PVC

Prepared by Le Hai Yen – 05E19 TRANSCRIBED VERSION Ladies and gentlemen, I don’t know whether you have ever heard the abbreviation PVC before but in case you haven’t, it was _ a kind of plastic. You may not have heard the abbreviation before and you properly __ for a chemical name but I can guarantee that you have been in constant contact with the chemical surround your life. That is because PVC is everywhere. It is in modern window’s frames, in pipes in your bathroom, in the wallpaper that you have on your walls, and even in the pitch ball that you throw around on the pitch when you go on holiday. It is also in the car _ in the _ room, in airplane and cars. PVC is everywhere. PVC is one of the world’s most used plastic and it is also one of the most criticized. It is used a lot because it is very flexible and endurable as well. But unfortunately, it is very harmful to the environment both at the moment that it is produced and at the moment it is destroyed. Despite the knowledge that PVC is harmful to the environment, global production of this sustain is increasing. It has been used more and more now in the construction sector in particular hotels and kinds of building. In fact, there was stuff to bursting point with PVC. I’ll give you some figures to prove it. It estimated that 13.6 billion tons of PVC has been produced since he 1980s. When it was started, PVC usually lasts between 30 to 40 years that is life span. TRANSLATED VERSION Thưa quí vị, Tôi không biết liệu trước đây các bạn đã từng nghe đến chữ viết tắt PVC hay chưa. Nhưng trong trường hợp bạn chưa từng nghe, thì đó là một loại chất dẻo. Bạn có thể chưa từng nghe đến cái tên viết tắt này trước kia và bạn có lẽ sẽ tưởng nó là một cái tên hóa học nhưng tôi có thể đảm bảo rằng bạn liên tục tiếp xúc với loại chất hóa học này trong đời sống của mình. Đó là vì PVC có ở khắp mọi nơi. Nó ở trong khung cửa sổ kiểu hiện đại, trong ống nước phòng tắm, trong giấy dán tường trên tường phòng bạn và thậm chí là ở trong quả bóng mà bạn vẫn ném quanh bãi biển trong kì nghỉ. Nó cũng có ở trong ô tô hay máy bay. PVC có ở khắp nơi. PVC là chất dẻo được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và cũng là chất bị chỉ trích nhiều nhất. Nó được sử dụng nhiều vì tính linh hoạt và bền dẻo. Nhưng không hay thay, nó rất có hại cho môi trường cả khi được sản xuất và cả khi phân hủy. Bất chấp ý thức rằng PVC có hại cho môi trường, loại chất này vẫn được sản xuất ngày càng nhiều trên toàn thế giới. Ngày nay, nó được sử dụng nhiều trong các ngành xây dựng, đặc biệt là khách sạn và các loại nhà. Thực tế, có một điểm bất ngờ về PVC. Tôi sẽ cho bạn một vài con số cụ thể để minh chứng điều này. Ước tính rằng, 13,3 triệu tấn PVC được sản xuất từ những năm 80 đến nay. Khi được bắt đầu được sản xuất, PVC có tuổi thọ khoảng 30-40 năm.

In the USA alone, there are 370 million tons of PVC wasted – an absolutely staggering figure. Every time that a computer is disposed off, every time some gets a new car first or changes their windows, they ask the huge _ of PVC rubbish that already exists. The huge problem is that none_ of how to get rid of PVC. Well, we look at the usual streams of waste where should be disposed properly. That’s a question. First of all, that is recycling waste stream. Can it be recycled PVC? Well, in fact, in order to make PVC, very flexible, need additives to put into the products. These additives are for instant chloride and cadmium to chemicals and there are very toxic sustains it makes the PVC supple. When it comes to recycling PVC which is a plastic, these additives have to be removed__ before it can be recycled. And it can not simply be recycled that all upper plastics have to be dealt with separately. So, it costs a lot to recycle PVC and it’s also difficult to dispose of this harmful additive indeed. Ok, that’s recycling. Another method of dealing with waste in generation. Well, what happens when PVC is burnt? In fact, like all plastics, PVC gives off a lot of energy when it burnt. So, it’s a good method of energy production to incinerate. First, burning PVC releases toxic gases which go into the air. Have you see in generator, there is a big, plum of smoke coming out of the chimney and that is poisonous. So, in generational there is not an optional either???? The other method of waste disposal is land fill: digging a big hole in the ground, putting all of the rubbish in and covering at all. Well, that is no good idea for PVC because once again the

Chỉ tính riêng ở Mỹ, có 370 triệu tấn rác thải PVC – một con số đáng ngạc nhiên. Mỗi khi ai đó mua một cái máy tính, mỗi khi có người mua ô tô mới hay thay mới cửa sổ, họ đều sử dụng một lượng lớn PVC.Vấn đề lớn ở đây là không ai tìm ra cách từ bỏ sử dụng PVC. Uhm, chúng ta nhìn vào dòng phế liệu chứa PVC bị thải đi. Đó là một câu hỏi. Trước nhất, đó là tái chế rác. PVC có thể được tái chế không?Thực tế, để làm PVC phải rất linh hoạt và cần có các chất phụ gia để đưa vào sản phẩm. Những chất phụ gia này là Clorua và Catmi – có chứa rất nhiều chất độc hại giúp PVC được mềm dẻo. Để bắt đầu tái chế được chất dẻo PVC, những chất phụ gia hóa học này phải được tách bỏ trước khi có thể được tái chế. Và không thể tái chế tất cả vì tất cả các loại chất dẻo trên đều phải được tách bỏ riêng biệt. Vì thế, rất khó khăn để tái chế được PVC cũng như giảm thiểu chất phụ gia độc hại trong đó. Được rồi, đó là về việc tái chế! Một cách khác để giải quyết vấn đề rác thải. Uhm, điều gì xảy ra khi PVC bị đốt cháy. Thực ra, giống các loại chất dẻo khác, PVC khi bị đốt cháy sản sinh ra rất nhiều năng lượng. Vì thế, cách tốt để sản xuất năng lượng là đốt PVC. Tuy nhiên, đốt PVC thải ra không khí nhiều loại khí độc hại. Bạn đã bao giờ nhìn vào các lò đốt chưa, có một cột khói lớn bay ra từ ống khói, nó rất độc hại. Như thế, chẳng lẽ không có lựa chọn nào khác sao? Một cách khác để xử lí rác thải là chon dưới đất bằng cách đào một cái hố lớn trong long đấy, đổ hết rác thải vào đấy và lấp kín lại. Ồi, nhưng đó cũng chẳng phải cách hay để xử lí PVC vì một khi có chất độc ở trong nhựa, nó sẽ

toxics __ the plastics, lit into the ground with water__ go into ground water and in fact, pollute the soil as well. In fact, this sustain is just heard are very__ they can be called cancer - most of the nasty things.

nhiễm vào đất, vào cả nguồn nước ngầm, và vì thế, làm ô nhiễm đất. Thực ra, loại chất này được cho là gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có cả ung thư.

Ngành công nghiệp sản xuất PVCchối bỏ rằng The PVC industry denies that PVC is so bad PVC có hại cho môi trường. Họ chỉ cho là một for the environment. They say “Yes, it is” phần nào đó chất này nguy hiểm nhưng thực partly dangerous but in fact, even those they tế, họ vẫn không nhận là nó độc hại. Một số deny that it is harmful. Some companies have công ty ___. Ví dụ, họ giảm bớt lượng Clorua been __ their products and they _ it. For hoặc Catmi dung để sản xuất PVC. Thực ra instance, they have cut down on the amount of những công ty này đang đáp trả với những chloride or cadmium used to produce PVC. nhóm đã tuyê bố là PVC có hại cho môi These companies are in fact responding to trường. Vài ví dụ tiêu biểu như: các công ty pressured group who was claimed that PVC is sản xuất ô tô ở Mỹ phải loại PVC ra khỏi chu very bad for environment. To give you a couple trình sản xuất và họ cũng yêu cầu các công ty of specific examples, _ you have to move the phải loại bỏ PVC ra khỏi sản phẩm của mình. PVC from some __ strain __ and general Nhưng nhóm này gặp phải nhiều phản đối tại molted the car companies in the US have to chính quốc gia của mình vì sự bất hợp tác của remove that from their cars also told các nhà sản xuất ô tô thế giới tại Mỹ. Thực thế companies have to remove PVC from their là ở Mỹ, lượng ô tô sản xuất năm 2004 đã tăng products , too. But this pressure group has 8% so với năm 2003. Điều chúng ta cần làm enormous battle on their house because of their ngay là tìm ra các chất thay thế PVC và cùng ___ worldwide productions of PVC. It is hi vọng ý định này sẽ sớm được thực thi. actually increasing in the US in 2004 the amount produced was 8% higher than the amount of producing in 2003. What we need very quickly is the safe alternative to PVC and let’s hope that sight will come up with that idea very soon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful