IstokPravoslavni

istokpravoslavni@gmail.com
http://sites.google.com/site/istokpravoslavni
Jm. Hnxoµnm Borocanncnnh
OTKPHBAHE OTKPHBEHA
Cuxnoauniu u aaeioµu|ciu |e:ui nuIena, io|e |e Cn. }onan
Ioiocaon :anucao y O+iµuneny, noaaio aau cuiyµno õuna
µac+yxanunan c+naµnouIy u ,oiaIa|uxa oio nac, u xoiyInoc+ ,a ce
,+a|na õe:aiona“ y nexy onucana, µa:o+iµu|e u noiaxe y
no+nynoc+u ynµano nµe, nauux onuxa, noc+a|e cne u:necnu|a. Ono
ce o,nocu na iaoõaanu noau+uniu cuc+ex Honoi cne+cioi noµe+ia
(HCH), nu|e ce yoõaunanane nµuno,u iµa|y, nunu ce ,a |e no:na+a u
xµonoaoiu|a nocae,nux ,oiaIa|a – neno:nanuµa oc+a|e |e,uno |ou
u,en+u+e+ „cuna õe:aiona“ – an+uxµuc+a. Ha onox cy ce nocay
,o+iµunana“ O+iµunena :a|e,nuniu y,µyxuaa nµoµonanc+na u
2
+yxanena ,µennux nµanocaannux u naµonu+o nonu|ux, µyciux
cne+u+eaa, caõµana y inu:u Iycu|a nµe, ,µyiux ,oaaciox (C.
doxun, Ioccun neµe, ß+oµmx Hµuuec+nuex, Mocina 1998), u µa,
canµexenux xµuuIanciux nocaenuia na 3ana,y, nu|a cy quaxcia
µa:oõaunanana +a|nux ,µyu+ana u naa,aµa cne+a ,oc+ynna na
un+eµne+ iaaaicu|u. Huxa cxo :a µa:xa+µane +exe „nocae,nux
,oiaIa|a“ nµuiaynuau |ou u inuiy x. Maicuxa, uiyxana xan. Cn.
Ko:xe I+oacioi y Koµun+y, „An+uxµuc+ |e c+uiao – 1983-2013“ (Ò
Av+i_çio+o, q\0.v 1983-2013, A+una 2006), :acnonano| na ,eauxa
Cne+ux O+aµa.
¹e+uxunnux nµeiae,ox un+eµne+ iaaaicu|e xoxe ce cnaio
yneµu+u ,a cne+ xunu y nµe,anoiaaun+unio| iµo:nuµu. Ha cnux
|e:uµuxa cne nµnu o, ca|+ona, naanaia, nu,eo iaunona, µacnµana na
qoµyxuxa o ia+aiau:xu io|a |e na|anaena :a 21. 12. 2012. io,uny.
Hone:y|e ce ca iµa|ex cne+a io|u |e na|anaen y iaaen,aµy Ma|a, iao u
,µyiux µeauiu|axa u iya+onuxa, :a+ux ce noxune nµuõauxanane
naane+e u: ,µyie iaaaicu|e, a neiu ac+µonoxu ionoµe ,a :a +a| ,an,
:õoi na|neIei nµuõauxanana Cynµy, noc+o|u neauia xoiyInoc+
u:xene xaine+nux noaona na :exau, na nai u nenoi uciaiana u:
cuc+exa. Onuiae,ne cy ,ne nunenuµe: 1. ,a |e iaanna naxeµa
naacnuia un+eµne+ iaaaicu|e ,a na nu+ano| :exau noce|y c+µax; 2. ,a
|e neion nµxynaµ ne:an :a ,a+yx io|u nu|e cayna|no u:aõµan. Huµene
c+µaxa no naane+u, io|e |e noneao |ou o, µyuena Cne+cioi
+µionanioi µen+µa y Hy|oµiy, ne:ano |e :a iaynny +exy nauei
naania – :a neonxo,noc+ nu+anoi nonenananc+na ,a uxa |e,an
iaoõaanu cuc+ex ynµanaana u :au+u+e, oaunen y |e,no| Cne+cio|
naa,u u |e,nox nµe,ce,nuiy, io|u Ie y|e,no õu+u u u:õanu+ea –
xecu|a, xµuc+oc, õoi, +|. an+uxµuc+.
He+ nu,eo iaunona, ,eaonu ne,ece+ ne+oxuny+noi quaxa
Anoiaaunca 2012: Iayxuna+u u +a|nu naan HCH (Apocalypse 2012 :
Illuminati and the Secret NWO Plan,
http://www.youtube.com/watch?v=FjqkOEYJxdw) ionoµe o
xo+unuxa, µuaenuxa u µoionuxa uayxuna+a y ne:u c+naµana HCH.
3
Y nuxa ce na|nµe xoxe ca:na+u ,a uayxuna+u (nµocne+aenu) :a
ocnony cnoi iya+a uxa|y oõoxanane naane+e ßeneµe, o,nocno
,µennux õoxanc+ana – Iu+aµ y ßanuaony, I:u,e y Iiun+y u ßeneµe
y Iuxy. To cy õuae õoiune ayõanu u µa+a. ßeneµa |e „}y+aµna
:ne:,a“, „ßeneµna :ne:,a“, na caonenciox ,enuµa, naua :ne:,a
,anuµa, o,nocno, ¹yµuqeµ, Looçoço,, Cne+aonocaµ - Ca+ana.
,a+yxe :a oõ|anaunane e+ana c+naµana HCH uayxuna+u y:uxa|y
ac+µonoxcie µuiayce ne:ane :a Cynµe, 3exay u ßeneµy. Y ne:u
Cynµa onu nµa+e µuiayc +:n. cynnanoi xaicuxyxa, no|ane na|neIei
õµo|a cynnanux neia, io|u ce |anaa cnaie 11-+e io,une. Taio |e [oµµ
Iyu c+aµu|u oõ|anuo none+ai c+naµana HCH ynµano na ,an cynnanoi
xaicuxyxa 11. 09. 1990. Tanno 11 io,una iacnu|e, nonono na ,an
cynnanoi xaicuxyxa, cµyuene cy Kyae õau:naiune y Hy|oµiy – 11.
09. 2001., iao nun cuxnoaunnoi µyuena c+aµoi u none+ai :u,ana
Honoi noµe+ia (,. A. Hac+oµ, Hy,nu|e o, qan+a:u|e,
http://www.scribd.com/doc/209659/Dr-Albert-D-Pastore- udnije-od-
fantazijesve-o-napadu-na-Svetski-Trgovinski-Centar). Ta,a |e o+noneao
uuµene c+µaxa no nu+ano| naane+u nynenox oõ|anox µa+a
+eµoµu:xy, :anµano, yc+anonaananex unc+u+yµuonaau:onanoi,
,µxannoi +eµoµu:xa. Tanno 11 io,una iacnu|e, 2012. na|anaen |e
:anµue+ai :u,ana HCH – Hone ßanuaoncie Kyae, aau onoia ny+a
:aia:anoi :a 22. 12., ,an io|u no iaaen,aµy Ma|a nµe,c+anaa iµa|
cne+a.
Y nµenocnox :naneny +a| ,an |e u:aõµan iao iµa| c+aµoi u none+ai
nonoi cne+a, u +o na ,an nocae :uxcie iµa+io,nenuµe, iao
cuxoaunnu none+ai ynouena cne+aoc+u Honoi noµe+ia y xµai
nµeIaunei õecnoµe+ia.
(Kao noxoI y o,ione+any io |e +a| „cne+aonocaµ“ xoiy nax
nocayxu+u µenu ca+anuc+e Aaõeµ+a Ha|ia, nucµa inuie Moµaau u
,oixa, 1871.: „¹yµuqeµ, Cne+aonocaµ! Hy,no u +a|anc+neno uxe :a
,yxa +axe! ¹yµuqeµ, Cun |y+µa! ,a au on nocu cne+aoc+? He
cyxna|+e y +o!“; I. He+eµcon, Maconeµu|a, 3aneµa nµo+un
xµuuIanc+na, Ieoiµa, 2005, 124). Caoxenox ioxõunaµu|ox ,a+yxa
u:aacia ßeneµe u iaaen,aµa Ma|a ,oõu|a|y ce ,a+yxu na io|e cy
4
+exnuµana µyuena Kyaa õau:naiuna y Hy|oµiy, none+ai µa+a y
Iµaiy, õoxõauiux aiµu|a y Ma,µu,y u ¹on,ony, nµe+nu Iun
¹a,ena Inµonu u µeqeµen,yx IY y Iµcio|…
Hµe+noc+anaa ce, ,aiae, ,a Ie 22. 12. 2012. io,une õu+u
qoµxuµano u yne,eno nono yµeIeno nonenanc+no cac+anaeno o, 10
ynu|a, ca Cne+ciox naa,ox, cne+ciox no|ciox (HATO), xoiyIe
cne+ciux nµe,ce,nuiox u iaannux iµa,ox }eµycaauxox, iaio |e +o
|ou 1973. io,une y Iuxciox iayõy :aµµ+ano.
On,e ,oaa:u ,o no,y,aµana ecxa+oaoiu|e uayxuna+a ca |y,e|ciox,
iaõaauc+uniox xecu|anciox ecxa+oaoiu|ox. Hµexa ono| nocae,no|
naion 6000 io,una nac+ynuIe xecu|ancia eµa. Hou+o |enµe|ciu
iaaen,aµ +µeny+no õµo|u 5769. io,uny, +o :nanu ,a nuxona 6000.
na,a no nauex iaaen,aµy 2240. io,une. MeIy+ux, nµexa A. ,yiuny
iaõaauc+unia xecu|ancia eµa |e :anoneaa neI 1990. io,une
(Meccuanc+no iaõõaam, http://www.arctogaia.com/public/zohar.htm).
}y,e|ciu xecu|a +µeõa ,a ocaoõo,u }enµe|e u: µonc+na u ,a
c+noµu xuaa,yio,uune µaµc+no on,e na :exau, y ioxe Ie ux õu+u
no,µeIene cne io|e.
He +µeõa ,a ny,u ,a ce :a,nonµexenciu noc+ynµu noau+unie
oiya+ne (ca+anuc+unie) oauiaµxu|e noiaana|y ca |y,e|ciox
ecxa+oaoiu|ox, |eµ cy nµnu, :a|e,no ca cnux ,µyiux +a|nux
oµianu:aµu|axa, cne+ciux õaniaµciux cuc+exox u xe,u|uxa y
cayxõu ,µyiux |ou o, 18. neia na na onaxo. ßeauia |e neµona+noIa,
,aiae, ,a Ie o, 2012. io,une cne+ yIu y nocae,ny qa:y cnoia
noc+o|ana.
Oc+a|e ne|acno caxo ,a au Ie +a,a õu+u u:aõµan u yc+oaunen
nµnu u nocae,nu nµe,ce,nui YH, uau Ie +a,a none+u iaxnana :a
neion u:õoµ. Ono |e nµao õu+na c+naµ |eµ |e ca ,oaaciox an+uxµuc+a,
nµexa cne,onanc+nuxa O+aµa, none:ano u:õu|ane TµeIei cne+cioi
µa+a. Ho:na+o |e, nauxe, ,a Ie +a| µa+ u õu+u u:a:nan µa,u +oia ,a ce
nu+ano nonenanc+no nµuny,u ,a :ananu :a |e,nux cne+ciux
naa,aµox. Hµen. ¹anµen+u|e Heµnuionciu o +oxe ionoµu onaio: „Y
nocae,ne nµexe y a,y nuue neIe õu+u ,exona. Cnu Ie õu+u na
5
:exau u y ay,uxa. IuIe c+µaune nenoae na :exau, nai nu no,e
neIe õu+u. 3a+ux Ie u:õu+u cne+ciu µa+. IuIe +aio cnaxnux õoxõu
,a Ie inoxIe ioµe+u, iaxene Ie ce +onu+u. Oian u ,ux Ie ce ,u:a+u
,o neõa. I :exaa Ie u:ioµe+u. Oc+aIe nµao xaao ay,u, u +a,a Ie
none+u ,a nuny: ‘,oae µa+!’ I ‘XoIexo |e,noi µaµa!’“ (Cne+u
¹anµen+u|e Heµnuionciu, Ha ,neµuxa nennoc+u, Oõµa: cne+aniu,
Ieoiµa, 2004, 130). Ho:na+o |e +aioIe ,a Ie naa,anuna an+uxµuc+a
+µa|a+u ce,ax io,una u õuIe no,eaena na ,na ,eaa o, no 3, 5 io,una:
nµna qa:a Ie õu+u neiona iaxnana :a nµe,ce,nuu+no na, µeaux
cne+ox, a ,µyia cae,u o,xax no u:õoµy :a nµe,ce,nuia cne+a,
o,nocno, :aµaµeny y oõnonaenox xµaxy y }eµycaauxy, i,e Ie ce on
nµoiaacu+u :a õoia, iaio |e +o onucano y O+iµuneny. ,aiae, aio |e
naxeµa iµo|ana cy,õune cne+a ,a neI 2012. HCH uxa nµe,ce,nuia
on,a +µeõa µanyna+u ca |annox xuµo+noµaniox ai+unnouIy
an+uxµuc+a neI o, cae,eIe, 2009. io,une, a noayio,uunu µa+ y ioxe
+µeõa ,a noiune 2/3 nonenanc+na, nei,e y neµuo,y 2009-2012. io,una.
On,a õu y +ox cayna|y iµa| cne+a, +|. ,µyiu ,oaa:ai Xµuc+on xoiao
õu+u 2016. io,une. Yioauio |e naanuµano ,a ce o, 2012. io,une
o+nonne ca iaxnanox :a u:õoµ nµe,ce,nuia YH, +|. HCH, on,a ce
cne noxeµa :a 3-3,5 io,une.
Ca onux cy caiaacne canµexene Ioxu|e oõ|ane y Iycu|u. Ha|nµe
|e |ou 1939. io,une nµen. Ceµaqux ßuµuµiu ionoµuo ,a Ie oõnona
nµanocaanaa y Iycu|u +µa|a+u oio 15 io,una u ,a Ie naion +oia ,oIu
an+uxµuc+: „Hac+ynuIe +aino nµexe ia,a Ie y Iycu|u õu+u
neoõunnu nµoµna+. O+noµuIe ce xnoiu xµaxonu u xanac+uµu, ,a Ie
u c+µanµu ,oaa:u+u i naxa u nµuxu+u iµu+ene. Ho, +o neIe õu+u
:a,yio, na 15 io,una, a no+ox Ie ,oIu an+uxµuc+“ (Ioccun neµe,
ß+oµmx Hµuuec+nuex II, 334). Hone+ai oõnone nµanocaanne Iycu|e
|e none:an ca nuIenex |e,ne noõoxne Iyciune io|o| ce na nµa:nui
Hoiµona 1998. io,une |anuaa Ma|ia Ioxu|a u noia:aaa |o| uiony
iaina +µeõa ,a ce nacauia. Iiona |e nacauiana y Cµe+enciox
xanac+uµy, na:nana |e ßaciµcana|yIe Hµanocaanae, u ia,a |e
,onecena y ,une|eno, xonaxune cy µeiae: „A+onciu c+aµµu cy
6
nµe,cia:aau: ‘Ka,a ce no|anu Hµecne+a Ioioµo,uµa y õeaox, +a,a Ie
none+u oõnonaene Iycu|e’“. ,aiae: 1998/9 + 15= 2013/4. io,una.
O. Maicuxa |e :aun+eµeconaaa |e,na +n µacnµana no, nacaonox
,H+a ce iµu|e y ne:u ,eµe '83“, nµuia:ane 10.12.2005. io,une na
iµniox +n ianaay Aa+eµ. Ty |e u:neceno ,a cy y ne:u ,eµe µoIene y
anµuay 1983. y Iµnio| u:nµuene +µu anie+e: 1983, 1990. u 2000. io,., u
caunna ucnu+unana cy nµuena y Iniaecio|, ,ancio| u duncio|, y
ciaony nµoiµaxa io|u |e na:nan „Iuoaouia, iaununia u iene+unia
cno|c+na io|a ynanµeIy|y +eaecno u ncuxunio :,µanae“.
Hµe+noc+aniy ,a |e y nu+any ,a+yx µaIana an+uxµuc+a o. Maicux |e
no+nµ,uo µe:ya+a+uxa caoxenux µanynana io|e :a ocnony uxa
noµeIene Hanyxo,onocoµa ca an+uxµuc+ox, io|e |e on,e nexoiyIe
u:aoxu+u, aau oc+anaa y+ucai yneµaunoc+u. Onoxe nµuiayny|e
+yxanene Iocno,nux µenu o +oxe ,a ce +µeõa ynu+u o, cxoine: „A
o, cxoine naynu+e noyiy: Ka,a ce iµane nene neI no,xaa,e u
oauc+a|y, :na+e ,a |e õau:y ae+o. Taio u nu ia, nu,u+e cne ono, :na|+e
,a |e õau:y nµe, nµa+uxa“ (M+. 24, 32-33). Hou+o |e µen o uc+o| ono|
cxoinu na io|o| Iocno, nu|e nauao nao,a u nµoiaeo |e u ona ce
ocyuuaa (M+. 19, 21), a io|a ce +yxanu iao |enµe|ciu naµo,, on,a, no
o. Maicuxy, nononno nyu+ane nynoaaia one cxoine +µeõa none:a+u
ca nononnux ocnunanex |enµe|cie ,µxane 1948., a neno oauc+anane
ca :ay:uxanex }eµycaauxa 1967. io,une. Konanno, cno|e +nµ,ne ,a |e
an+uxµuc+ µoIen anµuaa 1983, :a |enµe|ciy Hacxy, ,a Ie ce,
no,µaxana|yIu Xµuc+a, |anno no|anu+u ca oio 30 io,una 2012/3.
io,une, ,a Ie naa,a+u ,o 2018/9., on no+nµIy|e +yxanenex
nµoµou+na Cn. Ko:xe I+oacioi: „,oIu Ie xyIenu ia,a ,oIy ,na
ae+a u ,ne Hacxe :a|e,no“. O. Macux cxa+µa ,a ce ono nµoµou+no
cne+oi o,nocu na Xµuc+a, u ,a cy „,na ae+a“ noµexeIena iauxa
:a,nux io,una, ia,a Ie Cn. Iau|a nonono ca Inoxox (no o. Maicuxy
ca Cn. }onanox Ioiocaonox) ,oIu ,a µa:oõaunana an+uxµuc+a o,
caxoi none+ia neione no|ane, u ia,a Ie nµoµoi :a+noµu+u neõo u
iuua neIe na,a+u :a,nux ce,ax io,una. ,ne Hacxe cy ia,a
Iaaionec+u na,ny na ßaciµc. To Ie ce ,oio,u+u, µanyna|yIu naµanno
7
no c+aµox iaaen,aµy, ynµano 2018. io,une, ia,a Iaaionec+u na,a|y
na ßeauiy Cyõo+y u no +unuiy ce nµeõaµy|y na ßaciµc.
ßu,uxo, ,aiae, ,a cy ce +µu µa:noµo,na u:noµa noiaonuaa y
naioneu+anany xoiyIe xµonoaoiu|e nocae,ne e+ane noc+o|ana
nonenanc+na: nu,eo quaxonu ca|+a Cn. Iµuiu+e yia:y|y na 22. 12. 2012.
iao ,a+yx oõ|ane HCH, nµoµonanc+na canµexenux µyciux cne+u+eaa
ionoµe o nµoµna+y nµanocaanaa y Iycu|u io|e Ie +µa|a+u ,o nµexena
no|anaunana an+uxµuc+a 2012/3. io,une, a o. Maicux y Iµnio|
ionoµu o no|anu an+uxµuc+a o+nµuauie y uc+o +o nµexe, ,a õu naion
7 io,una ycae,uo u ,µyiu ,oaa:ai Xµuc+on – 2018/9. io,une.
Ca ,oaaciox an+uxµuc+a ne:ana |e oõnona xµaxa y }eµycaauxy u
neµona+no nµoiaauanane onoi iµa,a :a nµec+onuµy cne+a. Ko,
|y,e|aµa nonono naa,a xecu|ancia iµo:nuµa iaina |e naa,aaa yonu
OnanaoIena Cuna Ioxu|ei, u+o no+nµIy|y o,ionaµa|yIu ca|+onu.
I:nµuene cy cne nµunµexe :a oõnanaane |eµycaauxcioi xµaxa:
noaoxen iaxen +exeaaµ, uciaecano cno iaxene, nµunµexaenu
nµe,xe+u :a oõµe,, oõnonaeno cneu+enc+no, noneao ce ca
nacnu+ananex ,eµe io|a Ie ia, o,µac+y nµucayxuna+u xµaxy – neia
ce caxo ona| io|u Ie xµax :a +µu ,ana oõnonu+u u :acec+u y neia iao
µaµ u õoi – aaxnu xecu|a – an+uxµuc+, o nexy Xµuc+oc ionoµu iao
,inycoõu onyc+ouena“ (M+. 24, 15). ,aiae, y aaxnu xµax +µeõa ,a
:ace,ne aaxnu xecu|a, +|. y ca+anciy :õoµnuµy +µeõa ,a ce :aµaµu
ca+ana, io|u Ie ce nµe+xo,no yceau+u y an+uxµuc+a.
}e,uno ce nocxa+µana u: onoi yiaa xoiy oõ|acnu+u +µeny+na
none:unana cnux cne+ciux +eµu+oµu|aanux, eionoxciux,
uxqoµxaµuonux, µeauiu|ciux u ion+µoanux cuc+exa y cne+y.
Ka,a nu+an cne+ õy,e none:an, y|e,unen u yxµexen y nnµc+e u
nenoiu,une nu+u onux xµexa, +a,a Ie, nµexa nµoµou+nuxa Cne+ux
O+aµa, u:õu+u TµeIu cne+ciu µa+, y nu|ex |eiy Ie ce nµe,aoxu+u
y|e,unene nonenanc+na no, |e,nux naa,aµox, a iao |e,uno µeuene
u |e,unu ian,u,a+ õuIe nonyIen „nonei õe:aiona“ – an+uxµuc+,
io|u Ie ceõe nµuauiox :aµaµena y }eµycaauxy oõ|anu+u iao xecu|y,
+|. nµoiaacu+u ce :a õoia.
8
Ca |eµycaauxciux oõ|anaunanex an+uxµuc+a :a xecu|y, +|. :a
õoia, ne:ano |e nyu+ana ca+ane u: õe:,ana na iµa+io nµexe, u
neiono yceaanane y an+uxµuc+a. Ho neiuxa ono Ie ce u:nµuu+u |ou
nµuauiox :aneIa uau o,xax no µoIeny, xeIy+ux, xu cxa+µaxo ,a
Ie ce ono u:nµuu+u y nµexe oio caxoi :aµaµena an+uxµuc+a. Caxo
|e cxuµenu Cun Ioxu|u xoiao +oauio ,a ce ynu:u u ,a õu,e :ane+ y
y+µoõu ,|ene, ,a õy,e noaoxen y |acae u nonu|en y neaene, ,a
,o:noau oõµe:ane, ,a µac+e iao ,enai u xaa,uI u+,, u+,. Ioµ,u
ca+ana nuu+a o, +oia ne xoxe ,a uc+µnu nu+u ,a ,o:noau. On ne
xoxe nu ,a auµexeµno iayxu xuµo+noµµa u xyxanuc+y +oiox +µu
u no io,une, ia,a Ie an+uxµuc+ yiaIa+u u ,o,noµana+u ce
nonenanc+ny, ne õu au ia ono nµuxna+uao :a cnoi naa,aµa. Ioµ,u
ca+ana xoxe caxo ,a nµuxna+u ,a xy ce noiaone iao õoiy.
I ynµano Ie +a,a, nocae :aaa +µeIei cne+cioi µa+a u na|neIei
iµexa o,µuµana xµuuIana (xeIy nuxa u neauioi õµo|a
nµanocaannux) o, Xµuc+a u nµuxna+ane an+uxµuc+a :a xecu|y u õoia,
ca+ana :a,oõu+u naac+ na, nonenanc+nox, u o, c+µane CnexoInoi,
aau nµane,noi Ioia, õuIe nyu+en na iµa+io nµexe u yceauIe ce y
an+uxµuc+a, nuxe Ie o+none+u +µu u no io,uuna c+µaxonaa,a
,iaina nu|e õuaa o, noc+ania cne+a ,o ca,a, nu+u Ie õu+u“ (M+. 24,
21). ,aiae, ia,a ce oõnonu „ca+ancio :õoµuu+e“, io|e, no neµonany,
|y,e|aµa xoxe oõnonu+u caxo xecu|a, |eµ onu nµe onuuIena ne xoiy
c+ynu+u na Ioµy xµaxa, +a,a Ie y neia :acec+u an+uxµuc+ u y nexy
ca+ana.
Ca onux |e caiaacno u nµoµonanc+no nµen. ¹anµen+u|a
Heµnuioncioi, io|u |e o yceaanany ca+ane y an+uxµuc+a ionoµuo ,na
ny+a: 1. „An+uxµuc+ Ie õu+u cun õay,ne ,eno|ie – }enµe|ie u:
,nanaec+oi ioaena õay,nuia. ßeI iao ,e+e õuIe neoxa naxe+an u
cnocoõan, a naµonu+o o, +µeny+ia ia,a iao ,nanaec+oio,uunu
,enai, ue+a|yIu ca xa|iox no nµ+y, cµe+ne ca+any, io|u Ie u:uIu u:
caxoi õe:,ana u nac+anu+u ce y nexy. ,enai Ie y:,µx+a+u o, c+µaxa,
a ca+ana Ie µeIu: ‘He õo| ce, |a Iy +u noxaia+u’. I o, +oi ,e+e+a Ie y
ay,ciox oõaun|y u:µac+u an+uxµuc+“; 2. „Ka,a ce y µaµciox naau+y
|an+uxµuc+] õy,e no:uo y ionu|axa u ,oIe ,o nµ+a, u:uIu Ie ,a
9
nµoue+a no nµ+y µa:xuuaa|yIu iaio ,a yµe,u cno|e µaµc+no.
O,|e,nox, o+noµuIe ce õe:,an, no|anuIe ce no,a, u: no,e Ie neio
u:µonu+u u nexy Ie ce ynunu+u ,a |e c+ao u:a neia. OcnµnyIe ce u
yiae,aIe c+µauny naia:y u o, c+µaxa Ie nµucny+u. Y +a| xax y neia
Ie ce yceau+u ,exon u on Ie o, +a,a noc+a+u an+uxµuc+. }ou µanu|e,
õaIyuia |e ionoµuo: ‘An+uxµuc+ Ie ce yc+oaunu+u y }eµycaauxy,
+axo Ie cec+u na nµec+o. Ca,a |e ,ennuµa [ca+ana] cne:an y a,y,
Iocno, Ie ia o,ne:a+u u on Ie ce yceau+u y µaµa - an+uxµuc+a’.
}eµe|u o. Huiuqoµ, o. Iµuioµu|e u nµo+o|. ßacuau|e (Ian:un)
nµuxe+uue ,a |e õaIyuia ,µyianu|e o +oxe ionoµuo |e,nox ,µyiox
nµuauiox. On ux o,ionoµu: ‘Oµu u õµaIo, nu |e,no ne :na+e u ne
µa:yxe+e: |a ne ionoµux caxo o Iycu|u, neio o nu+anox cne+y. Mo|e
µenu cy uc+unu+e u o+iµuo xu ux |e ,yx Cne+u no õaaio,a+u’“
(Cne+u ¹anµen+u|e Heµnuionciu, Ha ,neµuxa nennoc+u, Oõµa:
cne+aniu, Ieoiµa, 2004, 105, 130). ,aiae, |ou cy +a,a |eµe|u
nµuxe+uau ,a |e o yceaanany ca+ane y an+uxµuc+a nµen. ¹anµen+u|e
ionoµuo ,na ny+a, u nuxa |e õuao neaoiunno ,a ce ca+ana ,na ny+a
yceaana y |e,noi uc+oi noneia. Cxa+µaxo ,a ce u: nµe+xo,no
nane,enux µa:aoia ona ,na, na nµnu noiae, nµo+unµenna xec+a xoiy
cxna+u+u na nanun ,a Ie ce y ,nanaec+oio,uunei an+uxµuc+a
yceau+u neiu o, nuuux ,exona, io|u Ie xy cno|ox cuaox noxoIu ,a
nunu ny,eca u +aio ,oIe ,o cne+cie naac+u, a y }eµycaauxy, y neI
:aµaµenoi an+uxµuc+a caxu ca+ana, io|u Ie xy ,a+u |ou neIy cuay
:aa.
Xµonoaoiu|a cneia ioµe µenenoi nax ce nunu cacnux
neµona+nox. Haua naxeµa |e ,a ux uuµo| |annoc+u u:necexo na ynu,
iao |e,no onu+e, naneano yno:oµene, ca xoaõox ,a ce o nuxa
+µe:neno µacy,u, ,a õu ce ,oneao caõoµno xuuaene Hµanocaanne
µµine, |eµ |e |ou y C. 3ane+y µenno ,a |e xy,µoc+ y cane+y xnoiux, +|.
cnaio no|e,unanno xuuaene ce nµoneµana y caõoµy u o, neia
,oõu|a nena+ nynonaxnoc+u.
Ona xµonoaoiu|a, xeIy+ux, yxnoioxe :anucu o, nac
nµanocaannux xµuuIana. Caxo xu uxaxo o, Ioia ,a+y cuay ,a
:a,µxanaxo no+anane cne+a y xoµe :aa. Ta cuaa ce :one õaaio,a+ Cn.
10
,yxa, io|a õoµanu y Hµanocaanno| Hµinu u io|a ce c+une u yneIana
ny+ex xoau+ne, noc+a, noia|ana, ucnone,ana u Cn. HµuneuIa. Ka,a
+a õµana nonyc+u, cne+ Ie iµo: naiao, io|u Ie u: õe:,ana u:aIu na
:exay, ,oIu cnox iµa|y – Onoxe Ko|u |e :a Ceõe µeiao „}a cax Aaqa
u Oxeia, Hµnu u Hocae,nu, Hone+ai u Cnµue+ai“ (O+iµ. 22, 13) –
Iocno,y, Tnoµµy, Cnacy u Cy,u|u nauex Icycy Xµuc+y.
www.borba za veru

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful