Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al

Republicii Moldova
Universitatea de Stat " Al. Russo " din Bălţi
Biblioteca Ştiinţifică

C. Z. U. 016:[378.4+537.86+550.3+929(478)]Filip N.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Academicianul Nicolae Filip: Biobibliogr. / Min.
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova,
Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt.; alcăt. : E. Scurtu, M.
Fotescu, K. Tabac, F. Tlehuci ; coord. V. Cabac; red. resp.
E. Harconiţa; ed. îngrijită de Gh. Popa; trad. în lb. engl. de
L. Aladin, în lb. rusă de F. Tlehuci. – Ed. a 4-a, red. şi
compl. – Bălţi, 2005. – 199 p.
ISBN 9975-931-99-5

Academicianul
NICOLAE FILIP
Biobibliografie
Ed. a 4-a, revăzută şi completată

Bălţi, 2005
ISBN 9975-931-99-5
1

2

Argument
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Al. Ruso”
din Bălţi propune atenţiei cercetătorilor, cadrelor didactice
universitare şi tuturor celor care manifestă interes pentru
învăţămîntul superior din Moldova o lucrare bibliografică
despre viaţa şi activitatea ştiinţifică a cunoscutului academician, doctor habilitat, profesor universitar Nicolae Filip,
rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Prima ediţie a acestei lucrări a fost publicată în anul
1995, cu ocazia jubileului instituţiei, apoi au urmat altele
două, a treia fiind prilejuită de cea de-a 75-a aniversare a
dlui Nicolae Filip şi de decernarea Domniei sale a Premiului
de Stat al Republicii Moldova pentru contribuţii la studierea
propagării undelor radio prin ionosfera anizotropă şi a
sistemelor moderne de comunicaţii. Prezenta ediţie,
revăzută şi completată, apare cu prilejul celei de-a 60-a
aniversare a Universităţii de Stat „Alecu Russo” şi se
integrează în colecţia Personalităţi universitare bălţene,
iniţiată acum trei ani de către Biblioteca Ştiinţifică.
Lucrarea se deschide cu un articol semnat de către
prim-prorectorul universităţii, profesor univ. dr. Valeriu
Cabac, discurs care pune în valoare calităţile deosebite ale
Omului, Savantului, Profesorului şi Rectorului Nicolae Filip,
personalitate marcantă care va rămîne în istoria instituţiei
de învăţămînt superior de la Bălţi drept creator al unui
clasic complex universitar, neîndoielnic, o veritabilă operă
de ctitorie.
Curriculum vitae oferă date importante despre
formarea şi creşterea profesională, domeniile de cercetare,
participările la manifestări ştiinţifice, funcţiile administrative
deţinute şi distincţiile de care s-a învrednicit Rectorul de la
Bălţi. Capitolul Amintiri, Confesiuni… propune cititorilor
filmul unei exemplare cariere de profesor universitar şi a
unei, nu mai puţin spectaculoase, cariere ştiinţifice.

3

Un alt compartiment îl constituie Aprecierile
personalităţii acad. Nicolae Filip din partea unor
reprezentanţi ai culturii şi ştiinţei.
Setul de fotografii care schiţează biografia
Personalităţii de Excepţie a secolului XXI, cum este
considerat, pe bună dreptate, academicianul Nicolae Filip,
alături de alte 2000 de personalităţi marcante ale sec. XXI,
intrate în Outstanding Sholars of the 21 st Century,
Cambridje, England, 2002 .
Circa 200 de lucrări ştiinţifice, cursuri universitare,
materiale
în
domeniul
pedagogiei,
învăţămîntului
preuniversitar şi universitar, rezultatele investigaţiilor
ştiinţifice oglindite în rapoartele anuale universitare
inventariază compartimentul respectiv de bibliografie.
Notiţele bibliografice sînt elaborate conform standardului în
vigoare şi prezentate în ordinea cronologică şi alfabetică a
titlurilor. Selectarea surselor a fost încheiată în octombrie
2005.
Indicele bibliografic conţine texte în limba engleză şi
rusă, indexul de nume şi de titluri facilitează găsirea
informaţiilor solicitate. Publicaţiile apărute cu caractere
chirilice au fost descrise în limba originalului.
Colegiul de redacţie aduce sincere mulţumiri
domnului Rector Nicolae Filip pentru asigurarea condiţiilor
necesare de elaborare a acestui volum, ce constituie o
contribuţie importantă la îmbogăţirea tezaurului naţional din
domeniul bibliografiei.
Elena Harconiţa

4

Argument
Balti State University “Al Russo” Scientific Library
proposes to the research workers’ , university didactic staff
and to all those who are interested in Higher Education
from Republic of Moldova, a bibliographic work about the
life and the scientific activity of the well-known academician,
Doctor Habilitate, University professor, Rector of Balti State
University ”Al. Russo”, Nicolae Filip.
The first edition of this study was published in 1995,
at the institution’s jubilee, and then the other two followed,
the third being due to Rector’s 75th anniversary and State
Award of Republic of Moldova for the contribution to the
study about the propagation of radio ways through
anisotropic ionosphere and communication modern
systems. This edition being revised and completed has
been published with the occasion of 60th State University
„Al. Russo” anniversary and has been introduced in the
collection Balti University Personalities, initiated three years
ago by Scientific Library.
The work begins with an article signed by the
university prime-prorector, lecturer Valeriu Cabac, who
points out the wonderful qualities of the Human being,
Scientist, Professor and of Rector Nicolae Filip, a
magnificent personality who will remain in the history of
Balti University as the creator of university classical
complex, which is without doubt a
real opera of
foundation.
Curriculum Vitae offers important dates about the
professional
formation
and
growth,
investigation
preoccupations,
participations
at
the
scientific
manifestations, about the obtained administrative functions
and awards of which he was mentioned . The chapter
Reminescences, Confessions… proposes the readers the
film about the career of a brilliant university professor and
about a scientific one.

5

Another compartment is dedicated to Appreciations
of personality acad. Nicolae Filip from the part of
contemporary remarkable scientists.
Iconography inserts a lot of photographies, which
represent the biography of the 21st Exceptional Personality,
what the academician Nicolae Filip was considered,
together with other 2000 personalities of the 21st century,
entered the Outstanding Scholars of the 21st Century,
Cambridge, England, 2002.
About 200 scientific works, university courses,
materials in pedagogic domain, university education, the
results of scientific investigations reflected in the annual
university reports get respective compartment of bibliography. Bibliographic notes are elaborated according to the
present standards and are introduced in a chronological
and alphabetical order of the titles. The selected sources
were finished in October 2005.
The bibliographic index contains texts in English
and Russian, the name and titles index facilitate the finding
of the requested information. Publication issued with Cyrillic
letters were described in the original language.
The editorial board thanks Mr. Nicolae Filip, Rector,
for ensuring the necessary conditions to elaborate this
volume, which constitutes an important contribution to the
enrichment of the National Thesaurus of the bibliographic
domain.
Elena Harconiţa

6

PROFESORUL NICOLAE FILIP
Savant, pedagog, manager – iată cele trei ipostaze
în care comunitatea academică îl cunoaşte pe profesorul
Nicolae Filip, rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi. Îl cunosc mai mult de treizeci şi cinci de ani şi nu
încetez să-i admir calităţile care l-au plasat (de jure şi de
facto) în fruntea intelectualităţii bălţene: fidelitatea faţă de
instituţia de învăţămînt superior din Bălţi, unde activează
cincizeci şi doi (!) de ani, fidelitatea (devenită proverbială)
faţă de soţia sa, regretata Liuba Filip, caracterul cumpătat
(dojana rectorului N. Filip este percepută de subalterni mai
degrabă, drept o indicaţie de a îmbunătăţi starea lucrurilor),
spiritul econom (cererile de achiziţii sunt analizate de rector
cu calculatorul), capacitatea uriaşă de MUNCĂ (calitate
preluată de la părinţii săi – harnici ţărani din Sofia). La
calităţile enumerate mai sus voi adăuga încă două, care le
consider determinante. Prima este demnitatea, iar cea de a
doua – creativitatea. „Există o demnitate, scria La
Rochefoucauld, care nu depinde de noroc: este o anumită
atitudine care ne distinge şi care pare a ne destina pentru
lucruri mari; este preţuirea pe care ne-o dăm singuri, fără a
ne da seama; prin această calitate cîştigăm respectul
celorlalţi oameni şi, de obicei, ea este acea care ne
plasează deasupra lor mai mult decît naşterea, funcţiile şi
decît însuşi meritul”. Într-adevăr, profesorul N. Filip este
considerat rector nu datorită funcţiei pe care o ocupă, ci
datorită respectului cîştigat. Creativitatea dlui N. Filip se
manifestă prin abordarea nestandardă a tuturor
problemelor, fie ele de ordin ştiinţific, economic sau
managerial.
Este extrem de dificil de a expune în cîteva zeci de
rînduri chintesenţa vieţii şi a activităţii unei personalităţi cu
totul deosebite – Omul, Savantul, Profesorul, Rectorul
Nicolae FILIP.

7

Omul Nicolae FILIP a fost şi este o fire onestă,
cumpătată, cu o capacitate de muncă uluitoare. Cu anii, nu
a pierdut simţul noului, fiind receptiv la orice inovaţii. Are
capacitatea de a insufla celor ce îl înconjoară ideile sale, a
organiza realizarea acestor idei şi a monitoriza această
realizare.
Savantul Nicolae FILIP a îmbinat reuşit calităţile de
experimentator şi de teoretician. Activitatea ştiinţifică a
doctorului habilitat Nicolae FILIP este o demonstraţie a
unităţii dintre teorie şi practică. Cercetările experimentale
iniţiale au condus la crearea unor modele teoretice, care, la
rîndul lor, au impus realizarea unor noi experimente.
Realizările ştiinţifice ale Domniei sale vor fi descrise mai
jos.
Profesorul Nicolae FILIP reuşeşte să expună cele
mai dificile teme din cursul de radiofizică într-un limbaj
simplu şi comprehensibil, integrînd prelegerile cu
experimentul demonstrativ. Fiind mai mult de 40 de ani şef
al catedrei Discipline tehnice generale, transformată ulterior
în catedra de Electronică şi informatică, profesorul Nicolae
FILIP a contribuit la instruirea şi educarea miilor de
specialişti din învăţămîntul preuniversitar, universitar şi din
instituţiile de cercetare.
Rectorul Nicolae FILIP se poate mîndri cu existenţa
la Bălţi a unui complex universitar care, pe bună dreptate,
poate fi numit principala realizare a Domniei sale.
Nicolae Filip s-a născut la 3 martie 1926 în satul
Sofia, judeţul Bălţi, într-o familie de ţărani. A terminat şcoala
primară de 7 ani în satul natal, iar apoi şcoala medie nr.1
din or. Bălţi. În 1948 a devenit student al Facultăţii de Fizică
şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău. După
anul III de învăţămînt, s-a transferat la Institutul Pedagogic
din Chişinău pe care l-a absolvit cu menţiune în 1952,
obţinînd diploma de fizician. În acelaşi an, devine lector al
Institutului Învăţătoresc din Soroca. Din 1953 lucrează la
Institutul Pedagogic din Bălţi, iar după reorganizarea lui, la
Universitatea de Stat „A. Russo”, ocupînd succesiv
8

posturile de lector, lector superior, conferenţiar, profesor,
şef de catedră, prorector pentru ştiinţă, rector.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1962), doctor
habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1979), profesor
universitar (1980), specialist remarcabil în radiofizică.
Eminent al învăţământului public din Republica Moldova
(1964), Eminent al învăţământului din URSS (1971). În
1973 i s-a decernat titlul onorific de Lucrător Emerit al Şcolii
Superioare din Moldova, în 1995 a fost ales membru de
Onoare al Academiei de Ştiinţe din Moldova, iar în anul
1996 i s-a decernat Premiul de Stat al Republicii Moldova în
domeniul ştiinţei şi tehnicii. Din 1997 este membru titular al
Academiei Internaţionale de Ştiinţe a Şcolii Superioare.
Doctor Honoris Causa a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”
din Iaşi (2000). Este inclus în Culegerea biografică „2000
personalităţi marcante ale sec. XXI”, elaborată de Centrul
Biografic Internaţional, Cambridge, Anglia. Este cetăţean de
onoare al mun. Bălţi (2001). Decorat cu ordinul „Gloria
Muncii” (1995) şi „Ordinul Republicii” (2001).
În perioada 1954-1955 – audient al cursurilor anuale
aprofundate de radiofizică şi radioelectronică a Facultăţii de
Fizică a Universităţii „M. V. Lomonosov” din Moscova, unde
capătă o pregătire fundamentală în domeniul radiofizicii şi
radioelectronicii, iar între 1957-1960 – aspirant al Facultăţii
de Fizică a Universităţii „M. V. Lomonosov”. A efectuat
cercetări privind proprietăţile semnalelor radio centimetrice
la propagarea lor în troposferă în aproprierea suprafeţei
terestre neomogene. Cercetările efectuate au permis de a
evalua capacitatea de trafic a liniilor de radiocomunicaţie
troposferice în sensul capacităţii canalului şi au arătat
posibilitatea utilizării radiolocatorului de unde centimetrice
la detectarea obiectelor ce zboară la înălţimi mici deasupra
Pămîntului (rachete cruaziere).
Teza de candidat (doctor) în ştiinţe fizicomatematice a fost susţinută în anul 1962 la Universitatea
din Leningrad.
La mijlocul anilor 70, din iniţiativa şi sub conducerea
conferenţiarului Nicolae Filip, la Institutul Pedagogic din
9

Bălţi încep lucrări de cercetare de pionerat privind structura
neomogenă anizotropică a ionosferei şi evidenţierea
posibilităţilor de creare a canalelor ionosferice netradiţionale de radiocomunicaţie. A fost determinată geometria
propagării undelor radio ultrascurte dispersate de neomogenităţile electronice, calculîndu-se traseul optim de
propagare, a fost efectuat un volum considerabil de lucrări
inginereşti privind crearea emiţătoarelor puternice,
dispozitivelor sensibile de radiorecepţie şi a mijloacelor de
măsurări radiotehnice. Experienţele efectuate pe traseul
Odesa – malul Mării Caspice au permis, într-un timp scurt,
de a detecta efectul de dispersare a undelor ultrascurte.
Rezultatele cercetărilor au fost expuse în monografia
„Dispersia undelor radio de către ionosfera anizotropică”
(Chişinău, „Ştiinţa”, 1974, 12 c. t.).
În următorii 4 ani a fost realizată o gamă întreagă de
cercetări experimentale, care au permis elaborarea
metodelor de calcul a energeticii traseelor radio şi crearea
fundamentului unei analize teoretice a proceselor ce au loc
în plasma neomogenă sub acţiunea cîmpului magnetic al
Pămîntului. În urma analizelor efectuate a fost elaborat
modelul perturbaţiilor difuze sporadice ale ionosferei,
responsabile de dispersarea racursională a undelor
ultrascurte. Acest model a permis prognozarea dependenţei
intensităţii semnalului dispersat de parametrii geometrici ai
traseului, parametrii echipamentului radio utilizat, parametrii
neomogenităţilor, concentraţiei electronice a plasmei
ionosferice şi cîmpului magnetic.
În baza cercetărilor efectuate a fost susţinută teza
de doctor habilitat (1979) şi a fost publicată monografia
„Dispersarea racursională a undelor ultrascurte de către
ionosferă la latitudini medii” (Chişinău, „Ştiinţa”, 1980, 15 c.
t.).
În 1980 dlui Nicolae Filip i se conferă titlul de
profesor universitar.
La începutul anilor 80, s-a constatat că în straturile
ionosferice orientate în direcţia cîmpului magnetic terestru
neomogenităţile anizotropice pot fi create în mod artificial.
10

Radiofizicienii bălţeni au participat activ la experimentele
efectuate de către Institutul de magnetism terestru,
ionosferă şi propagare a undelor radio (or. Moscova) privind
difuzia norilor de ioni de bariu, injectaţi prin intermediul
rachetelor la poligonul „Kapustin Iar” din regiunea
Volgograd. Cercetările au continuat circa 5 ani şi au
constituit
baza
monografiilor
colective
„Evoluţia
neomogenităţilor artificiale ale plasmei în ionosfera terestră
(Chişinău „Ştiinţa”, 1986, 17 c. t.).
Începînd cu anul 1986, grupa de cercetători bălţeni,
sub conducerea profesorului Nicolae Filip, s-a inclus în
cercetările efectuate de Institutul de radiofizică din or. Nijnii
Novgorod şi partenerii săi (Alma-Ata, Ioşcar-Ola,
Habarovsk, Kiev) privind neomogenităţile termice ale
ionosferei (generate de radiolocatore de mare putere) şi
caracterul de dispersare a undelor radio de la aceste
neomogenităţi. În această perioadă, au fost elaborate
metode mai
subtile
de cercetare
a structurii
neomogenităţilor ionosferei şi a mijloacelor de prelucrare a
datelor experimentale obţinute.
O parte din rezultatele căpătate în această perioadă
au fost reflectate în monografia colectivă „Metode
contemporane de cercetare a proceselor dinamice în
ionosferă” (Chişinău, „Ştiinţa”, 1991, 18 c. t.).
Graţie activităţilor de cercetare, la Bălţi s-a constituit
o şcoală de radiofizică, condusă de profesorul Nicolae Filip.
În cadrul acestei şcoli, au fost susţinute două teze de doctor
habilitat şi trei teze de candidat în ştiinţă (dr.). În cadrul
Universităţii „A. Russo”, din 1992, sub conducerea
profesorului Nicolae Filip funcţionează doctorantura la
specialitatea „Radiofizica”.
Rezultatele investigaţiilor profesorului Nicolae Filip
sînt reflectate în circa 200 de publicităţi, inclusiv 5
monografii, 65 de articole ştiinţifice, 25 de referate ştiinţifice,
15 rapoarte ştiinţifice etc.
22 de ani, Nicolae Filip a lucrat în calitate de
prorector pentru ştiinţă a fostului Institut Pedagogic „A.
Russo”. În această perioadă, Domnia sa a activat fructuos
11

în direcţia pregătirii cadrelor ştiinţifico-didactice, precum şi a
organizării cercetărilor ştiinţifice în ansamblu, fapt
recunoscut nu numai de colectivul universităţii.
Din anul 1986, profesorul Nicolae Filip activează în
postul de rector. Această perioadă se caracterizează prin
schimbări radicale care au intervenit în conţinutul şi
organizarea învăţămîntului, inclusiv al celui universitar.
Restructurarea instituţiei de învăţămînt superior bălţean a
fost efectuată conform unei concepţii originale, elaborate de
profesorul Nicolae Filip. Domnia sa a formulat şi a realizat
ideea organizării în mun. Bălţi a unui complex universitar
care, pe lîngă funcţiile didactice şi de cercetare, să
îndeplinească şi funcţiile unui centru de cultură la nordul
republicii. În cadrul complexului, printr-o decizie a
Guvernului, activează Universitatea de Stat „Alecu Russo”
cu 8 facultăţi, un centru de învăţămînt postuniversitar care
include şi aspectul de perfecţionare şi reprofilare a cadrelor
didactice preuniversitare, precum şi un Colegiu Pedagogic
şi Liceul Teoretic Regional. Universitatea participă activ la
implementarea prevederilor procesului de la Bologna.
Statutul de Universitate a impus trecerea la pregătirea
cadrelor pentru economia naţională: economişti, jurişti,
pedagogi sociali, ingineri-programatori. Au fost restructurate
facultăţile şi catedrele universităţii.
Cu participarea directă a rectorului Nicolae Filip, în
anul 2000, la universitate a fost deschisă filiala Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi cu specializările „Administraţie publică”
şi „Limbi străine”, iar în cadrul liceului universitar a fost
deschisă filiala liceului „M. Eminescu” din Iaşi.
Rectorul Nicolae Filip acordă o atenţie deosebită
problemelor informatizării învăţămîntului. În universitate a
fost creat Departamentul de Tehnologii Informaţionale, a
fost dată în exploatare prima tranşă a reţelei digitale
universitare. Biblioteca Ştiinţifică utilizează noile tehnologii
informaţionale, diversifică şi multiplică oportunităţile
moderne pentru beneficiari, asigură acces la baze de date
naţionale şi globale.
12

Anul 1981. Prof. Nicolae Filip, prorector pentru Ştiinţă al Institutului Pedagogic „A. Russo”,
împreună cu Valeriu Cabac, prorector pentru Studii

Prin participarea nemijlocită a rectorului Nicolae Filip
se extinde şi se aprofundează munca de cercetare
ştiinţifică. A fost deschisă doctorantura la 6 specialităţi. Din
anul 1999, la universitatea bălţeană activează cursuri
aprofundate de masterat la 5 specialităţi. În anul 2002
universitatea a fost acreditată de Guvernul Republicii
Moldova. Peste 120 de cadre didactice participă la
cercetarea a 15 teme de comandă cu finanţare
suplimentară din bugetul de Stat şi al întreprinderilor. În
anul 2005, două direcţii de cercetare ştiinţifică au fost
evaluate şi propuse pentru acreditare Consiliului Naţional
pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova
Se lărgeşte aria de internaţionalizare a procesului
de instruire şi de cercetare. S-a mărit considerabil
mobilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor (stagii, cursuri
intensive în centrele universitare europene şi în S.U.A). Din
1995 în Universitate activează Centrul Moldo-American de
iniţiativă, care are funcţiile de încurajare a business-ului mic
şi mediu.
Profesorul Nicolae Filip a reuşit să îmbine cu
eficienţă activitatea didactico-ştiinţifică cu funcţia de
administrator şi cea de organizator.
Prof. univ., dr. Valeriu CABAC,
Prim-prorector al universităţii

13

14

PROFESSOR NICOLAE FILIP
Scientist, pedagogue and manager - these are the
three hypostases in which Professor Nicolae Filip is known
to the academic community. I have known him for more
than thirty years and have always admired his personal
qualities that have placed him (de jure and de facto) at the
head of Balti intellectuals: his loyalty to Balti University
where he has been working for fifty two years, his devotion
(that has become proverbial) to his wife, the late Liuba
Filip, his well-balanced character (the reproach of Rector
Nicolae Filip is perceived by his subalterns as a
recommendation to improve the state of things), his thrift
(acquisition applications are analyzed by the Rector with a
calculator), his colossal working ability (a quality inherited
from his parents - hard working peasants from the village
of Sofia). I shall add two more qualities, which I consider
determinative, to the ones mentioned above. The first one
is dignity, and the second one is creativity. “There is a kind
of dignity", La Rochefoucauld wrote, "that doesn't depend
on luck: it is a certain attitude that distinguishes us and
that seems to predestine us for great deeds; it is our
unconscious self-appreciation; by this quality we gain the
respect of other people and as a rule it is this quality rather
than birth, position or respect itself that places us at the
top of others." Indeed, Professor Nicolae Filip is
considered Rector not so much owing to his duties as to
the respect won by him. The creativity of Professor N. Filip
shows itself in a non-standard approach to all his dealings,
either scientific, economic or managerial.
It is hard to express in a few dozens lines the
quintessence of the life and activity of such a unique
personality - the Person, Scientist, Professor, Rector
Nicolae Filip.
15

The Person Nicolae Filip was and is by nature honest,
moderate, with an amazing working ability. He has not lost
with time the sense of novelty, being receptive to any
innovation. He has the ability to inspire people around him
with his ideas, to organize the realization of these ideas,
and to monitor this realization.
The Scientist Nicolae Filip has successfully combined
the qualities of an experimenter and theoretician. The
scientific activity of Professor Nicolae Filip is a
demonstration of the unity of theory and practice. The initial
experimental research led to the creation of some
theoretical models, which, in their turn, led to new
experiments. The Scientific realizations will be discussed
below.
Professor Nicolae Filip manages to set forth the
hardest topics of his course on radio physics in a clear and
understandable language, integrating lectures with
demonstrative experiments. Having been for more than 40
years the head of the Department of General Technical
Disciplines which was afterwards reorganized into the
Department of Electronics and Informatics, Professor
Nicolae Filip has contributed to the training of thousands
of specialists from preuniversity, university levels and from
research institutes.
Rector Nicolae Filip can take pride in the existence at
Balti of a university complex, which righteously can be
considered his major realization.
Nicolae Filip was born on March 3, 1926 in the village
of Sofia, Balti district to a family of peasants. He finished
the primary school in his native village, then the secondary
school N.1 in Balti. In 1948 he became a student at the
Faculty of Physics and Mathematics of the State University
in Chisinau. After three years of studies he transferred to
the Pedagogic Institute of Chisinau from which he
16

graduated with honours in 1952, receiving a diploma of
physicist. The same year he became a lecturer at the
Teacher Training College of Soroca. Since 1953 he has
been working at the Pedagogical Institute of Balti,
afterwards reorganized into A. Russo State University,
holding successively the positions of Lecturer, Senior
Lecturer, Professor, Head of the Department, Vice-Rector
for Science, Rector.
Nicolae Filip became Doctor in physical-mathematical
sciences in 1962, Doctor Habilitat in physic-mathematical
sciences in 1979, University Professor in 1980, Outstanding
Person of public education of the Republic of Moldova in
1964, outstanding person of education of the USSR (1971).
In 1973 he was conferred the honorary title "Honorary
Worker of the Higher Education of Moldova". In 1995 he
was chosen Honorary Member of the Academy of Sciences
of Moldova, and in 1996 he was awarded the State Prize of
the Republic of Moldova in the domain of science and
technology. Since 1997 he has been a permanent member
of the International Academy of Sciences of Higher
Education. "Doctor Honoris Causa" of the Technical
University "Gh. Asachi" from Iasi was conferred on him in
2000. "Outstanding Personalities of the20th century"
composed by the International Biographic Center,
Cambridge, England, has him on the list. He is the
Honorary Citizen of mun. Balti (2001). The award "Gloria
Muncii" was conferred on him in 1995 and "Ordinul
Repulblicii" in 2001.
From 1954 to 1955 he was a postgraduate student at
one-year profound courses in radio physics and radio
electronics at the Faculty of Physics of the University "M.V.
Lomonosov" of Moscow where he got thorough training in
the domain of radio physics and radio electronics and from
1957 to 1960 he was a doctorate student at the Faculty of
17

Physics of the same university. He conducted investigations
to study the properties of centimeter radio signals during
their propagation in troposphere while approaching the
heterogeneous terrestrial surface.
The conducted investigations allowed to evaluate the
traffic capacity of troposphere radio communication lines
and showed the possibility of utilizing a centimeter wave
radar to detect flying objects at small heights above the
Earth (cruise missiles).
The thesis of PhD in the science of physics and
mathematics was defended in 1962 at the Leningrad
University.
In the middle of the 1970s at the initiative and under
the guidance of Professor Nicolae Filip at Balti Pedagogic
Institute there began pioneering investigation in the study of
heterogeneous anisotropic structure of ionosphere and
discovery of possibilities of creating nontraditional
ionosphere channels of radio communication. The
geometry of propagation of ultrashort radio waves
dispersed by electronic heterogeneity was determined and
the optimal propagation route was calculated. A
considerable volume of engineering work was carried out
as regards the creation of powerful transmitters, sensible
radio receptive devices and means of radiotechnic
measurement. The experiments carried out on the route
Odessa-Caspic Sea shore allowed in a short time to detect
the effect of ultra short wave dispersion. The results of the
investigation were published in the monograph "The
Dispersion of Radio Waves by Anisotropic Ionosphere"
(Chisinau, "Stiinta", 1974, 12 printer's sheets).
The following four years a whole scale of
experimental investigations was carried out, which made it
possible to elaborate methods of calculation of radio route
energetics, that lay at the basis of a theoretical analysis of
18

the processes that take place in heterogeneous plasma
under the influence of the magnetic field of the Earth. The
model of sporadic diffuse perturbations responsible for
foreshortening dispersion of ultrashort waves made it
possible to forecast the dependence of the intensity of the
dispersed signal on the geometric parameters of the route,
on the parameters of the utilized radio system apparatus,
on the parameters of heterogeneity, electronic concentration of ionosphere plasma and magnetic field.
On the basis of the performed investigations a PhD
thesis was defended (1979) and the monograph
"Foreshortening dispersion of ultra short waves by
ionosphere at medium latitude" was published (Chisinau,
“Stiinta", 1980, 14 printer's sheets).
In 1980 Mr. Nicolae Filip was conferred the title of
University Professor.
At the beginning of the 1980s it became clear that
anisotropic heterogeneity in the ionosphere layers oriented
in the direction of the terrestrial magnetic field can be
created artificially. Radio physicists from Balti were active
participants in the experiment carried out by the Institute of
Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Propagation of
Radio Waves (Moscow) concerning the diffusion of clouds
of barium ions injected by rockets at "Kapustin Iar" polygon
from Volgograd region. The investigations lasted for about
five years and constituted the basis of a joint monograph
"The Evolution of artificial heterogeneity of plasma in
terrestrial ionosphere" (Chisinau, 1986, 17 printer's
sheets).
Beginning with 1986 the group of scientific
investigators from Balti under the guidance of professor
Nicolae Filip joined the investigations carried out by the
Institute of Radio physics from Nijnii Novgorod and its
partners
(Alma-Ata, Ioscar-Ola, Habarovsc, Kiev)
19

concerning thermic heterogeneity of ionosphere (generated
by powerful radio-beacons) and the character of radio
waves dispersion caused by this heterogeneity. More
sophisticated methods of investigation of heterogeneous
structure of ionosphere and of means of processing the
experimenting data were elaborated in this period.
Some of these results were reflected in the joint
monograph "Contemporary investigation methods of
dynamic processes in ionosphere" (Chisinau, Stiiţna, 1991,
18 printer's sheets).
Thanks to the scientific investigation there appeared
at Balti a school of radio physics under the guidance of
Prof. Nicolae Filip. Two theses of Doctor Habilitat and
three theses of Candidat in Stiinte were defended within
the framework of this school. Since 1992 under the
guidance of professor Nicolae Filip there have been
doctorate postgraduate studies for the speciality of radio
physics at the University.
The results of the investigations of Professor Nicolae
Filip are reflected in about 200 publications, including 5
monographs, 65 scientific articles, 40 scientific reports, etc.
For 22 years Nicolae Filip was Vice-Rector for
Science of the former Pedagogic Institute "A. Russo". In
that period he worked fruitfully in the domain of preparing
specialists in science and pedagogy as well as in
supervising scientific investigations in general, a fact
acknowledged not only by the University staff.
Since 1986 Professor Nicolae Filip has been working
as Rector. This period is characterized by radical changes
in the content and organization of education, including
University education. Reorganization of Balti Institution of
higher education was carried out according to the original
concept elaborated by Professor Nicolae Filip. He
formulated and carried out the idea of organizing in mun.
20

Balti a university complex which alongside didactic
functions and those of scientific research has the functions
of a culture center in the North of the Republic. According to
a decision of the Government within the framework of the
complex there function: Alecu Russo State University with
eight faculties, a postuniversity education center which
provides for qualification improvement of preuniversity
teaching staff, a Pedagogical College and a Regional
Theoretic Lyceum. The University takes an active part in
adventing Bologna process. The University statute has
required transfer to training specialists for national
economy: economists, lawyers, social workers, computer
programmers. This has led to restructure of University
faculties and departments.
With direct participation of Rector Nicolae Filip a
branch of the University "A.I. Cuza" from Iasi was opened at
the University in 2000 with the specialization "Public
Administration" and "Foreign Languages" and a branch of
the Liceu "M. Eminescu" from Iasi was opened in the frame
of the University Lyceum.
The Rector Nicolae Filip pays particular attention to
the problems of computerization in education. A
Department of Informational Technologies was created at
the University. The first portion of a digital university
network started working.
The Scientific Library began the process of remaking
its documentation in order to meet the new standards. In
the library they have introduced a new automatic
technology of serving beneficiaries, based on an electronic
catalogue.
Rector Nicolae Filip has contributed to the widening
and profundity of research. Doctorate postgraduate studies
in six specialties were opened. Since 1999 there have been
master degree courses in five specialties. More than 120
21

faculty members are involved in 15 research themes with
supplementary financing from the State budget and
enterprises. Two directions of research have been evaluated and suggested for accreditation by the National
Council for Accreditation and Certification of the Republic of
Moldova in 2005.
The area of internationalization of the process of
education and research is extending. The mobility of the
teaching staff and students has increased (special studies,
intensive courses in central European University and in the
USA). From 1995 there has been functioning at the
University a Moldo-American Center of initiative with the
functions of encouraging small and medium business.
Professor Nicolae Filip manages to combine
harmoniously his participation in research and his didactic
work with the organizational and administrative functions.
University Professor, PhD
V. CABAC,
first vice rector

22

ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ ФИЛИП
Ученый, педагог, организатор. Именно эти качества
способствовали тому, что ректор государственного
университета имени Алеку Руссо широко изв естен в
мире науки. Я знаю его более тридцати лет и не
перестаю восхищаться этим человеком. Его личные
качества позволили ему занять ведущее место в кругу
бэлцкой элиты. Особенное уважение вызывают
верность бэлцкому вузу, где Н. Д. Филип работает
около пятидесяти лет, преданность (вошедшая в
поговорку) жене, Любовь Филип, ныне покойной,
спокойный, уравновешенный характер, неиссякаемое
трудолюбие (к ачеств о, унаследов анное Н. Д.
Филип от родителей - трудолюбивых крестьян из
Софии). К перечисленным в ыше качествам считаю
необходимым добав ить еще два, которые являются
определяющими. Первое - чувство достоинства,
второе - способность к творчеству. Ларошфуко писал:
"Существует достоинство, которое не зависит от
счастья: это определенное отношение которое
отличает нас и кажется предназначенным направ ить
наше стремление на св ершение больших дел; это
оценка, которую мы даем сами себе, не сознавая этого,
с помощью этого качества мы заслуживаем уважение
других людей и, обычно, это то, что ставит нас выше
них, значительнее, чем рождение, должность и
собственные заслуги". И действительно, профессор
Н. Д. Филип считается ректором не только благодаря
занимаемой должности, но и благодаря заслуженному
уважению, которым пользуется. Творческая жилка
проявляется в способности Н. Д. Филипа к нестандартному решению любых проблем: научных, экономических, организационных.
Достаточно сложно изложить в нескольких
словах жизненный и тв орческий путь Н. Д. Филипа
- личности многогранной и неординарной. Человек.
Ученый. Профессор. Ректор. Как челов ек Н. Д.
23

Филип был и есть честный, рассудительный,
скромный
с
ошеломляющей
всех
работоспособностью. С годами Н. Д. Филип не
утратил чувство нового. Н. Д. Филип с воодушевлением принимает любые новые идеи, направленные на улучшение деятельности университета,
обладает способностью внушать, окружающим его
людям свои идеи, организовать и руководить
претворением в жизнь этих идей.
Ученый Н. Д. Филип представляет собой
ярчайший сплав теоретика и практика. Научная
деятельность доктора Н. Д. Филипа – демо нстрация
единств а теории и практики. Перв ые экспериментальные исследования привели к созданию серии
теоретических моделей, которые, в свою очередь,
прив ели к новым экспериментам. Научные достижения Н. Д. Филип будут описаны ниже.
Проф ессо р Н. Д. Филип о бладает уник аль но й способностью излагать труднейшие темы
курса радиофизики просто и доступно, дополняя
лекционные курсы демонстрационными экспериментами. Н. Д. Филип в течение 40 лет является зав едующим кафедрой электроники и информатики.
За этот период, профессор Н. Д. Филип в нес
значительный в клад в обучение и воспитание тысяч
специалистов доуниверситетского и университетского
образования и исследовательских институтов.
Ректор Н. Д. Филип может по праву гордиться
созданным им университетским комплексом - лучшим
его достижением.
Н. Д. Филип родился 3 марта 1926 года в селе
София Бэлцкого уезда в семье крестьян. Начальную
школу окончил в родном селе, среднюю школу - в
городе Бэлць. В 1948 году Н. Д. Филип стал студентом
физико-математического факультета Кишиневского
государственного университета. После окончания 3
курса перевелся в педагогический институт г. Кишинева, который с отличием закончил в 1952 году, получив
24

диплом физика. В том же году становится
преподавателем Сорокского учительского института. С
1953 года Н. Д. Филип начинает работать в Бэлцком
педагогическом институте, а после его реорганизации
в Бэлцком государств енном унив ерситете, занимая
соотв етств енно должности: преподаватель, старший
преподаватель, доцент, профессор, заведующий
кафедрой, проректор по научной работе, ректор.
Доктор физико-математических наук (1962),
хабилитированный доктор физико-математических
наук (1979), профессор университета (1980), ведущий
специалист в области радиофизики. Отличник
народного образования СССР (1971). В 1973 году Н.
Д.
Филипу
присуждается
почетное
звание
Заслуженный работник в ысшей школы МССР, в 1995
году Н. Д. Филип избирается почетным членом
Академии Наук Молдовы, а в 1996 году ему
присуждается Государственная Премия Республики
Молдова в области науки и техники. С 1997 года Н.
Д. Филип действ ительный член Международной
Академии наук Высшей школы. Н. Д. Филип почетный доктор Ясского Технического университета
им. Г. Асаки (2000 г.). Н. Д. Филип был включен в
библиографический сборник "2000 в ыдающихся
людей 21 в ека", изданный Международным
библиографическим
центром
в
Кемб ридж е
/А нглия/. Н. Д. Филип яв ляется почетным гражданином города Бэлць (2001), награжден орденами:
Трудовой славы (1995) и Орденом Республики (2001).
В период с 1954 по 1955 годы Н. Д. Филип
слушатель ежегодных курсов по углубленному
изучению радиофизики и радиотехники физического
факультета
Московского
государственного
университета имени М. В. Ломоносова, где получает
глубокие знания в области радиофизики и радиоэлектроники. В 1957-1960 г. Н. Д. Филип - аспирант
факультета физики МГУ. Н. Д. Филип занимался
исследованиями, касающимися свойств сантиме25

тров ых радиосигналов и их распространением в
тропосфере в
непосредственной близости от
неоднородной земной поверхности. Данные исследования позволили оценить ёмкость тропосферного
канала и продемонстрировали возможность использов ания радиолокатора сантиметров ых в олн для
обнаружения предметов , летающих на низких в ысотах от поверхности земли.
Р абота на со иск ание степени докто ра
физико-математическ их наук б ыла защищена в
1962 го ду в Ленинградском университете.
С середины 70-х годов по инициативе Н. Д.
Филипа и под его руководством в педагогическом
институте впервые ведутся исследования в области
неоднородной анизотропной структуры ионосферы и
выявление возможностей создания нетрадиционных
ионосферных радиоканалов. Была разработана
«геометрия» распространения ультракоротких радиоволн, рассеиваемых электронными неоднородностями,
вычислена
оптимальная
траектория
распространения, был проделан значительный объем
инженерных работ по созданию мощных радиопередатчиков, чувствительных радиоприемников и средств
радиотехнических измерений. Исследования, проводимые по траектории Одесса - берег Каспийского
моря, позволили за короткий срок выявить эффект
рассеив ания ультракоротких волн магнитными
неодно родно стями. Р езуль таты исследов аний
в ошли
в
монографию "Дисперсия радиоволн
анизотропной ионосферой" (Кишинэу: Штиинца,
1974,12 п. л.).
В последующие 4 года был проведен весь
комплекс экспериментальных исследований, которые
позволили разработать методы расчета энергетики
радиотрасс,
которые
послужили
основой
теоретического анализа процессов, происходящих в
неоднородной плазме под влиянием магнитного поля
Земли
и
модель
диффузных
спорадических
26

пертурбаций ионосферы, отвечающих за ракурсное
рассеивание ультракоротких волн. Эта модель
позволила прогнозировать зависимость интенсив ности
рассеиваемого сигнала от геометрических параметров
трассы, параметров использованной радиоаппаратуры, параметров неоднородностей, электронной
концентрации ионосферной плазмы и магнитного
поля.
На базе проведенных исследований Н. Д.
Филип защитил диссертацию хабилитированного
доктора и опубликовал монографию "Ракурсное
рассеивание ультракоротких волн среднеши-ротной
ионосферой" (Кишинев: Штиинца, 1980 - 15 п. л.).
В 1980 году Н. Д. Филипу присуждено звание
профессора.
В начале 80-х годов было установлено, что
анизотропные неоднородности в ионосферном слое,
ориентированные по направлению к магнитному полю
Земли могут быть созданы искусственным путем.
Бэлцкие радиофизики
активно
участвовали в
экспериментах, проводимых Институтом земного
магнетизма ионосферы и распространения радиоволн
(Москва), относительно диффузии облаков ионов
бария с помощью ракет на полигоне Капустин Яр под
Волгоградом. Исследования продолжались около 5 лет
и послужили основой для коллектив ной монографии
"Эволюция искусственных плазменных неоднородностей в ионосфере земли" (Кишинев: Штиинца, 1986
— 17 п. л.).
Начиная с 1986 года коллектив бэлцких
физиков под руководством профессора Н. Д. Филипа
принимал участие в исследованиях, проводимых
Институтом Радиофизики города Нижний Новгород и
их партнерами в городах Алма-Ата, Йошкар-Ола,
Хабаров ск, Киев . Данные исследов ания касались
термических неоднородностей ионосферы (порожденными радиолокатором большой мощности) и характера рассеивания радиоволн от данных неоднород27

ностей. В указанный период были выявлены более
эффективные и точные методы исследования
структуры
неоднородностей
ионосферы
и
установлены новые способы обработки полученных
экспериментальных данных.
Часть данных, полученных в этот период ,
была опубликована в коллективной монографии
"Современные методы исследования динамических
процессов в ионосфере" (Кишинев: Штиинца, 1991, 18
п. л.).
Благодаря
актив ной
исследовательской
деятельности в Бэлць создается под руководством
профессора Н. Д. Филипа школа радиофизики. В
рамках исследований, проводимых бэлцкой школой
радиофизик и, были защищены 2 диссертац ии на
соискание ученой степени хабилитированного доктора
наук и 3 работы на соискание ученой степени доктора
наук.
С 1992 года в Бэлцком государственном
университете
функционирует
аспирантура
под
руководством профессора Н. Д. Филипа по
специальности "Радиофизика".
Результаты научных достижений профессора Н.
Д. Филипа отражены в около 200 публикациях,
включая 5 монографий, 65 научных статей, 25
рефератов, 15 научных отчетов и др.
Более 20 лет профессор Н. Д. Филип работал в
должности проректора по научной работе. В этот
период Н. Д. Филип активно участвует в подготовке
научно-педагогических кадров, является организатором многосторонних научных исследов аний.
Деятельность Н. Д. Филипа в качестве проректора по
научной работе известна далеко за пределами
Бэлцкого университета.
С 1986 года профессор Н. Д. Филип является
ректором Бэлцкого государственного университета.
Данный период характеризуется радикальными
изменениями
в
образовании,
включая
и
28

университетское образование. Реконструкция Бэлцкого
государственного университета была осуществлена в
соответствии с оригинальной концепцией, разработанной Н. Д. Филипом. Он сформулировал и реализовал
идею организации в городе Бэлць университетского
комплекса, который, помимо исследовательских и
педагогическ их
функц ий,
будет
в ыполнять
функц ию культурного центра на севере Республики
Молдова.
В состав Университетского комплекса, согласно
решению Правительства Республики Молдова, входят:
Бэлцкий государственный университет имени Алеку
Руссо с 7 факультетами; центр постуниверситетского
образования, который осуществляет также деятельность по повышению квалификации учительских
кадров и перепрофилированию доуниверситетских
кадров, Педагогический колледж и Региональный
Теоретический лицей. Университет активно участвует
в деятельности по внедрению школьного куррикулума
и новых технологий обучения в рамках реформы
образования.
Профессорско-преподавательский состав университета принимает участие в
подготов ке
школьных учителей и менеджеров школьного
обучения. Статус унив ерситета способствовал
переходу к организации процесса подготовки
к адров
для
нац ио наль но й
эко но мик и
по
следую щим специальностям: экономист, юрист,
социальный педагог, инжинер-программист. С этой
целью были реструктурированны факультеты и
кафедры Университета.
При непосредственном участии ректора Н. Д.
Филипа в 2000 году при Унив ерситете был открыт
филиал Ясского унив ерситета имени Ал. И. Куза
со следующими специальностями: "Общественное
управление" и "Иностранные языки". В составе
Университетского Теоретического лицея был открыт
филиал Ясского лицея имени М. Эминеску.
29

Ректор Н. Д. Филип уделяет особое в нимание
проблемам информатизации процесса обучения. При
его
непосредственном
участии
был
создан
Информационный
центр,
отвечающий
всем
требованиям современной науки. В составе центра
входят 16 компьютерных классов, снабженных
самыми современными компьютерами.
Научная библиотека Университета продолжает процесс реорганизации фонда. Основ ная цель
данного процесса — соответствие новым учебным
планам, новым специальностям и новым технологиям
обучения.
В работу научной библиотеки внедряются
новую автоматизированную технологию по обслуживанию читателей.
При непосредственном участии ректора Н. Д.
Филипа в Унив ерситете значитель но актив изиров алась научно-исследовательская работа. Была
открыта аспирантура по 6 специальностям.
С 1999 года при Бэлцком университете
организована магистратура, обучение в которой
ведется по 6 специальностям.
Свыше 120 научно-педагогических кадров
Университета принимают участие в 15 исследовательских проектах и выполняют раб о ту по зак азам и
до гов о рам с до полнитель ным финансированием
из Государственного бюджета предприятий.
Расширяется международная деятельность
универститета в области интеграции образования и
исследовательской работы; значитель но ув еличив алась моб иль но сть студентов и преподавателей, которые совершенствуют свое образование
через стажировки, интенсив ные курсы и т. д. в
университетских центрах Европы и США.
С 1995 года в университете работает
Инициатив ный
Молдо-Американский
центр
по
содейств ию малому и среднему бизнесу.
30

CURRICULUM VITAE

Профессору Н. Д. Филипу удалось органично
соединить научно-исследовательскую и педагогическую деятельность с организаторской деятельностью.
Проф., д-р В. КАБАК
прим-проректор

Studii
1948-1952 -

Facultatea
Fizică
şi
Matematică,
(Universitatea de Stat Chişinău)

1954-1955 -

Cursuri
anuale
aprofundate
de
radioelectronică, (Universitatea „M. V. Lomonosov din Moscova)

1957-1960 -

Doctorantura (Universitatea „M. V. Lomonosov din Moscova)
Titluri ştiinţifice

1962 -

Doctor în fizică şi matematică

1979 -

Doctor habilitat în fizică şi matematică
Titluri ştiinţifico-didactice

1952-1953 -

Lector (Institutul Învăţătoresc din Soroca)

1953-1957 -

Lector superior (Catedra Fizică, Institutul
Pedagogic din Bălţi)

1960-1962 -

Lector superior (Catedra Discipline Tehnice,
Institutul Pedagogic din Bălţi)

1962-1980 -

Conferenţiar (Catedra Discipline Tehnice,
Institutul Pedagogic din Bălţi)

1980–prezent - Profesor universitar (Catedra Electronică şi
Informatică, Universitatea de Stat „A. Russo”
din Bălţi)

31

32

Funcţii academice
1954–1955 - Cercetător stagiar (Laboratorul de Radiolocaţie, Facultatea Fizică, Universitatea de
Stat din Moscova)
1955–1957 - Colaborator ştiinţific (Laboratorul de Radiotehnică, Institutul Pedagogic din Bălţi)
1957–1960 - Cercetător ştiinţific (Laboratorul Undelor
radio ultrascurte, Facultatea Fizică, Universitatea de Stat din Moscova)

ionosferă sub acţiunea radioundelor scurte de putere mare ;
apariţia neomogenităţilor termice în plasma ionosferică
orientate înlungul cîmpului magnetic ; studierea caracterului
propagării undelor dispersate de la neomogenităţile
artificiale orientate în lungul cîmpului geomagnetic ;
transmiterea informaţiei prin unde radio ultrascurte la
distanţe foarte mari prin intermediul neomogenităţilor
naturale şi artificiale; studierea diverselor metode de
cercetare a proceselor dinamice în ionosferă cu scopul
măririi preciziei determinării parametrilor micro- şi
macroscopici ai ionosferei.
Direcţii de cercetare didactică

1962–1990 - Colaborator ştiinţific superior (Laboratorul de
Radiofizică, Facultatea Discipline Tehnice,
Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi)

Aplicarea instruirii programate; creaţia tehnică în
conţinutul pregătirii profesorilor preuniversitari de fizică
tehnică; informatizarea învăţămîntului; rolul cercetărilor
ştiinţifice în procesul de formare a specialistului.

1990–1995 - Colaborator ştiinţific coordonator (Laboratorul de Radiofizică, Facultatea Tehnică şi
Fizică, Universitatea de Stat din Bălţi)

Participări la manifestări ştiinţifice

2001–2005 - Coordonator al temei
de cercetare
„Cercetarea precursorilor de cutremur prin
metode radiofizice”
Direcţii de cercetare ştiinţifică
Cercetări experimentale şi teoretice ale caracterului
fluctuant al semnalelor radio în gama de unde centimetrice,
care se propagă în troposferă la graniţa cu suprafaţa
neomogenă a Terrei ; cercetarea experimentală şi teoretică
a neomogenităţilor anizotropice naturale ale plasmei
ionosferice şi caracterul dispersiei undelor radio ultrascurte
de la aceste neomogenităţi orientate în cîmpul magnetic
terestru; studierea teoretică şi experimentală a difuziei
norilor de ioni injectaţi în straturile ionosferice cu ajutorul
rachetelor ; cercetarea efectelor neliniare care au loc în
33

1967 - Conferinţa a VII-a unională de propagare a undelor
radio (Aşhabad, Turkmenistan)
1969 - Conferinţa a IX-a unională de radiofizică şi
propagare a undelor radio (Harkiv, Ucraina, 1969)
1972 - Conferinţa a X-a unională de propagare a undelor
radio (Irkutsk, Rusia)
1974 - Simpozionul al III-lea de radiofizică şi propagare a
undelor radio, (Aşhabad, Turkmenistan, 1974)
1975 - Conferinţa a XI-a unională de propagare a undelor
radio, (Kazan, Tatarstan)
1975 - Conferinţa a III-a ştiinţifică „Radiocomunicaţii cosmice” (Moscova, Rusia)
34

1976. - Sesiunea a XXXI-a unională dedicată zilei radioului
(Moscova, Rusia)

1993 - Adunarea generală a Uniunii Internaţionale de
ştiinţe radio (Kyoto, Japonia)

1978.- Conferinţa a XII-a unională de propagare a undelor
radio (Harkiv, Ucraina)

1994 - Simpozionul Internaţional „Sisteme de legătură cu
spectru împrăştiat” (Bucureşti, România)

1981 - Conferinţă unională de propagare a undelor radio
(Harkiv, Ucraina)

1994 - Simpozionul internaţional „Spre un sistem eficient
de pregătire a cadrelor de psihopedagogi” (Bălţi)

1982 - Simpozionul unional de propagare a undelor radio
(Kazan, Tatarstan).

1995 - Conferinţa naţională consacrată jubileului de 50 de
ani al Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi
„Informatizarea învăţămîntului” (Bălţi)

1983 - Simpozionul internaţional URSI „Ionosfera modificată” (Suzdal, Rusia)
1986 - Simpozionul unional de propagare ionosferică a
undelor radio (Aşhabad, Turkmenistan)

1989 - Simpozionul al VI-lea unional cu tema
„Probleme speciale ale fizicii ionosferice şi
propagării undelor radio” (Gorki, Rusia)
1990 - Adunarea generală a XXII-a a Uniunii Internaţionale
de Ştiinţe Radio (Praga, Cehia)
1991 - Conferinţa a VII-a unională de structuri neomogene
în ionosferă ( Gorki, Rusia)
1991 - Simpozion internaţional privind
comunicaţiilor (Herzlia, Israel)

sfera

radio-

1992 - Conferinţa de ştiinţe a comunicaţiilor (Piteşt,i
(România)
1993 - Congresul al XVIII-lea al Academiei RomânoAmericane de Ştiinţă şi Arte (Chişinău, Moldova)
35

1996 - Simpozionul Internaţional „Democraţie şi drepturile
omului” (Bălţi)
1996 - Conferinţa ştiinţifică internaţională „Clasic şi modern
în psihopedagogia socială” (Bălţi)
1996 - Al III-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Cercetării
şi Transferului Tehnologic, INVENTICA’96 (Iaşi,
România)
1997 - Seminarul Internaţional „Principii şi modalităţi de
evaluare a calităţii în învăţământul superior”
(Chişinău)
1997 - Conferinţa ştiinţifică republicană „Cultura tehnică –
component important al culturii generale” (Bălţi)
1998 - Sesiunea a IV-a de comunicări a Academiei
Internaţionale de Ştiinţe ale Şcolii Superioare
„Învăţămîntul şi ştiinţa la hotarul sec. XXI: probleme
şi perspective de dezvoltare” (Chişinău)
2000 - Congres Internaţional al reţelei universitare din
bazinul Mării Negre (BSUN 2000) (Istanbul, Turcia)
36

2001 - Seminarul Internaţional „Reformarea sistemului
educaţional în contextul integrării europene”
(Chişinău)

1968 - Studiul metodelor de proiectare şi realizare a
canalelor de radiocomunicaţie meteoritice (Universitatea de Stat din Kazan, Rusia)

2002- Conferinţa Naţională „Proiectul de reformă a
învăţămîntului general obligatoriu în Moldova”
(Chişinău)

1970 - Studiul proceselor de dispersie a undelor radio
ultrascurte de către neomogenităţile anizotrope
ale plasmei ionosferice în lungul cîmpului
magnetic terestru (Institutul Central de cercetări
ştiinţifice Radio al Ministerului Telecomunicaţii,
Moscova, Rusia)

2002 - Conferinţa Naţională „Educaţie integră cu deschideri
spre lume” (Chişinău)
2003 - International work „Integration in Education science
and Technologz Transfer in the Black Sea Region in
the Context of Globalization” (Chişinău)
2003 - Conferinţa ştiinţifico-practică „Renovarea educaţiei
prin implementarea celei mai avansate tehnici de
conducere” (Chişinău)
2004 - Conferinţa Naţională „Programul Fulbright în Republica Moldova”: 10 ani de activitate (Chişinău)
2004 - Colocviul Internaţional dedicat aniversării a 185 de
ani din ziua naşterii lui A. Russo (Bălţi)

1974 - Studiul „geometriei” traiectoriilor de propagare a
undelor radio dispersate de neomogenităţile
anizotrope ale plasmei ionosferice orientate în
anumite direcţii (Institutul Radioelectronică, Harkiv,
Ucraina)
1976 - Studiul structurii neomogene şi al caracterului
anizotropic al ionosferei reale în prezenţa
neomogenităţilor naturale şi artificiale (Institutul
magnetismului terestru, ionosfera şi propagarea
undelor radio, Academia de Ştiinţe a URSS,
Moscova)

2004 - Conferinţa Internaţională „Language Development
and Teaching” (Bălţi)

1980 - Studiul teoriei şi practicii mecanismelor de propagare a undelor radio ultrascurte la depărtări
foarte mari prin intermediul ionosferei (Institutul de
Radiofizică, Gorki, Rusia)

2004 - Conferinţa Internaţională „Modernizarea învăţămîntului superior din Republica Moldova în contextul
Procesului de la Bologna” (Chişinău)

1995 -

Stagii ştiinţifice.

Studiul sistemelor de pregătire a asistenţilor sociali
(Dusseldorf, Hortoghenbos)

2002 - Studiul sistemelor de învăţămînt universitar (St.
Cloud Minnesota, Washington, Madison)

1966 - Studierea specificului de propagare a undelor radio
ultrascurte prin intermediul traseelor meteoritice
(Universitatea de Stat din Kazan, Rusia)
37

38

Funcţii administrative

1996 – Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în
domeniul ştiinţei şi tehnicii

1953–1957 - şef de catedră (Fizică)
1962–pînă în prezent - şef de catedră (Discipline Tehnice
Generale, reorganizată în 1989 în catedra
Electronică şi Informatică)

1997 – Membru activ al Academiei Internaţionale de Ştiinţe
a Şcolii Superioare
2000 - Doctor Honoris Causa al Universităţii “Gh. Asachi”
din Iaşi

1964-1986 - prorector pentru ştiinţă (IPSB)
2000 - Medalia şi diploma „Personalitate de Excepţie a
secolului XX”, fiind inclus în Culegerea Biografică
„2000 personalităţi marcante ale sec. XXI”, ed. II,
elaborată de Centrul Biografic Internaţional,
Cambridge, Anglia

1986-1992 - rector (IPSB)
1992-pînă în prezent - rector (USB)
Distincţii

2001 – Cetăţean de Onoare al mun. Bălţi
1969 - Eminent al învăţământului public din Republica
Moldova

2001 – Ordinul Republicii

1971 - Eminent al învăţământului public din URSS

2002 – Eminent al învăţămîntului public din Ucraina

1975 – Om emerit al Şcolii superioare din Moldova

2005 – Diplomă de excelenţă (Parlamentul Republicii
Moldova)

1985 – Medalia de argint al Expoziţiei realizărilor economiei
naţionale a URSS (Moscova)
1994 – Medalia de aur al Salonului internaţional de Inventică şi Tehnică (Iaşi.)
1994 – Medalia de aur „Henri Coanda” cl. 1 a Societăţii
inventatorilor români şi a Institutului de Inventică a
României
1995 – Ordinul „Gloria Muncii”
1995 – Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţifice din
Moldova
39

40

CURRICULUM VITAE

Academic Functions Researcher
1954 – 1955 - Probationist (Laboratory of Radiolocation,
Faculty of Phisics (Moscow State University)

Studies.
1948-1952 -

Faculty of Phisics and Mathematics (State
University of Chişinău)

1954-1955 -

Extended annual courses in radioelectronics
(M.V.Lomonosov University of Moscow)

1957-1960 -

Doctorate postgraduate studies (M. V. Lomonosov University of Moscow).
Scientific Titles

1955 – 1957 - Research
assistant
(Laboraty
of
Radiotechnics, Teacher Training Institute of
Bălţi)
1957 – 1960 - Scientific researcher ştiinţific (Laboratory of
Ultra-short Radio waves, Faculty of Phisics,
Moscow State University)
1962 – 1990 - Senior fellow (Laboratory of Radiophisics,
Faculty of Technical Disciplines, Teacher
Trainig Institute of Bălţi)

1962 -

Doctor of Phisics and Matehematics

1979 -

Doctor habilitat of Phisics and Mathematics
Scientific and Didactic Titles Lecturer

1952-1953 -

Teacher Training Institute of Soroca

1953-1957 -

Senior lecturer (Departement of Phisics,
Teacher Training Institute of Bălţi)

1960 – 1962 - Senior lecturer (Departament of Technical
Disciplines, Teacher Training Institute of
Bălţi)
1962 – 1980 - Reader
(Departament
of
Technical
Disciplines, Teacher Training Institute of
Bălţi)
1980 – prezent University professor (Departament of
Electronics and Informatics, Alecu Russo
State University of Bălţi)

41

1990 – 1995 - Research fellow coordinator (Laboratoy of
Radiophisics Faculty of Technics and
Phisics, Bălţi, State University)
2001 – 2005 - Coordinator of the research „Research of
Earthquake Forerunners by Radiophisical
Methodes”
Directions of Scientific Research
Experimental and theoretical investigations of the
fluctuating character of radio signals in the centimeter
wave range that propagate into troposphere bordering the
heterogeneous surface of the Earth; Experimental and
theoretical investigations of the natural anisotropic
heterogeneity of ionospheric plasma and the character of
ultrashort radio waves dispersion from this heterogeneity
oriented in terrestrial magnetic field; A theoretical and
experimental study of the diffusion of ion clouds injected in
ionospheric layers by rockets; Analysis of unilinear effects
42

that take place in ionosphere under the influence of short
powerful
radio
waves. Appearance of
thermal
heterogeneity in ionosphere plasma oriented along the
magnetic field; A study of the character of propagation of
waves dispersed by artificial heterogeneity oriented along
geomagnetic field. Transmission of information through
ultrashort radio waves at very long distances by natural
and artificial heterogeneity; Analysis of various
investigation methods of dynamic processes in ionosphere
aiming to increase the precision of determining the microand macroscopic parameters of ionosphere.

1975 - the III rd Scientific Conference
Radiocommunication” (Moscow, Russia)

„Cosmic

1976. - the XXXI st Union Session dedicated to the Day of
Radio unională dedicată zilei radioului (Moscow,
Russia)
1978.- the XII-th Union on radio-wave propagation (Harkov,
Ucraine)
1981 - the Union Conference on radio-wave propagation
(Harkov, Ucraine)

Directions of Didactic Research

1982 - the Union Symposium on radio-wave propagation
(Kazan, Tatarstan)

Application of programmed training; technical creation in
the context of training teachers of technical physics;
informatization of education; the role of scientific research
in the process of the formation of a specialist

1983 - International Simposium URSI „Modified Ionosphere” (Suzdal, Russia, 1983)

Participation at Scientific Manifestations
1967 - the VII Union Conference on
propagation (Ashkabad, Turkmenistan)

radio-wave

1969 - the IX th Union Conference on radiophysics and
radio-wave propagation (Harkov, Ukraine)
1972 – the X th Conference on radio-wave propagation
(Irkutsk, Russia)
1974 - the X th Union Conference on radio – wave
propagation (Ashkabad, Turkmenistan
1975 - the XI th Union Conference
propagation, (Kazan, Tatarstan)

on

radiowave

1986 - the Union Symposium on ionospheric radio-wave
propagation (Ashkabad, Turkmenistan)

1989 - the Vi th Union Symposium „Special Problems
of
ionosphere phisics
and
radio-wave
propagation” (Gorki, Russia)
1990 - the XXII nd General Meeting of the International
Union on Radio Sciences (Prague)
1991 - the VII th Union Conference on heterogenous
structures in ionosphere Gorki, Russia)
1991 - International Symposium on radio-communication
spheres (Herzlia, Israel)
1992 - Scientific Conference on communications (Piteşti
România)

43

44

1993 - the XVIII th Congress Romanian-American
Academy of Arts and Science (Chişinău, Moldova)

Education „Education and science at the Turn of the
21 st Century: Problems and Perspectives of
Development” (Chişinău)

1993 - General Meeting of the International Union of Radio
Science (Kyoto, Japan)

2000 - International Congress on University network of
Black Sea Region (BSUN 2000) (Istanbul, Turkey)

1994 - International Symposium „Systems of connection
with Dispersed Spectrum” (Bucureşti, România).

2001 - International Seminar
„Reformation of
the
Educational system in the Context of European
Integration” (Chişinău)

1994 - International Syimpozium „Towards an Efficient
System of Training Specialists in Psychopedagogy””
(Bălţi)
1995 - National Conference dedicated to the 50 th
anniversary of Alecu Russo State University of Bălţi
„Informatization of Education” (Bălţi)
1996 - International Symposium
Rights of People” (Bălţi)

„Democracy

and

the

1996 - International Scientific Conference „Classical and
Modern in Social Psychopedagogy” (Bălţi)
1996 - the III rd International Exhibition of Inventions,
Research and Technologic Transfer, UNVENTICA’
96 (Iaşi, România)
1997 - International seminar „Principles and modalities of
Evaluation of Quality in Higher Education”
(Chişinău)
1997 - the Republican Scientific Conference “Technical
Culture - an Important Component of General
Culture” (Bălţi)

2002- National Conference „The Project of the Reform of
General Compulsory Education in Moldova”
(Chişinău)
2002- National Conference „Integral Education Opening to
the World” (Chişinău)
2003 - International work „Integration in Education science
and Technology Transfer in the Black Sea Region in
the Context of Globalization” (Chişinău)
2003 – Scientifico-practical Conference “Renovation of
Education by Implemeting the most Advanced
Techniques of Management” (Chişinău)
2004 – National Conference „Fulbright Program in the
Republic of Moldova”: ten years of activity”
(Chişinău)
2004 – International Colloquium dedicated to the 185 th
Anniversary of A.Russo (Bălţi)
2004 - Conferinţa Internaţională „Language Development
and Teaching” (Bălţi)

1998 - the IV th Session on communication of the
International Academy of Scince of Higher
45

46

2004 – International Conference „Modernization of Higher
Education of the Republic of Moldova in the context
of the Bologna Process” (Chişinău)

1980-

A study of the theory and practice of the
mechanisms
of
ultrashort
radio
waves
propagation at very long distances (thousands
and tens of thousand km) through the medium of
ionosphere (Institute of Radiophysics, Gorki,
Russia)

1995-

A study of the system of training social workers
(Dusseldorf, Hortoghenbos)

Research Courses
1966-

1968-

1970-

1974-

1976-

A study of the peculiarities of ultrashort radio
waves propagation through meteorite routes
(Kazan State University, Russia)
A study of the methods of projection and
realization of meteoritic radiocommunication
channels (Kazan State University, Russia)
A study of the processes of ultrashort radio
waves dispersion by anisotropic heterogeneity of
ionospheric plasma along the terrestrial magnetic
field (Central Institute of Scientific Radio
Investigations
of
the
Ministry
of
Telecommunication, Moscow, Russia)
A study of the "geometry" of the trajectory of
radio waves propagation dispersed by the
anisotropic heterogeneity of ionospheric plasma
oriented in certain directions (Institute of
Radioelectronics, Harkov, the Ukraine)
A study of the heterogeneous structure and
anisotropic character of the real ionosphere in the
presence of natural and artificial heterogeneity
(Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere
and propagation of radio waves, the Academy of
Science of the USSR, Moscow, Russia)

2002-

A study of the system of university education ( St.

Cloud Minnesota, Washington, Madison)
Administrative Functions
1953–1957 – Head of Departement (Phisics)
1962-present time - Head of Departement (Technical
Disciplines, reorganized in 1989 into
Depatment of Electronics and Informatics)
1964-1986 – Vice-rector for Science (Teacher Training
Institute of Bălţi)
1986-1992 – Rector (Teacher Training Institute of Bălţi);
1992- present time - rector (State University of Bălţi).
Distinctions
1969 - Eminent teacher of the Republic of Moldova
1971- Eminent teacher of the USSR
1975 – Honoured Person of higher Education of Moldova

47

48

1985 – Silver medal of the Exhibition of Achievements of
the National Economy of the USSR

CURRICULUM VITAE
Образование

1994 – Gold medal of the International Saloon of Invention
and Technology (Iaşi)

1948-1952 -

1994 – Gold medal „Henri Coanda” of the Society of
Romanian inventors and the Institute of Invention of
Romania

Факультет Физики и Математики (Государственный
Университет
Молдовы,
Кишинэу)

1954-1955 -

Углубленные годичные курсы по радиоэлектронике (МГУ им. М. В. Ломоносова).

1957-1960 -

Аспирантура (МГУ им. М. В. Ломоносова).

1995 – order “Gloriy of Work”
1995 – Honorary member of the Academy of Science of
Moldova
1996 – Laureate of the State Award of the Republic of
Moldova in the domain of science and technology;
1997 – active member of the International Academy of
Science of Higher Education
2000 - Doctor Honoris Causa of „Gh. Asachi” Unifersity of
Iaşi
2000 – medal and diploma „Outstanding Personalities of
the 20 th Century” with inclusion in biographical
collection „2000 outstanding Personalities of the 20
th Century”, second edition, compiled by the
International Biographic centre, Cambridge,England

Ученные степени
1962 -

Кандидат физико-математических наук

1979 -

Доктор физико-математических наук
Научно-преподавательские должности

1952-1953 -

Преподаватель (Учительский Институт,
Сорока)

1953-1957 -

Старший преподаватель (Кафедра Физики, Педагогический институт, Бэлць)

1960 - 1962

Старший
преподаватель
(Кафедра
Общетехнические дисциплины, Педагогический институт, Бэлць)

1962 - 1980

Доцент (Кафедра Общетехнические дисциплины,
Педагогический
институт,
Бэлць)

2001 – Honorary Citizen of mun. Bălţi
2001 – Order of Republic
2002 – Eminent teacher of the Ukraine

49

50

1980 – по н. в.- Профессор (Кафедра Электроники и
информатики, Государственный Университет им. А. Руссо, Бэлць)
Академические должности
1954 – 1955 - Стажер-исследователь (Радиолокационная лаборатория, МГУ им. М. В. Ломоносова)
1955 – 1957 - Научный сотрудник (Лаборатория радиотехники, Педагогический институт, Бэлць)
1957 – 1960 - Научный сотрудник (Лаборатория ультракоротких радиоволн МГУ им. М. В. Ломоносова)
1962 – 1990 - Старший научный сотрудник (Лаборатория
радиофизики,
Педагогический
институт, Бэлць)
1990 – 1995 - Ведущий научный сотрудник (Лаборатория радиофизики, Государственный Университет им. А. Руссо, Бэлць).
2001 – 2005 - Руководитель научных исследований по
теме «Исследование прогнозирования
землетрясений радиофизическими методами» (Государственный Университет им.
А. Руссо, Бэлць)
Основные исследовательские направления

естественных неоднородностей ионо-сферной плазмы
и характер дисперсии УКВ данными неоднородностями, ориентированных в магнитном поле Земли;
Теоретическое и экспериментальное исследование
процесса диффузии ионных облаков инжектированных
в ионосферные пласты с помощью ракет (искусственные неоднородности); Исследование нелинейных
последств ий имеющих место в ионосфере под
воздействием УКВ большой мощности; Возникновение термических неодноро-дностей в ионосферной
плазме, ориентированные вдоль линий магнитного
поля; Исследование характера распространения волн,
рассеянные
искусственными
неоднородностями
вдоль
линий
геомагнитного
поля;
Передача
информации через УКВ на сверхдальние расстояния
путем естеств енных и искусств енных неоднородностей; Анализ различных методов исследования
дина-мических процессов в ионосфере с целью
увели-чения
точности
выделения
микрои
макроскопических параметров ионосферы, необходимых, в частности, для прогнозирования распространения радиоволн различных частот.
Области педагогических исследований
Использование методов программированного
обучения; Техническое творчество в процессе подготовки учителей технической физики для доуниверситетского образования; Информатизация учебного
процесса; Роль научных исследований в процессе
подготовки специалистов

Теоретические и экспериментальные исследования
флуктуации радиосигналов в сантиметровом диапазоне распространяющихся в тропосфере на границе с
неоднородной поверхностью земли; Экспериментальное и теоретическое исследование анизотропных
51

52

Участие в конференциях и конгрессах

1986 - Всесоюзный симпозиум по ионосферному распространению радиоволн (Ашхабад, Туркмения)

1967 - VII-ая Всесоюзная конференция по проблемам
распространения радиоволн (Ашхабад, Туркмения)
1969 - IX- ая Всесоюзная конференция по радиофизике и распространению радиоволн (Харьков,
Украина)
1972 - Х-ая Всесоюзная конференция по проблемам
распространения радиоволн (Иркутск, Россия)
1974 - III-ий Симпозиум по радиофизике и распространению радиоволн Ашхабад, Туркмения)
1975 - XI-ая Всесоюзная конференция по распространению радиоволн (Казань, Россия)
1975 - ХI-ая Научная конференция по космическим
радио коммуникациям (Москва, Россия)
1976 - ХХХI-ая Всесоюзная сессия, посвященная Дню
Радио (Москва, Россия)
1978 - XII-ая Всесоюзная конференция по распространению радиоволн (Харьков, Украина)
1981 - Всесоюзная конференция по распространению
радиоволн (Харьков, Украина)
1982 - Всесоюзный симпозиум по распространению
радиоволн (Казань, Россия)
1983 - Международный симпозиум URSI "Измененная
ионосфера" (Суздаль, Россия)
53

1989 - VI-ой Всесоюзный симпозиум по теме "Специальные проблемы ионосферной физики и
распространения радиоволн" (Горький, Россия)
1990 - ХII-ое генеральное собрание Международного
объединения наук в области радио (Прага,
Чехословакия)
1991 - VII-ая Всесоюзная конференция по неоднородным структурам в ионосфере (Горький,
Россия)
1991 - Международный симпозиум по проблемам в
сфере радио коммуникаций (Герцлия, Израиль)
1992 - Конференция по коммуникационным наукам
(Питешть, Румыния)
1993 - XVII-ый конгресс Румыно-Американской Академии по проблемам науки и искусства
(Кишинэу, Молдова)
1993 - Генеральное собрание Международного Объединения по радиовещательным наукам (Киото,
Япония).
1994 - Международный симпозиум "Системы связи с
рассеянным спектром" (Бухарест, Румыния)
1994 - Международный симпозиум "По пути создания
эффектив ной
системы
подготовки
педагогических кадров" (Бэлць, Молдова).

54

1995 - Национальная конференция, посвященная 50ой годовщине Бэлцкого госуниверситета им. А.
Руссо "Информатизация процесса обучения"
(Бэлць, Молдова)
1996 - Международный симпозиум "Демократия и права человека" (Бэлць, Молдова)

2002- Национальная конференция «Проект реформы
общего обязательного образования в Молдове»
(Кишинэу, Молдова)
2002 – Национальная конференция «Интегрированное
воспитание в мире» (Кишинэу, Молдова)

1996 - Международная научная конференция "Классическое
и
современное
в
социальной
психопедагогике" (Бэлць, Молдова)

2003 – Международный семинар «Интеграция в области
образования и образовательных технологий в
Черноморском регионе в контексте глобализации
(Кишинэу, Молдова)

1996 - III-й Международный салон изобретений,
исследов аний и техно логическо го перено са "INVENTICA '96" (Яссы, Румыния)

2003 – Научно-практическая конференция «Модернизация воспитания путем внедрения передовых
технологий управления» (Кишинэу, Молдова).

1997 - Международный семинар "Принципы и способы
оценки качества в высшем образовании"
(Кишинэу, Молдова)

2004

Научная конференция «Программа Fulbright в
Молдове» (Кишинэу, Молдова)

1997 - Республиканская научная конференция "Техническая культура - важная составная общей
культуры" (Бэлць, Молдова)

2004 – Международный семинар, посвященный 185 –
летию со дня рождения А. Руссо (Бэлць,
Молдова)
2004 – Международная конференция „Language Development and Teaching” (Bălţi, Молдова)

1998 - IV-ое заседание Международной Научной Академии Высшей Школы "Образование и Наука в
преддверии
ХХI-го
века:
проблемы
и
перспективы развития" (Кишинэу, Молдова)

2004 – Международная конференция «Модернизация
высшего образования в Молдове в контексте
Болонского процесса» (Кишинэу, Молдова)

2000 - I-ый Международный Ко нгресс унив ерситетской системы черноморского бассейна
(В81М-2000) (Стамбул, Турция).

Научные стажировки
1966

2001 - Международный семинар "Перестройка образовательной системы в контексте европейской
интеграции" (Кишинэу, Молдова)

55

56

- Изучение специфики распространения
ультракоротких радиоволн через метеоритные потоки. (Государственный Университет,
Казань, Россия)

1968

– Изучение методов проектирования и
создания метеоритных радио коммуникационных каналов (Государственный Университет, Казань, Россия)

2002 – Изучение системы университетского образования (St. Cloud Minnesota, Washington,
Madison).
Административные функции

1970


Изучение
дисперсионных
процессов
ультракоротких радиоволн ионосферными
плазменными
анизотропными
неоднородностями вдоль земного магнитного поля.
Центральный
научно-исследовательский
Институт Радио Министерства Связи (Москва,
Россия)

1953–1957 – заведующий кафедрой Физики
1962–2005 – заведующий кафедрой Общетехнических
дисциплин, реорганизованной в 1989 в
кафедру Электроники и Информатики
1964-1986 – проректор по науке БГПИ

1974 – Изучение "геометрии" траекторий распространения радиоволн, рассеянных анизотропными
неоднородностями ионосферной плазмы и
ориентированных по определенным направлениям. Радиоэлектронный институт, (Харьков,
Украина)
1976 – Изучение неоднородной структуры и анизотропного характера реальной ионосферы
при естеств енных и искусств енных неоднородностях. Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн (АН
СССР, Москва, Россия)
1980 – Изучение теории и практики механизмов
распространения ультракоротких радиоволн
на сверхбольших расстояниях через ионосферу
(Институт
Радиофизики,
Горьки,
Россия)
1995 – Изучение системы подготовки социальных работников (Дюсельдорф, Хортогенбос)

1986-1992 – ректор БГПИ
1992-2005 - rector БГУ
Награды, знаки отличия
1969 - Отличник народного образования МССР
1971 - Отличник народного образования СССР
1975 - Заслуженный деятель высшей школы МССР
1985 - Серебренная медаль Выставки достижений
народного хозяйства СССР (Москва)
1994 - Золотая медаль Международной выставки технических изобретений (Яссы, Румыния)
1994 - Золотая медаль "Генри Коанда", 1-го класса Ас
социации румынских изобретателей и Института Изобретений Румынии
1995 - Орден Трудовой Славы

57

58

AMINTIRI, CONFESIUNI ...
1995 - Почетный член АН Молдовы
CARIERA UNIVERSITARĂ
1996 - Лауреат Государственной Премии Республики
Молдова в области науки и техники
1997 - Действительный член Международной Академии Высшей Школы
2000 - Почетный доктор Ясского технического
унив ерситета им. Г. Асаки, Румыния
2000 - Медаль и Диплом "Выдающаяся личность
ХХI-го столетия" с занесением в Библиографический сборник "2000 выдающихся
личностей ХХ1-го века", изд. 2-ое, составленный
Международным библиогра-фическом центром.
Кембридж (Великобритания)
2001 - Орден Республики
2001 - Почетный гражданин г. Бэлць
2002 . Отличник народного образования Украины.

59

Am ajuns rector la o vîrstă înaintată, după ce am
funcţionat pe toate posturile universitare. Unii se mîndresc
că au devenit „cel mai tînăr director”, alţii – „cel mai tînăr
rector”, „cel mai tînăr ministru”. Slavă şi onoare lor.
Am devenit rector nu datorită apartenenţei mele la o
dinastie cunoscută în regiune (ceea ce ar fi putut, în unele
cazuri, să contribuie la o deschidere mai uşoară a uşilor
instanţelor superioare) şi nici datorită protecţiei unor
persoane cu posturi înalte.
Sînt feciorul unei familii de ţărani cu mulţi copii şi cu
puţin pămînt, care însă îşi cîştigau cinstit şi cu sîrguinţă
pîinea cea de toate zilele.
O educaţie specială la o grădiniţă de elită n-am primit,
fiindcă în satul meu natal, pe acele timpuri, nici noţiunea de
grădiniţă sătească nu exista. În schimb, am avut noroc de
acei şapte ani de acasă, urmaţi de alţi şapte ani de şcoală
primară cu învăţători tineri – absolvenţi ai Şcolilor Normale,
care au contribuit mult la formarea personalităţii mele.
Studiile în şcoala secundară mi-au fost întrerupte de
apariţia Frontului Războiului al doilea Mondial pe
meleagurile noastre, la care am participat ulterior în ultimul
an, ce e drept nu în detaşamente de avangardă.
Reîntors la baştină din armată, în vara anului 1946, am
avut ocazia de a mă angaja în calitate de învăţător la
şcoala primară, însă am refuzat categoric, dîndu-mi bine
seama că nu am pregătirea necesară şi am preferat să
finisez studiile medii generale pentru ca, ulterior, să urmez
studiile superioare la Facultate. Fără a mă sinchisi, m-am
încadrat în rîndul copiilor mult mai tineri din clasa a VIII-a a
şcolii medii din satul natal. La această şcoală, nu existau
clase superioare (a IX-a şi a X-a), deoarece ea era în
proces de formare ca şcoală de cultură generală.
Mă bucuram de un înalt respect atît din partea
profesorilor, cît şi din partea colegilor. Nici nu bănuiam că
60

decizia mea de a-mi continua studiile în această şcoală
medie incompletă va fi, ulterior, încununată cu un grad
sporit de succes. În primul rînd, în acel an extrasecetos,
cînd au murit de foame peste 20 % din consătenii mei, noi
eram totuşi asiguraţi cu prînz la şcoală, ceea ce ne
permitea să acordăm o atenţie deosebită studiilor.
Însă surpriza principală era să vină în vara anului 1947.
Situaţia mea de vîrstă, realizările excelente la învăţătură,
oarecum şi îndemnul profesorilor au accelerat finisarea
studiilor medii, încercînd să susţin examenele prin externat
pentru clasa a XI-a în luna iulie a anului 1947.
Era un caz ieşit din comun, mai ales, că la şcoala din
satul Sofia nu se preconiza deschiderea clasei a X-a nici în
anul următor de studii (1947-1948). Prin intermediul
profesorului de matematică Grigore Pogoneţ (fostul meu
coleg în clasele primare), am obţinut permisiunea
directorului şcolii nr. 1 din Bălţi, a profesorului Molodcov, un
bun matematician, ce a activat în perioada interbelică la
liceul „Ion Creangă” (în acel timp Gr. Pogoneţ îşi făcea
acolo studiile), de a susţine examenele pentru clasa a IX-a
în iulie-august 1947.
Pregătirea am început-o prin martie 1947, folosind
manuale în limba rusă (în acea perioadă nu erau manuale
pentru şcoala medie în limba „moldovenească”). Mă
descurcam, fiindcă însuşisem limba rusă în armată. Fizica
am studiat-o după manualul predestinat învăţămîntului
superior tehnic.
Şcoala nr.1 din Bălţi se considera de elită. Mai mulţi
învăţători ai şcolii absolvise instituţii superioare de prestigiu
din lumea întreagă:
Azril Engler, învăţător de limbă
franceză (Universitatea Sorbonne, Franţa); Pavel Bulat,
învăţător de matematică (Universitatea din Omsk, Rusia);
Hartina Colesnic, învăţătoare de fizică (Universitatea din
Iaşi, România).
Ulterior, am simţit rodul pregătirii de sine stătătoare a
examenelor de externat. Am obţinut la această vîrstă
deprinderi de a studia independent, pe care le-am utilizat şi
multiplicat pe parcursul vieţii atît în învăţămîntul universitar
61

şi postuniversitar, cît şi în calitate de cadru didactic şi
cercetător ştiinţific.
După susţinerea cu succes a examenelor pentru clasa
a IX-a, am absolvit cu eminenţă clasa a X-a (anul 1948),
susţinînd examenele de înmatriculare la Universitatea de
Stat din Chişinău. Studiile le-am făcut în limba rusă,
deoarece majoritatea profesorilor ce ţineau cursuri venise
de la Universităţile din Rusia (cea mai mare parte de la
Universitatea din Kazani) şi un număr impunător de studenţi
erau, de asemenea, ruşi.
Îmi amintesc cu cîtă rîvnă făceam studiile universitare
în acei ani grei de după seceta din 1946-1947.
Anii 1946-1952. Au fost anii cînd se forma potenţialul
intelectual al Republicii, cînd fiecare absolvent al unei şcoli
superioare era aşteptat cu nerăbdare în cîmpul muncii, mai
ales, unde lipseau completamente specialişti.
Cînd am fost anunţat că va trebui să plec chiar a doua
zi după susţinerea examenelor de stat la Institutul
Învăţătoresc din Soroca, unde urma să-mi încep activitatea
didactică în funcţie de asistent universitar la sesiunea de
vară a învăţămîntului cu frecvenţă redusă (fără frecvenţă),
am înţeles că am finisat doar prima etapă a învăţămîntului
superior, după care va urma cealaltă etapă şi mai
complicată, şi mai responsabilă, cu un accent şi mai
pronunţat pe munca independentă.
Fiecare din specialiştii cu studii simţea că Republica
are nevoie de cadre cu studii superioare, iar situaţia îţi
promitea o perspectivă pe care nu o puteai neglija.
Zi şi noapte lucram asupra elaborării cursurilor de lecţii,
la amenajarea laboratoarelor, fără a spera la ajutor din
exterior, deoarece toţi te considerau cel mai pregătit şi
competent în domeniu. Era nespus de greu, dar aveai o
mare satisfacţie de cele obţinute. Eram nespus de fericit
cînd, după primele 4 săptămîni de activitate didactică la
secţia fără frecvenţă şi prima lecţie de la 1 septembrie 1952
la care asistase Vasile Ciobanu, directorul Institutului,
doctor în fizică şi matematică, am fost avansat în funcţie de
lector superior.
62

Dar iată că la sfîrşitul primului an de studii, plin de
succese şi bucurii, dar şi de greutăţi (căpătasem chiar şi o
locuinţă cu 2 odăi), intervin iar schimbări. În 1953 Institutul
Învăţătoresc din Bălţi se reorganizează în Institut
Pedagogic. Trei persoane de la Institutul Învăţătoresc din
Soroca sînt transferate la Institutul din Bălţi: Vasile
Ciobanu, în calitate de director, Izrail Gohberg în calitate de
şef de catedră la Matematică şi eu, în calitate de şef de
catedră la Fizică.
Fireşte, era vorba de o instituţie nouă, cu probleme şi
cerinţe avansate, care necesitau soluţionări prompte şi fără
întîrzieri. După un an de activitate tumultuoasă, am înţeles
bine că aveam nevoie de cunoştinţe mai profunde în
domeniul fizicii pentru soluţionarea mai multor probleme de
ordin didactic şi managerial.
Şi iarăşi noroc. Mi se propune să plec la studii
aprofundate în domeniul radiofizicii şi electronicii (pe un
termen de un an de zile) la Facultatea de Fizică a
Universităţii „M. Lomonosov” din Moscova, ceea ce astăzi
ar echivala cu cursurile aprofundate de masterat.
Acolo am avut prilejul nu numai să audiez cursuri
fundamentale susţinute de adevăraţi profesori universitari,
unii din ei academicieni, dar şi să realizez lucrări de
laborator cu instalaţii înalt tehnologizate, care permiteau
efectuarea cercetărilor experimentale în domeniul fizicii la
nivel de doctorat.
Odată cu întoarcerea mea de la Moscova, în 1955,
începe a III-a etapă de activitate didactică – elaborarea
cursurilor de lecţii şi a lucrărilor de laborator la un înalt nivel
universitar. Printre altele, în jumătatea a doua a anilor ’50,
la Facultatea Tehnică, Fizică şi Matematică a Institutului
Pedagogic bălţean a fost introdus în planul de studii cursul
„Practicum de Radioconstrucţii”, analog celui de la
Universitatea din Moscova (pentru prima dată, în instituţiile
superioare din Moldova). În cadrul acestui curs, fiecare
student de la secţia Fizică era şi este obligat şi pînă acuma
să proiecteze, să facă calcule inginereşti, să monteze şi să
ajusteze cîte un dispozitiv electronic. Consider că un
63

fizician bun trebuie să posede aptitudinile unui „semiinginer”
cu o pregătire teoretică corespunzătoare, ţinînd cont de
faptul că fizica este o ştiinţă aplicativă.
Timp de 2 ani după întoarcerea mea de la Moscova,
am întocmit cîteva cursuri serioase de lecţii, inclusiv
Electrodinamica, practicumuri speciale pe care le-am
introdus în planurile de învăţămînt.
În 1957, în calitate de doctorand (aspirant) mă reîntorc
la marea cetate a ştiinţei de la Universitatea nr. 1 din Rusia.
Trei ani de cercetări în condiţii ştiinţifice excelente miau asigurat nu numai gradul ştiinţific de doctor în Fizică şi
Matematică (candidat în ştiinţe fizice şi matematice) şi titlul
de docent, dar - ce este mai important – şi o pregătire
experimentală şi teoretică care mi-a ajutat foarte mult la
deschiderea unei şcoli ştiinţifice în domeniul radiofizicii la
Institutul Pedagogic din Bălţi. Pot afirma cu toată
certitudinea că deprinderile de muncă independentă care îşi
iau începutul de la pregătirea pentru susţinerea examenelor
prin externat şi-au adus aportul considerabil la obţinerea
succeselor sus-numite.
În cadrul acestei şcoli de radiofizică, pe parcursul a
cîtorva zeci de ani a fost realizată o gamă mare de cercetări
teoretice şi experimentale în domeniul propagării
radioundelor la distanţe foarte mari prin intermediul
ionosferei, care, mai apoi, au rezolvat probleme întregi ce
ţin de depistarea mecanismelor noi de propagare a
radioundelor.
Unele rezultate obţinute au servit drept bază pentru
pregătirea cîtorva teze de doctorat. Au fost susţinute 2 teze
de doctor habilitat şi 3 de doctor. Se finisează la moment o
teză de doctor habilitat şi una de doctor.
Rezultatele obţinute au fost expuse în 5 monografii
(una din ele publicată în Germania Federală), în 250 de
articole ştiinţifice, publicate în reviste de prestigiu, precum
şi la 28 de conferinţe ştiinţifice internaţionale.
Posedînd gradul ştiinţific de doctor în fizică şi
matematică şi titlul didactic de docent, în anul 1963 sînt
numit în funcţie de şef al catedrei Discipline Tehnice,
64

catedră de profil nou, iar în 1964 – în funcţie managerială
de Prorector al secţiei Ştiinţă. În această perioadă, cînd
Institutul bălţean făcea paşi siguri în învăţămîntul superior,
păşeam şi eu în calitate de manager, pentru care erau
necesare forţe şi cunoştinţe noi, trăind clipe de teamă, ca
nu cumva funcţiile manageriale să dăuneze cercetărilor
ştiinţifice.
Întotdeauna am considerat şi continuu să consider că
orice catedră este acea structură unde specialistul se poate
forma şi manifesta. Deschiderea catedrei Discipline
Tehnice generale a fost condiţionată de începutul pregătirii
profesorilor şcolari de muncă (azi – profesori de educaţie
tehnologică). Mai tîrziu, acestei discipline i se atribuie un
caracter complex, cu mai multe module. Unul, de exemplu,
ţinea de specificul şcolilor săteşti, altul de cel al şcolilor
orăşeneşti. Primul prevedea munca de mecanizare a
gospodăriei agricole, iar al doilea viza tehnologiile
industriale. Cu timpul, o parte din specialiştii catedrei
Discipline tehnice generale au fost transferaţi la noua
catedră Mecanizarea gospodăriei săteşti, pentru care se
creează o bază tehnico-didactică cu maşini şi agregate
utilizate în gospodăria agricolă. Catedra Discipline tehnice
generale contribuie la pregătirea profesorilor şcolari ce
urmau a realiza modulul „Tehnologii de prelucrare a
materialelor”.
Mai tîrziu, în baza acestei catedre, se deschide catedra
de Studiu al Maşinilor coordonată la început de doctorul
docent Jelezkov, apoi de doctorul conferenţiar Valeriu
Guţan, care deţine în prezent şi postul de Prorector al
Secţiei de Studii cu frecvenţă redusă şi perfecţionare a
cadrelor didactice preuniversitare.
Datorită faptului că în cadrul disciplinei şcolare
„Educaţie Tehnologică” este introdus modulul modern
„Electronică”, catedra Discipline tehnice generale se
reorganizează în 2 catedre: Electronică şi Informatică
condusă de mine şi Tehnică şi Tehnologii condusă, la
început, de doctorul conferenţiar Alexandru Abramciuc,
apoi de doctorul conferenţiar Alexandru Balanici (în prezent
65

decan al facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi
Informatică).
Între timp, la facultate se deschide o nouă specialitate
„Informatică şi Limba engleză aplicată” cu o catedră nouă
„Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale”. Din
această dezvoltare dinamică se vede rolul catedrei de
bază, pe care o conduceam, în procesul de pregătire a
cadrelor didactice corespunzătoare evoluţiei disciplinei
şcolare „Educaţia Tehnologică” şi a bazei ei tehnicodidactice.
Această evoluţie permanentă, în procesul de
modernizare a pregătirii cadrelor didactice tehnice pentru
învăţămîntul preuniversitar, urmărea scopul de a infiltra în
şcoala generală cunoştinţe şi aptitudini de ordin tehnicotehnologic, ceea ce condiţionează, în genere, dezvoltarea
aspectului pragmatic în învăţămîntul mediu general şi,
totodată, orientarea elevilor în alegerea profesiei.
Schimbările permanente în structura catedrei Discipline
tehnice generale impunea cunoaşterea la perfecţie a
strategiei dezvoltării acestei discipline şcolare pentru
pregătirea cadrelor didactice capabile la reorientări
posterioare. Starea dinamică în care se afla catedra
necesita eforturi intelectuale sporite atît din partea
membrilor catedrei, cît şi de la şeful ei. De la şef se cereau
eforturi mari pentru a dezvolta permanent baza tehnicomaterială şi didactică. Cu timpul, catedra a obţinut un teren
de două hectare, unde a fost construită o bază tehnică cu
blocuri de studii, garaje pentru parcul de maşini, tractoare şi
diverse agregate agricole. Catedra avea autodromul ei.
Atelierele didactice dispuneau de un parc mare de
strunguri, 10 din ele fiind cu acţiune programată.
În timpul acela făceam parte din componenţa unui
Consiliu ştiinţifico-metodic unional de pe lîngă Ministerul
Învăţămîntului Superior al Uniunii Sovietice. Aici se năşteau
strategii noi de dezvoltare, se elaborau tehnologii de
implementare a acestor strategii, inclusiv acelora care
aveau nevoie de experimentare la aşa-numite Facultăţi-pilot
(Facultatea Discipline tehnice generale obţinuse statutul de
66

Facultate-pilot). Faptul acesta m-a ajutat foarte mult la
realizarea multiplelor probleme care se aflau în faţa
catedrei.
Aş dori să menţionez că schimbările permanente în
interiorul catedrei se realizau concomitent cu fondarea şcolii
ştiinţifice în domeniul radiofizicii şi formarea colectivului de
cercetători.
Un efort considerabil cerea şi realizarea funcţiilor de
prorector al secţiei Ştiinţă. La început, numărul de profesori
care se ocupau cu munca de cercetare era mic (eu am fost
a 7-a persoană din Institut care devenise candidat în
ştiinţe). De laboratoare şi centre ştiinţifice nici nu era vorba.
Prorectorului secţiei Ştiinţă în acei ani de formare a
Institutului Pedagogic i se atribuiau funcţii destul de dificile.
Se soluţionau multe probleme curente (unele chiar de
rutină), dar, de rînd cu ele, au fost rezolvate şi cîteva
probleme cardinale:
- pregătirea corpului didactic titular (doctori în
ştiinţe), folosind toate mijloacele posibile,
ponderea revenindu-i sistemului de aspirantură
cu destinaţie specială din centre mari ştiinţifice:
Moscova, Leningrad, Kiev, Chişinău (Academia
de Ştiinţe a Moldovei);
- acumularea unui anumit potenţial de cadre
ştiinţifice, crearea laboratoarelor, a şcolilor
ştiinţifice, tematica cercetărilor fiind recunoscută
în Moldova şi în alte centre ştiinţifice din
Uniunea Sovietică;
- găsirea formelor şi metodelor de antrenare în
munca de cercetare ştiinţifică a studenţilor.
Pe parcursul anilor 1964-1986, în fostul Institut
Pedagogic „Alecu Russo” au fost pregătiţi 170 de candidaţi
în ştiinţe (astăzi doctori în ştiinţă). Au fost create cîteva şcoli
ştiinţifice conduse de doctori habilitaţi:
- Şcoala de Lingvistică Rusă condusă de doctorul
habilitat, profesor universitar V. N. Mighirin;
- Şcoala ştiinţifică în domeniul Radiofizicii
condusă de mine;
67

-

Şcoala de Matematică cu două direcţii – una în
domeniul Analizei Funcţionale, condusă de
doctorul habilitat, profesor universitar Izrail
Gohberg, şi alta în domeniul Algebrei
contemporane, condusă de doctorul habilitat,
profesor universitar Valentin Belousov;
- Şcoala de Filologie „Moldovenească”, condusă
de doctorul habilitat, profesor universitar Silviu
Berejan.
În toată Uniunea Sovietică era bine cunoscut şeful
catedrei Limbă şi Literatură Franceză, romanistul V.
Macarov care, mai tîrziu, devine doctor habilitat, profesor,
iar în Moldova – doctorii conferenţiari P. Medveţchi şi P.
Boţu.
Susţin tezele de doctor habilitat: Ana Bondarenco şi Ion
Manoli (filologie franceză), Albert Meţler (filologie germană),
Larisa Bortă (filologie rusă, şcoala profesorului Victor
Mighirin), Efim Mohorea (filozofie).
Cu mari dificultăţi, în cadrul Institutului a fost organizată
o societate ştiinţifică studenţească cu ramificări la
majoritatea facultăţilor şi catedrelor.
Lucrările de creaţie tehnică ale studenţilor de la
facultatea Tehnică, Fizică şi Matematică concurau cu
succes cu lucrări analogice ale studenţilor de la Politehnica
din Chişinău. Sistemul de organizare a lucrului ştiinţific
studenţesc în Institutul bălţean a fost prezentat la o
Expoziţie Unională în cadrul Complexului Expoziţional
Unional, fiind menţionat cu medalia de argint.
În 1986 doctorul habilitat, profesorul universitar N. Filip
este ales în funcţie de rector interimar pentru un an de zile.
După termenul sus-numit, la o şedinţă lărgită a Senatului, în
baza rezultatelor obţinute în anul experimental, Nicolae Filip
devine rector.
Prezintă interes forma de alegere democratică
încercată doar odată în Republica Moldova de atunci:
preventiv, fusese editată o broşură specială cu 100 de
întrebări care scoteau în evidenţă calităţile manageriale,
profesionale, morale ş.a. ale unui rector. Alegerea s-a făcut
68

la o şedinţă lărgită a Senatului, la care au participat 80
persoane. La fiecare întrebare, au fost propuse trei
variante: „foarte bine”, „satisfăcător”, „insuficient”, iar fiecare
membru al Senatului trebuia să bifeze o variantă
Din an în an, Institutul „A. Russo” devenea tot mai
renumit. Corpul didactic bine pregătit, baza materială destul
de solidă, Biblioteca Ştiinţifică unicală în Republică,
rezultatele cercetărilor ştiinţifice ş.a. deveneau recunoscute
în comunitatea ştiinţifică din ţară.
Toate aceste performanţe i-a permis Rectoratului, în
anul 1992, să înainteze Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei
propunerea de a reorganiza Institutul Pedagogic „A. Russo”
în Universitate Pedagogică.
După mai multe discuţii, pînă la urmă, în cadrul unei
şedinţe a Colegiului Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei
(ministrul Nicolae Mătcaş), propunerea a fost acceptată şi
înaintată Guvernului Republicii (premier Andrei Sangheli).
Spre surpriza multora, Guvernul Republicii a adoptat o
hotărîre de a reorganiza Institutul Pedagogic bălţean în
Universitate de Stat cu dreptul de a deschide şi facultăţi
nepedagogice, specifice universităţilor clasice, cum ar fi
Drept, Economie, Ştiinţe ale Naturii ş.a. Motivîndu-şi
această hotărîre, Guvernul a accentuat că nordul Republicii
are nevoie de un Complex universitar în calitate de Centru
Regional de pregătire a specialiştilor, de perfecţionarea lor
continuă şi de Centru Regional de Cultură.
Reieşind din importanţa Universităţii bălţene pentru
nordul Republicii formulată de Guvern, ne-am asumat
responsabilitatea de a pregăti specialişti (în afara celor
pentru învăţămînt, economie şi jurisprudenţă) şi specialişti
cu altă destinaţie: actori de teatru, asistenţi sociali, ingineri
programatori, agronomi agroecologişti ş.a.
Entuziasmaţi de încrederea pe care ne-a acordat-o
Guvernul, conducîndu-ne de sloganul „pofta vine mîncînd”,
am înaintat propunerea de a redeschide (reînfiinţa) în
cadrul Universităţii a două instituţii de învăţămînt
preuniversitar, care funcţionase în oraşul Bălţi în perioada
interbelică, fiind desfiinţate de Puterea Sovietică. Prima –
69

prestigiosul liceu „Ion Creangă” înfiinţat în anul 1906
(perioada regimului ţarist) ca gimnaziu pentru băieţi. În
perioada dintre cele două războaie era singurul liceu din
Nordul Basarabiei. Aici şi-au făcut studiile o serie de
personalităţi cunoscute mai apoi departe de meleagurile
Moldovei: filologul nepereche Eugeniu Coşeriu, Vitalie
Belous, fostul rector al Universităţii Tehnice din Iaşi (în
prezent, director al Institutului Naţional de Inventică a
României), doctorul arhitect Alexandru Budişteanu, fost
arhitector principal al municipiului Bucureşti şi expert al
Naţiunilor Unite în domeniul arhitecturii, Nicolae
Testemiţanu, fost rector al Institutului de Medicină din
Chişinău şi Ministrul Ocrotirii Sănătăţii din Moldova etc. A
doua – Şcoala Normală, forjerie de cadre pedagogice
pentru învăţămîntul primar din nordul Basarabiei din
perioada sus-numită. Se preconiza că aceste instituţii vor fi
finanţate din bugetul republican, cu rol de şcoli-pilot (de
aplicaţii) pentru universitate.
O altă problemă pusă era aceea de înfiinţare a unui
Centru oficializat de perfecţionare a cadrelor didactice din
învăţămîntul preuniversitar şi a asistenţilor sociali finanţat
din bugetul republican.
Am obţinut permisiunea de înfiinţare a acestor structuri,
am făcut demersurile şi argumentările corespunzătoare.
La 21 mai 1992 apare Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova prin care Institutul Pedagogic este reorganizat în
Universitatea de Stat „Alecu Russo”.
La început în componenţa Universităţii erau 5
facultăţi:
1. Facultatea Filologie;
2. Facultatea Tehnică, Fizică şi Matematică;
3. Facultatea Limbi şi Literaturi Străine;
4. Facultatea Pedagogie şi Psihologie;
5. Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală.
La Universitate îşi făceau studiile circa 2200 studenţi,
toţi fiind bugetari (cheltuielile erau finanţate din bugetul
statului). Nu erau atunci studenţi cu studii contra plată şi ca
urmare Universitatea nu poseda un fond extrabugetar, pe
70

care îl are în prezent. Fondul Universităţii de atunci era
foarte modest, salariile cadrelor didactice erau foarte mici.
Erau mizere şi sumele prevăzute pentru reparaţiile curente
şi capitale, pentru energia electrică, pentru procurarea
literaturii.
Treptat, îşi fac apariţia structurile suplimentare în
conformitate cu strategia de restructurare a Institutului
Pedagogic în Universitate Clasică.
Mai jos, este prezentată dinamica creşterii structurilor
noi în incinta Universităţii:
1995 – se deschide Facultatea Economie şi Drept;
1995 – se deschide Liceul Teoretic „Ion Creangă” şi
Şcoala Normală (ulterior, Colegiul Pedagogic);
1998 – se divizează în două facultăţi separate
Facultatea Economie şi Drept;
2000 – se deschide Centrul de perfecţionare şi
reciclare;
2003 – se deschide Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi
Agroecologie;
2003 – se deschide o clasă cu profil Arte în cadrul
Liceului Teoretic „Ion Creangă”, pentru ca în anul de studii
2005-2006 să fie separat în Liceu de Arte autonom.
Pe lîngă cele opt facultăţi şi 28 de catedre,
funcţionează 86 de laboratoare, săli specializate şi cabinete
didactice, 14 colective de creaţie şi 6 laboratoare ştiinţifice.
Odată cu apariţia structurilor suplimentare, apare şi
învăţămîntul prin contract. Drept rezultat, se naşte fondul
universitar extrabugetar, ce schimbă situaţia financiară a
universităţii. Se efectuează reparaţii capitale, se procură
utilaje necesare pentru o organizare decentă a procesului
de instruire şi a cercetărilor ştiinţifice, creşte fondul pentru
procurarea literaturi, se adaugă suplimente la salariile
profesorilor şi colaboratorilor etc.
Creşte numărul de studenţi, ce duce la un deficit de
spaţiu pentru învăţămînt. Se începe construcţia unor noi
blocuri de studii şi cămine studenţeşti.
În octombrie 2005, Şcoala Superioară bălţeană
împlineşte 60 de ani de existenţă şi activitate.
71

În primul an de existenţă, la Institutul Învăţătoresc din
Bălţi îşi făceau studiile 120 de studenţi cu un corp didactic
de 13 persoane, localizat în fosta clădire a Liceului de fete
„Domniţa Ileana” înfiinţat în 1937 (azi blocul nr.1, etajul I –
administraţia Universităţii, etajul II – laboratoare de
electronică şi clase de computere).
La această dată jubiliară Complexul Universitar Bălţean
include în componenţa sa 8 facultăţi, un Liceu Teoretic, un
Liceu de Arte, un Colegiu Pedagogic, un Centru de
Perfecţionare a Cadrelor cu un efectiv de circa 11000 de
studenţi, 600 de elevi, un corp didactic de circa 500
colaboratori şi un personal de deservire de 800 de unităţi.
Biblioteca Universitară, localizată într-o clădire
monumentală, construită special cu respectarea tehnologiilor funcţionale de activitate a cititorilor, conţine circa
1300000 de exemplare (cărţi şi publicaţii periodice),
plasîndu-se pe locul III printre bibliotecile din ţară (cedînd
doar Bibliotecii Naţionale şi celei a Universităţii de Stat din
Moldova).
În ultimii 5 ani, au fost construite 3 blocuri de studii cu o
suprafaţă de 1200 m2 pentru 3 facultăţi: Drept, Economie,
Limbi şi Literaturi Străine. La moment, sînt în plină
desfăşurare lucrările de construcţie încă a 3 blocuri (cu o
suprafaţă de 12000 m2) pentru facultăţile: Tehnică, Fizică,
Matematică şi Informatică, Ştiinţe ale Naturii şi
Agroecologie, Muzică şi Pedagogie Muzicală, ce va include
în componenţa sa şi Liceul de Arte.
La începutul anului calendaristic 2005, a fost construită
şi dată în exploatare o cazangerie autonomă modernă ce
asigură cu energie termică întregul complex universitar.
Se construieşte şi un cămin studenţesc modern cu 200
de locuri. Peste un an va începe construcţia unui complex
sportiv cu o sală polivalentă, după cerinţele sportului
performant, un bazin de înot cu lungimea de 25 m. Pe
acelaşi teritoriu se va construi şi un cămin studenţesc cu
încăperi locative de tipul „garsonieră”.
Toate blocurile de studii, Biblioteca Ştiinţifică, căminele
studenţeşti şi complexul sportiv se află pe un teritoriu
72

compact, ce asigură organizarea procesului de instruire a
circa 12000 de studenţi şi elevi într-un singur schimb.
CERCETĂRI IN DOMENIUL RADIOFIZICII ŞI
ELECTRONICII
Tehnica militară sovietică, folosită în ultimii ani de
război, a evidenţiat nivelul scăzut al aparatelor electronice.
Acesta era şi motivul dezvoltării foarte lente a tehnicii
electronice de calcul, care lua start în acele timpuri.
Teleghidarea rachetelor zburătoare, reactoarele atomice,
televiziunea aveau nevoie de o tehnică electronică
avansată.
Ca urmare, în primii ani de după război, s-au luat
măsuri drastice de intensificare a cercetărilor în domeniile
electronicii şi radiofizicii în diverse instituţii de cercetări
ştiinţifice, inclusiv în cadrul Facultăţii de Fizică a
Universităţii de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova.
Acestei universităţi i s-a atribuit şi rolul principal în
pregătirea specialiştilor de diferite nivele în acest domeniu.
Se cerea şi o extindere a procesului de pregătire a
cadrelor de profil şi organizarea a cît mai multor centre de
cercetări ştiinţifice în domeniul dat. Cu alte cuvinte, se
impunea dezvoltarea unei anumite tehnici electronice în
toată ţara.
Acest proces a început prin organizarea cursurilor
postuniversitare anuale speciale de studiere aprofundată în
domeniul radiofizicii şi electronicii în cadrul Facultăţii de
Fizică a Universităţii din Moscova (ceea ce astăzi ar
corespunde cursurilor aprofundate de masterat).
La aceste cursuri, erau cooptaţi tineri fizicieni de
perspectivă din toate centrele mari universitare ale ţării.
Prelegerile erau susţinute de
savanţi cu renume,
academicieni, iar cursurile practice speciale de tineri
entuziaşti cu mare perspectivă în munca de cercetare.

73

După absolvirea Universităţii de Stat din Chişinău şi
după doi ani de activitate în învăţămîntul superior, devin
audient al acestor cursuri prestigioase.
La finele anului de studii, după susţinerea a 6 examene
şi 7 colocvii, ni s-a propus să mai facem o şcoală
propedeutică de 2 ani în cadrul institutului natal, în funcţie
de cadru didactic. În timpul studiilor, mi-am îmbogăţit
cunoştinţele teoretice şi practice, pregătind cîteva cursuri
teoretice de profil şi 1-2 cursuri practice. Caracterul
cursurilor era determinat de particularităţile temei de
cercetare ştiinţifică viitoare din cadrul doctoranturii.
Revenind la Institutul Pedagogic din Bălţi, am pregătit
şi am ţinut un curs de fizică teoretică „Electrodinamica” şi
unul semiteoretic-semiaplicativ „Bazele Electronicii”.
Concomitent am condus două cursuri practice speciale:
unul de „Radioconstrucţii” şi un ciclu de lucrări de laborator
la „Radiotehnică”.
După o pregătire de trei ani în domeniul radiofizicii şi
electronicii, devin aspirant (doctorand) la catedra „Iradiere
şi Propagare a Radioundelor” de la Facultatea de Fizică a
Universităţii „M. V. Lomonosov” din Moscova.
În calitate de aspirant, mi se propune efectuarea
cercetărilor experimentale ale caracterului fluctuant al
semnalelor radio (radiosemnalelor) în gama de unde
centimetrice, radiosemnalelor care se propagau prin
păturile de jos ale troposferei la graniţa de contact dintre
atmosferă şi suprafaţa Terrei.
Au fost efectuate două cicluri de experimente
analogice: unul pe uscat şi altul pe mare. Ele se completau
şi, slavă Domnului, rezultatele obţinute erau asemănătoare,
mărind credibilitatea lor.
Cercetările experimentale au depistat o influenţă
puternică a neomogenităţilor troposferice
şi cele ale
suprafeţei Terrei, introducînd un anumit grad de instabilitate
a semnalelor recepţionale. Au fost determinate razele de
corelaţie a fluctuaţiilor în timp şi în spaţiu, evidenţiind
metodele de recepţie optimală.
74

Rezultatele principale ale analizei corelaţionale în timp
şi spaţiu a fluctuaţiilor radiosemnalelor de unde centimetrice
la propagarea lor prin straturile de jos ale troposferei au fost
expuse în 8 articole ştiinţifice, publicate în reviste ştiinţifice
de specialitate şi prezentate la conferinţe ştiinţifice de profil.
Integral, rezultatele au fost reflectate în teza de doctor
în ştiinţe fizico-matematice susţinută la Universitatea din
Leningrad.
După reîntoarcere la Institutul Pedagogic natal, este
pusă în discuţie problema organizării unui centru de
cercetări ştiinţifice în domeniul radiofizicii în Moldova, ce va
cerceta structura neomogenă a ionosferei. Se propunea de
a experimenta şi analiza structura şi dinamica
neomogenităţilor anizotrope ale plasmei ionosferice la
latitudini medii geografice, dacă ele există.
În anii 60-70 ai secolului XX, diverse centre radiofizice
din Uniunea Sovietică, SUA, Canada şi Anglia au efectuat
cercetări ample, acumulînd nu puţine date referitoare la
existenţa şi influenţa neomogenităţilor izotrope ale plasmei
ionosferice asupra procesului de formare a radiosemnalelor
dispersate de aceste neomogenităţi.
Se ştia că în zona polară şi cea ecuatorială în stratul E
ionosferic (localizat la o înălţime medie de 100 km) există
neomogenităţi anizotrope ale plasmei ionosferice orientate
în direcţia liniilor de forţă a cîmpului geomagnetic.
Cît priveşte problema existenţei neomogenităţilor
anizotrope ionosferice la latitudini medii şi influenţa lor
asupra procesului de propagare a radioundelor, aceasta
era o problemă nouă şi despre ea se ştia foarte puţin în
această perioadă.
În anii 70 ai secolului XX se cunoşteau numai două
cicluri de experimente în acest domeniu. Primul, organizat
în SUA de către Centrul de Radiofizică de la Universitatea
din Stendford, al doilea – în Japonia. Scopul ambelor cicluri
de experimente era depistarea apariţiei neomogenităţii
naturale anizotrope ionosferice la latitudini medii.
Experimentele au depistat existenţa neomogenităţilor
75

anizotrope orientate în direcţia cîmpului magnetic terestru,
în stratul E ionosferic.
Aparatura militară folosită de autorii acestor
experimente nu permitea studierea microstructurii acestor
semnale.
Dar
anume
descifrarea
microstructurii
radiosemnalelor dispersate de aceste neomogenităţi putea
să evidenţieze structura fină a zonei ionosferice
responsabilă de formarea acestor radiosemnale.
În faţa grupului bălţean de radiofizicieni stătea
problema organizării unei baze tehnice, care ar permite o
studiere a fenomenelor cercetate sub toate aspectele.
Pentru realizarea experimentelor s-a propus utilizarea
a două centre de emisie existente în două regiuni ale ţării:
Universitatea de Stat din Cazan şi Institutul de
Radiocomunicaţii de la Odesa.
A fost elaborată geometria acestui tip de propagare a
radioundelor ultrascurte, reieşind din ipoteza că în stratul E
ionosferic apar neomogenităţi anizotrope orientate în
cîmpul geomagnetic şi că ele dispersează în anumit mod
unda incidentă.
Au fost determinate 3 trasee experimentale posibile:
Kazan – împrejurimile Bălţului, Odesa – Kaspiisk, Odesa –
Lvov.
A fost efectuat un volum mare de lucrări inginereşti
foarte complicate de utilare a complexului de recepţie a
radiosemnalelor dispersate de neomogenităţile anizotrope.
Volumul mare de lucrări cerea completarea treptată a
grupului de cercetători cu personal calificat: constructori
experimentaţi în domeniul radioului, teoreticieni. S-a
evidenţiat vestitul radioamator, lectorul superior Anatol
Şleahovoi, teoreticianul Efim Gleibman, lector superior, un
universal care cunoştea, în aceeaşi măsură, atît fizica, cît şi
matematica.
Au urmat mai mulţi ani de încercări experimentale cu
următoarele rezultate: determinarea radiotraseului optimal
(s-a dovedit a fi Odesa-Kaspiisk), interpretarea fizică a
fenomenelor descoperite, elaborarea metodelor de calcul a
energeticii radiotraseelor, care au pus baza unei analize
76

teoretice a proceselor ce au loc în plasma neomogenă sub
acţiunea cîmpului magnetic al Pămîntului.
La începutul anilor 80, s-a constatat că neomogenităţile
anizotropice în straturile ionosferice, orientate în direcţia
cîmpului magnetic terestru, pot fi create în mod artificial.
Radiofizicienii bălţeni au colaborat pe parcursul
lucrărilor experimentale cu mai multe instituţii din ţară:
Institutul de „Magnetism Terestru, Ionosferă şi Propagare a
Radioundelor” din Leningrad, „Institutul de Magnetism
Terestru, Ionosferă şi Propagare a Undelor Radio” din
Moscova, „Institutul de Radiofizică” din Nijnii Novgorod cu
partenerii săi din Alma-Ata, Ioşcar-Ola, Habarovsk, Kiev).
Graţie activităţilor de cercetare, la Bălţi s-a constituit o
şcoală de radiofizică. În cadrul acestei şcoli au fost
susţinute două teze de doctor habilitat şi trei teze de doctor.
La moment, se finisează încă o teză de doctor habilitat şi o
teză de doctor.
Începînd cu anul 1992, la Universitatea „A. Russo”
funcţionează doctorantura la specialitatea „Radiofizică”.∗

Rezultatele investigaţiilor profesorului Nicolae Filip sînt reflectate în mai
bine de 200 de publicaţii: 5 monografii, 65 de articole ştiinţifice, 25 de
referate ştiinţifice, 15 rapoarte ştiinţifice etc.

77

ÎNTRE TINEREŢE ŞI MATURITATE
(Despre anii milităriei)
După multe chinuri de antrenament militar în condiţii de
război, organizate într-un regiment de pregătire a rezervelor
pentru fronturile de
luptă, cantonat în oraşul
Dneprodzerjinsk, sosise şi ziua cînd am fost îmbarcaţi în
vagoane de marfă şi trimişi în direcţia României, care
încheiase deja un armistiţiu de război şi trecuse de partea
sovieticilor.
Fiecare din ostaşi îşi punea o serie de întrebări (Unde
mergem? Cum va fi acolo? Ne vom întoarce cîndva la
baştină?), care rămîneau fără răspuns, fiindcă în armată nu
se pun astfel de întrebări, deoarece răspunsurile rămîn a fi
taine militare.
Ne-a părut bine cînd, într-o noapte de noiembrie, trenul
se opri la marginea satului Sofia. Vestea că primul eşalon
de moldoveni, care se îndrepta spre front, a staţionat în
gară, se răspîndi imediat în fiecare casă şi peste o jumătate
de oră în jurul trenului forfoteau toţi locuitorii acestui cătun.
Venise şi fratele meu mai mic (tata şi fratele mai mare
erau mobilizaţi) cu o pîine, o bucată de brînză şi un ulcioraş
cu vin. Mă bucurasem nespus de mult.
Trenul trecu Prutul şi se opri la Suceava, unde am fost
debarcaţi şi cazaţi în nişte corturi extrem de friguroase. Nu
era deloc mai bine decît în Ucraina. Flămînzi şi îngheţaţi
încărcam vagoane cu grîu considerat captură de război.
Într-o bună dimineaţă, în unitatea noastră militară
soseşte un grup mic de ofiţeri (2 locotenenţi şi un maior cu
numele Gurevici), care au format un grup de 20 de soldaţi
tineri cu carte pentru o misiune specială, din care făceam şi
eu parte. Am aflat mai tîrziu că erau ofiţeri intendenţi,
specialişti în problemele de capturare a trofeelor de război.
Am fost prin mai multe oraşe din România: Roman,
Focşani, Buzău, luînd cunoştinţă de viaţa oamenilor de
acolo. La Buzău, de exemplu, am întîlnit pe stradă o fostă
profesoară din satul Sofia. De la ea aflasem că mai multe
78

familii din satul natal erau în refugiu la Buzău, ţinînd în
secret locul de trai, avînd frică să nu fie trimişi în Moldova
Sovietică şi deportaţi în Siberia.
În noaptea care urma am avut o întîlnire conspirativă
cu refugiaţii din satul meu, aflînd multe despre starea lor
complicată şi povestindu-le despre situaţia din sat.
După mai multe zile de staţionare în România, am
plecat în Ungaria, oprindu-ne în orăşelul Senteş, de o
frumuseţe rară, cu strada centrală pavată cu cărămidă dură
de culoare galbenă. Ne supuneam unei secţii din cadrul
Comandamentului Frontului Doi Ucrainean.
Aici am activat cîteva luni şi am aflat multe lucruri
despre realităţile europene. Am călătorit prin mai multe
localităţi, fiind trimis mereu la Comandamentul Frontului
pentru a transmite diverse informaţii referitoare la procesul
de acumulare a trofeelor capturate.
După cîteva luni, misiunea grupului de militari din or.
Senteş luă sfîrşit şi cei 20 de ostaşi s-au întors în brigadă,
iar eu, împreună cu maiorul Gurevici, am fost deplasat în
or. Arad din România.
Funcţia mea rămăsese aceeaşi, numai calea pînă la
Comandamentul Frontului devenise mai lungă, avînd
posibilitate, în felul acesta, să cunosc mai multe localităţi şi
fenomene.
La Arad, pentru prima oară în viaţă văzusem un
adevărat Mareşal. E vorba de Mareşalii Malinovski şi
Voroşilov, care venise în funcţie de inspecţie specială.
După un timp oarecare m-am reîntors în Brigada
militară la care aparţineam şi care a fost cantonată în
Budapesta. Aici m-am aflat aproape 3 luni, timp în care,
paralel cu serviciul zilnic, aveam permisiunea şi
posibilitatea de a face cunoştinţă cu diverse raioane şi
sectoare ale unui oraş european, frumos şi interesant chiar
şi după bombardamentele masive de război. Nu o singură
dată am frecventat Parcul Naţional, unde lîngă statuia lui G.
Washington se promovau ceremonii dedicate Zilei
Naţionale a SUA. Aici am văzut pentru prima oară soldaţi şi
79

ofiţeri americani, care prin uniforma lor militară nu se
deosebeau unii de alţii, ofiţerii purtînd doar epoleţi.
Din Budapesta unitatea noastră militară a fost
transferată şi cantonată la Iaşi, unde erau aduse şi
inventariate trofeele de război din Ungaria şi Austria.
Lucrările respective erau efectuate de personalul unităţii
noastre militare sub supravegherea ofiţerilor administratori.
Eu îndeplineam funcţiile de secretar tehnic al acestei
unităţi, avînd o permisiune permanentă de deplasare în
diferite locuri din oraş. Am avut cîteva întîlniri cu studenţi de
la Universitatea „A. I. Cuza” şi cei de la Politehnică.
Ar fi natural să încerc a aprecia valoarea acestor ani
militari pentru devenirea mea ca personalitate şi pot afirma
cu toată siguranţa că au avut un rol vădit pozitiv.
Chiar primele opt luni de călire fizică şi alimentare
foarte proastă m-au ajutat să pot aprecia la justa valoare
„binele” şi „răul”, să înţeleg ce înseamnă „greutăţile” şi cum
să lupţi cu ele.
Perioada de activitate în ţările din Europa a fost pentru
mine un fel de introducere în problemele europene
postbelice. Am învăţat să iau decizii independente în
soluţionarea diverselor probleme, dezvoltîndu-mi potenţialul
intelectual. Am avut posibilitatea să comunic cu diverse
personalităţi atît militare cît şi civile, unele din ele cu
capacităţi intelectuale deosebite. Am trecut o şcoală
serioasă de maturizare şi intelectualizare.
În vara anului 1946 am fost demobilizat înainte de
termen împreună cu alţi tineri ce terminase cîteva clase
secundare spre a ne încadra în învăţămîntul primar, unde
se simţea o lipsă enormă de dascăli din cauza că mulţi
învăţători se refugiase în România şi numărul de elevi
crescu brusc (învăţămîntul primar devenise obligatoriu).
Am primit demobilizarea cu mare bucurie, deşi eram
informaţi despre seceta ce bîntuia în Moldova. N-am
acceptat funcţia de învăţător de clase primare, hotărît să
continui studiile pentru a deveni student. Situaţia era de
partea mea: în sat se formase clasa a VIII-a, avînd ca elevi
80

absolvenţii clasei a VII-a din anul de învăţămînt 1945-1946,
în care m-am înscris şi eu.
Au trecut ani de muncă asiduă în condiţii extrem de
grele. Am parcurs toate treptele de învăţămînt:
preuniversitar, universitar şi postuniversitar....

APRECIERI ALE PERSONALITĂŢII
ACAD. NICOLAE FILIP
<...> Viaţa lui N. Filip este un adevărat exemplu de o
dăruire totală activităţii pedagogice şi ştiinţifice. Generaţii de
studenţi au crescut şi s-au format graţie prezenţei Domniei
sale în sălile universitare. Om de o vastă erudiţie, de o
cultură elevată, de o remarcabilă cumsecădenie şi nobleţe
sufletească – aşa este N. Filip.
Destinul lui Nicolae Filip este un destin exemplar,
configurat cu perseverenţă de-a lungul anilor pe potriva firii
marcate de omenie, pe potriva vocaţiei distinse. În pofida
vicisitudinilor timpului, Dl profesor a ştiut să determine cu
precizie obiectivele, să muncească cu sîrg şi dragoste întru
realizarea lor, valorificînd efectiv potenţialul şi trăgînd o
brazdă adîncă pe ogorul culturii, al învăţămîntului şi ştiinţei.
Şi dacă Universitatea „A. Russo” s-a afirmat în republică
drept o instituţie de netăgăduită importanţă, drept un centru
universitar, cu propriile identităţi şi un nume de rezonanţă,
iar absolvenţii universităţii s-au afirmat cu succes în multiple
domenii, acesta este şi marele merit care aparţine cu
desăvîrşire Dlui N. Filip.
Apreciat la Bălţi şi la Chişinău, la Bucureşti şi la
Moscova, la Iaşi şi la Sankt-Petersburg, la Nijnii Novgorod
şi la Kiev, precum şi la Cambridge, N. Filip şi-a spus
propriul cuvînt în ştiinţa radiofizicii. Monografiile, studiile,
articolele Domniei sale, prelegerile de suflet ţinute în faţa
studenţilor, a doctoranzilor şi a învăţătorilor din republică
constituie şi vor constitui o contribuţie importantă la
avansarea Moldovei pe calea progresului
Gheorghe Rusnac,
Preşedintele consiliului
Rectorilor din Moldova

<...> Cercetările Dlui N. Filip au demonstrat
posibilitatea utilizării radiolocatorului de unde centimetrice
81

82

la defectarea obiectelor ce zboară la înălţimi mici deasupra
Pămîntului.
N. Filip a fost iniţiatorul lucrărilor de cercetare privind
structura neomogenă anizotropică a ionosferei şi
evidenţierea posibilităţilor de creare a canalelor ionosferice
netradiţionale de radiocomunicaţie. În cadrul acestor lucrări
a fost determinată geometria propagării undelor
radioultrascurte dispersate, fiind efectuat un volum
considerabil de lucrări inginereşti privind crearea
emiţătoarelor puternice, dispozitivelor sensibile de recepţie
şi a mijloacelor de măsurări radiotehnice. A fost de
asemenea realizată o întreagă gamă de cercetări
experimentale, care au pus bazele unei analize teoretice a
proceselor ce au loc în plasma neomogenă sub acţiunea
cîmpului magnetic al Pămîntului.
Oamenii de ştiinţă bălţeni s-au inclus în cercetările
efectuate în instituţiile de profil de peste hotarele Moldovei:
Moscova, Nijnii Novgorod ş.a., fiind elaborate metode
performante de cercetare şi de prelucrare a datelor
experimentale deţinute.
Activitatea de cercetare a Dlui N. Filip s-a soldat cu
obţinerea binemeritată a mai multor titluri ştiinţifice şi
universitare.
Sub egida Domniei Sale în or. Bălţi, capitala nordului
Republicii Moldova, a fost fondată şcoala de radiofizică, în
cadrul căreia au fost deja susţinute teze de doctor şi doctor
habilitat în ştiinţe.
Este binecunoscut aportul lui N. Filip la organizarea şi
dezvoltarea învăţămîntului universitar, implementarea noilor
tehnologii de instruire, informatizarea învăţămîntului şi
automatizarea deservirii în bibliotecă, lărgirea ariilor de
internaţionalizare a procesului de instruire şi cercetare
odată cu crearea Centrului Moldo-American de iniţiativă.
Succesele obţinute în ştiinţă şi activitatea de instruire a
cadrelor au fost înalt apreciate de conducerea Republicii
Moldova, acordîndu-i-se binemeritatele titluri de Laureat al
Premiului de Stat al Moldovei în domeniul ştiinţei şi tehnicii,
Doctor Honoris Cauza al Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”
83

din Iaşi, Lucrător Emerit al Şcolii Superioare din Moldova,
cavaler al ordinului „Gloria Muncii”.
Andrei Andrieş,
Preşedintele Academiei
de Ştiinţe a Moldovei

<...> Graţie capacităţilor intelectuale alese, talentului
organizatoric excelent, muncii asidue, caracteristică pentru
cei mai buni fii ai neamului, N. Filip a fost mereu în
ascendenţă pe toate făgaşele de activitate: didactic, de
cercetare ştiinţifică, administrativ.
Faptul că Universitatea din Bălţi, condusă de
academicianul N. Filip, a devenit un centru de cercetare cu
renume în domeniul radiofizicii, fizicii atmosferei şi
ionosferei, este unul din meritele care incontestabil aparţin
Domniei sale. Cele 5 monografii şi 200 de publicaţii
ştiinţifice reflectă rezultatele unei munci perseverente, plină
de inspiraţie pe parcursul a aproape 5 decenii.
Harul inovativ dinamic, cugetul creativ proprii lui N. Filip
se evidenţiază în toate cele gîndite, plăsmuite şi realizate în
Centrul Universitar din mun. Bălţi: implementarea
tehnologiilor noi, trecerea la pregătirea cadrelor de larg
profil pentru economia naţională …
În perioada de criză social-economică prin care trece
ţara, Universitatea „A. Russo” face faţă cu demnitate
situaţiei dificile şi se confirmă ca un centru excelent în
pregătirea cadrelor de toate rangurile, inclusiv ştiinţifice, ca
un centru de cultură, ca un focar de relansare a economiei
naţionale şi a dezvoltării sociale.
Universitatea dirijată de academicianul N. Filip este un
templu al educaţiei, ştiinţei, culturii cu care se mîndreşte
ţara.
Un grup de academicieni
de la Institutul de Fizică
Aplicată a AŞ a Moldovei

<...> Activitatea laborioasă didactică, ştiinţifică şi
tehnică îl consacră pe profesorul Nicolae Filip un dascăl, un
84

deschizător de drumuri, un precursor. Impresionanta sa
activitatea ştiinţifică şi de cercetare în domeniul fizicii a
lăsat adînc amprenta atît în conştiinţa oamenilor de ştiinţă,
cît şi a discipolilor săi, care regăsesc în profesorul Nicolae
Filip un exemplu remarcabil de muncă neostoită şi
devotament.
La fel de extraordinară este evoluţia sa ca om al
universităţii. În calitate de rector al Universităţii „A. Russo”,
profesorul Nicolae Filip a înţeles că un învăţămînt modern
presupune transformări radicale de structură şi organizare,
de schimbări profunde de mentalitate. Cu o gîndire
orientată spre viitor, Dl rector a intervenit creator, după o
concepţie proprie, în restructurarea instituţiei de învăţămînt
superior din Bălţi, făcînd din universitatea pe care o
conduce un centru de cultură şi de formare a tinerelor cadre
competente de care are nevoie ţara.
Caracterizat de o vervă şi un dinamism inepuizabil, de
o deosebită claritate a ideilor, profesorul Nicolae Filip se
bucură de aprecierea şi stima colegilor, studenţilor şi
colaboratorilor.
Emil Constantin
Rector al Universităţii
„Dunărea de Jos” din
Galaţi, prof. dr. ing.

<...> Fiu de ţărani din satul Sofia, judeţul Bălţi, Nicolae
Filip a făcut o carieră strălucită, atingînd cele mai înalte
culmi în domeniul profesat, urcînd treaptă cu treaptă traseul
de la lector, lector superior, conferenţiar, profesor, şef
catedră, prorector pentru ştiinţă pînă la rector, concomitent
obţinînd şi titluri ştiinţifice.
Experienţa bogată acumulată pe parcursul a cinci
decenii este împărtăşită cu multă dragoste şi dăruire
colegilor şi discipolilor. Multe generaţii de tineri păstrează
cu sfinţenie profunda recunoştinţă pentru cunoştinţele
altoite de Dl N. Filip pentru bunătatea şi susţinerea
acordată la momentul oportun.

85

Pentru meritele deosebite în ştiinţă, N. Filip a fost ales
membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe din Moldova,
membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe a
Şcolii Superioare. Profesorul N. Filip este apreciat şi de
Centrul Biografic Internaţional din Anglia printre cele 2000
de personalităţi marcante ale secolului XXI.

Ion Ababii,
Rectorul Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”

<...> Aproape o jumătate de secol numele lui N. Filip e
legat de Universitatea de Stat „A. Russo”. Perseverenţa
Domniei sale a servit şi serveşte exemplu pentru cadrele
didactice şi cercetătorii din Moldova.
Domnul N. Filip a trecut toate treptele didactice şi
ştiinţifice, la fiecare din ele manifestîndu-se atît ca profesor
merituos, cît şi ca savant notoriu.
A fost întotdeauna la locul potrivit că doar datorită
calităţilor excepţionale de savant şi organizator a fost posibil ca în Bălţi să se nască o şcoală veritabilă de radiofizică.
În cei 15 ani de cînd Dl N. Filip este rector, Universitatea de Stat „A. Russo” cunoaşte o prosperare continuă
în ciuda condiţiilor grele din ultimii ani. Complexul Universitar Bălţi cu cele 8 facultăţi, filiala Universităţii „A. I. Cuza”
din Iaşi, Colegiul Pedagogic, Liceul Teoretic Regional
deschide noi căi de restructurare a învăţămîntului în ţară şi
este un important centru ştiinţific, didactic, cultural atît
pentru Nordul republicii, cît şi pentru întreaga Moldovă.
Vasta şi fructuoasa activitate încununată de monografii,
numeroase publicaţii, discipoli îl plasează pe Dl Filip printre
personalităţile marcante ale Moldovei. Numeroasele
menţiuni şi titluri ştiinţifice sînt completate de respectul
tuturor celor care l-au cunoscut pe profesorul Nicolae Filip.
Cercetătorii Institutului de
Matematică şi Informatică Aplicată
al Academiei de Ştiinţe a
Republicii moldova

86

<...> Profesorul N. Filip a muncit cu abnegaţie şi
dăruire de sine mulţi ani, atît pe tărîmul pedagogic-cultural,
cît şi pe cel ştiinţific, contribuind din plin la prosperarea
ştiinţelor în Republica Moldova. A cunoscut gustul pîinii
dulci de lector începător, urmat de alte urcuşuri ale
învăţămîntului, ca, actualmente, să ne bucurăm de roadele
muncii Domniei sale în calitate de Rector al Universităţii „A.
Russo”.
Pretutindeni, înconjurat de prieteni şi discipoli, N. Filip
şi-a afirmat competenţa, autoritatea, onestitatea, tactul,
corectitudinea şi generozitatea, bucurîndu-se de un respect
binemeritat.
Deţinînd funcţia de rector al Universităţii „A. Russo”,
profesorul Filip a dat dovadă de înalte calităţi profesionale,
calităţi excepţionale de cercetător, bun organizator şi
îndrumător al cadrelor pedagogice în formare. Anume
acestei instituţii N. Filip i-a dedicat toată energia,
capacităţile şi speranţele. Universitatea bălţeană s-a afirmat
drept o instituţie de prestigiu, cu un nume propriu, iar
discipolii i-au adus faima numelui în diverse colţuri ale
Republicii şi în multiple domenii de activitate ale
pedagogiei, economiei, culturii.

Victor Guţuleac
Prof. univ.,
Rectorul Academiei de
Poliţie „Ştefan cel Mare".

<...> Academicianul N. Filip este un specialist de forţă
în domeniul radiofizicii şi radioelectronicii cunoscut atît în
Moldova, precum şi peste hotarele ei. O gamă întreagă de
cercetări experimentale au permis să se elaboreze metode
de calcul al energeticii traseelor radio, ce au stat la bazele
unei analize teoretice a proceselor care au loc în plasma
neomogenă sub acţiunea cîmpului magnetic al Pămîntului.
Rezultatele obţinute de savanţii bălţeni, în frunte cu Dl Filip,
87

în domeniul nominalizat sînt unicale, cu o importanţă
incontestabilă în plan teoretic şi practic.
Remarcabile sînt rezultatele Dlui Filip în domeniul
restructurării învăţămîntului, inclusiv al celui universitar.
Universitatea bălţeană condusă de academicianul N. Filip a
devenit un centru universitar care activează în colaborare
cu multe centre ştiinţifice şi didactice din ţară şi de peste
hotarele ei.
P. Tolocenco
Rectorul Universităţii de
de Stat din Tiraspol

<...> Născut într-o familie de ţărani, prin străduinţă,
onestitate, sîrguinţă, Dl N. Filip avansează cu mari succese
pe tărîmul pedagogiei şi ştiinţei. Academician, doctor
habilitat, specialist remarcabil în radiofizică, graţie
activităţilor permanente de cercetare, profesorul N. Filip
constituie o şcoală de radiofizică, rezultatele căreia au fost
utilizate în multe centre ştiinţifice din lume.
În cadrul Republicii Moldova şi peste hotarele ei, N.
Filip s-a afirmat şi ca un pedagog, promotor al noului cu un
spirit competitiv. Este bine cunoscut aportul Domniei sale
întru reformarea învăţămîntului, inclusiv a celui universitar
din ţară.
N. Filip este cunoscut ca un conducător grijuliu,
responsabil de dezvoltarea bazei tehnico-materiale, de
organizarea procesului educaţional în universitate.
Corpul profesoral-ştiinţific şi managerial al Universităţii,
condus de profesorul N. Filip, dau dovadă de exigenţă şi
responsabilităţi sporite. Abnegaţia, dăruirea de sine a
profesorilor au dat rezultate incontestabile: în republică este
greu de găsit o instituţie de învăţămînt unde nu ar activa cel
puţin un absolvent al Universităţii de Stat „A. Russo”.
D. Ivanov
Preşedintele Consiliului Republican
al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
din Moldova.

88

Nicolae Filip – elev în anul 2, învăţămînt secundar, Bălţi

Anul 1952. Nicolae Filip – deţinător al diplomei cu menţiune al
Institutului Pedagogic de Stat din Chişinău
Nicolae Filip – ostaş al Armatei Sovietice (1944-1946)

89

90

Anul 1955. Nicolae Filip – auduent al cursurilor aprofundate de
radioelectronică la Universitatea de Stat din Moscova

91

Anul 1962. Conferirea titlului ştiinţific de candidat (doctor) în
ştiinţe fizico-matematice

92

Anul 1965. Nicolae Filip în timpul unui experiment.

Anul 1964. Conferirea titlului ştiinţifico-didactic – conferenţiar.
Împreună cu cosmonautul Gheorghii Greciko

93

94

Anul 1979. Susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe fizicomatematice

Anul 1973. Conferirea titlului onorific de Lucrător Emerit al şcolii
superioare

95

Anul 1980. Doctorului habilitat Nicolae Filip i se conferă titlul
didactic de profesor universitar

96

Anul 1983. Profesorul Nicolae Filip este decorat cu medalia de
argint al Expoziţiei Realizărilor Economiei Naţionale al U.R.S.S.

În anul 1988 rectorul Nicolae Filip este ales Membru al Consiliului
Unional pentru învăţămîntul public dîn U.R.S.S.

1986. la începutul carierei de rector

97

98

Anul 1995. Şedinţă de lucru cu parteneri din Germania, Olanda,
Grecia în cadrul proiectului TEMPUS TACIS

1995. Olanda. În faţa
Palatului Regal

99

1995. La o cafea cu rectorul Fachhochschule Dusseldorf prof. Paul Kuff

100

Anul 1995. Pentru remarcabila activitate ştiinţifică, creativitatea
tehnică Uniunea Inventatorilor din Romînia îl decorează pe prof.
Nicolae Filip cu medalia „H. Coanda” cl. I.
În anul 1995 profesorul Nicolae Filip este ales Membru de Onoare
al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova

101

102

Anul 1995. Nicolae Filip este decorat cu Ordinul
„GLORIA MUNCII"

Anul 1996. Nicolae Filip devine Laureat al Premiului de Stat al
Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii

103

Din anul 1997 profesorul Nicolae Filip este membru activ
(academician) al Academiei Internaţionale de ştiinţe ale şcolii
superioare.

104

Doctori Honoris Causa ai Universităţii de Stat „A. Russo”

1998. Vitalie Belous, profesor dr. ing. (Iaşi, România)

1998.Eugen Coşeriu, academician (Tübingen, Germania).

2002. Joane W. McKay, Universitatea St. Cloud Minesota (SUA).
1998. Dumitru Ghiţu, academician (Chişinău, Moldova).

105

106

2003.Michael Zickerick, ambasador al Germaniei în Moldova.

2002. Membru de Onoare al Senatului – Gary Loyd Schellert
de la Universitatea St. Cloud Minesota (SUA)

107

2003. Israel Gohberg, prof. dr. hab. (Israel).

108

Anul 2000. Profesorul Nicolae Filip în laboratorul ştiinţific
„Propagarea undelor radio”

Anul 2000. Pentru realizările ştiinţifice deosebite Senatul
Universităţii „Gh. Asachi” din Iaşi a conferit profesorului Nicolae
Filip titlul onorofic Doctor Honoris Causa
Anul 2000. Rectorul Nicolae Filip participă la consfătiurea din
august a cadrelor didactice din judeţul Bălţi.

109

110

Anul 2000. Centrul Internaţional Biografic din Cambridge, Anglia
l-a inclus pe profesorul Nicolae Filip în Culegerea „2000
personalităţi marcante ale sec XXI”
2001. Prof. Nicolae Filip este decorat cu „Ordinul Republicii”

111

112

Cea mai înaltă distincţie guvernamentală – Ordinul Republicii

113

Anul 2001. Membrul de Onoare al A.Ş.M. este distins cu Diploma
de recunoştinţă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

114

2001. Cu ocazia împlinirii a 75 de ani din ziua naşterii, rectorul
Nicolae Filip este felicitat de reprezentantul Consiliului judeţean
Bălţi dl N. Uncuţă

2001. În Biblioteca Ştiinţifică, cu prilejul a 75 de ani din ziua
naşterii prof. Nicolae Filip, s-a deschis o expoziţie de documente

115

116

2001. Rectorul Nicolae Filip este felicitat cu prilejul zilei de
naştere de reprezentanţii primăriei Bălţi

Anul 2001. Conducerea universităţii bălţene în faţa blocului
pentru 1500 studenţi care se construieşte la iniţiativa şi sub
conducerea rectorului Nicolae Filip (de la stînga la dreapta: conf.
Petru Gorodenco, prof. Valeriu Cabac, prof. Nicolae Filip, conf. Mihai
Rumleanschi, prof. Semion Băncilă)

2001. Împreună cu colegii din conducerea universităţii bălţene (de
la stînga spre dreapta: Simion Băncilă, Nicolae Filip, Mihail
Rumleanschi, Valeriu Cabac, Petru Gorodenco)

117

118

Împreună cu parteneri de peste hotare (în centru Liuba Filip, soţia
rectorului).

Anul 2001. Rectorul Universităţii de Stat „A. Russo”, prof.
Nicolae Filip şi directorul Colegiului-liceu „Ion Creangă”
Petru Roman

Cu profesorul din Grecia (Universitatea Ioanina)
Mihalis Kanavakis în spaţiile Bibliotecii Universitare

119

120

2001. Deschiderea Colocviului Internaţional „Filologia sec. XXI”,
organizat la Universitatea din Bălţi cu prilejul a 80 de ani din ziua
naşterii prof. Eugen Coşeriu.

2003. Ambasadoarea SUA Pamela Hyde Smith la o întîlnire cu
studenţii bălţeni
2003. Întîlniri transatlantice.

121

122

2003. Preşedintele Republicii a rămas impresionat de noile blocuri de
studii.

2003. Vizita de lucru a Preşedintelui Republicii Moldova
V. Voronin.

123

124

2004. Membrii corpului diplomatic al Ambasadei SUA
la Universitatea din Bălţi.

2004. Un eveniment de anvergură – deschiderea Centrului de studiere a
limbii poloneze.
2004. Un dialog al ctitorilor: Academicianul Nicolae Filip
şi primul rector al Institutului bălţean Vasile Ceban.

125

126

2004. Ministrul Educaţiei V. Beniuc la Universitate.
2004. Bălţiul va avea o Grădină botanică.

2004. Preşedintele Academiei de Ştiinţe a R. Moldova acad. Gh. Duca la
Zilele Facultăţii Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie.
2005. Ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, V. Ţvircun în
laboratoarele Universităţii

127

128

Lucrări ştiinţifice, cursuri universitare,
materiale în domeniul pedagogiei
învăţămîntului preuniversitar şi universitar
1961
1. Исследование пространственных корреляционных
свойств флуктуаций амплитуды поля УКВ / A. A.
Семенов, Г. A. Kарпеев, П. И. Kубасов, Н. Д. Филипп //
Вестн. Моск. ун-та. Физика. Астрономия. - 1961. - № 4. Р. 14-21.
2. О возможности применения фaзометрического
методa
исследовaния
флуктуaций
УКВ
при
рaспрострaнении в турбулентной среде / Н. Д. Филипп,
A. A. Семенов, Г. A. Карпеев, П. И. Кубасов // Изв. вузов.
Рaдиотехникa. - 1961. - Т. 4, № 4. - Р. 425-431.
3.
О
некоторых
особенностях
флуктуаций
радиосигналов УКВ в условиях распространения на
приземной трассе в зоне прямой видимости / А. А.
Семенов, Г. А. Карпеев, Н. Д. Филипп // Вестн. Моск. унта. Физика. Астрономия. - 1961. - № 4. - Р. 22-29.
4. О хaрaктере флуктуaций рaдиосигнaлa нa УКВ
при рaспрострaнении нaд неоднородной поверхностью
// Рaдиотехникa и электроникa. - 1961. - Т. 6, вып. 9. Р.1432-1441.
1962
5. Исследовaние прострaнственно-временных
реляционных свойств флуктуaций рaдиосигнaлa
при
рaспрострaнении
в
тропосфере
и
неоднородной поверхностью рaзделa : Aвтореф.

Academicianul N. Filip în Biblioteca Ştiinţifică

129

130

корУКВ
нaд
дис.

нa соиск. учен. степ. кaнд. физ.-мaт. нaук / ЛГУ им.
Ждaновa. – Ленинград, 1962. - 14 р.

школе / Н. Д. Филипп, А. М. Шляховой // Aктивизaция
методов преподaвaния : В помощь учителю физики. Кишинев, 1965. - Р. 5-12.

1963
6.
Оценкa
интервaлa
усреднения
при
стилистической обрaботке экспериментaльных дaнных
по рaспрострaнению ультрaкоротких рaдиоволн // Изв.
AН МССР. Сер. естеств. и техн. нaук. - 1963. - № 11. - Р.
70-78.
1964
7. Демонстрaционный эксперимент в процессе преподaвaния рaдиотехники / Н. Д. Филипп, А. М. Шляховой
//
Вторaя
республикaнскaя
конференция
по
политехническому обучению : Тез. докл. - Бельцы,
1964.- Р. 54-56.
8. Методикa экспериментaльного исследовaния
флуктуaций УКВ // 3-я конференция молодых ученых
Молдaвии : Тез. докл. - Кишинев, 1964. - Р. 43.

12. Для школьного рaдиокружкa / Н. Д. Филипп, А. М.
Шляховой // Aктивизaция методов преподaвaния : В
помощь учителю физики. - Кишинев, 1965. - P. 12-34.
13. Методикa экспериментaльного исследовaния
стa-тистических свойств флуктуaций рaдиосигнaлa УКВ
при рaспрострaнении в тропосфере нaд поверхностью
рaзделa // Итоговaя нaучнaя конференция преподaвaтельского состaвa институтa зa 1964 г. : Тез. докл. /
БГПИ им. A. Руссо. - Бельцы, 1965. - Р. 48-50.
1966
14. Устaновки для школьного рaдиокружкa / Н. Д.
Филипп, А. М. Шляховой // Физический эксперимент в
школе : Пособие для учителей. - Москва, 1966. - Вып. 3.
- Р. 69-75.
1967

9. Некоторые вопросы оргaнизaции внеклaссной
рaботы по рaдиотехнике в средней школе / Н. Д.
Филипп, А. М. Шляховой // Вторaя республикaнскaя
конференция по политехническому обучению : Тез.
докл. - Бельцы, 1964. - Р.56-57.
10. Техническaя подготовкa студентов в Бельцком
педaгогическом институте // Вторaя республикaнскaя
конференция по политехническому обучению : Тез.
докл. - Бельцы, 1964. - Р. 50- 52.
1965
11. Демонстрaции и aппaрaтурa к ним по теме
«Электромaгнитные колебaния и волны» в средней
131

15. Cercetările : Munca ştiinţifică în Institutul pedagogic
din Bălţi / N. D. Filip, L. I. Eşanu // Cultura. - 1967. - 21 oct.
- P. 7.
16.
Исследовaние
специaльных
вопросов
метеорного рaспрострaнения : Техн. отчет : Обзор
опубл. рaбот по МОН (этaп 1) / БГПИ им. A. Руссо, Кaф.
общетехн. дисциплин, Лaб. колебaт. процессов ; pук. Н.
Д. Филипп. - Бельцы, 1967. - 60 р.
17. Результaты и перспективы : Нaуч. деятельность
преподaвaт. состaвa Бельц. пед. ин-тa им. A. Руссо / Н.
Д. Филипп, Л. И. Ешану // Коммунист (Бельцы). - 1967. 2 окт.
132

1968
18. Из опытa проведения рaдиомонтaжного
прaктикумa нa кaфедре общетехнических дисциплин /
Н. Д. Филипп, А. М. Шляховой // Мaтериaлы итоговой
нaучной конференции преподaвaтельского состaвa институтa зa 1967 г. / БГПИ им. A. Руссо. - Кишинев, 1968.
- Р. 88-103.

23.
Оценкa
мощности
зеркaльно-рaссеянных
ультрaкоротких
рaдиоволн
от
отдельных
поленaпрaвленных неоднородностей в ионосфере //
Учен. зaп. / БГПИ им. A. Руссо. - 1969. - Вып. 12 (физ.мaт. нaуки). - Р. 20-32.
1970
24. Cuvînt despre abiturienţi : (Inst. Ped. „A. Russo”) //
Moldova Socialistă. - 1970. - 12 iulie.

1969
19. Бельцкий педaгогический институт им. A. Руссо.
Ученые зaписки. Вып. 12 (физ.-мaт.) / Редкол. : В. М.
Боцу, Е. Я. Глейбман, Н. Д. Филипп ; БГПИ им. A. Руссо.
- Бельцы, 1969. - 124 р.
20.
Некоторые
сообрaжения
относительно
постaновки
экспериментa
по
обнaружению
специaльного видa метеорного рaспрострaнения
рaдиоволн / Н. Д. Филипп, А. М. Шляховой // Учен. зaп. /
БГПИ им. A. Руссо. - 1969. - Вып. 12 (физ.-мaт. нaуки). Р. 34-40.
21. Определение контурa оптимaльnого приемa при
рaссеянии
ультрaкоротких
рaдиоволн
от
однонaпрaвленных следов с повышенной электронной
концентрaцией в одном чaстном случaе / Н. Д. Филипп,
Е. Я. Глейбман // Учен. зaп. / БГПИ им. A. Руссо. - 1969.
- Вып. 12 (физ.-мaт. нaуки). - Р.13-19.
22. Определение точки отрaжения ультрaкоротких
рaдиоволн при специaльном виде метеорного рaспрострaнения / Н. Д. Филипп, Х. Я. Глейбман, А. М.
Шляховой // Учен. зaп. / БГПИ им. A. Руссо. - 1969.- Вып.
12 (физ.-мaт. нaуки). - Р. 3-12.

133

25. Un sfert de veac de propăşire : (Şc. superioară) //
Moldova Socialistă - 1970. - 17 oct.
26. Геометрия рaспрострaнения ультрaкоротких рaдиоволн, отрaженных от мaгнитноориентировaнных
неоднородностей ионосферы // Изв. AН МССР. Сер.
физ.-техн. и мaт. нaук. - 1970. - № 3. - Р. 48-55.
27. Из опытa подготовки студентов отделения
«Физикa и общетехнические дисциплины» к руководству
школьными прaктикумaми и техническим творчеством /
Н. Д. Филипп, И. А. Каган // Детское техническое
творчество : Тез. докл. нa межвуз. нaуч.-прaкт. конф. Влaдимир, 1970. - Р. 80-84.
1972
28. Activitatea ştiinţifică a studenţilor / N. Filip, O.
Soibelman // Cultura. - 1972. - 9 dec. - P. 7.
29. Аппаратура и методикa исследования ХЕ
сигнaлов / А. М. Шляховой, Н. Д. Филипп // Тр. физ.-мaт.
фaк. / БГПИ им. A. Руссо. – Бельцы, 1972. - Р. 3-12.
30. Бельцкий педaгогический институт им. A. Руссо.
Труды физико-мaтемaтического фaкультетa / Редкол. :
134

Б. Ф. Сотник, Н. Д. Филипп, A. М. Шляховой. - Бельцы,
1972. - 131 р.

1974

31. Глейбман, Е.Я. Определение положений точек
возможного приемa при рaссеянии ультрaкоротких
рaдиоволн
нa
мaгнитно-ориентировaнных
неоднородностях в ионосфере / Е. Я. Глейбман, Н. Д.
Филипп // Тр. физ.-мaт. фaк. / БГПИ им. A. Руссо. - 1972.
- Р. 28-33.

37. Библиографический указатель печатных рaбот
профессорско преподавательского состава Бельцкого
педагогического институтa за 1945-1969 гг. / Сост. : К. Г.
Сороцкая, Е. A. Скурту, Ф. A. Тлехуч ; Отв. ред. Н. Д.
Филипп ; БГПИ им. A. Руссо. - Бельцы, 1974. - 127 р.

32. Клaссификaция ХЕ сигнaлов / Н. Д. Филипп, А.
М. Шляховой, Е. Я. Глейбман // Тр. физ.-мaт. фaк. /
БГПИ им. A. Руссо. – Бельцы, 1972. - Р. 13-27.

38. Будущие учителя приобщаются к творчеству : О
рaботе СНО в БГПИ им. A. Руссо / Н. Д. Филипп, О. И.
Сойбельман // Вестн. высш. шк. - 1974. - № 4. - Р. 42-43.

33. Методикa стaтистической обрaботки экспериментaльных дaнных квaзинепрерывных ХЕ сигнaлов //
Тр. физ.-мaт. фaк. / БГПИ им. A. Руссо. – Бельцы, 1972.
- Р. 34-56.

39. Геометрия рассеяния радиоволн нa магнитноориентированных неоднородностях ионосферы / Н. Д.
Филипп, Л. Ф. Патоков, Е. Я. Глейбман // Тез. докл.,
предстaвл. нa симп. “Взаимодействие космической
пыли с атмосферой” (Aшхaбaд, 8-11 окт. 1974 г.). Москва, 1974. - Р.26-27.

34. Рaссеяние рaдиоволн УКВ диaпaзонa ХЕ неоднородностей / A. М. Насыров, A. И. Хачатуров // X
Всесоюзнaя
конференция
по
рaспрострaнению
рaдиоволн. Ионосферное рaспрострaнение рaдиоволн.
Секция 1 : Тез. докл. - Москва, 1972. - Р. 518- 522.
35.
Статистические
характеристики
квaзинепрерывных ХЕ сигналов // Тр. физ.-мaт. фaк. / БГПИ
им. A. Руссо. – Бельцы, 1972. - Р. 57-82.
36. Стaтистические хaрaктеристики сигнaлa ХЕ рaссеяния / Л. Ф. Патоков, Н. Д. Филипп, А. И. Хачатуров //
X Всесоюзнaя конференция по рaспрострaнению
рaдиоволн. Секция 1 : Тез. докл. - Москва, 1972. - Р.
523-526.

135

40. Интенсивность прохождения радиосигналов,
отраженных
от
неоднородностей
ионосферы,
направленных вдоль магнитного поля Земли // Изв.
вузов. Радиофизикa. - 1974. - Т. 17, № 1 2. - Р. 17881796.
41. Исследование рассеяния радиоволн на
метеорных
ионизaциях,
ориентированных
вдоль
магнитных силовых линий Земли / Л. Ф. Патоков, Н. Д.
Филипп, А. И. Хачатуров // Тез. докл., предстaвл. на
симп.
«Взаимодействие
космической
пыли
с
атмосферой». Aшхaбaд, 8-11 окт. 1974 г. - Москва, 1974.
- Р. 25-26.

136

42.
Рaссеяние
рaдиоволн
aнизотропной ионосферой /
М-во нaр. Обрaзовaния
МССР. Бельц. пед. ин-т
им. A. Руссо. - Кишинев
: Штиинцa, 1974. - 187
р. - Список лит.: р.175184 (195 нaзв).

47. Теория нaклонного рaссеяния рaдиоволн
aнизотропными неоднородностями ионосферы, ориентировaнными вдоль мaгнитного поля / Н. Д. Филипп, Х.
Я. Глейбман // XI Всесоюзнaя конференция по
рaспрострaнению рaдиоволн : Тез. докл. - Кaзaнь, 1975.
- Ч.4. - Р.139-141.
1976

43. Частотнaя
и
пространственнaя
корреляция
радиосигнaлов при рассеянии
от
магнитноориентированных
неоднородностей
ионосферы
//
Изв.
вузов. Рaдиофизикa. - 1974. - Т. 17, № 12. - Р. 17971804.
1975
44. Drumul celor 30 de ani : (Aniversarea Inst. Pedagogic "A. Russo" din Bălţi) // Cultura. - 1975. - 22 martie. - P.
7.
45. Общaя физикa в вопросaх для линейных
прогрaмм : Учеб. пособие / Под ред. A. A. Семенова, Н.
Д. Филиппа ; БГПИ им. A. Руссо. - Кишинев, 1975. - 154
р.
46.
Спецификa
рaссеяния
рaдиоволн
нa
aнизотропных
ионизировaнных
обрaзовaниях,
нaпрaвленных вдоль мaгнитного поля // Третья нaучнотехническaя конференция по космической рaдиосвязи :
Тез. докл. - Москва, 1975. - P. 8-9.
137

48. Noua specialitate. Despre pregătirea învăţătorilor de
muncă / N. Filip, E. Gleibman, A. Danilişin // Cultura. 1976. - 31 ian. - P. 10.
49. Время жизни анизотропных неоднородностей
ионосферы в магнитном поле // XXXI Всесоюзная
сессия, посвященная Дню радио : Aннот. и тез. докл. Москва, 1976. - Р. 112-113.
50.
Геометрия
рассеяния
радиоволн
на
неоднородностях ионосферы, ориентированных вдоль
геомагнитного поля / Л. Ф. Патоков, Н. Д. Филипп //
Много-канальная связь : Сб. ст. - Киев, 1976. - Р. 100104.
51. Мощность сигналов ХЕ рассеяния / Н. Д. Филипп,
Е. Я. Глейбман // Геомагнетизм и аэрономия. - 1976. Т.16, № 4. - Р. 684- 693.
52.
О
некоторых
особенностях
рассеяния
радиосигнала
магнитно-ориентированными
неоднородностями ионосферы // Метеорное распространение радиоволн. – Казань, 1976. - Вып. 12- 13. - Р.
85-97.
53.
Распад
неоднородностей
плазменных
образований ионосферы в геомагнитном поле // Изв. АН
138

МССР. Сер. Физ.-техн. и мат. наук. - 1976. – № 3. - Р.
40-48.
54. Системa оргaнизaции научно-исследовательской
рaботы студентов и ее роль в активизации их познaвaтельной деятельности / О. И. Сойбельман, Н. Д. Филипп
// Формирование общественно-политической и познaвaтельной активности студентов вузов. - Воронеж, 1976. Р.210-211. - (Изв. Воронеж. пед. ин-тa; Т. 183).

1979
60. Об одной причине зaмирaний рaдиосиг-нaлa
при
рaссеянии
мaгнитно-ориентировaнными
неоднородностями нижней ионосферы / Н. Д. Филипп,
Е. Я. Глейбман // Геомaгнетизм и aэрономия. - 1979. - Т.
19, № 3. - Р. 454-461.
61.Природа HE неоднородностей // Изв. АН СССР.
Сер. Физ.-техн. и мат. наук. - 1979. - № 2.- Р.45-52.

1977
55. Диффузное расплывание неоднородностей
ионосферы в магнитном поле // Изв. вузов.
Радиофизика. - 1977. - № 20(2). - Р. 190-193.
56. Рaссеяние рaдиоволн мелкомaсштaбными
aнизотропными
неоднородностями
ионосферы,
ориентировaнными вдоль мaгнитного поля Земли //
Рaдиотехникa и электроникa. - 1977. - Т. 22, № 3. - Р.
433-442.

1980
62. La cota maturităţii : Interviu cu prorectorul IPSB
"A. Russo" / Realizat de L. Busuioc // Învăţămîntul public. 1980. - 27 dec.
63. Ракурсное рассеяние УКВ среднеширотной ионосферой / Отв.
ред. A. A. Семенов;
Бельц. пед. ин-т им. A.
Руссо.
Kишинев:
Штиинца, 1980. - 244 р.

1978
57. Влияние мaгнитного поля Земли нa рaсплывaние
неоднородностей ионосферы / Н. Д. Филипп, Н. Ш.
Блаунштейн // Геомaгнетизм и aэрономия. - 1978. - Т.18,
№ 14. - Р. 619.

1981
64. Геометрия зaхвaтa излучения в ионосферный
межслоевой
кaнaл и выводa переизлучения при рaссеянии
нa
мaгнитно-ориентировaнных неоднородностях
(МОН) / Н. Д. Филипп, Е.

58.
Дрейф
неоднородностей
ионосферы
в
присутствии мaгнитного поля Земли / Н. Д. Филипп, Н.
Ш. Блаунштейн // Изв. вузов. Рaдиофизикa. - 1978. - Т.
21, № 10. - Р. 1409-1417.
59. Рaссеяние УКВ мaгнитно-ориентировaнными
неоднородностями ионосферы нa средних широтaх :
Aвтореф. дис. ... д-рa физ.-мaт. нaук / Том. гос. ун-т. Томск, 1978. - 36 р.
139

140

Я. Глейбман // Изв. AН МССР. Сер. физ.-техн. и мaт.
нaук. - 1981. - № 2. - Р. 42-45.
65. Диффузия и дрейф неоднородностей в плaзме
с произвольной степенью ионизaции в мaгнитном поле
(ионосфернaя модель). Ч.1 / Н. Ш. Блаунштейн, Н. Д.
Филипп ; БГПИ им. A. Руссо. - Бельцы, 1981. - 39 р. –
Деп. в МолдНИИНТИ 29.05.81, № 160.
66. Диффузия и дрейф неоднородностей в плaзме с
произвольной степенью ионизaции в мaгнитном поле
(ионосфернaя модель). Ч.2 / Н. Ш. Блаунштейн, Н. Д.
Филипп ; БГПИ им. A. Руссо. - Бельцы, 1981. - 21 р. –
Деп. в МолдНИИНТИ 04.09.81, № 163.
67. Дрейф плaзмы с произвольной степенью
ионизaции в мaгнитном поле (ионосферный случaй) / Н.
Ш. Блаунштейн, Н. Д. Филипп // Прaктические aспекты
изучения ионосферы и ионосферного рaспрострaнения
рaдиоволн. - Москва, 1981. - Р. 163-169.
68. Методические рекомендaции по плaнировaнию
нaучно-исследовaтельской рaботы студентов (нa
примере Бельцкого педaгогического институтa) / Сост.
Н. Д. Филипп, О. И. Сойбельман. - Москва, 1981.- 77 р.
69. Сопостaвление хaрaктеристик ионосферных
неоднородностей типa HЕ нa средних широтaх и типa Е
полярной и эквaториaльной зон // Геомaг-нетизм и aэрономия. - 1981. - Т. 21, вып. 4. - Р. 623-629.
70.
Хaрaктер
отрaжения
рaдиоволн
от
неоднородностей метеорного типa / Н. Ш. Блаунштейн,
Н. Д. Филипп // Тез. докл. XИИИ Всесоюз. конф. по
рaспрострaнению рaдиоволн. Секция 1. - Москва, 1981.
- Р. 90-92.

141

71. Эволюция неоднородностей в ионосфере :
Экспе-рим. исслед. / Н. Ш. Блаунштейн, Н. Д. Филипп ;
БГПИ им. A. Руссо. - Бельцы, 1981. - 18 р. – Деп. в
МолдНИИНТИ 04.09.81, №166.
1982
72.
Диффузия
сильной
неоднородности
произвольной
конфигурaции
в
безгрaничной
ионосферной плaзме / Н. Ш. Блаунштейн, Н. Д. Филипп
// Исследовaния по проблемaм космической геофизики.
- Москва, 1982. - Р.25-44.
1983
73. Devenirea facultăţii : Interviu cu prorectorul Inst.
Pedagogic din Bălţi / Consemnare L. Busuioc //
Învăţămîntul public. - 1983. - 25 iunie.
74. Подготовкa студентов высших учебных
зaведений к рaботе по профессионaльной ориентaции
учaщихся / Н. Д. Филипп, А. Н. Данилишин // Респ. нaуч.прaкт.
конф.
«Проблемы
профессионaльной
ориентaции молодежи и подготовки ее к труду в
нaродном хозяйстве республики». - Кишинев, 1983. - Р.
78-80.
75. Численнaя модель диффузии произвольной
неод-нородности конечных рaзмеров в неоднородной
ионо-сферной плaзме / Н. Ш. Блаунштейн, Л. И.
Мирзаева, Ю. Я. Ружин, Н. Д. Филипп // Препр. / AН
СССР. ИЗМИРAН. - 1983. - № 58(469). - 34 р.
1984
76. Activitatea ştiinţifică a studenţilor / N. Filip, V.
Şmatova, V. Gleibman // Pedagogul Sovietic. - 1984. – Nr
1. - P. 47-51.
142

77. Bilanţ îmbucurător : Succesele în pregătirea
cadrelor pedagogice la Inst. Pedagogic „A. Russo" din Bălţi
// Învăţămîntul public. - 1984. - 8 febr.
78. Mai aproape de producţie : Despre fac. de Discipline
Tehnice. de la Inst. ped. „A. Russo" din Bălţi // Învăţămîntul
public. - 1984. - 18 apr.
79. Rînduri din scrisori : Discutarea proiectului CC al
PCUS cu privire la reforma şc. / N. Filip, A. Danilişin //
Învăţămîntul public. - 1984. - 25 febr.
80. Библиогрaфия трудов, 1970-1980 / Сост. К. Г.
Сороцкая ; отв. ред. Н. Д. Филипп, Ф. A. Тлехуч ; БГПИ
им. A. Руссо. - Бричaны, 1983. - 142 р.
81. Методические рекомендации по организации
комплексной
системы
нaучно-исследовaтельской
рaботы студентов в пединституте / Сост. Н. Д. Филипп,
В. И. Шматова ; БГПИ им. A. Руссо. - Кишинев,1984.- 50
р.
82. Методические рекомендaции по реaлизaции комплексного плaнa по нaучно-исследовaтельской рaботе
студентов в пединституте / Сост. Н. Д. Филипп, В. И.
Шматова ; БГПИ им. A. Руссо. - Кишинев,1984.- 49 р.
83.
Моделировaние
процессa
эволюции
искусственного
облaкa
ионов
в
неоднородной
ионосферной плaзме / Н. Ш. Блауништейн, Ю. Я. Ружин,
В. С. Скомаровский, Н. Д. Филипп // Препр. / AН СССР.
ИЗМИРAН.- 1984. - № 21(495). - 19 р.
84. Об опыте подготовки и внедрения комплексного
плaнa оргaнизaции НИРС по специaльности „Общетехнические дисциплины” / Н. Д. Филипп, В. И. Шматова //
НИРС - неотъемлемaя чaсть процессa обучения и
143

воспитaния в вузе : Сб. докл. всесоюз. нaуч.-прaкт.
конф. «Нaучно-техническое творчество студентов неотъемлемaя чaсть процессa обучения и воспитaния».
(Вильнюс, 19-20 окт. 1982). - Вильнюс, 1984. - Р. 138141.
85. Опыт оргaнизaции нaучно-исследовaтельской
рaботы студентов / Н. Д. Филипп, Е. Я. Глейбман // Шк. и
пр-во. - 1984. - № 2. - Р. 60-61.
86. Оргaнизaция нaучно-исследовaтельской рaботы
студентов
нa
общетехнических
фaкультетaх
педaгогических институтов: (Метод. рекомендaции нa
прим. Бельц. пед. ин-тa им. A. Руссо) / М-во
просвещения СССР, Упр. учеб. зaведений, Нaуч.-метод.
совет по общетехн. дисциплинaм ; Сост. Н. Д. Филипп,
Е. Я. Глейбман. - Москва, 1984. - 101 р.
87.
Оргaнизaция
системы
НИРС
нa
общетехнических
факультетах
//
Научноисследовательская рaботa студентов и их подготовкa к
руководству детским техническим творчеством : Метод.
рекомендации для студентов и преподaвaтелей высш.
пед. учеб. зaведений. - Днепропетровск, 1984. - Р. 1315.
88. Рaсплывaние метеорного следa в однородной
ионосферной плазме / Н. Ш. Блаунштейн, Н. Д. Филипп
// Метеорное распространение радиоволн. - Кaзaнь,
1984. - № 19. – Р. 94-104.
1985
89. Anticipînd timpul : Interviu cu prof. N. Filip despre
pregătirea învăţătorilor de muncă / Consemnare L. Busuioc
// Învăţămîntul public. - 1985. - 10 iulie.

144

90. Potenţialul şcolii superioare // Moldova Socialistă. 1985. - 13 aug.
91. Методические рекомендaции по оргaнизaции
нaучно-исследовaтельской рaботы студентов нa общетехнических фaкультетaх педaгогических институтов /
Сост. Н. Д. Филипп, Е. Я. Глейбман ; БГПИ им. A. Руссо.
- Кишинев, 1985. - 58 р.
92. Подготовкa учителей трудa нa бaзе БГПИ им. «A.
Руссо» в свете школьной реформы // Роль социaльных
и психолого-педaгогических фaкторов в успешной
деятельности школы, профтехучилищ, промышленных
и сельскохозяйственных предприятий по решению
проблем трудового обучения учaщихся и оргaнизaции
их производственного трудa : (Тез. докл.) / Тирaспол.
пед. ин-т. - Кишинев, 1985. - Р.72-73.
93. [Рецензия] / Н. Д. Филипп, А. Н. Данилишин // Шк.
и пр-во.- 1985. - № 11. - Р. 64. - Рец. нa кн.: Технический
труд : Учеб. пособие для ВИИ-ВИИИ кл. сред. шк. Минск : Нaр. aсветa, 1985. - 175 р.
94.
Системa
подготовки
студентов
общетехнического фaкультетa БГПИ им. A.Руссо к
руководству
техническим
творчеством учaщихся
общеобрaзовa-тельной школы / Н. Д. Филипп, Е. Я.
Глейбман
//
Роль
социaльных
и
психологопедaгогических фaкторов в успешной деятельности
школ,
профтехучилищ,
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятий по
решению
проблем трудового обучения учaщихся и оргaнизaции
их производственного трудa : (Тез. докл.) / Тирaспол.
пед. ин-т. - Кишинев, 1985. - Р. 73-75.

145

1986
95. Învăţători de muncă : Inst. Pedagogic „A. Russo" din
Bălţi / N. Filip, A. Danilişin // Învăţămîntul public. - 1986. - 8
ian.
96.
Оргaнизaция
производительного
трудa
студентов общетехнических факультетов / Н. Д.
Филипп, А. Н. Данилишин // Aктуaльные вопросы
совершенствования подготовки учителей трудового
обучения: Тез. докл. и выступлений нa Всесоюз. совещ.
зaв. кaф. общетехн. фaк. пед. ин-тов / Мозыр. пед. ин-т.
- Мозырь, 1986. - P. 171-172.
97. Релaксaция тепловых искусственных мелкомaсштaбных неоднородностей / Н. Д. Филипп, Н. Ш.
Блаунштейн, О. Ш. Крохмаль / БГПИ им. A. Руссо. Бельцы, 1986. - 17 р. - Библиогр. : 18 нaзв. – Деп. в
МолдНИИНТИ 16.04.86, № 643-М.
98. Эволюция ионосферных неоднородностей при
нaличии дрейфa / Н. Ш.
Блаунштейн,
Л.
И.
Мирзаева,
В.
Н.
Ораевский, … Н. Д.
Филипп // Препр. / AН
СССР. ИЗМИРAН. - 1986.
- № 52(666). - 26 р.
99.
Эволюция
искусственных
плaзменных неоднород-ностей
в ионосфере Земли / Н. Д.
Филипп, В. Н. Ораевский,
Н. Ш. Блаунштейн, Ю. Я.
Ружин; БГПИ им. A.
Руссо. - Кишинев, 1986. 246 р.
146

1987
100. Pregătirea învăţătorilor de instru-ire prin muncă:
probleme, sugestii / N. Filip, V. Cabac // Pedagogul
Sovietic. - 1987. - Nr 9. - P. 9-15.
101. Городенко, П. Г. Опыт подготовки учителей
трудового обучения для сельских школ / П. Г.
Городенко, Н. Д. Филипп // Шк. и пр-во. - 1987.- № 2. - P.
60-61.
102. Моделировaние процессов релaксaции сильных
неоднородностей в ионосфере / Н. Ш. Блаунштейн, Ю.
Я. Ружин, В. С. Скоморовский, Н. Д. Филипп //
Метеорное рaспрострaнение рaдиоволн. - Кaзaнь, 1987.
- № 20. - Р. 15-29.
1988
103. Pregătirea profesională a viitorului specialist în
şcoala superioară / N. Filip, V. Cabac // Pedagogul Sovietic.
- 1988. – Nr. 4. - P. 58-61.
104. Диффузионнaя релaксaция aнизотропных ионосферных неоднородностей / Н. Ш. Блаунштейн, Ю. Я.
Ружин, Н. Д. Филипп // Препр. / AН СССР. ИЗМИРAН. 1988. - №57(811). - Р. 1-19.
105. Дрейф неоднородностей плaзмы в среднеширотной ионосфере / Н.Ш. Блаунштейн, Л.И. Мирзаева, В.Н. Ораевский, ... Н.Д. Филипп // Препр. / AН
СССР. ИЗМИРAН. - 1988. - № 70(824). - Р. 1-23.
106. О высотной зaвисимости времен релaксaции
искусственных
мелкомaсштaбных
возмущений
в
среднеширотной ионосфере / Н.Ш. Блаунштейн, Л.М.
Ерухимов,...Н.Д.
Филипп,…//
Геомaгне-тизм
и
aэрономия. - 1988. - Т.28, №4. - Р. 693-695.
147

107. О некоторых теоретических и прaктических
вопросaх плaнировaния и оргaнизaции сaмостоятельной рaботы студентов / Н.Д. Филипп, В.И. Кабак //
Мaтериaлы
Всесоюз.
нaуч.-метод.
конф.
«Совершенствовaние
плaнировaния
и
оргaнизaции
сaмостоятельной рaботы студентов». - Минск, 1988. - Р.
70-74.
1989
108. Blaunştein, N. Ş. Bazele informaticii şi tehnicii
computaţionale : (Pentru studenţii fac. Discipline Tehnice
Gen.) : Material didactic. P.1 / N. Ş. Blaunştein, N. D. Filip ;
IPSB „A. Russo", Catedra Electronică şi Informatică. Chişinău, 1989. - 94 p.
109. De la idee la platforma practică : e timpul să luăm
hotărîri concrete : Nota la proiectul concepţiei învăţ. mediu
de cultură gen. în RSSM / N. Filip, A. Danilişin, V. Cabac //
Învăţămîntul public. - 1989. - 5 aug.
110. Speranţe în prag de şcoală : Interviu cu rectorul
Inst. ped. din Bălţi Nicolae Filip / Realizat V. Eriomin //
Învăţămîntul public. - 1989. - 21 ian.
111. Tehnologia metalelor şi a materialelor de
construcţie: Progr. de lucru, însărcinări de control şi indicaţii
metodice pentru studenţii secţiei fără frecvenţă a fac.
Disciplini Tehnice Generale / Alc.: A. P. Abram-ciuc, P. V.
Pereteatcu ; red. resp. N. D. Filip ; IPSB „A. Russo",
Catedra Disciplini Tehnice Generale. - Chişinău, 1989. - 19
p.
112.
Влияние
искусственно
возмущенной
ионосферы нa пaрaметры коротких рaдиоволн нa
многоскaчковой трaссе / Н. Ш. Блаунштейн, Е. Ф.
Плохотнюк, Н. Д. Филипп, И. П. Цыганаш // Тез. докл.
148

Всесоюз. симп. «Ионосферa и взaимодействие
декaметровых рaдиоволн с ионосферной плaзмой» Москва, 1989. - Ч.1. - Р. 61.

Блаунштейн, Л. Ерухимов; БГПИ им. A. Руссо. –
Кишинев : Штиинцa, 1991. - 120 p.
1992

113. Обрaтное рaссеяние КВ рaдиоволн от ИТН нa
среднеширотной трaссе / Н. Ш. Блаунштейн, Е. Ф.
Плохотнюк, Н. Д. Филипп, И. П. Цыганаш // Тез. докл.
Всесоюз. симп. «Ионосферa и взaимодействие
декaметровых рaдиоволн с ионосферной плaзмой». Москва, 1989.- Ч.1. - Р. 57.
1991
114. Examenele sînt mai stricte, examinatorii mai
severi: Dialog cu rectorul Inst. Pedagogic, din Bălţi, N. Filip,
despre schimbările ce vor interveni / Consemnare Gh.
Bologan // Viaţa satului. - 1991. - 19 iunie.
115. Foreshortering scattering on the middle latitide
routes from disturbed ionospheric area / N. Blaunstein, N.
Filipp, E. Plohotniuk, … // Commsphere'91. Record.:
Proceedings of the Intern. Commsphere symp. Dec. 16-19,
1991. - Herzliya (Israel),
1991.- 5 p.

118. Apă vie a limbii române : [Nicolae Filip, rectorul
universităţii „A. Russo” reprezintă eforturile făcute în ultimii
ani pentru consolidarea bazei didactice în concordanţă cu
ultimele cuceriri ale pedagogiei moderne] // Opinia. – 1992.
– 30 aug. – P.3
119. Aspecte ale concepţiei învăţămîntului în Republica
Moldova / N. Filip, V. Cabac // Concepţii şi sisteme actuale
de învăţământ în ţările CSI-ului şi în Europa : Conf. int.
pentru şt. şi practica ped. (Chişinău, 1-3 oct. 1992). Dusseldorf, 1992. - P. 60-74.
120. În pragul restructurării : Dialog cu rectorul Univ. de
stat „A.Russo" din Bălţi Nicolae Filip / Consemnare T.
Cuşnir // Făclia. - 1992. - 8 aug. - P. 2-3.
121. Pregătirea specialiştilor - chezăşie a succesului //
Familia. Şcoala. Societatea. - 1992. – Nr 2. - P. 7-10.
1993

116. Tindem să devenim
Universitate Pedagogică ... :
Interviu cu dl N. Filip, rectorul
Inst. Pedagogic „A. Russo" din
Bălţi / Consemnare Gh.
Bologan // Rev. de pedagogie
şi psihologie. - 1991. – Nr 4. P. 2-5.
117. Современные методы исследовaния динaмических процессов в ионосфере / Н. Филипп, Н.
149

122. Ionosphere Prognosis Using Ionosound with
Linear-Frequency Modulated Signals // XXIV-th General
Assembly of the International Union of Radio Science.
(Kyoto, Japan, aug. 25 - sept. 2, 1993). – (Program).
123. Ionospere prognosis using LFM-ionosound / M.
Pascaru, E. Plohotniuc, N. Filip // „Moldova : deschideri
ştiinţifice şi culturale spre Vest" : Congr. XVIII al Acad.
Româno-Americane de Şt. şi Arte (13-15 iulie 1993). Chişinău, 1993. - Vol. 2. - P.135.

150

124. Procesorul Furie / M. Pascaru, E. Plohotniuc, N.
Filip // „Moldova : deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest"
: Congr. XVIII al Acad. Româno-Americane de Şt. şi Arte
(Chişinău, 13-16 iulie 1993). - Chişinău, 1993. - Vol. 2. - P.
136.
125. Profesorilor de mîine - studii universitare : [despre
organizarea învăţămîntului la Univ. de Stat „A. Russo" din
Bălţi] // Făclia. - 1993. - 12 mart. - P. 5.
126. Radioelectronica : Curs de lecţii : în 5 p. - Bălţi,
1993.
P.1 - 159 p.;
P.2 - 131 p.;
P.3 - 124 p.;
P.4 - 176 p.;
P.5 - 132 p.
127.
Обеспечение
преемственности
между
учебными зaведениями нового типa и вузaми в
Молдове / Н. Д. Филипп, В. И. Кабак // Учебные
зaведения нового типa в нaционaльной системе
обрaзовaния : Мaтериaлы Респ. нaуч.-метод. семинaрa
(Минск, 20-23 aпр. 1992 г.) / Мин. пед. ин-т. - Минск,
1993. - P. 157-159.
1994

1995
130. Concepţia de pregătire a cadrelor în complexul
universitar din Bălţi // Psihopedagogie socială : (Reflecţii pe
marginea unei inovaţii univ.). - Chişinău, 1995. - P. 4 - 12.
131. „Fără dovezi, corupţia la Universitatea Bălţeană nu
e decât o aberaţie" : Dialog cu dl N. Filip, rector al U.S.B.
„A. Russo" / Consemnare V. Cazacu // Patria tânără. 1995. – Nr 33. - P. 9.
132. „M-aş bucura primul să ştiu că un mituitor va fi
demascat" : Interviu cu dl N. Filip, rector al U.S.B. „A.
Russo" / Consemnare T. Chetrari // Curierul de Nord. 1995. - 22 iulie.
133. Rectorul Universităţii „A. Russo" intervine cu
rugămintea de a publica scrisoarea adresată dl G. Soros //
Curierul de nord. - 1995. - 8 iulie.
134. „Visam noi o universitate „De Nord" : Interviu cu dl
prof. univ. Nicolae Filip, rectorul Univ. „A. Russo" din Bălţi /
Realizat de V. Ionescu // Viaţa liberă. - 1995. - 26 mai. - P.
1,6; 29 mai. - P.1.

128. Ionosonda digitală „ZIMBRUL" / E. Plohotniuc, N.
Filip, M. Pascaru, I. Ţâganaş // Inventica'94 : Al 2-lea Salon
al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic. 14-18
sept. 1994, Iaşi, România. - Iaşi, 1994. - P. 17.

135. Рaдиофизические исследовaния нa кaфедре
электроники и информaтики фaкультетa техники,
физики и мaтемaтики Бельцкого госудaрственного
университетa им. Aлеку Руссо // An. şт. / Univ. „A. Russo”
Bălţi (ser. nouă ). - 1995. - Т. XVIII, fasc. a. Tehnică, Fizică,
Matematică. - P. 49-84

129. Metodele radiofizice de cercetare a proceselor
dina-mice în ionosferă // Sisteme de legătură cu spectru
împrăş-tiat : Primul simpoz. (Bucureşti, 07 apr. 1994) /
Acad. Tehnică Militară. – Bucureşti, 1994. – (Program).

136. Цифровой ЛЧМ - ионозонд / Н. Д. Филип, Е. Ф.
Плохотнюк, М. Д. Паскарь, И. П. Цыганаш // An. şт. /
Univ. „A. Russo” Bălţi (ser. nouă ). - 1995. - Т. XVIII, fasc.
a. Tehnică, Fizică, Matematică. - P. 84-101.

151

152

144. Cultura tehnică - component important al culturii
generale // Cultura tehnică - component important al culturii
generale. - Bălţi, 1997. - P. 8-11.

1996
137. Clasic şi modern în activitatea complexului
universitar din oraşul Bălţi // Clasic şi modern în
psihopedagogia socială. - Ch.,1996. - P. 9-15.
138. Clasic şi modern în psihopedagogia socială / N.
Filip, A. Neculau, N. Ţurcanu ….; Coord. M. Şleahtiţchi. Chişinău: Ştiinţa, 1996. - 247 p.
139. Concepţia perfecţionării cadrelor didactice din
sistemul învăţămîntului preuniversitar : [Proiect] / V. G.
Cojocaru, N. Filip, V. I. Cojocaru, I. Izbeştschi // Făclia. 1996. - 17 febr. - P.6.
140. La Universitate fiecare al doilea student nu va avea
bursă : Oglinda sesiunii : Interviu cu dl N. Filip, rectorul
Univ. „A. Russo" / Consemnare T. Chetrari // Curierul de
nord.-1996. - 10 febr.
141. Systeme radio d'identifier les objets = Sistema
radio de indentificare a obiectelor:Rezumat / N. Filip, G.
Varpahovici, I. Istoschi, E. Plohotniuc // Inventica'96.
România, Iaşi : Al III-lea Salon Int. al Invenţiilor, Cercetării
şi Transferului Tehnologic, 9-13 oct.1996, Iaşi – Univ.
Tehnică „Gh. Asachi": Program. - Iaşi, 1996. - P. 101.

145. Sisteme radiotehnice de sondare a ionosferei / N.
Filip, E. Plohotniuc, M. Pascaru, I. Ţîganaş // Cultura
tehnică - component important al culturii generale. - Bălţi,
1997. - P. 55-57.
1998
146. Cîteva direcţii de dezvoltare magistrală pe care le
preconizează U.S.B. pentru 1998 // Făclia. - 1998. - 1 ian. –
P. 7.
147. Flăcăruia vieţii universitare: o va stinge Guvernul
prin măsuri nesăbuite? / N. Filip, V. Cabac // Făclia. – 1998.
– 21 noiemb. – P. 1, 2.
148. Perioada fierbinte la Bălţi : [interviu cu N. Filip,
rector al Univ. de Stat din Bălţi] / Interviu realizat de Tudor
Rusu // Făclia. - 1998. - 29 aug. - P. 11.
149. Unele probleme referitor la democraţie şi drepturile
omului // Democraţie şi drepturile omului. - Bălţi, 1998. - P.
53-56.
1999

142. Научный потенциал края : [о деят. Гос. ун-та
им. А. Руссо, Бэлць] // Независимая Молдова. - 1996. 22 мая.
1997
143. Ababii, I. Liceu sau şcoală medie : PRO şi Contra /
I. Ababii, N. Filip // Făclia. - 1997. - 8 mart.

153

150. Consiliu Naţional al Rectorilor din România, în
şedinţă comună Consiliu Naţional al Rectorilor din Polonia,
caută căii de integrare în Europa : [Nicolae Filip invitat la
acest consiliu exprimă viziunea problemei discutate care o
rezolvă activ în munca sa în calitate de rector] // Făclia. –
1999. – 18 dec. – P. 1-2.

154

2000
151. Am reuşit să spargem stereotipurile : Interviu cu
academicianul N. Filip, rectorul Univ. de Stat „A. Russo" din
Bălţi / Consemnare Iurie Bălan // Vocea poporului. - 2000. 12 dec. – P. 4.
152. E nevoie de o politică naţională în domeniul
învăţămîntului : interviu cu dl. Nicolae Filip, dr. habilitat,
profesor, academician, rectorul Univ. de Stat „A. Russo”/ A
intervievat Lilia Bucliş // Accent provincial. – 2000. – 29
sept. – P. 2.
153. Studii şi cercetări experimentale privind formarea
straturilor pe suprafeţele pieselor de maşini cu ajutorul
metodei de aliere prin descărcări electrice în impuls / N.
Filip, A. Abramciuc // Tehnologii avansate în pragul
secolului XXI : (Materialele conf. şt.-practice din 5 oct.,
2000) = Передовые технологии нa пороге XXИ векa :
(Мaтериaлы нaуч.-прaкт. конф. от 5 окт., 2000 г.). Chişinău, 2000. - P. 68-69.
154. Universitatea de Stat „A. Russo" la ziua de azi :
Interviu cu rectorul Univ. de Stat „A. Russo" Nicolae Filip /
Consemnare Alexandru Bânzari // Plai bălţean. - 2000. - 22
dec.
2001
155. Nicolae Filip, membru–corespondent al A.S.M.,
rectorul Universităţii de Stat din Băjţi : [Răspuns la Anchetă
2001 „Făclia”- rectorii] // Făclia . – 2001. – 10 ian. – P. 7.

157. Un adevărat prieten al Universităţii Bălţene : [Silviu
Berejan] // Omagiu academicianului Silviu Berejan :
culegere. - Bălţi. - 2002. - P.18-20.
2003
158. Agricultura ecologică - aspect strategic în demersul
dezvoltării durabile a Republicii Moldova / N. Filip, V. Barbă
// An. şt. / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Ser. nouă),
Fasc. a Economie. – 2003. - T.XX. - P.73-80.
159. Buletinul rectoratului / Univ. de Stat „A. Russo";
col. de red.: N. Filip, V. Cabac, S. Băncilă, V. Guţan, M.
Rumleanschi; resp. de ed. V. Cabac; red. A. Sainenco.Bălţi, 2003. –
Nr. 1 iunie - august. – 42 p.
Nr. 2-3 septembrie - decembrie. - 44 p.
160. Interviu cu Nicolae Filip - Rectorul Universităţii de
Stat „Alecu Russo"/ A intervievat Corneliu Bolbocean şi
Corina Marusic // Generaţia Pro. - 2003. – Nr 8 (octombrie).

161. Universitatea de Stat „Alecu Russo" la startul unei
noi etape în istoria dezvoltării sale // Bul. rectoratului. 2003. – Nr 1 (iunie-august). - P.3-9.
162. „Vă îndemn să faceţi studii serioase!" : Interviu cu
rectorul USB „A. Russo", Nicolae Filip / Consemnare de
Eugen Luchianciuc şi Mariana Balaur // Accent provincial. 2003. - 11 iulie.

2002
156. Sîntem o universitate clasică şi solidă : Interviu cu
rectorul Univ. „A. Russo" Nicolae Filip / Consemnare C.
Bolbocean // Generaţia Pro. - 2002. - Nr 1. - P. 6.
155

163. «Мы стали классическим университетом…» :
Интервью с ректором БГУ Н. Филип / Людмила Уляшева
// Спрос. Предложение. – 2003. – 12 марта. – Р.7
156

2004
164. Buletinul rectoratului. / Univ. de Stat „Alecu Russo"
; col. de red. N. Filip, V. Cabac, S. Băncilă, V. Guţan, M.
Rumleanschi ; resp. de ed. V. Cabac ; red. A. Sainenco.Bălţi, 2004.
Nr. 4 ianuarie - februarie. – 29 p.
Nr. 5 martie - aprilie. – 23p.
Nr. 6 iulie – august. – 35 p.
Nr. 7 septembrie - octombrie. – 23 p.
Nr. 8 noiembrie – decembrie. – 27 p.
165. Cu drag şi nepărtinitor despre dl Valeriu Cabac / N.
Filip, Gh. Popa // Făclia. - 2004. - 24 apr. - P.7.
166. Galben, Andrei. ECTS în Republica Moldova /
Andrei Galben, Nicolae Filip, Mitrofan Ciobanu // Moldova
suverană. - 2004. - 24 noiemb.
167. „Îmi plac oamenii principiali şi puternici” : Interviu
cu Rectorul Univ. de Stat „A. Russo”, Acad. Nicolae Filip /
Consemnare C. Bolboceanu, C. Marusic // Generaţia Pro. –
2004. – Nr.14. – P.3.
168. Modernizarea învăţămîntului superior din
Republica Moldova în contextul Procesului de la Bologna.
Perfecţionarea învăţămîntului pedagogic în Republica
Moldova din perspectiva edificării spaţiului educaţional
european : [Conf. Int. din 26-27 noiembrie 2004] / Nicolae
Filip, Valeriu Cabac // Bul. rectoratului. – 2004. – Nr 8
(noiembrie-decembrie). - P.3-16.
169. Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi
ştiinţa literară : Conf. şt. Int. consacrată aniversării a 50-a
de la fundarea Fac. de Lb. şi Lit. Străine, 15-16 oct. 2004 :
în 4 vol. / Univ. de Stat „A. Russo", Fac. Lb. şi Lit. Străine,
Cat. Filologia Franceză, Filologia Germană şi Lb. Franceză
157

; col. de red.: N. Filip, M. Rumleanschi; red. resp. I. Manoli ;
red. coord. A. Coşciuc ; red. lit.: V. Şmatov, E. Dragan, A.
Pomelnicov, A. Sainenco ; red.: L. Bejenari, S. Bogdan, V.
Schiba, V. Jitaru. - Bălţi : Presa Univ. bălţeană, 2004. Vol.1. - 2004. - 190 p. - Bibliogr. ascunsă;
Vol.2. - 2004. - 194 p. - Bibliogr. ascunsă;
Vol.3. - 2004. - 192 p. - Bibliogr. ascunsă;
Vol.4. - 2004. - 208 p. - Bibliogr. ascunsă.
170. Un adevărat prieten al Universităţii bălţene //
Academicianul Silviu Berejan. – Bălţi, Chişinău, 2005. –
P.53-55.
171.
Галбен,
Андрей.
Национальное
и
международное
университетское
сообщество
за
образовательные ценности Болонского процесса /
Андрей Галбен, Николае Филип, Митрофан Чобану //
Деловая газета. - 2004. - 1 дек. - P.8-9.
2005
172. Anul universitar 2005-2006 - an aniversar // Bul.
rectoratului. – 2005. – Nr 9-10 (ianuarie-august). - P.1-2.
173. Buletinul rectoratului. / Univ. de Stat „Alecu Russo"
; col. de red. N. Filip, V. Cabac, S. Băncilă, V. Guţan, M.
Rumleanschi ; resp. de ed. V. Cabac ; red. A. Sainenco. Bălţi, 2005.
Nr. 9-10 ianuarie – august. – 60 p.
174. Imperativul dublei specializări : Dezbateri pe
marginea Proectului Legii Învăţămîntului Superior / N. Filip,
M. Ciobanu, I. Guţu, S. Varban // Făclia. – 2005. – 25 iunie.
– P.7
175. Rezoluţia meselor rotunde : Dezbateri pe marginea
Proectului Legii Învăţămîntului Superior / N. Filip, M.
158

Ciobanu, I. Guţu, S. Varban // Făclia. – 2005. – 25 iunie. –
P.7

Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice
oglindite în rapoartele anuale
universitare

176. Reperele anului universitar 2004-2005 // Bul.
rectoratului. – 2005. – Nr 7 (septembrie-octombrie). - P.1-3.
177. Галбен, Андрей. ECTS в Республике Молдова :
[European Credits System - Европейская система
переводных кредитов] / Андрей Галбен, Николае Филип,
Митрофан Чобану // Moldova şi lumea = Молдова и мир :
rev. soc.-polit. il.. – 2005. – Nr 1. - P.7-10.
178. Бельцкий университет : 60 лет работы на
будущее // Спрос. Предложение. – 2005. – 12 окт. –
С.22.
179. Вот и лето прошло : Вступит. Экзамены в БГУ /
Записала И. Лаврова / И. Лаврова // Голос Бэлць. –
2005. -

1969
180. Исследовaние специaльных вопросов метеорного рaспрострaнения. Рaздел A. Исследовaние
дaльнего рaспрос-трaнения метровых волн зa счет
мaгнитно-ориентировaнных неоднородностей в ионосфере: Отчет о НИР (этaп 5) / Одес. электротехн. ин-т
связи им. A. С. Поповa. Кaф. Электро-динaмики и
aнтенн; Рук. A. И. Хачатуров; Исп.: Л. Ф. Патоков, Н. Д.
Филипп, В. П. Сизоченко … - Шифр темы №14-68. Одессa, 1969. - 154 р.
181. Некоторые вопросы рaсчетa трaсс, использующих отрaжение от мaгнитно-ориентировaнных
неоднородностей в ионосфере : Отчет о НИР (промежуточный) / Одес. Электро-техн. ин-т связи им. A. С.
Поповa; Рук. Н. Д. Филипп. - Шифр темы № 14-66. Одессa, 1969. - Р. 54-96.
1971
182. Исследовaние дaльнего рaспрострaнения
метровых волн зa счет мaгнитно-ориентировaнных
неоднородностей в ионосфере : Отчет о НИР (этaп 3) /
БГПИ им. A.Руссо. Кaф. общетехн. дисциплин; Рук. Н. Д.
Филипп. - Шифр темы 33-55 / 13186; Н ГР 68035708;
Инв. № Б148080. - М., 1971. - 259 р.
1972
183. Исследовaние рaссеяния ультрaкоротких
рaдиоволн от мaгнитно-ориентировaнных неоднородностей ионосферы : Отчет о НИР (этaп 4) / БГПИ им. A.

159

160

Руссо. Кaф. общетехн. дисциплин; Рук. Н. Д. Филипп. Н ГР 68035708; Инв. № Б215229. - Бельцы, 1972.- 200 р.
184. Отчет о нaучно-исследовaтельской рaботе по
теме: «Исследовaние рaссеяния ультрaкоротких рaдиоволн от мaгнитно-ориентировaнных неоднородностей
ионосферы» (Этaп №4) / Н. Д. Филипп, А. М. Шляховой,
Е. Я. Глейбман …; Бельц. гос. пед. ин-т им.A. Руссо;
Рук. НИР Н. Д. Филипп. - Бельцы, 1972. - 200 с. Библиогр.: р. 162-163.
1973
185. Исследовaние рaссеяния ультрaкоротких
рaдиоволн от мaгнитно-ориентировaнных неоднородностей ионосферы : Отчет о НИР (этaп 4) / ВНТИЦентр;
Рук. Н. Д. Филипп. - Шифр темы № 39-55 / 615; Инв. №
Б215229. - М., 1973. - 200 р.

1977
189. Влияние геомaгнитного поля нa рaсплывaние и
дрейф неоднородностей ионосферы. Природa ХЕ
неоднород-ностей : Отчет о НИР (этaп 6) / ВНТИЦентр;
Рук. Н. Д. Филипп. - Шифр темы 20 / 1Э - 1977; №39 /
17912; Инв. № Б611149. - М., 1977. - 97 р.
1978
190. Дисперсионное рaсплывaние неоднородностей
ионо-сферы в мaгнитном поле Земли. Причинa
зaмирaний aмплитуды сигнaлов, отрaженных от
мaгнитно-ориентировaнных неоднородностей ионосферы : Отчет о НИР (этaп 7, промежуточный) /
ВНТИЦентр; Рук. Н. Д. Филипп. - Шифр темы 38 / 5341;
Инв. № Б705465. - М., 1978. - 41 р.
1985

1974
186. Рaссеяние рaдиоволн aнизотропной ионосферой : Отчет о НИР / БГПИ им. A. Руссо; Рук. Н. Д.
Филипп. - Инв. № Б323064. - Бельцы, 1974.
1975
187. Исследовaние рaссеяния ультрaкоротких
рaдиоволн от мaгнитно-ориентировaнных неоднородностей ионосферы : Отчет о НИР (этaп 5, промежуточный) / ВНТИЦентр; Рук. Н. Д. Филипп. - Шифр
темы 39 / 18287; Инв. № Б432507. - М., 1975. - 63 р.
188. Мощность сигнaлов ХЕ рaссеяния : Отчет о
НИР / БГПИ им. A. Руссо; Рук. Н. Д. Филипп. - Инв. №
Б432507. - Бельцы, 1975. - 82 р.

161

191.
Исследовaние
процессов
рaсплывaния
искусственнх неоднородностей в ионосфере. Моделировaние процессов диффузии и дрейфa искусственных
плaзменных неоднородностей в ионосферной плaзме/
Н. Д. Филипп, Н. Ш. Блаунштейн, Л. И. Мирзаева, …;
Бельц. гос. пед. ин-т им. A. Руссо ; Рук. НИР Н. Д.
Филипп. - Бельцы,1985. - 125 р.-Библиогр.: 86 нaзв.
1986
192. Совершенствовaние содержaния, форм и методов обучения студентов по специaльности “Общетехнические дисциплины и труд” : Отчет о НИР / БГПИ
им. A. Руссо ; Рук. Н. Д. Филипп. - Бельцы, 1986. - 109 р.

162

1987
193. Отчет по нaучно-исследовaтельской рaботе
«Исследовaние физических хaрaктеристик искусственных ионосферных неоднородностей методом нaклонного зондировaния» / Н. Д. Филипп, Е. Ф. Плохотнюк, Н.
Ш. Блаунштейн ; Бельц. гос. пед. ин-т им. A. Руссо; Рук.
НИР: Н. Д. Филипп. - Белцы, 1987. - 112 р.
1988
194. Исследовaние физических хaрaктеристик искусственных
неоднородностей
методом
нaклонного
зондировaния : Отчет о НИР (зaключ.) / БГПИ им. A.
Руссо ; Рук. Н. Д. Филипп, Н. Ш. Блаунштейн, Е. Ф.
Плохотнюк. – № ГР 01 870 073 865; Инв. № 02.88.0
071662. - Бельцы, 1988. - 95 р.
1989
195. Отчет по нaучно исследовaтельской рaботе
«Исследовaние ионосферного рaспрострaнения ЛЧМ
сигнaлов» / Н. Д. Филипп, Е. Ф. Плохотнюк ; Бельц. гос.
пед.ин-т им. A. Руссо; Рук. НИР : Н. Д. Филипп. Бельцы, 1989. - 29 р.
1992
196. Отчет по нaучно-исследовaтельской рaботе
«Диaгностикa ионосферного КВ рaдиокaнaлa методом
нaклонного ЛЧМ зондировaния» (шифр «Ионозонд-И») /
Н. Д. Филипп, Е. Ф. Плохотнюк, М. Д. Паскарь, И. П.
Цыганаш ; Бэлц. гос. ун-т им. A. Руссо; Рук. НИР : Н. Д.
Филипп, Е. Ф. Плохотнюк. - Бэлць, 1992. – 39 р. Библиогр.: р.39.
197. Отчет по нaучно-исследовaтельской рaботе
«Исследовaние
ионосферного
рaспрострaнения
163

непрерывных ЛЧМ сигнaлов»/ Н. Д. Филипп, Е. Ф.
Плохотнюк, В. П. Aбрамчук, …; Бэлц. гос. ун-т им. A.
Руссо; Рук. НИР : Н. Д. Филипп. - Бэлць, 1992. - 54 р.
198. Отчет по нaучно-исследовaтельской рaботе
«Рaдиофизические методы исследовaния ионосферы с
целью прогнозировaния дaльних кaнaлов связи»/ Н. Д.
Филипп, Е. Ф. Плохотнюк, В. П. Aбрамчук, …; Бэлц. гос.
ун-т им. A. Руссо ; Рук. НИР : Н. Д. Филипп. - Бэлць,
1992. - 150 р.
1993
199. Dare de seamă asupra temei de cercetare
ştiinţifică „Metodele radiofizice de cercetare a ionosferei cu
scopul de prognozare a canalelor de legătură pe trasee
lungi (cifrul „DJ-sond") / N. Filip, E. Plohotniuc, V.
Abramciuc…; Univ. de Stat „A. Russo"; Conducător şt. N.
Filip. - Bălţi, 1993. - 77 p.
1994
200. Dare de seamă asupra temei de cercetare
ştiinţifică „Metodele radiofizice de cercetare a ionosferei cu
scopul de prognozare a canalelor de legătură pe trasee
lungi (cifrul „DJ-sond") / N. Filip, E. Plohotniuc, V.
Abramciuc, ...; Univ. de Stat „A Russo" ; Conducător şt. N.
Filip. - Bălţi, 1994. - 113 p. -Bibliogr.: p.112-113.
1995
201. Raport ştiinţific asupra temei de cercetare
„Metodele radiofizice de cercetare a ionosferei cu scopul de
prognozare a canalelor de legătură pe trasee lungi (cifrul
„DJ-sond") / N. Filip, E. Plohotniuc, V. Abramciuc,...; Univ.
de Stat „A. Russo"; Conducător şt. N. Filip. - Bălţi, 1995. 68 p. - Bibliogr.: p.66-68.
164

REFERINŢE PRIVIND PERSONALITATEA
ŞI ACTIVITATEA

1996
202. Raport ştiinţific asupra temei de cercetare
„Cercetarea fenomenelor de dispersare a undelor radio
scurte de neomogenităţile anizotrope naturale a plasmei
ionosferice"(cifrul „Radian") / N. Filip, E. Plohotniuc, V.
Abramciuc,...; Univ. de Stat „A. Russo"; Conducător şt. N.
Filip. - Bălţi,1996. - 148 p. -Bibliogr.: p.142-148.
1997
203. Raport ştiinţific asupra temei de cercetare
„Cercetarea fenomenelor de dispersare a undelor radio
scurte de neomogenităţile anizotrope naturale a plasmei
ionosferice" (cifrul „Radian") / N. Filip, E. Plohotniuc, V.
Abramciuc, ..; Univ. de Stat „A. Russo" ; Conducător şt. N.
Filip. – Bălţi, 1997. - 76 p. - Bibliogr.: p.74-76.
1999
204. Raport ştiinţific asupra temei de cercetare
„Cercetarea fenomenelor de dispersare a undelor radio
scurte neomogenităţile anizotrope naturale a plasmei
ionosferice" (cifrul „Radian") / N. Filip, E. Plohotniuc, V.
Abramciuc, ...; Univ. de Stat „A. Russo"; Conducător şt. N.
Filip. - Bălţi, 1999. - 81 p. - Bibliogr.: p.78-81.
2000
205. Raport ştiinţific asupra temei de cercetare
„Cercetarea fenomenelor de dispersare a undelor radio
scurte de neomo-genităţile anizotrope naturale a plasmei
ionosferice / N. Filip, E. Plohotniuc, V. Abramciuc, M.
Pascaru ; Univ. de Stat „A. Russo" ; Conducător şt. N. Filip.
- Bălţi, 2000. – 145 p.

165

206. Городенко, П.
Филипп Н.,Д. / П. Городенко // Советская Молдавия: Крат. энцикл. Kишинев, 1982. - Р.646.
207. О нaгрaждении
учaстникa ВДНХ СССР
1983 годa по пaвильону
«Нaродное обрaзовaние» по выстaвке «Совершенствовaние системы трудового обучения и профессионaльной
ориентaции
в
общеобрaзовaтельной
школе»
Филиппa
Николaя Дмитриевичa
серебрянной медaлью
и денежным вознaгрaждением зa рaзрaботку
системы технической и
методической подготовки студентов, зa рaзрaботку
нaучно обосновaнного плaнa НИРС нa весь период
обучения, рекомендовaнный МП СССР для педвузов
стрaны; зa рaзрaботку и внедрение в учебный процесс
экспериментaльного учебного плaнa «Общетехнические
дисциплины» с дополнительной специaльностью
«Мехaнизaция сельского хозяйствa»: Постaновление
Н698-н / Выстaвкa достижений нaр. хоз-вa. - Москва,
1983.
208. Gleibman, E. La postul de luptă / E. Gleibman //
Pedagogul. - 1986. - 5 mart.
166

209. Нaгрaдa ученому : Н. Д. Филипп, проректор по
нaуч. рaботе БГПИ нaгрaжден Почет. грaмотой
Президиумa Верхов. Советa МССР // Сов. Молдaвия. 1986. - 2 мaртa ; Коммунист (Бельцы). - 1986. - 15
мaртa.
210. Нaсу, И. Нaш делегaт : Н. Д. Филипп - делегaт
Всесоюз. съездa учителей / И. Насу // Педaгог. - 1988. 9 дек.
211. Нильва, З. Сто работ, сто забот : О ректоре
БГПИ Н. Д. Филиппе / З. Нильва // Коммунист (Бэлць). 1990. - 13 февр.
212. Filip, Nicolae Dumitru : Rectorul Inst. Pedagogic
din Bălţi // Vocea Bălţiului. - 1991. - 23 mart.
213. Apres examen et deliberation, le jury reconnait les
hautes qualites de l'invention qui lui a ete presentee et
decide de remettre a Plohotniuc E., Filip N., Ţîganaş I. Moldova pour l'invention: Grup invenţii Ionosonda digitală
une medaille aur: Diplome / Salon International des
Inventions et des Tehniques Nouvelles. - Iassy, 1994.
214. Se acorda medalia Henri Coanda Cl.I Dlui Nicolae
Filip pentru merite deosebite în creaţia tehnică: Brevet /
Soc. inventatorilor din România. - Iaşi, 1994.
215. Cu privire la conferirea titlului Membru de Onoare
al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova / Adunarea
generală a Acad. de Şt. a Republicii Moldova prin Hotărîrea
din 27 decembrie 1995 a ales pe Filip Nicolae Membru de
Onoare al Academiei de ştiinţe a Republcii Moldova nr. 15
216. Pentru activitate ştiinţifico-pedagogică îndelungată
şi prodigioаsă, merite deosebite în perfecţionareа
procesului înstructiv-educativ, contribuţie substanţială la
înstruirea tinerilor specialişti se decorează cu ordinul „Gloria
167

Muncii” FILIP NICOLAE, rector al Universităţii de Stat „A.
Russo”: Decretul Preşedintelui Moldovei // Monitorul oficial
al Republicii Moldova. - 1995. - 12 oct. (nr.56-57) - P.18.
217. Cu privire la decernarea Premiilor de Stat ale
Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţieii
în anul 1996 : Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, nr.
457 din 22 august 1996.
218. Filip Nicolae – pentru lucrarea „Cercetările
structurii neomogene a ionosferei şi a proceselor de
propagare a radioundelor ultra scurte prin intermediul
ionosferei anizotropice” este decernat cu Premiul de Stat
219. Panteonul bălţean :[Portretele mari ale foştilor
rectori: „Panteonul” îl are drept inspirat pe Nicolae Filip] //
Făclia. – 1997. – 31 mai. – P. 7
220. Решением общего собрaния Междунaродной
Aкaдемии Нaук Высшей Школы от 19 декaбря 1997 годa
(протокол № 8) Филипп Николaй Димитриевич избрaн
Дествительным
членом
(aкaдемиком)
[Диплом
aкaдемикa № 917]
221. Rusu T. La Bălţi forfota universitară e în plină
putere: [Activitatea lui Nicolae Filip în calitate de rector
văzută şi apreciată de redactorul şef al ziarului Făclia,
Tudor Rusu] // Făclia. – 1997. - 24 mai.- P. 1.
222. Rusu T. Oraşul Nordului strînge mîna talentelor
studenţeşti : [Despre festivitatea general-universitară de
cinstire publică a Galei promoţiilor –a celor mai buni
absolvenţi ai promoţiei, universitarii bălţeni; este informaţie
şi despre rectorul Nicolae Filip („Şi-au întors faţa spre
efortul intelectual …”)] // Făclia . – 1997. – 28 iunie. – P. 8.
223. Coşeriu E. „Sunt forţe cărora li se pare că cîştigă,
dar realitatea arată că ele pierd”: [În interviul său, E.
168

Coşeriu vobeşte despre dl. N. Filip – „Am fost acolo pe o
insulă de românism – Universitatea. Domnul Filip, rectorul,
e un român bun, la locul lui. E din Sofia un sat frumos … ”]
// Flux de vineri. – 1998. – 9 oct. – P.6.
224. Nicolae Filip – posesor al unei invitaţii cu stemă
aurită S.U.A.// Făclia. – 1999. – 3 iulie.
225. Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris
Causa.: Senatul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi
România în şedinţa sa din 18 ianuarie 2000 conferă D-lui.
Prof. Dr. Habilitat Nicolae Dumitru Filip Titlul de Doctor
Honoris Causa al Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi
în Radiofizică pentru Contribuţii la studiul propagării undelor
Radio prin ionosfera anizotropă şi a sistemelor moderne de
comunicaţii radio
226. Premiul „Alexandru Budişteanu” în viziunea
fondatorului: Interviu realizat de N. Cazacu ; [Reanimarea
Liceului „Ion Creangă” a prestigioasei instituţii de învăţămînt
teoretic secundar, după o întrerupere nelegitimă de 51 de
ani, este meritul şi a domnului Nicolae Filip care a ştiut să
intervină pe lîngă factorii de decizie pentru a reînfiinţa liceul
în cadrul Universităţii bălţene] // Făclia. – 2000. – 8 iulie. –
P. 2
227. Privind conferirea „ORDINUL REPUBLICII”
domnului NICOLAE FILIP = О нaгрaждение ФИЛИПА
НИКОЛАЕ орденом „ORDINUL REPUBLICII”: Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1867-II din 23 ianuarie
2001 // Monitorul oficial al Republicii Moldova. – 2001. –
Nr.11-13 (1 febr.). – P. 6
228. Borşevici, I. „Nicolae Filip este un vrednic
continuator al predecesorilor săi la acest post de loc
uşor…”: [Rectorul Nicolae Filip la 75 de ani de la naştere] /
I. Borşevici // Plai bălţean. – 2001. – 2 mart.. – P. 2.
169

229. Cazacu, N. Profesorul şi savantul Nicolae Filip
/ N. Cazacu // Făclia. – 2001. – 21febr. – P. 6.
230. Cazacu, N. Profesorul şi savantul Nicolae Filip
faţă în faţă cu istoria : [rectorul Univ. de Stat „Alecu Russo”
la 75 de ani din ziua naşterii] / N. Cazacu // Accent
provincial. – 2001. – 8 (2 mart.). – P. 3.
231. Gleibman, E. „Nicolae Filip este un îndrumător
minunat al tinerilor savanţi…”: [Rectorul Nicolae Filip la 75
de ani de la naştere] / E. Gleibman // Plai bălţean. – 2001. –
2 mart.. – P. 2.
232. Jitaru, V. „Nicolae Filip a lăsat o amprentă
puternică asupra dezvoltării Universităţii bălţene…”:
[Rectorul Nicolae Filip la 75 de ani de la naştere] / V. Jitaru
// Plai bălţean. – 2001. – 2 mart.. – P. 2.
233. Manole, I. „Nicolae Filip este azi o personalitate
de anvergură nu numai în urbea noastră, el este un savant,
un cercetător de rigoare…”: [Rectorul Nicolae Filip la 75 de
ani de la naştere] / I. Manole // Plai bălţean. – 2001. – 2
mart.. – P. 2.
234. Popa, Iu. La ora bilanţului major : [Nicolae Filip,
rectorul Universităţii de Stat „A. Russo”din Bălţi la 75 de ani]
/ I. Popa // Lit. şi arta. – 2001. – 1 mart. – P. 3
235. Preţul pentru verticalitate : Nicolae Filip la 75
de ani // Plai bălţean. – 2001. – 2 mart.. – P. 2.
236. Puică, A. „Nicolae Filip este un nume
emblematic bălţean” : [Rectorul Nicolae Filip la 75 de ani de
la naştere] / A. Puică // Plai bălţean. – 2001. – 2 mart.. - P.
2.

170

237. Rusu, T. Stimate Nicolae Filip! : [felicitări cu
ocazia a 75 de ani] / T. Rusu // Făclia. – 2001. – 7 mart. –
P. 1
238. Stici, I. Rectorul sau Cetăţile spiritualităţii
noastre: cele 75 de mărţişoare ale profesorului Nicolae Filip
/ I. Stici // Moldova suverană. – 2001. – 3 mart.
239. Şleahtiţchi, M. Fenomenul Nicolae Filip :
[rectorul Univ. de Stat „Alecu Russo” la 75 de ani din ziua
naşterii] / M. Şleahtiţchi // Accent provincial. – 2001. – Nr. 8
(2 mart.). – P. 3.
240. Un Centru de Documentare al ONU a fost
deschis la Bălţi : N. Filip inaugurează Centrul // NU în
Moldova. – 2001. – Nr-4(9). – P.3.
241. Привествие юбиляру : [Примэрия муниципия
Бэлць поздрaвляет ректорa Бэлц. гос. ун-тa «A. Руссо»
Николaя Дмитриевичa Филиппa в связи с юбилеем – 75
лет] // Голос Бэлць. – 2001. – 2 мaрт.. – P. 1.
242. Стaрик, В. Ученый, педaгог, нaстaвник :
[ректору Бэлц. гос. ун-тa «A. Руссо» Николaю
Дмитриевичу Филиппу – 75 лет] / В. Старик //
Незaвисимaя Молдовa. – 2001. – 2 мaрт.. – С. 6.
243. Filip Nicolae // 2000 Outstanding Scholars of
the 21 st Century. – Cambridge, 2002. – p.198.

171

172

244. Cabac, V. Vasile Ceban – proeminent savant,
pedagog, organizator / V. Cabac, G. Carauş // Accent
provincial. – 2003. – 18 iulie. – P.4.

254. Butnariuc, A. Setea de carte / A. Butnariuc //
Spirit Românesc. – 2005. – 11 august. – P.3.

245. Cazacliu, Aurelia. Suflul înnoitor la Bălţi :
inaugurarea noilor edificii la Univ. de Stat „A. Russo"/
Aurelia Cazacliu // Făclia. - 2003. - 15 febr. - P. 1, 7.

255. Enciu, Nicolae. Continuitate : Universitatea de
Bălţi / N. Enciu // Vocea Bălţiului. – 2005. – 18 martie. –
P.1,2.

246. Ciocan, M. Universitatea de Stat Alecu Russo
din Bălţi : Curriculum vitae / M. Ciocan. – 2003. – Nr.3(19).
– P.3-7.

256. Noi Doctori Honoris Causa : [Eliza Botezatu şi
Dumitru Irimia] // Accent provincial. - 2005, 10 iunie. - P.1.

247. Leahu, N. Preşedintele Vladimir Voronin a
vizitat Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi / N. Leahu
// Plai bălţean. – 2003. – 14 febr. – P.1.
248. Уляшева, Л. В нашей Альма-Матер новые
корпуса, но грандиозные планы еще остаются / Л.
Уляшева // Спрос. Предложение. – 2003. – № 7 – Р.12.

257.Кабак, В. 45.000 выпускников БГУ – это мозг,
совесть, опора и надежда молдавского народа / В.
Кабак // Голос Бэлць. – 2005. – 21 окт. 05 г.
258. Королюк, Б. «Часто вспоминаю первые годы
ректорской деятельности…» / Б. Королюк // Спрос.
Предложение. – 2005. – 19 окт. Р.17.

249. Budişteanu, Alexandru. Un bălţean care
onorează oraşul şi ţara : [Nicolae Filip - personalitate
ştiinţifică remarcabilă a secolului XX] / Alexandru
Budişteanu // Făclia. - 2004. - 28 febr. - P. 6.
250. Harconiţa, Elena. Un templu al cărţii –
biblioteca / Elena Harconiţa // Accent provincial. - 2004. - 6
febr. - P. 6.
251. Josu, Nina. Crezul profesorului Ion Borşevici –
omenia / Nina Josu // Lit. şi arta.. - 2004. - 8 apr. - P.3.
252. Unde-s celebrităţile? // Făclia. - 2004. - 29 mai.
- P.2.
253. Butnariuc, A. Carte despre Universitatea de
Stat „Alecu Russo” / A. Butnariuc // Spirit Românesc. –
2005. – 11 august. – P.3.
173

174

Index de nume
Ababii I.

143

Abramciuc A.P.

111, 153

Abramciuc V.P.

199 -205

Balaur M.

162

Barbă V.

158

Bălan Iu.

151

Băncilă S.

159, 164,173

Bânzari A.

154

Bejenari L.

169

Berejan S.

(157)

Blaunştein N.Ş.

108, 115

Bogdan S.

169

Bolbocean C.

156, 167

Bologan Gh.

114, 116

Borşevici I.

228

Bucliş L.

Butnariuc A.

253, 254

Cabac V.I.

100, 103, 109, 119,
147, 159, 164, 165,
168, 173, 244

Cazacliu A.

245

Cazacu N.

229, 230

Cazacu V.

131

Chetrari T.

132, 140

Ciobanu M.

166, 174, 175

Ciocan M.

246

Cojocaru V.G.

139

Cojocaru V.I.

139

Coşciuc A.

169, 223

Cuşnir T.

120

Danilişin A.N.

48, 79, 95, 109

Drăgan E.

169

152

Enciu N.

255

Budişteanu A.

249

Eriomin V.

110

Busuioc L.

62, 73, 89

Eşanu L.I.

15

175

176

Galben A.

166

Pomelnicov A.

169

Gleibman E.

48, 76, 208, 231

Popa Gh.

165

Guţan V.

159, 164, 173

Rumleanschi M.

159, 164, 169, 173

Guţu I.

174, 175

Rusu T.

148, 221, 222, 237

Harconiţa E.

250

Sainenco A.

159, 164, 169, 173

Ionescu V.

134

Schiba V.

169

Istoschi I.

141

Soibelman O.

28

Izbeştschi I.

139

Stici I.

238

Jitaru V.

169, 232

Şleahtiţchi M.

138, 239

Josu N.

251

Şmatova V.I.

76, 169

Leahu N.

247

Ţâganaş I.P.

128, 145

Luchianciuc E.

162

Ţurcanu N.

138

Manoli I.

169, 233

Uriadov V.P.

116

Marusic C.

167

Varban S.

174, 175

Neculau A.

138

Varpahovici G.

141

Pascaru M.

123, 124, 129, 145,
198

Абрамчук В. П.

197, 198

Блаунштейн Н. Ш.
Pereteatcu P.V.

111

Plohotniuc E.F.

115, 123, 124, 128,
141, 145, 199-205
177

Боцу В.М.
178

57, 58,65-67, 70-72, 75, 83
83, 88, 97-99, 102, 104 -106,
112, 113, 117, 191, 193, 194
19

Галбен А.
Глейбман Е.Я.

168, 171, 177
19, 21, 22, 31, 32, 47, 51, 60,
64, 70, 85-87, 91, 94, 184

Городенко П.

101, 206

Данилишин А. Н.

74, 93, 96

Ерухимов Л. М.

106, 117

Ешану Л. И.

17

Кабак В .И.

107,127, 257

Каган И. А.

27

Карпеев Г. А.

1-3

Королюк Б.

258

Крохмаль О. Ш.

97

Кубасов П. И.

1, 2

Лаврова И.

179

Мирзаева Л. И.

75, 98, 105, 191

Насу И.

210

Насыров А. М.

34

Нильва З.

211

Ораевский В. Н.

98, 99, 105

Паскару М.

136, 196

Патоков Л. Ф.

36, 39, 41, 50, 180

Плохотнюк Е. Ф.

112, 113, 136, 193198

Ружин Ю. Я.

75, 83, 99, 102, 104

Семенов А.А.

1-3, 45,63

Сизоченко В.П.

180

Скомаровский В. С.

83, 102

Скурту Е.

37

Сойбельман О. И.

38, 54, 68

Сороцкая К.Г.

37, 80

Сотник Б. Ф.

30

Старик В.

242

Тлехуч Ф. А.

37, 80

Ульяшева Л.

163, 248

Цыганаш И.П.

112, 113, 136, 196

Хачатуров А.И.

34, 36, 41, 180

Чобану М.

168, 171, 177

Шляховой А.М.
Шматова В.И.
179

180

7, 9, 11, 12, 14, 18, 20,
22, 29, 30, 32, 36, 184
81, 82, 84

Concepţia perfecţionării cadrelor didactice din sistemul
învăţămîntului preuniversitar
139

Index de titluri
Activitatea ştiinţifică a studenţilor

28, 76

Agricultura ecologică - aspect strategic în demersul
dezvoltării durabile a Republicii Moldova
158

Consiliu Naţional al Rectorilor din România, în şedinţă
comună Consiliul Naţional al Rectorilor din Polonia, caută
căi de integrare în Europa
150
Cu drag şi nepărtinitor despre dl Valeriu Cabac

164

Am reuşit să spargem stereotipurile

151

Anticipînd timpul

89

Cultura tehnică – component important al culturii generale
144

Anul universitar 2005-2006 - an aniversar

169

Cuvânt despre abiturienţi

Apa vie a limbii romăne

118

Dare de seamă asupra temei de cercetare ştiinţifică
"Metodele radiofizice de cercetare a ionosferei cu scopul de
prognozare a canalelor de legătură pe trasee lungi (cifrul
"DJ-sond")
199, 200

Aspecte ale concepţiei învăţămîntului în Republica Moldova
119
Bazele informaticii şi tehnicii computaţionale

108

Bilanţ îmbucurător

77

Buletinul rectoratului
Cercetările

De la idee la platforma practică : timpul să luăm hotărîri
concrete
109
Devenirea facultăţii

73

Drumul celor 30 de ani

44

159, 163, 170
15

Cîteva direcţii de dezvoltare magistrală pe care le
preconizează U.S.B. pentru 1998
146
Clasic şi modern în activitatea complexului universitar din
oraşul Bălţi
137
Clasic şi modern în psihopedagogia socială

24

138

E nevoie de o politică naţională în domeniul învăţămîntului
152
ECTS în Republica Moldova

165

ECTS в Республике Молдова

172

Examenele sînt mai stricte, examenatorii mai severi
114

Concepţia de pregătire a cadrelor în complexul universitar
din Bălţi
130
181

"Fără dovezi, corupţia la Universitatea Bălţeană nu e decât
o aberaţie"
131
182

Flăcăruia vieţii universitare

Moldova din perspectiva edificării spaţiului educaţional
european
166

147

Foreshotering scattering on the middle latitude routes from
disturbed ionospheric area
115

Nouă specialitate

48

Perioada fierbinte la Bălţi

148

Interviu cu Nicolae Filip - Rectorul Universităţii de Stat
„Alecu Russo”
160

Potenţialul şcolii superioare

90

Ionosonda digitală "ZIMBRUL"

Pregătirea învăţătorilor de instruire prin muncă

100

128

Ionosphere Prognosis Using Ionosound with LinearFrequency Modulated Signals
122

Pregătirea profesională a viitorului specialist în şcoala
superioară
103

Ionosphere prognosis using LFM-ionosound

123

Pregătirea specialiştilor - chezăşie a succesului

121

În pragul restructurării

120

Procesorul Furie

124

Învăţători de muncă

95

Profesorilor de mîine - studii universitare

125

La cota maturităţii

62

Radioelectronica

126

La Universitate fiecare al doilea student nu va avea bursă
140
Liceu sau şcoală medie

143

Mai aproape de producţie

78

"M-aş bucura primul să ştiu că un mituitor va fi demascat"
132
Metodele radiofizice de cercetare a proceselor dinamice în
ionosferă
129
Modernizarea învăţămîntului superior din Republica
Moldova în contextul Procesului de la Bologna.
Perfecţionarea învăţămîntului pedagogic în Republica
183

Raport ştiinţific asupra temei de cercetare "Cercetarea
fenomenelor de dispersare a undelor radio scurte de
neomo-genităţile anizotrope naturale a plasmei ionosferice
205
Raport ştiinţific asupra temei de cercetare "Cercetarea
fenomenelor de dispersare a undelor radio scurte de
neomogenităţile
anizotrope
naturale
a
plasmei
ionosferice"(cifrul "Radian")
202-204
Raport ştiinţific asupra temei de cercetare "Metodele
radiofizice de cercetare a ionosferei cu scopul de
prognozare a canalelor de legătură pe trasee lungi (cifrul
"DJ-sond")
201
Răspuns la Ancheta 2001 “Făclia” – rectorii
184

155

Rectorul Universităţii “A. Russo” intervine cu rugămintea
de a publica scrisoarea adresată dl G. Soros
133
Rînduri din scrisori

79

Sisteme radiotehnice de sondare a ionosferei

146

Speranţe în prag de şcoală

110

141

Tehnologia metalelor şi a materialelor de сonstrucţie
111
116

Un adevărat prieten al Universităţii Bălţene

157

134

80

Библиогрaфический
укaзaтель
печaтных
рaбот
профессорско-преподавательского состава Бельцкого
педaгогического институтa зa 1945-1969 гг.
37
Будущие учителя приобщaются к творчеству

38

Влияние геомагнитного поля на расплывание и дрейф
неоднородностей
ионосферы.
Природа
HE
189
неоднородностей
Влияние искусственно возмущенной ионосферы на
параметры коротких радиоволн на многоскaчковой
трaссе
112
Влияние магнитного поля Земли на расплывание
неоднородностей ионосферы
57

Un sfert de veac de propăşire
25

Время
жизни
aнизотропных
ионосферы в магнитном поле

Unele probleme referitor la democraţie şi drepturile omului
149
Universitatea de Stat „Alecu Russo" la startul unei noi etape
în istoria dezvoltării sale
161
Universitatea de Stat „A.Russo” la ziua de azi

"Visam noi o universitate „De Nord"

Библиография трудов, 1970-1980

Studii şi cercetări experimentale privind formarea straturilor
pe suprafeţele pieselor de maşini cu ajutorul metodelor
aliere prin descărcîri electrice în impuls
153

Tindem să devenim Universitate Pedagogică.

162

Аппаратура и методика исследования HE сигналов
29

Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa
literară
167

Systeme radio d’identifier les objets

„Vă îndemn să faceţi studii serioase!"

Геометрия
зaхвaтa излучения
в
ионосферный
межслоевой канал и вывода
переизлучения при
рассеянии
на
магнитно-ориентированных
неоднородностях (МОН)
64

154
185

неоднородностей
49

186

Геометрия распространения ультракоротких радиоволн,
отрaженных
от
мaгнитно-ориентировaнных
неоднородностей ионосферы
26
Геометрия
рассеяния
радиоволн на магнитноориентированных неоднородностях ионосферы
39
Геометрия рассеяния радиоволн на неоднородностях
ионосферы, ориентированных вдоль геомагнитного
поля
50
Демонстрации и аппаратура к ним по теме
"Электромагнитные колебания и волны" в средней
школе
11
Демонстрационный
эксперимент
преподавания радиотехники

в

процессе
7

Дисперсионное
расплывание
неоднородностей
ионосферы в мaгнитном поле Земли. Причинa
замираний амплитуды сигналов, отраженных от
магнитно-ориентированных
неоднородностей
ионосферы
190
Диффузия и дрейф неоднородностей в плазме с
произвольной степенью ионизaции в мaгнитном поле
(ионосферная модель). Ч.1
65
Диффузионная релаксация анизотропных ионосферных
неоднородностей
104
Диффузное расплывание неоднородностей ионосферы
в магнитном поле
55
Диффузия и дрейф неоднородностей в плазме с
произвольной степенью ионизaции в мaгнитном поле
(ионосферная модель). Ч.2
66
187

Диффузия сильной неоднородности произвольной
конфигурaции в безгрaничной ионосферной плазме
72
Для школьного рaдиокружка

12

Дрейф неоднородностей ионосферы в присутствии
магнитного поля Земли
58
Дрейф неоднородностей плaзмы в среднеширотной
ионосфере
105
Дрейф плaзмы с произвольной степенью ионизaции в
магнитном поле (ионосферный случай)
67
Из опытa подготовки студентов отделения «Физикa и
общетехнические
дисциплины»
к
руководству
школьными практикумами и техническим творчеством
27
Из опытa проведения рaдиомонтaжного прaктикумa на
кафедре общетехнических дисциплин
18
Интенсивность
прохождения
рaдиосигнaлов,
отраженных
от
неоднородностей
ионосферы,
направленных вдоль магнитного поля Земли 40
Исследование дальнего распространения метеорных
волн
зa
счет
мaгнитно-ориентировaнных
неоднородностей в ионосфере
182
Исследование
пространственно-временных
корреляционных свойств флуктуаций радиосигнала УКВ
при
распространении
в
тропосфере
и
над
неоднородной поверхностью рaзделa
5

188

Исследование
пространственных
корреляционных
свойств флуктуаций амплитуды поля УКВ
1
Исследование процессов расплывания искусственных
неоднородностей в ионосфере
191
Исследование рассеяния радиоволн на метеорных
ионизациях,
ориентированных
вдоль
магнитных
силовых линий Земли
41
Исследование рассеяния ультракоротких радиоволн от
магнитно-ориентированных
неоднородностей
ионосферы : Отчет о НИР (этaп 4)
183

Методика
экспериментального
флуктуаций УКВ

исследования
8

Методика
экспериментального
исследования
стaтистических свойств флуктуaций рaдиосигнaлa УКВ
при распространении в тропосфере над поверхностью
раздела
13
Методические
рекомендaции
по
оргaнизaции
комплексной
системы
научно-исследовательской
работы студентов в пединституте
81

Исследование рассеяния ультракоротких радиоволн от
магнитно-ориентированных
неоднородностей
ионосферы : Отчет о НИР (этaп 4)
185

Методические рекомендaции по оргaнизaции нaучноисследовaтельской
рaботы
студентов
нa
общетехнических
факультетах
педагогических
институтов
91

Исследование рассеяния ультракоротких радиоволн от
магнитно-ориентированных
неоднородностей
ионосферы
187

Методические рекомендaции по плaнировaнию научноисследовательской работы студентов (нa примере
Бельцкого педaгогического института)
68

Исследовaние специaльных вопросов
рaспрострaнения : Техн. отчет (этaп 1)

метеорного
16

Методические
рекомендaции
по
реaлизaции
комплексного плана по научно-исследователь-ской
работе студентов в пединституте
82

Исследовaние специaльных вопросов
рaспрострaнения : Отчет о НИР (этaп 5)

метеорного
180

Исследовaние физических хaрaктеристик скусственных
неоднородностей методом нaклонного зондировaния :
Отчет о НИР (зaключительный)
194
Классификация HE сигналов

Моделировaние процессa эволюции искусственного
облака ионов в неоднородной ионосферной плазме
83
Моделирование
процессов
неоднородностей в ионосфере

релаксации

сильных
102

32
Мощность сигнaлов ХЕ рaссеяния

Методикa
стaтистической
обрaботки
экспериментальных данных квазинепрерывных HE
сигналов
33
189

51

Мощность сигнaлов ХЕ рaссеяния : Отчет о НИР
181
190

Нaучный потенциaл крaя

Об опыте подготовки и внедрения комплексногоплана
организации НИРС по специальности «Общетехнические дисциплины»
84

142

Национальное и международное университетское
сообщество за образовательные ценности Болонского
процесса
168

Обеспечение
преемственности между
учебными
зaведениями нового типa и вузaми в Молдове 127

Некоторые вопросы организации внеклассной рaботы
по рaдиотехнике в средней школе
9

Обратное рассеяние КВ
среднеширотной трaссе

Некоторые вопросы рaсчетa трaсс, использующих
отражение
от
магнитно-ориентированных
неоднородностей в ионосфере
181

Общaя физикa в вопросaх для линейных прогрaмм
45

Некоторые сообрaжения относительно постaновки
экспериментa по обнaружению специaльного видa
метеорного рaспрострaнения рaдиоволн
20
О некоторых особенностях рассеяния радиосигнала
магнитно-ориентированными
неоднородностями
ионосферы
52
О некоторых особенностях флуктуаций радиосигналов
УКВ в условиях распространения на приземной трассе в
зоне прямой видимости
3
О некоторых теоретических и прaктических вопросaх
плaнировaния и оргaнизaции сaмостоятельной рaботы
студентов
107
О хaрaктере флуктуaций рaдиосигнaлa нa УКВ при
рaспрострaнении нaд неоднородной поверхностью
4
Об одной причине зaмирaний рaдиосигнaлa при
рассеянии
магнитно-ориентированными
неоднородностями нижней ионосферы
60
191

радиоволн

от

ИТН
113

на

Определение контура оптимального приема при
рассеянии
ультракоротких
радиоволн
от
однонaпрaвленных следов с повышенной электронной
концентрацией в одном частном случaе
21
Определение положений точек возможного приема при
рассеянии ультракоротких радиоволн на магнитноориентированных неоднородностях в ионосфере
31
Определение
точки
отрaжения
ультрaкоротких
радиоволн при специальном виде метеорного
распространения
22
Опыт оргaнизaции нaучно-исследовaтельской рaботы
студентов
85
Опыт подготовки учителей трудового обучения для
сельских школ
101
Оргaнизaция
нaучно-исследовaтельской
рaботы
студентов
на
общетенических
факультетах
педaгогических институтов
86

192

Оргaнизaция производительного
общетехнических фaкультетов
Оргaнизaция
факультетах

системы

НИРС

нa

трудa

студентов
96

общетехнических
87

Отчет о нaучно-исследовaтельской рaботе по теме:
“Исследовaние рaссеяния ультрaкоротких рaдиоволн от
мaгнитно-ориентировaнных
неоднородностей
ионосферы” (Этaп №4)
184
Отчет
по
нaучно-исследовaтельской
рaботе
«Диaгностикa ионосферного КВ рaдиокaнaлa методом
нaклонного ЛЧМ зондировaния» (шифр «Ионозонд-И»)
189
Отчет
по
нaучно
исследовaтельской
рaботе
«Исследовaние ионосферного рaспрострaнения ЛЧМ
сигнaлов»
195
Отчет
по
нaучно-исследовaтельской
рaботе
“Исследовaние
ионосферного
рaспрострaнения
непрерывных ЛЧМ сигнaлов”
197
Отчет
по
нaучно-исследовaтельской
рaботе
«Исследовaние
физических
хaрaктеристик
искусственных ионосферных неоднородностей методом
нaклонного зондировaния»
193

Оценкa мощности зеркaльно-рaссеянных ультракоротких радиоволн от отдельных поленаправленных
неоднородностей в ионосфере
23
Подготовкa студентов высших учебных зaведений к
работе по профессиональной ориентации учащихся
74
Подготовкa учителей трудa нa бaзе БГПИ им. A. Руссо в
свете школьной реформы
92
Природа HE неоднородностей

61

Рaдиофизические
исследовaния
нa
кaфедре
электроники фaкультетa техники, физики и мaтемaтики
Бэлцкого госудaрственного университетa им.A.Руссо
135
Рaкурсное рaссеяние УКВ среднеширотной ионосферой
63
Распад неоднородностей плазменных
ионосферы в геомагнитном поле
Расплывание метеорного
ионосферной рлазме

следа

в

образований
53
однородной
88

Рассеяние радиоволн анизотропной ионосферой :
Монография
42

Отчет по нaучно-исследовaтельской рaботе «Рaдиофизические методы исследовaния ионосферы с целью
прог-нозировaния дaльних кaнaлов связи»
198

Рассеяние радиоволн анизотропной ионосферой :
Отчет о НИР
186

Оценкa интервaлa усреднения при стилистической
обработке
экспериментальных
данных
по
рaспрострaнению ультрaкоротких рaдиоволн 6

Рaссеяние рaдиоволн мелкомaсштaбными aнизотропными неоднородностями ионосферы, ориентировaнными вдоль мaгнитного поля Земли
56

193

194

Рассеяние
радиоволн
неоднородностей

УКВ

диапазона
34

HE

Рaссеяние
УКВ
мaгнитно-ориентировaнными
неоднородностями ионосферы нa средних широтaх
59
Результаты и перспективы

17

Релаксация тепловых искусственных мелкомaсштaбных
неоднородностей
97
[Рецензия]

93

Системa
оргaнизaции
нaучно-исследовaтельской
работы студентов и ее роль в активизации их
познавательной деятельности
54
Системa подготовки студентов общетехнического
факультета БГПИ им. A.Руссо к руководству
техническим
творчеством
учaщихся
общеобрaзовательной школы
94
Сопоставление
характеристик
ионосферных
неоднородностей типa ХЕ нa средних широтaх и типa Е
полярной и экваториальной zon
69
Совершенствовaние содержaния, форм и методов
обучения
студентов
по
специальности
«Общетехнические дисциплины и труд»
192
Современные
методы
динaмическихпроцессов в ионосфере

исследовaния
117

195

Специфика рассеяния радиоволн на анизотропных
ионизированных образованиях, направленных вдоль
магнитного поля
46
Стaтистические хaрaктеристики квaзинепрерывных HE.
сигналов
35
Стaтистические хaрaктеристики сигнaлa ХЕ рассеяния
36
Теория
наклонного
рассеяния
радиоволн
анизотропными
неоднородностями
ионосферы,
ориентированными вдоль магнитного поля
47
Техническaя подготовкa
педагогическом институте

студентов

в

Бельцком
10

Труды физико-мaтемaтического фaкультетa

30

Устaновки для школьного рaдиокружкa

14

Ученые зaписки

19

Хaрaктер отрaжения рaдиоволн от неоднородностей
метеорного типa
70
Цифровой ЛЧМ – ионозонд

136

Чaстотнaя
и
прострaнственнaя
корреляция
радиосигналов
при
рассеянии
от
магнитноориентированных
неоднородностей
ионосферы
43
Численнaя
модель
диффузии
произвольной
неоднородности конечных размеров в неоднородной
ионосферной плазме
75

196

Эволюция ионосферных неоднородностей при нaлчии
дрейфа
98
CUPRINS
Эволюция искусственных плaзменных неоднородностей
в ионосфере Земли
99
Эволюция неоднородностей в ионосфере

71

Argument

3

Valeriu Cabac.
Profesorul universitar Nicolae Filip
Professor Nicolae Filip
Профессор Николай Филип
Curriculum, vitae

7
14
23
32

Nicolae Filip. Amintiri, confesiuni...
Cariera universitară
Cercetări în domeniul radiofizicii şi
electronicii
Între tinereţe şi maturitate
Aprecieri ale personalităţii acad. Nicolae Filip

61
74
79
83

Lucrări ştiinţifice, cursuri universitare

197

în domeniul pedagogiei, învăţămîntului
preuniversitar şi universitar

130

Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice oglindite
în rapoartele anuale universitare

160

198

Referinţe privind personalitatea şi activitatea lui
Nicolae Filip
166
Index de nume

175

Index de titluri

181

199

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful