P 107-79 - Instructiuni Tehnice Pentru Proiectarea Grinzilor Pentru Cai de Rulare Metalice

)

(
: ... 1 ' ..

)

.. .....

:

INSTRuqIUNI TEHNICE ,PENTRU PROIECTAREA GR.INZILOR, PENTRU CA.l DE RULARE METALICE

Indicativ: P. 107-79

rtoara), la carese adauga dupa caz grinda de frtnare, grinda secundara si eventual alte contravlntuiri (de exernplu contravintuirea orizontala care. leaga ta~pile inierioare ale grinzilor vert icale). Acthmi . 1.3.' La proiectarea ansarnblului cailor de rulare din otel, lncarcari le se vor Iua In conforrnitate eli urrnatoarele standarde : . :<~'STAS 10lOi!OA-77 "Actiuni in:constructii"Cia~ifi,carea ~i gruparea actiunilor pentru constructii civile ~i 'industriale"; . - STAS 1010111-78 "Actiuni in construct!i. Greutati tehnice si incarcari permanente": ' " - STAS 10101/20-78 "Actiuni in constructii. Actiunea vintului" (eu precizarea d, la consi derarea actiunii vtntului asupra estacadelor deschise trebuie se searna ~i, de prevederi!e SIAS 10101/2A2-7~, punclele 3.1 ~i3,2); ',:,' '-'-:' STAS -10101/2 At·7S .Actiuni In constructi i, Actiuni datorite 'procesului de exploat'are pentru construc[ii ci vile~1 industriale"; , '[.!.l-; STAS 10101l2A2-78 ,,~ctiurii in constructii. Actiunf -datorite procesului de exploatare. Incarcari datorite podur ilor rulante". . ;: dn calculul la stareaIi mit ultima de rezistenta, 13 determinarea eforturilor unitaree, produse deacttunea locala a Iortelor

1. PREVED:tRI

GENERALE apllcare '

Domerrlulde

1.l. Prezenteleinstructiuni tehnice cuprind prevederi privind proiectarea structur ilor din otel destinate cailor de rulare pentru poduri rulante ~i pentrualte instala] iii de ridicat, in, confer m itate cu prevederile din STAS 10108/0-78 .. '
. Definitii 1.2. In intelesul p'rezentelorinshuctiuni'sedenumesc - grinda de rulare sau grinda princi pala-c-grinda dig. 1): po care circula

sa

tina

"-

- grinda de frinaregrinda care preia Iortele orizontale transversale pe directia caii, pr oduse de Iunctionarea instalatiilor de ridicat ; - grinda secundara - grinda care impreunu cu cea pr incip~la .sus_tine grinda de, frtnare, la caile de pe. slrurlle marginale de stilp! (flg. I a);, , ',. ..' '. , - ansamblul de rut are' - ansamblu format din tina sau doua grinzi pr incipale (pe 'care' s~ monteaza sina de,fuJ.:ire, cu except ia si tua] iei cind instala]i ile de ridicat ' circu I,a p(talJ?a 'ln fe-,

instalatiile

de ridicat :

,

a

verticale

caB

Elaborate' de: ' ,:' , INSTITUTUL CENTRAL, DE CERCETARE,' PROIECTARE ~I DIRECTIVARE IN CONSTRUCTII - I.C.C,P.p,c: FIUALADE, CERCETARE ~I PROIECTARE IN CONSTRUClll TIMI$OARA . '
COLABORATOR: INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII TIPIZATE - l.P.C.T, , BUCURESTI

turi unitare Iproduse de solicitar ile de" ansambluj, coeficienjii dinamici' q.·'se scad cu 0,1, tn cazul ctnd se considet a ce 1 n ace ea s i de s chi d e r e, a ili. n erg r i n z ide r u I are' actioneaza simultan doua poduri tncarcate. La calculul grinzilor principale .cu deschideri pin!:l Ia 18 m inclusi vvse poate tine searna in mod aproxirnativ de eiectul greuetc., multiplicind ell coefi~!,entul,~} , valoarea de cslcul a .mcrnentului M r produs de incarcw~~mobil.a,.'r,especti~ ell ~2 valoareade calcul "i Iorjel taietoare T p
produse de tncarcarea rnohila. Valori le Mr ~i, T r- sint calculate ell considerarea coelicientilor dlnamici, iar ~l ~i ~2 'se iau din ta-

mid se vor lua intotdeauna corespunzat or grupei de Iunctlonare indiierent de numarul de poduri incar cate care se cons.dera acfioneaza si rnult an. In schimb, la determinarea celoralalte 'efor-

transmise

de roti le podurilor

rulante,

coeficientii

dina-

ca

Aproba te de: . t.c.c.r. D .c. cu decizla IlL 200 din 14 noiernbrie 1979

tatH

efectu I indirc2rii

prop r ii agrlnzu

uti Ie de pe platforms

principaie,a

sin ei , a grinziide

irinare,

de

belul 1.

'

60

61

)
. Tabelul I
:

Coeliclentl

I

' Deschlderea grinzii 12 6 ·1 1
1,03 1,02 1,05 1,04

de ruiare (m) 15

I

18
1,07

~l

1,06

~:

1,05

1,06

Efectul slabiri lor din zona tntinsa se ia ill' consider are conform STAS 10108io-78 , puncteJe 6.1.1 sau 6.1.2 pentru elementele solicitate la intindere axiala, respectiv punctuJ 7.1.1 al aceluiasi standard pentru elementele solicitate la tncovoiere,

daca:

La grlnztle de rulare continue, trebuie sa se iinaseama de efedul deplasari lor vert icale ale reazernelor asupra sol icitari lor.

• Ca1culul la oboseala
la startle limita de rezistenta, de ~i de detormatitvlaelementele ansamblului cailor de TUlare pentrupodurile din grupeJe de Iunctlonare III, IV ~i V se va face ~i calculul la starea Hmita de oboseala. In acest scop se reiau toate verificarile

.

c
in care:

= .1 E Ix.

i'

> 0,05

i .5. stabilitate

In aiara de calculul

(t}

I L1- este deplasarea vertlcala a reazemului in mm (includnd efectele detormarlfstructurti de sutlnere, .tasacu ~i 'rotiriifundatiei), produsa de 0 forta vertlcala de N/mrn2;,
1 N apticata deasupra .reazemului : modulul de elasticitate ale otelului'
'

tiu.ni"

eforturile unitare pentru tncarcarile luate in conformltate eu prevederile punctului 18.2. al aceluiasi standard.

dar multiplielnd reztstentele de calcul eueoeficientul ., deterrninat conform STAS 10108/0~78, capitolul 18 ~i calcultnd

de rezistenta

conform

prezentelor

instruc-

EI., -

, ega I eu

210000

"

Legatura cu alte pre5Criptii
1.6. La proiectarea ansamblului caller-de tulare din otel, se vor respecta ~i prevederiIe urmatoarelor 'standarde: . , ,STAS 6911-80 "ConstructH .lndustriale. Cai de rulare !?i
opritori

rn raport cu axa proprie .orizontala,

mornentul

de inertie brut al sectiunll grlnzl! principale in rom; deschiderea grinzfi in mm.

clnd c 0,05, se poate neglija cfedul depla'i.1rii reazemelor asupra sol icitarilor. In ceea ce priveste Iortele orizontale transrnise de rotile instalatiilor de ridicat asupra cati de rulare.se consldera caasupra ansamblululcail pot actlona fie numai Iortele longitudinale .cu valorile maxi me, fie numai cele transversale eu valorile maxime, .dar 'nici~

In cazul

-<

pentru .poduri rulante
macaralelor
~j

~i macarale":

, ,:'Iareaie

-

STAS 8018·80 .Constructii pentru sustinerea cailor de ru-

podurtlor rulante,

Prescrtptii generate".

. Sevor respect a de asemenea toate prescriptiile tehnice in vi, .goare care contin prevederi ce pot interveni la proiectarea ansambJului caller de rulare din otel.
(

odata sirnultan.

Detenninarea caracterisUcilorgeometrice transversale

ale sectlunll '

1.4. La determinarea caracteristicilor geometrlce 'neteaie sectiunll transversale, se adniite sa,. se neglijezeslabirile tiitpii compri mate datorite gauri lor pentru suruburlle care fixe~za~ina.

t;AI DE RULARE LA CARE INSTALA'fULE DE RIDlCAT CUlCULA PE ~Im ,'MONTATE PE TAl1PILE SUPERIOARE ALE GRINZILOR DE iRJVLMm, CU GR'INZI DE, ~RrlNMtE
2.1. La calculul grinzilor de frtnare (cu inima plina sau eu 'zabrele) se vor Jua in -considerare attt solicitarile care apar din actiunea podurllor rulante, cit ~i ineovoierea produsa de tncarcarHe verticale de pe platforma de clrculatie, 63

62

i

(4) .....
,-;'." :1.;.,

in care: este ,momentul de tncovoiere din grinda de frinare, produs de fortele orizontale transversale pe direct! a cai i; - modulul rezlstenta net al fibrei extreme superioare tn raport ell axa proprie orizontala a sectiunii grinzii principale: . - modulul de rezistenta net al grinzii de frtnare (compusa din inima orizontala, talpa superioara a grinzii de frinare) in raport eu axa proprie verticala.

'J

,I

• !

de

== --='\;;;ylntuire, " inferioora.·
F/G.1
v

fbJ

/

.La slructura din figura. 1 a, .se va tine seama de faptul tal. pa superioara a grinzii .securrdareeste ~italpa agrinzii deIrtnare
'"

ca

OBSERVATIE: Wlifl se calculeaza pentru acea fibra a tiilpii superioare a I grlnzll prlnclpale care este ceamai sollcltata din.momentul Mil'

Grinda princlpala

en inirna

plina' se (2)

Verificarea efortului unitar normal grinda de frinare se executa eu zabrele,

in talpa superioara, se face cu relatiile:

cind

face cu relatia:
in care: Neste M..

2.2. Verificarea

efortului
a=- N A~

unitar

normal In talpa inferioara

a=~+_!i_~R
w:rnl

Atn

(5)
(6)

+ --_"",R M" ~
WXfl2

~ =2!:_

wrenl

+~ +~ ~1,1 R Atn Wytn

in care: Iorja axiala produsade actiunea Iorteloe longitudinale date de podurile rulante; - momentul de incovoiere in raportcu axa proprieorizontala, din actiunea iortelor verticale ~i a celor N, este forta axiala din' talpa superioara a grinzii principale (considerata ca talpa a grinzii de frinare cu zabrele), produsa de Iortele orizontale transversale pe directia caii ; , momentul de incovciere locala a talpii superioare, din actiunea Iorjelor orlzontale transversale pe directia caii ; .. aria neta a talpii superioare a grinzii principale; modulul de rezlstenta net al talpil superioare in raport cu axa proprie verticala .a sectiunii grin~ii.

, I'

~·i
}

I
~'

A,,'
W x"2

-

in raport cu axa propr ie orizontala a sectiunii grinzii principale; ',,".' I R ~ reztstenta de calcul, conform, STAS 10108/0.-78. . Verifiearea efortului unitar normal in talpa superioara, cind grinda de frtnare se executa eu ini rna plina, se face cu relatii Ie:
(3)

lortg~t1idinale;' ' aria neta a sectiuniigrinzii principale ; modulul de rezistenta net al fibrei extreme inferioare

·M 1/1

:11

..

~'

~

AlII

WYIII

OBSERVATII : '1. Pentru verificarea eu relatia (5), podurile rulante se considera asezate in pozltla care da valoarea maxima a lui Mx, iar pentru veriflcarea ell relajla (6) se considera in pczl [ia care d1i valoarea maxima a lui Mill; valorile Mz ~i N, aferente acestel pozltll slnt in general diferite de M:z;~i N, din relatla (5).

64

65

)
2. In cazul cind zabrelele grinzli de frinare stnt centrate In axa tiilpii superioare a grinzti prineipale, mornentele Myt se pot ealcula eu relatiile aproximative:

Iyti

MII!1=
pentru

_--

Ha

M

5
de frtnare, Ha

(7)
respectlv

1

= (N ~ -

N 1) e I

~+...!!2
a1

a1 I
as

(9)

sectiunea ~ la rnljlocul unui panou al grinzii
MlIt2=---

,1yl2
Ms = (N1
_

7

, ,(8)

N,.) e
, 11111

pentru

sectiunea din dreptul H este Iorta orizontala

~

unui nod al grinzii de frinare, in care:
transrnisa de roata podului rulant : doua noduri consecutive aJegrinzii de frinare.

+ illla
a:a

aa

(10)

a1

a

_

dlstanta

dintre

este Iorta axlala dtnpanoul de talpa din sttnga nodului

considera t ;

e
az
IYIl

-

idem pentru panoul de talpa din dreapta; exeentricitatea cu caresint prinse zabrelele In nod; lungimea panoului din stlnga nodulu!; , idem pentru panoul din dreapta; rnomentul

axa propria

lyts

_

vertlcala, \tn panoul din sttnga nodului; idem pentru panoul din dreapta. '
sint eeJe

deinertie

brut

al taJpii

superioare

1n raport

cu

0/
al Ixfl

/

Sensurile pazitive pentru Iorjele axiale ~i momenta La .mljlocul lungirnll panoului dintre nodurile t ~i

(a)

. ·t"t'·1 I excen t net a t or are va oarea

Mei

+2'M '+1
I,

i+1, momentul

(fig.

2.c.),

'

din figutii. datorit

~j

trebuie'

adunat
MYI. '

I

02-

cu semnul sau)a momentul MlIll dat de relatla (7), pentru a se objine De asem~nea, III dreptul nodurilor se va face suprapunerea intre momentul sau Me ~1 momen~u! MYIa dat de relatia (8). ,1
021!'Jl]U+1

M

• ,Ixt2

. 2.3. In cazul cind grinda de frinare se executa eu zabrele iar dis~ant~ dintre ~ol1a. n~duri consecutive ale acesteia 'la talp~ sup~~lOara a grinzn principals este mal mare decit valoarea prescrisa In STAS 10108/0-78, punctul 7.2.1, trebuie verlflcata stab.ilitatea generals a grinzii principale eu inirna plina :
_1_

/
~/ (b)

"",
'~

'il91

(M'" +.!:!1.) ~ W ,A,
X1

R

(II) (12)

(c)

Fig. 2 3. Daciiprinproiect se prevede prinderea excentrlca a zabrerelor grinzii de Irrnare fata de axa tiilpii superioare a grinzl! prlnclpale (fig. 2 a), mornentele
supJimentare care apar intr-un nod aarecare pot Ii determinate cu relatiile aproximative : din cauza

_1

in care:
Mz• N,

'PUI

[(_,Mx

W~l

+~) + ~] -< 1,IR
Aj
,Wyl

de tncovoiere excentrlcltatl

acestei

au in relatia

(11) aceleasi valori (12) aceleasi valor! ca (6);

In

ca in (5), iar, in 6..7

66

t

)

'.
,.

A, W,;:] ,

Will

-

aceleasi caracteristici geometrice ca ~i A~, W xill ~i W ylll de la punctul 2.2 al instruct! un iIor, dar calculate pentru sectiunea

reprezinta

I

'( • r.

ex Mxl (1---

~. it

I'. . 'I'

.

N

1

bruta: .
talpa

.

A !SEx,

W:I;I

~

'

R. R

(14)

'Pn-·

coeilclentul

bilitB.tii generale a grinzii, in functie de

care tine seama de pierderea conform

superioara,
All'

al standardului

susmentionat.

STAS 10108/0-78, calculat ca la punctul 7.2.4.

determinat pentru

sta-

_!!_
~~A

+.
(.

c~

Mxl

in care:
Neste

1---)aE~ A

N

+ W:tt

My ~ 1,1
W
y

~

(15)

Data in talpa inier ioara a grinzii principale .apar eforturi unitare de compresiune (de exemplu Ia 0 grlnda continua), iar distanta dintre legaturile transversale ale aeestei talpl este mal mare declt valoarea prescrisa in STAS 10108/0~78, punctul 7.2.1, atunci indiferent daca grinda de frinare este eu intma plina sau cu za· brele, se face ~i verificarea:

Mzt
Mil

-

A
L J' ,

actiunea Iorjelor orizontale: . -:- aria bruta a talplt superioare;
~

-

Iorta axiala de compresiune din talpa superioara a grinzii principale ; ., . mornentul de tncovoiere 'locala a talpii superloare, din actiunea Iortelor verticale; momentul de incovoiere din grinda de frtnare, din

E: +
!pA

M:I;.
!jlg~

WX2

~.

R

(13)

tn care:

N are aceeasi valoare ca in relatia (2); W"2 este' analog eu W"'lia din relatia (2), dar . sectlunea bruta ;
'P coeficientul
10108/0·78,

se refera la

cesta este comprimata}:
CPg2 -

de fIambaj, deterrninat conform STAS punctul 6.2.1 (luind in considerare. raza de inerjie a intregii sectiuni a grinzii principale in raport cu. axa propria verticala, iar lungimea de flam baj egala cu distanta dintre legaturile transversale care IixeazaLalpa inier ioara in zona in care a-

modulul de reztstenta brut al talpi! superioare in raport eu axa .proprie orizontala: ./. WII - modulul de rezistenta brut al grinzii de frinare (cornpusa din inima orizontala, talpa superioara a grinzli principaJe si cealalta talpa a grinzii de frtnare), tn raport cu axa proprie verticala: modulul W" se calculeaza pentru aeea fibra a talpl! superioare care este cea mai solicitata din momentul Mil; !Px- coeficientul de flambaj 81 Vilpii superioare In. raport .. cu axa proprie orizontala, conform STAS 10108178, I punctul ,6.2.1 ; ex, aEz - conform STAS 1010810-78,punctul 8.2. Wze
OBSERVATIE - Wy se calculeaza pentru acea fibra a talplt superioare a grinzii principaJe care este cea mai sollcltata din momentul My., .

..

coeficientul care tine seama de pierderea stabilitatll generale a grinzii, determinat pentru talpa inferioara conform STAS l0108(O~78, punctul 7.2.4.

rificarea se face
'I'

In cazul ctnd si grinda de frinare se executa eu zabrele

ell

relatiile:·

.'

'

ve-

_!!_

+
tpg

ex

MXI

Grinda prlnclpala ell zabrele

.

,1:P.4

(1 -

A

:EJ
.

~R
WZ! .

(16)
~ 1,lR

2.4. In cazul clnd grinda principala se executa ell zabrele, jar grinda de frinare cu Inirna plina, se verifica stabilitatea talpii superioare eu relatiile: . 68

(17)

69

1

>

)
in care:

N, Mxt au .aceleasi valor! ca in relatiile ·(14) ~i (15);
Mill -

rifica in conforrnitate

de la punctul 2.2, a1 instructiunilor. Stabilitateagenerala se vecu STAS 10108/0·78, punctele 7.2.2 ~i 7.2.3.

, Wilt

-

. rp -

este momentul de incovoiere locals a talpil superioare a grinzii principale din actiunea Iortelor orizontale transversale pe directia caii ~i care se determina ca la punctul 2.2 al lnstructiunilor ; modulul de rezistenta al talpii superioare a grinzii principale in rap art eu axa proprie verticalat coeficientul minim de flamba] al talpii superioare, determinat conform STAS 10108/0-78, punctul 6.2',1 ; coeficientul cafe tine searna de pierderea stabilitatii general a talpii superioare, determinat conform STAS 10108/0-78, punctul 8..2.; ., conform STAS 10108/0-78, punctul 8.2.

tia (4) din Instructiuni; WII!l se la. m~du.lul de rezi~~enta net a~ .t~Ip'ii supertoare in. rapod eu axa propne verhcala, iar [a verificarea stabilitatii generale W II se ia modulul de rezistenja brut al aceleiasi talpi, .

qBSERV:AT.JE. - .La .verificarea efortului unitar din talpa superioara ctr rela.

Orinda de rulare

eu sectlune

Inchlsa

(cheson)

'PII -

. OBSERVATII:.

3.2. Grinzlle de tulare cheson se executa de regula eu sina a~ezata. la, mijl~ul distantei dintre inirni (fig. 3). Pe cit posibil, dimensiuni le b ~1 h se vor alege astfel tncrt conform ST AS 10108/0-78 punctul 7.2.1, nu fie necesara verificarea stabilitajii generate. 3.~, Verificarea ef.~rturilo~ unitare norrnale tn colturile ches?J1uIUl se face cu relatiile (2) ~l (3) de la punctul.2.2 al instructiunilor, precum ~i cu urrnatoarele relatii :

sa

(j=~+~~
w:tnl
'Wx1I2Wllns

I. Indiferent daca grinda de frinare se executa eu inimap lina sau ell zabrele, la ealculul rnornentelor M:tlo trebuie sa se tina searna de contlnuitatea talpl! super!oare, de eiectul deplasarllor verticale ale nodurtlor aeestei talpi, precum ~i de efectul unor eventuale prinderi excentriceale zabrelelor In no'durile tiiJpii. superloare, previizute prin proiect (fig. 2 b). 2. Pentru verificiirile eu relatille (14).... (17), podurile rulantese consldera asezate aUt in positla care da valoarea maxima a lui M:d (N, My ~1 Myl lutnd valori aferente acestei poz;itii) cit sl in poaitia care da valoarea maxima a lui N (in care caz M:d, Mil ~i Myt iau valori alerente acestei pozijtl). In situatia cind grlnda de frtnare este cu zabrele ~i nodurile ei cotncld ell cele ale talpii superloare a grinzii princlpale (ceea ce reprezinta eazul curent), Myl care intervine in relatia (17) ia'valoarea maxima pentru aceeasi pozi1ie a convotului ca ~i M:tt, . I

wYn1
"".

l,1R l,lR

(18) (19)

MM' cr=~+--Y-~

in care:
W~nl

~i WZ1I2
-

W 1/111
W 1/fJ'J

:-

3b, 3c).

tn raport.cu axa .proprie verticala, calculat pentru fibrele extreme superioare 1 ;;i 1~ (fig. 3b, 3c); idem pentru fibrele extreme inferioare 2 ~i 2' (fig.
ini(20)

au semntftcatta din relatiile (2) si (3); modulul de rezistenta net al sectiunii grinzii

CAr. DE RUI.:ARE LA CARE INSTAillATIILE DE RIDICAT CIRCULAPE 9INE MONTATE PE TALPILE SUPERIOARE ALE GRINZILOR DE RULARE, CU GRLNZI DE F1RINAlRE Grinda de rulare cu lnlrna plina ,

: 3.4. Verificarea efortului unitar echivalent la Iegaturlle milorchesonului cu Vilpile, se face cu relatia : .

In care:

If

Uira grinda de frlnare

'rT

este

3.1. Verificarea eiortului unitar normal in talpa inferioara se face cu relatia (2), iar in talpa superioara cu relatlile (3) ~i (4) 70 .

cala Til (lutnd inirnii 2 ts);

10108/0· 78, punctul

efortul

. unitar

. tangential

ca1culat de lunecare

conform dublul

STAS grosimii

ca latime

7.1.1.. din forta taietoare

verti-

,)

)

~!:::;":'J'.'~
!"

'.' efortul unitar tangential calculat conform STAS 10108/ . 0.-78, punctul 9.2, din momentul de rasucire, care solidta sectiunea grinzii ; efort~l unitar normal la marginea eea mai dspartata a ini mii, care se calculeaza eu relatia :

0'=

Mz• y
l:ttl'

+-___;~-1

My (2 + t3)'
C

(21)

11'1

.-

in care:

M:.;, Mil au aceeasi semnificatie ca tn relatiile y -

(2), (3) ~i (4) de la punctul 2.2, al instructiun! lor;

dlstanta de la axa x-x a sectiunii grinzii pina la marginea cea mai departata a inirnii (de regula distanta h2• fig. 3b); momentele de inertie nete ale sectiunii grinzi! in raport cu axele proprii x-x ~i respectiv y-y. de rasucire C
(22)

Ie«,

[fin

-

Distanta hi, care defineste pozitia centrului al sectiunii ehesonului, este data de realatia: h
1

=

0:1 0:3

b! b2

+ +

OCt bh 0:,

bh

+6h + 12 hE
Z

h

in care:
.
(X2 (XI =

····2~
ts
I

+

1

+.!!.
. tl

(23)

9~tl

3 iL
t,

(24)
(25) (26)

~h Cind tt = t2• rezu 1ta hJ. = -'

2

3.5. Verifiearea starli de eiorturi la mijlocul latimii talpii superioare trebuie Hkuta in Iunctie de modul de rezemare a acesteia. In cazuI clnd talpa superioara este rezemata pe diafragme (fig. 3 b); pe linga eiorturile unitare ~. . longitudinale din solicitaa

'2

73

)
rea generals a grinzii cheson, mai apar din incovoierea locala a talpii superioare eforturile unitare 0"61 (paralele eu directia inimilor) ~i 0"82 (paralele eu directia talpilor). Verifi.carea eiortului unitar echivalent se face in punetul situat la rnijlocul distantei dintre inirnl si la mijlocul distantei dintre doua diafragme consecutive. tn care:

)

peste
al
-

forta verticals
distanta dintre talpii

transmisa
diafragme superioare ;

de roata podului
(fig. 3 a);

rulant ;

t]

--: grosimea
momentul

(27) . in care:

.I, -

al sinei in raport eu axa crizontala a acesteia xa-xs (fig. 3b, 3c); de inertie coeiicientii
(X

proprie

I

kl! k2,- kg 13 punctul
ca in relatiile 2.2 al instructiunilor ; 3.4; (2) ~i (3) de Parametrul

care _se iau din tabelele

2, 3 ~i 4. a1th ctnd

. N, M"" An au aceeasi semnificatie
I an
y
-

ca la punctul

-

ia valoarea hI in sectiunils din cimp ale grinztlor de tulare (simplu rezemate sau continue), respectiv va_Ioarea (hI tt) in zonele de reazem ale grlnzilor con-

-tinue.
aI'

+

b .:;;a1• respectiv b/a, ctnd b> a1, In tab~lele ,3 ~i 4'A pararnetrul tXl are valoarea ao/h ctnd b .(; a1• respechv b 0/a1 cmd b al; parametrul ~1 are valoarea ?'o~b ~t~d b ~ a!, resp_ectiv ao!a1__ind c b ~ ai' Marimea bo reprezm!a latlme~ smei la mvelul talpii su-

din tabelele

2, 3 ~i 4 are valoarea

>

perioare,

iar ao se ea1culeaza

cu relatia:

ao = 2h()
0'11

+ 50

mm

(32)

Cind b ~

si

O"Hl

se calculeaza.cu

relatiile:

tn care ho reprezlnta
{28}
IX

tnaltimea sinei (fig. 3).
Tabeful 2

I
-I

1,0
1

1,1 . 13,26

1.2

1,4

1,6

i,8

>2,0

(29) iar tn cazul ctnd b

kl

12.141

14,19

>a

I

15,56

I

16,45

I

16,98

I

17,31

1:

(30)

cr'l ~i cr'2 au tntotdeauna acelasi semn ~i anume sint eiorturi unitare de tntindere Ia nivelul inferior al talpii superioare (punctul 3 din figura 3 b) ~i de compresiune la nivelul superior al talpii superioare (punctul 4). .
I

rese
(31)

Efortul

unitar echivalentIa veriiica eu relatia:
O"eel>

mijlocul

Iatirni!

talpii

superioa-

=

V(cr +

0'11)2

+

O'I~ -

(cr+

O'I~) 0'12 .:;; 1,15R

(33)
75

74

J

)

to

0 --. -----1

00

IN

¢

-:to

~...
<:I

or
o_
C'l '<to

II

S!. 0
'<t'

8 0'>
0

00 C'l

~
0

o

II ~

II ~

.c:.
N

A
<.> ""
=:I

0

:; ..... ;::

t!

II

II m;
C'l

en .....

C'l
\l:)

?£ OS q ..... "" o'
to

..
;::
IV

0

...t

... c..

en,

II... II .... II

u:; C'l !:: ..... ~ ..... ..... ~ ~
Q() <::)

q
0

o
1/
1$ c:<:l..

..:<

II...

....

~00.

00

.~ 0

,'.

3.6. In cazul cind dedesubtul talpli superioare se Iixeaza 0 grinda longitudinala a~ezata in dreptul sinel (fig. 3 e)"~i solidarizeaza cu talpa .superioara a grinzii priricipale astfel tnctt sa nu existe lunecari tntre cele dona elemente,calculul eforturilor unitare (1 ~i 'r ~i al sagetilor se va face tn ipoteza ca. grinda longitudinala este inclusa in sectiurtea generals a grinzii principale. . Separat de aceasta, se calculeaza eforturile unitare normale O'n. longitudinale care apar in sectiunea grinzii longitudinale, considertnd-o ca pe 0 grinda continuade deschidere a1 (fig. 3 a), rezemata pe diafragme ~i incarcata ell Iorta PI' calculata cu relatia:. .
(34)

.....

..:<

0

8
I

'11

~

~.

Cf':
.C'l

~ ..... ..... ~. <5

~ .....
0

'<t'

.tn care:

,0
<;';I.

II...

s .....
C'l

.M•

==: <:'I .....
lQ

_
0

.......

.c:.

... VI
<:I

11 c..
.......
0.

..
::r

C'l

o

.n:

II

"" .. ....
v
::l OJ

's N

- II.. II
""'.
t:I

I, ~II ~
to.
0

11 estemomentul de inerjie al sectlunii active a grinzii Iongitudinale (care se presupune .a fi cea din figura 3 d). in raport cu axa ei proprie orizontala Xl - Xl; I, - momentul de inertie at sinei (v. punctul 3.5 al instruc[iunilor), '

00 C'I 00

~

... 0
11

0

60
00

i8 r-

In pllnct~le.4 ~i 5 ale sectiunii transversale se face ver(ficarea:
(35)

;=: .....
.....
"<!' C'I':l

<n.
C'I

00

0.

8
~
0

in care:
(1 se calculeaza cu relatia (27) de la punetul 3.5 al instructiunilor, .unde pentru y s~ introduc valorile corespunzatoare punctelor 4 ~i 5; . (111 Ia una dintrevalorile:

0

c

.q.

II ~

o
II
<:!J..

..

8
cu

:g
5

~

0-

..

en..
0

...

.-.
C'I

C'I. ~ .....

C'I ...,. 1i8

o.

m":

~ II

t--

to

<5 <5
\l:)

t--to

..q
0

O':l

...

....

0"1

==-,W,,/1I1

M~

(36)

)

.....
II

q
IJ

0
<!l. C'l

"<!'

-a
II at

It...

<.0 to 0'>

<5 0 <5

to -:to C'I 00 . r--

respectiv
(37)
j

...
.......
N 00 C'I

~. .....

...,.

<:>
0
0>.

0
to

76

I:S

...

<6 0 0

""

dupa cum verificarea se face- in punctul 4 sau 5. M~ momentul de tncovolere locala din longitudlnala:

grinda
77

)
W~fI!; -

,
cum ~i

.

rnodulele de rezistenta nete ale sectiunii din figura 3 d. calculate pentru punctele 4 ~i 5,

3.7. Diafragmele (fig. 3 b), respectiv traversele (f!g. 3 c), .pr~~ prinderile ~cestora, t_:eb_!lleverificate la reactiunea gnnzn continue de deschidere a1, mcarcate ~u fortele P. 3.8. Sina de rulare se calculeaza ca 0 grinda continua de descu forjele

ternul de axe pr.oprii ale grinzii. OBSERVATIE - In cazul clnd grinda este suspendata prin tiranti, sau daca
lipsesc fortele orizontale transversale pe dlrec[ia caii, Mil =

. x, y .

eoordonatele

punctului

unde se calculeaza

e , in sis-

o.

Tn talpa inferioara, -tn dreptul inimit sau l' din figura 4) se face verificarea :
c.tec1l.

profHului' (punctul
~ 1.15R

1

chidere 'a1 tncarcata

PSI calculate
Is 11+18

eu relatia :

' (38) iar inifibrele

p:_
4-

=Vr:;~ ,

+ (r:; + cr')ll_O'z
talpii

(0'

+ r:;')

(42)
2 ~i 21

in care 11 se deterrnina ell relatia :
as!!l I = __ 1_1
1

din figura 9).
, (39)
';',

de la marginile

inferioare

(punctele

k b2
1

Calculul m = 1,1.

a + a"'~ mR (43) se face attt ell Mll = 0 si m = 1. cit ~i eu Mll =1= 0 ~i
, (44)

in cazul din figura 3 b. daca b ~ aIt respectiv

11 =,

a1

t~

kl

(40)

reprezinta eforturile unitare in punctele 1 (eu semnul
l ' (cu semnul v-), din'incovoierea

tot tn cazul din figura 3 b, dar pentru b a1; i~ cazul. di~ figura 3 c, (II are sernnificatia de .la punctul 3.6 al instructiunilor.

>-

talpii in planul xy;

+)

respectlv
(45)

4. GRINZI DE RULARE LA CARE INSTALATIILE RIDICAT CIRCULA PE TALPILE INFERIOARE

DE

sint eforturile unitare in planul y,z;

tot

.in I, respectiv o
" k3 P =±-t2
lIIerl

1', din Incovoierea talpii

4'.1. Efortul unitar normal In fibra extrema a talpi~ superi?are a grinziise veriiica ell relatia t3) de la punctul 2.2 al instructiunilor. Efortu1 unitar normallongitudinal intr-un punet oareeare al t alpii inferioare se calculeaza eu relatia:
e = MxY
lxn

(46)

sint eiorturile unitare in 2, respectiv 2', tot din Incovoierea talpii
in

+

Mil
Iyln

planul yz. P - fotta verticala transmisa de

0 roata

a instalatiei ;

X

(41)

'tmea t

-

gros'imea talpii la distanta!!"
-

in care: I
:<11

este momentul de inertie net al sectiunii

I
lItn

grinzii in raport eu axa proprie orizontala: . - mornentul de inertle Bet al sectiuni! talpil inferioare 'in rap art cu axa proprie verticala ;

tul

kl•

dintre planul superior al talpii inferioaie ~i fata inimii; k'l" k3 - coeiicientt care se determina in functie de rapor.b ;=c.

-:- grosimea talpl! la Intersectia

2

de la fata inirnil ;

(47) 79

78

)

)

W'
,

1> -

Gen.

modulele de rezistenta nete ale sectiunli din figura 3 d, calculate pentru punctele 4 ~i 5.

. x, y .

eoordonatele punctului unde se calculeaza temul de axe pr.oprii ale grinzii.

e , in sis-

3.7. Diafragmele (fig. 3 b), r~spect.i,:, traversele (f~g. 3 c), .pr~~ cum ~i prinderile ~cestora, t.:eb~le verificate 1a reactiunea grinzn continue de deschidere a1, incarcate ~u fortele P. 3.8. Sina de rulare se calculeaza ca 0 grinda continua de deschidere 'a1 lncarcata Cll fortele PBI calculate ell relatia: . p:_
a-

OBSERVATIE - In cazul cind grinda este suspendata prin tirant], lipsesc fortele orizontale transversale pe dlrec[ia di.ii, Mil =

o.

sau daca

Tn talpa inferioara, 'in dreptu1 inimii sau l' din figur a 4) se face veri fiearea :
~,

profilului ~ l,15R

(punctul

1

. C(ech

Is 11+18

=Va~
t

+ (cr + cr')ll·...:....
cr

0'",

(0'

+ 0')

(42) 2 ~i 2'
(43)

(38)

In care 11 se deterrnina

cu relajia :
aB t3 I =_1_1
1 ~

iar in ifibrele de 1a marginile din figura 9).
....
,

talpii

inferioare

(punctele

+ a"'~

mR

b2

. (39)

in cazul din figura 3 b, daca b ::;;;, respectiv au
a1 t~ 11 =, kl

'.

Calculul se face attt eu· Mll = 0 ~i m = 1. cit ~i eu Mll =1= 0 ~i m = 1,1. . (44) respectiv

(40)

tot in cazul din figura 3 b, dar pentru b a1; i~ cazu1. di~ figura 3 c, are semnificatia de .la punctul 3.6 a1 instructiunilor.

(1

>-

reprezinta eforturile unitare in punctele 1 (cu semnul }' (cu semnu1 -'-), din'ineovoierea talpii in planul xy;

+)

(45) slnt eforturile unitare tot .in 1, respectiv 1', din lncovolerea talpii in planuI y,z;
o
.. ,
,

4. GRINZI DE RULARE LA CARE INSTALATIlLE

RIDICAT CIRCULA PE TALPILE

INFERIOARE

DE

"

4'.1. Efortul unitar normal _fn fibra extrema a taIpi~ superi?are a grinziise verifica cu relatia ~3) d~ la I:,unetul 2.2 a1 instructiunilor. Efortul unitar normal longitudinal intr-un punct oarecare al talpii inferioare secalculeaza eu relatia: a = MxY
irr;n

ks P =±-t2
merl

(46)

stnt eforturile unitare tn 2, respectiv 2', tot din incovolerea talpii

+

Mil
[!fIn

in planul yz. P - forta verticala transmisa de Q roata a Instalatiel ;

X

(41)

'tmeat

grosimea t~ilpii la distanta'!:' de la fata inirnil ;

in care: I
",n

I
uln

este momentul de inertie net cu axa proprie orizontala - rnornentul de inertie Bet in raport cu axa proprie

al sectiunii grinzii in raport ; . a1 sectiunil talpfi inferioare verticala ;

tul

dintre planul superior al talpii inferioara ~i fata inimii; k1• k?,. k3 - coeiicientt care se deterrnina in functie de rapor-

-:- grosimea talpii la lntersectia

"

2

~=c.

.b

(47)
79

78

b

lnimii ; . , kI = 1,248-0,274 ~ 2,571 ~II 'ks = 0,424--0,156 ; 0,738 ;1 ka = -3,664+6,604 ~ 0,atJ2 ;1

c

distanta de la marginea talpii inferioare la fata inimii; -:- dlstanta dintre punctul de aplicatie a1 fortei P ~i fata
-

+ +

+

(48) (49) (50)'

0'

.

__

OBSERVATII:
t
._"

:;,....

'"

1. Pentru l; ~ O,53a., se ia ks =- O. . 2. Verihearea eu relatla (42) se face In punctul 1 sau l' . ~i anurne acolo unde «(I rezultade semn contrar lui O'a;. ',' , 3. Pentru profile laminate I conformSTAS 565·71. valorile t ~i tm«J stnt date in tabelul 5..... ,",

+(

1

)

Tabelul 5
Denumirea .J 8 prof!lului

,..-"--

I
o

·t
_.'---1--t"

I

I

mm
7,10
8,24 9,37

t

I

mm

tm6d
5,77

I

-r t.

10 12 14 16 18 20 24
28 30

6,64

22 26
32
36

11,65 12,79 13,93 15,06 17,40

10,51

8,40 9,28 '10,16

7,52

16,20 18,66

H,04 . 11,92 12,80 13,77
14,85 15,82 16,90
\ .

.1,
~

.. .~

--.-.----

--

..

s,
_""

40

19,82 21,08 23,60

26,02

19,05 21,10

"'tl "'" ...._

Verificarea stabilitiiJii

generate

L._,_._.

I

4.2. Verlflcarea stabilitatii generale se face cu relatiile date in STAS 10108/0·78, punctele 7.2.2. ~i 7.2.3, ell mentiunea ca la determinarea coeilcientului <p, trebuie sa se tina seama de conditi ile reale de rezemare (situatia la care se referii standardul - cea a unor rezemari care impi¢ica rotirea din riisucire ~i deplasarea laterala a grinzii - fiind dilerttade cea a suspendarii prin tirant i).

81

5. INDICATII

CONSTRUCTIVE

Principii generale de alcatuire 5.1. Structura spatiala a ansamblului caii d~ rulare are de regula alcatuirea din figura 1 a pe sirurile marginale de sttlpl , respectiv din figura 1 b pe siruri le intermediare. Structura din. figura 5, la care talpa exterioara a grtnzfi de frinare este rezernata in directie verticals pe sttlpii peretilor halei (deplasarile orizontale ale talpii fiind libere), este utilizabila numai la caile de rulare ·pentru podurile din grupeJede functionar e I ~i II. ~, In cazul traveller ptna la 6 ill inclusiv, se poate renunta la rezemarea pe sttlpii peretilor, daca talpa exterioara a grinzii de Irinare este un prcfil U sau I; aceasta structura se poate adopta indiferent de grupa de: functlonare a podurilor. Structura eu 0 singura grinda de rulare fara grinda de frinare, este indicata la deschideri ~i incarcar! nu prea marl, precum ~i la grinzile la care instalatiile de ridicat circula pe talpa inferioara. ..\

Structura cu grinzi eheson bine justificate.

va fi adoptata

numai

in cazuri

Grinzi ell lnlma plina ~l 'grinzi cheson . 5.2. Pentru grinzile principale cu inirna plina se va adopta pe cit posibil solutia de grinzi I sudate, avind fiecare talpa fermata din cite 0 singura platbanda, AUt in eazul gr inz ilor cu inima plina cit si a grinzilor cheson, adaptarea sectiunilor la variatia sclicitarflor se va face de preferinta pr.in modificarea Iatirnii talpilor cu 0 panta de eel mult 1 : 5 (fig. 6 a) ~i la nevoie prin modificarea ip.altimii (fig. 6 b)\ tnlungul grinzii, in care caz se recomanda rapoartele: 0,4 -,.;\ h, h

~ 1,0

(51) (52)

O, 1 :c(!!...l ~ 0,2.5 "'" notatii le fiind cele din figura 6.

-

- -.------=->1) ------/J
I.

/

/

/

/

/

/

/

[a)

'.

.hT--l.L i-~l
L
a

.l___'_

J--L.-.-'

./

J

Dit
I
I
..... 83

FiG.5
82

(b)

FIG. 6

J

J

5.3. La grinzile de rulare destinate podurtlor din grupele de functionare III, IV ~i V, se vor lua ~i urmatoarele rnasuri ; a)' Pe portiunile unde efbrtul unitar longitudinal r;r din talpa tntinsa depaseste 0,6 R, nervurile de rigidizare transversale nu se vor suda de aeeasta. In zonele unde talpa inferloara este .intinsa se recomanda sa se procedeze conform detaliului din ,figura 7 a, iar tn zonele unde talpa superioara este intinsa, conform detaliului din figura 7 b, in care grosimea fururii reprezinta eel putin dublul grosimii rigidlzaril t-. iar latimea ei (masurata in lungul grinzii}, eea 5 t. La talpa superioara comprirnata, nervurile de rigidizare se sudeaza direct (fig. 7 e). , In toate eazurile, distanta pe orizontala de la marginea nervurii la rnarginea talpii superioare nu va depas! 50 mm; la nevole, nervura poate fi executata 'cu latime variabila. , b) Tn zonele de schimbare a panteitalpii inferioare (fig. 6 b), nervurile de rigidizare se prelungesc pina la aceasta talpa. Daca efortul unitar de tntindere din talpa Inierioara depaseste 0,6 R, se recomanda sa se aplice la aceasta talpa aceeasi solutie ca in figura 7 b, iar in caz contrar aceeasi solutie ca tn figura 7 c, e) La grinzile eheson de dimensiuni marf , se admite la nevole sudarea diafragmelor de talpa tntinsa, eu conditia utilizarii unor cordoane de grosime minima ~i a efectuarii unei verificarl la oboseala. d) Sudurile nervurilor de rigidizare pot fi situate una in dreptul celeilalte (fig. 7 d), numai dad! grosimea inimii este de. eel putin 8 mm. In caz contrar, se va interpune 0 placuta tntre inima ~i una dintre rigidizar! (fig. 7 e). e) Se va evita pe cit posibil sudarea unor (!Usee sau 'a altor piese pe talpa lnferioara tntinsa tn zonele unde (j depa~~te 0,6 'R. Acestea se vor fixa de preierinta pe nervurile de rigidizare transversale.. ' Grlnzi eu zabrele (grinzi prlnctpale, secundare , grinzi de Irinare , contravintuiri) ~ 5.4. La grinzlle eu zabrele sudate, toate barele vor fi centrate, pe cit posibil, dupa axele centrelor de greutate. Prin proiect .se pot prevedea descentrari in planele grinzilor eu zabrele in urmatoarele situajii :

(a)

(b)
\

tc )

fd)
Pig. 1

, te}

FiG,8

a) La talpile grinzilor pelncipale cu inirna plina, r:_odurile edntravtntuirilor orizcntale ell zabrele pot fi deseentrate in plan orizontal (fig, 2 a),dacii centrarea riguroasa a ziibr~lelor ar duce la solutll nerationale din punct de vedere constructiv. . b) La talpile superioare ale grinzil?r pri!lcipale cu zabrele, nodurile pot fi descentrate in plan vertical (fIg. 2 b); e) La talpile lniertoare ale grinzilor principale, preeum ~i la " ambele talpi ale celorlalte grinzi eu za~rele, in cazul in c~re seetiunea se modiiica in lungul barelor (flg. 8) se recomanda sa se fad centrarea dupa linia . e=-2

citar! locale care sa dud la ruperea prin oboseala (in primul rind, permita deform area axiala a rigidizarilor de reazem ale grinzilor de rulare, ca elect a reactiuni lor verticale ; In cazul structurilor eu grinzi simplu rezernate, mai este necesar ca ~i rotirea de incovoiere a fiecarei grinzi verticale ~i orizontale sa fie libera): • - sa fad posibila mont area fara· dificultate a grinzilor de rulare pe stilpi met alici sau din beton armat confectionat si mono' tati eu respectarea tolerantelor admise de prescriptitle tehnice tn. vigoare.

sa

OBSER,VATIE - La structurile eu grinzi simplu rezemate, grinzfle de rulare . trebuie sa fie prinse mtre ele astfel tncit Iortele longitudinale sa se transrnita direct de la 0 grindf -Ia alta pina la portalele de frinare, fara a sollcita prinderile grtnztlor de stilpi i curenti,

el

+ e2

(53) .'

in care, e1 ~i e2 definesc pozi ti ile centrelor de greutate ale eelor
doua sectiuni. . .. Alte descentrari pot Ii prevazute [ustificarii lor In serfs, , in proiect numat ell conditia. diii de rulare ~i prinderea

~ 5.5. Solutiile adopt ate pentru prinderea de st1\pl a ansamblului caii de rulare trebuie sa corespunda urrnatoarelor cerinte: . _ sa permita' preluarea tn cbuncconditli a reactiunilor verticale pozitive si negative, preeum ~i a celor,orizontale tran~versale pe directia-caii de rulare (de asemenea ~l a Iortelor oflzon~~le long itudinale la sttlpii din dreptul portalelor de frt?are), flln~ interzisa transmiterea oricareia din aceste forte prm ·~urubun grosolane solicltate la Iorfecare; . ~.. _ sa perrnita d~eformarea e}ementei.o:c ansafTlbI~l:l1 call de rulare tn cit mai bun a concordanta eu schema presupusa in calcule, ev ittndu-se ca tn urrna tmptedicar li unor deiormatii sa apara soli"_

Prinderea de stilpl a ansamblulu] slnei pe grinda de rulare

Prinderea sinei pe talpa superioara a grinzii de rulare trebuie respecte prevederile ST AS 6911-67 *i sa reziste la iortele orizontale prescrise in STAS.10101I2A2-78. . . Prinderea prin sudura a sinei, de talpa este perrnisa numai la grinzile de rulare pentru podurile din grupa. d_e Iunctionare I ~i capacitati de ridicare pina la 50 kN inclusiv. In toate celelalte cazur i trebuie se realizeze 0 prindere demontabila. La grinzile cheson eu sina asezata intre inimi ~i la care nu exista grind a longi tudinala sub ~ina (fig. 3 b) [oantele sinei se vor prevedea numai deasupra diafragmelor sau in irnediata apropiere a acestora, . , ' In anexele la prezentele instructiuni (prinse intr-un caiet exemplificativ elaborat de I.P,C.T,) protect nr. 5224/a stnt date unele detalii exempliHcative de prindere a grinzilor de rulare de sttlpi, precum ~i detalii de prindere a sinei pe grinda de rulare.

sa

sa

I

I', ...

!·'\~t·

II

• ,j!'."

ifi"

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful