You are on page 1of 64

VE MESLEK DANIMANLII SINAV SORULARI

1-) 3008 sayl Kanunu, lkemizde bu gne dek bireysel i ilikilerini dzenlemek zere yrrle konulmu olan kanc i kanunudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2-) Aadakilerden hangisi toplu i hukukunun konularndandr? A) Bir hizmet akdi ile iverene bal alma B) szlemesinin sona ermesi C) i cretleri D) alma yaamnn denetlenmesi E) i ve iverenin sendikalar ile olan ilikileri 3-) 01.01.1984de yrrle giren, tarm ilerinde hizmet akdi ile sreksiz olarak alanlarn kanunda gsterilen koullara bal olarak sosyal gvenliklerini salayan kanun aadakilerden hangisidir? A) 506 sayl Sosyal Sigorta Kanunu B) 4447 sayl Kanun C) 2925 sayl Tarm ileri Sosyal Sigorta Kanunu D) Emekli Sand Kanunu E) Ba-Kur Kanununu 4-) 507 sayl Esnaf ve Kk Sanatkarlar Kanununun 2.maddesinin tarifine uygun olan iyerlerinde en ok ka kii ile yaplan iler Kanununun istisnalar arasnda yer alr? A) 1 B) 3 C) 5 D) 15 E) 30 5-) Aadaki faaliyetlerden hangisi 4857 sayl Kanununun 4. maddesinde dzenlenen istisnalardan birisi deildir? A) raklar B) Hava tama ileri C) Evde yrtlen temizlik ileri D) skelelerde yk boaltma ileri E) Rehabilite edilenler

6-) yerinin otopark aadakilerden hangisi iinde yer alr? A) Eklenti B) Asl iyeri C) Aralar D) yerine bal bulunan yerler E) Ayr dzenlenmi alanlar 7-) Aadaki szlemelerden hangisinin yazl olarak yaplmas zorunlu deildir? A) Sreksiz i szlemeleri B) Belirli sresi 1 yl olan i szlemeleri C) Toplu i szlemesi D) Takm szlemesi E) raklk szlemesi

8-) Hizmet akdinde en ok ka ign devam eden iler sreksiz i olarak adlandrlr? A) 10 ign B) 20 ign C) 25 ign D) 30 ign E) 20 ign 9-) Yzde usulnn uyguland iyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil cretini aadakilerden hangisini der? A) i B) veren C) Mteri D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) sizlik sigortas 10-) Asgari cret en ge ne kadar srede bir belirlenir? A) 6 ayda bir B) Ylda bir C) 2 ylda bir D) 3 ylda bir E) 5 ylda bir 11-) verenin iiye verdii, cret hesabn gsteren ve iyerinin zel iaretini tayan belge aadakilerden hangisidir? A) Bonservis B) alma belgesi C) Referans D) cret hesap pusulas E) bra belgesi

12-) cretin saptanmas ile ilgili olarak aadakilerden hangisi yanltr? A) szlemesi ile kararlatrlr. B) szlemesi ile kararlatrlmamsa gelenee gre saptanr. C) Asgari cretin altnda saptanabilir. D) in mahiyeti cretin saptanmasnda nem tar. E) inin tecrbesi cretin saptanmasnda nem tar. 13-) Aadaki ilerin hangisinde Kanununun yllk cretli izne ilikin hkmleri uygulanmaz? A) 10 ay sren mevsimlik iler B) Srekli iler C) Sanayiye ait iler D) Gece dneminde yaplan iler E) Maden, yeralt, sualtnda yaplan iler 14-) Saat creti ile alan iinin hafta tatili creti saatlik cretinin ka katdr? A) 7 B) 7,5 C) 9 D) 10 E) 11 15-) Fazla sreli alma creti saat bana cretin en az ne kadar arttrlmas suretiyle denir? A) % 25 B) % 30 C) % 50 D) % 60 E) % 75 16-) i hak ettii yllk cretli iznini kullanmak istedii zaman en az ne kadar nce iverene yazl olarak bildirecektir? A) 1 hafta B) 10 gn C) 1 ay D) 3 ay E) 6 ay 17-) Gece alma sresi ka saatten fazla olamaz? A) 7.5 saat B) 8 saat C) 9 saat D) 10 saat E) 11 saat

18-) Aadakilerden hangisi zorunlu sebeplerle fazla almaya rnektir? A) lkenin genel yarar B) Tabil afet C) retimin arttrlmas D) Arza E) Tehlikeli salgn hastalklar 19-) Aadaki kanunlarn hangisinde i yaamnda zel olarak korunanlara ilikin herhangi bir hkm yoktur? A) Basn-i Kanunu B) Umumi Hfzshha Kanunu C) Deniz- Kanunu D) Medeni Kanun E) Borlar Kanunu 20-) kanunu ilke olarak hangi ya grubunu gen ii olarak kabul eder? A) 14 yan doldurmu 16 yan doldurmam B) 15 yan doldurmu 18 yan doldurmam C) 15 yan doldurmu 17 yan doldurmam D) 14 yan doldurmu 18 yan doldurmam E) 11 yan doldurmu 15 yan doldurmam 21-) zrl ve eski hkml altrma ykmlln yerine getirmeyen iverene verilen para cezalar nereye aktarlr? A) Hazineye B) Trkiye Kurumuna C) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna D) zrl vakfna E) Blge alma Mdrlne 22-) Umumi Hfzsshha Kanununun hkmleri uyarnca; bar, kabare, dans salonlar, kahve ve gazino, hamam gibi iyerlerinde 18 yandan kk ocuklarn altrlmalar hangi makam tarafndan yasaklanabilir? A) Adalet Bakanl B) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl C) Valilikler D) Belediyeler E) Blge alma Mdrl 23-) i hakl bir sebebe dayanmakszn ardarda 2 gn ie gelmemesi durumunda iveren rendii gnden itibaren ka i gn iinde ve hangi maddeye dayanarak i szlemesini bildirimsiz olarak feshedebilir? A) 6 i gn iinde; .K. 25/II B) 6 i gn iinde; .K. 24/II C) 3 i gn iinde; .K. 24/I D) 6 i gn iinde; .K. 25/I E) 3 i gn iinde; .K. 25/II

24-) Ahlak ve iyiniyet kurallarna uymayan hallere dayanlarak hizmet akdinin (derhal) bildirimsiz fesih sresi aadakilerden hangisidir? A) Olay rendikten sonra 1 aydr. B) Fiilin meydana geldii tarihten itibaren 6 igndr. C) Taraflardan birinin bu gibi davranlarda bulunduunu kar taraf renir renmez derhal akti feshetmelidir. D) Taraflardan birinin bu gibi davranlarda bulunduunu kar taraf renir renmez 6 i gn ya da fiilin meydana geldii tarihten itibaren 1 yl iinde akit feshedilmelidir. E) .K.de sre belirtilmemitir. Taraflar bu hakk diledikleri zaman kullanabilirler. 25-) Mahkemesi, bildirimli feshin geersizliine karar verdiinde, iveren iiye mahkeme karar kesinleinceye kadar altrmad sre iinde en ok ne kadarlk creti demekle ykmldr? A) 3 aylk cret B) 4 aylk cret C) 6 aylk cret D) 1 yllk cret E) 2 yllk cret 26-) Bir iyerinde 1 yldr almakta olan iinin i szlemesi iveren tarafndan ktniyetli olarak feshedilmesi halinde iverenin deyecei ktniyet tazminatnn tutar ne kadardr? A) inin iki haftalk creti tutar B) inin drt haftalk creti tutar C) inin alt haftalk creti tutar D) inin on haftalk creti tutar E) inin on iki haftalk creti tutar 27-) 140 iinin alt bir iyerinde ii karmnn toplu ii karma olarak kabul iin en az ka iinin karlmas gerekir? A) 10 B) 14 C) 15 D) 20 E) 30 28-) Aadaki genel kurul trlerinden hangisi, ye saysnn be yz amas halinde yeler tarafndan belirlenecek delegelerin katlmyla toplanr? A) i sendikas genel kurulu B) veren sendikas genel kurulu C) i sendikas ubesi genel kurulu D) veren sendikas ubesi genel kurulu E) i konfederasyonu genel kurul

29-) Bir ii sendikasnn genel kurulunun toplanmasna ilikin hangisi yanltr? A) lk genel kurul toplants tzel kiilik kazanlmasndan itibaren 6 ay iinde yaplr. B) Olaan genel kurul toplants 4 ylda bir yaplr. C) Ynetim veya denetleme kurullarnn gerekli grdkleri hallerde olaanst genel kurul toplants yaplabilir. D) Toplant yetersays ye veya delege saysnn salt ounluudur. E) lk toplantda yeter say yoksa en ok 30 gn iinde ikinci toplant yaplr. 30-) Sendika ve konfederasyonlar defter ve belgeleri ilgili bulunduklar yl izleyen takvim ylndan balayarak ka yl sreyle saklamak zorundadrlar? A) 10 B) 5 C) 3 D) 2 E) 1 31-) Bireyin giysilerine bakarak a.konulardan hangisi hakknda bir kanya varmak olas deildir? A) Sosyal kimlii B) Stats C) Deerleri D) Meslei E) Dnceleri 32-) Aadakilerden hangisi bireylerin kendine benzeyenlerle daha iyi iletiim kurduunun gstergesi olan etkili iletiim tekniidir? A) Miza B) Beden dili C) Aynalama D) Empati E) Odaklama 33-) Aadakilerden hangisi bireyin kendi kendini ynetmesidir? A) Kariyer B) maj C) Kalibrasyon D) Narsistlik E) Nevrotiklik 34-) Aadakilerden hangisi souk renklerden birisidir? A) Mavi B) Krmz C) Yeil D) Beyaz E) Pembe

35-) Aadakilerden hangisi imajn szel elerinden biri deildir? A) Sesin vurgusu B) Fiziksel grnm C) Sesin hz D) Sesin tonu E) Szel ifadeler 36-) Tzk ve belgelerin eksiklii nedeniyle, i mahkemesi bavurudan itibaren ka ign iinde sendika veya konfederasyonlarn faaliyetlerinin durdurulmasna karar verebilir? A) 3 ign B) 4 ign C) 5 ign D) 6 ign E) 7 ign 37-) Toplu i szlemesindeki temil kararn aadaki organlardan hangisi yrrlkten kaldrr? A) Yksek Hakem Kurulu B) Bakanlar kurulu C) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl D) veren Sendikas E) i Sendikas 38-) Aadakilerden hangisi sendika organlar arasnda saylmaz? A) Genel Kurul B) dare Kurulu C) Ynetim Kurulu D) Denetleme Kurulu E) Disiplin Kurulu 39-) I. Kadn ii II. 50 yandan byk olan ii III. zrl ii IV. in ynetiminde grev alan ii V. 16 yandan kk olan ii

40-) Sendikann zorunlu organlarnn birinde yasaklanm kiiye grev verildiinin tespiti halinde bildirime ramen grevlendirilen kiinin grevine son verilmezse, i mahkemesi sendikann faaliyetini ne kadar sreyle durdurur? A) 1 aydan 3 aya kadar B) 2 aydan 4 aya kadar C) 3 aydan 6 aya kadar D) 6 aydan 1 yla kadar E) 1 yldan 2 yla kadar 41-) Aadaki tonlama eitlerinden hangisi sevgi ve efkatin gstergesidir? A) Kuvvetli ve yksek ton B) Hafif sesle orta ton C) Tatl ve biraz ykselen ton D) Fslt halinde ton E) Tatl bir ses ve alak ton 42-) Kimi kelimelerin gl manalar vardr ve gl bir izlenim brakr. Buna gre aadaki hangi kelime bireyin kendine gvenini ve konu hakkndaki yeterliliini ifade etmektedir? A) Bence B) Aka C) Sylemek istediim D) yi bilinen E) Zannediyorum ki 43-) Kepeoluna gre danman aamalarnn sras aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir? A) yaplanma-sonulandrma-zm iin gerekenleri ortaya koyma-problemi ortaya koyma B) problemi ortaya koyma-zm iin gerekenleri ortaya koyma-yaplanma-sonulandrma C) zm iin gerekenleri ortaya koyma-problemi ortaya koyma-yaplanma-sonulandrma D) yaplanma-problemi ortaya koyma-zm iin gerekenleri ortaya koyma-sonulandrma E) problemi ortaya koyma-zm iin gerekenleri ortaya koyma-sonulandrma-yaplanma 44-) Aadakilerden hangisi i ve meslek danmannn sahip olmas gereken zelliklerden deildir? A) lme, deerlendirme becerisi B) Denetleme becerisi C) Alanyla ilgili teknolojiyi kullanma becerisi D) Bilgisayar proramlama bilgisi E) Aratrma yapabilme becerisi

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri ii sendikas genel kurulunda oy kullanamaz? A) Yalnz IV B) Yalnz V C) I ve II D) II ve III E) I,II,III ve IV

45-) Aadakilerden hangisi MD nin sahip olmas gereken bilgi ve becerilerden deildir? A) Bilgisayar programlar bilgisi B) Raporlama bilgisi C) Genel eitim, retim ve snav sistemleri bilgisi D) Kalite standartlar bilgisi E) leri dzeyde finansal piyasa bilgisi 46-) Aadakilerden hangisi MD nin tutum ve davranlarndan deildir? A) Deneyimlerini i arkadalarna aktarma B) Dananlarnn sorunlarn bakalaryla paylama C) evre korumaya kar duyarl olma D) Gncel olaylar takip etmeye nem verme E) Sre kalitesine nem verme 47-) Aadakilerden hangisi i ve meslek danmanl srecinde uyulmas gereken ilkelerden deildir? A) nsan saygya deer bir varlktr B) MD hayat boyu yararlanlabilecek bir hizmettir C) MD ilgili taraflarn ibirliiyle yrtlmelidir D) MD tm bireylere ak bir hizmettir E) MD birey adna karar verilebilecek bir sretir 48-) MD hizmeti, sadece isizleri, meslek seme durumunda olanlar kapsamaz ; iine devam ederken iiyle ilgili yeni beceriler kazanmak veya farkl alanlarda kendini gelitirmek isteyen bireyleri de kapsar aklamas MD nin hangi ilkesiyle ilgilidir? A) stee baldr B) Tm bireylere ak bir hizmettir C) lgili taraflarn ibirlii ile yrtlmelidir D) Bireysel farklara sayg esastr E) Danman hem bireye hem de topluma kar sorumludur 49-) Aadakilerden hangisi MD nin temel aamalarndan deildir? A) Bireye psikolojik sorun yaadnda yardm etmek B) dnyas, iler ve meslekler hakknda bilgi toplamak C) Bireyin zelliklerini iler ve mesleklerin gereklilikleriyle karlatrmak D) Birey hakknda bilgi toplama, tanma ve analiz etme E) Birey iin bir geliim ve eylem plan hazrlama 50-) Danann alma sonunda "nerede olmak istiyorsunuz" sorusunu cevaplandrmasna yardmc olacak MD aamas hangisidir? A) Gelitirmek istediiniz ncelikli alanlar B) Bulgular ve neriler C) Vizyon oluturma D) Eylem planlar gelitirme E) z deerlendirme

51-) Danmanlk grmelerinde aadakilerden hangisi yanl bir tutumdur? A) nyargl olmamak B) Danann sylediklerini koulsuz onaylamak C) Grme tkandnda karlkl olarak grmeyi sonlandrmak D) Anlamaya varlan konular danana teyit ettirmek E) Danana konuyla ilgili ak ulu sorular sormak 52-) Aadakilerden hangisi MD srelerinden deildir? A) Danan tanma B) Danmann aktif olarak i arama srecine katlmas C) Eitim ve istihdam eylem plan hazrlanmas D) Eitim ve istihdam eylem plan uygulanmas E) Eitim ve istihdam eylem plannn deerlendirilmesi 53-) Danan tanma srecinde dananla ilgili hangi bilgiye ulamak ama deildir? A) Ksa zamanda i bulacan dnp dnmedii B) deolojik eilimleri C) bulmak iin motivasyonu D) Sosyo-ekonomik, sosyo-kltrel durumu E) Hobileri ve ilgi alanlar, 54-) Yeterli meslki bilgisi olan,ancak i arama becerisi eksik, igc piyasasndan en fazla 6 ay uzak kalm bireylerden oluan grup hangisidir? A) Az yeterli grup B) kinci grup C) Yeterli grup D) Birinci grup E) Drdnc grup 55-) Arz ve talebi eletirme ilevinde hangisi talep yanl tedbirler arasnda yer almaz? A) Giriimci tevikleri B) Mikro krediler C) Mesleki eitim kurslar D) stihdam sbvansiyonlar E) Vergi indirimleri 56-) Hangisi aktif igc piyasas tedbirlerine duyulan ihtiyalarn nedenlerinden deildir? A) Piyasa aksaklklar B) Kurumsal katlklar C) Dezavantajl gruplar D) Arz-talebin dengede olmas E) Yanl vasf-meslek eletirmeleri

57-) Hangisi pasif igc piyasas politikalarna rnektir? A) stihdam yaratmak B) Giriimci kredileri C) sizlik sigortas destei salamakd)Mesleki eitim kurslar amak D) Mesleki eitim kurslar amak E) stihdam sbvansiyonlar 58-) Hangisi aktif istihdam politikalarnn amalarndan deildir? A) sizlik yardmlar B) stihdamn gelitirilmesi C) Deiim iinde gvence D) Yoksulluun azaltlmas E) Eitlik 59-) kur genel kurulu kimin bakanlnda ve ne zaman toplanr? A) Babakan veya onun grevlendirdii kii bakanlnda, ylda iki B) Babakan veya onun grevlendirdii kii bakanlnda, ylda bir C) Babakan veya onun grevlendirdii kii bakanlnda, 2 ylda bir D) alma ve sosyal gvenlik bakan veya onun grevlendirdii kii bakanlnda, ylda bir E) alma ve sosyal gvenlik bakan veya onun grevlendirdii kii bakanlnda, 2 ylda bir 60-) kur genel kurulu temsilcilerinin grev sresi ne kadardr? A) 1 yl B) 2 yl C) 3 yl D) 4 yl E) 5 yl 61-) kurun en yksek ynetim, karar, yetki ve sorumlulua sahip organ hangisidir? A) Tefti kurulu bakanl B) Ynetim kurulu C) l istihdam ve mesleki eitim kurullar D) Genel kurul E) Genel mdrlk

62-) Ynetim kurulunun ye says ve toplanma ekli aadakilerden hangisidir? A) 4 yeden oluur, haftada en az bir kez ye tamsaysnn salt ounluuyla toplanr B) 6 yeden oluur, haftada en az bir kez ye tamsaysnn salt ounluuyla toplanr C) 4 yeden oluur, ayda en az bir kez ye tamsaysnn salt ounluuyla toplanr D) 6 yeden oluur, ayda en az bir kez ye tamsaysnn salt ounluuyla toplanr E) 8 yeden oluur, haftada en az bir kez ye tamsaysnn salt ounluuyla toplanr 63-) Aadakilerden hangisi Genel mdrle bal merkez tekilatnn ana hizmet birimleri arasnda yer almaz? A) gc piyasas bilgi hizmetleri dairesi bakanl B) sizlik sigortas dairesi bakanlc)Personel ve eitim daire bakanl C) Personel ve eitim daire bakanl D) gc uyum dairesi bakanl E) stihdam dairesi bakanl 64-) Hangisi Genel Mdrln merkez tekilatnn danma ve denetim birimleri arasnda yer alr? A) D ilikiler dairesi bakanl B) Hukuk mavirlii C) Personel eitim dairesi bakanl D) dari ve mali iler dairesi bakanl E) gc uyum dairesi bakanl 65-) l istihdam ve merkezi eitim kurullarna kim bakanlk eder? A) Bu i iin babakanlka grevlendirilen kii B) alma ve sosyal gvenlik bakannn grevlendirdii kii C) Genel mdrlke grevlendirilen kii D) Vali E) Belediye bakan 66-) Aadakilerden hangisi zel istihdam brosu amak iin gerekli artlardan deildir? A) Lisans mezunu olmak B) Mflis olmamak C) Konkordato ilan edilmi olmamak D) Memurlua engel tekil edecek mahkumiyeti bulunmamak E) En az 30 bin tl nakite sahip olmak

67-) Hangisi istihdam brosu ama bavurusunun kabul iin gerekli artlardan deildir A) Uzman personelin en az nlisans mezunu olmas B) nlisans mezunu deilse i ve ici bulma, istihdam, insan kaynaklar gibi alanlarda sertifikal bir eitim alm olmas yada tecrbeli olmas C) Uygun fiziki mekana veya internet sayfasna sahip olmas D) Bilgilerin elektronik ortamda muhafazasna ve elektronik iletiime uygun teknik donanma sahip olmas E) Bro mal varlnn en az 30 bin tl tutarnda olmas 68-) zel istihdam brolar iin aadakilerden hangisi yanltr? A) Verilen izinler yl geerlidir B) Bavurusu uygun bulunmayanlarn,kurumca alnan masraf bedelleri iade edilmez C) zni iptal edilenlerin teminatlar geri verilmez D) Bro, yenileme ve iptal kararna kar15 gn iinde kuruma itiraz edebilir E) zinden itibaren onsekiz aya ierisinde hibir ie yerletirme gerekletirilmemise izin iptal edilir 69-) Hangisi zel istihdam brolarnn cret alabilecei mesleklerden deildir? A) Manken B) Sanat C) Profesyonel sporcu D) Genel mdr E) Mteri temsilcisi 70-) Aadakilerden hangisi grup uzmanlklarndan biri deildir? A) gruplar B) Meslek gruplar C) Danma gruplar D) Psikoterapi gruplar E) Psiko-eitsel gruplar 71-) hukukunda nitelii itibariyle 30 gnden az sren ilere ne ad verilir? A) Sresiz i B) Srekli i C) Belirsiz i D) Sreli i E) Sreksiz i 72-) Aratrmay sonuca gtrmeye yarayan her trl bilgi, belge, kayt veya istatistie ne denir? A) Gzlem B) Veri C) erik zmlemesi D) Anket E) Yazl kaynaklar

73-) Aadakilerden hangisi veri tr deildir? A) Olgusal Veri B) Birincil Veri C) Yargsal Veri D) Yapsal Veri E) kincil Veri 74-) Anketlerde verilen cevaplarda rastlanlan yanl tutumlardan kaynaklanan hata tipi hangisidir? A) Cevap alnmama hatas B) lme hatas C) Kapsam hatas D) Dizin hatas E) ilemci hatas 75-) Aadakilerden hangisi veri toplama kaynaklarndan deildir? A) Fikir yrtme B) Yazl kaynaklar C) Gzlem D) Soru Kad- Anket E) Grme 76-) Gnmzde giderek yaygnlaan, maliyeti olduka dk, alnmas ve deerlendirmesi hzl ve geni kitlelere ulaabilen anket yntemi hangisidir? A) Yz Yze Anket Yapma B) Posta Aracl ile Anket Yapma C) Telefonla Anket Yapma D) Gzlem Altnda Gzlem Yapma E) nternet Sitesi zerinden Anket Yapma 77-) Aadakilerden hangisi veri toplama tekniklerinin yazl kaynaklarndan deildir? A) Plak B) Kiisel An C) Fotoraf D) Duyum E) Harita 78-) Hangisi gzlemin bilimsel bir nitelik kazanabilmesi iin gerekli koullardan deildir? A) Gzlem yargsal verilere dayanmaldr. B) Gzlem belirli bir aratrma amacna hizmet etmelidir. C) Aratrmac tarafndan nceden planlanm bir faaliyet olmaldr. D) Gzlem sonular sistematik olarak kaydedilmelidir. E) Tutarllk ve geerlilik asndan gzlem sonular kantlanabilmelidir.

79-)Aadakilerden hangisi gzlem eidi deildir? A) Basit Gzlem B) Sistematik Gzlem C) Katlml Gzlem D) Objektif Gzlem E) Katlmsz Gzlem 80-) letilerin verildii zamanlardaki skl saylarak nasl bir etkisi olacan ortaya karan ierik rnei hangi zmleme trne aittir? A) Grme(Mlakat) B) Sistematik zmleme C) Anlambilimsel zmleme D) aret Arac Olarak zmleme E) Pragmatik(Faydac) zmleme 81-) Hangisi kaynak kiilerin doum yeri, ya, renim durumu, eitim dzeyi, medeni hali,cinsiyeti ve mesleine ilikin bilgiler gibi gzlemlenebilen ve kolaylkla kontrol edilebilen kiisel zelikleri belirleyen sorulardr? A) Olgusal Sorular B) Bilgi Sorular C) Davran Sorular D) Tutum, nan, Kan ve Gr Sorular E) Sondaj Sorular 82-) Aadakilerden hangisi bilgi ve veri toplamada anket uygulamasnn avantajlar arasnda yer almaz? A) Geni kitlelere ksa srede uygulanabilir. B) Fazla ara ve gere ihtiya olmadan hazrlanr ve uygulanr. C) Cevaplar sorunun hemen altnda yazl olarak yer ald iin cevaplayc cevaplamada zorluk ekmez. D) Sorulara ayr kiilerce ayr anlamlar verilebilir. E) sim ve imza kullanlmadan yaplabileceinden, kii cevaplar hi ekinmeden yazar. 83-) Anket sorularnda kiinin davran, tutum ve grlerinin kkenine inen, neden ve niinlerini aratran soru eidi hangisidir? A) Eleme Sorusu B) Sondaj Sorusu C) Snama Sorusu D) Snflama Sorusu E) Gruplama Sorusu 84-) Aadakilerden hangisi olgusal veridir? A) Kiilik B) Tutum C) nsanlarn Demografik zelikleri D) Baar E) Yetenek

85-) Aadakilerden hangisi bilgi ve veri toplamada anket uygulamasnn avantajlar arasnda yer alr? A) Ak ulu sorularda verilen cevaplarn anlalamamas B) Anketin sadece okuryazarlara verilebilmesi C) Anket sorularnn yazl olmas cevaplayclarn onlar tekrar tekrar incelemesine imkn vermesi D) Anketlerde derinlemesine bilgi edinme imknn olmamas E) Cevaplarn ne derece bilinli ve itenlikle verildiinin bilinmemesi 86-) Gereklere dayal, kiisel yarg ve yanllktan uzak, yorum gerektirmeyen ve deime olaslklar zayf (zamana ve koullara bal olarak mmkn) veri tipi hangisidir? A) Yargsal Veri B) Olgusal Veri C) Sistematik Veri D) Pragmatik Veri E) Basit Veri 87-) ten karmalar nedeni ile ortaya kan i gc dnm oran ile ilikili olan personel gereksinim tr hangisidir? A) Gerek Personel gereksinimi B) Yedek Personel gereksinimi C) Ek Personel gereksinimi D) Yeni personel Gereksinimi E) letmede Personel Fazlal 88-) Aadaki faktrlerden hangisi retim iin zorunlu deildir? A) Doal Kaynak B) Sermaye C) Emek(gc) D) Mteebbis(Giriimci) E) Yerel Boyutlar 89-) Hangisi K planlamas aamalar arasnda yer almaz? A) Belirli rgtsel birimlerin rgtsel hedeflere etkilerini belirlemek B) Karlanacak hedeflere ynelik uzmanlk gerekleri ve becerileri tanmlamak C) lkedeki igc arzn azaltmak iin aktif politikalar retmek D) K akm nda eklenecek K gereklerini belirlemek E) K ihtiyalarn belirleyerek eylem planlar gerekletirmek

90-) Aadakilerden hangisi K planlamasnn nedenlerinden deildir? A) gc maliyetinin artmas B) gc arznn az olmas C) Hzl toplumsal ve kltrel gelimeler D) Yasal ve politik gelimeler E) Teknolojideki srekli ve hzl deiim 91-) Hangisi personel gereksinim trlerinden deildir? A) Denemeye dayal personel gereksinimi B) Gerek personel gereksinimi C) Yeni personel gereksinimi D) Yedek personel gereksinimi E) letmede personel fazlal 92-) Mevcut alanlarn zellikleri, becerileri, mesleki yeterlilik dzeyleri, etkinlikleri ve gizli baz ynleri ile ilgili bilgi toplanmas aadaki K planlamasnda kullanlan aralardan hangisidir? A) Yeniden yerletirme oran B) Beceri envanteri C) Personel devir oran(PDO) D) Devamszlk oran E) gc genel envanteri 93-) Aadakilerden hangisi Dzeltici Kalite Yaklam Sisteminin zelliklerinden deildir? A) Mteri isteklerinin analizi B) Hatalarn tekrarlamamas iin faaliyetler C) Tasarm ve gelitirme D) Dzeltici faaliyetler E) Srecin kontrol 94-) Kalite ynetimi ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr? A) Kalite ynetimi anlay 20. yzyln ortalarnda ortaya kmtr. B) Kalite ynetimi felsefesi irketlerin sert rekabet koullarnda ayakta kalabilmek iin ortaya kan bir anlaytr. C) Klasik ynetim felsefesi Frederick Taylor tarafndan ortaya atlmtr. D) Klasik ynetimde temel felsefe kaliteli retim yapmaktr. E) Klasik ynetimde alanlarn karar alma ya da problem zmnde ilevi yoktur. 95-) Mteriyi memnun eden, beklenti ve ihtiyalarn karlayan her rn/hizmet .. dr. A) Toplam kalite ynetimi B) Kalite C) Hedef D) Ama E) Sre

96-) TKY iletme tarafndan rn kalitesini herhangi bir ekilde etkileyen btn faaliyetlerin ynetilmesi . dr. A) Toplam kalite ynetimi B) Kalite C) Prosedr D) Ama E) Sre 97-) Bir faaliyeti veya bir sreci icra etmek iin belirlenen yoldur. Dokmante edildiinde; NE, NE ZAMAN, NASIL, NEREYE ve KM sorularna cevap vermelidir. Yukarda tanmlanan temel kavram hangisidir? A) Kalite el kitab B) Sre (proses) C) Prosedr D) Kalite politikas E) Misyon 98-) Sre (proses) nedir? A) Bir faaliyeti veya bir sreci icra etmek iin belirlenen yoldur. B) NE, NE ZAMAN, NASIL, NEREYE ve KM sorularna cevap veren dkmandr. C) Kuruluun amacna ulamak iin faaliyetlerini yrtrken izledii temel yol ve yntemlerdir. D) Misyon ve vizyona uygun olarak kurumun ksa, orta ve uzun vadede ulamak istedii yerdir. E) Girdileri ktlara dntren, birbiriyle etkileimli faaliyetler btndr. 99-) Aadakilerden hangisi yanltr? A) Vizyon Kuruluun amacn ya da varolu nedenini aklayan ifadedir. B) Hedef sreli, llebilir ve gereki olmaldr. C) Kalite politikas, kuruluun amacna ulamak iin faaliyetlerini yrtrken izledii temel yol ve yntemlerdir. D) Hedefler ksa, orta ya da uzun vadeli olabilir. E) D Mteri, srecin nihai ktsn alan kii, kurulular, gruplar vb. dir. 100-) Aadakilerden hangisi yanltr? A) Mteri, bir kuruluta hizmet sunan veya hizmet alan kii veya kurululardr. B) Bir alveri merkezindeki sata sunulan rnler mteri maldr. C) Prosesin (sre) ierisinde yer alan ve sreteki faaliyetlerin ktlarn kullanan kiiler i mteridir. D) Bir rnn firma tarafndan ok dayankl retilmi olmas mteri memnuniyeti anlamna gelmeyebilir. E) Dzeltici Faaliyet, olumu bir hatann tekrarn nlemek iin yaplan faaliyettir.

101-) Aadakilerden hangisi dzeltici faaliyettir? A) Satn alnan bir rnde arza kmas sonucu mterinin rn garanti kapsamnda iade etmesi B) Karayollarnda riskli noktalara uyarc tabelalar konmas C) Fazla kaza olan kavaklara alt geit yaplmas D) Ar-Ge almalar E) rn kalitesini artrmaya ynelik yeni tasarmlar gelitirilmesi 102-) Kalite sistem standartlar ile ilgili hangisi yanltr? A) Kaliteyi gvence altna almak iin ortaya kmtr. B) 1987 ylnda ISO 9000 adyla uluslararas bir standart haline getirilmitir. C) lk askeri alanda kullanlmtr. D) ISO, her 10 ylda bir standardn revizyon ihtiyac olup olmadn deerlendirmektedir E) TSE EN ISO 9000 adyla yaygn olarak kullanlan standart, kurum ve kurululara kalite ynetim sistemlerini kurmak ve iletmek amacyla bir rnek model gsterir. 103-) Hangisi ISO 9000 Kalite Ynetim Sisteminin Kurululara Salayaca Faydalardan deildir? A) Pazar pay artar B) Karllk artar C) Maliyet artar D) letiim artar E) alanlarn memnuniyeti artar 104-) Toplam kalite ynetim sisteminin kurulmas iin hangisi zorunlu deildir? A) Kalite El Kitab oluturulmas B) Dokmanlarn kontrol prosedr C) tetkik prosedr D) Uygun olmayan hizmetin kontrol prosedr E) nsan kaynaklar faaliyet prosedr 105-) Lider ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr? A) Kalite uygulamasnda st ynetim kararl ve ciddi olmaldr B) Liderler alanlarn tam katlm salayaca bir ortam oluturmal C) Kaynaklarn bulmaldr D) alanlar hatalar olduunda uyarmal, gerekli cezai ilemleri uygulamaldr E) Gelime/iyilemeye dnk hedefleri belirlemeli

106-) Birbirleri ile ilgili srelerin bir sistem olarak tanmlanmas, anlalmas ve ynlendirilmesi .. dr? A) Srelerle ve verilerle ynetim B) alanlarn geliimi ve katlm C) Ynetimde sistem yaklam D) Srekli iyiletirme E) Srekli renme ve yenilikilik 107-) Bir fabrikann insan sal iin atklarn kontrol altnda tutmas aadakilerden hangisi ile aklanr? A) Srekli iyiletirme B) Ynetimde sistem yaklam C) Srelerle ynetim D) Toplumsal sorumluluk E) Mteri odakllk 108-) PUKO dngs hangisinde doru verilmitir? A) Uygula-nlem al-kontrol et-planla B) nlem al-uygula-kontrol et - planla C) Planla-nlem al- uygula-kontrol et D) Kontrol et-planla-nlem al-uygula E) Planla-uygula-kontrol et-nlem al 109-) Hangisi srelerle ynetimin avantajlarndan deildir? A) Kurulu nceliklerine sistematik bir yaklam getirmek B) Fonksiyonlar aras ilikileri gelitirmek C) Mteri odakl ynetimi tevik etmek D) Kaynaklarn daha fazla kullanmn salamak E) Hzl karar alma avantaj salamak 110-) Hangisi destek srecidir? A) Politika oluturma B) Strateji gelitirme C) Aratrma-gelitirme D) Pazarlama-sat faaliyetleri E) nsan kaynaklar ynetimi 111-) Bir iveren veya kamu tzel kiiliine ait ayn ikolunda birden fazla iyerini kapsayan tek bir TS(toplu i szlemesi) yaplabilir. Bu ekilde yaplan TS'e ne ad verilir? A) yeri TS B) letme TS C) yerleri TS D) Grup TS E) Kamu TS

10

112-) Toplu i szlemesine ilikin aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) TS ancak yetkili ii sendikas ile iveren veya iveren sendikas ile imzalanr. B) Yazl olarak yaplmas zorunludur. C) Sresi 1 yldan az 3 yldan ok olamaz. D) Ayn ikolunda sadece bir iyerinde TS yaplabilir. E) TS ile i kanununa aykr olmayan genel dzenlemeler yaplabilir 113-) TS imzalamak iin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl'nca verilecek yetki belge ile ilgili olarak itirazlar hangi makama yaplr? A) Valilik B) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl C) Blge alma mdrl D) mahkemesi E) T. kurumu'na 114-) TS'de dayanma aidata deyen ii hangi tarihten itibaren bundan faydalanr? A) mza tarihinden itibaren B) Yrrlk tarihinden itibaren C) Talep tarihinden itibaren D) Aidat demeye balad tarihten itibaren E) veren bildirdii tarihten itibaren 115-) mzalanan TS aadaki kurumlardan hangisine gnderilmez? A) Devlet planlama tekilat B) i sendikas C) veren sendikas D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) Devlet istatistik enstits 116-) TS(toplu i szlemesi) de alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl yetki bavurusuna kar olumlu ya da olumsuz ka gn iinde cevap vermelidir? A) 6 B) 3 C) 15 D) 7 E) 10 117-) Yetki belgesi olan sendika ka gn iinde dier taraf toplu i grmelerine armaldr? A) 6 B) 3 C) 8 D) 10 E) 15

118-) Dayanma aidat normal yelik aidatnn ne kadarlk ksmndan oluur? A) 1/2 B) 1/3 C) 1/4 D) 3/5 E) 2/3 119-) Yrrlkte bir TS(toplu i szlemesi) varken yeni bir TS yapmak iin yetki ilemleri ile yrrlkteki TS'in bitimine en ok ka gn olmaldr? A) 90 B) 60 C) 120 D) 100 E) 30 120-) Bir ii sendikasnn yetkili olmas o i kolundaki tm iilerin ne kadarn ye yapmaldr? A) %10 B) %20 C) %30 D) %40 E) %51 121-) Aadakilerden hangisi, toplu i szlemesinden yararlanma biimi deildir? A) Sendika yelii B) Dayanma aidat denmesi C) Sendikalarn yazl onay D) Temil E) mahkemesi karar ile yararlanma 122-) Aadaki eletirmelerden hangisi yanltr? A) Basn i kanunu-5953 sayl B) Sendikalar kanunu-2821 sayl C) sizlik sigortas kanunu-4447 sayl D) evre kanunu-2882 sayl E) sal ve gvenlii-4857 sayl 123-) KIDEM TAZMNATININ DZENLEND KANUN A.HANGSNDE DORU VERLMTR? A) Basn i kanunu B) Sosyal sigortalar ve genel salk sigortas kanunu C) 1475 sayl milga i kanunu D) sizlik sigortas kanunu E) Sendikalar kanunu

11

124-) SSK, Ba-Kur ve Kanunu 2003te tek at ile alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl'na balanmtr.Bu at rgtnn ad nedir? A) Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanl B) Sosyal Gvenlik Mdrl C) Sosyal Gvenlik Bakanl D) Sosyal Gvenlik Kurumu Genel Mdrl E) Sosyal Gvenlik Mstearl 125-) nsan ve dier canllarn varlk ve gelimelerini,doal yaplarna uygun bir ekilde srdrebilmeleri iin gerekli olan artlar btn aadakilerden hangisidir? A) Ekosistem B) evre C) Ekolojik denge D) Srdrlebilir evre E) Sosyal evre 126-) ''Herkes,salkl ve dengeli bir evrede yasama hakkna sahiptir.evreyi gelitirmek,evre saln korumak ve evre kirlenmesini nlemek devletin ve vatandalarn devidir.'' hkm hangi anayasada yer almtr? A) 1923 B) 1961 C) 1982 D) 1982 anayasasnn 1995 deiiklii E) 1982 anayasasnn 2001 deiiklii 127-) Temel hak ve devlerden hangisinde evre hakk gvence altna alnmtr? A) Negatif haklar B) Siyasi haklar C) Sosyal ve ekonomik haklar D) Aktif stat haklar E) Nispi stat haklar 128-) Aadakilerden hangisi evre kirliliinin nedenlerinden deildir? A) Hzl nfus art B) Plansz endstrileme C) Salksz kentleme D) Pasif gler E) Blgesel savalar 129-) Aadakilerden hangisi evre kirliliinin trlerinden deildir? A) Bitki kirlenmesi B) Nkleer kirlenme C) Kimyasal kirlenme D) Kat atk kirlenmesi E) Grlt kirlenmesi

130-) Ekonomik ve sosyal eykinlikler gerekletirilirken evrenin ve doal kaynaklarn kullanmnda denge kurulmas gerekliliini a.sistemlerden hangisinde yer verilmitir? A) evre uyumu sistemi B) evre ynetim sistemi C) evre koruma sistemi D) evre standartlar sistemi E) evre dzenleme sistemi 131-) Fizik,evre ve insanla ilgili eyann,insan eliyle doal evre ve insan tabiatyla uyumsuz ve salkl insanlar rahatsz edici hale getirilmesiyle ilgili kirlenme tr aadakilerden hangisinde doru verilmitir? A) Grlt kirlilii B) Kat atk kirlenmesi C) Nkleer kirlenme D) Grnt kirlilii E) Akustik kirlilik 132-) Aadakilerden hangisi evre kirliliinin trlerinden deildir? A) Hava kirlenmesi B) Su kirlenmesi C) Deniz kirlenmesi D) Besin kirlenmesi E) Toprak kirlenmesi

133-)

I. Emek II. Sermaye III. Doal kaynaklar

Yukardaki verilenlerden hangileri gereksinimlerin karlanmas amacyla gerekletirilen retim faaliyetlerinin unsurlarndandr? A) I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I,II veIII 134-) evre Kanunu ka sayl yasa ile kabul edilmitir? A) 2822 sayl B) 2862 sayl C) 2872 sayl D) 2882 sayl E) 2892 sayl

12

135-) evre Kanunu ka ylnda resmi gazetede yaynlanmtr? A) 1961 B) 1968 C) 1978 D) 1983 E) 1988 136-) Uluslararas Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafndan aadakilerden hangisi evre Ynetim Sistemi standard olarak kabul edilmitir? A) ISO 9001 B) ISO 9003 C) ISO 14000 D) ISO 14001 E) ISO 14002 137-) Aadakilerden hangsi Geri dnmn salad faydalardan deildir? A) Doal kaynaklarmzn korunmasn salar B) Atk miktarn azaltarak p ilemlerinde kolaylk salar C) Geri dnmle ekonomiye yatrm yaplmasn salar D) Enerji sarfiyatn salar E) Enerji tasarrufu salamamza yardm eder 138-) Tekrar kullanlabilen atklarn kaynandan ayr toplanmas,snflandrlmas,fiziksel ve kimyasal yntemlerle baka rnlere veya enerjiye dntrlmesi ilemi aadakilerden hangisidir? A) Tekrar kullanm B) Geri dnm C) Geri kazanm D) Tekrar dnm E) Geri bildirim 139-) Ortalama grme zaman aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir? Bireysel Grup ocuk A) 40dk 30dk 50dk B) 50dk 90dk 60dk C) 20dk 30dk 10dk D) 10dk 20dk 25dk E) 50dk 60dk 45dk 140-) Grev ve Lokavta katlmayacak iilerin isimlerini aadakilerden hangisi belirler? A) veren B) Blge alma Mdrl C) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl D) Dantay E) Mahkemesi

141-) Aadakilerden hangisi MBRD hizmetlerinde birlii Protokolnn uygulamaya konmasndan sonra komisyona dahil edilmitir? A) MEB B) TSK C) MYK D) MPM E) TRK- 142-) Aadakilerden hangisi talep yanl tedbirler arasnda yer almaz? A) verene saglanan giriim tevikleri B) Mikro krediler C) stihdam yada cret sbvansiyonlar D) Kamu sektrnde istihdam yaratma E) gc piyasasnda var olan ilere issizleri yerlestirme 143-) Aadakilerden hangisi oturma dzeni iin sylenen yanl bir bilgidir? A) Arada masa sandalye gibi fiziksel engeller olmamal B) ki tarafta eit sandalyede oturmal C) Danman kyafeti ile dikkat ekmemeli D) Hafif al oturulmal E) 180 derecelik bir ada oturmal 144-) Aadaki genel kurul trlerinden hangisi yasada dzenlenmemitir? A) i Sendikas B) veren Sendikas C) i Sendikas ubesi D) veren Sendikas ubesi E) i-veren Konfederasyonu 145-) asagdakilerden hangisi psikolojik danmann amalar iinde degildir? A)kiiyi tedevi etme B)olumlu ruh saglg C)davranta degiiklik D)karar verme E)problemin zm 146-) Aadakilerden hangisi Meslek Liseleri Hakknda Bilgi Formudur ? A-MBM-A2 B-FORM 6-1 C-MBRD D-MBM-A1 E-FORM 6-2

13

147-) Benliin en nemli ilevlerinden birinin kimlik duygusu gelitirmesi ve korumas olduunu syleyerek her bireyin yaam boyunca getii 8 aamadan bahseden psikanalitik yaklamcs kimdir? A) Jung B) Adler C) Horney D) Erickson E) Freud 148-) Aadakilerden hangisi Ericson'nun gelitirdii bireyin yaam boyunca getii aamalardan biri deildir? A) Temel gvensizlie kar temel gven B) Utan ve kukuya kar zerklik C) nsan znde iyidir yada en azndan ntrdr D) Sululuk duygusuna kar girikenlik E) Yalnz kalmaya kar yaknlk kurma 149-) ''Nevrotik olarak 3 farkl kiilik tipi tanmlanmtrbirincisi,sosyal etkinliklere sk katlan.yanlz kalmaya dayanamayan bir kimsedir.ikincisi kimse tafarndan sevilmeyen ,kmseyici,herkesten nefretle bahseden kimsedir.ncs kii,insanlarla nadiren iletiim kuran,ok az arkadaa sahip genelde zamann tek geiren kimsedir'' Bu ekilde 3 kiilik tipi tanmlayan psikanalitik yaklamc kimdir? A) Erickson B) Horney C) Harry Stuck Sullivan D) Adler E) Jung 150-) ''Her bireyin kendisi ve bakalar iin zihinsel imgeler oluturduunu,iyi-ben,ktben ve ben-deil eklinde kiiletirmelerde bulunduunu belirten psikanalitik yaklamc kimdir? A) Freud B) Skinner C) Bandura D) Adler E) Harry Stack Sullivan 151-) nsan znde iyi ve sayg duyulmas gerken bir varlktr''dncesini savunan kiilik yaklam hangisidir? A) Hmanistik yaklam B) Davran yaklam C) Psikianalitik yaklam D) Bilisel yaklam E) Ayrc zellik yaklam

152-) Aadaki kuramlardan hangisi kariyer gelitirmeyi ''bireyin benlik kavramn gelitirmesi ve bunu deiik rollerde uygulamas srecidir'' eklinde aklamtr A) Superin benlik kuram B) Ginzberg ve arkadalarnn geliim kuram C) Gottfredsonun snrlandrma ve uzlama kuram D) Roenin kiilik geliimi kuram E) Bordinin psikanalitik kariyer seimi kuram 153-) I.Maslov II.Freud III.Carl Rogers IV.Adler Hangisi veya hangileri hmanistik yaklamn ncleridir? A) I-IV B) II-III C) IV D) I-III-IV E) I-III 154-) Aadakilerden hangisi hmanist psikoloji yaklamna temel oluturan 4 temel eden biri deildir? A) Kiisel sorumluluk B) imdi ve burada C) Alglar ve bakalarna ilikin izlenimler D) Bireyin fenomolojisi E) Kiisel geliim 155-) Aadaki kuramlardan hangisi ''biyolojik ihtiyalar ve drtler ile aile atmosferi arasndaki iliki ve bu ilikiden ortaya kan kiilik tipi zerinde durur''? A) Ginzberg ve arkadalarnn geliim kuram B) Bordinin psikanalitik kariyer seimi kuram C) Superin benlik kuram D) Roenin kiilik geliimi kuram E) Gottfredsonun snrlandrma ve uzlama kuram 156-) Kendini gerekletirme kuramn ortaya atarak,her insann kendini gerekletirmeye ynelik doutan gelen bir eilim olduunu ileri sren yaklamc kimdir? A) Adler B) Maslow C) Rogers D) Kelly E) Erickson

14

157-) DANIAN MERKEZL TERAP yaklamyla n yapan ve danan merkezli terapi ile insann dnce ve davranlarn istenmeyenden istenene doru bilinli ve makul bir ekilde deitirebileceini iddia eden yaklamc kimdir? A) Kelly B) Gordon allport C) Maslow D) Carl Rogers E) Horney 158-) Bilisel psikolojinin kurucusu kimdir? A) Gordon Allport B) Carl Rogers C) George Kelly D) Hans Eyserck E) Eric Erickson 159-) evremizdeki baz kiilerin olaylar yada kendilerini bizim algladmzdan farkl alglamalarn -kiisel yaplar -emalar -kendilik emalar ile aklayan kiilik yaklam hangisidir? A) Bilisel yaklam B) Ayrc zellik yaklam C) Hmanist yaklam D) Davran yaklam E) Psikanalitik yaklam 160-) bu yaklam ortaya koyan ilk kii GORDON ALLPORT tur.bir insann belirli bir kiilik zelliini gsterme derecesine gre kiileri snflandrmay salayan bir kiilik boyutudur. bu yaklamn benimsedii 2 temel yaklam vardr I. Kiilik zelliklerinin zaman iinde deimez olduudur II. Bu zelliklerin farkl durumlarda da kararllk gsterdii ynndedir. Yukarda aklamas yaplan kiilik yaklam aadakilerden hangisidir? A)bilisel yaklam B)biyolojik yaklam C)davran yaklam D)psikianalitik yaklam E)ayrc zellik yaklam

161-) Kisilik kuramlarnda bireysel farkllklar "Bilgiyi elde etme ve ileme yntemi" olarak tanmlayan kuram asagdakilerden hangisidir? A.davrani yaklaim B.psikanalitik yaklaim C.bilisel yaklaim D.biyolojik yaklaim E.ayrc zellik yaklam 162-) 6-7yanda balayp ergenlige kadar sren ve cocuklarn fiziksel aktivitelere ve arkadaslk iliskilerine yneldigi dnem Freud'un hangi psikoseksel dnemindedir? A.oral dnem B.anal dndm C.fallik dnem D.gizil dnew E.genital dnem 163-) aadakilerden hangisi CATTELL tarafndan ortaya atlan ve BYK BEL olarak isimlendirilen kiilik snflamasndaki boyutlardan biri deildir? I-Nevrotiklik II-Dadnklk III-Aklk IV-Uyumluluk V-zdisiplin VI-Narsist A)I-II-IV B)Yalnz IV C)II-III-V D)Yalnz I E)Yalnz III 164-) Kiilik zelliklerinin kaltsal olarak aktarldn savunan yaklam ve temsilcisi kimdir? A)Davran Yaklam-Bandura B)Bilisel Yaklam-Georfe Kelly C)Psikanalitik Yaklam-Erickson D)Biyolojik Yaklam-Hans Eysenck E)Hmanistik Yaklam-Maslow 165-) Aadakilerden hangisi i kanununun temel kavramlarndan birisi deildir? A) szlemesi B) i C) stiveren D) veren E) Taeron

15

166-) Aadakilerdn hangisi dsncelerin en byk blmn olusturan ve bilin dzeyine getiremedii blmdr? A) Benlik B) Alt benlik C) Bilin D) Bilinc ncesi E) Bilin alti 167-) zel istihdam brolarnda ,aadaki meslek gruplarndan hangisinden cret alnmaz? A) Profesyonel sporcu B) Sanat C) Genel mdr D) Antrenr E) Yazar 168-) Deneme sreli i szlemelerinde deneme sresi en ok ay olabilir ve toplu i szlemeli ile bu sre en ok ka aya uzatlabilir? A) 1-2 B) 1-3 C) 2-3 D) 2-4 E) 3-4 169-) Devreden i verenin sorumluluu devir tarihinden itibaren ka yl ile snrldr? A)1 B)1.5 C)2 D)3 E)3.75 170-) tam sreli i szlemesinde haftalk alma sresi azami ka saattir? A)30 B)35 C)40 D)45 E)50 171-) il istihdam ve mesleki eitim kurullar ka ayda bir toplanr? A-2ay B-3ay C-4ay D-5ay E-6ay 172-) Aadakilerden hangisi i szlemesi yapma yasaklarndan biri deildir? A) ya kkl B) cinsiyet C) ekonomik durum D) salk durumu E) yabanclk

173-) Aagidakilerdn hangisi agda grsme tekniklerindn degildir? A.baskl gr. B.ba baa gr. C.karma gr. D.telefon ile gr. E.bilgisayar ile gr. 174-) -kur'un organlarndan biri olan ''il istihdam ve mesleki eitim kurullar'' aadakilerden hangisi bakanlnda oluur? A-ikur il mdr B-il milli eitim mdr C-vali D-alma ve sosyal gvenlik blge mdr E-il sanayi ve ticaret blge mdr 175-) tara tekilat ube mdrlkleri kurulmas iin yeterli art aadakilerden hangisidir? A merkez nfs 80.000ve yukar olan ileler B-merkez nfusu 50.000ve yukar olan ileler C-merkez nfusu 10.000 ve yukar olan ileler D-sosyal sig. kurumuna tabi alan says 10.000in zerindeki ileler E-sos. sig. kurumuna tabi alan says 5.000nin zerindeki ileler 176-) "gemisteki davranislar gelecekteki davranislarin habercisidir"grsn savunan agda grsme teknigi aagidakilerdn hangisidir? A.yetkinlik bazl gr B.davransal gr C.durumsal gr D.baskl gr E.yaplandrlms gr 177-) Aadakilerden hangisi zaman ynetiminde dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri deildir? A) bireysel hazrlk B) risk alabilme C) %60 kural D) Etkinlik ve verimlilik E) Belirli zamanda belirli bir iin yaplmas 178-) elde edilen baarnn %80 i,harcanan zamann %20 sinde gerekleir. Aadakilerden hangisi ile alakaldr? A) %20 ilkesi B) Puko dngs C) Beceri envanteri D) analizi E) Pareto analizi

16

179-) aadakilerden hangisi 'd ilikiler daire bakanl' nn grevlerinden biri deildir? A-yurtd istihdam hizmetleri konusunda aratrmalar yapmak B-ulusal gzlemevi faaliyetlerini yrtmek C-AB yesi ve dier lkelerle yaplan ibirlii programlarn koordine etmek D-yurtdnda alan trk iileerinin ve yaknlarnn ii pasaport ilemlerinin yaplamasn salamak E-kurumu ilgilendiren konularda uluslararas antlamalar ve yabanc mevzuat incelemek,bunlarn uygulanmasna ilikin almalar yapmak 180-) Aadakilerden hangisi "kalite nedir?" sorusuna verilen bir cevap olabilir? I-mteriyi menmun eden beklenti ve ihtiyalarn karlayan her rn ve hizmet II-Bir rnn belirlenen veya olabilecek ihtiyalar karlama kabiliyeti III-Misyon ve vizyona uygun olarak kurumun ksa ve orta vadede ulamak istedii yer A) I B) I,II C) I,III D) II,III E) I,II,III

184-) Aadakilerden hangisi i-kur un organlarndan hukuk mavirliinin grevlerinden biridir? A-isizlik sigortas fon hareketlerini izlemek B-kurumun yllk alma programn ve i plann hazrlamak C-bilgi edinme hakk kanununun uygulanmasna ilikin ilemleri yrtmek D-i ve meslek analizlerini yapmak ve yaptrmak E-genel mdrlk ve dier birimler ile tara tekilatndan intikal ettirilen ve hukuki ,mali ,idari ve cezai sonu hasl edilebilecek tm konular hakknda hukuki gr bildirmek 185-) Adakilerden hangisi i-kur organlarndan genel mdrlk merkez tekilatna bal 'danma ve denetim' birimlerinden biridir? A-igc uyum dairesi B-isizlik sigortas dairesi C-hukuk mavirlii D-idari ve mali iler E-istihdam dairesi bakanl 186-) ikur da ,kurumun organizasyon ve toplam kalite ynetimi almalarn yrten organ aadakilerden hangisidir? A-personel ve eitim daire bakanl B-il istihdam ve mesleki eitim kurullar C-igc uyum dairesi bakanl D-istihdam dairesi bakanl E-igc piyasas bilgi hizmetleri dairesi bakanl 187-) 'd ilikiler daire bakanl' i-kur un hangi organna baldr? A-merkez tekilat -ana hizmet birimleri B-merkez tekilat-yardmc hizmet birimleri C-merkez tekilat- danma ve denetim D-tara tekilat E-ynetim kurulu

181-) kuruluun amacn yada varolu nedenini aklayan ifadeye ne denir? A) Vizyon B) Misyon C) Hedef D) Kalite politikas E) Mteri 182-) Bir raporda doru yada yanl,iyi yada kt benzer konularda kullanlan biim raporun her tarafnda ayn olmas raporun hangi zelliini belirtir? A-Balant B-bir rneklik C-sadelik ve acklk D-Akclk E-imla kurallarna uyma 183-) Aadakilerden hangisi aktif igc politikalarnn ilevlerinden birisi deildir? A) Sosyal btnlemeye yardm ilevi B) kayplarnn nlenmesi C) Aktivasyonu finanse etmek D) sizlere sigorta salamak E).............

188-) I- Bir faaliyeti yada sreci icra etmek iin belirlenen yol II- Girdileri cktlara dntren birbiriyle etkileim iinde bulunan faaliyetler btndr III- Kuruluun amacna ulamak iin faaliyetlerini yrtrken izledii temel yol ve yntem IV- Kuruluun amacn yada varolu nedenini acklayan ifadedir V- Bir srecin sonucudur Aadakilerden hangisinin tanm yukarda yaplmamtr? A) Prosedr B) Kalite politikas C) Misyon D) Sre E) Mteri

17

189-) I- Bir faaliyeti yada sreci icra etmek iin belirlenen yol II- Girdileri cktlara dntren birbiriyle etkileim iinde bulunan faaliyetler btndr III- Kuruluun amacna ulamak iin faaliyetlerini yrtrken izledii temel yol ve yntem IV- Kuruluun amacn yada varolu nedenini acklayan ifadedir V- bir srecin sonucudur Yukarda tanmlar verilen kavramlarn doru dizilii aagdakilerden hangisinde verilmitir? A) prosedr-sre-kalite politikas-misyonrn/hizmet B)sre-kalite politikas-prosedr-rn/hzimetmisyon C)prosedr-kalite politikas-sre-misyonrn/hizmet D)rn/hizmet-misyon-kalite politikas-prosedrsre E)prosedr-sre-kalite politikas-rn/hzimetmisyon 190-) biyolojik yaklam temsilcilerinden HANS EYSENCK in ileri srd kiilik boyutlar hangisinde doru olarak verilmitir? A)nevrotiklik,psikotiklik,aklk B)uyumluluk,aklk,nevrotiklik C)da dnklk-ie dnklk,nevrotiklik,psikotiklik D)aklk,uyumluluk,z disiplin E)nevrotiklik,da-ie dnklk,z disiplin 191-) raklk eitimi ile herhangibir i yerinde alan kiinin sigortas hangi kurum der? A)-KUR B)M.E.B C)VEREN D)ALIAN E)SGORTA DENMEZ 192-) 1987 ylnda ylnda oluturulan uluslar aras standartlar organizasyonu(ISO) ka ylda bir standartn revize ihtiyacn deerlendirir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

193-) Kalite ynetim sisteminin kapsam ve varsa tm hari tutmalarn ,kalite ynetim sistemi iin oluturulan dkmante edilmi prosedrler veya bunlara atflarn ,kalite ynetim sreleri arasndaki etkileimin akland dkmante edilmi bilgi kaynana ne denir? A) kalite el kitab B) i ve meslek danman El kitab C) Mteri el kitab D) personel el kitab E) iveren el kitab

194-) bilgiyi elde etmeye ve ileme yntemini,bireysel farkllklrn kayna olarak gren kiilik yaklam hangisidir? A)biyolojik yaklam B)psikanalitik yaklam C)hmanist yaklam D)davran yaklam E)bilisel yaklam 195-) ''duygular sk deien ve duygularn ynetmekte zorluk yaadklar iin duygusal adan skntl kimselerdir'' yukarda tanm yaplan kiilik tipi hangisidir A)da dnklk B)aklk C)uyumluluk D)nevrotiklik E)z disiplin 196-) hangisi renmenin temel zelliklerinden deildir? A)davranta deime olur B)renme dorudan doruya gzlenebilir C)renmede birey aktif rol oynar D)olgunlama,renmenin n kouludur E)ihtiyalar ve beklentiler dorultusunda bireyin evreye uyum salamasna yardmc olur 197-) ''bireyin gzlenebilen ve gzlenemeyen ak veya rtk etkinliklerinin tmmdr.'' yukarda tanm yaplan kavram aadakilerden hangisidir? A)yaant B)tepki C)edim(performans) D)davran E)karlk

18

198-)

I- Pekitire II- Snme III- Ceza IV- Karlk

vermemek organizmann herhangi bir tepkisine ynelik olarak karlk eitleri hangisinde doru olarak verilmitir? A) pekitire-snme B) pekitire-snme-ceza C) karlk vermemek-ceza-snme D) snme-pekitire-karlk vermeme E) pekitire-ceza-karlk vermeme 199-) renmenin n koulu aadakilerden hangisidir? A)olgunlama B)gd C)biyolojik(tre zg) hazr olu D)dikkat E)ya 200-) nceki renmenin yeni renmeyi kartrmas ve zorlatrmasna ne denir? A)olumlu aktarma(olumlu transfer) B)olumsuz aktarma C)ileriye ket vurma D)geriye ket vurma E)ayrt etme 201-) bir alanda renilmi bilgi ve becerilerin bir baka alandaki bilgi ve becerilerin renilmesini desteklemesi ve kolaylatrmasna ne ad verilir? A)ileriye ket vurma B)olumsuz aktarma C)geriye ket vurma D)pekitire E)olumlu aktarma 202-) geni bir kavramn iliki iinde bulunduu dier kavramlar ile beraber bir ema ierisinde somut ve grsel bir ekilde ifade edilmesidir. Yukardaki tanm yaplan renme malzemesi ile ilgili olan faktr hangisidir? A)kavram a B)kavram haritas C)algsal ayrt edebilirlik D)geri bildirim E)renme aktivitesi

203-) aada verilen kiilik tipleri ve temsilcileri eletirmelerinden hangisi yanltr A) jang-ie-da dnk B) adler-iyimser-ktmser C) horney-nevrotik-da dnk-aklk-uyumluluk-z disiplin D) freud-obsesif-narsist-tutkulu E) maslow-kendini gerekletiren 204-)Asagdaklerden hangs letsm engellernden degldr? A)Fltreleme B)Gonderc C)Algda secclk D)Asr Blg Yuklemes E)Kulturel Faktorler 205-)Asagdaklerden hangs letsm sekllernden degldr? A)Ksnn kends le letsm B)Grup letsm C)Blssel letsm D)Orgutsel letsm E)ksler aras letsm 206-)Asagdaklerden hangs letsm unsurlarndan degldr? A)Kaynak B)Ilet C)Kanal D)Alc E)Kullanlan Dl 207-)Asagdaklerden hangs nsan kaynaklar yonetmnn fonksyonlarndan degldr? A)Motvasyon yonetm B)Ucret Yonetm C)Karyer Yonetm D)Imaj yonetm E)Calsma Ilskler Yonetm 208-)Asagdaklerden hangs herhang br orgutte nsan kaynaklarn olusturmaz? A)Yonetcler B)Dansanlar C)Yonetlenler D)Yardmc Isgucu E)Teknk Isgucu 209-)aada verilen davran kuram ve temsilci eletirmesinde hangisi yanltr A)klasik artlanma kuram-pavlov B)bitiiklik kuram-watson,guthrie C)badamclk kuram-thorndike D)iaret renme kuram tolman E)sistematik davran kuram-hull

19

210-)Bir iletmenin insan kaynaklar ynetimi aadakilerden hangisiyle balar? A) i tanmlamayla B) Sreci planlamayla C) gren aratrmasyla D) Kiilik analizleriyle E) Tesis yerinin belirlenmesiyle 211-)okul mdr, bir rencinin odasna ceketini ilikleyerek ve izin isteyerek girmesi zerine bu rencinin saygl olmann yan sra arkadalaryla olan ilikilerininde iyi olduunu, derslerinde baarl olduunu ve evresi tarafndan ok sevildiini dnmesi aadakilerden hangisinin bir gstergesidir? A)yorumlama B)yanstma ve tahminde bulunma C)kendine yontma D)hale etkisi E)algsal savunma 212-)Aadakilerden hangisinin iletme iinden (i kaynak) personel tedarik etmenin yararlar arasnda olduu sylenemez? A) D deme yaplmad iin ucuz bir yntem olmas B) Gelecein yneticilerinin hazrlanmas C) Motivasyon arttrmas D) Yava bir yntem olmas E) Kiinin yeni iinde lm ve gelitirilmesini salamas 213-)Aadakilerden hangisi bir iletmenin personel seiminde d kaynaklara bavurma nedenleri arasnda yer almaz? A) letmenin bymesi B) Aday havuzu oluturma olanann ok olmas C) kaynaklardan i gren bulunmada atma olmas D) gc arznn ok pahal olmas E) gereklerine en uygun adayn bulunmak istenmesi 214-)D kaynaklardan eleman temin etmede aadaki yntemlerden hangisi kullanlmamaktadr? A) Duyuru B) Araclar vastasyla C) kur D) lan E) Terfi

215-)Personel temin etmede aadakilerden hangisi personel ihtiyacn tahmin etmek iin "ncelikle" gz nnde bulundurulur? A) rn veya hizmet iin talep tahmini B) retim hacmi ngrs C) Personel ihtiyac D) Sat politikas E) Dier nedenler 216-)Aadakilerden hangisi d kaynaklardan eleman elde etmek iin kullanlan yntemlerden deildir? A) Sendikal kurulular B) Mesleki rgtler C) Sakat veya eski hkmller kanunu gereince D) Mesleki eitim kurulular E) Hepsi kullanlan yntemlerdendir. 217-)Temelde 8 admdan oluan "standart personel seimi" aadakilerden hangisiyle ilikilendirilemez? A) lan ve aday kabul B) n grme ve bavuru formu C) Salk kontrol D) Referanslarn incelenmesi E) Toplam kalite ynetiminin snrlandrlmas 218-) 4857 sayl Kanunu'na gre taraflarca i szlemesine bir deneme kayd (sresi) konursa, bunun sresi en ok ka ay olabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 219-) nceden hazrlanm sorularn olduu ve tm adaylara ayn sorularn sorulduu grme tipi aadaki ifadelerin hangisiyle tanmlanr? A) Komisyon grmesi B) Sral grme C) Standart grme D) Grup grmesi E) Sistematik grme 220-) verenler iyerlerinde meydana gelen i kazasn ve tespit edilebilecek meslek hastaln en ge ka i gn iinde yaz ile ilgili blge mdrlne bildirmek zorundadr? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

20

221-) Trk Milli Eitimi ka kademeden oluur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 222-) yerlerinde i Sal ve Gvenlii konusunda iilerin grev ve sorumluluklar aadakilerden hangisidir? A) Koruyucusuz makine kullanmak. B) yerinde i Sal ve Gvenlii konusunda alnan tm nlemlere uymak. C) Kiisel koruyucu malzeme kullanmamak. D) yerinde meydana gelen bir arzaya, iveren veya iveren vekillerine bildirmeden arzaya hemen mdahale etmek E). 223-) i Sal ve Gvenliinin esas amac nedir? A) Esnafn, tccarn ve iilerin can ve mal gvenliini korumak ve kollamaktr. B) ileri, i kazalar ve meslek hastalklarna kar koruyarak, ruh ve beden btnlklerini salamak. C) verenin can ve mal gvenliini korumak ve kollamak. D) ilerin ekonomik E) 224-) i Sal ve Gvenliinin taraflar kimlerdir? A) Yalnzca iiler. B) Yalnzca iverenler. C) Devlet, iler ve verenler. D) Devlet ve iler. E) 225-) Trkiye'de, okul ncesi eitim hangi aylar arasndaki ocuklarn eitimini kapsar? A) 24 - 48 B) 24 - 72 C) 36 - 72 D) 48 - 72 E) 36 - 96 226-) Aadakilerden hangisi, i hukukunun temel ilkelerinden biridir? A) i gvenliinin salanmas B) inin iverene baml olarak almas C) inin korunmas ilkesi D) veren yararna yorum E) i ve ivereni gzetme ilkesi

227-) Sosyal yardmlar ve sosyal hizmetler ile aadaki kiilerden hangileri korunur? A) Prim deyen iiler B) Kamu grevlileri C) Gazeteciler D) Belli bir yan stnde olanlar E) alan ya da almayan muhta tm vatandalar 228-) inin iverene iin yaplma biimi ve yrtm koullar ynnden tabi bulunmas hangi alandaki bamll ifade eder? A) dari B) Ahlaki C) Ekonomi D) Teknik E) Hukuki 229-) alma yaamnn i hukuku kurallar ile dzenlemesi ihtiyac ne zaman ortaya kmtr? A) 18.yy. sonlar B) 19. yy. balar C) 19.yy. ortas D) 17.yy. E) 20. yy. 230-) Aadakilerden hangisi, Hukuku'nun konularndan biri deildir? A) ilerin iverenle olan ilikisi B) Kamu grevlilerinin iverenle ilikisi C) Toplu i szlemesinin yaplmas D) Sendikalarn yeleriyle olan ilikileri E) i sendikas ile iveren sendikas arasndaki iliki 231-) Hangi enerji kaynann retim srecine katlmas ile sanayi devrimi balam kabul edilir? A) nsan B) Doa gleri C) Elektrik D) Buhar E) Atom 232-) Bir lkede yaayan tm vatandalar tm risklere kar korumak amacyla devlete oluturulan kurum ve kurulular topluluuna ne ad verilir? A) Sosyal gvenlik aralar B) Sosyal gvenlik sistemi C) Sosyal gvenlik hukuku D) hukuku E) Sosyal gvenlik emsiyesi

21

233-) Aadakilerden hangisi Sendikalar Hukuku'nun konusuna dahil deildir? A) Sendikalarn kurulmas B) Sendikalarn grev karar almas C) inin sendikaya ye olmas D) Sendikann mahkemece kapatlmas E) Sendikann yelik koullar 234-) Hukuku kurallar ile ilk dzenleme hangi i kolunda ve kimleri kapsamtr? A) Dokuma - ocuk ii B) Maden - ocuk ii C) Dokuma - kadn ii D) Maden - kadn ii E) Cam - ocuk ii 235-) Trkiye'de sanayileme hangi dnemde balamtr? A) 18.yy. sonlar B) 19.yy. ortalar C) 20. yy. balar D) 20.yy. ortalar E) 19. yy. balar 236-) Aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A) Osmanl dneminde i hukuku alannda ilk yazl dzenleme 1865 ylnda yaplmtr. B) lk sanayileme, stanbul evresinde olmutur. C) Tanzimat dneminde teaml hukuku nem kazanmtr. D) 1877 ylnda ilk medeni kanun mecelle kabu edilmitir. E) ilikileri ilk kez 1926 ylnda karlan Borlar Kanunu ile zel olarak dzenlenmitir. 237-) 1909 ylnda kabul edilen Tatil-i Egal Kanunu hangi amala karlmtr? A) ilikisini dzenlemek iin B) alma saatlerini ayarlamak iin C) Tatil gnlerinin tespiti iin D) i eylemlerini yasaklamak iin E) Zorunlu altrma koullarn dzenlemek iin 238-) Aadakilerden hangisi, bir ilikinin i hukuku kapsamnda deerlendirilmesi iin gereken koullardan biri deildir? A) Bamllk ilikisi B) Fiziksel gc gerektiren bir i olmas C) in, cret karl yaplmas D) szlemesi ile iin grlmesi E) veren adna i yaplmas

239-) Borlar Kanununda ve dier mevzuatta i szlemesi yerine aadaki kavramlardan hangisi kullanlr? A) akdi B) Karz akdi C) Hizmet szlemesi D) Kefalet szlemesi E) Hizmet akdi 240-) 3008 Sayl Kanunu ka ylnda yrrle girmitir? A) 1923 B)1926 C) 1929 D)1937 E)1968 241-) Aadakilerden hangisi bireysel i ilikisini dzenleyen bir yasa deildir? A) 4857 Sayl Kanun B) Sendikalar Kanunu C) Basn Kanunu D) Deniz Kanunu E) Borlar Kanunu 242-) Aadakilerden hangisi, 4857 Sayl K'nn kapsamna giren ilerden deildir? A) Limanlarda yaplan ykleme ve boaltma ileri B) Tarladan pamuk toplanmas C) Tarm makinelerinin yapld atlye D) Belediye'ye ait parkta yaplan iler E) Yap ileri 243-) Aadakilerden hangisi i kanunu kapsamnda deildir? A) Uak pilotu B) Dershane retmeni C) Fabrikada alan muhasebeci D) zel hastanede alan doktor E) letmede alan avukat 244-) Tarm ilerinde arlkl olarak hangi hukuk kurallar uygulanr? A) Tarm - Kanunu B) rf-Adet Hukuku C) Borlar Kanunu D) Kanunu E) Tarm Sanatlar Kanunu 245-) Kamu grevlilerine ilk sendika kurma hakk ne zaman hangi yasayla verilmitir? A) 2828 Sayl Yasa - 1965 B) 4688 Sayl Yasa - 2001 C) 1475 Sayl Yasa-1971 D) 1982 Anayasas E) 657 Sayl Yasa-1975

22

246-) ILO yesi devletler alma Konferans Kararlarn olaanst durumlarda ka ay iinde yasama organlarna sevk etmekle ykmldr? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 12 ay E) 18 ay 247-) Aadakilerden hangisi, i hukukunun kendine zg kaynaklar ierisinde yer alr? A) Kanun - Tzk - Ynetmelik - Genelge B) Genelge - Szlemesi -yeri Ynetmelii C) yeri Ynetmelii - Szlemesi - Toplu Szlemesi - alma Koulu Haline Gelen Uygulamalar D) Gelenek Hukuku - Anayasa - Borlar Kanunu E) Kazai tihatlar - lmi tihatlar 248-) Aadakilerden hangisi, yazl kaynaklar kapsamna girmez? A) Kanun B) Tzk C) Ynetmelik D) Mahkeme karar E) Tebli 249-) K kapsamnda; bir iyeri kuran, devreden, kapatan bir kii ne kadar sre iinde Blge alma Mdrl'ne bildirmelidir? A) 7 gn B) 15 gn C) 20 gn D) 1 ay E) 3 ay 250-) K'ya gre asl iveren alt iverenin sorumluluu nasl dzenlenmitir? A) Her biri ayr sorumludur B) Sadece alt iveren somludur. C) Sadece asl iveren sorumludur. D) Her iki iveren birlikte zincirleme sorumludur. E) Alt iverenin davranlarndan dorudan asl iveren sorumludur. 251-) Aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A) Tarm sanat ile uraanlar K kapsamndadr. B) El sanatlarnn K kapsamna girmesi iin evir odasnda 2. dereceye dar akrabalarla yaplmaldr. C) Esnaflar kendisi ile birlikte kii ise K uygulanmaz. D) Yap ii de olsa ahr samanlk gibi iler K kapsamnda deildir. E) raklar kural olarak K kapsamnda deildir.

252-) raklara K'nn hangi hkmleri uygulanr? A) i sal ve gvenlii B) Yllk izin C) Kdem tazminat D) Taraflarn borlar E) Ehliyet ve ekil 253-) 4857 Sayl yasa ka ylnda yrrle girmitir ve kanc i kanunudur? A) 1971 - 3. B) 2001 - 4. C) 2003 - 3. D) 2003 - 4. E) 2002 - 3. 254-) K'ya gre hangisi iyeri kavramna girmez? A) Fabrika B) Dkkan C) Servis otobs D) Seyyar tezgah E) Maaza 255-) Bir hizmet akdi ile iverenin emir ve denetimi altnda alan gerek kiiye ne ad verilir? A) veren B) Amele C) i D) rak E) Emeki 256-) Geici i ilikisi bir defada en ok ka ay iin yaplabilir? A) 6 ay B) 12 ay C) 18 ay D) 4 ay E) 24 ay 257-) Aadakilerden hangisinin yazla olarak yaplmas zorunlu deildir? A) Sresi 6 ay olan szleme B) Belirli sresi 1 yl olan i szlemesi C) Takm szlemesi D) raklk szlemesi E) arya dayal i szlemesi 258-) ocuklarn ar ve tehlikeli ilerde altrlmas i szlemesinde iverenin hangi borcuna aykrlk tar? A) Kanunlara uyma B) e uygun ite altrma borcu C) Eit davranma D) Zararlar tazmin etme E) i sal ve gvenlii tedbirlerini almak

23

259-) Aadakilerden hangisinde i szlemesinin unsurlar bir arada verilmitir? A) Yazllk-ehliyet-ya B) Bamllk-i-cret C) inin korunmas - lehine yorum D) -cret-yazllk E) Bamllk - yazllk - iinin korunmas 260-) szlemesinin gabin ile sakatlanmas halinde taraflar i szlemesini ne kadar srede iptal edebilirler? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yl E) 5 yl 261-) Bir yllk kdemi olan bir ii. kanuni grevle grevlendirilmesi halinde i akdi ka gn sreyle sona erdirilemez? A) 6 B) 10 C) 60 D) 90 E) 120 262-) Geici i ilikisine ait hangi ifade doru deildir? A) 6 ay sreyle yaplr ve iki defa yenilenebilir. B) Devir srasnda iinin rzas alnmaldr. C) i verdii zarardan devredene kar sorumludur. D) Geici i ilikisi kurulan iveren iiye talimat verebilir. E) denmeyen cretten her iki iverende sorumludurlar. 263-) Okul iindeki bir snfn boyanmas iin okul mdr ile boyac anlamtr. Aralarnda hangi tr i szlemesi kurulmu olur? A) Srekli i szlemesi B) Belirli sreli i szlemesi C) Belirsiz sreli i szlemesi D) Sreksiz i szlemesi E) Ksmi sreli i szlemesi 264-) arya dayal i szlemesinde aksi kararlatrlmam ise iveren ary en az ka gn nceden yapmaldr? A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

265-) Aadakilerden hangisi tekrar ie alma zorunluluu kapsamnda deildir? A) inin sakatlanarak iten ayrlmas B) Toplu iten ayrlma C) Kanuni bir grev nedeniyle iten ayrlmas D) inin iveren tarafndan iten karlmas E) Sendikal nedenle iten ayrlmas 266-) szlemesi normal haftalk alma sresinden nemli lde az yaplmas ile oluan szleme tr aadakilerden hangisidir? A) Tam sreli i szlemesi B) Belirsiz sreli i szlemesi C) Ksa sreli i szlemesi D) Ksmi sreli i szlemesi E) Sreksiz i szlemesi 267-) arya dayal i szlemesinde taraflar ay-hafta gibi bir zaman dilimi iinde ne kadar sre ile alaca kararlatrlmam ise iveren iiyi haftada en az ka saat altrmak zorundadr? A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 268-) Deneme sreli i szleme-sinde TIS ile deneme sresi en fazla ka ay uzatlabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 269-) yerinde sendikal neden dnda eit davranma ilkesine uyulmamas halinde iverenini iiye deyecei tazminat miktar ne kadardr? A) 2 ay B) 4 ay C) 8 ay D) 1 yl E) 18 ay 270-) Ar ve tehlikeli ilerde ka yandan kklerin altrlmas yasaklanmtr? A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18

24

271-) Dnyada uygulanan en eski ve en yaygn cret sistemi aadakilerden hangisidir? A) Akort cret B) Zamana gre cret C) Prim usul D) Gtr cret E) Yzde usul cret 272-) Aadakilerden hangisinde, iinin creti kii tarafndan denmektedir? A) Hamala denen nakliye creti B) Terziye denen cret C) Servis karl verilen bahi D) Otelde kalan mterinin yapt deme E) veren vekilince cret denmesi 273-) Asgari cret tespit komisyonu en az ka yeyle toplanabilir? A) 8 B) 10 C) 11 D) 12 E) 15 274-) verenin haciz ve icra istemi uygulanmas halinde iinin ka aylk cretleri ncelikli olacaktr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 275-) iye satt her tencereden %10 cret denme hangi tr cret sistemi oluturur? A) Komisyon B) Prim C) Akort D) Kardan pay alma E) Gtr 276-) Sanayi devriminde geerli olan iiye nakit cret yerine mal, fi ya da kupon verme yntemine ne ad verilir? A) Ayni deme B) Sosyal yardm C) Factoring D) Bono ile deme E) Truck sistemi 277-) veren iyerini kapatmas halende iilerin denmemi olan 3 aylk cretleri hangi fondan denir? A) Para Fonu B) Kdem Tazminat Fonu C) cret Garanti Fonu D) sizlik Fonu E) Sosyal Dayanma Fonu

278-) Aadakilerden hangisi bir cret sistemi deildir? A) Zamana Gre cret B) Kardan Pay Alma C) Komisyon cret D) Gtr cret E) Baz cret 279-) szlemesi ile iyerinde sigara ime cezas olarak 30 TL para cezas belirlenmitir. inin i yerindeki gnlk creti 20 TL'dir. Bir ii bir ay iinde kez yakalanmtr. Maandan kesilebilecek miktar ka TL. dir? A) 30 B) 60 C) 20 D) 40 E) 90 280-) Ksmi ya da genel seferberlik nedeniyle silah altna alnan gazeteciye ne kadar sre cret denecektir? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yl E) 15 ay 281-) Kamu kurumlar, alt iverenlere ilerini yaptrrken hak edi dnemlerinde alt iverenin ka aylk cretlerinin denip denmediini kontrol etmek sorumluluundadr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 282-) Aadaki cret sistemlerinden hangisi tek bana uygulanmaz? A) Zamana gre cret B) Akort cret C) Komisyon cret D) Gtr cret E) Primli cret 283-) Aadakilerden hangisi iiye bir i yapmakszn cret denmesi gereken durumlardan deildir? A) Ramazan Bayram B) Raporlu olduu gnler C) verenin tenamd D) 19 Mays E) Hafta tatili

25

284-) Kanuni ipotek hakk hangi iilere tannmtr? A) Yap iilerine B) Maden iilerine C) Basn iilerine D) Tm iilere E) Kamu iilerine 285-) i cretinin ne kadardan fazlas devir, temlik ve takas edemez? A) 2/3 B) 3/4 C) 1/4 D) 1/5 E) 1/2 286-) Saat creti 10 TL olan bir iinin 1 saatlik fazla sre karl alaca cret ne kadardr? A) 12,50 TL B) 15 TL C) 20 TL D) 16,4 TL E) 14,50 TL 287-) Denkletirme sresi toplu i szlemeleri ile en ok ka aya kadar uzatlabilir? A) 2 ay B) 4 ay C) 6 ay D) 12 ay E) 18 ay 288-) Gnde 6 saat allan bir iyerinde uygulanacak ara dinlenme sresi ne kadardr? A) 10 dk. B) 15dk. C) 30 dk. D) 1 saat E) 1,5 saat 289-) Yllk izin sresinin hesabnda hangisi dikkate alnmaz? A) Evlenmelerde verilen 3 gnlk izin B) Emzirme izin saatleri C) Resmi tatiller D) Kanuni grevle ayr kalnan 120 gn E) alt halde allm gibi saylan haller 290-) Ksa alma dnemi en fazla ne kadar sre uygulanr? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 6 ay E) 1 yl

291-) Yllk izin sresinde alt. tespit edilen iiye aadaki yaptrmlardan hangisi uygulanr? A) alt dier iverenden izin creti istenir. B) inin i akdi bildirimli olarak feshedilir. C) inin i akdi bildirimsiz olarak feshedilir. D) Bir sonraki yl iin yllk izin verilmez. E) Yllk izin creti geri istenir. 292-) Gece altrlan iiler ne kadarlk bir srede periyodik olarak salk kontrolnden geirilmelidir? A) 3 ay B) 6 ay C) 12 ay D) 18 ay E) 24 ay 293-) Resmi tatil ve bayram gnlerinde yaplan alma ve karlna ilikin hangi ifade doru deildir? A) Hafta tatilinde ii almasa da 1 gnlk cret alr. B) Bayramlarda plak cret ve sosyal yardmlar birlikte denir. C) Hafta tatili ile bayram tatili ayn gne rastlar ise tek tatil creti alnr, D) Yllk izne rastlayan hafta tatili ve dier tatiller izin sresine eklenir. E) Hafta tatilinde ancak fazla alma artlar oluur ise ii alabilir. 294-) Haftalk alma sresine blnemeyen dnemsel alma ilerinde gnlk aIma sresi en fazla ka saattir? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 295-) inin annesinin lm halinde verilecek izinin ka gn alm gibi haftalk alma sresine dahil edilir? A)1 B) 2 C) 3 D)4 E)5 296-) Hazrlama, tamamlama ve temizleme ilerinde alacak iiler gnlk alma sresine ilaveten gnde en fazla ka saat altrlabilir? A) 1/2 saat B) 1 saat C) 1,5 saat D) 2 saat E) 3 saat

26

297-) yerinde toplu izin uygulamasna hangi dnemde geilebilir? A) Mart-Ekim B) Nisan - Haziran C) Nisan-Eyll D) Mart-Eyll E) Nisan Ekim 298-) Aadakilerden hangisi fazla almas yasaklanm kiilerden deildir ? A) Kadnlar B) 18 yandan kkler C) Ksmi sreli i szlemesi ile altrlan iiler D) Fazla alma yapamayacaklarna dair salk raporu olanlar E) zrller 299-) 16 yanda 4 yllk iinin yllk izin sresi ka gndr? A) 20 B)10 C)14 D) 18 E) 26 300-) Olaanst fazla alma karar kim tarafndan verilir? A) alma ve Sosyal Gvenlik Bakan B) Blge alma Mdr C) Bakanlar Kurulu D) veren E) veren, ii, Blge alma Mdr 301-) K'ya gre ocuk ii kabul edilmek iin ka yan doldurmam olmak gerekir? A)12 B)13 C)14 D) 15 E) 16 302-) Umumi Hfzshha Kanunu'na gre 18 yandan kklerin bar, kahve vb. yerlerde altrlmalar hangi makam tarafndan yasaklanmakta ve denetlemektedir? A) Belediye B) Valilik C) Blge alma Mdr D) ileri Bakanl E) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl 303-) K'ya gre doum yapm kadnlar, ocuk ka yana gelinceye kadar st izni kullanabilir? A) 4 aylk B) 6 aylk C) 1 ya D) 1,5 ya E) 2 ya

304-) zrl, eski hkml ve terr maduru altrma oranlar kim tarafndan belirlenir? A) Blge alma Mdr B) Bakanlar Kurulu C) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl D) Yksek Salk Kurulu E) T. Kurumu 305-) yerinde zrl, eski hkml ve terr maduru altrma zorunluluu iin en az ka ii altrlmaldr? A)30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 51 306-) Aadakilerden hangisi, K'da zel olarak dzenlenen kiilerden deildir? A) ocuklar B) Gmenler C) Genler D) Kadnlar E) zrller 307-) adakilerden hangisi kadn iilere yasaklanm ilerden deildir? A) Tnel B) Maden C) Tarm D) Kanalizasyon E) Sualt 308-) Yeraltnda ve sualtnda ka yandan kkler altrlamaz? A)15 B)16 C)18 D) 20 E) 21 309-) 18 yandan kklerin ne kadarlk bir periyoda salk kontrolnden geirilmelidir? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yl E) 2 yl 310-) Kadn iinin evlenmesi halinde hizmet akdi evlilik nedeni ile ne kadar sre iinde iinin arzusu ile feshedilse de kdem tazminatna hak kazanr? A)1 ay B)2ay C) 6 ay D) 1 yl E) 2 yl 311-) Hem alp hem okula devam eden ocuk iilerin gnlk alma saatleri ancak ne kadar olabilir? A) 1/2 saat B) 1 saat C) 1,5 saat D) 2 saat E) 3 saat

27

312-) 150 iili kamuya ait bir' iyerinde altrlmas gereken en az zrl ii says katr? A)6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 313-) Kadn iinin doum izin sresi toplam olarak ka haftadr? A)8 B) 12 C) 16 D) 18 E)24 314-) Kadn iiye doum sonrasnda talep etmesi halinde en fazla ka ay cretsiz izin verilir? A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 315-) K kapsam dndaki iyerlerinde en alt alma ya nedir? A)10 B) 11 C)12 D) 14 E) 15 316-) K'ya gre 250 iinin alt bir iyerinde toplu ii karma kabul edilebilmesi iin en az ka iinin iine son verilmelidir? A) 10 B)25 C)30 D) 35 E) 40 317-) AadakiLerden hangisi iverenin bildirimli fesih iin kullanabilecei sebeplerden olamaz? A) inin yetersizlii B) Kadn iinin hamilelii C) inin davranlar D) yerinin gerekleri E) letmenin dndan kaynaklanan nedenler 318-) inin fesih davasn kazanmas zerine iveren tarafndan ie balatlmaz ise ne kadarlk bir tazminat demek zorunda kalacaktr? A) 3 ay- 9 ay B) 3 ay-6 ay C) 4 ay-8 ay D) 4 ay- 10 ay E) 3 ay-8 ay 319-) inin iverene verdii zarar ka gnlk cretini aarsa iveren tarafndan i akdi derhal feshedilebilir? A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10

320-) Bildirimli fesihte iverenin snrl sebepleri kullanmak zorunda kalmas iin en az ka ii altryor olmaldr? A)8 B)10 C)15 D) 30 E) 50 321-) 5 yllk bir ii yeni bir bulup iverene bildirerek ertesi gn iyerinden ayrlmtr. Bu durumda hangi tr fesih gereklemi saylr? A) Geersiz fesih B) Kt niyetli fesih C) Derhal fesih D) Bildirimli fesih E) Usulsz fesih 322-) Gnl 20 TL olan ii askerden nce 2 yl alp askere gitmi, terhisten sonra ayn iyerinde 2 yl daha alan ii bu defa iveren tarafndan 17. madde ile iten karlmtr. Alabilecei kdem tazminat ka TL'dir? A) 2400 B) 1000 C) 1500 D) 800 E) 1200 323-) K'ya gre iverenin toplu ii karma ilemi ne zaman hkm dourur? A) ilere bildirdikten 10 gn sonra B) ilere bildirdikten 30 gn sonra C) Blge alma Mdrl'ne bildirdikten 30 gn sonra D) Blge alma Mdrlne bildirdikten 20 gn sonra E) T. Kurumu'na bildirdikten sonra 324-) Bildirim srelerinde yeni i arama izni ka saattir? A) 1/2 B)1 C)1,5 D) 2 E)3 325-) Feshin geerli olmad iddias ile alan dava, mahkeme tarafndan ne kadar sre iinde sonulandrlacaktr? A)10gn B) 30 gn C) 2 ay D) 6 ay E) 8 ay

28

326-) yerinde 4,5 yldr almakta olan iiyi, iveren geerli bir sebebe dayanarak ama usulsz bir ekilde iten karmtr. deyecei tazminat miktar ne kadardr? A) 2 haftalk B) 4 haftalk C) 6 haftalk D) 8 haftalk E) 24 haftalk 327-) Aadakilerden hangisinde kdem tazminat hakk domaz? A) i tarafndan 17. Madde ile fesih halinde B) i tarafndan 24/1. Madde gereince fesih halinde C) Kadn iinin evlenmesi halinde 1 yl iinde feshetmesi halinde D) veren tarafndan 25/3. Madde gereince fesih halinde E) inin rzas ile askere gitmesi halinde 328-) akdinin sona ermesi halinde iveren tarafndan verilmesi zorunlu belgenin ad nedir? A) Bonservis B) braname C) Referans D) k belgesi E) alma belgesi 329-) Kdem tazminatnn zaman am ka yldr? A)1 B) 3 C) 5 D) 8 E) 10 330-) yerinin devri halinde devirden nce domu bulunan kdem tazminat alacaklarndan devreden iverenin sorumluluu ka yl sonra sona erer? A)1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 10 331-) Aadakilerden hangisi, sendika temsilcisinin grevlerinden biri deildir? A) Sendika yelerinin ikayetlerini dinlemek. B) alma barn korumak. C) verenlerin alma koullarna uyup uymadn denetlemek. D) Sendika aidat toplamak E) i, iveren ve sendika arasndaki diyalogu salamak

332-) i sendikas genel kurulu ka delegeden oluur? A) 100 B) 250-500 C) 250 D) 500 E) 100-300 333-) veren sendikas ye says 1000'i getii takdirde ka delege ile toplanr? A) 100 B) 250-500 C) 250 D) 500 E) 100-300 334-) Aadakilerden hangisi denetleme kurulunun grevlerinden biri deildir? A) Sendika btesini hazrlamak B) Ynetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarna uygunluunu denetlemek C) dari ve mali denetimde f bulunmak D) Olaanst kurul iin ynetim kuruluna talepte bulunmak E) Denetleme raporu hazrlayarak genel kurula sunmak 335-) Yneticilerin alaca cret, ve yolluklar hangi organ tarafndan belirlenir? A) Ynetim kurulu B) Genel kurul C) Tzk D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) Konfederasyon 336-) Aadakilerden hangisi, sendika genel kurul tr olarak Sendikalar Kanunu'nda dzenlenmemitir? A) i Sendikas Genel Kurulu B) i Konfederasyonu Genel Kurulu C) veren Sendikas ubesi Genel Kurulu D) i Sendikas ubesi Genel Kurulu E) veren Sendikas Genel Kurulu 337-) Aadakilerden hangisi, sendika kuruculuunda istenen belgelerden deildir? A) Kendisine, eine ve ocuklarna ait mal beyan B) Sabka kayd C) kolunda altn gsteren kaytlar D) Kendisine, eine ve ocuklarna ait zgemiler E) kametgah belgesi

29

338-) Sendika yneticilik grevi sona eren ii, talepte bulunmas halinde ne kadar sre iinde iveren tarafndan ie alnmak zorundadr? A) Derhal B) 6 ign C) 10 ign D) 1 ay E) 3 ay 339-) ube ama veya bir konuda ynetim kuruluna yetki vermek hangi organn yetkisindedir? A) Konfederasyon B) Genel kurul C) Tzk D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) Denetim kurulu 340-) Kamu grevlilerine sendika kurma hakkn dzenleyen kanun hangi yl kabul edilmitir? A) 2001 B) 2000 C) 1999 D) 1998 E) 2003 341-) Sendikalarn olaan genel kurulu ka ylda bir toplanr? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E)5 342-) 450 delegeden oluan bir, genel kurula 225 kii katlmtr. Bu genel kurulda karar nisab en az katr? A) 150 B) Karar alnamaz C) 113 D) 225 E) 200 343-) Aadakilerden hangisi sendikalarda bulunmas zorunlu organlardan deildir? A) Genel kurul B) Disiplin kurulu C) Ynetim kurulu D) Denetleme kurulu E) Bakanlar kurulu 344-) 1500 iinin alt bir iyerinde ka sendika temsilcisi atanabilir? A)1 B) 2 C) 4 D)6 E)8

345-) Aadakilerden hangisi, sendika yneticisi unvanna sahip deildir? A) i sendikas bakan B) veren konfederasyonu ynetim kurulu yesi C) i sendikas disiplin kurulu yesi D) i sendika ubesi ynetim kurulu yesi E) veren sendikas denetleme kurulu yesi 346-) Hangi durumda sendika yelii sona erer? A) Geici olarak isiz kalmas B) Sendika ynetiminde grev alarak iyerinden ayrlmas C) Konfederasyon ynetiminde grev alnmas D) kolu deitirerek baka bir iyerinde almaya balamas E) letmenin ynetiminde kanunen temsilci olarak atanmas 347-) Sendika yeliinden kartlan kii ka gn iinde itiraz % edebilir? A)10 B)15 C)20 D) 30 E) 45 348-) Aadakilerden hangisi sendikaya ye olamaz? A) Adi irket szlemesinde emek koyanlar B) Askerlikle uraanlar C) Askeri iyerinde alan iiler D) zel dershanede ders veren retmenler E) verenler 349-) Sendikalar Kanunu'na gre 16 yandan kk olanlarn sendikaya ye olabilmesi iin aadakilerden hangisinden izin alnmaldr? A) Blge alma Mdrlmden B) verenden C) Kanuni temsilcisinden D) Validen E) Bu kiiler ye olamazlar 350-) Aadakilerden hangisi, sendika yeliinden doan haklardan biri deildir? A) Sendikal faaliyetlerden yararlanmak B) Sendika faaliyetlerine katlmak C) Sendika ynetimine katlmak D) Sendika aidat demek E) Sendika menfaatlerinden yararlanmak. 351-) i sendikasna ye olar bilmek iin ka nsha ye kayt fii doldurmak gereklidir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

30

352-) Sendikalar Kanunu'na gre aadakilerden hangisi iveren vekili sfat kazanabilir? A) veren adna hareket edenler B) veren tarafndan grevlendirilenler C) veren adna hareket eden ve iletmenin tm yetkisine sahip kiiler D) Ustaba E) Personel mdr 353-) Sendika yeliinden ekilme, notere bavuru tarihinden itibaren ne kadar sre sonra geerli olur? A) Hemen B) 10 gn C) 15 gn D) 30 gn E) 60 gn 354-) veren sendika yelii hangi makam tarafndan kabul edilerek geerli hale gelir? A) Sendikann yetkili organ B) Noter C) Valilik D) Blge alma mdrl E) Konfederasyonun yetkili organ 355-) ilerin sendika nedeniyle iten kartlmas hangi tazminatn denmesini gerektirir? A) gvencesi tazminat B) Sendikaclk tazminat C) hbar tazminat D) Kdem tazminat E) Manevi tazminat 356-) Sendika yeliinden karmaya hangi organ yetkilidir? A) Genel Kurul B) Disiplin Kurulu C) Denetleme Kurulu D) Ynetim Kurulu E) Tzk Kurulu 357-) Sendika yelik aidatnn ii iin st snr nedir? A) inin aylk plak creti B) inin 2 gnlk plak creti C) inin aylk giydirilmi creti D) inin gnlk brt creti E) inin gnlk plak creti

358-) Ayn anda birden fazla konfederasyona ye olunmas halinde hangisi geerlidir? A) Her iki yelikte geersizdir B) Son yelik geerlidir. C) lk yelik geerlidir. D) Son yelik 1 ay sonra geerli hale gelir. E) Sendika ayn anda birden fazla konfederasyona ye olabilir. 359-) Uluslararas Kurululara ye olan sendika, ye olunan kuruluun tzn ka gn iinde nereye vermelidir? A) 15 gn - Dileri Bakanl B) 15 gn - ileri Bakanl C) 15 gn-alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl D) 30 gn - Dileri Bakanl E) 30 gn - alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl 360-) verenlerin zgr sendikaclk ilkelerine aykr olarak kendi denetimleri altnda tuttuklar ii sendikalarna ne ad verilir? A) Kstl sendika B) Sahte sendika C) Sar sendika D) Beyaz sendika E) Gdml sendika 361-) Aadakilerden hangisi sendikann alma yaamna ilikin faaliyetlerindendir? A) Kanun gerei toplanan kurululara ye gndermek B) yelerine mesleki eitim vermek C) Adi irket mukavelesi ile hizmet akdinden doan haklar ve sigorta haklarnda yeleri ve miraslar iin davada husumete ehil olmak D) Kooperatiflere kredi vermek E) yelerine ve miraslarna adli yardmda bulunmak 362-) Mahkemesince tzn kanuna aykrln gidermek amacyla verilen 60 gn sreye ramen dzeltme yaplmaz ise hangi yaptrm ortaya kar? A) Mahkemece kapatlr B) Valilike kapatlr C) Mahkemece faaliyeti durdurulur D) Valilike faaliyeti durdurulur E) Savclka faaliyeti durdurulur

31

363-) Sendikalar kooperatiflere ne kadar kredi verebilirler? A) Nakit mal varlnn %5'i B) Nakit mal varlnn %10'u C) Nakit mal varlnn %7'si D) Nakit mal varlnn %20'si E) Nakit mal varlnn %40' 364-) Sendikalarn i denetimi hangi organ tarafndan yerine getirilir? A) Ynetim Kurulu B) Genel Kurul C) Denetleme Kurulu D) Disiplin Kurulu E) Denetim Kurulu 365-) Aadakilerden hangisi, dayanma aidat deyerek TS'den faydalanamaz? A) Taraf ii sendikasna ye bulunmayanlar B) Sonradan iyerine girdikleri iin ye olamayanlar C) Sendika yesi olanlar D) Sendika yeliinden ayrlanlar E) Sendika yeliinden karlanlar 366-) Bakanlar Kurulunda izin alnmadan d kaynaklardan izin alnmas halinde balar aadakilerden hangisine intikal ettirilir? A) Maliye Bakanl'na B) Konfederasyona C) T. Kurumuna D) Hazineye E) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna 367-) Sendikann zorunlu organlarna yasak kiilerin grevlendirilmesi halinde ne kadar sreyle faaliyeti durdurulur? A) 2-4 ay B) 2-6 ay C) 6ay-1 yl D) 1 yl-1,5 yl E) 3-6 ay 368-) Sendikalar Kanunu'nda boluk bulunmas halinde hangi yasaya bavurulur? A) Borlar Kanunu B) Kanunu C) Ticaret Kanunu D) Dernekler Kanunu E) Toplu Szlemesi Grev ve Lokavt Kanunu

369-) Aadakilerden hangisi, d denetim yetkisine sahiptir? A) Mlkiye Mfettileri B) Devlet Denetleme Kurulu C) Yksek Hakem Kurulu D) Tefti Kurulu E) Maliye Mfettileri 370-) Aadakilerden hangisi sendikann mahkemece kapatlma nedenlerinden biri deildir? A) Tzk ve belgelerin kanuna aykrlk tamas B) Sendikann amacnn genel ahlaka aykrlk tamas C) lk alt ay iinde genel kurulu toplayamamas D) Genel kurulun yeter saysn salayamamas E) Sendikann bir sosyal snfn dier sosyal snflar zerinde egemenliinin salamas 371-) Sendikalar mesleki eitim1 amal olarak gelirlerinin yzde kan ayrmak zorundadr? A)10 B)20 C)30 D) 40 E) 5 372-) Dayanma aidat normal yelik aidatnn ne kadarlk ksmndan oluur? A)1/2 B) 1/3 C)1/4 D) 3/5 E) 2/3 373-) Sendikalarn en nemli faaliyeti aadakilerden hangisidir? A) Grev ve lokavt karar almak B) Kooperatiflere kredi vermek C) yelerinin mesleki bilgi ve tecrbesini artrmak D) Toplu i szlemesi imzalamak E) Yarg organlarna bavurmak 374-) Bir ii sendikas aadakilerden hangisinden ba alabilir? A) Hibir ekilde ba alamaz. B) i konfederasyonu C) Devlet D) Kamu kurumu niteliindeki meslek kuruluu E) Dernekler 375-) Tzk ve belgelerin kanuna aykrlk tamas halinde aadakilerden hangisi sendikalarn kapatlmas iin bavuruda bulunamaz? A) Vali B) ileri bakanl C) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl D) Blge alma Mdrl E) Maliye Bakanl

32

376-) Toplu i szlemesine ilikin aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) TS ancak yetkili ii sendikas ile iveren veya iveren sendikas ile imzalanr. B) Yazl olarak yaplmas zorunludur. C) Sresi 1 yldan az 3 yldan ok olamaz. D) Ayn ikolunda sadece bir iyerinde TS yaplabilir. E) TS ile i kanununa aykr olmayan genel dzenlemeler yaplabilir. 377-) Bir iveren veya kamu tzel kiiliine ait ayn ikolunda birden fazla iyerini kapsayan tek bir TIS yaplabilir. Bu ekilde yaplan TS'e ne ad verilir? A) yeri TS B) letme TS C) yerleri TS D) Grup TS E) Kamu TS 378-) TS imzalamak iin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca verilecek yetki belge ile ilgili olarak itirazlar hangi makama yaplr? A) Valilik B) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl C) Blge alma mdrl D) mahkemesi E) T. kurumu'na 379-) mzalanan TS aadaki kurumlardan hangisine gnderilmez? A) Devlet planlama tekilat B) i sendikas C) veren sendikas D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) Devlet istatistik enstits 380-) TS'de dayanma aidata deyen ii hangi tarihten itibaren bundan faydalanr? A) mza tarihinden itibaren B) Yrrlk tarihinden itibaren C) Talep tarihinden itibaren D) Aidat demeye balad tarihten itibaren E) veren bildirdii tarihten itibaren 381-) Yrrlkte bir TS varken yeni bir TS yapmak iin yetki ilemleri ile yrrlkteki TS'in bitimine en ok ka gn olmaldr? A) 90 B)60 C)120 D)100 E)30

382-) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl yetki bavurusuna kar olumlu ya da olumsuz ka gn iinde cevap vermelidir? A) 6 B)3 C)15 D) 7 E) 10 383-) Yetki belgesi olan sendika ka gn iinde dier taraf toplu i grmelerine armaldr? A)6 B) 3 C)8 D)10 E) 15 384-) Aadakilerden hangisi TS tr deildir? A) yeri TS B) yerleri TS C) zel iyeri TS D) Grup Toplu Szlemesi E) letme TS 385-) Toplu Szlemesinin yetkili sendika ve TS olmayan ayn ikolundaki dier iyerlerini de kapsamasna ne ad verilir? A) yerleri TS B) Temil C) Tahkim D) Uzlatrma E) Zorunlu TS 386-) Aadakilerden hangisi imzalanan bir TS'de normatif hkmlere rnek olarak gsterilemez? A) Deneme sresinin 4 ay olarak kararlatrlmas B) yeri sendika temsilcisinin odasnn belirlenmesi C) zrl altrma orannn %8 olarak belirlenmesi D) Kdem tazminatnn 40 gn zerinden tespit edilmesi E) Fazla alma cretinin %50 olarak belirlenmesi 387-) Sendikaya TS imzalandktan sonra ye olanlar TS'ten ne zaman faydalanabilirler? A) Talep tarihinden itibaren B) mza tarihinden itibaren C) yelik iverene bildirildii tarihten itibaren D) TS'in yrrlk tarihinde itibaren E) Aidat kesilmeye baland tarihten itibaren 388-) Bir ii sendikasnn yetkili olmas o i kolundaki tm iilerin ne kadarn ye yapmaldr? A)%10 B)%20 C)%30 D) %40 E) %51

33

389-) Aadakilerden hangisi, toplu i szlemesinden yararlanma biimi deildir? A) Sendika yelii B) Dayanma aidat denmesi C) Sendikalarn yazl onay D) Temil E) mahkemesi karar ile yararlanma 390-) Toplu i szlemesi ile i szlemeleri arasndaki ilikiye ait hangi ifade yanltr? A) TS yaplmadan nce yaplan i szlemeleri TS'e aykr olarak deitirilmez. B) TS'de i szlemesine aykr hkmler olmas halinde i szlemesindeki lehte hkmler geerli olur. C) TS'in yrrlnden sonra yaplacak i szlemesinde TS'e aykr hkmler yer alabilir. D) Uygulanan i szlemesinde TS'e aykr hkmler var ise bunlar hkmsz olur ve yerine TS'deki hkmler geerli olur. E) szlemesinin dzenlemedii konularda TS hkmleri dorudan uygulama alan bulur. 391-) Grevin ertelenmesi durumunda arabulucuyu aadakilerden hangisi tayin eder? A) Blge alma Mdr B) Taraflar C) Mahkemesi D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakan E) i Sendikas 392-) Arabulucunun grev sresi normal zamanlarda ka gndr? A) 6 B) 9 C) 15 D) 20 E) 30 393-) Taraflar zel hakem olarak aadakilerden hangisini tayin edebilir? A) Mahkemesi B) Devlet Denetleme Kurulu C) Yksek Hakem Kurulu D) Babakanlk Tefti Kurulu E) Bakanlar Kurulu 394-) Bir iinin cretinin arttrlmasndan doan uyumazla ne ad verilir? A) Bireysel Hak Uyumazl B) Bireysel Menfaat Uyumazl C) Toplu Hak Uyumazl D) Toplu Menfaat Uyumazl E) uyumazl

395-) Aadakilerden hangisi, hakem kurulunun yelerinden biri deildir? A) Yargtay ilgili dairesinin bakan B) alma genel mdr C) YK tarafndan seilen bir ye D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakan E) Bakanlar Kurulu'ndan seilen bir ye 396-) Olaanst arabuluculuk grev sresi ka gndr? A)6 B)15 C)21 D) 30 E) 60 397-) Arabulucu taraflar anlatramaz ise ka gn iinde uyumazlk tutana dzenlemek zorundadr? A)1 B) 2 C)3 D) 6 E) 15 398-) Toplu Menfaat Uyumazlnda hangi zm yoluna bavurulamaz? A) Grev B) Arabuluculuk C) Kanuni hakem D) is mahkemesi E) zel hakem 399-) Taraflarn Toplu Uyumazlnda zm tamamen yetkili kldklar bir hakeme kendi rzalar ile brakmalarna ne ad verilir? A) Arabuluculuk B) Uzlatrma C) Gnll hakem D) Temil E) Zorunlu tahkim 400-) zel hakemin toplu hak uyumazlnda verdii kararlarn hkm nedir? A) TS hkmndedir B) Mahkeme karar hkmndedir C) Temil hkmndedir D) Arabulucu karar niteliindedir E) Bakanlk karar niteliindedir

34

401-) Aadaki durumlarn hangisinde Yksek Hakem Kurulu'na bavurulamaz? A) Grevin ve lokavtn srekli yasak olduu i ve iyerlerinde B) Arabulucunun taraflar uzlatramad durumlarda C) Geici grev yasann 6 ay doldurmas zerine D) Grevin ertelenmesi ve arabulucunun 60 gn iinde uyumazl zememesi ve taraflarda zel hakem hususunda anlamam ise E) Grev oylamasnda greve hayr karar kmsa ve sendika 15 gn iinde uzlaamamas halinde 402-) stee bal arabuluculuk hangi durumda sz konusudur? A) TS grmelerinin balamas srasnda taraflardan birinin toplantya katlmam ise B) TS grmelerinin 30.gn doldurup da uzlama salanamaz ise C) Grev oylamasnda D) Grev antlamasnda E) TS grmelerinin sonunda 403-)-Grevin ertelenmesine aadakilerden hangisi karar verebilir? A) alma Bakan B) Bakanlar Kurulu C) Babakan D) Mahkemesi E) Yksek Hakem Kurulu 404-) Toplu hak uyumazlnda yorum farknda kan uyumazlk davalarnda i mahkemesince ne kadar srede karar verilir? A) Derhal B) 6 gn C) 15 gn D) 30 gn E) 60 gn 405-) Aadakilerden hangisi bar yollardan biri deildir? A) mahkemesine bavurulmas B) Uzlatrma C) Arabulucu D) Gnll tahkim E) Zorunlu tahkim

406-) Aadakilerden hangisi, grev yasa olan iyerlerinden biri deildir? A) A ve serum imal edilen yerler B) Hastaneler C) Bakmevleri D) la imal edenler E) Mezarlklar 407-) Aadakilerden hangisi, grev ve lokavt yasa olan ilerden biri deildir? A) Can ve mal kurtarma ileri B) Cenaze ve tekfin ileri C) Sigorta ileri D) Banka ve noterlik E) Enerji datm ve retimi 408-) Kanuni grevin amac aadakilerden hangisidir? A) verenlere bask yapmak B) Hkmeti ii lehine karar almaya ynlendirmek C) iler arasnda dayanma salamak D) Hak uyumazln iiler lehine zmlemek E) ilerin ekonomik ve sosyal menfaatlerini savunmak 409-) Grev karar alndktan sonra ka gn iinde uygulanmaldr? A) 90 B) 60 C) 30 D)20 E)15 410-) Aadakilerden hangisi grev ve lokavta ilikin yanl bir ifadedir? A) Grev karar iletmedeki bir iyeri iin alnsa da iveren tm iyerleri iin lokavt karan alabilir. B) Grev ve lokavt karar iyerinde derhal ilen edilir ve kar taraf 6 gn iinde tebli ettirilmek zere notere tasdik ettirilir. C) verenin lokavt karar almas iin mutlaka grevin uygulamaya gemesi gerekir. D) Lokavt durumunda tm iiler iten uzaklatrlr. E) Sendika yesi olmayan iiler greve katlmayabilir. 411-) Grev ertelenmesine kar nereye itiraz edilebilir? A) Dantay B) Mahkemesi C) Yksek Hakem Kurulu D) dare Mahkemesi E) Anayasa Mahkemesi

35

412-) yi niyet kurallarna aykr tarzda uygulanmakta olan lokavtn durdurulmas iin hangisi i mahkemesine bavurulabilir? A) Vali B) alma ve Sosyal Gvenlik Bakan C) Blge alma Mdr D) veren Konfederasyon Bakan E) ileri Bakan 413-) Grev oylamas hakknda aadaki bilgilerden hangisi doru deildir? A) Fabrikada alan sendika yelerinin 1/4'nn yazl talebi olmas gerekir. B) Grev oylama istei en byk mlki amire yaplr. C) Grev oylamasna itirazlar 3 i gn iinde i mahkemesine yaplr ve mahkeme 3 ignnde kesin karar verir. D) Grev oylamasnda hayr karsa sendika 15 gn iinde anlamak veya YHK'ya bavurmak zorundadr. E) Grev oylama talebi grev kararnn ilan edildii tarihten itibaren 6 i gnnde yaplmaldr. 414-) Grev ve lokavt sresi boyunca iiler ka gn lojmandan karlmaz? A) 10 B)20 C)30 D) 60 E) 90 415-) Aadakilerden hangisi, grev ve lokavt gzclerine ait yanl bir bilgidir? A) Grev gzclerinin says en ok 2'er tane olabilir. B) Grev gzcleri kendi yelerini denetler. C) Grev gzcleri giri k engelleyemez. D) Sendika yesi olmayan iveren gzc bulundurmaz. E) yeri nnde baraka ve adr vb. kurulamaz. 416-) Greve katlmayacak (kanun gerei) iiler hangi ilerde altrlamaz? A) Srekli almas gereken teknik iler B) retilen mallarn satna ynelik iler C) Hayvanlarn bakm ve korunmas D) yerlerinin gvenliinin salanmas E) yerinde ara ve gerelerin bakm ve korunmas 417-) Grev ve lokavt sresinde baka bir ite alt tespit edilen iiye kar hangi yaptrm uygulanr? A) cretleri geri istenir B) Savcla su duyurusunda bulunulur C) akitleri bildirimli olarak fesih edilir D) akitleri derhal ve tazminatsz fesih edilir E) Grev bitiminden altklar sre boyunca asl ilerine dnemezler.

418-) Aadaki durumlarn hangisinde grev ve lokavt geici olarak yasaklanamaz? A) Eitim ve retim kurumlarnda B) Sava veya seferberlik halinde C) Balad yolculuu bitirmeyen deniz, hava ve kara ulam aralarnda D) iddet hareketleri nedeniyle OHAL ilan edilmesi Halinde E) Yangn, su baskn vb. nedenlerle 419-) Aadakilerden hangisi kanuni grevin unsurlarndan biri deildir? A) ileri toplu menfaat uyumazl nedeniyle grev yapmas B) Ekonomik karlarn korumak amacyla yaplmas C) ilerin birbirleriyle dayanmak iin yaplmas D) Sosyal karlarn korumak amacyla yaplmas E) TSGK iindeki srelere uyularak yaplmas 420-) Grev ve lokavt dneminde iiler hangi sigortadan faydalanamaz? A) Malullk B) lm C) Hastalk D) Analk E) kazas ve meslek hastalklar 421-) Sosyal gvenlik hukukuna ilikin olarak hangi yasa uygulama alan bulamaz? A) SSK Kanunu B) Emekli Sand Kanunu C) Ticaret Kanunu D) Kanunu E) T. Kurumu Kanunu 422-) SSK'ya gre hizmet akdi ile yannda sigortal altran kiiye ne ad verilir? A) i B) veren C) tiraki D) Sigortal E) Patron 423-) Aadakilerden hangisi, sosyal gvenlik sisteminin aralarndan biridir? A) Sosyal harcamalar B) Kesenek C) Primler D) Sosyal hizmetler E) Sosyal devlet

36

424-) Miras yolu ile kendisine iyeri intikal eden kiiler SSK'ya ne kadar sre iinde bildirimde bulunmaldr? A) En ge sigortal altrmaya balad tarihte B) Sigortal altrmaya balamadan nce C) lm olayn takip eden ay iinde D) lm olayn takip eden ay iinde E) Tekrar bildirim zorunluluu yoktur. 425-) Aadakilerden hangisi SSK'ya gre hizmet akdi almamasna ramen SSK'l saylanlardan biri deildir? A) ifti koruma bekileri B) raklar C) Baz sanatlar D) Genelev kadnlar E) El sanatlar ii yapanlar 426-) stee bal SSK'l olanlar hangi sigorta dalndan faydalanabilir? A) Malullk B) Analk C) Hastalk D) sizlik E) Hepsinden 427-) Aadakilerden hangisi sigorta dahilinde i iveren ve devlet birlikte katk yaparak prim derler? A) Hastalk B) sizlik C) lm D) kazas ve meslek hastalklar E) Analk 428-) Aadaki sigortalardan hangisi raklar hakknda uygulanr ? A) sizlik B) lm C) Analk D) Hastalk E) Malullk 429-) Sigortalnn cretsiz izinli veya grevde olmas halinde sigortallk nitelii ne zaman yitirilmi saylr? A) Hizmet akdi sona erince B) 5 gn C) 10 gn D) 12 gn E) 20 gn

430-) Sosyal sigortalar uygulamas ilk olarak hangi lkede grlmtr? A) Fransa B) ngiltere C) spanya D) ABD E) Almanya 431-) lkemizde ilk sosyal sigortalarla ilgili dzenleme ka ylnda kabul edilmitir ve hangi sigortalar kapsamtr? A) 1936-Analk B) 1945 - kazas ve hastalk C) 1936- kazas ve analk D) 1945 - i kazas ve analk E) 1960 - i kazas - analk -hastalk 432-) Aadakilerden hangisi topluluk sigortasnda zorunlu olarak SSK'l olmak zorundadr? A) Mimar B) Muhasebeci C) Noter D) Banka E) Sigorta 433-) SSK prim hesabna esas kazanlarn st snr gnlk asgari cretin ka katdr? A)1 B) 2 C) 4,5 D) 5 E) 6,5 434-) SSK, Ba-Kur ve Kanunu 2003te tek at ile alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl'na balanmtr. Bu at rgtnn ad nedir? A) Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanl B) Sosyal Gvenlik Mdrl C) Sosyal Gvenlik Bakanl D) Sosyal Gvenlik Kurumu Genel Mdrl E) Sosyal Gvenlik Mstearl 435-) stee bal sigortallkta ka ay prim demeyenlerin kurumla ilikisi kesilir? A) 1 B) 2 C) 3 D)4 E)5 436-) Hastalk sigortasnda geici i gremezlik denei sresi ne kadardr? A) 1 hafta B) 6 ay C) stirahat bitinceye kadar D) 3 hafta E) 1ay

37

437-) Aadakilerden hangisi i kazas deildir? A) inin iyerinde bir baka ii tarafndan yaralanmas B) inin aracyla ie giderken kaza geirmesi C) Kadn iinin emzirme saatlerinde kaza geirmesi D) inin le tatilinde kaza geirmesi E) inin makineye elini kaptrmas 438-) Aadakilerden hangisi, isizlik sigortas deneinin kesilmesinin nedenlerinden biri deildir? A) Gereinden fazla miktarda denek almas B) Gelir getiren bir i bulmas C) deme alma sresinin dolmas D) kurumunun arlarna uyman,as E) Geerli mazereti olmadan i kurumunda bulunan ii kabul etmemesi 439-) Aadakilerden hangisi, isizlik sigortasndan salanan yardmlardan biri deildir? A) Srekli isizlik denei verilmesi B) Hastalk sigortas yardmlarnn yaplmas C) Mesleki eitim verilmesi D) bulunmas E) Analk sigortas yardm yaplmas 440-) Sigortal i kazas sonucu ' vefat etmitir. Geride 1 e 3 ocuk kalmtr. Ein ve ocuklarn alabilecei aylk balama oran hangisidir? A) 20 ee - 10' ar ocuklar B) 50 e - 25'er ocuklara C) 40 e - 20'er ocuklar D) 25 e - 50'er ocuklar E) 75 e - 10'ar ocuklar 441-) Sigortallk niteliini yitiren kadn sigortal ka gn iinde doumu gerekletirirse analk yardmnda faydalanabilir? A) 90 gn B) 120 gn C) 180 gn D) 240 gn E) 300 gn

442-) Sigortal alt iyerinden ayrldktan sonra bir hastala yakalanrsa bunun meslek hastal olup olmadna aadakilerden hangisi karar verir? A) SSK Dispanseri B) Yksek Salk Kurulu C) Meslek Hastalklar Has tanesi D) Tp Fakltesi E) Adli Tp Kurumu 443-) Geici i gremezlik deneinde hangi bor iin kesinti yaplr? A) Nafaka B) laml bor C) Kamu alacaklar D) denein 1/4'n amamak kaydyla her trl alacak E) Hibir kesinti yaplmaz. 444-) Sigortalnn ocuunun yurtd tedavisinden faydalanmas iin en az ka gn prim denmelidir? A) 90 B)120 C)180 D) 240 E) 300 445-) Sigortal kadnn alaca geici i gremezlik denei miktar ve sresi ne kadardr? A) 2/3-8 hafta B) 1/2-8 hafta C) 2/3-16 hafta D) 1/2-16 hafta E) 1/2 - iyileinceye kadar 446-) kazas ve meslek hastal sonucu srekli i gremezlik denei alabilmek iin en az % ka i gremezlik oran gereklidir? A) 10 B)20 C)30 D) 40 E) 50 447-) Hangi, sigorta dalnda sigortalya yardm yazlmas iin prim deme art aranmaz ? A) Analk B) Hastalk C) kazas ve meslek hastalklar D) sizlik E) lm

38

448-) Kasti bir hareketi ile i kazasna sebebiyet veren ii hakknda aadakilerden hangisi geerlidir? A) Yardm %50'ye kadar azaltlr B) Tm yardmlar kesintisiz yaplr C) Salk yardm alr ama parasal yardm alamaz D) Yardmlar kusur oranna gre yaplr E) Bu konuda takdir hakk kurumundur 449-) Aktif sigortallarn ayakta tedavileri halinde katlm paylan oran nedir? A)%10 B)%20 C)%5 D)%15 E)%25 450-) Hangi durumda isizlik sigortas denei verilmez? A) Belirli sreli i szlemesinin sre bitimi ile sona ermesi B) zelletirme sonucu iten karlma C) Kamu grevlisinin iten kartlmas D) veren tarafndan 17. maddeye gre iten kartlmas E) i tarafndan 24/1. maddeye gre i akdinin fesih edilmesi 451-)Aadakilerden hangisi yallk ayl alma koullar bakmndan zel bir dzenlemeye tabi tutulmamtr? A) Madende yeraltnda alanlar B) Madende yeraltnda nbetlee alanlar C) Sakatlar (1..2., 3. derece) D) kazas geirenler E) 50 yan gemi ve erken yalanma hastalna yakalanm olanlar 452-) SSK'da sa kalan ein lm ayl almas iin hangi art aranmaktadr? A) lm tarihinde nikah bann olmas B) SSK'ya tabi bir ite almamas C) Kendisinin yallk ayl almamas D) Bakma muhta olmas E) 65 yan doldurmu olmas 453-) Dul e lm ayl almakta iken evlenmitir. Daha sonra bu ei de vefat etmi ve bu einden de lm aylna hak kazanmtr. Bu durumda hangisi geerli olacaktr? A) Kesilen ilk ein ayl tekrar balanr. B) Her iki eten de aylk alabilir. C) Son eten aylk almaya balar. D) lk eten kalan ayln yars, dierinin tamamn alr. E) Hangisi yksek ise sadece onu alr.

454-) Kadn iinin emekli olabilmesi iin en az ka yan doldurmu olmas gereklidir? A) 50 B) 52 C) 55 D) 58 E) 60

455-) Aadakilerden hangisi malullk ayl balanmas iin aranan koullardan biri deildir? A) kazas sonucu %60 maluliyet olumas B) Hastalk sebebiyle 2/3 orannda alma gcnn kaybolmas C) 5000 gn prim denmesi D) 5 yldr sigortal olunmas E) alt iten ayrlmas ve talepte bulunmas 456-) SSK'da iinin lm halinde aadakilerden hangisi hak sahibi olarak dzenlenmemitir? A) Babas B) Annesi C) Kardei D) Ei E) Erkek ocuu 457-) SSK uygulamasnda lm aylnda evlenme yardmndan hangisi faydalanr? A) Sigortalnn ei B) Sigortalnn kz C) Sigortalnn kz ve ei D) Sigortalnn ei ve tm ocuklar E) Sigortalnn kz ve erkek ocuu 458-) Maluliyet sigortasnda hangi yardm yaplmaz? A) Sosyal yardm zamm B) Geici i gremezlik denei C) Maluliyet ayl D) Vergi iadesi E) Rehabilite yardm 459-) Yallk ayl koullar bakmndan zel dzenlemeye tabi tutulanlarn aylk balanma oran % katan az olamaz? A)50 B)60 C)70 D) 80 E) 90 460-) Kendisine yallk ayl balanan sigortala tekrar almaya balarsa cretinden kesilen SGD primi oran katlma pay katr? A)2/3 B)1/2 C) 1/4 D) 1/5 E) 2/5

39

461-) niversiteye devam eden erkek ocuk ka yana kadar SSK yardmlarndan faydalanr? A)18 B)19 C)20 D) 22 E) 25 462-) 6000 TL yallk ayl almakta iken len sigortalnn geride e ve ocuu kalmtr. denecek toplam aylk ne kadardr? A)600 B) 450 C)480 D) 500 E) 960 463-) Sigortalnn lm halinde yallk aylna hak kazanan yaknlarn ka yl iinde talepte bulunmas gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E)5 464-) SSK'da maluliyet ayl alanlar belirli dnemlerde kontrole tabi tutulabilir. arya ramen ka ay iinde kontrol yaptrmayanlar geriye dnk aylklar alamazlar? A)1 B) 2 C) 3 D)4 E)6 465-) Aadaki bilgilerden hangisi doru deildir? A) Yallk ayl ile i kazas ve meslek hastalklarndan gelire hak kazanlmas halinde bunlardan yksek olann tamam, eksik olann yars balanacaktr, B) Yallk aylna hak kazanan sigortal malullk aylna da hak kazanmas halinde bunlardan yksek olan eitse yallk ayl balanr. C) Yallk aylndan toptan deme i kazas ve meslek hastalndan sermayeye evrilerek gelir hak kazananlara her iki yardm tam olarak denir. D) Yallk sigortasndan aylk ile analk sigortasndan geici isizlik denei hak kazanlmas halinde her ikisinin de tamam denir. E) Yallk sigortasndan toptan deme ile malullk ayl birleir ise sadece malullk ayl balanr. 466-) Emekli sandna tabi zorunlu itirakilerden hangisi seilme yolu ile greve gelir? A) Daha nce emekli sandna tabi grevlerde bulunmadan belediye bakan seilenler B) Cumhurbakan C) Kadrolu memur D) Muhtar E) Milletvekili

467-) Aadakilerden hangisi, emekli sandnn uygulama alanna giren yerlerden deildir? A) Genel ve katma bteli idareler B) zel kesime ait iyerleri C) Kefalet sand D) Belediye E) Amele birlii 468-) Emekli Sand'na tabi itirakiye hangi yardm yaplmaz? A) Malullk ayl B) Yallk ayl C) Evlenme yardm D) Sosyal yardm zamm E) Vergi iadesi 469-) Emekli Sandnda dul ayl alan ein pay itirakinin ocuu yoksa % katr? A) 45 B) 55 C) 60 D) 75 E) 80 470-) Emekli Sand'ndan yaplan maluliyet aylna ilikin hangi ifade doru deildir? A) Adi, vazife ve harp malull olmak zere 3 tr bulunmaktadr. B) Tedavisi olanaksz hastal olanlar 5 yl hizmette bulunmu olmas artyla 15 yl hizmeti varm gibi aylk balanr. C) Vazife maluliyetinden faydalanmak iin en az 10 yl tamamlamak gerekir. D) Vazife banda iken uyuturucu ald iin malul olanlar adi malul olarak deerlendirilir. E) Harp malul asker kii olabilecei gibi sivil de olabilir. 471-) Vazife maluliyet derecesi 3. derece olan itirakiye hangi oranda ek zam yaplr? A) 15 B)20 C)30 D) 40 E) 60 472-) EK'da emekli aylnn hesaplanmasnda aadakilerden hangisi dikkate alnmaz? A) Gsterge B) Ek gsterge C) Katsay D) Taban ayl E) Sosyal yardm zamm 473-) 23 yllk itirakinin balama oran % katr? A)80 B) 73 C) 75 D) 77 E)60

40

474-) Emekli Sand'ndan bor almak iin en az ka yl hizmette bulunmu olunmas gerekir? A)5 B)4 C) 3 D) 2 E)1 475-) niversite retim yeleri ka yanda re'sen emekli edilirler? A)61 B)65 C)67 D) 68 E) 69 476-) Aadakilerden hangisi Emekli Sand'nn gelirler arasnda yer almaz? A) Emeklilik kesenei B) Art fark kesenei C) Salk kesenei D) Yardm giderleri karl E) renci kesenei karl yardm 477-) 15 yl hizmeti olanlar ka yan doldurmalar kayd ile emekli olabilirler? A) 55 B)58 C)60 D) 61 E) 65 478-) Kurumdan disiplinsizlik nedeniyle resen emekliye ayrlan subaylarn emekli ayl almas iin en az ka yl alm olmas gerekir? A) 30 B) 25 C)20 D)15 E) 12 479-) Emekli olan itirakiye verilecek emikli ikramiyesinin hesabnda ka hizmet ylndan fazla bulunan sreler dikkate alnmaz ? A) 20 B) 25 C) 30 D)35 E) 40 480-) Fiili hizmet mddet zamm sresi en ok ne kadar olabilir ? A) 6 ay B) 1 yl C) 5 yl D) 8 yl E) 12 yl 481-) Ba-Kur'da basamakla* hakknda hangi ifade doru deildir? A) Ba-kur'lu 12. basamaa kadar istedii basamaktan balayabilir. B) stemesi halinde 13. basamaktan 14, basamaa ykselebilir. C) 24. basamaktan emekli olunmak zorundadr, D) lk 12 basamakta ykselme her yl olur. E) Basamak seimi sigortal tarafndan yaplmaz ise kurumca 1. basamaktan balatlr. 482-) Ba-Kur'da 25 yl prim demesi olan kadn sigortal ka yanda emekli olabilir? A)50 B) 55 C) 58 D) 59 E) 60

483-) 26 yllk sigortal olan Ba Kurlunun aylk balanma oran % katr? A)70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 484-) Afet, deprem, sel gibi durumlarda primleri erteleme yetkisi aadakilerden hangisine aittir? A) Ynetim Kurulu B) Genel Kurul C) Bakanlar Kurulu D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) Genel Mdr 485-) Ba-Kur'da sigortal kendisini en ge ne zaman kuruma bildirmek zorundadr? A) e balamadan nce B) 15 gn iinde C) 30 gn iinde D) 7 gn iinde E) 3 ay iinde 486-) Ba-Kur'da sosyal gvenlik destek primi oran katr? A) 10 B)20 C)30 D) 35 E) 40 487-) Ba-Kur'da malullk ayl balanmasnn koulu nedir? A) 20 yl prim demi olmak B) 10 yl prim demi olmak C) Sadece malul olmak D) 55 yan tamamlamak ve malul olmak E) Malul saylmak ve 5 yl sigortal olmak 488-) Aadakilerden hangisi, Ba-Kur'lu niteliini kazanabilir? A) Hizmet akdiyle alanlar B) Kamu grevlileri C) Kendi nam ve hesabna alanlar D) raklar E) Cami grevlileri 489-) Ba-kur'a ilk girite prim oran % katr? A)10 B)15 C)20 D) 25 E) 30 490-) lk kez Ba-Kur'lu olanlar en az ka ay salk sigorta-s primi demek kaydyla salk yardmndan yararlanabilir? A)1 B)2 C)4 D) 6 E)8,

41

491-) Yersiz ve yanl yere alnan primler ka yl iinde geri istenebilir? A) 10 yl B) 18 yl C) 15 yl D) Sre snr yoktur. E) 5 yl 492-) Malullk aylnn balanma oran BaKur'da yzde katr? A)60 B)65 C)70 D) 75 E) 80 493-) Kadn sigortal maluliyet yardmnda ka yana kadar kontrole tabi tutulabilir? A)55 B) 56 C) 58 D) 60 E) 62 494-) Aadakilerden hangisi, Ba-Kur'da istee bal sigortal olabilir? A) Ba-kur'da istee bal sigortallk yoktur. B) Mahalle muhtarlar C) Daha nce 1080 gn prim demi olanlar D) Limited irket kurucular E) Ev kadnlar 495-) Ba-Kur'da hangi sigorta dal bulunmamaktadr? A) Analk B) lm C) Salk D) Maluliyet E) Yallk 496-) i ile iveren arasndaki i ilikilerini szleme serbestliine gre dzenleyen kanun aadakilerden hangisidir? A) Dilver Paa Nizamnamesi B) Tatil-i Egal Kanunu C) Maadin Nizamnamesi D) Umumi Hfzshha Kanunu E) Mecelle 497-) Yetikin iilerin yansra ilk kez kadn gen ve ocuk iileri alma ya, sreleri, iin nitelik ve koullar ynnden koruyan kanunun ad ve yrrlk tarihi aadakilerden hangisidir? A) 1926 - Borlar Kanunu B) 1930 - Umumi Hfzsshha Kanunu C) 1937 - 3008 sayl Kanunu D) 1953 - Deniz Kanunu E) 1971 - 1475 sayl Kanunu

498-) Devlet memurlarnn i ilikilerini hangi hukuk kurallar ile dzenlenir? A) Anayasa hukuku B) Medeni hukuk C) hukuku D) dare hukuku E) Kamu hukuku 499-) Bir doktorun yannda alan pansumanc i ilikisi ynnden aadaki kanunlardan hangisine tabidir? A)Borlar Kanunu B) Kanunu C)Medeni Kanun D)Umumi Hfzshha E) Ticaret Kanunu 500-) "Tzk ve ynetmelikler" i hukukunun kaynaklarndan hangisi iinde yer almaktadr? A) Uluslararas Kaynaklar B) Yazl Kaynaklar C) Yazsz Kaynaklar D) Yardmc Kaynaklar E) Bakanlar Kurulu Kararlar 501-) Aadakilerden hangisi tarm ileri kavramna dahil olsa dahi istisnai olarak Kanununun uyguland alanlardandr? A) Aile ekonomisi snrlar iinde yaplan tarmla ilgili yap ileri B) Tarlada yaplan ekim ileri C) Tarm sanatlar D) Bitkisel rn elde edilmesine ynelik iler E) Hayvan bakcl 502-) Aadakilerden hangisi i hukukunun kendine zg kaynaklarndan deildir? A) szlemesi B) Toplu i szlemesi C) yeri i ynetmelikleri D) alma koulu haline gelmi iyeri uygulamalar E) tihadi birletirme karar

42

503-) Aadakilerden hangisi Kanunu kapsamndadr? A) Ev hizmetlerinde alanlar B) Rehabilite edilenler C) Gemi adamlar D) Profesyonel sporcular E) Zirai mcadele pilotlar 504-) Hizmet akdinin taraflar kendi aralarnda belirli bir sre kararlatrmadklar halde iin niteliinden kapsad sre belirli olabiliyorsa bu durumda ne tr hizmet akdi sz konusudur? A) Belirsiz sreli i szlemesi B) Tam sreli i szlemesi C) Belirli sreli i szlemesi D) Sreksiz i szlemesi E) Srekli i szlemesi 505-) zellikle iverenler iin getirilen akit yapma zorunluluunun gerekelerinden en nemlisi hangisidir? A) Toplumsal ama B) Sosyal ama C) ktisadi ama D) Siyasi ama E) Ahlaki esaslar 506-) Aadakilerden hangisi tekrar ie alma zorunluluu douran nedenlerden biri deildir? A) inin kanuni grev nedeniyle iten karlmas B) inin sakatlanarak iten ayrlmas C) inin sendikal nedenlerden dolay iinden ayrlmas D) Gazeteci iinin hastlanarak iten ayrlmas E) szlemesinin iveren tarafndan Kanununun 25/II maddesindeki kurallarna uymayan haller nedeniyle feshedilmesi 512-) Haftal 140 TL olan bir iiye 507-) Hastalanan gazetecinin i szlemesi ne kadar sre ile feshedilemez? A) 3 ay B) 6 ay C) 9 ay D) 1 yl E) 2 yl iverence uygulanacak olan cret kesintisi bir ayda en ok ne kadardr? A) 10 TL B) 20 TL C) 30 TL D) 40 TL E) 60 TL 511-) inin satt mal miktarna gre maktu veya yzde olarak denen cret tr hangisidir? A) Yzde usul cret B) Gtr cret C) Komisyon cret D) Krdan pay alma E) Akort cret 510-) Aadakilerden hangisi iverenin borlarndan deildir? A) cret deme B) Eit davranma C) e uygun ii altrma D) i sal ve gvenlii tedbirlerini alma E) Disiplin borcu 509-) Toplu ii karmaya gidilen iyerlerinde karma tarihinin kesinlemesinden itibaren ne kadar sre ile geici i ilikisi kurulamaz? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 5 ay E) 6 ay 508-) ar zerine almaya dayal i szlemesinde, gnlk alma sresi kararlatrlmam ise, iveren her arda iiyi en az ka saat st ste altrmak zorundadr? A) 2 saat B) 3 saat C) 4 saat D) 5 saat E) 6 saat

43

518-) Evlenme sebebi ile kadn ii i 513-) Aadakilerden hangisi cretin unsurlarndan biri deildir? A) nc kiiler tarafndan denmesi B) veren tarafndan denmesi C) Para olarak denmesi D) cretin takas edilememesi E) Bir i karl olmas 514-) Yzde usulnn uyguland iyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil cretini aadakilerden hangisini der? A) i B) veren C) Mteri D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) Trkiye Kurumu 515-) Aadakilerden hangisi Asgari cret Tespit Komisyonunda yer almaz? A) alma Genel Mdr B) i Sal ve Gvenlii Genel Mdr C) Hazine Mstearl Temsilcisi D) En st iveren teekkllerinden 5 temsilci E) Salk Bakan 516-) ilikisinin ocuklar genler, kadnlar, zrller eski hkmller ve terr maduru kiiler ynnden en kapsaml ve en ayrntl dzenleme hangi mevzuatta yer almaktadr? A) 4857 sayl Kanunu B) Medeni Kanun C) Umumi Hfzshha Kanunu D) Borlar Kanunu E) Basn- Kanunu 517-) Bir il snr iinde elli ve daha fazla ii altran zel sektr en az yzde ka zrl altrmaldr? A) 9 B) 6 C) 3 D) 2 E) 1 521-) Mahkemece feshin geersizliine karar verilirse iveren en ge ne zaman iiyi ie balatmak zorundadr? A) 1 hafta B) 2 hafta C) 1 ay D) 2 ay E) Derhal 520-) Mahkemesi, bildirimli feshin geersizliine karar verdiinde, iveren iiyi mahkeme kararna ramen ie balatmazsa iiye ne kadar creti tutarnda tazminat der? A) En az 3 ay en ok 6 aylk B) En az 2 ay en ok 6 aylk C) En az 4 ay en ok 6 aylk D) En az 4 ay en ok 8 aylk E) En az 6 ay en ok 8 aylk 519-) inin hibir sebep gstermeksizin ard arda ka i gn ie gelmemesi halinde iveren tarafndan hizmet akdi derhal feshedilebilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 szlemesini evledii tarihten ne kadar sre iinde sona erdirirse kdem tazminat almaya hak kazanr? A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yl D) 2 yl E) 5 yl

44

522-) veren belirli sreli bir i szlemesini sresinden nce hakl bir sebep olmakszn feshedecek olursa, ii aadakilerden hangisini talep edebilir? A) 1 yllk creti tutarnda tazminat B) 6 aylk creti tutarnda tazminat C) 3 aylk creti tutarnda tazminat D) Fesih tarihi ile i szlemesinin son erme tarihi arasndaki cret ve ekleri E) En az 4 aylk en ok 8 aylk cret tutarnda tazminat 523-) Deiik ikollarndan en az 2 sendikann bir araya gelmesiyle oluturulan tzel kiilie sahip st kurulua ne ad verilir? A) Federasyon B) Konfederasyon C) Platform D) Birlik E) Meslek rgt 524-) Aadakilerden hangisi Sendika Ynetim kurullarnn balca grev ve yetkilerinden biridir? A) Tzk deiiklii B) ube ama C) Btenin hazrlanmas D) Btenin kabul E) Sendikann feshi 525-) Bir limited ortakla ait olan (A) iyerinde 100 ii, (B) iyerinde 600 ii almaktadr. Toplu i szlemesine taraf olan ii sendikas, bu iyerlerine toplam ka iyeri sendika temsilcisi atayabilir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

526-) inin iverene iin yaplmas ile yrtm biimi ve koullar ynnden bal olmas hangi tr ball ifade eder? A) ktisadi ballk B) Hukuki ballk C) Ekonomik ballk D) Teknik ballk E) dari ballk 527-) inin korunmas ilkesinin snr aadakilerden hangisidir? A) ii ile iveren arasndaki hukuki ballk B) inin retim aralarna sahip olmamas C) Kamu yararna ters dmemesi D) inin bedeni hizmet grmesi E) Hizmet aktinin en nemli unsurunun insan olmas 528-) Toplu Hukukunun iilerin ve iverenlerin sendikalar ile olan ilikilerini dzenleyen kurallar ne olarak adlandrlr? A) Toplu Szlemesi Grev ve Lokavt Hukuku B) Bireysel Hukuku C) Sendikalar Hukuku D) Hukuku E) Borlar Hukuku 529-) 18 yy. sonlarnda ngilterede yaplan Sanayi Devrimi dneminde hukuk dzeni hangi ilkelere dayanmaktadr? A) Sosyalist sistem B) Szleme Serbestisi ve Hukuki Eitlik C) Devletin zel hukuki dzenlemeleri D) Sosyal Politika kurallar E) Szleme zorunluluu 530-) Aadaki tarihi eletirmelerden hangisi yanltr? A) Tatil-i Egal Kanunu - 1909 B) Dilaver Paa Nizamnamesi - 1865 C) Mecelle - 1869 D) Borlar Kanunu - 1926 E) 931 sayl II. kanunu 1967

45

531-) Hava tama ilerine aadaki kanunlardan hangisi uygulanr? A) Borlar Kanunu B) Basn- Kanunu C) Medeni Kanun D) Ticaret Kanunu E) Hava kanunu 532-) Aadaki kaynaklardan hangisi Hukukunun kendi zg kaynaklarndandr? A) tihad birletirme kararlar B) alma koulu haline gelen iyeri uygulamalar C) Resmi Tebli D) rf ve adet hukuku E) Uluslararas alma rgt kararlar 533-) Aadaki kanunlardan hangisi genel kanunlar arasnda yer almaz? A) Medeni Kanun B) Borlar Kanunu C) Umumi Hfzshha Kanunu D) Sendikalar Kanunu E) Belediyeler Kanunu 534-) Aadaki cret sistemlerinden hangisi karma olarak uygulanmaldr? A) Komisyon creti B) Primli cret C) Gtr cret D) Yzde usul cret E) Zamana gre cret 535-) Medeni Kanun, Borlar Kanunu, Anayasa; i hukukunun hangi tr kaynaklar arasnda yer alr? A) Yardmc kaynak - Yapsal kararlar B) Yazl kaynak - zel kanun C) Yazl kaynak - Genel kanun D) Yardmc kaynak - zel kanun E) Yardmc kaynak - Bilimsel kararlar

536-) Aadakilerden hangisi Kanunu kapsamna girer? A) Ev hizmetleri B) Rehabilite edilenler C) Profesyonel sporcular D) veren dahil 3 kiiden fazla alan esnaf ve kk sanatkarlar E) Aile ekonomisi iinde kalan her eit yap ii 537-) Aadakilerden hangisi iverenin hizmet akdi yapma zorunluluu iinde saylamaz? A) kazas sonucu malul olan iinin maluliyetinin sona ermesi B) Sakat ve eski hkml altrma C) Bir sendikada ynetim grevi sona eren ii D) Hastalk nedeniyle akdi feshedilen gazeteci E) Bir siyasi partide ynetim grevi sona eren ii 538-) i kuruluunda ynetim grevi biten bir iinin eski iine geri dnebilmesi iin hangi sre iinde talepte bulunmas gerekir? A) 10 i gn B) 1 ay C) 2 ay D) 3 ay E) 6 ay 539-) Aadakilerden hangisi cret sistemlerinden deildir? A) Komisyon creti B) Avans cret C) Paraba cret D) Gtr cret E) Yzde usul cret 540-) Hafta tatili cretine hak kazanabilmesi iin hangi koula gerek vardr? A) Borlar Kanununun uygulama alan iinde olmak. B) Tatilden nceki i gnlerinde alm olmak. C) Kanunu kapsam dnda olmak. D) En az 1 yl alm olmak. E) Hizmet akdinde hafta tatili ile ilgili dzenleme bulunmas.

46

541-) Kadn iinin kocas ile iin postalar halinde yrtld ayn veya ayr iyerinde alyor ise, kadn iinin gece almasnn kocasnn alt gece postasna rastlamayacak ekilde dzenlenmesi kimin talebi ile dzenlenecektir? A) Kadn iinin B) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl C) verenin D) Blge alma Mdrlnn E) Erkek iinin 542-) Denkletirme modeli ile ilgili olarak aadakilerden hangisi yanltr? A) lk kez 4857 sayl i kanunu ile alma yaammza girmitir. B) kanuna gre 2 ay uygulanr. Bu sre TS ile 4 aya kadar uzatlabilir. C) Taraflarn anlamas ile haftalk normal alma sresi gnde 11 saati amamak kouluyla farkl ekilde datlabilir. D)Dnemsel alma sresinin sz konusu olduu ilerde 6 aya kadar denkletirme sresi uygulanr. E) Denkletirme modeli yalnzca dnemsel ilerde uygulanabilir. 543-) Dnemsel ilerde alma dnemi iin niteliine gre en ok ne kadar sreyi gememek zere iveren tarafndan belirlenebilir? A) 2 ay B) 3 ay C) 4 ay D) 6 ay E) 1 yl 544-) Saat creti 20 TL olan ii 1 saat fazla srelerle almtr. inin bu almas iin en az ka TL denecektir? A) 20 TL B) 25 TL C) 30 TL D) 40 TL E) 60 TL

545-) Kdemi iki yl olan bir iinin ka gnlk yllk cretli izni vardr? A) 7 gn B) 10 gn C) 14 gn D) 20 gn E) 26 gn 546-) Akit yapma serbestisinin snrlar hangi kanunda belirtilmitir? A) Deniz - Kanun B) Ticaret Kanunu C) Borlar Kanunu D) Kanunu E) Medeni Kanun 547-) inin gzaltna alnmas veya tutuklanmas halinde iveren iinin szlemesini ne zaman sona erdirebilecektir? A) 10 i gn sonra B) Bildirim sresi iinde C) Devamszln bildirim srelerini amasndan sonra D) Devamszln 1 haftay gemesi halinde E) Devamszl renir renmez derhal 548-) 3 yllk yaplm i szlemesi skut ile en fazla ne kadar sre ile yenilenebilir? A) 1 yl B) 3 yl C) 1 ay D) 6 ay E) 3 ay 549-) i, gsterilen sebebin geerli olmad iddias ile fesih bildiriminin tebli tarihinden itibaren ka ay iinde Mahkemesinde dava aabilir? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 4 ay E) 6 ay

47

550-) 80 ii altran iveren i kanunundaki anlamyla toplu ii karmann sz konusu olabilmesi iin ne kadar srede ve en az ka iinin iten karlmas gerekir? A) 1 hafta iinde 4 ii B) 1 hafta iinde 5 ii C) 1 ay iinde 8 ii D) 1 hafta iinde 10 ii E) 1 ay iinde 10 ii 551-) i kesinleen mahkeme veya zel hakim kararnn kendisine tebliinden itibaren ka ign iinde ie balamak iin iverene bavuruda bulunmak zorundadr? A) 7 i gn B) 20 i gn C) 30 i gn D) 10 i gn E) 3 i gn 552-) inin, iverenin eli altnda bulunan makinalar ka gnlk creti ile denmeyecek ekilde hasara uratmas halinde iveren tarafndan iinin i szlemesi bildirimsiz olarak feshedilebilir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 60 E) 90 553-) Aadakilerden hangisi sendika kurucularnda aranlan niteliklerden birisi deildir? A) Trk vatanda olmak B) Kamu hizmetlerinden yasaklanmam olmak C) Trke okur yazar olmak D) Taksirli sular hari toplam bir yl veya daha fazla hapis cezasna hkm giymemi olmak E) Sendikann kurulaca ikolunda en az 10 yl fiilen alm olmak

554-) Konfederasyon, sendika veya sendika ubelerinin baka ve yneticileri greve seildikten sonra ka ay iinde kendilerinin, elerinin ocuklarnn mal varl bildirimini notere vermek zorundadrlar? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 555-) yeri sendika temsilciliinin gvencesine ilikin olarak aadakilerden hangisi yanltr? A) Temsilcinin szlemesi temsilcilik faaliyetlerinden dolay feshedilirse 1 yllk creti tutarnda tazminata hkmedilir. B) Temsilci feshe kar 3 ay iinde i mahkemesinde dava aabilir. C) mahkemesi iki ay iinde davay sonulandrr. D) mahkemesinin karar kesindir. E) veren, temsilciyi feshin geersizlii kararndan itibaren 6 ign iinde ie balatmak zorundadr. 556-) 3008 sayl Kanunu, lkemizde bu gne dek bireysel i ilikilerini dzenlemek zere yrrle konulmu olan kanc i kanunudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 557-) Aadakilerden hangisi toplu i hukukunun konularndandr? A) Bir hizmet akdi ile iverene bal alma B) szlemesinin sona ermesi C) i cretleri D) alma yaamnn denetlenmesi E) i ve iverenin sendikalar ile olan ilikileri

48

558-) 01.01.1984de yrrle giren, tarm ilerinde hizmet akdi ile sreksiz olarak alanlarn kanunda gsterilen koullara bal olarak sosyal gvenliklerini salayan kanun aadakilerden hangisidir? A) 506 sayl Sosyal Sigorta Kanunu B) 4447 sayl Kanun C) 2925 sayl Tarm ileri Sosyal Sigorta Kanunu D) Emekli Sand Kanunu E) Ba-Kur Kanununu 559-) 507 sayl Esnaf ve Kk Sanatkarlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun olan iyerlerinde en ok ka kii ile yaplan iler Kanununun istisnalar arasnda yer alr? A) 1 B) 3 C) 5 D) 15 E) 30 560-) Aadaki faaliyetlerden hangisi 4857 sayl Kanununun 4. maddesinde dzenlenen istisnalardan birisi deildir? A) raklar B) Hava tama ileri C) Evde yrtlen temizlik ileri D) skelelerde yk boaltma ileri E) Rehabilite edilenler 561-) yerinin otopark aadakilerden hangisi iinde yer alr? A) Eklenti B) Asl iyeri C) Aralar D) yerine bal bulunan yerler E) Ayr dzenlenmi alanlar

563-) Hizmet akdinde en ok ka ign devam eden iler sreksiz i olarak adlandrlr? A) 10 ign B) 20 ign C) 25 ign D) 30 ign E) 20 ign 564-) Yzde usulnn uyguland iyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil cretini aadakilerden hangisini der? A) i B) veren C) Mteri D) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl E) sizlik sigortas 565-) Asgari cret en ge ne kadar srede bir belirlenir? A) 6 ayda bir B) Ylda bir C) 2 ylda bir D) 3 ylda bir E) 5 ylda bir

566-) verenin iiye verdii, cret hesabn gsteren ve iyerinin zel iaretini tayan belge aadakilerden hangisidir? A) Bonservis B) alma belgesi C) Referans D) cret hesap pusulas E) bra belgesi 567-) cretin saptanmas ile ilgili olarak

562-) Aadaki szlemelerden hangisinin yazl olarak yaplmas zorunlu deildir? A) Sreksiz i szlemeleri B) Belirli sresi 1 yl olan i szlemeleri C) Toplu i szlemesi D) Takm szlemesi E) raklk szlemesi

aadakilerden hangisi yanltr? A) szlemesi ile kararlatrlr. B) szlemesi ile kararlatrlmamsa gelenee gre saptanr. C) Asgari cretin altnda saptanabilir. D) in mahiyeti cretin saptanmasnda nem tar. E) inin tecrbesi cretin saptanmasnda nem tar.

49

568-) Aadaki ilerin hangisinde Kanununun yllk cretli izne ilikin hkmleri uygulanmaz? A) 10 ay sren mevsimlik iler B) Srekli iler C) Sanayiye ait iler D) Gece dneminde yaplan iler E) Maden, yeralt, sualtnda yaplan iler

573-) Aadakilerden hangisi zorunlu sebeplerle fazla almaya rnektir? A) lkenin genel yarar B) Tabil afet C) retimin arttrlmas D) Arza E) Tehlikeli salgn hastalklar 574-) Aadaki kanunlarn hangisinde i

569-) Saat creti ile alan iinin hafta tatili creti saatlik cretinin ka katdr? A) 7 B) 7,5 C) 9 D) 10 E) 11 570-) Fazla sreli alma creti saat bana cretin en az ne kadar arttrlmas suretiyle denir? A) % 25 B) % 30 C) % 50 D) % 60 E) % 75

yaamnda zel olarak korunanlara ilikin herhangi bir hkm yoktur? A) Basn-i Kanunu B) Umumi Hfzshha Kanunu C) Deniz- Kanunu D) Medeni Kanun E) Borlar Kanunu 575-) kanunu ilke olarak hangi ya grubunu gen ii olarak kabul eder? A) 14 yan doldurmu 16 yan doldurmam B) 15 yan doldurmu 18 yan doldurmam C) 15 yan doldurmu 17 yan doldurmam D) 14 yan doldurmu 18 yan doldurmam E) 11 yan doldurmu 15 yan doldurmam 576-) zrl ve eski hkml altrma

571-) i hak ettii yllk cretli iznini kullanmak istedii zaman en az ne kadar nce iverene yazl olarak bildirecektir? A) 1 hafta B) 10 gn C) 1 ay D) 3 ay E) 6 ay

ykmlln yerine getirmeyen iverene verilen para cezalar nereye aktarlr? A) Hazineye B) Trkiye Kurumuna C) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna D) zrl vakfna E) Blge alma Mdrlne 577-) Umumi Hfzsshha Kanununun

572-) Gece alma sresi ka saatten fazla olamaz? A) 7.5 saat B) 8 saat C) 9 saat D) 10 saat E) 11 saat

hkmleri uyarnca; bar, kabare, dans salonlar, kahve ve gazino, hamam gibi iyerlerinde 18 yandan kk ocuklarn altrlmalar hangi makam tarafndan yasaklanabilir? A) Adalet Bakanl B) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl C) Valilikler D) Belediyeler E) Blge alma Mdrl

50

578-) i hakl bir sebebe dayanmakszn ardarda 2 gn ie gelmemesi durumunda iveren rendii gnden itibaren ka i gn iinde ve hangi maddeye dayanarak i szlemesini bildirimsiz olarak feshedebilir? A) 6 i gn iinde; .K. 25/II B) 6 i gn iinde; .K. 24/II C) 3 i gn iinde; .K. 24/I D) 6 i gn iinde; .K. 25/I E) 3 i gn iinde; .K. 25/II 579-) Ahlak ve iyiniyet kurallarna uymayan hallere dayanlarak hizmet akdinin (derhal) bildirimsiz fesih sresi aadakilerden hangisidir? A) Olay rendikten sonra 1 aydr. B) Fiilin meydana geldii tarihten itibaren 6 igndr. C) Taraflardan birinin bu gibi davranlarda bulunduunu kar taraf renir renmez derhal akti feshetmelidir. D) Taraflardan birinin bu gibi davranlarda bulunduunu kar taraf renir renmez 6 i gn ya da fiilin meydana geldii tarihten itibaren 1 yl iinde akit feshedilmelidir. E) .K.de sre belirtilmemitir. Taraflar bu hakk diledikleri zaman kullanabilirler. 580-) Mahkemesi, bildirimli feshin geersizliine karar verdiinde, iveren iiye mahkeme karar kesinleinceye kadar altrmad sre iinde en ok ne kadarlk creti demekle ykmldr? A) 3 aylk cret B) 4 aylk cret C) 6 aylk cret D) 1 yllk cret E) 2 yllk cret

581-) Bir iyerinde 1 yldr almakta olan iinin i szlemesi iveren tarafndan ktniyetli olarak feshedilmesi halinde iverenin deyecei ktniyet tazminatnn tutar ne kadardr? A) inin iki haftalk creti tutar B) inin drt haftalk creti tutar C) inin alt haftalk creti tutar D) inin on haftalk creti tutar E) inin on iki haftalk creti tutar 582-) 140 iinin alt bir iyerinde ii karmnn toplu ii karma olarak kabul iin en az ka iinin karlmas gerekir? A) 10 B) 14 C) 15 D) 20 E) 30 583-) Aadaki genel kurul trlerinden hangisi, ye saysnn be yz amas halinde yeler tarafndan belirlenecek delegelerin katlmyla toplanr? A) i sendikas genel kurulu B) veren sendikas genel kurulu C) i sendikas ubesi genel kurulu D) veren sendikas ubesi genel kurulu E) i konfederasyonu genel kurul 584-) Bir ii sendikasnn genel kurulunun toplanmasna ilikin hangisi yanltr? A) lk genel kurul toplants tzel kiilik kazanlmasndan itibaren 6 ay iinde yaplr. B) Olaan genel kurul toplants 4 ylda bir yaplr. C) Ynetim veya denetleme kurullarnn gerekli grdkleri hallerde olaanst genel kurul toplants yaplabilir. D) Toplant yetersays ye veya delege saysnn salt ounluudur. E) lk toplantda yeter say yoksa en ok 30 gn iinde ikinci toplant yaplr.

51

585-) Sendika ve konfederasyonlar defter ve belgeleri ilgili bulunduklar yl izleyen takvim ylndan balayarak ka yl sreyle saklamak zorundadrlar? A) 10 B) 5 C) 3 D) 2 E) 1 586-) Aadakilerden hangisi toplu i hukukunun konular arasnda yer almaz? A) Sendikaya ye olmak B) alma yaamnn denetlenmesi C) Toplu i uyumazlklar D) Grev ve lokavt E) Sendika yeliinden doan hak ve ykmllkler 587-) Aadakilerden hangisi i kanunu kapsam iinde yer alr? A) Deniz tama ileri B) Hava tama ileri C) Aile ekonomisi iinde kalan tarmla ilgili yap ileri D) Tarm sanatlar E) 507 sayl yasann 2.maddesine gre en ok 3 kii ile yaplan iler 588-) ar zerine almaya dayal i szlemesi ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr? A) lk kez 4857 sayl i kanunu ile dzenlenmitir. B) inin, kendisine ihtiya duyulmas halinde i grme edimini yerine getirileceinin kararlatrld szlemedir. C) Ne kadar sreyle altrlacan taraflar belirlememise haftalk 20 saat kararlatrlm saylr. D) Hafta, ay, yl gibi bir zaman dilimi iinde iinin ne kadar alaca taraflarca belirlenir. E) ar zerine almaya dayal i szlemesi, tam sreli i szlemesidir.

589-) oul gebelik halinde kadn iiye doumdan nce en az ka hafta izin verilir? A) 2 hafta B) 6 hafta C) 8 hafta D) 10 hafta E) 16 hafta 590-) Hesap pusulalarna yzde olarak belirlenen bir miktarn eklendii ve bu miktarn mteriler tarafndan dendii cret sistemine ne ad verilmektedir? A) Zamana gre cret B) Akort cret C) Gtr cret D) Komisyon cret E) Yzde usul cret 591-) yerinde meydana gelen su baskn nedeniyle iyerinde drt haftadr alamayan iiye iveren ne kadar sreyle, ne kadar cret demek zorundadr? A) Drt hafta sreyle tam gndelik cret B) Drt hafta sreyle yarm gndelik cret C) ki hafta sreyle yarm gndelik cret D) Bir hafta sreyle tam gndelik cret E) Bir hafta sreyle yarm gnlk cret 592-) i aleyhine deitirilemeyen fakat iinin lehine olacak biimde her zaman deitirilebilmesi mmkn olan kanun hkmlerine ne ad verilmektedir? A) Mutlak Emredici Norm B) Pozitif Norm C) Nisbi Emredici Norm D) Sosyal Emredici Norm E) Negatif Norm 593-) Telafi alma gnde ka saatten fazla yaptrlamaz? A) 2 B) 3 C) 4 D) 7.5 E) 11

52

594-) Yllk cretli iznin kullanlmas srasnda verilen cretsiz yol izni en ok ka gndr? A) 2 gn B) 3 gn C) 4 gn D) 7 gn E) 10 gn 595-) kanununun uygulama alan dnda kalan yerlerde en az altrma ya katr? A) 9 ya B) 10 ya C) 11 ya D) 12 ya E) 14 ya 596-) Aadaki ilerin hangisinde kadn iilerin almalar yasak deildir? A) Maden ocaklar B) Kablo demesi C) Kanalizasyon inaat D) Tnel inaat E) lalama ve gbreleme ileri 597-) Derhal fesih hakk renildii gnden balayarak ka ign getikten sonra kullanlamaz? A) 5 ign B) 6 ign C) 7 ign D) 8 ign E) 10 ign 598-) i iyerinde ka gnden fazla hapisle cezalandrlan ve cezas ertelenmeyen bir su ilemise iveren i szlemesini bildirimsiz olarak feshedebilir? A) 5 gn B) 7 gn C) 15 gn D) 20 gn E) 30 gn

599-) Sendikalarda tzel kiiliin kazanlmas hangi andan itibaren sz konusu olur? A) Tzk valilike onaylannca B) Tzn sendika merkezinin bulunaca il valiliine dileke ile verilmesiyle C) Ticaret siciline tescil edilmesiyle D) lk Genel Kurul toplantsnn yaplmasyla E) Ynetim Kurulunun bu ynde alaca karar ile 600-) Bireyin sendikalara girmeme yahut girmi olduu sendikalardan ayrlma hakkna ne ad verilir? A) Olumlu sendika zgrl B) Kollektif sendika zgrl C) Olumsuz sendika zgrl D) Pozitif sendikaclk zgrl E) Bireysel sendikaclk zgrl 601-) Aadakilerden hangisi sendika ve konfederasyonlarn gelirleri arasnda yer almaz? A) Dayanma aidat B) Elence, konser gibi faaliyetlerden salanacak gelirler C) Balar D) Mal varl gelirleri E) Dernek ve vakflardan yaplan balar 602-) Bir iyerinde faaliyetin tamamen durmasna sebep olacak tarzda iveren veya vekili tarafndan kendi teebbs ile veya bir iveren kuruluunun verdii karara uyarak iilerin topluca iten uzaklatrlmalarna ne ad verilir? A) Grev B) Toplu Direni C) Genel Grev D) Lokavt E) Toplu Uzaklatrma

53

603-) Fesih Karar alnabilmesi amacyla tzk '67erei genel kurula katlma hakkna sahip yelerin 2/3nn toplantda bulunmas durumunda karar yeter says katr? A) 1/4 B) 1/2 + 1 C) 1/3 D) 1/2 E) 1/5 604-) Ayn i kolunda birden fazla iyerini kapsayan toplu i szlemesine ne ad verilir? A) letme toplu i szlemesi B) yeri toplu i szlemesi C) kolu toplu i szlemesi D) veren toplu i szlemesi E) Grup toplu i szlemesi

608-) lkemizde ilk sosyal sigorta uygulamas ka ylnda balamtr? A) 1930 B) 1937 C) 1945 D) 1967 E) 1971 609-) Aadakilerden hangisi genel salk sigortasndan yararlananlardan deildir? A) Hizmet akdi ile alanlar B) Bamsz alanlar C) Oturma izni alm yabanclar D) stee bal sigortallar E) Ceza infaz kurumlarnda bulunan hkml ve tutuklular 610-) Aadakilerden hangisinde genel salk

605-) Toplu Szlemesinden doan haklarn ifa edilmemesi sebebiyle alan davaya ne ad verilir? A) Eda davas B) Yorum davas C) Tespit davas D) Alacak davas E) Tazminat davas

sigortalsnn bakmakla ykml olduu kiiler tam ve doru olarak verilmitir? A) E - anne B) E - ocuk - anne - baba C) E - ocuk D) E - baba E) E - anne - baba 611-) Aadakilerden hangisi genel salk

606-) Geici grev yasaklarnda, taraflardan biri, geici grev yasann ka ay doldurmasndan itibaren ka i gn iinde Yksek Hakem Kuruluna bavurabilir? A) 3 ay, 6 ign B) 3 ay, 3 ign C) 6 ay, Derhal D) 6 ay, 6 ign E) 6 ay, 3 ign 607-) Aadakilerden hangisi grevin srekli olarak yasakland ilerden deildir? A) Can ve mal kurtarma ileri B) Cenaze ve tekfin ileri C) Banka ve noterlik hizmetleri D) A ve serum imal eden iyerlerinde yaplan iler E) la imal edilen iyerlerinde yaplan iler.

sigortasndan yararlanmalar iin herhangi bir koul aranmayanlardan deildir? A) 18 yan doldurmam kii B) Acil haller C) Hastalk halleri D) Afet, sava hali E) Grev lokavt hali 612-) SGK nun organlarndan olan Genel Kurul ne kadar srede toplanr? A) Ylda bir B) Alt ayda bir C) 2 ylda bir D) 5 ylda bir E) 3 ylda bir

54

613-) zgr sendikaclk ilkelerine aykr olarak iverenlerin gzetim ve denetimlerinde kurulan sendikaya ne ad verilir? A) Mali sendika B) Szde sendika C) Sar sendika D) Yasak sendika E) Tali sendika 614-) Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu kararlarn kimin grn almak suretiyle, salt ounlukla alr? A) Salk Bakanl B) Maliye Bakanl C) Sosyal Gvenlik Kurumu D) Hazine Mstearl E) Devlet statistik Enstits 615-) sizlik deneinden yararlanabilmek iin Trkiye Kurumuna sigortal hizmet akdinin sona ermesinden itibaren ne kadar sre iinde bavurmaldr? A) 10 gn iinde B) 15 gn iinde C) 30 gn iinde D) 45 gn iinde E) 60 gn iinde 616-) Hukukunun kendine zg bir hukuk dal olarak kabul edilmesi hangi zelliinden kaynaklanmaktadr? A) zel Hukukun dal olmas B) Kamu Hukukunun dal olmas C) Karma yapda bulunmas D) dare Hukuku iinde incelenmesi E) Ticaret Hukuku kapsamnda yer almas 617-) Kazai itihatlar i hukukunun hangi tr kaynaklarndandr? A) Yazl B) Yazsz C) Yardmc D) Kendine zg E) Uluslararas

618-) .K. hkmlerine gre, bir iyeri kuran, devralan veya faaliyetine son veren iveren ne kadar sre iinde, nereye bildirimde bulunmak zorundadr? A) 1 ay - Zabtaya B) 15 gn - Belediyeye C) 1 ay - Sendikaya D) 1 ay - Blge alma Mdrlne E) Derhal - Blge alma Mdrlne 619-) Aadakilerden hangisi i hukukunun uluslar aras kaynaklarndan biridir? A) lmi itihatlar B) tihad birletirme kararlar C) Genel hukuk ilkeleri D) Toplu i szlemesi E) szlemesi 620-) Srekli ve sreksiz i szlemelerini ayran unsur aadakilerden hangisidir? A) in nitelii itibari ile sresi B) Haftalk alma sresi C) szlemesinin ekli D) Srenin belirli olmas E) Yazl yaplmas 621-) inin hastalanmas sebebiyle, kendi yerine kardeini gndermesi hangi borcuna aykrdr? A) zenle i grme B) Bizzat i grme C) Sadakat D) Disiplin E) Baml alma 622-) inin yapt iin miktarna bal maktu veya yzde olarak denen cret sistemi hangisidir? A) Zaman B) Gtr C) Akort D) Komisyon E) Primli

55

623-) Asgari cretle ilgili olarak aadakilerden hangisi yanltr? A) Asgari cret tespit komisyonu 15 kiiden oluur. B) Asgari cret tespit komisyonu en az 10 yeyle toplanr. C) Asgari cret en ge ylda bir belirlenir. D) Asgari cret tespit komisyonunun kararlar Resmi Gazetede yaymlanr. E) Asgari cret tespit komisyonunun kararlar kesindir. 624-) Ayn iverene ait (X) iyerinde alt ay, (Y) iyerinde ay, (Z) iyerinde ay alan 52 yandaki bir ii ka gnlk yllk cretli izne hak kazanr? A) 10 gn B) 14 gn C) 20 gn D) 26 gn E) Hak kazanamaz. 625-) Genel Sebeplerle yaplan fazla almalarda yllk snr ka saattir? A) 100 B) 150 C) 250 D) 270 E) 300 626-) Bir sendikann kurulabilmesi iin en az 7 kurucunun bulunmas zorunluluu hangi kanun ile dzenlenmitir? A) Sendikalar Kanunu B) Medeni Kanun C) Dernekler Kanunu D) Borlar Kanunu E) Kanunu 627-) Aadaki genel kurul trlerinden hangisi yasada dzenlenmemitir? A) i Sendikas B) veren Sendikas C) i Sendikas ubesi D) veren Sendikas ubesi E) i-veren Konfederasyonu

628-) ye says 900 olan bir sendikann olaanst genel kurul toplants iin en az ka yenin yazl istei aranr? A) 450 B) 451 C) 300 D) 180 E) 90 629-) Bir sendikann ye says 960tr. Kanunun ngrd yeter saynn salanlmamas sebebiyle ilk genel kurul yaplamamtr. kinci genel kurulun yaplabilmesi iin toplantda en az ka yenin bulunmas gerekir? A) 320 B) 640 C) 96 D) 481 E) 192 630-) Aadakilerden hangisi Sendika Genel kurullarnn balca grev ve yetkilerinden biri deildir? A) Organlarn seimi B) Tzk deiiklii C) Feshetme D) Ynetim ve denetleme kurulunun ibras E) dari ve mali denetimde bulunmak 631-) Sendikalarca kurulmasna yardmc olunan kooperatif trleri zellikle aadakilerden hangisi ya da hangileridir? A) retim ve tketim B) retim ve yap C) Tketim ve konut D) Kredi E) Kredi ve konut

56

632-) Tzk ve belgelerin eksiklii nedeniyle, i mahkemesi bavurudan itibaren ka ign iinde sendika veya konfederasyonlarn faaliyetlerinin durdurulmasna karar verebilir? A) 3 ign B) 4 ign C) 5 ign D) 6 ign E) 7 ign 633-) Aadakilerden hangisi yanltr? A) Sendikalar borlarn deyemeyecek derecede yoksullarsa kendiliinden sona ererler. B) Sendikalar nakit mevcudunun %5ini kooperatiflere kredi verebilir. C) Sendikalar gelirlerinin %10unu yelerinin eitimi ile mesleki bilgilerini arttrmak iin kullanabilir. D) Sendikalar nakit mevcudunun en ok %30unu snai ve iktisadi teebbslere yatrm yapmak amacyla kullanabilir. E) Sendika veya konfederasyonlarn faaliyetlerinin durdurulmasna mahkeme karar verir. 634-) Sendikann zorunlu organlarnn birinde yasaklanm kiiye grev verildiinin tespiti halinde bildirime ramen grevlendirilen kiinin grevine son verilmezse, i mahkemesi sendikann faaliyetini ne kadar sreyle durdurur? A) 1 aydan 3 aya kadar B) 2 aydan 4 aya kadar C) 3 aydan 6 aya kadar D) 6 aydan 1 yla kadar E) 1 yldan 2 yla kadar

636-) Toplu i szlemesinde taraflarn hak ve borlar, szlemenin uygulanmas ve denetimi ile uyumazlklarn zmn ieren hkmlerin tabi olduu hukuk dal hangisidir? A) Normatif hkm - Hukuku B) Kesin hkm - Hukuk C) Bor douran hkm - Borlar Hukuku D) Zorunlu hkm - Borlar Hukuku E) Bor douran hkm - Medeni Hukuk 637-) 10.000 iinin bulunduu bir ikolunda A iyerinde 750, B iyerinde 2400 iinin almas halinde bu ikolunda toplu i szlemesini yapmaya yetkili ii sendikasnn aadaki koullardan hangisini tamas gerekir? A) kolunda 5000, A iyerinde 375 B iyerinde 1200 B) kolunda 1000, A iyerinde 376, B iyerinde 1201 C) kolunda 5001, A iyerinde 75, B iyerinde 240 D) kolunda 1000, A iyerinde 75, B iyerinde 240 E) kolunda 5000, A iyerinde 376, B iyerinde 1201 638-) Toplu Szlemesinin normatif hkmleri iin hangisi sylenemez? A) Taraflarn aralarnda anlamalar suretiyle dzenlenir. B) Emredici hukuk kural niteliindedir. C) Objektif hukuk kural niteliindedir. D) Maddi anlamda yasa hkm niteliindedir. E) Tali kaynak niteliindedir. 639-) Aadaki durumlarn hangisinde eda

635-) Aadaki faaliyetlerden hangisi, lokavt iin geerli deildir? A) iler topluca iten uzaklatrlr. B) yerinde srdrlen faaliyet tamamen durur. C) veren veya vekili ya da iveren kuruluu karar ile lokavta karar verilir. D) veren almak isteyen iileri altrp altrmamakta serbesttir. E) Grev karar olmadka lokavta karar verilemez.

davasna bavurulamaz? A) Prim uygulamasn toplu i szlemesine uygun biimde gerekletirmeyen iverene kar B) Toplu i szlemesinde yer alan giyecek yardmn eksik yerine getiren iverene kar C) cretlere zam yaplmamas halinde D) Toplu i szlemesiyle belirlenen cretleri zamannda demeyen iverene kar E) Kredi faizlerinin yksekliini gereke gsteren iverenin daha nceden kararlatrlan ikramiyeyi dememesi

57

640-) Aadakilerden hangisi, grevi erteleme karar verebilir? A) alma Bakan B) Mahkemesi C) Dantay D) Bakanlar Kurulu E) Yargtay 641-) Aadakilerden hangisi 5510 sayl SSGSSKya gre ksmi istisnalardan deildir? A) Tutuklu ve hkmller B) raklar C) Sosyal Gvenlik Destek Primine tabi olanlar D) Trkiye Kurumu tarafndan dzenlenen meslek edindirme gelitirme eitimine katlanlar. E) Nitelii itibariyle bir kiinin bir gn iinde yapabilecei ilerde, yevmiyeli olarak alanlar 642-) Aadakilerden hangisi Genel Salk Sigortasnda salanan hizmetlerin kapsam dnda kalr? A) Koruyucu salk hizmetleri B) Analk sebebiyle salanan salk hizmetleri C) Yardmc reme yntemi tedavisi D) Az ve di tedavileri E) Estetik amal salk hizmetleri 647-) Aadakilerden hangisi i hukukunun 643-) Bir toplumda yaayan bireylerin sosyal gvenliklerini salamak zere devlete dzenlenmi kurum ya da kurumlar topluluuna ne ad verilir? A) Sosyal Hizmet B) Sosyal Yardm C) Sosyal Gvenlik Sistemi D) Sosyal Sigorta Sistemi E) Sosya Gvenlik Hukuku 644) Bir Anonim irket bnyesinde yer alan fabrikann eklentisinde i alan ve bu i iin yannda sigortal ii altran kiiye ne ad verilir? A) Alt iveren B) veren C) Geici i ilikisi kurulan iveren D) veren vekili E) Mdr 648-) Gnde 2 saat allan bir iyerinde ara dinlenme sresi ne kadardr? A) 15 dakika B) 20 dakika C) 30 dakika D) 45 dakika E) 60 dakika yazl kaynaklar iinde saylmaz? A) Ynetmelik B) Genelge C) Bakanlar Kurulu Kararlar D) Resmi tebli E) szlemesi 646-) 1930lu yllara gelindiinde Trkiyede zel kesim nderliindeki ulusal sanayinin yeterince gelimedii ortaya kt. Bu durum zerine 1929 Ekonomik bunalmdan sonra eitli lkelerde de uygulanan hangi sistem benimsenmitir? A) Liberal ekonomi B) Karma ekonomi C) Sosyalist ekonomi D) Kapitalist ekonomi E) Sosyal ekonomi 645-) Malullk sigortasndan yararlanma artlar aadakilerden hangisidir? A) 10 yldan beri sigortal olup, 1800 gn prim bildirilmi olmas B) 5 yldan beri sigortal olup, 1800 gn prim bildirilmi Olmas C) 3 yldan beri sigortal olup, 600 gn prim bildirilmi olmas D) 10 yldan beri sigortal olup, 3600 gn prim bildirilmi olmas E) 10 yldan beri sigortal olup, 900 gn prim bildirilmi olmas

58

649-) verenin iiyi i arama izni srasnda altrrsa iinin alaca crete ek olarak iiye yzde ka orannda zaml cret der? A) %10 B) %25 C) %50 D) %75 E) %100 650-) .K.da okula devam eden ocuklarn eitim dneminde alma sreleri gnde en ok ve haftada ka saat olaca hkme balanmtr? A) Gnde en ok 3 saat haftada 15 saat B) Gnde en ok 2 saat haftada 10 saat C) Gnde en ok 4 saat haftada 20 saat D) Gnde en ok 5 saat haftada 25 saat E) Gnde en ok 7 saat haftada 35 saat 651-) Aadakilerden hangisi yanltr? A) cretin en ge 1 ay en erken 1 hafta iinde denmesi gerekir. B) i cretinden yaplacak kesintiler 1 ayda 2 gndelikten fazla olamaz. C) cret Garanti Fonu, sizlik Sigortas Fonu kapsamnda oluturulmutur. D) Seferberlik nedeniyle silah altna alnan gazetecinin 5 ay boyunca creti denir. E) alma sresinin indirilmesi sebebiyle ii cretleri indirilemez.

653-) 10 aylk kdemi olan bir iinin i szlemesi iveren tarafndan ktniyetli olarak feshedilmitir. Bu durumda iveren tarafndan iiye denecek ktniyet tazminatnn tutar ne kadar olmaldr? A) inin 12 haftalk creti kadar B) inin 18 haftalk creti kadar C) inin 24 haftalk creti kadar D) inin 10 haftalk creti kadar E) inin 6 haftalk creti kadar 654-) Aylk creti 2.000 TL olan bir iinin kredi borcu nedeni ile cretinin en ok ne kadar haczedilebilir? A) 1.000 B) 500 C) 750 D) 400 E) i creti haczedilemez. 655-) Fazla srelerle almada her bir saat fazla alma iin verilecek cret normal alma cretinin saat bana den miktarn yzde ka ykseltilmesiyle denir? A) % 100 B) % 75 C) % 50 D) % 30 E) % 25 656-) Askerlii meslek edinmemi ahslarn,

652-) alma gcnn %80inden fazlasn kaybetmi bir zrlnn altrlmas durumunda bu iinin sigorta priminin yzde kan Hazine der? A) %25 B) %30 C) %35 D) %45 E) %50

Sendikalar Kanununa gre, silah altnda bulunduklar sre iin yelikleri hakknda ne sylenebilir? A) yelik devam eder. B) yelik iptal edilir. C) Haklar devam eder, borlar sona erer. D) Haklar sona erer, borlar devam eder. E) Haklar ve borlar askdadr.

59

657-) Toplu i szlemesinin imza tarihinde taraf sendikaya ye olanlar, imzalanan szlemeden hangi tarihten itibaren yararlanr? A) yeliinin iverene bildirildii tarihten B) Sendika yelik aidatn demesinden C) Szlemenin imzalanmasndan D) Sendikaya ye olduklar tarihten E) Szlemenin yrrle girdii tarihten 658-) Grev ve Lokavta katlmayacak iilerin isimlerini aadakilerden hangisi belirler? A) veren B) Blge alma Mdrl C) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl D) Dantay E) Mahkemesi 659-) Grevin ilan edilmesinden itibaren iyerinde alan tm iilerin 1/4' hangi makamdan grev oylamas isteyebilir? A) Mahallin en byk mlki amiri B) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl C) Dantay D) veren E) Mahkemesi 660-) Aadakilerden hangisi dorudur? A) Bir iyerinin hangi ikoluna girdiini Trkiye Kurumu tespit eder. B) Konfederasyonlar en az 3, en fazla 9 yeden oluur. C) Genel Kurul sendika ve konfederasyonlarn en st zorunlu organdr. D) i sendikasnn ye says 100 aarsa genel kurul delegeler ile toplanr. E) Mali Hesap Defteri sendikalarca tutulmas gerekli defterlerdendir. 661-) Aadakilerden hangisi, sendikalarn kapatlmasna karar verebilir? A) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl B) Konfederasyonlar C) Blge alma Mdrl D) Mahkemeleri E) Sendikalarn denetleme kurullar

662-) Aadakilerden hangisi yanltr? A) Bir ii sendikasna ye olabilmek iin 18 yan doldurmu olmak gereklidir. B) yelik bavurusu, sendika tarafndan 30 ign iinde reddedilmezse, yelik istemi kabul edilmi saylr. C)inin ii sendikasna deyecei aylk yelik aidatnn st snr iinin 1 gnlk plak creti kadardr. D)Askeri ahslar ii ve iveren sendikalarna ye olamazlar. E) Sendikaclk tazminatnn alt snr iinin cretinin 1 yllk tutar kadardr. 663-) Aadakilerden hangisi genel olarak grevin unsurlarndan biri deildir? A) Grevi yapacak iilerin ii brakmas B) Grevin iiler tarafndan yaplmas C) Greve, iyerinde faaliyeti durdurmak veya aksatmak amacyla bavurulmas D) ilerin aralarnda anlaarak ii brakmalar E) Grevin bir hak uyumazlndan kaynaklanmas 664-) Bir i kazas sonucu tedavi gren ve gnlk geliri 90 TL olan sigortalya verilecek gnlk geici i gremezlik deneinin miktar ka TLdir? A) 90 TL B) 60 TL C) 45 TL D) 30 TL E) 10 TL 665-) Aadakilerden hangisi Toplu Szlemesinden yararlanamaz? A) Toplu i szlemesinin temil edildii iyerinde alan iiler B) Taraf sendikann izin verecei kiiler C) Taraf ii sendikasna ye olan iiler D) Taraf ii sendikasna ye olmayp dayanma aidat deyenler E) Taraf ii sendikasna ye olmayp dayanma aidat demeyenler

60

666-) Sendikalar Kanununa gre, toplu grme aamas ka gnle snrlandrlmtr? A) 30 B) 50 C) 60 D) 90 E) 100 667-) i says 2500 olan bir iyerinde Toplu Szlemesinin taraf olan bir sendika, en ok ka iyeri sendika temsilcisi bulundurabilir? A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 668-) Sendikalarn i rgtlerini diledikleri biimde dzenleyebilme zgrlne ne denir? A) Kollektif Sendika zgrl B) htiyari Sendika zgrl C) Olumsuz Sendika zgrl D) Olumlu Sendika zgrl E) Bireysel Sendika zgrl 669-) Baka birinin srekli bakmna muhta derecede mall olan sigortalnn, malllk sigortasndan yararlanabilmek iin en az ka yldan beri sigortal olup toplam ka gn ya da daha fazla primin bildirilmi olmas gerekir? A) 10 yl - 1800 gn B) 15 yl - 1800 gn C) 5 yl - 900 gn D) 20 yl - 7000 gn E) 25 yl - 9000 gn

670-) Bir iyerinde 1200 ii almakta ve bu iilerden 350 tanesinin talebi ile grev oylamasna gidilmektedir. Oylamaya 900 ii katlmtr. Bu iyerinde grev uygulanmamas iin en az ka iinin Greve Hayr ynnde oy kullanmas gerekir? A) 601 B) 451 C) 301 D) 251 E) 200 671-) Toplu i szlemesi taraflarndan birinin toplu grme iin kararlatrlan yere, kararlatrlan zamanda gelmediini haber alan grevli makam hangi sre iinde arabulucu tayinine gider? A) Derhal B) 6 i gn iinde C) 30 i gn iinde D) 60 i gn iinde E) 90 i gn iinde 672-) 2006 ylnda gerekletirilen sosyal gvenlik reformu ile mevcut kurumlar aadakilerden hangisinde tek at altnda birletirilmitir? A) -Kur B) Emekli Sand C) SSK D) Sosyal Gvenlik Kurumu E) Ba-Kur 673-) Ayakta tedavide hekim ve di hekimi muayenesi iin ne kadar katlma pay aranr? A) 2 YTL B) 3 YTL C) 4 YTL D)5 YTL E) 6 YTL

61

674-) Aadakilerden hangisi kurumca salanamayacak salk hizmetlerinden deildir? A) Estetik amal salk hizmeti B) Estetik amal ortodontik di tedavisi C) Yardmc reme yntemi tedavisi D) Salk Bakanlnca izin veya ruhsat verilmeyen salk hizmetleri E) Salk Bakanlnca tbben salk hizmeti olduu kabul edilmeyen salk hizmetleri 675-) Genel salk sigortasnda devletin hissesi yzde katr? A) % 12.5 B) % 7.5 C) % 12 D)% 5 E) % 3 676-) aada verilen davran kuram ve temsilci eletirmesinde hangisi yanltr A)Klasik artlanma kuram-pavlov B)Bitiiklik kuram-watson,guthrie C)Badamclk kuram-thorndike D)aret renme kuram tolman E)Sistematik davran kuram-hull 677-) Aadakilerden hangisi klasik koullanma ilkeleri ile ilikili kavramlardan biri deildir.? A)Bitiiklik B)Hazrbulunuluk C)Pekitirme D)Snme E)renilmi aresizlik 678-)artlanma srecinde artl ve artsz uyarclarn verilme zamannn birbirine yakn olmas sz konusudur Yukarda tanm yaplan ve klasik koullanmann temelini oluturan kavram hangisidir A)Habercilik B)Snme C)Bitiiklik D)Pekitirme E)Glgeleme 679-)Aadakilerden hangisi klasik artlanma yoluyla renilen davranlar ortadan kaldrma yntemlerinden biri deildir A)Alma(eik) B)Snmeyi bekleme C)Kart koullanma D)Sistematik duyarszlatrma E)renilmi aresizlik

680-)stenmeyen davrana neden olan uyarclar bu davranla uyumayan davranlara koullayarak,artl uyarcnn zayflatlmas ve artl tepkinin tersi olan davrann ortaya karlmasdr Yukarda tanm yaplan kavram hangisidir? A)Kart koullanma B)Snmeyi bekleme C)Sistematik duyarszlatrma D)Kendiliinden geri gelme E)Glgeleme 681-) kpekten korkan bir ocua,nce oyuncak kpek alnr,sonra kpekle oynayan ocuklar izletilir Yukardaki rnekle aklanan kalsik artlanma yoluyla renilen davranlar ortadan kaldrma yntemi hangisidir. A)Snmeyi bekleme B)Alma(eik) C)Kart koullanma D) Sistematik duyarszlatrma E)Kar karya getirme 682-) bir alkanln yok edilmesine allrken; . Bir korkunu ortadan kaldrlmas sz konusudur. Yukarda bo braklan yerlere gelecek kavramlar hangisinde doru verilmitir. A)Eik yntemi-Snmeyi bekleme B)Snmeyi bekleme-Kart koullanma C)Sistematik duyarszlatrma-Snmeyi bekleme D)Eik yntemi-Kart koullanma E)Eik yntemi-Sistematik duyarszlatrma 683-)renmede dl veya pekitirmeyi gerekli grmeyen davran kuram ve temsilcisi hangisidir. A)Klasik koullanma-Pavlov B)Balamclk(ba) kuram-thordike C)Bitiiklik kuram-Watson ve guthire D)Edimsel artlanma kuram-skinner E)Sistematik davran kuram-hull 684-)Bu uramda zihinsel bir sre bulunmaktadr ve yaparak yaayarak renme sz konusudur.Bu kurama gre renmenin temel formu deneme-yanlma renmesidir. Yukarda aklamas yaplan kuram ve temsilcisi kimdir? A)Bitiiklik kuram-watson B)Edimsel artlanma kuram-skinner C)klasik artlanma kuram-pavlow D)Balamclk) kuram- thordike E)aret renme-tolman

62

685-)Aadakilerin hangisi Balamclk kuramnn temel ilkelerinden biri deildir. A)Hazrbulunuluk ilkesi B)Habercilik ilkesi C)Tekrar(altrma) ilkesi D)tepki eitlilii ilkesi E)Transferde benzer eler ilkesi 686-)Bu ilkeye gre,uyarcnn yol at tepki,organizmay honut ederse,uyarc ile tepki arasndaki ba glenmektedir.Eer tepki cezalandrlr ise uyarc tepki ba zayflamaktadr. Yukarda aklamas yaplan ilke hangisidir. A) Hazrbulunuluk ilkesi B) Etki ilkesi C) armsal gei. D) Tepki eitlilii ilkesi E) Tekrar(altrma) ilkesi 687-)Bu kuram bir davrann;kendisinin ortaya kard sonulara bal olarak renildiini ileri srer.bu kurama gre birey davran farkl nedenlere bal olarak kendisi balatr ve davrann sonucunda ald ceza yada dle gre davran tekrar etmeye balar Yukarda tanm yaplan kuram ve temsilcisi kimdir. A) Edimsel artlanma kuram-skinner B) klasik artlanma kuram-pavlow C) Bitiiklik kuram-guthire D)Balamclk) kuram- thordike E)Sistematik davran kuram-hull 688-)Etrafa baknmak,ilgin grd bir eyi koklamak,yeni bir yazcnn zerinde aklama olmad halde tulara basmak. rneklerde verilen davran ekli hangisidir. A)Tepkisel davran B)Deneme-yanlma C)Bitiiklik D)Edimsel davran E)Alma

689-) Bir davrann tekrarlanmasn yada davran sklnn artmasn salayan sonuca--I------denir. Belli bir davranla ilgili pekitiricinin ortadan kalkmas sonucu davrann unutulmasII-denir. Belli bir davrann ardndan,olumsuz bir uyarc verilmesine-------III----- denir. I_II_III ile nuralandrlm yerlere hangi kavramlar gelmelidir. I II III A) ceza snme pekitirme B) pekitirme snme ceza C) pekitirme ceza snme D) snme pekitirme ceza E) ceza pekitirme snme 690-)Bu kurama gre dsal uyarcnn etkisi uyarc yok olduktan sonra devam etmektedir.geleneksel uyarc-tepki sralamas uyarc-uyarc kalnts-tepki olarak deitirilmitir. Yukardaki aklmas yaplan kuram ve temsilcisi kimdir. A)aret renme kuram-tolman B)Balamclk kuram-thorndike C)Sistematikd.kuram-hull D)Sosyal bilisel renme kuram-bandura E)Edimsel artlanma kuram-skinner 691-)renmeyi evreyi tanma ve kefetme sreci olarak tanmlayan kuram ve temsilcisi hangisidir? A) Sistematikd.kuram-hull B)Sosyal bilisel renme kuram-bandura C)Gestalt renme kuram-koffa D)aret renme kuram-tolman e) grsel renme kuram-khler 692-)Organizmann kendisini en ksa biimde hedefe ulatran yntemi semesine ne ad verilir? A)En az aba ilkesi B)Gizil renme C)Beklenti renme D)Dolayl renme E)Hazrbulunuluk 693-)Kiinin renme amac olmadan,farknda olmadan yada istemeden gerekleen renmeye Gizil(rtk) renme denir.bu kavram gelitiren kuramc kimdir? A)Skinner B)Hull C)Khler D)PaVLOV E)Tolman

63

694-)Tolman tarafndan savunulan bir gr olup buna gre;organizmann bir uyarcya tepki vermesinin ardndan yeni bir uyarcnn ortaya kmas durumda,organizma ayn uyar-tepki ilikisinin ardndan ikinci uyarc durumla karlamay beklemesidir. Tanm yaplan kavram hangisidir. A)Gizil renme B)Enaz aba ilkesi C)Beklenti renme D)Karlkl belirleyicilik E)Sembolletirme 695-) I-evresel deikenler II-Bireysel deikenler III-Ara deikenler, IV-Ceza Yukardakilerden hangileri,tolmana gre renme srecini etkileyen faktrlerdir. A)I-IV-V B)II-III-IV C)I-II-III D)IV-V E)I-IV-V 696-) Bu modelin kurucusu her zaman kiinin kendi kendini pekitirmesi gerekmediini,baika insanlarn davranlarn ve sonularn gzlemleyerekte renmenin gerekleebileceini belirtmitir. Yukarda tanm yaplan kuram ve temsilcisi kimdir? A)Sosyal bilisel renme kuram-bandura B)i grsel renme kuram-khler C)Gestalt renme kuram-Wertheimer D)Sistematik davran kuram-hull E)aret renme kuram-tolman 697-) I-Yaant,renmenin temel nedenidir II-pekitime III-ceza IV-Geribildirim V-Gizil renme Hangisi veya hangileri sosyal bilisel renme kuram ile davran kuramlar arasndaki ortak noktalardr A)I-V B)I-II-III-IV C)II-III-IV-V D)yalnz III E)yalnz V 698-)Aadakilerden hangisi sosyal-bilisel teorinin ilkelerinden biri deildir? A)Karlkl belirleyicilik B)Sembolletirme C)Dolayl renme D)ngr kapasitesi E)Anlamlandrma

699-) I-Dikkat, II-davran sergileme III-Motivasyon IV-Hatrda tutma Banduraya gre gzlemleyerek renmenin ve bunu gerekletirmenin birbirine bal 4 aamas bulunmaktadr. Aagdakilerden hangisinde bu doru olara sralanmtr. A)I-III-II-IV B)II-III-I-IV C)IV-III-II-I D)I-IV-II-III E)I-II-III-IV 700-) Kiinin grevlerini yerine getirmek ve retebilmek iin eylemlerini organize etmek ve yrtme kapasitesine sahip olduuna inanmasdr. Bu kavram a. Hangisinde verilmitir. A)zyeterlilik algs B)Karlkl belirleyicilik C)z dzenleme kapasitesi D)z yarglama kapasitesi E)ngr kapasitesi 701-)Aadakilerden hangisi z yeterlilik inancn etkileyen psikososysl srelerden biri deildir. A)Bilisel sreler B)motivasyon C)dikkat D)duygulama sreci E)seilen sre 702-) Aada verilen kuramlar ve temsilcilerinden hangisi davran kurama aittir. A)aret renme-Tolman B)Bitiiklik kuram-Watson-guthire C) grsel renme ve problem zme-khler D)sosyal bilisel renme-bandura E)gestalt kuram-wertheimer,khler,kofka

64