1.

9) Trừ số BCD
Bù 9 của một số thập phân: được xác định bằng cách lấy 9 trừ cho từng chữ số
thập phân.
Ví dụ:

Bù 9 của 37 = 99 – 37 = 62
Bù 9 của 419 = 999 – 419 = 580

Trừ 2 số BCD (A – B) được thực hiện theo quy tắc như sau:
(i)

A + [bù 9 của B]

(ii)

Nếu decade nào > 9, thì hiệu đính bằng cách cộng 0110b.

(iii)

Nếu có nhớ ở decade có trọng số cao nhất, thì kết quả là số dương →
cộng bit nhớ vào kết quả để có kết quả sau cùng.

(iv)

Nếu không có nhớ ở decade có trọng số cao nhất, thì kết quả là số âm
→ lấy bù 9 để có kết quả sau cùng.

Ví dụ: Thực hiện phép trừ 2 số BCD
8d
-3d
5d

75d
-49d
26d

86d
-38d
48d

8
+6

75
+50

86
+61

1000
+ 0110
1110
0110
1 0100
1
0101

0101
0000
0101
....
0101
1
0010 0110

QT (i)
QT (ii)

0111
+0101
1100
0110
1 0010

0110
0001
0111
....
0111
1
0100 1000

QT (iii)
5d

QT (i)
QT (ii)

1000
+0110
1110
0110
1 0100

QT (iii)
26d

QT (i)
QT (ii)

QT (iii)
48d

28d -57d -29d 39d -87d -48d 35d -67d -32d → → → 28 +42 39 +12 35 +32 → → → 0010 1000 +0100 0010 0110 1011 0110 0111 0001 Bù-9 (71) 0011 1001 +0001 0010 0100 1011 0110 0101 0001 Bù-9 (51) 0011 +0011 0110 Bù-9 0101 0010 0111 (67) QT (i) → QT (ii) QT (iv) -29d QT (i) → QT (ii) QT (iv) -48d QT (i) → -32d .