PFPFDPMANCF ßDND

6HHLQVWUXFWLRQVRQUHYHUVH
DATE BOND EXECUTED (Musr be same or /arer rnan dare or
conrracr}
OMB Nc.. 9000-0045
Pub|ìc repcrIìng burden Icr Ihìs cc||ecIìcn cI ìnIcrnaIìcn ìs esIìnaIed Ic average 26 nìnuIes per respcnse, ìnc|udìng Ihe Iìne Icr revìevìng ìnsIrucIìcns, searchìng e×ìsIìng daIa
scurces, gaIherìng and naìnIaìnìng Ihe daIa needed, and ccnp|eIìng and revìevìng Ihe cc||ecIìcn cI ìnIcrnaIìcn. Send ccnnenIs regardìng Ihìs burden esIìnaIe cr any cIher
aspecI cI Ihìs cc||ecIìcn cI ìnIcrnaIìcn, ìnc|udìng suggesIìcns Icr reducìng Ihìs burden, Ic Ihe FAR SecreIarìaI (MVR), Federa| AcquìsìIìcn Pc|ìcy Dìvìsìcn, GSA, vashìngIcn,
DC 20406
SURETY(IES) (Name(s} and business address(es}
TYPE OF ORGANIZATION ("X" one}
INDIVIDUAL PARTNERSHIP
uOINT VENTURE CORPORATION
STATE OF INCORPORATION
PENAL SUM OF BOND
MILLION(S) THOUSAND(S) HUNDRED(S) CENTS
CONTRACT DATE CONTRACT NO.
OBLIGATION.
ve, Ihe Prìncìpa| and SureIy(ìes), are Iìrn|y bcund Ic Ihe UnìIed SIaIes cI Anerìca (hereìnaIIer ca||ed Ihe GcvernnenI) ìn Ihe abcve pena| sun. Fcr
paynenI cI Ihe pena| sun, ve bìnd curse|ves, cur heìrs, e×ecuIcrs, adnìnìsIraIcrs, and successcrs, |cìnI|y and severa||y. Hcvever, vhere Ihe
SureIìes are ccrpcraIìcns acIìng as cc-sureIìes, ve, Ihe SureIìes, bìnd curse|ves ìn such sun "|cìnI|y and severa||y" as ve|| as "severa||y" cn|y Icr Ihe
purpcse cI a||cvìng a |cìnI acIìcn cr acIìcns agaìnsI any cr a|| cI us. Fcr a|| cIher purpcses, each SureIy bìnds ìIse|I, |cìnI|y and severa||y vìIh Ihe
Prìncìpa|, Icr Ihe paynenI cI Ihe sun shcvn cppcsìIe Ihe nane cI Ihe SureIy. II nc |ìnìI cI |ìabì|ìIy ìs ìndìcaIed, Ihe |ìnìI cI |ìabì|ìIy ìs Ihe Iu|| ancunI
cI Ihe pena| sun.
CONDITIONS.
The Prìncìpa| has enIered ìnIc Ihe ccnIracI ìdenIìIìed abcve.
THEREFORE.
The abcve cb|ìgaIìcn ìs vcìd ìI Ihe Prìncìpa| -
(a)(1) PerIcrns and Iu|Iì||s a|| Ihe underIakìngs, ccvenanIs, Ierns, ccndìIìcns, and agreenenIs cI Ihe ccnIracI durìng Ihe crìgìna| Iern cI Ihe
ccnIracI and any e×Iensìcns IherecI IhaI are granIed by Ihe GcvernnenI, vìIh cr vìIhcuI ncIìce Ic Ihe SureIy(ìes), and durìng Ihe |ìIe cI any guaranIy
requìred under Ihe ccnIracI, and (2) perIcrns and Iu|Iì||s a|| Ihe underIakìngs, ccvenanIs, Ierns ccndìIìcns, and agreenenIs cI any and a|| du|y
auIhcrìzed ncdìIìcaIìcns cI Ihe ccnIracI IhaI hereaIIer are nade. NcIìce cI Ihcse ncdìIìcaIìcns Ic Ihe SureIy(ìes) are vaìved.
(b) Pays Ic Ihe GcvernnenI Ihe Iu|| ancunI cI Ihe Ia×es ìnpcsed by Ihe GcvernnenI, ìI Ihe saìd ccnIracI ìs sub|ecI Ic Ihe Mì||er AcI, (40 U.S.C.
270a-270e), vhìch are cc||ecIed, deducIed, cr vìIhhe|d Ircn vages paìd by Ihe Prìncìpa| ìn carryìng cuI Ihe ccnsIrucIìcn ccnIracI vìIh respecI Ic
vhìch Ihìs bcnd ìs Iurnìshed.
vITNESS.
The Prìncìpa| and SureIy(ìes) e×ecuIed Ihìs perIcrnance bcnd and aIIì×ed Iheìr sea|s cn Ihe abcve daIe.
PPINCIPAL
SIGNATURE(S)
1.
(Sea|)
2.
(Sea|)
S.
(Sea|)
NAME(S) &
TITLE(S)
(Typed}
1. 2. S.
CcrpcraIe
Sea|
INDIVIDUAL 5UPFTY(IF5)
SIGNATURE(S)
NAME(S)
(Typed}
1.
(Sea|)
2.
(Sea|)
1. 2.
AUTHORIZED FOR LOCAL REPRODUCTION
Prevìcus edìIìcn ncI usab|e
5TANDAPD FDPM 25 (REV. 6-06 )
Prescrìbed by GSA-FAR (4S CFR) 6S.22S(b)
CDPPDPATF 5UPFTY(IF5)
5
U
P
F
T
Y

A
NAME &
ADDRESS
SIGNATURE(S)
NAME(S) &
TITLE(S)
(Typed}
STATE OF INC. LIABILITY LIMIT
$
CcrpcraIe
Sea|
1. 2.
1. 2.
PRINCIPAL (Lega/ name and business address}
CDPPDPATF 5UPFTY(IF5)&RQWLQXHG
5
U
P
F
T
Y

ß
NAME &
ADDRESS
SIGNATURE(S)
NAME(S) &
TITLE(S)
(Typed}
STATE OF INC. LIABILITY LIMIT
$
CcrpcraIe
Sea|
1. 2.
1. 2.
5
U
P
F
T
Y

C
NAME &
ADDRESS
SIGNATURE(S)
NAME(S) &
TITLE(S)
(Typed}
STATE OF INC. LIABILITY LIMIT
$
CcrpcraIe
Sea|
1. 2.
1. 2.
5
U
P
F
T
Y

D
NAME &
ADDRESS
SIGNATURE(S)
NAME(S) &
TITLE(S)
(Typed}
STATE OF INC. LIABILITY LIMIT
$
CcrpcraIe
Sea|
1. 2.
1. 2.
5
U
P
F
T
Y

F
NAME &
ADDRESS
SIGNATURE(S)
NAME(S) &
TITLE(S)
(Typed}
STATE OF INC. LIABILITY LIMIT
$
CcrpcraIe
Sea|
1. 2.
1. 2.
5
U
P
F
T
Y

F
NAME &
ADDRESS
SIGNATURE(S)
NAME(S) &
TITLE(S)
(Typed}
STATE OF INC. LIABILITY LIMIT
$
CcrpcraIe
Sea|
1. 2.
1. 2.
5
U
P
F
T
Y

C
NAME &
ADDRESS
SIGNATURE(S)
NAME(S) &
TITLE(S)
(Typed}
STATE OF INC. LIABILITY LIMIT
$
CcrpcraIe
Sea|
1. 2.
1. 2.
INSTRUCTIONS
1. This form is authorized for use in connection with Government
contracts. Any deviation from this form will require the written
approval of the Administrator of General Services.
2. Insert the full legal name and business address of the Principal in
the space designated "Principal" on the face of the form. An
authorized person shall sign the bond. Any person signing in a
representative capacity (e.g., an attorney-in-fact) must furnish
evidence of authority if that representative is not a member of the firm,
partnership, or joint venture, or an officer of the corporation involved.
3. (a) Corporations executing the bond as sureties must appear on
the Department of the Treasury's list of approved sureties and must
act within the limitation listed therein. Where more than one corporate
surety is involved, their names and addresses shall appear in the
spaces (Surety A, Surety B, etc.) headed "CORPORATE
SURETY(IES)." In the space designated "SURETY(IES)" on the
face of the form, insert only the letter identification of the sureties.
(b) Where individual sureties are involved, a completed Affidavit
of Individual Surety (Standard Form 28) for each individual surety,
shall accompany the bond. The Government may require the surety
to furnish additional substantiating information concerning their
financial capability.
4. Corporations executing the bond shall affix their corporate seals.
Individuals shall execute the bond opposite the word "Corporate
Seal", and shall affix an adhesive seal if executed in Maine, New
Hampshire, or any other jurisdiction requiring adhesive seals.
5. Type the name and title of each person signing this bond in the
space provided.
5TANDAPD FDPM 25 (REV. 6-06 ) ßACK
ßDND
PPFMIUM
RATE PER THOUSAND (º) TOTAL (º)

(&87(' 0XVWEHVDPHRUODWHUWKDQGDWHRI FRQWUDFW. 3(5)250$1&(%21' '$7(%21'(.

20%1R 3XEOLFUHSRUWLQJ EXUGHQIRU WKLVFROOHFWLRQ RI LQIRUPDWLRQ LVHVWLPDWHGWRDYHUDJHPLQXWHVSHUUHVSRQVHLQFOXGLQJWKHWLPHIRUUHYLHZLQJLQVWUXFWLRQVVHDUFKLQJH[LVWLQJGDWD VRXUFHV JDWKHULQJDQGPDLQWDLQLQJWKHGDWDQHHGHGDQGFRPSOHWLQJDQGUHYLHZLQJWKHFROOHFWLRQ RI LQIRUPDWLRQ 6HQGFRPPHQWVUHJDUGLQJWKLVEXUGHQHVWLPDWHRUDQ\RWKHU DVSHFW RI WKLVFROOHFWLRQ RI LQIRUPDWLRQ LQFOXGLQJVXJJHVWLRQVIRU UHGXFLQJWKLVEXUGHQWR WKH)$56HFUHWDULDW 095.

1&.3$/ /HJDOQDPHDQGEXVLQHVVDGGUHVV. )HGHUDO$FTXLVLWLRQ3ROLF\ 'LYLVLRQ *6$:DVKLQJWRQ '& 35.

7<3(2)25*$1.=$7.21 .RQH.

(6.9.179(1785( 67$7(2).1'.1&25325$7.'8$/ -2. .21 685(7< .

 1DPH V.

DQGEXVLQHVVDGGUHVV HV.

21 6.//. 0.

3 &25325$7. 3$571(56+.21 PENAL SUM OF BOND 7+286$1' 6.

+81'5(' 6.

21 :HWKH3ULQFLSDODQG6XUHW\ LHV. &(176 &2175$&7'$7( &2175$&712 2%/.*$7.

DUHILUPO\ERXQGWRWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD KHUHLQDIWHUFDOOHGWKH*RYHUQPHQW.

7.216 7KH3ULQFLSDOKDVHQWHUHGLQWRWKHFRQWUDFWLGHQWLILHGDERYH 7+(5()25( 7KHDERYHREOLJDWLRQ LVYRLGLIWKH3ULQFLSDO   D. LQWKHDERYH SHQDOVXP)RU SD\PHQW RI WKH SHQDO VXP ZH ELQG RXUVHOYHV RXU KHLUV H[HFXWRUV DGPLQLVWUDWRUV DQG VXFFHVVRUV MRLQWO\ DQG VHYHUDOO\ +RZHYHU ZKHUH WKH 6XUHWLHVDUHFRUSRUDWLRQV DFWLQJDVFRVXUHWLHV ZHWKH6XUHWLHVELQGRXUVHOYHV LQVXFKVXPMRLQWO\DQGVHYHUDOO\DVZHOODVVHYHUDOO\RQO\IRUWKH SXUSRVH RI DOORZLQJ D MRLQW DFWLRQ RU DFWLRQV DJDLQVW DQ\RU DOO RI XV )RU DOORWKHU SXUSRVHVHDFK6XUHW\ELQGVLWVHOIMRLQWO\ DQGVHYHUDOO\ZLWKWKH 3ULQFLSDOIRU WKHSD\PHQWRIWKHVXPVKRZQRSSRVLWH WKHQDPHRIWKH6XUHW\.IQROLPLWRIOLDELOLW\LVLQGLFDWHGWKHOLPLWRIOLDELOLW\LVWKHIXOODPRXQW RIWKHSHQDOVXP &21'.

.

3HUIRUPV DQG IXOILOOV DOO WKH XQGHUWDNLQJV FRYHQDQWV WHUPV FRQGLWLRQV DQG DJUHHPHQWV RI WKHFRQWUDFW GXULQJWKHRULJLQDO WHUP RI WKH FRQWUDFW DQGDQ\H[WHQVLRQV WKHUHRI WKDWDUHJUDQWHGE\WKH*RYHUQPHQWZLWKRUZLWKRXWQRWLFHWRWKH6XUHW\ LHV.

DQGGXULQJWKHOLIHRIDQ\JXDUDQW\ UHTXLUHG XQGHU WKH FRQWUDFW DQG .

 SHUIRUPV DQG IXOILOOV DOO WKH XQGHUWDNLQJV FRYHQDQWV WHUPV FRQGLWLRQV DQG DJUHHPHQWV RI DQ\ DQG DOO GXO\ DXWKRUL]HGPRGLILFDWLRQV RIWKHFRQWUDFWWKDWKHUHDIWHUDUHPDGH1RWLFHRIWKRVHPRGLILFDWLRQV WRWKH6XUHW\ LHV.

DUHZDLYHG E.

3D\VWRWKH*RYHUQPHQW WKHIXOODPRXQWRIWKHWD[HVLPSRVHGE\WKH*RYHUQPHQW LIWKHVDLGFRQWUDFW LVVXEMHFWWRWKH0LOOHU$FW 86& DH.

ZKLFKDUH FROOHFWHG GHGXFWHGRU ZLWKKHOGIURP ZDJHVSDLGE\WKH3ULQFLSDO LQFDUU\LQJRXW WKHFRQVWUXFWLRQ FRQWUDFW ZLWKUHVSHFWWR ZKLFKWKLVERQGLVIXUQLVKHG :.71(66 7KH3ULQFLSDODQG6XUHW\ LHV.

*1$785( 6.H[HFXWHGWKLVSHUIRUPDQFHERQGDQGDIIL[HGWKHLUVHDOVRQWKHDERYHGDWH 6.

 6HDO.

 6HDO.

 6HDO.

3$/ 1$0( 6.1&. 35.

 7.7/( 6.

 7\SHG.

&RUSRUDWH 6HDO 6.*1$785( 6.

1$0( 6.

 7\SHG.

1'.9.'8$/685(7< .  .(6.

 6HDO.

6HDO.

(6. &25325$7(685(7< .

685(7<$ 1$0( $''5(66 6.*1$785( 6.

1$0( 6.

7/( 6. 7.

7\SHG.

$%.  67$7(2)./.7</.=(')25/2&$/5(352'8&7.7 &RUSRUDWH 6HDO $87+25.21 3UHYLRXVHGLWLRQQRWXVDEOH 67$1'$5')250 5(9.0.1&  /.

3UHVFULEHGE\*6$)$5 &)5.

 E.

.

(6.&25325$7(685(7< .

 &RQWLQXHG.

685(7<% 1$0( $''5(66 6.*1$785( 6.

1$0( 6.

7/( 6. 7.

7\SHG.

*1$785( 6. 1$0( $''5(66 6.

1$0( 6.

 7.7/( 6.

7\SHG.

*1$785( 6. 1$0( $''5(66 6.

1$0( 6.

 7.7/( 6.

7\SHG.

1$0( $''5(66 6.*1$785( 6.

1$0( 6.

 7.7/( 6.

7\SHG.

*1$785( 6. 1$0( $''5(66 6.

1$0( 6.

 7.7/( 6.

7\SHG.

*1$785( 6. 1$0( $''5(66 6.

1$0( 6.

 7.7/( 6.

7\SHG.

7</.0.7 685(7<) &RUSRUDWH 6HDO /.$%.1&  67$7(2).0.7 685(7<& &RUSRUDWH 6HDO /.1&  /.0.$%.7 685(7<( &RUSRUDWH 6HDO /.1&  67$7(2).7 685(7<* &RUSRUDWH 6HDO %21' 35(0.7</./.$%.0.0.7 685(7<' &RUSRUDWH 6HDO /././.7</./.1&  67$7(2).$%.80 5$7(3(57+286$1' .       67$7(2)././.1&  67$7(2).7</.$%.0.7</.7 &RUSRUDWH 6HDO /.$%.7</.1&  67$7(2).

727$/ .

3.. Any deviation from this form will require the written approval of the Administrator of General Services. or joint venture.16758&7. 2. Where more than one corporate surety is involved. or any other jurisdiction requiring adhesive seals. 67$1'$5')250 5(9. their names and addresses shall appear in the spaces (Surety A. New Hampshire. Any person signing in a representative capacity (e. The Government may require the surety to furnish additional substantiating information concerning their financial capability. or an officer of the corporation involved. .216 1. (b) Where individual sureties are involved. (a) Corporations executing the bond as sureties must appear on the Department of the Treasury's list of approved sureties and must act within the limitation listed therein.g. This form is authorized for use in connection with Government contracts." In the space designated "SURETY(IES)" on the face of the form. 5. 4.) headed "CORPORATE SURETY(IES). An authorized person shall sign the bond. an attorney-in-fact) must furnish evidence of authority if that representative is not a member of the firm. and shall affix an adhesive seal if executed in Maine. a completed Affidavit of Individual Surety (Standard Form 28) for each individual surety. Corporations executing the bond shall affix their corporate seals. Type the name and title of each person signing this bond in the space provided. partnership. Insert the full legal name and business address of the Principal in the space designated "Principal" on the face of the form. insert only the letter identification of the sureties. Surety B. etc. shall accompany the bond. Individuals shall execute the bond opposite the word "Corporate Seal".

.%$&.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful