MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni
Bibliografie selectivă

2000-2005

Bălţi, 2006

CZU 016:378.4(478-22) P 98

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni : Bibliogr. select. 2000-2005 / Min. Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. : Elena Stratan, Aculina Mihaluţa. – Bălţi, 2006. – 339 p. ISBN 978-9975-931-03-8

Alcătuitori:

Ana Nagherneac Varvara Ganea Elena Harconiţa Elena Stratan Aculina Mihaluţa Ana Nagherneac Silvia Ciobanu

Redactor coordonator: Redactori:

Tehnoredactare computerizată: Coperta:

© Biblioteca Ştiinţifică, Bălţi, 2006 http://libruniv.usb.md ISBN 978-9975-931-03-8

2

Cuvînt înainte
Munca de cercetare ştiinţifică a profesorilor şi colaboratorilor reprezintă una din activităţile fundamentale ale Universităţii de Stat „A. Russo”. Patrimoniul documentar (rezultatul muncii de cercetare ştiinţifică) al profesorilor şi colaboratorilor este cuprins în bibliografiile elaborate în timp de Biblioteca Ştiinţifică. Indicele bibliografic Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni 2000-2005 scoate în evidenţă informaţia despre 2243 titluri de monografii, manuale, articole, programe, teze ale referatelor semnate de profesorii şi colaboratorii Universităţii bălţene publicate în perioada respectivă. Bibliografia menţine în continuare normele tehnice ale celor patru volume anterioare, care cuprind perioadele: 19451970; 1970-1980; 1980-1990; 1990-1995. Timp de cinci ani au fost publicate: 82 de manuale, 33 de monografii, peste 1500 de articole ştiinţifice, publicistică, proză, versuri, traduceri. Particularităţile de prezentare a conţinutului: Informaţia este structurată în succesiune cronologică pe facultăţi, (orînduite în ordinea constituirii lor) iar în cadrul facultăţilor pe catedre; în interior, în ordine cronologică şi alfabetică a numelor de autori sau titluri de lucrări. Variat este randamentul creator al profesorilor universitari: Literatura din Basarabia în secolul XX, probleme de poetică, istorie şi critică literară, gramatica limbii, lingvoculturologie, metode experimentale de obţinere a deformaţiilor anizotropice ale cristalelor, informatică, tehnologii informaţionale, formarea culturii economice, ecologice, tehnice, muzicale, pedagogie etnografică, jocuri didactice, etică pedagogică, proces educaţional în grădiniţele de copii, creativitatea copiilor, educaţia spirituală a elevilor mici, aptitudini, reprezentări sociale, terapia de joc, asistenţa psihosocială a copiilor cu necesităţi speciale. Menţionăm că rezultatele cercetărilor şi-au adus aportul binemeritat la realizarea reformei învăţămîntului din Moldova. Numele multor profesori de la Universitate este cunoscut şi departe de frontierele ţării: Nicolae Filip, Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Valeriu Cabac, Mihai Popa, Gheorghe Popa, Maria Şleahtiţchi, Mihai Şleahtiţchi, Nicolae Leahu, Lidia Stupacenco, Valentina Priţcan, Galina Petcu, Maria Pereteatcu, … Înregistrările bibliografice respectă descrierea stabilită de standardele în vigoare: 7.1-2003 Descrierea bibliografică a documentelor; 8256-82 Prescurtări de cuvinte şi expresii tipice româneşti. La întocmirea bibliografiei au fost consultate documentele primare din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo”, documente secundare (în special Bibliografia Naţională a Moldovei). Le mulţumim profesorilor, care ne-au ajutat, prezentînd informaţii şi lucrări din bibliotecile lor personale. Indicele de nume, titluri, periodicele bibliografiate înlesnesc utilizarea volumului dat. Bibliografia reprezintă una din multiplele realizări în demersul nostru de valorificare a potenţialului creativ de la Alma Mater bălţeană care se formează în mare măsură graţie oportunităţilor Bibliotecii Ştiinţifice. Ana Nagherneac

3

Cuprins
Cuvînt înainte Lucrări cu caracter general Facultatea de Filologie Catedra Limba Română Catedra Literatura Română şi Universală Catedra Limba şi Literatura Rusă Catedra Limba şi Literatura Ucraineană Facultatea Limbi şi Literaturi Străine Catedra Limba Engleză Catedra Filologie Engleză Catedra Limba Franceză Catedra Filologie Franceză Catedra Filologie Germană Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică Catedra Electronică şi Informatică Catedra Tehnică şi Tehnologii Catedra Fizică şi Metodica Predării Fizicii Catedra Matematică Catedra Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale Facultatea Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială Catedra Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară Catedra Psihologie şi Asistenţă Socială Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală Catedra Teorie şi Dirijat Catedra Instrumente muzicale şi Metodică Facultatea Economie Catedra Economie şi Management Catedra Finanţe şi Contabilitate Facultatea Drept Catedra Drept Privat Catedra Drept Public Catedra Discipline Sociojuridice şi Umanistice Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie Catedra Tehnologii agricole Catedra Geografie şi Biologie Catedra Educaţie Fizică Colegiul Pedagogic şi Liceul Teoretic „Ion Creangă” 3 6 11 22 44 52 55 60 65 72 80 84 91 96 104 111 114 124 136 140 150 158 170 175 187 194 196 198 199

4

Biblioteca Ştiinţifică Bibliografii Biobibliografii Activitatea metodică Cultura informaţiei Buletine informative Publicaţiile bibliotecii Materiale promoţionale Indici auxiliari Nume Titluri Publicaţii periodice bibliografiate

201 203 205 206 207 208 221 224 244 33

5

Lucrări cu caracter general
2000 1. Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman, conf. şt. (2000; Bălţi). Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman : Conf. şt., 1819 dec. 2000 / coord.: Larisa Stog, Mariana Caluschi. – Bălţi, 2000. – 44 p. . – Antetit.: Fundaţia SOROS ; USB „Alecu Russo” ; Lab. univ. „Psihologie managerială aplicată”. 2001 2. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; col. de red. : Eugen Plohotniuc, Alexandru Abramciuc, Ion Ştefăniţă, Virgil Cheptea. – Bălţi, 2001. – 168 p. 3. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; col. de red. : Ion Manoli, Mihail Rumleanschi, Gheorghe Popa, Ana Pomelnicova. – Bălţi, 2001. – 97 p. 4. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală / Univ. de Stat Alecu Russo” ; col. de red. : Larisa Stog, Ion Gagim, Valentina Priţcan, Mihail Rumleanschi. – Bălţi, 2001. – 72 p. 5. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. T. 19, fasc. d. Drept, Economie / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; col. de red. : Gheorghe Neagu, Mihai Şleahtiţchi, Mihai Rumleanschi. – Bălţi, 2001. – 67 p. 6. Psihologie managerială şi management relaţional, conf. şt. a studenţilor şi cadrelor didactice (2001; Bălţi). Psihologie managerială şi management relaţional : Conf. şt. a studenţilor şi cadrelor didactice, 19-20 dec. 2001 / coord. Larisa Stog, Marina Caluschi. – Bălţi, 2001. – 52 p. . – Antetit.: Fundaţia Soros-Moldova ; Univ. „Alecu Russo”, Bălţi ; Prog. HESP. 7. Psihologie managerială şi management relaţional, materialele conf. şt. int. (2001; Bălţi). Psihologie managerială şi management relaţional : Materialele conf. şt. int., 19-20 dec. 2001 / coord. şt. : Larisa Stog, Marina Caluschi ; red. şt. A. Gugiuman. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2001. – 185 p. . – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” ; Lab. „Psihologie managerială aplicată”.

6

8. Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; Lab. „Psihologie managerială aplicată” ; coord. Larisa Stog, Marina Caluschi. – Bălţi, 2001. – 184 p. *** 9. Актуальные проблемы современной филологии, междунар. науч. конф. (2001; Bălţi). Актуальные проблемы современной филологии : Mатeриалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина / отв. ред. Л. В. Бортэ. – Bălţi : Бэлц. унив. пресса, 2001. – 219 p. . – Antetit.: БГУ им. Алеку Руссо. 2002 10. Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch. : Presa univ. bălţeană, 2002. – 260 p. 11. „Psihologie managerială şi management relaţional”, conf. şt. int. (2002; Bălţi). Psihologie managerială şi management relaţional : Materialele conf. şt. int., 19-20 dec., 2001 : În 2 vol. / coord. şt. Larisa Stog, Marina Caluschi ; red. şt. A. Gugiuman. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, Vol. 2, 2002. – 42 p. – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo”. 12. Reforma învăţământului : teorie şi practică, conf. int. şt.-practică (2002; Bălţi). Reforma învăţământului : teorie şi practică : Conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – 230 p. – Antetit.: Univ. de Stat „A. Russo”, Bălţi ; Univ. de Stat St. Cloud, Minnesota, USA. 13. Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (18-19 mai 2001, Bălţi) / сoord. : Gheorghe Popa, Maria Şleahtiţchi, Nicolae Leahu. – Ch. : Ştiinţa, 2002. – 224 p. 2003 14. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. T. XX, fasc. a. Economie / Univ. de Stat „A. Russo” ; col. de red. : Gheorghe Plămădeală, Ala Trusevici, Mihail Rumleanschi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2003. – 133 p. 15. Buletinul rectoratului / Univ. de Stat „A. Russo” ; col. de red. : Nicolae Filip, Valeriu Cabac, Simion Băncilă, Valeriu Guţan, Mihail Rumleanschi ; resp. de ed. Valeriu Cabac ; red. Ala Sainenco. – 2003, iunie – . – Bălţi, 2003. – 2003, Nr 1 (iunie - aug.). – 42 p. 2003, Nr 2-3 (sept. - dec.). – 44 p. 16. Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale, conf. şt. int. (2003; Bălţi). Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale :

7

Materialele conf. şt. (18 apr. 2003) / coord. Ion Gagim, Margareta Tetelea, Anton Popov, Vladimir Babii ; resp. de ed. Vladimir Babii. – Bălţi, 2003. – 68 p. . – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Muzică şi Pedagogie muzicală ; Bibl. Şt. 2004 17. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; col. de red. : A. Balanici, V. Şaragov, S. Băncilă, N. Gaşiţoi, V. Guţan, E. Plohotniuc, P. Topală ; rec. V. Cabac, E. Gheorghiţă ; red. lit. A. Sainenco, A. Calaraş. – Bălţi, 2004. – 202 p. 18. Buletinul rectoratului. / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; col. de red. : Nicolae Filip, Valeriu Cabac, Simion Băncilă, Valeriu Guţan, Mihail Rumleanschi ; resp. de ed. Valeriu Cabac ; red. Ala Sainenco. – 2003, iunie . – – Bălţi, 2004 – 2004, Nr 4( ian.-febr.). – 29 p. 2004, Nr 5 (mart.-apr.). – 23 p. 2004, Nr 6 (iulie-aug.). – 35 p. 2004, Nr 7 (sept.-oct.) – 23 p. 2004, Nr 8 (noiemb.-dec.). – 27 p. 19. "Language Development and Teaching", conf. (2004; Bălţi). Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15, 2004 / Assoc. of Teachers of Foreign Languages – APLIS. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004. – 217 p. . – Antetit.: Balti State Univ. "A. Russo", Fac. of Foreign Lang. and Lit. 20. Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală, simpoz. şt. int. (2004 ; Bălţi). Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai, 2004) / coord. şt. Ion Gagim. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004. – 72 p. . – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Muzică şi Pedagogie muzicală. 21. Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară, conf. şt. int. (2004; Bălţi). Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004 : În 4 vol. . – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – 2004. – 190 p. Vol. 2. – 2004. – 194 p. Vol. 3. – 2004. – 192 p. Vol. 4. – 2004. – 208 p. 2005 22. Buletinul rectoratului. / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; col. de red. Nicolae Filip, Valeriu Cabac, Simion Băncilă, Valeriu Guţan, Mihail Rumleanschi ; resp. de ed. Valeriu Cabac ; red. Ala Sainenco. – 2003, iunie. – Bălţi, 2005– 2005, Nr 9-10 (ian – aug.). – 60 p.

8

23. Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior : strategii, forme, metode, conf. şt. int. a profesorilor (2005; Bălţi). Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior : strategii, forme, metode, conf. şt. int. a profesorilor : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005, Bălţi : În 2 vol. / col. de red. : Valeriu Cabac, Ion Gagim, Valentina Priţcan, Maria Pereteatcu. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2005. – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Vol. 1. – 2005. – 179 p. Vol. 2. – 2005. – 168 p. 24. Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova, conf. şt. (2005; Bălţi). Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004 / col. red. Gheorghe Neagu, V. Bujor, Veaceslav Pînzari, Alexandru Mariţ ; rec. Oleg Balan. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2005. – 200 p. . – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Drept. 25. Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării, conf. şt. int. (2005; Bălţi). Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int.(24-25 iunie 2005) : În 2 vol. / red. A. Frecăuţan, M. Serbuşca ; red. resp. Gh. Plămădeală ; red. coord. A. Balînschi, A. Trusevici, Gh. Bulat, V. Conup ; resp. E. Gonţa. – Bălţi : Presa univ. bălţeană. – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Economie. Vol. 1. – 2005. – 188 p. Vol. 2. – 2005. – 140 p. 26. Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan, conf. int. (2005; Bălţi). Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan = Artistic-spiritual education through the up-to-date education : Materialele conf. int., 19-21 mai, 2005 : În 3 vol. / red. şt. Ion Gagim ; col. de red. : C. Cozma, E. Abdullin, L. Stupacenco, M. Tetelea ; rec. : V. Guţu, E. Coroi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2005. – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Muzică şi Pedagogie Muzicală, Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială Vol. 1 : Probleme generale ale educaţiei artistic-spirituale. – 2005. – 99 p. Vol. 2 : Probleme circulare ale educaţiei artistic-spirituale. – 2005. – 88 p. Vol. 3 : Aspecte metodologice ale educaţiei artistic-spirituale. –2005. – 91 p. 27. Popa, Iulius. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1945-2005). – Ch. : Litera, 2005. – 389 p. 28. Primii paşi în ştiinţă, conf. şt. int. a studenţilor (2005; Bălţi). Primii paşi în ştiinţă : Materialele conf. şt. int. a studenţilor consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo” ( 5-7 oct. 2005) / col. de red. Ion Gagim, Adelina Ştefîrţă, I. Putină. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2005. – 109 p. . – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

9

29. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi : Anuarul 2005/2006 / coord. V. Cabac, E. Harconiţa, A. Sainenco. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2005. – 112 p. 30. Universitari bălţeni : Dicţ. biobibliogr. / Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. coord. Elena Harconiţa, red. Dora Caduc. – Bălţi, 2005. – 386 p.

10

Facultatea de Filologie Catedra Limba Română
2000 31. Berejan, Silviu. „…Am căutat să fac din lingvistică un fel de matematică” : [dialog cu acad. Silviu Berejan] / consemnare Gheorghe Popa, Nicolae Leahu // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 52-59. 32. Limba română : probe de evaluare pentru cl. 1-4-a / Elena Belinschi, Liuba Oliva, Zinaida Galben-Panciuc, … . – Ch. : Prut Int., 2000. – 152 p. 33. Limba română : teste de evaluare pentru cl. 1-4-a / Elena Belinschi, Zinaida Galben-Panciuc, Angela Salagor, ... . – Ch. : Prut Int., 2000. – 140 p. 34. Popa, Gheorghe. Farafastîcuri numai ale... punctuaţiei? // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 24-25. 35. Popa, Gheorghe. Locuţiunile : economie sau redundanţă? // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Ştiinţe filologice. – Ch., 2000. – P. 95-97. 36. Popa, Gheorghe. Texte : [limba română // Limba română vorbită în Moldova istorică. Vol. II. – Leipzig, 2000. – P. 129-131, 132-142, 145-147, 153-163, 328332. 37. Trinca, Lilia. Relaţiile semantice în sistemul lexical (Raporturile de formă şi de conţinut între unităţile lexicale) / coord. şt. Silviu Berejan ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de Filologie, Catedra Limba Română. – Bălţi, 2000. – 85 p. 2001 38. Belinschi, Elena. Gerunziul – funcţie şi raport în context // Актуальные проблемы современной филологии : Материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлцъ, 2001. – P. 68-71. 39. Boliac, Aliona. Exprimarea prin substantive a categoriei cantităţii indeterminate în poezia eminesciană // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine. – P. 81-87. 40. Cantemir, Gr. Interferenţe româno-slave în cadrul cîmpului reverenţial // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлцъ, 2001. – P. 96-100. 41. Macovei, T. Cu privire la unele „balcanisme” ale limbii române // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 104-107.

11

42. Novac, Adela. Baza lexicală a derivării netradiţionale a verbelor // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 29-32. 43. Novac, Adela. Construcţiile pronominale : forme pronominale şi verbe pronominale // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine. – P. 77-81. 44. Novac, Adela. Verbele pronominale şi categoria tranzitivităţii // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine. – P. 77-81. 45. Popa, Gheorghe. Cu privire la raportul dintre neologism şi împrumut / Gheorghe Popa, Svetlana Stanţieru // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 32-35. 46. Popa, Gheorghe. Dicţionar de locuţiuni rus-român / sub red. lui Silviu Berejan. – Ch. : Ştiinţa, 2001. – 328 p. 47. Popa, Gheorghe. Dificultăţile privind determinarea statutului locuţiunilor // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлцъ, 2001. – P. 23-26. 48. Popa, Gheorghe. Diversitatea „lingvisticilor” // Semn. – 2001. – Nr 1-2. – P. 33-34. 49. Popa, Gheorghe. E. Coşeriu: Drumurile vieţii şi ale afirmării // Lb. Română. – 2001. – Nr 4-8. – P. 56-64; Ţara. – 2001. – 22 mai. – P. 3. 50. Popa, Gheorghe. Lingvistica în ierarhia „Lingvisticilor” // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine. – P. 6-9. 51. Popa, Gheorghe. Un eveniment remarcabil la Bălţi : [colocviul Int. „Filologia secolului XXI”, consacrată celor 80 de ani de la naşterea lingvistului Eugeniu Coşeriu] // Accent provincial. – 2001. – 27 apr. ; 11, 18, 25 mai. – P. 1. 52. Sainenco, Ala. Delocutivarea: privire de ansamblu // An. şt. ale Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine. – P. 74-80. 53. Sainenco, Ala. Raportul locuţiune/ formaţie postlocuţională sub aspectul economiei verbale // An. şt. ale Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine. – P. 74-77.

12

54. Stanţieru, Svetlana. Observaţii privind adaptarea morfologică a împrumuturilor substantivale englezeşti // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine. – P. 87-89. 55. Tărîţă, Zinaida. Concursul „Copiii Moldovei” // Accent provincial. – 2001. – 16 mart. – P. 2. 56. Trinca, Lilia. Arhaisme gramaticale nominale în structura frazeologismelor // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine, 2001. – P. 89-94. 2002 57. Am căutat să fac din lingvistică un fel de matematică : [Silviu Berejan] / selecţ. de prof. univ. dr. Gh. Popa // Accent provincial. – 2002. – 17 mai. – P. 3. 58. Boliac, Aliona. Exprimarea prin substantive a categoriei cantităţii indeterminate // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 32-37. 59. Botnarciuc, V. Despre româna vorbită în Republica Moldova : particularităţi şi perspective / V. Botnarciuc, E. Belinschi // Totalurile activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic pe anul 2001 : Materialele conf. a X-a (26 apr. 2002). – Ch., 2003. – P. 248-255. 60. Cantemir, Grigore. Derivatele de tip sufixal în cadrul cîmpului semanticofuncţional al posesivităţii // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 106-111. 61. Cantemir, Grigore. O lucrare lexicografică de maximă importanţă : [Gheorghe Popa] // Făclia. – 2002. – 27 apr. – P. 8. 62. Cantemir, Grigore. Unele consideraţii privind predicatul verbal compus // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 44-50. 63. Cantemir, Grigore. Unele observaţii pe marginea arsenalului reverenţial românesc // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam) : conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze şi comunicări. – Ch., 2002. – P. 45-46. 64. Codreanu, Aurelia. Unele aprecieri asupra exprimării cantităţii aproximative prin numerale cardinale // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 59.

13

65. Gudima, Mihail. Relaţiile sintagmatice dintre cuvintele propoziţiei // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 1819 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 159-161. 66. Junghină, Liuba. Categoria persoanei la substantive // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 98-102. 67. Novac, Adela. Elemente derivative în structura verbelor pronominale // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 1819 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 162-165. 68. Novac, Adela. Gramaticalizarea verbelor pronominale // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam) : conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterae lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze şi comunicări. – Ch., 2002. – P. 53. 69. Novac, Adela. Verbe pronominale relative // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Ştiinţe filologice. – 2002. – Vol. II. – P. 52-53. 70. Novac, Adela. Verbele pronominale şi „diateza reflexivă” // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 109-120. 71. Popa, Gheorghe. „Atribute” ale limbii (?!) // Semn. – 2002. – Nr. 1-2. – P. 37-38. 72. Popa, Gheorghe. Gîlceava înţeleptului cu lumea sau responsabilitatea civică a savantului Silviu Berejan / Gheorghe Popa, Ala Sainenco // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 125-134. 73. Popa, Gheorghe. La catedra de filologie şi pedagogie... a omeniei : [omagiu academicianului Silviu Berejan] // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 9-17. 74. Popa, Gheorghe. „Nu se poate ca noaptea să dureze la nesfîrşit” : [Gh. Popa invitat al Clubului elitelor „Cronos”] / moderator Nadine Gogu // Timpul. – 2002. – 29 noiemb. – P. 12-13. 75. Popa, Gheorghe. Posibilităţile de prognozare a unităţilor glotice (cu referire la locuţiuni) // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam) : conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naştere lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze şi comunicări. – Ch., 2002. – P. 21.

14

76. Popa, Gheorghe. Silviu Berejan: 75 : [schiţă omagială] // Lb. Română. – 2002. – Nr 4-6. – P. 23-64. 77. Sainenco, Ala. Observaţii privind cauzele schimbărilor lingvale (cu referire la univerbarea locuţiunilor) // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam) : conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze şi comunicări. – Ch., 2002. – P. 152. 78. Sainenco, Ala. Particularităţi ale derivării postlocuţionale // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Ştiinţe filologice. – 2002. – Vol. II. – P. 70-71. 79. Sainenco, Ala. Pentru o perspectivă dinamică a procedeelor de formare a cuvintelor // Rev. de lingvistică şi şt. literară. – 2002. – Nr 3-4 (201-202). – P. 106-110. 80. Sainenco, Ala. Profesorul Gheorghe Popa sau Lingvistica, ştiinţa cea mai ordonată / Ala Sainenco, Felicia Cenuşă // Ţara. – 2002. – 26 noiemb. – P. 4. 81. Sainenco, Ala. Univerbarea şi unele fenomene ce o condiţionează // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 1819 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 139-140. 82. Stanţieru, Svetlana. Interpretarea neologizării prin prisma conceptului coşerian de inovaţie // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 50-52. 83. Stanţieru, Svetlana. Unele aspecte ale sinonimiei neologice // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 153-158. 84. Stanţieru, Svetlana. Unele consideraţii privind adaptarea anglicismelor în limba română // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam) : conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze şi comunicări. – Ch., 2002. – P. 153. 85. Stog, Gheorghe. Considerente privind ontologia lexemelor verbale // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 1819 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 168-171. 86. Stog, Gheorghe. Semantica şi lexicografia Acad. Silviu Berejan // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 158-164.

15

87. Tărîţă, Zinaida. Abrevierile grafice – unităţi nominative de tip special // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam) : conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze şi comunicări. – Ch., 2002. – P. 154. 88. Tărîţă, Zinaida. Afirmare prin flacăra cugetului : [Gheorghe Popa] // Accent provincial. – 2002. – 29 noiemb. – P. 4. 89. Tărîţă, Zinaida. Consideraţii privind motivarea abrevierilor // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 144-145. 90. Tărîţă, Zinaida. Probleme de cultivare a limbii în lucrările academicianului Silviu Berejan // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 164-169. 91. Trinca, Lilia. Arhaisme substantivale gramaticale în structura frazeologismelor româneşti // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam) : conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001: teze şi comunicări. – Ch., 2002. – P. 95. 2003 92. Boliac, Aliona. Exprimarea prin substantive „dezagreabile” a categoriei cantităţii indeterminate // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 44-46. 93. Cantemir, Grigore. Cîteva precizări asupra unor elemente prozodice în limba română // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi la 70 de ani. – Ch., 2003. – P. 274-279. 94. Cantemir, Grigore. Particularităţile discusive ale morfemelor fatice în limba română // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 1. – P. 67-70. 95. Codreanu, Aurelia. Unele aspecte ale nominării aproximative (în baza operei eminesciene) // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 72-75. 96. Coseriu, Eugeniu. „Ştiinţa este o formă de împărtăşanie...” : [interviu cu Eugeniu Coşeriu] / consemnare M. Şleahtiţchi, Gh. Popa, N. Leahu] // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 3-16. 97. Junghină, Liuba. Unele aspecte ale persoanei verbale // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 137-142.

16

98. Novac, Adela. Derivarea verbal-pronominală (modelul se + verb ; se + nume) în limba română. Spec. 10.02.01 Lb. română : Autoref. tz. de dr. în filologie / Acad. de Şt. a RM, Inst. de Lingvistică. – Bălţi, 2003. – 24 p. 99. Novac, Adela. Relaţii semantice în cadrul opoziţiei pronominal/nonpronominal // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi la 70 de ani. – Ch., 2003. – P. 286-289. 100. Novac, Adela. Verbele pronominale formate prin sufixare // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 143-145. 101. Popa, Gheorghe. A fi mai  decît Î // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 52-53. 102. Popa, Gheorghe. De ce, la despărţire, profesorul Mihail Iordache nu ne-a îmbrăţişat? // Iordache, Mihail. Evocări. – Timişoara, 2003. – P. 179-180. 103. Popa, Gheorghe. Despre pedagogii anilor ’60 // Popa, Iulius. Buteşti. Vino şi vezi. – Ch., 2003. – P. 315-320. . 104. Popa, Gheorghe. În loc de argument. Tinereţea matură a Prof. Valeriu CABAC = Instead of an argument Professors Valeriu CABAC’s Adult Youth = En guise d’argument La jeunesse mûre du Prof. Valeriu CABAC = Als Argument Die reife Jugendzeit des Professors Valeriu CABAC // Valeriu Cabac : Biobibliogr. – Bălţi, 2003. – P. 9-29. 105. Popa, Gheorghe. Locuţiunea şi frazeologismul : componenţa lor lexicală (privire de ansamblu) // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 1. – P. 80-83. 106. Popa, Gheorghe. Pregătirea lingvistică universitară : între deziderat şi praxis // Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora. – Iaşi, 2003. – P. 233-237. 107. Popa, Gheorghe. [Recenzie] / Gheorghe Popa, A. Sainenco // Rev. de lingvistică şi şt. literară. – 2003. – Nr 5-6. – P. 115-117. – Rec. la cartea : Lobiuc, Ioan. Epistemologie şi metodologie în ştiinţele limbajului (pe baza, îndeosebi, a lingvisticii sec. XIX) / Ioan Lobiuc, Teodora Irinescu. – Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2002. – 178 p. 108. Popa, Gheorghe. [Recenzie] / Gheorghe Popa, Grigore Cantemir // Rev. de lingvistică şi şt. literară. – 2003. – Nr 5-6. – P. 113-114. – Rec. la cartea : Oprea, Ioan. Istoria limbii române literare. Epoca modernă / Ioan Oprea, Rodica Nagy. – Suceava : Ed. Universităţii, 2002. – 307 p. 109. Popa, Gheorghe. „Şi-al nostru” Gheorghe Prini // Lit. şi arta. – 2003. – 8 mai. – P. 7 ; Accent provincial. – 2003. – 25 apr. – P. 2.

17

110. Popa, Gheorghe. Unitatea în diversitate a lingvisticii // Rev. de lingvistică şi şt. literară. – 2003. – Nr 1-2. – P. 84-90. 111. Sainenco, Ala. Aspecte ale raportului cunoaştere/ denominare // An. şt. Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi (ser. nouă), 2003-2004. – Iaşi, 2004. – T. 49-50, secţ. 3: Lingvistică : St. linguistica et philologica in honorem D. Irimia. – P. 501-505. 112. Sainenco, Ala. Gheorghe Popa. Dicţionar rus-român / sub redacţia acad. S. Berejan // Rev. de lingvistică şi şt. literară. – 2003. – Nr 5-6. – P. 111-112. 113. Sainenco, Ala. Implicaţiile în diacronie ale neutralizării opoziţiilor categoriale // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 156-158. 114. Sainenco, Ala. „Schema de construcţie” – cadru de identificare a unităţilor limbii // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi la 70 de ani. – Ch., 2003. – P. 310-314. 115. Tărîţă, Zinaida. Indicii ale lexicalizării abrevierilor // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 1. – P. 110-113. 116. Tărîţă, Zinaida. Prin lexic spre un mod sănătos de viaţă / Zinaida Tărâţă, Veaceslav Pulbere, Nina Pulbere // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. Int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 117-120. 117. Tărîţă, Zinaida. Relaţii semantice între abrevieri şi alte unităţi lexicale // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi la 70 de ani. – Ch., 2003. – P. 315-320. 118. Trincă, Lilia. Arhaisme fonetice în structura frazeologismelor româneşti // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Vladimir Zagaevschi la 70 de ani. – Ch., 2003. – P. 144-151. 119. Trincă, Lilia. Arhaisme morfologice în structura frazeologismelor // Rev. de lingvistică şi şt. literară. – 2003. – Nr 5-6. – P. 90-98. 120. Trincă, Lilia. Etimologia populară - mijloc de motivare a arhaismelor din stuctura unor frazeologisme // Lb. Română. – 2003. – Nr 1. – P. 98-105. 121. Trincă, Lilia. Frazeologisme cu arhaisme derivate // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 163-167. 2004 122. Albinuţe : man. de lb. română pentru cl. a 3-a a şc. alolingve / T. Cazacu, L. Nicolaescu-Onofrei, Z. Tărîţă, Gh. Stog ; coord. de V. Ciobanu. – Ch. : Cartier, 2004. – 160 p.

18

123. Cantemir, Grigore. O prepoziţie pentru alta // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 152-158. 124. Codreanu, Aurelia. Consideraţii asupra unor fenomene lexico-semantice ale limbii române vorbite // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. - P. – 143-148. 125. Coşeriu, Eugeniu. Universul din scoică / interviuri realizate de : Gheorghe Popa, Maria Şleahtiţchi şi Nicolae Leahu ; resp. de ed. Nicolae Leahu. – Ch. : Ştiinţa, 2004. – 70 p. 126. Făguraş : man. de lb. română pentru cl. a 4-a a şc. alolingve / T. Cazacu, L. Nicolaescu-Onofrei, Z. Tărîţă, Gh. Stog ; coord. de V. Ciobanu. – Ch. : Cartier, 2004. – 157 p. 127. Junghină, Liuba. Unele valenţe stilistice ale categoriei persoanei / Liuba Junghină // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 1516 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 99-102. 128. Limba română : probe de evaluare pentru cl. 1-4 / Elena Belinschi, Zinaida Galben-Panciuc, Angela Salagor,… – Ed. a 2-a. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 158 p. 129. Novac, Adela. Verbe pronominale derivate parasintetic // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 72-76. 130. Popa, Gheorghe. Despre necesitatea reconsiderării inventarului locuţional // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 29-37. 131. Popa, Gheorghe. Paradoxuri lingvale şi lingvistice. 1. În loc de argument // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 60-62. 132. Popa, Gheorghe. Paradoxuri lingvale şi lingvistice. 2. Paradoxuri „grafice” / Gheorghe Popa // Semn. – 2004. – Nr 3-4. - P. 20-21. 133. Popa, Gheorghe. Polivalenţa unui destin ştefâneştean // Maria Şleahtiţchi : biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 22-23.

19

134. Popa, Gheorghe. Valenţele unei monografii a satului : [despre istoria satului Buteşti] // Lit. şi arta. – 2004. – 24 iunie. – P. 5. 135. Sainenco, Ala. Profesorul Gheorghe Popa sau lingvistica, ştiinţa cea mai ordonată = Le professeur Gheorghe Popa ou le linguistique, la science la plus ordonée = Professor Gheorghe Popa or linguistics, the most ordonated science = Professor Gheorghe Popa oder linguistik, die ordentlichste wissenschaft / Ala Sainenco, Felicia Cenuşă // Gheorghe Popa : biobibliogr. – 2004. – P. 4-39. 136. Sainenco, Ala. Perspectiva temporală a textului // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine (15-16 oct. 2004). – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 69-72. 137. Stanţieru, Svetlana. Considerente privind raportul dintre neologism şi cuvîntul internaţional // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 88-91. 138. Tărîţă, Zinaida. Actualmente, însuşirea şi funcţionarea limbii de stat este lipsită de suport motivaţional // Lb. Română. – 2004. – Nr 7-8. – P. 34. 139. Tărîţă, Zinaida. Adaptarea în limba română a abrevierilor de origine străină // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. I. – P. 108-113. 140. Tărîţă, Zinaida. Conotaţii contextuale ale abrevierilor // Lb. Română. – 2004. – Nr 7-8. – P. 40-42. 141. Trincă, Liliana. Stabilitatea şi varietatea frazeologismelor arhaice // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. I. – P. 84-88. 2005 142. Belinschi, Elena. Vocaţia de pedagog – o comoară de nepreţuit : // Lidia Stupacenco : biobibliogr. – 2005. – P. 20-23. 143. Pînzaru-Belinschi, Elena. Pentru Nicolae Corlăteanu din suflet // Vocea Bălţiului. – 2005. – 6 mai. – P. 2. 144. Tărîţă, Zinaida. Abordări funcţionale în didactica limbilor // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 74-77.

20

145. Tărîţă, Zinaida. Începuturi filologice // Maria Şleahtiţchi : biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 21-22. 146. Trinca Lilia. Academicianul Silviu Berejan : biobibliogr. // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 67-68.

21

Catedra Literatura Română şi Universală
2000 147. Calamanciuc, Gheorghe. Cînd velicikoii vor învăţa alfabetul limbii de stat? // Plai bălţean. – 2000. – 6 oct. 148. Calamanciuc, Gheorghe. Gol : Versuri // Curierul de nord. – 2000. – 3 mart. 149. Calamanciuc, Gheorghe. Ioan Alexandru. Poemul de cinci zile al maximelor sacre // Lit. şi arta. – 2000. – 26 oct. – P. 4. 150. Calamanciuc, Gheorghe. Ispita înecului. – Ch. : Sivis, 2000. – 111 p. 151. Calamanciuc, Gheorghe. N-am fost; Sunt; Floare şi cântec; În alb ; Adormirea iezilor; La păscut; Şi mai mult în alb; Refuz; Pier orele; Gol; Motiv de uimire; Renunţări; Avem nevoie de ei; Doamne, aici; Misterul ce mă descoperă; Chipul; Invitaţie : [versuri] // Lit. şi arta. – 2000. – 3 febr. – P. 5. 152. Calamanciuc, Gheorghe. Spectacolul „Domnişoara Nastasia” – o piatră de încercare pentru actorii debutanţi // Plai bălţean. – 2000. – 13 oct. 153. Ciubotaru, Adrian. Yintimitatea poeziei : Emilian Galaicu-Păun, Yin Time // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 39-42. 154. Leahu, Nicolae. Poezia generaţiei ‘80 / coord. Em. Galaicu-Păun. – Chişinău : Cartier, 2000. – 319 p. 155. Leahu, Nicolae. Statul falimentar // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 1. 156. Leahu, Nicolae. Şi toţi-toţi după el // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 27-37. 157. Leahu, Nicolae. Tragicomedia retoricii : [despre scrierile optzeciste] // Basarabia. – 2000. – Nr 1-3. – P. 5-10. 158. Moraru, Anatol. Denudarea refulării : [Despre proza lui C. Cheianu] // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 46-48. 159. Moraru, Anatol. Despre „Contractul social” sau Haideţi să ne iubim încă un an // Accent provincial. – 2000. – 3 noiemb. 160. Moraru, Anatol. Fiziologia intelectualului // Accent provincial. – 2000. – 27 oct. 161. Moraru, Anatol. Întroducere în specialitate : [proză scurtă] // Basarabia. – 2000. – Nr 1-3. – P. 68-71.

22

162. Moraru, Anatol. Moldovenismul ca diversiune // Flux. – 2000. – 8 dec. – P. 4. 163. Moraru, Anatol. Nou tratat de igienă : proză scurtă // Basarabia. – 2000. – Nr 1-3. – P. 72-74. 164. Moraru, Anatol. Optimismul ca socioterapie // Accent provincial. – 2000. – 10 noiemb. – P. 2. 165. Moraru, Anatol. Războiul citadinilor // Accent provincial. – 2000. – 24 noiemb. – P. 2. 166. Moraru, Anatol. Răzbunarea lui Iordache : Andrei Lupan, Lumina // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 51. 167. Moraru, Anatol. Redimensiune în lumină sau turismul ca principiu comparatist // Flux. – 2000. – 22 dec. – P. 4. 168. Moraru, Anatol. Reflecţii unioniste // Accent provincial. – 2000. – 1 dec. – P. 2. 169. Moraru, Anatol. Turismul ca materie didactică // Flux. – 2000. – 1 dec. – P. 4. 170. Şleahtiţchi, Maria. Învăţămîntul universitar, reflecţii filologice : Interviu cu dna Maria Şleahtiţchi, conf., doc., decanul facultăţii Filologie a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi / interviu realizat de Maria Dobîndă // Accent provincial. – 2000. – 10 noiemb. – P. 6. 171. Ţurcanu, Lucia. Poesis şi Thanatos : [Gellu Dorian, Tinerii poeţi români de dincolo de Styx] // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 45. 172. Ţurcanu, Lucia. Priviri şi nepriviri : Despre poezia lui Ara Alexandru Şişmanian // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 43-44.

23

2001 173. Calamanciuc, Gheorghe. Aproape-n serios, cu gîndul la Mihai Cimpoi : Versuri // Lit. şi arta. –2001. –23 aug. – P. 4. 174. Calamanciuc, Gheorghe. De-ale zămislirii... : Versuri // Lit. şi arta. – 2001. – 23 aug. – P. 4. 175. Calamanciuc, Gheorghe. Părintele Florin Ţuscanu, ca o binecuvîntare cerească // Plai bălţean. – 2001. – 13 apr. – P. 5. 176. Calamanciuc, Gheorghe. Poemele repaosului. – Ch. : Sivis, 2001. – 100 p. 177. Calamanciuc, Gheorghe. Scrisoare lui Nicolae Dabija : Versuri // Lit. şi arta. – 2001. – 23 aug. – P. 4. 178. Ciubotaru, Adrian. Manualul bătrînului scrib // Semn. –2001. – Nr 1-2. – P. 21-24. – Rec. la cartea : Suceveanu, Arcadie. Mărul îndrăgostit de vierme. – Timişoara : Augusta, 1999. – 98 p. 179. Ciubotaru, A. Omul roş. – Ch. : Prut Internaţional, 2001. – 64 p. 180. Codău, Iulian. „Am fost alături de popor, am râs şi am plâns cu el” / consemnare Anatol Moraru // Accent provincial. – 2001. – 13 apr. – P. 5. 181. Leahu, Nicolae. Comedia cumană sau vodevilul peceneg // Semn. – 2001. – Nr 1-2. – P. 1. 182. Leahu, Nicolae. Erotokritikon. – Iaşi : Timpul, 2001. – Vol. 1 : FătFrumos, fiul pixului : (poem-lexicon). – 148 p. 183. Leahu, Nicolae. Grafii şi pornografii (Glose şi isoglose la tema „Literatura: între pudoare şi impudoare”) // Semn. – 2001. – Anul IV, nr 3-4. – P. 1. 184. Leahu, Nicolae. O poezie a condiţiei feminine // Basarabia. – 2001. – Nr 1-4. – P. 88-95. 185. Moraru, Anatol. Arhipelagul „interzis” // Semn. – 2001. – Nr 3-4. – P. 810. 186. Moraru, Anatol. Baladă nupţială : [povestire] // Basarabia. – 2001. – Nr 14. – P. 26-35. 187. Moraru, Anatol. Creditele externe ca drog necesar : despre actuala guvernare // Accent provincial. – 2001. – 9 noiemb. – P. 2. 188. Moraru, Anatol. Desfacerea miturilor : editorial // Accent provincial. – 2001. – 23 mart. – P. 2.

24

189. Moraru, Anatol. Echipajul corăbiei Noe : [la Budapesta e cu totul altfel] // Accent provincial. – 2001. – 17 ian. – P. 2. 190. Moraru, Anatol. Eliberarea ca semnificaţie : [eliberarea lui I. Ilaşcu] // Accent provincial. –2001. – 11 mai. – P. 2. 191. Moraru, Anatol. Iar n-am învăţat lecţia de istorie : educaţia naţională // Ţara. – 2001. – 9 oct. 192. Moraru, Anatol. În ţară vine un arab (ca turist…) // Accent provincial. – 2001. – 28 sept. 193. Moraru, Anatol. Întunericul care ne desfiinţează // Accent provincial. – 2001. – 30 mart. – P. 2. 194. Moraru, Anatol. La Budapesta e cu totul altfel // Accent provincial. – 2001. – 12 ian. – P. 4. 195. Moraru, Anatol. Meteorologii electorale // Flux. – 2001. – 9 febr. – P. 4. 196. Moraru, Anatol. Minima morală sau despre căderea ultimului bastion : editorial // Accent provincial. – 2001. – 18 mai. – P. 2. 197. Moraru, Anatol. Mitul recunoaşterii globale // Flux. – 2001. – 19 ian. – P. 9. 198. Moraru, Anatol. Pe când o generaţie de sacrificiu? // Accent provincial. – 2001. – 21 dec. – P. 2. 199. Moraru, Anatol. Pensionarea miturilor : [aspecte soc.-pol.] // Flux. –2001. – 23 mart. – P. 4. 200. Moraru, Anatol. Spulberarea iluziilor ca exerciţiu : editorial // Accent provincial. – 2001. –20 apr. – P. 2. 201. Moraru, Anatol. Umilirea ca politică de stat : editorial // Accent provincial. – 2001. – 14 sept. – P. 2. 202. Moraru, Anatol. Un personaj născut sub umbrela modelului: Onache Cărăbuş // Актуальные проблемы современной филологии : материалы. междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлцъ, 2001. – P. 26. 203. Moraru, Anatol. Un ziar pentru suflet şi minte // Accent provincial. –2001. – 2 noiemb. – P. 2.

25

204. Şleahtiţchi, Maria. Cvartet pentru o voce şi toate cuvintele : (eseu dramatic în două acte) / Maria Şleahtiţchi, Nicolae Leahu. – Ch. : ARC, 2001. – 39 p. 205. Şleahtiţchi, Maria. În Basarabia, româna este la ea acasă? : [aspecte soc.pol.] // Jurnalul naţ. – 2001. – 21 aug. – P. 6-7. 206. Şleahtiţchi, Maria. Timp comentativ şi timp narativ în „Scrisoarea 1” de Mihai Eminescu // Актуальные проблемы современной филологии : Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлцъ, 2001. – P. 163-167. 207. Ţurcanu, Lucia. Manierismul în poezia română (anii ‘70) // Актуальные проблемы современной филологии : Материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлцъ, 2001. – P. 177-180. 208. Ţurcanu, Lucia. Pictor in fabula // Semn. – 2001. – Nr 1-2. – P. 15-17. 2002 209. Abramciuc, Margareta. Entitatea orfică a poetului // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gh. Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi; Ch., 2002. – P. 185-189. 210. Abramciuc, Margareta. Prezumtivul, timp compensativ al fiinţei orfice (comentarii la poemul Euridice de Cezar Baltag) // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 178-179. 211. Abramciuc, Margareta. Reprezentări orfice. Cîntecul poetic // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 47-51. 212. Basarabia şi România – un deceniu de integrare literară : [ancheta revistei „Contrafort”] / Liviu Antonesei, ..., Maria Şleahtiţchi, Lucia Ţurcanu, Adrian Ciubotaru // Contrafort. – 2002. – Nr 12. – P. 23-40. 213. Calamanciuc, Gheorghe. Actorul cioplitor în cuvînt şi rădăcini : [Iulian Codău la 70 de ani] // Plai bălţean. –2002. – 9 aug. 214. Calamanciuc, Gheorghe. Cu şi fără tine, Pericolul cuvintelor, Priveşte-mi sufletul... : Versuri // Cronica. – 2002. – Nr 1. – P. 15. 215. Calamanciuc, Gheorghe. Recuperînd timpul ; Fără pretenţii ; Plecaţi-mă : [versuri] // Contrafort. – 2002. – Nr 4-5. – P. 29. 216. Ciubotaru, Adrian. Critica de azi pe mîine sau studiu de oenologie a cuvintelor // Sud-est. – 2002. – Nr 3. – P. 48-49.

26

217. Ciubotaru, Adrian. Despărţirea de estetică : [despre cartea reputatului estetician francez Jean-Marie Schaffer „Adieu a l'estetique”] // Sud-est. – 2002. – Nr 3. –P. 91-95. 218. Ciubotaru, Adrian. Dramaturgia : dezbateri // Semn. –2002. – Nr 1-2. – P. 7-8. 219. Ciubotaru, Adrian. Erotocritica sau demonul învins al literaturii : [despre cartea lui N. Leahu „Erotokriticon”] // Contrafort. – 2002. – Nr 4-5. – P. 10. 220. Ciubotaru, Adrian. Există o decadenţă literară românească? // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). –Ch., 2002. – P. 208-210. 221. Ciubotaru, Adrian. Faute eclatante / trad. în fr. de Dorian Anghel // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 48. 222. Ciubotaru, Adrian. Identitatea în alteritate sau un alt fel de a face critică // Contrafort. –2002. – Nr 6. – P. 10. 223. Ciubotaru, Adrian. Maşinăria Vişniec // Contrafort. – 2002. – Nr 11 – P. 8. 224. Ciubotaru, Adrian. O „poetică” a declinului // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 43-45. 225. Ciubotaru, Adrian. O scrisoare pentru Florin Mugur // Contrafort. – 2002. – Nr 9 – 10. – P. 7. 226. Ciubotaru, Adrian. Receptarea critică a „decadenţei” în literatura română // Rev. de lingvistică şi şt. literară. – 2002. – Nr 5/6. – P. 51-54. 227. Ciubotaru, Adrian. Stilul decadent al prozei bacoviene // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gh. Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 209-212. 228. Ciubotaru, Adrian. Un poet la New York : [Gellu Dorian] // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 26-28. 229. Ciubotaru, Adrian. Zeul ascuns // Sud-est. – 2002. – Nr 4. – P. 72-73. – Rec. la cartea : Cimpoi, Mihai. Zeul ascuns : microeseuri despre Labirint. – Ch. : Prut Int., 2002. – 101 p. 230. Curtescu, Margareta. Ca floarea de vîsc : abrevieri // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 19.

27

231. Curtescu, Margareta. Marina ; Despre neuitare (Abrevieri) // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 34. 232. Curtescu, Margareta. Nou tratat de igienă stilistică : [reflecţii la cartea de debut „Nou tratat de igienă” semnată de A. Moraru] // Contrafort. – 2002. – Nr 910. – P. 8. 233. Curtescu, Margareta. Rusoaica : schiţă documentară // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 49-59. 234. Curtescu, Margareta. Seulement ta main celle qui sent / trad. în fr. de Dorian Anghel // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 48. 235. Curtescu, Margareta. Versuri // Convorbiri literare. – 2002. – Nr 3. – P. 31. 236. Enciu, Valentina. Profesorul meu : [Silviu Berejan] // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gh. Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 24-26. 237. Enciu, Valentina. Temeiurile originare ale lumii imaginare româneşti // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 1819 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 214-215. 238. Enciu, Valentina. Voinţa psihologică – modalitate de promovare a sacrului în dramaturgia druţiană // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gh. Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 213-218. 239. Leahu, Nicolae. Alexei Mateevici – patriot moldovean : 114 ani de la naştere // Plai bălţean. – 2002. – 15 mart. 240. Leahu, Nicolae. Eugeniu Coşeriu, prozatorul // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 58-59. 241. Leahu, Nicolae. Măgulirea şi certarea criticii de întîmplare : Compendiu // Sud-est. – 2002. – Nr 3. – P. 45-47. 242. Leahu, Nicolae. Poemes a moi (le huitieme) / trad. în fr. de Dorian Anghel // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 47. 243. Leahu, Nicolae. Poezia basarabenilor (compendiu) // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 14-22. 244. Leahu, Nicolae. Poezia : dezbateri // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 2-4.

28

245. Leahu, Nicolae. Reflecţie şi iconoclastie în poezia lui E. Cioclea // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 218-222 ; Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 31-33. 246. Leahu, Nicolae. Trei naraţiuni // Convorbiri literare. – 2002. – Nr 3. – P. 41-42. 247. Leahu, Nicolae. „Un profesor între profesori” : Gheorghe Popa la 50 de ani // Plai bălţean. – 2002. – 6 dec. – P. 2. 248. Moraru, Anatol. Armata înseamnă şi stat : editorial // Accent provincial. – 2002. – 1 febr. – P. 2. 249. Moraru, Anatol. Cai purpurii în galop prin lunci europene // Accent provincial. – 2002. – 5 iulie. – P. 2. 250. Moraru, Anatol. Dacă voi nu vă stimaţi, de ce am face-o noi? // Accent provincial. – 2002. – 18 ian. – P. 2. 251. Moraru, Anatol. Dedublarea ca mod de existenţă // Accent provincial. – 2002. – 12 apr. – P. 2. 252. Moraru, Anatol. Deschiderea ecluzelor!? : Editorial // Accent provincial. – 2002. – 1 mart. – P. 2. 253. Moraru, Anatol. Despre cultul Pedagogului // Accent provincial. –2002. – 18 oct. – P. 2. 254. Moraru, Anatol. Despre dublul standard şi despre cum suntem noi / A. Moraru // Accent provincial. – 2002. – 8 febr. – P. 2. 255. Moraru, Anatol. Despre lucrurile „invizibile”... // Accent provincial. – 2002. – 27 sept. – P. 2. 256. Moraru, Anatol. Documentar în negru-alb // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 11-13. 257. Moraru, Anatol. Europa să ne judece? // Accent provincial. – 2002. – 19 apr. – P. 2. 258. Moraru, Anatol. Guvernarea şi fenomenul PMAN // Accent provincial. – 2002. – 22 febr. – P. 2. 259. Moraru, Anatol. În loc de Psalm // Accent provincial. – 2002. – 28 iunie. – P. 2.

29

260. Moraru, Anatol. În loc de spovedanie // Accent provincial. – 2002. – 20 sept. – P. 2. 261. Moraru, Anatol. Limba noastră cea de toate zilele // Accent provincial. – 2002. – 25 oct. – P. 2. 262. Moraru, Anatol. Miracol sau mit politic? // Accent provincial. – 2002. – 31 mai. – P. 2. 263. Moraru, Anatol. Muzicalul sîngeros // Accent provincial. – 2002. – 1 noiemb. – P. 2. 264. Moraru, A. Nou tratat de igienă : nuvele. – Ch. : Gunivas, 2002. – 87 p. 265. Moraru, Anatol. Poetici înrudite // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gh. Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 235-240. 266. Moraru, Anatol. Preţul ospitalităţii // Accent provincial. – 2002. – 11 oct. – P. 2. 267. Moraru, Anatol. Problema identităţii : între ură şi pragmatism // Accent provincial. – 2002. – 2 aug. – P. 2. 268. Moraru, Anatol. Schimbarea judeţelor – bucuria deştepţilor // Accent provincial. – 2002. – 11 ian. – P. 2. 269. Moraru, Anatol. Suntem atât de bogaţi? : editorial // Accent provincial. – 2002. – 15 febr. – P. 2. 270. Moraru, Anatol. Şi aşa-mi vine o dată şi încă o dată ... adică de două ori // Accent provincial. – 2002. – 21 iunie. – P. 2. 271. Moraru, Anatol. Un Cincinal Accentuat : [cinci ani de la apariţia ziarului Accent Provincial] // Accent provincial. – 2002. – 3 mai. – P. 2. 272. Moraru, Anatol. Veniţi în rezervaţie să vedeţi Babilionul // Accent provincial. – 2002. – 15 mart. – P. 2. 273. Popescu, Simona. Poezia care se ascunde la zeci şi mii de metri sub apă ... / consemnare Maria Şleahtiţchi // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 12-15. 274. Şleahtiţchi, Maria. Apocrifele sinelui rătăcitor : [versuri] // Basarabia. – 2002. – Nr 1-2. – P. 36-38 ; Poesis. – 2002. – Anul XIII, Nr 8-9 (139-140). – P. 10-11.

30

275. Şleahtiţchi, Maria. Eros, erotism, erotizare în poezia lui Mihai Eminescu // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gh. Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 241-249. 276. Şleahtiţchi, Maria. Jocurile alterităţii. – Ch. : Cartier, 2002. – 168 p. 277. Şleahtiţchi, Maria. Limba română atacată în Basarabia : [ancheta „Contrafort”] // Contrafort. – 2002. – Nr 1-3. – P. 17-18. 278. Şleahtiţchi, Maria. Mihai Eminescu : curs universitar. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2002. – 131 p. 279. Şleahtiţchi, Maria. Proza : dezbateri // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 5-6. 280. Şleahtiţchi, Maria. Publicistica lui Ion Druţă sub semnul manipulării // Contrafort. – 2002. – Nr 9-10. – P. 14-15. 281. Şleahtiţchi, Maria. Tard / trad. în fr. de Dorian Anghel // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 48. 282. Şleahtiţchi, Maria. Trei puncte de vedere asupra unei singure literaturi // Sud-est. – 2002. – Nr 4. – P. 29-31. 283. Ţurcanu, Lucia. Avatarii şi Archaeus // Semn. – 2002. – Anul V, Nr 1-2. – P. 25-26. – Rec. la cartea : Scurtu, Lucian. Avatarii faraonului Gregor Samsa. – Oradea : Bibl. Rev. „Familia”, 2001. – 88 p. 284. Ţurcanu, Lucia. Critică literară. Traduceri. Varia : dezbateri // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 9-11. 285. Ţurcanu, Lucia. Emil Brumaru şi poetica orfevrăriei // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 221-223. 286. Ţurcanu, Lucia. Evazionism şi manierism // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 56-57. 287. Ţurcanu, Lucia. Ex Ponto : [despre Cursul de Perfecţionare pentru cadre didactice care predau lb. română în ţările din jurul României] // Contrafort. – 2002. – Nr 9-10. – P. 7. 288. Ţurcanu, Lucia. Lecţia de vals // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 24-25. – Rec. la cartea : Ciobanu, Vitalie. Valsul pe Eşafod : 30 de pretexte literare şi un Jurnal la Praga. – Ch. : Cartier, 2001. – 238 p.

31

289. Ţurcanu, Lucia. Leonid Dimov : evadarea în manieră // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gh. Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 249-253. 290. Ţurcanu, Lucia. Metaforei nu-i place să facă trotuarul // Semn. – 2002. – Nr 3-4. – P. 29-30. – Rec. la cartea : Zilieru, Horia. În loja nopţii. – Iaşi : Ed. Cronica, 2001. – 80 p. 291. Ţurcanu, Lucia. Şerban Foarţă: manieră sau stil? : [poet rom.] // Rev. de lingvistică şi şt. literară. – 2002. – Nr 5-6. – P. 27-29. 292. Ţurcanu, Lucia. Trei cărţi pe linia întîi : [Valeria Grosu – Mierea eretică ; Vsevolod Ciornei – Cuvintele dintre tăceri ; Maria Şleahtiţchi – Jocurile alterităţii] // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 26-27. 293. Vrabie, Diana. Anton Holban sau arta de a scrie un roman despre roman // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 253-259. 2003 294. Abramciuc, Margareta. Artistul şi drama ontologică : Eugen Jebeleanu // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 43-44. 295. Abramciuc, Margareta. Orfismul literar. Coordonatele fenomenlui // Semn. – 2003. – Nr 1-2. – P. 41-43. 296. Abramciuc, Margareta. Substanţializarea absenţei : [Eugen Jebeleanu] // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 38-39. 297. Calamanciuc, Gheorghe. Poezii : Poezie, Albul filelor, Răzvrătit, Involuţie // Poezia. – 2003. – Nr 3. – P. 70-72. 298. Calamanciuc, Gheorghe. „Prisosul de suflet” al Bibliotecii universitare bălţene // Lit. şi arta. – 2003. – 9 oct. – P. 6. 299. Calamanciuc, Gheorghe. Să mă iubeşti sinucigându-te, să te sinucizi iubindu-mă : [(mono)dramă] // Viaţa Basarabiei. – 2003. – Nr 1 (5). – P. 209-223. 300. Cantacuzino, Irina. „Rusoaica” : „Sunt o rămăşiţă a unor vremi de mult apuse” / crochiu realizat de Margareta Curtescu // Femeia în labirintul istoriei : ist. verbală. – Ch., 2003. – P. 44-57. 301. Ciubotaru, Adrian. Mai bine poet, decît dramaturg // Basarabia. – 2003. – Nr 1-3. – P. 76-77. – Rec. la cartea : Calamanciuc, Gheorghe. Poemele repaosului. – Ch. : Sivis, 2001. – 100 p.

32

302. Ciubotaru, Adrian. Maximelementare sau despre poezia cuvintelor şi tăcerilor // Basarabia. – 2003. – Nr. 1-3. – P. 75-76. – Rec. la cartea : Ciornei, Vsevolod. Cuvintele dintre tăceri. – Ch. : Cartier, 2002. – 64 p. 303. Ciubotaru, Adrian. Nu-ul recent : [negaţia în literatură] // Semn. – 2003. – Nr 1/2. – P. 10-11. 304. Ciubotaru, Adrian. The Elixirs of Women; The Watchmaker; The Poem Replaced / transl. by Adam J. Sorkin and Cristina Cîrstea // Singular Destinies : Contemporary Poets of Bessarabia. – Ch., 2003. – P. 120-122. 305. Ciubotaru, Adrian. Un pseudomanifest al decadentismului : [George Topîrceanu] // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 46-47. 306. Curtescu, Margareta. Fluiditatea, o stare poetică : [lansarea cărţii „Mecanica fluidului” de Gh. Crăciun în cadrul Cenaclului de Joi] // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 35. 307. Curtescu, Margareta. Legenda ta n-o va cunoaşte nimeni; mai bine ai trăi doar în vis : [versuri] // Poezia. – 2003. – Anul IX, nr 4. – P. 59-60. 308. Curtescu, Margareta. Simple bluesuri. – Ch. : Cartier, 2003. – 47 p. 309. Curtescu, Margareta. Versuri : Scrisoare; Poem fisurat ; Hăul meu necesar ... // Contrafort. – 2003. – Nr 1. – P. 7. 310. Enciu, Valentina. O lume „în care toate curg” : [lansarea cărţii „Mecanica fluidului” de Gh. Crăciun în cadrul Cenaclului de Joi] // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 35-36. 311. Evocare Eugeniu Coşeriu : [ancheta revistei Contrafort] / Ana Bantoş, Maria Şleahtiţchi, Aurel Codoban, ... // Contrafort. – 2003. – Nr 10-11. – P. 28-35. 312. Leahu, Nicolae. Despre imposibilitatea de a scrie un editorial // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 1-2. 313. Leahu, Nicolae. Erata eratelor : [selecţ. din vol. : Esenţa şi forţa creativă a poeziei (St. teoretico-critic) semnat de Leonid Curuci] // Semn. – 2003. – Nr 1-2. – P. 12-17. 314. Leahu, Nicolae. Istoria maculaturii române // Semn. –2003. – Nr 1-2. – P. 1. 315. Leahu, Nicolae. Lirica Irinei Nechit // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 19-24.

33

316. Leahu, Nicolae. „Maestrul şi calfa” (căutînd piatra filozofală a poeticului) : [postf. la cartea „Deşertul consoanelor”, Ghenadie Nicu] // Deşertul consoanelor. – Ch., 2003. – P. 77-79 ; Sud-est. – 2003. – Nr 2 (52). – P. 46-49. 317. Leahu, Nicolae. Sensibilitatea din coconul de azur // Sud-est. – 2003. – Nr 3. – P. 55-58. 318. Leahu, Nicolae. The Character in the Poem: VI; Poems for my: 3 ; Poems for my: 6 / transl. by Adam J. Sorkin and Cristina Cîrstea // Singular Destinies : Contemporary Poets of Bessarabia. – Ch., 2003. – P. 89-91. 319. Moraru, Anatol. Destinul poate fi un text lizibil : [lansarea cărţii „Mecanica fluidului” de Gh. Crăciun în cadrul Cenaclului de Joi] // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 36-37. 320. Moraru, Anatol. Povara verbului mioritic sau balada personajului clonat? // Contrafort. – 2003. – Nr 1 (99). – P. 8-9, 12. 321. Moraru, Anatol. Povara verbului mioritic sau balada personajului înrudit? // Orientări artistice şi stilistice în literatura contemporană. – Ch., 2003. – Vol. II. – P. 53-66. 322. Moraru, Anatol. Retorica aprehensiunii sau caii verzi ai unui traumaturg roşu // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 31-34. 323. Revistele de cultură şi libertatea de expresie : [ancheta revistei Contrafort] / Dan C. Mihăilescu, Valentina Tăzlăuanu, Magdalena Boiangiu, ... Nicolae Leahu // Contrafort. – 2003. – Anul X, nr 12 (110). – P. 14. 324. Scriitori basarabeni despre edituri, cititori şi cărţi : Chestionar Contrafort / Vladimir Beşleagă, Arcadie Suceveanu, Maria Şleahtiţchi, ..., Adrian Ciubotaru… // Contrafort. – 2003. – Nr 5-6. – P. 31-37. 325. SEMNograme pentru Contrafort : Urări de la Bălţi din partea rev. Semn / Nicolae Leahu, Anatol Moraru, Lucia Ţurcanu, Adrian Ciubotaru, Maria Şleahtiţchi, Margareta Curtescu // Contrafort. – 2003. – Anul X, nr 2 (100). – P. 14. 326. Şleahtiţchi, Maria. „Ceea ce vă spun [e] eu [el] acum încă nu-i totul” : [Careul cu raci de Nicolae Popa] // Timpul. – 2003. – 25 iulie. – P. 14. 327. Şleahtiţchi, Maria. De la mecanica fluidului la anti-mecanica scrisului : [lansarea carţii scriitorului Gheorghe Crăciun „Mecanica fluidului”] // Timpul. – 2003. – 10 oct. – P. 19 ; Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 37. 328. Şleahtiţchi, Maria. Deloc singură în carusel : [Margareta Curtescu cu cea de-a doua carte, „Simple bluesuri”] // Timpul. – 2003. – 11 iulie. – P. 16.

34

329. Şleahtiţchi, Maria. Din nou Hyperion, 1. Viaţa lui Eminescu : [Hyperion, 1. Viaţa lui Eminescu de George Munteanu] / Maria Şleahtiţchi // Timpul. – 2003. – 1 mai. – P. 15. 330. Şleahtiţchi, Maria. Dom ‘Profesor ... // Iordache, Mihail. Evocări. – Timişoara, 2003. – P. 181-183. 331. Şleahtiţchi, Maria. Eseuri despre labirint : [reflecţii la volumul „Zeul ascuns” semnat de M. Cimpoi] // Timpul. – 2003. – 7 mart. – P. 15. 332. Şleahtiţchi, Maria. Este înalt, pomădat şi distins : [Ghenadie Nicu, Deşertul consoanelor] // Timpul. – 2003. – 19 sept. – P. 19. 333. Şleahtiţchi, Maria. Feminine Poem ; As if Lost in a Shell ; Pastoral (II) / transl. by Adam J. Sorkin and Cristina Cîrstea // Singular Destinies : Contemporary Poets of Bessarabia. – Ch. : Cartier, 2003. – P. 82-85. 334. Şleahtiţchi, Maria. Gînduri despre lume către sine însuşi : [Jurnal 19861988 de Vladimir Beşleagă] // Timpul. – 2003. – 11 apr. – P. 14. 335. Şleahtiţchi, Maria. Între Yng şi Yang sau despre corpul de femeie şi gîndirea de bărbat a poeziei : [gestuar de Emilian Galaicu-Păun] // Timpul. – 2003. – 21 febr. – P. 21. 336. Şleahtiţchi, Maria. Jurnal de lectură // Semn. – 2003. – Nr 1-2. – P. 34-40. 337. Şleahtiţchi, Maria. Mierea singularităţii poetice // Timpul. – 2003. – 17 ian. – P. 15. – Rec. la cartea : Grosu, Valeria. Miere eretică. – Ch. : Cartier, 2002. – 48 p. 338. Şleahtiţchi, Maria. Nu-i spune Gioni.. : [reflecţii la romanul lui Aureliu Busuioc „Spunemi Gioni!”] // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 25-26 ; Timpul. – 2003. – 28 noiemb. – P. 19. 339. Şleahtiţchi, Maria. „O cheamă Veronika” : [Coelho, Paulo. Veronika se hotărăşte să moară] // Sud-est. – 2003. – Nr 1 (51). – P. 62-65. 340. Şleahtiţchi, Maria. „Pentru a ne convinge că existăm cu adevărat” : [„Cîmpia Borges” de Vasile Gârneţ] // Timpul. – 2003. – 31 ian. – P. 19. 341. Şleahtiţchi, Maria. Poeta ce se insinuează în vocile lumii : [„Gheara” de Irina Nechit] // Timpul. – 2003. – 12 dec. – P. 19. 342. Şleahtiţchi, Maria. Poetul „ca un sens în faţa maşinii de scris” : [Adrian Ciubotaru, semnatarul volumului de poeme „Omul roş”] // Timpul. – 2003. – 23 mai. – P. 24.

35

343. Şleahtiţchi, Maria. Poezia singurătăţii eretice : [Valeria Grosu] // Convorbiri literare. – 2003. – Nr 3 (87). – P. 64-65. 344. Şleahtiţchi, Maria. Postmodernismul între avangardă şi postmodernism : [Tranziţia în literatură şi postmodernismul de Sergiu Pavlicencu] // Timpul. – 2003. – 7 noiemb. – P. 14. 345. Şleahtiţchi, Maria. Romanul contemporan postmodern : construcţii şi deconstrucţii narative // Orientări artistice şi stilistice în literatura contemporană. – Ch., 2003. – Vol. II. – P. 202-223. 346. Şleahtiţchi, Maria. Versiunea engleză a unor destine singulare : [Singular destines. Contemporary Poets of Bessarabia] // Timpul. – 2003. – 28 mart. – P. 15. 347. Ţurcanu, Lucia. Adevărul ca necesitate // Contrafort. – 2003. – Nr 7-8. – P. 9. 348. Ţurcanu, Lucia. Aprecieri critice : [despre Mihai Cimpoi] // Zbîrciog, Vlad. Mihai Cimpoi sau Dreapta cumpănă românească... : (Caiete de lectură). – Ch., 2003. – P. 336. 349. Ţurcanu, Lucia. Despre tranziţie şi postmodernism // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 29-34. 350. Ţurcanu, Lucia. „Moartea autorului” în postmoderni-tate : Pro şi contra în opera lui Borges // Lb. Română. – 2003. – Nr 1. – P. 85-87. 351. Ţurcanu, Lucia. O scriitură pluriformă : [lansarea cărţii „Mecanica fluidului” de Gheorghe Crăciun în cadrul Cenaclului de Joi] // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 37. 352. Ţurcanu, Lucia. Parabolă cu cocoşi de tablă // Semn. – 2003. – Nr 1-2. – P. 46-47. 353. Ţurcanu, Lucia. Poezia „între viaţă şi ceva despre viaţă” // Contrafort. – 2003. – Nr 2. – P. 9. 354. Ţurcanu, Lucia. Radiografii ale „Marelui muribund” : [Irina Nechit, „Gheara”] // Sud-est. – 2003. – Nr 4 (54). – P. 46-48. 355. Vrabie, Diana. Confesiunile eroului din romanul „Însemnările unui flămînd” de Ioan Sulacov // Rev. de lingvistică şi şt. literară. – 2003. – Nr 5-6 (209-210). – P. 10-14. 2004 356. Abramciuc, Maria. Un autoportret orfic // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 4849.

36

357. Calamanciuc, Gheorghe. Feciorii Bucovinei şi ai Basarabiei – acelaşi destin // Lit. şi arta. – 2004. – 22 apr. – P. 5. 358. Calamanciuc, Gheorghe. Paradisuri pierdute; Refuz; Iarnă; Naşterea Galaxiei Obnubilaţie; Protoistoric Antren; Pulbere : [versuri] // Contrafort. – 2004. – An. XI, nr 12. – P. 16. 359. Calamanciuc, Gheorghe. Toamnele lui Adam. – Timişoara : Augusta, 2004. – 113 p. 360. Ciubotaru, Adrian. Antologia. Traduceri din poezia universală // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 25-26. 361. Ciubotaru, Adrian. Douăsprezece // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 56-57. 362. Ciubotaru, Adrian. Strămoşii mei; Elixirele doamnei : [versuri] // Poezie. – Ch., 2004. – P. 265-266. 363. Curtescu, Margareta. „Cavaler al unor ordine derizorii” // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 29-30. 364. Curtescu, Margareta. Portret neterminat al Mariei Şleahtiţchi // Accent provincial. – 2004. – Nr 2. – P. 3. 365. Curtescu, Margareta. [ ...] te iubea cum se iubeşte; [ ...] să scrii un poem simplu de tot : [versuri] // Poezie. – Ch., 2004. – P. 260-261. 366. Integrarea europeană prin educaţie şi învăţămînt : Sondaj de opinii / Vasile Anestiade, Pavel Barbalat, Valentin Beniuc, ... Nicolae Leahu... // Didactica Pro. – 2004. – Nr 1 (23). – P. 2-18. 367. Leahu, Nicolae. A : [versuri] // Poezie. – Ch., 2004. – P. 244-248. 368. Leahu, Nicolae. Contrafortul şi contraforţele // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P. 1. 369. Leahu, Nicolae. Elegiile de la Bălţi : [cuv. înainte la cartea „Universul din scoică” semnat de E. Coşeriu] // Coşeriu, E. Universul din scoică. – Ch., 2004. – P. 7-8. 370. Leahu, Nicolae. Erosul postmodern // Eseuri, critică literară. – Ch., 2004. – P. 317-341. 371. Leahu, Nicolae. Ierarhologul sau portret literar cu Saskia în gînd şi violoncelul pe braţe : [despre Eugen Lungu] // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P. 17-19.

37

372. Leahu, Nicolae. O fantomă umblă prin Bălţi // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 1-2. 373. Leahu, Nicolae. Poetica parabolei // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 4. – P. 5-11. 374. Leahu, Nicolae. Raport asupra stării de spirit a poeziei române din Basarabia // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 15-22. 375. Literatură pentru copii / selecţ., st. introd. şi note biobibliogr. de M. Şleahtiţchi ; postf. de C. Cubleşan. – Ch. : Ed. Ştiinţa, 2004. – 228 p. – (Lit. din Basarabia în sec. XX / coord. col. M. V. Ciobanu, N. Leahu, E. Lungu, M. Papuc). 376. Literatura română din Basarabia prin vocile „actorilor” săi dezbatere (masă rotundă) repertoriu analitic : [ancheta revistei „Contrafort” – 10 ani de la apariţie] / N. Leahu, V. Romanciuc, S. Saca, ..., A. Moraru, ..., M. Şleahtiţchi, ..., M. Curtescu... // Contrafort. – 2004. – Anul XI, nr 10-11. – P. 8-21. 377. Lungu, Eugen. „...Euridice este ... călcîiul lui Orfeu!” : [interviu cu Eugen Lungu] // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P. 3-9. 378. Momentul literar : [ancheta revistei Sud Est] / Vladimir Beşleagă, Nicolae Leahu, Leo Butnaru ... // Sud-est. – 2004. – Nr 2. – P. 41-62. 379. Moraru, Anatol. A treia odisee : [proză] // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P. 24-29. 380. Moraru, Anatol. Lecţia : [fragment de roman] // Contrafort. – 2004. – An. XI, nr 12. – P. 17. 381. Moraru, Anatol. Poetica exerciţiilor christice în „Povestea cu cocoşul roşu” // Contrafort. – 2004. – Anul 11, nr 3-4. – P. 11. 382. Moraru, Anatol. „Povara bunătăţii noastre” de I. Druţă şi „Moromeţii” de M. Preda : lecturi paralele // Opera lui Ion Druţă : Univers artistic, spiritual, filozofic : (Exegeze critice asupra operei : monogr. colectivă) : În 2 vol. Vol. 2. – Ch. – 2004. – P. 25-39. 383. O istorie critică a literaturii din Basarabia / cuv. înainte de Eugen Simion. – Ch. : Ştiinţa : ARC, 2004. – 267 p. – (Lit. din Basarabia în sec. XX / coord. col. : M. V. Ciobanu, Nicolae Leahu, E. Lungu, M. Papuc) 384. Optzecismul din Basarabia, azi : [ancheta rev. Semn] / Nicolae Leahu, Mircea V. Ciobanu, Emilian Galaicu-Păun, ... // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 3-12.

38

385. Poezie / selecţ., st. introd. şi note biobliogr. de Nicolae Leahu ; postf. de Alexandru Ştefănescu. – Ch. : ARC, 2004. – 295 p. . – (Lit. din Basarabia în sec. XX / coord. de M. V. Ciobanu, N. Leahu) 386. Revistele de cultură – nuclee ale vieţii intelectuale : [dezbateri, polemici în cadrul colocviului revistei „Sud-Est” desfăşurat sub genericul „Culturile naţionale şi globalizarea”] / Nicolae Leahu, Vitalie Ciobanu, Dan C. Mihăescu... // Sud-est. – 2004. – Nr 1. – P. 66-74. 387. Şleahtiţchi, Maria. Emilian Galaicu-Păun, „cu stânga scriind peste ceea ce-a(m) scris adineaori cu dreapta”, cu dreapta scriind… / Maria Şleahtiţchi // Timpul. – 2004. – 12 noiemb. – P. 19. 388. Şleahtiţchi, Maria. Erotizarea naturii în poezia lui Mihai Eminescu (o lectură arhetipală) // An. şt. ale Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi. Seria nouă 2003-2004. – Iaşi, 2004. – T. 49-50, secţ. 3 : Lingvistică : St. linguistica et philologica in honorem D. Irimia. – P. 541-546. 389. Şleahtiţchi, Maria. Fereastra spre lume // Buletinul rectoratului. – 2004. – Nr 5 (mar.-apr.). – P. 18-19. 390. Şleahtiţchi, Maria. Inocenţa şi nostalgia jocului : [despre evoluţia literaturii pentru copii din Basarabia] // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P. 35-46. 391. Şleahtiţchi, Maria. Literatura pentru copii: între inocenţa şi nostalgia jocului // O istorie critică a literaturii din Basarabia / cuv. înainte de Eugen Simion. – Ch., 2004. – P. 165-194. 392. Şleahtiţchi, Maria. O nouă perspectivă didactică asupra istoriei literaturii române // Timpul – 2004. – 3 sept. – P. 19. 393. Şleahtiţchi, Maria. Oleandrii mă strigă roz; ca un milog stau la poarta bisericii; te privesc adînc albastru; oleandrii mă strigă roz înapoi : [poeme] // Contrafort. – 2004. – Nr 1-2. – P. 7. 394. Şleahtiţchi, Maria. Portret în acuarelă bleu : [cronică la cartea Călinei Trifan „Pe banchizele din cer”] // Timpul. – 2004. – 8 oct. – P. 19. 395. Şleahtiţchi, Maria. Prima, a doua, a treia ... verba : [pe marginea cărţii „Mama lor de urmaşi” de Angelina Roşca] // Timpul. – 2004. – 26 mart. – P. 21. 396. Şleahtiţchi, Maria. Rescrierea sau efectul Menard în romanul optzecist // Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene. (Simpozion internaţional organizat de Academia Română, filiala Iaşi, şi ASTRA). – Iaşi. – 2004. – P. 204-210.

39

397. Şleahtiţchi, Maria. Romanul optzeci din Basarabia sub semnul inovaţiei // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 153-160. 398. Şleahtiţchi, Maria. Scrisori către Virginia Woolf; Apocrifele sinelui rătăcitor; Citind pe Eliade // Poezie. – Ch., 2004. – P. 262-264. 399. Şleahtiţchi, Maria. Tăcerea care coace cuvântul : [Eugen Lungu] // Timpul. – 2004. – 10 dec. – P. 21. 400. Şleahtiţchi, Maria. Totul despre el ... : [pe marginea cărţii „Nou tratat de igienă” semnat de Anatol Moraru] // Timpul. – 2004. – 30 apr. – P. 19. 401. Şleahtiţchi, Maria. Trei debuturi // Timpul. – 2004. – 13 febr. – Nr 6. – P. 21. 402. Şleahtiţchi, Maria. Trei debuturi. 2. Scrisul la alb, scrisul la negru ... : [L. Corobca „Negrissimo”] // Timpul. – 2004. – 27 febr. – P. 21. 403. Şleahtiţchi, Maria. Un secol de literatură română în Basarabia // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 27-28. 404. Ţurcanu, Lucia. Enclave manieriste în literatura română // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 50-55. 405. Ţurcanu, Lucia. O piesă de „Linia întîi” : [despre piesa lui Călin Sobietsky-Mânăscurtă, „Terasa „Zgîrie-Nori”] // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P. 2223. 406. Ţurcanu, Lucia. Optzeciştii: o nouă aventură manieristă? // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară: Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 3. – P. 160-167. 407. Ţurcanu, Lucia. Un eveniment editorial // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 2324. 408. Vrabie, Diana. Dăruire şi ... răsplată // Lit. şi arta. – 2004. – 9 sept. – P. 8. 409. Vrabie, Diana. Implicaţii contradictorii ale conceptului de autenticitate // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară: Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 18-21. 410. Vrabie, Diana. În căutarea autenticităţii : [dezvăluiri semanticoconceptuale ale „autenticităţii”] // Lb. Română. – 2004. – Nr 12. – P. 21-25.

40

411. Vrabie, Diana. Mihail Sebastian sau despre tentaţia autenticităţii // Lb. Română. – 2004. – Nr 7-8. – P. 97-103. 412. Vrabie, Diana. Nae Ionescu şi generaţia condamnată la luciditate // Lb. Română. – 2004. – Nr 1-3. – P. 169-172. 2005 413. Calamanciuc, Gheorghe: „Am viscolit în disperare şi iubire” // Accent provincial. – 2005. – 4 febr. – P. 2. 414. Calamanciuc, Gheorghe. Ultimele poeme de dragoste şi singurătate : [poeme de Gh. Calamanciuc] // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 5. 415. Ciubotaru Adrian. Excursiuni în incursiuni… // Semn. – 2005. – Nr 1-2. – P. 22-25. 416. Ciubotaru Adrian. Har şi dăruire // Maria Şleahtiţchi : biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 29. 417. Curtescu, Margareta. Femininul evanescent al poeţilor postmodernişti // Sud-est. – 2005. – Nr 1. – P. 38-44. 418. Curtescu, Margareta. „Latine voci ţesînd marame, toamnei...” : [Festivalul Internaţional de Poezie a Lumii Latine ARS AMANDI] / Margareta Curtescu // Semn. – 2005. – Nr 3-4. – P. 8-9. 419. Curtescu, Margareta. Poemele unui Adam îmbătrînit (reflecţii pe marginea volumului de versuri „Poemele repaosului” de Gheorghe Calamanciuc) // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 5. 420. Curtescu, Margareta. Tentaţia departelui = Tentation du lointain = Trying to Peer into the Future / trad. : Elena Dragan, Iulia Ignatiuc // Maria Şleahtiţchi : biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 11-21. 421. Curtescu, Margareta. „Unica forţă capabilă să se ia la întrecere cu dragostea” / Margareta Curtescu // Semn. – 2005. – Nr 1-2. – P. 19-21. 422. Leahu, Nicolae. Ce este o poetică de autor? // Semn. – 2005. – Nr 1-2. – P. 38-42. 423. Leahu, Nicolae. Cum am devenit huligani în epoca raţionalizării adevărului // Semn. – 2005. – Nr 3-4. – P. 2 – 3. 424. Leahu, Nicolae. Deconstrucţia unei scrisori deschise // Semn. – 2005. – Nr 1-2. – P. 11-16.

41

425. Leahu, Nicolae. Mai degrabă cărturar decît artizan : [Alexe Rău] // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 176-177. 426. Leahu, Nicolae. Pe frontul literar de est se trage în clasa cititoare // Semn. – 2005. – Nr 1-2. – P. 2-3. 427. Leahu, Nicolae. Poetica firescului/ „firescului” // Semn. – 2005. – Nr 3-4. – P. 17-25. 428. Leahu, Nicolae. Un model de prezenţă universitară // Maria Şleahtiţchi : biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 25-26. 429. Moraru, Anatol. Apologii necesare // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 5-7. 430. Moraru, Anatol. Dor de carte // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 5-6. 431. Moraru, Anatol. Edificarea fiinţei // Maria Şleahtiţchi : biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 27-28. 432. Moraru, Anatol. Misterul unei călătorii „de inspectare // Contrafort. – 2005. – Nr 7-8. – P. 8-9. 433. Moraru, Anatol. Un poet îndrăgostit de eseu. // Semn. – 2005. – Nr 3-4. – P. 40-44. 434. Poetul, poezia şi globalizarea : Ancheta Semn. Răspund: Marco Lucchesi, Fernando Jose Branco Pinto do Amaral, Andrea Inglese, Andrei Bodiu, Francisco Castano / anchetă şi traducere de Adrian Ciubotaru // Semn. – 2005. – Nr 3-4. – P. 10-13. 435. Potîng, Tatiana. Margareta Curtescu. Eternull Orfeu // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 71. 436. Potîng, Tatiana. Sabatul scribilor : [Liliana Corobco “Negrisimo”] // Semn. – 2005. – Nr 1-2. – P. 63-64. 437. Şleahtiţchi, Maria. Incursiuni actuale în proza românească din Basarabia // Timpul. – 2005. – 4 febr. – P. 18. 438. Şleahtiţchi, Maria. Linie de contur: poetul Alexe Rău // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 176. 439. Şleahtiţchi, Maria. Pastorală : [versuri] // Să ne cunoaştem mai bine. Educaţie interculturală pentru înţelegerea alterităţii prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare în Republica Moldova (română, ucraineană, rusă, găgăuză,

42

bulgară) : Curs opţional pentru licee, colegii şi univ / T. Cartaleanu, P. Cebotar, O. Cosovan, ... . – Ch. – 2005. – P. 56-57. 440. Şleahtiţchi, Maria. Silviu Berejan sau despre spiritul academic la noi acasă // Academicianul Silviu Berejan : Biobibliogr. – Bălţi ; Chişinău, 2005. – P. 56-58. 441. Şleahtiţchi, Maria. Vitalie Ciobanu: romanul ca „ambalaj de cuvinte” // Semn. – 2005. – Nr 3-4. – P. 33-36. 442. Ţurcanu, Lucia. Conceptul de manierism în critica românească // Semn. – 2005. – Nr 3-4. – P. 56-60. 443. Ţurcanu, Lucia. Manierismul: între graţie şi gratuitate : [despre poeţii anilor 70] // Sud-est. – 2005. – Nr 1. – P. 28-37. 444. Ţurcanu, Lucia. Pentru lecturile „copilului universal” // Semn. – 2005. – Nr 1-2. – P. 54-55. 445. Ţurcanu, Lucia. Un model de verticalitate // Maria Şleahtiţchi : biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 23-24. 446. Vrabie, Diana. Imaginea celui care scrie în ore vesperale // Semn. – 2005. – Nr 1-2. – P. 36-37. 447. Vrabie, Diana. Mirajul copilăriei // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 73-74. 448. Vrabie, Diana. Privighetoarea oarbă : [despre Sorana Gurian] // Lb. Română. – 2005. – Nr 1-3. – P. 169-177. *** 449. Шляхтицки, Мария. Пастораль : [стихи] / пер.с румын. Е. Ватаману // Узнаем друг друга лучше. Межкультурное воспитание посредством литератур этносов совместно проживающищ в Республике Молдова (румын, украинцев, русских, гагаузов, болгар) : Факультативный курс для лицеев и унтов / Мария Волковская, Виорика Гораш-Постикэ, Анжела Грама-Томицэ, … – Ch., 2005. – P. 58.

43

Catedra Limba şi Literatura Rusă
2000 450. Бражук, Владимир. Дни русской культуры в Бельцком университете // Голос Бэлць. – 2000. – 1 дек. 451. Паскарь, Л. М. Курс лекций по методике преподавания русского языка / БГУ им. А. Руссо. – Бэлць, 2000. – 199 p. 452. Русский язык и литература : учеб. для 5 кл. шк. с рус. яз. обучения / Ф. М. Горленко, Т. Ю. Дубровина, Т. Н. Сузанская, Е. Д. Чернева. – К. : Litera; Vector, 2000. – 351 p. 453. Школьный куррикулум «Русский язык и литература» : для шк. с обучением на рус. яз. для 5-9 кл. / О. Бородаева, Т. Дубровина, Т. Сузанская, ... ; коорд. Р. Горшкова ; Нац. совет по куррикулуму и оценке. – Iaşi : Ed. Dosoftei, 2000. – 44 p. 2001 454. Бортэ, Лариса Васильевна. Идеи В. Н. Мигирина о путях совершенствования науки о языке и ее преподавания // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 3-8. 455. Бортэ, Лариса Васильевна. Конференция памяти В. Н. Мигирина // Рус. яз. в шк. – 2001. – № 4. – P. 108-109. 456. Бражук, Владимир. К вопросу об ассоциативности в повести Саши Соколова «Школа для дураков» // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 213-215. 457. Горленко, Федор Михайлович. Русский язык и литература : 5 кл. : для шк. с рус. яз. обучения : Кн. для учителя / Ф. М. Горленко, Т. Ю. Дубровина, Т. Н. Сузанская. – Кишинев : Vector, 2001. – 159 p. 458. Горленко, Федор Михайлович. Русский язык и литература : Учеб. для 7 кл. шк. с рус. яз. обучения / Ф. М. Горленко, Т. Ю. Дубровина, Т. Н. Сузанская. – Кишинев : Vector, 2001. – 463 p. 459. Горленко, Федор Михайлович. Художественная структура рассказа И. Бунина «Грамматика любви» // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 191-193. 460. Мигирина, Нина. И. Проблемы современной номинациологии с точки зрения принципов отображающей грамматики // Актуальные пробле-

44

мы современной филологии : материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 18-20. 461. Митринюк, Наталья. Роль антитезы в образной системе поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 207-211. 462. Паскарь, Лариса Михайловна. Научные основы методики обучения русскому языку в «практическом курсе русского языка» // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 100-104. 463. Пох, Лариса И. Русская художественная традиция в прозе А. П. Чехова // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 167-171. 464. Пох, Лариса И. Судьбе спасибо за то, что он был : [о междунар. науч.-практ. конф. в БГУ, посвященной Виктору Николаевичу Мигирину] // Голос Бэлць. – 2001. – 11 мая. 465. Сирота, Елена. Постановка проблемы сочинения и подчинения в отображающей грамматике // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 131-134. 466. Степанюк, Сталина Васильевна. К вопросу о лингвистической терминологии // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 58-61. 467. Стич, Дина Михайловна. Дистрибутивные особенности опорных слов и их роль в выборе субституционных односоставных предложений // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 52-54. 468. Сузанская, Татьяна Николаевна. Лирическая рефлексия творческой личности в повести Саши Соколова «Школа для дураков» // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 189-191. 469. Хитальский, Олег. К проблеме двойников у Ф. М. Достоевского и М. А. Булгакова // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф. посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлцъ, 2001. – P. 181-183.

45

2002 470. Бортэ, Лариса Васильевна. Определение членов предложения (обстоятельств) с помощью метода дифференциальных признаков // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 37-43. 471. Бортэ, Лариса Васильевна. Слово о М. В. Ломоносове : Науч.-лит. композиция для студентов, выпускников шк., участников Респ. олимпиады по рус. яз. и лит : [к 290-летнему юбилею М. В. Ломоносова] : Науч.-метод. разработка по курсу «История рус. лит. яз.» / БГУ «А. Руссо»; Филол. фак., Каф. рус. яз. и лит. – Бельцы, 2002. – 30 p. 472. Бортэ, Лариса Васильевна. Функции языка и процесс коммуникации // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф. (27-29 мая 2002 г.). – Тирасполь, 2002. – P. 8-10. 473. Бортэ, Лариса Васильевна. Эстетическая система Ф. М. Достоевского в стилистико-языковом художественном процессе // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 182-186. 474. Долгов, Вячеслав. Диалог культур и творческая личность // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф. (27-29 мая 2002 г.). – Тирасполь, 2002. – P. 103-104. 475. Митринюк, Наталья. Meтафорическое употребление слов как основа создания образности в «Медном всаднике» А. С. Пушкина // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi ; Ch., 2002. – P. 106-109. 476. Митринюк, Наталья. Творческая эволюция взглядов А. С. Пушкина по проблеме «власть – человек» как проявление факторов «внутренней коммуникации» // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф. (27-29 мая 2002 г.). – Тирасполь, 2002. – P. 104-107. 477. Сирота, Елена. Категория состояния как база формирования односоставных и двусоставных структур // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 165-168. 478. Сирота, Елена. Курс лекций по современному русскому языку : Синтаксис сложного предложения / БГУ им. А. Руссо, Каф. рус. яз. и лит. . – Бельцы, 2002. – 114 p.

46

479. Сирота, Елена. Понятие связного текста : дифференциальные признаки связности (когезии), их проявление в художественном тексте // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Тирасполь, 27-29 мая 2002 г.). – Тирасполь, 2002. – P. 51-53. 480. Хитальский, Олег. Антитеза как коммуникативный фактор и основной художественный прием проникновения во внутренний мир героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф. (27-29 мая 2002 г.). – Тирасполь, 2002. – P. 107-109. 2003 481. Бортэ, Лариса Васильевна. Дорога и судьба в «Евгении Онегине» : мотивы, стиль, язык // Онегинские чтения. Бессарабская весна. – Кишинев, 2003. – P. 17-19. 482. Бортэ, Лариса Васильевна. От стихотворения «Муза» до драмы «Борис Годунов» (семантическое поле понятия «поэзия» у А. С. Пушкина) // Онегинские чтения. Бессарабская весна. – Кишинев, 2003. – P. 135-137. 483. Бортэ, Лариса Васильевна. Языковая ситуация в Молдове. Пути развития диалога в языковом общении // Национальные образы мира : Единство – разнообразие – справедливость. материалы междунар. науч.практ. конф. (22-23 окт. 2003 г.). – Кишинев, 2003. – P. 79-85. 484. Бражук, Владимир. Дмитрий Кантемир и «Описание Молдовы» в контексте постмодернизма (новый взгляд на книгу, которая сыграла большую роль в научных и культурных связях Молдовы и России) // Национальные образы мира : Единство – разнообразие – справедливость. материалы междунар. науч.-практ. конф. (22-23 окт. 2003 г). – Кишинев, 2003. – P. 86-97. 485. Митринюк, Наталья. Проблема «Поэт-власть» в творчестве А. С. Пушкина и поэтов (писателей)-бессарабцев / Наталья Митринюк // Национальные образы мира : Единство – разнообразие – справедливость. материалы междунар. науч.-практ. конф. (22-23 окт. 2003 г.). – Кишинев, 2003. – P. 224-227. 486. Митринюк, Наталья. Символика имени «Евгений» (на материале романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и поэмы «Медный всадник») // Онегинские чтения. Бессарабская весна. – Кишинев, 2003. – P. 40-42. 487. Паскарь, Лариса Михайловна. Русское слово. Русский язык и литература. 9 класс: Пособие для учащихся молд. шк. / Л. М. Паскарь, Т. П. Чеботарь. – Ch. : Grafema Libris, 2003. – 364 p.

47

488. Пох, Л. И. «Онегинская строфа» и сонетная форма // Онегинские чтения. Бессарабская весна. – Кишинев, 2003. – P. 43-45. 489. Пох, Лариса И. Пушкинская традиция в прозе А. П. Чехова // Онегинские чтения. Бессарабская весна. – Кишинев, 2003. – P. 104-106. 490. Пох, Л. И. Рассказ А. П. Чехова «Новая дача» в контексте тургеневской традиции // И. С. Тургенев и Ф. И. Тютчев в контексте мировой культуры. (К 200-летию Ф. И. Тютчева и 185-летию И. С. Тургенева) : материалы междунар. конф. (23-26 сент. 2003). – Орел, 2003. – P. 77-78. 491. Русская литература : 9 кл. : учеб. хрестоматия в 2 ч. для шк. c обуч. на рус. яз. / Р. Ф. Горшкова, Т. Н. Сузанская, Т. Г. Черных, В. Ф. Кушниренко. – Сh. : Vector, 2003. Ч. 1. – 244 p. Ч. 2. – 142 p. 492. Сузанская, Татьяна Николаевна. Диалог славянской и романской культур как важнейший фактор их изучения // Национальные образы мира : Единство – разнообразие – справедливость : материалы междунар. науч.практ. конф. (22-23 окт. 2003). – Кишинев, 2003. – P. 270-274. 493. Сузанская Татьяна Николаевна. «Минуты злые» в судьбах героев романа «Евгений Онегин» // Онегинские чтения. Бессарабская весна. – Кишинев, 2003. – P. 30-32. 494. Сузанская, Татьяна Николаевна. Русская литература : 5 кл. : учеб. хрестоматия для шк. с обуч. на рус. яз. / Т. Н. Сузанская, Р. Ф. Горшкова, В. Ф. Кушниренко. – Кишинев : Vector, 2003. – 152 p. 495. Сузанская, Татьяна Николаевна. Русская литература : 6 кл. : учеб. хрестоматия для шк. с обуч. на рус. яз. / Т. Н. Сузанская, Р. Ф. Горшкова, В. Ф. Кушниренко. – Кишинев : Vector, 2003. – 208 p. 2004 496. Бортэ, Лариса. Роль контактирования наук в определении языковых категорий и формировании терминологического аппарата // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 37-40. 497. Бражук, Владимир. Обломов – тип, образ, символ // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară: Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 4. – P. 90-95.

48

498. Долгов, Вячеслав. Философия художественного образа юродивого в литературе («Идиот» Ф. Достоевского и «История хитроумного идальго» М. Сервантеса) // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 4. – P. 86-90. 499. Зарубежная литература : 5-9 кл. : учеб. хрестоматия для шк. c обуч. на рус. яз. / Т. Н. Сузанская, Р. Ф. Горшкова, Т. Г. Черных, Н. З. Кузь. – Кишинев : Vector, 2004. – 256 p. 500. Митринюк, Наталья. Образ Петра I в творчестве А. Мицкевича и А. С. Пушкина (на материале поэмы «Медный всадник») // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară: Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 4. – P. 84-86. 501. Пох, Лариса И. К вопросу о чеховской традиции в творчестве В. М. Шукшина // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 1516 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 4. – P. 82-83. 502. Сирота, Елена. Виды информации и функционально-смысловые типы речи // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 4. – P. 139-144. 503. Сузанская, Татьяна Николаевна. Новейшая литературная ситуация в школьном изучении // Новаторство и традиции в преподавании русской словесности : материалы конф. «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в русских школах Молдовы» (10-11 янв. 2004). – Кишинев : Инесса, 2004. – P. 7-15. 504. Сузанская, Татьяна Николаевна. Русская литература : Учеб.-хрестоматия для шк. с обучением на рус. яз. : 7 кл. / Т. Н. Сузанская, Р. Ф. Горшкова. – Кишинев : Vector, 2004. – 232 p. 505. Сузанская, Татьяна Николаевна. Русская литература : Учеб.хрестоматия для шк. с обучением на рус. яз. : 8 кл. / Т. Н. Сузанская, Р. Ф. Горшкова. – Кишинев : Vector, 2004. – 306 p. 506. Сузанская, Татьяна Николаевна. Эстетический плюрализм в новейшей русской литературе // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 4. – P. 78-81.

49

2005 507. Бортэ, Лариса. «Восторг поэзии» : Дж. Байрон и творческая манера А. Пушкина бессарабского периода // Бессарабская весна. – Кишинев, 2005. – P. 12-14. 508. Бортэ, Лариса. Куда пойти учиться, чтобы работа стала любимым занятием в жизни / беседу вел Михай Барбэ // Голос Бэлць. – 2005. – 26 июля. – P. 2. 509. Бортэ, Лариса. Роль научных концепций В. Н. Мигирина в современном процессе обучения // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 46-48. 510. Бортэ, Лариса. Художественный текст – духовность или антидуховность? // Идея духовности и русская культура. – Кишинев, 2005. – P. 712. 511. Бражук, Владимир. Aнализ художественного текста в студенческой аудитории (На материале романа И. А. Гончарова «Обломов») // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 51-54. 512. Бражук, Владимир. «В поисках утраченного рая». О смысле романа И. А. Гончарова «Обломов» // Русское слово. – 2005. – № 4. – P. 8; № 6 – P. 8. 513. Долгов, Вячеслав. Основы христианского мировосприятия в курсе истории древнерусской литературы // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 57 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 54-57. 514. Мигирина Н. И. Проблемы преподавания курса современный русский литературный язык (теоретический и методический аспект) // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 48-51. 515. Митринюк Н. В. Изучение замысла поэмы «Медный всадник» у А. С. Пушкина на основе документальных источников // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 57-59.

50

516. Паскарь Лариса Михайловна. Концептуальные основы практического курса русского языка // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 59-62. 517. Сирота, Елена. Применение эффективных технологий в процессе преподавания курса «современный русский язык» / Елена. Сирота, Сталина Степанюк // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 62-65. 518. Стич, Дина. Изучение проблем русской фразеологии с позиции лингвокультурологии // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 65-68. 519. Сузанская, Татьяна Николаевна. Проблемы изучения русской литературы ХХ века и рубежа ХХ-XXI вв. как единого художественного целого / Татьяна Николаевна Сузанская, Лариса Пох // Calitatea formării speсialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 57 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 68-72. 520. Сузанская, Татьяна Николаевна. Спрашивайте – отвечаем : Что такое лирический герой? Чем отличается лирический герой Пушкина (Лермонтова, Тютчева, Некрасова и др.) // Русское слово. – 2005. – № 10. – P. 5. 521. Сузанская, Татьяна Николаевна. Стихотворение Ф. И. Тютчева «Слезы людские...» // Русское слово. – 2005. – № 2. – P. 7.

51

Catedra Limba şi Literatura Ucraineană
2000 522. Туницька, Марина. Украiнська мова i лiтература : Пiдруч. для 5 кл. / М. В. Туницька, А. I. Чорновалова, А. I. Нiкiтченко. – Ch. : Ştiinţa, 2000. – 300 p. 523. Украiнська мова i лiтература : Шкiльний куррiкулум для 5-9 кл. / К. Кожухар, М. Туницька, А. Чорновалова; коорд. А. Нiкiтченко. – Iaşi : Dosoftei, 2000. – 47 p. 2001 524. Туницька, Марина. Удосканалення писемного мовления учнiв-украiнцiв пiд час роботи над переказом // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлцъ, 2001. – P. 126-128. 525. Украiнська мова i лiтература : пiдруч. для 6 кл. / К. С. Кожухар, М. В. Туницька, А. I. Нiкiтченко, Л. В. Рокiцька. – Ch. : Ştiinţa, 2001. – 311 p. 526. Чолану, Людмила. Вивчення украiнськоi мови в навчальних закладах Молдовi // Освiта в украiнському зарубiжжi : матерiали мiжнар. конф. (1-4листоп. 2000). – Киiв, 2001. – P. 65-66. 527. Чолану, Людмила. Проблеми украiнськоi освiти на пiвночi Молдови // Рiднi джерела. – 2001. – № 4. – P. 8-14. 2002 528. Украiнська мова i лiтература : пiдруч. для 7 кл. / К. С. Кожухар, М. В. Туницька, А. I. Нiкiтченко, А. I. Чорновалова. – Ch. : Ştiinţa, 2002. – 313 p. 529. Чолану, Людмила. Матерiали Круглого стола в НДIУ // Освiта Украiни. – 2002. – 17 грудня. – P. 6-7. 530. Чолану, Людмила. Фестиваль подарував чимало радiсних несповiданок // Украiнский форум. – 2002. – 12 грудня. – P. 2. 531. Чолану, Людмила. Шевченко в Молдовi // Украiнский форум. – 2002. – 16 грудня. – P. 2. 2003 532. Воробченко, Валерий Иванович. Русские писатели в Молдове // Славянский вестник. – 2003. – № 1. – P. 132-148. 533. Iсторiя, культура та традицii украiнського народу : Куррiкулум для 14 кл. / Л. В. Чолану; коорд. А. I. Нiкiтченко ; наук. керiвник, спiвавтор В. I.

52

Воробченко ; Нац. Рада з куррiкулуму та оцiнки. – Кишинев : Lyceum, 2003. – 43 p. 534. Украiнська мова i лiтература : пiдруч. для 8 кл. / М. В. Туницька, К. С. Кожухар, А. I. Нiкiтченко, А. I. Чорновалова. – Ch. : Ştiinţa, 2003. – 298 p. 535. Чолану, Людмила. Iсторiя, культура та традицii украiнського народу : Куррiкулум для 5-9 кл. // Украiнознавство. – 2003. – № 4. – P. 236-250. 536. Чолану, Людмила. Куррикулум по народоведению для 5-9 кл. / Людмила Чолану, В. И. Воробченко. – Ch. : Ştiinţa, 2003. – 32 p. 537. Чолану, Людмила В. Новий шкiльний предмет : культура свого народу // Промiнь. – 2003. – № 1. 538. Чолану, Людмила В. Образ пiснi Украiнознавство. – 2003. – № 2-3. – P. 210-211. в лiрицi Рильського //

539. Чолану, Людмила В. Пiдросли науковцi // Рiдне слово. – 2003. – № 2. – P. 2-3. 540. Чолану, Людмила В. Право на брехню // Украiнознавство. – 2003. – № 1. – P. 22-24. 2004 541. Круглiй, Л. Й. Украiнське корiння в «Словi о Полку Iгоревiм» / Л. Й. Круглiй // Славянские чтения : Материалы научн.-теорет. конф. / Славян. Унт Респ. Молдова. – Кишинев, 2004. – Вып. 2. – P. 143 – 147. 542. Туницька, М. В. Работа над розвитком зв’язного мовлення (за пiдручником 7 класу) // Славянские чтения : Материалы научн.-теорет. конф. / Славян. ун-т Респ. Молдова. – Кишинев, 2004. – Вып. 2. – P. 257-261. 543. Чолану, Людмила. Запорожцi // Промiнь. – 2004. – № 4. – P. 2. 544. Чолану, Людмила. Iсторiя, культура та традицii украiнського народу. Пiдготовча программа // Промiнь. – 2004. – № 1. – P. 3. 545. Чолану, Людмила. Новий шкiльний предмет : культура свого народу // Промiнь. – 2004. – № 1. – P. 3. 546. Чолану, Людмила. Проблеми освiти украiнцiв Молдови // Славянские чтения : материалы научн.-теорет. конф. / Славян. ун-т Респ. Молдова. – Кишинев, 2004. – Вып. 2. – P. 55-58. 547. Чолану, Людмила. Становлення украiнознавства в освiтi Молдови // Украiнознавство. – 2004. – № 12. – P. 531-533.

53

548. Чолану, Людмила. Як вiдкрити дiтям Шевченка? // Промiнь. – 2004. – № 3. – P. 2. 2005 549. Воробченко, Валерий. Слово – строительный материал для души // Голос Бэлць. – 2005. – 30 авг. – P. 3.

54

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine Catedra Limba Engleză
2001 550. Цаулян, М. О придаточных дополнительных в английском синтаксисе // Актуальные проблемы современной филологии : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлцъ, 2001. – P. 40-44. 2002 551. Alexanchin, Lidia. Aphorisms, Quips, Adages in the Works of English and American Nobel Prize Laureats : Master`s Thesis in Philology-1100 / sci. adviser I. Manoli ; English Philology Chair, Fac. of Foreign Languages, Bălţi State Univ. "A. Russo". – Bălţi, 2002. – 91 p. 552. Ţaulean, Micaela. Individualization in English language learning // Reforma învăţământului: teorie şi practică : Conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. . – Bălţi, 2002. – P. 214-217. 553. Varzari, Elena. Students' research work and piagiarism // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. . – Bălţi, 2002. – P. 222-224. 554. Varzari, Elena. The role of the US.government academic exchange programs in the improvement of educators' experience according to the international standards // Reforma învăţământului: teorie şi practică : conf. int. şt.practică, 20-21 apr. . – Bălţi, 2002. – P. 64-68. 2003 555. English for Law Students : Part one / Elena Varzari, Natalia Colodrovschi, Liuba Tomailî, Angela Bordeianu; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. Limbi şi Lit. Străine. – Bălţi : S. n., 2003. – 120 p. 556. Popescu, Adrian. Les poetes de la nuit ou a la recherche et a la decouvrte de l`univers poetique francais contemporain : Memoire de maîtrise en philologie1100 / dir. sci. I. Manoli ; Univ. d'Etat „A. Russo”, Fac. des Langues et des Lit. Etrangeres, Chaire Philologie Francaise. – Bălţi, 2003. – 96 p. 557. Varzari, Elena. Formarea abilităţilor de a traduce un text la lecţia de latină // Didactica Pro... : Buletin de teorie şi practică educaţională. – 2003. – Nr 3(19). – P. 53-56. 2004 558. Aladin, Lara. English Children's Literature : Curs univ. / Univ de Stat „A. Russo”. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004. – 120 p.

55

559. Aladin, Lara. European folk-tales and children"s literature // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 4. – P. 29-34. 560. Aladin, Lara. Teaching English сhildren's literature to university students // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 137-138. 561. Călăraş, Angela. On the Passive Voice in Modern English // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 77-79. 562. Filip, Rostislav. On Human Rights // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 149-151. 563. Filip, Rostislav. Teaching Specialized Vocabulary to Students // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 10-13. 564. Grosu, Natalia. Ways of expressing gender in English // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 79-81. 565. Ianenco, Anastasia. Stilistic means of expressing humour in English and Russian // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine (1516 oct. 2004). – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 166-170. 566. Ivanenco, Anastasia. Teaching grammar through games // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 82-84. 567. Moraraş, Natalia. Competence and performance in language // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine (15-16 oct. 2004). – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 73-76. 568. Moraraş, Natalia. Improving Vocabulary Skills Through Reading // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 69-71. 569. Palaria, Viorica Developing Intercultural Awareness / Viorica Palaria, Mihaela Ţaulean // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15, 2004. – Bălţi, 2004. – P. 151-153. 570. Popa, Daniela. Linguistic stages of child language acquisition // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată

56

aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 48-52. 571. Popa, Virsavia. La grammaire stylistique de l’ adjectif dans le poeme en prose // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine,15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. I. – P. 172-176. 572. Popa, Virsavia. Open Form Poems // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 112-115. 573. Popescu, Adrian. A Course of English for Business Studies and Economics Students / Adrian Popescu, Sergiu Voroniuc. – Ch. : Prag-3, 2004. – 256 p. 574. Popescu, Adrian. Implications in Translating Economic Texts // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15, 2004. – Bălţi, 2004. – P. 7274. 575. Popescu, Adrian. Les poetes francais contemporains ou a la decouverte de l"univers poetique francais contemporain // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 23-29. 576. Pricop, Daniela. Applied linguistics within or out of the cultural science’s scope // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 110-112. 577. Pricop, Daniela. Pragmatic aspects in pleonasm interpretation // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 178-187. 578. Protiuc, Eugenia. American Regional Diversity: teaching south in the EFL classroom // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 1516 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 41-46. 579. Proţiuc, Eugenia. On Race, Identity and Integrity // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 141144. 580. Puiu, Dina. The Importance of Developing Oral Communicative Competence-Intermediate Level // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 5-52

57

581. Puiu, Dina. Useful strategies in reading for foreign language acquisition // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. –P. 52-56. 582. Timofei, Nicoleta. La terminologie juridique // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 122-127. 583. Tomailî, Liuba. Application of critical discourse analysis to English teaching / Liuba Tomailî, Lucia Lăzărescu // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 31-36. 584. Tomailî, Liuba. Effective Teaching : Using the News in the Classroom // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15, 2004. – Bălţi, 2004. – P. 34-35. 585. Tomailî, Liuba. The problem of phrasal verbs in modern English / Liuba Tomailî, Elena Varzari // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 108-113. 586. Ţaulean, Micaela. Education for peace and tolerance in efl primary classroom // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 1516 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 23-29. 587. Ţaulean, Micaela. Personalitate tolerantă într-o societate multiculturală // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Anatol Ciobanu la 70 de ani. – Ch.. – 2004. – P. 669-674. 588. Ţaulean, Micaela. Scumpe amintiri... : [Anatol Ciobanu] // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Anatol Ciobanu la 70 de ani. – Ch. – 2004. – P. 136. 589. Taulean, Micaela. Teaching English with intercultural perspective // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 68-72. 590. Ţurcanu, Oxana. Poetic Visuality as a Distinctive Experimental Feature in E. E. Cummings' "R-P-O-P-H-E-S-S-A-G-R" // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 115-117.

58

591. Varzari, Elena N. Enhancing Pragmatic Awareness in the English Classroom // Language Development and Teaching : int. conf., May 14 – 15, 2004. – Bălţi, 2004. – P. 55-57. 592. Varzari, Elena. Religion in American culture // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 36-41. 593. Varzari, Elena. The importance of computer assisted English language teaching // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 1516 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 36-41. 2005 594. Ţaulean, Micaela. Educarea toleranţei la orele de limbă engleză – o nouă calitate a pregătirii învăţătorilor claselor primare // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 161-164. 595. Ţaulean, Micaela On intercultural communication and language education / rec. A. Gore, L. Stupacenco, E. Varzari, O. Ceh ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Limbi şi Lit. Străine, Catedra Limba Engleză. – Bălţi : S. n, 2005. – 135 p. 596. Varzari, Elena. Modern english short stories for critical thinking classes / E. Varzari, O. Ceh, E. Proţiuc ; rec. Gh. Neagu, N. Moraraş, R. Filip. – Bălţi : S. n., 2005. – 110 p.

59

Catedra Filologie Engleză
2000 597. English for you : Pupil's Book 5 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca, Dina Puiu, Ana Muntean. – Bucureşti : Teora; Ch. : Prut Int. : ARC, 2000. – 128 p. 598. English for you : Pupil's Book 6 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca, Dina Puiu, Ana Muntean. – Bucureşti : Teora ; Ch.: Prut Int. : ARC, 2000. – 128 p. 599. English for you : Teacher's Book Form 5 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca, Dina Puiu, Ana Muntean. – Bucureşti : Teora ; Ch. : Prut Int. : ARC, 2000. – 128 p. 600. English for you : Teacher's Book form 6 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca, Dina Puiu, Ana Muntean. – Bucureşti : Teora ; Ch. : Prut Int. : ARC, 2000. – 127 p. 2001 601. Postolachi, Daniela. Mioritismul cosmo-creştin în poezia lui Grigore Vieru // Glasul Naţiunii : rev. reîntregirii neamului. – 2001. – Nr 22. – P. 12. 602. Rumleanscaia, Zinaida. Revisting Biblical Allusions / Zinaida Rumleanscaia, Valentina Şmatov // Актуальные проблемы современной филологии : Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлцъ. – 2001. –P. 80-82. *** 603. Шматова, Валентина. Прагмалингвистический анализ диалога // An. şt. ale Univ. „A. Russo”. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine. – P. 17-22. 2002 604. Ignatiuc, Iulia. The role of textbooks in teaching foreign languages // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 aprilie. – Bălţi. – 2002. – P. 103-106. 605. Şmatov, Valentina. Culture – specific information or-dering in discourse // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch. – 2002. – P. 141-143. 2003 606. Danii, Liliana. Categoria funcţional – semantică a actantului şi mijloacele ei de realizare // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 98-100.

60

2004 607. Bogdan, Silvia. Expressing intention by means of modal verbs // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 120-123. 608. Cebotaroş, Viorica. Context in Interpreting Indirect Requests // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 117119. 609. Copacinschi, Polina. What is lingual country study? // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 57-59. 610. Curocica, Natalia. The exploration of the inconscious in V. Woolf"s works // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 44-49. 611. Ignatiuc, Iulia. Imperative sentences and illocutionaty acts / Iulia Ignatiuc, Viorica Cebotaroş // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 144-149. 612. Ignatiuc, Iulia. On Teaching Grammar // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15, 2004. – Bălţi, 2004. – P. 85-86. 613. Ignatiuc, Iulia. Teaching the passive // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 5-8. 614. Gorbani, Stela. Integrating the four language skills in TFL: how to do it? // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 59-63. 615. Lefter, Renata. Argumentation in political discourse // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 129-132. 616. Lefter, Renata. La reproduction des phraseologismes francais dans la traduction // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 1516 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 123-130.

61

617. Litviniuc, Ana. Doublespeak-techniques of political language // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 170-175. 618. Magic English : 2 work book : second form / I. Ignatiuc, L. Aladin, L. Foca,... – Bucureşti : Teora ; Ch. : Prut Int. : ARC, 2004. – 95 p. 619. Magic English : 3 pupil's book : Third form / I. Ignatiuc, L. Aladin, L. Foca,.... – Ch. : Prut Int., 2004. – 124 p. 620. Magic English : 3 work book : third form / I. Ignatiuc, L. Aladin, L. Foca,... . – Bucureşti : Teora ; Ch. : Prut Int. : ARC, 2004. – 108 p. 621. Magic English : 4 pupil's book : fourth form / I. Ignatiuc, L. Aladin, L. Foca,... . – Bucureşti : Teora ; Ch. : Prut Int. : ARC, 2004. – 131 p. 622. Muntean, Ana. English Women Writers on the Status of Women in Society // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 138-140. 623. Muntean, Ana. The importance of cultural and historical backg-round in teaching literature // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 41-44. 624. Ostroman, Natalia. Semantic peculiarities of English oxymoron / // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 137-142. 625. Răciulă, Lilia. Stilistica lingvistică şi stilistica literară – faţete ale unei stilistici integrale // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 88-96. 626. Rotari, Victoria. A new methode of understanding English grammar // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 64-68. 627. Şmatov, Valentina. Conversational closings considered cross-culturally / Valentina Şmatov, Silvia Bogdan // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 113-119.

62

628. Şmatov, Valentina. Defining Core Language // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 15-16. 629. Şmatov, Valentina. In search of intertextuality / Valentina Şmatov, Zinaida Rumleanschi // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 102-108. 630. Şmatov, Valentina. Upgrading english core vocabular // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. I. – P. 74-76. 631. Teterin, Marina. Socio – linguistic aspects of gender in English // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 142-147. 2005 632. English for You : Pupil's Book Form 5 / Iulia Ignatiuc, Ludmila Foca, Lara Aladin,... . – Ch. : Prut Int., 2005. – 128 p. 633. English for You : Pupil's Book form 6 / Iulia Ignatiuc, Ludmila Foca, Lara Aladin, Dina Puiu, Ana Muntean. – Ch. : Prut Int., 2005. – 128 p. 634. Ignatiuc, Iulia. Assessment of reading comprehension // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 96-98. 635. Muntean, Ana. Evaluation for developing education // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 93-96. 636. Rotari, Victoria. Semantic difficulties in TEFL // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 57 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 18-20. 637. Şmatov, Valentina. Teaching English vocabulary: problems, practices, perspectives // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bâlţi, 2005. – Vol. I – P. 131-133.

63

638. Vodovoi, Ina. Composition writing techniques // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 57 oct. 2005. – Bălţi, 2005 – Vol. 1. – P. 18-20.

64

Catedra Limba Franceză
2000 639. Jitaru, Valentin. Alecu Russo sau Alecu Russo? : cum vorbim, cum scriem // Plai bălţean. – 2000. – 23 iunie. – P. 3. 640. Jitaru, Valentin. Anticameră sau antecameră? : Cum vorbim, cum scriem // Făclia. – 2000. – 25 aug. – P. 4. 641. Jitaru, Valentin. Băncile din Bălţi şi respectarea legislaţiei lingvistice // Plai bălţean. – 2000. – 19 mai. 642. Jitaru, Valentin. Calcuri nereuşite: cum vorbim, cum scriem // Plai bălţean. – 2000. – 7 iulie. 643. Jitaru, Valentin. Cinci cuvinte de la „Centru” : cum vorbim, cum scriem // Curierul de nord. – 2000. – 25 febr. 644. Jitaru, Valentin. Flecti, non frangi: [Iulius Popa la 50 de ani] // Lit. şi arta. – 2000. – 27 apr. – P. 3 ; Curierul de nord. – 2000. – 28 apr. 645. Jitaru, Valentin. Marginalizare a limbii române // Plai bălţean. – 2000. –11 aug. 646. Jitaru, Valentin. Modeste, dar totuşi realizări // Plai bălţean. – 2000. – 30 aug. 647. Jitaru, Valentin. Pavel Popovschi un om intrat în legendă // Curierul de nord. – 2000. – 11 febr. 648. Poupard, X. Notiţe în dezordine: trad. de Dorian Anghel / trad. Dorian Anghel // Semn. – 2000. – Nr 1-2. – P. 49-50. *** 649. Павел Поповский: Педагог, хозяин и прекрасный человек / В. Житару, И. Врабие, Н. Филипп, Г. Попа, П. Петрушин // Голос Бэлць. – 2000. – 26 мая. 2001 650. Cabac, Ludmila. Argotismele în paradigma normelor // An. şt. ale Univ. „A. Russo” Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine. – P. 68-70. 651. Greaznicov, Raisa. Istoria literaturii franceze, sec. XI-XVIII : curs teoretic: anul de st. 3, 4, 5 / Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Limbi şi Literaturi Străine, Catedra de Limba Franceză. – Bălţi, 2001. – 161 p.

65

652. Jitaru, Lucian. Dicţionar de maxime şi expresii juridice latine: (latinromân-rus). – Ch. : Museum, 2001. – 256 p. 653. Jitaru, Valentin. „Nicolae Filip a lăsat o amprentă puternică asupra dezvoltării Universităţii bălţene...” : [Rectorul Nicolae Filip la 75 de ani de la naştere] // Plai bălţean. – 2001. – 2 mart. – P. 2. 654. Jitaru, Valentin. O bijuterie editorială : [Dicţionar de dificultăţi ale limbii române de Andrei Crijanovschi] // Lit. şi arta. – 2001. – 17 mai. –P. 4. 655. Jitaru, Valentin. Proiectul moldo-american în acţiune // Plai bălţean. – 2001. – 13 apr. – P.6. 2002 656. Anghel, Dorian. Observaţii asupra stilisticii poemului suprarealist // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam) : Conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001. – Ch., 2002. – P. 89. 657. Anghel, Dorian. Tehnica automatismului în ciclul de poeme "Libertatea de a dormi pe o frunte" de Gellu Naum // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. "Filologia sec. XXI" organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 181-182. 658. Cabac, Ludmila. L’influence française et les premiers journaux en Moldavie. – Aix-Provence, 2002. – 132 p. 659. Ciobanu, Mircea V. La tension du vocable / trad. în fr. de Dorian Anghel // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 48. 660. Dabija, Nicolae. La poésie / trad. du roumain par Ludmila Cabac // Cahiers d’études romanes: nouvelle série. Nr 7. Traduction et Plurilinguisme. – Aix-en-Provence, 2002. – Vol. II. – P. 365. 661. Dabija, Nicolae. Lapsus / trad. du roumain par Ludmila Cabac // Actes du Colloque international GINTA LATINA et l’Europe d’aujourd’hui: les 10 et 11 décembre 2001. – Aix-en-Provence, 2002. – P. 248. 662. Filip, Iulian. Le chemin plus long / trad. du roumain par Ludmila Cabac // Actes du Colloque international GINTA LATINA et l’Europe d’aujourd’hui: les 10 et 11 décembre 2001. – Aix-en-Provence, 2002. – P. 256. 663. Filip, Iulian. De Rome à Tîrgoviste: (quatrain coupé en deux) / trad. du roumain par Ludmila Cabac // Actes du Colloque international GINTA LATINA et l’Europe d’aujourd’hui: les 10 et 11 décembre 2001. – Aix-en-Provence, 2002. – P. 254.

66

664. Filip, Iulian. On te donne ... / trad. du roumain par Ludmila Cabac // Actes du Colloque international GINTA LATINA et l’Europe d’aujourd’hui: les 10 et 11 décembre 2001. – Aix-en-Provence, 2002. – P. 252. 665. Filip, Iulian. Retour aux dimensions / trad. du roumain par Ludmila Cabac // Actes du Colloque international GINTA LATINA et l’Europe d’aujourd’hui: les 10 et 11 décembre 2001. – Aix-en-Provence, 2002. – P. 258. 666. Garcin, Cristian. Agrippa d'Aubigne; Intestinul; Bojdeuca / trad. din fr. de Dorian Anghel // Semn. – 2002. – Nr 1-2. – P. 33-36. 667. Jitaru, Lucian. Altarul din pergam // Făclia. – 2002. – 14 dec. – P. 3. 668. Jitaru, Lucian. Canonul lui Policlet // Făclia. – 2002. – 16 noiemb. – P. 3. 669. Jitaru, Lucian. Discobolul lui Miron // Făclia. – 2002. – 9 noiemb. – P. 3. 670. Jitaru, Lucian. Fenomenele de limbă la Marcus Terentius Varro // "Conexiuni şi perspective în filologia contemporană" (in memoriam) : conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001: teze şi comunic. – Ch, 2002. – P. 147. 671. Jitaru, Lucian. Interpretatio romana în tratatele retorice şi filozofice ciceroniene // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 126-128. 672. Jitaru, Lucian. Laocoon // Făclia. – 2002. – 23 noiemb. – P. 3. 673. Jitaru, Lucian. Nike (Victoria) din Samothrace // Făclia. – 2002. – 26 oct. – P. 6. 674. Jitaru, Lucian. Partenonul – centrul Acropolei // Făclia. – 2002. – 2 noiemb. – P. 3. 675. Jitaru, Lucian. Teatrul din Epidaur // Făclia. – 2002. – 23 noiemb. – P. 3. 676. Jitaru, Lucian. Venus (Afrodita) din Milo // Făclia. – 2002. – 19 oct. – P. 6. 677. Jitaru, Valentin. A da sau a oferi cuvîntul? : Cum vorbim, cum scriem // Făclia. – 2002. – 22 iunie. – P. 6. 678. Jitaru, Valentin. Alecu Russo sau Alecu Russo? // Făclia. – 2002. – 29 iunie. – P. 6.

67

679. Jitaru, Valentin. Bonn anniversaire, Monsieur le Doyen! : [Ion Manoli la 60 de ani] // Făclia. – 2002. –22 iunie. – P. 1, 2 ; Accent provincial. – 2002. – 21 iunie. 680. Jitaru, Valentin. Cinci cuvinte „Culinare” // Făclia. –2002. – 6 iulie. – P. 5. 681. Jitaru, Valentin. Debut cu dreptul : [despre lansarea de carte „Nou tratat de igienă” a lui Anatol Moraru] // Plai bălţean. –2002. – 7 iunie. 682. Jitaru, Valentin. Neuitata Lidia Ivanovna [Julina] // Plai bălţean. – 2002. – 25 ian. 683. Jitaru, Valentin. Vivat professor Silvius // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi. – 2002. –P. 30-31. 684. Laie, Veronica. Nom propre et nom commun – eclairage du plan lingusitique par le cognitif // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam) : conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze şi comunic. – Ch., 2002. – P. 93. 685. Romanciuc, Vasile. C’est l’automne, les masques tombent / trad. du roumain par Ludmila Cabac // Actes du Colloque international GINTA LATINA et l’Europe d’aujourd’hui: les 10 et 11 décembre 2001. – Aix-en-Provence, 2002. – P. 250. 686. Romanciuc, Vasile. Là-bas apparait la lumière / trad. du roumain par Ludmila Cabac // Actes du Colloque international GINTA LATINA et l’Europe d’au-jourd’hui: les 10 et 11 décembre 2001. – Aix-en-Provence, 2002. – P. 262. 687. Romanciuc, Vasile. Les lettres tombent lentemant / trad. du roumain par Ludmila Cabac // Actes du Colloque international GINTA LATINA et l’Europe d’aujourd’hui: les 10 et 11 décembre 2001. – Aix-en-Provence, 2002. – P. 260. 688. Vieru, Grigore. Devinette sans fin; Petite ballade: à Marin Sorescu; Le mot maman; Oh, maman: à Ion Ungureanu / trad. du roumain par Ludmila Cabac // Cahiers d’études romanes: nouvelle série. Nr 7 ; Traduction et Plurilinguisme. – Aix-en-Provence, 2002. – Vol. II. – P. 256-363. 2003 689. Jitaru, Lucian. Afrodita din Cnodos // Făclia. – 2003. – 22 febr. – P. 3. 690. Jitaru, Lucian. Arcul de triumf al lui Titus // Făclia. – 2003. – 1 febr. – P. 3. 691. Jitaru, Lucian. Cameea Gonzaga // Făclia. – 2003. – 11 ian. – P. 3.

68

692. Jitaru, Lucian. Hermes cu Dionysos copil // Făclia. – 2003. – 15 febr. – P. 3. 693. Jitaru, Lucian. Templul zeiţei Nike Apteros // Făclia. – 2003. – 1 mart. – P. 3. 694. Jitaru, Lucian. Tropaeum Traiani // Făclia. – 2003. – 8 febr. – P. 3. 695. Jitaru, Valentin. Profesor, savant, administrator = Professeur, savant, administrateur = Professor, scientist, administrator = Professor, wissenschaftler, leiter / trad.: Elena Drăgan, Ana Munteanu, Victor Schiba // Ion Manoli: biobibliogr. – Bălţi, 2003. – P. 18-29. 2004 696. Anghel, Dorian. Fenomenul avangardist în literatura franceză // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 21-23. 697. Anghel, Dorian. O încercare de analiză a stilisticii poemului suprarealist // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 86-88. 698. Berghia, Ion. Metamorfoză cu bucluc : Fabule = Metamorphose avec du tracas / trad. în germană I. Berghia, A. Simion ; trad. în franceză V. Jitaru, E. Deutsch. – Iaşi : S. n.. – 2004. – 120 p. 699. Bogatu, Rodica. Le pain dans l’univers d’enfants // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 170-172. 700. Bogatu, Rodica. Le pain dans la litterature // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 168-170. 701. Bogatu, Rodica. Le sentiment du laid // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. II. – P. 83-86. 702. Cabac, Ludmila. Argoul în literatura franceză contemporană // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 159160.

69

703. Draguşciuc, Tamara. Composition et contamination: premises theoriques et problemes a resoudre // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. I. – P. 117-122. 704. Jitaru, Lucian. Semnificaţia noţiunii de cultură la Cicero // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 147-152. 705. Jitaru, Valentin. Dicţionar de greşeli uzuale / red. Gheorghe Popa ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Limbi şi Lit. Străine, Catedra Filologie Franceză. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004. – 251 p. 706. Jitaru, Valentin. Fericitul care se bucură de un bun renume : [despre prorectorul Univ. „A. Russo” Simion Băncilă] // Голос Бэлць. – 2004. – 29 окт. – P. 3. 707. Jitaru, Valentin. Odiozitate perfidă sau ură patologică antiromânească / Valentin Jitaru, TeoTeodor Marşalcovschi // Lit. şi arta. – 2004. – 26 aug. – P. 7. 708. Jitaru, Valentin. Toponimia română şi franceză. Probleme de ortografiere şi pronunţie / Valentin Jitaru, Lucian Jitaru // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 8-19. 709. Grosu, Tatiana. Quelques considerations sur les marqueurs d’ integration lineaire // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 187-188. 710. Laie, Veronica. Correlation nom propre – nom commun // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 180-181. 711. Laie, Veronica. Le statut du nom propre: cotes linguistiques et litteraire // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 127-131. 712. Prisăcaru, Vitalie. Les „ Faux Amis” et le Probleme de leur tracduction // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 130-134.

70

2005 713. Jitaru, Valentin. Bon anniversare, monsieur le professeur : [doctor în filologie Ivan Smirnov] // Făclia. – 2005. – 22 ian. – P. 6. 714. Jitaru, Valentin. Erupţiile metaforice ale unui vulcan : [sexagenarul Gheorghe Calamanciuc] // Vocea Bălţiului. – 2005. – 11 febr. – P. 2. 715. Jitaru, Valentin. Un ghid remarcabil al fenomenului Universitar Bălţean : [rec. la cartea : Popa, Iulius. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (19452005). – Ch. : Litera, 2005. – 389 p.] // Lit. şi arta. – 2005. – 15 dec. – P. 5.

71

Catedra Filologie Franceză
2000 716. Axenti, Ion. Dorul din mine: Versuri // Plai bălţean. – 2000. – 7 iulie. 717. Programa cursului: Stilistica limbii franceze: ore teoret. 16: ore practice 16. An 4, sem.7 = Stylistique de la langue française: problèmes théoriques et pratiques / Ion Manoli ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Lb. şi Lit. Străine ; aprob. de M. Ioniţă. – Bălţi, 2000. – 17 p. 718. Rumleanschi, Mihail. Anuar: direcţii de cercetare, studii, activităţi de creaţie, specializări / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; Secţia şt. şi Relaţii Int. ; red. Gheorghe Popa. – Bălţi, 2000. – 199 p. 2001 719. Axenti, Ion. De Ziua Ta : [iubit învăţător] : Versuri // Plai bălţean. – 2001. – 5 oct. 720. Coşciug, Angela. Despre unele particularităţi de realizare a subcategoriilor semantico-funcţionale // An. şt. ale Univ. „A. Russo”, Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine. – P. 25-30. 721. Kochtchoug, A. Eléments de topique biblique // Актуальные проблемы современной филологии: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80 – летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 89-93. 722. Jitaru, Ecaterina. Programa cursului "Exegeza textului: Ipoteze. Teorii. Valori practice" = Exegese Textuelle: Hypotheses. Theries. Valueurs pratiques / Ion Manoli, Ecaterina Jitaru ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Limbi şi Literaturi Străine, Catedra Filologia Franceză. – Bălţi, 2001. – 32 p., verso filelor alb. 723. Jitaru, Ecaterina. Rolul derivatelor "nomina-actioni" şi "nomina-agenti" în organizarea textului literar / Ecaterina Jitaru, Valentin Jitaru // An. şt. ale Univ. „A. Russo”, Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. b. Filologie, Limbi şi Literaturi Străine. – P. 22-25. 724. Manoli, Ion. „Nicolae Filip este azi o personalitate de anvergură nu numai în urbea noastră, el este un savant, un cercetător de rigoare...” : [Rectorul Nicolae Filip la 75 de ani de la naştere] // Plai bălţean. – 2001. – 2 mart. – P. 2. *** 725. Маноли, Иван Зосимович. Слова, образованные "на один единственный раз" и способы их лексикографической фиксации и дефиниции // Актуальные проблемы современной филологии: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80 - летию проф. В. Н. Мигирина. – Бэлць, 2001. – P. 15-18.

72

2002 726. Coşciug, Angela. Les substituts nominaux dans la réalisation de la cohésion et de la cohérence discursives // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam) : conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze şi comunic. – Ch., 2002. – P. 108. 727. Coşciug, Angela. Particularităţi semantice ale substitutelor nominale în limba franceză // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi, 2002. – P. 64-68. 728. Dragan, Elena. Unele unităţi pragmatic relevante în discurs // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam): conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze şi comunic. – Ch., 2002. – P. 25-26. 729. Ioniţă, Mircea. Mobilitatea elementului substantival în locuţiunile verbale franceze // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam): conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze şi comunic. – Ch., 2002. – P. 22. 730. Jitaru, Ecaterina. Referinţă şi modalitate textuală // Un lingvist pentru secolul XXI: materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 216-217. 731. Manoli, Ion. Cuvînt bălţean pentru dascălul universal : [Silviu Berejan – Omul, Savantul, Pedagogul] // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi, 2002. – P. 22-24. 732. Manoli, Ion. Din algebra traducerii textului poetic // „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană” (in memoriam): conf. şt. int. consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze şi comunic. – Ch., 2002. – P. 188. 733. Manoli, Ion. Poemul francez în proză: Probleme de poetică, critică literară şi stilistică // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi, 2002. – P. 223228. 734. Rumleanschi, Mihail. Cum se elaborează teza de licenţă/magistru: îndrumar metodologico-practic / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; Secţia şt. şi Relaţii Int. ; red. : V. Cabac, V. Jitaru, E. Harconiţă. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2002. – 40 p.

73

735. Rumleanschi, Mihail. Sur le mécanisme de décodage des intentions dans la communication // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. "Filologia sec. XXI" organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu ( Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 131-134. 736. Rumleanschi, Mihail. Sur les supports pragmalinguistiques de l'intention communicative dans l'interaction verbale // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi, 2002. – P. 134-146. 2003 737. Bejenaru, Liliana. Les structures appéllatives dépréciatives par coordination et le mécanisme d'acquisition de l'information pragmatique // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 30-35. 738. Ioniţă, Mircea. Funcţia derivativă a prepoziţiei în unităţile lexicale complexe // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 133-134. 739. Jitaru, Ecaterina. Prezenţe româneşti în dicţionarele şi enciclopediile franceze / Ecaterina Jitaru, Valentin Jitaru // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 135-136. 2004 740. Axenti, Ion. Mass-media – teren de activitate didactică a profesorului // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 86-91. 741. Bejenaru, Liliana. Analiza semantico-pragmatică a apelativelor sintagmatice // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine. 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 166-173. 742. Colodrovschi, Natalia. La fabrique de mots et la lexicographie: evolutions actuelles // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 1516 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 135-138. 743. Colodrovschi, Natalia. La feminisation de la langue - un moyen toujours vivant dans la formation des neologismes // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 138-143. 744. Colodrovschi, Natalia. Le role des ecrivains dans le processus du developpment de la langue. Les jeux de langage chez Queneau // Strategii actuale

74

în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. – 2004. – Vol. 1. – P. 131-135. 745. Cornea, Viorica. Intensite linguistique et interferences culturelles // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 79-83. 746. Coşciug, Angela. Bref apercu sur la valence interieure et exterieure des phrasemes nominaux en francais // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 113-115. 747. Coşciug, Angela. Contrastive study of discourse integrity, cohesion and coherence // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 169-171. 748. Coşciug, Angela. De la modalite biblique dans une perspective pragmatico-communcative // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, – 2004. – P. 175-180. 749. Coşciug, Angela. De la modalite biblique dans une perspective semanticofonctionnelle // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 34-37. 750. Coşciug, Angela. Essencia da textura e tipos de textemas // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 28-33. 751. Coşciug, Angela. Perspective statice şi dinamice în abordarea discursului // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 165-168. 752. Coşciug, Angela. Que es un sustituto? // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 22-28. 753. Coşciug, Angela. Semantica unei gîlcevi cu lumea sau constiturea unui destin // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 191-193.

75

754. Coşciug, Angela. Studiu asupra parametrilor coezivi ai discursului (în baza materialului din limba franceză) // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 171-174. 755. Coşciug, Angela. Structural units of discourse // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 123-129. 756. Daudet, Alphonse. Le petit chose : Textes adaptes a l'usage des etudiants des cours inferieurs / aut.- alcăt. Elena Dragan ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Filologie franceză. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004. – 78 p. 757. Dragan, Elena. Abbreviations as a Word-Building Process in Modern English / Elena Dragan, Alina Bulhac // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 102-103. 758. Dragan, Elena. Istoria Limbii Franceze : (Curs teoretic) = Histoire de la Langue Francaise / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Limbi şi Lit. Străine. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004. – 184 p. 759. Dragan, Elena. Sintaxa frazei simple. Termenii de propoziţie : Ghid didactico-practic la sintaxa limbii franceze = Syntaxe de la phrase simple. Les termes de proposition / Univ. de Stat “A. Russo", Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Franceză. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004. – 106 p. 760. Dragan, Elena. Traduction et lexicographie. Technologie moderne / Elena Dragan, Alina Bulhac // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 106-110. 761. Dragan, Elena. Treptele ascensiunii : [50 de ani de la fondarea Fac. de Limbi şi Literaturi străine a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi] // Făclia. – 2004. – 9 oct. – P. 7. 762. Dragan, Elena. Valoarea relaţional-pragmatică a unităţilor verbale în textul dialogat // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 135-139. 763. Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, 1954-2004 / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; col. de red. : Ion Manoli, Elena Dragan, Ecaterina Jitaru,... ; resp. pentru ed. Valeriu Cabac. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004. – 28 p. 764. Gheorghiţă, Liliana. Contrastivitatea – particularitate esenţială a comicului // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int.

76

consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 44-58. 765. Gheorghiţă, Liliana. Geneza comicului // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 59-66. 766. Gore, Aliona. Modalites Servant “Briser” la realization d’un acte de communication // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 187-191. 767. Gorea, Tatiana. Din experienţa predării limbii spaniole la ore opţionale // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 109-112. 768. Iachim, Maria. Amintiri… amintiri… // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 193-197. 769. Iachim, Maria. Predarea gramaticii studenţilor anilor I şi II / Maria Iachim, Ivan Smirnov // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 80-85. 770. Jitaru, Ecaterina. L"analogie et la productivite – facteurs importants dans la formation des mots (rapports problematiques, plan d"expression et e la reference) // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 1516 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 99-102. 771. Jitaru, Ecaterina. Republica Moldova în dicţionarele enciclopedice franceze / Ecatetina Jitaru, Valentin Jitaru // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 103-108. 772. Manoli, Ion. Bălţii tot vor să intre ... în Europa // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 10-13. 773. Manoli, Ion. Cincizeci de trepte ale urcuşului şi prosperării Facultăţii Limbii şi Literaturi Străine (octombrie 1954-octombrie 2004) // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a

77

50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004). – Vol. 2. – P. 5-12. 774. Manoli, Ion. Glossaire des termes stylistiques et poétiques employés dans les ouvrages des stylisticiens français / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Limbi şi Lit. Străine, Catedra Filologia Franceză. – Bălţi, 2004. – 78 p. 775. Manoli, Ion. Statutul terminologiei stilistice şi poetice în lexicografia franceză contemporană // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 60-67. 776. Manoli, Ion. Stilistica Limbii Franceze: probleme de teorie şi practică: Curs de lecţii destinat studenţilor fac. Limbi şi Lit. Străine = Stylistique Française: Problèmes Théoriques et Pratiques: Cursus A l'usage des étudiants de la faculté des langues et lit. étrangères / Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Filologia Franceză. – Bălţi, 2004. – 274 p. 777. Manoli, Ion. The problem of French/ English and English/ French borrowings / Ion Manoli, Ina Cojocaru // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 92-93. 778. Nicoară, Lucia. Cîteva observaţii privind problema referinţei/referentului la nivel de motivare semantică // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 168-172. 779. Nicoară, Lucia. Un manual util: Economie generale. Economie d'entreprise. Diplomatie economique : [recenzie la cartea cu acelaşi nume semnată de Nina Zgardan] / Lucia Nicoară, Valentin Jitaru // Făclia. – 2004. – 20 mart. – P. 8. 780. Rumleanschi, Mihai. Cîteva reflecţii asupra fenomenului de argumentare în interacţiunile verbale // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 16-22. 781. Rumleanschi, Mihail. Defining Intention / Mihail Rumleanschi, Silvia Sandu // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 98-99. 782. Rumleanschi, Mihai. Defining Political Discourse / Mihail Rumleanschi, Larisa Lazarescu // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 91-92. 783. Rumleanschi, Mihail. The Connotation in the Encyclopedic Texts / Mihail Rumleanschi, Stela Morari // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 96-98.

78

784. Rumleanschi, Mihail. La civilisation francaise : [Resursă electronică]. – Bălţi, 2004. – 315 p. 785. Smirnov, Ivan. Les possibilites de la structuration de l"adjectif francais / Ivan Smirnov, Maria Malahov // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. –P. 93-99. 2005 786. Axenti, Ion. Popas prin anotimpuri : poezii / îngr. V. Prisăcaru, L. Musteaţă. – Bălţi, 2005 – 172 p. 787. Dragan, Elena. Un parteneriat echitabil într-un învăţămînt democratic // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 75-84. 788. Rumleanschi, Mihail. Cunoştinţe de limbă : competenţe de comunicare. Cîteva probleme ce ţin de calitatea cunoştinţelor de limbă străină // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – 2005. – Vol. 1. – P. 127-131.

79

Catedra Filologie Germană
2002 789. Capcelea, Daniela. Zum problem der ubersetzung der Deutschen modalworter und modalpartikeln ins rumanische: (Anhand der Zeitschrift "Deutschland") // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. „Filologia sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 198-200. 2003 790. Agachi-Mutruc, Mariana. Segmentele monofonematice şi bifonematice (în română, engleză, germană, rusă) / Mariana Agachii-Mutruc, Nicanor Babără, Ana Pomelnicov // Probleme de lingvistică generală şi romanică. – Ch., 2003. – Vol. 2. – P. 11-13. 791. Caracteristica segmentelor monofonematice şi bifonematice în română, engleză şi germană: (în baza materialelor experimentale) / A. Pomelnicova, M. Agachi-Mutruc, N. Babără, M. Fucigi // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. filologice. – Ch., 2003. – P. 213-214. 792. Teching English vowels and consonants to roumanian-speaking students / N. Babără, A. Chidreachin, A. Vasilache, ... M. Agachi-Mutruc, ... // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. filologice. – Ch., 2003. – P. 149-153. 2004 793. Agachi, Mariana. Die Englischen und Rumanishen triphtongen // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 190-192. 794. Babâră, Nicanor. Procesul articulatoric al cuvîntului-silabă cai/kai (în baza roëntgenocinematogramelor) / Nicanor Babâră, Ana Pomelnicova, Mariana Agachii-Mutruc // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 131-132. 795. Balinschi, Veslava. Aus praxis des methodikunderrichts – die entwicklung der fähigkeit stundementwürfe yu gestalten // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 130-134. 796. Bulgacov, Irina. Zum wesen und funktion von "allerding" im text // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 41-45.

80

797. Bulgacov, Irina. Zur strukturell-semantischen characteristic der lexikalisch-semantischen gruppe / Irina Bulgacov, Natalia Pastuhov // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 45-50. 798. Cabac Lina. Tendenzen in der frauenliteratur 70-90 en jahre // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 56-61. 799. Chira, Oxana. Die beziehungen zwischen den zeichen in der literatursemiotik // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 156-158. 800. Ciornîi, Irina. Wissenschaftliche texte im berlich der wirtschaft aus stilistischer sicht // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 158-162. 801. Cononov, Tatiana. Zurgeschichte des marchens // Strategii actuale în lingvistică, glotodidac-tică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 62-65. 802. Dinamica articulatorie a silabei /dai/ în continuitatea (ta-dai-da) (în baza materialelor experimentale) / Nicanor Babâră, Ana Pomelnicova, Mariana Agachii-Mutruc, Mariana Fuciji // Language Development and Teaching : int. conf., May 14-15 2004. – Bălţi, 2004. – P. 129-130. 803. Grecica, Tatiana. Zum problem des functionierens der lexicalishsemantischen gruppe "verba dicendi" im literarischen text // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 51-56. 804. Grecica, Tatiana. Zum status Phänomens “Schweigen” in der deutschen gegenwartprosa (wer schweigt, schneint zuzustimmen?) // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 173-177. 805. Guranda, Elvira. Syntaktische relationen im Deutschen und Rumanischen // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int.

81

consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 162-166. 806. Niculcea Ecaterina. Kassandra-Mythos in den werken von Ch. Wolf und H. E. Nossak // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 65-69. 807. Pomelnicov, Ana. Zu den ursachen vokale in den germanischen sprachen // glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 182-186. der auseinanderent-wicklung der Strategii actuale în lingvistică, consacrată aniversării a 50-a de la 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P.

808. Prescure, Tatiana. Unsere vergangenhelt : soll ein tabu sein // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 69-73. 809. Romanov, Natalia. “Verlorene generation” – ein Begriff oder zerstorte menschliche leben // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. IV. – P. 73-78. 810. Şcerbacov, Tatiana. Landeskundliches wissen im daf-underricht // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 134-140. 811. Vacarciuc, Lilia. Zum gerrauch der fremdworter in den leitugstexten // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 1. – P. 56-60. *** 812. Помелникова, Ана. Система согласных румынского и немецкого языка // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 187-189. 813. Помелникова, Ана. Структурно-семантические модели оформления прямой речи // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 2. – P. 152-156. 814. Скиба, Виктор. Три подхода к изучению языка сми (средств массовой информации) на специальном факультете // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la

82

fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 120-121. 815. Скиба, Виктор. Концепция курса «Теория и практика перевода» для студентов – будущих переводчиков / Виктор Скиба, Oльга Симак // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. Şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 122-130. 2005 816. Bulgacov, Irina. Erfahrungen mit den parömien zum thema "liebe" Im übersetzungsunterricht / Irina Bulgacova, Olesea Jufleac // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 152-157. 817. Bulgacov, Irina. Zum interkulturellen Vergleich der lexikalischsemantischen Gruppen im Deutschunterricht // Calitatea formării specialiştilor în învămîntul superior : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 31-34. 818. Ciornaia, Irina. Schwierigkeiten bei der aneignungder deutschen konsonanten von den rumanischsprachigen // Calitatea formării specialiştilor în învămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 148-152. 819. Pomelnikov, Ana. Wort-und Satzakzent im Fremds-prachenunterricht // Calitatea formării specialiştilor în învămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 34-37. 820. Pomelnikov, Ana. Zur aussprache der deutschen, englischen und rumänischen diphthonge / Ana Pomelnicova, Mariana Agachii // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 85-88. *** 821. Никульча, Екатерина. Образная природа "фантастического" в художественной литературе // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 139-142.

83

Facultatea Tehnică, Fizică şi Matematică Catedra Electronică şi Informatică
2000 822. Cabac, Valeriu. Aspecte manageriale ale evaluării şcolare // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman : Conf. şt., 18-19 dec. 2000. – Bălţi, 2000. – P. 22-24. 823. Cabac, Valeriu. Evaluarea şcolară ca inovaţie // Făclia. – 2000. – 22, 29 apr. ; 13,20 mai. 824. Cabac, Valeriu. Metodica predării informaticii : între tehnologie şi artă // Făclia. – 2000. – 9, 16, 23 dec. ; 2001. – 10 ian. 825. Curriculum de Informatică clasele 7-9 / Consiliul Naţ. pentru curriculum şi evaluare ; Anatol Gremalschi, Ludmila Gremalschi, Iurie Mocanu,... ; coord. Vladimir Guţu ; rec. V. Cabac. – Iaşi : Dosoftei, 2000. – 36 p. Bibliogr. p. 35-36. 826. Filip, Nicolae. Am reuşit să spargem stereotipurile : Interviu cu academicianul N. Filip, rectorul Univ. de Stat „A. Russo" din Bălţi / consemnare Iurie Bălan // Vocea poporului. – 2000. –12 dec. – P. 4. 827. Filip, Nicolae. E nevoie de o politică naţională în domeniul învăţămîntului : interviu cu dl. Nicolae Filip, dr. habilitat, profesor, academician, rectorul Univ. de Stat „A. Russo” / a intervievat Lilia Bucliş // Accent provincial. – 2000. – 29 sept. – P. 2. 828. Filip, Nicolae. Studii şi cercetări experimentale privind formarea straturilor pe suprafeţele pieselor de maşini cu ajutorul metodei de aliere prin descărcări electrice în impuls / Nicolae Filip, Alexandru Abramciuc // Tehnologii avansate în pragul secolului XXI : (Materialele conf. şt.-practice din 5 oct., 2000) = Передовые технологии нa пороге XXИ векa : (Мaтериaлы нaуч.-прaкт. конф. от 5 окт., 2000 г.). – Ch., 2000. – P. 68-69. 829. Filip, Nicolae. Universitatea de Stat „A. Russo" la ziua de azi : interviu cu rectorul Univ. de Stat „A. Russo" Nicolae Filip / consemnare Alexandru Bânzari // Plai bălţean. – 2000. – 22 dec. 830. Guţan, Valeriu. Sistemul de operare Windows 95 (noţiuni de bază în imagini şi exerciţii practice) : material didactic la cursul de informatică generală / Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Electronică şi informatică. – Bălţi, 2000. – 153 p. 831. Guţan, Valeriu. Tabele pas cu pas : material didactic la cursul Informatica şi procesarea textelor / Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2000. – 43 p. – Bibliogr. p. 43.

84

832. Lucrare de laborator la cursul normativ "Electrotehnica" / aut.-alcăt. Valeriu Abramciuc. – Bălţi, 2000. – Nr. 1-8. Nr. 1 : Cercetarea circuitelor neramificate de curent sinusoidal. – 9 p. : il. Nr. 2 : Cercetarea circuitelor ramificate de curent si-nusoidal. – 9 p. : il. Nr. 3 : Cercetarea circuitelor trifazate. – 13 p. : il. Nr. 4 : Studierea aparatelor electrice de măsurat – 16 p. Nr. 5 : Studierea transformatoarelor electrice. – 9 p. : il. – Bibliogr. p. 9. Nr. 6 : Motoare asincrone. – 8 p. : il. - Bibliogr. p.8. Nr. 7 : Maşini sincrone. – 9 p. : il. – Bibliogr. p. 9. Nr. 8 : Maşini cu colector. – 9 p. : il. – Bibliogr. p. 9. 833. Postolache, Rodica. Informatizarea învăţămîntului: realizări şi perspective: [sunt şi spusele lui V. Cabac] // Făclia. – 2000. – 2 dec. 834. Programa analitică "Birotica" pentru spec. "Finanţe şi contabilitatea firmei " şi "Managementul firmei" ale fac. "Economie" / V. Abramciuc ; Univ. de Stat "Al. Russo", Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2000. – 11 p. – Bibliogr. p. 8-11. 835. Programa analitică la disciplina "Algoritmica grafelor" pentru spec. "Matematică şi informatică, Fizică şi informatică"- secţia de zi. "Informatica"secţia f/f / Vitalie Ţîcău ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. TFM, Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2000. –8 p. – Bibliogr. p. 8. 836. Programa analitică la disciplina "Curs opţional prelucrarea informaţiei grafice" pentru spec. fac. TFM, an. 4 / Vitalie Ţîcău ; Univ. de Stat "A. Russo", fac. TFM, Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2000. – 7 p. – Bibliogr. p. 7. 837. Programa analitică la disciplina "Electrotehnica" pentru spec. "Instruire profesională şi fizică", "Instruire profesională şi management", "Fizică şi informatică"... / V. Abramciuc ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Tehnică, Fizică şi Matematică, Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2000. – 20 p. – Bibliogr. p. 18-20. 838. Programa analitică la disciplina "Informatica şi procesarea textelor" (forma scurtă) pentru specialităţile facultăţii "Muzică şi pedagogie muzicală" / V. Abramciuc ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Tehnică, Fizică şi Matematică, Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2000. – 1 f. 839. Programa analitică la disciplina "Informatica" (forma scurtă) pentru toate specialităţile facultăţii "Drept" / V. Abramciuc ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Tehnică, Fizică şi Matematică, Catedra Electronică şi Informatică". – Bălţi, 2000. – 1 f. 840. Programa analitică la disciplina "Limbajul de programare C" pentru spec. "Matematica şi informatica", "Fizica şi informatica", secţia de zi / Vitalie Ţîcău ;

85

Univ. de Stat "A. Russo", Fac. TFM, Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2000. – 12 p. – Bibliogr. p. 12. 841. Programa analitică la disciplina "Limbajul de programare Pascal" pentru spec. "Matematica şi informatica", "Fizica şi informatica,... / Vitalie Ţîcău ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2000. –12 p. – Bibliogr. p. 12. 842. Programa analitică la disciplina "Metode numerice" pentru spec. "Matematică şi informatică, Fizică şi informatică"- secţia de zi. "Informatica"secţia f/f / Vitalie Ţîcău ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2000. – 12 p. – Bibliogr. p. 12. 843. Programa analitică la disciplina "Pregătirea practică după module", modulul "Electroradiotehnică", compartimentul "Electrotehnică",... / Valeriu Abramciuc ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Tehnică, Fizică şi Matematică, Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2000. – 11 p. – Bibliogr. p. 8-10. 844. Raport ştiinţific asupra temei de cercetare „Cercetarea fenomenelor de dispersare a undelor radio scurte de neomogenităţile anizotrope naturale a plasmei ionosferice / N. Filip, E. Plohotniuc, V. Abramciuc, M. Pascaru ; Univ. de Stat „A. Russo" ; conducător şt. N. Filip. – Bălţi, 2000. – 145 p. 2001 845. Cabac, Eugeniu. Pachet de programe pentru optimizarea elaborării orarului : dis. de magistru în informatică / Eugeniu Cabac ; cond. şt. V. Cabac ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Tehnică, Fizică şi Matematică, Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2001. – 34 p., [35] anexe + ghid de utilizare, verso filelor alb, [4] p. recenzii. 846. Cabac, Valeriu. Materiale pentru concepţia evaluării rezultatelor şcolare în instituţiile de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova / Consiliul Naţ. pentru curriculum şi evaluare. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2001. – 62 p. – Bibliogr. p. 61-62. 847. Cabac, Valeriu. Testarea asistată de calculator şi formalizarea materiei de studiu / Valeriu Cabac, Efim Mohorea, Nona Deinego // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo”. Seria nouă . – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 153-158. 848. Guţan, V. Annealing Technology of UV Laser Radiation / V. Guţan, I. Olaru // International Conference on Materials Science and Condensed Mater Physics. July 5-7. – Ch., 2001. – p. 190. 849. Nicolae Filip, membru-corespondent al A.S.M., rectorul Universităţii de Stat din Bălţi : [Răspuns la Anchetă 2001 „Făclia” – rectorii] // Făclia. – 2001. – 10 ian. – P. 7.

86

850. Program pentru colocviu "Informatica" : (pentru doctoranzi şi competitori) / V. Cabac, V. Abramciuc ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2001. – 11 p. – Bibliogr. p. 10-11. 851. Programa analitică la cursul "Informatica şi procesarea textelor" : pentru stud. Fac. Filologie : Compartimentul 1: Sistemul de operare Windows ; Compartimentul 2: Procesorul de texte Word / Valeriu Guţan ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Electronică şi Informatică, Lab. de Instruire Multimedia. – Bălţi, 2001. – 16 p. – Bibliogr. p. 8. 852. Programa analitică la cursul Tehnici Informatice Multimedia : pentru stud. Fac. Muzică şi Pedagogie Muzicală / Valeriu Guţan ; Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, Catedra Electronică şi Informatică, Lab. de Instruire Multimedia. – Bălţi, 2001. – 12 p. – Bibliogr. p. 10. *** 853. Абрамчук, Валерий Пантелеевич. Об одном механизме образования ионосферных неоднородностей Е // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 48-52. 854. Кабак, Валерий Иванович. Об аккредитации вузов, или куда пойти учиться // Голос Бэлць. – 2001. – 27 июля. 855. Филипп, Николай Дмитриевич. «Дом построим – будем жить» : стрво в БГУ // Голос Бэлць. – 2001. – 4 дек. 2002 856. Cabac, Valeriu. Imaginea semnului, imaginea semnificatului, semnificaţia şi căile de formare a lor / Valeriu Cabac, Eugen Motuzenco // Un lingvist pentru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int. "Filologia sec. XXI" organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001). – Ch., 2002. – P. 68-70. 857. Cabac, Valeriu. Libertatea şi normativitatea actului educaţional: perspectiva evaluativă // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 334364. 858. Cabac, Valeriu. Obiectivele rămîn mereu aceleaşi / consemnare Virgil Mîndîcanu // Făclia. – 2002. – 6 iulie. – P. 5. 859. Evaluarea în învăţământ. Orientări conceptuale : Ghid metodologic / Vlad Pâslaru, Valeriu Cabac (coord.), Ion Achiri,...; Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch., 2002. – 151 p. 860. Filip, N. Sîntem o universitate clasică şi solidă : Interviu cu rectorul Univ. „A. Russo" Nicolae Filip / consemnare C. Bolbocean // Generaţia Pro. – 2002. – Nr 1. – P. 6.

87

861. Filip, N. Un adevărat prieten al Universităţii Bălţene : [Silviu Berejan] // Omagiu academicianului Silviu Berejan / coord. şi red. Gheorghe Popa ; Inst. de Lingvistică al Acad. de Şt. din Moldova. – Bălţi, 2002. – P. 18-20. 862. Guţan, Valeriu. Desenarea în Word / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Catedra Electronică şi Informatică, Lab. de Instruire Multimedia. – Bălţi, 2002. – 15 p. 863. Nicolae Filip declanşează la Bălţi o revoluţie a bibliotecii : [managerii din educaţie despre un nou nivel al calităţii] // Făclia. – 2002. – 13 iulie. – P. 5. 864. Programa analitică la cursul "Informatica şi procesarea textelor" pentru studenţii facultăţii Limbi şi Literaturi străine / alcăt. Valeriu Guţan ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2002. – 16 p. 2003 865. Abramciuc, Valeriu. Indicaţii metodice privind elaborarea şi perfectarea tezei anuale la informatică / Valeriu Abramciuc, Valeriu Cabac ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică, Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2003. – 17 p. 866. Cabac, Valeriu. Bălţenii în ajutorul statului / Valeriu Cabac, Ilie Nasu // Făclia. – 2003. – 15 febr. – P. 1-2. 867. Cabac, Valeriu. Procesul de la Bologna – edificarea spaţiului educaţional european // Bul. rectoratului. – Nr 2-3 (sept.-dec.). – 2003. – P. 3-6. 868. Cabac, Valeriu. Vasile Ceban – eminent, savant, organizator / Valeriu Cabac, Grigore Carauş // Făclia. – 2003. – 5 iulie. – P. 2. 869. Filip, Nicolae. Agricultura ecologică – aspect strategic în demersul dezvoltării durabile a Republicii Moldova / N. Filip, V. Barbă // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 73-80. 870. Filip, Nicolae. Interviu cu Nicolae Filip - Rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo" / consemnare Corneliu Bolbocean şi Corina Marusic // Generaţia Pro. – 2003. – Nr 8 (oct.). 871. Filip, Nicolae. Universitatea de Stat „Alecu Russo" la startul unei noi etape în istoria dezvoltării sale // Buletinul rectoratului. – 2003. – Nr 1 (iunieaug.). – P. 3-9. 872. Filip, Nicolae. „Vă îndemn să faceţi studii serioase!" : Interviu cu rectorul USB „A. Russo", Nicolae Filip / consemnare de Eugen Luchianciuc şi Mariana Balaur // Accent provincial. – 2003. – 11 iulie.

88

*** 873. «Мы стали классическим университетом…» : Интервью с ректором БГУ Н. Филип / записала Людмила Уляшева // Спрос. Предложение. – 2003. – 12 марта. – Р. 7. 874. Программа курса "Установка программ и оборудования ПК " / авт.сост. Валерий Абрамчук ; Гос. ун-т им. А. Руссо, Фак. Техники, Физики, Математики и Информатики, Каф. Электроники и Информатики. – Бэлць, 2003. – 28 p. – Bibliogr. p. 28. 2004 875. Concepţia evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul preuniversitar : Proiect / Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi ; Lab. univ. "Evaluare educaţională" ; cond. şt. Valeriu Cabac. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004. – 135 p. – (Bibl. evaluatorului). – Bibliogr. p. 130-133. 876. Filip, Nicolae. Cu drag şi nepărtinitor despre dl Valeriu Cabac / N. Filip, Gh. Popa // Făclia. – 2004. – 24 apr. – P. 7. 877. Filip, Nicolae. „Îmi plac oamenii principiali şi puternici” : interviu cu Rectorul Univ. de Stat „A. Russo”, Acad. Nicolae Filip / consemnare C. Bolboceanu, C. Marusic // Generaţia Pro. – 2004. – Nr. 14. – P. 3. 878. Filip, Nicolae. Modernizarea învăţămîntului superior din Republica Moldova în contextul Procesului de la Bologna. Perfecţionarea învăţămîntului pedagogic în Republica Moldova din perspectiva edificării spaţiului educaţional european : [Conf. Int. din 26-27 noiemb. 2004] / Nicolae Filip, Valeriu Cabac // Bul. rectoratului. – 2004. – Nr 8 (noiemb.-dec.). – P. 3-16. 879. Galben, Andrei. ECTS în Republica Moldova / Andrei Galben, Nicolae Filip, Mitrofan Ciobanu // Moldova suverană. – 2004. – 24 noiemb. 880. Investigation of surface structure in cadmium thioindate by the method of the reflected second-harmonic generation / O. A. Aktsipetrov, M. I. Baranova, ... V. I. Tsytsanu // 7-th International Conference on Physics of Advanced Materials : Abstracts, june 10-12, 2004, Iaşi, România. – Iaşi, 2004. 881. Kulikova, O. A. Influence of Structural Defects on the Photoluminescence and Raman Scattering in CdIn2(1-x)Cr2xS4 single crystals / O. V. Kulikova, L. L. Kulyuc, ... V. I. Tsytsanu // 7-th International Conference on Physics of Advanced Materials : Abstracts, june 10-12 2004, Iaşi, România. – Iaşi, 2004. *** 882. Галбен, Андрей. Национальное и международное университетское сообщество за образовательные ценности Болонского процесса / Андрей Галбен, Николае Филип, Митрофан Чобану // Деловая газ. – 2004. – 1 дек. – P. 8-9.

89

2005 883. Filip, Nicolae. Anul universitar 2005-2006 – an aniversar // Bul. rectoratului. – 2005. – Nr 9-10 (ian.-aug.). – P. 1-2. 884. Filip, Nicolae. Biblioteca mea: [despre BŞU „A. Russo”] // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr. 3-4. – P. 7-8. 885. Filip Nicolae. Elevule, tu ştii, că prin notele tale formezi imaginea Moldovei în lume? / N. Filip, V. Cabac, I. Nasu ; confirmare Tatiana Sturza // Vocea Bălţiului. – 2005. – 21 ian. – P. 2. 886. Filip, Nicolae. Imperativul dublei specializări : Dezbateri pe marginea Proectului Legii Învăţămîntului Superior / N. Filip, M. Ciobanu, I. Guţu, S. Varban // Făclia. – 2005. – 25 iunie. – P. 7. 887. Filip, Nicolae. Rezoluţia meselor rotunde : Dezbateri pe marginea Proiectului Legii Învăţămîntului Superior / N. Filip, M. Ciobanu, I. Guţu, S. Varban // Făclia. – 2005. – 25 iunie. – P. 7. 888. Filip, N. Reperele anului universitar 2004-2005 // Buletinul rectoratului. – 2005. – Nr 7 (sept.-oct.). – P. 1-3. 889. Filip, N. Un adevărat prieten al Universităţii bălţene // Academicianul Silviu Berejan : biobibliogr. – Bălţi ; Chişinău, 2005. – P. 53-55. *** 890. Галбен, Андрей. ECTS в Республике Молдова : [European Credits System – Европейская система переводных кредитов] / Андрей Галбен, Николае Филип, Митрофан Чобану // Moldova şi lumea = Молдова и мир : rev. soc.-polit. il. . – 2005. – Nr 1. – P. 7-10. 891. Бельцкий университет : 60 лет работы на будущее // Спрос. Предложение. – 2005. – 12 окт. – P. 22. 892. Филип, Н. Д. Вот и лето прошло : Вступит. экзамены в БГУ: беседа с ректором БГУ им. А. Руссо / записала И. Лаврова // Голос Бэлць. – 2005. – P. 3.

90

Catedra Tehnică şi tehnologii
2000 893. Balanici, Alexandru. Aşchierea materialelor : man. pentru spec. inginereşti / A. Balanici ; Univ. de Stat "Alecu Ruso", Catedra Tehnică şi Tehnologii. – Bălţi, 2000. – 253 p. 894. Balanici, Alexandru. Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică a pieselor : Îndrumar de proiectare / Alexandru Balanici, Pavel Topală ; Univ. de Stat" Alecu Russo", Catedra Tehnică şi Tehnologii. – Bălţi, 2000. – 77 p. – Bibliogr. p. 75-76. 895. Fotescu, Emil. Despre destinaţia cursului "Bazele tehnicii" / Emil Fotescu // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 9-10 oct. 2000. – Ch., 2000. – Vol. 3. – P. 207-209. 896. Fotescu, Emil. Despre structura cursului "Bazele tehnicii" // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 9-10 oct. 2000. – Ch., 2000. – Vol. 3. – P. 211. 897. Pereteatcu, Pavel. Rolul şi însemnătatea cursurilor de specializare în formarea specialistului de mîne / Pavel Pereteatcu, Boris Ursan // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 9-10 oct. 2000. – Ch., 2000. – Vol. 3. – P. 242. *** 898. Михайлов, В. В. О механизме влияния магнитного поля на процесс переноса эрозионной массы анода в искровом разряде / В. В. Михайлов, В. Ф. Душенко, П. В. Перетятку // Электронная обработка материалов. – 2000. – Nr 5. – Р. 49-52. 2001 899. Abramciuc, Alexandru. Cercetări privind aplicarea straturilor din pulberi metalice prin descărcări electrice în impuls pe suprafeţele contactelor echipamentelor // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 112-119. 900. Fotescu, Emil. Problema abordării sistemice a cursului "Bazele tehnicii" // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 127-130. 901. Pereteatcu, Pavel. Influenţa cîmpului magnetic asupra structurii şi componenţei de fază a acoperirilor, obţinute la alierea prin scânteie electrică / Pavel Pereteatcu, Valentin Mihailov, Boris Ursan // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 89-93.

91

902. Programă analitică pentru specialitatea "Instruirea profesională". Automobil, maşini agricole / aut.-alcăt. Emil Fotescu, Boris Ursan ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Tehnică şi Tehnologii. – Bălţi, 2001. – 20 p. – Bibliogr. p. 1920. 903. Programă analitică pentru specialitatea "Instruirea profesională". Pregătirea practică după module : "Activităţi în sfera agroindustrială" / aut.- alcăt. Emil Fotescu, Anatol Simionică, Boris Ursan ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Tehnică şi Tehnologii. – Bălţi, 2001. – 8 p. 904. Şaragov, Vasile. Analiza produselor reacţiei gazelor active cu sticle industriale // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria. nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 110-112. 905. Şaragov, Vasile. Dezvoltarea aptitudinilor de creaţie a studenţilor la disciplina "Chimia generală" cu ajutorul lucrărilor de control // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 143-144. 906. Topală, Pavel. Caracteristicile electrodinamice ale descărcărilor electrice în impuls / Pavel Topală // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 97-101. 907. Topală, Pavel. Modelarea teoretică a procesului de electroeroziune în condiţii normale / Pavel Topală, Oleg Nanu // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 102-110. 908. Topală, Pavel. Tehnologia materialelor : (notiţe de curs) / Pavel Topală. – Bălţi : Univ. de Stat "A. Russo", 2001. – 188 p., verso f. alb. *** 909. Абрамчук, Александр Пантелеевич. Перспективы применения электроискрового легирования для повышения долговечности деталей, изготовленных из алюминиевых сплавов // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 82-89. 910. Методика выявления слоистой структуры в поверхностных слоях листового стекла / В. А. Шарагов, О. В. Азаренко, Д. Б. Цуркан, С. В. Павлова // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 119-123. 911. Топология импульсного магнитного поля в индукторах для обработки стеклоизделий на технологических линиях / В. А. Шарагов, Д. Б. Цуркан, И. Н. Олару,..., В. Ф. Кептя,... // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo”

92

din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 93-97. 2002 912. Cănănău, Nicolae. Studiu asupra procesului de laminare cu cilindri planetari / Nicolae Cănănău, Pavel Topală, Elena Cananau // Materialele Colocviului Internaţional de Fizică "Evrika!", 6-8 iunie 2002. – Ch., 2002. – P. 110-111. 913. Clim, Tudor. Împletitul din lozie : Programă // Educaţia tehnologică în şcoala auxiliară : concepţie şi programe de instruire. – Ch., 2002. – P. 139-152. 914. Clim, Tudor. Tehnologia împletitului din lozie : material didactic / coord. Mihai Darie ; Univ. de Stat "Alecu Russo"; Asoc. Surzilor din RM. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2002. – 70 p. : il. – Bibliogr. p. 69. 915. Fotescu, Emil. Cultura tehnică – obiectiv educaţional general al învăţămîntului primar // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 14-17. 916. Fotescu, Emil. Cursul opţional "Bazele tehnicii" (experiment de probă în clasa III) / Emil Fotescu, Lilia Guţalov // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 98-100. 917. Fotescu, Emil. Metodica educaţiei tehnico-tehnologice : Curs de lecţii / Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, Fac. Tehnică, Fizică şi Matematică, Catedra Tehnică şi Tehnologii. – Bălţi : S. n, 2002. – 151 p. – Bibliogr. p. 147-149. 2003 918. Clim, Tudor. Realizarea educaţiei tehnologice (modulul „Tehnologia prelucrării fibrelor vegetale”) // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : mater. conf. şt. int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 59-60. 919. Fotescu, Emil. Utilizarea metodei analogiei în formarea culturii tehnice la elevii claselor primare / Emil Fotescu, Lilia Guţalov // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : mater. conf. şt. int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 50-53. 920. Fotescu, Emil. Utilizarea metodei problematizării la lecţii în cadrul cursului opţional liceal "Bazele tehnicii" // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. –P. 91-93. 2004 921. Fotescu, Emil. Protecţia muncii : Curs de lecţii / Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică, Catedra Tehnică şi Tehnologii. – Bălţi, 2004. – 202 p. : tab., scheme. – Bibliogr. p. 194-196.

93

922. Programă analitică „Protecţia muncii” / aut.- alcăt. Emil Fotescu ; Univ. „A. Russo”, Fac. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică, Catedra Tehnică şi Tehnologii. – Bălţi, 2004. – 8 p. 923. Sharagov, V. Microhardness of industrial glasses after action of alternative magnetic field. / V. Sharagov, I. Olaru // Book of abstracts of the 7-th ESG Conference. – Athens, 2004. – P. 118. 924. Sharagov, V. Propreties of glass contuiner after Electromagnetic treatment / V. Sharagov, I. Olaru // Proc. Of the International Congress of Glass. – Kyoto, Japan, 2004. 2005 925. Balanici, Alexandru. Om împătimit de cifre, dar şi de litere : [despre Grigore Carauş] // Făclia. – 2005. – 15 ian. – P. 3. 926. Balanici, Alexandru. Omul potrivit la locul potrivit // Vocea Bălţiului. – 2005. – 6 ian. *** 927. Возможности применения импульсного магнитного поля для повышения механических свойств стекла / В. А. Шарагов, Д. Б. Цуркан, В. Ф. Кептя, И. Н. Олару // An. Şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 108-110. 928. Шарагов, Василий Андреевич. Влияние постоянного магнитного поля на микротвердость листового / В. А. Шарагов, Д. Б. Цуркан // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 105-107. 929. Шарагов, Василий Андреевич. Разработка технологии модифицирования поверхности стеклотары газообразными реагентами // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 83-87. 930. Шарагов, Василий Андреевич. Структура поверхностных слоев стеклянной тары по данным метода HF-секционирования / В. А. Шарагов, О. В. Азаренко // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria. nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 97-104. 931. Шарагов, Василий Андреевич. Термохимическая обработка промышленных стеклоизделий газами : области применения и ограничения // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 88-92. 932. Шарагов, Василий Андреевич. Химическая стойкость стекляной тары с позиций системного анализа // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din

94

Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 93-96.

95

Catedra Fizică şi Metodica Predării Fizicii
2000 933. Băncilă, Simion. Metodele studiului experimental al proprietăţilor termice ale metalelor // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2000. – Ser. şt. fizicomatematice. – P. 210-220. 934. Băncilă, Simion. Studiul parametrilor termici ai metalelor prin metoda undelor radiale de temperatură // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2000. – Ser. şt. fizico-matematice. – P. 208-209. 935. Cheptea, Virgil. Cu privire la conţinutul noţiunii de energie // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice., 910 oct. 2000. – Ch., 2000. – Vol. 3. – P. 113. 936. Cheptea, Virgil. Deformarea anizotropică a cristalelor cu simetrie axială a proprietăţilor elastice / Virgil Cheptea, Vladimir Shirokih // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2000. – Ser. şt. fizico-matematice. – P. 233-236. 937. Cheptea, Virgil. Influenţa deformaţiilor anizotropice asupra concentraţiilor purtătorilor de sarcină la bismut // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 9-10 oct. 2000. – Ch., 2000. – Vol. 3. – P. 108-109. 938. Cheptea, Virgil. Influenţa deformaţiilor anizotropice asupra rezistenţei electrice a germaniului // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 9-10 oct. 2000. – Ch., 2000. – Vol. 3. – P. 110-112. 939. Cheptea, Virgil. Rolul modelelor în procesul studierii fizicii // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 910 oct. 2000. – Ch., 2000. – Vol. 3. – P. 201. 940. Cheptea, Virgil. Unele sugestii în formarea noţiunii de temperatură / Virgil Cheptea, Simion Băncilă // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 9-10 oct. 2000. – Ch., 2000. – Vol. 3. – P. 114. 941. Hârbu, Arefa. Difuzia combinată a luminii în moleculule de hidrogen // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 910 oct. 2000. – Ch., 2000. – Vol.3. – P. 126-129. 942. On the electrical properties of some aromatic poly (azomethine urethanes) in thin films / Mihaela Gârtan, G. I. Rusu, A. Stanciu, M. Popa // ROCAM 2000 : Romanian Conf. on Advanced Materials (Bucharest, Romania, oct. 23-25, 2000) : Abstract book. – Bucharest, 2000. 943. Studiul proprietăţilor electrice şi termoelectrice ale unor noi poli (azometin uretani) aromatici / I. Căplănuş, Mihaela Rusu, M. Gîrtan, A. Stanciu,

96

M. E. Popa,... // Al VI-lea Colocviu Naţional de Fizica şi tehnologia materialelor cristaline şi amorfe, 8-9 iunie 2000, FTMCA-6 : Rez. lucrărilor. – Iaşi, 2000. – P. 82. 944. Ursu, Alexandru. Modificarea şi modernizarea lucrărilor practice de laborator la compartimentul "Mecanica" // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 9-10 oct. 2000. – Ch., 2000. – Vol. 3. – P. 243-246. 2001 945. Băncilă, Simion. Bazele termodinamicii. Energia internă. Cantitatea de căldură. Lucrul. Prima lege a termodinamicii / Simion Băncilă, Rodica Covaliciuc // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 136-140. 946. Băncilă, Simion. Caracteristica activităţii ştiinţifice şi didactice a doctorului habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesorului universitar Nicolae Dumitru Filip / Simion Băncilă, Valeriu Cabac // Nicolae Filip : Curriculum Vitae. – Bălţi, 2001. – P. 10-18. 947. Băncilă, Simion. Proprietăţile termice a probelor metalice prelucrate prin metoda scînteii electrice / Simion Băncilă, Virgil Cheptea, Arefa Hîrbu // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 23-26. 948. Băncilă, Simion. Studiul proprietăţilor termice ale metalelor prin metoda undelor radiale de temperatură // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 29-31. 949. Cheptea, Virgil. Caracterul deformaţiei unei probe cu suport lateral supusă comprimării hidrostatice // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 12-17. 950. Cheptea, Virgil. Conţinutul noţiunilor de energie, lucru şi cantitate de căldură // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 163-167. 951. Cheptea, Virgil. Determinarea energiei maxime a electronilor dezintegrării beta prin metoda absorbţiei // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 158163. 952. Cheptea, Virgil. Influenţa geometriei probei asupra efectului magnetorezistiv şi tensiunii Hall // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 20-23.

97

953. Cheptea, Virgil. Regula Matthiessen pentru probele metalice aliate prin metoda scânteii electrice / Virgil Cheptea, Simion Băncilă // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 26-28. 954. Cheptea, Virgil. Studierea caracterului statistic al radiaţiilor nucleare / Virgil Cheptea, Simion Băncilă, Arefa Hârbu // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 130-132. 955. Cheptea, Virgil. Studierea regimului optim de lucru a controlului GeigerMuller / Virgil Cheptea, Simion Băncilă, Arefa Hârbu // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 133-136. 956. Cheptea, Virgil. Unele metode experimentale de obţinere a deformaţiilor anizotropice ale cristalelor // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 12-17. 957. Focşa, Teodor. Stabilirea dependenţei rezistenţei a unui fotorezistor de "gradul" de iluminare / Teodor Focşa, Simion Băncilă // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 140-143. 958. Marinciuc, Mihai. Fizică : man. pentru cl. a 6-a / Mihai Marinciuc, Mircea Miglei, Mircea Nistor ; rec. : Simion Băncilă, Miron Potlog. – Ch. : Ştiinţa, 2001. – 119 p. : il. 959. On the electrical and optical properties of polycrystalline ZnSe films deposited ny the quasi-closed volume technique / M. E. Popa, G. G. Rusu, I. Salaoru, G. I. Rusu // Program & Abstracts of the First International Workshop Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. Fundamentals and Applications, (Bucharest, Romania, june 25-28, 2001). – Bucureşti, 2001. – P. 89. 960. Studies on the electrical properties of some N – (M-Nitrobenzoil) asparagic acid derivatives / C. Băsu, R. Gologoz, G. G. Rusu, M. E. Popa, ... // National Physics conference, 18-20 oct. 2001 : Abstracts. – Iaşi, 2001. – P. 131. 961. Studies on the electron transport properties of some N – (m-Nitrobenzoly) - asparagic acid derivatives in thin films / V. Sunel, C. Basu G. I. Rusu, ... , M. E. Popa // Materials for electrotechnics : Proceedings of the 3rd Int. Workshop, (Bucharest, Romania, May 21-23, 2001). – Bucureşti, 2001. – Vol. 2 : Experimental methods for dielectrics. – P. 323-326. 962. The influence of the heat treatment on the electrical and optical properties of polycrystalline ZnSe films / G. I. Rusu, M. Popa, I. Salaoru, G. G. Rusu // An.

98

şt. ale Univ. "Al. I. Cuza" din Iaşi. Seria nouă. – Iaşi, 2001. – T. 47, Fizica plasmei şi spectroscopie. – P. 149-156. 963. Ursu, Alexandru. Aplicarea ecuaţiei Schrodinger pentru calculul programatic al unor sisteme cuantice / Alexandru Ursu, Vitalii Ursu // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 144-152. 964. Ursu, Alexandru M. Determinarea densităţii stărilor electronice în aliaje supraconductoare // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 17-19. 2002 965. Băncilă, Simion. Cu privire la modernizarea laboratorului de fizică de tip şcolar / Simion Băncilă, Tudor Robu // Materialele Colocviului Internaţional de Fizică "Evrika!", 6-8 iunie 2002. – Ch., 2002. – P. 114-115. 966. Băncilă, Simion. Probleme de extrem în fizică / Simion Băncilă, Rodica Ciubotaru // Materialele Colocviului Internaţional de Fizică "Evrika!", 6-8 iunie 2002. – Ch., 2002. – P. 123-124. 967. Băncilă, Simion. Studiul proprietăţilor termice ale metalelor lichide // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. fizico-matematice. – Ch., 2002. – P. 110-114. 968. Băncilă, Simion. Studiul proprietăţilor termice ale metalelor prin metoda undelor radiale de temperatură // Materialele Colocviului Internaţional de Fizică "Evrika!", 6-8 iunie 2002. – Ch., 2002. – P. 55-56. 969. Băncilă, Simion. Studiul rezistenţei electrice / Simion Băncilă, Ion Luchianciuc // Materialele Colocviului Internaţional de Fizică "Evrika!", 6-8 iunie 2002. – Ch., 2002. – P. 61-62. 970. Cheptea, Virgil. Cu privire la conţinutul noţiunii de energie / Virgil Cheptea, Simion Băncilă // Revista de fizică "Evrika" (Brăila). – 2002. – Nr 5-6. – P. 25-30. 971. Cheptea, Virgil. Determinarea tensiunilor anizotropice în probe supuse comprimării hidrostatice // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. şt. fizicomatematice. – Ch., 2002. – P. 115-119. 972. Cheptea, Virgil. Influenţa deformaţiilor anizotropice asupra conductibilităţii electrice a Bi // Materialele Colocviului Internaţional de Fizică "Evrika!", 68 iunie 2002. – Ch., 2002. – P. 80-81.

99

973. Cheptea, Virgil. Metoda euristică de activitate a procesului de cunoaştere la studierea Fizicii / Virgil Cheptea, Victoria Gunico // Revista de fizică "Evrika" (Brăila). – 2002. – Nr 10. – P. 26. 974. Cheptea, Virgil. Rolul materialului ilustrativ în activizarea cognitivă a elevilor la lecţiile de fizică / Virgil Cheptea, Arcadie Pelin // Revista de fizică "Evrika" (Brăila). – 2002. – Nr 10. – P. 16-17. 975. Cheptea, Virgil. Unele sugestii cu privire la formarea noţiunii de temperatură // Revista de fizică "Evrika" (Brăila). – 2002. – Nr 1. – P. 4-6. 976. Focşa, Tudor. Cu privire la modernizarea practicumului de laborator în cursul liceal de fizică / Tudor Focşa, Simion Băncilă // Materialele Colocviului Internaţional de Fizică "Evrika!", 6-8 iunie 2002. – Ch., 2002. – P. 119-120. 977. On the electronic transport and optical properties of polycrystalline ZnSe films / M. E. Popa, G. G. Rusu, I. N. Salaoru, G. I. Rusu // Nano-7 ecoss-21, 24-28 june 2002, Malmo, Sweden : Posters Short Abstract. – P. 173. 978. Popa, Mihai E. On the electrical and optical properties of polycrystalline ZnSe thin films / M. E. Popa, G. I. Rusu // 12-th General Conference European Phsical Society EPS-12 Trends in Physics (Budapest (Hungary), 26-30 aug. 2002) : Abstracts. – Budapest, 2002. – P. 234 979. On the electronic transport and optical properties of polycrystalline ZnSe thin films / G. I. Rusu, M. E. Popa, I. N. Salaoru, G. G. Rusu // E-MRS 2002 SPRING MEETING : Congress Center-Palais de la Musique et des CongresStrasbourg (France), june 18-21, 2002 : Scientific Programme. – Strasbourg (France), 2002. – P. 10. 980. Popa, Mihai E. The effect of post-deposition heat treatment on the optical properties of ZnSe films / M. E. Popa, G. I. Rusu // Buletinul Institutului politehnic din Iaşi. – Iaşi, 2002. – T. 48 (LII). Fasc.1-2. Secţ. : Ştiinţa şi ingineria materialelor : Lucr. Celui de-al 4-lea Congres Int. de Şt. şi Ingineria Materialelor. – P. 325-330. 981. Study on the electronic transport properties of oxidized Bismuth thin films / G. I. Rusu, L. Leontie, G. G. Rusu,... M. E. Popa // Nano-7 ecoss-21, 24-28 june 2002, Malmo, Sweden : Posters Short Abstracts. – Malmo, 2002. – P. 173. 2003 982. Băncilă, Simion. Proprietăţile termice ale plumbului lichid / Simion Băncilă, Arefa Hîrbu, Tudor Focşa // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. şt. fizico-matematice. – Ch., 2003. – P. 51-55.

100

983. Buletin metodic : Nr. 1 / Min. Educaţiei al RM ; Dir. Generală Judeţeană Învăţămînt, Bălţi ; cuv. introd. P. Goiman ; rec. : S. Băncilă, T. Onea. – Bălţi, 2003. – 171 p. 984. On the electronic and optical properties of polycrystalline CdS thin films : Abstracts / G. I. Rusu, I. Salaoru, M. Popa, G. G. Rusu // Fifth General Conference of the Balkan Physical Union BPU-5 : Book of Abstracts. – Belgrade, 2003. – SPO6-224. 985. On the electronic transport properties of polycrystalline ZnSe films / G. I. Rusu, M. E. Popa, G. G. Rusu, Iulia Salaoru. – S.l.: S.n., 2003. – P. 221-230 : il. – Xerocop. ; Extras din : Applied Surface Science 218, 2003. – Bibliogr. p. 230. 986. On the mecanism of electrical conduction in polycrystalline ZnSe films : Abstracts / G. I. Rusu, M. E. Popa, G. G. Rusu, I. Salaoru // ROCAM 2003 : Romanian Conf. on Advanced Materials, (Bucharest, Romania, september 15-18, 2003) : Abstract book. – Bucharest, 2003. – P. 191. 987. On the Optical Characteristics of CdS thin Films Deposited by Quasiclosed volume Technique / Mihaela Rusu, Iulia Salaoru, M. E. Popa, G. I. Rusu, .S. l.: S. n., 2003.- P. 1287-1297. – Xerocop. ; Extras din : Int. Journal of Modern Physics B. – 2003. – Vol. 18. – Nr 9. 988. On the structural and electrical properties of polycrystalline ZnSe Thin films : Abstracts / G. I. Rusu, M. E. Popa, G. G. Rusu, I. Salaoru // Fifth General Conference of the Balkan Physical Union BPU-5 : Book of Abstracts. – Belgrade, 2003. – SPO6-221. 989. Popa, Mihai. E. On the electronic and optical properties of polycrystalline ZnSe films / M. E. Popa, G. I. Rusu // 1 st Nanoforum Workshop Nanomaterials and Applications, Sinaia, Romania, oct. 5-7, 2003. – Sinaia, 2003. 990. Popa, Mihai. E. On the Optical Properties of Polycrystalline ZnSe Films / M. E. Popa, G. I. Rusu.- S.l.: S.n., 2003. – P. 43-54 : tab. – Xerocop.; Extras din : Physics of Low-Dimensional Structures. – 2003. – Nr 7/8. – Bibliogr. p. 53-54. 991. Rusu, Gheorghe I. Studies on the electronic transport properties of some organic semiconductors in thin films / Gheorghe I. Rusu, George G. Rusu, Mihai E. Popa. – S. l. : S.n., 2003. – P. 372-380 : tab. – Xerocop. ; Extras din : Materials Research Inovations. – 2003. – Vol. 7. – Nr 6 (dec). – Bibliogr. p. 380. 2004 992. Băncilă, Simion. Cercetarea experimentală a proprietăţilor termice ale metalelor lichide / Simion Băncilă // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică şi Informatică. – P. 39-42.

101

993. Băncilă, Simion. Cu privire la utilizarea abstractizărilor în procesul de predare - învăţare a fizicii / Simion Băncilă, Efim Lungu // An. Şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 116-117. 994. Băncilă, Simion. Cu privire la utilizarea diagramelor TS la rezolvarea problemelor de termodinamică şi termotehnică / Simion Băncilă, Virgil Cheptea // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 112-115. 995. Băncilă, Simion. Utilizarea computerului în procesul de predare a fizicii în gimnazii şi licee / Simion Băncilă, Efim Lungu, Oxana Galaţan // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 118-122. 996. Cheptea, Virgil. Rolul analogiei în studierea proceselor oscilatorii / Virgil Cheptea, Simion Băncilă // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 133-139. 997. Cheptea, Virgil. Rolul materialului ilustrativ la studierea fizicii atomului şi a nucleului atomic // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 127-132. 998. Cheptea, Virgil. Realizarea experimentală a metodei inelului de obţinere a deformaţiilor anizotropice // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria. nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 43-48. 999. Cheptea, Virgil. Utilizarea reprezentărilor figurative la activizarea cognit elevilor în procesul studierii mecanicii / Virgil Cheptea, Tamara Ciubota // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 140-150. 1000. Hîrbu, Arefa. Determinarea constantei de timp vibraţional-tranziţională de relaţie a moleculei de hidrogen, utilizînd difuzia combinată // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria. nouă – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 49-51. 1001. Structural characteristics and optical properties of ZnSe thin films / V. Ciupina, G. I. Rusu, G. Prodan, M. E. Popa, ... // 7-th International Conference on Physics of Advanced Materials, (june 10-12, 2004, Iaşi, România) : Abstracts. – Iaşi, 2004. – P. 179 2005 1002. Microstructural characteristion and optical properties of ZnSe thin films / G. I. Rusu, V. Ciupina, M. E. Popa // Amorphous and Nanostructu-red

102

Chalcogenides : Second International Workshop (Sinaia, Romania, June 20-24, 2005) : Abstracts. – Iaşi. – 2005. – P. 45; 21st International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors (Calouste gulbenkian Foundation, Lisabon, Portugal, 4-9 September 2005) : Abstracts. – Lisabon, 2005. P. 335. 1003. Structural and optical properties of ZnSe thin films / G. I. Rusu, V. Ciupina, M. E. Popa.. // Einstein 100 - Theory of elativity Symposion : International Conference on Fundamental and Applied research in Physics, (October 29, Iaşi, România) : Abstracts. – Iaşi. – 2005. – P. 24.

103

Catedra Matematică
2000 1004. Carauş, Grigore. Cum să fii complexat intelectual faţă de Eminescu // Luceafărul. – 2000. – 10 mart. 1005. Carauş, Grigore. Comoară bimilenară : [limba română] // Accent provincial. – 2000. – 1 dec. 1006. Carauş, Grigore. Curriculumul – baza strategică a reformei învăţămîntului // Moldova suverană. – 2000. – 6 sept. 1007. Carauş, Grigore. Cuvîntul: acţiune, consecinţă, pocăinţă // Săptămîna. – 2000. – 23 iunie. 1008. Carauş, Grigore. Lista articolelor şi lucrărilor publicate: anii 1951 – 2000 / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Matematică. – Bălţi, 2000. – 11 p. 1009. Carauş, Grigore. Neologismele: să nu întrecem măsura // Făclia. – 2000. – 4 mart. 1010. Carauş, Grigore. Nimeni n-a atins magnitudinea lui Eminescu: Limbă, stil şi neologisme // Săptămîna. – 2000. – 15 sept.. – P. 15. 1011. Carauş, Grigore. Ziarul şi viaţa : (Notiţe despre ziarul "Moldova Socialistă" – "Moldova suverană" din anii 1947-2000) // Moldova suverană. – 2000. – 18 apr. 1012. Petruşin, Petru. Studierea calculului propoziţional în cursul de matematică preuniversitar / Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Matematică. – Bălţi, 2000. – 33 p. 1013. Programa analitică şi îndrumări metodice la analiza matematică pentru spec. "Informatică" secţia fără frecvenţă / Univ. de Stat "Al. Russo", Catedra Matematică. – Bălţi, 2000. – 32 p. 1014. Ştefăniţă, Ion. Admiterea – 2000 : Teste de matematică / Ion Ştefăniţă, Grigore Carauş ; Univ. de Stat "Al. Russo", Catedra Matematică. – Bălţi, 2000. – 16 p. 1015. Ştefăniţă, Ion. Autoevaluarea activităţii catedrei de matematică a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Anii 1996 - 2000 / Ion Ştefăniţă, Grigore Carauş. – Bălţi, 2000. – 14 p. *** 1016. Карауш, Григоре. Встреча с Георгием Гречко // Голос Бэлць. – 2000. – 11 апр.

104

1017. Карауш, Г. Еще раз о названии нашего города… // Спрос. Предложение. – 2000. – № 43. – Р. 2. 1018. Карауш, Григоре. Куррикулум – стратегическая основа реформы образования // Голос Бэлць. – 2000. – 25 авг. 1019. Карауш, Григоре. Много шума из ничего : (О написании на рус. яз. географ. назв. из Республики Молдовы) // Спрос. Предложение. – 2000. – 12 окт. 1020. Карауш, Григоре. Мои встречи с М. Ю. Лермонтовым // Голос Бэлць. – 2000. – 13 окт. 1021. Карауш, Григоре. О профессоре Гохберге, ученом с мировым именем // Голос Бэлць. – 2000. – 24 нояб. 1022. Карауш, Григоре. О тестах по математике. – Бэлць, 2000. – 12 p. 1023. Карауш, Григоре. Памятная встреча : (О лит. критике В. Коробане) // Голос Бэлць. – 2000. – 10 март. 1024. Карауш, Григоре. Письмо в редакцию газеты "Спрос. Предложение" // Спрос. Предложение. – 2000. – 2 нояб. 1025. Карауш, Григоре. Сборник задач и упражнений для составления тестов по арифметике и алгебре для 5-го и 6-го классов. – Бэлць, 2000. – 34 p. 1026. Карауш, Григоре. Слово об Эминеску // Голос Бэлць. – 2000. – 16 июня. 2001 1027. Carauş, Grigore. Culegere de teste de matematică / Univ. de Stat „A. Russo”, Catedra Matematică. – Bălţi, 2001. – 41 p. 1028. Carauş, Grigore. Notiţele unui cititor fidel // Accent provincial. – 2001. – 7 mart. 1029. Carauş, Grigore. Ora adevărului : publicistică 2000 / Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Matematică. – Bălţi, 2001. – 31 p. 1030. Petruşin, Petru. Calculul predicatelor în cursul de matematică preuniversitar / Univ. de Stat „A. Russo", Catedra Matematică. – Bălţi, 2001. – 46 p. 1031. Petruşin, Petru. Cursul de logică matematică în învăţămîntul preuniversitar // An. St. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică, 2001. – P. 124-127.

105

1032. Ştefăniţă, Ion. Existenţa soluţiilor periodice pentru sistemul de ecuaţii liniare neomogene / Ion Ştefăniţă, Raisa Ştefăniţă // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălti, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică, 2001. – P. 5-8. 1033. Ştefăniţă, Ion. Soluţii global uniform asimptotic stabile a ecuaţiilor / Ion Ştefăniţă, Raisa Ştefăniţă // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică, 2001. – P. 8-11. *** 1034. Карауш, Григоре. Друцэ и не знает : [О постановке пьесы И. Друцэ "Птицы нашей молодости" в Рус. драм. театре в Бэлц] // Голос Бэлць. – 2001. – 26 окт. 1035. Карауш, Григоре. Преодолевать обскурантизм и неосведомленность : (заметки об истории и родном языке молдован) // Голос Бэлць. – 2001. – 17 июля. 1036. Карауш, Григоре. Математика: Выпускные экзамены – 2000 / Григоре Карауш, Петру Петрушин. – Бэлць, 2001. – 20 p. 2002 1037. Bordeniuc, Ina. On compact n-semigroups // International seminar on discrete geometry : dedicated the 75 th birthday of Professor A. M. Zamorzaev, Chişinău, August 28-29, 2002. – Ch., 2002. – P. 18-19. 1038. Carauş, Grigore. Adevăr şi neadevăr despre evenimentele din iunie 1940 din Basarabia // Luceafărul. – 2002. – 7 iunie. – P. 5 1039. Carauş, Grigore. Admiterea 2002 : Teste de matematică / Grigore Carauş, Ion Vrabie. – Bălţi: S.n., 2002. – 16 p. 1040. Carauş, Grigore. Amintiri despre Vasile Coroban // Făclia. – 2002. – 9 febr. 1041. Carauş, Grigore. Dimitrie şi Antioh Cantemir – personalităţi de notorietate europeană : [convorbire cu studenţii] // Făclia. – 2002. – 30 noiemb. 1042. Carauş, Grigore. Falsificare „ştiinţifică” : [limba română] // Făclia. – 2002. – 26 ian. 1043. Carauş, Grigore. În căutarea adevărului / Catedra Matematică a Univ. de stat „A. Russo”. – Bălţi : S. n., 2002. – 40 p. 1044. Carauş, Grigore. Vasile Coroban: savant proeminent cu doar o medalie de ... veteran // Accent provincial. – 2002. – 22 febr.

106

*** 1045. Карауш, Григоре. О преподавании темы "Тригонометрические уравнения". – Бэлць : S. n., 2002. – 17 p. 1046. Карауш, Григоре. Приобщаться к богатствам молдавской речи // Голос Бэлць. – 2002. – 25 окт. 1047. Карауш, Григоре. «Фривольность» речи – непростительная для дипломата: Заметка по поводу открытия памятника Т. Г. Шевченко в Бэлць // Голос Бэлць. – 2002. – 22 марта. 1048. Карауш, Григоре. Чего нам забывать не стоит: Антиох Кантемир, русcкий писатель и дипломат // Голос Бэлць. – 2002. – 21 июня. 2003 1049. Carauş, Grigore. Catedra Matematică: Aspecte de azi şi din trecut / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – Bălţi, 2003. – 34 p. 1050. Carauş, Grigore. Culegere de articole despre limbă, literatură şi istorie (în limbile română şi rusă) / Univ. de Stat "Alecu Russo". – Bălţi, 2003. – 30 p. 1051. Carauş, Grigore. Culegere de articole despre organizarea şi realizarea procesului instructiv-educaţional la facultate şi la catedră (anii 1969 – 2003) / Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică, Catedra Matematică. – Bălţi, 2003. – 38 p. 1052. Carauş, Grigore. Istoria şi contemporaneitatea: adevăr şi abordări tendenţioase // Lit. şi arta. – 2003. – 3 iulie. – P. 3. 1053. Carauş, Grigore. O viaţă în evocări: realitate şi interpretări // Accent provincial. – 2003. – 17, 24 oct. 1054. Carauş, Grigore. Portret de pedagog şi savant : [despre Simion Băncilă] // Accent provincial. – 2003. – 21 noiemb. – P. 6. 1055. Carauş, Grigore. Povara profesiei de pedagog // Făclia. – 2003. –15 febr. – P. 2. 1056. Carauş, Grigore. Simion Băncilă – pedagog şi savant // Generaţia Pro. – 2003. – Nr. 9. (noiemb). – P. 6. 1057. Carauş, Grigore. Studiul limitei şi continuităţii funcţiei / Grigore Carauş, Ina Bordeniuc ; ref. Ion Vrabie, Angela Munteanu ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Matematică. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2003. – 79 p.

107

1058. Carauş, Grigore. Un memorandum inacceptabil : [politica internă a Moldovei] // Accent provincial. – 2003. – 28 noiemb. 1059. Dovbuş, Piotr. On the existance of k-limits of holomorphic maps / P. Dovbush, Natalia Gaşiţoi // Conferinţa tinerilor savanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei (15 oct. 2003). – Ch., 2003. – P. 20-21. *** 1060. Карауш, Григоре. Большое видится на расстоянии : [о книге И.И. Бодюла "Дорогой жизни"] // Голос Бэлць. – 2003. – 12 сент. 1061. Карауш, Григоре. Почтение и слава воздаются соответственно вкладу в науку: Ученный с мировым именем Исраэль Гохберг – почетный доктор Бельцкого госуниверситета / Валериу Кабак, Григоре Карауш // Голос Бэлць. – 2003. – 21 окт. – P. 3. 2004 1062. Anţalovschi, Natalia. Studiul topologic al sistemului omogen bipătrat de ecuaţii diferenţiale cu cinci drepte invariante reale diferite // Conferinţa tinerilor savanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 11 noiemb. 2004. – Ch., 2004. – P. 105. 1063. Carauş, Grigore. Numere complexe şi funcţii de variabilă complexă / Gr. Carauş, I. Ciobanu ; ref. Ion Vrabie, Natalia Gaşiţoi ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Catedra Matematică. – Bălţi, 2004. – 50 p. 1064. Carauş, Grigore. Pedagog iscusit şi organizator priceput : [Petru Petruşin] // Accent provincial. – 2004. – 18 iunie. – P. 8. 1065. Carauş, Grigore. Petru Petruşin la 80 de ani // Făclia. – 2004. – 19 iunie. – P. 2. 1066. Carauş, Grigore. Povăţuitor şi îndrumător înţelept // Făclia. – 2004. – 7 febr. – P. 7. 1067. Ciobanu, Ina. n- semigrupuri compacte // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 26-27. 1068. Dovbuş, Piotr. Some properties of x-normal mappings / P. Dovbush, Natalia Gaşiţoi // Second Conference of the Mathematical Society of the Republic of Moldova : dedicated to the anniversary of the Institute of Mathematics and Computer Science of ASM (August, 17-19, 2004) : Communications. – Ch., 2004. – P. 127-129.

108

1069. Gaşiţoi, Natalia. About a criterion of normality for mappings // Second Conference of the Mathematical Society of the Republic of Moldova : dedicated to the anniversary of the Institute of Mathematics and Computer Science of ASM (August, 17-19, 2004) : Communications. – Ch., 2004. – P. 153-155. 1070. Gaşiţoi, Natalia. Ce a demonstrat prima ediţie a Concursului „Valentin Belousov”? / Natalia Gaşiţoi, Grigore Carauş // Făclia. – 2004. – 20 noiemb. – P. 5. 1071. Gaşiţoi, Natalia. Concursul "Valentin Belousov" la matematică : totaluri şi perspective / Natalia Gaşiţoi, Grigore Carauş, Ion Vrabie // Accent provincial. – 2004. – 12 noiemb. 1072. Ştefăniţă, Ion. Condiţii de mărginire a soluţiilor sistemelor de ecuaţii diferenţiale / Ion Ştefăniţă, Natalia Anţalovschi // An şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 28-32. 1073. Ştefăniţă, Ion. Paradoxurile teoriei mulţimilor şi problemele fundamentelor matematicii / Ion Ştefăniţă, Natalia Gaşiţoi // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din. Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 33-37. 1074. Zastînceanu, Liubov. Analiza comparativă a cursului de "Geometrie analitică" în liceu şi în Universitate // Ştefan cel Mare şi Sfînt : 500 ani de nemurire : Materialele simpoz. şt. Jubiliar, 21-22 mai 2004. – Ch., 2004. – Partea II. – P. 81-83. 1075. Zastînceanu, Liubov. Problematica elaborării programelor de instruire la matematică / Liubov Zastînceanu, Radames Evdochimov // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo”. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 190-198. 1076. Карауш, Григоре. Мудрый, вдумчивый наставник бельцких педагогов : [П. Петрушин] // Голос Бэлць. – 2004 – 22 июня. – P. 15. 1077. Карауш, Григоре. Профессор Валерий Кабак : большой талант, помноженный на скромность // Голос Бэлць. – 2004. – 30 апр. – P. 5. 2005 1078. Gaşiţoi, Natalia. Matematicianul de la Plopi : [Ion Vrabie lector superior la Catedra Matematică a Universităţii de Stat "A.Russo"] / Natalia Gaşiţoi, Grigore Carauş // Vocea Bălţiului. – 2005. – 28 ian. – P. 4. 1079. Gaşiţoi, Natalia. Popularitate binemeritată : Ion Vrabie, lector la Catedra Matematică a Universităţii de Stat "Alecu Russo"] / Natalia Gaşiţoi, Grigore Carauş // Făclia. – 2005. – 29 ian. – P. 8.

109

1080. Zastînceanu, Liubov. Pregătirea profesorilor de matematică pentru utilizarea instruirii asistate de calculator // Calitatea formării specialiştilor în învămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 15-18. *** 1081. Гашицой, Наталья. Авторитетный педагог, умелый организатор / Наталья Гашицой, Григоре Карауш // Голос Бэлць. – 2005. – 21 янв.

110

Catedra Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale
2001 1082. Buracinski, Alexandru. Digitizarea graficelor stocate pe hîrtie / Eugen Plohotniuc, Alexandru Buracinski // An. şt. ale Univ. de Stat Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – 2001. – P. 53-65. 1083. Diozu, Ghenadie. Separarea semnalului util din semnal distorsionat / Ghenadie Diozu, Eugen Plohotniuc // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – 2001. – P. 71-81. 1084. Munteanu, Constantin. Elaborarea sistemului ghid pentru utilizatori : dis. de magistru în informatică / Constantin Munteanu ; cond. şt. N. Deinego ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Tehnică, Fizică şi Matematică, Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2001. – 72 p., [9] p. anexe, verso filelor alb, [2] p. recenzii – Bibliogr. : p. 72. 1085. Munteanu, Nicolae. Curs instructiv la trigonometrie : dis. de magistru în informatică / cond. şt. V. I. Cabac ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Tehnică, Fizică şi Matematică, Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi, 2001. – 88 p.

1086. Plohotniuc, Eugeniu. Informatica generală / rec. V. Cabac. – Bălţi, 2001. – 304 p. 1087. Plohotniuc, Eugeniu. Problemele procesului elaborării site-ului www / Eugen Plohotniuc, Igori Ţăgîrlaş, Elena Plohotniuc // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. a. Matematică, Fizică, Tehnică. – P. 65-71. 2002 1088. Plohotniuc, Eugeniu. Calitatea şi ierarhizarea instituţiilor de învăţămînt superior // Reforma învăţămîntului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. . – Bălţi, 2002. – P. 141-144. 2004 1089. Cabac, Valeriu. Valentin Belousov / Valeriu Cabac, Grigore Carauş // Generaţia Pro. – 2004. – oct. – P. 3. 1090. Cabac, Valeriu. Valentin Belousov – eminent matematician şi pedagog / Valeriu Cabac, Grigore Carauş // Făclia. – 2004. – 25 sept. – P. 7. 1091. Cabac, Valeriu. Valentin Belousov, proieminent matematician şi pedagog / Valeriu Cabac, Grigore Carauş // Accent provincial. – 2004. – 15 oct. – P. 4.

111

1092. Cabac, Valeriu. Admiterea 2003 : Teste la matematică / Valeriu Cabac, Grigore Carauş, Ion Vrabie. – Bălţi, 2004. – 16 p. 1093. Deinego, Nona. Analiza algoritmilor de testare adaptivă // An. Şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 12-16. 1094. Plohotniuc, Eugen. Sondarea ionosferei cu semnale modulate liniar în frecvenţă / Eugen Plohotniuc, Mihail Pascaru // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 52-61. 1095. Prelucrarea programelor Pascal : (Îndrumător metodic) / au elab. O. Galaţan, O. Sîrbu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Coleg. Pedagogic „Ion Creangă”, Catedra Şt. – Bălţi, 2004. – 11 p. 1096. Ţîcău, Vitalie. Cercetarea algoritmului Nistrem la rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor diferenţiale // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 17-24. 1097. Ţîcău, Vitalie. Compresii de date prin transformări ortogonale // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 20-24. *** 1098. Плохотнюк, Евгений Филиппович. Метод проектов в процессе обучения // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. –P. 169-172. 1099. Плохотнюк, Евгений Филиппович. Образование и информационные технологии / Е. Ф. Плохотнюк, Г. Жианноукос // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 173-189. 2005 1100. Cabac, Valeriu. Anexa descriptivă "Suplimentul la Diplomă" : Ghid pentru studenţi şi cadre didactice / V. Cabac, A. Ştefârţă ; Univ. de Stat "A. Russo". – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2005. – 64 p. 1101. Cabac, Valeriu. Calitatea formării specialistului cu studii superioare. Studiu de caz: Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi // Calitatea formării specialiştilor în învămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 6-13.

112

1102. Cabac, Valeriu. Conlucrarea Bibliotecii Ştiinţifice cu catedrele universitare privind completarea fondului documentar şi organizarea lucrului de sine stătător al studenţilor : Materiale pentru şedinţa Senatului universitar din 25 mai 2005 / Valeriu Cabac, Elena Harconiţa // Bul. rectoratului. – 2005. – Nr 9-10. – P. 45-59. 1103. Cabac, Valeriu. Elena Harconiţa – 50 // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 25. 1104. Cabac, Valeriu. Modelarea sarcinii didactice în credite // Calitatea formării specialiştilor în învămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 6-12. 1105. Cabac, Valeriu. Procesul de la Bologna: ecuaţii cu mai multe variabile // Buletinul rectoratului. – Nr 9-10 (ian.-aug.). – 2005. – P. 3-16. 1106. Cabac, Valeriu. Trei faţete ale evaluării : estimarea, înţelegerea, verificarea // Didactica Pro ... : Buletin de teorie şi practică educaţională. – 2005. – Nr 5-6 (33-34). – P. 37-44. 1107. Haidău, Iulian. Experimentul în cursul liceal de fizică (modelat la calculator cu elaborarea unui site) : Tz. de magistru în informatică – 1850 / I. Haidău ; cond. şt. V. Cabac ; Univ. de tat "A. Russo" Bălţi, Fac. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică, Catedra Informatica Aplicată şi Tehnologii Informaţionale. – Bălţi, 2005. – 99 p.

113

Facultatea Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială Catedra Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară
2000 1108. Cerbuşcă, A. Formarea cunoştinţelor elementare în domeniul matematicii / A. Cerbuşca, M. Pereteatcu // Curriculum preşcolar : educaţia şi instruirea copiilor de 5-7 ani în grupele pregătitoare. – Ch., 2000. – P. 56-59. 1109. Ciobanu, L. Formarea culturii economice elementare // Curriculum preşcolar : educaţia şi instruirea copiilor de 5-7 ani în grupele pregătitoare. – Ch., 2000. – P. 60-62. 1110. Ciobanu, Lora. Formarea culturii economice elementare : Tz de dr. în pedagogie / Inst. de Şt ale Educaţiei. – Ch., 2000. – 148 p. 1111. Ciobanu, Lora. Formarea culturii economice elementare la preşcolarii mari. Spec. 13.00.01-Pedagogie generală : Autoref. tz. de dr. în şt. pedagogice / Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch., 2000. – 21 p. – Bibliogr. p. 19. 1112. Ciobanu, Lora. Probleme şi perspective în educaţia economică a copiilor. – Bălţi, 2000. – 40 p. 1113. Ciobanu, Lora. Tehnologii moderne în educaţia economică a copiilor // Perspective şi tendinţe moderne în educaţia şi instruirea copiilor din grupele pregătitoare (5-7 ani). – Ch., 2000. – P. 88-91. 1114. Conţinutul tematic al disciplinei "Metodica predării ştiinţelor naturii" / alcăt. L. Ciobanu. – Bălţi, [2000?]. – 14 p., verso filelor alb. 1115. Curriculum preşcolar: educaţia şi instruirea copiilor de 5-7 ani în grupele pregătitoare / S. Cemortan, E. Marin, M. Pereteatcu,... ; coord. S. Musteaţă, ... ; Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch. : Epigraf, 2000. – 94 p. – Bibliogr. p. 94. 1116. Cursul "Bazele generale ale pedagogiei" / alcăt. L. Stupacenco ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară. – Bălţi, [2000?.]. – 7 p., verso filelor alb. 1117. Programa analitică la disciplina "Agologie" pentru spec. "Asistenţa socială" / elab. de L. Stupacenco ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2000. – 6 p., verso filelor alb. 1118. Programa analitică la disciplina "Antropologie" pentru spec. : "Psihologie juridică", "Licenţiaţi în psihologie şi pedagogie" / alcăt. V. Pulbere ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară. – Bălţi, 2000. – 9 p., verso filelor alb.

114

1119. Programa analitică la disciplina "Asistenţă socială a şomajului" pentru spec. " Asistent social" / elab. de Maria Pereteatcu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2000. – 9 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 8. 1120. Programa analitică la disciplina "Didactica preşcolară" pentru spec. "Pedagogie şi psihologie" / N. Socoliuc ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară. – Bălţi, 2000. – 4 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 4. 1121. Programa de lucru la disciplina "Etnopedagogie. Istoria pedagogiei" (secţ. f/f) / M. Pereteatcu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară. – Bălţi, [2000?]. – 17 p., verso filelor alb. 1122. Programa analitică la disciplina "Management educaţional" (secţ. zi) / L. Ciobanu ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară. – Bălţi, 2000. – 11 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 8-9. 1123. Programa analitică la disciplina "Muzica", spec. "Pedagogie socială" / alcăt. V. Moraru ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Pedagogie şi Psihologie. – Bălţi, 2000. – 7 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 6-7. 1124. Programa analitică la disciplina "Ritmica", spec. "Pedagogie socială" / V. Moraru ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. "Pedagogie şi Psihologie". – Bălţi, 2000. – 7 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 6. 1125. Programa analitică la metodica artei plastice în clasele primare / F. Oliva ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Pedagogie şi Psihologie, Catedra Învăţămînt primar şi educaţie preşcolară. – Bălţi, 2000. – 19 p., verso filelor alb. –Bibliogr. p. 12-13. 1126. Programa analitică la seminarul special "Dezvoltarea creativităţii la copii de vîrsta preşcolară în cadrul activităţilor de artă plastică" (secţia de zi şi f/f) / V. Smiricinschi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară. – Bălţi, 2000. – 4 p. – Bibliogr. p. 4. 1127. Smiricinschi, Valentina. Programa analitică la cursul special "Condiţii pedagogice ale dezvoltării calităţilor morale pozitive la preşcolari" pentru st. an. 3, secţia de zi şi f/f / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Învăţământ primar şi Educaţie preşcolară. – Bălţi, 2000. – 7 p., verso filelor alb. 1128. Socoliuc, Nina. Curs de prelegeri la pedagogia preşcolară / Univ. de Stat "Alecu Russo". – Bălţi, 2000. – 447 p. 1129. Socoliuc, Nina. Managementul socializării // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman : Conf. şt., 18-19 dec. 2000. – Bălţi, 2000. – P. 21-22.

115

1130. Socoliuc, Nina. Pedagogia preşcolară : curs de prelegeri / Univ. de Stat "Alecu Russo". – Bălţi, 2000. – 438 p., verso filelor alb. 1131. Stupacenco, Lidia. Realităţi despre care este dureros să vorbeşti : [situaţia la facultate] // Vocea poporului. – 2000. – 12 dec. 1132. Tematica lecţiilor practice la obiectul "Bazele teoriei, metodica predării educaţiei fizice", spec. "Învăţător - educator" (pentru studenţii an. 4) / M. Mihailov ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară. – Bălţi, 2000. – 13 p., verso foilor alb. 1133. Tematica şi planul seminarelor la didactica preşcolară : specialitatea „Pedagogie şi Psihologie” / alcăt. N. Socoliuc ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară. – Bălţi, [2000?]. – 23 p. 1134. Temele lecţiilor practice la obiectul „Bazele defectologiei şi logopediei” / alcăt. M. Mihailov ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară. – Bălţi, [2000?]. – 6 p., verso filelor alb. *** 1135. Буздуган, Василий Константинович. О системе экологической подготовки будущих учителей начальных классов / В. К. Буздуган, Л. Г. Ступаченко // Проблемы экологии и экологического образования полесья в постчернобыльский период : Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Мозырь, 2000. – P. 398-403. 1136. Земцова, Татьяна Викторовна. Родники и колодцы: Особенности использования идей этнопедагогики: этнографические кружки / Татьяна В. Земцова, Грушецкая Марина // Педагогический вестник. – 2000. – Nr 2. – P. 12-18 ; Nr 3. – P. 10-15. 1137. Майданская, Л. Формирование дисциплины учащихся тренинговыми методами / Л. Майданская, Л. Подгородецкая // Domenii vitale pentru manifestarea competenţelor psihosociale, manageriale : ses. şt. a stud. şi profesorilor, 23-24 mai 2000. – Bălţi, 2000. – P. 129-138. 1138. Планы практических и лабораторных занятий по курсу "Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду" для студентов стационара и озо (2-3 к.) / В. В. Смиричинская ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra "Învăţămînt primar şi educaţie preşcolară". – Bălţi, 2000. – 8 p. 1139. Планы семинарских и практических занятий по курсу "Методика развития речи" для студентов 1-3 курсы, озо / сост. В. В. Смиричинская ; БГУ им. А. Руссо, Фак. "Педагогика и психология, Каф. "Начальное обуч. и дошкол. воспитание". – Bălţi, 2000. – 4 p.

116

1140. Программа по курсу "Введение в педагогику" (дневное отд-ние) / Т. В. Земцова. – Bălţi, 2000. – 7 p. 1141. Программа по курсу "Дошкольная педагогика" / Л. И. Зорило. – Bălţi, 2000. – 14 p. 1142. Программа по курсу "История педагогики" (для заочного отд-ния) / Т. В. Земцова. – Bălţi, 2000. – 7 p. 1143. Программа по курсу "Менеджмент" / Л. И. Зорило. – Bălţi, 2000. – 11 p. – Библиогр. в конце тем. 1144. Программа по курсу "Общие основы педагогики" (дневное отд-ние) / Т. В. Земцова. – Bălţi, 2000. – 9 p. – Библиогр. в конце тем. 1145. Программа по курсу "Общие основы педагогики" (заочное обучение) / Т. В. Земцова. – Bălţi, 2000. –5 p. – Библиогр. в конце тем. 1146. Программа по курсу "Основы педагогического мастерства" (дневное отд-ние) / Т. В. Земцова. – Bălţi, 2000. – 7 p. – Библиогр. в конце тем. 1147. Рабочая программа по "Методике ознакомления детей дошкольного возраста с природой" : 3 курс (заочное отд-ние) / Т. В. Земцова ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Învăţămînt primar şi educaţie preşcolară. – Bălţi, 2000. – 8 p. – Bibliogr. ascunsă. 1148. Рабочая программа по спецкурсу "Проблема гуманизации учебновоспитательной работы в духе педагогики ненасилия" (3 курс, озо) / В. В. Смиричинская ; БГУ им. А. Руссо, Каф. "Начальное обучение и дошкол. воспитание". – Bălţi, 2000. – 7 p. – Библиогр. в конце тем. 1149. Спецсеминар на тему "Организация внеурочной воспитательной деятельности класса" (на материале деятельности клубов и кружков младших школьников) / Т. В. Земцова. – Bălţi, [2000?]. – 6 p., verso filelor alb – Билиогр. в конце тем. 1150. Спецсеминар на тему "Теория и практика школьных воспитательных систем" / Т. В. Земцова. – Bălţi, [2000?]. – 7 p. – Библиогр. p. 7. 1151. Ступаченко, Лидия Григорьевна. Подготовка студентов к изучению и моделированию субъекта воспитания // Белорусская начальная школа : проблемы и перспективы развития: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 дек. 2000 г. – Мозырь, 2000. – Ч. 2. – Р. 73-75. 2001 1152. Pereteatcu, Maria. Metodica formării reprezentărilor elementare matematice la preşcolari : curs de prelegeri. – Bălţi, 2001.

117

Vol. 1. – 127 p., verso filelor alb. Vol. 2. – 127 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 125-126. 1153. Pereteatcu, Maria. Programul Pas cu Pas – alternativă educaţională // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 35-39. 1154. Programa analitică la disciplina "Asistenţa socială a persoanelor în etate". "Integrarea socială a persoanelor în etate" pentru spec. "Asistenţa socială" / elab. de L. Stupacenco ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2001. – 9 p., verso filelor alb. 1155. Programa analitică la disciplina "Teorii şi asistenţă centrate pe sărăcie" pentru spec. "Asistent social" (secţia de zi şi f/f) / elab. de M. Pereteatcu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie Socială şi generală. – Bălţi, 2001. – 10 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 9. 1156. Pulbere, Veaceslav. Curs de prelegeri la anatomia şi fiziologia copilului / corector Nina Pulbere ; Univ. de Stat "A. Russo". – Bălţi, 2001. – 244 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 244. 1157. Socoliuc, Nina. Cultura pedagogică a educatorului şi managementul relaţiilor: [rezumat] // Psihologie managerială şi management relaţional : Conf. şt. a studenţilor şi cadrelor didactice, 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2001. – P. 24-26. 1158. Socoliuc, Nina. Managementul socializării // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman. – Bălţi, 2001. – P. 144-147. 1159. Socoliuc, Nina. Modalităţi de educare a copiilor supradotaţi // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 20-23. 1160. Socoliuc, Nina. Unele aspecte de educare a sentimentului de dragoste faţă de meleagul natal la preşcolarii superiori // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria. nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 17-20. 1161. Stupacenco, Lidia. Filosofia educaţiei : curs de prelegeri / Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Învăţământ primar şi Educaţie preşcolară. – Bălţi, 2001. – 119 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 119. 2002 1162. Brânzarei, Liliana. Modelarea şi elaborarea pedagogică a materialelor didactice / Liliana Brânzarei, Lidia Stupacenco // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 74-78.

118

1163. Foca, Lidia. Evaluarea ca factor de dezvoltare a personalităţii umane / Lidia Foca, Natalia Rusu // Psihologie managerială şi management relaţional : Materialele conf. şt. int. "Psihologie managerială şi management relaţional", 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2002. – Vol. 2. – P. 97-103. 1164. Pereteatcu, Maria. Lucrul pe grupe - forma eficientă de realizare a învăţământului formativ // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 180-187. 1165. Socoliuc, Nina. Modalităţi de formare a abilităţilor de cercetare la studenţi în procesul activităţilor instructive // Reforma învăţământului : teorie şi practică, conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 204-207. 1166. Stupacenco, Lidia. Concepţia pregătirii universitare a specialistului: învăţător la clasele primare, manager în învăţămîntul preuniversitar // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 55-60. 1167. Stupacenco, Lidia. Tehnologii pedagogice diferenţiate şi personalizate componentă a curriculumului centrat pe student // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 211-213. *** 1168. Смиричинская, Валентина. Педагогические условия коррекции детской лжи // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 2 01-204. 1169. Ступаченко, Лидия Григорьевна. Время социальных перемен пришло: Реформа и вуз / Лидия Григорьевна Ступаченко, Светлана Рыжикова, Валентина Прицкану // Голос Бэлць. – 2002. – 1 марта. 1170. Ступаченко, Лидия Григорьевна. Педагогическое моделирование и конструирование дидактических материалов / Лидия Ступаченко, Юлиана Брынзарей // Совершенствование подготовки учителей начальных классов в свете реформирования высшей и общеобразовательной школы : сб. науч. тр. – Мозырь, 2002. – P. 65-69. 2003 1171. Buzdugan, Vasile. Potenţiale noi în metodica ştiinţelor despre natură pentru viitorul învăţător // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. Int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 197-198. 1172. Nasu, Ilie. Aceasta se cheamă tot evaluare!? // Făclia. – 2003. – 1 ian. – P. 5. 1173. Nasu, Ilie. Proiectul internaţional PIRLS - fapt împlinit // Făclia. – 2003. – 19 apr. – P. 5.

119

1174. Nasu, Ilie. Un concurs neobişnuit // Făclia. – 2003. – 5 iul. – P. 3. 1175. Pereteatcu, Maria. Integrarea ca oportunitate într-o lume în continuă schimbare // Recuperare. – 2003. – Nr 3. – P. 14-20. 1176. Pereteatcu, Maria. Integrarea copiilor cu handicap mintal în învăţămîntul de masă // Recuperare. – 2003. – Nr 3. – P. 21-26. 1177. Pereteatcu, Maria. Problema conţinuturilor pregătirii cadrelor didactice pentru realizarea educaţiei integrate // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 161-165. 1178. Pereteatcu, Maria. Une Nouvelle ouverture de l'ecole moderne - l'ecole pur tous // Ugdymo misija dabarties visuome-neje : visuomenes tikslц ir individualiцjц asmens poreikц sinteye. The mission of education in modern society : the syntesis of social purposes and indoviduals needs: International Scientific practical Reports. – Vilnus, 2003. – P. 110-115. 1179. Programa la practica pedagogică curentă, "Ziua şcolii" anul V / coord. A. Saulea, M. Pereteatcu ; rec. N. Socoliuc ; Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, Coleg. Pedagogic "I. Creangă". – Bălţi, 2003. – 30 p., verso filelor alb. 1180. Socoliuc, Nina. Influenţa jocului în socializarea copilului preşcolar // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. Int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 15-18. 1181. Un miracol: facultatea pedagogică mai e încă solicitată de studenţi / Tudor Arnăut, Mihai Chişcă, Nelu Vicol, Petru Roman,..., Lidia Stupacenco,... // Făclia. – 2003. – 30 aug. *** 1182. Ступаченко, Лидия Григорьевна. Роль базовой школы в установлении связи между педагогической наукой и педагогической практикой / Л. Г. Ступаченко, Г. П. Петку // Наука и образование : Актуальные проблемы и перспективы развития : Тез. докл. IX Акад. Чтений, 28-30 окт. 2003 г. . – Кишинэу, 2003. – Р. 76-79. 1183. Ступаченко, Лидия Григорьевна. Учитель начальных классов – менеджер учебно-воспитательного процесса // Беларуская пачатковая школа : праблемы i перспективы развiцця: Матэрыялы IV мiжнар. навуковаметадычнай конф., 17-18 кастрычнiка 2002 г. . – Мазыр, 2003. – Р. 94-96. 2004 1184. Nasu, I. TIMSS-2003 la etapa finală // Făclia. – 2004. – 17 iulie. – P. 1.

120

1185. Pereteatcu, Maria. Formarea cadrelor didactice în vederea realizării incluziunii / Maria Pereteatcu, Lidia Stupacenco // Şcoala comunităţii – promotor al educaţiei incluzive. – Chişinău, 2004. – P. 54-60. 1186. Pereteatcu, Maria. Psihopedagogie specială : Curs de prelegeri / Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra Pedagogie, Învăţ. Primar şi Educaţie Preşcolară. – Bălţi, 2004. – Vol. 1-2. Vol. 1. – 2004. – 144 p. Vol. 2. – 2004. – P. 145-275. 1187. Programa analitică la disciplina "Psihopedagogie specială" pentru studenţii fac. PPAS şi a fac. pedagogice / aut.-alcăt. Maria Pereteatcu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie, Învăţ. Primar şi Educaţie Preşcolară. – Bălţi, 2004. – 26 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 23-26. 1188. Stupacenco, Lidia. Aspecte de integrare a copiilor cu deficienţe mintale în învăţămîntul general / Lidia Stupacenco, Maria Pereteatcu // Mâine. – 2004. – Nr 16. – P. 8-9. 2005 1189. Ciobanu, Lora. : [Recenzie la cartea: Nina Socoliuc, Victoria Cojocaru. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei copiilor de vîrstă preşcolară] // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 72. 1190. Ciobanu, Lora. Sintetizarea analitică a nivelului de pregătire a pedagogilor preşcolari în domeniul formării culturii economice elementare la copii // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo",5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 121-123. 1191. Iachim, Leonid. Analiza sistemică a procesului de pregătire a profesorului în sistemul universitar // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 107-109. 1192. Mihailov, Maria. Aspecte de renovare a componentei tehnologice a învăţămîntului superior // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. –Vol. 2. – P. 61-64. 1193. Nasu, Ilie. Realizarea cercetărilor internaţionale TIMSS şi PIRLS în Republica Moldova (Rezultate, perspective) // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. –P. 87-90.

121

1194. Nasu, Ilie. Timss-2003 – un succes meritat! // Făclia. – 2005. – 29 ian. – P. 1. 1195. Pereteatcu, Maria. Clase incluzive : realizări şi perspective / Maria Pereteatcu, Lidia Stupacenco // Buletinul Univ. Petrol-Gaze din Ploieşti. Ser. Şt. Educaţiei. – 2005. – Vol. LVII, nr. 2. – P. 173-176. 1196. Pereteatcu, Maria. Parteneriate eficiente în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice // Un deceniu de schimbări : Păşind în viitor : Materialele conf. teoretico-practice jubiliare a Programului Educaţional Pas cu Pas. – Ch., 2005. – P. 138-143. 1197. Pereteatcu, Maria. Pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea educaţiei incluzive în învăţămîntul de masă // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 50-54. 1198. Socoliuc, Nina. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei copiilor de vârstă preşcolară / N. Socoliuc, V. Cojocaru ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Ch. : Ed. Cartea Moldovei, 2005. – 407 p. – Bibliogr. p. 400-401. 1199. Socoliuc, Nina. Modalităţi de formare a culturii pedagogice la studenţi în procesul instruirii profesionale // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 54-57. 1200. Stupacenco, Lidia. Educaţia spirituală în contextul teoriei educaţiei // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai, 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 34-38; Беларуская пачатковая школа : праблемы i перспектывы развiцця : Матэрыялы V мiжнар. навукова-практ. канф., 20-21 кастрычнiка 2005 г. – Мазыр, 2005. – P. 44-46. 1201. Stupacenco, Lidia. "Învăţare de-a lungul vieţii" – formula de succes a procesului de învăţămînt orientat spre calitatea pregătirii specialistului // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 22-24. *** 1202. Земцова, Татьяна Викторовна. Особенности валеологического воспитания в сельской начальной школе // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo ", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 110-112.

122

1203. Зорило, Лариса. Актуальные проблемы формирования элементарных математических представлений в современных психолого-педагогических исследованиях / Л. Зорило, Мария Перетятку ; рец.: М. А. Васильева, Л. Г. Ступаченко. – М. : Компания Спутник, 2005. – 111 р. 1204. Зорило, Лариса. Подготовка студентов к работе по технологии личностно-ориентированного образования дошкольников // Беларуская пачатковая школа : праблемы i перспектывы развiцця : Матэрыялы V мiжнар. навукова-практ. канф., 20-21 кастрычнiка 2005 г. – Мазыр, 2005. – P. 64-66. 1205. Зорило, Лариса Ивановна. Формирование у студентов исследовательских умений и навыков // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 117-121. 1206. Зорило, Лариса Ивановна. Функции педагогического менеджмента в работе учителя – воспитателя // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 112-117. 1207. Зорило, Лариса Ивановна. Функция педагогического менеджмента в профессиональной деятельности учителя-воспитателя / Л. И. Зорило, Н. В. Лясников // Социально-экономические и организационно-управленческие аспекты рыночной трансформации : сб. науч. тр. – М., 2005. – P. 62-66. 1208. Перетятку, Мария. Подготовка педагогических кадров для работы в классах интегрированного обучения // Беларуская пачатковая школа : праблемы i перспектывы развiцця : Матэрыялы V мiжнар. навукова-практ. канф., 20-21 кастрычнiка 2005 г. – Мазыр, 2005. – P. 98-100. 1209. Фока, Лидия. Моделирование познавательной деятельности студентов в учебном процессе // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superiopr : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 80-84.

123

Catedra Psihologie şi Asistenţă socială
2000 1210. Caluschi, Mariana. Unele totalizări ale activităţilor practice efectuate în cadrul laboratorului universitar "Psihologie managerială aplicată", susţinut de fundaţia Soros, Programul HESP / Mariana Caluschi, Larisa Stog // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman : Conf. şt., 18-19 dec. 2000. – Bălţi, 2000. – P. 8-9. 1211. Copiii Moldovei : culeg. de eseuri consacrate adoptării Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale / coord. I. Nasu ; red.: Z. Tărîţă, L. Junghină, A. Sainenco ; Com. Helsinki pentru Drepturile Omului din RM ; Centrul Naţ. de Evaluare, Testare şi Polit. Educaţionale. – Bălţi : Centrul Naţ. de Informare şi Asistenţă a ONG-lor din RM, 2000. – 29 p. 1212. Crearea condiţiilor dezvoltării fireşti a copilului la etapa învăţământului preşcolar : Tendinţe de ameliorare a învăţământului din RM în perspectiva educaţiei într-o eră a schimbării : raport şt. / cond. şt. E. Zolotariov ; ed. Maria Mihailov ; Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. – Bălţi, 2000. – 29 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 29. 1213. Domenii vitale pentru manifestarea competenţelor psihosociale, manageriale : sesiunea şt. a stud. şi profesorilor, 23-24 mai 2000 / coord. şt.: Larisa Stog, Mariana Caluschi ; Univ. de Stat “A. Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2000. – 144 p. 1214. Nasu, Ilie. "Evaluarea prin teste în învăţămînt" – un imperativ al zilei : [Despre monografia lui Valeriu Cabac, Evaluarea prin teste în învăţămînt] // Făclia. – 2000. – 5 febr. 1215. Nasu, Ilie. PIRLS – un proiect de prestigiu // Făclia. – 2000. – 15 iulie. – P. 6. 1216. Nasu, Ilie. Proiectul secolului – încheiat: Proiectul TIMSS-R // Făclia. – 2000. – 9 dec. – P. 2. 1217. Programa analitică la disciplina "Asistenţa socială a copiilor şi tinerilor" (aspect psihologic) pentru spec. "Licenţiat în Asistenţa socială" (secţia f/f) / elab. de V. Priţcan ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2000. – 7 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 5. 1218. Programa analitică la disciplina "Asistenţa socială şi timpul liber" pentru spec. "Asistenţă socială" (secţia de zi) / elab. de Galina Petcu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2000. – 6 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 5-6.

124

1219. Programa analitică la disciplina "Asistenţa socială şi timpul liber" pentru spec. "Asistenţă socială" (secţia f/f) / elab. de Galina Petcu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2000. – 6 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 5-6. 1220. Programa analitică la disciplina "Planificarea familială" pentru spec. "Asistenţa socială" / E. Zolotariov ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2000. – 10 p., verso filelor alb. 1221. Programa analitică la disciplina "Teoria şi metodica asistenţei sociale" pentru spec. "Asistenţă socială" (secţia de zi) / elab. de Galina Petcu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2000. – 10 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 10. 1222. Programa analitică la disciplina "Teoria şi metodica asistenţei sociale" pentru spec. "Asistenţă socială" (secţia f/f) / elab. de Galina Petcu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2000. – 10 p., verso filelor alb. 1223. Rîjicov, Svetlana. Asistenţa psiho-socială a persoanelor infectate de HIV/SIDA / Svetlana Rîjicov // Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie. – Bucureşti, 2000. – P. 702-706. 1224. Rîjicov, Svetlana. Psihoprofilactica : Curs de prelegeri pentru pregătirea de specialitate pentru calificativele : Licenţiat în psihologie, asistent social. P. 1 / Svetlana Rîjicov ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie generală şi socială. – Bălţi, 2000. – 112 p. 1225. Rîjicov, Svetlana. Psihoprofilactica : Curs de prelegeri pentru pregătirea de specialitate pentru calificativele : Licenţiat în psihologie, asistent social. P. 2 / Svetlana Rîjicov ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie generală şi socială. – Bălţi, 2000. – 91 p. 1226. Stog, Larisa. Abilităţile de consiliere ale viitorului manager // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman : Conf. şt. (18-19 dec. 2000). – Bălţi, 2000. – P. 32-33. 1227. Stog, Larisa. Comunicare non-violentă: caracteristici, antrenamente, efecte // Domenii vitale pentru manifestarea competenţelor psihosociale, manageriale : ses. şt. a stud. şi profesorilor, 23-24 mai 2000. – Bălţi, 2000. – P. 25-29. 1228. Stog, Larisa. Impactul atitudinilor creative şi a abilităţilor psihosociale asupra performanţei manageriale / Larisa Stog, Marin Berghi // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman : Conf. şt., 18-19 dec. 2000. – Bălţi, 2000. – P. 27-28.

125

1229. TIMSS 1999 : International Mathematics Report / Ina V. S. Mullis, M. O. Martin, Eugenio J. Gonzalez, ... ; coord. I. Nasu. – Boston : Int. Study Center, 2000. – 365 p.: tabl. *** 1230. Петку, Галина. Подготовка будущих специалистов к организации свободного времени младших школьников // Белорусская начальная школа : проблемы и перспективы развития: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 дек. 2000 г. . – Мозырь, 2000. – Ч. 2. – P. 173-175. 1231. Подгородецкая, Лариса. Коллективная взаимная экспертная оценка директоров учебных заведений // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman : Conf. şt., 18-19 dec. 2000. – Bălţi, 2000. – P. 35-36. 2001 1232. Briceag, Silvia. Homeostazia organismului în spirala sănătate-stres-boală // An. şt. ale Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 44-47. 1233. Briceag, Silvia. Orizontul referinţelor valorice la adolescenţii din mediu urban şi rural // An. şt. ale Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 48-52. 1234. Briceag, Silvia. Patopsihologie : curs de prelegeri / Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Pedagogie şi Psihologie, Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2001. – 108 p. – Bibliogr. p. 108. 1235. Caluschi, Mariana. Modelele creativităţii - fundament pentru antrenarea competenţelor umane / Mariana Caluschi, Larisa Stog // An. şt. ale Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 6-11. 1236. Măgureanu, Liviu. Tehnologii avansate de predare / Liviu Măgureanu, Larisa Stog // Accent provincial. – 2001. – 23 mart. – P. 4. 1237. Mic dicţionar de termeni psihosociali / coord. Larisa Stog, Marina Caluschi ; Univ. de Stat „A. Russo” ; Laboratorul univ. „Psihologie Managerială Aplicată”. – Bălţi, 2001. – 80 p. – Bibliogr. p. 75-76. 1238. Petcu, Galina. Asistenţa socială a tineretului şi timpul liber / Galina Petcu, Valentina Priţcan // An. şt. ale Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 52-56. 1239. Program educaţional de alternativă „Fericirea copilului” (pentru ciclul preşcolar) : Ghid metodic pentru promovarea practicii pedagogice a studenţilor la spec. : Învăţământul primar, educaţia preşcolară. Asistenţă socială / elab. de E.

126

Zolotariov în colab. cu M. Mihailov ; rec. N. Socoliuc ; Univ. de Stat "A. Russo". – Bălţi, 2001. – 17 p. – Bibliogr. p. 17. 1240. Programa analitică la cursul "Psihologia devianţei" pentru calificativul "Asistent social" / Svetlana Rîjicova ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie generală şi socială. – Bălţi, 2001. – 7 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 6. 1241. Programa analitică la cursul "Teoria şi practica consilierii" pentru calificativul "Asistenţă socială" / Svetlana Rîjicova ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie generală şi socială. – Bălţi, 2001. – 8 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 6-7. 1242. Programa analitică la disciplina "Asistenţa socială în penitenciar" pentru spec. "Asistenţă socială" (secţia de zi) / elab. de Nicoleta Novac ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2001. – 6 p., verso filelor alb. 1243. Programa analitică la disciplina "Asistenţa socială în penitenciar" pentru spec. "Asistenţă socială" (secţia f/f) / elab. de Nicoletta Novac ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2001. – 6 p., verso filelor alb. 1244. Programa analitică la disciplina "Informatica aplicată" pentru spec. "Pedagogia învăţământului primar şi pedagogie preşcolară", "Pedagogie şi Psihologie", "Psihologie judiciară", "Asistenţă socială" (secţia f/f) / elab. de Galina Petcu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2001. – 6 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 6. 1245. Programa analitică la disciplina "Informatica generală" pentru spec. "Asistenţă socială" (secţia de zi) / elab. de G. Petcu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2001. – 5 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 5. 1246. Programa analitică la disciplina "Medicina socială” pentru spec. "Psihologie (judiciară)" (secţia de zi) / elab. Natalia Guţu ; Univ. de Stat "A. Russo, Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2001. – 7 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 6. 1247. Programa analitică la disciplina "Medicina socială” pentru spec. "Psihologie (judiciară)" (secţia f/f) / elab. de Natalia Guţu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2001. –8 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 4-5. 1248. Programa analitică la disciplina "Psihologia familiei" pentru spec. "Licenţiat în asistenţa socială" / Svetlana Rîjicova ; Univ. de Stat „A. Russo”,

127

Catedra Pedagogie şi Psihologie generală şi socială. – Bălţi, 2001. – 8 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 6. 1249. Programa analitică la disciplina "Teoria jocului" pentru spec. "Asistenţă socială" (secţia f/f) / elab. de Galina Petcu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Catedra Pedagogie şi Psihologie Socială şi generală. – Bălţi, 2001. – 8 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 7-8. 1250. Programa analitică la disciplina "Teoria jocului" pentru spec. "Asistenţă socială" (secţia la zi) / elab. de Galina Petcu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Pedagogie şi Psihologie Socială şi generală. – Bălţi, 2001. – 8 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 8. 1251. Rîjicov, Svetlana. Aspecte psihologice ale disfunc-ţionalităţilor familiale // Particularităţile şi tendinţele proceselor demografice în Republica Moldova : Materialele conf. – Ch., 2001. – p. 147-153. 1252. Rîjicov, Svetlana. Prevenirea abuzului sexual al copilului în familie / Svetlana Rîjicov // An. şt. ale Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 56-63. 1253. Stog, Larisa. Aspecte psihologice ale stimei de sine cu referire specială la tinerii lideri / Larisa Stog, Ludmila Popa, Liliana Rahubenco // Psihologie managerială şi management relaţional : Conf. şt. a stud. şi cadrelor didactice, 1920 dec. 2001. – Bălţi, 2001. – P. 22-23. 1254. Stog, Larisa. Aspecte psihologice ce conturează profilul unui manager creativ / Larisa Stog, Ina Reus, Natalia Toporeţ // Psihologie managerială şi management relaţional : Conf. şt. a stud. şi cadrelor didactice, 19-20 dec. 2001). – Bălţi, 2001. – P. 17-19. 1255. Stog, Larisa. Atitudini creative, abilităţi, sociale şi impactul lor asupra performanţei manageriale / Larisa Stog, Marin Berghi // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman. – Bălţi, 2001. – P. 17-19. 1256. Stog, Larisa. Personalitatea şi componentul ei responsabil afectiv. O inovaţie în psihologia responsabilităţii umane create în baza unui studiu experimental // An. şt. ale Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 40-44. 1257. Stog, Larisa. Unele abilităţi şi competenţe de consiliere eficientă ale managerului // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman. – Bălţi, 2001. – P. 104-110.

128

1258. Zolotariov, Elena. Aspecte caracteristice ale subprogramei curriculare pentru nivelul preşcolar "Dezvoltarea culturii mişcărilor" / Elena Zolotariov, Maria Mihailov // An. şt. ale Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 23-29. 1259. Zolotariov, Elena. Tendinţe de ameliorare a învăţămîntului din Republica Moldova în perspectiva educaţiei într-o eră a schimbării. [Proiectul pilot "Fericirea copilului"] // An. şt. ale Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Seria. nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 29-35. *** 1260. Подгородецкая, Лариса. Коллективная взаимная экспертная оценка директоров учебных заведений // Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman. – Bălţi, 2001. – P. 101-104. 1261. Подгородецкая, Лариса. Некоторые аспекты изучения учебной деятельности студентов в современных условиях (на материале психологического исследования по научно-исследовательской теме nr 4) // An. şt. ale Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 12-16. 1262. Подгородецкая, Лариса. Некоторые психологические условия эффективности требовательности директора школы как руководителя // Psihologie managerială şi management relaţional : Conf. şt. a stud. şi cadrelor didactice (19-20 dec. 2001). – Bălţi, 2001. – P. 23-24. 2002 1263. Briceag, Silvia. Învăţătorul contemporan şi reprezentarea lui socială // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 8-11. 1264. Briceag, Silvia. Libertatea: specificul conceperii şi manifestării ei la tineretul de astăzi // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 259-269. 1265. Carazanu, E. Intenţii bune cu impact negativ / E. Carazanu, Vasile Carazanu // Făclia. – 2002. – 9 febr. 1266. Miltenoff, Plamen. Technologies, information and culture Comparison between Students in Education at St. Cloud State University in Minnesota and Moldova / Plamen Miltenoff, Galina Petcu // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 23-29. 1267. Nasu, Ilie. Concepţia evaluării rezultatelor şcolare – un imperativ arzător // Făclia. – 2002. – 14 dec. – P. 4. 1268. Nasu, Ilie. Enciclopedie mult aşteptată // Plai bălţean. – 2002. – 18 oct.

129

1269. Nasu, Ilie. Enciclopedia PIRLS – ghid de cercetare în învăţămînt // Făclia. – 2002. – 21 sept. – P. 5. 1270. PIRLS 2001 Encyclopedia : A Reference Guidee to Reading Education in the Countries Participating in IEA's Progress in International Reading Literacy Study / ed. by Ina V. S. Mullis, Michael O. Martin, Ann M. Kennedy, Cheryl L. Flaherty ; coord. naţ. al pr. PIRLS Ilie Nasu ; coord. şt. Valeriu Cabac. – Boston : Int. Study Center, 2002. – 310 p. 1271. Priţcan, Valentina. Cu privire la libertatea sexuală a adolescenţilor contemporani // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 310-317. 1272. Priţcan, Valentina. Nevoia de creativitate ca expresie a şcolii contemporane // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 112-115. 1273. Programa analitică la disciplina "Psihologie socială" pentru spec. "Asistenţă socială şi Psihologie" (judiciară) / Mihai Şleahtiţchi ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Pedagogie şi Psihologie, Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2002. – 7 p., verso filelor alb. – Bibliogr. p. 5-6. 1274. Rîjicov, Svetlana. Individualizarea şi diferenţierea procesului educaţional în clasele primare // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 194-197. 1275. Rîjicov, Svetlana. Reprezentări asupra libertăţii în mediile familiale posttotalitare / Svetlana Rîjicova, Ludmila Anţibor // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 252-259. 1276. Stog, Larisa. Creativitatea managerului din sistemul educaţional şi impactul ei asupra stilului managerial / Larisa Stog, Ina Reus // Psihologie managerială şi management relaţional : Materialele conf. şt. int. "Psihologie managerială şi management relaţional", Bălţi, Univ. de Stat "A. Russo", 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2002. – Vol. 2. – P. 108-114. 1277. Stog, Larisa. Gîndirea creativă şi impactul ei asupra dimensiunilor de personalitate ale viitorilor manageri / Larisa Stog, Natalia Toporeţ // Psihologie managerială şi management relaţional : Materialele conf. şt. int. "Psihologie managerială şi management relaţional", Bălţi, Univ. de Stat "A. Russo", 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2002. – Vol. 2. – P. 103-108. 1278. Stog, Larisa. Profilul psihologic al unui manager creativ (însuşiri psihice creative) // Psihologie managerială şi management relaţional : Materialele conf. şt. int. "Psihologie managerială şi management relaţional", Bălţi, Univ. de Stat "A. Russo", 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2002. – Vol. 2. – P. 9.

130

1279. Stog, Larisa. Psihologia managerială / Larisa Stog, Mariana Caluschi. – Ch. : Cartier, 2002. – 294 p. – Bibliogr. ascunsă. 1280. Zolotariov, Elena. Aspecte manageriale ale unei cercetări calitative // Psihologie managerială şi management relaţional : Materialel conf. şt. int. "Psihologie managerială şi management relaţional", Bălţi, Univ. de Stat "A. Russo", 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2002. – Vol. 2. – P. 82-97. 1281. Zolotariov, Elena. Coordonate ale reformării învăţămîntului în era schimbării - pilon strategic în formarea profesională a cadrelor didactice / Elena Zolotariov, Maria Mihailov // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 68-71. *** 1282. Милтенофф, Пламен. Формирование информационной культуры студентов. Обучение студентов в Государственном Университете "St. Cloud" Минесота и в Государственном Университете "A. Руссо", Молдова. Сопоставительный анализ / Пламен Милтенофф, Галина Петку // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 29-39. 1283. Петку, Галина. Игровой тренинг общения – средство формирования общительности будущих педагогов / Галина Петку, Наталия Гуцу // Reforma învăţământului : teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. 2002. – Bălţi, 2002. – P. 187-190. 1284. Петку, Галина. Концепция университетской подготовки специалиста для дошкольного и начального уровня образования в Республике Молдова / Галина Петку, Лидия Ступаченко // Психолого-педагогические основы профес-сиональной подготовки учителя в условиях реформирования общеобразовательной и высшей школы : Материалы межднар. науч.-практ. конф. – Мозырь, 2002. – P. 250-252. 1285. Подгородецкая, Лариса. Некоторые психологические аспекты требовательности руководителя // Psihologie managerială şi management relaţional : Materialele conf. şt. int. "Psihologie managerială şi management relaţional", Bălţi, Univ. de Stat "A. Russo", 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2002. – Vol. 2. –P. 63-67. 2003 1286. Anţibor, Ludmila. Compatibilitatea maritală - factor determinant al stabilităţii familiale / Ludmila Anţibor, Svetlana Rîjicova // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002", 30 sept. - 6 oct. 2003 : Rez. comunic. – Ch., 2003. – Vol. 2. Ştiinţe socioumanistice. – P. 317-318.

131

1287. Briceag, Silvia. Perspective psihologice de optimizare a randamentului şcolar // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 288-291. 1288. Miltenoff, Plamen. Tehnologies, information and culture / Plamen Miltenoff, Galina Petcu // Беларуская пачатковая школа : праблемы i перспективы развiцця: Матэрыялы IV мiжнар. навукова-метадычнай конф., 17-18 кастрычнiка 2002 г. . – Мазыр, 2003. – P. 116-119. 1289. Priţcan, Valentina. Dezvoltarea personală şi profesională prin creativitate // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 284-288. 1290. Priţcan, Valentina. Femeia victimă a violenţei domestice: elemente de asistenţă psihosocială // Aspecte teoretice şi practice ale asistenţei sociale : (suport de curs). – Ch., 2003. – P. 316-400. 1291. Rîjicov, Svetlana. Pregătirea cadrelor didactice pentru individualizarea procesului educaţional // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : mater. conf. şt. int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 169-173. 1292. Rîjicov, Svetlana. Reabilitarea copiilor străzii // "Parteneriate în dezvoltarea serviciilor de alternativă pentru copii şi familii în situaţii de risc" : Materialele conf. int. – Ch., 2003. – P. 67-69. 1293. Rîjicov, Svetlana. Sprijin familial şi consilierea familiei // "Parteneriate în dezvoltarea serviciilor de alternativă pentru copii şi familii în situaţii de risc" : Materialele. conf. int. – Ch., 2003. – P. 37-40. 1294. Zolotariov, Elena. Educaţia pentru viaţă într-o societate valoric instabilă // Tradiţionalism şi moder-ism în educaţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 232-236. *** 1295. Петку, Галина. Игровой тренинг общения - средство формирования общительности будущих педагогов / Г. Петку, Н. Гуцу // Беларуская пачатковая школа : праблемы i перспективы развiцця: Матэрыялы IV мiжнар. навукова-метадычнай конф., 17-18 кастрычнiка 2002 г. . – Мазыр, 2003. – P. 82-84. 2004 1296. Canţer, Nicoleta. Proiecţii praxiologice şi instituţionale vizînd libertatea academică // Concepte şi strategii de dezvoltare a învăţământului contemporan : Materialele conf. şt. int., 19-20 noiemb. 2004. – Ch.. – 2004. – P. 320-322. 1297. Ciobanu, Lilia. Medierea asigurării succesului profesional prin dezvoltarea abilităţilor comunicative // Concepte şi strategii de dezvoltare a

132

învăţămîntului contemporan : Materialele conf. şt. int., 19-20 noiemb. 2004. – Ch.. – 2004. – P. 179-181. 1298. Curriculum : Cursul „Medierea” / Xenofont Ulianovschi, Vasile Rotaru, Svetlana Rîjicova ; coord.: Sorin Hanganu, Diana Popa ; Inst. de Reforme Penale. – Ch., 2004. – 16 p. 1299. Lupu, Mihai. Asistenţa minorilor în conflict cu legea / M. Lupu, S. Rîjicova ; coord. R. Danii, S. Hanganu ; Inst. de Reforme Penale, UNICEF Moldova. – Ch. : Inst. de Reforme Penale ; UNICEF, 2004 – Vol. 1-2. Vol.1 : Ce e bine să ştii dacă eşti în conflict cu legea? – 20 p. Vol.2 : Ghid pentru specialiştii din domeniul justiţiei juvenile – 24 p. 1300. Programa analitică şi proiectarea tematică "Etica şi estetica" : Curs introd. / aut.-alcăt. E. Zolotariov ; rec. Lora Ciobanu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Psihologie şi Asistenţă Socială ; Colegiul Pedagogic "Ion Creangă". – Bălţi, 2004. – 36 p. 1301. Programa analitică şi proiectarea tematică pentru spec. "Pedagogia Învăţămîntului Primar" la disciplina "Tehnologii educaţionale moderne" / aut.alcăt. E. Zolotariov ; Univ. de Stat "A. Russo" ; Colegiul Pedagogic "Ion Creangă". – Bălţi, 2004. – 36 p. *** 1302. Золотарева, Елена Константиновна. Чтоб добрым ум и умным сердце было... : Образоват. курс этики для ст. дошкол. и мл. школьников : Пособие для учителя. – Кишинэу, 2004. – 176 p. 2005 1303. Briceag, Silvia. Experienţe de implementare a investigaţiilor experimentale în predarea psihologiei în şcoala superioară // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", Bălţi, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 58-61. 1304. Brănzarei, Iuliana. Aspecte metodice ale umanizării aprecierii pedagogice în instruirea muzicală / Iu. Brînzarei, Marina Galenko, Galina Petcu // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele Conf. Int., 19-21 mai, 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 3 : Aspecte metodologice ale educaţiei artistic-spirituale. – P. 4-10. 1305. Canţer, Nicoleta. Proecăii teoretice şi praxiologice vizînd profilul psihosocial al delincvenţilor minori // Asistenţa socială şi justiţia juvenilă: modalităţi de integrare şi cooperare : Culeg. de art. elab. în baza comunic. la Conf. şt. din 22 apr. 2005. – Ch., 2005. – P. 34-42.

133

1306. Ciobanu, Lilia. Decodarea comportamentului non-verbal – element esenţial în asistenţa socială a delincventului minor // Asistenţa socială şi justiţia juvenilă: modalităţi de integrare şi cooperare : Culeg. de art. elab. în baza comunic. la Conf. şt. din 22 apr. 2005. – Ch., 2005. – P. 43-46. 1307. Deprinderi de viaţă : Curriculum pentru disciplina şcolară : vîrsta 5-7 ani şi cl. 1-12 / V. Priţcan, V. Miron, L. Mazîlu,... ; coord. N. Velişco. – Ch. : Cartier, 2005. – 58 p. : tab. – (Cartier educaţional / coord. de Valentina Ciobanu). 1308. Deprinderi de viaţă : Ghid metodologic / M. Vrânceanu, I. Moldovanu, V. Priţcanu,...; coord. N. Velişco. – Ch. : Cartier, 2005. – 104 p. : tab. – (Cartier educaţional / coord. de Valentina Ciobanu). – Bibliogr. p. 101-103. 1309. Deprinderi de viaţă : Ghidul profesorului : cl. 10-12 / T. Turchină, S. Tomşa, V. Boldişor, V. Priţcan. – Ch. : Prut Int., 2005. – 180 p. : il. – Bibliogr. : p. 179. 1310. Deprinderi de viaţă : man. pentru cl. 10-12 / T. Turchină, S. Tomşa, V. Boldişor, V. Priţcan. – Ch. : Prut Int., 2005. – 96 p. : il. – Bibliogr. p. 96. 1311. Petcu, Galina. Organizarea activităţilor distractive : (Note de curs) / Galina Petcu ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra Psihologie şi Asistenţă Socială ; rec. E. Zolotariov, N. Guţu. – Bălţi, 2005. – 151 p. – Bibliogr. ascunsă. 1312. Priţcan, Valentina. Depăşirea şi profilaxia stresului ocupaţional în procesul prestării serviciilor asistenţiale în spaţiul justiţiei juvenile // Asistenţa socială şi justiţia juvenilă : modalităţi de integrare şi cooperare : culeg. de art. elab. în baza comunic. la conf. şt. din 22 apr., 2005. – Ch., 2005 – P. 183-195. 1313. Revista de ştiinţe penale : Anuar / Inst. de Reforme Penale ; col. de red. : G. Antoniu, G. Baciu, A. Bloed, ..., S. Rîjikova, ... – Ch. : Prut Int., 2005. – 200 p. 1314. Rîjicova, Svetlana. Abuzul sexual al copiilor în familie : modalităţi de prevenire / S. Rîjicova, Ludmila Anţibor // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. "Ştiinţe socioumanistice" Chişinău, 2005. – Vol. 3 : Istoria Românilor şi Antropologie; Istorie Universală; Pedagogie; Psihologie; Studiul Artelor, Culturologie; Asistenţă Socială; Sociologie; Filosofie. – P. 330-335. 1315. Rîjicova, Svetlana. Aplicarea expertizei psihologice judiciare în cazul minorilor delicvenţi // Asistenţa socială şi justiţia juvenilă : modalităţi de integrare şi cooperare : culeg. de art. elab. în baza comunic. la conf. şt. din 22 apr., 2005. – Ch., 2005 – P. 118-128. 1316. Rîjikova, Svetlana. Expertiza psihologică judiciară în cadrul sistemului judiciar // Expertiza juduciară în cauzele privind minorii. – Ch., 2005. – P. 118136.

134

1317. Rîjikova, Svetlana. Impactul expertizei psihologice asupra activităţii sistemului judiciar // Revista de ştiinţe penale. – 2005. – Anul I. – P. 144-150. 1318. Zolotariov, Elena. Planificarea familiei. Informare – Educaţie – Comunicare : Curs univ. / select. surselor bibliogr. M. Fotescu. – Bălţi, 2005. – 296 p. 1319. Zolotariov, Elena. Plăsmuind un suflet nobil...: St. integrat de Etică pentru preşcolari şi elevi : man. pentru profesorul-educator / E. Zolotariov ; maxime, coord., resp. de ed. A. Manole ; red. A. Manole, S. Vulpe, E. Ghedea. – Ch. : S. n., 2005. – 215 p. : il., tab. – (Educaţia XXI). 1320. Zolotariov, Elena. Priorităţile schimbării educaţionale în învăţămîntul superior din perspectiva deschiderii spre lumea modernă // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 57 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 58-61. *** 1321. Гуцу, Наталья Ф. Психолог в школе : проблемы взаимодействия // Беларуская пачатковая школа : праблемы i перспектывы развiцця : Матэрыялы V мiжнар. навукова-практ. канф., 20-21 кастрычнiка 2005 г. – Мазыр. – 2005. – P. 119-121. 1322. Жизненные навыки : метод. пособие : Возраст 5-7 лет и 1-12 кл. / М. Врынчану, И. Молдовану, В. Прицкану, ... ; коорд. Н. Велишко. – Ch. : Cartier, 2005. – 104 p. : tab. – Bibliogr. p. 101-103. 1323. Жизненные навыки : учеб. для 10-12 кл. / Т. Туркинэ, С. Томша, В. Болдишор, В. Прицкан ; trad. din lb. română L. Perciuleac. –Ch. : Prut Int., 2005. – 96 p. : il. – Bibliogr. p. 96. 1324. Жизненные навыки : Шк. куррикулум : Возраст 5-7 лет и 1-12 кл. / М. Врынчану, В. Прицкану, В. Мирон,... ; коорд. Н. Велишко. – Ch. : Cartier, 2005. – 60 p. 1325. Петку, Галина. Особенности применения информационных технолоий на начальном уровне образования // Беларуская пачатковая школа : праблемы i перспектывы развiцця : Матэрыялы V мiжнар. навукова-практ. канф., 20-21 кастрычнiка 2005 г. – Мазыр. – 2005. – P. 202-204.

135

Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală Catedra Teorie şi Dirijat
2000 1326. Babii, Vladimir. Stimularea creativităţii muzicale preadolescentine // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 910 oct., 2000. – Ch., 2000. – Vol. I. – P. 69-70. 1327. Ştefârţă, Adelina. Muzică - poezie - relaţie adresată sensibilităţii artistice // M. Eminescu - corolar al naţiunii române : Materialele conf. şt. univ., 14 mart. 2000. – Ch., 2000. – P. 153-155. 1328. Ştefârţă, Adelina. Muzicalitatea versului eminescian - "secţiunea de aur" în relaţia muzică-poezie // Mihai Eminescu - cuget naţional (1850-1889) : Materialele simpoz. şt. consacrat aniversării a 150 de ani de la naştere. – Ch., 2000. – P. 112-114. 2001 1329. Babii, Vladimir. Activitatea de creaţie ca mijloc de dezvoltare la preadolescenţi a interesului pentru muzică / Vladimir Babii, Tatiana Bularga // An. şt. ale Univ. “A. Russo” Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 68-70. 1330. Popov, Anton. Determinarea obiectivelor, principiilor şi direcţiilor de evaluare a învăţămîntului muzical postuni-versitar de reciclare // An. şt. ale Univ. de Stat „A. Russo” Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 65-68. *** 1331. Бабий, Владимир. Музыкальное творчество как интегрирующий фактор личности школьника / Владимир Бабий, Татьяна Буларга // Культурная полiтика в украiнi у контекстi свiтових трансформацiйних процесi в : матерiали мiжнар. науково-практ. конф., 12-13 грудня 2000 року. – Киiв, 2001. – P. 178-183. 1332. Сикур, Петр Иосифович. Винничане выступили в Бельцах: О выступлении Винницкого муницип. камер. хора // Голос Бэлць. – 2001. – 18 дек. 2002 1333. Babii, Vladimir. Dezvoltarea muzicală a preşcolarului / Vladimir Babii, Tatiana Bularga // Didactica Pro... : Buletin de teorie şi practică educaţională. – 2002. – Nr 5(15). – P. 45-48. 1334. Popov, Antonina. Formarea receptivităţii emoţionale adecvate conţinutului de imagini a creaţiei interpretate în corul de adolescenţi : teză de

136

magistru în Pedagogia muzicală - 1400 / cond. şt. G. Cojocari ; Univ. de stat "A. Russo", Fac. Muzică şi Ped. Muzicală. – Bălţi, 2002. – 78 p.: il., foto., [14] p. anexe. – Bibliogr. p. 75-78. 1335. Ştefârţa, Adelina. Educaţie prin Mandatare la Universitate // Tânăr şi UNIC. – 2002. – Nr 8. – P. 12. 1336. Stefarta, Adelina. The role of artistic taste in the development of creative personality in music education: Abstract // Person. Color. Nature. Music : Conf Abstracts of the III Int. conf. may 15-18, 2002. – Daugavpils. – 2002. – P. 89-9 2003 1337. Babii, Vladimir. Diagnosticul muzicalităţii preşcolarului / V. Babii, T. Bularga // Tribuna învăţămîntului. – 2003. – Nr 676-677. – P. 14. 1338. Babii, Vladimir. Idealul educaţiei muzicale // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei musicale : Materialele conf. şt. 18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 8-13. 1339. Babii, Vladimir. Relaţia dintre ideal şi real în contextul educaţiei muzicale // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate : materialele conf. şt. int. (28-29 martie 2003). – Ch., 2003. – P. 136-140. 1340. Babii, Vladimir. Studiu de organologie. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2003. – 248 p., 19 p. anexe - Bibliogr. p. 248-249. 1341. Babii, Vladimir. Viziuni inovatoare asupra creaţiei muzical-artistice // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 61-66. 1342. Popov, Anton. Principii conceptuale şi obiectivele curriculumulare în învăţământul muzical-pedagogic universitar // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 58. 1343. Stefarta, Adelina. The role of artistic taste in the development of creative personality in music education // Person. Color. Nature. Music: Proceedings from the 3rd Int. Conf. P. 2. – Daugavpils. – 2003. – P. 194-198. 1344. Tcaciova, Larisa. Unele aspecte de perfecţionare a conţinutului activităţilor vocal-corale la ora de educaţie muzicală în şcolile alolingve / L. Tcaciova // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 48-52. *** 1345. Сагайдак, Елена. Развитие координации между слухом и голосом у детей с неярковыраженными музыкальными данными // Probleme actuale şi

137

de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 42-47. 1346. Сикур, Петр Иосифович. Пути улучшения голосовой подготовки учителя музыки // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate : mater. conf. şt. int. (28-29 martie 2003). – Ch., 2003. – P. 21-23 ; Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 58-60. 2004 1347. Babii, Vladimir Ion. Istoricul Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală (1980-2004) // Голос Бэлць. – 2004. – 15 oct. – P. 3. 1348. Babii, Vladimir. Viziuni inovatoare asupra creaţiei muzical-artistice a elevilor // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai 2004). – Bălţi, 2004. – P. 39-44. 1349. Cojocaru, Galina. Orientări în realizarea tehnico-artistică a partiturii corale moderne // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai, 2004). – Bălţi, 2004. – P. 17-23. 1350. Matcovschi, Galina. Dirijat coral : În 2 vol. / G. Matcovschi, V. Luchian, M. Şarai ; red. E. Belinschi ; Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2004. – Vol. 1. – 2004. – 141 p. – Bibliogr. p. 141; Vol. 2.– Partea. 1 : Repertoriul de studiu, 2004. - –144 p.; Vol. 2. – Partea 2 : Repertoriul de studiu, 2004. – P. 145-266. 1351. Popov, Anton Pavel. Unele aspecte conceptuale de perfecţionare a conţinutului învăţămîntului muzical universitar în domeniul pregătirii profesorului de muzică // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai 2004). – Bălţi, 2004. – P. 23-27. 1352. Ştefârţa, Adelina. Compozitori americani din a II-a jumătate a sec. XX: implicaţii în curriculum-ul Educaţie Muzicală / A. Ştefârţa, Ana Glebov // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai 2004). – Bălţi, 2004. – P. 28-39. 1353. Ştefârţa, Adelina. Experienţa cursului „Educaţie prin mandatare” în universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi // Învăţămîntul artistic – dimensiuni culturale : conf. de totalizare a activităţii şt.-didactice a pedagogilor şi doctoranzilor AMTAP (30 aprilie 2004). – Ed. a IV-a. – Ch., 2004. – P. 29-34. *** 1354. Сагайдак, Елена. Исследование приемов артикуляции и дикции в произведениях написанных на иностранных языках в процессе хорового

138

пения // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai 2004). – Bălţi, 2004. – P. 60-62. 2005 1355. Babii, Vladimir. Dinamica competenţei profesionale a profesorului de muzică // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005 – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 26-31. 1356. Babii, Vladimir Ion. Eficienţa educaţiei muzical-artistice / rec. I. Rusnac, E. Coroi, A. Cuşnirenko, A. Popov. – Ch. : S. n., 2005. – 399 p. 1357. Babii, Vladimir. Principiul succesului muzical – artistic // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. Int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. III. – P. 14-21. 1358. Coşciug, Svetlana. Formarea culturii vocale în procesul studiului disciplinei "Canto" // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 5660. 1359. Luchian, Vasile Creativitatea pedagogică - factor al formării viitorului profesor de muzică // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 66-69. 1360. Ştefârţa, Adelina. Modalităţi de sporire a calităţii pregătirii specialistului la disciplinele artistice (istoria muzicii) prin utilizarea diverselor tehnici de organizare şi desfăşurare a prelegerilor universitare // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 57 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 136-142. *** 1361. Cагайдак Елена. Роль творческих заданий в развитии навыков музыкально-интонационного предслышания у детей начальных классов // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. III. – P. 69-73. 1362. Сикур Петр. Методы совершенствования голосовой подготовки учителя музыки // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 3. – P. 86-91.

139

Catedra Instrumente muzicale şi Metodică
2000 1363. Arcea, Lilia. Gândirea muzicală: esenţă, categorii şi aspecte de cercetare : teza de magistru / Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Muzică şi Pedagogie Muzicală ; cond. şt. Ion Gagim. – Bălţi, 2000. – 52 p., verso filelor alb – Bibliogr. p. 52 1364. Bularga, Tatiana. Activitatea de creaţie ca mijloc de dezvoltarea interesului pentru muzică la preadolescenţi // Învăţământul universitar din Moldova la 70 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 9-10 oct., 2000. – Ch., 2000. – Vol. 1. – P. 77-78. 1365. Croitoru, Sergiu. Educaţie muzicală : man. pentru cl. a 3-a / Sergiu Croitoru, Eugen Coroi. – Ch. : Ştiinţa, 2000. – 104 p. 1366. Educaţia muzicală : curriculum şcolar pentru clasele a 5-a - a 9-a / Eugen Coroi, Alexandru Borş, Sergiu Croitoru, Ion Gagim. – Ch. : Cartier educaţional, 2000. – 27 p. 1367. Gagim, Ion. Auzim noi oare muzica? // Lit. şi arta. – 2000. – 22 iunie. – P. 6. 1368. Gagim, Ion. Muzica şi taina vieţii // Basarabia. – 2000. – Nr 1-3. – P. 107-114. 1369. Gagim, Ion. Omul în faţa muzicii / Atheneul Univ. Bălţean. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2000. – 104 p. 1370. Graneţchi, Lilia. Rolul imaginaţiei în crearea imaginii artistice a lucrării muzicale (în cadrul instruirii pianistice) : teză de magistru / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Muzică şi Pedagogie Muzicală ; cond. şt. Ion Gagim. – Bălţi, 2000. – 53 p., verso filelor alb. 1371. Morari, Marina. Notarea-componentă a evaluării pedagogice // Conferinţă ştiinţifică jubiliară (10-11 octombrie 2000, Chişinău) : Rez. Comunic. – Ch., 2000. – P. 38-42. 1372. Morari, Marina. Religia creştină şi valoarea ei pentru educaţia elevilor // Conceptul creştin de educaţie – idealul românilor de pretutindeni. – Ch., 2000. – Vol. II. – P. 115-116.

140

*** 1373. Школьный куррикулум "Музыкальное воспитание" для 5-го-9-го классов / Е. Корой, А. Борш, С. Кроитору, И. Гажим ; Нац. Совет по куррикулуму и оценке. – Ch. : Cartier educaţional, 2000. – 27 p. 2001 1374. Bularga, Tatiana. Optimizarea procesului de dezvoltare la preadolescenţi a interesului pentru muzică // An. şt. ale Univ. “A. Russo” Bălţi. Seria. nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 70-72. 1375. Conţinutul învăţămîntului muzical-pedagogic postuniversitar în baza Legii învăţămîntului şi a Concepţiei învăţămîntului în Republica Moldova : Raport şt. (în rezultatul elaborării temei nr. 8 „Muzica” la comanda Ministerului Învăţămîntului) / aut. A. Popov, I. Gagim ; nr. inventar 0201 MD 01274 ; Inst. Naţional de Economie şi Informaţie. – Ch., 2001. – 19 p. : 92 anexe. 1376. Gagim, Ion. De ce omul are nevoie de muzică // Cronica : rev. de cultură. – 2001. – Nr 4. – P. 6. 1377. Gagim, Ion. Dimensiunea metapsihologică a muzicii: implicaţii ale "Experienţei estetice" lupaşciene // An. şt. ale Inst. de St. Europene „Ştefan Lupaşcu” – Iaşi. Ser. Secvenţe semiologice. T. 2, nr 1-2, 2000. – Vol. 1 : Ştefan Lupaşcu : un gînditor pentru mileniu trei. – Iaşi, 2001. – P. 365-372. 1378. Gagim, Ion. Muzică şi existenţă // Cronica : rev. de cultură. – 2001. – Nr 5. – P. 6. 1379. Gagim, Ion. Omul şi muzica // Educaţia prin artă în învăţămîntul preuniversitar : Materialele Conf. Republicane (8-9 dec. 2001). – Ch., 2001. – P. 31-33. 1380. Gagim, Ion. Prelegeri de psihologie muzicală / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. Muzică. – Bălţi, 2001 – Nr. 1: Psihologia muzicii – disciplină de studiu şi domeniu de cercetare. – 2001. – 11 p. Nr. 2 : Evoluţia psihologiei muzicale: (aspect istoric şi istoriografic: cercetători, şcoli şi cercetări). – 2001. – 27 p. Nr. 3 : Muzica şi psihicul: interferenţe. – 2001. – 23 p. Nr. 4 : Dimensiunea perceptivă a muzicii. – 2001. – 27 p. Nr. 5 : Aptitudinile muzicale. – 2001. – 23 p. 1381. Gagim, Ion. Toamnele doamnei Liuba Popovschi : [la 65 de ani] // Plai bălţean. – 2001. – 12 oct.

141

1382. Morari, Marina. Cultura muzicală ca finalitate a educaţiei // Făclia. – 2001. – 4 iulie. 1383. Tetelea, Margareta. Dimensiuni estetice ale educaţiei muzicale / Margareta Tetelea // An. şt. ale Univ. “A. Russo” Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. c. Pedagogie şi Psihologie. Muzică şi Pedagogie muzicală. – P. 6465. *** 1384. Игнатьева, Дорита В. «Надежды маленький оркестрик под управлением любви»: Из опыта музыкально-эстетического воспитания детей // Педагогический вестник : учеб.-метод. изд. – 2001. – Nr 1. – P. 8-18. 2002 1385. Borş, A. Educaţie muzicală / A. Borş, M. Morari // Standarde educaţionale. Învăţămîntul gimnazial, învăţămînt liceal. Discipline socio-umane. – Ch., 2002. – P. 31-32; P. 57-58. 1386. Bularga, Tatiana. Dezvoltarea interesului pentru muzică la preadolescenţi în cadrul orelor de educaţie muzicală : Autoref. tz. de dr. în pedagogie / Inst. de Şt. ale Educaţiei. – Ch., 2002. – 24 p. – Bibliogr. p.23. 1387. Cîntece de crăciun = Рождественские песни / armonizate şi prelucrate de Alexandru Eriomov. – Bălţi : S. n., 2002. – 32 p. 1388. Croitoru, Sergiu. Educaţie muzicală : man. pentru cl. a 7-a / Sergiu Croitoru, Ion Gagim. – Ch. : Ştiinţa, 2002. – 136 p. 1389. Eriomov, Alexandru. Psalmi pentru pian, acordeon şi chitară = Псалмы для фортепиано, аккордеона и гитары. – Bălţi : S. n., 2002. – 329 p. : not. 1390. Gagim, Ion. Fiziologie şi muzică // Cronica : rev. de cultură. – 2002. – Nr 12. – P. 8. 1391. Gagim, Ion. Prelegeri de filosofia muzicii / Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Muzică şi pedagogie muzicală. – Bălţi – Nr. 2 : Filosofia sunetului . – 2002. – 8 p., verso filelor alb. Nr. 3 : Cosmologie muzicală . – 2002. – 6 p., verso filelor alb. 1392. Gagim, Ion. Prelegeri de psihologia muzicii / Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Muzică şi Pedagogie muzicală. – Bălţi – Nr. 2 A : Psihicul uman: Imagine generală .–2002. – 47 p. – Bibliogr. p. 47. 1393. Gagim, Ion. Profesorul de muzică : Prestanţă şi talent / Ion Gagim, Margareta Tetelea, Anton Popov // Făclia. – 2002. – 2, 9 mart.

142

1394. Gagim, Ion. Relaţia "intonare muzicală - comunicare spirituală" / Ion Gagim, Mariana Vacarciuc // Reforma învăţământului: teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. . – Bălţi, 2002. – P. 153-156. 1395. Grubleac, Olga. Raportul dintre auz şi imaginaţie în procesul dezvoltării muzicalităţii interpretului-pianist : teză de magistru în pedagogia muzicală-1400 / Olga Grubleac ; cond. şt. I. Gagim ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Muzică şi Pedagogie Muzicală. – Bălţi, 2002. – 71 p. 1396. Melodii pentru acordeon (cu indicaţii funcţionale) : În 2 vol. / alcăt. Ecaterina Luchian ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. Muzică şi Pedagogie Muzicală, Catedra Instrumente muzicale şi metodică. – Bălţi, 2002 – Vol. 1 . –2002. – 82 p. : note. Vol. 2.–2003. – 135 p. : note. 1397. Morari, Marina. Aprecierea didactică // Problemele educaţiei în optica tinerilor cercetători : Culeg. de art. ale doctoranzilor. – Ch., 2002. – P. 90-94. 1398. Tetelea, Margareta. Cadrul enciclopedic al pregătirii profesorului de muzică // Reforma învăţământului: teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. . – Bălţi, 2002. – P. 60-64. *** 1399. Гажим, Иван Федорович. Вузовский workshop "Искусство слушания музыки" // Методолого-методическая подготовка учителя музыки : Материалы VII междунар. науч.-практ. конф. – М., 2002. – P. 29-35. 1400. Методолого-методическая подготовка учителя музыки : Материалы VII междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.: Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева ; редкол.: Э. Б. Абдуллин,..., И. Ф. Гажим,... – М. : Моск. пед. гос. ун-т, 2002. – 146 p. – (Xerocop.).

143

2003 1401. Arcea, Lilia. Aspectul formativ-aplicativ al procesului muzical-educativ // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate : materialele. conf. şt. int. (28-29 martie 2003). – Ch., 2003. – P. 254-256 ; Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 38-42. 1402. Arcea, Lilia. Muzica nu poate fi tălmăcită, ea trebuie simţită. Cu cît mai tare o simţi, cu atît vei fi mai educat / Lilia Arcea, Victor Sasu // Făclia. – 2003. – 12 iulie. – P. 4. 1403. Bularga, Tatiana. O carte utilă de organologie / Tatiana Bularga, Elena Harconiţa // Făclia. – 2003. – 6 dec. – P. 4. 1404. Bularga, Tatiana. Strategii de dezvoltare a interesului preadolescenţilor pentru arta muzicală: contribuţii teoretico-practice la pregătirea profesorului de muzică // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 15-18. 1405. Bularga, Tatiana. Tehnici eficiente de dezvoltare a interesului elevilor pentru muzică // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : Materialele conf. şt. Int. ( 28-29 martie 2003). – Ch., 2003. – P. 34-36. 1406. Croitoru, Sergiu. Educaţie muzicală : man. pentru cl. a 7-a / Sergiu Croitoru, Ion Gagim. –Ch. : Ştiinţa, 2003. – 136 p.: il., note. 1407. Educaţia muzicală : curriculum şcolar / E. Coroi, A. Borş, S. Croitoru, I. Gagim // Curriculum şcolar : cl. 1-4. – Ch. – 2003. – P. 92-116. 1408. Gagim, Ion. Auzim noi, oare, muzica? // Clipa : rev. independentă de informaţie socio-politică şi culturală. – 2003. – Nr. 582. – P. 43-45. 1409. Gagim, Ion. Bios şi melos: sunetul muzicii // Cronica : rev. de cultură. – 2003. – An. XXXVIII, nr 4. – P. 8. 1410. Gagim, Ion. Cuvânt înainte : [la lucrarea „Foaie verde lămâiţe” semnată de Pavel Anton] // Foaie verde lămâiţe : cântece pentru preşcolari şi şcolari. – Timişoara, 2003. – P. 3. 1411. Gagim, Ion. Dimensiunea psihologică a muzicii. – Iaşi : Timpul, 2003. – 280 p. – Bibliogr. p. 275-280. 1412. Gagim Ion. Filosofia muzicii şi a tăcerii în contextul filosofiei muzicii // Filosofie şi Drept. – 2003. – Nr 1-3. – P. 115-119.

144

1413. Graneţchi, Lilia. Imaginea artistică – mijloc de modelare a personalităţii spirituale // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate : materialele conf. şt. int. (28-29 mart. 2003). – Ch., 2003. – P. 257-260. 1414. Graneţchi, Lilia. Unele aspecte muzical-pedagogice în metodica aprofundării percepţiei muzicale în pregătirea profesorului de muzică // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 25-31. 1415. Luchian, Ecaterina. Muzica clasică - ideal de realizare umană // Făclia. – 2003. – 5 apr. –P. 4. 1416. Luchian, Ecaterina. Rolul cântului în educaţia muzicală a elevilor // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate : materialele conf. şt. Int. (28-29 mart. 2003). – Ch., 2003. – P. 115-117. 1417. Sasu, Victor. Valenţe pragmatico-afective ale muzicii ca disciplină de studiu / Victor Sasu, Lilia Arcea // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 6668. 1418. Stici, Alexandra. Metodica educaţiei muzicale : Pentru studenţii inst. de învăţământ superior de scurtă durată (colegii) cu profil muzical-pedagogic (ciclul primar) / Alexandra Stici, Ion Gagim. – Ch. : S. n., 2003. – 152 p. 1419. Tetelea, Margareta. Conceptul curricular de educaţie muzicală ca idee centrală în pregătirea profesorului de muzică // Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate : materialele conf. şt. Int. (28-29 mart. 2003). – Ch., 2003. – P. 181-183. 1420. Tetelea, Margareta. Dimensiuni stilistice de pregătire instrumentalpedagogică a profesorului de muzică // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 1315. *** 1421. Игнатьева, Дорита В. Формирование эстетических суждений в процессе общения с искусством // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 3538. 1422. Музыкальное воспитание : школьный куррикулум : I-IV классы / Е. Корой, А. Борш, С. Кроитору, И. Гажим // Школьный куррикулум : 1-4 кл. – К., 2003. – P. 203-227. 1423. Щусь, Антонина. Воспитание ритмического чувства школьников на уроках музыки в общеобразовательной школе // Probleme actuale şi de

145

perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 52-58. 2004 1424. Arcea, Lilia. Ion Gagim la 50 de ani // Făclia. – 2004. – 29 mai. – P. 5. 1425. Bularga, Tatiana. Tehnologii de stimulare a interesului pentru domeniul muzical-artistic la preadolescenţi // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai 2004). – Bălţi, 2004. – P. 44-49. 1426. Gagim, Ion. Despre scopul educaţiei muzicale // Univers Pedagogic. – 2004. – Nr 2. – P. 38-44. 1427. Gagim, Ion. Dezvoltarea spirituală a elevilor prin muzică // Univers Pedagogic. – 2004. – Nr 1. – P. 41-46. 1428. Gagim, Ion. Fundamente psihopedagogice şi muzicologice ale educaţiei muzicale : ref. şt. de dr. habilitat în baza lucrărilor publicate în pedagogie / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2004. – 56 p. 1429. Gagim, Ion. Repere muzicologice ale educaţiei muzicale în şcoala contemporană // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai 2004). – Bălţi, 2004. – P. 11-13. 1430. Gagim, Ion. Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale. – Ed. a 2-a. – Ch. : ARC, 2004. – 222 p. – Bibliogr. select. p. 211-217. 1431. Graneţchi, Lilia. Analiza psihologică a lucrării muzicale ca demers didactic // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai 2004). – Bălţi, 2004. – P. 49-51. 1432. Morari, Marina. Conceptul de cultură muzicală în context curricular // Didactica Pro... . – 2004. – Nr 3(25). – P. 25-28. 1433. Morari, Marina. Cultura muzicală ca finalitate a educaţiei muzicale // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai, 2004). – Bălţi, 2004. – P. 65-68. 1434. Morari, Marina. Evaluarea culturii muzicale a elevilor în procesul de realizare a curiculumului şcolar. Spec.13.00.01-Pedagogie generală : Autoref. tz. de dr. în pedagogie. – Ch., 2005. – 27 p. 1435. Morari, Marina. Evaluarea culturii muzicale a elevilor în procesul de realizare a curiculumului şcolar. Spec.13.00.01-Pedagogie generală : Tz. de dr. în pedagogie. – Ch., 2005. – 180 p.

146

1436. Morari, Marina. Evaluarea în învăţămîntul muzical-general // Învăţământul artistic – dimensiuni culturale : Conf. de totalizare a activităţii şt.didactice a pedagogilor şi doctoranzilor Academiei de Muzică Teatru şi Arte Plastice . – Ed. a IV-a. – Ch., 2004. – P. 101-106. 1437. Morari, Marina. Metode de evaluare la educaţia muzicală // Univers Pedagogic. – 2004. – Nr 4. – P. 52-59. 1438. Morari, Marina. Promovarea valorilor democraţiei prin intermediul muzicii // Educaţie pentru democraţie : Supl. al rev. de teorie şi practică educaţională Didactica Pro. – Ch., 2004. – P. 57-66. 1439. Sasu, Victor. Valenţe pragmatico-afective ale muzicii ca disciplină de studiu / Victor Sasu, Lilia Arcea // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai, 2004). – Bălţi, 2004. – P. 52-54. 1440. Secrieru, Daniela. Calea lui George Bălan spre „MUSICOSOPHIA” – o nouă viziune asupra muzicii şi valenţelor ei educative // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai, 2004). – Bălţi, 2004. – P. 62-65. 1441. Tetelea, Margareta. Activitatea Catedrei Instrumente Muzicale şi Metodică : Analiza aspectului formativ al procesului de instruire // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai, 2004). – Bălţi, 2004. – P. 13-17. *** 1442. Гажим, И. Ф. Еще раз о цели музыкального образования // Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В. Теория музыкального образования. – М., 2004. – P. 231-233. – (Приложение). 1443. Гажим, Иоанн. Музыка как великая педагогика // Музыкальнопедагогическое образование на рубеже ХХ и ХIX : Материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. (МПГУ, 1 и 4 дек. 2004 г.). – М. : ХантыМансийск, 2004. – P. 146-152. 1444. Грубляк, Олга. Музыкальность как интеграционное понятие музыкальных способностей // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int. (26 mai, 2004). – Bălţi, 2004. – P. 57-60. 1445. Игнатьева, Дорита В. Музыкальные прогулки. Эффективная форма эстетического воспитания младших школьников // Педагогический вестник : учеб.-метод. изд. – 2004. – Nr 15-16. – P. 24.

147

2005 1446. Arcea, Lilia Gîndirea muzicală în studiul instrumental / Lilia Arcea, Olga Grubleac // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele Conf. Int., 19-21 mai, 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. III. – P. 73-78. 1447. Bularga, Tatiana. Pasionarea preadolescenţilor cu domeniul muzicalartistic // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai, 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. III. – P. 59-64. 1448. Cosumov, Marina. Tema de acasă ca element indispensabil al procesului de formare a culturii muzicale a elevilor / Marina Cosumov, Ion Gagim // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. III. – P. 55-59. 1449. Grişciuc, Viorica. Tehnologii specifice de predare-învăţăre a cunoştinţelor muzicale în cadrul orei de muzică // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 60-66. 1450. Gagim, Ion. Educaţia şi arta în era subiectivismului // Educaţia artisticspirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 4-14. 1451. Gagim, Ion. Formarea gîndirii transdisciplinare ca metaobiectiv educaţional universitar // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 152-157. 1452. Gagim, Ion. Kant, “batista parfumată” şi problema percepţiei muzicii // Cultura : rev. int. de filosfia culturii şi antropologie culturală. – 2005. – Nr 3. – P. 75-87. 1453. Morari, Marina. Autoevaluarea ca factor de sporire a calităţii procesului educaţional universitar // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 84-87. 1454. Morari, Marina. Empatia ca mijloc de educaţie muzical-spirituală // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. III. – P. 52-55. 1455. Morari, Marina. Tema pe acasă a elevilor la Educaţia muzicală // Problemele educaţiei în optica tinerilor cercetători : Culeg. de art. ale doctoranzilor. – Ch., 2005. – P. 22.

148

1456. Popov, A. Modalităţi de proiectare curriculară a conţinuturilor evaluării la armonie şi solfegiu dictat în învăţămîntul universitar muzical-pedagogic / A. Popov, V. Popovici // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 16-21. 1457. Surdu, V. Educaţia muzicală ca element definitoriu al formării spiritualartistice în pedagogia Waldorf / V. Surdu, I. Gagim // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 69-74. 1458. Tetelea, Margareta. Semnificaţia multiplă a "valorii" în educaţia muzicală din perspectiva curriculară // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţâmîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 8-12. *** 1459. Гупалова, Елена. Некоторые особенности фортепианного стиля Генадия Чобану // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele сonf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. III. – P. 64-69. 1460. Щусь, Антонина. Художественное развитие будущего учителя музыки в классе фортепиано // Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan : Materialele conf. int., 19-21 mai 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. III. – P. 81-86.

149

Facultatea Economie Catedra Economie şi Management
2000 1461. Plămădeală, Gheorghe. Geografia agriculturii mondiale : (Cursul de geografie economică) / Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2000. – 43 p. – Bibliogr. p. 43. 1462. Plămădeală, Gheorghe. Lucrări practice la Geografia economică şi socială mondială : pentru studenţii Fac. Economie / Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2000. – 23 p. 1463. Programa analitică a cursului Geografia economică şi socială mondială : pentru studenţii an. 1, Fac. Economie / aut.-alcăt. Gh. Plămădeală ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2000. – 19 p. – Bibliogr. p. 18-19. 1464. Programa analitică la disciplina "Activitatea publicitară": pentru studenţii spec. "Managementul firmei", an. 4 de st. / aut.-alcăt. Nicolae Neagu ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2000. – 12 p. – Bibliogr. p. 11-12. 1465. Programa analitică la disciplina "Bazele managementului": pentru studenţii an. 3 de la spec. Managementul firmei, Management în învăţămînt, Contabilitate şi audit / alcăt. Carolina Tcaci ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2000. – 20 p. – Bibliogr. p. 20. 1466. Programa analitică la disciplina "Comerţ internaţional" / aut.-alcăt. Lilia Leanca ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2000. – 9 p. – Bibliogr. p. 9. 1467. Programa analitică la disciplina "Etica comunicării şi negocierii în afaceri" / aut.-alcăt. Andrei Rotaru ; Univ. de Stat A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2000. – 12 p. – Bibliogr. p. 11-12. 1468. Programa analitică la disciplina Managementul Întreprinderii : pentru studenţii an. 3 spec. "Management în comerţ", "Management în învăţămînt" / Carolina Tcaci ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2000. – 12 p. – Bibliogr. p. 12. 1469. Programa analitică la disciplina "Managementul resurselor umane (de personal)": pentru spec. A. Management sau instruire economică; Inginerie şi Management; B. Managementul firmei / aut.-alcăt. Andrei Rotaru ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2000. – 33 p. –Bibliogr. p. 32-33.

150

1470. Programa analitică la disciplina "Marketingul mărfurilor" : (spec. fac. Economie) / Lilia Leanca, Rodica Bogdan ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2000. – 12 p. – Bibliogr. p. 12. 1471. Programa analitică la disciplina "Marketingul serviciilor": (spec. fac. Economie) / alcăt. Lilia Leanca, Rodica Bogdan ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2000. – 11 p. – Bibliogr. p. 11. 2001 1472. Bogdan, Rodica. Marketingul serviciilor : (notiţe de curs) / Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 43 p. 1473. Bogdan, Rodica. Rolul publicităţii în mixul de marketing / Rodica Bogdan, Carolina Tcaci // Psihologie managerială şi management relaţional : Conf. şt. a studenţilor şi cadrelor didactice, 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2001. – P. 4546. 1474. Leanca, Lilia. Mijloace de comunicaţie în marketing / Lilea Leancă, Rodica Bogdan // Psihologie managerială şi management relaţional : Conf. şt. a studenţilor. şi cadrelor didactice, 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2001. – P. 42-43. 1475. O reformă valoroasă - factor decisiv în relansarea activităţii economice şi de drept : Materiale ale conf. teoretico-şt. int., 29-30 noiembrie 2000 = Успешная реформа – решающий фактор в совершенствовании экономической правовой деятельности / Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept al Acad. de Şt. din Moldova ; Acad. Int. de Informatizare (Moscova) ; Inst. Nistrean de Economie şi Drept ; col. de red. A. Roşca, L. Babii, Gh. Costachi, ... . – Bălţi : S. l., 2001. – 171 p. 1476. Plămădeală, Gheorghe. Resursele naturale ale Republicii Moldova : (cursul de Economie naţională a Moldovei) / Univ. de Stat „Alecu Russo, Catedra de Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 23 p. – Bibliogr. p. 22-23. 1477. Plohotniuc, Stanislav. Marketingul site-ului WEB al întreprinderii / Stanislav Plohotniuc // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 63-67. 1478. Programa analitică a cursului "Geografia economică şi socială mondială": pentru studenţii an. 1, Fac. Economie / alcăt. Gh. Plămădeală ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra de Economie şi Management.– Bălţi, 2001. –18 p. – Bibliogr. p. 18. 1479. Programa analitică la disciplina "Activitatea economică externă a firmei": pentru studenţii spec. "Managementul firmei", an. 4 de st. / aut.-alcăt. Nicolae Neagu ; Univ. de Stat "A. Russo, Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 11 p. – Bibliogr. p. 10-11.

151

1480. Programa analitică la disciplina "Bazele marketingului" / aut.-alcăt. R. Bogdan ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 11 p. – Bibliogr. p. 11. 1481. Programa analitică la disciplina "Bazele merceologiei" / aut.-alcăt. Lilia Leanca ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 9 p. – Bibliogr. p. 9. 1482. Programa analitică la disciplina "Contabilitatea financiară" / aut.-alcăt. Valentina Bordianu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Economie şi Management, Secţ. Contabilitate şi Analiză Economico-financiară. – Bălţi, 2001. – 9 p. – Bibliogr. p. 9. 1483. Programa analitică la disciplina "Contabilitatea întreprinderilor bugetare" / aut.-alcăt. Silvia Moscalu ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Economie şi Management, Secţ. Contabilitate şi Analiză Economico-financiară. – Bălţi, 2001. – 18 p. 1484. Programa analitică la disciplina "Economia mondială" / aut.-alcăt. Maria Frolov, Lilia Leanca ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Mangement. – Bălţi, 2001. – 10 p. – Bibliogr. p. 10. 1485. Programa analitică la disciplina "Economia politică": (pentru fac. neeconomice) / aut.-alcăt. Lilia Pînzari ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 11 p. 1486. Programa analitică la disciplina "Istoria economiei şi doctrinele economice" / aut.-alcăt. Ala Trusevici ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 11 p. 1487. Programa analitică la disciplina "Logistica mărfurilor" / aut.-alcăt. Lilia Leanca ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 8 p. – Bibliogr. p. 8. 1488. Programa analitică la disciplina "Macroeconomie" / aut.-alcăt. Ala Trusevici ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Managementi. – Bălţi, 2001. – 11 p. – Bibliogr. p. 11. 1489. Programa analitică la disciplina "Marketingul firmei": (spec. Managementul firmei) / aut.-alcăt. Nicolae Neagu, Rodica Bogdan ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 10 p. – Bibliogr. p. 9-10. 1490. Programa analitică la disciplina "Microeconomie" / aut.-alcăt. Ala Trusevici ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Managementi. – Bălţi, 2001. – 11 p. – Bibliogr. p. 11.

152

1491. Programa analitică la disciplina "Teoria antreprenoriatului": pentru studenţii spec. "Managementul firmei", an. 3 de st. / alcăt. Nicolae Neagu ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 16 p. – Bibliogr. p. 15-16. 1492. Programa examenului de licenţă complex la "Management-Marketing" / C. Tcaci, R. Bogdan, A. Rotaru, Iu. Beşliu ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 10 p. – Bibliogr. p. 9-10. 1493. Programa examenului de licenţă complex la "Teoria economică" / aut.alcăt. Ala Trusevici ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 13 p. 1494. Tcaci, Carolina. Sistemul informaţional al întreprinderii în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă - unul din elementele mecanismului de conducere / Carolina Tcaci, Ala Trusevici, Lilia Leancă // Psihologie managerială şi management relaţional : Conf. şt. a stud. şi cadrelor didactice 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2001. – P.47-49. 1495. Trusevici, Ala. Managementul activităţii economice a firmei / Ala Trusevici, Carolina Tcaci // Psihologie managerială şi management relaţional : Conf. şt. a studenţilor şi cadrelor didactice 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2001. – P. 4950. *** 1496. Лянка, Лилия. Маркетинг товаров : (конспект лекций) / БГУ им. А. Руссо, Фак. Экономики, Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць, 2001. – 90 p. 1497. Программа комплексного лицензионного экзамена "МенеджментМаркетинг" / К. К. Ткач, А.В. Ротару, Л. A. Лянка, ... ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Экономики, Каф. Экономики и Менеджмента . – Бэлць, 2001. – 11 p. – Bibliogr. p. 9-11. 1498. Программа комплексного лицензионного экзамена по "Экономической теории" / А. М. Трусевич, Г. С. Плэмэдялэ, Л. А. Пынзарь ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Экономики, Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць, 2001. – 15 p. 2002 1499. Babii, Leonid. Riscul financiar şi stabilitatea firmei în economia de piaţă / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi ; rec. A. Trusevici. – Ch. : S n., 2002. – 84 p. 1500. Plămădeală, Gh. Geografia resurselor energetice şi energetica mondială : (cursul de geografie economică) / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2002. – 47 p. – Bibliogr. p. 46-47.

153

1501. Plămădeală, Gheorghe. Resursele umane şi piaţa muncii din Republica Moldova : (Cursul de Economie naţională a Moldovei) : Texte de prelegeri în ajutorul studenţilor / Univ. de stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2002. – 25 p. – Bibliogr. p. 25. 2003 1502. Amarfii, Nelli. Diagnosticul competivităţii producţiei întreprinderii pe piaţă prin analiza venitului din vînzări şi valori adăugate // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 124128. 1503. Babii, Leonid. Realităţile planificării şi pronosticării activităţii întreprinderii în economia de piaţă // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 5-9. 1504. Beşliu, Iurie. Evaluarea necesităţii de creditare în vederea finanţării capitalului circulant în sistemul managerial modern / I. Beşliu, O. Petelca // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 82-85. 1505. Beşliu, Iurie. Semnificaţia şi importanţa diagnosticului econo-micofinanciar în managementul financiar modern al întreprinderii // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo”. Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 8587. 1506. Bogdan, Rodica. Planul de marketing la întreprindere // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 68-69. 1507. Burlacu, N. Etapele remodelării întreprinderii în condiţiile afirmării economiei de piaţă / N. Burlacu, Carolina Tcaci // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo”. Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 12-16. 1508. Leanca, Lilia. Analiza eficienţei activităţii de marketing / Lilia Leanca, L. Cernica // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 45-48. 1509. Leanca, Lilia. Consideraţii privind aprecierea activităţii de marketing în unităţile economice / Lilia Leanca // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 36-39. 1510. Plămădeală, Gheorghe. Geografia transporturilor şi a comunicaţiilor mondiale : (cursul de Geografie economică şi socială mondială) : Texte de prelegeri în ajutorul studenţilor / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2003. – 32 p. – Bibliogr. p. 32.

154

1511. Plămădeală, Gheorghe. Populaţia şi localităţile umane ale judeţului Bălţi la sfîrşitul secolului XX // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T.XX, fasc. a. Economie . – P. 22-34. 1512. Rotaru, Andrei V. Recompensarea activităţii de muncă - factor de stimulare şi motivare a performanţei resurselor umane // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 110121. 1513. Tcaci, Carolina. Necesitatea restructurării întreprinderii industriale / Carolina Tcaci, Ala Trusevici // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 16-17. 1514. Tcaci, Carolina. Restructurarea sistemului managerial al întreprin-derilor producătoare în condiţiile economiei de piaţă. Spec. 08.00.05-Economie şi management... : Autoref. tz. de dr. în şt. economice / ASEM. – Ch., 2003. – 26 p. – Bibliogr. p. 23-24. 1515. Tcaci, Carolina. Variante de restructurare a întreprinderii în perioada afirmării relaţiilor de piaţă / Carolina Tcaci, Maria Dodu // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 17-22. 1516. Trusevici, Ala. Dezvoltarea durabilă în agricultura Republicii Moldova / Ala Trusevici, M. Serbuşcă // 70 de ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova : Tezele simpoz. şt. Int. – Ch., 2003. – P. 100-101. 1517. Trusevici, Ala. Estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile actuale de dezvoltare : (aspecte teoretice aplicative) / Ala Trusevici, N. Amarfii // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări : culeg. interuniv. de lucrări şt. – Ch., 2003. – P. 3. – P. 79-81. *** 1518. Трусевич, Алла Михайловна. Направления инвестиционных вложений в человеческий капитал компании / Алла Трусевич, И. Зеленцева // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar : viziuni, contribuţii şi recomandări : culeg. interuniv. de lucrări şt. – Ch., 2003. – Partea 3. – P. 88-91. 1519. Трусевич, Алла Михайловна. Пути повышения эффективности производства / Алла Трусевич, Г. Булат // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări : culeg. interuniv. de lucrări şt. – Ch., 2003. – Partea 3. – P. 82-84. 1520. Савчук, Н. Приоритеты воспроизводства прогрессивных технологий // Экономист : ежемес. науч.-практ. журн. – 2003. – Nr 4. – P. 21-31.

155

2004 1521. Babii, Leonid. Micro- macroeconomie : teorii şi aplicaţii / L. Babii, A. Trusevici. – Ch., 2004. – 191 p. – Bibliogr. p. 188-189. 1522. Programa analitică a cursului "Geografia economică şi socială mondială" : pentru studenţii an. 1, Fac. Drept, spec. Drept şi activitate vamală / alcăt. Gh. Plămădeală ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra de Economie şi Management. – Bălţi : S.n., 2004. – 14 p. – Bibliogr. p. 13-14. 1523. Programa analitică a cursului "Geografia economică şi socială mondială": pentru studenţii an. 1 / alcăt. Gh. Plămădeală ; Univ. de Stat "A. Russo" ; Fac. Economie, Catedra de Economie şi Management. – Bălţi : S. n., 2004. – 23 p. – Bibliogr. p. 22-23. *** 1524. Бабий, Леонид. "Зрелое предприятие, как выдержанный коньяк: отдает людям все лучшее, от мастеров искрящихся напитков" // Голос Бэлць. – 2004. – 22 июня. – P. 2. 2005 1525. Amarfii, Nelli. Studiu de caz real-metodă de predare a analizei economico-financiare în condiţiile exigenţelor businessului modern // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 57 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 18-20. 1526. Babii Leonid. Criteriul de determinare a categoriilor de eficienţă // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 6-9. 1527. Babii Leonid. Unele aspecte ale evaluării eficienţei economice în vinificaţie // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1 – P. 38-41. 1528. Babii Leonid. Unele aspecte metodologice de evaluare a eficienţei economice de funcţionare a ramurii viti-vinicole // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1 – P. 103-107. 1529. Bogdan, Rodica. Competitivitatea economică şi factorii care o determină // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 2425 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1 – P. 61-65. 1530. Branaşco, Natalia. Eficienţa reformelor economice în perioada de tranziţie a Republicii Moldova // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. - Bălţi, 2005. - Vol. 1 – P. 65-69.

156

1531. Cojohari, Natalia. Abordarea strategică a firmelor în condiţiile mediului concurenţial // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2 – P. 125-133. 1532. Dodu Maria. Importanţa implimentării strategiilor intraindustrii din complexul agroindustrial în baza industriei lactatelor în baza întreprinderii S.A.”Incomlac” // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2 – P. 121-125 1533. Plămădeală, Gh. Organizarea teritorială a metalurgiei mondiale : Note de curs la "Geografia economică şi socială mondială" / rec. : V. Buzdugan, V. Parnovel ; Univ. de stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. Economie, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2005. – 50 p. 1534. Plohotniuc, Stanislav. Some methods af sales volume forecasting // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1 – P. 109-115. 1535. Tcaci, Carolina. Diagnosticul – faza premergătoare procesului de restructurare a întreprinderii // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II – P. 105-109. 1536. Tcaci, Carolina. Necesitatea implementarii mixului de marketing în instituţiile de învăţămînt superior // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005 – Vol. I. – P. 33-35. *** 1537. Лянка, Лилия Качественные и количественные методы оценки эффективности маркетинга // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2 – P. 117-121 1538. Трусевич, Алла. Роль и значение венчурного капитала в развитии предпринимательской деятельности // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1 – P. 89-95.

157

Catedra Finanţe şi Contabilitate
2000 1539. Balînschi, Andrei. Anotaţie privind introducerea Registrului de evidenţă a controalelor // Plai bălţean. – 2000. – 16 iunie. 1540. Balînschi, Andrei. Cu o mentalitate veche, în Europa nu vom răzbi // Dialog. – 2000. – 11 febr. 1541. Balînschi, Andrei. Judeţul Bălţi, realitate şi perspective: reportaj special / realizare Svetlana Toropei // Profit: rev. lunară economico-financiară. – 2000. – Nr 1-2. – P. 54-58. 1542. Balînschi, Andrei. Micul business: relaţii cotidiene // Curierul de nord. – 2000. – 14 apr. 1543. Balînschi, Andrei. Surcica nu sare departe de trunchi // Profit: rev. lunară economico-financiară. – 2000. – Nr 11. – P. 29. *** 1544. Аналитическая программа по дисциплине "Страхование и перестрахование": для спец. "Бухгалтерский учет и аудит" / сост. И. В. Зеленцева ; БГУ им. "А. Руссо, Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць, 2000. – 11 p. 1545. Балынский, Андрей Валентинович. Бэлцкий уезд – Витебская область: подписано Соглашение о сотрудничестве // Plai bălţean. – 2000. – 5 mai. 1546. Балынский, Андрей Валентинович. Информация о работе промышленности Бэлцкого уезда за I квартал 2000 года // Plai bălţean. – 2000. – 19 mai. 1547. Балынский, Андрей Валентинович. Информация о социально-экономическом положении Бэлцкого уезда за 1999 год // Plai bălţean. – 2000. – 12 mai. 1548. Балынский, Андрей Валентинович. Создан Еврорегион "Верхний Прут" // Curierul de nord. – 2000. – 11 febr. 1549. Методические указания и контрольные задания по курсу "Экономико-финансовый анализ хозяйственной деятельности" / сост. : Г. Булат, Л. Бабий ; Бэлц. Гос. Ун-т им. А. Руссо, Каф. "Экономики и менеджмента", Секция "Бухгалтерский учет и экономико-финансовый анализ". – Bălţi, 2000. – 37 p.

158

1550. Программа по дисциплине "Страхование и перестрахование" для спец." Бухгалтерский учет и аудит" / И. В. Зеленцова ; Бэлц. Гос. Ун-т им. А Руссо, Каф. "Экономики и Менеджмента". – Bălţi, 2000. – 11 p. – Bibliogr. p. 10-11. 1551. Программа по курсу "Бухгалтерский учет в отраслях" / Л. М. Владычек ; Бельц. Гос. Ун-т им. А Руссо, Каф. "Экономики и менеджмента", Секция "Бух. учета и анализа финансово-экон. деятельности". – Bălţi, 2000. – 24 p. – Bibliogr. p. 22-24. 1552. Программа по курсу "Основы Бухгалтерского учета" / Л. М. Владычек ; Бельц. Гос. Ун-т им. А Руссо, Каф. "Экономики и менеджмента" ; Секция "Бух. учета и анализа финансово-экон. деятельности". – Bălţi, 2000. – 23 p. – Bibliogr. p. 21-23. 1553. Программа по курсу "Основы технологии и товароведения" / Л. М. Владычек ; Бельц. Гос. Ун-т им. А Руссо, Каф. "Экономики и менеджмента". – Bălţi, 2000. – 30 p. – Bibliogr. p. 27-30. 1554. Программа по курсу "Управленческий учет" / Л. М. Владычек ; Бельц. Гос. Ун-т им. А Руссо, Каф. "Экономики и менеджмента", Секция "Бух. учета и анализа финансово-экон. деятельности". – Bălţi, 2000. – 23 p. – Библиогр. p. 21-23. 1555. Рабочая программа курса "Рынок ценных бумаг" / авт.-сост. В. П. Шенягин ; БГУ им. А. Руссо, Каф. экономики и менеджмента. – Bălţi, 2000. – 20 p. – Bibliogr. p. 19-20. 2001 1556. Balînschi, Andrei. Comunicat cu privire la şedinţa Consiliului Euroregiunii "Prutul de Sus": [care a avut loc la 10 august 2001 în municipiul Botoşani, România] / A. Balînschi // Plai bălţean. – 2001. – 24 aug. – P. 2. 1557. Balînschi, Andrei. Declinul economic a fost stopat... : Dialog cu Andrei Balînschi, dir. Direcţiei Generale Economie şi Reforme a Consiliului Judeţean Bălţi / consemnare Nicolae Leahu // Plai bălţean. – 2001. – 19 ian. 1558. Programa cursului "Contabilitatea în industrie" / aut.-alcăt. Valentina Bordianu ; Univ. de Stat "A. Russo", Secţ. Contabilitatea şi Analiza Econ.financiară. – Bălţi, 2001. – 9 p. 1559. Programă analitică la disciplina "Statistică juridică" : Spec. Drept; Drept administrativ; Drept şi activitate vamală; Drept penal; Drept civil (pentru studenţii fac. Drept) / aut.-alcăt. L. Cernica ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Economie şi Management, Secţ. Contabilitate şi Analiza Econ.-financiară. – Bălţi, 2001. – 10 p. – Bibliogr. p. 9-10.

159

1560. Programa analitică la disciplina "Sisteme informaţionale în contabilitate" / aut.-alcăt. Oleg Petelca ; rec. V. Conup ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Economie şi Management, Secţ. Contabilitate şi Analiză Econ.-financiară, Catedra Economie şi Management. – Bălţi, 2001. – 8 p. 1561. Programul analitic la disciplina "Standardizare şi certificarea calităţii": (pentru spec. economice Contabilitate şi audit, Management în comerţ) / M. Taran ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Catedra Economie şi Management, Secţia Contabilitate şi Analiza Econ.-financiară. – Bălţi, 2001. – 8 p. – Bibliogr. p. 5-7. *** 1562. Аналитическая программа по курсу "Бухгалтерский учет затрат" / сост. Л.В. Савчук ; БГУ им. А. Руссо, Секция Бухучет и Экон.-финансовый анализ. – Бэлць, 2001. – 23 p. 1563. Аналитическая программа по курсу "Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса" / сост. Л. В. Савчук ; БГУ им. А. Руссо, Каф. Экономики и Менеджмента, Секции Бухучета и Экон.-финансовый анализ, – Бэлць, 2001. – 18 p. 1564. Аналитическая программа курса "Международные валютнофинансовые отношения" / сост. И. В. Зеленцева ; БГУ им. А. Руссо, Каф. Экономики и Менеджмента, Секция "Бухгалтерского учета и анализа”. – Бэлць, 2001. – 18 p. – Bibliogr. p. 17-18. 1565. Балынски, Андрей. Информатизация и современность // Acta Academia 2001. – Ch., 2001. – P. 122-125. 1566. Балынский, Андрей Валентинович. Микроэкономика: проблемы переходного периода / рец. Г. Ф. Булат. – Бельцы, 2005. – 2001 p. – Bibliogr. p. 196-197. 1567. Балынски, Андрей. История и эволюция рекламы // O reformă valoroasă - factor decisiv în relansarea activităţii economice şi de drept : Materiale ale conf. teoretico-şt. int. (29-30 noiemb. 2000). – Bălţi, 2001. – P. 37-46. 1568. Программа по курсу "Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса" / Л. В. Савчук ; Гос. Ун-т им. "А Руссо", Каф. "Экономики и менеджмента", Секция "Бухучета и Экономико-финансовый анализ". – Bălţi, 2001. – 18 p. – Bibliogr. p. 16-18. 1569. Программа по курсу "Финансы предприятий" для студентов спец. "Бухгалтерский учет и аудит" / Т. И. Мосиевская ; Бэлц. Гос. Ун-т им. А Руссо , Каф. "Экономики и Менеджмента". – Bălţi, 2001. – 7 p. – Bibliogr. p. 7.

160

1570. Рабочая программа по дисциплине "Стратегический менеджмент" / И. В. Зеленцева ; Бэлц. Гос. Ун-т. им. А. Руссо, Фак. Экономики, Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць, 2001. – 19 p. – Bibliogr. p. 17-19. 1571. Рабочая программа курса "Финансы предприятий": для студентов спец. "Бухгалтерский учет и аудит" / сост. Т. И. Мосиевская ; БГУ им. А. Руссо, Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць, 2001. – 6 p. 2002 1572. Balînschi, Andrei. Euroregiunea "Prutul de Sus": viziuni de activitate în anul 2002 // Plai bălţean. – 2002. – 1 mart. 1573. Balînschi, Andrei. Pronosticul vieţii pentru anii apropiaţi // Plai bălţean. – 2002. – 25 oct. 1574. Bulat, Gheorghe. Gestiunea financiară - promotorul compartimentului raţional al firmei / Gheorghe Bulat, Oleg Petelca // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări : culeg. interuniv. de lucrări şt. – Ch., 2002. – Partea 2. – P. 88-90. 1575. Bulat, Gheorghe. Sistemul de apreciere a creditabilităţii întreprinderii şi metoda de analiză / Gheorghe Bulat, Nelli Amarfii // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări : culeg. interuniv. de lucrări şt. – Ch., 2002. – Partea 2. – P. 85-88. 1576. Cernica, Ion. Criza transferului de căldură la fierberea în canale orizontale / Ion Cernica, Liusea Cernica // Lucrările celei de a XII-a conferinţe naţionale de termotehnică cu participare internaţională (14-16 noiembrie 2002, Constanţa). – Constanţa, 2002. – Vol. 1. – P. 433-438. 1577. Cernica, Ion. Studiul crizei fierberii în canale orizontale / Ion Cernica, Liusea Cernica // Lucrările celei de a XII-a conferinţe naţionale de termotehnică cu participare internaţională (14-16 noiembrie 2002, Constanţa). – Constanţa, 2002. – Vol. 1. – P. 425-432. *** 1578. Булат, Георгий Федорович. Мотивационные критерии анализа трудовой деятельности работников компании / Г. Булат, И. Зеленцева // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări : culeg. interuniv. de lucrări şt. – Ch., 2002. – Partea 2. – P. 83-85. 1579. Булат, Георгий Федорович. Оценка платежеспособности АО "Басарабия-Норд" // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări : culeg. interuniv. de lucrări şt. – Ch., 2002. – Partea 1. – P. 196-198.

161

1580. Рабочая программа по курсу "Инвестиционный менеджмент" / сост. И. В. Зеленцева ; БГУ им. А. Руссо, Фак. Экономики, Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць, 2002. – 18 p. – Bibliogr. p. 17-18. 2003 1581. Cernica, Liusia. Alimentaţia populaţiei în contextul energetic şi socialeconomic actual // An. şt. Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria. nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 53-55. *** 1582. Балынский, Андрей Валентинович. Малый бизнес в великой стране // Спрос и Предложение. – 2003. – Nr 14 (1 апр.) ; Nr 21 (21 мая) ; Nr 22 (28 мая) ; Nr 30 (23 июля). 1583. Балынский, Андрей Валентинович. Планирование бизнеса : (краткий конспект лекций на правах рукописи) / Бэлц. Гос. Ун-т им. А. Руссо, Экон. фак., Каф. Экономики и Менеджмента ; рец. Леонид Бабий. – Бэлць, 2003. – 33 p. – Bibliogr. p. 33. 1584. Владычек, Анна Г. Учет эксплуатационных расходов грузовых железнодорожных перевозок // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 87-91. 1585. Владычек, Анна Г. Факторы, обуславливающие особенности формирования тарифной политики на перевозку грузов и пассажиров / Анна Г. Владычек // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 91-98. 1586. Зеленцева, Ирина В. Концепция стратегического управления человеческим потенциалом на предприятиях Республики Молдова // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 103-107. 1587. Зеленцева, Ирина В. Социальные программы и их роль в стратегическом менеджменте персонала // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo”. Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 107-109. 1588. Конуп, Валерий Ильич. Организация нормативного хозяйства на предприятии // Perfecţionarea contabilităţii, fiscalităţii şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuţii şi recomandări : culeg. interuniv. de lucrări şt. – Ch., 2003. – Partea 3. – P. 84-88. 1589. Конуп, Валерий Ильич. Совершенствование методов определения потребности предприятия в материальных ресурсах // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo". Seria nouă. – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a. Economie. – P. 9-12.

162

2004 1590. Programa analitică la disciplina "Bazele contabilităţii" / aut.-alcăt. A. Vladîcec, R. Grumeza ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Contabilitatea şi AAEF. – Bălţi, 2004. – 9 p. – Bibliogr. p. 9. 1591. Programa analitică la disciplina "Contabilitatea impozitului" : pentru studenţii spec. 1805.03 "Finanţe şi contabilitatea firmei" / aut.-alcăt. V. Dogotaru ; rec. R. Ioxa ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2004. – 11 p. – Bibliogr. ascunsă. 1592. Programa analitică la disciplina "Contabilitatea internaţională" : pentru studenţii spec. 1806-"Contabilitate şi audit", 1805.03-"Finanţe şi contabilitatea firmei" / aut.-alcăt. V. Dogotaru ; rec. R. Grumeza ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2004. – 8 p. 1593. Programa analitică la disciplina "Gestiunea finanţelor publice" : pentru studenţii spec. 1805.03 "Finanţe şi contabilitatea firmei" / aut.-alcăt. V. Dogotaru ; rec. V. Conup ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. –Bălţi, 2004. –12 p. 1594. Programa analitică la disciplina "Piaţa de capital" : pentru studenţii spec. 1806.01 "Contabilitate şi audit" / aut.-alcăt. V. Dogotaru ; rec. A. Trusevici ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2004. – 11 p. 1595. Programa analitică la disciplina "Piaţa hîrtiilor de valori" : pentru studenţii spec. 1805.03-"Finanţe şi contabilitatea firmei", 1806.01-"Contabilitate şi audit", 1810-"Contabilitate" / aut.-alcăt. I. Zelenţeva, R. Ioxa ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2004. – 11 p. – Bibliogr. p. 11. 1596. Programa analitică la disciplina "Sisteme financiare internaţionale" : pentru studenţii spec. 1805.03 "Finanţe şi contabilitatea firmei" / aut.-alcăt. V. Dogotaru ; rec. V. Conup ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2004. –11 p. – Bibliogr. ascunsă. 1597. Small Business Bălţi 2004 : II-a Expoziţie-târg Int. a întreprinderilor mici şi mijlocii, 21-23 mai 2004 : catalog / Asoc. Int. "Small Euro Business" ; Org. Obştească "Marketing Plus" ; red. A. Balînschi ; trad. I. Ceban. – Bălţi, 2004. – 21 p. *** 1598. Аналитическая программа по курсу "Экономико – финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятий" / авт.-сост. Г. Ф. Булат, Л. В. Черника ; Бельцкий Гос. ун-т им. А. Руссо, Каф. "Финансов и Бух. учета". – Bălţi, 2004. – 22 p.

163

1599. Аналитическая программа по курсу "Основы маркетинга" для студентов, обучающихся по спец. 1802-"Менеджмент", 1802.01-"Менеджмент фирмы", 1805.03-"Финансы и бухгалтерский учет фирмы", 1806.01-"Бухгалтерский учет и аудит" / авт.-сост. А. Балынский ; рец. Л. Бабий, А. Трусевич ; БГУ им. А. Руссо, Экон. фак., Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць, 2004. – 20 p. 1600. Аналитическая программа по курсу "Планирование бизнеса" для студентов, обучающихся по спец. 1802-"Менеджмент", 1802.01-"Менеджмент фирмы" / авт.-сост. А. Балынский ; рец. Л. Бабий ; БГУ им. А. Руссо, Экон. фак., Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць : Изд-во БГУ им. А. Руссо, 2004. – 16 p. 1601. Аналитическая программа по курсу "Рекламная Деятельность" для студентов, обучающихся по спец. 1802-"Менеджмент", 1802.01"Менеджмент фирмы" / авт.-сост. А. Балынский ; рец. Л. Бабий, Г. Булат ; БГУ им. А. Руссо, Экон. фак., Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць: Изд-во БГУ им. А. Руссо, 2004. – 8 p. 1602. Балынский, Андрей Валентинович. Малый бизнес в великой стране. – Bălţi : Small Euro Business, 2004. – 14 p. 1603. Балынский, Андрей Валентинович. Микроэкономика : (конспект лекций на правах рукописи) / рец. Г.Ф. Булат ; БГУ им. А. Руссо, Каф. Экономики и Менеджмента. – Бельцы, 2004. – [63] p. – Bibliogr. p. 62. – [Xerocopie]. 1604. Балынски, Андрей. Региональная политика и ее роль в процессе европейской интеграции // Simpozionul internaţional "Integrarea europeană şi com-petitivitatea economică" (23-24 sept. 2004). – Ch., 2004. – P. 262-265. 1605. Методические указания по выполнению и защите курсовых работ для студентов, обучающихся по спец. 1802-"Менеджмент", 1802.01"Менеджмент фирмы", 1805.03-"Финансы и бухгалтерский учет фирмы", 1806.01-"Бухгалтерский учет и аудит", (дневное и заочное обучение) / авт.сост. А. Балынский ; сост. библиогр. Е. Скурту ; БГУ им. А. Руссо, Экон. фак., Каф. Экономики и Менеджмента. – Бэлць : Изд-во БГУ им."А. Руссо, 2004. –24 p. 1606. Рабочая программа по курсу "Бухгалтерский учет в отраслях" / авт.сост. А. Г. Владычек ; БГУ им. А. Руссо, Каф. Бух. учета и анализа финансово-экон. деятельности. – Бельцы, 2004. – 24 p. – Bibliogr. p. 22-24. 1607. Рабочая программа по курсу "Основы бухгалтерского учета" / авт.сост. А. Г. Владычек ; БГУ им. А. Руссо, Каф. Бух. учета и анализа финансово-экон. деятельности. – Бельцы, 2004. – 23 p. – Bibliogr. p. 21-23.

164

1608. Рабочая программа по курсу "Управленческий учет" / авт.- сост. А. Г. Владычек ; БГУ им. А. Руссо, Каф. Бух. учета и анализа финансово-экон. деятельности. – Бельцы, 2004. – 23 p. – Bibliogr. p. 21-23. 2005 1609. Balan, Igor. Cu privire la perfecţionarea contabilităţii înregistrării produselor pomicole / Igor Balan, Gheorghe Bulat, Valeriu Conup // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2 – P. 9-13. 1610. Bulat, Gheorghe. Cu privire la calcularea costului producţiei vităritului pentru lapte / Gheorghe Bulat, Tatiana Cojocari // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. –Vol. 1 – P. 17-20. 1611. Bulat, Gheorghe. Perfecţionarea calculării costului producţiei sfeclei pentru zahăr / Gheorghe Bulat, Vadim Cojocaru // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2 – P. 13-16. 1612. Frecăuţeanu, Alexandru. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor indirecte de producţie ale sectorului zootehnic / Alexandru Frecăuţeanu, Gheorghe Bulat // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2 – P. 6-9. 1613. Programa analitică la disciplina "Activitatea bancară" : pentru studenţii spec. 1805.03 "Finanţe şi contabilitatea firmei", 1806.01 "Contabilitate şi audit" / aut.-alcăt. V. Dogotaru ; rec. A. Balînschi ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 15 p. – Bibliogr. p. 13-15. 1614. Programa analitică la disciplina "Analiza activităţii economico-financiară a întreprinderii" : pentru studenţii spec. 1806.01-"Contabilitate şi audit", 1805.03"Finanţe şi contabilitate", 1802.01-"Managementul firmei" / aut.-alcăt. Gh. Bulat, L. Cernica ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 24 p. – Bibliogr. p. 24. 1615. Programa analitică la disciplina "Contabilitatea bancară" : pentru studenţii spec. 1805.03 "Finanţe şi contabilitatea firmei" şi 1806 "Contabilitate şi audit" / aut.-alcăt. V. Bogdaniuc, V. Dogotaru ; rec. A. Balînschi ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 16 p. – Bibliogr. p. 15-16. 1616. Programa analitică la disciplina "Contabilitatea bugetară" : pentru studenţii spec. 1806 "Contabilitate şi audit", 1805.03 "Finanţe şi contabilitatea firmei" / aut.-alcăt. A. Tighineanu, L. Savciuc ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac.

165

Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate.- Bălţi, 2005. – 22 p. – Bibliogr. p. 2122. 1617. Programa analitică la disciplina "Contabilitatea financiară" : pentru studenţii spec. 1805.03-"Finanţe şi contabilitatea firmei", 1810-"Contabilitate", 1806.01-"Contabilitate şi audit" / aut.-alcăt. V. Conup, R. Grumeza, R ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 27 p. – Bibliogr. p. 27. 1618. Programa analitică la disciplina "Contabilitatea în ramuri" : pentru studenţii spec. 1806.01 "Contabilitate şi audit", 1805.03 "Finanţe şi contabilitatea firmei" / aut.-alcăt. L. Atamaniuc ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 14 p. – Bibliogr. p. 12-14. 1619. Programa analitică la disciplina "Contabilitatea întreprinderilor micului business" : pentru studenţii spec. 1806 "Contabilitate şi audit", 1805 "Finanţe şi contabilitatea firmei" / aut.-alcăt. V. Dogotaru, L. Savciuc ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 12 p. – Bibliogr. p. 12. 1620. Programa analitică la disciplina "Contabilitatea managerială" : pentru studenţii spec. 1806 "Contabilitate şi audit", 1805 "Finanţe şi contabilitatea firmei", 1803 "Managementul firmei" / aut.-alcăt. V. Dogotaru, A. Vladîcec ; rec. V. Conup ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 16 p. – Bibliogr. p. 16. 1621. Programa analitică la disciplina "Control financiar şi expertiza de gestiune" : pentru studenţii spec. 1805.03-"Finanţe şi contabilitatea firmei" / aut.alcăt. V. Dogotaru ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 20 p. – Bibliogr. p. 20. 1622. Programa analitică la disciplina "Finanţele publice" : pentru studenţii spec. 1806.01-"Contabilitate şi audit", 1805.03-"Finanţe şi contabilitatea firmei", 1803.01-"Managementul firmei" (BAC, ŞM) / aut.-alcăt. V. Conup, V. Dogotaru ; rec. L. Babii ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 30 p. – Bibliogr. p. 30. 1623. Programa analitică la disciplina "Organizarea contabilităţii" : pentru studenţii spec. 1806.01 "Contabilitate şi audit", 1805.03 "Finanţe şi contabilitatea firmei" / aut.-alcăt. V. Dogotaru ; rec. V. Conup ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 8 p. – Bibliogr. p. 8. 1624. Programa analitică la disciplina "Relaţii valutar financiare internaţionale" : pentru studenţii de la spec. 1805.03-"Finanţe şi conta-bilitatea firmei", 1806.01"Contabilitate şi audit", 1810-"Contabilitate" / aut.-alcăt. I. Zelenţeva, R. Ioxa ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate.– Bălţi, 2005. – 11 p. – Bibliogr. p. 11.

166

1625. Programa analitică la disciplina "Sisteme informaţionale în contabilitate" : pentru studenţii spec. 1806.01 "Contabilitate şi audit", 1805.03 "Finanţe şi contabilitatea firmei" / aut.-alcăt. V. Dogotaru, R. Ioxa ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 8 p. – Bibliogr. p. 8. 1626. Programa analitică la disciplina "Sistemul Fiscal" : pentru studenţii de la spec. 1805.03-"Finanţe şi contabilitatea firmei", 1806.01-"Contabilitate şi audit", 1810-"Contabilitate", 1802-"Menegement", 1802.01-"Menegementul firmei" / aut.-alcăt. L. Savciuc, R. Ioxa ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 15 p. – Bibliogr. p. 14-15. 1627. Programa analitică la disciplina "Statistica generală" : pentru specialităţile economice (Contabilitate şi audit, Contabilitate, Finanţe şi contabilitate, Managementul firmei) / aut.-alcăt. Gh. Bulat ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi : S. n., 2005. – 19 p. 1628. Programa analitică la disciplina "Statistica social-economică" : pentru studenţii spec. 1810-"Contabilitate", 1806.01-"Contabilitate şi audit", 1805.03"Finanţe şi contabilitate", 1802.01-"Managementul firmei" / aut.-alcăt. G. Bulat, L. Cernica ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 14 p. – Bibliogr. p. 14. 1629. Programa analitică pentru petrecerea Practicii de stat : pentru studenţii spec. 1805.03-"Finanţe şi contabilitatea firmei" / aut.-alcăt. L. Cernica, V. Dogotaru ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Economie, Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi, 2005. – 16 p. *** 1630. Аналитическая программа по курсу "Бухгалтерский учет в акционерных обществах" для студентов, обучающихся по спец.: 1805.03 "Финансы и бухгалтерский учет фирмы", 1806.01 "Бухгалтерский учет и аудит" / авт. - сост. Л.В. Савчук ; рец. В.И. Конуп ; БГУ им. А. Руссо, Экон. фак., Каф. Финансов и Бух. Учета.– Бельцы, 2005. – 20 p. – Bibliogr. p. 18-20. 1631. Аналитическая программа по курсу "Бухгалтерский учет в торговле": Для студентов обучающихся по спец.: 1806.01 "Бухгалтерский учет и аудит", 1805.03 "Финансы и бухгалтерский учет фирмы", 1810 "Бухгалтерский учет" / авт.-сост. Л. В. Савчук ; БГУ им. "А. Руссо", Экон. фак., Каф. Финансов и Бух. учета. – Бельцы, 2005. – 32 p. – Bibliogr. p. 30-32. 1632. Аналитическая программа по курсу "Деньги и кредит" для студентов, обучающихся по спец. 1805.03-"Финансы и бухгалтерский учет фирмы", 1806.01-"Бухгалтерский учет и аудит", 1810-"Бухгалтерский учет", 1802-"Менеджмент", 1802.01-"Менеджмент фирмы" / авт.-сост. А. Балынский ; рец. Г. Ф. Булат ; Бельц. Гос. ун-т им. А. Руссо ; Экон. фак.,

167

Каф. "Финансов и Бух. учета". – Бэлць : Изд-во БГУ им. А. Руссо, 2005. – 20 p. – Bibliogr. p. 19-20. 1633. Аналитическая программа по курсу "Статистика финансов": Для студентов обучающихся по спец. 1805.03 - "Финансы и бухгалтерский учет" / авт.-сост. И.В. Зеленцева ; БГУ им. А. Руссо ; Экон. фак., Каф. Бух. учета. – Бельцы, 2005. – 16 p. – Bibliogr. p. 15-16. 1634. Аналитическая программа по курсу "Стоимость, цены, тарифы" для студентов, обучающихся по спец.: 1810 "Бухгалтерский учет", 1805.03 "Финансы и бухгалтерский учет", 1802.01 "Менеджмент фирмы" / авт.- сост. И. В. Зеленцева ; реч. В. И. Конуп ; БГУ им. А. Руссо, Экон. фак., Каф. Финансов и Бух. учета. – Бельцы, 2005. – 14 . – Bibliogr. p. 14. 1635. Аналитическая программа по курсу "Страхование и перестрахование" для студентов, обучающихся по спец. : 1810-"Бухгалтерский учет", 1805.03-"Финансы и бухгалтерский учет", 1802.01-"Менеджмент фирмы" / авт.-сост. И. В. Зеленцева ; рец. С. И. Фотеску ; БГУ им. А. Руссо, Экон. фак., Каф. Финансов и Бух. учета. – Бельцы, 2005. – 21 p. 1636. Балынский, Андрей. Роль научных исследований в формировании специалистов высшей квалификации // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005 – Vol. 1. – P. 35-38. 1637. Булат, Г. Обьективная необходимость проблемной лекции по экономическим дисциплинам // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 77-80. 1638. Владычек, А. Вариантности способов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в системе управления // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 20-24. 1639. Зеленцева, И. В. Основные направления исследования интеллектуального потенциала менеджеров предприятия (На примере АО Бельцкий Хлебокомбинат) // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2 – P. 109-117. 1640. Зеленцева, И. В. Формирование интеллектуального потен-циала – одно из стратегических направлений менеджмента в образовании // Calitatea formării specialiştilor în învămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005, Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 130-133.

168

1641. Конуп, В. И. Общие подходы к определению существенности в аудите / В.И. Конуп, И. М. Балан // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2 – P. 20-24. 1642. Методические указания по выполнению и защите лицензионных работ для студентов, обучающихся по специальности 1805.03 - "Финансы и бухгалтерский учет фирмы", (дневное и заочное обучение) / авт.-сост. А. В. Балынский, Е. А. Скурту ; Бельц. гос. ун-т им. А. Руссо, Экон. фак., Каф. Финансов и Бух. учета. – Бэлць : Изд-во БГУ им. А. Руссо, 2005. – 56 p. 1643. Общая теория статистики : Сб. задач и метод. указания по их решению (для студентов всех экон. спец. очного и заочного обучения : В 2 ч. / Гос. Аграрный ун-т Молдовы, Каф. "Экономики, статистики и анализа" ; сост. : А. Цуркан, Г. Ф. Булат, И. В. Зеленцова, ... ; коорд. Е. Тимофти. – K., 2005 – Ч. 1 : Тема 1-5. – 2005. - 52 p. : tab. – Bibliogr. p. 52. Ч. 2 : Тема 6-10. – 2005. - 54 p. : tab. – Bibliogr. p. 48.

169

Facultatea Drept Catedra Drept Privat
2000 1644. Programa analitică” Drept fiscal" / Vitalie Colodrovschi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Drept, Catedra Drept. – Bălţi, 2000. – 10 p. 2001 1645. Programa analitică la disciplina „Drept Locativ” / Vitalie Rusu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Catedra Drept. – Bălţi, 2001. – 12 p. 1646. Programa analitică la disciplina „Drept procesual penal" / Vitalie Rusu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Catedra Drept. – Bălţi, 2001. – 12 p. 1647. Rusu, Vitalie. Particularităţile obiectului probaţiunii pe cazurile minorilor // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept Economie. – P. 24-28. 1648. Rusu, Vitalie. Particularităţi de procedură penală în privinţa minorilor / Univ. de Stat „A. Russo”. – Ch.. : Pontos, 2001. – 221 p. 2002 1649. Boişteanu, Eduard. Încetarea contractului individual de muncă. – Ch. : Pontos, 2002. – 148 p. 1650. Colodrovschi, Vitalie. Drept fiscal (partea generală) : Note de curs / Univ. de Stat „A. Russo”. – Bălţi, 2002. – 112 p. 1651. Crugliţchi, Tatiana Procedura în contenciosul administrativ : teză de magistru în juridică - 1000 / Tatiana Crugliţchi ; cond. şt. M. Orlov ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Drept, Catedra Drept. – Bălţi, 2002. – 89 p 1652. Palanciuc, Victor. Activitatea notarială : Note de curs / Univ. de stat „A. Russo”, Fac. Drept. – Bălţi : S. n., 2002. – 118 p. 1653. Pînzari, Veaceslav. Căsătoria în legislaţia Republicii Moldova / Univ. de Stat "A.Russo" din Bălţi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2002. – 148 p. 1654. Pînzari, Veaceslav. Rudenia sau incestul ca impediment la încheierea căsătoriei // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2002. – Nr 8. – P. 65-67. 1655. Rusu, Vitalie. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului / Vitalie Rusu, Oleg Balan // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2002. – Nr 8. – P. 71-72

170

1656. Rusu, Vitalie. Ascultarea martorului minor // An. Şt. ale Univ. de Stat din Moldova. – 2002. – Ser. Şt. Socioumanistice. –Vol. I. – P. 335-338. 1657. Rusu, Vitalie. Particularităţile actului de confruntare în cauze penale cu minori // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt. – practică – 2002. – Nr 9. – P. 51-52. 1658. Rusu, Vitalie. Punerea în vedere a învinuirii şi interogarea învinuitului minor // An. şt ale Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2002. – Ser. Ştiinţe socioumanistice. – Vol. I. – P. 330-335. *** 1659. Матвеев, Вячеслав. Семейное право Республики Молдова : Учеб. для юрид. вузов и фак-тов / Вячеслав Матвеев, Нина Матвеева ; МНУМ. – К. : S.n., 2002. – 208 p. 1660. Пынзарь, Вячеслав. Семейное право / В. Пынзарь, В. Шляхтицкий ; Univ. de criminologie. – К., 2002. – 193 p. 1661. Русу, Виталий. Особенности уголовного производства по делам несовершеннолетних / БГУ им. А. Руссо. – Ch. : Pontos, 2002. – 208 p. 1662. Русу, Виталий. Юридический анализ и расследование контрабанды / Бельцкий Гос. Ун-т им. А. Руссо. – Chişinău : Pontos, 2002. – 192 p. 2003 1663. Balan, Oleg. Drept internaţional umanitar / Oleg Balan, Vitalie Rusu, Valeriu Nour. – Ch. : Departamentul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003. – 312 p. 1664. Boişteanu, Eduard. Condiţii generale referitoare la dispunerea confiscării speciale // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2003. – Nr 6. – P. 53-55. 1665. Boişteanu, Eduard. Expulzarea ca măsură de siguranţă // Avocatul poporului : rev. şt.-practică şi informativă de drept. – 2003. – Nr 1. – P. 10-11. 1666. Golubenco, Gheorghe Asistenţa tehnico-criminalistă a descoperirii şi cercetării infracţiunilor: esenţa şi specificul sarcinilor tehnologice situative / Gheorghe Golubenco, Vitalie Colodrovschi // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2003. – Nr 5(143). – P. 29-35. 1667. Golubenco, Gheorghe. Incursiuni în istoria apariţiei şi consolidării cunoştinţelor criminalistice pe plan mondial şi naţional / Gheorge Golubenco, Vitalie Colodrovschi // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – Ch. – 2003. – Nr 6(144). – P. 43-47.

171

1668. Palanciuc, Victor Reprezentarea succesorală // Legea şi viaţa : rev. şt.populară, publ. periodică. – 2003 – Nr 3(141). – P. 46-50. 1669. Pînzari, Veaceslav. Căsătoria în temeiul legislaţiei Republicii Moldova. Spec. 12.00.03-Drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei, drept int. privat : Autoref. tz. de dr. în drept / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Drept. – Ch., 2003. – 22 p. 1670. Pînzari, Veaceslav. Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.practică. – 2003. – Nr 5. – P. 52-55. 1671. Pînzari, Veaceslav. Consimţămîntul - condiţie de fond la încheierea căsătoriei // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică – Ch.. – 2003. – Nr 6(144). – P. 56-59. 1672. Romandaş, Nicolae. Dreptul colectiv al muncii / Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu // Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2003. – 102 p. 1673. Romandaş, Nicolae. Dreptul colectiv şi individual al muncii / N. Romandaş, E. Boiştean. – Ch., 2003. – 288 p. 1674. Rusu, Vitalie. Particularităţi de procedură penală în privinţa infractorilor minori. Spec. 12.00.09-Proces penal, criminalistică... : Autoref. tz. de dr. în drept / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2003. – 22 p. 1675. Rusu, Vitalie. Procesul penal în privinţa minorilor în Antichitate şi Evul Mediu // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – Ch., 2003. – Nr 3(141). – P. 43-45; Nr 4(142). – P. 56-58. 1676. Rusu, Vitalie. Specificul susţinerilor verbale şi al ultimului cuvînt al inculpatului în cauzele penale ale minorilor // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2003 – Nr 3. – P. 61-66. 1677. Vrabie, Corneliu. Aspecte evolutive ale protecţiei juridice a străinului – premisa apariţiei dreptului internaţional privat // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2003. – Nr 7. – P. 55-58. 1678. Vrabie, Corneliu. Uzucapiunea – mod de dobîndire a dreptului de proprietate // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2003. – Nr 2(140). – P. 62-66.

172

2004 1679. Boişteanu, Eduard. Concedierea salariatului ca urmare a reducerii numărului sau a statelor de personal // Avocatul poporului : rev. şt.-practică şi informativă de drept. – 2004. – Nr 10-11. – P. 6-9. 1680. Boişteanu, Eduard. Unele aspecte ce ţin de examinarea judiciară a cauzelor civile referitoare la reintegrarea în funcţie a salariatului // Avocatul poporului : rev. şt.-practică şi informativ de drept. – 2004. – Nr 12. – P. 16-20. 1681. Demciuc, Eduard. Aspecte privind contractul administrativ // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2004. – Nr 2. – P. 52-54. 1682. Rusu, Vitalie. Procedura penală în cauzele cu minori / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Ch. : Pontos, 2004. – 304 p. 1683. Vrabie, Corneliu. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă cu element de extraneitate // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2004. – Nr. 3. – P. 33-38. 2005 1684. Boişteanu, Eduard. Concedierea salariatului ca urmare a reducerii numărului sau a statelor de personal // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 64-71. 1685. Boişteanu, Eduard. Dreptul muncii. Partea generală. – Ch. : Pontos, 2005. – 142 p. 1686. Crugliţchi, Tatiana. Noţiunea şi importanţa actelor de procedură civilă // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului,19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 72-90. 1687. Crugliţchi, Tatiana. Problema determinării principalelor sancţiuni procedurale // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2005. – Nr 12. – P. 28-33. 1688. Demciuc, Eduard. Împrumutul de stat - venit bugetar extraordinar şi principalele forme ale acestuia // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 102-111. 1689. Palanciuc, Victor. Rezerva succesorială // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. Dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 29-35. 1690. Pînzari, Veaceslav. Capacitatea juridică a persoanelor fizice în raporturile juridice de muncă // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica

173

Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 91-95. 1691. Pînzari, Veaceslav. Definirea actului juridic civil în legislaţia Republicii Moldova : aspecte controversate // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 7-15. 1692. Pînzari, Veaceslav. Unele considerente ce vizează reglementarea actului juridic în codul civil al Republicii Moldova // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2005. – Nr 11. – P. 34-40. 1693. Rusu, Vitalie. Interogarea inculpatului minor // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 173-181. 1694. Rusu, Vitalie. Specificul reprezentării legale în cauzele penale cu minori // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2005. – Nr 11. – P. 30-33. 1695. Unele consideraţii privind protecţia datelor personale ale salariatului prin prisma codului muncii al Republicii Moldova // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 96-101. 1696. Vrabie, Corneliu. Unele aspecte privind statutul personal în dreptul internaţional privat // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 16-28.

174

Catedra Drept Public
2000 1697. Mohorea, E. Introducere în logică : Man. pentru fac. şi specializările juridice / Univ. de Stat "Alecu Russo". – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2000. – 282 p. 1698. Pop, Octavian. Concursul între stările de atenuare şi de agravare a pedepselor. – Timişoara : Mirton, 2000. – 67 p. 1699. Pop, Olivian. Misiunea bisericii în penitenciar. – Bucureşti : Tradiţie, 2000. – 215 p. 1700. Pop, Octavian-Olivian. Orizont cu îngeri : versuri / postf. de Aureliu Goci. – Bucureşti : Eminescu, 2000. – 127 p. 1701. Pop, Octavian. Scurt istoric al noţiunii de individualizare a pedepsei // Revista naţională de drept =Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2000. – Nr 11. – P. 53-54. 1702. Pop, Olivian. Slujind lui Dumnezeu. Slujind oamenilor. – Găeşti : Centru de Reeducare. – 2000. – 119 p. 2001 1703. Botnari, Elena. Responsabilitatea statului faţă de persoană: unele aspecte teoretice ale problemei // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Ser. nouă 2001 – T. 19, fasc. d. Drept, Economie. – Bălţi, 2001. – P. 6-10. 1704. Capcelea, Valeriu. Filozofie : man. pentru şcoala superioară. – Ed. a 2-a rev. şi adăugită. – Ch. : ARC, 2001. – 409 p. 1705. Ghidul cetăţeanului din judeţul Bălţi / coord. Gheorghe Neagu. –Bălţi, 2001 – 102 p. 1706. Laşcu, Mihail. Aspecte de teorie şi practică judiciară în materia infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte / Mihail Laşcu, Octavian Pop ; Univ. de Criminologie. – Ch. : Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2001. – 92 p. 1707. Mohorea, Efim. Logica juridică : Man. pentru facultăţile şi specializările juridice. – Ch. : Univ. de Criminologie, 2001. – 282 p. 1708. Neagu, Gheorghe. Eficacitatea activităţii organelor administraţiei publice locale // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Seria nouă . – Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 48-52.

175

1709. Pop, Octavian. Aplicarea legii penale române în afara teritoriului naţional. – Bucureşti : Scaiul, 2001. – 79 p. 1710. Pop, Octavian. Cauzele care atenuează şi agravează pedeapsa / Acad. de Poliţie " Şt. cel Mare". – Ch., 2001. – 27 p. 1711. Pop, Octavian. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate. – Bucureşti : Scaiul, 2001. – 55 p. 1712. Pop, Octavian. Prescripţia răspunderii penale. – Bucureşti : Scaiul, 2001. – 59 p. 1713. Pop, Octavian. Vinovăţia ca trăsătură esenţială a infracţiunii. – Bucureşti : Scaiul, 2001. – 83 p. 1714. Programa analitică la disciplina "Istoria universală a statulu şi dreptului" / Gh. Neagu ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Drept, Catedra Discipline Sociojuridice şi Umanistice. – Bălţi, 2001 – 18 p. 1715. Programa analitică la disciplina „Istoria statului şi dreptului” pentru studenţii secţiei fără frecvenţă / Gh. Neagu ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Drept, Catedra Discipline Sociojuridice şi Umanistice. – Bălţi, 2001. – 20 p. 1716. Programa analitică „Practica de licenţă” / E. Botnari ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi , Fac. Drept, Catedra Drept. – Bălţi : S. n., 2001. – 14 p. 2002 1717. Botnari, Elena. „Legile” lui Platon - monument de cultură juridică: principiile legislaţiei // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2002. – Nr 7. – P. 47-49. 1718. Botnari, Elena. Libertatea persoanei la confluenţa dinamicii şi staticii dreptului // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2002. – Ser. Ştiinţe socioumanistice. – Vol. I. – P. 79-81. 1719. Botnari, Elena. Principii de drept al familiei : căsătoria, egalitatea genurilor, educaţia copiilor în lumina "legilor" lui Platon // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Ştiinţe socioumanistice. – Ch., 2002. – Vol. I. – P. 82-85. 1720. Botnari, Elena. Proiectul codului penal de Platon: principiile răspunderii, infracţiuni şi pedepse // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2002. – Nr 8. – P. 27-32. 1721. Bujor, Valeriu. Cauzalitatea în criminologie / Valeriu Bujor, Octavian Pop. – Timişoara : Mirton, 2002. – 42 p.

176

1722. Bujor, Valeriu. Criminalitatea economico-financiară : domeniu de cercetare a criminologiei moderne / Valeriu Bujor, Octavian Pop. – Timişoara : Mirton, 2002. – 55 p. 1723. Bujor, Valeriu. Utilizarea circuitelor bancare în activităţi de spălare a banilor / Valeriu Bujor, Octavian Pop. – Timişoara : Mirton, 2002. – 102 p. 1724. Capcelea, Valeriu. Etica şi deontologia juridică. – Ch. : Museum, 2002. – 228 p. 1725. Capcelea, Valeriu. Filozofie : man. pentru inst. de învăţ. superior. – Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. – Chişinău : ARC, 2002. – 444 p. 1726. Capcelea, Valeriu. Tradiţiile naţionale - expresie a memoriei sociale şi taină a fiinţării noastre ca neam // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 177-186. 1727. Mariţ, Alexandru. Drept penal. Partea generală. Vol. 1 : Legea penală. Teoria infracţiunii. Participaţia penală. – Ch. : S. n, 2002. – 354 p. 1728. Mohorea, Efim. Natura libertăţii umane şi condiţiile ei în posttotalitarism // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 187-206. 1729. Neagu, Gheorghe. Libertatea în posttotalitarism: opinii studenţeşti // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 245-251. 1730. Pop, Octavian. Alcoolismul ca fenomen social. – Timişoara : Mirton, 2002. – 45 p. 1731. Pop, Octavian. Apariţia şi evoluţia terorismului. – Timişoara : Mirton, 2002. – 55 p. 1732. Pop, Octavian. Atentatul contra unei colectivităţi / Octavian Pop. – Timişoara : Mirton, 2002. – 91 p. 1733. Pop, Octavian. Cercetarea infracţiunii de evadare / Octavian Pop, V. Troenco ; Univ. de Criminologie. – Ch. : Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002. – 56 p. 1734. Pop, O. Concursul de infracţiuni. – Timişoara : Mirton, 2002. – 99 p. 1735. Pop, Octavian. Drogurile un flagel al lumii contemporane. – Timişoara : Mirton, 2002. – 74, I-LI p. 1736. Pop, O. Evoluţie şi creştinism. – Timişoara : Mirton, 2002. – 147 p.

177

1737. Pop, Octavian. Infracţiunea de concurenţă neloială. – Timişoara : Mirton, 2002. – 82 p. 1738. Pop, Octavian. Infracţiunea de omor. – Timişoara : Mirton, 2002. – 89 p. 1739. Pop, O. Infracţiunea delapidării. – Timişoara : Mirton, 2002. – 81 p. 1740. Pop, Octavian. Infracţiuni specifice navigaţiei civile maritime şi fluviale. – Timişoara : Mirton, 2002. – 80 p. 1741. Pop, Octavian. Instituţia liberării condiţionate în dreptul penal / O. Pop, M. Laşcu. – Chişinău. : Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002. – 75 p. 1742. Pop, Octavian. Instituţia reabilitării. – Timişoara : Mirton, 2002. – 88 p. 1743. Pop, Octavian. Modalităţi de executare a pedepsei cu închisoarea în stare de libertate. – Timişoara : Mirton, 2002. – 127 p. 1744. Pop, Octavian. Pedeapsa şi rolul ei în perioada de tranziţie // Pedeapsa ca formă a răspunderii juridice şi rolul ei în societatea de tranziţie : Conf. şt.-practică int., 14-15 febr., 2002. – Ch., 2002. – P. 103-106. 1745. Pop, Octavian. Reglementarea infracţiunii de terorism în legislaţia principalelor state din lume. – Timişoara : Mirton, 2002. – 110, I-LI p. 1746. Pop, Octavian. Tentativa ca formă a infracţiunii. – Timişoara : Mirton, 2002. – 82, I-VIII p. 2003 1747. Botnari, Elena. Principiile de determinare a politicii legislative // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2003. – Nr 6(144). – P. 48-50. 1748. Bujor, Valeriu. Aplicaţii criminologice privind crima organizată : St. monogr. / Valeriu Bujor, Octavian Pop. – Timişoara : Mirton, 2003. – 88 p. 1749. Bujor, Valeriu. Aspecte criminologice privind infracţiunile săvîrşite : St. monogr. / Valeriu Bujor, Octavian Pop. – Timişoara : Mirton, 2003. – 82 p. 1750. Capcelea, Valeriu. Etica : man. pentru inst. de învăţ. sup. – Ch. : ARC, 2003. – 240 p. 1751. Ciocan, Mihaela. Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi // Didactica Pro... : Buletin de teorie şi practică educaţională. – 2003. – Nr 3(19). – P. 3-6. 1752. Mariţ, Alexandru. Aspecte conceptuale şi legale ale vinovăţiei penale în epoca antică // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2003. – Nr 4. – P. 56-59.

178

1753. Mariţ, Alexandru. Definiţia intenţiei // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2003. – Nr 1. – P. 63-67. 1754. Mariţ, Alexandru. Vinovăţia penală în dreptul feudal // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2003. – Nr 7. – P. 61-68. 1755. Mohorea, Efim. Introducere în logică : Man. pentru fac. umanistice. – Ch. : ARC, 2003. – 289 p. – Bibliogr. p. 286-289. 1756. Pop, Octavian. Abordări teoretice ale fenomenologiei criminalităţii // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2003. – Nr 3(141). – P. 32-33. 1757. Pop, Octavian. Aspecte criminologice privind terorismul intern şi internaţional : St. monogr. – Timişoara : Mirton, 2003. – 82 p. 1758. Pop, Octavian. Aspecte de natură penală şi criminologică privind delincvenţa juvenală : St. monogr. – Timişoara : Mirton, 2003. – 104 p. 1759. Pop, Octavian. Aspecte juridice de teorie şi practică judiciară privind infracţiunea de bancrută frauduloasă : St. monogr. – Timişoara : Mirton, 2003. – 49 p. 1760. Pop, Octavian. Aspecte teoretice şi practice ale activităţii de probaţiune : St. monogr. – Timişoara : Mirton, 2003. – 100 p. 1761. Pop, Octavian. Condiţiile de existenţă a coautoratului. – Timişoara : Mirton, 2003. – 38 p. 1762. Pop, Octavian. Definirea noţiunii de delicvenţă juvenilă. Situaţii statice privind starea infracţională în rîndul minorilor: curba actelor antisociale în funcţie de vîrstă // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2003. – Nr 6. – P. 55-57. 1763. Pop, Octavian. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii : St. monogr. – Timişoara : Mirton, 2003. – 72 p. 1764. Pop, Octavian. Evaziunea fiscală. – Timişoara : Mirton, 2003. – 84 p. 1765. Pop, Octavian. Infracţiuni de sustragere de la îndeplinirea serviciului militar legal datorat : St. monogr. – Timişoara : Mirton, 2003. – 52 p. 1766. Pop, Octavian. Infracţiuni la regimul silvic : St. monogr. – Timişoara : Mirton, 2003. – 99 p.

179

1767. Pop, Octavian. Falsul material în înscrisuri oficiale şi falsul intelectual : st. monogr. – Timişoara : Mirton, 2003. – 70 p. 1768. Pop, Octavian. Misiunea socială a Bisericii / pref. de Ioan Floca ; cuv. înainte de George Antoniu ; ed. îngr. de Vera Maria Neagu. – Bucureşti : Tradiţie, 2003. – 335 p. 1769. Pop, Octavian. Omorul. – Timişoara : Mirton, 2003. – 127 p. 1770. Pop, Octavian. Opinii doctrinare şi practică judiciară privind infracţiunea de înşelăciune. – Timişoara : Mirton, 2003. – 75 p. 1771. Pop, Octavian. Orientarea eclectică // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2003. – Nr 5(143). – P. 28-29. 1772. Pop, Octavian. Orientări psihologice în explicarea comportamentului criminal // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2003. – Nr 6(144). – P. 32-34. 1773. Pop, Octavian. Praeterintenţia ca formă a vinovăţiei penale. – Timişoara : Mirton, 2003. – 54 p. 1774. Pop, Octavian. Răspunderea penală a minorilor // Legea şi viaţa : rev. şt.populară, publ. periodică. – 2003. – Nr 2(140). – P. 14-20. 1775. Pop, Octavian. Recidiva postexecutorie : st. monogr. – Timişoara : Mirton, 2003. – 99 p. 1776. Pop, Octavian. Soluţii ce pot fi pronunţate în cazul urmăririi penale : St. monogr. – Timişoara : Mirton, 2003. – 74 p. 1777. Pop, Octavian. Studiu comparativ asupra evoluţiei minorului în familie: destructurată şi legal structurată // Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică. – 2003. – Nr 1-2. – P. 64-68. 1778. Pop, Octavian. Şcoala clasică de drept penal şi criminologie // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2003. – Nr 4(142). – P. 31-36. 1779. Pop, Octavian. Violenţa în perioada de tranziţie. – Timişoara : Mirton, 2003. – 79 p. 1780. Pop, Octavian. Violenţa în perioada de tranziţie : St. monogr. – Timişoara : Mirton, 2003. – 76 p.

180

2004 1781. Botnari, Elena. Principiile dreptului: aspecte teoretico-practice. Spec. 12.00.01-Teoria statului şi dreptului, Istoria statului şi dreptului, Istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al tz. de dr. în drept / USM. – Ch., 2004. – 21 p. 1782. Capcelea, Valeriu. Etica juridică. – Ch. : S. n., 2004. – 240 p. 1783. Capcelea, Valeriu Filozofia dreptului : Man. pentru inst. de învăţămînt superior. – Ch. : ARC, 2004. – 572 p. 1784. Drept constituţional al Republicii Moldova : programul seminariilor pentru studenţii an. 1 (zi) / aut.-alcăt. M. Ciocan. – Bălţi, 2004. – 26 p. 1785. Drept internaţional public : Planul seminarelor pentru spec. Drept / aut.alcăt. E. Botnari ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Drept, Catedra Drept. – Bălţi, 2004. – 15 p. 1786. Mariţ, Alexandru. Delimitarea infracţiunii de vătămare corporală de tentativa de omor. Posibilitatea existenţei tentativei la infracţiunile complexe cu praeterintenţie sau cu două forme de vinovăţie // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2004. – Nr 12. – P. 49-55. 1787. Mariţ, Alexandru. Elementul subiectiv al infracţiunii deviante. Unitatea şi pluralitatea de rezoluţii infracţionale // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2004. – Nr 8. – P. 54. 1788. Pop, Octavian. Activitatea cotidiană în penitenciare. – Timişoara : Waldpress, 2004. – 75 p. 1789. Pop, Octavian. Aplicarea normei juridice. – Timişoara : Mirton, 2004. – 48 p. 1790. Pop, Octavian. Aspecte privind evoluţia reglementărilor legislative penale privind protecţia minorilor // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2004. – Nr 4. – P. 35-37. 1791. Pop, Octavian. Aspecte teoretice privind delincvenţa juvenilă şi reintegrarea socială a minorilor delincvenţi // Phoenix : rev. de opinie şi informare a şc. Speciale nr. 5 Găeşti, jud. Dîmboviţa. – 2004. – Nr 7-12. – P. 28-34. 1792. Pop, Octavian. Centrul de Reeducare Găeşti - proiect educaţional / Octavian Pop // Phoenix : rev. de opinie şi informare a şc. Speciale nr 5 Găeşti, jud. Dîmboviţa. – 2004. – Nr 7-12. – P. 3-12.

181

1793. Pop, Octavian. Constituţionalitatea prevederilor Codului penal privind infracţiunile de cerşetorie (art. 326), vagabondaj (art. 327), şi prostituţie (art. 328) // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2004. – Nr 12. – P. 22-23. 1794. Pop, Octavian. Criminologie : Note de curs. – Timişoara : Mirton, 2004. – 228 p. 1795. Pop, Octavian. De la cuvînt la faptă : (Predici la Duminicile şi Sârbâtorile de peste an). – Timişoara : Mirton, 2004. – 114 p. 1796. Pop, Octavian. Delincvenţa juvenilă în perspectiva directivelor Uniunii Europene (studiu monografic) // Phoenix : rev. de opinie şi informare a şc. Speciale nr 5 Găeşti, jud. Dîmboviţa. – 2004. – Nr 1-6. – P. 12-26. 1797. Pop, Octavian. Divinaţia în Orientul apropiat antic. – Timişoara : Mirton, 2004. – 87 p. 1798. Pop, Octavian. Executarea pedepsei privative de libertate / rec. : G. Antoniu, V. Bujor ; Acad. de Drept din Moldova. – Ch. : Î. I."Angela Levinţa", 2004. – 146 p. 1799. Pop, Octavian. Învierea Domnului (obiecţii ridicate împotriva ei şi combaterea lor) // Cuvînt şi suflet. – 2004. – Nr. 1-6. – P. 10-16. 1800. Pop, Octavian. Jurisdicţia în dreptul bisericesc : (Parohială, episcopală, mitropolitană). – Timişoara : Mirton, 2004. – 132 p. 1801. Pop, Octavian. Lucrarea Duhului Sfînt în Vechiul Testament. – Timişoara : Mirton, 2004. – 112 p. 1802. Pop, Octavian. Măsuri de protejare indirectă a minorului, menite a asigura prezervarea unui mediu sănătos, propice dezvoltării armonioase a acestuia // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2004. – Nr 6. – P. 28-31. 1803. Pop, Octavian. Măsuri de protejare nemijlocită a persoanei minorului // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2004. – Nr 5. – P. 8-14. 1804. Pop, Octavian. Modele de programe socio-educative pentru minorii internaţi într-un Centru de Reeducare : program educaţional "Itinerar întru credinţă şi moralitate" // Cuvânt şi suflet. – 2004. – Nr 1-6. – P. 42-43. 1805. Pop, Octavian. Pocăinţa în viaţa credinciosului. – Timişoara : Mirton, 2004. – 69 p. 1806. Pop, Octavian. Proceduri speciale privind protecţia minorului // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2004. – Nr 7. – P. 34-37.

182

1807. Pop, Octavian. Regimul special de drept penal aplicat infractorilor minori // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2004. – Nr 8. – P. 32-35. 1808. Pop, Octavian. Sfânta cruce în arta creştină. – Timişoara : Mirton, 2004. – 66 p. 1809. Pop, Octavian. Sfântul Ioan Botezătorul cel mai mare dintre profeţi. – Timişoara : Mirton, 2004. – 92 p. 1810. Teoria generală a dreptului : Tematica seminarelor / Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Drept, Catedra Drept ; aut.-alcăt. E. Botnari. – Bălţi, 2004. – 22 p. 2005 1811. Botnari, Elena. Principiile interpretării juridice // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004 – Bălţi, 2005. – P. 135-137. 1812. Botnari, Elena. Principiile ramurale ale dreptului // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 121-126. 1813. Capcelea, Valeriu. Clasificarea normelor sociale // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. "Ştiinţe socioumanistice" : Istoria Românilor şi Antropologie; Istorie Universală; Pedagogie; Psihologie; Studiul Artelor, Culturologie; Asistenţă Socială; Sociologie; Filosofie. – Ch., 2005. – Vol. 3. – P. 462-466. 1814. Capcelea, Valeriu. Filosofie : Man. pentru şc. superioară. – Ed. a 4-a rev. şi adăug. – Ch. : Arc, 2005. – 447 p. 1815. Capcelea, Valeriu. Locul şi rolul deontologiei profesionale în formarea specialistului din domeniul dreptului // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005 – Vol. I. – P. 18-20. 1816. Ciocan, Mihaela. Conceptul "statului de drept" : istorie şi contemporaneitate // Consideraţii privind realitatea socio-juridică in Republica Moldova : Materiale conf. şt dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 143-150. 1817. Coroliuc, Boris. Istoria ideilor politice şi juridice din antichitate până în secolul XX : Curs rezumativ / Boris Coroliuc, Ion Ciobanu ; Univ. de Stat "A.Russo" din Bălţi, Fac. de Drept. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2005. – 126 p. 1818. Mariţ Alexandru. Asemănări şi deosebiri dintre procesele psihice ale infractorului la comiterea infracţiunii cu două forme ale vinovăţiei (paeterintenţie

183

sau intenţie depăşită) în raport cu cele ale intenţiei infracţionale // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.practică. – 2005. – Nr 9. – P. 37-42. 1819. Mariţ Alexandru. Coexistenţa şi coraportul intenţiei infracţionale premeditate (dolul deliberat) cu intenţia provocată, repentină sau spontană // Revista de ştiinţe penale. – 2005. – Anul I. – P. 110-116. 1820. Mariţ, Alexandru. Concepte şi referiri asupra definirii mobilului infracţiunii // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică – 2005 – Nr 12 – P. 36-40. 1821. Mariţ, Alexandru. Concursul şi coraportul dintre cazul fortuit şi imprudenţa penală. Deosebirea neglijenţei infracţionale de cazul fortuit // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.practică. – 2005. – Nr 7 – P. 34-41 1822. Mariţ, Alexandru. Construcţia proceselor psihice ale persoanei infractorului la comiterea infracţiunii praeterintenţionale în raport cu imprudenţa infracţională // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2005. – Nr 10. – P. 41-46. 1823. Mariţ, Alexandru. Evoluţia conceptelor şi a reglementărilor cu privire la vinovăţia penală / red. şt. Gh. Costachi ; Acad. de Şt. a Moldovei ; Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, Fac. Drept, Catedra Drept Public. – Ch., 2005. – 288 p. 1824. Mariţ, Alexandru. Infracţiuni praeterintenţionate: forme şi modalităţi de manifestare // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică – 2005. – Nr 1. – P. 49-58. 1825. Mariţ, Alexandru. Gradele intenţiei. Procesele psihice specifice gradelor intenţiei infracţionale // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2005. – Nr 3. – P. 28-36. 1826. Mariţ, Alexandru. Forme, modalităţi şi grade de manifestare a vinovăţiei penale / red. şt. Gh. Costachi ; Acad. de şt. a Moldovei ; Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, Fac. Drept, Catedra Drept Public. – Ch.. – 2005. – 300 p. 1827. Mariţ, Alexandru. Participaţia la actele infracţionale imprudente. Concursul imprudenţelor. Compensarea sau imprudenţa comună a infractorului şi a victimei // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2005 – Nr 8 – P. 49-57. 1828. Mariţ, Alexandru. Principiul caracterului personal al răspunderii penale : aspecte subiective // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 182-189.

184

1829. Mariţ, Alexandru. Vinovăţia penală în cadrul principiilor legalităţii şi a principiului legalităţii incriminării şi a pedepsei. Cunoaşterea antijuridicităţii faptei infracţionale sau reprezentarea ilegalităţii ei // Consideraţii privind realitatea sociojuridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 148-161. 1830. Neagu, Gheorghe. Sărăcia - factor favorizant al comportamentului infracţional // Consideraţii privind realitatea sociojuridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004. – Bălţi, 2005. – P. 112-117. 1831. Neagu, Gheorghe. Unele considerente cu privire la eficientizarea instruirii juridice a studenţilor / Gheorghe Neagu, V. Pînzari // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 57 oct. 2005. – Bălţi, 2005 – Vol. I. – P. 18-20. 1832. Pop, Octavian. Concepţii asupra vieţii şi omului în viziunea marilor gînditori ai lumii // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2005. – Nr 4. – P. 18-23. 1833. Pop, Octavian. Criminologie generală : Manual / Octavian Pop, Gheorghe Neagu ; red. şt. V. Rusu. – Ch. : Î. I."Angela Levinţa", 2005. – 182 p. 1834. Pop, Octavian. De ce criminali în serie? // Lumină şi speranţă : Rev. de cultură, opinie şi informare. – 2005. – Nr 1-12. – P. 6-13. 1835. Pop, Octavian. Delincvenţa juvenilă, ca efect negativ al violenţei în familie // Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova : Materiale conf. şt. dedicate Zilei juristului, 19 noiemb. 2004 – Bălţi, 2005. – P. 145-147. 1836. Pop, Octavian. Drept penitenciar : Note de curs / Octavian Pop ; rec. G. Antoniu, V. Rusu ; red. şt. E. Stînişor ; Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. – Chişinău : Î. I."Angela Levinţa", 2005. – 104 p. 1837. Pop, Octavian. Faptele şi elementele infracţiunii // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2005. – Nr 12. – P. 11-12. 1838. Pop, Octavian. Preotul şi importanţa slujirii sale în viaţa oamenilor // Cuvînt şi suflet. – 2005. – Nr 1-12. – P. 3-5. 1839. Pop, Octavian. Promovarea de către minori a conduitelor deviante în familii cu potenţial educaţional diminuat prin alcoolism, infracţionalitate, violenţă şi indiferenţă // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2005. – Nr 1. – P. 26-27.

185

1840. Pop Octavian. Răspunderea penală şi pedeapsa aplicată minorilor. – Ch., 2005. – 139 p. 1841. Pop, Octavian. Reabilitatea minorilor delicvenţi // Lumină şi speranţă : rev. de cultură opinie şi informare. – 2005. – Nr 1-12. – P. 14-17. 1842. Programa analitică "Sociologia generală" pentru specialitatea "Asistenţă socială" / aut.-alcăt. Gh. Neagu ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi. – 2005. – 14 p. 1843. Programa analitică "Sociologia juridică" pentru specialitatea "Psihologie judiciară / aut.-alcăt. Gh. Neagu ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de drept, Catedra Drept. – Bălţi : S.n., 2005. – 15 p.

186

Catedra Discipline Sociojuridice şi Umanistice
2000 1844. Enciu, Nicolae. Ţărănimea Basarabiei interbelice privită prin ochelarii defecţi ai demografiei sovietice moldoveneşti // Ţara. – 2000. – 8 dec. 1845. Memoria socială în postotalitarism : [tema simpozionului internaţional desfăşurat la Univ. din Bălţi organizat de Mihai Şleahtiţchi, observator de psihologie socială] / coord. Mihai Şleahtiţchi // Lit. şi arta. – 2000. – 30 noiemb. – P. 3. 1846. Programa analitică la disciplina "Dreptul proprietăţii intelectuale" pentru spec. drept / Oleg Bontea ; Univ. de Stat "A. Russo", Catedra Drept. – Bălţi, 2000. – 10 p. 2001 1847. Bontea, Oleg. Normele conflictuale - reflectarea lor în legislaţia Republicii Moldova // An. Şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T.19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 14-20. 1848. Bontea, Oleg. Unele aspecte privind raportul de drept administrativ // Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. periodică şt.-practică. – 2001. – Nr 7. – P. 53-56. 1849. Cazacu, Nicolae. Profesorul şi savantul Nicolae Filip faţă în faţă cu Istoria : [rectorul Universităţii de Stat "Alecu Russo" la 75 de ani din ziua naşterii] // Accent provincial : Publicaţie liberă. – 2001. – Nr 8. – P. 3. 1850. Enciu, Nicolae. Demografia rurală românească în anii "comunismului naţional" // An. Şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. –Bălţi, 2001. – T.19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 36-40. 1851. Enciu, Nicolae. Istoria Românilor. Epoca contemporană : man. pentru cl. 12-a de liceu / Nicolae Enciu. – Ch. : Civitas, 2001. – 184 p. 1852. Enciu, Nicolae. Populaţia Basarabiei interbelice în istoriografia occidentală : (Unele consideraţii) // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria nouă. – Bălţi, 2001. – T.19, fasc. d. Drept, Economie. – P. 33-36 ; Ţara. – 2001. – 23 mart. ; 20 apr. 1853. Enciu, Nicolae. Reacţia Marilor Puteri la lovitura de stat de la Moscova din august 1991 // Caiete de istorie. – 2001. – Nr 1. – P. 3-9. 1854. Programa practicii active pentru studenţii facultăţii drept în organele de drept şi administraţiei publice din Republica Moldova / Petru Loghin ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Drept, Catedra Drept. – Bălţi : S.n., 2001. – 7 p.

187

1855. Şleahtiţchi, Mihai. Fenomenul Nicolae Filip : [Rectorul Univ. de Stat „A. Russo” la 75 de ani din ziua naşterii] // Accent provincial : Publicaţie liberă. – 2001. – 2 mart. – P. 10-11. 1856. Ţurcanu, Viorica. Viaţă lungă, şcoală dragă! : şcoala din satul Cajba, sector Glodeni, a împlinit 110 ani // Accent provincial : Publicaţie liberă. – 2001. – 12 oct. 2002 1857. Anatomia societăţii posttotalitare / coord. Mihai Şleahtiţchi ; red. Parascovia Onofrei. – Ch. : Tehnica-Info, 2002. – 392 p. 1858. Enciu, Nicolae. Istoria românilor. Epoca contemporană : man. pentru cl. 12-a de liceu. – Ch. : Civitas, 2002. – 183 p. 1859. Enciu, Nicolae. Libertatea în Republica Moldova: între individualism şi teoriile colectivist-egalitariste // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 295-310. 1860. Enciu, Nicolae. Memoria istorică în tranziţie // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 81-100. 1861. Enciu, Nicolae. Partidul Comunist Român şi "problema naţională" în România Mare // Caiete de istorie. – 2002. – Nr. 4. – P. 1-7. 1862. Enciu, Nicolae. Populaţia rurală a Basarabiei în anii 1918-1940. – Ch. : Epigraf, 2002. – 272 p. 1863. Enciu, Nicolae. „Rămîne de văzut, care profesor de istorie va risca să-şi ţină prelegerile în baza unor surogate...” : Interviu cu Nicolae Enciu / consemnare Anatol Moraru // Accent provincial. – 2002. – 12 apr. 1864. Enciu, Nicolae. Zborul frânt al limbii române // Caiete de istorie. – 2002. – Nr 1(5). – P. 25-28. 1865. Programa analitică la disciplina "Psihologie socială" pentru spec. „Asistenţă socială şi Psihologie” (judiciară) / Mihai Şleahtiţchi ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Pedagogie şi Psihologie, Catedra Pedagogie şi Psihologie socială şi generală. – Bălţi, 2002. – 7 p. 1866. Şleahtiţchi, Mihai. Despre omul modular, cu simpatie şi multă speranţă // Anatomia societăţii posttotalitare. – Ch., 2002. – P. 365-389. 1867. Ţurcanu, Viorica. Dăruire artei populare : [despre Elena Postolachi, protectoarea etnografiei naţionale] // Făclia. – 2002. – 9 mart.

188

1868. Ţurcanu, Viorica. Interesul studentului de a cunoaşte e în profesionalismul, erudiţia şi măiestria pedagogului : [despre Ion G. Garaz] // Făclia. – 2002. – 15 iunie. 2003 1869. Cazacu, Nicolae. Nicolae Oanea: omul, savantul, profesorul // Accent provincial : Publ. liberă. – 2003. – 24 ian. 1870. Cazacu, Nicolae. Sînt român din Basarabia (trei scrisori ale lui Alexe Mateevici către Ioan Bianu) // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 48-49. 1871. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Tutorele – Îndrumătorul studentului // Făclia. – 2003. – 11 ian. – P. 3. 1872. Enciu, Nicolae. De la suveranitate la independenţă // Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 2003. – Bucureşti, 2003. – P. 498-506. 1873. Enciu, Nicolae. Erudiţie şi luciditate // Semn. – 2003. – Nr 1-2. – P. 5152. 1874. Enciu, Nicolae. Evoluţia Republicii Moldova după 1991 / Nicolae Enciu, Ion Şişcanu // Istoria Basarabiei de la începutur pînă în 2003. – Bucureşti, 2003. – P. 507-529. 1875. Enciu, Nicolae. La moartea ţarului roşu // Caiete de istorie. – 2003. – Nr 3(7). – P. 22-27. 1876. Enciu, Nicolae. Moldova şi ţara Românească în perioada domniilor regulamentare // Semn. – 2003. – Nr 3-4. – P. 50-51. 1877. Enciu, Nicolae. Proiectele conducerii Republicii Moldova de soluţionare a problemei transnistrene // Destin românesc : rev. trimestrială de istorie şi cultură. – 2003. – Nr 1. – P. 152-158. 1878. Enciu, Nicolae. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească – o periferie a marii Uniuni (1953-1990) / Nicolae Enciu, Ion Pavelescu // Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 2003. – Bucureşti, 2003. – P. 430-462. 1879. Enciu, Nicolae. Un miracol istoric: renaşterea românismului în Basarabia / Nicolae Enciu, Ion Pavelescu // Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 2003. – Bucureşti, 2003. – P. 463-497. 1880. Pădureac, Lidia. Relaţiile româno-sovietice (1917-1934). – Ch. : Prut Int., 2003. – 215 p.

189

1881. Şleahtiţchi, Mihai. Elevul social, o existenţă a timpului // Tradiţionalism şi modernism în educaţie : realitate şi deziderate : materialele conf. şt. Int., 28-29 mart. 2003. – Ch., 2003. – P. 76-81. 1882. Şleahtiţchi, Mihai. Provenienţa violenţei. Cazul omului frustrat // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. periodică. – 2003. – Nr 5(143). – P. 20-27. 1883. Ţurcanu, Viorica. Florile în viaţa omului : semnificaţie şi simbol // Făclia. – 2003. – 21 iunie. – P. 4. 1884. Ţurcanu, Viorica. Rolul managerului în armonizarea creativităţii colaboratorilor ştiinţifici // Făclia. – 2003. – 18 ian. – P. 5. 1885. Ţurcanu, Viorica. Studenta – mamă şi studentul – tată // Făclia. – 2003. – 12 iulie. – P. 5. 1886. Ţurcanu-Ciobanu, Viorica. Şcoala şi muzeul sătesc // Făclia. – 2003. – 20 dec. – P. 1. 2004 1887. Cazacu, Nicolae. Cuvînt despre colegul Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2004. – 21 oct. – P. 1. 1888. Cazacu, Nicolae. O viaţă închinată şcolii : [Mihail Carcea] // Făclia. – 2004. – 18 dec. – P. 6. 1889. Cazacu, Nicolae. Profesorul Ioan Caproşu la 70 de ani // Cugetul : rev.social-politică şi metodico-şt. – 2004. – Nr 3. – P. 74-76. 1890. Cazacu, Nicolae. Profesorul Victor Topală la 70 de ani // Făclia. – 2004. – 3 iulie. – P. 7. 1891. Cazacu, Nicolae. Theodor Holban – un nume de referinţă în istoriografia românească // Cugetul : rev. social-politică şi metodico-şt. – 2004. – Nr 3. – P. 2835. 1892. Cazacu, Nicolae. Theodor Holban, istoric de înaltă performanţă // Făclia. – 2004. – 17 iulie. – P. 2. 1893. Enciu, Nicolae. Geopolitica moldovenească: între ştiinţă şi propagandă // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 36-38. 1894. Enciu, Nicolae. Istoria românilor. Epoca contemporană : man. pentru cl. a 12-a de liceu. – Ch. : Civitas, 2004. – 184 p.

190

1895. Enciu, Nicolae. Fals tratat de doctor habilitat : [rec. la tz. de doctor habilitat în ştiinţe istorice A. Iu. Skvorţova Russkoie naselenie Bessarabii v mejvoiennîi period (1918-1940)] // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P. 50-53. 1896. Enciu, Nicolae. Metamorfozele interpretării Operaţiunii Iaşi-Chişinău // Caiete de istorie. – 2004. – Anul III, nr 3(11). – P. 23-27. 1897. Enciu, Nicolae. Transnistria, breşa strategică a Uniunii Sovietice/ Rusiei în Balcani // Caiete de istorie. – 2004. – Anul IV, nr 1(12). – P. 23-27. 1898. Istoria românilor : Sinteze şi materiale didactice pentru bacalaureat / Gheorghe Postică, Demir Dragnev, Nicolae Enciu, ... . – Ch. : Civitas – 2004. – 136 p. 1899. Loghin, Petru. Pedagogia dreptului // Făclia. – 2004. – 17 ian. – P. 5, 24 ian. – P. 4, 31 ian. – P. 7, 14 feb. – P. 7, 21 feb. – P. 2, 28 feb. – P. 5. 1900. Ţurcanu, Viorica. Ce ştim despre egalitatea bărbaţilor şi femeilor? // Făclia. – 2004. – 6 noiemb. – P. 3. 1901. Ţurcanu, Viorica. Comunicare şi interculturalitate // Făclia. – 2004. – 2 oct. – P. 8. 1902. Ţurcanu, Viorica. Consideraţii referitor la educaţia muzicală în familie: interacţiunea etnicului şi interetnicului // Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală : Materialele simpoz. şt. int., 26 mai 2004. – Bălţi, 2004. – P. 69-71. 1903. Ţurcanu, Viorica. Galeria bălţenilor cu renume: Costache Parno, Dumitru Căldare // Moldova suverană. – 2004. – 3 dec. 1904. Ţurcanu, Viorica. Quelques aspects de l'enseignement des sciences sociohumaines a l‘epoque du posttotalitarisme a l'Universite et le role des qualites managerielles dans l'efficacite de l'activite du professeur // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară : Conf. şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. III. – P. 78-80. 1905. Şleahtiţchi, Mihai. Mai mult ca perplex, timpul prezent // Semn. – 2004. – Nr 1-2. – P. 45-47. 1906. Şleahtiţchi, Mihai. Meandrele manipulării (sensuri vechi, semnificaţii noi) // Semn. – 2004. – Nr 3-4. – P. 57-61. 1907. Şleahtiţchi, Mihai. Patimi (post)comuniste după Ştefan cel Mare şi Sfînt // Caiete de istorie. – 2004. – Anul III, nr 2 (10). – P. 18-21.

191

2005 1908. Cazacu, Nicolae. Liviu Rebreanu la Bălţi // Spirit românesc. – 2005. – 6 oct. – P. 5. 1909. Cazacu, Nicolae. Profesorul Boris Coroliuc pe scara timpului : (75 de ani de la naştere) // Făclia. – 2005. – 22 oct. – P. 1-2. 1910. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Educaţia cetăţenească / rec. N. Enciu, P. Loghin ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Drept. – Ch. : Pontos, 2005. – 152 p. 1911. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Orfan social, copilul străzii în dificultate (cine î-l ajută şi cine î-l educă / rec. N. Enciu, P. Loghin ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Drept. – Ch. : Pontos, 2005. – 95 p. 1912. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Romii şi educaţia toleranţei prin cunoaştere // Univers Pedagogic Pro. – 2005. – 1 apr. – P. 5. 1913. Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Toleranţa în munca educativă în penitenciar / Viorica Ciobanu-Ţurcanu, T. Pascaru // Legea şi viaţa : rev. şt.-populară, publ. Periodică. – 2005. – Nr 3 – P. 50-58. 1914. Enciu, Nicolae. Continuitate: Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi // Vocea Bălţiului. – 2005. – 18 mart. – P. 1-2. 1915. Enciu, Nicolae. Istoria românilor. Epoca contemporană : man. pentru cl. a 12-a de liceu. – Chişinău. : Civitas, 2005. – 184 p. 1916. Enciu, Nicolae. Pe tancul roşu prin istorie // Lumea. – 2005 – Anul II, nr 5 (13). – P. 4. 1917. Enciu, Nicolae. Politologie : Curs univ. / rec. B. Coroliuc, V. Vasilos ; red. E. Caraman ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Catedra Discipline Socioumanistice. – Ch. : Civitas, 2005. – 384 p. 1918. Loghin, Petru. În Europa, dar... prin America : [consideraţii asupra Reformei învăţămîntului] // Făclia. – 2005. – 5 febr. – P. 6. 1919. Pădureac, Lidia. Nicolae Enciu. Politologie : [Rec. la cartea cu acelaşi titlu] // Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. informării. – 2005. – Nr 2. – P. 69-70. 1920. Pădureac, Lidia. Ore universitare în ritmul reformei // Didactica Pro... : Buletin de teorie şi practică educaţională. – 2005. – Nr 5-6. – P. 86-89. 1921. Pădureac, Lidia. Orientarea axiologică a studenţilor în spaţiul reformei învăţămîntului // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la

192

fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 142-145. 1922. Şleahtiţchi, Mihai. Liderii: delimitări conceptuale // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Ser. Ştiinţe socioumanistice. – Vol. III. – P. 336339. 1923. Şleahtiţchi, Mihai. Liderii şi reprezentarea lor socială // An. şt. ale Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2005. – Ser. Ştiinţe socioumanistice. – Vol. III. – P. 340-343. 1924. Şleahtiţchi, Mihai. Măsurarea reprezentării sociale a liderilor. Ecuaţia SCB [19/2] // Învăţămîntul universitar din Republica Moldova la 75 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 11-12 oct. 2005. – Ch., 2005. – P. 99-102. 1925. Şleahtiţchi, Mihai. Situaţii picante în culegerea datelor cu referire la reprezentarea socială a liderilor. Zonele mute // Învăţămîntul universitar din Republica Moldova la 75 ani : Materialele conf. şt.-metodice, 11-12 oct. 2005. – Ch., 2005. – P. 103-104. 1926. Ţurcanu, Viorica. Quelques aspects de l'enseignement des sciences sociohumaines pendant le posttotalitarisme a l'Universite et le role des qualites managerielles pour l'efficacite de l'activite du professeur // Ecosofia şi perspectiva umană : Culeg. consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei 18 noiemb. 2004. – Ch., 2005. – P. 453-455.

193

Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie Catedra Tehnologii agricole
2002 1927. Cultura grîului de toamnă : (îndrumar) / Boris Boincean, Mihail Vronschih, I. Boaghii, ... ; Agenţia de Consultanţă şi şc. în Agricultură. – Ch., 2002. – 29 p. 1928. Cultura sfeclei de zahăr : (îndrumar) / V. Perju, V. Crivceanschi B. Boincean, ... ; Agenţia de Consultanţă şi şc. în Agricultură. – Ch., 2002. – 54 p. 1929. Floarea-soarelui : (îndrumar) / M. Vronschih, B. Boincean, M. Buciuceanu, ... ; Agenţia de Consultanţă şi şc. în Agricultură. – Ch., 2002. – 48 p. 1930. Producerea seminţelor culturior de cîmp : starea, probleme, perspective / B. Boincean, L. Mazur, V. Corotaş, V. Lesnic // Buletinul Academiei de ştiinţe a Republicii Moldova. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole = Известия Академии наук Республики Молдова : rev. teoretico-şt. – 2002 – Nr 3 (288). – P. 103-107. 2003 1931. Boincean, Boris. Brevetarea şi utilizarea comercială a soiurilor de plante / Boris Boincean, Ana Hropotinschi // Intellectus : rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 2003. – Nr 1. – P. 35-36. 1932. Cultura orzului de toamnă, orzului pentru bere, a secarei şi a ovăsului în Republica Moldova : (îndrumar) / B. Boincean, M. Vronschih, I. Boaghii, ... ; Agenţia de Consultanţă şi şc. în Agricultură. – Ch., 2003. – 48 p. *** 1933. Боинчан, Борис. Новая парадигма устойчивого развития в сельском хозяйстве / Б. Боинчан, М. Бугачук // Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах Еврорегiону Верхнiй Прут : Матерiали Першоi Мiжнар. наук.-практ. конф., 8-10 жовтня 2003 р. – Чернiвцi, 2003. – P. 99-100. 1934. Боинчан, Борис. Органическое вещество почвы и продуктивность севооборотов и бессменных культур в длительных стационарных опытах / Борис Боинчан, М. Бугачук // Lucrările conferinţei internaţionale ştiinţificopractice „Solul - una din problemele principale ale secolului XXI” : 50 de ani ai Inst. de Cercet. pentru Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”, 7 aug. 2003. – Ch., 2003 – P. 237-239. 2004 1935. Boincean, Boris. Institutul de cercetări pentru culturile de cîmp „Selecţia” la 60 ani de activitate // Lucrările conferinţei internaţionale ştiinţificopractice „Cultura plantelor de cîmp - rezultate şi perspective : 60 de ani ai Inst. de

194

Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”, 24-25 iunie, 2004. – Bălţi, 2004. – P. 11-18. 1936. Boincean, Boris. Să folosim potenţialul autohton // Agricultura Moldovei : rev. de şt. şi practică. – 2004. – Nr 3. – P. 4-5 1937. Perju, Valentin. Specialităţi noi pentru tineri : [Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie] / a înregistrat Maria Popa // Vocea Bălţiului. – 2004. – 10 dec. – P. 2. 1938. Perju, Valentin. Unele totalizări ale cercetărilor cu privire la tehnologia cultivării sfeclei pentru zahăr în Republica Moldova / V. Perju, M. Botezatu // Lucrările conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice Cultura plantelor de cîmp rezultate şi perspective : 60 de ani ai Inst. de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”, 24-25 iunie, 2004. – Bălţi, 2004. – P. 117-138. 2005 1939. Boincean, Boris. Ecologizarea sistemului modern de agricultură în Republica Moldova // Lucrările conferinţei republicane ştiinţifico-practice „Protecţia solului”, 7 apr. 2005. – Ch., 2005 – P. 100-115. 1940. Hropotinschi, P. Influenţa epocilor de semănat asupra productivităţii şi calităţi grîului de toamnă / P. Hropotinschi, M. Taran, M. Martea // Probleme actuale ale calităţii grîului de toamnă în Republica Moldova : Materialele conf. int. şt.-practice, 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – P. 62. 1941. Taran, Mihail. Aspect biochimic al problemei calităţii grîului de toamnă // Probleme actuale ale calităţii grîului de toamnă în Republica Moldova : Materialele conf. int. şt.-practice, 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – P. 81-83. 1942. Taran, Minail. Despre necesitatea perfecţionării standardelor de achiziţie a grîilui în Republica Moldova // Probleme actuale ale calităţii grîului de toamnă în Republica Moldova : Materialele conf. int. şt.-practice, 24-25 iunie 2005.– Bălţi, 2005. – P. 92-96. 1943. Taran, Minail. Îmbunătăţirea calităţilor de panificaţie a făinei de grîu sub influenţa amelioratorilor de calitate / M. Taran, S. Cornieţ, L. Lavric // Probleme actuale ale calităţii grîului de toamnă în Republica Moldova : Materialele conf. int. şt.-practice, 24-25 iunie 2005. – Bălţi, 2005. – P. 89. 1944. Viziunea holistică în agroecologie / B. Boincean, V. Perju, S. Stadnic, M. Nicorici // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 90-96.

195

Catedra Geografie şi Biologie
2001 1945. Nicorici, Maria. Cît trăeşti, înveţi : Din experienţa activităţii Centrelor Metodice judeţene // Făclia. – 2001. – 11 apr. – P. 2. 1946. Nicorici, Maria. Creaţie în grup sau Grupe de Creaţie? // Făclia. – 2001. – 13 iunie. – P. 5. 1947. Nicorici, Maria. Model de oră ecologică. Cu faţă spre planetă // Făclia. – 2001. – 13 iunie. – P. 3 2003 1948. Nicorici, Maria. Organigrama activităţii metodice în şcoală // Buletin metodic. – Nr 1. – 2003. – P. 9-10. 1949. Nicorici, Maria. Şcoala tînărului pedagog: bilanţ // Făclia. – 2003. –21 iunie. – P. 3. *** 1950. Никорич, Мария. Экологический час // Buletin metodic. – 2003. – Nr 1. – P. 164-167. 2004 1951. Nicorici, Maria. Bilanţul Zilelor Facultăţii Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie // Generaţia Pro. – 2004. – Anul II, Nr 13. – P. 1. 1952. Nicorici, Maria. 22 aprilie - Ziua Internaţională a Terrei // Generaţia Pro. – 2004. – Nr 12. – P. 2. 1953. Nicorici, Maria. Educaţia ecologică – imperativ al timpului // Generaţia Pro. – 2004. – Nr 11. – P. 2. 1954. Nicorici, Maria. La Bălţi – o nouă grădină botanică // Făclia. – 2004. – 15 mai. – P. 1. 1955. Nicorici, Maria. Metode de evaluare alternativă la biologie // An. şt. ale Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Seria. nouă. – Bălţi, 2004. – T. 20, fasc. a.Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – P. 162-166. 1956. Nicorici, Maria. Rugă – protest de Ziua Terrei // Generaţia Pro. – 2004. – Anul II, Nr 13. – P. 3. 2005 1957. Buzdugan, Vasile. Pregătitrea viitorului economist în domeniul mediului ambiant - un deziderat prioritar // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării

196

a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 29-33. 1958. Nicorici, Maria. Racordarea interogării multiprocesuale la elaborarea sarcinilor didactice pe nivele // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior : strategii, forme, met. : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – P. 96-103. 1959. Pulbere, Veaceslav. Concepţii moderne antropogenetice şi rolul lor în pregâtirea viitorilor specialişti // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 20-23. 1960. Pulbere, Veaceslav. Orientarea studenţilor spre educarea unui mod sănătos de viaţă la elevi / Veaceslav Pulbere, Oxana Paizev, Nina Pulbere // Calitatea formării specialiştilor în învămîntul superior : strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005, Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 103-106.

197

Catedra Educaţie Fizică
2003 1961. Morari, Alexandru. Sistemul de evaluare la disciplina "Educaţia fizică" : Indicaţii metodice pentru studenţi şi profesori / Univ de Stat "A. Russo", Catedra de Educaţie fizică. – Bălţi, 2003. – 20 p. 2005 1962. Morari Alexandru. Sistemul de evaluare la disciplina educaţia fizică (pentru studenţii anilor I-II) // Calitatea formării specialiştilor în învămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 125-127.

198

Colegiul Pedagogic şi Liceul Teoretic „Ion Creangă”
2000 1963. Pascari, Lia. Jocul didactic – mijloc de dezvoltare a creativităţii elevilor la lecţiile de chimie // Făclia. – 2000. – 25 noiemb. – P. 5. 2001 1964. Postolache, Ion. Metoda rezolvării problemelor de determinare a formulelor chimice / Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”, Bălţi. – Bălţi, 2001. – 15 p. 2002 1965. Grădinaru, Lilia. Metode şi procedee de cultivare a aptitudinilor creative ale elevilor claselor primare : (Indicaţii metodice) / Univ. de Stat „Alecu Russo ”, Bălţi , Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”, Catedra „Arte”. – Bălţi, 2002. – 12 p. 1966. Indicaţii metodice cu privire la învăţarea duratelor de note / aut.-alcăt. E. Slivca ; Univ. de Stat „A. Russo”, Colegiul Pedagogic „I. Creangă”, Catedra „Arte”. – Bălţi, 2002. – 7 p. 1967. Saulea, Xenia. Concepţia Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” Bălţi privind misiunea şi obiectivele sale // Reforma învăţămîntului: teorie şi practică : conf. int. şt.-practică, 20-21 apr. – Bălţi, 2002. – P. 52-55. 1968. Teste la limba şi literatura română / Tatiana Cociu, Maria Prodan, Nina Aconi, Galina Mostovic, ... – Ch. : Lyceum, 2002. – 130 p. 2003 1969. Gojinevschi, A. Tehnici de argumentare a apartenenţei de gen şi specie a textelor lirice / Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” ; Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Bălţi. – Bălţi, 2003. – 7 p. 1970. Indicaţii metodice la predarea educaţiei plastice în clasa IV „Stilizarea formelor. Condeierea ouălor de Paşte ” (Tehnica de lucru cu ceară) / F. Oliva ; Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”. – Bălţi, 2003. – 13 p. 2004 1971. Gojinevschi, A. Modalităţi de încadrare în gen şi specie literară a operei sadoveniene „Neamul Şoimăreştilor” / Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” ; Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Bălţi. – Bălţi, 2004. – 8 p. 2005 1972. Gojinevschi, A. S-au scurs toamne după toamne... : [Liuba Axenti] // Vocea Bălţiului. – 2005 – 28 oct. – P. 3.

199

1973. Mostovic, Galina. Felicitări / Galina Mostovic, Ana Gojinevschi // Făclia. – 2005. – 29 oct. – P. 2. 1974. Mostovic, Galina. Poetul-bibliotecar Mihai Eminescu / Galina Mostovic // Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. informării. – 2005. – Nr 2. – P. 31-32.

200

Biblioteca Ştiinţifică
1975. Bibliotrans Nord : Ziarul bibliotecarilor / red. E. Harconiţa ; col. de red.: S. Ciobanu, V. Topală, E. Stratan, V. Secrieru ; machetare : I. Afatin, V. Staver, I. Pogrebneac ; Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2002. – Nr 1-3; 2003. – Nr 4-6. 1976. Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunic., 15 oct. 2003. Activitatea şt. a bibliotecarilor în anul 2003 / Univ. de Stat „A. Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; coord. E. Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 94 p. 1977. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” Bălţi[Resursă electronică] / coord. E. Harconiţă, I. Afatin, A. Simionica, M. Lefter. – Bălţi, 2004. – 1 CD. 1978. Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. informării a Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” / dir. Elena Harconiţa ; red. şef Anatol Moraru ; col. de red. V. Topalo, Elena Stratan, Silvia Ciobanu, Elena Botnarciuc. – 2005– .– Bălţi : Bibl. Şt. – (Trimestrial) 2005, Nr. 1. – 74 p. ; http://libruniv.usb.md 2005, Nr 2. – 76 p. ; http://libruniv.usb.md 1979. Regină cărţii în Nord : Colecţie de carte rară; Arta cărţii[Resursă electronică] / alcăt. Elena Harconiţa, Natalia Lunic, Larisa Roşca, Lilia Melnic; cameraman Anatol Simionica; tehnored. Iurie Pogrebneac, Iurie Tamco. – Bălţi, 2005. – 1 CD.

Bibliografii
2000 1980. Cartea rară în limba română în colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. Fasc. 1 / Elena Scurtu, Elena Harconiţa ; red. resp. F. Tlehuci. – Bălţi : Bibl. Şt., 2000. – 64 p. 2001 1981. Informatizarea învăţămîntului / Min. Învăţămîntului al Republicii Moldova ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu ; col. de red. Valeriu Cabac (red. resp.), E. Harconiţa. – Bălţi : Bibl. Şt., 2001. – 175 p. 1982. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor 1995-2000 : bibliogr. select. / Univ. de Stat „A. Russo” Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu ; red. resp. Elena Harconiţa. – Bălţi, 2001. – 157 p.

201

2003 1983. Asistenţă socială : Tendinţe şi perspective : bibliogr. select. / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt ; alcăt. Elena Scurtu ; red. Lidia Stupacenco. – Bălţi, 2003. – 134 p. 1984. Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : Contribuţii bibliogr. Fasc. 2 / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac, V. Secrieru ; red. resp. E. Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 123 p. 1985. Lucrările profesorilor facultăţii Muzică şi Pedagogie muzicală (19902003) : bibliogr. select. / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt.: M. Fotescu, N. Apostol ; red. şi pref. E. Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 37 p. 1986. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar 2002 : bibliogr. select. / Univ. de Stat „A. Russo” Bălţi : Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu ; tehnored. Igor Afatin. – Bălţi, 2003. – 50 p. 1987. Management educaţional : bibliogr. select. / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt ; alcăt. E. Scurtu ; red. resp. L. Stupacenco ; ed. îngr. de E. Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 170 p. 2004 1988. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine (1954-2004) : bibliogr. select. / Univ. de Stat „A. Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Natalia Apostol ; red. şi pref. Elena Harconiţa. – Bălţi, 2004. – 321 p. 1989. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar 2003 : bibliogr. select. / Univ. de Stat „A. Russo” Bălţi : Bibl. Şt. ; alcăt. Anişoara Nagherneac ; tehnored. Igor Afatin. – Bălţi, 2004. – 65 p. 2005 1990. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Economie : bibliogr. select. / Univ. de Stat „A. Russo” ; alcăt. Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. resp. Elena Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 120 p. 1991. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Filologie (1945-2005) : bibliogr. select. / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt.; alcăt. : A. Nagherneac, T. Aculov; red. resp. E. Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 472 p. 1992. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală : bibliogr. select. / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; red. resp. E. Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 133 p.

202

Biobibliografii
2001 1993. Nicolae Filip : Biobibliogr. / alcăt. : M. Fotescu, K. Tabac, F. Tlehuci red. resp. F. Tlehuci ; ed. îngr. de V. Cabac. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Bălţi Presa univ. bălţeană, 2001. – 106 p. 2002 1994. Nicolae Filip : Biobibliogr. / alcăt.: M. Fotescu, K. Tabac, F. Tlehuci red. resp. F. Tlehuci ; ed. îngr. de V. Cabac. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Bălţi Presa univ. bălţeană, 2002. – 118 p. ; :

; :

2003 1995. Vladimir Babii : 30 ani de activitate : Biobibliogr. / Univ. de Stat „A. Russo", Bibl. Şt. ; alcăt. M. Fotescu ; red. resp. E. Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 36 p. 1996. Valeriu Cabac : Biobibliogr. / Univ. de Stat „Alecu Russo din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu ; ed. îngr. Elena Harconiţa ; trad.: Iulia Ignatiuc, Tamara Panaguţă, Lina Cabac. – Bălţi, 2003. – 107 p. – (Personalităţi universitare bălţene) 1997. Ion Manoli : Biobibliogr. / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. Univ ; alcăt. Elena Scurtu; red. resp. şi ed. îngr. de Elena Harconiţa ; trad. Ana Munteanu, Elena Drăgan. – Bălţi, 2003. – 147 p. – (Personalităţi universitare bălţene) 2004 1998. Simion Băncilă : Biobibliogr. / Min. Educaţiei al Republicii Moldova, Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu ; red. resp. Elena Harconiţa ; trad. în lb. engleză de Iulia Ignatiuc, în lb. franceză Ludmila Cabac. – Bălţi, 2004. – 129 p. – (Personalităţi universitare bălţene). 1999. Elena Belinschi : Biobibliogr. / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu ; ed. îngrijită de Elena Harconiţa ; trad. în lb. engleză de Micaela Ţaulean, în lb. franceză de Ludmila Cabac. – Bălţi, 2004. – 203 p. – (Personalităţi universitare bălţene). 2000. Gheorghe Popa : Biobibliogr. / Min. Educaţiei al Republicii Moldova, Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. A. Nagherneac ; ed. îngr. de E. Harconiţa ; trad. în lb. franceză de A. Coşciug, în lb. engleză de A. Puşcari, în lb. germană de L. Cabac. – Bălţi, 2004. – 158 p. – (Personalităţi universitare bălţene). 2001. Alecu Russo - 185 ani de la naştere : Biobibliogr. / Univ. de Stat „Al. Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. E. Scurtu ; red. resp. E. Harconiţa. – Bălţi, 2004. – 67 p.

203

2005 2002. Academicianul Nicolae Filip : Biobibliogr. / Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu, M. Fotescu, K. Tabac, F. Tlehucii ; coord. V. Cabac ; red. resp. E. Harconiţa ; ed. îngrijită de Gh. Popa ; trad. în lb. engleză de L. Aladin, în lb. rusă de F. Tlehuci, T. Aculov. – Ed. a 4-a, red. şi compl. – Bălţi, 2005. – 199 p. – (Personalităţi universitare bălţene). 2003. Academicianul Silviu Berejan : Biobibliogr. / Univ. de Stat „Al. Russo”, Bibl. Şt. ; Inst. de Lingvistică al A.Ş.M ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. coord. Gheorghe Popa ; red. resp. Elena Harconiţa. – Bălţi ; Chişinău, 2005. – 284 p. – (Personalităţi universitare bălţene). 2004. Ion Gagim : Biobibliogr. / Univ. de Stat „Al. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. E. Scurtu ; ed. îngr. de E. Harconiţa ; red. resp. E. Harconiţa ; trad. în lb. engleză de O. Ţurcanu. – Bălţi, 2005. – 143 p. – (Personalităţi universitare bălţene). 2005. Anatolie Ghebos (1938-1992) : Bibliogr. / Univ. de Stat „A. Russo”; alcăt. Maria Fotescu. – Bălţi, 2005. – 14 p. 2006. Iulius Popa : Biobibliogr. / Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; red. resp. E. Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 201 p. – (Promotori ai culturii). 2007. Lidia Stupacenco : Biobibliogr. / Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. A. Nagherneac ; red. resp. E. Harconiţa ; trad. în lb. engleză I. Ignatiuc, în lb. rusă M. Şulman. – Bălţi, 2005. – 108 p. – (Universitari bălţeni). 2008. Maria Şleahtiţchi : Biobibliogr. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Ana Nagherneac ; red. coord. E. Harconiţa ; red. D. Caduc ; trad. în lb. engleză Iu. Ignatiuc, în lb. franceză E. Dragan. – Bălţi, 2005. – 112 p. – (Scriitori universitari bălţeni).

204

Activitatea metodică
2009. Activitatea ştiinţifică în BŞU : Mapă metodică / alcăt. E. Harconiţa. – Bălţi, 2000 – 2005. 2010. Politica de gestionare a cererilor în BŞU : Mapă metodică / alcăt. E. Harconiţa, D. Caduc. – Bălţi, 2000 – 2005. 2011. Program de cercetare sociologică a nevoilor de informare şi studiu a clienţilor BŞU (anchete, chestionare, interviuri, teste) : Mapă metodică / alcăt. E. Harconiţa, D. Caduc, S. Ciobanu. – Bălţi, 2000 – 2005. 2012. Asigurarea informaţional documentară a procesului de studiu şi cercetare (Dotarea Lectoratelor) : Mapă metodică / alcăt. E. Harconiţa, D. Caduc, A. Mihăluţă. – Bălţi, 2002 – 2005. 2013. Zilele Bibliotecii la Facultăţi : Mapă metodică / alcăt. E. Harconiţa, D. Caduc, S. Ciobanu, V. Topalo. – Bălţi, 2003 – 2005. 2014. Program de integrare/adaptare a noului angajat : Mapă metodică / alcăt. E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan. – Bălţi, 2004-2005. 2015. Sistemul de formare/ perfecţionare a personalului BŞU : Mapă metodică / alcăt. E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan. – Bălţi, 2004-2005. 2016. Politica de evaluare/ promovare în BŞU : Mapă metodică / alcăt. E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan. – Bălţi, 2005. 2017. Recuperarea publicaţiilor pierdute sau distruse de beneficiari : Mapă metodică / alcăt. E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan. – Bălţi, 2005.

205

Cultura informaţiei
2004 2018. Programa analitică la disciplina „Bazele culturii informaţionale” / elaborată de E. Scurtu. – Bălţi, 2004. – 7 p. 2019. Bazele culturii informaţionale : curs de lecţii (10 module) / Bibl. Şt. – Bălţi, 2004 Modulul I. 2020. Scurtu, Elena. Cultura informaţiei şi componentele ei de bază. Noţiunea cultura informaţională a beneficiarului: concepte, conţinut. Informaţia în societatea deschisă : forme de existenţă şi acces. Libertatea intelectuală. Accesul la informaţie. Ştiinţa informării şi bibliologia. / E. Scurtu, E. Stratan. – Bălţi, 2004. – 12 p. Modulul II. 2021. Mihaluţa, A. Instrumente de informare privind resursele ştiinţifice informaţionale şi documentare : Cataloage clasice : Catalogul alfabetic, catalogul sistematic, catalogul sistematic analitic : Modalităţi de utilizare. – Bălţi, 2004. – 7 p. Modulul III. 2022. Caduc, Dora. Catalogul electronic (OPAC): Modalităţi şi posibilităţi de utilizare. / D. Caduc, N. Culicov. – Bălţi, 2004. – 23 p. Modulul IV. 2023. Nagherneac, Ana. Pagini WEB ale instituţiilor informaţionale. Internet în biblioteci / A. Nagherneac, M. Bordeniuc. – Bălţi, 2004. – 26 p. Modulul V. 2024. Nagherneac, Ana. Surse bibliografice de informare curentă şi retrospectivă. Enciclopedii. Dicţionare. Bibliografii. / A. Nagherneac, E. Scurtu. – Bălţi, 2004. – 12 p. Modulul VI. 2025. Ţurcan, Elena. Sisteme informaţionale: structuri, servicii, resurse. Structura sistemului instituţiilor informaţionale din Moldova. Biblioteci şi organe de informare şi documentare. / E. Ţurcan, V. Secrieru. – Bălţi, 2004. – 19 p. Modulul VII. 2026. Caduc, D. Genuri de documente. Produse de informare modernă. Documente tradiţionale. Repere din istoria cărţii naţionale şi universale. Documente electronice. Baze de date. Documente pe suport multimedia. / D. Caduc, E. Ţurcan. – Bălţi, 2004. – 16 p. Modulul VIII. 2027. Scurtu, Elena. Metode de identificare bibliografică a documentelor. Descrierea bibliografică a documentelor. Descrierea analitică. Adnotări. Abstracte. – Bălţi, 2004. – 9 p. Modulul IX. 2028. Stratan, Elena. Prelucrarea informaţiei documentare primare. Lecturi eficiente. Lectura informativă globală. Lectura exploratorie. Lectura de cercetare.

206

Lectură rapidă. Receptarea textelor documentare. Cuvintele-cheie. Extragerea tezelor din texte / E. Stratan, S. Crăciun. – Bălţi, 2004. – 12 p. Modulul X. 2029. Nagherneac, Ana. Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific. Tehnica muncii intelectuale. Selectarea şi evaluarea informaţiei pentru studiul ştiinţific. Elaborarea şi prezentarea referinţelor (liste bibliografice ). – Bălţi, 2004. – 15 p.

Buletine informative
2030. Biblioteca Polirom : Buletin informativ. – Bălţi, 2004. – Buclet. 2031. Club ONU Nord : Buletin informativ / Bibl. Şt. ; col. de red. E. Harconiţă, V. Topală. – Bălţi : Bibl. Şt., 2002-2004. 2032. Donaţie : Buletin informativ / alcăt. A. Mihaluţa. – Bălţi, 2001-2005.

207

Publicaţiile bibliotecii
2000 2033. Tlehuci Faina // Femei din Moldova. – Chişinău, 2000. – P. 281. 2034. Tlehuci, F. Informatizarea unei biblioteci universitare – un imperativ al mileniului / Faina Tlehuci, Elena Harconiţa // Conferinţa corpului didacticoştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice USM pe anii 1998/1999 : Şt. Socio-umane. – Chişinău, 2000. – P. 346-347. 2035. Caduc, Dora. Factorii contemporani şi impactul lor asupra dezvoltării colecţiei bibliotecii universitare // Symposia professorum. Ser. Psihologie. Biblioteconomie. Ştiinţe reale 2000. – Chişinău, 2000. – P. 60-61. 2001 2036. Harconiţa, Elena. Biblioteci libere şi acces liber la informaţie în America : (Impresii şi concluzii în urma vizitei în America, 25 noiemb.- 16 dec. 2000) // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr 4. – P. 75-78. 2037. Harconiţa, Elena. Bibliotecile de vis se află în SUA // Accent provincial. – 2001. – 16, 23 mart. ; 13 apr. – P. 5. 2038. Harconiţa, Elena. Structuri organizaţional-funcţionale ale viitorului în bibliotecile universitare americane // Symposia professorum. Ser. Biblioteconomie : Materialele ses. şt. din 4-5 mai 2001. – Chişinău, 2001. – P. 63-70. 2039. Harconiţa, Elena. Un director nepereche: [Faina Tlehuci] // Accent provincial. – 2001. – 5 oct. 2040. Nagherneac, Anişoara. „Ce aşteptaţi de la Biblioteca Universitară?”: instituţia cărţii ca centru de studiu, informare şi comunicare // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr 4. – P. 49-52. 2041. 40 de ani de activitate a lui Faina Tlehuci[Casetă video]. – Bălţi : S. n., 2001. – 1 casetă video. 2042. Stratan, Elena. Lectura studenţilor bălţeni la sfîrşit de mileniu // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr 4. – P. 46-48. 2043. Tlehuci, Faina. Reformarea colecţiei bibliotecii : totaluri şi sugestii la 10 ani / Faina. Tlehuci, Dora Caduc, Lucia Zadiraico // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr 4. – P. 43-46. 2002 2044. Casey, James B. Soluţia de 1,6% sau instruirea continuă şi implicările profesionale sunt mici dar cheltuielile bugetare sînt cruciale / trad. din engleză

208

Valentina Topalo // Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : buletin. tr. – 2002. – Nr 2-3. – P. 66-60. 2045. Harconiţa, Elena. 5 Octombrie – Ziua Profesională a Bibliotecarului // Bibliotrans Nord. – 2002. – Nr 3. – P. 1. 2046. Harconiţa, Elena. Instruirea utilizatorilor – funcţie indispensabilă bibliotecii universitare // Symposia Professorum. Ser. Biblioteconomie. Informare. Documentare 2002 : Materialele ses. şt. din 26-27 apr. 2002. – Chişinău, 2002. – P. 57-60. 2047. Harconiţa, Elena. În spatele fiecărui demnitar de stat se află bibliotecarul // Gazeta bibliotecarului. – 2002. – Nr 9. – P. 2-3. 2048. Harconiţa, Elena. Profesia de bibliotecar se dezvoltă continuu // Generaţia Pro. – 2002. – Nr 1. – P. 5. 2049. Harconiţa, Elena. Sincere felicitări Bibliotecii Naţionale şi urări de continuu progres la cea de-a 170-a Aniversare din partea colegilor bibliotecariuniversitari din Bălţi // Magazin bibliologic. – 2002. – Nr 3. – P. 10. 2050. Harconiţa, Elena. Structuri organizaţional-funcţionale ale viitorului în bibliotecile universitare americane // Magazin bibliologic. – 2002. – Nr 1-2. – P. 78-81. 2051. Mult respectată şi distinsă doamnă, Elisaveta Mihailov / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. // Bibliotrans Nord. – 2002. – Nr 3. – P. 3. 2052. Secrieru, Vasile. 150 ani de la naşterea lui Ion Luca Caragiale – dramaturg, poet, publicist, nuvelist şi traducător // Magazin bibliologic. – 2002. – Nr 1-2. – P. 95-101 ; Bibliotrans Nord. – 2003. – Nr 2. – P. 5-9. 2053. Secrieru, Vasile. Bibliotecarul şi Cartea // Bibliotrans Nord. – 2002. – Nr 3. – P. 2. 2054. Secrieru, Vasile. Omul sfinţeşte locul // Bibliotrans Nord. – 2002. – Nr 3. – P. 4. 2055. Secrieru, Vasile. Preocupări bibliologice în activitatea lui Lucian Blaga // Magazin bibliologic. – 2002. – Nr 4. – P. 46. 2056. Stratan, Elena. Performanţe profesionale : impresii de la Şcoala de biblioteconomie // Bibliotrans Nord. – 2002. – Nr 3. – P. 5. 2057. Topalo, Valentina. Bibliotecarii viitorului : [Conf. de Diseminare a Proiectului. Tempus-Tacis „Library Training în Moldova] // Accent provincial. – 2002. – 21 iunie.

209

2058. Topalo, Valentina. Centrul de Documentare a ONU la un an de activitate // Generaţia Pro. – 2002. – Nr. 3, dec. . – P. 1, 3. 2059. Topalo, Valentina. Contextul şi parametrii politicii culturale în biblioteca de învăţămînt // Magazin bibliologic. – 2002. – Nr 1-2. – P. 38-40. 2060. Topalo, Valentina. Întîlnire de lucru la Biblioteca Universitară bălţeană // Gazeta bibliotecarului. – 2002. – Nr 7. – P. 8. 2061. Topalo, Valentina. Întîlnire de lucru la Biblioteca universităţii bălţene // Plai bălţean. – 2002. – 28 iunie. 2062. Topalo, Valentina. Proaspăt izvor de Documentare : Centrul de Documentare a ONU // Gazeta bibliotecarului. – 2002. – Nr 9. – P. 9. 2063. Topalo, Valentina. Revelaţiile unei întîlniri literare // bibliotecarului : Buletin informativ. – 2002. – Nr 1. – P. 3-4. Gazeta

2003 2064. Caduc, Dora. Unele aspecte privind dezvoltarea colecţiei Bibliotecii Universitare // Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunic., 15 oct. 2003. Activitatea şt. a bibliotecarilor în an. 2003. – Bălţi, 2003. – P. 58-63. 2065. Cărţi jubiliare, 2003 : expoz. de cărţi / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2003. – 44 p. 2066. Ciobanu, Silvia. Acces liber la raft // Bibliotrans Nord. – 2003. – An. II, nr 4 (martie). – P. 4. 2067. Ciobanu, Silvia. „Sunt bibliotecar..., dar ce cred beneficiarii noştri?” // Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunic., 15 oct. 2003. Activitatea şt. a bibliotecarilor în an. 2003. – Bălţi, 2003. – P. 53-58. 2068. Ciobanu, Silvia. Zilele Facultăţii Drept în opinia studenţilor // Bibliotrans Nord. – 2003. – An. III, nr 5 (iulie). – P. 3. 2069. Harconiţa, Elena. Biblioteca Ştiinţifică : cronica evenimentelor // Buletinul rectoratului. – 2003. – Nr 2-3. –P. 38-41. 2070. Harconiţa, Elena. Biblioteca Ştiinţifică : cronica evenimentelor / Elena Harconiţa // Generaţia Pro. – 2003. – Nr 9 (noiemb.). – P. 5. 2071. Harconiţa, Elena. 5 Octombrie - Ziua bibliotecarului // Generaţia Pro. – 2003. – Nr 8 (oct.). – P. 2.

210

2072. Harconiţa, Elena. 5 Octombrie – Ziua Profesională a Bibliotecarului // Bibliotrans Nord. – 2003. – An. III, nr 6 (octombrie). – P. 1. 2073. Harconiţă, Elena. Cuvînt înainte [la biobibliogr. Ion Manoli] // Ion Manoli : Biobibliogr. – Bălţi, 2003. – P. 7-9. 2074. Harconiţa, Elena. Informatizarea bibliotecilor universitare // Gazeta bibliotecarului : Bul. informativ. – 2003. – Nr 1-2(28). – P. 9-10. 2075. Harconiţa, Elena. Locul bibliotecii universitare într-un mediu nou de comunicare şi transmitere a informaţiilor // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt., 18 apr. 2003. – Bălţi, 2003. – P. 18-25. 2076. Harconiţa, Elena. Lumea întreagă este o Bibliotecă // Accent provincial. – 2003. – 10 oct. 2077. Harconiţa, Elena. Mesagerii informaţiei şi cunoaşterii : [Bibl. univ. bălţeană] // Generaţia Pro. – 2003. – Nr 8, oct. 2078. Harconiţă, Elena. Nota redacţiei [la bibliogr. select. “Management educaţional”] // Management educaţional : Bibliogr. select. – Bălţi, 2003. – P. 3-4. 2079. Harconiţă, Elena. Nota redacţiei [la contribuţiile bibliogr. „Cartea rară în limba română din colecţiile bibliotecii”] // Cartea rară în limba română din colecţiile bibliotecii. Fasc. 2. – Bălţi, 2003. – P. 3-5. 2080. Harconiţă, Elena. Nota redacţiei [la biobibliogr. “Valeriu Cabac” // Valeriu Cabac : Biobibliogr. – Bălţi, 2003. – P. 3. 2081. Harconiţa, Elena. Noutăţile Bibliotecii // Bibliotrans Nord. – 2003. – An. III, nr 6 (octombrie). – P. 4. 2082. Harconiţa, Elena. Rolul determinant al bibliotecii în procesul de învăţămînt // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002", 30 septembrie - 6 octombrie 2003 : Rez. comunuc. Vol. 2 : Ştiinţe socioumanistice. – Chişinău, 2003. – P. 353-354. 2083. Harconiţa, Elena. Tehnologizarea, modernizarea şi confortul spaţiului bibliotecar universitar // Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunic., 15 oct. 2003. Activitatea şt. a bibliotecarilor în an. 2003. – Bălţi, 2003. – P. 15-19. 2084. Harconiţa, Elena. Zilele Facultăţii Drept la Bibliotecă 24 martie - 24 aprilie 2003 // Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunic., 15 oct. 2003. Activitatea şt. a bibliotecarilor în an. 2003. – Bălţi, 2003. – P. 71-77 ; Bibliotrans Nord. – 2003. – An. III, nr 5 (iulie). – P. 2.

211

2085. Harconiţa, Elena. Zilele Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală la Biblioteca Universitară 14-18 aprilie 2003 // Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunic., 15 oct. 2003. Activitatea şt. a bibliotecarilor în an. 2003. – Bălţi.,2003. – P.79-81 ; Bibliotrans Nord. – 2003. – An. III, nr 5 (iulie). – P. 4. 2086. Hăbăşescu, Angela. [De Ziua Bibliotecarului : felicitări] // Bibliotrans Nord. – 2003. – An. III, nr 6 (oct.). – P. 4. 2087. Nagherneac, Anişoara. Servicii de referinţă în Biblioteca Universitară // Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunic., 15 oct. 2003. Activitatea şt. a bibliotecarilor în an. 2003. – Bălţi, 2003. – P. 46-52. 2088. Roşca, Larisa. Optimizarea fluxului informaţional şi asigurarea serviciilor de informare şi documentare pentru beneficiari // Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunic., 15 oct. 2003. Activitatea şt. a bibliotecarilor în an. 2003. – Bălţi, 2003. – P. 37-41 ; Spaţiul informaţional modern – o provocare pentru biblioteci, 8 oct. 2003 : conf. şt : rezumatele comunic. – Ch., 2003. – P. 19-21. 2089. Scurtu, Elena. Bibliografia în ajutorul muncii de cercetare ştiinţifică // Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale : Materialele conf. şt. (18 apr. 2003). – Bălţi, 2003. – P. 69-70. 2090. Scurtu, Elena. Biblioteca Universitară şi munca de cercetare ştiinţifică / Elena Scurtu, Maria Fotescu // Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunic., 15 oct. 2003. Activitatea şt. a bibliotecarilor în an. 2003. – Bălţi, 2003. – P. 24-30. 2091. Secrieru, Vasile. Anul 2003 – Anul Dimitrie Cantemir // Generaţia Pro. – 2003. – Nr.5 (mart.). – P.4. ; Bibliotrans Nord. – 2003. – An. II, nr 4 (martie). 2092. Secrieru, Vasile. Aspecte privind activitatea bibliotecilor parohiale din Basarabia (1918-1940) // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2-3. – P. 79-80. 2093. Secrieru, Vasile. Aspecte privind presa bisericească din Basarabia (19181940) // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 4. – P. 70-72. 2094. Secrieru, Vasile. Expoziţie de carte rară // Gazeta bibliotecarului : Bul. informativ. – 2003. – Nr 1-2 (28). – P.6-7 ; Iulius Popa : Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 118-121. 2095. Secrieru, Vasile. Ion Luca Caragiale şi universul muzicii // Gazeta bibliotecarului : Bul. informativ. – 2003. – Nr 2-3. – P. 13-14.

212

2096. Secrieru, Vasile. Laudă bibliotecarilor, doctori de suflet // Bibliotrans Nord. – 2003. – An. III, nr 6 (oct.). – P. 2. 2097. Secrieru, Vasile. Nicolae Steinhardt şi pasiunea cărţii // Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunic. 15 oct. 2003. Activitatea şt. a bibliotecarilor în an. 2003. – Bălţi, 2003. – P. 63-68; Magazin bibliologic. – 2004. – Nr 1-2. – P. 54-56. 2098. Secrieru, Vasile. Preocupări bibliologice în activitatea istoricului bucovinean Ion Nistor // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2-3. – P. 38-40. 2099. Secrieru, Vasile. Preocupări bibliologice în activitatea sociologului Dimitrie Gusti (1880-1955) // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 4. – P. 32-34. 2100. Topalo, Valentina. Circulaţia documentelor de interes şi tendinţele de lectură curente // Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunic., 15 oct. 2003. Activitatea şt. a bibliotecarilor în an. 2003. – Bălţi, 2003. – P. 30-36. 2101. Topalo, Valentina. Omagiu lui Dimitrie Cantemir // Accent provincial. – 2003. – 23 mai. – P. 2. 2102. Topalo, Valentina. Omagiu marelui fiu al Moldovei : [Anul 2003 – Anul Dimitrie Cantemir] // Generaţia Pro. – 2003. – Anul II, nr.7. – P. 5 ; Bibliotrans Nord. – 2003. – An. III, nr 5 (iulie). – P. 1. 2103. Topalo, Valentina. Pentru tine ... : [versuri] // Bibliotrans Nord. – 2003. – An. III, nr 6 (oct.). – P. 2. 2104. Topalo, Valentina. Revista ONU în Moldova impresionează prin faptul că există : Clubul ONU Nord. – 2003. – Nr 4. – P. 1. 2105. Ţurcanu, Emilia. Sărbătoarea ta : [versuri] // Bibliotrans Nord. – 2003. – An. III, nr 6 (oct.). – P. 2. 2106. Ucraineţ, Lilia. Cartea – unic amic pentru fiecare // Bibliotrans Nord. – 2003. – An. III, nr 6 (oct.). – P. 3. 2004 2107. Сaduc, Dora. Biblioteca ştiinţifică vis-a-vis de Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie // Generaţia Pro. – 2004. – Anul II, nr. 13. – P. 2. 2108. Harconiţă, Elena. Biblioteca Ştiinţifică // Generaţia Pro. – 2004. – Nr 15. – P. 5. 2109. Harconiţa, Elena. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo" // Calendar naţional, 2005. – Chişinău, 2004. – P. 285-287.

213

2110. Harconiţă, Elena. Implicarea tuturor bibliotecarilor în acţiunile de evaluare a activităţii bibliotecii - garanţia managementului calităţii totale // Calitatea – factor de integrare a bibliotecii în societatea informaţională : Conf. tehn. şt. jubiliară a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 8-9 oct. 2004 / UTM. – Ch., 2004. – P. 25-32. 2111. Harconiţa, Elena. Nota redacţiei [la biobibliogr. Simion Băncilă] // Simion Băncilă : Biobibliogr. – Bălţi, 2004. – P. 3-4. 2112. Harconiţa, Elena. O nouă investiţie în muzicologia naţională / Elena Harconiţa, Tatiana Bularga // Lit. şi arta. – 2004. – 15 ian. – P. 7. 2113. Harconiţa, Elena. Optimizarea structurii organizaţionale şi modernizarea infrastructurii bibliotecii universitare bălţene // Magazin bibliologic. – 2004. – Nr 3-4. – P. 35-38. 2114. Harconiţă, Elena. Pasiune şi dăruire // Elena Belinschi : Biobibliogr. – Bălţi, 2004. – P. 3-4. 2115. Harconiţa, Elena „Putem spune că am evoluat atunci cînd, pentru hrana spirituală, vom face cozi la Biblioteci” (N. Viziteu) // Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară : Conf. şt. Int. consacrată aniversării a 50-a de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004. – Bălţi, 2004. – Vol. 4. – P. 197-204. 2116. Harconiţa, Elena. Un templu al cărţii – biblioteca // Accent provincial. – 2004. – 6 febr. – P. 6. 2117. Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni / Univ. de Stat „A. Russo", Bibl. Şt. ; alcăt. V. Topalo, E. Harconiţa ; machetare M. Lefter ; foto A. Semionica. – Bălţi : S. n., 2004. – 1 hartă. 2118. Nicuţă, Ina. Cicluri de seminare „Formarea formatorilor în opinia cursanţilor” / Ina Nicuţă, Elena Stratan // Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : bul. trim. – 2004. – Nr 1-2(8-9). – P. 47-49. 2119. Roşca, Larisa. Optimizarea fluxului informaţional şi asigurarea serviciilor de informare şi documentare pentru beneficiari // Info Agrarius. – 2004. – Nr 2. – P. 14-15. 2120. Stratan, Elena. Tehnica „acvariului" / fishbowl // Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : bul. trim. – 2004. – Nr 3-4 (10-11). – P. 48-55. 2121. Tlehuci, Faina. Accente prezente în informatizarea Bibliotecii Universitare din Bălţi / Faina Tlehuci, Elena Harconiţa // Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova : a 2-a conf. Naţ., 20-21 sept. 2001. – Chişinău, 2004. – P. 45-48.

214

2122. Topalo, Valentina. Din toată inima: Iulius Popa pune un corset peste cărţi // Accent provincial. – 2004. – 31 dec. – P. 8 ; Iulis Popa : Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 128-131. 2123. Topalo, Valentina. Mirificele porţi ale unei colecţii bibliofile // Lit. şi arta. – 2004. – 9 dec. – P. 7 ; Iulius Popa : Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 122-127. 2124. Topalo, Valentina. Muzica sufletului şi dragoste pentru pămînt : pictorul Ştefan Florescu // Accent provincial. – 2004. – 31 dec. – P. 2. 2125. Topalo, Valentina. Zile Mari ale Universităţii bălţene sau din mărturisirile Bibliotecii // Accent provincial. – 2004. – 28 mai. – P. 4. 2005 2126. Afatin, Igor. Dinamica informatizării Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii „A. Russo” // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 24-27. 2127. Antoci, Lina. Ce înseamnă FRBR? : o încercare de delimitare a noţiunilor : Seminar interctiv, organizat de BCU, Bucureşti // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 48-51. 2128. Belcovschi, Galina. Cu zece ani în urmă şi-a început activitatea Sala de lectură de Economie, Drept şi Ştiinţe Socio-umanistice // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 95-96. 2129. Bijuterii intelectuale” : În grădina (h)umorului / pag. realizată de Silvia Ciobanu // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 71-71. 2130. Caduc, Dora. Cursuri de reciclare la Constanţa / Dora Caduc, Elena Stratan // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 56-62. 2131. Caduc, Dora. Particularităţi actuale de dezvoltare a colecţiilor // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 65-69. 2132. Ciobanu, Silvia. … Cel ce spune ceva : [Alexe Rău-poet] // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 180. 2133. Ciobanu, S. Promovarea accesului liber la raft în Biblioteca Ştiinţifică Universitară din Bălţi // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 87-88. 2134. Ciobanu, S. Utilizatorul – elementul fundamental în circuitul şi transferul informaţiei // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr.3-4. – P. 73-75. 2135. Cristian, Elena. Calitate şi valoare în serviciul Împrumut la domiciliu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 76-79.

215

2136. Cucu, Adela. Tezaur cultural : [sala de Şt. filologice] // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 91-94. 2137. Culicov, Natalia. Referinţele sînt faţa publică a bibliotecii // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 84-86. 2138. Garas, Stela. Răsfoind Gazeta Bibliotecarului // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 180. 2139. Harconiţa, Elena. Alexe Rău în Clubul Biblio Spiritus // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 173. 2140. Harconiţa, Elena. Aniversări... : [contribuţiile bibliogr. la formarea specialiştilor de calitate] // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 36-42. 2141. Harconiţa, Elena. Argument [la biobibliogr. Academicianul Nicolae Filip] // Academicianul Nicolae Filip : Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 3-4. 2142. Harconiţa, Elena. Argument [la biobibliogr. Lidia Stupacenco] // Lidia Stupacenco : Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 3-4. 2143. Harconiţa, Elena. Asociaţiile există pentru a servi pe membrii săi (Ghidul IFLA) / Elena Harconiţa, Ludmila Costin // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 44-46. 2144. Harconiţa, Elena. Biblioteca – un templu al cărţii // Confluenţe bibliologice. –2005. – Nr 1. – P. 8-15. 2145. Harconiţa, Elena. Biblioteca Ştiinţifică – indispensabilă Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală // Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală : Bibliogr. select. – Bălţi. 2005. – 133 p. 2146. Harconiţa, Elena. Cinsteşte şi oglindeşte trecutul pentru a avea prezent şi viitor : Bibl. Şt. la 60 de ani // Biblioteca Universitară Bălţeană la 60 de ani. – Bălţi, 2005. – P. 3-17. 2147. Harconiţa, Elena. Cuvînt înainte : [la biobibliogr. Maria Şleahtiţchi] // Maria Şleahtiţchi : Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 4-5. 2148. Harconiţa, Elena. Domeniile de excelare ale lui Iulius Popa // Iulius Popa : Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 3-6. 2149. Harconiţa, Elena. Elisaveta Mihailov / Elena Harconiţa, Lucia Zadiraico // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 12-13.

216

2150. Harconiţa, Elena. Faina Tlehuci – spirit activ, molipsitor, ofensif... // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 16-21 ; Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 50-52. 2151. Harconiţa, Elena. Faina Tlehuci a plecat... // Gazeta bibliotecarului : Bul. informativ. – 2005. – Nr 2(52). – P. 5. 2152. Harconiţa, Elena. Implicarea bibliotecilor în acţiunile de evaluare a activităţii bibliotecii – garanţia managementului calităţii totale // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior : Strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. Int. consacrată aniversării a 60-a de la fundarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. I. – P. 167-174. 2153. Harconiţă, Elena. In memoriam : [Faina Tlehuci] // Accent provincial. – 2005. – 25 febr. 2154. Harconiţa, Elena. Interviu cu Elena Harconiţa, Ala Trusevici şi Lidia Stupacenco / consemnare I. Nicorici // Generaţia Pro. – 2005. – Anul II, Nr 17. – P. 3. 2155. Harconiţa, Elena. O bibliografie pentru Facultatea Economie / Elena Harconiţă // Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Economie : Bibliogr. select. – Bălţi, 2005. – P. 3-6. 2156. Harconiţa, Elena. Prin perseverenţă, atingi succesul / Elena Harconiţă // Ion Gagim : Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 3-5. 2157. Harconiţa, Elena. Să fim mereu o echipă autentică : Bibl. Şt. la 60 de ani / Elena Harconiţă // Biblioteca Universitară Bălţeană la 60 de ani. – Bălţi, 2005. – P. 18-23. 2158. Harconiţa, Elena. Ziua bibliotecarului la Bălţi // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 7-9. 2159. Lunic, Natalia. Colecţii speciale: carte rară şi carte cu autograf / Natalia Lunic // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 124-132. 2160. Lunic, Natalia. Donaţia bibliofilului Iuliua Popa // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 137-140 ; Iulius Popa : Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 132138. 2161. Mihaluţa, Lina. Catalogarea în contextul integrării bibliotecilor moderne // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 70-72. 2162. Mihaluţa, Lina. O reţetă a succesului : Formare profesională // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 54-55.

217

2163. Moraru, Gabriela. Filiala Bibliotecii Goethe la Bălţi // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 152. 2164. Nagherneac, Anişoara. Alexe Rău : „Există şi un Dumnezeu al bibliologiei” : [despre cartea cu acelaşi nume] // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 179. 2165. Nagherneac, Anişoara. Contribuţii academice ale profesorilor universitari bălţeni : [bibliografii] // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 35-38. 2166. Roşca. Larisa. Arta cărţii / Larisa Roşca, Lilia Melnic // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 133-136. 2167. Roşca, Larisa. Direcţii şi strategii de dezvoltare a ofertei specifice serviciului Literatură în limbi străine / Larisa Roşca, Marcela Bordeniuc // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 80-83. 2168. Roşca, Larisa. Expoziţia personală a bibliofilului Iulius Popa // Gazeta bibliotecarului : Buletin informativ. – 2005. – Nr 2(52). – P. 7-8. 2169. Roşca, Larisa. Interesele de documentare şi informare ale studenţilor şi profesorilor de la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 39-41. 2170. Roşca, Larisa. Univers spiritual : [expoz. de cărţi străine ale bibliofilului Iu. Popa] // Iulius Popa : Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 139-144. 2171. Scurtu, Elena. Biblioteca Naţională formează imaginea culturală a ţării // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 175-176. 2172. Scurtu, Elena. Cultura informaţională: forme de existenţă şi acces // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 97-99. 2173. Scurtu, E. Imaginea Universităţii prin bibliografii create de bibliotecari / Elena Scurtu, Maria Fotescu // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 111113. 2174. Scurtu, Elena. Serviciul Documentare şi Informare Bibliografică // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 89-90.

2175. Secrieru, Vasile. Alecu Russo – iubitor al cărţii // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 122-123. 2176. Secrieru, Vasile. Aspecte privind publicaţiile tinerilor creştini ortodoxi din Basarabia (1918-1940) // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 42-43.

218

2177. Secrieru, Vasile. Cărturarul Alexe Rău între Clio şi Biblon // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 177-178. 2178. Secrieru, Vasile. Contribuţii privind viaţa şi activitatea Mitropolitului Visarion Puiu (1879-1964) // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 167-170.; 2179. Secrieru, Vasile. Două lucrări valoroase de muzică religioasă din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “A.Russo” Bălţi // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 141-147. 2180. Secrieru, Vasile. Emanoil Bucuţa – reprezentant de seamă al bibliologiei româneşti // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 53-54. 2181. Secrieru, Vasile. Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei şi Biblioteca Universităţii din Cernăuţi // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 164-166. 2182. Secrieru, Vasile. Petre Andrei şi universul cărţii // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 55-56. 2183. Secrieru, Vasile. Revista “Misionarul” – repere istorice // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 171. 2184. Stratan, Elena. Biblioteca Ştiinţifică la aniversare // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 14-23. 2185. Stratan, Elena. Cronica evenimentelor notabile : Bibliomesager // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 22-29. 2186. Stratan, Elena. Experienţe ale comunicării manageriale // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 100-101. 2187. Stratan, Elena. Magazinul Bibliologic : [rev. de specialitate din Moldova] // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 178-179. 2188. Stratan, Elena. Managementul personalului în paradigma schimbărilor // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 57-61. 2189. Stratan, Elena. Profesionalizarea angajaţilor – oportunităţi moderne de comunicare // Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare 2004 : Materialele ses. şt. din 8-9 oct. 2004. – Chişinău, 2005. – P. 53-58 ; Şcoala de biblioteconomie din Moldova. – 2005. – Nr 1-2. – P. 24-28 2190. Surlari, Liuba. Organizarea şi conservarea colecţiilor: realităţi şi deziderate / Liuba. Surlari // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 62-64.

219

2191. Topalo, Valentina. Cartea ne-a adunat pe toţi [la o şedinţă a Clubului Biblio Spiritis] // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 174-175. 2192. Topalo, Valentina. Călătorie în lumea ideilor // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 63-64. 2193. Topalo, Valentina. Cărţile au un destin fericit : [colecţia bibliofilului Iu. Popa] // Iulius Popa : Biobibliogr. – Bălţi, 2005. – P. 112-117. 2194. Topalo, Valentina. Centrul de Documentare ONU la Bălţi // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 148-151. 2195. Topalo, Valentina. 12 Zile Memorabile sau ONU la Bălţi // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 2. – P. 54-55. 2196. Topalo, Valentina. Exigenţe şi experienţe ale Mediatecii // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr. 3-4. – P. 117-121. 2197. Topalo, Valentina. Inteligenţă şi inovaţie = AGEPI : Strategii ale colaborării // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 65-67. 2198. Topalo, Valentina. Lecturi sadoveniene // Spirit românesc. – 2005. – 3 noiemb. – P. 5. 2199. Topalo, Valentina. O frumoasă şi necesară colaborare : [Colaborarea Bibliotecii cu Colegiul Pedagogic “Ion Creangă”] // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 46-47. 2200. Topalo, Valentina. O zi din luna octombrie, o lună într-un an aniversar : [Centrul de Documentare al ONU] // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 51-53. 2201. Topalo. Valentina. Omagiu „Ceahlăului prozei româneşti”: [Anul Mihail Sadoveanu în bibliotecă] // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 48-50. 2202. Topalo, Valentina. Permanenţă şi diversitate în popularizarea cărţii – principii de politică cultutrală a Bibliotecii // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 34. – P. 105-110. 2203. Topalo, Valentina. Unele aspecte ale incluziunii Bibliotecii în viaţa comunităţii universitare bălţene // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 4345. 2204. Topalo, Valentina. Valoarea nu aşteaptă anii : [despre Directorul Bibliotecii Ştiinţifice Universitare bălţene Elena Harconiţa] // Vocea Bălţiului. – 2005. – 25 mart. – P. 3.

220

2205. Topalo, Valentina. Ziua păcălelilor // Vocea Bălţiului. – 2005. – 1 apr. – P. 2. 2206. Ţurcan, Elena. „Ceea ce e important în artă, e să vibrezi tu însuţi şi să-i faci şi pe alţii să vibreze” // Magazin bibliologic. – 2005. – Nr 3-4. – P. 116. 2207. Zorilo, Lilia. Un univers informaţional: Mediateca / Lilia Zorilo // Confluenţe bibliologice. – 2005. – Nr 1. – P. 30-33.

Materiale promoţionale
2000

2208. Biblioteca Ştiinţifică Universitară : Ghid pentru cititori / alcăt. : Elena Harconiţa, Valentina Topalo. – Bălţi, 2000. – (În lb. engleză). 2209. OPAC – TINLIB-300 : Ghid pentru cititori / alcăt. : Elena Harconiţa, Valentin Staver. – Bălţi, 2000. – 1 p. 2001 2210. Centrul de Informare şi Documentare O.N.U. / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Valentina Topalo. – Bălţi, 2001. – Buclet. 2002 2211. Achiziţie. Evidenţă. Catalogare. Clasificare / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Aculina Antoci. – Bălţi, 2002. – Buclet. 2212. Ghid pentru utilizatori / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2002. – Buclet. 2213. Ghidul utilizatorului. Sala de lectură Nr 1 / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2002. – Buclet. 2214. Împrumutul de carte la domiciliu Nr 1 : Ghidul tău / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2002. – Buclet. 2215. Împrumut de carte la domiciliu Nr 2 : Ghidul tău / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. S. Ciobanu. – Bălţi, 2002. – Buclet. 2216. Multimedia / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. S. Ciobanu. – Bălţi, 2002. – Buclet. 2217. Oficiul Publicaţii Muzicale / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. E. Ţurcan, L. Parcinov. – Bălţi, 2002. – Buclet.

221

2218. Psihologie. Pedagogie. Ştiinţe Naturale. Ştiinţe Exacte. Ştiinţe Aplicate. Filologie Rusă. Filologie Ucraineană. Sala Nr 3 / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Taisia Aculov. – Bălţi, 2002. – Buclet. 2219. Secţia Automatizare / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2002. – Buclet. 2220. Serviciul Literatură Naţională / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Elena Stratan. – Bălţi, 2002. – Buclet. 2221. Ştiinţe Filologice. Sala de Lectură Nr 2 / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2002. – Buclet. 2003 2222. Căutarea rapidă a informaţiei necesare în Internet : ghid / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Marcela Bordeniuc. – Bălţi, 2003. – Buclet. 2223. EBSCO Information services / Bibl. Şt.; alcăt. Marcela Bordeniuc. – Bălţi, 2003. – Buclet. 2224. Informare Bibliografică şi Documentară / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Elena Scurtu. – Bălţi, 2003. – Buclet. 2225. Să vorbim limbi străine. Secţia Literatură în Limbi Străine : Ghidul utilizatorului / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Larisa Roşca. – Bălţi, 2003. – Buclet. 2226. SUBITO. Document Dellvery Service : o cale de acces la informaţie / Marcela Bordeniuc – Bălţi, 2003. – Buclet. 2227. Tutunul – moartea sigură a corpului tău. Ziua Mondială fără tutun – 31 mai : [informaţie statistică] / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Valentina Topalo. – Bălţi, 2003. – Buclet. 2004 2228. Biblio Spiritus : Clubul bibliotecarilor / alcăt. Valentina Topalo. – Bălţi, 2004. – Buclet. 2229. Centru de Documentare a ONU : Ghid / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Valentina Topalo. – Bălţi, 2004. – Buclet. 2230. Ghid pentru utilizatori / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2004. – Buclet. 2231. Let’s speak foreign languages : Foreign Languages and Literatures Department : User’s Guide / Bălţi, 2004. – Buclet.

222

2232. Literatură metodică şi didactică. Împrumut la domiciliu Sala Nr 2 / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2004. – Buclet. 2233. Literatura ştiinţifică şi beletristică. Împrumut la domiciliu Sala Nr 1 / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2004. – Buclet. 2234. Metodologia operării în Mapa Generală : Intranet / alcăt.: Elena Harconiţă, Dora Caduc, Elena Stratan. – Bălţi, 2004. – Buclet. 2235. Ştiinţe filologice. Sala de lectură Nr 2 / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2004. – Buclet. 2236. Ştiinţe socio-umane. Sala de lectură Nr 1 / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2004. – Buclet. 2005 2237. Banca Mondială pentru Moldova la Bălţi : Ghid / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2005. 2238. Biblioteca Ştiinţifică 60 : Ghid / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Elena Harconiţa, Silvia Ciobanu, Valentina Topalo. – Bălţi, 2005. 2239. Conferinţa Ştiinţifică “Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar”/ Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt.: Elena Harconiţa, Elena Stratan. – Bălţi, 2005. – Buclet. 2240. Ghid pentru utilizatori / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2005. – Buclet. 2241. Ghidul bibliotecarului / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. E. Stratan. – Bălţi, 2005. – Buclet. 2242. În ajutorul licenţiatului : Indicaţii metodice / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Elena Scurtu, Ana Nagherneac. – Bălţi, 2005. – 14 p. 2243. Mihail Sadoveanu – 125 : [activităţi culturale la Bibl. Şt.] / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Valentina Topalo. – Bălţi, 2005. – Buclet.

223

Index de nume
A Abdulin E. Abramciuc A. Abramciuc (Curtescu) M. Abramciuc V Achiri I. Aculov T. Afatin I. Agachi-Mutruc M. Aktsipetrov O. Aladin L. Alexanchin L. Alexandru Ioan Gh. Amarfii N. Andrei P. Anestiade V. Anghel D. Anton P. Antonesei L. Antoniu Gh. Anţalovschi N. Anţibor L. Apostol N Arcea L. Arnăut T. Atamaniuc L. Axenti I. B Babii L. Babii V. Babără N. Baciu G. Balan O. Balan Iu. Balanici A. Balaur M. Balinschi V. Balînschi A. Baltag C. Bantoş A. Baranova M. I. Barbalat P. 26 2, 828, 899 209-211, 230-235, 294-296, 300, 306-309, 325, (328), 356, 363-365, 376, 417-421, (435) 832, 834, 837-839, 843, 844, 850, 865 859 2002, 2218 1977, 1986, 1989 790-793, 802, 820 880 558-560, 597-600, 618-621, 632, 633, 2002 551 (149) 1502, 1517, 1525, 1575 (2182) 366 221, (281), 648, 656, 657, 659, 666, 696, 697 (1410) 212 1313, 1768, 1798, 1836 1062, 1072 1275, 1286, 1314 1985, 1988 1363, 1401, 1402, 1417, 1424, 1439, 1446 1181 1618 716, 719, 740, 786 1475, 1499, 1503, 1521, 1526-1528, 1622 16, 1326, 1329, 1333, 1337-1341, 1347, 1348, 1355-1357, 1995 790-792, 794, 802 1313 24, 1655, 1663 1609 17, 893, 894, 925, 926 872 795 25, 1539-1543, 1556, 1557, 1572, 1573, 1597, 1613, 1615 (210) 311 880 366

224

Barbă V. Băncilă S.

Băşu C. Bejenaru L. Belcovschi G. Belinschi E. Belousov V. Beniuc V. Berejan, S. Berghi M. Berghia I. Beşleagă V. Beşliu Iu. Bianu I. Bînzari A. Blaga L. Bloed A. Boaghii I. Bogatu R. Bogdan R. Bogdaniuc N. Boiangiu M. Boincean B. Boişteanu E. Bolbocean C. Boldişor V. Boliac A. Bontea O. Bordeianu A. Bordeniuc I. Bordeniuc M. Bordianu V. Borges Borş A. Botezatu M. Botnarciuc V. Botnari E. Branaşco N. Briceag S. Brînzarei L. Branaşco N. Briceag S. Brînzarei L.

869 15, 17, 18, 22, 933, 934, 940, 945-948, 953, 957, 958, 965-970, 976, 982, 983, 992-996, (1054), 1998 960, 961 737, 741 2128 32, 33, 38, 59, 128, 142, 143, 1350, 1999, 2114 (1071, 1091) 366 (10), 31, 37, (57, 72, 73, 86, 90), 112, (146), (236, 440, 683, 731, 861, 889), 2003 1228, 1255 698 324, (334), 378 1492, 1504, 1505 1870 829 (2055) 1313 1927, 1932 699-701 607, 627, 1470-1474, 1480, 1489, 1492, 1506, 1529 1615 323 1927-1932, 1935, 1936, 1939, 1944 1649, 1664, 1665, 1672, 1673, 1679, 1684, 1685 860, 870, 877 1309, 1310 39, 58 92 1846-1848 555 1037, 1057 2023, 2167, 2222, 2223, 2226 1482, 1558 (350) 1385, 1407 1938 59 1703, 1716-1720, 1747, 1781, 1785, 1810-1812 1530 1232-1234, 1263, 1264, 1287, 1303 1162, 1170, 1304 1530 1232-1234, 1263, 1264, 1287, 1303 1162, 1170, 1304

225

Brumaru E. Buciuceanu M. Bucliş L. Bucuţă E. Bujor V. Bularga T. Bulat Gh. Bulgacov I. Bulhac A. Burlacu N. Buracinski A. Busuioc A. Butnaru L. Buzdugan V. C Cabac E. Cabac Lina Cabac Ludmila Cabac V.

285 1929 827 (2180) 241722, 1723, 1748, 1749, 1798 329, 1333, 1337, 1364, 1374, 1386, 1403-1405, 1425, 1447, 2112 25, 1574, 1575, 1609,-1612, 1614, 1627, 1628 796, 797, 816, 817 757, 760 1507 1082 (338) 378 1171, 1957 845 798, 1996, 2000 650, 658, 660-665, 685-688, 702, 1998, 1999 15, 17, 18, 22, 23, 29, (104), 734, 822-825, 833, 845-847, 850, 856-859, 865, 866-868, 875, (876), 885, 946, 1085, 1086, 1089-1092, 1100-1107, 1214, 1981, 1993, 1994, 1996, 2002, (2080) 30, 2008, 2010-2017, 2022, 2026, 2035, 2043, 2064, 2107, 2130, 2131, 2234 147-152, 173-177, 213-215, 297-299, (301), 357359, 413, (414, 419), 714 1, 6-8, 11, 1210, 1213, 1235, 1237, 1279 912 300 (1041) (1041, 2091, 2101, 2102) 40, 60-63, 93, 94, 108 1296, 1305 789 1704, 1724-1726, 1750, 1782, 1783, 1813-1815 (1889) (2052) 1917 868, (925), 1004-1011, 1013-1015, 1027-1029, 1038-1044, 1049-1058, 1063-1066, 1070, 1071, 1078, 1079, 1090-1092 1265 1265 (1888) 439 2044

Caduc D. Calamanciuc Gh. Caluschi M. Cananau E. Cantacuzino I. Cantemir A. Cantemir D. Cantemir Gr. Canţer N. Capcelea D. Capcelea V. Caproşu I. Caragiale I. L. Caraman E. Carauş Gr.

Carazanu E. Carazanu V. Carcea M. Cartaleanu T. Casey J.

226

Cazacu T. Călăraş A. Căldare D. Cănănău N. Căplănuş I. Cărăbuş O. Ceban I. Ceban V. Cebotar P. Cebotaroş V. Ceh O. Cemortan S. Cenuşă F. Cerbuşcă A. Cernica I. Cernica L. Ciornei Vs. Cheianu C. Cheptea V. Chidreanchin A. Chira O. Chişcă M. Cimpoi M. Ciobanu A. Ciobanu I. Ciobanu Ina Ciobanu Ion Ciobanu Lilia Ciobanu Lora Ciobanu M. Ciobanu Mircea V. Ciobanu Mitrofan Ciobanu S.

Ciobanu V. Ciobanu Vitalie Ciocan M. Cioclea E. Ciornîi I. Ciubotaru A. Ciubotaru R. Ciubotă T. Ciupina N.

122, 126, 1849, 1869, 1870, 1887-1892, 1908, 1909 17, 561 (1903) 912 943 (202) 1597 (868) 439 608 595, 596 1115 80, 135 1108 1576, 1577 1531, 1508, 1509, 1559, 1576, 1577, 1581, 1614, 1628, 1629 (292, 302) (158) 2, 935-940, 947, 949-956, 970-975, 994, 996-999 792 799 1181 (173, 229, 331, 348) (587, 588) 1063 1067 1817 1297, 1306 1109-1114, 1122, 1189, 1190, 1300 886 659, 375, 383, 385 879 1975, 1978, 2011, 2013, 2030, 2066-2068, 2129, 2132-2134, 2212-2216, 2219, 2221, 2230-2232, 2235-2238, 2240 122, 126 288, 386, (441) 1751, 1784, 1816 (245) 800, 818 178, 179, 212, 216-229, 301-305, 324, 325, (342), 360-362, (415), 416, 434 966 999 1001-1103

227

Cîrstea C. Clim T. Cociu T. Codău I. Codoban A. Codreanu A. Cojocari G. Cojocari T. Cojocaru I. Cojocaru V. Colodrovschi N. Colodorvschi V. Coltarciuc N. Cononov T. Conup V. Copacinschi P. Corlăteanu N. Cornea V. Cornieţ S. Coroban V. Corobco L. Coroi E. Coroliuc B. Corotaş V. Cosovan O. Costachi Gh. Costin L. Cosumov M. Coşciug A. Coşciug S. Coşeriu E. Covalciuc R. Cozma C. Crăciun Gh. Crăciun - Garas S. Crijanovschi A. Cristian E. Crivcianschi V. Croitoru S. Crugliţchi T. Cubleşan C. Cucorica N. Cucu A. Culicov N.

(304, 318, 333) 913, 914, 918 1968 (180, 213) 311 64, 95, 124 1334, 1349 1610 777 1611 555, 742-744 1666, 1667 (2181) 801 25, 1560, 1593, 1596, 1609, 1617, 1620, 1622, 1623 609 (143) 745 1943 (1040, 1044) (402, 436) 26, 1365, 1407 1817, 1917 1930 439 1475, 1823, 1826 2143 1448 720, 721, 726, 727, 746-755, 2000 1358 49, (51), 96, 125, (369) 945 26 (306, 310, 319, 326, 327, 351) 2028, 2138 (654) 2135 1928 1365, 1388, 1406 1651, 1686, 1687 375 610 2136 2022, 2137

228

Curuci L. D Dabija N. Danii L. Danii R. Daudet A. Deinego N. Demciuc E. Dimov L. Diozu Gh. Dobîndă M. Dodu M. Dogotaru V. Dorian G. Dovbuş P. Dragan E. Dragnev D. Druţă I. E Eminescu M. Eliade M. Enciu N. Enciu V. Eriomov A. Evdochimov R. F Filip Iu. Filip N.

(313) (177), 660, 661 606 1299 756 847, 1093 1681, 1688 (289) 1083 170 1515, 1532 1591-1594, 1596, 1613, 1615, 1619-1623, 1625, 1629 (171, 228) 1059, 1068 420, 728, 756-763, 787, 1997, 2008 703, 1898 (280, 382) (206, 275, 278, 329, 388, 1326-1328) (398) 1844, 1850-1853, 1858-1864, 1872-1879, 18931898, 1910, 1911, 1914-1917, 1919 236, 237, 238, 310 13867 1389 1075 662-665 15, 18, 22, (653, 724), 826-829, 844, 849, 860, 861, 863,869-872, 870-872, 876-879, 883-889, (946, 1855), 1993, 1994, 2002, (2141) 562, 563, 596 1270 1768 2124 (291) 597-600, 618-621, 632, 633, 1163 957 976 982 896, 900, 902, 903, 915-917, 919-922 30, 1318, 1981, 1982, 1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2002, 2003, 2005, 2006 25, 1612 1484 791, 802

Filip R. Flaherty Ch. Floca I. Florescu Ş. Foarţă Şerban Foca L. Focşa T. Fotescu E. Fotescu M.

Frecăuţan A. Frolov M. Fucigi M. G

229

Gagim Ion

Galaicu-Păun Em. Galaţan O. Galben A. Galben-Panciuc Z. Galenco M. Garaz I. Garcin Cristian Gaşiţoi Natalia Gârneţ V. Gârtan M. Ghebos A. Ghedea E. Gheorghiţă E. Gheorghiţă Liliana Glebov A. Goci A. Gogu Nadine Goiman P. Gojinevschi A. Gologoz R. Golubenco Gh. Gonţa Elena Gonzalez E. Gorbani S. Gore A. Gorea Tatiana Graneţchi L. Grădinaru L. Greaznicov Raisa Grecica Tatiana Gremalschi Anatol Gremalschi Ludmila Grişciuc V. Grosu N Grosu T. Grosu Valeria Grubleac O. Grumeza R. Gudima Mihail Gugiuman A. Gunico V. Guranda Elvira Gurian S

4, 16, 20, 23, 26, 28, 1363, 1367-1369, 13751381, 1388, 1390, 1391-1395, 1406-1412, 1418, 1424, 1426-1430, 1448, 1450-1452, 1457, 2004, 2156 153, 154, (335), 384, (387) 995, 1095 879 32, 33, 128 1304 (1868) 666 17, 1059, 1063, 1068-1071, 1073, 1078, 1079 (340) 942, 943 2005 1319 17 764, 765 1352 1700 74 983 1969, 1971-1973 960 1666, 1667 25 1229 614 595, 766 767 1370, 1413, 1414, 1431 1965 651 803, 804 825 825 1449 564 709 (292, 337, 343) 1395, 1446 1590, 1592, 1617 65 7 973 805 (448)

230

Gusti D. Guţalov L. Guţan Valeriu Guţu N. Guţu V. H Haidău Iu. Hanganu S. Harconiţa E.

(2099) 916, 919 15, 17, 18, 22, 830, 831, 848, 851, 852, 862, 864 1246, 1247 26, 825, 886 1107 1298, 1299 29, 30, 734, 1102, (1103), 1403, 1975-1982, 1984, 1985, 1987-1992, 1995-2004, 2006-2017, 2031, 2034, 2036-2039, 2045-2050, 2069-2085, 2108-2117, 2121, 2139-2158, (2204), 2208, 2209, 2234, 2238, 2239 2086 941, 947, 954, 955, 982, 1000 (293), (1891) 1931, 1940 1191 768, 769 565, 566 420, 597-600, 604, 611-613, 618-621, 632-634, 1996, 1998, 2007, 2008 (190) (412) 729, 738 (102, 330) 1591, 1595, 1617, 1624-1626 107 (294, 296) 722, 723, 730, 739, 763, 770, 771 652, 667-676, 689-694, 704, 708 639-647, 653-655, 677-683, 695, 705-708, 713715, 723, 734, 739, 771, 779 (682) 66, 97, 127, 1211 816 (1452) 1270 881 881

Hăbăşescu A. Hîrbu A. Holban T. Hropotinschi A. I Iachim L. Iachim Maria Ianenco A. Ignatiuc Iulia Ilaşcu I. Ionescu Nae Ioniţă M. Iordache Mihail Ioxa K. Irinescu Teodora J Jebeleanu Eugen Jitaru Ecaterina Jitaru Lucian Jitaru Valentin Julina Lidia Junghină L. Jufleac Olesea K Kant Kennedy Ann M. Kulikova O. A. Kulyuc L. L. L

231

Laie Veronica Laşcu M. Lavric V. Lazărescu L. Leahu N.

Leancă L. Lefter M. Lefter R. Leontie L. Lesnic V. Litviniuc A. Lobiuc Ioan Loghin P. Luchian E. Luchian V. Luchianciuc I. Lungu E. Lunic N. Lupan Andrei Lupu M. M Macovei T. Malahov M. Manole A. Manoli Ion Marin E. Marinciuc M. Mariţ A. Martea M. Martin M. Marşalovschi T. Marusic Corina Matcovschi D. Matcovschi G. Mateevici Alexe Mazîlu L. Mazur L. Măgureanu L. Melnic L. Miglei M. Mihailov E. Mihailov M.

684, 710, 711 1706, 1741 1943 583, 782 13, 31, 96, 125, 154-157, 181-184, 204, (219), 239-247, 312-318, 323, 325, 366-376, 378, 383386, 422-428, 1557 1466, 1470, 1471, 1474, 1481, 1484, 1487, 1494, 1508, 1977 615, 616 981 1930 617 107 1854, 1899, 1910, 1911, 1918 872 1350, 1359, 1396, 1415, 1416 969 (371), 375, 377, 383, (399), 993, 995 1979, 2159, 2160 166 1299 41 785 1319 3, 551, 717, 722, 724, 731-733, 763, 772-777, 1997, (2073) 1115 958 24, 1727, 1752-1754, 1786, 1818-1829 1940 1229, 1270 707 870, 877 (1887) 1350 (239, 1870) 1307 1930 1236 1979, 2166 958 (2051) 1132, 1134, 1192, 1212, 1258, 1281

232

Mihailov V. Mihaluţa-Antoci A. Mihăiescu Dan C. Miltenoff P. Miron V. Mîndîcanu V. Mocanu Iu. Mohorea E. Morari A. Morari M. Morari S. Moraru A.

Moraru V. Morăraş N. Moscalu S. Mostovic G. Motuzenco E. Mugur F. Mullis I. Munteanu A. Munteanu G. Munteanu N. Musteaţă L. N Nagherneac A. Nagy R. Nanu O. Nasu Ilie Naum G. Neagu Gh. Neagu N. Nechit I. Nicoară L. Nicolaescu-Onofrei L. Nicorici I. Nicorici M. Nicu Gh. Niculcea E. Nicuţă I. Nistor I. Nour V. Novac A.

901 2012, 2020, 2032, 2127, 2161, 2162, 2211, 323, 386 1266, 1288 1307 858 825 847, 1697, 1707, 1728, 1755 1961, 1962 1372, 1382, 1385, 1397, 1432-1438, 1453-1455 783 158-169, 180, 185-203, (232), 248-272, 319-322, 325, 376, 379-381, (400), 429-433, (681), 1863, 1978 1123, 1124 567, 568, 596 1483 1968, 1973, 1974 856 (225) 1229, 1270 597-600, 622, 623, 633, 635, 1057, 1997 (329) 1085 786, 1115 1984, 1989, 1991, 2000, 2007, 2008, 2023, 2024, 2029, 2040, 2087, 2164, 2165, 2242 108 907 866, 885, 1172-1174, 1184, 1193, 1194, 1211, 1214-1216, 1229, 1267-1270 596 596, 1705, 1708, 1714, 1715, 1729, 1830, 1831, 1833, 1842 1464, 1479, 1489, 1491 (315, 341, 354) 778, 779 122, 126 2154 1944-1949, 1951-1956, 1958 (316, 332) 806 2118 958, (2098) 1663 42-44, 67-70, 98-100, 129

233

Novac N. O Oanea N. Olaru I, Oliva F. Oliva L. Onofrei P. Oprea Ioan Orlov M. Ostroman N. P Paizev O. Palaria V. Palanciuc V. Panaguţă T. Parcinov L. Parno C. Papuc M. Pascari L. Pascaru M. Pascaru T. Pastuhov N. Pavelescu I. Pavlicencu Sergiu Pădureac L. Pâslaru Vlad Pelin A. Perciuleac L. Pereteatcu M. Pereteatcu P. Perju V. Petcu G. Petelca O. Petruşin P. Pînzari L. Pînzari V. Plămădeală Gh. Plohotniuc Elena Plohotniuc Eugen Plohotniuc S. Pogrebneac I. Pomelnicov A. Pop O.

1243 (1869) 848, 923, 924 1125, 1970 32 1857 108 1651 624 1960 569 1652, 1668, 1689 1996 2217 (1903) 375, 383 1963 844, 1094 1913 797 1878, 1879 (344) 1880, 1919-1921 859 974 1323 23, 1108, 1115, 1119, 1121, 1152, 1153, 1164, 1175-1179, 1185-1188, 1195-1197 897, 901 1928, 1937, 1938, 1944 1218, 1219, 1221, 1222, 1238, 1244, 1245, 1249, 1250, 1266, 1288, 1304, 1311 1560, 1574 1012, 1031, (1064, 1065) 1485 24, 1653, 1654, 1669.1671, 1690-1692, 1831 25, 1461, 1462, 1476, 1478, 1500, 1501, 1510, 1511, 1522, 1523, 1533, 844, 1087 2, 17, 1082, 1083, 1086-1088, 1094 1477, 1534 1979 3, 790, 791, 802, 807, 819, 820 1698-1702, 1709-1713, 1722, 1723, 1730-1746, 1748, 1749, 1756-1780, 1788-1810, 1832-1841

234

Popa Gh.

Popa Daniela Popa Diana Popa Iu. Popa L. Popa M. Popa N. Popa V. Popescu A. Popescu Simona Popov Anton Popov Antonina Popov V. Popovici V. Popovschi L. Postică Gh. Postolache I Postolache R. Postolachi D. Postolachi E. Potîng Tatiana Poupard X. Preda Marin Prescure Tatiana Pricop D. Prini Gh. Prisăcaru V. Priţcan V. Prodan G. Prodan M. Proţiuc E. Puiu Dina Puiu V. Pulbere N. Pulbere V. Puşcari A. Putină I. R Rahubenco L. Răciulă L. Rău Alexe Reus I.

3, 10, 13, 31, 34-36, 45-51, 57, (61), 71-76, (80), (88), 96, 101-110, 125, 130, 134, (135), 209, 227, 238, 245, (247), 265, 275, 289, 292, 293, 705, 718, 2000, 2002, 2003 570 1298 27, (103), 2006, 2094, (2123, 2148, 2193) 1253 942, 943, 959-962, 977-981, 984-991, 1001-1003 (326) 571, 572 556, 573-575 273 1330, 1342, 1351, 1375, 1393, 1456 1334 16 1456 (1381) 1898 1964 833 601 (1867) 435, 436 648 (382) 808 577 (109) 712, 786 4, 23, 1217, 1238, 1271, 1272, 1289, 1290, 13071310, 1312 1001 1968 578, 579, 596 580, 581, 597-600, 633 (2178) 116, 1156, 1960 116, 1118, 1156, 1959, 1960 2000 28 1253 625 (425, 438, 2132, 2139, 2177) 1254, 1276

235

Rîjicov S. Robu T. Roman P. Romanciuc V. Romandaş N. Romanov N. Roşca A. Roşca L. Rotari V. Rotaru A. Rotaru V. Rumleanscaia Z. Rumleanschi M. Rusu G. G. Rusu G. I. Rusu M. Rusu N. Rusu V. S Saca S. Sainenco A. Sadoveanu M. Salagor A. Salaoru I. Sandu S. Saulea A. Sasu V. Savciuc L. Schaffer Jean-Marie Scurtu E.

1223-1225, 1240, 1241, 1247, 1251, 1252, 1274, 1275, 1286, 1291-1293, 1298, 1299, 1313-1317 965 1181 376, 585-587 1672-1674 809 (395), 1475 1979, 2088, 2119, 2166-2170, 2225 626, 636 1467, 1469, 1492, 1512 1298 602, 629 3, 4, 5, 14, 15, 18, 22, 718, 734-736, 780-784, 788 959, 960, 962, 977, 979, 981, 984-986, 988, 991 942, 959, 961, 962 977-981, 984-1003 943, 987 1163 1645-1648, 1655-1658, 1663-1676, 1682, 1693, 1694, 1833, 1836 376 15, 17, 18, 22, 29, 52, 53, 72, 77-81, 107, 111114, 135 136, 1211 (2201, 2243) 33, 128 959, 977, 979, 984-988 781 1179, 1967 1402, 1417, 1439 1616, 1619, 1626 (217) 30, 283, 1980, 1983, 1984, 1987, 1988, 1990, 1990, 1992, 1997, 2002-2004, 2006, 2018, 2020, 2024, 2026, 2089, 2090, 2171-2174, 2224, 2242 (283) 1440 1975, 1984, 2025, 2052-2055, 2091-2099, 21752183 (411) 25, 1516 936 383 903, 1977, 1979 1095 (1895)

Scurtu L. Secrieru D. Secrieru V. Sebastian M. Serbuşcă M. Shirokih V. Simion Eugen Simionică A. Sîrbu O. Skvorţova A.

236

Slivca E. Smiricinschi V. Smirnov I. Socoliuc N. Sobietsky-Mânâscurtă C. Sorkin Adam J. Stadnic S. Stanciu A. Stanţieru S Staver V. Stici A. Stog Gh. Stog L. Stratan E. Stupacenco L.

Sturza T. Suceveanu Arcadie Sulacov Ioan Sunel V. Surdu V. Surlari L. Ş Şaragov V. Şarai M. Şcerbacov T. Şişcanu I. Şişmanian Ara Alexandru Şleahtiţchi Maria

1966 1126, 1127 713, 785 1120, 1128-1130, 1133, 1157-1160, 1165, 1179, 1180, 1189, 1199 (405) (304, 318, 333) 1944 942, 943 45, 54, 82-84, 137 2209 1418 86, 122, 126 1, 4, 6-8, 1210, 1213, 1226-1228, 1235-1237, 1253-1257, 1276-1279 1975, 1978, 2014-2017, 2020, 2028, 2042, 2056, 2118, 2120, 2184-2189, 2220, 2234, 2239, 2241 26, (142), 595, 1116, 1117, 1131, 1154, 1161, 1162, 1166, 1167, 1181, 1185, 1186, 1188, 1195, 1200, 1201, 1983, 1987, 2007, (2142), 2154 885 178, 324 (355) 961 1457 2190 904, 905, 923, 924 1350 810 1874 (172) 5, 13, 96, 125, 133, 145, 170, 204-206, 212, 273282, (292), 311, 324-346, (364), 375, 376, 387403, (416), 420, 428, 431, 437, 441, (445), 2008, (2147) 1273, 1845, 1855, 1857, 1865, 1866, 1881, 1882, 1905-1907, 1922-1925 602, 605, 627, 630, 637 385 1015, 1032, 1033, 1072, 1073 1032, 1033 2, 28, 1100, 1327, 1328, 1336, 1343, 1352, 1353, 1360 2077

Şleahtiţchi Mihai Şmatov Valentina Ştefănescu A. Ştefăniţă I. Ştefăniţă R. Ştefârţă A. Şulman M. T

237

Tabac K. Tamco Iu. Taran M. Tărîţă Z. Tăzlăuanu V. Tcaci C. Tcaciova L. Tetelea M. Teterin M. Tighineanu A. Timofei N. Tlehuci F. Tomailî Liuba Tomşa S. Topală P. Topală Victor Topalo V.

1993, 1994, 2002 1979 1561, 1940-1943 55, 87-90, 115-117, 122, 126, 138-140, 144, 145, 1211 323 1465, 1468, 1473, 1492, 1494, 1495, 1507, 1513, 1515, 1535, 1536 1344 16, 26, 1383, 1393, 1398, 1419, 1420, 1441, 1458 631 1616 582 1980, 1993, 1994, 2002, 2033, 2034, 2041, 2043, 2121, (2150, 2151, 2153) 555, 583-585 1309, 1310 17, 894, 906-908, 912 (1890) 1975, 1978, 2013, 2031, 2044, 2057-2063, 21002104, 2117, 2122-2125, 2191-2205, 2208, 2210, 2227-2229, 2238, 2243 (305) 1541 1254, 1277 (394) 37, 56, 91, 118-121, 141, 146 1733 14, 25, 14901486, 1488,, 1493, 1495, 1499, 1513, 1516, 1517, 1521, 1594 880, 881 1309, 1310 552, 569, 586-589, 594, 595, 1999, 1087 835, 836, 841, 842, 1096, 1097 2025, 2026, 2206, 2217 2105 1874 171, 172, 207, 208, 212, 283-292, 325, 347-354, 404-407, 442-445 590, 2004 1856, 1867, 1871, 1883-1886, 1900-1904, 1910, 1926 (175)

Topîrceanu George Toropei S. Toporeţ N. Trifan C. Trinca Lilia Troenco V. Trusevici Ala Tsytsanu V. I. Turchină T. Ţ Ţaulean M. Ţăgîrlaş I. Ţîcău V. Ţurcan Elena Ţurcanu Emilia Ţurcanu I. Ţurcanu L. Ţurcanu O. Ţurcanu-Ciobanu V. Ţuscanu Florin

238

U Ucraineţ L. Ulianovschi X. Ursan B. Ursu A. Ursu V. V Vacarciuc L. Vacarciuc M. Varban S. Varzari Elena Vasilache A. Vasilos V. Velişco N. Vicol N. Vieru Grigore Viziteu N. Vladîcec A. Vodovoi Ina Voroniuc S. Vrabie C. Vrabie D. Vrabie I. Vronschih M. Vulpe S. W Wolf V. Z Zadiraico L. Zastînceanu L. Zbîrciog Vlad. Zgardan N. Zelenţeva I. Zilieru H. Zolotariov E. Zorilo L. *** A Абдулин Э. Абрамчук В. П. Азаренко В. А. Б Бабий В. Бабий Л. Боинчан Б.

2106 1298 897, 901-903 944 963, 964 963 811 1394 887 553-555, 557, 585, 591-593, 595, 596 792 1917 1307, 1308 1181 (601), 688 (2115) 1590, 1620 638 573 1678, 1683, 1696 293, 355, 409-412, 446-448 1039, 1057, 1063, 1071, 1092 1927, 1929, 1932 1319 (398) 2043, 2149 1074, 1075, 1080 348 779 1595, 1624 (290) 1212, 1220, 1239, 1258, 1259, 1280, 1281, 1294, 1300, 1301, 1318-1320 2207

1400, 1442 853, 874, 909 910, 930 1331 1524, 1549, 1599-1601 1933, 1934

239

Байрон Дж. Балан И. Балынский А. Барбэ Михай Бодюл И. И. Болдишор В. Бородаева О. Бортэ Л. В. Борш А. Бражук Владимир Бугачук М. Буздуган В. Буларга Л. Булат Г. Булгаков М. А. Бунин И. В Ватаману Е. Велишко Н. Владычек А. Волковская Мария Воробченко, В. И. Врабие И. Врынчану M Г Гажим И. Галбен, А. Гашицой Н. Гончаров И. А. Гораш-Постикэ В. Горленко Ф. М. Горшкова Р. Грама-Томицэ А. Гречко Г. Грубляк О. Грушецкая М. Гупалова Е. Гуцу Н. Д Долгов В. Достоевский Ф. М. Друцэ И. Дубровина Т. Ю. Душенко В. Ф.

(507) 1641 1545-1548, 1565-1567, 1582, 1583, 1599-1605, 1632, 1636, 1639, 1640, 1642 508 (1060) 1323 453 9, 454, 455, 470-473, 481-483, 496, 507-510 1373, 1422 450, 456, 484, 497, 511, 512 1933, 1934 1135 1331 1519, 1549, 1566, 1578, 1579, 1598, 1601, 1603, 1632, 1637 (469) (459) 449 1322, 1324 1551, 1552-1554, 1584, 1585, 1606, 1607, 1638, 1643 449 532, 533, 536, 549 649 1322, 1324 1374, 1399, 1400, 1422, 1442, 1443 882, 890 1081 (511, 512) 449 452, 457-459, 494, 495 453, 491, 499, 504, 505 449 (1016) 1444 1136 1459 1283, 1295, 1321 474, 498, 513 (469, 473, 480, 498) (1034) 452, 453, 457, 458 898

240

Ж Жианноукос Г. Житару В. З Зеленцева И. Земцова Т. Золотарева Е. Зорило И. И Игнатьева Д. К Кабак В. И. Кантемир Антиох Кантемир Д. Карауш Г. Кептя В. Ф. Кожухар К. С. Конуп В. Коробан В. Корой Е. Кроитору С. Круглий Л. И. Кузь Н. З. Кушниренко В. Ф. Л Лаврова И. Лермонтов М. Ю. Ломоносов М. В. Лянка Л. Лясников Н. М Майданская Л. Маноли И. Матвеев В. Матвеевa H. Мигирин В.Н. Мигирина Н. И. Милтенофф Р. Мирон В. Митринюк Наталья Михайлов В.В. Молдовану И. Мосиевская Т. Н Некрасов Н. А.

1099 649 1518, 1544, 1550, 1564, 1570, 1578, 1579, 1586, 1587, 1633-1635, 1639, 1643 1136, 1140, 1142, 1144-1202 1302 1141, 1143, 1203-1207 1384-1421, 1445 854, 1061 (1048) (484) 1016-1026, 1034-1036, 1045-1048, 1060, 1061, 1076, 1077, 1081 911, 927, 928 523, 525, 528, 534 1588, 1589, 1630, 1634, 1641 (1023) 1373, 1422 1373, 1422 541 499 491, 494, 495 892 (520, 1020) (471) 1496, 1497, 1537 1207 1137 725 1659 1659 (454, 509) 460, 514 1282 1324 461, 475, 476, 485, 486, 500, 515 898 1322 1569, 1571 (520)

241

Нiкiтченко А. I Николаева Е. Никорич М. Никулча Е. О Олару И. Н. П Павлова С. В. Паскарь Л. М. Перетятку М. Перетятку П. В. Петку Г. Петрушин П. Плохотнюк Е. Плэмэдялэ Г. Подгородецкая Л. Помелникова Ана Попа Г. Поповский Павел Пох Л. И. Прицкану В. Пушкин А. С. Пынзарь В. Пынзарь Л. Р Рильский Рокiцька. Л. В. Ротару А. Русу В. С Савчук Л. Савчук Н. Сагайдак Е. Сервантес М. Сикур П. Симак Oльга Сирота Е. Скиба Виктор Скурту Е. Смиричинская В. Соколов С. Степанюк С. В. Стич Д. М. Ступаченко Л. Сузанская Т. Н.

522, 523, 525, 533, 534 1340, 1442 1950 821 911, 927

910 451, 462, 487, 516 1208 898 1182, 1183, 1230, 1282, 1283, 1284, 1295, 1325 649, 1036 1098, 1099 1498 1137, 1231, 1260, 1261, 1262, 1285 812, 813 649 649 463, 464, 487-490, 501 1322-1324 (475, 476, 481, 485, 486, 489, 507, 515, 520) 1660 1498 (538) 525 1497 1661, 1662 1562, 1563, 1630, 1631 1520, 1568 1345, 1354, 1361 (498) 1332, 1346, 1362 815 465, 477-479, 502, 517 814, 815 1605, 1642 1138, 1139, 1148, 1168 (468) 466, 517 467, 518 1135, 1151, 1169, 1170, 1182, 1284 452, 453, 457, 458, 468, 491-495, 499, 503-506, 519-521

242

Т Тимофти. И. Ткач К. Томша С. Трусевич А. Туницька М. Tургенев И. С. Туркинэ Т. Тютчев Ф. И. У Уляшева Людмила Ф Филипп Н. Д. Фока Л. Фотеску С. Х Хитальский О. Ц Цаулян М. О Цуркан А. Цуркан Д. Ч Чеботарь Т. П. Чернева Е. Д. Черника Л. Черных Т. Г. Чехов А. П. Чобану М. Чолану Л. Чорновалова A. I. Ш Шарагов В. А. Шевченко Т. Г. Шенягин В. Шляхтицки В. Шляхтицки Мария Шматова Валентина Щ Щусь А. Э Эминеску M.

1643 1497 1323 1498, 1518, 1538, 1599 522-525, 528, 534, 542 (490) 1323 (90, 520, 521) 873 649, 855, 873, 882, 892 1209 1635 469, 480 550 1643 910, 911, 927 487 452 1598 491, 499 (489, 490) 882 526, 527, 529-531, 533, 535-540, 543-548 522, 523, 528, 534 910, 911, 927-932 (548, 1047) 1555 1660 449 603 1423, 1460 (1026)

243

Index de titluri
A A: [versuri] A course of English for business studies and economics students A da sau a oferi cuvîntul?: Cum vorbim, cum scriem A fi mai  decît Î A new methode of understanding English grammar Abbreviations as a Word-Building Process in modern English Abilităţile de consiliere ale viitorului manager Abordarea strategică a firmelor în condiţiile mediului concurenţial Abordări funcţionale în didactica limbilor Abordări teoretice ale fenomenologiei criminalităţii About a criterion of normality for mappings Abrevierile grafice – unităţi nominative de tip special Abuzul sexual al copiilor în familie Academicianul Nicolae Filip: Biobibliografie Academicianul Silviu Berejan: Biobibliografie Accente prezente în informatizarea Bibliotecii universitare din Bălţi Acces liber la raft Aceasta se cheamă tot evaluare!? Achiziţie. Evidenţă. Catalogare. Clasificare Activitatea Catedrei Instrumente Muzicale şi Metodică Activitatea cotidiană în penitenciare Activitatea de creaţie ca mijloc de dezvoltare la preadolescenţi a interesului pentru muzică Activitatea notarială Activitatea ştiinţifică în BŞU Actorul cioplitor în cuvînt şi rădăcini Actualmente, însuşirea şi funcţionarea limbii de stat este lipsită de suport motivaţional Adaptarea în limba română a abrevierilor de origine străină 138 139 1329, 1364 1652 2009 213 367 573 677 101 626 757 1226 1531 144 1756 1069 87 1314 2002 146, 2002 2121 2066 1172 2211 1441 1788

244

Adevăr şi neadevăr despre evenimentele din iunie 1940 din Basarabia 1038 Adevărul ca necesitate Admiterea - 2000: Teste de matematică Admiterea 2002: Teste de matematică Admiterea 2003: Teste la matematică Afirmare prin flacăra cugetului: [Gheorghe Popa] Afrodita din Cnodos Agricultura ecologică - aspect strategic în demersul dezvoltării durabile a Republicii Moldova Agrippa d'Aubigne; Intestinul; Bojdeuca Albinuţe: Man. de limba română pentru cl. a 3-a a şc. alolingve Alcoolismul ca fenomen social Alecu Russo - 185 ani de la naştere: Biobibliografie Alecu Russo – iubitor al cărţii Alecu Russo sau Alecu Russo?: cum vorbim, cum scriem Alecu Russo sau Alecu Russo? Alexe Rău în Clubul Biblio Spiritus Alexe Rău: „Există şi un Dumnezeu al bibliologiei” Alexei Mateevici – patriot moldovean: 114 ani de la naştere Alimentaţia populaţiei în contextul energetic şi social-economic actual Altarul din pergam „…Am căutat să fac din lingvistică un fel de matematică” „Am fost alături de popor, am râs şi am plâns cu el” Am reuşit să spargem stereotipurile Am viscolit în disperare şi iubire” American Regional Diversity: teac-hing south in the EFL classroom Amintiri… amintiri… Amintiri despre Vasile Coroban Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat 578 768 1040 1581 667 31, 57 180 826 413 869 666 122 1730 2001 2175 639 678 2139 2164 239 347 1014 1039 1092 88 689

245

„Alecu Russo” din Bălţi Analiza algoritmilor de testare adaptivă Analiza comparativă a cursului de „Geometrie analitică” în liceu şi în universitate Analiza eficienţei activităţii de marketing

2, 3, 4, 5, 14, 17 1093

1074 1508 904 1431 741

Analiza produselor reacţiei gazelor active cu sticle industriale Analiza psihologică a lucrării muzicale ca demers didactic Analiza semantico-pragmatică a apelativelor sintagmatice Analiza sistemică a procesului de pregătire a profesorului în sistemul universitar Anatolie Ghebos (1938-1992): Bibliografie Anatomia societăţii posttotalitare Anexa descriptivă „Suplimentul la Diplomă”

1191 2005 1857 1100

Aniversări...: [contribuţiile bibl. la formarea specialiştilor de calitate] 2140 Annealing Technology of UV Laser Radiation Anotaţie privind introducerea Registrului de evidenţă a controalelor Anticameră sau antecameră? : Cum vorbim, cum scriem Antologia. Traduceri din poezia universală Anton Holban sau arta de a scrie un roman despre roman Anuar: direcţii de cercetare, studii, activităţi de creaţie, specializări Anul 2003 - Anul Dimitrie Cantemir Anul universitar 2005-2006 - an aniversar Apariţia şi evoluţia terorismului Aphorisms, Quips, Adages in the Works of English and American Nobel Prize Laureats Aplicarea ecuaţiei Schrodinger pentru calculul programatic al unor sisteme cuantice Aplicarea expertizei psihologice judiciare în cazul minorilor delicvenţi Aplicarea legii penale române în afara teritoriului naţional 1315 1709 963 551 718 2091 883 1731 848 1539 640 360 293

246

Aplicarea normei juridice Aplicaţii criminologice privind crima organizată Apocrifele sinelui rătăcitor: [versuri] Apologii necesare Application of critical discourse analysis to English teaching Applied linguistics within or out of the cultural science’s scope Aprecierea didactică Aprecieri critice : [despre Mihai Cimpoi] Aproape-n serios, cu gîndul la Mihai Cimpoi Arcul de triumf al lui Titus Argotismele în paradigma normelor Argoul în literatura franceză contemporană Argument [la biobibliografia Academicianul Nicolae Filip] Argument [la biobibliografia Lidia Stupacenco] Argumentation in political discourse Arhaisme fonetice în structura frazeologismelor româneşti Arhaisme gramaticale nominale în structura frazeologismelor Arhaisme morfologice în structura frazeologismelor Arhaisme substantivale gramaticale în structura frazeologis-melor româneşti Arhipelagul „interzis” Armata înseamnă şi stat: editorial Arta cărţii Artistul şi drama ontologică : Eugen Jebeleanu Ascultarea martorului minor Asemănări şi deosebiri dintre procesele psihice ale infractorului la comiterea infracţiunii cu două forme ale vinovăţiei (paeterintenţie sau intenţie depăşită) în raport cu cele ale intenţiei infracţionale Asigurarea informaţional documentară a procesului de studiu şi cercetare (Dotarea Lectoratelor) Asistenţa minorilor în conflict cu legea

1789 1748 274 429 583 576 1397 348 173 690 650 702 2141 2142 615 118 56 119

91 185 248 2166 294 1656

1818

2012 1299

247

Asistenţa psiho-socială a persoanelor infectate de HIV/SIDA Asistenţă socială: Tendinţe şi perspective Asistenţa socială a tineretului şi timpul liber Asistenţa tehnico-criminalistă a descoperirii şi cercetării infracţiunilor Asociaţiile există pentru a servi pe membrii săi Aspect biochimic al problemei calităţii grîului de toamnă Aspecte ale raportului cunoaştere/-denominare Aspecte caracteristice ale subprogramei curriculare pentru nivelul preşcolar „Dezvoltarea culturii mişcărilor” Aspecte conceptuale şi legale ale vinovăţiei penale în epoca antică Aspecte criminologice privind infracţiunile săvîrşite Aspecte criminologice privind terorismul intern şi internaţional Aspecte de integrare a copiilor cu deficienţe mintale în învăţămîntul general Aspecte de natură penală şi criminologică privind delincvenţa juvenală Aspecte de renovare a componentei tehnologice a învăţămîntului superior Aspecte de teorie şi practică judiciară în materia infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte Aspecte evolutive ale protecţiei juridice a străinului – premisa apariţiei dreptului internaţional privat Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific Aspecte juridice de teorie şi practică judiciară privind infracţiunea de bancrută frauduloasă Aspecte manageriale ale evaluării şcolare Aspecte manageriale ale unei cercetări calitative Aspecte metodice ale umanizării aprecierii pedagogice în instruirea muzicală

1223 1983 1238

1666 2143 1941 111

1258

1752 1749 1757

1188

1758

1192

1706

1657 2029

1759 822 1280

1304

248

Aspecte privind activitatea bibliotecilor parohiale din Basarabia (1918-1940) Aspecte privind contractul administrativ Aspecte privind evoluţia reglementărilor legislative penale privind protecţia minorilor Aspecte privind presa bisericească din Basarabia (1918-1940) Aspecte privind publicaţiile tinerilor creştini ortodoxi din Basarabia (1918-1940) Aspecte psihologice ale disfuncţionalităţilor familiale Aspecte psihologice ale stimei de sine cu referire specială la tinerii lideri Aspecte psihologice ce conturează profilul unui manager creativ Aspecte teoretice privind delincvenţa juvenilă şi reintegrarea socială a minorilor delincvenţi Aspecte teoretice şi practice ale activităţii de probaţiune Aspectul formativ-aplicativ al procesului muzical-educativ Assessment of reading comprehension Aşchierea materialelor : man. pentru spec. inginereşti Atentatul contra unei colectivităţi Atitudini creative, abilităţi, sociale şi impactul lor asupra performanţei manageriale A treia odisee : [proză] „Atribute” ale limbii (?!) Aus praxis des methodikunderrichts-die entwicklung der fähigkeit stundementwürfe yu gestalten Autoevaluarea activităţii catedrei de matematică a univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Anii 1996 – 2000 Autoevaluarea ca factor de sporire a calităţii procesului educaţional universitar 1453 1015 795 1255 379 71 1791 1760 1401 634 893 1732 1254 1253 2176 1251 2093 1790 2092 1681

249

Auzim noi oare muzica? Avatarii şi Archaeus B Baladă nupţială Banca Mondială pentru Moldova la Bălţi: Ghid Basarabia şi România – un deceniu de integrare literară : [ancheta revistei „Contrafort”] Baza lexicală a derivării netradiţionale a verbelor Bazele culturii informaţionale:curs de lecţii (10module ) Bazele termodinamicii. Energia internă Bălţenii în ajutorul statului Bălţii tot vor să intre ... în Europa Băncile din Bălţi şi respectarea legislaţiei lingvistice Biblio Spiritus : Clubul bibliotecarilor Bibliografia în ajutorul muncii de cercetare ştiinţifică Biblioteca – un templu al cărţii Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare Biblioteca mea: [despre BŞU „A. Russo”] Biblioteca Naţională formează imaginea culturală a ţării Biblioteca Polirom: Buletin informativ Biblioteca Ştiinţifică Biblioteca Ştiinţifică: cronica evenimentelor Biblioteca Ştiinţifică – indispensabilă Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” Bălţi: [CD] Biblioteca Ştiinţifică la aniversare Biblioteca Ştiinţifică 60: Ghid

1367, 1408 283

186 2237

212 42 2019 945 866 772 641 2228 2089 2144

1976 884 2171 2030 2108 2069, 2070

2145 2109

1977 2184 2238

250

Biblioteca Ştiinţifică Universitară: Ghid pentru cititori Biblioteca Ştiinţifică vis-a-vis de Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie Biblioteca Universitară şi munca de cercetare ştiinţifică Bibliotecarii viitorului Bibliotecarul şi Cartea Biblioteci libere şi acces liber la informaţie în America Bibliotecile de vis se află în SUA Bibliotrans Nord: Ziarul bibliotecarilor Bijuterii intelectuale”: În grădina (h)umorului Bilanţul Zilelor Facultăţii Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie Bios şi melos: sunetul muzicii Bon anniversare, monsieur le professeur: [doctor în filologie Ivan Smirnov] Bonn anniversaire, Monsieur le Doyen!: [Ion Manoli la 60 de ani] Bref apercu sur la valence interieure et exterieure des phrasemes nominaux en francais Brevetarea şi utilizarea comercială a soiurilor de plante Buletin metodic: Nr. 1 Buletinul rectoratului C C’est l’automne, les masques tombent Ca floarea de vîsc: abrevieri Cadrul enciclopedic al pregătirii profesorului de muzică Cai purpurii în galop prin lunci europene Calculul predicatelor în cursul de matematică preuniversitar Calcuri nereuşite: cum vorbim, cum scriem Calea lui George Bălan spre „MUSICOSOPHIA” – o nouă viziune asupra muzicii şi valenţelor ei educative Calitate şi valoare în serviciul Împrumut la domiciliu

2208

2107 2090 2057 2053 2036 2037 1975 2129

1951 1409

713 679

746 1931 983 15, 18, 22

685 230 1398 249 1030 642

1440 2135

251

Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode Calitatea formării specialistului cu studii superioare Calitatea şi ierarhizarea instituţiilor de învăţămînt superior Cameea Gonzaga Canonul" lui Policlet Capacitatea juridică a persoanelor fizice în raporturile juridice de muncă Caracteristica activităţii ştiinţifice şi didactice a doctorului habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesorului universitar Nicolae Dumitru Filip Caracteristica segmentelor monofonematice şi bifonematice în română, engleză şi germană Caracteristicile electrodinamice ale descărcărilor electrice în impuls Caracterul deformaţiei unei probe cu suport lateral supusă comprimării hidrostatice Cartea rară în limba română din colecţiile bibliotecii Cartea – unic amic pentru fiecare Cartea ne-a adunat pe toţi Catalogarea în contextul integrării bibliotecilor moderne Catalogul electronic (OPAC) Catedra Matematică: Aspecte de azi şi din trecut Categoria funcţional – semantică a actantului şi mijloacele ei de realizare Categoria persoanei la substantive Cauzalitatea în criminologie Cauzele care atenuează şi agravează pedeapsa „Cavaler al unor ordine derizorii” Călătorie în lumea ideilor Cărţi jubiliare, 2003: expoziţie de cărţi 606 66 1721 1710 364 2192 2065 949 1980, 1984 2106 2191 2161 2022 1049 906 791 946 1690 23 1101 1088 691 668

252

Cărţile au un destin fericit Cărturarul Alexe Rău între Clio şi Biblon Căsătoria în legislaţia Republicii Moldova Căsătoria în temeiul legislaţiei Republicii Moldova Căutarea rapidă a informaţiei necesare în Internet Ce a demonstrat prima ediţie a concursului „Valentin Belousov”? „Ce aşteptaţi de la Biblioteca Universitară?”: instituţia cărţii ca centru de studiu, informare şi comunicare Ce este o poetică de autor? Ce înseamnă FRBR? Ce ştim despre egalitatea bărbaţilor şi femeilor? „Ceea ce e important în artă, e să vibrezi tu însuţi şi să-i faci şi pe alţii să vibreze” „Ceea ce vă spun [e] eu [el] acum încă nu-i totul” ...Cel ce spune ceva: [Alexe Rău – poet] Centru de Documentare a ONU Centrul de Documentare a ONU la un an de activitate Centrul de Documentare ONU la Bălţi Centrul de Reeducare Găeşti - proiect educaţional Cercetarea algoritmului Nistrem la rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor diferenţiale Cercetarea experimentală a proprietăţilor termice ale metalelor lichide Cercetarea infracţiunii de evadare Cercetări privind aplicarea straturilor din pulberi metalice prin descărcări electrice în impuls pe suprafeţele contactelor echipamentelor 5 octombrie – Ziua Profesională a Bibliotecarului Cicluri de seminare „Formarea formatorilor în opinia cursanţilor” Cinci cuvinte „Culinare”

2193 2177 1653 1669 2222 1070

2040 422 2127 1900

2206 326 2132 2210, 2229 2058 2194 1792

1096

992 1733

899 2045, 2071, 2072

2118 680

253

Cinci cuvinte de la „Centru” : cum vorbim, cum scriem Cincizeci de trepte ale urcuşului şi prosperării Facultăţii Limbii şi Literaturi Străine Cinsteşte şi oglindeşte trecutul pentru a avea prezent şi viitor: Bibl. Şt. la 60 de ani Circulaţia documentelor de interes şi tendinţele de lectură curente Cînd velicikoii vor învăţa alfabetul limbii de stat? Cîntece de crăciun = Рождественские песни Cît trăeşti, înveţi Cîteva observaţii privind problema referinţei/referentului la nivel de motivare semantică Cîteva precizări asupra unor elemente prozodice în limba română Cîteva reflecţii asupra fenomenului de argumentare în interacţiunile verbale Clase incluzive: realizări şi perspective Clasificarea normelor sociale Club ONU Nord: Bul. Informativ Coexistenţa şi coraportul intenţiei infracţionale premeditate (dolul deliberat) cu intenţia provocată, repentină sau spontană Colecţii speciale: carte rară şi carte cu autograf Comedia cumană sau vodevilul peceneg Comoară bimilenară Compatibilitatea maritală - factor determinant al stabilităţii familiale Competence and performance in language Competitivitatea economică şi factorii care o determină Composition et contamination: premises theoriques et problemes a resoudre Composition writing techniques

643

773

2166

2100 147 1387 1945

778

93

780 1195 1813 2031

1819 2159 181 1005

1286 567 1529

703 638

254

Compozitori americani din a II-a jumătate a sec. XX Compresii de date prin transformări ortogonale Comunicare non-violentă: caracteristici, antrenamente, efecte Comunicare şi interculturalitate Comunicat cu privire la şedinţa Consiliului Euroregiunii „Prutul de Sus” Concedierea salariatului ca urmare a reducerii numărului sau a statelor de personal Concepte şi referiri asupra definirii mobilului infracţiunii Concepţia Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” Bălţi privind misiunea şi obiectivele sale Concepţia evaluării rezultatelor şcolare - un imperativ arzător Concepţia evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul preuniversitar Concepţia pregătirii universitare a specialistului Concepţii moderne antropogenetice şi rolul lor în pregâtirea viitorilor specialişti Conceptul „statului de drept”: istorie şi contemporaneitate Conceptul curricular de educaţie muzicală ca idee centrală în pregătirea profesorului de muzică Conceptul de cultură muzicală în context curricular Conceptul de manierism în critica românească Concursul „Valentin Belousov” la matematică Concursul „Copiii Moldovei” Concursul de infracţiuni Concursul între stările de atenuare şi de agravare a pedepselor Concursul şi coraportul dintre cazul fortuit şi imprudenţa penală Condiţii de mărginire a soluţiilor sistemelor de ecuaţii diferenţiale Condiţii generale referitoare la dispunerea confiscării speciale Condiţiile de existenţă a coautoratului

1352 1097 1227 1901

1556

1679, 1684 1820

1967 1267

875 1166

Concepţii asupra vieţii şi omului în viziunea marilor gînditori ai lumii 1832

1959 1816

1419 1432 442 1071 55 1734 1698 1821 1072 1664 1761

255

Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei Conferinţa ştiinţifică „Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar Confesiunile eroului din romanul „Însemnările unui flămînd” de Ioan Sulacov Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. informării a Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” Conlucrarea Bibliotecii Ştiinţifice cu catedrele universitare privind completarea fondului documentar şi organizarea lucrului de sine stătător al studenţilor Conotaţii contextuale ale abrevierilor Consideraţii asupra unor fenomene lexico-semantice ale limbii române vorbite Consideraţii privind aprecierea activităţii de marketing în unităţile economice Consideraţii privind motivarea abrevierilor Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova Consideraţii referitor la educaţia muzicală în familie Considerente privind ontologia lexemelor verbale Consimţămîntul - condiţie de fond la încheierea căsătoriei Constituţionalitatea prevederilor Codului penal privind infracţiunile de cerşetorie Construcţia proceselor psihice ale persoanei infractorului la comiterea infracţiunii praeterintenţionale în raport cu imprudenţa infracţională Construcţiile pronominale: forme pronominale şi verbe pronominale Context in Interpreting Indirect Requests Contextul şi parametrii politicii culturale în biblioteca de învăţămînt Continuitate: Universitatea "Alecu Russo" din Bălţi Conţinutul învăţămîntului muzical-pedagogic postuniversitar în

1670

2239

355

1978

1102 140

124

1509 89 24 1902 85

Considerente privind raportul dintre neologism şi cuvîntul internaţional 137 1671

1793

1822 43 608 2059 1914

256

baza Legii învăţămîntului şi a concepţiei învăţămîntului în R M Conţinutul noţiunilor de energie, lucru şi cantitate de căldură Contrafortul şi contraforţele Contrastive study of discourse integrity, cohesion and coherenc Contrastivitatea - particularitate esenţială a comicului Contribuţii academice ale profesorilor universitari bălţeni: [bibliografii] Contribuţii privind viaţa şi activitatea Mitropolitului Visarion Puiu Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Economie: bibliografie selectivă Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Filologie (1945-2005): bibliografie selectivă Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine (1954-2004) Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală Conversational closings considered cross-culturally Coordonate ale reformării învăţămîntului în era schimbării - pilon strategic în formarea profesională a cadrelor didactice Copiii Moldovei: culeg. de eseuri consacrate adoptării Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale Correlation nom propre - nom commun Crearea condiţiilor dezvoltării fireşti a copilului la etapa învăţământului preşcolar Creaţie în grup sau Grupe de Creaţie? Creativitatea managerului din sistemul educaţional şi impactul ei asupra stilului managerial Creativitatea pedagogică - factor al formării viitorului

1375 950

Conţinutul tematic al disciplinei "Metodica predării ştiinţelor naturii" 1114 368 747 764

2165 2178

1990

1991

1988

1992 627

1281

1211 710

1212 1946

1276

257

profesor de muzică Creditele externe ca drog necesar: despre actuala guvernare Criminalitatea economico-financiară: domeniu de cercetare a criminologiei moderne Criminologie Criminologie generală Criteriul de determinare a categoriilor de eficienţă Critica de azi pe mîine sau studiu de oenologie a cuvintelor Critică literară. Traduceri. Varia: dezbateri Criza transferului de căldură la fierberea în canale orizontale Cronica evenimentelor notabile: Bibliomesager Cu drag şi nepărtinitor despre dl Valeriu Cabac Cu o mentalitate veche, în Europa nu vom răzbi Cu privire la calcularea costului producţiei vităritului pentru lapte Cu privire la conţinutul noţiunii de energie Cu privire la libertatea sexuală a adolescenţilor contemporani Cu privire la modernizarea laboratorului de fizică de tip şcolar Cu privire la modernizarea practicumului de laborator în cursul liceal de fizică Cu privire la perfecţionarea contabilităţii înregistrării produselor pomicole Cu privire la raportul dintre neologism şi împrumut Cu privire la unele „balcanisme” ale limbii române Cu privire la utilizarea abstractizărilor în procesul de predare - învăţare a fizicii Cu privire la utilizarea diagramelor TS la rezolvarea problemelor de termodinamică şi termotehnică Cu şi fără tine; Pericolul cuvintelor; Priveşte-mi sufletul... : [versuri]

1359 187

1722 1794 1833 1526 216 284

1576 2185 876 1540

1610 935, 970

1271 965

976

1609 45 41

993

994 214

258

Cu zece ani în urmă şi-a început activitatea sala de lectură de Economie, Drept şi Ştiinţe Socio-umanistice Culegere de articole despre limbă, literatură şi istorie Culegere de articole despre organizarea şi realizarea procesului instructiv-educaţional la facultate şi la catedră (anii 1969-2003) Culegere de teste de matematică Cultura grîului de toamnă Cultura informaţiei şi componentele ei de bază Cultura informaţională: forme de existenţă şi acces Cultura muzicală ca finalitate a educaţiei Cultura muzicală ca finalitate a educaţiei muzicale Cultura orzului de toamnă, orzului pentru bere, a secarei şi a ovăsului în Republica Moldova Cultura pedagogică a educatorului şi managementul relaţiilor Cultura sfeclei de zahăr (îndrumar) Cultura tehnică – obiectiv educaţional general al învăţămîntului Culture – specific information or-dering in discourse Cum am devenit huligani în epoca raţionalizării adevărului Cum să fii complexat intelectual faţă de Eminescu Cum se elaborează teza de licenţă/magistru Cunoştinţe de limbă: competenţe de comunicare Curriculum: Cursul „Medierea” Curriculum de Informatică clasele 7-9 Curriculum preşcolar: educaţia şi instruirea copiilor de 5-7 ani în grupele pregătitoare Curriculumul - baza strategică a reformei învăţămîntului Curs de prelegeri la anatomia şi fiziologia copilului Curs de prelegeri la pedagogia preşcolară Curs instructiv la trigonometrie 1115 1006 1156 1128 1085 915 605 423 1004 734 788 1298 825 1157 1928 1932 1051 1027 1927 2020 2172 1382 1433 2128 1050

259

Cursul "Bazele generale ale pedagogiei" Cursul de logică matematică în învăţămîntul preuniversitar Cursul opţional "Bazele tehnicii" (experiment de probă în clasa III) Cursuri de reciclare la Constanţa Cuvânt înainte: [la lucrarea "Foaie verde lămâiţe" semnată de Pavel Anton] Cuvînt bălţean pentru dascălul universal: Silviu Berejan Cuvînt despre colegul Dumitru Matcovschi Cuvînt înainte: [la biobibliogr. Maria Şleahtiţchi] Cuvînt înainte [la biobibliogr. Ion Manoli] Cuvîntul: acţiune, consecinţă, pocăinţă Cvartet pentru o voce şi toate cuvintele: (eseu dramatic în două acte) D Dacă voi nu vă stimaţi, de ce am face-o noi? Dăruire artei populare: [despre Elena Postolachi, protectoarea etnografiei naţionale] Dăruire şi ... răsplată De ce criminali în serie? De ce omul are nevoie de muzică De ce, la despărţire, profesorul Mihail Iordache nu ne-a îmbrăţişat? De la cuvînt la faptă De la mecanica fluidului la anti-mecanica scrisului De la modalite biblique dans une perspective pragmatico-communcative De la modalite biblique dans une perspective semantico-fonctionnelle De la suveranitate la independenţă De Rome à Tîrgoviste: (quatrain coupé en deux) De Ziua Bibliotecarului: felicitări

1116 1031

916 2130

1410 731 1887 2147 2073 1007 204

250

1867 408 1834 1376

102 1797 327

748

749 1872 663 2086

260

De Ziua Ta: [iubit învăţător]: Versuri De-ale zămislirii... : Versuri Debut cu dreptul: despre lansarea de carte "Nou tratat de igienă" a lui Anatol Moraru Declinul economic a fost stopat... Decodarea comportamentului non-verbal - element esenţial în asistenţa socială a delincventului minor Deconstrucţia unei scrisori deschise Dedublarea ca mod de existenţă Defining Core Language Defining Intention Defining Political Discourse Definirea actului juridic civil în legislaţia R M Definirea noţiunii de delicvenţă juvenilă Definiţia intenţiei Deformarea anizotropică a cristalelor cu simetrie axială a proprietăţilor elastice Delimitarea infracţiunii de vătămare corporală de tentativa de omor Delincvenţa juvenilă în perspectiva directivelor Uniunii Europene Delincvenţa juvenilă, ca efect negativ al violenţei în familie Deloc singură în carusel Delocutivarea : privire de ansamblu Demografia rurală românească în anii "comunismului naţional" Denudarea refulării: [Despre proza lui C. Cheianu] Depăşirea şi profilaxia stresului ocupaţional în procesul prestării serviciilor asistenţiale în spaţiul justiţiei juvenile Deprinderi de viaţă : Curriculum pentru disciplina şcolară: vîrsta 5-7 ani şi cl. 1-12 Deprinderi de viaţă: Ghid metodologic Deprinderi de viaţă: Ghidul profesorului: cl. 10-12

719 174

681 1557

1306 424 251 628 781 782 1691 1762 1753

936

1786 1796 1835 328 52 1849 158

1312

1307 1308 1309

261

Deprinderi de viaţă: man. pentru cl. 10-12 Derivarea verbal-pronominală (modelul se + verb; se + nume) în limba română Derivatele de tip sufixal în cadrul cîmpului semantico-funcţional al posesivităţii Deschiderea ecluzelor!? : Editorial Desenarea în Word Desfacerea miturilor: editorial Despărţirea de estetică: [despre cartea reputatului estetician francez Jean-Marie Schaffer Adieu a l'estetique] Despre Contractul social sau Haideţi să ne iubim încă un an Despre cultul Pedagogului Despre destinaţia cursului "Bazele tehnicii" Despre dublul standard şi despre cum suntem noi Despre imposibilitatea de a scrie un editorial Despre lucrurile „invizibile”... Despre necesitatea perfecţionării standardelor de achiziţie a grîilui în Republica Moldova Despre necesitatea reconsiderării inventarului locuţional Despre omul modular, cu simpatie şi multă speranţă Despre pedagogii anilor ’60 Despre româna vorbită în Republica Moldova Despre scopul educaţiei muzicale Despre structura cursului "Bazele tehnicii" Despre tranziţie şi postmodernism Despre unele particularităţi de realizare a subcategoriilor semantico-funcţionale Destinul poate fi un text Determinarea constantei de timp vibraţional-tranziţională de relaţie a moleculei de hidrogen, utilizînd difuzia combinată Determinarea densităţii stărilor electronice

1310

98

60 252 862 188

217 159 253 895 254 312 255

1942 130 1866 103 59 1426 896 349

720 319

1000

262

în aliaje supraconductoare Determinarea energiei maxime a electronilor dezintegrării beta prin metoda absorbţiei Determinarea obiectivelor, principiilor şi direcţiilor de evaluare a învăţămîntului muzical postuniversitar de reciclare Determinarea sau înlesnirea sinuciderii Determinarea tensiunilor anizotropice în probe supuse comprimării hidrostatice Developing Intercultural Awareness Devinette sans fin; Petite ballade: à Marin Sorescu; Le mot maman; Oh, maman: à Ion Ungureanu Dezvoltarea aptitudinilor de creaţie a studenţilor la disciplina „Chimia generală”cu ajutorul lucrărilor de control Dezvoltarea durabilă în agricultura Republicii Moldova Dezvoltarea interesului pentru muzică la preadolescenţi în cadrul orelor de educaţie muzicală Dezvoltarea muzicală a preşcolarului Dezvoltarea personală şi profesională prin creativitate Dezvoltarea spirituală a elevilor prin muzică Diagnosticul – faza premergătoare procesului de restructurare a întreprinderii Diagnosticul competivităţii producţiei întreprinderii pe piaţă prin analiza venitului din vînzări şi valori adăugate Diagnosticul muzicalităţii preşcolarului Dicţionar de greşeli uzuale Dicţionar de locuţiuni rus-român Dicţionar de maxime şi expresii juridice latine Die beziehungen zwischen den zeichen in der literatursemiotik Die Englischen und Rumanishen triphtongen Dificultăţile privind determinarea statutului locuţiunilor

964

951

1330 1763

971 569

688

905 1516

1386 1333 1289 1427

1535

1502 1337 705 46 652

799 793 47

263

Difuzia combinată a luminii în moleculule de hydrogen Digitizarea graficelor stocate pe hîrtie Dimensiunea metapsihologică a muzicii: implicaţii ale "Experienţei estetice" lupaşciene Dimensiunea psihologică a muzicii Dimensiuni estetice ale educaţiei muzicale Dimensiuni stilistice de pregătire instrumental-pedagogică a profesorului de muzică Dimitrie şi Antioh Cantemir - personalităţi de notorietate europeană: [convorbire cu studenţii] Din algebra traducerii textului poetic Din experienţa predării limbii spaniole la ore opţionale Din nou Hyperion, 1. Viaţa lui Eminescu Din toată inima: Iulius Popa pune un corset peste cărţi Dinamica articulatorie a silabei /dai/ în continuitatea (ta-dai-da) (în baza materialelor experimentale) Dinamica competenţei profesionale a profesorului de muzică Dinamica informatizării Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii „A. Russo” Direcţii şi strategii de dezvoltare a ofertei specifice serviciului Literatură în limbi străine Dirijat coral „Discobolul" lui Miron Diversitatea „lingvisticilor” Divinaţia în Orientul apropiat antic Documentar în negru-alb Dom ‘Profesor ... Domenii vitale pentru manifestarea competenţelor psihosociale, manageriale Domeniile de excelare ale lui Iulius Popa Donaţia bibliofilului Iulius Popa

941 1082

1377 1411 1383

1420

1041 732 767 329 2122

802 1355

2126

2167 1350 669 48 1797 256 330

1213 2148 2160

264

Donaţie : Bul. informativ Dor de carte Dorul din mine: Versuri Două lucrări valoroase de muzică religioasă din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “A. Russo” Bălţi Douăsprezece 12 Zile Memorabile sau ONU la Bălţi 22 aprilie - Ziua Internaţională a Terrei Doublespeak-techniques of political language Dramaturgia : dezbateri Drept constituţional al Republicii Moldova Drept fiscal (partea generală) Drept internaţional public Drept internaţional umanitar Drept penal. Partea generală Drept penitenciar Dreptul colectiv al muncii Dreptul colectiv şi individual al muncii Dreptul muncii. Partea generală Drogurile un flagel al lumii contemporane E E nevoie de o politică naţională în domeniul învăţămîntului E. Coşeriu : Drumurile vieţii şi ale afirmării EBSCO Information services Echipajul corăbiei Noe: [la Budapesta e cu totul altfel] Economia regională: Problemele şi perspectivele dezvoltării ECTS în Republica Moldova Edificarea fiinţei Educarea toleranţei la orele de limbă engleză - o nouă calitate a pregătirii învăţătorilor claselor primare

2032 430 716

2179 361 2195 1952 617 218 1784 1650 1785 1663 1727 1836 1672 1673 1685 1735

827 49 2223 189

Ecologizarea sistemului modern de agricultură în Republica Moldova 1939 25 879 431

594

265

Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan Educaţia cetăţenească Educaţia ecologică - imperativ al timpului Educaţia muzicală: curriculum şcolar pentru clasele a 5-a - a 9-a Educaţia muzicală ca element definitoriu al formării spiritual-artistice în pedagogia waldorf Educaţia muzicală: curriculum şcolar Educaţia pentru viaţă într-o societate valoric instabilă Educaţia şi arta în era subiectivismului Educaţia spirituală în contextul teoriei educaţiei Educaţie muzicală Educaţie muzicală: man. pentru cl. a 3-a Educaţie muzicală: Man. pentru cl. a 7-a Educaţie prin Mandatare la Universitate Education for peace and tolerance in efl primary classroom Effective Teaching: Using the News in the Classroom Eficacitatea activităţii organelor administraţiei publice locale Eficienţa educaţiei muzical-artistice Eficienţa reformelor economice în perioada de tranziţie a Republicii Moldova Elaborarea sistemului ghid pentru utilizatori Elegiile de la Bălţi: [cuvînt înainte la cartea „Universul din scoică” semnat de E. Coşeriu] Elemente derivative în structura verbelor pronominale Eléments de topique biblique Elementul subiectiv al infracţiunii deviante Elena Belinschi: Biobibliografie Elena Harconiţa – 50 Elevul social, o existenţă a timpului 369 67 721 1787 1999 1103 1881 1530 1084 1708 1356 1457 1407 1294 1450 1200 1385 1365 1388, 1406 1335 586 584 26 1910 1953 1366

266

Elevule, tu ştii, că prin notele tale formezi imaginea Moldovei în lume? 885 Eliberarea ca semnificaţie [eliberarea lui I. Ilaşcu] Elisaveta Mihailov Emanoil Bucuţa – reprezentant de seamă al bibliologiei româneşti Emil Brumaru şi poetica orfevrăriei Emilian Galaicu-Păun, „cu stânga scriind peste ceea ce-a(m) scris adineaori cu dreapta” Empatia ca mijloc de educaţie muzical-spirituală Enciclopedia PIRLS - ghid de cercetare în învăţămînt Enciclopedie mult aşteptată Enclave manieriste în literatura română English Children's Literature English for Law Students: Part One English for you : Pupil's Book 5 English for you : Pupil's Book 6 English for You : Pupil's Book Form English for You : Pupil's Book form English for you : Teacher's Book Form 5 English for you : Teacher's Book form 6 English Women Writers on the Status of Women in Society Enhancing Pragmatic Awareness in the English Classroom Entitatea orfică a poetului Erata eratelor Erfahrungen mit den parömien zum thema "liebe" Im übersetzungsunterricht Eros, erotism, erotizare în poezia lui M. Eminescu Erosul postmodern Erotizarea naturii în poezia lui Mihai Eminescu (o lectură arhetipală) Erotocritica sau demonul învins al literaturii 388 219 816 275 370 387 1454 1269 1268 404 558 555 597 598 632 633 599 600 622 591 209 313 2180 285 190 2149

267

Erotokritikon Erudiţie şi luciditate Erupţiile metaforice ale unui vulcan Eseuri despre labirint Essencia da textura e tipos de textemas Este înalt, pomădat şi distins Estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile actuale de dezvoltare Etapele remodelării întreprinderii în condiţiile afirmării economiei de piaţă Etica Etica juridică Etica şi deontologia juridică Etimologia populară - mijloc de motivare a arhaismelor din stuctura unor frazeologisme Eugeniu Coşeriu, prozatorul „...Euridice este ... călcîiul lui Orfeu!” Europa să ne judece? European folk-tales and children’s literature Euroregiunea "Prutul de Sus" Evaluarea ca factor de dezvoltare a personalităţii umane Evaluarea culturii muzicale a elevilor în procesul de realizare a curiculumului şcolar Evaluarea în învăţământ. Orientări conceptuale Evaluarea în învăţămîntul muzical-general Evaluarea necesităţii de creditare în vederea finanţării capitalului circulant în sistemul managerial modern „Evaluarea prin teste în învăţămînt” - un imperativ al zilei Evaluarea şcolară ca inovaţie Evaluation for developing education Evazionism şi manierism

182 1873 714 331 750 332

1517

1507 1750 1782 1724

120 240 377 257 559 1572 1163

1435 859 1436

1504 1214 823 635 286

268

Evaziunea fiscală Evocare Eugeniu Coşeriu: [ancheta revistei „Contrafort”] Evoluţia conceptelor şi a reglementărilor cu privire la vinovăţia penală Evoluţia Republicii Moldova după 1991 Evoluţie şi creştinism Ex Ponto : [despre Cursul de Perfecţionare pentru cadre didactice care predau lb. română în ţările din jurul României] Excursiuni în incursiuni… Executarea pedepsei privative de libertate Exigenţe şi experienţe ale Mediatecii Există o decadenţă literară românească? Existenţa soluţiilor periodice pentru sistemul de ecuaţii liniare neomogene Experienţa cursului „Educaţie prin mandatare” în universitatea de Stat „A. Russo” Experienţe ale comunicării manageriale Experienţe de implementare a investigaţiilor experimentale în predarea psihologiei în şcoala superioară Experimentul în cursul liceal de fizică Expertiza psihologică judiciară în cadrul sistemului judiciar Expoziţia personală a bibliofilului Iulius Popa Expoziţie de carte rară Expressing intention by means of modal verbs Exprimarea prin substantive „dezagreabile” a categoriei cantităţii indeterminate Exprimarea prin substantive a categoriei cantităţii indeterminate în poezia eminesciană Exprimarea prin substantive a categoriei cantităţii indeterminate

1764 311

1823 1874 1736

287 415 1798 2126 220

1032

1353 2186

1303 1107

1316 2168 2094 607

92

39

58

269

Expulzarea ca măsură de siguranţă F Factorii contemporani şi impactul lor asupra dezvoltării colecţiei bibliotecii universitare Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, 1954-2004 Faina Tlehuci – spirit activ, molipsitor, ofensif... Faina Tlehuci a plecat Fals tratat de doctor habilitat Falsificare „ştiinţifică” : [limba română] Falsul material în înscrisuri oficiale şi falsul intelectual Faptele şi elementele infracţiunii Farafastîcuri numai ale... punctuaţiei? Faute eclatante Făguraş: Man. de limba română pentru cl. a 4-a a şc. alolingve Feciorii Bucovinei şi ai Basarabiei – acelaşi destin Felicitări Femeia victimă a violenţei domestice: elemente de asistenţă psihosocială Feminine Poem; As if Lost in a Shell; Pastoral (II) Femininul evanescent al poeţilor postmodernişti Fenomenele de limbă la Marcus Terentius Varro Fenomenul avangardist în literatura franceză Fenomenul Nicolae Filip Fereastra spre lume Fericitul care se bucură de un bun renume Filiala Bibliotecii Goethe la Bălţi Filosofia educaţiei: curs de prelegeri Filosofia muzicii şi a tăcerii în contextul filosofiei muzicii Filosofie: Man. pentru şc. superioară Filozofia dreptului: Man. pentru inst. de învţă. superior Filozofie : man. pentru inst. de învăţ. superior

1665

2035 763 2150 2151 1895 1042 1767 1837 34 221 126 357 1973

1290 333 417 670 696 1855 389 706 2163 1161 1412 1814 1783 1704, 1725

270

Fizică: man. pentru cl. a 6-a Fiziologia intelectualului Fiziologie şi muzică Flecti, non frangi: [Iulius Popa la 50 de ani] Floarea-soarelui: (îndrumar) Florile în viaţa omului : semnificaţie şi simbol Fluiditatea, o stare poetică: [lansarea cărţii „Mecanica fluidului” de Gh. Crăciun] Formarea abilităţilor de a traduce un text la lecţia de latină Formarea cadrelor didactice în vederea realizării incluziunii Formarea culturii economice elementare Formarea culturii economice elementare la preşcolarii mari Formarea culturii vocale în procesul studiului disciplinei „Canto” Formarea cunoştinţelor elementare în domeniul matematicii Formarea gîndirii transdisciplinare ca metaobiectiv educaţional universitar Formarea receptivităţii emoţionale adecvate conţinutului de imagini a creaţiei interpretate în corul de adolescenţi Forme, modalităţi şi grade de manifestare a vinovăţiei penale Frazeologisme cu arhaisme derivate Funcţia derivativă a prepoziţiei în unităţile lexicale complexe Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei copiilor de vârstă preşcolară Fundamente psihopedagogice şi muzicologice ale educaţiei muzicale G Galeria bălţenilor cu renume Gândirea muzicală: esenţă, categorii şi aspecte de cercetare Geneza comicului Genuri de documente. Produse de iinformare modernă Geografia agriculturii mondiale Geografia resurselor energetice şi energetica mondială

958 160 1390 644 1929 1883

306 557 1185 1109, 1110 1111 1358 1108

1451

1334 1826 121 738 1198

1428

1903 1363 765 2026 1461 1500

271

Geografia transporturilor şi a comunicaţiilor mondiale Geopolitica moldovenească: între ştiinţă şi propagandă Gerunziul – funcţie şi raport în context Gestiunea financiară - promotorul compartimentului raţional al firmei Gheorghe Popa : Biobibliografie Gheorghe Popa. Dicţionar rus-român Ghid pentru utilizatori Ghidul bibliotecarului Ghidul cetăţeanului din judeţul Bălţi Ghidul utilizatorului. Sala de lectură nr. 1 Gîlceava înţeleptului cu lumea sau responsabilitatea civică a savantului Silviu Berejan Gîndirea creativă şi impactul ei asupra dimensiunilor de personalitate ale viitorilor manageri Gîndirea muzicală în studiul instrumental Gînduri despre lume către sine însuşi Glossaire des termes stylistiques et poétiques employés dans les ouvrages des stylisticiens français Gol : Versuri Gradele intenţiei. Procesele psihice specifice gradelor intenţiei infracţionale Grafii şi pornografii (Glose şi isoglose la tema „Literatura: între pudoare şi impudoare” Gramaticalizarea verbelor pronominale Guvernarea şi fenomenul PMAN H Har şi dăruire Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni Hermes cu Dionysos copil Homeostazia organismului în spirala sănătate-stres-boală

1510 1893 38

1574 2000 112 2212, 2230, 2240 2241 1705 2213

72

1277 1446 334

774 148

1825

183 68 258

416 2117 692 1232

272

I Iar n-am învăţat lecţia de istorie: educaţia naţională Idealul educaţiei muzicale Identitatea în alteritate sau un alt fel de a face critică Ierarhologul sau portret literar cu Saskia în gînd şi violoncelul pe braţe: [despre Eugen Lungu] Imaginea artistică - mijloc de modelare a personalităţii spirituale Imaginea celui care scrie în ore vesperale Imaginea semnului, imaginea semnificatului, semnificaţia şi căile de formare a lor Imaginea Universităţii prin bibliografii create de bibliotecari Impactul atitudinilor creative şi a abilităţilor psihosociale asupra performanţei manageriale Impactul expertizei psihologice asupra activităţii sistemului judiciar Imperative sentences and illocutionaty Imperativul dublei specializări: Dezbateri pe marginea Proectului Legii Învăţămîntului Superior Implicarea bibliotecilor în acţiunile de evaluare a activităţii bibliotecii – garanţia managementului calităţii totale Implicarea tuturor bibliotecarilor în acţiunile de evaluare a activităţii bibliotecii – garanţia managementului calităţii totale Implicaţii contradictorii ale conceptului de autenticitate Implicaţiile în diacronie ale neutralizării opoziţiilor categoriale Implications in Translating Economic Texts Importanţa implimentării strategiilor intraindustrii din complexul agroindustrial în baza industriei lactatelor în baza întreprinderii S.A.”Incomlac” Improving Vocabulary Skills Through Reading In memoriam : [Faina Tlehuci] Incursiuni actuale în proza românească din Basarabia 1532 568 2153 437 2110 409 113 574 2152 886 1317 611 1228 856 2173 372 1413 446 191 1338 222

273

Incursiuni în istoria apariţiei şi consolidării cunoştinţelor criminalistice pe plan mondial şi naţional Indicaţii metodice cu privire la învăţarea duratelor de note Indicaţii metodice la predarea educaţiei plastice în clasa IV „Stilizarea formelor. Condeierea ouălor de Paşte” Indicaţii metodice privind elaborarea şi perfectarea tezei anuale la informatică Indicii ale lexicalizării abrevierilor Individualizarea şi diferenţierea procesului educaţional în clasele primare Individualization in English language learning Influence of Structural Defects on the Photolumines-cence and Raman Scattering in CdIn2(1-x)Cr2xS4 single crystals Influenţa cîmpului magnetic asupra structurii şi componenţei de fază a acoperirilor, obţinute la alierea prin scânteie electrică Influenţa deformaţiilor anizotropice asupra concentraţiilor purtătorilor de sarcină la bismut Influenţa deformaţiilor anizotropice asupra conductibilităţii electrice a Bi Influenţa deformaţiilor anizotropice asupra rezistenţei electrice a germaniului Influenţa epocilor de semănat asupra productivităţii şi calităţi grîului de toamnă Influenţa geometriei probei asupra efectului magnetorezistiv şi tensiunii Hall Influenţa jocului în socializarea copilului preşcolar Informare Bibliografică şi Documentară Informatica generală Informatizarea bibliotecilor universitare Informatizarea învăţămîntului 952 1180 2224 1086 2074 1981 1940 938 972 937 901 881 1274 552 865 115 1970 1667 1966

274

Informatizarea învăţămîntului: realizări şi perspective Informatizarea unei biblioteci universitare – un imperativ al mileniului Infracţiunea de concurenţă neloială Infracţiunea de omor Infracţiunea delapidării Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate Infracţiuni de sustragere de la îndeplinirea serviciului militar legal datorat Infracţiuni la regimul silvic Infracţiuni praeterintenţionate: forme şi modalităţi de manifestare Infracţiuni specifice navigaţiei civile maritime şi fluviale Inocenţa şi nostalgia jocului: [despre evoluţia literaturii pentru copii din Basarabia] In search of intertextuality Instituţia liberării condiţionate în dreptul penal Instituţia reabilitării Institutul de cercetări pentru culturile de cîmp „Selecţia” la 60 ani de activitate Instruirea utilizatorilor - funcţie indispensabilă bibliotecii universitare Instrumente de informare privind resursele ştiinţifice informaţionale şi documentare Integrarea ca oportunitate într-o lume în continuă schimbare Integrarea copiilor cu handicap mintal în învăţămîntul de masă Integrarea europeană prin educaţie şi învăţămînt Integrating the four language skills in TFL: how to do it? Inteligenţă şi inovaţie = AGEPI : Strategii ale colaborării Intensite linguistique et interferences culturelles Intenţii bune cu impact negativ Interesele de documentare şi informare ale studenţilor

833

2034 1737 1738 1739 1711

1767 1766 1824 1740

390 629 1741 1742

1935

2046

2021 1175 1176 367 614 2197 745 1265

275

şi profesorilor de la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine Interesul studentului de a cunoaşte e în profesionalismul, erudiţia şi măiestria pedagogului Interferenţe româno-slave în cadrul cîmpului reverenţial Interogarea inculpatului minor Interpretarea neologizării prin prisma conceptului coşerian de inovaţie Interpretatio romana în tratatele retorice şi filozofice ciceroniene Interviu cu Elena Harconiţa, Ala Trusevici şi Lidia Stupacenco Interviu cu Nicolae Filip – Rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo Introducere în logică: Man. pentru fac. şi specializările juridice Introducere în logică: Man. pentru fac. umanistice Investigation of surface structure in cadmium thioindate by the method of the reflected second-harmonic generation Ioan Alexandru. Poemul de cinci zile al maximelor sacre Ion Gagim: Biobibliografie Ion Gagim la 50 de ani Ion Luca Caragiale şi universul muzicii Ion Manoli: Biobibliografie Ispita înecului Istoria ideilor politice şi juridice din antichitate până în secolul XX Istoria Limbii Franceze: (Curs teoretic) Istoria literaturii franceze, sec. XI-XVIII: curs teoretic Istoria maculaturii române Istoria Românilor: Epoca contemporană Istoria românilor: Sinteze şi materiale didactice pentru bacalaureat Istoria şi contemporaneitatea : adevăr şi abordări tendenţioase Istoricul Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală

2169

1868 40 1693

82

671

2154

870 1697 1755

880 149 2004 1424 2095 1997 150 1817 758 651 314

1851, 1858, 1894, 1915 1898 1052 1347

276

Iulius Popa: Biobibliografie Î Îmbunătăţirea calităţilor de panificaţie a făinei de grîu sub influenţa amelioratorilor de calitate Îmi plac oamenii principiali şi puternici” Împletitul din lozie: Programă Împrumut de carte la domiciliu. Nr. 2 : Ghidul tău Împrumutul de carte la domiciliu. Nr. 1 : Ghidul tău Împrumutul de stat - venit bugetar extraordinar şi principalele forme ale acestuia În ajutorul licenţiatului : Indicaţii metodice În Basarabia, româna este la ea acasă? În căutarea adevărului În căutarea autenticităţii Începuturi filologice Încetarea contractului individual de muncă În Europa, dar... prin America În loc de argument. Tinereţea matură a Prof. Valeriu Cabac În loc de Psalm În loc de spovedanie Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă cu element de extraneitate În spatele fiecărui demnitar de stat se află bibliotecarul Întîlnire de lucru la Biblioteca Universitară bălţeană Întîlnire de lucru la Biblioteca universităţii bălţene Între Yng şi Yang sau despre corpul de femeie şi gîndirea de bărbat a poeziei Întroducere în specialitate: [proză scurtă] Întunericul care ne desfiinţează În ţară vine un arab (ca turist…) Învăţămîntul universitar, reflecţii filologice

2006

1943 877 913 2215 2214

1688 2242 205 1043 410 145 1649 1918 104 259 260

1683 2047 2060 2061

335 161 193 192 170

277

“Învăţare de-a lungul vieţii” - formula de succes a procesului de învăţămînt orientat spre calitatea pregătirii specialistului Învăţătorul contemporan şi reprezentarea lui socială Învierea Domnului J Jocul didactic – mijloc de dezvoltare a creativitii elevilor la lecţiile de chimie Jocurile alterităţii Judeţul Bălţi, realitate şi perspective: reportaj special Jurisdicţia în dreptul bisericesc : (Parohială, episcopală, mitropolitană) Jurnal de lectură K Kant, “batista parfumată” şi problema percepţiei muzicii Kassandra-Mythos in den werken von Ch. Wolf und H. E. Nossak L L"analogie et la productivite - facteurs importants dans la formation des mots L’influence française et les premiers journaux en Moldavie La Bălţi - o nouă grădină botanică La Budapesta e cu totul altfel La catedra de filologie şi pedagogie... a omeniei La civilisation francaise : [Resursă electronică] La fabrique de mots et la lexicographie: evolutions actuelles La feminisation de la langue - un moyen toujours vivant dans la formation des neologismes La grammaire stylistique de l’ adjectif dans le poeme en prose La moartea ţarului roşu La poésie La reproduction des phraseologismes francais dans la traduction 616 743 571 1875 660 770 658 1954 194 73 784 742 1452 806 1800 336 1963 276 1541 1201 1263 1799

278

La tension du vocable La terminologie juridique Là-bas apparait la lumière Landeskundliches wissen im dafunderricht „Language Development and Teaching” Laocoon Lapsus „Latine voci ţesînd marame, toamnei...” Laudă bibliotecarilor, doctori de suflet Le chemin plus long Le pain dans l’univers d’enfants Le pain dans la litterature Le petit chose: Textes adaptes a l'usage des etudiants des cours inferieurs Le role des ecrivains dans le processus du developpment de la langue Le sentiment du laid Le statut du nom propre: cotes linguistiques et litteraire Lectura studenţilor bălţeni la sfîrşit de mileniu Lecturi sadoveniene Lecţia : [fragment de roman] Lecţia de vals Legenda ta n-o va cunoaşte nimeni; mai bine ai trăi doar în vis : [versuri] „Legile” lui Platon - monument de cultură juridică Leonid Dimov: evadarea în manieră Les „ Faux Amis” et le Probleme de leur tracduction Les lettres tombent lentemant Les poetes de la nuit ou a la recherche et a la decouvrte de l`univers poetique francais contemporain Les poetes francais contemporains ou a la decouverte de l"univers poetique francais contemporain

659 582 686 810 19 672 661 418 2096 662 699 700

756 744 701 711 2042 2198 380 288

307 1717 289 712 687

556

575

279

Les possibilites de la structuration de l"adjectif francais Les structures appéllatives dépréciatives par coordination et le mécanisme d'acquisition de l'infor-mation pragmatique Les substituts nominaux dans la réalisation de la cohésion et de la cohérence discursives Let’s speak foreign languages: User’s Guide Libertatea în posttotalitarism: opinii studenţeşti Libertatea în Republica Moldova : între individualism şi teoriile colectivist-egalitariste Libertatea persoanei la confluenţa dinamicii şi staticii dreptului Libertatea şi normativitatea actului educaţional: perspectiva evaluativă

785

737

726 2231 1729

1859 1718

858

Libertatea: specificul conceperii şi manifestării ei la tineretul de astăzi 1264 Liderii : delimitări conceptuale Liderii şi reprezentarea lor socială Lidia Stupacenco : Biobibliografie Limba noastră cea de toate zilele Limba română : probe de evaluare pentru cl. 1-4 Limba română : teste de evaluare pentru cl. 1-4-a Limba română atacată în Basarabia: [ancheta Contrafort] Linguistic stages of child language acquisition Lingvistica în ierarhia „Lingvisticilor” Linie de contur: poetul Alexe Rău Lirica Irinei Nechit Lista articolelor şi lucrărilor publicate: anii 1951 – 2000 Literatură metodică şi didactică. Împrumut la domiciliu. Sala nr. 2 Literatura pentru copii: între inocenţa şi nostalgia jocului Literatură pentru copii Literatura română din Basarabia prin vocile „actorilor” săi 1922 1923 2007 261 32, 128 33 277 570 50 438 315 1008 2232 391 375 376

Literatura ştiinţifică şi beletristică. Împrumut la domiciliu. Sala nr. 1 2233 Liviu Rebreanu la Bălţi 1908

280

Locul bibliotecii universitare într-un mediu nou de comunicare şi transmitere a informaţiilor Locul şi rolul deontologiei profesionale în formarea specialistului din domeniul dreptului Locuţiunea şi frazeologismul: componenţa lor lexicală Locuţiunile: economie sau redundanţă? Logica juridică: Manual pentru facultăţile şi specializările juridice Lucrare de laborator la cursul normativ "Electrotehnica" Lucrarea Duhului Sfînt în Vechiul Testament Lucrări practice la Geografia economică şi socială mondială Lucrările profesorilor facultăţii Muzică şi Pedagogie muzicală Lucrările profesorilor şi colaboratorilor: Bibliografii Lucrul pe grupe - forma eficientă de realizare a învăţământului formativ Lumea întreagă este o Bibliotecă M “Maestrul şi calfa” (căutînd piatra filozofală a poeticului) Magazinul Bibliologic [rev. de specialitate din Moldova] Magic English : 2 work book : second form Magic English : 3 pupil's book : Third form Magic English : 3 work book : third form Magic English : 4 pupil's book : fourth form Mai bine poet, decît dramaturg Mai degrabă cărturar decît artizan: [Alexe Rău] Mai mult ca perplex, timpul prezent Management educaţional: bibliografie selectivă Managementul activităţii economice a firmei Managementul personalului în paradigma schimbărilor Managementul socializării Manierismul în poezia română (anii ‘70) Manierismul: între graţie şi gratuitate 316 2187 618 619 620 621 301 425 1905 1987 1495 2188 1129, 1158 207 443 1164 2076 1815 105 35 1707 832 1801 1462 1985 2075

1982, 1986, 1989

281

Manualul bătrînului scrib Margareta Curtescu. Eternull Orfeu Marginalizare a limbii române Maria Şleahtiţchi: Biobibliografie Marina, Despre neuitare Marketingul site-ului WEB al întreprinderii Marketingul serviciilor Maşinăria Vişniec Mass-media – teren de activitate didactică a profesorului Matematicianul de la Plopi Materiale pentru concepţia evaluării rezultatelor şcolare în instituţiile de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova Maximelementare sau despre poezia cuvintelor şi tăcerilor Măgulirea şi certarea criticii de întîmplare: compendiu Măsurarea reprezentării sociale a liderilor. Ecuaţia SCB [19/2]

178 435 645 2008 231 1477 1472 223 740 1078

846 302 241 1924

Măsuri de protejare indirectă a minorului, menite a asigura prezervarea unui mediu sănătos, propice dezvoltării armonioase a acestuia Măsuri de protejare nemijlocită a persoanei minorului Meandrele manipulării (sensuri vechi, semnificaţii noi) Medierea asigurării succesului profesional prin dezvoltarea abilităţilor comunicative Melodii pentru acordeon (cu indicaţii funcţionale) Memoria istorică în tranziţie Memoria socială în postotalitarism Mesagerii informaţiei şi cunoaşterii : [bibl. univ. bălţeană] Metaforei nu-i place să facă trotuarul Metamorfoză cu bucluc : Fabule = Metamorphose avec du tracas Metamorfozele interpretării Operaţiunii Iaşi-Chişinău Meteorologii electorale Metoda euristică de activitate a procesului de cunoaştere la studierea fizicii 972 1297 1396 1860 1845 2077 290 698 1896 195 1802 1803 1906

282

Metoda rezolvării problemelor de determinare a formulelor chimice Metode de evaluare alternativă la biologie Metode de evaluare la educaţia muzicală Metode de identificare bibliografică a documentelor Metode şi procedee de cultivare a aptitudinilor creative ale elevilor claselor primare

1964 1955 1438 2027

1965

Metodele studiului experimental al proprietăţilor termice ale metalelor 933 Metodica educaţiei muzicale Metodica educaţiei tehnico-tehnologice Metodica predării informaticii: între tehnologie şi artă Metodologia operării în Mapa Generală: Intranet Mic dicţionar de termeni psihosociali Micro-macroeconomie: teorii şi aplicaţii Microhardness of industrial glasses after action of alternative magnetic field Microstructural characteristion and optical properties of ZnSe thin films Micul business: relaţii cotidiene Mierea singularităţii poetice Mihai Eminescu : curs universitar Mihail Sadoveanu – 125: [activităţi culturale la Bibl. Şt.] Mihail Sebastian sau despre tentaţia autenticităţii Mijloace de comunicaţie în marketing Minima morală sau despre căderea ultimului bastion: editorial Mioritismul cosmo-creştin în poezia lui Grigore Vieru Miracol sau mit politic? Mirajul copilăriei Mirificele porţi ale unei colecţii bibliofile Misiunea bisericii în penitenciar Misiunea socială a Bisericii 1002 1542 337 278 2243 411 1474 196 601 262 447 2123 1699 1768 923 1418 917

Metodica formării reprezentărilor elementare matematice la preşcolari 1152 824 2234 1237 1521

283

Misterul unei călătorii „de inspectare” Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei şi Biblioteca Universităţii din Cernăuţi Mitul recunoaşterii globale Moartea autorului” în postmodernitate : Pro şi contra în opera lui Borges Mobilitatea elementului substantival în locuţiunile verbale franceze Modalităţi de educare a copiilor supradotaţi Modalităţi de formare a abilităţilor de cercetare la studenţi în procesul activităţilor instructive Modalităţi de formare a culturii pedagogice la studenţi în procesul instruirii profesionale Modalităţi de încadrare în gen şi specie literară a operei sadoveniene „Neamul Şoimăreştilor” Modalităţi de proiectare curriculară a conţinuturilor evaluării la armonie şi solfegiu dictat în învăţămîntul universitar muzical-pedagogic Modalităţi de sporire a calităţii pregătirii specialistului la disciplinele artistice

432

2181 197

350 729 1159

Modalităţi de executare a pedepsei cu închisoarea în stare de libertate 1743

1165

1199

1971

1456

1360

Modalites Servant “Briser” la realization d’un acte de communication 766 Model de Oră ecologică Cu faţă spre planetă Modelarea sarcinii didactice în credite Modelarea şi elaborarea pedagogică a materialelor didactice Modele de programe socio-educative pentru minorii internaţi într-un Centru de Reeducare Modelele creativităţii - fundament pentru antrenarea competenţelor umane Modern english short stories for critical thinking classes Modernizarea învăţămîntului superior din Republica Moldova în 1235 596 1804 1947 1104 1162

Modelarea teoretică a procesului de electroeroziune în condiţii normale 907

284

contextul Procesului de la Bologna Modeste, dar totuşi realizări Modificarea şi modernizarea lucrărilor practice de laborator la compartimentul "Mecanica" Moldova şi ţara Românească în perioada domniilor regulamentare Moldovenismul ca diversiune Momentul literar : [ancheta revistei Sud Est] Mult respectată şi distinsă doamnă, Elisaveta Mihailov Multimedia Muzică - poezie - relaţie adresată sensibilităţii artistice Muzica clasică - ideal de realizare umană Muzica nu poate fi tălmăcită, ea trebuie simţită. Cu cît mai tare o simţi, cu atît vei fi mai educat Muzică şi existenţă Muzica şi taina vieţii Muzicalitatea versului eminescian - "secţiunea de aur" în relaţia muzică-poezie Muzicalul sîngeros N n- semigrupuri compacte Nae Ionescu şi generaţia condamnată la luciditate N-am fost; Sunt; Floare şi cântec; … : [versuri] Natura libertăţii umane şi condiţiile ei în posttotalitarism Necesitatea implementarii mixului de marketing în instituţiile de învăţămînt superior Necesitatea restructurării întreprinderii industriale Neologismele: să nu întrecem măsura Neuitata Lidia Ivanovna [Julina] Nevoia de creativitate ca expresie a şcolii contemporane Nicolae Enciu. Politologie: [Recenzie la cartea cu acelaşi titlu]

878 646

944 1876 162 378 2051 2216 1327 1415

1402 1378 1368

Muzica sufletului şi dragoste pentru pămînt: pictorul Ştefan Florescu 2124

1328 263

1067 412 151 1728

1536 1513 1009 682 1272 1919

285

Nicolae Filip: Biobibliografie „Nicolae Filip a lăsat o amprentă puternică asupra dezvoltării universităţii bălţene...” Nicolae Filip declanşează la Bălţi o revoluţie a bibliotecii Nicolae Filip este azi o personalitate de anvergură nu numai în urbea noastră, el este un savant, un cercetător de rigoare Nicolae Filip, membru–corespondent al A.S.M., rectorul Universităţii de Stat din Bălţi: [Răspuns la Anchetă] Nicolae Oanea: omul, savantul, profesorul Nicolae Steinhardt şi pasiunea cărţii Nike (Victoria) din Samothrace Nimeni n-a atins magnitudinea lui Eminescu: Limbă, stil şi neologisme

1993, 1994

653 863

724

849 1869 2097 673

1010

Nom propre et nom commun-eclairage du plan lingusitique par le cognitif 684 Normele conflictuale - reflectarea lor în legislaţia Republicii Moldova 1847 Nota redacţiei [la bibliografia selectivă “Management educaţional”] Nota redacţiei [la biobibliogr. Simion Băncilă] Nota redacţiei [la biobibliogr. Valeriu Cabac] Nota redacţiei [la contribuţiile bibl. „Cartea rară în limba română din colecţiile bibliotecii”] Notarea-componentă a evaluării pedagogice Notiţe în dezordine Notiţele unui cititor fidel Noţiunea şi importanţa actelor de procedură civilă Nou tratat de igienă Nou tratat de igienă stilistică : [reflecţii la cartea de debut „Nou tratat de igienă” semnată de A. Moraru] Noutăţile Bibliotecii Nu se poate ca noaptea să dureze la nesfîrşit” Nu-i spune Gioni... 232 2081 74 339 2079 1371 648 1028 1686 163, 264 2078 2111 2080

286

Numere complexe şi funcţii de variabilă complexă Nu-ul recent : [negaţia în literatură] O O „poetică” a declinului O bibliografie pentru Facultatea Economie O bijuterie editorială: [Dicţionar de dificultăţi ale limbii române de Andrei Crijanovschi] O carte utilă de organologie „O cheamă Veronika” O fantomă umblă prin Bălţi O frumoasă şi necesară colaborare O încercare de analiză a stilisticii poemului suprarealist O istorie critică a literaturii din Basarabia O lucrare lexicografică de maximă importanţă O lume „în care toate curg” O nouă investiţie în muzicologia naţională O nouă perspectivă didactică asupra istoriei literaturii române O piesă de „Linia întîi”: [despre piesa lui Călin SobietskyMânăscurtă, „Terasa „Zgîrie-Nori”] O „poetică” a declinului O poezie a condiţiei feminine O prepoziţie pentru alta O reformă valoroasă - factor decisiv în relansarea activităţii economice şi de drept O reţetă a succesului: Formare profesională Orfismul literar O scriitură pluriformă O scrisoare pentru Florin Mugur 150 ani de la naşterea lui Ion Luca Caragiale O viaţă în evocări: realitate şi interpretări O viaţă închinată şcolii: [Mihail Carcea]

1063 303

224 2155

654 1403 340 373 2199 697 384 61 310 2112 392

405 224 184 123

1475 2162 295 352 225 2052 1053 1888

287

O zi din luna octombrie, o lună într-un an aniversar Obiectivele rămîn mereu aceleaşi Observaţii asupra stilisticii poemului suprarealist Observaţii privind adaptarea morfologică a împrumuturilor substantivale englezeşti Observaţii privind cauzele schimbărilor lingvale Odiozitate perfidă sau ură patologică antiromânească Oficiul Publicaţii Muziale Oleandrii mă strigă roz; ca un milog stau la poarta bisericii; te privesc adînc albastru;... : [poeme] Om împătimit de cifre, dar şi de litere: [despre Grigore Carauş] Omagiu „Ceahlăului prozei româneşti” Omagiu academicianului Silviu Berejan Omagiu lui Dimitrie Cantemir Omagiu marelui fiu al Moldovei Omorul Omul în faţa muzicii Omul potrivit la locul potrivit Omul roş Omul sfinţeşte locul Omul şi muzica On compact n-semigroups On Human Rights On intercultural communication and language education On Race, Identity and Integrity On te donne On Teaching Grammar On the electronic transport and optical properties of polycrystalline ZnSe thin films On the electrical and optical properties of polycrystalline ZnSe thin films

2200 858 656

54 77 707 2217

393 925 2201 10 2101 2102 1769 1369 926 179 2054 1379 1037 562 595 579 664 612

977, 979, 989

978

288

On the electrical and optical properties of polycrystalline ZnSe films deposited ny the quasi-closed volume technique On the electrical properties of some aromatic poly (azomethine urethanes) in thin films On the electronic and optical properties of polycrystalline CdS thin films: Abstracts On the electronic transport properties of polycrystalline ZnSe films On the existance of k-limits of holomorphic maps On the mecanism of electrical conduction in polycrystalline ZnSe films: Abstracts On the Optical Characteristics of CdS thin Films Deposited by Quasi-closed volume Technique On the Optical Properties of Polycrystalline ZnSe Films On the Passive Voice in Modern English On the structural and electrical properties of polycrystalline ZnSe Thin films : Abstracts OPAC – TINLIB-300: Ghid pentru cititori Open Form Poems Opinii doctrinare şi practică judiciară privind infracţiunea de înşelăciune Optimismul ca socioterapie Optimizarea fluxului informaţional şi asigurarea serviciilor de informare şi documentare pentru beneficiari 2088, 2119 1770 164 988 2209 572 987 990 561 986 984 985 1059 942 959

Optimizarea procesului de dezvoltare la preadolescenţi a interesului pentru muzică Optimizarea structurii organizaţionale şi modernizarea infrastructurii bibliotecii universitare bălţene Optzecismul din Basarabia, azi Optzeciştii : o nouă aventură manieristă? Ora adevărului : publicistică' 2000 Ore universitare în ritmul reformei 2113 384 406 1029 1920 1374

289

Orfan social, copilul străzii în dificultate Orfismul literar. Coordonatele fenomenlui Organigrama activităţii metodice în şcoală Organizarea activităţilor distractive Organizarea şi conservarea colecţiilor: realităţi şi deziderate Organizarea teritorială a metalurgiei mondiale

1911 295 1948 1311 2190 1533

Orientarea axiologică a studenţilor în spaţiul reformei învăţămîntului 1921 Orientarea eclectică Orientarea studenţilor spre educarea unui mod sănătos de viaţă la elevi Orientări în realizarea tehnico-artistică a partiturii corale moderne Orientări psihologice în explicarea comportamentului criminal Orizont cu îngeri: versuri 1960 1349 1772 1700 1771

Orizontul referinţelor valorice la adolescenţii din mediu urban şi rural 1233 P Pachet de programe pentru optimizarea elaborării orarului Pagini WEB ale instituţiilor informaţionale. Internet în biblioteci Parabolă cu cocoşi de tablă Paradisuri pierdute; Refuz; Iarnă;... : [versuri] Paradoxuri lingvale şi lingvistice. 1. În loc de argument Paradoxuri lingvale şi lingvistice. 2. Paradoxuri „grafice” Paradoxurile teoriei mulţimilor şi problemele fundamentelor matematicii Parteneriate eficiente în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice Partenonul - centrul Acropolei Participaţia la actele infracţionale imprudente Particularităţi actuale de dezvoltare a colecţiilor Particularităţi ale derivării postlocuţionale Particularităţi de procedură penală în privinţa infractorilor minori Particularităţi de procedură penală în privinţa minorilor 1196 674 1827 2131 78 1674 1648 1073 845 2023 352 358 131 132

290

Particularităţi semantice ale substitutelor nominale în limba franceză Particularităţile actului de confruntare în cauze penale cu minori Particularităţile discusive ale morfemelor fatice în limba română Particularităţile obiectului probaţiunii pe cazurile minorilor

727 1657 94 1647

Partidul Comunist Român şi "problema naţională" în România Mare 1861 Pasionarea preadolescenţilor cu domeniul muzical-artistic Pasiune şi dăruire Pastorală: [versuri] Patimi (post)comuniste după Ştefan cel Mare şi Sfînt Patopsihologie: curs de prelegeri 40 de ani de activitate a lui Faina Tlehuci Pavel Popovschi un om intrat în legendă Părintele Florin Ţuscanu, ca o bine-cuvîntare cerească Pe când o generaţie de sacrificiu? Pe frontul literar de est se trage în clasa cititoare Pe tancul roşu prin istorie Pedagog iscusit şi organizator priceput : [Petru Petruşin] Pedagogia dreptului Pedagogia preşcolară: curs de prelegeri Pedeapsa şi rolul ei în perioada de tranziţie Pensionarea miturilor Pentru a ne convinge că existăm cu adevărat” Pentru lecturile „copilului universal” Pentru Nicolae Corlăteanu din suflet Pentru o perspectivă dinamică a procedeelor de formare a cuvintelor Pentru tine ... [versuri] Perfecţionarea calculării costului producţiei sfeclei pentru zahăr Perfecţionarea contabilităţii consumurilor indirecte de producţie ale sectorului zootehnic Performanţe profesionale : impresii de la Şcoala de biblioteconomie Permanenţă şi diversitate în popularizarea cărţii – principii de 1612 2056 1447 2114 439 1907 1234 2041 647 175 198 426 1916 1064 1899 1130 1744 199 341 444 143 79 2103 1611

291

politică cultutrală a Bibliotecii Personalitate tolerantă într-o societate multiculturală Personalitatea şi componentul ei responsabil afectiv Perspectiva temporală a textului Perspective psihologice de optimizare a randamentului şcolar Perspective statice şi dinamice în abordarea discursului Petre Andrei şi universul cărţii Petru Petruşin la 80 de ani Pictor in fabula PIRLS - un proiect de prestigiu PIRLS 2001 Encyclopedia Planificarea familiei. Informare – Educaţie – Comunicare Planul de marketing la întreprindere Plăsmuind un suflet nobil... Pocăinţa în viaţa credinciosului Poemele repaosului Poemele unui Adam îmbătrînit Poemes a moi (le huitieme) Poemul francez în proză Poesis şi Thanatos Poeta ce se insinuează în vocile lumii Poetic Visuality as a Distinctive Experimental Feature in E. E. Cummings' "R-P-O-P-H-E-S-S-A-G-R" Poetica exerciţiilor christice în „Povestea cu cocoşul roşu” Poetica firescului/ „firescului” Poetica parabolei Poetici înrudite Poetul - bibliotecar Mihai Eminescu Poetul „ca un sens în faţa maşinii de scris” Poetul, poezia şi globalizarea: Ancheta Semn Poezia: dezbateri

2202 587 1256 136 1287 751 2182 1065 208 1215 1270 1318 1506 1319 1805 176 419 242 733 171 341

590 381 427 373 265 1974 342 434 244

292

Poezia „între viaţă şi ceva despre viaţă” Poezia basarabenilor Poezia care se ascunde la zeci şi mii de metri sub apă ... Poezia generaţiei ’80 Poezia singurătăţii eretice: [Valeria Grosu] Poezie Poezii: Poezie, Albul filelor, Răzvrătit, Involuţie Politica de evaluare/promovare în BŞU Politica de gestionare a cererilor în BŞU Politologie: Curs universitar Polivalenţa unui destin ştefâneştean Popas prin anotimpuri: poezii Popularitate binemeritată: [Ion Vrabie, lector la Catedra Matematică a Universităţii de Stat "Alecu Russo"] Populaţia Basarabiei interbelice în istoriografia occidentală Populaţia rurală a Basarabiei în anii 1918-1940 Populaţia şi localităţile umane ale judeţului Bălţi la sfîrşitul secolului XX Portret de pedagog şi savant : [despre Simion Băncilă] Portret în acuarelă bleu : [cronică la cartea Călinei Trifan Pe banchizele din cer] Portret neterminat al Mariei Şleahtiţchi Posibilităţile de prognozare a unităţilor glotice Postmodernismul între avangardă şi postmodernism Potenţiale noi în metodica ştiinţelor despre natură pentru viitorul învăţător „Povara bunătăţii noastre” de I. Druţă şi „Moromeţii” de M. Preda Povara profesiei de pedagog Povara verbului mioritic sau balada personajului clonat? Povara verbului mioritic sau balada personajului înrudit? Povăţuitor şi îndrumător înţelept

353 243 273 154 343 385 297 2016 2010 1917 133 786

1079 1852 1862

1511 1054

394 364 75 344

1171 382 1055 320 321 1066

293

Praeterintenţia ca formă a vinovăţiei penale Pragmatic aspects in pleonasm interpretationm Predarea gramaticii studenţilor anilor I şi II Pregătirea cadrelor didactice pentru individualizarea procesului educaţional Pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea educaţiei incluzive în învăţămîntul de masă Pregătirea lingvistică universitară : între deziderat şi praxis

1773 577 769

1291

1197 106

Pregătirea profesorilor de matematică pentru utilizarea instruirii asistate de calculator Pregătitrea viitorului economist în domeniul mediului ambiant - un deziderat prioritar Prelegeri de filosofia muzicii 1957 1391 1392 1380 2028 1095 1080

Prelegeri de psihologia muzicii
Prelegeri de psihologie muzicală : Nr. 1-5 Prelucrarea informaţiei documentare primare Prelucrarea programelor Pascal Preocupări bibliologice în activitatea istoricului bucovinean Ion Nistor Preocupări bibliologice în activitatea lui Lucian Blaga Preocupări bibliologice în activitatea sociologului Dimitrie Gusti Preotul şi importanţa slujirii sale în viaţa oamenilor Prescripţia răspunderii penale Preţul ospitalităţii Prevenirea abuzului sexual al copilului în familie Prezenţe româneşti în dicţionarele şi enciclopediile franceze Prezumtivul, timp compensativ al fiinţei orfice

2098 2055 2099 1838 1712 266 1252 739 210

Prima, a doua, a treia ... verba : [pe marginea cărţii Mama lor de urmaşi de Angelina Roşca] Primii paşi în ştiinţă Prin lexic spre un mod sănătos de viaţă 395 28 116

294

Prin perseverenţă, atingi succesul Principii conceptuale şi obiectivele curriculumulare în învăţământul muzical-pedagogic universitar Principii de drept al familiei: căsătoria, egalitatea genurilor, educaţia copiilor în lumina "legilor" lui Platon Principiile de determinare a politicii legislative Principiile dreptului : aspecte teoretico-practice Principiile interpretării juridice Principiile ramurale ale dreptului Principiul caracterului personal al răspunderii penale Principiul succesului muzical – artistic Priorităţile schimbării educaţionale în învăţămîntul superior din perspectiva deschiderii spre lumea modernă Prisosul de suflet” al Bibliotecii universitare bălţene Privighetoarea oarbă : [despre Sorana Gurian] Priviri şi nepriviri: Despre poezia lui Ara Alexandru Şişmanian Proaspăt izvor de Documentare: Centrul de Documentare a ONU Problema abordării sistemice a cursului "Bazele tehnicii" Problema conţinuturilor pregătirii cadrelor didactice pentru realizarea educaţiei integrate Problema determinării principalelor sancţiuni procedurale Problema identităţii: între ură şi pragmatism Problematica elaborării programelor de instruire la matematică Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale Probleme de cultivare a limbii în lucrările academicianului Silviu Berejan Probleme de extrem în fizică Probleme şi perspective în educaţia economică a copiilor Problemele procesului elaborării site-ului www Procedura în contenciosul administrativ Procedura penală în cauzele cu minori

2156

1342

1719 1747 1781 1811 1812 1828 1357

1320 298 448 172 2062 900

1177 1687 267 1075 16

90 966 1112 1087 1651 1682

295

Proceduri speciale privind protecţia minorului Procesul articulatoric al cuvîntului-silabă cai/kai (în baza roëntgenocinematogramelor) Procesul de la Bologna - edificarea spaţiului educaţional european Procesul de la Bologna: ecuaţii cu mai multe variabile Procesul penal în privinţa minorilor în Antichitate şi Evul Mediu Producerea seminţelor culturior de cîmp: starea, probleme, perspective Proecăii teoretice şi praxiologice vizînd profilul psihosocial al delincvenţilor minori Profesia de bibliotecar se dezvoltă continuu

1806

794 868 1105 1675

1930

1305 2048

Profesionalizarea angajaţilor – oportunităţi moderne de comunicare 2189 Profesor, savant, administrator Profesorul de muzică: Prestanţă şi talent 695

Profesorul Boris Coroliuc pe scara timpului: (75 de ani de la naştere) 1909 1393 Profesorul Gheorghe Popa sau Lingvistica, ştiinţa cea mai ordonată 80, 135 Profesorul Ioan Caproşu la 70 de ani Profesorul meu: [Silviu Berejan] Profesorul şi savantul Nicolae Filip faţă în faţă cu Istoria Profesorul Victor Topală la 70 de ani Program de cercetare sociologică a nevoilor de informare şi studiu a clienţilor BŞU (anchete, chestionare, interviuri, teste) Program de integrare/adaptare a noului angajat Program educaţional de alternativă "Fericirea copilului" Program pentru colocviu "Informatica" Programa analitică "Birotica" pentru spec. "Finanţe şi contabilitatea firmei " şi "Managementul firmei" Programa analitică "Sociologia generală" pentru specialitatea "Asistenţă socială" Programa analitică "Sociologia juridică" pentru 1842 834 2011 2014 1239 850 1888 236 1849 1890

Profilul psihologic al unui manager creativ (însuşiri psihice creative) 1278

296

specialitatea "Psihologie judiciară Programa analitică „Drept procesual penal” Programa analitică „Practica de licenţă” Programă analitică „Protecţia muncii” Programa analitică a cursului "Geografia economică şi socială mondială"

1843 1646 1716 922

1463, 1478, 1522, 1523 851, 864

Programa analitică la cursul "Informatica şi procesarea textelor" Programa analitică la cursul "Psihologia devianţei" pentru calificativul "Asistent social" Programa analitică la cursul "Teoria şi practica consilierii" pentru calificativul "Asistenţă socială" Programa analitică la cursul special „Condiţii pedagogice ale dezvoltării calităţilor morale pozitive la preşcolari” Programa analitică la cursul Tehnici Informatice Multimedia Programa analitică la disciplina "Activitatea bancară" Programa analitică la disciplina "Activitatea economică externă a firmei" Programa analitică la disciplina "Activitatea publicitară" Programa analitică la disciplina "Agologie" pentru spec. "Asistenţa socială" Programa analitică la disciplina "Algoritmica grafelor" Programa analitică la disciplina „Analiza activităţii economico-financiară a întreprinderii” Programa analitică la disciplina "Antropologie" Programa analitică la disciplina "Asistenţa socială a copiilor şi tinerilor" Programa analitică la disciplina "Asistenţa socială a persoanelor în etate" Programa analitică la disciplina "Asistenţă socială a şomajului" Programa analitică la disciplina "Asistenţa socială în penitenciar"

1240

1241

1127 852 1613

1479 1464

1117 835

1614 1118

1217

1154 1119

1242, 1243

297

Programa analitică la disciplina "Asistenţa socială şi timpul liber" Programa analitică la disciplina "Asistenţa socială şi timpul liber Programa analitică la disciplina "Bazele contabilităţii" Programa analitică la disciplina „Bazele culturii informaţionale” Programa analitică la disciplina "Bazele managementului" Programa analitică la disciplina "Bazele marketingului" Programa analitică la disciplina "Bazele merceologiei" Programa analitică la disciplina "Comerţ internaţional" Programa analitică la disciplina "Contabilitatea bancară" Programa analitică la disciplina "Contabilitatea bugetară" Programa analitică la disciplina "Contabilitatea financiară" Programa analitică la disciplina "Contabilitatea financiară" Programa analitică la disciplina "Contabilitatea impozitului" Programa analitică la disciplina "Contabilitatea în ramuri" Programa analitică la disciplina "Contabilitatea internaţională" Programa analitică la disciplina "Contabilitatea întreprinderilor bugetare" Programa analitică la disciplina "Contabilitatea întreprinderilor micului business" Programa analitică la disciplina "Contabilitatea managerială" Programa analitică la disciplina "Control financiar şi expertiza de gestiune" Programa analitică la disciplina "Curs opţional prelucrarea informaţiei grafice" Programa analitică la disciplina "Didactica preşcolară" Programa analitică la disciplina „Drept Locativ” Programa analitică la disciplina „Drept procesual penal" Programa analitică la disciplina "Dreptul proprietăţii intelectuale" Programa analitică la disciplina "Economia mondială" Programa analitică la disciplina "Economia politică" Programa analitică la disciplina "Electrotehnica"

1218 1219 1590 2018 1465 1480 1481 1466 1615 1616 1482 1617 1591 1618 1592

1483

1619 1620

1621

836 1120 1645 1646 1846 1484 1485 837

298

Programa analitică la disciplina "Etica comunicării şi negocierii în afaceri" Programa analitică la disciplina "Finanţele publice" Programa analitică la disciplina "Gestiunea finanţelor publice" Programa analitică la disciplina "Informatica aplicată" Programa analitică la disciplina "Informatica generală" Programa analitică la disciplina "Informatica şi procesarea textelor" Programa analitică la disciplina "Informatica" (forma scurtă) Programa analitică la disciplina "Istoria economiei şi doctrinele economice" Programa analitică la disciplina „Istoria statului şi dreptului” Programa analitică la disciplina "Istoria universală a statulu şi dreptului" Programa analitică la disciplina "Limbajul de programare C" Programa analitică la disciplina "Limbajul de programare Pascal" Programa analitică la disciplina "Logistica mărfurilor" Programa analitică la disciplina "Macroeconomie" Programa analitică la disciplina "Management educaţional" Programa analitică la disciplina Managementul Întreprinderii Programa analitică la disciplina "Managementul resurselor umane Programa analitică la disciplina "Marketingul firmei" Programa analitică la disciplina "Marketingul mărfurilor" Programa analitică la disciplina "Marketingul serviciilor Programa analitică la disciplina "Medicina socială” Programa analitică la disciplina "Medicina socială” Programa analitică la disciplina "Metode numerice" Programa analitică la disciplina "Microeconomie" 1714 840 841 1487 1488 1122 1468 1469 1489 1470 1471 1246 1246 842 1490 1486 1715 1467 1622 1593 1244 1245 838 839

Programa analitică la disciplina "Muzica", spec. "Pedagogie socială" 1123 Programa analitică la disciplina "Organizarea contabilităţii" Programa analitică la disciplina "Piaţa de capital" Programa analitică la disciplina "Piaţa hîrtiilor de valori" 1623 1594 1595

299

Programa analitică la disciplina "Planificarea familială" Programa analitică la disciplina "Pregătirea practică după module Programa analitică la disciplina "Psihologia familiei" Programa analitică la disciplina "Psihologie socială" Programa analitică la disciplina "Psihologie socială" Programa analitică la disciplina "Psihopedagogie specială" Programa analitică la disciplina "Relaţii valutar financiare internaţionale"

1220 843 1248 1273 1865 1165

1624

Programa analitică la disciplina "Ritmica", spec. "Pedagogie socială" 1124 Programa analitică la disciplina "Sisteme financiare internaţionale Programa analitică la disciplina "Sisteme informaţionale în contabilitate" Programa analitică la disciplina "Sistemul Fiscal Programa analitică la disciplina "Statistica generală" Programă analitică la disciplina "Statistică juridică" Programa analitică la disciplina "Statistica social-economică" Programa analitică la disciplina "Teoria antreprenoriatului" Programa analitică la disciplina "Teoria jocului" Programa analitică la disciplina "Teoria şi metodica asistenţei sociale" pentru spec. "Asistenţă socială" Programa analitică la disciplina "Teorii şi asistenţă centrate pe sărăcie" Programa analitică la metodica artei plastice în clasele primare Programa analitică la seminarul special "Dezvoltarea creativităţii la copii de vîrsta preşcolară în cadrul activităţilor de artă plastică" Programa analitică pentru petrecerea Practicii de stat Programă analitică pentru specialitatea "Instruirea profesională" . Automobil, maşini agricole Programă analitică pentru specialitatea "Instruirea profesională". Activităţi în sfera agroindustrială" Programa analitică şi îndrumări metodice la analiza matematică 903 1013 902 1126 1629 1155 1125 1221, 1222 1560, 1625 1626 1627 1559 1628 1491 1249, 1250 1596

300

Programa analitică şi proiectarea tematică "Etica şi estetica" Programa analitică şi proiectarea tematică Programa analitică” Drept fiscal" Programa cursului „Contabilitatea în industrie”

1300 1301 1644 1558

Programa cursului "Exegeza textului”: Ipoteze. Teorii. Valori practice 722 Programa cursului: Stilistica limbii franceze Programa de lucru la disciplina "Etnopedagogie. Istoria pedagogiei" Programa examenului de licenţă complex la "Management-Marketing" Programa examenului de licenţă complex la "Teoria economică" Programa la practica pedagogică curentă, "Ziua şcolii" anul V Programa practicii active pentru studenţii facultăţii drept în organele de drept şi administraţiei publice din Republica Moldova 1854 Programul analitic la disciplina "Standardizare şi certificarea calităţii" 1561 Programul Pas cu Pas - alternativă educaţională Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică a pieselor Proiectele conducerii Republicii Moldova de soluţionare a problemei transnistrene Proiecţii praxiologice şi instituţionale vizînd libertatea academică Proiectul codului penal de Platon Proiectul internaţional PIRLS - fapt împlinit Proiectul moldo-american în acţiune Proiectul secolului - încheiat: Proiectul TIMSS-R Promovarea accesului liber la raft în Biblioteca Ştiinţifică Universitară din Bălţi Promovarea de către minori a conduitelor deviante în familii cu potenţial educaţional diminuat prin alcoolism, infracţionalitate, violenţă şi indiferenţă Promovarea valorilor democraţiei prin intermediul muzicii Pronosticul vieţii pentru anii apropiaţi Propreties of glass contuiner after Electromagnetic treatment 1839 1438 1573 924 2133 1877 1296 1720 1173 655 1216 1153 894 1492 1493 1179 717 1121

301

Proprietăţile termice a probelor metalice prelucrate prin metoda scînteii electrice Proprietăţile termice ale plumbului lichid Protecţia muncii: Curs de lecţii Provenienţa violenţei. Cazul omului frustrat Proza: dezbateri Psalmi pentru pian, acordeon şi chitară Psihologia managerială Psihologie managerială aplicată şi eficienţa factorului uman Psihologie managerială şi management relaţional Psihologie. Pedagogie. Ştiinţe Naturale. Ştiinţe Exacte. Ştiinţe Aplicate... .Sala nr. 3 Psihopedagogie specială: Curs de prelegeri Psihoprofilactica: Curs de prelegeri Publicistica lui Ion Druţă sub semnul manipulării Punerea în vedere a învinuirii şi interogarea învinuitului minor „Putem spune că am evoluat atunci cînd, pentru hrana spirituală, vom face cozi la Biblioteci” (N. Viziteu) Q Que es un sustituto? Quelques aspects de l'enseignement des sciences socio-humaines a l‘epoque du posttotalitarisme a l'Universite et le role des qualites managerielles dans l'efficacite de l'activite du professeur Quelques considerations sur les marqueurs d’ integration 1904, 1926 709 752 2115 2218 1186 1224, 1225 280 1658 947 982 921 1882 279 1389 1279 1, 8 6, 7, 11

R Racordarea interogării multiprocesuale la elaborarea sarcinilor didactice pe nivele Radiografii ale „Marelui muribund” Raport asupra stării de spirit a poeziei române din Basarabia Raport ştiinţific asupra temei de cercetare „Cercetarea 1958 355 375

302

fenomenelor de dispersare a undelor radio scurte de neomogenităţile anizotrope naturale a plasmei ionosferice Raportul dintre auz şi imaginaţie în procesul dezvoltării muzicalităţii interpretului-pianist Raportul locuţiune/ formaţie postlocuţională sub aspectul economiei verbale „Rămîne de văzut, care profesor de istorie va risca să-şi ţină prelegerile în baza unor surogate...” Răsfoind Gazeta Bibliotecarului Răspunderea penală a minorilor Răspunderea penală şi pedeapsa aplicată minorilor Războiul citadinilor Răzbunarea lui Iordache: Andrei Lupan, Lumina Reabilitarea copiilor străzii Reabilitatea minorilor delicvenţi Reacţia Marilor Puteri la lovitura de stat de la Moscova din august 1991 Realităţi despre care este dureros să vorbeşti: [situaţia la facultate] Realităţile planificării şi pronosticării activităţii întreprinderii în economia de piaţă Realizarea cercetărilor internaţionale TIMSS şi PIRLS n Republica Moldova Realizarea educaţiei tehnologice Realizarea experimentală a metodei inelului de obţinere a deformaţiilor anizotropice Recenzie pentru o ştiinţă a educaţiei copiilor de vîrstă preşcolară Receptarea critică a „decadenţei” în literatura română Recidiva postexecutorie Recompensarea activităţii de muncă - factor de stimulare şi 998 107, 108 1193 918 1503 1853 1131 1863 2138 1774 1840 165 166 1292 1841 53 1395 844

Recenzie la cartea: Nina Socoliuc, Victoria Cojocaru. Fundamente 1189 226 1775

303

motivare a performanţei resurselor umane Recuperarea publicaţiilor pierdute sau distruse de beneficiari Recuperînd timpul; Fără pretenţii; Plecaţi-mă: [versuri] Redimensiune în lumină sau turismul ca principiu comparatist Referinţă şi modalitate textuală Referinţele sînt faţa publică a bibliotecii Reflecţie şi iconoclastie în poezia lui E. Cioclea Reflecţii unioniste Reforma învăţământului: teorie şi practică Reformarea colecţiei bibliotecii: totaluri şi sugestii la 10 ani Regimul special de drept penal aplicat infractorilor minori Regină cărţii în Nord: Colecţie de carte rară; Arta cărţii: CD Reglementarea infracţiunii de terorism în legislaţia principalelor state din lume Regula Matthiessen pentru probele metalice aliate prin metoda scânteii electrice Relaţia "intonare muzicală - comunicare spirituală" Relaţia dintre ideal şi real în contextul educaţiei muzicale Relaţii semantice în cadrul opoziţiei pronominal/non-pronominal Relaţii semantice între abrevieri şi alte unităţi lexicale Relaţiile româno-sovietice (1917-1934) Relaţiile semantice în sistemul lexical Relaţiile sintagmatice dintre cuvintele propoziţiei Religia creştină şi valoarea ei pentru educaţia elevilor Religion in American culture Repere muzicologice ale educaţiei muzicale în şcoala contemporană Reperele anului universitar 2004-2005 Reprezentarea succesorală Reprezentări asupra libertăţii în mediile familiale posttotalitare Reprezentări orfice. Cîntecul poetic Republica Moldova în dicţionarele enciclopedice franceze

1512 2017 215 167 730 2137 245 168 12 2043 1807 1979

1745

953 1394 1339 99 117 1880 37 65 1372 592 1429 888 1668 1275 211 771

304

Republica Sovietică Socialistă Moldovenească - o periferie a marii Uniuni (1953-1990) Rescrierea sau efectul Menard în romanul optzecist Responsabilitatea statului faţă de persoană: unele aspecte teoretice ale problemei Restructurarea sistemului managerial al întreprinderilor producătoare în condiţiile economiei de piaţă Resursele naturale ale Republicii Moldova1 Resursele umane şi piaţa muncii din Republica Moldova Retorica aprehensiunii sau caii verzi ai unui traumaturg roşu Retour aux dimensions Revelaţiile unei întîlniri literare Revista “Misionarul” – repere istorice Revista de ştiinţe penale : Anuar Revista ONU în Moldova impresionează prin faptul că există Revistele de cultură – nuclee ale vieţii intelectuale Revistele de cultură şi libertatea de expresie Revisting Biblical Allusions Rezerva succesorială Rezoluţia meselor rotunde: Dezbateri pe marginea Proectului Legii Învăţămîntului Superior Riscul financiar şi stabilitatea firmei în economia de piaţă Rolul analogiei în studierea proceselor oscilatorii Rolul cântului în educaţia muzicală a elevilor Rolul derivatelor "nomina-actioni" şi "nomina-agenti" în organizarea textului literar Rolul determinant al bibliotecii în procesul de învăţămînt Rolul imaginaţiei în crearea imaginii artistice a lucrării muzicale Rolul managerului în armonizarea creativităţii colaboratorilor ştiinţifici Rolul materialului ilustrativ în activizarea cognitivă a elevilor la 1884 723 2082 1370 887 1499 996 1416 1514 1476 1501 322 665 2063 2183 1313 2104 386 323 602 1689 1703 1878 396

305

lecţiile de fizică Rolul materialului ilustrativ la studierea fizicii atomului şi a nucleului atomic Rolul modelelor în procesul studierii fizicii Rolul publicităţii în mixul de marketing Rolul şi însemnătatea cursurilor de specializare în formarea specialistului de mîne

974

997 939 1473

897

Romanul contemporan postmodern: construcţii şi deconstrucţii narative 345 Romanul optzeci din Basarabia sub semnul inovaţiei Romii şi educaţia toleranţei prin cunoaştere Rudenia sau incestul ca impediment la încheierea căsătoriei Rugă - protest de Ziua Terrei Rusoaica: schiţă documentară „Rusoaica”: „Sunt o rămăşiţă a unor vremi de mult apuse” S Sabatul scribilor: [Liliana Corobco “Negrisimo”] S-au scurs toamne după toamne... : [Liuba Axenti] Să fim mereu o echipă autentică: Bibl. Şt. la 60 de ani Să folosim potenţialul autohton Să vorbim limbi străine. Secţia Literatură în Limbi Străine Sărăcia - factor favorizant al comportamentului infracţional Sărbătoarea ta: [versuri] „Schema de construcţie” - cadru de identificare a unităţilor limbii Schimbarea judeţelor – bucuria deştepţilor Schwierigkeiten bei der aneignungder deutschen konsonanten von den rumanischsprachigen Scriitori basarabeni despre edituri, cititori şi cărţi Scrisoare lui Nicolae Dabija: Versuri Scrisori către Virginia Woolf Scumpe amintiri... : [Anatol Ciobanu] 818 324 177 398 588 436 1972 2157 1936 397 1912 1654 1956 233 300

Să mă iubeşti sinucigându-te, să te sinucizi iubindu-mă: (mono)dramă 299 2225 1830 2105 114 268

306

Scurt istoric al noţiunii de individualizare a pedepsei Secţia Automatizare Segmentele monofonematice şi bifonematice Semantic difficulties in TEFL Semantic peculiarities of English oxymoron Semantica şi lexicografia Acad. Silviu Berejan Semantica unei gîlcevi cu lumea sau constiturea unui destin Semnificaţia multiplă a "valorii" în educaţia muzicală din perspectiva curriculară Semnificaţia noţiunii de cultură la Cicero Semnificaţia şi importanţa diagnosticului economico-financiar în managementul financiar modern al întreprinderii SEMNograme pentru Contrafort: Urări de la Bălţi din partea revistei Semn Sensibilitatea din coconul de azur Separarea semnalului util din semnal distorsionat Servicii de referinţă în Biblioteca Universitară Serviciul Documentare şi Informare Bibliografică Serviciul Literatură Naţională Seulement ta main celle qui sent Sfânta cruce în arta creştină Sfântul Ioan Botezătorul cel mai mare dintre profeţi Silviu Berejan: 75: [schiţă omagială] Silviu Berejan sau despre spiritul academic la noi acasă Simion Băncilă - pedagog şi savant Simion Băncilă : Biobibliografie Simple bluesuri Sincere felicitări Bibliotecii Naţionale şi urări de continuu progres la cea de-a 170-a Aniversare din partea colegilor bibliotecari-universitari din Bălţi Sintaxa frazei simple. Termenii de propoziţie

1701 2219 790 636 624 86 753

1458 704

1505

325 317 1083 2087 2174 2220 234 1808 1809 76 440 1056 1998 308

2049 759

307

Sintetizarea analitică a nivelului de pregătire a pedagogilor preşcolari în domeniul formării culturii economice elementare la copii 1190 Sisteme informaţionale: structuri, servicii, resurse Sistemul de apreciere a creditabilităţii întreprinderii şi metoda de analiză Sistemul de evaluare la disciplina "Educaţia fizică" Sistemul de formare/perfecţionare a personalului BŞU Sistemul de operare Windows 95 Sistemul informaţional al întreprinderii în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă - unul din elementele mecanismului de conducere Situaţii picante în culegerea datelor cu referire la reprezentarea socială a liderilor Sînt român din Basarabia (trei scrisori ale lui Alexe Mateevici către Ioan Bianu) Sîntem o universitate clasică şi solidă Slujind lui Dumnezeu. Slujind oamenilor Small Business Bălţi 2004 Socio – linguistic aspects of gender in English „Sociologia generală” pentru specialitatea „Asistenţă socială” Soluţia de 1,6% sau instruirea continuă şi implicările profesionale sunt mici dar cheltuielile bugetare sînt cruciale Soluţii ce pot fi pronunţate în cazul urmăririi penale Soluţii global uniform asimptotic stabile a ecuaţiilor Some methods af sales volume forecasting Some properties of x-normal mappings Sondarea ionosferei cu semnale modulate liniar în frecvenţă Specialităţi noi pentru tineri: [Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie] Specificul reprezentării legale în cauzele penale cu minori Specificul susţinerilor verbale şi al ultimului cuvînt al inculpatului în cauzele penale ale minorilor 1676 1937 1694 2044 1776 1033 1534 1068 1094 1870 860 1702 1597 631 1842 1925 1494 1575 1961, 1962 2015 830 2025

308

Spectacolul „Domnişoara Nastasia” – o piatră de încercare pentru actorii debutanţi Sprijin familial şi consilierea familiei Spulberarea iluziilor ca exerciţiu : editorial Stabilirea dependenţei rezistenţei a unui fotorezistor de "gradul" de iluminare Stabilitatea şi varietatea frazeologismelor arhaice1 Standarde, conţinuturi şi tehnologii moderne în educaţia muzicală Statul falimentar Statutul terminologiei stilistice şi poetice în lexicografia franceză contemporană Stilistic means of expressing humour in English and Russian Stilistica Limbii Franceze: probleme de teorie şi practică Stilistica lingvistică şi stilistica literară – faţete ale unei stilistici integrale Stilul decadent al prozei bacoviene Stimularea creativităţii muzicale preadolescentine Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară Strategii de dezvoltare a interesului preadolescenţilor pentru arta muzicală Strămoşii mei; Elixirele doamnei: [versuri] Structural and optical properties of ZnSe thin films Structural characteristics and optical properties of ZnSe thin films Structural units of discourse Structuri organizaţional-funcţionale ale viitorului în bibliotecile universitare americane Studenta - mamă şi studentul – tată Students' research work and piagiarism Studierea calculului propoziţional în cursul de matematică preuniversitar Studierea caracterului statistic al radiaţiilor nucleare 1012 954 2038, 2050 1885 553 1404 362 1003 1001 755 625 227 1326 21 775 565 776 957 141 20 155 152 1293 200

309

Studierea regimului optim de lucru a controlului Geiger-Muller Studies on the electrical properties of some N - (M-Nitrobenzoil) – asparagic acid derivatives Studies on the electron transport properties of some N - (m-Nitrobenzoly) - asparagic acid derivatives in thin films Studies on the electronic transport properties of some organic semiconductors in thin films Studii şi cercetări experimentale privind formarea straturilor pe Suprafeţele pieselor de maşini cu ajutorul metodei de aliere prin descărcări electrice în impuls Studiu asupra parametrilor coezivi ai discursului (în baza materialului din limba franceză) Studiu asupra procesului de laminare cu cilindri planetari Studiu comparativ asupra evoluţiei minorului în familie Studiu de caz real-metodă de predare a analizei economico-financiare în condiţiile exigenţelor businessului modern Studiu de organologie Studiul crizei fierberii în canale orizontale Studiul limitei şi continuităţii funcţiei Studiul parametrilor termici ai metalelor prin metoda undelor radiale de temperatură Studiul proprietăţilor electrice şi termoelectrice ale unor noi poli (azometin uretani) aromatici Studiul proprietăţilor termice ale metalelor lichide Studiul proprietăţilor termice ale metalelor prin metoda undelor radiale de temperatură Studiul rezistenţei electrice Studiul topologic al sistemului omogen bipătrat de ecuaţii diferenţiale cu cinci drepte invariante reale diferite Study on the electronic transport properties of oxidized Bismuth thin films

955

960

961

991

829

755 912 1777

1525 1340 1577 1057

934

943 967

948, 968 969

1062

981

310

SUBITO. Document Dellvery Service: o cale de acces la informaţie Substanţializarea absenţei: [Eugen Jebeleanu] „Sunt bibliotecar..., dar ce cred beneficiarii noştri?” Suntem atât de bogaţi?: editorial Sur le mécanisme de décodage des intentions dans la communication Sur les supports pragmalinguistiques de l'intention communicative dans l'interaction verbale Surcica nu sare departe de trunchi Surse bibliografice de informare curentă şi retrospectivă Syntaktische relationen im Deutschen und Rumanischen Ş Şcoala clasică de drept penal şi criminologie Şcoala şi muzeul sătesc Şcoala tînărului pedagog: bilanţ Şerban Foarţă: manieră sau stil? Şi aşa-mi vine o dată şi încă o dată ... adică de două ori Şi toţi-toţi după el Şi-al nostru” Gheorghe Prini „Ştiinţa este o formă de împărtăşanie...” Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale Ştiinţe Filologice. Sala de Lectură nr 2 Ştiinţe socio-umane. Sala de lectură nr. 1 T Tabele pas cu pas : material didactic la cursul Informatica şi procesarea textelor Tard Tăcerea care coace cuvântul 831 281 399 1778 1886 1949 291 270 156 109 96 1430 2221, 2235 2236 736 1543 2024 805 2226 296 2067 269 735

Te iubea cum se iubeşte; [ ...] să scrii un poem simplu de tot: [versuri] 365 Teaching English vocabulary: problems, practices, perspectives Teaching English with intercultural perspective 637 589

311

Teaching English сhildren's literature to university students Teaching grammar through games Teaching Specialized Vocabulary to Students Teaching the passive Teatrul din Epidaur Teching English vowels and consonants to roumanian-speaking students Technologies, information and culture Comparison between Students in Education at St. Cloud State University in Minnesota and Moldova Tehnica „acvariului" / fishbowl Tehnica automatismului în ciclul de poeme "Libertatea de a dormi pe o frunte" de Gellu Naum Tehnici de argumentare a apartenenţei de gen şi specie a textelor lirice Tehnici eficiente de dezvoltare a interesului elevilor pentru muzică Tehnologia împletitului din lozie: material didactic Tehnologia materialelor Tehnologies, information and culture Tehnologii avansate de predare Tehnologii de stimulare a interesului pentru domeniul muzical-artistic la preadolescenţi Tehnologii moderne în educaţia economică a copiilor Tehnologii pedagogice diferenţiate şi personalizate componentă a curriculumului centrat pe student Tehnologii specifice de predare-învăţăre a cunoştinţelor muzicale în cadrul orei de muzică Tehnologizarea, modernizarea şi confortul spaţiului bibliotecar universitar Tentaţia departelui Tema de acasă ca element indispensabil al procesului de formare a

560 566 563 613 675

792

1266 2120

657

1969 1405 914 908 1288 1236

1425 1113

1167

1449

2083 420

312

culturii muzicale a elevilor Tema pe acasă a elevilor la Educaţia muzicală Tematica lecţiilor practice la obiectul "Bazele teoriei, metodica predării educaţiei fizice Tematica şi planul seminarelor la didactica preşcolară Temeiurile originare ale lumii imaginare româneşti Temele lecţiilor practice la obiectul „Bazele defectologiei şi logopediei” Templul zeiţei Nike Tendenzen in der frauenliteratur 70-90 en jahre Tendinţe de ameliorare a învăţămîntului din Republica Moldova în perspectiva educaţiei într-o eră a schimbării Tentativa ca formă a infracţiunii Teoria generală a dreptului Testarea asistată de calculator şi formalizarea materiei de studiu Teste la limba şi literatura română Texte: [limba română] Tezaur cultural: [sala de şt. filologice] The Character in the Poem: VI; Poems for my: 3; Poems for my: 6 The Connotation in the Encyclopedic Texts The effect of post-deposition heat treatment on the optical properties of ZnSe films The Elixirs of Women; The Watchmaker; The Poem Replaced The exploration of the inconscious in V. Woolf"s works The importance of computer assisted English language teaching The importance of cultural and historical background in teaching literature The importance of developing oral communicative competence-intermediate level The influence of the heat treatment on the electrical and optical properties of polycrystalline ZnSe films

1448 1455

1132 1133 237

1134 693 798

1259 1746 1810 1968 1988 36 2136 318 783

980 304 610 593

623

580

962

313

The problem of French/English and En-glish/French borrowings The problem of phrasal verbs in modern English The role of artistic taste in the development of creative personality in music education The role of textbooks in teaching foreign languages The role of the US.government academic exchange programs in the improvement of educators' experience according to the international standards Theodor Holban - un nume de referinţă în istoriografia românească Theodor Holban, istoric de înaltă performanţă Timp comentativ şi timp narativ în Scrisoarea 1 de Mihai Eminescu TIMSS - 2003 la etapa finală TIMSS – 2003 un succes meritat! TIMSS 1999: International Mathematics Report Tlehuci Faina Toamnele doamnei Liuba Popovschi: [la 65 de ani] Toamnele lui Adam Toleranţa în munca educativă în penitenciar Toponimia română şi franceză. Probleme de ortografiere şi pronunţie Totul despre el ... Tradiţiile naţionale - expresie a memoriei sociale şi taină a fiinţării noastre ca neam Traduction et lexicographie. Technologie Tragicomedia retoricii : [despre scrierile optzeciste] Transnistria, breşa strategică a Uniunii Sovietice /Rusiei în Balcani Trei cărţi pe linia întîi Trei debuturi Trei debuturi. 2. Scrisul la alb, scrisul la negru ... Trei faţete ale evaluării: estimarea, înţelegerea, verificarea Trei naraţiuni Trei puncte de vedere asupra unei singure literaturi

777 585

1336 604

554 1891 1892 206 1184 1194 1229 2033 1389 360 1913 708 400

1726 760 157 1897 292 401 402 1106 246 282

314

Treptele ascensiunii. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a U.S.B. împlineşte 50 de ani Tropaeum Traiani Turismul ca materie didactică Tutorele - Îndrumătorul studentului Tutunul – moartea sigură a corpului tău Ţ Ţărănimea Basarabiei interbelice privită prin ochelarii defecţi ai demografiei sovietice moldoveneşti U Ultimele poeme de dragoste şi singurătate Umilirea ca politică de stat : editorial Un adevărat prieten al Universităţii bălţene: [Silviu Berejan] Un autoportret orfic Un cincinal accentuat: [cinci ani de la apariţia ziarului Accent Provincial] Un concurs neobişnuit Un director nepereche: [Faina Tlehuci] Un eveniment editorial Un eveniment remarcabil la Bălţi: [colocviul internaţional „Filologia secolului XXI” Un ghid remarcabil al fenomenului Universitar Bălţean Un lingvist pentru secolul XXI Un manual util: Economie generale. Economie d'entreprise Un memorandum inacceptabil : [politica internă a Moldovei] Un miracol istoric: renaşterea românismului în Basarabia Un miracol: facultatea pedagogică mai e încă solicitată de studenţi Un model de prezenţă universitară Un model de verticalitate Un parteneriat echitabil într-un învăţămînt democratic Un personaj născut sub umbrela modelului: Onache Cărăbuş 51 715 13 779 1058 1879 1181 428 445 787 202 271 1174 2039 407 414 201 861, 889 356 1844 761 694 169 1871 2227

315

Un poet îndrăgostit de eseu Un poet la New York: [Gellu Dorian] „Un profesor între profesori”: Gheorghe Popa la 50 de ani Un pseudomanifest al decadentismului: [George Topîrceanu] Un secol de literatură română în Basarabia Un templu al cărţii – biblioteca Un univers informaţional: Mediateca Un ziar pentru suflet şi minte Une Nouvelle ouverture de l'ecole moderne - l'ecole pur tous Unele abilităţi şi competenţe de consiliere eficientă ale managerului Unele aprecieri asupra exprimării cantităţii aproximative prin numerale cardinale Unele aspecte ale evaluării eficienţei economice în vinificaţie Unele aspecte ale incluziunii Bibliotecii în viaţa comunităţii universitare bălţene Unele aspecte ale nominării aproximative Unele aspecte ale persoanei verbale Unele aspecte ale sinonimiei neologice

433 228 247 305 403 2116 2207 203 1178 1257

64 1527

2203 95 97 83

Unele aspecte ce ţin de examinarea judiciară a cauzelor civile referitoare la reintegrarea în funcţie a salariatului Unele aspecte conceptuale de perfecţionare a conţinutului învăţămîntului muzical universitar în domeniul pregătirii profesorului de muzică Unele aspecte de educare a sentimentului de dragoste faţă de meleagul natal la preşcolarii superiori Unele aspecte de perfecţionare a conţinutului activităţilor vocal-corale la ora de educaţie muzicală în şcolile alolingve Unele aspecte metodologice de evaluare a eficienţei economice de funcţionare a ramurii viti-vinicole Unele aspecte muzical-pedagogice în metodica aprofundării percepţiei muzicale în pregătirea profesorului de muzică 1414 1528 1344 1160 1351 1680

316

Unele aspecte privind dezvoltarea colecţiei Bibliotecii Universitare Unele aspecte privind raportul de drept administrativ Unele consideraţii privind adaptarea anglicismelor în limba română Unele consideraţii privind predicatul verbal compus Unele consideraţii privind protecţia datelor personale ale salariatului prin prisma codului muncii al Republicii Moldova Unele considerente ce vizează reglementarea actului juridic în codul civil al Republicii Moldova Unele considerente cu privire la eficientizarea instruirii juridice a studenţilor Unele metode experimentale de obţinere a deformaţiilor anizotropice ale cristalelor Unele observaţii pe marginea arsenalului reverenţial românesc Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului Unele sugestii cu privire la formarea noţiunii de temperatură Unele sugestii în formarea noţiunii de temperatură Unele totalizări ale activităţilor practice efectuate în cadrul laboratorului universitar "Psihologie managerială aplicată", susţinut de fundaţia Soros, Programul HESP Unele totalizări ale cercetărilor cu privire la tehnologia cultivării sfeclei pentru zahăr în Republica Moldova Unele unităţi pragmatic relevante în discurs Unele valenţe stilistice ale categoriei persoanei „Unica forţă capabilă să se ia la întrecere cu dragostea” Unitatea în diversitate a lingvisticii Univerbarea şi unele fenomene ce o condiţionează

2064 1848

Unele aspecte privind statutul personal în dreptul internaţional privat 1696 84 62

1695

1692

1831

956 63 1655 975 940

1210

1938 728 127 421 110 81

Univers spiritual: [expoziţie de cărţi străine ale bibliofilului Iu. Popa] 2170 Universitari bălţeni: Dicţionar biobibliografic Universitatea de Stat „A. Russo" la ziua de azi Universitatea de Stat „Alecu Russo" la startul unei noi etape 30 829

317

în istoria dezvoltării sale Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Anuarul 2005/2006 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1945-2005) Universul din scoică Unsere vergangenhelt : soll ein tabu sein Upgrading english core vocabular Useful strategies in reading for foreign language acquisition Utilizarea circuitelor bancare în activi-tăţi de spălare a banilor Utilizarea computerului în procesul de predare a fizicii în gimnazii şi licee Utilizarea metodei analogiei în formarea culturii tehnice la elevii claselor primare Utilizarea metodei problematizării la lecţii în cadrul cursului opţional liceal "Bazele tehnicii" Utilizarea reprezentărilor figurative la activizarea cognit elevilor în procesul studierii mecanicii Utilizatorul – elementul fundamental în circuitul şi transferul informaţiei Uzucapiunea - mod de dobîndire a dreptului de proprietate V Valenţe pragmatico - afective ale muzicii ca disciplină de studiu Valentin Belousov Valentin Belousov - eminent matematician şi pedagog Valentin Belousov, proieminent matematician şi pedagog Valenţele unei monografii a satului: [despre istoria satului Buteşti] Valeriu Cabac: Biobibliografie Valoarea nu aşteaptă anii Valoarea relaţional-pragmatică a unităţilor verbale în textul dialogat Variante de restructurare a întreprinderii în perioada afirmării

871 1751 29 27 125 808 630 581 1723

995

919

920

999

2134 1678

1417, 1439 1089 1090 1091 134 1996 2204 762

318

relaţiilor de piaţă Vasile Ceban - eminent, savant, organizator Vasile Coroban: savant proeminent cu doar o medalie de ... veteran „Vă îndemn să faceţi studii serioase!” Venus (Afrodita) din Milo Veniţi în rezervaţie să vedeţi Babilionul Verbe pronominale derivate parasintetic Verbe pronominale relative Verbele pronominale formate prin sufixare Verbele pronominale şi „diateza reflexivă” Verbele pronominale şi categoria tranzitivităţii

1515 869 1044 872 676 272 129 69 100 70 44

“Verlorene generation” – ein Begriff oder zerstorte menschliche leben 809 Versiunea engleză a unor destine singulare Versuri: Scrisoare; Poem fisurat; Hăul meu necesar Versuri Viaţă lungă, şcoală dragă! Vinovăţia ca trăsătură esenţială a infracţiunii Vinovăţia penală în cadrul principiilor legalităţii şi a principiului legalităţii incriminării şi a pedepsei Vinovăţia penală în dreptul feudal Violenţa în perioada de tranziţie Vitalie Ciobanu: romanul ca „ambalaj de cuvinte” Vivat professor Silvius Viziunea holistică în agroecologie Viziuni inovatoare asupra creaţiei muzical-artistice Viziuni inovatoare asupra creaţiei muzical-artistice a elevilor Vladimir Babii: 30 ani de activitate: Biobibliografie Vocaţia de pedagog – o comoară de nepreţuit Voinţa psihologică - modalitate de promovare a sacrului în dramaturgia druţiană W 238 1829 1754 1779, 1780 441 683 1944 1341 1348 1995 142 346 309 235 1856 1713

319

Ways of expressing gender in English What is lingual country study?

564 609

Wissenschaftliche texte im berlich der wirtschaft aus stilistischer sicht 800 Wort-und Satzakzent im Fremds-prachenunterricht Y Yintimitatea poeziei: Emilian Galaicu-Păun, Yin Time Z Zborul frânt al limbii române Zeul ascuns Ziarul şi viaţa: (Notiţe despre ziarul Moldova socialistă – Moldova suverană din anii 1947-2000) Zile Mari ale Universităţii bălţene sau din mărturisirile Bibliotecii Zilele bibliotecarului la Bălţi Zilele Bibliotecii la Facultăţi Zilele Facultăţii Drept în opinia studenţilor Zilele Facultăţii Drept la Bibliotecă 24 martie - 24 aprilie 2003 Zilele Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală Ziua păcălelilor Zu den ursachen der auseinanderent-wicklung der vokale in den germanischen sprachen Zum gerrauch der fremdworter in den leitugstexten Zum interkulturellen Vergleich der lexikalisch-semantischen Gruppen im Deutschunterricht Zum problem der ubersetzung der Deutschen modalworter und modalpartikeln ins rumanische Zum problem des functionierens der lexicalish-semantischen gruppe "verba dicendi" im literarischen text 803 789 817 807 811 1011 2125 2158 2013 2068 2084 2085 2205 1864 229 153 819

Zum status Phänomens “Schweigen” in der deutschen gegenwartprosa 804 Zum wesen und funktion von "allerding" im text 796

Zur aussprache der deutschen, englischen und rumänischen diphthonge 820 Zur strukturell-semantischen characteristic der

320

lexikalisch-semantischen gruppe Zurgeschichte des marchens

797 801

*** A Авторитетный педагог, умелый организатор Актуальные проблемы современной филологии Актуальные проблемы формирования элементарных математических представлений в современных психолого-педагогических исследованиях Aнализ художественного текста в студенческой аудитории Аналитическая программа курса "Международные валютно-финансовые отношения" Аналитическая программа по дисциплине "Страхование и перестрахование" Аналитическая программа по курсу "Бухгалтерский учет в акционерных обществах" Аналитическая программа по курсу "Бухгалтерский учет в торговле" Аналитическая программа по курсу "Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса" Аналитическая программа по курсу "Деньги и кредит" Аналитическая программа по курсу "Основы маркетинга" Аналитическая программа по курсу "Планирование бизнеса" Аналитическая программа по курсу "Рекламная деятельность" Аналитическая программа по курсу "Статистика финансов" Аналитическая программа по курсу "Страхование и перестрахование" 1544, 1635 Аналитическая программа по курсу "Экономико – финансовый 1563 1632 1599 1600 1601 1633 1631 Аналитическая программа по курсу "Бухгалтерский учет затрат" 1562 1630 1544 1564 1203 511 1081 9

Аналитическая программа по курсу "Стоимость, цены, тарифы" 1634

321

анализ хозяйственной деятельности предприятий" Антитеза как коммуникативный фактор и основной художественный прием проникновения во внутренний мир героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Б Бельцкий университет: 60 лет работы на будущее Большое видится на расстоянии Бэлцкий уезд - Витебская область: подписано соглашение о сотрудничестве В «В поисках утраченного рая» Вариантности способов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в системе управления Вивчення украiнськоi мови в навчальних закладах Молдовi Виды информации и функционально-смысловые типы речи Винничане выступили в Бельцах Влияние постоянного магнитного поля на микротвердость листового Возможности применения импульсного магнитного поля для повышени механических свойств стекла Воспитание ритмического чувства школьников на уроках музыки в общеобразовательной школе «Восторг поэзии»: Дж. Байрон и творческая манера А. Пушкина бессарабского периода Вот и лето прошло: Вступительные экзамены в БГУ Время социальных перемен пришло: Реформа и вуз Встреча с Георгием Гречко Вузовский workshop "Искусство слушания музыки" Д Диалог культур и творческая личность Диалог славянской и романской культур как важнейший

1598

480

891 1060

1545

512

1638 526 502 1332

928

927

1423

507 892 1169 1016 1399

474

322

фактор их изучения Дистрибутивные особенности опорных слов и их роль в выборе субституционных односоставных предложе-ний Дмитрий Кантемир и «Описание Молдовы» в контексте постмодернизма Дни русской культуры в Бельцком университете «Дом построим - будем жить»: Строительство в БГУ Дорога и судьба в «Евгении Онегине»: мотивы, стиль, язык Друцэ и не знает : [О постановке пьесы И. Друцэ «Птицы нашей молодости»] Е ECTS в Республике Молдова Еще раз о названии нашего города… Еще раз о цели музыкального образования Ж Жизненные навыки: метод. пособие: Возраст 5-7 лет и 1-12 кл. Жизненные навыки: учеб. для 10-12 кл. З Запорожцi Зарубежная литература : 5-9 кл. «Зрелое предприятие, как выдержанный коньяк: отдает людям все лучшее, от мастеров искрящихся напитков» И Игровой тренинг общения - средство формирования общительности будущих педагогов Идеи В. Н. Мигирина о путях совершенствования науки о языке и ее преподавания Изучение замысла поэмы «Медный всадник» у А. С. Пушкина на основе документальных источников Изучение проблем русской фразеологии с

492

467

484 450 855 481

1034

890 1017 1442

1322 1323

Жизненные навыки: Шк. куррикулум: Возраст 5-7 лет и 1-12 кл. 1324

543 499

1524

1283, 1295

454

515

323

позиции лингвокультурологии Информатизация и современность Информация о работе промышленности Бэлцкого уезда за I квартал 2000 года Информация о социально-экономическом положении Бэлцкого уезда за 1999 год Исследование приемов артикуляции и дикции в произведениях написанных на иностранных языках в процессе хорового пения История и эволюция рекламы Iсторiя, культура та традицii украiнського народу К К вопросу о лингвистической терминологии К вопросу о чеховской традиции в творчестве В. М. Шукшина К вопросу об ассоциативности в повести Саши Соколова «Школа для дураков» К проблеме двойников у Ф. М. Достоевского и М. А. Булгакова Категория состояния как база формирования односоставных и двусоставных структур Качественные и количественные методы оценки эффективности маркетинга Коллективная взаимная экспертная оценка директоров учебных заведений Коллективная взаимная экспертная оценка директоров учебных заведений Конференция памяти В. Н. Мигирина Концептуальные основы практического курса русского языка Концепция курса «Теория и практика перевода» для студентов – будущих переводчиков Концепция стратегического управления человеческим потенциалом на предприятиях Республики Молдова

518 1565

1546

1547

1354 1567 533, 535, 544

466 501

456 469

477

1537

1231

1260 455 516

815

1586

324

Концепция университетской подготовки специалиста для дошкольного и начального уровня образования в Республике Молдова Куда пойти учиться, чтобы работа стала любимым занятием в жизни Куррикулум - стратегическая основа реформы образования Куррикулум по народоведению для 5-9 кл. Курс лекций по методике преподавания русского языка Курс лекций по современному русскому языку Л Лирическая рефлексия творческой личности в повести Саши Соколова «Школа для дураков» М Малый бизнес в великой стране Маркетинг товаров: (конспект лекций) Математика: Выпускные экзамены – 2000 Матерiали Круглого стола в НДIУ Meтафорическое употребление слов как основа создания образности в «Медном всаднике» А. С. Пушкина Метод проектов в процессе обучения Методика выявления слоистой структуры в поверхностных слоях листового стекла Методические указания и контрольные задания по курсу "Экономико-финансовый анализ хозяйственной деятельности" Методические указания по выполнению и защите курсовых работ Методические указания по выполнению и защите лицензионных работ Методолого-методическая подготовка учителя музыки Методы совершенствования голосовой подготовки учителя музыки 1362 1642 1400 1605 1549 910 475 1098 1582, 1602 1496 1033 529 468 508 1018 536 451 478 1284

325

Микроэкономика: конспект лекций на правах рукописи Микроэкономика: проблемы переходного периода Минуты злые» в судьбах героев романа «Евгений Онегин» Много шума из ничего Моделирование познавательной деятельности студентов в учебном процессе Мои встречи с М. Ю. Лермонтовым Мотивационные критерии анализа трудовой деятельности работников компании Мудрый, вдумчивый наставник бельцких педагогов Музыка как великая педагогика Музыкальное воспитание: школьный куррикулум: I-IV классы Музыкальное творчество как интегрирующий фактор личности школьника Музыкальность как интеграционное понятие музыкальных способностей Музыкальные прогулки. Эффективная форма эстетического воспитания младших школьников «Мы стали классическим университетом…» Н «Надежды маленький оркестрик под управлением любви» Направления инвестиционных вложений в человеческий капитал компании Научные основы методики обучения русскому языку в «практическом курсе русского языка» Национальное и международное университетское сообщество за образовательные ценности Болонского процесса Некоторые аспекты изучения учебной деятельности студентов в современных условиях Некоторые особенности фортепианного стиля Генадия Чобану Некоторые психологические аспекты требовательности

1603 1566 493 1019

1209 1020

1578 1076 1443 1422

1331

1444

1445 873

1384

1518

462

882

1261 1459

326

руководителя Некоторые психологические условия эффективности требовательности директора школы как руководителя Новая парадигма устойчивого развития в сельском хозяйстве Новейшая литературная ситуация в школьном изучении Новий шкiльний предмет: культура свого народу Новий шкiльний предмет : культура свого народу О Обломов - тип, образ, символ О механизме влияния магнитного поля на процесс переноса эрозионной массы анода в искровом разряде О преподавании темы «Тригонометрические уравнения» О придаточных дополнительных в английском синтаксисе О профессоре Гохберге, ученом с мировым именем О системе экологической подготовки будущих учителей начальных классов О тестах по математике Об аккредитации вузов, или куда пойти учиться Об одном механизме образования ионосферных неоднородностей Е Образ пiснi в лiрицi Рильського Образ Петра I в творчестве А. Мицкевича и А. С. Пушкина (на материале поэмы «Медный всадник») Образная природа "фантастического" в художественной литературе Образование и информационные технологии Общая теория статистики Общие подходы к определению существенности в аудите Обьективная необходимость проблемной лекции по экономическим дисциплинам Онегинская строфа» и сонетная форма

1285

1262 1933 503 537 545

497

898 1045 550 1021

1135 1022 854

853 538

500

821 1099 1643 1641

1637 488

327

Определение членов предложения (обстоятельств) с помощью метода дифференциальных признаков Организация нормативного хозяйства на предприятии Органическое вещество почвы и продуктивность севооборотов и бессменных культур в длительных стационарных опытах Основные направления исследования интеллектуального потенциала менеджеров предприятия Основы христианского мировосприятия в курсе истории древнерусской литературы Особенности валеологического воспитания в сельской начальной школе Особенности применения информационных технологий на начальном уровне образования Особенности уголовного производства по делам несовершеннолетних От стихотворения «Муза» до драмы «Борис Годунов» Оценка платежес-пособности АО "Басарабия-норд" П Павел Поповский: Педагог, хозяин и прекрасный человек Памятная встреча: (О литературном критике В. Коробане) Пастораль: [стихи] Педагогические условия коррекции детской лжи Педагогическое моделирование и конструирование дидактических материалов Перспективы применения электроискрового легирования для повышения долговечности деталей, изготовленных из алюминиевых сплавов Пiдросли науковцi Письмо в редакцию газеты "Спрос. Предложение" Планирование бизнеса: (краткий конспект лекций на 909 539 1024 1170 649 1023 449 1168 1661 482 1579 1325 1202 513 1639 1934 470 1588

328

правах рукописи) Планы практических и лабораторных занятий по курсу "Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду" Планы семинарских и практических занятий по курсу "Методика развития речи" для студентов 1-3 курсы, озо Подготовка будущих специалистов к организации свободного времени младших школьников Подготовка педагогических кадров для работы в классах интегрированного обучения Подготовка студентов к изучению и моделированию субъекта воспитания Подготовка студентов к работе по технологии личностно-ориентированного образования дошкольников Понятие связного текста: дифференциальные признаки связности (когезии), их проявление в художественном тексте Постановка проблемы сочинения и подчинения в отображающей грамматике Почтение и слава воздаются соответственно вкладу в науку: Ученный с мировым именем Исраэль Гохберг Право на брехню Прагмалингвистический анализ диалога Преодолевать обскурантизм и неосведомленность: (заметки об истории и родном языке молдован) Применение эффективных технологий в процессе преподавания курса «современный русский язык» Приобщаться к богатствам молдавской речи Приоритеты воспроизводства прогрессивных технологий Проблема «Поэт-власть» в творчестве А. С. Пушкина и поэтов (писателей)-бессарабцев Проблеми освiти украiнцiв Молдови

1583

1138

1139

1230

1208

1151

1204

479

465

1061 540 603

1035

517 1046 1520

485 546

329

Проблеми украiнськоi освiти на пiвночi Молдови Проблемы изучения русской литературы ХХ века и рубежа ХХ-XXI вв. как единого художественного целого Проблемы преподавания курса современный русский литературный язык Проблемы современной номинациологии с точки зрения принципов отображающей грамматики Программа комплексного лицензионного экзамена "Менеджмент-Маркетинг" Программа комплексного лицензионного экзамена по "Экономической теории" Программа курса "Установка программ и оборудования ПК" Программа по дисциплине "Страхование и перестрахование" для спец." Бухгалтерский учет и аудит" Программа по курсу "Бухгалтерский учет в отраслях" Программа по курсу "Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса" Программа по курсу "Введение в педагогику" Программа по курсу "Дошкольная педагогика" Программа по курсу "История педагогики" Программа по курсу "Менеджмент" Программа по курсу "Общие основы педагогики Программа по курсу "Основы Бухгалтерского учета" Программа по курсу "Основы педагогического мастерства" Программа по курсу "Основы технологии и товароведения" Программа по курсу "Управленческий учет" Программа по курсу "Финансы предприятий" для студентов спец. "Бухгалтерский учет и аудит" Профессор Валерий Кабак: большой талант, помноженный на скромность Психолог в школе: проблемы взаимодействия

527

519

514

460

1497

1498 874

1550 1551

1568 1140 1141 1142 1143 1144, 1145 1552 1146 1553 1554

1569

1077 1321

330

Пути повышения эффективности производства Пути улучшения голосовой подготовки учителя музыки Пушкинская традиция в прозе А. П. Чехова Р Работа над розвитком зв’язного мовлення Рабочая программа курса "Рынок ценных бумаг" Рабочая программа курса "Финансы предприятий" Рабочая программа по "Методике ознакомления детей дошкольного возраста с природой" Рабочая программа по курсу "Бухгалтерский учет в отраслях" Рабочая программа по курсу "Инвестиционный менеджмент" Рабочая программа по курсу "Основы бухгалтерского учета" Рабочая программа по курсу "Управленческий учет" Рабочая программа по спецкурсу "Проблема гуманизации учебно-воспитательной работы в духе педагогики ненасилия Развитие координации между слухом и голосом у детей с неярковыраженными музыкальными данными Разработка технологии модифицирования поверхности стеклотары газообразными реагентами Рассказ А. П. Чехова «Новая дача» в контексте тургеневской традиции Региональная политика и ее роль в процессе европейской интеграции Родники и колодцы: Особенности использования идей этнопедагогики: этнографические кружки Роль антитезы в образной системе поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» Роль базовой школы в установлении связи между педагогической наукой и педагогической практикой Роль и значение венчурного капитала в развитии

1519 1346 489

542 1555 1571

1147

Рабочая программа по дисциплине "Стратегический менеджмент"1570 1606 1580 1607 1608

1148

1345

929

490

1604

1136

461

1182

331

предпринимательской деятельности Роль контактирования наук в определении языковых категорий и формировании терминологического аппарата Роль научных исследований в формировании специалистов высшей квалификации Роль научных концепций В. Н. Мигирина в современном процессе обучения Роль творческих заданий в развитии навыков музыкально-интонационного предслышания у детей начальных классов Русская литература: 5 клacc Русская литература: 6 клacc Русская литература: 7 клacc Русская литература: 8 клacc Русская литература: 9 клacc Русская художественная традиция в прозе А. П. Чехова Русские писатели в Молдове Русский язык и литература: 5 клacc Русский язык и литература: 7 клacc Русское слово: Русский язык и литература: 9 класс С Сборник задач и упражнений для составления тестов по арифметике и алгебре для 5-го и 6-го классов Семейное право Семейное право Республики Молдова Символика имени «Евгений» Система согласных румынского и немецкого языка Слова, образованные "на один единственный раз" и способы их лексикографической фиксации и дефиниции Слово – строительный материал для души Слово о М. В. Ломоносове

1538

496

1636

509

1361 494 495 504 505 491 463 532 452, 457 458 487

1025 1660 1659 486 812

725 549 471

332

Слово об Эминеску Совершенствование методов определения потребности предприятия в материальных ресурсах Создан Еврорегион "Верхний Прут" Социальные программы и их роль в стратегическом менеджменте персонала Спецсеминар на тему "Организация внеурочной воспитательной деятельности класса" Спецсеминар на тему "Теория и практика школьных воспитательных систем" Спрашивайте – отвечаем: Что такое лирический герой? Становлення украiнознавства в освiтi Молдови Стихотворение Ф. И. Тютчева «Слезы людские...» Структура поверхностных слоев стеклянной тары по данным метода HF-секционирования Структурно-семантические модели оформления прямой речи Судьбе спасибо за то, что он был Т Творческая эволюция взглядов А. С. Пушкина по проблеме «власть - человек» как проявление факторов «внутренней коммуникации» Термохимическая обработка промышленных стеклоизделий газами : области применения и ограничения Топология импульсного магнитного поля в индукторах для обработки стеклоизделий на технологичес-ких линиях Три подхода к изучению языка сми (средств массовой информации) У Удосканалення писемного мовления учнiв-украiнцiв пiд час роботи над переказом Украiнська мова i лiтература: Пiдруч. для 5 кл.

1026

1589 1548

1587

1149

1150 520 547 521

930 813 464

476

931

911

814

524 522

333

Украiнська мова i лiтература: пiдруч. для 6 кл. Украiнська мова i лiтература: пiдруч. для 7 кл. Украiнська мова i лiтература: пiдруч. для 8 кл. Украiнська мова i лiтература : Шкiльний куррiкулум для 5-9 кл. Украiнське корiння в «Словi о Полку Iгоревiм» Учет эксплуатационных расходов грузовых железнодорожных перевозок Учитель начальных классов - менеджер учебно-воспитательного процесса Ф Факторы, обуславливающие особенности формирования тарифной политики на перевозку грузов и пассажиров Фестиваль подарував чимало радiсних несповiданок Философия художественного образа юродивого в литературе Формирование дисциплины учащихся тренинговыми методами Формирование интеллектуального потенциала – одно из стратегических направлений менеджмента в образовании Формирование информационной культуры студентов Формирование эстетических суждений в процессе общения с искусством «Фривольность» речи – непростительная для дипломата Функции языка и процесс коммуникации Функция педагогического менеджмента в профессиональной деятельности учителя – воспитателя Х Химическая стойкость стекляной тары с позиций системного анализа Художественная структура рассказа И. Бунина «Грамматика любви» Художественное развитие будущего учителя музыки

525 528 534 523 541

1584

1183

1585 530 498 1137

1640 1282

Формирование у студентов исследовательских умений и навыков 1205

1421 1047 472

1206, 1207

932

459

334

в классе фортепиано Художественный текст – духовность или антидуховность? Ч Чего нам забывать не стоит: Антиох Кантемир, русский писатель и дипломат Чтоб добрым ум и умным сердце было... Ш Шевченко в Молдовi Школьный куррикулум "Музыкальное воспитание" Школьный куррикулум «Русский язык и литература» Э Экологический час Эстетическая система Ф. М. Достоевского в стилистико-языковом художественном процессе Эстетический плюрализм в новейшей русской литературе Ю Юридический анализ и расследо-вание контрабанды Я Языковая ситуация в Молдове Як вiдкрити дiтям Шевченка?

1460 510

1048 1302

531 1373 453

1950

473 506

1662

483 548

335

Index de publicaţii periodice bibliografiate
A Accent provincial (Bălţi) 51, 55, 57, 88, 159, 160, 164, 165, 168, 170, 180, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 198, 200, 201, 203, 248-255, 257-263, 266-272, 364, 413, 679, 827, 872, 1005, 1028, 1044, 1053, 1054, 1058, 1064, 1071, 1091, 1236, 1849, 1855, 1856, 1863, 1869, 2037, 2039, 2057, 2076, 2101, 2116, 2122, 2124, 2125, 2153 1936 1665, 1679, 1680 157, 161, 163, 184, 186, 274, 301, 302, 1368 1975, 2091, 2045, 2051-2053, 2054, 2056, 2066, 2068, 2072, 2081, 2084, 2086, 2096, 2102, 2103, 2105, 2106 1948, 1950 1930 389, 867, 871, 878, 883, 888, 1102, 1105, 2069 1853 1861, 1864, 1875, 1896, 1897, 1907 1408 214, 1409, 1376, 1378, 1390 146, 429, 430, 435, 447, 1189, 1919, 1974, 1978, 2126, 2127, 2129, 2130, 2140, 2143, 2144, 2149, 2150, 2158, 2162, 2184, 2185, 2192, 2195, 2197, 2199, 2200, 2201, 2203, 2207 212, 215, 219, 222, 222, 223, 225, 232, 277, 280, 287, 309, 311, 320, 323, 324, 325, 347, 353, 358, 376, 380, 381, 393, 432 235, 246, 343 1889, 1891 1452 148, 643, 644, 647, 1542 1548 1799, 1804, 1838 1877 1540 366, 557, 1106, 1333, 1432, 1751, 1920

Agricultura Moldovei Avocatul poporului B Basarabia Bibliotrans Nord (Bălţi)

Buletin metodic Buletinul Academiei de ştiinţe a R M Buletinul rectoratului (Bălţi) C Caiete de istorie Clipa (Anaheim USA) Cronica (Iaşi) Confluenţe bibliologice (Bălţi)

Contrafort

Convorbiri literare (Iaşi) Cugetul Cultura (Iaşi) Curierul de nord (Bălţi) Cuvînt şi suflet (Găeşti, Dîmboviţa) D Destin românesc Dialog Didactica Pro...

336

E Educaţie pentru democraţie: supl. al rev. Didactica Pro F Făclia

1438 61, 640, 667-669, 672-680, 689, 690-694, 713, 761, 779, 823, 824, 833, 849, 858, 863, 866, 868, 876 886, 887, 925, 1009, 1040, 1041, 1042, 1055 1065, 1066, 1070, 1079, 1090, 1172-1174, 1181, 1184, 1194, 1214-1216, 1265, 1267, 1269, 1382, 1393, 1402, 1403, 1415, 1424, 1867, 1868, 1871, 1382, 1883-1885, 1886, 1888, 1890, 1892, 1899, 1900, 1901, 1909, 1918, 1945, 1946, 1947 1949, 1954, 1963, 1973 1412 162, 167, 169, 195, 197, 199 2047, 2060, 2062, 2063, 2074, 2094, 2095, 2151, 2168 860, 870, 877, 1056, 1089, 1951, 1952, 1953, 1956, 2048, 2058, 2070, 2071, 2077, 2091, 2102, 2107, 2108, 2154 601 2119 1931 205

Filosofie şi Drept Flux G Gazeta bibliotecarului Generaţia Pro (Bălţi)

Glasul Naţiunii I Info Agrarius Intellectus J Jurnalul naţional L Legea şi viaţa

1666, 1667, 1668, 1671, 1675, 1678, 1681, 1683, 1687, 1747, 1756, 1771, 1772, 1774, 1778, 1786, 1787, 1790, 1793 1802 1803 1806 1807 1824 1825 1832 1837 1839 1882, 1913 Limba Română 49, 76, 120, 138, 140, 350, 410, 411, 412, 448 Literatura şi arta 109, 134, 149, 151, 173, 174, 177, 298, 357, 408, 414, 419, 644, 654, 707, 715, 1052, 1845, 1887, 2123, 2112, 1367 Luceafărul 1004, 1038 Lumea 1916 Lumină şi speranţă (Găeşti, Dîmboviţa) 4, 1841 M Magazin bibliologic 425, 438, 884, 1103, 2036, 2040, 2042, 2043, 2049, 2050, 2052, 2055, 2059, 2092, 2093, 2097, 2098, 2099, 2113, 2128, 2131-2139, 2150, 2159, 2160, 2161

337

Mâine Moldova şi lumea = Молдова и мир Moldova suverană P Physics of low-dimensional structures 990 Phoenix (Găeşti, Dîmboviţa) 1791, 1792, 1796 Plai bălţean (Bălţi) 147, 152, 175, 213, 239, 247, 639, 641, 642, 645, 646, 653, 655, 681, 682, 716, 719, 724, 829, 1268, 1381, 1539, 1545, 1546, 1547, 1556, 1557, 1572, 2061 Poesis (Satu Mare) 274 Poezia (Iaşi) 297, 307 Poezie 362, 365, 367, 398 Profit 1541, 1543 R Recuperare (Teleneşti) 1175, 1176 Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică 1777 Revista de fizică "Evrika" (Brăila) 970, 973-975 Revista de lingvistică şi ştiinţă literară 79, 107, 108, 110, 112, 119, 226, 291, 355 Revista de ştiinţe penale 1317, 1819 Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал 1654, 1655, 1657, 1664, 1670, 1676, 1677, 1692, 1694, 1701, 1717, 1720, 1752-1754, 1762, 1818, 1820-1822, 1827, 1848 S Săptămîna 1007, 1010 Semn (Bălţi) 31, 34, 48, 71, 96, 101, 131, 132, 153, 155, 156, 158, 166, 171, 172, 181, 183, 185, 208, 211, 218, 221, 224, 228, 230, 231, 233, 234, 240, 242-245, 256, 273, 279, 281, 283, 284, 286, 288, 290, 292, 294-296, 303, 305, 306, 310, 312-315, 319, 322, 336, 338, 349, 351, 352, 356, 360, 361, 363, 368, 371, 372, 374, 377, 379, 384, 390, 403, 404, 405, 407, 415, 418, 421-424, 426, 427, 433, 434, 436, 441, 442, 444, 446, 648, 659, 666, 1870, 1873, 1876 1893, 1895, 1905, 1906 Spirit românesc 1908, 2198 Sud-est 216, 217, 229, 241, 282, 316, 317, 339, 354, 378, 386, 417, 443 Ş Şcoala de Biblioteconomie

2163-2167, 2169, 2171-2183, 2186-2188, 2190-2191, 2194, 2196, 2202, 2206 1188 890 879, 1006, 1011, 1903

338

din Moldova T Tânăr şi UNIC Timpul Tribuna învăţămîntului (Bucureşti) Ţ Ţara U Univers Pedagogic Univers Pedagogic Pro V Viaţa Basarabiei Vocea Bălţiului (Bălţi) Vocea poporului *** Г Голос Бэлць (Bălţi)

2044, 2118, 2120 1335 74, 326-329, 331, 332, 334, 335, 337, 338, 340, 341, 342, 344, 346, 387, 392, 394, 395, 399, 400, 401, 402, 437, 1411 1337 49, 80, 191, 1844, 1852 1426, 1427, 1437 1912 299 143, 714, 885, 926, 1078, 1914, 1937, 1972, 2204, 2205 826, 1131

450, 464, 508, 549, 649, 706 854, 855, 892, 1016, 1018, 1020, 1021, 1023, 1026, 1034, 1035, 1046, 1047, 1048, 1060, 1061, 1076, 1077, 1081, 1169, 1332, 1524, 1347 882 529 1136, 1384 537, 543, 544, 545, 548 527 539 455 512, 520, 521 532 873, 891, 1017, 1019, 1024, 1582 535, 538, 540, 547 530, 531 1520 898

Д Деловая газета О Освiта Украiни (Kiev) П Педагогический вестник Промiнь (Bălţi) Р Рiднi джерела (Kiev) Рiдне слово (Bălţi) Русский язык в школе (Moscova) Русское слово С Славянский вестник Спрос. Предложение (Bălţi) У Украiнознавство (Kiev) Украiнский форум (Kiev) Э Экономист (Moscova) Электронная обработка материалов

339

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful