You are on page 1of 1

$ x¤ ƒ« Vª« Wƒ± ¿yÖd ry

aý][ M $ LSª« V LSª« V LS®ª [V¼ LR ®ª [V LS®ª [V ª« Vƒ¯[LR ®ª [V xq x¤ úxq ƒyª« V »R »R VòÌ ùL LSª« Vƒyª« V ª« LSƒ« ®ƒ [ ee
$ gR VLR V¿R LR ß xq L][Ç LR Ç ¬ Ç ª« Vƒ« ª« VNR VLR xq Vµ³yLj ee ª« LR ßÝ LR xmn VVª« LR „ ª« VÌ ¸R VaR ÇÜ[µy¸R VNR xmn Ì ¿yLj ee
‡ Vµój {¤ ƒ« »R ƒ« V Çج \ZN xq V„ VL_ xm ª« ƒ« NR Vª« WL` ee ‡ Ì ‡ Vµój „ µyù ®µ [x¤ § ®ª VVz¤ x¤ LR x¤ § NR ÛÍ [aR „ NSL` ee
1. Ç ¸R Vx¤ ƒ« Vª« Wƒ« Çì؃« gR Vß rygR LR e Ç ¸R VNR {m aR ¼ x¤ § †ÍÜ[NR ª« oÇØgR LR ee
2. LSª« VµR W»R @»R VÖ »R ‡ Ì µ³yª« V e @L Ç ¬ xm oú»R xm ª« ƒ« xq V»R ƒyª« W ee
3. ª« V¥ „d LR „ úNR ª« V ‡ Ç LR L gk e NR Vª« V¼ ¬ ªyLR xq Vª« V¼ ZN [ xq L gk ee
4. NR L ¿R ƒ« ª« LR ß „ LR Ç xq V®ª [aS e NSƒ« ƒ« NR VL ²R Ì NR VL À »R ZN [aS ee
5. x¤ µ³R ª« úÇ @LR Vµ³R*ÇØ „ LR \ÛÇ e NSL ®µ³ [ ª« VWL Ç Ç ®ƒ [ª« p ¿³y\ÛÇ ee
6. aR L NR LR xq Vª« ƒ« ZN [xq Lk ƒ« L µR ƒ« e ¾» [Ç úxm »yxm ª« Vx¤ Ç gR ª« L µR ƒ« ee
7. „ µyùªyƒ« gR VßÔ @¼ ¿y»R VLR e LSª« V NSÇ NR Lj ®ª [N][ A»R VLR ee
8. úxm Ë³Ï V¿R Lj ú»R xq V¬ ®ª [N][ LR zq ¸R W e LSª« VÌ Å ƒ« {q »yª« Vƒ« ‡ zq ¸R W ee
9. xq WOR øLR Wxm µ³R Lj zq ¸R Vz¤ µj Æتy e „ NR È LR Wxm µ³R Lj Ì L NR Ç LSª« ee
10. Õ³d ª« VLR Wxm µ³R Lj @xq VLR xq L x¤ lL [ e LSª« V¿R L úµR ZN [ NSÇ xq ªylL [ ee
11. ÍظR V xq Ò ª« ƒ« Ì Å ƒ« Ò ¸R W¹¸ [V e $LR xmn VV„d LR x¤ LR Ð ª« oLR Íع¸ [V ee
12. LR xmn VVxm ¼ NT z¤ õ ‡ x¤ §»R ‡ ²yL VV e NR x¤ Ë³Ï LR »R xq ª« V »R Vª« Vúzm ¸R V˳ØL VV ee
13. xq x¤ úxq ª« µR ƒ« »R Vx¤ øL][ ¸R VaR gS\®ª e @xq NR z¤ $xm ¼ NR L hR Ì gS\®ª † ee
14. xq ƒ« NSµj ú‡ x¤ øµj ª« VV¬d aS e ƒyLR µR aSLR µR xq z¤ »R @{¤ aS ee
15. ¸R Vª« V NR VÛË [LR µj gR FyÌ Ç x¤ †¾» [ e NR „ N][„ µR NR z¤ xq \ZN NR x¤ †¾» [ ee
16. »R Vª« V Dxm NSLR xq Vúgk ª« z¤ †NU ƒ>y e LSª« V „ VÍظR V LSÇ xm µR µk ƒ>y ee
17. »R Vª« >VL][ ª« VL ú»R „ Õ³d xt ß ª« Wƒy e Ì L ZN [aR *LR Ë³Ï ¹¸ [V xq ‡ Ç gR Ç؃y ee
18. ¸R VvgR xq x¤ úxq ¹¸ WÇ ƒ« xm LR ˳؃« W e Öd ÍÜ[ù»y{¤ ª« Vµ³R VLR xmn Ì Ç؃« W ee
19. úxm Ë³Ï V ª« VVúµj NS ®ª [VÖ ª« VVÅ ª« W{¤ † e Ç Ì µ³j ÍØzmn VgR ¹¸ [V @¿R LR Ç ƒyz¤ ee
20. µR VLæR ª« V NSÇ Ç gR »R ZN [ ÛÇ [¾» [ e xq VgR ª« V @ƒ« VúgR x¤ »R Vª« >VlL [ ¾» [¾» [ ee
21. LSª« VµR VAlL [ »R Vª« V LR Å ªylL [ e x¤ Ü[»R ƒ« AÇìØ Õ ƒ« V \|m hSlL [ ee
22. xq ‡ xq VÅ Ì \|¤ »R Vª« >WLk aR LR ƒy e »R Vª« V LR OR NR NSx¤ ¨N][ ²R LR ƒy ee
23. Axm ƒ« ¾» [Ç xq ª« >WL][ A\|m e ¼d ƒ¯[†ÍÜ[NR x¤ L NR ¾» [ NSL \|m ee
24. Ë³Ï W»R zm aS¿R ¬ NR È ƒ« z¤ †A\®ª e ª« Vx¤ „d LR Ç ‡ ƒyª« V xq Vƒy\®ª ee
25. ƒy\|q L][gR x¤ \lL xq ‡ {m LS e Ç xm »R ¬ LR L »R LR x¤ ƒ« Vª« V»R „d LS ee
26. xq L NR È }q x¤ ƒ« Vª« Wƒ« ¿³R V²y\®ª e ª« Vƒ« úNR ª« V ª« ¿R ƒ« µ³R ùƒ« ÇÜ[ÍØ\®ª ee
27. xq ‡ xm LR LSª« V LS¸R Vzq LR »yÇØ e ¼ ƒ« ZN [ NSÇ xq NR Ì »R Vª« V ryÇØ ee
28. KLR ª« Vƒ¯[LR µ³R ÇÜ[ N][L VVÍØ\®ª e »yxq V @„ V»R Ò ª« ƒ« xmn Ì Fy\®ª ee
29. ¿yL][¸R VvgR xm Lj »yxm »R Vª« >WLS e \|¤ xm LR zq µôðj Ç gR »R ª« oÑ ¸R WLS ee
30. ryµ³R Vxq L »R ZN [ »R Vª« V LR Å ªylL [ e @xq VLR ¬ NR L µR ƒ« LSª« V µR VÍØlL ee
31. @xtî zq µôðj ƒ« ª« ¬ µ³j ZN [ µy»y e @xq ª« LR µk ƒ>« Ç؃« NU ª« W»y ee
32. LSª« VLR ry¸R Vƒ« »R Vª« >WlL [ Fyry e ryµR LR »R Vª« V LR xmn VVxm ¼ ZN [ µyry ee
33. »R Vª« >VlL [ Ë³Ï Ç ƒ« LSª« VN][ ˳Ø\®ª e Ç ƒ« ø Ç ƒ« øZN [ µR VMÅ Õ xq LS\®ª ee
34. @L »R NSÌ LR xmn VVxm ¼ xm oLR ÇØL VW e Ç x¤ †Ç ƒ« ø x¤ Lj Ë³Ï NR ò NR x¤ L VW ee
35. KLR ®µ [ª« »y À »R òƒ« µ³R LR L VW e x¤ ƒ« Vª« V»R |q L VW xq LR *xq VÅ NR LR L VW ee
36. xq L NR È x¤ \ÛÉ „ V\ÛÉ xq ‡ {m LS e ÇÜ[ xq V„ V\lL x¤ ƒ« Vª« V»R ‡ Ì „d LS ee
37. \ÛÇ \ÛÇ \ÛÇ x¤ ƒ« Vª« Wƒ« g][ryL VW e NR XFyNR L][ gR VLR V®µ [ª« NU ƒyL VW ee
38. ¸R Vx¤ aR »R ªyLR FyhR NR LR ÇÜ[L VW e ¿R WÈ z¤ ‡ L µj ª« Vx¤ xq VÅ x¤ Ü[L VW ee
39. ÇÜ[ ¸R Vx¤ xm \®² x¤ ƒ« Vª« Wƒ« ¿yÖd ry e x¤ Ü[¸R V zq µôðj ry{¤ g_Lk ry ee
40. »R VÌ {q µyxq xq µy x¤ Lj ¿ [LS e NU \ÛÇ ƒyµ³R x¤ XµR ¸R V ª« Vx¤ ®² [LS ee
“µ][x¤ ”
xm ª« ƒ« »R ƒ« ¸R W xq L NR È x¤ LR ƒ« ª« VL gR ÎÏ ª« VWLR ¼ LR Wxm e
LSª« V Ì Å ƒ« {q »y xq z¤ »R x¤ XµR ¸R V ‡ xq x¤ §xq VLR Ë³Ï W£m ee