You are on page 1of 401

r : : : : ~ r - .

1 ' . . . . l )
< , . . I ~ . ~. . . . . . . . . . j
< ,
. """Y---"_"
- ~ m I f ~
"""""f "' "
. : '~''''
: ~
l : . : / : . . . .:
' .L ..
\
1~()I\~'I Sl~\(I]~ & onnsn
. "") . .. " .
. . . . : '. ; I,
j ,
1 -
c - _ r , ~ ~ r ' J
F()lt)f S ] ~ j \ _ ( ~ ) ~ & ()ll])]~ lt
" "
"
. ' "
~ t, . . : , ' ' ~ . '
F I ~ - \ J . ~ (~ I S 1 1 . I { . (~ lI I N(i
~ ~ ! ~ O ~ O ~ I J J ! ~ 6 r ~ D A ~ A ~ ~ H 2 ~ ~ C S ~ ~ ~ ! ~ r
LONDON TORONTO MELBOURNE
< . - , ~
V f i r < ! ! 1 C !:?
i 'i o0tr df td i '.Clnnal?l o m r a r : , Y i\etj
! ' O r k C / l n C l n n ; 3 b J ~ C'hlca~o. M d~r ae D ~[ i a~;
Van Nostrand R elt1 no!td Cot'Ylpany !nter natlonal
f v lel bour ne
~) 1 :)71 vy v an N ( )'S tr , an.d R .elnhold Co n1pa ny
ll~r Jr y a t C O I 1 ~ r etS ~ C a t. a l o ~ C a r d N L Jm ~er i 70 -1 8045
. J ' . . ;
1 5BN : 0 . .44- Z - 2 1 1 3 3 . 4 - 7
1 5'D ; \! 0 -442' - 21 03 5 . . 6 p ~ k .
I
. ': : ~ .
" '. ,> (.
A II h
+ - ; ~ I ! 1 '. l - I , I ' I f ~ I
r ! ~ tJ0 re'5e. rved. j-Jo p art 01 th I~ wor K ca ver e?1 . f ?) I vr 1 e.
cOf yr lghl her eon m : : a y ~e r epr o duued or' uee'J In ; a n y f o r m or
~ y any r t1 ea n ~ , - t 3 r a r ~ >( , / eleclr or ll?/ o r m ech'anlc.aL Incl uJ!n~
p h otoc op y i ng " rec ord I n tj, r :aplngl or Inf t'r r nat.lon 0to r a ~ e and
r ei r leVdl ~v stetr lS ~ vvd: h ovt t7er m l~S lon 'gf , t,h ,~ vu01 i 'S h er.
/ I I
states ~ f Am er i ca
f { )~l i l ?y V. tH1 N o~tr .an, J Kelnhold Co m pa ny"
~ \ DWI S 'l o f t 0+ l, ltton E duc.:3 .tlonal f t)bll~J1 !r 1 01 Inc,
1 3 6 Vv'e~ t ~ O th 'S treet, N ev v ~ r~ k , N , ''( , U, o, A.
1 6 1 5 1 4 1 5 1 2 II 1 0 ~ B 7 ~ 5 Ir
~. : . .
L . l ~ r~ rl of Co n~ ~"e0S C t3 t 2 1 0' 3 ' r1 ~ In
Chl!1 ~1 Fr 'ancl? ~ K J ) 1 ~43 -
A r eM d;e. c ture ~ f t'rml - 5rac e & O r~ e- r1
Bli 1 llo( ~ r .ar M y;
lnc::ludes Ir lJex.
1 . , A, r cn l tectvr B -- C o m p o 5I tl < ) r 1 / r r a r o r tl O f 1 , etC .
2, Sr a ce ( f \r chd::ecr .lJr 'e) I ; Tjtl e. ,
r ~ f \ 2760, C4~ 720 J . I r e- ) 8045
0- 442 - 21 53 4- - 7
0- 442- 5- 5
"
I WI -5~ c O a ~ k n o w l ~ . d g e. the f o l l t ? w U 1 ~ r ~ o r l t ; t -dr -b~el r V ~l i J ~~I ~
C t 1 r1 t rl ~ U il t?r1f; b o i hl ! J w o t "k ~ f t 'rr~t W i I - s t: ? n , w n o se l V 1 s l g rd: : s I V 1 W
t .he C O W l v Y \ U ~ J C ~ tl tJ n o f J e'? t ~Y1 rrl t 1 Gl rl es hc!l f eJ cl ~rl f y -b~e arg arl -
I t~ - b I O Y 1 af tV 1~ t y1 ~t erl : aI , A ~ w h( J - S ~ hei r m : . a J e. d; ~ rL 1 ~l l c~t I O Y1
ras ? I ~I ~; J ~ m es Tl ce
l
w ha -se krt l ? w l e.dg ~ ~ V 1d u V 1 J e.r~t .ar0 ) Y1 ~. A
~ rcv , I tec tur~ 1 ~1 ~t t 'J "1 y : aV 1 J t~ eo r'/ -str~ V J ~ f;0 eY 1~ J t ~ ~ J ev el o pm eV l t
d f t n-t '7 ~bu dy; N o r m : a n C n 1w ~ , W V l o -se J " , ~ et1ce ~r1 J eki ] I I V I t he-
t e . a c ; , ~ H 1 ~ d f 3 rc v ) { i ; ~ tu~ ~ V \ c( ) v rj l ~ eJ m e t o rl J rs !) ~ t ~ I ~
r e ~ e . a r c hj Ro g er ? ~ ~ rw o ajJ W 0 t1S ~ re~ e. a rc, V 1 1 Y1 -t d f u -e . . o rg a Y 1l -
-z .at l o Y1 ~1 f rl ncl f 'I ~~ tJ f f 1 1 " r n fo s tered t ~ e - J ev~I t ? f 'm er1 -t o f t h~
c k ~ r b e . . r O V I o r J e ~ / V 1 ~ rrl n~l r!eG) l 7 ~Yl l el F t" l e. d m ~ V 1/ f t ? r M I ~
e) J tl V l g o f 1;V 1e f l ( 1 ~1 C 1F Y a Y 1d eV l tV J V S I : d? m f c J r t ~ e r r t je 0t j
t ? 1 ~V 1 e T u r t 1 ~ r _ a r 1 . d P ~ d 'f H ~ m f'1 + . 9 1 " " t h~l r ~t 7 ? 1 6t aY) ce I rl rc1 s eart V i i Y1 j
W 1~ ter/ : 2 1 t /r t he I I l vs i r~t l t ? n~; , ~ V 1 ~ l . a r r y H ~~~, Sevl l o r f -t J i t d r
~ t V aV l N t 1 5t ~~YL d R bl V 1 V i o l d, f t 1 r hl ~ ra b eY l ce, w ~ d -t - p W . a d ~ I V 1~ t ~ e . .
t 1 t 1 . a I 0 l J t ~ d l 11 e.
F I V 1 '~I I YI I \ Al 1 ~1 1 -t .o d ed l c~ te t ~l ? vc; dk 1 ; 0 h1 j w l f ~1 [7e~ rAI + ~ r
l A.J I t ~O U t : ~ er U V 1 v v ~ v erU 1 ~ 0 u rro rl : : 2 V 1 d er1 c o v r.a~ e.m erd: : j ~ ~ pec l ; 1 l ~
du r'Yl g t ~e dl f hcl J l t b m e~ o f f ; t 1 & ~ c J o k s rro .J v ~ - t1 o n / I t w o u l J
t1~ v er h.av e b ?e~ V 1 t u l ~ r~ ~ I I 'teJ ,
T h l t ? I < > ;;l ~ u J > , o f t h e ~ r - b ? ' f ;#rcf111;e",1:.Uf&,l t I ~ a rY l d rf7 h "I "' ' :J I ( / ~ 1 - s i u . J y A the-
B5t? &n- b ,;;! der ne.r t- b ' s o f , ' h ; 1 r m :a n ,J ,. '. 3'f~ C& &I n ,J t n t / G , 6r " rl n cl rl e" G tn: ;a t; c.? rrt t "' d l 1;.h BI r'
t ? f~ ~ n I ZR-!;l l 7 n W I tlvr i? udi; 6nvlt"tlnmen1;, ihe0> & eleme> t1U o f form ", nd ""' r.i i l c;e. a re.-
t h e , t rl ' bI C~ l me~ t 15 of .a ~ h,t;&c - iur &1 W h d & ut d ,-t ;a rl ~ n conc; e r nG 0 + fv nc1 1 I C J r 1 and
U!?e. cl i l n h e rel a -bl vel y - s 11'1r~ h v'e. : l, :< I n ,J . ?y mbtlllC- Jt1.J;e.r ' f r eb tl!7r 1~ ca n va ? t r' ..:1m : r 3 ~ e- t o
; a ~ e/ t h e e e ~ r ll11;.a r ) ' elc: : . ment, ~ < . 1 t t -or m ~ nd o?f.pc-e ca t rl rrl ~ & t h e- + l m e, I , , ~ ~ ~ nj
t un J .t >mei 1bl ' voc&l ~ l J l .;;t ry 17 + - bne a n;h,1: : e.c : i;lJr ;;l1 de$~ rle: r,
. T h,' i? G -t I J .J y e: mf n,a < 7I z .e: : ;, ihe. de- met) ' c ~ t d rm ;< i :; + he.- rr1m:H' 1 t d ( } 1 ~ t~ & d t %l jn er.
I t Serve~ - b~ l ~ y ovt ~ nd v l ~ t f ?~ l f y t pr analysi' ? and J , ~ c;U S6't1n ba G t~ f &r l1' 1~ ~ nJ c ? r ' j ~ n-
1' Z ~ tlc ? n~ , t ?.r ?F~ C& anJ t h 61 r <3erierlC ~ r .3 n~ f t7r r nt1- b itJn~ 1 1 1 ; a t lf' oJ C J g lcpl m ~ t1n~ r , r t :
f~ ui t l rn ;;i ~ eI J ' -b h & ~ rovl n ( :;e o f . t h e . I r1.d I V l d t J ~ t de~ 'jn8r ~ o G e.I ~ c ; t , t e G-b , and m J 3 l 1 l f u l ; a t &
t. nene e.I ern en t s J I 1t o G oh er6rl C I me~ n I n~ f ul l a n .:! u- $ ef ul Qr0;:l i 1l Z;;..r:: I o n? ,,+ oG r~ oe,
G~ r 1) o - b ur e, ~ n.J e no!t ?Gur C },
.. .... t f ~
A i ;;a f"g e. r dr h> ln A -t n l ? W tlr k 1~ d ewt eJ t o i t r1;~ eo? , me. ge ' m a : J e~ - : ? r ;: ln b mC l ? ' nd
c ;: .r d~ (/1) itur ' ...a l bou nJ ~ n ~ !7, T h e. Jv x i: : < I f ' t? sr i: : !.? n r: 1F h' < 7to r ,.: : : a ! , ; - t y l e~ m~ 'j a rre. . a r - t;., ~ ~
- a b r l J f t at t lm e G, b t K / 1 0 I nt e nde J ~ - fdr. 5 ~ b h e r t e~ do r ' - b e? / & o K t t 1 r l i k en 8?7e < ; am dl 1j
- : : ; ce. m mg I ) " on I i k e- t or tr 1 ~ i; 1t111< ;3, U n) e r' ,"A;' ;:ln .J I Y l g -1;11866 tG , rn I I I I I r,j~ I C > ~ a tnt? t 15 t h e W I .::le--
r ,H 1g " , ~ h , . ;. i or', c. a ! eXt l t T !Fi eG G n d ' l I l J l1e1f vI ~ n 7 th~ ' r d ,rt er' emc.e.s,
T h e ;.a r ~ h!te~ .p ur J> f ex ~ rn fL ~ G u?eJ I n -b~ I ' 7 ~ dt1k ~ re, t 1 t v t J !} r ~ e" r vi ex hs V?t , I V&, r ldr ar &
i h ey neceS?, ;mly t h e a r;, c- h etY re~ t ? r t h e C4,l 1oe
r
tS dr r r ' lnc ll~ d'SCtJ ~ ~ 6J . T h e- wt J e
rpt 1~ e; o f eX '~ mrle! ? I -G ~ e~ b ~ er ~ i~ . ft 1 6lr 0e fe G{, I t ?t 1 I ~ ~ ~ e:, d n t 3fr r t Jr r ,:?t ene% : ; ; lr -1 d
o l~ nb y a n J <s>el " v ' 8 < S> lmr 1j ~ cJ "I v,~ -t ra -be t vn d .a rn ert b! I Ae; l S, T h e~ e ,Je4 1t7 tr ;ln~ c ;.&V 1J
t h ei r h wborl O;l l I c.? ,,1;8.x f, a v0 el ' 1~ t J r"a ~ 6 ~ Fe~ uI .G l 1;I .? n : H.w r 111111- b t h ey I ? e < ?eJ ec- bed,
: r 3 n: : Jly z : : e.J, :;;l V l d r etlf FI te- .J .J ;o :;;l wl .::l er r;.l n g e. 17 - t- :< l rc.J l I t ; eo t u(t l l f!"' t l l ? l em-::; f ml? i y re k
~ r r r O ' ~ c ;.H ~ h p l J t j ~ e'r o n Q ~ ei- b e;r l J n J er~ t pn J t h e ;a r-o~ l h evbl J re ?'n et exrenenc: e~ ,
t h e? ; ~ n~ hl- b e: o - b u r 6 o ne, t =-n co vf1t ers I n I I -bera -bt J r~ 'an d m e .a r~ h l t ect ure C 1ne ' n1:ag l ne$
W h t i6 t 1e~ l ~ n l n ~ .
",
, r
, .'
..
A l t h . ? V j h rre"'7eYlt.e.J In V.<l'lIt1~ d8gree-s at umrle ) C 'I- t.y , . j ; . h ~
clerncn-ts- J'lr1J f't"InC - 1r'e ? ,arC ' JI~c;:u%e J ; a" dl?vre+e!y as'
f d * I ~ I e . . . . l h l -G ~ t 0 k I -G merely a ? t -:I 1rinn~ Ft ? m t . Re~Ju~ ",re -
e\1ot'urtl~ed ~o U~e t h e . . b ? t \ ? k freely d u r ' r 1 , 9 - b ~e d e ~ l ~ n rrdC ee_ . 7 ~
a n d t a t ; t k ~ t 1 V ' b e. o f ~ J d i-b I t1 H ~1 ~) (~tr1rle 5 r e c ; ; t f l e d W I - b Y H t 1
t I 1e . cdll'lte ) <t . ,f the ir" In; fVI.JII~le ) (Fe rl>5nc,65. A "3 > -b h b 6 \ ~ -
I11tm/;s ; 3 t 1d rnnv1ple f>. ~eOdl1 "le more t at n1I r; ar, new cOl'\t1e ctldYl!i;
r8 b h :U l ~ h ' rO :; I :;iltlJ level6 e rf t 116 3 1111' 1g rrt 2sy be- e ~A;:;l~116h6J,
T h e sui1?t;lnc& aVI d ty 1~l1ne r . rl rre S 7 e J nf ,; ; iI 1:; "n "3 > eeK 6 cb;w , \;. . y
I V lOrv1 t 1 r' to e not 1Vr :?ge -b h ~ uYlJ<'r~iJit1JH1~ t ? . f - t he ;ar t tJ f ~~c.~I-
ieo1 :;ure.
1
the e .le rne n1::,;; A t- .m Yl Jiil'ld ~r~t"el ... rJ J .t11,~
or; e o !"'1i1~ .,,f- vr ~ ! l I I 1::: environ me nt,
I~ . .
I" '
. 1 . 1 .
~ . , \ j - _ f .
7
I
) I " ' U . . .. ( ~ . ~ . ( . ' - j ( " 1 . 1 '
. . :. lLl~ ) J A ' ! J
1 0
VI SUAL FF\O PO f\TIO N5 OF , _" , J 5( )
fo ~ t r 1 & 5FA6E= THE UNI TY OF OrFO~;I TE5 _. ~. . ! ! O
F O ~ ~ A DEFI NI NG 5FrACE. _ ~ ~ 114
PEFI NI NG Sf' ACE W I TH HORI ZONTAL ELEMENTS 1 1 5
THE BASE FLANE _ , rl( '
E~E~ATc D fLANES~. ~ , _~I I e ,
DEFRE55ED FLANES _ . , - * __ . _ 1 ? 4
THE Q Ve K HEP. D FLl~J~E. . - _ ' ' ' ' ' ' , 1 2 0
[)Efl N I N S 0 . f' A. CE \tVI TH VERTI CP\L ELE~lENTS IS G
VEf( ,TI CAL LI ~lEA. K ~ ELEtv1 ENT5 _. . _ 1 3 8
SI NGl-E VERTI CAL FLAJ~E _ l~
L~ SHArED F LA J~ E ~ } _ ' " ' " __ i? O
rP-\Rj \L. LEL FL/\;,iE5 . . , _ _" " . . l?0
lJSHAfe D FLANES __ l~2
CLOSURE 1 ~8
6<UAlI TI ES OF AK CH rTECTUf\i\L SFr. t. \CE 1 75
DE&REE ( )F CL0 5Uf<. E " ' " ' ' ' ' ' ' 1 78
LiGHT . . - > _ _ ' _ o _ _. _. _ :0 0
_ _ ~ . _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . " " " " . . If. ? . t 1
I B 5.F OI lL1I & SP. A C]~
. fOl N1 - _. __ " , . . _. . ~_ __ _ , __, 20
Li ~. ~E_ _. _' " _ ' " __ _. " . . , . , , 2 4
L! ~ ~ E TO F LA t ~ E _ _ _ _ . . 3 0
: . . . :
r' LA ~J E _. . __. ,. . _ _, . . _ _. ~ ' _ _.__. . _ _. _~. 3 4
VOLUME . . ~ . ~ _ . . . . . . . " . __ . __ . _. __ __ 4 4
2. F Ofll' l
t . S~ H p ~ F E :>. ~ ~ ~ __ , _ _ + ~ ) 2
FRltv1 f\~Y 5H;\f' E54, 4 ~ _ . _ 0 _ ~4
FLATONI C SOLI D ? , , _ ' . . _ . . " S o
REGULAR & I fZRr:GULAr. ~ Fo ~ r v 1 5_ _ < p 2
TRANSFO~MAT1 0 N Of F OK ~ v L __ ( ; ,4 .
D!tv1 ENSI ONAL TRAN5FORtv1 r~TiON { P C ?
. SUBT~/ACTI VE FORiVlf). . , ( ;8
.ADDI TI VE fORMS _. . _. . __ 72
Cc . NT~. Af. ,!ZED ' " _ __ 74
t,t N E A R _ . _ . . - . - - - 7 ~
RADI A L. - . - _ , 80
CLU5TERED~ , , ' " flc
6K . !D_ , . . B ( ~
fOf::MAL COL. L! 51 ( ?NS OF GEO ~ ~ 1ETRY .. :. __ \. - 08
. ARTI CULATiON OF FORM . . ~4
, .
' 1 " " . 1 , :.
~. : . .
. ' " , . . . . . .
OPEN1 NG' ::> I t . . . ! SF;ACE DEFI NI NG ELE~AENTt:;. ~_. ~ . . . . 1 8 6
v V !TH i I ' ~ FLA ~~E S _ _ __ ~ lo ( b
AT COr::. ~~ER. S _ _ _, _ _ ~ j0 8
Be Tr/f-e t~ FLA,NE::-J . . ~. _. " . . _ , ~. _. _ _ ~ 1 9O
EDGE5 & CORNER5 . . . q /r;;
SU K FA CES_ -- ' ' " --
~ . _ a
ORGA~4IZATIONS OF F O I \ r ~ 1 & SFACE _~.__. [~i4
SFAT1AL r<~LAT!ON5HlfS _ ~_ ~..
5ftACE VVlTHIN AI SfACe , _.;~~
fNTEKLOCKINe t?FACES~ ~ _ _,.,. !et>
ADJACENT SPACES _~.,_._ _200
6FA6ES ~IN~,ED BY A COMM?)~~5F.ACc .. __.202
SFA1-!AL Of\GAN\ZAT\ON5~ _.. _.. __ _204
CENTRALIZEr) ORGAHIZ(ATIONS ..... _. .. 2%
t.,INEAfZ OKGAt-.,lIZATION6 _._.. _ 214-
f(ADIAL Or<&Al-{IZAT!Ot~5 _. -. --""~""
CLU0TEt\t::D Of\GANfZATIONS _ 2g0
GRID O~AN1ZATION5* ._ _._ .
FrzorOf(.TION . __,_, _ ' _. ,.,_ .. ~ 2g2
ff(O FORT f ON I NG SYS TEM5 _ _ .. :.2(30
G O lD EN SECT!O~~ , 300
THE O~DEK5 _ _.. , _ " . _ _.. " 3 0c P
f'~NA ISSA NeE TH EO~.l E5 _ " . __ _ .
THE ~' 1 0D U L OF Z _ _ , . ' . ' _ 9 1~
T H E c K EN ' _ " _ _ 620
ANTH!0FOtv10RFHIC ffZ'ufDF,TION\NG_ _-- .324
SCALE -~ _ _._.~ 320
7. PIIIN eIl~ J~ ]~ S
!l. (1IU . C IT I. JA ~ T I()N
ORDE~l NS F R J NCI FLES _" '" 332
PXl"::?, ~ ' _ -_ "
5 Y t - v ' 1 METf\Y ~ _ _ .
CIRCULAT1CJti eLEtv1ENTS __ ,__, ' __" .. : 247
THe BUilDING AFF~:OACH - -- _.... _ ~ 2 4 0
ButL.[JING ENTKANCES - .. - _.__.. ~.~e s ~
CONFIGUr~TION Cif THE FATH .. _ -_ _.. ~ 270
fATH' SFACE f5._ _.__. _ _._'282
OF THE CIKCULAT'lOl'~ SPACE ._... 28&
HIER/\RCHY .. _ _._ _. _ > . _ . . , _ . . ' " _ . . . 35 0
DATUl-/l _ _.. _ _ _.. , _._ _ 3 5 E '
t z H Y lH } { i & f(EfET !T :O N . . _ . . _ _ , _ _ - _ -.
T~ANSFOR~ ItATlON _.. _.... -'''' .. -._ - _.. -., .. - ., .. '.. _
(~ ()N C I. A IJSI ()N
1 1 I llI .J I () (;ll.f\.llil Y
I NJ lEX
88t;
lA, rch d;cctur'e l ~ norrrl~lIy conceived (JesI1neJ) a nd realJzed (built) I r1 reSr0l"lSe to JI1 eXi6iin~ .
set o f Ctl n,d d ;(OrI'S, These condrf;Ions rnal be f u r1 e~ func-tlonal In nature-I" or -theyr(l;ay retle~t, In
varying deejreesl 0(?CI~t eCOt1&nlIC; polrclcal, even W h l( - n ~ f C ~ ' or 6 y m k 1& lf c Inte.ntlan-s~ In : a ny c. a~ el rb
16 30sumed tn~ t tH e eX l tSt 1f ' 11 0C t d f C tlrlJ,tlt1tl? - the frobrlettl- I~ fe~ ; tM ~n 6 a - b . : S f a c to ry , . a nsd that
. a neV - i ?et a f c. ond Itlor1~ - a ~ a'u tlon - ~ ( ou 'd I?e de~ lrable, The a ~ t of cre;atlng arc-vllt ec/turej th ~ Y l,
IS & 3 rrob/ ~rr1- ~olvlng or Jesl~n f rocee~ t
Tne f i r: ;+ - rhase tlt any de!>lql'1 F rt7 c ess) ' 3 - ! : l o'1~ rectlgnli::lon of & > p ro b lem . < 3 i ,v c" nd ,b on :litnd -the
decl'7lOi'1 to find a &Olutiorl to it. I/ esign 1'3, - ; a l?tlve : 3 1 1
1
;;a willful z . v1: . , 2l rU I' " f ' O : 7 eF u ! cnde;avor. The
d e s'~ r! er m U 01; flr~lt .. (do!-;L'rne~'1i tl1~ e) ( l~ t. ' f n g c.onJltlOt1S of ;3 rr" o ~ rem , ~ ef ln e It~ oontext. , a n d collect
relcAI'ant d to ass n- nII a tetl , Tnl~) I~ t~ e crltlc)1 rh~ ~ - 6 . 1f th e . J e~ 1 1 n rroce- $o, S IY lc e the"
2 utlon 1& lt1e"xorJb~ reJa teJ - C o H o w :3 rrtJb lem IS p C ! r" ' c elved
l
JetlneJ
1
: and a rti c u la ted/
f i et H el n, the noted D ;3 nl t?h f a ! ~ t .anJ?CletrCI~~ pu ts rt tM IS rV ; Jy ~ IlArt l~ ~4 1lvlt1~ rrob l el 11~ tn~ t
Ca nt10 t ~ e teJrtTH ) I ed l 1c;tOr- 'e they H 2 i ve ~een so lvet~ L The 0 h. ar'r1 1 of the; q lJe. ~ tlo r1 Ie fart of
the aY l:;:wet--1, it De' sl~ n er? Inevlta~1ly pref l 1ure solu tions to pi ob l em- s t~ ~ y ~ . re ct> nf rol 1tt! d wlin.
Th~ Jer+ h rar11C! C 1 f -thelt'1 J esl1 v1 vac; . a~ lJ L arl w i l l :affect ~ d~ h th~lr' rerceptlt'f1 c?f 3 prc?b l em
arid t~e 0h a p e ~ f d ;~ ?O IU t. IO MI ThiS' va ok car1ceV1tratee.7 o rl ar~iG U '?3t;ln~ e. lements tJr the d es'~ t1
vocabvla; ~ 1 1 : a nd f re~ ~ vrts a W ide . array 1f rQ?~;"ble solvtlOY 1? 1; 0 :arc~t1tectur;f rro1 ?Ie trl e- , They
; tl~ e 1V1tenJeJ ~ o eVH Alc-h one~ desI1V l v; ~ C 9 tJU r a rt t~ 1r6 ' u g ~ ' 1 eXFioratlc.1n, tS tU dy , 2 lyld -arrllc3tlo n.
A s 13 r1 : a rt, ;a rchd ;e;. vtvr. e IS t'Y l t1re tn 2 i V l 0 ( 3 tl~ f y\ Y 1 g the pU j-1ely functlonal re1U lr~met1t6 of :3
budjltl~ rrog rtH " l 1. FJttd ~ m?Y lt; i1 1 1 ike r~1y~lc;.a( m~vll'fe0t~tICJ~'16 of arc.hlteciure a ccotrl t11otLa te
hurrlan ac..tlvlt.y. H ~WeV8r, the arrat1~eIt1eY lt a n d Or'1;3t1IZatlon o f tY 1 e elerr1C ; r1t' b of f dr'rY 1 and
sra cc: . w i ll d et> ~ rl 11tt1e. . ~ aw architect-lire m! 1 V tt: rrOrY 7ote eV lJea vo rre/ el161t respc1 n~ e~ ) ~Vld
cortlitlVt1L:;ace. trL~ a nJn~ , Tr'1e,0e eleme,rd:G of f & ?rtrl a~'lJ ?F ~ c e a re. p re,?' erlted, ther~ f t're, nit
a'S ert.d6 .lv1 themselve?, ~ u t ~ ! ; m e,Jn s to s~ lve . a p ro b lem In ree'f0rlse t. o C~'1Jltlt'n~ of
tvr'lvtlOtl/ rV ( 'f 0 : . : ; ,e, : a nd context - tl1~ t I?, ~rG h t- C e. . c- tu rally.
",
f a
! rle 2n;;d t J ~ y m . a > ( be rriaJe. t l1 j 3 t t )nc; m u&-t knt ?w
~ e + o r t Y 1 e J ~ V 1 d : a v a c abul ary d eve!.t iped j one u t 1 ~ c ~ ' r ~ , t , a n . d
befCire 0ey1 t e nc ee C,ZH1 ~ c a n< ? t r u c i e d , o ne mu -st u nd e r -s, t 2 V l d
/
l1efore e0s p y~ nav el~/ ~r1 J t ~1 ~ like ~~Y l ~ e wnt t e n. Onc e
t 'I ! ! r~ !! J : . 1. l-
ean w n~ e rOl~r1 af1 t ly or Vlit n rVlrc:e, cail i2 1 r r e a c e t Jr It 'iCh:e. ' f .., O
v v d ; h IVls 'lght ar1 .d me a n In~. 1- b ~ h j u i J H1 e Y ' e .fc i r e ;
....i
c a n
~ y n t 3 X
th e. ~ rln C- I ~ 1 es CO r{1 PO ~ 5!"t lan
f I l
c:,Ie.merJce t ire u V l d e r :;, t o o J
I
o ne :-
O r) t r w i a or -s~ e .a 1 < .
i
f' ,
t ~ r m ~ ~ 1 .d < spacej
6.1 n c ert f ;/ 2 Y ' l d rc"' .aIj z e t h e Iyt
rt 1 anlFt Jia'bed
1 1 ' }lplicat lof 1 ' 9 I r1 t he Imr'emen-
r ( !
On t h ~ t" t11 OVl/lY ij r a g t :;~ i0 p n , ~ V, e(' VleW ~ F elerYl;erTt 5,
; a rhy~,cal 0J ork t P f arch It eut Ure. nJ e 0;, e . c .o n6 t d ;u e r l t -S c ~ n al \
W 7 J lY be rea J !ly a r r a r -e ? ~ t while rYl?i)/ be nlcire o ~ 0c u r e o u r s' , ensef ;,
v v hde Ot Vt er6 rl;ay a seCc7Y' 1 J 0ry it ' le w~ . a bUlldlt 1 g~> on0 arllz at !on, C: ;;t im ~
m eanlt 1 j 0/~1 de c1 t k e r -s m~ y - serv e as q y a! It ! ere or ((l Od ;fl ~ r -7 5(':5 !y Yl
Sorr1 e , 11, 13 , ) / ~,ot rllnat e
a n d
, . ,
In ) 3 1 1 ct 3-?esj h J Ylever; t~ e fdl ! j Y /IM.Ij drid ?y e;b~ V}1 S s hov lJ
2 m.! t r1 v t v ~II'y rell1 ft lr'C1 f1 0 t t l forM v an iVt e~r'.at e.d whole. Archi-! :eC~! ) rai
el ement s ~VlJ ~ y ~ t ert /1 SJ a'S f'art f; t rlake . Y l61 ble tkc ; relat
avLj t h e ~ u !lJ I Y 1~ - a G j w~ o l e t ~ V h e n t heir re! ;a'bon6hlrs , ; a re ~ert e! VeJ 2 1' S
B i V 1 t 1 U l j l r ' n : 3 tu rC' - t if t h e y V }1 J /0 t ~ e ~ a C :OV i - 3 M (W ' d e r t~ . a t J0(
J
en d l) t~ 1 n ~ - \ J 1; a n
1 1 t
I
II
lUt ( J urn:( J rl'UIW.J ]~J .l]~~Il~,,-rrl'~;
/
///~~""
. ~ .
/ '
1\U(~ I-IITBjt111UIU~Of
/
;'
/
- orVj:arllZationa! ~ . a i t e r n l rela!IOn6nlP51 B e h : e r a r c h y -
. 6r~ i;. l: ~e h nd ;:~t1 & . Im;3:}e - :'I~ Ie. f; ,
forml e'D ;31e l s . p roportl o n
5urface/ 7nape, eJt?,es, ~ openln~ ?;
il~ h t, Vi e r ", f~ c us, t. ,';. acou?b~ !7
arrr-'oach ~ entry
F~ th configuratIon & a c c e ss
t-
- sequet10e or 6r ;a c e s
1\ '1( ),rl~l\ f]~N'rl' l r'~
SI~\ fJ l~ rl'!l\ ilU,/'
/
tA C H i E\ lED r> r/ TH E
s truc.ture - & e n c \o sur '8
enVlrOf1n"] ental comfort
- h e alth , 'Safe ty, tv we lfare .
ed urt:lbd l"t:!
U0er' requItA ,ements,_,
Ietllal ('estrawd ::s;,
ec~ norr1;c f:actor~)
I / It I r I
soc i tJ i // C UI ur"'_ aJ -r2ctOrS
nl0torlca! V'r-eced el1ts
i
-site 8 < envIron tY)ent
c\ im-are: -5un/ W i n d , tet11perature, rr'cc: plt,C 3t~ on
'1e o ~ r . a p h 'J: so d s, topo~raphY'1 v e ? 3 e t a t l o n l wate .r
. . , _I I / ! ,,"' I ~
I. ! '"' Ll I '
'Sen?ot"'Y: ~craracte r or 'Lne race , Vlet'iS" 50un~:t
12
II. '
, "
. '
'. '~ , ",
",
I
II ' M ) ) . ' 1 7 1 } " S
. & () \. ~ i J \ . ~
-ro 1 , 1 \ 1 & Sl~ \ '(~ ]~
ENCL06URE
C'(Jt"llrrcnen':?)lon o f the o rt3et'e.;l , J r
dis arcJ ered reI:atla~'10nl a r Y ' i O ntj
snd retStJondlVlt1 to
I . v
- rh ? y 6"v(}ke,
TEC,H N()LOG'(
,A \ FrRO ;\ CH ~ t7 ~ f ;~ K T U ~ E
-EN TR Y & , EGrc.E55'
9MOVEhi1ENT TH ~ , O U TH E O ~ D E R : Of SFP\CE5
FUNCTIONli~6 Or; &
-QUALll"IES
-\ ti l (A, GE:S
f;\TTErJ'{5
001GN5
SYME)OL5
SF/ ~CE
/~
~ ' ~ .
".'
~
a qrl~ o f U ? l u m n ?
0uf17ortlYlj h o r r : z o t 1 t ; a\
e J m ~ an t .1 ' ?Lab?,
n . ~ ~ . . (AM ONG A BUILD! NGS ELEtv1ENTS A~ lD S YS TeM S
/: ' ,'
" t ' ~, t -
1
'. i
. -"
1 -1 ~ _ ,.
J . '
" j
. . ,
, .
anJ ! I n k , 1 ; V i e v,artov-:;
I , t I I . . /
~n d he Igh e n? tne. . V le w~rG
o f r&rms Insf2ce ~r1 d
A p u r e eX'terlor } tJr h 1 wrap:? . ar O V Y l d tH e: or1 raV l1 Z ; 3 " b on o f f tJr 'l Y l G al 1 cJ
6 r ace 5.
A 0~H"jeV\ terrace. J\7trl ~ute ?
5ut1 ltght' -t;o lhe
: 3 r t' v n J IP I
- ~
',''-. ','
~ , .
f
..I
lh
, '.' , I
, ,
', '
~ , ~
{
r
~
~ ~ _ J ~
~ " '"
Th!$ charter rreeerrbs the f n n 1 ~ ry
I - t t r t I f
elemc/nt-'8 0; iorm ~ pOln / InCI f l;an e- ,
;an d vt'lum e, Sb:Jrtin q with bhe p O i n t
~? -bM e. - f 'rlrrle - :Jen e;~ 1 ;or of . : ; 1 /1 rtlt"rrl,
e~& h 6!ement I ~ rresen be- J Hi tht'/
drder o f It6> ~ rtJ v v th rrdtrl the- F a ln tl
f lr- ?i as p co nce.Pt1)~ f eJ etn e. n ~ then
i
;a~ 3 v l~ u a f elem en t In the ! i ~ ua b ula ry
o f aruhiiecttJr~!de~lgn,

k'\'\\
'\ \ \ \
n 1 ~ t:?on rt m~)VC; eI . e ,
\
+ J ..!_e
i
I! n S" ~
j l/rt ! 1 . ,.. /
In tH 6
to . b& )y ( hrc ;u'"
m r)V& the rC/i. 1 t
. - j. i
~ ra ; . ,I. al
b ~ !r1 0 v /!i;h
. j
~lYeS r!0c. ,
"-"
ener? 1 le-G rvnlvn
\. ./
f hUL
i ' . . . . '
. '.
;
A r o t NT agt ne. r r l m c - gener ;at o r ~
ft1rm, I n d Ic~t~5 ~ ft 1t 7lt ft ?n In
~F3cbl
A fOlnt extenJed ~e ct 1 t 1 1 e ~ .3
LI NE W f' t h pr o r e;r f;I~-S tJr ;
t en~h h
t1lr~ctlt1n
p d~ ' t, o n
T
,
t
t
t
t
I
,
I
t
I
1

I
........

PLA NE.
A fln6 e;X:1;enJd ~e oV'me G a
with prV'fertlee o f ~
L~n~th & wIdth
6 h ~r e/
G u r f.ac ~
arleni'.attdt1
FO~l'tlan
A f'ane extended b ? ec o m ~ ~ :3
VO L . U M E W itH r r o r er t le~ t 1 t ~
1~l1gt h , w , d- b ~ , & Jer t h
ft lr m / c ;r ac .e
~u r t 2 t c e-
orlen.r;;a1::10n
fo ~r b , " n
" '
' i --r'
IJN1
l'ILllN]~
,r()I.lJ 1 IJ T I

l,_
20

'/"'"
//" ",
-,. . . .
.: . ').
............. ,
A pOint m ~ r k s a POS!tldn In srace, ,C G 1 n c~ f ~ ! J al l y , It h ; ? ~ n o I ~ n ~ t .h ,
W ldt. h, elr ,d ep t h , ; ; 3 n J l?/ t h cr cfar e., $>t. atIG
I
J lr ( ; . c t l~ n l~ ?~ , an d
ceYltrallzeJ,
A !> t h ~ prime c!el11ci11:: in t h e v o cah > u l ; ary . ? f ft ? r m , :;l p? 'ltrt c;aM eerve
1;0 m ~ r k ' ~
t h e t w o en J ~ af a f i n e .
ih e In-ber0eotltJn' o f t wo l in e'S
the mect l n ~ of llnc. o ; at t h e C&rner A ;3 f L ~ ne o r v t 'l u mt >
t He cen t er t ? f ~ f l~ !JI
A l t h o u g h ~ p en n i 1'7 c o n c Bf t u:; ally w r t .h c1 v t - eh ap ~ o r ft ' r m , r b ~ e 1 I n ~
t ~ m ~ k e lt~ r r e~ en ce, f elt- r-vhen . rr~ ced wlthiM ~ VI Sllt ll f ieL d, A ~ t h e
c e n t e r of It7 enV!rdnrn6nt, ; J r't'H 1t I~ ~ t ?~ J e an d ~ t re- st l dr~ :;anl~ lng
0u rn 1 u n d ln ~ e.1 em en t ~ abo u t ,t s er f an d d t ? t 1 1 1 r 1 3 t ,n < J ,tsf !eL J,
Wh en t h e P ' t ?ln t I ~ mt J v eJ t ' ff- C 6 t 1 1 ; e; G n lJ w e v ~ r , r t .~ f i e ld ~ eco me? mo re-
t3~ 1r~ 0erl\!'e an J ~ e 8 1 n 5 1 ; 0 Dt ' mr c t e f &r v isu al St Ur r e mpc y, A vl~ val
te. n5ldn 1~ 7cre- at ed ~ ct w ~ cn th~ rt 7 l n i ~ nJ l-bs f ! 6 ldl
._ _._ _ __._---y
i
j

t
A r t .? l n -t h ~ e > rtt'dlrnenSIt?h. 10 Vl~f~fv.l112rk ~ f? O 'St l t l t 1h in S~Zice t 'r
/ I . . I 1
on the 1rollnJ rl~n-6/ 21 r~lnt m V6t ~ e r r ~ Je ct e J. tnto:3 v ~ r b c? H
linear eie.\11er1t s l JC h a ~ ~ ot1 ! u m n/ d ~ ~ h ? k l t1r iO W d ~ It 6Mtn,fd ~ e ! 1 t1 tt~
th~i " J U Jl u t t 1r 1~ r &len1ent I~ 0ee.n In rl~Y \ JH'i ~ r ~ J nt : j n J t h 6r e t or e ".
ret;:lIt1t;> -the. vI0v;a! oh a r a u i~ r l ? b c? of a r "t n t , O b her > F t'U 'rt- gener ate-d .
+ or t 11: , t h J3 t 8h ;a r e the p O l r r t~ v l ~u ; 3 1 ot1;.1raC;i~rl?tlc5 a r e ~
~ < 4 ~ '
~
I / ; O -: .' .~ , ' ~ .'
f~ l ~ . .: ~ ij
\ ~ :P
6~e~K TeMPL.e~ er l O A U ~< J e;
c. '?oo ~; C .I
..> fi~~\ ~
~ ~ ... ' i)
o
@
.
.
01
' . i
.~--------~----~.
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ .
T ~ / O pr.1lnt0 ~e00rl 'J I irl& ~h a t oannev!,s t h em ,
A lt n c 7 v ~1 ) t h e pG?lnts g !ve thts line finite Ien'8th,
iHe I ln t ~t ~n al ~ o ~e oon t 6!) ere) ;J '?e:Jmen t : I1t ~n
Intinl tel, !c 7 H~6r ; : a XI'?,
' , <
T w o rolrts c . an a lso vl sv; al l y 0 V _ g g e: st ~n ~ XIS rerre,Y1JIc.ul~ r
1 ; 0 t h e line they d cc'iocrlbe.;3t1) ~b ?, I } f ; w h i c h Ut el ~ r &
0ymvne-trlcil!, f ' B c ; av~ c - f ; h l5 > .3XIS ma y be I n f lrll-t c I n
len g t h l it c ,n b e, 1110dtrl& C; ; JSe51 more J & m I nRn-t t.h;;H l
the de0('; rlt?ed line.
~ ---- -------------------------4
" "
,
f
-" '''1! <
t
t
I
I
I
. I \
..~ .._ ~~--,-,._ ---_ ._ - ..... ~_ ._ .~-_ ._ -----.-
, ;
I I
t /
I
I
I
I .'. i - >. . . /
1\" -
J
i
~
22
'1'
I
I
,
I
I

I
I
I
I
I
I
I
t
,
I
I
J
f
,
',,~-,----_ _ ,! '-------.'"
I
J
I
J
I
I
I
I
,
f
I
t
I
I
I
,
I
I
I
,
I
I
I
~
I
/
In b t 't h c a~ es/ h d w evc ~ the d e~ vr l b ed lIne : ?f 1d the
F o rp u n J,c o l ~r ~ XIS ~re vl'S v)ir mo re; d a rr1 !n ; a n t ih ; a n
the [ntl~ lte rlum~ er of liMBS thJt m~y f ; i <oS thy( } u~ h
t 1: L h ! I I t-
et)611 11 t- e /r1 , d I Vld u; t , 19c ?It1vf ; '.
,../ I
. '~
j' .
ti-r
T w o r i l ' l r 1 t ~ ~ e -b ~ " 1 0 n e J In 0p;3C~ ~y c . . o l u m r ] : a r e[emenh; or
centt".allzed l ~ r m s , C2n A etlne ::In aX!7/ ;an o r d er lnPj deVIC8
t~ ~ t h: 30 ~ e e n u s e, J t nr t J v ~ h ( 1 U i hl : 7 t o r y to o r ~a ;r \ l Z ; ~ u t f df n . ."
JlI'1J 6 r a ces ,
THE
_'-... _.. _.. _-_-'--.-. -.. -... ...'-.- -.... --- --_.e
[n r i)r tj t W;1 Pt'lr lt;6 ! j ~n b e t; o
~ en( J - b ~ a ~a~eVV;l I ' T ~e: ? e t l Al O r O l n b ~
el ev t e- J det lne 9 f ;71 ~ n e / o f C' - V 1t r v
;3nd ~n :;lr r r tJ,ach r ~r f 'enJlc,ular ' to Ib ,
4 f t ... _--._- -- - .. __._
. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
: ......
t _
. .. .
: 4. . . .
: ...... -.
: . . . . . . . . .
.. '..
.. .. ..
......
.. . .
.. ._
...... '......
...
..... ..
.............. .
.. ........
.....
. . .
.......... .
.....- . ...~
.
..
~
- . - - - - - - . . . . - - . . . . - - - - - . . . . . - . .-. . -. . . . . . - - - - - - - - - - - - - r
I
!
I
L_
(j
,;. . . ,. ;_ ___. __. _ _.. __ _
- . _. . . . . _- .... _- - - - - - - - - - - :
..- - :- - ~. - - .... - _."".- ..,- - - .
o
o
\
\
\
\
o
A F J r1 t ~ x t e n d e . J ~ t :G t J m e ~ '" lme. C m Q c :r t t J ~ I I Y I
~ I H 1 ~ h~ ~ let1 jt;H , ~ v t no w l d t . h or derth, W h e r ~ J J ~
~ rO U 1 1 ; I ~ ~y n;ature ~i3t l ", ~1 1 1 1 & , H 1 J e~~r,b!t 1 j
- ! ;he F ~1 ;h at ~F t 'l rd ; I n rtl1 7tlln, I ~ G ~ r. J l . ? l e "r v l ~v ,l I y
eXrre~ ! 7H 1 ~ d l r~o bt 1 t 1 , m>,veml"tlt, :i i ltJ J ~ r p w t . h .
,A , l ,n e I ~ ~n im rart . 3n t "t e- m 6 t 1 t I n the flrrnatlQn ~
tlrly v l ~v l if o o n : ; r t r v o i l o n , I t c ~ n ~~rv ~ t t ? ~
J PI Y i l ! I n k, t ? u r r t ? r ' t . / ? v rr'~v t 1 J I
or I ntersevt o i n ~ r VI t:;VJ \ eletrlen~ 6
AlthdUjh ;;l 1 1 M c d r l c e r t l J ; a 1 1 y has o n l y one , JII'Ylen?L,m,
It mlJs>i h ~ v e S.1 me Jetqrec o f thl~kn e 0S t o b e c L ? m e
vlSll7le, It I S > se e n : as o J ; p linc t ; l m r r /? e c av se I j : ; ~ l e n j i M
d am l Y 1 ~ t r e s It. ? w l J t n. T h e Gh a r ':a c t 6t ~ o f :a Iln&/ w h e ~h ~r
t ; a ,v - f :, c ; 1 r Ilm~ ~t 7 l t 1 t1r tenbatlv6; ~raceful a r r a t ]je J ,
IS- deterrnlneJ ~( a u t '" rercerh: 1t1 uf- Its length/wl. ;ltYi
r ~ b l a, r b ' ? D t P Y 1 t ou r , - a n d rbs J e ~ r e e , a t Gt f n- t :1 nV l t y .
.........................
nnammUnflH \ \ lUlmllH UIilUUlllllUmmmUlUllllUlUllummUmUllJl
If Gont l nU t 1 u < ? e n c 1 u g h , t h e . slmr1e,re-re-bIt. It?t1 o f Ilk~
or ~lrrldJlr e l e t1 ' 1 ~ n t~ c a M 3 ! St 1 b e ~J ~6n -at : , a llnt: -. TMlf?
typ e af l i n e h j ) ~ "J~nJtlcant. t e x t . u r ; al 1 y ~1 rtles~
a b c 8 d 9 jg h p y k l mnd p t f r s ! U V W 5 & l 1 Z( &.!? 1 . , 1234S b ? 8 9 0
1 !' ,**~ ,*,~ ' t' $' *i: ' ~ i; ' * ***************
"The orltH 1C ation t 'r ' J,rec;tldn of a Iln~ c an a f f e c t It-oS
r o l e In f a V I SI J 3 t Qa l 1 ? t r u u - t f d n. W h l l e :a v e r t .1 o;aI line t 2n
e X r r e ' ? J . S> ~ 0t2t;6 &f e4 } ) dd?r'1 u m with th e . t or
1
c ; e r t b o t
t jr J 3 V l t Y J or the h u t1 1 ; a n c - ~nJ j'{ ; ! () n, o r m 9r k ;a rti~lt: ft7t1 I f }
s p a c e , a h a r l : to n tJ I line- v ~ t1 r e f 'r e s e ni s t.a 1 .? d rty,
the ~r t J u nJ rl ~H1 e , the Ytdrlz. an, ~ r : 3 ~t l J y - ; 4 1 ; r e st ,
A n a\ 1\ i 11t16 1'7 tl j e v i ;;lPIPI1 tf " ' a m tl1e- F er-rend I cular
or ht1rIZt1nt~L n l 1 e "Oe~n -;i? tl V~t'bfC ;: l! l i n e f~lllnj
or " horlzt1nt. ~1 Iln~ r . In elt-Mer c a' E; &/ whet-he'r I 't
1 .07 falllVl8 t t 1 W ~r - .J ; ; ,3 . rc?u'rt t'n v r t , 1 v n J r L a n & t1 r rl~ln~
i o : a rt?lt1t In t h e sky, It. I? ~y n.a ml c v,svally ~ c :b v e .
In It. . s v n ~ a l ~ n c ~ J ? ta te - .
C O l . . U M N of MARCUB A U ~ ~ I J ) ~
F ' I - p - z . t a C o l o n n p ~ R ~ t l 1 v
or;r;~ ISK
f'l j3ce de I~ C t ? n c o r d~ : ~ n ?
V er t l c ~ 1 Il nD/1 r el em~ nt ~ SV & ~ a ~ c " l u r n n ' 8 , o~ ~ l t ~ k ~ ,
~ t 1 A io w~ r e, hav e ~ een u sed t h r t ? ! J ~ ~ ( 7 u t h l G 1 ;, or y t o
c o mt r 1 ~ mo r at 6 'S1 1 nl fl c~ nt ev ent -e ;a n d e5t ~ b l , t 5 h
F / l r t 1 cut ;4r pt 1 l nt s In 0r J3C C .
V e r ~ I Cp ! 1 1 t 1 ep r e!Bm~ rl t '5 C t 3n a l s o ~ e u ~ c J t o
d efl t 1 e. t r . a n :7 r ~ r en t v Q l u m ~ ? af 0p a c6, In
we eXR mf'L~ d i u? t rJ 3t ~ t t 1 wv l eft , t .he t o u r
rt 1 l n;3ret t ~ wer s A c fl n ~ ;a ? r a cl a l fl el J fr om
whIch t h e. dt Jm e at H ~ g i 3 Sarh1 t 1 r l ! jC , f7 In
6FI~ nd or,
i - .
I, :
In thes-e thr'e6 exan 1rles/ lIn ear el e. m en -t5 z ; lre used t t 7 etrre~;s
r r 1 t ? v e m e n t aCrti8S 6fac~, provIde 6 L J r f " r ~ f,,~t n e " v ~ r h e . a d
r. \ ;: m e, ~Y l d h r m ~ three-.J/W 1en~IPt1~l strudtw.1i tr,;:Hl18
+ t ' r a t~~hd:;6 c ;tur~1 ~ r a c ~ ,
I
, ~ .
1',&
A l i n e c~n ~ e . .an Imt3~lned r~ther' t h ~ n ~ v l~I~I~ clement
111 ~rc;hltec;{/lJrb. A n ~) ( ;i lmrle I ~ t h e- 3) ( j~ ;J r'~lIlatll1g li ne-
~ t ; ~ ~ l l ~ h e ~ 1 1 1 -t Wt 1 p'~lnt6 In ~ p t 3 c e , p n ~ ~ l 1 t 1 L J b W hleh
elements c . ~ t 1 b e - ~ l r n m 6 i r l c ;a l f y ~rr~ngeJ
I
I
I
L_._j, C::J
VI~LA ~l,OOf7t<ANOINI tJt f ~ a ~ t . J; IW ~-l<pa3
0\
I
I
I
I L L _ _ _-- _-- .. __ _-_ - - --- -~.JD '--l _
A l t n a u ~ n ;a r c ;h d ::ec t t ) r ~ 1 ~ r a c e. . .BX1 0t 0 U 1
t h r ee Jlme.I1~lan?, r b c ~ n ~ e l i n ea r In f d r m
-t o ;accdmmod a t e t h e f;<lth of t'YIdV6ment:
thY'dU jh a b ? u d d l n g &i tld IIr1k It? 0ra( ) ~~
t o one 2 3 n at M e r .
E ' u Ji . d I n , :) f or m~ a L ~ ? o c a n b e. 111111;3 1 " , r~rbcul~rly
when b h e y C Of1~t~t o f reFc.t;ltIVe. 7 p a c e ~ t1Y'~;lnl~J
~JtJn,:ry ~ Olrc;.uljjtldM p a t h . A t ? ; If! u~tY'.at1! J h e r ~ ,
1 1 t 1 C;;r t ? u d Jl n g f . d r m ~ M ~ v e -c n e ~ b dl t .i t t > e n c l o, e ,
exteri or ~ r C& ~? W e B;3 '7 ~ J~ r t t o v ;l r y l l '1 g
01t~ v ~ n J I ii ( or n e .
o .
f .,.
'. . . ~
, ~ ':
, ..
At ~ ~ m ~ l 1 e r 0 C ~ ' e . , 11r18& ar1;lvulaie.
t h ~ e d~ e ? &lnJ 0urfllce'8 t ? f F ' t ) n e ~
!l1a vtJlumee. Th6~e lines c;;tl ~ e . Jt1H1fifJ
In or be twe e n ~uddln3 m~terlill~ fr~me~
;?n1Un~ w l nd G i W or d J#r' Of?enl n~tSl C J r a
I J
sir uuiur . al g r i d of c o l l J m n~ and ~ e ~ m ~ ,
H o w th. e . , e , . Ilne~r e l ~ m 6 ntS ;rfe-ut ~
0Llrf.ace~ t:ex1;ur8 w d l de r C ?n~ o n th~lyt
VI;;'Ut}! weight, d l recttt'n, ~nJ ~r'a G l n3 '
. . . . .,
t ' ,\ . :
' , .
23
30
_ - -
-0 0' 0, 0"
1 9
ft
1 \ I f I I 1 1 '
' \ ~ , 1 ' 1 I ,!I I ' I !
! : JJ . u . ! : J
~ '
:
Co"!
I '
I I I 1 1 I I

, I
I I I
I I I
1 1 1 1 1
1
T w o rartallel llne~ have the ;al?d! ty t o vl ~ u ; : d t y debc;rl~e" a r ( an e. . .
A tr;at1 6r~ rent s r. a- tt2 1 membr an e C3rt be ~ tret. GheJ b1e: t w ccn them
i o 2 ' vk t 10w !ed ~ e. theI r vl~ u ~ I ret~ tltJt1 ?htr# 1 he c ld~ C ! r tf1 e! l& JlneB ~ t'G
t oe. ach . ot . h~ ~ the $t r d n ~ t ; . r w rlr l ? ~ tk" 5~ n $e A rla n ~ th~ y con vey ,
A t&erlet5 o f p 3 r~ 1 leI I tn e~f t hr t ? v~ h theH~ f r~re~f tf v en ~~~, w rl l rel nf /rte-
o ur r er ccr t Jon t?f the rl~t1~ t hey de$crl~e,
A e t he~ & I ! nc ~ exr,c nd t ~ em5e,. l ve. ~ ~ ltJr1 ~ the F r~ ne. . . they deecrl~el
~ h~ I mrfied r1 ane l1ecomt!t$ r~ ;atl ~ nd t ~ 6 orl1 1 n~ 1 v c ? tJ ~ ~ ~ t w ~ ~ n
~ he, hn e~ ~ ect 1me- me- r el y I n ierrurtldn G t 7 f the rJ ~ n3 r ~urF J ce. ,
\ ;. .
T he d l ~ ~ r~ m 6 dlu ~ trat~ the. 1 :. ranf , f t' rrnl l . . bo n of ~ r ow tJ t ro und
co[ umn ~ ( l ,n c0) , I nd~ 'I : a1 ty t : > u f p or t l n g a portloh af :;l w . . a f f ( p ! 2 1 ne) / tnen
~e?, ;1m 1 1 1 1 s. "v~ r e p l e. r' S > ( f ) r- j; o f - bi l e w ;1 1 rl ;;ll1 e) , . and f - tt1 ~ l l y re. m nant. ,
of the ? ' r~ 1 ti 1 J 3 1 C c ? l um ns occu r r l n j ~ ?> ~ rel ref ; 31111j the ' v r. f ~ c c , at
th~ w ~ I f,
I lT he t ol u rnn I ~ ;a c ert;aln ~ 1 ;ren01 ;. hene4 r~ rl: , of . J w : ;a( I , c~ r r 1 6d u p
r er p el1, J I Gu l :p d y f t . l 1r r t t he tI 7UnJ. at. ldn -be? the t or . . , A rvw dt
C t? f um t1 $ to I n )eeA n / thJ n g l ? v t. ;a w _ al l , "F en ~ nJ Jl~ oPtrblt1 Ued I n
e~ v ' . t;r. al rl ac es , l \ A ~ e~ rI
P I rt?V! t' f Ct?IUm rlS h a ~ c ~ te n be e t1 utreJ to ) e A ~ l n e . th e trc 1t1t:
! I ' J r' L I J' L I iLL I I 'I J . . .
pl~ne c ;?( fJCpa8 of VUlf" !n~ 0/ Yar'vlc.V!~IAly f U ~ 111c . i7Ul ~ I rltq6 tn:BL,
I "",' \ v
f ron t on l i ?4 3 J t?r f U b!!D C , 1tortY b: a d e ~ f . ~ D ~ . J e s o~ n b- e /
t?e rt~ ;br. a te ;d et1<sdyt&r e n t r y ; , C ) ' H e r 8'orr1c;. d e gre e ~ t 6 n e . I ter f tr' a t11
j I '
t. h e ele. ment0, ~~d f-t1rm tl GerVlI"-ira()e~l~arerrt C3 CreeV] - : 3 I I rUt? I I ?
f ) u c 11-- th ~ t u n I ties I nJlvLJ u ; ; tl ~uIIJ i n g f t ' r " / 1 ' 1 S ~ e n j on ) 1 - b .
ii
1- : : 1" - ' . . : . : : . : - _ . : ' ~ " 1; _ _ . : _ . - ~ ~ = ~ ;. ~ \
oi l
!~
~ !
.Iff
. . J ~ :
! ' J 1 !
: r
[ J ; tUi
1 f 1
~ i
'(I
. . . l ! :
@ <l ~ : c . : : ~ . J : ' : ' : h~ ~ : " : . , ;. " . ;" . J ~ i : . " . : . : ~ ~ . .~ : . . . ;. . . . ~ . At:, : !: , : : , ~ ~
irH: E ? A'S I l. - I C A: Vlc e; . nz a ~ /\ i ;Wd - 01: a f ' Y IO g g l;l ~ r 2 lrcatlt:/ w , a - s d eSI8ned vy
A n d re a f ' ~ I I J 3 . J l tJ I n 1~ 4 6 1 ; 0 w ra r a r&tl tl . d : P V 1 eXisting m e . d t e , v, a t 0t,~uuture,
i~ lI ba d d l - bl d n not a ~ 1 1 ~ vt. tressed t. J . . J e ;:;,xlstlnq : ; t r u c t u r e bu t: : ; 1 i & o
; a c t e d a . : ; ~ s c r e e , . n Wa t: d l s ~ u l 8 e d t~ 1t. ~ lrfAe9 u l::a I '1lty of - bh e- t?rl j l Y 1~ 1
Cd Y'& a n d r r e G e Y 1 t e . d ; a u n l f t l r r n hrt e 1 6 ~ ~ V i t . , - F - , a () e - ta -l;~le f 1 # z z a
d ~ 1 S lj ()Orl,
l . n Ii;Id1'1 td i : h e 66 ruv tur;a I ~ c J 16 C U ' 1 umn s p I ~!
1 M !7!Jrrorbl n::l th e- tJverhead r o o f rl 'Rne; they tl l ? C ?
ct:1rtartl cul ~t& th ~ eJge6 aF l t1terl V'r s f 1t. l al
une~ W H i l e ~l l tJ w I t1 ~ ~ hem -b e? 1 V 1 t. ~r l t? c k e~f . ,d/v
w d; ~ ; a)J ~ C6rl 1/ ~ P ; 3 0 e.G-,
32
. .
, ,
r~M f 'j,e c : 7 f ATH~NA F O J ,. J A 5 ; f'rtene-
f ' y - c , h IUS C, ~3 - 4 ~ , G ,
TWtJ c o ntr . a0-t1 Y 1 ~ 6 X . J m rl es ~ c,&l uY } l in. s ~t" -b I & t)1 ~-th l \ ~ tV 1 ~ e. J ~ ~ 6 tit ~
~,)t!d' n~ ft1 t" m H1 ? fX 6 ~s w c ; 1 1 ~? t~e edges o f a n exi er l ar SF; l C 0
d8 F I t'l ed W I -b ~ 1'V l ;a ~Ud d I n ~ f 1 r r n,
v
ST P H I 1. ,1B F; trr ; Tti urnu~ F r" ;a~~e-
g~ O " 'l i ~ D
~ V l tW ~r n~ v &
" j
~. : . .
L f n ~ ~ r
6rR r1n'r1~ n Jr l Z t 1 n t ; ; 1 i 1 y
t - l ' r n J V l d e a s . I . s . I - - '
Jetl nd:-ltit1 an J . . t I 0 6 > u ( " e / |
o- . . w h ile. ~1I ~w lY 1? ! flft-ereJ oon l l g h t
r"- . . . . )
l . ' ' t - | s ' ! h t 1 f 4 1 t o n t . . 3 j ! I n~pr
elerri15trbs t o t i et h e. r eR n ! . / c . . a
-. . . /
Vt1ltnY k~ / ~f'~Ge- 0 l - l | o
~ v L ~ r J u r n illv5-trp. t;eJ ~ o i~ 1e r l ~ h t ,
. ;
~ Y . ?be ' | s | | . f i r m c 1 + t h ~ . | ' os / -
J e t .e r ~ m I n eJ ~" I ~ I y ' h y - t .~ e
o f. tnt'. , I Jne~r e l e me r d ' ; ~ j
3 3
. . . . . . . --..-,--;
._.}
----)
DD
(
" . '
\
\
I
. . J
/\ lI ne eXtended ( I r l ; a dI rection t J ~ h e r th~n It s I ntrln51v
Jlreo-Cltin) be c~ r r 1c? a . r1a ne, C o nc c ; r ~ v ~ I ~ 1 1 ~ p l a n e h : a ~
l el 1 j - h h ~l1d W l d~ h l ~ u t no dep th ;
. I f
. 5 h ~ r e . I tG ~ r l ~ ne: ' ? rr(rn.ary l~et1-b1 ytt1j oh~ra ~t. erJ~tlo,
I t I ~ J eb er m tn~ b l .~ ~ C O r l 1 ; dV ~ t' f t h e l , ne t or r r l l n l l th e;
edj e- .s () f th e. r l ~ ne- , Sinc e t? u r f' erce. rl:;I t1r1 c l f a r l ; ; l ~ e ! s ,
gh;af 6 r~ dl b ' 1 / t? r ted 11y Fer~rec :;b!ve1 ~ l ' c .s~ f n e . t r v-(, ' 5 h.? l re-
of ~ r ' ~ ne" c J V 1 Y w h~n we Vie -wIt f r t1 nt; ; " y ,
T h~ S(}rf~C6 rre1rert l e S I f ~ r / ; ~ H 1e . 1 ttS c o l o r ;and texture;
viii I ~f f e c; t I t. ~ V !0UJ ! W e I q ht. . a r L d 0t~ ~d d ;.y,
I n -C he.f t1rti 1~b!t1n tl f ' P vl ~ v~ I (/ t ?n ~ t r u c/ -bl c7 M I ~ p l~n~
s ~rve~ tt? dt/fff1& -b~ b J J m d ;~ tl r ~ t J l J n J ~ r l e s ' t? f -a
v t' l u m & , 01tl C e.. . a rohlt,ec;b' fJr~ ~ ~ vl 0 u a l ar~ Je~l?
Sfe~lf,c~ilX w I th ~he ft1rrn~tlon a t ~hree~ )1t11~n? ltJn-;l1
v o l u m eb t1f f d rm ~ nd ~ r a C 6 / th~ r l ; 3n& ~ 6 o< ?m e s ~
k e-y e l e m e n t I n th e. v' ~ c . . : a 19 f . )I ~ r y ~f ;a rc h itec,bur;a /
J C ' 7 l g n,
.' ,
- ,
"
fl~nef; I n ~r~hltevtvre define_,! - t;. hre~- t3 lm ens l( J I 1 ~1
v c ' l v m e . , 6 ti t fIrm ~t1 J q ;r;;: . lc e- . 1 1 1 . 8 rro r~ rl : - l e . 7 '
t J t e ~ c h r ' ~ n ~ ( t 8 l t e l ~ h ~ r e - , c , t ? l c 1 t ; texture) at? weI!
~ & t~elr'6p~tl~' r~l~tlan~~lr - b o ot16 ~ntJ th~r wil l
U H ~I n1 ;3 1 ;e~ tiece- rmln& t ke Y I ~ v ~ t ' r r d P ~ r i l ~ ? o f 1 ; , h ~ /
fd rm &y d e- tI l1 & ; ; I n) -t ~ e q _ v. 1 lI I t;J e6> ti t: t H ~ &r t l C6
t H ey ~ J 1 0 t t ' G ~ i
T h t : gel1 alc , * i r e t G t i p . r l . 1 l l 1 ee. {;~jlt ~ r ' e l 1 1 . &1 m r u l ; a t ed W I
a r ? h l t e ; , t - t v r ~ l J ~ l j t 1 : a f A ~ ; .
'" .
f "
1 , rrf~ O V ~ ~ H ~ A 1 ? P L A N E :
T h e o v &rh etld r / ~ n e C ft Y l pe ~l~~er th e r~ ( J f rh 3 nG - , ~
~ v d . J I ngl s pri m . . !" ! rrt l ' be c;i J d t 1 : p j ; a I Y 1 ~ t ; i k e. c li m ati C
e-l em e. nt . ? 1 ,W - b l 1 e c elli t1 j rl. ;3 t 1 b, t ~ e . . s l1 elt- erlr1 j
elemeY1t W I ; a r v n l te u - c u r J J i ~ p ~ c e . - ,
Z . T H e, V V A t . . L . f~A N r: : .
V e r b l c ~ ! w ? J f I rl~ne~ ~ re . v ! ~ u a l l y i ; h e m o ~ t : aOt . IV e-
I n d e- fln'l1 g . a t 1 t l et1 ~I I ?'7ln~ - 6 r a ce.
' I T H e BA ~e F~A N e
1 n e : J r1 7 u n . J fl . ;3 M r r a v l . J e s t ~ e rh I6 1 6 ~ IG v f' rd rt
: p V iJ t - i 1 ~ . . v l ~ u ; a 1 1 1 ~ ~ ~ t ( ; 1 r ~U d d H 1 ~ f ? ' r r n 5 . l h ~ . ffp ~ r
r l ~ r1 e . e ;u f7 r~ rb~ tiv r a?f,I VJ t;I ~5 W d; H I n~ u t l J t t 1 ~ 5 #
vn~(1unJ r i ~l 1e . u/ t l m - : a b e j y ~l ! arvhltec;t;!)Y':aJ ca r 1sb r uct LJr l '
~/ . I. 1 . . 1 , " 'II, , . . , J . . . / ' I I! t I I I
!, A / ltYl vr, . e. . . . . v! l m / j vL: . . . . - c1 eo ? j r:arh!c- al cand t Jl t r 1 ~ - 0i t >e , , /
, q r't'u nJ ~1; ? ! 1 i t1 f " . 1 g r;3 ~ ~ 'l1 c- ~ '&w;? ter - sh d U l d 1 J r r e c - t , - t h e t , J['m . 1t
~ud j !t it ! I t - M ; ; >i ; : . r i se 'S t r 't 1r r 1 It , The l 7 ui l ) ca n r Y1e r 't 'j & wl U i t k e . ? 1 r , ; 1 u n d
. J ..t
~ 1 ~ t 1 & , <SIt ? 'M t t , or be e l e vj j t : (~d : a Jg d V ~ r t / ,
I
V 1 r t J u n d p l : a n ; ~ It - se l f c ~ n }; e m ;an!p " u 'at;. ~ ) ~ 0 y \t 'e L c ro c. e!V;~ ; a ~ U d d u 1 : ? )
"j I I v
rt c ~ n l ve e l ~ VJ- t, e- d - t o h ~ n !r . a 0 ~ vr , ~ J t J r ~l g V 1 r l : a C6, It c a - n
~ 6 ~ e r m e d t:o d e t l t 1e . . t)U~ d{1 o r 6r ; a c&~ or ~ ! J f - f e r a t ? ; t 3 1 t 1 6t Ur\ ~ e- s !r. af 1 Ie e ie m c ; n r .s _
i t , : / ~f1 t ge c ; jr ve J or t e r r ~ c ~ d t ; b1 r t 1 v/d b . a s u d ; . 8 ~ r e t 7 1 ~ t , f c 1 r r n c 1 n w l u e - H ba
. I f
btUl Ld . 11; o :an ~t 6r r e (. d t t > aIltf w c n a n ge s i n bc 1 r d jr a r h ) 1 t ~ ~. e , e . a ? d y
- t r A ~ vC !r G e ; d .
.: . 1 -,
-. ....... : " .
~ m t 1 ~ r t ' r k - -
iM P~f{IAI,.f'AL-.A~}:S
Kyobo/ J ~ f . a y t
~ I Kb - c g r G ? u n J rl:aH&/ t l 1 ~ ~ 1 i 1 ~ r r ' ~ t 1 e , i / ? ~ t ? : . & ' c : ~ : ~ : ; c ~ ~ ~ :
r r t 3 n ' r U ! ~ - b & d , 1 -1 ; - l ! 1 ? e . st e r r e J |Ir |crr, cc1
1 ; 0 ~ r e ; 3 k tJ'Je - o- |c A- ~ ?~ .Bee'; I|! - / s o hUt1 1 -; JVl
d I r Yle n ' Sle ? n 6 ; ; lrld cre31 ; e. r|s h |" r s c t~r' "71 - b bI1 1 ,
VI8WIt1 g I t J r rerfdrm,n~i l-b | ||\, - c el ev; ; it .ed bo
?i~tIt1 ~ ~1 I1 V/ on or ' lf t c . a r ~ a G reJ f " a oe, i It c; ; 3n
~ ~ r ~ V1 d e r e . J ; as s r1 ~ vt rJ 1 J 0 u r- t '! 3ce - a q ~ 1 Y 1 - s t
w k l o~ c J - b ~ ~ r el emen t s h , ') t . h ~ s p; a c, e a r e
ge~n,
37
T ~ ~ (jxterl&r VI;?I I rl~n60 c ?f - a b u d d l n ~ , a v v l f ; ~ 1 r o & t ri~ n e,
i/7eYle-tr;-bI ~n o f c . h W l a t l v el -emen b s t ~ e ~lJ d J i n t i G
I J
~ r; 3 C eG t Of eHII1g8 I r1 or" ~et we6t 1 6Xte-rtjd r h l . a ! ! . f l~nes
d et er
1
rt 1l ne - t h e, t 1e~r- ' c c : : 1 ; 1 V/ ~i l l v Y ; thb 1V1terltn-1 ~ f . a0 , ~ S I ;v d I r e J a t e- - / ;0
o ut . dao r 0 pa c eEl , rh o c -a r-1 f rg v ra t l t 7 n t ~ e ext ert t 1 r v / . a l t p l ; a n e. c ; ,
I I I f I 'i J ' j . . h ' r. . I ! I . !\
V v J t v l - - c ; v l er r aren1t1jt? 'I V1 1 ~eS c rH~r. e -I . , ; e. . ~U I d ln3~ 'oVerall
t o r r n ; J t 1 d m ~ ~ ~ \ n"1'
v
A
J J I J . . " I I . . . _ J . . I L . . , j
~ ~ pe. s l ~n eiem~'rrt;, . an eXl;erlOr' V v ' ~ 1 1 p ~t1e ;;. , a. t1v ~ ;a ;rv ! c , v ~ v ~ ~
~~ ~ ~1u d J ln~s "f r (}t 1 t ; f a c e 'I c r ~rJ mttry f ~ : ; . a J e, I n u r~ a n
~ r ~
'. 71tu . i'ltI ( , > n?l ~h e". 7 e i?u d J 1 t 1 . 1 h a c a d es 0 er' V~ ;: : ;s w;;llls - b n - ; . 1 t ; .
d ef ine "5. f ;reei ;~ ; l t l , d rv b 1 u ' ; < 8> f . a : : ;es s v , ;- h ~? rn;;l rk c : : b y l ~c - es ,
r \ t 3 zt . a 6/ ~i'1, d ~ ' 1 u j l rc e~ t
P . .
/
. . . . . . ;. . . . I '
, ',
A n I m p i 1 r + : a r r t - l J S ~ o t b l 1 e . vertt&~ l w ; i l
r l ~ Y 1 6 I~ a s ~ >Urf'i1rtl r1~ el ~ m &l '1t. 111 . w ~
f t ; e ; a V ' u 1 ~ v v ~ ! l 6 t r v v t u r ~ 1 t G y ~ t : e t t t V v n e M
; a r Y ' ~ f 1 ~ ~ d I V l : d r ~ r a IIt d 6 ~ r l & ~ 1 : ; c i
0 V p f t i r - c ~ e o v ~ r h e ~ d r ' : : 3 l 1 o / b e~ rl r1~
w : p l l ~ ~ e. fft1b frn e. : < il i" t5 - 1. 1t. 6 , ; If ~ r: < il ~ e, .
w d ; . 1 1 ?1 7t "'t Jl 1 ~ . d w e o b #t 1 t 1 l 11J ; il rl ; . l e~ .
T W ! ! ~ e ~ f ~ C&6 C~ l '1 i ?6 r 81 ~ t e J t d ~ Y 1 e
~ na t h"r ~ t1tj ~ y l V d: . errtl ri; t~ t ~ e
i? e: p rIH e' w . a Jl - [ ; " o r e a t e rerreY1J , cvL~ r
U r 1 ~ t Jt ~ fa ce - .
1 1 1 tke r r t l Je bi ~ d o w / f r e e 'S > - t . : a r l d l t 1 ~
!?r l v k t ? e ~ r l n ~ w ~ l l ~ ~ - a v ~ ~ e e n v s e J .
I '!~ I I 1 I II II f L I
.
1
.t "ge i ~..6 . r. W l t r l t. : ; 3V l . d T c . . O Y 1 l ~ ur. a r; ; I. ? /1S
t ? c.r e ;3 t e ; P11 I Yl t. erl ookJ n& s e r l e - > tI+
~ ~ ~ * """, ""'; ; "'~ "; ; !l i i !i i !i ~ . . 'w#t" " '1'=~ - ''': '. !!!il ': ; ; P; , , , , *, , . d; ; " W~ "~ ~ ., .' ~ " r ~ , , ~ ~ ~ ~ ~ ;~ i ~ ;~ : ~ ~
- 1 . ; ' , - - - - ' , :
i . I ~ ~ ; , , ~ ~ ~
L=~ =i
, .
" .
1
It
U
l
, _. - .
. /
I

11l 0
i '
n
'- II
f a

(l I I '
1J 'j r r , ~ . B
1 1 . . . . - ' 1 1
I COLH '4ffiY H OLJ S ~ l H B RICK.
(Pr dJC' ~ t . ~ It p 2'5)
Mies 1 /- ; ); 1 J ~ r Kdn e. . . .
1
'I
1
" I
1
1
'I
'" 'I
1
1
,I
,,'. 1
~ . :I
,I
" I
'I
, 1
'I
, 1
1
1
1
,I
1
, 1
,I
1
, 1
1
',I
1
. ' ,'. 1
" 1
" 1
" 1
~',' ':' ", . \
. . ',I
,I
1
1
,I
1
- . : ' ,
W 'hde w e h : 3 V e A !?hy~lc;al~at1t:p?t v l i t M ~ r 1 d w ~ ! i t ? 1 ~ n ~ 6 1 ih&
ceill1'14 r"laMe 10' u 'S \ ) ; : I l l y l 1 'l d r 'e Ji ;;,bn t ti'\7n1 uS 1 > t , J 1 0 0 ' 2l ! n'U1 &t ; ; I
f'urel~ ~1?U;;a! e ve nt. Itl :a !?P.2C8. it tan ct 'rre- : '> rJ t . d 1;.1 iV ie fClrrtl
o r ~ e We ut1p1er 6lJrt;lce ~ t th e raj} c1 r .f- Id ar fl~ne ~ ~ t f V ~ 1 ~ ~ ', d
e~ rref; ? It'S '5truubu~e . It can be : a de t..ac.h e J l l t - 1 1 r1 ~ Y I ! i; Y H rl
a 'bf; J C6 .
AtS ; a J~t~& hed l ining , the ce ding rl.~ne C ~V 1 ~e m ; 3 n 'ru l ~ t e? J
~o ~y tt1 ~~l l te ike V:;iuli:ej ~ / < ! I rlj3 n~, It C - : ; 1 Y 1 be rp\'7e d or '
I d w e r e ) t t ? . a l t er t he t3 JC ; a\~ o f ~ &r ~ ce l o r - t - - t ? d e 'r l ne t .o1 e ?
t J f ~p~ c~ wttkH1 ~ r Jd m, I t t; a.nkJe forn1 e ) bt ? 0&f1tr JI ih~
1y;lllt;y A - II~ht. o r ;aC.?J>stlc;s WIt- kiM . ; : 3 s p ; ; > ce . It C t3 - n ~e 1 ; ; re. ; : 3 I : c: J
- t d h ~V 6 Iitt- le jr Y 1t> lW1 r~ t d Y 1 ;a ~ f 1 ace , o r i?e com e , . t he t r i a ItJr
Ut'lltjlt1_g elem~rrt. + . : '1 " i.ne s > rac~. "
I + - r C l t 1 f r f . ~ n e . ~ ;3 ~ u t l ) l n ~ ~ prime ~ V r e l t e r l ~ e ; 1 ~ m e n t , pr ot e ~ t t t fg'
I t . ~ I V l 1 ; e. r' 1 ~ r f r t ? r r t t t 1 e 0 l l | ! - ! , | t , e l e m e ; n . t . s . l ~ . ; h ? r m I ~ Mtej' 1 ty1 1 n e d.
~ y - t n e ~ e d t r 1 e - l ; ~ y I 3n) . . - - . | - l - - l | - f ; 1 : . r v c , i v r e , ~ V 1 J ~ ~ f - . | ! - .
I n w ~ l u ~ / ' t ; 6 r ~ n t ; ; . a o r c l ~ s ~ ~ ; . ; c e ~ H J k? e,; r e; G ? r 1 I ~ ? 6uFf/rt6, \ - -
vl 6u;;l 1 d Gt 8I ~ . e l e m ~ l 1 t , - f: ;h e . ' . . | ! ' . , . l ! - l . : . a ~ u J l d l n ~ ' ~ ' ! ! , , | | , : J l 1d t , ! | !
Y l ' 3 v - e ~ 01~ ~ I h c - : . a Y l 1; l W\r ~ vt : . : 111 t H e . . + U] I r l q ! s . fdr m ;;l n J , , . n 1fJ c t . t e ,.
The . r . f . , , . | \ t - ! ! ~ e h l . J )e t 1 f wm Yi6 W ~ y j;i ' v". J 1 "1 ~ w,i l I ! - e . , t l r . ! , ~ n
m ~ r t : 1 e , \ I t. h the . . ' - - b " ~ r n ~ n ~ "f Jl t e , l + - ! : Ul l \ ! - - v G 1 l u m e - . l m ~ ? G,
~ i v
O r rt c ; 3 n - : e x p r e ~ ~ e A - ! - ho r ' t . o r d ; ~ 1 c 1 t " ~ J t ? r ' n ~ F l ~ n ~ . .
m e t " 4 A . , , l ! ! : CJn have r d y e r : i: l ~ uddl t 1~ | ~ V I I & l . J . . : | ! | | ! ]: l \ ! - I ;~ e -
w a il ' S ! ? f . ~ I t 7 r V f r t : 1 t r l s u n c i r r sm, d r . : | - | - d;~ e l f Cld5e-iy t o i : ; h ~ g r du n d
r1an e, I ~ c , a n ~ e e l e v a - b e d t a p o V 6 ~ ! ? u d d l n ~ I n w . a r m ol l m;a t e . ~ t o
& l H ow n & l c ur ~ 1 ye n 'bl a - t l & r I & l C; r ,1 ? 7 : 3V 1. J t h r . 1 v ,g h & l ~ vt l . J l t l g~ < f : > r a c e s .

KAUFMANN. HOU6~, I f
C o t 1 t 1 e l l ~ v d l e l P~1111,ylv;H 11.a
Prank U o yt ! Wrl~ht
A ~u I L d ,t1 g & .1ve r ~11 - r o r m ~; ; lY l h~V6 ~ .
r 1an ;ar 1 va!lt.y ~ y vt,f f ~re t1 tl~t' Y 1 j v e r t l c ~ 1 ;
;;n d norlzot1 tal r l ; . n e ~ W I ~ ~ C n t l r l g e s I n m ~te rL ~t
c o l t 1 Y ' J ~n.d te xtu re , a n d l ? y c ,;ar e f u [ \ y I H1 ; Y ' t' J u c; ln j
0re nlrl~? b : t ~ b w e c ; , n the m 2lVl,J ;at ~ 1 r n e r G t ~ vl?v~lly
e Xr 06e the -I r e d ge ~ ,
. . . . . ,
A f l ~ n ~ exienJed (in a . dlr~c;tldt1 C Jtker than Ii;? IntrlnSIG
dtrecbtm) ~ ec' l ? me$ '3 wlurne. W l 1 c" F tu ; a l l y , ~ wl vtrl e rI A' S
three dl m ~ 1 1 6 ' t1 t1 > : 1 ~ 1 1 1 tr r , wl)!;k, :ilI1J d~f 'I:;f 1,
A ' l v t? l u t1 1 e ~ t. ;lt1 ~ e ~n~ly ted ~t1J unJergt. pa) i t? C O t1 ~ ,?t
df ~
c. . ... f ?" rd; ~ (v ~ rtJc ~ ~ ) I wh6re s ~ v~ rJ l f rJ~nef ; O Q J1 k~ i Q g ~ t~ ~ r i
. . . _ _. _. -. llr1t:~ C e d g e ~ ) , whe r e . O W l .? rr~H e 6 me e t; ;J. nJ
... p l an e ~ ( s u r f ;3 ~ , ? ) , the Itml t6 , ~ ~ o l l n rJ ~ rl e6 o f ~ v " Ju rnc : : : *
. ," , . . . }
,o j ' It,',
f orm I~ the f ~ ' rr1 : a ry [d~rrtf f y ln~ ch. art3cterl~tlc of ;a vdf u m&, '
It I? cde&C rml n ed ~ l the, share5 t)nJ Inf ,~rrel~tl&t1?hlp~ Q f
the rL ~nes th:at .d6s vrl b-J e tl1e l?~und;3rlcs t?f th~ v ~ l u me ,
l ~ f J tHe ihr~ e,- Jl m e. n~ l t1 n~ 1 elem~nt In -tHe vo ca ~ u f ~ r' y c ?f
aruh l1;ccturtal deSI4r1/ . 3 v ol u me , ot\n ~e" e i the r - s ~ , Id,
" " r; <l ce vl l ' 3 > rl .. ce d ~ ; 1 1 1 ;;l ~ 1 I7r V ; ; 1 Itl , >j?;;ac. e tA :1nt. ;;lll1e. d c ?t"
e n cl o~ e d ~ y r / ~ r 1 e ~ ,
- . .
.' ~ I
. . . . . '. ,. :: .
- - . . - -
E:L. E\lp,T10N
0r'7aCB v lJ s t ; . 1la c e J k l Y ~ u i l d ! r 1 0 f J r ~ r r 1 .
r I / "/
40
- : . : . ~ : : ~ J
VI~L.A ~ t SARCHe6: V ~ ucre,?,?dr1, France
Le C d r b u ! 7 / ~ r 1 ~ 2 ~ 2 7
. ,
" .
BUIlJ.7ING FoRMS AS
VO~UMf-0 IN 0f'PCE
i .
.. f?ljlL,rrN~ FORM0DE.fININ~G1
VOLUMes O F SPACE.
"
'..
:" ..... ,j
.0' t:
: . . \'\',
. .
. ' s
.. . ~ . .,
~ .\ t
~. '.
5HAFE
COL.OR
TEXTUKE : th-c 0urf~ce c;h~rJctorl?t;Ic,s of : d .
+t1rm) t:e;<ture ~ffcots ~ t 1 t - h t .h e
tputlle- : a n d . l l q h t . - ~ e r t e . c . ~ i V & 1v.ald~le?
,. 1 '. I f
or ~ t rm~ ' S ur ac e s.
GO
J.I ' f! ' J
: lIne rrlncIr.a! f.Jevlt l y l r13 C(1;aracten~,tlc.
of forn l; t S n a re r e ~ v / t ' 7 f~m t h e . -
0fe&It :; ~ nfl~ u r .. bpn dr J f- t m 1 1 ~
' 5ur r ac e s a nd edt1e! .?1
-...I
. ,
: t },c r e al d lrnen'Slc?ns of for m , it s !engt H,
WI)t Mr : a n J depth) w h;/ ~ t h e se JlmenSlc~ n'1 ~
d et erm Ir1 e t h e . , proft1rilOf1Sr l I f - ;3 ft J r m , d ;~
~ c ; 3 / e IS .d et ermine) ky It.S 51ze re;la t . , v ~ t o
ot h e r ~ t 1 rms In r1 : ;. 6 COt 1 t .ext .~
~ I . . . . 1 - I . I f'
: t h e nUe" In"ven01 1 ;/, a lt d . t onai v al ue - (: ), ;3
fort 1 1 ' s 0IJrt .a ce~ ) c-o{ (Jr 1 & i : J ~ ~t t rt ~ !)t - e.
t n a t mtJ~t cIe;arly dl~~tlnj U i~hes J f?' t "' n 1
frolt 'j It t S enVlrr.1nment, It also -a t f-e?t s ~ h e . ,
vl~u~l vvelt jkd ; ~f a ttJrm,
t . . . :
F O S / T I O N : ~ farm ~ ! o c . a t l c 1 n re/;atl ve - b t ? I t~
e.nvlt~t1nment. o r v l ? v ; a l - F I ~ f d ,
OF<I ~NTAT'10N : ; ; f ? ' r m ~ r t J ~ d ; I O i 1 rel... tlve t - t i l.116
grV'lI n.d r l p l 1 ~ , - b i 1e. oortlf'&>oSs f'tI 'i 1b ~,
or t o i : h e , ~ e r~ t 1 n vi e w I ng - t h e ; ; r ~ r l 1 ' l
Vi SUAl- I NERT!A : t he ; de gre e tlt Ct?t1Cer1tr:atlt1t1 a Y 1 d
. s t a ~ d d ; y of :a t - or r r l " t h e v l S ru a l
I nerti a a f a t 1 7 r m d e r e nJ5 e n I t$
ge ~ t rl e 6 ry as V v ~ i l as I tS t f r l e n1 : .~ t l l n
reI atl ve ~ - t " 1 & grt J v n d p J: anC ' ! - ~Y 1J t } u r
lI ne. tJ f S I ~ ~ 1 t l
/
All 0 ' + - I ;.k e." " e VI G>V;;l! pt" 'df'ertleb c 7 t fdrm ,~ we .I Y l r~}ld:.y ; a f t eut e. J k J j - b f1e 6 tll1dlb l;1t1~ u n de r wl 1 ! C : ~ w e , v i e w - t he m ~
o u r p6 rc ~ f/c . u t l v e at ;a Y l gl ~ of Vi e W
t 1 u r )I b t:;ance rrt 7m i n e - E1rtvl
1 1 ll~ hi ; n1~ t &Yl d I t I Ot1~
t h e V! 7U } t fi e l d SVrr~L1I 1J lnt' t he ~ t 1 r ~ r t 1 ,
. " . ~
..... I ~, /'! .n -, + : i r'
.,_J : _/orrr;our a f'1,;: .i f16jr vne ': 71 " " ,-1
rrltnary r n e . a n ~ > (?! W ( i l r- ; V 1 we r-li .~: >: ~/ 3nJ Id c ~} 'lh IF >i th (;: " ,
Ii nC'/ a t-d r'nl
f
_." t. i i i i J J.,I" ,
: ) .d fC1rn" l? Y V I i l de r e -V 1V f ; t V i -v r t - ( _ . '
t 11~ f ~ r r r 1 .ar t d I t . ~ b . a . : : : - K . A , r aund I
~.
i " :
,,' .
., '
V I ~ t , A 3 b L?A Rut f~ 0: V a v & r e ~ s o n l F r . . a t \ c ~ 1 ~ 2 / ; . .11
t . , ~ C c : ' r i ? u s l ( } r
(............
.'
~ ~ .
. ~ . . - t t . . t . . . ,. )
... ' ~ - - - ' _ - . - . . . . - .. ,
. ,. , _ - it
o
1\
Ff<1tf1 g e o l 1 " 1 e - t r y we kH1/f/ the, r & J u f ~ r ' S h a r e > W ~ e .. - tf1e . t ! r o l ~ 1
and ,ntU'Hbe ser~les ~ r r~u l: 3 r (!t:. h a v lt 1~ eqv~ l ~I J eG
m e e - ti t" l r ; .1~ .f; e1 (j ~ 1 a l1 P 1 J J e~ ) t7 o l y q t? n s t ~ ~ C Z i V 1 ~ i I n ~. ; rlb 1~d
. . . r , . . II I I. I " ' - " L Ll ..
vl l thl r 1 i " t ; ~ O r - b n et ,6 / ~Y I ~ mj~if; <61~ nf' Ic,J:H1t ~re ~ Vl& r r l r Y 1: J r y
5 h a r 6 S ' ~ t ~ t :- J l r c ; t - & , 1 ; ~ , e . , t r l ~ n 1 / ~ , ~ VlJ we; . ~ 111~ r C / .
. ,
: a 0e,r L~ 6 J f r cJ U/lt ?:?lr r a t 1 ~ ed e~~v ~lly
i 3 V l . d b . a ! ~ n ? C ! ) ~ b t 1 v t ; ; p d l n t ,
i
: a r l ; J ne. f ! V1 i ) r ~ h..lV i i 1 o; ft ' u r e ' ' 1 , v p l ?1 .J es
a n a ft 1v r I " J g ~t a n ele? ~
,f
" . f
ir
The tlr ~ie It? a ;ent=r 'al1z& d, iY it r o v e - r t , ~ d | I a - :
I . ! I r ... ' I ,.. I .
t'r l.a~ IG . . I . . - ' V 'S't;a~i r : ;: , .aYla '?eit- ;~~Vlt.e.r lt1j if " ! It.S
enVI('OnmeYlt, | - . . . . a clr cL~ ' \ ' . . . . c e V 1 t ~ r . | t3
~ . ~ I
f le.ld y v I lI r e ln~ V 'r c & 1t~ (l1ltl)r ~l 8entr ;;I,ty,
/
A.s6cJCI~tlr 1~ Ii; Wif ;k ?-Cr ~l~~t. ". - \ - a . - . f ~ r r Y l6 1 o r
| . ' . t ' ' . a. ~laI1~nf ; ~!. W ': iJ: ;~ . .. . a . \ | . . : . .0 : . c ~ n
I v ' ;
IYl.dIJCe ' \ . It ~Vl ~f 't7;1r ent r ~-b 2 r v m < J tiG 1n.
I I I
, 'I , I I I I ~ I h'i~ ';v t ~ /r r :., \- - - - ; " ~" 0: ;-';~\,;" \,'\\ ~\" \\ .\\ .
. - - - -
!
~. .

..' ..
iH~ F '4 ~I 1A r - ~ r ~~,A18f A CCo~v I N0 1 0 VI-r 1\UVIU?
.: !
I. -. ~
The jalJ~re reb're.0ents - b h ~ t1vre, a ) 1 ~ t h e ; ; r ~ t l v V 1 ~ ! I It 10 ;:. 7tatfu
v I I ~
~ n ) nev,tr.a( figvfAe h . a V i r 1 j n~rn ~ terreJ dlre?-tit'n, Allotker
r e c / - t ~ t 1 ~ . l e 6 C . . aV l ~ e C ; ~ Y 1 S 1 d e r ~ d v ~ r i '3t l C ?}1 6 df t;~ 0 ~ q u ~ r ~ /
deVI~1;jt1ti~ from . u1e ntl'rtrl b y th e -ad)l~L?VJ ~ h &leh t dr V 1 / 1 d1 ;~ 1 ,
t" .1ke. t~1e. irl~V lP 1t6 1 i M e - o S 4 u . a r 6 J~ ?t a ~ w h eV i r ~ t : ! n ~ o n o n e , ~
rbs SI)e~ ;3n. J ) jl1 ;;>rr1 IC- w h e n 6 >t'dndlnj o n one of 6 Ornet'<S
-._._ .._ ~.-~'. _.-_
f~ 7 : ;~
! : ./ " ' " ! I
~gt.:;..==::::~:~;.:.===:::.,:.-;;. ...... ~ _,;.;" . ., -, , : L, .. =-: : -=------ ...
lli , .: ;: ~ ~ ~ : : , >lli
...... --------i- .. -... --.~.-
TR~NTON J~II?H Catvlr~1iJNTY c ~Nr~~
It!>lf4 . . G 't D L 4 v I~ K ~nn
_ _ _ ~ _.. __ .. ...., _" .. :t
................... 4 ill ..... ... : J
, ..
00( ,
4 < ~ I: .
~i :
:I :< ~
~
i
1
:l
j
.~
.jl
: ! ~ . .
t." '" " ." , '''''~'''''''''''''''''''W''''. '. '' "~''',. ' , .t ~,
~r I
I ' I l~~
I
" ------__j
" ...
fhe rrilt1;;lf" 'j . < . 7 h " - r e - e > Cpl1 ~ e . e XC8nde .d tlr r.1bteJ to ~ ~ t1e r;, ltc : . wlvm&:;;. whCl!5c/ + , r l r tY 1 " ?
t'lre A I y(;,Y 1 u t/ re ~ ul ~ r ; ~ i1.d ~ .i+sd)' recCI:J 1 1 1 1 0 ; 1 ~ I ~ , The <So6 t- G 1rm s are . re fe rre d - b1 ; ; l oS ih&-
rl: abun!e 06'I I ~ G t CJrc- ibs t . j & V l er , _ a L e- srt1eres a Y 1 d 0vl l Y 1 d er 's) t(' I;a .V l~ 16 6 ~ &ne r~ f;&'
cCines 3 V 1 d r ' l r : ; ; l m ' d : S) s1 v. o a r es 1e Mr . , . i : . e ou i J & e > ,
. .. ~ . . ~
T H t; : ; ; ryl ! N n: : : : : 1 ?
. r u - v vi VL- - r, \
- rr1e. c)lilnv:ler I S ve Vlt: r~ ll~ ~ J a ~ t? lJ- b ~ h &
: 3X16 ) e fr ned by - th~ c , ~ r1te rs A d ;&two
olrc ul~ r fa c es. I t C - ; 3 n ~ e e x- te . tJ ~ J
ea ? IIv ~ l vY 1 R ! - bhlb .a Xlt)~ 1 1 1 6 O V lly1d ~ r l ~
I 1 , / . I
a ~ i% a k J(c:. fd r r r 1 It Il/ r e ~ t? tJr1 t i nt . tlf I C es
ol r c ; ; v l ~ H " f~ c ~ ) H; veO t? rn8o u t 1 6 t ~ ~ L b
V Iner) d ; ~ c e~ t r . ; 3 ' - a XI? 15 I nolu1c !J ,
fhb - 0rn- &re / !? ~ C~ Y 1, trR ! It.e) ~ I 1J
n~ ~ v l i > / c .c nc c ;rltraf;e ~ f1 t'
J
i11, it I? I hk , e ,
i V i e O i rc le . + ~ t 9 r l t i W ~ '( / ~ i t I tS V1e , V1e r~ te .J ;
. . . ;
6 e.if- ce.tlterU 1j ~ V1J nartY l?'I I >/ ~ t )~ 'v .
Ir1 ~ t seV lV lr~ ntt16 wl::, I t C , ~ , t1 be i n& i r no d .
bd V 'l ; r J ;a r ~ t ; a r y rnt' - tlt/n /vheV l pl::JceJ
an - j ). ~ J t 1 r 'n~ r ' ;;3 11~ 1 Frc - rrl . a ny v, ~ w -
fO lnt, I i;. re {;~ ln.5 I t.s ulr~ ;ul~ r t S h~ r e. ,
. . . . . . . ' . . . . . . _
THE CONE
fne v t ? n ~ 1 & g e~ l b r ~ t : ~ J b y rt 1 t ;lt a1 J
tH1 .- ! I ~ter.al t r I ang l e. ~ b t 7 ( J t -
v ~ rt lc . ;3 1 ~ X I ~ , ~lkb iM? oy l l t 1J ef, t ~
I" . I j 1 " 1 ' " L.
ee:. I~ ; a r||I/ Iy - |. |t. f& r' n 1 wn?Yl
r(; -8t.lnt1 ||: 1i~ ,6 tlrOl)l; Elr ~ ;;a? & . ;;3 r1 d
J I
unoSi:t3 H ~ wk1ev1 it s vertlc.?t pXI7 /0
-tlrreJ t 1 r dverturn6t~L I t c .; ,n a: t .; : ~ o b e ;,
! |.|I- ! ",nIts ; lrex In ; 3 prutlrlovs -sr;t e ;.
of ~ : ;al ; anC6 .
THE FYR?,MlD
TW e; ryr~f nld hat>
1; d t h& "~; ,c ~
rb e ; 6 U( 'r aCes ~ rc . : ,
t n t : rYr; dtr'lId c ar l
manner' J1n
t~6 [ ) ,vr 1e- IS ! 0t lf-l tlrrr1, pyr; irr1l,d
I
I::; rel~tlvelY h~r'J : J f1d ; 1V I 6 j vI : ;ar,
I v
1HE CUBE.
i/; s an~ l ! I; lr rn Jfd t . ;;"
~ur VI.rrte t|" t h ~ ,rem; 1/n-s . a ~ I J fJ } l y
r 6 c t J ~ rllt ~ 1 : ? L e . . / t
1
t r J .
\,
i-
C O t--l!C A L - G E N O T A fH II C 'i;}'(O T A fH e."
r'raJe~t ~ t;1;lenn~ WUI~ ~tlulee,
GO
~ .
' C '
. . . ~ . . . . .
Ii
\.
\,
\
\"\,
fl'
/ I .
/ 1\
( ~ ~ \
01
(;2
Re . : : l uI ~ r hr t 1 1 '? re t e.r b ? t l 1 d!?e. wh d6e. r~rl ;: : s : ;re r~1< 3 t . : : . c l
t o o n e a n , ?l ; h~ r Wi ~ corl sl 5t. cnt . a n d "rJer~ rn3nne r. They
a J A e qen er .a Hj 0t: ak?l e In nature pr1J t ;l mmet r'l c ;11 :t3~ tJ vt
o n e or 1114J-1e;axe ;: ;. The r'~ b t 1n l c ~ t ( d 'G ~re prime ~ x ;i mrl e~
of r e~ \ } 1 ~r f,rm t ;,
Fprms c ,. n re t~tn t hei r re ~uL~rd: . y -even whet1 t r;4 t 16 rt 1rmeJ
vl l m er 1 $ ' tJ n ~ 1 1 y 1 ar b y t. He a)J I b ' tJ r f Or' ?u ~ tr a .c tl C 1 r 1 t 'f
el eWl en to ~
1 .
. ,
I rr. e gul ~r ft 1rt r10 .~re thQs~ w ho 'f3 ,e, p; ; r t6 ~re Jf S6Jn111 J;ir
In n;3tVt4e . : an d r el a ~ ed 1;0 & ' n e ;a n A -her In an H10"11~16te t1t
ma n n er, T ~ey ..are 5 ~n ~r;l l : r a . ~ . rmmet rl c ;l ;a n d m Ir e
d l n ~ ml c -W ~ n rt : j vl : a r t d rt n 6 . T he y t~t1 b e r~~t J! ~r tprrns
f rt1ri1 W V 110n Irre gul ;1r el em er d; ~ ~ ~ ve t?e e rl 5 v~ t t '" '~ c . k d or
t l l 1 Irre _g t JL ~r c a m r 0 5 r t::.l t1 n "f re~t Jl ~r f t1rms,
Si n c e we de; ; I w l l ~ . ! ?~h t ?o k d e ~I1J vO IJ ~ Jrl ; a r c /~ d:.c o tl J r 61
r~~ul : ;l r t-drms C;3r'l ~e c " n t& 1 l n ~ .J w i / ;. hl n Irre gul ~r f t' r m ~ j
Sl mdbl t"iy; 'Irre ~ul ;ar fi rms t : ;a n ~6 eVl c l dsed b ?l rC : ~l Jl ~r'
ft t rm 6 ,
. " ' .'
~ ' . '
! l I! i:
r - - .... ;.---
i I [ r ' r ! T T T l 1 .
i L ( j) j;! I !t] i
_.,
r-
I
L = - ;
- ~
" ' - "
~
r-
._ -
jl '
r1 ' L f J a
.- ..- ~
n ~ ~
-,......
",-.6 t 1 ~ : rJ
Ii
L
J ..
I 0..., .<,
L i
"1:/
..
~
.].
...
L - i
n I
t' ' ::::;:::' ;:::.l, U
" lRf' r ;~ UL At(FO RM S W ITHIN A RE~ UL t\r <' . fle~ D =
ct?URr Ho u Se. f Rt ?J J : ;.Cj : 1 ~ 8 4 M Ie? V~ f1 ~ er ~ h e,;
Re0UL AR
f O F Z M 0
wr r Hlr J #,~
IRr ' C eG U~ Aj(
ccnv1PoSliiON :
SU~ IAt~ H.A55A,N M :~ 8 ~ u e ~ C.alrQ/
". .'~
. . . . . .i
- - - - - 1 " \ "
: -,
A l \ o b h e r ttl rtrl ? c ~ n ~ e u r 1 t 1 e ~ e ? t d l ~ d t o b e -br. an6fdrm~tl t1n?
t . 1 f ih e r 'ato n ,c 0ol l d ? , va~I;?f;l dns i n ; ' J 1 ; are g&n erateJ ~ y
-t;ne rn~nl r u / . atl o n tJ f t. h el r' ),m en sl t?n s/ 1r I7 y tn e ?u ~ ~ ra. c /tl o r1
or a)J!b I ti n t1 f ef em en ts,
A f d r~ m c ; ; I n ~e tr ~ V 1 ? f t1 r m e . J ~ y ~1-t, erIY l ~ ane ~ r more af I/ : ;~
dl men';1/ 116 tH1 d ?- b l l ret;al n It;S f~tt1I~ Id~f1b!ty , A c u b e
t
- r : . J t/ 1
e x ~ m r l e , ?p(j k ?e tr> 1;J r1sftl rr't1eJ Irrt: : I a- b ~ er' " rrl sm~tl & ft1rrY l s b ; '
:3l t e -r ,nj i ts h t' l gHt j V V l d tM i jr l e Y l ~ b h , I~ . ) J r 1 ~ e c o m r r e 5se J t nt ~
a ~1;aj 1~r t -cr t t i / . ;r st r cd ::cJ'l e d I n to 9 I l rl ear~ o n e"
I
SUBT~A Cri VE: TRA N5fOKfv1A TIONS:
A f t 7t 't t , : : -RY I ~ ,~ tr . a. n tS + o r r r 1 e . " ,d l 1 y 5!)b tr~ o tI }1 1 ; . a p ortl ot1 af d ::'S
vo iu n k: - . V 'e r e vl d / l 1~ dY 1th e e. x i : : et1-!; "f t~ e ; ~ ~tractl Ve I 7rt' c e?<?,
I I ~ J I' 1_ L ~ I I
tl 1e, T:7rm o ; ?n t"'e-tal n l !: h Ini ti al I d el 1 ~ d ; YI or ~ ; e ,; r '~ n S - r t1 r r n ~ o IHt: O
a f ~ r : 1 1 tJ f ; 3 rl ?1 t. h er f ~ m d l l f t1 re> <~ n i f l e,a D U ~ ~ ~ __: , ar1 r e -c:al n i ts IJ e-ntl o/
;;l S . ;a DLl p e e ve n th c u g V i ~ rdt"tl on If d;, 15 r e r n vve d , o ( b?e. . . f ;r ~ n~ f or l 1 1 e J
sl o w / ,. l r1tO . a rc J I Y' h e~ r' o n ~ F r r ax !r nat !r ~ ~ 0~~1ere.
A DrrTIVE TR At' 1 SFO R ~ 1 ATI O N 5:
A f1Y 'trl ~I: l n ~ e trat16tormed ~ ! the ~j J It. l at1 : It e l e w Je ~ t < ? t o d ; ~
vo l u m ~ ~ , m e n~ture at ih 6 :JJ. J Itl v6 Fi ro c e00 vvl i I deterrl 1!n~
I'Jhc:ihe r th e . . Id t :r d ;d ;y If tYl e Ini h: ;a! + d l " m IS rebl rl d or ;;J l i ered.
. ' ,
't' 4:
' . . ,.'
. ;. . ~
.";; .}.'
t)t,ur~1 I7'HAf?Jl P\fION ~ fwm Iny - V e r b ; frat1ce 1e;~ 6 -c,l> ~ e Corl1u5
1
jer
D! TRf\NSFO~ J/1ED iNTO ~, V'e:~ ,T1CAL ~ ) k A E ?
),
, . } \
.'/ i \.
- - - - - 1 -
-'-'~-'-~'""-"""""-"-'--"------~--"'-"""'" _ - _ . _ ....... _ _ . _ ......... - _ - _ .. _ . - - . _ .._ . _ _ _ - - _ . _ . _ . _ .... . _ . _ . _ .._ _ _ .._--. ~- - - . - . - - - ..- . - - - -
A ~r h e r J c . ; ! l 1 f ? ' r m O ; < l i1 l ? c - tr; il t1 :; ,ft1 r'm~J
! I ! : s , s + | . tit . | l o | t7r e ' I ' r ~ P I _ d / . - -
- , e l t1 r l j a b l n ~ It ~rR i1 j an ~ X I & ,
A ~ y r . a m l tJ a l f t? r tr l ~; 3 V 1 p e - : s 0 / ! - . s
ky ; al tt!rl n~ h. dtmeYl :?It1 r1 ~ 1 t r / ; - s - ~ ~ ?e l
m( } Jl fy~rJ~ the h6 ! l g ~b ~F rt/s j 1 r ~ X I Ir 0 /
tr l t1 vl n g tH ~ ~F6X off If It!? n tJ 1 r r r 1 ~1
: . | . - ~XI0 ;
, .
\ t ' ! , O;l ~ 1 be | . | ! / - s ! . s I Vl t;o - h .
. . ! s + . pr l t? i71 :J tru ftJrrl 'l ? ?/ < S Vl d ' r ~ e n l n ~
o r - . I ! ! - | + ! ! l b~ he I A r l i;, W IJth , j r J e L ? - b h ,
J ~ . J I .
f ' L J . . N OF A ~ e ; ~ ~ l r n C A L . C H U R C H : r e Nsl E~ o t?aL A c. H leSA 5 , C AAW
A r r t 1 J e c t by Fr :; Vl ce ~ co ~ ~ r r t i t 7 1 i t 1 1
t --
L
_. ----'{A H,t<ifA BJA f C -i. . iJ!? (!'fI'A f.Cf): ,'i1; !)I?i1i1; W!q,OJI'l 51V1 : ' 7 r J ~ lkL i JY.J W r - i ~ " ' - - h - r " " " " ' ~ - - - -
y r e e ~ ~ t & ~ t t ? r r~jVI;aritr a r l iJ o o n i i n u r c , y I n t n ~ f c ? r t l ' 1 ~ we e e e w i t h l V 1
qo r - F i e - l t d d f VI~jd ;'1, r f . : a rlt3tt1r1k~> 15 ~ r b t p l l y n l d J e n fr l t l 1 t J !l r '
V I ~ W / We} t 6 V 1 d - b " / J n t j p l e b e IW + ~ r r r 1 In ~ r~1vl~r r Y 1 ~ n n ~ f " ' 1 1 )Yl j
\ / l ~ V ; 1 1 t o It~:? If It Y1 ; e r e wh i7 I r : : : . , S ,m f L 1J rly , Y1 l h e n r & g v l 'R r f Ir m' S
h ~ V 6 tr.l'1ttl e n ts 1 1 1 1 ' : 7 5 i 1 1 j t t ' V ' m i h ~ l r ' vo / v m e ~ , t h ~ y t ; M r e . f ; ; ~ l Y l t h ~ W ' " '
f d r ' m. a l 1.J ~Y ltd ;iee 1+ w e - rerc,,&lv6- t h e m jlf ; If t h e y W ~ ~ wh # f e .
~ t 1 d ct?trlf 'lebe, W e r ~ f ~ r ~ t i t n e ~ ~ mv - b t l : ; ; J t ; e d fi r m : > 3f J i S U ~ t r ; a c ; t l v ~
ttJ rrY 1 ;,
~ t 't / ~ v t G e t h ~ y a r e h i g h l y r e ? t 1 t 1 n l : t ~ b ? I ~ , fo r m s b h ~ t ;pre ~lm r'6 ~V1j
~ c : c ? m e - b t ~ !C ; fl " > / r C ; ~ u L ~ r i !? v C t h a e ~ t h e , ~ 1 ~ t t ? Y1 l c , s o l l J 6 / ~ J~ r t r e ~ d " )/
io 0v ~ t ; r ~ : a ut (V 6 t r ~ ;a i ;m~ n . f ;. 1 ke $e - F ~ r t f 1 ~ r v d l r c : c , t n b h & - Ir f t ? r W l ~ l
!J ef 1-bIt,lc~-S It- ft J r h !c l Yl . : G e l f th~lr V c : 9 ! v me - s ~ r ~ r e m QV 6 J wltkaut
d 6 b e ~ l t 7 r R - b 1 t 1 j . t ke ; l r 6 J g e ~ , ~ o r t 1 C / r G , R r t d a v & r ~ 1 1 r ' r ~ f d ~ .
I
J ~ :
A ttl 1 7 1jU I~ . Y f & g ; ; J r :J 1 f 1 ~ -;J f" r m i : : , J r 1 1 ' n . ;;. 1 Id ~ t 1 t Ity 'II IiI r ~ ? ! . , j ~ 1Ft h e -
~ 1 r t f t ? n y . C/t t 1 t ? v 6 J .pr~m i- t S v : 1 (v me ; , ert?);~6 Its e J . ~ ~ 6 ~ Y1 d d r ; a " 1 t i c ~ l l y
. a l - b e r - : ; ;t (? pr&f l (t / "
t \ ... ~
~ . , ~
" . ~\
J.
'. " . f ~
., .
''; . . ', .
V o J L : l m e o m t 3 y l ? e 6 u k ? t r a c - i ; ~t l r r d m ~ f ~r r Y l t o o r e ;3 t 8 recesSed
encr. ;aI1c. t!61weH-J~ flneJI rrlv~ te C C i u r t .y ~r d 6race~ ~r
W II1.Jd W t? r" m l1~ > !!? ~ h j 1l. Je. d i ? y th ~ ve r 1:.t C 21 I ;< lI1J h orlzClnt;l1
?vrface s . o f . t h e , recess,
r :
, tC
( " t
II
C U M U ~ A T IV E C O M P O S IT f O N
a d tJ ,d : ' IV ~ fdrm
a r;a ther ep?! ~Vf'e/
f,oture&1ue-') full t ' f m d V ~ l 11en i
~. 3 Y 1 . 1: e. . t O J 1 l r l ~t el y J j~ tlrLne.J by
C I: ;,a ? 6 ItLC .a h~ rl ~ t 1 J h i er a r c - r i Y II
IIC ~ IU ' ~ t c C O M , ,P051 -r' ON
1
t ; /F' t !r? F ~ R 'I c . ,~ } . : : : ; \
1 / , ! I Ii I I ) ....,\. I ~ ./; "' -- ! I "i' -' i v , . . . / }
, very ' e a~ y
\ II
(ctJ l1 V et' J I c r r t . . C O t 1 'l k : ?l n I n~ )
6 u~ tr;a utl' ve t t ? rm
ver y ~ en er&l } ~
or1 t ~ 6 ~ xi6rlar.a~
J o S C d V ifl r m e- d
O Y l the IV lterlt' r ~ II t u n o - t !o n a ! n eed S : ;;re,..
' ;a tl~ tled (Ii~ ht p(!ne t rJ J t :1 C1 n;
... I II
C O Yl t. I t1Ul ty I 01('0 v I a tlt1 n )
w ill
' I
r

c (} v c : ,r
7 1
+
00
72
Y/hde a L ; ? u ~ b Y ' t 1 ~ t : l v C / f ? ' r r l 1 r c ; ~ u l t = - fydrrl t h e : . r er nJv al j f a
V ' ar - b l o n o f j b ~ o rf( . : n n a l V t >!fJn' l e, . a n a dJ I - b lv ~ ttrm 1 ~ fJ rt f. J u c ; : e. d
I J I
~ v tl ' l e : . . a d Jd ; 1 V ' J 1 o f ~ r1 t' th e r f o r m to d ; ~ v t Jl u r T 1 e.
~ ?f; J t l; a [ t . ~ n ?I J n ) t ~ l l ~ t ,' r e ~ ~ f r~ t a ~ lo Y1 6 hlr rqUlres t h J 3 t t he.
tv V t1 t J rm s b - e rel. a ~ I Velj ol c 7 ~ e t o ea< : / h l ! 7 th ~ r; 1 r - 6~ ; ir ~ a c c J rYlrrla n
I
I I . I I I
V I? Up. t r ~ ' t - ~ u a1 as ?h~ re" i m ~ 1 / e r l . ~ I o r OPl Or . .
", .
k t y dt : Je- t ; O- ed~ e OJY l t ~ c ; t ) I n t his iyre . ~ f r eL at IJr 1 ? ~ I f I t wo
t. mns sh, a re : ; ; ; o o l1 1 l' Ylt ?t 1 e . , J. : J& t ~ I ' !d O; llVl F , v , : ; t ~ ~ 4 V f , 1 ; ha 1 ; d~ e,
, ~ y f ~ c . c . . t t ' . . f~ c ~ ?c I ' V1 t ~ ~ t ) t hl6 t ir e , f r~ la t lt lY1 ?Yllr
r~ 1 ylre6 th e - tw ~ t o r m 6 ~ r. 1 h a v e , - - f / ~ f : ; ; r i. . an ; ar su rfa c e6 t ~ ~ t
; ar ~ r ~ . ar ~ ; 4 1 i c : ; ! - b J e ~ ~ 7 oth e r,
. , ' . . - =
I v y I rd; , erla v k in j v t 1 i!Jl ' Y l e? ) I I ' ! HI ? ( ; Yr' e. I 1 f rel; : lb . ?VI ~ ~ lr, t wo
h / rm~ I n t e r F ~ ; 1 ~ t r ~ c e , . , e1 3 c l J o- c . h 6 r~ t Or ; 8c 6, r n ~ ~ e F t1 rm~
ne ~ . J Ylt ?t ; 7~ ; a rc : al 1 y v l ~ u ; a 1 t r ; : ; l t s,
A I'!.}: I. r ' L ~ J- t-
i~~)ltl'le IJ rm ~1 re0U!t"It1 /91 --rrc1 rr1 ' t Y J ~ s-xret.-Ian dt'
elerr1 erlt-s t o one., a n c t b h ~ ~ v C -Jl n ~ e c h ~ r ~ ~ t ; 6 r t Z e d .
~eY l~r~n y l,/ b h el r' ; a~ d rty 1 :0 el ~ J W ~ rl J m er~ 6
VJ l t~ ; ih -6 r tdrm 6, Fd r u s - b c J r ~ r o e JV ~ ; a~ d j tIVe,
g r d u r ' ng & , ; iI o G u m fl eJ C d )' Yfd ~ l ' b &l 1$ . 1f f "rf Y l, 21<8
+lg\J r\~& IV ! t'ur V IG U.il1 tleLJ , the c om f onel ' 1 t tdrWl<8
m V 6t ~e r~lat.ed + c 1 l ? Y 1 & ~V icJ 1 ; ~~r IV ! ~ o~~erer1 -t
.aVId old~e-kn rl; ty l~n r1 er,
T h ~ J I~ ~ r; tm 6 ~ r ~ 1 r1 -b en d ~~ ttJ o; a-i; egorl ze ; 3 JJd ; l v &
fc ? r m 6 ~ c ooY " ) l n~ t < J th e n.$t u r e t J f t ~ b ral:?~I&V 1 ~~lrb
~ ~ ~ t eXl!?t ~ r r 1 J nj t-he D; J m rOnent f o.r W 1 ~ :a? '~/ell d ' S
-theIr over; ; l! oaV 1 +I~!J ratl(:J n 'S, T h l :? J !0C!) S5t0r1 tif -
t ori1l ai t'r.g; ; ; ll'\I; t; lt-r; l'1 ? t S Y l ou l d ~ t :. com rared Wd:; V 1 a
s: r Y1d ~ ~ ,; h .s v u c ; s } on of ?f :1 tu:d 2rg~V J \?:J -tljn ? In
C h ~ t ? t ~ r 4,
J:
.~ .. , .
. . ~ . , ~ . t
."
..
.... .
- < ~.
~ ,
" ' I

c~~~rR/~lIZf v FORr'~0
CdY I7I?t ? 1f ; a n um ~ ) 6 !r j f ~ eC{ ; J Vl J )r;
clu?tered :a b ou t
~ :a r ~ rl t , . . . h ? r r r 1 'B
j
u N t ::l ~ \ t <~ FORM S
of rcirm s ~ r r ~ n.g ,~ d
-8~q ueY 1 tl~\~ H 1 a rd !fl .
tzAtJ IA.,L. FORM S
; ; If 'e uotrlf tJ 81 tlcm s A - IIM ..,.r' tt1r' m G tV i~t:
e) (ienJ o ! Jb v v ~ r J f~ ~ m c eY l tr~ 1 fO r r r l &1 In
a r; A IJ } ! m ~n n er.
CLus~reReD FORM S
c ~ n? Ib e. df fJr n 1:; ? ih :Jr . a r - e- ? 1r c . 1u~ e . J
tdv1 et.~er b y rrt7XilY l ity c J l " t h e" "8> ~~r-n !1 j
~ . ~
c 7 f ~ C 1 m m O V l VISV, a! t r ~ ' t ,
---------~ -~ ~ ---~ --
G ~l D ~ FOR~ t1S
; at-'le m e? d u L ; l Y ' f orrY l"S y V h t l ' 5& rel.atlorlSV l!f ~'
I! ! . II d f
~re r ~ g ulate?i ~ l l nrrj ~ " ' , Irn eV l<SIJ vt~1
~ri.J 6;
73
\, .
r-
tt'ri14 , -s u ,v ~ ~ S - t r J ~ 1?~ '1erc!,
I I
I i..' If' J ... I
8 rt~ re. v~1& 0e jl- C ~ Y 1 i..-eri Y I.1\ ~ Y &f?e(t,:! e~i
.....,'I I
0trV(~ l)r-e'5/ V = J !t~ 11r1 their'
Lf,,pr /11. /\ J ,pot I/I,P J 1 : ' 1 p! l - r ' l A ~ / - " , , , ; H A , l
c e V i vV i./ I P ?-!,/j Ih..... k* i ;.,. La. j h'-"/ _1
It 1C.; aYit rer6y(\ S (J' (' ,~V e Y 1t-61
jr ~ H i :1
harlo (lit! c pl;>D eelJ or c o((l(rl
I
-+ t ---------------- --_ ----_ ' . -----t -
.f-:~
A lln-e~r tdr'! .;tii1 ret? ult f r t7 m :a r r c 1 f v r t -l t 1 t 1 ; l ! c J l ~ n g e - I V !
a t 1 r r ne, JLr1er1Sla (i~1 ! - th e . - - l ! - . l - af ; ; s ~rl~~
c ? + f!1rrns al t7 0t/} a I in e l I n | - I .~tb ~~ c a~ e .1 .th e . t? e r l e ~ pf
tdl":.llS tr 1<l y!? e ."'r e r e ,{::d::!v&, J r H16y oay I re dl0?lrYlI ltlr I n
- o . - l I I - l ! | , . s - - 0er ; ar . ai:e. a ) dI 0t.lnut;
. | . o. s - | I o| - s . a ' v v ) 1 1 ` - a' |
I
A | . \ . I
1
o ';J;H1 ~~ - . o. . I dr . o l ' | - a | a . ' s
L _ J I ' I ' J J I A
1.(1 .~ ~ n ~ I 'I t? Yl S, jt ,(; . 8 ? !te 0V~ V1 as - - - | vl c ;w ;:? r
ve g ~ o .I J 1 ; !t?r1,
A J U - 1~ ~ r ft1rrr7 ~ ~ Yi ' u ~ e ~ ~ ; r ~nt def-I n~ ~V l ~~~e
. v
a r1 c;xt~rlt'r ` a - t 1 r Je:.fln~ ,:3 a o d f . l ! | td t- h ~
9 F a - s . l l ! s I i;.,
A I I Ylc:~r f ~r t r ' i t;n ~ u t ;;~ ;P r J J (? 1j$r 1i? l n ~ ~ l e m ~ Vl i; . ! ~Y'~'v V l
_, v
~ v;;l r l e t;l t 1 f tJ r n 1? J ;J n b e ;~ta oh~t::L
E- ! = = ~ ~ : : t +
~IN ~,A K fO fZ M ~xfReE)SIN G fRO C t;:SSIO ~ j uK tvlJVet\~eN T
. \, . .
. "
I ~
- - ~- - I" " " " T
~ ~ = ~ ~ = ~ ~ : = ~ = ~ : - ~ ~ ~ = ~ ~ = ~ ~ - : ~ ~ ~ - ~ = 1 ! 1 1
iii i )
iii I
~ j i I
II ; i ~
. ' ~ ~ . . ,
_ = 1
1
1 ' j
_ ..+ .) .... .1
.1 i
7rt
/ I
1 :
- . -. . . - - . . . . . - - - - . - . . " . - - M l
I
~ l l ie A F \ F O K ~ l S FRoNTIN6 O N ~ DBFIN1NG
f;';<TeK'IO R ' S r A C E :
A
~ . _ . .~
; ~ : . . 1
~ ....__ d .., ~
i ..~ .- =
".._..._ _i .. - ';;:::-=~ ::;:;::"_"'_:'
t'.
I
1
/
i
/
_ _ _ _ _ .
- - - ~
80
y'
: : J
y
y
' : J
\
!
. : . " , _ .. ,
f\ r : a J 1; . 3 [ f ~ r t y l O J Y1-?J ' ?t: ; j . . f I W ie a r f t ?r t 11S that ext.end
t7vty./,,*rJ f r c ?m ; a c ~ ntr; af ~ l ~ c 3 t ~ O t' r ~ eler(j~ nt
In a r . ?td f ,at.f n~ rf l; anner. It. Otitt1 ~ In~ s th e . - I l ~ F ~ ~ ~ 6 t1t
6eVlt.rpf t t . > / ~ Yi J linearlt.y f Yli; & a. ~ JVf jie O&W 1P ~ S I- b It.1r1.
T H e o~ r 6 i t? el~ h6r bh e q , / V / 11 b & / ic . or { u Y l c 4 ; l c l n ~ 1 C ~ r1t~ r
a f th6 a r g ~ Y l iZj3tl & Y f I it'S O e n t. r ; l t r ( J ? l t/ ~ n ~ ~ v1 be ,
; artlc l)l~ b ~ J W I th ~ V I t: ? U ~ ( ~ / d ? m l r 1 ; n C f 1rm , tJ r rf : ; OJrl
r n e r ~ e \lIlth t : l Y 1. d ~ e C-c1r r 16 ~ >uk/ : : )e r vI 6r 1 t. -btl th e .
r : a d l ;?1;lv tg )arYr1G,
......... I I (/ I J._
I V I e r . a tA i. ; l tl n P 1 . a r r r l ~ J Y l . a V l n ~ v-r tJ P e r ~ l e s 0'lYt'l d ; r ~ ()
I I ~ ,.... . . l f ' '" ' i I I I r I L !
-tn ~ ~ ' e t 1! li n e a r r # r m ~ g ive J r ~ d l ; a l , ; r m i D s e x; ; ,r l ve r t: e d
nature. 111& ) 1 o - an r e a c ; h .and. reLate r ptt~ v h
th e r Y1-se lv e ' 6 w ?f e~ ltJc ; . fe a tu r e s a t their 61~ e #
T h c = y ?~ r 1 ex r a -se , i ;h ~ lr Ic?J 1j 6urf a c e < G t - o d e6 1 r : 2 . 0 ~ 6 -
Ctlr l. d I t-I on s J -r tS u n , WlYl. d i V ie V iI t 1r ~ r ~ u e l
R ~ JI~ l f tJ r n 1~ c;;n ~ r -ctW iV1t.o ~ n~ tw ~ rk wh e r e "
. . J
se v e r ;3! ~ ef 1f : ,~ r.Q a n ~ I l n ke )~ y I J n e ~ r tt1rm5,
. ~. . . , .
r;;;k~ (':~ l 'IleY'/ " - : 1 r . 1 u n d : 6 ~ 1 v 1 ~ W
f)ECF~ 8T~ . RI/~ i I7LJI~ OING( Ut\c'2;C{) H~ ADUARltifZ51
f'1 "IJce.le: forrb: : Y iay, Farl? 1 ~ ~ "3 ob. M art: e;I Br e. u er
Tke o Y ' i q . a n l z a t l o n
j
g r " , ? u v t d I & v e t it5'
~ rn:)s b~
IlL\])IJ \I. J 1 ? ( )Itl\IS
SK~ ~ '~ :f?\r~ R B t ' { fH ~ 0~A i fl"(je.ot ftr A lg I CY ' SI I~ ~ B.
~ C. 1t'
1
bU'S1e. (1
0,:~ t'n lJ n d , ~r 6 U ? 1 d f('orrl :3 11
n&t cle;r - Iy v /~, 'd j le/ t ~/e r..a),
v I e w . ~/h en i t : IS F n . 1 r Y 1
r~ t~ ern Jt I t "7 I l n e . a r ua r e
r ;~. d d r )1~ :l;dfteJ
~rt1!Jp.5) f < J r m t S i n ! ' ; l t w : ; ; i ( ' e e j U l r e r n c : - v
> . , _ . J t ,j V
sM : ;tf,e ar rrt1x 1f " dd> y : l;avki~t ~f! the 1()-brcJve(t.6,J n ~t u r - e . ~V i d
1 . . . .)
ge ot ylc~ir l(/a l r e g u i
t/ r ~ ? ' t . ?1~11z ~t . L? r l i e : t lex '
v
V
~ r r , l i J i J ~ C-; ~ ' ~ "n p' /: C I - ~ C- . . . . . . . ~ ~
V' "'"l';:; _', 1 r ...... " '" ,,7/ ..,.,' . ? y ~'';''; R r i " "
I" I . 1. 1_ f" I 11 I ' I j. . 1 ! j. . l.
C)On ' ? ~ I ,aCr ~ l r 10 VI e . tlet<I~7ntt.l/ or - vl!)~L" ,gre~ {/rt: J,: ;ni 2-~-tIt7n?1 \,Inelr
f : jrm t: : : ma~ b e . ot "'~~ 11 !z ::~J In f ,J1? f t 1 ; LJ VJ i f1 /1
/ ~ v
T h (~'v' t. : ar 1 0 , e r ~ I ~ ~ ( ~ d by f;7r ' : : 1Xi n 1i t- v al . jt 1 & - b e ) ;;ri lcuf : acc ~nJ
I , I /
Cj ' ? r e 0~ f;h ~r r VV' I U r Y k ~ S 9 ;;: ~ 1 Y 1 d l v l d u ; J } e n tr t- I e s,

T h ey can Interlauk H1elr' v tJ 1U n 1e ~ ;anJ m e n qe : 1111:0 J


i " v" rr1 th at n.% ;A V;d r l e ~ 1 ~f f ~ c e -s .
b. I I l J . . . ! t! j: . './" Li'
T \ Dl U0tere~ , -1 t ~ g a nlZ~v lc:7 n C; a~ l c a( 1: : : ;t: : ;' t; tJ f ~r n )::7 ~ I1~C
ar e - t . ~ e n e ya/ 1)/ e ti v / v : al o n 1; ! n 0 1 Ze / s( ;a~ e , R 1d f U(i c : . ! ; ; pVL
J ,; v i
T h ~ ~ t : f t l ' r r v l ~ 7 t'r~vl?u~i ~v or d e r
1
e )I Vl 1;a - a c -o~ 6 r e n t / non-
h ler~rch lc,?11 o r gav l l Z- J tl i l n n/?t t w il,)< ' kl' th ~lr" l clt'~: )e,. ft - - :1X ,r . t 1 t . ; 1
, j. I I ", I I I _J ,I i .} t" ! ! . /)
t o on(~ ~l1pvn~r, t/Llt p' i &l J C)/ v Y i e SIrl11 i ar] " " > /. !:J t tr l 6l r ' " V!~ ? \)~
t ;7 r (} r t ~r b ! e - - e 1,
! ;
'. '
, . ~
, ' t o ' .
W. . -::t c-"y. . s:4 . . . .
G , t L e > L - , P \ u i < . H O t J b ~ , ilKRA0'S'f"r~ il ~ M ~ ( \ u ~ : e - ? ~ c r ...t ')- t he '- Se af Mat;~ ~ . ;vuset-ts 1 0 8 '2 '0 8
f: e P looJ y ~ . S~ .: ar 'r 1 - S
ClLJSrEF(. ED FO RJAS
63
i .v:'
, to.. ~
:; :; ; x ; i :::; L ~i :J h t\::~~.~- :; ..- c .... ~.' "",'- ~ .""
~~U tr l ~r 'tl V ~ e x .'? m r i c:s J t reF/C);;tIVe,. clv6kered
~()t)SII1t1j ft'rrY1-;/ ; ; a n ~.e . - ! In tJi& v ~ r ' n ; a c t J l -
J
I r J., 1 I ~ L i
at""?Y1i~e?vUr'6 v9rlltJV~) + | . + . ` | r : ; v e n ti nt7!)~vi
~ p ? r " 1 Q u i b !J r ~~ J \ . . ! a U ~ ' 1 I f ) e r = I n r e Sr 0r '16r ::/
` d l f f e .r tn~ t e ~ V ' l n l c , a l l o l l n 1 ~ t l C . j arLd ' 5 0 c . l o - c u l t u ~ 1
f ace or s , /. e . | + |. . ! / . ` !o . ! s o! Z. : ; l t l O r ) S
~ e M e r : J l r m;,j'1t.2lnc!J th e . lY1dlviJ!)~I.itj! ; . - -
u nd ; , ~vl d .?l r YI o J {~ r a t e ! - ! | . . & 'f - . . - J . ; w 1 b h l v J
th e v J V l t . o ) <t .1f ~ U V l l q v o l y &r de r e d v I V t t 1 l e ,
. ~
V ~ r n ~ c u l ~ r e x . a m r 1 e 6 o f c \u ~ ter ed form e c a n ~ e ( I e . ; a d ! 1 y
t r a l 1 ~ . p . t . 1 J A t r 1 e . d J n t ; t ' m & J u t ~ r / g e o t 1 1 e t r , c ~ l l y - tJrJereJ comr 0'Sd ~ l on5
t h a t - .are sl r r l !l ~ r m na tur e to grkJ-organ1z,atlorl-e & f f~rm s.
95
cmn lr()1\j\'IS
ca~lDe:f'fUAL, DIA8RAM: 0Ul~MA fRe:ff;DfUf?Al__. t v 'j Ut S E S Ufv1 of PINE :: A~.rS
1074-
Ar ~ t ., a l.soz:;af(!
~\ ~eflt 1eA Zl~ ~ V t l c : ? or n'l,?re !nter~e~tln?1 set f. of L~r'!/
. Vi
llr1es>. It ger'!er'2tr:;~) a . ~eorr16t .n(/ r ;a it ~ r n t i f r~tJ l~f _ '!'i
~ r 2 lC ~ .d (wh&re- i h& ~ (! J tlrte~ Inwr~~ot :) ..?1l' 1d r~u l ~ rl > 1 0h.apeJ
h~ldG (.d ehnei ~ i h6 8r1 d "neG). .../
T I 1~ m tJ f ;t )$ rnm tJ n ?1 ~ I d l~ J f :a , ~te~ G 1r1 t t l~ ~6dm eA;r\l' & 'f t Jrf~ ~u ~re, t7 eC ~!J ~i e>
~ . ~ . / . ~
!f~>1 (I f Its dlt 'Ylerl?t ~1n-s t 3nJ 1 1 ; -: ; ~ , -l;a ' b er ;a l t f? fm m ~ t .r)/I ;;3
a i l)! t16u b r" ;;I, nt7 t'l- hlerarohi~~JI ~Y1d non ...~11'''~c - ti a tla l, It
C ~ Y1 f;j ~r~aK i ~ 1 e ~ O ;J j~ ?I f "2 t 7vrrac e.. dp ~ /V i IVlb o rn~ .at ? vr; Y(e.
Zlnj j iv e d ; ~ n everl t c!!xwre. H : C -:;:1t 1 ~ e used t ;;1 Vlr'~f 5 ev&r.aI 0u r+~Ge~
a for m a H d lit 11 H u ;m w Ith lOs r'tretti ;IVe.. ;< i !nd rt :rv ~6Iv 6 ge.J rtJ eb rj
~ r' 1 1 J I l!lh ~Yl p rl l ec ; ~ eJ InttJ - 1;1'16 t hird dlnlen5J On, qenera tes
v I v
nebwr1 t k a t ret e-r-enc .e ~ Yl d I , n~ s, Y(lt ~'liV' t~I'S m t7 do l;;w "
vvtJ rk I any rvrf lb ~r' J t ~(1d 0ra C b 6 c ;1n ~ e v 1~[ j ~lly art j ;lnI76d.
"-/ '1 G, (/ / ..-" i -,
! . I ""
///1 ! Ii)
, ( ~. ! ! : 1 ! ~ : ; <
:~::.'::.:.: -~ r d-i ? ~ ._ -., : ' , l' T -l" L J ~ ~ ~ _-_' ::::-" :, _ .. -.._- ..: :-::
--; > , r'- ---; , ~ U' _) I ~ . -- -, ... - .. -, - ~ .-o' o' -- -- -.--.--.-
~~. :.~ .. ':: ::E ~~~~~~,.-I , ' .:;' .T ,'1' .:'~ _ ~~] } ~ .. --n.--~ ::.- - :.' .....
-...---., ' r r fJ mi) ~ ~ " -?= i' , ... ---- -1-. ~ .~ I -O O., -- .., ------.---.- ....
: ~ ~
~JAI< AGfN (~ Af5!) t , , ~ ~U f L , D H 4 G ; T tJ k ;l0 1~1;Z KvJ ~o k u r~Ka w a
! ;.
emu .1?()llllIS
----_ _ _--------------_ __.-
. . . .
87
, ~ , I I
in g e . ; 1 r r : e ~ r y (Jr OrleV1 v : 2 t L : 111 I ~ ~
~ o v n J; t r ~ Je < s ' , e : ; J. ~ h w I / I Vie -
nee, ! n t ne- s e
2 il1 d lr1 t erfen~ b r;t e I ~ a c h
! I
I / l?i)); ?H"0
fndlv fJ);1 I deV111'bes
T- jrm,
".', , "
rn~ t Vl}{) ft it rfl(E'
t i Y 1 d
1 ne. t w o fo r- ~ rr" I S ; ;J1r1 q;ef/ ;ar.at e a V id b ~ I J~ k e ~ ;l ~ l .a
(
el en'1~ nt t h ~ reC : : J3 I I ~ -b h e . Yle o v ~ e t r ~ / ar'1e: . o f t h e ,
~ , /
()t ~ l~ n1a! t drt t 1S,
J
fOrrt16 d It-Ferl np) in o r" 0
1
YJ (}1 ay ~b
I v'
!n c o rro ra t; & t= l lVltt7 a ~'1161- 0 . o rgfo t11z:~tit>n tdr at 1 y tit
th e t? 'I I t 1 V II M t? ') r t)60 Y ! S~
o f 1t1t.erl~r ~ r . ac e an d &xbC;ri~r
I
n? b ~j ' t1a l V ' r sytrl}:}jl;c Irr1 f7lrt: ~l" 1 ce /
J
rts CI t' Y 1 t~> < t; tJ ~e r- l e - Y ' ffit:e .8 :jl l
ttl- t3 : ' I ~~
J.
To 1 ni-l e v~ :a
~ u lid 1~' 1t4 " t : a :G prvc ~ ; J
J .'
frj lrY l a k ? u d d ! i 1fi f::? rn1 ~
. . . . . / ,)
. ~ '. ~ _ 1
"
' : ;.; . ~~"
! -.
v.a n t 1 v; Ctlrld; ruc -t : i Otl
Wi b h I r 1 : a b ud J Int1 f ? ' r r r i #
J
It 10 r,ein-F-a rce
r , J
-ftJ rrn j tc :7 r -t ~ l f " 1 t 1 ~
ra r Vl )l /
t o :fttkncw Ie) 1 \ 6 . a Jrl j ,j l
J . . . /, i
1 ;h rdu tj~ a i? vI l? lln ~s ~I t~,
[ Q J
\
J
~
r " -- ,," ' Y .. . " ....l.. .. .. ----T - .. --- ...... 1
l .... : ; i ~ . _
~-.+ ..~--
[ . _. 1 ; ' 1 _
. i ;
l
l _. . . __ J
. . : ~ : : ~ ) ; ; : ' : : ' : ~ ' : : : ' : : ! ; ' ~ ; : ' : I ; ; . ; ; ) : ~ ~ : : : _ . : : < > C )
- -
. . ~
WI
. : \
L-i
. . . '';
~ . .
- .
/. . . . /
1//
I ,,/
L. . _
/~ \ C W 'C U I ar t1rm~ pVi ~ e tree?t.3nd 1i1~ I V 1 rt5
c O r l t . ~ ) ( t to e t f ~ ~ ~ ! t; ; " l d e ) ) l H - - : . a~ 1) stdl
! I 1 C a rf " r.a te .a m or e . . f V Y 1 C ; C ! or ta l , rec-t~ ilt1e; ar
t3e om e ir y yjl bhl r1 I ~ S b o u r t J ~ t " I~ S ,
, "
. " . .
~i - r
(~ circuLar or cyl!ndrIG.;al -Gr3ce caVl '?Ier V6
bt'r4~12:3V 1lZ& t V r e . G r ~ c e ~ }V l t VlH ' i :a rect .~H 1~ul.ar
e nc . \osur e ,
' ~"
~~:. :~~> . ~. ::'~ .
...:'- ....
rv1useuN1 foR NOR1' H R H If ~e. - vV~0rfH A!" ' LA .. ~ IJ;I,,",~ ,p..l.- :;tln
J~ tY les st lrlJ n~ t .r MIchael W dfa r. d
01
(~llI])S
02
f ~ A I < : t . - ~ A O ~ ; 6 ? V B - : I n - b Y 7 ~ R . e ~ F t 7 r - t , a t Del~ 1l I ~ ? ~ . . . 17 a 7 A t )r s a r l~ z; I ~
rhe I l'd: : c. rlV'r' ~p.aCb ! t ~ t ; Y 7 i 6 n'lt1?~U& l'S a ri- eV1cr: : _j e.x~t/t:y VtIt-i1
i nc; t ~ rJI Y: . a l f a int ? VJh,!e, d ;~ , ~)(t .t r t t ?~ ~" T 1 f t ?r m ! 7 w / t , h f l1 e eXl5t lt ij
i ~ y o ! } t , r: 'f . t Y 1 e t - t 'r t .
~: _ , 4
l,-()rll~llJ~JJ txl,lJJ~
-_._--------------_._------,
:.. ,."!'
..;.~ ; ~,.
H G ) U ~ ) B J l T - f t1r ~} P ~rt ~ 1 t 1 1 e 'i t,,~k e v d l~ C V V i Y i ~1i I C ~~. . i ~ 7 :
v e . ; . t . g 1 Ve Vr:L1 Ft Y 1 C ! rd : .. P r ~ r v l t 1 ~ ; 7 f e te ( e .1<se n(f i ~n
, .
..
. r " , ' ,
'. ' _ .
' . _ ....
t ~ ~ Sut "f.A ct :,~ c1 + t 3 ft J r r v 1 C d r 1 1 e t o t l ) e + . h e " r ~ t a d e A ~ I V i b
:! 'I A ! - I " " . J . . . i " l \
!G 0 0(1~r0 ;;V1d V c : ? I U W 1 6 . >n ,art lcu ~ ~ e d t;7rm c e arlY
r e v e a l s > t h e eddJ e-s o f d;s :;?ur t .a t :?e ? . 911) t .k e C c J r n ~ ~ " ' 0
v
3t v V r l 1 0 Y 1 i J 'J e ;/ r r ! e e - C . <SUf"t ace s a s r 1 a t ' 1 C ! " S
V1/ l"t Vi dj ~'~'i ;[)f!6~~) t ~ & < l r o v e ( > .a l l ct 'Y lfl~ur~~I~n 15
j e ~I!9 I-e . J i Y 1d C i ;.t 0 d y r e r o e ,v cd , 01mi l.)i lr"ly,.an .arbcul.~t :d
? ~ Y ' ~ up v f fo r r r 1 S a c c e . n t u: a t e s the b e t - w e e n Ice
.... ,: j
c,J rl6t d; ue r i t , - h J r n l s t ;a e xpr'e 'S$; tn e:. H ~ 1
IVldlvIJ l)~llt y,
A fo ~ m '3 rlJ It s 0ur't ;dc6 rl~r\ ~5 C~Y 'l b e J tr~ !uui *ed
I
~ y :
t 4lffC!re vd; at ,lnvr , a ) l a C ;e r l 1 : : 0 LJ r f;: 3c e ~ w d ~ n 9 ch 8 n~,le .
. ~ ~ -
In ~11~~?rl pI; c t J l ! . J v ' l tex-bur6; or p;3tte. rn j
d o V ~ / a r j n ~ . h e Ct1rn e r 9 ? a IIV I e ;11'" 61e r n e r l ' C
lrd e r e ! ' 1 . J e Y ' t- j .f i ~ e . 6ut 't ac~e 6}
j. . . 1. i I II ;
r'e maVi t -i j v V i e ~ / r . 1 r n 6 r 'V ) pn ~ y ~ ) l c 9 i > ~ / ( ?~ p :a r a t e .
~) I~ C e V 1 b pi ~r 1 e ( " ~ ) '>
,j l
II~h t lrl~ t he t-orrv 1 to
<1t llg h t . a ,n J d;1rk a t d> ;:, C Ot n e r ' s ,
1 (I ua y d ;Y ' .&I0t to
b e r 1 ur 1 d a d ~ Y 1 d
I ! r I '"
Ct 1t 1t lr1Vrt .y V I le t S s v r "' t a ce -s .
i t :.xi ur e I or ra t-bern C .;v 1
;a tl d - t V l e ~ J I " I ( ! J H ~ ? j s ur f~ t > e ' 5 b o .J e "0'r'i r?k1;;6IZe -
-..; / i
j I I I l'>.J ..f . ~ I I I
It 1DIVlc;lU~lIt .Y " f t . < t l j e ~ ur f' i J . c e i ~i .9 r )c:~) ;arld e r r l r h ~ s l ? e /
!n~bt e ad i h ~ Vt '!Llrl1~ a f. a tt1r~ .
1~])(x]~S& couxnns
" ..... )
| s . - ;arttC l)/;atitJn / ! + ar! 1 l derer1dS to a
'3re;af; de:Jree. on ndVJ rts 5Urr.aCe~ are defined Jf'ld
rlfoct , , ' Vt]rner?,.. _ | s -G&-rtter c t7 r1t~h t..I O n S s t .
I I l, L l' I t ~ ,
re601veO J0) 1t-)'1 ~?or't;ant r:o ~ t t t s s tletlt'lltlon
. and cl~~lt'y ~
(
~l11de :a c t'rner:;pi<1 ~} e arttGUI1Jted k~>'?!mpd;/
j.. ! . : i t . p ;" ' 1 I ,
. ! t | | t - t s _ s 6 'S!)riaC,::::''S Pi :, ..v1e ~dj,1lrlIi11 f'i~nef'f
.1t/\ , - `. . !} t~led ~ v ! ~ yer I n6j d : :A Vl art/ . j?.;3ttcr-n,
\ / I .... ., . I
I ' . j . . . . I ' . t, . I :
at F C /rc er- c . , on !tt& -eXI 7 ;..-c ;r1C& l~ ~I ~CI ~tieDte.;l
~:/ t~16 | s - at rersrev tlv e. :a~1t;J th e l | a s ' t, " f 111h t-
-th ;at " I u m !rlate~ th ~ / t`t t |
. '
. . '~, "
....... L I r ~i ! 1 " !
r/r a a- t s . t t. ` - . fdrrrl;/l;l - . - ' . - s . at VI?u;i, iie!:;:ij
t' . t . mvtSt 0 ~ rrl?'('e - t:n_ ? r) ~ ~ 1 1 ~ k ~ .d.eVlatI1r1 In
j . eame. c ry )t aJlrJlnlrl~ t ` ' - s . | Vv'e ? e~ rc /h - - t
. . . v I
re~) larlt;'-/ s t | ! c1rt!(!LlIr.l.\ / W1 th e:'" t~~ tllS w',tJli;'} c ) Ur"
...; I I
J r I' J II L . I! l' /
VI5'V)i rl~ld, ,;aft" Vtlb VI I , 1/enJ; tA 16re to(16.., t r~ ec Ju iJtb::&
t'r ? rrltJo/;n dl!t 51 - ' t !rr~t11i) fa nt.1~::? in t~ e f < 1 t' n15 I I ~>
s. . Pdr eJ{;m ~e/ p W .J1t / t | - V t' . > bC:rl~ 0 1 1 1 1 '
~;'I l~} ;t/\/ w ill :?~t1.e,;.lr' ' . > 1 ? 6 ~ f5fr1? llb
|
f ! ~ t, - - t | / | i/c < r~ k J. lp ~ >
, .I / I I | r ! i
Vvi-b~1 a ?urf-~c.e, IrY1r~rf~otlan, /\ t&1t
1
r1( ;5t" y vt1iJld s s t
} ? ~ ~ - . s - . tl . !
i
..
..
. l l | s t f O ! s t d<,
pM - a' - | /
+ 1 / i 6 r f 1 e e t ; ; r 1 t 1 oj: J . - lt VO r;;d ~ Y 1 e ~ l t ' :
.._/ ! '/ '. I !/ ! ......,
t d u c / h ; ~ r l d tY1 6 O Jr ' Me (' r e r r l~ !r 1 6 u n ~ j v ~ r t ~ d )
c or ner I I VI S!) ; ) { t r ' e : a t Y r 1 e v 1 b ( ; ' ? f tJl& ~;J~7Inlnj
e n ' ) ~ h 9 'S , Lt 6 S V? I j W l b & f .a ~ JV\ r , , ; .
i
r (~ v e t ?
# f t r i o
! I
{Vi c :
t~6 f ~rr( ,
I f .a n t'.Pdr1 1 n, .0 I ~ !; l; t r c J) Ll~ e d ~t t h e - v , : 1 r "r J6r , or J. e
i .., '
t ' o i ~V ' r~- : : ' s - S~- 6
t Vt e ; J ~h r!
;~' I?v;;r '1 v.a Itt;'!~&
~ ,
t ~ e. p!a r "le s w i l l ' ; j~ f ' ~ ~ ( 1
; I'
1 =7 t 1 r e n lr i t ? ; d e ' ~ ~ m p: ' h ~ ? lz e 0 01rn - er; 0J e; jk~t1~
: ) "r ye , w ,i f f q v ,! ~ Y r r r 1 i ' ~V Y ' I ~I " /A ~!- l ' ~ /' . J . . - h ~ I' f . j I J 1/ v ! _..A - ./ , ~~/ - - ::; v ! _, . ;
."~"'"
t=: : ===~ .: .... : : : - .: - - : ~~\.~
- - ~ ~/
~
T H ~
i . ' . . , '
. ' ~
fa,. ,.'
(J () ItN ]~I\_S
. _, "
'r.1I " r : I
o ~
. ~
'1"
, {",- :
,',J
;,'(' '
.. ' : - .
,1., ... ";
~ v " : ,
!;
(~()ltNJ~IL\)
~ .
\ / C J L ~ U t v l e I
1 0 J
II ,
l
I
I I
I
' I
I
-_. . . -.._...., ...._-_._-
O u r ~?er"c~ft! { ; In : a p l a n e ' : ?
f l l ' J . : ' , ! I
VJ5 \}; '1' ~V&I~Yl t: I ~ ; ; 3 f i ec;tei;) Pj
Vj~!JJ! Cc1n .f ; ext.
f\ 6hare t;~rl ~e IO tJ f)1;ed ~y Cd~1~r aGt:l n 1 tM e C<:JJor s
o ~ l t6~u rfa ce. . p V 1 d s u r r c 1 u J 1 d !r1 ~ fl ~ t J , T h e . . VIS! J ;{ W C ; I ~ t ' 1 t ~f ; .
v v
f Lan e" D ~n be i n c r - e a ~ ' c jJ dr~ Aei; ,r 6',~?ed ~! man l f u l 3tl n f ) tH C } ttJ n 9 1
v ~1 V i ~ tit d; s e?!)f\f)Ce/ o ait? r' 1,
k ( )[ )w n
tJ t Its : : _, IZ?
vV d : A 1 It:~ (/1 ) Ic 7 r ; wd I
115h t",,- r ~f { ~0 cIV6 1Y J I d ; l e ~ : > ,
r r - ~r !r !tl &r J Jt, ,1.}. caY! be " , d l 5bo r t e d c 1 r '
bj l ayer H'i~ ~n . ?fi l c. a l r a,tber n ; ) ve ~ ' Its sl )r f ; ce. ex
"r
t10ff1v1f\N House; f2~t t t ~ r n f ' t ~ t J r \ N e- w , Y . ' J r ;K . .
. . . . - ~ . ". . . . - . - " " - . . . . . , , - - . - " " . - . .-. . _ ' " ' . _ _ . - . ._ _ " _ ~ " " R I vb ~ r o M & 1 e. r l ~ ' ( p , . ~ i J J 7
VH4 c ~ H " r ' 5Tt <:eer ~ L - A T~ : L.t1 I1 AtlrL j t f { J 2 f ; ,
Si r ' ~.d w ln L . ubye~ )' 5
t; ; l A f( 1f'{ . , . ~ - S tW : A
Y /~ I @ Hr OP f\ POR M / A N t :} !H~ l ~ f <- r I CUl - - A r iON OP
, ~i. r
. ,
"
r > e f l f " , J
1 0 4
lOw
Ii V / ~ ~ ! ) t t hirt .y ':.:~ t7tJke6 tOc.~eth6r J~J c~l ! It ; .a wheel ;
I ' I ~ . ,,/
out. r t . l - S on t . hG ?f:7ace, wh er e f:hcr~ 1 6 nJt h I rili t h~ t
I . ~
the U b llity # f .f;~& ~ 'V heel derend6,
v V e turn cl .a ,> / 1 ;j' n'~ ~ ke, ~ ves5~ ! ~
/ . , . .
. ~u~ rt IS ,1! '1i'J1 & ~J ? tl ( ;e, II/nere t)rcre IS r;a t hiri:J
J..I '- ! I I I, I , i r. 1 ! .! ! :
l.fY1 ;;;l1 : U l6 V t71 1 ft;'.Jt ;ne_ V e~ 56i ~erend5,
v V e f ier ce:. dd&1r6 ffiVL:d vV ! Ylt;JWS T;C yY l~ k e .a
'AV l I It :. !C- , 0111 - + :L 1 - p ~ ::,.# c~. b '~ /" " ,.c o c. 1 1 \ / !. 1 1- ~ ,,~ + - - / ! 1 pr . . . ::- ! L:.
,t ;;'I! t l ......, ._,.. , " j. r f V _ ,./ .<_, I "" r ~V '- ' _ . v . l ' ,;;...1 '-" v';.; ;;;..- , ;_;>
noi;~ iV l~ t it ~l t t he ub I { it -v t 'f t ~e H1 V ~ 0 de1 76r'ldS,
. . . . . , , ' 1 '1 . . . . ;. I '. / _ ;.' ,
\ ~"l er et dr el rus t as V i e t .a k e ~? l v ~nt- ~q e.. ~~ W~ LJr 1?/
~ ~
v v e nlz e. u- b d i i y ", f v yY i .a t 1'S'(" let , ::
; . -
r.
:1 ':
"
", \. ,
. . .
I' t,.',
'. ',.
, .
e '
'1 7 1
~ t J
(__. e~"~O r(lrae;,5ee, O U( ?'elnj.
vol U((l"e of "& - 'ra(~~~, w e : 5 e -: ~
h e/l3r ~ou r i d ? 1 teel (riel
-c h e f-r a1~.i1ncee of J f L : : n ' ve r ' ~
It !'f/ ~ l'Y 1 ,aterl~1 ~Jk ~7 s t .a! 1ce lik e. VlJr J) (Jr ~,t onC /1
Y et: It I t S Inhe~eflt Iv f O ( ' \ n 1 ! es~. v17 1/.a1 f1 rrl1 ,
. I~/ c tf I i.~h b l J: mens;ions . 'Sc -Jli&, ~ef'er:d
100
... '- " ..
. z
"
" , ' " .
' _--
,I'f" .
'! ~ . .'.,. :.
. . . .
, 1. . "
. ','
.:,' .. -
.:' .1
. . . :' , t t
I,
I,
110
O ur F t : r ' C C 1 r t l t m ~ Y I J U n d e r . s t : l i l r t d 1r11 t ' f . ; 3 C t : ? I 11F ' t J ' S I ' ( ; ' I O Y 1 J e r e v J J . s
I L ! J . . . L f J ,.. J ,. . l A ' . , ,
jY i v 1 O Y { Vi e .I ri-ver"lpr&t : i_ ,r16 VIS!!;;! In 'v~r ac?t ,. It 7n ~e C ;w e e t j t : }'l 8'
r c 1 ?l t l ve ~r J d r l 6'J ;;J t !Ve - e i c;r ;-1or 1t : : 6 V/l t t 1i r 1 ~b;; F r e Id " O n t . h l -6
f . zt 1 0' far ~XAl t r l r l 6l let t er' ? ; )re, <0e6 11 ;al b hrl<.t l~vr' e6 ~"J lI r1~-t
t M ? W M l t 6 i ? ~ c k ~ r" ,un d ,f t he - r ;> r e ~ ' 8 u r P ~ c e , ; ; : lJ I I J t hils w e -
~ r e ;l ~l e t : t J r e !'" 'c6i v. ~ t h' ~ir o n ~~n I Z .; 3 b lo n I Y 1W ~ / jr J ~ , ?e n t . e n oe ?/
. . ' . L f\ I ~ I J . . 1 - ,I I " L 1. . 1,. . I ' i I I rl
av1. J r ~ r ~ ~ r . a -r Y l . ? , I r1 t ~ e . ~I ~ ", r . . 1 Y r 1 S 170 t f t 1 ~ e t y, vVh ~ c ~ t e -r : a
' f" "" !
i ~ 6e e n ; ; fJ 6 ~ ' n 1v r~ ci l 4 l y b e c ; ~ u G e - v v e r -8C G 1~t 1I-Z ~ I e J 3 !. & ~
l c . t b e r In {J v r ~I F h~k J e~ b u t ;;1" ;;0 };J e r : ,: J V6 l P n / fi l e : I S : ; 1 l ~t u1ut l
it .: ~ V~\ l J e . ( /O t 1tr. a& t- s VVl t ~'i t ~L~t J f I t s k;J i vkgr !1u r id; ~H 'IJ rb s
rLacerr1errt 10 0 {;-e e t > r t f r ~w l rt t 0 ;t J r '}t ~xt , A? r b 8r d W G I V ] 'SIZ e , .
I
I I j,. I ' > ! ~ I~ l I . \ I j . . . I . J !
r6 ' ~t i V? to 1[.; 6 t ie,o ; n t J ot t 1c;f ' ~ 1c ; : rrl t!t1t 6 V v' jyn ln ; 3Vl p .: 1rJ urld
; 6 , ~ ? e q ! V; to C t 1 ( Y l f e c c ; f o r J i }r &l t t ?v1 t J . : J r ) ~~ t l ?1vr 6'S, A t; bn " I & s,
t ~ l t v b e -c , v v ' -e ' e Y i f l / 1 ! J r "e 6 : aY 1J t h6 J
v
r P;. ?k~r t 7!j~1J 16 ~ o
~ ~
a W l ~ 1 1 VI U 6 t h ;. J t W e ~ )a-y 1 vi~: t J 2 t l~ t SVI ! U ~ t Y : C : -l r ~ IJ e n t n t l e s ~ ; a~ k ~ V1 J
ft1r~ h ~I r r 1t 1 ~ ~ t ~ I t t l u l t ~ n e c ? u s 1,',
I n ~ { I c ase s, hl w ~ v c -t j w e shaufd u n de r ? t ~ t ( 1 d t h; 1 i; f' ~ v re SI t ~' I 6 -
r t 1 ~ , b , v C / e l cn 1~r l t s i ;h ~t pb t r , a c ~ our pt t c: r l t f ~Vl , c l u f d n It ~ X t & t
vV lt ~~l)t ; l c~t l t . ,r ;at 6bl ~ b ~ ; ~ r t 1 l ) r 1 J , F ' . 1~ n " e ~ ; 1Y 1J . t ~1t ' !lr ~ ~ ( / k jr I Vr 1 J I
th e re ft1re , are . . m tW ' ~ i J ' 1. ~ ' ri (j ffO Si t' tj e ! e m e v r b 51 ~e e t h ?r ; t ~1~y
ftl r~ tYJ ~r l 1Y 1: ; .,e.f: ar~Y ; lo r ~~II-bY l a UY lt t )" < 1f ~rfdGlt ~s; J u ~ , t ~6
t f 'r ~ e l e m c: r 1C -S I f -t . 1 r m ti v td ~ r t 1 c e : b 6 ' ~ e : b ~ 1 e r f a -r W l t he r e ;7l l by I f
I L !
~ r' l v v i Iv. e ; vt i V ( &I
1 1 .
'W.
~ r l . d hI73/~ c~ ,
", ,i <..'.' ,
k 1 t3<3ot1 r. y tO t""fYi
. . . ,'.
F;\}\Gtv1 e t ~ r ( ~ j F ; r, M,Af' ~ ~ ()~ /jE: :
._ _ ._ ._ ._ - _ ~ _ _ .. _ _ - _ - _ - _ - _ _ ..- -
.:'~ ,,'
~ l ) I I ,d ! f ' J < ! rn : a e e . .
. ./
e , V d l , B C , p r r J : l " V l c - c n Z ; )
f~d .ad 10 !0i?'2
The 6yrYi
ttl CXI~t ~t 0eve,raI
t -
P c J t
I
0c;31es, A ~ e~;(:
~hld ' S f . a c e I n arohd;eutur& ; ~ n k 16 ox~rrlll1eJ ; 3 V 1 J fJ t N'1.d
'(Ie 0 hc7 V IJ b ~ J ,;?{tcerrreJ nt?t .? v i i Y' w d ; ~ : : 3 ~U d J l r11!s f? 'r m ,
I ...
t1!} " t ;1'7 0 I~~ lrrir~{;'-f: o n
b v d d 'r 1~
J . e h(1(: ~Y1
C 7 . KC;Y1.J1SS.;irlC-..';
F ~:az z ()
r ~---" --"
r . . -
~= ~,
" " l !! )
: : 1
iii
i:; i
i l i ------- ._ .1
" I,
D , An.~V1d:4"t~ stud iO
H d ? l (l k l ; ~E 7 t 7
A \ v;J V ' A~lto
HI A menC3r1
5vv'urb J rl Hd! J~~b
-I
c S pa c . : , : ; , ; a r 1 u r i J ft., At .? H l u r k~ w \ ~c$Ie.; V v'~ .s~1c;uLJ Ct'}-lst.d6 r w k J ctJ .1~- r .a
t(l e eXI~r'lVl~l cf .a r!~(> ~, fOr 't r 1 ; ; a f tl ! o t~ e r b u ! i.J ii1jf~i
Or w f 1 e b ~ e r It tl1 ' 1 h!; b e . " l " l " 'r c r r , , , t e . for Ii; to:? 0t~ n J t r e e a.:'> ~VI CI~J ec..t;
A I I! :"; I I I . ( I .t .. r I! .' I l i t f'
}-\t the 0C;J l e of :J ?J r) II.~ It1g5' t ne r e . .ar e , v~rl t/U 6 6 -r.r,5},~e~lc;? - r~r re ~r ; u11 ; a ! 9UI d l l 1~: : ? t.1rrr1
t;d t~ e ?F pce a ~ t1 l / ~ ' 1 . d Ib , A ~! ) t LdIY1j cPrl:
A , ft 1t " 'r t 1.3 w ~l f ;;31t1n~ - b - ~e e d ~ ~ e "f lev 0,1;e d e + u 1 & ~~< :;d t4 V ~:/ tiut..J~r & ;?~~c~!:; ~
. . . . . . i If. '
E 7 , ~u~rt?!J riJ ~nj eV l ,;:;i1- 7 8 ;;;l C - t' v r i y ; ; r J or J t r w J i '1 e ; ; p; a c e v/l t~!n Its v ~ / v m ?;
C , m e r ~ e It~ jt1-f;er~jt'r ~F ;1< ~;> v v d : h t~ e . ('(!v'2tc: d v- b .J :1tJ r ~ r . a c e - of:' a v/.;Ii~d ~I l ; ~)
v', ~ r l c ; I ~ q , ~ ~ j! :;7~rtldn tl f i't'7 e;; rb e ; 3 0 ;;11 v u td ( 1 t1 r ' r 1t m )
e ; : : , ~t .a-v l .J as ;1 ) 1~tlt1,~t f&rrr1 In ? fac ~ a~1.J dt7tt-'lnate i f; !: > -sd : : .e )
r, .:S tre1;r;;V - ; e n d ; :3V1J f""6 serd ;/ : a ~rd ;a) fa :;'6 - t- tl .a t e .a .J f l~ ?Ite,)
' ' ' ' .
G. ~t;V1d f~" ee V V J tY l i r i I ~
(;xteYl ~Ic1r} j f If:? /VI ; / : ; r (tJ r
1
H. .~~.;;;:I pOS J b l v- e- ft ? t t t 1" l IV )
112
;vl
n t J v 1 J e v e rI
far the l / V a l j ~ ' 1 b rj ~ , . - : 3 ; ';::0 a s
- t h ~ t h ~ v ~ s n .ape . an J form ,
en c!: ?s ure, ettc A 'i :sFace 1('1 ~
de ~e rrr'l l n e SI or' !e , deb ermt bj;
tJ f the -sra.c es ;drc und It . . In 3 klT/ n~ :) ,; ,::,u?h d:S t h c ~>
Th eater In Se/n ~ Jokl/ b v Alv ;;r' V ic c. an '36e ?e v e r~. a !
_; /
CJt e~ l1 rt leS & f ~ r. a t l~ 1 -h1 r/ r1 5 '3V1 J . . a n ; . ; ~ z: e n C 'l- - V they
In t er~ c- - t ; , f;;;v h D~ t e' Jc/r' y h :d? a n :a c -r:q/ e or ra '5t 71 V e rof e,
1 1 1 def i n I r1 j 6rac 6,
,~ C, r t- I . . . . r 1. - 1 . - : /} V'
. . ; . - ' L . vot t le 0ra Ce S, 9 0 S ottu;e'S , ; rit ' 3 V6 0r~Cl il G ~U'L. - ~ Irrll! ~ I
r I j ' I I " f'
t urlct ia r1 5 Jn d c- ; 3 n be IV d:;o Slt 1 qL~ ,) r1 - e. - a r t Jr e- IU5t e; red -rc :> rm ~.
B t l Som e g f''8C es/ 7UCM ~ 6 h ;;J / I. s; ,h.av e 0re~ It - Iu fU r1 c ~ i onal
on J t e ut 'W l Iua ! r'e 4UIt -_'e t 1 'l e Y1 t ~> fV l . d re Pjul rc : Sf?eCl fi C f t 1 rms
v v j
l. - I. + - ' f ~ f ~ . . J . . I ~ j 1
L-V ';a v ~ lIl1 l ;:J r ec;. v vV1 e uf t r1 e 'Srac es ;iJ rt 7Urt ~
- t h errl,
( J . Sort ie 0p',a c e sj ':> UuM :9 ::; i
,a n : 1 un ) t h ~ m I
!!3
'I,
1 'L !' I L r , 1 ' 1 - r
~Vrlen V Y C > pl;aoe : : a t Vv ' a- d lm er1 : ;' > I O nJ , 0rt a;: : le 01 " 1 ;3 pi ec e" " , : I T rpper, It . Vi I I ar vlC Ula
! I I '
J r th j. . I + : c. I' I I! I C
: a r t : ; I n- , ~Uer' 1 c e ' " e \;v hll." e Si pac e ;ar aur 1 ?1 i ~1 Olr r HI. ar '~~ any t rH
4
ee- .jlrnenSlon: .a1 "for m
' ~ / d I ~r t ;1 O l J l ~t ;~ t h~ v oi u m e tP f 0ft ~Cf~ 0UrrVUr1 JI nj d ; ~HJ t J t ' ;ne.r;d t e a field t 1t
Int luence- or t er
1
r
l
l i;or y vvh!?h d : , o l ~ I rrl' S : ;a ~ r es o wn, The t QI lt 1 Wlnt 1 1 tS~ c;t I on
t hl. : ? cha r r c: r INk0 , ;;} t nonz6'nt al ;: ;lt 1 . d V er t ;lc. ;;li elemer J1 ;: : > v 1 t or ~, and r r e0~11t ?
ex;ar nr l. : : : 0 hd \I V t heir ' V . ;;lt "IOV e> con. fl~vr at l. , ns a nd Or lel1 - c;;;t lc7r 1 d efine
t ypes C l f 'Sr a c(~.
t , . : .
A 01mrle f i e l d o f t 3 i r ~ C e m ~ y ' ~ e defined b
j
l
a n o r l z - o ~ 1 t a l rlan6 l a , Y l n ~ a s :3 + ! ~ u r e on . a
\ I II, I I ~I'
cot1-cr~?tlt1V1 i l a vkt ?l r a un .::::l . T r 1 ~ -rc?i 1 j?~ vl n q 2 1 r 1 e -
~ J ~
w . a /:7 IY l VJ l1l~h t n l $ fIeld C ; . a t 1 b :; VI~! J ~l\y
r c ~ A rltdY 'ce d.
A h arl~ont;;\1 . rl:;4 n~ e l e va t e d a ~ t 7 ve t ~ ~
g r 't ? u n J F t ~ n ~ . e ~ t ~ bl l ~ h e s vertical 6urt:3Ce:;
L. f' I I
:; a l t ?n ~ it~eJ 1~s tn~t r e !n - r t 1 ~ c e t h e VI?U ~ j
~er;irab lO t1 ~ e t w e e V 1 r~~ tleLd & tV1d i ke -
0urrO 't Jrt d l t 1 ~ 1 r t 1 u n dl
' J", ,
'I':~ , .
~.'~.
A norlz~nt~l fl ~ n ~ / de r r e 7 ? e d lr1t,o +)'16 ~ r t 1 u n J
p i ~ n e ub d Iz e s - t h ~ ve r ~ 1 c~ l - ?ur f - a c ,~ ~ t 1 f - t h ~
. Je r~ e ~ ) G Jt ?n t o de f i n e . ~ ! "0/U tlle o r ~ ra G ~ ,
. ' .
!~ . "
' ' I i .
4'1 . :
A ~tJ rlzot1t.)i r' ; a rl ~ l o ca t e d t 've r h t '; ? d
t! etlne~ ~vt Jl ut r l 8 t 1 f '?r~ i; ~ ~etwe<en
It~elf ~ r 1 J ~ ~ 1 e 0~ovnj r'j1 1 8.
, ~ ~ . ' . i- r
!1 6
~ T I ~ l r r ~
~ .
"'<;:;:
~
!!0
F o r~ ~ hot I ,t:1n fJ I
tne r' e m
L J~ i ? r '; v / h
i
.. i
The stn:n' )ge r t b ~
~ I ~ r \ e I S, the rr7 ( )~e ;
j . I
r ,
; 3 Zt'r 1e t i t ' S ' f a c e ,
p \ l . f ; htl u A n -t:~ !e r "e 10 ~
J
a c rc ' Je ; :7 t 3n ar -t l cU{2t e. d f i e
T v ; ~ ; ar t i a u 1 : 3 t . I OY1 ~ + t ~ 1i ~
f l o c t ' > pI ~ n e I S; ,ytbe Y l
. a Z/ ir ie I l Jl t M! r i
T he e X2r (()r ie 6 o V !
t
f. I I I i " L
yr e d, ? f,at l ~ i de tlv llv lan
d I ff6r e~ "t l a te l :?e t; vl e c 3 Vl a V ' . : 3 t h
I
f r tJ i ' V l v/ r l !~ ; h t h 6 ft' r r r 1
r :1y' /)! J (1 J tJ?" h . /
. . j ~r" " , ! i . . .
V ii t h i n ~ o t1e - r r J (lr n
r l ; ?c e 0' p f re st, de tlr ie a
tif ?1 klU I L J i nl 'J r l Se S c 1 t
a rtl ; u ! a - c c - 2 + u no~l c ?n?3 1 Zt7j'16
I lv ! r 1~ e r 1 VI ron r (!e r i t I
, :", f ....
li7
lIB
E i e . . v . a . 1 ; l f 1 t ? ; a ~ a r - b ! o n o f ~ase ~ la n ~ w d ! create ~
.... 1 I I
# : I~ ld ~i race w d ; h i n ~ I ~r\ ~e. . . r ~ p a t l~ l oa n t ext , T h e- -
c h ~ n & i i e In level ~ L ~ n L q i ~ e c d~ e (/t i h e elevated
~ v v
plan e d e f f . n e . ~ th e baurl)~r. i ~? of I" l; ~ frelJ ; a Yld
In te r'rurt? th e,. + 1 t1 V 1 / A ~J r: aC & t 3cr . 1 SS d ; ; : ; , tSur+ AC 8.
I.J ': ' ~ ' ....
f,A1Hcfur.: : ~ ' ? j K ~ , t : f\e '5!de n c .e o f t M e. G r e ~ t M ug ~ l} i A kb ~ r , 1 (01 J3, !?(pe -7~
Pl 8t r t 1 r t t l tn a 04Y; 3re I;lKe ~ 5i . Jr r c. ? t Jn Jcd ~ Y ' t , k~ e m pe rtJr~ \IIJJti ~ a r1~ d
~ leep m'J q U : Arc~re, . .
i : ,
, ~ . ~.. ,.'
T h ~ de1re6 +d wHich " t ? f '; 3 t l .a 1 ~ Y l d v l a ; ,( } ~ l co n t l t 1 u rt y
I '.? t r t ~ l f ' r t . ; a ' t 1 c ; d ~ ~ t w - e e Y 1 ~ t 1 elevateJ ? f ' ~ u ~ a n d
t 1 ; ~ ! 7 u r ~ t J V r 1 J ' J I } ~ 6 Jer ~ h d a 5 tin i : ~ e ~ c ; a t e ~ tke.
l & v e .1 ( ) V l ~ V t ~ e.
1 et l ~ ~ t 't t ~ e t l e r J I ~ w e J l - . J 6 f l n ~ J . ;
V 1 ~ v ~ 1 -a Y1 J t ? p ; 3 t l ~ 1 O dY l1; lnu d; y I :' W i~ I y} t ~ . I i1 e j)
r V t I 5' C ~ 1 ~ c c e ~ . 5 1 6 e p? dy ~ c c o m W 1 ~ d t3ted .
. : ~ ,
~ 0"' t l 1 ~ v l ~ ! J .., 1 ?t ' l l t l nt /i l l ,", m ; 3 I V 1 t .J l I 1 eJ j
' S f p b l ~ t cO V l t i Yl U t t y I ~ l yd: : e ~ r u r t e J )
r l 1 y6 1 6 ; ; l I ~ c.ce?5 I "eq, ul t "es t iM u ~ e t l t - - sbl r ' s
& r r ~ W l r b .
:5 v l ~ u~ 1 ; ; mJ . e . 1 " ' r : l b: a 1 ct J l ' 1 t : l I 1 ud = y I ~ I r 1 ' t ~ r r u r t . d)
t He rI e l ; d t t .h ~ e( ev 2 t ~ d r ' : ; l n ~ I ~ I ?o l ~ t . ~ d .frd m
t J 1 e ~ r t ' V f 1 J ttY ' f L , p r ' rJane. j
" 1 ;he e ' e v;at ~ d rl ; ane, l ~ i ra l 1 sf Jrrn e d I I 1 t :,O - .a
t ?he l t e r l n ~ e l 6 m~ n t f d r ' - th e : ' ? r a c e. lle low.
; J ,
. .
~ .
I
I
I
- " ~ 1 ' - f
I
1
( . . . . . . . . . . . . . ; : .
J ig
] r J ) r , Tl .r sn ' 1 ) 1 . 'N T]~S ',1
~ ,_j.:I J ~ ' - ~ , _ .: J ... 00'. . 1 l - ' l , . . _ . : ~ :
1~ l v l f ' J . . , . e
JUf!re.f(/
~ 0 0 17 , .:
IZ U M O
120
. s . . ' :
I :-
The tjrounJ rl3J1e can b7eelev'2ted to rravlde a rl?itt&rrYi
ar r't1Jlum that ?truc.tLJr~l!y 3nd v1tSually toS tJ r r aJ A t6 . : a
t?ulI dir t ~ J ? for m , Tl1e ~ lev.;lteJ ~rnOUt1J r! :aM - C;3V; ~ 1e l3
rre- eXl'?tl r 7 ~ ~ 16 e UOr1,dl'tJ tJ n , t'(' It C;;;iV\ be. artit Ie 1;3. Iy
Co vt~tr'v~teJ to J6hf?~r~tely rtil?e a buliJ it~ ~ ~h o ve d;s
0UrrtJ urJ d In g & o Vl1;~X -t or el1~1al'lce. 11;:", irr;a~'; iVl th e_,.
I ~r1d~c2 1p ~, The e)(pmf"e~ dn ih e~e &~ YO r~~,e? dlu.;tY":~d:eJ
n pw iVte7& tec;h n Iq ye'5 ~av~been U0~ d ttJ vet1er.Jt~
sacr ed aVid kJt'narlflc k tulL dlt1~t> 1
!&2 .7
e v ~ - b e ) r i ; ; ; n ~ C ~ V l J e t i n ~ ;? t . r a r ' A I ' : ? ! ~ l o n ~ 1
cxt e f' l o t ' -1 . a n d I n t e r l t J t "' ()f:J kJ ur l J ' C : O t Y l . : J
)22
seCTION; FA r -e NSwo ~ fH Houee
I n t he - f~ r n ' ? V' l o r t ,~ Ht J u~ e/ &l r l e l e v ~ ~ ~ j ~ / L 1 ~ r r ' ~ n ~ h a ~ ~ e ~ n l J4 S t e d
:. - v r t h ? I n ( J v er h ~ ~ d r V' /f r ' : ) n ~ t o . d ef i n e, - a v t l l u m ~ t ' f ?r a ce , t Vl a t .
h a v e r s de i l ? a t e l y ; l ~ c. ?v - e . . - t ;~ e. 0ur t ace j f - l O s ~ I t e . , Th e. ~ ~ U ?~ wt l?
/
e- 1 6 v ;;;1 1 ;. ed a l ?ov e fh ~ t l t ?o J r 1 a n 6 ~ f t h e - 7t i ;. - ;;,
SF~C6 ~ e t w e e n t h ~
v V d :~ ' :J r ~ c1 t t ; ? I at ") e ( l ' t .
I
?7r v e r a n d 2,
- :
~ I VA fe : C O U f<TYA I ": P p f H l ~ 1 /YI f' E' KI A I . - F' A ~ A "a ; F ' :k1t 18 J
C l t -Y. B ~ ' 3 ! 1 1 1 ( 4 -( )~
,";,": 'I,'
' , , -
j J. , ... ~..
f" '
~. J','
li-' .
'rU'6H f\~!AR IYl the' DI+APt?.L. : 3 1 ; rJl~ MO~JA7Te;tZ( of
I t Ju ~e : r r f! : MC ';a r ~Y Ofi ~/ rrp(ic,e.. 1 0 ) 1 5 ( , 1 fjtJ)
of .a ~! ) ILd Hl~, a n
tha i: Ger "V&6
SVr r 01Jndlr 1cQ
..,)
_a r ol)(1d it. it C ~r 1 b ; ,e ~ r l- aif"r t 1 1 t c1 r ' Vi e;W I
It C ~t'l ~ e u - s eJ - b o ) rtlcvl .a
rtltirr1,
~23
1 2 4
A f i e l d a t ! ? p ~ c . e C ~ n ~ e tlY'tlcul;ateA ~ y d6f'reS.?lrlq
~ r art 10M o t il1e . t ? . a - ; ' 6 r 1~t16. T h e . ~Clund;JrJe '5 tlf t h&
h : : . I . d . ar e. vie t I I ' ! eJ ~ y - b ~e . ve rbc - a I ' 0ur h c. e-s < I f t h e.
de-rre66ltJrt T ~ e ? ~ l? 1u n ~ ~ ; a r' le ~ a re. not Imr',ed, a~ In
~ e c a ~ ~ P t aV l elevated r i ;l r 1e
l
~ u t V I?Il1 Ie, ~ J ~ e s
t.h ~t ~e ~ln t ~ ttJr 'tt1 the, w ~I I ., t' f t h ~ ~ rt iC&,
T he fie ld t ' t - "? r"lllce . c; a n ~ e - f!Jr~h ~r ;;.: lr~lc , ul;;ll;e J ~ y
l I I ~ , J. ' r I I
Ct7n'Cr3~tlntil - c . he ? urf~ c,e tre ~- vt~, e rlto or ' t ( f ~
J
d ~ r r e~ 0eJ ; ire a -" 1 1 . 1 - t he , svrrClUr1d 1 rlj b: ' 6 r l ~ J1 e. .
/) , t l' L ' f
rv cant.r2 l-7 I n tt7rtr1 , ge atr i e vr YI or or1 entJtlot1 ca n
I I..., I L II _ J ; . ! I ' ./
; 3 i~ O t/e U'Se d ""a V I < SU;3 I 1Y r e l t'i I t1 1 '1 &8 tr 1e w tdep er1t; l er1 C6
of the derres,?eJ f i eld A 5rac e f rt1rt1 d ; ~ .I ~ rt f) e r
0 ra t , a l oont ext ,
. j,
1.
C;Sr'; ~& .an Inietrurtlotl
t1rout1 ,j at - - ' f l : J ot- " ~ 1 al'i<:/ ~nJ r'em;lU'/
- t :~ c SU!'''~(?Un,j \ ~pacei
r e la- b lt J ; 1 If v V lt h 0ur r ~ ut 1 dH1 q 'Spac6
1
~nd ?rrer1 P"1 thel'1 5 It~ de t lY1 J t lt 'V 1 ~ 6 ;;a dlf; t IV !0t v ol um e _ _ ,
.)
jf ? f ac~ ,
5. { J l1 ce o n~l n" '! b0?f:='1 ; ; If!6 1 <:7 ~b > ov o (Il W eye-Ie
t h e . de pr e G- s,e J fie Ld I e s, Ine ffe ut / .a 0et ?arJ t eJ
I
Cr &at \t 1~ ;;) t jr ;;;J u. a I t r "; 3 r 1 6 r t l tJ t') frd n1 t'r'l e the ..c/U1 6f
4
v v O V l d ~ '1 ~ lr ) 0prt1rY J ot6 th~ 0r at l~ 1 GOrltlrlUIG> ; lJ et0J ee fi
,(J ert " ef~t ;ed fie ld .av id f;v ie '" 7 urrt1~ w ! J -0F ;3 & e.
V lncr'ea~> iJ l,~ ,;3 ;1; o t 0iepfl U( to aV i 0raCi.~ /
r y 1 1 g l1 t eXrr6-?!7 e xt r jv ~ r t &J natur'e t il"" ~ V lc - e /
t J t t~'J e 0t? .? C8/ t h ~ lcJ w erln~ o f a '? r,3c~ k ; ? ~ l d v V ,1 ;. 0
I . . ;
6urrov nd l r1 V 1 tS rnl~ hi .all tid e- - b J r t ~ r t ur 6 t1r
.J "
d : : 'S 6~ 1 t dt e r ln~ ~ v J rrtJ t: e & t,v 8 1 y~lft. le~1
r - - ..
(.... _ - _ ......
I
+-
level.
Det:7re';'7'8e) tJre.as I Y l tne. r l a tu r ~ 1 f O P t.1 c 1 r 2 r p h ~ / c ) t.~ Site C . . ; a v l BerV6
t I Y ' I I
& h 7 '~)t ~ges - tc :1 r tl 'u td o tJr aret1 a? a l1 d arnF+;rtJJe;Jter~ .. T h ~ . ~1 ~j ( Ii;- / Jrh o ;;S
; a V i d av , 9 tJ~1 ;I.D# 1 q v a l it> ! ott~1e~e. tp p a c e:7 .~~n et d : ; k < y th e c ~t~n '4 0 rrl
i t " I V
','r
1 20
rn
Vh5V11 tor/l t~}6 u n d - e r - g rOVt1 , d
- ~ i - t
~t' ~1 I F 3 ; f < . f L . A Z ) d ~tKefeLL.t:-K C ~ N , ~ ~ ? N e i l l ' ( -1 r .. k _
rt3 ' ? t::> ~ A O v } ~ l l ) i : : : e Kl H.ar( ' I<G6' r1
I ' c " c aV i
tlrer1 1 o t1 to
!
_ o _ o _ _ . . . _ _ . . _ - - . _ _ . . _ _ . _ . . _L
W 1 l r G k - ; u t " V f C v l ~ v r ; 3 1 Center .
~ ~ ? e n , G ~ r r Y i a o / l ~ tG Z
A l v . a r A~ lbo
j I
\n the s& ex;.nl ff~ ~ 1 A l v ;a r' Aa li ;o h ;a ~ ?l et l Vldd re;.a ~ tl 1j a .re~ : : ;
I/Jl t ho
6
1 21 Id: ?rtl ry ?f;1C& b/ Jefyte5SH1: i th61r t l &ar r l~ Y h~ : ?
k ) ?t: J~ ih e- t r 1 ~ IV l I ~ v e l c ?f bn t} I l l v r : a r y . K e t l 1 ~ n ! J ~ e s t h e . . v~ r t l opt
e G IV I - t ~ & n ~ a d I V i ? ] ~ r
4
c ; 4 l t dr ~ J. d It I~ n ft! bc k 1K ~ i ;tJ r . J . j e ;
!2~
I
I
~
f
I
i j
...__- - - - - -
It ' : '. I
.
VI8W af the, L)w er'et:i llvln~ I eve;; .
" .I
An t3rea w ithin : d l ar1t! n1t9rYi C ~ r1 v e ~ u V l k eV 1 io redu C 8 t . ~ ~ ' tSc;ale 0 + t~&
rtJ tJ trJ ta nd J e' f U - 1e . a rntJ r' e Iy / - C Im ~t6 ' - s p a c , ~ ~j l th iY l rt, 1116 '5 U Y 1 k eV l ~rea C ~V1
JlJ~o ~ erye t1 5 ~ tr;JV l61 i'ft'V l~1 1>r;a c e ~etvvee' r' 1 f;v v o l ev el - s ot ~ ~/ j ! lJ IV l~.
~
+ ':" ~~
l20
S j s dar to th . r n ~ n s er In wh ic; ~ ' 1 2 3 ?| ~ ( d e -/; r
1
e . off er 6
a Ser 1s,e & 1 + eY i C s s + . \. |. s |I| rt . 5 Ur n b Y ' ~ / I . a s - b r v _ ; b ( ) r ~ ,
a V l o v er ~ 1ea J fl :a V 16 |1. | s . ^ a / . |1 of s . . ~ i ~ tl i \l eeV I
d;?elf | \|1 t.}1 C! ? 1r r J u n ) - | - I | | C Sl r l c e t~ e: eJ ges I- f;J 11' ~ 5
held ~ re e0t .. b ~ b heJ ' 11/ t;V 1 ~ . 1g. s , , -r \- I |I. s I
/ - \| - | |- . t (}(' lm t~ ' 1 e. l s . . I~ J eter -t11ft1e<J Y y ||
|- s . - ' 5 ha . Si ze; s . |1 Y lt : lq ~ rr: -a ~ "1V e- - | | ~ rc 7 , t) nd r |? r ' 161
- / \| ||. |\ . r r e; V l d i J 6 m A Y llr: ulaCL' iV ' /' S t 1t t ,0e g + t' 1 d "
flc ? v r r l a He d efl fleld~ ;, o f 0pa C 8 v . ; r l J ~ e uP F er /frrq t s
L : I L . ,' II IA I I i
. . . . - - | , | I~ rled b y tr l el ,Prj dV6r' nedd p - J s . / h;3~
-b l1 e. ~ ~ d' t7 t~ 1. / s . / 3 dl0Cret e V O I Ur Y l c || / | / It ^
IJ . . / . s | i H1e; ~ r el er r l .q ;t~ ~ t1 s - s . s or &o l v r t1( J 5;
are + s . 1 to C ; > V r ' r o r tthe. o v er ~ f1eJ d | s s . th-&y w ill aId
In VI~ ! ) ;;lt y e-s:ta b l l ~ ~ l I n t1 t~ 1~ / | y||bs . | / J efl n ed s .
\ ' V lt~ t.1 !J f;; J I&rurb f1~ t V: ~ / ||| - thrt1 v ~ h b |. fle! . d.
." % :
t ,;;P1' ' ' lllarIY I It i J 1e
. J a wr 1
t ", /' } "' I A
\| P \ a(l~ } . ivl
. + | . ~ f l s 0 - wdl
| s s . /J re t ur~ V1ej
Ii; IS ar' t IGuLa. t ed
;a (' I. S 0 f t ~ 1e: , 1. t I \ . d
reIrlf s . . 1
,. ,
J
The rY1Jjor o v ~ r h e t l J e l e m ~ n t o f - ; a ~ u d ) Irllj I~ d;s
r o t ? f r l : ; ; J V 1 ~ , It 1 ' 1 .1 1 ; .? 1 1 1 ), ~l1ell:::er6 - t h e - builJ ii11'6
I n ~ e r l o r 5f;;1tev f r t 1 r t 1 0VYlj r~ln, :;ndW/ etc.) k?ut
C ;1tYi ~ . f f e c t ~ t ? w 6 1 1 t ~ e ~ u " . d I Y 1 6 t ~ o v ~ r ; I! ft?r m
1 3 V 1 J t n e f &rm .: 1 f Its sr ac e s, The tJ rm o f tH e-
r t ' t ? f ' p ! ~ r 1 e , I Yl t u r n , l - : ~ J e t e ~ m I ned ~ y t .h ~
m~ierl : d 1 / r r t ? f ' t ' r t l ? l t 1 , t3 V 1~ qeom et.r y a f - t he. "
6tr vo- b ur ;3 ! t 8Y!5t em t n~ i t r ~ v l ~ f e r - s I i : : ; , ' ~ a d ! S
acrt'SS - sr t 3 C ~ ttJ rte B U !? rt1rt~"
15 J ,
"
. >
VIS
as ; a il:?j~n; r elem<~flt/ 6xfre
and ern
.,
">:.
- . .
. .~ ,
135
~
" ~ , , , . . . . , . . . . . /
Tne cedJl1j rl~ ne ~ + . an I nt ~ rlO f A ~ f . ac; e o ~ r 1
r eflec.~ the f ~ r W 1 o f -/; he ~ t r u o t u r ~ l ~ y ? tt: : ' m
6i)r r t' r bln~ t h e o ve r h e ~ J f /""r "r r a o . p . r J;? ne.
SlnG& I t : ne e d nt Ji re51s-c ~ j ~ Jt h e r Jn~ +/~ Ce ?1
n t J r c. ar r y m ; aj ~ r lo; t . J ?/ h o w e ve r ; t ne eeI " n~
rt pt 1e C; 31 1 ; a l- s o be , )e t a ch e d f l"'Pn 1 f ; H e t J <?dr '
o r n?t 1f r 1 1 3 ne ~ }Po ve ~ r 1 d be co m e ; J V I ~ V Jl I I > ,
: acbllie e l e m e nt in a ~ r . a G e "
I - he t 8 i 11r 18 r J~ n&~ . :3:} W i the caSe ot bh~
~ tJ~ e rl(3ne, can ~ e r n ar llr uJ ai eJ t o def r t 1 ~
a nd ; ; 1rt iCi)I ~ . f ; 6 z,tJnes o f ?f 1~ ce W i t h I n 2
r O&r t 'L I t C ~ n ~ e l a w ~ r e . J or e l e vp t e . Jt ; a
ai t er i h e sC ;3 le of t j ~ r a ce l dehn e ~ pat h
of m o ve m e nt t h r o vt j h d:, o r t alloJ ; l/ n t lt ur . al
averheaJ light t o en cer I b,
The f !r l, co l o r ; -c. cxbu r e / ". an d r . at t er n at the
cell!r1j p l a ne - ct ln a l -s o b~ rYl; nlpUl3t eJ ~ o
It1 ' lpr t' v' e t h e aco vs- tlc;;al 1u~ llt le~ df a s r a ve ,
t ?r give ita d lr ectltin~ 1 1 uJIIt./ t 1 r orient at ion.
; , ~. .
"
':. . " . .
' ... '.'
, I
'r ' ~
" .
; ,
. 1 '
01rE:. i~HAr,e~S in the> MONAS'n~~" ( o f '5 a H1
Le C O y t? ! J G I e: . r i'1,t:'; ar L .-ytttl'?/
\i-"r' " i r ! II : If i I
Vv/ell- d eri" . 1 C . : : J ~1 t'&j;1 1/I V,5 ~ r e. a~ k Vitn I (t ~H 'l ( ) v er
; )? ~'k/I'q~rb?; taM ~ ;ee. Vl ;1: ;/
the c 6 ~e I( i v V b ~ /I : 5l r ufen l Vl J ~,
'I }
.' .; - . ','" :
In the p r e v l c , ? U s tSe!;;tlon o f - tnl? chtJrter; horlzont~! p l~t1 ee
,. "f ' I f hi ,
def Ined lei ?1 ~ {J 7f ace" W ()'5e vcr bc;?f edtjes were i mp lIed.
I n t V J e f t'llaWIf 1 P1 s e c t I o n , vertlctll e !c :me n t 5 o f f ar m at'e USed
i t . ? v I 0 Ua i ly e~tal1 ll?h t . he v e r t IC;<l I 1 9t1 l1 nhrJes C 7 t :a "~'f ac e .
., .. ,
" ,
Ver"b cal tal"rtlS> .a r
7
e . ~et1er;.1 1 / mor'le a cti V e- I n tJu r v l7 v ~ l f i eLd
ih:3n hor>li - :;ont~1 r 'an e s t an d ;re; t he r e t t 'r e , tnstrlJrYlerJt:;aI In
def lnlr'l~ ;a v c ? !u t r l e 0 + ?f dlC6 ;ltld rrcJvI.Ji ng a '8i :rt/rl~ Ser'1 S6
eVlclo.?vre f t'r those wlt.hln It.
_ " .
.. ~. :. .. .
ve rtlc;J1 elemet1 i s a t ~hJ rm a lso serv e ~s 0url~orts f o r ~ - ;3 ~ u ll.dlng s
flo o r a nJ rtJ df r 'an e s , T~ ley con6~ a J the vl0u;al and ?ratl~1
cord:lnlJl~)/ beC- lNeen ';:3 butldln<1 ls Interi or ~I1 J the exteri or'
1:::1' 1 vi fAti r1rnertt. f n e ;/ ai d I r1 +dterIt1 ~ r~~ . f l p w a t p lr; Ilghtl !1 t1 i se/
th!t7 U~ ~ 1 ~ bu dd/ rL ~ 5 I nterI or s r ac e e }.
l3 G
1.
. I
~I r 1 e a l / ' J vertlc;;i el el'n~ nt'S C ~Y1 deflr1e the- Ve ' r ticJ l
edV)es of:3 volum e of 0t78Ce ,
v I
~ I . . r- . " .
~ F;ar- 'l;3Ile! p:?3nes J e r i fie . a Vt = , 1 Ur tl e of 0race bet weeYl
{ M e r Y l trl~t 1'S :JX l;a I l y C~ lented towa rd iJ - l e - oren
er- lds t J + the con- rlgur. a- tlt't't
Y ) " A Ill)" I . . . i r - L t I J f'
~. L - ? Y I : a r e d ttJrltI1ur~~lorl . or r anes l e r l ne s
a VO I U rYl e of- ' ~ 5r ;a ce th. a r J 5 oriented itl ~ <~ J a r d t~ 1 e .
C J feY1 eVld t't - f: he eon- hquratlPn,
( ; . F t ' ur rl . a n e':S Cr 1 C lo- se ~ J '1 In- bra ~/ert eJ ~~. ac~,
artd a r t l(,vi :;ate f: ne flelJ of sra ce a. rounJ -the-
e ncl osut- ' te .
. : \ . . ,
. . . . . . . .
+ . _ . _ - r' --t
, I
\-f' - - " i _ O j
; i
- + - - _ . . . . -:. _ _ . -t
. ,l. . ;
i
- . . v
. . . . . . ~
r-~r--~l
j -: ' -~- . J
l~. _ _ _ J
/ vertIc;;! | s . . s elerr1eni/?I. )(J~ 1 a? a . | + s s . - / - / I ' s | . s
;3. P O lr1t an the - s + s 1 rlarJc> and / s ' . - rt VISI | I | . !n . / - . .
/ . / s I | s l | s | I | . / - oolurvrn 1" 5 nan - d rr- e c- b I & ln~ I e X'ce ,pt / / `
J '
tne r~ th / | s / w t1 r) l~ le ad us 1 : : 0 It, Any s + s - . / s \. -
C arl b. m;ad e t,~ pa~ ? || u+ / | It.
W r7e n | / ` ` / . I wltJ'1ln ;a 1 . / |s . / : s / : s . / | / - | s . . . | a . s | + s s
w d f artloulate / . | . ~f ' a c e / s / | + s 1 It ` \|1 n1 ie r.aoi; W lt~ fl1 e
e ncJ<1 5U re ot tr,e - s . . A t || | + / / | s . s s - / / s . . I | f tt? ~l+ b/ | ; a .
w ;all \| 1 artlc(}! s / . It~ - | / ` 0 . - / It . - s t | s / 1 . - |, . c ; orne r
of a - s . . ` | I | 1 I . ' t l | \I - - | ; . / I ` . me e t.I t1 ~ / / I~ ~ W . 31l
~ tav}e s. 5t; 3n~ I n1 fl'''e e w ith in a space ; a ct'fvmn t I I I d e PI ne
If
'tone s: 'l - s . . vV lt.,h ln a rd OrY!.
- / | . s ce rlt- e re d l | b| I | 2 rt7 om , ' 2 c c 7 i v m n w tli a S5e rt I~ ~ rf
` th e . . s / . af / | . s s . . ;;lnd Ae:f il16 6{lIpl | s ` o d f
o ' . ` : u b1 v. . s d:;'6elf s s / we + / ' ` : - | I l/ | W Ail I I rl. llnee.
V 'lh e n 1 / +- . / f J18 oiilurtln w ll' d e F H '" 1 t: - hler~ r0Y11 . s | | (I .
ti t- ? / " , : I 1 c t: ! f : h ; ; < -/ : ,ar'e d rf f e re n b . a -l: : e . d by SI z.e , t- tlrm, . ;md
I vOtlt! anI
,~ '.
" . . ~
1 : . .
No v o l u m e o r tSr ace ct! n l ? > e esta~}116he.J W it:~out;
tHe definitIon af d::? car n e r s t3Vid e dge s, IIne;J r
e l e m ent'? serve th l c ? rurrd66 Irl Jef! VlIt1 ~ sr ace ~
- th at re~1vl r'e- v l ?v ~ 1 ;anJ5ratl~1 G O n- tln ulty with.
fhelt~" 6urrt1unvi1ngs ..
Twt' ct1lurYlt1? t1e tl Y\e ~ r l ~n e , ~ tr:;;.nsr.ar'ent - sratltil
m en1 ~ r; an~ t~) 2 - t ~t? c r~ ~ t~ J by the v 1 6 1 ) ~ 1 teYlslon
11e- twe8 f1 tnem, Three t'r m ar e colum n'S C ~r 1 l 1 ~
; ; arranqeJ - b J Jetu18 - the: . . c orner- s C J r 3 vtllum e
t't ~r ace , T hl~ .~rt:loe do e 5 nt?t r e 4 ,u l re ; a l ar ~e r
~r~tlt1J u o r r te . x b .fIr tt~ detlrlltlt/n, ~u t rel:ate~
tV'cely + 0 d::,
~'. "
The e d~e . 6 o.f He vtlltJtYI~ ot '5r:aC6 C; ; 1 1 1 b :> e V I'7 tJ& dly
relnfofAce J i? y ;9rtlCul ~tl t1 ~ It.E ~. a6e rlan~ ;lVld
e~ t?1 b l 't8 h 'Y 1 8 d:;6 urfer In11l"ts W I- b ltl l 1e ; a m ~ 6 r~ nn'n~
~ ~ tw - een tHe colum ns o r W Ith ;3. n oV erheaJ p l an e - ,
The ~dgc t: ietlt1Itl<?n of the v o l u t'n e c an al e" ~ 6
'Strength ened by th e- rereirtJov ) at colum n ele,rY1ent ?
al( Jr1~ lb s rerl m eter
t .. ~ - - - - - I !
- - - - - . L.. __ ,, . ~_._. J
r- - - - - ~ ....- _._._ .....
I
, n I
. II j l I
! r.1 1 J ~,- _ . _ I 0 , i
ln~/ ~- - yl
I j !. / . \
I 1 1 , /..... ~ n i
I lX'., \ 1 II J
j '- - Q 1 1 /
l.. ~._ .. __~- :~~. __ .. -.

140
"
, . . ' 1 0
J ,: ~
~ ~ r b / c t 3 1 element'S carl be. u~e) - t o terrr1lnate-
~ r 1 a> < I < S " r r 1 J ; 1 r k t~i& center af ; an ur b ; ar 1 0 r ace,
ar fr o vld6 a r OW6 f1 r p n ur ~R n 6r ace ; alo V 1 ~ It?
eJPje,
v
In i~ 1 e eX; Ht lr 1 e- : ak ? av e, ~ r t? u g h / ~rregvl. ar P O& t
( l' n; ak : ; a- ~. a~Y 7 Ir~lt) I? u ? ed a~ . ; l , , ? / 'Y r lbJ t7 1 1 C element
w lth lV l a J ar~rJ e6 e t e~ r tlo m,
I' " ' f .~ :
. .
J '
,'
~ - t
1 / 1 : l r n ; i i - u J ~ t J ; ' ~ r ~ ~ " I ' ; ~ ~ A ~r A
( f r l 1 r 1 )l r 1 ;ant31/6i~ 1f l ~l . am l c I ndl ~n A ~c hl t eo' t u r e t J y I ~ V I )re. a 6 ' 1 : ' 1 1 w . a n tS e n )
I n ihe 68 e x~r Yi!7l e 51 v;arl 7U6 tdrm ~
l
o f m inaret 1 ; ower 6 ~~e u se.J it? rY 1;1rk
ft 1 e u ; r ~ r l erG of ~ rhatf t'rm 2l Vl j
e~ t p t 1 1 1 ~ v i , : a fI el d t i t -s r ~o e / ~ vl 6! J ai
f r';Hl1e, }o ~ the N ' l g l 1 l m au 0el eu r fl
st r u o- ( : . ures.
14 1
F o U t A CO IUrYl!15 t a r ' } k ? e u ~ e J to . d e f i n e - p t ;? r ~ C&
WitMI(] ;3 rO vrYl or ;arCIC!Jtpte; 11;6 co r n e r s, A
rlL lm l: 1e r o r f ( t ,? r l a n ho u se ? had an ;;atrium 0pace ,
l ;v ho ~ ? e rt J { lt 8t r u cbv r e wt 3? q ,u r r o r " ~ e J ~ y f o u r '
co lu n ' / ln ~ ( v v h~ t V f 1; } A [ ) V l u s terrrled a H t . e t r~ ' ?t y l~ It
a t r l v m ) ,
DurirL8 R ,e n ~ i0t ? ;;tt1ce / P a II :3JI 0 Ir1Corf'or.a~eJ
..l- L. II I I. J : . } - . I II j... I. I f:' L ;. fr, ,I. J I~ II
v(le t: e - r ;r - ~ -SV y le y n e rr!e in vn e Ve 0t . - 1 V !. J re : , ~ 10 nil IS
a n u rr1be r at V III a t s Zin 6 f ' " d :2 z ' Z o s, The f o u r co l u r n n ,= ,
n at o r11j ?uff'or te J i ;he v. ?u lt e ~ C ~ d lr l~ 1in J f l t . 1t i r '
bo ve bu- b ~ I~ o a d i u st e d - tfle r d c? r ;1~ dtmen '8ltJt1S
...;
L ~ I' 1 t:
(; 0 (~,II~ l;Jn r~O fO ~ vlo n ~ ,
f ' A L- A Z Z O A'NfO"J I ~ ,U~ Ud 111 ci i?Bh
At1~rea f~IL3)!0
142
r :
I ~
In t ~ le 5e ~ R ~ V lc. h CO Y1J~mln lvm un It'S,
+ o u r r O &1:> 5 1 ~ 1t 7 Y 1~ W l - b~ ;J 'S u n ken fJ o.?r
a Y l J ~ n o v e r he J J F 1r~V le, Jetlt1e t a n
I
Ird- ;lr(I~1;e a l co v ~ tS f~ G e wltl1ln p far~er
r t ? t ? m t
i: .
(
~ . 1 ( . . . . ) ' . - 1 . . ' I T . "j. ' 1 . I
A ' ~ . ) 1 . :1
edges < ? f a V~! U(r78 0+ " S ra c - e . V1 / h i p ~rrY j
v !0u ~1 - ; d V 1 J C-OY1 tlnUlt) ! t o ex!~ t be t we e n
the 0~;;jO & artd d :::~ su r r ' t7 u r ld Ir f(:~ 0, Ii c~V l :algo b e. -J
p1 :t;?;neJ btJ r 0u f F 6 rt ; a w; l d F I . a t 1 e "m .d
a r tlcu l?te Its 0urr; 3t:e for m; r hY' -b hI1 ' 1
1
~nd
rrot? ort lon,
I r
fA t]rld Cr J iu mns WltHI n : a e rt? & 7 t~ - Y l not Or 1 \ y '
0u pr tJ r ts tlt' ~ r/ ' 0(' n1 & f rl~ ne
; art i e- ul ; ; t ~~) I t::, VO I Vt 'r1 & o f Y V I t; . h & L d :~
I nte~ f e \/ 1 I the r V' (/ (l' J S 1
d ef i ni ti on, I t c a n d lrf 1 lrllSn the - sr. ::ale at -t:ne.
ro o m/ h e i r rrL ~ ke. :. J : i t 'Y ; ens \OrlS G Or Yir r ehen5 1 ' ~ leJ
I J . ( ' ( I I I '
a f1 (J 8tlne - zo ne S a , vV l!' A1 ln Itt
. ,; ;
~
. , li t
I :
I i
" ,~ ,
~ i - . t
I
i
!
.- - - - .
.- _ ._ . .
- . . . . . . _ _ . . .
('1()'J I T l ~ / I i '- T S , . , 1 11" - T S " , 1 1 ) I ' " { . " '1] ~
r 4 , ' _ _ j" J l ' , , 1. ' ). , _ " ~1~ ' . . . ~ " . . 1- ~ ~ ~ , . : A

1 1
J44
I n 1~ 2 ~ . , Le c(/r~usler - s- tat6J wh~t h e ; . ~ e l l e v e . J to ~ C / the
" F I V ~ P O l r d : ~ ~ f - t n & N ew A r ~ ~ d : . e c ; t u r e , " H I ~ o1?!7ervatL~ 7n:7 we ~ t /,
1;0 ~ ~ re; at extent, the r esul t o f tk ~ d e v e l ofn 1 e n t t 1 f r el Yl r O r Ced
concrete co n ~truutJ d n tntit ~ e~ ~ n ~ n th e; . 1 23te-l 1 l ncteent1 1 centl Jr y-
Tk ff? tYF e of CC1 n~ t rUc,1;1 o n tl nf . art 1 6LJitl t' ; t h e ve-e ot c on c r ~ t e - -
co lum n ~ to 47U rrort f l dor ~ nJr d G ' t ' ? I ~~s, a f tt1r~e~ n ew t?o~ l ~ d l tl es
+pr { be . d efl i1 l ' twn J. l nJ el 1 Cl (?5!Jr e' of < 3 bud tl l ng6 ~ c e s > ~
. ' . . ' . ~ :
C onc. r~ te. ~ l . al ?o oou l d c a n t " ~ v ~ r ~ey O r1d theI r c ol u m n ?ufft1 r ts
a n d en R ~I e. thel l fr ~ c f . . aC ~ dC u af t n ~ ~ u ddl n~ t o ~e " 1l q h t m e - m ! ? r . ( 3 n e s
tl
of " 6 c r e e n w )i l . ; . p v t . ; W l Yl J p W 5, " W, th, n the bud d l l 1 ~ , t1
l 1
-fl " ee ri J3 n"
w~? r O f; ~ l k ? l e sI YI &&the enc!o>vr& ;l V 1 d 1. ~' y 0' (/- c. t?f I ntenar ? r ~ C t e ~
we r e . Mt J~ t;. . : r ml t1 eJ . ?r rc'?- / ; rl c; . t; , :::d by t h e f;l t;ter n of ne;l V j
I O ;3 d . , be~ r l n~ waJl ~ , I ntcr l . 1 r ? fz; G e ~ G ou l J ~ e ~ etl ne. J wd ~ h l1o n -
l o~ J- ~ e ~ r l V 1 : ) r~ rt. d; ; J6'Y 7~ / ; an) th61r- J : . a y t? v t UJ uI J re~ rt?nJ f reel y to
their r ' d t]r ;ar nn1 ~ tl c r ~ ul r emenbf7.
O n {~e h l 1C , H 1~ fa g e , - t w. ? C" Y1 ir a-;. tl l 1 ~ eX;l r l 1 r 1 e6 , p f ~he. v ' S . : : : , , + :a
c ol LJtr1t1- ~ rtd ~ r ' ~ l I t v?tr ; ; Jt. ~ d; ,
1 . A C < 7l l Jm n- g nd e~ t;bl l ?l 1 es :a hxd , n eu&r)1 ( e xc q- t f t1r' the
cl r cul ~ tl " n el er t1 ent. t?), fJeLd etf G p . a c~ I n wh l & V 1 I rrf ;erl~r t? rJ l4~S
J a re f re~ ~ ft ' r m e ~ 2 'nJ d , ?- trd~ )u t~ . J
. 1, . , :_, 1' . .
2. A ?1 r l J t 1 f o t? lv m n - s or rt' ~1;6 corree>p Jnd? cI C l~el' y to the h a /ou t
J I f" 11
pf the. I n t~rlo r ? r a c e S j t n c ; r e \0 ~ cltJ ~e l -r r t bteiween
?tr uc. t!Jr e ; aY 1, j ?f ?3 t8,
l~lJJ.JlJ l'11~S 11~
i / f F I --- -. -r M "
~ I E I D ! ! ~ ~ H
L 11 - - x ~ i D . : , ; . . ~ . i : l , . ! , l . :
I
f.. , _ ~" : .. j l . , . ; , i . ' . i , ; . l . i , , , , j ' : ' ~ ~ : " ~ l . " " " " ' ~ . . _ ~ . ' . ~ : . ' . , ' . .-. .~ . - . , . , ' , . : : : : . J g
~" 'H
P 1L 0 i '~.'- " " ~: : ; ~ ; ~I i
W ~ :IU J O
1. )2 n ~ f ! ( } I1 ~ ~ ~ ~ :' ~ ~ ~
;
~ ' I ~~~: : ~~! ~J
146
1 4 ~
/\ 0;r i { j ! e - ve r i ; Ical ~ 1 2H1 e.J 0t;3nd! n?1 a l o t 1 ; In ~ p t l C J t : ~ /
.J I { i
h1 l0 '/I~ l})l V lu ald: ~ I' e ' & un different f r d r n t ht 1 ~ &
a f Jl free?t~ n)lnft c o l u m n ,
~
e :
A f l ~ y . t - e h A t ? f r t 7 n t ; a 1 ~ 1 v a l it l e e ? 1 1 : : 0 ~ w o 0 u r + ; a c ~ ~
or U - F ~ c c ; : ; , u f r a Y 1 t on Al1 d e ? t : J b II~ V t ihe e J q e 5a - r
t w o ~ e r ;a r a t e v c .? l u m e s of 8. r ~ ce .
Ih ~ f . t - I . I , ' j . . . . I
., e . v v VO iJ c .e ? or ;;;; ~ ~ n e C ;Jn t 1 6 e e q v i v, J e n ~ ;a n d -
I tI
frt?nt slmli"r "7r ' ;3ce s, Or t h e y C,;in be t M f 6' r e l ' 1 - .
tL?lt.e d;n f & 1 r t Y ' 1 1 c a L 1 r l t 1 r t ~ xt u r e , t o r e 6ponJ 1: : 01
or 21 rl:lcui;;lt:~ different sptl;;i con d d : j ;n s, A
I
j. I.'" , 1 - 1 1 , . . . .l- If
f7;a ne ... y(leret&I"'e, C : ? 1 n n,a ve r ;wo r r ' ~ n~ s/ V 'r.J
II J. I 11 1 III I il
I r d n t ~ n ~ sa ~ a ~ K . ,
T h e field o f e r : ace ;a rLa ne f r or r t ' : 2 :
J
t 1 r 1 II? nt11; w e l l -
d e f l ne~ ~ L A f ! ~ t1e c ; J H e ~ t ; ~ tp! lt7 ~ i t J r lly a n e of d : . ~
e J ~ e ~ , Tv d e h n e a v ~ l v m e of 0r .a' : ;C' ,/ ;a r l ;;a n ~
tr1 LJ~ t IYit:er~ c{; w it h a t he r el e me nf;,s 1 f ft?rm, .
-, ! I . " I f t -. I I I ' I I . ,,!
lne nelt:)rlt o ~ r , :;J116
1
r'el~tjvc: to Ovr neltjrlt-
pnJ eye-Ievel/ I~ 1:;ne crd:lcat f;1ctClr th ::Jt. ~ffeuts
th e piJlne
l
5 aJ? dl'i::y to VIGu,ally descrlPe 0j7ace.
W r1en tWt7- r eet h Igh ; ~ rl& n~ can defIne th e
c A g e t' f ;8 . fieLd ~ut. . rrc: ? v lde6 Ilctle or n ~ - s en ~ ~
t1f ~t1clt1~ure f-t? r -th e tiC! Id ~ Wh erJ w J , ' S t~ l ev el h l~r11
I" t t:? etjIVl~ t o rr: ' . ' J v ld~ . a ~ en ~ e; o f eY 1c l . 1G u r e wh ile
: a l ! o W l r l t/ l f or V'I::'U;l! C. . 1I1blt1VI~y W I-t11 slJr'raUl'ldlJ11
J ~
- s r a c t: 8 ; W hen rb ;d rrr'o~ch es o u r ey ~ - l ev ~ l IV! h ef1~tl
It ~egIJ1? to JlvlJe . 111r!, e; ; p ; 3 c e t~orr1 : a Y 1tr f ; ~ er , A 1? a v b
OlJr h e'5Vtl1 ~ plane jY lbcr~uf'b 5 V I > u ; ; l1 . 1ll'ld 0r;Jtl~!
COt1t.IY1Vtty b etw eeV l t w ~ fIeLds tH l ~ f r o v I A e~ . ~ 6 + ~ t1n ~
0en s e of eV1closure,
" ,
The COl00 t ey--b-u rel 2v t d rat -t ern of : t J p l ; 1i 1e~
? u r + . 2 c e~ w i l l :affeot o u r percert:IOt'1 tJ f It?
V I S' 1I:a1 wel~rrtl r r a r t1r tI O t 1; ; a r 1d d IVr1eY15Jc?tl6,
\i-r'
W hen rel:lteJ -bt ; :a d ef l Y 1ed vcJlvrne df tS r . . a c el ~
r1;Jr16 c ~ n ~ ~ ~rtlculat~d h b e th e p r l m ~ r y
- f a c e of t he 5p ace ; 3 J 11 t1 ,gIve Ii, a 'S r~olfl c .
t ? rlen i; t J t lv n # It C~ t 1 be tlrtlc.lu:at:eJ t ; t 1 11~ -b h e,
h" < 1y r / ; o f th e ' S r a c 6 :P Vld d efiy/? -a rl;an8 A eVitry
l l i t? rt, 1-1; can l? e 23 free~tJnd In~ elemerl-b W J -cM I Y l
a ? r. a. ce to d lVld ~ rt lr1to ~ w o '8er'~r;rte ~tJt rel21te'J
are; 3 S or 0e. rv ~ . as rts f G 1C 1J 5 ~ r VI?upl f eat u re.
/~
i 1
!
'1'
X '
_\
k '.> ': Y;1< i~'< .':'" ' : 11
I r. .~ V ' ,i' .
\.
" t. h )};' " " '\;:''';~:~~
I;
l
v 'v
147
. . . . . ' ,
, " ~ . .
Thee.,e exarnrles Illu-0trAte -the u ~ e t ' t vertlc.al f'!ane~ 1;0 d ef J V l e,' ~
front facatl& of t 3 blJtljH1~, a :Jatcw;a)'~ .and 'Ulnee wlt.hlV l .a t?racc;,
'. ' . .
. . . ' :, .
An e X ; 3 r Y J r 1 e o f . a c t ? r r J r O ~ l t l o n o f vertic;l rlanes JeflYllf11
a s e r' Ies t 7 f !r1te r L . 1c k r Iitj ef a c6?#
IIA GAtt. rr. ;~I- V J A L - . { _ . e;UiL -OIN& / 1
e- J f U I / B N f A f)\l<~n'y1Br. rr'5: Selwy;'l
Jartles ;3 1'1. ::1 . j_ : 3 w i C " : : C G aw . av l
140
11 II, II j. I .r - 1 - \ I ! f
r.. n L .. - c~Qni 19ura- Clon or v e r- r: : - Ic ai Flar'1e 5 t)e Ines
p fl~ltl vf 0b''(lCe alar'l# ; : a ~Ia?l?in; ! frdtr1 d; s cor ner
I J J
outw.ar-d.tA/hrle tnl0 f~e l.d IS ~ t b r ong J y de fln~d and
enc/cJseJ ~ y the Cl7rner of the c ontlgv ratlol1/ It
tdtssq?~te s r~r!dly 23? It m ~ ves ?lvvay t r t ?t r l the
c arne r,V/hde t ~ 1 e .fl~ld 1 '7 ;?n Int r over ced t> n~ ;a t
d;s Ir1'Slde corne~ Ii : ; be c an1~? ext r over t e.J .a l ~ n~
d;~ t7uter eJ~ e~ ,
Whde ~ w o eed ~ et8 at the fIe ld are de fine d ! ? y t he.
two rt~ ne6 tlf - the Cov ltl~uratlorl, d: ; s other -edges
wi ll remaWl am0i q uc?U '6 : > unle-ss further ar'bc !)l; Jt~d
~ y ;3ddl t : l O n;;J i vertlcpl e lc l1'1e nt- s, m .< > nJ r u l ~ b t 1 Y 1 'S v+
i ~ e i ? as6 rfanel O r' ar1 overht? ad r 1 t 3ne/
If : a Vdld I~ IYltrtJdu&ed ~ t ; tVt( ~ cor ner a t th&
Ctlr1+I~uratlorll tne de flnltltJn tlt the f i eld w i l l ~ &
w e~ k eneJ, T he tw a f L anee- w i ll ~ ~ i sclated tr~ rY J
e.~c; y, t?-t~'ler, ; 1rtd t?ne will ~ rre.ar t o sli de ~ , Y .; and
v l~u.; tlly )amI1'1~te t, h~ ot~e r,
If ne ithe r p f ; ; lYle exteri ~?, to the cornet) ~ he- fie ld
w i l l l ?e.c.om ~ m or e- .dynami c. In M .: a t u r e- pnd or~; ; lvllz e-
It; ~e lf ~ 1 ( lV 1 8 -b he.. d!~0?,r'1,; ; l! t1t the conf i gurati on,
I ~ k ? U 1 I J I Y 1 t r y f ~ r m C~t 1 h ~ v e ~Y 1 I I LI l_. C ~ t 1 t ! t 1 V r ~ t l c 1 n p r 1 d ~ e 6U~J ~Ot
t t J t l1 6 f ; 1 l0 W li 1 0 r e'; :; Alng 6, One ot -t he ~r r r 1 6 t i t t h~ c.onhgur ; ; r !; lt ln
car l b ~ a li nea r f Jr r n ih ~ t r nc or t? or a te - s t he cor ner W i t h i n ! t ~
I
~ tJ u nJ ~ r l ~ ~ w h i l - e , t ~ e ot~ e r ~ r m 1 6 0 e e n a.~ . e l y ; ~ t ? r eY 1 d ~ g & t P I t ,
Or th e Uirner c; aV l l? e ~ rt : l c u l ~ - t ed : a ~ an In~ epend ent el eJ 1 t 1 ent
t h ~ t J Oin? tw t? I U1 e; lr t -dr r r 1 t 8 r t 1 ~et her .
A ~UI i t d I nV ! C:aV 1 h a v e ~V J 1 1 l , 1 ~ ~ o nf l t t u rJ i, t Io n 1 . : 0 ' est .2 l 1 1 1 t ? h a c or ne r
o t d ;' S :; 'lt ~1 e Y l c l t1 ~ e a f i eLd of o~ + J oi 7 r sr .; :; ce t 1 7 whi vl1 It ' S
Int er/o r' ?f .i3c e- s ~ el pt ~ , o r t o 6~elt ~r ~ f t Jr t l t Jt 1 dt o vt d &o r ~ f1 . a t6
f r d m u Y l t 1 e.6 l r~ ~ t e. c ond d; lc1 n~ a n : 7 vn d r t .,
1 .'l,.H _ cont L~ur ~t lons or r 1 p r 1 es; ;3re G t ~ ~ l e t 3 -Y ld ~~I t - ?Vrr/rt /t 1 ~ ,
~Y lJ c ~ n ? t~ Y 1 d al t J Y l e , ' n 5r ~ c e . e - e c a u s >e . t hey ~ r ~ or ( ; ; n- e Y 1 d ~ . J ,
t l1 ey ~ re f l exib l e 5p ~ce-J ef lnlnj el emeY 'l t 6 , r ~ e. y C .?Y l t ? e u s e d
I n ct J t nbJ lnat lor l ~'\llt -~ C J l 1 e anat her &r v v d : ~ oth e r element ; ~}
f t 'r m t o ~et lne p r i c h v;r Jet . Y c f ~ r t3c e ?
, ;- ,
I"~
", ;1 '
152
. ','.
T h e 0h e -lte r!!1g a ~ r e c t ? ' f -an " L " _ sh are d
con-fig t)rat I o n I'S e X F t ' 1 e : ; ) : : ; e J l rv e l J IV1 t h i " S
e x. arrirL ~, wne re Jjr~ r1e? ~ f .;arm ers c oa xe d
, " ' 1 I
fine " t;re e S
I
b 0 rv w l r1to th ick; nlgrl; L - s h ~ f e . ? 1
h e dge s t. p -sh le lJ th e ir nouse s I ? n d l~nJ
f rom w I n te r' w l n J s ;and snt .?vvsCor ms,
H o u S E IN }<ONYA" iUFfJ<EY
BA'3<IC H OUS ING! UNIT.. SITe; FLAN ~
KIN60 H O U~ l N G ; r::SfArr::
l:1e~r E:/Slnore,.. Denm~rK
! ~& ;f? ~ f ; ~
Jorn Uf;.Zdrt
A C C J mmp n theme, Jmong eX~rYlf? ! e6 o t reSidential a r C V W ~ ec tu r e. -
IS ~h e " ;" . corlfl~vt~.2t lar! A - ro tJ rrls t3 r1 ? Und ~Yf ou tdotJr ! IV/f1ti1 e!:1 ,8ce.
-J' . ~ . ~
TYric : l l y , t? t1e w ln~ c p n t~ ! n ~ t ~ e . :jrou
r
7 IIVIt1~ v V ~lde.. 1 ;ne"
otber CdWt.JJI116prlV;1t:e, 1r! .dlvl.du~1 '~ f a c es, Tfi", ubi :ill1,d 5erVlOe,
sp p ce6 ,u 6 u ~ 1 I 1 y o~ c ; v r Y :t1 co rner r0'SI-tlon; o r I~ tS tru rl~ ; a l c ? r 1 ti t ~ e ~
l ? . a ck Side t1t on e o f t.k J0 W I V I ~'8
. . . )
l ', t
Th ~ p Jv p n t~ ~ c : : o f' -th ! ~ t y r e o f I : a Y t? u t 1-50 d : . s rrtJ v !~/ o n of ~ r n v a te
Ol)tJoor t8r p C ~ , 6~elt;ereJ by ih e ~ u ! l d j n P 1 t1rrn
j
aVld W YI!:;;h Inter'IO(~
0f:;;>ces C ;ln v e .Jlrectlyl" ei;3-l;ed. It1 the '- '1 <1 t 1 ~ O HOUSIVl~ e, . ; : l
t~lrly h lgll1 de~ r ee 0+ c on c ev r t l"':atltJ t1 j~ aCt11 lr'V lt- h t~115 t\lre
o f Uf'lItl e . a t : h W lt~1 d : s ow n r r l v J c sr a c e.
R I? ::! f3H BAUM HOU::> E.: Flo r'er1 cej AI2b;1 "t'i;a, 1~~'9
Fr ', Jf1 k U. ? y J Wr'l~h t
J . J . SI-L\Pl~]) I)I~l\1~l~S
HISTORY FACUt.-TY B[)!~DING
C~tyi ~r!d1& U r I ! ver?I1;Y, Enql~YiJ
1~6.f~&1 wi
Jame'O 'S-twlln~
i
I
AF\ CHlr e Cr '0 STU DiO: H~I~I~l< 1 . It? ~~~~~
Alv.ar A~lto
0 lmd:3r to the r e ~lde ntL 4 31 e x ~r r tf ? le s otl the rrecedn1~ r agel t~ese, b l)lId'V 1 ~? use 1;nelr
1 I~1 _ ~ h~ ~ .j ftm rl~ .iJf ; > 6 ~ el- ter I V i~ Qt' enc lo ? I Y 1':J element? , Tr 1e HI? tt? r y F : a cu 1b y B v ddln~ : a t:
C ~ m ~ r l~ g6 U ge? : a 0eV ef1~ :7to r y, " L" _ 0 n ;1r' ed b lt'~ k ta f unctlon31 ly aNd - sy rn b ?ol l c . 3 l \ y ct1 clo~e ; ; a
I ~ r ~ el' r ppf -If t. i lt? ra rY I t.r 1e mo ~ t lm p G 1r-t: a nt tSfac e 111- b h e b v ddlr 1
J
,
ThetJu t.d O'd r ~r~c e e d/1 CI"? e !d ~y th e, 'P1chd; ~ctk, 0 tU~IO Wl He .I? lr lkl 1 7 u8c d : a ~ ; a n :;3 r r Jp ni1;neJter
+01'" l ec b vres .aYld 6 0011.1\ OC C &3 ~ I Ot'l? It It; ; n ~t I3 fa ~'? lv -e ~ra c ,e W ~ iJ~ 6 ft'rrr1 1? 'd e- b er mlneJ~ y
-the; , } J u dj lJ1 j tha t. en uio' Se5 It.. R : a tY1er, Ii : . -a '? ? ~rt: ? ,.t: 7 r o <Sj tlve form ?1V l . J rre~su re'? the f~rm
dt d: ? eY lC l C i~l ) re,
1 8 > 4
.. ' .~ _ . II _ :.
6UNTOf' H O M e ~
(fOUR- FAMII.,Y HOtJSING UNlf?)
A r J m ( . ? r c ; , F'e n M: 7 y l varna, 1 ~ 3 ~
F ~ ~ r 1 k U ay. J W r t ~ r 1 t
DO
DO
~ e p!u~ J ~ UiL.t7 ING SxPO$illt?N Hl1 U&f,
M i e - s v ; ; ; l ) 1 der R .1 he......
- ' - - . . . . - ~ - - - ~ 1
~ - - - - - - " _ - - 4 - - r
I I
I :
I !
I :
, , ,,-,-,,_ ," ,-,~ _ J..t
?y i
; : [ :
I. .. ,... _ _ , - . - - - i - J
- _ . " , , -- 4 - - - - _ , _ " - - ~
& x . am r 1 e s ~ HL" _ 0 ~ : a r ~ J wa l l ? e i e
r
pr a t l Y l j t he ur l l t s t l f a 1 y aJrvrle x
h ! 1 u s ' Y l j a~ g i j n Lt ;;ai l dY 1 ; ilV1 J de fIVllr1 : J ~ r. ac es {fIlth l V l ' 2 . 1 0 u ! t ?i l r1 j : a~ w e ll
2 3? W I 1 : .V l I Y 1 ; n? i PttL
T
" - : : ~ : ~ r ~ ~ - = -
---> I f---
-_.... --1 . f-------
.: = ~ -~ = =
1
A 0et of- r~ rJ!lol v e r t l c ~ ! p l : ? n e ~ detlr1eS a fieLd d f
5p;3ce be t l t v e e n t he m . T H e 0r e .n eriJS of tke f,eLd,
e'St;i1i1-?hd 1 9 y tl-le vertlc;l edg&S of t he rl?trle!7,
giv e the ? r a c e i3 7t r t Jn ~ d tr ~ c ;tl t~ f1. , a ! q va ld: : y , I t~ rrlmpry
or leni;4tl,? n I ? a !a l-1~ ih ~ ,a XI S ~ bt 1 v t "VMI ch the. f' f;3 Y 1e~
. a r t~ 5Jmrncd;,rlc~ L SU1C~ i.n e r a r ; a l l e l r ' 1 ~ n 6 s do ~ "t
I . ,.. , \ I I
tt1ec: i: : 1;# trJrrr1 p c or n e r ;i3 j1iJ eVloL,se ~ ~ orf;Jt1n c Jf t he
tiel,;!, the .; ; .r .a C & I > uka ver tc :J 111 l 1 . . t~ re.
T ~ e )efI t11~ !t1n t' f t he ~ r R 1;t;a 1 fl~ ld ~ 1C ' r1g the or eVl
e n d? t1t ih e ct?nf-I ~ ura tla n c , a n ~ e VI ? v a l ~ relt1 ft'r c eJ.
b! m ~ t11 ~ u ! 9~ ! ntl ) tMe ~ ;a { ;e ~ 1~ Y le or ; 3dd 1t11 c 1 v e r he ; a J
! v I ....,.
elemeVlts -b e::? t he . c c 7m r os , t l t l n .
T he "7f ~ - bt .a J fI eld .c a n ~ 6 V I -?U ;3l l y eXrpY ldeJ k Jj
extentlln ~ t he b.a 5e rL: a t1e ~ e t V' n d W ~ G ?t7CI 1 eVld?
..J I I
t' f t he ct1Vlflgu r ;;d1;II" r 1. ;hl? e x r a n c L ~ .d fleLJ c .a n , 1r 1
t ur n ; ~ e krmln~ t-ed ~ y ~ ver tlc? '1 r l..: a ne/ w ho~ e width
2nd he i~ h t 16 e ~ t .u; a l bJ tha t of ih.e fieLd.
, 11,1'
I f or le p + th e f9r R ! lei fl.a v1es 1' 5 j: ffererrtltiteJfn;1rr1
the r .1~ M er boy ;3 cha l1~ e. I n -F O 'r r J1, ca lor, a r t e x t v r ~ 1 :;J
5et/ t? Y tpi~ r l' ~ XI ~ p e r r e l dr c ; .u l ;a r i:r J th e f l dVI t'f t~ 1~ ? r ~ c e , .1
w I/ I b G e?1;;Jbll: : ,>l1eJ ftl-tVlI f' l we h~ I J. 0r ~ Vl l r l ~ 6 I V l C 7I 1 e .-
a Y ' b& 1trl t 1 f iJ1~ p l ; a Vl t : - e ; w ill ;;a ! " St' I Vl t r ? ' d v e e s e c t J~ 1 da r y
a xes to 018 field ~ vL A m O dul ; be t~ ~ dlrectldr1.;a /" q v;fJi,y
~ t he : ; if a c e ,
l s ' + - . . ' . W1 :tirc~l"tect!Jre o : a Y l be 0eev1 ta b
r;ar~ljel r l : a V 1e~ ~ | s ' deFIne, a ,fieLd o f ?(?J3ce, I | / - ;
C ; 3V l be t~1C: Ivd:'601ar 0/ 311s / | t1 - / | | | | , t~e ex-ter 'JtJr '
w a 1 t? ~r s . - | . - o f / | ! | 0 . a J J s . . l | / ~ulldfl'1ti'7l ;a
, ~
. / | | s | . co ivtI1Y l ?; tW& r tJY l Js ! t tre ~6 / | | . | - .
o r ;3 n :a{ :vf . .;. d to ra g r~rl - 1I t;;a ! / | I I I V l m e . | s 1 6 s .
. Im~ 0b tJr ,pJr. :allel ver tl ~ a ! rl;aY 1~0 16 o tte r1 a~'O cl~teJ
1 | / | . - . - | | / | w ~ 1l . / . / + | | 0Y :5tew1/ l | . . | -
+ 1 1 l / | / . / - + / + . . `I 5 t3cr t1jS / J r I . .
t? ~rJ j l l ~11 la~J~ be ';ir/J 1~ \ lv~ll~,
I v
. ' :~,
: ?')8'C S / r:Jr,rl;3 !!el wall pLa tie s . s b. trfoV1 lVltv
~ vVld~ V;3 I
r1
1 t'f vC 'n fl::;ura btJV1s. T h & l r ~r. atL~1 . fIelds
C 9Y i | . re l a te d b ~Y 1 e a V l o t. h e :r~ / | - l tM e" 0reVi eVld6
t't then '" ctJt'1fl cJ1Ur a tl t'V l s dr / | / + r 1peV l l r 1t76 In / | . -
pl,< lY les then1~ 6Iv66, I v
- - _ /
. ~~"

. . . ill.
1
) ,1" "l 'N " " T ] '7 1 S '~1
- , - | - - -
~__j l__j

I I I I I
I
I

. .

I I
107
I
ef\J...L.ef~IA \iITTOF<IO SMANLJE:u.E: rr; M d3Y1, It)!y_
After adv;ardAH en, 5/;one 5he/-teJ
1
tf;/
Mxr: f"reS-3 ! g ~ ~ 1
J 3 ~ 1 d fl dw of tMe. 5~ 'ace d efined J. ;y ~.a ra l ;et ~ ' J 3 ( 1 d S is
l / i I
~ra ,::;65 tt?Vvr1 6 ';Itles. l 1Y1 the,l r str,~ et~ - : p r1 d b o u t ev;r. J6, Tne-se/
c. ;an b e )eflr1ed ~ y Y tM e taCa.d C0 t' i f ?)Utl diVl t1~ fr;,rd.-;Ir1~ 't~ lefY; tl _ : S w el l :Js
v ~ I
T h e raih ~ o r m pvem evd:. wdJtlYl ~ ~ U " d l r 1 ' 3 1 rt~ n a l l ' S l
g~lte r,e G l1 V l~ C < 1 r r ! d t ? r ~ 2 ' 1 ~ & exr r ' ~ ?G i / t 1 ~ n ; . a t u r ~ !
- f L ~w t i f i ~ c : ~ f; 3ce v l eF ' V l ed ~ y rar- plle :: r!;arte s,
The rRrtl!le lr'a.Yl~s th ~t J ~ t " " e, ~ vlrvlJif 1 tL 1 Y1 -8f ' t l Ce.
CaM ~6 St?(ld - arld t)f ':a1 U~ t o r r & vl J e:. rrll/~c'y f t J r -t)1 b
?r ~ c es . al c J V 1 g th e clruvl;.1 tlon r ~ t h , T h e r l : ; ) V 1 ~ < S c aV l
; a I t7tJ ~ e. e?c . : a l:? I I -5 0 e.d ttv ;a r c ?w J f c ?' 1 iJ W W l ' ? I j() t~t1 b bhb
I
D l r c ul atl t1 Y 1 r a t -h i o r en o r 1 O Y 1 ~ d r J ?; t .1 ~ 1 1 v t l't? 0J J ~ S ,
~ t :C< 1 vYl e~ rtirb G ? t t ~ 1 e- S ' f a c e5 I t r a ~ se' S -t h r , vg J t i ,
! Q. . . . . . . .
..(.:" ,.., .. : .. ;
. . ~
~~ ;
'. i
: .
I
.: IiT l r.:j
..:::::-::~::~;::::::.:c1::::::==1
L"
' - "- "' - 1 ' ;.-L :_ ~l l .. .. ----- .. -l '
ifr--:::91
' " I,
. / l f f l l L _ _ _ . _1
.-jC ... C.' cl
t
=r=t
c
..,) l !
II I II .
~cc=t~~,,-11t---- .. ~- .. --------------
u -
~II
L ------.---.-.--------------.
T h e ~a ~a iLe l wa l l ? o f ; a 0 ' e . a r-1I V 1~ -W J I [ 0trvvtur..;3;
j J
sye )te ,n< C ~ r1 b~th e t3~ (1e rJ 3tu11) fvrc& be hl t' l d j
I~ I i J f I j"""" T ' .' L
t?L)I,dl r1 .~t? forty1 -:aVL ;l tl r' )~ . ; ; 1V il t:a tiC l v L ne l r' l re f7e t!1:. 1V D
rattern c a v ) ~ ; e r r 1 v d ~y v ~ rY I V l _ g tV J 6 ' l r l e v )g ~ h l
; ? Y 1 J l fy I V l t:r-!1d U ul Y 1~ V OL; !:' :' WitHin tl 6 p i ~ H l e ? b o
~ c c ()rnrrJ oJ . 9te - iV ie t1iY l !e V 10 I orl ~ 1 r&~!)l re rr1 e Y1 t~ o r
l a r}~k~ ? r a c ~ ~ , T ~e5e.~ V ::)!d < S > C -~ n :a l so d e f l V J &
C l rc u l ; a 1 ; 10 1' 1 p :a ~ h S e -s t; 1 ~1 1 0 V 1 V J ~ )uA I re l a tl or] --
' ?~1 Ir5 re rfe V l d iC -L J I ~ r - b e ? V I ; II rl ~Yl o6 ,
1 &; 0
. ." - ' .~.
1' " 1 I! l ' I t- I I" I!! I'
l ne 6 ic ?- v6 o r ~ r a c ~ ?1et" ! r1t:~tj V )/ rt3rr:a ,l e l w a ;
r/a V l e s ! ;~t1 ~I?v t1 6 m U It3- r:,e d b y 2 t/te rI i1~ th e -
0 p a c l ng a V iJ c (:J V 1-h g ()r. J tl tl V l of th e rl ~ne ?,
r ". _"::
, .
' . I \. ~.
ARNHe l M f ' A V I j , ! O N . : T h e Ne t- hc rl a nds. I%~
A I J o v -~ ~ Eyck
. ., "
" '-I
____ =:1
~ r - ' - ~ ' - - - - - - - - : = = = = = = = = ~
,/
C l
/
i
/ (
t V /
c=== .~
~ . - r t 5 t - Y t t ' W _ . . . . . . . _ _
.-t;trlJ~i:vr.JJ ~ . $ y 6 s
''''''''_
?6c;;bt ?V l ~ :11 u~t r;t H1~1 the - s d1em e' s
?iJ;ap,J;Jbdd:y, t o v . a r tg ' v ~ Sit e . ;Ior eol
V !t ,LAGc FKo.JSc;r ~Jt 3me-5 ?t irl l rt j C reJl t H X) I ~~.
Upper ! . . ev el
r~ral l el be~rl } /] ~ ..w . a 1 1 8 ~ r e t J f t t ; V l us ed I n 11'1u lt,l- f aw 1dy V } O { ) 5 1r 1~
~evel orment '01 r ~ el ndt 0 111\ > 1 r r O V J J 6 f ;~16 rr
1
1Wl ,ary 7!Jrrorb t?'r
i~ e f ladrt? ;?Vl. J (Pof. s 61+ e;)c~ H eJlJ5 1 n 0 UYl l C / ~ v b 0 e~ v e to
I s o l a t e. - t he u n Its f r t 1v } ~ O l1 eZlV1 otn er f o r -;a c"llsiIC ;pi : a VlJ fl r&
ot?t1t.rt1L T n e f at~6rJ1 t?f par.afl e! l: ?e~ r ln ~ "w R I1 6 I S> rart,cu larly
a~pr" rrl ;a te f Ir r ~ W ~ 1 0 tl~ !n tJ 2?r 1 J 1; ? 1V t / Y 1l 1& V - ' ? e. S C ~ 1 em e!) l A,/kl ere
ea t> t1 unit l ? r r o v l J e~ ~ JltV} t v v a orl eV 1t t it I Or15.
l GI
IJ SI-L\P]~])(]()NlfI(~IJl\il'l'I()N ()lr.PI.JJ\J~]~S
! ~2
A 'V -i:?h;apeJ C&nfl~urat.lt>n of verbc;ll r1ar1t'-5 adl Vic:;,
;a fie IJ t 7 f ?f2 1ce that haB an In w .arJ fa~lJs a5 w e / l as ;JV 1
ou t w card 'or'leYl-tat.IPt1, At the re~r o t tVl e Cot1tI1uratIOYJ/
the field l!;>erlclo~e.d:at1d well-Je~,rte~L T o w ~ r . d ti1e
" r e n end d f the co n f ( ~ U r ;3 tl t? n , t.he f,elJ ~ e c ; o m e 6 , c:xt ,.-,o-
verteJlrJ n Etur e ,
The o r e n e v J d 10 t he r r l r n . a r y a?re~-b t l f + '11e.. co n f l f jur "",-ban
1 - 1 ) ' V lrtlJe t 7 f Its unu'lUet1e~6 fA~l;atlve t o t he o t he . r t nr'C " e..
'"
fl~t1e?, It ~ l Id W 5 t he fIeld to h: a V6 vl,?v3 1 ~H 1A ?f'Jl-PIAI
CdYltwlud;y W l t . ~ t ke ;;adJl1It1lng 6 r ~ c e , T he e xtt!n s l t.? r I ~f the
?rail~1 he l J In to ' the aJj?U 1~ .f ;5f ace C;;J1 ~e v l ? u a l l y relY1-
t ?rC ed ~ y co n tin ul n~ -e Y r e . b ?.a?~ r l ~ n e , ~ 6 /t )n d th~ a r t : V1
e V1 d t 7 f t .~e, conf'1ur;atlt'rl,
If the f '~ n e a f t he ( ) f'enlr1~ I? fu riher JetlYle,d W It-V !
colvmn-s o r ' o v e r he a d e l e m e r r c s, the ~eflnltlon o f the
o r Igin al fIeLd v v d l be r Cl n f tJr ce JI .and C c?rli't 1U lt y w d ~ n t ~v
.adJ~It1If1~ ?r~ce \ l v l l ! ~ ~ Int~rrLJrteJ,
If t ~ e c-o n f 'gl ) r ;3 tl ~ n t P - r rl~r1 e 6 10 rec;t t 3fij ul ;ar aJl 1d
o ~ 14 1 n ~ In ftIr 1t 1; 1:;11e . ? p e n c t1J C tJl1 11e ~ I" 11~ I t ~11tl r r a hi
or ,w / tie g lde, 1~1e f the r ctIs e .l the o r e Y 1 ~V 1J w tf l retr1~1t1
" U f
t~G p r u Y l ~ r l f . a c e af t ~ 8 6 F tl t'JI l e I d l . a v l d t~ 1e - p I,n ? e "
Cr r CJS>l te bhe o r e n ,e n d w il l b ~ -the rrlnolf'JI e l e me r l t
~ W l u'r l j tVl e t hr e e r 'a Vl e ~ tJt t ~e CCJt1flg UrJtlcJV l,
It o r e n 1 n g 0 ~r'e Intrt?) U t c : d : a t tVle tarYierG & f thc~
u?r1fl~ur~tl~nl ~ e t C J Y 1 J ~ r , Y : t ~ n e : ; , w i ! I be o r e at e J w l tnJ V 1
tHe flcd J , taY1. JWe fIeld v v l l l kJ eCOrrl 6 m tJ ltIJ lrc:. ct. l?'n~1
; a V1J J y n ~ t y u c , tn n at llr8
. If the tleld If; e n t e r e l~ ( throv~ ~ - b ~ ~ G?reVl e V ld ~ f t ~ e . . CtJ ~1f , ~ ur;tl t1 i'1 ,
t ke re ~ r r l. aY ld J or a f d Y ' r Y 1 plac e J H1 f r t 1 r 1 t ; J f I t , w ill tet"trl1Y1%~ o ur
V I~W ~ t t~e sr~ce.J Ir i J t ~ fIel d 16 eV l t: ered ih r C iv ~ ~ ~ :1V I 0 r ~ V 1 1 Y 1 ~ 1 IV l
OYl e . ? f tVl& rl~r1e~, t ~ 6 V iew t J t w h ~t ll~:? k ? e y t ' V ld t ~ 6 o pe V l" ' e n d
w rl I d r a vV o ur ~b teY1 t! t ? V \ aV 1 d terYY11 n ~- C e tf. 1e. Se4ueMG6,
t. . .
, . .
~ r , ": "
J t ih e erJ J t 1 f : ; ; l 1 t ? Y 1 g J h ; 3r r t ' W fieLd 18 o r e n ; t h e sr ac e v I lli e l' 1 c ~ J ' ) r . 3~ &
trJ t7V eJ 1 1 6vrt ~r1d b6 C(J V l J ucIV C: - b & a ~rtit1 ~eSSI Ort or ~'8~ue.nce d t
. j ~ . ~
eve. J I1t6, If ~11e, tid . :! I~ ' 5 1 U ;l re, . :1r n~;;3 i" '~ s~y ,;: H " e.1 t v e . . sr J c e W i i k 7 . ~ . . . .
'5t; ptlv & 1YlJ h ~ v ~ t ~ e . . G ~ A r ac t ~ r e f f a rl ;)c~ t -o ~ e IVl, r ~ t ~ 6r i~ ~ Y 1 a
~ r ~ c e - to m ~ve - th ~'?v~h J If- t~e - 8l d e t J } ~ IIV i~1 n~r(, & 7V) fIe!) i? ~ r~ y 1 ~
t~e 5j?a c: e w il l b ~ ~ U S c 8 r t ! ~ ! e t- o ;3 ~U b d! V ISl tJ V 1 IriC c; ' ~ V1vm ~er ~ t
z at 1 ~ s,
~ J J I ' : I } I. 1 \. )1 1 f i
vU I tJ l Y1 ~ T C 'r'YVI e ~Vlt:J t 7 r g ~Y1 IZ ..a l/Itl vt5i ca M Y 1 . ~ v e a \ - D O ~ 1 f ! e u ra tl ! V 1
- tpcJ etlY1e ; ; lrlJ e V lc lt 1 ~ e P 1Y1 tJ utAt'tl r -S P; l(bJ T h eIr ; ; ()r1iC I~U t. at; I~VI~' c ar ~ &
E?~eV l t o cf1 Y1 ~I~b t 1 f I H1?~r f G ? r r (1 ? 1 T 'r1~ co rn?rs t 1 + r u,7( ~! .?LJ (~- tI~~1 S
v
c aY ! ~ 8 t lr t lv ur a---c e J . as Iv1 J erer1 de~~i e le r v le Y 1 (}r'" ! V " : : ;o V ry (: a te~d
IV l b o th~ b J t> dy ~ f th e Ii V i < 1 ~ ~ }~rrr~,
I J Sl I i \_P]~ I ) P I_li\N J ~ S
I
I
- rl
I I
I
I
I
I
W
0
, :/:'- . - ""' . . :. . ".
+y - t}
:!"/
[J D[Q]
->:
~ :1 r~
' , , . . . . . . 0- :- ; - 0-
\ : i
\ \ \ \ , ;; ,,
1 1
/ /
1 : ,
\ : /
, : ; ,/
l. . ::i:l. ":= :' = = = = = - t
~ . .- .
n
I I
~. I i
I . :::::~ k~ II I
t -: I
[Q]U
n
II
I:
II
1 1
IJ SIL \'I)]~]) PI.u-\l~]~S
IfU"-?h~re.d Cot1 h~vr~tlt1t16 of ~LJIW It11 f d r m G C ~ t 1 ? ~r ~ to deflr1e ~ u r ~ . a n ~ r ; i ' ~ e . .
3 n J ter-M 1ln .a t~ ~JI1 ; ; x l ~ 1 O O ;1JI'i:'It'rl, T h ~'y C a ~ a l~ o f o c v ~ o n ~ V 1 IW lF'dri~~rc G ?r S'~" lf , c ~~t
elern ~rrt; w lth u1 -b t-1e lr fl~IJ5. Whe n a n e -l e mc n t ~ f ( 3 C ~ ~ 1 . t . . 1 n 1 th ~ o pen e ~ J of r t~
tlelJ 1 It ~ IV ~ ? -th~fl~!d : a FO't1t, o f t~ c v ~ ~ ~ w ~ 11 JilG ~ 0r~3ter ~~t1~t; tf c tp& lIr~ ,
, It'
'" ,"".,.
~ - - r
IJ SIL-\PI~])l)IJJ-\'N]~S
A U U "_ ~ h ; a r ~ d i ? U ! l J I t 1 g r #r m C; 3Y1 a l?o ~erve. ;3; ;l C O Y l - t .z i J l 1 e r ;
; i n t i o r~~r} l t ~ wr t HH1 I~ fi e l d ~ cl u$t ~r d r for l Y l 5 l l Yl d t ; f ~c e-e; .
I t C 2i H J e t l Y l e ;1 f o rec o urt f ( )r : a 1 7 u lld I Y1~ ~ ~ rp Yt .1 ~O Y1 ~.~ w~1 I
a ~ 2 3 r e.ces~ej e V li r ; i ~ 1C~ W lt l1 IV l i { l) ~ v of u m ~ t r F i l 1 e. ~l)d ~l~
ft 7 r t 1 '1 I t 7 81 t ,

, ; ! . . . . 1 1 !
r~::::~.=~:~:: ~.. ~ : . : : . : : : : . : : : : ~ , : : _ _ . J
fett1 r P ' e. o f
~Jel11.e51?;
~ h ~ H ' f} V \ \ J S
E l ~ , R L - Y M 1 3 l J A r < : O N - S fA C f?
PnY1 cr r ;j rli'om t ?~ h ; ; a ! l. tJ f pM
eprl/y A I 1t 3 t :o i i ~~ tl y A e~&A Vl
h pU~b.
I I U ' l _ ~h ~f 'e J e r1Clo5ure s, o f ! t'1-te r/Or- ~ r . a ce h,~Hle a .
'SJ . ; 'e clf u; OrlerrCat lOr1 tOV I . a rd i~"l,~lr o~e n er1?L Thev
I 1'/
C~V 1 : 1 r t? U r tne n. 1'0e lve 0 :art 't }V1J : 3 60 Y 1't .ra I ' S r ace -/; 0
fo rrr1 ~M I r1trove rte d o r 0pVj i z a t 10M,
T h e Hot. e l f o r ? tu d e V 1 t" S a t ot3rile mll' ~ y , A l v ~ r A J l t2,
Jemo VlsJ-t r~t ,es t~ e U7 e af I I U 1 1 _ 0V i . a . r e j e v1v! ~sur"e ! >
-to J e ;. t, r ' h 8 ~a -? I c U Y llt ; f- :7 p'a . ce lvi d a( ) ~I ~-la.aJed
? cl 1 e me s to r d "rmlt arl~71 ~ f; 3 r tr r k ~ > v r ! : J ;3 ~ f1o t el!?,
The~e U f1 r t~ .are e xtr o v ~ r te . ~ ~ ~ t T}'1ey t .urn t hei r k t~ ~ k
Or1 t MeGJrnd ar't t' V 1 J o r te nt i L1em56i vCi ? to O -th e
ext erl,9r,
"
5kc:v.Jt l ~ f ; 3 } 1 O v ~ 1 Ch V Y&~1! ~ y t? a r r. J tt1 ! V i i _ . G. e r110i, A
-I :J1e .o r~;aVH"5n1 t? f 0a ~1C~rlo A ile ? alj~t ;t ro F(2r 1 ' t~ H 1 6,
II II I I t.
. U - ~ n a r e ' ) e V1C tJ-?uref, t' T " r . . a c e . , can r ' .? W I ~ & I n ' S C; i J ~
f ( ' 1tJ Y V1 ~ nl ?V 1 ~ I Vi ; a w ; a f l ( ? f ~ r t1J l 1' l , i& ; J ht1te r a r
dt' r m d:or y rottfl l l
i
~Vlj on tt/ ar1 :a r .:::a d eJ aut.dat'r' ' ?r a c e
thAt- or~ :an I zes ~ V l entl rte c,tJr1 1 rl ~ x of blJdJu1~~i
lc; 7
IG8
F O U i A v e r t I C ; J ! r'I.ane6 ct ?mr ! e t .e l)/ enC!001n~ ' k 1 fIeld #'Srace
I~ f r c ' ~ ; ; i ~ ~ tk e. mt J 5 t . typlc;l; : a n J 0 e r t ~ I V 1 1 > " ' the, ~ r ?1 n ~ e ~ J
~ Y re. a f ?r .at 1 al Aef,nlt:ln i n ,an -::h; t x-t ur ' e , Si r lce the - F Ield
15 completel;/ enclot?eJ, Jts oS~ ace I? Int. rovarbetL
' - , _ "
N o - s r a t!;8i or v! ~ u ~ l canbnUlty 1 t 3 r t J ~ ~ f b le w ,! ,l; h ~JJllcent
B pace~ w ! t :ho lJ b Oretllng-s In {ke r l ( E ! ~ e7 e hc; J o 5 I n ~ the fl~ltL
At the 0 ; (3 r r 1 8 t i me these 0 r C n i t 1 ~ 8 Frov1de cOt1tlnud~'y w lt;Y 1
; a d J a cet1t sf;;3ce?1 the}' C;lY l, tLeretidil1 ~ on t ~ e lt " ?lze l nurn~eti
3t"J f t ' C ; J -t I O I 1 , b e g W I -t o we~ ken t he en c - J O ' 5 u r ~ t7 f i l1 e srace,
T h ese 0 F'enln~ ~ w ll! ~ I ~ D - ;affect. tM e. O r le Y lt .at l~ n anJ f low of
th e sracel rt- s ~ p al,~ y t1f I I ~ ht , It0 V le w -s, ~nJ t~ e r a ~ ter n
at U se iilnd rno'{et'Y 1eV 1t: w ith in It,
If t'ren In~s:are IntrC'.dU(;.cJ betvleen the e r I G ! o s! n ~ fl~nes
J J t i;Y Je O O r r U ! r s < 1 f t ~ 1 e spacel tt,e InJ IV I dv~ l IJ evd:"~ l" ~ f t. V1e.
p L an e ? w i ! I b 6 ' r el n f t' r c ed , .and dl~'j an~1 or flrl ~ /heel rt3tterns
t1:f 0 race, u sel . and movement wi ll ~ e et1COu ra~ ed,
.,' ".e
. ' ,
To ; acn le v e V ! SI )~ ! &1ott'llt1anc,e, w d :,n I Y 1 we < space, or ~ e co t t 1 e .
Itb rrlm~r1y f ;ace, o ,' le tit tVle e V lcl ti s/M E r!;;1V 18S can ~ e
differentiated f r on i t he otV1ers ~ y I t ~ li ze l f ot" tf 1 , 5 U r ta G &
t3t*tl G L J lat l~ n , t' r the t1~ tu r~ ? 7 f the a f en f n~ ~ w d ; h In Ii:;,
.,', .
-_I. .:
-::
V ' l f e ! l-defJneJ, e t A fleld~
C ; 3 n be t o u n t d In arc ~ld: e cture ; a t e :e ve r~:
levels / frorfi :;; I,~rtje UrV;'.lM to
;:J co u rt j; ; a rd wIthin ~ budJ I n ~ J t , :? ::d
room W lthl n t~ e ~ udjl n tl ! ~ a r~;3 nl z:a i:lon.
..... .J
The e X;;Ynr'e s a rl this ? 3 n d t h e toll.1rvl n :1
ra ge 'S ,llusir.a te t he . u se s e rl c1 o G e .&
f1eLd0 ~ f < sp ace In !)rka n ~nJ rui/dlrlP1 ~
1 J
G cal e 01tI J 9tl ot1' S. 1~1el a - ::J t ge utioYl c7 f
tnl~ C h ~ r1; e r -Sf 'e cl h c~ 111 J ! -sc-u 'S 0 e -s
enclot),e.d -0 f '~ce ~ at , tVi~ ~c;a! ~ t Jt ~
roo t t l YV h~re t~'ie n:at u re of t~ e O ~ 6Yl in t1~
I : - .I
wd:.hln l-1e rdo m s e Y1cI 06LJ ~ e l S ~ m ajo r
+ .a G t Jr 1Y 1 J~t,ermln In'4 th,~ jfua llt,v ot Its
' " I I
... = .. ~ ; ; ... '
I
. i
t ~ ~ ?Hf\.INe: t vt le f'rete~tureJ J3r'.aI1.
-Sht 'H1~ hs e ~ e~ t 1 recOM':..t wuc,t e.d every '20 ylJ)r<~ 01Ylc.e &fjo A r?
170
-'I'
l'
-r- - r -
T
I ! I
f- -~-t
f- - ~
f-
-_'-1
f- - - - 7
f- --1
f-
_.. - 1
f- _ ... -
---t
,',
J I
- i- - l-
I
, t - -
t -.v
F o u r r J ~ n e s C ~n d erl n e ~ ,,?F a b al an d V / -? U ; 1! flelJ ttJr ~ ~;acr ed
o r ?1~ nlt lc;aYrb ~ UdJlt 1:j t h~ t 0ta)-1d s ;;a0 . J V 1 O ~ j e o -L wl" l:,hln -t he.
en closure-,In an urJ# J> .V l o OYlt ext / t ~ e dehy,eJ fieLd t? f ~p ; 3 C e.,
c~V \ t3 IG O t 'r~ ~ vllze ~u" .d H 1~S -aIO V l~ d:s ~ erlrYleler, In t~ e 'fl~ t
v ~ v i
C .; 3 tbe/ t~e eY1c! o SlVljrl.aVles ~r e fevlves o r 1" 1;115 t ~.;at
exclud e s v r r o u l 1 ~ ~ h n g elel1'lo rrt >& fr t 7t y 1 -theIr t crrlt o ry~ in t he,
0e o an d c tJ 'Se ; th e eV lc}o,_--,ure. C a.Vi U )v1'S I-st t'f t ar~ 2j6s ar
~ ~ Ilery '3 raC e7 t ~;at r r c1 m o te -c~e lV1clu?J~ n df 5 urrc/ V Y1d lr1~
i? v d d 1t 1~6 IVlW i n ~ l r f l e l e l , ~ ,y~ 1de. t he flr~ t eYlclo'S ure l~ol-a.te5
..;
Ib ~ < F ield, -t~ e 'Se co n d ~~tIV Jte6 t he 0 face- rt J e r l n e -s .
~ . - .,
'J'
r1
171
;, i
TI'le eX;J;Yi f?leq:; 011 b~1e0e ppge~ ;II u~tr.p{;e. tJ ' 1 e U c_?& of - en c I C ts \ ~d fJ eJ cA ~' 0(1 V t7! limes j'f 0r3D~;- /
a ' S t1rderln~ rv h lC ;~ a ~v ! /d H 1 g ~ S f 7 a c es c ;;lV i b ~ a r 1d O r~a Y1i2 edJ T0ese ...
v rr~a nlZ lt1c q s ra c ef :- C ~(! tjener a lly be c ~l;ira ;;-t;enzed by th ~lr cevd ;r ;J ld ;y v V lt V lW i ~ ~u dd'rl: 1IS .
Clr0: flYlIZ a h ?Y l, th eir CI. iH"lty o f . Jetlnli;'I?'i1, thew re"lu l-,Jrjiy at f,mr i, . a nJ their . d o t n J n a~ 1 I 1 0 S ite.
T~1 ey .11r e j11i1Y}ife?1; ed h er' e 1V1the t3trlv n'' t ~f' .a ce~ t J t ~~u ?e?/ - t~,~ ;tr " c: ?t.L ~J G - s ?r b i e. t ' r ~ v 1
It~II~Y1 ra la z2o/ the c lt1l-'7ter J f ~ mOV l2.tS - C ery/ ~Y1J tV 1~ c??l) r ty .a r : .d & f ~ F lnr1l~h t~w Y lh ~J I .
Hou se: U r o f -the Ch~ldee5. C,' 200tl f ;,c ,
1 72
CH INES f fAi I O HotJ5t: : .
. ;,. ,
,. '
T O W ~ ' , 1 H A L t - . ~ S j i > t n ~ t 6 ~ l o l F I r 1 ! ~ f 1 d , 1 040. , i 7 2 ~
A lvsr A ~ lco
174
",". ( ,
. 1::
. :.' c>
.' .
I ': ; ~." ~ ,
detl n lY 1 t f eleW lcnt5,
..:
SUtf'!rt1 :a t" I :2 :edln the ma trix to t.n e COI1Slst eJ ~en er;dll'
o f c;,lmrle corrfI 0Ura tJr?t1 6 !lrlear and r l . an~ r
J..I .... t I f! 1 - I .! o f _1
~ ~ n~ - r ; de iY led k?H7!V reC + " ~Y 1 tiu l.a r Vc?t ut t le.-s . s r a. : : : e , I n e-
" t u .3id:.les o f an :a rC -~lbe&t.u r~1 ""j?.,ce, h d v v ev er ; :;a re W I [)vh rl&n er
t~.a n wh2t t~e d t: ' L g r a : 1 s d lu oS i . r J te. Th es e * Srat l; al ~u ~il'be?
ti f f t 1 r m , r r & r ar t 1 t ? V 1 , t G u: a!e, flg i1 t., e-t; c, !; v i ll u lt,ma tey ~er end
on the ftilldW I V1 ~ f r iJf c: r t h~ G tlf t he erk: : -,((15ure- or ~ ~r . aoe,
1 )l l ()I)]~ l r 1 1 Il ~ SOl i1
J~ N(jIl )SIJIl J~

~ t - t

EOGES
e VlfY '/
~
I I
~ = = = = " " J
I
I
'~
I I
/ ~ ~ ~ ' >
!-,
q~ i[ 'iif!!
!
~ ,_--.;
i_ ,. :
i"
I c"
r--" --{
L _J L J
170
f " t I ! I l t A l I t '. l,/ \ f ( 1 " ! f V ~ ' J I i ' / ! I / I lA + L~
a1 mavet l ' i eYI -C ari d 1)66 VVlt ( )t Y1 I t , p Y' _ . " " ,' :' .I I ,OV i I : : ; ,,/ tz>
c? + + e .r V l eV ' 16 t rJ rYl t~ lC- r' rJ Ot v1 -t o - t h e - e. x-i: ,enor~ CSt ; h l , : : / Y i
,
~ 10 V l J
\f I l t h il'1 -t he
w rl I ;aF f e( ;t
] ) ] " 1 ( " 4 1 " " ] : 1 ] ' ()l' l1 " '''T( 'i]' osunr
, ~ . ~ , \ ~ ~ ; . : i ~ 1 ' J. J t \ ' ~
ra. )n1 ,
. " , . . . . . . . :
" I
. , .
, ' - " ' J
.' I>
..' ~ .
D ]~ (}IU~]~ ()If I~N (JI-1()S IJl{1~
178
' \ I
\ I
\ \ 1
o
, The. d ~r e e o f encLJ~ure of ~ "?r.ace, as Jeterrolned ~ y
- b V 1 e v O t 1h ~v r . a i ! t ? n A - rt s .deflV 11i 1~ e 1e m e r 1t : s ari d t h e p JtterY 1
~f It=, tJfenlf1-jsl h ~ ~ ~ ~11V 11t-IC ~Y rc I mract t J y 1 our rerpilc?V i
t 1f t h e orl eA A b atloY l Z 5 V \J o v erall f&rm ~ t V 1e ~ race.
t lren rJ 1 ~ : ? ! y ! n ~ V ' / h ally vllthn1 t ~~ ekfclt'~lnj rl~Y le6 o f a
~ rac~ )0 ~ ?t W~Jlker1 we e J g e deflY lI tl tiff n o r -th e Set1~8
"f e Y 1 Q l tl ~ l ) re A -b he. < S F acc: ... , T h e f o rm g f th ~ ~ rac&
~ e tY 1 tJ l nG Intact aY lJ r e r c/6r f ,t ~Ie . - .
0f eY 1 lY 1 g ~ I t J C ; { .3 t eJ ~lp f 1j the e J ~ e s ~ t 1 1 e e Vl oJ ~ Sl vt:J
plaY 1 e~ o f a ~ rac& y v d ! v l~u . : a lll we ake n t h e co rn er
k ? o u n d ,il Y ' fe s 6' + ike srace . l' V h d e t t 1 ese 0re Y l l v1 ~ S C:J n
erade -/ ; n~ i l/6 ralf f ~r r y ) o f a ?race, wei wd l a l~c7
r r t ' t r lt 7 t e . I t~ vl ?ual c~r~ b nvd;y / ,aV id Inb -erL~vklV L~ wl"b ~
2 ld J~ce t li : Gracee; 1
- - ,. ,- - - - - . ~- . - - - ~- - ~~ ... - - . - ,- . ~- - - ~- - - - - - ~~- __,_. : _- ~- - - - - - - - ~- - - - - - - - ~
."" "',,'" ''''''':.
~
~ - - - - - - - - - - - - - - ~
.i>
L- -
I
0ren ln ~ ~ ~ et ween th e e Vl c; I C1 ~ tY 1 ~ F I~Y 1~6 of a ' 5r JlC~
IsoJ~te t l1e f'1? l} /} e~ vl ~ v; ?tl l y ~ v lJ artl cv t ~ t e t n ~ ' r, !V 1dl'"
vrdv~l,ty, A s t h ese 0reY 1rflj? I Y icre !2se In n um b er ~Y IJ
5~ l !e , t V 1 e. S rao & l~? es 1t:5 se .1 se ~f e Y l Q l tJ sv~ e l
! ?ect ?rn ~ ~ t ' Y lc?r6 d lf f u~ el aV 1 d ~ e g H1 :7 - h ? m er~ e, v v lih
~ d J ~ cerli ~ rac: es. T h ~ vl ~ ( ) al e W ' r~ 3~ J 6 I~ o n t ~ e.
cV lcll1SIrt1 r l;lV 1e . S ! " . ;: J+ n e r H;;H1 t-l -1 e v . ? lv t l1- t : " f . ;. r ,a cc: -
~ e rl Vl e d ~ l th e . rl l)Y 1 e0,
' . '


J,_i
FALAZZO (;'A~lA[70Ke! V!CeYlt2. (Projet). ;~70
A t1~reJl P~ l l . : ; l th o
])]~(~lU~l~ ()}l ]~N(~l_J(lSlJ lU~
C O l . O ~ CONST~ ,U0rIOH (PROJeCr fOf{ A Fr< : l v A" ~ H O U ', ? ~)
192t
(neo V;if1 ! ? C e' 5 b u r - ? ~n d C&rnel-0 v ~ n Ee~ ter{!n
. J
!
~J. if l l ! . 1
([ ;: >
1 1 I
IJ E ~
~
: I: ! 1 I ,i !! l
BeRIA~ ~ {; UILDING e; : Xf' 0' 5IT1 0H Hou e; e. l ~ ~ 1
Ml e$ y,an d t! ,r ~ h e.
i l A ! +: I !L' , J . . , . . . t,
,rCViiveCr;Ure Ib tne masterl y; 00rrev\..t and rnagt1l tl cent F L a y OT
rna<G~e5 hrout1ht to~et. he. r In 11~lb. Our eyes ~re maJe to eee-
forms In l i ght) l i ght . an d : 5 h a d ~ reveal the~e- f Ol" m~ " ,II
~l S 'C O K B U $ ILS R ~ " Tt' w arc l. c ; ; A New AY' vn d ; ~ ; ; tur8"
"'l
tJO rR e,vA ME.,O i JHA U T: f~t1t;h. 3m rl Fr.l 3nce. 1060-6S . Le Ca rk1ueiCr'
-r' Iii r J I I r IJ '"I t r
,Me s u n itS ~ rl?Vl Sou rC6 e: IgY1t; i'"dr -rVle I furYllYi2 Ian t't"
- t , . , r m ? a n d ~ r~ e s In archItecture, T h 6 ' 1 u ~ l r b y & f I~ S IlgV1t'
c~ 1an~ e5 v J I- t V i tk ~ time 0+ J . aY J anJ f rorr~ s ea- ;=n ?(l t o ' 9 1 C ' a :; a r L
t \~ . J rt. tr;Y1$(I1lt~ t~ e , C ;h~ t1t1IV1t/ ; c~L1r6 a n d m t i t J d ~ ~ t ~1e 0kJ
, ::JnJ t Vt e w8~ t~ er to tJ 16 0u ; t :a ~ ee :?Htd fd r m :, It i/ lvrlilr1:lbe5,
... 't ..... "
E r d ~ er ' V! ~ . :a r*@(i '1 t h rd U ~V l V v IY lJ c1Y i S 10 ih e t . v . a l l r l . a H & / or
t l1rc> v g h 5 K / ' Iqt1t-6 I~ tt?e rtJ & t- r l ~ Y 1 e o v a r ~ e~ d , t l1e - s u n ~
111~ rt f ) l l 6t & V 1. 6u rf . . aces vll. f;. hin t h & rt7t?rYJ ; ey d ' Ve 1 ~ theIr
co l o r s, t JY 1 d art !C!lI. 3~e5 t h eir t ext u r es I If '/ t J ;h th e - - chaV1'3 1r1~
r;att~ rr10 t Jf IlaY1t a Vid - sn ; 3 d 6 tk~ i rb C(le~t e. 6~ iJ l ~ su n
, . J
;a Ylir(i ~ ie5 - b ~ ~ ~ r ; a ce . 1f t . h ~ rat1(rJ , a Y 1 d ~ r il cu t ~ t- e 5 iM e. . -
+ t 1 ~ W 1 5 ~ / l t ~ t Vl rC I By d ; t 7 Ir1r. ev10lby ~ 0 J J !s t rl~v blo"1 w rt h lV i -the-
f ""t J t ?Y f 1, t V Ie. ' 5 , l ) V1 ~ l ig h t ca V I C IIJr'lfy tl1~ f- t Jr r t 1 o f t h e ~ r ; Jce c1 r
dl&tt'rb I't3 t caV l c. . r ea t e ~ te?t:lvC ! ;at/ Wi6'?pnere 0/ 1t l1lV 1 - t VJ&
roort i or IVIstdl W I~t - J It 'l It; 2 Gt J m j1& r r(jcJ ~ tL
S Wlce t ~1e rV l- beY l~lb) l of- the light t~ e . . , ; , V' Y i t l ff~ r G u S I ~ fair!;
G t ? r l ~ , t ;avl t~ Y1. d it-0 d!I'~ &/ -tt() V1 F r,~ . J 1 c1 ; . a ~ l e; . , the. de - b e rm I naYit s
t o r :t ~ l/ lfJu,a1 Irflf. aot c? Y 1 - t Y 1 e 6U r ' t :a C ~ 1 r ~ r r r 1 ~ ; 3 r 1 d ? r a ce A - . a
1. 1 I I " I j i / ' I I I
r t ' o m J 2 f
A
e - ",V le S l%-e/ O C: at lt > V i j av ld O rlev ,- ca"Clt J J Ii at - r: v l. e. - r~ prt1?
V V IV I. J O W S ~ Yld '5k yll~ ~ t6,
S eC O Y iJ . ~ - \; t ir y w e~ t . ;'edr~ "m
I < ' A U F M ,A N ~ 4 H O J . : 0E, nF . ~ ~ ~ I N G y . / ,. . r~ R P
C t> I1V1d$YIfI~ 1 P . ,a. ," ' 3& - 37
F (J v 1 K ~ L1y. JV lrl~ ~ t.
N
!81
lB2
- r ' h t
r
- ; k I I A L ! ! F ! I J_ I..
I ,& ~12/~~ C ; ;3 WI V1dt;lw or 0 Yilqrf[" VVI I i . ) d- c o v r ~ e l CaY! tr t J , t , . r t e ,
arl1ot/fl/; c Jt ~ a!llg k lt a r ' C I c ? , Y i receives, r~le ~ !t e O ' r ? 1 V 1 o p e r l l Y 1 5 Ivi a
~ 1/ a I f or (!?df rlaHe, ~ 1dvvever, C. ? H 1 ~ e - det-erlll , ne d ~ y -a-dJ , t ' t /v i p I
t ; a u t c ? r s other" th J Y l 1 ' 4 0 t , SI jC;~ l a!? i he m:aterl~! ~ h1 d ct'Vl? truC/ tl(i;1
of t he w ;< ill i ? r /"t7c ?t r l ~ i 1 e : 1 re.q Y J remeV lt/;, f - ", . . . vl" ;' IJ ;a1 rrlV .;lC)" , V C ; V 1 t l -
I- l;I V' Vl, a r 1 . J erI CitJ8Urc, of tk1~ s r a c e , or th ~ 0ret1 H1' j6 effe::;t ~ Vl
th e } ;? U dJ IV ljS e xte r tt7r tc Jr r n aH d arf'e~ r'avtoet TY1e l ~ c ; , ~ t t o Y 1 ~ n J
orl8vitJ tlt7V l ?' f ;a v1/I V J de /y t ) or ? k y 'I I I jH - tj - li~ 1er~ F(}rel O;lJ ' 1 !? e m t ' r ~
IrY ' lr61r~~H1~ 1:~ I ~ n rts t? rz e I V1 detei-~t' Y 1lnIY l1 t ~ e 1t1alr6y t1t d~' y IJ gy r/;
-;a ( ' ~ t 7 Y l r!~ celve6~
A n 0ren lr1~ carl b6 orI en ted to receive dl r e c ; , t 7u Y ' 1" ~h t J v r l i ' 1 ~
c e r t ~ l Y 1 r~ riltl)ll- G ~ f t~,~ J;ll' D,nxt 01JJ1it1H t f r ~ v l de : ; ;3 h' ~ h
de 0r e e v~ :I lvrt1lrlatl&Y1 b ~ l . a t I S e Sr e 61;) /!y I VlteV1se dU r !r 1 g mldJ ay
n UlVr"8l It e -r e a t e 5 ' S~ 1. ar r rattel" ' Y l~ t 1 f lig H t aVld J ark ? i V ) t~ 8
~ !)rtpGe's t1 a ~ t7dml ;Jr1. d Drl~rly ~rtJ ou l:abes t he + c i r n1 5 wlthlVl
th e -s p a c e -. P O : ? ~ l b l e J et:' rlt-118t1tJ I effeots of J !r,::::~t ? UYlI I ~ htl
' 8 v c A 1 a~ ~I~re .aV id eXCeS5(V~ h e.at 0:aIY l; C J 3 Y i ~ e c . or r tr al!e J ~ y
s ~ " 1 a J lf11 devl~ e? ~ tJd1; 1V 1t-O tV lCi - tt? rm t1f th~ 0re. rllr1jl o r r r o v i ded
by t ~ ~ B ?J' ~ 1- e t J f ne . a r ~ y t r e e s o r a,J J ~Qej/} t .;7trvot{)re~,
A Y ) oferlll1j c a l 1 )11>0 beo.~iel1te.J - ;aW JY f r t ? W 1 J lr&c;-t t > v r dl 1 ~ t
~ V l d r'ece~ \Ve. 1 V 1 ? t e ~ c 1 1J 1~.' . d, f f u !7e ; . arn bleYlt I lg Ytt tr t' m 1;~ 16 0ky -
1. 1. It 'TI A II k I L II L ~ 1 I f ' _
V ;3V i~ dv,;;r~ eadl ne S r : V R V 1 ' I? - a v e V 1 e I IG I;a! s o u r c e 0 ,
. da. yh g ~ lt S IY lce rt retl1? 3lv1S falr~ DtJ~ 1sr. av1b/ evevJ on c l a u t l y d; a y ~
:an J C~ Vl h eir to 0t? tteY1 {J1e . ~ ' ar 7~ "~ le s$. o. . f J lrevt s!)nll~Y 1t . avI d
balance-bh e JI ~ v r ~ ' level W I { :,VH V1 ~ 7 r ~ c e ,
~ '. '
'~ .i : ".
Th e. It?C;J-C!O~1 t 1 t alr1 t ?peY1 1 l'1 ~ w d I :affec;i - U ' L ~ m anner H1
w !tIlC ~ ll~ ht er1 t ers a rot?H t 3Vld "I V rJlH Y l :aces l't S t &rrY1 ':S '2 Y1 d
s u r + .a c e~ 1 W hen J a c a c eJ W Y lt7 l1y \Nlt hn1 : a w . ? 1 1 1 rf aV l~,
:a n l? f'e n1 t1 ~ w " r : a r f' ~ ;a r a ~ t il 1 1 r J '0 J 1 1 :: ~ r tJ t d f I , g n t oY l
a .J:prker svrf dcel Tn!6 co v ld ItlOrl C3J. 1 v e: ~ ~( ) v0 ce ; r g L a r e
I t fke ofenlnt j S ~ rl~ l1 t ne.t ; ~ c,t J Y1 t r~ ?t s qreat ly wd; V)
, the d ~ rk ~vrf a c e s v rrtJv V ld I V 1 ~ I i; I CtJV f d I f/t iMe t1 f ' ) ' tar& /
cav~e.J b y exceSSIve, ~n tj f ltY le' S> ~ r~tlo6 i1 etw eeV1 ~ .J J ; a tev ) i
GUd;aCe0 pr are..% I Vl < l rClt 'i'Y1 , C; 3V1 be .a W l el l O r ~ d : ~ If j ; aI lQI 'J I Ylj
,hy1 1 1 ~ . J; -1:0 6H ter tl1e " " ' 1 " :ace. tr - tl Vl 1 ~ le.aG l: -b w o d I redI Cl; 'r~ .
" . J.
l;_ r'
W he:r1 ~ VJ 0f e.~ 1 1 V1 5 IS l~{ .;:at~d ; ; 3loH:1 - b ~ e ed~e af a w~ I L L?( "'
~ t -tV le c, .tirM er t? f ; a t" t1 0t1 ' 1 ; t~ 6 ' d :a1 1 1 1 ~ rt ev} ' 6erlV 1.~ thrt1V j t' 1It
will W .a?Vl t~ e ?u r f .a c e. A t~ e w all aJ J ; ::lcei1 t t lVld r er r eVi-
J I G ul)r b - f; ~ e. rt - ; lV1 ~ at the ( ) r e.v l l n~ rh' 6 illuminat ed 5U( -
fpc. & w I I I I t .~ elf l 1 eUJ nl & :a 0 ourn oe of I J~ v d:: ~ v 1 .d eV i h~ Vlce
t~ 1 e 1 1 ~ ~ 1 t l~ve( wlt hlVl t~ e ?f : a C6~
A.J J I f/lt ?n~ t f a c ior .s ty l-;ay ~ I ~ o ~ ffect iY 1 e qya l d ; y of
I lqht wlt hln ~ r~ ~ rrt j T he ?h~ re .a nJ ar b cL J I ~ t lorl of ::an
t1 reV 1 1 J1 ~ w Ill ~ e. retleo ted I V) - the 0 0 .adt> f lJ r a tter n I t c~ t- s
V it1 t0~ ~ I } rface~ t t f t h~ r t't7r Y L T ~ 6 er a l or ~ Y1 J t eXt ur~ o f
t he?e ?V t"' tace6 will r. arte? - t theIr reflect iv it y ~H 1d, - t~ ~ e.f or \ ~ .,
t Me ;lV v 1 bfc? V 1 b Ilqhi l ev el wlt hwl -tV l~ 6ft lce,
, r
IB4
, .
. " .f.
. . | ' s s ut"e - . a s . s -
~ ltr6~1')c. xe,
i ,.
s C^ ~J1/I~ltL;1V!:3 . I 1
a tn/l'S~'11 r ~6i\l/eel'l ~ '\I-| , , I , 1 e l J r ' 1 -
o t? ur s - & - j l it/II I 1. . . , ' I e , n t- li;v r "e. ? ' It t.V16 Vlev ,/
T I1 . Sfte ;H1 d
5eer 1 / | s . - | ',
A 5 1 ' Y l ;. J 1 i df"en 1 1 1 1 1 te. l; t,;? ft'"..;a m e ;a vie w 0(J it: I< ? 5eev a s a r til M b w~ o P ;;) w. ;:;1 L A I-II-I n:a i df'en
w d I 1
IVe
'. i|, - /h ' i1 t: 0 + wh a t l ie . ? -. ,s 1 H ,e r dtl WL I\ Ifor "1 e d!"' e vl l /l 1 "' i a r .1V'w I vI' " tV' ;a ~ y ",,a d V I < ? t:. 3 . r ~ )i:'
e 0Cer le c.;;n h m l r 1 :il te . . ;a a t'" s . . . s / a P;iiokJ Y df fJ r - /;~e - ;a ot!V l tie s WI- t:V 1 !Y 1 it. A ia r '3c- j ,- ;;JY
P .0/Ir lJ!JV;) e - ;a /l )J& I. I- s / . ! IV I c;orrJ~r a f ;J r a . &r fi t? ' giv e / / - , I--C/ I ', s o r I6V1- t;3tla y1, rt c ;a l -. I c? u a b d
-I | HI,;:l { :' a I i. I l C;J V l s -. I / I'i- " '11 ~( dM ftfsil ;IOV l !V i / | . Y 'dr fW i. It C, :I i -. + . I I/ . 1 l J f" F , 1 i:;? / / . :a
v iew ';' ;3 v1 ,J Hie ? ky . A "f W ll1d& W 5 C;i H l ~e b1yer 1. ed ~o / r .a 11el<1t ;a SCeVle..
enev i..!r .a ge. \ti/l t~ l fM - a
An openIng can ~ e wholl,i ~1!t;rH V i
lv)t the 6ur}.;ace C it the rl:ari e .
a \ 1 ' / ; ; \ 1 o r cedIYl.1; vr1 \ ~ i e , aV ' iJ i 1 e t S u r r - \ o u n . d e d ti n
.I
I ' ,~
' ..
. ~
. ~
t\t1 Oren!r1 g c; ; n ~ e
I n e i t; \1 e re as e / the
~ L .1 i" 1 C 1 1 : 7 n f;:
..;
&ROUP'E:D
VlINOow- W A L L .
l\ t l Ore h'(l'0 C arl VI~ I) ; 3 !17 0~ aYl v~rt:' lc.>l!y
~ i e tvve e n - b vu ' V 'J ~ ll f ? l~ n e e ! , it c.;W ! ~ ruw In - ?Ize
r = - - - ~ ~
i D D D D D I
L~ ... _ # _ .. _ . _____.l
DO
DO
D
r=:
L_ J
D
A n 0ren 1n j i t ' c a t e J v v ' f 1o lly V l l - t h ! Y l .a v v ~ \ \ o r c elllY 1~ r { ~ n e W I { \ ; 3 t p f e.a r~
z ~ ~ r J ? - 1 h t f J 4 u t ~ e v l ' 1 a c~ r ltr a?tli;q f i e l d 2r -' ~ ao i< U 1 r ?'v 1 d . I f c ~ nk~ e J
w lf J 1I t ' l t h; r ! . a t 1 ;, -t he o p et 1I Y 1~ w i ll a ~ r c . a r ? t .a H ~ .. : a r 1 J VI'7v ;!If. y' o r . gJ i ni t e
t he . 5urf t lc e ~ r t 1 t J r t J r t - . t v 1o Vlt 1j t ~ e : 0r e nl n~ < lf f - c ~ Y l t e r r - v d I c r e ~ t e a
d e t:-1 r e e ( I f V!7v ~ 1 te n s! t i Y l bet w e~ i 1t he. o ~ e Y i H 1 ~ a Y 1d th e e ~ J e ! G a t tV1 ~
J . . I ~
r 1 ar ie . r pr l ;J t ""d Y " I Y 1lo k I t IS t llQVeJ .
Th e ' ?hp (?e. t ' t t he 0 r e r 1 !n ~ ! r r ?jrrlll~ r - 6 +tIe ?h~ re o f t ke f ' ~ H1e 1 Y 1 w hl t Y 1
I t I ! - ~ l o c ~ t e d , w d l c r e ;;c e . . a r e d V V l d ;r t t . c(}m r tlSJtld J1 pl r~ t .C } rv L f ne ~ h3r e ,
o r { ?r le n t. . JtltJn ; t th e 0 fe y'llr 1 ~ m ~ y C tO Vltr . a'7t, w l i h th e -e Y lu lC '5 In :j r l. 3ne t v
e tr 1 r h 3?IZe I t ? In . d ;v ld u ~ l'ty ~ 6 ~ f l 1 u ~ e l Tn e I l1d lv rA v .a lt t y a ~ 3V1 t ' 1 r e Y 1 1 1 1 ~
m ;a y ;Jlgo ~ e V1 5 V. an y reln - r~ rc ed w lt~ a he ~ v y t rA me,
~ v 1 v lb q;;'le t'r e n It1 ~ S m 2y V ~ c l v ~ t e r e J - t o +-1 r m ~ v n lf ' I ~ J c O m r O ! ;d -b, o n
Y Vlt 111V1 :a r l. aVlC !; e r } 1- e ?t~ ~ tJ e n ~ J o r A I ?rer~ eJ t o c r e ~ t e v l ~ v ~ 1
m o v e m e nt al& Y k 1 tH e - 5u r r a c e t 1t th e t7lan e . ,
~ I
A ~ -;n tJr e n lr 1 :) w i t h,n :? rl:a l1~ IVlC ;(e a~ e 6 1V1 '7J2. e
l
I t w i ll, ~ t ?~ I 11e,.,
r & , yH ;;, c e a ~ e t - t ' be ~ tl~ !}r e w lt ~ lln p Y i en c lt ?sli 15 f l~ I .J / an d 1 ?e c a m e
;: l r tO -;?ltlv ~ ~ I ~ men t I n I t self ; a ir a V 1 Sf ;? r e n i: r i . an 8 bt J v nd ~ J k?y ~
~ e ~ v y f r . a m e ,
0r e ' n i n1 t 3? w l+hln p l; 3 ri C :~ v V! / I a t ?f ' e ~ r b r l ' 8 Y lc er t J 1)V) ~ ~ e lr a J J :a c e~ t
surf sce e , I .t tM. e ! r l b~ /\ I ~ y rbt 1e5~ ;J I C ?I 1 ~ i J 1 e e d ~ e s t i t .f ; n & ~ re; r1lrt j?
b e c(7r r le ~ e XDe S?IV~ / t Vle q, u r t;ace tG c~ V1 kP e I I lurY 1ln ,t ed b y ~ 5e O ~ Y 1 d ' 1r1Y 1! ;
s& v r C ~ } r -~ W i w d : , h u 1 t ~ ~ 0r t l t ~ , o r ' ; a . t d e e f . . . q, e t o r e r nng C . JV1 l?~ f & r f 1 1 r ! d
- t o cr e ~ te I I I U r Y lln ~ te J lV1t ermc :d I a t e .. ?u r f~ ce '!; ~ ~ , f;w e ~ V} i ~ e o pe n I Vl~ ~ V1J
t h~ ?u r r t ?v nd ' t 1 j p l ;a ne .
t ....-.,
18'/
18b
_ _ _ _ _ . .
f'-----t--------------..'X,
r ~ ---: ---------------.. - ---------------
1 \.,.._-----1"
I
I
I t- -_ " .. _ _ "-,--
_ . . . - - - _ . . . .
I
0 r L ~ y 1 I Y 1 ~ ~ tY J : J t : ?re I t i c , J l t ~ J ; 3 1 : Ct1 rners vvill ~ l v e a s ~ ~ c e a Y 1 d th&
rb 1 ,t7 &s I V " l-V hlC.0 t ~ e y ~ r e I t ' c : . a - C e d p J I tJ g d V l a l or l e V 1 t ;t I Or 1 . r h l ~ J lrec,tlo'1 a l
~ f f e c t mgy be tc 1r c t ' mr t 1 Sl t l oV l ;1 1 r e a st J t 1 ' S1 to c ~ rtvre a d ~ ? ! rJ 3 bl e
V I 6V v ' t &r ttl ~ ~ l g ~ 1 t e r 1 a .J ~ r k c or y u ~ ' r of a ? F.8C~ ,
..- ~
A curner CJ r~ Y l H 1 ~ w I I I v l 5 v ~ 1 1 y e rC1 ~ e . t ~ e e J g e s o f i~ e r1 a V 1 6 1 1 1 w h l c ;n I t
io I p?~ teJ , ; a Y 1 J ~ r t l ?u l a t e th: ; e ~ ~ e ~ t t.he r l ~ t 1 e . aJ J ~ c ~ r d; a nd
rert1 enJ lculllr ~ I t . T h ~ La r~ er the o~ enlt1 ~ 1 f ;h e . w ~ pke t " will ~ e the
f I ..; ,# "
d C'tln d: l e n ttf i~ e c&rner. I t the Cl f e n i n~ ~ v ~ r 6 - t o turn -C~ 1 e.corl1 e .r;
tn- t: Corr1 er t? t 1 ;~ e ?p~ c e w ou l d be , I mrll~ J r; +: her ih.a n r e.? ll a V 1 d tHe,
sra tla lf ic: lJ V ' l tJ ul j extel1 J ~ e yov0 I t~ e ntl o? l Y 1 j r l a n 80 f
T h e l I g h t tV lllt eY lter-s 2 ~ ~ ; 3 G e ; t,hr -O l/ ~ h a Cc7 rf '1 er 0 reY lI f 1 ~ will w ;a~ h
the ?u r f . a c e ~ t~ ie r '~ n ~ t'vlJ : ac evd; 3 rlJ rerf '~ V ld lc; u{; 3 r to the. 0 rc; l'1 I n~ i'
T hl: ; d lurrllna ted 5 Ur r J C e will ~ e c c ? r; ,1 e lb ~ elf a ~ ot J r c e t? f I k J Y 1 t d3 V 1J
e V l ~ 1 ~ Y 1 C~ - b~ 1 e 0 rl'5 htnc; s~ l e ve l 0+ the s ra c e , T his ~ rl~ ht ne s ? l e ve l
w t' l l J be e V l V 1 .a nc e d f urth6 r' ~ y I I tur-rHt1 ~ the c or r 1 e r i\ with t h e 0 f eY l't1 ~ 1
o r ~ J dtY 1tf a 'SKyllt1 ht a ~ l 1 v e -bk i e ? 1fen I n ~ .
,.(.... ...;
",l
. . . ',.-
..........
. .:,. .: -. , .: ~ .
'. <
, - - - l
I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - J
I ' ...
.- - - - - - - j
I
I
I
..._ _ , ', ~ . - - - _ j
I
I
I
i
i
. ; j
A t'ertlc~! O k?et1!rl~' t n .a t extend? fr, 2rY ! t J 1 e tlorJr t t : > tl1e C e. d i V l. ~ j : ?!a n e
f J ' ~ I
a fa . ~fpce- w d fV I ?v .p l~ sept;1rate . ar1d ~rtlcuftd;e ihe ed ~ eS d - r
th ~ ~J) ~cent; W ) lt f'1 ;3 y 1 e: > f
I t loc;aie. J <I t .. C Qrn er A 2 e. F '< 3 C e " ine v ertl C j l! " fcn ! r1 ~ w !!! eWd e
t h e : Jeti n I'!;,a n t ? f tl- 1 ~ sr.a ce ; a n d : allt' v v i t: to ext~n ~ ~eyov td - t. ~1~
C ti t'n er - t G 1 tV 1~ ~ ~ J ~ceYlt 6r. ;a C ~. 1 1 ; w d I ~I~t? ~nt' v V I!1C 1W1JYlj llg ~Jt 1;0
w .a ~ ~ - b k ~ ~u r+ ace- o t t- V 16 w a ll ~.'I ~~~ F 1~rf '- e~1d IC u l ~ r t o rt, ~V 1 J
I I (
A rtlc,UI ;1 te t , ~ ~ rrrm poy ~ tn~t r!l n ~ I V I t;~e : ;rpc~. I f ~IIQw ed - tP li t- urn
th ,~ otJr'n er;1 th e v et-tieR! oreYl1 nt1 w i ll - furbHer erod e i h~ deflf1 ltlon of -the.
~r;3 C e. 1 ; ; d ! ?vv I i ; t o i nt e r I ? 'ck V V ltv ;' . ;a d J ~c. ei1t 0pa c e. s/ 'P\'i d em f' h ~~I: 2e. - b ~ ?
i nd IV I Ju ; [ rb,Y t1F ' t,ne eI > 1 clos1 n': J rl~n esl
A n t 1 rl .~ ~ ? 'i 1 t .a 1 oren fn~ thp t e) ( t;e~1J: . 7 a . cro'Ss a wa ll rl ; ; a Y 1 ~ w i l l ~z : : ;r. ar;at&
~ t I Ylto 21 l1vrn ~er ~ hcP rlz ~Y 1t;l1 I~yere, I f t h e . a reV lI V l~ I ~ t1 ot; v ~ry d ~ e - r) I t
w Ill ntrt er- od t3 - t!1e lY 1b eg rl~y t ? f th ? v v ; a l i ri~V 1e, I f I i : ;? J e ri d , , / ~ov v ev er:
In cr'e~$e: s to - b i 1e. P O H 1C w h e - re : . I t IS gre;Jter- i h A r) i ~e ~~V 1J= : ; . a l1tJV C : ; ~ V L .d
b elt' V ' 1 re i t~eV l tw e oreYlI V I~ V ld ! l1eC O n1e. ~ r&0d : !ve elemey ,1 : ~ov V 1Je~ ;J t
I t ; . t a r ~ n d 1?tJet( ;/ m ~y h, e: av y fr) rnes,
Tun1 lrt6l ~ tt1rner \tv !tk ~ hV 'rlz oY1 t: Jl ~~enl\A t1 y v d i relr1 ta 'rce i : k & ~() rlwY1 t.a !
J I I
!;;ly crI l1 1 I f ~ sp;a ce- , ,m d P r- a . ;3 Jel'1 ~h e r"'~<1 rl3 YY1 I C V Iew fri ? 1 'l 1 w d ; v l l l 1 l k ~
e sf' ac~, I f - b h e &!?et1 lri f J1 C.c7HtI I 1 V e.S j 3 t?lUr1d th e - : ? fa c6, I t wrl] V \ 7 l) ;a 1 ~ 1 1 ft
J . _ )
t~e. Cedlr1 ~ rJ~Y 1e. Jrt1tH i ke w a ll rl- a H ~G I 1 ~ < J i ~ ~ e I'C 'I ~nd ~ I V ~ rb ~ feehV t. : J
~ t Ilgh tn e6 S1
~OC;t3 tlt1 61 : ; a lH1 e;r' - sky ll1 ~t tal? 1r1P ; - b h e ed ~-e yj ~1~r~ ~ ~J) I\ ~V lJ cedlV lOl
J ~ ~ ~ < J
rl~ne, m eet wI ll ;JU e1lA l H1 ct?mlH~ llg~t - /; 0 V V ~S~ t~e ~l) r+ ~ce of t~e w tall
l
dlumln: a red;, aV id e~V 1R I'lC e tk~ b rl'1h tn ef : !S lev 61 df- .the. ~rA ce. The-
-F arm C l} -b k e Gky h1 ~t C -;1V i ~e mt3 Y1 lrul1 3 ted tt' c~rtllre. Jtrec;;t - SUV d l~~t. . f
\Yldlrev t Ja y ll~~t: ; ?'r &3 Ga Y't1 ~I t1 ~tl?'n 1 f ~a th f
V V u t d 0 l l l | s I I are ;11 | : S
ar(1O V r1 t 6 ' 1' I I ~ ~lt |o
exal41fl~ s | / 0r6 YlJn~ ~ , I t ' ' - , : ar- e
s + , ! - , | SUI ft - - : : : 7 Y 1 d d n - l ~ d eVIc,~ 6 I l | ! be
~ I ~ r' le. aV ld eXCe~ GIVe s . s | t jawl v v d : , h ltl t ~ je ^ s ..
de
vV hd e ~ - | | | | ! o. . v v ; 11 vve~ kel '1 6 ,l: Jle ver- b ~ o u nd ;2 i rl~ - S o/ ( 3 ,
-srace, I f ; ere-atee, - bh~ ro . c eY1t : lal f t f r" VI~ : U . { J I I " Y 1 V1 ~ i t he~
|` s .. ~ eY& V 1J I - t s r~ 1y ~ lc ;;. 1 Vc7 U VJ J . arl es ,
r : . I I i t I I L. . I 1 r. I
Gt W1l7lnln: j ' 3 l | | | || |I . l " l || I ~ vlt . V 1 a lar1e 0!'- ,Y ! 1Y1t - o. . I ' . - -
w d I t reat e ~ ~ reeV 1 ~ 1;. 1U~ e tSr: ace, 1( 1 ~ vhjc M i J '1 e. ~ } o u Y1? Lp r,es
~ et weerl 1V 1? ld e ~n J ``+ | : ' ! . ' `. ..`|s . " o~ ~ !cu( 'e ~y td t er1 1 J " 'U S,
r ',r
PI.. u \l
! ~ l
o
. /
" .._ _ . _ ..,.._
.,,- . . . " " . . . . . .
"
- .
\
'.1
. 1
, ',I
, 'I
...... 'I
1
.r ,
,',I
. 1
1
'I
. " I
: 1
. 1
1
. ' ,' . ' I
1
',1
1
, 1
I . 1
- I
',1
',',1
. ',I
.. , tl
.' .
.: . . ~
.' ' ......
. .'.. ~
. '.
r
.. ~ . ~ , .. .
. .
f ,
. . ' .
~ " r . ~
I'
!B3
I
L _ _ -
/'
p , lar'ge - s p a c e c a n - e n v e! c 2 f ? - a n j c CintJ IV} wlthwl rt5 v o l ! ) r r 1 e .,
a s r a c e l V i8 v ; ; i1 .a n d - s ra'b ; a! Ctlr1 tlY1 UIt.y l- 7etwe c :n tne.
~ r v o - s r Ec e e Ca V1 k J e . ~ . a 7 d y a c. com rr1oJ~ t;e . d l ~ Ut the sm;J llt:r;
Ilcont~lne d II ~ f 1 3 c ; e ~ e re r1J~ a n ~ h e l - ; a r ~ e t ; e n v e l o r 'r r ~ ~ r a c &
} o r re ,l. at,ol1,:;"hrf v a o v t d o a r 0f a c e,.
In i h l< S ~ Jl 'e ? i f ?rpt!~I' re lptl?1rl~~ I f " the , L ~ r~ er, env el? 'f ? I.t1 1
~ r ~ k : ., e t:; ; er'l/ e~ a ~ ~ three- d rm eV lS IO r1 ~ J fIe ld tJr ti1 e s r a ~
G ~ yrb alned v V l~ nln It. For+~It? Ct1 f 1 c er- t - b t? k ;e perc eIv ed , a
cle pr ,hff~re vd:;l~tL~r1 1V1t? IU I? Y 1 e c e 'S ~ ~ r y b etwe~ V ! t~ e . ~ / O
S p'ac e6~ If CClVl-t;iIVlZ;:!d t ?r .a c e we r6 to IIt1Cre ~?e IVl ? Izej 'b k e
l21rge r $raDe Vl d U L d ~ e 'Jl Y i - Co ! O ? ~ its IVnf14l?t a'b ~V1 e V1 v e l t ?r 'r 1 ~
f&r;YL It th~ C~ V 't~ IY1 ~ d ?r a c e c .o rll; lnv e) f t? g ra v ~ t ~ e re 5IJ U;J )
0r~ ~ e . : : a rd Vr1d rt wt1!J Ld b 00m rre0s eJ to '? erv e . as
~ r 1 e Vi v e L o f l n t 3 '?f ~ c e , r-b ~ /ti ! JL d ~ & c ; c 1 r Y , e I V1 S - k .a J me r6ly;a t~ lv 1
I~yc;r ? 'r ~ k lT 1 ; ar'o tlrld t~ 1e Cc ? V iC; IrJe:d - ? rac e, T n e . orlgH13 1 n61 tlo n
w c? < JIJ ~ ~ Je~ 1 ; rtye.J,
,", .
T o 'e l 1 d a v l r b t 3 e l f W I1 ~ V 1 ~ nl~ M Dr v a l v e ; 1;0& (/jV1t2Ine . d
5r,~ c e rr1 ay tS h ~ re ' t~ 1 e f arrr1 th e e n v e l C> f '1 n~ s n a r e j l1ut b e orlt:V1te d
I Y1 : a J lfte re rl1; manne r:; T P H~ W dlJ J J c rept- 6 '0 gec CJt 1 d a r) ' ~r'ld 3 n'J
, 3 "Jet A dyn;ilrvtl<:; ':>("tlce o wl-b hIV) t,~e l;:J r~e r' ? f . a C6.
T ~ e : t. ? 'w ! : : . a ln e . J - s ("ac e W lay~ l""o ,M h : : r 1M tor--m trclVYJ - b ~ e e YlV6/"f'II1:;l
~ r : a c e , ~ v 1 d 0- trev ltjir1 ev 1 I"t; ~ - , IW lt31 e a s t? f re - e ~ t~ Vld ,~ ~ o ~ ec ; f ; / 1111?
Cc 1 r l t r .a .t ?t IY l f ~ rrr1 y V1 ~ y Ind ! c .a : : e - a functlOfl?!l d JFf e~ er'i(:; e ~ eb ,v C:CJ/ 7
f 0c: . t w?, 0rac .es " of'" t h e ~ ym Jt; c :? IIc . 'rf i rtJr- t~ r1c- t: . t1t i ~ e CO YIt: a I
1" -:
e fa
r--'--"--'1
I I
!
L --'"'"--. . -4
e 8
GlA!.?S HOl,?!:~ New C.aV1.~)l'1/ Cdnnec);i&tJt
fhlll r Joh rl e.or1 l'?~
i
\ i
.!//~\
i'\,
" , _ .- - /< /
k"
r - - ~
I r - - - - ~
100
[]
- ( ,
" f >
/ _ . ' ~ r
/\[1 lvter locklng ~ r ai:I JI r elabiOt'1~ ?~ 1!r ' C u ' Y 1 0 1 < s t ~ t l f - t v V O gr a6et ::)
f ields ,Jv~ r lar to t t ?rrt 1 a UYICJ o f ~hared 0f ace,
V v ' ~1en - b v v o - :;lr ac.e'S I Y1r er lV'?k t heir v o - ! umes I n tnl~ m ~n ner ;
e. au h r et2il'1? : t it 3 Idet1b- d:~y an d dehrn b o Yl a6 a 0f : ace, But ,
- bJle r eS!) I t; it1?i oantlVlur atlv(i t'f t~~ - / ; " ' ' / 0 I Vlter !?'al v l t ry ~race- ?
v ' . . ; . . . I
l t v " I v e - s u ~J ~& t 1 ;0 ;a num~ er t1f !nlet~ r r et2tionsl
1'1\
" T he ;Ylt- et"icJ&- klV1Cl f o r - bIO r 1 tf t ~e t Wt 1 v dlv m e? caV 1 ~e
v V : . ared & ~:J .al~ " ' ~ y e~c- h &face.
nk~ lyli;c;r lo&K!(k4 r tJr tion C; l v 1 J e'/elt?p ,to O W Yl iVltegr - !t,l'
as ;J ~r ;ac8 t~'J ;ttSer v - e:- ;, f;fJ I lvd< . t V !O or lVjln;;;1
\ i~ t
" r :
~. " ,
VH: f(Za-tNHt: : IL. l ~ Eir f!l6f(AM. AGE CHU~ t1
ne;ir B ' . 3 ~ l P . e 17 -4 ? ~ 7 . z .
~ ; a ! ' C . } ' ' ' a 5 ; U
, _ _ _ _ _ . . . . ~ . .
Q
fir, .
'
h : I
' ' . _ | . .__j
zoo

AjJa. cency ' - tne m{)~ t COtyq110n -tYl'e o f 0rJtlai


rel,at !O('I: : '~ 1Ir' It a! Io v v ~ > e a C ~ T 1 ~race~ { ; o ~ e cle a rly'
defIned ~ V 1. d tt1 re "3po Y1 J
1
e a ?~ 1 IYI tJ V I M W ~ 'Y i -/; 0 ItS
f v nci ltlr1. a1 | | . f ; ym J1 o i ! ( / reqtJlretrlerte~ . T h e de~ree.
! t V i47V AI ~0d ~ ~ t -1 1 31 0~ yd;l~ 1Ulh y | - a . O C Q ur'~
~ e t v v e e r'l two aJ ! ~cent 0t 7a C e ~ w i ll de~eYL J 0, 1 tk&
. / f '
. - | , , . . . JF th e. rl~ r16 th i: : k J ob M cs ep art3 ! : -e? . a . -
b l nd? th em -b o~eth er:
. . i
Ilmrt. v ! ~~! / ~l: anJ p V 1ytS lc~ 1 ; a C C ~ % ~ e t v 'je e V1 -b wo
3. dJ~ C e14t. ?r~ ce ?1 re In -rt Jr'ce tM e, lV id I\ | J v . a lrt . . ) ( or
each 0F ac; c~J , a . ! ; accc? n1rn o ~ ; : ; b e t~ elr ~ I ffereY 1cee;"
tItt e, . ~ ? 2 1 f ree< : 5 -b andI Y1j rl. aV k: ~ IY I '. d ~lr1~\ e YjlU rv jc~
a t 6F . a c. e .
'~ e defl rl~ ~ /1 t . V1 , , , | rt7W s t co lu rrH1 S th tab ;)llo vvs . - -
I r' I I ,I L '
degree I r VI0U ; 1 ~ V ld `| `, | , - ? V '~ ~ - r: ;!n b ? etwec: y) 'CV 18
t V/C I 6. a . es
| e rnereiy Irrlrlled w i t h . 9 c. ~ I~ Y1 1 e In lev el Ir `v . t| . -
a rt lcula rlt i Ylb 1 e : : 'Yle e v : t. . - e t v "v sra ce s, T h j~ ; aV i d | , - e/
~receA J Y1t} two c~ y?e ~ ~
I . . - '
Vt 1 l ume: ) a t
C . a V1 ~e . e| | : 2S ~ 'lrt: qle.
,
~ ( e dl'v ldeJ In t o t ~ '/o re
,
- ':':~- I__ .. _
L ; . , : ~ .
, , .t,
lhe w .a IIG
t~C:1r torVA:;:.'
dlft'- - ereVtc.e6
~r2G.b$,
The ?race<;;. ! Y 1 ,these two ~J v tlJ H '1g ! ?
~ r e IVI] iVIJ ()a II$t iD IVl 71ze ~ yd +&Y'r 'i'ii
C H ! S W IC I<. H OUc;fe; C~li'? WI? I<, ;
La rt::i Burltl- 1- jt? f'l'
l\_JJJj\'(jl~ l~ ' I'
(),
t:! rl L..e l~!
L.ev el
T u n : 1 ? u ll
202
- J I
-------------------L__J
Twa 5raC;8S that .are 5erar~~ej ~ y thst;:anc.e t:.,;3Vi ~6 I l n k ~d /
ar r,el abeJ to each othe(, ~ / .9 -third ; l Y1terW1eJ l ate srace..
The- rel a 1/ 1 ? ' n 0 V 1 i ~ ~e,tweeV l t~e two ? f;3Ces wl l ! d er ~V lJ ? 1Y1
the n ~tl Jr~ tit tk l e thl rJ ? F~ce - ttl V j~l l ~~ ikey ?~ ~ re ;l
com u n1 re l ;at I jV }' 0 ~ f r I
T~e ~Yd ;ermeJI ~t~ q;p.ace caVl d l f f c;,r 1 V 1 tt?rm ;a, v ld or, entation
f.rt' rr1 tJl c;, - two 0races ~ cJ eXr r e6~s I t? I l Yk l l 1~ f un c..c/ t? Y1,
T I 1e two ? fac~s, :'3? well 2l ? t,~~ 1V11;c:rm& d I~I/e - 6r ac~1 c;;J V l
ki' e evtul val er11; I VI ~ ~ 1 ~ re ~ Y 1 j ? It' ~ ~V ld fttrw i ~ 1H '1e.;ar
!' e~ltu en ce ~t t5 p ace! ?~
\V le IYiber meJ late ~r;l ce cavl I ~el f ~eCd r (1 e I l n e~r I Yl form
- to I Wl k tw t? - ? j? .ace6 tk at ;J" 1 ~ d l '? t.;H 1t. f rav if 1 eac, v ; otJl e t; or
J~I V1 : a w n cJl e -Se1l e5 i:, f ~r a,: ;e.ej tM ;a-c h.aV 6 Y 7t? d lre~ t; r~I ~-
tl t? V1:;,0I f te? cJ ~1 e ~ r' 1 c~ - 1 ;~ er;
l he I rl termc;:J l :at.e -S f~;ac.e ctlVl; ,if l artjc: e.n~ v 1 h, ~e~0 Y1 1 1 e
{he; ) 1Wl I Vl ;avl t 0rac, e, 1~1tk ~ rel .a~l ti V 1 > s v 1 I r> " 3V1J 1g e c~r~0 1 ?
!" L f l ' '1. I r
~ tlr& ~ v llt! n~ ~ n V;t!j;p-er tJ Sr aC~6 ;3~O lJ t I L-" Sel f i
T ~e f & rm ~ t~6 wd :,errr? ed l :ate 6ra, ~ 6 rt1 ~ y ~ e Jeb~rmiy) eJ
~7 alely ~ y il1 e farm : ? ~ Vl.J {, - 7rlet1 tt3t:IO Y 1 S j f t~ e- - tw o 6f ;3c, es
b ?6J V1~ I I t1 ked J r rtJl ;aied ,
...;
8 1
) . l(4 ~ . ' ) : 1 8 " ' ' 1 J " I N T I r ] " ~ ~ ] . ) ' ] , . " r l, ( ' ( " ' ) . " I \ / J - ~ I I ' ( ' ) . I N f
k 1 - ~ . . 1 ~ k; .. J 1 \' ~ . )I.)~ A 1 , I , 1
i
L; _. .- - _. . . . . . . . - - - . - - ~ - - _- - . . . . . . . . . . ' - - _. __ - .
J ' I '
\i r'
i l
n
i !
I I O N E " ' H A ~ F H O USE ; ( r Y ~ J c ; c t . ) 1 { i ~ b 1
I j j ~ h Y l H eJ J uk
; I
i i I I ~
1 t i l
. - _l L' _
' 1 ' J ,(. " J "
,,_ 1 - ~ ,4 . ~
i : . ,: F t : . e r
@ ) t v ' \,!,T ;
1
I
I
I
~
!
L._-
204
r
j
I
I
I
I
L .-.-- .. -- .... -.___j
The ftJjfoW li1~ ~evt.lo~1 I ~y ~ aut the. ~ .a ~ I ~ w 3 y ~ we
C~ Y1 ;;3t'rtlJllge 21 Y 1 d &rq~ ~ 1 I ze : J ~ u lld I Yl.1 s ?race~ , I r1
~ tYf " I C3! , k : : 'U d d lr1 ~ p r d ~r .a V lI 1I t~1er ~ a r c u?v . al l j r e1.u 1 re-
m er1 t~ f ar Vilr , o u~ k lV } d ~ ? ' r " 5 f ' ~ ce~ . . There ty l ,ay ~e,
r eq,uI t4emeY1t~ far ~ race! 7 tJ1 ;;~ t~
h,v e & r e.u ,ftc , fun C 1; la n ~ o r reqy ,re ~ rec.lf lc f o rms/
tJre f lexd 1 1 e I V ! U7e PYlJ Col1 l? e fr eely m .3rllf u l~ teG d ;
tir e,. 6 1 Y1 ~ L.Jf ~ r ; C 3 v tJ ut'lfqy e 1 J1 i ~ ~ l r rU Ylct.I c? J1 o r ~ 1 ~ V lI ~ -
!c a l1c e -bo t~ t: b v d JH 1 ~ t7 rga 1 I : z.a tla V 1 /
h ~ H ' e, S I J 1 t1 d3 r f tH 1 c1 ;I 0Y1 ? : . aV 1 J c; aY J ~ ~ ~ r( } v red I v d ; ,o 3
fv V' c tl< ? tli3 1 G Jv $ t~ r o r r er eac eJ 1 V 1 2 J I I V l~ 3r 081 ueV l ce. ,/
re&f } )lr~ ~ xte~ lor' ex r ( J~ u r c : , fo r 1 1 1 Y 1 tJ V ~ V 1 ttl ~~lc 1V 1/ V I ~W )
or a G ee? : ? -to oUtd op r ~fa c e. 0,
m u ~t ~e t?eqre( _ 3 ~ ted far rrlV a c.x
m v ~ t b e ~~~dy ~ cce~ ~ t~ l - c: ,
T he, m~ n n er I V ! w hl c,V t t~ e~ e ~ p ' tl ce~ ~ re, ;Jrr.a V 1 ~ ej
, t)V } cl~ rlf >, t~ elr rel;ltlV e lY1r or iJr lc e: av 1 d fU J 1c tlo n .a.l
o r ~y r Ylk; o"c role I V ) .t3 ~ u d J l Y 1 g ~ or ~a V llZ; 3tloV 1, T ~ 6
Aec .I 'bI OV l a & to w h a t ty p e ct or g ~r 1I ~ ~tl 7 1 -b o use.
I n ~ ~r ec .,flc -? d :,u3t,OV l will Jer e-vI Ll ( / ~:
JeW la .r1 d tG c ? f the ~I JI fJn 1~ rro ~ rp m; el!c ~ 3:; '
f V V l cb to V i tl l r n 7 ) ( ,m d; ' G t? / 41J11t; .1? I Or J,a 1 r 'qulr emeY1t'? ;
r lier -ar ~~I c .al G ' ~t? tS lftc : atlaV1 o f t~e ? Fa c esl ~! Y 1d
rc;qlJJr~ rYler1 t~ fO ' r a C c e0~ Jlg~ tl or V iew)
ex ter I fir C O r1 . J d ; ltJV 1~ of the 01 i ~ t~at W 11 g ~ t { 1f) 1 I t
il1G or tJp V 1f; t~tlt.? v1$ f V ' rm p r ~ ro w t~ l ~ r t~ ; at tr l/ 1ht
eV lc our a t1e -t~e o r ~ Z1V lI Z ~ tltlV 1 -bo ~ J d res? certt3lr1
fe2tUr e~ ; ; 1f I t~ ~,te. ' at1A tV r'r1 JI w.3y f rt1 1 t1 tV 1 ~ ~ ,
.. - ~ ..
.: : - ..
e ~ c . h C 1 3 1 i e goryat ~ r; ab l j , 1 C i r 1 ~ Y 1 1 ~ - a t I C i Y 1 J ~
I v d : : r - o d u c e J ~ y a ~ e c tlo Vl ~ ~ 2 1 i J l t ; c u < s s e ~ i he ,
f t' rW l ~ 1 c M 2 1 r a c te r l ~ t t C5, ~ f 1 . at 1 3 1 re\ p t i O V l ~ ~ ! f ' ? 1
;3 ! 1 J t / t 1 Y 1 f e x ~ ( ) . ? 1 r e Sr ~ r 1 ?e ~ ot t~ e t?r' 1 o V i Jz a t J~ t 1 1
A r~ ~ ~ e . t1 f e ' X 3 v n p l e 5 . t he Y 1 I I I u5tr3te - t ~ e.
~ a 7 1 c r~ l Y 1 t S rY 1 a J e I ~ t k ~ I V l t r od u c . t I an, r: ~ ~ Y 1
of tV1 ~ Q X ~ r r 1 p le 6 ~ h t?v L d b ~ ,? t V d l eJ I V l t enr1 ?
I f :
v v h3 t k l Y 1 d 6 tJ t ~ r aG e s : are a cco W l rvL~ d . . ?t eJ
2 nA W H e : ; r e ~ H d W . ar~ t ~ e y de f l l 1 e d ~
w ~ . 3t rel ~ t l t ' V l t 7 { ;1 q ~ s ; J r e e> : S t : a b 1 1 1 ~ V1 e J aW 1 t ? v 1 . < j
- th e . s r ac e s , one to a .VJ o tV1 e ~ ; a Vld t o t~ ~ e xte rior ~
whe r e 1 6 t ne , J r 1 .a VJ lz .a i lt7 ~ e 1 t~ re d a 1 d v J ha t
Ct ' t 1 t l gvr3 t l o i 1 t doe ~ t ~ l e cl rcu l ~ t l t 1 V 1 tJ ~ tn h: 3 v ~ ~
1
W Y 1 ~ t 1 6 - tH e e)(t eri O I . A f orm ?I f the O Y d f: a V 1 l t 9t I PV l
; ; ; ! V l : d kow rl 1 1 1 ~ t d : re - e - p aV l d - b . ? 1 1 ;: 7 Co Y 1 t ~ x ' t r
' I
P " , c e nt r . a( d O I 1 "i l na rrt 5f' J Ce . a~ ou t V V h i~ h . a
nu m~ er t 1 r -? e c O r 0. i r y - &r a Ct: ; !s 2J r6 gr o fJ r e J .
21 1
ODOOOODO
I 1 ~ _ _ - - - - - - . J
4
Y O
' \ . / 1
r v
DODD
DO [JL]
DDD[~ J
DDO []
-s r ac e s . .
I
: . t o. I
A c e v d ; ( ' .a t 6r ac . e t r am V' /~ ' n 0' ! UY l e ; r
o r ~ ti Yi !t.: a tlo n s o f " ?p : ' a c e e)(t e(~ J I Y r a
r ad I ~ l r t.?1 n(l e , r ' ,
_ _ _ _ ,_ . - - - 4
c : : . I I ~ . ! , r I !
J p ' a c e 5 ~ ( dV f e d ~ y F ' r~ x ! t Y i I 1 : : Y t J - v r 1 e
s na rl rt ~ t 1 t a c om mO M t r: a l t t ' r
rel : > t : 1 t > Y 1 ?~ i r'
cmn
5r ac e ~ o r g.: : 3 t1 i Ze d rV l t hl V 1 i ~ e . fI el d ~
. s t ru u t ,u r;( Or' o t her t }1 ree- d l mert <3 l V ' n;: 3 { ?j l f d ,
2 05
t-----'
I
I
!
')
I
n
l
L _ j I
I
J
20(;7
t ~ c e n i , r ~ l l zed orgt?n l 2::atl t7M !G a ? t . a ~ I e " c~n c,en tr.aceJ
c~mpoGl 'tl t?Yl ih.at ' c~n e'10t0 o f ~ r t u r r 1 ! 1 er ~ f ~ e c dVl J;r y
6fJc e ? t Jr o U r ed er r 't ? u n J :a !;ar1e/ d&ml n ~ t l t l cer 1 ir .al
& r ~ c.e,
The centrat un l fl 'l n ~ ~ r acet 1 f w e, t'rq~Yl t-z.;at/?'r1 l ~
~en ~r.aH ,Y r~ 1v j ~ r I Yl tt? rm , ~Y1J l._ ar ~ e ~ Y 1 t iu g h 1t1 ~ I - Z ~
t o ~atk6r ~ n u mber df seco 1 4d~ r l -sr .aces ; ak t t iv r
I b ~ f t? rm ,
T ~e t Se c t Jr 1);a r y 6f ac~ 5 ~ f th ~ c 7r g ;3 Y 1I " Z - P 1: I t 1r 1 m ~ y ~ ~
e 1, vfva l e n t .f ; t J o n e ~ n ? ' b h ~ r I V l t un c t . l t ' n ; f arm , .aV l d Si t e ;
;aV l d create ;3 n ,ov er;;111 ct lv if l1 u r ~ t lt : ? n i~ ~ t I ~ 0 et? t1- 1cd: -
rl cal l Y r ~ uf;a r t3 V 1d 5yml "l '1ebrl ca! : ;a ~ t ? ut t w o o r t11t1r~
axes,
i ' , ' ' , , :
",
T h e Se C &Vl J;a r y 0f? a c e s r v1~ y d iffer tt'dt1'1 t - 1n e 2l r i dt h e r
I n t~l el r ft'rrYl ~r 5l : ze a& (3 re?raYl 7C - b o t h e I r I V l d l V l d V J I
re1l J l remerl 'l ;~ ~ f fun ctl OY1( re.l abv e. 1I11f o rt;H1CB, or
co n t ext . T h ie Al ffereV l tt:atl tif1 amat1g th e ~ ect P n d~ r y
.; 5r aces 3 110w s tJ1e tOt'1ty i c7f ~ c e M br .a/ lzed t 7r ~ ;3rl l t ;3 t l OY I
t o r e ? f' o r Jd t o va r Y I r 1~ con J l c 1t ? 11~ t l'f d ;s ~ I b e "
,"
- . '<
, '.:,t-
Since the f a l - 1 Y V l o f a [zed tlrgfini::..aiJ?,t'J IS
lnherevd;li no n .. dlrectlon~t condltlcw16 1 f :ap rro au Y 1
~ V 1 d er1try lYiVS-b ~ e ~reclfled by It'S 61t~ : : ;iY1d
IH~tlC;i)latlon o f OYle tit f;~e 0,~ & tJV id ~ rl tS p ~ c eG -;at?
: aV\ en-trance farm ,
Clrc!)l: atiOV1 ~ a tterns YVltn1r1 ;j ceY1tl" ; 3 1I z c: : ' 2 i
I
o rg aV tI Z : ;3tIOY1 ma y 1 1 e radlp !_ , . Itl t/f J u > r ~rlr. al IVl
f a rm. l Y 1 alm C l~ t ev ery C ; 3 ~ ej t' 1t? t' Jev er; - b~ 1 e rJ. ' ~ t: ern
w i lt -t~rmln: at, e I Y l t~ e. ceV lt~ . a1 q ; r. a c ~ .
C ev rb Y' af I zed t'r~anlz ~t'ltJ ~< I-e~ W~ ' 1 i' - 36 'tcJ r'1t15 : ar
1
6
rel;atlvely C O rr1 f'::36i- a Y 1 d ' 3 c; o w : etr' l&allj r~ u l a r
C . ; ; i y\ ~ e u ~ ~ . d -to ~
es t~~li~h ralnt: ; ar I lr!: aces!l I V ! 0raC 6j
. , term, rt~be a> nal C tJm pc7~ ltlt' n5: )
< s erve. ~ S ' aV1 ?' klJe~ t . . .+ .;1 ( ' r' ll w i1 JlI rt ~
def!t'le~J -F I eld eJr' v a/ t)rr~ e af ~r;ac6.
, ~,
!
---o fffiI o --- .. _ . -' - ~_ .
CD
i
200
. , " " '.
" ,
, .
"
: . ; ~~ .
~ '. . . . . ... .
, Z '
20tf?
2fO
i ' .
,. '
. ~ . : : ~ < : ,
",
f l } " ' ~
~ - ~ r J ' ~ ' ~ L n I 6 ... / ~ r - = ; ~ > ~ f "' n \ \ i i t j 1 1
~ L ~ R U : ' ~ " ,: ~ ~ ! ~ ~ \ ) ! l : " ' - } / ~ (1 D
~ A ; ' ~ : ~ ~ ~ ; ~ = S : ~ #/ \ / ' A
-
L - .1 V I ~ k a h Y i
2
1 !
j !
.
~ ' . . . ' \
2[2
"
.1
j,
~
I ; . . . . ~ ,,_ ~ ' ~
: ; 6 - ~ , .:
' ~ "' ~ O : : . " : . <~ ~ ~ . r![ . . ~ O ' ~ . . . :
I ~ .
o #' / ~ . . .~ r?Y, ~ ~
~. ': .11.:. -. ..... .: ~.' '" Y. """. "' . . l; _ }/ "\ ". . ~ ~ ).
tE l ,h' ~ . ' >. / ,' ~ : , . , i
~ . \ ~ , , ~ .t . , , ' " V.. ' d,. J). ". /~
~ . . . . ~ /, " ~ ?/ ~ ~
ti ' T A' "<' . . I : 0. " /?. - ' ~ >O ' . : : ' .
~ V . . \' . . . .' -
' r J : i ~ _h' ! ~ j J
,. i , ". ' . ' . . '...:l_---r:::(Y " .. 1 .. .
L lr: ~ ~ t= : : = = 1 ~ , .
" .
... I\. ,"
. "., ...
213
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
DDDDDDD
DOD 000
DOD DOD
DODDOC1D
DDDDD
DDDDDD:f-
:000000 D:t--
DO
2 1 4 -
A linear" Or'1':;Hllza-t.IOrl Ct1(I-s~i~ts e'?'2:~enbltJll! of 2 sel/l~e'5
I'
or sface~,
Tnct8e 0r ac~~? can ~e dlr e~tlJ rel~ted t& tine..
tlr lti' b ~c; .G or' ~e IW lke.J t y ,r t J u ~h - a 0e- r ..ar .atc: . ~r1J dl?tlt'}ct
llt1e.al~ Sf' ; : lCe- ,
A linear arg;?YlI zatlon U S lJ ~! V o~n?j ~t: ; ) c+ F " ~r et d ; ,v c; . , ~r .ace~
ih ; at ;3re alrke- In 0lze, fe? r r Y l , ar id fu n ~t l ? 7 r L It CJ Y\ ; 3 1 ~o C,dl1 ?t7t.
r I '- I I ;. t I
or ~ j{yleJr ?f'.;Oce -r;r1~at; org~V }lzes fo!Of1~ I ~ eM ~~h t} '?,e.rles
,. . . J . . '! I t f' ~ ,... I 'I I L 111
t.7 r 0races L,..r1;a't;; dltte r in ?IZ~,1 f& nri, or fU nc.t- lon, t 1 '(I&r;n Da~e?"
e: ack '?pace; alor1g / J 1e- , SC: 1 y ~V lce h al;;; ?Jtr 1 exber t or eXf1 o?(J re.
S p:a&es t n 4 l c are fv r ' lCr tltJ I1 ally ot - t t : ; Y t r i ~ol i6alV Ilt'lrar-t-:;lni ttl
th e ~;;r~;ar1 IZ- ;;atlor'1 c~V 1 c?ccur t; iY 1 y v v h er e ..a1 aM :_ j th6 Iinepr
'Seq v 6riC. e : a ~1J k , a v e - b V ie t y '\ I (r1 r c1 r tt3 1'1 C C'''' ; ; 3 r tt cu I : 3 1; e J tfy i ~~I r
'S 1 z.e t3 nd fv r r l L Th eir slgnlf1 c,ance C; t V 1 k 1 1 ~o ~e ef'}'1fh20lzeJ
b7~ b h c!lr 1 &c:= atlC'n; :at the end dt IU 1 ~ar 0e1 v encc- / tlffsc:t
fr cJr n th e llVlc,;ar or'0avIIZJCIOn; Or~ at flVeJtal P CI I Y 1 t ? ot a
,segrnel'1 ted IIr1 ear~ f" r l 1'L
f'ecause v'f thelr~ chara~ter!0tlc.. lengtJ1, lH'lear orgavJ lzat! OV i5
, /' I L '
exrr'er$t8- a ?nrectl& r'J, ; ; av l j S Igr1 1 ty rnt1 ve,rnerlt
l
eXver-1SIt'Vl, aVId
: : J r ow t h , TO IlIrr11t. th .~w gr v w t~ll Ilt1e.ar arJ )arllz1 tlc1 ns C. ~11 b e
terrrllna1 ;ed r l a It/ ant:: ' ?r ace t 'r t~r1 m l ~y ;3 Vl eL a! 1ol - '; 3 t ed
ar at
1
ticv lated ej r1 t~.arlC&! or 1 ry rY ler.n'JlV1tj w l~k antJ t~er l Iv l / . d l Y 1~
t ar i t J r t0e. t t ? r '7 1r ,J f~1/ ' of it? 01t ; e. ,
0 , ; .
"
.J
- 1 " ' 1 A r - ~ - . I I I
; Yi-e farnl rjt a I n e . a r ar0JVllt3tL1r1 I ? I n ~le r &V1tly
flexi He ' ; m d C~YI r ~7r 0l'1. J r e a J dy ttJ Vilr ltJU, C c 1 V 1 d it ;I O Yl 5
o f , . b s 5 I t~, I t C~Yi - : a d ~r t t o c h ~ V 1 t J es H 1 t a p o g r a r i1y,
W12V1e uve r a r & u n d a ~ t J J y ~ t w ~ t ,er o r a 0-t ;3V l J It
.c r ee6/ t > r t u r n t o Or'le1t d;s -s r a c eG -C o z a r t u r ~ '?ur d lql1t
tlV1J Vle ~I S, l - b c: ;a Y' ~e " S t r ; ; aI ' : ' V r t : , ?e~ vn eV l id , t 1 r curv!/I nc:ar.
it C: 3r 1 r Uv1 h t J r ' Z ' o n t a l J y a cr t1SS I b s sll~1 o r . dla~ & vl. ~ lly u p
a ' S io r e, a r & b a 1 d ve( t l c ~ l ~ t;l. ? a towe r ",
T h e f ~ r m o f a 11~1e a r t1r qa v1I z ~tlov1 ca vl r el ~ ~ e -b e: ?
o t ke ( f t ' r r r t s I vi I tSc""Vltext k?y ~
o .
DDD
DO
B
o
o
S er vu ' 1 g .a -s j w :all o t - 1 ~: Jr r le tA to ~e r Jr - a te . - tJ1evY 1 lr1to t W t ? dlfferevri; fleld& )
~ 1;r"r6 'VVlJI Y I ~ ;1V1J e ~1{/LJ0I V10 tnevrl I AJltl11Vi ~ fI eld A ' : ?r a c ~ .
C u r v~ d aV1d ~ ~ g r Y1 eY1 t ed f t J r n 1 t S t 7 + I I Y lear tirgarH :z. atroVl'S
, . . . , I ' L . f
e ~1cld ~e ~ fieLd ot eXI . le. rltir- ' . . sr ; l ce- 0;'1 - t 1e H'~ C .O V 1 C .a V &
01Ae 6 a Vld orleVlt: f ;he lY' " . 7r act ~ 5 ttJwJr ~jtl1e ceVlte- r ~
- t~e fieLd, O n the lt- " c o n ve Sid e : : : '1 i-h e0e t Or ' r l t 5 : a r r ea r
I " L I I I t. . ) . 1 " f' I J
t o - rr'?'Y lT. : .s p a c e a. Y 1tl 8 x c l u ~ e 11:/ - r r cJ V }1 [ .,y t ew tle;tA 6 .
. . .
I ' '
<
. .
____ ~.... 1. .. _ ... ~ ~ _. ~_ I
- . '
, " I
2 ! G
217
r-----.-----~--------- ----- ....-.---------
! ~----- ..--- ----t
----I J ~- .. .. ! ., .: ... ~I 1 t l I M ~I I I !I ' J I I I I I I I I N l I I I I I i = = = = : : : : : : : : : : : = = c = : : = r = r = r F L l !!J
f ' s : , A ~< e j O N H a u s e : ( P r c l ~ t ' I gf J 7~ ~be r b Ventuf'i\\\\ '
J / '. \
\~~\..
" ,
.I
2 ! >
\
"
e
1 V 1 A ~ D ~ ) ? ! 1 t J U ' ; _ , e ,
vall ~ ~ I T e } l : . ~ ~
I t l ~ ' J ?
r r : a V i k Y V r i ~ r 1 t ;
220
"
" ',.,', .f
r----,
I
I
222
1 ' ~.
-
D
A ~ i ;an: ~)t I J r 1 I t t sP'ace GOtf'H?lr'le~ ) at
I
. cerJ f: r . 9 1 i zed f 1 1 1 ear Ort1. J }11 z ati cJ n 6 . I t c. orl?161: S j . j - ~ ~ v l ' Y l l n a r d:
cerl- b r. ai sr a ce frt ' t v l W h i , ;;V 1 ; h urt ! I;er of Imear orqar1lz abt l l ' l <S
c;xte n J I n a f" 1 aJ I ~ 1 rt'i an n er~ V V h - er t ' a ~ ) a Qe~ 1i ;r;;i lz eJ
1 ' 5 ~ 3 rl l Y 1 t r - o v er t . ~ J 0&heVf'le - t J 1 ;;:l t focuse? I Y l v v arJ t ? Y 1 It? cerl t ral
. er ~ ce/ ~ r . a J J ~1 ? ' r~ ;;aV 1 I ? ;3 borl 1 - 0 a V ' 1 ext~a ver t:eJ ' ~ c~ em e t~:3t
rea&h e6 t t ' I t ;? tOt/1 text. Y V l t J l It~ J I U1 e, ar :a r f1 1 ~1 I " t C. J tl ex- cenJ
p V l J t1tf;a~ h d; < se/ f 1;0 0fec,flc eten ler1tS or - F e. atv r~ ~ of I i :/ ? sd: ;e.
A
i l J . . I 1 'r' ! r.
~ Wi Cr1 ce~ '1 L - r. a I l :t e. ;; O I <" 1 ? J . a~ 1 1 ? ~ t i f- 1Vl< S/ tv le ce~ 'ltr ~ I 0p~ Ce. t'f a
ra~ l,al cJ r t : J ; . 1 Y 1 i Z ; a f ; l t i Y 1 I ' ? g ~ Y 1 er ~ l l y ret ]uf;;H" I t ' 1 tr . 1 r ~t1 -'l , f Y 1 c, i l Y ' c; ; 3 r
;arn 1~ 1 for W~ 11() h th :. 3 D ev1 tr ;1 - ' 8r a ce i ? + h ~ h u ~ tv 1J ly 1 4 e 5Irn i 1;1r'
t e) ~ f18 ;aM&t ~ ]er I V i tt! rm ;,1Y 1~ (e 1~ t,~ . ?1 Y l d t 1 ' l , aI V l t ;;1 UI t ~ e t ' ~ e1 t J I ;rl t , y
( 1 f b ~ e o r q : ?r l t z. ? 1 v erJ I I f o r m .
'. :1 ' " .
' r' 1 '. 1
. ',
T ~6 r . a J I ~ - t! l1t1 - ;3rH1: ;} ? ) k}
. _;
to t;~ lelr I V l di v l~ v # }1
dl ft 6r~ fr" ow ) c1 n e aV l ~ t k) ~ ~ + 0 r e?p J Y i d
1 f t UY 1 ? t i aV i ;a ~1 d C- cJ w t ext ,
A ~ jrec. l t l c v . ;;;rl t 3 t i (;? V ) pf a r. ;t dl ;3 i Or~ 3y l{Zat~ tr1 1 6 tJ , ? r ' Y l w ~ 1 eel
~a i';er t1 w h er ei r 1 the ! I n ~ ;J r'" ar" 'rf1S a f Or ' ?1 f l t l l t . ~ t l ~ V l c5xt . eV l d f r cJ W \
r )
t h e ~ J J ~ 3 ef f j 'S4V;1re 01''1 r ~~~ L ~H '1 P j L J I~ r ce. v 1- tr" . al ~ ! ;: 7 ace, T h I ?
i I . . . I
: a r r 1 t a Y 1 1 em en t S W i a dyr 1 ~~( 1 k:/ t H) t VI~ U ;3I~ ' ~ " u g 1 e- s, t s
~ n? t p t l ol 1 ~ j mv v eVri C~ i l- t a ~ cut -eke
1774 " " C .
2 2 ~
'
,r
NeW M \)M ~-AefZS iHe.p.,:~ t:; O k i ; 1 ~ 1 t J ~ l 1 ~ C ! t } ~
,John t v ! . Jc ~ 1tli1&et1
1 ~ 7 0 .
'r .
Re0 ( t? ~Hr! .A~.
0\i, A~1Jr'eJ6 Il"'1t"" ~'~.' "'/
l'3b4 ~ w ? J
Jtit11efJ 0tlrl i I " i ~
.,. .. . . . . '
I " ~ :
< .
22fJ
p \ clu0'tered organlzat!on t}0c;"S rr'dXlW I,by to relsite ~fac.es
to title anot-ner, It afb6r1 c.an~ls'b~: o f rereb't:/ve, cellul~t'" '?r.a~es
tk;;,~ ha've SiVi" lliar' f unctio n'? I share a common v1 0! J J I tl" 'ad:
'5UC~i ;at? ~v1are or orieVlt;rclon, A clur:?ter~e) orejJr1IZ: JtIOY'1 can
.aC (: ~f~t 0 ./d ~l'l; n C OfYlf0 tS!i:,/OVi ~ r? aces :are JI'Sslv r1d~r 1r1 cSlte;
+d l'tri, a. f ld f vt1 ~tiO V 1 j b ! J 1 ; re(; ted tti one ~ y f'rt1Xlw11ty av1d ;J
V I? v .al (11f1:] s, vc, n ~!: ? to yrYHl1 etr,Y Jr a. V t aX16~ Bee; at/0,~
; a n g I ~ I i- j eO vY1 etrl c~ 1 CO V 1 Ce,rt/ t~,}!C.
O r'?)2H1 Iz;a- b IO v) !0 fle: X1 ~ Y ld C&lV l ac( ::;er- b
J I } ...t.' t, . !..L t
rea t: H ,y ~! f vvl ?ltJ t;, a treutl Y 1d1 I t: 5 C~1~ r, a.C ;t;;e r.
I v'
Cl
I f I , I
; 3 a rO IV lt; c J f e'v11;TY 1 V 1 t:o
rrl t vervL ~f i- f ; thrt? vg h If: ,. r~l~
. 9 l~ r~ 6 1 JeflVled flelJ at ....
to t~~t (/ff '3- cevl-
;3 ~; v II ,j11,1 0 f
6ra~es C ;.~ V l :al?;> o
\ It) I u rt1 ( ;3 .
j.. ,..0 , ,; _ /'" ......... ,1- ..
Y r~ ; i?c9 o cJ~ 1p)dt'" A :..c I t-'VI , Cd mp 'a&t n e5. )S
gedh'1e trl~~l r~uLdrl'b> ~ graceG' o f ~ cll!~ter~J vr1 a~J ! z. atJ ~V l
C .a~ 1 - )Iso ~e a:V i ~ J vV I- b ~HI! ?l fle.ld J r vtlllJ rf 1 ~ c .?f
SIV iDe t~1 ere !Y I1 tJ IVl~1er\~~~Jt r1ac e J t IW lrarr.ar1C: : : -: ; YV1tnH1
rattc ; .rn a clvstered t? rg: 4Hllz;3-t;ltlf1
1
the .;7ig~11-fic~Vl.Ce & f A
';;fp C6 rr1 U7t. a r~iGil I;,;i t: : d ~y tdnY1I or
0/1t-!1 W I t~1e r~bberY11
:?yrnrr1 6t:r'y ~W' Jt'1 ;3X'I;lt C<: ? Vldl-boVl c( )V l - to -0 br~~,t~b} < 1& t1
; avr J u ~11f y f t1r~ tio '16 t'f ,;1 o r"~ ~H1IZ at IOVl :tln d heir
L I I I ., t +
;: lt
4
l1 ! e/V ; .a tvlb I V V 1Flrb d Vi c ..~ vI :a dr 11 { /
Y"
r------------------------
I
'J'
I
I
I
I
I
I
I
I
-------------------_j
231
'I .
t" '.'"
, "
o :
233
0 . C A ~ ! ' - O AVi ~ U A T r r < c ? F c ? N f A I i E : ; ~ ~ t } l e . 1 ~ 7 8 ~ 4 1
7 orrt ?(rl n1 1
234
If ~. ~:.
(;/ IJ
II Fj
~ = . - - ,. P_,_. __ . . .__ . . . . . . _r .L__ - - , ..- - ~ ~ = ~ : ;: : ~ : ;~ = .;;;a ~ ~ ~ ~ . . . . . . . ~ . . . . - =. _ . . . _. .~
. . : l i . . . ; . ~ :
I
.~ II
~ ~ ~ : : ~ \
" ,,~ , ~ i
. i - ~ ~ ~ ~ s =J t
~.' , , .
. ,.
, ('.
.. '
" . ,
< , ,
A)<:v'Vic7rHCtrlC-
...,
2SS
- . . . . _ .
| - . - -
~ 1 !
- = . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . - . . - . ' L ..: .> ...d _ .......... ~
j\. ~ Y ' ; ~ ~ l ~ . ~ c - - _
l w \> ~ ; \ ' .- .\' j. : ' ~ 1 ; ~ l f ~ '
\, \"' ~ ' : I ,...,!
. <. : ' ~ : 1 . : ~ : ! = 4 ; ~ ~ 0 !
/
/
"fONjHI~ L "
(! Y 1 ercer~ c ~ t l e )
t 7 ~ y l e~ t t 7 ~ v r1 1 f' e Y 1 r 1 ~ > ' l v .a m ; 3 t I ~ O b ~ ! O
H - - . \ M ercer
o

II \ \ \ J 0 0 \ l , C. l i) I ! . . y B- 0t ) t e . . '. t Jl e - He ft r o/t F . a r' ! 1 , J y IH (i?irt he. ~ rl C a il f ! 1 rY I J J
! 9() '
f; e r n ~ r . J M ~ y~ e" 1 < ,
..
" .
F~ l fOM AN HOUSE
rl e~ ~ ~ Y rt v il l e, ~ I Y .
| - | , 0
| . - - ' / . . l d y J W r- I ! ? h t
23~7
DDDuD
n
r-ln;l~D ' ! :1
U LJLJLJL , . - -
f " J;---j 0: r-l r-]
l . U_... _ . J L _ - J L _ .
DDuUD
U O. OU D
0f:. ;3c, es
1 J V i 6 kll t ? ~ V v ' !+ : V ) 1~'1~~
i
A ~rid I ~ ~y est) l Y l i~'Y1I Y!,] :J reqvl;r r~-b b e r'Yl
. 1f f ~H1t S t h)t de f p'1e {,kc~ I l1t 6r5e c-t ;I 0f 1~ d f two '5~~
f 11
I I fo'7 i I . . ! I : :
~ t 1;r~e -j lY1e 6, rr-t 11e l: : ;t e ~ - t ~ - e. i'-Y1lrd JI(V jev l?I~V ll
I . , J
t ~ }e ~ n J r' ;a t t e. rp1 10 't r~;1n~+ drn'1e J . a 0et a t -
re re t ,b 'V6J rl1 t? . J v! ~r u n it: ; ~ f < 0ra ce "
T
I f " I f .. ~ + i
ri C tP r' 0 aVlI z I 11~ ( o w er 1f a t jrL v1 rc;~ I), \ . ' c; ) rrC - l ~n c ;. ,
I
' J I I I ' i . . ). . + !I !
re1va rl t 7' : a V itJ con-t:IV ]U ICY t ?t I t s rav v erV i tv1 a t
rerv. a J e6 t ke elevr~Y ~~_ lt_ j _ r' ~~V ! I - z e' ? , _ ! i ~ . . ~f :i ; errl
e?tp~ll~t' les a c? " rrl-: ;t ;aVl-t 5et ar' t-1 c:IJ o f ref ere1 c~
rt7 1 t1 t~ i 3Yld IH 1 es f V1 8ra c e. . w d ;h W f 1lc,~J t h e e? r~c e5
~ ;a grlJ IZ. ; Jtl~V }, ~lt ht 1V1kl cd l~' " }tG Hl H L a t . . . I Yl ~! ~e,
f drrf ' l, or tllr1 c; C I1 7 Yl, calf l r; ; ,t ; ; . H ~e. J Ct 1Hlr~1vf l r61 ;at -I t9 ~1 ~l1 1 r~
, , ,
"
A q r - I d 1 0 e.st;l~/llske.d I V ) r r 1 v ' ~ 2 t Jtte.h. ~l '~ :skelet:al
'3trvc;t:ur;J! t 7y?t em tf c1 ivYv1 ns V e a t ' V I ~ , W ( t , 1 1 ; V / t Y 1 e field d t
{hI S grid; ~)races CaV l c? c;c;U r' as iGd !:a t 8d evevd::s ,::.lr as r~re1 ;l-
b O Vi:7 a f ? 1 rid t ' Ylt Jd I J I e. R e~ ar~dlet ? ? ot tk~1 r' dl-71 0S I b ~V 1
~ J i
r 'J I I ' t ! I ' I I
t 1 - e f / j ~ v ]e ?e srac6? , I t ::se e V ! .a s rt 'Sit lv6 1 'drrr1 -;:; Wi ,
cr e a t - e a 6e c- oMd e ; , e : t v f 1 1 r :5~ :a t ' V 6 t Sr a ce 5~
S: V lee .a th r " e ~ - ?1 U'j} e v1 0 1 t ?V l j.; l tjrld CV '1 ,joSl?i-5 ~ f rc- rot !
t 1 ' lf :?d u ia t ' U V l ot I i; C ~ V ] 0 v ~ t r~ c; t e J f r~} rr1 1 : a )J .~ J
I ! ~ I V ) I deV ltli:,y - : d f , .a
r - ~ ' c. .., ...- , !).; ? tC-,,,P . r~ - 1 r1 , 1 1 ~ I " V 1 J1 ' ~ t '1 '1 t ?' )
V i../ v l I h ......... ./ f 2. rr .....' rr" ..., f t,
t o J c: tl VI e ~.V}
ex ~7 a 1 ' 1 1 ,~j V~ I
1
fJlc., ?re?'+~'0 divvl eylS I O Vl.;1 l r~1 ul r e r V i6V iC .S ~
I b t 7 0, ~ a ce SJ ( I f ' " t v tartlc-ul;;ce ~ OV le S' c1 f ' 81 ?a C ~ ~ ~ r C Jr cu l, a ' r :I OV 1 y,.,.
i
0e r V lce ; : 8 ~rld C .J~ ~ I m a Je ' ' ' :' !t" 1 r'6tjlJl;ar I V i t lv 1 6 [; .1 (' t wo d lt ~ e ct !V ' Y1 S,
T i l l 5' ~voulJ a 6e c of d itfereV it la t e , ; ., .)
Vy -S,jt-6/ rrt ; ? p c? rt : l t ? V 1 , av1 d JcJc; a t lov L
/ '\ ~ ri.J c~ rl a I " S - i; U V l J e , rt 1 0
) . )
q r ld C ~ V 1 0kJe t o ~lter- 2t ~ 1 .J ?r~b .al v lt y a crv > .- : ? - s ' d~-s
+, eL :L A t jr ld caYl t:& de-hV1 6 a V y1 ; ; l j ar
~ra c e & r' a C cor r H1 ' 1 oj ~t -e d d f I t S' 61 1 ; &, , A . rorb!vl
t 7t t he . ~rl.d c.an ~ e J I ~loG .aie;J ;an~ rot ; a t e d a b Gil1 1 ; ~ rt7 H,d:: 1 1 " 1 + 0e-
I
V I ~ u ; ; ; J i
I ~ : 1 . " '1 '" ! I .L .
v a '- 71 6 r" a t t e Y' V ) , i Yt -t g r id C ;.t Viv ra v l< S
fie I ) t~t1 nl : 3 r a e + :: ern t J f relV 1 te - - t o
+ 0 v oll) t 1 t 1 e ' ; ; ' :.
I
i
- ~ i
I
.. _-
I
1
!
l
I
I '
240

~ A t i C ~ R - n O u : S e ; P h l l ~ " J ~ / f ~ ~ ' 3 ' ~ " f ~ ~ ; ~ ~ 1 i v J y 1 , ; - i f r ~ ! e ? t y - - t


\ . : ? 1 4
l, . - t 1 v r ~ K ~ ~ Y 1
, p' ".' .
.. ,
.. '
~. t \ '. '. I
24
','i .'.
. .~ . ~ .
: ' ~ ,
, o J
. .: ; ~
. _ ' _ ~ ....J : , : m H =-
........ 1 1
1 I
~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ' : .. : "; ~ ~ J _ ~ ...., ......, ..
L _ L - - l - ~ ~ ~ I [ ~ \ t : ~ _ ~ ~
' 1
SH OI 7H AN H o v . ; e :
A h W 1 e ~ a ~ ;j, I n J l 3
I e ' l ? ~
L - e C tJ r k t v ~ J & r
n - : -.: _ : : : : : --, ~ ' ~ .~ ~ r
w ! : EEJ t~
UJ ." , t' ~ ~ -~ ~ U + l q
- . ~ A ,jl i ,: ,c ~ ' l _ : i
~
. . . ....
- r : 5 ~
. ~ I ~ " . " . :
... .
~ ,f' . . J" . ~ ,
. . .
"
" .
..
,1
" , I . "
~ . t ' . t ' . ' . !
,)
( ~ _ 1 \ ( ~ I J I _ J J - r , . )N
. .
. . ;~ . ' , . .
v " .
..
J
, .
245
The crrclIl;3t'on ptith Cilr1 ~,~ c-ot1celve.d ;a0 the rercertual
thread th;lt IIHks ~ h e 0f.ace6 o f ;J k : ; v i ld In'Jl or ~ Y1j0ene0
o f Interl ar t7 r eX1;erl~r ~ p; 3ces tOt.1et~ler,
; .!
'n" l / I ]fl
S,nce we mot/'C/ In l' " ' "
S '1~()lTJ1N'(''''J''1
th rt' lJ~h a ~ r. J)'! Jl' J J
. . ~f SI~tC]~S,
w e experi ence- t30f :ace: !VI rel~tlt1V1 to w n et- 1C;: v';e'l/& ~ een/
~W It1 tvhe,..,e (lve ~V 1t.1C.1 rate ~OIV1~, Th I S ~hart-6r preseV l~0 t~'1e-
rrlY 1c.q ? ~1 co m ro V l~ r1i : , S o f a bl)dJitl~S G ireulatlCin 0> / ~ teV V \ ;JS
rO~ltlve eleY', tlente> t~,at :;af f e& t o ur rercCJrt- 'O V 1 t? f t~e,
l? tJIL Jlrl1~ f t? rm 7 ~ Y1d ~ F -pce: ; ,
, t r ~ ~ ) \
' I . ,'l'I-I]~ ]3ITII.J])IN(~1 - \ . P I > l t O J \ C I - I
THE DI5TANI VIErV
1" " '.
fROM OUT'5II7E TO 1t"'{SIDE
.. r ;O & E 51 NODES/ 8 ~ TERMINATiONS OF THE F A TH
, ,
247
~""/ {f "' ff" If.
\~'lll,' (III
. .. 'l1 f'\'Jl~
I
24t?
Prlt'r to actually enter!n:) a ~u"Jln81? iY1te,ri& ~ we ~rrroaGh
.1' I J-lA ..,.., i I r ). !~ r ~h
lltS entrance .;310;19'; 2 .Y'9l,..'I, d11~ l~ tVle. nr0'v t1n~!?e. or t 8
...; I f
clrcul 'trtlon ~l/ ~ternj JurlYlq wh Ich we. a.re rrefllred t" eee:
eXrerlence, : at1J u?e th e ~ud d ln~ ~ - s racetJ ,
The af'r.ro;a~h tt' ;a b ?utld lng ;;lYld d ::s entr.- .3nce may VJry 1V1
dura -bon, rrptYi ep .f ~V v I rac~~ tnrt7 utj ~ tl cOJrirrC??'ed ~face
to ~! entJ tV ty a 1d clrcul1;ch1b rO j )t~. It c,;an 11e frdrt-tJI to
a ~V.ddlY1g ~ facel Qr o~/It1} JO to ,I;, The n~iure t1t th~
p fl'r'1ac : .Y 1 m~y cantr.a15 t with vvh.at IS cd r1f rt7 yd ; ~J ;3 t I~S
-h !',rmlntl't:Jon, t' r rt m ~y lP e c~~clnt) ed on IVl1;O t~e ~u i ld't1tj ~
Interlt'r 6e?f} )ence ? f ~race~ ti i ??curlr1~ t~e d l% ! nctitln
} Jetwc:"n Ins Id e a nd ov tS I. d ~,
'"4 ....
. ,J
A frdtrt;l arrroa&h l e . 8 J r s jlrectly to;a ~ v d d 1 Y 1 1 6 eVlcrance.-
; J I O V 1 g ;a ~ t r ~ l g J - 1 t : a~ I ~ 1 r : a t h #
T he V i ~ U ; 1 1 g o ~ ! - t ~ ~ r t t e r t r l l n ~ t ~ ~ t h e ~ r r r o a c V 1 I ~ c l e ' ; ~ )
I t c a n ~ e t.~ 1 C~ .e..Vltlre f r t 1 v d ~ f. a c;a J e ~ r . w ~ bvddl l "1 c ? o r 21
,./
A n o ~ l l q u e . a r r r o;l Q h en h ~ n c c s t h e e f- F e c;t t ? ffe r ~ fe ~ t ' v ~ 0Y i a
~ v l l d l n . t j ' G f~ ot r l ; fa c: a cd e : aVld t d r m ,
Th e r a t l l l c a n ~ e r e - J !r ~ ~ ~ t e d o n e . o r mo r e tltrie0 t o J ~ I ; a > 1 ;;ind
pr o l o t 1 : J -t h e ~ e q ye . n c ,e o f . tVle prrr~ ac;Vl. .
I f '2 bLJ;lJln~ l ~ ~ r r r o ;a v h e J a t ; .a n e ) (t Y' c .me ' ' I H 1 1
j
e " I 't: ? e 1 t r .a Y1 C ~
C~ f-'l pr O je c t be yo n J I i;s fa c a J ~ t o ~ e m t J r c: . G le;ar~ VI 01 ~ 1 e..
.. ,
1
A ~ r l t ;t ;1 r a t Yt prQ I t7 r1 ~ ~ t~ e ?e ~ p}e r l c ,e of t t 1 e : a r r r o .l .i ~ Yl I
a V i d e W l r Y1 .a ~ l z e s t l t l e . t h r e e A " J,men01 0Y l.a1 f t ? r ' r Y 1 t J t a
~ v d d J t 1 ~ ? l & I t mo v e s ~ r t ? u n d t he ~ u d d ,n 6 l ~ r 1 e nyYl ~ t e r ,
~ ~ I
T Y le l 1 v l l d ' Y l 0 6 e l 1 t ~ ;n c ,e mlg~ 1 't b?e v i e w e d lt1 terrY llttel ~ ly
d v r l l 1 g iJ1 e pr r r o a c V ! to CI Jlr'lfyd~ 0 ft 1 ?I -tI OVi, C l l " r f; t ;. 1 Y 1 . ~ e -
hldJef1 u n -bl t l 1 e r'tiltl't ~ + ~ rrlv3L
-i-
l!
l
\
!
' - - -__- - L. . . 1 . . ___- - - - - - - # . - - - - - - - ' - - - - - - - - - - . - - - - - l .
- . - - - - ..... - ~
\
L.~
i
____ . J
. " !
..
, ", ..
I "
, . '.\".
" .. ,tI
. ( ."
" .... ,
I'.', .:
.'
". ,
2 ~ 1
cnurcY)- d~mu13teJI Viiv ; 3 Y 1 , ~:f.qce$ ~l C.a/rillla :lbt~
pl(,?Ure:;.~I)e. ...arrrt)fk;;;'~1 t'O tHe 01 b~4 t.1 t YV d d
D : 9 n t : 1 ~ 0 eey 1 tnn", ~v :ant1 I}!:i' p o ; rrbs I Y l ~1 le.
fl'
G ~,A ,% P t J 1 1 6 c , New C a ~ 1 a a Y l i C~rrl1ec:;tl(;lff>
1 ~ 4 ~ . P ? ~ ' ! ir Jtlk~ 15or t '
f- - - - ~~
[
' . . . J? \ . o U J :. ,.
~ ~ _ ~ ~ I _ : _ J
rt
i ' ~ , r T e. Fi. ,PtJ
i(l vh~ H A w . . . .
i~ A 1 J ~ qz.
A ! vJ 3 l - M ! t. . . : ?
254
~ J I
. - - - - - , . _ . _ - - - - - - - - - e
25ce
r - '. . l. ~ ~ - . .~ i .. > ".. ;..
n "
I i :
" !'
: " . . . . . _ j ,
, . 4,
, J
" j .
_-" _.
_ - - - - - ~ - 1
'~ ~ ~
r - -
L, .
.~
\
\
En rer" j 11g " J ~ u d J l n j J a r o o r n ~ 1 1 1 1 ; hi Vi J ~ u d J In
J
/ o r . a
fi eld of exterJar ~pa0e, IVlvolv6S + _ , . V l 6 - a Dt of peI16+:rJ tlY1~ ; 3
ver tical r1i ll1& ih; t dl~ t; 'n 'JI!I" ,he> o n e- 0 r ac. ~ f r o m ' 2 > V 1 ; ' ther ,
, II j # I ~ III ; ( I
~ rl.J ser a r at e e n en ::. 11-"Orll tk1 er e.
SIn ce the ;act of eVltry II? e?~ et1tl~ l~ t'n e o f- flerclVl~ a
ver bc3f ( ' f ~Vle. 1 It t. 3 Vl ~~ &31~ n ,f!ej 1V1m or~ t?u btl e w ~ y ~
thav 'l rvn chln ~ ~ V1t1I~ In : a w ~ IL Ii : c;;J n b e the r & ?~ ; a~ ~
thrt?l}g~ i aVi im F lled , r . a tJ 1 er th~ n r eJ t rl~n e, e'5t.abll?v ,eJ i?y
tw o t?'1I1:Jre' o r t3V1 o ver he. aJ ~ e~ r t1 , lh n , t)r e ' f? ! J ~ile- ~ rtu atIO n ?,
t
vlhere vIs u al an "j .; ?f'" tIRI cO V l tl n u l - C Y ~ etw eeV 1 -/ ; vI O 0F ;J c. e~ls
d eSir ed , J 3 chpV l ge 1; 1 l evel C ; ivt h1; 3rt< the. rp~ 6t:l~ ,.e r r t1 W i
o n e f'Lace + : 1 7 ; )Y 1 c7 ther :
'.
" .
In the. n o r m al 01tu ati arl w ' he. r & ~ W ~! I I~ v8ed -bo d ettV 1 C : ~ Y1J
en e' 00e .a 0p; ; 1C8:1r - serle~ j f - 7r. J ce~, ; an et1 tr . a t' }ce, I? ;;3 ccon 1-
r vJ ~ d ; ateJ ~y;3 n 0rer1IH:j In tkle rIJ ~' le of t118 W A I L T t1 ~ f? 1 r r Y l *
the c; pe,'lln tj l ~10wever: c;av] r~ Yl1e fro tYl a 5IYl' lrk~ . . ~~le IVl the.
w;1I to . .aVl el a~ o r ~ te, arti cu Lated t1t3 tew;;YI
R e~ ; ar ~ l e~ ~ r/ t the tt1 r m t? f the, ~ ' f ace 0ell' 1~ et1 - ter ed , t1 r t~ e-
ttJ r m ~ f lb ~ eVl&lo~ u r e, tVle ewtran ce I vr+:o the. ~ r i1 c~ I ~ bt~ ~ t
'Slgn lfleJ ~ y e~ t~ ki I19hln g 1 3 re.al o r 1 1 1 1 r ' l eJ r 1 tl vt- e r er r eV l -
~ ~clJ lar tC i the r1J th ~ f the t3 pr r l a en .
i
" .,
E r l 1 ; r ~ n C e s tyL.dy ~ ) e g r " ~ C U r / e d f?rm ally I n t ' o fc J i I O W I I 1 ? , 1
c~ t e 1 o r l l ~ s ; flu ' S ~ l l rrv J e c . t e . . d , an ~ rece~ ised, F I 1 j 0 ~ ] e ~ l t r .at 1 C e s
w law d : : . : a I Vl t ~ & t o v rc I nv d ; ; y CJt - a \I V; I I ~ > a rid Cfrn b ? e, it
J t: ~ l reJ , d elll'era t6 iy ol ;c.,c ureJ , frt J J e c t e , d e t 1 -1 ; r ~ Vl ce s
Jn n o un ce 1 Jk~ lr+ un ctl o l + . 0 t he a r' p ro.a c , t'J a n d rra v l de 0~ e l t e r
~ v er~ " Je2 1 d , Rec.~ 5"? ed eVltr3f1 C6S; ~ I ? o rI OVI . J ~ ' SVl e l t e r a V id
r ' e ce l ve a f' ~ r1t lo ~ ' 1 o f e X' t e n o r ~ ra ce Jwl ; t J t he re.a l W 7 o f the"
~ u tlJ 1 r 1 ~ 1
I n e a~ r j t't. t h~ c21 be ~ o r Je 0 ~ b ov e, the + -O t " t " v1 j { : _ t ~ > 1 e ev l i;rJ n ce.
C;;l11 he \; ' I m ; I ; ; ; r t o , J - P Y l d -s e r ve , : ; a s ;i J r r ' e vl e w t ' f~ t h e - fb rm , k.
t~ e 0ra ce l? elv i~ e Y l t e r ~ ~ d , O r ' it ca v i CtJ~ 1 t~ )~ t Y l l t ~ ' i t h~ fart 1' 1
& f the 0p a c~ + 0 re i t lfd t - ?c e d ; ? v o u v I Ja rlC: ~ ~ Vl~ 8W 1fl tl &SIZC/
d : ? &~ l ; ; .}r ac.:t e r as : ; 3 rl a ce.,
I n terW i~ tl f 1 0(; ) 1 t I t ' t 1 , ~ V\ e , y i1 -; .r .aVl ce C,.H 1 b e ce V1 t :e r e J wlthn')
tttlb + r" " t'V1 t~ r (:1 1 ~ y 1 e d f ~ ~ utl din P 1 o r 1' 1: G ~ V l ~ e pia c eJ t'fr- C8H!, et- "
r . . . . ; J
; ; lVld crea k d : ~ O ~ ' VVi 0 y rrHl1 et- ~ lc ; a .( C, OYld ; tlo fl : : 3 V our- I t- ? 0r e ~ 1 1 v1 t l !
The fo c; t l o r 1 c J t : 31 1 e.Vi- tr~ i1 c .e., r e l at I ve .. to t ~ 1t ~ fo rfAli o f the. - J
? r aC 6 e ~ lt e re J ; w d I d etern1 lflt: : ike co n fI
1
v V ' ) t;IP v l of tk~
rat ~ ;;alA d - b ~ - e.- ra tt ~ rVl ti' ft~ - 1e a ~ tl Vi ' I e - s w d : J - 1 i Y 1 t ~ e 0ra ce,
The r l o t l O l ' i o f :; ; 3 Vi e r 1 t r Jr ---l ce C, ;A f1 b6 V "10V ~ l r rblV'1 fo rt: ed ~ y:
n l ~ k l n 4 - b he 0r e ~ l H' 1 t 1 l t 7vve r j w l J e~ Jr n ; l r r -t ' we r " t han
~ ~ .
;a Vi t I e; I r' P - b e ~ )
m a klY1 5' t he eVlb" '&Y1 c ('; e xt r J-Je e .p t 1 r cl rcud;c;ue ' )
ar t l C ; ; vi; t ; 1 I 1 t 1 t tJ 1C", O ~ e r 1 1 1 1 t 1 v" ij b~ o ~ ' fn ar Y \e }" 1 t : : 3 t: l O r1 01 ' , .-1
J i - ../
decora t;' v' e e w d J ~ 1 !I 'S~ me Y l t ,
I
L
, - _ . ' - - - . - '
I - - - -
J--------
!
1 \
\ ! .
I I
V,ew l + sea f r ~ m e. J ~ / i ~ : ' I e , . v & ~ es P J l l a D e ( l Vi - b h 6 ! efb avrJ G c . ~ r Y j . n . ~ I ' ~ I t f r : ? r ~ p M ~ J . 1 e i ' 1 ~ V1 b ,
f? m ~rkdJ by tWt7 1r~l4d;c: C~ d/I ' }1 VI ' f . ' 1 t . Ht Lt;?t\ $ C. O I U t 1 4 Vi C " b ~ ) ~ ~ 1 J - bn e Ce ' I VM Y l o r St' l h;epJ J r eO~ t" ) ,
If b . . .t or l l / th b fli ' < 7 t ~~c e + . ~ . f. 11e. T ~ ~ ~ q 1 j j t ;~ t ' I "' ~ 1 " ' o ~l- II~,
r n . ~ f ~ 6 1 ;Vr ' - e, J ;r ~ HI I, ~(, .
, tJ
. ~'
J" I
V(JMi!!1vd::y h t t ! A ; - W - e ~ r 1 -b0b I W l ~ r J a l
V ! L t A ) k y ~ o , JarIlVi,
. . ~ '. : . ~ .
. (l
'., I
r v ' f ~ K R I ~ Grff 0 H O ~ f_')r1 fr~I1('!5vt1J C~"fdn113. I ~ A 8 - 4 ! >
F r - ; 3 0 K L l t ' y J v V rl q H t .
2tPl
2~2
, ;
' "
2G3
l < . H eS~7 r i P ~ K , t ; T H I S o P : : A e . t . . 5nJAb46Ve.
F"rtcMde.ter'1 New'ftfr'k.
1.q ~A-
r ~ dfr JpU11SrJV),
. ,'
, '
, .s: r'
,," ' .
.. ~- :
CHtE:9A P I S. A~it/RM D g ~ 6 ( l I I K iN /A, L e .
R:JJ'l1? /C,70
G I t'V ~V lrll ~'erJf1ly1f
fAL-Ie?fN W ~ ~ r , t1 ?.ar fk.1 ~~I)(, Ar tUM/3. 1.I)~fJ-
fr;:1fd:~ Udy.J W t1~l1t. .
MAIl-l ~J1e SAH1A e. Af Z e, A~ C~Vf Z . rrrt7(1!-e/ c a / , t - O r V l i - : J / J ; y lti/i/II;JWl
t ja Y"db'l ~ v 1 J hdls ~ ~ y "V f ~ ,
e If . ~ " fI " " ., ., It- _ ". ~ ,. , , I " '" ~ ~ " " - ~ " ., .. .. It .. ., , .. ., ., - .. , , , ~ ,
270
A i r pa-th~ af movement, w nefJler ~ t pea!?le, Ct}!?1 ~O t'.d6 or serVlce~,;"
I . j I .......
3r ~ j lne~r In n a t u r e . ArId .al l fJ tl t.V ,0 hav ~ ? 3 ~~r tl V 1 t? ! t/v l Yl tl f r t 1 W i V/~HvVI
i v: '
we a r e t~ken t . hr ou gh :a t ?dqu e . -t ce " f ?r a ce 5 ~ ()ur J c/Stl n ~tl t'Yl , The .
cO t'rtovr " f ; J rath Jeret 1J~ t'Yl our tyIaJe at t~at1 ? for tl ov L W hi le. we t :. 3 " ?
r~ ~ e. , t . rl ; aV 7 ~ c ; , ~ V l t urn, r p u ~, ~, ~1 ; t . ?r l ~ l 1J t"~t . .at vvl l l , a ~Icycle ~a~
l e ?~ f r e e dl i Vr l , ~n d ~ car e ve . n !e '5S
1
I V l c~;avl: t i n q Its rue aV l d t ~b rectlt1Y1
~~7r v r tl y; lyd;ere~t'Y1~IYI ~~1t7 lJg t11 V'; ~de ~ 0/0e e l e J ve V1 l v!e . ma y r6ctVfr~
I ' I : fA L j.;1 f ('I ! .L ' J I I.
~ r J t h VVI- b r, ? m ~ ~ t . ri con - ct?(}rs vn;3 - C re. r!ec ; ; ; t - r ['S tur V l l r l ~ r. a~ l u~ / tV i e
W l J -b ~ t 'f t~eFath ctH1 ~e -b , a l l or e d tlg hi ly t o d; s dIW ler1SIO Y1b . P e J e s t r l ~v) ~,
cJVI i ~~ c?~he r hp ~dl ~'~~ov~h ~~Ie, t -o toler.pte ~~r ( /r t c, J 1 ~Y 1 ge r 6 > 1~ '1 dl r ~t l t 7Y l l
r e4Yl r e a 1re~ t :er valvW l8 t 1f ~ Fac e, t ~~V1 ~n el r bal dy J Ir Il ~~51 0 V l Sf :1 1d
~rt'?lt6r f r e , ~J O t '" v1 t 'f (/hOIc,& al~lAg ; f & t t h.
T ~ u~ IV l cer t? 6o-tIt'Yl o r craS> ~/J1~ A - ~~tV l s IS t 3. l wa ys t3 r0 1vt r o f deCISI<1V1-
yn , a k /J !1 _ 1 f t 1 r - t J1& r e ~ot 1 ~r r t"(/a~V 1 IV 1 j It, The Cc?Vlt;Ir1l1/ty t 3r 1 d 'Sc: a !e A
e~c- VJ r~- b h ~ t 9Yi !vJterseatlC: : 1Vi caVl ~l ei f us' jl 0 1 ;IV l gV I~~1 ~~t 1 'lj ee~1) vY1. 3j t 7r
raute? l ead l f-1 tJ t -o W l : i 3J t 7r - G r~ce6 - ; a; 1d ~~e c~vl J a r , y f? ~t~1 'S l eadl 11) t o
l ~ s~ ~ r 6 r a ce s , ~A /he J . 1 tJ 'l ~ F ';3 t!ti ? ~ t ; a Cr t1 S61 v l ~ . a r e - 64 lJ'V~ler1t 4 ; - 1 ~!Vi e.
. a ~'1 ot k ?r ) q; u f f /~ l eV l I; 0 fti ce 7 hc7 VIJ b e /?, '--ovI J e J t: tJ ;;111t1w ret ? f'I e. t o
f ~v~e , v1 . d t7r ! ~f1 t {k6'tt10elve~"
The . n . a A i u r e &1 + ;a i :/'~tJ 1 5 C t 1 r 1 f l . ?1 vr: atl6'Vi !V1tluer1veb ; tJr 1 , i r 1 fl uc:n ceJ
i . , J
~ > ~ -h~1 e a~g ;?Vj l: z .ab lo."al rp~t.erM d t t 0e , ~'r a c, ~ It /fV1.ks, T0f!, D"n fl ~-
U t"i E d;IO M ~ . a. r aU1 w ..ay r&lr1rO rc,o :a ~r a-b l ~! or- j arllz at,t?t1 by r. ar~ !,
l ei " 1~ It~ r a ct er v L O r i ;J l e ccv1 'h~ urati cJV) C , a V1 C A ? vl - t r, a5 t w d ;} ;} -t n e , . -
l ' r -. L I ' I'
tC: i ('m t't- - b k)e 0 r .a~I;8! clrq~.VlI t;3 tIO 'VlI ~VJd 'Serve' ~s ~ VI~v;t C- O VYlter"'"
run , i - b a r t, O f1ce we C;3 V1 r f);A F c?u t IYi cu r r r 1 l Y 1 dG t ~ 6 J ve r ~; t l ! G? 1 V l tI1-
Vr.3 tloV1 o f- f~ }e l ? ';J + -~l S Iv} ~ bvd)n1A , t ?vr Or l ek1 t;l t:-l tJ V i vv, i v) IV! t ~e ,
, . J
, 'I:
I .L. ' j. J ,.. , 1 I I 'I I I
<?!Jr' U Vi ,;;l e;r S1 -:3V 1 d IV l g , 11 1 1 -5 Sr.a~I~i a ) /t ?u t W II, yj '? C e a r ,
/ 1 . I.Jli"'f]~J\I\ 0." G ..................................... I " ........... { ....;.__ .......... ~
All f13th0 :are IIi'lear: P I 0 t t ' A ; 3 l t l h t pat h , h ~ w e v & r , c ~ V l b - J e +J iC' r r iil iJ i"y 'I
or q2H11 zInl 3 e!ernent for a - s e l
A
18S o f - - s race 5, 1 M ;aJJd:;lOfll/ It c aV l ~e CLWVI- ( ""
I ! n ~.ar or - ?e t )me n- t e J / IV l t .~ r 0 e Gt o the r ~ .a1; ~ /l ?/ h~ve ~~E i n ch~~/ t or r yl : ; ; It ' t ' r '
A r~JI;:d COYd~ I~lJratlorl V 1t 3 S' r.at h ~ ex t-eYl. J'V13 f rt? W 1 , ~r ti ~rW 1 l vi atl Y 1 ~
; ai , a celt1tr;!, C~Wl r' Y 1 O r1 ~; O / Y l t,
I
5. srmx r,
A ~rl~~1 cor1fl1vrai;IOtl Is;, a 0IVltjte. , c t iy) b nv dus r.at ~ ih ~ t o}--1lglt12t:e6
f r' t? r~ :a cer1tr'21 p O l vrtr re vcl ve 5 : aro u n d . It, aY l d ~e ctP m e e - lf1crea71Y}1Iy
Ji~t. ance t rG 1 t 'Y 1 lb .
~ ) . ( ; 1 1 1 1 )
A ~r! J c ov 1fl gur ac l on COf' 1~ ' 171: : 1 of two e e t s o t rarallel r a- b Y 1 S + n ;at
Intere-e. ct ~{; r ~ gul ; ; ; r iYICe r v t J !s ~Vl. J c r e ; J t e 6t 1u2r e t J r r ' e c t : an: J u1a.r
-f,eld::~ t ? f ~race ,
A l 1 e cvvtl t
A
k covAlgvraclOrl C0I1:::,tS-t;6 o f ran J O rY ' 1 rat ~.s
COt - H16c t e6ta~ill~~ed r01lt'lts IV I st ?,ac e ,
( j. (J()l\'Il)()Slrl~]~
I ri re;a II~YI ;;J l? v il..:.J 1 '1 :1 ( V r l .a!l y c:vvrl9 'y~ j. ' CoW; 1 5 iIY L ~- b 'IO 1 (1 + - b ~ 1b
I ' i . . . . . . . d' . ! 1
pr ' 1e c e diY1~ ; r;;;tr::erv1S', i t I aV ok t ~ !e C- t ' 1e ; at l t ?M -:1 dI7t?t_'!evd:iVl~
nil : az~ , :a kIJ 8r -
1
.3 r "c k ) I v,;)i ,)!J ) er r:a- c carl ~ e
I J t - 1 . I I . I . ,
b y ~ q' h ~ r e v l t l ; J t /r 1~ l e n8t - h ,
. . ' ~
~'~.- 4
,/
- _ . . . -/,/'"
T T T 7
~ 1 if
i
!
1
~- r- L
i
i
~
"\ ,/ / ' 1
f- - - - - - - - ._~/- ~_- ::- - - - .~
\\
. ~
!
r ~- . . __ . . . . _. _}
I
1
(--~--. ,
)
j
. _ '-'
; :
(
~
~ ,... ~
r , . . . . , 41$0 . . .
, _ _ . ! - - - - ! . - - -
i t l l
. . . - . . - . | | | _ .
Ii
i i
.
i i ' I;
Ii i II
M O R r U A t z y jel Vl r~ e Vf IfAr~ HeF'5u1, J/elr : | - - . | | - . | , 1 ~ 1 1 . . / 4 8 0 ~ I C ,
272
"i." .
f'i ~ Vl o f T A I Y L J - i t - l PRECINCT" Of T O SHobU SHRINe:, ,. "C . ill~ f P'r e+e.- ;t ur '6, J ' ? F z H"
! ' -
'2.73
276
2 7 c P
. ' ~ . ~ \ ~ . . .
r o , , .
. 1.
I "
f v A N S Of I I 7 e : A L - C l T t ~ ' S ) ~ j FrJll'1ce-so ~\
t ? l o r ' 3 1 M - P \ " , , ~ I V l I I 1 4 1 : 7 \ ' ~ 1 4 6>4 ,
'f
, . '
.J
.1
.' ,
R
< ~ '> ; ~ ~
,~ ,': < L ,
~ : "L ...
!~~> 9 T a H , V , ( ; . , ~ )1
i7&)'2.,
fAK1S
279
[J[J
DO
DOC
r - - l D ' D O'
LJ. . . _ . _ . - - 1
ODD
[JO[]
[.~~J' [J0L _ j
m i
'.' .f
!
!
I
__j
.. (,'
c
i
V
r - _ " ' L _ r ' l r-',
1 1 v S f l ' f A L - Pk' tU e c " G Vev1IC.e , r ~&4 -0 ~ J L e CtJ (~ 1!5!e(~
. i, I
~. ,'
2Bl
may ~ ; e re !; ate d - to iM e sraC6- G 1 l 1 e > i fink I n the .
ft1l1olA/lng V'i ays. f'ptno may;
'.',: , .
T he. IYltegrl-by of ea~h Grace. IG m;aIVlr.-arned.
The c< ? t 1 h~u r~t J o t 1 ~ the rat ~1 1 7 fl~ X I~ Ie.,
rv 1e~ I~ tlrtj '5F;ace.:; C ~ 1 be U66J - to 11Ylk tl1e. fait 1
V1 l b~ 1 -the SraC8!7 .
T h e - - : - r:at b t Y 1 ~y r. a- 7! ? th rtJ u ~ i.1 :a - sr ac e ? /
~x l ~I I Y I o l 1 l ~ q u e l y/ o r a. ! G? n ~ rte e?L~ e,.
In cutbln~ tH ro u ~ h ';3 sr t3c e , th e r'3t ;h cre~ t~ ~
f ai te r n'? o f re 5t; at 1 d mo ve m e. n t w ,- th I n rb,
T r1 e l t1 C .atl t7Vl t 1 f t he- ~ r ac e e '?tab1 I I ?~ e e > the. r~ th,
Inlo' r~ th ..q,r~ ce rei abJG1H '?h:p 15 vt;e d - bo J 3r 'r r o a~ V1
~ V1J ent.er + u r 1 ! / t't.1 nal l y tr ~ ymbo l l c ;l l ~ Imr o r b3~ t
6rac661
252
I
!
!DODDonn
253
/
-r ~ 2: ,-
I L
1 : I
T
-:
~ : )
1 ; I i I _",
!: -----
i'
I
t --~
~ .
f: .j '--
r"'-
~ .__,
I 'llL J I I r 1 I I L r J 'rr
I I j I I t -
/ i
284-
I
r A P ::H S ~ J ( / ~ r } t I - f " u ? e :
P I i 1 V 1 P ; rlllr'lQ I t;./ 1 0 1 1 0
Mle? V;i0 .d&y f'~ Y l-e "
." . J
t' .'
\
'::':.;;.
7 "
~
. p'
',_' ,
Clrcu:,a1:10n 0paces farm :;in I ntet'jrJI f~rt. o f aY iy b ud J' n~
O~"t-J tH11Z : a t , o r " 'Arld o uur y a Slqrllfl c ; 3 v i l : , ;am ount. o t 0f z . c e
w:thln t~1e b ui ld! r1t1S v o l utne , if consl-d eretl I 1' lerely ' ' 30
tut' lctlon;31 I lnkln~ d eVI c.eSI the v l circ!)fatlorl r;3tVis w o ul d
~(::, e.1dless/ co rrldt ?r .. llke.. 0r ac e o . T h e f ( 7 r m ~ Y 1 d 0C ~ ! e . - -
o f ?\ clr?ultltlovl 6pac e , ~oweveG m v e ; , t ; ac c o tr 1tt1 o . d: ate . . the
m ovewh ~rd/ o f r e ar 1 e o t l-5 the y rro m e kl.a de ; r . ause / r ~ tS t,
or b pKe I v! a Vle~ ;3it' ~~ rt'S f ' ~ tV 1 1
T he t o rwi t t f a CI f"' 1CUlatlon 8Face tar v ~ r y ;aC cordln.~ - b o
h( )~ " j ~
I t~> ~t' L !V1.J~rle~ :are d eflvie~)
t t -s farWi rel;3te&> to th e ft' rvY l jf tJ16 ~ r . . ac . e s rt I I 1k-Sj
rr< s 1y ~lltle? c ? f 0ca le -; f Yo f 'o rt lo v 1; 111flt, -; a rt d v i e w ar &
ar-- b cuL at~d )
&Vlt.r.at1Ces oreVl orrf;o rt.)
I t h.aVl,d j e~ ch a~'1~es I n I e v e ! VV'I -ti 1 ' ? t;3I (o and r; lm r
G
,
; \ C l r c : : U ! 0~aCe m ~y ~e ;
EJ,~C L05ED, ftlrW iIV l~ . a c a r l "'l dot-1 t~1.at r el fil C eS - t; t? -tJL~
I t 11V 1 k e + J 1 rO lJ tj ti i e v d : r" . 3 tr1 C ~' 5 I V ) t~l e I tv . a l l
O P EN O t\ ,j O N E S! ! ?E, - t o fr~v"de v l < ?I J~1 ; )r td Srab) ! CO~-ltlvlult}';
with t~-l ~' I i: , I i I l k s;
O P E: N O N B O T H SI DE~ .a rM j ~"c : .;a! exte~15l ?>V )
- r~rc ? u . 1 \ n ,
-",(
T h e W ltH > h 1 J r1 d hc ; ; l g~r t o f : a c l r c tJl ~-b I O V l ? r~c e , s n o u lJ ~e rr? ' . . . .
rC}(1; I C )V l ; at : - e V V Ii: J i t0e . t> / r~ p V J d - : J W 1 Q U ~1 t o f tr~ff!c _ , I t m v~t
ha V 1d I e-. A narro wi e n c lo ? e , d rl ,ai : J 1 w d le V 1 c o u r; a ~e rvlt 1 Vo rllJ e V it/ ,
A f: at~1 C : ; ; iH ~e w ld 8 k le d (Ivt t? n ~ to ~cCOyYlm t .?J it e r YL~ine.
' t r; 1 F h e- ~v t ~I?: ; j _ : to t; r fa U SI J u r
VJ e\A/It 1 ~} I t carl ~e et11: ar~& J ~l n1er 0l r J~ wli ;~
d: ra s s e ~, thr tl U ~M; Y lrU '11r1: a l ~~e ~s ra & e , a r ; d~ C ~3 ~/ 1 b e,
r.a" 1 d ~rr1 1 without tt't-1YI i o r Ae f 1V l I tl o V I / -A V ld d8ter WH f'l ej ~/'
iJl e a c t Ivli: Ae6 w I tl -H vi t~c : . 0r; aC8,
288
~ Cr1JVlge 111 level
l
C3Y1 reIVlf-orue. t ~ e. rat~ I f m ~ V eV 1 1 6 vr : , ~ ~ ~ ~ \ , IViterrurt I'C, ~ C. COYHHOda~ e ;3 C~ 1 . . 3V 1 1 e, IV) d:~? COLJr~c:,1
~, _ ~, . ! . ~T _ : ~~< ) or termlt1Ae d ~. _ ;,
~ ------, !~,.-.< .., .. ,~, , ,
'f '-;- . . . : ~ ; ~ = -;: : , ;c _ ;: : ;: ;_ ;; " " ' ~ = ~ ~ ;;: r : 4 - ' - --. - - - , I ;, ' ;, FPF~: : ~: - - : : ' - - - - - r
$ ---_- ~-,_- ,_-- ~_ ' - ! . ) : o ~. . ; 1 & ~ . . , ) ". ' . , . , , , t, , ~ L ~ 4- . _ . ' \ I
il
'I
(JIll(~(JJ_Jj~rION SI~\(j]~S
G r f l v 1 d ?b~ IrC;l~8
f'MIS t > r e ~ Ht'V6~/ i0vl-14
C ~ 1 ~ r 1 e ~ G;1rr11e;r
AXt ?r 1 v VYl e :t nc tif ~IY IH # \ ~ . 1 t I W ) Slt~H'"
Hd U G ~ IH jt,f/ W ~ f B > l f ~ Y, New Y ' v > rK . IV~~ 7 1
~ 1 ?~ 1 ;&Y. J I . Ae l 6'. r . '
, .
.'~ . . . '
P"
t
',,
"
" .
f?01
. ~ : I ~ ~ l . ' ] . , " " ' . . . ~. .' Y r . \ _ . . . . ~ . ' ( ' . ' " ' ~ . ' . 'l!>. I " . " . . , ' . . ' ( " ] ' . . " Y I ' I () . " " ' . . T~ . " . ' 1 1 ! , \ I : I 'f. 1 i '" A A m . $ ir; ";i/' ! ~ l ~
, ; . y .1 ', , . . J1t. ll1 ~ v . 1 .:.,_l~.,.J ... ),,\., J. '~ . , f
I;
r e a - s O V 1~ pI){
S U F f tirt6.
M P 1 , or
. j
jravf t/I iv1C(':;, a-S'(;_::J v V j - b h ::)!ze
l
W ~'l !t.~.Jl + '~ 1& , Y c ;W IVJu-t 0 0 ~
11'1 C t1 e0 t ~ Iek : a r) j eI~ ~ d : -~ e et
. )
I d' I J
S I JF f ), ort It a - s :3 p li .?-l~ ~
It Its - 5 1Z . ~ ; : w e r e to Ir1Cf ~ ea~ , ~ _, ' f - r 1u r f & I J; t o
tr'IO
sixteevl-
IV1 CV1 ~b thl?k ; pv t d tJli rty ...tw o f e e t lov 111 ~ w t?v lJ rrob:;lvly c .o lla F ?~
l Jv t Jer ~ . i::6 OW r7 f;v ev t ~ ' S t rd v ' l e1 1 VVI;3 terJ:al ;IKe 6ie e l ~ 1 ~ ~
J
?ra V} vvltk Jout cxce e Jlr 1j 1 ~ 1 ul tlMJte ! e v l( l~ k ~ V ~ y a V i. J
, ? ; ! . , . , r PV l. A}~ ~
/v (. . / v j (/rl l
, \ 11 Y V l c 9 t eri ~ / t7 ~ 1< 7 0
ik J e Ir ! v 'l v i e r e v d :
0rl ? k
l
f t 1 r' -ex:a~ Y lrle. ,
m ; : t - ? f ; ' f a r
rl a It? li ke
IO i ~1 V'ra r'c1rtlor1?
I '
i J ' ! I
~ y c; dl?-c a ted 1; 1
~ 1a< ? oV1r/ Uv lrts Ilk ~
d ere~ 1 J t? VJ
Ir1 t: ?~ Y V 1. M . 2tc-
" 1 ,
:3 7 ~ I ;a Vl ~('
i
(v i a ,herl ~ I, c ;a v 1
:arid as ; voIUW L:~ d :, r"lc e lew l
arid t; a lr f y
V"IA vJ;lr ~ o~ r d : 5 ,
i
. . :
I II .' j. f j' 'I . t I ,
.n t Vie C o Vl - s t r u c L . - l c J Vi ( ) :3rc;}1ltec:;-ture; tStrV:;;1;ur~1 eiemeVi't - S are
t:tJ.llej u r o V i ~ o t : 7 p a V i ~ v e r ~ r ;;ce Si ;3vL dbr.aV l5(Y lit + V i ~ i Y i a ;a , d s
- t h Y t 1 f J ? 1 Y 1 v e r t i ca l ~Vp ~r.1rt~: -bo ;:I ~lJtI)IYL?lS f f ' i J Y i J 13tiiJJ1 6yste;YL T w e.
J ! J
Slz,e ;aYlJf'rc7Fortlo~'1 & t' i~ ~ ~ e el er r 1 6 f 1 t < S ~ r e J l r eu t v rc ? lac - ~ J to
t . ~ e ~ t r v v t u r ~ l i- a&ks i~ 1 &y r e ~ P . a r m ~ Y ) J C . a~ 1 i7 e ..) t v,6 r et t '~ el VI 4 vt ii
H1~ Ic. a bo r s tit s ize a-~ s c al e J lf . :s PSC 6 '::' t -0. e ) , he dp ! ~ Y l ? J t J ~ e.
B e;Jrl16, t- J r eX~ ( l l r l e/ trAt16(Vilt t h 6 W ' 1 &2d? ~ / r ' : t o V 1 + 2 i ly ! . ;L ;r J ~ ?
Sr ac - :3 - be ? + ~ e ! r v~r bu;ll -s , v r p t J r ' t G . If ~ l1 e ~ 1 ' v 1 5 Sr;r1 ~ r" I t . ? ~ ' i j I :;
do u ~ jeJ I d;~ ~ eV) J I ~ ~ < St r es s e- s w o u ld V'/! 0e. J ~ u ~ j e . . . . r C 7 ~ I ~ l ~ f ~ /
c aJ Sj~ 1 1 d~ - t o co ll~ ! ? s ~ , Bvt i f ItS. w &r ~ dt? u ~ I c ! J d;~ 0- b('e - t1t:~ t~
.... I I . . J
v v t i u lJ lV1(;~ea~e f t J u r -f t J ld . t 7 er t kj t he r e + i J r ~ ) ItS J be ;3w lS crlt,c;Jl
d U ' Y i e V t ~ lt lY ? , ;a r i d It:; def t Y l ~ t a"Sf f o Y ; ratio; .a ~ ? ,c J .d lV 1 d i C. -a t t J (' C 7t~ It..?
0I t ( 'u c ;t u ( '~ 1 rt'le - .
t
~ :l eC ( }VVie ;3~ t he I r Ia:a.d- s . aVl d U r l ~ V r p 1 r . 1 . t e d
c t 1 l vY ) '1 1 1 6 t cJ r ' Y r i : a 6k~~letal
? r ac e, By' t hC: lr
~elt1Vlt lVtC re.a$e, r c? : ;-1 e t ~ i (. ;r ;
o t r ~ c/ t u r . a I f r.aW 1 e VVc J r '"'k, tVlai
t . 3lt e d V ) , d ~ r t ? f t ' lr t lt ' V i i co lu r v 1 Y 1 s , ~ vtd b,~ p14 1tS, :af" ' b\ cul;.te t ;r ~ c. e . 1 ;3vtd
tJ Iv e . Ib s ~ ;J 1 e aVId a ~ll er~~v~'l tc ~ ~ ~ d C )-trlJ?t vr e, -r~1(? C " 20 k1 e 'Sleen J ,,1
-t ~ 1 e W -;J > i J.1J~ b:; ar e ~U F f J rie G.d 0) / :aVid t ~ e be;J t r 1 ? J 1V 1 - t ;u r Vl i
;are , 6V r r ' t lr -be d ~ ~ Y ~ ! r 'd e r s , r:a? ~ el H7 c ! ""e;3 ' Se s IVi de p'tJ ) a ' S
It S lV'aJ ~ ~ 1 d s r a (1 IVi,~r" .e~?e6 1~ 1 ~ ;Lt e .
! oSe '011F < J H t::: ' So u t h 03-t e w a y dt t~~T eV1G e - - :;l N al K u j t he Inner~YWH1t?
~ e ;ar 10e-C lty" Jar'av;,' '3rJ c .e L ,d:.u ry, A,D,
I ri a :a :>
G . 1 t t J J e w ' rt1;)terla i. A kV)jJ~. t/iYHf\;.'.' ' ' t ; e I N ~ t :; ; ,t rt 1Ylr
I I ~ ~
, l , i f i I ~! !
v v e ~ K I Vl f; ' /e .v idl H t j I ! 'VI I I i 1 ' ~ v y11?--K c, r
Ot J t 1C rer( - 3 . ~ Ir} I C / -\cI r k, A
< s ) u rrt ' rt ; , V 1 /, ;
s ;,l~kt 1 ( : "
the ca5' c~
e l
-\ | s r - - + c
1 1 i : : ~ a s I Vi
rr s Y11-e ' S, 1 1 : 6
I ,,10e t~h:::lr~
.. ('.
M ~ l ' 1 y ~ r ? ~ d ; e ~ t () r .a l el em er11;S 2fle SJZed ; a n J rrO rc 7 rt l t J v 1e~ !
t1l?t t't'llv a C C C ? f 1 . J 1 Y l ~ -t o t heir s t r v c .- t .v r ; 1 1 ty r' c7pertl es ; ; 1V 1J f unctl of 1 ,
/ J \
~ ut - a l ~ o ~ y t he r r oc e ? ? th rC l I / ~ h w h I ch + ' ~ ey ; a r e 1 1 ' l t: H 1 v f - a c1 : : ured ,
! ? ec a v ? ~ t ~ e- s~ el eW J eV 1t ~ I 3 re. l'Y 1a ?~ - r r t?J u c : ed 1 V 1 fa c ba r l (~ 51
- th ey h~ v e- 0 -b ~ V J 4 ;;a rJ - SI zes a n d F! At ? porfl t 'Yl S li11r O"eJ c ? r1
t hem ~ y ike I V Ld I V l d U ;A! m~ V ll)t; a ?- cvr er 5 dr I Y l J v ? 1 : ;ry s -b a V id J a rJ oS,
C t)f 1 C rete bl t ? ? - k : a V ld C Ol f )ma f ' ) ~ 'r l&kl tor ex a rY 1 pl t: : : ' / ~ re rr~ ~ v c eJ
t a oS 1C J J vI ~ r b vd.dI Y lj ~ I a v k? t P d - t~ tJ U ,~ I i I t l 1e: > ( differ " t r? 1YV ] e;a t . ~
ott,' }? r I V I "SI ze, ~ t1t~ - ; a r e r r OFt7r tlovi~ J 00 ~ 6!WH!; 3r ~ ;a 5I S, Fl y w t V d
a Yl d ~ t ~ C 'r ~ 0 ~ a - - th lY 16' r Y l~ &er l; ; 1ls ~ re a l ! So m a J 1v + ~ c t v rej a G W l od -
v l .a r unl tv W l t~ t l xe .d r r &r or tloV l: .I , 5 t e~ 1 -s c ;e. t n oY1s h. a v e- flx ~ d
rr& j ? t? rt- ' OV 1 ? ~ e0 er .llly tJ greed u rt ? r1 b y t he . ~ teel r Y l; a V lvfa ~ +ur er ?
a V l J -t ~ e A ~ ~ r / c; .; : JV l l Y1~ t d ~ /u t . e I ~ St e6! C tJ r1 - s,truct: l . ov J . 0 il V 1d t l v / ;3~ l d
d t 'or V Yl d : , ! ? h. : a v e f'r - ~ r / r t i t 7 Y 1 : ? : : a re ~ ~ t ~ . l t ~ e I V 1.J l V I )I I ;; I
m ; a f1 v fa c t u rer6.
Sr l1ce t: ~ es e a Y ld &th ~ r ma te r 121I ? m v ? t u'tiV V 1a t~ I / ' c om e
L L I ! I t, r I I ' j '
1- a g ~ T .- V ler : c. H ~ . o a ? V 1! ev e ; ; 3 Y 'J11 }1 C i etj reo t ? t 1\1/ I V 1 tk16 : : : . - tJ V 1 S' C , rU utJ Ov ?
t ? f ; a b v d d l Y1g 1 t n 6 .s t a v J J ; qr J 'S1z.e6 a ~ 1j rrt J pt J ri't l v ) 'S ~ f- .fA &tcr y-
r r oJ U C ~ d el err1eV 1t -s w i l l : a ffeot 0 1?8; r .; r a por tlt'vI
J
t l V l J
, I
ot t 't h~ r m; Jter f; a 16 ~ s v v " l /, tSt- a i ;1 J a rJ d t l ~ r ~ y 1J W I I ' Ld t7W u l1lt~
J _ L, I I I J _ .. 1'. I ' I
mv ? v I e 0l te' p ~ 11c.1 r r - t?fttr t; ltlne,d - r : .o tli: / V I to W l d d v : a r l ' V 1 : J soi 1 ry
C l reV 1 I Y 1 ~ . ? , ~ V o( J d c r rr1 t: t) I ~ tV { ~ 6 ; ; 4 V l,J J tl l si s mV 6 t
~ cceri W 1t J d v l ;3r ~ y j e;l b h 1 I- 1 : j rH ;d ;erl ,a ( 5 ,
. "
E v e n CvY1slderl V lg t f i B r r " " f ' o r b o ! 1 . G i I re'.?k,w1t5 IrYlf ,?se.J t lV l a f orrri
~ y inc; nat Ur6 of It s 'W 1~ t e r l ~ l , It s 0t r !I~ iur a[ t UM?t lt 1V 1, or ~ j t J1C;
m ~ vli lt a~ b vrH 1~ r r o ce ~ s/ the d~ ?JI: JV 1er st i li V J J 6 t he a ~ " ' t ) / + 0
Covl t r o! . J ; h e : praF'ortlon A : a b ! JllJlrl'1~ - F " ,rm s AYi d sr a ce e >. Tke.
d 6 & 1 5 1 t 1 V ' 1 to m;l ke a rt?t1W1 64t J.are or o~ I~ Y 1 ~ J I t i Y v ' ar h i ~ h l P I' " - b e ?
e Y l d ol ' V ;a I clld.J'" I1" l W I- t M < ilV l l ~ r d Sl fl t 1 1 ~ '1~ er- 1; M," V 1- norm 'ai hc ; a.Je)
l e ~ , b ! V Y 1 , 9 t e l y t ~ ll: ; t t l t he de'Slg r1er. I ? u - c t l V 1 w n ;1 t b ?~ - SIS ;ar e
- t - ~ e ~ e d e & I~ It 7Y l ? m a . de ?
' 20
z z
, A st ] y . ? i r e . : E f a ce , ~ ; V ' Y 1 9 fl ur C1 U ) ! f , a ce ? , . I~ ?t :J t {? IYl V 1 ~ t v r e ,
! t r t ? l e V t q - h ~ 1 e x r ~ Y 1 d~ ~ rlJ d" W lf V 1~ t ee d ;: : ; w l d- b h / rt . ~ e ccJ V i' 1 e ?
r ( i o ~ e dY Y 1 a W l I C t WJ '11i~ G '1} '~ re ~ V l ) ab l t ?f1 . 1 0r ace ~ ~ e f U ' 1 c
+ 1 r - .a c ; t lvlt y/ II y1 e ar cS r ~ D . e 6 r r IOV e t 1 1 6 W C
1
; aV i J ~ r ' c>
Ib f le; . - t o 7 .?1) ll.: A 1V 1~ 'I t/ V l IW !;l J ~ V 1lJr}1~ 6r of ~ v i ~ ~ ,
If a ~ f ' # G e - 4t J O g.1t1~ r6 f e - c: b IV l a r e ~ W 6 r e r e 4 t Y ' r 6 d I w h ~ +
d IH' l e r 1 e >, C l Y 1 - ! 1 wldt k to l e V 1 g t h / l e v I 1 - b l 1 t o n e J ~ h t l ~ h t ' uJ d It n . j 3 ve ?
at Ct . 7V r ' 7e ; t ~ 1 e f lJV lvt ,lt 7rt , t 1 J 1t + ~ e - 0F. ace l i i i . e V 1 21 t u r e t 1t t ~ 6
j 2 c;, ~ l vl - b l ~ t a b ( ~ 8C C j' ? V Y 1 1 1 ~ t i ; ~ t . ~ dl w il l 1v\t 'luevlc e. It s t t J r ' r H ay 1d
frt: 1rtlrt~ J c?Y1. A ' t e o kH '1 i ca i fa?tor, 0 U {, / ~ ' 1 ~ 6 d~ s ' S cr v e /cu r e ; ( Y111ht
Il V v1 J t t / r 1 & t ir rrlt Jt ~ e t l f It ; ~ , d ! n1e.nSj aV l C:' , Cv~ 1 t :e ) <t - ; - f : J1e ext e.rlc r
e r 1 V l r oY J me V i1 ; t'r .aM ,aJIJ3Cer! t . IvJt ; er'1L?r 0P ;J ce j Y Y 1 it 1 ~ ~ r t ~ r e S S v r 6
, . J 1.J I
lt ~ t dr( rt The d e C1 01 t 7V i r Y l l 1 v1 t ~ ; 16- b t l r e c ;aY id t J 1 e - r '7 faC6 t r d V Y )
;;l~ .. t l1~ r - h m e a, l d ri : JC8, ::avl d " .7JV V lui a- b e Ib r r o ! " , o r b o n s, c1r
t he J e CI' 0l vV I r r 1 !t 1 ~ t ~ e- b ?~ t,S oJ tW1;ally & >r 1 ae ::;, t J 1 e t l v I tJ ~ ~ r r 1 ~ Y r t ,
I
I ...., T " II /,. II . _) . J I I
~ V I'8V .al JUd~ em eY1t at t V r e dr 5 S l r ; J i : ; i e d l Y t l e n ' S!:J vl . J 1 r e IAt " It ' V 1 6 ' 1 IF~ S
J I I
t ce t vl - 6 ' e V I t h e , raft'S ,; ;: H 1d ~ ppr t , aV l d t J1e V i /V , ( I { C / If a b uddlV 11,
1j it - l is e M , ) ; a ' n ur . - 1 ~ c; r , jf t h e " , !" ! eo G ?f- li d e5w; ; ~ Ie." rr- t: lF'ortlan'" '- ;,
n : a v e ~ ? e ' e V i d- cv e l o f e d 10 i: ~ e.. cour ?e . a f ~ JI~ t or) /.
'''',
lnt: rvih, our rer~ eft: 't: ?Y1 at tke: f ? ~ Y ~ /c: J 1 d IV ~ ( i~ 0. SIt 7V 1 5 jf An: ; t 1I-
t~ c.t ur 8
1
~ f rrofortloV l ~ Y 1 j ~ o~ l e , IS lt 11f rec Ise , It - 11; d l'?t~ r4: cJ
~ y t~ e f e?re~ l1dr~ eV lIV 1~ J f pe r 6 F6 ( / - t l V - e . ; 3V 1,d JI~ t a- V 1c el ;;;l y1 ) ~ > /
cu l t v r . a ( ~ t a 7 e ~ aV Id I~ - b t 1 1 J S di f f i c ult - b o cow t r t 1 I a V i J p r e di ct 1M
I .j ... i
J v 1 o~ J e ?vl ve - - aV 1d f reC- I~ e: . m ~ n~ '1er,
1- - 1
l J
S m ; J 1 1 V ' r ~ l l g ' . f t ;hf -~ er"6Y1C es H 1 ' : 3 / , | / | | | - J IVr16}' iSl t JVf 5 ; J (1 & e~ SreC IJ Il l "
~ ~ h f + l c u ! t b dl 0C erVl , 0 / l 1 d , ~ : ; 3 . : S 1 } , ; l r 6 j ky det l V 1 l t l t l V l
j
- s ` t 1 Ul " - / | ! , |
I I r I. " l I I I
Sides ~ r1d i't?vr rl g vl t a V1j ) e~ a rc ;& t ~ Y' I: J e. t ;,dH ;1 ' , , ea r' " / - -
. s - . , / ' , s | + - . | s | l I / | s / - ~ { : l t t ) . a rel t 1 r ver y' rYl Vv~ u n IIk e- : 3 / | + - .
It . s l | ' . s / , b e- -! z1 # 1 1 , . 1/ ` / , l J o, , d( ! 7 1/ J ~ t l J . eVl ! I~ 1j ovl
/ ` . | | | , ~ f Vl e,w, l | . + - . tkesc~ t r ; ; r wl t ; : t v' ~ Ive a ttJ r'tyt t?r f l g l J r ' ~
; a vl 6l J~ 1 ql , |/ | |- / I ~ 19rg el y a r~ svl -t A - ' . | l / ' we rerc el l / ~ it s
/ , / ! / | / | l | It I~ l 1 t ' t ; |s . . . , - . | . s s . / - | . I | ( |
If t - h ~ . . . dl t ' 1 1 eI1 S l dV 1 6 r el at It l V l S } ' IIf ' , s, c i t - ; ; J ' . s | | . i / l 1 ~ t
I
' . ' I ! I . L 1- t
IS r e- ju ~ t e. d k ' l )/ a FY) c 1r"rt l : 7 viH l l ~ 6 )/ 6 t evvl ( ` . | I o ' ~ e. t 1~ Jec ;vl v6) 1
, . . . . . ' Ir, ~ sl ; t ' 1 i I: A r rrf ~ ViH et ' " 1r;: / eVeryOl ' l e; - . . , | - . / / ! / '/ | . l | | ! ' | |
, . f ' I I (L I' . I~ I I I . . . . .
< sy~ ' t ;ew15' U ~ ' erU I ~ Vl d t 1t r a, A l / ' C - I. ){ ar & 51~ i1I' IC dV) C e,. IV] 2r~ Yl / c et ;t u r~ ;
J e~ l g r 1 ~
' "IIA I I " II . 1 L !
IVl e IVl t e0. t / | / al l L- YI~ t 1 r l e? dt ' r r dY~ 7r t l d~ 1 IS t t l c reAt e a - . s .
t : I
vf or. d? ! "' "' ;a m or1~ t t -1e ef err-1ev1t s / 1 1 . a vl ~ , t )~ 1 C JV1st ru c : ;rl oVl , Ac; , 1 rd l r'j
- b E V e/ l Id, ~ s o . / . / / ! ! - t 1 yaV l ' b t : ; ; 1 t ; l ve ~ t l V V 1 f ar J ?or 1 dt / - . .
0IV \I1 I1 ~ r t ~ ' 1 1 V 1 ~ ~ 1 W V 1 ! l 6 r r dr t ?r t l ?' r J r ~ f er 6 be? t ~ ' 6 equ ;. ;l d: : y &f ' - / | . ` s
| l | ' . ! I | ' | - ; : af 1 j p"r or ' : ; W ~ b <7f l l V I?' ) < sy. = > t em h . . / o - 1 : : 7 : a ch ; a r.a e- - l : : 6 r-
1 : ; +: 1c r.; ; ; i; I V'; s f "~ ~ W I ;;dl 1evl t ' t U f t ! "' ;y t V l b 1 : I? rr ~ h 51 1 1 1 tted trC 7 V! l t J f 1 t V
s o to "W l t ' t ~ er - : f ~ v?/ a rrt 7 p or' t ' t l J1IM j ` , g/ . . . e~ b i f ! l ?h es: a
c oY1SI~ t eVl f : ; ' Set . ,F . | l ! r ei al : - i oV l S Y1 If "? o . / . . l ] ;;It i6 / / F ' / -
' ~ V dJ l r 1 (' i , . : 3 6 we! 1 : a? ~ e~ l eeVi t t 1~ r.a rt~ p 0r. d t ~ ei r |s | . IA
- l ; h e6 e ~ ej . a -b / | \ ol | | / 7 o | | | ! , Mot ("e 1 1s / . 1 ) 1 . . . Ived by . .
. s / . , ' / | o. . . - t ~ 1 c ; , VI0U ;J! v! "' de. r t V l G 7 . - - / . ( ` l b e 0eY1 ' 5eJ /
;;Jc c eriedl t 1r eve~ 1 rec ;og vl IzeJ -{ : ;~ rdl J( l ~ : ;; 0e: r l es / ` - r ef 6 t ; ! t l ve/ '
exp e-r' ,ev1c e-S1 . . s r ~ r ' i ~ . J t 1 t t iV~ ( l e. ; I l - rr1J~ ~ ' l t . ~ ? ~ 0IYl to . - t t 1 &
Y' ! ~ ' l ol e I V! t ~ e, ra rb, ~ V1 J t k ~ f ~ rt: In ~ ~ l e F |s | .
"' ~ , , <
}
1 i f l ' ! () 2 ~
l j..- \.. . . , b
c
d
- -
e
or
~ r o ~ o r t ! O n l n t / j 6 I Y - : 5 t e m ~ g e l ~ e J ? J t 1 ~
ar~hd;eutl)r:3r f J r r r 1 a n d cra ce to pr cvk~e ;4r ! - t 1 t " t~1eit'" dlVf1en,-
?IOrlS. The y can v l s u . a l l y Ut11+j" tne r r J U i t J r l ' ? i t y ' In Jf'j .ar c;nlt:;utur ;J 1
~;/ h~vlnj :all ot d~6 p.ar tb b ~ J t i ~ ' i t j to t he s a me rr6'partl<~I;:;" ;rl~/ can rrt J v ; ~ e
a s e n ' Se at or der I ~, 3 1 1 .::1 heL 0 hten t he C C Y ltlY 111It:y d "f s r3ce s , The y
c.a~ 1 e s - t . a b ; 1 re l a - t l o v l s V l I f s ~ e + . w e e n the eXtC t'llor" aVld IV)terlot~ eiert7enrs :3
buddlnV ' J ,
J
The nut,IG1t'1 Jevl61.nq a ! b y ' '.:);e.m + r :J r o' t de<S'I~t1 ~nd D(l t l )(Vi ur 1 ( c,abn0 r l 1 e ar l ~ i 5
~ J ~
C OmIY 10 ti -i:.c ail re rl o d s In hl ~ t J ry, A IH It?u0 h tk-e v;;rk;;S +niTY l
vr l y 1 Dt pl e s H1 vo l ve d ' ;?h1 d i t l - 8 W VAl ue t C i vie,r'1 reVrl;;1lrl
1
/ tf :j .-
I .A
\ ,
I
' \ \ ., ....
.'\
. : \
. : \
\
\
\ I
\
\
\
\
y,i }\ y I ~ i
,tI
..
, <
c
\
4 )
c - t:? C
: 2
, . r I -< r ~ . : ~ ~ ] . ~ t " " " I r..jll" '
, z, . l : J "". \ . ~ : i_l "
, :~,.,
, : ~" .
. : ; " " " ~:.'
~
~ ~ " ~ _ ~ k _ , r ' ~ ' $ ~ ~ ~ ' ~
1 - \ C q ) n @ ) c
1 ~ ~ G
i ~
~ ~ ~ / - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ - - ~
it J ~ ( ' ~
" ~
- \
\ . " r : - . .
o1 ' -
l " \
()
II
r : : ; l t}t I( 1 1 ' 1 J ; ' j r 7 IrG
I I '(
-; dMt/I" '~U)l t)'1 10 - yh&
Seu-t k 7 V l N 2 t ' E : 7 ~ J ' 3 . , ( ) e x t : ; ? } O f -
I
e - . J
: a r e A / l i t ~ ;r. . ) t5, ;V I n'1ct" '~ rec eV 1 t
tj l 1 ' l e~ , Le ~7U'0Iet" "
,Art; ! Ib ~ U( ;5 i V l
i V l
I tJ ~1 ~
h l " V'/} rr ' / - ' . . . . e' " ~ ' t ' A
..,..Vi " " ........ ,-' " " " " , f l J
a P " F r-o Xi t/'1; J l ;e 5
F I b t ? t ' / ~ ; ~ ~ > : ; 1 -:::= j t,'3 r'i c::-~I:
-. . -----------.~
I '
I
(1
.- ,
':)e?'C it? ~1
;
: etc.
r
. ----------:: _._--_ .. -t-.:.,
,// ~
/ I
SO .~ ) '
/ """ I :
",
~ "


-, ~
,"- -"~ V ""- --' -' .--' ' ' ' -' ( \ j ' ' -' ' > : . . - - -
--- - --- -1-- --- -_---- ' -ioo.-- - -- - - --I " -" ' " --. ,--~ ~ ~ _, ---
A -
rdiwtvlenOV I (Ai-heM?, 447-43Z~ C../ I ~ tH1V 6 a y d c~ nlcrak~ ). I t I ~ i I V 1terC% :;tI V ' l5 t -t 9 Y J t " b e tJla-t W ~ l ! 1 6 ~ & t! ! J 'dV))\y<se~ ~
g;A~:;Vi tV l~ r1 v~ne ? | . . ` + . a - I V it S .arfrua(;~ 1t :a
11;5 O V! . a - fJ0aJe~ , a - vt J JI 0trl~ u-blc7rl | e! eVr1 t '::rit 6 ,
802-
.. (M o c'S <.;.el)
TSt,;P:;.;'lt:TfC c - f s. F'!em:? It
ii?o2' ...iO. >'oVl2tc>
303
304
FAF~N:::se ~ R .1v;:le ( 1 t ? 3 j 1 ~ - )
JJ eJ I " ;1t J i ! ( } - b 0 ~
'I 'I I
are el1;Viet" r;w.alfel:J r'
lv'l) I~ j i t ; ~ ~
st at ... e J t i ; d ! C ? W I ~ L 1 . ;
, v
l!A
I t . r',
) 1 ' ; ; i'S t J rYi C; 3yl:; , ,;,'!r V~rJtlca.-bIS?Yl
;?Vl t ~ e w?'rK t he 1 ya II~> I tf f r hyb v ,V i J , Y V ~ llu~ i c a- V l ~ j 3' b f \ r' a.11 V/' 2rk ' ~ re at e c .J lV\ a t ervt 1lJ r. r Ii;
"
The rev1U i I V I - 6 l1~ I V ! ~ - :: IVi t M I 6 - rr:1rrY l t Y l.a- t Y lery\at lC- 6 V / ~ I '~ ~ '1 / .jI V C::'S ~ h & re:.a?~ ;l) rlY 11
J , I 11"; I I ' r- ..J,.I r I, ""! J . . . . '
j'r~ ell 1Y 1( ~ 0 h & '! ,:;e, .a r- c :q u ~t:1V1'J 1 1 V 1 ~ ; ' tlx'eG v1'1e. tU Vl~)HI6vtt)i :J 6c 1 V ' t 1 e t ~ )/
II
, ,f
r~l;;tt!t?)t1?~! ;
layerG J t free ~ r:av6'
r(i.?fH:;3' v;.Jt'? ,,,::) ! V i
I O ~ vill a
harrYVYiIC- lYd;~r-
J t- hO tlt''lV1t,al
Z . 1 Z 1 2.
S06
Fr6'tl'l -hie
Callio'abc:~', A-tter :)
30(b
..
A:hie/l~. 4A C J 1?'~~;,
by' v)dlww; K, v\/~('c
I
To Greeks ~ ~ : 1 J R om ;vv;, of ~V 1 r ;j'l Vli,'li
Or~er0 r~erre?evd::e.J I vl i,helr' f'rop c 'rt :(J~l 0 1 -
t H e e': frc > ~ ~ ;;I O V'i { / f be -Jilt y a vlJ
h ~ r [1'1 t i Vl,l' TI16' U ~'i I t:f r J lV"j e V i ; I ~1 ~ VJ A ~; t w e,
dl;;3 f Y L ~b ~r t1f t Jie ualuH -iV L F r" t ? vvi - t:h i ! S rillc)dUIe - we r'&
I J J.. L i t ~ \ , \ ' r f . 1..1 / ' ' L ...., I
t.IlerlV6 lAie ?1 Jr(le Y1 SI.1 'Yl~:i or ~~l.at 'V Jvvle va f'~ ~ 1 1
~ S we 11 t;1& th~ ~" e d :A~,tl~1 ~ elt 1 ~ j l ;d.V 1 d 1 ;~1 e e V j t ~~I:J-t t Jr-le
!
~ lva ve, dJ V/Vl td b~ie ?Vi};~lie:~,t ! ri-t e rcO '! un 1 1 j ~rt lt 1 V ii
t~16 ~t ::?, ;ar./IV lt 1
r '. . . /
Cr/ I U V~ '1 V l ~ j i
~II
K;'a'b~h;:;r, t~1e I~1 t c:vt{;It'Vl
t 1 ~ a V ll" , :/'1 1 .e /
I vi ~ ~ ar r11t?l-1/ w d~Vl bi)lIdIY l~ I;ve re f 'rc1port-IOi'1eJ
one .9 rlo-b~k~~~',
"
O t ;)&rs: ~ rc ~ ~ t 1 /~ ;;~ y l\ y t-M 6
I
1 ) ( ) ] 1 1 ( ~
307
r "T1S,1('~ :"... 7N
J
J.. l)~,. A i 1.1
-'-1'
!
I
~I
f B ' I I i l [
I
J)()l\I(~
. ','
SYS'fYLE:
1i?
I
I; I' I;
I j ,
I
: !
I
j I I
i
U
SY5TYLE AR.AEQSTYLE EUSTYLE DTA.STYLE
310
..
. .
, .:: :
+---------------------------. ----~- .. -.-.-----.-.-~...,.".,.,.,...",....,__r__---------------- ... -___,
',', "
1__.
rl ' ] ~1 \ I l ~J _J ] ~ 1 1 ~] \ ()Nr.1 1 INrl ' I I ] ~
rl ' l J S (~I \ J ~ onusn
. ?)M 0P
*_.-
FITLf-- ..~==F.-;-i .. .........._.,_-A -----i ! 1
iii
o z GMODULE5 (l vt) j l A : ; ; 1
' 3 1 !
;//
: ' > ~ < : ~ , .
-... ----. -........
r
. .
-
I
l _ /L . 1
--. r~ ~ t
I, i
1
1 ---r-l
M AY,jp., Nt
l
vcL.L.A: Fit7r&v1c.e. R~Y1:J16;S . a . V 1 C , ~
A Il1 er'tl -b : ( J
by t S , IV() (I,~:, (lLJrllerl C]
1 ;2 I 1 ::'/ z: 3, 3 : 4 , Th 1 ~ ,
ex-pres' S
1 : ' 2: 3: 4 / a r1J to,elr
reia tiv~<i?ki if l e J Greeks 1 ;" th&j t c J U V 1 ( . . ~ the ke y
I ' I. - Ii. i I j. , ' _ _ -rl
1 ;-& (rl/VtSterlr.1 U':;' Yl;)rm a VlY t ri;41 ; r'erV;td6.;;;J ~ v ' 1 c " v YlIVe:r0-e , !(1t/
il ,.- . J . . I 1 1 -
V ' t ~ ~ , ~ r; vet') ,,, V 1 1 1 - - 1 1 1 0 ~rr~;) Vl~~~ ~ o
FYt!'l.9 ~cJra ~' ae 66he bl c , ~ ~ b
pf t/',tft:'jr'b l&r1 , H -~ - ' S c - 1 LJAre"J ~V1 d
I I v
tj }9t ' t ?J v~e 4 ;t!'J6 d o u bl e : .
t
~ q ' 1 ~ J triFle F'&'0resDIv'vlS, I; ' 2. , 4, 5, i t 3/ o , 1 . 7, Far fLab0 t ~ e 5e
~1U m V - c : : . , rs r;bl?'S Y'1tJt 1 v l l y Ct ?rl t ~ !h ;j -b~je C?llil:~> O r1a .Y} C~5
o f '~v1e gre e k W1VSICsi Gcale ~ !J t ; .;11~o eXFre-S?c?d t~1 c:., ~lart 1 '1 vY!IC./
'_ 'f
T ht ~ a t ' v ~ 1 i b~ c - - , t ? Ren JI~?~V1Ce- 1 belleVIV1 ~ t ~ . at to ?lr
~ u d JI V i ~ : : > ~ 1 J 3J t ~ j o rder; t ;~ th~
Greek YYl;a tVter} la t!r::> ~1 <0y?tevvl CH ~ ) . ,Ju8t ta'5 t he . . /'
( Y 1 V - : : ' i & t:-c' ~ i;r~~'i01 : ;J f;ed IVlto
J
j 3 ~ ~ ~ 1 d;ect s th~t- at A C;~ 1 d: ~ ~ -b u ~ ~
,W:4 5 tr.a Vl~i~ted I V J -t -( . ? ~l:?atla! u n re S t JAl?~IY1 V1 1 1 !,
I I I. _,
ry -b V 1 ~ ~ t . ?ra-6 ( t~1 &~r/, rr16;Jvl~~ to - t V 1 c . ra tIo 'S at It/;f:erv~!~
a. VI I) 1'1 k11 /t? ke vl
rO a V} 1
o
r , - , - ~ - J , " , : : . , . ' . " " " ' " ,
l
' " , ' ;,
, . /. ~ \ .
, , ' ; ' f
---
. {2
r ~ --~ -" " -----' -' ~ ' ---'
,
! , ' , : , I
~ :
L_____. _ __ J
J I . , 4 ,
" ,0;
;3
c
c-
I n I b ~ r y j _i _[ f . ? ~ ,k ? ,? ' n i ~ ~ ~ l t e ~ ~ y _r ~ , hr 0t
a V I d r r -' t 1 r O r -b o V 1 ;t ~ l e V Yla r ' lnet' " ' s
flBeauhy v i l l i r(;sul1; f r t i r t 1 the- tt'rrY1 ~ Y1J correspondence.,
~ f the v v hcl e., \ I I / I b h re?rec:tto -the, t ' f
v \ ! ~ h -to e~ c~ oth60 A th e"Se/
-b i -lJ t t ~ 1 e . - S' i ::r ucbJr e - r { 1 d i , Y )r r e Al
a V 1 J
V lI -th
what . you tV11;er1d
'. I
yl tlereWi e;a?v m eWI be r
:3 kl J a I I V I c.c5 S S 2)r y t o
P ;J I l~ J I (} ) -. _ . ~ . . ._ . . . ;_ . . . . . . . . :. :::. c . _. :. _c: __ . _. . . _, E ;vdK rl Ch ar:ier 1 ,
314
V I ~ L A C A r R A
I
( T H E R c ? , t ? ~ v A " ) ~ V lcerlz:a, I ~ ~ Z ' "
A I ' , d t ' " e a r 3 ! 1 . a ~ ; h o .
f'O ~ T O : 1t76t.
..11~ _. ._. _
:
f . . . . . . . . . . ' j
~ : . ,
~: ' 1
O s 1
~ ~ 1
~ ~
L .e C C i r ~ V ' 7 1 e r ~ev'el!?red hi!;> f n 1F c 1r ~ b 0r 1 H1 j t ? Y ! 3 1 = e r Y l , t~e. M t ? J ( ) I ~ r ,
" .
1 ;0 or J~r the dl r v1 e l 1 ? l t ? t i ~ t ' f - f h;3 1; w hl C : : V 1 CcJrlt31VlS . ,VlJ - t ~~t W H I C .~
I S > COvd~ ~ IVleJ,' t He 63h1 i~e, m e a5ut "I Y 1 5 t aal !7 Jt H. , e &reek-G, e~ f ' , b ~ Vf ? '
; 3; -1J o w er h, ~~ clVilIZ: 3tlc1J115 a~ ~elV 18 IIIVlf lnl' cely rIC-V! av t J -s vi?tl~ ~ e- .
( ; a u ~e t : ~e y t t Jr m ~ r ar t A tHe ry)~ t~ eY113t: lc5 ~ tke ~vm 4 V 1 }7a dy,
' 1 r . aC I Ol J ? / ele1a ~i; ~ Vld h rw " t~ e ~ou r c : e ~ + th ~ t h ;irmt' o/ W ~ I C , V \ t 1 1 1 7 V e s
li? / b e..a vty. II He ~he l e f ~r e ~ a7 e . J h l~ mea? urlVlj ~ ,,~ th e M ~.J_l J{ or ; aV l
b ltJ 1: .~ Md-h h ema1: ;IC~ ( i 1 1 e ae ~ t h ~ t l C J I W 1eY 1~/ t?rlt& ~f -t ~ e Gol de V l Se e t . I ~ V 1
; a rld ike Fd1PYL3CCI SerleiJ, : J I' 1j ike rr~ F{j rtloY\$ c J f tke ~ltJ m -; a ~ ~~~
(f ut1ctf <1f 1;ll ~ I W 1 eVlSldYl~ ' ).
~ . I
Le C c : ?r~u S ler ~ ~ 1arl ~ 15> ? -t Udy I V l 1 : ? 4Z, ;: .iv L d ru~ II~ ~ ej Th e M&Juldr ~ A
H ar m t 7H I t ?V ' S ~ep ?vr~ t-o t k c : : . HUtY1. a~ 1 ' 0c~ 16 U i1l V e r < $ ~l l Y A r e ! Ical? le. . -b -o _ .
A r~l-1d: -ec A ; u re, a.Y 1d ~1e?k ~~ I C ~ W i 1" ' 4 Z ? A -? t: !!aVlJ v C l i UW l t : : , ~f ~~.~ ltir!,
W ~ -S rv ~ h ~ ~ eJ I V l I~ i?+ .
.>J
k C~rl?u6Ier - , ? , a v V i h e M t J d V lor r1t 1t rflord bi . a ~ . a
Ser,e;":;; t J f v llJ Y l"1ber- s W l t W a l 'l l V l h e r & ~ t , h a rW 1 t lY i Y ,
b u t , ; 3 ~ a <?'yst :. e wl ~ W\e;;as V ~el1'1eV l't t :, -U ta t ca l jLd
~ d rerV I le V 1 g b ! 1 ~ 1 tSvrfa ces/ a ~ ~ j ~ v i j
II"YI; il r l t . -PIV l t h e ~ ""]I/r l 1; ; l t l sc, ~ l e ~ v e ryw 0e J e - , rl It couLd
" 1 e v 1 d It ~ e l f t :t J 2 3 V l iV l fl l 1l t y df COW l ~ Ina t l c?V l $j r b
eV ls v res v V lr~1 W t f :, V 1 d 1 v e r- Slcy" I I f:. 1"1e 1lr. acle t1 f
n!Jr Yl ~ e 1 -$, U
" T h e ~ . a ? J & ; ? ; n d Ct J rr;l~t G <1t - three; ; me;aSv re'6 ~
. . J
II?; 70 43 ( e rrl) } rrd F t 1 rt fov t 8d & 1 ccaY ~IY 1:t bt l
G old e V l Se?t lc>v L 43 t 70 ::::II?
I j'3 t - 1 0 - - ! B ?>
11:'+ 70 +4"3 :: 2Zt J ? (zxwi)
1 1 ' 3 , Ib31 2' Z~ oL ~ ~ f lY le t ~8 sra ce - ( lcc, 1 ) ~Y - t ~e-
V ' 1 U W 1 J J 1 f ' 1 v re , Fr dm 113 ; ; ; J V 1 d 1 2i P ; l . e Ca t ~ (!sl e . r -
J e v e lt ? F e J t ~ e ~ j & Jr iJ e. lv e 'Sene'&, j1V M l vH~ M n41
s c a l e t S t? t d Iv r1eV l SIt 1V 1~' + h; l -t were t V i ~
st -J1:l Ir e ~ + -bt 1e h U yY 1 ~ V i fl ~ ur e ,
_ . t q ~ _ . +w.-l-+.-+-~-- -t-.. N ' +- _ -.+-- __ , .
t'lh++-t- .. +-- - - + - - ..- ~ .... -- ...--.---.-f-- .. ---- ..... - ..-- ...
L
l._ .....
'\.,.
, .. '.: .:', ~ .
L e C o r t J u s l & r -these" Jla~r.arr1? i t ? d/V5tr~te t 0 t ~ d l v e r - : S ' i - t , Y cf
~ e W !t~l f ) ! l / ~ ~ r'c7forbt'ns ! 7t t . h e ; I v t : J J u { c ; ? r ,
310
. i . '
T h~ rnV1GIrie lV~rk o f le C t7rbv ~ ler th~i exewlFlefled
tHe V0e ( ) f t ~ 8 rvt?Jvlor W; 6 ~I~ U V i f b e
l
J f h . a . b l t a t l ~ V l
~ t. w L a r~ ed le-s, 1 ~ 4 ~ -~ ~ . It U~&? 1 0 ryJe.:a~!Jre,s t l f
t~ 1 ~ t v 1 o . d v l l . l r t; o ~ rlrt~ k i U W1 ; 1 r 1 -Gc;;ille- t ; P ~ ~ u " J I ~ 1
t; ~ ~ t I~ 1 4 0 m e be r ~ I c J V 1 g , 24 met.er"G WIde, ~Vl.d 70
m e t e r ~ h l.? f h ,
..J
rllI]~ 111()])IJI.J()}t
\1 : ," ~ , :. :' ), .: 1
The! tra.J d;lorl~1
frt?tn C~in.a, It 16 .3if'Vij6t
u r l l C a t meaS!)I-'e
l
the
to the { ; r1 'J1 1 : 3 )';
i tll6 - k',eYlj Ivas Iv; trtl'.duced
()I"'ltj 1 t1 ; ; t{ !y
Vjt"ie;d IV ) ~lz.el the ke.n vV ; 3 : : ; : , ': ; )CV 'i -:;: {;;H 1-
U n like t~'i(~
3 20
at b v d d
0tru&t!Jrel
rr1&'Jv!e ?/iai or"Jel""ed
JaF aV1e0 ~
r '
c'j
-t~;li ~ f r e c r eJ it-? jir nc3Vi' sI;:7yf J~ 1 tJ.16 l r - a k : .; - r l3 r f 1e -b~ jth:t ihe Ke Vl
~! I o -'I J i\I/~ c.: ;L / lb ) ./ )
_I 0 <.V' ..- Yl p ~ ~ le ~ :::;)-c e-v i" / : e .r " 5 r .ac r Y )::;
co lu w ln::) , ? r ( ..J - - : : : S)( ~ 5~ 1;tk)1 a r Vz xl
k'e n)~ t0e r e f .1r e ) v a r ldJ .;sl!-J~ d;.ly .-t;.) ':;!ia('/ -tI l" tve t: h ck n ~~~ tlf
ca l um ne i,
in the l <ya - W13 me t~ I.1dl th ~ f l tJ ~r J'Y l;r t l" eY' Il;) !V\ed C t1 } 1 t0 t. :a r r C I (B,It7Y
o .eo s~ la-ku\ a Y1d +08 ca ) U F r ln sf ac !n~ K ey! r nodule ) v.ar 'le J JC C J~n .1~
-ta t~e SIZe jf th~ n. ?o 1 ; a V 1d ~ ~ J. 4 ~J 0// cS ~.a k u.
tlAJI/ r e r 0(h~ '0 j(" 4 1 ' 1 e 0ie e ..pt1t1!. r / S:0 f/ / :Jr je(' !r ~
systeW l <1+ + ~, e K eVl 1r id dev ~ I" ' fco l ~) ~w ~ver ; -th e ':'IMV' r ,n3{ I , , , -, , t:
Its d 8
r
eVide} 1 C e ,,11 ~ L)Wl~ Y 1 JIMe V1:SIt?Y ls/ :aHd Yv ~ : q, } eJ to
, ;;j 0' + i0 e ' 7tr u ?t:!Jr J. ! ;3/ a d:;s :;(J: ijW; V i
d f ih~l r 1~2 . ~ l!odV(.ar lt)j t0 e :a ~ 1 t? e/
~ (' (' . a Vl~ e d WI a nvr k ! en - - ~ t7 f V V ' ? y: ; o -b1 r 30)" a lley; r ~ Jr r i ~ ' IZe. , A /.d
T I ~ -. . ----
_.-
1
.... --._
I ,-----
I I
32 !
erlce, t J , e Kevi 1 t " ' I ~ ~ yrdor-s - t J 1 ~
Se~ ;fiJeP1c,e ' J ' r
f
' r~ oH' 1 5. r ~1e ..
. v
ttu;, r/~ ct ak)jvLar' Q;paC85 r ~ ! ? 1t IV el'f':?:;yy\.all 01 2 e #t
t - ~ ~.~ fr e e 1y '
I "
J k 1 djmeV:SI~!I1~;
R'6na 1'0-
) 1 ' 1 1 ve r ~ , e i
2 J Y 1 t d 1 r t J PeJlf)O rf'k; Ie. f J r V l f ' 0 r r I O v 1 1 1 1 ' 5
! F
r , a bos, ~ ! J t r U r 1 c " b o Y L a l o nes, T h ey ' ;.3r e p;r ed I
+&rnlS , 3 r k . 1 IV) a r ::-~ 1 I t e?t ur e ar~
a~ JJ s,~ o { ) I . J 1 t~6r C + dr c:, / ~r . ::
or c; ; y Y Y i
O Vl - t w e: t~jeat7' t V1~t
I
C tv1 t. a I r 1-e;, r ! : : ', c 1r
lr1ed ~y It s
I
d l r Y ! er 1 S !&;, 1 S' .
T h e
; . . ~
(I.
J I ~ i ~ j
I ; .
I
i
; i
I I
rr1e ,Jlmev1SIt?rlS' : .a v i d rl-oportltlt1? ~ t h e . -
h L lW i ; 3 ~ V t J d j affe~ t t h e . - p' r& ' pt' rt-! ?' t' 1 t 1 f t~ lV 1g ~
we ~ 1ar1di e/ tkle h elt3 h t ;a nd dlt3 :t; JVlce e l f t ~ u l ~ ~
w ~ t' l1l1sr rea6V J , t ~ l e J I W 1eV i G 1 & Y 1 S ~ h ) rVlItv r c : -
we U&e t& r sltb! t1t1
j
W & J rklr1q, ea tl~ ?ry , a Vi d Sleepl(1t?,
O J ' " . . . ; ! ..j
I n .a JJ d; ldYt t o t ~ ,)r% ,~ ei e Vr1errts, + ~ 1 .a t b' e U:5 ; e; Iv i
: a ~ lJ lld Irt~ 1 t~ 'Je d l t 1 'l cVtSldVl!7 U ' t n u m a v i ' b(_1 J) /
~ Isa - a f f - e c t t ~ }e v ol u m e 1 ~ sPJce we re i u / r~
t a r m& vevllerrt/ a c : : bv! t,~ aV i d r e st .
I
I "' 7t: : : I 1 " '2 1::. 1
_~ oo./o'/j.o.. ~ 0'./ . ~
I I I l
32(:;
T~1ese Jr'e k n t V V r l f J! ;
, - , ~ ; 1 . . At . 1 ! / ) r'; . , ::; C k ) > 't J IL'l A
(,~1v::.Jv Ie- - J' v1! 0 n~J
- E a Y 'f l IIa r to ! J S , t ~ rt 7 U t 7 ~'l
.,)
::i'b n1 eas-ur IYlc1 JeVIc.es"
...,j
~ I / : A t 1 ) 'l 'V1L~.,j.. './ ,/ 'j .~ III r " '" I
[, / r it .--; ; ? I I. LO vY'''v "e; . Ie! di
c~ la r". a 0t :eJl~ ;t lcs are,.
t L~ vre, I V 1
..j
. .
, . .
elerwerrc rela t ive
0 ! Z ( _ ~ , ~ f a ~ udd In:; el er r i evr t ?ir ~ y.ace/
rela t ive b. ;; t V1e J l V "v1y10 ! , JV 1! 7 2H1 d f'rt7f.J(-bcV l'S
i\ 1 / ~ l Jl l J; Y10 : ;
t ke ma~ '! )fact ur dr , or d:, r(1?1Y
r~ V 1 ee ~ ?~1c1ICe5,
r ~ l at l ve to +};'6 5IZ~~6
et err(l l
rt~ r fr t 1 VV\ d
e! en1e~'1 ; q ; ;
F ar " e-x a n] f le/ -b ~je,
! r1(.'.1 facade- a re V 1SU jl l ~ (. . - ;la t e, ;J
/ . 01Ze. avi d rrof ~ t Jrt luvl
-be? OV l e ,: ; 3 nvt ~l er~1 ~ f) w ei I jS, +0
dl Vf l evl ?IOViS dt t ~'1e
avi d ~ ~ af'e/ t l1 ~ y
It h()v'j6ver~ or e
t he t Jcade.
It vvcu lt d
. : . ~ . ,
. ,
ige U~ed t o heIr Ub 0 a v g e - tl1e 0IZ'~S o f c1tl'ld~ eleW lc;rlt-s - - ; a r t ? v Y l ~ 1 t:~1eYIL ::; V u k l
. a ~ reSlder1tlai W W tJ/7VJ u v w t- s a V i d j o t ? r J t V : a y ~ t?lv1 giv e v'S .an IJ ea J
1
lt?0/ a
~ u , , ) lY1g I< ?I ~V ld h o w maV lj S~c1rlef.) It h ;a ~" Stan'- :? a Y 1. J ~ 1 . a v t ) r, a ds tt:lV i heir u s' rV le'a.; ; ; u r6
t ~ e - 6 v ~ / c : : o f ; 3 <sr a ce. B U . ;lv ~ e ~ tYl61r fayrill ! ;;Jn t, Y 1 b~1C'?e e le v V l8r t bs\ C 1 ;lV l ;a . ! . t ;;o ~ e "
U - se d t : o dell~er. a t. ely : a i - b ~ r a v r r er cef '"b O Y l jf t ~ 1 e C: . > lz e t J ~ ; a ~} U" . JlY 1. 1) fv rWI.1r ~ r a . c e ,
~ J
l
a . . - - =~ . ,_~
ill H 3 I
fE ra
I
I E3 r a EB
St i me b()IIJ H1[,]~ ;: J V 1 t 1 0 r a c e : s h a v e t w o sc a ! e 6
cJp er. a tiH g 61 rYlU ltan e o u . . sl y . T~le eVltr: a f'1c. . e r o r " bc o
d f - b k e f ? 0 i ;U r 1 J tl a t t ~ e U nlv Ci'S,!t:>/ t f f I/jrt:jH1! ~ I
(1 820 . mt 1 t t t a ~ , J ef r c; r so i '1 ) 1 0 ?c.aL~J ~ J o v e r ~ / 1
b'J lltllV l1 f ? 'r W l , w~tle th ~ ) . : ? 1 r w . a j ~ r 1 j YV j,d.1WS
~el1lv tJ IL ; ire 0G i: a led t-tl -0IZe , j f f, if?a cc~s
I
" '
T n . e rec(~: : : Jse;d eVl-try r '!r f ; d<s tlf Re:1I1'1S Ca tM edl--. a 1
(IZII- I'2g0) . : J r e sc. ; 3l : ~ J to dlvr1c;?VlSIO vl: ;
t J t t ~ 1 e. f a ca de, a V i d ; ~; )V 1 t ;;e \~ r i reco tH ll" Zed
j
. . a t a JI'?ta vlce a s ik le ~?U IL:L~'1'~~' ev J t::raltices , A ~
w e ~ et clo ser: , h o w e v e r ; w e Se: . . e i~Jj;;1t
8Wt.t" ; l V 1c e. - G -;a r'e r,~aI~/ 01 H 'i rle vv I{; ,h j rl t J 1 e
l: a r 1 e r F dr1b. a ! ?1 :dYl:.d JJI" " 'e. ?~.aled t t o u r , diVY levi~lcJri?1
. ~ a r l l l r n ; a . n Gc.ale,
827
Hurriarl ! v i
t0e : : 2 " e v t , f c J V 1 a v 1 : ; 3 V 1 t h r o rC:'r(l<7r~r~1I6 fr "o fo r-tlt?nlrLj
that o u r t di W i e -rlS1 ons v ; a r y t r t 1 r n -t o 1V 1J IV IJ ) . a1 . aV Id ;
C~nV Ljt, be ()seJ ~s ~ V 1 ak''.?o !ut e- tlleaSlJ r'If1V f dev ice .
..._}
t V e ca Y i/ Yl('w', ~ Y'e f ;'> rn: : ;;a .;5t )re 2 0j?tk:>5 V '/~ ;(J 0e \I/! di ~ t~ 0j&~ 1 -tJ 1~'t
we C~J V I b J l)u i 1 !bs v v a ! l(~ ;} ~ '5lv V i da rlYI we c a V l
me a S! )t 'e a V l, J t ,JVr / Vl tke cell 1Y 1~
....:
r 1 a Y 1 e o v er On ce we ca Y 1 n o It l01 er d O t ~ ' 1 et S e t~lrlj?1
v v e Y'r1 t )t 6t rel/' O~ 1 o t he\ rather'" th,aY i rac. t::!!e clv ~ ~ t -o
f,
gIV e l J ~ ; ; a -se y)s, e ~ t Jf-
t >
0c a -le o r 2
v v e caY l J ~ e
mean -a r" e re!~ted 1 ; .0 o u r : J wn
d IrY 1en!; 'ioV IS SV (/~ i 1 C ~'E ~. SJ ll - -:a t .A ~ J I.~ 1 : ; o r .a;
or' C/LJ W ' - (}r :a V V IV ld v yf o r :a J ~ r wa y / n a+ O V l ~ / ~ 1 e : lr U'b
J u .J ge tkle 0iZ:t'~ at 'j ~ rJ t k11~a give If; ; 3 h Uf 'v 1 3 v ] 6cale
or- feeIU ,,1 cl),
. . . )
! r , I I. '
; V d ; lfY l. a+:e, vt LJ V f 1 1 e Dn. alrs :V 1 ~ /; 11&
~ t ? t e! la ~ ~ y us - t ne e Xra V l~ lI/e V 1 e ?~
c r {.~ } e a~ v v e! ! -as dehVi e ct?vvlft'rtJ ~le/ nl) W 1; 3 v1- sc a le ,
;a re a s- ~/itk) j~'1 d ; , A C: 7 t : J ! rv v a y lead lY ij a 0e c a v 'Lj-6t ory
b ; 3 ! ca v l.y o r \ l v l l ! I) S . aV l t 0 e v e r-'t lc 2 i 1 dlrv 1 e V l-
' 51 0v l 1 1 + ; a rooyt l
/ ' \ V' llv t ; Jr JVV iV)
t l }e ~ 'ra Ge
I
It !~ ! Vi h .a
~ -s (N ell ; ~ ' S , 5V ~ 61 e t 7 t a V j\ ) f} 1~V l t; ?rC6,~~/fCe. /.
- ' ~ J J r
; : 3 ~) l v v a II c a v l tell v s -SO v l 1 e thl t 1 : J ; ak; pvt
Ii; a-s we-I !a~ lea v e t h e. ,y 1 / ! r r e8<S'61 r1 t ~ ; J -t
(
t/({;!"(iS
o v :
t k e - ~ V ~
ce i ! U t ] tl v - I J311e
../ I
f r o n l B t o
d ~ r ~ s l;VI
v V h l l ~ - b k ~
corn
trl e
H i e . :
th ~ , . n)tUt'f5 i:Hlj
1
_- : ,
: 1
I j
J"
~ k . _~ . . '_. "
,530
. .
. . . .
. : , I " . ' .
831
/ r ' 1 C h ; a i ~ { ; e r 4; . a g e O ' t " Y 1 e t n c . p a t S l s w a s Ut bed t o f or r Y 1 . a 1 i z e r el a t !on
tcrtY!:? ; a V l d ~ :3 ~udd U1 eq { ; i Y ~ :> Y1 I Z , ~t; 1 t y"
1 . j j . . . " I : I ./, , , ' J. . !' I . L I
~ i t 7 D U~ 0 ee< .a J O i v l t?n .; a i O rP1 a t1 l z:a 1 ; .J O n ~i b'rl n v t~l e5 i / r l ; ; 3t c . . , a n P, ::5-/UGdl :Z '; , !::~ -1 ::0
.., } J ~
c r ea t e onde-r 1 V 1 ~ rJ a r c Y Ht ec t ur a l UJtl1 r,JSrtI. 5?r1 .
T~ ere ex t& ts t3 n ; 3 1 ; urJ 3 1 jl v er~rby . a n d , :AJ mrl ex rf; y I r l t he pro'jr.a rYl re1 !1 l r~tYi ey1 t?
tO f A ~ 1 . } lldlY 1 1 : ;" T h~ H" + t?rnl';; .a Yl d 6r a c e:; ; 1 1 '1 us t t 3(/ kt ' 1 0 wfed~ e i h e : : . rl l 6ra roVi y
I n ~eret1 t I V! the fVytctl ot1 G t w c ; y ~Q; & tr1 r(l oda t61 - t ~ e u t S e r ~ t: ~ 1 6 'y ?er ve, the.
r ! J r r t 1 ! ? e ~ ,Jr m ea Y l \Vi t j tJley c a f1 v~ J > i 0e . 6 ,,~ t?r& ?1 r C t . 1 ; 1 t 6xt ; a jd~ e~ s , I t
I V! < . 1 f tYl I & l 1 a tl J r~1 dl v erc~, d/j~' Curl -i F/ex l t)/; a VLd I Vl the,
rr0 r:]ra r'Vl ~ dd i t J ~ J t ?t . e3 nC6 ~ f j l~ t or d e t " ! n ~ f r'IY 1 C- -Are.
J "
C)rJ 6f1 r i d ; ; t 1 t ? v i Al v er6fty Cr:i Yl re'?v l t IY l n1 t i Vl t , O t t 7 Vi Y & r l?'V 'r&,~ L: 7nl) JweI ? I ty
W l tV1 0 Vt a r~ 6 r C ~ 1 1 rt" ti dUCe c h a c ? s . T he t& l l t'v J 't1 1 ut" 'den V1 ~ rrH1 Cl r?l e0 t l r . c .
S een tl G vl ~ ua l ' d e v i c e s tV 1 ?3 t a !l ~ vj 1 ; ~ e jl Vcrl Se, f orV rlG r, ~ H '1 . d ~ r a D c ? 6 c 1 t ~
~Udd H'1 1 , t :t I , C O ~ C :)(I . p t rer5ertu. a lly ;;Jy ,J c V V l c e r bp I V w ,H 1 1 1 : a n a n d ed
~ ttd Ufl l f, ed vl ht ' l e -
rrrrr-rt
lLL. L. LJ. . . . J
I r. I. ~ ITID
i - : LIIJLl-'r1
~ ~ , r . . 1 . : . . . " "
~~7 3 :):7
~ J
c :
3 3 2
~ I II]~111\_llCI IY
t ~ It I*lyrI'I Ii't I / l\]~I.,]~rl'Irl'I()N
C] [JLJ[][J ["]
" I
."
' ..
()ll])l~IUN(~ l)llIN(JIPI_J~S
dltS.,-tnbutIOf'} t 1 f
j can1~YiO y1 IIV i e (
Jt t t 1 Y1 : 1f tk ]C ! . I~ Y J y7l't; nC e ar
k J y d;? 61ze
l
to r r Y ! < S; 9Vl J
r.a t Ce rV l'S, a V ld' the i r '
a Ge r 'e S~ f li k e
353
o 00
----. .
c=7D
o
334
o r ~ an 1 Z : 1 t 1 ~ . It l ~ ' a
3ko vt
t
t;;'re,:::;'ltlc
de-Cerrl1aie.:
~ ! Vl.9r';t' ~ H d not V6!~iel
d!/tfll YlatIV\C!/ r et- lu l at Hlt/f JCVIC e.
".,1 ..,_ f ~ t
I.e dem2H1Js b1alance., " fM c;.
avi aXI:;, \'\ld I
Z:atl!1VI I ~ ~ J v~ \? ~ 1r'" over r ;&~/yer ln'1' IOO~ 81'y <0tr vc,t.Jr 'ed L11
f t J r m al 6'r tr lCl'1tJt ..Otl0V6.
SInce ~Vi aXi0 !S 1 ; . ( : a II~ le2r cor lJd;Jr Jfl, It. ~ 1a0
I
t= 1u alrt:ie~ t? f lerl~ 1;h ,? h1J ,dH"'ect!.1t'l, a nd Indvc.es i'}'1tiVel"y1eV1C
~ ~
~ Vl ; VI ews ;a IVY 1~ It0 r at h,
(tJ r its de+ i r '1l ti JV 'I ; t 3. Vl a X !~ mu st ~ e termlnate;d at k 'r .itk i o f
lts ey 1.d6 .
T h e n o t ! cJ n A ; ,an :;lX1S ca v r e / y 1 f ( / ' ( C e d by V I I V 1/ 1 eJees
J
ald.'~ Its; leYl~ t.h! ca r 'l b'e; . 0H1-1rty' IIY les Of') J ;~ Ie,
tJn JU tlJ p ! ; a V t, V' r ' vertl rLaYleS t~ 1fot dC~IVle . a Ilrlr.52.r' ~ r ~ a c &
Ctil Vl? ld~ Ylt:;aj WI- b~1 +)1e aXIS,
A n t3 .x I~ C.a Vi : ak : ; ( / ve
: a r r - 1.a vlg er v/ i ey1t of f ew ; Y i : ;
1 1 ,
r
torn' IS.
4. 2 . 1 VlevV or
.- - - _. . - - - _- .. ---
~- . . -.- ..
._- .
. - ~
[G-._._ .. - 8
I
I
J - \ . X I
. : ,...._ ._ _ _ ...~
l
\
I
\
_._. l--.--
t~ 1e,~ ~ I vcr ~ Y ' ( 1 0,
FL3ZZ':=1 dell
. - ~ ' ..
" I
I
:EO~:HUA(;fJi: ?'re- C C l l } H1fI9{ Clt),IV ! C01:itT',a1 Arr1e.rICa.
\
\
388
\\
\ .., ........ <.
" " ' ,, ,1
\
\
\
\
J-iXIS
3 3 ~
340
< ~ . ~
0' ,
. . . . . .1 . . * ' . .
34i

I
I
I
j

r
!
!
I
i
!
. .

D D

~
,"t I')
i
0


t: ': ~

(]
r " \
l-/
\_7
C7
0


00
I ' I, J " f
CO(Ultlc?r can e)<I 'S:' W I - t Y l t 7 ! J ~ a 0ymmetr lcai
01 rr1ul t a n eo us I y f r ~ e S e V lt I J a ?ymyYH~ tr lcal
c v - n d d ; ! O t 1 canl1,ot eXist v'/dJtovt I mr l)/I n~ t: ~ e . eXI ~ t ert ce of ~ 1'1
a)<l~ or ce r lte r ' :a~ ;Oi)t V I V 1 I C - V 1 I f :; 1- 5 str v?tur ed. /\n aXiS is
et f;t a~ l iL 0~ l ed ~ )/ f;;vo rOl Vif;?:, a symrY iet r'l cal cand ,t l an r ~ 4 y 'r e . ,; ;
tke, bal:;inced ar r ;-i'0Vf er r 1eYit-; eCilvlvalew c r a tt8r n'S c J f tc1r m : 3J1d
J l i
" . i I ' '\ .. 1-. /' '\
' S f a c e - ; ; 3 : v & u t A C t ' W l t Y L c J r l lir e. l ~ X I~ ) J r p~ H1~ lcen'ber ),
( ' R 1 " A J + I '
_, i ~ &ll:a', r ym m e ' c r y e1_u1v.a le1 v Ofer,,1&l t ;
~ al j.v 1 ~: e d a~ c1tJ t t Y \l l ~ ? It'" ( rit ?re -ax es t~ 1~ t; I Vl t erseut a t : 3
cei1t :r.at f OI Vit'.
C;~ / ) ;;;yrl 1rJ 'l et ./ rl t o Ot - - g;J t "1i2.e- I ts
IV I ~J l i O w a} ::;" ; \v o} H:'ire: , .: ; ; J Y 1 b-e
caV. .J Ci/ vr I V' only ~
p&rt l d r1 ~ t~ e , ~ U d d 1VJ 01 F Z 1vI,d : . J1"1: a r lr z : e :ar 1 I r r e;:)ul:J r r a tte r n ..I f f dr WlS
: a n d ~r a c e s I a t t .e r va'se';. a' i 1V tlJIt1~ to
~ CJ VI .J l t l or15 A 8J te:J r pr~ qraw 1. r h:~ r e v j 1uL ar;
I ~
I t,. .
r -e : : : ~ e r v~ . ; ; J r /r '" : 31101t! CJ1l'1t a r
3?13
, : ~
1
~ ..Aoo __. .. __ _ _""_""_
I "
I \ ~ : I ,
I t - . . :
i
" i
i : I
U I
"'1 ;
~ i
. '
0ENTR050YVS ~IJIL-DING: kwov;; UIJt.;;;i/ MaSUlW
l-e C""-I>
V
5/er ie Z':} . 3"3
,,'i, ..
o
-----..--.. - ....... ~ - .~ .- .
;
D
, , ~
.:
~ .
. ~ ~
\ . ~
',.f.
r..:d ._ __ ... i . . :_'1
-::l-::: ~ ~ :~ " ; ' _. > r:': . .
. p . . . . - ; , r': ----. ,~ ~
I "~ i / '
-s,
. ;~ ::-
?.... ~"'S .......... J ..r . _ ...tr f .. _ v. , J ..,.
A
" t t 'H -T ~ 1-: _rr- L 1 .. t . : ; !" 'f ~ " ...~ .. ~ f :... :: r,_.f .~ . - T ~ . -f m "
. E.i ?:NGHA M H ' o ~ . I -'. ' f lI t t , . ~ 'T ' ""'-_""ht t +t +t ++t '
1 U ~ E : ntI;ir 5 . a ",G ~ ~ c ~'I ~~ ~ ;. :. l_:;_~ _:::_~ rT H 1T ;1-D = 1 l! . /
, ):I ,I ,,~ rVlI ~ ' ! ~ IW ' 1 3 - :- ...... " " , - _'::'_"'_,;::. . :-"",;;::. :-_1~ --~ \ " YVl.3 r,a M ;J y i 1& G :-k
r
-- ... --<'
347
348
1
i
I
i I
= - - + - - - - ~
,___ r---
- - I
i . ~
I
~ I
I
_ l _j
!
I
!
I
m I
I
i
1
- - . _-
. . . . . . . _ : . ; : . : . : ; : ; ; ; ;
I
~ ~ - . : .
!
rl
h
~ -. , -f. .
I
i ll
i
n
U
- - - - ,
I
1 : ,
-,I,
,
- $ - 2
-+- j
I
H A l t 1 ~ nt ry.
Symrf}{;;try t J f B~J!I dI }1.q IrLalrlt)H,1eJ,
849
III]~lLUt(~}IY
D
DOD
DOD
DDDD
00[_]
D[]O
LJDD
O
DD D-~- ! O [- - ]
_j .- - - - -
o
3BO
, : ~
T
' t f' I r, I I h ' , " _.J., 1 ' 1
n e , rrlrlC~lrle OJ n :e rarc.n j Imr le-s t : at In r(1a~t, It no!' " . a . I J
: an ~n r te c - tlJr .C Ji COrt1p06I tion:" r e al dlfference6 eXI 0t -; am & rl~
JI. fl. T 1 . I If > _ 1 ' 1 '
-" , ne. lr ort y l~ ~nd <spaces. n e se ?llrrereY1 c, 65 re he c.t, In a
t8e r10e , t h e d81re e & r Imp&rt JI1 c. e. t' f tn e ~ e ft lrms ~ Y1~
~r~ces/ ~ly~J ti 1 e . t V Ylc. t !oYl?i L E1 t " rrla L a Y1 J ~ > / m W J o { ' G r~le~ th6y
rl~y IV ! t h en . . . . . jr-1 a vjlz~t l&Y}' r ~~ v ~ l u ~ ~y 0t ~lt l b : y W ~ I " V s tl1~I tA '
rei atlve Imrorb a Y1 C6 1 0 m ~ asv re J ~ / v d 1 / a f c~ u rv :? e , der~t 1 J on
tH e t? rad:tc.. 0It V 4lt ! tJ Y1, the , h eeds ~t1 d d e ~lr e ' - S ' J-t ti l e ; u se rs/
;: ?t1 J -t h e. . deot 01 t 1 t 1 S ~ t k6 de c; ; " 1n e - r, T h e v~I \J' ::6 exrresse.J
W 1~ y ~e 1Y 1~I V ! Jva( dr" collect i ve, rer!St >H. J1 (it" cu l b u r.aL IV l ~ Y1j
L h I I : I - F '
c:.a, e
l
t e ma nt 1 e r W i W Y1 1 ~V l t:v1e' 7e V Y lvtlOH al ar .c sy' lt1 b o l / v
),f f e r e n C r ~5 a W L 1 Y1 1 ; a ~U ddlrl~S elem e-vrt.s -; lre re v e .ai e d 1<7
crjt l~)l h? the - e6t a ~lt 0h meYrb of ~ V j0i ~{. . el Y -ller.; .3 ru l1u :.:al
t1rJe; r' :3Yf l , ? V 11 Ib 6 td r r r lS . a V 1 J ' S f ~ ces,
i' ,
excertltiMp( ' :SI te-
a.. u r1' 1} J t; ' - shar e
J I I
t 3 ~t r; 3l; e~IC i O C ?lC ! d n
In e ~ c; ~ Cp~ 6/ t~ e h i
16 t11V e-V i m eanln~ 2H 1 d
tJ1 e n or m, ;: H l a l1 on1 , a ly W ! thlV l - all' :
r
f or m or 0p~ c ..e .
' tH I excert JOYl ~: 7
r&j v l.ar r?lt t ern.
l A , t c J r r r l or 0Foce may d c J rY 1 i n ~ t 6 . : aV l t H "(;;~ 'Id: ec ,t ur . 21 corr1fosl tl t, Vl ~ l '
~el l '1~ 01~ r l l fl c ~ r il l y dl ffer -evl l In -:; !Ze + ~ a rl : a l l t~1e ot~ ~ 1 e!er n e}1t S
11'1 tY J e C ~ W 1r O ~ 'l t IO V ] , N ? ' rrv 1. a I I Y I t ~ 11S dO r fl l n ;J V 1Ge j < S ma d e V I~ I~ l e ~ I -t~1e.
t;he e r -SI ze t ' f . an e{ eY 'Y Jevrt, !v1 'Svr V l e: c;]se?/ 20 etcmevrt c ;aV l ~ I? ~
dc J t 'V "l l vl ;3t e ~v ~ eH1Pi ~ 'It 1V 11fIC ? H1hl v -: 5 W 1;al l er t~~rl t ~ 1e t 1-b~ er efeV~1ev1t?
/ J J / .
Iv! a'1~ & rPl_);H 111-:at icJV 1/ a v 1 d v, ;-l a C ed l V) ~ w ~l l - defl V 1ed c . /et t ir )~ .
.j
lII]~IL\lt (~IIY
[J
-- r -j l)Y SIZE
L-J
___[~J[J[J
. . . . [--l 0.[ --]
L--- L_ - _ j -
II r--li]'
LJ L_-J L_ o '
[J DD
Fo r r Yi~ . 3vt d 0F. 3ceE; ca vl W1~d6 v!~u a l l y dOrr11Y1t lV rt / A Vi d thu6 u 1'I F t?rt;3 vl C
1
by c l e;ar iy dl ffer c ,y1t ;i ;a' b ~' 1:J t ~ ~ l r 0h are f rPI/11 t , ~~t ~f t ~e ~ t ~ l ~ r -
e(ew l eVl t5 IV I t~1e COV}' 1 fo5i tl OY 1 . A J I06 6 f1~ 11 ~ 16 Ct ?r1t :raGt /1-1 6~1~re l ~
c r l -t l c at VJV!et~} er\ - e k e J It 'f ere-v'l tl At I c1V) /G ()}1 a c - hp V1 ~ e IV I
ge ~ nl e *~ / c r r egul ar it y, el f C(J ur' 7e , It : 1< : ;' ;310~' J Ir r 1p? 'r t ~ t 1t t ~at t h~
sl 1ar e 'Sel eGt -ed te 1 r -t ~ e ~ l er ar (//il c . a/~ 1YY1f'o r bal t 11. : e - !e me wt P 8
j . . . I Ii' r . j . . ~
U1y r'l f a v I ~ 7 ~ W l tVJ rb s -rUV) C \ . . i f o V 1 a vi , d ti ee:
Fvt >'r l ] 6 ' Av i d spa Des r n a>,' ~t rat 6' ~! c. allj s rf aceJ to c~11 t 3i~ ~ et l t l j r 1
W t!rl eVY 1~/el ve6 /a ~ b ? e i Y l ~ t ~ l c '5 l Vv ) f" or
1
t;a v rt eiemeYit -e IV ; ~ C cJH1pt1~Lhl d l <t
H ' ~r. an ~/V JlC;. aI\/ l V Yl fc t r t . av1-t l oc a tl ons 1 fJ r.a t d,r W J a r 6rttc e I ~
L' I . j . . . f' I J . t
. . 1-He -cerVV1I Vl a vf?'Y 1 or : ;a iW J ear .: s e 1 ye v i c e o r aXL? 1 or1H1i t. . ~t\ QV) ;
t ~e cer1+:errl ece. of :a 0Y"W l t t 1e: r . ,r l c al or~ ?) V} , zA tI O V1)
t~1e f (1 & l J < : : > of a ceJt 1t ra Il t eJ 1r radJ;~1 u rd j~Y I I 2-A tI O y } J
. r. r . J. . I~ I A I t. I
O TI? C : v I : d I -fd V-6 j ve' I O } 1~ or I V) tJi : 1 C d y Y l ro6 1 t-l t?Y l >
'0 [Ir -i 0 O . , ) 3 Y SI l! \l
J
E
__ -__ J l~ J
[J
O
n r-J j ' --" ]
_ . L. _ j L_ L__ . . .
O O O O [J
O LJ O O O
O [J O Ll O
o0BY Pl1i\C]~l" IB-NT
o 00
DO
O O L=J O O
DO O O O
lII]~luUt(JlIY
362
- , . 1 ;
lII]~I\j- \_lt(~I- IY
gS3
I-II]~l'J\I,J~IIY
CI
i : ,
~ .
1 ...... , ~ .
b
- - ~ ' , ;
'L~
":::
. . \
" ' . " .
1 1 I ] ~ I \ J \ l t ( ~ I I 1 {
-1
-~~~: ~~,~ i [. i ;'?
. ~ :
r 1 &
r I
t ~. L
~ ~ L ~ L l J 1 : [ r r d [ 1 J J 1 : l f
i
i:"L l
i
t ~?: V "T ~1 ! r n ~ i ; ' : : i ' l ~ . . . - } ~ ~~ .111~ ~ -f -T - .
; oJ t..L ~ : .i .., .l r " -_ '~'-'~""~~-.~ .. L .- ... 1u.. _ _ .t.~ "."_, ov"J ..-", , ...J , , _ ..-, _.
I .x.;_ _ _ "",~~;z ". ~ r f
r 13
[~ ::} ! ~~:~~"T '~T JF :-"
\ . . .1 . L =r ~t ,~~ ~t ~"r -1
iNSf f T t Jr e O P -n;:CHNaWb'( ~ ot;a me; ~ u, F I r 'lI A Y iJ. iD olS -~ 4
A l v ~ r Aaftc
i
L .... _ _._ .. _ ._ , ._ _ . ....._ ._ .,
i
;
L ~f 0'I ::)L A nvf ;: ASS'fM BL Y BUill ..D I N( /,,
3 65
H1STOKY FACU(;TY r;utl.-DING .
Carr1t?rldge Unlver'?t'tl~ {;l1q 1;: 1Y1J , 10 ~ 4 -&1
J~m~ ~.7brl'nj
JJ)i
~]TJJ
~
J
P J; J
1
I
J)n
J
f ! i I
J
J
J . : ; r n '--- .;
"
.;
~J.J~
til
-
I ~
'-..._; .
r
~
, .
,f'
# j' I
I
o
.,
~
I
I i
I
1
#-
p
I
I
t- 1 .. I I I I I ! ! I 1
rerers ytJ.a I ne; f, ane.- VJrllc;,v? otne.r eh~merTtS 1 v 1 : a corrlrO~ !- r.I t'f1 Ci3V1
rel:at.e, 1 + orC1av lI c e.s - a ~" .av lJ.orr1 \ f ;1 1 rO U ( 1 ~ 1 I ts re~ ul a rd;v, Cbvlt;lrllJlt.v
i ~ vl.J COV1 Sta vrt
J ~ ( .) / r
F tir exawlrl-e., H ie: . I lrl~ 6 ..f ~ tl'!U,1 < s f; ; a~+ - 'SerVe ;;j0 a datv nl I Yl rtt1 VI JI V!~ H'le VI 01J,a I j;>a ~ I '0 f.? t" "
r'e ad I v1 9 nol::es " , v 1 d + ~e. r e I a-t;lv o pi t-v Vle.0 -b .v,e-i r : ! 1 e: : r e~v l~r~.J;j al- Hle.lr' c 5 rac lVI g ':;V1J tv /eil'"
C.urVltltltJlty or~ aVllz .e~1 cla rlfle~ 1 - :a tl,d ac c ev ltu.aCes Ji fter6r- i ce~ : ~ etvleev tVle- 0en" le6' c 1 f lobes 1 ;1 ~
1 '1 1 )51 C ai CdWlfosltld"rl;
j t'\ ~ preced n'i ~ ? ect' alr'l; tJJe 2 ~Jd I ty' a VI ~ X I S to
VVf.tCS d ll) ~ t ...r2teJt T~1e 1 1 f.t~: v Ja6 5 ervlrt< 1 , iv 1 ef f ee/t1-40 J
I iv j -e, ft; c,a Vi :< .1 i .;;o ~ e r l.j 3 n~r -dr Vt11 u m ';~ r! ~ I V l t(1 rrrl,
1" 1:6/;3 -seri es ~f- e! c;Vvl& r1 0
c
_;, ;;1lor1~ I ts leY l~Jt~
,A d';dtvW 1 ; ~ /jwevet; need Y 1 v-b ~e 2 l 0tr..a l(q Vi t
Td f 7 e ~ Vi e+rec.-t;,ve order/f it) d ev{ c~ 1 2 ; d~tV~111 I lVi( ~ ~t~V6 :5 vfhclevlt v i~u:;ll CtJ~ ~ t'Vlvrb.y' tC 7 c V-t i; ~r ~v ~h
tJr b 7 y -r~ ~ -; all A H le ei em ;Vlt5 b ~I V o t: l t1 r1 ,aVlI z:ed , I t plNl,;;lr dr VclUrMt- t'I C I V! - :drWl, dl Jab vm m u ~ t h;< lve..-
0vFf- I CI e.Vlt s ite, -a-v td re~ vt~ rtty to 0eev 1 ~ 5 2 f'0l! r e iVt~-l; Gar: err-I ~r.ac eor + k Je"
el e VVI fA 1 Hl d;s -h e I d!
350
.
' , , 1 ;
G l v e V i : ; ' 3 r ~ v : d ? 1 i ' Y ( ur d : ; ; 3 Y I iZ2-t1 o n
, ;
t ~ r t J ! / t J ~ l or tOt-"W 1 ~ COr r l r t 1 0V l
ed~e fur i Y i & p J C b err1 ;
-fc?rn'i ~ H e . t l f ; r ~ t , u V l l f Y I t 1 ~:
a 11!J a t IIM&: 7 C ~v I
fIeld + &' I" ' " + 1 : ) 6 PJt-Cert1 .
I
t -
.A p l; ' r1 ~ C; Y 1 g : J t . v ; , : ? r r 3 t t e , r V J ( ) ~
e l e -r y}e V l t 5 ~; eV l e5t h It/ Cir ~ e r V 8 _: j0 ~
~: 3 ~k { : t j rt ' u } 1 J ;J~1j e ~ 1 f r J r l i 6 -b k : : e -l e Y 1''l ~0 t~?
I V , J t ~ V ' ~i el d.
V V l t ~ 1 V i d : , 'S J k , : a u rl d r i e: ; > or orq a ~ ) i ze:
iJ) C ;V r'l : a I C}t 1 ~ i t : ; ' p erl V ' r 1 6 t e . r .
i'H , _ 1
j ,
J J .1 tl
'
lJ 1 '1
.,.',
_ _ _ _ _ - - /
TOWN rlrf'~ ~ 1P iIM&AV ; R ~ r11ay) C J{t?I1Y , -rt'un.d& :.:j 100/7,C "
rr?! t < : : : t
4~:. :~+ ~ , : E \ ~
" k - - - - - - - - , t - 4- - - - - - - - J, ..
L ! ~ ql L ~l
r , r '1 r ., . . . , .
L . . , J
0TRI]crURAL - G RID! MAIN e - U IL - O H ~ G , T re .w - b :?1 4 Jewlsl1 U,t i'Ht 1Ult y C ent-e" rre .rrb~ Yl, ~ie - fl Je rs.: 3j
1.. :?Q 4- t 1 ' ?> . L OIJ1 6 )(~ ~ lii'
GERMAN 0 J ~ ! ~ I . J ~Xpd~lt'OL 1 ~ ~ ( t J " ' 1 , ~! f G u t l P t n J t FIe I o t.to
(/>-
- - - - - - " "
- - - ~ ~ - - - - - \
l_. ._. -. \_-==:=
- - - ~ - - - - - 1 1
~
. - - = = = = . . . .:=:=.~
I f
I I ' I i
I I
- = = = ~ : : . : : : : : a . : . : . . d
- .. -."' .- ...- - - - - - . - ~
~
!i
. 1
" " ' 1 , 1
, I ~ I
I
. 1
1
. J
i
: fre ~Co\UF' lIV1 ?lVl/ \ n ( ~ ft ' \ Y l 1
tZmT--"-TDm\lW
. . . ~ ~ I S M r o l ' $ I I . - - - . J _ . .~ ~ " , . - - _ . . _. . . . . ~ ~ ~ ~ . .0 .
f I I I i l l I ~
~
E3 ; : .
~ ' _ ~ j i j
Ell! I I j :
I &++91 ; ;
.. ' I E' I E:13 l j ::- - :~ :~ ~ - :- - :~ :~ ::- _ :- , - , : _ _, I _ ; ~ _
I
D1' .---_ ,__ _ _ _ _ _ r - - = ====,
NURc~ AB5R0 CHARTEf(HOl)Se ~ I ~ 8 3 >
~ 1 e ; M ~ Y : P i 1 d I f. Ex e t Z:; i AcaJe 1 Y I t ;.x & t .e r; New H . : . a M r ~ l 1 l i e
1 ' 8 & 7 , . . 7 ' 2 . , ~"Vt$ K ~ k v L
Fhyt1m refe.r5- i : t' t~e re~vl~r ar h . a rm O V 1 f O I ~ recurrence. d t
1 1 i ' 1 e ~ ; , s ~~re; ; / f orm ?; o r c ~l o rs , I t IVlcorporate ..s i J1 e -t vf 1 Ja m eV lt Ji
nobt 'n c 1f reFetd: ' t?Y 1 ~? 2 d ~v l c e to t Jr1 t ZH1 /ze- f orm s a i'\d ~rac es
1 ; 1 arc ~rt.ec , tv ret A IW ld ~ t ( JI I k ; v l l d I YIg the? I V lca rrt Jr-a t e. . el em ev d :-s
i k ; ai : -a re; ~y t ~elr na t ure) ref ~ilt jv~, B " e , ~ W ls ;3V 1 d co! VrY lY i s rereat
t~erv ; 7e'v e? -bo b rtY 1 re. -ret lt lve, 5t rv&t llr~1 l1 ~y ~ : a~d t l1 a d vt e. t7 f
s ra~, M r1J tl W ' 5 :.aV i d J o"n; re re a-te d ly rvl'1 c\;ut " ~ a l 1! ) tI .J 1 1 1 ' 3 ~
0ur:ac e, to ~ 1 1 t1 w JJ~ n t, a ir; Vi e w ' S, aV i d reV ')/le -C O , e~1 t :erI t s
iYlt erlt lrs. ' Sf3 c eo ?' fte..v 1 rec ur to ; 3 c ; am m o d atC '-- 'Sly vl!La r ot . . . .
rep '. ~t i t ! -v e { U 0 c-C laVl.a1 r~1 iJlrer'I 1 e-Yl't 5 I ~ t ~e ~vlld 1f1~ pi cJqrarr1 .
n; ? 0 ~ , ; ; b0 i 1 d l" " v i J%e s tl1 e ratten1S < 1+ ref' e b ~~' : ?~ i tl at C .; 3 Y i
~e ubllzed to On ~ ; ?V1 IZ8 -a ~& I ne.~' of re C Jrri Vl~ e le W 1 e 1 ts;
~'1 d -I: ~ e . rC -: 7U I b wi ; v [?!J1 l1 I " 'Yljt km . ;, tw~e r.3 -! : ferV !s c "'e.ate.

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

I ,.)

0 n

0 0

0

0

0

I I I I I I
.. o

0

0

0

. .

I
.I
. . Q

0 0
T
0
1
0 0
T
I
o
I I
0
I I
0
I I I I I I 0
'0
0

0 0 ! 0 t 0 0
,
0 0 0
~
.\-:
' , .1 :
V Ie ~e(iJ 1 ; ~
..-:I / ' ' ~ ' ' ' r I J..}.
~ " " ' : .." " / ~ 1 1 1 / j ' " :
1. tVi~lr :;.[{J' :' :Gr ie-:)5 tJr frdxlwl
2. vl~., l)jl::~1 aracte-rl-0:, tlC.S
-y' " . I f . I ' .
; (1 6 frI V1 ?' re , ; .-; 1 t ref' etlt I JY f ubi LteS tl f - t - V 1 es ~
C iJr l ~ _ .ep t::~ fercert L~ V : to ?' r .;ic::r r " ecur r ' tt1 r .1 ) eiel1 ' 1 eV1 ts
I V I ::; ct> n l J f & ' S' 1 t! t1 n ,
000
LL
DOD \
I (> < > 0 \
L ._._.~ J
" " f" 1 .t1 I ' r I ~ , I
' ( f~ 0/r f 1 [" i ' : : ' 3-1 ; o/ ' ~rtY 1 vi r6re:lt l' ?' 1 I , " " ; ; l I I I ~ear P.;l t-t-6r ' /1
t ' f r tdvvdar l t 81 en1 eY1 t s , t : : n eed n O ' -/; t 1 6
~~rfe, ::::-tlv t V :J! ~ ( ?W ~ V ~ t ;, ~6 I -l n Jup e ~ I ff 2
f / ' ' " <r : 1 / ' ' ; . / i ../ 1 .._ .A
. ! t l j itt .... 1 . I '
reret.llve j.3fflldVi. I rt6)/ W i;Jy' ( r l er el j/ ~ V 1 .a re :2
C t 1 rlJrYijt ' 1 t -;; C Ot ' }1 Y l 1 t 1 V l den amir1 I :21 1 :1 ill I V Lj e,a t ,; V \
t t ' i rtd ! v I d v a 1 1 ) / yet ~ ; e!, ;? yj~ -to
' S?;;1 r r 1 e; +dW:I)/1
..:;3 1 tr ' ~ d; s t :; y ~vhl u~ 1 ~ ~ v ~ i
C a V1 b 7 ._ .., : > cJ" ' ~ /; ; V I ; ~ d I v: ' 2
..;
:-; re;
SI Z]~
00000 00000
[ 6 l l 5 2 J l ? a [ 2 ] l Q J
2 :) f) :~
( ' ) ( ) ( ) i}
()() (, ()
-----_ ...._ . _ _ .._ .... -... ~ ---' --- -- ---- ...., , -~-- -- ~ - ..... -_---- ---- ~., ..__~------._------ -.-- --~- -----r
ODD ODD 06D
DoD 00
f 1 !
!: ... I
IIJ .I
~ ~ ~ ~ ~
I
'./
r Q 1
d
t ~ .
1 ~
~
A,
( \ , . ) . . .. ' !
<,
. . . .
371
V I l . . J . , . A ; KAfBUM,
372
C;-.IEDL-UNr' H,A~N HO!)5!NG eS'v'Wl~" He a r ' ' ' ! r.;enlc., '--l">"'~'.,,,,","',
l~w L Ateih5r t,l, '
i - "
876
_a ~. 'a ,~ a ,~ '.a r b ? r a . _
. t 3 "2 . k " .: ; a J ~ 0 a . b ' o ' t l ' 2- . _
J\: ]j (~ ]~ (~ l l (~ ]~' .J-\ - __ - .: -
.2 b ~ ~ , b ,~ . k ) . k J . .a - - - - - . - . - -
C ; 3 b ? . 2 ' ~ 3 . b o a . C __ . _ ~ _
J\' ]j. (~ l ~ (~ \) . (~ .J J o J \ . _ . . _ _
: ; 1 ~ ~ , 3 . b # d .~. t 3 b ' : J ' t ? ': a. - _ - . -
: J . ~ '] k J . 2 . ~ , '2 . b : t ; 3 ,~ , a .. __ - _
;\. J) '.il.']) 'J-\'(~ '_L-\'])'j\']) '1\. _
/'
___ '-~-_<_""'.A-'_~ ' -----.-.------ ........ --.-
I
I
r
I
I
!
: : : ~ : : - ~ - - - - ~ : ~ : ~ ; 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .
VlJtwarJ I VI a l"'ever~7er-
tIe 0hells art).alvllc, VV1\t,Y
I t-I V{ 5 ~ r c J v v t ~ . . USI Ylt1 t;}1 & rY1~ - tf .1ew ~ : atlu J } l ratio ( 1 f the,
v..J "-
D a v l t: '& c ~ e V 1 ( ~ r a t . e J ttl .f 1 t'"r1 '1
~ :
!~ r r ' t ' r o r t J ~ Y 1 a t 5 r
relateJ t- o a-6 o v .5 - r'~ 1 ! ,cjtrVt: /t;u r6, 1V1 eacH
~ f t ~ 1 . e t ;e e xa r v ir l ij;;1 ike b'rlVi(/i:. pl~ ti F r e v e r ber. atlth1 allvw s : ;; ? 1 r ~ v v I f
I v . I
e l . e . Wl e nt 6 -tk ar are GIV'/ll1;r I V! ~)~lar6 b iv t vller'ar&i1 /c ~I l;v< '0rade.d I Vl
l 3 ' b n~ rn ~rH1 er f r t iv ~ ; ik -; c e v t t e . . r , . ; J1 d
J
thrO VM Y1 1 '1 : : 0
..J
G o l d? V i
- .- .- ~ .- - - - - . . . "'. --- . . - - - ~ .- - - - - - - - - - - - -
Re v e r j/~;3tc c ;rVi~. , c Jt t 1 r W\0 ;a V I d
I
tl1 ~ ~&I tfVv'I V1 ~ vvay: J ~
J
I I ' i '.J,...
H1 ~ r. adl,al Jr C{ J VICev1tnD M ~k H1 e. f'" a ~ t J u t ~ rOIVlv)
e I ~ : ac< : ;or~ 1 V 1 ~ - : '0 Size Iv} a llVl6 . ar + a ~ v l l t ? Y l )
r;ifidt7Jlrdj; ~}l)t ~ yl rrOXlV l1 J~ y 9 ~ vvelL 2 ~ 0iV'/liI ~~ity at to rtYl;
37f J
I
Ht'IU0'f;' c + b18 FALht I; POtl'lj7ell. c.z=
,'.I
~ i '
t ,
3bO
- t , ':
The of J.(~hd:.gGt,urel a:) 111 other d' ~i f l' n es , s hautJ legd;ltt1ate..ry
l 1 v t ? l v e t~o s tvJy a f d ; r : > r. :a~ t, o f rr' dr e xpe rIe nce s, o f e r,Je :av o rs ;aYl,d
;3CCOMr!t?V1ty1e.Vlt.~ f r o V 7 v v ~ ' n~ t ! 1 m u c. V i C t } v 1 ~ e 1 ~ ; a r n e . J . . 2 1Md em u l ; a . t ~ ~ L T k e : . .
rn Vl&lf te., t 1 f tr;\ Y1' 5 torw l;atlt1Y1 :accerC 6 t ~ /0 Y 1 cJt ; IO Y l > t~11S ~ ? ' o k , :;:H1J ~ 1 1 , 1 f
t H e ex.aVl' 1ri e6 It: C t 1 V l t 2 t Ii 1 ~ j l l!? f r e ), ca t e d 0; 1 d~f
The prIV 1 0IF ! ~ ~ tr' ~n 0 f C' r} Y1~ti aV1 ~ l /d W - S . a d e sl g Y l e ,r' t o se l e c:. t .a
F r d t ~ y r c. ; ; l ! ~rCVlI1;6&tV(' .a1 m od el w hd ~ e t.?rm.,;lJ ~ hu ~ wre ; ; H 1 d ord6rll1~
O f ei ettleVltS ry' II~l1t, lYe' arrrCi rrl~le ; ; t t i d r e A : S c? t 1 ~ ~ l e l A v td - b tl t r a n sf o r m
It. ti 1 rd u ~ l 1 a es e:rl es It d l t:;ecrete rr1aMlrullAtltJYl~ t& n ~ ; ~ r t ? J . 1 d - b e > t ~ &
~ f' ec. l fl G ct?t1J!ttt?r
I
1? ~ Y 1 d Gt 1 i t e xt "f - e k e . de~I~t1 t ~ ~ k a 1 ; ~~} 1d, Tf ' 1;aVl' !> f t?rm-
a h l t w i re1 v Ir - c~ - hr' ! 7 t t~ i ~ t t ~ h ~ o nJ~ rIY l ~ ~ yetem # - t e:. rrlc' r C'r rrototY F , c. al
moJel i f - e f err:elvr:;d " p v tJ { )rl d C 3 r~ t, ~ ( )J S t J f Ji ~t, t Jl yt f v 1 n ~ "?erle~ t J,t tlJ11t e . . -
0V1 ;3 ~ 1 1 e, 6 A v 1 t1 re rw H l t ~ t ' t 1 V 1 ~ ' , t k ~ . O n 1 1 V } ~ t de.s I~r1 e c: a 1 c- e r t caV\ b e cI~ r l h c: J ,
6 t r e v i 1 t W e v l e . d , ;Y1d ~ v " t : U F d . Y 1
1
r~ t:~ er { J i ~ n d e6trtJ y~ J .
- '~ - ~ - '~ - - '- - '- - '- - - '- '- - - - - " - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - r
PLI' ).,N Dt.:veLOFMeNT OF THe N O R l H INDIAN CE L L A
8B2
... '
I I . . ' n
} V A t ' Z L ? V ' / I u . . e . r r s H ( J U s t = : : H lg ~ 1 L ;1 Y iJ f ' . j r k I ! I I !h , 1 I ~ . ! ~ O Z
t i - J r ~ - r
~ _ _ _ : : : " ' . _ _ : . _ __ ;_ _ _ ;_ . _ . . _ . - . . ;_ : . . : . _ _ : _ _ . \ : ~_ _ ;;_ . _ _ . . _ ;. . : _ . : . . . _ ~ . ~ . 7 : ~ : . ~ . - - : . ~ . = - . .~ ~_ _ - . _ _ - . _ ~~ : : _ _ _. . : _ _ . ~ : ; ~ ; ~ : : ~ ~ ~ ~ 7 : 7 . ; ; ~ ~ = : : ~ ~ ~ . ~ ~ . . J J .
r - ' '. ._. . . _. . . . _ - . _. . _ . . . . _ . - _ . . . . . - . . . . . - - . . . . . . - - - -
o
( *' - . . . . . ~. . . . ,.
- . . . _ . ; . . . . ~~. . - . . . : "- ~ - . ~
r - /~ { ~ ~
o
t !
n
884
l I
1
s p a c e
l
r r-
ot l"r1t"ltyj
~ f - thel('
or~AnlZ
ent.rance 'zHtd
funcrlorlS> th e ~ ) e
t~ie ha- :Ur- '6' o f
d<:7tY13it1 'PrlJ rl~Jce/
9nd orde r. The 7e 3t"c-
rre0ented 1 3 . 6 t~le Irce ral, denot ailve
in ar&~lItec.+ur1e,
A 1 I h 3' I ~nJ .,.., e c. ,,"I~O Y ' aV f ?
\~ If, t 3 n ~ u a~ J e , t /vve ve r:, rz.n ~. 'Spoc .. ) .91:7' I ./'
con n o-ba' ;lV e ~550Cl;bve V j ! u e e ; ; pvtd ? y m ~ o i ' c CO}1t e n t . t~~t
IS subject to pe (l50rt ai , a Y l d ctJli ur..a l IJ lit e t J ;r' e t 2t IOIJ , ;Jvld carl c.~ 1:~ rlg e .-'
w d;V t t.HJ1e -. :.:3 Gothl(~ C ' a n 0ta n.J f o ( ' the n~.a I t'r1;
V A l u e ' S; , o r
n o t ItJt1 cpf d
rresenc;r:; o1t CiV I
C;pvl C()V j ve ,.Y '
; j~ ! V i An~len{';J in the e.arly Igth century; t~'1e/
IV ', :J nevi fV (7(Ld,
! 'l U.!. ' ! ..- :J~
ru ! .-rlau g r CC1ri not9t'1 ve me an ! Y i tj . . ; ; /
6yrl1 k 7 dL :J t 1> " in :archd:ec 1; 1Jt" c; i::;:' k te y o rJJ
sht1vlJ be here 2! 0j'i
!V ito ~ ' 0IV l~ I c e ~ ;se n ce / r10t onlv facillt:ate:;; corn III unIC:Jt e s
J . I
rn e a nl nt), T he, (3r
J
't of- ::3 m Jk e q; (IV t ' ex 1"::); enc~, or lyl
Y IS i ~ ' e but I'Ile a m t'Lg f u L
. . . 1 ; '
!Iv I .
IO U e r n r l t l y - S 1 ; a n e , W O tJ~1 ~nd concrere.
1
2nd w d ; h - t n e s e . m:;1t e l'I2t I~
y L ? 1 J l ? u l l J h o u s e ~ and p a l:a c e .s l fnat ItS c oY\~t ruc t :loy}, I n q e n u d - ; y I~
~ i w ork,
IIl?ut ' S u J J e r l 9 t , y o u touvh l 1 1 y n e ;;lr- 1:;. y o u d o ttle 0 o o J , I am h : arF Y
2n d I ~ ( 3 y : ''rhl? loS b e a u' b f u' " T h at I'S 31"'c 14lkc - Cure . Art e Vl re rs 1 r1 ,
l iM y n dVGe 10 rr2ld,c; )l. Ii M t1 k y o" , a s I mJ~ht . t ha n k R ai l w ay
e t 1gln e e ~ or t he T e l ~ r h o n e 'Se rVIc e , Y O u h ; ; av e n o t - b o u c h ~ . d my
h eart,
II But < 5 VF F o? c t k.'lt w.'lll7 ris e - t: v w arJ M e ; l vc m Ir'l ')vc :k aw ay
t ha t . I - am mav e , : L I rercelv e. y o u r IYl te Yl !; IO n S ; Y ov rm ~ l 1 ~s b
7
e e n
ge n t l e ; ~ru t: . ; 1 t ch : arm lng , G ? r n oble , 1 1 1 e ~ t o n e s y o u ~; ; l ve e - re c - t t :;j
i ' dl me 00, ' W v fi x t t 1e t o tke rl - ace. : and I" ' t!y e y e 6 r' e ~tl r' , d 1 1 ; , T l 1 e y
ve ~l ol d :;)ome t hlr1!1 W YHd' 1 e Xrre G0e ~ a iht1 vg rt . . A th alJ ~h i Vt rl- 11c ;~1
re ve ..3l< G Ic ~e lf w l t~oUt wt .?rJ or t? OLWld/ b u t ~ o ! e l ' y ~ l rYIe ~t 1S ~
- GJ1 a p e s w hl c ; ~1 t? 1 ; . J3 l 1 d IV) - : 3 cerL~1 1 1 re l~~rt !Ot 10v,lr to on e 9Y10- t ~le r.
The :;e c s h ar e t G ~re . S V C V 1 th at t h e y t3 re cle: arv re ve a l e . J I Y l Il tj vrt,
The re l a tJO Vl - shl { ? = > ~ e t w e e V 1 i~e m h ~ v o n o t r i e c e s s ; ar d y ~o/
re f e re Hc e to ~vt' 1 a t Is rracttc: a( orde 0c rlrt lve , T h ~y - a re ' 2
m;31;He n 1~t lc ~1 &re ~t lt 't l of y o v r mlr1~L I t 1 e j t ar e t he l2i n1 u ~~t~
df A r~l1 d: i ec. tu re. , By i h e Use df r; a~/ rl~t e rla t s ~Yld~t ;a rbH"1~
f rc ?t 'Y1 c o n d It :IOMS rf lore or l e ~ s ub IJt a rl a n , )l O U h av e e 0t .2bI16,he d
c e r ' t at n re la t IOt 1Sn lt ;'? w h i c h h av e ar o u s e d mj e motl on o, T I 1 1 S IS
Arc hit e c t ure , II
3B7
A;alto, Alvar. ~ . t r ! e l ~ t e V V ~ . r . . . 1 ~ . 2 v o l ume.e. .Zurlch; Le0 E . . dt bot 1s J ' A r?V1ltectu~e /\r'tetrll?; Igc.P3,
A rnheH11, R U ~ t l l f ~ _ 6 r _ t _ _~ _ v 1 J V t ~ v ~ 1 f ' e r ~ . ~ _ r - ~ J O f 1' f;erkefey: UJ 1lver?lty J - C ~ I ! f or r l l ; 3 f h:S71 ;q/GJ ?, ,/
A'Shlw3ra, Y t l ~ } ; n no~u, ~ 15 . ~ ! :l t ! ' ~ . J ? ~ ~ . ~ 1l _ _ _~ ~ . . . . . 8 rr::..h.Lt~d J ! r_ ~., N e w ~ r k ~ V : a V i t' -lo7trav1j Rc.lvikold CO' I Ig70.
B aCt7r-i, E :dr t l U n & d. 12es j _ gJ 1_ _ ~ _ _ ( :J i l ~ _ p . . , N ew Y or k : T~/le V d< f v;~P res ?1 1~74,
Colllv1?/ Geo r ~ e K I gen , ed , fLe.~.r! ~.~.g.~! ! _ ~.. _ ~J t.l~? _ _.. ?~I.~?j t\~ew 'rark: Gea t ~ ~ e e> r ~ z d ! e~ 1' 868- - .
Enqel, Helnr"I1. The J J 1R ~ J ' ! _ ~ . ~ ~ J i q . ~ ? _ ~ . :. . . t\Tr~~J ~L?n __ t q t . . ~ q ! 1_ t . ~ . ~ } f ~ ~ X X . . . 6 ._ rr.hlt_ ~~t.V.r~, lokyo; C ha r \ e 0 ~ . Tvttlej CI.J ,} Ig&4.
?Ir e7.aYII?ter. h H r st o! :} ' _ ~ _ . 6. r ~ hL - by . . f . J _ t ! X \ ~ ' eJ , C~' lar;t;;S 'cn 1070,
.,/
~."./
6!ed!!J YlI 0Ie~frled , ? - f J . i C ~ L Tlrl1e arlJ ~ _ r f l ~ ~ e 6t or e ,
R t 1 r Y 1 ; 3 Id &aY1~1 t v 1 e ~ 1 - b A I J & r h' 1! Y1! ,
J C ~ ~
Il~])]~X
, ( '
.. ,
A c(opolts: A t ~ e n ~ J 1 2 0 , 2 6, t
A e - r o p o I I S : Pergamon, 332-
P~Jler H ~ { ) G e , 240
A cjtlr:a: A'5?05~ 7 f J
A ~ ~ e Vl?1 8tPi
e r fl~ S US I &7
f rleY 1 ~ . . I'~
AgrlGulturJI L -o J~~/ Pr&J~?t f o r, c- o
,A,Iy ,a W 1 b r; f ; 3 l~ce , 10 4 -
Alees M v ' S e Vr 1' 1/ 31
/ \po llo P ~lj ~l1 I V lt1 - S 1 6~1 !"lv1 e, l73
f~f'1 Y1 0 W1 &rJa, 374
Ar&k of ~ \ ~ p ~ I W 1US 6e ve ru- 5, 1 4~
Ar{,~'H te e - ts S t udI O (A 3Ifo) i 1 2/ 1 t:74
A r c~ lt e ct ur J ! t! e ':s'0Y l
AlV i~1 ~H + 1 Pa V!L ?IVi; 1&0
i O!
Art G. a llc 5 t'''Y ' 6~'1 1r. a z, 8~\
A sse w1 ~ I y BlJd. ; h~I\~L
BjKer' 223
f7aril~t r - - y , P ; 6~/ ::\
P : a v i l i t / VI ; 1 4g
e ?8 f;Vi S ~ 1 ; JIJ~'Y 1 S y r1 9 ~j ~tJ ~1 1 4
B e y - H ~ v 1/ ?;1 '!)
B I v 11 V1 a Yl1
14!
B , 1!t S S a f11;J 5 HO~8]1 ; 280
B J o ks- t A v e r H o v. se" 1 ../6
B cJ stoV 1 C d / y H?1 !lj II 2
B!'''iCk H ~'Jse,/ B e >
B~ld~& H t1 f ) ~~ 2 2 !
~l~t Clr1 ~lty a _ .H;ail; 47
e ; ! ) rrov~~s A d d , Vl~ M . : a 0VlIVk~~
144
er'ev~i tl1 el (J}'il
t: : V . a p ~
1 2 2 : , 2 ~ 4
?:)lkYI} 1 1 ' 0 / 25l
F I (J r)/ B! J f It i !}1, :1!
~ /
G V i 1 v . Y 1 t l ~rfe~t.vl/ai M vs eu V r1 . . 1 f
0 W ~tM I 11~y R e~JJeY 1C e, ~ 1 3 1 r: ; V
H ; 3 W I 1 : ; P t ' l
H A d ~ " l:a ~ I ) ~ /
H d l i77
Ht'USe en
Ht? u s ~
HU4 ! ir\ t? c o , 3 h ~
H v r v a 6yV i
[}?rah 1 m 7 j
IJeRi G ~Uh . : : M P 1 ~ v i " 7 i
! J e; l City rf:ai- 1~1 & 0 1 1 ~ i
11 R ed eV 1 ~ B
irvire:rlal f a 37
lYl1r~rl~1 P ~I . a c . e/ PeklV11! 1 2 2 -
' r v r r ~ r 1 j ) 1 Viii a/ K ~ r - < ? r } r . J , i ~ (P 3 1 !I~ 140 371-
I V1 d 1~Y1 \ yl' ? t r t u t b J , f ~ t a- Y 1 ; 3 < ] e Y 1 1 - 3 Y 1 - G
1
A ~ r1- 1e. Ja lJI - . t d j ~ : 3 0
lV1?tltUt& ? + I C V V ~ 3 55
l~t, eraW tta I ' 21 0
I~~ S ~ I" " ' IV1e/ 2 : : 5 / ' 2 . / ) ; ;
I/T iYv1~d _ . J J - va vl, 9 S 14 1
' : J T :
J ~~1a0~lr$ I? I V Y ; ~ i 14i
J a If VI/ 1BJ
\ I ~.
, . . . l p W l I M ~? J! d l 37i
Je~t:e.r H av::, o; ' 3 7 1 )
J d ~ V 1 V eer e ~
) ~ ~ H 1 P . K eV i ne- J }
J jV 1 Y 1 0 0 Y J
J&hYl SJ~1 V I a x
Z?1
-'
. . . ~ .
. \ -!
" ~ '
( ,
r ~ ~ r u ! - z ~ v / ; J HtJlJ' c; 180
K a t - s u r - : . a I W 1 r ~ r I 3 1 V i l I 2 J 17; i - ; ; S j 140
1
2i.~~?:?'7::
k " - a U r Y ' 113 V l V i ( J 7 e ~6 r + ; ) H & J U 5 0/ i 0 1/ '2 2 ~
V r > / ~ . ,
~ ~ ! ) r m ~ V ) ( ) \ . r-Ji L0:;
Klwlball Ar t l / t u s eu Y I 1/ 148
KiV l~ O r l a V $ l y 1: ; e~ ft : a t eJ I G3
K ' v 1e5 ~ s T ! f ~ re -il 1 I ?rt ) o {
K ~ e~ ~ ~ ~ t c 1i1e 1e l 26 ' 2-
v " l l . t" r ,Z . . . . . . . . . I "'1' ~ . . ,. . -
t' V l ye) 1' t ?8y: ~ : ; ld . J:. . , v ' (~ '
7 1
L ! ~ r 3r Y I tv 1 0 v ~ -t ,
~ I b r J ! r Y i P V ldq ? ex eb ~ r : 3 fR 7
L . . \ v r 3 r y, R a v ~ V llev l' i I ; l Z ~ '7/ ? ~ 3
\ V I I I v ' l/ '2 -6 V
l 1t "J ! 7 0r11Y 5 H OU S l J / ' 21 ' 0
tv ' 1 6 ~ ~ I rj 1.l ~
M eY u ~ ~ j;d:s
1 V i I ie - ~ h-1M J I I nti u t~ :1 7 - :; I
M lie- tlJs , ~, ~z .
~ A d L~}WV 1e J ' S'
M I T r b o
BUl
lV 1 o ,:;~ ( t, P n .e , o Y 1/ 226
M o der v 1 }\r t
P : 2 I - : J Z2 ~ ~ ( : : 2 a r z ; a d or ei 17~
R l cc; ; r J I / 1 ~ . 3
N 't ! . . 02; ' ' 3 4&
V u r r : : ; y
P ic e : 1l o / ! t1 1 ~ 1I j ' 293
P I 0 t ~ Q i f - : 4t J
1~ i eAe~ i 47
r j . r 1t ~ et J V l I r Ov , '2 1'2 ; 2 ,~ ,t 6 ( )4
P .a r l6 O r er :a Ht l V S& / 1. ~ t )
P - : }r J : ; , P I ; ?V 1, i 21 ( ) tv ! i J ' S e \jw i f
M u ~e V y ' y l ( ' ;1 r / 6 ~ C ew b ~ i - : ' t v ; Ir s.v u y ' ! ; J~ '0
. . . . '
P a r t o r l ; ~/~- J&- Fjr ~ jer i~ ) HI
P : 3 r t ~1~r t oY l , a ( ) 2
P al/ I I I OV l l . 1v i t ; 1" ' 1~ , ~ i 1i : .: , Y l
f a z t ID ~J r ; c ; , l ; 2&4
r e : 1( I f~ ) ' 7 1y e l o z
- i l l ?
f ' e r ~a V r J O v 1, 16 4, ~ , ' 8z . .
P e,Y r i s - s ac S t )
P ~l " ~ . ar v y 1 o Y ljc. tf all; B ~ t ~ l ! () / 03
del C ; a V n t ?' < ?, 140
tA a ~~ lo r ~ ; 47
St , ! 40
P a. Lace A - M i n oS I ' 2 ?:;
P a i a C i o GUell, 1 4
P ; a l a z z t ? ~ A Y 1 b t i ~ ; ) j Y 1I / 142/Z - ?J 4
C 0 1c~ r ; ) C 9 b l , 3 / 4-
rauC) jt . V I a
O v e e V r S 0o ll~ 6 1 7 fJ
&1 ;3 V l M l ~~11 ZI ? I '
JOyjV1 Ce0{:,er; Ga0tr'&r- R a u x e l t Gerf'/1Pvl 'l I~tt?
T O W V 1 Hall ,6 i i Y V 1~t5 a l o , z, 175/ 2 f7 ~i
!?'YVJ H2 l1 06iVi2 1c7.KI '560
I ..J I
lrevtb.1Y1 Jevvl?~ C dvY 1vnV t11t;' Certber; 5~3
Trv!ll strV&ture5, 84, 2 05 , 2 J:.#)l 3Z
J
37 6
) ~ o J~ ~ / I 1 Ho u~,el 4 2 .) 10 1.41.,Z43
1
2 /4t
'S l edj l )y ! ~ Ha fetl H OV5 !r - 1t ~ ~~t,~te- I
..;
U ni te d;H~h ! b.a tl o n, '2 1 1 / 3l ~ 3 7 ;
U I1I.ty c ,~ v r C / h , 343
U Y l l v~r'?! ty Art M vs&urY I
1
B ~rk e- I~y j '2 7 7
U rHv~rsl ty ,?t vl r~l m ~l 1 ~ 7
/ I
AU 16V1'5/ ~ J
M ( J'5 1} 'e . , 133
t S : j i .J; ? i V 1 HAS ~~M fv1a 6 1Y o ; &;5
S U n1;,:JF H(Jm e?; 1 0B
: ? r~ ra HL?V S e; 5 bO
14 t>
V~CJt:IOYl Ho vseJ 6 e:; R&tfi 6 h , 83
V~ V1 P o e 'S k t 6 r ~ 1 C ! ? I ,.7 t " C o ~ ~ t r u C / t t ( ?~ ) 17~
\/e. Vi t,url H " v : ; ; e ,,/ 2 3 4, 2 ~ ~
Vlerz e.VtV1 n ed lg eVi P 1 1 1 r; aW t ~ e . Ch U r- CM , )g ~
Vd la: A L Jo ~ raY 1 d u '1 1 , 2 - 8
~ t ~ ~ ; 3 r'( ~ 'Zr;JO
Ct3rrJ, l IZ; 3117
C : 3 rt ~ ;J.~.e, ! ~~
G ; l r 'o V1e ; 4 ~, 03; 71/ 2 6i; r30fi , 34<v
Herv}1~<?J) '3 7~
H vt~11! 'e?1J1j l 'Z00
M a l t"e.di ~ 0!
M . ; 3J~ yn ~ ; '34)
: : ; , P \ Y1d r - e ~ / rV 1:a V i tV .a 1 1. . 6 1
AV l dnea d e - I a,uln ~,) I~l 2 (P(P
S . I\/iaria d e - l La 0.a
S ', M .c ~ n 2 ~\JJve\! a ; ;':0
7 4
J: . JJ1e V1. 3 Ptf}! :):S I S 2 -
C p t d a l Jro 'S / 2 .!
Ju p l ~ e r / R JYl 1~ i i ~ O
M ed lt1( ~t H:a~i}/ ;:: 0:;:)
~v~eV i
]I; 2 44
0 a V 1Ye . " 1 4 .. Iv) " ? : ~ 4
T ~I.eV re/ 3j 4 -
Trl":7~ln 0 / j ;;JL3; 302 ..
T e a t i n !J. a ,: : 9 r 1
1
~ ,? : : 7
T~et}t&r
\f\lalt e r 1- tc 11)~Jel '36 4-
V \/~~l r7 u11 P,C, 1 ~ lav ; i 2 7 rO
V :;i r! rl ~~ n j J0/ 3S Z
Col
11~])]~X TO SUntn~CT 1\lATTJ~H
-,,1,'
!/
v v , V i g f . > r r e a d ( J . 1 V i v l t S t 7 r ' ;
Y V o l + ( ~ ? ~Uf g c I t v t " J ,1
V !jr I d ~/ 1 Use u W l / S o : !)
i V r - ( c ] ~ '1~ ~40
V V yvti o o v i . l H e ~ r ~ c : t ,
r r 2po r ~ t l OV J I 124 ,-
; A r r l & : 9 G : M j t~i e~ ~ U d J I V 1 : ? 1 24 e l l ' 24 : J
L'iV 'i I f . f . c 1 ~W l / 06
Y ~k ; Y : 3 B 1 J t
C~V i te-r + C 7 r
"(~ i l i - K ? 1 p IJ C 21/ : ; : ~10
"(J }"I)~-dOIl OI 70, 1~4
AJ J It:PIe.., 71-73, f ? ' ?
Ar~I(/V\;JtlOY1 ~ J &
/7 jAh ~ ..,/ ! '7 .' _ A ~/ I / J I - 1 . : : . : . !jj -; 2 , - f " 1" .t.
1
../ I ~ . i # ' Y!, ' ""' ;; ' ' ' ' ' - ' ' ' ' ' - _,-
i ~ . ~ ;1 ~ r J l l t 3 d l 1 . ~ b - 2 1 8
C l v ? t ~ r ~ J I 11,~ ..287
(? rl d, o{t ;j ' 0 7
I vd/erL~Ctki YJ~ I B3
..,;
~ I V i e a r , - ' }G - 7~
RadIal; 8 0 . . ~ 1
gi u~ t r ;3 a l ve l ~ f ; ~ 7{
rJrrr1 :{ :iYlJ ~ r a c e . 1 1 1 0 - U 5
Grid, 2 38-2 44
L- I Y1 e . a r ' 1 2i4 223
R:~LJlt)\i 224 ..Z 2 . ~
S ~ a ~ I ( ? ' , tar?
ReY1 a l ? i' ? ~ j. 1 ce
~rebf ;I01!J 3 70- 32J1
Rev . er ~ er a - - b L ? Yl , 37 f)
R ~ y b h n 1 , 3 3 3
1
3 70
P ~ t ~ Cj~ 2 70 -2 ~ 1
P : 3 b h . . . ~ ~ a c2 ! reia- b!r2 1S 0 Zo2 -
\
S ca l e, 3Zr;, - 3 3 0
S l1 jlf e., ~ 4 J 50, 3(~:;
. Sf att~ ! ~ 1 !- t . a t I ( J f1 S , 1 . 0 ' ?
6r ~ b pl r el ~ t L : J V i: : : ' ~ 1 ! F ? 1 Ic ~ H ?
AdJa cent. Z ()Ot 2 01
I Ylurf o? k!Yt / ) I g ~ 1 19 ~
- . . f
~ rac e. V 1 i t~ I Vl -a ~f ' ;l;' ? 1 I ~~ I 1 1 ' 1
Sr a c e s linked a. COW l r }1 c ? V 1 . t Sp t > c e . ". / 2 02 . j2 03
6pher u, 0 v 1 00,1 0
I
0? l.,v ~ r ' e, / ~4/ 61 1 0 0 ! ~ o / P ' ) I
S - b . a l r s , ' Z2 J B ~ 2 0 I J
G~ o v}1 e A ;r YJ c.t' IIIS l~Y1.s 11~ 85- f ;{ )
S eG- b I t ' V i I ' 30 0 - 30 8
P ~ t H ~ , I ;~ ~ L ~ O
e I e (rj 8M tSj '3 & - - 4 S
i~rtJ t t J r r Yl ? , 0 ( ;- 9;7
Grid O J "' ' J ~ r ' l iZ;: 1 i: l a V t 61 1 3 0 - 2 44
H ! er . a - r C /~ l YI S 3~ 1 3l? o - 87
. eie, 1 1 ent >: > I! r:7
ni~ t l ~ V iI ? iO
L,i g~ r t . , ;i )O . . . \03
L,t n 6
1
2 41 2 t ?
~ I nea r
L -l ~ 1 ea r f o rrrY l< S ;7& "' 7 t : J
l, !II) eAr - 0 i ""t - j ;3 Vi I z ~ ~ L:7Vi S I :2 / 4 - 2 -2 ? I:J 1 32 4 ~ ' 3 2,t7
: : l it , 30 /)- 30 3
To f ' I . I' 0 -
Irav10tornl ;J ' t I J r t
i
j~ ; ,;111dr de. r ;0 . : J f Jrif 1C!r G,; 3 3 3 ,3 02 - (/ 7
Trl a - V 1 ~ / e . , 0 4, ~ c R
r v L ' J . J u L ~ ?r , ?Lb ~ _ :\! ~ )
~ ~ 01 ;L : ? i t 1 / I ' l ? ; 66
V ~ rb c ~ l
V o l V Yr 1 8; 44 ..41
\ f/;a 1 1 6
i
5 E 7 , 3' D 1 ?-liD / 40
V v' I V 1 J o vV : : ;1 / I ~' 2- ltjl
-~\'I\(~I-fIrl']crl1iJIi'j~~~~
IrO n1\'1 SI~\(J]~ & : onnnn
Py fR . A t ~C I5 D , r . ~ . C H I I \ f G
In his newe5t hand-let t ered volume" francs Dt(, Chlnt1) exam/neb
the pnnclp!es of + O r ~ , 0pJCC"-, and orjer : nar ur,derl: e arcnd::.ectura!
design. He I nter pr e-ts form ae the des! t Jnc : ~ r 5 ba?Jc t ool
f
. antd
analyze5 J wide ral168 t ? f ~rchltevtur-al m~ dvl .,ih .at rerresen~
t h e, c onc er t s of ft 1 r m' J-~ J sr ac e,
EX;3mlr1ln~ eac h r t10de! ~ _ ~ od It s Srec.l.t.rc- Ar 'pllca-bons In h ist or y, t h e.
aut h or demonstra-ceG -bhJ' -h meJ~ e' ssnes~ ' ot ba6Jc ar c h I t-eciur a!
element s .and rrlnC-lp! e5. Cr)' !,.l;.al- cie~r " iustratlt' ns and Irl-der-h
~ _, ?cU%I tJns cover ' pO int , I ltlcl rl; ; 3 n~ vblume, rroport lon, sc ale,
Cl r cula-tlon ; and the InterJe re,nJence ot- -F-t1f tr l anJ 0rac~,
T h is rlc;.h s<?urce of ar c ; V Jr l; e~ iur ~ { pr or ot -Yr c s _AI SJ Ser ves .as. a
~ ur .Je to archlt . ect ural dr;3' IVlt1j' Wrd:ten t o fost er under ' "-bnt lll1 : : J
of deSI ~ n c onc er t os, it )emons-tr;ate0 h aw b t o ext~ "aut the.
fund< ilmenbl frt t 1G'f'ies of form and 0f'; ac~ frem the envir onment ~
whether In t h~ arc;.nd:-& c:A :,U f" " c:, one Views 0;'-' ! nhat ; rt ~ in ar c h d: -ec t ur .a:
visualtz" ' bt>l1, In Jr.llWln~1 or In actual desl'jtl.
As In the auih or G two pr eVI O \ )S ~ ookSj t .h e ' bext l~ hand-/ etter 'ed
and ; all c : Jf t h e IlIu~trt3t.lcn? ~re VJlS own or 'I Q p1ai drZ3WIt1ej-S.
- ~, v
The ; aui: nc r , Fr anc-I S D.k:, C hfn: ! , I S ; < i Re~lst' 5r6J Ar 'C h;i:. ect In prIVate
practlc::e, ~~ well 35 an r\SSI-Gtant Pr cJf essot~ at the Unll/ er s, . ~ 'y t' t- (
WlscO' t1Sln - f v1dw;3 uk ee, HI6 t7~ eVI O I JS bv? ' kS' 1 A I\CHITECTU ML & K" " FHICS,
I /
and BU fL.DING - C O NSTRUC TI O N I~LU STRA TeD vvel"e' ;also FL!blv3hej b y
V ~ Y1 No~ir~nJ- r \ eln~ 1 old,
~ V A N - NOSTRA t~D REINHOL.D COMPA NY
~ NEWYORK CINCINNA Tt" ~ i A TLA NTA DA LL~S SA N FRA NCISCO
LONDON TORONTO ~1F~BOU RNE

Related Interests