VISOKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC

SPECIJALISTIČKE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA

Predmet: ODRŽIVI RAZVOJ

SEMINARSKI RAD
Rio + 20; stanje i perspektive

Student: Nikola Belobaba Indeks broj: S21/2010

Mentor: dr Dušan Stanojević

Šabac, 2011 god.

Sadržaj:

Uvod...........................................................................................................................................2 Političke osnove održivog razvoja.............................................................................................2 Stokholmska konferencija……………………………………………………………………..3 Od Stokholma do Rija…………………………………………………………………………4 Konferencija u Riju……………………………………………………………………………6 Konferencija u Johanesburgu (Rio +10)………………………………………...…………….7 Rio +20, održiva proizvodnja i potrošnja …………………..………………………………… 7 Zelena ekonomija…………………………………………………………………...…………8 Rio +20, očekivanja…………………………………………………………………...……….9 Zaključak………………………………………………………………………………..……12 Literatura…………………………………………………………………………………..…13

1

Uvod
Pre četrdesetak godina počelo se uviđati kako je nemoguće imati zdravo društvo i kvalitetnu ekonomiju u svetu u kojem postoji mnoštvo siromaštva i narušavanja životne sredine. Ekonomski razvoj se ne može zaustaviti, ali treba mu promeniti smer, kako bi postao manje poguban po životnu sredinu i društveni razvoj. Pretvaranje tih spoznaja u delo i prelaz na održive oblike razvoja i načina života izazov je danjašnjice. Koncept održivog razvoja podrazumeva proces postizanja ravnoteže između ekonomskih, socijalnih i ekoloških zahteva kako bi se osiguralo zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Politički procesi su od suštinskog značaja za postizanje ravnoteže između ciljeva triju pomenutih politika, i bez njihovog neophodnog kompromisa kao i bez političkog angažovanja i posvećenosti ciljevima, nije moguće napraviti potrebne izbore. Održivi razvoj podjednako je važan i na globalnom, i na nacionalnom, i na lokalnom nivou, ali je za građane, najrelevantniji na lokalnom nivou. Nezavisni faktori održivog razvoja obuhvataju mir i bezbednost, kulturne vrednosti, dobru upravu i snažne institucije, i s tim povezane upravne strukture – pri čemu su svi faktori podjednako bitni i na nacionalnom i na lokalnom nivou. Ti faktori su presudni za nesmetano uključivanje koncepta održivosti u nacionalni razvojni okvir pojedinih zemalja. Važno je naglasiti dva fundametalna aspekta definicije održivog razvoja. Prvo, održivi razvoj uzima u obzir uticaj koji sadašnje odluke imaju na mogućnosti budućih generacija, pa stoga poseduje bitnu dimenziju budućnosti. Veoma je čest slučaj da politike vlade ne postižu uspeh u promovisanju održivog razvoja, iz jednotavnog razloga što se u vreme donošenja odluka ne uzima u obzir njihov dugoročni uticaj na druge, mada povezane sektore. Drugo, održivi razvoj često se pogrešno tumači u uskom značenju te reči – kao pitanje vezano za životnu sredinu. Međutim, održivi razvoj nije sinonim za ’’održivost životne sredine’’. Pogrešno tumečenje zanemaruje snagu i podesnost ovog koncepta u smislu integrisanja ekonomskog i društvenog razvoja u kontekstu upravljanja životnom sredinom. Razlog za ovako pogrešno mišljenje lako je razumeti, s obzirom na to da podsticaj za održivi razvoj neretko kreće od ekološke dimenzije koja se često percipira kao zanemarena u odnosu na ostale dve dimenzije (ekonomija i društvo). Političke osnove održivog razvoja Tri međunarodna događaja obeležila su evoluciju održivog razvoja u poslednje tri decenije, Stokholmska konferencija 1972. godine, Konferencija u Rio de Žaneiru 1992. i Konferencija u Johanesburgu 2002. godine. Ove tri konferencije su značajne ne samo zbog toga što predstavljaju radikalano odstupanje od politika karakterističnih za vreme koje im je predhodilo, ili zbog toga što su nacionalne vlasti posle njih radikalno menjale svoj pristup vođenju politike vezane za zaštitu životne sredine i razvoj (nažalost, malo je primera koji bi na to ukazivali). Značaj ovih konferencija na globalnom nivou je u tome što one predstavljaju formalni institucionalizovani rezultat zahteva javnosti koji su bili upućeni vladama kao rezultat rastuće krize u životnoj sredini. Ovako posmatrano, pomenute tri konferencije predstavljale su kulminaciju predhodnih perioda borbe za zdraviju životnu sredinu na globalnom nivou i označile su početak novih perioda političkih aktivnosti.

2

Stokholmska konferencija Gledano iz ove perspektive, Konferencija Ujedinjenih Nacija o zaštiti životne sredine održana u Stokholmu 1972. godine predstavlja značajnu prekretnicu zbog toga što je ukazala na rastući javni interes u razvijenim društvima vezan za negativne uticaje industrijalizacije. Precizno govoreći, Stokholmska konferencija je bila rezultat rastućih preokupacija javnosti industrijski razvijenih zemalja kumulativnim uticajima porasta populacije i povećane mobilnosti. Nekoliko neo-maltuzijanskih kultnih prognoza (pre svega “Tiho proleće” Karsonove [Carson, 1962] “Populaciona bomba” Erliha [Erlich, 1990] i “Granice rasta” Donele Midous [Meadows at all, 1962]) odrazile su sveobuhvatno prisutnu anksioznost javnosti u industrijski razvijenim državama, prikazujući katastrofični scenario čiji su uzroci sužavanje bazičnih resursa, rast zagađenja i populaciona eksplozija. Na mnogo načina proces pripreme Stokholmske konferencije predstavljao je idealan okvir za potajno prisutnu borbu između industrijalizovanog Severa i nerazvijenih i zemalja u razvoju, koja traje do današnjeg dana. Kada su organizatori konferencije počeli da tragaju za okvirom konsenzusa među 113 zemalja učesnica pokazala su se velika neslaganja između zacrtanog pravca zaštite životne sredine koji su zagovarala industrijska društva i političkih perspektiva i prioriteta nerazvojenog dela sveta. Interesantno je da je tada još uvek jak “istočni blok”, koji se kasnije povukao iz procesa pripreme konferencije, pokušao da i u zaštitu životne sredine “ubaci” ideološke razlike, rečima da je “zagađenje bilo proizvod kapitalizma, i da, sledstveno tome, ove zemlje nemaju problema sa zagađenjem” [Bretton, 1994]. Nasuprot problema vezanih za industrijalizaciju koji su bili prisutni na razvijenom Severu, nerazvijene i zemlje u razvoju označile su borbu protiv siromaštva kao svoj urgentni zadatak u sprečavanju degradacije životne sredine. One su ukazale na relaciju između povećavanja siromaštva i uništavanja prirodnih resursa kroz eroziju zemljišta, smanjenje površine pod šumama, desertifikaciju i smanjenje vodnih resursa. Do kompromisa koji je na neki način zadovoljavao oba suprostavljena stanovišta došlo se na pripremnom sastanku u Foneu (Švajcarska, juni 1971.), koji je predhodio potpisivanju Stokholmske deklaracije [Stockholm Conference, 1972]. Potpisivanjem ovakve deklaracije, razvijene zemlje prihvatile su stav nerazvijenih i zemalja u razvoju da zagađenje izazvano procesima industrijalizacije u razvijenim zemljama prouzrokuje ograničenja u razvoju nerazvijenih i smanjuje njihove mogućnosti industrijalizacije. Druga značajna koncesija od strane razvijenih bilo je priznanje da je osnovni uzrok problema u životnoj sredini u nerazvijenim zemljama siromaštvo, a ne industrijalizacija i da ekonomski razvoj ovih zemalja može da bude podsticajan za smanjenje problema u zaštiti životne sredine. Uz to, prihvatanje insistiranja nerazvijenih da okosnica sporazuma bude nacionalni suverenitet omogućilo je da one odustanu od odbijanja da se u budućnosti pridružuju multinacionalnim sporazumima koji bi usmeravali njihove strategije razvoja, ali i otvorilo puteve za pružanje pomoći u razvoju i stvorilo uslove za značajnu novčanu pomoć nerazvijenima. Uz 26 principa ponašanja i odgovornosti u Stokholmskoj deklaraciji, koji su doneti da budu osnova za kasnije multilateralne sporazume i zakonodavstvo, na Stokholmskoj konferenciji usvojen je i Akcioni plan sa 109 preporuka u tri oblasti: procena stanja životne sredine, upravljanje sistemom životne sredine i institucionalne mere podrške. Na bazi ovog akcionog plana
3

započeto je sa globalnim monitoringom i upravljanjem u životnoj sredini i formiran je Program zaštite životne sredine Ujedinjenih Nacija (UNEP). Ako se uspeh Stokholmske konferencije meri u stepenu ispunjenosti zacrtanih principa i preporučenih akcija u narednim decenijama, onda se slobodno može reći da ova konferencija nije uspela. Principi nisu postali osnova za promenu međunarodnih propisa, mnoge od 109 preporuka nisu ispoštovane, a UNEP nikada nije postao agencija koja ima institucionalnu snagu da koordinira globalne aktivnosti na polju zaštite životne sredine. Zapravo, UNEP se i u današnje vreme još uvek bori da sebi osigura poziciju kakvu imaju neke druge organizacije zadužene za probleme razvoja unutar sistema Ujedinjenih Nacija. Međutim, Stokholmska konferencija ima veliki značaj, pre svega u tome što je uspešno iskristalisala probleme koji su uticali na globalnu politiku zaštite životne sredine do 1972. godine. Ona je bila dobar forum za artikulaciju različitih pogleda na suštinu krize u životnoj sredini, pre svega razlika između razvijenih i nerazvijenih, i za postizanje kakvog – takvog kompromisa, kao osnove za buduće akcije na polju zaštite životne sredine na globalnom nivou. Od Stokholma do Rija Dve naredne decenije obeležile su, kao i samu Stokholmsku konferenciju, dve osnovne političke snage: pritisak javnosti, oličen u različitim, ali po pravilu rastućim pokretima za zaštitu životne sredine, kao i tenzije između razvijenog Severa i nerazvijenog Juga. Kriza u životnoj sredini je rasla: dogodili su se Bopal i Černobil, Sjedinjene Američke Države i zapadna Evropa suočile su se sa pojavom kiselih kiša, a Brazil, Azija i centralna Afrika sa ekstenzivnim krčenjem tropskih šuma, što je dodatno snažilo pokrete za zaštitu životne sredine. Neki od problema poprimali su globalne razmere (smanjenje ozonskog omotača i efekat staklene bašte, pre svih). Pritisak javnosti inicirao je nove akcije na nivou vlada, tako da su potpisivane nove konvencije u zaštiti životne sredine, pre svega na regionalnom nivou (Konvencija iz Osla o kontroli odlaganja otpada u morima, Helsinška konvencija o kontroli zagađivanja Baltika). Pariska konvencija o kontroli uzroka zagađivanja zemljišta, Akcioni plan za Mediteran o kontroli zagađenja mora i Bazelska konvencija o prekograničnoj kontroli opasnog otpada). Nastale su nove agencije na multilateralnom i bilateralnom nivou, koje su donosile nove standarde ponašanja i nove međunarodne finansijske instrumente u zaštiti životne sredine. Sve navedeno, a pre svega politička snaga pritiska javnosti i neslaganje razvijenih i nerazvijenih u pogledu daljeg razvoja, artikulisale su prve dve, naizgled nepovezane međusobno, formulacije održivog razvoja. Prvi od pomenutih stavova izrečen je u Svetskoj strategiji konzervacije (World Conservation Strategy – WCS [IUCN, UNEP, WWF, 1980]). WCS je prvi dokument u kome se pominje pristup održivosti kroz povezivanje ljudskog blagostanja danas i u budućnosti sa održivim upravljanjem prirodnim nasleđem na planeti. Ponuđena strategija pažljivo je organizovala zahteve i akcione proritete namenjene nacionalnim vladama, koje treba da im pomognu u korišćenju baze prirodnih resursa u cilju poveđanja ljudskog blagostanja i uz poštovanje “kapaciteta podnošenja ekosistema” [IUCN, UNEP, WWF, 1980]. Ovakav etički zasnovan i moralno prihvatljiv stav, naravno, nije se slagao sa političkom realnočću na relaciji Sever – Jug.
4

Politička naivnost i nedostatak instrumenata za implementaciju nisu dozvolili ostvarivanje unutar postojeće političke i ekonomske situacije. Međutim, WCS se može smatrati vizionarskim projektom, ali i projektom koji nije uspeo da mobiliše međunarodnu političku podršku i, sledstveno tome, nije doneo poboljšanja u praksi. WCS je pružio konceptualni osnov za sledeću artikulaciju održivog razvoja, donetu u okviru Svetske komisije o zaštiti životne sredine i razvoju (World Commision on Environment and Development – WCED), poznate i kao Bruntland Komisija. U svom izveštaju iz 1987. godine pod nazivom “Naša zajednička budućnost” (Our Common Future [World Commission on Environment and Development, 1987]) Brutland Komisija prvi put uvodi održivi razvoj kao standard za međunarodni razvoj. Značaj ovog dokumenta je trojak [Reed, 1996]: Kao prvo, WCED je efektivno uspostavila odgovornost sadašnjih generacija za osiguranje mogućnosti za razvoj budućih generacija, tako što će zaštiti životnu sredinu i prirodne resurse;
1

Kao drugo, na prvo mesto je stavila smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju kao centralnu tačku oko koje se gradi strategija održivog razvoja, i
2

Kao treće, vratila je održivost u kontekst međunarodnog ekonomskog poretka, prepoznajući i uvažavajući potrebu za reorganizacijom međunarodne trgovine i protoka kapitala, kao i osiguranja većeg uticaja nerazvijenog dela sveta na međunarodne ekonomske odnose.
3

“Naša zajednička budućnost’’ je, neosporno, jedna od prekretnica u teorijskom i analitičkom smislu. Najveća slabost izveštaja Bruntland komisije, sa druge strane, bili su “recepti” kako da se dođe do poboljšanja. A te preporuke bile su veoma ombisiozne i nalagale nacionalnim vladama i međunarodnim agencijama za razvoj da svoje uobičajene politike razvoja zamene praksom održivog razvoja. Naglašavajući da godišnja stopa rasta od 3 do 4 procenta u razvijenim zemljama predstavlja osnovni ekonomski preduslov za smanjenje siromaštva u nerazvijenim i zemljama u razvoju, WCED je predložila multiplikaciju ekonomskih aktivnosti u svetu faktorima pet do deset, što bi svakako dovelo do povećanja dohotka po glavi stanovnika za 3 procenta u svim zemljama, bile one na Severu ili Jugu. Uz ovakav zahtev za enormnim ekonomskim rastom išla je i preporuka za “promenu kvaliteta rasta”. Brutland izveštaj naglasio je potrebu da se izvrši preraspodela blagostanja u korist nerazvijenih, kako bi se smanjilo siromaštvo. Međutim, ovako radikalna preporuka bila je ublažena stavom koji se protezao kroz celi izveštaj da transformacija ka održivom razvoju ne zahteva fundamentalne promene u postojećoj distribuciji blagostanja, potrošačkih navika, životnog standarda ili karaktera rasta u razvijenim i nerazvijenim zemljama. Uz to, Brutland izveštaj nije ponudio odgovor kako izaći na kraj sa postojećim podelama na međunarodnom i državnom nivou, koje je trebalo rešiti. Uz sve nedostatke, može se reći da, za razliku od Svetske strategije konzervacije, Brutland Komisija uspeva da nametne održivi razvoj kao standard prema kojem će se meriti uspešnost politika i razvojnih aktivnosti vlada i međunarodnih organizacija u nastupajućem periodu. “Naša zajednička budućnost” čvrsto je
5

uspostavila konceptualnu i političku osnovu na kojoj su Ujedinjene Nacije gradile uspeh Konferencije o životnoj sredini i razvoju u Rio de Žaneiru. Konferencija u Riju U formalnom smislu Konferencija Ujedinjenih Nacija o zaštiti životne sredine i razvoju (UNCED) održana u Rio de Žaneiru 1992. godine (poznata još kao Samit o planeti Zemlji) bila je veoma značajna. Na njoj su usvojene Svetska konvencija o klimatskim promenama, Konvencija o biodiverzitetu i Povelja planete Zemlje, dogovoren je skup principa koji bi u narednom periodu trebalo da budu poštovani od strane 176 nacionalnih vlada – potpisnica, usvojen je akcioni program za održivost, nazvan Agenda 21, i uspostavljen je institucionalni mehanizam unutar sistema Ujedinjenih Nacija konstituisanjem Komisije za održivi razvoj (CSD). Ovome treba dodati i činjenicu da je Rio konferencija predstavljala kulminaciju predhodnog perioda intenzivne kampanje podizanja nivoa značaja problema zaštite životne sredine i razvoja među političkim faktorima na najvišem nivou. Konferencija u Riju se može posmatrati kao trenutak kada je međunarodna zajednica formalno prihvatila koncept održivog razvoja kao standard za određivanje uspešnosti dostizanja ciljeva razvoja, kako na razvijenom Severu, tako i na nerazvijenom Jugu. Polazeći od poznate perspektive razvijenog dela planete, pristup Konferencije je bio da se unutar tražene projekcije razvoja sa naglašenom komponentom zaštite životne sredine istaknu osnovne ravojne potrebe, karakteristične za zemlje u razvoju i nerazvijene. Međutim, konceptualna mreža održivog razvoja koju je predlagao UNCED i koja se zasnivala na većoj pažnji koju treba pokloniti promeni ekonomskih odnosa Severa i Juga, nije u osnovi bila u suprotnosti od osnovne zamisli koju je deceniju pre toga imala Bruntland komisija i koja se zasnivala na premisama “nastavljanja rasta”. Dokaz za ovakvu tvrdnju je pristup održivom razvoju koji imaju razvijene zemlje, pre svega evropske, i koji se zasniva na “nastavljanju rasta” i tehnološkim inovacijama kao jednom od strategijskih stubova održivog razvoja. Kao i Stokholmska konferencija i Rio samit nije uspeo da u potpunosti pruži alternativu postojećim koncepcijama razvoja, niti je značajnije uticao na političke uslove neophodne kako bi se svet okrenuo u pravcu održivog razvoja. Godine koje su usledile, a posebno dešavanja na Samitu u Johanesburgu 2002. pokazala su da su postojeće međunarodne ekonomske relacije ostale gotovo netaknute. Odnos moći između Severa i Juga ostao je isti, a ekonomski dispariteti nastavili su da rastu. Mada je bilo mnogo inicijativa, čini se da je Rio konferencija poslužila, pre svega, vodećim svetskim političarima da se pred svojom javnočću predstave kao pravednici, dok su osnovne ekonomske i društven realnosti ostale nepromenjene. Ukratko, UNCED je postigao značajan verbalni konsenzus, ali oročen na nedefinisano vreme. Strukturalne reforme potrebne da bi se krenulo ka održivosti nisu započete u ogromnom broju slučajeva.

Konferencija u Johanesburgu (Rio +10)
6

Krajem avgusta i početkom septembra 2002. godine svetski lideri okupili su se u Johanesburgu na Svetskom samitu o održivom razvoju (WSSD). Svrha Samita je bila da se reviduju postojeće i donesu nove odluke o zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Rezultat Svetskog samita u Johanesburgu su tri osnovna dokumenta: politička deklaracija, plan za implementaciju i takozvane obaveze drugog tipa. Za one čija su očekivanja bila velika, Svetski samit o održivom razvoju bio je veliko razočaranje. Za one koji nisu očekivali previše, zasnivajući svoja očekivanja na neadekvatnom procesu pripreme, Samit je postigao neke uspehe. Nažalost, nedostatak osećaja urgentnosti kod svetskih lidera bio je i nastavlja da bude prilično uznemiravajući. Samit u Johanesburgu nije zacrtao tako željeni put ka održivosti. Nisu postavljeni jasni ciljevi, vremenska ograničenja za neophodne akcije i nije jasno definisan proces monitoringa. Zbog toga je opšte mišljenje u naučnoj i stručnoj javnosti da je politika (pre svega velikih sila) u ovom slučaju odnela pirovu pobedu nad strukom, ali i da se pred čovečanstvom u ovom trenutku nalazi izbor: ne samo nastaviti gomilanje lekcija iz prošlosti, već redefinisati strategije i akcije i ukazati na urgentnost problema borbe protiv siromaštva, promene načina života i potrošačkih navika, ograničenja rasta populacije i dostizanja održivog urbanog razvoja.

Rio +20, održiva proizvodnja i potrošnja Godine 2012. obelžava se dvadeseta godišnjica Konferencije UN-a o životnoj sredini i održivom razvoju, održana u Rio de Žaneiru. Konferencija ’’Earth Summit’’ stvorila je niz vrlo važnih međunarodnih sporazuma o klimatskim promenama, bioraznolikosti i širenju pustinja, kao i sveobuhvatnu i dobro poznatu Agendu 21, koja svoj uspeh u velikoj meri duguje intenzivnoj i dobroj pripremi. Nadalje, 2012. godine obeležava se i 40-a godišnjica Stokholmske konferencije, što pridonosi osećaju kontinuiteta i kreativnosti podržavajući ideju održivosti. Ipak, obećanja raznih zaključaka Konferencije u Riu još uvek nisu realizovana na način koji štiti procese koji održavaju život. Nije došlo do smanjenja socijalnih nejednakosti, iako su prihodi i druge konvencionalne mere ekonomskog rasta kroz ovaj period u nekim državama povećane. Ova pomalo nezadovoljavajuća situacija govori nam kako osnovni ciljevi održivog razvoja još nisu ispunjeni, uprkos konferenciji o Svetskoj strategiji održivog razvoja (World Strategy on Sustainable Development), održanoj u Johannesburgu 2002. godine i praćenju njenog Plana sprovođenja. Brazilska vlada predložila je da bi neke inicijative za pomicanje Rio plus 20 momenta trebale biti predstavljene 2012. godine u Rio de Žaneiru, što je naišlo na široku podršku. Bez obzira na poziciju događaja na Konferenciji, Rio+20 bi trebao biti u skladu s ekološkim i socijalnim standardima takozvanog ’’green meeting-a’’. Ovaj događaj, bez sumnje, postaje ono što danas predstavljaju veliki sportski događaji. Pravi karakter konferencije zavisiće od pripremnog procesa. Bez obzira na ishod, dramatično promenjen svet kakav će biti za 20 godina, zahteva od nas preispitivanje značaja, uloge i implementaciju održivog razvoja u celom svetu. Takva rasprava mora uključiti integracije socijalnog, ekonomskog i ekološkog boljitka kao i sredstva za postizanje takve vizije.
7

Zelena ekonomija Zaštita životne sredine i obezbeđivanje dovoljne količine bezbedne hrane za čovečanstvo predstavljaju dva velika izazova dvadeset prvog veka. Celokupna svetska populacija je suočena sa problemima koji su u najvećoj meri posledica čovekovih aktivnosti i želje za profitom, višim standardom i boljim kvalitetom života. Sa druge strane, proizvodnja hrane je još jedna tema o kojoj se jako mnogo diskutuje sa jasnim smernicama u pravcu razvijanja tehnologija koje neće dodatno zagađivati životnu sredinu, a koje će obezbediti kvalitetnu i bezbednu hranu za postojeće stanovništvo i buduće generacije. Klimatske promene, ekonomska i energetska kriza, i svi prethodno pomenuti problemi nameću potrebu za korenitim društveno-ekonomskim promenama u gradovima 21. veka i to u pravcu podsticanja takozvane „zelene ekonomije". Koncept zelene ekonomije podrazumeva široko korišćenje obnovljivih izvora energije, povećanje broja radnih mjesta i investicija u takozvanim zelenim granama industrije. Zelena ekonomija se definiše kao ona koja emituje malo ugljenika, efikasno koristi prirodne resurse i koja je socijalno inkluzivna. Zelena ekonomija stvara velike šanse za održivi razvoj, što podrazumeva povećanje dohotka, smanjenje siromaštva i unapređenje kvaliteta života. Zelena ekonomija, posebno obnovljiva energija je od ključnog značaja i za smanjenje siromaštva, posebno značajnog problema zemalja u razvoju. Poslovna zajednica svake države mora da stvori preduslove da zelena ekonomija kao sastavni deo šireg koncepta održivog razvoja postane jedan od odgovora na izazove sa kojima se suočava savremeno čovečanstvo. Procene Ujedinjenih Nacija za sledećih 20 godina da će samo investicije u energiju premašiti 350 milijardi dolara, dok će 200 milijardi dolara biti uloženo u razvoj i „ozeljenjavanje" saobraćajnog sektora, a po 134 milijarde dolara u sektore građevinarstva i turizma. Više od 100 milijardi dolara je namijenjeno planu za upravljanje. Kina danas ulaže oko 400 milijardi dolara u zelene tehnologije i polako postaje lider kada je u pitanju korišćenje energije sunca i vetra. U Nemačkoj, koja je takođe lider kada su u pitanju čiste energije, otvoreno je oko 280 000 radnih mesta zahvaljujući trendu zelene ekonomije i korišćenja održivih izvora energije. Urbano planiranje može jednostavno da doprinese razvoju zelene ekonomije kroz transformaciju tradicionalnih zajednica u moderne održive zajednice. [11] Održivi grad ne može da funkcioniše nezavisno od okruženja već mora biti u njega integrisan. Postići takvo okruženje podrazumeva veoma kompleksan sistem planiranja grada i upravljanja njegovim unutrašnjim tokovima i resursima. To pre svega znači da planeri moraju težiti ka novim ekološkim metodama planiranja koje će doprinositi uspostavljanju ravnoteže između ekologije, ekonomije i životne sredine. U budućnosti, grad mora da postane „inteligentan grad“ koga karakteriše veća gustina naseljenosti i smanjena emisija CO2. Gradovi koji podržavaju zelene ekonomije kvalitet života mere kroz stanje vazduha, biodiverziteta, kroz kvaitet hrane i proizvoda, zdravlje ljudi, kvalitet stanovanja, način upravljanja otpadom i kroz potrošnju raspoloživih resursa. Da bi sve to postigli gradovi moraju da pronađu suptilne metode planiranja koje će podstaći razvoj zelene ekonomije. To takođe znači da treba uspostaviti niz pravilnika i propisa koji prate takav razvoj i planiranje. Kroz planiranje je takođe neophodno promovisati ekološke principe u industriji, energetici, saobraćaju, trgovini i poljoprivredi. Pravilnici moraju propisati korištenje netoksičnih
8

građevinskih materijala, zatim uslove za snadbijevanje objekata energijom iz održivih (obnovljivih) izvora, načine održavanja objekata i predvideti mogućnosti rekonstrukcije ili recikliranja u budućem životu objekta. Važnu ulogu u izgradnji održive zajednice imaju lokalne vlasti, lokalne zajednice, ali i sve druge institucije odgovorne za kvalitet saobraćaja, razvoj ekonomije, obrazovanja i tako dalje. Zato je važno znati da svaki održivi grad treba da razvija i definiše elemente za merenje postignutog uspeha. Zelena ekonomija, u kontekstu održivog razvoja i smanjenja siromaštva, jedna je od dve osnovne teme 2012. godine na Konferenciji o Održivom razvoju, koja će biti održana u Rio de Žaneiru. Zelena ekonomija obuhvata neke od najvažnijih izazova sa kojima se suočavamo danas: iskorenjivanje siromaštva, poboljšanje odnosa prema okolini, kao i stvarajući novu putanju za Održivi razvoj. Zelena ekonomija je definisana kao ekonomija koja ima za posledicu poboljšanje ljudskog blagostanja i smanjenje nejednakosti i koja ne izlaže buduće generacije značajnim ekološkim rizicima. Ona nastoji da obezbedi dugoročne društvene koristi kroz kratkoročne aktivnosti usmerena na ublažavanje ekoloških rizika. Zelena ekonomija je komponenta koja omogućava sveobuhvatniji cilj Održivog razvoja.

Rio +20, očekivanja Na sastanku Ujedinjenih Nacija počekom janura 2011, učesnici su izrazili svoje mišljenje o očekivanjima na Konferenciji ’’Eart summit’’ 2012. godine koji će se održati dvadeset godina nakon značajnog sastanka 1992. u Rio de Žaneiru. Među najhrabrijim idejama su planovi za uvođenje ’’ličnih kvota ugljenika’’ i kontrola rađanja kao sredstva u smanjivanju globalne potrošnje.. Očekuje se da će na tom sastanku doći do sporazuma oko političkog dokumenta koji će davati smernice za zakonske okvire Održivog razvoja u nadolazećim decenijama kao i stvaranja Svetske Organizacije za životnu sredinu. Zemlje članice UN-a i međunarodne organizacije su unapred predstavile svoj doprinos raspravama koje će se voditi na tom sastanku. Sugerisano je da će se ’’Zelena ekonomija’’ oslanjati na ’’rigorozno primenjivanje zakona o životnoj sredini, porezima zasnovanim na uticaju na životnu sredinu’’ kao i ’’ličnim kvotama ugljenika’’. Lične kvote ugljenika se odnose na maksimalnu količinu CO2 koju svako od nas godišnje sme ispustiti u atmosferu bez povećavanja nivoa trenutnih svetskih emisija. Razgovori o sistemu ličnih kvota se već vođeni u Velikoj Britaniji gde je bivši sekretar za životnu sredinu David Miliband govorio o ’’kartama za bonove ugljenika’’. Po njegovom mišljenju, ugljenik bi potencijalno mogao da postane ’’nova valuta’’. 2008. godine Zavod za životnu sredinu, hranu i ruralne poslove (DEFRA) Velike Britanije je ipak odbacio planove za probnu šemu nakon što je studija o izvodljivosti zaključila da je ideja ’’ispred svog vremena u pogledu prihvatanja javnosti i tehnologije kojom bi se smanjili troškovi’’. U sažetom izveštaju učesnici su takođe objavili ideju ’’Robin Hud poreza’’ na sve konverzije jedne valute u drugu i primetili da carinske takse trebaju sprečiti nepravednu kompeticiju izvoznih zemalja sa manjim regulacijama vezanim za ekologiju. Što se tiče zakona o životnoj sredini i zelene uprave učesnici su podržali osnivanje Svetske Organizacije za životnu sredinu kojom bi se značajnio unapredio UNEP (Program zaštite životne sredine Ujedinjenih Nacija). Ostale zanimljive ideje
9

uključuju uspostavljanje Međunarodnog suda za životnu sredinu kao način kojim bi se rešavali sporovi vezani za međunarodne zakone o ekologiji. Kako bi se poboljšala implementacija međunarodnih obaveza o Održivom razvoju, učesnici su predložili da se Međunarodnom sudu pravde dodeli obavezna punomoć za pitanja Održivog razvoja kao i da se proširi mandat Saveta bezbednosti UN kako bi se uključila ’’ pitanja o životnoj sredini i pitanja vezana za njihovu bezbednost’’. S ekonomskih pogleda učesnici su se obavezali za ’’prelaz prema Zelenoj ekonomiji koji uključuje neke pobednike i neke gubitnike’’. Kako se poslovi i metode proizvodnje menjaju, očekuje se gubitak mnogih poslova i uprkos očitim prilikama, ‘’ne postoji garancija da zeleno utemeljena ekonomija omogući dovoljno džoker poslova’’. Ako gledamo u budućnost, učesnici su izrazili strah prema nedostatku aktivnosti vezanih za klimatske promene koje vode povećanim sukobima povezanim sa hranom i nesigurnošću u snabdevanju vodom. U međuvremenu, očekivani povećani slučajevi prirodnih katastrofa mogu uzrokovati nenaseljivost određenih delova sveta, podstičući tako povećanje nivoa migracije koje SAD smatraju nadolazećim pretnjama bezbednosti. Neki učesnici čak pozivaju na političke obaveze da se svetska populacija stabilizuje kako bi se uspešnije nosili sa povećanim pritiskom na prirodne resurse. Pred kraj 2009. UN su predložile sprečavanje rasta svetske populacije što bi uveliko pomoglo u borbi protiv globalnog zagrevanja.

Šta očekivati u budućnosti? OPTIMIZAM • Bolje razumevanje stanja zaštite životne sredine i onoga što treba da • PESIMIZAM Još uvek ignorisanje i skoro potpuno slepilo: pogrešne interpretacije dokaza,
10

bude učinjeno

nedostatak kooperacije, razmišljanje na kratke staze • Još uvek ekonomski pristup “business as usual” i premalo pažnje koja se posvećuje problemu dugotrajne jednakosti; Još uvek postoje problemi u izvršavanju sporazuma koji zahtevaju smanjenje moći; Nastavljaju se tenzije Sever – Jug; Mehanizmi za uvođenje promena još uvek nisu dovoljno robustni;

• • • •

Kvalitetniji podaci, bolji monitoring; Unapređenje međunarodne saradnje; Bolje razumevanje veza između problema; Promene u javnom mišljenju;

• • •

Neki trendovi vode u dobrom pravcu; • • • Rast stanovništva je usporen u mnogim državama; Ima resursa čije je korišćenje smanjeno; Sve više pažnje posvećuje se recikliranju;

Mnogi trendovi su još uvek negativni; • • • • • • • Globalno zagrevanje nije zaustavljeno; Rast stanovništva je još uvek veliki u najsiromašnijim zemljama; Skoro da nema napretka na polju humanog razvoja; Mnogi resursi se i dalje eksploatišu više nego što je kapacitet podnošenja; Nastavlja se uništavanje biljnih i životinjskih vrsta i destrukcija habitata; Raste potrošački mentalitet; Neki pozitivni elementi napretka anulirani su stalnim problemima, na primer AIDS-om, rastom količine otpada, stopom urbanizacije, rastom saobraćaja, itd;

Preduzimaju se akcije kako bi se unapredio kvalitet života; • • • Bolji zakoni i efektivniji fiskalni mehanizmi; Novi horizonti u planiranju i dugorićnije planiranje; Širi se pokret Lokalne Agende 21; ZAKLJUČAK

Akcije su još uvek nedovoljne, ne postoje, ili nemaju efekta; • • Ima mnogo mesta gde vlast i upravljanje nisu adekvatni savremenim zahtevima; Tehnologija uzrokuje mnogo problema, tehnološka dostignuća mogu zaseniti stvarne probleme;

Glavni cilj UN Konferencije i samita o održivom razvoju Rio +20 je osigurati političko interesovanje za održivi razvoj, izvršiti procenu napretka i definisati preostale praznine u sprovođenju rezultata glavnih samita o održivom razvoju uz rešavanje novih i nadolazećih izazova. Težište će biti na konceptu zelene ekonomije u kontekstu održivog
11

razvoja i iskorenjivanja siromaštva. Događaj u Riju imaće poseban značaj za socioekonomska globalna kretanja, jer će po prvi put na svetskom nivou konkretizovati „zeleni” aspekat makroekonomske politike zemalja. Naime, uvođenjem terminologije, kao što su „zelena ekonomija”, „zeleni poslovi”, „strategija zelenog razvoja”, elementi zaštite životne sredine kao trećeg stuba nosioca održivog razvoja još bliže i direktnije se povezuju sa programima klasičnog ekonomskog rasta i napretka. Nalazimo se u kritičnom trenutku Zemljine istorije, vremenu kada čovečanstvo mora odabrati svoju budućnost. Budući da svet postaje sve povezaniji i lomljiviji, budućnost istodobno predstavlja veliku opasnost i veliko obećanje. Kako bismo mogli napredovati moramo shvatiti da uza svu veličanstvenu raznolikost kultura i oblika života mi jesmo jedna ljudska porodica i jedna zajednica na Zemlji koja deli istu sudbinu. Moramo se povezati kako bismo stvorili održivo globalno društvo utemeljeno na poštovanju prirode, ekološke etike, opštih ljudskih prava, odgovornosti za buduće generacije i kulture mira. Za ostvarenje tog cilja neophodno je da mi, svi ljudi na zemlji, objavimo odgovornost jedni prema drugima, prema široj zajednici života i budućim naraštajima. U tom kontekstu, politika zaštite životne sredine, održivog razvoja ne ograničava se samo na kontrolu zagađivanja na lokalnim nivoima, vec ima i opšti globalni karakter, koji je, po pravilu, veoma teško kontrolisati. Globalna ekološka ravnoteža svakim danom postaje sve aktuelnija, što nameće potrebu primene odgovarajucih instrumenata koji deluju u okvirima tržišta. Iako je globalno zagađivanje problem svetskih razmera, u njegovom rešavanju primarna odgovornost leži na visokorazvijenim industrijskim zemljama koje treba da osiguraju Zemljino obilje i lepotu za sadašnje i buduće naraštaje, prihvate da je sloboda delovanja svakog naraštaja određena potrebama budućih naraštaja, i da će prenositi budućim naraštajima vrednosti, tradicije i ustanove koje podržavaju dugoročni procvat ljudskih i ekoloških zajednica na Zemlji.

Literatura 1. Slobodan Mićunović, ’’Urbanizacija i održivi razvoj’’, Fakultet zaštite na radu, Niš, 2004.
2. Lidija Pavić-Rogošić, ’’Održivi razvoj’’, Odraz, Zagreb, 2010.

12

3. Adil Najam, Henrik Selin, ’’Beyond Rio+20: Governance for a GreenEconomy’’,

Boston University, 2011.
4. Unated Nations, ’’The road to Rio, For a development-led green economy’’, New

York and Geneva, 2011.
5. REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON

ENVIRONMENT

AND DEVELOPMENT, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992.
6. Rio + 20, Unated Nations Conference on Sunstaible Development,

http://www.uncsd2012.org/rio20/ (pristupljeno maja 2011 godine).
7. Radionica "Zelena ekonomija i održiva proizvodnja i potrošnja",

životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja http://www.ekoplan.gov.rs (pristupljeno 18.05.2011. godine).

Ministarstvo Republike Srbije,

8. Saopštenje za javnost, ’’Usvojena Budvanska deklaraciju o jačanju regionalne

saradnje i koordinacije u promovisanju energije u kontekstu održivog razvoja i zelene ekonomije u Jugoistočnoj Evropi’’. Ministarstvo održivog razvoja i turizma Republike Crne Gore, http://www.mse.gov.me (pristupljeno 19.05.2011 godine).
9. ’’Samit o Zemlji-Rio de Zeneiro 1992.godine’’, Agencija za zaštitu životne sredine

Crne Gore, http://www.epa.org.me (pristupljeno 16.05.2011. godine).
10. Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša,’’EEAC podržava Rio plus 20 o održivom

globalnom društvu i ekonomiji’’, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, http://www.mzopu.hr (pristupljeno 19.05.2011. godine).
11. Benefit

Living, ’’Zelena ekonomija’’, http://www.expeditio.org/benefit-living/, (pristupljeno 26.05.2011. godine).

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful