Computer Idee | negende jaargang

|
nummer 02-2006: 09-01 tot 23-01
|
€ 2,10
|
Kijk voor nogmeer informatieenhandigetipsook opwww.computeridee.nl
●Vanallegestolenlaptopswordt29procentop
hetwerkontvreemd, 25procentverdwijntuit
auto’s●72procentvandejongerengebruikt
internetvoorhetmakenvanwerkstukkenof
huiswerk●Herkendedegemiddelde
internetterin2004nogmaar61procentvan
verstuurde‘phishing’-mails, in2005isdat
75procent●Eenopdevierwordtdusnogniet
herkend●Opvallendisdathetvooraljongeren
zijndiehetgevaarnietzien●
●Update●Update●
Alsusneleenenkelelijnoverdevollebreedte
opeenpaginawiltmaken, tikdanopeenlege
regeldriekeerhetmin-teken(-)endrukop
Enter.Vooreendubbelelijntyptudriekeer‘=’,
vooreendriedubbeledriekeer‘#’, envooreen
stippellijndriekeer‘*’ gevolgddoorEnter.
TIP: Snelle lijn inWord
HetgratisprogrammaCleanCacheiseenechte
aanrader. Ditprogrammaruimtnietalleende
tijdelijkebestandenvanInternetExplorerop,
maarwerktookmetanderebekendebrowsers.
CleanCachegebruiktuookwanneerusnelleren
eenvoudigerprogramma’swiltverwijderen,
wanneeruwiltbepalenwelkeprogramma’s
tegelijkmetdepcopstartenofwanneeru
gevoeligeinformatievanuwpcwiltwissen.
www.buttuglysoftware.com/CleanCache3.html
Gratissoftware
Fotobeheer
Workshops
Ouderwetsdenkwerkbijde
puzzelkangoedzijnvooreen
fraaibeeldschermvanw800
Ziepagina50
Pzzl&Win Enook:
DeTop10vangoede
voornemensvoor
achter uwpc
Ziepagina20
Verliesuwdierbare
foto’snooitmeer
uithetoog
Echtoveraldraadloos
Echtoveraldraadloos
Uhebteendraadloosnetwerk,maaropsommigeplekkeninhuisgeen
ofeenslechtbereik?Leesdansnel hoeuditvooreensenaltijdoplost
In
c
lu
s
ie
f
h
a
n
d
ig
s
ta
p
p
e
n
-
p
la
n
Pasmappictogrammen
inWindowsXPaan
Beheer uwonlineen
offlinewachtwoorden
Geef verwisselbare
schijfstationseennaam
Maakeenmappenwerkbalk
GRATIS

2
,
10
w
w
w
.com
puteridee.nl
Z
o
k
n
ip
te
n
p
la
k
tu

in
m
p
3
-b
e
s
ta
n
d
e
n
(o
o
k
h
a
n
d
ig
v
o
o
r
u
w
p
e
rso
o
n
lijke
rin
g
to
n
e
s)
UwGoogle
Googleisuitermatehandig,
maarookwelwatsaai. Hier
gaanwesnelietsaandoen!
Ziepagina30
Nummer 2-2006
Allemedewerkersvan
ComputerIdeewensen
ueen:
MarkFriederichs
Hoofdredacteur
Nr. 2, 9januari-23januari2006
Inhoud
Markhiswords
Meer draadloos
voor hetzelfdegeld
Eenheelgrootmp3-bestand,
metmeerderenummerserin, is
geenpretje. Dus?Gewoon, op
maatknippen!
Digitalefoto’s
zijnhandig,
maaropdepc
wordthetsnel
eenrommeltje.
Tweegratis
programma’s
helpenugraag.
4 Nieuws Watrolteruitdefabriekenen
isdemoeitewaard
8 Draadloos Vergroothetbereikvan
uwdraadlozenetwerk
14 Versbesproken Hardwarekortston-
digdoordemangelgehaald
18 Mp3opmaat Eentegrootmp3-be-
standkniptusimpelopmaat
20 Voornemens Ookdebestewensen
vooruwpc
22 Fotobeheer Uwfoto’soverzichtelijk
bijelkaarmetPicasa
28 Tips&Trucs Handigesneltips
29 InternetjesInteressantesites
30 MijnGoogle PasdeGoogle-paginazo
aandathetuwpaginawordt
32 Excel Vreemdematen?MetExcel
rekentuzezoom
35 Stapvoorstap Ubereikteenmooi
resultaatineenviertalworkshops
43 Straatpraat Vaderenzoononder-
vraagdnahetwinkelen
44 Wordabonnee EnkrijgeenInvender
5.1Surroundgeluidsstickgratis
46 Word MetdeopmaakstijlenvanWord
maaktuelketekstmooiop
50 Puzzel enwineengeweldige
19inchmonitorpluspc-game
52 VoorNopGratisprogramma’s, vooru
endoorubijeengesprokkeld
58 Shop EenheeljaarComputerIdeeop
cd-rom. Bestelnu!
59 FAQman Deskundigantwoordop
lastigevragen
64 MailbusReacties, mededelingenof
kritischeberichtenvanlezers
Draadlooslijktideaal.Zonderborenenklus-
senoveralinternet.Helaasisdepraktijk
vaakanders.Verbindingenkomenniettot
standofvallenvoortdurenduit.Deoplos-
sing:vergroothetbereikvanuwdraadloze
netwerk.Wijzettenalletipsopeenrij.Enke-
ledaarvankostenzelfshelemaalniets.
10
HANDIG
Knipgrote
mp3’sopmaat
18
22
TOP10
goedevoornemens
2006
Ookweleenslastvan
uwarmofschouderals
ucomputert?Voorkom
diepijnin2006. Meton-
zetiengoedepc-voor-
nemenskomenuenuw
pc2006primadoor.
20
Foto’s
beheren
8DirectEffectStap-voor-stap pagina’s35
46
Uweigenstartpagina
inGoogle
DeGoogle-paginamagunaareigen
inzichtombouwen. Leuk!
30
g
o
e
d
,

g
e
z
o
n
d

e
n

b
o
v
e
n
a
l
v
i
r
u
s
v
r
i
j

2
0
0
6
Documenten
zelf verfraaien
metuweigen
opmaakstijlin
Word
02/05 www.computeridee.nl 3
Tas(t)toe
IndecategorieMooieTasjes
willenweugraaglatenken-
nismakenmetdezeSliders:
buidelsvoordigitalecamera’s
envoorandereelektronische
gadgets. Zezijngemaaktvan
waterafstotendmicrofiber,
hebbeneenzachtbinnenste
(quakrasvrij), eenmagneet-
slotjeeneen(verwijderbare)
clipwaarmeeudeSlideraan
debroekriemklikt. Verkrijg-
baarinzwart, roodenblauw-
grijs, inverschillendematen,
bijdefotospeciaalzaak.
Prijs: K22,50-
K27,50Informa-
tie: Degreef&
Partner, 073–
6579034
Internet: www.
lowepro.nl
Digitaal
boekwerk
Hijpastqualookszóin
deboekenkast,deze
Grab’n’GoTVMedia
PlayervanConceptronic.
Maarwatdoetumetdit
digitaleboekwerk?Sim-
pelstappenplan.1)Sluit
’maanopdepc;2)Zeter
films,muziekoffotoal-
bums(aldannietdirect
vanafinternet)op;3)Sluit
despeleraan
opdetv.Dit
modeliserin
drieverschil-
lendecapacitei-
ten:160,200en
250GB.Opde
’kleinste’kuntu120.000
foto’s,80.000songsof
200speelfilmskwijt.
Ondersteundeformaten
zijnondermeer
mpeg1/2/4,jpeg,mp3,avi,
svcd,vcd,cdenXviD.
Ookhandig:ukuntereen
usb-stickofmp3-speler
opaansluitenendedata
diedaaropstaatrecht-
streeksoverzettenopde
CMED3PL,zoalshij
officieelheet.Doe
onsmaareen
boekenkastvol;-)
Prijs: vanfK199,–
Informatie: Concep-
tronic, 033–4549
300
Internet: www.con
Nieuws
Kort... Geheugen
Doethetzelf
Bijnadagelijkskomenerboe-
kenovercomputerseninternet
uit. ComputerIdeelegtelk
nummeréénboekonderde
(lees)loep.
DEJARENZESTIGVAN
SCHOOLBANK.NL
Schoolbank.nlmagge-
rusteenfenomeenge-
noemdworden: in-
middelshebbenruim
tweeënhalfmiljoenmen-
senzichopdezesitein-
geschrevenomzooude
klasgenotenterugtevin-
den. Datlevertschitte-
rendeverhalenenherin-
neringenop–primaba-
sismateriaalvooreen
boek. Datdachtook
SchoolBANK-oprichter
GuySpriggs, diesamen
metmedeauteurLenne-
kePersonsnietalleende
mooisteherinneringen
uitdejarenzestigbun-
delde, maardaarook
allerleianderehoogte-
puntenuitdejarenzestig
aantoevoegde: nozems,
minirokjes, pop-arten
Rawhide, CliffRichard, de
Geenwifi?
Geengeld!
Herculesisnogalover-
tuigdvandekwaliteit
vanzijnproducten, ge-
tuigedeactiediehetbe-
drijfheeftopgezetrond
deHerculeswifimodem
router. Wiedezerouter(à
w109,99)voor31januari
aanschaftendaartoch
niettevredenoveris,
krijgtvanHerculeshet
completeaankoopbe-
dragterug. Devoor-
waardenstaanopdesite
(www.hercules.com).
Digitaal
spelen
Zo’n40procentvande
Nederlandersspeeltwel
eenseen–alleenofmet
anderen–spelletjesop
internet. Ditblijktuiteen
onderzoekvanIntel, uit-
gevoerdinzevenEuropese
landen. Ietsmeerdanéén
opdevijf(21procentom
preciestezijn)heefteen
spelcomputer. Datlijkt
misschienveel, maardaar-
meestaanwe, samenmet
Duitsland, helemaal
onderaan. Koploperis
Groot-Brittannië: met48
procentheeftbijnade
helftvandeBritteneen
spelcomputerinhuis. In
Frankrijkishetongeveer
eenderde.
Opmerkelijkisverderdat
vijftigplussersinFrankrijk
bijnavieruurperweek
spenderenaangames.
Overhetgeheelgenomen
zijndeFransenoverigens
demeestenthousiastega-
mers: 35procentvande
respondentenisliefheb-
bervanspelletjesopinter-
netofdespelcomputer.
BoekjeOpen
Kort...
Draadloos
voordummies
Hé, dátisslim: deWL-117iseendraadlozenetwerkadapterdie–
ennukomthet–zichzelfinstalleert. Dusgeengedoemeermet
cd-romswaardedriveropstaat; gewoondeadapterineenvrije
usb-poortprikkenenhetapparaatdoetderest. Dedriverlaadt
namelijkvanáfhetapparaatjezelf, omdatdeusb-stickzelfop-
slagcapaciteitheeft. Hetenigetechnischedatunogwetenmoet
isdestandaarddieondersteundwordt: datisde802.11g-
standaard.
Prijs: K39,99Internet: www.sitecom.com
Nuookdraagbaar!
Jehebterspecialesitesvoor.Specialeboekjes.
Specialesoftware.EenNederlandskampioen-
schap.Ennuiserookeendraagbareuitvoering.
Waarwehetoverhebben?Depuzzelragevanhet
moment:sudoku.Draagbaar?Ja,wanthetappa-
raatjeopdefotoisgeenpda,maareenheusesudo-
ku-generator.Spelengaatmeteenaanwijspennetje.
Kwestievaneenvelduitkiezenenophetnumerieke
gedeeltevervolgenscijfersaantikken.DeKönig–zoals
zijnvoorlopigenaamluidt–heeftmeerderemoeilijkheids-
niveaus,eenkladblokfunctieenerzitgeluidop.Ofaldatelektronischegeweldaf-
breukdoetaandecharmediedepapierensudokumetzichmeebrengt?Datleestu
binnenkortinVersBesproken.
Prijs: K19,95Informatie: Nedis, 073–5991055Internet: www.nedis.nl
Neemmee
Beschermd
Netzonieuwals
hetnieuwejaar!
Stapelen
metharde
schijven
Ja, daardachtenwijook
meteenaan: Lego!Maar
hetzijndeBricksvanLa-
Cie; stapelbareharde
schijveninwit, roodof
blauw. Zezijnerintwee
uitvoeringen: de
DesktopEdition
(3,5inch,
160–500GB)
endeMobile
Edition(2,5-inch,
40–120GB). Hetstapel-
bareisnietalleenvoor
hetmooi: isdeeneschijf
vol, danstapeltueen-
voudigeenandereopde
vorigeomdecapaciteit
uittebreiden(waarbiju
nietpersetweedezelfde
uitvoeringennodighebt;
eenMobileschijfpast
uitstekendopeenDesk-
top-exemplaar, envice
versa). Zoontstaatvan-
zelfeenkleurrijke…nou
ja, Lego-torendus.
Prijs: vanafK109,99
Internet: www.lacie.nl
Puzzelplezier
4
www.computeridee.nl 02/06
Gevonden:de
Google-mier
BrianFisherheefteenwel
heelbijzonderemanier
gevondenomGooglete
bedankenvoordeonder-
steuningdiehijkreeg
toenhijzijnonlinemie-
rendatabankAntWeb.org
wildekoppelenaande
zoekmogelijkhedenin
GoogleEarth: hijgafeen
pasontdektemierensoort
denaamProceratiumGoo-
gle. Doordekoppelingvan
AntWebmetGoogleEarth
kunnenwetenschappers
voortaandeleefomgevin-
genvanmierendriedi-
mensionaalinkaartbren-
gen. Ookzoekenopmier-
soortenlocatieisnu
mogelijk.
Muismat
opkomstvanTheRolling
Stonesenhetbezoek
vanTheBeatlesaan
Nederland. Demulo,
schoolfuivenendeDaf-
fodilmetzijnpientere
pookje. Danslesenop
schoolbijdenonnen.
Kortom: stofgenoeg!Het
boekisopgemaaktals
eensoortplakboek: be-
halveveelfoto’s(diehet
tijdsbeeldprimaweer-
geven)ookveelstukjes
handgeschreventekst–
vandegebarentaalvan
deIndianen(want:
Bonanza!)ensongtek-
stentotschoolroosters,
rapportenenagenda’s.
Hetisdebedoelingdat
erhiernaookboeken
overdejarenzeventig,
tachtig, enzovoortsgaan
verschijnen. Groovy!
Prijs: K14,95
ISBN: 90-225-4355-2
Internet: www.forum
boekerij.nl
Online
zoekennaar
werk
Bentudeafgelopen
driemaandenwel-
eensopeenvacatu-
resitegeweest?werd
aaninternettersuit
zevenEuropeselan-
dengevraagd.“Ja,”
zei:
Frankrijk 35%
Duitsland 26%
Spanje 23%
Zweden 22%
Groot-Brittannië20%
Zwitserland 19%
Italië 15%
Bron: Nielsen//NetRating
Ouderwetschjasje,
moderninnerlijk
QuauiterlijkscoortdeXactiS6bijuwNieuwsredac-
teuriniedergevalaldenodigepunten:lekkerretro.
Combineerdatmetmodernetechniek–6megapixel,
3xoptischezoom,2inch-lcd-scherm,snelfocuseneen
sluitertijdvan0,05seconde–enjehebteenlangniet
onaardigtoestelletje.
Prijs: K269,–Informatie: Sanyo, 078–6822044
Internet: www.sanyo.nl
Kiekenmaar
Game-mat
Breiduw
vliegtuig-
vlootuit
BentueenFlightSim-
adept?DanisFlytheAir-
busfleet wellichteenleuk
uitbreidingspakketvoor
u. Eenmaalgeïnstalleerd
kuntunamelijkplaats-
nemenindecockpit
vandemeestpopulaire
Airbus-modellen(we
noemenA310, A319,
A320, A330, A340en
A380)–zélfsinde
A350. Datishetkleine
broertjevandeA380
datbinnenkortdoor
heelwatluchtvaart-
maatschappijenzalwor-
deningezet. Elkvliegtuig
heeft, naasteengedetail-
leerdbedieningspaneel,
ookeenvirtuelecockpit
meteencompleetdrie-
dimensionaalinstru-
mentenpaneeleneen
FlightManagement
Computer. Kortom: smul-
lenvoorelkedigitale
piloot…
Prijs: K19,95
Informatie: EasyComputing,
023–5511311
Internet:
www.easycomputing.nl
Metalige
mat
Fraaiemuismatinmetallic
look, 26x22cm. Veelmeer
dandatkunnenweerook
nietoverzeggen☺
Prijs: K7,95
Internet: www.conrad.nl
Händehoch, Cowboy,
oderichspiele!
Hetmogeduidelijkzijn: dePistolMouseisspeciaalbe-
doeldvoorgamersdievaakfirstpersonshootersspe-
len. Hijheefttweetrekkers:
éénommeeteschieten,
éénommeeintezoomen.
Bovenhethandvatziteen
scroll-wielwaarmeeuwa-
pensselecteertenlaadt.Wa-
penvergunningisnietnodig.
Prijs: K49,99
Internet: www.monstergecko.nl
Pief paf poef
Multimediaal
luieren
DitisdePyramatPM550,
geengamepad, maareen…
gamemat!Ukunthemaan-
sluitenopallegangbare
gameconsoles, detelevisieen
dedvd. Erziteen2.1surround
soundspeakersysteem
(80watt)in, eenafneembare
afstandsbediening, eenkop-
telefoonaansluitingeneen
multiplayer-poortwaarop
nogmaximaalachtandere
Pyramatspassen. Ookziter
eenzogenoemderumble-
functiein: dematgaat
schuddenalszulkspassend
isbijhetspel–bijvoorbeeld
alsuovereenhobbelrijdtof
eendirecterechtseincas-
seert. Naastdekleuropde
fotois-ieookverkrijgbaarin
Xboxgroen, inPlayStation
blauweninhetneutrale
zwart/zilver.
Prijs: K129,–
Internet: www.
gadgethouse.nl
02/06www.computeridee.nl
5
Kort...
Jew
eetdatjein
2006leeft,
w
anneer…
...jenaruim
drie
uurkantoor-
w
erkpasvoor
heteerstjepen
nodighebt.
(Bedankt, lezerOtmarvanderToorn!)
Luchtbus
Nieuws
Vanallegestolenlaptops
wordt29procentophet
werkontvreemd+++
25procentverdwijntuit
auto’s+++72procent
vandejongerengebruikt
hetinternetvoorhetma-
kenvanwerkstukkenof
huiswerk+++Herkende
degemiddeldeinternet-
terin2004nogmaar
61procentvanverstuur-
dephishing-mails, in
2005isdatgestegentot
75procent+++Eenop
devierwordthelaasdus
nietherkend+++Opval-
lendisdathetvooraljon-
gerenzijndievakerin
eenphishing-valtrappen
danouderen+++
Watdoenderedacteurenthuis
oppc-gebied?Eenkijkjebij
DickvandeSchraaf.
RTFM
”Boem, boem, boem…”Hetge-
bonkopdetrapvoorspeldewei-
niggoeds. Jeroen, mijnjongste
zoon, waseenhalfuurtjeeerder
opgewondendiezelfdetrapop
gestormd, eenwifi-stickvanNin-
tendoinzijnhandengeklemd.
Dankzijdiestickkonhijeen
draadlozeverbindingmakentus-
senzijnNintendoDSendepc
metinternettoegang. Alduszou
dewereldzijnspeelterreinwor-
den. Kennelijkwaserietsniet
goedgegaan. Foeterendstapte
deziedendezoondewoonkamer
in.”Datrotdingdoethetniet.”
Zuchtendstondikop. ”Zalikeven
kijken,”vroegik. ”Graag,”washet
afgemetenantwoord.Weereen
halfuurtjelaterstondikophet
puntzelfstampvoetenddetrap
aftedalen(zo’nkindheeftdat
natuurlijknietvaneenvreemde,
datsnaptu).Watikookprobeer-
de, dewifi-stickwildenietdoen
wat-iegeachtwerdtedoen.Tja,
watnu?Ernstiggeïrriteerdsloeg
ikdehandleidingermaareens
opna. Zoonliefhadmebezworen
dathijbijdeinstallatiehetboek-
jetotopdelettergevolgdhad
maarmisschienhadhijtochiets
overhethoofdgezien. Enjahoor,
naeenpaarbladzijdenwerdde
oplossingduidelijk. Destick
moestnietwordengeïnstalleerd
alseenvooriedereentoeganke-
lijkewifi-ontvanger, maar‘dedi-
cated’ voorzijnenigeklant, de
NintendoDS. Ikmaaktedebe-
staandeinstallatieongedaan,
volgdedejuistebladzijdenvan
hetboekjeenjahoor,‘hij’ deed
hetineenswel.“En, Jeroen, wat
hebjenugeleerd?”vroegik. Hij
keekmeglazigaan.“RTFM,”zei
ik.“Readthef*ckingmanual.
Heelnetjesvertaald: leesde
handleiding.”Hijhoordehetniet
eensmeer. Dewereldwachtte…
Dick
PCTHUIS
Verdwijntde
papieren
krant?
VolgensdeErnst&Young
ICTMonitorisdeopmars
vandedigitaleeditievan
krantennietmeertestop-
pen. Hetbereikvan(gra-
tis)dagbladsitesisverge-
lijkbaarmetdievanpa-
pierendagbladen: circa60
procent. Betaalde, papie-
rendagbladenworden
welfrequentergelezen
danonlinedagbladen. Het
digitaledagbladvormtop
termijneenbedreiging
voorhetpapierendag-
blad; 13procentvanmen-
senmeteenabonnement
geeftnualaandatde
komstvandigitaledag-
bladeneenredenisom
hetpapierenabonnement
optezeggen.
Hetisgroen
enhetslaat
VerwachtvanShrekSuper-
slamgeeningewikkelde
verhaallijnofbijzondere
karakterontwikkelingen.
Nee, hetdraaitindezega-
meuitsluitendomknok-
ken. Meteenknipoog, dat
wel, wantalleruimtwin-
tigpersonageshebben
eeneigen, uniekevecht-
truc, deSlam. Zokan
Shrekeenboerlatenmet
dezelfdeuitwerkingals
chemischeluchtverontrei-
niging, kandeneusvan
Pinokkioveranderenin
eenspeerenisdeGelaars-
deKaterinstaatomeen
tegenstanderzóvertede-
rendaantekijken, datde-
zepromptstoptmetvech-
ten. Datvechtenbeperkt
zichoverigensniettotde
personages; allelocaties
waargeknoktwordt, zijn
ophunbeurtookweer
volledigteslopen. Agres-
sief?Nee. Degameroept
eerderassociatiesopmet
hetshowworstelenvan
bijvoorbeeldHulkHogan.
Prijs: K29,95
Internet: www.shreksuper
slam.com
iPodalsafstandsbediening
Hetfijnevanmp3-spelersisdatjealjefavorietemuziekin
éénkeerbijelkaarhebt.Logischdusdatjedeinhouddaar-
vanookwelviadestereozouwillenafspelen–inplaatsvan
oeverlooscd’stemoetenwisselen.Datisnunetdatwatbezitters
vaneeniPodkunnendoenmetdeTuneStage.Hetapparaatbestaatuit
eenzenderdieopdeiPodpasteneenontvangerdie,viaeenrca-of3,5mm-
aansluiting,opdegeluidsinstallatiewordtaangesloten.Metdankaanblue-
toothwordtdaarnademuziekopdeiPodafgespeeldviadestereo,terwijlulek-
keropdebankdooruwmuziekbestandenscrollt.
Prijs: K149,95
Informatie: Belkin, 00800–22355460
Internet: www.belkin.nl
Outlook Express 53,5%
Outlook 24,5%
Thunderbird 7,5%
Eudora 0,8%
Anders 13,4%
Pegasus 0,3%
www.computeridee.nl
Welke-mailprogrammagebruiktuthuis?vroegenwe.
Ditantwoorddeu:
Vechtspel
Gemaksdoos
Oókvoormannen!
Mogenwehetnieuwejaarbeginnenmeteencli-
ché?Komt-ie: deKnomoQuettakosteenpaarcen-
ten, maardanhebjewelwat. Hijisgeschiktvoor
laptopstot15inchenzitbarstensvolslimmigheid-
jes. Zoopentuhembijvoorbeeldalseenharmoni-
ca, waardoorumakkelijkbijdelaptopkomt, zit-
tenereenspeciaalbundelzakje(waarual
hetkabelwerkinkuntopbergen)eneen
laptophoesinenisergedachtaanextra
opbergruimteeninruimvakkenvoordo-
cumenten, organizerenmobieltje. Aande
buitenkantzitbovendieneenvakwaarin
ulekker‘tkrantjekuntsteken–wantdat
deQuettavooralbedoeldisvoorwieveel
beroepsmatigonderwegismetdelaptop,
datsnaptu. Behalveinhetroodis-ieerook
inbruinenzwart.Waarmeehetnietalleen
eendamestasis(geeftoe, datwastochhet
eerstewatudachttoenudefotozag?)
Prijs: K270,–
Informatie: PortableImage, 0412–658210
Internet: www.portableimage.com
UPDATE+++
Kekketas
Afblijven,
da’svanmij!
Eenlaptop, mobieltjeofiPodenéénmomentvanonoplettendheid: dat
isgeengoedecombi. Wantdergelijkeapparatenzijnnogalvandegewil-
debijhetdievengilde. Trustkomtmet
een–mogelijke–oplossing: een
tweedeligalarm. Nadathetzendertje
aanhetapparaatisaangesloten, kiest
udeafstanddieindegatengehouden
moetworden: dichtbij(5m)ofver(15
m). Uhoudtdeontvanger. Wanneerde
ingesteldeafstandoverschre-
denwordt–bijvoor-
beelddoordatueen
stukjeaandewandel
gaatofdoordat
iemandermetuwspullen
vandoorwilgaan–klinkteenalarm. Wijzienmeteeneenhan-
digetweedetoepassingsmogelijkheid: kleuters, drukwinkel-
centrum. Enfin, usnaptons…
Prijs: K19,95
Informatie: Trust, 078–6543387
Internet: www.trust.nl
Geheugen
Europeanen
&muziek
downloaden
Hebtuweleensmu-
ziekgedownload?
werdaaninwoners
vanzevenEuropese
landengevraagd.“Ja,”
zei:
Zweden 38%
Fransen 39%
Duitsers 40%
Britten 48%
Italianen 49%
Nederlanders 53%
Spanjaarden 56%
Bron: Intel
Oudefilmsop
nieuweschijven
Slimapparaat, deGSA-5169D, Hetiseenexterne
dvd-/cd-rewriterwaaropusimpeleenvideo,
camcorder, televisieoflaptopaansluit. Daarnaishet, aldushetpersbericht, een
kwestievanééndrukopdeknop. Endan?Danwordthetmateriaalophetapparaat
datuaangeslotenhebt–bijvoorbeeldopoudevideobanden–meteengebrandop
dvd. Erziteenspecialeedit-functieopwaarmeeuooknogwateenvoudigredigeer-
werkkuntverrichten. Brandenkanincd-r(w), dvd-r(w), dvd+en–r(enkel-endub-
bellaags)endvd-ram. Hebbenwijtotslotnogweleenanachronistischetipvooru:
gooinahetoverzettenuwechtbelangrijkevideo’s(huwelijk, geboorte, datspul)
nietmeteenweg; delevensduurvanschijfjesis
anno2006wellang, maarhelaas(waarschijn-
lijk)nognieteeuwig.
Prijs: K149,–Informatie: LGElectronics, 036–5478777
Internet: www.lge.nl
Muziekterwijluflitst
Steedsvakerkomenergadgetsopdemarktdie
meerdanééndingkunnen, denkmaaraande
mobieltjesmetcamera. NuiserookdeDigi-
maxi50MP3, eencompacte5megapixel-came-
radieookeenmp3-speleraanboordheeft. Om
methetfotogedeeltetebeginnen: decamera
heeft3xoptischezoom, kanookfilmpjes(in
mpeg4)opnemenenheefteenopslagcapa-
citeitvan32MBmaarisgelukkiguittebreiden
meteenSD-card. Speciaalisdatdezoomlens
nietuitsteektbijhetfotograferen, maarinhet
toestelzelfbeweegt. Erziteen2,5inch
lcd-schermopdatookeenfunctie
heeftbijhetmp3-gedeelte. Danver-
schijnennamelijkdenaamvandear-
tiestensongtitelsgrootenoverzichte-
lijkophetdisplay. Nogmeer?Jawel. Zowelde
foto’salsdemuziekbestandenkunnenopdezelfde
geheugenkaartwordenopgeslagenendei50MP3
heefteenaluminiumjas-dienietalleenlichtvange-
wicht, maarooknogeensstoot-enkrasbestendigis.
Prijs: K399,–Informatie: Samsung, 0900–2020088
Internet: www.samsung.nl
Beeld/geluid
Hetboekvan
devideovan
decd-rom
Regelmatigkomjesoft-
waretegenwaarbijgeen
ofalleeneenuiterstbe-
knoptehandleidingzit. Magixdoethetanders. Bijzijn
software-pakketFoto’sopcdendvd4.0Deluxe (voor
onderanderehetmakenvandiashows)zitnietalleen
een130pagina’sdikboek, erzitookeendvdvolvideo-
tutorialsbij. Zoleertualleinsenoutsvandesoftware
kennen–endatlijktonsdebedoelingalsueenpro-
grammaaanschaft, toch?
Prijs: K49,99Informatie: Magix, 075–7501120
Internet: www.magix.nl
Kijkkast
Omtoveren
Dubbelzien?Nee,
dubbelhoren!
Rianthoor,eenschermvannegentieninch.Vooralals
het,zoalsdeVG920vanViewSonic,uitgerustismet
tweestereo-luidsprekers.Deresponstijdvanhet
schermis8ms,hetcontrast550:1endehelderheid270
cd/m
2
.Zowelanaloogvgaalsdigitaaldviwordtonder-
steund.Hetschermkaneventueelookaandemuur
hangen.Negentieninchtegroot?
Erisookeen17inch-uitvoering;diekost321euro.
Prijs:K399,–
Internet: www.viewsoniceurope.com
vriendelijk
02/06www.computeridee.nl
7
Deidealegsm
Alsgeldgeenrolzouspe-
len, welkeextramogelijk-
hedenzouudangraagop
uwmobielzien?Tweedui-
zendAmerikanenant-
woorddenalsvolgt:
E-mail 66%
Digitalecamera 63%
Internetten 47%
Muziekluisteren 47%
PDA 46%
Bron:LetsTalk
Kort...
Groei verbinding
Hetbereikvanuw
uitbreiden
Lekkersurfenopdelaptopachterindetuin?Mailophalenviadecomputerop
zolder?Metdraadlozenetwerkenzouhetallemaalmoetenkunnen. Zoú, want
helaasishetbereikvaneendraadloosnetwerkvaakonvoldoende.Welaten
zienhoeuhetbereikvergrootenwélverbindingmaakt.
D
raadlozenetwerkenzijnzeerpopulair.Datisniet
zoraar,wantuhoeftergeenkabelsvoortetrek-
kenenkuntuwcomputeroveralneerzetten.
Maarwaarinhetenehuishoudenelkepcprobleemloos
aansluitingvindtophetdraadlozenetwerk,komenin
hetanderehuisdeverbindingenmaarnietnaartevre-
denheidtotstand.Muren,plafondsenandereobstakels
kunnendesignalenblokkerenofafzwakken.Enmis-
schienmoetudaardoortochuwcomputeropdaténe
plekjezetten,zodatudanwelcontactofiniedergeval
eenrappereverbindinghebt.Maardaarkuntugelukkig
ietsaandoen.Enomdatdedecembermaandalduurge-
noegis,beginnenwemetdegoedkoopsteoplossing.
Plaatsdeantennesanders
Uwantennesandersplaatsenofrichtenkostu
niets,maarkanweleenbetereverbindingopleveren.De
meestedraadlozetoegangspuntenofnetwerkadapters
hebbeneenoftweestaafvormigeantennes.Hetgebied
datzo’nantennebestrijkt,heeftdoorgaansdevormvan
eenkransofeendonut(afbeelding1).Ukunthetbereik
veranderendoordeantennesteverdraaien.Legbijvoor-
beelddeantenneeensplatalsunaarbovenenbeneden
eensterkersignaalwiltdanhorizontaal.
Bijeenapparaatmettweeantenneswordtautomatisch
deantennemethetbestesignaalgebruikt.Plaatszein
verschillendestanden,andersstaatdetweedeantenne
ervoorspekenbonenbij.
Nietalleendestandvandeantenneisbelangrijk,ook
depositievandeantenneisvangroteinvloedophetbe-
reik.Plaatsdeantennebijvoorkeurnietvlakbijeen
muur,plafondofanderobstakel.Zetuwdraadlozerou-
terbovenopeenkastje,inplaatsvanerin.Hopelijkis
hetapparaatniettelelijkomtegenaantekijken.Vermijd
ookdeomgevingvanmagnetrons,draadlozetelefoons,
videocamera’s,babyfoonsenandereapparaten.De
kansopstoringismisschienklein,maarwelaanwezig.
Alsueenpc-card(pcmcia)inuwlaptophebtzitten,
kuntudehelelaptopineenanderestandplaatsen.
Helaasishetbereikvandezesoortantennesslechten
zijneruitdedonutvaakflinkehappengenomen.Hetis
nietondenkbaardatueenbetereverbindingkrijgtalsu
delaptopopzijnkanthoudt;maarinderdaad,datwerkt
nietzoprettig.Bezittersvaneenlaptop-computermet
ingebouwdedraadlozenetwerkkaarthebbenmeerge-
luk;deantennedaarvanisbeterenzitinhetbeeld-
schermverwerkt.Enigszinskantelenvanhetscherm
kanhetsignaalverbeteren.
1. Deantennestaatrechtopinhetmiddenvande‘donut’ enbestrijkt
hetgrijzegebied.
Metenisweten
Omheteffectvanuwveranderingentemetencontroleert
udesignaalsterkteopdepcmetdenetwerkadapter. Dub-
belklikdaarvoorophetpictograminhetsysteemvakom
hetbijbehorendehulpprogrammatestarten. Datzieter
meestaluitalseencomputerdiesignalenuitzendtofals
eensteloplopendebalkjes. (Dubbelklikkenophetver-
keerdepictogramkangeenkwaad, dankomtuergelijk
eensachterwaarhetvoordient.)Nadubbelklikkenophet
juistepictogramkuntuineendialoogvensterdeSignaal-
sterkte(ofbeternog: dekwaliteit)indegatenhouden. ControleerhetsignaalviahetpictogramopdeTaakbalk.
1
8
www.computeridee.nl 02/06
Kieseenanderkanaal
Eenandereeenvoudigeoplossingdiekanhelpen
ishetinstellenvaneenanderkanaaloprouteroftoe-
gangspunt.Misschienisereenstoringsbronophetka-
naaldatugebruikt.Ukuntkiezenuitdertienkanalen,
dieelkaardeelsoverlappen(afbeelding2a).Zekerinons
dichtbevolktelandjemoetudusnietraaropkijkenalsu
lasthebtvandeburen(afbeelding2b).
Instellendoetudoorineenbrowserdewebservervan
hetapparaatteopenen,bijvoorbeeldop192.168.1.1.
Zoeknaardeinstellingvoorhetkanaal(channel)en
wijzigdie(afbeelding2c).Alsdeburenookeendraadloos
netwerkhebben,kuntuhetbestekanalenkiezendiezo
vermogelijkvanelkaarafliggen.Stelzelfbijvoorbeeld
kanaal1inenverzoekdeburenomkanaal13intestel-
len.Denetwerkadaptersteltzichzelfautomatischinop
hetnieuwekanaalvanrouteroftoegangspunt.
Sluiteenbetereantenneaan
Oplossingéénentweekuntuvaaknogterplekke
regelenenzijnbovendiengratis.Hebtuergeldvoor
over,dankuntunoganderemaatregelentreffen.Zo
2abcSteleenanderkanaalinomstoringendooroverlaptebeper-
ken.
Gebruik
andere
software
Somskunnenandere
stuurprogramma’sof
vernieuwdefirmware
eenbetereverbin-
dingopleveren. Raad-
pleegdewebsitevan
defabrikantvoorde
laatsteversies. Daar-
naastzijnervoor
sommigeroutersspe-
cialefirmware-versies
verkrijgbaarvander-
den. Zokandegratis
HyperWRT-firmware
(www.hyperspacehome.co
m/hyperwrt) hetbereik
vanbepaaldeLinksys-
routersvergroten. An-
derefirmwareflashen
iswelriskant: inhet
ergstegevalkuntu
opzoeknaareenan-
dererouter.
kuntudestandaardantennevervangenomhetbereikte
vergroten.Ditismogelijkbijderouter ofhetaccess-
point,maarookbijdenetwerkadapter zelf.Kijkeerst
ofudestandaardantennewelloskuntdraaienencon-
troleerhettypeaansluitingophetapparaat.Dekansis
grootdathetomeenconnectorgaatvanhettypeRP-
TNCofRP-SMA,beidetezieninafbeelding3.Alsueen
andertypeconnectorhebt,zoektudatopindehandlei-
dingvanuwapparaat,dieunatuurlijknetjeshebtbe-
waard.Helaaskuntunietalletypenantenneslos-
schroevenenvervangen.Improvisatiesmeteigen
3. DeRP-TNCconnector(rechts)
heefteenextraringenisgroter
dandeRP-SMAconnectordaar-
naast.
Alsnietswilhelpen, restsoms
slechtsdeaanschafvaneennieu-
werouter...
2
3
02/06www.computeridee.nl
9
a
b
c
horizontaal vlak verticaal vlak
360˚
360˚
Hawking HAI7SIP
10
www.computeridee.nl 02/06
bouwselsofverlengstukkenaandezeantennesleiden
doorgaanstotniets.Inzo’ngevalresteertunietsanders
daneenandererouterofaccesspointaanteschaffen–
oftelenenenuitteproberenzodatude(betere)werking
vantevorenkunttesten.
Weetueenmaalwelktypeaansluitingumoethebben,
danmoetunogbedenkenwatvoorantenneuwilt.Met
eenomnidirectionele antennevergrootuhetbereikin
allerichtingen.Datisbijvoorbeeldhandigvooreenrou-
terdiecentraalinhethuisisgeplaatst.Eendirectionele
antennebeslaatalléénhetgebiedinbepaalderichtin-
gen.Zo’nantennekanbijvoorbeeldvaneenpcopzolder
naarderouterindehuiskamerwordengericht.Enmet
tweevandieantennesmaaktuverbindingtussenuw
huisenhettuinhuisjeofhethuisvandeoverburen.
Specialevormenvanrichtantenneszijnbijvoorbeeld
hoekantennesofplafondantennes.Gabijdeaanschaf
vaneenantennenaofdiewelhetgewenstegebiedbe-
strijkt:meestalwordendehorizontaleenverticalehoe-
kenvermeldenstaateropdeverpakkingofwebsiteeen
mooidiagram(afbeelding4).Datisnatuurlijkeenideale
voorstellingvanzaken,maareenandereantennekan
zekermeerbereikopleveren.
DedBi-waarde vaneenantennegeefteenideevande
verbeteringdievervangingkanopleveren.Zoheeftde
standaardantennebijdemeesterouterseenwaardevan
rondde2dBi.Alsudievervangtdooreenomnidirectio-
neleantennevan7dBiwordthetbereikbinnenshuis
metzo’n50procentvergroot.Ookopdelocatieswaaru
Hawking HAI6SDP
horizontaal vlak verticaal vlak
80˚
80˚
4. Welkesoortantenneu
nodighebt, hangtafvande
plaatsvanderouter. Staatdie
centraal, danhebtueenomni-
directioneleantenne(boven)no-
dig, diehetsignaalinallerichtin-
genstuurt.Wiltuechtervanafde
pcopzoldercontactmakenmet
derouterbenedeninhuis, dan
verdienteenantennedevoor-
keurdiehetsignaalgerichter
verstuurt. Eendirectioneledus.
alwelbereikhad,wordtdeverbindingdaardoorsneller
enbetrouwbaarder.Alsertweeantennesopeenappa-
raatzitten,moetuzeeigenlijkallebeivervangen.Ver-
vangenvandeantennedirectopeenpci-kaart,zoalsin
afbeelding5,levertnogmeerverbeteringopdanbijeen
router.Destandaardantennebijzulkekaartenisnietal-
leenveelslechter,maarzitooknogeensopeenheelon-
gunstigeplek.
Alsueenandereantenneaanschaft,zitdaarvaakeen
aansluitkabelbij.Daarmeekuntudeantenneopeen
gunstigerpositieplaatsendandepc.Ukuntookwel
eenlossekabelkopenvooruwhuidigeantenne,maar
datheeftmeestalnietveelzin.Dekabellevertsignaal-
verliesopdieindatgevalnietwordtgecompenseerd
doordebetere(positievande)standaardantenne.
Gebruikeenextratoegangspunt
Omhetbereikvanuwdraadlozenetwerkteverbe-
teren,kuntueenextratoegangspuntinstalleren.
Datmoethelaaswelviaeennetwerkkabelwordenaan-
geslotenopuwhuidigenetwerk,dusofditpraktischis,
hangtvandesituatieaf.Alseralnetwerkkabelsdoor
uwhuislopen,kanditeenpraktischeoplossingzijn.
Kiesvoorhettweedetoegangspuntdezelfdedraadloze
instellingen(zoalsWEPofWPA,voordebeveiliging,
SSIDalsnaam/identiteitvanhetnetwerk,enzovoort)
maareenanderdraadlooskanaal.Alsdatnietwerkt
metuwapparatuurkiestueenanderSSID(afbeelding6).
Toevoegenvaneenanderetoegangspuntiseenvrijdu-
reoptieennietechtgeschiktvoorbeginners.Zomager
maarééndhcp-serveropuwgehelenetwerkzijn,dus
moetudezeoptieuitschakelenophetextratoegangs-
punt.Ookanderenetwerkinstellingenvoorhetnieuwe
toegangspunt,zoalshetip-adres,moetuwaarschijnlijk
wijzigenomhetoptenemeninuwbestaandenetwerk.
Eneriseenhubofswitchnodigomdenetwerkkabelte
‘splitsen’.
Alsutocheenextratoegangpuntaanschaft,kuntume-
teenkiezenvooreenapparaatdatMIMOondersteuntof
lievernogdenieuwe802.11n-standaard.Daarbijwor-
denverschillendekanalengecombineerdvooreengro-
terbereikenbetereverbinding.Eendraadlozerouter
5. Ophetbureau
presteertuwnieuwe
antennebeterdan
weggemoffeldach-
terdepc.
Hierbenik
Houderwelrekeningmeedatvergrotenvanhetbereiknietalleenvoordeligis:
uwdraadlozenetwerkkandaardoorsnellerwordenopgemerktdooranderen. U
moeterduswelvoorzorgendatdebeveiliginginordeis, doorWPAofandere
beveiligingsoptiesinteschakelen. Maardathadunatuurlijkalgedaan.
Eengoedgeplaatstedirectioneleantennekandebeveiligingtrouwensjuistver-
beteren, alsuervoorzorgtdatdiealleenuweigenhuis(entuin)bestrijkt.
4
Er zijnook systemendieviahetstopcon
Groei verbinding
Watkosthet?
Detabelhierondergeeftueenideevandekostenvoordeverschillendeopties
Optie Product Prijsineuro
Antennesandersplaatsen verdraaienofapparaatverplaatsen v 0,00
HawkingHAC7SSantennekabelSMA, 2,7m v 12,95
Anderkanaalkiezen - v 0,00
Betereantenne HawkingHAI7SIP, omnidirectioneleantenne7dBi v 44,95
HawkingHAI6SDP, directioneleantenne, 6dBi v 34,95
Extratoegangspunt Inallerleiuitvoeringenverkrijgbaar, vanaf v 60,–
Switch/hubmet5aansluitingen, vanaf v 15,–
HomePlug DevoloMicroLinkdLANWireless v125,–
DevoloMicroLinkdLANEthernet-adapter v 65,–
DevoloMicroLinkdLANHighspeedEthernet-adapter v 95,–
Repeater HawkingHWUR54Grepeater(B/G) v 89,95
8. Eenrepeatermoetbinnenhethuidigebereikwordengeplaatst.
maarbijhetuitwisselenvangrotebestandenviahet
thuisnetwerkofhetaansluitenvaneenmediacenteris
hetwelzoprettig.
DeafkortingAVindenaamstaattrouwensvooraudio-
visueel,precieshetsoorttoepassingwaarbijhogesnel-
hedennodigzijn.
Voegeenrepeatertoe
Eenlaatsteoplossingishettoevoegenvaneenre-
peater.Ditiseenapparaatdatdraadlozesignalenop-
pikt,versterktenweerdoorstuurt.Derepeatermoet
evenviaeennetwerkkabelwordenaangeslotenvoorhet
instellen,maardaarnawerkthetapparaathelemaal
draadloos.Ditintegenstellingtoteentweedetoegangs-
punt.Plaatsderepeaterergensopderandvanuwhui-
digebereikomditaanzienlijkuittebreiden.
Vooreenrepeaterhoeftuminderintestellendanvoor
eenextratoegangspunt,maarerisweleennadeel.De
repeaterwerktalseensoorttussenpersoonmethetge-
volgdatdaardoorallesstukkenlangzamergaat.Bijeen
verbindingviaderepeaterwordtdemaximalesnelheid
gehalveerd.
Waarde
Uitbreidenvanhetbereikvanuwdraadloosnetwerk
hoeftnietingewikkeldofduurtezijn.Probeereerstof
degratisoplossingenuitkomstbieden.Alsdatniet
werkt,kiestudeoplossingdiehetbestepastbijuw
wensenenuwportemonnee.Hoeveelishetuwaardom
metuwlaptopoveraltekunneninternettenofgeenka-
belsnaarzoldertehoeventrekken?
Enalsuvolgendvoorjaarmetuwlaptopindetuinneer-
strijkt:genietvanuwverbeterdenetwerk,maarzetuw
cocktailnietvlaknaastdelaptop!■
6
Meteenbeetjegeluk kosthetuniets
±
Accesspoint Een
draadloostoegangs-
punt. Bijrouterskan
eenAccessPoint(ook
welAPgenoemd)in-
gebouwdzijn.
±
dBi-waarde Waarde
dieaangeefthoeveel
eenantenneradio-
signalenversterktin
eenbepaalderichting.
Hogerisbeter.
±
MIMO MultipleIn,
MultipleOut. Een
techniekwaarbijsig-
nalenvaneenaantal
antenneswordenge-
combineerdtotéén
sterkersignaal. Een
draadloostoegangs-
puntmetdezetech-
niekheefteengroter
bereik, zelfsincombi-
natiemetouderenet-
werkadapters.
±
Netwerkadapter
Eenvoorziening
(meestaleenuitbrei-
dingskaart)inuw
computerwaarmee
uwpcviaeennet-
werkkabel-verbinding
metanderecompu-
terskancommunice-
ren, ofmetapparaten
zoalseenkabel-of
adsl-modem. Draadlo-
zenetwerkadapters
gebruikenradiogol-
veninplaatsvaneen
kabel.
±
RP-TNC Eentype
connectorwaarmeeu
deantenneaansluit
opderouter.
±
SSID StaatvoorSer-
viceSetIdentifierenis
deidentificatienaam
vooreendraadloos
netwerk. Elkpakketje
datverzondenwordt,
bevatdeSSID, zodat
hetbinnenhetzelfde
draadlozenetwerk
blijft.
Uitgelichten
uitgelegd!
Voormeerinformatiezie:
www.computeridee.nl
12
www.computeridee.nl 02/06
Computer
IdeeAanrader
Alseenproductde
zeerkritischeblik
vanonzeComputer
Ideetestersdoor-
staat,krijgthet
hetpredikaat
ComputerIdee
Aanrader!
Veelzijdigeprinter CanonPixmaMP170 14
Beeldpakket AdobePremiereElements2 15
Veiliginternetten McAfeeInternetSecurity
Suite2006 15
Brandprogram RoxioEasyMediaCreator8 16
Server WesternDigitalNetcenter 16
Internetbellen ToshibaVoIPPhone 16
Usbcomputer IntuixU3SmartDriveS300 17
Staafmuis ToshibaE-mouse 17
Racescherm AcerFerrariF-17” 17
THUISDRUKKERIJ €129,–
Beoordeling
Wedraaienernietomheen, maarvertellen
uwatweechtvandedooronsgeteste
productenvinden. Ditiswatdesterren
betekenen:
Kanbeter ..................... #
Teoverwegen .......... ##
Aanrader ............... ###
Versbesproken
±
Alles-in-eenapparaatkanookzonderpc
CanonPixma
E
enprintermeteenscannerisenblijfteenhandigecombi-
natie.Wantnaastafdrukkenenscanneniskopiërenmoge-
lijk. DePixmaMP170, hetnieuwstemodelvanCanon, is
zo’nalles-in-eenmachine. DenaamPixmastaatvoorhetinhoge
kwaliteitafdrukkenvanfoto’s.
DeMP170isnauwelijksgroterdaneenstandaardinkjetprinter
vangoedekwaliteit. Erzittendiverseknoppenophetpaneelaan
devoorkant, waarvanslechtseenpaareenduidelijkebetekenis
hebben.Hetschermpjemaaktdefunctiedaarvannietheelveel
duidelijker, omdathetsimpelwegtekleinisvoorhetweergeven
vandefuncties. Hetisafkortingentroefendehandleidingisver-
eistomerchocolavantekunnenmaken. Jammer, wantvooreen
intuïtieveinterfacezoudatnietnodighoevenzijn.Hetfeitdathet
mogelijkisomrandlozeafdrukkentemakenvan10x15cm, waar-
bijdepapiersoortdoodleukop’normaal’blijftstaanalsudatniet
zelfaanpast, isdaarvanslechtseenvoorbeeld.
EenmaalingesteldontpoptdeMP170zichalseenveelzijdigappa-
raat. Deprinter, kopieerapparaatenscannerheeftvoorveelvan
zijntakennieteenseenpcnodigomtekunnenfunctioneren. Zois
hetmogelijkomrechtstreeksaftedrukkenvandigitalecamera’s
diePictBridgeondersteunen; aansluitenviausb-kabelenafdruk-
kenmaar. Ookweethijraadmetdemeestgangbarety-
pengeheugenkaartjes, waarmeehijzichonder-
scheidtvandePixmaMP150. Metbehulpvan
eenvandeknoppendruktueenoverzichtaf
vanallefoto’sdieophetkaartjestaan,
waarnaumetpenofpotloodaan-
geeftwelkefoto’suwiltafdruk-
kenenopwelkpapier. Dat
trucjekennenwealwat
langervansoortge-
lijkeapparaten
vanconcurrent
HP, enhetblijft
bijzonderhan-
dig.
Bijhetkopiëren
valtopdathetaf-
drukkenvandocu-
mentenaanzienlijk
snellerverlooptdan
hetscannendaarvan.
Deprinterbedruktzo’n
zevenstandaardtekstdocu-
mentenperminuutendoetonge-
veer55secondenovereenafbeeldingopA4-formaatinnormale
kwaliteit. Inhogekwaliteitlooptdatopnaarietsmeerdantwee
minuten. HetscannenvaneenA4-tjemeteenresolutievan150
dpiduurt71seconden, maardaarstaattegenoverdatdezelfde
scanop300dpislechtsviersecondenmeerinbeslagneemt.
DeMP170laatluidenduidelijkwetendathijhardaanhetwerkis,
wantdatgaatmeteenhoopkabaalgepaard. Enhoehijook
zwoegt, detekstkwaliteitisnietzoalswedievanCanongewend
zijn. Letterszijnnietgestokenscherpbijafdrukkeninnormale
modusopgewoonpapier. Defoto’szienergelukkigheelwatbeter
uit, metheldereensprekendekleurenenzelfsopgewoonpapier
heelbehoor-
lijkeresul-
taten.
14
www.computeridee.nl 02/06
Goed
Voordelig, veelzijdig,
snelleprinter
Slecht
Bedieningonnodigin-
gewikkeld, scannen
gaatnogaltraag, maakt
herrie, matigetekst-
kwaliteit.
Conclusie
Beslistwaarvooruw
geld, alsudeminpun-
tenvoorliefneemt.
Waardering
##
Contact:
023-5670123
Info:
www.canon.nl
Adviesprijs:
v129,–
Onzemening
Compleetpakketvooronlineveiligheid
McAfee Internet
SecuritySuite2006
VEILIGHEIDEERST €79,95
H
etideeachterhetvideobewerkingsprogrammaPremiereElementsishet-
zelfdealsdatvanPhotoshopElements.HelaasvoorfabrikantAdobeisde-
zeinsteekbijPremieremindersuccesvol. Hetprogrammaheeftzekereen
flinkaantalkrachtigemogelijkheden, maarislangnietzoeenvoudigvanopzeten
biedtniethetzelfdegebruiksgemakalsPhotoshopElements.
Adobeheeftduidelijkgeprobeerdsommigeonderdelentevereenvoudigen. Deze
versievanhetprogrammabiedtbijvoorbeeldnieuwemogelijkhedenomsnelen
eenvoudigvideoteimporterenvancamcordersenandereapparaten. Hetvenster
datdediverseovergangseffectenlaatzien, geeft
nueenvoorbeeldvanelkeffect. Zokrijgtueen
voorproefjevanhoeheteruiteindelijkindevideo
uitzalzien.
Eenandereverbeteringisdatunudesjablonen
voorhetmakenvandvd-menu’skuntbewerken.
Zokuntumenu’smetvideoopdeachtergrond
maken, terwijldemogelijkhedenzichvoorheen
beperktentotstilstaandbeeld.Welishetzodat
allevideobewerkingssoftwareindezeprijsklasse
alveellangervergelijkbarefunctionaliteitbiedt,
dusAdobewinthiermeehooguitverlorenterrein
terug.
Daarkomtbijdathetprogrammahierendaar
nogsteedsonnodigingewikkeldis. Alsubijvoor-
beeldeendvd-menuwiltinvoegen, moetumar-
keringenaangeveninhetbewerkingsvenster.
Eenknopjemet‘Maakmenu’waseenvoudiger
geweest.
Ditonnodigingewikkeldegedoeisoveralinhet
programmaterugtevinden.Debedieningisver-
gevenvandevenstertjesenpaletten, mensen
zonderervaringmetvideobewerkenworden
overdonderddoordehoeveelheidfuncties.
HetvaltnietteontkennendatPremiereElements
eenaantalkrachtigegereedschappenbiedtvoor
eenzeerscherpeprijs. Aandeanderekantbieden
rivalenalsPinnacleStudioenUleadVideoStudio
nogaltijdveelmeergebruiksgemak.
Totslotdesysteemeisen. Metminderdande
nieuwstePentiumofAthlonneemthetprogram-
mageengenoegen. Zievoordeexacteeisende
websitevanAdobe.
Goed
Verbeterdemogelijk-
hedenvoorhetimpor-
terenvanaudioen
video, ruimeremogelijk-
hedenvoorhetmaken
vandvd-menu’s
Slecht
Onnodigingewikkelde
bediening, pittige
systeemeisen
Conclusie
PremiereElementsis
nogsteedseenkrachtig
videobewerkingspro-
gramma, maarontbeert
hetgebruiksgemakvan
sommigeconcurrenten.
Waardering
##
Contact:
020–6511200
Info: www.adobe.nl
Adviesprijs:
v99,–
Onzemening
BEELDVERBETERAAR €99,–
AdobePremiere
Elements2
Tweedeversievanhetvereenvoudigdevideo-
bewerkingsprogramma
M
cAfeeInternetSecuritySuitebiedteen
gemakkelijkemanieromveiligonline
tezijn, zonderdathetbijwerkenervan
uregelmatigveeltijdkost. Hetpakketbeschermt
utegenvirussen, spam, spywareenhackers. Na
aanschafhebturechtopeenjaarlangupdates.
Handigaanditprogrammaisdatalleupdates
volledigautomatischgaanenzonderdatuererg
inhebt. Iedereprogramma-ofe-mailwaarschu-
wingkuntuonderzoekenopdeMcAfeewebsite,
omerachtertekomenhoeernstigzeis. Ukunthersteldiskettesmaken, waarmeeu
ingevalvannoodeenbeschadigdecomputertochweeraandepraatkrijgt.
Omtoegangtotinternettekrijgen, moetuzicheerstaanmeldenbijdeInternetSe-
curitySuite. Datkangelukkigookautomatischalsudatwenst. Hetcentraleonder-
deelgeefthetbeschermingsniveauaandatopdatmomentgeldt, enofereven-
tueelupdatesklaarstaanomtewordengeïnstalleerd.
Outlook, OutlookExpress, NetscapeMail, EudoraenPegasushebbenallehuneigen,
specifiekebescherming. Anderemailprogramma’szijnnietbeschermdtegenhet
openenvangevaarlijkebijlagen. DatiseenkleinnadeeltenopzichtevanAVG–dat
allee-mailscant, ongeachthetprogramma.Devirusscannerhoudtechterwelconti-
nuallebestandenindegaten, enukuntaangevenofenwanneervolledigeschijf-
controledientplaatstevinden.
DefirewallbiedtveelmeerbeschermingdandeingebouwdevariantvanWindows
eniseenvoudigintestellenvoorgebruikineenthuisnetwerk.Ukuntaangeven
hoeveelinformatiedefirewallgeeftoverzijnactiviteitenophetnetwerk.Dewaar-
schuwingenzijnbegrijpelijkendesgewenststuurtuinformatienaarMcAfeealseen
toepassingnietwordtherkend. HetonderdeelSpamkillerkanongewenstee-mails
terugsturenalsklachtofalsvalsefoutmelding. Datklinktmisschienhandigerdan
hetlijkt. Debesteverdedigingtegenspamisimmersnietreageren. Doetu(ofindit
gevaldesoftware)datwel, danweetdeafzenderdathetmailadresingebruikis.
Eenvalsefoutmeldinghelpdaarlangnietaltijdmeertegenaangeziendespam-
merszichbedienenvansteedsgeavanceerderesystemen.
McAfeeInternetSecuritySuite2006isnietopdringerigenhaaltdeupdatesopzo-
drazebeschikbaarzijn. Zo’ncentraleplekwaarukuntcontrolerenofallesinordeis,
bespaartuveeltijd.
Goed
Bestrijkthethelespec-
trumvanonlineveilig-
heid, automatische
updates
Slecht
Beschermingvooreen
beperktaantale-mail-
programma’s, metmaar
eenjaarupdatesinbe-
grepenisditpakket
behoorlijkaandeprijs.
Conclusie
Alsdee-mailbescher-
mingwatminderkies-
keurigwasgeweest,
hadditeenaanrader
kunnenzijn.
Waardering
##
Info:www.mcafee.nl
Adviesprijs:
v79,95
Onzemening
02/06 www.computeridee.nl
15
RoxioEasyMedia
Creator 8
Deschijvenschrijver
diealleskan
BETERBRANDEN €95,– DOOSJE €359,–
Western
Digital
Netcenter
Versbesproken
±
I
ederekeeralsRoxioeennieuweversievan
Creatoruitbrengt, verbaasthetbedrijfde
wereldmetdehoeveelheidonderdelendie
hetinditproductweetteproppen. Dezeachtste
heeftuiteraardweerenkeleuitbreidingenenge-
lukkigblijftdealgehelekwaliteitdezelfde.
Iedereendieervaringheeftmetversie7of7.5zal
eenbeetjeverbaasdaankijkentegenhethoofd-
schermvanhetprogramma. Dehandigelay-out
vandevorigeversieswaarbijhetschermover-
zichtelijkwasgevuldmetmogelijketaken, isver-
vangendooreenmenusysteem.Hetisnogsteeds
eenvoudigvanopzet, maarindenieuweopzet
moetueerstkiezenvoorhettypemediumdatu
wiltkopiëren–zoalsaudiooffoto–voordatu
eentaakselecteert. Daarmeeisdebedieningiets
minderintuïtiefgeworden.Welishetzodatwan-
neeruwatlangerwerktmethetprogramma, u
directeentoepassingkuntstarteninplaatsvanu
eenwegdoordemenustructuurtebanen.
Opheteerstegezichtiserweinigveranderdwat
betreftdeonderdelen.Maarerzijnweldegelijk
verbeteringendievooralbijcomplexeretaken
zichtbaarworden. Zoishetmogelijktweeofmeer
schijventegelijkertijdtebeschrijven, alsermeer
daneenbranderindepcaanwezigis.
Demeesteonderdelenmakengebruikvandezelfdeopwizardsgebaseerdestap-
voor-stapmethodealseerdereversies, hoeweldieisaangepastenmin-
derstringentisdanvoorheen.
Anderenieuwefunctieszijnonderanderedemogelijkhedenvoorho-
geresolutie-video. Hoeweldatnunognietvanbelangisaangeziener
nogmaarweinighogeresolutie-videobronnenzijn, isditpakketdaar-
meewelopdetoekomstvoorbereid. Creator8bevattevensbackup-
onderdelen, diesindsdevorigeversienauwelijkszijnveranderd.
EenfantastischenieuwefunctieisMusicID, dieautomatischID3-tags
zoektbijmuzieknummers.Vandetwintigindetestgebruiktenum-
mersvindtdesoftwareerzestien. Het
mooisteaanversie8is
hoemooiallesisgeïnte-
greerd. Hoewelditeen
productisdatissamen-
gestelduitmeerdere
stukjessoftware, zijndie
bijzonderslimaanelkaar
geregen. Alsbijvoorbeeld
hetvideobewerkingsdeel
eenschijfwilbeschrijven,
startdatonderdeelauto-
matisch. Hetiszekerwaar
daterkrachtigerafzon-
derlijkeprogramma’s
zijn, maargeenenkelpak-
ketbiedtzoveelflexibiliteittussen
audio, video, foto’senhetbeschrij-
venvanschijven.
Goed
Goedeintegratievande
diverseonderdelen,
werktmetveeltypen
media
Slecht
Nietzokrachtigalssom-
migegespecialiseerde
programma’s, bediening
viawizardsisnietafge-
stemdopervaren
gebruikers, nogalaan
deprijs
Conclusie
Voordemeestemensen
biedtEasyMediaCrea-
toreenprimabalans
tussengebruiksgemak
enveelzijdigheid.
Waardering
##
Info: www.roxio.nl
Adviesprijs:
v95,–
Onzemening
C
omputersinsteedsmeerhuizenzijn
onderlingverbondenmeteennetwerk.
Daarbinnenwordenzowelprintersge-
deeldalsbestandenuitgewisseld. Inplaatsvan
gebruikmakenvandeinWindowsingebouwde
bestands-enprinterdeling, waarbijeenpcaltijd
aanmoetstaan, kuntuookgebruikmakenvande
NetcentervanWesternDigital. Met320gigabyte
opslagruimtekanhijgegevensbewarenenover
hetnetwerkdistribueren, zonderookmaarop
eenpctezijnaangesloten.
Voorhetinstallerenhoeftuhetapparaatalleen
maaraantezettenenaantesluitenopeenvrije
poortvaneenrouter. Metbehulpvandemeege-
leverdesoftwaremaaktueenkoppelingnaarhet
stationopuwBureaublad, enkuntueengebrui-
kersnaamenwachtwoordinstellen.
OpdeNetcentersluitueventueeleenprinteraan
metdeaanwezigeusb-poortaandeachterkantvanhetapparaat. Ookkuntuer
backupsopmakenvanbestandenopdeaangeslotenpc’s. Alleenhetzogeheten
streamenvanmediabehoortniettotdemogelijkheden.DeNetcenterisookver-
krijgbaarmet160en250gigabyte.
(K)WEBBELLEN €29,–
Conclusie
Opslagviahetnetwerk
kannauwelijkseenvou-
digerdanmetde
Netcenter
Waardering
##
Info:
www.wdc.com
Adviesprijs:
v359,–
Onzemening
ToshibaVoIPPhone
D
eVoIPPhonevannote-
bookfabrikantToshibais
eentelefoonvoorvoip-
gebruikonderweg. Hijwerktzowel
viausb1alsusb2enhaaltdaarook
destroomvandaan. Metbehulp
vandemeegeleverdesoftware–
dienaadloosaansluitophetpro-
grammaSkype–kuntubinnen
tweeminutenmetuwtelefoonen
laptopdehelewereldbellen. Met
desoftwarebedientuhetpopulai-
renetbelprogrammaSkype. Deze
telefoonisbehalvegeluidskaart
metmicrofoonenluidsprekerook
bedieningseenheidvoorditpro-
gramma.Metbehulpvanhet
schermpjekiestudegewenste
contactpersoonofhetnummerdat
uwiltbereiken.
DeVoIPPhoneontbreekthetaan
franje, ukuntermeebellenendaarhoudthetmeeop. Bijveelge-
bruiktechatprogramma’salsMSNenYahooMessenger, waarmeeu
ookgesprekkenkuntvoeren, isalleenhetaudiogedeeltevanhettoe-
steltegebruiken. Hetoproepenvancontactpersonendoetudaarbijmetbehulp
vandepcofhetnotebook. Hettoestelheeftdeafmetingenvaneenmobieletele-
foonenweegtergweinig.
Conclusie
DeVoIPPhoneiseen
handigeaccessoirevoor
mobielevoip-gebrui-
kers.
Waardering
##
Contact:
0800–8674422
Info:
www.computers.toshi
ba.nl
Adviesprijs:
v29,–
Onzemening
16
www.computeridee.nl 02/06
Toshiba E-mouse
MAFFEMINIMUIS €49,– SLIMMESTAAF €129,95
Neemuwdocumentenenprogramma’s
overalmeenaartoe
S
teldatualuwsoftwareendocumentenkonopslaanopeenusb-stickener
opiederewillekeurigepcmeekonwerken. Zonderopdiecomputersporen
natelatenbovendien. Datzoubesthandigzijn, nietwaar?InComputerIdee
23/05schrevenwijaloverhetuitvoerenvanbepaaldeprogramma’svanafver-
wisselbaremediaennubrengtIntuixeenproductopdemarktdatdaarpreciesvoor
isbedoeld.
DeU3SmartDriveS300isophetoogeendoodnormaleusb-stick, maarerisietsspe-
ciaalsmeeaandehand. Hetzit’mindetermU3. Datiseenstandaardomprogram-
ma’sopverwisselbaremediateinstallerenentegebruiken, zonderbestandenopde
hardeschijfvandepctezettenofwijzigingeninhetregisteraantebrengen.Omdat
verrewegdemeestesoftwareisbestemdvooreenstandaardinstallatie, zijnaange-
pasteversiesvandeprogramma’snodigomzevoorU3geschikttemaken.
Intuixbiedtzelfaleenaantalgeschikteprogramma’saan, waarvandemeestegeld
kosten. Gelukkigziterookgratissoftwarebij, zoalsdebrowserFirefox, hete-mail-
programmaThunderbirdenhetvoip-programmaSkype. Eentekstverwerkeront-
breekthelaasinditrijtje. DeU3-standaardisnogergnieuwennaar
verwachtingzalhetaanbodbruikbareprogram-
ma’svoorditplatformsnelgroeien.
HetgebruikvandeSmartDriveis
eenvoudig. Zodraudestickineen
usb-poortsteekt, starthetzoge-
noemdeLaunchpad. Daarinstaat
eenoverzichtvangeïnstalleerde
programma’seneenaantalkoppe-
lingennaarhetbeheervandesoftware. Meten-
kelemuisklikkenvoegtuprogramma’stoeofver-
wijdertuzejuistweer.
Dezeoplossingisvooralhandigvoorwievaak
onderwegisennietaltijdwilzeulenmeteenlap-
top. DeSmartDrivebiedteenvergelijkbarewerk-
omgevingmetmaximaleveiligheid.Wantnietal-
leenstaanuwdocumentenenprogramma’svei-
ligopdestick, ookblijvenergeensporenachter
opdegast-pc.Voorhetgebruikkuntubovendien
eenwachtwoordinstellen.
Afgezienvandenunog
ergbeperktesoftwarelijst
ishetgrootstenadeelde
snelheid, ofeigenlijkhet
gebrekeraan.Tijdensde
testzijndeprogramma’s
nietvooruittebranden
opdehelftvandesyste-
men.Hetlijktalsofzeaf
entoeevenpauzeren,
wathetwerkenniet
bepaaldsoepelmaakt.
Goed
Uitkomstvooronder-
weg, eenvoudigaante
passenentegebruiken
Slecht
Beperktehoeveelheid
software, traag
Conclusie
Alsdelijstmetbeschik-
baresoftwarewatuit-
gebreiderzouzijnen
hetapparaatsoepeler
zoulopen, warenwe
meteenverk(n)ocht!
Waardering
#
Contact:
0172–636666
Info:
www.intuix.net
Adviesprijs:
v129,95
U
zouhetmisschiennietdirectzeggen, maarhet
afgebeeldeobjectisechteenmuis. Eenheel
bijzondere, datwelnatuurlijk. Endathetweer
ietsmetergonomietemakenheeft, zaluwellichtniet
verbazen.
DeE-mousehanteert
uverticaalzoalseen
pen, waarbijtweeknopjesaandeonderkantdie-
nenalsrechter-enlinkermuisknop. Doordatde
muisisvoorzienvaneenzeergevoeligesensor
eneenbehoorlijksterkeled-verlichting, ishijbij-
zonderlichttehanteren.Voorpresentaties(of
voorhetfoppenvandekatten)heefthijeenla-
serpointer. Draadloosbovendien, dankzijeen
meegeleverdusb-ontvangertje. Alleentijdens
hetopladenvandebatterijmoetudeE-mouse
tochevenrechtstreeksopdeusb-poortaan-
sluiten.
Zoalsmetveelergonomischeapparatuurishet
evenwennenvoorumetdeE-mousenetzohan-
digbentalsmetuwhuidigemuis. Maarnadie–
hopelijkkorte–periodewiltumisschiennietan-
dersmeer. Zoverishettijdensdetestnietgeko-
men; VersBesprokenmuistvoorlopigvrolijkver-
dermeteenordinaire, grijzemuis.
Conclusie
Zowelaanhetuiterlijk
alsdewerkingzultu
evenmoetenwennen,
maardeE-mousewerkt
eenvoudigennauw-
keurig.
Waardering
##
Contact:
0800–8674422
Info:www.com
puters.toshiba.nl
Adviesprijs:
v49,–
Onzemening
SNELSCHERM €479,–
Acer FerrariF-17”
A
cerNotebooksdiedenaamvandebe-
faamdeautofabrikantdragen, warener
allangerennuiserduseenbeeld-
schermindezelfdelijn. Glimmendenopeen–
hoekanhetanders–Ferrari-roodmetalen
onderstelisheteenopvallendeverschijningdie
uitstekendpastbijzijnnaam.
DeF-17”iszowelmonitoralsvolwaardigetelevi-
sie, inclusiefafstandsbedieningentv-ontvanger.
Incombinatie
meteenpciser
dekeuzeuitvga-
ofdvi-aansluiting
enalstvkuntu
kiezenuitscart, vi-
deoofs-video.
Hetschermheeft
eenhoogcontrast
doorhetgebruik
vaneenspeciale
coating, diealsnadeelheeftdathetschermhinderlijk
glimt. Lichtbronnenaandekantvandekijkermaken
hetkijkenernietmakkelijkerop.
Ubedientdetvzoweldoormiddelvanknoppenaan
dezijkantalsmetbehulpvandeaanwezigeafstands-
bediening. Hetzoekenenvindenvanzendersgaat
automatischengoedenhetbeeldisalleszinsaccepta-
beltenoemen.Ookalspc-monitorishetprettigwer-
kenmetditapparaat, zolangderuimtemaardonker
genoegisinverbandmetdegenoemdereflectie.
Conclusie
Lekkerdegelijkscherm,
waarvanhelaasniet
alleenhetvuurrode
onderstelglimt.
Waardering
##
Contact:
0800-0158
Info:
www.acer.nl
Adviesprijs:
v479,–
Onzemening
IntuixU3
SmartDriveS300
02/06 www.computeridee.nl
17
Onzemening
Maatwerk muziek
H
ebtumuziekopgenomendiestreamingop
internetwordtaangeboden?Datrippen,ofwel
hetopslaanopuwhardeschijf,vanmuziekgaat
relatiefeenvoudig;vervelendisweldatdegeripte
streamééngrootbestandiswaarinverscheidenemu-
zieknummersaaneengeschakeldstaan.Ditgeldtook
voormuziekdieuvaneenelpeeopneemteninsommi-
gegevallenookvoormuziekdieuviaeenp2p-program-
madownloadt:allenummersvanéénalbumzittenin
ééngrootmuziekbestand(afbeelding1).Alsuhieruitmis-
schienmaaréénoftweenummerswiltopnemeninuw
muziekcollectie,danishetzondevandeschijfruimte
omhiervoorhethelebestandtebewaren.Bovendienis
hetbestlastigomuwfavorietetrackaftespelenwan-
neerdezezichergenshalverwegedeopnamebevindt.
Knippenenplakken
Hetknippenenplakkenvanaudiofragmentenisbinnen
demuziekwereldgeenonbekendbegrip.Voorhetdigi-
taletijdperkwerdhierbijletterlijkhetmesingeluids-
bandengezetenwerdenverschillendeopnamenhand-
matigaanelkaargeplakt.Tegenwoordiggebeurtdithe-
lemaalmetdecomputerwaarbijtotopdemilliseconde
nauwkeurigkanwordenbepaaldwaareenopname
moetbeginnenofeindigen.Indeprofessionelewereld
gebruiktmenhiervoortamelijkcomplexeprogramma’s
zoalsAdobeAudition,datnaasthetsplitsenooknog
allerleitrucjesengeluidseffectenkantoevoegen.Voor
hetsimpelwegaanstukkensnijdenvaneenmuziek-
bestandiszo’nprogrammawelergoverdreven.Erzijn
talvanhulpprogramma’swaarmeeuhetzelfdekuntbe-
reiken.Webesprekenertwee,diebovendienallebei
gratiszijn.
Methode1:
Mp3Knife2.0
Denaam‘Mp3Knife’laatweinigaandeverbeelding
over.Metditstukjegereedschapgaatump3-bestanden
genadeloostelijf.Ukuntdezetooldownloadenvia
www.vcsoftwares.com. Nainstallatievolgtudevolgende
stappenomdeindividuelenummersuiteenaudio-
bestandtehalen:
1.StartMp3KnifeenklikopOpen.Selecteerhetmp3-
bestanddatuaanstukkenwiltknippenenklikopOK.
2. DrukopPlayengebruikdehorizontaleschuifbalk
omhetbegintevindenvanhetnummerdatuwilt
selecteren.
3.AlsuhetbeginhebtgevondendrukdanopPauseen
vervolgensopdeknopSetStart.KlikopResumeen
Knipvoortaanzelfeenvoudignum-
mersenfragmentenuitgrotemu-
ziekbestanden.
zoekheteindevanhetnummer.Klikwanneerhet
nummeroffragmentisafgelopenopPauzeendaarna
opdeknopSetEnd.
4.KliknuopdeknopPlaySelectedomtetestenofute-
vredenbent.DrukopSaveomuwselectietebewaren.
5.HerhaalStap1totenmet4vooreventueleandere
fragmenten/nummersdieuitditbestandwilthalen
(afbeelding2).
Methode2:
mp3DirectCut
Opwww.mpesch3.de kuntueentweedeprogrammavin-
denomuwmp3-bestandeninkleinemootjestehakken:
mp3DirectCut.DezetoolisookNederlandstaligenube-
schiktdaarnaastoveruitgebreideremogelijkheden.Zo
wordthetmp3-bestanddatuinlaadtgrafischweergege-
ven,waardoorhetvindenvanhetbegineneindevan
eennummereenstukeenvoudigerwordt.Eenselectie
ofnummeruiteenaudiobestandknippenenbewaren
gaatalsvolgt:
1.Startmp3DirectCutenganaarBestand,Openen.Se-
lecteerhetmp3-bestanddatuwiltbewerkenenklik
opOK.
2.DrukopAfspelenengebruikdeknoppenonderNavi-
geeromhetbeginvanhetnummertevinden.
3.Alsuhetbegingevondenhebt,drukdanopStopen
vervolgensopdeknopSetbegin.Zoeknuopdezelfde
manierheteindevanhetnummerenklikvervolgens
opSetEinde.
4. GebruikdeknoppenonderNavigeeromterugte
spoelennaarhetbeginvanuwselectieenklikopaf-
spelenomdezetecontroleren.
5.Tevreden?GadannaarhetmenuBestandenkies
voorSelectiebewarenomdezeopteslaan(afbeelding3).
Totslot
Selectiesuiteenmp3-bestandknippen?Udoethet
voortaanprobleemlooszelf.Bovendienkuntudehier
besprokenprogramma’sookvooranderetakengebrui-
ken.Zezijnbijvoorbeeldookgeschiktomleukegeluids-
effectenuitmuzieknummersteknippenzodatudeze
kuntgebruikenalsgeluidjeonderWindowsofkuntin-
stellenalsbeltoonvanuwmobiel.Demogelijkheden
zijneindeloos.■
1. Tweemp3-bestanden
waarbijdeomvangendeaandui-
ding‘fullalbum’ alaangevendat
hierinmeerderemuzieknum-
merszijnopgenomen.
2. Mp3Knifeiseensimpeleensnellemanierommuziekbestanden
optedelen.
±
Mp3 iseenspeciaal
bestandsformaat
waarmeehetmogelijk
wordtomgeluidtien
keercompacteropte
slaandaneencdzon-
derdatdekwaliteit
hierveelonderte
lijdenheeft.
±
StreamingProces
waarbijmuziekofvi-
deodirectvanafinter-
networdtafgespeeld
zonderdatereerst
eenbestandmoet
wordengedownload.
Hiervooriseenspeci-
aalafspeelprogram-
manodig.
±
StreamrippingBij
streamrippingwordt
demuziekdievia
internetwordtafge-
speeld, bewaardin
eenbestandopde
hardeschijf. Hierdoor
wordthetmogelijk
omdemuzieklater
nogmaalsaftespelen.
±
TagExtrainformatie
ineenmuziekbestand
metgegevensover
bijvoorbeelddeuit-
voerende. Ukunt
daarmeeuwmuziek
eenvoudigerrubri-
ceren.
Uitgelichten
uitgelegd!
Voormeerinformatiezie:
www.computeridee.nl
Knipgrote mp3’so
18
www.computeridee.nl 02/06
Muziekfragmentenbenoemen
WaarschijnlijkhebtuweleensgehoordvanID3-tags. Metdezetechniekkanextrain-
formatieaaneenmp3-bestandwordengehangen, bijvoorbeelddenaamvandear-
tiest, hetalbum, jaartalengenre. Demeesteafspeelprogramma’skunnenoverweg
metdezetagswaardooruuwmuzieksnellerkuntterugvinden. Alsumetdeinditar-
tikelgeschrevenmethodenmuziekbestandenmaakt, ontbreektdezetaginformatie.
Geennood, ukuntdiegegevensooknaderhandtoevoegen. Metmp3DirectCutgaat
datviahetmenuBewerken, Invoegen. InWindowsgaathetzo: startWindowsVerken-
nerenbladernaareenmapmetmuziekbestanden. Klikmetderechtermuisknopop
zo’nbestandenkiesEigenschappen. Klikinhetvensterdatverschijntophettabblad
SamenvattingenvervolgensopdeknopGeavanceerd. Uzietnudetag-informatie.
Doortedubbelklikkenopéénvandevelden, kuntudegegevenswijzigen.
Makkelijkerishetomvaneenafspeelprogramma
gebruiktemakendatgoedraadweetmettags.
Winampiswatditbetreftnogsteedseenaanra-
der. Ukuntdegratisversieervandownloadenop
www.winamp.com. Sleepenkelemp3-bestandennaar
dePlaylistEditor. Kliknumetderechtermuisknop
opéénvandenummersindezelijstenkiesvoor
Viewfileinfo. UkomtnuindeID3tageditorte-
rechtwaarmeeuwijzigingenkuntaanbrengen.
Echtemuziekliefhebberswillenmisschiennog
meermogelijkhedenomtagstebewerken. Be-
hoortutotdezegroepdanisMp3tagwaarschijn-
lijkprecieswatuzoekt. Metditprogrammakuntu
nietalleendetagsvanuwmp3’sbewerken, maar
ooktag-informatieophalenviainternetenaudio-
bestandenhernoemenmetbehulpvantags.
Mp3tagisNederlandstaligenvindtuop
www.mp3tag.de/en/
3. Metmp3CutDirecthebtueenprecisie-instrumentinhandenvoor
hetnauwkeurigsnijdeninuwmuziekbestanden.
pmaat
02/06www.computeridee.nl
19
Uniekfragmentvoor uwgsm
1
Onlinedoneren
Doneeronlineaaneengoeddoel.Kijkvoorerkende
goededoelenopwww.goededoelen.nl.Ukuntdoorklikken
naardeorganisatievanuwkeuzeengeldovermaken,
maarukuntooknaarwww.allegoededoelen.nl surfen,daar
ishetvaakmogelijkomkleinerebedragenovertema-
ken.Alleswatuviainternetovermaakt,spektdirectde
kasvanhetgoededoel,wantdiehoeftgeenabonne-
mentskostentebetalenvoordeonlinedoneerservice.
2
Back-upmaken
Waarschijnlijkstaathetmakenvaneenbackup
bijvelenopde‘todo’-lijst.Erzijnnatuurlijkleukeredin-
gentedoeninhetleven,maarwatzultublijzijnalsude
beloftehebtingelost.Geenzinineentotalebackup?Be-
gindaniniedergevaleensuwfotobestandenopcdof
dvdtezetten,ofuwbelangrijkedocumentenopeenge-
heugenstickjeof-kaart.Vergeetooknietdeserienum-
mersvanallerleisoftwareveiligtebewaren.
3
Ongebruikte
software
verwijderen
Naverloopvantijdspaart
uzevanzelfop:program-
ma’sdieueenkeerge-
bruiktendiedaarnaeen-
zaamenonaangetastop
uwhardeschijfblijven
staan.Debezemerdoor!Deïnstalleereerstdeonge-
bruikteprogramma’sdieumeteenofficiëleuninstall-
functiekuntverwijderen.KlikhiervooropStart,Pro-
gramma’senkijkofdezeoptieinhetStartmenustaat.
Voorprogramma’sdienietovereenuninstallbeschik-
ken,gaatunaarStart,ConfiguratieschermenSoftware.
KlikopProgramma’swijzigenofverwijderen(Alt+U).
Klikdaarnaeenvooreendeprogramma’saandieu
kwijtwiltendrukopdewijzigen/verwijderen-knop.
4
MijnBureaubladopruimen
HetopruimenvanuwBureaubladmagunatuur-
lijkoptweemanierenopvatten,maarwijbedoelenhet
opschonenvanaldieoverbodigesnelkoppelingenop
uwdigitaleversie.MetbehulpvandewizardBureau-
bladopruimen(Bureaublad,rechtermuisknop,Picto-
grammenschikkenop,
DewizardBureaublad
opruimenstarten)kuntu
zienwelkesnelkoppelin-
genunooitofzelden
gebruikt.Deiconendieu
laatopruimenkomente-
rechtindemapOnge-
bruiktebureaubladpicto-
grammen.Endezemap
komt–jawel–opuwBureaubladtestaan.
Snelkoppelingendienaareenverwijderdprogramma
linken,zijnookrijpvoordeprullenbak.Deoverigepic-
togrammensorteertukeuriginkolommenviaBureau-
blad,rechtermuisknop,Pictogrammenschikkenop,
Automatischschikken).
5
Betalenvoormuziek
DeNederlandsewetstaattoedatumuziekdown-
loadtvooreigengebruik.Maarmisschienvindtuhet
welzoaardigomvooruwmuziekdownloadstebetalen,
bijvoorbeeldomuwfavorieteartiesttesteunenindeze
moeilijketijden.Viamp3-winkeliTunesMusicStore
betaaltupernummer.Beschiktulieveroverdecdmet
hoesje,kijkdaneensopbol.comoffreerecordshop.nl (de
laatstebiedtookdownloadsaan).
6
Nieuwwachtwoordinstellen
Regelmatiguwwachtwoordenverversenkomtde
veiligheidvanuwpctengoede.Enbedenknueensver-
schillendewachtwoordenvoorverschillendetoepassin-
gen.Vooralalshetgaatomfinanciëlezaken.Ukunt
eventueeleenprogrammagebruikendatuwwacht-
woordenveiligbeheert.BijvoorbeeldAcerosePassword
Vault.ZiedeWorkshop-sectieinditnummer.
7
Dehardeschijf defragmenteren
Ordenuwhardeschijfopvoordathettelaatis.Ga
naarMijncomputer,rechtsklikopdehardeschijfen
kiesvoorEigenschappen.SelecteerhettabbladExtra
enklikopNudefragmenteren.Klikinhetvolgendeven-
steropdedefragmentatie-knopenvolgdeinstructies.
20
www.computeridee.nl 02/06
TOP10
goedepc-voorneme
Demeestegoedevoornemenssneuvelenal
binnenvijfdagennahetvuurwerk.Datkananders.
Metdezenieuwjaarsplannenmaaktuwelgoede
sier,want:weinigmoeite,grootplezier.
Verbeter dwoc·'even
B
Malware
blokkeren
Het tegenhouden van
vIrussen, troìans en wor-
men mag natuurlIìk geen
eenmalIg goed voorne-
men zIìn, dat kunt u het
beste voortdurend doen.
Verleng het abonnement
van uw vIrusscanner, oI
download een gratIs va-
rIant zoals ÀVC Free EdI-
tIon, van www.et/selt.cem.
Schakel ook de WIndows
FIrewall In om Internet-
aanvallen tegen te hou-
den (alleen onder WIn-
dows XP). KlIk op Start, ConIIguratIescherm en open
het BeveIlIgIngscentrum om de IIrewall te actIveren.
9
0oed gaan
zltten
Denk om de ergonomIe
van uw computerplek.
Verplaats het toetsenbord
en de muIs zodanIg dat u
ontspannen kunt typen
en muIzen. Voor u het
weet leert u zIchzelI een
verkeerde houdIng aan
en krIìgt u op den duur
last van pIìn In schouder,
nek, arm pols oI rug. Hoe
u het beste kunt zItten
voor een computer-
scherm leest u op
www.ts/-retea/e/ae.a//
eerea4//a4es.ebe.
1o
Mljn dlgl-
tale foto's
prlnten
Het Is alom bekend dat
gebruIkers van een dIgI-
tale camera veel Ioto's
schIeten, maar weInIg
Ioto's aIdrukken. En dat
Is nIet omdat nIemand aI-
drukìes wIl, maar omdat
het na een paar ìaar dIgI-
taal IotograIeren best wat
tIìd kost (en doorzettIngs-
vermogen vergt) om uIt
honderden oI duIzenden
kIekìes de leukste te selecteren. Cewoon doen dus, an-
ders worden het er alleen maar meer. Op 4/e/ta/elete
etal/e.eae/aa.a/ vIndt u een lIìst met aIdrukcentrales (on-
der het kopìe OnlIne dIgItaal prInten), van Àlbert HeIìn
tot WebprInt.
ens 2oo8
0elukklg nleuwjaarl
t
r
c
v
!

,
.
,
,
,
,
Droodloos berelk
ln werkell|k
|e hele huls!
Donkzl| de nleuwe Sllecom Mlmo/R lechnologle
ben |e verzekerd von een droodloos berelk ln
werkell|k |e hele huls!
Cl |e nu op zolder zll ol beneden ln de woonkomer, |e kunl overol
genlelen von de vrl|held von droodloos nelwerken en lnlernellen.
Doordol de Sllecom Mlmo/R slondoord een droodloze doorvoersnel
held lol moor llelsl 3óMbps mogell|k mookl, ls |e verblndlng boven
dlen snel genoeg voor hel droodloos delen von zwore mulllmedlo
beslonden zools dlgllole muzlek en hlms.
www. si l ocom. com
ll´s ousy wilh Silocom
C.u. vorkri|gbuur bi|. Allornulo, 8CC, Corrocl, Dixons, Dynubylo,
lníormuliquo, Mukro, Modiu Murkl, Cííico Conlro, Purudigil, \i-Compulor
VL1ó3
PP,PP
VL1ó0
óP,PP
VL1ó1
óP,PP
N
aeenkorteoverdenkingoverallefacetten
vanhetbeherenenpublicerenvanfoto’s
komenwesneltoteenlijstjemetactiesen
handelingendiemetbeheersoftwareeen-
voudiguitgevoerdmoetenkunnenworden.
■ Hardeschijfscannen
■ Downloaden
■ Selecteren
■ Kopiëren
■ Naamwijzigen
■ Verbeteren
■ Archiveren
■ Publiceren
■ ZoekenenExif
Aandehandvandezelijstbesprekenwede
mogelijkhedenvanPhotoAlbumStarter
EditionenPicasa.
AdobePhotoAlbum
Starter Edition3NL
■Scannen
NaeeneenvoudigeinstallatievraagtPhotoAlbumStar-
terEditionbijdeeersteopstartofhetuwcomputer,of
delendaarvan,magscannenopaanwezigheidvanfoto-
bestanden.Zokandestructuur(ofdechaos)vanmap-
penmetdigitalefoto’sinkaartgebrachtworden.Vanal-
lefoto’swordteenminiatuurweergavegemaakt,diein
eenapartindexbestandwordtgeplaatst.Deminiaturen
wordeninhetwerkvenstervanPhotoAlbumStarter
Editiongetoondenkunnenwordenbekekenopdatum,
downloadsessieofmaplocatie(afbeelding1).Defoto’s
kunnenindrieverschillendemoduleswordenbena-
derd:Fotobron,OrganiserenofKalenderweergave.De
venstersvanFotobronenOrganiserenwijkennietzo-
veelaf.InKalenderweergavewordtdetijdbalkdieinel-
kemoduletevindenis,afgebeeldalseenmaandkalen-
der(afbeelding2).
■Downloaden
Wiltufoto’skopiërenvanuwcameraoftelefoonnaar
uwcomputer,danwordtudaarbijgeholpendoorde
AdobeFotodownloader.Ditprogrammaatjewordtauto-
matischgestartalsuuwcameraaansluitofeengeheu-
genkaartjeineenkaartlezerstopt.
Foto’sbeheren?
Zogaatdatgratis!
Hoeraakikmijndigitalefoto’snooitmeer kwijtenzorgikdatikzewelsnelengemakkelijk
terugvindt?Hoekanikmijnfoto’ssnelpresenterenviae-mail,websiteof afdruk?Hetant-
woordopvragenalsdezeluidt:‘fotobeheersoftware’.Computer Ideevergelijktdemogelijk-
hedenvandegratisprogramma’sAdobePhotoAlbumStarterEdition3enGoogle’sPicasa2.
Inhetbetreffendedialoogvensterkuntueenvoudigaan-
vinkenwelkefoto’snaardepcmoetenwordengedown-
load,naarwelkemapeneventueelookgelijkmetwijzi-
gingvandebestandsnaam(afbeelding3).Omdatde
groottevandeminiaturenheelinteractiefistewijzigen,
kuntudekwaliteitvandefoto’saltamelijkgoedbeoor-
delingeneeneersteselecttiemakenvoorhetdown-
loaden.
■Selecteren
VandegedownloadebestandenkrijgtmeninFotobron
ofOrganiserenminiatuurweergaventezien,dieeenvou-
digingroottezijnaantepassen.Omdefoto’sbeeldvul-
lendtezienkaneendiavoorstellinggestartworden
(F11).Eendergelijkevoorstellingisleukomfoto’stela-
tenzienaanderden,maarbewijstvooralzijnnutalsaan
degetoondefoto’sdirecteenkenmerkgegevenkanwor-
denofeenfotowelofnietgeschiktisvoorverderebe-
werking,archiveringenpublicatie.Alsdevoorstelling
danachterderugis,hebtumeteeneenoverzichtvande
goedeenslechtefoto’s.DediavoorstellingvanPhotoAl-
bumStarterEditionheeftgeenwaarderingsoptiemet
behulpvansterrenofkleuren.Hetisalleenmogelijkom
eenfotodirectteverwijderenoftemarkerenomtewor-
denafgedrukt.Foto’skuntudusalleenselecterenmet
ShiftenCtrlindeFotobronofOrganiseren.Degeselec-
teerdefoto’skuntudoorrechtsteklikkensnelroteren,
corrigeren,eentrefwoordtoekennenofineenverzame-
lingplaatsen(afbeelding4).
1. Sorteer-enmodulemoge-
lijkhedenvanPhotoAlbumStar-
terEdition.
Deel
1
Computer album
22
www.computeridee.nl 02/06
■Kopiëren
UkuntdegeselecteerdebestandeninPhotoAlbum
StarterEditionnietrechtstreeksnaareenanderemap
kopiërenomzevanhieruittebewerken,publicerenente
archiveren.Umoetdefoto’sviadeoptieKopiërenophet
Klembordvanplaatsen,vanwaaruzemetWindows
Verkennermoetplakkenineennieuwemap.Miniatuur-
weergavenkunnennietvanplaatswordenverschoven
enookverslepenvandeenenaardeanderelocatieis
nietmogelijk.Daarmeeontbreektdenodigeflexibiliteit
omdefysiekeplaatsvandefotobestandenen–mappen
opdehardeschijftewijzigenendatistocheengroot
gemis.Omdelocatievaneenfotoopdehardeschijfte
achterhalen,moetumetrechtsklikkenopeenminia-
tuurenkiezenvoordeoptieEigenschappen.Onderaan
iseenicoontjetevindenwaarachterdelocatieverbor-
genzit(afbeelding5).
■Naamwijzigen
HetisnietmogelijkominPhotoAlbumStarterEdition
eennaamvaneenbestandtewijzigen.Alsdenaamge-
wijzigdwordtinVerkenner,danneemthetprogramma
ditpasoveralsdeminiatuurwordtbijgewerkt.Ditgeldt
ookvoornamenvanmappen.Bijverplaatsenvaneen
fotonaareenanderemapopdezelfdeschijfwordtdeze
metbijwerkensnelteruggevonden,maarbijhetver-
Waarschuwing!
PhotoAlbumStarterEditionwerktvanuithetindex-
bestandmetminiaturen.AlsuallehandelingeninAl-
bumuitvoert, danzaldeindexaltijdactueelblijven.
Verwijdertufoto’s, verandertubestandsnamenof
verplaatstumappenviaWindowsVerkenner, dan
komtdeinhoudvandeindexnietmeerovereenmet
debestandssituatieopuwhardeschijf.
HoewelPhotoAlbumStarterEditiondenodigeintel-
ligentieheeftommetdemappenstructuurvan
Windowstesynchroniseren, kanhettochgebeuren
datuminiatuurweergavenvanfoto’sindeFotobron
ziet, dieinwerkelijkheidalindePrullenbakzittenof
zelfshelemaalverwijderdzijn.
plaatsennaareenandereschijfduurthetsoms(te)lang.
BijeenverwijderdemapoffotokanPhotoAlbumStar-
terEditiondekoppelingnietmeerherstellen,maarkomt
mogelijkwelmeteenalternatief,zoalsdeniet-bewerkte
foto.Isdekoppelingwegenzijnergeenalternatieven,
danmoetdeminiatuurhandmatiguitdecatalogusver-
wijderdworden.
2. KalenderweergaveinPhotoAlbumStarterEdition.
3. FotodownloadervanPhotoAlbumStarterEdition. 4. OptiesbijeenfotoinPhotoAlbumStarterEdition.
5. Eigenschappenvaneenbe-
standinPhotoAlbumStarterEdi-
tion.
DekopieerfunctievanPhotoAlbumiszozo...
02/06www.computeridee.nl
23
Computer album
■Verbeteren
InPhotoAlbumStarterEditionzijnfoto’sinbeperkte
mateteoptimaliseren.Natuurlijkkuntuzeroteren,bij-
snijdenenrodeogenverwijderen.Enmetééndrukop
deknopwordtautomatischdekleur,dehelderheid,het
contrastbijgewerktofdefotoverscherpt.Inéénvenster
kanhetresultaatvergelekenwordenmethetorigineel.
Allebewerkingenkunnenindegebezigdevolgordeon-
gedaanwordengemaakt.Devolgordevandebewerkin-
genisechterbelangrijkeneerstdekleuraanpassenen
dandehelderheidgeefteenanderresultaatdananders-
om.Verderkuntubij100procentnietgemakkelijk
schuiveninhetvoorbeeldvenster.Almetalisdefuncti-
onaliteitheelbeperkt,omdatugeenenkeleoptimalisa-
tieinteractiefkuntbeïnvloeden.
■Archiveren
PhotoAlbumStarterEditionbiedtgeenoptiesomfoto-
bestandeneenvoudigentochintelligenttearchiveren.
SlechtsdooreenselectietekopiërenendezeviaWin-
dowsVerkennerineenapartemapteplakkenendeze
vervolgensopeendvdtebrandenofopeenexternehar-
deschijftezetten,ishetmogelijkzelfvooreenbackup
tezorgen.
■Publiceren
MetPhotoAlbumStarterEditionishetmogelijkuw
foto’sopverschillendemanierentepubliceren:
●Afdrukken
●ViauweigenfotoprinteropA4
●Viainternetalsfotooffotokaart
●Onlinegalerie
●Diavoorstelling
●Pdf-presentatie
●E-mail
●Naarmobieletelefoon
HetafdrukkenopA4verlooptviasjablonen.Erzijnen-
kelestandaardindelingenbeschikbaar,maardegebrui-
kerkandezenietwijzigen.Vierfoto’svanongeveer14
bij10cmopeenA4isechtergeenenkelprobleemmet
deoptieEigengrootte(afbeelding6).
Wiltuuwfoto’sviainternetlatenafdrukken,dankandit
alleenmaarbijKodakenbentudusgebondenaande
mogelijkhedenenprijsvandezeeneaanbieder.Datzelf-
degeldtvoordeonlinegalerie.Ookdezeoptieisin
samenwerkingmetKodakengeeftweinigspeelruimte.
Eendiavoorstellingkannietwordenopgeslagenomuit-
gewisseldtewordenmetderden,maarerkanweleen
pdf-presentatiegemaaktwordendieopelkewillekeuri-
gepcmetAcrobatReaderkanwordenafgespeeld.Na-
tuurlijkkuntuvanuitPhotoAlbumStarterEditioneen-
voudiguwfotoe-mailenenzelfsnaareenmobieletele-
foonsturen,maardemogelijkheidomeeneigenwebpa-
ginametfoto’stemaken,zoalsbijvoorbeeldinPhoto-
shopElements,ontbreekt.
■Zoekenenexif
OminPhotoAlbumStarterEditionuitgebreidtekun-
nenzoeken,moetenaanfoto’szogenoemde‘tags’(tref-
woorden)toegekendworden.Dezetrefwoordenmaakt
degebruikerzelfenkunnenopverschillendemanieren
aanfoto’swordengekoppeld.Doorinhetkoppelvenster
‘Tags’éénofmeerderetrefwoordenaanteklikken,wor-
dendeovereenkomstigezoekresultatendirectweerge-
ven(afbeelding7).Dezekunnenwordengeselecteerdom
afgedruktteworden,omtekopiërenofomineenVerza-
melinggezetteworden.Zo’nverzamelingisgeenfysie-
kemapopdehardeschijf,maareencollectievanminia-
turen.Eénfotoopdehardeschijfkanzoinmeerdere
Verzamelingenwordenopgeborgenenbeschikbaar
zijn.
Erkanhelaasnietgezochtwordenopcamera-instellin-
gen(Exif),zoalscamera-modelofISO-waarde.Erzijn
zelfsgeenexif-gegevensopvraagbaar.Voordedoel-
groepvanPhotoAlbumStarterEdition,debeginnende
digitalefotograaf,isExifmogelijknog‘abacadabra’,
maardezegegevenskunnenzeervanpaskomenbijhet
zoekennaarfoto’senookbijhetinzichthoebijvoor-
beeldsluitertijd,diafragmaengevoeligheidvaninvloed
zijnopscherpte,scherptediepteenruisvaneenfoto.
6. AfdrukoptiesinPhoto
AlbumStarterEdition.
7. Hetbeheervantrefwoor-
deninPhotoAlbumStarter
Edition.
Maak’npdf van
uwdiavoorstelling
24
www.computeridee.nl 02/06
Computer album
Picasa 2
■Scannen
OokPicasavraagtbijheteersteopstartenofdeharde
schijfofmappendaaropmoetenwordengescandop
fotobestanden.OokPicasamaaktminiaturen,maarde-
zezijndirectverbondenmethetfysiekebestand.Dein-
dexvanPicasaisderhalvealtijdactueel,ofbestanden
nuviaPicasaofWindowsVerkennerwordenher-
noemd,verplaatstofverwijderd.Bijelkeopstartvan
Picasawordenopgegevenlocatiesopnieuwgescanden
nieuweminiaturenautomatischtoegevoegd.
■Downloaden
Alseencameraofgeheugenkaartwordtaangesloten
laatPicasaautomatischdetekopiërenbestandenzien.
Hetisechternietmogelijkomfoto’suittesluitenvan
downloaden,zonderdatuzeopgrootformaathebtge-
zien.Zowordenmogelijkvergissingenvoorkomen,
maaralsueengrootaantalbestandennietwiltdown-
loaden,moetuaardigwatmuishandelingenverrichten.
■Selecteren
Vanallefoto’sindedoordegebruikeraangegevenmap-
penwordteenminiatuurweergavegegeven.Degrootte
kantraplooswordengewijzigd(afbeelding8).Dediavoor-
stellingvanPicasaheeftweldemogelijkheidomfoto’s
opbeeldvullendformaateenmarkeringtegevenopba-
siswaarvanzewordengetoondofgeselecteerd.Gemar-
keerdefoto’skunnenhiermeevlotwordengekopieerd,
zodatsnel‘hetkafvanhetkoren’kanwordengeschei-
den.
Miniaturenkunnenwordenversleeptbinneneenmap
omzohandmatigdevolgordeaantepassen,maarook
tussenmappen,zodatzesnelfysiekkunnenworden
verplaatstofgekopieerd.VerplaatstuinPicasaeenmi-
niatuurvanmapAnaarB,danwordtookhetfoto-
bestandverplaatst.Miniaturenenfoto’sblijvenzoaltijd
gekoppeldendatgeeftdegebruikerbinnenPicasaveel
flexibiliteit.
■Naamwijzigen
Alsbeeldenzijngeselecteerdenindegewenstevolg-
ordegezet,dankunnenzewordenhernoemdmetF2
(Bestand,Naamwijzigen).HelaaswordtdeWindows-
methodegebruikt,waardoorheteerstebestandbijsor-
terenopBestandsnaamnietbovenaanstaat!
8. DekleinsteminiatureninPicasa. 9. OptiesvaneenfotoinPicasa.
■Kopiëren
Alsfoto’sgeselecteerdzijnkunnenzenaareenandere
mapverplaatstofgekopieerdworden.Verplaatsendoet
udoordezeoptietekiezeninhetmenuBestand.Kopië-
rengeschiedtmetdeopdrachtExporteren.Ukuntzoals
eerderaangegevengroepenvanminiaturentussen
mappenverslepen.AlsudeCtrl-toetsingedrukthoudt
wordenzegekopieerd,anderswordenzeverplaatst.Al
dezehandelingenwordenzeersoepeltjesuitgevoerdin
dezeergelikteinterfacevanPicasa(afbeelding9).
■Verbeteren
ZoelementairalsdebewerkingsmogelijkhedeninPho-
toAlbumStarterEditionzijn,zooverweldigendzijndie
inPicasa.Bewerkingenrondhelderheid,kleuren
scherptekunnenautomatischwordenuitgevoerd,maar
Picasageeftdegebruikerdegelegenheidomzelfachter
hetstuurtezittenenzodekrachtvandeverschillende
verbeteringenineigenhandtehebben.Deschuifknop-
jeswerkenzeerinteractiefendevoorvertoningisecht
‘realtime’.Naastdestandaardoptimalisatiemogelijkhe-
denkentPicasadewaardevolledigitaleinvulflits,waar-
meeschaduwenkunnenwordenverhelderd,zonderdat
hooglichtenuitgebetenraken.Tevenszijnerveelleuke,
maarooknuttigeeffectfiltersbeschikbaar(afbeelding10).
10. Verbetermogelijkheden
inPicasa.
02/06www.computeridee.nl
25
Computer album
Histogramencameragegevenszijnweltezieninhet
voorbeeld,maarhetvenstertjeistekleinomenignutte
hebben.Bovendienzijndeexif-gegevenstebeperkt.
Verbeterdefoto’skunnenalleenalskopiewordenopge-
slagen,omoverschrijvenvanhetorigineeltevoorko-
men.
■Archiveren
ViaExtra,Back-upmakenkunnenfoto’snaarcdofdvd
wordengebrandofnaareennetwerklocatiegekopieerd
(afbeelding11).InbeidegevallenwordteenRestore-toe-
passingmedeopgeslagenz`odatteallentijdedefoto’s
weerterugtezettenzijn.Alsudevolgendekeerdezelfde
mapbackupt,danzalPicasaalleendenieuweofgewij-
zigdebestandenkopiëren.Datscheelteenhooptijden
uhoeftzelfnietbijtehoudenwelkebestandenalge-
archiveerdzijn.
■Publiceren
Demogelijkhedenomfototedelenmetuwdirecteom-
gevingofderestvandewereldzijnlegio.
●Afdrukken
●Collage
●Contactafdruk
Downloads:
PhotoAlbumStarterEdition3
programma: www.adobe.nl/products/photoshopalbum/
starter.html
handleiding:
www.adobe.nl/products/photoshopalbum/pdfs/psase3_help.pdf
Picasa2
programma: picasa.google.nl
●Poster
●Fotoservice
●Onlinefotoalbum:Blog-sitevanGoogle
●E-mail
●OutlookExpress
●GMail(vanGoogle)
●Screensaver
●Film
●Webpagina
Picasahelptubijhetafdrukkenvanmeerderefoto’sop
eenA4.HijkenthierbijmindermogelijkhedendanPho-
toAlbumStarterEdition.Picasabiedtuechterwelwat
extracreatievezaken,zoalshetafdrukkenvaneen
posterofeencollage.Ookeenindexprintissnelge-
maakt.Wiltuuwfoto’slatenafdrukkenviaeeninternet-
centrale,danhebtudebeschikkingoververschillende
aanbieders(AH,Pixum,Fastlab,Kruidvat).
ViaeenBlog-sitevanGooglekuntugratisuwfoto’sde-
lenmetanderen.Wiltulieveruweigenonlinefotogale-
rie,danmaaktPicasaineenhandomdraaidebenodig-
dehtml-bestanden.Ookkunnenavi-filmswordenge-
maakt,maardatwordenvaakerggrotebestanden.
■Zoekenenexif
DezoeksnelheidvanPicasaisuitstekend.Nietalleen
wordennamenvanmappenenbestandenmeegenomen
inhetonderzoek,maarooktitelsentrefwoorden(Ctrl-
T)enzelfsexif-gegevenswordenmeteenresponsvan
enkeletiendenvansecondenvergeleken.Devrijheid
vanzoekenheeftweltotgevolgdathetzoekresultaat
ookveelfoto’sbevat,dieuhelemaalniethadverwacht
endiedaarmeehetoverzichtenigszinsvertroebelen.
Deexif-gegevensvaneenfotozijninteziendoorrechts
teklikkenopdebetreffendeminiatuurentekiezenvoor
Eigenschappen.Eenbeperktrijtjevancamera-instellin-
genisdantebekijken(afbeelding12).Zezijnechterniet
tebewerkenofteexporteren.
Conclusie
Datgratissoftwarenietslechthoefttezijnwordttegen-
woordigsteedsvakerbewezen.PhotoAlbumStarter
Edition3enPicasa2vormendaaropgeenuitzondering.
PhotoAlbumStarterEditionheeftalleelementairefunc-
tionaliteitomdigitalefoto’stebeheren.Grootnadeelis
echterdathijvanuiteenminiatuurindexwerktensoms
deactualiteitmetdefysiekebestandenopdeharde
schijfverliest.Dateenbackup-functieontbreektiseen
grootgemis.
Picasabiedtdegebruikereencompleetspectrumaan
gereedschappenomdigitalefoto’s,maarookfilmste
beheren,archiverenenpubliceren.Deinterfaceiszeer
geliktendesnelheidongekend.MetPicasahoeftu
nooitmeereenfotokwijttezijn.
Minpuntisdatdoordeveelheidaanoptiesdemenu’s
nietlogischgerangschiktzijnenopdrachtenherender
overdeinterfaceverdeeldzijn. ■
11. Eenbackupmakenin
Picasa.
12. Deexif-gegevensin
Picasa.
Hetvervolg
Indevolgendetwee
afleveringenbehandelen
weineenworkshopstap-
voor-staphettrajectvan
digitalefoto’sinPicasa:
vanscannenendown-
loaden, viabewerkenen
publicerentotzoekenen
archiveren.
26
www.computeridee.nl 07/06
EveneenstippellijntrekkenisinWordeenkleinemoeite. Kwestievan
driekeereensterretjetypenenhup,Wordmaaktdelijnzelfaf. Han-
digheidjesalsdezezijnerteover. Opdezepaginaleestuereenaantal.
TIPS&TRUCS
Cellenomlijnen
Wiltueencelofeenaantalcellenlatenopvallen,
dankuntuheelsneleenlijntjeonderofeenka-
deromeencelofgroepcellenplaatsen. Datkan
eenhaarlijntjezijn, eenvetteofeendubbelelijn.
RechtsopdewerkbalkOpmaakstaathiervoor
eenspecialeknop. Alsuhieropklikt, verschijnter
eenmenuwaarinudedoorugewensteopmaak
kiest.
EXCEL
WINDOWSXP WINDOWSXP
Snelnaar uwBureaublad
Alsueenflinkaantalvenstershebtgeopenddie
allehetBureaubladbedekkenenuwiltdaarop
eenofanderesnelkoppelingdubbelklikken, dan
ishetergvervelendalsueenvooreendiege-
opendevenstersmoetminimaliseren. Datkan
gelukkigeenheelstuksneller!Klikindesnel-
startwerkbalk(directrechtsnaastdeknopStart)
opdeknopBureaubladweergevenenalles
wordtinéénklapgeminimaliseerd. Nogmaals
SYSTEEM
EXPLORER
Wat ziter in
uwpc?
Alsuwiltwetenwaterinuwpczit,
dankuntuhetprogrammaSysteem-
infostarten. UvindthetonderAlle
programma’s, Bureau-accessoires,
Systeemwerkset, Systeeminfo.
Volgendnum
m
er...
... maguwsupesnellepcerbestwat‘gepimpter’ uit
zien. Kijkenwebijlettergroottesachterdekomma.
Helpenwebijeenpopup-blokkadeenvoorkomenwe
dateenbeveiligdeinternetpaginainuwcacheblijft.
28
www.computeridee.nl 02/06
opdezeknopklikken, hersteltdeoudesituatie.
IsbijudewerkbalkSnelstartennognietgeacti-
veerd, klikdanmetuwrechtermuisknopopeen
leegstukjeTaakbalk. Gainhetdanverschenen
menunaarWerkbalkenenklikdaaropSnel
starten.
Volumeregelaar
opTaakbalk
Mistuhetbekendespeaker-picto-
gramopdeTaakbalkenkuntuhet
volumenietmeeraanpassen?Ga
dannaarhetConfiguratiescherm
vanWindowsenklikophetMulti-
media-pictogram. Inhetmidden
vaneenschermzietueenaan-
kruisvakmetdetekstPictogram
voorhetvolumeinhetsysteemvak
plaatsen. KlikopOKenuhebthet
pictogramweerterug. Klikerop
omhetvolumeaantepassenmet
behulpvandeschuifregelaar, of
vinkdeoptieDempenaanalsutij-
delijkgeengeluidwenst.
Snelnaar een site
Omsnelhetadresvaneenwebsite
intevoerenzondereerstmetuw
muisindeadresbalktehoeven
klikken, druktuopdetoetscombi-
natieAlt+D. Ukuntnugelijkhet
internetadresintypenendaarna
opEnterdrukken.
SnellelijninWord
Alsusneleenenkelelijnoverdevolletekst-
breedteopeenpaginawiltmaken, tikdanop
eenlegeregeldriekeerhetmin-teken(-)achter
elkaarendrukopEnter.Vooreendubbelelijn
typtudriekeer‘=’ (zonderaanhalingstekens),
vooreendriedubbelelijndriemaal‘#’ envoor
eenstippellijndriemaal‘*’, gevolgddooreen
drukopEnter.
Uhebtvastookweleensmeegemaaktdatuin
Wordeenzinofmeerinalleenhoofdlettershebt
getyptdoordatuperongelukopdeCapsLock-
toetsdrukte. Normaalgesprokenraaktudan
lichtelijkgeïrriteerdenverwijdertuallegetypte
tekstinalleenhoofdletters. ErisinWordgelukkig
eenveelbetereoplossingvoorhanden. Selec-
teerdeperongelukinhoofdlettersgetyptezin-
nenendrukvervolgensopShift+F3. Daarmee
wordenallehoofdletterskeurigomgezetinklei-
neletters!NogmaalsopShift+F3drukkenzorgt
erzelfsvoordataanhetbeginvaniederenieu-
wezinkeurigeenhoofdletterkomttestaan. En
wiltuomwatvoorredentochweerterugnaar
alleenhoofdletters, dandruktunogeensop
Shift+F3. Leukerkunnenwehetnietmaken…
Vanalleen hoofdletters naar kleineletters
WORD
Flitsjes
Deonlinevriendencommuni-
tiesSchoolbankenHyveszijn
geenvriendenmeervanel-
kaar. Communities!
Schoolbank
Succesvolleontmoetings-
plaatsvooroudeklasgenoten,
vriendeneneersteliefdes.Tot-
daterentreegeldwerdge-
vraagd. Schoolbankistrou-
wensgenomineerdvoorWeb-
sitevanhetJaar2005.
www.schoolbank.nl
Hyves
Fris(netvernieuwd)endus
ambitieusvriendenwebdat
hetgeletopdetoonenvorm-
gevingietsmeermoetheb-
benvandejeugd(totenmet
dertigjaar). Denkenwe. Be-
zoekjewaarddesalniettemin.
www.hyves.nl
Dienstmakkers
Vandezelfdemakkers…oh
sorry, makersvanSchoolbank.
Zoalsdenaamaldoetvermoe-
denkuntuhierincontactko-
menmetuwoudeslapies–of
hoehetenze?–omherinne-
ringenoptehalen.
www.dienstmakkers.nl
Workmates
Hiernogeen, workmates. Ja,
ja, opzoeknaar, mochtudatal
willen, oudcollega’swaarmee
hetaltijdzolachenwasopde
werkvloerenbijdekoffie-
machine.
www.workmates.nl
Penvrienden
Penvrienden, hetlijktinhet
middenvandedigitalerevolu-
tieietsuitgrootmoederstijd.
Maarzezijnernog, enzever-
zamelenzichopdezesympa-
thiekesite.
www.penvrienden.nl
5
op’nrij
VoorheenmaaktehetMicrosoftniksuitalsanderebrowsersgeentoeganghadden
opzijnsite.MaarFirefoxvaltdeeertebeurtomwelkomtezijnoplive.com.
Gekke, ontroerende,
spannende, mooie, leukeof
zomaarsites...
WijmaardenkendatzeinRus-
landalleenwodkadrinken. Ze
wordenerooknogeensheel
creatiefvan, vandielegebier-
kratten.
ziza.ru/2005/11/03/pivka.html
RiskspelenviaGoogleMaps…
tegenjezelf…Welleuk!
www.ashotoforangejuice.com/
gmrisk.html
Debestevoetballervannuis
deBraziliaanRonaldinho, en
hijheefteendealmetNike.
www.youtube.com/watch.php
?v=qRjsLUy72x4
Vanskeletviaeennaaktli-
chaamnaareenbevallige
vrouw. Eentikkieondeugend.
fcmx.net/vec/get.swf?i=003702
Filmswordennietalleenin
Hollywoodgeboren.Erbestaat
ooknogzoietsalsindepen-
dentfilms.
www.empireonline.co.uk/fea
tures/50greatestindependent
DatkunnenNederlandersals
geenander: zeuren, klagen, za-
niken, mekkeren, jammerenen
zeiken. Dusdezesitezalwel
stormlopen.
www.kutbedrijf.nl
Metjehelikopterschipbreuke-
lingenredden.
www.freeworldgroup.com/ga
mes2/gameindex/missionat
dawn.htm
MeteenJeep4x4isgeenheu-
veltehoogengeenwaterplas
tediep, nietwaar?Nietaltijd.
www.rakit.hu/download/sm_
700k.wmv
Internetjes!
‘Rond2015zal,alsallesmeezit,
depczonder haperenmoeten
kunnenwerken’
BillGates, Amerikaanscomputergenieenmede-oprichtervanMicrosoft
MicrosoftlovesFirefox
Vanjevriendenmoetjehethebben. Endus
komtMicrosofttegemoetaanFirefoxdoor
haarwebserviceWindowsLivenietalleen
voordeeigen, maarookvoorgenoemde
browsertoegankelijktemaken. Voorwie
hetgemistheeft: WindowsLiveiseenpor-
taldiejenaareigenwensinrichtenjetoe-
ganggeefttoteenselectieuithetnieuws,
uiteenlopendeinfoenhotmail. Eenenan-
derstaatnogindekinderschoenenenis
noglangnietuitgeëvolueerd–meerpro-
ductenenservicesmoetenvolgen. Dit
neemtallemaalnietwegdatdestapvanMicrosoftopzijnminstopmerkelijkisomdatFirefox
meerbestaansrechtkrijgtenalsenigeduskandoorgaanmethetzagenaandepotenvanInter-
netExplorer. Overigenshoudtlive.comdusgeenrekeningmetOperaenSafari.
www.live.com
Stijgingonlinefraude
Hetbedrijfslevenzagditjaar2,8miljard
dollarinhandenvallenvanhetfraude-
gilde, eenstijgingvanmaarliefstacht
procenttenopzichtevan2004. Datcon-
cludeertMindwaveineenonderzoek
dathetbedrijfinopdrachtvanCyber-
Source, leveranciervanelektronische
betaal-enriskmanagementsoftware,
uitvoerde. Degrootsteverliezerszijnde
bedrijvenmeteenomzettussende5en
25miljoendollar: 1,8pro-
centvanhuninkomsten
vloeidenaardeverkeerde
kant. Degrotereenkleinere
ondernemers(bovende25
enonderde5miljoen)kwa-
menrespectievelijkuitop1,2
en1,6procentinkomensver-
lies.
Hetonderzoekmaaktook
duidelijkdatbedrijven
ineenpoging
deonlinefraude
tebestrijden,
vooralhungeld
(gaan)inzettenophetSecureCo-
devanMasterCardofhetVerified
byVisavanVisa, vanwegedeextra
creditcard-controlediedezebeta-
lingssystemeneropnahouden.
www.mindwaveresearch.com,
www.cybersource.com
TopFun
Alseendierrechtheeftoponzeerkenningendank-
baarheid, danishetdekip, datgrootmoedigedier
datonsvoordagendauwalterwillestaat. Dat
alleenalonsspreekwoordenboekzo’nvijfen-
twintigverwijzingennaardezeslimmevogel
telt, zegtgenoeg. Zodenktdemakervandeze
(Engelstalige)siteerookover. Hijverzamelde
eenreeksweinigbekendefeitenoverdekip
enschonkhetgeheelaaninternetopdat
wijwijzerkunnenworden. Ohja, omdat
misverstandjewegtepoetsenoverwieer
eerstwas, dekipofhetei, hetvolgendeNa-
tionalGeographic-nieuwtje: reptielenlegden
alduizendenjarenvoordatdekiperwas, eieren.
Deeerstekipkwamuitheteidatwasgelegd
dooreenvogeldienetnoggeenkipwas. Of-
wel, heteiwasereerder. Enzomeer.
www.vfr.net/~tbruce/facts.html
02/06www.computeridee.nl
29
Online proloog
Uweigenstartpaginain
Google
DekalezoekpaginavanGooglekuntuuitbreiden
metextrainformatiedieubelangrijkvindt.Zo
hebtualtijduwFavorietenenrss-feedsinbeeld.
A
lsumaarovereeninternetverbindingbeschikt,
kuntuuwpersoonlijkepaginainGooglemet
uwfavorietenennieuwsaltijdenoveralopvra-
gen. Aanmeldengaatalsvolgt:ganaarwww.
google.nl/ig,klikopdeknopPersonaliseeruwGoogle-
startpaginaendaarnaop
knopPaginaopslaan.En
hebtualeenGmail-adres,
dankuntuzichmeteen
aanmeldenmetuw
Gmail-adresenwacht-
woordomuwpaginate
bekijken.Zoniet,klik
danopdehyperlinkom
eenaccounttemaken.
Metbehulpvaneendoor
ugebruikte-mailadres
kuntuzichaanmelden
(datkanookeenHotmail-
adreszijn).Nadatuopdeactiveringscodelinkinuw
e-mailberichthebtgeklikt,isuwGoogle-accountgeacti-
veerd.Uzietuwaccountsnaamnurechtsbovenaande
Google-paginastaan.
Contenttoevoegen
Nukanhetechtewerkbeginnen.ViadeknopContent
toevoegenkuntuallerleirss-feeds,linksenanderein-
formatietoevoegen(afbeelding2).Googleheeftaleen
aantalbekendenieuwsbronnengeselecteerdvooruw
persoonlijkestartpagina,maarukuntdezegerustver-
wijderenenandereuitdelijstgebruiken,ofhandmatig
bronnentoevoegen.
Rss-feedsvoegtutoevia‘Eenonderwerptoevoegen’.U
zoektgewoonopnaam,bijvoorbeeld‘ComputerIdee’
envoegtdehomepagetoe(afbeelding3).Googlevindt
zelfderss-feedenvoilà:uwComputerIdee-rssistoege-
voegdopuwstartpagina.Lukthetnietopdezemanier
eenrss-feedtoetevoegen,typ’mdanhandmatigin.Dat
doetudoornaardegewenstesitetesurfen,naarhet
oranjeknopjemetrssofxmltezoekenendaaropteklik-
ken.Inhetvakjewaardeurlwordtgetoondzietunude
koppelingnaardegewensterss-feedstaan.Dezekopi-
eertenplaktuvervolgensinhetvensterbij‘Eenonder-
werptoevoegen’(afbeelding4).
Linksnaarfavorietesitesplaatstuhetgemakkelijkstop
uwstartpaginaviaBladwijzertoevoegen(onderhet
kopjePrivé).HiervoorkuntunatuurlijkuituwFavorie-
ten(InternetExplorer)ofBladwijzers(Firefox)putten,
maareenanderideeisomdelijstmetde100meestge-
1. Deoudevertrouwde, kale
Google-pagina.
2. Alvasteenaanzetjevooruwstartpagina.
4. Handmatigkanhetook.
5. Veelbezochtesitesonderéénklik.
30
www.computeridee.nl 02/06
3. Rss-feedszoekenentoevoegenviaGoogle.
noemdeFavorietentebekijkenopwww.internet100.nl/
allertijden.Typhetvolledigewebadresinhetinvulveld,
geefeventueelnogeentoepasselijkenaamaandelink
enklikopOpslaan(afbeelding5).AlsuoverGmailbe-
schikt,kuntuviadestartpaginageattendeerdworden
opnieuweberichten.Welzomakkelijk.Dezeoptievindt
uonderhetkopjePrivé.HetAmsterdamseweerbericht
hoortbijdestandaarduitrustingvanGoogle-startpagi-
na.Natuurlijkkuntuhetweerberichtopuwregioaf-
stemmen.DitdoetudooropWijzigenteklikken,daarna
hetgewenstelandendegewensteplaats(afbeelding6)
uitdeschuiflijstenkiezen.KlikopToevoegenenverwij-
dereventueeldeplaatsAmsterdamdiestandaardaan-
staat.KliktenslotteopOpslaan.Hetisookmogelijkom
grotestedenwereldwijdtoetevoegen.
Ordenen
Alsuallesiteshebttoegevoegddieubelangrijkvindt,
kuntudeboelnogordenendooritemsteverplaatsen.
Ditdoetudoordemuisaanwijzeropdetitelvanhet
blokjeinformatieteplaatsen(hijverandertpromptin
eenplusje)envervolgensdemuisknopingedruktte
houdenenteslepen.Omhetschermmooitevullenkunt
uervoorkiezenomvansommigesitesmeernieuws-
koppentelatenzien.Via‘wijzigen’kiestu‘meeritems
latenweergeven’.KlikdaarnaweeropOpslaan.
WiltulieverdekaleGoogle-paginaweertevoorschijn
toveren?Viadelinkjesrechtsbovenaankuntugemak-
kelijkwisselentussendeklassiekestartpaginaende
aangepastestartpagina.■ 6. WatvoorweerzouhetzijninDenHaag?
Google-account&Gmail
EenGoogle-accountbetekentnietautomatisch
datuovereenGmail-accountbeschikt. Gmail
wordtnamelijkopmomentvanschrijvennogal-
leenopuitnodigingvanandereGmail-gebrui-
kersverstrekt, omdatGmailnoginbètais. An-
dersomgeldthetwel: alsualgebruikmaaktvan
Gmail, danhebtueenGoogle-accountenkuntu
zichdirectaanmeldenomuwpersoonlijkeGoo-
gle-startpaginatebekijken. Enooknietonbe-
langrijk, wanneeruuwGoogle-accountverwij-
dert, hebtunietlangertoegangtotuwGmail.
02/06www.computeridee.nl
31
±
Rss-feed=Hetinter-
netadreswaarachter
zichdekoppenvaneen
bepaaldesitebevinden.
Derss-feedvanCompu-
terIdeeisbijvoorbeeld
www.computeridee.nl/
rss. Rss-feedszijnteher-
kennenaankleineoran-
jeblokjesmetdaarinin
wittelettersrssofxml.
Dezeblokjeszijnin
wezenhyperlinksnaar
rss-feeds.
±
Url=Afkortingvoor
‘UniformResourceLo-
cator’. Ofingewoon
Nederlands: webadres.
±
Xml=Deinternettaal
waarmeerssis
geschreven.
Uitgelichten
uitgelegd!
Voormeerinformatiezie:
www.computeridee.nl
Snel Excel
Directaandeslag
ToenNapoleonhetdecimalestelselinvoerde,zoudehe-
lewereldmetéénmaatgaanmeten.Hetliepanders,
duswezullenmoetenomrekenen.
Uhoeftnietsnatebouwenofovertetypen,wantukunt
meteenaandeslagmethetbestandOmrekenen.xls.
Haalhetevenopvanonzewebsitewww.computeridee.nl.
Alsuonthoudtdatualleenindewittevakjesietshoeft
tedoen,kanerweinigmisgaan.
Matenopgeven
Hetbestandbestaatuiteenaantalbijnaidentiekewerk-
bladen.Doorteklikkenopeenvandebladtabsonderin
beeld,bereiktuze(afbeelding1).
Weleggendewerkinguitaandehandvanhetwerkblad
‘Lengte’.Stel,uwiltwetenhoeveelmeteréénmijlis.
Typhiervooreen1inhetvakjelinksboven.Ukrijgt1,00
tezien,wantwehebbeningestelddatditvakjezijnge-
tallenweergeeftmettweedecimalen.
IndebeidevakjesinkolomEkiestudelengtematendie
uwiltomrekenen.Wehebbenhetulekkermakkelijkge-
maakt:zodraukliktincelE3,zieturechtservaneen
pijltjeverschijnen.Klikdaaropenergaateenmenu
open.Kies(inditvoorbeeld)‘mijl’.KlikdaninE5en
kiesviazijnmenu‘meter’.EnExcelverteltdat1mijlge-
lijkisaan1.609,30meter
(afbeelding1).
Wiltuwetenhoeveelme-
tervijfmijlenzijn,dan
typtueen5inC3enziet
umeteendeuitkomst.
Enwiltuvanmijlennaar
kilometers,dankiestu
viahetmenuinE5‘kilo-
meter’;uzietdandatvijf
mijlgelijkisaanruim
achtkilometer (afbeel-
ding2).Zokuntuallerlei
lengtematenomrekenen.
TypeenaantalinC3,klik
demaataaninkolomEenuzietdirectdeuitkomst.Kan
heteenvoudiger?
Ineentabelletje
Ukuntooktweematen
naastelkaarzettenineen
tabelletje.Datstaatin
hetzelfdewerkblad.De
cellenbovenindetabel
(C10enE10)hebbenook
iedereenmenu;hiermee
kiestudelengtemaat.U
typteenaantalgetallen
linksindetabel.Welke,
datmaguzelfweten;wij
dedenalvast1totenmet
10 (afbeelding 3). Rechts
wordendiegetallendan
omgerekendnaardean-
deremaatsoort.
Inhoudsmaten
Inhettweedewerkblad
hebbenweinhoudsma-
tengezet:klikopdeblad-
tab‘Inhoud’.Deopbouw
endewerkingzijnpre-
ciesgelijkaanhetvorige
werkblad.Wiltubijvoor-
beeldwetenhoeveelliter
eenEngelsepintis,dan
typtueen1inC3,kiestu
viahetmenuinE3‘pint
UK’eninE5‘liter’.Enu
zietdateenpintruimeen
halveliteris(afbeelding4).
Zokuntuhierallerlei
soorteninhoudomreke-
nen.Enookkuntuhiereen
tabelletjeopstellenmetuwmeestvoorkomende
inhoudsmaten.
Hoeveelkilometerisviermijl?Hoesnelis20knopen?Enalsuineen
pubeenpintbierbestelt,hoeveeldrinktudan?Alserwordtgemeten
mettweematen,kuntudieinExcelheeleenvoudigomrekenen.
2. Enhoeveelkilometerisdan
vijfmijl?Vulmaarinenuziethet
antwoord.
Metenmetmaten
32
www.computeridee.nl 02/06
3. Alsuvaakdezelfdemaat-
soortenvergelijkt, maaktuer
simpeleentabelletjevoor.
4. Eenpintindepub, da’stoch
eenheleslok.
ZowerktDeomrekenformule
Vooronzeomrekenformulegebruikenwede
functieVerticaalzoeken. StaaterinE3‘mijl’, dan
zoektExcelmet=VERT.ZOEKEN(E3;I:J;2;0)dat
woordopinkolomIengeefthetgetaldaternaast
staat.Vervolgenswordtuitdezelijstdeeenheid
gezochtdiehoortbijbijvoorbeeld‘kilometer’ in
E5, met=VERT.ZOEKEN(E5;I:J;2;0). Dietweewor-
dendoorelkaargedeeldendanvermenigvuldigd
methetaantaldatweinC3invullen. Zodoende
kreegC5deformule=VERT.ZOEKEN(E3;I:J;2;0)/
VERT.ZOEKEN(E5;I:J;2;0)*C3.
U weet: onze service is
niet te meten. Het be-
standbijditartikelstaat
vooruklaaroponzeweb-
site www.computeridee.nl.
KlikevenopDownloads,
Uithetblad(linksboven)
enhaalhetbestandOm-
rekenen.xlsop.
1. Zietuindebeidevakjes
linksboventeveelofteweinig
cijfersachterdekomma?Kliker
daneveninenmetdeknoppen
MeerdecimalenenMinderdeci-
malenmaaktuzepreciesop
maat
Gewichten,snelheden,valuta
Voorhetomrekenenvangewichtenishetwerkblad‘Ge-
wicht’.
Enwiltuwetenhoeveelmeterpersecondeeensnelheid
van60kilometerperuuris,dangaatunaarhetwerk-
blad‘Snelheid’.
Envoorvreemdevalutahebbenookeenwerkbladinge-
richt(afbeelding5). Hierkuntueuro’senguldensomreke-
nen(alsudatnogsteedslastigvindt).Uweetdatde
wisselkoersenvananderevalutaschommelen.Die
staanindelichtblauwetabelinkolomJendiezulture-
gelmatigevenmoetenaanpassen.Houdtuerrekening
meedatdekoersenindezelijstrekenenvanafdeeuro.
Celsius,FahrenheitenKelvin
UkuntzelfstemperaturendieinCelsius,Fahrenheitof
Kelvinwordengegeven,naarelkaarherleiden.Het
werkblad‘temperatuur’zieterietsandersuit,maarhet
principeishetzelfde.TypdegradeninC3enkiesde
schaalviadebeideme-
nu’s (afbeelding 6).
Toonladders
Wehebbenzelfseenta-
belopgenomenvoorde
muzikantenonderu.Op
hetwerkblad‘Muziek’
kuntutoonladdersom-
zetten.Ditschemavaltuit
detoon(letterlijkenfi-
guurlijk),doordatugeen
getallenhoeftintevullen.
Alsueenmuziekstukdat
inCgrotetertsstaat,wilt
omzetten(transponeren)
naardetoonladdervanF,
dankiestuinheteneme-
nu‘Cgroot’eninhetan-
dere‘Fgroot’.Uzieteron-
derdanmeteenuitwelke
tonendebeideladders
bestaan;enhoeveelkrui-
senenmollenzehebben.
Metderechtertabelzetu
toonladdersinmineur
(kleineterts)om.
Enomhethelemaalcom-
pleettemaken:deladder
vanCgrootbijvoorbeeld
bestaatuitdezelfdetonen
alsdievanAklein;dat
vermeldenwijerooknog
evenbij,onderaanhet
rijtje(afbeelding 7).
Zelfverderknutselen
Zoalsuziet,staatindekolommenIenJdelijstwaar-
meewordtgerekend.Ukuntdienaarhartelustaanvul-
lenmetuweigenmaten.Ophetwerkblad‘Lengte’bij-
voorbeeldkuntuuweigenlengtematentoevoegen(af-
beelding8).Letuerwel
evenopdatwijalleleng-
tematenhebbenafgeleid
van1meter.Blijftudat
ookdoen,danzaldebe-
rekeninginC5kloppen.
Umaguweigenlijstmet
eenhedenookgerustlan-
germakendanhetlicht-
blauwegebied.Omver-
volgenstezorgendatdie
optiesookinhetmenu
verschijnen,selecteertu
E3enE5.KlikopData,Valideren.Klikinhetvakbij
Bron:daarwordtverwezennaardecellenwaarindema-
tenstaan(bijonsisdatsteedsI3totenmetI26).Veran-
derdeze’26’inbijvoorbeeld‘40’alsuwzelfaangevulde
lijsttotregel40loopt.AlsunuinE3klikt,staatuwhele
lijstophetmenu(afbeelding 8).
Wiltueenanderesoortmatenomrekenen,danmaaktu
gewooneenkopievanheteerstewerkblad.Klikhier-
vooropdebladtab
(onderaan),houddeCtrl-
toetsingedrukt,sleepde
bladtabnaarrechtsenu
hebteenkopie.Dubbel-
klikopdebladtabentyp
daareeneigennaam.
Vervolgensgeeftuaan
vanwelkemaatuuitgaat;
dievoorzietuvaneen1in
J1.Endansteltudaaron-
deruwlijstop,waarinal-
lematenvandezeeerste
maatwordenafgeleid.■
5. Ookvoorhetinternationalegeldverkeerhebbenweeenwerk-
blad.
7. Nietsisonstedol: weheb-
benuitgezochtuitwelkenoten
elketoonsoortbestaat. Zokuntu
supersneltoonladderstrans-
poneren.
9. Meteenkleineaanpassing
vergelijktudriematenmet
elkaar.
02/06www.computeridee.nl
33
6.Voordetemperaturenheb-
benwijonsevencreatiefuitge-
leefd.
8. Ukuntdelijstuitbreiden.
Zozorgtudatallesinhetmenu
komt.
Driematen?
Dhr. FrankA. Kool(71
jaar)vroegenigetijd
geledenviaonzemail-
busomdezework-
shop.“Ikkijkreikhalzenduit”, schreefhijennoemde
alsvoorbeeld: 126,47meter=…ft=…inch.
Datzijndusdrieeenheden. Alsudriematenwilt
vergelijken, pastuhetwerkbladeenvoudigaan.
SelecteerB4totenmetF6, klikopBewerken,
Kopiëren, klikinB6endrukopEnter(afbeelding9).
NUMMER2
35 Benoemver-
wisselbare
schijfstations
Maakverwisselbareschijfstations
herkenbaaralsWindows
Verkenner-map
36 Beheer van
onlinewacht-
woorden
Nooitmeerworstelenmet
vergetengebruikersnamenen
wachtwoorden
39 Maakeenmap-
penwerkbalk
Sneltoegangtotvaakgebruikte
bestandenenmappenmet
FolderView
41 Pasmappicto-
grammenin
WindowsXP
aan
Geefbestandenenmappen
eenherkenbaareigengezicht
Inditnummer
HEBTUEENcompu-
terwaaropWindows
XPmeteenntfs-schijf-
indeling?Maakdaneenmap
aanmetdenaamFlashkaar-
tenendaarindesubmappen
CompactFlash, MemoryStick,
MultiMediaCardenSecure-
Digital(afbeelding1). Sluitver-
volgensdekaartlezerviade
usb-poortaanopdiezelfde
computer.
GAVIAConfiguratie-
scherm, Systeembe-
heer, Computerbe-
heernaarSchijfbeheer. Klikvervolgensmetde
rechtermuisknopopelkextraschijfstation(in
ditgevalSchijf2, afbeelding2)dat
isverschenenenkiesvoorde
optieStationsletterenpaden
wijzigen. (Letop!Hetisnuwel
zaakhetjuisteschijfstationtela-
tencorresponderenmethet
juistegeheugenkaartje–plaats
daarvooreenkaartindekaart-
lezerenbeschouwhetgedrag
vandepcinhetmenuvanhet
eerdergenoemdeSchijfbeheer.)
Goed, merkopdatdestations-
letterisgeselecteerdenklikop
Toevoegen. KiesdaarnavoorDit
volumeaaneenlegentfs-map
koppelenenbladernaarde
juistemap(!), tewetenCompactFlash, ofMemo-
ryStick, ofMultiMediaCardofSecureDigital.
Werkzoalleextraschijf-
stationsaf, daarbij–inde
herhaling–rekening-
houdendmetdecorrec-
tekoppelingtussensub-
mapenschijfstation(af-
beelding3).
UZULTNUont-
dekkendatde
schijfstationsin
deVerkenner(ook)
schuilgaanachterde
aangemaaktesubmap-
pendieeenvoorube-
kendenaamhebben–
overigensteherkennen
aandestationicoontjes
mitsdekaartlezerisin-
geplugd(afbeelding4). En
–datishetleuke–uzult
ookbegrijpendatu
dezelfdeprocedurekunt
bewandelenvoorelke
nieuweusb-geheugen-
stick.
INBEWEGING
Workshops
Handigeapparaatjes, dieusb-sticksenkaartlezersvooraljeflashkaarten. Maarplugzo’nopslag-
mediumindepcenjezietdoordebomen(lees: bestaandeplus‘aangemaakte’ schijfstations)het
bosnietmeer. Eenlezervanvleesenbloed, HarrySackuitDenHaag, scheptmetzijntipordeinde
chaos.
SomszietWindowsXPuwgeheugenkaartjenietterwijldatwelinde
pczit. Simpelwegeenbeetjeoverzichtaanbrengenkangeenkwaad.
1
2
3
Voorkomdat
WindowsXP
uwgeheu-
genstick of
flashcard
metfoto’s
nietherkent
2
3
Benoemverwisselbare
schijfstations
H
aal
eru
it&
b
ew
aar
1
02/06 www.computeridee.nl
35
MOEDERALLERWACHTWOORDEN
Wiealtijdmaarweerworsteltmetvergetenenverloreninternetgebruikers-
namenen–wachtwoorden, bedientzichvaneenpasswordmanagement-pro-
gramma; veiligenhandig
DEAPPLICATIE
waaronsoogop
isgevallen,
luistertnaardenaam
AcerosePasswordVault,
uitgebrachtdoorhetbe-
drijfDexadine.Voorde
goedeorde: erzijnmeer
vanditsoortprogram-
ma’smaardezeisEn-
gelstalig, opvallendge-
bruiksvriendelijkenkost
ugeencent–watoveri-
gensnietbetekentdatgenoemdpakketjedemagischewizardisdie
uvanalleinlogarbeidverlost.Wiemeeropheeftmeteenprogram-
madattotindetailzijnonlineaffairesregelt, kijktuitnaarRoboform
(www.roboform.com). Datprogrammaneemtnietalleenuwgebruikers-
namenenwachtwoordeninbeheer, maardraagtookzorgvoorcom-
pleteonlineformulierenmetuwpersoonlijkegegevens. DeGoogle
Toolbarbiedteenvergelijkbare, zijhetmeerbasalefunctionaliteit, zie
toolbar.google.com. AcerosePasswordVaultkuntudownloadenvan
www.dexadine.com/acerose.html.
AANGEKOMENOPDEpaginascrolltunaarbenedentotu
DownloadAcerosePasswordVault(afbeelding2) zietstaan.
Eenklikhieropbrengtuopdedownloadpaginaalwaaruver-
volgensdelinkapvsetup.exeactiveert.WanneerdedialoogboxBe-
standdownloadenverschijnt, kiestuvoorOpslaanenbladertunaar
degewenstelocatievoorhetpakketje. Hetbestandisongeveer1MB
enisineenpaarminutenbinnen–zelfsviaeeninbelverbinding.
2
ISHET
BESTAND
binnen,
dubbelklikdanop
hetzojuist‘veroverde’ setup-bestand. Negeerdewaarschuwingdat
erenigeonduidelijkheidbestaatoverdeherkomstvanhetbestand
enklikvolvertrouwenopRun.Vanafdatmomentvolgtudeinstruc-
tiesvandeinstallatiewizardwaarbijudeNext-knopregelmatigzult
indrukken.
MOCHTUERtijdensdesetupvoorgekozenhebbendathet
programma-icoonophetBureaubladwordtgeplaatst(‘Do
youwanttoaddAcerosePasswordVaulttoyourdesktop?’),
dandientuditnueendubbelkliktegeven, waarnaAcerosePassword
Vaultstart. InalleanderegevallengaatunaarStart, Programma’sen
wijstumetdemuisnaarénkliktuopAcerosePasswordVault.Wan-
neeruhetprogrammavoordeeerstekeerstart, zultuontdekkendat
hetbehoefteheeftaanuwhoofdgebruikersnaamen-wachtwoord:
dezegegevensvormenhetslotendesleutelvooraluwandere
wachtwoorden.VoerzeinensluitafmeteendrukopEnter.Wiehet
3
Regelmatiggebruikvaninternetbrengteengekkeveiligheidsparadoxaanhetlicht. Ieder-
eenweethet, hetismeerdanverstandigomnietvoorspelbaartezijnen(bijvoorbeeldvoor
uwinternetbankier-enwebmailsessies)verschillendegebruikersnamenenwachtwoorden
tehanteren. Maarhetisvooreengemiddeldmenstegelijkondoenlijkommeerdaneen
handvollogin-gegevensteonthouden, daarwenatuurlijkooknogonzepincode, cijferslot,
bankrekeningnummerensofi-nummeropelkgewenstmomentmoetenspuien. Nee, dat
klinktmaaraltebekendindeoren. Deoplossing: eenpasswordmanagement-programma,
ofwelsoftwarevoorhetbeherenvanuwwachtwoordenendergelijke. Inveertienstappen
leggenweuuithoeueraankomtenhoeudaaruwvoordeelmeedoet.
1
4
1
3
4
2
Beheer vanonline
wachtwoorden
36
www.computeridee.nl 02/06
prettigvindttijdensdeinvoerzijnofhaarhoofdwachtwoordtezien,
verwijderthetvinkjeinhetConcealPassword(Esckey)-controle-
scherm(verbergwachtwoord). Hetprogrammazalvragenofueen
nieuwwachtwoordbestand(newpasswordvaultfile)wiltaanmaken
–klikopYes.
NUWORDTHETspannend!Inhetdialoogvensterdatisver-
schenen, herinnertiedereenenallesueraandatuwhoofdge-
bruikersnaamen-wachtwoord vanvitaalbelangzijn.Wieze
kwijtraaktisdesigaarenzalopgeenenkelemaniertoegangmeer
krijgentotdeverzamelinglogin-gegevensdieinAcerosePassword
Vaultisopgeslagen. Dusalsualmoeitehebtmethetonthoudenvan
uwtelefoonnummer, dandoetuerverstandigaanomdedataop
eenveiligeplekondertebrengen(enproberendieplekniettever-
geten!). Iseenenandertotudoorgedrongen, brengdaneenvinkje
aaninhetdaarvoorbestemdecontroleschermlinksonderenklikop
deknopReenterUserNameandPasswordtoverifythemteneinde
uwkeuzeteverifiëren. Derestwijstzichvanzelf.
OVERDEINTERFACEvanAcerosePasswordVaulthoeft
geenmisverstandtebestaan: makkelijkenoverzichtelijk. Het
grootstedeelvanhetscherm(nunogleeg)toonteen
samenvattingvanuwcollectiewachtwoordenengebruikersnamen.
Bovenintreftunaastvierknoppenookeenpaarmenukopjesaan,
diewenugaanonderzoeken. BeginmeteenklikopAdd.
HETPRO-
GRAMMA
KOMTnu
opdeproppenmet
eenRecordEditor-
dialoogvenster,
waarinplaatsvoor
dedetailsvaneen
bepaaldelogin-ses-
sie. Hetkomterop
neerdatuhetpro-
grammavaneen
combinatievanbe-
schrijving(Descrip-
tion), gebruikers-
naamenwacht-
woordvoorziet. SteldatubijvoorbeeldeenHotmail-accounthebten
JanJansheet, danzouerbijDescriptionietskunnenstaanals‘Hot-
mailJanJans’, gevolgddoordegebruikersnaamJanJans012345en
hetdaarbijbehorendewachtwoord.
HETZALUopgevallenzijndathetRecordEditor-venstereen
CreatePassword-knopkent,maardienegerenwevoorlopig
even.VerplaatsuwaandachtnaardeURL-invoerboxwaarin
ruimteisvoorhetvolledigeadresvaneeninternetsiteinkwestie(bijvoor-
beeldwww.hotmail.com).Hetvoordeelvandezekleinehandelingzallater
duidelijkwordenwanneerAceroseautomatischuwbrowserstartenu
naardezepaginabrengt.VoornumaguookdeLaunchUsing-knoppen
evenvergeten(laatdeselectiebijURLField),grijpuwkansinhetinvoer-
schermonderNotevooreenschriftelijkgeheugensteuntjeenklikopOK.
METHETHERHALENvandestappen6totenmet8maaktu
zoveelwachtwoordkaartenaanalsuwilt. Hebtuonverhoopt
eenfoutjegemaaktofwiltudeinhoudvaneenwachtwoord-
kaartveranderen, dankliktueenmaalopdegewraaktekaartom
hemoptelichtenenkiesturespectievelijkvoordeknopEdit
(bewerk)ofDelete(verwijder)boveninhetscherm. (Hetalternatief
bestaatuiteenrechtermuisklikopdekaartinkwestie
waarnauinhetverschijnendecontextmenude
gewensteactieuitvoert.)
EVENAANGENOMENDATukeurigzoalsbij
stap8aangegevendeinternetadressenhebt
ingevoerd(inhetvoorbeeldwww.hotmail.com),
5
7
6
8
5
8
7
9
9
10
10
6
02/06 www.computeridee.nl
37
vragenweunuomeendubbelkliktegevenopelkewillekeurige
kaartindelijst–ofklikopdeLaunch-knop. AcerosePasswordVault
vraagtvervolgensomeenbevestiging(Confirm). Geeftuuwtoe-
stemmingmiddelsYes, danstarthetuwwebrowserineenpoging
hetrelevanteinternetadrestebenaderen. Gelukt?Danbentuzojuist
getuigegeweestvanhetbasisdoelvanAcerosePasswordVault. Maar
erzijnnogeenpaarfeaturesdieuwaandachtverdienen.
KEERTERUGNAARhetAcerosePasswordVault-program-
mavenster, openhetOptions-menuenkiesvoorLaunch
setupoptions. HiermaaktuduidelijkhoeAcerosePassword
Vaultzichmoetgedragenwanneerueenkaartactiveert(ziestap10).
NeembijvoorbeelddeoptiePasswordfieldonderhetkopjeCopyTo
Clipboard. Hetbetekentzoveelalsdeinfoinhetrelevantelogin-
schermopdewebsiteplaatsenviadegebruikelijkeWindows-combi-
natieCtrl+V. Ditbespaarthetonthoudenvanofhethandmatigop
moetenzoekenvandegewenstegegevens. Uitveiligheidsoverwe-
gingenkuntueenvinkjeplaatsenbijClearclipboardafter…enver-
volgensdetijdpassagevanuwkeuzeselecteren; degevoeligeinfor-
matiezalnahetverstrijkenvandieperiodewordenverwijderd.
DEONDERSTEHELFTvanLaunchSetupOption-dialoog-
vensterisingeruimdvoordezogehetenlaunchscripts, dieu
kuntontginnenomnogmeerautomatischehandelingen
vanAcerosetekoppelenaaneenwebsitebezoek. Zoishetopeen
aantalinternetpagina’smogelijkdathetprogrammaautomatisch
contactmaakteninlogt. Bijonsontbreektnuevenderuimteomde
scriptstotindetailtoetelichten, maarwienieuwsgierigisnaarmeer
moetvooralde(weliswaarEngelstalige)Help-sectiebezoekenvoor
aanvullendeinfooverdemogelijkheden.
OOKINTERESSANTISdatAceroseextreemveiligewacht-
woordenkangenereren, wathandigenverstandigiswan-
neeruinlogtopeennieuweserviceofeensitevoordeeerste
keerbezoekteneenfriswachtwoordwiltgebruiken. Opendaarvoor
hetOptions-menuenkiesvoorPasswordgeneratoroptions. Door-
loopvervolgensdeverschillendecontroleveldenenoptiesomerze-
kervantezijndatdegegenereerdewachtwoordentegemoetkomen
aanuwwensen(eenwebsitewaarubijvoorbeeldmeteenwacht-
woordopdeproppenmoetkomendatuittienkaraktersbestaatof
eenbepaaldemixtussenalfabetischeennumeriekekarakterskent).
KliknuopOK, danopAdd(toevoegen)omeennieuwetoegangte
makenentotslotopdeCreatePassword-knop; hetwachtwoordver-
schijntindePasswordbox.
WEKUNNENNIETvaakgenoegzeggendat
hetverstandigisregelmatiguwkluismet
wachtwoordentebackuppen. Selecteerdaar-
voorAutobackupoptionsvanuithetOptions-menu
enkieseenbestemmingennaamvoorhetbackup-
bestand; vergeetnietomookeenkopievanditbe-
standelders, maarverwegvandecomputertebewa-
ren. Entotbesluitenindeherhaling: verliestuuw
hoofdgebruikersnaamen/ofhoofdwachtwoorddan
valtdedeurnaaruwAcerosePasswordVault-brand-
kastvoorgoedenvooraltijdinhetslot.
11
14
12
13
12
13
14
11
Beiteluwhoofdwacht-
woordinuwbrein
Workshops
±
38
www.computeridee.nl 02/06
STARTUWBROWSERenganaarwww.folderview.com/folder
view/download.html. Klikopeenvandedownloadlinksomhet
installatiebestandtedownloaden; hethandigstensnelstis
hetomdeNederlandselinktenemen. BewaarhetbestandopuwBu-
reaublad. Zodrahetdownloadenklaarisdubbelkliktuophetnet
binnengehaaldebestandwaarnadeinstallatiewizardstart. Klikinde
eerstestapopNextendaarnaopIagreeomdelicentieovereen-
komstteaccepteren. KlikdannogmaalsopNext, vervolgensop
InstallentotslotopFinishomdeinstallatietevoltooien.
Vindsneldewegnaarvaakgebruiktebestandenenmappenmethetgratis
programmaFolderView
Alsusteedsdezelfdemappenofbestandenmoetopenen, gaathet
wellichtvervelenalsudaartelkensmetdeVerkennernaaropjacht
moet. Juistomdatbestandenenmappenherenderverspreidstaan
opuwhardeschijf(ofschijven!)gaaternodeloosveeltijdzittenin
hetzoekennaarhetgeenuwenstteopenen. MetFolderViewkrijgt
ueennieuwewerkbalkinelkVerkennervensterwaarmeeusnel
toegangkuntkrijgentotuwfavorietemappenenbestanden. Ook
handigalsueenseenbestandofmapmoetkopiëren; isineenpaar
muisklikkengeregeld.
Maakeen
mappenwerkbalk
FOLDERVIEWSTARTvoordeeerstekeer, waarbijdirecteen
handigeconfiguratiewizardverschijnt. Klikindeeerstestap
opdelinkClickheretoviewtheintroductionvooreenover-
zichtvandemogelijkhedenvanhetprogramma. Uziethieronder
meerhoeFolderViewwerkt, hoeudesoftwarekuntconfigurerenen-
zovoorts. Schermafbeeldingenverduidelijkenhetgeheel. Nalezen
kuntuditvenstersluitenenopNextklikkenomverdertegaan.
UMOETNUaangevenwaarzichdebestandenenmappen
bevindendieuhetmeestgebruikt. Ukuntuitdriemogelijk-
hedenkiezen, diewehierindezelfdevolgordealsdekeuze-
mogelijkhedenvooruvertaaldhebben:
■Alleofdemeestevanmijnbestandenbevindenzichindemap
1b
1
2
3
1
2
3
MAPPENSTRUCTUUR
02/06 www.computeridee.nl
39
Mijndocumentenofeenvandeonderliggendemappenindeze
map
■Ikopenmijnbestandenviavenstersdieopenennaeendubbelklik
opeenBureaubladsnelkoppeling
■Ikbewaardemeestevanmijnbestandenin(submappenvan)een
zelfgemaaktemap, driveofnetwerklocatie
Voordemeestegebruikerszaldeeersteoptiegelden, schakeldeze
optiedanookindoorophetselectieballetjeervoorteklikkenenklik
vervolgensopNext.
ERWORDTUnugevraagdomeenVerkennervensterteope-
nen. Doedat, bijvoorbeelddoorinhetmenuStartopMijn
documententeklikken. Uzietbehalvedegebruikelijkein-
houdvandegekozenmapookeenrijknoppenwaarmeeuverschil-
lendevaakgebruiktemappenkuntbenaderen. Doorophetkleine
naarbenedengerichtedriehoekjerechtsvanzo’nknopteklikken
zietudeinhoudvandesbetreffendemap. Omvervolgensdeinhoud
vaneensubmaptezienkliktudaarsimpelwegop.
OMDEKNOPPENBALKaanuwwensenaantepassenklikt
uopNextindeFolderViewWizard. Sluiteersthetnetge-
opendeVerkennervenster. KlikopdeknopAddFolder(voeg
maptoe)enbladernaardemapdieuwilttoevoegen. Klikweerop
NextendantotslotopCloseomdeconfiguratiewizardaftesluiten.
Workshops
±
4
5
5
Ukuntnaderhandeenvoudigmappentoevoegen
dooreenmapnaardenieuweknoppenbalkte
slepenendemapdaarlostelaten.Typvervolgens
eennaamvoordenieuweknopenklaarisKees.
Wiltudemapknoppenbalkookinde‘gewone’Ver-
kenner(menuStartonderAlleprogramma’sen
Bureau-accessoires)zichtbaarmaken, klikdanin
deVerkennerinhetmenuBeeldonderWerkbal-
kenopFolderView.
UKUNTDEmappenzoalsdieindeknop-
penbalkzichtbaarzijn, ookbenaderenvia
eennieuwpictogramindevormvaneen
mapjedaturechtsonderinuwbeeldscherminde
buurtvandeklokvindt. UvindtdeFolderView-
mappenookinhetzogehetencontextmenudatu
tezienkrijgtzodraumet
uwrechtermuisknopop
eenbestandopuwBu-
reaubladofVerkenner-
vensterklikt. Handig,
wantopdiemanierkunt
ubestandenenmappen
snelnaaruwfavoriete
mapkopiërenofver-
plaatsen. Ookinhetven-
sterOpslaanofOpslaan
alskomtuhetFolder
Viewpictogramtegen.
Kuntuookdaarsneluw
favorietemappenbena-
deren.
5b
6
6b
6
Uitgebreidkopiëren
viahetcontextmenu
4
40
www.computeridee.nl 02/06
PICTOGRAMKUNST
ALSUHETstandaardpictogramvaneenmapwiltwijzigen,
dankliktuindeVerkennermetuwrechtermuisknopopeen
map. KiesvervolgensinhetcontextmenudeoptieEigen-
schappenendaarnainhetverschenenvensterophettabbladAan-
passen. KlikalhieropdeknopAnderpictogram(1)enselecteereen
vandepictogrammenuithetstandaardassortimentvanWindows. U
kuntbijvoorbeeldeenplaatjevaneendigitalecameragebruiken
vooreenmapwaarinuw
digitalefoto’sbewaard
worden. Keuzegemaakt?
KlikdanopOK(2).
ALSUMAPPEN
enbestanden
normaalgespro-
kenindezogeheten
‘miniatuurweergave’
bekijktdankuntuuwei-
genfoto’sofafbeeldin-
gentoewijzenaaneen
mappictogram. Ukunt
danbijvoorbeeldeen
fotoofplaatjegebruiken
datduidelijkdeinhoud
Pas mappictogrammen
inWindowsXPaan
1
2
Maakbestandenenmappenbeterengemakkelijkerherkenbaardoorzeeen
ander, meereigengezichttegeven
vandemapweerspiegelt. BladerdaarvoormetdeVer-
kennernaareenmapwaaraanueenafbeeldingwilt
toewijzenenklikmetuwrechtermuisknopopdeze
map. Inhetmuismenuselecteertudanweerdeoptie
Eigenschappen, waarnauinhetvensterEigenschap-
penvoorophettabbladAanpassenklikt. Klikopde
knopAfbeeldingkiezen(1)enbladernaareenmap
metwatdigitalefoto’s. Selecteereentoepasselijkefoto(2)enklikop
Openen(3).
ONDANKSHETFEITdaterflinkwatpictogrammenzijn
meegeleverdmetWindowszitdaarmisschienlangnietaltijd
ietsvanuwgadingtussen. Gelukkigzijnerheelwatgratis
pictogrammenopinternettescoren, bijvoorbeeldopwww.iconarchi
ve.com. Depictogrammen
zijnhierkeurigopcate-
goriegerangschikt. U
kuntafzonderlijkepicto-
grammendownloaden
doormetuwrechter-
muisknopopeenplaatje
teklikkenenhet.ico-be-
standergensopuwhar-
deschijftebewaren.
Vindtueenhelesetleuk,
dankuntuookallepicto-
grammenineenkeer
downloaden. Bewaaral
uwpictogrammenver-
volgensineenenkele
pictogrammenmap, kunt
1
2b
AllemappenopuwhardeschijfzijnindeVerkennervoorzienvanhetzelfdegelemap-
plaatje.Uniformiteitisprima,maarhetkanhandigzijnomveelgebruiktemappener
evenuittelatenspringenzodatuzesnellerterugvindt.MetWindowsXPisdatgeen
probleem,wantmetditbesturingssysteemkuntudestandaardmapafbeeldingen
naarsmaakwijzigen.Ukuntzelfsuwzelfgemaakteplaatjesofopinternetgevonden
afbeeldingengebruiken.Indezeworkshopleertuhoe!
3
2
02/06 www.computeridee.nl
41
uzelatermakkelijkterugvinden. GavervolgenstewerkalsinStap1,
maarbladernaardenetgedownloadepictogrammenenkiesiets
toepasselijks.
DOWN-
LOADEN
VANPICTO-
GRAMMENisna-
tuurlijkalleuk, maar
ublijftermeeafhan-
kelijkvandecrea-
tiviteitvananderen.
Gelukkigisergratis
softwareverkrijgbaar
indevormvanhet
overbekendeIrfan
Viewwaarmeeusnel
uweigenpictogram-
menkuntmaken.
DownloadIrfanView
vanafwww.irfanview.
com. Installeerdesoft-
waredoortedubbelklikkenophetin-
stallatiebestandenvervolgensdewi-
zardtedoorlopen; laatdestan-
daardinstellingenvoorwatzezijn.Ver-
geetooknietdeNederlandsetaalmo-
duletedownloadenenunzipdeze
naardemapc:\Pro-
gramFiles\IrfanView\
Languages. Deeerste
keerdatuIrfanView
startkliktuinhetme-
nuOptionsopChan-
geLanguage. Selec-
teeralstaalmodule
vervolgensNeder-
landsofNederlands1
enuwIrfanView
spreektkeurig
Nederlands.
STARTIRFANVIEWDOORophetbijbehorendepictogram
opuwBureaubladtedubbelklikken. KlikinhetmenuBe-
standopOpenenzoekeenplaatjesbestanddatualspicto-
gramwiltgebruiken. Datkanbijvoorbeeldeenzelfgemaaktedigita-
lefotozijn, ofeeneigentekening. Hetgeopendebestandmoetin
grootteaangepastwordenomalspictogramtekunnengebruiken.
KlikdanookinhetmenuAfbeeldingopFormaatwijzigen. Schakel
voordezespecifieketoepassingdeoptieAspect-ratiobehoudenuit.
Daarmeetreedtwelenigevervormingop, maardatisvooreenpicto-
gramnietzo’ngrootdrama. Gaatulaterfoto’svergrotenofverklei-
nen, vergeetdezeoptiedannietweeraan tezetten, anderskrijgt
u–ommaarwattenoemen–eenbreedbek(klein)kind.Typinde
veldenachterBreedteenHoogtedewaarde32enklikopOK. Het
verkleindebestandbewaartudoorinhetmenuBestandopOpslaan
alsteklikken; kiesalsbestandsformaat.ico.
UKUNTUWpictogramooktransparantmaken. Alsuinhet
menuBestandvoorOpslaanalshebtgekozenendaarnaals
bestandsformaat.ico, danverschijnterzoalsuindevorige
stapwellichtalhebtgemerkteenkleindialoogvenster. Selecteer
daarindeoptieTransparantiekleuropslaanonderhetkopjeICO. Klik
opOpslaan, waarnaeennieuwvensterverschijnt. Selecteerde‘door-
kijkkleur’ dooropdeachtergrondvanuwplaatjeteklikken. Inons
gevalwordtdatduswit. Hetpictogrambestandwordtnuopgesla-
genenisklaarvoorgebruik!
Workshops
4
5
6
5
4
6
4b
4c
3b
3
42
www.computeridee.nl 02/06
k|char6 |41) ea 6a|r|ë| |ã )
Ka||e|aea
Beroep:
8eekhea6kaa6|e me6ewerker
Aankopen:
Ma|t|me6|a teetsea|er6 |!weex,
I eare) ea eea 6raa6|ete reater
19 eare
0ekooht op:
0e ec 6ame6ae
|www.ec6ame6ae.a|)
Richard: "We hebben een toet-
senbord voor CabrIel gekocht.
HIì heeIt pas geleden een eIgen
pc gekregen. Daarop zItten wat
leuke spelletìes en ook wat
educatIeve. CabrIel vermaakt
zIch er prIma mee.
Àlleen had de kat laatst zIìn
toetsenbord op de grond gesto-
ten, waardoor hIì stuk Is ge-
gaan. CabrIel en Ik moesten
daardoor steeds het toetsen-
bord wIsselen, tussen mIìn en
zIìn pc. Dat gIng best. Maar dIt
Is toch handIger. Nu kunnen
we allebeI tegelIìk achter onze
pc."
"Bcn íc bííí mct íc nícuuc pc,
Ccbríëí?¨
CabriëI: "Ja."
"Hcbbcn íc urícndícs ook ccn
pc?¨
CabriëI: "Ja."
Richard: "Maar ze komen
sIndsdIen wel vaker langs."
"En uct hcbbcn íuíííc nog mccr
gckocht?¨
Richard: "Een router. Met ga-
rantIe. Van een halIìaar, gelooI
Ik. Dat lIìkt mIì genoeg, want
als er Iets mIs mee Is, dan merk
ìe dat toch meteen?"
"En uccr ís díc routcr uoor?¨
Richard: "Er zIt een netwerk-
kaart op CabrIels pc. Dus Ik
heb er een modem aangehan-
gen. Met dIe router hang Ik zIìn
computer In het thuIsnetwerk.
Dan kan hIì straks ook Inter-
netten."
"Vcrdcr nog uct gckocht?¨
Richard: "Nee. We hadden he-
laas nIet genoeg geld bIì ons.
Jammer, want Ik heb een hele-
boel leuke dIngen gezIen.
ÀllerleI uItbreIdIngen voor Ca-
brIels pc, goedkope prInters en
heel veel aanbIedIngen.
Maar eIgenlIìk Is het maar
goed ook, want anders had Ik
waarschIìnlIìk te veel geld over
de balk gesmeten."
0abrlels po
praat
Vroog de grolis inlormoliesel oon:
lel * (024} 356 56 77 * lox (024} 354 J9 3J
* E-moil: inlo©codcollege.nl
* lnlernel: www.codcollege.nl
Kerkenbos J0J8 8 6546 8A Nijmegen
B8Odiploma
AutoCA0-lnventor
ACE 5yslem Monoger
Eon Au|odosk Sys|om Monogor is in s|oo| om zolls|ondig
Au|oCAD |oopossingon binnon oon |okonkomor |o bogoloidon
on |o bohoron. Hi| is op do hoog|o von do modorns|o
|okon|ochniokon zodo| hi| |okonoors kon bogoloidon om zo
olliciön| mogoli|k |o workon. Hi| kon| do |ochniokon om oon
prolossionolo |oopossing voor Au|oCAD |o mokon. Hi| hool|
bowozon do| hi| dozo |ochniokon kon |ooposson.
ACE Mechonicol Designer
Eon Mochonicol Dosignor pos| do niouws|o 3D modolloor|och·
niokon |oo in lnvon|or om 'poromo|rischo modollon somon |o
s|ollon 'snollor oon olliciön| mochonisch on|worp |o mokon
'vonui| oon 3D modol work· on somons|olling|okoningon |o
gonororon. Hi| kon ho| Mo|hodisch Òn|worpprocos |ooposson
op olk niouw produc|.
H8O-dee|t|jdop|e|d|ng
voor CAD eng|neers
H8O-dee|t|jdop|e|d|ng
voor CAD eng|neers
U benI een CAD engìneer en hee|I een M8O geIuìgschrì|I ep
zck. U wì|I uw kennìs en vccrdìgheden vergreIen, u vee|I
veer specìc|ìscIìe, kerIem u wì|I veeruìI. ¡EC bìedI een
unìeke ep|eìdìng dìe sne| en gerìchI uw cmbìIìe rec|ìseerI '.
U behcc|I een H8O dìp|emc. 8evendìen mcg u veerIccn de
IìIe| AuIedesk CerIì|ìed Engìneer veeren.
' |nc|usìe| uw eersIe prejecI (bìnnen uw werkl.
ExcmìncIeren
vcn de Hegeschee|
vcn AmsIerdcm
Vormgeven inWord
S
omsmoeteen
documenter
extramooiuit
zien.Omdatheteen
uitnodigingis,eenoffi-
ciëlebriefofeenzelf-
gemaaktekrant.U
kiestdusvooreen
mooilettertype,heren
dereenkleur,eneen
mooiewitruimtetussen
deregels.Hetisvaakeen
heelgepuzzelomtoteen
mooiresultaattekomen.
Hetzoudusfijnzijnalsude
vruchtenvanuwnoesteesthetische
arbeideenvolgendekeeropnieuwkuntpluk-
ken.Datscheeltuveelwerk,engeeftugegarandeerd
hetzelfdemooieresultaat.Diewenskaninvervulling
gaan.ElkdocumentdatumaaktinWord,isnamelijk
gebaseerdopeenzogehetensjabloon(‘template’inhet
Engels).
Ineensjabloonkanbijvoorbeeldgedefinieerdzijndater
opelkepaginarechtsonderaaneenpaginanummer
moetkomen,endatstandaardalslettertypeArialwordt
gebruikt.Elkekeerdatueennieuwdocumentcreëert,
koppeltWordstandaardhetsjabloonmetdenaamnor-
mal.dotaanuwnieuwedocument.Maaralsudatwilt,
kuntuuwdocumentookaaneenandersjabloon,met
andereeigenschappen,koppelen.Indezeworkshop
gaatuzo’nsjabloonmaken,alsbasisvoorhetontwerp
vaneennieuwsbrief.UitgangspuntisWord2002.
Sjabloonmaken
Creëereersteennieuwbestand,kiesdaninhetmenu
BestandvoorOpslaanals,typNieuwsbriefinhetvakje
Bestandsnaamenselecteerdocumentsjablooninhet
vakjeBestand
opslaanals(af-
beelding1).Klik
nuopOpslaan.
Uwdocument
verandertnuin
eensjabloon.U
ziethetgoed,de
uitgangvanons
sjabloonisdot,
geendoc.Een
sjabloonwordt
namelijkaltijd
ineenspeciaal
formaatopgesla-
gen,zodathij
voorWordherken-
baarisalssja-
bloon.Ookwordthij
ineenspecialesjablonenmapgeplaatst.Delocatie
daarvankuntuopzoekenviadetabBestandslocatiesin
hetmenuExtra,Opties(afbeelding2).
Opmaakstijlen
Omtekstoptemaken,kuntusteedshandmatigelkeali-
neaopmaken.Maarwiedezakensystematischwilaan-
pakken,zoalsweindezeworkshopvanplanzijn,ge-
bruiktopmaakstijlen.Eenopmaakstijlbeschrijftheel
precieswelklettertypeergebruiktmoetworden,inwel-
kegrootteenkleur,hoeveelwitruimteervoorenhoeveel
ernadealineamoetvolgen,enzovoort.Alsueenop-
maakstijleenmaalgedefinieerdhebt,enineensjabloon
hebtopgeslagen,kuntudaarnasnelgroteblokkentekst
opmakenineenvastestijl.Ubenterbovendienvanver-
zekerddathetopmakenvanuwtekstopeenconse-
quentemaniergebeurt.InWordkuntuzelfopmaakstij-
lenaanmakenenwijzigenenzetoepassenopalinea’s.
DachtudatwijhierbijComputerIdeesteedsopnieuwdedekoppenroodma-
ken?Nee, hoor.Wijzijnlieverluidanmoe, engebruikendaaromopmaakstijlen.
Moetuookdoen!
1.Slahetdocumentopals
sjabloon.
2.Hetsjabloonwordt
opgeslagenindezemap.
Automatischop
46
www.computeridee.nl 02/06
Toepassengaatheeleenvoudig.Typeenstukjetekst,
ensluitafmetEnter.Zetuwmuisergensindezin.Con-
troleerdanofdeOpmaak-werkbalkinzichtis:selecteer
WerkbalkeninhetmenuBeeld,enzorgdatereenvinkje
staatvoorOpmaak.KliknuindewerkbalkOpmaakop
hetpijltjenaasthetmeestlinksevakje.Erklapteen
menuuit.Uzietnualleopmaakstijlendietotuwbe-
schikkingstaan.Kiesmaareenseenpaarverschillende
enkijkhoedealineawaarinuwmuisstaat,vanuiterlijk
verandert(afbeelding3).
Letop:Wordwijzigtalleendealineawaarinuwmuis
staat(tenzijueengroterdeelvandetekstselecteert).
Eenalineaiseenstuktekst,datisafgeslotendooreen
drukopdeEnter-knop.Alsuwiltwetenwaaruw
alinea’sophoudenenbeginnen,klikdaneensop¶op
deStandaard-werkbalk.Uzietdanallealinea-scheidin-
genweergegevenals¶(enallespatiesalseenpuntje).
Detekentjesverdwijnenweeralsunogmaalsop¶klikt.
Standaardaanpassen
DeMoederAllerOpmaakstijlenisdeStandaard-op-
maakstijl.Veelandereopmaakstijlenzijnernamelijk
vanafgeleid.AlsStandaardverandert,veranderenzijin
principeook,behalvedeonderdelenwaarvanuexpli-
ciethebtaangegevendatzeandersmoetenzijn.Besluit
daaromhierennuwathetmeestgebruiktelettertype
vooruwnieuwsbriefmoetzijn.Wegaannamelijkstar-
tenmethetaanpassenvandeStandaard-opmaakstijl,
ommeteenhetmaximalestempeloponsontwerpte
drukken.KlikinhetmenuOpmaakopStijlenenop-
maak.SelecteerinhetTaakvensterdatrechtsophet
schermverschijntdeoptieStandaard.RechtsvanStan-
daardzietueenpijltjeopduiken.Klikdaaropenkiesin
hetmenudatuitklaptWijzigen.Selecteerinhetvenster
Opmaakprofielwijzigeneenmooilettertype(wijkiezen
PalatinoLinotype),delettergrootte(12)eneventueel
noganderelettereigenschappen.Klikookeensopde
knopOpmaakonderinhetvenster.Erklaptdaneen
menuuit,waarmeeuallerleiandereopmaakeigen-
schappeninstelt.Maakhetechterniettebont,wanthet
gaatimmersomhetstandaard-lettertype.
Alsutevredenbentmetuwinstellingen,kruisdanhet
vakjeAansjabloontoevoegenaan.Alleenopdiemanier
komenuwwijzigingennamelijkterechtinuwsjabloon
Nieuwsbrief.dot.Alsuwiltdatwijzigingenindeop-
maakstijlmeteenindetekstwordenverwerkt,kruisdan
ookhetvakjeAutomatischbijwerkenaan.KlikOK.Als
ueenanderlettertypehebtgekozen,zietunudezindie
uzojuisthebtingetiktvanuiterlijkveranderen.
Nieuweopmaakstijlaanmaken
Onsvoorbeeldsjabloondientalsopmaakbasisvooreen
nieuwsbrief.Dieopmaakbegintwatonsbetreftbijde
titelendustypenwenudetitel.Omdathetomeen
nieuwsbriefvoordefamiliegaat,kiezenwevoorDe
familie-gazet.SluitafdooropEntertedrukken.Van-
3. DewerkbalkOpmaak.
4. KruishetvakjeAan
sjabloontoevoegenaan.
gemaakt
02/06www.computeridee.nl
47
wegedieafsluitingmetEnterbeschouwtWorduwtitel
nualseenafgeslotenalinea.Endatispreciesdebedoe-
ling,wantzoalsuweetkanaaneenalineaeenopmaak-
stijlwordentoegekend.
SelecteerinhetTaakvensteraanderechterzijdeop-
nieuwStandaard,ugaatuwopmaakstijlnamelijkba-
serenopdeStandaard-opmaakstijl.KlikopNieuwop-
maakprofiel.Typeennaamvooruwopmaakstijlinhet
Naam-venster.WijkiezenvoorNieuwsbrieftitel.Klikop
deknopOpmaakonderinhetvenster.Erklapteenme-
nuuit,waarmeeuallerleiopmaakeigenschappenkunt
instellen.SelecteerLettertype.Kieseenmooiegrotelet-
tergrootte(bijvoorbeeld72)engeefeventueeleenkleur
ofeeneffectaanuwnieuwsbrieftitel.Wijkiezenvoor
eenoranje-rodekleur.Graagwillenwedelettersvande
5. Drukdelettersinelkaar,
danwordtheteenechtekran-
tenkop.
6. Versmaldeafstandtussendekolommen.
kopwatinelkaardrukken,zodatweeenechtekranten-
kopkrijgen.KlikdaaromopdetabAfstandenpositie
(afbeelding5).Wijzigdeschaalin90%,zodatdeletter
smallerwordt.Zorgervoordatookderuimtetussende
letterssmallerwordt,doorbijTekenafstandtekiezen
voorVersmald,enbijMetvoor2punten.KlikopOK.
KliknogmaalsopdeOpmaak-knopenselecteernuAli-
nea.StelalsAfstandnadealinea20puntenin.Zoweet
uzekerdatdetitelvanuwnieuwsbriefstraksniette
dichtopdenieuwsberichtenstaat.
KlikopOK,kruisdevakjesAansjabloontoevoegenen
Automatischbijwerkenaan,enklikdannogmaalsop
OK.Wordvoegtnueennieuweopmaakstijltoeaanhet
uitklap-menuopuwwerkbalk.Selecteerdetitelvanuw
nieuwsbriefenkiesopdewerkbalkOpmaakvoorde
opmaakstijlNieuwsbrieftitel.
Voegbovendenieuwsbrieftitelnogeenregeltoe.Hier
kuntulaterheteditienummer,endedatumofmaand
vermelden,zoals:editie4,november2005.Maakeen
opmaakstijlmetdenaamEditienummer.Kieseenstrak-
keletter(bijvoorbeeldArial)eneenkleinelettergrootte
(10).ZetnualleenEditienummeropdezebovenstere-
gel.Ubentimmerseensjabloonaanhetmaken,ennog
geenconcreteeditie.Later,alsueendocumenthebtge-
baseerdopuwsjabloon,kuntuEditienummervervan-
gendooreenechteditienummer,eendatumofeen
maand.
Kolommentoevoegen
Wegaannukolommentoevoegen.Zetuwmuisaanwij-
zeronderdenieuwsbrieftitel.KiesinhetmenuOpmaak
voorKolommen.Erverschijnteenvenster,waarinu
aangeefthoeveelkolommenuwilt.Wijkiezenvoordrie
kolommen.Wordrekentnuuithoebreedelkekolom
moetworden,enwelkewitruimteertusseninmoetzit-
ten.Hetprogrammatoontdecijfersinhetmiddenvan
hetvensterKolommen(afbeelding6).Eventueelkuntu
dezecijfersnoghandmatigaanpassen.Alsuwiltdat
uwnieuwsbriefechtopeenkrantlijkt,zorgdandater
weinigwitruimtetussendekolommenzit.Datdoetu
doorhetgetalinhetvakjeAfstandtewijzigen.Wijkie-
zenvoor0,5cm.
Mochtudeenekolombrederwillenmakendandean-
dere,verwijderdanhetvinkjevoorGelijkekolombreed-
telinksonderinhetscherm.Wijradenudatechteraf,
omdateengelijkekolombreedteeenrustigbeeldop-
levert.SelecteerachterToepassendeoptieVanafdit
punt,zodatuwnieuwsbrief-titeloverdevollebreedte
vandepaginablijftstaan.Pasdaaronderstrekkende
kolommenzichuit,althans...straks.Uzietuwkolom-
mennognietstaan,omdaternoggeentekststaat.
Inhoudsopgave
UvraagtzichmisschienafwaaromwegeenleukerenaamdanKop1hebbenge-
kozenvooronsprachtigekoppenwerk.‘Nieuwskopje’ wasmisschieneenduide-
lijkernaamvoorditopmaakstijlgeweest. Maardanhaddenwealwelbijvoor-
baatafstandgedaanvanéénvandegeweldigeservicesvanWord–namelijkom
automatischvooronseeninhoudsopgaveteproduceren. Daarvoorzoekthet
programmanamelijknaarallezinnendiealsopmaakstijlKop1, Kop2, enzovoort
toegekendhebbengekregen. AldiezinnenzetWordopeenrijtjeenvoegter
hetpaginanummeraantoe–enziedaardeinhoudsopgave.
Gezichtspunten
Wordkaneendocumentopvierverschillendemanierenaanutonen: Normaal,
Weblay-out, AfdrukweergaveenOverzicht. Ukunttussendezegezichtspunten
wisselendooréénvandezevieroptiesteselecterenboveninhetBeeld-menu. In
hetNormaal-gezichtspuntwordtdetekstafentoeonderbrokendooreendun
stippellijntje, omaantegevendatereennieuwvelpapiernodigisomdevolgen-
depaginaaftedrukken. KiesvoorWeblay-outalsueentekstmaakt, waarvanu
weetdathijvanafhetschermwordtgelezen. Alsualvasteenindrukwiltkrijgen
vanhoeuwteksterafgedruktzaluitzien, selecteerdanAfdrukweergave. Ditge-
zichtspuntisheelgeschiktalsuaanhetopmakenbent. HetgezichtspuntOver-
zichttenslotteisbedoeldvoorlangedocumentenwaarinveeltussenkoppen
voorkomen. DoorOverzichttekiezenwordtdetussenliggendeteksttijdelijkver-
stopt, waardoordestructuurvanhetdocumentzichtbaarwordt.
48
www.computeridee.nl 02/06
Vormgeven inWord
Pasop
met
marges
Demargesvanuw
documentzijndewit-
ruimtesdielinks,
rechts, bovenenon-
deruwtekstworden
vrijgelaten. Ukuntze
zelfinstellen. Kies
daarvoorinhetmenu
BestandvoorPagina-
instelling. Erver-
schijnteenvenster
waarinudemarges
vanuwdocument
kuntinstellen. Hoe
kleinerdemarges,
hoemeerteksterop
éénpaginapast.
Maakdemargesech-
terniettèklein: de
meesteprinterskun-
nenniethelemaaltot
aanderandvaneen
paginaafdrukken.
7. Maakdetekstvanhetintrocursief.
8.Vuldebroodtekstuit, enverhoogdeinterlinie.
Tussenkopjes,introenbroodtekst
Nuishettijdomheteerstenieuwsberichtteschrijven.
Zetuwmuisbovenaanindeeerstekolom.Eenecht
nieuwsberichtheefteenkop,eenintroendaaronder
volgtdezogehetenbroodtekst.Dekopmoetpakkend
zijn,hetintroleidthetonderwerpin,enindebroodtekst
staathetheleverhaal.Tikalvastmaardrieregels,waar-
opurespectievelijkkop,introenbroodtekstzet.Voor
elkvandezenieuwsonderdelengaanwenueeneigen
opmaakstijlaanmaken.Dekopvanhetnieuwsbericht
makenwedoordeeigenschappenvanKop1aantepas-
sen.Kiesopnieuweenflinkelettergrootte,almoetdie
welietskleinerzijndandievandeNieuwsbrieftitel.Wij
kiezenalslettertypeArial,meteenlettergroottevan14,
enwemakendelettersblauw.
Maakdaarnaeenopmaakstijlvoorhetintro.Noem‘m
Intro,baseerhemopStandaard,enwijzigdetekenstijl
vanhetlettertypeincursief(afbeelding7).Alsudeeerste
regelwiltlateninspringen,klikdanopdeOpmaak-
knop,kiesAlineaenselecteerEersteRegelachterSpe-
ciaal,en0,75cmachterMet.
MaakdaarnanogeenopmaakstijlBroodtekst.Baseer
hemopStandaard,enkies10alslettergrootte,zodater
watmeerwoordenopéénregelpassen.Ookdeletters
vandeBroodtekstwillenweomdiezelfderedengraag
watinelkaardrukken.VersmaldeTekenafstand(onder
Lettertype,opdetabAfstandenpositie)met0,5punten.
GadaarnanaarhetAlinea-venster(viadeOpmaak-
knop),enkiesophettabbladInspringenenafstand
achterUitlijnendeoptieUitvullen(afbeelding8).Zo
wordtdetekstlinksenrechtsuitgevuld,vooreenmooie
gebloktekolom.VulonderAfstandbijVoorenNa1
puntin.Hierdoorwordtdeafstandtussenderegelswat
groter,watdeleesbaarheidvandetekstverhoogt.
Paginanummeringtoevoegen
Totslotvoegenwenogpaginanummerstoe.Kiesinhet
menuInvoegenvoorPaginanummers.Kieseenpositie
eneenuitlijnstijl,enklikopOK.Hetpaginanummer
wordttoegevoegd.Mochthetlettertypeunietaanstaan,
pasditdanaan.
Sjabloonkoppelen
Uhebtnueenmooisetjeopmaakstijlen,waarmeeueen
aardigeindkomtvooreennieuwsbrief.Slaallewijzi-
gingenopdoorOpslaantekiezeninhetmenuBestand.
SluitnuuwsjabloonviaSluiteninhetmenuBestand.U
kuntnubeginnenmethetmakenvaneennieuweditie-
nummervanuwnieuwsbrief.Datgaatheeleenvoudig.
KiesNieuwinhetmenuBestand.Rechtsverschijnteen
Taakvenster.KlikopAlgemenesjablonen.Ergaateen
vensteropen.OpdetabAlgemeenzietu,behalveNor-
maalookNieuwsbriefstaan!SelecteerNieuwsbriefen
klikopOK.NumaaktWordeennieuwdocumentaan,
datgebaseerdwordtopuwsjabloonNieuwsbrief.De
titelvandenieuwsbriefstaateral.Umoetalleenhet
editienummernogaanpassen,endewoordenkop,
intro,broodtekstdoorechtetekstenvervangen.Datis
nogeenhoopwerk,maaroverdevormgevinghoeftu
zichiniedergevalgeenzorgentemaken.Veelsucces!
Conclusie
Hopelijkhebbenweugeïnspireerdomverdertekijken
dandebasis-mogelijkhedenvanWord.Metopmaak-
stijlenkuntuuwdocumenteneenpersoonlijkerencon-
sistenteruiterlijkgeven.Zebesparenubovendienveel
tijdengevenaldusgebruiksgemak.
Sjablonenzijneenmogelijkheidomuwnoestearbeidte
bewaren,enerlatertelkensweerdevruchtenvante
plukken.■
Plaatjesinvoegen
Ineenechtenieuwsbriefhorennatuurlijkplaatjes. Zetuwmuisopdeplekwaar
deillustratiemoetkomen. SelecteerFiguurinhetmenuInvoegen; alsuclipart
wiltgebruiken, kiesdanIllustratie. DanverschijntereenTaakvensterwaarinu
naarafbeeldingenkuntzoeken. Selecteereenbestand, klikoppijltje, enselecteer
Invoegeninhetuitklapmenu. Alsueeneigenafbeeldingwiltinvoegen, selecteer
daninhetmenuInvoegeneerstFiguur, endanUitbestand. Bladernaaruw
afbeelding, selecteerhem, enklikopInvoegen.
Metdiehandigeopmaakstijlenis
vormgeveninWordheeleenvoudig
02/06www.computeridee.nl
49
Prijswinnaar(s)!
Deoplossingvandepuzzelinnummer25/05luidt:
AUTEURSRECHT. DewinnaarszijnR.L.DutourGeer-
linguitLeiderdorp, A. EngeluitMilsbeekenT. de
GraafuitDronten. Zijkrijgenbinnenkortde
NUCinetrekst.w.v.v299,–thuisgestuurd.
Vanhartegefeliciteerd!
E
envandebekendsteburge-
meestersvantelevisieison-
getwijfelddievanJuinen.
Vanoktober1982totenmetde-
cember1995was-ieopzondag-
avondregelmatigopdebuis,vrij-
welaltijdgeassisteerddoorde‘op-
de-achtergrond-verblijvende’wet-
houderHekking.Wiedenaamvan
dezerijzigeburgervaderwilweten,
moetevenkijkenopwww.kooten
bie.nl/index.asp?/telegrafie/aflevering.as
p?ID=23 endanklikkenophetlaat-
steTypetjevandebovensteregel.
Totophedenwordenburge-
meestersbenoemd.Ergaanaleni-
getijdstemmenopvooreenwijzi-
ging:debevolkingkiesteenburge-
meester.VooralD66heeftzich
steedssterkgemaaktvoordezebe-
stuurlijkevernieuwing.Opwww.ge
kozenburgemeester.com,eensitevan
deRijksoverheid,kuntueenenan-
derrustignalezenenbekijken.
Doorgaanszijnburgemeestersbe-
daagdemensendievooralhunwil-
deharenkwijtzijn.Maarerzijnuit-
zonderingen.IndeVSwerdon-
langseenwelheeljongeburge-
meesteringezworen,zoalsdatdaar
heet.Opmerkelijkisdatdezebur-
gemeestervanjongsafaandit
ambtalheeftwillenbekleden.
Meerhieroverleestuopwww.nu.nl/
news/630564/22/Amerikaanse_
scholier_%2818%29_wordt_burge
meester.html
Watzijnzoaldetakenvandebur-
gemeester,afgezienvanhetbe-
roepshalvedragenvaneenketting?
Internetgeeftantwoordindevorm
vandewebsitevanhetministerie
vanBinnenlandsezakenenKo-
ninkrijksrelaties.Daarblijktdatbij
kleineregemeentes,waarwethou-
derseenparttimebaanhebben,de
burgemeesternaastzijnbestuur-
lijketakenalseenoctopusook
allerhandepolitiekeportefeuilles
beheert:personeel&organisatie,
financiëneneconomischezaken,
voorlichtingenpublicrelations.Dit
hangtafvandebesluitvorming
tussenburgemeesterenwethou-
ders.Uleesthetnaopwww.Minbzk.
nl/openbaar_bestuur/politieke/burge
meesters/taken_van/.
Vindtudatiemandinuwgemeente
inaanmerkingkomtvooreenko-
ninklijkeonderscheiding?Stuur
dangeenbriefnaarkoningin
Beatrixmaarnaaruwburge-
meester.Hijbeslistofdiepersoon
meedoetaandelintjesregen,lezen
weopwww.minbzk.nl/openbaar_be
stuur/decoratiestelsel/.
Depuzzel
Zetdegevraagdewoordenofna-
menzonderspatiesofleestekens
inhetbijbehorendebalkjeinhet
diagram.Vakjesmeteenzelfdecij-
ferkrijgendezelfdeletter. Nacor-
rectinvullenverschijntindegele
vakjesvanbovennaarbeneden
hetoplossingswoord.
A
Inwelkekinderseriespeeldenon-
deranderenJanBlaaser, Rienvan
Nunen, LouisBorelenBertDijkstrade
rolvanburgemeester, methuishoud-
sterSaartje?
Lekker
prijspuzzelen
Wijzestadsvaders(m/v)
Menigpolitiekecarrièreeindigt
inNederlandmeteen
burgemeesterschap.
Watnualserooit
gekozenburgemeesters
komen…?
Zodoetumee
Tweemogelijkheden:
1. Stuuruwoplossinginviawww.computeridee.nl. Meteenklikopde
link‘Prijspuzzel’opentueennieuwvensterwaarinuhetjuisteant-
woordkuntingeven.
2. Stuuruwoplossingopeenvoldoendegefrankeerdebriefkaart(met
naam, adresenwoonplaats)naarComputerIdeePrijspuzzel02/06,
Postbus1931, 2003BAHaarlem. Letop: uwoplossingmoetbinnenzijn
voor23januari2006. Overdeuitslagwordtnietgecorrespondeerd.
Meer info: www.
50
www.computeridee.nl 02/06
B
we||e m|u|ster trad 21 maart
2êêS al, eeu dac uadat :|ju vccr-
ste| cver de ce|c:eu uurcemeester
verWcrpeu Was¹
C
lu We||e ||uderser|e met |cud
spee|t 'Heueer de uurce-
meester' cc| mee¹
0
w|e (ac|teruaaml Was uurce-
meester vau NeW \cr| teu t|jde
vau de aaus|aceu vau 11 septemuer¹
£
we||e cud-m|u|ster vau 8|uueu-
|audse /a|eu raa|te |u 1))) |u
cpspraa| dccr :|ju dec|arat|ecedrac
a|s uurcemeester vau kctterdam¹
F
we||e cud-uurcemeester vau
waceu|uceu (ac|teruaaml Werd
|u maart 2êêS dau|:|j de cr|s|s cver
de uurcemeestersueucem|uc (:|e
vraac 8l m|u|ster vccr 8estuur||j|e
Veru|euW|uc eu Kcu|u|r|j|sre|at|es¹
0
Het We||e uestuurders vcrmt
de uurcemeester |et dace||j|s
uestuur vau de cemeeute¹
H
0|tcuer 2êêS cver|eed Audré
vau der lcuW.Vau We||e stad
Was ||j vau 1)/1 tct 1)81 uurce-
meester¹
l
hce Wcrdt de uurcemeesters|et-
t|uc cc| We| ceucemd¹ h|j uestaat
dccrcaaus u|t urede sc|a|e|s, a| dau
u|et vers|erd met vccrste|||uceu d|e
uetre|||uc |euueu cp de desuetrel-
leude cemeeute.
J
wat :|ju de ||eureu vau de sjerp
d|e 8e|c|sc|e uurcemeesters
draceu¹ luvu||eu craac :ca|s :e cc|
cp de v|ac vau 8e|c|e staau, vau ||u|s
uaar rec|ts.
K
we||e cud-m|u|ster vau Ver|eer
eu waterstaat Werd |u 2êê1 uur-
cemeester vau A|mere¹
L
we||e uurcemeester Werd u|j de
puu||e|e cmrcep tct ueste uur-
cemeester vau |et |aud ce|c:eu¹ h|j
|s cc| ue|eud vauWece :|ju ':erc tc|e-
rauce' aaupa| vau WccuWaceu|am-
peu u|j Haastr|c|t eu :|ju ccutrcver-
s|e|e p|auueu ter uestr|jd|uc vau de
drucscver|ast.
0lt kunt u wlnnenl
Als u deze puzzel invult en de |uiste oplossing opstuurt, maakt u kans
op het spel Prince of Persia The Two Thrones voor de pc en een
Philips l90G6 l9inch-High Definition multimedia monitor ter
waarde van 800 euro. Prince of Persia The Two Thrones is het einde
van de Sands of Time-trilogie en de makers wilden hier dan ook de
climax van maken voor de hele serie.voor het eerst zal het overgrote
deel van de acties zich afspelen op buitenlocaties en niet in het
gigantische fort in Sands of Time of het eiland in warrior within.
De l90G6 l9inch-High definition multimedia monitor heeft als ken-
merken: 8 milliseconden responsti|d, 3D surround sound, usb digital
audio, usb2.0-hub, inclusief 20watt-actieve subwoofer.
voor meer info ki|k op www.et/aceeleets/aeame.cem
oomputerldee.nl (prljspuzzel)
AMSTERDAM
MILAN
LONDON
PARIS
SYDNEY
BERLIN
MUNICH
ROTTERDAM
BARCELONA
MADRID
GLASGOW
NEW YORK
NASHVILLE
MIAMI
SINGAPORE
ATHENS
BRUSSELS
DUBAI
VIENNA
GENEVA
FRANKFURT
MELBOURNE
BYRON BAY
E|ectron|c Mus|c Product|on
Part-t|me, 6 months
Aud|o Eng|neer|ng D|p|oma
Part-t|me, 21 months. Fu||-t|me, 12 months
D|g|ta| F||m Mak|ng D|p|oma
Part-t|me, 15 months
Creat|ve Med|a D|p|oma
Part-t|me, 15 months
3D Graph|cs & An|mat|on
Part-t|me, 6 months
SAE Amsterdam:
020-6228790
|nfo@sae.n|
SAE Rotterdam:
010-4117951
rotterdam@sae.n|
Creat|ve Amb|t|ons?
Schoo| of Aud|o Eng|neer|ng
and D|g|ta| Med|a Techno|ogy
Op|e|d|ngen tot:
º Stud|o eng|neer
º L|ve sound eng|neer
º Mus|c v|deo d|rector
º Web des|gners
º 3D an|mators
º Mu|t|med|a des|gner
º V|deo ed|tor
º Graph|c des|gner
º Web deve|oper
º Documenta|re maker
º Mus|c producer
º ......wat w|| j|j worden?
:::::
:::::::
:::
:::::::::
::::
::
:::::::
::::
:::::
:::::::
:::::
:::
:::::
:::::::
:::::
::
::
:::::
::
::::
::::::
::::::::::
:::::
::
::
:::::
::
E d u c a t | o n a | p a r t n e r s :
www. s a e . e d u
open dagen:
SAE Rotterdam 20.01.06
SAE Brusse| 21.01.06
SAE Amsterdam 28.01.06
k|jk op www.sae.edu voor meer |nfo
Karafun
Bentueenbeetjebijstem?Dankuntuvanaf
nuuwfeestjesopleukenmetuweigenKarao-
ke-machinedankzijdezetipvanKarinde
Vroedt.Karafunzietergeliktuitenbiedtveel
mogelijkheden.Hijspeeltheelveelmuziek-
formatenafenukuntaanuweigenmp3’stek-
stentoevoegen.Dezangkuntu–metwisse-
lendsucces–uitnummerswegfilterenen
dooreenmicrofoonaantesluitenvervangen
dooruweigenfluwelenstemgeluid.
Wat: karafun_100c.exe
Waar: www.karafun.com/
download_nl.html
Hoegroot: 4541kB
Malwhere
Deverzamelnaamvoorallenarigheiddieuw
pcbedreigtis‘malware’.Denaamvanhet
programmaMalwhereisdanookeenwoord-
speling.Erzijnheelwatprogramma’sdieu
vertellenwelkeprogramma’sermetWindows
opstartenofwelkeprocesseneractiefzijn
maardezetipvanH.J.Tijselinkdoetnetiets
meer.Malwheregeeftnamelijkvoorelkpro-
ceseendreigingsanalyseindevormvaneen
percentage.Bovendienkrijgtueenwaslijst
aaninternetpagina’smetinformatieover
eventuelegevarenvanhetprocesinkwestie.
Zozietusneloferschadelijkesoftwareopuw
pcdraait.
Wat: mwsetup.exe
Waar: www.malwhere.com/
download.html
Hoegroot: 1090kB
DragonDraughts
Nederlandiseenechtdamlanddatdoordeja-
renheenmeerderewereldkampioenenheeft
voortgebracht.Wereldkampioenwordjena-
tuurlijknietzomaar;datluktalleendoorveel
tespelen.MetDragonDraughtshaaltueen
vandesterkstetegenstandersinhuis.Deze
kanjerheeftnamelijkmeerderetoernooizeges
opzijnnaamstaan.Uzulterduseenzware
dobberaanhebben.Maargoeddatuhet
speelniveauzelfkuntkiezenendatdeinge-
bouwdecoachuvoorfoutezettenwaar-
schuwt.Metzijn2D-en3D-bordenzietDra-
gonerooknogeensgoeduit.Kortom:meteen
downloadenenslauwslag!
Wat: dragon-2.4.1.zip
Waar: www.xs4all.nl/~mdgsoft/
draughts
Hoegroot: 6994kB
VDrift
DankzijeentipvanS.vanNijmweegenkwa-
menweterechtbijVdrift.Waardemeeste
racegameshetdebeginnendecoureurge-
makkelijkmakenmetallerleihulpmiddelen
zoalsABSenTractionControlproberende
makersvanVdriftujuisttelatenzienhoe
lastighetisomeengrootaantalpaarden-
krachtentebedwingen.Vdriftiseigenlijk
geenracegamewanturijdtinuweentjerond
opdrieparkoersenindriemogelijkewagens.
Omhetrealismezogrootmogelijktemaken
moetualleszelfdoen,dusnietalleenschake-
lenmaarookkoppelenenzelfsdemotorstar-
ten.Uzultalsnelmerkendathetallemaalniet
meevaltenuzultvakerachterstevorenstaan
danuliefis.UvindtVdriftinderubriek‘Si-
mulationsspiele’.
Wat: VDrift-2005-09-01-win32bin.zip
Waar: www.altespiele.de
Hoegroot: 16MB
HotKeys
OnzevastecorrespondentHenkKestinghad
weereenmooiprogrammaatjeindeaanbie-
dinggenaamdHotKeys.Metdittooltjekop-
peltuopeenvoudigewijze(metdrag&drop)
programma’saantoetscombinatiesvande
Windows-toetsmeteenwillekeurigeandere
toets.ZoishetopenenvanInternetExplorer
alstandaardgekoppeldaanWindows+I.
Weddendatuhiermeesnellerwerkt?
Wat: hotkeys-v.1.2.1.zip
Waar: www.qliner.com
Hoegroot: 805kB
Voor Nop
NooitmeerdoorheeluwStartmenuofterugnaarhet
BureaubladomietstestartendankzijHotKeys.
Dragonkijktzeervervooruit.Weesdusop
uwhoede!
WieVdriftheeftgeprobeerdgebruiktnooitmeerinéén
zindewoorden‘JosVerstappen’ en‘grindbak’.
Vanzingenkrijgjedorst. Uwfeestjeswordendushééél
gezelligmetKarafun.
WekrijgenvanMalwhereopalonzeprocessengroen
licht. Gelukkigmaar...
Eenheelversjaarligt
voorons.Watgaanwe
in2006weerallemaal
downloaden?
Gezocht!
Kentugratissoftwarediewebeslist
moetennoemen?Stuureenmailtjemet
denaamvanhetprogrammaenhet
internetadreswaarwehetkunnen
downloadennaar:
redactie@computeridee.nl
Vergeetnietuwnaamenadres,
misschienlevertuwtipu
eenbewaarbandop!
Gratisssssss Nieuwjaar!
52
www.computeridee.nl 02/06
CmapTools
Volgensdeeenishetjereinstezweefkoeken
volgensdeanderheteivanColumbus;de
Mindmap.Watisnuweereenmindmap,ho-
renweudenken?Eigenlijknietsandersdan
eenschemawaarinverbandentussendingen
aanschouwelijkwordengemaakt.Volgens
sommigenisdemindmaphetuitgelezen
middelommoeilijkezakenbegrijpelijktema-
ken,volgensanderenishetslechtsoudewijn
ineennieuwezak.Hoehetookzij,Cmap
Tools–eentipvanMarcoKuiper–iseenpro-
grammawaarmeeuditsoortschema’skunt
makenenwaarmeeuzeooknogeensmetan-
derenkuntdelen.
Wat: WinCmapTools_v3.10_
08-26-05.exe
Waar: cmap.ihmc.us/download
Hoegroot: 50MB
SkiChallenge2006
MelleElsingahadcomputerproblemenen
raaktedaardoorzijngeliefdespelSkiChallen-
gekwijt2005(nummer17/05).Hetwashelaas
ooknietlangertedownloadenmaar,zowist
hijonstemelden,vanafeindnovemberzouer
eennieuweversiekomen.Diewaser,enwat
vooreenversie!Beter,mooierenmeerzijnde
trefwoordenvoorSkiChallenge2006.Grafisch
isheterallemaalnogfraaieropgeworden,
ookalomdatudelookvanuwspeler(of
speelster)zelfkuntbepalen.Bovendienzijner
tweenieuwepistesbijgekomen.BehalveKitz-
bühelenBormiokuntunuookafdalenophet
nietaltemoeilijkeparcoursvanGrödenenhet
beroemdeWengen.Endatalleszonderkoude
voeten.
Wat: SkiChallenge06DInst.exe
Waar: skichallenge.orf.at
Hoegroot: 15MB
Uwideeënzetuominplaatjesenschema’smetCmap
Tools.
Meteenglasglühweinindehandenzonder‘hals-
undbeinbruch’ zijnwebenedengekomen.
HFS
Misschienherkentuhetvolgendeprobleem: u
wilteensetjefoto’snaarvriendenmailenmaar
hunmailboxisteklein. Ofwatdachtuvandeze:
uhebtnaarJantjeeenpaarmp3’tjesgemailden
Pietjevraagtomdezelfdenummers. Kuntu
weeraandeslag. DankzijdezeTopTipvanMark
Veldt(debewaarbandisonderweg!)zijndie
problemenvoorbij.
HFS, datstaatvoorHTTPFileSystem, iseenop
web-standaardengebaseerdefileserver. Dat
klinktingewikkeldmaarindepraktijkbetekent
hetgewoondateropuwpceenprogrammaatje
draaitdatervoorzorgtdatderdenbestanden
vanuwpckunnendownloadenviahuneigen
browser. Iedereen?Nee, wantukuntdemappen
dieuaanbiedt, eenvoudigmeteenwachtwoord
beveiligen. Aluwbestanden?Nee, hoor, alleen
debestandenenmappendieunaarhetHFS-
vensterhebtgesleept.
HebtuHFSeenmaalgestartenvanwatbestan-
denvoorziendankuntueenvoudiguwvrien-
deneenmailtjesturenmetuwip-adreswaarna
zijalleswatuaanbiedtkunnenophalen. Voor
dynamischeip-adressenheeftHFSeenoplos-
singmaarwanneeruzelfeennetwerkjehebt
meteenroutermoetuevenaandeinstellingen
sleutelen. Letwelop: nietiedereproviderstaat
hetdraaienvaneenservertoe.
Wat: hfs1.6a.zip
Waar: www.rejetto.com/sw
Hoegroot: 420kB
MetHFSdeeltuveiligengemakkelijkbestandenmetvrienden.
CleanCache
ZoalsproductXwitterwastdanproductY,zo
isooknietelkschoonmaakprogrammaeven
proper.CleanCacheisechterkraakhelder.Hij
wastwitterdanwit.Ditprogrammaruimtniet
alleendetijdelijkebestandenvanInternetEx-
ploreropmaarwerktookmetanderebrowsers
zoalsFirefoxofOpera.VerderruimtCleanCa-
Alleschoonmaakhulpjesinéénprogramma;
datisCleanCache.
cheuwcookiesop,deinformatievanAuto-
Aanvullen,delijstmetgeopendebestanden,
enzovoort.CleanCachegebruiktuookwan-
neerusnellerdanmethetWindowsSoftware-
gereedschapprogramma’swiltverwijderenof
wanneeruwiltbepalenwelkeprogramma’s
gelijkmetdepcopstarten.Totslotiserook
nogeenshredderomgevoeligeinformatie
echtgoedtewissen.Endetipgevervandit
moois?B.K.teD.
Wat: CleanCache3.exe
Waar: www.buttuglysoftware.com/
CleanCache3.html
Hoegroot: 1269kB
DevolgendeVoor Nop
IndevolgendeVoorNopnemenweumeenaarhet
slagveld, beherenweuwverzamelingengevenwe
eengeheugensteuntje.
TopTip
02/06 www.computeridee.nl
53
Vraag&antwoord FAQman
WaarommistWinXP
datbestand?
Jeverwijdertkeurigvolgensderegelseenprogramma, blijkter
achteraftochietstezijnmisgegaan. BijhetstartenzeurtWindowsXP
omeenbestand. GelukkigweetdeFAQmaneensimpeleoplossing.
1. Serv-Uiseenstabieleftp-serverdiebovendienmakkelijkistebedienen. Aanrader.
gle. Endanevenhéélgoedopgelet,
wantumoetkijkennaareenhyper-
linkdieunaardeApple-website
stuurt(afbeelding3). Appleheeftnog
steedsoudeversiesvanQuickTime
vooruklaarstaan, alleenzijndeze
watmoeilijktebereiken.Vandaar
deGoogle-truc!
SystemCommander
V
Ikhebhetprogramma
SystemCommandergeïn-
stalleerdenhetdaarnaweerver-
wijderd.Maarnumistdecompu-
tereenbestandgenaamd
‘syscmndr.sys’bijhetopstarten
vanWindowsXP.
ErwinVeendorp
A
Hetbestanddatunoemt,
maakt–geziendenaam–dui-
delijkonderdeeluitvandeSystem
Commander-software. Alsdefout
tijdenshetopstartenvanWindows
XPoptreedt, moetunaarStarten
Uitvoerentoegaan. Ugeeftdeop-
drachtMsconfigengaat–alsde
systeemtool‘Hulpprogrammavoor
systeemconfiguratie’ isgestart–
naarhettabbladOpstarten. Uhaalt
hierhetvinkjewegdatvoordeoptie
Syscmndr.sysstaat. Datisalles…
Uvindtditnietnetjesgenoeg?Ga
dannaarStartenUitvoerenengeef
deopdrachtRegedit. AlsdeRe-
gister-editorvanWindowsXPwordt
gestart, gaatuopzoeknaarde
stringsyscmndr.sys. Gevonden?Ver-
wijderdandebijbehorendesleutel.
Dezecomputer
kwijtgeraakt
V
IkbenheticoontjeDeze
computerkwijtgeraakt.De-
zeiseenkeerperongelukweg-
gegooidennuweetikniethoeik
hetterugkankrijgen.Ookzieik
Dezecomputernietmeerinhet
menuStart.
LianneDragt
A
OpenhetdialoogvensterEi-
genschappenvoorBeeld-
schermdoormetderechtermuis-
knopergensophetBureaubladte
klikken. Gadannaarhettabblad
Bureaubladenkiesvoordeoptie
Bureaubladaanpassen. Hetdia-
loogvensterBureaublad-itemszal
nutevoorschijnspringen; plaatsnu
eenvinkjevoordeoptieDezecom-
puter(afbeelding4).
Maarerzijnmeerwegendienaar
Romeleiden. OpenInternetExplorer
entypDezecomputerinopde
2. OpTheSoftwarePatchvindtuveelhandigedownloads. Dehiergetoondeiseenou-
dereversievanQuickTime, speciaalvoordeWindows98-gebruikerdienognietwilover-
stappennaarWindowsXP!
02/06 www.computeridee.nl
59
3. Googlebiedtaltijdeenhelpendehand.Wezoekennaareenhyperlinkdienaareen
downloadwijst. HetgaatnatuurlijkomeendownloadvaneenQuickTime-versiedienog
samenwerktmetWindows98.
Ftp
V
Ikhebeenadsl-verbinding
enikwileenftp-server op-
zetten.Welkprogrammakanik
gebruikenenwatmoetikweten?
Watmoetikinstellenzodatikde
ftp-serverookvanbuitenkan
benaderen?
F.Ossel
A
Eenvandeleuksteftp-serversis
Serv-U, tevindenopwww.ser
v-u.com(afbeelding1). Decommercië-
leversievanditpakketisgrandioos,
maaralsunietwiltbetalendan
kuntumetdePersonalEditionwer-
ken. Metalsgoedenieuwsdatde
PersonalEditionvanServ-Ukrach-
tiggenoegisvoormodaalftp-ge-
bruik. Hetenigewatumoetwetenis
dathetftp-protocoloptcp-poort
‘21’ werktendatbetekentdatuin
uwrouter moetinstellendatalhet
binnenkomendeftp-verkeer(=tcp-
poort21)naardecomputermoet
wordengestuurdwaaropdeftp-
serveractiefis. Datisalles.
QuickTime
V
Ikhebonlangshetprogram-
maQuickTimeverwijderd.
Nukanikhetprogrammavoor
dedigitalecameranietmeerope-
nen…Ikkrijgdanopmijnbeeld-
schermtezien:“InstallQuickTi-
me4ormore.”Ikwerkmet
Windows98.Kuntumijhelpen
omditweerinordetekrijgen?
J.Roodenburg
A
Listig, wantdelaatsteversie
vanQuickTimeisalleenbe-
doeldvoorbesturingssystemen
vanafWindows2000enWindows
XP. EenQuickTime-versiedienog
(…)metWindows98werktisdan
ookwatmoeilijktevinden. Maar:
surfnaarwww.softwarepatch.com/in
ternet/quicktime.html, wantdaartreft
ueenvooruinteressantedownload
(afbeelding2). Dezewebsite–The
SoftwarePatch–issowiesode
moeitewaardomtoetevoegen
aanuwFavorieten, maardatterzij-
de.Watuookkuntdoen, is‘QuickTi-
meWindows98’ invoereninGoo-
adresregel:“Gevonden!”Ennueven
opgelet!
Stap1. UkiestvoorFavorietenen
Toevoegenaanfavorieten.
Stap2. NuopentuhetmenuFavo-
rietenenukliktdeoptieDezecom-
puteraanmetderechtermuisknop.
Stap3. Inhetcontextmenudatver-
schijnt, kiestuvoorKopiërennaar
enBureaublad(Snelkoppeling
maken)(afbeelding5).
Metdezelaatstemethodekrijgtu
eensnelkoppelingnaarDezeCom-
puteropuwBureaublad. Ditbete-
kentdathetwelwerktalstoegangs-
poorttotuwcomputer, maarniet
hetcontextmenugeeftdatukrijgt
doormetderechtermuisknoperop
teklikken. Evengoedgeefthetwel
eniginzichtindewerkingvanhet
besturingssysteemenhoeuzelfop
onconventionelewijzedepcnaar
uwhandkuntzetten.
Lettersopelkaarin
Word
V
Bijhetprintenvaneenstan-
daardbriefinMicrosoft
Wordwordenalletekens‘opel-
kaargeprint’.Hoekanikditpro-
bleemverhelpen?Ditgebeurtaf
entoe,dusnietcontinu...Ligt
ditaanMicrosoftWordofligtdit
aandeprinter?
RemoKrol
A
Eenvoudig…UgaatinMicro-
softWordnaarBestand, Af-
drukvoorbeeld. Zieturommel?Dan
ishetdeschuldvanMicrosoftWord
ofvandeopuwsysteemgeïnstal-
leerdelettertypes. Zietupasrommel
nadatudepaginaafdrukt?Danis
hetdeschuldvandeprinterdriver
incombinatiemetdeprinter. Deop-
lossingisdaninstellendathetge-
bruiktelettertypekeihardmoet
wordengeüploadnaardeprinter
(afbeelding6). Datwilzeggen, de
printermaggeen(!)ingebouwdlet-
tertypegebruikentervervanging
vanhetinhetdocumentgebruikte
TrueType-lettertype. Ietsanders…
Gebeurthetookalsuéénpagina
afdrukt, ofgebeurthetalleenalsu
eenaantalpagina’stegelijkertijd
naardeprinterstuurt?UwFAQman
vermoedthetlaatste. Indatgeval
moetudeprinterdriverzodanigin-
stellendaterdirectwordtafge-
drukt. Hetafdrukkenduurtdanwat
langer, maarWindowsXPcommu-
niceertdanvoortdurendmetde
printeromtezienoferalnieuwege-
gevenskunnenwordengestuurd
(afbeelding7). Ennogeventerugko-
menopdelettertypesdiedoorde
printerwordenvervangen…Bijde
geavanceerdeinstellingenvande
printerdriverispreciestezienhoe
WindowsXPendeprinterdat
onderlingregelen. Ugaathiervoor
naardesectieVervangingstabel
voorlettertypes(afbeelding8).
Tweedeschermterood
V
Nadeinbouwvaneen
nieuwmoederbordhebik
mijntweebeeldschermenweer
opdepcaangesloten.Deinstel-
lingenvoorbeideschermenzijn
gelijk:32-bitsindehoogstereso-
lutie.Degrafischekaartdieik
gebruikiseenGeforceFX5600
endemeestrecentesoftwareis
gedownload.Watishetgeval?
Hettweedeschermblijftsteeds
térood,ookalsikdemonitors
verwissel.
BertHofman
A
Ookalsudebeeldschermen
omwisselt?Danhoeftudaar
verdernietnaartekijken…Werktu
metlossevga-kabels?Wisseltudie
ookeensom. UwFAQmanver-
moedteenhardwarestoringinhet
blokjedathetdvi-signaalomzet
naarvga. Maakdatblokjeeenslos
enkijkofereenpinnetjeisomgebo-
gen. Zoja?Danreparerenofver-
vangen. Zonee?Dankuntualtijd
nogspelenmetdergb-instellingen
vandemonitor. UwFAQmanzou
metditprobleemtrouwensterug-
gaannaardewinkelomdegrafi-
schekaartomteruilen, wanthet
moetgewooninéénkeergoedwer-
ken. Punt.
DePingomlaag
V
IkweetdatdeFAQmaneen
ferventCOD-speler(Callof
Duty)is.Vandaardevraag:“Hoe
krijgikmijnPingomlaag?”Ik
heballesalgeprobeerd:Spywa-
re-programma’suitgeschakeld,
viruskillereraf,firewallwegge-
gooid,enzovoort.Ikhebinternet
viadekabelmet750kb/sdown-
loaden250kb/supload.
HenkJandeVries
A
Alvastéénding: dehoogtevan
dePingheeftweinigtemaken
metdesnelheidvandeinternetver-
binding!Hetgaatomdewegdie
eentcp/ip-pakketjemoetafleggen
voordathetbijeenCOD-serveris
aangekomen. EenlagePingwordt
alleenbereiktalsueen–bijna–di-
recteinternetverbindingmeteen
COD-serverhebt(afbeelding9).Weet
uhetip-adresvandeCOD-server?
DanmoetueensnaardeDos-op-
drachtregelgaanvoor(1)eenPing
en(2)eenTracert. DePinglaatzien
hoesnelubijdeCOD-serverkunt
komen. DeTracertweettevertellen
hoeveel‘hops’ umoetmakenofte-
welhoeveelroutersumoetpas-
seren. Inderegelgeldt: hoeminder
routers, destesnellerdePing. Ook
wordtdesnelheidvandePingbe-
paaltdoorallefiltersdieuonder-
wegtegenkomt. Eninderdaad: de
security-toolsopuwpckunnenook
filteren!DeInternetServiceProvi-
dersintussen, gebruikensteeds
Vraag&antwoord FAQman
5. WehalenDezecomputerterugviaeenkleineomweg. InternetExplorerwordtinge-
schakeld, erwordteenFavorietaangemaaktdieevenlaternaareenSnelkoppelingwordt
omgebouwd.
4.ControleerdeinstellingenvanhetBureaubladomtewetentekomenwaar‘Deze
computer’ isgebleven. Misschienwordthetprobleemopgelostdoorgewooneveneen
vinkjeneertezetten.
6. Ditregelenwe–lekkermakkelijk–
nogevenvanuitMicrosoftWord.Wegeven
aandatdeprintergeeneigenlettertypes
maggebruiken. Kanergeenverwarring
ontstaan. 7. Dehiergetoondeinstellingverzorgt
eenrechtstreekseverbindingmetdeprin-
ter. Erwordtgeenwachtrijaangemaakt, de
printkluswordtdirectnaardeprinterge-
stuurd. Alserietsmisgaat, danweetudat
meteen.
8. Afhankelijkvanhetmerkentype
printerwordtgebruikgemaaktvaneen
vervangingstabel. EenTrueType-lettertype
hoeftdannietmetdeprintklusteworden
meegestuurd.
60
www.computeridee.nl 02/06
FAQman
privé
*
Anewviruskillerintown!
Eenijverige‘softwareplugger’hadmealeensgeattendeerdopde
viruskillerNOD32.Zounogsneller,nogmooier,nogbeter,nogmeer
blah-blah-blahzijn…Kortom,precieshetzelfdeverhaaldatikiedere
keeropnieuwhooralseriederekeerweereennieuwprogrammaopde
marktwordtgebracht.Datistrouwenshetzelfdemetaldiehardware-
ensoftwaretests:uleeststeevastdatumetverouderderommelwerkt
endatu(hoetevredenuookbent)weerhelemaalnieuwmoetkopen!
Maargelukkiggelooftu–meteenuitzonderingvooruwFAQman–
nietálleswatuhoortofleest.Toch?
Netalsiedereen,wordookikgeteisterddoorspam,trojans,dialers,vi-
russen,enzovoort.Zodrajejezelfwatbewegingsvrijheidopinternet
gunt,ishetmeteenprijswantdanwordtinhetbijzonderInternetEx-
plorerhelemaalopz’nkopgezetdoorallerleiinvoegtoepassingendie
vervolgensuwpcoverhoophalen,uwprivacyopstraatzetten,uwre-
kenkrachtstelen,enzovoort.Enzonderbewegingsvrijheidkunjeam-
persurfen,wantdemeestewebsiteszijntémultimediaalgeworden
vooreendichtgetimmerdeInternetExplorer.Omgekvanteworden!
Tijdenseenvoormijonschuldigvervolgtelefoontjemetdiezelfdesoft-
wareplugger,passeerdehetbovenstaandederevue.Waarnahijover-
gingopeensmekendetoondievoornamelijktweedehandsautoverko-
perseigenis:“Toenou,probeerheteens…Doeeenswatgeks…Doe
hetdanvoormij!”UitsluitendomdathetinstallerenvanNOD32min-
dertijdinbeslagzounemendanhetafwimpelenvanhettelefoonge-
sprekgafikdepceenslinger.Tegenbeterwetenin,wantuweetwater
kangebeurenalsjedeeneviruskilleroverdeandereheeninstalleert.
Endanhebikhetnognieteensoverdeviruskillersdiezichnooitmeer
latenverwijderen!Maarach,NOD32installeerdezichzelfheelnetjes
engafkeurigaanopwelkmomentikdeoudeviruskillerkonverwijde-
renomzodoendehettussentijdsebesmettingsrisicozokleinmogelijk
tehouden.Indevasteveronderstellingdatmijnpchelemaal(!)virus-
vrijzouzijn,lietikNOD32eersteennormalesnelleanalyseuitvoeren.
Ineenkwartvandetijddiemijnoudevirusscannernodighad,kwam
NOD32metveertig(40!)nognietontdektebesmettingenopdeprop-
pen.Endediepgaandeanalysevondnogeensvijf(5!)compleetnieu-
webesmettingenwaarvanerdrie(3!)meteenwerdendoorgeseindnaar
hetlaboratoriumvanNOD32voornaderonderzoek.Ja,datwaseven
schrikken,temeerdaarik–zoalsgezegd–meende
datmijncomputer‘clean’was.Nogvrolijkerwerdik
toenikaandeslaggingmethetControlCentervan
NOD32:supersnel,strak,gebruikervriendelijk,
geenoverbodigeopties.Hebtuevennietstedoen?
Surfdannaarwww.nod32.nl vooreenprobeerko-
pie.Alsmijngevoelmenietbedriegtdanheb-
benwenamelijkanewviruskillerintown’!De
tijdzalonslerenofNOD32eenblijvertjeis,
wantdeoudeviruskiller–defreeware-ver-
sievanAVG–heeftmetotnutoenooitin
dekoulatenstaan.Opdievijfenveertig(45!)
slippertjesnadan…
faqman@computeridee.nl
slimmereroutersdiekunnenzijn
voorzienvan(1)virusscannersdie
hetonlinedataverkeercontroleren,
van(2)‘bandbreedteregelaars’ die
ervoorzorgendat–inhetbijzonder
–voip-verkeer(=netbellen)voor-
rangkrijgt, van(3)buffersdietus-
sentijdsepiekenopvangeneneven
bewaren. Ditallesgaattenkoste
vanuwPing!EenPingheeftdan
ooknietstemakenmetdedoor-
voersnelheid. IngevalvanCOD–in
tegenstellingtotInternetExplorer–
iseenhogePingfataalomdatde
tegenstanderdansnellerreageert
danuindegatenheeft. Endanheb-
benwehetnognietgehadoverde
‘drukte’ opdekabel, wantumoetde
bandbreedtedelenmetanderege-
bruikers. Deoplossing?Eenandere
InternetServiceProviderendan
graageentjedieveelCOD-serversin
z’ndatacenterheeftdraaien. Ande-
reoplossingenkunnenzijn(1)een
anderbesturingssysteem–Wind-
ows2000wordtvaakgenoemd–
(2)eenanderinternetmodem, (3)
anderedriversvoordenetwerk-
kaart, (4)eentweak-programma
datdeinterneteigenschappenopti-
maliseert. Gaeensnaarwww.jor
dysoft.comendownloadInternetCy-
clone(afbeelding10). Dithulppro-
grammakaneen–doorexterne
omstandigheden–lagePingniet
versnellen, maarkanwéldegege-
vensoverdrachtmaximaliseren.
Wieweet?
Vastloperbij3D-spel
V
Mijnpclooptaltijdvastals
ikeen3D-spelspeel.Ikkan
danalleendecomputerresetten
…Dedriverszijnup-to-dateen
DirectXisinorde.Hoelosikdit
op?
PimBrinkman
A
Zoalsuhetzegt, looptdepc
vastbijalle3D-spellendieu
speelt. Danhoeftuhetniettezoe-
kenineenfoutvanhet3D-spel
waarmeeuopdatmomentbezig
bent. Omtezienofhetdegrafische
kaartofdecomputeris, moetualle
hardware-videoversnellerseensuit-
schakelen. Datwordtenerzijdsge-
regeldophetniveauvandevideo-
kaartenanderzijdsophetniveau
vanhet3D-spel. Looptdepcnuniet
meervast?Danishettochéchteen
driver-probleemvandegrafische
WijkrijgenergveelFAQmanvragen.Totonzespijtkunnenwijdanooknietalle
vragenbeantwoorden.Welstellenweuwvragenzeeropprijs, omdatwedaaruit
kunnenopmakenwatu, onzegewaardeerdelezer, zoalbezighoudt. Daarkunnen
wedanonzeartikelenweeropafstemmen.Veelgestelde, praktischevragenover
eenonderwerpwaarvanwijdenkendathetvoormeerderelezersinteressantis,
krijgendevoorkeur. DenaamFAQman(FAQ=veelgesteldevragen)zegthetal.
StuuruwFAQman-vragennaar:
9. Kijk, dátzijnpasPings!Ubentalsonline-gameraltijdinhetvoordeelalsueenlagere
Pinghebtdanuwtegenstanders. Inditgevalzietuhet‘JoinServer’-venstervanCOD2.
10.HethulpprogrammaInternetCyclonekanwatnetwerkinstellingenaanpassenom
ervoortezorgendatdetcp/ip-pakketjesoptimaalvanAnaarBreizen. Misschienleverthet
watop. MisschiennietvoorCOD, maardanwelvoorInternetExplorer…
02/06 www.computeridee.nl
61
FAQ
*
=
FrequentlyAsked
John
±
Ftp-serverStaatvoorFile
TransferProtocol. Ftpiseenal
watoudermaaronmisbaar
internet-protocoldateigenlijk
alleenbestemdisvoorhetover-
zettenvanbestandenvande
enenaardeanderecomputer.
Veelmensendieinternetpagi-
na’sbeheren, gebruikenftpom
hunbestandenopdeinternet-
serverteplaatsen.
±
PingEen‘Ping’iseeninternetop-
drachtomtecontrolerenofeen
computerreageertalsweermee
incontactwillentreden. Alsu
eenPing-opdrachtgeeft, dan
moetuwetennaarwelkip-adres
ofnaarwelkeurldezemoetwor-
dengestuurd. DePing-opdracht
iseenprimahulpmiddelomna
tegaanofdenetwerkeigen-
schappenvanuwpccorrectzijn
ingesteld. UwiltPing’en?Dan
gewoonevennaardeDos-op-
drachtregel,‘Pingintypenenaf-
sluitenmet<ENTER>!
±
PrinterdriverEenkleinpro-
grammadateenbrugslaattus-
senhetbesturingssysteemvan
depcendeprinter. Hetisaltijd
raadzaamomdenieuwsteversie
vandegewensteprinterdriverte
gebruiken, omdatoudere
driversnogaleensproblemen
opleverenmetnieuwesoftware!
BinnenWindowshoeftudeprin-
terdriversslechtséénkeertein-
stalleren: daarnakunnenalle
programma’sermakkelijkmee
overweg.
±
RouterEenrouteristeom-
schrijvenalseenintelligente
hub.Waareenhuballeen
elektronischesignalen(lees: net-
werkkabels)metelkaarver-
bindt, daarzorgteenrouterer-
voordathetnetwerkverkeerook
nogeensindejuistebanen
wordtgeleid. Indedagelijkse
praktijkverzorgteenrouterhet
contacttussendenetwerk-pc’s
eninternet. Hierbijkanderouter
zelfstandigverbindingmaken
metinternet.
±
SnelkoppelingEenverwijzing
naareenlocatieofeenbestand
eldersopuwcomputersysteem
(lees: uwhardeschijf).
Uitgelichten
uitgelegd!
Voormeerinformatiezie:
www.computeridee.nl
kaart. Looptdepcnogsteedsvast?
Kijktudanmaareensnaardekoe-
lingvandeprocessor, devideokaart
endesysteemkast.Weddendatuw
pctewarmwordt!
Hardeschijf inexterne
behuizing
V
Ikhebeenlossehardeschijf
van160GBendiewilikin
eenexternebehuizinginbouwen.
Wiltumijvertellenwatikdaar
allemaalvoornodighebenhoe
datallemaalmoetgebeuren?
F.Farber
A
Hetenigewatunodighebt, is
eenexternebehuizing. Surf
eensnaarbijvoorbeeldwww.sweex.nl
enneemeenkijkjeopdepagina
StorageCasings(afbeelding11). U
hebtdeexternekastvoorhet3,5
inchopslagapparaatnodig. Hetin-
bouwenisnietmoeilijk, wantde
hardeschijfisopslechtséénmanier
indebehuizingteplaatsen. De
interfacedieideomzetnaarusb2.0
zitindeexternekastenhetmaakt
nietuitofdehardeschijfalsMaster
ofalsSlaveisingesteld. Eenmaalin-
gebouwd, gaatereenusb-kabel
naareenusb2.0-poortvanuwpcen
klaarbentu!Natuurlijknogwel
evennaarStart, Configuratie-
scherm, Systeembeheer, Computer-
beheerenSchijfbeheertoegaanom
deexternehardeschijftepartitio-
nerenenteformatteren.
Ondersteletter
toetsenbord
V
Deonderstelettersvanhet
toetsenbord(ZtotenmetM)
werkennahetopstartenvande
computerniet.Naongeveereen
halfuurdoenzehetweerwel.En
naeentijdjestoppenzeerweer
mee…Moetikeennieuwtoet-
senbordaanschaffen?
JoséBreugelmans
A
UwFAQmanbegonmethetin-
stallerenvaneenvirusscanner.
Opdesitefree.grisoft.comvindtude
gratisAVG-virusscanner. Moethet
echtgrondig?Kijkdaneensop
www.nod32.nl voordedrie-dagen-
versievanNOD32. Gebruikdande
DiepgaandeanalysevanNOD32
omafterekenenmetechtállevirus-
sen(afbeelding12)!HeeftNOD32
nietskunnenvinden?Danmoetu
eenandertoetsenbordkopen...
MaaralsdeShift, deCtrl, deAltende
Spatiebalkwelgoedwerken, dan
denktuwFAQmantochechtaan
eensoftwareprobleem.Werkenge-
noemdetoetsenookniet?Daniser
geheideenglasfrisdrankinhet
toetsenbordleeggekukeld.
E-mailmetbriefpapier
V
Ikwilgraagmijne-mailbe-
richtenverfraaienmeteigen
briefpapier.InMicrosoftWord
ziethetermooiuit,maaralsik
hethebverstuurddanklopter
nietsmeervan!Staatdetekstbij-
voorbeeldineensnaastmijnkop!
RonaldHillebrand
A
Eenvoudig…Doehetnietin
MicrosoftWord, maardoehet
inOutlookExpress. GabinnenOut-
lookExpresseensnaarBericht,
Nieuwberichtmet. Ukrijgtdanal
eenideevandemanierwaarop
OutlookExpressmetbriefpapier
omgaat. Eigenbriefpapierisdan
snelgemaakt…
Hardeschijf kopiëren
V
IkhebinmijnWindowsXP-
computereenextraharde
schijfvan200MBlatenzetten.
Debedoelingwasmijnhuidige
‘C:’-hardeschijfhiernaartoete
kopiërenendezebewarenals
backupvooreeneventuele
crash.Echter:ikkannietalles
kopiëren!Hebtueenideehoeik
datmoetdoen?Wantmijnvol-
gendevraagisdan:“Kanik‘D:’
omzettennaar‘C:’zonderde
computeropentemaken?”
KeesHeijdenrijk
A
Eenextrahardeschijfvan200
MB, zegtu?Danpastdeinhoud
van‘C:’ inderdaadnietop‘D:’ endan
kuntuuwplannetjevergeten. Op
200MBkuntuhoogstensdebe-
langrijkstebestandenvanMijndo-
cumentenkwijt…Alsdeextrahar-
deschijf200GB(gigabyte)is, dan
looptutegenhetprobleemopdatu
geensysteembestandenkuntkopi-
ërenwantdieworden‘vastgezet’
doorWindowsXP.Wiltutochalles
van‘C:’ naar‘D:’ kunnenkopiëren?
Danhebtueenprogrammaals
NortonGhost(www.symantec.com)of
MaxBlast4(www.maxtor.com) nodig.
VanMaxBlast4kuntueenbootable
cd-versiedownloadendiewordtge-
startbuitenWindowsXPom. Max-
Blast4kan–netalsNortonGhost–
degegevensvan‘C:’ naar‘D:’ omzet-
tenzodat‘D:’ eenletterlijkekopie
wordtvan‘C:’.
Maar…Alsdathelemaaléén-op-
11. OnderandereSweexlevertexternebehuizingenvoordiverseopslagapparaten.
Eenide-hardeschijfmoetineen3,5inchexternebehuizingwordeningebouwd.
12. Eennieuwester:‘NOD32’!Dezevirusscannerisinmachinetaalgeschrevenendus
supersnel. Ookheelgrondig, wantNOD32wist–opdepcvanuwFAQman–eenkleine
vijftig(50!)besmettingenteontdekkendieeenanderebekendevirusscannerhadlaten
zitten…
62
www.computeridee.nl 02/06
Vraag&antwoord FAQman
éénwordtgedaan, danis‘D:’ alleen
tegebruikenalsdezedeplaatsvan
‘C:’ overneemt. Alsuwbioshet
ondersteunt, dankuntuinstellen
welkevandehardeschijvenwordt
gebruiktomtebooten. Zoniet, dan
moetdesysteemkastopenomdeD:
opdeplekvanC: tezetten. Normaal
gesprokenisdatalsMasteropde
eersteide-interface.
Foto’sveranderenen
verdwijnen
V
Ikhebeendigitalefotoca-
meraenikzetnetjesalle
foto’sopmijncomputer.Alsikde
foto’seenanderenaamwilge-
ven,zodatikzebeterherkendan
veranderenzeofzeverdwijnen
zelfs!Watdoeikverkeerd?
MarianneBrand
A
Eenvoudig: umoetvandebe-
standsextensieafblijven. Aan
heteindevandenaamvaneen
fotobestandzietu‘.jpg’ staan. U
mageenfotonaamals‘DSC12345.
JPG’ namelijknietveranderenin‘Zo-
mer2005’ maarwelin‘Zomer
2005.jpg’!Dat‘jpg’ heeftWindows
XPnodigomhetjpg-bestandstype
teherkennen, zodater–onderan-
dere–eenminiatuurweergavekan
wordengemaakt. Letop!Afhanke-
lijkvandemanierwaaropuuwbe-
standendoorWindowsVerkenner
laatsorteren, kaneenfotoopeens
opeenandereplekinhetWindows
Verkenner-vensterkomentestaan.
Defotoisdannietveranderd, uziet
alleeneenandere(!)foto.
Beeldschermuit1995
V
Ikhebeen21inch-beeld-
schermvaniemandgekre-
gen,eentjeuit1995…Wanneer
ikdezeopmijncomputeraan-
sluit,dankrijgikhééleven
beeld,daneenklikendangaat
demonitorweeruit.Endatisal-
les.Hebtuenigideehoedit
komt?Volgenszeggenmoethet
beeldschermgoedzijn.Isdit
somseensoftwareprobleem?
KeesHeijdenrijk
A
Umoetopinternetopzoeken
watdeeigenschappenvanhet
beeldschermzijn. Datwilzeggen, u
moetwetenwelkeresolutiesbijwel-
kevernieuwingsfrequentieshet
beeldschermkanbehappen.Vervol-
gensgaatunaarEigenschappen
vanBeeldschermalwaaruophet
tabbladInstellingendejuistebeeld-
schermresolutieinstelt. Daarna
druktuopdeknopGeavanceerden
ophettabbladBeeldschermzorgtu
voordebijpassendevernieuwings-
frequentie. Datisalles…
Dehedendaagsebeeldschermen
zijnalleseters. De21inch-beeld-
schermenvan–ruim–tienjaarge-
ledenzijnhelaaswatkritischer.
WindowsVerkenner
traag
V
AlsikWindowsVerkenner
opstartenikklikopMijn
computer,danduurtheterglang
voordaterietsisgevonden.Ook
hetopenenvaneendocument
duurterglang.Watkanditzijn?
KoosBurgers
A
Ustelteenwelzeeropenvraag,
maargoed…Alseerstemoetu
eenskijkennaardehoeveelheidge-
heugeninuwpc. AlsuWindowsXP
heeftdraaienmet128MBramener
zijnprogramma’sgeïnstalleerdals
eenfirewall, eenspamkillereneen
viruskiller, danzithetgeheugenvan
depcaltjokvolvoordatuookmaar
ietskuntdoen. Alserdaneennieuw
programmamoetwordengestart–
ofeendocumentmoetwordenge-
opend–danmoetWindowsXP
eerstruimtemakenendatgebeurt
doorramwegteschrijvennaarvir-
tueelgeheugenopdehardeschijf.
Endatkosttijd. Remedie?Meerge-
heugenbijprikken.
Vervolgensmoetueensnaaruw
hardeschijfkijken. Hierkunnenfou-
tenopzittenenookkandeinhoud
vandezeschijferggedefragmen-
teerdzijn. Hoeveelvrijeopslagruim-
tehebtueigenlijknogopuwharde
schijf?
AlseerstelaatuSchijfopruiming
draaienomwatrommelwegte
gooien. UkomthierviaStart, Pro-
gramma’s, Bureau-accessoires,
Systeemwerkset. Daarnakliktude
hardeschijf(inMijnComputer)aan
metderechtermuisknopenkiestu
voorEigenschappen. Ugaatnaar
hettabbladExtra, alwaarukuntre-
gelendatuwhardeschijfweerhele-
maalnetjeswordtgemaakt: eerst
controlerenopfouten(Schijfcontro-
le)endaarnalatendefragmenteren
(afbeelding13).Totslotmoetuook
eensbijDezecomputerkijkenhoe
hetzitmetdenetwerkvolumes
waaropubentaangesloten. Als
sommigenetwerkvolumesnietof
nauwelijksbereikbaarzijn, kan
WindowsVerkennerzichdaarook
aardiginverslikken.Tweeoplossin-
gen: (1)ervoorzorgendatdenet-
werkvolumeswélkunnenworden
geopendof(2)denetwerkvolumes
weggooien. Datlaatsteiseen
kwestievanaanklikkenmetde
rechtermuisknopenkiezenvoorde
contextmenu-optieVerbindingver-
breken(afbeelding14).
Wmanaarmpeg4
V
Weetumisschieneenpro-
grammawaarmeejewmaof
anderevideobestandenkuntom-
zettennaarmpeg4?
MitchellKempenaar
A
Deextensie‘wma’ staatvoor
‘WindowsMediaAudio’; dus
watdataangaatzituevenverkeerd
metdeconversienaarmpeg4. Alsu
‘wmv’ (=‘WindowsMediaVideo’)
bedoelt, dangaatuwFAQmaneen
eindmetumee!Downloadvan
www.boilsoft.comdetoolASFConver-
ter. Hiermeekuntuwmvomzetten
naaronderandereavienmpeg(af-
beelding15). Endestapvanavinaar
mpeg4ismeteengemaakt, omdat
mpeg4een(aparttedownloaden)
videocodecvooraviis. ■ 13. Deconversievanwmvnaaraviiseenlistige…Maareenvoudigoptelossenmet
behulpvandeutilityASFConverter.Tevindenopwww.boilsoft.com…
13. Eigenschappenvandehardeschijf. OphettabbladExtrahebtuenkelemogelijkhe-
denomgrootonderhoudteplegen. Graageerstcontrolerenendaarnadefragmenteren.
14.Eennetwerk-
volumedat–tijdelijk
–nietkanworden
bereiktdoorWin-
dowsVerkennerkan
ookvoordenodige
vertragingzorgen. In
zo’ngevalgewoonde
verbindingweg-
gooien.
02/06 www.computeridee.nl
63
Eigenmuziek
Geweldigetip,Last.fm!
(ComputerIdee25/05,pag70).
Deheleavondlekkeremuziek
zondererbijnatehoevenden-
ken.Ikvinddatjullieditkeerzélf
mogengraaienuitdecadeausuit
delinkerkolom.
CarstdeKock
Dank, maardatisniethandigvanwe-
gedeBelastingdienst. Datisloonin
optimaformaendatwordtvoorhon-
derdprocentbelast.
Onlinegames
Erwordenvaakleuke
spelletjesbesprokeninjullie
blad,metdevermeldingdathet
zojammerisvoordeinbellerson-
derons(zoalsookiknogsteeds)
datjedespelletjesalleenonline
kuntspelen.Voorhendiehetnog
nietwetenhebikeentip:alshet
speleenmaalgeladeniskunjede
verbindingverbrekenenkunje
hetspelgewooneindeloosoffline
spelen.Bijdemeestespelletjes
luktdit,iniedergevalbijShape
shifterdatinderdaadeenleuk
spelis.
Verderbenikelkekeeralsuw
bladbinnenvaltweernieuwsgie-
rigwatiknuweerkanuitprobe-
ren,ergleukdieworkshops!
CarolineGijsen
Groot,Groter,
Grootst
Fantastisch,jullieblad!Dekost-
bareruimtebovenmijncompu-
terbureauwordtvollediggevuld
metComputerIdee’s!Overkost-
bareruimtegespro-
ken:ookzogenoeg
vanovervollemail-
boxen?Ikhadaleen
tijdjeGmailmaarnu
isernogietsmooi-
ers!Mailnation!Hier
krijgjeeengratis
webmailadresvan
1000gigabyte!(jawel:
1000!).Gelijkaange-
maaktenhetbevaltme
prima!Enhetisookin
hetNederlands.Meerinformatie
opwww.mailnation.net.
Nogveelsuccesverdermetjullie
fantastischeblad!
Jan-WillemDijkstra
Digi-tv
InuwHomeEntertain-
ment-bijlagevannummer25/05
overplasma-enlcd-tvhebtuhet
o.a.overdeverschillendemanie-
renomtvteontvangen:kabel,Di-
gitenne,satelliet.OverKPN-TV
zegtudateenkleinsprietjeopde
tveengoedeontvangstgeeft.Ui-
teraardkomtditzóuitderecla-
mes.Nietsisechterminderwaar.
Ikhebeenpoosgeledenbesloten
DigitaleTVvanKPNtenemen.
Deantenneópdetvgafenorm
veelstoringen.Danmaaropeen
kast,dichtbijhetraam.Bijna
evenslecht.Danmaardeanten-
netégenhetraam(KPN-advies).
Nogsteedsvallenbijbepaalde
zenderssomsbeeldengeluid
weg.Somséénseconde,soms
eenhalveminuut.Kortom,‘tis
prut!Omdatikeenisdn-aanslui-
tinghebénadsl,kaniknietzo-
maaroverstappenopeentotaal
aanbodvanadslmettelefonieen
tvviade(toenopgezegde)kabel.
Andersdeedikdatmeteen.
G.A. Snijder
Wijschrijven:“Digitenne/KPN-TVkunt
uontvangenmeteensprietjeopuw
televisieeneenspecialeontvanger, zij
hetnognietinalledelenvanhetland”.
Detoevoeging‘goed’ hebtuerbijver-
zonnen. Oppag. 19meldenweinde
tabeloverDigitenneetc(dusdever-
zendingvandigitaletv-signalendoor
deether)datdekwaliteit‘matig’ is. Of
enhoeweopdigitaletvterugkomen
inComputerIdeeisnietbekend.
Fijnprinten
Ikwilnogweleenswat
printen,maarvoorhandleidingen
ene-mailskostdatveelpapier.
Pertoevalkwamikeenhandig
programmaatjetegendatpapier
eninktbespaart.Hetkanop1
A4-tjenamelijktweeofmeerpa-
Beginmetnul
Ikdenkdatdezetipalvakerge-
noemdis,maarvoordegenen
diehetnietwetenishetwel
handig.AlsjejeAdresboekvan
Outlook(Express),Hotmail
o.i.dlaatbeginnenmeteen
e-mailadresdatnietbestaat,
hebjeminderkansdatalsje
eenviruskrijgtdatnaarieder-
eeninjeAdresboekworddoor-
gestuurd,doordatheteerstee-
mailadresniettevindenis.Ik
hebzelfinmijnAdresboeken
alseersteoveraleen0ingevuld.
PetraHarema
Nieuwjaar, nieuwekansenom
spamdekopintedrukken. Baathet
niet, schadendoethetzekerniet.
Wijlezengraaguwmening!Schrijf
onsoverallemogelijkeComputer
Ideeonderwerpen
DEINZENDERVAN
deWinBriefwint
dezekeereenInvender5.1
SurroundStick. Achterdie
prachtigebenamingschuilt
eeningenieuzeusb-stick
waarmeeusurroundsound
kuntnabootsenmethulp
vanslechtstweespeakers.
Nogmeerinformatie?
www.invender.nl.
Grijpuwkansomtemogen
graaienindeprijzenkast;
klimindepenenstuureen
e-mailnaar: mailbus@compu
teridee.nl ofschrijfons:
Brieven, ComputerIdee,
VNUBP, Postbus1912, 2003
BAHaarlem. Omkanstema-
kenopdeWinBrief, ishet
handiguwvolledigenaam
enadrestevermelden.Wij
kunnengeentechnische
bijstandverlenenofuper-
soonlijkbeantwoorden,
maaruwelverzekerendat
allebrievendoorderedac-
tiegelezenwordenzodat
wijaltijdwetenwatubezig-
houdt.
UwAdresboekisvooreenvirusdatzichzelfwilverspreiden,een
goudmijn.Elkideeomdieverspreidingtevoorkomen,iswelkom.
Beginhetjaardaaromgoed,beginmetnul.
Uwpc-geluidomtoverentoteen
homecinemasurroundsound, het
kanmetdezeusbstick, meteenwin-
kelwaardevan39,95euro.
UITDEOUDEDOOS
ComputerIdeenr.2,2002
Het100
e
nummervanComputerIdeewashet, deze
editievanbegin2002. Datvierdenweonderandere
meteenBel&Win-wedstrijdvoordelezerswaarvoor
eenprijzenpakketterwaardevan7500eurobeschik-
baarwas. Inhetzelfdenummerconstateerdenwedat
telestuderenmethulpvandepcinopkomstis. Als
bewijsdaarvanzettenweonderandereeenserie
websitesopeenrijwaarueentaalcursuskuntdoen.
OokdevirtuelewebschoolvanhetWilhelminaKin-
derziekenhuiswerdbelicht. Meteenlaptopkrijgen
dekinderenles, zodatzenietteveelachteropraken.
Mailbuspostvanu!
TussenNulenZweinstein
64
www.computeridee.nl 02/06
gina’safdrukken.Indegratis-ver-
siestaatonderaandepaginaeen
kleinebanner.Tip:nietinstellen
alsstandaardprinter.Bijeen
printopdrachtkunjealtijdkiezen
welkeprinterjewilgebruiken.
Fineprintistevindenopwww.
fineprint.com/products/fineprint/
index.html.
InekeMols
Altijdhandig, zo’ntip, scheeltpapier.
Inkt,toner,
verf
Ikwilgraageenkanttekeningbij
eenartikelinnummer25/05.Op
pagina11wordteenoudetruc
beschrevenomeenbijnalegeto-
nercassetteeenbeetjelangerte
latenmeegaan.Ditmoetdange-
beurendoorevenheenenweer
schudden.
UitmetnameDuitslandkomen
geluidendattonernunietbe-
paaldhetmeestgezondegoedje
iswatjekuntinademen.Juist
doorhetheenenweerschudden
komtertonermetzwaremetalen
enfijnstofindeluchtdiejever-
volgensinademt.Ditkantot
schadeaandeluchtwegenlei-
Tussen
aan- en uit-
zetten ligt een
zee aan tijd
den.Nietschudden,lijktme.Ver-
derkunjebijdeaanschafvan
eenlaserprintereroplettenofer
eenfijnstof-filterophetapparaat
zit.Plaatseenlaserprinterbijeen
ventilatieplaatsomproblemente
voorkomen.Hopelijkwordtdeze
kanttekeninginhetvolgende
nummergeplaatstzodatgebrui-
kersvantonerprintersnietonno-
digrisico’slopen.
Erikjager
ProbleemisinNederland(nog)niet
gesignaleerd. Erverschijnenoproepen
aanmensenomvermeendeklachten
diemogelijksamenhangenmetlaser-
printers/kopieerapparatentemelden.
Hetzouoverigensvooraloptredenbij
oudereapparaten.
Verbinding
Sindskorthebikadsl.
Eenwaargenot,maaralsdever-
bindingdeheledagopenstaat
wordtdekansopspam,spyware
enandereongewenstesoftware
welveelgroter.Pratendmetmijn
zoonovercomputerveiligheid
kwamhijmetdevolgendesug-
gestie:wanneerjedeadsl-verbin-
dingeentijdjenietgebruikt,kun
jehemuitschakelen!Heeleen-
voudig:Start,Instellingen,Net-
werkverbindingenendankiezen
voorVerbinding.Daarkunjeje
verbindinguitschakelen.Opmijn
Bureaubladhebikeensnelkop-
pelingnaarVerbindinggemaakt,
zodatikhemmeteendubbelklik
kaninschakelenenmetdrieklik-
kenweeruitschakel.
EmileGevers
Iswelextreemveiligmaarnietzo
praktisch. Programma’sdieeen
automatischeupdate-functie
hebben, kunnendietaaknuniet
‘automatisch’ uitvoeren.Veelon-
gewenstesoftwarekomtoverigens
binnenopmomentendatuactief
bentopinternet…
Pdf
Alstrouwlezervanjullie
bladhebikeenvraag:ishetmis-
schienmogelijkomdework-
shopsuithetbladaantebieden
alspdf.Pluseenlinknaar
www.foxitsoftware.com/pdf/pdfrd.zip
omeenPDF-readertedownloa-
den,dieminderzwaar,enzeerze-
kersnellerisdanAcrobatReader.
Tevenswilikevenreagerenopde
vraagovermailreaders.Ikkan
Poptray (www.poptray.org) zeer
aanraden.Hiermeekunjejepop-
mail,jeHotmail,enjeGmailbe-
heren,sorteren,lezen,enverwij-
deren,zonderdeberichteneerst
binnentehalen.
L.H. Adema
Watdieworkshopsbetreft:
doenweal. Ganaaronzesite
www.computeridee.nl, naarDown-
loadsenkiesdaarWorkshops.
■ Internetjes25/05bevatbijFlitsjeseenfouteurlbijhettweede
bericht. Decorrectenaamvandesitewaardenazi-foto’svan
allerleikunstschattentevindenzijn, iswww.zi.fotothek.org/.
■ LeoMeijerheefteenvariantgemaaktoponzeEeuwigdurende
kalenderinExcel. Dievanhemiszokleindat-ieopéénA4past.
UvindthemoponzesitebijDownloads, Prullenbak, Excelen
danKalender.
■ Laatstenieuws: DecheetahAudioConverter(Stap-voorstap
23/05)isnoglosvanhetbrandprogrammaverkrijgbaarop
www.zdnet.nl/downloads.cfm?id=44958.
Nieuweinzichten
02/06 www.computeridee.nl
65
Oproep:WanLiner
Hebtuookeenleukepc-WanLin-
er?Stuurhemop.
Dezekeereentegel-
tekstvanDirk
Kuipers. Elke
geplaatsteinzen-
dingbelonenwe
meteencadeauuit
onzecomputer-
boekenwinkel.
Mozaïek
OponzeoproepinMailbus
26/05reageerdeF.R.Beuming
uitRuinerwold.Hijstuurdede-
zeMozaïekin,waarinwijeen
tweetalboomchirurgenopeen
steigerherkennen. Heelfraai!
Hebtuookalgeprobeerdeen
mozaïktemakenvandefoto’s
inuwpc?Aarzelnietenmail!
Externeschijf
Eendureexternehardeschijfkopen?Metnetwerkmo-
gelijkheid?Alsbackup-servervoorhetthuisnetwerk?Tsss, datkan
veelgoedkoper!IkhebeenPentiumIII-computermetWindowsXP
opdekopgetikt. Marktplaats.nlstaaterbolvan. Eennieuwesnelle
hardeschijferingebouwd. Etvoilá: eenstabiele, eenvoudiguitbreid-
bare, goedtebeveiligenbackup-servervoorslechts150euro!Opde
fotozietuwaarikmijnbackup-serverhebneergezet. Ikzoude
kruipruimteonderhethuisnietalsidealebergplaatswillenadvi-
seren(sterkernog, ikraadhetaf), maarinonzebuurtzijnde
kruipruimteshethelejaardoordroog, dankanhetwel.
MarkoHendriks
WinBrief
Briljanteoplossing,
Marko. Ideedoorge-
stuurdnaarde
AIVD, zodatgeheim
agentenhunflop-
py’snietmeerlaten
slingeren.
MijnBureaublad
DitismijnAmerikaansebulldogLala. Dezebewakerhoudtsamen
metmijnvirusscanneralleongewenste, kwaadaardigeenalle
andergespuisbuitendedeur, zelfsalsereenpoortjeopenstaat.
AndriesHoogland
MijnBureaublad
DitismijnAmerikaansebulldogLala. Dezebewakerhoudtsamen
metmijnvirusscanneralleongewenste, kwaadaardigeenalle
andergespuisbuitendedeur, zelfsalsereenpoortjeopenstaat.
AndriesHoogland
Waar blijftuwMozaïek?
JA! IkwordtotwederopzeggingabonneevanComputerIdeeenikontvangheteerstejaar26nummersvoor€38,–
IkmachtigSanomaUitgevershetverschuldigdebedrag
automatischafteschrijvenvanmijn(Post)bankrekening:
■■■■■■■■■■
Datum: Handtekening:
Naam: m/v
Straat: Nr.:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Geb.datum:
Ope-mailadres:
wilikvandeuitgever,haarpartnersenzorgvuldiggeselecteerde
bedrijveninformatieeninteressanteaanbiedingenontvangen
overdienstenen/ofproducten.
DezeaanbiedinggeldtalleeninNederland. KijkvooreenabonnementinBelgiëopwww.computeridee.nl/abonneren. Eenjaarabonnement
opComputerIdeekostB49,40(prijswijzigingenvoorbehouden). Dezeaanbiedinggeldtalleenalsudeafgelopenzesmaandengeenabonneebent
geweestvanComputerIdee. Uwgegevenskunnenterbeschikkingwordengesteldaanonzepartnersenspeciaalgeselecteerde
bedrijven. Indienuhiertegenbezwaarhebt, kuntudithieronderaangeven:
■ Ikmaakbezwaartegenverstrekkingvanmijngegevensaanderden. 0
2
0
7
A
A
A
1
Ê
Stuurdezebonin
eenenvelopzonderpostzegel
naar: ComputerIdee,
Antwoordnummer11505,
2400VEAlphenaandenRijn.
A
l
l
e

o
n
d
e
r
w
e
r
p
e
n

o
n
d
e
r

v
o
o
r
b
e
h
o
u
d
Volgendnummer
GekleedineenT-shirtmet
inspirerendeWan-
Liner,startde
FAQmanhet
nieuwejaarmet
bijna40vragen
enantwoor-
den.Geennis
ofachter-
hoekjevande
pcslaathijover.
Destressvande
klusschrijfthijindrie
columnszichaf.
F
A
Q
m
a
n
S
P
E
C
IA
L
1
2
P
A
G
IN
A
’S

E
X
T
R
A
MetExcel
weer opgewicht
Defeestdagenzijnberuchtalshetgaat
omonsgewicht. Snelweerdekilo’seraf
gaatnogbetermetonzeExcel-reke-
naar.
Voetbalkijken
viaChina
Namuziekenfilmswordennuooktv-pro-
gramma’sgedeeldopinternet. Zokuntu
dankzijChineseabonneesNederlandse
eredivisiewedstrijdenlivebekijken.
Isuwpc
welbijdeles?
Deverschillendeonderdelen
vaneenpcmogendannogzosnelzijn, dat
wilnietzeggendatzesamenook
optimaalpresteren. Bentube-
nieuwdhoehetmetuwpcstaat,
misdandezereportageniet. We
zettenuiteen
waaruopmoetlet-
tenenwatde
beste(gratis)test-
programma’szijn.
Orde inde
fotochaos
PicasavanGoogleisnietalleen
gratis, maarookheelgeschiktom
ordetescheppenindefoto-
chaosopuwpc. Enstaaneen-
maalallefoto’skeurigopeenrij,
dankuntuzemetPicasaook
nogeensbewerken. Makkelijk!
Puzzelmeeenwin!
Dezekeerkansopeenvan
dezesAdobe-pakketten
PhotoshopElementsen
PremiereElements.
W
IN
!
DevolgendeComputer Idee isvanaf 23januarioveralverkrijgbaar
Enverder:VooruitblikMS-Office12 ●Digicameraalsscanner
●Voor NopExtra●Skype-producten ●EnquêteinWord

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful