http://mmteas hop.

com

9/23/2011

Typing – kyawza

1

ပဵုႏြိပးမြတးတမး့
စာမူချငးံ်ပဳခ္ကးအမြတး - ၃၁ဝဝ၃၂ဝ၆ဝ၇

http://mmteas hop.com

မ္ကးႏြာဖဵု့ ချငးံ်ပဳခ္ကးအမြတး - ၃၁ဝဝ၃၂ဝ၆ဝ၇
မ္ကးႏြာဖဵု့ ဒီဇိုငး့ - KZO
မ္ကးႏြာဖဵု့ ႏြငးံ အတျငး့ ပဵုႏြိပး - ေဒၐက္ငးယဵု (်မဲ ဝ၅၃၃၂)
ေကာငး့ စဵ ပဵုႏြိပးတိုကး၊ အမြတး (၂၇၉) (ခ) ၄ဝလမး့ ေက္ာကးတဵတာ့ ၿမိဳ႕နယး၊ ရနးကုနး ၿမိဳ႕။
ထုတးေဝသူ - ေဒၐနီနီဇငး (်မဲ ဝ၄၂ဝ၇) ေရႊအိမးစညးစာေပ အမြတး ၁၈၇။ ပထပး (၃၉) လမး့
ေက္ာကးတဵတာ့ ၿမိဳ႕နယး။ ရနးကုနး ၿမိဳ႕။
ထုတးေဝသညးံအႀကိမး - ပထမအႀကိမး
အုပးေရ - ၅ဝဝ
တနးဖို့ - ၁၂ဝဝ
်ဖနး႔ခ္ီေရ့ - THE KEY PUBLISHING HOUSE အမြတး (၅/ခ)။ ၅ လႊာ၊ ဒဂဵုတာဝါ၊ ေရႊဂဵုတိုငး
ဗဟနး့ၿမိဳ႕နယး၊ ရနးကန
ု း ၿမိဳ႕။ ဖုနး့ ဝ၁-၅၅၈၁၆၁
စာအုပးခ္ဳပး - ကို်မငးံ

Typing – kyawza

2

မာတိကာ
၁၊ ခနး့ နပး (စး) ၿမိဳ႕ရဲ႕ နဵနကးခငး့
၂၊ ဂ္ဴ့တို႔၏ အတိဒ ုကၒ

http://mmteas hop.com

၃၊ စုငိဟာရ၏ ငယးဘဝႏြငးံ
၄၊ ခကးခဲေသာ ဆဵု့ ်ဖတးခ္ကး
၅၊ ဗီဇာထုတးေပ့်ခငး့
၆၊ ႏႈတးဆကးကတိ
၇၊ အိမးအ်ပနး၊ ခရီ့ ရြညး
၈၊ အမိေ်မေပၐသို႔ ်ပနးေရာကးခ္ိနး
၉၊ ်ပနးလညးဆဵုစညး့ ်ခငး့
၁ဝ၊ ေရကနးထဲသို႔ ပစးေပါကးလိုကးေသာ ေက္ာကးစရစးခဲ တစးလဵု့

Typing – kyawza

3


ကၽျနးေတားတို႔
ဆိုႏိုငးလမ
ိ မ
းံ ညး

တစးေတျမြာ

ထငးပါသညး။

http://mmteas hop.com

ေတားလြနးေရ့မ္ာ့်ဖငးံ
မဟုတးေသာ

သူရဲေကာငး့ ပဵု် ပငးမ္ာ့်ဖငးံ

ႀကီ့ ်ပငး့ ခဲရ
ံ သူမ္ာ့ဟု

ကၽျနးေတားတို႔ ်ဖတးသနး့ ခဲရ
ံ ေသာ ေခတး ႀကီ့ မြာ စစးႏင
ြ းံ

ဆူေဝလ္ကး

ရြိေနခဲသ
ံ ညး။

တကယးသ
ံ ူရဲေကာငး့ ေတျလညး့

ဤအခငး့ အက္ငး့ မြပငး

မနညး့ မေနာ ေပၐထျကး ခဲသ
ံ ညး။

တစးေတျမြာ တိုငး့ ်ပညးအတျကး၊ လူမ္ိဳ့အတျကး၊ ယဵုၾကညးခ္ကးအတျကး
သူေတျ

်ဖစးသညး။

အဆိုပါ

ပဵု်ပငး

ယဵုၾကညးခ္ကးမ္ာ့အတျကး

ေသရဲ၊

သူတို႔

အသကးစျနး႔ ခဲံ ၾက
သတးရဲ၊

ရငးဆိုငး

ရဲခသ
ဲံ ူေတျ လညး့ ်ဖစးသညး။ ကၽျနးေတားတို႔က သူတို႔၏ စျနး႔လႊတးႏိုငးစျမး့ ႏြ ငးံ သူရသတၱိကို
အာ့က္သညး။ ဤအာ့က္စိတးႏြ ငပ
းံ ငး သူရဲေကာငး့ ေတျကို ၾကညးညိဳခဲသ
ံ ညး။
ယခု

ကၽျနးေတားတို႔တစးေတျ

အသကးငါ့ဆယးေက္ားလာ ၿပီ

ကမာၻႀကီ့ မြာ စစးပျဲမ္ာ့်ဖငးံ မကငး့ တတးေသ့။ ေတားလြနးေရ့

်ဖစးသညးံ တိုငး၊

ဆိုေသာ အသဵကိုလညး့

ဆကးလကးၾကာ့ေနရဆဲ ်ဖစးသညး။
သို႔ႏင
ြ အ
းံ မြ္

သူ႔ေခတးႏင
ြ းံ သူ၊

သူရဲေကာငး့

ဆိုသူမ္ာ့လညး့

်ဖစးပါသညး။ သို႔ႏင
ြ တ
းံ ိုငး “သူရဲေကာငး့ ” ႏြငပ
းံ တးသတးေသာ

ေပၐထျကးေနဆဲ

ကၽျနးေတား တစးဦ့ ခ္ငး့ ၏

တိမး့ ညျတး မမ
ႈ ြာ ငယးငယးကလို မဟုတးေတာံ ..။ အသကး ႀကီ့ လာ၍ ေၾကာကးတတးလာ
သညးဟု ဆိုခ္ငးကဆို … ၊ သိသိသာသာ ေ်ပာငး့ လာသညး။ ယဵုၾကညးခ္ကး တစးခုခုအတျကး
အသကးစျနး႔သျာ့ၾကေသာ
ဝငးၾကညးံၿပီ့ ၊
အသကးကိုပါ

ဝမး့ နညး့

လူငယးေတျ

သတငး့ ကို

ေၾကကျဲတတးလာသညး။

်မဴတစး မန
ႈ းမြ္

ၾကာ့ရတိုငး့

သူတို႔

မိဘေနရာမြ

မိမိအသကးကိုေရာ၊

သူတပါ့၏

တနးဖို့ ထာ့ရေကာငး့ မြနး့

မသိေသာ

အေသခဵ

ေဖါကးချဲေရ့သမာ့ လူငယးေလ့ေတျ အေၾကာငး့ ၾကာ့ရေသာအခါ အာ့မက္မိေတာံ ဘဲ
ထိတးလနး႔ လာမိသညး။

Typing – kyawza

4

ကၽျနးေတားက
ေလာငး ၿမိဳကး

ကၽျနးေတားံ

မေနေစခ္ငး။

သာ့သမီ့ အရျယး

ေမတၱာ်ဖငးံ

လူငယးေတျကို

ခ္စးခငးတတးသူေတျသာ

အမုနး့ ေတျ်ဖငးံ
်ဖစးေစခ္ငးသညး။

နာက္ညး့ ခ္ကးေတျ၊ အာဃာတေတျ် ဖငးံ “ေနလမး့ ” ကိုသာ ေရျ့ ေစခ္ငးသညး။ ပါဝါအတျကး
တိုကးပျဲ ဝငးသူထကး၊

တရာ့မြ္တမႈအတျကး

လႈပးရြာ့ေသာ

သူရဲေကာငး့ ေတျသာ

်ဖစးေစခ္ငးသညး … .။ ဤသညးမြာ သူရဲေကာငး့ ဆိုသညးႏြ ငးံ ပတးသတးေသာ ကၽျနးေတား၏

http://mmteas hop.com

ေ်ပာငး့ လဲလာေသာ အေတျ့ အ်မငးကို ႐ို့ သာ့စျာ ဖျငဟ
းံ ဝနးခဵလိုကး် ခငး့ ပငး ်ဖစးပါသညး။


မိတးေဆျ ကဗ္ာဆရာ ကိုေအာငးဇငးမငး့ ေခၐလာ၍ ကိုစိုငး့ ဆိုေသာ လူငယးေလ့
တစးေယာကးႏြ ငးံ သိကၽျမး့ ချငးံ ရခဲသ
ံ ညး။ ဂ္ပနးႏိုငးငဵတျငး အခ္ိနးပိုငး့ အလုပးကို လုပးကိုငးရငး့
ေက္ာငး့ တကး ခသ
ဲံ ူဟု

မိတးဆကးေပ့၍

စိတး ဝငးစာ့

သျာ့သညး။

သူ႔အေပါငး့ အသငး့ ၊

သူ႔သူငယးခ္ငး့ မိတးေဆျမ္ာ့၏ ကူညီ မအ
ႈ ်ပငး သူရြာေဖျရေသာ ေခၽျ့ နညး့ စာ်ဖငးံ ပရဟိတ
ေက္ာငး့ ေလ့တစးေက္ာငး့

ဖျငထ
းံ ာ့သညးဟု

သိရေသာအခါ

သာမနးစိတး ဝငးစာ့႐ဵမ
ု ြ္

မကေတာံ ပါ။ ေလ့စာ့မႈပါ ပါလာသညး။ အေၾကာငး့ ရြိ၍ ်ဖစးပါသညး။
ကၽျနးေတားတို႔

ဗုဒ ၶဘာသာ ဝငးမ္ာ့

အေနႏြငးံ

(မညးသူမဆို )

အလြဴ ဒါနႏြငးံ

သိပးစိမး့ လိမမ
းံ ညး မထငးပါ။ သို႔ႏင
ြ တ
းံ ိုငး “ဘာသာေရ့ႏြ ငးံ ဆကးႏႊယးေသာ ဒါန” (religious
donation) သာမ္ာ့ၿပီ့ “လူမႈေရ့ဒါန” (social donation) ဘကးတျငး အာ့နညး့ ေနသလာ့
ထငးမိသညး။ ယခု ကိုစိုငး့ လို လူငယးေလ့ တစးေယာကးက ဆငး့ ရဲခ္ိဳ႕တဲသ
ံ ူ ကေလ့မ္ာ့
အတျကး

ပရဟိတ

ေက္ာငး့ ေလ့

တစးခု

အရငး့ အႏြီ့ စိုကး

ေဆာငးရျကးေနသညးကို

သိရေသာအခါ သူ႔ကို မေလ့စာ့ပဲ မေနႏိုငး။ သူ႔ေစတနာကို သာဓုေခၐမိသညး။
ကၽျနးေတားံ

ပတး ဝနး့ က္ငးတျငး

“တာဝနးယူ မ”ႈ ၊

“ပရဟိတ ”

စေသာစကာ့ေတျ

ရႊနး့ ရႊနး့ ေဝေအာငး ေ်ပာတတးသူ မနညး့ မေနာ ရြိပါသညး။ ကိုစိုငး့ ကာ့ စကာ့အရာတျငးသာ
ရႊနး့ ရႊနး့ ေဝသူ

မဟုတး။

Typing – kyawza

တကယးံေစတနာ

ရႊနး့ ရႊနး့ ေဝႏြငးံ

ေဆာငး ရျကးေနသူမြနး့

5

နာ့လညးရေသာ အခါ ပို၍ ပငး ေလ့စာ့ ခငးမငးမိသညး။ သညးလိုႏြ ငးံ သူေတာငး့ ေသာ
အကူအညီကို အလျယးတကူ ေခါငး့ ညိ မမ
းံ ိလိုကးသညး ဆိုပါစို႔ … ။ သူက သူႏြစးသကးေသာ
စာအုပးေလ့ တစးအုပးကို ဘာသာ် ပနးဖို႔ လာအပး် ခငး့ ်ဖစးပါသညး။

http://mmteas hop.com

ဝနးခဵရလြ္ငး ကိုစိုငး့ အေပၐ ခငးမငးေလ့စာ့စိတး် ဖငးံ လကးခခ
ဵ ဲံသညးံ တိုငး သူေပ့ထာ့
ခဲံေသာ စာအုပးေလ့ကို စိတးမ ဝငးစာ့မိေသ့ပါ။ အလုပးေႂကျ့ ေတျ ပိေနသညးံ အတျကး
ေကာကးကိုငး မၾကညးံ် ဖစးခသ
ဲံ ညးလညး့ ်ဖစးပါသညး။ သညးလိုႏြ ငးံ လႏြငခ
းံ ္ီ ၾကာသျာ့သညး။
ကိုစိုငး့ ကိုေရာ ကိုေအာငးဇငးမငး့ ကိုပါ အာ့နာမိသညး။
်ဖစးခ္ငးေတာံ
ဆို့ လာသညး။

သၾကၤနးရကးေတျ

စာေရ့စာ့ပျဲမြာ

မတိင
ု းမြီမြာပငး

မထိုငးႏိုငးေတာံ ..။

ကၽျနးေတာံ ခါ့က
အိပးယာေပၐ

အေ်ခအေန

လြဲရငး့

အခ္ိနး

ကုနးရေတာံ သညး။ သညးတျငး ကိုစိုငး့ စာအုပးေလ့ကို မရညးရျယးဘဲ ေကာကးလြနးမိရာမြ
စျဲသျာ့ေတာံ သညး။ သညးလိုႏင
ြ းံ အိပးရာေပၐမြာပငး ေမြာကးလိုကး လြနးလိုကးႏင
ြ းံ ဘာသာ် ပနး
်ဖစးသျာ့ေတာံ သညး။

ကိုစိုငး့ စာအုပးထဲမြ

သူရဲေကာငး့

ဇာတးေဆာငး

စူငိဟာရမြာ

ကၽျနးေတားံ စိတးထဲမြ ရြာေဖျေနမိေသာ သူရဲေကာငး့ အမ္ိဳ့အစာ့သစး ်ဖစးေနေသာေၾကာ ငးံ
ဤမြ္ လကးသျကးသျာ့် ခငး့ ်ဖစးမညး ထငးသညး။
အမြနးစစးစစး စူငိဟာရမြာ ဒုတိယ ကမာၻစစးအတျငး ဂ္ပနးဖကးဆစး အစို့ ရကို
သစၥာခဵရေသာ သဵတမနး ဝနးထမး့ တစးဦ့ ်ဖစးပါသညး။ သူသညး ဖကးဆစး ေတားလြနးေရ့
သမာ့

မဟုတး။

ဆိုႏိုငးသညး။

ဖကးဆစးယႏၲ ယာ့ႀကီ့ ထဲမြ

သို႔ေသား

သူသညး

ႏြလဵု့ လြသူ

ေချ့ သျာ့စိတး
်ဖစးသညး။

တစးခုဟူ၍ ပငး
လူ၊

လူခ္ငး့

ဆိုလိုက
စာနာစိတး

အ်ပညးအ
ံ ဝရြိသူ ်ဖစးသညး။ ဤစိတးေၾကာငးံ ပငး စူငိဟာရမြာ ကၽျနးေတားံ ဟာဒယကို
လာၿငိေသာ

သူရဲေကာငး့

Typing – kyawza

အမ္ိဳ့အစာ့သစး

်ဖစးလာရေတာံ သညး။

သူ႔အေၾကာငး့ ကို

6

ဘာသာ် ပနး်ဖစးသညးံ အတျကး ေက္နပးမိသညး။ သညးံ အတျကး ကိုစိုငး့ ကို ေက့္ဇူ့ တငး
သညး။

ေက္ားဝငး့

http://mmteas hop.com

၁၄၊ဝ၄၊၂ဝဝ၇။

Typing – kyawza

7

“ယုခိေရ၊ ဒီမြာလာၾကညးံ စမး့ “
အိပးခနး့ ်ပဴတငး့ ေပါကးတျငး ရပးေနေသာ၊ ေကာငးစစး ဝနး “စူငိဟာရ” က၊ သူ႔ဇနီ့ ကို
သူ႔ေဘ့သို႔ လကးယပးေခၐ လိုကးသညး။ ေကာငးစစး ဝနး ႐ဵု့ တစးဝက
ို းတျငး စု႐ဵု့ လ္ကးရြိေသာ

http://mmteas hop.com

လူအုပႀး ကီ့ ကို ်မငးလိုကး သညးႏင
ြ းံ ယုခိမြာ အဵံအာ့သငးံ သျာ့ေတာံ သညး။
“ဟာ-

အ်ပငးမြာ

လူေတျဘာေၾကာ ငးံ

ဒီေလာကးမ္ာ့ေနရတာလဲ၊

သူတို႔

ဘာလိုခ္ငးလို႔လဲဟငး …။”
“ကိုယးလဲ ေသခ္ာမသိဘူ့ ။

အငး့ … ကိုယးံ အထငး ပိုလနးက ေရာကးလာ တဲံ

ဂ္ဴ့ေတျ ်ဖစးမလာ့ပဲ … ။”
“သူတို႔ၾကညးံ ရတာ

သိပးပငးပနး့ ေန

သလိုပဲေနား …။ ဟငး …

ကေလ့ေတျေရာ

ပါလာတယး …။”
အ်ပငးမြ လူအုပးကိုေင့ရငး့ ယုခိကိုက တစးအဵံ တၾသ ေရရျတးေနသညး။ အခ္ိနးမြာ
၁၉၄ဝ ခုႏြစး ဇူလိုငးလ ၁၈ရကးေန႔။ လစးသူေ ယ့နီ့ ယာ့ ႏိုငးငဵ၊ ခနး့ နပး(စး) ၿမိဳ႕ေလ့တျငး
မနကးလငး့ ခါစ ရြိေသ့သညး။
လစးသူေယ့နီ့ ယာ့တျငး

တာဝနးက္ ေနေသာ

ဂ္ပနးေကာငးစစး ဝနး “စူငိဟာရ

ခ္ိအုနဲ ” မြာ တတျတးတျတး အသဵေတျေၾကာ ငးံ အိပးရာမြ ႏို့ လာသညး။
ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့
အိပရ
း ာမြ

လူ့ လဲထၿပီ့

Typing – kyawza

ဝနး့ က္ငးတျငး

ထူ့ ထူ့ ်ခာ့်ခာ့

်ပဴတငး့ ခနး့ ဆီ့ ကို

ဖယးကာ၊

တစးစဵုတစးရာ

်ဖစးေနေခ္ၿပီ

အ်ပငးကိုၾကညးံ

လိုကးသညး။

8

အေဆာကးအဦ့ ေရြ႕ကျကးလပးႏြ ငးံ လမး့ မေပၐတျငး၊ လူတစးရာ ေလာကးကို ်မငးလိုကးရာ
သူအဵံ ၾသ သျာ့သညး။
ေႏျရကးေရာကး ၿပီ
အသကးအရျယး

မ္ိဳ့စဵု၊

်ဖစးသညးံ တိုငး၊

ေအ့သေလာကး

ေယာက္ား့ မ္ာ့၊

မိနး့ မမ္ာ့ႏြငးံ

ေအ့ေနေသ့သညး။

ကေလ့ေတျမြာ၊

တခ္ိဳ႕

မို့ တို့ မတးတတး၊ တခ္ိဳ႕ ေဆာငးံေၾကာငးံ ထိုငးလ္ကး။ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့၏ လကးထဲတျငး

http://mmteas hop.com

ခရီ့ ေဆာငး

ေသတၱာ ႀကီ့ ေတျ

ဆျဲလ္ကး။

ကုတးအက္ႌ ႀကီ့ ေတျ ဝတး၊

ဦ့ ထုတးေတျ

ေဆာငး့ ထာ့သညးကိုလညး့ ေတျ႔ရသညး။ ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့ ဂိတးေပါကး တဵခါ့ႀကီ့ အဖျငက
းံ ို
ေစာငးံေနၾကဟနး တူပါသညး။
၁၉၃၉ ခုႏြစး၊ စကးတငးဘာ (၁)ရကးကပငး ဂ္ာမနးတို႔က ပိုလနးကို ႐ုတးတရကး
ဝငးတိုကခ
း ရ
ဲံ ာ၊

ဒုတိယ ကမာၻစစးႀကီ့ စတငးေနခဲံေ ပၿပီ။ နာဇီေခါငး့ ေဆာငး ဟစးတလာ

အေနႏြငးံ ဥေရာပ ေအာငးႏိုငးေရ့ စီမဵခ္ကးကို အေကာငးအထညးေဖားကာ၊ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ကို
မ္ိဳ့်ဖဳတးသုတးသငး လာေတာံသညး။ ဤသို႔ သုတးသငး သညးမြာ အ်ခာ့အေၾကာငး့

ရြိ၍

မဟုတး။ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ ်ဖစးေနသညးံ အတျကးေၾကာငးံ မ္ိဳ့်ဖဳတးသုတးသငး ်ခငး့ ပငး်ဖစးသညး။
၁၉၃၉

ခုႏြစးကတညး့ က

စူငိဟာရမြာ

ဥေရာပႏိုငးငဵ

(လစးသူေယ့နီ့ ယာ့တျငး )
အာ့လဵု့ တျငး

ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့

ေနထိုငးၾကသညးံ

ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့

ဖျငခ
းံ ဲံေသာ
အႏၲ ရာယး

က္ေရာကးခဲံ ၿပက
ီ ို သိခဲံၿပီ့ ်ဖစးသညး။
ဂိတး ဝတဵခါ့ႀကီ့ ကို
အဝငးေပါကးကို

ဖျငလ
းံ ိုကးသညးႏြ ငးံ

ဦ့ တညးၿပီ့ ၊

ဒေရာေသာပါ့

လူအုပႀး ကီ့ မြာ

ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့

တို့ ဝငးၾကေတာံ သညး။

အခ္ိဳ႕က

အုတးတဵတိုငး့ ကို ေက္ားတကးဖို႔ပငး ႀကိဳ့စာ့ေနၾကသညး။
“ေဟံလူေတျ မတို့ ၾကနဲ႔ေလ” စူငိဟာရ ေအားလိုကးရသညး။
“ခငးဗ္ာ့တို႔အာ့လဵု့
ဂ္ပနးေကာငးစစး ဝနးပါ။

Typing – kyawza

တစးခ္ီထဲ ဝငးလို႔
ခငးဗ္ာ့တို႔

ဘယး် ဖစးမြာလဲ။

ကၽျနးေတားံ ကို

ကၽျနးေတား

ေ်ပာစရာရြိတယးဆိုရငး

9

ကိုယးစာ့လြယးေရျ့ ေပါ႔။

အဲံဒ ီ

ကိုယးစာ့လြယးေတျနဲ႔

ကၽျနးေတား

စကာ့ေ်ပာမယး … ။”

မၾကာမီမြာပငး ဂ္ဴ့ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ကို ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့ ခနး့ ထဲသို႔ ဝငးခင
ျ းံ်ပဳလိုကးသညး။
“ေကာငးစစး ဝနး စူငိဟာရခငးဗ္ာ့၊ ကၽျနးေတားတို႔က ပိုလနးကေန နာဇီ ရနးေၾကာငးံ
ထျကးေ်ပ့လာတဲံ ဂ္ဴ့ေတျပါ။”

http://mmteas hop.com

ကိုယးစာ့လြယး တစးေယာကးက စရြငး့ ်ပ သညး။
“လစးသူေယ့နီ့ ယာ့ကို

လာတဲံ

တစးလမး့ လဵု့ ေလာကး

ေ်ခက္ငး

ေလ္ာကး ခဲံ

ရတာပါ။ ညမြာပဲ သျာ့ရဲတာ။ ေန႔ဆိုရငး ေတာအုပးထဲ ၊ ဒါမြမဟုတး လယးသမာ့ေတျရဲ ႕
က္ီေတျထဲမြာ ပုနး့ ေနၾကရတာပါ။ အခု ကၽျနးေတားတို႔ ဒီကိုေရာကးလာပါ ၿပီ။ “ေနာကးထပး
ကိုယးစာ့လြယး တစးေယာကးက ဝငးေ်ပာ်ပနးသညး။
“ကရစးဘီယဵ

ေဒသက

က္ဴရာဆာကၽျနး့ ကို

သျာ့ဖို႔

ကၽျနးေတားတို႔မြာ

ဗီဇာရြိပါတယး။ ဂ္ပနးကို် ဖတးၿပီ့ အဲံဒ ီကို သျာ့ခ္ငးပါတယး။ ဒါေၾကာငးံ ဗီဇာရခ္ငးလို႔ ဒီကို
လာရတာပါခငးဗ္ာ။ ဂ္ပနးကို ်ဖတးသျာ့ဖို႔ ဗီဇာရခ္ငးပါတယး …။”
ေနာကးတစးေယာကးက ထပးေ်ပာ်ပနးသညး။
“မၾကာခငး ဂ္ာမနးေတျ ဒီကိုေရာကးလာေ တာံမြာပါ။ ကၽျနးေတားတို႔ ဒီမြာဆကးေနရငး
ေသခ္ာေပါကး အသတးခဵရမြာဗ္။ အ်မနးဆဵု့ ဒီကထျကးမြ ်ဖစးမယး …။”
“ေကာငးစစး ဝနးမငး့ရယး။

ကၽျနးေတားတို႔ကို

ဗီဇာထုတးေပ့ပါဗ္ာ။

ကၽျနးေတားတို႔

အသကးကို ကယးပါေနား …။” ဂ္ဴ့ကိုယးစာ့လြယးတိုငး့ က စိတးအာ့ထကးသနးစျာ အသနာ့ခဵ
ေနၾကသညး။
ေကာငးစစး ဝနးမငး့ ၏ အေ်ဖကို သူတို႔အာ့လဵု့ စိတးလပ
ႈ းရြာ့စျာ ေစာငးဆ
ံ ိုငး့ လြ္ကး …။

Typing – kyawza

10

ဟို့ ေရြ့ အတီေတကပငး၊
ေနထိုငခ
း ၾဲံ ကသူမ္ာ့

်ဖစးသညး။

ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ေတျမြာ
ေ်မထဲပငးလယး

သူတို႔

ကိုယးပိုငးေ်မတျငး

အေရြ႕ပိုငး့ ရြိ “ဟီဗ႐ူ့ ႏိုငးငဵေတား ” ဟု

တျငးေသာ နယးေ်မ်ဖစးပါသညး။ သို႔ႏင
ြ တ
းံ ိုငး ေရာမက သူတို႔ေ်မကို ေအာငးႏိုငး ၿပီ့ ေသာအခါ
တျငးမူ ဂ္ဴ့မ္ာ့မြာ ႏြငးထုတး ခဵလိုကးရၿပီ့ ကိုယးပိုငးတိုငး့ ် ပညးဟူ၍ မရြိေတာံပဲ ကမာၻ႔တစး ဝနး့

http://mmteas hop.com

်ပနး႔က္ဲသျာ့ခဲံ ရေတာံ သညး။
ထိုစဥးမြစ၍

ဂ္ဴ့တို႔၏

အတိဒ ုကၒ

စခဲသ
ံ ညးမြာ

ယခုဆိုလြ္ငး

ၾကာေတာငးံ

ၾကာရြညးရခ
ြိ ဲံ ၿပီ ်ဖစးပါသညး။ မညးသညးံ တိုငး့ ်ပညး၊ မညးသညးံ ေနရာတျငး ေနသညး် ဖစးေစ၊
သူတို႔ တစးေတျမြာ မၾကာခဏဆုိသလို
ခဲၾံ ကရသညး။

ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵ ခဵရသညး။ ႏြိပးစကး ညြငး့ ပနး့ ခဵ

ဥေရာပႏိုငးငဵမ္ာ့တျငးမူ

စုစညး့ ေနထိုငခ
း ဲံၿပီ့

ဂ္ဴ့အစဥးအလာမ္ာ့ကို

သူတို႔အာ့လဵု့

ရပးကျကးတစးခု

ထဲမြာပငး

ထိနး့ သိမး့

ကာကျယး ခၾဲံ ကသညး။

(အဆိုပါ

ဂ္ဴ့ရပးကျကးမ္ာ့ကို “ဂတးတို ” ဟု ေခၐပါသညး။ )
ဤသို႔ေသာ အေ်ခမလြသညးံ အေနအထာ့တျငး ေနၾကရသညးံ တိုငး ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့
ေတားေတားမ္ာ့ မ္ာ့မြာ

နယးပယးမ္ိဳ့စဵုတျငး

အလျနးေအာငး် မငးသူမ္ာ့

်ဖစးလာၾကသညး။

အထူ့ သ်ဖငးံ ဘိဇနကးလုပးငနး့ ၊ သိပၸဵပညာ၊ ေဆ့ပညာႏြ ငးံ အႏုပညာ နယးပယးမ္ာ့တျငး
်ဖစးသညး။
၁၉၃၃ ခုႏြစးသို႔ ေရာကးေသာအခါ ဂ္ာမနီတျငး ဟစးတလာ အာဏာရလာသညး။
သူက ဂ္ဴ့ေတျကို မုနး့ သညး။ အဆငးအ
ံ တနး့ မရြိေသာ လူမ္ိဳ့ဟု သေဘာထာ့သညး။
“ဆဵပငးေရႊ ဝါႏြငးံ မ္ကးလဵု့ ်ပာ မရြိသူအာ့လဵု့ ၊ (ေ်ပာရလြ္ငး ) အရိယနး မဟုတးသူအာ့လဵု့
အေနႏြငးံ ၊ နာဇီမ္ာ့ ခ္မြတးထာ့ေသာ စညး့ မ္ဥး့ စညး့ ကမး့ မ္ာ့ကို လိုကးနာ နာခဵၾကရမညး ”
ဟူ၍ သူ႔စာအုပးတျငး ဟစးတလာက ေရ့ ခဲသ
ံ ညး။

Typing – kyawza

11

၁၉၃၅ ခုႏြစး ေရာကးသညးႏြ ငးံ ဂ္ာမဏီရြိ ဂ္ဴ့မ္ာ့မြာ ႏိုငင
း ဵသာ့ အချငအ
းံ ေရ့
အာ့လဵု့ အပိတးပငး ခဵလိုကးရေတာံသညး။ ဂ္ာမဏီမြ ထျကးေ်ပ့လာေသာ မိသာ့တစးစုမြ
“အနး့ ဖရနး႔ ” အမညးရြိ မိနး့ ကေလ့တစးဦ့ မြာ အမးစတာဒမး ၿမိဳ႕ရြိ ထပးခို့ ေလ့ တစးခုေပၐတျငး
မိသာ့စုႏင
ြ အ
းံ တူ ႏြစး ႏြစးေက္ားမြ္ ပုနး့ ေအာငး့ ေနရငး့ သူမ၏ ဒိုငးယာရီေလ့တျငး ယခုလို
ေရ့ခဲဖ
ံ ူ့ သညး။

http://mmteas hop.com

“ဂ္ဴ့ဆနး႔က္ငးေရ့ ဥပေဒမ္ာ့ကာ့ တစးခၿု ပီ့ တစးခု တို့ လာေနသညး။ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့
မြနးသမြ္ အဝါေရာငးၾကယးတစးပျ ငးံ တပးဆငးထာ့ရမညး။ စကးဘီ့ မစီ့ ရ၊ ဓါတးရထာ့ မစီ့ ရ၊
ေမားေတားကာ့ မေမာငး့ ရ။ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ ဆိုလြ္ငး ညေနသဵု့ နာရီႏင
ြ းံ ငါ့နာရီအတျငး့ တျငးသာ
ေစ့္ဝယး

ထျကးရမညး။

ေစ့္ ဝယးလြ္ငးလညး့

ဂ္ဴ့မ္ာ့အတျကး

သတးမြတးထာ့ေသာ

အထူ့ ဆိုငးမ္ာ့တျငးသာ ဝယးရမညး။ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ အေနႏြငးံ ညရြစးနာရီေက္ားလြ္ငး အိမးထဲမြ
အိမး် ပငး မထျကးရ။ မိမိတို႔ ပနး့ ်ခဵထဲမြာပငး ဆငး့ မထိုငးရ။ ႐ုပးရြငး႐၊ဵု ်ပဇာတး႐မ
ဵု ္ာ့သို႔လညး့
မသျာ့ရ။ ေရကူ့ ကနး၊ တငး့ နစးကျငး့ ၊ ေဘာလဵု့ ကျငး့ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ကစာ့ကျငး့ အာ့လဵု့ ၊
မညးသညး႔ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ကိုမြ ဝငးခင
ျ းံ မ်ပဳေစရ။ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့်ဖစးလြ္ငး ၎တို႔၏

ခရစးယာနး

မိတးေဆျ မ္ာ့ထဵသို႔ပငး အလညးအပတး မသျာ့ရ။ ဂ္ဴ့ကေလ့မ္ာ့ အေနႏြငးံ လညး့ ဂ္ဴ့မ္ာ့
အတျကး သတးမြတးထာ့ေသာ ေက္ာငး့ မ္ာ့ တျငးသာ တကးေရာကး ပညာသငးၾကာ့ ရမညး …
စသညး်ဖငးံ ...။”
စစးႀကီ့ စသညးႏင
ြ းံ ဂ္ာမနးတို႔က ဂ္ာမနီႏင
ြ းံ ၎တို႔ သိမး့ ပိုကးထာ့ေသာ တိုငး့ ်ပညး
အာ့လဵု့ ရြိ

ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ကို

မီ့ ရထာ့မ္ာ့်ဖငးံ

တငးၿပီ့

ဆျဲစုလိုကးသညး။

ထို႔ေနာကး

အထူ့ အက္ဥး့ စခနး့ မ္ာ့သို႔

အက္ဥး့ စခနး့ မ္ာ့သို႔ ေရာကးေ သာ အခါ

ကၽျဲေတျ

ပို႔လိုကးၾကသညး။

အသကးႀကီ့ လျနး့ ေသာ

ႏျာ့ေတျလို
အဆိုပါ

ငယးရျယးလျနး့ ေသာ၊

ခ္ညးန
ံ ဲ႔ အာ့နညး့ ေသာ ဂ္ဴ့မ္ာ့ကို ေရျ့ ထုတၿး ပီ့ အခနး့ ႀကီ့ တစးခုထဲသို႔ ေမာငး့ ပို႔ကာ၊
အဆိပးေငျ႔လႊတး၍ သတး် ဖတးပစး လိုကးသညး။

Typing – kyawza

12

က္နးေသာ ဂ္ဴ့မ္ာ့ကို မဝေရစာေကၽျ့ ၍ အလုပးၾကမး့ မ္ာ့ ေစခိုငး့ခဲသ
ံ ညး။ သူတို႔
တစးေတျမြာလညး့ အငတးဒ ဏး၊ ေရာဂါဘယ ဒဏးေတျေၾကာငးံ ေသဆဵု့ ကုနးၾကသညးက
မ္ာ့သညး။
ထို႔ထကး ပိုဆို့ သညးမြာ နာဇီ ဆရာဝနးမ္ာ့က ဂ္ဴ့မ္ာ့ကို စမး့ သပး သတၱ ဝ ါမ္ာ့လို

http://mmteas hop.com

အသဵု့ ်ပဳၿပီ့ ရကးစကးၾကမး့ ၾကဳတးေသာ ေဆ့ပညာစမး့ သပး မႈ မ္ာ့လုပခ
း ဲံ်ခငး့ ်ဖစးပါသညး။
စစးႀကီ့ စခါစက ပိုလနးႏိုငးငဵတျငး ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ေပါငး့ ၃.၅ သနး့ မြ္ ေနထိုငခ
း ၾဲံ ကသညး။
သို႔ႏင
ြ အ
းံ မြ္ စစးအတျငး့ ပိုလနးတျငး အရကးစကးဆဵု့ ႏြ ငးံ အႀကီ့ မာ့ဆဵု့ ေသာ အနိဌာ႐ဵမ
ု ္ာ့
်ဖစးပျါ့ခဲရ
ံ ေတာံသညး။ ဂ္ာမနးစစးတပးက ဂ္ဴ့ရပးကျကးမ္ာ့ကို ဝငးတိုကၿး ပီ့ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ကို
“မရဏ” စခနး့ မ္ာ့သို႔ ပိခ
ု႔ ၾဲံ ကသညး။ ခုခဵသူမြနးသမြ္ ေနရာမြာတငး ပျဲခ္ငး့ ၿပီ့ ပစးသတးခဵ
ၾကရသညး။

ဤသို႔ေသာ

လစးသူေယ့နီ့ ယာ့သို႔

နာဇီတို႔၏

ရကးစကးၾကမး့ ၾကဳတး မႈမ္ာ့မြ

ထျကးေ်ပ့လိုကးႏိုငးသူမ္ာ့မြာ

လျတးေ်မာကးၿပီ့

ေထာငးဂဏနး့ မြ္သာ

ရြိသညး။

လစးသူေယ့နီ့ ယာ့မြာ ပိုလနးႏင
ြ းံ နယးနိမိတးခ္ငး့ ကပးေနၿပီ့ ထိုအခ္ိနးအထိ ၾကာ့ေနႏိုငးငဵ
အ်ဖစး ရပးတညးေနေသ့သညး။
ယခုေတာံ
ဂ္ဴ့မ္ာ့အတျကး

ဂ္ာမနးစစးတပး၏

လစးသူေယ့နီ့ ယာ့မြ

ပစးမြတးမြာ

လစးသူေယ့နီ့ ယာ့

ထျကးေ်ပ့ႏိုငးဖို႔မြာ

ေနာကးဆဵု့

်ဖစးလာေခ္ ၿပီ။
အချငအ
းံ ေရ့

်ဖစးေတာံ သညး။

Typing – kyawza

13

စူငိဟာရ

ခ္ိအုနဲကို

၁၉ဝဝ

်ပညးႏ
ံ ြစး

ဇနးန ဝါရီ

(၁)ရကးေန႔က

ငုဖူစီရငးစု

ယာၾသစုနယးရြိ ေက့္ရျာေလ့ တစးရျာတျငး ေမျ့ ဖျာ့ခဲသ
ံ ညး။ သူတို႔ရျာမြာ ေတာငးတနး့ မ္ာ့
ဝနး့ ရဵလြ္ကး ရြိသညး႔ ၿငိမးသကး တိတးဆိတးေသာ ေနရာေလ့တစးခု ်ဖစးသညး။ ဂ္ပနးႏိုငးငဵ၏
တတိယအႀကီ့ ဆဵု့ ၿမိဳ႕၊ နာဂိုယာ၏

အေရြ႕ေ်မာကးဘကး

ကီလိုမီတာ ၄ဝ ခနး႔အကျာတျငး

http://mmteas hop.com

ရြိသညး။ သူတို႔ ရျာသာ့ေတျမြာ ေရြ့ ယခငးကပငး ေတာငးေစာငး့ မ္ာ့တျငး ရာႏြငးံ ခ္ီေသာ
ေလြကာ့ထစး စိုကးခငး့ ေလ့မ္ာ့ ေဖား၍ စပါ့စိုကခ
း ၾဲံ ကသညး။ သူ၏ ပထမအမညး “ခ္ိအုနဲ ”
ဆိုသညးမြာ “ထယးေရ့တစးေထာငး ” ဟုအဓိပၸါယးရသညး။ သူ႔ ဖခငးႀကီ့ က ရညးရျယးခ္ကး
ရြိရြိ်ဖငးံ ဤအမညးကို ေရျ့ ခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး။
ကာလတာရြညးကပငး

လူမ္ာ့စျာ၏ ဘဝမ္ာ့စျာကို ေထာကးပဵံ ကူညီေပ့ေသာ

ေလြကာ့ထစး စိုကးခငး့ ေလ့ေတျလို သူ႔သာ့ကို ေပ့ကမး့ စျနး႔ၾကဲတတးသူ၊ ဘဝရြငးသနးမ႔က
ႈ ို
ေပ့ေသာသူ ်ဖစးေစခ္ငးေသာေၾကာ ငးံ ်ဖစးပါသညး။
စူငိဟာရမြာ
ထကး် မကးသညး။

မူလတနး့ ေက္ာငး့ သာ့

အဂၤလိပးစာ် ပဆရာ

ဘဝကပငး

အဂၤလိပးစာတျငး

တစးေယာကး် ဖစးေရ့မြာ သူ၏

အိပးမကး

ထူ့ ချ္နး
်ဖစးခဲံ

ဖူ့ သညး။ သို႔ေသား သူ႔အေဖက သူ႔ကို ေဆ့ေကာလိပး (ဝငးခင
ျ )းံ စာေမ့ပျဲ ဇျတးအတငး့
ဝငးေ်ဖခိုငး့ သညး။ စူငိဟာရက အေ်ဖလႊာေပၐတျငး စာတစးလဵု့ မြ မေရ့ပဲ ကျကးလပး အတိုငး့
ထာ့လိုကးရာ စာေမ့ပျဲ က္ေတာံသညး။
ထို႔ေနာကး

ဖခငးႀကီ့ ၏ အလိုဆႏၵကို

ဆနး႔က္ငးကာ

စူငိဟာရ

တစးေယာကး

တိုက္ိဳ ၿမိဳ႕ေတားရြိ ဝါဆဲဒ ါတကၑသို လးကို တကးသညး။ စိတးဆို့ တာေရာ၊ စိတးနာတာေရာ
ေၾကာငးံ

သူ႔အေဖက

သူ႔ကို

ပညာသငးစရိတး

မေပ့။ သို႔အတျကး

ေက္ာငး့ စရိတးကို

ကိယ
ု ဖ
းံ ာသာ ရြာေဖျခရ
ဲံ သညး။

Typing – kyawza

14

တစးေန႔တျငး သတငး့ စာထဲ ပါလာေသာ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ ဌာန၏ ေၾကား်ငာကို
သူသျာ့ေတျ႔သညး။
သျာ့ေရာကး

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့

သငးၾကာ့လိၿု ပီ့

ေက္ာငး့ သာ့ေတျကို
သငးၾကာ့ေရ့

ဝနးႀကီ့ ဌာနက
မိမိတို႔

ႏိုငးငဵရပး်ခာ့သို႔၊

ဝနးႀကီ့ ဌာနအတျကး

စုေဆာငး့ ေခၐယူလိုကး် ခငး့ ်ဖစးသညး။

ပ႐ိဂ
ု ရမးတစးခုကို ေလြ္ာကးလိုကးရာ

ႏိုငးငဵ်ခာ့ဘာသာ
အလုပးလုပးေပ့မညးံ

စူငိဟာရက ႐ုရြာ့ဘာသာ

သူ႔ကိုလကးခဵခဲံ သညး။

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့

ဝနးႀကီ့ ဌာနက သူ႔ကို တ႐ုပး်ပညး အေရြ႕ေ်မာကးပိုငး့ ရြိ “ဟာဘငး ” ၿမိဳ႕ေလ့သို႔ ပို႔လိုကးသညး။

http://mmteas hop.com

ထိုစဥးက သူ႔အသကးမြာ ၁၉ ႏြစးသာ ရြိေသ့သညး။
ဟာဘငးမြာ လူမ္ိဳ့ေပါငး့ စဵု ေနထိုငးၾကရာ ၿမိဳ႕တစးၿမိဳ႕်ဖစးသညး။ အေနာကးတိုငး့ ပဵုစဵ
အေဆာကးအဦ့ မ္ာ့ႏြ ငးံ
လာေသာ

ရိပးသာလမး့ ေတျ

ရြိသညး။

႐ုရြာ့ ေတားလြနးေရ့မြ

႐ုရြာ့ဒုကၒသညးေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ ေရာကးေနသညး။

ထျကးေ်ပ့

စူငိဟာရက

႐ုရြာ့လူမ္ိဳ့

ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ႏြ ငးံ ေတျ႔ဆဵု ၿပီ့ သူ၏ ဘာသာစကာ့ အရညးအေသျ့ ကို ပျါ့စီ့ ေစသညး။
သူ ဟာဘငး ၿမိဳ႕ကို ေရာကးၿပီ့ ေလ့လအၾကာတျငး ဂ္ပနးေက္ာငး့ သာ့ မဂၓဇငး့
တစးေစာငးသို႔ သူစာတစးပုဒ း ပို႔လိုကးသညး။
“ကၽျနးေတားဒ ီမြာ

႐ုရြာ့မိသာ့တစးစုနဲ႔

အတူေနပါတယး။

သူတို႔

ေ်ပာပဵုဆိုပဵုနဲ႔

အသာ့က္ေအာငးလို႔ပါ။ ႐ုရြာ့ အမ္ိဳ့သမီ့ ဆရာမ တစးေယာကးဆီမြာလညး့
သငးေနပါတယး။

အခုဆိုရငး

႐ုရြာ့စကာ့ကို

ကၽျနးေတားနာ့လညၿပီ ။

႐ုရြာ့သဒၵါ
႐ုရြာ့

သတငး့ စာကိုလညး့ ဖတးႏိုငၿး ပီ …။”
၁၉၂၄ ခုႏြစးသို႔ ေရာကးေသာအခါ စူငိဟာရမြာ ဂ္ပနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ ဌာန၏
ဝနးထမး့ တစးဦ့ ႏြငးံ

စကာ့်ပနးတစးဦ့

်ဖစးလာသညး။

သူ႔ကို

မနးခ္ဴ့ရီ့ ယာ့တျငး

တာဝနးထမး့ ေဆာငးရနး လႊတးလိုကးသညး။ ၁၉၃၂ ခုႏြစးတျငး ဂ္ပနးက မနးခ္ဴ့ရီ့ ယာ့ကို
လျတးလပးေသာ

ႏိုငးငဵအ်ဖစး

ေၾကၿငာခဲံၿပီ့

“မနးခ္ဴ့ကို့”

ဟု

အမညးေ်ပာငး့ ခဲသ
ံ ညး။

စူငိဟာရလညး့ မနးခ္ဴ့ကို ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ ဌာန၏ အရာရြိတစးဦ့ ်ဖစးလာေတာံ သညး။

Typing – kyawza

15

ဝနးႀကီ့ ဌာန အတျငး့ တျငး သူ႔ဂုဏ းသတငး့ မြာ လ္ငး်မနးစျာ ထငးရြာ့လာခဲရ
ံ ာ မၾကာမီမြာပငး
ဌာနဆိုငးရာ အႀကီ့ အကဲ ်ဖစးလာေတာံ သညး။
အမြနးစငးစစး မနးခ္ဴ့ကို့ မြာ ႐ုပးေသ့ႏိုငးငဵ မြ္သာ်ဖစးပါသညး။
ဂ္ပနးအရာရြိမ္ာ့ႏြ ငးံ

ဂ္ပနးစစးဘကးမြ

ပုဂၓိဳလးမ္ာ့က

ဤႏိုငးငဵေလ့ကို

၎တို႔

http://mmteas hop.com

ကိုယးပိုငးလို ထငးတိုငး့ ၾကဲ ေနၾကသညး။ ်ပညးသူလူထုႏြ ငးံ အ်ခာ့တိုငး့ ်ပညးမ္ာ့မြ ဝိင
ု း့ ဝနး့
ကနး႔ကျကး

ေနသညးံၾ ကာ့မြပငး

လူထုပိုငးေ်မႏြငးံ

ပစၥညး့ ေတျကို

အတငး့ အက္ပး

သိမး့ ယူၾကသညး။ ခုခဵ ဆနး႔က္ငးသူမ္ာ့ကို သတး်ဖတးၾကသညး။
မနးခ္ဴ့ကို့ ရြိ

ဂ္ပနးတို႔၏

ေၾကာကးစရာ

ေကာငး့ သညးႏြ ငးံ

အမြ္

ရကးစကး

ၾကမး့ ၾကဳတးေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့ကို စူငိဟာရ တစးေယာကး သညး့ မခဵႏိုငး ေလာကးေအာငး
်ဖစးလာရေတာံသညး။ သဵတမနး တစးေယာကး အေနႏြငးံ သူ႔အနာဂတးမြာ အလာ့အလာ
ေကာငး့ ေနသညးံ တိုငး
လာသညး။

သူတာဝနးယူထာ့ ရေသာ

သညးလိုႏြ ငးံ

၁၉၃၅ ခုႏြစးတျငး

ရာထူ့ ကို

အလုပးမြ

သူကိုယးတိုငး

ထျကးလိုကးသညး

စကးဆုပး
ထိုႏြစးမြာပငး

ေနာငးသူ႔ဇနီ့ ်ဖစးလာမညးံ ယုခိကိုႏင
ြ းံ တိုက္ိဳၿမိဳ႕တျငး ဆဵုဆညး့ ခဲၾံ က်ခငး့ ်ဖစးပါသညး။
၁၉၃၇

ခုႏြစးသို႔

ေရာကးေသာအခါ

အလုပးတာ ဝနးသစးတစးခု

လုပးကိုငးရနး

သူ႔ဇနီ့ သညးကိုပါ ေခၐၿပီ့ ဥေရာပသို႔ သေဘၤာ်ဖငးံ ထျကးလာခဲံ သညး။ သူ႔အလုပးသစးမြာ
“ဟယး (လ)ဆငးကီ့ ” (ဖငးလနးႏိုငးငၿဵ မိဳ႕ေတား ) ရြိ ဂ္ပနးသဵအဖျဲ႔ တစးဖျဲ႔တျငး စကာ့်ပနးအ်ဖစး
တာဝနးယူဖို႔ ်ဖစးသညး။ သို႔ႏင
ြ တ
းံ ိုငး ေနာငး ၂ ႏြစးၾကာသညးႏြ ငးံ လစးသူေယ့နီ့ ယာ့ ႏိုငးငဵ
ခနး့ နပး(စ)

ၿမိဳ႕တျငး

ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့

ဖျငလ
းံ ြစးရနး

သူ႔ထဵသို႔

တရာ့ ဝငး

အမိနး႔စာ

ေရာကးလာခဲသ
ံ ညး။

Typing – kyawza

16

သူ၏

႐ဵု့ ခနး့ ထဲတျငး

ဂ္ဴ့ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၏

ေမတၱာရပးခဵစကာ့

မ္ာ့ကို

ၾကာ့ရၿပီ့ သညးံ ေနာကး ထိုတစးညတျငး ေကာငးစစး ဝနး စူငိဟာရ တစးေယာကး ဘယးလိုမြ
အိပးမေပ္ားႏိုငးေ တာံ ပါ။
သေဘာေပါကးသညး။

ဒုကၒသညးမ္ာ့၏
သူတို႔၏

ဝမး့ နညး့ ဖျယးရာ

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့

အေနအထာ့ကို
စာနာမိသညး။

သူ

သို႔ႏင
ြ တ
းံ ိုငး

http://mmteas hop.com

်ဖတးသနး့ ချငးံ ဗီဇာမ္ာ့၊ တစးႀကိမးတညး့ ရာႏြငခ
းံ ္ီ ထုတးေပ့ဖို႔ ဆိုသညးမြာ သူ႔လုပးပိုငးချ ငးံ
အာဏာအရ

်ဖစးႏိုငးသညး

မဟုတး။

ဤကဲ႔သို႔ေသာ

အေ်ခအေနမ္ိဳ့တျငး ဂ္ပနးအစို့ ရ

အေနႏြငးံ သူ႔ကို ဘာလုပးေစခ္ငးသညးကိုလညး့ သူေကာငး့ ေကာငး့ သိေနသညး။
ဂ္ပနးမြာ ဂ္ာမနီ၏

မဟာမိတး် ဖစးေလရာ

နာဇီမ္ာ့ကို

ထိခိုကးေစခ္ငးလိ မမ
းံ ညး

မဟုတးေခ္။ ခကးေနသညးမြာ ဂ္ဴ့ဒုကၒသညးမ္ာ့၏ အာ့ကို့ တႀကီ့ ေတာငး့ ပနးသဵမ္ာ့က
သူ႔ရငးထဲကို နကးနကး႐ႈိငး့ ႐ိင
ႈ း့ လာထိေန် ခငး့ ပငး။ သညးလိုႏြ ငးံ စူငိဟာရ တစးေယာကး
အိပးရာေပၐတျငး

လူ့ ကာ၊

လြမ
ိ က
းံ ာ၊ ေမြာကးကာ

လြနးကာႏြ ငးံ ၊ တစးညလဵု့ တစးေရ့မြ

မေမြ့ လိုကးရေတာံေ ပ။
ေနာကးတစးေန႔

မို့ လငး့ သညးႏင
ြ းံ

စူငိဟာရေရာ၊

သူ႔ဇနီ့

ယုခိကိုပါ

အ်ပငး

လူအုပႀး ကီ့ ကို ေနာကးတစးႀ ကိမး ၾကညးံေနမိသညး။ လူအုပးထဲမြ ရိပးကနဲ ေပၐလာေသာ
ကေလ့ေတျက
ေနာကးတျငး

ယုခိကို

ကိုဖမး့ စာ့သျာ့သညး။

ပုနး့ ေနၾကသညး။

ကေလ့မေလ့

တစးေယာကး

တဆတးဆတး

တုနးေနရြာသညး။

ကေလ့အမ္ာ့စုမြာ

ဖခငး်ဖစးသူကို
ဆိုလြ္ငး

အာ့ကို့ တႀကီ့

ဆာတာေရာ၊

ေ်မႀကီ့ ေပၐတျငး

သူတို႔

မိခငးမ္ာ့

ဖကးထာ့ေသာ

ေၾကာကးတာေရာေၾကာ ငးံ

ပစးထိုငးခ္လိုကးေသာ

ေကာငးေလ့

တစးေယာကးမြာ လဵု့ ဝပငး အာ့အငးကုနးခမး့ သျာ့ဟနးရြိသညး။

Typing – kyawza

17

စူငိဟာရတျငး လူမမညး သာ့ေလ့ သဵု့ ဦ့ ရြိသညး။ အသကး ၄ ႏြစးအရျယးသာ
ရြိေသ့ေသာ အႀကီ့ ဆဵု့ သာ့ “ဟီ႐က
ို ီ ” က ်ပဴတငး့ ေပါကးနာ့ လာကပးၿပီ့ လူအုပးထဲမြ
သူ႔အရျယးကေလ့ေ တျကို ေင့ၾကညးံေနသညး။
“သူတို႔ ဘာလိုခ္ငးလို႔လဲ ေမေမ…။”

http://mmteas hop.com

သူ႔အေမ့ကိုေ တာံ ယုခိကိုက
“သူတို႔က သာ့ရဲ႕ ေဖေဖဆီကို အကူအညီလာေတာငး့ ၾကတာ သာ့ရဲ႕၊”
ထိုညေနမြာပငး စူငိဟာရ သူ႔ဇနီ့ ကို ဖျငဟ
းံ တိုငးပငးသညး။
“ဂ္ပနးက

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့

ဝနးႀကီ့ ႐ဵု့ ကို

သဵႀကိဳ့႐ိက
ု းလိုကးေ တာံမယးကျာ။

ဒီေလာကးခကးခဲ တဲံ ဆဵု့ ်ဖ တးခ္ကးကို ကိုယသ
းံ ေဘာနဲ႔ ကိုယးခ္လို႔ မ်ဖစးဘူ့ ေလ…။”
“ေကာငး့ ပါတယးရြငး။ အ်ပငးကလူေတျ အာ့လဵု့ အတျကး ဒီလိုပဲလုပးရမြာေပါံ …။”
သို႔်ဖငးံ ဂ္ပနးရြိ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ ႐ဵု့ သို႔ ေကာငးစစး ဝနး စူငိဟာရ သဵႀကိဳ့စာ
တစးေစာငး ပို႔်ဖစးလိုကးသညး။ သူ႔သဵႀကိဳ့စာတျငး ယခုလို ေရ့သာ့ထာ့သညး။
“ခနး့ နပး (စ)ရြိ ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့ သို႔ ဒုကၒသညး ရာေပါငး့ မ္ာ့စျာ ေရာကးလာ ၿပီ့ ၊
ဂ္ပနးႏိုငးငဵကို ်ဖတးသနး့ ချ ငးံ ဗီဇာ ေတာငး့ ခဵလာၾကပါသညး။ သူတို႔တစးေတျမြာ ေၾကာကးစရာ
ေကာငး့ ေလာကး ေအာငး အတိဒ ုကၒေရာကး ေနၾကရြာသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး။ ဘဝတူ လူသာ့
တစးေယာကးအေနႏြ ငးံ သူတို႔၏ ေမတၱာရပးခဵခ္ကးမ္ာ့ကို ၿငငး့ ပယးရနး ကၽျနးေတားံ အတျကး
လျနးစျာမြပငး ခကးခဲလြပါသညး …။”
၂ ရကးမြ္ ၾကာေသာအခါ

Typing – kyawza

ဝနးႀကီ့ ဌာနမြ ်ပနးစာေရာကးလာသညး။

ယခုလို … ။

18

“ဂ္ပနးလူမ္ိဳ့ မဟုတးေသာ ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့မ္ာ့ အတျကး စညး့ မ္ဥး့ စညး့ ကမး့ ႏြငးံ
အညီ ဗီဇာမ္ာ့ ထုတးေပ့ၾကရမညး ်ဖစးပါသညး။ သငးအ
ံ ေနႏြ ငးံ ေလြ္ာကးထာ့သူမ္ာ့၏
ေနာကးခဵသမိုငး့ ၊

အေတျ့ အေခၐႏြ ငးံ

သျာ့ေရာကးလိုေသာ

ရညးရျယးခ္ကး

စသညးတို႔ကို

စစးေဆ့ရပါလိမမ
းံ ညး။ အကယး၍ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ တစးစဵုတစးရာ မေတျ႔လ္ငး ်ပညး ဝငးခင
ျ းံ
ဗီဇာေရာ၊ ်ဖတးသနး့ ချငးံ ဗီဇာပါ ထုတးေပ့ႏိုငးပါသညး။ သို႔ေသား လမး့ ဆဵု့ သျာ့ေရာကးမညး႔
တိုငး့ ်ပညး ေသခ္ာေပါကးရြိသူမ္ာ့ အတျကးသာလ္ငး ်ဖတးသနး့ ချ ငးံ ဗီဇာ ထုတးေပ့ႏိုငးပါ

http://mmteas hop.com

လိမမ
းံ ညး။

ယခုေလာေလာဆယး

အခ္ိနးတျငး

လစးသူေယ့နီ့ ယနး့ မ္ာ့

အတျကးေရာ

ပို့ (လ)မ္ာ့ အတျကးပါ ဤ အတိုငး့ ်ဖစးပါသညး … ။”
ဒုကၒသညးမ္ာ့တျငး တိက္ေရရာေသာ

ခရီ့ လမး့ ဆဵု့ မရြိၾကသညးကို

စူငိဟာရ

သိၿပီ့ ်ဖစးသညး။ အ်ခာ့ မညးသညးံ တိုငး့ ်ပညးအတျကးမြ ်ပညး ဝငးခင
ျ းံ ဗီဇာ ရရြိၾကသညးလညး့
မဟုတးပါ။

သို႔်ဖငးံ

စူငိဟာရမြာ

သူ႔တိုငး့ ်ပညးက

ေပ့အပးထာ့ေသာ

တာဝနးႏင
ြ းံ

ယခုထကးတိုငး ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့ အနီ့ တျငး ေမြ္ားလငးႀံ ကီ့ စျာ ေစာငးံ ဆိုငး့ လ္ကး ရြိၾကသညး႔
ေထာငးေပါငး့ မ္ာ့စျာေသာ ဂ္ဴ့မ္ာ့ကို ကူညီလိုသညး႔ ဆႏၵၾကာ့ ပိတးမိေနရေတာံ သညး။
သို႔ေသား

သူလ ကးမေလြ္ာံ ပါ။

ေနာကးထပး

သဵႀကိဳ့စာတစးေစာငး

ထပးပို႔သညး။

်ပနးေရာကးလာေသာ အေ်ဖကမူ ထူ့ မ်ခာ့နာ့။ ယခငး အတိုငး့ ပဲ ်ဖစးသညး။
ေကာငးစစး ဝနး

စူငိဟာရအတျကး

ေနာကးထပး

အေရ့ႀကီ့ ေသာ

်ပႆနာ

တစးခုလညး့ ရြိေသ့သညး။ ဇျနးလထဲမြာပငး ဆိုဗီယကး ယူနီယဵက လစးသူေယ့နီ့ ယာ့
အစို့ ရကို

်ဖဳတးခ္လိုကး် ခငး့

်ဖစးသညး။

ဆိုဗီယကး

တပးမ္ာ့မြာ

လစးသူေယ့နီ့ ယာ့

ႏိုငးငဵငယးေလ့ကို ေပါငး့ ႐ဵု့ သိမး့ ပိုကးရနး လြဳပးရြာ့လာၾကသညး။ ဤသညး၏ အဓိပၸါယးမြာ
ႏိုငးငဵ်ခာ့ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့

အာ့လဵု့

ပိတးပစးလိုကးရေ တာံမညးံ

သေဘာပငး် ဖစးသညး။

ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့ မြ ဝနးထမး့ အာ့လဵု့ လညး့ တိုငး့ ်ပညးမြ ထျကးချါသျာ့ရေတာံမညး ်ဖစးသညး။
ေကာငးစစး ဝနး

စူငိဟာရအတျကး

အခ္ိနးမရြိေတာံ ။

အလျနးခကးခဲေသာ

ဆဵု့ ်ဖတးခ္ကး တစးရပးကို အ်မနးဆဵု့ ခ္မြတးရေတာံမညး ်ဖစးသညး။

Typing – kyawza

19

“မတတးႏိုငးဘူ့ ကျာ။

အာ့လဵု့ ေက္ာခိုငး့ ၿပီ့

ဒီကထျကးသျာ့ၾကစို႔။

ဒါဟာ

ဒီကိစၥအတျကး လမး့ ဆဵု့ ်ဖစးမြာပဲ … ။”
သူ႔ဇနီ့ သညးကို

ဖျငဟ
းံ မိသညး။

သို႔ႏင
ြ တ
းံ ိုငး

ဘယးေ တာံမြ

သူအခုလို

လကးလျတးစပယး လုပးလမ
ိ မ
းံ ညး မဟုတးသညးကို ယုခိကို သိၿပီ့ ်ဖစးပါသညး။

http://mmteas hop.com

စူငိဟာရ

တစးေယာကး

ရကးအနညး့ ငယးၾကာမြ္

မိမိကိုယးကို

တိုကးပျဲဆငး

ေနရသညး။ ဇူလိုငး ၂၈ ရကးေန႔တျငး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ ဌာနသို႔ တတိယ သဵႀကိဳ့စာ
ပို႔လိုကးသညး။ ဘာမြအေၾကာငး့ မထူ့ ေသာ ်ပနးၾကာ့စာကုိ ရသညးႏင
ြ းံ သူ႔ဆဵု့ ်ဖတးခ္ကးကို
သူ႔ဇနီ့ ကို ဖျငးံေ်ပာလိုကးသညး။
“ကိယ
ု းံ သေဘာနဲ႔

ကိုယးဘဲ၊

ဒီလူေတျအတျကး

ဗီဇာေတျ

ထုတးေပ့လိုကး

ေတာံမယး။ ”
ဤသို႔

ဆဵု့ ်ဖတးလိုကးသညးက

သူတို႔အတျကး

အႏၲ ရာယးရြိသညးကို

ယုခိကို

သိပါသညး။ သူမခငးပျနး့ သညး အေနႏြငးံ အလုပး်ပဳတးသျာ့ႏိုငးသညး။ မိသာ့စု အတျကး
အသကးအႏ ၲရယး ရြိေကာငး့ ရြိလာႏိုငးသညး။ သို႔်ဖစးလငးံ ကစာ့၊ စူငိဟာရ၏ ဆဵု့ ်ဖတးခ္ကး
ကို သူမကိုယးတိုငး ဝမး့ သာအာ့ရ ေထာကးခဵလိုကးသညး။

Typing – kyawza

20

၁၉၄ဝ ခုႏြစး၊ ဇူလိုငး ၂၉ရကး။ စူငိဟာရတစးေယာကး နဵနကးစာကို ကသုတးကရကး
စာ့ၿပီ့ ေအာကးထပးရြိ သူ႔႐ဵု့ ခနး့ ထဲသို႔ ဆငး့ လာခဲံ သညး။ ထို႔ေနာကး ဂ္ဴ့ဒုကၒသညးေတျကို
တစးေယာကး ၿပီ့ တစးေယာကး ေခၐသျငး့ သညး။ လူအုပးၾကာ့မြ ဝမး့ သာအာ့ရ ေအားဟစးသဵ

http://mmteas hop.com

မ္ာ့ လြ္ဵက္လာသညး။ ဗီဇာေတျ စတငးထုတးေပ့ေနေခ္ ၿပီ။
ပထမဆဵု့ အေနႏြ ငးံ

ဒုကၒသညး

တစးဦ့ ခ္ငး့ စီတျငး

ခရီ့ စရိတး

ရြိမရြိ၊

ဆိုကးေဘ့ရီ့ ယာ့ကို ်ဖတးသနး့ သျာ့မညး႔ ရထာ့လကးမြတး ရြိမရြိ၊ ခရီ့ လမး့ ဆဵု့ ႏိုငးငဵမ္ာ့
အတျကး ်ပညး ဝငးခင
ျ ဗ
းံ ီဇာ ရြိမရြ…
ိ စသညးတို႔ကို ေသခ္ာေအာငး စစးေဆ့ေမ့်မနး့ ၍ ဗီဇာပဵုစဵ
စာရျကးတျငး

လကးေရ့်ဖငးံ

ေရ့သျငး့ ရသညး။

ဤအလုပးမ္ာ့မြာ

လကး ဝငးလြသလို

အခ္ိနးလညး့ စာ့သညး။ သို႔ႏင
ြ တ
းံ ိုငး ပထမဦ့ ဆဵု့ ေန႔မြာပငး ဂ္ဴ့မိသာ့စု ၁၂၁ စုအတျကး
ဗီဇာမ္ာ့ ထုတးေပ့ႏိုငခ
း ဲံ သညး။ စူငိဟာရမြာ ညစာပငး မစာ့ႏိုငး၊ သနး့ ေခါငးေက္ားေက္ားအထိ
ေတာကးေလြ္ာကး အလုပးလုပးရသညး။
ထိုေန႔မြစတငး၍ မနကးမို့ လငး့ မြ ညႀကီ့ မို့ ခ္ဳပးအထိ စာေတျသာ တစးေရ့ထဲေရ့
ေနရေတာံ သညး။

သူက

အကူအညီမေတာငး့ ။
တစးခ္ကးကေလ့မြ
်ဖစးရေတာံ သညး။
မြာလညး့

ဗီဇာစာရျကးေတျကို

ယုခိကို၏
အနာ့မရ။

အကူအညီကိုပငး
တစးေန႔တာ

သူ႔လကးေခ္ာငး့ ေလ့ေတျမြာ

ေလ့လဵေနေတာံ သညး။

တနး့ ဝငးရေတာံ သညး။

ကိုယးတိုငးေရ့်ဖညးသ
ံ ညး။
မယူ။

ကုနးဆဵု့ သညးႏြ ငးံ
နာက္ငးေနသလို

အလုပး ၿပီ့ သညးႏင
ြ းံ

ယုခိကိုက

သညးလိုႏင
ြ းံ

ဘာကိုမြ

သူ႔ေဘ့တျငးလာထိုငး ၿပီ့

မညးသူ႔ကိုမြ
တစးေနကုနး

ေ်ခပစးလကးပစး
သူ႔လကးေမာငး့ ေတျ

မစာ့ႏိုငး၊

အိပးရာထဲ

ကိုကးခဲေနေသာ

သူ႔လကးေမာငး့ ကို ႏြိပးေပ့ရသညး။

Typing – kyawza

21

ယုခိကို

ကိုပငး

ေလြကာ့ထိပးမြာသာ

သူ႐
႔ ဵု့ ခနး့ ထဲ

ရပးေနရသညး။

မညးသညးံ အခါမြ

တစးခါတစးခါတျငးေ တာံ

ဝငးခင
ျ းံ်ပဳသညး
စူငိဟာရ

မဟုတး။

တစးေယာကး

႐ဵု့ ခနး့ ထဲမြ ထျကးလာၿပီ့ ယုခိကို ကိုေမ့သညး။
“အ်ပငးမြာ ဘယးႏြစးေယာကးေလာကး က္နးေသ့လဲ …။”

http://mmteas hop.com

“အမ္ာ့ႀကီ့ ရြိေသ့တယး။ ”
်ပဴတငး့ ေပါကးမြ အ်ပငးကိုေင့ရငး့ ယုခိကိုမြာ စိတးမသကးမသာ ်ပနးေ်ဖရသညး။
“မနကးတိုငး့ ၊

လူသစးေတျ

တို့ တို့ လာတယး။

သူတို႔ၾကညးံ ရတာ

တစးညလဵု့

ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့ အ်ပငးဘကးမြာ၊ ညအိပးေစာငးံေနၾကတာ ထငးပါရဲ႕…။”
“အငး့ … အ်ပငးမြာ သိပးေအ့မြာပဲ …။”
ခပးတို့ တို့ ညညး့ ရငး့ သူ႔႐ဵု့ ခနး့ ထဲ ်ပနး ဝငးသျာ့သညး။
ယခုလို
ၾသဂုတးလ (၃)

ဗီဇာေတျ
ရကးေန႔

အစုလိုကး
အေရာကးတျငး

အ်ပဵဳလိုကး

ထုတးေပ့ၿပီ့

လစးသူေယ့နီ့ ယာ့မြာ

ေ်ခာကးရကးအၾကာ
ဆိုဗီယကးယူနီယဵ၏

အစိတးအပိုငး့ တစးရပး ်ဖစးသျာ့သညး။ ဆိုဗီယကး တပးနီေတားက ခနး့ နပး (စ) ရြိ ႏိုငးငဵ်ခာ့
တိုငး့ ်ပညးမ္ာ့၏ ေကာငးစစး ဝနး ႐ဵု့ မ္ာ့ကို လုပးငနး့ မ္ာ့ ရပးဆိုငး့ၿပီ့ တိုငး့ ်ပညးမြ ခ္ကးခ္ငး့
ထျကးသျာ့ဖို႔ ေတာငး့ ဆိုလိုကးသညး။ သို႔ေသား ေကာငးစစး ဝနး စူငိဟာရကမူ ေန်မဲ အတိုငး့
ဆကးေနၿပီ့ ဗီဇာမ္ာ့ ဆကးလကး ထုတးေပ့ေနသညး။
တစးေန႔ၿပီ့ တစးေန႔
မ္ာ့ေအာငး

ထုတးေပ့ဖို႔

သူတတးႏိုငးသေလာကး
ႀကိဳ့စာ့

႐ုနး့ ကနးခသ
ဲံ ညး။

ဗီဇာေတျ
သညးလိုႏင
ြ းံ

မ္ာ့ႏိုငးသေလာကး
သူသိသိသာသာ

ပိနးလာသညး။ သူ႔မ္ကးလဵု့ ေတျလညး့ နီရဲကုနးသညး။ သူ႔အသျငးမြာ ယခငး႐ပ
ု းပငး မရြိေတာံ ။

Typing – kyawza

22

ေဖာငးတိနးကို

တငး့ တငး ဆုပးရလျနး့ ၍

မၾကာခဏဆိုသလို

က္ိဳ့ကုနးသညး။

သို႔ေသား

သူလကးမေလ္ာံ …။ နစးသျာ့ကို မြငးအို့ ထဲႏြစၿး ပီ့ ေရ့စရာရြိတာေတျ ဆကးေရ့သညး။
ေကာငးစစး ဝနး စူငိဟာရမြာ အာ့အငး ကုနးခမး့ ေနေခ္ၿပီ။ သို႔ႏင
ြ တ
းံ ိုငး တစးလလဵု့
နီ့ ပါ့

ဗီဇာေတျ

်ဖညး႔ရငး့ မြပငး

ဆကးထုတးေပ့ႏိုငးေအာငး

သူ႔စိတးထဲက

ႀကိဳ့စာ့ေနခဲသ
ံ ညး။

ဆုေတာငး့ ေနမိေသ့သညး။

ဗီဇာစာရျကးပဵုစဵေတျ

“ဒုကၒသညးအာ့လဵု့

နာဇီ

http://mmteas hop.com

ငရဲခနး့ က လျတၿး ပီ့ အႏၲ ရာယးကငး့ ၊ ေဘ့ရြငး့ ရာ ေရာကးႏိုငးၾကပါေစ …။”

Typing – kyawza

23

ၾသဂုတး

၂၇ရကး။

မျနး့ လျၿဲ ပီ့ ခါစေလာကးတျငး

သူတို႔ဧညးံ ခနး့ သို႔

စူငိဟာရ

႐ုတးတရကး ်ပနးေရာကးလာ ၿပီ့ သူ႔ဇနီ့ ကို ေ်ပာလိုကးသညး။
“နကးဖနးခါမြာ ဒီအေဆာကးအအဵုက ထျကးမယး။ အဲ႔ဒ ီေတာံ တို႔မ္ာ့ပစၥညး့ ေတျကို

http://mmteas hop.com

ထုတးပို့ ်ပငးဆငးထာ့ေပေ တာံ …။ တဵခါ့ေတျ အာ့လဵု့ လညး့ ေသာံ ခတးလိုကး …။”
ေ်ပာေ်ပာဆိုဆိုႏြ ငးံ

သူ႔႐ဵု့ ခနး့

ထဲသို႔

်ပနးဆငး့ သျာ့သညး။

ေစာငးံေနဆဲ

လကးက္နးလူ အနညး့ ငယး အတျကး ဗီဇာေတျ ဆကး် ဖညးသ
ံ ညး။
အမြနးစငးစစး ထိုေန႔ မနကးကပငး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ ဌာနမြ အေရ့ေပၐ သဵႀကိဳ့စာ
တစးေစာငး

လကးခဵရရြခ
ိ ဲံၿပီ့

်ဖစးသညး။

ခနး့ နပး

(စ)

ရြိ

ဂ္ပနးေကာငးစစး ဝ နး႐ဵု့ ကို

ခ္ကးခ္ငး့ ပိတၿး ပီ့ ဂ္ာမနီရြိ သဵ႐ဵု့ သို႔ ေ်ပာငး့ ပါဟု သူ႔ကို ညႊနးၾကာ့ထာ့သညး။
ေနာကးတစးေန႔ မနကးတျငး စူငိဟာရတို႔ မိသာ့စု ခနး့ နပး (စ) ၿမိဳ႕ အေရြ႕ပိုငး့ ဗစး
(ဇ) ဂငးတပး(စ) လမး့ အိမးမြ ၿမိဳ႕ထဲရြိ ဟိုတယးတစးခုသို႔ ေရႊ႕ခဲံ သညး။
ဟိုတယးသို႔ သူတို႔ ေရာကးသညးႏြ ငးံ ႀကိဳေရာကးႏြ ငးံ ေနေသာ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ အုပးစု
တစးစုက ဧညးံႀကိဳခနး့ မြ တနး့ စီေစာငးံေနသညးကို ေတျ႔ရသညး။ သူ႔ေနအိမး အေဟာငး့ မြ
မေ်ပာငး့ ေရႊ႕မီကပငး ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့ ဂိတဝ
း တျငး လမး့ ညႊနးဆိုငး့ ဘုတး ခ္ိတးထာ့ခဲံ သညး။
“ဂ္ပနး

ေကာငးစစး ဝနး

အေနႏြငးံ

ဟိုတယးမီထ ႐ို

ေပၐလစးတျငး

ဆကးလကး

တညး့ ခိုေနဦ့ မညးံ အေၾကာငး့ ” အမြာစကာ့ပါ့ ခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး။

Typing – kyawza

24

တကယးေ တာံ စူငိဟာရလညး့ နာ့ခ္ငးၿပီ။ သို႔ေသား မနာ့ႏိုငးေသ့။ သူအိတးကို
်ပနးဖင
ျ ၍
းံ ဗီဇာေတျ ်ဖညးံရ်ပနးသညး။ သူက တရာ့ဝငးဗီဇာ စာရျကး ေပၐတျငး လကးေရ့်ဖငးံ
်ဖညးသ
ံ ျငး့ သညး။
သညးလိုႏင
ြ းံ

ဟိုတယး

မီထ႐ိုေပၐလစးတျငး

တစးပတးမြ္

ၾကာသျာ့သညး။

စကးတငးဘာ ၄ ရကးေန႔ မနကးခငး့ ေရာကးေ တာံ မြ သူတို႔ မိသာ့စု တစးစုလဵု့ ဟိုတယးကို

http://mmteas hop.com

က္သငးံေငျရြငး့ၿပီ့ ခနး့ နပး (စး) ဘူတာ႐ဵသ
ု ို႔ ေ်ပ့ရေတာံ သညး။
ဂ္ဴ့ဒုကၒသညး အခ္ိဳ႕ က သူ႔ေနာကးမြ ထပးၾကပးမကျာ လိုကးလာၾကသညး။ ဘာလငး
ထျကးမညး႔

ရထာ့ေပၐ

ဒုကၒသညးေတျ

မီ့ ရထာ့

သူတို႔

ေနရာယူ ၿပီ့ ခ္ိနးမြာပငး

စၾကၤနးလမး့ ေပၐ ေရာကးလာသညး။

ေနာကးကလိုကးလာေသာ
စူငိဟာရမြာ

ရထာ့ေပၐ

ထိုငးရငး့ မြပငး ဗီဇာေတျ ဆကးေရ့ ရ်ပနးသညး။ ၿပီ့ ေတာံမြ ်ပဴတငး့ ေပါကးမြ တစးဆငးံ
ဒုကၒသညးေတျဆီ လြမး့ ေပ့ရသညး။ ရထာ့ ဥၾသသဵ ေပ့သညးအထိ သူ႔မြာ တကုပးကုပး
ေရ့ေနရဆဲ။

ရထာ့ႀကီ့

စတငးထျကးချါေတာံ

ဒုကၒသညးေတျမြာ

ရထာ့ေနာကး

အေ်ပ့လိုကးရငး့ ေအားဟစး က္နးရစးသညး။
“မသျာ့ပါနဲ႔ … မသျာ့ပါနဲ႔ … ကၽျနးေတားတို႔ကို ထာ့မ်ပစးခပ
ဲံ ါနဲ…
႔ ”
“စိတးမေကာငး့ ပါဘူ့ ခငးဗ္ာ။ ကၽျနးေတား ဆကးမေရ့ႏိုငးေ တာံ ဘူ့ ။ ကၽျနးေတားံ ကို
ချငလ
းံ ႊတးၾကပါ။ ခငးဗ္ာ့တို႔ အာ့လဵု့ ေဘ့ကငး့ ၾကပါေစ …။”
ရဲရဲနီေနေသာ

မ္ကးလဵု့ အစဵု်ဖငးံ

က္နးရစးသူမ္ာ့ကို

ေင့ရငး့ ၊

သူ႔ ႏတ
ႈ းက

ေတာငး့ ပနးေနမိသညး။ ေနာကးဆဵု့ သူ၏ ေကာငးစစး ဝနး တဵဆိပးတဵု့ ကိုပါ ဂ္ဴ့လူအုပးၾကာ့သို႔
ပစးေပ့ထာ့ခဲသ
ံ ညး။

ဂ္ဴ့ေတျမြာ

တေရျ႕ေရျ႕

အေ်ပ့လိုကးရငး့ မ္ကးရညးေတျ ေတျေတျက္

ထျကးချါသျာ့ေသာ

ရထာ့ႀကီ့ ေနာကးသို႔

ေနသညး။ သူတို႔ ႏႈ တးမြ တတျတးတျတး

ေရရျတးလ္ကး …။

Typing – kyawza

25

“ေက့္ဇူ့ တငးပါတယး ဆမးပို (ဂ္ပနးလို ခ္ိအုနဲကို on Yomi ဖတးပဵုဖတးနညး့ ်ဖငးံ
ဆမးပို လို႔လညး့ ဖတးႏိုငးသညး ) စူငိဟာရေရ…။” ခငးဗ္ာ့ကို အ်မဲတမး့ သတိရေနမြာပါ။
တစးေန႔ေတာံ ်ပနးေတျ႔ၾကမြာေပါ႔ဗ္ာ …။ မေမံနဲ႔ေနား .. အဲံတာ ကတိ။
ဂ္ဴ့ဒုကၒသညးမ္ာ့မြာ ဗီဇာစာရျကးေတျကို ေလထဲတျငး အႀကိမးႀကိမး ေဝြ႔ယမး့ ၿပီ့
သူ႔ကို ႏႈတးဆကး က္နးရစးခၾဲံ ကသညး။ ေနာကးဆဵု့ ရထာ့ႀကီ့ တစးစငး့ လဵု့ သူတို႔်မငးကျငး့ မြ

http://mmteas hop.com

ေပ္ာကးကျယးသျာ့သညး အထိပငး ်ဖစးေတာံ သညး။

Typing – kyawza

26

ခနး့ နပး(စ) ၿမိဳ႕မြ ထျကးချါခဲံၿပီ့ ေနာကး စူငိဟာရမြာ ဘာလငးသို႔ သျာ့ခဲံ ရၿပီ့ သူ၏
အလုပး တာဝနးသစးကို လကးခဵယူရသညး။ သူ႔တာ ဝနးမြာ ခ္ကးႏိုငးငဵ ပရပး (စ) ၿမိဳ႕ေတားတျငး
ေကာငးစစး ဝနး ႐ဵု့ ဖျငဖ
းံ ို႔ ်ဖစးသညး။

သို႔ေသား ေနာကးေ်ခာကးလ

အၾကာတျငး

ဤ႐ဵု့ ကို

ပိတးပစးလိုကးရသညး။ ဤကာလအတျငး့ ဂ္ပနးမြာ၊ နာဇီဂ္ာမနီ၊ ဖကးဆစး အီတလီတို႔ႏြ ငးံ

http://mmteas hop.com

သဵု့ ပျငဆ
းံ ိုငး မဟာမိတးစာခ္ဳပး၊
မတးလသို႔

လကးမြတး ေရ့ထို့ခဲသ
ံ ညး။ သညးလိုႏင
ြ းံ ၁၉၄၁ ခုႏြစး၊

ေရာကးေသာအခါ

ဆိုဗီယကး

နယးစပးရြိ

ကငးနီစဗတးၿမိဳ႕တျငး

တာဝနး

ေပ့လိုကး် ပနးသညး။ ဂ္ာမနီႏင
ြ းံ ဆိုဗီယကး ႐ရ
ု ြာ့တို႔မြာ စစးႀကီ့ မတိုငးမီက မက္ဴ့ေက္ားေရ့
စာခ္ဳပး

ခ္ဳပးဆိုခၾဲံ ကေသားလညး့

ပိုသညး့ သနး

ဤေဒသအတျငး့ တျငးမူ

်ပငး့ ထနးလာသညး။

အေ်ခအေနမ္ာ့ကို

ေကာငးစစး ဝနး

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ ဌာနသို႔

ႏြစးႏိုငးငဵ

တငး့ မာမႈမ္ာ့

စူငိဟာရအေနႏြ ငးံ

ယခုလို

အရပးရပး

အစီရငးခဵ ခသ
ဲံ ညး။

“ဂ္ာမနး

တငးက
ံ ာ့ေတျနဲ႔ သဵခ္ပးကာကာ့ေတျ ပိုမိုမ္ာ့လာတယး။ ေချ့ ေတျဆျဲထာ့ တဲံ နာဇီစစးသာ့
ေတျလညး့ နယးစပးမြာ ကငး့ လြညး႔ေနတာ ေတျ႔ရတယး …” စသညး်ဖငးံ ။
ေနာငးသဵု့ လမြ္

ၾကာေသာအခါ

ႏြစးႏိုငးငဵ သေဘာတူညီခ္ကးကို

ခ္ိဳ့ေဖာကးၿပီ့

ဂ္ာမနးတပးမ္ာ့ ဆိုဗီယကးယူနီယဵသို႔ က္ဴ့ေက္ား ဝငးေရာကး လာၾကေတာံ သညး။
ထိုႏြစး ဒီဇငးဘာ (၈) ရကးေန႔မြာပငး
အလစး ဝငး

တိုကးခိုကးလိုကးသညး။

စစးေၾက်ငာ လိုကးေ တာံ သညး။

ဤတျငး

ဂ္ပနးက ဟာဝိင
ု းရီရြိ ပုလဲဆိပးကမး့ ကို
အေမရိကနး် ပညးေထာငးစုက

ဥေရာပ စစးမ္ကးႏြာတျငးလညး့

ဂ္ပနးကို

ဂ္ာမနီႏင
ြ းံ အီတလီကို

ဆနး႔က္ငးသညးံ ဘကးမြ ဆကးသျယးပါဝငး လာခဲံ သညး။ ဤသို႔်ဖငးံ စစးႀကီ့ မြာ ကမာၻတစး ဝနး့
ပ္ဵ႕ႏြဵ႔သျာ့ေတာံ သညး။
ကငးနီစဗတးတျငး ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့ ဖျငၿးံ ပီ့ တစးႏြစးချဲမြ္ ၾကာေသာအခါ

ဤ႐ဵု့ ကို

လညး့ ပိတးလိုကးရ် ပနးသညး။ စူငိဟာရအတျကး ေနာကးထပး တာဝနးသစးမြာ ရူေမ့နီ့ ယာ့

Typing – kyawza

27

ႏိုငးငဵ ဘူခါရကးတျငး ေကာငးစစး ဝနး႐ဵု့ ဖျငဖ
းံ ို႔် ဖစးသညး။ သို႔အတျကး

သူ႔မိသာ့စုႏင
ြ အ
းံ တူ

ဘူခါရကးသို႔ ေရာကးလာ ခဲသ
ံ ညး။ ဤအခ္ိနးတျငး မဟာမိတးမ္ာ့က တစးၿမိဳ႕လဵု့ ကို ဗဵု့ ၾကဲ
တိုကးခိုကးလ္ကး
ဘာလငးသို႔

ရြိေနေပၿပ။ီ

ဝငးလာၿပီ့

၁၉၄၅

နာဇီ

ေမလသို႔

အုပးစို့ မႈလညး့

အေရာကးတျငး

မဟာမိတးတပးဖျဲ႔မ္ာ့

ၿပိဳက္သျာ့ေတာံ သညး။

မဟာမိတး

တပးဖျဲ႔ ဝငး်ဖစးေသာ ႐ုရြာ့တပးမ္ာ့က ဘူခါရကးကို သိမး့ ပိုကးလိုကးသညး။

http://mmteas hop.com

စူငိဟာရႏြငးံ သူ႔မိသာ့စုကို ႐ုရြာ့စစးတပးက ဖမး့ ဆီ့ၿပီ့ ၊ ႐ူေမ့နီ့ ယာ့ရြိ စခနး့
တစးခုတျငး

ခ္ဳပးထာ့ခဲသ
ံ ညး။

ေနာကးေ တာံ မြ

အိုဒ ကးဆာၿမိဳ႕ရြိ

ပငးလယးကမး့ ေ်ခအနီ့

အက္ဥး့ ေထာငးသို႔ ပို႔လိုကးသညး။ အိုဒ ကးဆာမြာ ပငးလယးနကး ကမး့ နဖူ့ ေပၐရြိ ၿမိဳ႕ႀကီ့
တစးၿမိဳ႕ ်ဖစးသညး။ အိုဒ ကးဆာ အက္ဥး့ ေထာငးတျငး သူတို႔ကို ဘယးပဵုဆကးဆဵမညးကို
စူငိဟာရ မသိ။ မမြနး့ ဆတတးေအာငး ရြိသညး။
တစးေန႔တျငးမူ ႐ုရြာ့စစးသာ့ ႏြစးေယာကး သူတို႔အခ္ငး့ ခ္ငး့ ေ်ပာၾကဆိုၾကသညးကို
နာ့စျနးနာ့ဖ္ာ့ ၾကာ့ရသညး။
“သိပးမၾကာခငးက ဂ္ာမနးတစးေယာကး ေလြနဲ႔ ထျကးေ်ပ့ဖို႔ ႀကိဳ့စာ့တာ ေမာငးရငး
သိလာ့ …။”
“ဟုတးလာ့။ ဘယးလိုလဲ။ ဒီေမာငး လျတးသျာ့ေရာလာ့။ ”
“မလျတးဘူ့ ကျ။ ပစးသတးခဵလိုကးရတယး။ ”
စူငိဟာရမြာ

႐ုရြာ့စကာ့ သျကးသျကးလကးလကး

ေ်ပာႏိုငးသညး် ဖစးရာ ေန႔စဥး

လိုပငး သူ႔ကို အက္ဥး့ ေထာငး ႐ဵု့ ခနး့ သို႔ ေခၐၿပီ့ စကာ့်ပနးလုပးခိုငး့ ေလံ ရြိသညး။ ယုခိကိုမြာ
သူမေယာကၤ္ာ့ ကို ဆိုဗီယကးစစးတပး အတျကး အလုပးလုပးဖို႔ ေခၐသျာ့ ၿပီ့ ်ပနးမလႊတးေ တာံ
မညးကို စို့ ရိမးေနရေတာံ သညး။

Typing – kyawza

28

သညးလိုႏင
ြ းံ
စူငိဟာရတို႔

အိုဒ ကးဆာတျငး

မိသာ့စုကို

ရကးသတၱပတး

အ်ခာ့ေသာ

ေတားေတားၾကာ ၿပီ့ ေသာအခါ

ဂ္ပနးစစးသဵု႔ပနး့ မ္ာ့ႏြငးံ

အတူ

ကုနးရထာ့

တစးစငး့ ေပၐသို႔ တကးခိုငး့ လိုကးသညး။ ရထာ့ႀကီ့ မြာ ႏြငး့ ေတျဖဵု့ ေနေသာ ေ်မကို်ဖတး၍
အေရြ႔စူ့ စူ့ သို႔

တစးရကးၿပီ့ တစးရကး

ခုတးေမာငး့ လ္ကးရြိသညး။

အ်ပငးက ရာသီဥတုမြာ

ဆို့ ဆို့ ဝါ့ဝါ့ပငး ေအ့လျနး့ လြသညး။ တစးခါတစးရဵ အႏႈ တး ၄၅ဵ စငးတီဂရိတးေအာကးသို႔ပငး
ေရာကးသညး။ သူတို႔ရထာ့တျဲမြ အပူေပ့ ကိရိယာမြာ ေသ့ေသ့ေလ့်ဖစးရာ အေႏျ့ ဓာတး

http://mmteas hop.com

မရေလာကးေအာငးပငး
စူငိဟာရ၏

ရြိသညး။

လူမမယးကေလ့မ္ာ့

သနး့ ႀကီ့ မမ္ာ့ႏြငးံ
အတျကး

ေလြ့ မ္ာ့က

အရျယးႏြ ငမ
းံ မြ္ေသာ

ဒုကၒေပ့လြသညး။
ဒုကၒဆငး့ ရဲ

်ဖစးေန

ေတာံသညး။
လအနညး့ ငယးၾကာေ တာံမြ
ဗလာဒီေဗာံ စေတာံ
သူတို႔ကို

ကုနးရထာ့ ႀကီ့ မြာ

ၿမိဳ႕တျငး ရပးေတာံ သညး။ ဤၿမိဳ႕တျငး ေနာကးထပး

ေနာကးထပး

ခရီ့ လမး့ ဆဵု့ မြာ

သူတို႔ကိုတငးလာေသာ

ရထာ့ေပၐ

တငးလိုကး် ပနးသညး။

ဂ္ပနးပငးလယးတျငး့ မြ

“နာဟိုဒ ိုက ”

တစးလၾကာၿပီ့

ဤအႀကိမးတျငးမူ

သူတို႔၏

်ဖစးေတာံသညး။

သူတို႔၏

ခရီ့ ရြညႀး ကီ့ ကာ့ ဆဵု့ ခနး့ တိုငခ
း ဲံေခ္ၿပီ။ ေနာကးဆဵု့ ေတာံ အမိေ်မေပၐ ေ်ခခ္ႏိုငခ
း ၿဲံ ပီ။

Typing – kyawza

29

၁၉၄၇ ခုႏြစး ဧၿပီလ အေစာပိုငး့ ။ စူငိဟာရ တစးေယာကး သူ႔ဇနီ့ သူ႔သာ့မ္ာ့ႏြငးံ
အတူ

အမိေ်မေပၐ

ဖူဂ္ီဆာဝါၿမိဳ႕ေလ့တျငး
သဵု့ လအၾကာတျငး

http://mmteas hop.com

လကးေထာကး

ေနာကးတစးႀ ကိမး
သူတို႔အေ် ခခ္

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့

ေ်ခခ္ချငးံ

ရခဲပ
ံ ါၿပီ။

ကာနာဂ ဝါစီရငးစု၊

ဤသို႔

အေ်ခတက္်ဖစးၿပီ့

ဆငးစ
ံ ာတစးေစာငး

ေရာကးလာသညး။

ေနထိုငခ
း ၾဲံ ကသညး။

ဝနးႀကီ့ ဌာနမြ

ဝနးႀကီ့ က

သူ႔ကို

လကးခဵ

ေတျ႔ဆဵု ၿပီ့

မဆိုငး့ မတျပငး

ေ်ပာလိုကးသညး။
“ခနး့ နပး (စ) မြာ ခငးဗ္ာ့ ေသာကးရမး့ ေတျ လုပခ
း တ
ဲံ ာပဲ။ ဒီမြာ ခငးဗ္ာ့ အတျကး
ေနရာ မရြိေတာံ ဘူ့ ဆိုတာ ခငးဗ္ာ့သိရဲ႕လာ့ …။”
“သိပါတယး။ ”
သူ႔အေ်ဖက ဤမြ္သာ။

အရာရြိကို

ဦ့ ညျတးဂါရဝ်ပဳၿပီ့

ၿငိမးၿငိမးသကးသကးပငး

လြညးံ် ပနးခသ
ဲံ ညး။
ေနာကးေ တာံ

သူအလုပး် ပဳတးခဲံ ၿပီ ်ဖစးေၾကာငး့ ၊

ဇနီ့ သညးကို ်ပနးေ်ပာသညး။

သူႏ
႔ ႈ တးမြ မေက္မနပး ညညး့ ညဴ ေ်ပာဆိုသညးမ္ိဳ့ တစးချနး့ မြ မဟ။
သို႔ေသား

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့

ဝနးႀကီ့ ဌာနမြ

ထျကခ
း ရ
ဲံ သညးံ အတျကး

ထိထိခိုကးခိုကး

ခဵစာ့ေနဟနး ရြိသညးဟု ယုခိကိုက မြတးမြတးသာ့သာ့ ေ်ပာ်ပပါသညး။
စူငိဟာရအတျကး
႐ုရြာ့

ဘာသာစကာ့

ခကးခဲေသာ ႏြစးကာလမ္ာ့ႏြ ငးံ ရငးဆိုငးရေတာံ သညး။ သူ၏
ကၽျမး့ က္ငးမက
ႈ ို

အသဵု့ ်ပဳၿပီ့

အလုပးတစးခုရဖို႔

ဆိုသညးမြာ

လကးေတျ႔တျငး မ်ဖစးႏိုငး။ မိသာ့စု၊ စုေဆာငး့ ထာ့သမြ္မြာလညး့ အခ္ိနးတိုအတျငး့ မြာပငး
လဵု့ ပါ့ပါ့ သျာ့ေတာံ သညး။

Typing – kyawza

30

စူငိဟာရတို႔ မိသာ့စုအတျကး အေ်ခအေနမြာ “ ေန်မငးံေလ အ႐ူ့ ရငးံေလ “
ဆိုသလို ်ဖစးလာသညး။ ေနာကးဆဵု့ ၁၉၄၇ ႏိဝ
ု ငးဘာလသို႔ ေရာကးေသာအ ခါ မိသာ့စု
ဒုကၒမြာ

အထျတးအထိပးသို႔

ေရာကးသျာ့ေ တာံ သညး။

သူတို႔၏

တတိယ

သာ့ေထျ့

“ဟာ႐ူ ကီ ” မြာ ေသျ့ ကငးဆာေရာဂါ် ဖငးံ ကျယးလျနးသျာ့ ခဲသ
ံ ညး။
“သာ့ေလ့က ေက္ာငး့ ေနခါစ ရြိေသ့တာ။ အဲ႔ဒ ီတုနး့ က ကၽျနးမ ေယာက္ား့ ရဲ႕

http://mmteas hop.com

ေသာကဆိုရငး ၾကညးံရကးစရာေတာငး မရြိပါဘူ့ ရြငး … ။”
သူတို႔၏

ခ္စးလြစျာေသာ

ရငးေသျ့ ငယး

ကျယးလျနးသညးံ

အေၾကာငး့ ကို

်ပနးေ်ပာရငး့ ၊ ယုခိကို ခမ္ာ ယခုတိုငး မ္ကးရညး မဆညးႏိုငးေအာငး ်ဖစးေနသညး။
“ခနး့ နပး

(စ)က

ထျကးလာၿပီ့ တဲံ

ေနာကးပိုငး့

ကၽျနးမတို႔

ခရီ့ ရြညႀး ကီ့

ထျကခ
း ရ
ဲံ တယး။ မေရာကးဘူ့ တဲံ ေဒသေတျ တစးခၿု ပီ့ တစးခု ေရာကး ခရ
ဲံ တယး။ ေရာကး တဲံ
ေနရာတိုငး့ မြာလဲ

မေရမရာနဲ႔ မလျယး တဲံ ဘဝကို ရငးဆိုငခ
း ရ
ဲံ တယး။

ဆိုကးေဗ့ရီ့ ယာ့

ေဆာငး့ ကလဲ ေၾကာကးစရာေကာငး့ ေအာငး ေအ့လိုကးတာ …။ အငး့ ကၽျနးမတို႔ သာ့ေလ့
အတျကးေ တာံ အရျယးနဲ႔ မမြ္တဲံ ဒုကၒေတျ ေပါ႔ရြငး …။”

Typing – kyawza

31

ဂ္ဴ့ဒုကၒသညးမ္ာ့မြာ ဆိုကးေဗ့ရီ့ ယာ့ကို မီ့ ရထာ့်ဖငးံ ်ဖတးခၾဲံ ကသညး။ ထို႔ေနာကး
ဗလာဒီေမာံ စေတာံ ၿမိဳ႕မြ ေန၍ ဂ္ပနးပငးလယးကို ်ဖတးကာ ရျကးလင
ႊ ခ
းံ ဲံ ၾကၿပီ့ ဖူကူအိ စီရငးစု၊
စု႐ဂ
ူ သို႔ ေရာကးလာၾကသညး။

http://mmteas hop.com

ထိုမြတဆငးံ ကိုေဘ့ၿမိဳ႕သို႔ မီ့ ရထာ့်ဖငးံ ခရီ့ ဆကးၾကရ ်ပနးသညး။ ကိုေဘ့ရြိ
ေဒသခဵဂ္ဴ့

အဖျဲ႔အစညး့ တစးခုက

သူတို႔ကို

ကူညီသညး။

သူတို႔

ဂ္ပနးတျငး

ခဏေနထိုငးရသညးံ ကာလမြာ ရကးသတၱပတး ႏြစးပတးမြ္သာ ၾကာသညး။ အေမရိကနး
်ပညးေထာငးစုရြိ ဂ္ဴ့အဖျဲ႔အစညး့ က သူတို႔အတျကး ရနးပဵုေငျ စုေဆာငး့ ေပ့သလို ်ပညး ဝငးခင
ျ းံ
ဗီဇာမ္ာ့လညး့ ရရြိေစခဲသ
ံ ညး။
ဒုကၒသညး အမ္ာ့စုမြာ
ၾကသညး ။

စစးႀကီ့

တ႐ုပး်ပညး

ၿပီ့ သျာ့ေသာအခါ

ရြနးဟိုငး့ၿမိဳ႕သို႔ သေဘၤာ်ဖငးံ

သူတို႔ထဲမြ

အခ္ိဳ႕မြာ

အစၥေရ့

သျာ့ေရာကး အေ်ခခ္ ေနထိုငးၾကသညး။

အခ္ိဳ႕ကမူ လျတးလပးၿပီ့

ဘဝသစး

ပစိဖိတး

ထူေထာငးႏိုငးရနး

အတျကး

ခရီ့ ဆကးခဲံ
ႏိုငးငဵသစးသို႔

လဵု်ခဵဳစိတးခ္ရေသာ

သမုဒ ၵရာကို် ဖတးၿပီ့ ၊

အေမရိကနး

်ပညးေထာငးစု၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေတ့လ္ႏြငးံ ေတာငးအေမရိကသို႔ သျာ့ေရာကး ခၾဲံ ကသညး။
၁၉၄၈
အသကးမေသ

ေမလတျငး
က္နးရစးေသာ

တညးေဆာကးႏိုငးရနး
လစးသူေယ့နီ့ ယာ့မြ

အစၥေရ့ႏိုငးငဵ

ထူေထာငးခဲံ ပါသညး။

ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ အမ္ာ့စုမြာ

ႏိုငးငဵသစးသို႔

အို့ အိမးသစးႏင
ြ းံ

သျာ့ေရာကး ခၾဲံ ကသညး။

တစးဆငးံ

စစးႀကီ့ အတျငး့
အနာဂတးသစး

ထိုအခ္ိနးေလာကးကပငး

လျတးေ်မာကးခၾဲံ ကသူမ္ာ့မြာ

စူငိဟာရကို

ေက့္ဇူ့ တငးစကာ့ ေ်ပာၾကာ့ရနး စတငး ရြာေဖျခၾဲံ ကသညး။ သူတို႔တစးေတျမြာ သူတို႔၏
ေက့္ဇူ့ ရြငးကို

လျယးလျယးကူကူ

ရြာမေတျခ
႔ ဲံ ၾကပါ။

ဂ္ပနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့

ဝနးႀကီ့ ဌာနသို႔

စဵုစမး့ခဲံေသားလညး့ သကးဆိုငးရာ အရာရြိမ္ာ့က စူငိဟာရႏြ ငးံ ပတးသတး ၿပီ့ မညးသညးံ
သတငး့ မြ မေပ့ပဲ ေနခဲၾံ ကသညး။

Typing – kyawza

32

ေနာကးဆဵု့ အစၥေရ့ အစို့ ရကိုယးတိုငးက စူငိဟာရ တစးေယာကး ဘယးေရာကး
ေနသညးကို ရြာေဖျႏိုငးရနး အထူ့ ကိုယးစာ့လြယး တစးဦ့ ေစလႊတး ခရ
ဲံ သညး။ သညးလိုႏင
ြ းံ
၁၈ႏြစးၾကာ

ရြာေဖျၿပီ့ ေတာံမြ

တိုက္ိဳရြိ

ကုမၸဏ ီတစးခုတျငး

အလုပးလုပးေနေသာ

ေကာငးစစး ဝနးေဟာငး့ ကို ေတျ႔ရေတာံ သညး။
၁၉၆၈ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ၏ ေန႔တစးေန႔တျငး စူငိဟာရ အလုပးလုပးရာ ကုမၼဏ ီသို႔

http://mmteas hop.com

ဂ္ဴ့အမ္ဳိ့ သာ့ တစးေယာကး ေရာကးရြိလာသညး။ သူကာ့ “ေရဟို႐ရ
ႈ ာ နစးဟူရီ ” …။ ၁၉၄ဝ၊
ဇူလိုငး ၁၈ရကးေန႔က ဗီဇာထုတးေပ့ပါရနး စူငိဟာရသို႔ လာေရာကး ေမတၱာရပးခဵ ခဲံေ သာ
ဂ္ဴ့ကိုယးစာ့လြယး

ငါ့ေယာကးထဲမြ

တစးေယာကး် ဖစးသညး။

သူက

အိပးထဲမြ

စကၑဴ

ႏျမး့ ေလ့ကို ထုတၿး ပီ့ စူငိဟာရကို ်ပလိုကးသညး။
စာရျကး ဝါေလ့ကို ်မငးရေတာံ ၊ စူငိဟာရ အဵံ အာ့သငးံ သျာ့သညး။ “ခနး့ နပး (စ) တျငး
သူထုတးေပ့ ခဲံေသာ ဗီဇာစာရျကးေလ့ပါလာ့ …။” ဤဗီဇာ စာရျကးေလ့မ္ာ့က ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့
ဒုကၒသညးမ္ာ့၏

အသကးကို

အမြနးတကယး

ကယးတငးႏိုငး ခဲံ ၿပီကို

သူသေဘာေပါကး

လိုကးသညး။
“ဟာ ခငးဗ္ာ့တို႔ ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ေတျ တကယးံအေရ့ႀကီ့ တဲံ အေ်ခအေန ဆို့ ႀကီ့ က
လျတခ
း ၾဲံ ကတယးေနား။ ခငးဗ္ာ့တို႔ ရညးရျယး တဲံဆီကို ေရာကး ခဲံ ၾကၿပီေ ပါ႔။ ဟုတးလာ့ …။”
သူဝ မး့ သာအာ့ရ ေ်ပာမိသညး။
“ကၽျနးေတားတို႔ ခငးဗ္ာ့ကို လိုကးရြာေနတာ ၾကာလြ ၿပီ မစၥတာ စူငိဟာရ …။”
နစးဟူရီမြာ ေ်ပာရငး့ က မ္ကးရညးေတျ ဝိင
ု း့ လာသညး။
“ခငးဗ္ာ့

ထုတးေပ့ခဲံ တဲံ

ဗီဇာေတျရဲ႕

ေက့္ဇူ့ ေၾကာငးံ

လူေပါငး့

ေ်ခာကးေထာငးေက္ားရဲ႕ အသကးကို ကယးႏိုငခ
း တ
ဲံ ာဗ္။ ကၽျနးေတားတို႔ အာ့လဵု့ ခငးဗ္ာ့ရဲ႕

Typing – kyawza

33

ဗီဇာစာရျကးတို႔ကို

သိမး့ ထာ့ၾကတယး။

ဒီဗီဇာ

စာရျကးေလ့ေတျက

ကၽျနးေတားတို ႔ရဲ႕

အသကးေလာကး တနးဖို့ ရြိတယးေလ …။”
စူငိဟာရကို ေတျ႔လိုကး် ခငး့ မြာ အစၥေရ့၊ ဥေရာပႏြငးံ အေမရိကနး ်ပညးေထာငးစုရြိ
လူအမ္ာ့ကို ဝမး့ သာရႊငး်မဴ့ေစခဲသ
ံ ညး။ ၁၉၆၉ ခုႏြစးတျငး အစၥေရ့အစို့ ရက စူငိဟာရကို
အစၥေရ့ႏိုငးငဵသို႔ ဖိတးၾကာ့ၿပီ့ ဆုတဵဆိပး တစးခုႏင
ြ းံ အစၥေရ့ႏိုငးငဵေတား အတျ ကး သူ၏

http://mmteas hop.com

်ဖညး႔ဆညး့ ကူညီ မအ
ႈ တျကး ဂုဏ း်ပဳလႊာတစးခု ေပ့အပးခဲံ သညး။
ထိုစဥးက

သူကူညခ
ီ ဲံ သူမ္ာ့ထဲမြ

တစးေယာကးမြာ

အစၥေရ့အစို့ ရ

အဖျဲ႔တျငး

သာသနာေရ့ ဝနးႀကီ့ ်ဖစးေနသညး။
ထိုသူက စူငိဟာရကို မ္ကးရညးလညးရႊဲႏြ ငးံ အာ့ရြိအာ့ကုနး ဖကးေပျ႔လိုကးသညး။
သူ႔အမညးမြာ

-

“ဇိုရပး

(ခ္)

ဝါဟဖစး”။

ခနး့ နပး

(စ)

တျငး

ဆဵုေတျ႔ ခၾဲံ ကေသာ

ဂ္ဴ့ကိုယးစာ့လြယး ၅ ေယာကးထဲမြ ေနာကးထပး တစးေယာကး် ဖစးသညး။
၁၉၈၅ ခုႏြစးတျငး အစၥေရ့ ေဖာငးေဒ့ရြငး့ တစးခုက စူငိဟာရကို ေနာကးတစးႀ ကိမး
ဂုဏ း်ပဳ်ပနးသညး။ သို႔ႏင
ြ တ
းံ ိုငး ဤအႀကိမးတျငးမူ စူငိဟာရမြာ အိပးရာေပၐတျငး လဲေနခဲံ ၿပီ
်ဖစးပါသညး။ သူ႔အတျကး ရညးရျယးက္ငး့ ပေသာ ဂုဏ း်ပဳပျဲကိုပငး မတကးေရာကးႏိုငးေ တာံ ။
သူ႔ဇနီ့

ယုခိကိုႏင
ြ းံ

သူ႔သာ့ႀကီ့

ဟီ႐က
ို ီတို႔ကသာ

သူ႔ကိုယးစာ့

ေမားကျနး့ တဵဆိပးကို

လကးခဵရယူ ခဲရ
ံ သညး။ ထိုေမားကျနး့ တဵဆိပးတျငး “ႏိုငးငဵမ္ာ့ၾကာ့ တရာ့နညး့ လမး့ က္
က္ငးသ
ံ ဵု့ သူ ” ဟု ထျငး့ ထု ကဗ္ညး့ တငး ထာ့သညး။ မဟာကပးေဘ့ ႀကီ့ အတျငး့ ဂ္ဴ့မ္ာ့ကို
ကယးတငး ခဲံေသာ ဂ္ဴ့မဟုတးသူမ္ာ့ကို ေပ့အပးသညးံ အ်မငးံ ဆဵု့ ဘျဲ႔ တဵဆိပး ်ဖစးသညး။
ေနာငးတစးႏြစးခနး႔အၾကာ
ကျယးလျနး ခသ
ဲံ ညး။

သူ၏

၁၉၈၆

ခုႏြစး

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကို

ဇူလိုငး

၃၁

ရကးေန႔တျငး

သူကိုယးတိုငး

စူငိဟာရ

မညးသညးအ
ံ ခါကမြ

လူသိရြငးၾကာ့ ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့်ခငး့ မရြခ
ိ ။ဲံ သု႔ိႏင
ြ အ
းံ မြ္ ဂ္ပနးလူမ္ိဳ့ အမ္ာ့စုမြာ သူ၏
လူသာ့အခ္ငး့ ခ္ငး့ စာနာေထာကးထာ့သညးံ လုပးရပးမ္ာ့ကို မသိဘဲ ရြခ
ိ ၾဲံ ကသညး။

Typing – kyawza

34

ဂ္ပနးေကာငးစစး ဝနး
ထုတးေပ့ခဲသ
ံ ညး။

ဤသညး၏

ကယးတငးလိုးကး် ခငး့

http://mmteas hop.com

ၾကာ့ရသညးႏင
ြ းံ

စူငိဟာရက

ဂ္ဴ့မိသာ့စု

အဓိပၸါယးမြာ

မညးပါသညး။

ကမာၻတစး ဝနး့ မြ

၂၁၃၉

လူေပါငး့

စူငိဟာရ

၆ဝဝဝ

ေက္ား၏

ကျယးလျနး ၿပီဆိုေသာ

ရာေပါငး့ မ္ာ့စျာေသာ

မုဆို့ မထဵ စာေတျေရ့ပို႔ ၿပီ့ အာ့ေပ့ၾကသညး။

အတျကး

အသကးကို
သတငး့ ကို

ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့က

ဤစာမ္ာ့ထဲမြ

ဗီဇာမ္ာ့

က္နးရစးသူ

တစးေစာငးတျငး ယခုလို

ေရ့ထာ့သညး။
“ကၽျနးေတား သူ႔လိပးစာကို သိခ္ငးလို႔ ဂ္ပနးအစို့ ရဆီကို ႏြစးႀကိမးတိတိ စာေရ့
စဵုစမး့ခဲပ
ံ ါတယးဗ္ာ။

ဒါေပမယးံ

ဘာအေၾကာငး့ ် ပနးစာမြ

မရခဲပ
ံ ါဘူ့ ။

ကၽျနးေတား

သူ႔ကိုေက့္ဇူ့ တငးစကာ့ ေ်ပာခ္ငးလိုကးတာ။ သတငး့ စာမြာ သူ႔နာေရ့ကို ဖတးရေတာံ မြပဲ
သူဘယးမြာ ေနတယးဆိုတာ သိရေတာံ တယး။ ဘယးေလာကး ေၾကကျဲစရာ ေကာငး့ လို ကးပါ
သလဲဗ္ာ။

ကၽျနးေတားတို႔

ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့ေတျမြာ

စကာ့ပဵု

တစးခုရြိတယး။

အသကးေတျကို

ကယးတငးတာဟာ၊ ကမာၻႀကီ့ တစးခုလဵု့ ကို ကယးတငးတာဘဲ တဲံ ။ ဒါဆိုရငး အသကးေပါငး့
ေ်ခာကးေထာငးေက္ားကို

ကယးတငးခဲံ တဲံ

ေကာငးစစး ဝနး

စူငိဟာရဟာ

စၾကဝဠာႀကီ့

တစးခုလဵု့ ကို ကယးတငး ခတ
ဲံ ာလို႔ ေ်ပာႏိုငးတာေပါ႔။ မစၥတာ စူငိဟာရဟာ ကၽျနးေတားတို႔
ဘယးေတာံ မြ ေမံမြာမဟုတး တဲံ ပုဂၓိဳလးႀကီ့ ပါ…။”
ဂ္ဴ့ဒုကၒသညးမ္ာ့ကို
စျနး႔စာ့ခဲရ
ံ သညး။
သို႔်ဖစးလငးံ ကစာ့

ကူညီႏိုငးရနးအတျကး

သူ႔အလုပးအကိုငးကို
ခနး့ နပး

(စ)

စူငိဟာရမြာ

စေတ့ခဲရ
ံ သညး။
မြ

သူ၏

သူ႔ဘ ဝႏြငးံ

ဒုကႀၒ ကီ့ စျာ

ႀကိဳ့ပမး့ မႈမ္ာ့ကို

ရငး့ ၍

ခဵခရ
ဲံ သညး။
ဘယးတုနး့ ကမြ

ႂကျာ့ဝါေ်ပာဆို် ခငး့ မလုပခ
း ဲံ ။ တစးခါကေတာံ ယခုလို ေ်ပာခဲဖ
ံ ူ့ သညး။
“လူ႔အသကးေလာကး၊

ဘယးဟာမြ တနးဖို့ မရြိပါဘူ့ ဗ္ာ။ လူတစးေယာကးအေနနဲ႔

လုပးသငးံ တာကို လုပခ
း တ
ဲံ ာပါ။ ”

Typing – kyawza

35

သူ႔ဇနီ့ ယုခိကိုကလညး့ သူမ၏ ခ္စးလြစျာေသာ ခငးပျနး့ သညး အေၾကာငး့ ကို
တသသ ်ပနးေ်ပာ်ပသညး။
“ကၽျနးမ

အမ္ိဳ့သာ့က

သူေက္နပးတယး။

သိပးအလုပးႀ ကိဳ့စာ့တာရြ ငးံ ။

အစၥေရ့က ဂုဏ း်ပဳဆုတဵဆိပးရေတာံ

သူ႔အလုပးကိုလညး့

သူႏ
႔ ႈ တးက အထူ့ အေထျေ တာံ

http://mmteas hop.com

မေ်ပာပါဘူ့ ။ ဒါေပမယးံ စိတးထဲက ေပ္ားေနတာ ကၽျနးမ ေသေသခ္ာခ္ာသိတယး …။”
၁၉၉၁ ခုႏြစး ၾသဂုတးလတျငး လစးသူေယ့နီ့ ယာ့ ႏိုငးငဵမြာ ဆိုဗီယကးယူနီယဵမြ
ချဲထျကး၍ လျတးလပးေရ့ ေၾကၿငာခဲံ သညး။ သမၼတႏိုငးငဵသစး အေနႏြငးံ လျနခ
း ဲံေ သာ ႏြစးေပါငး့
ငါ့ဆယးေက္ားက ဒုကၒသညးမ္ာ့စျာကို

ကယးတငး ခဲံေသာ စူငိဟာရကို

မေမံႏိုငးေသ့ပါ။

အဆိုပါ ရဲရငးံေသာ သဵတမနးကို ဂုဏ း်ပဳေသာအာ့်ဖငးံ သူတၿို႔ မိဳ႕ေတားရြိ လမး့ တစးလမး့ ကို
“စူငိဟာရလမး့ ” ဟုအမညးေပ့ ခဲသ
ံ ညး။
၁၉၄၁ ခုႏြစးမြ ၁၉၄၄ ခုႏြစးအတျငး့ လစးသူေယ့နီ့ ယာ့ ႏိုငးငဵတျငး နာဇီမ္ာ့သာ
မက

ေဒသခဵမ္ာ့၏

သတး် ဖတး

သုတးသငး မႈေၾကာငးံ ပါ၊

ဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့

၂၄ဝ,ဝဝဝ

မြ္

အသကး ဆဵု့ ႐ႈဵ့ ခဲရ
ံ သညး။ ထိုႏိုငးငဵတျငး ေနထိုငးၾကေသာ ဂ္ဴ့မ္ာ့၏ ၉၅% ်ဖစးပါသညး။
ထိုစဥးက ခနး့ နပး(စ) ၿမိဳ႕ေတား၏ အ်ပငးဘကးတျငး “နဝမခဵတပး အက္ဥး့ စခနး့ ”
ဟုေခၐေသာ မရဏစခနး့ တစးခု ရြခ
ိ ဖ
ဲံ ူ့ သညး။ ယခုအခါ ထိုစခနး့ ၏ အစိတးအပိုငး့ အခ္ိဳ႕ကို
“စစးအတျငး့

မဟာကပးေဘ့ ႀကီ့ ”

“လစးသူေယ့နီ့ ယနး့
်ဖစးသညး။

အဆိုပါ

ကို

ရညးညႊနး့

တညးေဆာကးထာ့ေသာ

အမ္ိဳ့သာ့ အထိမး့ အမြတး် ပတိုကး ” အ်ဖစး အသျငးေ်ပာငး့ ႏိုငခ
း ဲံ ၿပီ
အက္ဥး့ ေထာငးေဟာငး့ ၏

တစးခုေသာ

တိုကးခနး့ ေလ့ထဲတျငး

ခနး့ နပး(စ)ၿမိဳ႕မြ စူငိဟာရ၏ ေအာငး် မငး မမ
ႈ ္ာ့ အေၾကာငး့ ကို သူ၏ ဓါတးပဵုမ္ာ့်ဖငးံ ပူ့ တျၿဲ ပီ့
ခငး့ က္ငး့ ်ပသထာ့သညး။
ေဒါကးတာ “ဆိုငး (လ)ဗီရာ စမိုလာ” မြာ အသကးမေသက္နးရစးေသာ ပိုလနးဂ္ဴ့
အနညး့ ငယးမြ တစးေယာကး ်ဖစးပါသညး။ သူမႏြငးံ သူမ၏ မိသာ့စု၊ စူငိဟာရထဵမြ ဂ္ပနးႏိုငးငဵ

Typing – kyawza

36

်ဖတးသနး့ ချငဗ
းံ ီဇာ ရရြိခ္ိနးက သူမ အသကးမြာ (၇) ႏြစးမြ္သာ ရြိေသ့သညး။ ထိုဗီဇာ
စာရျကးေလ့၏
ကပးေဘ့ႀကီ့ မြ

ေက့္ဇူ့ ေၾကာငးပ
ံ ငး

ေဒါကးတာစမိုလာႏြ ငးံ

လျတးေ်မာကးႏိုငး ခဲံၿပီ့

သူမ၏

မိသာ့စုမြာ

အေမရိကနး် ပညးေထာငးစုတျငး

မဟာ

ဘဝသစးတစးခု

အစ်ပဳႏိုငခ
း ဲံ် ခငး့ ်ဖစးသညး။ ယခု သူမမြာ နယူေယာကးၿမိဳ႕ေတားရြိ အဲ (လ) ဘတးအိုငးစတိုငး့
ေဆ့ေကာလိပးတျငး ပါေမာကၒတစးေယာကး ်ဖစးေနေခ္ၿပီ။

http://mmteas hop.com

စူငိဟာရ၏ ႏြစးတစးရာေ်မာကး ေမျ့ ေန႔လျနးခါစ ၂ဝဝဝ ခုႏြစး ဇူလိုငးလအတျငး့ က
သူ႔ဇာတိ ယာၾသစုတျငး “စူငိဟာရ ခ္ိအုနဲ အထိမး့ အမြတး ်ပတိုကး ” ကိုဖင
ျ လ
းံ ြစခ
း ပ
ဲံ ါသညး။
အဆိုပါ်ပတိုကး

ဖျငပ
းံ ျဲ

အခမး့ အနာ့တျငး

ပါေမာကၒ

စမိုလာကို

ဖိတးၾကာ့

ေဟာေ်ပာေ စခဲရ
ံ ာ သူမက ယခုလို ေ်ပာသျာ့ခဲသ
ံ ညး။
“ဒီကေန႔၊ ဒီေနရာမြာ၊ ကၽျနးမအခုလို ရြိေနႏိုငးတာဟာ ခ္ိအုနဲ စူငိဟာရက ကၽျနးမ
အသကးကို ကယးခလ
ဲံ ို႔ပါ။ ကၽျနးမမြာ သာ့တစးေယာကး ရြိပါတယး။ သူကလဲ ဆရာဝနး
တစးေယာကးပါပဲ။

သူတတး တဲံ ေဆ့ပညာနဲ႔ ကမာၻႀကီ့ ကို ကူညီ် ဖညးဆ
ံ ညး့ ေနပါတယး။

ဆရာဝနး ဆိုေတာံ သူ႔အလုပးက လူေတျရဲ႕ အသကးကို ကယးတငးရတာပါ။ အ်ပနးအလြနး
အေနနဲ႔ သူကယးတငး ခတ
ဲံ ဲံ အသကးတိုငး့ ဟာ ကမာၻႀကီ့ ကို ်ပနးေက့္ဇူ့ ်ပဳၾကပါလိမမ
းံ ယး။
တစးေန႔မြာေတာံ
သာ့သမီ့ ေတျဟာလဲ

ကၽျနးမသာ့ရဲ႕

သာ့သမီ့ ေတျ၊

သူတို႔ရဲ႕

ကုသိုလးေကာငး့ မႈေ တျ၊

တစးခါ

အဲံဒ ီသာ့သမီ့ ေတျရဲ႕

အရညးအေသျ့ ေတျ၊

တီထျငး

ဖနးတီ့မႈ ေတျနဲ႔ ကမာၻႀကီ့ ကို ကူညီ် ဖညးဆ
ံ ညး့ ေပ့ၾကဦ့ မြာပဲလို႔ ကၽျနးမ ေမြ္ားလ ငးပ
ံ ါတယး။
ေ်ပာရရငး

ေရကနးတစးကနးထဲ

ေက္ာကးစရစးခဲေလ့

တစးလဵု့

ပစးေပါကးလိုကးသလို

ပဲေပါံရြငး။ ကုသိုလးေကာငး့ မႈ စကး ဝနး့ ဆိုတာ ပို ပို က္ယးလာရစ်မဲ မဟုတးပါလာ့ …။”

Typing – kyawza

37