iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk

,
−Z[ x

1

ÃVâ›Åk
,
−Z[x

iÎwŠ ñZœ
Ünu†Ö] àÛF u†Ö] ä×Ö] ÜŠe
!Vâ ›} Z

Ï(gzZƒgD»Ï0
+?6fgzZ~œâÔƒ`VJ
-uÅäãqzg?7—ÃË~]!*
kS
ÐxsZ~}Ñç}gv7—ðÃÌ~kZXìt ‚}gv^+F,
+ÅwZzi
$

¬ñ; xÂÃ\ M LZ ä?ªÔì à á äm:*6,
gi(ÅkQgzZì [ƒŠ®m
G
^IïÈ»]pZòsZyxgŠÆ0 ï
L !OZìY™—yÃ6,
]!*
kSXì 1™hZzÐ
gzZV-gŠZ'
,
ZÃ\ M LZ™h ÂÃxsZ îG
00_Igä?ªì1™Ýqä46,
x¸x£tgzZì[
ªì;g0*
{g7ŠzöÌJ
-º´q
-Z¸g»]pZòsZ|gŠXì1™hZzд )
GG3E
4ƒz6,Šã
Cð‡´ {zÉ ìg 0*
76,Šã
a
CÅxsZ „ vßƺ´q
-Z Ë
LZÐ ï

k0*
}gvÂ6,x**
Æg°Z òsZì VÈ b§Å×zg¯zg ]!*
tX ìg h Ã\ M

~g7„™ïÐV-ßñsÜtÂÔúÅòsZ î0E
!_
.}gv„ggzZÔ7¹!*
¼ ZÎÆ]ZŠ„
7„kˆZ»]!*
kS»Ô숃b§ÅVÍßÆVñ¸~uzŠ ÌaÎ~gvXìCYƒ
G!OZ yZxt ~gv ìg™t ÔŠ}gv²ì
KZtÔì ˆ V6,ä;ŠÆ „n ï
G
á ~iq
Ð Z
6,gî6fÔˆƒxzøÐ ¿‹ ðO¢t íÔ_ƒ »]ÌmºÅkSÔì _Åy

¹ŠZ®ÅŠZ
Û Z,Z~#
Ö Z[ZÐgîm{X ;g7¹!*
Ì•òsZ»kSgzZˆƒ`D

z: 4vZ y›{zXƒ F,
Ñ!*
Ð V-gZŠÃz ~uzŠ ~gZŠÃz c xsZ ÅXì ˆ{g Á„

zgŠ ™zZЃ
 ~]¶F,
KZʘ~3ZgÆkQgzZÅz! M zmvZ -wÎgnQÔ\¬
O±g0
Hƒ »kˆZ »ä3“Ðg é¨E
Š
+ZÆVâ›X DY ñ0*
„gŠ**
z f
á ÔVƒ ïŠ

X ìggZ¦
/Ï0
+
iòsZÌ~]ÑqySÆVÍßPñZÎÔì
G
G
O±gzZ0ï
xsZÔ„g ~gYJ
-w‚Î{¾Ú“yxgŠÆg é¨E
L !OZÐ wÅ{uZz ï
L !OZ

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

2

G
4G
5B+E
~gY'
,
Z'
,~ Vß‚Î {¾ yZ ÌxŠ£yxgŠ Æ ¬gzZ Ï0
+
i ÄŠ»q
-Z gzZ +Š ï
LG3I
-ZÔä xÂ:ZgZŠtâu~ i¸ M Æ ~{~œ,ÞQ ._ ~ó ~œ,ð¾X ;g
q
E
4ÓG
58F
-G
{Šgp“y›„~²¼X H ÷E
ÐmVâzŠ/_
.gzZ„ÃxÂòsZÔì xÂ: Z
Û»
G
G
G
“äxsZ éS5š¢Zzë@*
Ôˆ0g åO¨!»yQòõÏ(Á{nˆÆäƒ[ú%6,
gî6fX ‰ƒ 

Zƒ b§¾tXì h¸ sÜgzZtèY $
Ë Y 7Ì~Š “LÃkZgzZ ¶ð37
ÆxsZ~4z]
.kS{zgzZ‰ 3“áZz+ âÆkZp;gN*
e~gZig»y
è ZyÂxsZ
E
4GÓG
58F
-E
-V˜ ?ñ0*
™7ÌuZgŠZ »x£9
gzZW„
 Š'
,
i6,yQ Âì m» ÷ Ãg°ZòsZJ
Y"
5Fz6,LÑ
4»G
5G
Vâ›»yQgzZg âi MŠÎÐ Vâ›ÚxZ¸Z
Û »X Š
HH=gfÆ} åHE

LZy›Ô,™i._Æj§ñƒ ñCÆyQÃb){æ M 7{z ;gc_tÐ
ÐmÆgñQzŠySX,™sp._Æäâiñƒá$
+
6i§» fÎÆyQgzZx©Z

{zÐzzÅV@Ê„p;ebŠ[Z »kS äVâ›X „ggz$¹ci7ÅVâ›

Xà™g(Zð²Z"äVrQ~]5çySgzZ‰ƒwŠ$
+{z Zƒt³Xìgx» **
$ äV26,
Š%q
-ZìsÜÆs»Zuu
Z t HòúŠgzZHnZ‹ZJ6,
`ZziZ› åO›G
tâu
7]çE
O•ÃVÂgúxsZ c*
Î xZ²Z äVrQXƒ ]iYZ Å ~Š
á Ð VÂgúge c*
&Ô zŠ Ã
H{• z6,
»]!*
kSgzZÅÙZF,
yc6,
x©ZòsZ0Ðt:äVƒcÆ~gZŠtâuXêŠ
ù]iYZÅkS ÃòŠ Mq
-Z)X ìgƒ{nyÆyQÐTì d
$
Û B‚ÆVÂgút

Q(?Vƒ`|È~ïÈEZŠq
-Zë!*
{z²}h
+Št:Ã]gúìeZ
# {zì$
Ë XŠ
ìeùs»Z~#
Ö Ó+Z)XH¨Ðe
$% MÐQgzZJŠ‚: ¶
KCZ6,
ÄÜäVrQ

{zgzZì ykZ Ì»tÐkQ²Vƒ~B;ÆòŠ Mq
-ZsÜ]Zg(Z ãâ‡xÓ~T

Ýqx£»k¼IèÃÑq
-Š4,
ÆVâ›ì òúŠt»yQ (?ì YƒÌyèZÇ
6,
Š˜äVrQXìY™nZ‹ZðÃ6,
kQ:gzZ$
Ë YÅ#
Ö 56,
¿ËÆkQ Â: nkZì

(Zʘ b§kZXì Vc*
i »yp ã¨
KZgzZì ¢
A gY sÜÆVzuzŠt ¹gzZ HnZ‹Z
G
&‡**
$ gŠgzZY ,äVrQXìyÒ ÿLE
gzZc*
¯: ¶
K»WKZÌÃg ðO{Æ 
c*
C¿: ÓªgzZ: Xz
vß b§kS gzZì ÜZegÏt ‚ÆkQì ;gƒµZz̼ ñƒtpÆkZ HòúŠ

3

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

òsZgzZÜÑÄ©Z äVrQÐ iZ0
+Z kSX D™g(ZgZ
Û Ð ä™ ZŠZÃV-gZŠ)f KZ 
gzŠ¹Ðð éF
CO\t ¹gzZc*
Cg°Z‡Ã7QÔHx**
+
$
7QgzZÅW›6,
yQÔH·_»g°Z
*
*™7iÆb)yZäVrQ{z´ÆkSX7IZÆä™iÃb)ÆÏ0
+
itgzZ

ÒÃÅä™C
Ù ªtgzZì ‚
rgñZgH~}g!*
Æb)ySxsZñVQwZÎgzZGqzÑ
¬H »xsZ~}g!*
ÆÝ HÄc*
gŠ äVrQXì7iðûySk0*
Æxs
Z Å

¦ÑnÆ kS?σ HÎâÅ]© CgˆyxgŠÆ V2c*
g HwZÎäVrQ ?ì

8áh»]gˆt c*
©
ì êŠ ]iYZ Å]gˆB‚ÆV”}uzŠ xsZ H ) ? Hx©Z

(?ì H HxsZÐ mÆyS c*
VQnç »[NZ: ZŠZi MgzZx ãúg0*
äVrQ ?ì
E
G
c*
ì s§Åe
$Šâ ƒ q»xsZÔì HÃî0,©$ òsZ~~i‚y⇠;e **
™x¥äVrQ
E
x¬äVrQ ?ì êŠgzi6,
ãçÆp ÖZyQ c*
ì }âÃpÖZÆy M Œ
Û úL t$ ?s§Å+
M qzg
Æ<
Ø è „ŠZi M gzZ ~ŠZi M Å ñZg§ÖZÔ~ŠZi M ÅŠ
Û }G wZÎÌÐ mÆ V-ŠZi M

ãqzgäVrQ ?ì êŠ]iYZ Å~ŠZi M ËÐ~yS xsZ H ?ì ¬H »xsZ~}g!*

?ì ¿(gzZ ¹ÜZq
-Ztc*
ì aÎgzZwìtH ) H7,»g¦
*ŠUâiìq{ztc*
(?ì ¯™ïÐVâzŠŸgzZ bzgòŠ MgzZ,qZzŠŸgzZ bzgñ M BvßÐ
Xì @*
7,
|Ð b)yS ÃòŠ M~}Ñç c*
VQÃb)yZ äVrQB‚ÆaÎkS

X@*
ƒ7ŠzðûyS ~}ÑçòsZÔÅ}Ñç: ZgZŠtâu„gZzZa b)tèÑq
**
{ZÃVâ›äVrQ~X¸ ]ÑZÎ{ztX HÄc*
gŠi»b)yS ärQ b§kS

y›tgzZn™iÃb)yS{zì7qZt~xs
Z ÅÒÃÅä™"
$U*
tgzZ;e
XM
h™7iÃb)yS=gfÆxsZ

»WÌÃ]‚ˆZgzZ]!*
.òsZäVrQÉ ‰ {g7Æ™Y rZ„6,
_
kS sÜgZŠtâu

ÅVâ› åI»yQXc*
Zh QtZè»ÕZzÐxsZ ÅVâ›äVrQ b§kSXc*
¯: ¶
K
G
.O·ÔƒÐzz ÅÕZzÐ ]â©Z òsZ
nZÃVÍß=SÔì @*
ƒ Za Š åOhI$gzZ]ÐÔ 6 çH
O±gzZ¬ÅVâ›äVrQX ’ e **
Ð Vâ›gzZ xsZgzZ Ô]ÐÐg é¨E
ƒ Z9JQsÜ

KZq
-Zì I »V26,
giX c*
Šx**
»6ËgzZƒÃqkS äVrQXHnZ‹Z6,›
yxgŠÆ~Š·q
-ZgzZy›q
-Z)X}™: c*
}™IÐQ{zìeì ð¸»y¨
KZ}uzŠ

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

4

ñZgÔì h»ä™g(Z<
Ø ègzZ ñZg KZÿq
-ZC
Ù ~wìÆgñX (@*
ƒ7t
Û ðÃ

ñYHiq
Ð ZyxgŠÆ<
Ø ZèVYQ)X$
Ë Y~Š7ßF,
6,
}uzŠq
-ZÃkSìñZgsÜ
ZƒÃ]!*
.ò¸äVrZt h
_
+'
× Q(?ñY HbqÛgzZ ]ÐyxgŠÆ Vâ¨
KZgzZ
sÜ Æ VÃF,Ã V1² b§ ÏS Ôc*
»¿ 6,
Šã
CÅ 46,x¸sÜ Æ V1²Ã VÃF,
Ô~Š
G
Ièƒ
 t ¹gzZ Hwâ0*
ÃkåO¨G$Æíà¬z:4vZÔHx**
+äVrQÃ]!*
$
.òsZXc*
_
‚Q
ÆkQgzZ’ e**
™7{Zz6,
âZÅxsZÃVâ›Ū
»zÅ]!*
kSäVrQXì6Ë

ì OÎt»yQXc*
Šx**
» ~gZŠZzgIèäVrQÃkSXì 7ƒ
 oƒ Î{Šc*
i ÚZÐ ]â©Z

ÙZF,
yc6,
'xZ™î0E
!ôc*
ì@*
™qø~y
á Å]g—Ôì@*
™W6,
ˆy M Œ
Û ðä
/
Z

c: Ó¬q
-ZÂtì#ñ»yQX’ e7)¿™ M~]!*
.ÃVâ›6,
_
kSÂì@*

õg @* 
Z
# ì@*
™yÒr»7 Z',
Z]|ˆy M Œ
Û }ì I »yQXì qçñ»
G
Z',
S~
]|ˆy M Œ
Û t}uzŠÔnƒ&¤ÅõzO ¢kSÐTZƒ7„¿ðûx**

6,ä™ qnZ »kS ÃVÍß @*
ì x¯ »vZt HòúŠtä]\ Mp¶"Å]·
6,
ãÒ[˜kSÃVâ›ìgZÜZ »yQgzZì I¼¹»yQÌ{z´nSXn YH{Šâ M

Æ ]!*
kS {z b§kSX ’ e **
™t™™ïdƒ
 t Â7QÉ ’ e **
ƒ 7u
E
„Æg°Z òsZƒ
 t ]Ðz›ÔWZg**
Ôî~O “Ô§ÔÙpª]!*
.ÆnkZ‰ƒ9gŠ
_
&?
òsZ KZt @*
c*
Š w$
+äVrQÐQ åuçO úÆ]!*
.ySX Dƒ Za ~Ë
_

X}ŠÅ¤S
E
4GÓG
58F
-E
-ZtXŠ
q
HH ÷ Ð s§ÅVÍßyS Ã]‚ˆZgzZx©ZÔg°ZòsZÐj§±„¹
E
E
4ÓG
58F
-G
4ÓG
58F
B-G
»V ðE
yS Ægñ6,k
B £õ[gzZ D™wJÃ ÷E
ëkS y› åk
,
/**
¦
É ¶]!*

6,gñgzZ ïŠ [Z »]ÃZy

yS ™|(,
Ð MŠp{z å9
Û ´Š »Vâ›tÉ ÔïŠ [Z
4Ó$qwÅVâ›èY D™ ãZz +
»vZ c +

KS {zgzZì Å]úŠ èE
LG
M ݁xsZ

HH{"z6,
Š
gŠkSsÜÆg°Zòs
Z ìt|@',
nSXn
pgxyZx
gzZÑ ä™kC C çE
O•" gzZ xÑ6,Vzq yZ y›Šp Š
Hc*
¯ :¶
K» #ÚZ 7QgzZ
b§kS qÊ » `ZziZ›®X Hg (Z iZ0
+Z: ;Zp]gm ˜ÀÐ mÆ Vzq yS äVrQ
Ð|kSXìozæ6,
Šã
CÅw°B‚ÆV-ç~]ÑqmºsÜÂtÑ ä™

5

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

]iYZ ÅkS xsZÑì b§kS ÃkSÔì ]iYZ Åt:~xsZ ;e ÈäVrQ

wJäVâ›ÃkQˆÅÙZF,
xZ²ZÌ6,
zZÆÄÜXÆ]Ñqmº¼ ñZÎêŠ7

ÒÃÅä™sp„Ãx kS ~y
ZzZÆgzŠ ã¢J
-VŒ Ôà ™g(Z Ùñ{gzZ 1™
{™E
+»kQx¬ çLa'
,gzZÑ äZ<
Í ~ ä™J
-™f » kZ y›ˆÆ8{ÆÄÜX Å
-Z6,
q
xsZÂtÑìgzZñ M F,
Z6,
fZæ6,
ZÆŠ ˜tX „g7]P`
~yQÅä™

~xsZÔìk
B àZzäY~±~qÊ LZsÜŠ˜ѶŠt[Z »kSXì yc
tèYì k
Bq
-ZsÜÆgñŠ˜ ;eÈäVrQÐ |kSXì 7Š˜ òZŠZ

6,qçñkS ä xsZ H qÊ™Èt »gŠzY ,äVrQXáZz ä™gïZÐ xsZ

6,
xsZ bSS äVrQXˆï^gÅi$
+gzZi"7Q b§kSÔì HIÐä™c

“~¨£ÆgñÐS H qÊ b§kS»xsZäVrQX1™wJÃ]âZ²Z‰ ñÎ
GÅOfgzZÏŠgp“kSXÇñYŒ„
Dƒgz MúgñÌ6,x©ZXt³„
 ZgÓZ',
ȕ
:ZgZŠtâu(ÅyQgzZÑ äƒgD » ~²kˆZ~A çÆg°Z òsZ yQy›Ô‰

ÅxÂ: ZgZŠtâu ì wZÎ » b)gzZ ]5ç6 yQJ
-V˜Xà á ä 2Z¸gzZg°Z

;eÙZF,
iÐxsZäVâ›ÐmÆyQÔm{B‚Æ}ÑçÏQgzZgZzZa

h1
M
M ~}ÑçòsZq
-Zt „:gzZgZzZa ÅxÂòsZ Â:Ð qzÑb)t²
©$E
**
CZwßZ» è׉†³Û³Ö] x³Ö^³³’³Û³Ö] ÃVâ›ÐÃî0,G
òs
Z Ñìty›[ZX
êŠ ]iYZ Å kS y⇠»vZÔì CY ~Š ßF,
Ã}Z
+ÃgzZ Åx¬ Ð zg Å T ’ e

8™Ýq Ô ñ0*
¢
ÐQ {z ÌV˜ ì _Z÷ ðƒ ðÅÅ ðñÕ å It » ySXì

ÃxsZÐQÔì@*
™iÃb)Ðj§TxÂ:ZgZŠtâuˆÅÒÃt6,
Šã
CÅkSX ’ e

]iYZÇ!*
Å^z5kSxsZ²Hg(Z™™i§òsZäVrQjSX ’ e**
™g(ZÌ

t iZ »kS Ôì 7ƘÅäZ™ (Insurance)Ý~xsZ å I »ySXêŠ 7

7?Š ðÃÅäƒxZwÆkS åI»VÍß}uzŠ¼Xì {@çq
-ZÂt å*
@YH7
b§q
-Z ÂÝ åI»VÍßÌtÔì bI{zì 7xZwq{zC
Ù èYÔì ^
,Yt=S ì

åI»yQ~}g!*
Æ]gˆÐ´ ˜)Xì êŠ]iYZÅkS xsZgzZì Cƒ$JÅ
IF
4
&
ÃøL GŠ¢»Vâ›Ã„
 c*
gb§kSX ’ e**
™7Z{zƒ{Z
+ûVâ›Ì~x»T

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

6

tÃxÂãúg0*
äVrQXìwßZ» è׉†ÛÖ] xÖ^’ÛÖ] ¸Ô’ e**
VQ{Z
+ÃÐkQ™Äg
E
$
m
ãZ-Š ög Z
Û äVrQXì ~Š ]iYZ ÅògØä xsZgzZì ògØÂt c*
ŠgZŒ
Û^
,Y™È

¿ge
$¬g~~i‚yâ‡ÅyDggzZª
q©âŠ~Tc*
CZÃ (French Civil Law)2Z¸

xsZXì @*
ƒZ a
Ð+
Mm»kZgzZì» bzgÅQnçÝZ H7tiZ »kSÔìˆ

ãçgzZœ£ÆkQq ÝZ~}@çì wßZt HòúŠt äVrQÐ s§Å

wÎg ÔH7Ãg
$u kS äVrQ c ]oÆ kSX}LgzZ p ÖZÆ kQ: Dƒ 
;gòúŠÌt»ySXì6,
V¦ gZæzgZŠ»wq
Z !l^nßÖ^e Ùö^³Û³ÂŸ] ^³Û³Þøù]ô:c*
â
Û }]vZ
„» ~ŠZi MxsZèYOgp Ò»yS{zì ¬tnÆVÍßgzZì c*
M™áVc*
ŠZi Mx¬xsZ

gzZì CƒZПì bzgÂUãqzgÑ + â ÃtÃkZÆVÇ|{zXì <
Ø è

bzgß:gzZԒ e **
ƒ~zq6,
ŸÃbzg Â: b§kSXì á
C™ïÐVâzŠ {œâgzZ bzgòŠ M
E
4ÓG
58F
-G
Ægñ{z b§kS X6,
{z @*
H7g¨6,b)äVrQX‰ ƒgD »WZt ‚Æ ÷ E

ñOÆkSÔD™x¥¬¦ÑgzZ sïi9~}g!*
ÆyQÆ™·_»<
L gzZ[Â 

6,
Šã
CkS ¡Ô1™wJÐyYzwŠ™™iòsZ „ÃiñƒñCÆ[fäVrQ

wßZÆ(ÏÔZ Ô…Z)ÃñZg ÅVñâZ ‰ä VÍß¼X@*
™7IšZÜÃikS xsZ

Æ}úŠ kSÃ2Z¸:ZgZŠtâuX¸È0*
{zÆTÔÐg
$uzy M Œ
Û :Ô1™wJÆ
gzZ2Z¸~}Ñç Š
Hƒk
,
/*
¦
*t[ZˆÆkSXx©ZòsZt Š
Hc*
Z™sg”B‚

c*
âu b§kSX7c* 
òsZ {zG pÒ»kS %Ñ ½b§kS ]5çÆVâ›

ã‚ M !*
Š
HÑ$
+Ãg°Z òsZ Z
# XŠ
Hc*
Š >ÃxsZgzZ ‰ ƒ ~gY ~ Vâ›2Z¸: ZgZŠ

ä™kC:Z™y›Šp~äCZÃx©ZòsZb§kSX‰ƒspÌ]‚ˆZòsZ
xsZXˆƒx¬~Vâ›]!*
tgzZ Œ~I] åO]IgzZƒIèÐQäVrQèYÑ

}uzŠgzZ xsZgzZ yxgŠÆ Vâ›gzZgñ~ÃÅVÍß ˆ|(,J
-u kS ~gZÜ Ð

xsZgzZ Š
HYb§~'
,
6,
râŠÆVÍßg¦:ZgZŠtâuX;g: ¹!*
„t
Û ðÃyxgŠÆ<
Ø Zè

gÖZ »N ~ ^ÅäƒúðÃ6,u0*
yMŒ
Û [ZXŠ
H7,0
+â/_
.z l » yQÐ mÆ
E
G
zzÆïd: ZgZ—Y)ƒ
 tÐÃî0,©$ê QèYÔÎ äY Œã¶
KÅwZzigzZ Ï0
+?
9
G3O. òsZ b§kSXå ;gƒÐ
sÜkˆZ z/_
.òsZX‰ ñŠ ™ »Ç!*
]!*
.gzZ ïG
_

7

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

ðZg M¨£ÅxsZgzZxÂ: ZgZŠtâuX‰ {gŠzöJ
-{)z®Šó‰]5çmºgzZ]ZŠ„

ãZ6,
Xg°ZòsZ {z¤
/ZÔCƒ„“ ã½ÅxsZtX¶“„
 Š',
iÅVâ›t~
AO\ ¸‰ Gç
~°Z: ZgZŠtâuQc*
Ô¸ìg™C
Ù ªgz Mú 6Dƒßc*
Dƒ: hgzZ õF
yQnç„ (ZX ._Æ|gzZ F
F6,ð éF
CO\uu
Z Âg°Z òsZ@6,nSÔCƒ ð éF
CO\¼
: ._Æ]¡ÅòŠ Mt¤
/Z¸ìgYGçãZ6,X@*
ƒ ÌB‚Æ]‚ˆZ òsZ

ÆyQgzZSg:Šzö„J
-V⛡“tÂ@*
ƒ(Znç¤
/ZX @*
™:wJ7SòŠ M ÂDƒ
G
»xsZgñˆÆ“kSÉ *
@Y{g:™ug6,%$
+w éC+LgßÏ(gzZ]5çb!*
W,
Z »g °Z

ìgNŠëXc*
Š UÐ)**
©Ï(ÃkSäVrQ b§T »„ŠzC!*
.gzZ[
_

“~ xŠ£Æ xÂ: ZgZŠtâusÜÆ xsZèY ì sÜ',Æ kS | 
ÏQÌ` Mú»xsZsÜƬgzZxÂ: ZgZŠtâunÏSX äxsZ: ð3äVâ›

g°Z òsZX¶~Š “ÃgñgzZ¬äVrQZ
# å~gY ‰
Ü z kQ b§Tì ~gY b§

yZ…Ð[òZ7SX âi MŠÎÌ` M sÜÆV!¤ë!* 
ïZú{z]‚ˆZgzZ 
ïŠ]úŠÅ4z]
.cY §ZÆxsZgzZDÑŠŠc*
ÅVâŠÆì}gø…¸Ôì

~ *Š ~g‚Ã]úŠ òsZ ë D™g6…t Ôì ._Æ ]¡ Å y¨
KZ Ð
G
X,™ÒÃŶŠ\zg»|™|(,
Ð MÐ éE
5O.g' zZéZpÃkSÔN T
yS|tÂì ]!*
Åäƒë!*
gzZßÆg°Z:gZŠtâugzZhgzZ 9Æg°ZòsZJ
-V˜

t Ôì ß ´gVc*
ç{Šc*
iÐq
-ZÐzgÅXg°Z:gZŠtâub§kS XìC
Ù ª„Ðg°Z
Ð|»kS ì ]!*
Cc*
Ãq
-ZsÜtX’ e**
™Y rZ „6,
~çq
-ZsÜÊ%ë
~*Š ?ƒ~çq
-ZsÜÅŠ%C
Ù ~TìŠz»{Ñç,Z Ì}~*Š HX7mðÃ

t
Û XVƒVc*
ç{Šc*
iÐq
-ZÅXVƒ:Ç!*
Š%,Z~Tì7Šz»}ÑçË,Z

ïŠx**
» ~çÃËgzZ h
Û w¤
/
ÃËÔìg0*
ÃË~yQÔn
pgk0*
LZtÃVÂgúXìt

YÄg Vc*
çJ
-ge c*
&ÔzŠÔq
-Z Š% ðÃ ïŠ ]iYZ Å `ZzŠiZ Š® x©Z {zX
Åy¨
KZtHXÅp
pg™ ¯h
Û w¤
/c*
ìg0*
7Q: ÏñYÅtwÅyQ~<ÑÔì 

!ÎgzZB._Æ]¡Ã`ZzŠiZ›®tc*
?DCi»ZkS._Æ]¡
k0*
LZ'gú{Šc*
iÐ q
-Z6,gîãâ‡)tZ
# Ðgîm{?ÇñYƒiXÐ kS

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

8

7Äg ~ç{Šc*
iÐ q
-ZÐ zg Åyâ‡ÆySèYÔD™g(Z Ùñ{6,kS ñƒ n
pg

?,gZ¦
/Ï0
+
i._Æ]¡gzZj§¦ÑÐè%KZtì9tc*
XM
h
—á^Šøu^ôeô xºm†ô’iø æ]ø Íõ†öÃÛøeô Õº^ŠøÚ^ôÊø™
XñYc*
Š™ÁgÐj§(c*
ñY1uzgÐp ÒÆg2ŠQ

( 229e
$ M :>ÂZ ÒgÎÔ

Õã!çÀF,)

ÙpçÏ0
+
iÅyQgzZƒ¿Zz›ë!*
~yQJ
-Z
# ÇgB‚LZÃ~ç„J
-‰
Ü zkQŠ%

» ã.6,c VâzŠ xg~B‚ »yQgzZƒ ¹·Z**
Ðzz Ë~yQ¤
/ZÔƒ „gg¦
/
Ð yjgzZ

B‚4Š'
,
iÃyQ c*
?ǃ:Æ~hÆåzibŠt:Ã]gú~ª
q+ZH ƒ;g0¯
) !*
?NYƒg66,
Oc*
ÉŠp{zgzZyÞZÏ0
+
iÅyQÐT**
™g66, 
g

~gZŠ)ftŒƒ
 oÿT{zì Ýqg (Z »]!*
kS Ã#
Ö Zìt|Å#
Ö Ó

ƒ„¿q
-Z ðÃÑZzäZ™¿Ðj§96,
x©ZgzZÑZzä™wEZÃg (ZkZX}Š,

ȊYđ'
,ëgŠ xÂZg7 ÂñY c*
Š}Šg(Zt¤
/Z~B; Æm¾Z {Šc*
iÐ q
-ZÔì Y
ÅkSÔì &9{zÃTÇìgÈ0*
»xÂmºq
-ZÌ¿g(Z ïE
XÇìg¯{ç
L 8™të@*

kSÔÏOg~wzNÿkQ,qX σ: ]iYZ ÌÃkQÅäYC
Ù !*
Њzu ˆðC
kZXÇ}ŠäY7C
Ù !*
ЊzuÐZ;gzZò¾»kQth
+'
× ÔìÈ0*
{z»T¢eQ6,

ßÃg(ZkS ÆkQì c*
Šg(ZtÐQäTgzZì ;g™#
Ö Ó{z6,T#
Ö Z {z™|(,
Ð
ÐQ~^Åä™x»ß c*
ÇñY c*
Œ6,gîã!*
iÐZÔÏ}™[ïZ eZ6,ä™wEZ

Ë ™7ãâ
$
Û **
ŬÌËÆkQ#
Ö ZìB‚ÆoÑkStX ÇñY »zg ÌÐ ‰
Ü ¤


/
Ù ®
C
) ¤Z ÅkQ {z ~x»Æ {k
Hc*
,Y**
^
ËpÔbI c*
ƒ[zqÔƒ n
Û ¬{zìe

ÔxÂ~g/c*
xsZÄÂ?ì F
F6,
|gzZ9nx‚yÃX|ÅÄÜìtXÏ}™

gzZÆðŠt n kSÔì e**
fÎi»} úŠ kZ ?ì h»ä™#
Ö ÓÃx¸ì òúŠ »T
%iz~e
ÆkQgzZDƒÝq]Zg(ZxÓÆ#
Ö ÓÃWZçLG
$g/Ô7¼ ZÎÆd
$
Û
XDƒyzçÆkQYZgiz

LZÔì k
B ¦ÃŠ Š˜ **
™7ðÌtÐs§ÅVâ›Âì ]!*
ÅŠ˜J
-V˜[Z
ÐgzŠÆ] wÎgì @*
Z”Ð |ÅŠ˜ I]!*
tXì xZ²Zq
-Z6,xsZ~\M

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

9

kSgzZ¸D™U~ä™k
B ÐVz
Û »Špy›X;g~gYJ
-8{Æ„
 c*
gòsZ

ì sÜuu
Z ÌÆœèyMŒ
Û ðÌ: dZæ tX¸D™wEZ c VÅxsZ {zÃj§
:~Šâ
Û ]!*
t~u0*
įLZ6,
gîãZzä\¬vZèY
äö×# Ö] Ýø†øùuø ^Úø áøçÚö†ùô vømö Ÿøæø †ôìô% ÝôçnÖ^eô Ÿæø äô×# Ö^eô áøçßöÚôçmö Ÿø àøm„Ö] ]ç×iô^Îø™
]ç_öÃmö ojùøuø hô^jøÓôÖ] çiöæ]ö àøm„Ö] àøÚô ÐôùvøÖ]^³ßø³m.ô áøç³ßö³mû‚ô³mø Ÿøæø äö³Öö糉ö…ø æø
— áæ†öÆô^‘ø Üûâö æø ‚õmø àÂø èmøˆrôÖ]

̖ĖZIxZwnQgzZvZ **
gzZ6,
M ¯zg **
y
Ôn
pgyZZ6,
vZ** 
ÐyQz±
 ŠÐgZMZ {zJ

-VŒÔ D™~zc Å hèE
L #GŠ **
gzZ ïŠgZŒ
Û xZw

X'¶Štb
™0(â) LggzZ™ƒgZŠ',

( 92e
$ M :/pZ Z ÒgÎÔÕã
!çÀF,
)

:c*
â
Û Ìtä\¬z: 4vZ
—è¿ø×Æô ÜÓönÊô æ‚örônøÖ]æø …ô^ËøùÓöÖ] àøÚô ÜÓöÞøç×ömø àm„Ö] ]ç×iô^Îø™

XN0*
ñ~?{z’ egzZÔd

Û }gvz±ÐVz
Û »yS

( 123e
$ M :/pZ ÒgÎÔÕã
!çÀF,
)

:ìyâ
Û Ìt»\¬vZ
—Ù^jøÏôÖ] o×øÂø àønßôÚôçÛöÖ] š†ôùuø oöùfôßøÖ] ^ãmùô]ø ^mø™

Xzg¸Q6,
B gzZz™gzŠÃV-gz$ÅVëñ]Ñ}Z
k

( 65e
$ M :wÎÑZ ÒgÎÔÕã
!çÀF,
)

ÆgñXn Y Hì‡Ã¬òsZ @*
ìk
B ~ ω q
-ZsÜÆgñŠ˜ ˆƒ"
$U*
]!*
t
,ZQÂ,™gïZÐä™tÃ|kS {z¤
/ZˆÆäà]úŠ ÅxsZ6,
gîãZzt ‚
~Šâ ŠZ
Û ZïqÆ{okZXì ꊬ¸ÃVƒcLZ {oC
Ù XÇñY HŠ˜ sÜÆVÍß

Cƒ Za Ð {okS bzg Y¯q
-Z ~ VßZz +â LZt h
+'
× gzZ D™Ýq ‰
Ü ¤
ì C¯u»iïG
L .À7Cg\gzZ k
B Ï(6,Šã
CÅ]¸~Šâ kS x¸ïq Å}okSXì

wÏ(Å„
 c*
ggzZn Y HÐ ã‚ M x» »]úŠ~XÃYG Za ]Ñq,Z @*
G
ì CBk
B Šuw éC+LgßtXì CYƒk
,
/**
¦
ðZ±Âì @*
ƒxŠ£~Šâ Z
# XñYH†ŸZ~

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

10

`Z¯Z ©ÅySX D™ÒÃÅä;Ã}oLZ LZ vßáZz + â ÃZ
+zŠ Z
#

yxgŠÆ*ŠŠZi MŠ.x**
gzZ*`
w!gßÅ b§ÏSXì@*
ƒ(C
Ù ¿¸ÔC™~g»ÅðZ±
¸yxgŠÆ~gZŠtâugzZxsZ¬ÐkQX¶ˆƒZa¬ÐäƒqzÑk
B @¬~uzŠ

Ð}uzŠ q
-Zg°ZÐ ¹ì |q
-Z ÅÏ0
+
it Ô BVϹ +ZX¶w!gß

c qÊÆyS gzZ c ä;ÃyS Â D™g(Z ^~Šâ Z
# g°ZtX DƒŠ„
-²wEZ‰
ìtXDYn~x»ÌùZgfY¯gzZ ~ŠOZÔãÕÔÏ(gzZì C éE
CG
Ü ¤~Šâ
~Šâ ˆÆä™wEZ ùZgf RgzZ Ï(§{Å}oq
-Zì ðZ±{ztX |ÅŠ˜

-Zì 7b§Å `¯ð`
q
bzg ÅŠ˜ c*
`¯òsZt ë@*
Xì CY ~±}g–Ɖ
Ü ¤
Ü ¤Y¯ +Zq

-ZtÉì**
ÑŠx£F,
Ñ!*
ÐVÍß¹!*
Ãx¸ð`
Ñ»Tì‰
Ü ¤Y¯+Z
gzZ ÙwJxsZÐã‚ M vß @*
ì C™gzŠÃVIz»g àZzäMt ‚Æ]úŠ òsZì

ñZÎ6,y›}uzŠÃy›q
-Z~T,Š ú#
Ö Z +Zq
-Z™ïB‚ÆV ⛹!*
X7Ýq~F,
',
ðÃÆŠã
CÅ}¾

òŠ MgzZDƒµZzsÜÆè%Åy¨
KZ wqZ {zpÆpÖZVâzŠyS Ôg;ZzY ?Z

ÆgŠÂJ
-V˜Xì @*
ƒ â
Û g»Ñq
-ZúÆXgzZì @*
ƒ~ wzNÆ]uZzX

@*
ƒ7Ð ¿~g(ZÆòŠ M mðûkSXD»vZì È »kS Âì wZÎ »p³
Æ kQgzZ +−ZzÔ„
 c*
g [ïZ eQ~ *Š 6ì bŠ [ˆt ‚ÆvZÐQ »T

Vâ›B‚ÆûkZZ
# ?Š
HïÐV¹: ·»ë~kSXì *
@YH=gfÆV26,
u
G
åV¹ (Fatalsm)x äÕh4]Z c*
ÏŠgp“~ kS ÂHk
,
iÃVñ¸~uzŠgzZ H ìà *Š ä
¿ïq »g¦kZth
+'
× Xì @*
™[™Ðg¦!fÆ (Luck)ëy›` MÃT

~}g!*
nS}™x¥t¬Ð 䙿ÌðÃgzZ}™ïgzZ·_{zì @*
ƒg6

[ZNz[Z±6,
¿kS._ÆÏQgzZǃ[ïZZgøˆÆ¶ŠxZÐZèYìH¬¦Ñ
~ T åC
Ù !*
Ðg(Z {],
ZŠ}gø Š
Hƒ µZzx» ðà (Z’ e OÎt …XÇƒê »

Ãí~kSC
Ù „~pÖZ}uzŠÔyvc*
ƒ{Z
+Ã…ÐTgzZå74Š ðûè%~gø
I
q„6,
kSgzZ’ e**
™®
) ¤6,
kSÔ’ e**
™wJÐwŠ…™™è%ÅvZÐQÔ çOac*
ñM
{],
ZŠgzZ wzN}gø ’ e **
ƒÐ mÆ Vñ» yQtzgt Zgø Ô’ e **
ƒ 7y.6,gzZ

11

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

~g(Z !
{],
ZŠ}gø x» {z´ÆkSXM
h™7Ì`´¼ ë »XgzZC
Ù !*
Ðg(Z
ÃwqZ LZXσ k6,
i!*
~gø6,yS èY ’ e xgoZ¹ …~}g!*
ÆyQ DM

x» ªX M
hgZ¦
/Ï0
+
iB‚ÆgŠ
Z Z dZëÐ Tìi§igzZk
,
/**
¦
¸ »iY

gzZñY1™wJÐwŠñƒBè%ÅvZ7QÔC
Ù !*
Ð}],
ZŠÆè%gzZg(Z}gø

¶ŠxZÃyQÔD™Ð}ŠZgZgzZè%KZëÎgzZDM~g(Z{],
ZŠ}gøx»

XìH¬¦Ñ~kS’ e**
™x¥t…¬Ð

Ù !*
C
Æg(ZÆkZwqZ{zgzZìbŠ[ˆ„»wqZ~g(ZLZÃy¨
K
Z ì|q
-Zt

»WÎgzZg¦tXì '" ~A çkS {zèYì 7~gZŠ)f ðÃÅkS 6,yQÔÆ
ð;gzZ y\Z¹ Ï0
+
i KZ y¨
KZ b§kS èYì xÅZ Z(,¹6,y¨
KZ » õWÄ ¬vZi§
,
k
¼c*
,x»{ztq
-ZÔDƒÝq}Z
+Ã}(,
¹zŠÃy¨
KZÐkZXìYgZ¦
/
Ð
ÐwŠ™™ê»vZ7ZÔ@*
ƒ7y.6,
gzZ @*
r7r⊠CZy¨ 

KZ~„zg¨6,
yQz»

z: 4vZgzZì @*
ƒ†ŸZ~yZZÆkQÐaÎkSXì Lg™ 
á gzZ ú‡6,
ySÔì @*
™wJ

kZì ;gƒÐè%ÅvZÌx»ÐaÎkSX Dƒ—]YgŠÆkZVŒÆ\¬

x»t{Z
+Ãu
Z zŠXì @*
ƒÝqy\ZgzZyjZ(,
…ÐkSÔìí„ín}gø~

xZÃx»C
Ù Xì øÎ~iZ0
+ZµgzZ ~y¹ y¨
KZ~}g!*
ÆyQ~g(Z}gø
„Zâz%ZzZÆvZÃx»C
Ù b§kS?ì H¬»vZ~}g!*
ÆkSì øÎt{z¬Ð¶Š

Ì~]y
M ígzZì M,j»ä™x»iZgzZ(h
+'
× Ì~*ŠÐZÐä™._Æ
]ÌyZxtg0
+ZÆy¨
KZaÎt~}g!*
ÆgŠzY ,X ǃ»[ZN{Šc*
iÐ{Šc*
i {z
XìC™Za

tâuyQtXH7™ ¯Xq
-ZcVâ¨
KZägEZ
Û »Î|Åg°ZòsZyS ìt

Ð|kZXŠ
Hc*
¯: ¶
K»WÃg°Z{À0*
ySÆxsZ=gfÆXì|ÌÅg°Z: ZgZŠ

Æg°ZF ySXLÑgzZAÅÄ {zìg YGç6,g°ZX ˆƒ ãZz]!*
t
G
G¢OŠ~KÃg°ZyS 7QÐzzÅT~gz$6f ÅŠZ
# ŸzÅkQ{zc*
s
ì „gƒ ï
Û Zïq
ðÃ~g°ZyS YYÑï7ÈtÐìgƒW,
OÐW6,
yS{zc* 
ìg0*
™7
Ã^Ñ:gzZFg°ZyQì 7Èt» ãÒlpÅŠZ
Û ZïqÆg°Zë!*
gzZÔì ¶

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

12

is
Î
ÐVƒ„zÂg°Z ÇÉXÏ}Š™ 9Ãg°Zë!*
yS ¢
A &à©)ÅyZèÅä™"
$U* 

ì {z s ~ pÖZ}uzŠ X Vƒ ._ÌÆ |gzZ}™wJ]¡Åy¨
KZ Î

|ÅyQgzZg°Zq ÝZ n kZXƒsÜÆ|ì {zë!*
gzZƒ ._Æ|

gîÆwVXN0*
™: c*
,™7Ðj§gzi6,
Ãg°ZyS{zìeŠZ
Û ZïqÆkQ:ìCƒ

„û»}Šâ 6,râŠì È »kSX Dƒ@»}œâ 6,râŠg°Z ë êñ6,
Æ|ÐQ Âì 9wìt¤
/ZXì @*
™uZgŠZ »qË¿ðÃÐ ÏZgzZìg¦»|

c*
ú6,qËy¨
KZZ
# Xì ßtìC
Ù ªÂì 7._Æ|t¤
/ZgzZ’ e **
ƒ._
Ð3â?Š ðÃÃãÒlpÅgz Múc*
Š**
ëÂ:ßc*
ì 9t‰
Ü zD™ðtÂÔ}™W

È{z]*
!Éì܇Ðì b§hZ]!*
KZtÐ,ŠyizðÃâ
A &x°ÅkQ:gzZ
„ ¹gzZÅWJ6,
wìkS ÆV5ñäk
,
−Z[x

XÐ,™g¨ë6,
|ÅkQì ;g
X@*
7,7„@ðà ¹Z »}Šâ 6,
zZÆrâŠt Â]!*
«Xì ßÐ V-zZizŠ p°t Å
@»ÝzgÅ–6,
gZ-Š‰ì @*
ƒC
Ù ªÐ kQtÂì @*
7,
@»Ýzg6,qËZ
# }èY

ÉX6,
râŠ@»}Šâ:gzZì @*
ƒ6,
}Šâ @» r⊠Â: @*
ƒ7~}Šâ ˼ (ZX {)z

=gfÆkZjÉ 7@tb§kS ì *
@Y HkCÐZ=gfÆfËÐ~kZj}gø
Xì*
@Yƒ"
$U*
ÐG
gc*
™ÔØÎÔägÃqËtÔìkˆZ»kZ

-ZtÂì ]!*
ÅÚ ŠÐV\ MJ
-V˜
7(Reflection)k[ZtÔì qçñ»cq

ÒŠ6,
Ðäƒ(Refract)z~ç M ÝzgXì @*
ƒ(Refraction)sYZ~ÝZ Ât

» äƒ kˆZtX Cƒ 7 (Reflect) FC
Ù !*
t Ôì k 
CÅq Ë6,(Retina) 0

Xì ßX{zðCp° Å ó„
ó LLäV5ñ Zƒx¥ÐkSX»k[Z **
ì¿T §
qËÂBŠ ÌÐtzZi}uzŠXð0*
7S
-t ‚Æ„9q
-Z„: étÅV5ñnÏS

7t
Û ÐkSÔì @*
ƒZakˆZsÜÂÐkS XYY7ŒÃqkQÐkˆZsÜÆ

ÆqkQ¬Ð äM ~r⊄ðÃ~}g!*
ÆqËXì @*
ƒ »nÄ kˆZt @*
7,

q:Z—‚%XσC
Ù ª|ÅqkQ„ÐkSì ~gz¢**
ƒq:Z¼Ð¬~}g!*
kˆZ sÜ Â{z ÔYY H7uZgŠZ~}g!*
Æq ËÆ(Previous Information)

kCÔì Y™kCsÜ~}g!*
Æq ÇË¿ðÃ~ÝZX7¼ {z´ÆkZ ǃ

13

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

ðÃci7KZÐ mÆqkQèY óŠ
HƒuZgŠZÐQ »qkSì 7tÈ »ä™
GÒOE
58E
# c*
Z
} h:Ð]c*
gz¢ãKgzZ ï
KZm»kS{zZ
# ÆkSñZÎY™7ð
c+ YÃ|ÅqÌË{z´ÆkZXá™ì‡:^ðƒà$
+
Å|m»kS{zJ
=gfÆVΈZZc*
{Šc*
iÐq
-ZX Y™7x¥{zσHci7ÅkSB‚ÆkQ
Ð ä™wEZÐS Ô7c*
ì Åä3q V#ì Y™¿ðÄ6,iYÃq Ë

ì eÌc]**
Z³ƒ
 tXì ðƒµZz~pðÃ~^ÅkQtc*
¨ M Z'
× c*
σ1

kˆZsÜtÉXÏñB7„c*
uZgŠZqÌðÃÐ~yS Ôì ecòŠ M b§T

«Š „XìeÔZ•q
-Z»y"}ÔñYZh:ÐÓm»kSJ
-Z
# X7¼gzZì@*
ƒ
CY ª ì ^ðƒ à$
+Å kZÂ{z ÔÏ ñM 7~™:â Å kZ ñY HkCÃkZ
}g!*
ÆqkS‰
Ü zÏQÏÏñY~Š q:ZZ
# ~}g!*
ÆkZB‚ÆkˆZq
-ZXì

]ZŠXZXì Ð A ç Æ ]ZŠXZ wV Ï {Š‚ Å kZXǃ Za uZgŠZc*û ~
Previous

)]â¥Å ¬ ~ X Cƒ Ð(E x p e r i m e n t s )V1Š

ZgøÐ]â¥X $
Ë ƒ7ŠXZqÌðÃÆ]â¥%XD™ï
á Ã(Information

íXìYYŒÃ|=gfÆX]â¥{zÉ 7]â¥~}g!*
Æ|È
&‡wìt »V5ñ b§kSXì ß (Definition)p°t ÅV5ñÌÐ mkS
ÿLE
tûäƒ@Æ„ÐzzÅ䃊„Ð| Š
HƒãZzÇ!*
tgzZÔ*
@Y{g7Y ZZ

ųtp°Å„ˆÆä™"
$U*
^ÑÃwìêñäk
,
−Z[x
 
ìzz¸Xì ß

( Previous Information)]⥗‚gzZì **
ƒvJ
- râŠ=gfÆkˆZ »|t

c kZ ~ pÖZ }uzŠXì CY ƒ s
# Ÿz Å | Ð ä™ ;6,kSÃ

kS × ˪ì Cƒ Za „Ð ]â¥~}g!*
ÆkQÐ ¬ gzZ —ÔkˆZÔrâŠ

ë!*
jZÆ™ú6,
„êñkZXf
ex»Ð=ì nÆyQtÔì YYŒb§

„9„„òsZˆƒãZzÌ]!*
tX ‚
rg7“_Ð|òúŠ eSèYÔŠ
HH"
$U*
„Åk
,
−Z[x

~nçkSXì ._ÐÆ|tèY Š
HHú6,
„êñÐTì

„:ZgZŠtâuÔ f
e ÃA çgzZ q
-Z ë6,gîÆ wVX ~Š “ b§~',Äêñä

{Ñç„™ïŠ
Û gzZŠ
Û ÔŠ
Û ªì @*M~ŠzÐYÆŠZ
Û Ztì CCtp°Å}Ñç

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

14


/ZXì á
CÐ䃦ë!* 
ì@*
ƒ{z¤
/
-Z»ŠZ
q
Û Z{Ñç~ÃÅyQ b§kSXDiί
ƒ"
$U*
ß„t ÂC37éÐ |t¤
/ZgzZ ’ e **
ƒ ._Æ|ÃkZ Âì 9„

¹gzZ Hú6,
„kS äk
,
−Z[x

XˆÅ6,Šã
CÏS ˆÅWgzZ Š
HHú6,
„kS Z
# XÏñY
ÆVÍßZ
# X7{Ñçì á
C{z¤
/q
-ZÐYÆŠ
ÛZ ZèYì ßp°tÅ}Ñç

Âì 7¸g EZŠ ðÃyxgŠÆVÍߤ
/ZÔì á
C{ÑçÐ kS Âì @*
ƒgZ2Z¸g EZŠ yxgŠ
w2KZKZq
-ZC
Ù Ôì7{Šc*
iж‚Æ^wÅVÍßyZèY M
hÈ7{ÑçÐQ 
D¯{Ñç™ïë!*
vßáZzgÆVƒ Çq
-Z}XìLe**
Y{zV˜ì;gYs§Å

-ZÆŠZ
q
Û ZèYì ßp°ˆðCÅVzgZŠtâu b§kSXì¸g EZŠq
-Z~yQèY

Ã\z¤
/kS ƒ»nÌË{zìeƒZƒZa yxgŠÆyQì 7¸g EZŠ ðä
/Z~\z¤
/
Æ|tèY ˆƒ"
$U*
ß„:ZgZŠtâuÐmÆ}Ñçb§kS XYY¹7{Ñç

ŠZ
Û ZX σ]gz¢Å¬_} cKÐZ?σ Hp°Å}Ñç[ZXì 7._

ÆyQÐ Tì Š¢b!*
»ŠZ
Û Zt ªÔì @*
ƒ ì‡6,Šã
CÅŠ¢b!*
ÆyQ¸gyxgŠÆ

ÆyQÐ Tì ~gz¢N~ : Mg°ZÆŠZ
Û Z~A çÌËXì @*
ƒ Za ¸gyxgŠ

»yQÔè%ÅyQ~AçÌËXì@*
ƒì‡¸gq
-ZyxgŠÆyQ6,
Šã
CÏSÔVƒhZzŠ¢

]!*
.ÆyQcäƒì‡¸g~pÖZ}uzŠX ’ e**
_
ƒV7 ̧»yQgzZÙpÅyQÔ×

ÅŠ¢LZŠZ
Û Zt=gfÆTì~gz¢**
ƒÌ»xÂkScxªÆºgkSX ’ eNë!*
gzZì &~Š é¨E!NLZÐQ ðêÔì CYƒZaÎÐ mÆŠ¢Z
# XÙŠ
lpvß¼~A ç˪DYƒZ]!*
.ÆVÍßZ
_
# c*
ÔsÜÆŠ¢ÐZðÃ

ðÃu
Z zŠgzZì Le**
™iÐxÂmºÐQ ðêì s%Z~x¤
/Zc*
ÔnZg**
¼gzZ

ˤ
/ZyxgŠÆŠ
ÛZ Z~xÂgzZ]!*
.Ôg°ZªÌ~ËÐ~ÜÁySXì LexÂgzZ
_

,
k
−Z[x
b§kSX ǃ:¸gðÃyxgŠÆyQ~w!gß+ZÂì*
@Yc*
0*
s%Z~A ç

9Å}ÑçÆ™"
$U*
ßÇ!*
Ãp°ðƒ ðC Å„: ZgZŠtâuÐ mÆ}Ñçä

ÆŠZ
Û Z~p ÖZ}uzŠX ë {ÑçôùÆxÂgzZ]!*
.Ôg°Z ªÔųp°
_
Ð kQ Dƒ ì‡ ºg Ð ´ùÆ xÂgzZ ]!*
.Ôg°ZÆ yQ§{ ÅŠ¢ V7
_

tèY Š
HH¤
/YQÃtÅkQgzZŠ
HHú6,
„: ZgZŠtâuB‚ÆûkSXì @*
M~Šz{Ñç

15

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

ÐÆ|tèYì 9{z Š
HHú6,kS ЄT Š
Hƒ ãZztgzZì @*
Z”Ð |

g°Z}uzŠ b§ÏS gzZ c*
Š™"
$U*
ë!*
Ä: ZgZŠtâuä„Åk
,
−Z [x
b§kSXì ._
E
4GÓG
58F
-E
“ÅxsZ~]gßkS Âå H ÷ ÃxsZ äVzgZŠtâuÐ T Cƒ 9„{z¤
/ZXÌ
{zgzZ¶7._Æ|{zŒ²ÃxsZäVâ›Ð„TpX ÅVâ›: Cƒ
G
AO\b§kSXì ._ÐÆ| éSG
KÑÄòsZ öF
5š¢ZzÂ{zÔHúäVrQ6,
T„òsZ
E
4ÓG
58F
-G
{Šc*
inÆkSäVrQth
+'
× Ô¸7#ZzÐkSqÆð éF
CO\pŠ
HH ÷E
Є
I
GLi½]ÃVâ›b§kSXðÎ7Ì=
XZ7,
**
ƒgezŠÐlà ï
A²S¸t
òsZ J
-V˜X ñƒgz Múx©Z zg°Z: ZgZŠtâu6,X]â©ZgzZg °Z òsZ ôF
sÜ b),ZÔñVQ b)6 6 äVrQ n Æ kS Âì ]!*
Åç 6,<Ñ
GLšG
$Ñ ;e**
Åä™iÃb)h
+
™C
Ù ªtÐkSÔ+Š Å{Ñç: ZgZŠtâu
.yS òsZ ï
]
ÅxÂ: ZgZŠtâuciÆZÌË{z å @*
ƒt i Z0
+Z !f» }Iz cXì 7IZ
kSX ‚
rg 7ñZgt xsZ c*
ì 7Šz ðà »ikZ~xsZ™Èt ¸ D™7ñZg

gzZ @*
0*
}Š 7B‚ »äâitgzZì 7E ÌZgf~yâ‡òsZ¸sï³t{zÐ

~gpŠÎxsZX Tg DƒZaB‚ƹF,
Åäâ iì܇Ðä™iÃb)yQt

}g!*
ÆÝtXì ]gz¢ÅkQì Š
HM (Z‰
Ü zZ

Hƒx » **
~ ¶Š ]i YZ Å

Å äâi kZ Åz ]gˆŠz!*
Æ |kZì ܇РäC‚Ÿ ðÃÌ~ 
Y™7ðÉgÌ~nçkSèxsZ {z´ÆkZXì C7,
]gz¢ÅÝÃySÔgZzZa

xÂc*
o ËÐzzkSX VƒwßZ HÆ]gˆyxgŠÆV”Ð[ˆÆäâi {Šñ
t ªX}™iÃb) {”Za Æ äâih
+]
. ì 7VziñxsZ c ~i ‚yâ ‡Å

Xì 7iðûyS~xsZgzZÐNMt ‚b)6 „B‚ƹF,
Å: âiìk
,
/**
¦
E
4ÓG
58F
-E
G
Šã
CÏZ ÌäVâ ›X H ÷ ÃxsZgzZ¿gt ‚ÆVâ ›ä[f ¶Š ã
CÅct
ðƒZaÐ]!*
ÏS WZVŒÉX ‰ƒgD»WZ {zÐzzÏSÔc*
Š™qzуIzc6,
D™° M ëÐ qz
Û gzZ VzŠ ã
Cðƒ ðC Å4QƒIz cÐ VÍßyQ ä Vâ›

ÐqzÑÃV⛲X å„úZÂnçÂås%Z~„Š ã
CÅcZ
# X 3g~gYñƒ
kS <ÑòsZ H¶’ e **
ƒtRc*
Šã
CÅcÉ å’ e7„ **
™c6,
RzŠ ã
CkS

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

16

H ?n ™iÃb)xÓáZz äƒ Za Ð mÆ]5çb!*
ÆVÍß{zì IZ Å

t}Š™x¬ÚZÃ]5ç WzÆÏ0
+
i ã¨
KZì îŠ ]iYZ Å]!*
kS <ÑòsZ

6,yQ @*
á ™©qZ »b) q–{æM 7h
+]
.Ð bÑŠ LZ {zñYƒ et cx|gzZ
E
g0
+Z LZ cg°ZòÀgzZwßZ¦½Zì ¢
A &âZ~kS H ?nƒt éE
5‹$ Z »x©Z¦Ñ
G
34$¸ZgzZáZz©:Ztì IZ ÅkS t H ?ÇgöRz Ýz
ÆVÍßÆVðG

+]
h
.c ä™"
$U*
Ã]!*
kSX 7:gzì Vziñ<Ñ Âì (Z¤
/Z?n ™iÃb)

**
™ Òà Šä™x¥i » b) yS Ð k Q gzZ ’ e ´g t ‚Æ <ÑÃb)
gzZwßZ¦ÑÐkSnƒõYÅkS @*
’ e**
ƒ·_» ( Text)ùÅ<ÑX ’ e
4G
5k!x ©Z
3E
|gŠŠ ã
CÅcXì **
Y Ñïi»b)ZÆX7c* 
M
hYG ûE

$ÒZ ÅxZú }Š ñZg ðÃ+Z <Ñì ]!*
e
Å µÂkS J
-V˜X ¶’ e **
ƒt
Šã
CðÃÅct Ôì @*
™xÂ:gZŠtâuª
»zÅXgzZòZg~ äâi kS gzZì Se

äâiC
Ù gzZ äâi {Šñ<Ñ c*
Mìt c »çñèYì ]i YZ ÅkS :gzZì 7
b)yS gzZ7c*
ì¢
A &Åä™iÃb)Ɖ
Ü z~ k QgzZ 7c*
ì Vziñc
©$E
6,
TñYH·_»Š ã
Ck QgzZ~
.âÆ~i ‚yâ ‡!f=SXì HÃî0,G
»<Ñc

b)ÆäâiC
Ù ñƒTg} a
Њ ã
CKZŠpt ǃ9 Št‰
Ü zD™·_Xì ì‡t

D™s Z ZÐ k QñOÆä™iÐ ~
.â LZt c*
?7c* 
n
pgqZ Åä™iÃ

t ÇñYH·_» ~i ‚yâ‡òsZ[ZX D™ ô=s
z z@*
Åk QÆ™h Âh Ôñƒ

Ɖ
Ü zgzZ äâiC
Ù ñƒ G s Z ZÐ k Q%gzZ ñƒ Tg} a
Ð ~
.ó$gzZŠ ã
CKZ

t ‚™Á|Å ~i ‚yâ‡ßgzZ 9Ð kSX 7c*
ì‚
rg qZ Åä™iÃb)
tXƒB
bg“_Ð]¡gzZ|gzZƒ9Š ã
CÅTì {zÂ~i ‚yâ ‡9X ÏñY M

|q
-ZtX6,
ógzZyá: ’ e **
ƒÁêgzZîŠ ã
CÅkSÔß c*
ì 9tc iY
ìŠñ?Z î0<Eg$
+
qZt~kSèYì Vziñc±C
Ù gzZVÍßÃb§C
Ù ÔäâiC
Ù tì
~p ÖZ}uzŠXƒÑZzg »(ÌË{zì eì @*
™i~äâiC
Ù ÃXC
Ù Æy¨
KZt

~i‚yâ‡t6,
TÔ%G s Z ZЊ ã
CkS=gfÆXì @*
™ëZ
Û ðÉg¹èWz,Zt

Ù !*
C
Ð ðÉg ¹èWz yS c iÆX ã¨
KZ ÌËXì Y Y HiÃXC
Ù Ôì ì‡

17

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

F,
Z ~g76,
_ ZÑyS ~i ‚y⇤
/ZXì ;g YÑïi»XÐXÏ} 7,
7]gz¢ÅäY
yQgzZ hÂh nÆkS gzZì ܇РäC it¤
/ZX Vziñc äâiC
Ù t Âì „g

-Zt Âì C™s Z Z ÌÐ ðÉg ¹èWzgzZŠ ã
q
CKZt gzZì *
@Y 1x»ÐUS¦

c+

KZtX σŠzöJ
-äâi mºgzZ c VÍßmº¼ σ ~i ‚yâ ‡mº

ÅkZˆnZ Ôc ]槼 ñZÎσ 7VziñÌc VÍßyQt X σ7Vziñ 
t³XÐB ¯ y⇠ZuzŠ(ÅkZgzZÐ,Š w$
+ÃkZ vßÔÏñYƒ »+
Mziñ

~}g!*
nQ: ’ e *
*™7ñƒ BÃ|ÅXt ‚ÆxsZÃb){g M 7
¹èWzÆ k Q ÇñY ™Yt [ZX ñY ŒÃX™Ägt ‚ ñZg Åx Â: ZgZŠtâu
c*
ì YYÑïi»XÔì ì‡xsZ6,
T%} hgÊ ã
CkSgzZñƒTgg0
+ZÆðÉg

X7
\I
EE
ñƒñCÆyS Ôì ß„Š ã
CÅyS Çã6,
³kS ÔÇá{^
,Y»2Z¸!fÌúB
KZ {zÆkS ñZÎÔ܇РäC iÆb){æ M 7ÆgzŠh
+]
.tgzZ ßi 

gzZ 7mðÃÐ Š ã
Ck Q » TÐNC i(Z {z™?
Ø Ð kSÔ,™s Z ZÐ Š ã
C
kS Ôì 9Š ã
CÅkS Çñ0*
t{zÔÇ}™g¨6,
2Z¸òsZ Ì¿Xƒ@*
Z”ÌÐ|

@*
ƒ ._Æ |gzZ ~¡iZƒ c*
C » kS Xì 7F
F6,yáz ót gzZì ³qC
Ù Å

Tg~ðÉg¹èWzLZgzZì ì‡t6,
T%G s Z ZЊ ã
CKZt{z´ÆkSXì

Xì @*
™7i»X ã¨
KZC
Ù ~*ŠÔñƒ

p°Å (Rights)t£ÝZgŠ܇ÐKt{zgzZì ß„Šã
CÅ~i‚yâ‡!f
Åt£q
-Š4,
ÆyQXì ß „z ì‡t£t 6,TŠã
CÅ]c*
Ããâ‡Æ yS?ì H

~œâ Ð TÔƒ~Š¢Ìx» L Æ
L ìt p°Å h._ÆyQXì gzZ¼ „ p°

kSÔì ßuu
Z ûtÐ mÆhXÐ}hÃÏQ óƒ
ó @*
™tÐQyâ‡gzZÔƒÝq {Z

{zì 7t ÆZ Å hì ßt ÌÐzz kSXì ë!*
Ì~i‚yâ‡6,Šã
CkS n

Ë Ìƒ7~ŠâÅkSX óŠó ¢ÇL LÂt£É Ôƒ7~ŠOZðÃÅTì h„Š¢
$
ò}zŠÆkSÔƒ7~ŠOZc*
~œâðÃÅTbŠ™ŠzöJ
-Š¢,ZsÜÃhXÌ7gzZì

t:gzZ ~Š
á ‰ƒ: 7~œâ ðÃÅT ǃ7ï
á Š¢ {z~kStªÔÐVƒæ M',

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

18

iÎz
ï
á Š¢ {z~ p°kS b§ÏSXt£ãZ0
+{xÓÆb§kS gzZt£YZzŠiZ {)
ðÃÅkS²ìh»y¨
KZC
Ù tÔD»g‡zz]çE
O•Åy¨
KZ‰Ôƒ7¹ÜZðÃÅX7
G
ÅqÌËt}uzŠX*
@Y7ÌHg¨6,
7~ŠOZ ÅkS éSG
5š¢ZzgzZ Cƒ77~ŠOZ

Šp 'ÃhXnYHç» hkQ @*
σ]gz¢Åäeq
-Zc䙳7~ŠOZ
Y Åx¥7 Å hkQ=gfÆTì 7e**
™Ýq: e ðà (ZgzZÔì 7ÅkQ

XìC0*
gZ Œ
Û ë!*
p°tÅhb§kSXn

~sfÆ]5ç— t£{z :ì H„~Vz%im{zŠÃ (Rights) t£ä [f

gzZ¿m»Xt£{z}uzŠgzZDB (Right in Personam)h—{zDM
©$E
ªm¾ZzŠÐÃî0,G
: ZgZŠtâu
Z XÐNB (Right in Rem)vþL8{zƒÎâÆwâ


Û m¾ZzŠ L
L ðƒtp°mSXÇñY¹h—ÃïÈc*
*gyxgŠÆ{ZpnŒ
Û gzZnzH
c*
}™c_»qKZÐnzH{zìh»{ZpnŒ
Û ÐzgÅTmyxgŠÆnzHgzZ{Zp 
]5ç{z6,
Šã
CÏSXì ~gZŠ)fq
-Z —þL8Xó}
ó ™ðZzgg»Œƒ
 o~ŸkS
Ô!Šn»x¸g :b§kZ]5ç¼Ð ~yS X DY ñŠxZDB]5ç CZf
(Trust/

#z Ô)**
gUÔnŒ
Û Ô~gZŠ {gYZÔrÔSÔ•
ÑÔ!Šn b!*
» Y âZÔ|
# z
Û

wZÎ »vhJ
-V˜X{)z(Custody)sAgzZ (Pawn)‚g c*
~z¤
/ÔEndowment)
ÅkSXìc*
Š6,
qmºËäyâ‡ìg(Zq
-ZtÉì7mðÃtÐÃkSÔì

mºŠ
Hc*
Š=gf Æ yâ‡Ã¿mºË6,q mºË LLì ˆÅ b§kS p°
þL8:D M ]5çt ~sfÆvþL8X 7Ð ¿Ëì Ð x¸gm»vþL8Xógó (Z

X{)zÝ»Ï0
+
igzZ‚g»ŠZZ
+YÔùZgfÆä™ÝqÃ!Ô!
(Right in —þL8gzZ (Right in Rem)vþL8Xì 7zzðÃÅ䙄b§kS Ãt£

7t
Û ðÃÌ~ ]5ç ñƒ 6,Šã
CÅ„kSXì 7t
Û ðÃ~ Personam)
gzZ—þL8öŠ6,
øXì 7t
Û ðÃÌ~p
pg‚ggzZ(Lease)¶Š6,
øÃ}iX @*
ƒ
XyxgŠÆVÍßzŠA ç„VâzŠ²ìYY3gù~Vz%iÆvþL8Ãp
pg‚g
è ðä
h
/ZX6,
Šã
CÅ|:ìF
F6,
VçzGxp°t{z´ÆkSXìЊZZ
+Ym»

kSóì
ó g(ZmºŠ
Hc*
Š=gfÆyâ‡6,
qmºÃ¿mºtL
L }™³p°tÅv

19

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

wèÑqÔyxgŠÆŠZ
Û ZzŠ:ì @*
ƒyxgŠÆ—q
-ZgzZŠ
Ûq
-ZnçÂÐzgÅp°

qkQm»Tì @*
ƒyxgŠÆŠZ
Û ZzŠnçtÉ @*
ƒ7„nçðÃyxgŠÆqgzZŠ
Û
)gzZ!®Ô!Ū
zŠgzZŠZZ
+Y‰D M ~}],
ZŠÆvþL8 ]5ç{zXì Ð
nçyxgŠÆ¿}uzŠgzZ¿q
-ZЃ
 yS {)zÝ»Ï0
+
igzZ ´g‚g »ŠZZ
+Y!® 

:ìÐqËm»Tì@*
ƒnçtyxgŠÆm¾ZzŠb§kSX 7¼gzZì@*
ƒC
Ùª
{ZpnŒ
Û ªm¾ZzŠtLì
L ]!*
Åp°Å—þL8J
-V˜XnçyxgŠÆqgzZ¿Ë
wßzqKZÐgZŠ nŒ
Û {zì @*
ƒhtÃ{ZpnŒ
Û ~Tì @*
ƒnçyxgŠÆgZŠ nŒ
Û gzZ
A çq
-ZŠZ
Û ZzŠìtÌÈ»p°kSXó}
ó ™ðZzgg»ƒ
 osÜÆkQ c*
}™

zŠìt |ë@*
ÔÌ7gzZì $
Ë ƒÌŠñqðÃyxgŠÆySÔñƒñÈ ~
Ch» yQ6,Tƒ: q ðÃ+Z Îâ Æ yQJ
á
-Z
# Yƒ 7ì‡myxgŠÆŠZ
ÛZ

c*
¸gtt h
+'
× Xì Šã
CÅm¸~ÝZÔì Ð mÆq kQnç »yQ b§kSXƒ

-Z {z êŠ 7ht ÃVh
q
Û VâzŠ´Ð A çì @*
B (Bond)ïÈ q
-Z m

VâzŠ²}™c_ÐgZŠ nŒ
Û {zì êŠ ht Ã{ZpnŒ
Û sÜtÉ ,™c_Ð}uzŠ

q ðÉÔì Ð t£—m»X]5ç {zX’ e **
ƒ h» ä™c_ CZÃVh
Û
Ë%gzZì qŠã
CÅm~ySì @*
ƒC
Ù ªs™ÐySÔ]Z@çc*
~gZŠ {gYZÔ**
™|
# z
Û
ht»Vh
Û VâzŠ´ì @*
ƒC
Ù ªÌtÐ kSXh:gzZ ǃmðà Â:ÆÏŠñÅq

ÑZzä™|
# z
Û XσZÎâÅc_ë@* 
M
h™c_»qKZÐ}uzŠq
-Z{zì
7Èðû„Å—þL8gzZvþL8b§kSX{)z»q/£gZh
+y

gzZÇ}™c_»7
¿,ZËm{zìeìпËm»A çèYÔx**
zŠÆq„q
-ZtÝZgŠÔì
&‡qðÃk0*
c*
ÔjðÃ}ÔƒZa
¿ðÃÐTƒÐqkQ c*
Ôì |
# z
Û ÿLE
ÆTƒÐ
~VâzŠ vþL8gzZ —þL8ÔxlZVâzŠ Åt£b§kSX {)z#z CZ퉃Ðq sÜ
G
E
45B+E
gzZì ˆÅÅvþL8„0

KÅT(Franchise) ögG
ZgzZp
pg‚gXì 7t
Û ðÃ
D M Æ—þL8 (Representation)ÏÒúgzZ ~gZŠ {gYZÔvÔ|
# z
Û Ô!Šn» ¶g

ì ŠZZ
+Y c*
wâ qçñ»Tì yxgŠÆŠZ
Û ZzŠ Âc*
nçÝZèYÔì 7t
Û ðÃ~

ÅAç„q
-ZÝZgŠtXìЊZZ
+YsÜmc*
ì ÝŠZZ
+YÐTìпËc*

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

20


Xì79„
tÅt£ÕL**
™EÃ]©ã¨
KZªXÕ
ÿ&

yâ‡Ð mÆ]5çxÓªì y⇠ãZ-Š zb
+F,
ë » ~i‚yâ‡!f,Z iZ {z´

ƒnçЊ
Û }uzŠ »Š
Ûq
-Zc*
ƒnçb!*
»ä™±ÃyZ0
+{ÆkQgzZŠ
Û {zìeÔ~i‚

c*
¯ :¶
K»V.„Ð mÆy⇠ãZ-ŠÃ~i‚yâ‡òsZXƒÐŠZZ
+Yz wâ m»T
þL8XìŠ
Hc*
Š™„~vþL8ÃkSìt[]ïE
¯yâ‡ãZ-Š ä[fXŠ
H
LO Å»kQìc*
„tXc*
M ~Šz(Theory of Liability)xZoZ ›Ã6,Šã
CÏSÔŠ
Hc*
C ~gZŠ)f q
-Z×
ð`
c*
ƒ (Latin Codification)+zD
+HÑ {z ìe ì yâ‡ÁßZ » 2Z¸!fxÓ

IÅ yÒ=°ZÅ xZoZXì6,xo
Z Z ›Ã„ Šã
CÅ 2Z¸!fxÓX yâ‡+ÌD
+
c*
ƒÐ mƶŠÃËŠZZ
+Yz wâ {zìeì „ (xZoZ)~gZŠ)fg"»V¶°„xÓÔ
ˆÅ b§kSp°Å (Liability)xZoZÔ~gZŠ)fXÐmÆä™: c*
ä™ðZzgg» ðÃ

:

c*
¿}uzŠ m¾Z {Šc*
iÐ q
-Z c*
-Z Æ Tì {@çq
q
-ZtL L
ó óD™Ç»ä™ **
c*
ä™ÆðZzgg»ËÔ¶ŠÃqËÐm¾Z
:ìˆÅp°ÌtÅkS

ðZzgg» c*
ä™v—þL8Ê
Ûq
-Z Æ Tìnç ãâ ‡q
-ZtL L
X óì
ó h»ä™ **
c*
ä™


Û Ð zg ÅT{@çyxgŠÆ{ZpnŒ
Û gzZgZŠ nŒ
Û ªŠZ
Û ZzŠ ) —þL8»]%¥yS Z
#
(ì @*
ƒh»ä™:c*
ä™ðZzgg» c*
Ôä™c_»kQ c*
¶h
+ŠqðÃKZÐgZŠ nŒ
Û Ã{Zp
(Theory of x ZoZ ›Ã~ÝZì CYƒ ãZz ]!*
t ÂñY H:iZñÐ ô¥!fÅ

yâ‡!f„zgŠ ZŠt b§kSXì(Right in Personam)—þL8 „ Liability)
þL8gzZ—þL8jSQÔD™ ô¥Å (Right)h¬gZŠtâuV˜ìá
CŠã
CÅ~i‚

[fjSgzZD™ì‡xZoZ›Ã{z6,
Šã
CÅ—h~µ%ŒZgzZD™„~v
Hc*
Š
Š x£ ëZ ¹ ~ ~i‚ yâ‡!fÃbÃkSX D¯ Šã
CÅ2Z¸ ãZ-Š xÓ~
Б
(Western ~i‚ y⇠!fgzZ (Jurisprudence)yâ ‡ êL !f¿ðä
/ZXì

21

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

yâ‡ãZ-ŠXÏñM~™ÌZÅbÃkS ÃkS Â}™·_ÐðZ » Legislation)

kSX» ~A Å|l,
g~çJe ãKÆ y¨
KZ 6ì „ (z x£gzZ ÌZ ÅbÃkS~

gzZ6AÅÔV!Å2Z¸ÆkQgzZ ~i‚yâ‡!fˆÆKÃd
$
Û gzZŠ§ÆbÃ

LÅgzZ‡ÃySÏñ Mt ‚™ƒãZzgzZ]!*
tÐ kSXì YYŒÐ ã‚ MÃd
$
Û
gzZìgƒgz Mú6,
2Z¸klgzZØ{ÆkQÔ<ÑòsZgZŠtâut}g–Æ2Z¸

X ìgƒ{Šgp“y›t ‚ÆV.ySìt]!*

E
©$: ZgZŠtâuìYY¬ŠtX3ßs§Å—þL8c*
Ãî0,G
xZoZtêqçñÏQQë
c*
lÈ kSXì 6,
zZÆ mãâ‡ÆgZŠ nŒ
Û gzZ {ZpnŒ
Û Šã
CÅ —þL8 c*
xZoZ ._Æ
t
Û ¸X6,ŠZZ
+Yzwâ LZ:ì êŠg (Z Zg7 6,ŸLZÃ{ZpnŒ
Û LZgZŠ nŒ
Û ~}@ç
—þL8²ì *
@Y c*
Šg(Z6,qc*
wâ ËÿË~ vþL8XyxgŠÆvþL8gzZ —þL8ì

]Zg(Z Wz}(,
6,gZŠ nŒ
Û Ã{ZpnŒ
Û b§kSXì *
@Yƒ6,¿}uzŠ (Z »¿q
-Z~
ì Y™|
# z
Û ÐQÔì Y¯xÝÃgZŠ nŒ
Û {ZpnŒ
Û Æ]gZ(ZySÔDYƒÝq
zg ÅkSÔì ~ŠZi M —Šã
CÅbÃkS èYXì YZߊ ÌZwÅ]ñÐQJ
-VΠgzZ

Zz™\Š6,
}@çÌËÐgZŠnŒ
Û ._Æè%KZ {zìŠZiM nÆkSŠ
Û ÌðÃÐ

ÃgZŠ nŒ
Û ìe b§T{zìŠZiM {ZpnŒ
Û Ôƒ@*
ƒw¡Z „ H »gZŠ nŒ
Û ÐkS ìeÔá

ìg6;â‡{zì Š
Hc*
¯È0*
Ì»qTÃgZŠnŒ
Û =SÔáZe~gZŠ)f6,
kQ c*
ÇgÆ™È0*
~Š™s
# ZÜÅ ùZgfÆ(Liability)xZoZäVzgZŠtâub§kSX}™~È0*
ÅkQk

X ÅÒÃÅä™EÃùZgfyS6,
µZñZgzZ
s܄
 ZgÓZ'
,
ðÄ6,
iY‚ Zgf¡Ã ô¥ÅVzgZŠtâuÐmÆxZoZ›Ãc*
—þL8
kSÌðÃXìZƒæ M'
,
ÐÏQtÃtèYÔìY™¤
/YZÃd
$
Û |~kSÐp°Åh

zq
-Z »ÏQtÃtèYì Y™Ð„ÅvgzZ —Æt£ÔsÏZ »d
$
Û Æbà 

ìe**
™¤
/YZÃ]5çßyS {z¤
/Z c¿ÌËXìZƒì‡~ËÆ„ÅÏQgzZì 
ÐzzÅbÃkZXì Y™ÃV!Å~i‚yâ‡!f{zÂÔ†„ÐtÃkS

-ZtLì
q
L tp°ÅxZoZ!
tÃkSX ñYc*
Ñt ‚ÃyQì ]gz¢ÔC M~™V™

**
YŒ)**
g ZŒ
Û Z6,
Šã
CÅ}@çq
-ZÃtÃkSì@*
™„0

K{ZpnŒ
Û ÐzgÅTì{@ç

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

22

ŠZæZ ÅËm»XVƒ}@ç,Z~X 7ï
á ]5ç {z~ p°kS ó ó’ieÎ 
7ï
á Ì]5ç{z~ p°kSXÐN Y M Æ—þL8{zp¤
/ZԃРä™

c*
¤z c*
éZp CZf ŠˉÔì 7_C u
Z zŠ ðÃ~ TgzZì Ð uZz›
Û m»X
.0cI}
tâuŠz!*
ÆkSXbŠxÅZc ðZ‚
Û Z,jÃËc*
nç»_Z÷Ô**
¯»iW6,MÃgzZ vçG
¹,Z {z´ÆkSXì Hï
á „~}%iÆxZoZ ›ÃÃ]5çƒ
 yS ä VzgZŠ

CZí‰D M 7{z~p°kS pD M 7yxgŠÆŠZ
Û ZZ ]5çÐ
Cƒ „0

KÅ äƒ ßÆ p°Ð Tì q +Zt Ô{)z bŠ » > 2i z ]ZíÔs‡zZ
G
©G3©8ÅkZÐp°ÅqÌËèYXì
Šp‹Z&
+c*
p°Âc*
n kZÔì CƒyÒwq ïG
LG
ÅkQc 䙳p°9{g!*
zŠ ÅkSì ~gz¢t n kZXì ^Ñ„ |ˆ
Fi

ÆToÑ ãâ‡q
-Z L Lðƒt p°wŠÅxZoZ ›ÃX ñY 36,™Y b§hZÃ|

yâ‡ãZ-Šì¸gq
-Ztê.Zzp¤
/Z’ e'nçãâ‡q
-ZÃxZoZªó ó ÕZ '._

cV-àÐ+
$YÅ„
 c*
g6,
gîÆwVXnçãâ‡q
-ZsÜ:ì @*M~}],
ZŠÆ
ìnçãâ‡q
-ZtÔ,™: ðÉÅkÌËc*
kmºË{zì @*
ƒ~gY)**
¬q
-Z
©$E
ÆÃî0,G
:gZŠtâuXì Š
H»zgР䙿³q
-ZÃ{z¤
/
ÆŠZ
Û Z c*
Ê
Ûq
-ZÐzgÅT

¬kS ~pÖZ}uzŠXì 7(Z²ì @*M Æ(Municipality)t£nçt._
©$E
kSXì 7Ð xZoZmðà »kS6,gîãZzp¤
/ZÔÇñY ¬ŠÐÃî0,G
ÆxZoZÃ)**
XìCYƒô¥ÅäƒßÆp°kZÐwV
E
©$t
F6,lÈ ãâ ‡q
F
-Z yxgŠÆ{ZpnŒ
Û gzZgZŠ nŒ
Û (Liabillity)xZoZì ß „Ãî0,G

Éì 7„ (Bond)ïÈtµZß Z °èYÔïÈ~Š OZ c*
}ïÈ—jS ì eÔì

ÒÃÅä™ Zg7Ã8
-â ÅÓgzZ]c*
gz¢ãKKZyxgŠÆyQì¸g ã¨
KZq
-Zt

ZƒgZ2ZÐzzÅŠ ¢b!* 
ì¸gq
-ZyxgŠÆŠ Z
Û ZzŠtnkSXì @*
ƒì‡~ËÆ
%iX {)z#zCZíc*
zŠwZÎ~A çcçLG
**
™¤zÔbŠt:‰¸gÐs§ÅŠ
Ûq
-Zc*

t’ e 9 ŠÐÃkS ÃkSÉì 7»ÏŠñÅq~Š â ËgzZŠ
Ûq
-Z c*
ÏŠñÅŠ Z
ÛZ
G
8
5E
ÆkQgzZ±Ã]Yq ãKgzZV ð3ÒE
Åk Q~Tìnç»ä™iÃZÆ¿Ë

ÆxZoZì CƒÐ|ÅŠzã¨
KZ „0

KÅTìtðCXì *
@YHEÃV¤g

23

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

b!*
ÆyQìnç» ºgyxgŠÆŠ Z
Û ZzŠtÝZgŠXì 7ŠzðÃ~\M LZ» h

Š Z
Û Z {Š c*
iÐ q
-Z c*
Š
Ûq
-ZX ’ e **
Y HigzZ±=gfÆyâ ‡ì @*
ƒ ì‡6,Š ã
CÅŠ ¢
gzZ Ë{z´ÆySÔDƒgZ2Z ºg „Ð b)gzZ]5çÔ]ÑZÎÔ]uZz 0Ð

Ðq ËgzZì *
@Y Hç»V¤gÆb§kS „=gfÆyâ‡X @*
ƒ74Š~ kS »q

Â: m»A çkS èYÔì 7mðÃÐ xZoZ » k QÐ w—c*
~Š OZX 7
(Bond) ïÈ Æq ~Š â ËgzZŠ
Û Ët:gzZì Ð ºg yxgŠÆ{ZpnŒ
Û gzZgZŠ nŒ
Û

ÅŠ ¢mºËyxgŠÆŠ Z
Û ZzŠì YYÚ~ºgkS ÃA ç}g7ÉXì Za
Ð

gZzZaÅqËm»kS c*
è Ôì @*
ƒÐŒ6,
k Q c*
Š ZZ
+YËm»Š ¢kSXì @*
ƒì‡Ðzz
{Z
+ÃÐq˪ì @*
ƒì‡¸gt6,
Šã
CÅŠ ¢Xì YƒÐÏæ MgŠ¿ÅA çËc*
Ð

c*
]gˆb§kSXì *
@Y H±=gfÆ yâ‡t gzZ c vÐ yvË c*
c äVQ

†ŸZ~ k Q c*
ä™ÝqÃq Ëm»Tì¸gq
-Z yxgŠÆVÍßzŠnç » $z
Û
&„éZpÅŠ ZZ
+YðƒðÅËcŠ
Ûq
-ZXì $
Ë ƒqÌðÃc*
Š ZZ
+Y{zìÐä™

Zƒ ì‡Ðzz Åæ MgŠ ¿yxgŠÆyQì¸g {z yxgŠÆVÍßzŠÔì Le *
*™Ýq {z
b!*
m»Tì¸gq
-ZyxgŠÆŠ Z
Û ZzŠ ~Š 
á XìÐ{)zŠ ZZ
+Yc*
qËm»Tì

]©¼ Ì{z´ÆŠ ¢b!*
ÆŠ Z
Û ZzŠXì 7mðûŠ ¢~Š â VŒpìЊ ¢
»]Zíz> 2iÔs ‡zZ CZí}Dƒì‡6,Š ã
CÅ[òZzwâ c*
Š ZZ
+YË Dƒ,Z
Vzqx ÓySX **
™x OZ» ã0*
ÆÅ
WgzZ{Ç Zl
‰]â}
.ò ZúgzZyÅVâ {]Š „Ô**
™ ZŠ Z

xZoZÔ ¶ÆŸgzZ 2Z¸!fÐ T._Æ~i ‚yâ ‡!fì À
_³t Ð

XxZoZ íXÐ U ~Š OZ c*
ƒÐ U —{zì eì 7„Šz ðà » (Liability)

7g(Z ðÃ]5çnkSXì 7ŠzðÃÌ»Ôt£— 
T e{z~Vs
zŠtÉXì (Bond)ïÈyxgŠÆŠ Z
Û ZzŠt„:gzZƒÝq6,
qËÊ
Û mºË 
yQt:Z »kSXì Š
HHt=gfÆyâ‡&ì¸gq
-Z6,Š ¢b!*
ËyxgŠÆVÍß

Ð~gZŠtZ™ Ò@çc*
¶Š6,
øm»XDƒµZzyxgŠÆŠ Z
Û Zì @*
ƒ6,
]5ç

yQt :Z »kSXƒÐ ¶Š x ÅZ6,¿ËÆkQÿ˪ƒÐæ MgŠ ¿6,q Ë c*
ƒ
» _÷
Z c*
¤z‰Ôƒ~ŸÆ ðZzg» ËÐ s§ÅŠ
Û Ë ì @*
ƒ Ì6,]5ç

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

24


ÅXo ^Z ãâ ‡x Ó{z b§kS Ôì ßxZoZ ›Ã=SX {)z s‡zZ CZíÔ t:Ônç

X ] × b
Å Èßq
-Zƒ
 tèY‡ÃÔfp âÐkS c*
ìì‡tÃt6,
Šã
C

bÃkS{zZ
# ì*
@Yƒt‰
Ü zkQ~}g!*
Æd
$
Û gzZV!ÅxZoZ›Ã¿ðÃ
E
$Eò}Æ
Ðgîx»b)ySÌÃyQìg™ª
»zÅkSvß{zgzZì©
8™ ãU*
çLY6,
tì [ƒC
Ù ªtX Tg Dƒ ZaB‚Æäg¦
/‰
Ü z~}Ñçì ;g 7,
™ o‚

ÆkQn kS Ôñ0*
™7o‚ »b)Æ}ÑçVâzŠáZz䙪
»zÅkQgzZtÃ
g66,sZ Z Ð bÃgzZ ãÒ ß Ôô=z ±Âß ÅbÃc iÆ b)6 6 Vz

`„Љ
Ü zkQt~~i‚yâ‡!fgzZÔìŠñÐäâiÆVñzgxZoZ›ÃXñƒ
\M LZ d
$
Û » kS gzZ V™ÅbÃkS „B‚Æ Y »gZÆ ]5ç CÑçXì ;g M

gZŠtâuë@*
XÐäƒC
Ù ª+
Mziñ**
ÅkS~ä`Ã]5çÆÏ0
+
iígzZÎäƒZgD M

kSB‚B‚Ɖ
Ü z ìg D™t òúŠ ñOÆä™tÃäƒßÆbÃkS

kS äVrQ b§kS gzZ ÔÇ}Š™iÃZÌËt gzZÇ ñM gJ‡6,gî~¡~bÃ

ÐbÃkS ä VzgZŠtâu Zƒt W,
Z m{ »kSXnƒ Ï?ÅkQ @*
HspÃbÃ

~kS™ÈtXÑä™spÄŠã
CÅkQä·ÆgJ‡~bÃgzZc*
Š™qzÑsZ Z

b§C
Ù ~kSÐä·kS ªÑ%$
+

q~uzŠÐª
qq
-ZÐQì E ¹
6,
kS Ôì @*
ƒC
Ù ª**
ƒß»xZoZ!
tÃÐXïZúй,Z|gŠXì öRÅ

êñX¶ :
L » ~p~ kQÐ 9
L oÅ]Ñq~gZzŠZ ZgzZ Dƒ iZ0
+Z W,
Z

Mziñ**
+
ÅbÃkS**
Mt‚ »]c*
ÃÅ Z· Z~\g-¬Ðäƒk
,
+ŠzÆ}o
5
©$ECZ 0Ð bÃkSÃVzi‚yâ‡ä q ÏZgzZì @*
g66,ä™spÃî0,G
™C
Ù ªÃ
‰ ñ¯wßZÆkQgzZ7Å~gzŠ'
× ~Vz@çÆx»ÐyQcDÆVzgzŠ'
× XH

]¬½Z Ôh» ä¯ 2- ÃVzgzŠ'
× ‰Xå7Šz ðì »X‰ ñŠ t£{zÃyQgzZ

Ð(Roman Text) ùòzgÅxZoZ!
tÃ]!*
tX h»ä™w@*
Ù gzZ(Conventions)
E
]!*
tÐ)**
g ZŒ
Û ZÆbÃXì 7]iYZÅhc*
wßZËÆb§kS ~Tì CZ”

ÅbÃkSpì@*
ƒµZzxZoZÐTì{@çq
-ZyxgŠÆŠZ
Û ZzŠtìCƒZgD MŠp

ñ M~¿ÐzzÅxPZgzZŠ!ZÆV7z¤
/
ÆVzgzŠ'
× ˆƒ»ÐzzÅVz@çyS]¸

25

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

›ÃJ
-VŒÔ;g7Šz»wìÆd
$
Û gzZ »ðŠ {z´ÆkSX6,Šã
CÅè%~ŠZÐZ Ë:

ŠZ
Û Z {zc*
Š
Û {z ÆyQÐVƒF
F6,
Š
Û Ë ]c*
ÃÌðÃXêŠ 7]iYZ ÅkS ÌxZoZ
ìe ,™{@çe » b§Tg0
+ZÆŠzuÅó**
gZŒ
Û Z {zÐVƒŠZi M åc]!*
kS
»]c*
Ã~ŠZÐZgzZxZoZ›ÃZ
# Xãyv„HgzZƒ»ðŠ Z(,
„HB‚ÆVzuzŠÐkS

ˆ C M Ýz ~ kQQÔŠ
HHï
á tû „Š»ðŠ ~ Vz@ç¼ Â Î äƒ ZgD M d
$
Û
ÆÏ0
+
iXÎ äƒ~ Vz@ç„xÓÆ2Z¸h
+]
.t:Z »T Š
HƒtÃx¬tJ
-VŒ

ßg°Z äZ6,Ð yS èYgzZ¸ DZ”Ðg°Z *ŠÐzz Åg°Z6 0Ð ]5ç

»25gzZV0th
+'
× {z´nSX ðƒ¤
/YZtÅxZoZ›Ãh
+'
× ÐkS¸Dƒ"
$U*
Ð ä™iÃXñ Mt ‚b)i¼Ð kSÔ**
7,
^Y»Vl@¬gzZ ¹F,QÔwEZ

Ù ª}çÆ äƒ ÂiÐ yQt ‚Æ ŠZ
C
Û Z Ð wEZÆ V0X;g܇xZoZ ›Ã

~gZŠ)f Z
# X ¶Cƒ7Z
+¬~gZŠ)f ðÃ6,gzZ ËÆŠZ
Û Z ñZÎ~xZoZ›Ã¬Xñƒ

}uzŠŠ
Ûq
-Z b§kS XZƒ"
$U*
**
ƒß»bÃkS h
+'
× ÐkS Âðƒvs§ÅáЊ
Û

™ú1yYäkQ¿tJ
-Z
# Ôǃ7È0*
»¶Š£zç»nË~^ÅîyvÊ
Û
+¬ ~gZŠ )f Å ¶Š£zç 6,kQ ~ ^Å äà yv™ú1 yY V;Xƒ H 7
Z
bŠ£zçÃÏQgzZ ǃgZŠ)f » °ˆÅyvì ðƒŠiutÐ T~pÖZ}uzŠXσ

ÃgzŠ'
× {z σ ~gZŠ)f Å´ ât Âì *
@Yƒ ÂigzŠ'
פ
/ZÐzz ÌËyZgzŠÆ x»Xu7,
Š
Ûq
-Z{@ç»Ý~~i‚yâ‡!fXìŠ
HH7ï
á ~xZoZ›ÃÃqkSÔ}Š£zç
ì Š„Ð xZoZ ›Ã]!*
tXì @*
ƒ 4Š ~ kS Ì» &
Û }uzŠÉ Lg 7ŠzöJ
IF
4&Ê¢Æ}uzŠ n ÏS Xì ïÈ q
t ‚tûp
pgÃøL G
-ZyxgŠÆŠZ
Û ZzŠtèY

aÆkQ‰
Ü zDZ™Ý²c*
Z™Ýc}Z
+ÃÆV”LZä¿q
-Z6,
gîÆwVXc*
M
ïÈ »yxgŠÆŠZ
Û ZzŠtèYì CZ”Ð xZoZ ›Ã]!*
t Xì 7ãZzt 7c*
̸
}uzŠ {z´nSX M
hVQ7{Z
+ÃÐkZa{zÂÔ¸7Šña‰
Ü zDƒÝ¤
/Zpì

Ô}@ç0ÐV-gZŠ)fòZúgzZ**
™gH6,
gî~ƒ©Å~gzŠ'
× ÔgzZY âZCgˆ‰b)

ÌgzZXì Š
HHï
á ~ ~i‚yâ‡!fh
+]
.ÃyS ÌQ Š„Ð xZoZ ›Ãƒ
t
7]iYZÅ}@ç,ZË wßZ {zÔì *
@Yƒ[{@çÐT~PŠðŠ‰b)

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

26

ÐäàyvÐi§ãâ‡)ÃVzuzŠgzZVƒn
pg:9
L oÐ)**
¬ò Zú ïiΊ
êŠ hgÐ „Zz6,
Ñc äl
`ÅÏz7,Ã7ñLZ y‚q
-Z6,gîÆwVXVƒ Èzg

‰ì ÂzgÐ äVQ {Z
+Ã6,7 Å¿}uzŠ ÿq
-Z **
VQ {Z
+Ã
 o**
gzZ Ôì

ÐxZoZ›ÃŃ
 ySXƒ: „ŠzðûT£Œ
Û cx»,Z c*
8¯yk6,
¢
}iÅ}uzŠ

^z»g]5çgzZ b)tXì Cƒ „0

KÅäƒßÆkZÐ Tì 79
L oðÃ
ë@*
Xì hÇgzZ ^
,Yt~pkS D™ »ÐQgzZDZ”ЗþL8gzZ‘
W
©$E
ïÈãâ‡yxgŠÆgZ¡Œ
Û gzZ {ZpnŒ
Û ÔxZoZÐÃî0,G
: ZgZŠtâu [ƒ™f „¬ 6 

ìtÈ »kSXì êŠg(Z »ä™vc*
ä™ÝqÃhLZì @*
ƒ ì‡6,
Šã

Û ~gZŒ
Û Z ~ kS
7Šñs
# ZÜÅ äY G tÆ(Bill of Promissory)[ˆèŠ

7ï
á **
YHt»kS=gfÆŠ
Û ´ÐkS ~TìgZŒ
Û Z (Zt~p ÖZ}uzŠXì
ì à ™wJÃÅnŒ
Û ä{ZpnÛŒì 7s
# ZÜt~kS ZƒÌtÈ »kS Xì

s™Ðs§ÅkQÔìÈ0*
»äZ™vÊZZ
+Yzwâ¿ìtWZãâ‡~kSèY

ƒv~gZŠ)f6,
zZÆ¿Tì ]!*
Ï{Š‚Xì 7$JðÃÅs»ZgzZnçsËz

Û » ÃèY}™wJÃÃkS {zì ~gz¢Ìt Ôì 7°» **
™ i¡jZì „g
E
X,™wJÐSáZzä™ûB\Š6,
}@ç²Çƒ9‰
Ü zÏQ (Bill)[ˆ

ì CYƒãZzÇ!*
]!*
tÐkSÔì o‚ÃxZoZ›Ã»X»b){æ M7yQìÜt
bÃkS o^Z »XºgZF,ZyxgŠÆVÍßX Y07Šã
CÅ„ËtÃt

ÌÅä™x¬jSXì  »Ã}@ç„ŠðŠ ÌðÃ|t}ì 7e6,
Šã

ƒ ÂiÐ wEZÆ áyZgzŠÆ x»‰ ~gZŠ)f Å V!£zGèYì 7öR

}Z
+ÃÆV”yQ‰Š¢ÆVh
Û }uzŠ c*
(Bill of Exchange)yâ‡ÒŠz~gŒ
ÛZ ZÔ**
Y

VzgZŠtâuJ
-VŒÔs‡zZCZí‰Ô¤z~ŠZÐZÔñƒ7„ZaÌZ**
Z™Ýc
.0cIÅ
7ï
á ~xZoZ ›ÃÌðÃÐ ~ kSÔ]5çgzZ}@çÆb§ÏS gzZ V|çG

x¬Ð ¹tÃtXÐ p ÒÆ pÆ kQ „:gzZ~ pÖZÆp°ÅbõZ Â: 
]ªÜZ{zV˜**
™: ay

6,
V»yQ c*
„ŠðŠ~Vz@牂
rg79
L oÌÐVßßZ

y⇄q
-ZÃV'gzZVÍßZ{zì7®
) ,ZâZ~kSX Vƒ0ÐxÂx¬c*

27

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

QgzZ ñ Mt ‚]c*
ÃÆK Z·ZZ

HƒC
Ù ªÐ ò {ÅkS Æ6Ôn h Æ

]Zg¦}C
Ù zŠÆ~ŠZi M Å!gzZ~ŠZi M —
tèYìßЄŠã
CKZtXZĵZz[zZ

Ôw¡Z Ô C™ Za (Corruption)ŠY c*
h — ~ VÍß Vc*
ŠZi M VâzŠ t gzZ ì F
F6,
tŠ ã
CÅkQì @*
™ëZ
Û DÃV-ŠZiM VâzŠ yS yâ‡èYÔîŠ ÀÃgEZgzZÛ
A Z%‚

Xì@*
ƒ„†ŸZ~ã.6,
gzZB™ÐkSì„xZoZ›Ã
E
4GÓG
58F
-E
ì |t~p ÖZ}uzŠXH ÷ Ã<ÑòsZ äTÅ~i‚yâ‡!fì |t
E
4ÓG
58F
-G
6,
Tì m»<ÑòsZJ
-V˜Xì o‚ÃxÂòsZ » ÷E
ÆTÅ~gZŠtâuÄÂ
Tì 7F
F6,]c*
ãzGðÃt Ôc*
¯: ¶
K»WJÐQgzZ ðƒgz Mú~i‚yâ‡!f

Ð {o¬tÉ ì ~A çÆ~i‚yâ‡!f 6Vƒ‰ G äziz*ZçÐ
4G
5k !
3E
gzZ —þL8t**
Zƒ7Ð h›Ãi¸ M eSXì 7öRðÃŵz—Ë~T ûE
î6,
kS»VßZz+ ânQgzZìZƒÐ{oÁêgzZ¬q
-Zi¸ M »kSÉìhÐvþL8
4G
5k!Ð}okS ̼ b§kS Xì ¢
3E
{z´ÆkS ÌgzZì <ÑòsZ {zì ûE
Ã= <Ñ{z?ì 9~i‚y⇴ÃÐ ~ kS [ZXì ™?
Ø Ð <ÑòsZ {zì

£zG ~i‚yâ‡{z c*
ƒ: öRŵz—Ë~TgzZƒ hÐ {oáZzäƒwJ

# VƒIƒqzÑ **
Z
ƒVc*
úV™Å]c*
ÃyS Z
# Ðgîm{Ôƒ ðƒhÐ]c*
Ã
;gƒ"
$U*
tÐp°ÅkS(KZ|tÅyS{z´ÆkSÔñ M b)6t ‚ÆyS
XìgzŠXÐðCgzZ|tì

ÔV1Â ÅkQB‚Æ ÏQÔyZZ6,q
-ÑÑ øNuzvZ ªì {oòsZ ~
.ó$»ðsZ <Ñ
4G
5k!Ð<
3E
L gzZy M ÛŒt~pÖZ}uzŠXyZZ6,
Ö ªÄ-gzZV¤
#
Û ÔVßÎg
gî[ì ûE
²AS
Ðs§Åà¬z: 4vZtì "
ÆÏQ Zƒwi**
ôFXì {”wi**
$U*
Ði§Áê6,
GLšG
$Ñ™}Š K
# n ÏSXì Š
Z
HHA
$%g2Š »òsZ ï
M F,
ÃV!ŸgzZ wßZÔbÑŠ 
s§Å\¬vZtì Cƒ¸Šã
CÅ·_kS Âì *
@YH·_»xsZØ{ c*
<ÑòsZ

ÆkS gzZ 䙄zg¨6,kSÔä™·_»xsZÔgZzZa Å r⊠ã¨
KZ Ë:ì {”wi**
Ð
©$E
\¬vZxsZì ~gz¢**
ƒ"
$U*
tÐ]o[¬ÐzzÏZXìŠã
C¸ ÅÃî0,G
0
ÁêkS ªÔì Š
Hc*
ŠK
M F,
yâ‡òsZÐ~
.â {”wi**
ÏS gzZì {Š™wi**
Ðs§Å

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

28


tXì 5xÂåq
-Zcy¨
KZqâµä\¬z:4vZ Çñ M~™t„Ð]o[

àJ
-ë=gfÆ ÅzmvZ -wÎg èg
$ŠqZgzZ u0*
yMŒ
Û xsZ Ä {Š™wi**
» \¬vZ

!²y M ÛŒtgzZì x¯ »\¬vZtì "
$U*
tÐbÑŠ¬ì wZλy M Œ
ÛJ
-V˜Xì

6,
gî[ë[ZXìx¯ »vZt c*
â
Û „ärQgzZñÑÅzmvZ-·]|&ì[Â
Š!
y!*
i!²[Ât7]gz¢Å]oËÂc]!*
kZ?ì x¯ »vZy M Œ
Û Vƒ èE.0 ù

kS [ZXì ð M Ð s§Å\¬z: 4vZt ìg™òúŠt ÅzmvZ -·gzZì ~

ì èä¿VZŠ!²Ëttq
-ZX Õ
ÿ „&ÅkZÂTY6,
KãÅ=Ã}úŠ

HtòúŠgzZì"ÅÅzmvZ-·Špt}uzŠÔà™ÝqäÅzmvZ-·ÐkQgzZ

^ðÃgzZ{z´ÆVª&ySXì[ÂÅvZtªZzt}ŠÔì[ÂÅvZtì;gY

[»^Âq
-Zq
-Z[ZXì ~!²Ðp ÒVâzŠyÒ¯Z0
+ZgzZy!*
iKZyZŒ
Û èY7e
E
4GÓG
58F
-E
Û èYìßÇ!*
tÂìx¯ »[²Ët¤
/ZX,™t‹
kS{zì@*
™ ÷ ÃV1²xÓŠpy M Œ

:N3ŠÆ™7x¯ » b§
— äô´×ô%Úô éõ…øçŠöeô ]çiö^øÊø ØÎö™

( 62:e
$ M :÷-!
{gÎ:

( 13:e
$ M :Šƒ!
{gÎ:

Õ

Xƒ ѯ>g΄q
-Zb§ÅkS?zŠÈ
E
ë0çÀF,
)
— ä´×ô%Úô …õç‰ö†ôIÃøeô ]çiö^øÊø ØÎö™

Õ

E
ë0çÀF,
)

ƒ ѯ'gÎkŠÜkS?zŠÈ

x» **
å ~ÒÃkQ {zp,™ »x¯ » b§kS {zÅÒÃh ÂuÅ]!*
kS ä V1²
tˆƒ"
$U*
]!*
tÐò» **
ÅyQÆÒÃKZŠz!*
~[ZƽkS Æy M Œ
Û Xìg
»äY‘=gfÆÅzmvZ -·ÆkZJ
-V˜ [ZXì 7[ ðƒ èÅ[²Ë

Ôï
á Ì{z~½kSgzZ¸[²ÌŠpÅzmvZ-·èYÔìßÇ!*
ÌtÂì ykZ

7x¯ » b§ÅyMŒ
Û [²Z
# XŠ
Ûq
-ZÆ}ÑçgzZx¸ÏQgzZ¸„ y¨
KZq
-Z {zèY

™77x¯éÆy M Œ
Û kSÌ{zgzZìC M tŠ™Ì6,
ÅzmvZ-·]!*
tÂñ0*
™7

29

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

ÅzmvZ-·]|th
+'
× Xì7x¯ »ÅzmvZ-·y M ÛŒ Zƒ"
$U*
tÐkSXM
h 
gzZâJ
-ëB‚ÆF,
ZÂg
$ŠqZtgzZÔì Zhgn}gø{íf Z(,
-Z»g
q
$ŠqZ 9ä
x¥ÂñYHÐãZŒ
Û ‹c*
M:iZñ»g
$ŠqZyS¤
/ZX F,
Ñ!*
еz—C
Ù Ðg±ZÆ"

vZÅzmvZ-\M~‰
Ü z„q
-ZXì7+
M 7 ðÃÐpÒÆy!*
i~VâzŠyS ǃ

~ yÒ ¯Z0
+ZÆ VâzŠÔ Ìg
$ŠqZgzZ Dâ
Û yÒ Ì]c*
M {”wi**
Ð s§Å \¬z: 4

Ô}™ÒÃÅä™yÒ™w$
+„ HjQ{zìex¯ »òŠM q
-ZXì YYHkCt
Û Vc*
ú
$U*
"
tXì @*
ƒzq
-Z „ » ,ÅòŠ M VÒ ¯Z0
+ZèYÔÏìg +
M 7 ~ iZ0
+ZÆ kQ

yMŒ
Û ì *
@Yƒ"
$U*
Ìtì 7+
M 7 ðÃ~iZ0
+ZÆ]c*
MgzZg
$uˆÆäYƒ
òŠ MèYXì t
Û Vc*
ú~iZ0
+ZgzZVâ!*
iÅVâzŠÐzzkSÔì 7x¯ »ÅzmvZ-·
{z´Æy!*
iÅäâi LZÔì Lg{z~gzŠTY™7{eÐwjâgzZgzŠkS Ã\M LZ

$Ð|KZ{z=SX}™ÒÄX{zìeY™7„wEZ{zy!*
iÅäâi}uzŠ

™7wEZ y!*
i ~uzŠ {z´Æy!*
i KZÐ pÒÆiZ0
+ZgzZ pb§ÌË{z ªY7
gzŠ kS y!*
iÅyMŒ
ÛŠ
H¹tgzZì Hg» eg»g » ~²
á ÅqY§zŠ äVzŠÕÆ[ŠZXY

]!*
tgzZÐkSXc*
0*
ZÌÐVâ!*
i©0
+ZgzZÔ~ñZÔÏ„ÐS äVzŠÕySXì7Å

gzZyMŒ
Û X Y7Èx¯ðÙ?
Ø Ðy!*
iÅŠpKZgzZgzŠ LZòŠ Mì CYƒãZz6,
gî¬

-·y M Œ
Û ì CYƒ"
$U*
]!*
tÐzzÅäƒt
Û kÜ~yÒ¯Z0
+ZÆÅzmvZ-·

vZ-·„:gzZì x¯ »[²Ë Â: y M Œ
ÛŠ
Hƒ"
$U*
tèY[ZXì 7x¯ »ÅzmvZ
$ ȁzm
4¨GG
Xì;g™7ÐZì{7tgzZìx¯ »\¬vZt éSE
5G
Ôì kzÐs§Å\¬vZÌg
$uÅÅzmvZ-vZwÎgì m»|kS J
-V˜

x»vZ Ìg
$u b§Åy M Œ
Û X wÎgÆvZÅzmvZ -·ì Cƒ „0

KÐ kS 
wÎgÆvZÅzmvZ -· ðƒ"
$U*
]!*
tXHkz6,ÅzmvZ -·ä kQì
<ÑÅvZèYXì <ÑÅkQgzZx¯ »vZ H7y M Œ
Û äVM „ztèY

Å\M nÏSXwÎggzZÑÅzmvZ-\M6,
gîDnkZ@*
Ñ7ðÃgzZÆV1ñZÎ

Æ Ty M Œ
Û Xì 5ä \¬vZÃwÎggzZì g
$u ÅwÎgtèYÔì kz ÅvZ g
$u

vZ-vZwÎgì;g™yÒÃ]!*
kSŠpìx¯ »\¬vZ{z [ƒ"
$U*
6,
gî¬~}g!*

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

30

:ì\¬~g!*
›
á gZÔìkzÐs§ÅvZg
$uÅÅzm
—oøùÖøJ ouøçmö ^Úø Ÿùø J Äöfôiôùœø á»J™

XìCYÅkzs§~÷Vƒ@*
™~zcÅkQ'Â~
E
( 50:x ÅZ :!
{gÎ:
ë0çÀF,
)
—ouøçmö oºu»æø Ÿùø J çøâö á»J pçøãøÖ»] àôÂø Ðö_ôß»mø ^ÚøæøE

Õ

Xì„gYÅìkzq
-Z'Â{zìm1ÐéZpKZ{z**
gzZ
E
( 3Ô4:e
$ M :Ü!
{gÎ:
ë0çÀF,
)
—oôu»çøÖ»^eô Ü»Òö…ö„ôÞ»œö ^ÛøÞùøJ Ø»Îö™

Õ

( 45:e
$ M :Y m
CZ !
{gÎ:

Õ

Xó óVƒ@*
™gZŠ¸»6,
Y ¯Åkz'Â~LLzŠÈ
E
ë0çÀF,
)

Ðs§Å\¬z:4vZ<
L gzZyMÛŒˆƒ"
$U*
6,gî¬]!*
tÐ ?ŠÁêgzZ [kS 

ðƒ"
$U*
]!*
t6,
gî¬gzZ[{®ì µ<ÑòsZÐVâzŠ7ZèYX{”wi**
GLšG

{zì ˆ½~<
L gzZyZŒ
Û Ì]!* 
b§kSXì {”wi**
Ðs§ÅvZ ÌòsZ ï
4G
5k!Ð<
3E
L gzZyZŒ
Û Ì]!* 
íXì ðƒÅkzÐ s§ÅvZ Ì
Xì ]!*
ÅvZ {zì ûE
G
$шƒãZzÇ!*
6,
]uZzh
+]
.&ì 7·ù»]c*
ãzGòsZ ï
L šG
]!*
tnkS
~*ŠXì ˆÈ=gfÆwÎgÔvZ+
$YðÐp ÒÆpx¬<ÑtɃ;gYH;

G äzwßZ c ä™iÃb)h
+
.Ð ÏZgzZì @*
]
ƒt:Z »kZ6,ZC
Ù áZzä M 7

¦Ñä Y fn ÏSXz„ »q {”wi**
ÌwßZ ñƒG o^ZÐ ySX DY

b§kSXóì
ó [æ» qg
á ÐmÆwqZÆVzÈtL
L ì ðCtp°Å (¬)wßZ
4G
5k!t
3E
èYÔ,ŠàJ
-VÍßÃyQÅzmvZ-wÎg @* 
z»„[æÆ\¬vZx©Z ûE
4G
5k!„Ðx¯ÆvZx©Zt
3E
XÐpÒÆpc*
~^Åp ÖZ„
 ZgÓZ',
{Zp ûE
GLšG
$Ñ„6,
s§Å\¬z: 4vZt6,
Šã
CkS ª’ e**
ƒ·_»òsZ ï
Šã
CÅgñZÑ!*
{gÃè
©$E 
ì <Ñ{zt’ e'ÐS™{g~„}],
ZŠ kS gzZÐÃî0,G
ÏSX{”wi**
Ð
ÏS ÂÔì {”wi**
Ðs§ÅvZtˆÆäƒ"
$U*
tg!*
-ZXì ð MÐs§Å\¬vZ
q

<ÑÅ\¬vZt}™™™t{z}™·_»kZÌ ª’ e**
ƒ·_»kSÐw

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

31

4G
5k!wßZ ðÃÐ kZZ
3E
H1Ð <ÑÅvZt’ e '¸ ÌÃkZ ÂñY HûE
Š
# Xì
s§Å\¬vZit’ e'tÃkQ Âì @*
™·_eZ ciÆZË¿ðä
/ZXì

Æäâi:gzZÔ`Z'
× gzZè%ÅáZz%ïi: σ<ÑtŠã
CÅiYÃikZXìÐ
%i9
gzZ’ e **
ƒðC~ÑÆ%ïièYÔÏñYðÑg¨æLG
L oÅkQЪ{Šñ
XƒÐs§ÅvZì$
Ë ƒ„zsÜÂðCgzZh

D™s
# Ÿz Åäƒwq ïE
Ù gzZgzŠC
Ù gzZ äƒ hÆ<ÑòsZ
L ^oc VÍßƱC

ð MÐs§Å\¬vZ H<ÑtcVÍßì ~gz¢**
™Ýq[Z »wZÎ~Šã
CkS‰
Ü z
ìÌnkZ(ZXì<ÑEtÏñYƒD]!*
tQÂñYƒ"
$U*

/Zg!*
-Z?ì
q

qðƒð MÐs§Å Z}
.ì ÌtÚq
-ZÐ~]ÌÅäƒ<ÑðZ}
.ÆkZ
»vZ [ƒ"
$U*
t Xƒå~\M LZgzZƒu0*
Ð ¶Å b§ÌË{zì ~gz¢c

VÍßxÓgzZ±C
Ù ÔäâiC
Ù tì"
$U*
ÌtgzZìVziñgzZ9„zìc*
Mt~^Tyâ‡
:ì\¬~g!*
›
á gZXìc*
Mc
—Œ
ô ^ßø×»Öô è÷Êøù^Òø Ÿùø J Õø^ßø×»‰ø…»œø ^Úøæø™

Xì5(™ ¯Ñ)cVâ¨
KZ„}g‚»Âäë
E
( 28:e
$ M :ò!
{gÎ:
ë0çÀF,
)
—^÷Ãn»Ûôqø Ü»ÓönÖøJ äô×Ö] Ùöç‰ö…ø o»ÞôùJô Œ
ö ^ßùøÖ] ^ãømöùœø^mø™

Õ

( 158:e
$ M :s Z²ÑZ {!
gÎ:

Õ

XVƒwÎg»vZs§Åƒ
 ?~ÔÍß}Z
E
ë0çÀF,
)

ç»V¤ggzZ]©ã¨
KZxÓÐT’ e**
ƒ~
.â »g°ZxÓ„Ã<ÑkSìk
,
/*
¦
*t
+]
h
.gzZ]5çÆn„xÓ~kSƒÝzâZ~kZìk
,
/**
¦
ÌtckS Xì @*
ƒ
-Z
J
# Xσ}i&giq
-ZtcxªÆg°Z!gzZg°Zx¬~ª
q+ZXƒi»b)

Æx¸ÌË{zìeÏ}™iÃb)ÆVÍßxÓtÔσÆy¨
KZ¨cVâ¨
KZxÓt

ðƒÈÅ\¬z:4vZtìÐzzÅ|kZƒ
tX VƒáZzg~wjâÌËgzZ
G
$ÑX ,Š àJ
ï
L šG
-VÍßc䙿ÃkS {z @*
Åwi**
6,
wÎgLZäkQì <Ñ

b)xÓtªì [æ» qg
á c䙿ÆVzÈnçÝZìtÐmÆòsZ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

32

7x» ZgøOÎt~kZ Âc*
ŠgZŒ
Û xZwÃ~gpŠÎäkZZ
# Xì i{Š™wi**
»\¬vZ ciÎ
tc*
Mì 9Š~kZq„q
-ZsÜX7c*
Ï}™wJÐZd
$h
+]
.gzZì ÷:âiì
4G
5k!Ð <Ñ{Š™wi**
3E
:gzì ¬9t Âì {”wi*
*t¤
/ZX 7c*
ì ûE
Ð s§Å\¬vZ

g™{¸g~ŠOZtÐ*Š ãzÛgzZì CÎ~È0*
6,
]©Cgˆtì ßItX 7
E
©$ »Ï0 
ìt{zì ì‡Ãî0,G
+
i6,Šã
CTèYì ßÇ!*
tXì *
@Y 7,ËoÐ Tì
„6,Šã
CÅxZwgzZ w'ª’ e **
™ê „Ã<ÑsÜX’ e **
ƒÃ<Ñ KãÅwqZ
&‡{zì ™?
z: 4vZ Z
# b§ÏZXì Šg ÿLE
Ø Ð <ÑÌq n kZX’ e **
Đ
t ǃßIt~kSÔƒ:VY„qª
zŠ~çìeÂc*
ŠgZŒ
Û n
Û p»~ç6,
Ù Øä\¬
C

Ðyz¬Æ~ç~h ÇÅÏ0
+
iì ßÇ!*
ItX7c*
ì‚
rg9
L oÐäâih
+]
.{°‡

)f Åpzy** 
ì 9It:X’ e **
™yz¬Ã~çÌ~]YZy
ZÆyn kZì ¹
VŒÉX ’ e**
ƒ7yÒgzZ]ÑZÎÆb§kZX7c÷Zìc ~çd
$¾sÜ~gZŠ
G
E
345k!Ðkzðƒð MÐs§Å\¬vZ¬tì Ôg¨tsÜwZÎ
Âì (Z¤
/ZX7c*
ì ûE 

eÐi§TgzZe Î6,Vzq^
,YÃVâ¨
KZ ä\¬vZ b§ÏSX 7:gzì 9t

ÅgbŠÄÑõ0*
Ã~çKZ Âìe¤
/ZC
Ù Øq
-Z6,gîÆwVXì ~Š ]iYZ Åä™ ay

zŠ
ª

ZÆ™ ay

ÌgbŠÄÑkŠ cöÆV”LZ{zgzZÔì YZߊ]ZC
Ù gzZg-iÆ7
{z @*
ìYZߊ,g»]‚]‚Ãq
-ZC
Ù ~VñkŠ LZ¿ðÃXìYZ´yZyÆö

7tn kZÔì ~Š]iYZ ÅVzqxÓyZ ä\¬z: 4vZèYX ÙwEZg»5yŠC
Ù
Ã]!*
kZ‚f c*
ì sÜÆŠ¢Æ¿kQ]!*
tc*
ì CZ”Њ¢àâ]!*
t’ eI

Å\¬vZ]iYZtìt ]!*
Åä™x¥~ kZÉ ì 79Ç!*
ItX @*
™7wJ
G
E
345k!Ð kz {Š™wi**
VŒX ,q ~uzŠxÓ b§ÏZÔì 9wßZt Âì (Z¤
/ZÔ7c*
ì ûE

{Š™wi*
*Å\¬vZt’ e9ŠtÔß*
c ì9tciYÃwßZÌËìt]*
!~ŠC
ã
4G
5k!Ðkz
3E
qÌðÃ~uzŠ {z´ÆkZX7:gzì ,
^YtÂìH
Š 1Ðkzt/
¤ ZX7*
c ì ûE
&‡
Xì7g¨ÿLE
·ù»g°Z¼~ÝZxsZÔìwZλ|ÅxsZŠpJ
-V˜XìoÑ~Šã
CcxsZt
Ù nkZXì]g„ÐiYçZzËxsZb§kSXìCYÅ õYŧZzËЄXì
C

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

33

™7xsZ¼XìîŠe
$Z@H~ekS{zì~gz¢'Ã(<Ñ)kzcKÃq

'tn kZXì c*
M=gfÆkz¼ −Êã
CÅkQ c*
’ e **
™kCgzZ 'ÐS ì ;g

ÆkZ c* 
Ð s§Å\¬vZ ãçzpÖZÆkZ c*
MÔì H (Text)ùÅkzì ~gz¢

kzqðÃgzZ ~uzŠ {z´ÆkZX ÆÅzmvZ-vZwÎgpÖZgzZÐs§ÅvZ ãç

Ð kz c*
σ „Ð kz ]!*
{z  c*
Ôn :™òŠ M Cƒ 7]!*
ðÃ+Z ~ kzXì 7
4G
5k !
3E 
M
hÈë b§kZXƒF,
Ñ!*
ÐĤ
/Å‚f ã¨
KZì 7ŠzðûùË+ZX ûE
G-G
4E
&
Šã
C{z~ÝZ „= éS5BG
CÅkZÔì„q
-ZxsZ
EXì! M »KÃkZ „=gzZì =Šã
¢6,xsZ n ÏSX BÃùÅxsZ ëÐ Tì Š ã
C{ztXì ì‡xsZ6,Tì
6,=ÐZ ªì *
@Y Œ„Ð =ÐQì c*
ÑxsZ¼gzZÔì @*
ƒ6,Šã
CÅ=(yZZ)

=Ã|ÅkS Ô’ e9Š b§Åg°Z{ŠñÌÃxsZ‰
Ü zD™·_Xì Š
H3gs¸ñ

ÅkQ‰
Ü zàX ’ e**
ƒ=Šã
CÅKÌÃxsZ b§Å„ÌËgzZ’ e"Y6,KãÅ

~ùÅxsZX ’ e **
M ~™x|»kS gzZ’ e **
$~=g°ZÆkQ~Tù
ILG
" ŠqZ:gzZì ~ˆy M Œ
ì
Û (Z Â: Ôƒ„Ã\¬vZsÜD»X7pÖZgu
Z Z6,
ðÃ,Z

:ì\¬~g!*
›
á gZX~u0*
—áø滆öÓùø Ëøjømø Ü»ãö×ùøÃøÖø æø Ü»ãôn»ÖøJ Ùøˆùô Þö ^Úø Œ
ô ^ßøù×Öô àønùôføjöÖô †øÒ»„ùô Ö] Ôøn»ÖøJ ^ßøÖ»ˆøÞ»œæø™

wÅÔZƒwi**
s§ÅyQ¼ cVÍß? @*
Hwi**
äës§~gv™ftgzZ
( 44:e
$ M :ìZ {!
gÎ:

Õ

XBx»Ð„zg¨{z @*
gzZzŠ™yÒ™wÅ
E
ë0çÀF,
)

ì 9Ìtb§ÏSÔì 9Ç!*
]!*
tÂ’ e'Ð=ÃxsZì *
@Y¹tZ
# b§kZ
»ä™¿6,
kQgzZKÃxsZXìŠã
CÅxsZ„=èY’ e´6,
6,
KãÅ=ÃxsZ

X7 HwEZÃ=ª! MÆkQä\MìLg6,
kSg®Z

[ÃÏZÔ’ e **
ƒ ._Æ|ÅkQwEZ » kZ n kZÔì |q
-Z Å r⊠ë@*
&‡|ìt b
™x»=V;z @*
’ e **
ƒûÿLE
q
-Z»|Å râŠXì *
@Y ¹i§
&‡|¤
kZXǃ7wEZ ðû r⊠ªÇƒ7Ìi§[V;zÂì 7ûÿLE
/ZXn
&‡gzZǃ: ÌuZgŠZV;zσ:|ûÿLE
&‡J
7ZaÌ„ðÃ%Æ|ûÿLE
-Z
#n

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

34

&‡¤
Î
uZgŠZgzZ„Ô=»TσŒ
6,
$
d
Û gzZσàìsÜq{zÂì 7|ûÿLE
/ZX $
Ë iƒ
&‡**
èYƒûÿLE
„qV˜@*
™7x»V;zr⊠cKÃ|n kSX ǃ: mðÃÐ
,ZXì 7eb§Ë ¢
8x»Ð j§[(+Z ªì e**
uZgŠZ » kZ c r⊠

: u7,
**
™wJÊzÆ|+Z ÂÔì *
@Yƒ"
$U*
6,
gz»kS ¤
/Z râŠ~A ç
Ð=b§kSXƒ: "
$U*
6,
gz»kZ¤
/Zì ꊙŠgÇ!*
ÃkZ r⊠c*
ÔÃ:â ÅkQ

7ŒÃkQnkZìF,
Ñ!*
Ðûz=]ZfÅkQèY YYH7uZgŠZ»]ZfÅ\¬vZ
$ »yZ ªì YY ŒÐ |ÅðÅkQÃ]Zf ÅkZÉ ÔYY
4¨GG
kSXì Û{ ðà éSE
5G
&‡]!*
|q
-ZŠz»vZÔì ûÿLE
tèYÔì Y™uZgŠZ »ŠzÆvZ¿q
-ZÐj§
&‡ì |q
ÿLE
-ZtXì Û{ðûySì @*
™„0

KÅ|kS Šz»t‘èYÔì
G
&‡ éSG
&‡gzZ uZgŠZ
ÿLE
5š¢ZzX @
á Æ kZ kZjLZèYìnç¬q
-ZŠz » Vzq ûÿLE

c ä M ~Šz 7QªSg `ZÅVzqgzZ¼ {z´ LZ cŠz LZ ,quZgŠZ

~uzŠì C MÃs™]!*
tÂBŠ 7Zë¤
/ZèYXì C7,
]gz¢ÅVzq ~uzŠ¼

Ë ƒ sp~ ª
$
q ~uzŠ Ð ª
q q
-Z {z „: gzZ $
Ë ™¿ðÃ{z Â: %ÆVzq

> MÐg±ZÆÚKZq q
-Z¤
/ZÔì @~ „}Šâ k
,
+> M sÜv M b§kSX
5

ÜÁ¼ ~ V1Z! mºXÏ ñ° 7ÐQ v M Âì 7 (Combustible) k
,
+
5

b!*
ÆÜÁ¼XY7~V1Z!yQÜÁ}uzŠ¼²DYã (Elements)

{z Ð ÜÁ}uzŠ² Ôì *
@Y 0(Compound)“
% q
-Z Ð(Reaction) ï¬

0ã0*
Ð ï¬b!*
ÆVZxM q
-ZgzZ (Atoms)]ZgfÆ Xzgà; zŠXá
C7“
%

¢ƒM ÂÐ ]ZgfÆxM zŠ ñOÆq
-Z¤
/Z]ZgfÆXzà; zŠ „zpÔì *
@Y
»VzqySX YX7Ï0
+
i b§Å ã0*
x“ q+Zq
-Z Ôì á
C(Heavy Water)

q ~uzŠÐª
qq
-ZÃyQ™hgÃ]5çmº¼ì 7eï¬ÐKq
-ZC
Ù

: ~pðÃ~yQJ
-Z
# ì 7eכּyQ™hgÃ]5çŠzöÑ!*
zgqX YY7Ñ$
+
gzZ ïZú¼t c* 
Tg«6,q Ët n kZXNY G: ï
á ïZú}uzŠQ c*
ñY ðÑ

q{zJ
-Z
# n°ÃqÌË{z Cƒ7¢
A &t~v M nkZX`ZÆ]Ñq
¹mº¼ [Z!Xì `ZÅ~k
,
+>M c ä°ÃqËv M n kZXƒ:k
5
,
+>MŠp
5

35

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

]gz¢ÅÜÁk
,
+¹¼ cä¯(Solution)w²b§kZXìY™¹„ÃÜÁk
5
,
+
5

(Chemical Reactions)ï¬ ð6 yxgŠÆ yQ c*
h 7ïë!*
M
ÜÁtXì C7,

ÆXTg `ZÆÜÁyQtXƒ: ¢
A &Åï¬gzZYg0
+ZÆyQJ
-Z
# 7e

ƒ MÃã0*
}Š ‚XN¯“
%ð6q
-Z™ïë!*
{zgzZƒï¬~yQì Cƒ¢
A &tg0
+Z
zŠ jZgzZ ñY Zh gzZ VZ q
-Z ~ xMì C7,]gz¢Å kZ c ä™sp~ ¢
H-#G
ìŠñg0
+ZÆkZЬqìß ItXìá
C¢ƒM™5B‚Æ ø. ZXzgà;
ä5ÃkZ ðÃÌtgzZì C7,
]gz¢Åä5gZlq
-ZÅqÏQÉ C7,
7]gz¢ÅkZ

Å}uzŠq
-Z7QÔ ,q ~]Ñ»ì ß It Xðƒ `ZÅËt b§kZÔƒ ÑZz

™f»]gz¢èYì7stXì7g®Z6,
q~uzŠË»yQ6,
gî¦ù1Ôì Sg]gz¢
q +Z: ’ e **
Y HkCÃ]gz¢kZXì CY ÅÐ mÆq mºq
-Z Ë ô=gzZ
ItnkZXñY1n
Û ¡ŠzeZ:Ôƒ: „ŠzðûTñY1™n
Û 6,
gîàìc

7]gz¢ÅqËÃyS A
$Â{z¤
/Z @*
ì C7,]gz¢Åqk
,
+>M ËÃv Mì ß
5

tì Cƒ`ôZÅqT~}Šâk
,
+>MgzZ~v MXì£zGàìq
5
-ZtèYÔÏ}7,
Ær⊠c*
ì*
@Y HkCÐ fÌËÅkZjÃkZgzZì B
bgŠzì ]gz¢ÅqkQ

ÅkQì Cƒ]gz¢ÅkˆZq
-Z cKÐ râŠÃqËXì *
@Y HuZgŠZ »kZ=gf

ŠñqðÃÔv MXnƒô=Å]gz¢kZìŠñÐmÆqkQ @*
}7,
6,
]Z f
J-I
d
{z c*
ƒ ]gz¢Ãï¬,Z ÅT Cƒ 7Za q +Z ðÃÐ ï¬Æ ö k
,
+>M ðÃgzZƒ
5

,Z ÅT Cƒ7Za q +Z ðÃÐ ä5,q Å]Ñ» b§ÏZXƒ ÅÐ ]gz¢
Ð~
# q c*
# qË~qmºðÃXƒÅÐ]gz¢kQï¬tc*c*
~
ƒ]gz¢Ãï¬
t~}g!*
ÆTƒCYð0*
qC
Ù Å]Ñ»~TCƒ7qðÃ+ZÔì@*
ƒgÖZ»Y=Z

,qxÓÅ]Ñ»ñY¹t¤
/ZXì ÅÐ]gz¢tc*
ì ]gz¢ÅqkZnY¹
G
4G
5B+E
ŠzðûXì yÒ»VzqyQtÂ`ZÅËc* 
B
bgw:Ç Z]
.q
-ZÂc*
¦ùï
LG3I
-ZŠz»yQªŠñ{zì Š
H1™g¦tÉì 7
Æ(Hypothetical)2zGq

:ìŠñ~]Ñ»ìŠ
HH7]o»]gz¢ÅqmºË~}IkZXì6,

kZˆnZgzZì µqq
-ZÐYÆyZì Š
H1™g¦~}g!*
ÆT·ù»Y âZ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

36


ì ßwZÎ » b§kZ n kZXì ÅÐ kQ c*
ì `ZÅq Ët ˆðCÚt Å

XYYH7ÌnÛ tJ
-VŒ7|ðÃÅkZXìè
Û gzZàìtèY

tì 7?Š ðÃÅkZb§kZÔì C7,
]gz¢Å}uzŠq
-ZÃVzqì 79ÌIt

ÅÛ{ Ë: ì {z Üì **
™"
$U*
ÃÚÅ `ôZ VŒ èY Ô `ZÅÛ{q
-Z

XìSgŠñ~qC
Ù ÚÅ `ô
Z ì@*
™"
$U*
t**
ƒ» `ôZ~qËXÃ]gz¢

«6,
}uzŠq
-ZY Zb
ZxÓb§kZÔì Lg«6,
z}uzŠzq
-ZC
Ù èYì ßÌIt 

@*
ƒ7"
$U*
tÐkZÔì Sg«6,
q~uzŠqC
Ù ìt{zŠ
HH"
$U*
¼ VŒÔñƒ

„6,
qq
-ZËÅ *Š{zìeg®Z»qèYÔ’ e**
YH7òúŠ (ZÔ`Z6,
gîå,q
»kZÔƒzÒZùÅc*
ÓŠp6,
gîåì 7qðÃ+Z~*Šì @*
™"
$U*
tÔƒ:VY

ÅqËb§kZXƒ: VYq„q
-ZÅ *Š {zìeÔì `ZÅq~uzŠ Ë{z ZƒtÈ
„xŠq
-Z¿ðÃìe b§TÔì Cƒ"
$U*
ƒ:VY~A ç„q
-Z {zìe`ôZ

%1Ôg®Z b§kZX ÇñB„ Ü1 {zá1 „ Âq
-Zìe ðÃgzZ ÇñB„ » {zƒ `
ƒ"
$U*
û%q
-ZŠz »}Šâ Ëb§kZXì Cƒ „0

KÅnc*
}%i kZÐ {)z½gzZ

ä™"
$U*
g®Z sÜ6,q Ë b§ÏZXì *
@Y ƒ "
$U*
ÌŠz » ]Zf Å kQ „ äY
ÚÅg®ZÆqC
Ù ~]Ñ»ÐkSÔƒ„gƒC
Ù ª(ÝZ)ÚÅkZÐg®ZV˜ÔÐ

tXì @*
™"
$U*
6,
gîDÚÅg®ZÅ b

Ù Ôg®Z6,
C
}uzŠ » b
b

Ù b§ÏSXì CƒC
C
Ùª
Ô]Ñ»J
-V˜Xì YYÌŒgzZì YYHÌkC~qC
Ù àZzãYñ0*
6,
}iƒ

ì;g^ÆxÂmºq
-Z{g(C
Ù gzZìŒ6,
Vzg(]Ñ»Ôì ]!*
Å]§gzZy¨
KZ
c*
ìÚq
-ZÐ~]ÌÅkQ c*
Ôìz»]Ñ» Âc*
xÂtX$
Ë ƒ7~pðÃ~T
»]Ñ»ÆkQJ
-V˜X M
hƒ]**
kZ „ VÐt sÜVŒ Ôì q ðÃZÐ kS

kZ}g(ì ³{zì k(,
{g(6,
(Orbit)gZæTèYì 79
tÔì m»äƒz

b§ÅáZz½6,uvkQwÅ}g(gzZì b§Åuvq
-ZgZæXM
h Y 7C
Ù !*
Ð
Ù !*
C
ÐZgzZì ‚
rg Ì~Šzu ÅgZæ ÐZÉ Ô7„ @*
` ¡Ã}g( kZ x {zXì

z»]Zf ÅkQÌ**
™•
w»}g(XYƒ7zeQxÂtìzz¸XêŠäY7

Å}úŠ kZJ
-V˜XƒzeQtì 7etnÆkQÔì ¿q
-ZÂtÉ ÔYƒ7

37

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

»}g(sÜxÂèYì 79ÌtÔì Úq
-ZÐ~]ÌÅ}g(xÂì ]!*

»Rc*
wsÜnç=SXì SgŠzög0

+ZÆgZæ ³q
-Z•
wtÉì 7**
™•
w

ìzq
-Z»]ÌÅçMì7b§ÅðÓ
CtXì6,
5Zg³q
-Z•
wtÉì7
ìb§Å ã0*
tXì $
Ë ™x»„~}],
ZŠmºq
-ZðÓ
CÅV\Mì |q
-Ztp
c*
Ôì 7»•
wÅ}g(nçb§kZXì *
@Yƒsp~\¸6,
]gZwî0<EgŠmºq
-Z

mº¼Ô »•
wÅ}g(~gZæmºq
-ZnçÉ Ôì 7Ì»~pÅ ã0*
c*
» ðÓ
CÅçM

gzZçMÔ}g(]!*
tXì »~pÅ ã0*
6,]gZwî0<EgŠ mºgzZ » ðÓ
CÅV\MB‚Æ_ ZÑ

Úq
-ZÐ ~ ]ÌÅkQ **
M ~•
w»q Ëp¤
/Zì xÂq
-Zt Xì CƒZ
+¬6,ã0*
„0

KÅ]!*
kZÔ$
Ë ƒ7Za ~ kQ•
wtì ª
qmºq
-Z ñZÎÆ|t Ôì
Úq
-ZÐ~]ÌÅqkQt:gzì 7Úq
-ZÐ~]ÌÅqËtì C™

-ZtÂñYƒZa¢
q
A &Åä™±
\M LZ~kZ¤
/ZXÏá™±„ŠpÕ
wKZ σ
ÅkQt n kZÔì @'
,
ÆkZ |²X ñYƒ IZ Åä™~È/µÅxÂ}uzŠ

z »q kQ:gzZì 7z »ÚÅq ËxÂèYXì 7Ú ðÃÐ ~ ]Ì
$U*
"
g®Z6,
q~uzŠ »qË]!*
t~|X ’ e**
ƒqZq
-Z„Ç!*
xÂÂA
$Ôì

C™•
wÐi§³q
-Z]Ñ»ì ßItXì«6,
xÂq
-Z]Ñ»Špªì C™

xMgzZXzgà;ëXì CƒC
Ù ªÐ䃦ÆÛÄZ`
ZxÓì Ú¦½Zq
-Ztc*
ì

ð¯ qðÙ5ÃVâzŠ¤
/ZXn
pg]:S³¼g0
+Z LZ „ VâzŠ ,™g¨6,wVÅVZ

6 kZ ]:StXÏVƒ ( P r o p e r t i e s ) ]:S³KZ Å q kQ ÂñY

µ ZÇ!*
Ð]:SÅVZxMgzZXzgà; ÏVƒ]ÌKZÅ (Molecule)ã ‚
:L*ðÃïqÅ]ÌZ™ïë!*
xæE
xZ`
ZtXì ZÐÛÄZ`
ZgzZVzg(nçtX ÏVƒ

ì 7{z wq‹gßÅyS ÔCƒ]:S¼ ÅŠpKZg0
+ZÆ}g(C
Ù ÉX M
h¯ 7

9ÌItX M
h7„ïë!*
VâzŠtì ]!*
Ï{Š‚ÔN¯q5q
-Z™ïÛxZ`
ZzŠV˜
ImI±
ÅÏ0
+
i~Ÿã¨
KZ …èYì Ðzz Å (Gravitaional Pull)…øL tì 7

ÐzzÅyizLZ {g(p¤
/ZXì 7Ð~]ÌÅÏ0
+
i•
wë@*
ìX »•
wb§

w~gZæ³Ëtzz™|(,

ÐkZÔì 7Ð~]ÌÅyiz•
wÔì @*
™•
w

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

38

³•
wt²ìÚq
-ZÅ}g(•
wb§kZXì 7Ð~]ÌÅ (…)yiiÎz
HkCÐZ Âì ]!*
Å]gz¢Å (Oxygen)ZƒgzZ ã0*
-V˜Xì xÂq
J
-Zg0
+ZÆgZæ
n ÏZXì Y Y HkCÃ]gz¢Åy¨
KZ c {)z uZgpgzZ Ï0
+
i b§ÏSXì Y Y
X`Zy¨
KZgzZ]§Ô]Ñ»

ªÔÕ
ÿ ZÅq„q
-Z«6,}uzŠq
-Z ,q{z~]Ñ»ì ßÌIt

{œâgzZ{œâªìq„q
-Z~ƒ
 ySÔìLgŠñ~VªZµÐ}Šâƒ
t
ƒ7sp~qgzZË\M LZ{œâèYìß]!*
tX76,
qgzZËì«6,
\M LZŠp

ÌÅVzq ~uzŠ¼~¿TñY ZgZ¦
/ÌÐ ]ÑqmºÐQÆkS ñZÎ Y

]gz¢Å]gZwm{nÆkQ ƒÜ$
+~\¸Ã ã0*
/Z6,gîÆwVXì C7,
¤
]gz¢

-Z~]gZwî0<EgŠ m{q
q
-ZÃ}&
+Z ÌnÆkZ ƒ **
™ Za ZiaÐ}&
+Z¤
/ZgzZ Ï}7,
mºÐQJ
-Z
# Yw$
+7~VªZÃ\M LZ {œâtXÇ}7,´gJ
-]æ ¥
]gz¢Ã}œâÅ]ÝXì |tXCƒ™?
Ø Ð}œâ ñY3g:~Vpq

»]ÝySc%$
+
~^gzZËÃ\M LZ{œâ nkZÔCƒ™?
Ø Ð}œâ{zì C7,
XDƒgZŠ)fÆä™ Za Ã]ÑqyS ì Lg `ZÌ»ïZúyQ {œâXì Lg `Z
ƒ 7sp%Æ ïZú~C
Ù !*
gzZ ]Ñq yS {œâ èY íXì Cƒ µZz ~p~}œâ Ð
ðÃ~*Š ~g7Xì ˆÅð„ŠptÉn™ðÅqËì 7q+Ztn kSÔY

{zƒ`ZÅ}uzŠq {z´ÆkSX 7e^~Š{z´ÆkZt‘c*
σÛ{Âc*

ì @*
ƒtÈ»kZ ÂD™6,
qËt:Z » (àiZ) b˜ZkS Z
# èYÔ$
Ë ƒ7àiZ
$ Âì `ZÅq~uzŠ Ëc~pc*
4¨GG
ŠzLZt éSE
5G
ŠzLZt¤
/ZèYÔ7`ZÅËqt
]gz¢Åq~C
Ù !*
Ëc äM ~ŠzLZÃkZ¤
/ZX ðƒ `ZÅq~uzŠ ËÌcðgzZ

p°ãZzÅàiZX $
Ë ƒ7àiZtnkZÔðƒ`ZÅq~uzŠË„cðKZtÂìC7,
G
$ X$
4¨G
eZ éSE
5G
Ë ƒ7àiZ {zƒ `ZÅËqèYgzZ $
Ë ƒ7`ZÅq ~uzŠ Ëtìt

~uzŠgzZÔ `ZICÐâZ xÓì |tèY [Z Xì t‘Å Ëtìt È

kZXì ¬]!*
tÔt‘ÅÛ{Ët ZƒtÈ eZÔì%Z D`ôZ ÅyQ6,Vzq

HƒC
Ù ªÆµgzZ—Ë%]o»ŠzÆÛ{t³Ð

39

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

ƒ7Û{ÔZƒt‘Šp{zÂì H ZaäËÃÛ{¤
/ZX’ e**
ƒàiZÐQÔYƒ7t‘Û{
Y¬Š 6XŠzµ Zµ Z~\M LZVâzŠÔt‘c*
Û{ÔeÕ
ÿ „zŠèYXY

Ë&Zƒ{zÛ{nkZÔŠ
HH7ð{zìt¤{q
-ZÐ~]:SÅÛ{ìY
%iVŒèYÔt‘Åq ËgzZì Û{ »q ËÛ{ ǃßÇ!*
çLG
ItXƒ H: ðä

ì~}g!*
ÆÛ{gzZðtÉì7~}g!*
ÆágzZòŠ M‰qmºËXc 
+ZÛ{èYÔYƒ7VâzŠ t‘gzZÛ{~‰
Ü z „q
-ZÛ{XH7Za äËÃT
E
©$ ðà eZì @*
î0,G
ƒtÈ »kZì ]!*
Åäƒ àiZJ
-V˜XYYH7ð&ì
©$Ec*
Ü z ³m{ ËðÅQ Zƒt È » äƒi¸ M î0,G

]¬zÑÅkZèYÔ7i¸M

{zgzZ`ZÅkQ,qxÓìtÈ » àiZèY àiZ ñƒpÆÛ{Xì ðƒ~

\¬z: 4vZ „ Û{ ªÆ vZ ñƒ pÛ{gzZ àiZ b§kZXì 7`Z » q Ë

]Ñ»gzZ ]§Ôy¨
KZ Ôì $
Ë ™uZgŠZ =» X,q {z Âì ]!*
Å=J
-V˜Xì

ðƒðÅy¨
KZX t‘ÅËtªŠzö,qxÓtì [YH"
$U*
„¬tX

~iq
Ð 
Z œKZèYX Y7Y{zÐ MÐkZÔìCƒJ
-uq
-Zú›ÅkZÐUC
Ù gzZì

]:SÅyQ~Vâ¨
KZzŠÆy¨
KZ ¨ Âðƒnq
-Z Åy¨
KZÐ g±ZÆ]:S


KZ}uzŠ t:Z »kZ ǃ6,

KZq
-Zt:Z »qTb§kZXZƒ7t
Û ðÃÐg±ZÆ

kZX{)zÂ
L ~V]c*
è~VzgâYÔ**
Ήǃ6,qC
Ù t:Z »wßZx¬kZX ǃÌ6,

٠}Xǃ6,
C
zC
Ù ÆqkZt:Z »kZÔǃ6,nc*
qq
-Z6,gîòÀt:Z »]!*
T b§
*
*™tÃbÃkZÈ »ä™tÃ|kZÔì Šzö{zªÔì **
%ÐQì {0
+
i òŠM

Šz!*
ÆkZpD%vßVÅÑ~äâiC
Ù ì YY¬Š ÌtXìŠzöòŠ Mì


KZÐw~ŠZÐ
Z ìtÈ»ìXìSgS(,
g@*
ΊZ®ÅVâ¨
KZB‚Æäâi
$E
å,ì nmºq
-Z ÅòŠ M b§kZXì Lg @*
ƒ†ŸZ',
Z',~ ã¨
KZ ÿL h²ì Y%

b§T n
pg]:Sã¨
KZV7g0
+Z LZŠZ
Û Z „xÓt Ôì Cƒ=gfÆŠZ
Û Z ÏÒú
ê ðÃ~ }g!*
Æ q ÌËn kZX|
# gŠ c*
gâY ÌðÃÔ%Ô ã0*
}9~uzŠ

TgzZ’ e**
ƒ6,
]ZfC
Ù ï
á ~nkZÉ ’ e **
ƒ76%„6,
ŠZ®¦ùÅkQ|gŠ 

ÐkZÃsì YYH6,
n~g7kQt:ZeQÔǃ6,
qq
-Zq
-ZÅnkQt:ZÌ»q

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

40

iÎZ
kZÔì$
Ë YÅÐã¨
KZ›
Ûq
-Z|
# Ùåűã¨
KZb§kZXìXŠZ®ÅyQ~nk

¨Xˆƒ»|
# ÙÅòŠ M kQ c*
]Zf {zì @*
ƒtÈeZ Âì @*
%y¨
KZq
-ZZ
#n

kZì{@x»qq
-ZÂtèY’ e¢
8™7¼ƒ
 ÃÏQD™{@x¼ëÆy¨
KZ
å**
-Zt{z´ÆkZÔ»nÅkZ:ì {@x»ŠZ
q
Û Z¦ùÂtX å"Y…™?
Ø Ð

~i b§ÏZÔ@*
ƒ7»ã0*
eZ ñY1wïã0*
„ HÐg«M
hNŠëXì {@x

ÅkQŠz!*
ƱŸZå ~CÅV[gzZ @*
ƒ7»{z ñY 1wï%„ HÐ ~

t|²Cƒ7»Lntì 4 (Z ÂBŠÃ·ùÀnZë¤
/ZXì CYf(,
gZl
# b§kZXì CYƒ»6,
Z
gî¦ùn{zÂñYƒ»c*
ñY%ð» Zq
-ZÅqËZ
# ì
E I+E
$
G
45B Âì@*
XìŠzöy¨
KZnÏZÔìCYƒµZz¶~ã¨
KZ ÿL h¦ùï
LG3G
%¿~ŠZÐZq
-Z

Ï0
+
i b§kZXì CYƒ»t~Š
ÛC
Ù ì YYH{@x»kZÐkZjgzZìŠzöÌÏ0
+
i

Š
Û ËXì CYð0*
6,gîV7 ~VâzŠ yZ³gzZy¨
KZtì m»Ï0
+
iJ
-V˜Xì Šzö

&ì q+ZtXì Sg„g0
+ZÆŠÛ tÉ Ô@*
ƒ7ŠzðûkZ6,
gî:ŠZi M™?
Ø {eÐ
ËqkCtb§kZXì YYHt
Û ~}Š%gzZ {0
+
iXYY7Zgì YYHkC

@*
ƒgÖZ»Ï0
+
iÅkZÐX‘´ÅkZú›gzZ•
w~TgzZìSgŠñ~q{0
+
i
Y¬ŠÐQ~y¨
KZC
Ù gzZìB‚ÆŠ
Û {0
+
iC
Ù qtX YYc*
57Ðq~uzŠ ËgzZ&ì
ƒ»Ï0
+
i³{zì @*
ƒtÈeZ Âì Cƒ»Ï0
+
ig0
+ZÆŠ
Û ËZ
# nkZXì Y
XðƒŠzöÏ0
+
inÏZÔˆ

:LC
wmºq
-Z {g(C
Ù èYXìŠzöxæE
Ù »Tì·ù»ÛÄZ`
ZtèYìŠzöÌ]Ñ»

XŠZ®Å yQÐ kZ Ãsì Lg „ Šzöå Ì·ù » Y âZ ŠzöÔì @*
ƒ » ^gzZ

-Z»Vzg(ìÐzzÅ|kZÉì 7ÐzzÅŠZ®ÅyQe
q
$ŠzöÅVzg(Xì
E
©$X**
©$E
yQÏŠñÅi¸ M î0,G
ƒ»ïQgzZ]¬zÑÅyQªìðÌØ{»yQgzZì@*
ƒi¸ M î0,G
t Ôì CƒŠzö{zì f(,~ wgzZ/KZ ÌqèYXì C™„0

KÅ䃊zöÆ
ìg „Šzö·ù»kZ n kZÔìgHuq
-Z ÅkZ ÌÐ Mìt „È »äƒ†ŸZ
X Šzöƒ
 ]Ñ»gzZ]§Ôy¨
KZíìŠzö~\M LZ]Ñ»nkZXÇ

kCÌËèYÔCƒ:Šzöt:gzì7àiZtì@*
ƒx¥ÂD™g¨6,
qŠzöëZ
#

41

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

¬tëXìàiZ{znkZCƒ7Y Z’ZÅkZc*
Cƒ7àiZ{znkZìCƒY Z’ZÂc*
Åq
b˜Z àiZèY ðƒ7àiZ {z n kZì CƒY Z’Z}ÅqŠzöC
Ù `™"
$U*

èY ǃ: ÌØ{eZǃ**
i¸ M ðÃÌ»qTb§kZXƒ:YZ’ZÅTt„pÆ
`³Ëi¸ M »qËXì ðƒ]¬zÑÐ}ÅkQt„pÆ8{ÆqË
©$E
c*
ƒ~^ʼn
Ü z{zìe’ e**
ƒÌx!Z î0,G
-Ze
q
Z ZƒtÈ»TìYƒ„Ð
&‡~VzqyQgzZICY âZXÅ(
ðÃÅTq{zC
Ù nkZXì]!*
,
k
/*
¦
*tuZgŠZ ÿLE
©$Ec*
©$Eðà »T c*
» b˜Z àiZXì @*
ƒ ÌxZ î0,G
Ø{ » kZì @*
ƒ i¸ M î0,G
ì CƒY Z’Z

Ôy¨
KZ t:Z eZgzZ Cƒ 7àiZ q ŠzöðÃn kZ XY •Z:ƒ YZ’Z ðÃ: ,ì È
ÆgzZË{z´LZŠpt ZƒtÔì7àiZtÈ»|kZXì@*
ƒ6,
]§gzZ]Ñ»

gzZ]§Ôy¨
KZgzZÛ{»]Ñ»gzZ]§Ôy¨
KZªìÛ{ï¬u
Z zŠ»kZXˆÅð=gf

ìŠ
HHð=gfÆÛ{gzZËÂc*
Û{tXì @*
™"
$U*
ÌÊzÆÛ{q
-ZŠz»]Ñ»

ËÐZ ItX7e^ðÃgzZ {z´ÆkZì àiZtc*
Ôì HðÃ\M LZ äkZŠp c*
[YH"
$U*
„¬tY7ƒ(ZÔÇ}IŠzöÛ{{zb§kZèYì79ìHðä
{z~ª
q+ZèYì]!*
Å °¸z"„¹ìHðÃ\M LZŠpäÛ{ ItXì

: ÅTª’ e**
ƒàiZÃÛ{nkZXÌt‘„ŠpgzZÌÛ{„ŠpªZƒÛ{„CZŠp
:4vZÂ]!*
tXìCƒ`ZÅkZqC
Ù ²@*
ƒ7`Z»gzZËÛ{XY •Z:ƒY Z’ZðÃ

**
ƒ Å àiZ Ì]:S ~ pÖZ}uzŠX pÆÂkZ ¸gzZì C™„0

KÅ\¬z
ìYYH=gfÆkZjLZuZgŠZ»ŠzÆvZXì\¬vZ¸gzZÌÅÛ{„z’ e
&‡tèY
*
@Y **
YÐ x**
Æ\¬z:4vZ&]Zf ÅàiZ kZ ë@*
Xì |kCÿLE
ßÌItë@*
Xì܇Ðä™uZgŠZ»]Zf ÅkQ râŠèY M
h™7kCÐZëÔì
*
@Y**
Y=gfÆ]ÌgzZ]:SKZ {zÔì ** 
ZvZèYì **
ÑyZZ6,
qyZq
-Ztì

ì {zàiZì 79ÌItXì 6,qãTãYÉ 76,qãZ Ë¢c*
yZZtXì

7uZgŠZ»]Zf àiZkZr⊠ã¨
KZŠz!*
ÆkZgzZì 7Y Z’ZðÃÅkZèY Œäë&
yZZ6,q kQÃòŠ Mì ßÇ!*
ÌItXì Y™uZgŠZ »ŠzÆkZ sÜ Â{zÔY™

6,

KZÔ**
ÑyZZ6,TgzZ **
™tÃTèYÔY™7uZgŠZ {z»Tì Š
HHg6c äÑ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

42

YY HuZgŠZ eZЊzÆICY âZxÓXì uZgŠZ »ŠzÆÛ{ {zì Š
Hc*
ŠgZŒ
Û ni
ÛÎ
Xì|kCq
-Z{zìC7,
]gz¢Ã r⊼ b§kZXì

t:gzƒ:C
Ù !*
Ð}],
ZŠÆuZgŠZÆrâŠq{zì ~gz¢cKÃqËÐj§[

]gz¢Å j§}uzŠ c î6,ËgzZ ËXN0*
V6,Ë ËÐ j§kZì e** 
ì 7~gz¢pì Y™/Š[ðÃnÆ䙄ÃVZVZŠ½‚q
-Z}XÏ}7,
kZXÏ}7,]gz¢ÅqgzZ ËnnZX ñMá yZZ6,ŠzÆ\¬vZÐ j§kZ {z

=gfÆ]!*
Š9¹ä òŠ M +f à©)q
-Z ðƒ7]!*
ÅÀðÃ~ kZ n

Yy Y¤
/òŠM„zÙŠ ëpÔVZ½‚ »VZ}Vƒáïò}Â+4™ Î[ˆ

-ZgzZì q
q
-Z&ì ‚
rg¢6,
]!*
kZgzZì @*
™]Š„Å}•Æ~ÇyY" q
-Z™
4‘
vZÂf LZ äkZVŒèY @*
ƒ7À™NŠtXd
WÆ\¬vZ [ögG
tgzZ&

„ÃVZ=KZ ä kZXH7„ wEZ cKÃ]:SgzZ ]ÌÅkZ ÔŠzÆ\¬
E
45J"
‚ÐZgzZÅwEZ~ä™
]!*
ãrZðÃtÐzzņf kZX3gŠzö„J
-V1ŠögG

zÕgzZV−g!*
ÅðÔì ;g™·_»VðŠ7dÐuìZ¹ VZ½‚q
-
Z @7

ÆkZXì Šz »vZì Lgx» **
~ î6,Ë ~¡kZ {zŠz!*
nZpì 8ŠÃð**

4J&‚èYì 7à©)tzg (ZXì @*
5G
™gïZЊzÆvZì Lg „tC
Ù Š {zñO
VZåE
**
™Ýq]â¥9sÜÑ » kZ HwEZi§[ ‰
Ü z D™·_ » VðŠ7 d ä

-ZtÉ 7e6,
q
gîCU*
Šqc*
µ·ZV−g!*
tÅð džt³9Ðj§kZXå

]gz¢Å j§[}uzŠ q
-Z nÆûkZXì Yƒ e„=gfÆðÿL)ÆÛ{

%iŠz»Û{q
nkZX@*M7„cçLG
-Zq
-Š4,
ÆkZÔ@*
™7wEZVZ½‚ìC7,
E
45J"
&‡ðÃ**
# Xì7]!*
Z
ÀÿLE
™:¢6,
ŠzÆ\¬vZ»VZ½‚ËÐj§ögG

Ü zkZ Âì Š

HHäzyâ‡ÐTì @*
Î~·_Æ(Text)QkZ r⊠CZy¨
KZ ðÃ

kZsÜrâŠX7c*
ì Ì9{zì Š
HÑïÐQkZi{z *
@Yc*
Š 7y·Š6,]!*
kZ 

:ì Š
Hc*
C~kZiH »b)Z._Æwq‹g߈~Š~Qì *
@Yc*
Î~
C7,]gz¢Å j§[gzZq
-Zß c*
ì 9icKtX9c*
ì ßi{z **
™g¨6,kZ

kZÐkZÃsì *
@YHwEZ r⊠CZŠpcbÑŠÆiñOÆQkZ~Tì

43

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

»iŠ ËÅyâ‡ãZ-Š !fZ
# b§kZX äy¨
KZ c*
ì Åä\¬vZ ~i‚yâ‡~Q

ñYHg¨6,
kZ:ì 0Æq¾yâ‡tì*
@Yc*
Î6,
]!*
kZ r⊠Âì *
@YH·_

ìC7,
]gz¢Åj§[gzZq
-Zßc*
ì9ÛD
+
tc*
Mc+ YtX ßc*
ì9yâ‡t

c*
ƒÐ yâ‡Æ\¬vZQ{zìeì *
@Y Ho^Z »bÑŠÐ r⊠ñOÆQ~T
!
Š
.
0
¶Š™èE Ã=cKÃûc*
ãçÆQ~A çkZXÐ yâ‡ñƒñ¯Æy¨
KZ

ÃQŠpñOÆr⊠cKÃx|gzZ ãçÆQXbÑŠÆQ: ’ e**
ƒbÑŠáZz
Xì*
@YHwEZ6,
gîÆ?Š


KZZ
# cä™~
.ZÃò}³¼~xsZnkZXìnçk
,
/**
¦
-Z0ÐrâŠt
q
x©ZgzZ nÆî6,ËËÐ mÆyZZ~A çÆ}oÐQ Âì @*
Πr⊠CZ

ä™ç»kZ c*
KÃ}oZ
# X ’ e**
™iq
Ð Z~äÎrâŠ~Q¦ÑcKÃ=Ñè
Ô7c*
ì9tÃ{zìYYŒtÐkZì@*
ľ M',
³ »kZÂìCYÅwEZ=~
~ä™çÆ=Ñèx©ZZ
# X7c*
ì 9tÃtˆÅwEZ~Kt=VŒèY
À7
À
c*
ì 9¦ÑêL BŠtë:ì H¦ÑêL 7¹Zì *
@Yc*
Šy·Š6,
kZÂì CYðÎ=

Q?ŠVŒñY3gpÒeZgzZñYHg¨6,
¬{”o^ZÐQìÅkZ]gz¢Xß

ÐkZÇìgŠzöJ
-Kì¦ÑwEZ» râŠnkZXÐr⊠ã¨
K
Z : ÏñYáÐ

tÅä™o^Zx©ZèYß c* 
9x©Z¦Ñt$
Ë ™: C™7ðt=ã¨
KZX7C
Ù !*
GÒO‘ÅyZ~kZìeÐNYnÐQ¦ÑsÜ@ZØzbÑŠXì7„Šã
: c*
ƒˆðC ï
C
g¨6,
kZë:숽H]!*
~ÝZìt{zì@*
ƒ'Ð~Q¦Ñ¼XƒˆðC

**
Î~kZ=KZÃy¨
KZV;zÂì ]!*
Å}oJ
-V˜X ßc*
ì 9tNYÖä™

Ã=~xsZìi§tX’ e**
F,
Z Zg76,
KãÅ=Ã}oX 7c*
ì 9{ot’ e
j§kZgzZì *
@Y HwEZ6,gîÆ?Š~A çÆ}oi§[X »ä™wEZ 

@*
ì*
@YHwEZ~Q¦ÑsÜrâŠã¨
KZX7c*
ì9{oìC™ê=„Ð
À
HwEZ~KÃ<
L gzZy M Œ
Û gzZÃ}orâŠnkZX7{z´ÆkZ−æÑêL 7ë

kZÔ$
Ë Y ~Š 7?Š ðÃÐ r⊠ã¨
KZ nnZÔì ]!*
Å]â©Z¦ÑJ
-V˜Xì *
@Y
Ð~yZ¼gzZ<
L gzZy M Œ
Û ªÇñYHwEZ~ª
q-ZKZQ¦ÑsÜnÆ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

44

iÎZ
‚!*
?Š ¦Ñ0Ð}o~A çÌËXkªgzZ/ô»)Z‰ì Š
HHo^

Šã
C{zg°ZÆ}oèYÔì$
Ë ƒ~?ŠˆàV˜ìZÐ]â©Z¦ÑtX’ e**
ƒ
ÏZXìg®Z »]5çÆÏ0
+
iÅyZ „6,
xsZgzZì ì‡xsZ~ÃÅy›C
Ù 6,
X
ÌtgzZVƒ³gzZÁê{zVƒ‰ nÐ}og°Zì c*
ŠgZŒ
Û nÛ täxsZn

gzZ|ì ¢¬q
-Z {o~xsZX Vƒ¬]ogzZ?Š Å}okZì ~gz¢

th
+'
× X¨YŒ7Ð}oòsZÐZÂì7¬¢{z¤
/ZgzZì‚
rg“_ÐðC
4G
5k!Ð}oX ÇñY**
3E
g°Z ûE
â 7b
»}oòsZ{zƒ: ._Æ|¢¬
$ ªÔ~gz¢_ ZÑzŠ c
4¨GG
!
nÐ}oòsZX° M ëÐ |Å„}uzŠï» èE
LG
Å„0

KÅkZ6,
gîãZz~]c*
M ÅˆÈ M Œ
Û Xì~gz¢**
Yc*
0*
»_ ZÑVâzŠyZcg°Z‰
$ Ã}oìˆ
4¨GG
}oìŠ
HHIs™c]!*
kZgzZ’ e**
™wJB‚Æï» èE
LG

:ìà¬~g!*
›
á gZXñY1x»Ðyázó~AçÆ
Ü»ãöÖø ^Úøæø o%øÞ»Ÿö] èønøÛôŠ»iø èøÓøñô¡øÛøÖ»] áøçÛöùŠnøÖø éô†øìô¤^eô áøç»ßöÚô©»mö Ÿø àøm„ô³Öø] áùø J™
—^÷ònZø ÐôùvøÖ»] àøÚô oßôÇ»möŸø àøù¿øÖ] áùø J æø àùø ¿øÖ]ŸøJ áøç»Ãöfôjùømø á»J Üõ×»Âô à»Úô äôeô
$ -Š ÃV¤
Ô D™xÎñÐ x**
Æ V íG
Û {z n
pg 7yZZ6,]y
M vß

ÐhèÑqD™~zcÅyá¡{zÔX7D¼ 7Q~}g!*
kZèÑq

X (7̼Ðyá{zì({Z
+Ã
E
( 28Ô 27:e
$ M :âZ !
{gÎ:
ë0çÀF,
)
à»Úô ^ãøeô äö×Ö] ÙøˆøÞ»œ ^Úø Ü»Òö¨ö^³eø% æø Ü»³jöÞ»œ ^³âø绳Ûö³jön»Ûøù³‰ø ðº^³Ûø³‰»œ Ÿùø J ±ø³âô á»J™
Üöãôeôù…ø à»Úô Ü»âö ðø^qø ‚»ÏøÖø æø ‹
ö ËöÞ»Ÿø] pçøã»iø ^Úøæø àøù¿øÖ] Ÿùø J áøçÃöfôjùømø á»J áõ^_ø³×»³‰ö

Õ

—p‚øãöÖ]

ðÃcyQävZÔnÄgäZŠZŠ\!*
}gvgzZ ä? x **
¼ 'Â{z
ì>
Ø eÅV$ÆyQ ÅkZgzZD™~zcÅyá¡Â{z~g@*
Z7"

Xì_ M e
$Z@Ðs§Å[gÆyQk0*
ÆyQèÑq
E
( 23:e
$ M :âZ !
{gÎ:
ë0çÀF,
)
Ÿùø J áøç»Ãöfôjøùmø á»J äô×Ö] Øôn»fô‰ø à»Âø Õøç»×ùö–ômö š
ô …»¢ø] ±Êô à»Úø †ø%øÒ»œ Ä»³_ô³iö á»Jæø™

Õ

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

45

—áø绑ö†öí»mø Ÿ$ J Ü»âö á»J æø àùø ¿øÖ]

»Ð 5ZgÆvZ {zÂ−6,
ìÆyQ ?¤
/Z,ZvßÒZ~}igzZ
H
4Ó¹$Z¡{zgzZÔzcÆyágzZbZ'Â{zÔÐ,Šê
XDZhzŠ„ èG
?
E
( 117:e
$ M :x ÅÑZ !
{gÎ:
ë0çÀF,
)

Õ

:ìŠ
á gZh
+'
×

á»J æø àøù¿øÖ] Ÿùø J áøçÃöfôjùømø áJ ð^Òø†øZö äô×Ö] áôæ.ö à»Úô áøçÂö‚»mø àøm„ôÖùø] Äöfôjøùmø ^³Úøæø™
—áøç‘ö†öí»mø Ÿùø J Ü»âö

¡Â{zÔD™~zcžy
M {zDgåÃVrÑ}uzŠ™hgÃvZvß
$Z¡gzZÔºúÅyá
4Ó¹H
XDZhzŠ èG
E
( 66:e
$ M :÷-{!
gÎ:
ë0çÀF,
)
G
$ Šã
4¨G
ó: ’ e**
ƒ6,
ï» èE
LG
CÅ}o?Š¦ÑÅ]!*
kZtgzZC™"
$U*
]c*
Mt

Õ

VŒ gzZ 0Ð}otìt È »ä™76,gîÆ?ŠÃ]c*
M yZX6,yáz

\¬vZÅyZf
e™ì‡{o6,
Šã
CÅyávßth
+'
× XìŠzöJ
-}oc»çñ
ÈãZz»ä™øiu6,
䃊ã
CÅ}o6,
yáXì c*
ŠgZŒ
Û N*
Ñ7ZgzZì Åøiuä

vZ~}g!*
ÆyZ D™7¢6,
]y
M vßXì Š
HHI6,
gî¬nÆkZ Zƒt

σ7]y
Mì 7¢¬»kZÃyQªD™7(Z6,
Šã
CÅDËt c*
â
Û ä\¬
ðCgzZ| c*
â
Û ä \¬vZ~y
MÆ]c*
M yZXD™ (Z6,Šã
CÅyásÜ{zÉ

º
Û n
pg ¢t 0Æ VÍßyQXì 77 ðÃÅógzZ yá~«£Æ
$ZÂ{zÉì 7F
4Ó¹H
KZ'gzZDÎ èG
F6,
ðC¢»y
Z c*
â
Û ä\¬vZÔCƒ'gú

vZÐZì CƒZaª
HgzZ „Ze~ËÆyázkªkZXD™~zcÅ]÷Zp 

D™ Y7ÅVG vß{zXì 7¼ ZÎÆ^ÑgzZì c*
â
Û ¨Ð¬ä\¬z: 4
´g¢tgzZ**
™[™ÃVGs§ÅkZgzZ**
™]Š„Åv
Z ì@*
â
Û \¬vZ~}g!*
ÆyQ
**
9^Ñ? x**
ÆvZgzZ **
™ qnZ » yáz ót ÝZgŠ Â M
h à {Z
+Ã »nËÃyQt

øiuÌÅVÍßyQ~]c*
M ySX 0ÐZ
+]c*
MtˆƒãZz]!*
tÐkZXì
{È»]÷ZpKZgzZN*
Ñ7QÔ6,
¢:n
pg6,
yázkªŠã
CÅ}oLZìˆÅ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

46


¬ãZztЃ
 yZXǃ: {Z
+ÃðÃ7ZÐ kZD™ qnZtÌ»qTgzZì Š
Hc*
C

Šã
CÅyázkªB‚ÆÏZgzZ’ e**
ƒ6,
Šã
CÅD¬gzZ¢³q
-Z{oì @*
ƒx¥

ÆVÍßXì Cƒ„0

Ks™ÌÅ]!*
kZÐkZXì ˆÅƘÅä™ì‡{o6,

VÍßyZXÇã: {Z
+ÃðÃÐkZV;Æ\¬z: 4vZ7Zì CƒyázkªŠã
CÅ}o
}oÆyZN¯DÃ]!*
kZgzZ,™ïgzZ õYÐOg!*
Å}oLZ {z’ eÃ

X ~:Vƒî@ZØÆk
Z @*
ƒ6,
¢gzZsÇ!*
Šã

ìe6,
Šã
CÅ?Š~: ’ e**
ƒ6,
Šã
CÅ?Š¬g°Z0Ð}ob§kZ
h Î 7xZ²Z »¬ë6,kZ σ6,bÑŠ ϪŠ ã
M
CÅ}oÆ T¿{zXƒ ¦Ñ?Š {z
ƒ
Û » c*
{Ze{z c*
â
Û 7t~kZ ÂÅ#
Ö 56,
kZ~]c*
M yS ä\¬z: 4vZZ
# èY
~zc{zÅqTgzZì ;g™~zcÅ]÷ZpKZgzZì ;gw1^Ñ{z ¹tsÜÉ ÔŠ
H
LZgzZ ǃgÕ {zÉ Ç ñY 0 7
Û » {zÐ kZX ǃ: {Z
+à ðÃÐZÐ kZì ;g™
~igzs ÜŬÆ\¬z: 4vZäkZèYÔǃ>%»xZw{z™Äg6,yአã
CÅ}o
Åyá{oCZäkZ²ì c*
ŠgZŒ
Û n
Û Ãä™ì‡{o6,
Šã
CÅ¢ä\¬z: 4vZX Å
kZn ÏZ åc*
â
Û I6,
gîãZzä\¬z: 4vZÐT H{zäkZ b§kZX Hì‡6,
Šã
C
å c*
â
Û IÃä™ì‡{o6,Š ã
CÅyá6,gî¬ä \¬z: 4vZX H[‚gZ »x»xZwä
~Š™s
# ŸzÅä™ì‡ÃxsZ~}ÑçgzZ6,gî~Š ZÐZ b§kZX H„ (Z äkZp
]!*
t Ð bÑŠ ¦ÑÆxsZÔì Š
H1 {oÐ Xì ]!*
ÅbÑŠ îyQJ
-V˜X ˆ
gzZˆyMŒ
Û ÔbÑŠ [X b§kZ ŠzöJ
-Vz%i &bÑŠ îÆ kZ ðƒx¥
ILG
" ŠqZ
c*
â
Û „ äÅzmvZ-vZwÎg7Zì "
$U*
6,gîDt~}g!*
ÆXF,
Záì
ì I¢
8{oÐgzZ }{z´ÆyZX *
@Y 17Ð q ËgzZ {z´ÆVÐyS {oXì
X D: ÏVƒyázó,q¹!*
èY
ì °»tcyQÉì 7oÑÅbÑŠînÆä™g(ZÃyZÔì ]!*
Åx©ZJ
-V˜
{z’ eÃkZ Âì ¬»vZ~nçËtƒ—Ì‚ ZgfÃy›ËZ
# XVƒ~{z

47

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

+Z ËëZ
# n kZXì ¬» \¬z:4vZÐ mÆ kZt ~ÝZ Ô}™ qnZ » kZ
GLG
"M
Å?Š ~ÐkZ ÂVƒM
hòp{Šc*
iÐ q
-ZÆTD™ÒÃÅKà ã M Œ
Ûì
À
~ñZgÅ¿}uzŠÔì ©
8ŠZ%pmºÐkZ¿q
-ZXì @*
M ~™¦ÑêL 7q
-Z6,
Šã
C
ILG
" ut:Z »wßZ kZX ^
@*
ƒ Ì6,F,
Zá ì
,Y ¦ÑÄ©Z VâzŠt Xì @*
ƒx|gzZ¼ eZ

b§ÏZX σ~?ŠÅkZƒ;gò¬¦ÑÐkZÔVƒìg M~™x|FÆkZ¤
/ZXì
ILG
"u 
ì ?Šq
-ZnƦѬtX7¬ì Cƒ~Ðg±ZÆx|LZ F,
Zá) ì
;gò¦Ñ¬ÐkZë@*
XZ
+ZiÐq
-Zc*
Vƒìgòpq
-ZÐpÖZÆkZìeì ~

~ggXì Cƒ°»?Š~cä™g(ZìËXì ]iYZÿq
-ZÅä™g(ZÐZƒ
#
vZ-vZwÎg6,µñÆ[Zx
Zk
B ¹ä”/èE
LE
Z]|ì e
$ZzgЫ**
~pÑ

:c*
â
Û äÅzm
DDè¿øm†øÎö oßôeø oÊô Ÿ]ô †’ÃøÖ] ÜÒö‚øuø]ø àøn×’mø ŸøEE

ó óñYV:î,E
Û µJ
-Z
# ñ7,
:iúÅ)ðÃÐ~?LL
G

Û µ^ÈZgzŠ 
f
e|7,
iúÅ) Âë ¹ä VÍß¼ÔŠ
Hƒ‰
Ü z »)„ IÐ îî,E
G
E


³7,
)„™ Vî,G
Û µë ¹äVÍßgzZ¼²ÇñYƒY ,iúJ
-îî,E
Û µèY
G

tÑ»äâ
Û ÆÅzmvZ-vZwÎg åIt»yZS7,
iúäVÍßXtÈXÐ

Vî,E
Û µJ
-‰
Ü zkZ åt È »yZÉ ³7,7iúŠz!*
ÆäYƒ‰
Ü z å7
G
7nZ‹ZÌ6,
¿ËÐ~VâzŠ äVrZˆðCÃÅzmvZ-vZwÎg]!*
tX NY
A çu‡äÅzmvZ-vZwÎgì@*
ƒC
Ù ªÐkZX ~Š ~gàÿÆVâzŠªH

{g!*
~‰
Ü z „q
-ZäÅzmvZ-vZwÎgXì HtÃ]!*
Åä™g(Zì¦ÑÌ~
ÃÉC
Ù X ¶ˆ~Š]úŠs§ÅxsZ~T 5™}ŠxCZk0*
ÆVƒ
á Š!*
{g!*
ÃVñŠ M

wÎg Â@*
ƒ: ~gz¢**
àÃ]úŠ=gfÆuZz›
Û¤
/ZX åŠ
H5~‘´q
-Zq
-Z6,
gî~ŠZÐZ

t»ÅzmvZ-vZwÎgXD™:Y rZ6,
−c ¶Š]úŠÃòŠ M „q
-ZÅzmvZ-vZ
E
.;ªq:Zˆ~Š=gfÆŠ
… Y벊
HHtÃuZzçLE
Ûq
-Zì ?Š ãZzÅ]!*
kZ¿

uZzk0*
ÆVCZzLZäÅzmvZ-vZwÎgXìCƒ~q:Zðƒ~ŠÅ¿q
-
Z 

¬ÆÅzmvZ-\M™ aÎtÌäàZzq
-ZË Zƒ7L(ZXÇoè„=gfÆÉ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

48

ñƒ ñ MÐ s§ÅÅzmvZ -\M äVrZÉ Ôì uZz›
Ûq
-Z ÂɃ HiZ0
+ZÃiÃÎ
ãZz Å]!*
kZ¿t »ÅzmvZ -vZ wÎg b§kZXH¿b§~g7 6,]c*
Z@ gzZ ]â©Z
:c*
ƒÐmÆä™Ãx»Ë¬{zìeXìn
Û æ MgŠ¿6,
¦Ñ¬6,
Šã
CÅuZz¸ì?Š

6,−ÿËk0*
ÆVCZz LZÅzmvZ -vZwÎg Â@*
ƒ: (Z¤
/ZXÐ mÆä™

$U*
"
tÐVÂ!*
xÓyZXìCƒ~q:Zðƒ~ŠÅŠ
Ûq
-
Z ìx¬]!*
t²D™:Y rZ

Xì°»cä™tæÑÄ©Z {zƒ̵à©~A çËì@*
ƒ

ºÖ!*
Xì ˆÅ ~i‚yâ‡òsZÐ yZ ªì i» b)Æ Ï0
+
i ~gø ~ÜÑx©Z

yâ‡òsZ b§kZXcæ MgŠ ¿ÆVâ¨
KZÆy¨
KZ¨ ]â©Z {zt qvŠ

Xì·_»ÜÑÄ©ZÝZgŠ·_»~i‚
G
$ X YY Œ7Ði§Æ~i‚yâ‡!fÃ~i‚yâ‡òsZ
4¨G
Ç!*
Å]!*
kZVŒ éSE
5G
䙊g c*
ƒÐ mÆä™wJìË{zìe ñY c*
¯c»çñÐZì 7]iYZ

t {zì ð M n kZ<Ñ b§kZXì @*
¯ c»çñÃwqZVâ¨
KZtÉ ÔÐ mÆ
X}™Šgc*
}™tÃ~ŠZi M {z ð M 7nkZtX}™: ¨
KÃgzZ}™¿¨
KÃy¨
KZñC

xsZñOÆkZX}™: c*
}™¿‚ðÃ6,
Šã
CÅ~ŠZi M {z÷
[Š7ÐÃkZÃy¨
KZt

¬ÐmÆkZ}™x¥t{zì ~gz¢nÆkZÔì @*
™¿Ì y¨
KZì @*
Ct
ä™:ÃVñ»yQgzZìn
Û **
™»Xìc*
Š¬»ä™ÆVñ»¼ äkZnÏZìH¦Ñ

ÆVñ»¼~<Ñ b§ÏZXì @*
ƒ=gfÆ„
 c*
g fÎ »Tì ÅgHZwc VßZz
Tì ÅgHZwcŠ
Û Z>%Æx»xZwªáZzä™ÆVñ»,ZgzZì HI»ä™

x»xZw c*
VßZz 䙄@*
Ã~ 5ZŠZ Ån
Û ä xsZXì @*
ƒÐ s§Å„
 c*
g ÌfÎ »

HI öŠxZÆwqZ¼ ä xsZXì ð‹Ïz Å ZwyŠÆ#
Ö ªc VßZz ä™

~EŠ ðÃÐs§Å„
 c*
g Â:6,
VßZzä™:ÆVñ»yZ1NYGx»tì ;egzZì

DB]!*
zqwqZ{h
+ItXìZwðÃyŠÆ#
Ö ª6,
ähgÆyS**
gzZìˆÅgHZw

pñYXÐySìŠ
H;etgzZ{h
+I** 
ñŠ CÌwqZ,Z¼ äxsZX 
ÌwqZ,Z¼ XˆÅ7gHZw ðÃÐ s§Å„
 c*
g6,VßZz ä™Æ Vñ»,Z

ySìtÈ,™: Âe**
gzZ,™ÃyQ ÂeëªìŠ
Hc*
Šhg6,
+$
h
+
Zß~gøÎ

49

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

E
©$Æ
t ‚ÃwqZã¨
KZtìtnçÐÃî0,G
<ÑòsZnkZXì ]iYZÅä™Ã

¼gzZì n
Û **
™x»¼ ª’ e**
™7x»V#gzZ’ e**
™ÃòŠ Mx»V#ì @*
Ct™Äg
IÃä™x» ðÃcòŠ MXì ZwÌ6,
ä™x»xZwgzZì Zw6,
ä™: ZŠZn
Û X xZwx»
yQpì Š
HHI**
Ãä™x»¼ÔˆÅ7m,
?ZwðÃ6,
ä™:ÆVñ»,Z1ì Š
HH

c*
Šhg6,
è%ÅòŠ Mê~}g!*
ÆVñ»¼ {z´ÆkZXˆÅ7m,
?ZwðÃ6,
ä™Æ

Å<ÑòsZÐmÆVâ¨
KZìtÔ}™: ÂìegzZ}™ÃVñ»ySÂìe{zìŠ
H
%i b§ÌË~<ÑòsZg(ZÐmÆä™: c*
cæLG
ä™Ãx»ËnkZgzZw
X@*M7 

ì 7t È » ä™ ~È zgŠ ~ bIgzZ {z(Ô[zqÔxZwÔn
Û ÅwqZ ã¨
KZ ë@*
GLšG

xZwì„
 zÅwqZ,Z¼Ôn
Û ìðC„
 zÅwqZmº¼ äòsZ ï
΄
 zÅwqZÆ }%i¸a gzZì Š
HHIÃXwqZÆ}%i}ŠÔ

z%ZzZÆ\¬z: 4vZì x**
<ÑòsZÉXì Š
Hc*
Cb IÃwqZ ¹!*
gzZì Š
HHI**
ŠzöcgZlmºË |
# z
Û ÅqË}ì ˆÅ ô=B‚ÆVsòÀÅX»„Zâ

Æx» ËIt Xì @*
ƒ {iZ0
+Z »è%gzZI Ð „Zâz%ZzZ ySX Šq Ìðêì 7

~}g!*
Æä™:Æx»ËX Áê)c*
ì CƒÁêgzZ¬Âc*
~}g!*
Æä™

¬¦Ñ b§kZXì ¬cwqZÆòŠ Mg (Z *
c %ZtXì Cƒ]!*
Áê)c*
ÁêÌ

Ãx» Ëc*
Ô~ pÆä™: c*
ä™Ãx» ËXì [æ » qg
á Ð mÆwqZÆy¨
KZ
t~pÖZ}uzŠXìCYªÐ]!*
Å qg
á nŬÐmÆ]iYZÅä™ **
c*
ä™

ÆòŠ M t:Z »¬kZgzZì òŠ M ¥#»¬n kZXì *
@Y ŒÐ „Zâz%ZzZÆ\¬vZ

Ãx»ËÐZì 7Ð]iYZkZmeZì Š
HH[æÃòŠ MЬTXì @*
ƒ6,
wqZ
Ù tñOÆkZXìˆðÎuzg6,
C
~ŠZi M ÅkZc*
ì ˆ~Š~ŠZi M Åä™._Æè%KZ
¬~}g!*
Æ¿C
Ù ÆòŠ Mtªì @*
7,
**
™~Ï0
+
iKZÃòŠ M o‚»Tì i»ZkQ

c*
x©Z™Ägt ‚ÃTì Šã
C{z ¸Xì êŠ xZÆ y¨
KZ ¨òŠ M ì s
# Ÿz Å

$ŠqZ {zgzZ]c*
g
MxÓÅx©Z b§kZX D M~pÑg
$ugzZˆy M Œ
Û QÆ2Z¸

-9gzZZwÎg LZ äkZ „Zâz%ZzZÐ s§Å\¬vZñƒyÒx©Z~X

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

50

iÎZ
ÆkQ c*
ì~^Åy M Œ
Û B‚ÆãçgzZpÖZÆ\¬vZkztXGwi**
6,
Åzmv

ëg
$uÃTì HyÒ~pÖZ LZ ä ÅzmvZ -vZ wÎgÃX‰ ñCãç
¬C
Ù c¿C
Ù ~yQªì @*M7~Ï0
+
iKZÃòŠ M i»ZkZC
Ù „Zâz%ZzZtX
+
E
I
G
5B ÐòŠ Mì s
]iYZc*
ƒÐmÆ~È0*
¬{zìeDƒgŠ™y¨
KZ ï
LG34G
# ŸzÅ

TÇ!*
ì ~gz¢ **
ƒ?Š nÆTì ¬q
-Z ]iYZ Åq Ëb§kZXÐ mÆ
Xc ~È0*
c*
ƘÅqËb§

»ySì (6,
ËkZ{zÂì @*
™·_»„Zâz%ZzZÆkZª[æÆqg
á ¿q
-ZZ
#
E
õ/š!òÀ„Zâz%ZzZ{zªìˆ½]!*
òÀ~XìÐwqZÆòŠ MÆy¨
KZ¨m

]*
! ciÆb)Xì C M ÆyQì @*
ƒ6,
qkZC
Ù t:Z »Xñ MB‚Æ
Ég {Š¤q
-ZìkZäqg
á ÔƒŠ
Hc*
Š hg6,
è%ÐZ c*
ƒ~^Ŭ{zìeƒˆ½Ì
»¿kZ¬t Âc*
M ¬ðÃ~}g!*
Æ¿ËZ
# Ô~VsòÀªì c*
C~ ^Åoè

kZÔì 7ŠzöJ
-wqZ!
·ùc*
¿q
-Z ˦ѬtX ì @*
™³B‚Æô=x¬Ì{%i

òÀÅTǃÌ6,
qkZC
Ù gzZVƒD M~nc*
}%ikZ ǃ6,¿kZC
Ù t:Z »kZn

» ô=òÀÌ6,qTÂÔƒ ˆðC7(:
L )A~ ô=¤
/ZXƒ ˆÅ„0

K~ô=
/š!òÀÌq c*
ï
á q{zC
Ù ~kZÔǃt:Z »¬kZ Ì6,kZÔƒC M Æ õE
ƒ@*
ƒt:Z

c*
Ôì ¬0Æ|
# z
Û ÅqËtì Š
Hc*
Cb§kZXƒ@*
ƒt:Z »AŬ6,
Tσ


Hc*
ŠC~x¯Æqg
á X쬻!ŠnÆqËtc*
쬻]iYZÅ|
# z
Û
—Äøn»føÖ»] äö×Ö] Ø$ uøœøæø™

( 275:e
$ M :>ÂZ !
{gÎ:

Õ

E
ë0çÀF,
)

XìHw'Ã|
# z
Û ä\¬vZ


Hc*
ŠC~pÑg
$ugzZ
DD^Îø†øùËøjømø ÜÖø ^Úø …ô^nøíôÖ^øeô á^ÃønføÖ]EE

XNYƒ: Z]
.{zJ
-Z
# ì6,
è%Å¢
Û|
# z
Û zh
+y

ÅqË

:ìŠ
á gZ~g
$u~uzŠ
DD‚nøeô ]÷‚ømø ÜjöòZô ÌønÒø è–ôùËôÖ] æø gøâø„øÖ] ]öçÃneEE

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

51

Xzh
+ŠMƒec*
zŠ™|
# z
Û **
Î~á$
+
Æ~0
+e

:ìŠ
á gZ~g
$ugzZq
-Z
^ÛøÊø Ø%Ûôeô ¡÷%Úô ànÃøeô ^÷ßnÂø ‚nøeô ]÷‚ømø èô–ùø ËôÖ^øeô èø–ôùËôÖ] æø gôâø„øÖ^øeô gø³âø„ø³Ö] æøEE
DD^eø…ô çãöÊø .ø]‡ø

gzZ ˜7 á$
+Ƙ7 ÔB; (ÅB;Ô~0
+e núÆ~0
+eÔ**
Îá$
+ÆäÎ

XìŠÎ{z}™wßz{Šc*
iÐkZðÃÔqnúÆq

ÆVzqª
zŠ sÜÃwâ ì ¬t gzZ »„Å ±ì ¬tL Lì yâ
Û » WZ qg
á b§ÏZ
¬cVzqÅwEZòZúЬkZgzZì ¬Ìc {Ç Zl
Å 7ñXó ó»ä™lŠ¤
/yxgŠ

c V-à{z ,q 0Ð ]*n‰ì 7~ !Å Ë {zXì M {g
á Z » ¦Ñ

„űb§kZXì ¬¦ÑÌcyZÔC M ~}%iÆ]ŠÐ s§Å„
 c*
g
:ì@*
â
Û \¬z: 4vZX ¶ˆ~ŠÃ+`
'sÜ™}Š:Ãg»ZìŠ
Hc*
C~}g!*
Æ
—Ü»Óöß»Úô ðô^nøßôÆ»¢] àøneø èÖøæ».ö áøç»Óömø Ÿø ±»Òø™
Xìg@*
™:lŠ¤
/„yxgŠÆVzgZŠwâ}gv{z @*
E
( 7:e
$ M :áZ !
{gÎ:
ë0çÀF,
)

Õ

:ìŠ
á gZ~u0*
$u
g
DD…^ßøÖ] æø ¥ÓôÖ»œæ ð^ÛøÖ] ('¡ø$ø oÊô ð^Òø†øZö Œ
ö ^ßøÖ]EE

X (ïgZ) v MgzZÇ Zl
Ôã0*
ÔgZŠz~Vzq&vß 

HÄc*
gŠÐÅzmvZ-vZwÎgäVrZì e
$ZzgЮ0/~g
$ugzZq
-Z

ÆvZ} Z LLŠ
H¹ÐyQXM
h}Š~¾ÐZ\ M ƒy»Å#ðÃk0*
Æ\ M¤
/Z

YY(Replenish)Z½ÐQÃTìq{ztªóì
ó Ð~ã0*
tÅzmvZ-vZwÎg
»Qb§kZXM
há7t?A
$ªXXáƒøô] ¡³³³³³Êø ZZc*
â
Û äÅzmvZ-vZwÎg6,
kZXì 

t³ÐkZXVƒ: VYh
+]
.„Ä {zìeXì @*
ƒ6,
wqZ q–gzZh
+]
.ÆòŠ M t:Z

i»XÆb§C
Ù áZzä Mt ‚ÆòŠ MgzZì *
@YÑïÐVsòÀ4Zi»XË

»T]!*
ðÃ+ZgzZì@*
ƒqçñ»¬§ZzÌðÃÑZzäƒk
,
+g¼b§kZXì @*
5
ƒ~kZ

:¬¦ÑcTñ M 7 wì 7X ðà (ZX @*
ƒ7qçñ»¬{zƒ Zƒ: „ q¸z

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

52

Î
ã¨
KZÃ]!*
gzZì Hwi**
~ ^kZÃQä qg
á XCY Å7c6,VçzG~ kZXiƒ

kZ0ÆZáZzä MC
Ù ˆÆnpzg¨Æ™ÒÃ~g7J
-uKZ {zì c*
Š hg6,
r âŠ

Ù ÃkZÉì 7bIsÜŠ¿Z~ÃÅ qg
C
á Xì Š¿Z¸X}™x¥¬¦ÑÐQ
Ôǃ à{Ð +$Ì: âi c*
ǃŠ®Š¿Z¤
/Z~gzŠ ÌËXì c*
ŠgZÛŒtñn
Û c äâi

XÐ,IgÇ{k
Hy›xÓÆäâikZ

yâ‡q
-ZXì t
Û„
 Š'
,
i Z(,~ VâzŠÔì |t Å ~i‚yâ‡!fgzZ <ÑòsZ

6,
Šã
C¬gzZE~i‚yâ‡~uzŠ²ìC™7iß»b)ì F
F6,
yágzZ^Ñ~i‚
~i‚yâ‡!ftZƒ~ÝZë@*
Xì CC„tsÜi9ÉìCCi9»XC
Ù ì

³»“kZX ‰ƒ{Šgp“y›~ËÆTH ½b§~',
Ã<ÑòsZä
&Ã~i‚yâ‡!fðÃZ
# XŠ
Hƒ{g0*
{g0*
Š!ZïZgzZñƒx» **
Ì?gîÏ(y›t
Hc*
Š
C7„iðûb)ã¨
KZ~kZì *
@Y 7,
~ÀJgzZì @*
ƒ{Ši]ª{zÂì
ÅkZ[ZX܇Ðä™iÃb)ã¨
KZ2Z¸!fì@*
ƒuZgŠZ»]!*
kZÃkZXì

j§iZÄÃZC
Ù áZzäMt ‚Æy¨
KZtgzZì9X<Ñòs
Z ì@*
Mt~™

LÑŠZ
Û ZïqÆ}oF q
-ZÔì 8Š {Šgp“ÃVâ›{z ÌQXì C™iÐ

X ìg3“~¨£ÆŠZ
Û ZïqÆ}o

Ð xÂ: ZgZŠtâuÃxÂòsZ ä TÔŠ
HHú=gfÆ ~i‚yâ‡!f6,Vâ›Z
#
E
4ÓG
58F
-G
» ½kZÃyZX ‰ M ~ÆðŠÐ [zZ QxáZz äƒ µZz~ [f{z ÂÔH ÷ E
Ãb)yZxÂ!f¿gt ‚ÆyZŠã
Cßq
-Z äVÍßÆ[fÔŠ
H¹c ¶Š[Z

LZ ä Vâ›X ì 7i(Z ðà » b)yZ k0*
Æ xsZ²ì Y™i!pz ½

»ZkZäVrZgzZ c*
Š hÐÑÅVØgzZ]ZŠXZÃi:ZgZŠtâuÆb)~V~f

gzZ aÎÅyZXå Hä Vzi‚yâ‡!fb§T HlˆÐ j§ÏZ Ì~xsZi

iÆTÔc*
Š™w²âÊOZÆVâ›6,x©ZòsZ äT¶zztX;gÚt ~¬_
XDƒZ8Ð~i‚yâ‡gzZx©Z!f

Cľ M'
,Ð yZZ6,
Zb
x- gzZV¤
Û ÔV1ÂÔVßÎgnZÔ\¬z: 4vZ<ÑòsZÝZgŠ 
[ƒ"
$U*
6,
gî¬~}g!*
ÆXìCƒgŠ™Ð<
L gzZy M ÛŒt~pÖZ}uzŠXì

53

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

Ô)¬ åL‘Z¸Ô!ŠZ à)ZÐ <
L gzZ y M Œ
Û Ì¼ X ñM=gfÆ kzÐ s§Å \¬vZt 
<ÑòsZЃ
k
 yZÔì @*
ƒx¥~]q˜ZÅx©Z ~zb
c*
çx©ZÔÜÑýG
L $°
yQgzZì *
@Y3gt ‚Æ]јyZÆ<ÑòsZÃ]Ñq{æ M 7Æb§ÌËXì

tâu {zÐgîm{ì wZλb)6 yZJ
-V˜XDYáïx©ZÆyZÐ~

yZ Š
HHú6,xsZ™Èt ™Ägt‚ÃyZ ÔDY ñ0*
7}gzZ {z´Æ}Ñç: ZgZŠ

kZXì³k
Z :ì]gz¢ÅKÃ|ÅZVŒÔì 7k0*
ÆxsZi»b)

*
@Y H;6,|kZÃx©ZgzZ =°ÔwßZÆkZÔQ»<Ñ„ˆÆKÃ|

kZì ]!*
Ŭ³ËJ
-V˜XìCYÅx¥ñZgòsZ0ÆkZ„ˆÆkZÔì

±)ÔÝÔ‰ÆvgZŠtâu¼ *
@YHÄc*
gŠ7tÔßc*
ì 9t *
@YH7wZÎ6,
tx¥É Ô7c*
ì C™t·Z<ÑòsZÐkZë~}g!*
Æ{)zJgzZ]gˆ
E
©$ ¦ÑÐ mÆ]5çyZì *
~}g!*
ÆZ{æ M 76C
Ù¤
/ZXì HÃî0,G
@Y H
bg“_Ð ñZg:ZgZŠtâutÐ kZÃsì å<ÑtÂì îŠ ñZg KZ<Ñ
B
x„
 Zg {Z'
,ÃÅyZÔH7¤
/YZÃV!Å ~i‚yâ‡!fä Vâ›ë@*
X7c*
ì

Å[fÃb) LZ ä V~fÆVâ›ñOnZX ¶’ e **
Y6,Vñ{Å ~gZŠtâu
nçÝZgŠñ*
0 ™7#
sŸzÅkZ{zb§ÏZX ¬Š™hÐÑÅVØgzZ]ZŠXZ
kZX» ä` ._Æ~i‚yâ‡!fÃxsZ: å » ä™x¥¬òsZ,
6 |ÅX

CZ”ÐkZÁiZÁc*
ƒ._ÆxÂ!f‰ µ~lˆÅñZg+ZÐ~xsZ{zb§

}XZƒyv„
 Š'
,
iÐzzÅ aÎkZXì ƒ
 ocgzŠC
Ù xsZ,™"
$U*
t{z @*
ƒ**
xsZc*
M å’ eOÎ7t7ZŠ
HHÄc*
gŠ~}g!*
ÆVµœÐVâ›Z
#
Ôì ñZg ÅxÂ: ZgZŠtâu~}g!*
Æ Vµœ ì ‚
rg ñZg „z~}g!*
Æ kZ
’ e **
™Äc*
gŠtÃVâ›ñOÆä™ (ZXˆÅÒÃgZq
-Z c ¶ŠB‚ »äâi

~ vœ @*
ƒt [Z ~ª
qkZXì HñZg ÅxsZÐ mÆVµœ å
X #Zz**
xZúÐ Xì ð¯ ä(Partners) VzgZŠz,Z vìt |ÅZ

{iXX¸G \Š6,
}@çðZ’ZÆväMvßxÓ{záZzä™ì‡Ãvœ

{@ç»KœXì *
@Y H ¦{P=gfÆ(Shares)‰Æ7x**
ñZ',~v

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

54

ñŠÃVÍßyZ s܉Æv~ j§¬Xì @*
ƒ6,j§q
-Z ËÐ ~ Vh§izΊ

„ ~ : M ñOÆ ä™|
# z
Û ‰~ xZúvßtÔ¶¿gŠã
CÅ väM DY

D™\Š6,(Articles of Association)‘J e ~g2Š~vXf
e™„7Z
\Š6,
g2Š kZ vßxÓ{zXì C™x»v._ÆÏZgzZCYà™ð_ ZÑt„‰
Ü z
tZ
# û%q
-ZÔ(Partner)DYäâgZŠzgzZáZzä™ì‡ÆvkZ{zD™

vq
-Z™ïvß¼ìt»ä™{Pi§u
Z zŠXì CYƒ ì‡v\Šƒ

~xZú‰ÆvˆÆkZXf
e™g»g2Š eZB‚Æ_ ZÑÅvgzZf
e™ì‡

: MáZz ä™ì‡vÔˆÆäƒ ~g7 ]æ Å}PXì *
@Y H ¦{PÆ™|
# z
Û
vtXì  qzÑx» CZ vb§kZÔïŠ úeg1q
-Z c ä`Ãv™ï~

x » » Kg0*
-Z~xÂ:ZgZŠtâu (Joint Stock Company)vu 6Zœª
q

è%Åq
-Z Ëtì ˆÅt „ p°ÅkZX x» »VÍßzŠ: x» »uZzŠ
Û ªì *
@Y Œ
ËúÅvu 6Z¥ë VYgZŠtâuì CYƒs
# ŸzÐ kZÔì @*
ƒx»Ð
ï
á ~qŸgÆ¢
Û ~}@çì CYãâ ]!*
t6,
gîx¬Xì x» »è%Å¿q
-Z

D M ~}%iÆ }@ç {)z (Lease)Û gzZ |
# z
Û ‰A çmº¼ gzZì Cƒ

mºq
-ZtÔë (Solitary Will)uZzŠ
Û éZp&ìgzZqq
-Z {´Æ}@çX

ÔúÅ vu 6Z ¥‰ Ôì *
@Y H=gf Æ Š
Û Ë ì @*
ƒ(Commitment) {°z
H
‰{zì @*
™ {°z Ð s§KZ (Partner)gZŠz » vu 6Z ¥¤zgzZ ðG34X36,MÃ

wJÐZgZŠz}uzŠÆkZÃsÔuh
+y

gÆ™ ZŠZ7g Zlmºq
-ZÅ (Shares)

}@çg!*
-ZÌXnZg**
q
c* 
Dƒlp6,
kZ{zÆkZÃsgzZD™Šgc* 
D™

Ævu 6Z¥kZ b§kZXì *
@Y0gZŠz » vkZ {z Ôáh
+y

‰c*
}Š™\Š6,
(Circulation) lŠ¤
/~gZi!*
b§ÅFâJ Ô´™gzZ DYÇg c |
# z
Û‰

gZŠz~v{zÂìꊙZŠZ7ʼnû%q
-ZZ
# gZh
+y
b§kZX DYñÑc

yxgŠÆVÍßzŠtL
L }™ b§kZ p°Åvu 6Z¥gZŠtâu!fXì *
@Y0
7z6,
Ì @* 
DďZg6,
ez~(/µ) ïH½E
h
àâ c*
~ŠOZVâzŠ~Tì {@ç
ÝzgÅxsZ<Ѥ
/ZX Åvu 6Z¥ì |tXó óB™„ë!*
ÐZ{zƒÐkZyv

55

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

7]iYZÅh
ez~kZgzZì v^
,Y**
-Zt ǃx¥ÂñY36,
q
ÃvÅnkZ~
òsZ<Ñì F
F6,|kZ **
ƒ^
,Y**
»kZXì xZw|
# z
Û zh
+y
^
,Y**
ÌðÃèYì

zŠL
L ìtp°Åv~xsZXc*
ŠCÌÃVßßZgzZ‘JenZÔc*
Š™ç»|Åvä

X ó óVƒ èZgÃä™x»6,"µËÐÑÆ «o {@çyxgŠÆŠZ
Û Z {Šc*
iÐ zŠ c*
sÜi¸M »Tx» (Z ðÃ:ì @*
M ~¿yxgŠÆVÍßzŠì x» (Zq
-Zt6,gîãâ‡

ti§gzZnÅvkZÔì C0*
úˆÆ}@çq
-Z vb§kZXì @*
ƒÐuZzŠ
Ûq
-Z

c}@çXì òiÑ**
ƒ»qJgzZ (Offer)m,
?‰
Ü zà nÆ}@ç~xsZƒ „
8~gZŠ)f Å (Offer)æ
©
¾ (Party)&
Ûq
-ZXì ~gz¢ **
ƒ » (Parties) 'Vh
Û zŠ
?~L Lc*
ó'
ó H|
# z
Û Ã?ä~L Lc*
ó'
ó c*
Š~~Š
á Ã?ä~L L}Ôì@*
™æ
¾ {zªì
t&
Ûu
Z zŠX{)z{)zó'
ó Vƒ©
8zB‚}gv~L Lc*
ó'
ó Vƒ @*
™æ
¾ Å#
Ö i5Ã

}@ç¤
/ZX {)z ó'
ó VƒèZg6,kZ~LLc*
ó'
ó ì gàt=L
L ì @*
™wJæ
¾ ™È

,Z6,gî¦Ñ Âì 7™f » ä™wJÐZgzZ æ
¾ ~ T c* 
7ï
á &
Û VâzŠ ~

Æ vgzZ }@çÆ |
# z
Û ~ <ÑXì ë!*
{@ç (ZgzZ Zƒ 7„ ŠZZ »}@ç
(Set up)úÅvu 6Z¥~~i‚yâ ‡!fXì 7t
Û ðÃyxgŠÆ‘J e

Æ|
# z
Û t:ì Ð (Solitary Will)è%ÅuZzŠ
Û m»Tì *
@Y **
â x» (Zq
-Z

CƒŒ6,
\z¤
/c*
&
Ûq
-Z v~kZÉ Ô7&
Û zŠ~kZèYÔì b§Å}@ç
~È0*
ðÃÅkZB‚Æ\z¤
/c*
&
Û }uzŠpì @*
ƒ HÈ0*
»qËÃ\M LZ äTì

Æ ø c*
ì*
@Y **
â b§Å}@çÆ |
# z
Û Ã‘J e v~ òsZ <ÑXCƒ 7
6¶Š ]ŠgzZ æ
¾ ‰F,
Ô¤z Ô#zt X{)z {)z b§Åª
»z c*
b§Å}@ç

~A çkZXì7Šã
CðÃ~xsZÅTì^
,Y**
ƒÑvu 6Z¥nkZ*
@Y**
â7
ê»xsZ~A çkZgzZ ˆà ñZgÅkZ6,
Šã
CkZ H;6,
p°¦ÑÃ|ÅwZÎ
G
$ (Definition) p°¦ÑX Zƒx¥
4¨G
wÎgà (Nature)nÅ vXˆà ÐgŠr¦Ñ éSE
5G

¾ ŠZZ eZ Ô Dƒ(Partners)&
æ
Û zŠ nZÔì c*
Š ™³ä ÅzmvZ -vZ
¼gzZ×¼ äVrZÔ¸gZŠzzŠ ¶gZ0h
+igzZ[i°Z0·Z_ZXì @*
ƒ„ˆÆqJgzZ

:c*
â
Û ÐyZä]\M Ââk0*
ÆÅzmvZ-vZwÎgZ
# ¸t~h
+y
~0
+egJŠZ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

56

DDåæ.ö†öÊø èònŠôÞø á^Òø ^Úøæø böæˆönqô^øÊø ‚Ëøßøeô á^Òø ^Úø á»]ôEE iÎ

XzŠ™:ZzÃkZånŒ
Û zì]iYZÅkZå×z{z

:c*
â
Û ä\¬z: 4vZ~ÏŠg
$u
kq†ì äÞ^ì ]ƒ^ôÊø (äfu^‘ ^Ûâ‚u] àím ÜÖ ^Ú ànÓm†IÖ] &Ö^³$ ^³Þø]øEE
DD^Ûãßne àÚ

ðÃÐ~V¹‚VâzŠJ
-Z
# (VƒB‚)VƒZŠ~VzgZŠzzŠ~LL

yQ~ÂìêŠðŠÃ}uzŠ¶‚q
-ZÐ~yZ¤
/ZÔêŠ7ðŠÃ¶‚}uzŠ

Xó V
ó ƒ*
@Y?
Ø ÐyxgŠÆ

:c*
â
Û ÌäÅzmvZ-vZwÎg

DDÙ^ÛÖ] …‚Î o× èÃn•çÖ] æ á]‚Î^ÃÖ] ½†Z ^Ú o× xe†Ö]EE

Ř7{gÄgzZì @*
ƒ._Æ_ ZÑ{”ðyxgŠÆVßZzä™{@ç«o

X ._ÆgZl

-ZB‚Æ” m‡z!Z0ZÄgzZ ”uc*
q
0gqäÅzmvZ-vZwÎgìe
$ZzgÌt

„ yxgŠÆVÍßzŠ {@ç~xsZì À
_³t Ð VßVxÓyZX¶ð¯ ®
) ) {

tX ˆ~Š™³p°Åv~xsZb§kZÔÐ䙼ƿq
-ZË:ì @*
ƒÂ
²
E
G
E
4) u 6Z¥ñZgÅxsZì
éÐÃî0,©$: ZgZŠtâuñZgtÃsÐkZXÐmÆ õ/F
xsZtgzZì xZw**
™g(Z ñZg~uzŠÆ™~i‚%X ǃ¿„6,
zZÆkZÔ7c*
ì C3

¥ì Å]!*
kZ]gz¢XìxZwÌ**
™¿6,
$Z@ÅgzZË{z´ÆxsZgzZì sÜÆ
e
©$E
ÆñZg: ZgZŠtâuÐmÆA çk
Z : ñYHtÃî0,G
òsZÐmÆvu 6Z
XñYÅÒÃÅ%JeÃxsZ._

’ e 7Z_~ ä™ðt 7Z Âì *
@Y HÄc*
gŠ~}g!*
ÆÝÐ Vâ ›Z
#
c*
ì }âÃkZxsZÔn
pgñZgÐmÆÝgZŠtâu¼’ eOÎ7b§kZgzZ 

’ e**
ƒb§kZwZÎÉXì ‚
rgqZŽB‚Ɖ
Ü zxsZÃCt{z @*
7
E
G
$J c*
Dq
-Ztìtnç »Ý ǃt [Z »kZXì HÃî0,©$ »xsZ0ÆÝ
c*
ì CYÅq{”ݤ
/ZXì @*
Z™Ý»qËì CY~ŠÃ¿kZÐs§ÅvÝì

57

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

b§kZXì C™æ
¾ Å7g”nZc*
wŠ »q{”{nc*
{@kZ vÝÂì CYƒ{n

# Ÿz ÅkZX ǃ t :Z » yZ VŒ wßZÆ s
$J~ xsZgzZì $Jq
-ZÝ
:ìCƒÐg
$uq
-ZÅÅzmvZ-vZwÎg
[àm.ø àÚ ÜÓfu^‘ o× Øâ VÙ^Î kÃø•øæø ^Ûøù×øÊø é‡^ßøqø oÊô ofôßøÖ] ÄÚø ^ß$³ÒöE
^m ±$ × ^Ûøâö V±× Ù^ÏÊ LÜÓfu^‘ o× ]çב VÙ^ÏÊ á^Ûâ…. ÜÃÞ ]ç³Ö^³Î

VÙ^ÏøÊø ±õ× o× ØøføÎ]ø Ü$ö ä×#Ö] Ùç‰ö…ø Ýø^ÏøÊø XLàÚô^•ø ^ÛøãöÖø ^Þø]ø ä³×#³Ö] Ù糉…
DÔønìô]ø á^âø…ô køÓÓøÊø ^ÛÒø ÔÞø^âø…ô ÔÊø æ Ý¡‰Ÿô] àÂø ]÷†nìø ä×#Ö] Õ]ˆøqø

B‚ÆÅzmvZ-vZwÎg~}i»q
-Zë ¹äÅvZèg ~g}
.G1Z

Äc*
gŠ ä ÅzmvZ -vZ wÎgÔŠ
H3g c ä+ŠÃ}i» Z
# X¸Šñ
wÎgXëgŠzŠ V
ó ; Y c*
Š[Z ä ë ?ì nŒ
Û ðÃ6,
zZÆð¸}gvH H

ÅkZ ¹äZ]|6,kZ óßó |7,iúŶ‚LZ ? L Lc*
â
Û äÅzmvZ -vZ

ƒ}96,
]!*
kZÅzmvZ -vZwÎgXÇVz™ ZŠZÐZ~Vƒ©
8~$J
z¡LZ»gzZ}Š`
Z»vZ»x»(kZLLc*
âÛ ™ Yk0*
ÆZ]|gzZ‰

X óì
ó ~Š$JÅð¸LZä?b§TÇg~yâZ

䙿6,
}°z}uzŠq
-Zm»Tì {°zq
-Z$J ˆƒãZz]!*
tÐ g
$ukZ

Hä nzH å Za
Ð}°z kZ {z H{°z »ä™ ZŠ Z ~gZŠ)f ä Z]|ªì Ð

ÐkZXì 1nŒ
Û äTì ~gZŠ)f ÅkZtÔì M]oÌ»$JÅnŒ
Û Ð kZX å

Å]!*
kZÃ{ZpnŒ
Û {z’ eÃnzHªì CYƒ ãZz b§hZ]!*
ÅðŸgzZ $J
Ôì 7£zç$Jì s ™Ì]!*
tÐ g
$uX Ç}Š™ ZŠ ZnŒ
Û {z}™ëZ
Û$J

qTL Lªì VYtp°Å$JÐzgÅ<Ñì Cƒs
# ŸzÅ]!*
kZÐ kZ

p ÖZ}uzŠ ó ó**
hÐ5ZŠ ZÅhÆ2zçc*
°ˆË%Ã~gZŠ)f ÅkZƒˆ~Š$JÅ

ñƒn
pg~‚fÃVzqxÓyZX ¢
8á6,
zZ LZ ~gZŠ)f ÅqËÆ2 zçË%~
èYÔì 7Ç!*
]i YZÅkZgzZì x Zwtìt¬¦ÑÐmÆÝM
hÈtë

ÌÃËä vÝ{z´ÆkZÔì 70ÆähÐ ~gZŠ)f ~uzŠÃ~gZŠ)f q
-Zt 
»Tƒˆ~Š $JÅTì *
@Yc*
ŠÃkZ hàâ »nËVŒ: Ô7ZhÐ~gZŠ)f kZ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

58


(Premium) À6
,
£zç»kZgzZ Cƒ7$JðÃÅ}@çkZÔìC™{°zÌ
ÐË
Ý

ä <Ñ ñƒ n
pgÃæÃ_ ZÑx ÓyZÐ mÆ$JXì *
@Y c*
ŠÃv~ ^Å

»ÝgzZxZw]5çgzZ}ŠÎë!*
xÓXì ë!*
nÏZgzZì ß{@ç»ÝÔÅZ

E
G
ÃVzgZŠtâuÐkZÃsìÃî0,©$¦ÑÐmÆÝtXì @*M~}%iÏZÌnç
tìB
bgqZÅä™iÃb)ÆäâiC
Ù <Ñ »|kZX 7c*
ìt ·ZÐkZ

,Z <ÑÉ Xì C™iÃb)._Æx {ŠñÆäâitì 7¦
/
Ù È
C

ÆkZxÂ{Šñ»äâi @*
7,7t
Û ðÃÐ kZÔì îŠ ñZg KZ~}g!*
Æb)

Xì H H~}g!*

]gˆ±)ì79**
™Äc*
gŠtÐVâ›ìÅ]gˆÐV2c*
g~uzŠwVgzZq
-Z

@*
™txsZÃŒ0*
Ū
ñŠp c*
uò ¸ÔwßZ»]˜ÔwßZÆ~ŠZi M ÅY âZèwŠn~
©$E
t[Z »kZ ?ì HÃî0,G
òsZ~eÆ]©Cgˆ’ e**
ƒtwZÎÉ ?7c*
ì
:ìŠ
á gZ»à¬z: 4vZXì
—Äøn»føÖ»] äö×Ö] Øùø uøœ æø™

( 275:e
$ M :>ÂZ !
{gÎ:

Õ

Xìc*
ŠgZŒ
Û w'Ã]gˆävZ
E
ë0çÀF,
)
—Ü»Óöß»Úô š
õ ]†øiø à»Âø é…ø^røiô áøç»Óöiø Ờ Ÿùø J™

XìZŠÎðÃÐ~qŸgÅ: M ~gvì]!*
gzZt
E
( 29:e
$ M : Y ûZ !
{gÎ:
ë0çÀF,
)
—Ü»Óößøn»eø ^ãøÞøæ»…ö‚ôiö é÷†ø•ô^uø é÷…ø^røiô áøç»Óöiø Ờ Ÿùø J™

Õ

Xƒìg™~: M ?+ŠA»Tƒ„
$
+
 ŠZŠÎðÃt1

E
( 282:e
$ M :>ÂZ !
{gÎ:
ë0çÀF,
)

Õ

‰ G wEZ pÖZ x¬ ~ QkZXì êŠ ]iYZ Å]gˆgzZ |
# z
Û zh
+y

xsZ b§kZ 

ì ï
á ¿{zC
Ù ~ kZXC
Ù !*
Ð kZ c*
ƒg0
+ZƊzuń
 c*
g òsZ ]gˆt [ZX
$àÅ„
e
 c*
gòsZk0*
ÆT{zë@*
X›)c*
ƒy›{zìeì~ໄ
 c*
gòsZ

Ì~ª
q+Zc*
ìk
B èª
qyxgŠÆLu
Z ZgzZy›‰ÇñYHg¦ÔŠÔì7

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

59

gzZ„
 c*
gòsZ¤
/ZX*`
}„
 c*
g~uzŠgzZy›‰ƒ: k
B V˜ÇñYHg¦„ÔŠ

ñYHg¦„ÔŠ¿~ŠZÐZq
-ZÂì7{@ç(ZðÃÔì~à{z»V˜yxgŠÆokZ
äƒ4ZŠ~„
 c*
g{zJ
-Z
# ÏñY~Š7]iYZžZŠ~„
 c*
gòsZÐZgzZÇ

kZ ÂìŠñ{@çðÃyxgŠÆV”VâzŠ¤
/ZXá™:Ýq)**
]iYZmºû%C
Ùc 

c ¿ÔŠ q
-ZXσ ]iYZ žZŠ ~ „
 c*
g òsZÐZ ._Æ _ ZÑÅ}@ç
òsZ ZƒtÈ »kZXǃt:Z »wßZkZ Ì6,˜7 ÅkZB‚Æ¿kZ {zǃwßZ 

M
h™]gˆÐ V”)Æ^z»g Ë% {zì ]iYZ Å]!*
kZÃV-àÆ„
 c*
g
 c*

g ~uzŠ J
-V˜ Xƒ60
+Z »îyvÄ
 c*
gÐ XÆ]gˆÅVzq yQ ñZÎ

+¬ Vc*
Z
È0*
¼6,yZ ÂŒ~gz¢{z¤
/Zì h»kZÄ
 c*
g òsZ Âì m»V-àÆ

ÆVßßZÆk
B èª
q6,VÍßÔŠ Vc*
È0*
t Ôƒ: c*
ƒ {@çÐ oÆkZìe}™

Ðyâ‡{ŠñÆäâimºËñZgt’ e **
YH7wZÎtX ÏNYð΄ ._

kZgzZìñZgH~}g!*
ÆkZÅxsZ’ e**
YtsÜY7É 7c*
ìB
bg“_

?ìH?ŠúÆ

yZgzZ(Banks)VË Hì 79Þ7 t Ð Vâ›ÌVŒ XBwVÅVË[Z
©$E
Å~gpŠÎgzZŠÎÌxsZHgzZì »VzgZŠtâuì „zÌÃî0,G
»xsZ~}g!*
ÆÄÆ
êŠ ñZg HxsZ~}g!*
Æ VË’ e **
Y HÄc*
gŠt ÂÐ VâN ?ì êŠ ]iYZ
¾t Ôì 6,~gpŠÎŠã
CÅyZìt |ÅxÂÆVË{Šñ Zƒt [Z »kZXì

gzZ D3.
$™ÆkZÔCZ™½£Œ
Û (Long term)CæsîgzZ (Short term)Cæ

DnZ c*
ä™ ¦Ãb ÔÃÅtâuJ
-V˜X îŠ Ì]1œÅ2Œ
Û cVzqZ

Æ~gpŠÎ]!*
„g[ZXì ]iYZÅkZ b§VâzŠÆ]`
Z%*
c ™á]`
ZÂì ]!*
Å
G
$ tÔÅ+Š A0
4¨G
:ìyâ
Û »\¬v
Z nkZXìxZw éSE
5G
—^eø†ôùÖ] Ýø†ùø uø æø™

( 275:e
$ M :>ÂZ !
{gÎ:

Õ

E
ë0çÀF,
)

XìHxZwÃ~gpŠÎävZ

:c*
â
Û Ìtä\¬z: 4vZ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

60

—Ü»ÓöÖô]çøÚ»œ Œ
ö ¨ö… Ü»Óö×øÊø™ iÎ

( 279:e
$ M :>ÂZ !
{gÎ:

Õ

E
ë0çÀF,
)

Xìh»»h
ewâÝZCZÂ

:c*
â
Û äÅzmvZ-vZwÎg
DDèònŠßÖ] ±Ê ^e†Ö] ^ÛÞ]ô EE
$
4¨GG
5G
Xì~gpŠÎ**
™k
,
Š~5ZŠZ éSE

:c*
â
Û ÌtäÅzmvZ-\M
^ÛøÊø Ø%Ûôeô ¡÷%Úô ànÃøeô ^÷ßnÂø ‚nøeô ]‚mø èô–ËôÖ^e èø–ËôÖ] æ gâ„Ö^e g³â„ø³Ö] æøEE
DD^eø…ô ]çøãöÊø .ø]‡ø

kZ˜7núƘ7Ô×á$
+Æ×Ô~0
+e núÆ~0
+eÔ**
Îá$
+ÆäÎ

XìŠÎ{zì¼Z
+ZiÐkZX „zá$
+
nZƒq b§

Ôìï
á ^C
Ù ÅŠÎ~kZnkZìðM~^x¬~g
$uzyMŒ
Û b˜ZÅ (ŠÎ) ^³e†³Ö] 

ï
áÕ
ÿ xÓÅ~gpŠÎ~kZªì ¯™ïÐ xÑgzZ³ZszwzŠì x**
x ¬q
-Zt
Ô~^ÅDèònŠßÖ] ð^³e…Eí@*
~5ZŠZc*
DØ–ËÖ] ð^³e…Eƒt
Û ~¶gˆÅ:ZzgzZÝZ{zìe

kZƒ7szcƒ^{zÅŠÎc*
åszc~gzŠÆÅzmvZ-vZwÎgƒŠÎ{ztìe
»kZèYñYc*
ŠgZŒ
Û w'Ã^ÌËÅŠÎì7öRÐ}ckZXƒnç*{zn

ðÃÅHÅkZ c*
Å䙊zöÃkZJ
-Z
# Çìg „x¬b˜Zx¬Xì x¬ **
ƒxZw
Vsx¬(ŠÎ)!*
g n kZÔCY ð0*
7?Š ðÃÅä™mºnZ~A çkZXƒ: ?Š

zmvZ-vZwÎggzZóÐ
ó ߘ7ÝZKZ?L LpÖZÆ\¬z: 4vZb§kZ ÇñYŒ„~ 

ãZz~A çkZtXóì
ó ŠÎ{zÐß{Šc*
i̼ L L ªó ó ^e… çãÊ ]‡ ^³Û³Ê L Lp ÖZÆÅ

ÏZÔƒ Ì ªÅ†ŸZ kZìeì xZw†ŸZ »nÌË~(Sum)¦ÝqŘ7

D™t·ZÐkZgZŠtâuÐkZÃsì ñZgtÅxsZÐmÆŠÎXì xZwŠÎn
©$E
;g MÃ~q¾{Z
+ÃÃVÍß~}Ñçc*
ì HÃî0,G
»VÍß~äâi {Šñc*
Ô7c* 

$.<ÑòsZÔ 0)]ÑZÎxÓtˆÆäƒ"
e
$U*
**
ƒxZw»ŠÎû%q
-ZXì
&‡gzZVziñ
ì 7öRÅkZ~kZ M
h™7InkZ\MÐ|kZXì ¿ÿLE

61

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

ÔÙ ó ó¹F,
LB
L ‚ÆäâiñƒD™ Zg7ÃVç»Æ‰
Ü zë @*
}Š]iYZÅŠÎt

nkZVziñtÉXÃÄg~1‡Ìê
qàâgzZÃÄgwìÌ»ÅÅVÍßb§kZ
]5çyQŠÎ{z´nZXìi§q
-Z CZ »kZ »ä™iÃZC
Ù ÆVÍß c*
}Ñçtì

7ŠzðÃeZ~}ÑçòsZ c*
êñÔmºc}Ñç: ZgZŠtâuìÐ~

Ð mÆAçÝZt Âì CY à ñZg ÅxsZ c*
x4,
ñÐ mÆŠÎZ
# n kZX @*
ƒ
ÆñZg:ZgZŠtâuñZgÅxsZc*
x4,
ñ]!*
t:ì ]gz¢µZßZ°ÅTìCƒñZg

X 7c*
ì._ 

B‚Æ}úŠ kZ Zƒgz Mú6,xÂòsZxÂ: ZgZŠtâuÐ mÆX¸ ]5ç¼t
äVâ›X‚
rg7¢
A &Åä™iÃb)ÆäâitgzZY}Š7B‚»äâixsZ

É D™s
# Ÿz b§hZ ÅZ~ Ýzg Å bÑŠ -{z c*
Š 7b§kZ [Z » kZ
Xƒ._Æ:%ñƒñCÆtÃ:ZgZŠtâu ÅÒÃÅ%ïi(ZÐxsZäVrZ

~Šã
C„~Z
+Æ~gZŠtâugzZxsZèY Yï7iðà (Z~xsZìt |
xÂ: ZgZŠtâu~kZÅ b§kZ ã)F,
ÅxsZZ
# äVâ›ìzz¸Xì s%Z

¹ÐaÎkZÅVâ›gzZˆƒx¬aÎtX‰ 3“ b§~',
{zÂ,™Za“_Ð

gzZì E ~xsZL‰
L ‰ƒZa~Vâ›]Zg¦ßйb§kZXàyv{Šc*
i
gzZxsZì ~gz¢tLLÔ ó ó’ e »B‚ÆäâiÃxsZ L LÔóì
ó ¢
A &Åä™wJ~kZ

tÈ»ä™Za]Zg¦Æb§kZX'!*
gzZÅ b§kZ ó óñYÅ Za°Më~*Šh
+]
.
ÅxsZ {zìeƒ ._Æ ]c*
Ã{ŠñÆVÍß ì $
Ë Y Å ã)F,
+Z ÅxsZ å

»äâigzZ ä™} M ëÐ äâiÃxsZÈìtXƒŠ„„ XÐgZŠZgzZ½~Šã
C
ì n kZ (ZXì ß »sÜÆ]c*
Z@ðƒ ~Š Ågñ Zƒt È »kZX» ¶ŠB‚
ïE
ÅxsZy›gzZì Ýq ~F,
',
Ãgñ~*Šh
+]
.èY
L i8Ægñ{z,™b§kZ ã)F,
»ä™g(ZÃ]Zg¦ßÆb§kZXnƒ Za ° M ë~*Šh
+]
.gzZxsZgzZ ñYƒwq

ÆÏ0
+
i ÄÂ:ZgZŠtâu ÂxsZèY ñY H qnZ » ~gZŠtâu™hgÃxsZ Zƒt È

kZn kZXnƒZa ° M ëyxgŠÆVâzŠ yZì 7„etnkZÔì sÜuu
Z

 ŠÐxsZƒàZzä™ Za ° M ë c*

“_~~gZŠtâugzZxsZ ]!*
ÌðÃÅ b§

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

62

Æoè Ég {Š¤gzZ VßßZx¬xsZì 9t Xσ sŠZáÆä™wJìgzZ ~gZiŠÎ',
}Ñç @*
}™o^Z »x©Z¦ÑÐ VzŠã
CyZ {z Š
Hc*
Š hg6,
r â Š ã¨
KZgzZì c*
MB‚

7„0

KÅ ó E
ó LLc*ó ó¹F,
LLË+ZÐkZë@*
Xn™iÃb)áZzä M7{%izg~

pÖZoèÉggzZwßZtXá wïÐ kZwßZ ÌðÃ._ÆIKZ¿Ìðà Cƒ
wßZtb§kZXì *
@YHx¥Ã¬¦Ñ™{gg0
+ZÆXDCŠzu{zÐ pÒÆãçgzZ

]gz¢Å ä™iÃTñ M 7X ðà Z
# ~ª
q kZÐ NC Ãx©ZgzZ Vs

rg“_B‚Æäâi *

c ܉zÌËxsZì 7Èt »oè ÉggzZVßßZyZXƒ
©$E
gzZgzŠ ÌË._ÆÃî0,G
ÆyZÐ oè ÉggzZ VßßZ yZ Zƒt È Â»kZXì
/š!ÌÐyZÔìYYÑïi»b)Æ܉z
äâik
Z :ǃ~ÝzgÅÏZiVƒ3
ä õE
E
©$Æ
]!*
Åä™Za ° M ë~*Šh
+]
.gzZxsZJ
-V˜X._ÆÃî0,G
VÍßÆ܉zgzZ
]úŠ ÅkZÃVâ›gzZì bŠ]úŠ Åg°Z:Z
Û »gzZ**
™uF,
Ã]úŠ ÅxsZÈ»kZ Âì

gzZ]ÃÏZÔ]ZŠXZÔÅÅkZÔÈÐ *Šh
+]
.VŒXB™wJÃg°ZyZ {zì bŠ

]gz¢ÅkZgzZ7qçñ» ƒ Z”~*ŠïZútì ãZz]!*
tXì 7ÐxE³‚

° M ë~*Šh
+]
.gzZxsZÉXñYÅ Za° M ë~xsZgzZ~]5çyZì 7Ì

Vâ›Xì òZg~äâi {Šñì ~}g!*
ÆÏ0
+
iÄÂgzZ}o]!*
Åä™ Za

yv~}ÑçÃb)yQgzZg ._ÆÏ0
+
i¯§!f{z ǃtÈ»kZc

Vâ›gzZgñ!fk
,
¦Å *Šh
+]
.ìtX,™i=gfÆxÂ: ZgZŠtâuÔìg à

~ T ~gZŠtâu
Z ì È » *Š h
+]
.VŒXì ð M ™½Z ~ Ë Æ ƒ Z”yxgŠ Æ
©$E
ú6,
kZÔ쬃
 tÐÃî0,G
òsZXï
á ,qÅ b§kZgzZyâ‡ãZ-ŠÔe
$g/

iÃb)ã¨
KZÆ*Š Å ` MÃxÂòsZgzZƒì‡#
Ö ÓòsZ @*
’ e **
™ »ÐZÆ™

™ UÃ}o!fb§¾ëì 9Št…Æy›¨X ñYc*
¯U%c ä™

Za ° M ëyxgŠÆ¬gzZ LZ y›ì eùt b§kZX NÑ{oòsZ(ÅkZ
Åg°Z yZìtXá xsZ(ÅkZ @*
ì **
±c äSìÂÃy›ÔÌvÎ »ä™ 

ì]!*
Åk\Z}(,
Xì{ç„{çV;zDYás§TÃy›q
-ZtgzZ|

™ÒÃÅä™ b§kZ ã)F,
gzZ ô=ÅyZ {zñƒ ñYb§kZ6,#
Ö Z kZg°Zt

63

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

©$E
ÃV⛄Ðzzņf kZXNYƒ} M ëÐÃî0,G
: ZgZŠtâub§Ë{zì „g
GLi½]I
[x»~¶Š“ÃVâ›Z
# gñû%q
-ZXðƒÝqì~(,
ÃgñgzZðƒlà ï
ZZ§ZMZ » *Š ÌÐUkZX Š
H&
× „ZgJŠ » õg@*
Â~Š™ »äVrZ„
 c*
gòsZgzZ‰ƒ

Xk0*
ÆxÂ:ZgZŠtâuÐ xsZ ªŠ
H`~ Vð; Ægñ™òÐ Vð; ÆVâ›
{zåŠOZ7Z6,
zZÆx©ZgzZg°ZòsZˆÆäY3“ÃVâ›Ð½kZÆgñ

]ÑZÎÐ mÆ+
MziñÅ<ÑòsZX 'äM ÃVx{7Z~ kZgzZ Š
Hƒw²â
ƒ} M ëB‚Ɖ
Ü z{ŠñtgzZ7c*
ì Y™iÃb)Æh
+]
.§zŠt‰ƒqzÑ3Z
ì·ù»VÍß#
Ö ZèYÔð MgŠ~ŠzÆ#
Ö Z ¶]¬zÑÅ~gz$kZtX7c*
ìY
VÍßÆkZgzZ}Ñçì @*
ƒæ MgŠxÂq
-ZÐTDa
ë!*
Ð}o[q
-Z

Ô´ùÆg°Z ñƒ†Ð}ovßg0
+ZÆ#
Ö ZXì @*
™EÃ]5çÆ{%izgÆ
qtÂñYƒgz$¢6,
+¤
Z
/Z b§kZXTg}a
ë!*
6,
Šã
CÅ ƒ ÎÐkZgzZ Kã

q¸ÝZgŠXì CƒgD»„ngzZwZzi ígzZì CYá s§Å—~]uzÅ„
 c*
g

òsZgñZ
# X‰ ƒC
Ù ª~ ~œ„ q
-Z ò}Æ u“gzZ D" kZgzZ ðƒ µZz ì

 c*

gòs
Z Š
Hñ a
¢tg0
+ZÆyZ‰ƒk-â~¶Š“Љ
Ü ¤Y¯Ã„
 c*
g
GL!ZgzZHg(Z3Zgu
Ðg°Z!f6,

Z zŠäVrZnnZX$
Ë Y~Š7“Ã`¯Å
ƒ »„
 c*
g òsZ ígzZ ñY 7,¡e ŸÔñY 7,gz$ŠOZ » Vâ›6,xsZ @*Hú
gz$]uzń
 c*
g!õÑÐTì *
@Yá s§Åç6,
 c*

gú6,
]uzÅ#
Ö ZXñY

Ô°
vcä™ÝqÃœ£LZgñXìCYƒk
,
/**
¦
gzZ~¢¹„nÅkZgzZìC7,

ðgZ M¨£6fÆ™wEZÃV7z¤
/~gzZÁÂ (Leaflets)d6,
~g3ZÔwhÔwj

]zÛt~Y 1625Xc*
¯œ
/
%»Vñ¤
/
uKZÃ"
tâ Òk
,
äVz
b
Û »~qzÑXñƒzás§Å

c*
Š™qzÑ*
*™x»Ì~w¾ZäVrZXHqzÑ**
™wEZcVñ»yZÐZgzZ‰ƒv
m$E
g
‰VzgZŠZ O%Z ä{]g\ ö Z
Û gzZ ~m,
ôZXHwEZ c VØi‚KZ ÌÃ(kZgzZ
4H
&z6,
4H
5kG
3E
ˆÑ ä™x»tÐ lzy

z l} (,™ïÐ (Protestant College)Ò» ïHG

szcÐx**
Æ(American University of Beirut);gE-k%ZÅ]zÛ~
m$E
g
ÅZ-Š~{C
Ù ‡Ðgîm{gzZ]zÛÔwŠÔw¾Z äVâ{]g\ ö Z
Û gzZ‹ZXðƒ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

64

Ï(pc*
¯: ¶
KCZÃVÍßÆRC
Ù ~}ÑçäVrZXc*
J(,
ÃVñ¤
/
uÅ b§kZJ
-iuÎ
½~V-gE-gzZVœ»äVM¥Ð¹J
-VŒÔHW,
O{Šc*
iÃVÍß6,
gî6fgzZ

s§Å[f¸^
,Ã6,VzÇdZ~ `¯gzZ #
Ö Ó m¾ZCc*
½Ð ¹gzZÔ¶ÅÝq

~Š™ Za ›c2Z¸gzZd
$!fg0
+ZÆVߊÆyZ äqkZXÑ ä™kCæ

Ì¿.
Þ ‡~gzŠ {ŠñxsZÑ äƒZau“t~V~fÆV⛄B‚ÆkZgzZ
DÆxsZ „B‚gzZ¸T e **
ƒ ÌnÐ ]ZxÆd
$!fy›X7c*
ì

Ô‰ 3ÌÄ
 c*
g~ˆgzZ c*
Š™qzÑ**
3ßÆ#
Ö Zä]5çyZXìggZh
+úŠ ÌÆ

kZ ñOƦZŠ wzg »#
Ö ZgzZ ˆM ~ª
qÅwZzigzZŠ§Ðª
qÅ W„
 c*
gòsZ

Ä~#
Ö Z‰]â´ãZzÅ~gz$tXѶŠ]úŠÅ¬Ã#
Ö Z›
Û » Š
HV6,

ÅV2c*
g
Û » ä VòÏ(gzZ VÍßCc*
½X ¶]¬zÑÅwZziÆ„
 c*
gt gzZI¬
{zÆxZ¸Z !f ÂZƒ†ŸZgzZ~ ]5çyZ Z
# X H ZŠZgZŠ™Á{nZ(,~ekZ6,e
$Z@

Ö Z›Ïnt‰ƒt6,
#
kZ÷Z
Û gzZÖZÐgîm{¸ìg™ðÉgÅkZ ´˜
V1ßð‡´Æ„
 c*
gòsZäVrZÂì„gYÄ~„
 c*
gòsZgzZì„gñ a
~

Zc*
g Ég Å\g- ðƒ ~½Ð ÓÑX1™ï6,V”¼ÆkZgzZ ñŠ™ qzÑçY¯6, 

Šz!*
Æ]Ã%Zb!*
~V2c*
gyZX‰ƒï
á b§~g7~kZ kzggzZ *`
ÔÖZ
ä™ »gzZäUÃxÂòsZ{zÔ,™„b§¾~: MÃV1߉è
Ÿ Є
 c*
gòsZ

gzZ]ÑçÔ„
 ({zÑZegzi »]!*
kZ {Šc*
iЃ
 6,
ÑäVrZÐzzÏZX¸56,

~ ]c*
ŠOZÔ2Z¸!f~ ª
Z°!fgzZ y›Æ™4Š" Ãx òsZÐ #
Ö Ó

Ég Å\g- ñƒ n
pgt ‚Ã[òZ yZXNCZÃx ~g/~ #
Ö ÓgzZxÂ:ZgZŠtâu

CY ãY Ð x**
Æ ßл Þ
"', HŠZZ » ßл q
-Z ~ Y1850 ä V2c*
g gñ

ðR ~Š· q
-Z Ô WZk
,
izÆ V;z ÏÒúÅÖZgZŠuÆ ¬~ Y »ÑÆ ßлXì

(Prince

ugû·e ÏÒúÅ *`
gzZ (Benjami n De sraeli) ¢gie

~w
"¾
Z Ht·Z6,
]!*
kZäßлY »ÑX¶ÅäLeopold von Bismarck)

(ÅkZgzZƒgZŠS
nŠÐxsZÄÂ{zñY3gc_t~kZgzZ ñYc*
Šx&
+
g™q
-ZÃÑ
ÐZgzZ ¶ˆÅwEZy!*
iJ~(,~x&
+
g™kZXƒF
F6,
yâ‡ãZ-Š}™Ç**
x Âu
Z zŠ

65

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

Ï(gzZŠ
ÛZ ZCc*
½‰
Ü zkZÔ Š
Hc*
ŠÃÑ~w
"¾Zx&
+
g™tZ
# X åŠ
H5~iZ0
+ZÆ–Š
îx¤
/
uc Ôn ^B‚Ɖ
Ü z ~ hÆxªÆxÂF
F6,2Z¸ãZ-Š ä Vƒ Ég

èx©ZГ
W ñZgt ~ VòÏ(gzZ VÍß‘ñ7,ÔZƒ Ì6,ÑW,
Z » kZX ~Š™ qzÑ
XZ7,*
*™ 7gOZ {Šc*
i ¹ 7Z n Æ kZX NCZ Ã2Z¸!f( Å kZ™ UÃ=Ñ

ÆkZXZƒ Z`
Z » (Ottoman Penal Code)yâ‡~k
,
±ã¢~ (Y 1868)|1275

H7(Trade & Commerce Bill)y⇠Ҋz Cgˆ~ Y 1859 ˆ w‚ q
-Z

~gYÆ2Z¸ãZ-ŠY fèYÔŠ
HÑïÐx**
ÆÜÑC!‚gq
-Z~(Y 1868)|1268XŠ
H
nkZÔ¸`™gÖZ »ñZgKZ {z~}g!*
Æ2Z¸—‚ 6¸7tÐä™

¨£Æ2Z¸ãZ-ŠÃÜÑC!‚ggzZ c*
Š™~–fÎ »2Z¸yZ6,gîzzÃ2Z¸~àäVrZ

776,
Šã
CÅbÑŠLZ2Z¸¦ÑíX HwEZcä™qgÐwÅÜÑx©Z~
m$E
òsZ ~ (Y 1870)|1288Xƒ: xŠƒÐ 2Z¸ ãZ-Š ög Z
Û {z6,Šã
CkZÉ ‰ G

pgÃ6,
p
VâzŠyZÔX—Z°ãâ‡~g»ugzZÜÑèÁõÔIƒ„~V”zŠ—Z°Å„
 c*
g
ägJ‡ÃVvJeÆVpZ°~g»u~ (Y1877)|1295XŠ
HHì‡Äq
-ZÐ µ Z c

c*
—~ T Š
Hc*
¯ yâ‡q
-Z ~ (Y1878)|1296 gzZ Š
Hc*
Ñ(Bill) y⇠Ҋzq
-Z c

öRÅä™ðZzgg» ãâ‡6,äƒ ~igz sÜÅTÔ¸ ‰ ñC wßZÆt£~ŠZÐZ

ÂðƒZgD Mqt=gfÆ+®Z
# Xàá(Å<ÑòsZä2Z¸!fb§kZX¶
GL!ZÉgÏ(
-ZxsZì |t{z´nZX ñƒy.6,
q
ÐzzÅyizÆñZgÅ0ï

¶„„
 c*
gòsZttgzZ¶ì‡„
 c*
gq
-Z~*ŠòsZgzZ)**
©òZ¸ÑZÎ6,
TìŠã
C

gzZ Z·X òsZ2Z¸t Š
HHòúŠgzZ Š
Hc*
Š ò:cX‰ Gg(Z2Z¸t ~T
E
$
m
^ b§kZ6,Vzg
á ZÆVƒ ‡M ög Z
Û LZ¸ìg™#
Ö Ó~^î0E
!ß ~ VœnZ
E
m$
g
yâ‡ãZ-Š ö Z
Û yâ‡ãZ-Š ~^**
Z6,
X ª7Ì]gz¢ÅØkZäVrZ¸ìg
m$E
iZ¼ nnZ @*
HHÀF,
Š
~!²»kZ nkZ å~y!*
i ög Z
Û èYtÔŠ
HHÜÐ
E
G
ÔÎäƒÇ**
~„
 c*
gòsZq
-Zyâ‡tgzZàá(Å<Ñäî>X§¢!fnXnYÑï
V¨âŠÆŠZ
Û ZCc*
½gzZVâZŠ„
 (Ô+®XX7¼gzZÆx**
ñZÎk0*
Æ„
 c*
g[Z

}uzŠgzZÑ ä7,
6,
wjâ Ï(}g7]ZW,
ZnZñYb§~',
kZ]Zg¦zg°Z!f6,

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

66


t å7t wZÎ[ZÔ¶D„nÅ„
 c*
g òsZ n kZXñ0*
7$ÐW,
Z kZ Ìô
G
Ö Óä0 ï
#
L !Z ZƒnkZƒ
 tXì Cƒ»“
t åtÉ 7c*
ì Cƒ»„
 c*
g

äâi {ŠñtŠOZÐ mÆxsZ »kZgzZ c*
Š hg7Q¸2Z¸òsZ cª
Z°gzZ

Ç**
ÃxsZ6,
VÍßXth
+'
× XŠ
Hƒw²âÔì Y}ŠB‚»äâigzZìY™iÃb)Æ

ÆkZgzZähgÃ<ÑòsZì ]gz¢[ZÑ WÎb§kZ {z¶~gZŠ)f Åä™

ÐiZ0
+Z¾[Z7
Z å¹!*
**
™ðtsÜ[ZcVÍßyZXÅäCZÃxÂ~gZŠtâuñO
Ö ZX ¶7]!*
#
ÅÀðÃØ{»ÄÜÄÂgzZwZzi»„
 c*
gòsZb§kZXñYHg(Z 
vZèg~Šñ
Z ™ÅÅzmvZ-vZwÎg{z åòúŠ »T@pшV6,
qkZ
ª
ÑÐkz7,
Æ~U{u
agzZl
"àklgzZ Š
Hƒ*‡6,
]gâZÅi"
sìÐ~ŠÑzZ Å

ä kZÐ s§Å Vzm,
ôZ ÉgÆgñ ˆƒ È âZ Å kZXc*
Š ™k
B y´Z sÜÆ
sÜÆ xŠ
Z Z kZ ä T Š
Hc*
0*
7Ì¿ðà (Z~ #
Ö ZgzZ Åk
B sÜÆVâ›

wq‹gßtÂ@*
ƒW,
Z ̼ »g°ZòsZ6,
Ö Z c*
#
CƒòsZ aÎÅ#
Ö Z¤
/ZXƒHgÖZ »]Ð
Y Z"
ØZgzZ ~Š™]zŒsÜÆÑä
á 0*
w¾fZq
-ZÆ`¯ã¢å: °»„ ÚZXCƒ: Za

gzZ ~Š “ÐZÔÅk
B sÜÆÑä kZˆÆkZXà ™ì‡#
Ö Óq
-ZÐ {e~

å7¿(ZðÃ~#
Ö ZŠz!*
ƃ
 kZXc*
Š™ »ÐÏ0
+
iÅVâ›äkZÃÄÜxÂ
Ȅ~k
B sÜÆkZ³B‚ÃVâ›gzZ @*
™ ½Ã 
á 0*
w¾{z CƒÈt ~T
¿#ÅkZ ä VÍß Á„ ¹gzZ Å ~gZƧŠ
á 0*
w¾ä #
Ö Z ñOÆkZXêŠB‚
ƒ4Š"ÄÜÄÂÐ]5çÆÏ0
+
igzZXÐ)**
©Ï(xsZ åk
,
/*
¦
*t[ZX Å

X ñY

/Z?åe{zH Zƒt¼ ÂDƒhZzÐ xsZ ]!*
¤
.zg°ZÆV⛤
_
/Zìt wZÎ

ÄÜÄÂÂÔ{oòsZ A@*
ƒ~gz¢„ÚZxª»kZgzZY ’ÅÄÜÄÂ~ÃÅVâ›

™hÃ#
Ö Z ~g7 @*
ƒŠŸ6,
(Z¿›g »kZ~*Š› @*
ƒ%Z ~¡q
-Zt6,äYñUÆ
4$iuX Zƒ7¿Šg (Z ðÃg0
`îZ¼6,
gî~ŠZÐZ~Å
"F,
èE
LG
+ZÆ#
Ö Zì |tX êŠÄg
ÅXŠ
HH `îZÐs§ÅŠZ
Û ZëZ)¼ Ì~}iu[²gzZc*
0*
™7g(Z^òZúÔZƒ
E
gzZ ß
" VÃ±Æ kZgzZ @
" pÑgZåO‘}(,ä VÍß[²sÜ',ÆkZX¶¾¹ ŠZ®

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

67

™ïB‚Æ`¯ÅVz
Û » m,
ôZgzZ¸ñVZgÏsÜÆÑäVMÅe
$×Åv
"Z†
ÑXc*
ŠB‚»Vz
Û »~x¬OÆVâ›äVrZXÅk
B sÜÆ`¯Å„
 c*
gòsZ
4$iuñOÆä3Š/_
~e
$×ÅyZ0
+{Æ@pÑvßÆ[²èE
LG
.ðÃ~e
$×Å
V¸¼gÖZtXHgÖZ »]!*
.LZsÜÆ
_
 kZ äm¾Z ~ŠÐ
ƒ
Z Z~^X‰ƒ}9
ÏZX HŠZZ Ì»ßлq
-Z cÄÜ~Y 1924äVÍß¼~ekZgzZ Zƒ~^Å

c kZgzZ HkC{Šc*
iÃyvÆÄÜä VÍßÆy*zyX ¶ðƒ »ÌÄÜw‚
"%äVM¸²
=gfÆVðG3I
á ,Z ¹
"Ø~YZÄ~^XH `îZgzZgÖZ »§zôg„
 Š',
i
C :H~pÖZyZgÖZ»]!*
.LZ~e
_
$×ÅÄÜ

~Vƒ ZœÙ≠w$
+Ùpuñ;Ï{z
ˆ~ŠÐVÂä¸Å]ñ~gv
ó»Ÿ}gv¯V‚z²k
è ]
VȶB‚ÆVƒ² MÆç óØõLÅsp®Š‰
Üè 1
ì [Z±» bzg Å;-"ì(uZC
Ù
ìgØ?VzŸ
agzZVzgf
ØìÐ?Ì~gv
B‚ÆVƒ² M ÔDgå^zyV.6, 
y7x
á ztZ²
}iuÅV:ÜàáÐëäTyÃ{zìyÃ
!ñƒ} y~Vƒ cÙâvßiZgzZx~} i »
»]Ì!*
]
è ZfuZO{z
!%Æg]c*
{k
HðÃ
3%6,
V¿iyZÐk
B sÜÆV7Š äVMì ÅÉk
,
¦ÅVÍßyZä¹
"؈ÆkZ

Î
ÆÄÜ{z Hì‡B‚Æ(Allies) V-Š!Z äVâ›ðZX¸ ‰ 7,6,ÄÜ c*

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

68

KZgzZ c*
Š™g@*
g@*
äVrZÕ
Øz y
á +F,
xKZÐ Vð; „ LZXŠ
HáÃyZJ
-8iÎ
{

Ð=
£ , Ãy
á Åäâi ðƒ ð¯ ÐœÅV-œX²g@*
ZÃVzg-igZ0
+
á Ð V⊤
/
C :ë {zX c*
Š™ »~‰
Ü zÁÌ
G
!%ØŠÆniÔ~g é):X(àyYäT åðZ»yQ{z
ØŠ™g@*
g@*
k]ÐB;LZŠp
ŏÃ?X‰Vc*
g»{>
ØŠ Uµ ZÌg;ÆŒgzZw
á Æy$
+
ÅxZ/Z{zc
ˆƒxÓ„~ÑuZ'
å¸gyZxq
-Zt²‰ ^IïÈtb§¾D™™f »ïÈÆÄܹ
"Ø[Z 
ÆxÂq
-Z ä kZX åñƒñ0
+!*
ÃVjzg ÅyZgzZ åñƒ}h ë!*
ÃVǸ

»ÄÜë {zX åc*
Š™Z9~Oq
-Z7Z~]ÑqÆb§C
Ù gzZåc*
Š™±Ãƒ

Å]ÑìyZXƒ:gZ¼gzZxÑ"ŠpÑZzä™Ð
Z J
-Z
# å7e**
ƒx»{z(6ä™

C :ìÅ~ÈÄV-ä¹

‰ƒxÓƒ
 ƃ
 {z:
L
ÅŠz îG
00_IgxÓ¸zz
Å bzgq
-ZC
Ù Vc*
gZ2ZÐX‰
c*
Š™q
-ZÃ
 äT åò¾t
c*
Š™(Ã

µ¤
/
<â-> [
¶i !*
i ‚ÅVzçaNƒ
 Ń
t
ÌŸÆVkÑ
!‰ M?ŠiÅVz×$
+

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

69

Ht ‚ÆxZú¬¬(Zªå¬Zƒî=gfÆòŠMgZ¼gzZ{z(kZ{zHy´ZäkZ¼

vZwÎgäZ:vZyZçg/ôZ
# Ôc*
Š!Zj»g
$ugZ0
+
áq
-Zä¹
"Ø~ekZXŠ
H
:HÄc*
gŠÐÅzmvZ-

ÜÓnÊô ]çÚ^Îø]ø ^Úø(ŸVÙ^ÏÊ [ÌnŠÖ^e Üâ„e ^ßÞ ¡Êø]ø ä³×³Ö] Ù糉… ^³m سnÎEE
DD^÷u]çe ]÷†ËÒö ]æ†i á»]ø Ÿ$ J(é¡’Ö]

?’ e bŠ™: k
B y´ZsÜÆyZ … (ÅzmvZ -)wÎgÆvZ}Z
ìg@*
™ì‡iúyxgŠ}gv{zJ
-Z
# Ô7:c*
Š[Z äÅzmvZ-\M

XdŠ(¬Zƒî )bZ1¬?Z
# ÆkZñZÎ

ƬñƒA {zH¼ c8{ÆÄÜäòŠ M cøkZÑï³tÐkZä¹

C :ë {zX ’ ebŠ™k
B y´ZsÜÆkZnkZÔì@*M~zgŠ
å^Ñäk Q ¹
Š 0*
H
f Î~o}g‚ å¬{z
ÃÑgzZÌZÅÄÜäVrZë {zXÅ#
Ö 5ÅyZä¹
"Ø6, 
glñ{ÆVÃF,
Âvßt² Zƒ: ÌkˆZ 7Z »kZ Zƒ¼gzZ c*
Š™ »Ð yxgŠ LZŠpÐZÔŒ7„

… Yy!*
i „ Åk
B sÜgzZ¸D™]!*
„ Åk
B sÜÂtX¸ñƒZa ck
B sÜ
C :Dâ
Û¹
"Ø6,
ª**
ÅyZ~A çëZkZX¸

ˆƒ»„ÅXvß{z
¸ñ M ~ V ˜ c k
B {z
ÅðZ±WÅyQ?V!*
i
Å $y!*
i'¸… Yz™ HÐyQ[æ 
ì ¢ÃyZèYX Dƒgz Mú ¸D™ Hp°L{zÅTÔ6,
á 0* 

w¾Q¹

Æ¿q
-ZŠz!*
Æs
# æ—‚kZnkZÔì @*
ƒ~zq6,
k¼ÆŠZ
Û Zwq¾k¼» ðC

ìe òŠ M {zgzZ’ e **
™e
$×Å s n kZXì VziñgzZ ~gz¢{Šc*
ie
$×Åh«£
C :ë {zXì$
Ë Y~Š“ÐZÐ^aÅðCÔƒ´ â»,~(,
„X

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

70

VƒLe°ç~

VƒtÜZlp~
~å@*
™ H~gZƧÅT.À
&NÆV¶°ÅkZåk0
+!*
ÿF
VzŠxZ²ZHÃyQ[Z
~y
M y
è 2{z»
k‚ZÅ„
(
äTŠ%gŠ ·z‹»k
B
!Ê ZD
+
gZ÷
è Z~Š Ï0
+
i
klЃ
 ìðC4zŠ
ì See
$×Ń
 ëgzZ
&NÆV¶°vß 
_0
+!*
ÂÿF 
ìg™#
Ö 5œC
Ù ÅðCgzZ
Og gzŠÃŠpì4¸[Z
N M i !*
LZжŠ}gt 
ìgµ **
ZÂ~Ú Š
L ñŸÆyQgzZzi !*
J
Lß¾ÑÐyZyÔo‚ZƒÐs
gzZ™hg{oòsZ äkZ {k
H{zÔá™/ÂÐ{k
HLZ {zïŠ {gtà 
á 0*
w¾[Z

:ZgZŠtâu»Vz
Û »{z(ÅkZXì H™ UÐ]5çÆÏ0
+
igzZ#
Ö ÓÅ„
 c*
gÃ<Ñ

C :ë ¹
"ØXì{o»ä™{eÐ]5ç~EŠÃ+ŠgzZyâ‡!ftÔc*
ÑxÂ
zŠ {gttZgfÃ~i ¸Šè%

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

71

ñYyâ{zLh
+
á
c*
M^ß™Éu {zåZh˜»ög
~ºÆV1ZÑì!*
zegœ
ÌñƒDƒÆuZgŠ ZgzZû
Xì Š
Hƒ~Š ¬»¾™x
ìŠ
HÅ{oC
Ù
X ‰ê ;~yZyb§ÅHvß
ìe {z c*
Š hgŠZiMÃ 
á 0*
w¾äVrZ HgÖZ »WZg**
6,
VÍßuF,
äVrZˆnZ
ãZx6,
zZLZgzZc*
Š àJ
-zgŠÆZ}
. c*
Š J(,
ÚZ~x/
Z Zz[ŠZÃ
á 0*
w¾äVÃF,
X}™

ÅxZúÔìH Iä \¬vZ » T Î ä™q {zC
Ù {zJ
-VΠ~h
+Š ^g?Å ä™

¹RÅ~gZËÅ#
Ö ZèY eƒenkZƒ
 tX Š
H{z1‡"{zЪ
2zgŠgzZ®
) ¤Z

yY KZ {z c kZ c*
Ë ™Ãx£z y
$
á KZ {z¶: „ qZt ~ #
Ö Z™**
+ZgzZ ¶:—

X„g Š[u
Z Zƒ - q
-ZÐZ {zÆkZ ñZÎð0*
: „yYÃy
á KZ {zÔCƒg»Ã¶Š

C :n
pg~gY]!*
KZ¹

åZhgäVâÅkZ#âÅ bzgkl
X6,
VIƒì îŠ Îg
# uZÔÅ bzg]Š „
b§Å„Vc*
gU‰Ãk Qx
å@*
™x»}g‚i Z0
+Zß{z„nkZ'
ÑZe™gŠÐZä®
) ¤Z›ÅkÜZx Zú
å~g¤y\ZuZC
Ù „6,
c*
¬g
ñYfy
á ÅkQÐgÅ"#
Öè ZkZ¤
/Z
X ZÎÆ[ZuuZk0*
ÆkZ¨Y{g:¼
ÃVâ›{zXD™ »ñƒD™gZŠ¸Ðò}ÆØ{ÆÄÜÃVâ›ÄKZ ¹

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

72

iÎZ
sÜÆ`¯Å„
 c*
gòsZ äTN¯ÑCZÃ@pÑ{zD™IÌc k
YEI4&

"ØXǃHˆÆ8{ÆÄÜ[ZD™ð ð½5kG
¹
"ØXåc*
ŠB‚»Vzm,
ôZ~k
B

+ŠÃVâ›gzZÐ,Š ]úŠ s§Å¬gzZ^ÑÐVƒvß F,Z[Z D™Ò

ðCÔähgÃxsZy›6,
}•C
Ù Æ}iuòsZXÐNYágzŠÆ™sÅÐxsZè
s§q
-Zc¿C
Ù XÐ,™kCæ~äYs§Å„ZeÐe
$Z@gzZs§Å^ÑÐ

ÔÌVRŠgzZÐVƒÌ}°zcyZ~p ÖZ}uzŠX–Šs§~uzŠgzZ ǃÓÑ»]Øg

~e
$×ÅÄÜ{zX,q Å b§ÏZgzZZ sp »}&
+e s§~uzŠÂÓÑÅVs§q
-Z
YEI4&
F
C :˜ñƒD™ð ð½5kG
}ŠÈtÐVâ ›™ Yì (ZðÃ
Xì *
*™ÅT«™Ô+Zì qÄÜ
ì*
*™ ay

§{ÅkQ ðÙzgů
Xì ~gYgzZìx»›EÅvZƒ
t
ì³»¿ZÐðCt
Xìi§» ~i ‚b &Z¸
9
E
ì @*Õä) Ú Vƒc*
Š (ZuZ~
X Vƒ Y0: Zz6,
.Z
# óƒg„(Z~
!ÐV/„}÷ì` @*
ðîÅëŠ Z
X ~tZgzZ}%¬ÅgZâZ V*Z%»
Xá¸{z,gZŒ~g‚{zIƒË1
!ñƒ}I¯ì *
@Y„q¯gzZ
bŠ#
Ö Ã¾**
z¾C
Ù {y
Ãk
è ]{z»Ñ
å
ì ;gYc*
XÐãZ¨k
,
[ZÑÃ`q
-Z
ÑZe™gz$¹áZe}ŠniVzgZD
Ù Ã#
Ö ZäT

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

73

!]gᏠb Z`
uZB;CZ {zì @*
J(,
ì;gYZgå+
$YC
Ù i Zz M „q
-ZÐ’
XÃb =Ã(¯ )[Z˜
ì c*
MÆáöâi M »}i¸q
-ZC
Ù
!~VñZŠÂì;gYœ+Š6,

§{ÅäÎgzZ$ÅUZ} :îYØŠ
X§{ÅaÚgzZ6Ô
B;gZŒgzZ**
ÎgzZZƒ4ZŠ~{C
Ù ‡{zZ
# ìc*
Š!Zj» oÛ›^ËÖ] ä×Ö] àm‚Ö ˆÃÛÖ] ä¹
"Ø~kZ
7³~
ÅÅzmvZ-vZwÎgL Lñƒë'
,
6,
zZÆkZvß!ó ó]³~÷gzZyZ0
+{÷
Z ìtLLc*
äÕOF

G ~gY}:6,
Šã
CÏZÅspgzZ ÓÑë~Ä~y
M LZ ¹
"Øóƒ
ód
WÆ~ŠZñ™
XÐNY

âÐzzÅ)œÆ8{ÆÄÜÃVÍ߉ åk?»1 ãqzgÅVߊ kˆZt
ë@*
X σ~ VzgZD
Ù {Šc*
iÐ {Šc*
i c*
~ Vz%ŠZ®ÅX¶ŠzöJ
-ŠZ
Û Z¼ 1t Ô¶

T ZƒØ{»ÄÜn ÏZÔ¶7°» cDÆÄÜŠZ®tgzZ Dƒ „ŠZ
Û ZÔŠZ
ÛZ

-ZxsZ™ƒZ]
q
.Ð}ÑçgzZÏ0
+
iÏ(~*Š~g7ÔŠ
H$
Ö Šz»„
 c*
gòsZ~ËÆ

7Za ì" ðÃ~0#
Ö Z6,gî¦ùÌ6,äƒ ƒ
 ÚZX Š
H{g™0 y*ZŠ Åèâ

„B‚Æ8{ÆÄÜX åŠ
Hƒ}•}•Ÿ»0#
Öè 
Z ì@*
ƒC
Ù ªÐƒ
 kZXðƒ

:ZgZŠtâu6,Vâ› ñŠ™™Vx
Z ,Z „Ð~V⛊pägñ6,V¸´›xÓ 

„gtÒÃ~g7 ÅyZgzZ¸ÔŠxsZ™|(,ÌÐgñVZxtXÑ ä™Ç**
Ï0
+
i ÄÂ
%iÆ
æLG
Û »0è#
Ö ZJ
-ÌZ ̈Æäg¦
/V×;Š FXñYc*
Zr ùb§¾ÐxsZ
G
vZgzZì ~96,
ä;ŠÆ„n#
Ö Zt[Zì [|(,J
-ukZ W,
Z »‰
Ü ¤ÅgñXì ûÒOh$
Ð~xsZèYnXЄnkZÐZì 7qðÃ+Z {z´Æx™z3gÆ\¬z: 4
Å¡C
Ù Æ}Ñç}gøHÏeÅ *ŠgzZ+Šg»y
MXì `7¹!*
k0*
ÆkZqðÃ

Cc*
½:Ôì7t
Û ðÃ~xZúgzZVâZŠ„
 (ÐmÆñZgkZ?ìˆ07ñZgx¬

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

74

µ ZÐ ]5çÆÏ0
+
iÃ+Š vßxÓt Ô~ñh1 gzZ yZ „:gzZ~ŠZ
Û ZCc*
½)igÎzZ
X n
pgñZg„q
-Z~eÆä™

rg¢6,

}okZÌgzZì ZƒZ½Ð¬{o»ä™µ ZÐ]5çÆ„
 c*
gÃ+Š
:ìŠ
á gZt»\¬z: 4vZ?ŠÅkZXìD
+
%ÐzgÅxsZ{zì
—äö×Ö] ÙøˆøÞ»œ ^Ûøeô Ü»ãößøn»eø Ü»Óöu»J áôœ æø™

( 49:e
$ M :>Z
+ÓZ !
{gÎ:

( 110: e
$ M :>ÂZ !
{gÎ:

XìHwi**
ävZz™ê„zyxgŠÆyQ ?gzZ
E
ë0çÀF,
)

Õ

Õ

:'â**
Ê
á gZkZÆ\¬vZ‰ì„(ZÇ!*
t
—éø¡’ùø Ö] ]»çÛön»Îôœøæø™

E
ë0çÀF,
)

Xz™ì‡iúgzZ

:yâÛ t»\¬vZgzZ

—^Ûøãömø‚ôm»œø ]»çÃö_øλªøÊø èöÎø…ô^ŠøÖ] æø Ñøö…ô^ŠøÖ]æø™
XzŠ^»B;ÆyZÔ]gúc*
ƒŠ%ìegagzZ

:ìyâ
Û »\¬vZÌtgzZ
—éøçFÒøˆøÖ] ]»çiö%æø™

( 110: e
$ M :>ÂZ !
{gÎ:

Õ

E
ë0çÀF,
)

XzŠ> »igzZ

Ö Ó ZƒtÈãZz»ä™µ ZÐ+Š Ã]5çÆÏ0
#
+
i~EŠˆƒãZzÇ!*
]!*
t
}osÜgzZ **
™gïZ »]c*
MÐ mÆ]5çz(NZw)]!*
.gzZ]c*
M 0ÐgZMZz
:ì\¬~g!*
›
á gZXì¬uu
Z **
™¢6,
]c*
M0Ð]ZŠ„gzZ
ÔÖôƒø ØÃøË»møù à»Úø ðö]ˆqø ^ÛøÊø ˜
õ ûføeô áøæ†öËöÓ»iø æø hô^jøÓôÖ] ˜
ô ûføeô áøçßö³Úôç³jöÊøœø™
‚ùô Zøœ oÖøJ áøæ.öù†ømö èôÚø^³nøÏôÖ] Ýøçmø æø ^³nøÞ»‚ö³Ö] éô³^³³nøvø³Ö] ±³Êô pºˆ»³ìô Ÿùø J Ü»³Óö³ß»³Úô
—hô]„ÃøÖ]

»kZÔ}™ (Z ~?Q … â7Ãq
-ZgzZƒ … â Ã{ q
-ZÆ[Â ?H Â

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

75

,ZyŠÆ#
Ö ªgzZƒ ðZÎg Ì~Ï0
+
i Å *Šì Yƒ HgzZ ZÎÆkZ,
( 8 5:e
$ M :>ÂZ {!
gÎ:

XñYc*
ŠNs§Å[Z±JÐJÃVÍß

Õã!çÀF,)

:ìŠ
á gZÌt»\¬z: 4vZgzZ
äô×ô‰ö…ö æø äô×Ö] àøneø ]çΆôùËømö Ờø áøæ‚öm»†ômö æø äô×ô‰ö…ö æø äô×Ö^eø áøæ†öËöÓ»mø àøm„ô³Öø] áùø J™
ÔøÖôƒø àøneø ]滄öíôjøùmøù Ờ áøæ‚m†ômö æø ˜
õ ûføeô †öËöÓ»Þø æø ˜
õ ûføeô àöÚô©³Þö áøç³Ööç³Ïö³mø æø
— ^÷Ïøuø áøæ†öÊô^ÓøÖ] Üöâö ÔøòôÖF滜ö ¡÷n»fô‰ø

Æ kZgzZvZgzZ D™g(Z lzg ŬB‚Æ VßÎgÆ kZgzZvZ vß

g(Z{ZgðÃÅyxgŠ~éZpkZgzZÔT e**
™&¸yxgŠÆVßÎg
O& v߸ó ó… â7ÉgzZ… âÉëL
X
Û » õÁF
L ëÔ,™
E
( 150Ô151:e
$ M : Y ûZ !
{gÎ:
ë0çÀF,
)

Õ

Ö#Z›ªˆ0ñZgx¬q
-Z Å#
Ö Zn绶Š™ Z]
.Є
 c*
g6,gîiÃ+Šth
+'
×
E
G
î0,©$ kZŠZ
Û ZÐ ¹J
-VŒXñŠ™ qzÑ**
™kC]ZW,
ZÆkZ~º´C
Ùä

|tH{z´ÆkZX!΄ (Zvßx¬n
pgñZgtÌ{zÔ D™7tÃÃ

X ¹!*
„6,Šã
CÅŠ¢b!*
c*
kz7,
Ô 4zŠ {zì Š
H{g¸g [Z yxgŠÆVâ›ì 7
~V¸´›
ZgzZ ?ì Š
Hƒ 7Š®¸g »}ge ð¸ òsZ yxgŠÆ Vâ›H ?ì

ÆVâ›ÆV¸´›ÉX B
bg7kˆZ ðÃÐ mƺg kZ ñZgx¬ÅVâ›

ðÃÆŠZ
Û ZPñZÎ` MXD™]!*
„ÐmƺgÆŠ¢b!*
c*
kz7,
Ô4zŠŠZ
Û Zx¬

sÜ{zDa
~: MкgTy›èÑq@*
™7]!*
Å ºgÆ]pZòsZÌ
:ìŠ
á gZ»\¬z:4vZX7gzZðÃ{z´ÆkZì¸g¸
—éºçøì»J áøçßöÚô©»ÛöÖ] ^ÛøÞøùJ™

( 1 0 :e
$ M :] ZÆZ {!
gÎ:

Õ

E
ë0çÀF,
)

X„ð¸ð¸Âðñ

:c*
â
Û äÅzmvZ-vZwÎg{z´nZ
DDÜ׊ÛÖ] ï]ø Üö׊ÛÖ]øEE

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

76

Xìð¸»y›y› iÎ

ƒsp~ 46,x¸gzZ 46,±Ô(46,íz)íz§Šâ¸g »VÍß4ZÉ ÔŠ
Hƒ7»Dnç

±)ÃVEZk
,
Z~"
yaÔB±)ÃVâ›ÅF,
yݮx
á ì 7ðCt HXŠ
H
GL!Zw?ì*
›ZB‚ÆŠZ
Û ZÆ0ï
@Yα)~i"
sÃã*zygzZì*
@YHg¦ 
@*
*
@Y7c*
‚ Z6,
x**
Æíz§Šâ LZÃVâ›H*
@YHu|6V¬)~V¸´

} òF
&7]!*
.ðÃc fÎÆxsZgzZxªÆÄÜòsZ²ñY c*
_
»¿Ã]!*
.ÆyZ
_
!
Š
4)0 {z Ì6,]!*
ñOÆkZÔì 7ƒ
 o I
Û »Ãð|ˉƒ7èEG
kZ HXDY
:ìyâ
Û »\¬vZÐmkZ²X’ e9ŠÐwÅ~àq
-ZÐZ
^mø xön»ŠôÛøÖ] Ùø^Îø æø Üømø†»Úø àöe»] xön»ŠôÛøÖ] ]çøâö äø×Ö] áøùJ ]»çÖö^Îø àøm»„ôÖøù] †øËøÒø ‚»³Ïø³Öø™
—Ü»Óöeöù…ø æø ±eùô…ø äø×Öœ ]»æ‚öfö»œ» Øønñ]†ø‰»J oßôeø
$
4¨GG
L ¹äVMH¬äVrZ éSE
5G
å¹ä[èÑqóì
ó „ *%0Z [„zvZL
Xóì
ó [gÌZgvgzZì[gÌZ÷zó™ÏÈÅvZL
ó u
Z Zµ}ZLL

( 72:e
$ M :>Z
+ÓZ!
{gÎ:Õã!çÀF,)

xsZÐ(Š˜ ª) ùZgf ~Šâ gzZì *
@Y ŒŠ˜ ¦ÃŠ sÜ`M ʘì 7]!*
tH

)yxgŠÆV2c*
gò¸LL?ì7qgs§Å¬ñ;xÂtH ?ìŠ
Hƒ»g¦»ä;
7Š§ðÃ~xåÎxsZgzZL LÔ óì
ó e
$g/xsZL L Ôóì
ó »ðŠgzZ^Ñ„
 (L LÔó ó~gZ—Y
g°Z ¨
¸Æ Vâ› ` MÔ ¬~ ÃÅxsZ ]Zg¦}uzŠ gzZÆ b§kZ X óì
ó

?ì7{+
ZÃ*
cŠ¢CZf~«£Æ?Š¦ÑKãÅiYÃqËcVâ›` M HX
?ì H
Šƒ7r⊠ãK
¨Z*
c =™ƒ*
*<ÑKãÅä™ð(F)Z,
'*
c (Œ) YZ »qËH

tH ?ÐwÅgñ: ìg™7ÔŠÐwÅgEZsÜÃV2c*
g!fë H

?ìg™[Zpe**
-ZÃxªÆ#
q
Ö ÓòsZgzZ3ZzÅÄÜy›` Mì 79

Ð Tƒ6,Šã
CÅ}o,Zì 7#â ÆŸq
-Z {z V˜ì ª
qÅ#
Ö Z ` Mt

Xƒ@*M~ŠzxÂZg7q
-Z»2Z¸gzZ*Zç

ìŠ
H–
Ð}oLZ{z6,
gîi’ e**
Ă**
6,
kZxÂìtwq‹gßÅ#
Ö Z`M
G
E
.Om$è.
Æ|çG
Þ ‡**
-Z]!*
q
tä#
Ö ZXì „g7~hÆkZ ÌñZg ÅVÍßx¬gzZ

77

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

Œ6,VÍß,Z {z²¶ðƒ SÈ ~ ïÈ q
-Z #
Ö Zt Ð b§kZXì à ™wJ6,gî
$ gzZg£Ôg°ZÆX¶®
4¨GG
Ôg°ZÆ#
Ö Z `MX¸ñƒ†„Ð}oq
-Zï» èE
LG
))

Ë {ggZŒ
$
Û'
,
ù]uzÅ#
Ö Zb§kZÔìòsZ)e
$ÒZÅyZì6,
VzqX¢gzZg£
~kZX ‰ƒÌgz$gzZ‰ Ìw$
+ïZútáZzä¯#
Ö ZòsZq
-ZÃ#
Ö Z²ì
zŠq
-Z‰
Ü z kZ#
Ö Zì ß ItXì ~96,ä;ŠÆ„n#
Ö Z‰
Ü z kZ7— ðÃ

!f:gZŠtâuB‚Æg°ZòsZä#
Ö ZZ
# åZƒI~œq
-ZÂ(ZèYÔì~96,
ìZg

ÅyŠ kZ ÂtèYÔì y'
× Çs§Å„n#
Ö Zì ßÌItXåc*
Š™qzÑ **
™wJÃg°Z

x©Zòs
Z ìtÂnç» `MXåŠ
Hc*
Š UÐ*Šy⇻vZgzZZƒØ{»ÄÜZ
# ì]!*
ìgÔì g±ZgzZ ~gZŠÃz ~g‚6,ñZgx¬ ÏZgzZì [ 0ñZgx¬Ô **
™µ ZÐ „
 c*

-Z¡ÃVÍ߉ÐXñƒab§ÅVzgôäZ6,
q
~V~f¼'tÂg°ZòsZ

Å]!*
.gzZ²xòsZJ
_
-V˜ gzZÔ Bwz"gzZHÌÐZ ‰gzZì ƒ Î C!*
.
_

xÓyZX 4Š " Ç!*
Ð ]5çÆ Ï0
+
igzZ Ôa**
~ kÓ ã¨
KZ [Z Ìt Âì ]!*
,ÃðÃ~#
Ö ZkZgzZ~+ÐV˜ì ~96,
x£,Zq
-Z[Z#
Ö Z Zƒt³»Vzq

Xì¹!*
**
ƒt:Z» +'ìŠ
H{g7
!Vâ›}Z

-Z¨xsZì ÐKt{zgzZì Š
q
HJZŠOZÐ6,
xsZ»kZÔÅ0è#
Ö Z|ìt

Ð ]5çÆÏ0
+
ià !
`»kZgzZg°ZÆxsZXY^7B‚Æäâih
+]
.ÆxÂ

g°Z òsZ Ñ Kt y›X Š
Hc*
Š ™ Z]
.Ð „
 c*
gÃ<ÑòsZ XŠ
Hc*
Š ™{e
kZXì ~gz¢c ¹F,
B‚ÆVñ¸~uzŠgzZŠzÆyZgzZ Ï0
+
iÔÏeÅyZÐ<ÑgzZ

ŠOZ»kZ„ÐxsZì 7]!*
tÔ;g7ŠOZ6,
xÂòsZ Ð
Z ìtX »#
Ö Zb§

)gzZæY+Z{zXì~gz¢cä`ÃÏ0
+
i ~ŠÅ‰
Ü ¤{zKZäkZÐzzkZXƒŠ
HJZ
kZXì ~}ç„Šz eZgzZì t ‚ÆkZ J¥
/» „nV˜ ì ˆ V~ª
q W,í!
GL!Z b§
áZz ä™±ÃV¤ggzZ~^Åg°Z0ÆÏ0
+
i äkZìtX »0ï
ˆÆäÅŠOZtXì @*
ľ M'
,
„Ð}oòsZÝZgŠì c*
ŠÅŠOZ CZÐ6,

GG
$
4
¨
Å#
Ö Z ~g7 Ð Tuøo¢{z Zƒt³»kZ?ì Yƒùï» èE
LG 6,}oòsZ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

78

gzZ·_}gø¸ÔM
h™ø
á 6,
gîãZzëÅT~gFÝZìtX Š
Hƒ»ì ¹~hiÇÎ

òsZX »#
Ö Z ǃßÇ!*
ItXì]gz¢Å `´ÆÏZgzZ’ e**
ƒqçñ»„zg¨

gzZßuu
Z Ôì u‡„yZZ »yZ ZƒtÈ »kZèYÔì **
™—»kZ6,
}o

kZ ,q ëZ &~ kZpì Šñg0
+ZÆy›C
Ù {oòsZXì ]!*
u**
ç„ ¹

kZnkZìŠ
H^I¸g»kZÐ~i‚yâ‡ñ;xÂgzZÐg°ZÆÏ0
+
i:ˆ^gÐ
òbzg ÅkZ ÂñYƒ Z]
.Ðg°Z LZZ
# {owëq
-ZèYÔˆƒ¾]§‹¸Å

ì*
@Yƒ»g¦»]ÑqƈÆÏ0
+
iXì *
@Y{gb§Å3Š Y¯yY"q
-ZtgzZì CY
@*
geÐ[Z±ÆvZÂ: {zX@*
Ñ7~gÑÃ#
Ö ªÄ-~]5çgzZwqZÆÏ0
+
i{znkZ
7Ñ»kZw”»¼
A b§ÏZXì Lgsp »3:gzZì Cƒ(F,
ż
A ÐZ:ì

7ÃæðÃ~ ]äEZŠ Å0ÐZX‚
rgzig M {z Ås
# Zg àZzYÐ kZ:gzZ Lg

eð‚gÅ r⊠ã¨
KZ}g!*
ÆT:gzZì ‹äy»Ë: Ôì ¬Š äçM Ë:ÃTÔC M

nÏZXìÑZ(,
Ѓ
 »Vâ› @*
ƒ7Z·»ÞZñŸgt ‚ÆkZ:gzZì

@*
ƒZaÐ}okZ¸gb!*
»]pZòsZÐwÅ#
Ö ZyxgŠÆVâ›äkZ

yZÔ‰ƒ„~Vo)gzZVQÔV-gŠZ',
ÔVXÔV2c*
gZy›b§kZXc*
ŠÅì
tÅ}oòsZÐV~fÆyZXZ]
.Ð}uzŠq
-Zì ˆƒÅŠZ
Û ZZwÅ

Šp‹Z&
+J
-V˜Xì ˆ{g™03Š Y¯yY" q
-Z {zn kZˆƒlñZ
Û ,qVÐ
ÑZ!Z Ñ î0*Юx
á zðy›q
-ZC
Ù gzZìŠñg0
+ZÆŠ
Û ›q
-Zq
-ZtÔì ]!*
Å}oòsZ
X wÎgÆvZÅzmvZ -·gzZ7îWÈZ ðà ZÎÆvZ ªì k7,gz¢vZ wΰZ·vZZ
]!*
.ÆkZ:ÔìCƒZa•
_
wq
-ZÌ~w!*
ËÆŸÆkZÂ:ÐÝkZÌŠz!*
nZ

äƒk
,
+wZziÐZqt:gzZì CJ(,
5
Ð M ÌõZq
-Z~Ï0
+
iÐZqt:ì ‚
rŠ W,
Z ðÃ6, 

Ð}okZÉì c*
Å7{oäVâ›M
hÈën ÏZXì „guzgÐ

XìŠ
HJZŠOZ»kZÐ6,
kZÔìCƒæ M',
q

ÆyZ ǃt È »kZ Ôì Za
Ð ª
q àâ ÅyZX »Vâ›ì „Zeuu
Z It
ŠZ
Û ZÂ:Ъ
zŠXì ßÇ!*
]!*
tÔÇñYƒY§Z»#
Ö ZЪ
zŠgzZì "
$¾zzÅwZzi
Šã
CãqzgY§Z9Xì @*
ƒÐ(~„»·gZ)~—Å„Y §ZèYÔ»#
Ö Z„:gzZì@*
ƒY §Z»

79

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

,
k
/**
¦
wZzi V;zìg 7g°Z V˜ ÔǃŠz »Y §Zz ǃŠz »g°Z V˜Xì ~— ~„6,
Ðgîm{ì$
Ë ™Ýq~Ï0
+
i{zìª
zŠ+F,
x{zg°ZÆx¸ÌËb§kZXì

~uzŠ±q
-Zìj+F,
x
{zª
zŠtÂ~,a
Åg°ZnZgzZì*Šx¸¤
/ZX x¸5ðÃ

{g!*
zŠÐZ „¢{zì enÆkQÔñYƒ»ª
zŠ ~Šâ Åx¸Ë¤
/ZXì $
Ë }ŠÃ±
gzZ ñYƒùŸª
zŠ ~„ÅkZ¤
/Zë@*
Xì B
bg™ Xê
zŠ ~„KZ {zZ
# á™Ýq

ñY^ßs§Å"
$¾{zgzZ ÏñYƒ »¢¹ ª
zŠt Âa ª
zŠ ~Šâ sÜk0*
Æx¸
xsZ6,
Vâ›xÓ ñY c*
Š™ ¦~„
 c*
gq
-ZÃb‚zzùZgfxÓÆ#
Ö ZkZ¤
/ZXÏ

Xìgz¢q
-ZÐ~Vñ¸+F,

zŠ Â7+F,
÷Z#
Ö Ztì|tÂìêŠgZŒ
Û n
Û


) ZgiÉ ñY c*
J(,î
) Zgi Å kZt sÜ: c ±ŸZ ~ ]c*
ŠOZ {z´Æ kZ

**
YÅ Za(F,
ckZÔìgÝqx£Vc*
úÃÅ~kZñY~Š ¹F,
b§kZÃÅ

ËgzZÆ„ñZÎ(F,
tX}™Zaq
-’cägJ‡Ãª
qàâKZg0
+ZÆ#
Ö Z ’ e

0ÆÏ0
+
iÐ Tì {o(Rational)wëq
-Z„+F,
xX$
Ë YÅ7Za Ðq

ÆyZì »ŠOZ6,g°Znçªì [É 7~ŠOZXn kZX Dƒæ M',g°Z

XVĊ
3Ð}o

g°Z ZƒtÈ »kZèYÔì » (Science)bò]gzZ½Xì Ò¹ÌaÎt

E»qËgzZì Cƒ(F,
Ðg°Zìt|²Xì Cƒ(F,
Ðb‚É 7

b‚gzZg°ZXì@*
ƒiZ0
+ZW,
Zg°Z~AçÆŠzx°zŠzc*
wÝgzZ¹F,
Ù Ô(Sciences)D
C
E
G
Y ųp°ÅyZ @* 
ëÃÃî0,©$Ð mÆVñ»gzZ Vzqg°Zìt t
Û~
E
©$0ÆVzqŠp‹Z&
D~C
Ù »kZ @* 
ëÃÃî0,G
+
tì m»b‚J
-V˜Xn
E
J
"
45
ögG
‚Æ x¸ËXb‚: g°Z {z ì C™³cg » Ï0
+
iq Xn ƒ Ýq
ì$
Ë ™Ýq{g!*
zŠÃ]ZŠXZgzZ]ÃÏZySx¸{zÂNYƒÌùŸ¤
/Z]ZŠXZgzZ]ÃÏZ

}Šhg„i§»WÎCZ{z¤
/Zë@*
XƒH:uF,
i§»WÎgzZg°ZLZäx¸kZªÆ

GäkZ ]ÃÏZgzZ]ZŠXZxÓ{zgzZÏñYƒ{0
+?ÐQ{zÂ}Š hgg°ZLZª
Vzhz™2
Ì ÅXìŠZ®Mq
-Z ÅŠZ
Û ZCc*
½gzZ¥k0*
Æ0#
Ö Zp¤
/ZX Ç}ŠÅ

g°Zk0*
ÆkZèYì {0
+?X~A çÆ]ZŠXZgzZ]ÃÏZ#
Ö ZtÌQ σ~

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

80


Yás§Ås@xgzZÙðÉgs§Åw”ÆÑq
-ZÃb‚gzZ½kZ 7

Ð o ÌË7ZXìg™‘i5 (C
Ù ~*Š +]
.ñz >{z´ÆkZXÃ

Vƒ:g°
Z J
-Z
# ǃ7iXÐqËÅ b§kZc*
äÑÃyZ1Ôì YY3gxi5™Ñ
Xì„»g°X
Z tb§kZ

 c*

ggzZÏ0
+
i2Z¸ ǃtÈ»kZXì »2Z¸gzZ ~i ‚yâ ‡Xì 79It
isÜ»b)ÆÏ0
+
iÅ{%izg ÂwßZgzZ2Z¸èYÔ79µZß Z ° ÔŠ ã

X Dľ M',
ÐÃ `
! 0ÆÏ0
+
i

X »0è#
Ö ZXìÐwÅ0è#
Ö ZªÐwÅ#
Ö ZX »Vâ›t³
iÐ ä™— Äpz ½§£ c*
Ð äƒo¢ª
q ~ŠOZÔÐ ä™ Za {oòsZ

»kZÉ ÔǃiÐä¯g2Šz2Z¸6ÆkZ c*
ä™ b&Z~~i‚yâ‡t: ǃ7
Æ|kZì **
™ Za¢zyZZ¬tXì ~ähÐ}oÃg2Šz2Z¸Âi
G
E
345k!Ð<
ÌgzZVƒ ûE
L z[ÂÔVƒiÃ%6,
<Ñx©Zzg°ZgzZƒŠñ~#
Ö Z._
~xÂzg°Znç~pÖZ}uzŠXñY**
â6,
gîÆ?Š¦ÑÐZƒ„0

KÐ<
L z[Â

Xi³gzZÇÇÇ!*
ìtXVƒDƒæ M',
ÐY ZJòsZì»ä™ZaŠOZ

tÐV˜Ç}7,
**
Y:Zz6,
RgzZx£ÏZ…ÂÔì]!*
Åä™iÃZkZJ
-V˜[Z

7e`´ðÃgzZ{z´ÆkZÔnƒ6,
R~Šã
CÌb&ZÅtkZ @*
ì ðƒ]¬zÑÅ

„ òsZ J
-ÌZ {o» yZ Xì „ y›Ì`M y›Šz!*
Æ wq‹gß{ŠñXì

=Ñèx©ZXå~gzŠÆÅzmvZ-vZwÎg{z 6ì„<
L z[Â ÂxsZÌ[ZXì
4G
5k!g!*
3E
« „z Ì[Z
» ä™o^ZÜÑèx©ZX~gzŠ Ï„gzZ ~ñZ ª¸ ‰ G ûE
E
G
ÆyZ yxgŠÆVâ›X¸ ‰ ñŠ K
M F,
î>X§¢wßZ Z
#‰
Ü z kZ 6ì „z Ìi§
}oòsZìtZƒÉ Xì ðM ~pðÃ~xsZ „ **
gzZ ð M 7¶ðÃ~¢6,xsZ

„Šz»„
 c*
ggzZ#
Ö Z~ËÆkZXìŠ
HJZŠOZ»yZÐ6,
VßßZgzZg°Zñƒ†Ð 
J
-VŒÐ½6,
5ZgƄn#
Ö ZgzZˆáJ
-8{Æ„
 c*
gÐZ]!*
tX Š
Hƒgz$

V˜ÇA6,
(ÏZ ÌinkZX Š
HƒhÑ{ç„ÊzÆkZgzZ ˆV6,
ñ¥
/
ÆwZzi{z
^a{ztX**
™wbŠOZ6,
2Z¸zg°Zñƒ†ÐY ZJòsZª¶ðƒ]¬zÑÅtÐ

81

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

Ä
 c*
ggzZƒY §Z»#
Ö 
Z ìtÑ»iXc*
Š™Š!*
',
ã½Ã#
Ö ZgzZH »Ã„
 c*
gäT¶

c*
àÃ]úŠ ÅxsZ~*Š ~g‚gzZñ M~¿{g!*
zŠ Ï0
+
iT §òsZ @*
ñYHì‡{g!*

G
$ 6,
4¨G
ï» èE
LG
äƒsgzZ9ÆqËŠOZìI»VÍß¼Xa
ÅZgzZnçÝZìtXñY
%gzZì @*
MÆ]oË%¢~Vâ¨
KZb§kZì @*
ƒZaÐ]!*
.¢gzZì @*
_

GG
$
4
¨
ï» èE
LGÉ *
@YH7ÝqÐyc*
]oËŠOZnkZXì *
@YƒÌ»Æ]oË
|»kZgzZì 79]!*
tXì *
@YÌJQ C·ZgzZì @*M C·Zì@*
ƒÝqÆ™Za

ÆkZªì @*
ƒZaŠOZТ6,äƒCgzZ 9ÆqËì 9tXì 7mðÃÐ

äƒ 9gzZ CÆqì @*
ƒ Za 6,Šã
CÅ]ot ë@*
XÐ äƒ ._Æ|gzZ ~¡
9gzZ C»A çÐ ?Š [ªƒ Za
Ð ]!*
.ì YƒÌ[]otXì @*
_
ƒì‡Ð

»kZÆ]o[Ë%{zc*
Ô}™kCÃäƒFgzZ9ÆkZ~ªZz¿ðÃgzZƒ"
$U*
**
ƒ
*
@Yƒ ZaŠOZgzZì *
@YƒÝq ¢Ð ä™ (Zg!*
g!*
ë@*
Ôì Y™kC**
ƒ CgzZ 9
„6,
gîC!*
.c*
_
6,
gî~gÅgzZ[tÉì *
@YJQ C·Z:gzZì @*
M C·ZÂ:ŠOZb§kZXì

ÏSÇ!*
Ô6,
äƒ"
$U*
g!*
g!*
Æqªì@*
MÐäƒ"
$U*
._Æ|gzZ~¡g!*
g!*
Æ
g» !
i§ ÏZXì *
@Y ƒ Ì »Ð äƒ "
$U*^Ñ c*
ß g!*
g!*
Æ „ŠOZ {z b§

ŠOZ ZƒtÈ »kZXì @*
ƒ Ìw²âÐ ÏZgzZì @*
ƒ Za ¢Ð (Mechanism)

6,gî[(ZXì ~gz¢ **
ƒ"
$U*
CgzZ 9»A çÐ bÑŠ ãzg0
+Z LZ¬ Ð äƒ Za
Æ—Ðgîm{b§TÇ!*
Xì @*
ƒÐäƒ"
$U*
CgzZ 9»kZ=gfÆ]!*
.gzZ
_
Â**
ƒbz껊OZ~wjâÆyZZÐgîm{ b§ÏZì Â**
ƒZa ŠOZ~wjâ

òsZ ~ ä™iÃb)Æ äâih
+]
.cgñ!f‰
Ü z kZ åwjâ » yZZ Z
# Xì

~wjâkZÆ— cVÍßyZ` M b§ÏZXåÂ**
™bzêÊOZ6,
A &Å<Ñ
¢

òsZ 0ÆÏ0
+
i ª7y‚ M **
™wbŠOZ6,+
MziñÅxsZÔ ìg™x» cxsZ
©$E
Xì{oòsZÝ
Z èÐï¢6,
Ãî0,G
}uzŠgzZVâ›%Æ]oC!*
.gzZ[c äƒCgzZ 9Æ]â©ZòsZgzZg°ZòsZ
_

àbÅŠOZgzZY §ZÆ#
Ö ZÔxªÆ„
 c*
gnkZXYYH7ZaŠOZ~V~fÆVÍß
]‚ˆZgzZg°ZòsZÐmÆiÆb){ŠñgzZgzZ]uZzÆ{%izgxŠªs§Å

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

82


CÆkZÐTǃ½]oC!*
.gzZ [ÐkZX’ e**
_
ƒÏ?ÅäƒVziñgzZ 9Æ

]uZzy
Z ìm»kZJ
-V˜XǃwbŠOZ~ËÆkZgzZǃZa¢6,
äƒ9gzZ

=gfÆg°ZòsZÔǃжŠ]úŠÅxsZÐj§Ï(x»tÔσùÏ?ÅkZÐ
b!*
ÆVÍßÔì |q
-Zg0
+ZÆkZÔÇñ0*
ƒtÐ ä™x»cxªÆ„
 c*
gòsZ

±6,
Šã
CÏZ]©b!*
c*
Vƒ}a
Ðb)ÆÏ0
+
ig°ZÆyZÔσ¸ ÌŠã
CÅm
ÏZgzZ ä™x¬Ãg°Z òsZ6,äe }(,x» »xªÆÄÜòsZ~ pÖZ}uzŠXVƒ
X ǃÐä™4z]
.Ï(6,
5Zg

: M Âc*
6,#
Ö ÓkZÔì CY Å#
Ö Ó=gfÆgZMZ {Šñ6,VÍßèYì @*
ƒ n kZ (Z

ÆV-àLZ Vx
Z tX 7
¢ ÐZÐ Vx
Z }uzŠ Ët c* 
DYƒ*‡vß„Æ
=gfÆg°Z³™Ägt ‚Ã]uZz ³ÔD™i=gfÆ2Z¸zg°Z³Ãb)
gzZ]uZzt b§kZXDƒi³Æb)³ªXì *
@Y c* 
Ã]5çÆVÍß

Ìò}Æ yZgzZ Dƒ ~gÅgzZ ãZz ÌiÆ yZgzZ Dƒ ~gÅgzZ ãZz b)

Æ„
 c*
gòsZÆ™{nÃxÂkZ vß{zX Dƒ ~gÅ~ ãçÆDÆ]ZŠ¢
zÂÃxZús§ÅVçZy

Åi‰ G7=gfÆyQ{zì~gz¢cyZÔV
á Ãcxª
ìg™iÃb)ÆyZtÐX,™"
$U*
**
ƒß»2Z¸zg°ZyZt‚ÆxZú{zªNÑŠ

òsZªì e„=gfÆ2Z¸mºgzZg°Zmºi»b)yZì **
CÌtÃyZX
E
Å#
Ö Ób§kZX’ e **
ƒtéE
5‹$ Z6,b){Šñ»2Z¸yZgzZÔ=gfÆ2Z¸¦ÑgzZg°Z

yZgzZDYƒg66,
WÎxZúÐkZÔDM~™ãçÆkZgzZì *
@YŒÃ|

Xì]!*
Åä™"
$U*
ßÃ2Z¸zg°ZyZJ
-V˜X ”äƒhZzÐkZ]!*

_
VÍßÐyZì 79**
Cb§kZ~}g!*
ÆyZÔìg™ib)ÆxZút=gfÆ

yZX 2Z¸zg°Z:Z
Û »t’ e **
ƒs
# Ÿz b§hZ Å]!*
kZÉ yvc*
ǃ {Z
+ÃÃ

yZc*
ì7{Z
+ÃðÃÐä™g(ZÃ2Z¸zg°Zy
Z ì79gÖZ» b§kZ~}g!*
Æ
:Z
Û »gzZ òsZ)t’ e **
CtgzZ ’ e **
ƒ6,Šã
CkZ **
ƒß »yZÉ Ôì @*
ƒ yvÐ

t’ e**
ƒC
Ù ªb§kZ**
ƒß»yZXǃê»]¨¤êŠ
Hc*
Z™=gfÆyZgzZ2Z¸

9»b)yZ b§ÏZX»yvgzZ}Z
+Ã:ì »xsZgzZ¬nçtgzZ: Z
Û »2Z¸zg°Z

83

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x
 

’ e '7ÃyZ~ãçkZÔ2Z¸zg°ZòsZt’ e **
ƒx¥t‰
Ü z D Ci
7ck
,
i+
MziñÅyZÐ p ÒkZÔyvÐ ähg7Z c*
ǃ {Z
+ÃÐ ä™g(ZÃyZ
kZgzZì ¦Ñ¬t’ e**
C~ãçyZ+
MziñÅyZgzZ**
ƒCgzZ9»yZ!
}OÆkZì

yZc*
ƒŠ
HHÐ<
L z[Âo^Z»XÐVßßZyZc*
’ ebŠÐ<
L z[Â?Š¦ÑÅ

X Vƒ~]â¥x¬bÑŠÆXÐ]5çƦѬgzZÐqz
ÛÅ

~¨£Æ kZgzZ!
}Y H"
$U*
ßÃiÆb)=gfÆ VâZxÐ Tìi§{zt

òsZ„
 Zg {Z'
,
ÃiÆb){Šñb§kZÔñYH7i9=gfÆ2Z¸zg°ZòsZ

t ‚ÃTìŠã
C¸sÜ’ e**
Y1b§kZÃY ZJòsZ b§ÏZXñYZhÐYZJ

*ŠX7b§ËgzZ ÇñY¬ŠÐÃ!
`òsZsÜÃyZXÇñY¬ŠÃ2Z¸zg°ZyZ™Äg

c*
Šg»2Z¸zg°ZnkZXì 7n~ŠðÃÅyZÔ: Z
Û » c* 
òsZ Âc* 
2Z¸Ì~ 

ì Y Y ¹ÌtX 7¼ {z´ÆkZÔ¬ c*
xsZ ª’ e **
ƒ6,Šã
CÏZ sÜ **
Y HwJ
E
c*
„ÌËÃën kZX7n~ŠðÃ{z´ÆkZÔ ç«½ÉZgZŠ c*
ì xsÑZgZŠ Âc*
~ *Š ~g7

gzZ ’ e IxZwÐZ Âì xZw{z¤
/ZgzZ ’ e I¬ÐZ Âì: Z
Û » {z¤
/Z~}g!*
Æ yâ ‡

Ì’ e**
ƒs
# ŸzÅkZt ‚ÆVÍßXì¬c*
xZwt’ e**
Yc*
CtÐ?Š¦Ñ

yZZyâ‡c*
„ÌðÃnkZÔì *
@Yƒ`g{ÐxsZ {zì @*
™g(ZÃ2Z¸zg°ZòsZ)

{e Ð +Š Ã „
 c*
g } Ôǃ [‚gZ » ŠZD
+
gZ c*¬t  Vƒ DZ”Ð ¬Æ v!*

ÐZ ǃ>% » {k
HkZ Ì ÔbŠ {P c ]gâZ Å al
c*
gqËc*
(Secularism)**

**
ƒÐwqZm»TƒÐ~]â©ZÆvZyâ‡c*
„{zC
Ù b§ÏZXÏA Zw~cizŠ
Šã
CÅ]â©Zzg°Z b§kZX¢
8nŒ
Û ~ŠÎÐJc*
46,
x ¸!
{o6,
gîÆwVÔÐyZZ

6,
Šã
CÏZ**
ƒ9c*
ß»yZX ’ e**
ƒxZwgzZw'Ô¬ÔxsZKãÅkZgzZ’ e**
ƒY ZJòsZ

XÇñY36,
7QÐVkã4ZgzZÇñY™Y

ªÅ}Ñçì *
@Y HÐ n¾kZt Âì CY ðÑŠzÂs§Åi{ŠñÆb)Z
#

{Z
+Ãt'ƒ7ZaÐkZVÒZy

ÅyZX ñYH¤
/YZÃVçZy
{ŠñÅmb!*
ÆVÍß

ñOÆkZXì 7yvc*
{Z
+
à »VÍß KãÅiYÃVçZy

yZ ªÔ'KÃyv c*
gzZì @*
™EÃV¤gyZ„Ã!
`tÔCƒZaVÒZy

t~ËÆÃ!
`ß0ÆÏ0
+
i

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

84

iÎZ
ÅyZgzZ ’ e **
h Ð Šã
CÅyZÃiÆ b) n ÏZ Dƒæ M',iÆ kZÐ Ï

c*
ǃ {Z
+ÃÐ kZ~ pkZ: ’ e **
™ ãZz ~ VsÆ tÅŠã
CÅy ZÃVñ{

yS itX ä
3t Ð TñY Zh Ð }okZÃiì k
,
/*
¦
*t b§kZ X yv

zg°Z: Z
Û »ÃyZ~p ÖZ}uzŠX ñƒæ M',Ð}oßtNY G ½~ Vs
ìòiÑtnkZX7c*
ì @*
ƒ{Z
+ÃÐy
Z ÐkZÃsñYH ½ÐwÅ2Z¸
E
4GÓG
58F
-E 
ñY¬Š7QÐÃkZgzZñYH ÷ 6,
Šã
CkZÃV¤gz*Zzgb!*{ŠñÆVÍß

»ä™ ½ÃyZèYÔ’ e**
ƒiÃ%6,
Šã
CÏZà ½gzZì‡6,
Šã
CÅ2Z¸zg°Z: Z
Û » ºgt

:Z
Û »Ã2Z¸zg°Z {ŠñgzZì Ü$
+ÐzzÅäƒ{ÑçòsZ)Ã}Ñç{ŠñkZÑ
ÆVÍßgzZnYHì‡{ÑçòsZ@*
ì **
™nkZtXì **
SÐzzÅäƒ2Z¸zg°Z

mÆÏ0
+
i {ŠñÑZgøb§kZX Ã~g‚z~gY2Z¸zg°ZòsZ~]©{Šñ
y›{zìeñYRe ._ÆxsZ Ï0
+
i!
i§»VÍß @*
ì **
™ ZaÃ!
`òsZÐ

òsZÃ}oòsZ sÜtX Y Y H7Ýq™ C }Z
+Ãz yvÑtX›) c*

XìYYHÝq™ ¯KãÅwqZLZÃxZwzw'gzZ™ ¯Šã
CØ{ÅÏ0
+
i

L z [ÂÆx©Zzg°Z òsZ ¨ Ôì » àb ÅŠOZ6,x©Zzg°Z òsZXn kZ
<
4G
5k!Ð
3E
nçVŒXƒ ˆÅÝq ðÉg6,gîÆ ?ŠÐ <
L z [Â nÆ yZ c*
Vƒ ûE

ú6,*Zzg {Šñ‰
Ü zkZXì 7» àbÅŠOZ6,
x©Zzg°ZòsZ6,Šã
CÅyvc*
}Z

E
4&VÒZy
-G
»Ã!
`kZ îE
@G

vŠgzZ d
$
Û »Tì ]gz¢ÅäVZxŠ„
 Zg {Z',c ä™
zg°ZyZ ªì ~gz¢úsÜÆV¤g {Šñn kZX‘
WºgÆ}ÑçÐ T

yZX D™iÃb)ÆyZgzZDÃ]5çÆVÍßVZxÐXúsÜÆ2Z¸

¨Ð 2Z¸zg°Z òsZ6,yZgzZ2Z¸zg°Z: Z
Û »t’ e **
™úÐ wkZ6,
Æ 2Z¸zg°Z yZXì 73Zg ðÃgzZ {z´Æ kZ ’ e **
™ú„Æ 2Z¸zg°Z òsZ
C!*
.gzZ6fg0
_
+ZÆrâŠz wŠÐ Tσ ðZg Mc~„tXσ ðZg McJq
-ZyxgŠ

Ð ® ÅTσgZŠ%Ýzg +Z Å ðCÐ yZgzZ ÏìN Ã+ZÐ TσgZƒ

ZaÐzzÅÃ`kZVÒZy

tì **
Ct…ÔÏNYƒVc*
úVÒZy

Å]!*
.zg°Z {Šñ
_

kCVx{z d
$
Û ÆÃ`: Z
Û »yZgzZZ
+: Z
Û »y›~ ðZgMc~„+ZX ðƒ

85

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

tXÐN0*
™kCÃ~F,
,
'
gzZ ðCÅÃ`òsZgzZ !Zy
ÅÃ`LZ ÌgñgzZÐ,™

kCŠp vß V×YZ Å #
Ö ÓòsZ gzZ VÒZy
Å gZMZ {Šñˆ Æ äƒ ãZz ]!*

Ï?Åäƒ CgzZ 9Æx©Zzg°Z òsZÐ ]Ñq {ŠñgzZ]uZzÆ{%izgXÐ,™

g°ZòsZË~«£Æ2Z¸zg°ZxÓŠñ~*ŠÐ¢kZX ǃ¢¢6,
yQgzZσ
gzZÐNY½ÐŠOZ6,
kZ‚fgzZ¨YƒZa¢t~VÍßx¬Z
# X ǃZaŠOZ6,
x©Zz

Ä
 c*
gq
-Z {zgzZ ǃY §Z »#
Ö ZƵz—Ë%A
$σg»)¬ñZgÐ ~gZËx¬kZ

ä™uÃgzZ& }ŠèYXNM ›z»g„X~5ZgnZìeσ[x»~ä™ì‡
™{nÃ#
Ö ÓyZÄ$
+
Ù gzZ„ßC
C
Ù gzZDYá™ ·Ã]¸Ï(o¢Ðo¢g°ZáZz

CgzZ9Æx©Zzg°ZòsZ=gfÆ]uZzgzZb)Ô]ÑqÐTi§{zìtX ïŠ

;~VÍß{Šc*
iÐ{Šc*
iÃ2Z¸zg°ZòsZgzZ™ ¯Šã
CÄ
 (òsZX σÏ?Åäƒ

σ bŠÐ j§Ï(]úŠ ÅxsZ …~ p ÖZ}uzŠXσ ã™4z]
.Ï( …™

îÅä™gzŠÐ„
 (ÃVâ›=gfÆVšZ›LZäVz
Û »Bë³»kZX

bzgÅkZgzZ `Z'
× ÆxsZ„
 (ñY3ggzŠÐ„
 (ÃVâ›™Èt @*
ì ¿g `

ÌÃiZgÆk
B kZ ˆ~CÐ s§ÅV2c*
ggñsÜÆVr’òsZëXì sÜÆ
Ï,™ì‡Ã„
 c*
g È) {z ¸ sÜX ìg±=gfÆVšZ LZ {z B 
ìzz¸XÏNÑ:ZzÃy
á ÅxsZ ÏVƒgz Mú6,
gñ¸ÔǃY §Z»#
Ö ZÐXgzZ

ìg™gzŠ Ð „
 (ÃVâ›{zgzZì ¿gC k
B sÜÆ Vr’òsZ yZ ä gñ

7ì‡ÄÜòsZÔYƒ7Y §Z»#
Ö ZòsZÔYƒ7wbŠOZ»#
Ö ZJ
-‰
Ü zkZX
X,™:4z]
.Ï(6,
Šã
CÅxsZëJ
-Z
#$
Ë M7~Šz{g!*
zŠ„
 c*
gòsZgzZ$
Ë ƒ

VziñÆyZgzZäƒCgzZ9Æ2Z¸zg°ZòsZ~kZÂì**
XЄnÃ#
Ö Z¤
/ZnkZ

äƒCgzZ9ÆkZ=gfÆ]uZz ǃb§kZtX u7,
**
™ZaŠOZÐmÆäƒ+F,

]úŠ òsZÐ j§Ï(t ~p ÖZ}uzŠXǃ Za ¢ å~ËÆTƒ Ï?Å

gzZ ä™4z]
.cÑkZ ÔÐ ä™x¬6,äe }(,Ãg°Z òsZ ª ǃ „Ð ¶Š

Ö Zq
#
-ZäÅzmvZ-vZwÎg™^6,
Tì3Zg{ztXǃÐì‡{g!*
zŠÃÄÜòsZ
ËÿËì ðCkCè.
Þ ‡q
-Zt{z´Æ|kZXÅ쇄
 c*
gòsZq
-ZgzZÅg»

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

86

À

Ð Tì ¦ÑêL 7q
-Zt Ôì C™áZgs§Å 5Zg kZ~«£Æ5Zg}uzŠ Ì

**
™[AZÐ V2ZgxÓ}uzŠgzZ’ e **
Y µÃyZ6,5Zg ÏZÔ’ e **
YiÃVâ›
kZXì »ÃyZ6,Tì 3Zg¸sÜcVâ›ì À
_t³ÐVÂ!*
xÓyZX ’ e

ä™ì‡Ã„
 c*
gòsZ¬Ðä™x» u
Z zŠ ÌðÃ{zìtn
Û ª»Vâ›`M b§

t„=gfÆ[zZ Ï(gzZ6fX x» »ä™ì‡{g!*
zŠÃÄÜòsZ ª,™4z]
.c

X ÏVƒ{n‘ÓyZÄ$
+
gzZǃØ{»g°Z‡ÃÐTǃx»
Å
¬6,
{C
Ù ÆkQZ
# ǃW,
Z H »g°ZòsZyS ~xsZ êL ¬:ì @*
ƒZa wZÎq
-ZÐkZ

yZgzZ]©b!*
ÆV”~*Š òsZgzZìg^2Z¸:Z
Û »6,R~ŠZÐZ ?ì Zƒc*
Y

:Z
Û »6,
]‚ˆZgzZy;fZÆVâ›X 쇄6,
Šã
CÅ2Z¸: Z
Û »]©ÆV-àÆ
( xÓÆÏ0
yMŒ
Û Ôì Ç**
¬6,Vz ð0Ò<XF
+
i² ǃÝq HÐg°ZòsZXñƒñYg°Z

[Z »wZÎkZXì 7Šz}»xsZ {z´ÆŠZ®¾q
-Z ÅVâ›gzZVzKÔV¶Æ
fÓÆ]!*
.zg°ZãzÛ,gZ-ŠtÔìLgg0
_
+ZÆVzgZ-ŠKñzŠ{ÑçÌ‚ðû *Šìt
Ô]Ñ»ªÔìgZ-Š Å}o~Šã
Cì ~C
Ù !*
gZ-Š «X C™ëZ
Û DÃ}ÑçkZÐ

gzZ?ǃHˆÆkZgzZì H¬ÐÏ0
+
i ~EŠkZ„!q
-ZÐmÆ]§gzZy¨
KZ
ÅVñÂyZgZ-Š ~uzŠXì mHЈÆÏ0
+
i ~EŠgzZ¬Ð Ï0
+
i ~EŠ » Ï0
+
ikZ
}ÑçkZ¿ðä
/ZX ïŠ Ï0
+
ixÂq
-ZÃyZgzZ_0
+!*
~ºgq
-ZÃVÍßì

g-Z Š ãzÛ¬ÃkZÂì LeÜ$
+
„Ða
ÐZgzZì Le**
™sp=gfÆVÍß„ÆkZÃ

Šã
CÅç6,
gZ-Š ãzg0
+Zë@*
XǃZa
Ðç6,
gZ-Š ãzg0
+ZgZztgzZǃ**
™gZzÐ}o66,

yxgŠÆg°Z *ŠgzZh
+]
.ÐgZz kZXå Š
HHú6,gZ-Š ãzÛÐ XÐVƒg°Z „z Ì

gZ-Š~C
Ù !*
XÏìg~gYJ
-äƒxâÆgZ-ŠãzÛðZgMcÏ(tX ǃqzÑxŠ£6fq
-Z

XÇñYƒ0*
,[zZ C!*
'
.gzZ6f b§kZgzZ Ïñ0*
_
7$ÌgZ-Š ãzg0
+ZˆÆä¤
/
Æ
tXÐNYw$
+̺g ¹!*
gzZ#
Ö ÓgzZ ¨Yƒsp {ÑçZg7ªÇƒ[zZÏ(t:

Æ ¶ægzZ ¶Å~}ÑçÆU
" ä ÅzmvZ -vZ wÎg ì ÒÃÅ b§ÏZæ
]¸~ŠâgzZ~„c%$
+
Ã}Ñç,ZXÅÝq!x»~ekZäVrQ~}Ñç

g-Z Š „q
-ZsÜÅkZÔì wZÎ »}ÑçÆ´˜òsZ ` M J
-V˜Xì C7,]gz¢Å

87

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

É ÔñY Hxâ„ ÃgZ-Š ~g7 Ð ç ~„ì 7~gz¢tXì gZ-Š ãzg0
+Z ì

tÂì 7ÝqD»gZ-Š ãzÛÐZ¤
/ZX ǃ°»„cZgÎsÜ~kZcä™ÝqgZMZ

gzZì »äZ¤
/
ÃgZ-Š ~C
Ù !*
XÝZèYÔÏñYƒizŠ}iÐÆ}Š !zZq
-Z „Ðg0
+Z

*
*™x»~}ÑçòsZë@*
Xì 7e%GxâÃgZ-Š ãzÛkZ **
ƒ4ZŠ~}Ñç
g»gŠ gZz „6,gZ-Š ãzg0
+Z sÜ~ ÏŠñ) ÅgZ-Š ãzÛèYì y‚ M ×n }gø

ãzg0
+Z6,
XñYHú6,
2Z¸zg°Zy
Z ì 7]gz¢ÅqËgzZ{z´ÆkZnÏZXì
G!OZŠp‹Z&
'Â6,
yZÔ{o» ï
+ 
ñYÅs
# ŸzÅ]â©Zzg°ZòsZgzZìì‡gZ-Š

x» ZgøXÇñYƒy‚ M **
¯{g!*
zŠÃ}ÑçgzZ**
™]¬zÑA
$Ôì **
™wbŠOZ»#
Ö Z{g!*

òsZ ~ Vâ›Æ}ÑçòsZ)É ì 7**
;Ãg°Z òsZ ~}Ñç: Z
Û»

ÂtÉì 7»äZ™tÐxsZgzZ¶Š]úŠÃgñX~p ÖZ}uzŠXì**
™x¬g°Z

gzZä;Ãg°ZòsZ컶Š]úŠÅä™x»cxsZgzZ¶ŠB‚»xsZÃVâ›

:Z
Û »gzZìx»&³¸sÜpÔì x»ÂzJtp¤
/ZXì»ä™4z]
.~5ZgkZ

Xìy‚M¹ÌQt~¨£Æä™x»~}Ñç

Æ#
Ö ZgzZxªÆ„
 c*
gòsZÌb§Ë…gñÔŠ}gø’ e**
ƒx¥…të@*
FgzZ 9Æ2Z¸zg°ZòsZëÐ,Š 7]iYZ…{zXÐ,Š ä™7x»cY §Z

›z»g nÆ kZ {zX,™ Za ŠOZ~ VÍßÐ mÆ äƒ +F,
VziñÆ yQgzZ äƒ

zg°ZòsZ {zXÐ,™ÒÃÅ1zgÐx»kZÐùZgfgzZVh§ZgzZÐ,™~9
GL!ZÐ2Z¸
Ä
 c*
gÅyQäVrQJ
-Z
# nƒ7[x»~ä™ »ŠOZ »0ï
GLi½]IÃVâ›Æ™{nÄ
ï
 c*
g òsZ äVrQX c*
Š 7!*
Š b§~g7 ÐZgzZ c*
Š™7{n
kZvßtH[ZX ˆV6,
ä;ŠÆ„n{zJ
-VŒÔc*
ŠwZe6,
5Zgƪ
fÃkZgzZ ~Š lÃ
ì‡ÄÜòsZ {zV˜ ñM :Zz6,x£ñƒ ñÅLZ0è#
Ö ZÐ,Š ]iYZ Å
ÅxsZJ
-VÍßÆ*ŠÃ~gZŠ)f Ū
‚g KZ {z@*
ñY M Ò _6,ÆxsZ {zgzZ}™

Ck
B sÜÆkZtÉÐ,Š 7]iYZ Å]!*
kZ ¦
/
Ù vßtXn™ ZŠZ™ àÃ]úŠ
C

gzZV7ŠxsZyZ§{ÅÑkZÔÇ} 7,
**
™„™ YsÜÆè%ÅyQx»tnkZÔÐ,Š

*
*™gZËÃxZúgzZ σ *
*™g»)¬ñZg nnZgzZ σ **
™4z]
.JsÜÆVšZÆyZ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

88

GG
Î
¢OŠnkZX Ï}Š UÐ5ZgÆxsZÃgñyZ~gZËtÅVâ›ÔÇiƒ
-Vâ›Ãg°Z ï
J
G
ÅòŠ"
$U*
kZ ïG¢OŠÉn M~Šz„
 c*
ggzZnƒY §Z»#
Ö ZÐTì 7~äà
Xì[£c4z]
.sÜÆoozgñ~ä;Ãg°ZòsZìŶ
m$E
g
Û Ôm,
ôZÐgîm{`NŠÃ#
Ö ÓòsZgzZ„
 c*
gòsZ ´ ˜
Û»
tÔÏzggzZ ö Z

òsZ7QgzZ` ÛÃ]¸Å}oòsZ~#
Ö ZòsZtèYÐ,±gz¢Ð ë

ƒqzÑŠ˜§{Å VÅkZgzZDÆxsZÐTì {iZ0
+Z!l»‰
Ü ¤ÅkZgzZ„
 c*
g
gzZ ]¸Åg°Z òsZ {zgzZ `NŠÃw: ZZ
+‡Å„
 c*
g òsZ J
-V-œF{zX¨Y

òsZ{zgzZìꊙ{Šisp7Q„™fsÜ»xsZnkZX`\ {'
× »gZŒÅVâ›

Zc*
g
Û » ` MX D Y ,
$» „Ðg¦Æ Y §ZÆ0è#
Ö ZgzZ xª {g!*
zŠÆ ÄÜ
E
$
m
»#
Ö Z kZZ
# X Bb§hZÉ
Û Ôm,
ôZÐgîm{
Ü ¤ÅxsZ ÏzggzZk%ZÔ ög Z
gzZÇñ0*
™ ½jZo ðà Â:‰
Ü zkQ ÂÏñY M~Šz {g!*
z+c*
gÅyZgzZÇñYƒY §Z

{¦1s§q
-ZÔ~ËÆ¿ÆY»gZ6fgzZ“kZXÇñ0*
-t‚ÆxsZ {oðÃ:
S

¨£»ySèYÔƒe »Wq
-ZsÜx4,
ñ:ZJ·s§~uzŠgzZÔÇñYƒ{nxÂ:ZgZŠtâu
Ü ¤gzZŠã

Cãqzgq
-ZÅXǃÐx©ZáZzä™iÃb)ã¨
KZgzZg°Zo¢ÆxsZ

3Zzń
 c*
gòsZÐwÅo:ZZ
+‡~)**
©@¬k
Z ZƒtÈ»kZXìCƒ
kZXÐ,™¨£g7½»kZB‚Æ]Ð~g7KZ {zn ÏZXÏ}™7{gZÍ
Û »ÌðÃ

X~䙨£Ð ÔŠgzZ ’ e xggâƒÐ VßegzZVziZ0
+Z6 6Ægñ…n

Ü z D™x¬Ãg°Z òsZX’ e **

ƒ#Zz b§hZÐ yZ Ç} 7,**
™ o‚…»])
X ǃxggâƒÐoozgñV7ŠÆxsZÔV7ŠLZ…

tÔÆŠ§~VzgŠÅyZŠz!*
nkZ` ÛäŠ`¯ð`
VâzŠkzggzZ6¤',

~9^z»g~ {Zg Åä™Ýq‰
Ü ¤ÅkZgzZOggz$gzZËÃ*`
 
56,]!*
kZ
ʼn
Ü ¤{g!*
zŠ `¯ð`
 
@*
Ôƒo¢*`
Ð TD™¿#ÅxZŠZ,ZC
Ù {zgzZ ,™

c }oÆ yZgzZ LZÖZgzZM%ZX σ {çn Æ yQ n M : :Zz6,RkZ

b§C
Ù ~ðZg M¨£Ð}oÆkZgzZkzg{znÏZXB{çq
-ZÌÃ2-e
$zÎ

Ã2- e
$zÎJ
-Z
#M
h{g7pô~ànZìtwì»M%ZÔìg^Be Å

89

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

Æäƒ#Š âZB‚ÆkzggzZ*`
X ñYc*
Š™: »Ãx4,
ñgzZñYc*
Š: SÐuÆ*Š 

Z
# ì 5]Ðt Ð *`
gzZ kzgèYÔì ™|(,}#ŠÐ xsZ Å´ ˜!fŠz!*
ÏZXìrcg~VÇZÅ]!*
.gzZg°ZÆyZtgzZìîZzggzZ]g@*
_
]ÐsÜÆxsZ

ZÃ[²äVrZXì 3g ™„~ Vñ¸gzZ V”ZÃxsZ è}iu äVrZ n
G
34$¸Z{z @*
Ï(gzZ6fsÜÆxsZ{zXgË~^ÅVðG
ì3g.
$!*
~V2c*
g

kZäVrZƒ
 tX3gñÖäVrZÃ]ÐsÜÆxsZ²ìgD±Ú6,
R
hZÃVâ›]!*
tXnY»zgÃ3ZzÅ„
 c*
gòsZgzZnƒ:Y §Z»#
Ö Zòs
Z Hn

ëÐ ÏZì :
L »Y •Z ÅwZzi}gø ¸èY ’ e **
ƒ ÌgÖZ eZgzZ ’ e 'b§
ìxzøÐÏ0
+
iòsZåy›`MÐäƒ:ÆÚÏZX ñƒxzøÐÚÜÄÜ
XìÅIcVzÈLZä\¬vZ

~#ŠÐ:÷gzZgEZÔ’ e**
ƒÐzzŬgzZyZZÃ]ÐkZ~gøäÔŠ}gø

mgzZgEZ[ZÔñOÆ#ŠÐgñÅV⛪Š
Hƒsp„XÝZÐkZX c*
Šw$
+
ˆƒ]ÐÅ„
 6,
x¸q
-Z ñOÆ
Û »gzZ›Šã
CÅ]Ð~gøgzZŠ
H0X »#ŠyxgŠÆ

c*
Š™ »Ã?
Ø Zzš
/kZ äVrZÐ j§kZXì CƒÐ±)q
-Z*‡6,o LZÐZ
tìg0*
7™ëÃ|kZgzZ¶ðƒZag0
+Z}gøÐä3“Æy›¨
Ø ÐwyzŠ˜4z]
?
.~gøsÜÆyQ Š
HHnkZtX¶“ÅxsZ=gfƬ

t @*
ñYw$
+
~4z]
.{ŠÎ
Ûq
-ZÔD±cw”Ƽ
A gzZŸgÅvZë~TÔ™
Å
xsZ êL ¬¹!*
Ã\M LZëªX ñY{g™ƒŠzöJ
-]YîZgzZVzC
Ù bcw”Æ~ŠZi M

yZy-Z ªNYá6,(ÏQ :ZzÃ4z]
.KZë’ eÃën kZXB™{eÐ

gzZ}gø4z]
.tÔìCƒyxgŠÆVâ›gzZgñ~4z]
.yxgŠÆ¬gzZxsZX~

~pÖZ}uzŠX gEZgzZ
Û »{zÉ gEZ{zì 7âZsÜ]!*
Ôì yxgŠÆyZ

'Yt Ãën kZXì ¬ »yZzz Å ðZ±Ð yZgzZgñ{zìt UëZÐ ƒ
 »kZ

Ð3Y7të¤
/ZX’ e **
™nçÐkZ „ÐwÅÔŠgzZì yÃÔŠ Zgø’ e
ë ÂÔ Tg {ŠâM6,#Šå sÜ}gø VY {zgzZì HzzÝZ Å#Š yxgŠ}gø

™7Ì`´ »VØi‚yZ ë ígzZÐN0*
7XÐ VØi‚gzZ VÆwÅyQÃ\M LZ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

90

iÎ* 
âê ZëÔƵz—Ë%ÂD0*
™7nçÆÔŠ¨B‚ÆyZë¤
/ZXÐN0

:ìŠ
á gZ»\¬z:4vZXÐg6,
x™z3gê ZgzZ
—]æù÷ ‚öÂø åö滄öíôiôùªÊø 溂öÂø Ü»ÓöÖø áø^_øn»IøÖ] á$ J™
$
4¨GG
5G
Xõ„ÔŠÐZ?:ÔìÔŠZgvy- éSE

E

( 6: e
$ M :§Ã{!
gÎ:Õ ë0çÀF,)

]c*
MtÔ’ e´gnç» b§¾ÐVÍßyS…ì ;g C…Ð]c*
M ãZzKZy M Œ
Û
:ì\¬~g!*
Èâ
Û X„gg¸ZÃ]!*
.gzZ„gwÅÃ=~gøÔ„g™G…
_
Ü»ãôn»ÖøJ áøç»Ïö×»iö ðø^nøÖô滜 Ü»Òöæùø ‚öÂø æø °»æùô ‚öÂø ]æ„öíö³jùôiø Ÿø ]»ç³ßö³Úø% àø³m„ô³Öùø] ^³ãømöùœø ^³mø™
—ÐôùvøÖ] àøÚôù Ü»Óöñø^qø ^Ûøeô ]滆öËøÒø ‚»Îø æø éô.øùçøÛøÖ»^eô

ÂÔƒ†c ð Ÿg ~÷gzZ cŠ˜~{Zg ~÷?¤
/ZÔƒñÑyZZ VÍß}Z 

Z
# ÔßZe b§Å›B‚Æy
Z ƒ ¯:„
 zŠÃVËŠ LZgzZÃV7Š}÷
G&
{gÎ:
( 1:e
$ M : îE
0B-. !

X`™gïZ{z»Tìc*
M hk0*
}gv

E
ë
Õ 0çÀF,)

:ìŠ
á gZÌt»\¬vZ
Ø»ÃøË»mùø àÚø æø àønßôÚô©»ÛöÖ] áôæ».ö à»Úô ðø^nøÖô滜 àøm†ôÊô^ÓøÖ] áø绳ßö³Úô©»³Ûö³Ö] „ô³íô³jùømø Ÿ™
—ðõ±òZø ±Êô äô×Ö] àøÚô ‹
ø n»×øÊø ÔøÖôƒø

}™ (ZgzZN¯:„
 zŠ CZìèIZ™?
Ø ÐyZZèIZ{z’ eÃyZZèIZ
( 28:e
$ M :yZ/w M !
{gÎ:

Õ

E
ë0çÀF,
)

Xì7mðÃÐvZ»kZ

:ìŠ
á gZÌt»\¬vZ
—ð÷]çø‰ø áøçÞöç»ÓöjøÊø ]æ†öËøÒø ^ÛøÒø áø滆öËöÓ»iø ç»Öø ]æ.öùæø™

Xƒ Yƒ'
,
Z'
,
ÆyZÆ™¬Ì?b§ËÔH¬äVrQ‰TeÂ{z

( 8 9: e
$ M :Y ûZ !
{gÎ:

E

Õë0çÀF,)

:ìŠ
á gZ»\¬vZgzZ
ðø^nøÖô滜 àøm†ôÊô^ÓøÖ] áø滄öíôjùømø àøm„ôÖùø] ^÷Ûøn»Öôœ ^÷eø]„øÂø Ü»ãöÖø áùø ªeô àøn»ÏôÊô^ßø³Ûö³Ö] †ô³Iùô eø™

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

91

—àønßôÚô©»ÛöÖ] áôæ.ö à»Úô

 zŠ CZÃgñ™hgÃyZZ ÿL X3Zì [Z±u**

ŠgŠ cyZzŠ}Š¸Ãoo
( 138Ô 139:e
$ M :Y ûZ !
{gÎ:

Õ

E
ë0çÀF,
)

XD¯=ggzZ

:c*
â
Ûh
+'
× ä\¬vZ
Ờ àønßôÚô©»ÛöÖ] áôæ».ö à»Úô ðø^nøÖø滜 àøm†ôÊô^ÓøÖ] ]»æ„öíôjùøiø Ÿø ]çßöÚø% àø³m„ô³Öøù] ^³ãømùöœ^³mø™
—^÷Þ^_ø×»‰ö Ü»Óön»×øÂø äô×Ö ]ç»×öÃør»iø

?HX**
¯ **
=ggzZ„
 zŠ CZÃVz
Û »™hgÃVëñÔƒ ñÑyZZ VÍß}Z
( 144:e
$ M : Y ûZ !
{gÎ:

Õ

XƒTe**
™ëZ
Û uôÜÅvZsÜLZ

E
ë0çÀF,
)

:c*
â
Û Ìtä\¬vZ
àøÚôù ^÷fÃôÖø æø ]÷æˆöâö Ü»Óößønm.ô ]»æ„öíøiøùœ àøm„ôÖøù] ]»æ„öíôjø&iø Ÿø ]ç³ßö³Úø% àø³m„ô³Öùø] ^³ãømöùª?³mø™
—ðø«nøÖô滜ø …ø^Ëùø ÓöÖ]œ æø Ü»Óö×ôf»Îø à»Úô hø^jøÓôÖ] ]»çiöæœö àøm„ôÖùø]

Ã+Š}gväVMÔ¶B[ÂÃX¬ Ð ?Ôƒ ñÑ yZZ VÍß}Z
( 57:e
$ M :>Z
+ÓZ !
{gÎ:

( 101: e
$ M :Y ûZ !
{gÎ:

Xƒ ¯:„
 zŠCZÃVz
Û »gzZ7ZÔì1¯ögzZtZè

Õ

E
ë0çÀF,
)

Õ

E
ë0çÀF,
)

:c*
â
Ûh
+'
× ä\¬vZ
—^÷ßnfôÚùö ]æøù‚öÂø Ü»ÓöÖø ]»çÞö^Òø àøm†ôÊô^ÓøÖ] áùø J™
$
4¨GG
XÔŠA}gv¬I
è Z éSE
5G

:c*
â
Û gzZä\¬vZ
áøæ».ö†ômö æø èøÖø¡–øÖ] áøæ†öjøI»mø hô^jøÓôÖ] àÚùô ^÷fn’ôÞø ]»çiæœö àøm„ôÖùø] oÖøJ†øiø Ü»³Öøœø™
—Ü»Óöñô]‚ø»ªøeô Üø×ø»œø äö×Ö] æø ØønfôŠøÖ] ]»ç×öù–ôiø Ờø 

f
ewñ„Ze{zÔ¶B[ªólpάŠ7ÃVÍßyZä?H

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

92

Xì}Y[pÃV7Š}gvvZXƒ YxÐ5ZgÌ?TegzZ iÎ

( 44Ô45:e
$ M :Y ûZ !
{gÎ:

E

Õë0çÀF,)

ÐyQët: ’ e**
ƒ]ÐÐyZÔ’ e**
™{C
Ù bÐgñ…»Ttzg: Z0
+ç{zìt

Æ VßßZÆŠ˜ Ð yZ … Âì Cƒ k
B yxgŠ}gøgzZÆ yZ¤
/ZX'ä™4zŠ
m$E
g
gzZ ÔŠ }gø ´ ˜gñ}uzŠ gzZ ÏzgÔk%ZÔ ö Z
Û Ôm,
ôZX ’ e **
™nç ._

ËT e7tgzZñƒ}Ck
B sÜÆY§ZÆVâ› vß{z¸ÝZgŠ

Ë @* 
ìg™~9›z»g~5Zgƃ ;Æg°ZòsZtXƒì‡„
 c*
gòsZ b§

Jcä;Ãg°ZòsZnkZXñ0*
äƒ:C
Ù ª+
MziñgzZ ðCÅg°ZòsZb§Ì

XÏ}7,
**
™sÜÆVšZÆyZgzZV¦oÔVzgk„yZ4z]
.tXìk
,
/**
¦
4z]
.

à™ÝqÂ~ŠZi MÐgEZ
Û »~V¸´ZLZäVâ›Xì@*
ƒZawZÎq
-ZÐkZ
s§~uzŠgzZñƒ:
W~V”ZÂs§q
-Z º´tÌ` Mìt|pÔì

nkZX ìg™#
Ö Ó„ÆxÂ: Z
Û »6,
V⛊z!*
Æäƒy›VZxÆyZ

V6zŠ#
Ö Z‰
Ü zkZìt[Z »kZ?sÜÆ
Û »: σsÜÆxÂ: Z
Û »4z]
.

{Š™wi**
Æ \¬vZtt ~uzŠ ÐZÆgEZ
Û » VZxnZt «Ôì gezŠ Ð
tZgøn ÏZXìg™#
Ö ÓÆxÂ:Z
Û »tªìg™7#
Ö Ó._Æ]â©Z

~gø V˜ Ôyj
îjZgzZ ÅF,
‰ 7ÐZÆgñVZxÆV˜ 6,V»yZì n
Û

x ._Æx©Z {Š™wi**
ÆvZÆ™ »ÃxÂkZ @*
σ sÜÆ xÂ:Z
Û »4z]
.
ÆV˜ ì wZÎ »V”yZJ
-V˜XcxªÆÄÜòsZ ªñY Hx» c ä`

]
"ZgâZ[²{Ôy
"Zk
,
ZÔ[
"²~Š:Ôy
"aÔy
"ŠgZÔt
"Z²Ôy
"Î 0*
‰ÐZÆVz
Û »VZx

á»ÆyZgzZ}™4z]
.sÜÆVšZkøeyZ {zì nÛ t6,
Ö ZÔ{)zk
#
"z&
+ZgzZ
»xsZ(ÅkZ™ U ÃkZ @*
σ4z]
.sÜÆxÂ:Z
Û » ÌVŒX}™lÃ]™
sÜƃ ;Æg°ZòsZ~yZyÏ(ÐZÆgñXVƒÇ**
x ©Z ã M Œ
Û gzZƒì‡gZMZ

òsZèYÔìg™6,
ä‚ ZÆ´ ˜gñÐj§LZ{zx»tÔìg™ØZ'
×J

Ð~yZW,
OJ
-ukZ {zÐXñƒ}y~]ÑqÆb§&VZxÆ*Š
Šp{zì Zƒt³»Tì Š
HJZŠOZÐ6,xsZ#
Ö ÓxÂgzZ Ï0
+
ixÂq
-Z¨ »¼

93

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

Æb&Z Å#
Ö Z¼Ð ~yZgzZn
pg}izggzZ_7,
iú{zp¤
/Z‰ƒ
Û»

pg¢Ð wÅ#
n
Ö ÓèxÂgzZ]§ÄÂq
-Z6,xsZ {zpÆÅyZÐ m

]©òZ¸ÑZÎgzZ#
Ö ÓÏ0
+
iÔ«:b§kZ{zì wZλVÂgß&yZJ
-V˜X
wzg: ZZ
+
‡ðÃ~¨£ÆxZ¸Z ~uzŠt¶ÅŠOZ6,
zZÆ#
Ö Z}uzŠX{o¹Ã Mq
-Zc

ÅyZgzZ gÏÆ „nx¬ k0*
Æ yZsp » Vñ¸
Û »g!¤ yZ}ŠXì $
Ë ™ ZŠZ

V!¤ @¬ ~(,ÅVz
Û »ÃŠpy›Ðzz Å aÎkZX u**
ç~(,Vc*
gkgzZ Be

V!¤~(,
4Z´ ˜tnÏZìg™kCgz$Ú~«£Æ(Super Powers)
s§ÅxªÆ„
 c*
g òsZ Vx
Z t íX Tg«c äsKZ6,q
-Z: q
-ZÐ ~

ñ¯~gzŠq
-ZÐxsZ{znÏZXBÃ}çáZzäƒZaÐxŠÌˉ ñJ(,

Å4Z cg~gZMZgzZ Tg~ lˆÅä™ÝqŠæÐ V¸¤ ~(,gzZ n
pg

i*
!¸Š4ZX ,™g®ZzŠOZ6,
VÍßLZgzZo LZŠp{zÆkZ ñOTg«6,
Ü ¤

î0È MÆgñ!fb§kZXì@*
ƒÑ»yZ**
™Zg7ÃYAÅ4ZgzZºt6,
Vzg
á ZÆgñ

mÆ2Z¸zg°Z òsZg0
+ZÆ#
Ö ZÐ TÐ,™¿#Åx»kZC
Ù {zÐ wÅg»

›z»g ._ÆAÅVƒ‡M LZ~Ì Æg°Z òsZÐ 5Zg Ï( ªƒ Za ŠOZÐ
s§Å VâZx›: ì Ð s§Ågñ!fÝZgŠ ¿# b§kZXÐ,™ ~9

Æ#
Ö Zì ~gz¢¹ 't n}gøX’ e 'Êã
CkZ ÅZ… t³ÔÐ

kZÃVâ›gzZì ^z»g ~Šã
CgzZ ~(,
Ѓ
 t~5ZgÆxª{g!*
zŠÆ„
 c*
ggzZY §Z
Xìn
Û b§ÅŠ˜Ç!*
tgzZì„**
ƒÂ4z]
.tX’ exgg»b§hZc

{zìqZÅkZ~xsZHt{zìÂgzZq
-Z{z´Æ4z]
.k
Z M
hÈvß¼

ä™ì‡Ã„
 c*
gsÜnçÂ?n^B‚ÆäâiÐmÆ]âZŠZÏ(Ø{îS
Æ*Š Ôì »p
pg ì‡6,)**
©@¬Ã„
 c*
gkZnçÉ Xì x»y‚ M ×ÂtÔì 7»

Å äƒ iZ0
+Z W,
Z 6,)**
©ò Z¸ÑZ ÎgzZ ÒÃÅ äÑŠ x£ mºÃkZ yxgŠ Æ ´˜

»XÇ}7,
**
Ci»b)yZÃëQXìX »DÆg°ZòsZ„B‚ÆkZgzZ¢
A&

~kZgzZì ;gw$
+Ð~!: âiì YÈðÃXì ~gz¢**
M 7B‚Æäâi s$
+
Ù
C

[Z »wZÎkZX’ ebŠB‚»äâiC
Ù ÃxsZnkZÔì ]!*
~¡**
ƒZab)6 6

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

94

Î
kZÃ2Z¸òsZt pÆkZ¤
/ZXì ]!*
ãgzZ ãZz)q
-Z bŠB‚ »äâiìit

òsZ‰Xì7]iYZ‡ÅkZÂñYƒ“_ÅkZÐgzŠ {Šñ’ eÜJ eb§
ƒ{ÑçòsZ)tgzZ c*
M ÆxÂ:ZgZŠtâu
Z {ÑçtZ
# Xì xZw~gpŠÎ~}Ñç

¿tXŠ
H1™w'Ã~gpŠÎ~}ÑçÂÔˆƒ]gz¢~ŠOZÅ}ÑçkZ~gpŠÎgzZŠ
H
-Z Å Ï0
q
+
it ìeÔÏìg „ xZwJ
-#
Ö ª Â~gpŠÎÔì 7]iYZ Å kZgzZì ”
G

7KãðÃÅ ~pÅ}Ñç c*
]Ñq Ô: âi~ÃÅxsZX ñY 0: VY „ ]gz¢
À
Ù ~kZìtÈ » ó ó¶ŠB‚ »äâiL ¤
C
L ZXæÑêL 7: ǃÜ$
/
+Ã}Ñç…Ôì

|q
-Z ðƒ ]!*
~uzŠ Ç!*
t  Dƒ Za B‚Æ äâi ì i»ZkZ
è>X å@*
™ H{gtzb &Ð 4ZgzZ åLg Ì#ZzÐ VzÒúÆVâ›Ñ}Xì

[NZ »y»gZÆkZgzZ îŠ}gtÄ
 c*
g]gz¢è‰
Ü z ¶®
) ) ÅVzÒúòZúògØ

|ÅkZÃA çkZX ¶C™x¥ñZgÅVÍß„
 c*
gÐ j§kZÔ¸D™„xZú

yâ‡: ¶c ä™'õ»yZgzZ ¶Š {gtÃVâZx>tÔì ]gz¢ÅK._Æ
:ìŠ
á gZ»\¬z: 4vZXìHäqg
á £»»Tìnç{ztÔc¶Š¬c*
~i‚
—†ôÚ»¢] ±Êô Ü»âö…»æô^Zø æø™

( 1 5 9: e
$ M :yZ/èwW!
{gÎ:

( 38:e
$ M :ògŸZ {gÎ:

Õ

Xƒgf
e{gtÐyZ~]5çgzZ

E
ë0çÀF,
)

:ìŠ
á gZÌt»\¬vZ
—Ü»ãößøneø p…øç»Zö Ü»âö†öÚ»œø æø™

Xì ¸Ð}gtÆ: MÆyZnç»yZ

Õã!çÀF,)

:c*
â
Û äÅzmvZ-vZwÎggzZ

DD†ñ^q áõ^_׉ ‚ß ÐvÖ] èÛ×Ò .^ãrÖ] Ø–Ê]EE
XìIhÝt ‚ÆVZx',
YŠ˜+F,
aZ

Æ>kZèYÔ Çƒ;wßZ »ÏÒú~[NZÆkZ‰
Ü zÆúÅ>kZ n kZ
ÅÏÒúc ¶Š ñZgXïŠ ñZgÐs§ÅVÍß Dƒ}ÒúÆVÍßy»gZ

95

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

Ôì ]iYZÅÏŠÒúc ¶Š ñZgèYX ÏÒú~{)zŠZZ
+Yc*
·iÚˉÔì ]iYZ
Š%{zìeì Y¯{ÒúCZÌÃËc ¶Š ñZgKZ{zì Ýqg(ZtÿC
Ù nkZ

c*
ƒ›Ôƒ]gúÔƒŠ%{zìeÔìY™ÏÏÒúìeÅT{zgzZ›)c*
ƒ›Ôƒ]gúÔƒ

tgzZìÐÜÑx©ZmeZèY Y™7ÏÒú~#=Åx©Z›)q
-Zë@*
X›)
σ7]iYZŶŠ ñZgKZ Ì~[NZÆÑÃVÇ)X‚
rg7yZZ6,
yZ›)

gH{ÒúCZÌÃË{zì h»kZÿC
Ù ,zXÃÑ„y›sÜèY
kZXì c*
Š hÐZä<Ñ~T~A çkZC
Ù Ôì Yƒ{Òú»ËÌŠp{zgzZ}™

ËÌŠp{zgzZìY™É{ÒúCZìeÿT{zì Ýqe
$àÅ„
 c*
gÌ&b§
&
C=
»qC
Ù ÅäâixsZì 7t È » wßZ kZXì YƒÉc ògØøL ÒE
gfÆ
B‚ »äâi¤
/Z L LXì $
Ë ™iÃXC
Ù ÆäâiC
Ù {zì qZt~<ÑÉì êŠB‚

qðÃc*
‰7Šñ¬ ,qbI‰ì ]iYZÅXìÐVñ»yZÈ» ó ó¶Š

; ñOÆ8IÅF,
V;z Âì Lg~\g- ðä
/Z‰Ô**
™wEZ ._Ætzf {Šñ
Ьc {)z)Ëc*
Ô**
™gH(Body guards)ƒõnLZ»g7Ëc*
X**
™wEZ

äâiÌËìex»Æb§kZÔì ]iYZÅXx»Æb§kZtÔ{)z**
™ç»‰
Ü z

ÎÈ »½B‚Æäâi¤
/ZXì »B‚ÆäâitÑ (ZÐ yZìeÔVƒ~
}],
ZŠÆ<Ñ Âì **
™]5ç._Æ~pÅ]ÑqgzZäâiªxmÃ]©òZ¸ÑZ

Ðo
Û »Ë{zì ]iYZÄ
 c*
gòsZ6,
gîÆwVXì]iYZÅkZñƒTg~
 tèYÔ}™: ÔŒ:ƒ
ƒ
 oÐ oTgzZá™{@ç»gÐ wÅÏz7,iZ
zmvZ -vZwÎgnÏZXÐNYGÃ7ÆŠ¢Æ„
 c*
gòsZ c*
ÆVâ›x»
E
ÆV-Š!ZÆyZÐ~>"
ç,tµgzZ Ò
"æµ}@çÆgÐwÅÏz7,iZäÅ

ÅkZÄ
 c*
gòsZìtwVgzZq
-Z ÅñZgkZX ñƒgz Mú6,
bD}uzŠ²GB‚
7ÆV1µmºÆ„
 c*
gKZgzZwq‹gßòZ¸ÑZΊz!*
Ãp
pgqZì ]iYZ

¦-VZxÆ>"
ÞZä]vZwÎgX}™: ìÃom{Ëcä™ì‡#
Ö ÓòsZÔÃ
!ƒg0
V¯ÅkZy›~á$
+
ÆkZgzZÇ}Štb
ÃVâ›{z H{@ç6,
oÑkZÐ"
îGE
|kZ c*
ŠgVZx»VÍßÐZ ä ]\M ÔÐ,™ëZ
Û D6,.gzZg«ÃVj‡gzZ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

96


Ç**
6,
yZyâ‡:Z
Û »gzZg
Û »{z¸‰ƒèZg6,
]!*
kZ]\M ª¸
Û »{zŠz!*
Æ

gzZ c*
Šg
Û »7Q ª Hnç„ (Z ÌB‚Æb
"gfZ èIZgzZ Y!*
"
èIZ ä ] \MX g
`

wÎggzZ¸ D M Æ#
Ö Óòzg\VÐt X ~Š ]iYZ 7Q Åg ÆxÂ: Z
Û»

¸ã™á`¯Œ
6,
ŠZ
Û ZgZD
Ù M]\M~utX¸n
pg‰
Ü ¤Åä™ ìÃyZ ]vZ
vZwÎgX‰ƒgZ
Û Ð V;zG¨£~ k
B ÈZy% {zÔB¸ÅkZà `¯òzg „‰gzZ

hg7Qä] \Mp¸D M Æ#
Ö Óòzg¸M
h™ï6,
V¸´yZ ÂTe]

M 7Ì]ÑqÆb§kZp,™ ZŠZtb
Ä
 c*
gòsZgñìt¬¦Ñ{z´ÆkZXc*
Š

Vâ› ¬Š~[Zx
Z k
B ä]vZwÎgX}Štb
Ão
Û »„
 c*
gòsZM
h
7,
~—ÐmÆìgzZŠæÐs§ÅvZvß¼Ð~y
Z ìŠ
H|(,
-ukZsp~
J
:ìH b§kZ~u0*
ƒÂKZ™f»wq‹gßkZä\¬z: 4vZX¸‰
kôÇø×øeø æø …ö^’øe»¢] kôÆø]‡ø ƒ»Jæø Ü»ÓößÚô ØøËø‰»œ à»Úô æø Ü»ÓöÎôç»Êø à»Úô Ü»Òöæ» ðö^qø ƒ»J™
æø áøçßöÚô©»ÛöÖ] oø×ôjöe»]» ÔøÖô^ ßø âö ï ^»Þøçßö¿öùÖ] äô×Ö^eô áøçßùö¿öiø æø †øqô^ßøvøÖ] höç×ö³Ïö³Ö]
—]÷‚øm‚ôZø Ÿ÷]ˆøÖ»‡ô ]»çÖöˆôÖ»‡ö

ƒ¼ó²gzZÔñ M|m
6,
?ÌÐn}gvgzZ¸6,
zZ}gv{zZ
# z™Šc*
kZX¸ìg|0
+!*
]Ñì~}g!*
ÆvZ ?gzZ Ô‰ VJ
-xòwŠgzZ I

( 10Ô11:e
$ M :[ Z x

ÑZ {gÎ:

Õ

X‰ ñŠhÇ!*
gzZ‰ ñâi MÝñ‰
Ü z
E
ë0çÀF,
)

ÐðZ±Ã¼Ð~yZgzZ ÅÛD
+
-Z c%Ze &¸yxgŠÆgñÐzzÅwq‹gßkZ
q
E 4G
5E¢ä]\MX1™{Šâ M6,
à³e à³’³³u à³³e èß³³nn VzgZŠu zŠÆy
"é¨E‹“ î0ÏG
äƒgZŠ',
Š

ÆyZgzZ{zÅæ
¾ tÆ™WÐ è$…^u oe] àe Íç àe '…^³v³Ö] gzZ …‚e àe èËm„³u
`ðäq
-Z Å ¶æ 7Q y›~á$
+Æ kZÔ B™{eÐ k
B Ã\M LZ ¶‚
ã!*
iq
-ZÐyZ¬Ðäƒ{@ç~k
,
’ˆÆh
e™wJÃæ
¾ kZÐs§ÅyZXÐ,Š

fç0ZÄ]|äÅzmvZ -vZ -\M¬Ð ä™\Š6,
kZXŠ
Hƒ {@çèg¬gzZ
X ¹Ã¶ŠñZgKZ~}g!*
Æ}@çkZÐÅvZèg{D0ÄgzZÅvZèg
ØÛãÖ] àÚ ^ßÖ ‚eŸ äe ä×#Ö] Õ†Úœ ^÷ònZ Ýœ äÃß’jÊ äfvi ]÷†Ú]Vä×#Ö] Ù牅 ^m

97

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

ŸùøJ ÔÖƒ Äß‘œ ^Ú ä×#Ö]æ (ÜÓÖ äÃß‘œ ^÷ònZ ØeVÙ^Î (^ßÖ äÃß’i ^÷ònZ Ýœ ä³e
]æ‚jZœ °œEÜÒçfÖ ^Òæ é‚u]æ ŒçÎ à ÜÓ³jÚ… ‚³Î h†³Ã³Ö] k³ñ]… ±³Þù¢
Ù^ÏÊ !^Ú †Úœ oÖJ ÜãjÒçZ ÜÓß †ŠÒ] ᜠl.…^Ê gÞ^q ØÒ àÚ DÜÓn×Â
Õ†IÖ] o× ÝçÏÖ] ðôŸ©â æ àvÞ ^ßùÒ‚Î ä×#Ö] Ù牅 ^m Vƒ^ÃÚ àe] ‚³Ã³‰ ä³Ö
^ßÚ ]ç×Ò^m ᜠáçÃÛ_m Üâ Ÿæ äʆÃÞ Ÿæ ä×#Ö] ‚fÃÞ Ÿ á^$æ¢] é.^f æ ä×#Ö^³e
æ Ôe^ވœ æ äÖ ^Þ]‚â æ Ý¡‰¦^e ä×#Ö] ^ßÚ†Òœ ànvÊœ(^÷Ãne æ] p†Î Ÿùœ é†Û³i
ŸJ Üãn_ÃÞ Ÿ ä×#Ö]æ (èq^u àÚ ]ƒ^ãe ^ßÖ ^Ú ä×#³Ö]æ [^³ß³Ö]ç³Úœ ܳãn_³Ã³Þ ä³e
DÕ]ƒæ kÞœE Vä×#Ö] Ù牅 Ù^Î!Üãßne æ ^ßßne ä×#Ö] ÜÓvm oju ÌnŠÖ]

ÅvZtc*
,™ (Zëì éZpÅ\MtHÅzmvZ-vZ-wÎgÆvZ}Z

?ìg™§{~gøå\Mìq+Ztc*
ì**
™z…ÅTì¬Ðs§
!nÅvZXVƒ ;g™§{ ~gv~t7:c*
Š[Z äÅzmvZ -vZ -\M

¦[²}g7Ð+
$Zzs§
Z ZxÓ @*
ƒ;g:NŠ~|t¤
/Z @*
™: (Z~

**
h ÂÉ
Ü ¤ÅyQsÜ}gv~ÐzzkZÔìgƒgz Mú6,
zZ}gv™ƒ

!(ÅzmvZ-)wÎgÆvZ}Z¹äÅvZègfç0ZÄ]|XVƒLe

äâikZ¸D™]Š„ÅkZ:gzZ¸… YÃvZë Â:Ô¸uæëgzZvßt

Åy¶Âc*
ñZÎB3ÌgLq
-Z ~gø {z„g:yZt LÐ ë7Q~
\MgzZ ~Še
$Z@s§ÅxsZgzZ~Š]³…ävZ²[ZX™h
+y
c*
Ðw

vZ?,Š}Š(~tb
)wâ CZ7S H[ZÔB]à…=gfÆÅzmvZÆgZŒc ¶Š 7S k0*
}gø!nÅvZXì 7]gz¢ÅkZ… !nÅ

vZwÎgX ñYƒê»vZyxgŠ}gøgzZÆy
Z J
-VŒXì 7¼ {z´
6,gzZgzZ 1½»{zäÄ
ñ QXǃ„(zЃe6? L L:c*
â
Û äÅzmvZXó óB™ì**
™sÜ}gø¼7SL L¹gzZc*
ŠSÐZå–¼

¹´g ~gYk
B nÆyQìtª
qÅVâ› ¬Š ä]vZwÎgZ
# b§kZ

äƒgZŠS
nŠÐk
B ~á$
+
Æwâ¼t ‚Ægñä] \M nkZXì ;gƒÂ
0ZÄ
ñ ]|]\M¬Ðäƒ\Š6,
}@çkZpXà™wJäVrQ Åæ
¾ Å

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

98

Î
kZXM
hÄg~gYÃk
B y݋6,
ËkZÆ™{gtÐ{D0Z”ÄgzZ”fiç

}gvgzZƒ Y:Zzvß?LL:c*
â
Û ñƒD™:ZzÃVzœ‡gzZc*
Šw$
+
‚f CZä]\M n

t„
 c*

/ZD™ZŠZtb
gñŠz!*
Æ|kZ ZƒtÈ»kZXóì
ó gZŒsÜn
ì]iYZÅkZ~ª
q+ZÂ’ ebŠtb
ÃV⛉ƒ,Z]Ñq}™kC
ÌË D™„0

K]uZzxÓtX,Štb
Ão
Û » c%N*
ê
q[Zy

y›

‹gßÅ„
 c*
gX DY ñ¯ wßZÐ 9
L oÅwq‹gßgzZ‰
Ü z c äÃZ

(ZC
Ù „p¤
/ZXŠ
Hc*
¯wßZ u
Z zŠ™w$
+ÃwßZq
-Z c äÃZÐzzÅäƒZwq

Æ äâi: ì » ._Æ <Ñt ~ |²ì »B‚Æ äâitì 4

0ÆZËÐ?Š¦ÑJ
-Z
# ì 7]iYZÅä™spæѬb§kZXB‚

kZÄ
 c*
gƒgz$ª
qÅVâ›Z
# nkZXñYƒ: "
$U*
]iYZÅä™spì
KZ {zì 7]iYZ Ç!*
ÅkZpì $
Ë }Š wâ¼ÃV2c*
ggñ{zì ]iYZ Å

Ãgñ6,º´ LZ **
™ (ZèY}Š ]iYZ Åä¯ } !Z Y¯gzZ ðZƒÃV2c*
g
Û »6,}iu

¼Æ™}@ç ~uu b§ÏZXì 7]iYZ Ç!*
ÅTìnç (Zt Ôǃ bŠg(Z

™ØÊ˜È »kZèYì 7]iYZÄ
 c*
g ÌÅh
e™ŠzöÃ\M LZJ
-Vzuu 
:}™xZ/Zc]æ³¼ »VzuuÏz7,{zì ]iYZÅkZÄ
 c*
gë@*
XǃbŠ

ZÃ7Æ]©òZ¸ÑZ΄
 c*
gì ]iYZ ÌÅkZ b§kZX c]æ§)
._Æ ¬¦ÑA çxÓt pÔ}™]5çÐ V2c*
g ~uzŠ ._Æ wq ‹gß
Xì7]iYZÌZgfÅä™sZ ZÐyZfƒ

ÅkZ Â}™ Zg7 ÃVç»Æ äâi ì **
¯ Œ0*
+Z È » ó ó½B‚Æ äâi L L¤
/Z

ì Ð Vñ¤
/
u+ZŠZ%Ð „
 (Xì **
™[NZ »A ç bIq
-Z ËtèYÔì ]iYZ

yzç~ w”ÆÑLZJ
-uƒŠ°**
™ÒÃÅä™ Za ]Ñq,ZÐ X

Ë ¯Œ0*
$
m._Æ]Ñq„
 c*
gb§kZXìÐ]5çb IÌÈ»kZXVƒ
Ï(ÌËgzZì $
Ë ¯"µmt¹Z~p ÖZ}uzŠXì $
Ë VZÌxŠÏ(ðÃgzZì

™~È/µ+Z„
 c*
gXìg»åck
B {zƒC
Ù ªtÐ Tì $
Ë }Š[Z »we
Zq
-Z{z¤
/
Z NYGZab),ZcÔŠÐTì $
Ë ^BeÏ(+ZgzZì$
Ë

99

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

½‰
Ü ¤p Òè.
Þ ‡cx»kZÄ
 c*
gXñY Mt ‚X u
Z zŠ J
-Z
# ƒ ñZr ùÐ

Æ„
 c*
gòsZÔŠ¤
/Z b§kZXn™}9b)6,
b)t ‚ÆÔŠ {z @*
σ**

ÅVÎ0*
Å b§kZÔ}Š[Zg7½»kZÐ Vh§VâzŠ„
 c*
g Â}ŠCk
B sÜ
ÿ_Ñq
-ZËÐ9
L oÅwq‹gßʼn
Ü z}™kC„
 c*

/Zb§kZXì]iYZ
(ZC
Ù „ Ð kZÔÔì $
Ë ™ (Z {z Âì 4~ hÆ„
 c*
g bŠ ßF,
6,xZŠZÂ}uzŠ Ë
Y
1½É
]iYZÅTǃx» (Zt|gŠ²ì „g^Ð[ˆÆ‰
Ü zgzZäâi„
 c*
g éºG

ZÆäâi¤
/Z~A çƽB‚Æäâi b§kZXì @*
™Ì£»: âi »TgzZì

kZQÔNYƒ³ãçgzZp°ÅZC
ÙZ
# XŠ
Hƒ»x·ZÐmkZˆƒs
# ŸzÅ

òsZìtÈZgø¤
/ZXì *
@Yƒ»x·Z »A çkZ ÂñYƒx¥ñZg¦Ñ0Æ
òsZì 9It Â}™iÃZC
Ù ÆäâiC
Ù {zì ‚
rgqZ ÅkZ Qx¬ »<Ñ
{zìE âZ~VßßZÆk
Z ìtÈ»kZ¤
/Zë@*
Xì¿.
Þè ‡~äâiC
Ù <Ñ
»½B‚ÆäâipXêŠ7B‚xsZ»äâi,ZÂáwJ eÃ\M LZÐ
[ˆÆäâi

|gzZ ivß Ôì Ð ~I |iÔ~ ~i‚y⇠c*
ƒ~„
 ( {zìe È

kZÃVzq ãZ6,{zgzZ VƒI #
Ö ZŠ„ Ä{zìe ºB‚Æäâi {z DƒI
XìîŠh Â7ZñéZDƒ7I|gzZiX ãZ6,
{zVƒTe**
hg:n 

CƒxgzZ2zGCc*
Ã]!*
u**
çЃ
 ~„
 (gzZ (~i‚yâ‡) #=

èYÔ DYxÐ qçñÝZgzZ CƒV™Ð kZÔì (yv¹Ð X
|C
Ù ì *
@Y **
âtXì @*
7,Ð ] *Z/gzZ|ûè.
Þ ‡nç» ~i‚yâ‡gzZ„
(

Ù ì~gz¢tÉX’ e**
C
YH7{eÐ|ÃXÔDƒ2»gzZ]ÑqLZÆ

~i‚yâ‡gzZ„
 ( n kZX ñY ~ŠzÂs§Å]ÑqmºÆ|ÅA ç³
]5çÆ]*Z/ c*
Vz°!*
}Xì ~gz¢ (h
+Š) ÏeÐ ]ÑqgzZ (**
™x¬)¨~
Ð Uq
-Z ËèYÔ’ e **
™7kªÐzzÅt˜ÐAç}uzŠÃA çq
-Z~
~ ~i‚yâ‡gzZ„
 (X M
hƒ ZÐ VƒU}uzŠ {z Šz!*
Æ t˜~ yZ

Cƒ „=gfÆkz #=³Ôì wZÎ » #=J
-V˜ Xì » à˵ªnçu**
ç¹
n kZX@*
ƒ7t:Z »yZ }gzZ {z´ÆVñ»yZgzZ x©Z c Vñ»³¼t Ôì

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

100


Æqâ c*
nkZÉ Ô7ÐzzÅt˜~ySXYYH7kª6,
ySÐzzÅt˜sÜ
GÒO‘~Q¤
ÏQÅOzsÜt:Z»kZÂìˆðC ï
/ZXìYYc*
άÐzzÅäƒwqZ

ÐwßZkZäë¤
/ZXÐzzÅt˜ÅkZ:ÔƒÐ~AŬŠp‹Z&
+ ǃ6,n

~kZtÉ C™7„0

KÅkZ?ŠèY ǃ7¦Ñ¬ZƒHo^ZÐ?ŠtÂHsZ Z

ÕZzШ~C
Ù ªÅQxò x

0Z‰Y f¼ nkZXì C™„0

KÅ+
M 7 àZzäYð0*

ŵÆ+
M 7¡~¬kZì6,
Y ¯ÅÚ}
.kZ#ñt» x"
òx

xâZXD™ª
»zÅ

ZÐ ¹ c*
<Ñc*
Ð ]!*
ˆ½~ Q ñYƒ: 4ZŠ Oz c*
n+Z ðÃÐzz
E
G
ÐÃî0,©$ÆySèYÔD™ª
»zÅä™i/
Z ZÐkªÌQ
ò xâZ‰Y f}uzŠXƒ
GÒO‘ÅkZ c*
GÒO‘Q
¦Ñ._ÆYfyZ b§kZXì C M6,
gîÆ#
Ö ´Å¬ï
MB‚Æ ï
kªðÃ~A çkZ óì
ó #
Ö ´ÅkZtgzZì ¬t»qV#L
L ƒ#
Ö ´Å¬~T¬

èYÔì @*
7,**
™Ðzz ÅVzçÆ]5ç xgzZ VçzG Cc*
ÃoôZƒ
 tXì 7
gñZÏ(Xì *
@Yá s§Å ðÉgßgzZtì *
@Y1™kªßÐzzÅ+
M 7 sÜ
CY ð0*
M 7 ~ b) „gŠ**
+
z f
á gzZì @*
ƒ ËXVŒ èYì @*
ƒ F,
+gzZnç~
$
Â'»yZÐzzÅäƒuV~}uzŠq
-ZÆyZÔTg ñƒ‡Z¹tXì

’ e **
Y H·_ »A ç´ Ë¬ Ð äάnÆkZ6,gî³n kZXì @*
ƒ
'ÃkZ {z´Æj§kZXñYƒC·Z (ZÆkZ ñZÎÔì e**
)J
-ðC%nZ

ʼn
Ü zC
Ù ~gñZÏ(gzZ#=nkZXÇìgykZ»t~îJ
-Ë9gzZ ǃ¹

xÓì ~gz¢tXƒ: sp ’ e **
ƒŠã
Cx
-Z c ä™ Zg7 ÃVç»gzZ ]c*
q
gz¢

**
Y c*
Š 7yiz ðÃÃ+
M 7 b!*
ÅyZX’ e **
ƒ·_._Æ|åÅyQ »]5ç
c*
ì Ìei»kZ c*
M ª’ e ´gÃ7ÌÃUi‰
Ü z D™Äc*
gŠi»ZX ’ e

xgzZ2zG Cc*
Ãb§kZX7c*
ì Ì¿è.
Þ ‡t’ e 9Št ~ pÖZ}uzŠ Ô7
™Äg{e{eÃ]ÑqhZzÐyQgzZ¨Å]uZz{z´ÆkZX’ e'µZµZÃ]5ç

sY Í( KZ KZ VâzŠ gñZ Ï( gzZ #=Ð kZ Xì @*
X Ð kª ß **
™·_
ëZq
-ZÐZ~]5çòZ¸ äÆMZÎÔσIZ ŽóB
ó ‚Æäâi LL#
Ö Z b§kZXÐg
X Ïn™ZŠZwzg: ZZ
+‡{z~V”Æ*ŠÉ ÇìgÝqx£

1 01

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

g2Š Z~ yZgzZì Š
Hc*
Š™„~ V2c*
gŠ¼Ã}iuòsZ Wzì Y Y ¹t 
ì „gƒ#
Ö Ó=gfƾ‚ŠyZ~yS Ðá²{Šc*
iÐw‚:eX Ç**
2Z¸gzZ

b§kZXìg™x»Æyâ‡gzZxÂ: Z
Û »„xÓÔDZ”ÐÜÑÄ©ZgzZxsZ

ti»kZ n kZXÐg ¶ ^z»gyâ‡gzZg2ŠtÌŠ
H1™iÃb)Æäâi¤
/Z
Š¼Æ„
 c*
g òsZ ñY Hg»g2Š (Z c„
 c*
g òsZì ~gz¢tì *
@Y c*
C

ì ~gz¢tgzZÔ}ŠzÂs§ÅVç» Z]
.Z]
.gzZ]ÑqZÔb)q–~]c*
Ñzc*
V¸´
Ý
Z ìtÂi9»kZXƒi»b)xÓÆäâih
+]
.~XNYGäz2Z¸,
Z

ÆkzÐ s§Å\¬z:4vZ ñY H Za ŠOZÐ mÆÜÑÄ©ZgzZg°Z òsZ~
¿6,
yZXì i»b)xÓÆy¨
KZ~TñM™á7Lƒ Ôñƒwi**
=gf
X ÏñY M~ŠzÌ„
 c*
gÂñYM~Šzqt¤
/ZXìY{gtgzZlpy¨
KZ„Æ™

kZë@*
X#
Ö Z
Û »:ì #
Ö ZòsZq
-Z#
Ö ZtgzZìŠz»}og0
+ZÆ#
Ö Zì st

»x£gzZÌZÅkZ~Ï0
+
iÔìŠ
H^I¸gÐ<ÑÄÂgzZg°ZÆÏ0
+
i~EŠ »}o
ï7q
-’„
 Š'
,
i{z[ZÐkZÃVâ›XìŠ
H{g™ƒ{o{Š%tÐb§q
-ZgzZì Š

—_6,
»s»ZzhgzZ,™x¬Ãe
$Z@Ô,™#
Ö Ó6,

+
KZÔN0*
™ ìà *Š {zÐT„g
-u~EŠÃÅkZgzZ ~ŠÅ„ „ æż
J
A äqÆ}okZJ
-VŒX ,™

hg **
™ÔŠægzZ **
ÎyZÐ kZÔ‰ƒ…¸ÐŠc*
ÅvZy›ÐzzkZX ˆ{g™ƒŠzö

{Šc*
i6,‰
Ü ¤ ~œâ gzZÑ `â ŠæÐ Vâ¨
KZ ÔÑ äÎ ,yZÐ t‘t ™hgÃÛ{X c*
Š
Ýq ŸgÅvZXŠ
HƒÑ®Š Ìg¦»]y
M~}okZg0
+ZÆVâ›XÑ ä™Iz½

ƒ iÃ%6,ä™ ~g7 ]÷Zp ~EŠ ,ÃÅyZ X;g 7g0
+ZÆ yZ Ì7Z · » ä™

ÅyZX‰ 7,~6Æ xZgM z H~EŠgzZg» ]gzpÔyk}(,y›b§kZX I

{otJ
-VŒX ˆƒŠzöJ
-ä™Ýq~ŠÛpÅVzqzŠgzZw”ÆY âZ~œâéZp

7Ð MÐ]ZŠ„yZÃJ
-VßZzvÐVƒk
HgzZVßZzp
pg}izgrÔVßZzä™?Ī
¼ » ~È0*
Åx©Z¦Ñ{Š™wi**
Æ\¬vZXˆƒŠzö„J
-ä¾ *ŠzÂÅyQgzZ eYá

ðÃ~Ï+
0iÅVâ›Åx»Æä™—ÃÝÏZsÜgzZä™—ÃÝÆvZXLg7kˆZ
Ö Z~ ª
#
qkZì eùt X;gx£ ðûkZ~]¶,
FÅyQ „:gzZ „g7ÌZ

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

1 02


p" *
*™]!*
Å]â©ZgzZg2Š%G„
 gŠÃg°Z ~Šã
CXñY¹cxªÆ„
 c*

Å\¬vZì ð M ~Šz <ÑÐ X ä
3 „Ðg°Z yQ Âx©ZgzZg2ŠèYì

Ð Vâ!*
i @*
ƒY §Z »}oòsZg0
+ZÆVâ›ì ~gz¢tXì {Š™wi**
Ð s§
ZgøÐ yQÔk
,
/**
¦
x©Zzg°Z òsZ cŠz}gø,Š „ZÍÅ]!*
kZ wŠÆyQ¬ 

Qgåƒ
 twŠ}gøiŠq
-ZX’ e **
ƒ{Šc*
i~«£Æq~uzŠ Ì˃ ÎgzZm
Ðq ÌËÅ *Š n }gø ]wÎgÆkZgzZvZgzZ NYƒw ì}gøÆb§ÏZgzZ

쇄
 c*
g6,
zZÆT Ç}™ ¦Ð wÅ#
Ö Zq
-ZÃ#
Ö Zwìt A
$ÔNYƒ m,
³{Šc*
i
g2ŠˆÆkZXì îŠ7
-YbzgÅÏ0
+
ig0
+ZÆ#
Ö ZgzZä
3x©ZÐTÔì Cƒ

Æ]gz¢ÅkQ~ V¨âŠgzZVߊ¬Ðq ÌËn ÏZX¨Yƒy‚ M **
¯ »2Z¸gzZ
Ô*
*™ZajZgzZìŠã
CŬ$
+gzZa
Å~gFÏŠñ)ÅwìkZÝZgŠXì **
™ZaÃkˆZ

Æg°Z Y §Z » #
Ö ZXì »xªÆ„
 c*
ggzZ Y §ZÆ#
Ö ZnçÝZXì `´gzZi» kZ
Ðg½ÆÑcVâ›È »ä™ì‡Ã„
 c*
gXÐ 2Z¸gzZg2Š:ì @*
ƒ=gf

ë„
 (~ Vs«gZgzZ dZ LZ „Ãx©Z Ôì @*
ƒ§{ ÅxªÆx©Zg½»ÑXì

D M ~Šzg°Z 0ÆÏ0
+
iÐ T{oòsZ b§ÏZXì ¿» râŠz wŠt ªÔ
{Šâ M6,
¿y¨
KZ„ÐVzqVâzŠyZgzZìꊽÐ]!*
.ûgzZì@*
_
™gZËà râŠÔ

¬ì7]gz¢ÅkZXì**
™±Ã]5çÆyQgzZVâ¨
KZªì¬„¿tXì@*
ƒ
G
!
E
.24h yZ râŠzwŠ¬ì ÅkZ]gz¢É NM~Šz2Z¸gzZg2Š
kZNY½Ðg°ZçG
 ÅTq«n kZXÏñMt‚Šp]gz¢Åyâ‡gzZg2ŠˆÆ
]gz¢{Šc*
iÐ ƒ
©$E
~gz¢ **
ƒ {oòsZ {0
+
iq
-Z¬Ðq Ì˪,ŠÃî0,G
-ZÃÏ0
q
+
i g°Z {zÔì
~Šz2Z¸gzZg2ŠˆÆkZA
$ÔÏñY MŠzÌ„
 c*
gÂñYM~Šztû%q
-ZXì
XÐNY M

x©ZgzZ 2Z¸t Ô DY G i=gfÆx©ZgzZ 2Z¸Ôb)Æ{%izgÆÏ0
+
i ÅVÍß
©$E0Æ Ï0
{z „ 6,Šã
CÅ kZÔÐ }o[{0
+
iq
-Z ª Dƒ æ M',Ð Ãî0,G
+
i
ËŠpè]Z&
+
tì CYÅ#
Ö ÓÐX]âiZß{z2Z¸zg2Š b§kZXì @*
ƒì‡gZMZ

Æ V-àÐ X Dƒ ÌKãÅiYÆ wqZ z wdZt Ô Dƒ 7Šã
CÅ„
 c*
g

1 03

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

„gY Å#
Ö Ó6,
zZÆX DY G ŸÆyZ=gfÆXgzZ DY ñ]5ç
zwßZ {z¸Xì C™g½»VZx#
Ö ZgzZì CYÅì‡#
Ö ÓcX]5ç{ztXƒ

VÍßÐ j§³gzZi§mºq
-ZgzZì @*
™#
Ö Ó6,#
Ö ZVZx=gfÆXÆŸ
G
éSG
5š¢ZzÔì Ç
ÐrâŠzwŠì Œ0*
-ZtXì @*
q
™iÃb)ÆyZ c*
ì @* 
Ã]5çÆ
Za l c #
Ö Óg0
+ZÆVZxt X DYƒ ,@*
ÆT]!*
.gzZì @*
_
ƒ uZgŠZ »T
=gfÆ #
Ö Z b§kZXì CY 0 ÁPŠ ÅwŠ ì #Ï0
+
iÌ0*
Å kZÔì C™

Ð}okZgzZÚÏ0
+
iÃ}o[ÂtÔ72Z¸gzZg2ŠŠã
CÅxªÆ„
 c*
g
6,gî~Šã
Cc äXÐ „nDÃ#
Ö Z~pÖZ}uzŠX D M ~Šzg2ŠgzZ2Z¸
Ð mÆg°Z òsZg0
+ZÆ #
Ö Z ªÔǃ **
™ì‡ÃÄÜòsZgzZ **
™{0
+
iÃg°Z òsZ
V⛪Ôì **
™ Za ¢»äƒ+F,
VziñÆyQgzZ äƒsgzZ 9ÆyQÔ**
™ ZaŠOZ

Xì**
™{0
+
iÃ}oòsZg0
+ZÆVߊÆ
!Vâ›}Z

$
4¨GG
{zì ]!*
ÅxÑckQtÔì ˆðÑ~ŠzcVâ¨
KZì #
Ö Z+4#
Ö Z ~gø éSE
5G

Tì#
Ö Z{ztXáZe~}çÊzLZ{z¤
/Zǃx`
Z(,
¹»kZtgzZ}™x»…ðÃ

 c*

gäkZXc*
Z™kÙzgÐ s»ZzhÃ+

KZgzZ ð;~*Š ~g‚ÝzgÅe
$Z@ä

Ù »yZÔð M7Ð3g~ä™nçB‚ÆyQÔHu|»w°åB‚ÆV-àLZ~
C

yQ HwJÃ]úŠ ÅyQÌäTXc*
Š ÌxPZÃyZB‚Æy\ZzyjgzZ3gwìÐp Ò
ÆIXì **
XÐ ¬z uÑÃVÍß„ x» »Tì #
Ö Z {zt Xc*
Š½Ð ]çOl!ÃÏ0
+

x» ~Šã
C» Ï0
+
i ÅkZXHlâ]ŠÞÄY c ä™— ÃÝÆvZ ä Vœ Vzhz™VÅÑ
Xìw”» ŸgÅ\¬z:4vZÑîeZgzZbŠ]úŠÅxsZÃVÍß

äÑ~Ýzg™wïÐVÃg@*
Ã+

KZ ~g‚6,
zZÆTì #
Ö ZyZxgzZäZáq
-Zt

Ъ
qÅ ã\Z"gzZmwÅe
$œâÃkZ#
Ö Ztì `ZÅkZ+

KZXì~gZŠ)f Å

ÐUC
Ù ¬Xì ~96,ä;ŠÆ„n#
Ö Z ` MX } Š s
# Zg ÅyZZgzZyj»}¾™wï
G
N äSÊzÆkZ
» ~ó óF,
,
'
~„L™
L 3Š0
+
a[Å ¹F,
~œâgzZ]ZŠXZÔVØägñXìZƒ Õä&6,
b§kZXñŠ ™ Za ]2z u“g0
+ZÆ #
Ö Z ~ 2Z¸zg°ZÆ xsZ è+Š gzZ c*
Š¨

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

1 04

iÎZ
AÅLZ=gfÆ ¹,
FQ
gzZg°Z: ZÛ » Ô5ZgÆ ]ZŠXZ 55t ‚Æ Ö#Z äVr
zg°Z òsZg0
+ZÆ kZgzZ c*
Š wZe ~ öâi M q
-ZÃ#
Ö Z äVrZ b§kZXG 72Z¸ 

;g M 7~™ÅkZˆV6,
x£,Z {zJ
-VŒñŠ™ Za u“Ð mÆ2Z¸
c*
Š SŠz »ÄÜòsZgzZ c*
Š™ »Ã„
 c*
gòsZ äVrQZ
# û%q
-ZXì V¹ **
YÐZ
-VŒc*
J
ŠwZe6,
5ZgƄnh
+'
× jZäVrSˆƒgD»?
Ø î1gzZã.6,
##
Z
Ö ZgzZ

AÅkZÃ#
Ö ZäVrZˆÆ½b§ÏZJ
-w‚:e `MX ˆ{g™ƒW,
Z" Ç!*
{zÆ
ˆVJ
-Šzu~y
M Å1z[™{zì c*
Š .Š b§kZjZgzZ c*
Š™ Z9™ÑJ
-VzuÅ6
vZ ÂZƒ (Z¤
/Z?ÐzŠ äY $
Ö Ð ÄÌÃ#
Ö ZZ kZ b§ÅVáZ ë?H[ZXì

$×Å+Š ÆkZÔÐNàJ
e
-VÍßÃxÆkZ Ç}™ Z9ÑÃVÍßyQ \¬z: 4
:ìŠ
á gZ»\¬vZX Çñ MáÃVÍß}uzŠ(~gv{zgzZÐ,Š]úŠÅkZgzZÐ,™
—Ü»ÓöÖø^%øÚ»œø ]çÞŸø Üøù$ö Ü»Òö†ønÆø ^÷ÚøçÎø Ù»‚ôf»jøŠ»mø ]»çÖøùçøjøiø á»Jæø™
XÐVƒ:‰?{zQÔ¨ MáÃVÍßgzZ(~gv{zƒ YQ?¤
/ZgzZ
(38:e
$ M :·{gÎ:

Õ

E
ë0çÀF,
)

:ìŠ
á gZ(gzZq
-Z
—Ü»Òö†ønÆø ^÷Úøç»Îø Ù»‚ôf»jøŠ»mø æø ^÷ÛnÖôœø ^÷e]„øÂø Ü»Óöe»„ùô Ãømö ]»æ†öËôß»iø Ÿùø J™

X Çñ MáÃx¸~uzŠ(~gv{zgzuŠ[Z±u**
ŠgŠ»{zÂÐd**

/Z
E
( 39:e
$ M :/pZ {gÎ:
ë0çÀF,
)

Õ

*ŠÃxLZQû%q
-Z {znƒëÑkZ {z @*
Ðz™ÒÃÅäXjZÐ yYzwŠ ?c*
Å
Ð VÃg@*
Ã+

KZ êL ¬gzZ ñÑŠ ]Ð VE.6,gzZ „ZeÔ¬7QgzZ ñàJ
-VßZz
X ñÑ~Ýzg™wï

:o¢ÃmLZB‚ÆvZÔO:s§ÅvZ?J
-Z
# ì7eDZgv!Vâ›}Z
·»Ï0
+
iß™Ýq ŸgÅkZ ?J
-VŒz™Iz½6,
ÏQÔz™ÔŠæ„ÐkQÔß™

VzÈÆvZgzZ**
™3gB‚Æt‘ÅvZÔ**
™—ÃÝÆvZÔ**
;Ã+ŠÆ\¬vZXì 7Z
à râŠÆ¬ ZƒtÈ »kZXì YXЄnÃ#
Ö Z ~gv„ **
™ghÐVÂçOl!Ã

B‚Æ„×zgXÇ}7,
**
SÐ*ŠÃŠÒZgzZ^ÑgzZÇ} 7,
+ÃuÆ]¨¤ÔÇ}7,
**
™Ç

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

105

 t ë%G y!*
ƒ
Û ÃyYz wŠ ~ {Zg ÅvZgzZŠ˜ c ä™— ÃÝÆvZÔ4z]
Œ
.J
7Šæ Å Ë»gzZÆvZ ñZÎì 7‰
Ü ¤ ðÃk0*
}gvn kZX M
h ™7Ýq

Ü**
zƒq+4„zXì ÑZz ¶Š ìgzZ ä™Šæ„ \¬z: 4vZsÜXÆvZ ñZÎ’ e

s§ÅV¯èg¬ Å *ŠXdŠ s§Åy$M [Z Ô[ ƒ¹ ƒ Î ZgvÐ }i!Vâ›}Z
zig M ż
A ì‰
Ü ztXzŠ y·Šs§ÅVÂçOl!EZŠ Å]y
M [ZÔì ˆ|(,¹pŠ ~gv

éZpż
A X»ä™ÒÃykÑZ ‚Åw”ÆkZgzZ »ä™kCÃíÅkZÔ»ä™

»gå kZ ÅvZX σgÇŠæ ~g» Åk
B ÈZygzZ Ç}™gZû {Zg Å4z]
.n }gv„
:zŠ[Z
š
ö …»¢œæø lö]çÛøFŠøùÖ] ^ãø•ö†»Âø èõßùøqø æø Ü»Óöeùô…ùø à»Úôù éõ†øËôÇ»³Úø o³ÖøJ ]»ç³Âö…ô^³‰øæø™
—àønÏôjùøÛö×»Ö l»‚ùø Âôœö

Ü}igzZVâ$M ÝzÅTð(,
s§Å¼
A ÅkQgzZ]nÅ„gLZgzZ
( 133:e
$ M :yZ/wW{gÎ:

Xn
pggeìg»cVÍßyQ{zÔì

Õã!çÀF,)

:zŠ[Z »g
$ukZÅÅzmvZ-x™ZwÎggzZ
DDš…Ÿø] æø lçFÛøŠøÖ] ^ã•ö†»Âø èßùøqø oÖ] ]çÚçÎEE

Xì'
,
Z'
,
Æy$ Mz}in²»Tz™~g»Å¼
A kQ
G
"ä VÍßX
G 
ìgYáB‚ LZà ]vZ wÎgë å ¹‰
Ü z kQԶŠãU*î0E
0©“ ï
L šG3E
äVrZX} 7,
bŠã!*
Û ÅŠÑzZKc*
Œ
,7,
**
Å[òZzwâgzZ,ŠZZ
+YKZ…nÆkZìe
\M ?ÇA H6,¶ŠB‚ »\M … ]vZ wÎgÆvZ}Z: HÄc*
gŠÐ] vZ wÎg

X ó ókzŠÁZ¼
A L Lc*
Š[ZЊOZä]

\¬vZXì kzŠÁZ¼
A Ñ$
+
»ä™—ÃÝÆvZgzZä™4z]
.~{ZgÅvZ !Vâ›}Z

:ìŠ
á gZu0*
»
èøßøùrøÖ] ÜöãöÖø áôù]ªeô Ü»ãöÖø]çøÚ»œ æø ÜãöŠøËöÞ»œ àønßô³Úô©»³Ûö³Ö] àø³Úô p†ø³jøZ»œ äø³×# ³Ö] áùø J™
—áøç×öjøÏ»mö æø áøç×öjöÏ»nøÊø äô×Ö] Øônfô‰ø ±Êô áøç×iô^Ïømö

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

1 06

nh
+y

~á$
+Ƽ
A wâÆyQgzZ3Y ÅyQÐ ÝñävZ—" iÎ
XDYÌ}gâgzZÌDgâ{zÂD±~5ZgÆvZ{zÔ

E
( 111:e
$ M :>ÂZ {gÎ:Õ ë0çÀF,
)

ÆvZ ?Æ Tì HÐvZ ä ? ìnç {zt Vâ›}ZÔkzŠÁZ ¼
A ! V; Y

gzZz™zig M ż
A ?ìŠ
HM 7‰
Ü ztHXƒDYÌ}gâgzZƒÌD%ÔƒD±~5Zg
G
'
Ÿg ÅvZ @*
ì ŠÃ\M LZ »~ kZ Ôì 7**
ż è;X+~ Tz™nç {zÐvZ

:ìÏ0
+
in}gv~Tì@*
gåÃ?{z²nƒÝq
—Ü»Óönnv»mö ^ÛøÖô Ü»Òö^Âø.ø ]ƒøJ Ùôç‰ö†øù×Öô æø äô×# Ö ]»çfön»rôjø‰»] ]»çßöÚø% àøm„ôÖøù] ^ãømöùœ^mø™
4OÉ6,]úŠ ÅwÎggzZvZƒ ñÑyZZ !Íß}Z
5E
Åq kZ »wÎg Z
# ¼ëG
XìàZzä™ «Ï0
+
i»}Š]úŠ

E
( 24:e
$ M :wÎÑZ {gÎ:Õ ë0çÀF,
)

Tì ˆƒ"Ð Vߊ }gvÝzg Å}oòsZì t ã.6,~gv!Vâ›}Z

~gvgzZì „g7]gZwÅkZ~ ƒ @*
',}gvÔ‰ 7,ŠuwqZ}gvì ZƒtW,

„z{g!*
zŠXzŠ Ïi@*
ÃkZЙfÆvZgzZz™×zgjZÐx©Zã M Œ
Û nkZXì ˆƒ{Š%bzg

gzZ ÔÆ™x» c ä™ì‡gM
Z Z »vZX¶~ É@*sgzZ É@*
Ô/ô z™ Za g0
+Z LZq
™}Š ]úŠÃ+

KZ ~g7Xz™×zgÐZЊOZ6,2Z¸zg°Z òsZÆ™— _6,»y M Œ
Û

z ]à M xÓÔƒ M á ~ Ýzg ÅxsZ™wïÐ „ZegzZ VÃg@*
ŬÐZ ? @*
zŠ Å ÐZ
Ï0
+
iÐZÐ ~gZŠÎâ
Û gzZ®
) ¤Z ÅvZXzŠ 'çOl!gzZ y\ZgzZ yjÐQ™wïÐ ])
D™o¢ÃmLZ Ð vZÔñƒ D™yZ Å ¼
A gzZ ñƒ Dge Ð Zw Å kZ Ôö

wŠ LZñƒn
pgwH »è%ÅkQ~¿C
Ù LZgzZñƒD™Šc*
ÐQ~ƒ @*
',
LZÔñƒ
V˜Ô¼]!*
hƒ]gz¢V˜É ƒ YÖ:Æ™Y rZ6,
¬ŠgzZ>2iÔ{izgÔiúXz™g»ckZÃ

g»c«£sÜÆoozgñ6,
µñC
Ù gzZ‰
Ü zC
Ù Ôz™4z]
.sÜÆkZÔƒ^ÑÌ
Xƒg

„ **
YJQŠOZ ZgvÐ 2Z¸zg°ZòsZªˆ~Š™ø
á Ån%ÝZ}gv!Vâ›}Z

»ÄÜòsZ6,Šã
CÅ2Z¸zg°Z òsZ ªÔŠ
Hc*
Š C »Ì`´ » kZgzZì ~gF ÝZ

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

107

³b§kZ Ìs@Xì ãZzt ‚}gvÌ¿_ÑZƒ-b§Å `gÎÆPzŠXxª

o¢ÃmLZÐv
Z ìg}Š]úŠÃ\MënÏZXìY™kCÐZ¿C
Ù Š

Vâ›Ã]pZòsZgzZÆ™Za¢~<ÑÅvZÔ™}Š]úŠÃVÍßs§ÅvZÔÆ™

E\Mì ItÐ\M ZgøX,™{0
+
iÃ}oòsZ~Vߊ LZ™ ¯Šã
CuZzÅähÃ

ì‡ÃÄÜòsZ=gfÆœ§{ÅkZgzZ Vx¬Åg°ZòsZB‚Æ~gZËågzZ ã!*
Û
Œ
ÆvZgzZä™ ™zZÐ Vz}xÓÃ_6,òsZX,™4z]
.g@*
ÎgzZÒÃÓZ c ä™

~ *Š ~g‚Ð wÅØggzZ e
$Z@ÔÝzgÃx Æ xsZgzZ ä™— Ð ƒ
 ÃÝ

XBe{g!*
zŠ~gZŠ)fÅäà
,
k
−Z[x

l15

| 1382

Y 1962',
Æ Z13

9
°°Z èE.°W ZvZp

Z
:Ü»Yœ

O± 
~„sÜÆVâ›~h M Å]ÃÏZgzZ]ZŠXZKZ~[fäg é¨E
1

6,
Šã
CÅXG Zau“„~g°ZyQXNYƒ'"Ç!*
y› @*
Åg»
Šã
CÅY ZJ¸… Y{zèYÔnYH »Ã„
 c*
gkZ @*
¶ì‡„
 c*
gòsZ

ÅyZÔg°ZyZ»VâZŠ„
 (gzZ+®ì~gz¢cä™ »Ã„
 c*
gËì‡6,
G
$ 6,
4¨G
 c*

gÐzzÅXñYc*
Š™w²âŠOZÐ6,
yQÔƒï» èE
LG
yQgzZKã

gZ Œ
Û'
,Šz CZù„
 c*
gQÔì CYƒ »„Šã
CÅ„
 c*
g+Z Âì CM ~Šz

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

108

ÅkZ IÐ ä™ »µZßZ °Ã„
 c*
g òsZ äVrQ b§kZXì $
Ë Äg iÎ
Xc*
ŠwïÃbzg

yâ‡gzZg°Z !f~VâZŠ„
 (gzZ+®y›gzZ äSÃÄÜÄÂ 
2
Ýqg(Zå6,
}iuÅVâ›ägñ!fˆÆä™Za›Ð~i‚

äVrZ {z´ÆkZÔc*
Š™™xÂ: Z
Û »6,Vâ›äVrZ b§kZX1™
$gzZ KãÔg°Z yQÃVâ›
4¨GG
6,Šã
CÅX c*
Š wZe ~ —Ð mÆ ï» èE
LG
Ã#
Ö ZgzZc*
Š™gz$ÃïÈkZáZzäh ë!*
ÃVâ›b§kZXì ì‡#
Ö Z

XH Z9Ñ6,
5ZgƄn

ƬÄÂ6,
zZÆyZJ
-VYzŠ ã½gzZºÚÆVz
Û »6,
Vâ › 
3
{zÐmÆäƒÇ**
Æx©ZgzZg°ZòsZ~Ï0
+
iKZÐzzÅg ~gY
O±X ‰ƒgD»Ï-â
wń
 c*
gq
-ZgzZ#
Ö Zq
-ZyxgŠÆVâ›äg é¨E
V6,
ä;ŠÆ„n#
Ö Z b§kZX~Š™ Za Ï-â JÐ mÆxª{g!*
zŠÐ
Xì;g MÃ~}ç„ŠzCZÐZ[ZgzZˆ

gzZg°ZòsZì 3Zg „q
-ZsÜ»äXЄnåÊzÆ#
Ö Z
4
b§kZÃyQÌZÅxsZgzZñYHwbŠOZ{g!*
zŠ~kZÐmÆ]â©Z

Å kZÃy›n ÏZX ñY 0X » ]ñgzZ Ï0
+
i ÅyQt ñY ðŒ

{C
Ù b » :~ V@ÃàZz äƒ~eÆàb ÅŠOZ kZ {z7]iYZ
~„gzZ4z]
.Ï( àZz äƒ cÑkZ {zì ]iYZ ÅkZ: gzZ}™

XñY{gú~k
B

ÅxsZ=gfÆgZMZLZÔìC™Ò_6,
-ZÃ*Š›ÄÜòsZ 
q
5
G
¢
OB+»]ðOG
à~*Š ~g‚Ã]úŠ KZ{zì ëÑkZÃVâ›gzZì C™ûE©E
ì CƒiZ0
+Z W,
Z6,
]Ñq@¬ì îŠ ¯‰
Ü ¤ò Z¸ÑZÎq
-ZÃVâ›tÔ,Š

n
Û 6,
Vâ›xÓÃxªÆkZä\¬z: 4vZXì îŠw$
+ÀÅVñ¸gzZ

=gfÆ]úŠòsZÐj§Ï({zìxiÑ6,
y›C
Ù nÏZXìc*
ŠgZŒ
Û
ЄnÃ#
Ö Z„xª»ÄÜsÜX}™ÒÃykÑZ‚ÅxªÆ„
 c*
gkZ

1 09

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

XìˆÅ 0*
,
'
cVÍßìY¯#
Ö Z+4jZgzZìYX

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

110

111

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

11 2

113

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

114

115

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[x

116

117

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

118

119

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

120

121

iÎwŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

wŠ ñZœÃVâ ›Åk
,
−Z[ x

122

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful