You are on page 1of 5

SULIT

5228/2

SULIT
5228/2
Pendidikan
Syariah Islamiah
Kertas 2
Ogos
2011
2 jam

BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH


Kertas 2
Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi enam soalan.
2. Jawab lima soalan sahaja.
3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang disediakan dengan
menggunakan tulisan jawi .

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

5228/2 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

[Lihat sebelah
SULIT

2
SULIT

5228/2

.
)a( 1

( )i .

] 2[

()ii .

] 4[

( )b ..

()c

( )d
)a( 2

( )i .
( )ii .

( )i( )b
()ii

] 6[
] 4[
] 2[
] 4[
] 6[

( )
()

[Lihat sebelah
SULIT

] 4[

.
.

] 4[

5228/2 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

3
SULIT

5228/2

: ) c(

3:

92

[ 4]

43:

) i(

[ 2 ]
[ 4]
[ 6]

[ 4]
[ 4]

)a(

.) ii(
.

) b(
:) c(
) i(
.
.) ii(
.

5228/2 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

) d(
[Lihat sebelah
SULIT

4
5228/2

SULIT

( )a

( )b .
( )c
.

( )d .
.

) (e
.
.

( )ii .
( )c
[Lihat sebelah
SULIT

] 4[
] 6[
] 4[

] 4[

] 2[
] 4[

)i( )a( 5 .
( )b

] 2[

.
.

] 6[

] 4[

5228/2 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

5
SULIT

5228/2

( )d :

( )i
( )ii
.
6

] 4[

( )i( )a .

] 2[

( )ii
.
( )b .

] 6[

( )c
.
.

] 4 [
] 4[

( )d :
( )i188 :
( )ii

] 4[

KERTAS SOALAN TAMAT

[Lihat sebelah
SULIT

5228/2 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh