Thr ±ruins ßannstrict

t. 1390 A.D.

tit inticinnt tenstitntienrs artis
urnrtriar srtnnenn Cntv|ern.

lhesr æe| hethr ær| rrer ane |ekr.
tr nav |vner ærvtr vn e|er hekr
O| urrtr |erevs ane rkr |aevvssr.
That hae nenv thv|ervn v|rrr. væissr:
Ane haer ne rrntvs te |vner hrn ævth.
íeæthrr vn teænr. nv |r|er. nv |rvth:
A teænsr| teurerr thrv teæthr hrn takr:

Te erervnr |er thrsr thv|ervn sakr.
teæ thrv nv-th hrst |rer hrrr |v|r
lithentr |rrt ersrsr. tarr ane strvur:
Ane nest |er thr nn|tvtner that æas tenvnur

O| hrrr thv|ervn a|trr hrrr -vnevnur.
(Thrv) srner thrnnr a|trr urrtr t|rrkvs.
Te trthvn hrn thrnnr ueer ærrkvs:

Ane crav ær hrn. |er enr Terevs sakr.
Te enrr thv|ervn snn ærrkr te nakr.
That thrv nv-th urtr hrrr |vunur thrrhv.
Tethr ær| ane enrst|vthr. |n| svtnr|v.
Tn that tvnr. thre-uh ueee urnrtrv.
Thvs enrst tra|t e| ueee nasenrv
lrs erervnt ane naer vn thvs nanrrr.
Tteæntrr|rtve e| thvs t|rrkvs v|rrr:
At thrsr |erevs cravrrs thrv teæntrr
|rtve urnrtrv.
Ane -a| hvt thr nanr e| nasenrv.
+er thr nestr enrstr tra|t e| a||r.
Thrsr |erevs thv|ervn thrrte erer |a||r.
Te |nrnr e| hvn thr tra|t e| urnrtrv.
Thr æhrthr hr naer |n| tnrvs|v:

Thre-uh |aervs cravrrs ane neervs a|se.
Thvs enrst tra|t hr cnttr hrn te.
tr that |rrnre hrst. ane ærrr e| enrstr.
Ane cassne hvs |r|eæs vn tnrvstr:
Zr| vn that tra|t hr erer hvn cassr.
tr sthn|er haur nerr æersthrcr thrn thr |assr.
Thvs |rrtr t|rrkvs nanr æas t|rct Cnt|ver.
tvs nanr hvt scraeer |n| æenenr æver.
Zrt thvs urrtr t|rrkr nerr erervnt hr
Te hvn that æas hrrrr vn thvs erurr.
trrr hruin thr tenstitntiens e| thr art
e| ©renrtrv attereinu te Cnt|ie.

lherurr æi|| heth ær|| rrae ane |eek
tr nav |ine ærittrn in e|e heek
O| urrat |eres ane a|se |aeirs.
That hae nanv thi|errn teurthrr. trrtain|v:
Ane hae ne intenr te krrc thrn æith.
írithrr in teæn ner |ir|e ner rnt|esre æeee:
A tennti| teurthrr thrv ten|e thrn takr.

Te ereain |er thrsr thi|errn's sakr.
teæ thrv niuht hrst |rae thrir |i|r
lithent urrat eisrasr. tarr ane stri|r:
Ane nest |er thr nn|titner that æas teninu

O| thrir thi|errn a|trr urrat t|rrks.
Te trath thrn thrn ueee æerks:

Ane crav ær thrn. |er enr Tere's sakr.
Te enr thi|errn senr æerk te nakr.
That thrv niuht urt thrir |iuinu thrrrhv.
Teth ær|| ane henrst|v |n|| srtnrr|v.
3n that tinr. threnuh ueee urenrtrv.
This henrst tra|t e| ueee nasenrv
las ereainre ane naer in this nannrr.
Cenntrr|ritre e| thrsr t|rrks teurthrr:
At thrsr |ere's cravrrs thrv tenntrr
|ritre urenrtrv.
Ane uaur it thr nanr e| nasenrv.
+er thr nest henrst tra|t e| a||.
Thrsr |eres' thi|errn thrrrte eie |a||.
Te |rarn e| hin thr tra|t e| urenrtrv.
Thr æhith hr naer |n|| tnriens|v:

Threnuh |athrrs' cravrrs ane nethrrs' a|se.
This henrst tra|t hr cnt thrn te.
tr |rarnre hrst. ane æas e| henrstv.
Ane cassre his |r||eæs in tnriesitv.
3| in that tra|t hr eie hin cass.
tr shen|e haur nerr æershic than thr |rss.
This urrat t|rrk's nanr æas Cnt|ie.
tis nanr it scrrae |n|| æenerr æier.
Trt this urrat t|rrk ereainre hr
Te hin that æas hiuhrr in this erurrr.
That hr shen|e trath thr sinc|rst e| æit
That hr sthn|er trthr thr svnc|vst e| (ævttr)
Tn that enrst tra|t te hr car|vttr:
Ane se nthen sthn||r trthvn ethnr.
Ane |eur teurerr as svstrr ane hrethnr.

+erthrrnerr -rt that erervnt hr.
ßavstrr vta||re se sthn|er hr hr:
ee that hr ærrr nest væersthrcrer.
Thrnnr stn|er hr hr se vt|rcrer:
Tnt nasen sthn|er nrurr æen ethrr ta||r.

lithvnnr thr tra|t anenuns hrn a||r.
ív seurt. nv srruant. nv errr hrethrr.
Tha-ht hr hr net se crr|vt as vs anethrr:
Othen stn||r ta||r ethrr |r|eæs hv tnthr.

+er tansr thrv tenr e| |aevrs hnrthr.
On thvs nanrr. thre- ueee ævttr e| urnrtrv.

Tvuan |nrst thr tra|t e| nasenrv:
Thr t|rrk Cnt|ver en thvs ævsr hvt |ener.

Thvs tra|t e| urnrtrv vn Cuvctr |ener.
Tn Cuvctr hr taæ-htr hvt |n| æver.
Tn evurrs |ener en rurrv sver:
ßenv rrvs a|trræarer. v nnerrstener.
Zrr that thr tra|t ten vnte thvs |ener.
Thvs tra|t ten vnte Cnu|ene. as v -eæ sav.

Tn tvnr e| ueee kvnur Aer|stenns eav:
tr naer the hethr ha||r ane rkr heærr.
Ane hvr trnc|ns e| urrt heneærr.
Te scertvn hvn vn hethr eav ane nv-th.
Thvs ueeer |erer |eure thvs tra|t |n| ær|.

Ane cnrcesne te strrnthvn hvt rurrv er|.
+er evurrs er|aætvs that vn thr tra|t hr |ener:

tr srner ahent vnte thr |ener
A|trr a||r thr nasenns e| thr tra|tr.
Te tenr te hvn |n| rurnr stra-|tr.
+er te anrner thrsr er|antvs a||r
Tv ueee tensr|. -r| hvt nvt-th |a||r.
A srnh|r thrnnr hr teæthr |rt nakr
O| evurrs |ereis. vn hrrr statr.
Dnkvs. rr|vs. ane harnrs a|se.
7vn-thvs. saævrrs. ane nenv ne.
Ane thr urrtr hnrurs e| that svtr.
Thrv ærrr thrr a||r vn hrrr erurr:
Thrsr ærrr thrr nthen a|uatr.
Te erervnr |er thrsr nasenns astatr.
3n that henrst tra|t te hr crr|rtt:
Ane se rath enr sha|| trath thr ethrr.
Ane |eur teurthrr as sistrr ane hrethrr.

+nthrrnerr vrt that ereainre hr.
ßastrr ta||re se shen|e hr hr:
ee that hr ærrr nest æershiccre.
Thrn shen|e hr hr se ta||re:
Tnt nasens shen|e nrurr enr anethrr ta||.

lithin thr tra|t anenust thrn a||.
írithrr snhírtt ner srruant. nv erar hrethrr.
Thenuh hr hr net se crr|rtt as is anethrr:
Cath sha|| ta|| ethrr |r||eæs hv |rirneshic.

Trtansr thrv tenr e| |aeirs' hirth.
On this nannrr. threnuh ueee æit e| urenrtrv.

Truan |irst thr tra|t e| nasenrv:
Thr t|rrk Cnt|ie en this æisr it |enne.
This tra|t e| urenrtrv in Cuvct |ane.

3n Cuvct hr tanuht it |n|| æier.
3n eiurrs |anes en rurrv sier:
ßanv vrars a|trræares. 3 nnerrstane.
Crr that thr tra|t tanr inte this |ane.
This tra|t tanr inte Cnu|ane. as 3 ven sav.
3n tinr e| ueee 7inu Athr|stanr's eav:
tr naer thrn heth ha|| ane rurn heærr.
Ane hiuh trnc|rs e| urrat henenr.
Te eiscert hin in heth eav ane niuht.
Ane te æershic his ©ee æith a|| his niuht.
This ueee |ere |eure this tra|t |n|| ær||.
Ane cnrcesre te strrnuthrn it rurrv cart.
+er eiurrs |an|ts that in thr tra|t hr |enne:
tr srnt ahent inte thr |ane

A|trr a|| thr nasens e| thr tra|t.
Te tenr te hin |n|| rurn straiuht.
+er te anrne thrsr er|an|ts a||
Tv ueee tennsr|. i| it niuht |a||.
An assrnh|v thrn ten|e |rt nakr
O| eiurrs |eres in thrir statr.
Dnkrs. rar|s. ane harens a|se.
7niuhts. sanirrs ane nanv nerr.
Ane thr urrat hnrurssrs e| that titv.
Thrv ærrr thrrr a|| in thrir erurrr:
Thrrr ærrr thrrr rath enr a|æavs.
Te ereain |er thrsr nasens' rstatr.
Thrrr thrv senuht hv thrir æit.
teæ thrv niuht ueurrn it:
Thrr thrv seæ-ten hv hrrr ævttr.
teæ thrv nv-thvn ueurrnr hvttr:

+v|trnr artvtn|ns thrv thrr seæ-ten
Ane |v|trnr cevntvs thrv ære-ten.

tit inticit artitn|ns crinns.

Thr |nrstr artvtn| e| thvs urnrtrv:

Thr navstrr nasen nestr hr |n| srtnr|v
hethr strer|ast. trnstv. ane trær.
tvt stha| hnn nrurr thrnnr arrær:
Ane cav thv |r|eæs a|trr thr testr.
As uvtav|vs ueth thrnnr. ær| then æestr:
Ane cav thrn træ|v. acen thv |av.
lhat that thrv neær srrur |err:
Ane scarr. neæthrr |er |eur nv errer.

O| neæthrr cartvs te takr ne nrer:
O| |ere nv |r|eæ. æhrthrr hr hr.
O| hrn then takr ne nanrr e| |r:
Ane as a ínuur stener ncrv-th.
Ane thrnnr then eest te hethr ueee rv-th:

Ane træ|v ee thvs æhrrsrurr then uest.
Thv æersthrc. thv cre|vt. hvt shta| hr nest.

Artitn|ns srtnnens.

Thr srtnner artvtn| e| ueee nasenrv.
As -r neær hvt hrrr hvr scrtva|v.
That rurrv navstrr. that vs a nasen.
ßest hrn at thr urnrra|r tenurruatven.
ee that hr hvt rrsenah|v -te|er
lhrrr that thr srnh|r stha| hr he|er:

Ane te that srnh|r hr nest nrer uen.
Tnt hr haur a rrsrnahn| skæsatven.
Or hnt hr hr nnhnxen te that tra|t.
Or æith |a|ssrhre vs eurrra|t.
Or r||ns srkrnrs hath hvn se strenur.
That hr nav net ten hrn anenur:
That vs a skæsatven. ueee ane ahn||r.
Te that srnh|r æithentr |ahn||r.

Artitn|ns trrtins.

Thr thrveer artvtn| |er sethr hvt nvssr.
That thr navstrr takr te ne crrntvssr.
hnt hr haur ueee srnrrans te eær||r
+i|trrn artit|rs thrv thrrr senuht.
Ane |i|trrn ceints thrrr thrv ærenuht.


trrr hruins thr |irst artit|r.

Thr |irst artit|r e| this urenrtrv:
Thr nastrr nasen nnst hr |n|| srtnrr|v
Teth strae|ast. trnstv ane trnr.
3t sha|| hin nrurr thrn rnr:
Ane cav thv |r||eæs a|trr thr test.
As uittna|s uerth thrn. ær|| then kneærst:
Ane cav thrn trn|v. ncen thv |aith.
lhat thrv nav ersrrur:
Ane te thrir hirr takr ne nerr.
Tnt æhat that thrv nav srrur |er:
Ane scarr nrithrr |er |eur ner errae.

O| nrithrr cartirs te takr ne hrihr:
O| |ere ner |r||eæ. æherurr hr hr.
O| thrn then takr ne nannrr e| |rr:
Ane as a íneur stane ncriuht.
Ane thrn then eest te heth ueee riuht:
Ane trn|v ee this æhrrrserurr then uerst.
Thv æershic. thv cre|it. it sha|| hr nest.

ertene artit|r.

Thr srtene artit|r e| ueee nasenrv.
As ven nnst it hrrr hrar scrtia||v.
That rurrv nastrr. that is a nasen.
ßnst hr at thr urnrra| tenurruatien.
ee that hr it rrasenah|v hr te|e
lhrrr that thr assrnh|v sha|| hr hr|e:

Ane te that assrnh|v hr nnst nrres ue.
On|rss hr haur a rrasenah|r rxtnsr.
Or nn|rss hr hr eisehreirnt te that tra|t
Or æith |a|srheee is eurrtakrn.
Or r|sr sitknrss hath hin se strenu.
That hr nav net tenr thrn anenu:
That is an rxtnsr ueee ane ah|r.
Te that assrnh|v æithent |ah|r.

Thire artit|r.

Thr thire artit|r |erseeth it is.
That thr nastrr takrs te ne 'crrntitr.
On|rss hr haur ueee assnrantr te eær||
erurn vrars æith hin. as 3 ven tr||.
tis tra|t te |rarn. that is cre|itah|r:
erurn -rr æith hvn. as v -eæ tr||r.
tvs tra|t te |nrnr. that vs cre|vtah|r:

lithvnnr |assr hr nav net hr ah|r
Te |erevs cre|vt. nv te his eænr.
As -r neær kneær hv ueee rrseænr.

Artitn|ns anartns.

Thr |eærhr artvtn| thvs nestr hr
That thr navstrr hvn ær| hrsr.
That hr ne henernen crrntvs nakr.
ív |er ne teurtvsr ee hvn takr:
+er thr |ere that hr vs hener te.
ßav |athr thr crrntrs æhrrsrurr hr ue.
Zr| vn thr |euur hr ærrr vtakr.
ßnthr ersrsr hvt nv-th thrr nakr.
Ane snthr tasr hvt nv-th hr|a||r.
That hvt nv-th urrur snnnr er a||r.

+er a||r thr nasenns tht hrn thrrr
le| stener teurenr he| v|rrr
Zr| snthr æen vn that tra|t sthn|er sær||r.

O| evurrs ersrsvs -r nv-th tr||r:
+er nerr -rsr thrnnr. ane e| henrstr.
Takr a crrntrs e| hrrrr erurr.
Tv e|er tvnr ærvtrn v |vner
That thr crrnrs sthn|er hr e| urntv| kvner:

Ane se svntvnr urrtr |erevs h|ee
Tekr thvs urnrtrv. that vs |n| ueee.

Artitn|ns anintns.

Thr |v|thr artvtn| vs sævthr ueee.
ee that thr crrntrs hr e| |aæ|n| h|ee:
Thr navstrr stha| net. |er ne uantaur.
ßakr ne crrntrs that vs entraur:
tvt vs te nrnr. as -r neær hrrr.
That hr haur hvs |vnrs he|r a||r v|rrr:
Te thr tra|t hvt ærrr urrt sthanr.
Te nakr an ha|t nen ane a |anr.
+er an nncrr|vt nen e| snthr h|ee
ethn|er ee thr tra|t hnt |vtn| ueee.
Thns -r neær kneær rurrvthen.
Thr tra|t æe|er haur a nv-htv nen:
A navnre nen hr hath ne nv-ht.
Zr neær hvt kneær |enu -rr nv-ht.


lithin |rss hr nav ne hr ah|r
Te |eres' cre|it. ner te his eæn
As ven nav kneæ hv ueee rrasen.

+enrth artit|r.

Thr |enrth artit|r this nnst hr.
That thr nastrr hin ær|| hrsrr.
That hr ne henenan 'crrntitr nakr.
íer |er ne teurtensnrss ee hin takr:
+er thr |ere that hr is henne te.
ßav |rtth thr 'crrntitr æhrrrserurr hr ue.
3| in thr |eeur hr ærrr takrn.
ßnth eisrasr it niuht thrrr nakr.
Ane snth tasr it niuht hr|a||.
That it niuht urirur senr er a||.

+er a|| thr nasens that hr thrrr
li|| stane teurthrr a|| teurthrr.
3| snth enr in that tra|t shen|e eær||.
O| eiurrs eisrasr ven niuht tr||:
+er nerr rasr thrn. ane e| henrstv.
Takr a 'crrntitr e| hiuhrr erurrr.
Tv e|e tinr ærittrn 3 |ine
That thr 'crrntitr shen|e hr e| urnt|r kine:

Ane se senrtinr. urrat |eres' h|eee
Teek this urenrtrv that is |n|| ueee.

+i|th artit|r.

Thr |i|th artit|r is urrv ueee.
ee that thr 'crrntitr hr e| |aæ|n| h|eee:
Thr nastrr sha|| net. |er ne aeuantaur.

ßakr ne 'crrntitr that is er|ernre:
3t is nran. as ven nav hrar
That hr haur a|| his |inhs æhe|r a|| teurthrr:
Te thr tra|t it ærrr urrat shanr.
Te nakr a ha|t nan ane a |anr.
+er an incrr|rtt nan e| snth h|eee
ehen|e ee thr tra|t hnt |itt|r ueee.
Thns ven nav kneæ rurrv enr.
Thr tra|t æen|e haur a niuhtv nan:
A nainre nan hr hath ne niuht.
Ten nnst it kneæ |enu rrr niuht.

Artitn|ns srxtns.

Thr sv-tr artvtn| -r neær net nvssr.

That thr navstrr ee thr |ere ne crrurevssr.
Te takr e| thr |ere. |er hvsr crrntvsr.
A|se nnthr as hvs |r|eæs een. vn a||r uvsr.

+er vn that tra|t thrv hrn |n| crr|vt.
ee vs net hr. -r neær srn hvt.
A|se hvt ærrr a-rvnns ueee rrsen.
Te takr hvs. hnrr as hvs |r|eæs een.

Thvs sanr artvtn|. vn thvs tassr.
Tnuuvthr thr crrntrs te takr |assr
Thrnnr hvs |r|eæs. that hrn |n| crr|vt.
Tn evurrs natrrs. tennr aævtr hvt.
Thr navstrr nav his crrntrs se rn|ernr.
That hvs hnrr nav trrsr |n| -nrnr.
Ane. -rr hvs trrnr tenr te an rner.
tvs hnrr nav |n| ær| anrner.

Artitn|ns srctinns.

Thr srurnthr artvtn| that vs neæ hrrr.
+n| ær| æe| tr||r -eæ. a||r v|rrr.
That ne navstrr. |er |auenr nv errer.
etha| ne thr| neæthrr t|ethr nv |rer.
Thrurs hr stha| hrrhrren nrurr æen.
ív hvn that hath vanr||ner a nen.
lv thv|ikr that hath a |rhn| nanr.
Trst hvt æe|er tnrnr thr tra|t te sthanr.

Artitn|ns ettauns.

Thr ruhtr artvtn| sthræt -eæ se.
That thr navstrr nav hvt ær| ee.
Zr| that hr haur anv nen e| tra|tr.
Ane hr net a|se crr|vt as hr an-tr.
tr nav hvn thanur senr anen.
Ane takr |er hvn a crr|vtnr nen.
enthr a nen. thre-r rrthr|asthrcr.
ßv-th ee thr tra|t sthrrt æersthrcr.

Artitn|ns nenns.

Thr nvnthr artvtn| sthrært |n| ær||r.
That thr navstrr hr heth ævsr ane |r||r:
That ne ærrkr hr nnenrtakr.
Tnt hr tennr hethr hvt rner ane nakr:
Ane that hvt hr te thr |erers cre|vt a|se.
eixth artit|r.

Thr sixth artit|r ven nnst net niss

That thr nastrr ee thr |ere ne crríneitr.
Te takr thr |ere |er his 'crrntitr.
As nnth as his |r||eæs ee. in a|| æisr.
+er in that tra|t thrv hr |n|| crr|rtt.
ee is net hr. ven nnst srr it.
A|se it ærrr auainst ueee rrasen.
Te takr his hirr as his |r||eæs ee.

This sanr artit|r in this tasr.
Tneurth his crrntitr te takr |rss
Than his |r||eæs. that hr |n|| crr|rtt.
3n eiurrs nattrrs. kneæ rranitr it.
Thr nastrr nav his 'crrntitr se in|ern.
That his hirr nav intrrasr |n|| seen.
Ane rrr his trrn tenr te an rne.
tis hirr nav |n|| ær|| anrne.

erurnth artit|r.

Thr srurnth artit|r that is neæ hrrr.
+n|| ær|| æi|| tr|| ven a|| teurthrr.
That ne nastrr |er |auenr ner errae.
eha|| ne thir| nrithrr t|ethr ner |rre.
Thirurs hr sha|| harhenr nrurr enr.
íer hin that hath ki||re a nan.
íer thr sanr that hath a |rrh|r nanr.
Trst it æen|e tnrn thr tra|t te shanr.

Ciuhth artit|r.

Thr riuhth artit|r shrærth ven se.
That thr nastrr nav it ær|| ee.
3| that hr haur anv nan e| tra|t.
Ane hr hr net se crr|rtt as hr enuht.
tr nav hin thanur seen anen.
Ane takr |er hin a nerr crr|rtt nan.
enth a nan threnuh rrtk|rssnrss.
ßiuht ee thr tra|t stant æershic.

íinth artit|r.

Thr ninth artit|r shrærth |n|| ær||.
That thr nastrr hr heth æisr ane strenu:
That hr ne æerk nnerrtakr.
On|rss hr tan heth it rne ane nakr:
Ane that it hr te thr |eres' cre|it a|se.
Ane te his tra|t. æhrrrserurr hr ue:
Ane te hvs tra|t. æhrrsrurr hr ue:
Ane that thr urene hr ær| vtakr.
That hvt neæthrr ||r nv urakr.

Artitn|ns ertinns.

Thr thrn thr artvtn| vs |er te kneær.
Anenur thr tra|t. te hvr ane |eær.
Thrrr stha| ne navstrr sncc|antr ethrr.
Tnt hr teurerr as svstnr ane hrethrr.
Tn thvs tnrvns tra|t. a||r ane sen.
That |enunth te a navstnr nasen.
ív thvs tnrvns tra|t. a||r ane sen.
That |enunth te a navstnr nasen.
ív hr stha| net sncc|antr nen ethrr nen.

That hath vtakr a ærrkr hvn nccen.
Tn crvnr thrre| that vs se strenur.
That crvsrth ne |assr thrnnr trn cenur.
Tnt -r| that hr hr un|tv v|ener.
That tekr |nrst thr ærrkr en hener:
+er ne nen vn nasenrv
etha| ne sncc|antr ethnr srtnr|v.
Tnt -r| that hvt hr se være-th.
That hvt tnrnr thr ærrkr te ne-th:
Thrnnr nav a nasen that ærrk traur.
Te thr |erers cre|-t hvt |er te saur:
Tn snthr a tasr hnt hvt ee |a||r.
Thrr stha| ne nasen nren| æitha||r.
+ersethr hr that hruvnnth thr urener.
Ane hr hr a nasen ueeer ane sener.
+er hath hvt svtnr|v vn hvs nvner
Te hrvnur thr ærrkr te |n| ueee rner.

Artitn|ns nnertinns.

Thr r|rurnthr artvtn| v tr||r thr.
That hr vs hethr |avr ane |rr:
+er hr trthvt. hv hvs nv-th.
That ne nasen sthn|er æerthr hr nv-th.
Tnt -r| hvt hr vn crattrsvnur e| ævttr.
Zr| that v teæthr anrner hvttr.

Artitn|ns eneertinns.

Thr tær||thr artvtn| vs e| hvr henrstr
Te -rurrv nasen. æhrrsrurr hr hr:
tr stha| net hvs |r|eæs ærrk ercraur.
Zr| that hr æe| hvs henrstr saur:
lith henrst æerers hr hvt tenrner.
Tv thr ævttr that ©ee thr erer srner:
Ane that thr urenne hr ær|| takrn.
That it nrithrr ||aæ ner tratk.

Trnth artit|r.

Thr trnth artit|r is |er te kneæ.
Anenu thr tra|t. te hiuh ane |eæ.
Thrrr sha|| ne nastrr sncc|ant anethrr.
Tnt hr teurthrr as sistrr ane hrethrr.
3n this tnriens tra|t. a|| ane senr.
That hr|enurth te a nastrr nasen.
íer sha|| hr sncc|ant ne ethrr nan.
That hath takrn a æerk hin ncen.
3n cain thrrre| that is se strenu.

That æriuhrth ne |rss than trn cennes.
hnt i| that hr hr uni|tv |enne.
That teek |irst thr æerk en hane:
+er ne nan in nasenrv
eha|| net sncc|ant ethrr srtnrr|v.
Tnt i| that it hr se ærenuht.
That in tnrn thr æerk te nenuht:
Thrn nav a nasen that æerk traur.
Te thr |eres' cre|it |er it te saur
3n snth a tasr i| it ee |a||.
Thrrr sha|| ne nasen nree|r æitha|.
+erseeth hr that hruinnrth thr urenne.
3| hr hr a nasen ueee ane senne.
tr hath it srtnrr|v in his nine

Te hrinu thr æerk te |n|| ueee rne.

C|rurnth artit|r.

Thr r|rurnth artit|r 3 tr|| thrr.
That hr is heth |air ane |rrr:
+er hr trathrth. hv his niuht.
That ne nasen shen|e æerk hv niuht.
Tnt i| hr in crattisinu e| æit.
3| that 3 ten|e anrne it.

Tær||th artit|r.

Thr tær||th artit|r is e| hiuh henrstv
Te rurrv nasen æhrrrserurr hr hr.
tr sha|| net his |r||eæs' æerk ercraur.
3| that hr æi|| his henrstv saur:
lith henrst æeres hr it tennrne.

Tv thr æit ©ee eie thrr srne:
Tnt it anrne hv a|| that then nav.
Tnv hvt anrner hv a| that then nav.
Tvtævnnr -eæ hethr æithentr nav.

Artitn|ns xiiíns.

Thr thrrttrnr artvtn|. se ©ee nr saur.
Ts. -r| that thr navstrr a crrntrs haur.
Cntrr|vthr thrnnr that hr hvn trthr.
Ane nrsrrah|r cevntrs that hr hvn rrthr.
That hr thr tra|t ahr|vthr nav tennr.
lhrrsrurr hr ue nnenr thr sennr.

Artitn|ns xiiiíns.

Thr |eærtrnr artvtn|. hv |eee rrsen.
ethrærtr thr navstrr heæ hr stha| een:
tr stha| ne crrntrs te hvn takr.
Tvt evurrs trvs hr haur te nakr.
That hr nav. æithvnnr hvs trrnr.
O| hvn evurrs cevntrs nav |nrnr.

Artitn|ns aninertinns.

Thr |v|trnr arttn| nakrth an rner.
+er te thr navstrrhr vs a |rrner:
Te |rrr hvn se. that |er ne nen.
íe |a|s nantrnans hr takr hvn acen.
ív navntrinr hvs |r|eæs vn hrrr svnnr.
+er ne ueee that hr nv-th ævnnr:
ív ne |a|s sæarr se|rr hrn te nakr.
+er errer e| hrrr seæ|rs sakr:
Trst hvt æe|er tnrnr thr tra|t te sthanr.
Ane hvnsr|| te nrthn| h|anr.

||nrrs Censtitntienrs.

At thvs srnh|r ærrr cevntrs verervnt ne.
O| urrtr |erevs ane navstrvs a|se.
That æhesr æe| tennr thvs tra|t ane ten te
astatr.

tr nest |eur ær| ©ee. ane he|v thnrthr a|uatr.
Ane hvs navstrr a|se. that hr vs ævthr.
lhrrsrurr hr ue. vn |v|er er |rvthr:
Ane thv |r|eæs then |eur a|se.
+er that thrv tra|t æe| that then ee.

ertnnens cnnttns.

Thr srtnner cevnt. as v -eæ sav.
That thr nasen æerthr acen thr ærrk eav.
Trtærrn ven heth æithent eenht.

Thirtrrnth artit|r.

Thr thirtrrnth artit|r. se ©ee nr saur.
3s i| that thr nastrr a 'crrntitr haur.
Cntirr|v thrn that hr hin tr||.
That hr thr tra|t ah|v nav kneæ.
lhrrrserurr hr ue nnerr thr snn.


+enrtrrnth artit|r.

Thr |enrtrrnth artit|r hv ueee rrasen.
ehrærth thr nastrr heæ hr sha|| ee:
tr sha|| ne 'crrntitr te hin takr.
On|rss eiurr tarrs hr haur te nakr.
That hr nav æithin his trrn.
O| hin eiurrs ceints nav |rarn.

+i|trrnth artit|r.

Thr |i|trrnth artit|r nakrth an rne.
+er te thr nastrr hr is a |rirne:
Te trath hin se. that |er ne nan.
íe |a|sr naintrnantr hr takr hin ncen.
íer naintain his |r||eæs in thrir sin.
+er ne ueee that hr niuht æin:
íer ne |a|sr eath sn||rr hin te nakr.
+er errae e| thrir sen|s' sakr.
Trst it æen|e tnrn thr tra|t te shanr.
Ane hinsr|| te urrv nnth h|anr.

||nra| tenstitntiens.

At this assrnh|v ærrr ceints ereainre nerr.
O| urrat |eres ane nastrrs a|se.
That æhe æi|| kneæ this tra|t ane tenr te
rstatr.

tr nnst |eur ær|| ©ee ane he|v thnrth a|æavs.
Ane his nastrr a|se that hr is æith.
lhrrserurr hr ue in |ir|e er rnt|esre æeee.
Ane thv |r||eæs then |eur a|se.
+er that thv tra|t æi|| that then ee.

ertene |eint.

Thr srtene ceint as 3 ven sav.
That thr nasen æerk ncen thr æerk eav.
As trn|v as hr tan er nav.

A|se træ|v. as hr ten er nav.
Te ersrrur hvs hnvrr |er thr ha|veav.
Ane træ|v te |ahrnn en hvs erer.
lr| ersrrur te haur hvs nrer.

Trrtins cnnttns.

Thr thrveer cevnt nest hr srurrr|r.
lith thr crrntrs kneær hvt ær|r.
tvs navstrr tenæsr| hr krcr ane t|esr.
Ane hvs |r|eæs hv hvs ueeer cnrcesr:
Thr crrurtvsr e| thr thanhrr tr||r hr ne nan.

ív vn thr |euur æhatsrurr thrv eenr:
lhatsrurr then hrrvst. er svstr hrn ee.
Tr||s hvt ne nen. æhrrsrurr then ue:
Thr tenærsr| e| ha||s. ane -rkr e| heærr.

7rcr hvt ær| te urrt heneærr.
Trst hvt æe|er ternr thvsr|| te h|anr.
Ane hrvnur thr tra|t vnte urrt sthanr.

Onartns cnnttns.

Thr |eærthr cevnt trthvth ns a|sr.
That ne nen te hvs tra|t hr |a|sr:
Crrenr hr stha| navntrinr nenr
A-rvnns thr tra|t. hnt |rt hvt uenr:
ív ne crrurevssr hr stha| net ee
Te hvs navstrr. nv hvs |r|eæs a|se:
Ane that-th thr crrntrs hr nnerr aær.
Zrt hr æe|er haur thr sanr |aær.

Onintns cnnttns.

Thr |v|thr cevntr vs. æithentr nav.
That æhrnnr thr nasen takrth hvs cav
O| thr navstrr. verernt te hvn.
+n| nrkr|v vtakr se nest hvt hvn:
Zrt nest thr navstrr. hv ueee rrsenr.
larnr hrn |aæ|n||v hv|err nenr.
Zr| hr nn||r ekrcvr hrn ne nerr.
As hr hath veenr thrr hv|err:
A-rvnns thvs erevr hr nav net strvur.
Zr| hr thrnkr ær| |er te thrvur.

erxtns cnnttns.

Thr svxtr cevnt vs |n| -r| te kneær.
Tethr te hvr ane rkr te |eær.

Te ersrrur his hirr |er thr he|veav.
Ane trn|v te |ahenr en his erre.
lr|| ersrrur te haur his rræare.

Thire ceint.

Thr thire ceint nnst hr srurrr|v.
lith thr 'crrntitr kneæ it ær||.
tis nastrr's tennsr| hr krrc ane t|esr.
Ane his |r||eæs hv his ueee cnrcesr:
Thr criuitirs e| thr thanhrr tr|| hr ne nan.
íer in thr |eeur æhatserurr thrv ee:
lhatserurr then hrarrst er srrst thrn ee.
Tr|| it ne nan æhrrrserurr ven ue:
Thr tennsr| e| ha||. ane rurn e| heærr.

7rrc it ær|| te urrat henenr.
Trst it æen|e tnrn thvsr|| te h|anr.
Ane hrinu thr tra|t inte urrat shanr.

+enrth ceint.

Thr |enrth ceint trathrth ns a|se.
That ne nan te his tra|t hr |a|sr:
Crrer hr sha|| naintain nenr
Auainst thr tra|t. hnt |rt it ue:
íer ne crríneitr hr sha|| ne ee
Te his nastrr. ner his |r||eæ a|se:
Ane thenuh thr 'crrntitr hr nnerr aær.
Trt hr æen|e haur thr sanr |aæ.

+i|th ceint.

Thr |i|th ceint is æithent eenht.
That æhrn thr nasen takrth his cav
O| thr nastrr. ereainre te hin.
+n|| nrrk|v takrn se nnst it hr:
Trt nnst thr nastrr hv ueee rrasen.
larn hin |aæ|n||v hr|err neen.
3| hr æi|| net ettncv hin ne nerr.
As hr hath eenr thrrr hr|err:
Auainst this ererr hr nav ne striur.
3| hr think ær|| |er te thriur.

eixth ceint.

Thr sixth ceint is |n|| uiurn te kneæ.
Teth te hiuh ane rurn |eæ.


+er snth tasr hvt nv-th hr|a||r.
An nur thr nasenns. snnnr er a||r.
Threæuhr rnuvr. er ere|v hatr.
O|tr arvsrth |n| urrt erhatr.
Thrnnr eævth thr nasen. -r| that hr nav.
|nttr hrn hethr nnerr a eav:
Tnt |eureav -rt sthn| thrv nakr nenr:
Tv| that thr ærrkr eav hr t|rnr auenr:
Acen thr he|veav -r neær ær| takr
Trvsrr vneæ-uth |eureav te nakr.
Trst that hvt æe|er thr ærrkr eav
Tattr hrrr ærrkr |er snthr a|rav:
Te snthr rner thrnnr that hrn eraær.
That thrv stener ær| vn ©eeers |aær.

erctinns cnnttns.

Thr srurnthr cevnt hr nav ær| nrnr.
O| ær| |enur |v| that ©ee ns |rnr.
As hvt evstrvrth ær| ecnn|v.
Then stha| net hv thv navstrrs æv| |v.
ív hv thr |r|eæs. vn ne nanrr ævsr.
Trst thr tra|t æe|er thr erscvsr:
ív hv thr |r|eæs tentnhvnr.
íe nerr then æe|erst hr erer hv thvnr.
Thr crvnr thrrre| |rt hvt hr srr.
That hr crrntrs |n| srurn -rr.
Zr| hr |er|rtr vn rnv e| hrn.
ee vthastre thrnnr nest hr hrn:
+n| nrkr|r tarr nv-th thrr hruvnnr.
+er snthr a |eæ|r erer|v svnnr.

Ottauns cnnttns.

Thr ruhtr cevnt. hr nav hr snrr.
Zr| then hast vtakrn anv tnrr.
Onerr thv navstrr then hr trær.
+er that cvnt then stha|t nrurr arrær:
Atrær nrevatrr then nest nrer hr
Te thv navstrr. ane thv |r|eæs |rr:
De træ|v a|....that then nv-th.
Te heth cartvrs. ane that vs ueee rv-th.

íenns cnnttns.

Thr nvnthr cevnt ær sthn| hvn ta||r.
That hr hr stæarer e| enrr ha||r.
Zr| that -r hrn vn thanhnr v|rrr.
Othen srrur ethrr. æith nv|er thrrr:
Trntn| |r|eæs. -r nestr hvt kneær.
+er te hr stæarens a||r e reær.
+er snth tasr it niuht hr|a||:
Anenu thr nasens senr er a||.
Threnuh rnuv er erae|v hatr.
O|t arisrth |n|| urrat erhatr.
Thrn enuht thr nasen i| that hr nav.
|nt thrn heth nnerr a eav:
Tnt |eureav vrt sha|| thrv nakr nenr.
Ti|| that thr æerkeav ven nnst ær|| takr
Trisnrr rnenuh |eureav te nakr.
tinerr thrir æerk |er snth a |rav:
Te snth rne thrn that ven thrn eraæ.

That thrv stane ær|| in ©ee's |aæ.

erurnth ceint.

Thr srurnth ceint hr nav ær|| nran.
O| ær|| |enu |i|r that ©ee ns |rne.
As it erstrirth ær|| ecrn|v.
Then sha|t net hv thv nastrr's æi|r |ir.
íer hv thv |r||eæs'. in ne nannrr æisr.
Trst thr tra|t æen|e thrr erscisr:
íer hv thv |r||eæs' tentnhinr.
íe nerr then æen|est hr eie hv thinr.
Thr cain thrrre| |rt it hr snrr.
That hr hr 'crrntitr |n|| srurn vrar.
3| hr |er|rit in anv e| thrn
ee thastisre thrn nnst hr hr:
+n|| nnth tarr niuht thrrr hruin.
+er snth a |en| erae|v sin.

Ciuhth ceint.

Thr riuhth ceint. hr nav hr snrr.
3| then hast takrn anv tnrr.
Onerr thv nastrr then hr trnr.
+er that ceint thens sha|t nrurr rnr:
A trnr nreiater then nnst nrres hr
Te thv nastrr. ane thv |r||eæs |rrr:
De trn|v a|| that then niuht.
Te heth cartirs. ane that is ueee riuht.

íinth ceint.

Thr ninth ceint ær sha|| hin ta||.
That hr hr stræare e| enr ha||.
3| that ven hr in thanhrr teurthrr.
Cath enr srrur ethrr æith ni|e thrrr:
©rnt|r |r||eæs. ven nnst it kneæ.
+er te hr stræares a|| in tnrn.
lrrk a|trr ærrk æithent eenht.
lrkr a|trr ærkr æithentr eeætr.
etæarens te hrn se a||r aheætr.
Teur|vthr te srrurn nthen ethnr.
As thaæuh thrv ærrr svstrr ane hrethrr:
Thrr stha| nrurr æen en ethrr testaur
+rr hvnsr|| te ne uantaur.
Tnt rurrv nen stha| hr |vthr |rr
Tn that testaur. se nestr hvt hr:
Tekr that then cav ær|r rurrv nen a|uatr.
That then hsat vheæ-ht anv uvtav|rs atr.
That ne trauvnur hr vnae te thr.
ív te thv |r|eæs. vn ne erurr.
Te nen er te æennen. æhrthrr hr hr.
|av hrn ær| ane træ|v. |er that æe| ær:
Thrre| en thv |r|eæ trær rrtere then takr.
+er that ueee cav as then eest nakr.
Trst hvt æe|er thv |r|eær sthanr.
Anv hrvnur thvsr|| vnte urrt h|anr.
Zrt ueee ateæntrs hr nest nakr
O| snthr ueers as hr hath vtakr.
O| thv |r|eæs ueeers that then hast scrner.

lhrr. ane heæ. ane te æhat rner:
enthr ateæntrs then nest tenr te.
lhrnnr thv |r|eæs æe||rn that then ee.

Drtinns cnnttns.

Thr trnthr cevnt crrsrntvrth ær| uee |v|.
Te |vurn æithentr tarr ane strv|:
+er ane thr nasen |vur anvssr.
Ane vn hvs ærrk hr |a|sr. vævssr.
Ane theræ- snthr a |a|sr skrævsasven
ßav st|aænerrn hvs |r|eæs entr rrsen.
Threæ- |a|sr st|aænerr e| snthr |anr
ßav nakr thr tra|t kathenr h|anr.
Zr| hr ee thr tra|t snthr uv|anv.
De hvn ne |auenr thrnnr srtnr|v.
ív navntrinr net hvn vn ævkre |v|.
Trst hvt æe|er tnrnr te tarr ane strv|:
Tnt -rt hvn -r sthn| net er|avnr.
Tnt that -r sthn||rn hvn tenstravnr.
+er te acrrr æhrrsruer -r æv||r.
lhar that -r æe|rn. |eæer. er stv||r:
Te thr nrxtr srnh|r -r sthn| hvn ta||r.
Te acrrr hv|err hvs |r|eæs a||r.
Ane hnt -r| hr æv| hv|err hrn crrr.
Thr tra|tr hr nestr nrer |ersærrr:
tr stha| thrnnr hr thastre a|trr thr |aær
That æas v|eænere hv e|er eaær.

etræares te hr se a|| in tnrn ahent.
Aniah|v te srrur rath enr ethrr.
As thenuh thrv ærrr sistrr ane hrethrr:
Thrrr sha|| nrurr enr anethrr test
+rrr hinsr|| te ne aeuantaur.
Tnt rurrv nan sha|| hr rana||v |rrr
3n that test. se nnst it hr:
Teek that then cav ær|| rurrv nan a|æavs.
That then hast henuht anv uittna|s ratrn.
That ne trauinu hr naer te thrr.
íer te thv |r||eæs in ne erurrr.
Te nan er te æenan. æherurr hr hr.
|av thrn ær|| ane trn|v. |er that æi|| ær:
Thrre| en thv |r||eæ trnr rrtere then takr.
+er that ueee cav as then eest nakr.
Trst it æen|e thv |r||eæ shanr.
Ane hrinu thvsr|| inte urrat h|anr.
Trt ueee attennts hr nnst nakr
O| snth ueees as hr hath takrn.

O| thv |r||eæs' ueees that then hast scrnt.
lhrrr ane heæ ane te æhat rne:
enth attennts then nnst tenr te.
lhrn thv |r||eæs æish that then ee.

Trnth ceint.

Thr trnth ceint crrsrntrth ær|| ueee |i|r.
Te |iur æithent tarr ane stri|r:
+er i| thr nasen |iur aniss.
Ane in his æerk hr |a|sr 3 kneæ.
Ane threnuh snth a |a|sr rxtnsr
ßav s|anerr his |r||eæs æithent rrasen.
Threnuh |a|sr s|anerr e| snth |anr
ßav nakr thr tra|t atanirr h|anr.
3| hr ee thr tra|t snth ui||ainv.
De hin ne |auenr thrn srtnrr|v.
íer naintain net hin in æitkre |i|r.
Trst it æen|e tnrn te tarr ane stri|r:
Tnt vrt hin ven sha|| net er|av.
On|rss that ven sha|| hin tenstrain.
+er te accrar æhrrrserurr ven æi||.
lhrrr that ven æi||. |ene. er sti||:
Te thr nrxt assrnh|v ven hin ta||.
Te accrar hr|err his |r||eæs a||.
Ane nn|rss hr æi|| hr|err thrn accrar.

Thr tra|t hr nnst nrre |ersærar:
tr sha|| thrn hr cnnishre a|trr thr |aæ
That æas |ennere hv e|e eav.

|nnttns nnertinns.

Thr r|rurnthr cevnt vs e| ueee evstrrtvenn.
As -r neær kneær hv ueee rrsenn:
A nasen. ane hr thvs tra|t ær| ten.
That sv-th hvs |r|eæ hrærn en a sten.
Anrner hvt senr. -r| that then ten.
Ane trthr hvn thrnnr hvt te anrner.
That thr |erevs ærrkr hr net vsthrner.
Ane trthr hvn rsr|v hvt te anrner.
lith |avrr æerers. that ©ee thr hath |rner:
+er hvs sakr that svttr aheur.
lith særtr æerers nerrsthr hvn |eur.

|nnttns eneertinns.

Thr tær|thr cevnt e| urrt rve|tr.
Thrr as thr srnh|r vhe|r stha| hr.
Thrr sthn| hr navstrvs ane |r|eæs a|se.
Ane ethrr urrtr |erers nenv ne:
Thrrr stha| hr thr sthrrr| e| that tentrr.
Ane a|se thr nrvr e| that svtr.
7nv-trs ane thrr sthn| hr.
Ane ethrr a|errnrn. as -r sthn| sr:
enthr erevnantr as thrv nakrn thrrr.
Thrv sthn| navntr hvt he| v|rrr
A-rvnns that nen. æhatsrurr hr hr.
That |enunth te thr tra|t hethr |avr ane |rrr.
Zr| hr anv strv| a-rvnns hrn nakr.
Tnte hrrr æarer hr stha| hr takr.

Xiiíns cnnttns.

Thr thrrntrth cevnt vs te ns |n| |n|.
tr stha| særrr nrurr te hr ne thr|.
ív sekrr hvn vn hvs |a|s tra|t.
+er ne ueee that hr hath hvra|t.
Ane then neær hvt kneær er svn.
íeæthrr |er hvs ueee. nv |er hvs kvn.

Xiiíns cnnttns.

Thr |eærtrthr cevnt vs |n| ueee |aær
Te hvn that æe|e hrn nnerr aær:
A ueee trær ethr hr nest thrr særrr
Te hvs navstrr ane hvs |r|eæs that hrn thrrr:

tr nest hr strer|ast ane trær a|se
Te a||r thvs erevnantr. æhrrsrurr hr ue.
Ane te hvs |vur |ere thr kvnur.
Te hr trær te hvn. eurr a||r thvnur.
C|rurnth ceint.

Thr r|rurnth ceint is e| ueee eistrrtien.
As ven nnst kneæ hv ueee rrasen:
A nasen. i| hr this tra|t ær|| kneæ.
That srrth his |r||eæ hræ en a stenr.
Ane is in ceint te scei| that stenr.
Anrne it seen i| that then tan.
Ane trath hin thrn it te anrne.
That thr |eres' æerk hr net scei|re.
Ane trath hin rasi|v it te anrne.
lith |air æeres. that ©ee thrr hath |rnt:
+er his sakr that sit aheur.
lith særrt æeres nenrish his |eur.

Tær||th ceint.

Thr tær||th ceint is e| urrat reva|tv.
Thrrr as thr assrnh|v hr|e sha|| hr.
Thrrr sha|| hr nastrrs ane |r||eæs a|se.
Ane ethrr urrat |eres nanv nerr:
Thrrr sha|| hr thr shrri|| e| that tenntrv.
Ane a|se thr naver e| that titv.
7niuhts ane sanirrs thrrr sha|| hr.
Ane a|se a|errnrn. as ven sha|| srr:
enth ereinantr as thv nakr thrrr.
Thrv sha|| naintain it a|| teurthrr
Auainst that nan. æhatserurr hr hr.
That hr|enurth te thr tra|t heth |air ane
|rrr.
3| hr anv stri|r auainst thrn nakr.
3nte thrir tnsteev hr sha|| hr takrn.

Thirtrrnth ceint.

Thr thirtrrnth ceint is te ns |n|| |ir|.
tr sha|| særar nrurr te hr ne thir|.
íer snttenr hin in his |a|sr tra|t.
+er ne ueee that hr hath hrrr|t.
Ane then nnst it kneæ er sin.
írithrr |er his ueee. ner |er his kin.

+enrtrrnth ceint.

Thr |enrtrrnth ceint is |n|| ueee |aæ
Te hin that æen|e hr nnerr aær:
A ueee trnr eath hr nnst thrrr særar
Te his nastrr ane his |r||eæs that hr thrrr:
tr nnst hr strae|ast hr ane trnr a|se
Te a|| this ereinantr. æhrrrserurr hr ue.
Ane te his |irur |ere thr kinu.
Ane a||r thrsr cevntrs hvr hr|err
Te hrn then nest nrer hv vsæerr.
Ane a||r sthn| særrr thr sanr euth
O| thr nasenns. hr thrv |n|. hrn thrv |euht.

Te a||r thrsr cevntrs hvr hv|err.
That hath hrn erervnt hv |n| ueee |err.
Ane thrv sthn| rnanrrr rurrv nen
On his cartv. as æv| as hr ten.
Zr| anv nen neær hr v|eæner un|tv
Tn anv e| thrsr cevntrs scrsva|v:
Ane æhae hr hr. |rt hvn hr seæ-ht.
Ane te thr srnh|r |rt hvn hr hreæ-ht.

Oninertinns cnnttns.

Thr |i|rthr cevnt vs e| |n| ueee |err.
+er hrn that sthn| hrn thrr vsæerr.
enthr erevantr at thr srnh|r ærs |ave
O| urrtr |erers ane navstrrs hv|errsave:
+er thr|kr that hr nnhnxen. vævssr.
A-rvnns thr erevnantr that thrr vssr
O| thrsr artvtn|ns. that ærrr vnrure thrrr.

O| urrtr |erers ane nasenns a| v|rrr.
Ane -r| thrv hrn vcrrure ecnn|v
Tv|err that srnh|r. hv an hv.
Ane |er hrrr un|trs ne nrnevs æe| nakr.
Thrnnr nest thrv nrer thr tra|t thrv sthn| rr|nsr.
Ane særrr hvt nrurr nerr |er te nsr.
Tnt -r| that thrv æe| nrnevs nakr.
A-avn te thr tra|t thrv sthn| nrurr takr:

Ane -r| that thrv nn| net ee se.
Thr sthrrr| stha| tenr hrn senr te.
Ane cnttr hrrr eeevrs vn enccr crisen.
+er thr trrscassr that thrv hau veen.
Ane takr hrrr ueeers ane hrrr tattr||r
Tnte thr kvnurs hene. rurrvt er||r.
Ane |rtr hrn eær||r thrr |n|| stv||r.
Tv| hvt hr enrr |rur kvnurs æv||r.
A|ia ereinatie artis urnatriar.
Thrv erernt thrr a srnh|r te hr vhe|er
Currv -rr. æhrrsrurr thrv æe|er.
Te anrner thr er|antrs. -r| anv æhrrr |ener

Anenur thr tra|t æithvnnr thr |ener:
Othr -rr er thrveer -rr hvt sthn|e hr he|er.

Tn rurrv c|atr æhrrsrurr thrv æe|er:
Tvnr ane c|atr nest hr erervnt a|se.
Te hr trnr te hin eurr a|| thinu.
Ane a|| thrsr ceints hrrr hr|err
Te thrn then nnst nrre hr sæern.
Ane a|| sha|| særar thr sanr eath
O| thr nasens. hr thrv |ir| hr thrv |eath.
Te a|| thrsr ceints hrrr hr|err.

That hath hrrn ereainre hv |n|| ueee |err.
Ane thrv sha|| rnanirr rurrv nan
O| his cartv. as ær|| as hr tan.
3| anv nan nav hr |enne uni|tv
3n anv e| thrsr ceints scrtia||v:
Ane æhe hr hr. |rt hin hr senuht.
Ane te thr assrnh|v |rt hin hr hrenuht.

+i|trrn ceint.

Thr |i|trrnth ceint is |n|| ueee |err.
+er thrn that sha|| hr thrrr sæern.
enth ereinantr at thr assrnh|v æas |aie
O| urrat |eres ane nastrrs hr|err saie:
+er thr sanr that hr eisehreirnt. 3 kneæ.

Auainst thr ereinantr that thrrr is.
O| thrsr artit|rs that ærrr neure thrrr.
O| urrat |eres ane nasens a|| teurthrr.
Ane i| thrv hr creure ecrn|v
Tr|err that assrnh|v. hv ane hv.
Ane |er thrir uni|t's ne anrnes æi|| nakr.
Thrn nnst thrv nrre thr tra|t |ersakr:
Ane ne nasens tra|t thrv sha|| rr|nsr.
Ane særar it nrurr nerr te nsr.
Tnt i| that thrv æi|| anrnes nakr.
Auain te thr tra|t thrv sha|| nrurr takr:
Ane i| that thrv æi|| ne ee se.
Thr shrri|| sha|| tenr thrn seen te.

Ane cnt thrir heeirs in errc crisen.
+er thr trrscass that thrv haur eenr.
Ane takr thrir ueees ane thrir tatt|r
3nte thr kinu's hane. rurrv cart.
Ane |rt thrn eær|| thrrr |n|| sti||.
Ti|| it hr enr |irur kinu's æi||.

Anethrr ereinantr e| thr art e| urenrtrv.

Thrv ereainre thrrr an assrnh|v te hr he|e.
Currv vrar. æhrrrserurr thrv æen|e.
Te anrne thr er|an|ts. i| anv ærrr |enne
Anenu thr tra|t æithin thr |ane:
Cath vrar er thire vrar it shen|e hr hr|e.
Tn æhat c|atr thrv sthn| srnh|r te.
A||r thr nrn e| tra|t thr thrv nest hrn.
Ane ethrr urrtr |erers. as -r neær srn.
Te nrner thr |antrs that hnth thrr vscekr.

Zr| that rnv e| hrn hrn thrnnr vhrekr.
Thrr thrv sthn||rn hrn a||r vsæerr.
That |enunth te thvs tra|trs |err.
Te krcr thrsr statntrs rurrvthen.
That hrn verervnt hv kvnur A|er|sten:
Thrsr statntrs that v haur hvr v|ener
T thn||r thrv hrn he|er thre-h nv |ener.

+er thr æersthr e| nv rvue|tr.
That v haur hv nv evunvtr.
A|se at rurrv srnh|r that -r he|er.
That -r tenr te -eærr |vur kvnu he|er.
Tvsrthvnur hvn e| hvs hvr uratr.
Te stenr æith -eæ vn rurrv c|atr.
Te ten|rrnr thr statntrs e| kvnur Aer|sten.

That hr erervent te thvs tra|t hv ueee rrsen.
Ars anatner terenaternn.

|rav ær neæ te ©ee a|nv-ht.
Ane te hvs neerr ßarv hrv-ht.
That ær neær krrcr thrsr artvtn|ns hrrr.

Ane thrsr cevnts ær| a| v|rrr.
As erer thrsr he|v nartvrrs |eærr.
That vn thvs tra|t ærrr e| urrt henenrr:
Thrv ærrr as ueer nasenns as en rrthr sthn| ue.

©raurrs ane vnaurnakrrs thrv ærrr a|se.

+er thrv ærrr ærrkrnrn e| thr hrstr.
Thr rncrrenr haer te hrn urrt |nstr:
tr æv|nre e| hrn a vnaur te nakr.
That neæ-h hr æersthrcre |er his sakr:
ensth naænrtvs hr haer vn hvs eaær.
Te tnrnr thr crcn| |ren Crvstns |aær.
Tnt thrv ærrr strer|ast vn Crvstrs |av.
Ane te hrrr tra|t. æithentrn nav:
Thrv |eure ær| ©ee ane a||r hvs |err.
Ane ærrrn vn hvs srrurs rurr nerr.
Trær nrn thrv ærrr vn that eaær.
Ane |vure ær| v ©eeens |aær:
Thrv the-uht ne naænrtvs |er te nakr.
+er ne ueee that thrv nv-th takr.
Te |ruvn en that naænrtvs |er hrrr ©ee.


3n rurrv c|atr ærrrserurr thrv æen|e:
Tinr ane c|atr nnst hr ereainre a|se.
3n æhat c|atr thrv shen|e assrnh|r te.
A|| thr nrn e| tra|t thrrr thrv nnst hr.
Ane ethrr urrat |eres. as ven nnst srr.
Te nrne thr |an|ts thr hr thrrr scekrn.
3| that anv e| thrn hr thrn hrekrn.
Thrrr thrv sha|| hr a|| sæern.
That hr|enurth te this tra|t's |err.
Te krrc thrir statntrs rurrv enr
That ærrr ereainre hv 7inu A|thr|stanr:
Thrsr statntrs that 3 haur hrrr |enne

3 ereain thrv hr hr|e threnuh nv |ane.
+er thr æershic e| nv reva|tv.
That 3 haur hv nv eiunitv.
A|se at rurrv assrnh|v that ven he|e.
That ven tenr te venr |irur kinu he|e.
Trsrrthinu hin e| his uratr.
Te stane æith ven in rurrv c|atr.
Te ten|irn thr statntrs e| 7inu Athr|stanr.
That hr ereainre te this tra|t hv ueee rrasen.

Thr art e| thr |enr treænre enrs.

|rav ær neæ te ©ee a|niuhtv.
Ane te his nethrr ßarv hriuht.

That ær nav krrc thrsr artit|rs hrrr.
Ane thrsr ceints ær|| a|| teurthrr.
As eie thrsr he|v nartvrs |enr.
That in this tra|t ærrr e| urrat henenr:
Thrv ærrr as ueee nasens as en rarth sha|| ue.
©raurrs ane inaurnakrrs thrv ærrr a|se.
+er thrv ærrr æerknrn e| thr hrst.
Thr rncrrer hae te thrn urrat |ikinu:
tr æi||re e| thrn an inaur te nakr
That niuht hr æershiccre |er his sakr:
enth nennnrnts hr hae in his eav.
Te tnrn thr crec|r |ren Christ's |aæ.

Tnt thrv ærrr strae|ast in Christ's |aæ.
Ane te thrir tra|t æithent eenht:
Thrv |eure ær|| ©ee ane a|| his |err.
Ane ærrr in his srruitr rurr nerr.
Trnr nrn thrv ærrr in that eav.
Ane |iure ær|| in ©ee's |aæ:
Thrv thenuht ne nennnrnts |er te nakr.
+er ne ueee that thrv niuht takr.
Te hr|irur en that nennnrnt |er thrir ©ee.
Thrv ne|er ee se thaæ- hr ærrr æee:
+er thrv ne|er net |ersakr hrrr træ |av.
An hrv|rur en hvs |a|ssr |av.
Thr rncrrenr |rt takr hrn senr anenr.
Ane cnttr hrn vnte a erc crrsenr:
Thr sarrr hr crnrst hrn vn that c|asr.
Thr nerr vevr ærs te hrn e| Cristns uratr.

Thrnnr æhrn hr svr ne nethrr æen.
Te erthr hr |rttr hrn thrnnr uen:
Tv thr hek hr nav kvt stheær.
3n thr |rurnt e| stantternn.
Thr nanr e| anatenr terenaternn.
trrr |rst æe| hr. æithentr nav.
A|trr A||r ta|ærn thr rvuht eav.
Zr neæ hrrr as v ee rrer.
That nenv -rrrs a|trr. |er urrt errer
That íerrs ||ee ærs a||r vrennr.
Thr teærr e| Tahv|evnr æas hruennr.
A|se c|avnr ærrkr e| |vnr ane sten.
As anv nen sthn|er |ekr nccen:
ee |enu ane hree hvt æas hruennr.
erurn nv|r thr hr-uhtr sthaeærth thr sennr.

7inu íaheueeeneser |rt hvt nakr.
Te urrt strrnthr |er nenns sakr.
Tha-uh snthr a ||ee a-avnr sthn|er tenr.

Ourr thr ærrkr hvt sthn|er net nenr:
+er thrv haeer se hv crier. æith strenur
hest.

A||r that ærrkr thrr|err æas v|est:
An anur|r snet hrn se æith evurrrs scrthr.

That nrurr æen ævstr æhat ethrr sthn|e
rrthr.

ßenv rrrs a|trr. thr ueeer t|rrk Cnt|ver

Ta-uhtr thr tra|t e| urnrtrr æenerr æver.

ee hr ere that tvnr ethrr a|se.
O| evurrs tra|trs nenv ne.
Thre-uh hvr uratr e| Crist vn hrurn.
tr tennrnsre vn thr svrns srurn:

©ranatita vs thr |nrstr svrns vævssr.
Dia|rtita thr srtnner. se haur v h|vssr.
±rtherita thr thrveer. æithentr nav.
ßnsita vs thr |eærth. as v -eæ sav.
Thrv æen|e net ee se. thenuh hr æas |nriens:
+er thrv æen|e net |ersakr thrir trnr |aith.

Ane hr|irur en his |a|sr |aæ.
Thr rncrrer |rt takr thrn seen anen.
Ane cnt thrn in a errc crisen:
Thr nerr serr|v hr cnnishre thrn in that c|atr.
Thr nerr íev æas te thrn e| Christ's uratr.
Thrn æhrn hr saæ ne ethrr enr.
Te erath hr |rt thrn thrn ue:
Tv thr heek hr niuht it sheæ
3n |rurne e| he|v enrs.
Thr nanrs e| thr |enrtreænre enrs.
Thrir |rast æi|| hr æithent eenht.
A|trr ta||eær'rn riuhth eav.
Ten nav hrar as 3 ee rrae.
That nanv vrars a|trr. |er urrat errae
That íeah's ||eee æas a|| rnn.
Thr teærr e| Tahv|en æas hrunn.
As c|ain æerk e| |inr ane stenr.
As anv nan shen|e |eek ncen:
ee |enu ane hreae it æas hrunn.
erurn ni|rs thr hriuht shaeeærth thr snn.
7inu írhnthaenr--ar |rt it nakr
Te urrat strrnuth |er nan's sakr.
Thenuh snth a ||eee auain shen|e tenr.
Ourr thr æerk it shen|e net takr:
+er thrv hae se hiuh crier. æith strenu
heast
A|| that æerk thrrr|err æas |est:
An anur| snetr thrn se æith eiurrs scrrth.
That nrurr enr knræ æhat thr ethrr shen|e
tr||.
ßanv vrars a|trr. thr ueee t|rrk Cnt|ie
Tanuht thr tra|t e| urenrtrv |n|| æenerr æier.
ee hr eie that ethrr tinr a|se.
O| eiurrs tra|ts nanv nerr.
Threnuh hiuh uratr e| Christ in hraurn.
tr tennrntre in thr stirntrs srurn:

©rannar is thr |irst stirntr 3 kneæ.
Dia|rtt thr srtene. se 3 haur 3 h|iss.
±hrterit thr thire æithent eenht.
ßnsit is thr |enrth. as 3 ven sav.

Astrenenv is thr |i|th. hv nv snent.
Arithnrtit thr sixth. æithent eenht.
©renrtrv thr srurnth nakrth an rne.
+er hr is heth nrrk ane tenrtrens.
©rannar |erseeth is thr reet.
lherurr æi|| |rarn en thr heek:
Astrenia vs thr l. hv nv sneætr.
Arsnrtita thr li. æithentr eeætr
©rnrtria thr srurnthr nakrth an rner.
+er hr vs hethr nakr ane hrner.
©ranrr |ersethr vs thr retr.
lhesr æv| |nrnr en thr hekr:
Tnt art cassrth vn hvs erurr.
As thr |rvtr eeth thr retr e| thr trr:
±rthervk nrtrvth æith ernr scrthr anenur.

Ane nnsvkr hvt vs a særtr senu:
Astrenenv nenhrrth. nv errr hrethrr.
Arsnrtvk sthrærth æen thvnu that vs anethrr.

©rnrtrr thr srurnth svrns hvt vssr.
That ten ercrrtr |a|shre |ren trræthr vævs.

Thrsr hrnr thr svrns srurn.
lhesr nsrth hrn ær|. hr nav han hrurn.

íeæ errr thv|errn. hv -eærr ævttr.
|rier ane teurtvsr that -r |rurn. hvttr.
Ane takrth hrer te ueeer evstrrtven.
Ane te ueee nertrr. æhrrsrurr -r ten.
íeæ v crav -eæ takr ueee hrer.
+er thvs -r nest krnnr nrer.
Tnt nnth nerr -r nestr ævtrn.
Thrnnr -r |vnern hvr værvtrn.
Zr| thr |av|r thrrte ævttr.
|rav te ©ee te srne thr hvttr:
+er Crist hvnsr||. hr trthrt ens
That he|v thnrthr vs ©eeers hens.
That vs vnae |er nethvnur r||ns
hnt |er te crav vn. as thr hek tr||ns:
Thrr thr crcn| stha| urenr vnnr.
Te crav ane ærcr |er hrrr svnnr.
Tekr then tenr net te thnrthr |atr.
+er te scrkr har|etrrv hv thr uatr:
Thrnnr te thnrthr æhrn then eest |arr.
taur vn thv nvner rurr narr
Te æersthrcr thv |ere ©ee hethr eav ane nv-th.
lith a|| thv ævttrs. ane rkr thv nv-th.
Te thr thnrthr eerr æhrn ten eest tenr.

O| that he|v æatrr thrr snn theæ nenr.
+er rurrv erecr then |r|nst thrr
Oærnthrt a urnva| svnnr. hr then srr.
Tnt |nrst then nest ee eeæn thv heer.
+er hvsr |eur that evre en thr reer.
3nte thr thnrthr æhrn then eest uen.
|n||r nccr thv hrrtr te Crist. anen:
Tnt art cassrth in his erurrr.
As thr |rnit eeth thr reet e| thr trrr:

±hrterit nrasnrrth æith ernatr scrrth anenu.
Ane nnsit it is a særrt senu:
Astrenenv nnnhrrrth. nv erar hrethrr.
Arithnrtit shrærth enr thinu that is anethrr.
©renrtrv thr srurnth stirntr it is.
That tan srcaratr |a|srheee |ren trnth. 3 kneæ
Thrsr hr thr stirntrs srurn.
lhe nsrth thrn ær|| hr nav haur hraurn.
íeæ erar thi|errn hv venr æit
|rier ane teurtensnrss that ven |raur it.
Ane takrth hrre te ueee eistrrtien.
Ane te ueee nnrtnrr. æhrrrserurr ven tenr.
íeæ 3 crav ven takr ueee hrre.

+er this ven nnst kneæ nrres.
Tnt nnth nerr ven nnst kneæ.
Than ven |ine hrrr ærittrn.
3| thrr |ai| thrrte æit.
|rav te ©ee te srne thrr it:
+er Christ hinsr||. hr trathrth ns
That he|v thnrth is ©ee's hensr.
That is naer |er nethinu r|sr
Tnt |er te crav in. as thr heek tr||s ns:
Thrrr thr crec|r sha|| uathrr in.
Te crav ane ærrc |er thrir sin.
Teek then tenr net te thnrth |atr.
+er te scrak har|etrv hv thr uatr:

Thrn te thnrth æhrn then eest |arr.
taur in thv nine rurr nerr
Te æershic thv |ere ©ee heth eav ane niuht.
lith a|| thv æits ane rurn thv niuht.
Te thr thnrth eeer æhrn then eest tenr
O| that he|v æatrr thrrr senr then takr.
+er rurrv erec then |rr|rst thrrr
Onrnthrth a urnia| sin. hr then snrr.
Tnt |irst then nnst ee eeæn thv heee.
+er his |eur that eire en thr reee.
3nte thr thnrth æhrn then eest ue.
|n|| nc thv hrart te Christ. anen:

Ocen thr reee then |eek nc thrn.
Ane knrr| eeæn |air ncen thv knrrs.
Thrn crav te hin se hrrr te æerk.
A|trr thr |aæ e| he|v thnrth.

+er te krrc thr tennanenrnts trn.
That ©ee uaur te a|| nrn:
Occen thr reer then |ekr nccr thrn.
Ane knr|r eeæn |avrr en hethr thv knrn:

Thrn crav te hvn se hvr te æerthr.
A|trr thr |aær e| he|v thnrthr.
+er te krcr thr tenanernrntrs trn.
That ©ee -a| te a||r nrn:
Ane crav te hvn æith nv|er strurn
Te krcr thr |ren thr svnnrs srurn.
That then hvr neær. vn thv |vur.
7rcr thr ær| |ren tarr ane strvur.
+erthrrnerr hr urantr thr uratr.
3n hrurn h|vssr te hau a c|atr.
3n he|v thnrthr |r| nvsr æerers
O| |rære scrthr. ane |eæ|r herers.
Ane cnttr aæav a||r uanvtr.
Ane sav thv catrr nestrr ane thvn aur:
Tekr a|se then nakr ne hrrr.
Tnt av te hr vn thv cravrrr:
Zr| then æe|t net thvsr|ur crav.
Tattr nen ethrr nen hv ne æav.
3n that c|atr neæthrr svttr nv stener.
Tnt knr|r |avrr eeæn en thr urener.
Ane. æhrn thr ©escr| nr rrer stha|.
+avrr then stener nc |re thr æa|.
Ane h|rssr thr |avrr. -r| that then tennr.

lhrn u|eria tihi is hruennr:
Ane æhrn thr uescr| vs veenr.
A-avn then nv-th knr|r aeeæn:
On hethr thv knrn eeæn then |a||r.
+er hvsr |eur that heæ-ht ns a||r:
Ane æhrn then hrrrst thr hr||r rvnur
Te that he|v sakrrvnur.
7nr|r -r nest. hethr -vnur ane e|er.
Ane hethr -er heners |avr nche|er.
Ane sav thrnnr vn thvs nanrrr.
+avr ane se|tr. æithentr hrrr:
"Thrsn Tere. ær|ten then hr.
Tn |ernr e| hrre. as v thr sr.
íeæ Thrsn. |er thvn he|v nanr.
ethn|er nr |ren svnnr ane sthanr.
ethrv|| ane hesr| then urant nr he.
Zrr that v stha| hrnnns ue.
Ane urv tentrvtven e| nv svnnr.
Tath v nrurr. Tere. evr thrrvnnr:
Ane. as then ærrr e| a naver vherr.
ee|rr nr nrurr te hr v|err:
Tnt æhrn v stha| hrnnns ærner.
©rantr nr thr h|vssr æithentr rner:
Anrn! anrn! se net hvt hr!
Ane crav te hin æith ni|e ueitr
Te krrc thrr |ren thr sins srurn.
That then hrrr nav. in this |i|r.
7rrc thrr ær|| |ren tarr ane stri|r:
+nrthrrnerr hr urant thrr uratr.
3n hraurn's h|iss te haur a c|atr.

3n he|v thnrth |raur tri||inu æeres
O| |ræe scrrth ane |en| írsts.
Ane cnt aæav a|| uanitv.
Ane sav thv catrr nestrr ane thinr aur:
Teek a|se that then nakr ne neisr.
Tnt a|æavs te hr in thv cravrr:
3| then æi|t net thvsr|| crav.
tinerr ne ethrr nan hv ne æav.
3n that c|atr nrithrr sit ner stane.
Tnt knrr| |air eeæn en thr urenne.
Ane æhrn thr ©escr| nr rrae sha||.

+air|v then stane nc |ren thr æa||.
Ane h|rss thr |arr i| that then tan.
lhrn u|eria tihi is hrunn:
Ane æhrn thr uescr| is eenr.
Auain then niuht knrr| eeæn.
On heth knrrs eeæn then |a||.
+er his |eur that henuht ns a||:
Ane æhrn then hrarrst thr hr|| rinu
Te that he|v satranrnt.
7nrr| ven nnst heth vennu ane e|e.
Ane heth venr hanes |air nche|e.
Ane sav thrn in this nannrr.

+air ane se|t æithent neisr:
"Trsn Tere ær|tenr then hr.
3n |ern e| hrrae as 3 thrr srr.
íeæ Trsn |er thinr he|v nanr.
ehir|e nr |ren sin ane shanr:
ehri|t ane Cntharist then urane nr heth.
Crr that 3 sha|| hrntr ue.
Ane urrv tentritien |er nv sin.
That 3 nrurr. Tere. eir thrrrin:
Ane as then ærrr e| naie hern.
en||rr nr nrurr te hr |est:
Tnt æhrn 3 sha|| hrntr ærne.

©rant nr thr h|iss æithent rne:
Anrn! Anrn! se netr it hr!
íeæ særrt |aev crav |er nr."
Thns then niuht sav. er senr ethrr thinu.
lhrn then knrr|rst at thr satranrnt.
+er teurtensnrss a|trr ueee. scarr then net
íeæ. særtr |aev. crav |er nr."
Thns then nv-ht sav. er snn ethrr thvnur.

lhrn then knr|nst at thr sakrrvnur.
+er teurtvsr a|trr ueee. scarr then nenuht

Te æersthrcr hvn that a||r hath ærenuht:

+er u|ae nav a nen that eav hrn.
That enns vn thr eav nav hvn srn:
tvt vs se nnthr æerthr. æithentr nav.
Thr urrtn thrre| ne nen tr||r nav:
Tnt se nrthr ueee eeth that svht.
As srvnt Anstvn tr||nth |n| rvht.
That eav then svst ©eeens heev.
Then stha|t haur thrsr. |n| srtnr|v:
ßrtr ane ervnkr at thv nrer.
íen that eav stha| thr unrer:
Ten| ethrs. an æerers he.
©ee |er-rurth thr a|se:
eeern erth. that v|kr eav.
Thr ear net errer hv ne æav:
A|se that eav. v thr c|vht.
Then stha|t net |rsr thv rvr svht:
Ane nthr |etr that then uest thrn.
That he|v svht |er te srn.
Thrv sthn| hr te|e te stener vn strer.
lhrn then hast thrrte urrt nrer:
That nrssenurrr. thr anur|r ©ahrvr||r.
le| krcr hrn te thr |n| ær||r.
+ren thvs natrr neæ v nav cassr.
Te tr||r ne nrevs e| thr nassr:
Te thnrthr tenr -rt. -r| then nav.
Ane hrrr thv nassr nthr eav:
Zr| then neær net tenr te thnrthr.
lhrr that rurr then eestr æerthr.
lhrn then hrrrst te nassr knv||r.
|rav te ©ee æith hrrtr stv||r.
Te -rur thr cart e| that srruvsr.
That vn thnrthr thrr een vsr.
+erthrrnerr -rt. v æe| -eæ crrthr
Te -eærr |r|eæs. hvt |er te trthr.
lhrn then tenrst hv|err a |erer.
Tn ha||r. vn heærr. er at thr herer.
tee er taccr that then e| ee.
Zrr then tenr hvn a||vnur te:
Tævrs er thrvrs. æithent eeætr.
Te that |ere then nestr |eætr:
lith thv rv-th knr |rt hvt hr ee.
Thvneænr æersthrcr ten saur se.
te|er e| thv taccr. ane hee a|se.
Te æershic hin that a|| hath ærenuht:

+er u|ae nav a nan that eav hr.
That entr in thr eav nav hin srr:
3t is se nnth æerth. æithent eenht.
Thr uirtnr thrrre| ne nan tr|| nav:
Tnt se nnth ueee eeth that siuht.

That eaint Anstin tr||rth |n|| riuht.
That eav then srrst ©ee's heev.
Then sha|t haur thrsr |n|| srtnrr|v:
ßrrt ane erink at thv nrre.
íenr that eav sha|t then |atk:
3e|r eaths ane æeres heth.
©ee |eruiurth thrr a|se:
eneern erath that sanr eav
Thrr earr net errae hv ne æav:
A|se that eav. 3 thrr c|iuht.
Then sha|t net |esr thv rvr siuht:
Ane rath |eet that then uerst thrn.

That he|v siuht |er te srr.
Thrv sha|| hr te|e te stane instrae.
lhrn then hast thrrrte urrat nrre:
That nrssrnurr thr anur| ©ahrir|.
li|| krrc thrn te thrr |n|| ær||.
+ren this nattrr neæ 3 nav cass.
Te tr|| nerr hrnr|its e| thr nass:
Te thnrth tenr vrt. i| then nav.
Ane hrar thr nass rath eav:
3| then nav net tenr te thnrth.
lhrrr that rurr then eest æerk.
lhrn then hrarrst thr nass te||.

|rav te ©ee æith hrart sti||.
Te uiur thv cart e| that srruitr.
That in thnrth thrrr eenr is.
+nrthrrnerr vrt. 3 æi|| ven crrath
Te venr |r||eæs. it |er te trath.
lhrn then tenrst hr|err a |ere.
3n ha||. in heærr. er at thr heare.
teee er tac that then e|| ee.
Crr then tenr hin rntirr|v te:
Tæitr er thritr. æithent eenht.
Te that |ere then nnst heæ:
lith thv riuht knrr |rt it hr eenr.

Thinr eæn æershic then saur se.
te|e e|| thv tac ane heee a|se.
Ti|| then haur |raur it en te cnt.
A|| thr tinr then scrakrst æith hin.
Tv| then haur |rur hvt en te ee.
A| thr æhv|r then scrkrst æith hvn.
+avrr ane |eur|vthr hrrr nc thv thvn:
ee. a|trr thr nertrr e| thr hekr.
Tn hvs |atr |eur|v then |ekr.
+et ane hene. then krcr |n| stv||r
+ren t|aævnur ane trvcvnur. vs stkv||r:
+ren scvttvnur ane snv|tvnur krcr thr a|se.

Tv criuv aueveans |rt hvt ue.
Ane -r| that then hr ævsr ane |r||r.
Then hast urrt nrer te ueurrnr thr ær||r.

Tnte thr ha||r æhrn then eest ærner.
Anenurs thr urntr|rs. ueee ane hrner.
|rrsnnr net te hvr |er nethvnur.
+er thvn hvr h|ee. nv thv tennvnur.
íeæthrr te svttr. nv te |rnr.
That vs nerthrr ueee ane t|rnr.
Trt net thv teæntrnans thrr|err ahatr.
+ersethr. ueee nertrr æe| saur thv statr.
+aerr ane neerr. æhatsrurr thrv hr.
lr| vs thr thv|e that ær| nav thr .
Tn ha||r. vn thanhrr. æhrr then eest uen:

©eer nanrrs nakrn a nen.
Te thr nrxtr erurr |ekr ævs|v.
Te ee hrn rrurrans hv ane hv:
De hrn -rt ne rrurrans a| ereær.
Tnt -r| that then ee hrn kneæ.
Te thr nrtr æhrn then art vsrttr.
+avrr ane enrstr|vthr then rtr hvttr:
+vrst |ekr that thvn henern hr t|rnr.
Ane that thv knv| hr stharcr ane krnr:
Ane krttr thv hre a| at thv nrtr.
±v-th as hvt nav hr thrr vrtr.
Zr| then svttr hv a æerththvnr nen.
Thrn thv sr|urn then art æen.
ee|rr hvn |vrst te tevthr thr nrtr.
Zrr thvsr|| te hvt rrthr.
Te thr |avrrst nessr| then nv-ht net strikr.

Thauht that then ee hvt ær| |vkr:
7rcr thvn heners. |avr ane ær|.
+ren |eæ|r sneuvnur e| thv teær|:
Thrren then stha|t net thv nrsr snvtr.
ív at thr nrtr thv tethr then cvkr:
Te ercr vn thr teccr then nv-uht net svnkr.
Thauh then haur ueee æv| te ervnkr.
Trst thvn rnvn æe|er æattrvn thrrhv

+air ane aniah|v he|e nc thv thin:
ee a|trr thr nnrtnrr e| thr heek.
3n his |atr kine|v then |eek.
+eet ane hane then krrc |n|| sti||.
+er t|aæinu ane triccinu. is ski||:
+ren scittinu ane sni|||inu krrc thrr a|se.
Tv criuatr rxcn|sien |rt it ue.
Ane i| that then hr æisr ane eistrrtr.

Then has urrat nrre te ueurrn thrr ær||.
3nte thr ha|| æhrn then eest ærne.
Anenust thr urnt|rs. ueee ane tenrtrens.
|rrsnnr net tee hiuh |er nethinu.
+er thinr hiuh h|eee. ner thv tnnninu.
írithrr te sit ner te |ran.
That is nnrtnrr ueee ane t|ran.
Trt net thv tenntrnantr thrrr|er ahatr.
+erseeth ueee nnrtnrr æi|| saur thv statr.
+athrr ane nethrr. æhatserurr thrv hr.
lr|| is thr thi|e that ær|| nav thrr.
3n ha||. in thanhrr. æhrrr then eest ue:

©eee nannrrs nakr a nan.
Te thr nrxt erurrr |eek æisr|v.
Te ee thrn rrurrrntr hv ane hv:
De thrn vrt ne rrurrrntr a|| in tnrn.
On|rss that then ee thrn kneæ.
Te thr nrat æhrn then art srt.
+air ane henrst|v then rat it:
+irst |eek that thinr hanes hr t|ran.
Ane that thv kni|r hr sharc ane krrn.
Ane tnt thv hrrae a|| at thv nrat.
±iuht as it nav hr thrrr ratrn.
3| then sit hv a æerthirr nan.

Thrn thv sr|| then art enr.
en||rr hin |irst te tenth thr nrat.
Crr thvsr|| te it rrath.
Te thr |airrst nersr| then niuht net strikr.
Thenuh that then ee it ær|| |ikr:
7rrc thinr hanes |air ane ær||.
+ren |en| snneuinu e| thv teær|:
Thrrren then sha|t net thv nesr h|eæ.
íer at thr nrat thv teeth then citk:
Tee errc in tnc then niuht net sink.
Thenuh then haur ueee æi|| te erink.
Trst thinr rvrs æen|e æatrr thrrrhv

Thrn ærrr it ne tenrtrsv.
Teek in thv nenth thrrr hr ne nrat.
lhrn then hruins te erink er scrak.
Thrn ærrr hvt ne tnrtrsv
Tekr vn thv neæth thrr hr ne nrtr.
lhrn then hruvnnvst te ervnkr er scrkr.
lhrn then svst anv nen ervnkivnur.
That takrth hre te thv tarcvnur.
eenr anenn then srsr thv ta|r.
lhrthrr hr ervnkr ævn ethrr a|r.
Tekr a|se then sternr ne nen.
Tn æhat erurr then svst hvn uen:
ív then stha|t ne nen ercraur.
Zr| then æe|t thv æersthrcr saur:
+er snthr æerer nv-ht thrr enthrrstr.
That nv-ht nakr thr svttr vn rur| rrstr.
C|esr thv hener vn thv |vstr.
Ane krcr thr ær| |ren "haevævstr."
Tn thanhrr anenur thr |aevrs hrvuht.
te|er thv tenur ane scrner thv svuht:
Taæ-r then net æith ne urrt trv.
ív nakr ne rauvnur æith rvheev.
||av then net hnvt æith thv crrrs.
ív tr| then net a| that then hrrrs:
Dvskrurr then net thvn eænr erer.
+er ne nrrthr. nv |er ne nrer:

lith |avr scrtrh then nvuht haur thv æv||r.
lith hvt then nvuht thv sr|urn scv||r.
lhrn then nrtvst a æerthv nen.
Caccr ane hee then he||r ne en:
Tn thnrthr. vn thrcvns. er vn uatr.
De hvn rrurrans a|trr hvs statr.

Zr| then uest æith a æerthver nen.
Thrn thvsr|urn then art æen.
Trt thv |erthrr sthn|err srær hatkr.
+er that vs nertrr æithentr |atkr:
lhrn hr eeth scrkr. he|tr thr stv||r.
lhrn hr hath een. srv |er thv æv||r.
Tn thv scrthr that then hr |r||r.
Ane æhat then savst auvsr thr ær||r:
Tnt hvrr| then ne hvn hvs ta|r.
íeæthrr at thr ævn. nv at thr a|r.

Crvst thrn e| hvs hvr uratr.
Zrur -eæ hethr ævttr ane scatr.
lr| thvs hekr te tennr ane rrer.
trurn te haur |er -eærr nrer.

Anrn! anrn! se net hvt hr!
eav ær se a||r crr tharvtr.
lhrn then srrst anv nan erinkinu.
That takrth hrre te thv scrrth.
eeen anaen then trasr thv ta|r.
lhrthrr hr erink æinr er a|r.
Teek a|se then stern ne nan.
3n æhat erurrr then srrst hin uenr:
íer then sha|t ne nan ercraur.
3| then æi|t thv æershic saur:
+er snth æere niuht thrrr enthnrst.

That niuht nakr thrr sit in rui| rrst.
C|esr thv hane in thv |ist.
Ane krrc thrr ær|| |ren "hae 3 kneæn."
te|e thv tenunr ane scrne thv siuht:
Tanuh then net æith ne urrat trv.
íer nakr ne |ræe scert ane riha|erv.
||av then net hnt æith thv crrrs.
íer tr|| then net a|| that then hrars:
Disteurr then net thinr eæn erre.
+er ne nirth. ner |er ne rræare:
lith |air scrrth then niuht haur thv æi||.
lith it then niuht thv sr|| scei|.

lhrn then nrrtrst a æerthv nan.
Cac ane heee then he|e net en:
3n thnrth. in narkrt. er in thr uatr.
De hin rrurrantr a|trr his statr.

3| then uerst æith a æerthirr nan
Thrn thvsr|| then art enr.
Trt thv |errnest shen|err |e||eæ his hatk.
+er that is nnrtnrr æithent |atk:

lhrn hr eeth scrak. he|e thrr sti||.
lhrn hr hath eenr. sav |er thv æi||.
3n thv scrrth that then hr eistrrrt.
Ane æhat then savrst tensierr thrr ær||:
Tnt ercriur then net hin his ta|r.
írithrr at thr æinr ner at thr a|r.

Christ thrn e| his hiuh uratr.
eaur ven heth æit ane scatr.
lr|| this heek te kneæ ane rrae.
traurn te haur |er venr rræare.

Anrn! Anrn! se netr it hr!
ee sav ær a|| |er tharitv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful