You are on page 1of 3

to je kontroling, kontroling u hrvatskoj, bsc(4 cjeline), naela kontrolinga(6), za to je zaduen menader a za to kontroler, raunovodstveni, upravljaki,informacijski sustav, generacije kontrolinga

. sto je kontroling? 2. navedite 6 podsustava menadzmenta. (s. vrednosta, planiranje, organiziranje..) 3. koji vanjski utjecaji razvijaju potrebu za kontrolingom? 4. u kakvoj okolini djeluje navigator? 5. nabroji instrumente inovatora 6. koji je cilj proracuna s bazom nula? 7. koje su zajednicke osobine kontrolera i menadz.? 8. sto podrazumijeva situativni pristup? 9. scoring modeli? ( nadopuna usporedbi troskova, DP i invest. obracunima kada se neke nov. posljedice ne mogu tocno utvrditi) 10. bila je definicija proracuna, samo je trebalo na crtu napisat da se taj instrument zove proracun 11. minimum indikatora ranog upozorenja 12. informacijsko orijentirana konc. (koordinacija u prikupljanju i koristenju inf., uskladivanje ponude, potraznje i potrebe za inf.) 13. sto je efektivnost, a sto efikasnost? 1. kako je definirana vizija? 2. pri definiranju vizije, kontroling je zaduzen za: ...... 3. definirati misiju 4. koja su 3 glavna instrumenta prosudivanja strategijske pozicije poduzeca? 5. sto ne spada u hijerarhiju podupravljackih velicina: a) likvidnost b) ekonomija obujma c) postojeci potencijali uspjeha d) dobitak 6. udvostrucenjem kolicine proizvoda, realni jedinicni troskovi se smanjuju za otprilike ... (20-30%) 7. koji je cilj portfolio analize tehnologije? 8. sto nije karakteristika operativne kontrole? (odg. naglasak na kvalitativnim velicinama) 9. kontrola ... (feed-forward) pomaze managementu da izbjegne pogreske. 10. kod koje je vrste kontrole koordinacija informacija i kontrole (nest tak, nisam znala to pitanje) 11. koje vrste kontrole razlikujemo s obzirom na nositelje? 12. sto je strategijski radar? 13. koji je cilj odrzivog razvoja? 14. vrste poticaja

2.

3.

4.

5.

6.

15. koji pokazatelj ranog upozorenja govori o odrzavanju likvidnosti, odnosno o buducoj sposobnosti podmirenja obveza? (faktor zaduzenosti) 1. Nabroji perspektive u BSC 2. Financijska perspektiva u BSC odraava: 3. Koje je osnovno pitanje u perspektivi kupaca 4. Koji su temeljni pokazatelji financijske perspektive u fazi zrelosti 5. Sto je fluktuacija 6. Osnovni bsc odraava ravnoteu izmeu ______________ i __________ pokazatelja. 7. Kritike bsc 8. to je dotted-line princip 9. Koje dvije dimenzije objedinjuje odrivi balanced scorecad 10. Nakon koliko godina su vidljivi trajni rezultati uvoenja kontrolinga u poduzee 11. Koju perspektivu bsc posebno naglasava 12. Komunikacija i povezivanje strategijskih ciljeva ostvaruje se putem: 13. Strategijska povratna veza I proces uenja provodi se putem: 14. Autonomno podrucje kontrolinga pojavljuje se kao ______ instancija (linijska, tabna, centalizirana/decentalizirana) .principi kontrolinga, unutarnje determinante razvoja kontrolinga,perspektive BSC-a,prepreke kontrolinga, 3. generacija i koji je cilj, strategijski radar, kako se rauna doprinos pokriu, determinante instituc. aspekta, abc analiza, bar 2 definicije kontrolinga,... 1. objasni pojam turbulencije 2. najstariji instrument kontrolinga (bila spomenuta 1919. godina) 3. 2 sustava upravljanja koja ne pogoduju kontrolingu 4. koordinacija se promatra u 2 dimenzije (koje?) 5. objasni sustavno obikujuu koordinaciju 6. odgovornosti menadera i kontrolera 7. razlika izmeu kontrole i kontrolinga 8. uloga i zadae kontrolinga u podsustavu vrednota 9. razlika efikasnosti i efektivnosti 10. emu slui krivulja iskustva 11. naela praktiara 12. zahtjevi koji moraju biti ispunjeni kad se definira vizija 13. objasni dotted-line princip 14. nedostatak kod scoring modela. 15. to ini unutarnju integraciju 16. planovi prema najeim kriterijima 17. nabroji instrumente sustava informiranja turbulencija,kakva vizija mora biti,integracija,instrumenti informacija,najvazniji elementi sustava poticanja,nacela prakticara,planovi (podjela), razlika efektivnosti i efikasnosti, negativna strana scoring modela, sustavi ranog upozorenja, proracun s bazom nula, perspetkive

BSC, unutarnji otkaz, ABC analiza, feed-back i feed -forward kontrola, kakvo upravljanje je barijera kontrolinga... 7. 2 dimenzije koordinacije 8. 1. Razlika feed-back i feed-forward kontrole 2. to oznaava pojam 'unutarnjeg' otkaza 3. Kako se dijele poslovni planovi s obzirom na najei kriterij razlikovanja 4. Koja je razlika izmeu efektivnosti i efikasnosti? 9. 1. feedback(inatrag) - pomaze menadzmentu da se ucinjene greske ne ponavljaju, a feedforward(unaprijed) - pomaze menadzmentu da izbjegne pogreske.Polazi od odstupanja,uzima u obzir promijenjene vanjske okolsnosti. 2.unutarnji otkaz - misli se na punu fizicku nazocnost suradnika na poslu i njegovu duhovnu odsutnost, tj. odluku da svoje sposobnosti ne rabi za dobrobit poduzeca. Provodi se gotovo nesvjesno. (to ti je objasnjeno na strani 222. u knjizi) 3.Najcesci kriterij razlikovanja planova : a).Vremenski horizont (kratkorocni,srednjorocni i dugorocni) b).funkcionalno podrucje (prodaja,nabava,financije,investicija) c).rukovodna hijerarhija (ukupan plan,plan podrucja,plan mjesta) d). hijerarhija planiranja (strategijsko,operativno i takticko)

naela kontrolinga orijentacija na proces/projekt predstavlja usmjerenje cilj (ili zadae) kontrolinga u financijskoj funkciji poduzea strategijski menadment je usmjeren odnos kontrolera i menadera koordinacija se promatra u 2 dimenzije efektivnost opisuje vizija poduzea je uloga kontrolinga pri primjeni koncepcije ivotnog vijeka proizvoda strategijska bilanca je stupnjeviti doprinos pokriu proces kontrole u uem smislu faktor zaduenosti