ετμέ#=!ετιμέ#ι,
!ετμέ#αι=!ετιμέ#ια,
!ετρασλ=!ετραχλι,
!ετρασλαι=!ετραχλια,
!έτρινεσα=!έτρινη,
!ετυχημένσα=!ετυχημένη,
<έφτ=<έμ!τη,
<ην=<ηνελ&!η,
!ι(εβέν=σουρου!%νει,
!ιθάρ=!ιθάρι,
!ιθάραι=!ιθάρια,
!ιλάφ=!ιλάφι,
!ιλάφαι=!ιλάφια,
!ιλίτς=!ετιναρά"ι,
!ιλίτσαι=!ετειναρά"ια,
!ιν=!ίνει,
!ι!έρ=!ι!έρι,
!ι!έραι=!ι!έρια,
!ιρούν=!ιρούνι,
!ιρ!ιρίμαι=γλιστρί(ες,
!ισ=α"αθαρσία,
!ίσας=α"αθαρσίες,
!ίσενα=α"άθαρτη,
!ισία=!ίτες,
!ίσον="άνε,
!ίσονμε="άνε μου,
!ίσονατην="άντην,
!ίσονατον="άντον,
!ιστ&λ=!ιστ&λι,
!ιστ&λαι=!ιστ&λια,
!ιστέσα=!ιστ,
!λατάν=!λατάνι,
!λαν"ε"ά=!ιο !έρα,
!λατέα=!λατιά,
!λέα(?μηρ@)=!ερισσ&τερα,
!λεθεντι"&ς=!ληθυντι"&ς,
!λεθύν$=!ληθαίν$,
!λεθύνε=!ληθαίνουν,
!λερ%ν$=!ληρ%ν$,
!λερ%νε=!ληρ%νουν,
!λουγούρ=!λιγούρι,
!λουμί(=στολί(ι,
!λουμί(αι=στολί(ια,
!λουμιστά=χρ$ματιστά,
!λουμιστ&ς=στολισμένος,
!λουμιστέσα=στολισμένη,
!λύσ"ουμαι=!λένομαι,
!λύσ"ουνταν=!λένονται,
!ο(άρ=!ο(άρι/!&(ι,
!ο(άραι=!ο(άρια/!&(ια,
!&(ας=βηματισμοί,
!ο(ε(ί#$=!αρα"αλ%,
!ο(ε(ί#νε=!αρα"αλούν,
!ο(ε(ί#$σε=σε !αρα"αλ%,
<οιν=1έσ!οινα, !ολ=!&λη,
!ολλά #αντ&ς=θεο!άλαβος,
!&ναι=!&νοι,
!&νε="οτέτσι,
!ονηρέσα=!ονηρ,
!&ντιεσα=!&ντια,
!ο!άς=!α!άς/ιερέας,
!ορ!ατ%=!ερ!ατ%,
!ορ!ατούν=!ερ!ατούν,
!ορτο"άλ=!ορτο"άλι,
!οστάν=μ!οστάνι,
!οστ=(έρμα/!ροβιά,
!&σται=(έρματα/!ροβιές,
!ουγασάχ=#%ο !ου σέρνει,
!ου(έν=!ουθενά,
!ου"άλ=μ!ου"άλι,
!ουλία=!ουλιά,
!ουλούλ=!ουλιά,
!ουρλαέβ$=!ετ%,
!ουρλαέβνε=!ετούν,
!ουρμά(ας=τσουρέ"ια,
!ουρνά=αύριο,
!ουρτίν=ύφασμα,
!ουρτία=υφάσματα,
!ουσμανέβ$=μετανο%,
!ουσμανέβνε=μετανοούν,
!ρε!=!ρέ!ει,
!ρεσίον=!ρ'ιμο,
!ρέσ"ουμαι=!ρ#ομαι,
!ρέσ"ουνταν=!ρ#ονται,
!ρεσμέντσα=!ρησμένη,
!ρο"ομέντσα=εργατι"ιά,
!ροτεσνά=!ροηγούμενα,
!υρίφτε=φουρν&φτυαρο,
!υρίφτ$=φουρνί#$,
!υρίφτνε=φουρνί#ουν
~ A ~
ρα"άν=βουνο!λαγιά,
ράμμαν="λ$στ,
ράμματα="λ$στές,
ράσε=ράχη,
ρασν=βουν&/&ρος,
ρασία=βουνά/&ρη,
ρασ&!ον=ραχούλα,
ριγούν="ρυ%νουν,
ριγ%="ρυ%ν$,
ρίγαμαν="ρύ$μα,
ριγ$μένος="ρυ$μένος,
ριγ$μέντσα="ρυ$μένη,
ρινί#$=λιμάρ$,
ρινί#νε=λιμάρουν,
ρινίν=λίμα,
ρινία=λίμες,
ρού#$=!έφτ$,
ρού#νε=!έφτουν,
ρού'ιμον=!έσιμο,
A$μανία=/υ#άντιο/<&ντος
~ B ~
σα=στα/στις,
σαγλάμς=γερ&ς/(υνατ&ς,
σαέβ$=υ!ολογί#$,
σαέβνε=υ!ολογί#ουν,
σα"άτενα=σα"άτισα,
σαλαχανάς=αργ&σχολος,
σαλαχανέσα=αργ&σχολη,
Bαλονί"=5εσσαλονί"η,
σαντάλ=σαν(άλι,
σαντάλαι=σαν(άλια,
σαντούγ=σεντού"ι,
σα!&ν=σα!ούνι,
σα!&ναι=σα!ούνια,
σα!λά"αν=σ"αμ!ίλι,
σα!λά"ας=σ"οιμ!ίλια,
σα!λα"ί#$=χαστου"ί#$,
σα!λα"ί#νε=χαστου"ί#ουν,
σαρέβ$=γαντσ%ν$,
σαρέβνε=γαντσ%νουν,
σασέβ$=τα χάν$,
σασέβνε=τα χάνουν,
σασιρεμένσς=σαστισμένος,
σασιρεμέντσα=σαστισμένη,
σασουρέβ$=τα χάν$,
σασουρέβνε=τα χάνουν,
σ. ατέν=σ. αυτν,
σ.ατ&ν=σ.αυτ&ν,
σ.ατ&=σ.αυτ&,
σ.ατινέτερα=σ.αυτούς,
σαφλέας=σαλιάρης,
σαφλί#$=σαλιαρί#$,
σαφλί#νε=σαλιαρί#ουν,
σαχάν=!ιάτο,
σαχάναι=!ιάτα,
σαχτάρ=στάχτη,
σαχτάραι=στάχτες,
σα-άλ.ς=τρελ&ς,
Bεβά#=Bεβάστεια,
σεβταλς=αισθηματίας,
σεβτάς=αίσθημα,
σειλ=χείλι, σείλαι=χείλια,
σειμουγ"&ν=χειμ%νας,
σερ=σερνιάνι,
σελ!έτ=σερμ!έτι,
σ.εμέν=σε μένα,
σεμέρ=σαμάρι,
σερί=σ"ιά,
σερία=σ"ιές,
σερ=χέρι,
σέραι=χέρια,
σέρα=χρα,
Bέρα=!οντια"&ς χορ&ς,
σέρος=χρος,
σερέβ$=μα#έβ$,
σερέβνε=μα#έβουν,
σέρε-ον=μά#ε-ε,
σερούλ=χερούλι,
σερομίλ=μυλ&!ετρα,
σερομίλαι=μυλ&!ετρες,
σερσέμ!ς=σερσέμης,
σ.εσέν=σ.εσένα,
σεούτ=ιτιά,
σεούται=ιτιές,
σέφτελον=!αντ#άρι,
σέφτελα=!αντ#άρια,
σέφτελεσα="οιμισμένη,
σέφτελον="οιμισμένος,
σην=στην,
σιλ=χίλιοι,
σίλαι=χίλια,
σιλέαν=σ"αμ!ίλι,
σιλέας=σ"αμ!ίλια,
σιλέβ$=σφουγγαρί#$,
σιλέβνε=σφουγγαρί#ουν,
σιλά"λερος=!εντάρφανος,
σιλέχαρον="αημένος,
σίμισ"α=ηλι&σ!ορος,
σίμισ"ας=ηλι&σ!οροι,
σ.ίναν=σε "ά!οιον,
σινίν=τα-ί,
σινία=τα-ιά,
σίτε=&!$ς/"αθ%ς,
σιφτέν=!ρ%τα,
σ"αφί(=σ"άφη,
σ"εντρέ#$=τσιμ!ά$,
σ"εντρέ#νε=τσιμ!άνε,
σ"εντρίασμαν=τσίμ!ημα,
σ"ε!ασίας=σ"ε!ές,
σ"ε!ί(=σφ"α,
σ"εύια=σ"εύη,
σ"ηρά=βαριά(ομιλία),
σ"ιρ&ς=!ηχτ&ς,
σ"οτινέβ=βρα(ιά#ει,
σ"οτία=σ"οτά(ι/βρά(υ,
σ"ουντουλί#$=μυρί#$,
σ"ουντουλί#νε=μυρί#ουν,
σ"ούμαι=ση"%νομαι,
σ"ούνταν=ση"%νονται,
σ"$λέ"=σ"ουλ"ι,
σ"$λέ"αι=σ"ουλ"ια,
σ"%ν$=ση"%ν$,
σ"%νε=ση"%νουν,
σο=στο, σοέβ$="ατα"λέβ$,
σοέβνε="ατα"λέβουν,
σοι=στους,
σον=χι&νι,
σ&ναι=χι&νια,
σονί#=χιονί#ει,
σον=στον,
σορομίλαι=μυλ&!ετρες,
σουμά="οντά,
σουμά(αι=αρραβ%νες,
σουμα(έματα=αρραβ$νιάσμ
ατα,
σουμά(εμαν=αρραβ%νας,
σουμα(εύ"ουμαι=αρραβ$νι
ά#ομαι,
σουμα(εύ"ουνταν=αρραβ$ν
ιά#ονται,
σουμα(εμένος=αρραβ$νιασ
μένος,
σουμα(εμέντσα=αρραβ$νια
σμένη,
σουμα(εύ$=αρραβ$νιά#$,
σουμα(εύνε=αρραβ$νιά#ουν
σουμ%ν$=!λησιά#$/"οντε$,
σουμ%νε=!λησιά#ουν/"οντε
ύουν, σούρ$=σέρν$,
σουσάμ=σουσάμι,
σοχρέβ$=τα θαλασσ%ν$,
σοχρέβνε=τα θαλασσ%νουν,
σ!αρέλ=στηθ&(εσμος,
σ!ίγγομαι=σφίγγομαι,
σ!ίγγουνταν=σφίγγονται,
σ!ίγγ$=σφίγγ$,
σ!ογγί#$=σ"ου!ί#$,
σ!ογγί#νε=σ"ου!ί#ουν,
σ!ορί(=γραμμ σ!οράς,
σ!ορί(αι=γραμμές σ!οράς,
στα=σταμάτα,
σταμάτσον=σταμάτησε,
Bταυρίτες=Bε!τέμβρης,
στέρε=στερεά,
στοιβαγμέν=στοιβαγμένοι,
στοιχαρέ#$=(ίν$
συγχαρητρια,
στοιχαρέ#νε=(ίνουν
συγχαρητρια,
στού(="&"αλο,
στού(αι="&"αλα,
στύ!α=τουρσί,
σύμ!ουρνα=ανμερα,
συνίφσα=συννυφά(α,
σύνορθα=&ρθια,
σύριμαν=σφύριγμα,
συρί#$=σφυρί#$,
συρί#νε=σφυρί#ουν,
συρινέφ"ουμαι=βασανί#ομαι
συρινέφ"ουνταν=βασανί#οντ
αι,
σύρον=τράβα,
συρίχτα=σφυρίχτρα,
σχ$ρεμένον=συγχ$ρεμένος
~ C ~
ταβί#$=μαλ%ν$,
ταβί#νε=μαλ%νουν,
τάβισμαν=μάλ$μα,
τάβλα=σταύλος,
ταγιάνεμα=αντοχ,
ταγουτέβ$=(ιαλύ$,
ταγουτέβνε=(ιαλύουν,
ταγουτεφτέστε=(ιαλυθείτε,
τάη=θείε,
τας=θείος,
ταμάμ=α"ριβ%ς,
ταν=αριάνι,
ταούλ=νταούλι,
ταούλαι=νταούλια,
τα!ιέτ=χαρα"τρας,
ταράγουμαι=ανα"ατεύομαι,
ταράγουνταν=ανα"ατεύονται
ταρά#$=ανα"ατεύ$,
ταρά#νε=ανα"ατεύουν,
ταρά# με=με ανα"ατ%νει,
ταρέ#=ντουλά!ι,
ταρέ#αι=ντουλά!ια,
τας=!οτρι,
τάσαι=!οτρια,
τατινές=(ι"& της,
τατινέτερον=(ι"& τους,
τατουνού=(ι"& του,
ταφν=τάφος,
ταφία=τάφοι,
ταχτά!ητια="οριοί,
τε=τάχα,
τεάμ=τάχα/(θεν,
τεβε"ενλς=ανά!ο(ος,
τε"=μον&/μ&νο,
τε"εινού=ε"εινού,
τελ=σύρμα/τέλι,
τελείμαι=τελει%ν$,
τελείνταν=τελει%νουν,
τεμά=(ι"ά μου,
τεμέ"=(ηλα(,
τεμέν=μένα,
τεμ&ν=(ι"& μου,
τεμέτερον=(ι"& μας,
τεντελί#$=τουρτουρί#$,
τεντελί#νε=τουρτουρί#ουν,
τε!ιάτ="ανονί#$,
τερέβ$='εφλου(ί#$
"αλαμ!&"ι,
τερέβνε='εφλου(ί#ουν
"αλαμ!&"ι,
τέρεμαν='εφλού(ισμα/"οίτα
γμα, τέρεν="οίτα'ε,
τερέστε="οιτά'τε,
τερσία=ρ&"ες,
τερσίν=ρ&"α,
τερτ=βάσανο,
τέρται=βάσανα,
τερ%="οιτά#$,
τερούν="οιτά#ουν,
τεσά=(ι"ά σου,
τεσέν=σένα,
τεσέτερον=(ι"& σας,
τεσ&ν=(ι"& σου,
τεσσάρ=τεσσάρι,
Cετάρτ=Cετάρτη,
τεχνίτ=τεχνίτες,
τεχνίτες=τεχνίτης,
τ#αντ#αρέβ$=σ"αρφαλ%ν$,
τ#αντ#αρέβνε=σ"αρφαλ%νου
ν, τησά"=!ά!λ$μα,
τησά"αι=!α!λ%ματα,
τι(έν=τί!οτα,
τι#έβ$=(ιευθετ%,
τι#έβνε=(ιευθετούν,
τίμιεσα=τίμια,
τιμ-ά=τα μισά,
τίναν=!οι&ν,
το#=σ"&νη,
τ&#αι=σ"&νες,
τογρία=ευθεία/σ$στά,
C&λη=Ανατολ,
το'άρ=(ο'άρι/τ&'ο,
το!λαέβ$=μα#εύ$,
το!λαέβνε=μα#εύουν,
τ&!αι=μέρη,
τουβάρ=ντουβάρι,
τουβάραι=ντουβάρια,
τουμ!ίν=τούμ!α,
τουρ!=ρε!άνι,
τούρ!αι=ρε!άνια,
τουρ!άν=(ρε!άνι,
τουρ!άναι=(ρε!άνια,
τουσιέ"=στρ%μα,
τουτ=μούρο,
τούται=μούρα,
τοχμάγχς="&!ανος,
τοχτ%ν$=συνθλίβ$,
τοχτ%νε=συνθλίβουν,
τρανά=μεγάλα,
τρανέσα=μεγάλη,
τρανίν$=μεγαλ%ν$,
τρανίνε=μεγαλ%νουν,
τραν&ν=μεγάλο, τραν&ν
"ορίτς=γεροντο"&ρη,
τραν&ναγούρ=γεροντο!αλί"
αρο,
τραν&ς=μεγάλος,
τρέ'ον=τρέ'ε,
τρε'ίον=τρέ'ιμο,
τρία ημς=τρισμισι,
τριάρ=τριάρι,
τρίμαν=!οντια"&ς τραχανάς,
Cριτ=Cρίτη,
Cρυγομηνάς=?"τ%βρης,
τρυ!εμένα=τρυ!ημένα,
τρυ!ν=τρύ!α,
τρυ!ία=τρύ!ες,
τσαγχ=τ#ά"ι,
τσαηχτά=φ$ναχτά,
τσα"άλ=τσα"άλι,
τσα"λίν=!α!α(ά"ι,
τσα"λία=!α!α(ά"ια,
τσα#$=φ$νά#$,
τσα#νε=φ$νά#ουν,
τσάη'ον=φ%να'ε,
τσα"%ν$=σ!ά$,
τσα"%νε=σ!άνε,
τσαχελί#$=τσα!ί#$,
τσα"ελί#νε=τσα!ί#ουν,
τσα"έλ=τσά!α,
τσα"έτ=#α"έτα/σα"ά"ι,
τσαρ=βοσ",
τσαραι=βοσ"ές,
τσα"ούτς=σφυρί,
τσα"ούτσαι=σφυριά,
τσα"$μένον=σ!ασμένο,
τσά"$σονατο=σ!άστο,
τσά"$σονατον=σ!άστον,
τσάλτι"αν=!αι(ι"& !αιχνί(ι,
τσαμούρ=λάσ!η,
τσαμούραι=λάσ!ες,
τσαμουρ$μένος=λασ!$μένο
ς,
τσαμουρ$μέντσα=λασ!$μέν
η,
τσαμουρ$μένα=λασ!$μένα,
τσανί#$=σ"ορ!ί#$,
τσανί#νε=σ"ορ!ί#ουν,
τσα!ρέσα=αλλοίθ$ρη,
τσα!ρ&ς=αλλοίθ$ρος,
τσαρούσ=τσαρούχι,
τσαραφί#$=γρατ#ουνά$,
τσαραφί#νε=γρατ#ουνάνε,
τσαρτσιάφ'(ιν)="άλυμμα,
τσατρ=τσαντρι,
τσατραι=τσαντρια,
τσάτσαλεσα=ολ&γυμνη,
τσάτσαλον=ολ&γυμνος,
τσατσαλί#$='εγυμν%ν$,
τσατσαλί#νε='εγυμν%νουν,
τσατσία="λα(ά"ια,
τσατσίν="λα(ά"ι,
τσαφί#$='ύν$,
τσαφί#νε='ύνουν,
τσαχμάχ=τσα"μά"ι,
τσαχμάχα=τσα"μά"ια,
τσαχάλ=αν%ρυμοι,
τσαχάλεσα=αν%ριμη,
τσαχάλτς=αν%ριμος,
τσερί#$='εσχί#$,
τσερί#νε='εσχί#ουν,
τσιάνιμαν=σ"&ρ!ισμα,
τσιαταλ&!α=(ιχάλες,
τσιγ"ρί(ια=αγρι&"λα(α,
τσιλί(=αναμμένο "άρβουνο,
τσιλί(αι=αναμμένα
"άρβουνα,
τσιλτέας="ατουριάρης,
τσίλτεμαν="ατούρημα,
τσιλτέβ$="ατουρά$,
τσιλτέβνε="ατουράνε,
τσιμί(=μυαλ&,
τσιμί(αι=μυαλά,
τσι!=!ολύ,
τσι! "αλά=!ολύ "αλά,
τσί!α=αφαλ&ς,
τσινέας="ουτσουλιές
!ουλι%ν,
τσι!λάχεσα=ολ&γυμνη,
τσι!λάχς=ολ&γυμνος,
τσι!ού"ια=!άσσαλοι για
!ερίφρα'η,
τσιριχτά=τηγανίτες,
τσιτ=τσεμ!έρι,
τσίται=τσεμ!έρια,
τσιτσά"=λουλού(ι,
τσιτσά"αι=λουλού(ια,
τσιτσία=βυ#ιά,
τσιτσίν=βυ#ί,
τσιτσίνατς=βυ#ί της,
τσιφλί"=τσιφλί"ι,
τσιφλί"αι=τσιφλί"ια,
τσο"ιέβ$="ατα!ιέ#$,
τσο"ιέβνε="ατα!ιέ#ουν,
τσορ"ανί#$=σέρν$,
τσορ"ανί#νε=σέρνουν,
τσορ"ανίγουμαι=σέρνομαι,
τσορ"ανίγουνταν=σέρνονται
τσουμούρ=!οντια"& φαγητ&,
τσούνα=!&ρνη,
τσου!ία=βελ&νες,
τσου!ίν=βελ&να,
τσου!%ν$=βουλ%ν$,
τσου!%νε=βουλ%νουν,
τσούρατο=βούλ$στο/σ%!α,
τσουρ%ν$=α!οσι$!%,
τσουρ%νε=α!οσι$!ούν,
τσουρμουλί#$=τσιμ!ά$,
τσουρμουλί#νε=τσιμ!άνε,
τσουρμούλεμαν=τσίμ!ημα,
τσουρού"=σά!ιο,
τσουρού"αι=σά!ια,
τυραννίουμαι=τυραννιέμαι,
τυραννίουνταν=τυραννιένται
τυχερέσα=τυχερ
~ D ~
υβρί#$=βρί#$,
ύβρισμαν=βρίσιμο,
υβρίστας=υβριστς,
υβριστέας=υβριστς,
υέβνε=συμφιλι%νονται,
υέβ$=υμφιλι%νομαι,
υείαν=υγεία,
υλέα=ύλη,
υλέε=(άσος,
υλιά"ραι=ά"ρες (άσους,
ύλι#α=σούρ$να/στράγγι#α,
υλί#νε=στραγγί#ουν,
υλί#$=στραγγί#$,
υλιστέρ=στραγγιστρι,
υλιστέριν=στραγγιστρι,
υλιστερ&ν=στραγγιστ&,
υλιστ=στραγγιστρι,
υλιστ&ν=στραγγισμένο
γιαούρτι,
ύμνισμαν=&ρ"ος,
υνά#$=εγγί#$/!ληγ%ν$,
υναί"α=γυναί"α,
υναι"ί#$=αντρεύομαι,
υνίασμαν=!λγ$μα,
υ!αντ=!ροE!άντηση,
υ!άντρεμαν=!αντρειά,
υ!αντρεύ$=!αντρεύ$,
υ!αντρία=!αντρειά,
ύ!αντρος=!αντρεμένη,
υ!ερηφανεύ"ομαι=!ερηφανε
ύομαι,
υ!ερηφανεύ"ουμαι=!ερηφα
νεύομαι,
υ!ερηφανεύτα=!ερηφανεύτη
"α, υ!ερηφανία=!ερηφάνια,
υ!ερουσία=εργασία/(ουλειά,
υ!ερυλί#$=ι(ρ%ν$ !ολύ,
υ!νάρης=υ!ναράς,
υ!νάσ"ομαι=νυστά#$/υ!νοβ
ατ%,
υ!νάσ"ουμαι=νυστά#$/υ!νο
βατ%,
υ!νασμένος=υ!νοβάτης,
υ!νασμέντ#α=υ!νοβάτισσα,
υ!νέας=υ!ναράς,
υ!νού=υ!ναρού,
υ!ν$=νύστα,
υ!ν%ν$=νυστά#$,
ύ!ν$σα=νύστα'α,
υ!&(=υ!ο!&(ιο,
υ!&(αι=υ!ο!&(ια,
υ!&μενος=υ!ομονητι"&ς,
υ!&μονος=ανε"τι"&ς,
ύ!ο!τεσα=ύ!ο!τη,
υ!οτά#$=υ!οτάσσ$,
ύ!ουλεσα=ύ!ουλη,
υ!ουράναι=ε!ουράνια,
υ!ουργέσα=υ!ουργίνα,
υ!οχοντρα"&ς=νευρασθενι"
&ς,
υ!ο-ιάσ"ουμαι=υ!ο-ιά#ομα
ι,
υ!ο-ιάστα=υ!ο-ιάστη"α,
υρι"λ%σ"ομαι=τριγυρί#$,
υρί"λ$σμαν=τριγύρισμα,
υρο"λ%θ$=στριφογυρί#$,
υρ&"λ$σμαν=στριφογύρισμ
α,
ύρος=γύρος,
υστέρ="ατ&!ιν/ύστερα,
υστεραία=ύστερα,
υστερία=ύστερα,
υστεριν&ς=τελευταίος,
υστερμ&ς=στέρηση,
υστερνά=στο τέλος,
υστερναίος="ατο!ιν&ς,
υστερνο"αίριν=φθιν&!$ρο,
υστερνο"άρι=στερνο!αί(ι,
υστερνο!αί(=στερνο!αί(ι,
υστερνο!ούλλ=στερνο!αί(ι,
υστερν&ς=τελευταίος,
υφά(=υφά(ι,
υφαίνσιμον=ύφανση,
υφαίστρα=υφάντρα,
ύφαση=ύφανση,
υφάστι"ά=υφαντι"ά,
ύφοσατ=ύφος του,
ύφοσιμ=ύφος μου,
ύφοσις=ύφος σου,
ύ-ηλος=ύ-ος,
ύ-$μαν=αντί($ρο
~ : ~
φα=φάε,
φά#$=τα#$,
φά#νε=τα#ουν,
φαν=φαγητ&,
φαα=φαγητά,
φαρ(έα=φαρ(ιά,
φαρμά"ι=φαρμά"ι,
φαρμά"αι=φαρμά"ια,
φεγγ=φέγγει,
φέγγον=φεγγάρι,
φελίν="ομμάτι "αρβέλι,
φελία="ομμάτια "αρβέλια,
φεύ$=φεύγ$,
φεύνε=φεύγουν,
φίλεμαν=φίλημα,
φλούγ"$μαν=βλάστηση,
φοβερέσα=φοβερ,
φοβετσέας=φοβητσιάρης,
φογούμαι=φοβάμαι,
φογούνταν=φοβούνται,
φορ"άλ=σ"ού!α,
φορ"άλαι=σ"ού!ες,
φορ=φ&ρεσε,
φορφά"α=βάτραχος,
φορφά"ας=βατράχια,
φοσίγουμαι=!αραχ%νομαι,
φοσίγουνταν=!αραχ%νονται,
φοσί#$=!αραχ%ν$,
φοσί#νε=!αραχ%νουν,
φουρ"ί#$=!νίγ$,
φουρ"ί#νε=!νίγουν,
φουρνίν=φούρνος,
φουρνία=φούρνοι,
φουσίν=γυναι"είο
&ργανο(αι(οίο),
φούστρον=αυγά τηγανιτά,
φουτέας="λανιάρης,
φουτί#$="λάν$,
φουτί#νε="λάνουν,
φουχνέας=μουχλιασμένος,
φτείρα=-είρα,
φτείρας=-είρες,
φτειρέας=-ειριάρης,
φτείρ"ουμαι=φταρνί#ομαι,
φτείρ"ουνταν=φταρνί#ονται,
φτερ&!α=φτερά,
φτερ$τέσα=φτερ$τ,
φτηνέσα=φτην,
φτυλα"ί#$=σ!αρταρ%,
φτυλα"ί#νε=σ!αρταρούν,
φτυλά"ισμαν=σ!αρτάρισμα,
φ$λέαν=φ$λίτσα
~ F ~
χα=χάσου,
χα#=χά#ι,
χαηβάν=#%ο,
χαλαν="&λληση,
χάμαι=χάνομαι,
χάνταν=χάνονται,
χαμάλτς=χαμάλης,
χαμελά=χαμηλά,
χαμελέσα=χαμηλ/"οντ,
χαμελέτε=μύλος,
χαμλάε-α=!ιάστη"α/"ουράσ
τη"α,
Fάμ!ον=Fαράλαμ!ος,
χαν=χάνει,
χαντιλέγουμαι=γαργαλιέμαι,
χαντιλέουνταν=γαργαλιούντ
αι,
χαντιλέ#$=γαργαλά$,
χαντιλέ#νε=γαργαλούν,
χαντ#έβ$="α-αλί#$,
χαντ#έβνε="α-αλί#ουν,
χαντά"=χαντά"ι,
χαντς=χάνεις,
χα!=χά!ι,
χά!αι=χά!ια,
χα!άχ="α!ά"ι,
χα!άρ=εί(ηση/χαμ!άρι,
χα!άραι=ει(σεις/χαμ!άρια,
χαρ=(%ρισμα,
χαράν=γάμος,
χαρά#=χαρά#ει,
χαραντερί#$=(ίν$ εί(ηση
χαράς,
χαρέμ=χαρέμι,
χαρέμαι=χαρέμια,
χάρεται=χαίρεται,
χάρουμαι=χαίρομαι,
χάρουνταν=χαίρονται,
χάρον=χάρος,
χαρ!ού#="αρ!ού#ι,
χαρ!ού#αι="αρ!ού#ια,
χαρτ#ιλί"=χαρτ#ιλί"ι,
χαρτίν=χαρτί,
χαρτία=χαρτιά,
χασέβ$=#εματί#$,
χασέβνε=#εματί#ουν,
χάσιμον τη μ$ρ=έ"τρ$ση,
χάσονα=!αράτα το,
χάταλα=μι"ρά !αι(ιά,
χάταλον=μι"ρ& !αι(ί,
χατρ=χατρι,
χατραι=χατρια,
χατέβ$=(ι%χν$,
χατέβνε=(ι%χνουν,
χα-ία=-αρά"ια,
χειρ&τερεσα=χειρ&τερη,
χελι(&ν=χελι(&νι,
χελι(&ναι=χελι(&νια,
χερομύλ. σερομύλ)=μύλος
!ου γυρνά με το χέρι,
χερ&!α(σερ&!α)=χέρια,
χλ$μέσα=χλ$μ,
χνου(=χνού(ι,
χνού(αι=χνού(ια,
χολέσ"ουμαι=θυμ%ν$,
χολέσ"ουνταν=θυμ%νουν,
χολεσμένος=θυμ$μένος,
χολεσμένσα=θυμ$μένη,
χ&ρα='ένος/'ένοι,
χοροσάλφα=σαύρα,
χοσ=αφού,
χοσάφ="ομ!&στα,
χορτάρ=χορτάρι,
χορτάραι=χ&ρτα,
Fορτοθέρτς=6ούλης,
χοτλάγχς=(ρά"ος,
χου#ούρ=χου#ούρι,
χουλέρ="ουτάλι,
χουλέραι="ουτάλια,
χουλέν=#εστ&,
χούλεμαν=#έσταμα,
χουλέν$=#εσταίν$,
χουλένε=#εσταίνουν,
χουλίουμαι=#εσταίνομαι,
χουλίουνταν=#εσταίνονται,
χουτίν="ουτί,
χουτία="ουτιά,
χρα=χρ%μα !ροσ%!ου,
χρέα=χρέη,
Fριστέμ=Fριστέ μου,
Fριστανάρτς=1ε"έμβρης,
χρ&ναι=χρ&νια,
χρονία=χρονιά,
χροστημάτια=(ανει"ά,
χρυσέσα=χρυσ,
χρυσ&ραμμαν=χρυσο"λ$στ
χτενίουμαι=χτενί#ομαι,
χτενίουνταν=χτενί#ονται,
χτναι=αγελά(ες,
χτνον=αγελά(α,
χ$ρέτες=χ$ριάτης,
χ$ρέτεσα=χ$ριάτισσα,
χ%ρτσον=χ%ρισε,
χ$ρ="ρ&"ος αυγού
~ G ~
-αθ&!ον=-αθά"ι,
-αθύρ=-άθα,
-αθυρεύ$=τρίβ$/!αρασ"ευ
ά#$, -αλάφεμαν=!ρ&ταση
γάμου/#ητιάνεμα,
-αλαφίον=αίτηση,
-αλαφούν=#ητάνε,
-αλαφ%=#ητά$,
-αλί(=-αλί(ι,
-αλι(ά#$=-αλι(ί#$,
-αλι(έα=-αλι(ιά,
-αλι(ίασμαν=-αλί(ισμα,
-αλι(ίτ#α=έντομο,
-αλλέτσ$=-έλν$,
-άλλ$=-έλν$,
-άλον=-άλε,
-άλτες=-άλτης,
-αλτρ=-αλτρι,
-αρίτ#α=-αρά"ι,
-αρλά(=-αρ&λα(ο,
-αρολίμ=-αρολίμνη,
-αχνά(ι=-αχν&,
-ε#ν&ν=χτεσιν&,
-ε#ν&ς= χθεσιν&ς,
-ειρίτ#α="&νι(α,
-ελ=ρητίνη !εύ"ου,
-ελαίν$=-ηλαίν$,
-ελάρ"ον=ρητινοφ&ρο,
-ελέν$=μι"ραίν$,
-ελ&ς=-ηλ&ς,
λε!τ&ς/μι"ρ&ς,
-εματι"ά=-εύτι"α,
-εματι"&ς=-εύτι"ος,
-εμένος=-ημένος,
-εμέντ#α=-ημένη,
-εμμένον
"ηφάλ=!ολύ!ειρος,
-εμ&!ον=-εματά"ι,
-έν$=-ν$,
-έουμαι=-νομαι,
-εσ=-ση,
-έσιμον=-σιμο,
-έσ"ομαι=-νομαι,
-έσον=-σε,
-εύ"ομαι=α!ατ%μαι,
-εύ"ουμαι=(ια-εύ(ομαι,
-ευτ=-εύτες,
-εύτας=-εύτης,
-εύτες=-εύτης,
-ευτία=-ευτιά,
-εύτι"εσα=-εύτι"η,
-ευτο(έσ"αλος=-ευτο(άσ"
αλος,
-ευτράλης=-εύτης,
-εύτυμαν=(ιά-ευση,
-ευτύν$=(ια-εύ($,
-εχτά='εραμένα,
-η=-υχ,
-α=-υχές,
-ηλαίν$=-ηλ%ν$,
-ηλασέα=ορεινά,
-ηλασία=ορεινά,
-ηλάφες=#τηση,
-ηλαφ%=#ητά$,
-ηλέσσα=-ηλ,
-ηλολεγνέσσα=-ηλ&λιγνη,
-ηλ&λεγνος=-ηλ&λιγνος,
-ηλ&ν=-ηλ&ς,
-ηλορραχέα=-ηλ
οροσειρά,
-ηλ&ρραχον=-ηλ& βουν&,
-λος=ύ-ος,
-ηλ$τ&ς=λίγο -ηλ&ς,
-ημέντ#α=-ημένη,
-ητέσα=-ητ,
-ία=-υχές,
-ί"ι=!άρσιμο νύφης,
-ιλάρι=χτένι αργαλειού,
-ιλέν$=μι"ραίν$,
-ιλέσα=-ιλ,
-ίλιγμαν="αθάρισμα,
-ιλί#$="αθορί#$,
-ιλι"αλατ#εύ$=σιγομιλ%,
-ιλι"&σ"ινον=!υ"ν&
"&σ"ινο,
-ιλι"&φτ$=-ιλι"&β$,
-ιλιμυία=μι"ρ&μυγα,
-ιλίτ#ι"ον=μι"ρούλης,
-ιλοβολέα=μι"ρο"αμ$μένη,
-ιλοβολέα=-ιλι"&/μι"ρο!ρά
γματα,
-ιλοβολέας=μι"ρο"αμ$μένε
ς,
-ιλοβρέχ=-ιχαλί#ει,
-ιλο#ύγιανος=#%(ιο #υγού,
-ιλο"ο!%=-ιλο"&β$,
-ιλομμάταινα=μι"ρομάτα,
-ιλομμάτς=μι"ρομάτης,
-ιλ&ν=-ηλ&ς,
-ιλο!ούλλ=!ουλά"ι,
-ιλορέα=-ιλι"ά σ!ιτιού,
-ιλορία=-ιλι"ά σ!ιτιού,
-ιλοτραγ$(%=-ιλοτραγου(
%,
-ιλουρία=σ"εύη σ!ιτιού,
-ιλοφτείχ=μι"ρ -είρα,
-ιλοχ&ρταρον=μι"ρ&χορτο,
-ιλύν$=μι"ραίν$,
-ιλ$μένος=ελαφρ&ς,
-ιλ$τ&ς=λίγο λε!τ&ς,
-ίνα=-%νια,
-ινί#$=-$νί#$,
-ίνισμα=-%νισμα,
-ιχί(ι=-ίχουλο,
-ιχού(ιν=-ίχουλο,
-ί-η=γάτα,
-ι-υρί#$=-ιθυρί#$,
-ι-ύρισμαν=-ιθύρισμα,
-&!ον=-υχούλα,
-ουμου(ία=-%νιο,
-ουνί#$=-$νί#$,
-ου-ουρί#$=-ιθυρί#$,
-οφάρης=(ειλ&ς,
-&φεμαν=-οφίμι,
-οφεμάτ=-οφίμι,
-οφεμένος=!εινασμένος/-&
φιος,
-οφεμένος=τσιγ"ούνης,
-οφεμέντ#α=τσιγ"ούνα,
-οφέν$=-οφ%,
-οφί#$=-οφά$,
-οφισμ&ς=-&φος,
-οφ$μ&ς=θάνατος,
-η=-υχ, -ύγα=-ύχτη"α,
-υλλά#$=-υλλιά#$,
-υλλέας=-υλλιάρης,
-υλλί#$='ε-ειριά#$,
-υλλίουμαι='ε-ειριά#ομαι,
-υλλού=-υλλιάρα,
-υμ=-υχ μου,
-υχο"&""=σιτάρι για
"&λυβα,
-υχο"&""ιν=σιτάρι για
"&λυβα,
-υχο"&ριτ#ον=-υχο"&ρη,
-ύχομαι=!αγ%ν$,
-υχομάχεμαν=-υχομάχημα,
-ύχον=ελονοσία,
-υχο!αί(=-υχο!αί(ι,
-υχ&!ον=-υχούλα,
-ύχος=ελ%(ης !υρετ&ς,
-υχοτ&!=ελ%(ης τ&!ος,
-υχοτ&!ιν=ελ%(ης τ&!ος,
-υχού=-υχοσάββατο,
-υχούμαι=!αθαίν$
ελονοσία,
-ύχ$=στεγν%ν$,
-ύχ$μαν=-ύχ$ση,
-υχ$μένος=άρρ$στος α!&
ελονοσία,
-$λ=!έος,
-$μάβα=γυναί"α φούρναρη,
-$μάς=φούρναρης,
-$μία=-$μιά,
-$μίν=-$μί,
-$μίτ#α=φέτα -$μιού,
-$μοθρύμμ=θρύμμα,
-$μο'ύστρα=σ!άτουλα,
-$μ&!ον=-$μά"ι,
-$μοσάνι(ον=ράφι -$μι%ν,
-$μοτάρε#ον=ράφι -$μι%ν,
-$μοφάγας=-$μοφάγος,
-%ντ#ον=-%νισε,
-%ντσον=-%νισε
~ H ~
$βά=αυγά,
$βά#νε=γεννούν αυγά,
$βά#$=γενν% αυγά,
%βασμαν=$οτο"ία,
$βαστάριν="οτέτσι,
$βατσς=αβγουλάς,
$β&ν=αυγ&,
$β&!ον=αβγουλά"ι,
$β&τ#ε!λον="έλυφος αβγού,
$(ίνα=συμφορά,
%ι=$χ,
%"νεινα=τεμ!έλια#α,
%"νησα=τεμ!έλιασα,
$"ν%=τεμ!ελιά#$,
$λένα=αγ"αλιά,
$μέσα=$μ,
$μία=%μοι,
$μίν=%μος,
$μίτ#=%μος,
$μίτ#αι=%μοι,
$μο!λάτ=ράχη,
$μο!λατίτ#=$μο!λάτη,
$μ&υ!νος=αγουρο'υ!νημέν
ος, $μ&φορον=$μοφ&ριο,
$μ&χλον=χλιαρ&,
$'ία#α=ά'ι#α,
$ράγα=φυλάχτη"α,
$ράγουμαι=φυλάγομαι,
$ράγουμνε=φυλαγ&μουν,
$ρά#$=φυλάγ$,
$ράουμαι=φυλάγομαι,
$ράουμνε=φυλαγ&μουν,
%ρας=%ρες,
$ρ$ματέστα=ονειρεύτη"α,
$ρ$τέθα=ρ$τθη"α,
$ς να=%σ!ου να,
%σαμε=μέχρι/$ς,
$σάν=&ταν,
$σ!ουτά=εφ&σον/εν&σ$,
%στα=μέχρις &του,
$τία=αυτιά,
$τίν=αυτί,
$τ&!ον=αυτά"ι,
$τ&!ονος=!&νος αυτιού,
$φέλανα=$φελούσα,
$φέλεσα=$φέλησα,
$φλάεμαν=στέναγμα,
$φλαεύ$=στενά#$,
$φλαύ$=στενά#$,
%χλε-α=μετα"ίνησα,
$χρά#$="ιτρινί#$

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful