You are on page 1of 20

Jh ln~xq#nsok; ue%

vkjrh laxzg

lEiw.kZ Jh uaxyh njckj ,oa xq# eafnj esa fuR;


xk;h tkusokyh vkjrh ,oa Hktu dh fdrkc

&% izdk'kd %&

v}Sr Lo:i vkJe


ijekFkZ lsok lnu] rqiqnkuk] gfV;k
jkph & 3 >kj[k.M

Composed By | Kapish Kumar

lEiw.kZ Jh uaxyh njckj ,oa xq# eafnj esa fuR; xk;h tkusokyh

vkjrh&Lrqfr izkFkZuk
Jh ijegal n;ky th dh vkjrh
gfjvkse~ t; Jh txrkju] Lokeh t; Jh txrkjuA
'kqHk ex ds mins'kd] ;e=klfuokjuAA gfj0
ijekjFk fgr vorkj txr esa xq# th us gS yhUgkA
ge tSls HkkX;u dks x`g n'kZu nhUgkAA gfj0
dfydqfVy tho fuLrkju dks Lokfe lUr :i /kj dsA
vkre dks nj'kkor ey /kks;s ru eu dsAA gfj0
vki iki =;rki x;s tks xq# 'kj.kh vk;sA
xq#th ls yky veksyd frl tu us ik;sAA gfj0
lgt lekf/k vukgn /kqfu ti vtik cryk;sA
izk.kk;ke dh ygjsa nklUg ds eu Hkk;sAA gfj0
gfj fdjik dfj tUe fn;ks tx ekrq&firk }kjsA
muls vf/kd xq:th gSa Hkofuf/k ls rkjsAA gfj0
rys dh oLrq xxu Bgjk, xq# ds 'kcn 'kj lsA
lks 'kwjk lks iwjk cy esa oks cjrsAA gfj0
ro lusgh izse dh ckrh ;ksx vfxfu ftudsA
rsfj vkjfr yk;d lks tu tks gSa 'kq) eu dsAA gfj0
Jh ijegal ln~xq# th dh vkjfr v"Vinh jpdsA
^lkfgcpan* us xk;h injt lt djdsAA gfj0
cfygkjh t; t; Jh txrkju
n;kyq t; t; Jh txrkju
ikyq t; t; Jh txrkju
ln~xq# th t; t; Jh txrkju
egkjkt th t; t; Jh txrkju
ijegal th t; t; Jh txrkju
esjs j{kd t; t; Jh txrkju
esjs ladVekspu t; t; Jh txrkju
'kqHk ex ds mins'kd] ;e=klfuokjuAA
gfjvkse~ t; Jh txrkjkuAA

fourh
voxqugkj dh csurh lquks xjhcfuoktA tks eSa iwr diwr gw] cgqfj firk dks yktAA
ufga fo|k ufga ckgqcy] ufga [kjpu dks nkeA rqylh eks le ifrr dh ir jk[kks JhjkeAA
volj jk[;ks nzkSinh] ladV T;ksa izg~yknA dgu lquu dks dNq ugha] 'kj.k iM+s dh yktAA
xq#th dks flj ij jkf[k, pfy, vkKk ekfgaA dg dchj rsfg nkl dks] rhu yksd Hk; ukfgaAA
xq# leFkZ flj ij [kM+s] deh dkgq rsfg nklA _f)&flf) lsok djs] eqf u NksM+s iklAA
tks eSa Hkwy fcxkfM+;k uk dj eSyk fpkA lkfgc vkSj u yksfM+;s uQj fcxkM+s fukAA
vk'k yxk, nj [kM+k lkfgc uk NksfM+ nsaA ;s njckj u NksfM+, ln~xq# ik djsaAA
D;k eq[k ys fcurh d: ykt vkor gS eksfgA rqe ns[kr voxq.k djkSa dSls Hkk rksfgAA
xq# xksfcUn nks [kM+s fdlds ykxw ik;A cfygkjh xq# vkidh xksfcUn fn;ks crk;AA
xq# dks dhft, n.Mor~ dksfV&dksfV iz.kkeA dhV u tkus Hk`ax dks dj ysa vki lekuAA
ys[ks fxur u NwfV, fNu&fNu HkwyugkjA c['kugkjk c['k ysa ^ukud* ikj mrkjAA
ln~xq# uke tgkt gS p<+s lks mrjS ikjA tks J)k dj lsors ikj mrkjugkjAA
xq# egkjkt dh efgek eks lks cjfu u tk;A egkcyh vorkj gSa ty&Fky jgs lek;AA
ln~xq# esjk 'kwjek djs 'kCn dh pksVA ekjs xksyk izse dk <gs Hkje dk dksVAA
fQjr&fQjr izHkq vk; iM+kSa rksfg lj uk;A nklUg dh izHkq csurh viuh HkfDr yk;AA
HkfDr nku eksfg nhft, xq# nsou ds nsoA vkSj dNw ufga pkfg, fuf'kfnu rqEgjh lsoAA
xq# ewjfr xfr pUnzek lsod u;u pdksjA v"V igj fuj[kr jgkSa xq# ewjr dh vksjAA
ikjcz ijes'oj iw.kZ lfPpnkuUnA ueLdkj izHkq vkidks lc lUru ds laxAA
ekrq&firk ln~xq# esjs 'kj.k iM+w fdldhA xq# fcu vkSj u nwljk vkl d: ftldhAA

t;dkjk fuLrkjk /keZ dk }kjk] >wysxh /otk ctsxk uxkjkA


lqudj cksys lks fuHkZ;] ckyks lkps njckj dh t;AA Jh ln~xq# Hkxoku dh t;A

H
3

Lrou
t; lkfprvkuUn ewjfr Lokehth ds pj.k oUnue~A
tks nsds mins'k Dys'k uk'ksa dfy ds dyq"k foHkatue~AA
tks Kkufuf/k foKkunk;d nkgda lc nq"re~A
;qr ;ksx Hkksxfga jksx uk'ks lq[k&nq[ka le vfjfere~AA
ijekFkZ iFk osn Hksn ds [ksn fcu tks nk;de~A
'kj.kkxr ds Hkje gr ds lr gh ds dj yk;de~AA
ey&ny vey vpy inkEcqt Jhln~xq# dks tks /;kore~A
lq[k lqt'k lqxfr lqcqf) lq'kkfUr fcuq iz;kl lks ikore~AA
gS tx tUe lqQy mldk tks xq#in jt eu ykoghaA
T;ksa ikjl ijl dq/kkrq lq/kjS lks fQj tUe u vkoghaAA
n;k ds fla/kq T;ksa 'khry bUnq I;kjs vkse~ ds fcUnq T;ksa Hkkflre~A
rst efga Hkkuq T;ksa fo|k dh [kkfu T;ksa vgfuf'k /;kue; Hkkflre~AA
ije /kje Jhln~xq# dh lsok fofnr ujd fuokj.ke~A
tklks 'kCn HkocU/ku dkVs le> iM+r ,rks dkj.ke~AA
lUr egkrek vkSj cq/ktu osn iqjk.k lc xkoghaA
lcls vf/kd ln~xq# tks lsoSa lks fu'p; lRin ikoghaAA
'kqdludkfnd /kqzo ukjn vkfnd xq# mins'k ls vejue~A
_f"k equhtu izxV tx esa yS nh{kk ln~xq# lqfejue~AA
xq#;'k fnx~in vgfuf'k xkor nlks fn'kk nq[k tkjre~A
xq#in tyt vyh eu tkdks ^lkfgcpUn* mpkjre~AA

H
4

izkFkZuk
Lokeh th esjs ijegal egkjkt fo|klkxj ijekuUnA
vius xq#th dh lsok dhuh muls fuxqZ.k HkfDr yhuhA
xq#th us fgjn; cSBd nhuh Fks os lUriqjh vkuUnAA Lok0
vius /;ku esa yo yxkbZ ldy cz dh T;ksfr txkbZA
thoktho cz njlkbZ gks vKku ls KkukuUnAA Lok0
vkidh efgek vfrvxe cqf) le> uk ikos xeA
n; 'kq) n`f"V le eLrd njls lwjt pUnAA Lok0
vkidh e/kqjh ckuh mj iUn 'kdj ls T;knk ehBh dUnA
djs lc laxr mls ilUn lqus lks feVs njn nq[k&}anAA Lok0
nj is Hkys&cqjs tks vkos bPNk iwj.k gksdj tkosA
ikNs lcls ;gh crykosa izhfr xq#th dh eq>ij cqyanAA Lok0
vkidh fdjik lc ij Hkkjh tks le>s lks gS vf/kdkjhA
tks uk le>s lks ukdkjh gSa oks lkps vkS ikoanAA Lok0
vkius nq[k&lq[k le dfj tkuk gj ?kV vkre dks igpkukA
ftlus erk vkidk tkuk feV x;k mldk te dk QanAA Lok0
Lokeh gw eSa lsokghu ij gw fdjik ds vk/khuA
rqEgjh pj.k&'kj.k esa yhu dkVks Dys'k vkSj nq[k&}anAA Lok0
Hkolkxj ls gesa mckjks] d#.k tgkt cukdj rkjksA
cSrj.kh ls ikj mrkjks Lokeh nsdj Kku leUnAA Lok0
vkidh efgek D;k dksb xkos ftudh cqf) ikj ufga ikosA
ij eu fpr ls 'kj.kh vkos mlh dks gksos lnk ^vkuUn*AA Lo0
vkidh efgek tx esa QSyh cV jfg /ku&HkfDr dh FkSyhA
nqfu;k uk le>s vycsyh ewj[k tks gSa cqf) efreUnAA Lok0
xq#th dh efgek fgyfey xkvks vkS vfHkeku dks nwj gVkvksA
izse dh ufn;k [kwc cgkvks tksM+dj dgs Nan ^vkuUn*AA Lok0

H
5

czyhu Jh Lokeh ;ksx;qDrkuUn th egkjkt }kjk jfpr

Jh ln~xq#nso th dh Lrqfr
Jh xq# ewjfr jkf[k mj] /kfj in&iadt /;kuA
ik; v'kh"k izlkn iqfu] efgek d: c;kuAA
fof/k&gfj&gj tsfg lqfefj fur] /kjr fujarj /;kuA
'kkjn] 'ks"k] x.ks'kgw djr] tklq xq.kxkuAA
glfu pyfu cksyfu feyuh] e/kqj HkDr lq[knkfuA
nklunkl lq ^;qDr* ij lnk fojktks vkfuAA
fo"k/kj fcPNw lki lc] 'kiFk xq# dh ekfuA
^;qDr* lq wj LoHkko rft] 'kh'k leiZr vkfuAA
NUn & ueks lr~xq#a lfPpnkuUn&:ie~A
ueks lr~xq#a Kkunkrk vuwie~AA1AA
ueks lr~xq#a lr~Lo:ia fodkle~A
ueks lr~xq#a Hkkuqor~ lqizdk'ke~AA2AA
ueks lr~xq#a cqf)&fo|k&iznkrkA
ueks lr~xq#a l`f"VdrkZ fo/kkrkAA3AA
ueks lr~xq#a osn&czk Lo:ie~A
ueks lr~xq#a HkwiHkwikuqHkwie~AA4AA
ueks lr~xq#a dky dkya djkye~A
ueks lr~xq#a HkDr&ekul ejkye~AA5AA
ueks lr~xq#a ^;qDr* ikia&izgkjhA
ueks lr~xq#a fuxZq.ka fufoZdkjhAA6AA
nks0 ik&mnf/k xq#nso ds] ygj&cpu vueksyA
HkfDr;ksx ds Hksn dks] fn;ks iyd esa [kksyAA1AA

H
6

oUnuk
d
t; ijegal iz'kaluh; f=rki ikifuokjue~A
t; t; vuUr lqlUr fiz; csvUr v/ke m/kkjue~AA
t; ije iq#"k izrkiiwj.k izsefuf/k v?kxatue~A
t; lxq.k:i vuwi miekjfgr tueujatue~AA
t; 'kj.kv'kj.k dj.kdkj.k HkDr Hkonq[k[kaMue~A
t; lqHkx 'khry dey dksey dyq"k~ dfyey NaMue~AA
tl lar dj dSyk'k f'ko bo 'osr poj i;Ecje~A
t; eqdqV dq.My gkj u;u fugkj Ngj NVkEcje~AA
t; HkDr fgr vuqdwy #fpj nqdwy 'kqfPk uhykEcje~A
t; dke ks/k ik[k.M[k.Mu 'kCn n.M lqdj /kje~AA
t; fryd Hk`dqfV yykV u;u dikV 'kqHk 'kksHkkouhA
t; Hkwi:i ^Lo:i* lqUnj ^;qDr*ifr f=Hkqou/kuhAA
[k
t; ln~xq#nsok vxe vHksok Hksn osn ufga tkukA
_f"keqfu xq.k xkosa ikj i ikosa rqe loZK lqtkukAA
rsjh ujyhyk vfr fiz;'khyk HkDrtuu lq[knk;hA
ek;k xksrhrk pfjr iquhrk dhfrZ ldy tx NkbZAA
gs iadtykspu Hkonq[kekspu] mj Hkqt rst fo'kkykA
larufgrdkjh lc lq[kdkjh] xq.kfuf/k nhun;kykAA
fuxqZ.k rc :ik lUr Lo:ik /kkjh gfj ujdk;kA
d#.k vc dhtS n'kZu nhtS ^;qDr* 'kj.k ro vk;kAA
x
t; lrxq# Lokeh nso uekeh var;kZeh xr ek;kA
efgek vfr Hkkjh ukFk rqEgkjh xoZizgkjh Jqfrxk;kAA
gj ;qx gfj vk;k izse c<+k;k HkfDr n`<+k;k dfj nk;kA
eSa fo"k; v/khuk cqf) eyhuk rqEgsa u phUgk jr dk;kAA
gks ukFk gekjs rqe j[kokjs ,d lgkjs firq&ekrkA
d#.kk vc dhtS iki NehtS n'kZu nhtS lq[knkrkAA
lqUnj lq[knk;d lar lgk;d ojnk;d rqe tu=krkA
vc dqefr gekjh nsgq lq/kkjh ^;qDr* fHk[kkjh xq.k xkrkAA

H
7

>kdh
pkS0 uhy nqdwy lqugjh D;kjh A ftfe ?ku iVy u[kr mft;kjhAA
pkSyj iyxiks'k vfr lqUnjA ;qDr u txr~ vku rsfg iVrj AA
rk esa csy Qwy v# ikrh A djr dyksy eugq cgq HkkrhAA
rsfg ij in~eklu vklhuk A cSBs Jhxq# Kku izohukAA
'kh'k eqdqV 'kqHk vkuu 'kksHkkA ;qDr p[ku pdksj eu yksHkkAA
p yykV Hk`dqfV vfr ckdhA lqUnj fnO; vykSfdd >kdhAA
dksey pj.k lfjl 'kqHk ykspuA lsod la'k; 'kksd foekspuAA
fprofu fpk pqjkor dSls A pqEcd yksgk [kSapr tSlsAA
ikn`f"V tc tsfg fnf'k QsjrA cjcl tuq vius f<x VsjrAA
dgkSa dgk yx uSu&fudkbZA ehu e`xk [katugq ytkbZAA
nks0 'kqd rq.Md bo ukfldk] ck, fry vuqgkfjA
ekugq 'kadj f'k[kj ij] cSBs vklu ekfjAA
pkS0 nluu |qfr nkfM+e ds nkus A ean glfu yf[k lar yqHkkusAA
vfe; e/kqj dksey fiz; opuk A HkDr fufek fuk ub jpukAA
ef.k eqDrk ekf.kd Nfo NktSA gkj fugkj ekj eu yktSAA
iUuk iks[kjkt v# ghjk A fcp&fcp uhye yxh cghjkAA
lar lewg vkjrh lktS A txexkr nkfefu |qfr yktSAA
iuok ije fofp= euksgj A ;qDr lokj eugq /kj fut djAA
'osr olu e`nq glfu euksgjA ltx lar dj 'osr poj /kjAA
'osr iVEcj yxh fdukjh A /kksrh ;qDr yxr vfr I;kjhAA
pj.k dey dh lqUnjrkbZ A gjf.k rki =; ojf.k u tkbZAA
eq[kNfo jfo yf[k lks fodlkusA lar&Hkoj eu rgk yqHkkusAA
nks0 ia[kk poj >dksj ls] >hu >xk QgjkuA
^;qDr* u Hkwyr ,d iy] eUn&eUn eqLdkuAA

H
8

ije J)s; Jh Lokeh ghjkuUn th egkjkt }kjk jfpr

vkjrh ,oa fourh


vkse~ t; Jh xq#nsok] Lokeh t; Jh xq#nsokA Hkolkxj ls rkju izxVs xq#nsok AA vksa0AA
ijekjFk n'kZd j{kd HkfDr lq[knkrk A _f"k eqfu Kkuh lsod eqfDrnk;d rc lsok AA vksa0AA
lrfpr~ vkuUn HkDr fgr rqe n'kZu nhus A vkokxeu ds ladV gejs gj yhus AA vksa0AA
gejh ub;k Mksyr Hkolkxj Hkkjh A n;k ikdj Fkkeks T;ksa fxjoj fxj/kkjh AA vksa0AA
fu"dke uke xq.k xkosa ge gfj xq# rsjs AT;ksfr ewjfr vkidh n; cls esjs AA vksa0AA
ge fujcy rqe lejFk 'kfDr nks eq>esa Ao`fk fo"k;ksa ls gVkdj fur yk eSa rq>esa AA vksa0AA
fof/k gfj gj bZ'oj xq# ewjfr /kkjh A vxe fuxe fur xkosa xq# efgek Hkkjh AA vksa0AA
nklunkl dh vkjrh lqu fj>ks izHkq esjs A lqr nkjk ru eu /ku viZ.k xq# rsjs AA vksa0AA

izkFkZuk
bZ'oj ^Lo:ikuUn* xq#] losZ'oj lq[k/kkeA ge vk;s 'kj.k vkidh] ghjk dj iwj.k dkeAA1AA
^v}Sr* ^Lo:i* ghjk&xq#] iw.kZ cz nkrkjA gkFk tksM+ fourh djs] nkl rqEgkjs }kjAA2AA
ee fgjn; esa vk; dj] dj gfj xq: fuoklA lsok izse v# uke ns] pj.k dey esa oklAA3AA
HkfDr eqfDr eksfg nhft;s] gfj xq# fljtugkjA nkl rsjks ekaxr ;gh] ln~xq# lquks iqdkjAA4AA
'ke ne J)k |ks eksgs] lek/kku mijkeA uke frfr{kk /khjt] bPNr ln~xq# ukeAA5AA
nhuksa esa vfr nhu eSa] gfj xq# nhukukFkA gfj xq# n;k viuh dk] /kfj;s ee flj gkFkAA6AA
n;k flf) 'kfDr nku nks] lRlax fu'Ny tkiA tUe ej.k dVs tho dk] NwVs ldy nq%[k ikiAA7AA
vlejFk uknku ge] rqe leFkZ HkjiwjA lsok eqfDr HkfDr Kku ds] fo?u djks lc nwjAA8AA
fo|k /ku cy eku ir] bZ'k cU/kq ek ckiA loZJs"B xq#nso gks] gejs ln~xq# vkiAA9AA
ijekRek v# vkrek] gejs gks xq# ,dA rqEgjs pj.kksa dh lnk] ln~xq# gedks VsdAA10AA
eksg dkekfnd 'k=kq dk] gS ee mj esa oklA n;k n`f"V ls lrxq# th] dfj;s budk uk'kAA11AA
papy fpr Hkxoku th] rqEgfj vksj yx tk;A vuU; HkfDr nks pj.k dh] vkokxeu ulk;AA12AA
ikjcz xq#nso gks] T;ksfr:i lq[k/kkeA ghjkuUn fouhr dk] rqedks xq#th iz.kkeAA13AA

Hktu
ije J)s; Jh Lokeh lkj'kCnkuUn th egkjkt }kjk fojfpr
vax&lax lr~xq#] lr~xq#] lr~xq#]
lkjs cksyks lr~xq# thA
lr~xqjka ftlds gks;a lgkbZ]
tksr izse nh tkxs] lkjs cksyks---AA
lr~xqjka th dks fcp fgjns fcBk.kk]
ikp pksj rt Hkkxs] lkjs cksyks---AA
fcu lr~xqjka th ds ugha NqVdkjk]
flj ;e dk n.M ykxs] lkjs cksyks---AA
^nklunkl* iM+~;ks xq# 'kj.kh]
NksM+ txr ls jkxs] lcs cksyks---AA

ije J)s; Jh Lokeh futkRekuUn th egkjkt }kjk fojfpr

T;ksr tyk nks


esjk fi;k eq>s fn[kyk nks] dksbZ vku ds feyk nksAAVsdAA
cu&cu <w< Fkdh eSa ih dks] dSls cgyk bl th dksA
eksgs ,slh ckr crk nks] dksbZ----AA
eu esa gjne jgs mnklh] vf[k;k xq# n'kZu dh I;klhA
eksjs eu dh I;kl cq>k nks] dksbZ----AA
eSa fi;k n'kZu dSls ik] dSls viuk 'kke eukA
eksgs jkg dksbZ cryk nks] dksbZ----AA
^futkRe* eksg&ek;k us ?ksjk] jkg dfBu gS ?kksj&vU/ksjkA
eksjs eu dh T;ksr tyk nks] dksbZ----AA

ije J)s; Jh Lokeh ijeKkukuUn th egkjkt ds mn~xkj

ys vktek ys!
dqanu ds ge Mys gSa tc pkgs rw xyk ysA
;dha u gks rks gedks ys vkt vktek ysAA
tSlh rsjh [kq'kh gks lc ukp rw upk ysA
lc Nku&chu dj ys gj rkSj fny tek ysAA
jkth gSa ge mlh esa ftlesa rsjh jtk gSA
;k ;w Hkh okg&okg gS vkS ow Hkh okg&okg gSAA
;k fny ls ikl gksdj dj gedks I;kj I;kjsA
;k rSx [kSap tkfye VqdM+s mM+k gekjsAA
vc rks Qdhj ^vkf'kd* dgrs gSa ;ksa iqdkjsA
thrk j[ks rw gedks ;k ru ls lj mrkjsAA

H
10

ije J)s; lar n;ky".kkuUn th NksVs egkjkt th ds izseksn~xkj


Hktu 1
rsjs nhnkj esa nkrk Hkjh rk'khj ,slh gSA mlh ne gksrs gSa 'kSank rsjh rLohj ,slh gSAA rsjs nhnkj0
fd;k gS dSn nks ytksa us tks rqeus i<+k, gSaA dgk NqVuk gS fQj muls esjh tathj ,slh gSAA rsjs nhnkj0
tks eksgek;k esa tyrs&cw>rs] vk, rsjs }kjsA 'kQk nh ,d uqDrk ls nok vDlhj ,slh gSAA rsjs nhnkj0
ftUgksaus dku /kj ds lqu fy;k mins'k rsjs dksA Kkuh oks cus iwjs rsjh rdjhj ,slh gSAA rsjs nhnkj0

Hktu 2
vjs yksxksa rqEgsa D;k gS] ;k oks tkusa ;k eSa tkuwA
oks esjh cxy esa jgrk] eSa mlds ukt lc lgrkA
oks nks ckrsa eq>s dgrk] ;k oks tkus ;k eSa tkuwAA
eSa mldks ns[kdj [kq'k gw] eq>s oks izk.k ls I;kjkA
eSa mldh ygj esa cgrk] ;k oks tkus ;k eSa tkuwAA
eq>s dqN I;kj gS muls] fd;k bdjkj gS mulsA
tks gjne ;kn gS jgrk ;k oks tkus ;k eSa tkuwAA
yxkosa Bksdjsa eq>dks] lrk,a ftruk th pkgsA
[kq'kh ls nkl ;g dgrk ;k oks tkus ;k eSa tkuwAA

ije J)s; Jh Lokeh xq#izsekuUn th egkjkt }kjk fopfjr


ladV ekspu Jh gfjgj ckck
Jh ^Vsjh* esa izxVs nkrk] dhUgh yhyk U;kjh&U;kjhA
ekl rhljs Hk;s vyksi iqfu] fnol rhljs nsgh /kkjhAA
nsoyksd rs ykSV ds vk;s] ldy l`f"V rc HkbZ lq[kkjhA
gS izlax ;g tx izfl)] lrxq# Lokeh Fks iou vgkjhAA
dfBu lk/kuk fHk{kk dhUgha] vkxjk uaxykinh ea>kjhA
gjh :i esa gfjgj vk;s] iou v'o dh djh lokjhAA
xq#&n'kZu dj rqjrfga ykSVs] /kwuk rIr y[ks uj&ukjhAA gS izlax---fcuk vax Hkhxs lax lsod] dj x;s Hkxou rc ty ikjhA
;ksfxjkt jgs yhu lek/kh] cSBs izHkq in~eklu ekjhAA
jgk vkidk vklu lw[kk] pkjksa vksj o"kkZ Hkb HkkjhAA gS izlax ---}kjiky cu [kM+s nsox.k] xq#nso ds vkKkdkjhA
jfo&'kf'k gjne tksr tykosa] djsa lnk vkjrh iqtkjhAA
nsugkj nkrk ee Lokeh] ldy fo'o gS ,d fHk[kkjhAA gS izlax---v)Zjkf= gfj ?kqM+ lokj gks] djh vkius FkkusnkjhA
U;k;k/kh'k cu U;k;ky; esa] cSB HkDr dh foirk VkjhAA
var/;kZu gks; ihB dj ijL;ks] cka> xk; gks xbZ nq/kkjhAA gS izlax---Jh pjuu jt ijl djr gh] fo"k/kj dh fo"k nbZ mrkjhA
Jh vkuUniqj dwi ty ck<+~;ks] Jh eq[k Mkfj fn;ks tc okjhAA
fnol jSu tg flag ngkM+r] rkfg l?ku ou >ksifM+ MkjhAA gS izlax---uko NksM+dj dsoV Hkkxs] vVdh tk; puko ea>kjhA
ufga tyiksr lgk;rk yhuh] uko Mwcrh ikj mrkjhAA
jke:i =srk esa /kkj~;ks] }kij esa Hk;s ".k eqjkjhAA gS izlax---izHkq iky fdjik dfj nhUgha] nq%[kh ns[kdj tho lalkjhAA
^Jh uaxyh* fut /kke cukdj] fut HkDru dh iSt laokjhAA
ladVekspu uke iM+~;ks rc] ^^xq# izse** tk;s cfygkjhAA
gS izlax ;g tx izfl)] lrxq# Lokeh Fks iou vgkjhAA

11

Jh ijegal n;ky th egkjkt dks fuosfnr Hktu


Lokeh iw.kkZuUn th }kjk jfpr
(1)

lquks th eksjs lrxq# ije n;kyA


eaxyewy veaxygkjh] dkj.kjfgr d`ikyAA
ijefirk ijes'oj ikou ifrr m/kkjugkjA
Jh ^v}Sr* ^Lo:i* ^ije* f'ko] ^ghjk* gfj twa ds ykyAA
xkor xq.k 'kkjn Jqfr gkjs] Kku&fxjk&xksikjA
izk.ks'oj izHkq ijmidkjh] miekjfgr mnkjAA
pj.k 'kj.k tkdj Hk; uk'ks] dkir dky djkyA
ea= egkef.k vtik tidj] dVk dfBu ;etkyAA
;g efreUn vcw> vukM+h dgr u ik;ks ikjA
ijegal xq# f'ko&Lo:i dks] fouokSa ckjEckjAA
t;rq&t;rq t; tueugkjh] ^ije Kku* vorkjA
iw.kkZuUn pj.k cfygkjh] xkor gqvk fugkyAA
(2)

ueu rqEgsa ln~xq# n;ky!


ueu rqEgsa ln~xq# n;ky!
ujru esa ukjk;.k vk;k] lkj 'kCn ?kj&?kj igqpk;kA
gjks txr dk fodV tkyAA gS ueu0
lqjfHkr flr lkSHkkX; gekjk] egkea= ef.k feyk lgkjkA
lqjr&fujfr dks feyh <kyAA gS ueu0
eu ekul esa clks fujUrj] vey vpy dj nks vH;arjA
djks lqiFk ij iz.krikyAA gS ueu0
gsrqjfgr d#.kkdj Lokeh] txrkju vkjrgj ukehA
pj.k&'kj.k ns dj fugkyAA gS ueu0
nhu&ghu diVh dqfopkjh] Kku&foew<+ v/ke lalkjhA
tkus dSls foHkq fo'kkyAA gS ueu0
ijegal ijes'oj ikou] fnO;'kfDr/kj tueuHkkouA
lR; lukru f'ko d`ikyAA gS ueu0
gs ^v}Sr* ^Lo:i* vuke;] ^ghjk* ^ije* iquhr izHkke;A
'kksd gjks ekul ejkyAA gS ueu0

H
12

(3)

ckjEckj iz.kke
ln~xq# n;ky d#.kklkxj gS ckjEckj iz.kke rq>s AA1
gs txrkju tx midkjh] gs ldy xq.kksa ds Hk.Mkjh A
gs fl) riks/ku vfodkjh] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA2
gs ujgfj:i fujadkjh] gs fojfr foosd lqozr/kkjh A
gs HkoHkze&Hkwy dqefrgkjh] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA3
gs vt ^v}Sr&Lo:i* izHkks] gs f'ko&lqUnj&fpn~:i foHkks A
gs vfopy vy[k vuwi izHkks] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA4
gs czkuUn lq/kklkxj] gs izseewfkZ 'kqHkxq.kvkxj A
gs fuR; fujke; uj ukxj] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA5
gs djdY;k.k iz.krdkjh] gs tux.keaxy eqndkjh A
t; t; t; gs f'ko vorkjh] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA6
gs lqfofnr lar&lqtuuk;d] gs vtj vej xq# xq.kxk;d A
gs lqxfr lqefr 'kqHk ojnk;d] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA7
gs fnO; 'kfDr/kj Jqfr'kks/kd] gs fuxe uhfr ds ifjiks"kd A
gs vxq.k v'kqHk ds vojks/kd] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA8
gs ^jke;kn* je.kkuUnh] ^gfjgj* ^Lo:i* 'kj.kkuUnh A
gs ijegal ijekuUnh] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA9
gs uo ^rqylh* ds ojn jke] gs loZs'oj lq[k 'kkfUr/kke A
gs bfUnz;ftr nsf'kd vuke] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA10
gs tx ds lPps ckn'kkg] gs f=xq.kikj lcls vpkg A
gks jgh prqfnZd okgokg] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA11
gs mnklhu vuo| vVy] gs R;Drifjxzg vHk; vey A
gs ohrjkx 'kqHk pfjr /koys] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA12

13

(4)

ueu xhr
ueu gS ueu gs ijegal Kkuh] fou; vkt lqu yks djks fegjckuhA
iqu% jkeuoeh dks Jhjke vk,] lksga f'koksga dk Madk ctk,A
dgw vkidh xq.k&dFkk D;k tqckuhAA1
izcy iki&ik[k.M iqjtksj re Fkk] lqiFk NksM+ Hkwyk&HkVdrk euqt FkkA
vk, /kjk dks cukus uqjkuhAA2
djk jke dh ;kn lkjs oru dks] fn;k lR; dk cks/k vucw> tu dksA
tik tki vtik cuk;k lqKkuhAA3
tyk T;ksfr ^gfjgj* dh tx dks txk;k] gtkjksa ds thou dks thou cuk;kA
vuks[kh gS xq#oj ik dh dgkuhAA4
t;&t; eph vkt lhrkje.k dh] b/kj /kwe Nijk esa ln~xq# pj.k dhA
lqgkfxu /kjk ns jgh gS lykehAA5
foey dhfkZ QSyh gS vt&tx esa Hkkjh]/kjk /kU; gS [kq'k fn'kk;sa ;s lkjhA
/kqja/kj rih ur gSa fo}ku KkuhAA6
cus Hkksys 'kadj fo"ke fo"k ipk;k] gekjs fy;s lzksr ve`r cgk;kA
rjrs lgt fla/kq Hkoc) izk.khAA7
dq'ky dqy dyk/kj yfyr yksdikou] lnkf'ko lqjatu lqtu&eu&yqHkkouA
c/kk gkFk gkftj gw vf[k;ksa esa ikuhAA8
ijeHkfDr dk ns nks ojnku Lokeh] fourh ;gh ys yks 'kr'k% iz.kkehA
yxs rsjh lsok esa dqy ftUnxkuhAA9
lPps 'kga'kkg loZLo R;kxh] foosdh foxr&eksg&eRlj fojkxhA
lquk;k lnk 'kkL=&Jqfr;ksa dh ok.khAA10
tek HkDr lkjs tue&fnu eukus] ^ijegal ckck* dk vk'kh"k ikusA
lth vkt [kqf'k;ksa dh egfQy lqgkuhAA11

14

xty
1

rw uk feyrk rks jkgs&[kqnk u feyrh eq>dks] nqvkvksa ls T;knk f'kQk u feyrh eq>dks A
ej&ej ds rq>s <w<k djsa] ;gh ethZ gS rsjh] ojuk ftUnxh ;w csirk u feyrh eq>dks AA
Nwds utjksa ls lkjk ikuh xqykch dj x;k] oks unh dh lkjh eNfy;k 'kjkch dj x;k A
cl vc i<+rs jgks i<+rs jgks i<+rs jgks] oks ,d psgjk] lkjs psgjs fdrkch dj x;k AA
gSa cgqr lh [kkfe;k esjh cUnxh esa] djuh vkrh ugha Qfj;kn eq>s A
tkusa dgk ys tk;s eqdj eq>dks] idM+ ds gkFk ys py vius lkFk eq>s AA
oks xtyokyksa dk mLywc le>rs gksaxs] pkan dgrs gSa ftls [kwc le>rs gksaxs A
bruh feyrh gS esjh xtyksa ls rsjh lwjr] yksx rq>dks esjk egcwc le>rs gksaxs AA
2

gjsd QSlyk fdLer is NksM+rk D;ksa gS \ rw mlds jger ls eqg dks eksM+rk D;ksa gS \
oknk djds fdlh ls fQj rksM+rk D;ksa gS] nj ls [kkyh fdlh xjhc dks eksM+rk D;ksa gS \
D;ksa ugha djrk xqjcr esa 'kq [kqnk dk] bl user dks nkSyr ls rkSyrk D;ksa gS \
rw njos'k gS rks j[k [kqnk ls okLrk viuk] xtZijLr tgk ls fj'rk tksM+rk D;ksa gS \
gks gh tkrh gS tkus&vutkus esa dksbZ [krk] uke viuk rw csxqukgksa ls tksM+rk D;ksa gS \
D;ksa ty jgk gS bZ";kZ&}s"k dh vkx esa] viuh pky esa py rw nkSM+rk D;ksa gS \
gj 'ksj Qdhjh vUnkt esa dgk ftlus] dyke mldk fdlh nqdk ls <w<rk D;ksa gS \
'kk;jh uke gS ikcUns&jnhQks&dkfQ;k jguk] fdlh njos'k dks rw blls tksM+rk D;ksa gS \
iwts gSa iRFkj [kqnk le>dj eSaus] oks Qwy ls psgjs fupksM+rk D;ksa gS \
cxSj I;kj ds nks fny u fey ldsa u feysa] fcuk jnhQ ds 'ksjksa dks tksM+rk D;ksa gS \
lue rjk'k ys dksbZ bUgha pkuksa ls] rw iRFkjksa ls ;w gh lj dks QksM+rk D;ksa gS \
iqdkjk tc Hkh eSaus vk;k rw jghe cuds] e>/kkj esa vkt eq>dks NksM+rk D;ksa gS \
ges'kk jgh rq>hls ckoLrk gLrh esjh] vkt esjh iLrh ls rkYyqd rksM+rk D;ksa gS \
Qfj;kn gS cso'k ykpkj eqgrktksa dh] gekjs gky is esgjck gesa NksM+rk D;ksa gS \
[kkdlkj ln~xq# n;kykuUn]
Jh v}Sr Lo:i vkJe]
nhukuxj ft0 xq#nkliqj

H
15

J)k&lqeu
vkt tUefnu uaxyhokys dk vk;k gS] uwjh eq[kM+k lcds eu dks Hkk;k gSA
thHkj ds ns[kks fdLer tx tk;sxh] ;s vueksy ?kM+h nqckjk u vk;sxhA
vkt [kqf'k;k eukvks esjs ljdkj vk;s gSa] txr dk d"V gjus dks lxq.k vorkj vk;s gSaA
tgk esa pkjksa vksj ns[kks eaxy gh eaxy Nk;k gS] uwjh eq[kM+k lcds eu dks Hkk;k gSAA
ije lqUnj fujkys :i esa egkjkt vk;s gSa] dju cjlkr jger dh lar&ljrkt vk;s gSaA
dqlqe dfy;ksa us Hkh lqgkuk jkx xk;k gS] uwjh eq[kM+k lcds eu dks Hkk;k gSAA
fujkyh ns[kdj 'kksHkk ;gh eu lksp cSBk gS] txr lkjk egkT;ksfr ls ekuks [kwc Ugk;k gSA
pkn ekuks ;s nwtk /kjk ij mrj vk;k gS] uwjh eq[kM+k lcds eu dks Hkk;k gSAA
ek?k dh iapeh 'kqnh dks gqvk vorkj lrxq# dk] firk&ekrk gq, xn~xn~ gqvk nhnkj lrxq# dkA
cgu ^Hkkok* us [kq'k gksdj lqeaxy xku xk;k gS] uwjh eq[kM+k lcds eu dks Hkk;k gSAA
& Lokeh foKku izsekuUn] v}Sr Lo:i fopkj vkJe] Qrsgkckn

Hktu
esjs lkfgc ! esjs lkfgc!
rw esjk eSa rsjh] rw esjk eSa rsjhA
=Syksdh nk ekfyd izhre dgnsa uaxyhokykA utj feyk ldnk uk dksbZ ,slk rst fujkykAA
ok.kh blnh ehBh ykxs ,sgks cD'kugkjkA nhu&nq[kh tks oh vk;k 'kj.kkxr ,sguwa I;kjkAA
ve`r osys ve`r oxnk Hkj&Hkj ihyks I;kykA n'kZu ,gnk BaM cjlkos ikos dekZa okykAA
dqnjr oks gFk tksM+ [kM+h gS rdnh ,uwa b'kkjsA tUur oh tn n'kZu ik;k cksy&cksy t;&t;dkjsAA
/kU; gqbZ gS uaxyh I;kjh ikds izhre I;kjkA eku djs uaxyh nk d.k&d.k cu x;k uaxyh}kjkAA
& lar Hkxoku vy[kkuUn vatw ckbZ th] Jh uaxyh lkfgc

xty
[kq'kfdLer fd mEehns dje bl nj is ykbZ gS] dje dj esjs ckck rq>esa 'kkus fd fcj;kbZ gSA
rq>s gjfxt u NksM+wxk u NksM+wxk esjs ckck] rsjs nj ls eq>s vYykg dh vkokt vkbZ gSA
;g oksg nj gS fd lcdh cny tkrh gSa rdnhjsa] esjh fcxM+h cuk nks rqeus yk[kksa dh cukbZ gSA
dle vYykg dh rw oksg [kqnk dk [kkl fnyoj gS][kqnk dk rw] [kqnk rsjk] rsjh ?kj&?kj [kqnkbZ gSA
rqEgkjs vkLrkus dh xnkbZ D;k xnkbZ gS] xqykeh dh xqykeh gS [kqnkbZ dh [kqnkbZ gSA
& tukc ^buke vgen*

H
16

tgk eas ljkik dje cuds vk, !


crk eSa D;k esjs ln~xq# th D;k gSaA fyckls&Qdhjh esa 'kkus&[kqnk gSasAA
;s eq[kM+k gS ;k pkn dk ckdiu gSA ycksa is epyrh galh dh fdj.k gSAA
fd bl :i ij nsork Hkh fQnk gaS] crk---AA
tgk eas ljkik dje cuds vk,A gekjs fy, gd dk iSxke yk,AA
;s HkVds gqvksa ds fy, jguqek gSa] crk---AA
cgkjsa&peu esa glha dgd'kk esaA fd +dqnjr ds brus cM+s bl tgk esaAA
tgk ns[krk gw ;s tyokuqek gSa] crk---AA
;s :gksa ds ekfyd fnyksa ds lgkjsA v;k bu is dqnjr ds gSa Hksn lkjsAA
teha&vklek buds f[+knerljk gSa] crk---AA
rlOOkj esa rLohj budh ltk yksA vdhnr ls dneksa is lj dks >qdk nksAA
;s uwjs&[+kqnk vkte&my&vkSfy;k gSa] crk---AA
;knksa dk budh ,slk vlj gSA u viuh u nqfu;k dh gedks [kcj gSAA
muds gSa bu gh esa ge eqCryk gSa] crk---AA
Qfj'rs Hkh budh n;k ds gSa cljA lqcg&'kke buis fQnk ^v[xj* gS
fd uaxyhfuoklh ds ge [+kkds&ik gaS] crk---AA

lUr :i esa [kqn [kqnk vk x;k !


'kkSds&nhnkj esa gj utj fcN xbZ] fny dh nqfu;k esa ,slk peu vk x;kA
Qwy nkeu esa ysdj eqjknsa Hkjs] 'kqHk tue fnu xq:nso dk vk x;kAA
eqUrftj ftldh vken ds Fks ge lHkh] ,d eqr ls ftldh yxu Fkh yxhA
lr~xq: n'kZuksa dh eqckjd ?kM+h] gks lHkh dks eqckjd clUr vk x;kAA
vkt [kqf'k;ksa dk viuh fBdkuk ugha] blls c<+dj dksbZ fnu lqgkuk ughaA
vkt /kjrh dk vkapy Hkh gS dsljh] lUr ds :i esa [kqn [kqnk vk x;kAA
;s gSa vk, tgk esa cgkj vk xbZ] jgerksa dh ?kVk gj rjQ Nk xbZA
vkjtwvksa ds xqy'ku egdus yxs] csdjkjh Fkh fny dks djkj vk x;kAA
vkt tyoksa ds njckj ltus yxs] Qwy f[kyus yxs fny epyus yxsA
buds cpiu dk >wyk >qykrs gq,] ,slh eLrh p<+h fd etk vk x;kAA
uaxyhokys dh lqUnj lyksuh Nch] v'kZ ls Q'kZ rd Nk xbZ jkS'kuhA
bd~ >yd ns[kus ';ke ds :i dh] vklek dk gjsd nsork vk x;kAA
lr~xq: jgerksa dk leqUnj gS rw] rtdjs rsjh jger ds gSa pkjlwA
fey xbZ mldks eu dh eqjknsa lHkh] rsjs nj is tks cudj rsjk vk x;kAA
D;k crk eSa lr~xq# dh nfj;kfnyh] ftl rjQ Hkh dje dh utj mB xbZA
ikjlk rks cgjgky Fks ikjlk] tks xqugxkj Fkk oks Hkh c['kk x;kAA
,s esjs lr~xq: okfy,&nks&tgk] fny is NkbZ gS bd~ efLr,&csdjkA
rsjh efgek ds fdLls djsxk c;k] rsjk nhokuk xj gks'k esa vk x;kAA
vkt ^v[xj* Hkh djrk gS bd~ bfYrtk] gks rqEgkjk vej I;kj eq>dks vrkA
,d eLdhu dh ckr j[k yhft,] vkl fny esa fy, [kkdlkj vk x;kAA

17

lRxq# dk dje !
vk x, fQj clUrh cgkjksa ds fnu] lRxq# ds dje eqLdjkus yxsA
lcds nkeu eqjknksa ls Hkjus yxs] vkS fnyksa esa [kq'kh cu ds Nkus yxsAA
^izHkqn;kyksa* ds ?kj ;s dfj'ek gqvk] ekrk ^jk/ks* ds vkaxu esa lwjt mxkA
ns[krs&ns[krs dkys ckny NVs] Kku ds uwj esa lc ugkus yxsAA
jgerksa dh ?kVk gj rjQ Nk xbZ] ftUnxh ds peu esa cgkj vk xbZA
Qwy f[kyus yxs fny epyus yxs] isM+&ikS/ks lHkh ygygkus yxsAA
vkt uaxyh dh jkgsa Hkh ltus yxha] vkSj 'kgukb;ka nj is ctus yxhaA
>qaM ds >qaM HkDrksa ds vkus yxs] vkSj dneksa is lj dks >qdkus yxsAA
budh vter dk ppkZ djsaxs lHkhA lUr oDrk vkS xk;d dchtu lHkhA
gkds gkftj gtwjh esa ljdkj dh] lksbZ fdLer dks vius txkus yxsAA
gkjkaokys dh vken dk ,tkt gS] /kM+duksa esa eqLljZr dk vankt gSA
jax vkS uwj ls lt xbZ okfn;ka] g"kZ&mYykl ds lkfe;kus yxsAA
;gk vkrs gh fut ?kj dk ik;k irk] jkt rc bl gdhdr dk ge ij [kqykA
budk nj <w<+uk dksbZ eqf'dy u Fkk] viuk ?kj <w<us esa tekus yxsAA
gks x, tc ls buds rks fQj dSlk xe]feV x;s fny ls nqfu;k ds lkjs HkjeA
lkjh nqfu;k ds fj'rs vkS ukrs lHkh] lj clj gedks >wBs Qlkus yxsAA
'kqHk tue fnu ij ^v[xj* eqckjd leka] lsodks lUrks HkDrks Hkjks >ksfy;kA
esjs 'kkgh Qdhj vk x;s ekSt esa] jgerksa ds [+ktkus yqVkus yxsAA

& ^v[xj ikuhirh*

eqckfjd jgs fnu gesa vkt dk


yks fQj vk x;k gS eqLljr dk fnu] izHkq dh n;k vkSj jger dk fnu A
;gh fnu gS lq[k vkSj jkgr dk fnu fd n'kZu gqvk gS egkjkt dk AA eqckfjd--mEehnksa dk xqY'ku gjk gks x;k] fd iwjk fnyh eqvk gks x;k A
gekjk dksbZ vkljk gks x;k] gqvk nwj Hk; fnyh ls ;ejkt dk AA eqckfjd--clUr vk xbZ fQj clUr vk xbZ] fnyksa ij [kq'kh dh NVk Nk xbZ A
;g lans'k ge lcdks igqpk xbZ fd n'kZu djks lc egkjkt dk AA eqckfjd--;rh ;ksxh [kqf'k;k eukus yxs xq# nso ds xhr xkus yxs A
lHkh yksx n'kZu dks vkus yxs] ugha [;ky gS dke vkSj dkt dk AA eqckfjd--mrj vkbZa tUur ls gwjsa reke] Qfj'rs yxs vkds djus lyke A
>qds nsork nj is ck,grjke fd n'kZu djsaxs egkjkt dk AA eqckfjd--jgs ftUnxh iqj t;k gks xbZ tks feh Fkh oksg dhfe;k gks xbZ A
gj nnZ xe dh nok gks xbZ gqvk jge ge ij egkjkt dk AA eqckfjd--gq, nwj lk;s xe&ks&;kl ds fn;s ty x, Kku vH;kl ds A
oksg [kq'kc[r gS tks bUgsa ik lds] cgqr nwj gS ?kj egkjkt dk AA eqckfjd--gqbZ jkS'kuh gj rjQ Kku dh] feVh /kqa/k eksg&ek;k vKku dh A
cM+h esgjckuh gS Hkxoku dh fd vorkj gks;k egkjkt dk AA eqckfjd--HkVdrs Fks ge jguqek fey x;k] euqt :i /kjdj [kqnk fey x;k A
Fks ge xetnk xe&jok fey x;k] cgqr 'kqf;k gS egkjkt dk AA eqckfjd---

& lUr tSrjke th ^lwQh* uwjegyh

18

j{keke~!
& Lokeh iw.kkZuUn th
gs ije thou/ku lnu&'kqHk 'kj.k&v'kj.k ikfgeke~A
gs n;ukFk vukFkikyd vtj vej.k j{keke~AA1
ln~xq# Lo:ikuUnuUnu "V guqeu~ ikfgeke~A
t; t; ijeiqfjifr ije f'ko lq[k&lqQyizn j{keke~AA2
gs uaxyh'k izoh.k ifjdj ije eksgu ikfgeke~A
gs fo'ofofnr fo'kky O;kid txn~xq#oj j{keke~AA3
gs dey dksey dq'ky ^dsoy* dqy dyk/kj ikfgeke~A
gs diV dqfVy djkydky&dqBkj dj/kj j{keke~AA4
gs HkDr&Hkorkjd ldy larkigkjd ikfgeke~A
gs dYir# d#.kkfu/ks dY;k.k dkjd j{keke~AA5
gs /;s; izs; ves; vfHkuo v?km/kkju ikfgeke~A
gs lkSE; 'khry ljy 'kqHk eneksgekju j{keke~AA6
gs Kkuxq.kfuf/k Ks; xkSjo xqg~; xq#oj ikfgeke~A
gs lR; f'ko lqUnj 'kqHkk;r /keZ/ot/kj j{keke~AA7
gs ije xq# ijekFkZ izsjd iwT; xq#oj ikfgeke~A
gs txr~ca/k fudUn fut fuysZi ujoj j{keke~AA8
gs fl) loZ izfl) lknj f'ko lukru ikfgeke~A
gs foK oj oSjkX; oiq/kj fojnokgu j{keke~AA9
gs ijegal iz'kaluh; iz.kE; iq"dy ikfgeke~A
gs ijeKkukuUn?ku lokZRe lqjoj j{keke~AA10
gs ije iw.kkZuUn:i vuwi Nfo/kj ikfgeke~A
gs fuxe uhfrfu/kku ujgfj fuiq.k fu'py =kfgeke~AA11

19

ln~xq# ds njckj esa


ln~xq# ds njckj esa djrk izse iqdkjA
lsok viuh nhft, Jh pj.kksa dk I;kjAA
ftl lsod ds lhl ij xq# dh fdjik gks;A
lPph lsok ik; dj vkl jgs uk dks;AA
ln~xq# ds njckj esa eSa&eSa djrk dks;A
lsok ls oafpr jgs vkl u iwjh gks;AA
ln~xq# ds njckj esa lsok dhts vkuA
tUe lQy gks tk,xk jh>sa Jh HkxokuAA
ln~xq# ds njckj esa ekxs gkFk ilkjA
lsok viuh nsa izHkks] pj.k dey dk I;kjAA
ln~xq# ds njckj esa ;gh vuks[kh jhrA
lsok ls lcdqN feys jh>s lPpk ehrAA
ln~xq# ds njckj esa vkrs HkDr&gtkjA
eSa Hkh vk;k ln~xq# jk[kks lsoknkjAA
ln~xq# ds njckj esa lHkh [kM+s gFk tksM+A
lsok ftldks fey xbZ mldks jgh u FkksM+AA
ln~xq# ds njckj esa lsok gqbZ dcwyA
ru eu ls lsok djs dHkh u gksos HkwyAA
ln~xq# ds njckj esa >kM+w jkst yxk;A
eu fueZy gks tk,xk] ghjs eksrh ik;AA
ln~xq# ds njckj esa lsod jgw ges'kkA
lsok vkS"k/k :i gS dkVs nq%[k dys'kAA
ln~xq# ds njckj esa ekxw ;s ojnkuA
lsok djrs gh fudysa esjs ru ls izk.kAA

& Jh vkse izdk'k NkcM+k] lksuhir

H
20