2.900 phím tắt cho Win, Office, IE ...

(Cái này ko chỉ dành cho newbie đâu) Những người sử dụng máy tính ngày nay thường tận dụng các tiện ích để đơn giản hóa trong cách gọi một tập tin, bật một cửa sổ windows mới hay dùng đến tính năng copy và paste (dán) một tập tin đến một folder hay vị trí cần.... Những nút ký tự thường được dùng là "CTRL và ALT" nhưng cũng có nút mà không dùng được đó là phím "F". Để sử dụng các nút gọi tắt này thì người dùng phải giữ một trong các nút đưa ra "lệnh" và nút còn lại. Ví dụ như lệnh copy: sử dụng ngón tay để giữ nút "Ctrl" và ngón còn lại ấn nút "C" ==> Ctrl+c. Việc sử dụng các phím tắt thành thạo rất có lợi trong quá trình dùng máy tính cũng như Internet. Có 3 cách chính trong việc sử dụng các phím tắt: CTRL key - Common keyboard shortcuts CTRL+A Select all CTRL+B Bold CTRL+C Copy CTRL+F Find CTRL+H Replace CTRL+I Italics CTRL+N New CTRL+O Open CTRL+P Print CTRL+S Save CTRL+U Single underline CTRL+V Paste CTRL+X Cut CTRL+Y Redo typing CTRL+Z Undo typing CTRL+F4 Closes the active file within the current program ALT key - Common keyboard shortcuts ALT+F4 Closes an open program or, from the Windows desktop, enables you to shut down or restart Windows. ALT+Enter

In Windows Explorer and My Computer, displays the Properties sheet for a selected file. In the MS-DOS command prompt window, toggles between a full-screen view and window view. ALT+PRINT SCREEN Copies an image of an active window to the Windows Clipboard. See Using the Print Screen key for additional details. ALT+SPACEBAR Opens the shortcut menu on the title bar of an open window. ALT+SHIFT+TAB Changes the focus to the previous open window. Press and hold the ALT and SHIFT keys at the same time, while you press the TAB key to select the previous open window in the sequence. ALT+TAB Changes the focus to the next open window in a sequence. ALT+[underlined letter] The underlined letters in menus may be used in keyboard shortcuts. Press ALT plus the underlined letter to open the menu and then press another underlined letter to execute that command. For example, in Microsoft Word the letter "F" is underlined in File on the menu bar. Press Alt+F to open the File menu, and then press "C" to execute the Close command and close the active window. Windows logo key - Common keyboard shortcuts Windows logo key Opens the Windows Start menu. Windows logo key+BREAK Opens the System Properties item in Control Panel. Windows logo key+D Shows or hides the desktop. Windows logo key+E Opens Windows Explorer. Windows logo key+F Searches for a file or folder.

CTRL+Windows logo key+F Searches for a computer. Windows logo key+F1 Starts Windows Help. Windows logo key+M Minimizes all open windows (that have minimize buttons). Shift+Windows logo key+M Restores windows that were minimized using the "Windows logo key+M" keyboard shortcut. Windows logo key+R Displays the Run dialog box. Windows logo key+TAB Selects the next open program listed in the taskbar; continue to hold the Windows logo key while pressing and releasing the TAB key to select each consecutive program in a sequence on the taskbar. Press ENTER to make the selected program active. Windows logo key+SHIFT+TAB Selects the previous open program listed in the taskbar. Press and hold the Windows logo key and the SHIFT key down at the same time, while you press and release the TAB key to select each preceding program in the sequence. Press ENTER to make the selected program active. Bên cạnh đó có thêm một vài nút phím tắt khác như: CTRL+ALT+DELETE opens the task manager. CTRL+SHIFT+ESC opens the processes tab in task manager. CTRL+ESC brings up the start menu. --a few msie shortcuts: F1 brings up the help. F3 toggles the search bar on and off (left-hand side). F4 selects the address bar and opens it up. F5 refreshs the current web page. F6 selects the address bar. Keyboard Commands Windows System Key Combinations

• F1: Help • CTRL+ESC: Open Start menu • ALT+TAB: Switch between open programs • ALT+F4: Quit program • SHIFT+DELETE: Delete item permanently Windows Program Key Combinations • CTRL+C: Copy • CTRL+X: Cut • CTRL+V: Paste • CTRL+Z: Undo • CTRL+B: Bold • CTRL+U: Underline • CTRL+I: Italic Mouse Click/Keyboard Modifier Combinations for Shell Objects • SHIFT+right click: Displays a shortcut menu containing alternative commands • SHIFT+double click: Runs the alternate default command (the second item on the menu) • ALT+double click: Displays properties • SHIFT+DELETE: Deletes an item immediately without placing it in the Recycle Bin General Keyboard-Only Commands • F1: Starts Windows Help • F10: Activates menu bar options • SHIFT+F10 Opens a shortcut menu for the selected item (this is the same as right-clicking an object • CTRL+ESC: Opens the Start menu (use the ARROW keys to select an item) • CTRL+ESC or ESC: Selects the Start button (press TAB to select the taskbar, or press SHIFT+F10 for a context menu) • ALT+DOWN ARROW: Opens a drop-down list box • ALT+TAB: Switch to another running program (hold down the ALT key and then press the TAB key to view the task-switching window) • SHIFT: Press and hold down the SHIFT key while you insert a CD-ROM to bypass the automatic-run feature • ALT+SPACE: Displays the main window's System menu (from the System menu, you can restore, move, resize, minimize, maximize, or close the window) • ALT+- (ALT+hyphen): Displays the Multiple Document Interface (MDI) child window's System menu (from the MDI child window's System menu, you can restore, move, resize, minimize, maximize, or close the child window) • CTRL+TAB: Switch to the next child window of a Multiple Document Interface

(MDI) program • ALT+underlined letter in menu: Opens the menu • ALT+F4: Closes the current window • CTRL+F4: Closes the current Multiple Document Interface (MDI) window • ALT+F6: Switch between multiple windows in the same program (for example, when the Notepad Find dialog box is displayed, ALT+F6 switches between the Find dialog box and the main Notepad window)

Shell Objects and General Folder/Windows Explorer Shortcuts For a selected object • F2: Rename object • F3: Find all files • CTRL+X: Cut • CTRL+C: Copy • CTRL+V: Paste • SHIFT+DELETE: Delete selection immediately, without moving the item to the Recycle Bin • ALT+ENTER: Open the properties for the selected object To Copy a File Press and hold down the CTRL key while you drag the file to another folder. To Create a Shortcut Press and hold down CTRL+SHIFT while you drag a file to the desktop or a folder. General Folder/Shortcut Control • F4: Selects the Go To A Different Folder box and moves down the entries in the box (if the toolbar is active in Windows Explorer) • F5: Refreshes the current window. • F6: Moves among panes in Windows Explorer • CTRL+G: Opens the Go To Folder tool (in Windows 95 Windows Explorer only) • CTRL+Z: Undo the last command • CTRL+A: Select all the items in the current window • BACKSPACE: Switch to the parent folder • SHIFT+click+Close button: For folders, close the current folder plus all parent folders

Windows Explorer Tree Control • Numeric Keypad *: Expands everything under the current selection • Numeric Keypad +: Expands the current selection • Numeric Keypad -: Collapses the current selection. • RIGHT ARROW: Expands the current selection if it is not expanded, otherwise goes to the first child • LEFT ARROW: Collapses the current selection if it is expanded, otherwise goes to the parent Properties Control • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Move through the property tabs Accessibility Shortcuts • Press SHIFT five times: Toggles StickyKeys on and off • Press down and hold the right SHIFT key for eight seconds: Toggles FilterKeys on and off • Press down and hold the NUM LOCK key for five seconds: Toggles ToggleKeys on and off • Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK: Toggles MouseKeys on and off • Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN: Toggles high contrast on and off Mcft Natural Keyboard Keys • Windows Logo: Start menu • Windows Logo+R: Run dialog box • Windows Logo+M: Minimize all • SHIFT+Windows Logo+M: Undo minimize all • Windows Logo+F1: Help • Windows Logo+E: Windows Explorer • Windows Logo+F: Find files or folders • Windows Logo+D: Minimizes all open windows and displays the desktop • CTRL+Windows Logo+F: Find computer • CTRL+Windows Logo+TAB: Moves focus from Start, to the Quick Launch toolbar, to the system tray (use RIGHT ARROW or LEFT ARROW to move focus to items on the Quick Launch toolbar and the system tray) • Windows Logo+TAB: Cycle through taskbar buttons • Windows Logo+Break: System Properties dialog box • Application key: Displays a shortcut menu for the selected item

Mcft Natural Keyboard with IntelliType Software Installed • Windows Logo+L: Log off Windows • Windows Logo+P: Starts Print Manager • Windows Logo+C: Opens Control Panel • Windows Logo+V: Starts Clipboard • Windows Logo+K: Opens Keyboard Properties dialog box • Windows Logo+I: Opens Mouse Properties dialog box • Windows Logo+A: Starts Accessibility Options (if installed) • Windows Logo+SPACEBAR: Displays the list of Mcft IntelliType shortcut keys • Windows Logo+S: Toggles CAPS LOCK on and off Dialog Box Keyboard Commands • TAB: Move to the next control in the dialog box • SHIFT+TAB: Move to the previous control in the dialog box • SPACEBAR: If the current control is a button, this clicks the button. If the current control is a check box, this toggles the check box. If the current control is an option, this selects the option. • ENTER: Equivalent to clicking the selected button (the button with the outline) • ESC: Equivalent to clicking the Cancel button • ALT+underlined letter in dialog box item: Move to the corresponding item ............ Alt Codes: Example: Alt-0169 = © or Alt-0174 = ® or Alt-0153 = ™ Alt-0128 € Alt-0252 ü Alt-0129 ? Alt-0130 ‚ Alt-0131 ƒ Alt-0132 „ Alt-0253 ý Alt-0133 … Alt-0134 † Alt-0135 ‡ Alt-0136 ˆ Alt-0254 þ Alt-0137 ‰ Alt-0138 Š Alt-0139 ‹ Alt-0140 Œ

Alt-0255 ÿ Alt-0141 ? Alt-0142 Ž Alt-0143 ? Alt-0144  Alt-0248 ø Alt-0145 ‘ Alt-0146 ’ Alt-0147 " Alt-0148 " Alt-0249 ù Alt-0149 • Alt-0150 – Alt-0151 — Alt-0152 ˜ Alt-0250 ú Alt-0153 ™ Alt-0154 š Alt-0155 › Alt-0156 œ Alt-0251 û Alt-0157  Alt-0158 ž Alt-0159 Ÿ Alt-0160 Alt-0244 ô Alt-0161 ¡ Alt-0162 ¢ Alt-0163 £ Alt-0164 ¤ Alt-0245 õ Alt-0165 ¥ Alt-0166 ¦ Alt-0167 § Alt-0168 ¨ Alt-0246 ö Alt-0169 © Alt-0170 ª Alt-0171 « Alt-0172 ¬ Alt-0247 ÷ Alt-0173 Alt-0174 ® Alt-0175 ¯ Alt-0176 ° Alt-0240 ð

Alt-0177 ± Alt-0178 ² Alt-0179 ³ Alt-0180 ´ Alt-0241 ñ Alt-0181 µ Alt-0182 ¶ Alt-0183 · Alt-0184 ¸ Alt-0242 ò Alt-0185 ¹ Alt-0186 º Alt-0187 » Alt-0188 ¼ Alt-0243 ó Alt-0189 ½ Alt-0190 ¾ Alt-0191 ¿ Alt-0192 À Alt-0236 ì Alt-0193 Á Alt-0194 Â Alt-0195 Ã Alt-0196 Ä Alt-0237 í Alt-0197 Å Alt-0198 Æ Alt-0199 Ç Alt-0200 È Alt-0238 î Alt-0201 É Alt-0202 Ê Alt-0203 Ë Alt-0204 Ì Alt-0239 ï Alt-0205 Í Alt-0206 Î Alt-0207 Ï Alt-0208 Ð Alt-0232 è Alt-0209 Ñ Alt-0210 Ò Alt-0211 Ó Alt-0212 Ô Alt-0233 é Alt-0213 Õ

Alt-0214 Ö Alt-0215 × Alt-0216 Ø Alt-0234 ê Alt-0217 Ù Alt-0218 Ú Alt-0219 Û Alt-0220 Ü Alt-0235 ë Alt-0221 Ý Alt-0222 Þ Alt-0223 ß Alt-0224 à Alt-0231 ç Alt-0225 á Alt-0226 â Alt-0227 ã Alt-0228 ä Alt-0230 æ Alt-0229 å