GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PEDAGOGINJE ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA 2008./2009.

VRIJEME SADRŽAJ SUBJEKTI METODE I OBLICI

kolovoz rujan

1. Poslovi pripreme za ostvarenje školskog programa Analiza ostvarenja prethodnih planova i programa Izrada Godišnjeg plana i programa rada pedagoga škole Sudjelovanje u izradi kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole Izrada školskog preventivnog programa Utvrđivanje kalendara školskih aktivnosti Određivanje smjena i radnih prostora Utvrđivanje metodologije izvedbenog plana i programa Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada stručnih tijela škole Izrada plana nabave potrebnih nastavnih sredstava Izrada plana individualnog stručnog usavršavanja Izrada plana profesionalne orijentacije Pomoć učiteljima prilikom planiranja i programiranja nastavnog gradiva Ukupno planirano sati: 176

pedagoginja ravnateljica tajnica svi učitelji

analiza sadržaja analiza vremena planiranje programiranje razgovor konzultacije

2.Stručno pedagoški rad i suradnja s učenicima
ožujak travanj lipanj lipanj Formiranje komisije za upis djece u prvi razred osnovne škole Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu u prvi razred osnovne škole Formiranje odjela učenika prvog razreda pedagoginja učitelji prvih razreda pedagoginja članovi komisije

razgovor konzultacije analiza zdravstvene dokumentacije praćenje napredovanja učenika savjetovanje istraživanje potreba analiza sadržaja pedagoške radionice

lipanj

kolovoz rujan tijekom godine rujan

pedagoginja učitelji prvog razreda Formiranje odjela učenika 5. razreda pedagoginja, razrednici četvrtih razreda i razrednici 5.razreda Formiranje komisija za popravne ispite pedagoginja, predmetni nastavnici, ravnatelj Koordinacija rada komisije za popravne ispite pedagoginja, članovi komisije Raspoređivanje učenika koji ponavljaju razrede po pedagoginja, razrednim odjeljenjima roditelji i razrednici Prihvat i uključivanje učenika koji su promijenili školu pedagoginja, roditelji i razrednici Upoznavanje učenika s programima izvannastavnih pedagoginja i aktivnosti voditelji izvannastavnih aktivnosti Upoznavanje učenika s izbornim programima pedagoginja, razrednici

rujan

i

35

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika Organizacija zdravstvenog praćenja učenika pedagoginja Rad na zdravstvenom odgoju i kulturi ravnateljica veljača travanj travanj svibanj travanj ožujak. Rad s učenicima posebnih potreba Identifikacija učenika s posebnim potrebama Rad s novopridošlim učenicima razgovor Rad s odgojno zapuštenim učenicima Rad s učenicima koji imaju teškoće u učenju Rad s učenicima koji imaju probleme u ponašanju Rad s učenicima iz deficijentnih obitelji ili obitelji s problemtičnim odnosima Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh Opservacija i rad s djecom s teškoćama u razvoju pedagoginja roditelji svi učitelji djelatnici Centra za socijalni rad djelatnici školske prev. travanj tijekom godine razgovor rad po skupinama promatranje procjenjivanje upitnik.3. vanjski suradnici Ukupno planiranih sati: 160 2.1.tijekom godine tijekom godine tijekom godine listopad tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine voditelji izbornih p. interesa i motiva. školama – Upoznavanje s gospodarskim subjektima predstavnici srednjih škola Savjetodavna pomoć učenicima gospodarstvenici Provođenje ispitivanja radi profesionalne Zavod za zapošljavanje orijentacije Uspostavljanje i vođenje dokumentacije o učitelji profesionalnoj orijentaciji roditelji učenici Ukupno planirano sati: 80 2.2.Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika Održavanje predavanja za učenike Organizacija izložbi o zanimanjima i srednjim pedagoginja. vanjski suradnici Susret s razrednim odjelima pedagoginja. te pedagoginja i identifikacija učenika za dopunsku i dodatnu nastavu učitelji Osposbljavnje učenika za samostalan rad pedagoginja i pojedini učitelji. razrednici. pedag. Praćenje strukture korisnika. dokumentacija tijekom godine tijekom godine Razgovor praćenje 36 . medicine članovi Komisije za razvrstavnje djece rad po skupinama promatranje procjenjivanje pedagoške radionice Identifikacija darovitih učenika Ukupno planirano sati: 250 2. anketni listovi.

Skrb o higijeni i ekologiji odgojno obrazovnog okruženja Rad na humanizaciji međuljudskih odnosa Upoznavanje i praćenja uč.) Pomoć učiteljima – početnicima Rad u povjerenstvu za uvođenje pripravnika Individualni rad s učiteljima Neposredno praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa Priprema i sudjelovanje u radu učiteljskih vijeća. predavanja materijali. promatranje analiza valorizacija pedagoške radionice predavanja analiza teksta stručno usavršavanje Učitelji.pedagoški rad i suradnja s učiteljima Upoznavane učitelja s novim nastavnim planovima i programima Analiza i valorizacija ostvarivanja nastavnih planova i programa Osiguranje uvjeta za provođenje inovacija i neposredan rad na njihovom provođenju.tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom g. razrednih vijeća i stručnih aktiva Priprema potrebnih materijala za napredovanje učitelja Upoznavanje učitelja s poslovima profesionalne orijentacije Pomoć razrednicima u radu na prof. 37 . učitelja i roditelja Rad na povećanju kvalitete roditeljstva Ukupno planirano sati: 200 razrednici liječnici Zavoda javno zdravstvo djelatnici Centra socijalnu skrb predavanja za radionice za analiza sadržaja kolovoz siječanj lipanj tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine siječanj siječanj tijekom godine razgovor pedagoginja vanjski suradnici učitelji ravnateljica voditelji stručnih aktiva razrednici konzultacije praćenje . orijentaciji Mjesečno planiranje i programiranje Ukupno planirano sati: 260 4.. sat razrednika. analize. praćenju i vrednovanju Suradnja s razrednicima (planiranje. priprema) Individualni savjetodavni rad s roditeljima Održavanje roditeljskih sastanaka Priprema informativnih materijala za roditeljske sastanke Profesionalno informiranje roditelja Sudjelovanje u organizaciji zajedničkih druženja. soc. prilika Pomoć učenicima u ostvarivanju prava Ukupno planirano sati: 260 3.. Stručno – pedagoški rad i suradnja s roditeljima Utvrđivanje socio –ekonomskog statusa roditelja Uključivanje roditelja u nastavni proces (izbor. suradnja s roditeljima.. voditelji radnih grupa pedagoginja učitelji razrednici roditelji razgovor analiza izdavanje novina Učitelji. učenika. suradnici vanjski Radionice. Stručno.

Stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika tijekom godine tijekom godine tijekom godine 7.1. športskim društvima i klubovima Suradnja s Policijskom upravom Čakovec Ukupno: 70 pedagoginja ravnateljica ustanove s kojima ostvarujemo suradnju razgovor konzultacije praćenje 7.srpanj kolovoz tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine 5. Stručno – pedagoški rad i suradnja s Evaluacija Godišnjeg plana i programa prethodne školske godine Suradnja u izradi zaduženja učitelja Suradnja u praćenju kvalitete izvođenja nastave i drugih oblika izvannastavnih aktivnosti Zajednički preventivni i kurativni rad s učenicima Osiguravanje prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje kvalitetne nastave Suradnja u primjeni pedagoško – disciplinskih mjera ravanateljicom škole pedagoginja ravnateljica analiza dogovor uvid u dokumentaciju praćenje tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine Suradnja u organizaciji javne i kulturne djelatnosti škole Praćenje stručnog usavršavanja učitelja Suradnja u rješavanju tekućih problema Ukupno planirano sati: 91 6. ravnateljima i stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola Suradnja s vjerskim ustanovama Suradnja s izvanškolskim kulturno – prosvjetnim. Rad i suradnja s okruženjem škole Suradnja s Ministarstvom prosvjete i športa Suradnja sa Županijskim uredom za prosvjetu Suradnja sa socijalnim i zdravstvenim ustanovama Suradnja sa službom za zapošljavanje. Stručno usavršavanje učitelja Individualna pomoć nastavnicima u ostvarivanju planova usavršavanja Praćenje rada i pružanje pomoći pripravnicima Koordinaciji skupnog usavršavanja u školi i izvan nje pedagoginja ravnateljica učitelji razgovor konzultacije praćenje stručne literature 38 .

Planiranja. savjetovanje razgovor konzultacije Analize. konzultacije. Bibliotečno – informacijska djelatnost tijekom godine Prijedlog za nabavu stručne i druge literature tijekom godine Prijedlog za nabavu multimedijskih izvora znanja tijekom godine Izrada tematskih bibliografija tijekom godine Poticanje učenika i učitelja na korištenje literature tijekom godine Poticanje na razvijanje informatizacije škole Ukupno planirano sati: 40 pedagoginja ravnateljica knjižničarka tajnica učitelji razgovor analiza prikupljanje podataka svaki petak na kraju mjeseca siječanj lipanj siječanj lipanj tijekom godine tijekom godine tijekom godine rujan prosinac tijekom godine 9. roditelji Utvrđivanje eksternih utjecaja i njihova optimalizacija Utvrđivanje rang liste internih stručnih problema Izrada projekta Provođenje HNOS –a Ukupno: 240 39 . učitelji anketiranje.tijekom godine Održavanja predavanja i pedagoških radionica za učitelje Ukupno planirano sati: 75 7. statistička obrada. analiza rezultata analiza sadržaja istraživanje.2 Individualno stručno usavršavanje stručnih suradnika Izrada godišnjeg plana stručnog usavršavanja Praćenje i prorada stručne literature i periodike Sudjelovanje u skupnim usavršavanja izvan škole oblicima stručnog vanjski suradnici pedagoške radionice rujan tijekom godine tijekom godine pedagoginja vanjski suradnici tijekom godine Stručno – konzultativni rad sa stručnjacima Ukupno planirano sati: 90 8. Utvrđivanje mjera za unapređivanje rada Nastavak aktivnosti UNICEF –ovog projekta «Škole bez nasilja» Interna optimalizacija procesa odgojno – obrazovnog ciljeve pedagoginja ravnateljica učitelji analiza sadržaja prikupljanje podataka statistička obrada koordinator UNICEF-a. pedagoginja ravnateljica Učiteljsko vijeće Učitelji.2.1. Vrednovanje (tekuće) u odnosu na utvrđene Tjedne analize rada pedagoga Mjesečne analize rada pedagoga Polugodišnja analiza rada pedagoga Godišnja analiza rada pedagoga Polugodišnja analiza ostvarenja školskog programa Godišnja analiza ostvarenja školskog programa Ukupno planirano sati: 90 9.

dopisi. analiza situacije VRIJE ME SADRŽAJ 2.Ukupno radnih sati godišnje: 1760 Sati godišnjeg odmora: 240 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA SOCIJALNE PEDAGOGINJE ŠKOLE -ŠKOLSKA GODINA 2008./2009. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA Analiza ostvarenja prethodnih planova i programa Izrada godišnjeg plana i programa rada socijalnog pedagoga škole Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole Utvrđivanje kalendara školskih aktivnosti Određivanje smjena i radnih prostora Utvrđivanje metodologije izvedbenog plana i programa Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada stručnih tijela škole Izrada plana nabave potrebnih nastavnih sredstava Izrada plana individualnog stručnog usavršavanja Sudjelovanje u organizaciji nabave školskog pribora i udžbenika Ukupno planirano sati: 160 SUBJEKTI METODE OBLICI I INSTRUMENTI VRIJE ME kolovo z rujan pedagoginja ravnateljica tajnica svi učitelji analiza sadržaja analiza vremena planiranje programiranje razgovor konzultacije Razgovor.SADRŽAJ 1. ank 40 .Stručno pedagoški rad i suradnja s učenicima Formiranje komisije za upis djece u prvi razred osnovne škole Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu u prvi razred osnovne škole Formiranje odjela učenika prvog razreda Formiranje odjela učenika 5. pedagoginja učitelji prvih razreda pedagoginja članovi komisije učitelji prvog razgovor konzultacije analiza zdravstvene dokumentacije praćenje napredovanja učenika zdravstvena dokumentacija pedagoška dokumentacija razni informativni materijali. razreda Rad u Povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta SUBJEKTI METODE I OBLICI INSTRUMENTI ožujak travan j lipanj lipanj Tijeko m školsk e godin e rujan Raspoređivanje učenika koji ponavljaju razrede po razrednim odjeljenjima soc.

pedagoginja učitelji roditelji djelatnici Centra za socijalni rad djelatnici školske preventivne medicine članovi Komisije za razvrstavanj e djece razgovor rad po skupinama izvješća o uspjehu učenika promatranje procjenjivanje pedagoške radionice Individualni razgovor Skale procjena Ankete upitnici Opservacija i rad s djecom s teškoćama u razvoju 41 .1. interesa i motiva. Rad s učenicima s posebnim potrebama Identifikacija učenika s posebnim potrebama Rad s novodošlim učenicima SUBJEKTI METODE I OBLICI INSTRUMENTI VRIJE ME listopa d tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e Rad s odgojno zapuštenim učenicima Rad s učenicima koji imaju teškoće u učenju Rad s učenicima koji imaju poremećaje u ponašanju Rad s učenicima koji potječu iz obitelji kvalitativno i strukturalno poremećenih obitelji Rad s učenicima neuspjeh koji doživljavaju Soc.tijeko m godin e rujan rujan tijeko m godin e rujan tijeko m godin e tijeko m godin e Prihvat i uključivanje učenika koji su promijenili školu Upoznavanje učenika s programima izvannastavnih aktivnosti Upoznavanje učenika s izbornim programima Praćenje strukture korisnika. te identifikacija učenika za dopunsku i dodatnu nastavu Ispitivanje interesa učenika za izvannastavne aktivnosti Osposobljavanje učenika za samostalan rad Susret s razrednim odjelima razreda razrednici četvrtih razreda i razrednici 5. vanjski suradnici savjetovanje istraživanje potreba analiza sadržaja pedagoške radionice analiza Ukupno planiranih sati: 250 SADRŽAJ 2.razreda predmetni nastavnici ravnatelj voditelji izvannastavn ih aktivnosti voditelji izbornih p.

pedagoginja Vanjski suradnici Učitelji Ravnatelji voditelji stručnih aktiva razrednici Razrednici. praćenju i vrednovanju Suradnja s razrednicima (planiranje. analize. vanjski suradnici razgovor konzultacije praćenje promatranje analiza valorizacija pedagoške radionice predavanja analiza teksta stručno usavršavanje savjetodavni razgovor konzultacije stručni tretman učenika ankete bilješke zapisnici pedagoška dokumentacija razni informativn materijali stručna literatura VRIJEME SADRŽAJ 4. vanjski suradnici Razrednici. Priredbe radionice razgovor 42 .tijeko m godin e Identifikacija darovitih učenika Ukupno planirano sati: 350 VRIJEME kolovoz siječanj lipanj tijekom godine SADRŽAJ 3.. Stručno. pedagoginja Romski pomagači učitelji razrednici radionice stručna literatura informativni materijali Druženja... Stručno – pedagoški rad i suradnja s roditeljima Utvrđivanje socio –ekonomskog statusa roditelja Individualni savjetodavni rad s roditeljima Održavanje roditeljskih sastanaka SUBJEKTI METODE I OBLICI INSTRUMENTI soc. razrednih vijeća i stručnih aktiva Pomoć razrednicima u radu na prevenciji poremećaja u ponašanju Pomoć razrednicima u tretiranju učenika s problemima u ponašanju Ukupno planirano sati: 150 SUBJEKTI METODE I OBLICI INSTRUMENTI tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine Tijekom godine soc. sat razrednika. roditelji. suradnja s roditeljima.) Pomoć učiteljima – početnicima Rad u povjerenstvu za uvođenje pripravnika Individualni rad s učiteljima Neposredno praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa Priprema i sudjelovanje u radu učiteljskih vijeća.pedagoški rad i suradnja s učiteljima Upoznavanje novih učitelja s nastavnim planovima i programima-HNOS Analiza i valorizacija ostvarivanja nastavnih planova i programa Osiguranje uvjeta za provođenje inovacija i neposredan rad na njihovom provođenju.

Tijekom školske godine Rad s grupama roditelja Priprema informativnih materijala za roditeljske sastanke Sudjelovanje u organizaciji zajedničkih druženja. Stručno usavršavanje učitelja soc. Stručno – pedagoški rad i suradnja s ravnateljicom škole METODE I OBLICI INSTRUMENTI srpanj kolovoz tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine Evaluacija godišnjeg plana i programa prethodne školske godine Suradnja u izradi zaduženja učitelja Suradnja u praćenju kvalitete izvođenja nastave i drugih oblika izvannastavnih aktivnosti Zajednički preventivni i kurativni rad s učenicima Suradnja u primjeni pedagoško – disciplinskih mjera Suradnja u organizaciji javne i kulturne djelatnosti škole Praćenje stručnog usavršavanja učitelja Suradnja u rješavanju tekućih problema Ukupno planirano sati: 150 6. pedagoginja pedagoginja ravnateljica analiza dogovor uvid u dokumentaciju praćenje nastavni plan i program pedagoška dokumentacija pregled zaduženja učitelja soc.1. Stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika 6. pedagoginja pedagoginja razgovor konzultacije 43 . učenika. učitelja i roditelja Upućivanje roditelja na načine ostvarivanja prava Upućivanje roditelja na izvršavanje roditeljskih obveza roditelji socijalni radnici izdavanje novina analiza zakoni i propisi Ukupno planirano sati: 190 VRIJEM E SADRŽAJ SUBJEKTI 5.

pedagoginja pedagoginja vanjski suradnici Seminari Stručni aktivi predavanja stručna literatura zabilješke informativni materijal VRIJEM E SADRŽAJ 7. Bibliotečno – informacijska SUBJEK TI METODE I OBLICI INSTRUMENTI 44 .2 Individualno stručno usavršavanje stručnih suradnika SUBJEKTI METODE I OBLICI INSTRUMENTI rujan tijeko m godine tijeko m godine tijeko m godine Izrada godišnjeg plana stručnog usavršavanja Praćenje i prorada stručne literature i periodike Sudjelovanje u skupnim oblicima stručnog usavršavanja izvan škole Stručno – konzultativni rad sa stručnjacima Ukupno planirano sati: 100 soc.tijekom godine Individualna pomoć nastavnicima u ostvarivanju planova usavršavanja Praćenje rada i pružanje pomoći pripravnicima Koordinaciji skupnog usavršavanja u školi i izvan nje Održavanja predavanja i pedagoških radionica za učitelje Ukupno planirano sati: 75 ravnateljica učitelji vanjski suradnici tajnica praćenje stručne literature pedagoške radionice stručna literatura zabilješke informativni materijal tijekom godine tijekom godine tijekom godine VRIJEM E SADRŽAJ 6.

tijeko m godine tijeko m godine djelatnost Prijedlog za nabavu multimedijskih izvora znanja Poticanje učenika i korištenje literature učitelja na informativni materijal Ukupno planirano sati: 40 VRIJEM E svaki petak na kraju svakog mjesec a siječanj lipanj siječanj lipanj prosina c lipanj SADRŽAJI 8. pedagoginj a pedagoginj a ravnateljica članovi Aktiva stručnih suradnika analiza sadržaja istraživanje. Vrednovanje Tjedne analize rada pedagoga Mjesečne analize rada pedagoga Polugodišnja analiza rada pedagoga Godišnja analiza rada pedagoga Polugodišnja analiza ostvarenja školskog programa Godišnja analiza ostvarenja školskog programa Analiza uspjeha učenika Roma na kraju prvog obrazovnog razdoblja i na kraju školske godine Ukupno planirano sati: 100 9. savjetovanje razgovor konzultacije instrumenti adekvatni problemu istraživanja 45 . Utvrđivanje mjera za unapređivanje rada Interna optimalizacija odgojno – obrazovnog procesa Utvrđivanje eksternih njihova optimalizacija Utvrđivanje rang stručnih problema Izrada projekta Primjena spoznaja unapređivanja rada Ukupno: 80 utjecaja i soc. konzultacije.pedagog inja pedagoginja ravnateljica učitelji analiza sadržaja prikupljanje podataka statistička obrada skale procjena pedagoška dokumentacija SUBJEKTI METODE I OBLICI INSTRUMENTI tijeko m godine tijeko m godine rujan prosin ac tijeko m godine liste internih u funkciji soc.

tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e 10. Suradnja s ustanovama/udrugama Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Čakovec Suradnja sa postajom Prelog Policijskom Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Čakovec Suradnja sa Udrugom «Osmijeh»-Male kreativne socijalizacijske skupine Suradnja sa odgojnim zavodima/ dječjim domovima Ukupno: 123 soc. radnice psiholozi odgajatelji liječnici službenici MUP-a savjetovanje razgovor konzultacije dogovor praćenje izvještavanje instrumenti adekvatni problemu istraživanja Ukupno: 1760 sati Godišnji odmor:240 46 . pedagogin ja soc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times