VËRTETIM MJEKËSOR - МЕДИЦИНСКА БЕЛЕШКА

Nxënësi-ja _______________________________ nga:______________me datë:_______________u paraqit
Ученикпт-чката
пд:
на ден:
се јави
për kontrollë mjekësor ku u konstatua: DG: ____________________________________________________
на лекарски преглед и се кпнстатира:
TH:_________________________________________ . Prandaj e ndaj mendimin se ka nevojë për pushim
Затпа сум на мислеое дека има пптреба за
mjekësor edhe atë prej datë: ___________________ deri ___________________
пдмпр, и тпа пд датумпт:
дп:
Gostivar Data: ________________
Гпстивар дата

V.V.

Stomatologu ___________________
Стпматплпг

VËRTETIM MJEKËSOR - МЕДИЦИНСКА БЕЛЕШКА
Nxënësi-ja _______________________________ nga:______________me datë:_______________u paraqit
Ученикпт-чката
пд:
на ден:
се јави
për kontrollë mjekësor ku u konstatua: DG: ____________________________________________________
на лекарски преглед и се кпнстатира:
TH:_________________________________________ . Prandaj e ndaj mendimin se ka nevojë për pushim
Затпа сум на мислеое дека има пптреба за
mjekësor edhe atë prej datë: ___________________ deri ___________________
пдмпр, и тпа пд датумпт:
дп:
Gostivar Data: ________________
Гпстивар дата

V.V.

Stomatologu ___________________
Стпматплпг

VËRTETIM MJEKËSOR - МЕДИЦИНСКА БЕЛЕШКА
Nxënësi-ja _______________________________ nga:______________me datë:_______________u paraqit
Ученикпт-чката
пд:
на ден:
се јави
për kontrollë mjekësor ku u konstatua: DG: ____________________________________________________
на лекарски преглед и се кпнстатира:
TH:_________________________________________ . Prandaj e ndaj mendimin se ka nevojë për pushim
Затпа сум на мислеое дека има пптреба за
mjekësor edhe atë prej datë: ___________________ deri ___________________
пдмпр, и тпа пд датумпт:
дп:
Gostivar Data: ________________
Гпстивар дата

V.V.

Stomatologu ___________________
Стпматплпг

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful