You are on page 1of 121

Zatrute rdo MASONERIA Praca zbiorowa pod redakcj ks. Tadeusza Kiersztyna Krakw 2010 ks.

. Tadeusz Kiersztyn, 2010 Wydanie drugie, poprawione. Non profit. Wydawca: ks. Tadeusz Kiersztyn - udziela prawa do niekomercyjnego rozpowszechniania niniejszego opracowania. Geneza masonerii Czsto syszymy lekcewace wypowiedzi na temat masonerii jako organizacji przewanie starszych panw bawicych si staromodnymi rekwizytami, ale za to chtnych do pomocy ludziom potrzebujcym, i propagujcych humanizm, powszechne braterstwo i prawa czowieka. Ten mocno sielankowy obraz wykreowany przez samych masonw skrywa ponur rzeczywisto, ktr im bardziej si poznaje, tym bardziej ona przeraa. W Apokalipsie w. Jana, bdcej ostatni ksig Pisma witego, a zawierajcej opis walki ludzi wierzcych z mocami ciemnoci a do ostatniej i ostatecznej bitwy, znajduje si nastpujcy obraz masonerii: I ujrzaem Niewiast siedzc na Bestii szkaratnej,

penej imion blunierczych, majcej siedem gw i dziesi rogw. A Niewiasta bya odziana w purpur i szkarat, caa zdobna w zoto, drogi kamie i pery, miaa w swej rce zoty puchar peen obrzydliwoci i brudw swego nierzdu. A na jej czole wypisane imi tajemnica: ,, Wielki Babilon. Macierz nierzdnic i obrzydliwoci ziemi". I ujrzaem Niewiast pijan krwi witych i krwi wiadkw Jezusa, a widzc j, zdumiaem si wielce (Ap 17,3-6). Masoneria jest ukazana pod postaci nierzdnicy, gdy zrodzia si i dziaaa przez pierwszych kilkaset lat w krajach chrzecijaskich, a zdrad Boga dokonan przez ochrzczonych ludzi, ktrzy sprzymierzyli si z Lucyferem, zwanym te Szatanem, Pismo wite okrela zawsze mianem prostytucji. Wanie pod wizerunkiem bestii ukazany jest Lucyfer (Szatan), ktry niesie nierzdnic, dajc jej si i kierujc jej poczynaniami. O co w tym wszystkim chodzi? Wiemy, e Jezus zmartwychwsta i wstpi do nieba, gdzie yje i krluje z Bogiem Ojcem i Duchem witym. Jednake naszego wiata nie porzuci. Na wiecie pozostawi Koci, ktry zaoy, by razem z Nim, Jego moc i ask wyzwala ludzi spod panowania zego ducha.Koci, ta potna organizacja Jezusa Krla, rozprzestrzenia Jego panowanie a po krace ziemi. W tej sytuacji zy duch, samozwaczy krl nad wiatem i ludzkoci, stan do desperackiej i okrutnej walki z

Jezusem i z Jego Kocioem. Wykreowa na wzr Kocioa wasn, potn organizacj bdc antykocioem. Masoneria jako organizacja jest obok innych demonicznych organizacji nazywana antykocioem dlatego, e jest jakby kalk Kocioa Jezusa, z tym, e wszystko w tym antykociele jest uczynione w imi Szatana na opak, na wspak, na bluniercz odwrotno. W miejsce kultu Boga jest w nim kult Lucyfera, w miejsce Najwitszej Ofiary czarna msza, w miejsce aski i charyzmatw magia, w miejsce witoci grzech, w miejsce Prawdy Objawionej uwodzce kamstwa itd. W antykociele masoneria zajmuje miejsce uprzywilejowane, tak jak zakony w Kociele katolickim, i dlatego sama nazywa si zakonem", a masonw brami". Szatan, bdc stworzeniem, zmuszony by mudnie budowa swj antykocio na przestrzeni wielu wiekw, wykorzystujc do tego celu ludzi zbuntowanych przeciw Jezusowi i objawionej Jego nauce. Poniewa antykocio powstawa w krajach chrzecijaskich, w ktrych przynajmniej teoretycznie wadza duchowa i wiecka strzega porzdku publicznego, by by zgodny z wiar katolick, dlatego musia on od samego pocztku dziaa w gbokiej konspiracji, skrywa si za chrzecijaskimi symbolami i we wszystkim udawa Koci Jezusa. To udawanie i podawanie si za chrzecijan przetrwao zreszt u masonw a do dnia dzisiejszego. Poczynajc od XIII w., zaczy wyania si struktury organizacyjne

antykocioa, tworzc podwaliny pod wspczesn masoneri. Omwimy je na potrzeby tego opracowania w sposb bardzo uproszczony, by zasygnalizowa tylko czytelnikom istot sprawy. Struktury antykocioa Masoneria jest organizacj hierarchiczn, zbudowan na ksztat piramidy. W ramach jej struktury nikt nie wie, co si odbywa na wyszych stopniach wtajemniczenia. Masonerii, tej cile tajnej organizacji, towarzyszyy od samego pocztku struktury organizacyjne, ktre chroniy j od infiltracji i dekonspiracji oraz zapewniay jej moliwo doboru kadr na drodze cisej selekcji. Rol kocioa w znaczeniu fizycznego miejsca spotka masonw peni tzw. loe, nazywane te warsztatami (miejsce projektowania i realizowania przebudowy wiata wedug zaoe masoskich). Nazwa loa" pochodzi od hebrajskiego sowa liszche i oznacza obszerne pomieszczenia integralnie zwizane niegdy ze wityni jerozolimsk, a dzi swym wystrojem przypominajce kaplice lub kocioy. Poszczeglne loe cz si na terenie danego kraju w Wielkie Loe lub w Wielkie Wschody. Skupiaj one masonw z trzech pierwszych stopni wtajemniczenia, na ktrych in- doktrynuj ich masoni z wyszych stopni (zaoyciele loy) wedug rnych rytw. Najbardziej rozpowszechniona jest struktura organizacyjna tzw. rytu szkockiego dawnego i uznanego, i

j omwimy. Organizacja masoska rytu szkockiego skada si z trzydziestu trzech stopni wtajemniczenia. Trzy pierwsze stopnie, tzw. teoretyczne, tworz masoneri bkitn (od koloru obecnego na masoskim fartuchu). Waciwa organizacja masoska (wewntrzna) zaczyna si od czwartego stopnia wtajemniczenia i jest podzielona na trzy formacje: 1. Stopnie kapitularne wznosz si od 4 do 18 (nie wszystkie s dzi w uyciu), tworzc masoneri czerwon. 2. Stopnie filozoficzne wznosz si od 19 do 30 (rwnie niektre z nich s stopniami historycznymi), tworzc masoneri czarn. 3. Stopnie administracyjne wznosz si od 31 do 33 stopnia, tworzc masoneri bia. Mason na stopniach kapitularnych wdraany jest w tajemnice gno- styckiej magii, co z punktu duchowego musi doprowadzi go do cisej zalenoci od zego ducha. Mason na stopniach filozoficznych dostpuje wtajemniczenia w ydowsk kaba, co z kolei uzalenia go jeszcze mocniej od demonicznych wpyww i dodatkowo od filosemityzmu. Mason, wstpujc na stopnie administracyjne, staje si wyznawc monizmu gnostyckiego (wiara, e Lucyfer jest bogiem) i spenia funkcj wadzy nad masonami z niszych stopni wtajemniczenia.

Omwimy szerzej tylko trzy pierwsze stopnie wtajemniczenia tworzce masoneri bkitn. Kademu z tych stopni odpowiada okrelona funkcja: ucze, czeladnik, zwany te towarzyszem, mistrz. Najliczniejsz grup stanowi masoni pierwszego stopnia wtajemniczenia - uczniowie. Dla zachowania elementw konspiracji, aby mc zosta przyjtym do masonerii, tj. na najniszy stopie ucznia, trzeba przewanie by do tej roli wytypowanym przez dwch masonw, ktrzy danej osobie zgadzajcej si wstpi do masonerii udzielaj porczenia. Na ucznia wyszukuje si jednostki najbardziej wartociowe w spoeczestwie pod wzgldem uzdolnie, bogactwa, wyksztacenia, pochodzenia. W ten sposb masoneria stara si skupi w swych szeregach elit polityczn, biznesow i intelektualn rodowisk, w ktrych dziaa. Masoneria bkitna jest bardzo liczna i stanowi swoisty przedsionek do waciwej (wewntrznej) masonerii. Selekcja polega na tym, e na dalsze stopnie wtajemniczenia (poza trzema pierwszymi) kierowane s tylko te jednostki, ktre przez zwierzchnikw zostan uznane za odpowiedni materia do dalszej formacji - tylko one mog przekroczy bram uku krlewskiego", tzn. wej na czwarty stopie wtajemniczenia. Zaley to od cech osobowych danego czowieka. Jeli jest zbyt uczciwy, prostolinijny i przywizany do swej wiary, nigdy nie opuci trzech pierwszych stopni wtajemniczenia. Szybko natomiast awansuj ludzie bez

skrupuw, gotowi dla kariery wszystko powici. Rwnoczenie na poziomie masonerii bkitnej zachowane s wszelkie pozory, by wiadczyy o caej masonerii, e jest to jakoby organizacja dobroczynna, pokojowa, braterska i ekumeniczna, szanujca wszelkie przekonania religijne, jak rwnie racjonalizm i naturalizm, zawsze w duchu tolerancji, i gromadzca ludzi szlachetnych i cnotliwych. Aby narzuci profanom to przekonanie, masoneria bkitna sama si czsto celowo dekonspirowaa lub oficjalnie rejestrowaa, otwierajc swe podwoje zwiedzajcym. Tajemnice wyszych stopni, prawdziwe cele i metody stosowane w ich realizacji s starannie skrywane i starano si nie dopuci do ich poznania ludzi z zewntrz. Masoneria z wyszych stopni (wewntrzna, gboko zakonspirowana) tworzy tzw. katedry, w ktrych doskonali si w sztuce krlewskiej, tj. w czarnoksistwie. Skuteczno ukrycia masonerii pogbia fakt, e dziaa poprzez bardzo liczne, bliniacze co do celw organizacje, jak np. antropozofw, teozofw, racjonalistw, socjalistw, organizacje zdrowia psychicznego, samodoskonalenia umysu, organizacje gejowskie, feministyczne, zwizki modziey chrzecijaskiej itd. Ponadto powouje do istnienia szereg jawnych instytucji spoecznych, jak: kluby, stowarzyszenia, zwizki, fundacje, partie, koa, spdzielnie, zrzeszenia itp., ktre pod jej dyktando kontroluj spoeczestwo i steruj przemianami spoecznymi. W okresie midzywojennym funkcjonowao w

samej tylko Polsce kilkadziesit tysicy takich nadbudwek masoskich. Sama masoneria, co do liczebnoci na wszystkich stopniach wtajemniczenia, szacowana jest na okoo 5 milionw czonkw, z tym, e cz z nich stanowi wiatowy establishment. Z racji swej liczebnoci, lokalizacji i powiza masoneria nie jest jednolit organizacj, ale w swym wasnym onie rni si znacznie rytami, aspiracjami (rdo wzajemnej, niszczcej rywalizacji), wierzeniami i partykularnymi interesami narodowymi lub ideologicznymi. Wszystkie jednak odamy masonerii zrodzi ten sam duch. Niezmiennie jest on obecny w pewnej hagga- dzie, z ktrej czerpie natchnienie do dziaania kada loa masoska. Jest to legenda o budowie wityni jerozolimskiej przez Salomona, krla Izraela. Gwnym budowniczym tej wityni by Adoniram - w nawizaniu do historycznej postaci Hirama, syna wdowy z pokolenia Naftalego (por. IKrI 7,13-14) - zabity przez trzech uczniw. Z tej legendy, tumaczonej alegorycznie, pynie przesanie potnej nienawici do Jezusa Chrystusa i do chrzecijastwa, a szczeglnie do Kocioa katolickiego. W wyjanieniu alegorycznym zabjcami budowniczego wityni jerozolimskiej, Adonirama, czyni si uczniw Jezusa, a gwnie w. Piotra (papiea) oraz Jana i Andrzeja (pierwszych wiadkw zmartwychwstania), zarazem oskara si zaoony przez Jezusa Koci o podstpne i zbrodnicze zajcie miejsca Izraela w jego roli

wobec wiata. Z tego pynie wniosek, e nie jest moliwe dokoczenie budowy wityni jerozolimskiej" bez zniszczenia katolickiego Kocioa. W jzyku francuskim maon znaczy murarz, budowniczy - od tego sowa pochodzi nazwa masoneria". Masoni s wic tymi, ktrzy buduj wityni jerozolimsk", ale w znaczeniu faktycznym ta budowa dotyczy caej ludzkoci i caego wiata. Nad prac masonerii - zaprowadzeniem nowego porzdku w wiecie - czuwa Wielki Architekt Wszechwiata. Masonowi z trzech pierwszych stopni wtajemniczenia mwi si, e jest to bg lub rozum w zalenoci od tego, w co on wierzy. Dla bardziej wtajemniczonych Wielkim Architektem Wszechwiata s sami masoni. Na jeszcze wyszych stopniach Wielkim Architektem Wszechwiata okazuje si nard izraelski. Tylko masoni najwyszych stopni wtajemniczenia zyskuj pen wiadomo, e Wielki Architekt Wszechwiata to Lucyfer, dla ktrego wznosz wszechwiatow wityni, i maj nadziej, e w jego imi oni bd rzdzi wiatem. Powstanie i rozwj masonerii W dobie owiecenia, w XVII-XVIII w., nastpi w Europie chrzecijaskiej, kierujcej si dotychczas zasadami wiary, gwatowny zwrot ku racjonalizmowi. rdem poznania prawdy dla wczesnych intelektualistw przestao by Boe Objawienie, a kreowano j w oparciu o poznanie rozumowe

(racjonalizm). Z kolei racjonalizm sprzyja szybkiemu rozwojowi licznych systemw filozoficznych, antychrzecijaskich, prbujcych znale odpowied na podstawowe ludzkie pytania dotyczce Boga, stworzenia, sensu ycia itd. Poza nurtem chrzecijaskim rozwijay si w tym czasie dwa gwne nurty mylowe pochodne racjonalizmu. Nurt naturalistyczny, prowadzcy do negacji istnienia wymiaru duchowego w wiecie, owocujcy ateizmem i materializmem. Odrzucono w nim religi, a w jej miejsce wprowadzono kult rozumu. Drugi nurt - ezoteryczny - zastpujcy prawdy Objawione prawdami wymylonymi przez rozum ludzki, a Boga rnymi mitycznymi bokami. Jeli jeste katolikiem i jeszcze wierzysz Boemu Sowu, przeczytaj 13. rozdzia Apokalipsy w. Jana, a poznasz autora tych nurtw, ich filozofii i wierze, sprowadzajcych ludzko z drogi zbawienia na manowce kultu zego ducha. Zarwno nurt naturalistyczny, jak i ezoteryczny znalazy sw matk w organizacji masoskiej, ale poniewa ze swej istoty wzajemnie si one wykluczay, si rzeczy zakorzeniy si w dwch rnych masoskich centrach. W Wielkich Wschodach Francji oficjaln doktryn masonerii, za spraw encyklopedystw francuskich, by ateistyczny racjonalizm, uwaajcy czowieka za jedyne rdo wadzy i prawa. Mona go streci sowami mistrza Wielkiego Wschodu Francji - Michela Baroin:

Czowiekjest punktem wyjcia kadej rzeczy i kadego poznania, swym wasnym rdem i wasn miar. Ten racjonalizm charakteryzuje: 1. Nastawienie antydogmatyczne - nie istnieje prawda uniwersalna, nie ma adnego dogmatu, adnego absolutu, wic nie ma Boga chrzecijan. Czowiek, ktry w Niego wierzy, przestaje by wolny; wolnym jest ten, kto szuka i rozmyla; 2. Naturalizm i antykatolicyzm - nie ma adnego objawienia, adnej prawdy objawionej, wobec tego naley walczy z kad religi, a poniewa najwikszy opr jest ze strony Kocioa katolickiego, trzeba go przede wszystkim zniszczy; 3. Normy moralne, jakie czowiek sam powinien stworzy, to kult czowieka; czowiek jest budowniczym wasnego losu, wyzwolony od wszelkich regu, bdcy ponad wszystkim; naley wznosi otarze ku czci czowieka, a nie Boga; 4. Aspekt polityczny - czowiek jest wolny i zaley wycznie od siebie; wolno polega na moliwoci robienia wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu czowiekowi; wszelka wadza pochodzi od ludu, narodu - czowieka jako zbiorowoci. Natomiast masoneria dziaajca na terytorium Anglii i Szkocji staa si kolebk nurtu ezoterycznego, gnostyckiego, ktry poniej szerzej omwimy. Wpyw na masoneri we wspczesnej formie mia fakt, e formalnie ukonstytuowaa si 24 czerwca, w wito

w. Jana Chrzciciela, 1717 r. w Londynie, z poczenia dawnego cechu budowniczych (architektw i wykonawcw wspaniaych budowli redniowiecznych), zwanych od wykonywanego zawodu wolnomularzami, z okultystycznym Bractwem Rokrzyowcw. Rokrzyowcy nazywali si towarzystwem alchemicznym i podawali si za spadkobiercw Zakonu Templariuszy, ktry to przechowa pierwotny gnostycyzm i zhabi si kultem Baphometa (posek przedstawiajcy Lucyfera zasiadajcego na tronie wiata). Zarwno rokrzyowcy, jak i wszyscy gnostycy upatruj rda swej doskonaoci w demonicznych rytuaach i praktykach (okultyzm) oraz w poznaniu tajemnej wiedzy (gnozy), ktra jest cakowicie sprzeczna z Objawieniem Boym i z nauk Kocioa. Si rzeczy rokrzyowcy wnieli do organizacji masoskiej okultyzm i gnoz, i one wkrtce zdominoway ca masoneri. Stao si tak, gdy czowiek, bdc istot cielesno-duchow, stworzon przez Boga, w swej gbi odczuwa potrzeb religii i kultu. Dlatego XVIII- -wieczny prymitywny, ateistyczny racjonalizm szybko zosta zastpiony pseudoreligi rokrzyowcw. Jednake jako wiedza tajemna zostaa ona wprowadzona do masonerii wewntrznej od czwartego stopnia wtajemniczenia. Masoneria bkitna (trzy pierwsze stopnie) nadal promuje ateistyczny racjonalizm, ale rwnoczenie akceptuje wiar swych czonkw, jak to wyjanilimy na pocztku, w celu stworzenia pozorw organizacji tolerancyjnej i

pluralistycznej. Poniewa okultyzm i gnoza stanowi istot przekona i praktyk masoskich, tym zagadnieniom powicimy wicej uwagi. Okultyzm i gnoza Okultyzm oznacza kult si tajemnych, czyli uprawianie magii, ktra zajmuje si wywoywaniem duchw, wrbiarstwem, czarami. Pismo wite uczy, e Bg tymi rzeczami najbardziej si brzydzi i najsurowiej za nie karze. Szerzej praktyki okultystyczne omwimy przy omawianiu kabay. Gnoza powstaa okoo II w. po Chrystusie (za jej prekursora uwaa si Szymona Maga, por. Dz 8,9-24) jako ruch religijno-intelektual- ny, bdcy zlepkiem rnych pogldw, wierze i praktyk zawartych w religiach staropogaskich (perskich, chaldejskich, egipskich), w filozofii greckiej, w religii judaistycznej i chrzecijaskiej. Ma charakter wybitnie antychrzecijaski i blunierczy. Jest rdem i inspiratork wielu sekt i ideologii zawartych na przykad w judaizmie talmudycz- nym, faszyzmie, a wspczenie w liberalizmie i globalizmie. Ta duchowa, miertelna zaraza szerzona przez gnostykw w Europie, pocztkowo przez Koci z ca moc zwalczana, dziki masonerii nie tylko przetrwaa do naszych czasw, ale obecnie szerzy si w caym wiecie poprzez polityk, kultur, owiat, psychologi, filozofi.

Sprbujmy wic odkry rdo jej sukcesu; jakie gosi pogldy, e tak bardzo odpowiadaj one ludzkiej pysze i gupocie? Gnoza jest specyficzn, tajemn wiedz, dostpn tylko wybranym", ktra ma im przynie wyzwolenie i bosko. Sowo gnoza" (po grecku gnosis) oznacza poznanie. Jednak nie chodzi w gnozie o poznanie rozumowe, ale o specyficzne, powstajce w wiadomoci gnostyka przekonanie o wasnej boskoci, czyli o odkrycie posiadania ducha boego (boskiej iskry). Gnostyk wierzy, e jego boski duch zosta uwiziony w ciele przez zego demiurga, Boga Jahwe, jednego - jak gosz - z pomniejszych bogw. Wedug gnostycznej teogonii (nauka" o pochodzeniu bogw) odwieczny ojciec (praprzyczyna) ujawni si w bytach niebieskich, w wy- emanowanych z siebie parach boskich (bstwa mskiego i eskiego), ktre w miar stopniowej emanacji staway si coraz bardziej niedoskonae. Stao si to przyczyn degeneracji pierwotnej doskonaoci w caym wszechwiecie. Bstwa te rzdz siedmioma sferami niebieskimi. Wedug gnostykw istnieje opozycja midzy dobrym bogiem, ojcem innych bogw, ojcem najwyszym, od ktrego pochodzi duch gnostykw, a Bogiem Jahwe, w ktrego wierz chrzecijanie. Wedug nich ziemia zamieszkana przez ludzi jest chaotyczna i za, a ycie na niej jest absurdem, bo cay nasz wiat pochodzi od aniow ostatniego w procesie emanacji, najbardziej niedoskonaego, sidmego

nieba, ktrego krlem jest demiurg Jahwe. Gosz, e jest On uosobieniem za, e kieruje si pych i gniewem w dziaaniu, a swe dzieo uczyni niedoskonae na skutek swego grzechu lub bdu. Na tle tego credo gnostycy umiejscawiaj swe pochodzenie. Gnostyk jest upadym bogiem, bo iskr ojca, ktra dostaa si na ziemi, przelatujc przez siedem sfer niebieskich. W ten sposb dostaa si w niewol materii, ciaa ludzkiego, ktre - jak i cay wiat stworzony - jest ze i stanowi dla niej wizienie. Dla gnostyka jedynym sposobem wyzwolenia ze wiata i ze swego ciaa, aby mc powrci do swego poprzedniego doskonaego stanu, zintegrowa si z powrotem z bogiem, najwyszym ojcem, jest poznanie tajemnej wiedzy - gnozy. Poucza go ona bowiem o jego pochodzeniu, a poprzez praktyki magiczne uczy go panowania nad materi. Gnostycy odrzucaj zmartwychwstanie cia, bo wierz w kolejne wcielenia duszy, w reinkarnacj, ktra jest poredni drog powrotu poprzez stopniowe odzyskiwanie doskonaoci w kolejnych wcieleniach. Jednake najwyszy ojciec da im moliwo bezporedniego i szybkiego powrotu do boskiego prarda dziki przewodnikowi, ktry jest jego wysannikiem. W pierwszym okresie rozwoju gnostycyzmu uwaano, e tym wysannikiem jest wyjtkowy czowiek, Jezus, wybrany do tego zadania. Ojciec najwyszy, wedug nich, postanowi posa Chrystusa, aby uwolni wybracw"

(gnostykw) z tyranii Boga Jahwe. W tym celu najwyszy ojciec obdarzy Go wiedz i wyposay Go w rodki potrzebne do pokonania demiurga Jahwe i do ich wyzwolenia. Ten gno- stycki Jezus mia uda si do sidmego nieba, aby pokona Boga Jahwe, ale wpierw pozostawi wybranym" wiedz i rodki niezbdne do odzyskania przez nich boskoci. S nimi nauka ezoteryczna i magia, niosce wybranym" przebudzenie, to jest uwiadomienie im stanu boskoci oraz umoliwiajce im nawizanie bezporedniej cznoci z istotami duchowymi z wyszych sfer. Wielu badaczy gnostycyzmu twierdzi, e ci tak zwani wybrani, to czarownicy (czarnoksinicy) o wielkiej sile szkodzenia. W samych Woszech jest zarejestrowanych z racji prowadzenia dziaalnoci gospodarczej ponad 100 tysicy czarnoksinikw. Nic te dziwnego, e skutkiem ich dziaalnoci s bardzo liczne optania i coraz dusze kolejki do ksiy egzorcystw. Jakkolwiek wskazanie na zbawcze dziaanie Jezusa, w tym caym zwodzeniu, w obranej przez Lucyfera taktyce byo konieczne, by miesza chrzecijanom w gowach, to jednak jego pycha zbyt dugo nie moga tego znie. Z chwil zczenia si jego wyznawcw z masoneri i powstania potnego antykocioa mg Lucyfer wreszcie odsoni im prawd" o swej zbawczej roli penej powice i wskaza, e nie tylko on jest wysannikiem najwyszego ojca, ale jest sam bogiem, jedn z trzech boych osb gnostyckiej trjcy.

Oto jego owiecenie przekazane w gnostyckim Kociele Ducha witego: Ja jestem to, co Walentyn nazywa Sofia-Achamoth, a Ele- n Szymon Mag. Jezus jest Sowem Boym. Ja jestem Myl Bo, wygnan i nieszczliw... Z Jednego wyszo Jedno, a potem jeszcze Jedno: a Troje jest tylko Jednym: Ojcem, Sowem i Myl - czy mona wymyli jeszcze wiksze od tego blunierstwo? Tam gdzie gnostycy mwi o trzeciej Osobie Trjcy witej, Duchu witym, nazywanym Myl" - mwi w rzeczywistoci o Lucyferze, a gnostycki Koci Ducha witego to w ich tajemnej wiedzy nie znaczy nic innego, jak koci Lucyfera. Ta gnostycka wiara w bosko Lucyfera przenikna do masonerii, ktra nadaa jej jeszcze szerszy wymiar. Jedna z czoowych gnostyczek, rosyjska ydwka, Helena Bawat- ska (1831-1891), zarazem masonka i zaoycielka Towarzystwa Teo- zoficznego idzie jeszcze dalej i definiuje masoskiego Wielkiego Architekta Wszechwiata w czystej doktrynie lucyferycznej: Dynamiczna sia Wszechwiata. Lucyfer (Szatan) przedstawia energi aktywn Wszechwiata. (...) On, Lucyfer, jest Ogniem, wiatem, yciem, Walk i Si, Myl, jest Postpem, jest Cywilizacj, jest Wolnoci, jest Niepodlegoci. Lucyfer jest Bogiem. Jedynym Bogiem naszej planety. Drodzy katolicy, jeli czytacie ten tekst i mylicie, e to jakie bredzenie wariata, e to najwyej wiara kilku dziwakw, ktrych nigdy nie brak, ale ktrzy nie maj

wpywu na bieg wydarze w wiecie, to jestecie w wielkim bdzie. Na przestrzeni wiekw w imi tej wiary, albo przeciw tej wierze toczono krwawe wojny, w ktrych wyniszczay si cae narody. Ta pseudowiara w sposb zasadniczy przyczynia si do upadku cywilizacji chrzecijaskiej i obecnie do wyonienia si w jej miejsce lucyferycznej cywilizacji mierci. Ta pseudowiara, gorsza od wszystkich zakanych chorb, coraz bardziej degeneruje dzi ludzko, pchajc j do czynw, o ktrych zaraz bdzie mowa, oraz do tych bestialskich planw, ktre ju wybrani" zaczli w wiecie realizowa. Aby nikt nie mia zudze, jaki los szykuj wiatu wybrani", wyjanimy, kim wedug gnostykw s pozostali ludzie. Uwaaj, e nie wszyscy ludzie s przeznaczeni do zbawienia; nie wszyscy mog osign stan boskoci, bo nie wszyscy ludzie pochodz od ich ojca najwyszego. Dziel oni rodzaj ludzki na trzy kategorie: duchowych, odczuwajcych i materialnych. Gnostyk jest to czowiek duchowy", gdy ma ducha boego, jest bo iskr, jest de facto bogiem. Odczuwajcy" jest to czowiek, ktry wprawdzie ma dusz, ale nie ma ducha boego, nie jest w peni bo iskr. Odczuwajcy" yj po to, by mogli pozna bosko duchowych", ich podziwia i im suy. Materialni" to ludzie-zwierzta, zanurzeni w codziennym bocie, ktre jest ich przeznaczeniem i kresem.

Cho wszyscy ludzie nale do wiata stworzonego przez demiurga Jahwe, to gnostyk, bdc istot bosk, uwaa, e nie tylko nie podlega wadzy Stwrcy wiata materialnego, ale musi z Nim walczy, gdy jest On, jako wadca, stranikiem materialnego wizienia, uzurpatorem gnbicym jego bosk godno. Te koncepcje nie tylko urgaj Bogu, ale oznaczaj gbok pogard gnostykw dla reszty ludzkoci. Szczegln niechci darz materialnych", bo uwaaj, e tylko pozornie s istotami ludzkimi, ktre jako dzieci Boga Stworzyciela nale do wiata ciemnoci. Nie trzeba tumaczy, e duchowi" z racji swej boskoci dominuj nad odczuwajcymi". Trzecia kategoria ludzi w ogle si dla nich nie liczy i jako zbdny balast zanieczyszczajcy wiat przeznaczona jest do likwidacji. W gnozie mona odnale z atwoci korzenie judaizmu talmu- dycznego, nazizmu i wszelkiego rodzaju rasizmu ideologicznego. Powysze wierzenia i praktyki, ubogacone i udoskonalone przez ydowsk kaba, zostay przez masoneri przejte i na uytek jej organizacji odpowiednio zinterpretowane. Cech charakterystyczn dla caego antykocioa jest chorobliwa obsesja na punkcie pochodzenia ich organizacji. Std masoni twierdz, e ich zakon istnia ju w czasach staroytnego Egiptu, a nawet jeszcze wczeniej, przed cywilizacj Egiptu i Asyrii. Niektrzy z nich gosz, e masoneria zrodzia si w mitycznym krlestwie Atlantydy.

Oczywicie s to bajania, za pomoc ktrych masoni prbuj sw doktryn przeciwstawi religii chrzecijaskiej, jako wiedz tajemn i wczeniejsz od Starego i Nowego Testamentu. Przypatrzmy si teraz, jak masoneria rozwijaa si od chwili swego formalnego zaistnienia, jak ksztatowaa si jej ideologia, i w jaki sposb osigaa cele przez ni okrelone. Do najwaniejszych, prze- tomowych wydarze w rozwoju masonerii trzeba zaliczy powstanie Zakonu Iluminatw. Iluminaci Do organizacji masoskiej doczy powstay w 1776 r. Zakon Iluminatw. Powsta on w Bawarii z inicjatywy bogatego bankiera ydowskiego Mayera Amschelda Bauera (zmieni on nazwisko na Rothschild, co si tumaczy czerwona tarcza" - od gwiazdy Dawida). Zaoycielem i pierwszym przywdc iluminatw by Adam Weisshaupt, syn rabina, ktry zosta ochrzczony po mierci ojca i wychowany przez jezuitw. Wkrtce odwdziczy si ogromn nienawici do jezuitw oraz do Kocioa katolickiego, ktry postanowi cakowicie unicestwi. To zamierzenie stao si nadrzdn racj dziaalnoci iluminatw. Zostao ono zdefiniowane w nadal obowizujcej iluminatw instrukcji Wysokiej Venty z roku 1819: Nasz cel ostateczny to cel Voltaire 'a i Rewolucji Francuskiej: unicestwienie na zawsze katolicyzmu, a nawet wszelkiej idei chrzecijaskiej, i

niedopuszczenie, by przetrwaa na ruinach Rzymu. Przede wszystkim iluminaci wnieli do organizacji masoskiej wielki kapita prywatnych bankierw pochodzenia ydowskiego. Z czasem zaczli spenia funkcj nad-masonerii, ktra przeja kontrol nad ca organizacj. Iluminaci stali si elitarnym, tajnym stowarzyszeniem wewntrz tajnego stowarzyszenia. Iluminaci uwaaj za cel ostateczny swej dziaalnoci ustanowienie Nowego Porzdku wiata i Rzdu wiatowego. Cel ten rozpisali na kierunki prowadzce do totalnej destrukcji wiata chrzecijaskiego. Jest ich siedem, a kady zaczyna si od sw: zniszczenie" lub likwidacja": 1. Zniszczenie ustroju monarchicznego oraz pastw narodowych i suwerennych. 2. Likwidacja patriotyzmu. 3. Likwidacja wasnoci prywatnej - gdy komunizm nie sprawdzi si, zastpiono go liberalizmem dcym do likwidacji wasnoci pastwowej (wasno narodu). 4. Likwidacja rodziny jako podstawowej komrki ludzkiej. 5. Zniszczenie religii chrzecijaskiej i zastpienie jej religi uniwersaln, czyli synkretyzmem, ktry w oczywisty sposb koczy si satanizmem. 6. Zniszczenie dotychczasowego porzdku spoecznego i na jego gruzach stworzenie wszechwadnego ydowskiego Rzdu wiatowego. 7. Kocowym etapem bdzie: Likwidacja ustroju demokratycznego, aby przekaza absolutn wadz nad

wiatem przyszemu krlowi Izraela (antychrystowi). Jeli Koci katolicki mia wasn siedzib i stolic duchowego wadztwa Jezusa Krla w Pastwie Kocielnym (dzi Watykan jest jego reliktem), to Lucyfer musia na swj sposb skopiowa ten wzorzec, by si pienidza i ora szerzy sw wadz w wiecie. W tym celu ilumi- naci stanli za ide powstania Stanw Zjednoczonych Ameryki. USA od pocztku bowiem zostao pomylane jako idealnie masoskie pastwo", ktre przyjo idealny" dla masonw ustrj liberalnej republiki demokratycznej, wrogi wzorcowi monarchii redniowiecznej. Wszelkie dokumenty niepodlegociowe USA s opiecztowane zewszd symbolik masosk i iluminack, a o duchowych fundamentach pastwa i komu ono suy, wiadcz ponadto jego monumenty. Niemal wszystkie gwne budynki rzdowe w USA, zwaszcza w Waszyngtonie, s zbudowane na planie symbolw okultystyczno-masoskich i nimi bogato zdobione, w tym Biay Dom, Pentagon, Kapitol. Wzniesione w USA witynie" masoskie s tak wielkie i liczne jak katolickie kocioy. Rwnie waluta amerykaska (dolar), na polecenie ydowskiego masona i iluminata F.D. Roosevelta, od 1935 r., ma na odwrocie charakterystyczn dla iluminatw cit piramid z okiem na jej szczycie (symbol Wielkiego Architekta Wszechwiata) i poniej napis: Novus ordo sec- lorum (Nowy porzdek wiekw). USA take, jako pierwsze pastwo w wiecie chrzecijaskim, wprowadzio

rozdzia Kocioa od pastwa i wolno religijn na mocy pierwszej poprawki do swej Konstytucji z 1789 r., co praktycznie oznacza detronizacj Boga. Zamys iluminatw odnonie do USA by kontynuowany, poczynajc od pierwszego ich prezydenta Jerzego Waszyngtona, masona w stopniu Wielebnego Mistrza, przez prawie wszystkich jego nastpcw. W roku 1801 yd Izaak Long przywiz ze Szkocji do USA posek Baphometa i zaoy w Charleston, w Karolinie, Zwierzchni Rad wiata, bdc pierwszym zrbem masoskiego rzdu wiatowego. Z kolei ogromny wpyw na polityk USA zyska zaoony w roku 1832 przez wysokiej rangi iluminata gen. Williama H. Russela okultystyczny zakon masoski Scull and Bones (Czaszka i Piszczele - symbol noszony przez hitlerowcw na czapkach) na uniwersytecie w Yale. Jego czonkowie od pocztku po dzi dzie stanowi elit polityczn, gospodarcz i finansow USA. Z nich wywodzi si take wikszo prezydentw. Nic wic dziwnego, e w USA osiedlia si arystokracja ydowska oraz e znalazy tam przysta najwaniejsze organizacje masoskie o zasigu globalnym, cznie z Kocioem Szatana, zaoonym w San Francisco w 1966 r. przez yda Antona LaVeya. Jednake lucyferianizm w ziluminizowanych strukturach tajnej wadzy USA kwit ju od wielu lat. Wedug iluminatw Lucyfer jest bogiem dobrym dla ludzi, poniewa przynis im owiecenie. Stao si to w raju, gdy skoni Ew i Adama do zerwania owocu z drzewa

poznania dobra i za. Twierdz, e Bg chrzecijan, jest zym bogiem, bo chce utrzymywa ludzi w niewiedzy. Te wierzenia zostay najlepiej ujte w roku 1871 przez Alberta Pike'a, ydowskiego iluminata, masona 33. stopnia rytu szkockiego, generaa armii Stanw Zjednoczonych i zaoyciela Ku-Klux-Klanu, w przemwieniu z okazji setnej rocznicy powstania masonerii, wygoszonym do masonw najwyszych stopni: Tumom musimy powiedzie: czcimy jednego Boga, lecz Boga naszego adorujemy bez zabobonu. Wam jednak, suwerennym wielkim instruktorom generalnym mwimy to: (...) Religia masoska winna by utrzymywana (...) w czystoci doktryny lucyferiaskiej. Gdyby Lucyfer nie by bogiem, czy Adonaj (Bg chrzecijan), ktrego czyny dowodz okruciestwa, perfidii i nienawici do czowieka, barbarzystwa i odrazy do wiedzy, czy Adonaj i jego kapani szerzyli by o nim oszczerstwa? Tak, Lucyfer jest bogiem. Na nieszczcie, rwnie Adonaj jest bogiem. Na mocy odwiecznego prawa, zgodnie z kttym nie ma wiata bez cienia, pikna bez brzydoty, bieli bez czerni, absolut moe istnie wycznie w postaci dwch bstw. (...) Czyst i prawdziw religi filozoficzn jest wiara w Lucyfera, ktry jest rwny Adonaj owi. Ale Lucyfer, bg wiata i dobra, walczy dla ludzkoci przeciwko Adonajowi - bogu ciemnoci (...). Twierdzenia te, podobnie jak caa ideologia lucyferyczna, s odwrotnoci prawdy, witoci i mioci Boga. Powoduj w wiecie skutki odwrotne do aski zbawienia, zanurzajc

tym samym wiat w odmtach nienawici, okruciestwa i mierci. Obecne zaangaowanie USA w permanentn i totaln wojn jest tego najlepszym przykadem. Iluminaci podpalaj wiat Iluminaci stoj nie tylko za rewolucj amerykask, ale bezporednio przygotowali Rewolucj Francusk (1789-1794) i uczestniczyli w budzeniu kolejnych rewolucyjnych potworw. Dua liczba wiarygodnych rde informacji na temat iluminatw wynika z faktu, e ich archiwa i plany przechwyciy wadze Bawarii w XVIII w.Wane byy rwnie zeznania, jakie zoyli byli czonkowie iluminatw przed sdami bawarskimi. Wiadomo te, e w 1784 r. Adam Weisshaupt wysa goca z depesz do M. Robespierre'a, dotyczc rozkazu wybuchu Rewolucji Francuskiej, ale podczas drogi do Parya w goniec zosta zabity przez uderzenie pioruna. Policja Bawarii przechwycia wszelkie rozkazy i listy znalezione przy zabitym gocu. Po dokonaniu wielu rewizji w domach iluminatw, w tym i w domu samego A. Weisshaupta, i po przejciu ich dokumentw, wadze zdecydoway si osdzi czonkw tej organizacji za spisek przeciw Krlestwu. Elektor Bawarii Karl Teodor 22 czerwca 1784 r. wyda edykt zakazujcy dziaania tajnych stowarzysze na terenie Bawarii. Podobne edykty mogy mie miejsce na terenie wielu innych landw Cesarstwa Rzymsko-Niemieckiego. Wiadome jest rwnie, e w

1786 r. iluminaci wydali wyrok mierci na krla Francji Ludwika XVI i krla Szwecji Gustawa III. Do marca 1789 r. 266 l francuskich kontrolowanych przez Wielki Wschd zostao iluminowanych", uzalenionych przez Zakon Iluminatw, a w nastpnych miesicach wybucha rewolucja, ktr charakteryzuje bunt przeciw Bogu i Kocioowi katolickiemu oraz przeciw legalnej wadzy pastwowej podporzdkowanej prawu Boemu. W efekcie Rewolucja Francuska spowodowaa ludobjstwo, ktremu towarzyszyo wyjtkowe okruciestwo i bestialstwo. Od 1789 r. wszystkie siy napdowe we Francji przejte zostay przez masoneri. Towarzystwo Jakobinw, ktre byo gwn si sprawcz Rewolucji Francuskiej, stanowio tylko zewntrzn fasad organizacji masoskiej. Oto jak tumaczy t spraw mason Renaudeau: Aby da wam przykad, czego moe dokona masoneria, powoam si na rol, jak odegraa podczas tej rewolucji. Zmiana zapatrywa, jaka nastpia w mieszczastwie XVIII wieku, bya dzieem masonerii; lecz kiedy wybucha rewolucja, skoczya si rola masonerii -jakby przestaa istnie. Podczas caego burzliwego okresu rewolucji jej istnienie byo jakby fikcyjne, gdy zawiesia swe normalne prace. Nie przeszkadza to jednak temu, i wszyscy rewolucjonici oraz czonkowie Konwentu wywodzili si z masonerii. Gdzie pracowali? W klubach. Nie znajdowali si ju w loach, bo w loach nie robi si rewolucji. W loach

przygotowuje si umysy, a one dziaaj gdzie indziej. Bezporedni udzia masonerii w dalszych wydarzeniach ujawnia si w dokumentach drugiego konwentu francuskich iluminatw, gdzie wszystko przygotowano do rewolucji. Najbardziej widoczni ludzie tego gremium to najaktywniejsi aktorzy zbliajcych si wydarze: Mirabeau, Cambaceres, Fouche, Talleyrand, Danton, Murat, Robespierre... Kade liczce si nazwisko w czasie rewolucji wskazywao nie tylko na czonka iluminatw, ale na najwybitniejsze osoby spord nich. Niektrzy padli pod gilotynami, ktrych sami uywali do siania politycznego terroru. Inni przeyli upadek towarzyszy. Stali czonkowie spisku rozumieli si i utrzymywali czno z sob. Weisshaupt z bezpiecznej odlegoci, z miejscowoci Coburg-Gotha, udziela im swej pomocy i pomocy niemieckich masonw. Taki ukad pozwoli im pywa po kadej fali, ktr wzniecio wzburzone morze rewolucji. I jeeli nie udao im si doprowadzi Francji i caej Europy do ruiny spoecznej, jak planowano w Wilhelmsbad, to jedynie z braku siy, a nie z braku woli. Niemniej przebieg samej rewolucji mona zaliczy do najmroczniej- szych przey ludzkoci, w ktrych szalestwo sprzymierza si z okruciestwem, by pcha ludzi do bezmylnych mordw, gwatw, tortur, grabiey. W imi kultu rozumu i masoskich hase wolno, rwno, braterstwo", w cigu piciu lat wymordowano blisko dwa miliony ludzi, przy czym wikszo stanowili bezbronni, wyimaginowani wrogowie rewolucji, do

ktrych zaliczano take starcw, kalekich, upoledzonych. Skal ludobjstwa spowodowanego przez iluminatw podczas rewolucji obrazuje tzw. Powstanie chopskie w Wandei. Historycy opisali je jako rebeli prostakw pod przywdztwem zacofanych ksiy. Wadze republikaskie wyday rozkaz swym wojskom, zwanym piekielnymi kolumnami", fizycznej likwidacji caej prowincji. W wyniku czego ludno w caoci zostaa wymordowana lub zamknita w obozach koncentracyjnych (by to pierwszy przypadek w historii zaistnienia takich obozw). Zupen cenzur oboono przebieg powstania i stosowane represje, ktre pochony kilkaset tysicy istnie ludzkich, w tym okoo 120 tysicy bezbronnych cywilw, przewanie kobiet i dzieci. Dane o rzeziach, gwatach, o tysicach ludzi spalonych ywcem, trutych arszenikiem, o prbach stosowania gazw bojowych do umiercania powstacw, produkcji myda z tuszczu ludzkiego czy szyciu ubra ze skr zabitych Wandejczykw wyszy na jaw dopiero w ostatnich latach. Jednake wrogiem numer jeden Rewolucji Francuskiej byo duchowiestwo katolickie, ktremu zaproponowano albo zaprzysienie na tzw. Konstytucj Cywiln Kleru, albo mier przez palenie ywcem, zagodzenie, utopienie, a w drodze aski przez zgilotynowanie. Jakobini i Sankiuloci, rewolucjonici spod znaku gwiazdy pomiennej, pldrowali kocioy, profanowali sakramenty, niszczyli figury i obrazy witych, palili

znalezione Pisma wite i ksigi liturgiczne. Wszdzie objawiaa si dzika nienawi do witych symboli, do Kocioa katolickiego i do Boga, ktrego rewolucja urzdowo zdetronizowaa. Wytworem rewolucji byo ustanowienie nowego Kultu Istoty Najwyszej. Przywdca rewolucji, Robespierre, twierdzi, e zmiana systemu politycznego wymaga zmiany religii. Ju 8 maja 1794 r. miao miejsce pierwsze wito nowej religii. Robespierre jako arcykapan" wygosi mow, w ktrej stwierdzi, e Istota Najwysza cieszy si z uwolnienia narodu od tyranii krlw i ksiy, gdy Istota stworzya wiat dla wolnoci i demokracji. Udzia w rewolucji, wedug Robespierre'a, by rwnoznaczny z czczeniem nowego bstwa, a krew wytaczana z ludzkoci to nasza modlitwa, nasza ofiara, oto kult, ktry Istocie Najwyszej ofiarowujemy. Wielki myliciel francuski, Jzef de Maistre, wspczesny rewolucji, napisa w 1797 r.: Rewolucja Francuska ma charakter szataski, ktry j odrnia od wszystkiego, co si ju widziao. (...) Rewolucja Francuska jest szataska w swej istocie. Wspdziaanie ydw i masonw Dzieem masonerii bya te rewolucja w carskiej Rosji (ktr obiecali Rothschildowie carowi za niesubordynacj wobec nich). Rewolucyjne teorie ydowskiego filozofa Karola Marksa (waciwie nazywa si Kiessel Mordechaj) byy propagowane przez iluminatw i przez ydowskich rewolucjonistw wcielane w ycie przy

ogromnym wsparciu ydowskiej finansjery: Rothschildw (bankierw niemieckich i francuskich), Morganw (bankierw angielskich) oraz J. Schiffa i innych ydowskich bankierw z Wall Street w Nowym Jorku. Mentalno tych ludzi i ich zamiary wobec chrzecijan dobrze uwidaczniaj prorocze sowa yda Lwa Trockiego, masona najwyszego 33. stopnia wtajemniczenia, ktry obok Lenina stan na czele rewolucji padziernikowej w Rosji (1917): Powinnimy Rosj zamieni w pustyni zasiedlon biaymi Negrami, ktrym damy tak tyrani, jaka nigdy nie nia si najgorszym despotom wschodu (...). Tyrania ta nie bdzie prawicowa tylko lewicowa, i nie biaa tylko czerwona, lub przelejemy takie rzeki krwi, przed ktrymi wzdrygn si i zbledn wszystkie klski kapitalistycznych wojen (...). Najwiksi bankierzy zachodu bd wsppracowa z nami. Jeli my wygramy rewolucj, to na jej cmentarnych szcztkach ustalimy wadz syjonizmu i staniemy si tak potg, przed ktr cay wiat padnie na kolana. My pokaemy, co znaczy pena wadza. Drog terroru, krwawych ani doprowadzimy rosyjsk inteligencj do cakowitego otpienia, do zidiocenia, do yciowego upodlenia (...). Synowie mistrzw z Odessy i Orszy, Homla i Winnicy (chodzi o due skupiska ydostwa chasydzkiego i hazarskiego), o, jak wielikolepno, jak radonie potrafi oni nienawidzi wszystkiego co rosyjskie; z jakim pasliadieniem oni unicestwi rosyjsk inteligencj - oficerw, inynierw,

nauczycieli, duchownych, generaw, akademikw, pisarzy! W tym samym duchu Wodzimierz Lenin (waciwe nazwisko Ulianowicz), yd i mason 31. stopnia wtajemniczenia rytu szkockiego, poucza na pi lat przed wybuchem rewolucji dziaajcych ju w Rosji swych ydowskich pomocnikw: Zabijajcie urzdnikw, rabujcie banki, siejcie terror, panik i strach w Rosji (...). Powysze zapowiedzi zostay z bezprzykadnym okruciestwem w caoci zrealizowane. Byo to wszystko moliwe dziki olbrzymiej potdze finansowej bankierw europejskich i amerykaskich pochodzenia ydowskiego. Budowa tej potgi rozpocza si od zaoenia w 1694 r. Banku Anglii. Mimo swej nazwy bank ten by ydowsk, pierwsz prywatn instytucj, ktra emitowaa pienidze dla caego narodu. Legalizacja Banku Anglii bya niczym innym, jak tylko zalegalizowaniem faszerstwa narodowej waluty dla prywatnej korzyci. Pienidz sta si gwnym atrybutem siy masonerii, gdy mona byo dziki niemu kupi i zorganizowa praktycznie wszystko, poczwszy od liderw, ideologw, a skoczywszy na onierzach i aparacie propagandy. rodki finansowe pozwalay i pozwalaj nadal na sterowanie wojnami i rewolucjami, jak te na kreowanie przywdcw i dyktatorw. Rewolucja padziernikowa w Rosji, ktra zmienia geopolityk wiata i ktrej skutki zostay utrwalone w obecnych globalistycznych procesach zmierzajcych do poddania wiata pod jarzmo syjonizmu, zostaa dokonana

w caoci przez ydowskich spiskowcw cile powizanych z masoneri. Z racji tych powiza i dominacji przywdczej samej masonerii przez ydowskich syjonistw, powszechnie uywa si zwrotu ydomasoneria". Na dugo przed oficjalnym zjednoczeniem si wiatowej masonerii (1717 r.) kluczow rol odgrywali w niej ydzi. Duch masonerii to duch judaizmu w jego najgbszych wierzeniach. To jego idee, jego jzyk, niemale jego organizacja. Masoneria jest instytucj ydowsk, ktrej historia, stopnie, godno, hasa i nauki s ydowskie od pocztku do koca. ydowskie korzenie wspczesnej masonerii to fakt widoczny w caej jej historii. ydowskie formuki stosowane przez masoneri, ydowskie tradycje widoczne w jej ceremoniach, wskazuj na ydowskie pochodzenie i na ydowskich jej twrcw... Wielkie dziedzictwo prorokw Starego Testamentu polegao m.in. na zapowiadaniu przyjcia na wiat Mesjasza-Krla. Kiedy On przyszed, grupa fanatycznych ydw wymusia na Piacie Jego ukrzyowanie, tym samym odrzucajc swego boskiego Krla i Jego ask odkupienia. Pierwsi chrzecijanie byli ydami. Wszyscy ci spord ydw, ktrzy poszli za Chrystusem, wtopili si w chrzecijaski uniwersalizm. Ci natomiast, ktrzy Go odrzucili, stali si tuaczami po wiecie. Stworzyli oni wasn ydowsk cywilizacj programowej odrbnoci od ludw, pord ktrych zamieszkali, zazdronie piastujc

swoje wybrastwo, swoj mesj ani styczn wiadomo. ydzi, bdc przekonani, e nadal maj specjaln pozycj w wiecie, w strukturach masonerii odnaleli szans dla siebie, by zapanowa nad wiatem. Kabaa Kluczem do zrozumienia sposobu opanowania przez ydw masonerii i uycia jej do swych celw jest kabaa. Dla wszystkich rodowisk okultystycznych bya ona czsto cenniejsza od pienidzy ydowskich bankierw, bo z jej pomoc mogli uzyska moc (diaba) niezbdn, aby odczu w swej wiadomoci stan boskoci. Std kabalici ydowscy od wczesnego redniowiecza penili role mistrzw duchowych wobec wszystkich znaczcych postaci tworzcego si antykocioa i ten wpyw potrafili wykorzysta. Zanim powiemy o praktykach kabalistycznych, ukaemy, z jakiego rda kabaa wzia pocztek, i jej zaoenia filozoficzno-religijne. ydostwo talmudyczne po odrzuceniu Prawdy Objawionej, to jest po wyparciu si i zabiciu Jezusa, swego Krla, zerwao definitywnie dotychczasow wi (Przymierze) z Bogiem Jahwe. Stali si jak dom niezamieszkay i niebroniony przed siedmioma duchami nieczystymi, ktre stwierdziwszy, e jest pusty, a przyozdobiony, w nim zamieszkay (por. Mt 12,43-45). Pod przemonym dziaaniem tych duchw w tradycji judaistycznej zrodzia si kabaa okultystyczna, zwana tajemn tradycj Izraela", z ktrej czerpay i czerpi wszystkie organizacje okultystyczne.

Kabaa (po hebrajsku gabbalah) znaczy tradycja rozwijana przez rabinw w formie komentarzy tworzcych Talmud. Charakter cile oku- tystyczny zosta kabale nadany dopiero w redniowieczu, cho nie dotyczy on caej tradycji judaizmu talmudycznego, gdy cz rabinw wyksztaconych i naukowo podchodzcych do Tory (pi pierwszych ksig Starego Testamentu) bya temu nurtowi przeciwna i go zwalczaa. Nas interesuje w kabale nurt ezoteryczny, ktry poprzez wieki bardzo szybko si rozwija i dzi praktycznie zdominowa cay judaizm talmu- dyczny. By zrozumie okultyzm kabay, musimy pamita, e w wielu ksigach Starego Testamentu ukazane jest wiaroomstwo Izraela, ktry w miejsce kultu Boga Jahwe prawie nieprzerwanie uprawia kult demonw, posuwajc si do naj ohydniej szych magicznych praktyk, jak: czary, prostytucja sakralna czy skadanie ofiar demonom z wasnych dzieci. Te praktyki okultystyczne zaczto od pierwszych wiekw po Chrystusie rozwija w sposb genialny" w ramach kabay, pod nadzorem siedmiu geniuszy kamstwa" (por. Mt 12,43-45). Ju w spisanej na przeomie II i III w. po Chrystusie ksidze kabay Sefer Jecira (Ksiga Stworzenia), obok wiedzy teoretycznej, znajduj si odniesienia i praktyczne pouczenia, jak posugiwa si magi. Jeszcze bardziej ulegay zmianom kabalistyczna teogonia (nauka o pochodzeniu bogw) i ko- smogonia (nauka o pochodzeniu wiata), i zwizane z nimi wierzenia. Kabalici w sposb twrczy" systematycznie

tworzyli i pogbiali sw wiedz, coraz bardziej zaprzeczajc prawdom objawionym przez Boga w Ksidze Rodzaju (pierwsza ksiga Starego Testamentu). To zjawisko moe by trudne do zrozumienia dla nas, katolikw, gdy wiemy, e Koci od samego pocztku strzee niezmiennoci prawd objawionych (depozytu wiary) wedug zasady: ani jedna kreska, ani jedna jota nie moe ulec zmianie (por. Mt 5,18). Natomiast judaizm talmudyczny od pocztku uwaa za waniejsz od tekstw Pisma witego nauk rabinw (komentarze do Pisma witego). Z tego powodu na przestrzeni wiekw tradycja judaistyczna ulegaa nieustannym zmianom, czsto z sob sprzecznym, coraz bardziej pograjc si w mrokach pogastwa i demonicznego okultyzmu. Obrazem tych przemian jest spisana okoo XIII w. kolejna - najbardziej sawna - ksiga kabay Sefer-ha-Zohar (Ksiga Blasku), nazywana bibli kabay, ktra proces odchodzenia od religii Mojeszowej w nastpnych wiekach jeszcze bardziej przyspieszya. W duej mierze nauka w niej zawarta jest zbiena z wierzeniami gnostykw, poniewa kabaa i gnoza czerpay inspiracje z tych samych rde, a potem wzrastay w bliniaczym zwizku. Jednake kabaa jest wiedz bardziej wyrafinowan, stwarzajc o wiele szersze ni gnoza moliwoci uprawiania czarnoksistwa. Podobnie jak w gnozie kabaa zakada boga praprzyczyn, ktrego nazwie En-Sof. Bg ten stwarza wszystko na drodze swej emanacji (panteizm), to znaczy

wydobywa to, co istnieje, z tego, co ju istniao, to jest z siebie samego. Nowo bardzo istotna dla okultyzmu jest ta, e wszystko wydobywa z siebie poprzez wypowiedzenie sowa-nazwy kolejnych dzie stwrczych. Kabalici staraj si ustali warto liczbow tych nazw poprzez technik gematrii, aby w ten sposb zawadn moc stwrcz Boga. Wszystko co boskie, pochodzce wprost od En-Sof, zaistniao - wedug nich - w dziesiciu kreacjach zwanych Sefirot. Sefirot tworz drzewo" androgyniczne, to znaczy, e drzewo to posiada stron msk i esk, gdy En-Sof wedug kabalistw jest dwupciowy - na tym przekonaniu zasadza si istota obdu kabay, ktra seksowi nadaje charakter kreacyjny, sakralny i zbawczy. Wedug kabay En-Sof wyonio z siebie boga Ojca (mdro), a nastpnie boga Matk (wiedz). Ta para bogw spodzia Syna, zwanego: wity Bogosawiony oraz Crk, zwan: Szechina, Krlowa itd. Poyciu tej pary przeszkadza zy duch. Dokonuje on gwatu na Szechinie. ydzi zostali stworzeni po to, eby naprawi to, co zostao zniszczone grzechem Adama i Ewy. Wedug kabay Mojesz jako wcielenie boga Syna na grze Synaj poczy si z Szechin, ale wnet grzech Zotego Cielca rozczy wit par. Kabalici ydowscy wierz, e kade zdarzenie biblijne ich dotyczce wpywao na moliwo poczenia lub rozdzielenia si boskiej pary. Bya ona poczona w czasie podboju ziemi Kananejczykw oraz podczas budowy pierwszej i drugiej

wityni jerozolimskiej. Rozka i moralny upadek pary boskiej nastpi w czasie zburzenia wityni i wypdzenia ydw z Palestyny. Szechina dostaa si pod kontrol zego ducha, a Syn wity Bogosawiony bra niegodne naonice, ktrych potomstwo jest wcieleniem zego ducha. Obowizkiem wszystkich ortodoksyjnych ydw jest codzienna i wielokrotna, gorca modlitwa w celu doprowadzenia do ponownego seksualnego poczenia boskiej pary. Wedug prof. Izraela Shahaka kadego dnia pobony yd wygasza kabalistyczn formu: W imi seksualnego poczenia si witego Bogosawionego i jego Szechi- ny. Nastpnie obowizkiem modlcego si yda jest wyobraenie sobie boskiej pary w trakcie stosunku pciowego, ktrego kade stadium jest obrazowo przeywane przez modlcego si kilkakro dziennie. Za pomoc tej seksualnej magii ydzi wierz, e mog manipulowa swymi bogami w celu przywrcenia hegemonii Izraelowi. Warto przy tym nadmieni, jakie zmiany moe spowodowa w psychice pobonego ortodoksa ten obsesyjny i perwersyjny seksualizm; do jakich aberacji seksualnych Lucyfer moe doprowadzi nard uprawiajcy kaba. Znane s opisy okrutnych pornotortur stosowanych w Polsce po wojnie przez ydowskich funkcjonariuszy UB, poczone z rytualnymi gwatami i zakoczone nierzadko bestialskim mordem. Pornotor- tury obecnie s stosowane na wielk skal przez pastwo Izrael wobec

Palestyczykw, a Amerykanie, przeszkoleni przez ydw, stosuj je wobec Irakijczykw. Jednake magia seksualna najwiksze czyni spustoszenie w codziennym yciu milionw ludzi, czsto niewiadomie ulegajcych jej wpywom. Prowadzi ona do rozwizoci, do wyzwolenia w ludziach amoralnego seksizmu, do propagandy pornografii i prostytucji, do orgiastycznych zachowa, a po rytualne orgie w czasie sprawowanych czarnych mszy. Jest bluniercz odwrotnoci chrzecijaskiej wartoci czystoci i obowizku panowania nad popdem zmysowym.
Obd kabay nie wyczerpuje si na praktykach magii seksualnej, lecz nasila si jeszcze bardziej w jej kosmologii. Ot w wiecie Sefi- rot (wiat kreacji) dziaaj rni bogowie, miedzy innymi Jahwe-Elo- him, ktry wynosi Adama i Ew (prototyp czowieka) ponad wszystkie boskie istoty zamieszkujce w wiecie Sefirot. Uczyni tak dlatego, gdy tylko czowiek odzwierciedla bosk peni; jest najwysz samokreacj Boga (homodeizm), za ksztat czowieka mieci w sobie wszystko, co jest na niebie i na ziemi. En-Sof wyemanowa z siebieSefirot w tym celu, by przebudzi

si" w czowieku. Nasza cielesno (materialno) jest zatem jego celem. Gdy go osignie, na ziemi zapanuje krlestwo" (Sefirot Malchut). By zrozumie, co to oznacza, wyjanimy, kim wedug kabay jest czowiek. Nauka kabay o pochodzeniu czowieka i o jego przeznaczeniu jest podobna do gnostyckiej, z tym, e dusza ludzka moe mie skadnik nefesz (materialny), ktry posiada atrybuty pospolite, rwne zwierzcym;

skadnik ruach (duchowy), ktry posiada atrybuty moralne; skadnik neszana (ducha), ktry posiada atrybuty boskie, gdy jedynie on wywodzi si ze wiata Sefirot. Nie trzeba dodawa, e tylko ydzi maj neszana. Tylko ydzi s ludmi w penym tego sowa znaczeniu, bo pochodz od Adama wywodzcego si wedug kabay ze wiata Sefirot. Dlatego tylko ydom, swym potomkom, Adam przekaza tajn, bosk wiedz zawart w kabale, jak rzdzi wiatem (wiat formacji). Natomiast inni ludzie nie pochodz od En-Sof, a stworzy ich zy demiurg, Bg chrzecijan. ydzi dziki kabale ju obudzili" w sobie boga i pozosta im jeszcze do osignicia ostatni cel: zapanowa nad ca ziemi, zaprowadzi na niej swe krlestwo" jest to realizacja ich ziemskiego me- sjanizmu, cakowicie sprzeczna z nauk Jezusa Krla. Mona sobie wyobrazi, z jak pogard kabalici, uwaajc si za ludzi o boskich cechach, owieconych bosk wiedz i obdarzonych boskimi umiejtnociami, patrz i traktuj istoty czekopodobne (to my), ktre maj odwag przeszkadza im w osigniciu celu oczekiwanego przez En- -Sof, i jak nas bd traktowa, gdyby nastpio to ich krlestwo". Odpowied m.in. znajdziemy w tej oto wypowiedzi: Nasza rasa jest Ras Panw. Jestemy witymi bogami na tej planecie. Rnimy si od niszych ras tak, jak one od insektw. Faktycznie, porwnujc do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzta, bydo w najlepszym wypadku. Inne rasy s uwaane za ludzkie odchody. Naszym

przeznaczeniem jest sprawowanie wadzy nad niszymi rasami. Nasze ziemskie krlestwo bdzie rzdzone przez naszego przywdc za pomoc elaznej pici. Masy bd liza nasze stopy i suy nam jako nasi niewolnicy Me- nachem Begin, premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Okultyzm Zapoznajmy si teraz z promowanym przez kaba okultyzmem, ktry przejli Rokrzyowcy i wszelkiego rodzaju magowie, a ktry sta si religi wyznawan przez masonw wyszych stopni. Za gwne narzdzia kabalistycznej magii su jzyk hebrajski i Pismo wite Starego Testamentu. Pisownia hebrajska nie posiada liczb i ich rol speniaj litery alfabetu, ktre przedstawiaj zarazem wartoci liczbowe. Dziki temu, kade sowo (suma poszczeglnych liter) tworzy jak liczb. Na przykad sowo JHWH (Jahwe) daje liczb 72. Dla kabalistw jest to przesanie, e Jahwe ma 72 imiona. Nastpnie kabalista wynajduje je w Pimie witym w ten sposb, e szuka nazw o tej samej wartoci liczbowej. Gdy ju ustali komplet boskich imion, bdzie mg bogiem manipulowa za pomoc zakl, recytujc w ekstatycznym transie jego imiona, a do chwili osignicia nad nim magicznej mocy. W ten sam sposb - jak wierz - mona zmusza do posuszestwa wszystkie istoty boskie ze wiata Sefirot. Stosowane s jeszcze inne techniki pomocne w ustalaniu sw-mocy i

zakl, polegajce na permutacji samogosek lub na odnajdywaniu w Pimie witym tajemnych przekazw i poucze za pomoc akro- stychu i anagramu. Dla kabalistw jzyk hebrajski jest wity, gdy uwaaj, e jest cile zwizany z najgbsz, duchow istot wiata. Ma wedug nich warto mistyczn, bo odzwierciedla jzyk stwrczy boga. Natomiast Stary Testament nie jest dla kabalisty objawionym Sowem Boym, ktre trzeba zgbia, by pozosta w prawdzie przez posuszestwo Jezusowi Mesjaszowi, na ktrego te pisma wskazuj. Dla kabalisty Stary Testament jest ukrytym kodem, symbolicznym zapisem tajemnej wiedzy, niezbdnym rekwizytem do czynienia czarw. Kabalista szuka w tekcie ksig Starego Testamentu ukrytych przekazw lub sw i liczb, ktre En-Sof uy na wydobycie z siebie danej kreacji, bo wierzy, e te sowa maj moc stwrcz, ktr chce zawadn. ydowska kabaa jest praktycznym podrcznikiem czarnoksistwa i czarw, jak przy uyciu imion boskich dokonywa cudw (taumatur- gia), jakie stosowa rytuay, by zmusza bogw" i duchy do okrelonych dziaa (teurgia), jak wykonywa amulety i talizmany (jakie sowa hebrajskie na nich umieszcza), jak ukada anielskie alfabety, jak posugiwa si zaklciami przeciwko demonom" i ludziom (zdejmowanie i nakadanie kltw, zych urokw), jak uzdrawia (m.in. przez stosowanie organw zwierzcych, a obecnie za

pomoc homeopatii), jak zapewnia zdrowie lub pomylno czy podbi serce kobiety itd. Kabaa uczy wywoywa dusze zmarych, przepowiada przyszo (tarot) oraz eg- zorcyzmowa" (kabaa zakada bowiem wdrwk dusz, reinkarnacj, a w zwizku z tym, poniewa uwaa, e niektre dusze poza kolejnoci wchodz w czowieka, uczy jak je egzorcyzmowa"). Okultyzm pyncy z kabay przenikn wspczesny nam wiat tak, jak przenikaj promienie rentgena, w sposb nieodczuwalny, wyniszczajc w ludziach wiar, rozsdek i instynkt samozachowawczy. Dotar ju take do najmodszych dzieci wkomponowany w gry, bajki, ksiki typu Harry Potter. Jeli jeste katolikiem i czowiekiem wierzcym, to nie moesz mie cienia wtpliwoci, kto stoi za tymi czarami i czyj moc posuguj si kabalici. Pomyl te, jak nieszczliwi s ludzie, ktrzy ulegaj tak wielkiemu zudzeniu; diabe spenia ich yczenia, bo przecie ich wiara i praktyki s jego pomysem na zniszczenie Kocioa i ich samych. Mistycy i mistycyzm kabay Na wstpie wyjanimy, co oznacza termin mistyka" w znaczeniu ezoterycznym. Nie ma on nic wsplnego z treci, ktr mistyce przypisuje tradycja katolicka, a ktra polega na nawizaniu duchowych relacji z Osobami Trjcy witej i ze witymi, lub na przeyciach i doznaniach, ktre Pan Bg dopuszcza. Jeli mwimy o

mistyce ka- balistw, ktrzy maj pojcie Boga przeciwstawne do naszego i d po odwrotnej do naszej drodze doskonaoci", to jest rzecz oczywist, e ich przeycia mistyczne s zwizane z relacj ze wiatem duchw zbuntowanych. W literaturze kabalistycznej nazywanie tych rzeczy za pomoc pojcia mistyka" jest celowe, by chrzecijanom mci w gowach. Trzeba wic pamita, e to, co dla kabalistw jest mistyk, dla nas jest optaniem, i w takim znaczeniu uywamy terminu mistyka" w odniesieniu do nich. Cakowite zdemonizowanie kabay nastpio za spraw kabalisty- -mistyka Izaaka ben Salomona Lurii (1534-1572), zwanego Lwem. Poniewa jego mistyka, wybitnie okultystyczna i teozoficzna (goszca m.in. osiganie stanu boskoci na drodze reinkarnacji acucha kolejnych wciele), pokrywaa si z aspiracjami narodu ydowskiego, od roku 1630 staa si teologi" caego judaizmu. W objawieniach" udzielonych Izaakowi Lurii w czasie przey mistycznych pozna on nowe zadania stojce przed Izraelem. Dane mu byo pozna, e proces emanacji En-Sof zakoczy si kosmiczn katastrof. Pod naporem promieniowania En-Sof pko dziesite (ostatnie naczynie) Sefirot - Szechina, ktra w nastpstwie tonie w chaosie, a potuczone skorupy uniemoliwiaj osignicie ydom celu, to jest przyjcia mesjasza i nastania krlestwa" En-Sof. Kabaa luriaska wzywa ydw do wybawienia z tych

tarapatw boga. Zadaniem ich staje si wielkie dzieo naprawy (tikkun) - odkupienie. Ma ono pobudzi drzemice w nich iskry boskoci do wysiku, by na drodze dobrych uczynkw na dole" doprowadzi do regeneracji sefirotycznego porzdku na grze". Co oznaczaj te dobre uczynki? Ot, czy dany uczynek jest dobry wedug Lurii - decyduje wycznie wewntrzna intencja jego sprawcy. Tu odnajdujemy rdo relatywizmu, tak bardzo dzi niszczcego cywilizacj zbudowan na obiektywnych wartociach chrzecijaskich. Ortodoksyjny judaizm rabinistyczny (instytucjonalny, oparty o struktur synagog), uznawa za czyny zasugujce studiowanie ksig Starego Testamentu i przestrzeganie jego prawa i przykaza, za co spodziewa si od Boga nagrody. Judaizm kabalistyczny za zasugujcy uzna natomiast tikkun - dzieo naprawy poprzez praktyki podyktowane przez kaba. W kabale, jak wiemy, dobrym, bo moc ich boga sprawionym uczynkiem, s przede wszystkim czary i wszelka magia. Izaak Luria wraz ze skupion wok niego grup kabalistw naucza, e proces odkupienia", ktrego dusz s religijne" dziaania ydw, ju jest w fazie kocowej. Gdy ono nastpi, jego przejawem bdzie przyjcie mesjasza. Dlatego mesjasza nie trzeba oczekiwa, ale trzeba go wykreowa, a kady yd ma w tym dziele udzia. Mistycyzm Izaaka Lurii sta si podwalin ruchw mesjaskich w nastpnych wiekach. Pierwszym z nich

by sabataizm, drugim cha- sydyzm, a trzecim frankizm, ale rwnie ubocznym skutkiem mistycyzmu Izaaka Lurii bya haskala. Zarwno haskala, jak i frankizm byy ruchami przeciwstawnymi do chasydyzmu i wzajemnie si zwalczajcymi. Te mesjaskie ruchy i dalsze mutacje judaizmu kabalistycznego omwimy, bo one dopiero pozwol nam zrozumie obecn sytuacj w Polsce i wiecie. Zaoycielem ruchu sabatajskiego by Sabataj Cwi ze Smyrny (1626- -1676), uwaany za wcielenie mesjasza. Mia on kilka przey mistycznych, w ktrych zosta pouczony o swej roli mesjasza i w jaki sposb ma j wypeni. Pierwsze owiecenie" wypado w znamiennym roku 1648, na ten bowiem rok Sefer-ha-Zohar wyznaczya dat zbawienia. Gos boy (bat kol) przemwi do niego: Tyjeste zbawc Izraela, Mes-jaszem, synem dawidowym, pomazacem Boga jakubowego, ty zbawisz Izrael i zbierzesz go z czterech kracw ziemi w Jerozolimie. Chocia w nastpstwie tego przesania ujawni si ydom jako ich nowy mesjasz, nikt nie bra go na serio, gdy sposb jego postpowania zdradza oznaki choroby psychicznej. W stanach maniakalnego entuzjazmu czu si przymuszony do popeniania czynw sprzecznych z nakazami religii, wymawia imi Boe, narusza posty itd. Sabataj wykonywanie czynw niemoralnych uwaa za cz swojej funkcji mesjaskiej, dziki ktrej mia dokoczy tikkun dla dokonania odkupienia. Jego stosunek do prawa

mojeszowego spowodowa, e rabini (instytucjonalni) ze Smyrny w 1651 roku rzucili na niego kltw i wypdzili go z miasta. Przeganiany przez rabinw ortodoksyjnych z miejsca na miejsce, w Kairze polubi Sar, polsk ydwk, uprawiajc prostytucj. W kocu uda si do Palestyny i tam spotka kabalist-mistyka, Natana z Gazy, cieszcego si du popularnoci. Ten z kolei w mistycznej ekstazie zobaczy Sabataja na boskim tronie w niebie (merkawie), co spowodowao, e ogosi go mesjaszem, krlem Izraela. Po ukoronowaniu Sabataja na krla, rozesa posacw na cay wiat z wiadomoci, e mesjasz przyszed i e obali sutana tureckiego, a sam wjedzie do Jerozolimy w roku 1666 na lwie, trzymajc w rku siedmio- gowego wa. Na skutek tego w roku 1665 ydzi z caego wczesnego wiata zjedali si do Jerozolimy. Jednake rabini jerozolimscy wyrzucili Sabataja ze witego Miasta. Nie zraony tym, uda si do Konstantynopola, aby zdetronizowa sutana. Zosta tam uwiziony i dano mu do wyboru albo mier, albo konwersj na islam. Sabataj zamieni kapelusz ydowski na turban, a w zamian otrzyma now on i stanowisko odwiernego. Nie zrazio to jednak jego stronnikw i czonkw pokanego dworu, ktrym wczeniej wyznaczy funkcje i odda w zarzd prowincje przyszego krlestwa mesjaskiego. Dla dalszej jego dziaalnoci i dla kierunku, w ktrym ruch sabatajski si rozwin, decydujce znaczenie miao kolejne przeycie mistyczne w dwa lata po tym, jak

przeszed na islam. Gos boy uwiadomi mu sens tego kroku: oto zosta posany do innych religii, by pozbiera ziarno boe tam zasiane. Aby mogo nadej zbawienie, musi on nauk kabay zanie gojim (to my) i nawrci ich na prawdziw wiar", ktra nie ogranicza si do adnej konkretnej religii, bo wykracza poza wszystkie religijne instytucje (idea ta szerzona jest dzi w ramach New Age, nowej religii wiata, wznoszonej na fundamencie judaizmu). To przeycie mistyczne Sabataja opisa Mosze Lansado. Zaczyna si ono tymi sowami: Wiedzcie, e w nocpaschow 1668 roku spodobao si bogu, aby jego duch wity spocz na prawdziwym zbawcy, naszym panu, wielkim, czystym i witym krlu i mesjaszu, Sabataju Cwi, aby wybaw(i)i w tym czasie Izraela... W taki oto sposb nastpia, w oparciu o autorytet boga, gloryfikacja odstpstwa i zachta do naladowania. Sabataj Cwi jako mesjasz pocign za sob setki tysicy ydw. Powsta w ten sposb w judaizmie prd kabalistyczny zwany sabataizmem. Jego gwny rozwj nastpi w Maopolsce, Podolu, Czechach i na Morawach, a obecnie kwitnie w USA i Izraelu. Haskala, chasydyzm i frankizm Cho haskala jest ruchem nieco pniejszym od pozostaych ruchw mesjaskich, to ona jednak rzuca na nie wiato potrzebne do dostrzeenia w nich istotnych rnic. Dlatego ten ydowski ruch omwimy jako

pierwszy. Pomysodawc haskali by niemiecki filozof, yd kabalista Mojesz Mendelssohn (1729-1786), zarazem mistrz duchowy Adama Weis- shaupta, majcy ogromny wpyw na powstanie illuminatw i kierunek ich dziaa. W dobie owiecenia rne prdy filozoficzne, burzce dotychczasowy sposb mylenia i postpowania, nie tylko oddziayway na chrzecijan, ale rwnie na ydw. Mojesz Mendelssohn uzna, e nie istnieje sprzeczno midzy racjonalnym (nowoczesnym) unormowaniem tradycyjnego stylu ycia ydw, a wyznawanym przez nich judaizmem, i wezwa ich do zewntrznego upodobnienia si do rodowisk, w ktrych yj. Dotychczas ydw yjcych pord innych narodw wyrniaa ich odmienno religijno-narodowa. Z tej racji ydzi tworzyli kulturowe getta, cakowicie wyodrbniajc si w danej spoecznoci. Powodowao to sytuacj dla nich niekorzystn, gdy dowiadczali oni dyskryminacji ze strony otoczenia, z ktrym si nie identyfikowali, a ktre czsto traktowali instrumentalnie do wasnego wzbogacenia si. Dlatego wezwanie do akomodacji, ktre rzuci Mendelssohn, zostao przez ydw chtnie przyjte. Mona by to uj hasem: judaizm miej w sercu, a na zewntrz nie wyrniaj si niczym od otoczenia. Ten kierunek by cakowicie zgodny z religijnym mistycyzmem Izaaka Lurii i z praktycznym przykadem pozostawionym przez mesjasza Sabataja Cwi. Program dostosowawczy Mendelssohna przewidywa:

modernizacj kultury ydowskiej (zarzucenie tradycyjnego ubioru, obyczajw i jzyka jidisz); - emancypacj; - zdobycie przez ydw, wieckiego, nowoczesnego wyksztacenia, zwaszcza w zawodach wolnych; - propagowanie rolnictwa (dotyczyo to biedoty ydowskiej); wspdziaanie polityczne z wadzami danego pastwa. Na fali haskali rozwin si nurt asymilacyjny, w ramach ktrego liczni ydzi przyjmowali chrzest, upodabniajc si zewntrznie i w tym wzgldzie do chrzecijan. Pozwolio im to sign po stanowiska do tej pory dla nich absolutnie niedostpne, midzy innymi w Kociele katolickim. Haskala, popularna wrd kabalistw, pocigna setki tysicy ydw i bya dla nich swego rodzaju przewrotem kopernikowskim". Spotkaa si jednak ze zdecydowanym sprzeciwem rodowisk tradycyjnych, gdy rabini instytucjonalni widzieli w niej ogromne zagroenie dla judaizmu religijno-narodowego. Cakowicie inn drog poszed ruch chasydzki, rozwijajcy si ywioowo zwaszcza w Europie Wschodniej oraz na kresach Polski. Jego protoplast by kabalista Izrael ben Eliezer (1695-1760), kolejne po Sabataju Cwi i Baruchii Russo (1677-1720) wcielenie mesjasza, dziki wstpieniu w niego iskry mesjasza (Nicoc Maszijach).
-

Wszystko w jego yciu zaczo si od przeycia mistycznego, ktre opisa w licie do szwagra, Gerszona z Kutw. W opisanej tam ekstazie zobaczy midzy innymi mnstwo ludzi spieszcych i powracajcych po kabalistycznym supie (Kaduceusz Hermesa), obrazujcym wdrwk dusz (reinkarnacja). Wszyscy ci ludzie, ywi i umarli, prosili go: Dla wzniosoci chway twojej Toiy (nauki) JHWH obdai~zy ci wiksz mdroci dodatkow, jak zdoby rozumienie tych l-zeczy. Zaprosili go, aby po supie wspina si razem z nimi. Z dalszego opisu wynika, e dotar na najwyszy szczebel paacu krla, mesjasza prawdziwego, gdzie potwierdzono jego mesjaskie powoanie i wprowadzono w najgbsze tajniki kabay. Jako kabalista twierdzi potem, e pozna imi boe", a wymawiajc je panuje nad bogiem, ktry spenia jego rozkazy. Std przypisano Izraelowi ben Eliezer nowy tytu: Baal Szem Tow (bg dobrego imienia), w skrcie Beszt. Okoo roku 1740 ogosi on wasn ksig kabay Sefer Sziwche ha-Beszt, w ktrej objawia si jako mesjasz oraz zapowiada, e podniesie z prochu Szechin, a Izrael poprowadzi drog zbawienia. Wkrtce sta si sawnym magiem, publicznym uzdrowicielem z chorb fizycznych i duchowych, ekspertem od talizmanw, amuletw, zakl i egzorcyzmw. Powoa on do istnienia odrbn od struktury judaizmu instytucjonalnego organizacj nowych sabatajczykw" chasydw. Jako mesjasz, cudotwrca, otoczy si

krlewskim dworem i namaci swych uczniw (segula) znanych pod nazw cadykw", na penienie mesjaskiej posugi. Utworzyli oni rwnie swoje dwory i jako cadykowie kabalistycznymi sztuczkami zwizali z sob diaspor ydowsk z ogromnych terenw, od Moskwy po Ren. Cho chasydyzm by ruchem odwrotnym do haskali i j zwalczajcym, to jednak ich zagorzaymi wrogami stali si take rabini reprezentujcy tradycyjny, instytucjonalny judaizm. Wspczenie do ruchu chasydzkiego zaistnia inny, ydowski ruch spoeczny jemu przeciwstawny, cile zwizany z haskal, tzw. fran- kizm. Ruch ten, bdcy religijn sekt, odcisn ogromne, demoniczne pitno na Polsce, ktre trwa do tej pory. Jego autorem by ydowski kabalista, take zwizany z sabatjczykami, Jakub Frank (1726-1791), ktry prawie rwnolegle do Beszta ogosi si mesjaszem. Swoje pierwsze doznanie mistyczne przedstawione jako zesanie Ducha witego" przey w Salonikach 20 listopada 1753 roku. Obecni przy tym jego pierwsi stronnicy: Mardochaj z Pragi, Nachman z Buska i rabbi Nusen ze Lwowa potwierdzali, e otrzyma wwczas z rk samego Sabataja Cwi mesjaski mandat. Inne rda ydowskie dodaj, e podczas tego transu Jakub Frank tarza si po ziemi i toczy pian z ust. Jego ideologi religijn, mesjask, skrystalizowan pod wpywem tego transu mona uj w nastpujcy sposb: poniewa obecnym wiatem wadaj demoniczne

siy, wszystko co go porzdkuje (prawo Boe, przykazania, porzdek spoeczny itd.) ma wymiar negatywny, zniewalajcy, sprzeczny z przyszym wiatem, w ktrym ten porzdek nie znajdzie uznania. Droga za zbawienia wiedzie na samo dno otchani ciemnoci, bo tylko w ten sposb mona potem wspi si w gr. Innymi sowy mesjaskie wyzwolenie osiga si dopiero na samym dnie otchani. Aby si tam dosta, trzeba wyzby si zasad moralnych, wzgldw religijnych, zwyczajw i wszelkich wartoci (instrukcja diaba dla jego sug; zawadna ona ideologicznie kaba i kabalistami). Kroniki frankistw zanotoway jeszcze trzy nastpne zstpienia na Ducha witego". Pod wpywem pierwszego ydowski krl Jakub Frank postanowi uda si z misj mesjask do Polski; pod wpywem drugiego postanowi rzuci otwarte wyzwanie ortodoksji przez popsucie wiary; skutkiem trzeciego bya decyzja przejcia na chrzecijastwo wraz z caym swym krlewskim dworem. Cel swej konwersji przedstawi w sowach: Nadszed na koniec czas na oswobodzenie Izraela wyznaczony; e nard ydowski wnijdzie niebawem w dziedzictwo i uywanie wszystkich zaszczytw, swobd i dobrodziejstw, jakie Pan przedwieczny przyrzek ich przodkom. Triumfalny wjazd katolika Franka do Warszawy w karecie otoczonej przez pidziesiciu jezdnych z jego dworu odby si w 1756 r. Za jego przykadem w

nastpnych latach na katolicyzm w Polsce przeszo okoo 24 tysice ydw, jego stronnikw, uzyskujc na mocy ustawy sejmowej z 1786 r. szlachectwo. Przechrzty ydowskie przejy katolicyzm, ale enic si prawie wycznie midzy sob, nadal praktykoway obrzezanie i nie zachowyway adnych norm moralnych obowizujcych katolikw. Stay si najgroniejszym pasoytem toczcym stopniowo organizm narodu polskiego. Mesjasz Jakub Frank, sprzymierzony z iluminatami i syjonistami ydowskimi, prowadzi wasn, intensywn polityk z przyszymi zaborcami Polski, snujc co do naszej Ojczyzny przewrotne plany: Nie tylko przez tak ludno, ale take przez niesychane swobody i rozkosze ludu ydowskiego w Polsce, i ja bym ten kraj prdzej nazwa ydowskim ni polskim, judzk nie polsk ziemi, bo te miliony mieszczan i chopw jedynie dla ydw yj. Na nich w pocie czoa pracuj i sam Bg po Palestynie Polsk musia dla ydw na now ziemi obiecan, a Krakw na now Jerozolim przeznaczy. W tym celu spowodowa wielk, osiedlecz wdrwk ydw europejskich na ziemie polskie. Tylko w zaborze austriackim osiedlio si wtedy kilkaset tysicy ydw. Frankizm poprzez swoj antypolsk polityk by potnym i skutecznym ciosem zadanym naszemu Narodowi w okresie przedrozbiorowym i ustawicznie ponawianym w kadej krytycznej sytuacji dla naszej Ojczyzny. Natomiast ruch kabalistyczno-okultystyczny wdar si do Kocioa katolickiego w Polsce, deprawujc

i niszczc wiar jego czonkw praktykami magicznymi (doskonae rozwinicie tego tematu znale mona w ksice Henryka Pajka pod tytuem Koci do katakumb - Polska do kasacji; tel. 81 -50 30 616). Sam judaizm pod wpywem dziaalnoci demonicznych mesjaszy pk. Z powstaego chaosu wyodrbni moemy cztery wiksze skorupy: ruch talmudyczny (tradycyjny), sabatajski, chasydzki i frankowski. W swych zaoeniach byy one sobie przeciwstawne, z sob rywalizujce i wzajemnie si zwalczajce, czasem z ca bezwzgldnoci. Grzebanie w brudach przeszoci napawa ohyd i odstrcza. Zdajemy sobie spraw, e szczeglnie jest to trudne dla osb szczerze wierzcych w Chrystusa i kochajcych sw Ojczyzn, Polsk, w yach ktrych pynie krew semicka. Cho mog stanowi najpikniejszy klejnot w koronie Jezusa Krla Polski, jak np. w. Edyta Stein, to jednak pokusa moe w nich wyzwala uczucia lku lub buntu. Z tych lub innych wzgldw moe i w Tobie, Drogi katoliku, budzi si ch ucieczki od tych tematw? Zwa jednak w swym sumieniu, e opisywane wydarzenia, to nie jest jaki chwilowy epizod czy jednorazowy, okrutny mord dokonany przez dawno pokonanych i osdzonych sprawcw. Przeszo, w ktrej grzebiemy", to narodziny bestii, ktra przez ludzi wierzcych nie zwalczona, urosa do tak monstrualnych rozmiarw, e swym cielskiem dzi przysonia ludzkoci prawd, uczciwo,

honor, sprawiedliwo... i samego Boga. Ludzie patrz na obraz bestii i poniewa nie widz ju niczego poza ni, oddaj jej pokon. Oznacza to, e pochona ich wiadomo, wraliwo, ich dusze i ich samych. Uznajc jej prawa, ludzie stali si do niej podobni, a przecie kady, kto identyfikuje si z besti, bdzie katowany ogniem i siark wobec witych aniow i wobec Baranka (por. Ap 14,6-13). Sprbuj sam przed sob zdemaskowa besti i miej odwag stan po stronie Prawdy. To wystarczy, by uratowa siebie i wiele bliskich ci osb. Szalestwo kabay udzielone masonerii Jakkolwiek organizacyjnie i koncepcyjnie ydostwo si podzielio, to jednak ich dziedzictwem i cznikiem pozostaa kabaa, wsplne rdo tajemnej wiedzy i boskich umiejtnoci". Wjej ramach rozwijano ustawicznie kult diaba, ktry zosta zaanektowany przez masoneri w formie religii lucyferycznej i przez ni narzucony wiatu. Kult diaba ustawicznie pogbiano i rozwijano w trzech zasadniczych kierunkach: czarnoksistwa, nierzdu sakralnego i ofiar z ludzi. Czarnoksistwo zasadza si na zaoeniach ich teoretycznej wiedzy 0 wiecie duchowo-boskim (Sefirot), o zbawieniu czowieka i funkcji cierpienia. Wiedza ta stanowi cakowit odwrotno do pouczenia Boego, na ktrym

budowa przez dwa tysice lat katolicki Koci. Kaba ici bowiem twierdz, e Lucyfer, Belzebub i Astaroth nale do wiata bogw (Sefirot), a w przemawiajcy do Adama i Ewy w raju to inspirator i opiekun, chronicy kabalistw przed niesprawiedliwoci Boga chrzecijan, ktry swych wyznawcw chce utrzyma w niewoli przez pozbawianie ich dostpu do wiedzy (magii). Dla kabalistw w jest wic uosobieniem mdroci, ktra jest jednak poznaniem dobra i za. Std w wu obok dobra drzemie zo. Ka- balista korzystajc z dobrej" mdroci wa, zabezpiecza si rwnoczenie przez drzemicym w nim zem, np. krelc wok siebie kred okrg (symbol boskiej doskonaoci) lub uywajc pentagramu (picioramienna gwiazda zwrcona do gry tylko jednym szpicem). Prawd mwic, te zabezpieczenia maj tak warto, jak instrukcja lisa dana kurom, jak si maj przed nim broni. Istota mdroci wa" jest zakodowana w tzw. Kaduceuszu Hermesa - w mitologii greckiej symbolu adu i pokoju. Wyobraa on rwnowag pomidzy przeciwstawnymi siami oraz ich jedno - brak rnicy midzy dobrem a zem. Kaduceusz Hermesa leg u fundamentu nowej, liberalnej ideologii, w ktrej kade wierzenie, kady pogld 1 kade zachowanie ma tak sam warto. Stanowi on klucz do poznania logiki mylenia i dziaania kabalistw masonw.Dwa we oplatajce pionow o wiata dla nich symbolizuj szlak wiodcy z ziemi do nieba,

ktremu towarzyszy nieodzowno tak dobra, jak i za. Jest to zarazem droga odrodzenia wtajemniczonego, na ktrej panuje nieustanny ruch wznoszenia si i opadania (raz ku dobru, raz ku zu) wymuszony przez uniwersaln si (En-Sof). Dlatego temu mchowi wtajemniczony bezwolnie i bezkarnie musi ulega, bo umoliwia on osignicie celu. Dwa skrzyda lub kula wieczca pionow o wiata wskazuj na ten cel. Jest nim stan boskoci, a zarazem powrt do sofirotycznego nieba. Ale ostatecznym ich celem jest osignicie penej jednoci ze swym bogiem. Jak on wyglda, moemy pozna dziki jego samoobjawianiu si w czasie ekstaz mistycznych kabalistw. Udoskonalony portret Baphometa - Lucyfera (patrz poniej) sporzdzi na tej postawie mason kabalista, Eliphas Levi Zahet (1810-1875). Symbolika zawarta w tym wizerunku od gry oznacza: sup wiata wieczcy eb - imi Lucyfera (nioscy wiato); rogi - krlewsk wa-dz; gwiazda - dla kabalistw wity pentagram, a dla czarnoksinikw wielki arkan"; skrzyda - przynaleno do Sefirot; narzdy tak kobiece, jak i mskie - w kabale atrybut istot boskich; Kaduceusz Hermesa w brzuchu - jedno przeciwiestw; tron na globie - symbol panowania nad wiatem; na rkach napisy solve i coagula zwi" i rozwi" - czarnoksiska wadza rozwizywania i zwizywania za i dobra. Eliphas Levi sta si jednym z najwikszych

czarnoksinikw. Jego dzieo Dogmat i lytua wysokiej magii byo milowym krokiem w rozwoju okultyzmu. Ksiga ta dzielona na 22 rozdziay - bo tyle jest liter w alfabecie hebrajskim i kart w tarocie - traktuje magi jako prawdziwe kapastwo ze swoimi kapanami, otarzami i liturgi. Samo imi Baphomet, bdce anagramem, czytane na wspak (temoh- pab), oznacza: Templi omnium hominum pacis abbas (ojciec wityni powszechnego pokoju midzy ludmi). Dla tego boga masoscy kapani kabalistycznej religii odprawiaj liturgi czarnych mszy, a wszystko w tej liturgii jest na wspak, na opak, na bluniercz odwrotno. Nieodcznym elementem tej liturgii jest magia seksualna (prostytucja) o charakterze orgiastycznym, w ktrej Baphomet ma szczeglne upodobanie. Dlatego jest z icie diabelsk przebiegoci rozpowszechniana przez kabalistw zwaszcza pord chrzecijan. Znany jest opis tej liturgii odprawianej ju w XVIII w. przez kabalist, przechrzt, mesjasza Jakuba Franka wraz z jego krlewskim dworem: dnia smego by Matuszewski-Nadwornieski ochrzczony i Nasz Pan z Jejmoci nag trzymali go do chrztu (...). Wiele orgii seksualnych poprzedzao (podobne) obrzdy frankistw. Np. w lipcu 1795 r. we Lwowie (...) miaa miejsce mistyczna orgia, ktra zacza si od tego, e Frank pobogosawi swoich wyznawcw h'zyem i sowami: Daj nam moc widzenia Go i wielkie szczcie suenia

Mu (Baphometowi), nastpnie jak opisuje jeden z frankistwPan postawi wart z naszych na dworze, aby nikt nie odway si patrze na okna nawet, sam wszedszy z Brami i Siostrami, rozebra si do naga, to i wszem zgromadzonym rozkaza, a wziwszy awk przybi w rodku gwd i postawi na niej dwie wiece zapalone, a do tego gwodzia przywiesi swj Krzy i tak klknwszy najprzd sam wzi krzy i skoniwszy si na wszystkie cztery strony go pocaowa, to Jejmo, a potem wszem rozkaza uczyni, dopiero potem obcowanie nastpio podug jego wyznaczenia. Wspyo wwczas ze sob czternacie par jego wyznawcw, a jedna z kobiet, nienawyka do takich widokw, dostaa ataku miechu, e si uspokoi nie moga, Frank kaza zgasi wiece i dalej orgia przebiegaa po ciemku. Kult Baphometa stale si rozwija i inspirowa jego wyznawcw do kolejnych szalestw, ktre wprost przeraaj sw ohyd i generuj najbardziej mroczne zachowania ludzkie. Wedug kabay wszyscy bogowie magii s ze wiata Sefirot, z Lucyferem, Belzebubem i Astarothem na czele. S oni dwupciowi w znaczeniu hermafrodycznym, tzn. posiadaj narzdy rodne mskie i eskie i robi z nich uytek, by dokonywa kolejnych kreacji. W ksigach kabay wyjania si pochodzenie demonw od Ewy, ktra je zrodzia, spkujc z wem w raju. Demony mia take spodzi Adam i jego synowie,

wspyjc z istotami ze wiata Sefirot. Std denie kabalistw do przyzywania na rytualne orgie boskich goci" w celu odbycia z nimi kopulacji (przynajmniej dochodzi do niej w formie rytualno-misteryjnej). Zaoony 30 kwietnia 1966 r. w San Francisco wiatowy Koci Szatana przez ydowskiego kabalist, masona, Antoniego Szandora La- Veya by nastpnym milowym krokiem w rozwoju liturgii kultu Baphometa. LaVey jest autorem Biblii Szatana, w ktrej zachca do ulegania wszystkim zwierzcym instynktom, a zwaszcza popdowi seksualnemu i agresji. Natomiast w kolejnej ksice Satanistyczny rytua, zawar szczegowe instrukcje kultu Za. Od tego czasu w USA, a wkrtce w caym wiecie, zaczy mnoy si relacje o demonicznych rytuaach, podczas ktrych skadane s ofiary nie tylko ze zwierzt, ale take z ludzi. Towarzysz im sadystyczne orgie, czsto z udziaem dzieci. W Kanadzie tysice osb zeznao, e jako dzieci byy wiadkami okrutnych scen zwizanych z kultem satanistycznym. Zmuszano je do jedzenia kau, picia moczu i krwi. Gwacono je i wcigano w orgie seksualne, byway te wiadkami zabjstw rytualnych. W USA ginie co roku bez ladu kilkaset tysicy dzieci, w tym niektre zbyt mae, by uzna, e ucieky same z domu. Policja odnajduje co roku par tysicy niezidentyfikowanych zwok dzieci. Wiele tortur, zabjstw z nastpujcym po nich kanibalizmem wynika u satanistw z przekonania, e w ciele ludzkim jest energia,

ktr mona sobie przyswoi. Im mniejsza jest istota ywa, tym cenniejsza w oczach Boych. Dlatego warto j zabi i spoywajc jej ciao, zdoby ogromn, jak wierz, energi. Niektre dziewczta z krgw satanistycznych, tzw. breeders, specjalnie zachodz w ci 30 kwietnia, aby 31 padziernika w wigili Wszystkich witych, dla nich wita Halloween, dokona aborcji i zoy w ofierze Szatanowi niemowl, ktre zostaje spoyte przez uczestnikw rytualnej uczty. Nachalne narzucanie spoeczestwom prawa do aborcji, a czasem wrcz zmuszanie do niej, ma take charakter rytualny kultu Baphometa. Czsto zdarzaj si w krgach satanistw zabjstwa dorosych na podou rytualnym lub dla rozadowania agresji. Ponadto setki modych ludzi w USA popenia take samobjstwo pod wpywem suchania satanistycznej muzyki heavy metal. W samych nazwach amerykaskich zespow heavy metalowych zawiera si czsto sowo mier", mordercy", krew", np.: Spill your Blood (Przelej sw krew), Mega-death (Mega-mier), Mandatory Suicide (Samobjstwo na rozkaz), Slayers (Mordercy). Zjawisko to wystpuje rwnie w Polsce, wystarczy wspomnie o niesychanie sawnym wrd modziey zespole Behemoth (!), do 1992 r. wystpujcym pod nazw Baphomet (!), ktrego lider, Nergal, niejednokrotnie publicznie na scenie dopuszcza si profanacji symboli religii katolickiej, np. podar i spali Bibli podczas jednego ze swoich koncertw.

Obecnie Ameryka z racji swych masoskich tradycji oraz jako wiatowe centrum kabay i syjonizmu jest najbardziej dotknita skutkami optania. Jednake zaraza kultu Lucyfera dotara ju do wszystkich krajw i powysze dane liczbowe naleaoby w skali wiata wielokrotnie powikszy. Za nimi kryje si bezmiar cierpienia, yciowych tragedii oraz upodlenia milionw ludzi, ktrzy stali si igraszk zezwierzconych sug Baphometa. To zo szerzone w wiecie coraz czciej zaglda do naszych domw, by niszczy zwaszcza nasze dzieci i modzie. Nie zapominajmy jednak, e gwne dziaania ydomasonerii s wymierzone przeciwko katolickiemu Kocioowi i zostay one krwawo zapisane w historii poszczeglnych narodw. Powrmy zatem do przerwanej relacji o rewolucjach i wojnach, ktrych celem byo jego zniszczenie. Rewolucja meksykaska i hiszpaska Dobrze znane s losy rewolucji padziernikowej w Rosji i jej owoce: rze dziesitkw milionw obywateli Rosji, dziesitki tysicy zniszczonych wity, prawie doszcztne unicestwienie duchowiestwa katolickiego, bezlitosne czystki tzw. wrogw ludu, wizienia i agry z godem i torturami za przyjcie np. sakramentu chrztu lub za posiadanie przedmiotw religijnych; przeraajcy totalitaryzm pozbawiajcy wolnoci i rodkw do ycia nard rosyjski. Podobne rewolucje pustosz dzi narody

Azji, Ameryk i Afryki, narzucajc im w miejsce objawionej wiary ideologi marksistowsk. Oto jeden z mniej znanych przykadw przebiegu rewolucji masoskiej. Historia przeladowa Kocioa katolickiego w Meksyku w latach 20. i 30. XX w. naley do szczeglnie jaskrawych przejaww antychrzecijaskiego fanatyzmu masoskiego. Patologiczne uprzedzenia antyreli- gijne i antykocielne grupy meksykaskich politykw przynalecych do masonerii cigny na Meksyk niszczc wojn domow lat 1926-1929. Sto tysicy ludzi zapacio yciem w cigu trzech lat za fanatyzm i nietolerancj tamtejszych wrogw Kocioa. Masoneria meksykaska miaa histori sigajc a do XVIII w. W 1828 r. w Meksyku na terenie caego kraju dziaay 102 loe masoskie. Ju w 1874 r. masoneria meksykaska bya na tyle silna, e zdoaa przeforsowa wprowadzenie zdecydowanie antykocielnego ustawodawstwa. Piciu kolejnych prezydentw Meksyku osigno najwyszy stopie wtajemniczenia, 33. w rycie szkockim. Rosnce zdominowanie meksykaskiego ycia politycznego przez masoneri w cigu drugiego dziesiciolecia XX w. znalazo szczeglnie mocne odbicie w skrajnie antyklerykalnej, a nawet antyreligijnej konstytucji uchwalonej w 1917 r. Konstytucja ta przewidywaa utracenie przez Koci cech osoby prawnej. Zniesiono zakony Cay majtek kocielny przeszed pod kontrol pastwa. Kapanw oddano pod nadzr wadz pastwowych.

Ksiy pozbawiono rwnie czynnego prawa wyborczego. Czasopismom religijnym zabroniono poruszania jakichkolwiek zagadnie politycznych. Postanowienia konstytucji 1917 r. zakazyway rwnie noszenia sutanny poza kocioami, procesji na zewntrz kociow i jakichkolwiek przejaww kultu religijnego poza lokalami zamknitymi. Duchowiestwo odcito od wszelkich form nauczania w szkoach, zabraniajc mu zarwno zakadania, jak i prowadzenia szk. Instytucjom religijnym i ksiom zakazano nawet administrowania, prowadzenia czy nadzorowania instytucji dobroczynnych, bada naukowych itp. Ogromna cz badaczy nowszej historii Meksyku zgodna jest co do tego, e wanie prezydent Plutarco Elias Calles, mason i fanatyczny wrg religii, by gwnym sprawc tak niszczcego dla Meksyku wewntrznego konfliktu wok Kocioa i religii. Idea wadzy upatrywa w ydobolszewickiej Rosji powiconej diabu. Swoje przekonania upamitni, nadajc kolejno swym trzem synom imiona: Lucyfer, Belzebub, Lenin. Rozpoczynajc walk o ostateczne zniszczenie Kocioa katolickiego i religii, Calles chcia wykorzysta fakt opanowania przez masoneri bardzo wanych instrumentw wadzy w Meksyku, a przede wszystkim armii. Dc do rozczonkowania Kocioa katolickiego, wadze meksykaskie podjy prby stworzenia schizmy wewntrz Kocioa - tzw. Meksykaskiego Apostolskiego

Kocioa Katolickiego. W tym celu zaczto odbiera poszczeglne parafie prawowiernym duchownym i przekazywa je wspieranym przez wadze schizmatykom. Dnia 2 lipca 1925 r. prezydent Calles opublikowa dekret zwany prawem Callesa", prowadzcy do skrajnego ograniczenia zasigu religii katolickiej w Meksyku. Najbardziej dramatycznym przepisem tego dekretu by artyku 19., nakazujcy przymusow rejestracj kleru. Faktycznie artyku ten mia uatwi rzdowi akcj przekazywania kociow schizmatykom. Sprzeciw Kocioa wywoa bezwzgldn akcj wadz aresztowania przywdcw organizacji katolickich i opornych ksiy. Krwawe przeladowania Kocioa przez rzdzc masoneri doprowadziy do powstania swoistego Kocioa katakumb". Nieliczni ksia byli przeprowadzani nocami, ukradkiem, przez zaufanych ludzi z rk do rk, cho za udzielanie im pomocy grozio rozstrzelanie. Msze w. odprawiano potajemnie po domach, czstokro zamiast dzwonka ministrant stuka palcem w podog. Zamykanie kociow i coraz liczniejsze aresztowania ksiy doprowadziy rozgoryczone rzesze katolikw do wystpienia przeciwko wadzy, tzw. powstania Cristeros. W powstaniu wzio udzia okoo 50 tys. chopskich powstacw. Strona rzdowa nazywaa ich Cristeros" (bojownicy Chrystusa" lub Chrystusowcy"). Wadze nie mogy sobie po prostu wyobrazi tego, e zwykli proci chopi porw si do otwartego buntu w

obronie Kocioa, przeciwko uzbrojonym po zby wojskom rzdowym. Dla wiejskich powstacw walczcych w obronie wiary sprawa bya prosta. Chop wiedzia tylko jedn rzecz: przybyli onierze, zamknli koci, aresztowali ksidza, zastrzelili tych, ktrzy protestowali. Potem powiesili ksidza, podpalili koci i zgwacili kobiety w buntujcej si wsi. Zniewaeni wieniacy, ktrzy kochali swoj wie, swj koci i swojego proboszcza, zupenie naturalnie porwali si do buntu. Wrd chopw powszechnie dominoway odczucia: Rzd chce, abymy yli jak zwierzta, bez religii i bez Boga, ale oni nigdy si tego nie doczekaj od nas. My bowiem wykorzystamy kad chwil czasu, ktra jest nam dana, aby gono krzycze: Niech yje Chrystus Krl! Niech yje Dziewica z Guadelupy! Precz z rzdem! Ksiy zmuszano pod grob najsurowszych sankcji, z kar mierci wcznie, do opuszczania parafii wiejskich i osiedlania si w miastach. Coraz liczniejsze egzekucje opornych ksiy, ktrzy nie chcieli opuci swych wiejskich parafian, skoniy nawet cz biskupw do polecenia duchownym, by opucili swe parafie i udali si do miast. Przewaajca cz ksiy tak uczynia. Na wsiach pozostaa tylko niewielka cz ksiy; grupa ksiy schizmatyckich popieranych przez wadze i okoo 100 odwanych duchownych, ktrzy za nic nie chcieli opuci swych wiejskich parafian, nawet pod grob mierci. Wielu z nich zapacio za to yciem. Antyreligijny terror w Meksyku stopniowo zacz wywo-

ywa coraz ostrzejsze protesty poza granicami kraju. Walk z Kocioem w Meksyku potpi papie Pius XI. W krwawych walkach wojny domowej lat 1926-1929 (tzw. Cristiadzie) polego okoo 100 tys. osb: 40 tys. powstacw - Cristeros i 60 tys. onierzy wojsk rzdowych (w tym 12 generaw, 70 pukownikw i 1800 niszych oficerw). Walki wojny domowej spowodoway exodus ponad 500 tys. uchodcw na emigracj do Stanw Zjednoczonych i bardzo znaczce zniszczenia w licznych prowincjach Meksyku. Takie byy koszty skrajnego, antyreligijnego fanatyzmu masoskich wadz Meksyku na czele z prezydentem Callesem. XX-wieczny Meksyk jest wspaniaym przykadem obronienia religii tylko dziki wiernoci wierze, odwadze i bezgranicznemu powiceniu prostego ludu. Zdominowane przez masoneri meksykaskie elity: rzd, wojsko, administracja, wielka cz inteligencji pragny wykorzeni wiar, zepchn Koci do katakumb; podday ksiy naj okrutniej szym przeladowaniom. A jednak meksykaski katolicyzm przetrwa najtrudniejsze wyzwania i wyszed zwycisko z najciszych opresji dziki postawie setek tysicy prostych wieniakw. Jeszcze gwatowniejszy przebieg miaa masosko-komunistyczna rewolucja w Hiszpanii w latach 1936-1939. W latach 20. XX w. do Hiszpanii zostali przerzuceni z Rosji agitatorzy komunistyczni, popierani przez miejscow masoneri. Ju w 1931 r. ich dziaalno miaa wyrany charakter antykatolicki. Zniszczono i

spalono ponad 100 klasztorw i innych obiektw kocielnych, w tym klasztor karmelitanek wraz z bibliotek, zawierajc rkopisy witej Teresy. W roku 1936 masoneria komunistyczna przeja wadz, a pierwszy atak rewolucji skierowa si przeciw religii. W kilka miesicy pniej, w licie pasterskim z listopada 1936 r., prymas Hiszpanii, kard. Goma pisa: nastpio niszczenie bibliotek i archiww, profanacja grobw, gwacenie Bogu powiconych dziewic, mordowanie niewinnych dzieci, najdziksze, najohydniejsze sposoby zabijania, wyprbowane na tysicach ludzi - instynkt wito- kradzki prowadzcy tych ludzi bez Boga ni prawa do niszczenia wszystkiego, co najbardziej z religi chrzecijask zwizane. W cigu trzech lat trwania bratobjczych walk rewolucjonici" w subie Lucyfera, nadzorowani przez rosyjskich ydobolszewikw i masonw, mogli poszczyci si nastpujcymi dokonaniami: - sprofanowano 25,8 tysicy kociow, kaplic i klasztorw, w tym zniszczono cakowicie 17 tysicy; - zamordowano okoo 8 tysicy duchownych, w tym setki zakonnic; - rozstrzelano i zamczono 500 tysicy osb; ponad milion polego w walkach po obu stronach. Do walki w obronie wiary i krzya stan genera Franco wspomagany przez miliony katolikw modlitw i heroizmem w wyznawaniu wiary. Jeden z katw

relacjonowa; Co za cholerni durnie! Nikt nie mg zamkn im mordy! Przez ca drog piewali i wychwalali Chrystusa Krla! Dziki tej bohaterskiej postawie obrocw Kocioa katolickiego rewolucja ydomasonerii zostaa w podobnie cudowny sposb stumiona jak powstrzymanie marszu ydobolszewikw w 1920 roku na Warszaw. Do celu po stosach trupw ydomasoneria stoi za wydarzeniami, ktre doprowadziy do wybuchu I wojny wiatowej - zniszczenia trzech chrzecijaskich cesarstw dawnego witego Przymierza". Dzieem ich jest take II wojna wiatowa, bdca jak dotd najwikszym paroksyzmem okruciestwa, niosca na niewyobraaln skal mier ludziom. Zastanwmy si, co uruchamia ten mechanizm bestialstwa, ktry prowadzi do zimnej, z premedytacj podjtej woli unicestwienia, we wszelki dostpny sposb, setek milionw ludzi? Jest nim kabalistyczna wiedza zakodowana w Kaduceuszu Hermesa, e zachowanie rwnowagi pomidzy kreowaniem tak dobra, jak i za, jest gwarantem postpu na drodze prowadzcej ydomasoneri do osignicia jej celu. Wedug tych antyludzkich potworw, np. powoanie do istnienia bolszewi, jest czynem dobrym, tak samo powoanie do istnienia faszyzmu jest czynem dobrym i wzniosym. Jednake nadmiar tego dobra zakca

rwnowag si przeciwstawnych - nastpuje inwolucja (cofanie si). Trzeba zatem wyzwoli zo, aby nastpia ewolucja (postp) i chwilowy powrt do rwnowagi w dalszym deniu do celu. Tym zem jest wzajemne niszczenie si dobra, (w tym wypadku oznacza to wojn pomidzy bolszewikami a faszystami), ale dziki temu wyzwoleniu za, ludzko" czyni potny krok do przodu i nastpuje chwilowy powrt do rwnowagi si. Wojny wiatowe, dziki ktrym powstaje bardzo szybki postp, stwarzaj jednak zbyt due ryzyko dla ich reyserw. Dlatego na og konfrontacj pomidzy kreowanym przez ydomasoneri dobrem i zem prowadzi si na skal lokalnych wojen fizycznych i duchowych, z gry zakadajc, e towarzyszcy im czynnik cierpienia ogromnej iloci ludzi jest cen tego postpu. Istot tej filozofii religijnej odnajdziemy np. w wypowiedzi niezmiernie zasuonej dla tego rodzaju postpu, wspomnianej ju ydwki Heleny Bawatskiej: Istnieje w Przyrodzie Wiekuiste Prawo, prawo dce nieodmiennie do godzenia przeciwiestw w celu osignicia ostatecznej harmonii. To wanie dziki dziaaniu tego prawa rozwoju duchowego (...) ludzko zostanie uwolniona od faszywych i kamliwych bogw i dojdzie w kocu do samoodkupienia. Wyjania dalej, jak do tego moe doj: Zo jest koniecznoci, jest ono jedno z gwnych punktw oparcia dla wiata Zjawionego. Jest ono koniecznoci dla Postpu i dla Ewolucji, tak jak potrzebna jest noc, aby mg nasta dzie, i mier, aeby

mc mie ycie - eby czowiek mg y wiecznie. Podobnie wypowiada si Albert Pike, najwikszy ideolog ydoma- sonerii: Zo jest cieniem dobra, jest od niego nieodczne (...). Zatem zo jest ludzkoci potrzebne jak sl wodzie morskiej. Rwnie w tym przypadku harmonia moe oprze si wycznie na rwnowadze przeciwiestw. Ludziom ogarnitym t ideologi nie zadry rka zacinita na szyi dziecka, nie zmru oka rzucajc napalm na przeraony tum, nie zblednie twarz na widok cia drgajcych w konwulsjach pod wpywem zadawanego im cierpienia. Oto wypowied innej kobiety potwora z czasw rewolucji hiszpaskiej, ydokomunistki Marguerity Nelken: nie wystarczy nam nawet rewolucja rosyjska. Potrzebujemy pomieni, ktre bdzie widziaa caa planeta i fal krwi, ktre zabarwi na czerwono morza! C, poczynajc od bogw kananejskich po bogw azteckich - zawsze spragniony Lucyfer nigdy nie by nasycony wystarczajco krwi ludzk. Przygldnijmy si, w jaki sposb ydomasoneria spodzia z Lucyferem kolejne dziecko ich postpu. W 1912 roku powsta w Niemczech Zakon Germaski pomylany jako wewntrzny krg nacjonalistycznej organizacji Hammerbund (Zwizek Miota), zaoony przez okutystw Theodora Fritscha i Hermanna Pohla. W onie tego Zakonu powsta Krg inicjacyjny witego Graala" (1916 rok), a w roku 1918, jako niezwykle

wpywowa loa bawarska - stowarzyszenie Thule. W swej nazwie nawizywao ono do odkrytej w IVw. przed Chrystusem wyspy na Morzu Pnocnym, uznanej przez Ptolomeusza za koniec wiata. Towarzystwo przyjo za symbol swastyk. Wrd tysic piset czonkw Thule znajdowali si midzy innymi przywdcy reimu nazistowskiego: A. Hitler, R. Hess, H. Himmler, A. Rosenberg, H. Frank, M. Berman... Czonkowie loy masoskiej Thule zaoyli w roku 1919 Parti Robotnikw, ktra rok potem staa si nazistowsk parti Hitlera. Kierownikiem Thule by baron Sebottendorf, podajcy si w Niemczech za mistrza Zakonu Rokrzyowego ". Z powyszego wida, jaka organizacja i jaki duch kierowa Adolfem Hitlerem i nazistami. Na procesie w Norymberdze czoowy ideolog hitleryzmu A. Rosenberg midzy innymi zezna: Thule? Ale wszystko wyszo stamtd! Pouczenie tajne, ktremy mogli stamtd zaczerpn, pomogo nam wicej w dojciu do wadzy ni dywizje SA i SS. Ludzie, ktrzy zaoyli to stowarzyszenie, byli prawdziwymi magami - dodajmy - w subie Lucyfera. Przygotowania Hitlera do II wojny wiatowej byy rwnie finansowane m.in. przez Bank Anglii - prywatny bank Morgana, kontrolowany przez rodzin Rothschildw, a take najwiksze banki amerykaskie jak National City Bank, Chase Manhattan Bank oraz koncerny: Standard Oil Rockefellerw, General Motors i

koncern Paula Warburga. Warto przypomnie, e te ydowskie kolosy finansowe i przemysowe zasiliy po I wojnie wiatowej przemys zbrojeniowy Niemiec kwot w wysokoci 975 milionw dolarw. Adolf Hitler z okazji dojcia do wadzy otrzyma tylko w latach 1929-1933 od Pil- grims Society (w tamtym czasie ydomasoski zalek Rzdu wiatowego) pomoc w wysokoci 32 milionw dolarw. Z kolei Wielka Brytania udzielia Niemcom kredytu w wysokoci 6 milionw funtw z czeskich rezerw zota, ktre w momencie napaci Niemiec na Czechosowacj byy zdeponowane w Londynie. Do spraw owianych tajemnic naley fakt, e potne koncerny zachodnie powizane z kapitaem ydowskim a do 1944 r. wiadczyy III Rzeszy pomoc przy unowoczenianiu zbrojenia. Pomoc innego rodzaju do 1942 r. suyli nazistom Stalin i ydo- bolszewicy z Rosji. Gwny poligon, na ktrym wiczya artyleria niemiecka, znajdowa si w Ludze pod Leningradem, za onierze z niemieckiej dywizji pancernej uczyli si obsugiwa wyprodukowane w zakadach Kruppa i Rheinmelau czogi i wozy opancerzone w podmoskiewskim Katorgu. Rwnie wszyscy piloci niemieccy byli szkoleni w bazach w Lipiecku, Saratowie i na Krymie. Ta pomoc bya tak cenna jak zoto bankierw, gdy na terenie Niemiec dziaay od 1922 r. komisje alianckie, ktrych zadaniem byo nadzorowanie zakazu zbroje, narzuconego Niemcom na mocy Traktatu Wersalskiego.

Trzeba pamita, e zagada ydw przez hitlerowski reim nie obejmowaa ydowskiej arystokracji, ktra przeciwnie - bya jej gwarantem, np. ydowscy, niemieccy bankierzy Oppenheimowie udzielali cay czas wydatnej pomocy Hitlerowi, ktry zrewanowa si im, mianujc ich honorowymi aryjczykami. Nie tylko mieli oni do swej dyspozycji dwa gabinety w gmachu Reichbanku, ktrego prezesem by mason Hjalmar H. Greeley Schach, i agent Rockefellerw, ale jak wynika z akt procesu norymberskiego, trzymali w latach wojny piecz nad depozytem srebra i biuterii skonfiskowanej ydom po 1937 r. Na najwyszych szczytach dowdztwa wojskowego i administracji widzimy wielu ydw, jak: Heydrich, gen. Luftwaffe, Milch, admira Canaris, Eichmann, Streicher czy dr Mengele. W Wermachcie suyo 130 generaw pochodzenia ydowskiego i 150 tysicy onierzy. Znamienne s stwierdzenia Hitlera zawarte w spisanym przez niego testamencie politycznym: Jest nieprawd, e ja lub ktokolwiek inny w Rzeszy chcia wojny w 1939. Wyczn przyczyn byo to, e midzynarodowi dygnitarze byli ydami, lub dziaali w ich interesach. (...) Trzy dni przed rozpoczciem wojny z Polsk poprosiem ponownie ambasadora brytyjskiego, aby rozwiza problem Polsko-Niemiecki podobnie jak to byo z okrgiem Saary, czyli pod midzynarodow kontrol. Tej oferty nie mona byo nie przyj. Zostaa odrzucona tylko dlatego, e koa partyjne w Anglii chciay wojny,

czciowo pod naciskiem i propagand midzynarodowego ydostwa. (...) Powziem te may plan, jeeli narody Europy omamione zostan przez tych midzynarodowych konspiratorw w bankowoci i finansach, wtedy ta rasa, ydostwo, ktre jest rzeczywistym sprawc tej morderczej walki, bdzie wzita do odpowiedzialnoci. Poznacie ich po owocach" W cigu poprzednich wiekw masoneria dziaaa jako ogromna organizacja propagandowa, rozpowszechniajc podstpnie rewolucyjny ferment. Gdy te przygotowania zostay ukoczone, masoneria ustpowaa pola swym walczcym organizacjom, jak karbonariusze, bolszewicy, socjalici i inni. Sama pozostawaa w cieniu, w razie niekorzystnego zwrotu sytuacji zdolna do kontynuowania swego dziea skrycie, niczym rcy robak. Masoneria nigdy nie dziaaa w penym wietle. Kady wie ojej istnieniu, o miejscach zebra i o wielu spord jej czonkw. Nikt jednak nie zna prawdziwego celu, jej prawdziwych rodkw i jej prawdziwych przywdcw. Nawet ogromna wikszo samych masonw jest w podobnej sytuacji. Nigdy bowiem nie wychodz poza trzy pierwsze stopnie wtajemniczenia i dlatego stanowi tylko lep maszyneri sekty. Organizacja oszukuje ludzi z ni nie zwizanych, ale oszukuje te wasnych czonkw. Dosadnie okreli to Albert Pike, mwic: Masoneria oszukuje tych, ktrzy zasuguj tylko na to, by by

oszukiwani. Plan przebudowy wiata na drodze rewolucji i kolejnych trzech wojen wiatowych zosta ju wyuszczony w 1871 r. w korespondencji pomidzy Jzefem Mazzinim, przywdc rewolucji woskiej z roku 1848 (Wiosna Ludw), i Albertem Pikem, szefem iluminatw amerykaskich. Przewidywali, e w ich nastpstwie nastanie na ziemi Nowy Porzdek Wiekw (Novus Ordo Seclorum), w ktrym wikszo ludzi pozbawiona zudze na temat chrzecijastwa..., pozbawiona busoli, pragnca ideau, lecz niewiedzca, gdzie skierowa swe uwielbienie, przyjmie prawdziwe wiato za porednictwem powszechnej manifestacji czystej doktryny Lucyfera, wyprowadzonej w kocu na widok publiczny; manifestacji wynikej z oglnej reakcji na zniszczenie chrzecijastwa i ate- izmu, obu pokonanych i wytpionych w tym samym czasie. Dwie wojny wiatowe ludzko ju ma za sob, natomiast rewolucje niszczce poszczeglne kraje wci si dokonuj z bezprzykadnym okruciestwem, faszem i cynizmem, a kada z nich przyblia wyznaczony przez ydowskich iluminatw cel - podbj wiata. Realizacja tego celu nie moe jednak nastpi bez uprzedniego zniszczenia wiary w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Krla wszelkiego stworzenia. Std wiatem wstrzsa nieustanna walka ydomasonerii ze znakiem zwycistwa Jezusa Krla - krzyem i z Jego ziemskim krlestwem Kocioem.

Oglnie rzecz znan jest, e jednym z dzie antychrysta ma by zjednoczenie ydw i ogoszenie si dugo oczekiwanym ydowskim mesjaszem. Dzisiaj sdzi si, e wyoni si on z masonerii, poniewa tam znajdzie on ydw najbardziej nienawistnych wobec chrzecijastwa, sprawdzonych spiskowcw i najbardziej nadajcych si, by ustanowi jego rzdy. Przez ostatnie 2 tysice lat powstaway pisma rabiniczne, stanowice interpretacje Prawa nadanego im przez Boga. Pod wpywem rnych okolicznoci powstaway komentarze do interpretacji, komentarze do komentarzy itd. Ciga kazuistyka mnoya wyjtki od niezmiennych przepisw Prawa Boego. W ten sposb starotestamen- towe posannictwo ludu wybranego" do nawracania pogan, zamienili oni na talmudyczne posannictwo podboju ludzkoci w jedno wielkie stado gojim - niewolnikw ludu wybranego". W Talmudzie nazywaj chrzecijan bawochwalcami, gorszymi od zwierzt, synami diaba: Dusze ydowskie maj przywilej, aby by czci samego Boga. Dusze innych ludw ziemi pochodz od diaba i s podobne duszom bydlt; nie-ydzi zostali stworzeni jedynie po to, by suy ydom dzie i noc, bez uchylenia si od swej suby; ten ktry przelewa krew bezbonych, skada ofiar Bogu. Ci, ktrzy przecz nauce Izraela, szczeglnie uczniowie Nazarejczyka, winni s mierci i tpienie ich jest zawsze dobrym uczynkiem. Ksiy nazywaj kamarim, tj. wrbiarzami, i galachim, tj. z ogolon

gow, bo szczeglnie nie cierpi dusz powiconych Bogu w klasztorze. Ucz te, e ydowi wolno oszuka, okra chrzecijanina, bo pienidze nie-yda s bezpaskie, wobec czego yd ma prawo obj je w posiadanie. Dobro chrzecijan jest dla yda jako majtno porzucona, jak piasek w morzu; pierwszy, ktry j zajmie, jest jej prawym wacicielem; goje to stado baranw, my za jestemy wobec nich wilkami. Ta ideologia mylenia znalaza konkretn kreacj w odrbnej masoskiej organizacji zwanej B'nai b'rith. Masoneria na usugach wiatowego syjonizmu W Nowym Jorku zostay zatwierdzone 21 padziernika 1843 r. konstytucje i rytua nowej loy masoskiej pod nazw B'nai b'rith (Synowie Przymierza) zaoonej przez niemieckich ydomasonw. W preambule do konstytucji widnieje zapis: Zwizek B 'nai b'th bierze na siebie misj zjednoczenia Izraelitw (...) w celu obrony ich najwyszych ideaw, take i ludzkich, rozwijania i podtrzymywania podstawowych praw ydowskiego narodu w duchu jego wiaty. Wedug Abrama Perelmana, czonka B'nai b'rith, celem tej nowej organizacji masoskiej jest zachowanie i odnowienie duszy ydowskiej zgodnie z zasadami talmudycznego judaizmu. Tumaczy to fakt, e B'nai b'rith, gromadzca w swych szeregach wycznie ydw i dca do wykreowania potgi pastwa ydowskiego i wiatowej dominacji ydw nad innymi nacjami, jawi si

jako skrajnie szowinistyczna i rasistowska organizacja. Cel ten realizuje midzy innymi przez zwalczanie wszelkich form antysemityzmu, to jest takich, ktre sama uzna za antysemickie. W dziaalnoci B'nai b'rith uwidacznia si mesjanizm ydowski zakadajcy, e ydzi w oczekiwaniu na czasy mesjaskie, kiedy to nastpi ubstwienie narodu ydowskiego, maj pewn duchow misj do spenienia wzgldem gojw (tzn. nie-ydw), a mianowicie owiecenie" ich przez wpojenie im pewnych zasad Talmudu (prawo noachickie). B'nai b'rith widzi wic swoj rol w byciu pasterzami ludzkoci. Jak t rol pojmuj, ukazali ju na pocztku XX w., na kilkanacie lat przed wybuchem rewolucji padziernikowej w Rosji. Delegacja B'nai b'rith, na czele ktrej sta bankier Jakub Schiff, zadaa od rzdu rosyjskiego rwnouprawnienia dla rosyjskich ydw. Gdy otrzymali odpowied wymijajc, Jakub Schiff owiadczy, e w takim razie w Rosji wybuchnie rewolucja, ktra da ydom to co im potrzeba. Sowa te nie byy rzucone na wiatr. W przecigu nastpnych 10 lat bojw karze ydowscy dokonali w Rosji licznych zamachw terrorystycznych, w wyniku ktrych zgino okoo tysica urzdnikw piastujcych najwysze stanowiska pastwowe, w tym premier Piotr Stoypin, wielki reformator Rosji. W ten sposb przygotowano w Rosji grunt pod rewolucj padziernikow, na potrzeby ktrej tylko sam Jakub Schiff przekaza Leninowi kwot 20 milionw dolarw.

Jednake pomoc B'nai b'rith dla rewolucjonistw ydowskich w Rosji nie ograniczya si tylko do wsparcia finansowego. B'nai b'rith delegowaa do Rosji w celu przeprowadzenia rewolucji swych czonkw takiej miary, jak: Lejb Bronstein - Trocki" - wsptwrca ydowskiej rewolucji w Rosji; Bela Kuhn - jeden z filarw tej rewolucji, w 1919 roku przywdca rewolucji na Wgrzech wsawionej niewiarygodnymi rzeziami i przeladowaniem Kocioa; Karol Liebknecht - sprawca podobnej rewolty w Bawarii w 1919 roku; Karol Sobelson - Radek" - jeden z krwawych dygnitarzy ydobolszewickiej rewolucji w Rosji. B 'nai b'rith ingerowaa rwnie w sprawy polskie. Szefem polskiej sekcji B'nai b'rith zosta yd z Krakowa, Jzef Rettinger, ktrego zadaniem byo realizowanie jednego z wariantw odrodzenia si pastwa ydowskiego na ziemiach polskich pod nazw Judeopolonii". Zamys ten zosta przedstawiony w listopadzie 1918 r. w wewntrznym oklniku, w ktrym syjonici nawoywali: Bracia i wspwyznawcy! Trzeba, aeby kraj Galicja zosta naszym krlestwem (...). Starajcie si usun Polakw ze wszystkich waniejszych stanowisk i skupi w swych rkach wszystkie nici wadzy spoecznej. Wszystko co do chrzecijan naley, powinno sta si nasz wasnoci. Zwizek izraelski (Alliance Israelite Universelle) dostarczy wam potrzebnych do tego rodkw. Ju zaczto na ten cel zbiera fundusze, a udaje si lepiej ni przypuszcza byo mona. Dla

doprowadzenia do skutku wyrwania Galicji chrzecijanom, wszyscy nasi wielcy i bogaci zapisali si na nasze sumy. Da baron Hirsz, dadz Rothschildowie, Bleichro- derowie i Mendelssohnowie, dadz i inni. B'nai b'rith w krtkim czasie od powstania staa si awangard wszystkich wiatowych ruchw wywrotowych i rewolucji, a sukcesy odnosia dziki potdze finansowej konsorcjw bankowych kierowanych przez Schiffa, Morgana, Rothschilda i Rockefellera. W cigu ostatnich 150 lat B'nai b'rith, ta elitarna ydowska organizacja, cile wsppracujc z iluminatami, bardzo szybko rozwijaa si, podporzdkowujc swym celom wiatow masoneri. Z czasem zaoya swe loe w 58 krajach, nie wyczajc Watykanu. Obecnie liczy ok. 80 tys. czonkw. Wedug ydowskiej gazety wychodzcej we Francji, B'nai b'rith obecnie jest akredytowana przy wikszoci najwaniejszych organizacji midzynarodowych, jak ONZ, UNESCO czy Rada Europy. Ma take olbrzymie wpywy w USA, do tego stopnia, e kandydaci do fotela prezydenta przed wyborami stawiaj si przed t organizacj. Z najnowszych bada wynika, e masoneria, Pilgrims Society, Komisja Trjstronna i Rada Stosunkw Zagranicznych (CFR) s jedynie pasami transmisyjnymi do przekazywania rzdom wiata woli arystokracji ydowskiej z B'nai b'rith. Bardzo gronym instrumentem szantau i cenzury w rkach B'nai b'rith jest powoana

przez ni w roku 1913 w Chicago Liga Przeciw Zniesawieniu (Anti-Defamation League), w skrcie ADL, powoana do walki z antysemityzmem. ADL zbiera dane o aktach, ktre uznaje za antysemickie, antysyjonistyczne i o tych, ktre stanowi przeszkod w realizacji polityki B'nai b'rith. Oprcz tego prowadzi ewidencj organizacji i osb, ktrych dziaalno jest uznana przez ni za niebezpieczn dla interesw Izraela. Dziaalno ADL skutecznie knebluje usta krytykom polityki Izraela, a prcz monitoringu przeciwnikw prowadzi propagand i edukacj na rzecz hegemonii Izraela. ADL zatrudnia w samym Nowym Jorku, ktiy jest gwn jej siedzib, ponad dwustu pracownikw a jej zaplecze strukturalne na terenie USA liczy 29 biur stanowych, plus biura zagraniczne. Budet roczny tej organizacji wynosi okoo 50 milionw dolarw. ADL charakteryzuje si ponadto antykatolicyzmem i dziaa na rzecz judaizacji spoeczestw chrzecijaskich, osabienia wiary katolickiej i wpyww Kocioa. Po Soborze Watykaskim II ustanowia w ramach wdzicznoci Midzyreligijn nagrod im. Kard. Augustyna Bea, jezuity, ktry podczas trwania obrad soborowych lobbowa na rzecz B'nai b'rith i w tym celu skutecznie wpyn na caoksztat wielu dokumentw soborowych. W tym roku kard. Stanisaw Dziwisz odebra nagrod im. Kard. Augustyna Bea, przyznan mu przez B'nai b'rith.

Wojna ustawicznie trwa Po II wojnie wiatowej ydomasoneria zmienia taktyk, rozpoczynajc pokojow walk ze starym wiatem", opart o stare liberalno-de- mokratyczne hasa, z wykorzystaniem najnowoczeniejszych osigni techniczno-cywilizacyjnych. Zmiana dotychczasowej taktyki w deniu do celu na drodze wiatowych wojen bya podyktowana co najmniej dwoma racjami. Przekonano si bowiem, e golem wojny, rozjuszony krwi i cierpieniem ofiar, po pewnym czasie lepnie i zaczyna mordowa take swoich". Ju mason Georges Danton w czasie Rewolucji Francuskiej odkry, e zabija ona wasne dzieci, i taki los go spotka. Tymczasem rewolucjonici spod znaku Baphometa, stajc si ludmi super bogatymi, majcymi wiat pod stopami, prawdopodobnie woleli na wiksz skal nie ryzykowa, zadawalajc si wysyaniem piekielnych kolumn" w odlege kraje. Nie oznacza to, e kolejna wojna wiatowa ich samych nie zaskoczy, gdy raz uruchomiony jej mechanizm jest nie do zatrzymania. W kocu bowiem bdzie musiao doj do ostatecznej, bezwzgldnej walki o wadz nad wiatem pomidzy dwoma gwnymi, wykluczajcymi si wzajemnie masoskimi nurtami: gnostykami z Eurazji a talmudycznym ydostwem amerykasko-izraelskim. Do tego czasu drugim czynnikiem optujcym za pokojowym" postpem jest fakt zdobycia ju przez ydomasoneri absolutnej hegemonii w wiecie i wyjcia

z ukrycia. Kontroluj dzi niemal cay potencja finansowy i militarny wiata, prawie wszystkie mass media i struktury wadzy wikszoci pastw. Dlatego wszelkie problemy wynikajce z oporu dawnych struktur zostan przez nich rozwizane - przynajmniej tak planuj - z chwil utworzenia na drodze pokojowych przemian Rzdu wiatowego. Na rzecz jego ustanowienia poczyniono ju zasadnicze kroki. W tym celu ydomasoneria po I wojnie wiatowej utworzya Lig Narodw, ktra po II wojnie wiatowej przerodzia si w Organizacj Narodw Zjednoczonych. Struktur ONZ oparto na demokratycznym schemacie trjpodziau wadz. Jest to zalek Rzdu wiatowego. Wadz ustawodawcz stanowi Zgromadzenie Oglne. Wadz wykonawcz - Rada Bezpieczestwa. Wadz sdownicz - Trybuna Sprawiedliwoci w Hadze. Przy ONZ powstay agendy, spord ktrych najwaniejszymi do dzi pozostaj UNESCO, FAO i WHO. W 1922 r. powstaa organizacja pozarzdowa pod nazw Lucifer Trust", pniej przemianowana na Lucis Trust", majca status ciaa doradczego przy ONZ. Siedziba tej organizacji w Nowym Jorku staa si wiatowym centrum propagowania kultu lucyferycznego, co stanowi rdo inspiracji dla caego ruchu New Age. Do tej organizacji naley m.in. Fundacja Rockefellerw, wspierajca ONZ-owskie kampanie demograficzne i finansujca m.in. dziaalno Greenpeace International. W 1958 r. parlamentarzyci podpisali tzw. Kart

Wersalsk, ktra staa si projektem stworzenia ponadnarodowej struktury, nazwanej Stanami Zjednoczonymi Europy. Jednym z pionierw obecnej Unii Europejskiej by wspomniany czonek B'nai b'rith, Jzef Rettinger, szara eminencja rzdu gen. Sikorskiego. By on najbardziej aktywnym organizatorem tzw. Klubu Bilderberg, ktry obecnie utosamia si z Rzdem wiatowym. Nazwa pochodzi od holenderskiego hotelu, w ktrym w roku 1954 miao miejsce pierwsze zebranie grupy. Od tego czasu spotykaj si raz do roku, aby omwi najwaniejsze dla wiata sprawy dotyczce polityki i ekonomii. Dyskusje tocz si zawsze przy zamknitych drzwiach. Postanowienia Klubu przekazywane s organizacjom o zasigu midzynarodowym i obowizuj pniej przez wiele lat. Skad Komisji zmienia si czciowo kadego roku. Wrd osb uczestniczcych w obradach Klubu Bilderberg byli: sekretarze stanu: Henry Kissinger, Colin Powell, Condoleezza Rice; prezydenci: Bill Clinton, Gerard Ford, kanclerz Helmut Schmidt; premierzy: Margaret Thatcher, Tony Blair; Prezesi Banku wiatowego, Sekretarze Generalni NATO, Dyrektorzy Midzynarodowego Funduszu Walutowego, Prezesi Bankw (Narodowych = prywatnych), szefowie wielkich korporacji jak: Rothschild, Rockefeller, Warburg, a take holenderska krlowa Beatrix, ksi Walii - Karol, krl Hiszpanii Juan Carlos, krlowa Hiszpanii - Sofia. Z Polski uczestnikami spotka byli: Andrzej Olechowski,

Hanna Suchocka, Aleksander Kwaniewski, prezes Citibanku - Sawomir Sikora, prezes Polskiej Grupy Farmaceutycznej - Jacek Szwaj cowski, take Wanda Rapaczyska, Janusz Palikot i o. Maciej Ziba, byy prowincja dominikanw. Inn grup, nie mniej wan, nazwan planetarn rad nadzorcz", jest Komisja Trjstronna, powstaa w 1973 r. z inicjatywy Zbigniewa Brzeziskiego. Jej celem miao by stworzenie porozumienia pomidzy Ameryk, Europ i Japoni, oraz umacnianie poczucia odpowiedzialnoci za losy wiata. Wikszo czonkw Komisji Trjstronnej uczestniczy w obradach Klubu Bilderberg (take wikszo z nich to masoni). W ostatnich latach rozwija si ruch New Age, dysponujcy zadziwiajco wielkimi rodkami finansowymi i majcy kontakty personalne ze wiatem wielkiej polityki. Synkretyczny New Age, wyznajcy naturalizm, panteizm i okultyzm, jest bliski ideowo kabalistycznej doktrynie ydomasoskiej. Wszystko wskazuje na to, e ma to by jedyna dozwolona religia zjednoczonego Nowego wiata. Przypomnijmy, e idea nawracania nie-ydw na prawdziw wiar", po raz pierwszy podana przez mesjasza" Sabataja Cwi w formie boego objawienia, obecnie staa si fundamentem New Age, opartej 0 tzw. prawo noachickie, na ktre skada si siedem przykaza nawizujcych do prawa naturalnego, a zastpujcych Dekalog. Zasady wymylone przez

kabalistw ydowskich tej nowej, jedynej religii dla nie-ydw, podlegej cakowicie judaizmowi talmudycznemu, zostay wspczenie wylansowane przez kabalist, nowego, prawdziwego mesjasza", Menachema Mendela Schneersona, guru paru ostatnich prezydentw USA. W myl prawa noachickiego (rzekomo danego przez Boga Noemu i jego potomstwu) gdyby zaczo obowizywa - wierno Jezusowi Chrystusowi byaby najwikszym przestpstwem idolatrii, karanym mierci, co unicestwioby cakowicie chrzecijan 1 Koci, a pozosta ludzko podzielio na bogw-ydw i nie-y- dw (Synw Noego - noachitw), ich sug. Zagroenie dla katolikw jest bardzo powane, gdy Senat i Kongres USA (wykonawcy woli wiatowego syjonizmu) we wsplnej rezolucji ju uznay w 1991 r., e prawo noachickie stanowi system prawa i wartoci, na ktrych opiera si cywilizowane spoeczestwo, i na ktrych nasz wielki Nard zosta ufundowany, a etyczne wartoci i zasady zawarte w siedmiu prawach noachickich s tymi, bez ktrych gmach cywilizacji znajduje si w stanie powanego zagroenia nawrotem chaosu (...). Uzasadnione zatroskanie nie moe pozwoli obywatelom tego Narodu utraci poczucie odpowiedzialnoci za przekazanie tych historycznych wartoci i zasad z naszej odlegej przeszoci pokoleniom przyszoci. Z uwagi na to Kongres i Senat USA postanawiaj uczci Rabina

Menachema Mendela Schneersona (...) i wyznaczy dzie jego 89-tych urodzin tj. 26 marca 1991 r. jako Education Day, U.S.A. (Dzie Edukacji USA). Wida z powyszego, e jedna, wsplna religia wiatowa New Age, jeli nie uznawaaby prymatu judaizmu i jeli nie gwarantowaaby uznania go za ostateczne i jedyne kryterium prawdy, byaby nie do pomylenia przy obecnych trendach. Wedug judaizmu ortodoksyjnego w czasach ostatecznych, gdy wadz nad wiatem przejmie ich mesjasz, na ziemi bd mogy pozosta tylko dwie kategorie ludzi: wyznawcy judaizmu i noachici (nie-ydzi, podlegli prawu noachickiemu), uznajcy nad sob jurysdykcj (wadz) judaizmu. Ju teraz przy odrodzonym Sanhedrynie istnieje sekcja ds. Noachitw. Z t koncepcj nowej religii wydaj si by pogodzeni hierarchowie Kocioa katolickiego dialogujcy z ydostwem i w jej kierunku podaj wszyscy wtajemniczeni. Na przykad o. Jacek Salij, dominikanin, w jednym ze swych artykuw zastanawia si, niczym rabin, czy pod prawem noachickim bdzie nam dozwolona kaszanka! Ta logika mylenia jest wyraona bez ogrdek w najnowszym Komunikacie z 353. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 29 wrzenia 2010 r., pkt.5: Konferencja Episkopatu po raz kolejny odniosa si krytycznie do inicjatyw zmierzajcych do ogoszenia Jezusa Krlem Polski. Biskupi jednoczenie zwracaj uwag na potrzeb pogbienia wiary w Jezusa Chrystusa,

jako Krla Wszechwiata i Pana dziejw. Przestrzegaj przed sprowadzaniem krlowania Jezusa do jednorazowego aktu intronizacji, ktry miaby rozwiza wszystkie problemy. Sam Chrystus wzywa swoich uczniw do podejmowania krzya i pjcia za Nim w duchu Jego krlowania, ktre nie jest z tego wiata (por. J 18,36). Z tego komunikatu wynika, jakoby wiat i Polsk polscy biskupi rezerwowali dla witego i prawdziwego mesjasza", ktrego kabali- ci ydowscy ogosz krlem caego wiata. Widocznie przewiduj, e prawo noachickie tego antychrysta wyeliminuje zarwno Jezusa Krla (wedug nich uzurpatora i blunierc), jak i Jego wyznawcw, i ju nam przezornie radz, bymy wynieli si z tego wiata, tzn. poszli za Nim w duchu Jego krlowania, ktre nie jest z tego wiata i wedug biskupw, nie dla tego wiata. Fakty zwizane ze stopniowym wprowadzaniem prawa noachickie- go w krwioobieg narodw ujawnia Jerzy Rachowski w: Fundamentalizm ydowski: Chabad-Lubavitch, Biblioteka Suwerennoci Narodu", Maj 2002 (znale mona w Internecie, wpisujc nazw w Google). W obliczu bliskiego zwycistwa ydomasoneria stara si opanowa wszelkie sfery ycia intelektualnego i spoecznego. Jest to niezbdny czynnik do przejcia wadzy nad caym wiatem. Z perspektywy

prawie trzystu minionych lat dziaania ydomasonerii, moemy przeledzi, w jakim stopniu udao si jej zrealizowa przynajmniej gwne cele. 1. Zniszczenie monarchii. Osignito ten cel na drodze wojen i krwawych przewrotw, w nastpstwie ktrych zastpowano dotychczasowy ustrj monarchiczny ustrojem republikaskim, sprowadzajcym si do konstytucyjnego nakazu przestrzegania laickoci pastwa. Oznaczao to cakowite usunicie Boga ze sfery politycznej - Jego detronizacj. Spord 42 krajw europejskich obecnie ustrj 31 z nich to republika. 10 pastw jest monarchi konstytucyjn, jednake faktycznie rzdy sprawuje parlament, a monarcha peni rol reprezentacyjn. Jedynie jeszcze jeden kraj zachowa ustrj monarchii absolutnej, elekcyjnej. Jest to Watykan - stolica Kocioa katolickiego. 2. Zniszczenie Kocioa katolickiego i ustanowienie uniwersalnej religii oglnowiatowej. Obok dziaa wprost unicestwiajcych ycie Kocioa, jeszcze skuteczniejsza bya metoda walki z nim, zawarta w tajnej instrukcji przekazanej czonkom Wysokiej Wenty z 1819 r.: to nie ostrego sztyletu powinny lka si najbardziej zarwno katolicyzm, jak i monarchia. Ale te dwa filary porzdku spoecznego mog si zawali wskutek zepsucia (...). Nie mnmy przeto mczennikw, lecz propagujmy wszelkie wystpki. (...) Sprzyjajcie tedy

zepsuciu serc, a nie bdziecie mieli katolikw. Odcigajcie ksidza od pracy, od otarza i od praktykowania cnt. Niech czym innym zajmie swoje myli i zacznie inaczej spdza czas. (...) Sprawcie wic, by kler maszerowa pod waszym sztandarem w przewiadczeniu, e kroczy nadal pod godem Kluczy Apostolskich. Efektem tych dziaa prowadzonych przez instrumenty polityczne i instytucje pastwowe, jak te przez zmonopolizowane przez y- domasoneri mass media i orodki kulturotwrcze, w wielu krajach wiata ycie Kocioa (wiara) zaczo stopniowo zanika, czsto przy biernej postawie duchowiestwa. Inn trucizn wtaczan przez ydomasoneri w organizm Kocioa, byy idee gnostycko-kabalistyczne przemycane przez pit kolumn" pocztkowo do teologii i do jej nauczania. Z biegiem czasu opanoway one cae nauczanie w Kociele, powodujc coraz wiksze zagubienie duchowe i wiatopogldowe wiernych oraz upadek dyscypliny kocielnej. W podobny sposb, przy uyciu tych samych rodkw, ydomaso- neria skaniaa Koci katolicki do dryfowania w kierunku tworzonej przez ni jednej, oglnowiatowej religii. Nie sposb zaprzeczy, e Sobr Watykaski II stworzy klimat sprzyjajcy przenikaniu liberalizmu, modernizmu i humanizmu ydomasoskiego do Kocioa katolickiego. Szczeglny niepokj budz tzw. spotkania ekumeniczne, idce w kierunku synkretyzmu, masoskiej religii uniwersalnej, goszonej przez Lucis

Trust i ONZ. W 1994 r. odbyo si pierwsze wiatowe Zgromadzenie Przedstawicieli Rnych Wyzna na rzecz Pokoju w Rzymie - centrum Chrzecijastwa. Czterysta przedstawicieli rozmaitych wierze zanosio mody i szeptao magiczne zaklcia do swych egzotycznych bstw. Towarzyszyy temu symbole tczy i gobicy z gazk oliwn. Wiadomym jest, e Arka Noego, tcza, gobica i gazka oliwna to symbole masoskie zwizane z inicjacj na stopie mistrza. S one zapowiedzi koca drugiego potopu", ktry jest przez masonw utosamiany z trwajcymi dwa tysice lat rzdami Kocioa Chrystusowego. Wierz oni, e wkrtce te rzdy ustan, wyparte przez prawo Nowej Ery - Eiy Wodnika. Siedem kolorw tczy odpowiada siedmiu niebom, w ktre wierz gnostycy. Podobne spotkania odbyy si w Bazylei, Brukseli, Mediolanie, Asyu, a ostatnio w Krakowie. Z drugiej strony, naley pamita, e Koci katolicki wczeniej zdecydowanie potpia masoneri. Zasadnicze znaczenie dla jej oceny miaa opinia Kocioa: Koci Katolicki i masoneria to dwie organizacje, dwa wiatopogldy i dwie wiaty, ktre si wzajemnie wyczaj i potpiaj. Ju papie Grzegorz XVI w swej pierwszej encyklice Mi- rari vos z 1832 r. okreli masoneri jako ciek nieczysty wszystkich poprzednich sekt. Przez ponad dwa i p wieku, ktre upyny od ukazania si pierwszej antymasoskiej encykliki, papiee wydali 14 encyklik, w ktrych jednoznacznie potpili wolnomularstwo. Stanowisko to byo podtrzymywane

przeszo 400 razy przez Urzd Nauczycielski Kocioa, a osoby przynalece do masonerii lub propagujce jej idee oboone zostay ekskomunik. W dobie obecnego kryzysu wiary, spowodowanego dziaaniami y- domasonerii w Kociele, powysze zakazy i sankcje dzi okazuj si nieskuteczne. Cho 26 listopada 1983 r. zostaa ogoszona deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary, ktra podtrzymaa dotychczasowe stanowisko Kocioa, zakazujce przynalenoci do masonerii pod grob utraty prawa do przyjmowania sakramentw witych, oraz zakazaa biskupom interpretowania tego zakazu na uytek lokalny {Acta Apostolicae Sedis 76/1984/30nn), zostao to jednak, tak przez hierarchi, jak przez wielu wiernych, cakowicie zignorowane. 3. Likwidacja rodziny jako podstawowej komrki ludzkiej i postaw patriotycznych. W tych kwestiach ydomasoneria odniosa kolejne sukcesy, podporzdkowujc swym pogldom ustawodawstwo i zapewniajc sobie przyzwolenie spoeczne na wprowadzenie ich w ycie. Obecnie coraz czciej, take w rodowiskach katolickich, maestwo jest traktowane jako zwyka umowa midzyludzka, z moliwoci uzyskania rozwodu w wietle prawa. Lansowane s hasa wolnoci seksualnej, wychowania ku niej dzieci (tzw. edukacja seksualna), antykoncepcja, aborcja, eutanazja oraz tolerancja homoseksualizmu i wszelkich zbocze.

Pod oson ministerstw ydomasoneria tworzy nowe systemy i programy edukacyjne wychowujce mode pokolenie tak, by zatracio ono zupenie swoje poczucie narodowe i dotychczasowy system wartoci. W ostatnich dziesitkach lat w wielu krajach ju si dokonuje zaplanowany przewrt w szkolnictwie. Odtd rola szkoy ma polega nie na ksztaceniu umysu, lecz na przygotowaniu ulegych, przystosowanych do Nowego wiatowego adu, poprawnych politycznie" obywateli, ktrzy otrzymaj minimum wiadomoci, a maksimum indoktrynacji, przekazywanej przy pomocy manipulacji psychopedagogicznej. Wymusza si take z atwoci zmiany w systemie wartoci i sposobie ycia caych spoeczestw poprzez propagowanie mieszanki" kulturowej i cywilizacyjnej, co stanowi przejaw ukrytej walki z opart na religii katolickiej cywilizacj chrzecijask i jej zasadami. Wykorzystujc techniki inynierii spoecznej, dy si do tego, by czowiek pragn raczej wicej mie" ni wicej by", a wic wychowuje si rwnie jakiego nowoczesnego czowieka ekonomicznego", bdcego doskonaym materiaem na mao mylcego, ale za to zdyscyplinowanego obywatela-konsumenta. Wolno jednostki oraz jej wybory bd kontrolowane poprzez fakt, e kady otrzyma numer i jako numer przejdzie przez edukacj, bdzie paci podatki, poddawa si leczeniu i korzysta z praw emerytalnych i zwizanych z pochwkiem.

4. Na gruzach poprzedniej cywilizacji masoneria tworzy wszechwadny Rzd wiatowy. Po obaleniu monarchii nastpnym etapem przebudowy wiata jest zniszczenie pastw narodowych. Osiga si to za pomoc kontrolowanej dezintegracji ekonomii wiata". Metoda ta polega na zniszczeniu zdolnoci produkcyjnych narodw. Do tego dochodzi lichwiarska polityka wielkich prywatnych bankw, pragncych stworzy wiatowy system kontroli finansowej skupiony w rkach prywatnych. Bdzie mg on zdominowa system polityczny kadego kraju oraz ca gospodark wiatow. Chodzi o powstanie monopolu, ktry by eliminowa wszystkich rywali i zniszczy system wolnorynkowy. Elita rzdzca (powizana z ydomasoneri) ju zcentralizowaa w swych rkach wadz, uprzednio niszczc wszelkie ugrupowania i partie od niej niezalene. Kolejnym celem ydomasonerii - jeszcze do osignicia - jest ograniczenie populacji narodw i zawaszczenia ich bogactw w imi rzekomego niebezpieczestwa dla przetrwania wiata. Zmartwienie o eksplozj demograficzn" jest bezporednio zwizane z zasadami formuowanymi przez ideologw Nowego wiatowego adu. Warto tu zacytowa zdanie Eduarda Postula, zaoyciela Klubu Rzymskiego: wiat jest chory na raka, a tym rakiem jest czowiek. Dlatego problem przeludnienia ludem ziemi" jest dla nich priorytetowym do rozwizania. Jednake

eksterminacja ludzi na drodze wojny jest zbyt kosztowna. Nowe moliwoci w tym wzgldzie stwarza zastosowanie nowoczesnych, naukowo technicznych rodkw do przeprowadzenia depopulacji. Zaliczy do nich mona sztuczne ograniczenie podnoci, skaenie szczepionek rtci, uj wody pitnej litem, niszczenie opieki zdrowotnej, funduszy emerytalnych i wiele innych pomysw stopniowo wprowadzanych w ycie. W roku 1947, tu po zakoczeniu II wojny wiatowej, masoneria gosia, jak bdzie wygldaa III wojna wiatowa: Przysza wojna bdzie wojn religijn. Taka wojna nie wywoa rzezi, bdzie prowadzona w duej mierze przy pomocy broni mentalnej (...). Przysza wojna bdzie wojn niewidzialn. Dopiero, gdy dany kraj zauway, e jego plony ulegy zniszczeniu, jego przemys jest sparaliowany, a jego siy zbrojne s niezdolne do dziaania, zrozumie nagle, e bra udzia w wojnie i e t wojn przegrywa. Pozytywnie mylcy umys nie poddaje si kontroli. Dlatego ten, kto chce przygotowa grunt pod zakulisowe rzdy, musi doprowadzi do wyksztacenia u ludzi umysu biernego i nastawionego negatywnie do systemu wartoci i moralnoci chrzecijaskiej. Denie do panowania nad caym wiatem to idea, ktra sama siebie kompromituje, gdy tylko zostaje ujawniona. Ale poniewa bya skrywana, denie to nie napotkao waciwie na opr. Wydaje si, e masoskie zasady: destrukcja, materializm i iluzja rzdz dzisiejszym

wiatem. W czasie tegorocznej powodzi (2010) poszkodowani najbardziej byli oburzeni faktem, e nikt ich nie uprzedzi o nadchodzcej klsce. Ujawniajc ciemn i zowrog stron ycia publicznego, naszym zamiarem, Drogi katoliku, nie jest sprawianie Ci dyskomfortu, ale chcemy Ci ostrzec przed nadchodzcym na wiat kataklizmem, ktry zburzy na ziemi wszystko to, co warte jest mioci i zatarasuje drog zbawienia. Jeszcze jest czas, by razem z innymi powstrzyma szalecw - niewolnikw Baphometa - zanim zrealizuj swe plany. Spjrz na Matk Najwitsz, nasz Krlow - Ona zapowiada zwycistwo, trumf swego Niepokalanego Serca nad besti. Przeczytaj ostatnie rozdziay Apokalipsy, ktre mwi o zagadzie wrogw Krla krlw i Pana panw. Ostrzegamy Ci, aby nie wpad w ich sida! Nie pozwl, by uczynili Ci niewolnikiem za, ale z wiar i mstwem walcz w szeregach Jezusa Krla Polski, a nagrod niech Ci bdzie udzia w zwycistwie Boga. Ukaemy Ci teraz, jak zostaa skalana Polska, aby wiedzia, w co si angaowa, by przywrci jej blask Boego Krlestwa! Dziaalno ydomasonerii w Polsce Za pierwsz organizacj wolnomularsk na ziemiach polskich naley uzna La Confrrie Rouge, ktra ju w styczniu 1721 r. miaa do dobrze rozbudowan struktur. Od samego pocztku skupiaa ona wycznie szlacht i arystokracj. Cay wiek XVIII to okres

nieustannego powstawania i rozwizywania kolejnych l (warsztatw) wolnomular- skich. W roku 1767, na pi lat przed pierwszym rozbiorem Polski, zostaa zaoona Wielka Loa Polski, na czele ktrej stan ksi Ignacy Potocki. W szeregach tej organizacji znaleli si ksita pierwszych rodw, dygnitarze, ludzie nauki i sztuki, wojskowi i dyplomaci. Wrd goci obecnych podczas uroczystoci nocy witojaskiej w 1769 r. znajdujemy nawet gow Kocioa katolickiego w Polsce, Prymasa Gabriela Podoskiego. W szeregach tej organizacji znalaz si sam krl Stanisaw August Poniatowski, ktry przyj imi zakonne Salsinatus Eques a Corona vinidicata. Jeli bymy postawili pytanie: Dlaczego utracilimy wolno? Dlaczego Bg opuci Polsk i nastpiy rozbiory? To ju maleki promie prawdy, zawarty w maej notatce K.M. Morawskiego wydobywa z gbokiego mroku ukrycia odpowied: Krl Stanisaw August, brat-rokrzyowiec obrzdku niemieckiego, praktykujcy alchemik-kabalista; kieruje reorganizacj zrazu przyjaciel krlewski, Moszyski (rokrzyowiec-kabalista), autor ciekawego memoriau dla krla o genezie masonerii wiatowej z wrzenia 1781 r. Wziwszy pod uwag, e w awach poselskich Sejmu Czteroletniego wolnomularze stanowili 22% posw i 19,2% dobranych pniej deputowanych oraz e masonami byli niemal wszyscy czonkowie Komisji Edukacji Narodowej na czele z ksidzem apostat Hugo Kotajem, a take przywdcy Targowicy, mona

przypuszcza, e masoneria zasadniczo przyczynia si do upadku moralnego i duchowego narodu, a w konsekwencji do rozbiorw Polski. Po utracie niepodlegoci przez Polsk masoneria nadal sterowaa jej losami. Jak pisze Jdrzej Giertych: Polska koca XVIII i caego na og XIX wieku - to by kraj w dziedzinie politycznej sterowany niemal bezkonkurencyjnie przez masoneri. Kiedy na Kongresie Wiedeskim powoane zostaje do ycia miniaturowe Krlestwo Polskie, wtedy car Aleksander I, demonstrujcy tendencje liberalne, wskrzesi w nim Wielki Wschd. Uwielbienie masonw dla nowego wadcy nie trwao dugo i przerodzio si wobec niego w opozycj. Wkrtce te na mocy dekretu ksicia-namiestnika, Jzefa Zajczka, dnia 25 wrzenia 1821 r. dziaalno wolnomularstwa (ydomasonerii) zostaa zawieszona, ale swych wpyww nie utracia. Pierwsze ,jaskki" zwiastujce dno do reaktywacji wolnomularstwa w Polsce pojawiy si na progu XX w. Pocztek lat niepodlegoci Polski to okres do intensywnego rozwoju wolnomularstwa, cile powizanego z obozem socjalistycznym. Dziki pomocy ze strony masonerii mogo doj do przewrotu majowego w 1926 roku, dokonanego przez marszaka Jzefa Pisudskiego, a w czasie ktrego polaa si obficie polska krew. Przytoczymy relacj o tych wydarzeniach w. Maksymiliana Kolbe: Dnia 28 maja, gdy tysice oczu jeszcze wilyy zy, p. Andrzej Strug, przewodniczcy oy

masoskiej, tak w przemowie do zebranych masonw gosi: I oto przyszy przeomowe dni majowe. Dziki zwycistwu Wielkiego Czowieka rozpoczynamy nowe dzieje zwycistwa uczciwoci. (...) Komendant zrobi swoje - teraz na nas kolej. (...) Jeli cay demokratyczny obz ulegnie nakazom chwili, bdzie niezadugo triumfowa w Polsce zwycistwo moralnoci - my za w spokoju i godnoci bdziemy rzdzili Now Polsk. Doda trzeba, e na tym samym posiedzeniu masoni uchwalili rezolucj nastpujcej treci: Krew przelana na ulicach Warszawy w dniach 12-14 maja nie moe spyn bezpodnie. Cay nard pragnie, by z jej posiewu wyroso odrodzenie, nowa potga moralna (...). Warto pamita, e Andrzej Strug, mason 33. stopnia wtajemniczenia, wielki mistrz masonerii polskiej, w swojej ksice Wyspa zapomniana ocenia chrzecijastwo jako co antyludzkiego, co, co zniewala, niszczy, wpdza w szalestwo. Uznajc bezsens chrzecijastwa i domagajc si jego zanegowania i odrzucenia, proponuje now religi, w centrum ktrej stawia czowieka, odrzucajcego wszelkie moralne pta, gloryfikujcego si i przemoc, czowieka pana i prawodawc - nowego boga. Dalszy wpyw ydomasonerii na losy Polski obrazuje fakt, e w latach 1926-1939 na siedemnastu premierw, trzynastu byo masonami, a wielu ministrami i dyrektorami departamentw. Jednym z efektw tej Nowej Polski", rzdzonej przez masonw, byo odarcie goda Polski z krzya i umieszczenie na skrzydach ora

picioramiennych gwiazdek - pentagramu Baphometa. W Polsce powojennej, za spraw szerzonej uczciwoci" i moralnoci" przez kabalist Andrzeja Struga i jego kompanw, gwatownie rozwija si magia seksualna (prostytucja), przemys aborcyjny i wszelkie praktyki okultystyczne. Niestety to wszystko, wspomagane przez frankistw i pozostae sekty ydowskie, znalazo duy popyt w spoeczestwie polskim. Niemniej na tym tle, poczwszy od czerwca 1937 r., nastpio w Polsce znaczne nasilenie kampanii antymaso- skiej. Efektem dziaa obronnych rodowisk katolickich, zwizanych z obozem narodowym, na forum parlamentu i w mediach, by Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozwizaniu zrzesze wolnomularskich, w tym B'nai b'rith. Jednake organ francuskich wolnomularzy informowa, i mimo oficjalnego zakazu dziaalnoci wolnomularskiej w 1938 r. praca l toczya si nadal. Podczas okupacji Rada Najwysza i Wielka Loa zostay upione, ale niektre loe pracoway nieprzerwanie. Po wojnie wielu wolnomularzy znalazo si w nowych strukturach wadzy, aktywnie wczajc si w budow nowego systemu totalitaryzmu sowieckiego. ukasz Kamiski wskaza w swoich wyliczeniach, e spord pozostaych w kraju braci" (masonw) a 40,5% zajo wysokie stanowiska w administracji pastwowej PRL-u (dyrektorzy departamentw, posowie, a nawet ministrowie), 32,1 % zostao wykadowcami wyszych

uczelni, 9,5% objo wysokie stanowiska w spdzielczoci. W pierwszych latach powojennych, mimo sugestii ze strony Bolesawa Bieruta lub jego najbliszego otoczenia zmierzajcej do odbudowy loy masoskiej, w Polsce nie doszo do zrealizowania tego zamierzenia. Kolejn prb bez powodzenia podj w 1962 r. wielki mistrz Wielkiego Wschodu Francji Jacques Mitterand podczas swojej wizyty w Warszawie. Tymczasem konspiracyjna loa wolnomularska istniaa tu ju od 12 lutego 1961 r., kiedy to omiu adeptw dokonao rytualnego obudzenia" przedwojennego Kopernika. W tydzie pniej nastpiy pierwsze inicjacje, przyjto wtedy m.in. prezesa Klubu Krzywego Koa, pniejszego wielkiego mistrza, Jana Jzefa Lipskiego, kreowanego swego czasu w mediach na jednego z najwikszych autorytetw moralnych" w Polsce. Prof. Janusz Maciejewski podkrela bardzo mocno, e z punktu widzenia masoskiej regularnoci istniaa w Polsce w latach 1961-89 masoneria - i to take jako cz masonerii wiatowej. Poczwszy ju od roku 1976, kiedy to trzech braci" sygnowao Apel do spoeczestwa i wadz PRL, placwka warszawska w swych dziaaniach nie stronia od nieoficjalnego udziau w yciu politycznym kraju. To z tych rodowisk wychodzio poparcie dla wspzaoonego przez braci" Komitetu Obrony Robotnikw (KOR), a pniej take dla tzw. ekspertw Solidarnoci.

Wspdziaanie KOR-u ze Znakiem podczas tworzenia Solidarnoci" pozwalao na wprowadzenie tam namaszczonych przez ydomasoneri osb, majcych wpyw na ksztat pniejszych wydarze. Ju pod koniec 1989 r. ustpujcy wielki mistrz Wielkiego Wschodu, Woch Armando Corona, powiedzia: W Polsce nasi bracia s liczni, bardzo aktywni i odegrali bardzo wan rol w przyspieszaniu procesw liberalizacji. Po ustaleniach w Magdalence masoneria w Polsce moga ju wyj z ukiycia i podj legaln dziaalno. Oficjalna ceremonia przebudzenia loy (wzmoenia dziaalnoci) miaa miejsce 27 grudnia 1991 r., w wito Jana Ewangelisty. Przy udziale przedstawicieli masonerii woskiej dokonano wtedy rytualnego obudzenia Wielkiej Loy Narodowej Polski. Rejestracja sdowa tej loy masoskiej miaa miejsce 22 lutego 1993 r., a 18 padziernika 1993 r. powoano do istnienia Polsk Rad Najwysz 33. i Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego. W lipcu 1993 r. powstaa w Warszawie pierwsza polska loa Midzynarodowego Zakonu Masoskiego Obrzdku mieszanego Le Droit Humain o nazwie Piotr i Maria Curie". Pierwotnie wchodzia ona w skad Francuskiej Federacji tego systemu. Dnia 27 kwietnia 1998 r. powstaa Polska Jurysdykcja, ktra zostaa zarejestrowana sdownie. Na czele nowo powstaej struktury, jako jej pierwszy Prezydent, stan wybrany w wolnych wyborach Cezary Leeski. Stara si on m.in. jako Kanclerz

Midzynarodowej Kapituy Orderu Umiechu" stworzy w Rabce masoskie centrum dla Europy rodkowej opieki w. Mikoaja" nad dziemi. Wedug danych sprzed kilku lat w Polsce pion regularny reprezentowaa liczca kilkaset czonkw Wielka Loa Narodowa Polski, na czele ktrej stoi Ryszard Siciski. W obediencji tej aktualnie jest siedem l: Kopernik w Warszawie, ukasiski w Warszawie, Przesd Zwyciony w Krakowie, La France w Warszawie, witynia Hymnu Jednoci w Poznaniu, Eugenia pod Ukoronowanym Lwem w Gdasku, Pod Szczliw Gwiazd w Warszawie. Wielki Wschd Polski liczy take kilkaset czonkw zrzeszonych w loach: Wolno Przywrcona w Warszawie, Nadzieja w Warszawie, Europa w Warszawie, Trzech Braci w Warszawie, poczonych loach Tolerancja w Mikoowie i Jedno w Katowicach oraz najmodszej z nich loy Marcinkowski w Poznaniu. Natomiast wolnomularstwo eskie reprezentuje dziaajca w Warszawie loa Prometea, zwizana z Grand Loge Fe- minine de France. Pierwsz Czcigodn tego warsztatu bya zamieszkaa na stae we Francji siostra" (masonka) Ewa Jakiewicz. Jako ostatnia, dnia 9 wrzenia 2007 r., po siedemdziesiciu latach wygnania, triumfalnie powrcia do Polski B'nai b'rith, witana wier- nopoddacz przemow Podsekretarza Stanu w Biurze Prezydenta, Ewy Joczyk-Ziomeckiej, eksperta od mowy nienawici". Podczas otwarcia loy B'nai b'rith o nazwie

Polin" (w jzyku hebrajskim Polska) obecni byli ambasadorowie USA i Izraela, i kilka innych wanych osobistoci. Wiceprezydent B'nai b'rith, Dan Mariaschin, w swym przemwieniu zaznaczy, e uwzgldniajc fakt przynalenoci Polski do Unii Europejskiej i odradzania si ycia ydowskiego, nasza loa moe dziaa jako wany uczestnik w szerokiej gamie zagadnie, ktrymi zajmuje si B 'nai b 'rith oraz szerszymi planami ydowskimi. O jakie to plany i zagadnienia chodzi ydom z B'nai b'rith? Wszystko stao si jasne ju podczas pierwszego spotkania: Chodzi o restytucj mienia ydowskiego (ok. 70 mld dolarw) oraz o rozwizanie kwestii Radia Maryja i Telewizji Trwam, a by moe, w ramach szerszych planw ydostwa chodzi take o wznowienie pomysu na Judeopoloni. Od konfrontacji do przyjani Zanim przeczytasz te dwa ostatnie, najsmutniejsze rozdziay, aby nie straci wiary i mioci do Kocioa, chcemy Ci uwiadomi, Drogi katoliku, podstawow prawd wiary. Koci w 99, 999 % to Bg, dziaajcy w nim w Trzech Osobach Trjcy witej. My, jako Lud Boy, w skad ktrego wchodz jego pasterze, to znikoma domieszka do zasug i cierpie Jezusa, naszego Krla. Dlatego Koci jest i pozostanie wity i niezwyciony pomimo zdrady wielu jego dzieci. W Kociele czci si nie ludzi, a tym bardziej nie wzniose budowle (kocioy),

ale Tego, ktry Ci stworzy, zbawi, i ktry czeka na Ciebie z wycignitymi ramionami. Przepa midzy Kocioem katolickim a ydomasoneri ujawnia si - w warstwie ideowej - ju w pierwszej poowie XVIII w. Od tej pory y- domasoneria i podlege jej organizacje w niszczeniu Kocioa i narodw chrzecijaskich stosoway najbardziej brutaln i bestialsk przemoc. Jednake te okrutne metody walki okazay si w sumie mao skuteczne. W drugiej poowie XX w. ydomasoneria, jak to ju ukazalimy, zmienia sw taktyk i rozpocza akcj zblienia si do swych dawnych przeciwnikw. Niestety, nie wyrzeka si ani swej kabalistycznej wiary, ani swych celw, lecz wrcz przeciwnie, przenikajc do rodowiska Kocioa katolickiego, usiowaa przecign na swoj stron tak jego pasterzy, jak i wiernych. Katolicy, przechodzc na pozycje masoskie, nie wystpowali jednak z Kocioa i nie okazywali mu swej wrogoci, ale szerzc liberalne pogldy na uczelniach, w seminariach oraz dziaajc w polityce i w mass mediach, stopniowo zatruwali rdo wody ywej". Katolicyzm liberalny jest jeszcze bardziej niebezpieczny ni komunizm; jest on w rzeczy samej pit kolumn" ydomasonerii w samym onie Kocioa. Ju w drugiej poowie XIX w. Pius IX twierdzi, i znacznie atwiej jest wykry i pokona jawnego nieprzyjaciela ni zamaskowanego masona, jakim w rzeczywistoci jest katolik liberalny. W Licie Apostolskim z 6 marca 1873 r.

skierowanym do koa w. Ambroego w Mediolanie papie wyjania, dlaczego tak bardzo trzeba mie si na bacznoci przed katolikami-demokratami, przesiknitymi modernistycznymi pogldami: Ci ludzie s bardziej niebezpieczni i bardziej zgubni ni zdeklarowani wrogowie, gdy niepostrzeenie i z niezwyk konsekwencj postpuj w swoich zamiarach. W rzeczywistoci, trzymajc si na granicy potpionych bdw, zachowuj zewntrzne pozory nieskazitelnej doktryny, a tym samym zjednuj sobie nieroztropnych zwolennikw pojednania (z masoneri) i zwodz uczciwych ludzi, ktrzy, gdyby nie to, niezawodnie sprzeciwiliby si jawnym bdom. wity papie Pius X (1835-1914) potpi katolikw-liberaw, demokratw chrzecijaskich, modernistw, uznajc ich za najbardziej niebezpieczn klik (...) usiujc przywie Koci do ich sposobu mylenia. Poprzez przebiego i zakamanie tego perfidnego liberalnego katolicyzmu, ktry z trudem utrzymujc si na granicy potpionego bdu, usiuje zachowywa pozory systemu przestrzegajcego najczystszej doktryny (...). Ksidz ma za zadanie wykiy ich przewrotne knowania. Liberalni katolicy s wilkami odzianymi w owcze skry. Bd was nazywali papistami, klerykaami, nieprzejednanymi wstecznikami; miejcie to sobie za honor! (Obecnie liberaowie traktuj katolikw walczcych w obronie wiary jako sekt lub oskaraj o dziaania poza Kocioem - miejcie to sobie za honor!).

Nastpnie w encyklice Pascendi, ogoszonej 8 wrzenia 1907 r. papie donosi, i wrogowie dotarli do samego serca Kocioa, a wrogowie ci tym wikszym napawaj strachem im bardziej si ukrywaj. (...) Mwimy tu o znacznej liczbie ksiy (...). Oni to od rodka knuj zniszczenie Kocioa. Niebezpieczestwo tkwi dzi niejako w samym onie, w samych yach Kocioa (...), oni (modernici) nie ugodzili w gazki, lecz w sam korze, to znaczy w Wiar. (Obecnie te sowa dotycz nie tylko ksiy, ale i biskupw). Porozumienie midzy ydomasonami i katolikami-liberaami umoliwio wprowadzenie konia trojaskiego" do Kocioa Chrystusowego. Pierwsze przejawy tych nowych de sigaj 1920 r. Jezuita niemiecki P. Gruber mia wwczas styczno z wysokimi dygnitarzami masonerii. W ten sposb rozpoczta zostaa, ze strony katolickiej, potajemna kampania zbliania. We Francji to samo dzieo pojednania" przedsiwzi ojciec Berteloot, take jezuita. Dziaania zmierzajce do zblienia masonerii i Kocioa katolickiego za pontyfikatu Piusa XII pozostaway jednak nadal w stanie ukrytym. Co prawda ogie wyranie wznieca si pod popioem, jednake modernici zdawali sobie spraw z tego, e ich wysiki nie maj szans powodzenia, dopki yje Pius XII. Wraz z wyborem Jana XXIII nastpia jak gdyby eksplozja wzajemnych relacji. Wyranie odnosio si wraenie, i chodzi o midzynarodow, metodycznie dowodzon kampani. W okresie poprzedzajcym Sobr

Watykaski II (1962-1965), a zwaszcza w czasie jego obrad, masoneria wcigna w swe szeregi najwaniejszych biskupw i kardynaw pracujcych w Watykanie. Wynika to z listy zawierajcej 124 nazwiska masonw-purpuratw, a ogoszonej wkrtce po Soborze Watykaskim II w prasie woskiej na podstawie Masonie Register ofltaly (Rejestr Masonw Woskich). Rejestr ten nie by kwestionowany przez osoby wymienione na jego listach. Z nich wynika, e wikszo dygnitarzy Kocioa katolickiego wstpia do masonerii w latach 1956-1960, a wic w przededniu Soboru Watykaskiego II. Std pewna cz ojcw soborowych to masoni, dziaajcy niewtpliwie na soborze wedug konkretnych wskazwek l, do ktrych przynaleeli. Oto tylko niektre nazwiska spord 124 wymienionych na licie: Ablondi Alberto, bp Livorno; Abrech Pio, bp, czonek wietej Kongregacji Biskupw; Bea Augustyn, kard., Sekretarz Stanu za Jana XXIII i Pawa VI; Baggio Sebastiano, kard., Prefekt witej Kongregacji Biskupw; Baldassarri S., bp Rawenny; Biffi F., Rektor Uniwersytetu Papieskiego; Bonicelli G., bp Albano; Bovone A., abp witego Offi- cium; Bugnini A., abp, reformator liturgii; Casaroli A., kard., v-ce dziekan kolegium kardynalskiego; Dadagio L., abp Lero; D'Antonio E., abp Trivento; Del Monte A., bp Novary; llari A., opat; Lienart A., kard.; Mensa A., abp Vercelli; Pappalardo S., kard., abp Palermo; Pellegri- no M., kard., abp Turynu; Poletti U.,

kard.; Schierano M., bp Woskich Si Zbrojnych; Sensi M., bp Sardi; Suenes L., kard.; Villot J., kard.; Zanini L., nuncjusz itd. Wielki Mistrz Najwyszej Rady L Masoskich w Meksyku, Carlos Vazquez Rangel, w wywiadzie prasowym zamieszczonym w czasopimie Procesjo" owiadczy, e w Watykanie pracuj a trzy loe masoskie rytu szkockiego, co potwierdzio katolickie czasopismo The Athanasian", numer z 1 czerwca 1993 r. Nadto przypomnijmy, e podana powyej lista masonw w Watykanie odnosi si do okresu, w ktrym jeszcze obowizywa poprzedni Kodeks Prawa Kanonicznego, kategorycznie zabraniajcy przynalenoci do masonerii wszystkim katolikom pod kar ekskomuniki. W czasie obrad Soboru Watykaskiego II masoneria miaa zatem moliwoci wpywania na redakcj dokumentw soborowych, a take na reform liturgii. Podczas soboru papie Jan XXIII bardzo serdecznie dialogowa z anglikaskim Prymasem Geoffrey F. Fisherem, chocia tene by wybitnym masonem, a znaczna cz duchowiestwa anglikaskiego przynaleaa i nadal przynaley do masonerii. Wyjtkowo serdeczna przyja czya rwnie papiea Jana XXIII z wybitnym masonem najwyszego stopnia, baronem Marsaudon, co niewtpliwie przyczynio si do zblienia i wsppracy Kocioa z masoneri. Wedug ks. jezuity Michela Riquet'a po Soborze Watykaskim II nastpia nowa era stosunkw midzy

Kocioem i masoneri, ktr nazwa przejciem od wyklcia do dialogu". Wielki Mistrz Masonerii Dupuy potwierdzi, e Sobr Watykaski II otworzy w sposb znaczcy Koci na wiat. Wyjawi, i odby spotkanie sprawozdawcze, wicej ni serdeczne z Janem XXIII, i e Jan XXIII i Sobr Watykaski II nadali niesychany impuls do pracy nad popraw i znacznym ociepleniem stosunkw midzy Kocioem a masoneri. W latach 60. i 70. ten krg dialogujcych" rozszerzy si i umoliwia masonerii coraz wiksze przenikanie jej idei i osb do struktur katolickiego Kocioa. Najbardziej spektakularny rezultat infiltracji pitej kolumny" wntrza Kocioa, mia miejsce 16 lipca 1974 r. Chodzio o skromny dokument, opublikowany przez kard. Jana Krla, arcybiskupa Filadelfii i przewodniczcego Konferencji Episkopatu Ameryki Pnocnej. Zawiera on m.in. takie punkty: 4. Zakaz przynalenoci do masonerii zostaje ograniczony do samych czonkw duchowiestwa i instytutw wieckich; 5. z tego wynika, e ekskomunika ju wicej nie jest zalecana. Pocigno to za sob grone nastpstwa. Wkrtce Konferencja Episkopatu Brazylii 12 marca 1975 r. owiadczya: Wydaje si, i mona udzieli kredytu zaufania tym, ktrzy od dawna naleeli do masonerii, a obecnie zaczli spontanicznie ubiega si 0 dopuszczenie do sakramentw. Jeszcze tego samego roku kard. Bran- dao Vilela przyj zaproszenie odprawienia

Mszy Boonarodzeniowej dla loy Liberdade z San Salvador de Bahia, a w tym samym miesicu przyj wysokie odznaczenie masoskie. Podobnie postpi w 1976 r. kardyna Paulo Evaristo Arns, arcybiskup Rio de Janeiro. Natomiast Konferencja Episkopatu w Santo Domingo w swej nocie z dnia 29 stycznia 1976 r. skierowanej do duchowiestwa stwierdzia, e nie istnieje adna sprzeczno, gdy kto jest katolikiem praktykujcym (...) i jednoczenie czonkiem stowarzyszenia masoskiego bd innego tego rodzaju... W 1969 r. kard. Johann Willebrand, Przewodniczcy Sekretariatu ds. Jednoci Chrzecijan, podczas audiencji udzielonej czonkom masoskiej organizacji Zakonu de Molaya, wyrazi wdziczno i zadowolenie, i czonkostwo w Zakonie czy katolikw, protestantw 1 ydw we wsppracy dla dobra ludzkoci. Cho nowy Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku w kanonie 1374 stwierdza: Kady kto jest czonkiem stowarzyszenia spiskujcego przeciw Kocioowi, susznie podlega karze, to naley zaznaczy, e powyszy tekst znacznie rni si od kanonu 2335 Kodeksu z 1917 r. W nowym surowo kary zostaa wyranie zagodzona, wraz ze zniesieniem ekskomuniki, ktra wczeniej bya nakadana ipso facto na kadego, ktokolwiek zapisywa si do masoskiej sekty. Ponadto sowo masoneria" nie zostao nawet wspomniane! Wszystko to dowodzi, i potpienia z lat 80. byy czysto sowne i e adne potpienie de facto nie miao miejsca. W rezultacie

niemal wszyscy biskupi, ktrzy w latach 60. i 70. byli zaangaowani w dialog z masoneri, zostali w latach 80. nominowani na kardynaw, a ci z kolei, ktrzy ju wtedy byli kardynaami, dalej nimi pozostali, sprawujc bez przeszkd swoje funkcje; nie podlegajc adnym postpowaniom obciajcym! Taktyka Szatana i jego sojusznikw zawsze polegaa na mieszaniu faszu z prawd, kkolu z ziarnem; dokadnie tak samo postpuje ydomasoneria, ktra obecnie przenikna a do szczytw Kocioa i dziaa w nim w charakterze pitej kolumny". Wiemy te, e jeli ona zostaje odkryta, masoneria pobudza trzeci si", ktra pod pozorem agodzenia, mioci, pokoju i przebaczenia stara si nie dopuci do jej usunicia. Przymykanie oczu na fakt infiltracji ydomasoskiej Kocioa z pewnoci nie jest rzecz rozsdn, gdy Koci nie broniony, jest Kocioem zdradzonym, a takim wydaje si by Koci posoborowy. Dlatego Pawe VI mwi o samozagadzie Kocioa i o szataskim dymie wnikajcym do wntrza Kocioa Boego. Majc na uwadze rzeczywisto, w jakiej przyszo nam y, musimy dba o to, aby nie ulec zwiedzeniu, by nie pomyli pola walki i sztandaru, aby czasem, bdc przekonani, e walczymy pod sztandarem Chrystusa, nie okazao si, e w rzeczywistoci walczymy z Bogiem w szeregach Lucyfera.

Kkol rodzi jeszcze wicej kkolu W czterdzieci lat po Soborze Watykaskim II katolicy coraz janiej zdaj sobie spraw, e Koci - d Piotrowa wpyna na obce morza, burzliwe i ciemne, nad ktrymi nie wznosi si soce wiary. Proces infiltracji masoskiej Kocioa na przestrzeni minionych lat stale si pogbia, zarwno w sferze obyczajw, jak te intelektualnej i duchowej. Wystarczy porwna dzisiejsze postpowanie katolikw, ich przyzwolenie na kade zo moralne, na ordynarne sownictwo, na brak szacunku dla sakramentw witych, dla krzya i innych treci religijnych, z tym, ktre charakteryzowao ich postpowanie jeszcze w latach 70. i 80., a zobaczymy ogromn rnic. Ostateczne zwycistwo ydo- masonerii nad nasz wiar i nad nami, niesione dzi nie na bagnetach, ale obiektywem i pirem", zdaje si by bliskie. Tej sytuacji tragizmu dodaje fakt, e wielu pasterzy Kocioa zamiast broni owiec, razem z przywdcami z ydomasonerii gnaj je na pastwiska Asmodeusza. Zdrada Jezusa Krla i Jego Kocioa szerzy si pord najwyszej hierarchii. Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczcy Midzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystw, w kwietniu 2010 r. poda do publicznej wiadomoci, e w Stolicy witej dziaa sekta satanistw, do ktrej nale ksia, biskupi oraz kardynaowie. We wrzeniu tego samego roku doda, e Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem s

kardynaowie, ktrzy nie wierz w Jezusa i biskupi, ktrzy s powizani z Demonem. W szeregach hierarchii Kocioa katolickiego znalazo si podstpem wielu ydomasonw, ktrzy s optani ideologi gnostycko-ka- balistyczn, charakteryzujc si nie tyle niewiar w zego ducha, co przypisujc mu ontologiczne dobro i bosko. Dziaaj oni nie tylko w Watykanie, ale we wszystkich episkopatach, a im dalej od Rzymu, tym sytuacja moe bardziej si pogarsza. Dotyczy to take Polski, a poniewa jest to temat wstydliwy, na og si o nim milczy. Dlatego chcemy wyrazi wdziczno ks. prof. Czesawowi Bartnikowi, ktry w sposb szczery i lakoniczny stwierdza: Niektrzy biskupi i niektre instytucje katolickie korzystaj na potg z pienidzy masoskich. Wikszo stanowisk i godnoci kocielnych dla duchownych jest za pienidze: z gry albo z dou. Najwysze z nich s niemal zarezerwowane tylko dla zwizanych z Narodem wybranym. Znane s te Polakom nazwiska tych purpuratw-rabinw, ktrzy szerz destrukcj wrd wierzcych, a zwaszcza z ogromn przewrotnoci zwalczaj dziaania podejmowane gwnie przez wieckich na rzecz uznania Pana Jezusa Krlem Polski. Tym biskupom wtruj rne autorytety moralne" ustanowione ju za czasw masona A. Struga oraz liczni duchowni, majcy nieraz wielki wpyw na ksztatowanie wiadomoci, zwaszcza ludzi modych. Ograniczymy si tylko do wskazania przykadu ks. prof. Mieczysawa

Maliskiego, wieloletniego opiekuna modziey akademickiej, bo posta ta jest egzemplarn ilustracj obecnoci konia trojaskiego" w Kociele w Polsce. Pomijajc ju fakt, e ks. Maliski zosta ogoszony tajnym wsppracownikiem bezpieki, chcemy odnie si do jego stwierdze gnostyckich i kabalistycznych, zawartych w ksice mj alfabet, wydanej dziki dotacji celowej Ministra Kultury w 2004 r. Wyuszcza on w niej gnostyck nauk o Jezusie: To nie znaczy, e Jezus ma wszystkie przymioty Boga-Absolutu. Wtedy byby jakim monstrum, nie czowiekiem. A wic Jezus nie jest wszechmocny, ani wszechwiedzcy, ani wszechobecny. Nie jest absolutnym piknem, miosierdziem najwyszym, najwspanialszym, mdroci najgbsz, dobrem nieskoczonym, wolnoci wszechogarniajc. Owszem, On uczestniczy w tych doskonaociach Boga, ale na miar czowiecz. Jest najwspanialszym czowiekiem wiata, jest uczestnikiem penym Boej natury. Jezus przyszed na wiat, jak to sam powiedzia: Aby wiadectwo da prawdzie. Nie ma tu mowy o odkupywaniu nas od grzechu przez Jego mk i mier jako zapacie sprawiedliwoci Boga za nasze grzechy. To mylenie jest odwoaniem si do Starego Testamentu (...). Pan Bg nie potrzebuje ofiary mki i mierci Jezusa, aby nam grzechy nasze przebaczy. On potrafi nam je wybaczy, bo jest nieskoczenie miosierny, kocha nas jako swoje dzieci, niezalenie jakie byyby nasze grzechy.

A nieco dalej gosi kabalistyczn, tajn nauk o szatanie: A co z szatanami? Przecie tak jak ludzie s stworzeni przez Boga. Jest wic w nich Boa iskra, iskra wolnej woli, mdroci i dobra. Oni nie s bezwzgldn negacj. Gdyby Bg chcia, w kadej chwili przestaliby istnie, a jednak podtrzymuje ich w istnieniu. (...) To oczywicie nie bdzie tak, e przyjdzie jaki moment i nagle potpieni ludzie i szatani znajd si w niebie. To proces, ktry ju teraz si w nich dokonuje. S to prawdziwe rekolekcje piekielne. I myl, e ju s tacy nawrceni szatani, ktrzy przeszli przez swoisty piekielny czyciec i s zbawieni. S tu wyoone demoniczne zasady nowej religii New Age, w ktrej nie ma potrzeby uzyskiwania przebaczenia na drodze sakramentalnej spowiedzi i w ogle przyjmowania jakichkolwiek sakramentw, bo jeli Jezus jest tylko czowiekiem, to Jego sakramenty s zabobonn praktyk. Wedug zasad tej nowej religii promowanej przez ks. Maliskiego - wszyscy zasuguj na zbawienie, niezalenie od swego postpowania, a w sefirotycznym niebie, tak jak teraz na ziemi, w jednej wsplnocie bd katolicy, czarnoksinicy, masoni i oczywicie szatani! Tragiczn rzecz jest, wobec tych i podobnych herezji, milczenie naszych pasterzy, ktrzy z obowizku powinni czuwa, aby przeciwnik nie zatru rda wody ywej". Poniewa milcz, zo nieposkromione staje si zem dozwolonym i bezkarnie goszonym na uczelniach katolickich i w seminariach. ydomasoneria, aby osign

swj ostateczny cel, stara si zniszczy spoeczno chrzecijask przez intelektualne i moralne psucie modziey, poczynajc od najmodszych dzieci. Z jednej strony wpaja si im gnostycko-kabalistyczne przekonania (tajn wiedz) zawart w bajkach, grach, powieciach, filmach i w caej owsiakowej" pop-kulturze, z drugiej strony poprzez systematyczne psucie obyczajw i uczenie niemoralnoci, chce si ich spta i zniewolonych przyprowadzi do tronu Baphometa. ydomasonerii szczeglnie zaley na rozwiniciu swej dziaalnoci i psuciu pogldw w seminariach, bo jest wiadoma, i pewnego dnia modzi seminarzyci zostan ksimi, biskupami, kardynaami, bd kierowa i zarzdza Kocioem. Doszo ju nawet do tego, e w niektrych seminariach - jak stwierdza ks. prof. Czesaw Bartnik klerykom wolno czyta z czasopism tylko Gazet Wyborcz". C, pokrewiestwo pogldw i krwi niektrych biskupw z jej naczelnym jest oczywiste. Co maj zrobi owce przywyke do suchania swych pasterzy i podania za nimi, kiedy przyszy takie czasy, e pord pasterzy pojawiy si wilki? Naley poda za gosem Chrystusa i za tymi biskupami i kapanami, ktrzy pragn Jego Krlestwa i Jego Chway. Dlatego bacznie ledmy poczynania naszych pasterzy, a szczeglnie denie ich do zaprowadzenia panowania Pana Jezusa na polskiej ziemi, a znajdziemy odpowied. Trucizna z zatrutego rda" zmieszana zostaa z Wod yw", pynie w yach Kocioa i nie ma ludzkiego sposobu, aby

temu zapobiec. Jest jednak ratunek w samym Bogu i On sam daje pouczenie, jak moemy zwyciy apokaliptyczn besti. Wystarczy uzna Pana Jezusa Krlem Polski, a On zgadzi j tchnieniem ust swoich i swym przyjciem wniwecz obrci cae jej zwycistwo (por. 2Tes 2,8). Amen! Bibliografia: Baer Randall N., W matni NewAge, Wydawnictwo Henna, 1996. ks. Bartnik Czesaw Stanisaw, Dni anioa sidmego, Wydawnictwo Polwen, 2003. Bradley Michael, Tajne stowarzyszenia, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2005. Encyklopedia biaych plam, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne s.c., Radom 2002. ks. bp Dillon Jerzy F., Masoneria zdemaskowana, Wydawnictwo Ostoja, 2001. Epiphanius, Ubyta strona dziejw. Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2008. Fisher Paul A., Szatan jest ich bogiem. Encykliki papieskie i wolnomularstwo, Wydawnictwo Wers, 1995. Giertych Jdrzej, Tragizm losw Polski, DW Ostoja", Krzeszowice 2006. Kah Gary H., Globalna okupacja, cop. 1991 I luntington 1 louse Publishers. Krajski Stanisaw, Masoneria Polska 1993, Wydawnictwo w. Tomasza z Akwinu, 1993.

Kucharczyk Grzegorz, Czerwone karty Kocioa, Wydawnictwo. AA s.c. de Lassus Arnaud, Masoneria, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2008. Still William T., Nowy porzdek wiata, Wydawnictwo Wers, 1995. Pajk Henryk, Bestie koca czasu, Wydawnictwo Retro, 1 .ublin 2001. Pajk Henryk, Rosja we krwi i nafcie 1905-2005, Wydawnictwo Retro, Lublin 2007. Pajk Henryk, Koci do katakumb, Polska do kasacji. Wydawnictwo Retro, Lublin 2009. Poradowski Micha, Koci od wewntrz zagroony. Wydawnictwo Nortom, 2001. Sawicki Witold, Organizacje tajne w walce z Kocioem, Wydawnictwo Wers, Pozna 2000. o. Suchecki Zbigniew, Koci a masoneria, Wydawnictwo Salwator, 2008. Zwoliski Andrzej, Leksykon wspczesnych zagroe duchowych. Wydawnictwo WAM, Krakw 2009.Ksiki autorstwa ks. T. Kiersztyna: Ostatnia walka, format B5, twarda oprawa, s. 456 - cena 25 z; Zanim Krl powrci, format 11x17, mikka oprawa, s. 128 - cena 7 z; Czas Intronizacji, broszurka, s. 34 - cena 1 z; Czas Krla, broszurka, s. 64 - cena 2 z; Czas Prawdy, broszurka, s. 32 - cena 1 z.

Ksiki redagowane przez ks. T. Kiersztyna: Naboestwo Intronizacyjne, format B5, s.80 + pyta CD z pieniami - cena 12 z; Ksiga Nadziei, album z poezj K.J. Wgrzyna, format B5, s. 116 cena 25 z. mona naby: Biuro Zamwie, tel. 12 285 60 98; 12 266 27 64 lub e-mail: biuro@rozalia.krakow.pl