INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS KENT PENTAKSIRAN KERJA KURSUS – KKBI (JPT, Soalan Tugasan dan PMM

/Rubrik)

Mata Pelajaran/ BMM 3109 Tempoh Kursus : MORFOLOGI BAHASA MELAYU Pelaksanaan: 6 SEPT HINGGA 24 NOV 2011 Program : PGSR NOV 2008 Semester 6 / NOV 2008 /Tahun: Kumpulan yang PGSR NOV 2008 terlibat: Disediakan JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPGM KAMPUS KENT oleh: Disahkan oleh: Penyelaras Ketua Jabatan Mata pelajaran/Kursus Nama & Tandatangan ................................................ CAROLINE @ LORENA DAVID Tarikh: 26 OGOS 2011 ................................. SINIT @ JOHN GITOM 26 OGOS 2011

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JPT TUGASAN PROJEK SEMESTER ENAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH)

JABATAN UNIT TAJUK

: PENGAJIAN MELAYU : MORFOLOGI BAHASA MELAYU / BMM 3109 : MENGHASILKAN FOLIO PEMBENTUKAN KATA DAN PROSES PEMBENTUKAN AKRONIM DALAM MORFOLOGI.

HASIL PEMBELAJARAN : i. ii. iii. iv. OBJEKTIF : Pada akhir tugasan ini, pelajar dapat : i. ii. iii. Menghuraikan maksud dan proses pembentukan kata. Menjelaskan proses-proses pembentukan akronim dalam bahasa Melayu. Menghuraikan jenis-jenis akronim dalam bahasa Melayu. Menjelaskan dan menghuraikan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan pembentukan kata baharu. Membanding beza imbuhan dan bentuk perkataan bahasa Melayu. Mengklafikasi golongan kata; golongan kata kerja; jenis kata adjektif; dan kata tugas. Mencerakinkan golongan kata dalam bahasa Melayu.

TUGASAN PROJEK

INSTITUT :

PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN

NAMA PELAJAR :

MATA PELAJARAN : MORFOLOGI BAHASA MELAYU

KUMPULAN : PGSR NOV 2008

TUGASAN PROJEK: KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) TARIKH MULA: 5 SEPT 2011 TARIKH HANTAR : 24 NOV 2011

Morfologi merupakan aspek penting dalam tatabahasa dan tatabahasa pula merupakan perkara asas bagi sesuatu bahasa. Morfologi memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang pesat, terutamanya dalam bidang kosa kata dan yang melibatkan perubahan-perubahan bentuk kata. 1. Terdapat beberapa kaedah pembentukan kata bahasa Melayu. 1.1 1.2 1.3 Jelaskan maksud proses pembentukan kata. Huraikan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Berdasarkan satu petikan yang berkaitan dengan bahasa, kaji pembentukan kata melalui kata pinjaman kata.

2.

Proses pembentukan akronim tidak mempunyai prinsip yang jelas. Cara pembentukannya lebih merupakan proses pengabunggan dan pembentukan kata nama bagi melahirkan bentuk baharu yang lebih ringkas. Lazimnya, pembentukan akronim digunakan untuk kata nama khas dan proses pembentukannya agak longgar. Oleh itu, proses pembentukan perkataan dengan cara ini bukanlah satu kaedah pembentukan perkataan baharu atau istilah yang tepat. 2.1 2.2 Jelaskan proses pembentukan akronim. Huraikan jenis-jenis akronim.

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Tugasan ini ialah tugasan individu. 2. Format penulisan adalah seperti berikut: a. b. c. d. e. Fon Arial Saiz huruf 12. Langkau satu setengah baris. Rujukan mengikut format APA. Lampiran.

3. Amalan plagiat tidak dibenarkan. 4. Panjang tugasan tidak kurang daripada 30 muka surat (termasuk persembahan visual). 5. Hasil tugasan perlu diserahkan kepada pensyarah mengikut format berikut : a. BMM diserahkan juga dalam bentuk ’soft copy’ (CD). b. Hasil tugasan perlu dijilidkan dan bahagian kulit hadapan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat yang berikut: i. Nama Guru Pelatih dan No. Kad Pengenalan ii. Nama Pensyarah iii. Nama Kursus iv. Tahun Pengajian 6. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%. 7. Bahan-bahan bukti yang digunakan untuk menjelaskan tugasan projek hendaklah disertakan dalam lampiran.

Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan.

Tugasan disediakan oleh:

Disahkan oleh:

............................................... (CAROLINE@LORENA DAVID)

............................................. (SINIT@JOHN GITOM)

PGSR AMBILAN NOV 2008 PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) PROJEK MATA PELAJARAN MORFOLOGI BAHASA MELAYU BMM 3109
Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan. Komponen Tugasan PEMEROLEHAN ILMU (25%)  Kemahiran mencari sumber kepelbagaian sumber rujukan  Isi kandungan  Kefahaman maklumat  PENGUASAAN ILMU (30%)  Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna  Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran.  Kebolehan menghubungkaitkan pelbagai unsur. PEMINDAHAN ILMU (30%)  Kajian tentang pengetahuan yang dipelajari  Aplikasi dalam konteks baru/situasi sebenar.  Penghasilan produk penulisan kreatif berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul. SIKAP DAN SAHSIAH (15 %).  Komitmen  Refleksi  Kolaborasi.  Maklumat dokumen Berkaitan : dan Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat,sesuai ,lengkap dan dari pelbagai sumber. Kriteria Sederhana 17-10  Maklumat dokumen tepat kurang lengkap. Lemah 9-0  Maklumat dan dokumen kurang tepat dan kurang lengkap

dan dan

30-21 Huraian dan rumusan   Huraian analisis data yang tepat. Membuat rumusan yang jelas.

20-11  Huraian analisis data tepat  Membuat rumusan yang kurang jelas.

10-0  Huraian analisis data kurang tepat.  Membuat rumusan yang kurang jelas.

Kaji petikan berdasarkan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya.

Hasilan kajian petikan berkaitan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya dapat dihuraikan dengan jelas.

 Hasilan kajian petikan berkaitan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya kurang jelas. 10-6 Sederhana    Komitmen Refleksi Kolaborasi

 Hasilan kajian petikan berkaitan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya kurang tepat. 5-0 Kurang    Komitmen Refleksi Kolaborasi

15-11 Sikap dan sahsiah yang positif.    Cemerlang Komitmen Refleksi Kolaborasi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful