HRONO NUTRICIJA P r o g r a m i s h r a n e o k o m e ć e o v d e b i t i r e č i j e k o m b i n a c i j a najsavremenijih saznanja iz oblasti fiziologije ishrane, endokrinologije,biohemije i biofizike.

Ovaj program je prvi ove vrste registrovan u našoj zemlji, a jedinstvenp o t o m e š t o p o m a ž e s v a k o m č o v e k u d a o s t v a r i i d e a l n u t e ž i n u istovremeno sa postizanjem idealnog zdravlja.P r o i z v o d j e v i š e g o d i š n j e g i s k u s t v a i š k o l o v a n j a u n a j z n a č a j n i j i m svetskim centrima, kao i saradnje sa najvećim imenima današnjice umnogim oblastima Anti Aging Medicine, odnosno medicine koja se baviusporenjem procesa starenja.Registrovan je u Srbiji 2009. god i patentiran pod nazivom: HRONOISHRANA dr GIFING Naš cilj je da svaki čovek dobije osnovno znanje o funkciji njegovogorganizma, jer je to znanje osnov očuvanja zdravlja i vitalnosti.Program hrono ishrane omogućava da se bez velike muke, za kratkov r e m e , n a u č e p r i n c i p i z d r a v e i s h r a n e , p r a v i l n o g i z b o r a n a m i r n i c a i dobrih kombinacija različitih namirnica, koji se mogu primeniti na svimg e o g r a f s k i m š i r i n a m a i d u ž i n a m a , u s v a k o j p r i l i c i , u š k o l i , n a p o s l u , kod kuće, na odmoru ili poslovnom putovanju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful