संपादकाच्या लेखणीतून ...

कलाविष्कार, इ ददिाळी ऄंक, नोव्हेंबर-२०१० या पवेल्या अिृत्तीला वमळालेल्या प्रवतसादानंतर यंदा कलाविष्कारचा दुसरा इ-ददिाळी ऄंक
प्रकावित ेोतोय. गतिर्षीच्या ऄंकाप्रमाणेच या ऄंकातदेखील भरगच्च सावेत्याचा खवजना अेे अवण समस्त िाचक मायबापांपयंत तो
पोेोचािा ेी माफक ऄपेक्षा. यंदाच्या ऄंकासाठी टंकलेखनास सेाय्य के लेल्या सौ. िारदा परे लकर, श्री. विनायक फडके अवण करुणा सोरटे
यांचे वििेर्ष अभार. कलाविष्कारला सावेत्य वमळािे यासाठी ज्यांनी मोलाचा ेातभार लािला अवण कलाविष्कारचे जावेर अिाेन सबंवधत
सावेवत्यकांपयंत पोेोचिले ऄिा तमाम मंडळंच्या सेकायााबद्दल त्यांचे मनःपुिाक अभार.
कलाविष्कारला सावेत्यरुपी बेरिणारे सावेवत्यकच ेेच त्याचे खरे विलेदार अेेत. कलाविष्कर इ ददिाळी ऄंक त्याच्या ऄमूल्य
योगदानावििाय अपल्यासमोर कदावचत अलाच नसता. कलाविष्कार पररपूणा करणार्या या विलेदारांचे अभार मानािे वततके थोडेच अेेत.
गतिर्षीप्रमाणेच यंदाचा ऄंकेी पी डी एफ या प्रकारातच काढला अेे. यंदा कोणत्याेी Background image चा िापर करणे प्रकर्षााने
टाळले, म्ेणूनच १५० पानांपेक्षा जास्त ेा ऄंक ४ mb ेी पेक्षाेी कमी साआज मध्ये ईपलब्ध झाला.
अपण िाचत ऄसलेल्या या संपादकीय वलखाणा अवण िुभेच्छा पत्रकानंतर पुढील पानािर प्राथाना अेे.पुढील पान क्रमांक २ अवण ३
िर ऄनुक्रमवणका अेे. अपल्याला ेव्या ऄसलेल्या सावेत्यािर थेट जाण्यासाठी संबंवधत सावेत्याच्या िीर्षाकािर वललक करा, पुन्ेा
ऄनुक्रमवणके कडे परतण्यासाठी पान क्रमांक १ पासून पुढे प्रत्येक पानाच्या िेिटी(footer ला) मध्यभागी ऄनुक्रमवणका ऄसे वलवेले अेे त्यािर
वललक के ले की ऄनुक्रमणदकचे पान ददसेल. तसेच प्रत्येक सावेत्याच्या सुरुिातीला संबंवधत सावेवत्यकाचे नाि ददलेले अेे, ज्यािर वललक करुन
अपण अपली प्रवतदक्रया थेट त्यांच्यापयंत पोेोचिू िकता.
ऄंक

अपल्याला

कसा

िाटला

?

अपल्या

अपल्या

बहुमुल्य

सुचना,

ऄवभप्राय,

मतं

अवण प्रवतदक्रया

अम्ेाला

kalaavishkaar@gmail.com या पत्त्यािर इ मेल द्वारे कळिा ंवकिा फे सबुकिरील कलाविष्कार इ ददिाळी ऄंकाच्या पेजिर िेऄर करा.
अपल्याला अवण अपल्याला समस्त पररिाराला कलाविष्कार, इ-ददिाळी ऄंकातफे ेार्ददक िुभेच्छा. ेी ददिाळी अपल्याला अरोग्यदायी,
सुखी, समृद्धी, भरभराटीची जािो ेीच सददच्छा! फटाके िाजिताना स्ितःची अवण आतरांची काळजी घ्या. लेान मुलांची अवण ज्येष्ठ
नागररकांची वििेर्ष काळजी घ्या. ददिाळी अनंदाने साजरी करा स्ितःेी या ददिाळीचा अनंद घ्या अवण आतरांच्या अनंदाचाेी भाग बना !
पणतीने ईजळू दे तुमचे घर
विचारांनी प्रकािमय ेोिो तुमचे जीिन
ददिाळीच्या या अनंदी क्षणाला
कलाविष्कारचे अपल्याला ेेच ऄवभष्टचिचतन

-------------------------------------------------------------------संपादन, प्रकािन,मांडणी, मुखपृष्ठ, मलपृष्ठ अवण कलाविष्कार लोगो

प्रथमेि सुरेि विरसाट

www.lekhaankan.co.cc

© या इ ददिाळी ऄंकातील सिा सावेत्यांचे अवण कलाकु सरंचे सिा ेक्क संबंवधत सावेवत्यकांच्या स्िाधीन
कलाविष्कार या इ ददिाळी ऄंकात मांडलेल्या विचारांिी अवण मतांिी संपादक सेमत ऄसतीलच ऄसे नाेी
© मुखपृष्ठ, मलपृष्ठ अवण कलविष्कार लोगोचे सिा ऄवधकार प्रकािकांच्या स्िाधीन

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

प्ऱथथऩ
ऽनमथल़ कलंबा

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

तीच करा ईद्ध़र देिा तीच करा ईद्ध़र ||धु||
म़तेसमं मजं म़य़ देशा
ऱत्रं ददन मज छ़य़ देसा
अपत्क़ला धैयथ हा देशा
सदैि होशा ईद़र देिा, सदैि होशा ईद़र ||१||
कु प़िता ती करूण़स़गर
भव्य ददव्य तेज़चे अगर
तरून ज़उ ह़ भिस़गर
तीच खरा अध़र देिा, तीच खरा अध़र ||२||
ऩऩऽिध तिझा रुपे ऄसता
श़ंत़दिग़थ, लक्ष्मा, सरस्िता,
मह़क़ला, श़रद़, प़िथता
करते जयजयक़र देिा, करते जयजयक़र ||३||
तीच देसा मजं सदैि शक्ती
मनोमना मा करते भक्ती
मिळाच मजल़ नसे असक्ती
होइ स़क्ष़त्क़र देिा, होइ स़क्ष़त्क़र ||४||


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.1

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 ऄनिक्रमऽणक़ 
______________________________________________________________________________________
 गद्य ऽिभ़ग
कु ष्ण परम़त्म़ ____________________________________________________________________ संकेत भंड़रा
नोट प़चशेचा बऩिटि़ला ___________________________________________________________ क़ंचन कऱइ
जहं मेरा कश्ता डि बा ____________________________________________________________________ धिंद रिा
गिऴच़ खड़ _________________________________________________________________ ऱमचंद्र सोनी ज़धि
हे स़रे अपल्य़ भल्य़स़ठा ...! ________________________________________________________ ऄरूण देशप़ंडे
ऩतं ______________________________________________________________________________ देिंद्र चिरा
ऄसेल रं भ़ घ़यळकर...पण ऩद ऩय कऱयच़ _________________________________________________ धिंद रिा
अयिष्य ___________________________________________________ ऱहूल अऱध्ये अऽण प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट
मोट्ण़ंच़ अदर ______________________________________________________________ ऱमचंद्र सोनी ज़धि
चल़ ऱजे अपल्य़ल़ मह़ऱष्ट्र द़खितो... ___________________________________________ ऄतील ऽशि़जा देखणे
ऄस़ स़जऱ होतो अपल्य़कडे प्रत्येक सण ________________________________ पीज़ गद्रे अऽण प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट
सखा

_______________________________________________________________________ सिपण़थ कि लकणी

नतमस्तक _______________________________________________________________________ महंद्र कि लकणी
सेकण्ड आनिनग्स... ___________________________________________________________________ कि लस्य जोशा
ि़स्तििैरा ___________________________________________________________________ ऱमचंद्र सोनी ज़धि
ऩग़लँड- प्ऱचान ते ऄि़थचान _________________________________________________________ मकरं द के तकर
महता िडथप्रेसचा _________________________________________________________________ श्रेय़ रत्नप़रखा
न्य़यमिती कै . ऱमचंद्र शंकर िझे
अद्य मऱठा ऩ़डाग्रंथ शोधक _________________________________________ नििग कम़ंडर (ऽन) शऽशक़ंत ओक
फे सबिक – मा, अम्हा,ती ,तिम्हा, ते, त्य़, ता, सि़ंस़ठा ________________________________________ ऽिऩयक फडके
पिस्तक पराक्षण - ऩडा ग्रंथ भऽिष्य {अिुत्ता ५िा} _____________________________ नििग कम़ंडर (ऽन) शऽशक़ंत ओक
गडदिम़ _____________________________________________________________________ ऱमचंद्र सोनी ज़धि
ऄभीतप्रेम ______________________________________________________________________ तनिार ऽसदिकी
ग़ण्य़ंच़ खऽजऩ अऽण १ जाबाच़ खेळ ____________________________________________ प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट
चप्पलपिऱण _____________________________________________________________________ सिऽनल प़टकर
मैत्राचे ऩते जपीन बघ़ __________________________________________________________ ऽिश़ख़ मश़नकर
भेट ____________________________________________________________________________ रिंद्र दंतक़ळे

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.2

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
कल़द़लन
ग्ऱफीटा
छ़य़ऽचत्र
कल़कि सर
पद्य ऽिभ़ग
अरस़ ________________________________________________रुपेश पेिेकर
नश़ (गझल) ____________________________________________ऄतिल ईम़ळे
चिकलंच स़लं ____________________________________________अल्ह़द मह़बळ
अयिष्य़चे गऽणत _________________________________________सौ. ऽप्रय़ंक़ प़टणकर
ए अइ ...ती बरोबर के लं ____________________________________तनिार ऽसदिकी
कि णातरा अहे तो _________________________________________पीनम निपगळे
एकटा _________________________________________________पीनम निपगळे
एक कळा _______________________________________________पीनम निपगळे
मिल्यऽशक्षण _____________________________________________शिभ़ंगा ऽिट्ढल गोरे
सोनेरा क्षण !! तिझे अनिलगन __________________________________ऄतिल ईम़ळे
शब्द __________________________________________________ज़न्हिा स़रं ग
शस्त्र __________________________________________________ज़न्हिा स़रं ग
डोक्य़त ज़ण़र्य़ च़रोयय़ (Read @ your own risk) ___________ प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट
ददि़ळा _______________________________________________ प्रमोद दल़ल
च़रोयय़ _______________ सिऽनल ख़ंडेकर, शिभ़ंगा गोरे अऽण प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट
पिन्ह़ ऽनयताने ऽतथेच अणले ________________________________ प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट
 चिाने ख़ण़र त्य़ल़ ....
ईकडाचे मोदक________________________________________________________________ स़ररक़ भंड़रे
स़बिद़ण़ िड़ _______________________________________________________________ स़ररक़ भंड़रे
करं जा _____________________________________________________________________ स़ररक़ भंड़रे
चकला _____________________________________________________________________ स़ररक़ भंड़रे
त़ंदऴचा ईकड __________________________________________________________________ पीज़ गद्रे
गिल़बा ऽचरोटे ___________________________________________________________________ पीज़ गद्रे
ऄऩरसे ________________________________________________________________________ पीज़ गद्रे
गोयक़र प़ककु ता : मडगणं (चण्य़च्य़ ड़ळाचा खार) ________________________ श्रामता. स्नेहल सिरेश ऽशरस़ट
गोयक़र प़ककु ता: सिजा (गिळिणा) _____________________________________

श्रामता. स्नेहल सिरेश ऽशरस़ट

गोयक़र प़ककु ता: क़लआले फोव्ह (क़लिलेले पोहे) _________________________

श्रामता. स्नेहल सिरेश ऽशरस़ट

बट़ट्ड़चे संग ____________________________________________________ श्रामता. स्नेहल सिरेश ऽशरस़ट
भरला ि़ंगा __________________________________________________________________ सिष्म़ कदम
गोयक़र प़ककु ता : कच्च्य़ के यय़चा दकसमीर (कोनिशबार) ____________________________ प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.3

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

कु ष्ण परम़त्म़
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

संकेत भंड़रा

कु ष्ण, म्हणजे क़ऴ, ह्य़ कु ष्ण़ल़ स़िऴ पण म्हटलं गेलंय, मदन-मोहन गोप़ळ, ह़ गिऱखा, ग़यंऩ
स़ंभ़ळण़ऱ, गोनििद अहे , तर कधा ऱस लाल़ करण़ऱ मिरलाधर अहे.
कु ष्ण़िर बरे च जणं ड़ग ल़ित़त की, कु ष्ण चररत्रहान होत़, ऱसलाल़ कऱयच़, ऱत्र ऱत्र ज़गिीन
ऽस्त्रय़ंसोबत खेऴयच़, च़ळे कऱयच़ , पण कु ष्ण गोकि ऴत िय़च्य़ १३व्य़ िर्थ पयंतच ि़स्तव्य़स होत़, त्य़
नंतर कं स िध के ल्य़िर तो मथिरेतच ऱऽहल़. मग द्व़रक़ िसिला एिढ्य़ ब़लिय़त ऄशा गोष्ट शक्यच ऩहा.
तो त्य़च्य़ ऽनभेळ मैत्राच्य़ श़श्वत प्रेम़च़ ऄऽिष्क़र होत़. पिन्ह़ १६००० ऽस्त्रय़ंशा त्य़च़ ऽिि़ह झ़ल्य़चे
स़ंऽगतलं गेलंय अऽण प्रत्येक स्त्राप़सीन कु ष्ण़ल़ ऄपत्य झ़ले ऄसे स़ंऽगतले गेले अहे, जे पीणथपणे चिकीचे अहे.
कु ष्ण़च़ ऽिि़ह १६००० ऽस्त्रय़ंशा झ़ले हे ऽनर्विि़द सत्य अहे. नरक़सिर ऩि़च्य़ बऽलष्ट, मह़क्रीर, दिऱच़रा
श़सक़ने "प्रगजोताष्पीर" म्हणजे अत्त़चे अस़म येथे त्य़चे ऱज्य स्थ़पीन देश़ताल ऽिऽिध प्ऱंत़ंमधीन १६०००
ऽस्त्रय़ जमिल्य़ होत्य़, त्य़ंच़ पिरेपीर ईपभोग ह्य़ नरक़सिऱने के ल़ होत़, ह्य़ १६००० ऽस्त्रय़ंचे अयिष्य ज्य़ने
नरक़ सम़न के ले त्य़ल़ नरक़सिर म्हणणेच योग्य अहे. ऄश़ ऄधम्य़थस कु ष्ण़ने त्य़च्य़ सत्यभ़म़ ऩि़च्य़
पत्ना च्य़ सह़य्य़ने म़रले. नरक़सिर मेल्य़िर त्य़ ऽस्त्रय़ंऩ जरा त्य़ंच्य़ घरा प़ठिले गेले ऄसते, तरा त्य़ंऩ
त्य़क़ळा म़ऩचे स्थ़न ऽमऴले नसते, त्य़ ऽस्त्रय़ंचा ईपेक्ष़च झ़ला ऄसता, हे कु ष्ण़ने नक्कीच ज़णले ऄसेल,
ह्य़ ऽस्त्रय़ंना कु ष्ण़ल़ नक्कीच ऽिनंता के ला ऄसण़र की, अत़ अमचे भऽिष्य तिम्हाच स़िऱ. म्हणीनच ह्य़
ऽस्त्रय़ंचे स़मिऽहकररत्य़ प़ऽणग्रहण करून त्य़ंऩ म़ऩचे स्थ़न कु ष्ण़ने ददले, हा त्य़ क़ळच्य़ प्रथेनिस़र क्ऱंताच
म्हण़यल़ हिा.
द्व़प़रयिग़त कु ष्ण़चं क़यथ खरं च खीप महत्िपीणथ अहे, त्य़ल़ लोक़ंना परम़त्म़ म़नले, गोप़ंना देि म़नले,
सख़ म़नले. पण खरं च कु ष्ण त्य़ंच्य़स़ठा देिच होत़, कु ष्ण ऄता बलि़न होत़, िय़च्य़ अठव्य़ िर्ी त्य़ने
गोिधथन पिथत ईचलीन त्य़च्य़ ऄच़ट स़मर्थय़थचा ज़णाि आतऱंऩ करून ददला. सोबत च्य़ गिऱख्य़ंऩ अऽण
गोप़ंऩ गोिधथन पिथत़स क़ठा ल़ि़यचा संधा ददला पण, ज्य़िेळा ह्य़ गोप़ंऩ ि़टी ल़गतं की कु ष्ण़ने फक्त
करं गळा ल़िला अहे, अपल्य़ क़ट्ण़ंना पिथत ईभ़ अहे, त्य़िेळा तोच कु ष्ण गोप़ंचे ऄंतरं ग ज़णीन गोिधथन
पिथत़स जऱस़ धक्क़ देतो अऽण गोप़ंच्य़ लक्ष़त येते की अपण ऩि़ल़ क़ट्ण़ ल़िल्य़त सगऴ भ़र तर
त्य़नेच ईचलल़ अहे. अपल्य़ दैनंददन जािऩत पण परम़त्म़ अपले ओझे ईचलत ऄसतो, पण ते अपल्य़ल़
ददसत कधाच नसत. कु ष्ण practically जगण़ऱ होत़ एिढं नक्की, क़रण त्य़ने आं द्ऱच्य़ पीजेस ऽिरोध करून
ज्य़ पिथत़मीळे गोकि ऴताल ऽनसगथचक्र सिरळात च़ली अहे, त्य़ पिथत़चा पीज़ करण्य़स स़ंऽगतले, आथे कु ष्ण
स्ितः परम़त्म़ ऄसीनहा स्ितःचा पीज़ करण्य़स स़ंगत ऩहाये.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.4

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
कु ष्ण़चं क़यथ खरच खीप मोठं अहे, practically जगण़ऱ कु ष्ण,कधा यिद्ध सोडी न ज़तो, तर भाम़च्य़ सह़य्य़ने
जऱसंध़स म़रतो, कं स़ल़ प्रत्यक्ष म़रतो, दकत्येक असिरा शक्तंऩ यमसदना ध़डतो. कु ष्ण़त क़हातरा
ऄलौदकक नक्कीच अहे, क़रण तोच कि ब्ज़ ऩि़च्य़ कं स़च्य़ द़साल़ रूपि़न करतो, "रुप्ज़" बनितो, हे
कु ष्ण़चे योगस़मर्थयथ ऄसी शकते.मह़भ़रत़त तर कु ष्ण़नेच ठाक रठक़णा प़ंडि़ंचे रक्षण के लंय. तो
ऄऽभमन्यीच्य़ पत्नाच्य़ गभ़थचे रक्षण राम़म्हस्त्ऱप़सीन करतो. ऄश्वत्थ़म़ल़ ऄमर करतो पण त्य़ने के लेलेल्य़
दिष्कु त्य़ंचा ऽशक्ष़ प्रलय़पयंत भोगण्य़स़ठा, अजहा डोक्य़िर कि जलेला जखम घेउन ऄश्वत्थ़म़ल़ बर्य़च
जण़ंना बऽघतलंय. पण अत़च्य़ so called ऽिच़रिंत़ंऩ कु ष्ण ह़ ऱज़च होत़, हा सगळा त्य़च्य़ बिल
ऽमथके च अहेत, ऄस़ हट्ट धरत़त, ऄसो.
कु ष्ण़ने गातेच़ ईपदेश ऄजिथऩल़ के ल़, अज गातेमीळे दकत्येक लोक़ंचे अयिर् सिध़रलेले अहे, ते म़त्र ह्य़
ऩऽस्तक़ंऩ ददसतच ऩहा.कु ष्ण़ ल़ द्व़रक़धाश ऄसेहा म्हंटले ज़ते, कु ष्ण़ने अयिष्य भर यिद्धच के लं, ऄगदा
जन्मल्य़प़सीनच अऽण शेिटा द्व़ररक़ ऩगरा प़ण्य़त बिडिला,क़रण कु ष्ण़चे जन्मल्य़ प़सीन, "ऽिऩश़य च
दिष्कु त़म" हे रामाद ऱऽहलेय, ऽिश्वकम़थ कडी न ब़ंधीन घेतलेला द्व़राक़ ऩगरा, स्ितः बिडिीन घेतला, स्ितः च्य़
देश़च्य़ (द्व़राक़ ) रक्षण़स़ठा ह़ "क़ल-यिन " ऩि़च्य़ दिऱच़रा ,

मह़बला, अऽण स्ितःल़

परम़त्म़ म्हणिीन घेिीन आतऱंकडी न जबरदस्ताने स्ितःचा पीज़ करिीन घेण़ऱ ऱज़, त्य़च्य़शा यिद्ध करत
ऄसत़ऩ यिद्ध सोडी न मिचकिं द ऩमक तपस्व्य़चा ऽनद्ऱ भंग करिीन क़ल-यिऩस म़रून ट़कतो, अऽण शेिटा
त्य़चे पररामह्मरूप त्य़ तपस्व्य़स द़खितो, पण क़हा क़ऴनंतर ह़च कु ष्ण त्य़च्य़ देश़ल़ म्हणजे द्व़राके ल़
प़ण्य़त बिडितो, क़रण त्य़च्य़ लक्ष़त येते की अत़ अपला प्रज़ धमथपऱयण ऱऽहलेला ऩहा, अपल़ य़दि
िंश म़जल़य, सत्तेने मिजोर झ़ल़य अऽण ऄश़ म़जलेल्य़ य़दि़ंना पऽित्र ऊर्ा मिनंचा चेष्ट़ सिरु के ला,
त्य़चेच पररण़म म्हणीन य़दि िंश ऩहास़ झ़ल़, भक्त़ंच़ शब्द ह़ स़िऴ कधाच ख़ला पडी देत ऩहा, अऽण
स्ितः स़ध़रण व्य़ध़च्य़ ब़ण़तीन मुत्यी स्िाक़रतो.
रठकरठक़णा कु ष्ण़ने कपट के ले अहे, धमथ रक्षण़स़ठा,कु ष्ण़ने कपट़ने जऱसंध़स म़रले, कपट करूनच
रुऽक्मणा'स पळिीन अणले, कपट करूनच सिभद्रेच़ ऽिि़ह ऄजिथऩशा ल़िल़, कपट करूनच ल़क्ष़-गुह़तीन
प़ंडि़ंचा सिटक़ के ला. मह़भ़रत़च्य़ यिद्ध़त तर कु ष्ण़ने कपट़चा म़ऽलक़च ल़िला, ऽशखंडाद्व़रे भाष्म़च़
िध, द्रोण़च्य़य़ंच़ िध, ऄश्वत्थ़म़ मेल्य़चा ब़तमा यिऽधष्ठाऱकडी न देउन, नरोि़ किं जरोि़ च्य़ िेळा
शंख-ऩद करून ऽशष्ट़इ के ला, त्य़िेळेस कु ष्ण एकट़ गेल़ होत़. दियोधऩचा पत्ना, त्य़चे १६ भ़उ ह्य़ंना
सामेिर येउन कु ष्ण़चे स्ि़गत के ले, पण कु ष्ण़ने स्पष्ट पणे नक़र ददलं, की तिम्हा म़झे अप्त ऩहा. जरा ऄसल़त
तरा तिमचे म़झ्य़िर ऄऽजब़त प्रेम ऩहा,ह़ म़झ़ ठ़म ऽिश्व़स अहे, ईलट ऱत्राच्य़ भोजऩच़ नक़र कळिीन,
कु ष्ण ऽिदिऱच्य़ घरा गेल़. ईरलेल्य़ कण्य़, के यय़चा स़ले ख़ल्ला, तुप्त झ़ल़, सम़ध़ना झ़ल़. एख़द्य़
ऱज्य़त दीत म्हणीन ज़यचं, ऱज्य़च्य़ प़हुणच़ऱल़ नक़र देउन, ऱज्य़च़ ऄपम़न करून, ऽिरोधा ऄसण़र्य़
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.5

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
ऽिदिऱकडे ज़उन जेि़यचं, एिढं स़मर्थयथ एकट्ड़ कु ष्ण कडेच होतं.
कु ष्ण़च्य़ जन्म़चे निबग :
कु ष्ण़च्य़ जन्म़चे मीळ क़रण कं स िध अहे, ऄसे ग्रंथ स़ंगत़त, कं स फक्त दिऱच़रा ऱज़ होत़, ऄसे म़नले तर
दकत्येक दिऱच़रा ऱजे होउन गेले त्य़ प्रत्येक़ंस़ठाच भगिंत़ल़ य़िे ल़गले ऄसते,म्हणजे कं स़ने नक्कीच
क़हातरा ज़स्त भयंकर के लेलं ऄसण़र.क़हा रठक़णा ऄसं पण स़ंऽगतलं ज़तं की कं स़चा प़पे ि़ढिण्य़स़ठा
त्य़च्य़ ह़तीन देिकीच्य़ ६ गभ़ंचा हत्य़ घडिीन अणला गेला, दकता चिकीच्य़ प्रक़रे स़ंऽगतलं ज़तं.
“कं स ह़ ऄंध़ऱच़ ईप़सक होत़, जऱसंध ह़ कं स़च़ स़सऱ, अऽण कं स ह़ जऱसंध़च़ ल़डक़ ज़िइ, अऽण
ऽशष्य होत़. जऱसंध ह़ मुत जन्म़ल़ अलेल़ दोन्हा म़त़ंच्य़ पोटा ऄध़थ-ऄध़थ, मेलेलं मील, प़हून ऱज़ने ते
जंगल़त फे की न ददले, अऽण लह़न ब़ऴच़ ि़स घेत घेत, जऱ ऩि़चा ऱक्षशा ह्य़ मुत तिकड्य़ंप़शा
अला.ऽतने हे तिकडे जिळ अणत़च ते ब़लक स़ंधले गेले, अऽण ऽजिंत झ़ले, जरे ने स़ंधलेल़ म्हणीन जऱसंध
ऄसे ऩि ऱज़ने त्य़ ब़लक़स ददले,
शिक्ऱच़य़ंच्य़ असिरा ऽिद्येचा ईप़सऩ य़ दोघ़ंना के ला अऽण िेगिेगळा स़मर्थये प्ऱप्त के लेला , म्हणजे हे
मनिष्य रुप़तले दैत्य ऄसिर होते, पण कं स़ने य़ ऽिद्येत के लेल्य़ एक़ चिकीमिळे एक़ म़निा दकशोर िय प्ऱप्त न
झ़लेल्य़ ब़लक़कडी न त्य़च़ मुत्यी सिऽनऽित होत़. जऱसंध़ल़ कि ठल्य़हा निज़त ऽशशीच़ िध त्य़ ब़लक़च्य़
जन्म होण्य़अधाच्य़ पऽहल्य़ सीयोदय होण्य़च्य़ अत करण्य़चे स़मर्थयथ प्ऱप्त झ़लेले.मग तो ब़लक दैिा
ऄित़र ऄसल़ तराहा त्य़ल़ म़रणे सहज शक्य होते, म्हणीन कु ष्ण जन्म़ल़ अल़ तेव्ह़ देिाने मह़म़य़ बनीन
सगयय़ मथिऱ ऩगराल़ ग़ढ झोपेत ठे िले, पण ह्य़ अिरण़च़ प्रभ़ि सत्य-धमी िसिदि
े अऽण देिकी िर
ऄऽजब़त झ़ल़ ऩहा, कु ष्ण़ल़ गोकि ऴत नेले गेले अऽण देिाने नंद कन्येचे रूप घेिीन मथिरेत येणं के ल," (संदभथ
डॉक्टर .ऄऽनरुद्ध जोशा ऽलऽखत म़तु-ि़त्सल्यनििद़नम ). कं स़ने अपल़ ड़ि फसल़ हे लक्ष़त अल्य़मिळे कर
म्हणीन ऄऽधक प्रम़ण़त दिध-दहा-लोणा गोकि ऴतीन अऽण आतर ग़ि़ंमधीन िसील कऱयल़ सिरि़त के ला, त्य़मिळे
ऩइल़ज़ने कु ष्ण़ने अपल्य़ सिंगडय़ंसोबत ऽमळी न लोण्य़चा-दहा-दिध़चा लयलीट के ला. क़रण १३ व्य़
िर्ी त्य़ल़ कं स िध कऱयच़ होत़, अऽण त्य़स़ठा शरार ऄऽतशय बलदंड ऄसणे गरजेचे होते, हे मीळ क़रण
अहे. म्हणीनच ह़ म़खनचोर ऽह पदिा ऽमरिीन घेतो.
प्ऱचान मह़भ़रत हे अत्त़ अपल्य़ समोर जसं अहे तसं तंतोतंत नव्हत़ हे मा पण म़न्य करतो क़रण
ऽपढ्य़नऽपढ्य़ संस्कु ता सरकत ऄसत़ऩ त्य़च्य़त बदल घडत ऄसत़तच, अपल्य़कडी न एख़दा म़ऽहता
दिसराकडे ज़त़ऩ दकत्येकिेऴ शब्द़ंच़ गंधळ होतो, क़हािेऴ प़ट्ण-भेद के ल़ ज़तो किकि़ स़ंगण़र्य़च्य़
संकिऽचत िुत्ता मीळे क़हा शब्द /कथ़ सत्य िगळले ज़ते, किकि़ क़हा गोष्टा ब़हेरून ट़कल्य़ ज़त़त.
म़नलं तर देि अहे ऩहातर दगडच, कि ठल्य़हा गोष्टािर श्रद्ध़ ठे िल्य़ऽशि़य यश येत ऩहा,
ऽशकत़ऩ ऽिद्य़र्थय़ंना ऽशक्षक़ंिर श्रद्ध़ ठे िला ऩहा तर त्य़ंऩ ऽशकिलेल्य़ गोष्टा नाट समजिीन पण
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.6

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
समजण़र ऩहात, डॉक्टरिर पेशंट ने श्रद्ध़ ठे िला, त्य़च्य़ गोयय़ंिर श्रद्ध़ ठे िला तरच त्य़ गोयय़ प्रभ़िा
पणे क़यथ करून द़खिताल. तसेच कु ष्ण़िर श्रद्ध़ ठे िल्य़ऽशि़य त्य़चे क़यथ , त्य़चे स़मर्थयथ ह्य़चा प्रचाता
येण़र ऩहा. स़इब़ब़ नेहमा म्हणत श्रद्ध़ ठे ि़ सबिरा ठे ि़ अऽण गोड फळे ख़, ईग़चच तकथ -कि तकथ करत बसीन
गोड फऴंप़सीन दीर ऱहू नक़.
“सिथ -धमथन

पररत्य़ज्य म़मेकं

शरणं

व्रज ऄहं

त्िं सिथ प़पेभ्यो

मोक्ष़यास्य़मा

म़

सिचः " ह़

श्लोक गातेचे स़र अहे, आथे कु ष्ण़ ऄजिथऩल़ म्हणतोय , सगळे गिणधमथ सोडी न ती मल़(कु ष्ण़ल़) शरण ये. मा
तिमच्य़ प़प़ंच़ भ़र ि़हतोय, अऽण मोक्ष़पयंत पण माच नेण़र.
मदन-मोहन गोप़ळ, ग़यंच्य़ सहि़स़त ऱहण़ऱ, दिध़-लोण्य़च्य़ अस्ि़द घेण़ऱ. ह़ स़िऴ खट्ड़ळ अहे
पण त्य़हा पेक्ष़ दकता तरा प्रेमळ अहे, ग़या चरत ऄसत़ऩ, आतर गिऱख्य़ंना अणलेले ऄन्न, ऄगदा ईष्टे ऄन्न
ईष्ट्ड़ ह़त़ंना ख़तो, ह़ नंद ऱज़ च़ मिलग़ गिरख्य़ंच्य़ ऱज़ च़ मिलग़, तराहा य़च्य़सोबत जो प्रेम़ने
ि़गतो, त्य़च्य़स़ठा ह़ ध़ित ज़तो, स्ितः च्य़ ह़त़ंना लोणा, दहा आतऱंऩ भरितो अऽण ह्य़ गिरख्य़ंच्य़
न कळत असिरा शक्तीच़ ऩयऩट करतो, कु ष्ण त्य़ल़ न म़नण़र्य़िरहा प्रेम करतो, त्य़च्य़िरहा दय़ करतो,
मग म़नण़र्य़ंिर तर दकता प्रेम करत ऄसण़र.
ऄश़ कु ष्ण़च्य़ ऽनिल स्िरूप़स समजण्य़स़ठा त्य़च्य़िर श्रद्ध़ अऽण भक्ती ऄस़यल़ हिा, कि ष्ण़ च्य़
चररत्ऱिर ऽचखल, फक्त दिऱच़रा , ऄंध़रम़गी, कं स, ऽशशिप़ल, अऽण जऱसंध य़ंचे छि पे समथथक करू शकत़त
अऽण तेच ह्य़ चिकीच्य़ गोष्टा पसरित ऄसत़त,भगिंत ऄश्य़ लोक़ंऩ सद्बिद्धा देिीन त्य़च्य़ चरण़ंशा खेचो
हाच प्ऱथथऩ.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.7

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

नोट प़चशेचा बऩिटि़ला
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

क़ंचन कऱइ

टॅक्सातीन प्रि़स करत़ऩ मल़ ऽनरऽनऱळे ऽिलक्षण ऄनिभि अलेच प़ऽहजेत, ऄसं कि ठे ऽलहून ठे िलं अहे की
क़य हे मल़ शोधीन क़ढलं प़ऽहजे. अधा तो टॅक्सात ऽशरलेल्य़ ईं दऱच़ दकस्स़, मग च़लत्य़ टॅक्सात
झोपलेल़ ड्ऱयव्हर, अत़ कहर म्हणजे टॅक्सा.... हे जे मा स़रखं टॅक्सा, टॅक्सा म्हणतेय, ते य़च्य़पिढे तिम्हा कॅ ब,
कॅ ब ऄसं ि़च़यचं अहे. क़रण अत़ अलेल़ ऄनिभि ह़ अपल्य नेहमाच्य़ ’'क़ळा-ऽपिळा”त अलेल़ ऩहा.
ता अहे मेरू! अऽण मेरूल़ कि णा टॅक्सा म्हणतं क़? ऄसो. ऽिर्य़ंतर होतंय. ह़ं! तर ऄनिभि क़हा फ़र मोठ़
ऩहा पण फ़र मोठा ऽशकिण देउन गेल़.
ऱत्रा दह़च्य़ नंतर ठ़णे ते द़दर प्रि़स कऱयच़ झ़ल़,तर ट्रेन, बस, ररक्ष़ य़ सि़ंपेक्ष़ मेरू कॅ ब सिरऽक्षत
ि़टते मल़. पैसे थोडे ज़स्त खचथ होत़त, चेकऩक्य़िर टोल भऱि़ ल़गतो ऄशा सिथ अर्वथक तोट़ द़खिण़रा
क़रणं मल़ म़न्य ऄसला, तरा ऱत्रा दह़नंतर एकटाने सिरऽक्षत प्रि़स कऱयच़ ऄसेल, तर ऽनद़न मल़ तरा
मेरूने येणं पटतं.
झ़लं क़य की ऄशाच एक़ ऱत्रा मा मेरू कॅ बने प्रि़स करत होते. सोबत पैसे ऄसले तरा सिट्ड़ पैश़ंचा
(ऽचल्लर, नोट़) ि़नि़ होता. ऱत्रा टॅक्सा ड्ऱयव्हरकडे सिद्ध़ पिरेसे सिटे पैसे ऄसतालच य़चा श़श्वता नसते.
त्य़मिळे सोऽयस्कर ईप़य म्हणजे, टोल ऩक्य़िर टोल भरत़ऩ प़चशेचा नोट द्य़यचा म्हणजे अपोअप च़रशे
सत्तर रूपये सिटे ऽमळत़त. टोल ऩक्य़िर ग़डा थ़ंबल्य़िर मा प़चशेचा नोट ड्ऱयव्हरल़ ददला. त्य़ने
नोटेिरच़ नंबर दोन-दोनद़ ि़चीन प़ठ के ल़ अऽण मगच ता नोट टोलि़ल्य़ म़णस़ल़ ददला. सिटे पैसे
ऽमऴल्य़िर अम्हा पिढे ऽनघ़लो. टॅक्सा ड्ऱयव्हरने नोटेच़ नंबर प़ठ क़ के ल़ ऄस़ि़, ह़ ऽिच़र क़हा मऩतीन
ज़इऩ. कद़ऽचत ड्ऱयव्हरल़ सिद्ध़ य़ गोष्टाचा ज़णाि झ़ला ऄस़िा. त्य़मिळे त्य़ने स्ित:च स़ंग़यल़
सिरूि़त के ला.
"म़गे एकद़ मा ऄशाच प़चशेचा नोट य़ टोल ऩक्य़िर ददला होता. पण मल़ सिटे पैसे तर ऽमऴले ऩहातच.
ईलट त्य़ टोलि़ल्य़ने मल़ प़चशेचा नोट परत ददला अऽण म्हण़ल़, की मा ददलेला नोट बऩिट होता. मल़
ऩइल़ज़ने नोट परत घ्य़िा ल़गला अऽण सिटे पैसे द्य़िे ल़गले. ऄथ़थत, मा ता प़चशेचा नोट दिसराकडे
च़लिलासिद्ध़!"
"बरं मग?" क़रण मल़ क़हा ईलगड़ झ़ल़ नव्हत़. कद़ऽचत झोपेच़ पररण़म ऄसी शके ल.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.8

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

टॅक्सा ड्ऱयव्हरने पिढे स़ंग़यल़ सिरूि़त के ला, "मा त्य़ टोलि़ल्य़ल़ प़चशेचा नोट देत़ऩ क़हा नंबर प़हून
ददला नव्हता. त्य़ने नोट बऩिट अहे ऄसं स़ंगीन मल़ जा नोट परत ददला, ता माच ददलेला नोट कश़िरून
ऄसेल? कद़ऽचत त्य़च्य़कडचा बऩिट नोट च़लिण्य़स़ठादेखाल त्य़ने मल़ मीखथ बनिलं ऄसेल. पण
तेव्ह़प़सीन मा पन्ऩस, शंभर ऄशा कि ठलाहा नोट देत़ऩ नंबर प़हून मगच देतो. म्हणजे त्य़ने नोट परत द्य़यचा
ठरिला, तरा मा कि ठल्य़ नंबरचा नोट ददला, हे मल़ म़ऽहत ऄसतं."
अहे की ऩहा! म्हणजे य़च्य़पिढे सिटे पैसे ऽमळण्य़चं ऄऽधकु त रठक़ण म्हणीन टोल ऩक्य़िर नोट़ देत़ऩ अधा
नंबर प़हून मगच द्य़यल़ हव्य़त. एक ऽिच़र ईग़च मऩत अल़ - अत़पयंत ऄश़प्रकरे दकतातरा बऩिट
नोट़ ऽतकडी न सगळाकडे पसरल्य़ ऄसताल, ऩहा?



ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.9

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

जहं मेरा कश्ता डि बा...
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

धिंद रिा

मिझे तो ऄपनंने लिट़... गैऺरंमे कहं दम थ़....
जहं मेरा कश्ता डि बा... िहं प़ना बहोत कम थ़...

श़ररररक िेदऩंपेक्ष़, म़ऩऽसक य़तऩंना भरलेल़ ह़ जख्मा शेर ऽलहण़ऱ घ़य़ळ श़यर म़झ्य़स़रख़च
कि णातरा खिप अतिन दिख़िलेल़ जाि ऄसण़र.... अपल्य़च जिळच्य़ म़णस़ंकडि न दिख़िलेल़.... अपल्य़च
हक्क़च्य़ गोष्टंकडि न फसिल़ गेलेल़...! म्हणिन ऽह पऽहला ओळ की 'मिझे तो ऄपनंने लिट़... गैऺरंमे कहं दम
थ़....'
.... अऽण शेिटच्य़ ओळाच़ ऄथथ शेिटाच स़ंगेन.....

क़य स़ंगी तिम्ह़ल़ की क़य दिःख ऄसतं अपल्य़च कि ण़कडि न तरा फसिलं ज़ण्य़चं.... मा पण फसिलो
गेलोय... म़झ्य़तल्य़च त्य़ म़झ्य़ तान सखंना, म़झ्य़ अयिष्य़च्य़ जोडाद़रंना, म़झ्य़ हक्क़च्य़ तान
गोष्टंना मल़ लह़नपण़प़सिन दग़ ददल़य... त्य़ म़झ्य़ गि़र सहच़राणा म्हणजे..... म़झा सहनशक्ती,
स्मरणशक्ती अऽण पचनशक्ती....

म़झ्य़ सहनशक्तीचं तर ऽिच़रुच नक़.... परि़चाच गोष्ट घ्य़.... ऱत्राचा िेळ.. एकदम गदथ ऄंध़र... येतोय क़
ज़तोय हेहा कळत नव्हतं.... सिनस़न रस्त़... अऽण एक सिंऻऻऻऻदर उजळ मिलगा... मा पह़तच ऱऽहलो...
भ़ऩिर अलो अऽण प़ऽहलं तर समोर च़र मि़ला गिंड... त्य़ंना ऽतल़ घेरलं अऽण छेड क़ढ़यल़ ल़गले....
तिम्ह़ल़ स़ंगतो कि ठे ऄन्य़य प़ऽहल़, कि ठे ऄत्य़च़र प़ऽहल़, कि ठे जबरदस्ता प़ऽहला, कि ठे गिन्हेग़रा प़ऽहला
की मल़ सहनच होत ऩहा... त्य़ गिंड़ंच़ ऽतल़ होण़ऱ त्ऱस प़ऽहल़ अऽण सहनच झ़लं ऩहा मल़...
मा....... मा.......
.........मा रटव्हा बंद के ल़ अऽण प़ंघरुण डोक्य़िरुन घेउन देि़चं ऩि पिटपिटत झोपिन गेलो..... हे ऄसं रटव्हा
बंद करणं सोप्पं ऄसतं, पण रोजच्य़ जािऩत सिद्ध़ म़झा सहनशक्ती मल़ दग़ देत अलाये... मा खिप हळि़
म़णिस अहे हो.... ऩहा सहन होत मल़ क़हा.... ऽभता, ऱग, भ़ंडणंच क़य पण मल़ खिप प्रेम, म़य़ ऄस़
भ़िऩंच़ ऄऽतरे क पण सहन होत ऩहा. एकद़ (म्हणजे अयिष्य़त एकद़च) मा अऽण ब़यको ऽपक्चरल़ गेलो
होतो.... सहनच झ़ल़ ऩहा हो तो ऽपक्चर.... य़ तिम्ह़ल़हा एक झलक द़खितो...

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.10

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
पऽहल्य़च सानमध्ये ऽहरो दि़ख़न्य़त एक़ बेडिर झोपल़य... (त्य़िर मुत्यिशय्य़ ऄसं ऽलहलंय)... त्य़च्य़
शेज़रा ऄऽतशय करुण डोळे अऽण ऄऽतशय ल़ल-भडक ओठ ऄसलेला... ऩहा ऩहा, ऽहरॉइन ऩहा, त्य़चा
अइ... कधा एकद़ अटपतय ऄश़ चेह-य़ना बसलाये... अऽण तो म्हणतोय की "अइ मा च़ललो... एक शेिटचा
आच्छ़.... मल़ लह़नपणा भ़त भरि़यचास ऄगदा तस्सच्य़तस्स भरि.... मग ता पसथमधिन एक डब़ क़ढते
अऽण त्य़ल़ ल़ळे रं ब़ंधिन... चमच़ त्य़च्य़ घश़त कंबिन.... तस्सच्य़तस्स भरि़यल़ सिरि़त करते... तो
फि रथ रथरथरथरथ करुन घ़स ऽतच्य़ तंड़िर ईडितो... ता त्य़ल़ थोब़डात म़रते... तो त़टला ऽतच्य़ तंड़िर
फे कतो.. ता त्य़च्य़ डोक्य़त चमच़ म़रुन त्य़ल़ बेसानमधे अपटते. अऽण....

.....अऽण मल़ पिढचं ददसेऩच... ते प्रेम मल़ सहनच होइऩ.. मा हमसिन हमसिन ओक्स़बोक्शा रड़यल़
ल़गलो. पिढच्य़ म़गच्य़ एके क ऱंग़ ररक़म्य़ झ़ल्य़ अऽण कि णा ओळखि नये म्हणिन ब़यको तंड़िर रुम़ल
ब़ंधिन बसला. तंव्ह़ प़सिन मा ऽपक्चरच़ अऽण ब़यकोना म़झ़ धसक़च घेतल़य....
.......मल़ चेष्ट़ सहन होत ऩहा, ऄपम़न सहन होत ऩहा, मऩल़ ल़गलेला रुखरुख, झ़लेला चीक, आतकं च
क़य स़धा भिक मल़ सहन होत ऩहा हो..... एकद़ भिक ल़गला की क़हा सिचत ऩहा, कळत ऩहा... ह़त
थरथऱयल़ ल़गत़त... क़म़च्य़ महत्ि़च्य़ क़गद़ंच़ बोऴ के ल़ ज़तो... त्य़ बोयय़ऐिजा ऽतथं भजा
ददस़यल़ ल़गत़त...
एकद़ तर भिकेना आतक़ कडकडलो की घरा येउन ब़यकोल़ "झ़लं ऄसेल तसं जेि़यल़ ि़ढ" म्हण़लो. ऽतना
धितलेले त़ंदळ
ि त़ट़त ि़ढि न ददले. खर तर ऽतचा ऽिनोदबिद्धा धितल्य़ त़ंदऴआतकी स्िच्छ अहे पण मल़ तो
ऽिनोद सहनच झ़ल़ ऩहा. अत्मक्लेऱ्त मा मिठामिठाना ते त़ंदळ
ि ख़यल़ सिरि़त के ला. त्य़ त़ंदऴचा प़िडर
तर पचला ऩहाच, पण तान द़तहा गेले अऽण िर लह़न मिलाना "ब़ब़ना खडे क़ ख़ल्लेत ?" ऄसं ऽिच़रलं.
तेव्ह़प़सिन भ़त ख़णं तर दिरंच... तो पह़णंहा मल़ सहन होत ऩहा.....
त्य़त तो ऽपक्चरमधल़ भ़त भरिण्य़च़ सान अठिल़ तर तो भ़त़च़ घ़स तंड़तल्य़ तंड़तच दफरत
ऱहतो.....अऽण शेिटा अत ज़यच्य़ ऐिजा ब़हेर येतो.... 'भ़त ख़यच़ ऩहा' हे मा ह़त़िर गंदििनच
घेतलय....
.....गंदििन घेतलय क़रण कधा कधा ऽिसऱयल़ होतं हो...

म़झ्य़ स्मरणशक्तीचं तर ऽिच़रुच नक़.... ब़लपणा श़ळे मध्ये ऄसत़ऩ ऱत्रा ज़गिन प़ठ के लेल्य़ कऽित़
दिसर्य़ ददिशा अठि़यच्य़ ऩहात. एकद़ चिकिन, पंगेश म़डग़ंिकऱंच्य़ 'टप टप पडता ऄंग़िरता प्ऱजक्त़चा
फि ले' ह्य़तलं फि ले ऽिसरल्य़मिळे 'टप टप पडता ऄंग़िरता प्ऱजक्त़चा मिले' ऄसं म्हण़लो होतो. हसिन हसिन
सगळाच मिल ऄंग़िर पडला.
एकद़ कऽित़ प़ठ झ़ला होता पण िेळ ऽिसरलो अऽण श़ळे तच खेळत बसलो. म़स्तर पेटलेच. त्य़ंना
बोल़िलं अऽण ऄत्यंत खोचट अि़ज़त म्हण़ले की, "ऄस्म़ददक़ंचं शिभऩम कळे ल क़य ?" मल़ ह्य़च़ ऄथथ
कळल़ ऩहा, पण ि़टलं की ते कऽित़ म्हण़यल़ स़ंगत़हेत. स्मरणशक्तीना दग़ ददल़ अऽण चक्क कऽित़
अठिला.... अऽण प़ठ के ल्य़प्रम़णे मा ता जोश़त म्हंटलासिद्ध़....
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.11

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
"अम्हा कोण म्हणिना क़य पिसशा ? अम्हा ऄसि ल़डके ... देि़चे ददधले जग तये अम्ह़ंस खेऴिय़ "
म़स्तऱंच्य़ ऄंग़चा ल़हा ल़हा झ़ला. ते पट्टाचे ऽशक्षक ऄसल्य़मिळे पट्टाम़फथ त ता ल़हा ल़हा त्य़ंना म़झ्य़
ह़त़िर ि़जि़यल़ सिरि़त के ला. मल़ म़रत़ म़रत़ म्हण़ले, "देण़र्य़ने देत ज़िे.. घेण़र्य़ने घेत ज़िे"...
म़झ़ पिन्ह़ गैरसमज झ़ल़ अऽण मा ता कऽित़ पिणथ के ला.... "घेण़र्य़ने एक ददिस, देण़र्य़चे ह़त हा
घ्य़िे"... म़स्तऱंना खरं च त्य़ंचे ह़त ददले........... पण म़झ्य़ ग़ल़िर.... !

ऽशि़जा मह़ऱज़ंचे गिरु द़दोजा कंडदेि हे दकत्येकद़ प़ठ करुनहा मा पेपरमध्ये द़द़ कंडके च ऽलहुन
य़यचो. स्मरणशक्तीिर ऽिसंबिन एकद़ द़द़ कंडके ऄसं ईत्तर प़ठ के लं तर ईत्तर लक्ष़त ऱऽहलं अऽण मा
पिन्ह़ द़द़ कंडके च ऽलहुन अलो. मग म़स्तऱंना ददिसभर मल़ द़द़ कंडके च्य़ अि़ज़त प़ढे म्हण़यल़
ल़िले. सन-सऩिळ तर लक्ष़तच ऱह़यचे ऩहा हो... दकत्येकद़ तर अइब़प़च्य़ जन्म़अधा पोऱल़ जन्म़ल़
घ़तलंय मा....

भीऽमताच्य़ पेपऱत समद्वाभीज ऽत्रकोण, समभीज चौकोन अऽण सम़ंतरभीज क़ऽहतरा, म्हणिन जे क़हा क़ढ़यचो
ते चिकिन अठिलं तरा म़झ़ चेहऱ िक्ऱक़र होतो अऽण ऄंग़िर सरळ रे र्ेत क़टे ईभे ऱहत़त. (पण अमच्य़
म़स्तऱंऩ सिद्ध़ ते अक़र नाट म़ऽहत नस़िेत. क़रण म़झ्य़ प्रत्येक अकु तासमोर ते मोट्ढं ितिथळच क़ढ़यचे.)
ऄथ़थत बहुतेक सगयय़च ऽशक्षक़ंऩ म़झ्य़ पेपऱिर ऽह गोयय़ गोयय़ंचा ऱंगोळा क़ढ़यचा संधा
ऽमऴयचा.

पिढे मोठ़ झ़लो अऽण स्मरणशक्तीच्य़ घोऴंचा संख्य़हा मोठा झ़ला. प़यजम्य़िर ऑफीसल़ ज़णे...
दिध़स़ठा म्हणिन प़तेलं घेउन ज़णे अऽण त्य़त ितथम़नपत्र अणणे... िगैरे िगैरे... एकद़ ब़यकोना िजन
पह़यच़ क़ट़ अण़यल़ स़ंगातलेल़.... ऽिसरलो अऽण तो चिकिन ऽतच्य़ ि़ढददिस़ल़ घेउन अलो. (त्य़
ददिशा ऽतच़ ि़ढददिस होत़ हे शप्पथ म़झ्य़ लक्ष़त नव्हतं हो....) एकद़.... एकद़... क़य बरं स़ंगण़र होतो
मा..... ऄसो. ह्य़ स़ठा एक िेगऴ लेख ऽलहान... अजच़ ऽिर्य िेगऴ अहे. ईग़च त्य़ चऽिष्ट ब़सिंदात ह्य़
ऄि़ंतर च़रोयय़ ज़स्त नको.....

अऽण पचनशक्ती... म़झ्य़ पचनशक्तीचं तर ऽिच़रुच नक़.... (खरं च ऽिच़रु नक़.... ह्य़चे दकस्से ऄगदा
गयय़पयंत भरलेले अहेत. ईग़च घश़त बोट घ़ल़ल अऽण त्य़ भड़भड़ ब़हेर अलेल्य़ च़रोयय़त ब़सिंदाच
ददस़यचा ऩहा.....)
तिम्ह़ल़ स़ंगतो.... मल़ दिःख दग़ झ़ल्य़चं ऩहाये... त्य़चा सियच अहे मल़... मल़ दिःख अहे ते म़झ्य़ ऽत्रशक्तंना एक़च िेळेल़ दग़ ददल्य़चं... खरं तर म़गच्य़ ऽिद़रक ऄनिभि़नंतर पिण्य़त पिन्ह़ कि ण़चं 'ऽग-ह़इक
व्ह़यचं ऩहा' हे ठरिलं होतं.... पण पिन्ह़ एकद़ स्मरणशक्तीना दग़ ददल़, सगळं सगळं ऽिसरलो....
सहनशक्तीना दग़ ददल़.... एकद़ ऑदफसिरुन येत़ येत़ मल़ भिक ऄसह्य झ़ला अऽण कोणत्य़ हॉटॆलमध्ये
ऽशरतोय हे न प़हत़च मा हॉटॆलमध्ये ऽशरलो..... ते एक स़उथ आं डायन थ़ळाचं हॉटेल होतं.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.12

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

मा अत गेलो तर म़लक स्िच्छ प़ंढ-य़ लिंगात कप़ऴिर प़ंढ-य़ गंध़चे ईभे अडिे पट्टे ओढि न दोन्हा ह़त
कोप-य़प़सिन जोडि न म़झ्य़ स्ि़गत़ल़ ईभे होते. मा पण त्य़ंच्य़कडे प़हुन तस़च नमस्क़र के ल़. तर त्य़ंना
'घ़लान लोट़ंगण'स़रख्य़ ट़यय़ ि़जित स्ितःभोिता एक प्रदऽक्षण़ घ़तला. मा पण.
त्य़ंना क़ऩल़ ह़त ल़िल़. मा पण.
त्य़ंना ऩक़ल़ ह़त ल़िल़. मा पण.
मग त्य़ंना २-४ थोब़डात म़रुन घेतल्य़. मा पण.
ते ऄच़नक दोन प़य़ंिर ख़लाच बसले. मा ऩहा.
मा ऽतथल्य़च एक़ ररक़म्य़ टेबल़िर हळि च बसिन घेतलं.... ते एकदम ओरडि न म्हण़ले " एन्डेश्वऱ आनाक्य आन्न
ओत्तरा अळक़रं एन्डे हॉटॆला िेऱनप़डअ ".
मा ज़म घ़बरलो. बहुतेक मा ख़ला न बसल्य़मिळे ते ऽचडलेत ऄसं ि़टिन मा घ़बरुन ख़ला बसलो. पण ते
म़झ्य़स़ठा नव्हतंच. त्य़ंचा पिज़ च़लला होता. ता थोड्य़ िेऴना संपला अऽण ते दरि़ज्य़तल्य़ फोटंकडे
िऴले.
बऱच िेळ म़झ्य़कडे कि णाच दफरकलं ऩहा अऽण ता प्रऽतक्ष़ मल़ सहन होइऩ. तो ऄपम़न मल़ सहन होइऩ.
मग भिक सहन होइऩ. त्य़च़ पररण़म म़झ्य़ स्मरणशक्तीिर व्ह़यल़ ल़गल़. मा गजनातल्य़ अमारस़रखं
किकि़ कि ठल्य़हा ऽपक्चरमधल्य़ सिनालशेट्टास़रखं बऽधर चेह-य़ना आकडे ऽतकडे प़ह़यल़ ल़गलो. म़झ़
भ़ंब़िलेल़ चेहऱ प़हुन म़झ्य़ ददशेना एक क़ळा अकु ता के यय़चं प़न घेउन येत़ऩ ददसला.
मा जऱ चरकलोच. क़रण म़गं एकद़ एक़ स़उथ आं डायन मठ़त जेिण़च़ योग अल़ होत़. ऽतथं सगळं
एकदम कडक सोियय़तलं होतं. त्य़ंना म़झे कपडे क़ढि न घेतले अऽण मल़ नेस़यल़ एक छोट़ सोियय़च़
पंच़ ददल़ होत़. अख्ख़ िेळ त्य़ ऽमना स्कटथमध्ये मा ल़जिन चिर झ़लो होतो. जे समोर त़ट़त पडेल ते
धप़धप़ ऽगळि न ब़हेर पडलो अऽण ते न पचल्य़ने भड़भड़....... ऄसो.

...........ह़ म़णिस तर तो पंच़सदुश्य-ऽमनास्कटथहा ऩहा तर के यय़चा प़न घेउन येत होत़. ऩ ऩ
शंक़-कि शंक़ंना म़झं मन भरुन गेलं. आथे खिप कडक सोिळं तर नसेल ऩ? ह्य़ शंकेना तर छ़ताच धडधड़यल़
ल़गला. भिकेनं तडफडि न मेलो तरा च़लेल पण के यय़चा प़नं नेसिन जेि़यल़ बस़यचं ऩहा, ऄसं ठरििन ट़कलं.
म़झ्य़ ऄरामिचा लक्तरं मा त्य़ल़ ऄशा के ळाच्य़ झ़ड़िर ट़ंगि देण़र नव्हतो.....
त्य़ना ता के यय़चा प़नं अणिन म़झ्य़ टेबलिर अपटला अऽण म़झ्य़कडे िरप़सिन ख़ला बघत... के ळाच्य़
प़ऩंकडे कडे ह़त करत तो म्हण़ल़ "आद एडतो.... नंग ळे न्दो ऽतन्निम....?"

मा घ़बरुन त्य़च़ ऄंद़ज घ्य़यल़ ल़गलो. तो 'आद एडतो' म्हण़ल़ होत़ क़ 'आथं फ़डतो'... मल़ अठिेऩ. मा
कपडे घट्ट पकडि न बसलो. (अऽण.... 'नंग ळे न्दो' म्हणजे क़य.... शा... क़ऽहतराच....) त्य़ स़उथ आं डायन
दिःश़सऩप़सिन ि़चण्य़स़ठा मा नॉथथ ईंडायन कु ष्ण़च़ ध़ि़ कऱयल़ ल़गलो. एक प़य टेबल़ब़हेर क़ढि न
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.13

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
पळि न ज़ण्य़च्य़ पऽित्र्य़त ऄसत़ऩ एक नजर दरि़ज्य़िर ट़कला तर ऽतथं दियोधन ह़त़त ईदबत्ता घेईन
ड़न्स करत होत़ अऽण ता ऄभेद्य तटबंदा भेदन
ि ज़णं शक्यच नव्हतं. पण देि ध़उन अल़ अऽण मल़ स्पशथ न
करत़च तो दिःश़सन ऽनघिन गेल़. मा पऽित्रच ऱऽहलो.

अत़ म़झ्य़ स्मरणशक्तीना दग़ द्य़यल़ सिरि़त के ला. दिःश़सऩना जो क़हा प्रश्न ऽिच़रल़ होत़ त्य़चं ऄथथ
क़य अऽण त्य़चं ईत्तर मा हो ददलंय क़ ऩहा... मल़ क़हाच अठिेऩ. हेच क़य मा कि ठल्य़ भ़र्ेत बोली
शकतो हे हा अठिेऩ.... म़लक़ंचा पिज़ संपला अऽण दरि़ज़ मोकऴ झ़ल़. अत़ मा पळि शकत होतो. पण
म़लक गोडंसं हसले अऽण म्हण़ले... "िण्ण्क्कम. स़िक़स जेव्ह़.. हव्ह़ तेिढ़ ख्ह़. ऽलम्माट ऩय.. पन थ़लात
क़य ट़कि नक़... ते अमच्य़ ह़टेलच़ एक ऽनयम ऄसतो... अमा कोनल़क़य ि़य़ घ़लििन देत ऩय....भरपिर
अनंद घ्य़"

मल़ क़य बरं ि़टलं म्हणिन स़ंगि ! एक तर तो आसम पिणेकर मऱठा ऩहा, स़ईथ आं डायन अहे अऽण मा स़ईथ
आं डायन ऩहा, पिणेकर मऱठा अहे... हे मल़ समजलं होतं अऽण दिसरं म्हणजे ऄनऽलऽमटेड थ़ळा !! मा
बक़सिऱस़रखा त्य़ ग़डाभर ऄन्ऩचा अऽण ते घेउन येण़-य़ अण्ण़चा ि़ट बघ़यल़ ल़गलो.

ब-य़च िेऴना तो दोन्हा ह़त़त क़ऽहतरा प़ंढरं प़ंढरं मीठ भरुन घेउन अल़. मा ल़जत म्हण़लो, ऄरे ईग़च
कश़ल़ ऱंगोळा िैगेरे... त्य़ना ते के यय़च्य़ प़ऩिर ि़ढलं. एिढं माठ तर मा जन्म़प़सिन ऄगदा क़लपयंत
ख़ल्लं नसेल.... ते आतकं क़ ि़ढलं ते कऴलं ऩहा.... मग तो गेल़ अऽण सिम़रे १६ ि़ट्ड़ घेउन अल़. ऽतथं
अठ टेबल्स होता. म्हणजे प्रत्येकी दोन दोन... पण तो आसम सगयय़ ि़ट्ड़ म़झ्य़च टेबलिर ठे उन गेल़...
अज त्य़ंच़ भ़ंडा घ़स़यच़ म़णिस अल़ नस़ि़. थोड्य़ प्रयत्ऩंना त्य़ ि़टात क़य होतं हे स़ंगत़ अलं
ऄसतं.... ऄसो....
"ये क्य़ है ?" - त्य़ना म़झ्य़ टेबल़िर म़ंडलेल्य़ रुखित़कडे बघत मा ऽिच़रलं. "ऄरे .. अपाच तो बोल़ के
स्पेशल स़उथंडायेन थ़ला" त्य़ना म़ऽहता ि़ढला. हे मा कधा बोललो होतो कि ण़स ठ़उक. पण मा एकदम खिर्
झ़लो. थ़ळा म्हणजे ज़स्त क़हा ररस्क नसते. थोडं फ़र आकडे ऽतकडे. हे ऩहा अिडलं तर ते. ऽह भ़जा ऩहा
अिडला तर ता. पोळा ऩहा अिडला तर पिरा. रस्स़ ऩहा अिडल़ तर सिकी भ़जा. भ़त अपण ख़त ऩहा
पण त्य़बदल्य़त थ़ळाि़ले एक्स्ट्रॉ पोयय़ देत़तच की.... जेउन म़णिस तुप्त झ़ल़च प़ऽहजे....

भिकेना म़झ्य़ पोट़तिन गिरगिर अि़ज य़यल़ ल़गले. मल़ पण गिरगिरि़ंसं ि़ट़यल़ ल़गलं. पण ते क़म
म़लक करत होते. दरम्य़नच्य़ क़ऴत एक नऽिन कस्टंबर अलं अऽण म़झ्य़ समोरच्य़ टेबलिर बसलं. त्य़ना
बसल्य़ बसल्य़ ऑडथर ददला अऽण त्य़ल़हा एक के ळाच प़न अऽण १६ ि़ट्ड़ ऽमऴल्य़. म्हणजे म़झ्य़
टेबलिरच्य़ ि़ट्ड़ म़झ्य़च होत्य़....
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.14

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
मा ऄजिथऩस़रखा लढ़यच्य़ अऽधच कच ख़ल्ला. पण म़झ़ पऱभीत चेहऱ प़हुन भगि़न श्राकु ष्ण त्य़ हॉटेल
म़लक़ंच्य़ रुप़ने पिन्ह़ ध़उन अले. ऩहा... त्य़ंना ि़ट्ड़ कमा के ल्य़ ऩहात, तर त्य़ंना मल़ त्य़ंच्य़
ऽनयम़चा अठिण अऽण यिद्ध़चा ज़ऽणि करुन ददला. "ते अमच्य़ ह़टेलच़ एक ऽनयम ऄसतो... अमा
कोनल़क़य ि़य़ घ़लििन देत ऩय....भरपिर अनंद घ्य़"
मा श्राकु ष्ण़ल़ नमस्क़र के ल़ अऽण म़झ्य़च पचनशक्तील़ अि़हन के लं. १६ ि़ट्ड़ म्हणजे सिम़रे सह़ ते
अठ पोयय़..... कमरे च़ अव्िळ पट्ट़ थोड़ सैल करुन मा अनंद घ्य़यल़ तय्य़र झ़लो !

तो गेलेल़ म़णिस एक मोट्ढा पऱत घेउन अल़. मा पिन्ह़ ल़जलो क़रण मग़शाच मा पऽहलं कस्टंबर
ऄसल्य़मिळे म़लक़ंना मल़ ईदबत्ताना ओि़ळलं होतं. मल़ ि़टलं की अत़ 'बोहोना' म्हणिन पऱतात म़झे
प़य धित़त की क़य....
पण ऩहा हो..... त्य़ंना त्य़पेक्ष़ ि़इट के लं होतं. म़झ्य़िर अक़शच कोसळलं होतं.... पेपर फि टल़ अऽण
सत्िपराक्षेत मा ऩप़स झ़लो होतो.... मग धरणा दिभंगला अऽण मा अत ग़डलो गेलो.... दियोधन अऽण
दिःश़सऩना ड़ि स़धल़ होत़... भर सभेत मल़.... .........................! त्य़ दिःश़सऩना म़झ्य़ िस्त्ऱल़
ह़त घ़तल़ ऄसत़ तरा मल़ च़ललं ऄसतं पण त्य़ना स्पेशल स़उथ आं डायन थ़ळाि़ल्य़ पऱताल़ ह़त
घ़तल़ अऽण त्य़ पऱतातल़ डंगर म़झ्य़ प़ऩिर ईलट़ के ल़....
..................................भ़त़च़ डंगर.... !!
त्य़ १६ ि़ट्ड़पण ऩऩऽिध प्रक़रच्य़, रं ग़ंच्य़, प्रताच्य़, चिाच्य़, अक़रम़ऩच्य़, ि़स़च्य़, भ़स़च्य़,
त्ऱस़च्य़ द्रि़ंना भरुन गेल्य़.... समोरच़ कस्टंबर तर त्य़ स्पेशल थ़ळािर तिटिन पडल़ होत़. त्य़ मह़क़य
डंगऱचे त्य़ना १६ मोट्ढे मोट्ढे गोळे के ले होते. प्रत्येक गोयय़िर तो एक ि़टा ईलटा कऱयच़ अऽण तो ढाग
तंड़चा गिह़ ईघडि न अत सोडि न द्य़यच़.... धड़म...!
प्रत्येक घ़स़ल़ होण़ऱ मच्य़क-मच्य़क अि़ज अऽण दर तान घ़स़ना त्य़च़ 'असमंत हदरििन ट़कण़ऱ'
ढेकर ह्य़ना मल़ मळमऴयल़ ल़गलं..... हॉटेलच़ ऽनयम तो तंतोतंत प़ळत होत़. तो अनंद घेत होत़ अऽण
तेहा क़हाहा ि़य़ न घ़लित... ऄगदा त्य़ गिहच्े य़ दरि़ज्य़तिन ऽनसटलेल़ एख़द़ रस्श्य़च़ ओघळहा
त्य़च्य़ हनििटािरुन ख़ला कोसळल़ तरा त्य़च्य़ म़ंडापयंत पोहच़यच्य़ अऽधच तो झेल़यच़ अऽण च़टि न
ट़क़यच़....
म़झ्य़ सहनशक्ती अऽण स्मरणशक्तीना तर स़थ सोडलाच होता अऽण अत़ मा फक्त पचनशक्तीच्य़ भरिश़िर
ऽजिंत ऱहु शकलो ऄसतो. पण तो भ़त़च़ डंगर फोडि न मा चमच्य़त २०-२२ शातं घेतला अऽण मऩच़
ऽहय्य़ करुन तंड़शा अणला की तो बक़सिर ऄि़थच्य ढेकर द्य़यच़ अऽण म़झ़ चेहऱ, अिेश अऽण चमच़
गळि न पड़यच़.... ह्य़ गताना मल़ तो भ़त संपि़यल़ स़त मऽहने तरा ल़गले ऄसते.
क़ऽहतरा करणे ऄपररह़यथ होते. तेिढ़ भ़त ख़णं तर शक्यच नव्हतं. तेिढ़ क़य के िढ़च भ़त ख़णं शक्य
नव्हतं. मा एक मध्यम अक़ऱच़ गोऴ के ल़, प़ऩब़हेर ठे उन त्य़ल़ नमस्क़र के ल़ अऽण मोट्ण़ंने म्हण़लो
की, "देि़ल़ !!" हे प़हुन म़लक प्रसन्न हसले अऽण म़झ़ एक घ़स खपल़ होत़....मग क़हा गोळे मा ह्य़
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.15

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
पिढाल देित़त नमस्क़र करुन ि़टिन ट़कले. एक देिादेित़, एक ि़स्तिदि
े त़, एक ऩगदेित़, एक गुहदेित़,
एक ऽनसगथदि
े त़, एक क़मदेित़, एक द़मदेित़, एक ग्ऱमदेित़, एक ऄग्नादेित़, एक ि़यिदि
े त़, एक
सियथदि
े त़, एक िरुणदेित़, एक तरूणदेित़, एक ब़लदेित़, एक क़लदेित़, एक जलदेित़, एक फलदेित़,
एक फि लदेित़, एक कि लदेित़, एक कि ळदेित़, एक मिळदेित़, एक खोडदेित़..... दोन जोडदेित़ .... एक.....
(ह्य़ पिढे क़हा सिचेऩच हो.... मग शेिटचे च़र... रमेश देित़, साम़ देित़, ऄनिजक्य देित़ अऽण कऽपल
देित़...... म्हणिन ता ऽचत्ऱित संपिला. पण ह्य़त २८ गोळे संपले होते.)
.....तरा ऄजिन बऱच भ़त ऱऽहल़ होत़. मा भ़त़चा शातं के ळाच्य़ प़ऩंच्य़ रे ऱ् अहेत ऄशा सजि़यल़
सिरि़त के ला. त्य़ ऽहरव्य़ग़र के ळाच्य़ प़ऩिर ह्य़ ऽपियय़ रे ऱ् एकदम ईठि न ददसत होत्य़... (मग तिम्ह़ल़
क़य ि़टलं.... प़ंढऱ होत़ भ़त ? छे.....!!) एके क ि़ट्ड़ गट्ट़गट घश़त ररक़म्य़ करुन प्रत्येक़ख़ला एके क
छोट़ गोऴ सरकिल़. त्य़ बक़सिऱचं लक्ष ऩहाये ऄसं ि़टिन २ गोळे त्य़च्य़ प़ऩत सरकिले. त्य़ना ते
करत़ऩ प़ऽहलं म्हणिन ऄजिन २ सरकिले. आतकं के ल्य़नंतरहा दोन ओंजळ भ़त ऱऽहल़च होत़ अऽण तो अनंद
पोट़तच ढकल़ि़ ल़गण़र होत़. पण अऽधच ि़ट्ड़िर ि़ट्ड़ ररचिल्य़ना तो ‘अनंद पोट़त म़झ्य़ म़इऩ
रे म़इऩ !’
भ़त अत ज़यल़ ऽिरोध करत होत़, मा जबरदस्ता करत होतो. अऽध तंड़िर, मग गयय़िर, मग छ़तािर
अऽण नंतर पोट़िर ऄश्य़ क्रम़ने बिक्क्य़ म़रल्य़ की ज़यच़ ख़ला..... पण हळि हळि करत ट्रॅदफक ज़म होतं
गेलं अऽण अतला शातं ब़हेर डोकि़यल़ ल़गला. देि़चा कु प़ की भ़त संपल़ होत़ अऽण मा यिद्ध निजकलो
होतो.... मा यिद्ध निजकलो होतो.... मा यिद्ध निजकलो होतो.... पण आतक्य़त तो दिःश़सन पिन्ह़ एक पऱत घेउन
अल़ अऽण शेितच़ ि़र करत म्हण़ल़, "ऱइस ?". त्य़ना ऱइस म्हंटल्य़ बरोब्बर ऱइसचा एक प्रचंड ल़ट
पोट़तिन िर ईसळि न अला अऽण..... "ब्ळोगयययळोळोळोभडऑक्यययळ
श्यश्ळॆ ळळॆ ळ्र्व्व्व्ळ् व्ल्यळ्थ व्र्ल यययळ्थ यभ्यक्भ्यक्भ्यक"

ड्ळयड्श्यश्यळ

अत़ ररक़म्य़ पोटा मल़ बरं ि़टत होतं. मग मल़ भगि़न श्राकु ष्ण़ंचा गात़ अठिला. "तिम क्य़ ल़ये थे, जो
तिमने खो ददय़? जो ऽलय़ यॅऽहसे ऽलय़, जो ददय़ यॅऽहपे ददय़.... क्यि व्यथथ निचत़ करते हो.... जािन यहा है...."
.....मा 'जािन' शोधत मोराकडे गेलो.

बक़सिर ऽतसऱ डोगर संपििन शेिटच्य़ पठ़ऱिर अल़ होत़. मा सरळ ज़उन मोरात ऄंघोळाल़ बसलो.
कसेबसे च़र थंब नऴतिन ब़हेर पडले अऽण प़णा संपलं. सहनशक्ती, स्मरणशक्ती अऽण पचनशक्ती.... अऽण
अत़ नऽशब़च़ दग़..... ! म़झ़ त्य़ थ़ळािर, त्य़ म़लक़ंिर, त्य़ ि़ढप्य़िर ऱग ऩहाये... िो तो गैर थे !
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.16

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
ऱग नशाब़िर....ते तर म़झंच होतं ऩ ? पण म़झ्य़च नऽशब़च्य़ फे -य़त ऄडकि न मा प़र लिटलो होतो....
दिदि
ै ़च्य़ भोि-य़त ऄडकि न मा प़र बिडलो होतो. दिःख लिटण्य़चं किकि़ बिडण्य़चं नव््तं हो.... दिःख ह्य़चंच
की....

मिझे तो ऄपनंने लिट़... गैऺरंमे कहं दम थ़....
जहं मेरा कश्ता डि बा... िहं प़ना बहोत कम थ़...


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.17

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

गिऴच़ खड़
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ऱमचंद्र सोनी ज़धि

म़झे िडाल जे अत़ हय़त ऩहात, ते मिंबइत ऽगरणा क़मग़र होते. कोण़तरा ओळखाच्य़ म़णस़कडे किकि़
एख़द्य़ ऩतेि़इक़कडे ख़ऩिळा म्हणीन रह़त. ब़की सिथ कि टिंब़ताल व्यक्ती म्हणजे म़झा अइ, अजा,
अजोब़ अऽण आतर भ़िंडे ग़ंि़कडेच ऱह़त ऄसी. िडाल ऄधीनमधीन रज़ घेउन ग़ि़ल़ येत ऄसत. ग़ि़ल़
येत़ंऩ सोबत बरे च स़म़न घेउन येत ऄसत, त्य़मिळे घरचा सिथजण खीर् ऄसत. अम्हा लह़न मिले म़त्र
िऽडल़ंच्य़ भेटामिळे तेिढेसे खीर् नसी, क़रण अमचे िडाल खीप ऱगाष्ट होते, त्य़मिळे अमचा अइ, अजा िगैरे
त्य़ंच्य़ ऩि़ने स़रखे स़रखे घ़बरित ऄसत. ‘थ़ंब ती ऐकत ऩहास ऩ, येई दे तिझ्य़ ब़ब़ंऩ, तिल़ च़ंगल़
धड़ ऽशकि़यल़ ल़िते.’ ऄसे स़रखे स़रखे धमक़िणे च़ली ऄसे, त्य़मिळे िऽडल़ंच्य़ ऽिर्या एक प्रक़रचा
भाता नेहमा मऩत ऄसे.त्य़मिळेच िडाल ग़ि़ल़ येण़र ऄसे समजले की अमच्य़ मऩतल्य़ मऩत
परमेश्वऱकडे प्ऱथथऩ सिरु होत की देि़, अमच्य़ ब़ब़ंचे ग़ि़ल़ येणे रि होिो. ग़ि़ल़ अल्य़िर ते
अम्ह़ सिथ भ़िंड़स़ठा च़ंगले च़ंगले कपडे, खेळणा, फट़के आत्य़दद िस्ती घेिीन येत. त्य़ सिथ िस्ती तर
अम्ह़ल़ हव्य़ होत्य़ पण ते मिंबइल़ लिकर परतताल तर बरं , ऄसेहा मऩतीन ि़टत ऄसे. अमचे िडाल अऽण
अजोब़ य़ंऩ अम्हा समोऱसमोर बसीन कोणत्य़हा ऽिर्य़िर बोलत़ऩ कधाच प़ऽहले ऩहा.
य़ईलट अमचे अजोब़ ऄऽतशय श़ंत, बिऽद्धम़न, ईं च ऽधप्प़ड शरारयष्टा अऽण अकर्थक व्यऽक्तमत्ि.
कोणताहा गोष्ट ते अम्ह़ल़ श़ंतपणे स़ंगत. म़झ्य़ अइप्रम़णे म़झ्य़िर ऄऽधक संस्क़र झ़ले ते म़झ्य़
अजोब़ंचे. त्य़ंच्य़ श़ंत स्िभ़ि़मिळे ि सि़ंऩ मदत करण्य़च्य़ िुत्तामिळे ते ग़ि़ताल लोक़ंऩदेखाल अपलेसे
कऱयचे. ग़ि़ताल ब़ज़रपेठ जिळच ऄसल्य़मिळे, ददिस़तीन एकतरा फे रा त्य़ंचा ब़ज़ऱत ऄसे. एख़दे
ददिशा जर ते ब़ज़ऱत ददसले ऩहात तर, ग़ि़ताल क़ंहा म़णसे त्य़ंचा ऽिच़रपीस कऱयल़ घरा येत. म़झ्य़
अजोब़ंऩ त्य़क़ळासिध्द़ द़रू किकि़ ऄन्यप्रक़रच्य़ नशेला पद़थ़ंचे व्यसन नव्हते. त्य़ंऩ ि़रं ि़र ऽिडा
ओढण्य़चा म़त्र सिय होता. हे प़हून अमचा अजा म़त्र त्य़ंच्य़ ऽिडा ओढण्य़च्य़ सियािर क़ि़यचा.
अमच्य़ ग़िच्य़च श़ळे मध्ये म़झे स़तिापयंतचे ऽशक्षण झ़ले. पिढाल ऽशक्षण़चा सोय ग़ि़त नव्हता
अऽण घरच्य़ पररऽस्थतामिळे ब़हेर ल़ंब दिरिर ज़िीन ऽशकणे परिडण़रे नव्हते. परं ति ह़ प्रश्न म़झ्य़प्रम़णे
ग़ि़ताल आतर मिल़ंच़हा ऄसल्य़मिळे, ग़ि़ताल ग्ऱमस्थ़ंना सिरि़ताल़ अठिाच्य़ िग़थस़ठा अऽण त्य़नंतर
ऄकरिापयंतच्य़ िग़थस़ठा सरक़रा म़न्यत़ ऽमळिला. ग़ि़तच पिढाल ऽशक्षण़चा सोय झ़ल्य़मिळे अम्ह़ल़
खीप अनंद झ़ल़. मल़हा अठिाच्य़ िग़थमध्ये प्रिेश ऽमऴल़. सिरुि़ताल़ अमच़ अठिाच़ िगथ एक़
आसम़च़ गिऱंच़ गोठ़ स़फ करून त्य़त भरऽिण्य़त अल़. पिढे ग्ऱमस्थ़ंना श्रमद़ऩने ह़यस्की लचा भव्य
आम़रत ब़ंधला. संपीणथ ग़ि हा आम़रत पीणथ होण्य़स़ठा झटत होते अऽण त्य़मध्ये अमच्य़ अजोब़ंचेहा
योगद़न फ़र मोल़चे होते. ग़ि़ने कोण़च्य़हा मदताऽशि़य स्िबऴिर एक भव्य आम़रत ईभा के ला ि
ऄकऱिापयंत म़न्यत़ ऽमळिला हा गोष्ट १९५४ च्य़ सिम़ऱस नक्कीच ऄऽभम़ऩस्पद होता. ह़यस्की लकडे
ज़ण़ऱ रस्त़ ब़ज़रपेठेतीन ज़त ऄसल्य़मिळे ग़ंिकरा लोक जंव्ह़ मिल़ंऩ श़ळे त ज़त़ऩ पह़त तेव्ह़ं तेव्ह़ं
ग़िकऱ्य़ंच़ ईर ऄऽभम़ऩने भरून येइ क़रण अमचा मिले अम्हाच ईभ्य़ के लेल्य़ ह़यस्की लमध्ये ऽशकत अहेत.
ब़ज़ऱतीन ज़ण़ऱ्य़ प्रत्येक मिल़िर बहुतेक सिथ ग़िकऱ्य़ंचे ब़राक लक्ष ऄसे. एक ददिस मा ऄस़च श़ळे तीन
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.18

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
घरा ज़त ऄसत़ऩ ग़ि़ताल एक प्रऽतष्ठात व्यक्ती ब़पी स़टम य़ंना मल़ अपल्य़ दिक़ऩतीन ह़क म़रला.
त्य़ंचेहा ग़ि़च्य़ प्रगतामध्ये फ़र मोठे स्थ़न होते. ब़पी स़टम हे ऄऽतशय कडक ऽशस्ताचे ग़ि़ताल फ़र मोठे
प्रस्थ होते. त्य़ंना मल़ ह़ंक म़रून बोल़िले तेव्ह़ं मा फ़रच घ़बरून गेलो अऽण अठिी ल़गलो की क़य मा
कि ण़चे के ले, म्हणीन य़ंना मल़ ह़ंक म़रला. त्य़ंचा ऽशस्त सि़ंऩच ठ़उक होता ि स्िभ़िहा. मा त्य़ंच्य़
दिक़ऩसमोर ईभ़ ऱऽहलो. तेथेच त्य़ंचे बंधी ऩऩहा बसलेले होते. म़झा त्य़ंना अस्थेने चौकशा के ला,
घरच्य़ंचा चौकशा के ला अऽण म़झ्य़ ह़त़िर एक गिऴच़ खड़ ठे िल़ अऽण म्हण़ले तिल़ गऽणत़मध्ये
शंभऱपैकी शंभर गिण ऽमऴले ऄसे मल़ तिझ्य़ ऽशक्षक़ंना स़ंऽगतले. ते ऐकी न खीप बरे ि़टले अऽण म्हणीन मा ह़
तिल़ गिऴच़ खड़ श़ब़सकी म्हणीन ददल़ अहे. ब़पी स़टम़स़रक्य़ ग़ि़ताल मोट्ण़ म़णस़ने म़झे कौतिक
के ल्य़मिळे म़झ़ अनंद ऽद्वगिणात झ़ल़.
हा घटऩ जेव्ह़ं घरा स़ंऽगतला तेव्ह़ं कोण़च़च ऽिश्व़स बसेऩ की ब़पी स़टमहा एख़द्य़चे कौतिक करू
शकत़त. ऄसो, अत़ ते हय़त ऩहात परं ति त्य़ंना ददलेल्य़ गिऴचा चि म़त्र अजहा म़झ्य़ ऽजभेिर अहे.
म़झे अजोब़ अम्हा ज्य़ंऩ द़जा म्हणत ऄसी ते स्ित: ऄड़णा होते, परं ति अपल्य़ ऩतिंड़ना भरपीर
ऽशकी न मोठे व्ह़िे हा जबरदस्त आच्छ़. ऄधीनमधीन ते म़झ्य़ िग़थब़हेर ऽखडकीच्य़ ब़जील़ ईभे ऱहून मल़
न्य़ह़ळत ऄसत. त्य़ंऩ बऽघतले की िगथऽशक्षक त्य़ंऩ िग़थमध्ये बोलिीन घेत ि आतर मिल़ंऩ स़ंगत की अदशथ
प़लक कसे ऄस़िेत की मिल़ंऩ निसते श़ळे त प़ठऽिले म्हणजे प़लक़ंचे क़म संपले ऩहा, तर प़लक़ंना
अपल्य़ मिल़ंच्य़ प्रगताचा चौकशा श़ळे त येउन य़ंच्य़प्रम़णे के ला प़ऽहजे. मिल़ंचे लक्ष म़त्र ऽशक्षक़ंच्य़
स़ंगण्य़कडे नस़यचे, तर मिले म़झ्य़ अजोब़ंच़ पेहरे ़ि बघीन दफदादफदा हस़यचे अऽण मल़ म़त्र मेल्य़हून
मेल्य़स़रखे व्ह़यचे. त्य़ंच़ पेहरे ़ि म्हणजे डोक्य़ल़ गयय़पयंत ख़ला ओढलेला क़नटोपा, ऄंग़त ज़के ट,
लंगोटा अऽण प़य़त एख़दा फ़टकी चप्पल. लंगोटा ल़ईन ते भर िग़थत ज़यचे, त्य़च पोश़ख़त ग़ि़त
दफऱयचे अऽण म्हणीन मिल़ंच्य़ कि चेष्टच
े ़ ऽिर्य बऩयचे.
घरा अल्य़िर मा अजोब़ंचा तक्ऱर अजाकडे ि अइकडे कररत ऄसे की ऄसल़ पोश़ख घ़लीन हे
श़ळे त कश़ल़ येत़त? की ज्य़मिळे मल़ म़न ख़ला घ़ल़िा ल़गते. परं ति म़झ्य़ अजोब़ंना अपल़ पेहरे ़ि
कधाच बदलल़ ऩहा. तश़चप्रक़रच्य़ पोश़ख़ने ते श़ळे च्य़ िग़थसमोर ज़त, ऽशक्षक़ंऩ भेटत अऽण
म़झ्य़ऽिर्या चौकशा करात. एक ददिस बोलत़ बोलत़ त्य़ंना ऽिर्य क़ढल़ की म़झ्य़ पोश़ख़चा तिल़ ल़ज
ि़टते क़ रे ? एक गोष्ट लक्ष़त ठे ि की एख़दा गोष्ट लोक करत़त म्हणीन अपण कऱयचा ऩहा. मल़ ह़च
पोश़ख अिडतो क़रण ह़च म़झ्य़ पररऽस्थताल़ परिडतो. ती लोक़ंच्य़ कि चेष्टक
े डे लक्ष देउ नकोस. ते मल़
पिढे स़ंग़यचे की ग़ंधंचे ऩि घेण्य़एिढ़ मा मोठ़ ऩहा, परं ति एक लक्ष़त ठे ि की ग़ंधाजाऩ कोणा हसत
नव्हते. लोक़ंना त्य़ंचे मह़त्म़पण त्य़ंच्य़ कपड्य़िरून ऩहा ठरिले.
म़गे िळी न प़हत़ऩ अत़ ि़टते की अम्हा अज ऽचत्रपट़तीन कमातकमा कपड्य़मध्ये क़हा कल़क़र
प़हत अहोत अऽण हा िस्तिऽस्थता अपल्य़ ऄंगिळणा पडला अहे. त्य़प्रम़ण़त म़झ्य़ अजोब़ंच्य़ ऄंग़िर
मिबलक प्रम़ण़त कपडे होते. मा नििात ऄसत़ऩ मह़ऽशिऱत्रा ददिशा अमचे अजोब़ अम्ह़ल़ सोडी न गेले.
त्य़ंना म़झ्य़िर के लेले संस्क़र गिऴच्य़ खडय़प्रम़णे अजहा मल़ ऽचटकी न अहेत.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.19

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

हे स़रे अपल्य़ भल्य़स़ठा...!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ऄरुण.ऽि.देशप़ंडे

लेख़चे शार्थक ि़चीन तिम्ह़ल़ "घऱताल िडालध़ऱ्य़ म़णस़ंचा अठिण होइल..क़रण प्रत्येक नव्य़ ऽपढाल़
जिन्य़-ज़णत्य़ अऽण मोट्ण़ म़णस़ंकडी न जे-जे क़हा स़ंऽगतले ज़त ऄसते,ते सगळे "तिमच्य़-अमच्य़
भल्य़स़ठाच रे ब़ब़ !ऄसे समज़िले ज़ते अऽण अजक़लच्य़ स्ि़तंत्र्यशाल कि टिंब़ंऩ तर ऄसे स़ंगण़रा
ज़णता मंडळा अजीब़जील़ ऩहात अऽण ऄसताल तर त्य़ंचे शब्द ऐकण्य़स़ठा अमच्य़ मऩचा
द़रे ईघडा नसत़त.
क़लचा-अजचा अऽण ईद्य़चा "ऄशा "कल अज और कल "ऽचत्रपट़च्य़ कथे स़रखा पररऽस्तथा थोड्य़ बहुत
प्रम़ण़त प्रत्येक कि टिंब़त येत ऄसते. ज्य़ घऱताल म़णस़ंच्य़ मऩंचा क़हा स्िाक़रण्य़चा तय़रा
ऄसते,त्य़ंच्य़ घऱत कि ण़च्य़ स़ंगण्य़िरून कधा फ़रसे "अकड-त़ंडि " होत नसते.परं ति ज्य़ घऱत "च़रतंडे,च़र ददशेल़" ऄसत़त त्य़ घऱत ऽशरलेला एख़दा छोटेशा झिळीक देखाल बघत़-बघत़
ऽिध्िंसक ि़िटळाचे रूप घेउ शकते. मग अपण अपल्य़च घऱतले ि़त़िरण
ऄसे समन्िय़चे ठे िणे " हे भ़ल्य़स़ठाचे ठरण़रे अहे. हे लक्ष़त ठे िले तर दकता छ़न होइल.
के िळ

हौसेख़तर

गॉऽसनिपग

करण़रे

मह़भ़ग

अपल्य़

ऄिता-भिता

सतत

क़यथरत

छ़नसे

ऄसत़त.

ऐकीि गोष्टात स्ितःचा क़ल्पऽनक भर घ़लीन ऽचत्तथऱरक ऄफि़रुपा ब़तम्य़ पसरिीन गंधळ घ़लण़ऱ्य़ य़
हौशा ब़तमाद़ऱंप़सीन अपण दीर ऱहणे पसंत करू शकलो तर त्य़त अपल्य़ सि़ंचे भलेच होइल.क़रण
एख़द्य़ बिल क़ल्पऽनक मत बनिीन गैरसमज करून घेण्य़च्य़ त्ऱसद़यक ऄिस्थेतीन अपण सिटी अऽण एक
त़ण़प़सीन मिक्तत़ होउ शके ल .
ददलखिल़स
स्िभ़ि़च्य़
हसण़रे

ऽिनोद

करून

व्यक्तील़

ि़च़लिार

खळखळी न

ट़गेट
आतऱंच्य़

हसिण़रे

करून

त्य़ंच्य़

मऩल़

दि:ख

फ़र

कमा

ऄसत़त

ईणाि़ंिरता
करण्य़त

क़

व्यंग़त्मक
अनंद

अऽण

एख़द्य़

गराब

टाक़-रटप्पणा

करून

म़नत़त,

हे

समजण्य़च्य़

पलाकडचे अहे. ऄश़ त़िलात अनंद म़नण़ऱ्य़ कं पीत अपण ऄसी नये हे जर ठरित़ अले
तर जननिनदेचे प़तक घडण़र ऩहा.
“ ऄंथरून प़हून प़य पसऱिेत ",य़ मय़थदच
े े ईल्लंघन अजच्य़ चंगळि़दा मनोिुत्ताने के व्ह़ऩच
के ले

अहे.

"ख़-प्य़-मज़

कऱ","ि़पऱ

अऽण

फे की न

द्य़

"

ऄश़

बेपि़थ

अऽण

बेदफकीर

पद्धताने ि़गण़ऱ्य़ मंडळंऩ कि ण़च़च ध़क ईरलेल़ ऩहाये ."मन गिंतेल ऄशा ऄिस्थ़ जर
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.20

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
ऄनिभिलाच ऩहा तर" एख़द्य़ िस्तीचा,एख़द्य़ म़णस़चा किकमत य़ लोक़ंऩ कधाच कळण़र
ऩहा.सगयय़ गोष्टा न-झगडत़ ,न-ऽझजत़ ऽमऴल्य़िर संघर्थ करून क़हा ऽमळिल्य़च़ अनंद कस़
ऄसतो ?" हा ऄनिभीता येण़रच ऩहा.त्य़स़ठा धाऱने-,संयम़ने -,ऽहशेबशार पण़ने ऱहण्य़त अपले
भले अहे" हे ईमजण्य़स ईशार होतो .मग अभ़ळ फ़टल्य़िर त्य़ल़ रठगळे तरा दकता अऽण कि ठे कि ठे ल़िण़र? ऩहा क़ .!
"म़णिसकीच्य़ ऩत्य़ने प्रत्येक़शा ि़गले तर,म़णसं जोडत़ येत़त ",ऄडा-ऄडचणाच्य़ िेळा जो
मदत करतो,धार देतो,कठाण पररऽस्थतात ऽमत्र म्हणीन खंबारपण़ने ईभ़ ऱहतो "ऄस़ भल़ म़णीस
अऽण ऄशा "भला म़णसे "ऄजीनहा अपल्य़ अजीब़जील़ अहेत .फक्त त्य़ंऩ ओळखण्य़चा "ऽनमथल -नजर तीत़थस
तरा स्िथीपण़मिळे गम़िीन बसलेल्य़ंना -"स्ितःच्य़ भलेपण़स़ठा तरा "अपल्य़ घऱचा अऽण मऩचा किडे
ईघड़यल़ हिा अहेत."क़रण त्य़तच सगयय़ंचे भले अहे."


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.21

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऩतं
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 देिंद्र चिरा

निकत़च घऱतला क़म ईरकी न सिध़ ितथम़नपत्र च़ळात बसला होता.आतक्य़त टिटग टंग द़ऱचा बेल
ि़जला.अत़च तर सताश अऽण त्य़चे ब़ब़ ब़हेर पडले होते म़के ट मध्ये ज़ण्य़स़ठा मग कोण अलं ऄसेल
बरं ह़ ऽिच़र करत ऽतने दिर्वबऽणच्य़ ऽछद्ऱतिन ब़हेर प़ऽहलं प़हते तर क़य ब़हेर चक्क सऽचन ईभ़ होत़.ऽतने
तत्परतेने दरि़ज़ ईघडल़.अऽण सऽचनकडे पह़तच ऱऽहला. सऽचनल़ प्रत्यक्ष भेटीन ५ िर्थ ईलटला
होता.ऽतच्य़ डोयय़पिढे ५ िऱ्थपीिी म़यदेश सोडी न ऄमेररके त नोकरास़ठा ज़त़ऩचा त्य़चा मीर्वत समोर येत
होता . गेल्य़ अठिड्य़तच त्य़ंच झ़लेलं बोलणं ऽतल़ अठिलं ऽतने लटक्य़ ऱग़तच सऽचनल़ सिऩिले होते
“हे बघ सऽचन जर ह्य़ ददि़ळाल़ ती जर ह्य़ त़इल़ भेट़यल़ अल़ ऩहास तर तिझं म़झं ऩतं संपलं म्हणीन
समज… “ ह्य़िर सऽचन ऄगदा लह़न ब़ऴस़रख़ क़की ळऽतल़ येईन म्हण़ल़ होत़ “ऄसं नको म्हणी गं त़इ,
ह्य़ ददि़ळाल़ मा क़हाहा झ़लं तरा तिझ्य़कडे येइनंच…” त्य़च्य़कडे बघत़ बघत़ ऽतचे डोळे भरून अले.
“ऄग ए त़इडा ऄसंच म़झ्य़कडे बघत ऱहशाल की मल़ घऱत पण येउ देशाल” य़ सऽचनच्य़ बोलण्य़ने
ऽतचा तंद्रा भंगला.”ऄरे ये अत ये हे क़य तिल़ स़ंग़यल़ हिं होय ,अऽण अत़ प़च िऱ्ंना तिल़ सिड ऽमऴला
हो य़ त़इकडे य़यल़” ता हसतच ईत्तरला.ऄगदा लह़नपण़प़सिन दोघ़ंच एकमेक़ंिर खिप प्रेम होतं.”ए त़इ
तिल़ ऱग अल़ क़ गं म़झ़ खरं च मा …” तो ऄगदा भ़ििक होउन म्हणत होत़, दोघ़ंऩहा गऽहिरून अलं
होतं.त्य़चं बोलणं मध्येच क़पत सिध़ म्हण़ला “ऄरे आतक़ संटा क़ होत अहेस, मा कधा तिझ्य़िर ऱग़िण़र
अहे क़ रे ,चल पटकन ह़तप़य धििीन फ्रेश हो तोिर मा तिझ्य़स़ठा मस्त चह़ ठे िते, सताश अऽण त्य़चे
ब़ब़हा येताल आतक्य़तच मग अपण मस्त गप्प़ म़रू” ऄस म्हणत सिध़ स्ियंप़क घऱकडे िळला.
गरम़गरम चह़च़ अस्ि़द घेत दोघ़ंच्य़ गप्प़ रं ग़त अल्य़ होत्य़.दोघेहा मऩने दकतातरा िर्थ म़गे अले
होते.ऄनेक जिन्य़ अठिणाऩ ईज़ऴ देत़ऩ क़हा गंभार प्रसंग स्मरत

दोघे भ़ििक होत होते तर क़हा

ऽमऽस्कल क्षण अठिीन दोघेहा मनसोक्त हसत होते.सहजच सिध़ने टा िा च़लि के ल़. न्यीज़ चैनल िर ऄमेररके तीन
भ़रत़त येण़र्य़ ऽिम़ऩल़ ऄपघ़त झ़ल्य़चा रामेकिकग न्यीज़ च़लि होता.”बरं झ़लं रे ती ज़ऱ अधाच आथे
अल़स ऩहातर हा ब़तमा बघीन म़झ़ जािच गेल़ ऄसत़ रे ” सिध़च्य़ डोयय़त अत़ प़णा अले होते.”त़इ
मा य़िेळा ऩहा अल़स तर तिझ म़झ ऩत संपलं ऄसं ती म्हण़ला होतास ऩ मग मा आथे य़यच़ ऱऽहलो
ऄसतो क़ गं?” “ऄसं क़रे म्हणतोस “सिध़ने कळिळि न ऽिच़रले.”ऄग त़इ,अइने मऱयच्य़ अधा मल़ एक गोष्ट
स़ंगातला होता ता म्हणजे “दकताहा संकटे येिोत, तिमचं बऽहण भ़ि़च ‘ऩतं’ अयिष्यभर ऄगदा ऄब़ऽधत,ऄतीट
ऄसं ठे ि़.”अऽण दोघेहा अइच्य़ अठिणात हरिीन गेले.आतक्य़त मधल्य़ खोलात टेलाफोनचा टिरग
ि़जला.”अले हं मा” म्हणत ता अतल्य़ खोलात गेला.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.22

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
“हेल्लो” फोन ईचलीन सिध़ म्हण़ला ,“मा सऽचनच़ ऽमत्र संजय बोलतोय, म़फ कऱ एक दि:खद ब़तमा अहे
तिमच्य़स़ठा तिमच़ भ़उ सऽचन भ़रत़त ज्य़ ऽिम़ऩने येत होत़ त्य़ल़ ऄपघ़त झ़ल़.तो अत़…. त़इ
सऽचन अपल्य़ल़ सोडी न गेल़…”पलाकडी न अि़ज अल़.
“क़य …? तो तर आथे अहे.कोणा स़ंऽगतल तिम्ह़ल़ आतकी ि़इट मस्करा कऱयल़ “सिध़ ऱग़तच म्हण़ला.
“त़इ स्ित:ल़ स़ंभ़ऴ,तिम्ह़ल़ भ़स झ़ल़ ऄसेल.मा आकड़चे सगळे सोपस्कर प़र प़डी न लिकऱत लिकर
येतो ऽतथे सऽचनच़ मुतदेह घेउन …”य़पिढे क़हा न बोलत़ त्य़ने फोन ठे उन ददल़.
सिध़ल़ खिप ऱग अल़ होत़ त्य़ म़णस़च़ अऽण ता थोडा घ़बरला हा होता.”ऄरे सऽचन..” म्हणत ता
लगबगाने ब़हेर अला. सऽचन खिचीिर नव्हत़.मग ऽतने घऱत सगळा कड़े प़ऽहल पण सऽचन कि ठे च
नव्हत़.आतक्य़त ताच लक्ष समोर च़लि ऄसलेल्य़ टा.िा. कड़े गेल.त्य़ ऄपघ़त़ताल मुत़ंचा ऩि ख़ला येत
होता. त्य़तल एक ऩि प़हून ता ज़गच्य़ ज़गा थबकला अऽण ऄगदा सिन्न मऩने टेबलिराल चह़च्य़ ख़ला
कप कड़े प़ह़त ऱऽहला …


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.23

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄसेल रं भ़ घ़यळकर ...पण ऩद ऩय कऱयच़
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

धिंद रिा

......म़झ्य़स़रख़ स़ध़, सरळ, प़ंढरपेशा, व्ह़इट कॉलर म़णिस गिल़बा फे ट़ घ़लिन तम़श़ल़ गेल़, ह्य़चं
क़रण अमच्य़ ध्य़नमंददऱतल्य़ (ज्य़ल़ क़हा कोत्य़ मऩचे क्षिद्र जाि द़रुच़ गित्त़ म्हणत़त..) त्य़ रऽसक
सऽमक्षक़ंना के लेलं चिकीचं सऽमक्षण.... !

द़रु प्य़यल्य़िर म़णिस खरं च खर बोलतो हे ध़द़ंत खोटं अहे....

मल़ म़ऽहत अहे की म़झ्य़ ह्य़ िक्तव्य़मिळे म़झे क़हा देशा-ब़ंधि दिख़िले ज़तालहा पण जो अघ़त म़झ्य़
मऩिर झ़ल़य त्य़चं क़य ? ज्य़ंच्य़सह मा चकण़ चरल़ त्य़ म़झ्य़ सहचऱंना मल़ फसिलंय. ज्य़ंच्य़
ग्ल़सिर ग्ल़स अपटि न अजपयंत 'ऽचऄसथ' म्हणत होतो त्य़ंच्य़ डोक्य़िर डोक अपटि न 'ऽचटसथ' म्हण़िसं
ि़टतंय...

एक िेळ त्य़ंना मल़ तळलेले क़जि द़खििन सडलेला बंबाल ददला ऄसता तरा मा सहन के लं ऄसतं… एक िेळ
त्य़ंना ऄपेयप़ऩचं ऽनमंत्रण देउन एरं डल
े तेल़त ऱजनिबदि घ़लिन ददलं ऄसतं तरा मा सहन के लं ऄसतं... (हे
ऱजनिबदि क़य अहे हे एकद़ ऽपउन बघ़च. सगयय़ रोग़ंिर ऱमब़ण आल़ज अहे. हे प्य़यलं की तो रोग अऽण
तंड़चा चि, क़यमचे नष्ट होत़त.) एक िेळ त्य़ंना गिल़बप़णा म्हणिन म़झ्य़िर गोमित्र निशपडलं ऄसतं तरा
मल़ च़ललं ऄसतं..... पण त्य़ंना ह्य़हा पेक्ष़ ि़इट के लं...

त्य़ंना मल़ अश़ द़खििन.... त्य़ंना मल़ अश़ द़खििन.... आल़ ऄरुण ऐकिला हो...! मल़ धिक्य़तले ढग
स़ंगिन डाडाटा प़िडरच्य़ धिऱयय़त ईभ़ के ल़.... त्य़ंना भरजरा पैठणा द़खििन ह़त़त टॉिेल-टोपा
ठे िला...!
....मा होतो म्हणिन सहन के लं.. म़झ्य़ज़गा दिसऱ कि णा शिद्धािर ऄसत़ तर ऽनऱश़ताशय़ना द़रुच सोडला
ऄसता. नको तो गित्त़ अऽण नको ता ऄघोरा फसिणिक... पण मा रटकि न अहे अऽण नक्की क़य झ़लं हे पण
तिम्ह़ल़ स़ंगण़र अहे...

त्य़चं ऄसं झ़लं...
त्य़ददिशा तम़श़ल़ ज़यचं म्हणिन मा सक़ळप़सिनच शिद्धात होतो. द़रु सोडि न अयिष्य़तल्य़ कोणत्य़हा
गोष्टाच़ अनंद ह़ शिद्धात ऱहुनच घेत़ येतो हे म़गच्य़ एक़ प्रसंग़िरुन मा ऽशकलोय. म़ग एकद़ अमच्य़
ध्य़नमंददऱत 'रं भ़ घ़य़ळकर' ऩि़चा ल़िण्यिता कोनशाल़ सम़रं भ़स़ठा पऽहला िाट ठे ि़यल़ अला
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.24

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
होता. (हं... दिक़ऩच्य़ म़लक़ना होता ता दोन बेऽसन प़डि न ऽतथं हौद ब़ंधिन घेतल़, तंव्ह़चाच गोष्ट....)

आऽतह़स़त पऽहल्य़ंद़च अऽण शेिटचेच... सगळे जण शिभ्र िस्त्र, स्िच्छ नेत्र, स्पष्ट ईच्च़र अऽण स्तब्ध देह घेउन
एक़ ऱंगेत, दोन जण़त एक़ ह़त़चं ऄंतर ठे उन, अप़पल्य़ प़यजम्य़चा आस्त्रा पिन्ह़ पिन्ह़ चेक करत, टोपाचं
टोक ह़त़ना पिन्ह़ पिन्ह़ पिढं ओढत, हसण्य़त अपण जह़ऽगरद़र ऄसल्य़च़ अऽिभ़थि घेउन अऽण ऽमश्य़ंऩ
'मद़थि़ना' त़ि देत.... ब़ईंच्य़ स्ि़गत़ल़ ईभे होते.

सगळ ठाक च़ललं होतं अऽण झ़लंहा ऄसतं जर ज़त़ ज़त़ ब़ईंच़ गजऱ पडल़ नसत़. त्य़ गज-य़स़ठा
तिंबळ यिद्ध झ़लं. शिभ्र िस्त्र अऽध मऽलन अऽण मग ल़ल झ़ला. स्िच्छ नेत्र अऽध ल़ल अऽण मग क़ळे -ऽनळे
झ़ले. स्तब्ध देह क्षिब्ध झ़ले. ईच्च़र म़त्र स्पष्टच ऱऽहले पण ते ईद्ध़र ऐकित नव्हते आतकं च...! ह्य़ एकतफी
स्ियंिऱनंतर दिक़ऩच्य़ म़लक़ने सगयय़ंऩ (जरा ल़इफ मंबर नसले तरा) फ़्री ड्रॉप ददल़.... पोलास
चौकीपयंत.... !

ऽतथं सगयय़ंऩ अत ट़कत़ ट़कत़ पोलास़ंना, सगयय़ंच्य़ िस्ति क़ढि न घेत़ऩ, ह़त़त अलेल़ गजऱ फे कि न
ददल़ अऽण पिन्ह़ एक ऽनि़थणाचं तिंबळ यिद्ध ! त्य़ स़म़ऽजक ऄसंतोऱ्तिन जन्मलेल्य़ जनक्षोभ़पिढे झिकिन
पोलास़ंना सगयय़ंऩ गज-य़चा एक एक कळा ददला अऽण तह़चे ऽनश़ण फडकिले.....

ऽजच्य़ फक्त गज-य़स़ठा, प्रेम़त मस्ता करण़रे , दोस्तात कि स्ता कऱयल़ ल़गले, जाि़ल़ जाि देण़रे ऽशिािर
ऽशिा द्य़यल़ ल़गले, ऽजल़ नाट प़हत़ य़िं म्हणिन अख्ख़ एक ददिस द़रु न ऽपत़ देहय़तऩ सोस़यल़
तय़र झ़ले, ...ऄश़ त्य़ मदऽनक़-सम्ऱज्ञा ल़िण्यिताचं दशथन मा शिद्धात नसल्य़मिळं मल़ झ़लं ऩहा... ह़य रे
दैिदिर्विल़स !! त्य़ ददिशा मल़ समजलं की एकद़ चढला की मग घडण्य़स़रखं ब़की क़हा ईरतच ऩहा.
त्य़मिळे जगण्य़स़रखं अऽण बघण्य़स़रखं क़हा ऄसेल तर नशेत नसणं खिप गरजेचं अहे.

तर स़ंग़यचं ऄसं की, त्य़ददिशा तम़श़ल़ ज़यचं म्हणिन मा सक़ळप़सिनच शिद्धात होतो. पऽहल्य़ ऱंगेच
ऽतदकट क़ढि न अत ज़उन बसलो. गंमत म्हणजे पऽहल्य़ ऱंगेत मा एकट़च... म़झे सगळे अऽप्तष्ट, आतर रऽसक
दिस-य़, ऽतस-य़ ते दह़व्य़ ऱंगेत... रं भ़ घ़य़ळकरच आतकं कौतिक ऐकलं होतो की कधा एकद़ तो पडद़ िर
ज़तोय ऄसं झ़लं होतं. ईऱतला धडधड ि़ढत च़लला होता. धड धड धड धड ऄस़ अि़ज ऄच़नक टण टण
टण टण दढगारटकी रटकीरटकी निधगाक ऄस़ झ़ल़ ऄन घ़बरलोच... मग कऴलं की पडद्य़म़गिन ढोलकीच़
अि़ज येतोय.... तो ढोलकीच़ अि़ज शमतो न शमतो तोच एक पडद्य़म़गिनच एक ऄऩउंसमंट झ़ला.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.25

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
"रशाक म़यब़प़ंऩ म़ण़च़ मिजऱ,
अिरुन बस़ जऱ स़िरुन जऱ
घ़ल़ नोट़च्ये ह़र घ्य़ि़ ऽपरे म़च़ गजऱ.....

कमजोर ददलि़ल्य़ंच्य़ जाि़ल़ धोक़
ि़-य़िर पदर... तिमच़ ढग़मधा झोक़
हा ढग़तला हप्सऱ चिकिाल क़ळज़च़ ठोक़

अज नटरं गा ऩर ईडिाल ल़िण्य़ंच़ ब़र
जनि मोसंबाच़ झटक़... जनि ऩरं गाच़ ि़र
ऱिजा स़ंभ़ळि न बस़... ज़ि़ल क़म़तिन प़र

य़ भ़िजा तिमच्य़स़ठा चंदऩच़ प़ट
फे टेि़लं प़िनं अज यव्िऩशा ग़ठ
ज्य़चा ऽशटा ि़जऩर न्ह़इ... त्येल़ घऱकडचा ि़ट...."
ह्य़ ि़क्य़िर प्रचंड ऽशट्ट्ट्ड़ पडल्य़ अऽण त्य़ थ़ंबेचऩ. ते प़हुन मा तर तंड़तच बोटं घ़तला अऽण ऽशट्टा
ि़जि़यच़ प्रयत्न कऱयल़ ल़गलो. मल़ अि़ज हि़ होत़ पण निसताच हि़. तम़श़ बघण्य़स़ठा जसं फे ट़
ह़ ड्रेस कोड ऄसतो, तसं 'ऽशट्टा येणं' हे ऽमऽनमम बेऽसक कॉऽलदफके शन ल़गतं. मल़ म़झ्य़ ऄसंस्कु त अऽण
ऄऽशऽक्षतपण़चा ल़ज ि़ट़यल़ ल़गला अऽण अत़ ते अपल्य़ल़ घऱकड़चा ि़ट द़खिण़र ह्य़ ऽभताना
म़झ़ जािच गोठल़. पण पऽहल्य़च ऱंगेत बसण्य़च म़न घेतल्य़मिळे ऄसं क़हा झ़लं ऩहा.

मग ऄऩउंसमंट पिढे च़लि झ़ला.... ".....तर तिमच्य़सम्होर सशथ स़दर करतोय..... रं भ़ घ़य़ळकर प्रसित....
१६ ल़िण्यितंच़.... भव्य एकप़त्रा ल़िन्य़ंच़ बह़रद़र प्रोग्ऱम.... 'ऩद ऩय कऱयच़'.... "
ऄन ह्य़ प्रोग्ऱमचा स़दरकती ह़ये....
रं भ़ऻऻऻऻ रं भ़ऻऻऻऻऻऻ ऄंभ़ऻऻऻऻऻ भ़ऻऻऻऻऻ भ़ऻऻऻऻऻ
घ़य़ळकरऻऻऻ य़ळकरऻऻऻ ळकरऻऻऻऻ ळकरऻऻऻऻ ळकरऻऻऻऻ "

पिन्ह़ ऽशट्टय़ंच़ मिसळध़र प़उस पडल़ अऽण मा.... नळा फिं कला सोऩरे , आकडि न ऽतकडे गेले ि़रे ! मग हळि
हळि पडद़ िर गेल़. अऽण.... अऽण पैठणाच्य़ ऐिजा टॉिेल-टोपा !! म्हणजे ऄगदा टॉिेल-टोपािर ऩहा पण
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.26

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
एक क़ऴकऽभन्न, ज़ड्जिड ऽमश्य़ अऽण घनद़ट द़ढाि़ल़ ऄडि़-ऽतडि़ ऱंगड़ गडा, म़ियय़च्य़ फॅ न्सा
ड्रेस़त, ह़त़त डफ घेउन, ऄंग़र भरलेले डोळे म़झ्य़िर रोखत ईभ़ होत़.
तम़श़त पोि़ड़ ??????????????
तम़श़त ?????????????? पोि़ड़ ?????????????????????

"ह्यो रं भेच़ बॉयफ्रंड. श़हार अहे. पऽहल्य़ंद़ तेच़ पोि़ड़ गपगिम़न ऐक़यल़ ल़गतो, मग रं भ़ येताय़ !"
गेला दकत्येक िर्थ आम़नेआतब़रे तम़श़चा ि़रा करण़-य़ एक़ भक्त़नं मल़ म़ऽहता पिरिला. मा जऱ ऽनऱश
झ़लो. हे म्हणजे भ़ग्यश्रा हिा ऄसेल तर ऽहम़लय पण घ्य़ि़च ल़गेल ऄसं झ़लं. पण ऽहम़लय नकोच म्हणिन
भ़ग्यश्रा पण नको ऄसं आथे च़लण़र नव्हतं. शेिटा आथे रं भ़ होता... रं भ़ ! ऽजच्य़ फक्त गज-य़स़ठा.... ऄसो.

म़झ्य़िरचा नजर न क़ढत़च त्य़ श़ऽहऱनं मल़ एक मिजऱ के ल़. पऽहल्य़ ऱंगेत बसण्य़च़ म़न.. दिसरं क़य
! मग त्य़च़ पोि़ड़ च़लि झ़ल़ अऽण मा गपगिम़न ऐकि ल़गलो.
"..... िै-य़चा ऱत्रये... खिप ऄंध़र पडल़ये.... म़िळे घ़बरलेलेत.... त़ऩजा न डगमगत़ ईभ़ये... कंढ़ण्य़ना
अि़ज ददल़ये मऱट्ण़ंऩ.... त़ऩजाना यशिंताल़ दोर ब़ंधल़ये अऽण सगळे म़िळे गड चढि न िर गेलेलेत...
समोर मिघल बघत़च त़ऩजाच़ संत़प संत़प झ़लेल़ये..... "
ऄसं म्हणिन तो म़झ्य़कडेच ऱग़ऱग़ना प़ह़यल़ ल़गल़. मा घ़बरुन थोड़ म़गे सरकलो. तर तो ऄंग़िर
ओरडल़च.
" खबरद़र... ज़गच़ हलशाल तर..."
मा घ़बरुन "ऩहा...ऩहा" ऄशा म़न हलि़यल़ ल़गलो. तो पिढे म्हण़ल़,
" हे मऱट्ण़चं रक्त हे, ऄस़ सोड़ण़र ऩहा तिल़ ल़ंडग्य़.... शपथ हे मल़ स्िऱज्य़चा... तिझं मिंडकं अऽण
कंढ़ण़ घेउनच मह़ऱज़ंऩ तंड द़खिेन..."
तो म़ंडािर ह़त अपटि न कसले कसले अि़ज क़ढ़यल़ ल़गल़. तो ऱग़ना ल़ल झ़ल़ होत़ होत़, मा
ऽभतानं प़ंढऱ पडलो होतो. पऽहल्य़ ऱंगेत कि णा क़ बसत ऩहा हे मल़ अत़ कऴलं.
(अत़ तिम्ह़ल़हा म़झ्य़ य़तऩ कऴल्य़ ऄसताल, अत़ कऴलं ऄसेल की म़झ्य़ देशा-ब़ंधि़ंना मल़ कस़
फसिल़.) नको तो तम़श़ पण नको ते यिद्ध ऄस़ ऽिच़र करुन मा ईठलो तर तो गरजल़..... "भ्य़ड़, कि ठे
पळतोस ? चल हो तय़र लढ़यल़. ह़ त़ऩजा अज तिल़ जात़ सोडत न्ह़इ.... "
अऽण मल़ क़हा कऴयच्य़ अत मा स्टेजिर होतो. त्य़च्य़ ह़त़त म़झा गच़ंडा होता. म़झ़ म़ऩच़ फे ट़
मल़ कधाच सोडि न गेल़ होत़. मग त्य़ना मल़ म़र म़र म़रलं....ह़ण ह़ण ह़णलं....कि दलंल.. अपटलं...
धोपटलं... अऽण ह़ सगऴ िेळ त्य़ म़गच्य़ ब़यक़, पोि़ड्य़च्य़ सिऱत....
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.27

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
"मिघल धोपटल़ जा ह़ जा जा...
मिघल धोपटल़ जा ह़ जा जा....
मिघल धोपटल़ जा ह़ जा जा " ऄसं ग़तच होत्य़. कधा एकद़ गड येतोय अऽण ह़ निसह ज़तोय ऄसं झ़लं होतं
मल़..... मग पोिड्य़चा ३-४ रक्तरं जात कडिा झ़ल्य़नंतर एकद़च़ निसह पडल़ अऽण मा जाि़च्य़ अक़ंत़ने
ईठि न पऴयल़ ल़गलो. तर ह़ रे ड़ पिन्ह़ ईठि न ईभ़... म्हण़ल़,
"ए ऽभत्र्य़.... म़झ्य़ भ़च्च्य़ल़ म़रुन कि ठं पळतोस रं रड्य़....? ह़ ७८ िऱ्थच़ शेल़र म़म़ ऽजत्त़ ह़ये
ऄजिन....ये ऽहकडं, लढ म़झ्य़शा..."
(ह्य़ क्षणा मल़ जर देि प्रसन्न झ़ल़ ऄसत़ तर मा ख़लाल तान िर म़गिन घेतले ऄसते.
१. लढ़इस़ठा एक़ घऱताल एकच व्यक्ती ऄस़िा. ऩतलग घेउ नयेत. ऽिशेर्तः म़म़-भ़च्चे...)
२. ६० िऱ्थिराल म्ह़त़-य़ंऩ लढ़इत प्रिेश नस़ि़.
३. पोि़ड्य़मध्ये ४ पेक्ष़ ज़स्त कडिा नस़िात.)
तर शेल़रम़म़बरोबर ऄजिन ४-५ कडिा झ़ला ज्य़च़ शेिट "मिघल धोपटल़ जाह़जाजा..." ऄस़ होत़. मग
शेिटा यिद्ध संपलं अऽण शिद्ध हरपलेल्य़ मल़ स्टेजिरुन समोरच्य़ ऽपट़त ढकलण्य़त अले.

त्य़नंतर खिप ल़िण्य़ झ़ल्य़ म्हणे. मा भ़ऩिर अलो तंव्ह़ लोक बेभ़न झ़ले होते. ढग़त झोके घेत
होते... फे टे ईडत होते.... ऽशट्ट्ट्ड़ ि़जत होत्य़....लोकं प़र क़म़तिन गेला होता.... ऩरं गाच़ ि़र झ़ल़
होत़... प़िन्य़ंचा यव्िऩशा ग़ठ पडला होता. अत़ पऽहला ऱंग भरला होता म्हणिन मा ऽतथंच ऽपट़त बसलो.
आतक्य़त एक ऄऩउंसमंट झ़ला. "तर रशाक मंडळा... तिमच्य़ ऽिनंताल़ म़न देउन एक शेिटचा ल़िणा
रं भ़ब़इ स़दर करताल.." मा पिन्ह़ ऽजिंत झ़लो.

ढोलकीचा थ़प अऽण घिंगऱंच़ अि़ज ऐकि य़यल़ ल़गल़ तशा म़झा धडधड ि़ढ़यल़ ल़गला. रं भ़ ब़हेर
अला... पण अख्खा ऩहा ऽतच़ एकच ह़त नििगेब़हेर अल़. त्य़ ह़त़त गजऱ होत़ अऽण क़हा कऴयच्य़
अत ऽतनं तो गजऱ पऽब्लकमध्ये ऽभरक़ििन ददल़. तो हऱमखोर गजऱ म़झ्य़च डोक्य़िर पडल़ अऽण मग
सिम़रे ५६ जण त्य़ गज-य़स़ठा म़झ्य़िर तिटिन पडले. म़झे अऽण गज-य़चे ऽमळि न १९३ तिकडे झ़ले.
.....शेिटच्य़ ल़िणाल़ ४ िेऴ िन्समोर ऽमऴल़ म्हणे.

......मा अत़ ठरिलय... दकताहा ऩदखिऴ तम़श़ ऄसल़ तरा ज़यचं ऩहा... सगळे ऩद सोड़यचे....
मोह़िर ऽनयंत्रण ठे ि़यचं.... दकताहा सिंदर मोह ऄसल़ तरा जाि़पेक्ष़ थोड़च मोठ़ अहे... ऄसेल ता रं भ़.....
....ऄसेल ता रं भ़ घ़य़ळकर पण अत़ ऩद ऩय कऱयच़..........................!


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.28

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

अयिष्य
___________________________________________________________________________________________________

ऱहूल अऱध्ये अऽण प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट

अयिष्य म्हणजे क़य ? अयिष्य़चा व्य़ख्य़ प्रत्येक व्यक्तीनिस़र बदलत ज़ते. अयिष्य म्हणजे मौज, मज़, मस्ता,
प्रत्येक क्षण एन्जोय कऱयच़, हे सहज अऽण बर्य़चद़ ऽमळण़रे ईत्तर ! ऄशा ईत्तरे देण़र्य़ व्यक्ती
य़पलाकडच़ कधा ऽिच़र करतंच ऩहात. अयिष्य अऽण नशाब य़ंच़ बर्य़चद़ घोळ घ़तल़ ज़तो अऽण
नऽशब़ल़ दोर् ददल़ ज़तो. जे चिकीचे अहे अपणंच अपले नशाब अपल्य़ ह़त़ने बनित ऄसतो, तिम्हा
स्ितःच जर तिमच्य़ ह़त़ने प़य़िर कि र्ह़ड म़रत बसल़त अऽण नशाब़ल़ दोर् देत ऱऽहल़त तर कोण़ल़
मिखथ म्हण़िे तिम्ह़ल़ की तिमच्य़ नशाब़ल़ ? अयिष्य हे स़धे-सोप्पे अऽण सरळ क़ ऩहाये ? ऄस़ प्रश्न पडतो.
पण प्रत्यक्ष़त प्रत्येक प्रश्ऩच्य़ मिऴशा ज़ण्य़च़ कोणा प्रयत्न करते क़ ? प्रत्येक प्रश्ऩचे ईत्तर ऄसते, जर ईत्तर
ऽमऴले ऩहा, तर अपण ते शोधण्य़त कमा पडतो. ईत्तर शोधण्य़स़ठा ईत्तऱऽिर्याचा ईत्कं ठ़ हिा सोडि़यचे
म्हणीन सोडी न प्रश्न कधाच सिटत नसत़त ओ.

प्रत्येक टप्प्य़िर अयिष्य बदलत ज़ते. त्य़चे पररण़म, ताव्रत़ आत्य़दा बदलत ज़ते. अपण अयिष्य दकता जगलो
य़पेक्ष़ ते कसे जगलो य़ल़ ज़स्त महत्त्ि अहे. प्रत्येक म़णीस अयिष्यच जगत ऄसतोच की, प्ऱऽणदेखाल अयिष्य
जगत ऄसत़त, मग अपणहा जर तसेच अयिष्य जगलो तर त्य़ंच्य़ अऽण अपल्य़ जगण्य़त क़य फरक
ईरे ल? अयिष्य म़णस़ल़ खीप क़हा ऽशकिीन ज़ते किकि़ ऽशकितेच ऄसे म्हण़ ऩ. मिख्यत़: अयिष्य़चे तान टप्पे
ऄसत़त. ब़ल्य़िस्थ़, त़रुण्य़ि़स्थ़ अऽण ि़धथक्य. य़ प्रत्येक ऄिस्थेत अयिष्य कसे ऄसते ते प़हूय़.

ब़ल्य़िस्थ़ म्हणजे अयिष्यरूपा फि ल़चा कळा. हे अयिष्य खिपसे ऽनऱगस ऄसतं. य़त अपला ि़टच़ल
प्रगतापथ़िरून होण्य़स सिरुि़त होते. य़त अयिष्य म्हणजे क़य ? ऄसे प्रश्न पडतच ऩहात. य़त अपण
दिसर्य़ंिर ऄिलंबीन ऄसतो, बर्य़चद़ प़लक़ंिर अऽण ऩतेि़इक़ंिर. ब़ल्य़िस्थ़ म्हणजे ओल्य़ म़ताच़
गोऴ ऄसतो. य़त ऄनिकरण, संस्क़र, क़हा प्रम़ण़त संगत, ऄश़ गोष्टा महत्ि़च्य़ ऄसत़त. ब़ल्य़िस्थेताल
अयिष्य़तच िैच़ररक दुष्टाकोन, अच़र-ऽिच़र, य़ंच़ प़य़ रचल़ ज़तो. अपल्य़िर जसे संस्क़र होताल,
किकि़ अपल्य़ल़ जे पह़यल़ ऽमळते ज्य़ क़हा गोष्टा स़ंऽगतल्य़ ज़त़त त्य़ अपण तर्थय म़नतो अऽण त्य़
गोष्टंिर डोळं बंद ठे िीन ऽिश्व़स ठे ितो, क़रण त्य़ िय़त अपल्य़ल़ खरे क़य अऽण खोटे क़य, किकि़ श़श्वत
क़य अऽण स्िरऽचत क़य य़चा म़हाताच नसते. जे अपल्य़पेक्ष़ मोठे ऄसताल मग ते कोणाहा ऄसो, प़लक
ऽशक्षक, अजा अजोब़, ऩतेि़इक, अऽप्तष्ट हा मंडळा स़ंगताल ता अऽण ताच पीिथ ददश़ ऄश़ प्रक़रचे अपले
मत ऄसते किकि़ मनऽस्थता ऄसते. त्य़ िय़त पडत़ळणा करणे ह़ प्रक़रच नसतो. डोयय़ंिर झ़पडे ल़िलेल्य़
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.29

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
घोड्य़प्रम़णे अपण फक्त समोर ददसेल तेच बघत ऄसतो पण अपल्य़ अजीब़जील़ क़य घडत अहे, त्य़
गोष्टंच़ अपल्य़ डोयय़ंसमोर होण़र्य़ गोष्टंिर पररण़म होतो, अपल्य़ल़ ज्य़ गोष्टा डोयय़ंना ददसत अहेत
त्य़ खरच तश़ अहेत क़ ? की अपल्य़ डोयय़ंसमोर त्य़ तश़ ठे िल्य़ गेल्य़ अहेत य़च़ प़ठपिऱि़
ब़ल्य़िस्थेत होत नसतो.

त़रुण्य़िस्थ़ ह़ सगयय़त महत्ि़च़ टप्प़ ऄसतो. त़रुण्य़िस्थेताल अपल्य़ अयिष्य़िर अपल्य़पेक्ष़
आतऱंचाच नजर अऽण ऽनयंत्रण ज़स्त ऄसते, म्हणजे अपण क़य करतो, कि ठे ज़तो, कि ण़सोबत अहोत, य़चा
अपल्य़ प़लक़ंऩच नव्हे तर ऽमत्रमंडळंप़सीन ते थेट अपल्य़ घरच्य़ ऩतेि़इक़ंपयंत सगयय़ंऩच म़ऽहता
हिा ऄसते, कधा कधा ऄश़ गोष्टा अपल्य़ स्ि़तंत्र्य़च्य़ अड तर येत ऩहात ऩ ऄशा शंक़ , समज अऽण
गैरसमज त्य़िेळेस तरूण मऩंत ऽनम़थण होणे सह़ऽजक ऄसते. अयिष्य़च्य़ य़ टप्प्य़त बर्य़च गोष्टंच़ ऄथथ
समज़यल़ ल़गतो, क़य सत्य क़य, ऄसत्य समज कोणते, गैरसमज कोणते? ब़ल्यिस्थेत अपल्य़ल़
ऽशकिलेल्य़, अपल्य़िर निबबिलेल्य़ किकि़ अपल्य़ल़ कळलेल्य़ गोष्टंमध्ये दकता तर्थय अहे ,दकता गोष्टा य़
फक्त कल्पऩच होत्य़? य़चा ईकल ल़गते ता फक्त त़रुण्य़िस्थेतच. तशा हा ऄगदा ऩजीक ऄिस्थ़ ऄसते. य़त
स्ित:ल़ स़िरून स्ित:चा प्रगता स़धणे हे ज़स्त महत्ि़चे ऄसते. ऩहातर ऄऩिध़ऩने प़य घसरून ऄपघ़त
होण्य़च़हा संभि ऄसतो अऽण मग पिढाल अयिष्य ऄथथहान होउन ज़ते. मैत्रा अऽण प्रेम य़ दोन गोष्टंचे
अकर्थण य़ िय़त होते किकि़ तरूण मन य़ गोष्टंकडे खेचले ज़ते, पण य़ दोन गोष्टाच अपल्य़ल़ पिढे नेण्य़स
किकि़ अपले प़य खेचण्य़स क़रणाभीत होउ शकत़त य़चेहा भ़न तरुण्य़िस्थेत ठे ि़यल़ ल़गते. मैत्रा अऽण
प्रेम य़ गोष्टंऩ त्य़ त्य़ रठक़णा ठे ित़ अले प़ऽहजे, कि ठलाहा गोष्ट कधाच डोऺक्य़िर घेउ नये त्य़चे
दिष्पररण़म अपल्य़ल़च भोग़िे ल़गत़त. तरुण्य़यिष्य़त (त़रुण्य + अयिष्य) बर्य़चद़ नेमीन ददलेल्य़ गोष्टा
घडत़त. म्हणजेच ठऱऽिक िय़पयंत ऽशक्षण, मग नोकरा, लग्न- संस़र ! हे ठऱऽिक िय़त अऽण िेळेत होते.
पण हे करत़ऩ दकता जण थोड़ तरा ऽतरकस ऽिच़र करत़त ? ऽशक्षण़चे पय़थय बा. कॉम., स़यन्स, अऽण मग
एम. बा. ए. किकि़ मेडाकल अऽण आं ऽजऽनऄटिरग, य़पलाकडेहा ऽशक्षण अहे, य़च़ बहुध़ ऽिसर पडतो. ऽशक्षण
घेत़ऩ ऄंऽतम ध्येय क़य ऄसते तर ईच्च ऽशक्षण घेउन ज़स्तात ज़स्त पैस़ कमिणे अऽण ऽिद्य़थी-प़ल़क़ंचे
हेच ध्येय ऄसते. किकबहुऩ प़लकच मिल़ंच्य़ मऩिर हे ध्येय निबबित़त अऽण हाच मिले जेव्ह़ स्ित: प़लक
होत़त तेव्ह़ तेदख
े ाल हेच करत़त म्हणजे हे चक्र च़लीच ऱहते. ऽह पररऽस्थता १० पैकी ८ घऱत ऄसतेच,पण
ऄश़ प़लक़ंना अपल्य़ मिल़ंऩ त्य़चे कररऄर ऽनिडण्य़त मिल़ंऩच प्ऱध़न्य द्य़िे, प्रत्येकिेळा अपण पीणथ न
के लेले किकि़ अपल्य़कडी न ऄपीणथ ऱऽहलेले स्िप्न अपल्य़ प़ल्य़ने पीणथ कऱिे ऄस़ ऄट्ट़ह़स के ल़ ज़तो अऽण
तसे झ़ले ऩहा तर प़ल्य़ंऩ प़लक़ंच्य़ रोऱ्ल़ स़मोरे ज़िे ल़गते य़च़ ऽिपररत पररण़म म्हणजे तरूण
िय़त ि़ढण़र्य़ अत्महत्य़. मिल़ंच्य़ अयिष्य़ताल क़हा प़कयय़ त़रुण्य़िस्थेत ईघडल्य़ ज़त़त, प्रत्येक
ऽिद्य़र्थय़थल़ कसे नेहमाच च़ंगले टक्के ऽमळताल? प्रत्येक म़णस़त क़हा सिप्त गिण दडलेले ऄसत़त कधा ते
पररऽस्थतामिळे म़रले ज़त़त तर कधा अपल्य़च लोक़ंमिळे, य़ सिप्त गिण़ंच्य़ स़ह़य्य़ने म़णीस कि ठच्य़
कि ठच्य़ भऱरा घेउ शकतो हे ऽिशेर् स़ंग़यचा गरज ऩहा. एख़द्य़ क्षेत्ऱत नैपीण्य होण्य़स़ठा फक्त ऽशक्षणच
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.30

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
गरजेचे नसते हे लक्ष़त घेणेहा खीप महत्त्ि़चे ऄसते जर कोणा च़कोरा ब़हेरच़ ऽिच़र के ल़च तर त्य़ल़ योग्य
स़थ ऽमळे ल य़चा श़श्वता ऩहा. ऄश़ने त्य़ व्यक्तीच्य़ कल़गिण़ंऩ ि़ि ऽमळत ऩहा. छंद ठऱऽिक
क़ऴप़य़ंतच जोप़सले ज़त़त अऽण ऽतथेच थ़ंबत़त. सक़ळा लिकर ईठ़यचे ९ ते ५ नोकरा कऱयचा, घरा
येउन पेपर ि़च़यच़, ऑदफसचा टेन्शन्स नकळत घरा अण़यचा अऽण जेिीन झोपीन ज़यचे. पण टंशनमधीन
ऽनम़थण होण़ऱ तण़ि, य़च़ अपल्य़च प़ल्य़ंिर अऽण घरच्य़ंिर होण़ऱ ि़इट पररण़म य़ गोष्टंच़
स़ऱस़र ऽिच़र करणेच अपण सोडी न देतो. ह़ रोजच़ ददनक्रम एके ददिशा तरा प्रकोप़ल़ ज़तो अऽण नेमके
क़हातरा ऄघरटत होउन बसते . संस़ऱच्य़ ऱह़टग़ड्य़तीन मध्यमिगीय म़णस़ल़ िेगळे क़हा कऱयल़
िेळच ऽमळत ऩहा किकि़ िेळ ऽमऴल़ तर ते िेगळे क़हा करण्य़चा िेळ ऽनघीन गेलेला ऄसते ि़ टळी न गेलेला
ऄसते, पण य़हा प्रसंग़तीन जे मऩप़सीन कल़ जोप़सत़त ते कधाच ऄपयशा होत ऩहा. प्रत्येकजण दिसर्य़ल़
म़गे ट़की न पिढे ज़ण्य़च़ प्रयत्न करतो अऽण स्ित:शाच स्पध़थ करत़ऩ बय़थच गोष्टा गम़ितो, कोपोरे ट क्षेत्ऱच़
ह़ फं ड़ जो िैयक्तीक अयिष्य़त ि़परतो अऽण अपल्य़च ह़त़ने अपल्य़च ह़त़ने अपल्य़ अयिष्य़चं ि़टोळं
करतो . हे करत़ऩ तो फक्त अयिष्य क़ढत ऄसतो किकि़ ल़च़रपणे ढकलत ऄसतो, जगत नसतो. अयिष्य जगणे
अऽण क़ढणे/ ढकलणे य़त खीप फरक अहे. दैनंददन व्यिह़र करत़ऩ स़म़न्य म़णीस ऩता ऽिसरत ज़तो, कधा
मिि़म तर कधा ऩत्य़ंच़ मनस्त़प म्हणीन, सगळे प्रश्न तोडल्य़ने सिटले ऄसते तर दकता बरे झ़ले ऄसते ऩहा ?
समंजसपण़ अऽण ि़गण्य़-बोलण्य़चे त़ळतम्य य़ गोष्टंद्व़रे ऩता नक्कीच रटकिण्य़च़ प्रयत्न के ल़ ज़उ
शकतो. प्रत्येक गोष्टाच़ िरिरच़ ऽिच़र म़णिस करून चिकीचे ऽनणथय घेतो, कधा कधा ऄश़ पररऽस्थतात ऽनणथय
घेणे हा त्य़ क़ळजा गरज ऄसते किकि़ क़हा िेळेस तस़ ऽनणथय ज़णीनबीजीन देखाल घ्य़ि़ ल़गतो. ऩण्य़ल़
दोन ब़जी ऄसत़त हे म़ऽहत ऄसते पण प्रत्यक्ष़त त्य़ दिसर्य़ ब़जीकडे दिलथक्ष होते, म़णस़ने च़ंगला क़मे
के लेला कधाच ऽिच़रत घेतला ज़त ऩहा नेहमा त्य़ने के लेल्य़ ि़इट क़म़ंच़ प़ढ़ त्य़च्य़समोर अऽण
आतऱंसमोर ि़चल़ ज़तो, मग तो म़णीस खचेल ऩहातर अणखा क़य ओ ? चिक़ कोण करत ऩहात, तिम्हा
अम्हा सगळे च करतो, पण ता चिक ज़णिनबीजीन के ला अहे की ता कोणत़हा ि़इट हेती न ब़ळगत अपसिकच
झ़ला अहे हे क़रण शोधणे फ़र महत्त्ि़चे ऄसते, कोणत़हा ऽनणथय नाट ऽिच़रपििथक घ्य़ि़ ल़गतो . अयिष्य
सिंदर अहे, प्रत्येक क्षण़च़ अनंद घ्य़, य़स़रखे सिऽिच़र अपण ि़चतो, ऐकतो, अऽण पिढे क़हा घडतंच ऩहा,
ऐक़िे जऩचे अऽण कऱिे मऩचे हा िुता कधा कधा अपल्य़ल़ म़रक ठरते तर कधाकधा ईपयोगाहा
पडते. अपले अयिष्य च़ंगले करत़ऩ अपण स्ित:सकट दकता जण़ंचे म़नऽसक बळा देतो य़चा कल्पऩ सिद्ध़
नसते. स्ित:चा प्रगता स़धत़ऩ दिसर्य़ल़ मदताच़ ह़त देत़ऩ ह़त म़त्र अखडतो, ऽशि़य बोट ददलं तर ह़त
ऽगळण़रा म़णस़ंचा संख्य़ सम़ज़त बोक़ळत च़लल्य़ने म़णिस प्रत्येक िेळेस मदताच़ ह़त देत़न ऽिच़र
करतो. क़हा पररऽस्थतंमध्ये मदत म़गण़रा व्यक्ती हा फक्त समोरच्य़ व्यक्तीच़ अपल्य़ स्ि़थ़थस़ठा प्रत्यक्ष
किकि़ ऄप्रत्यक्षररत्य़ ि़परच करत ऄसते. स्ि़थी ऽिच़र करण़रा अऽण फक्त स्ितःच्य़च ऽहत़च़ ऽिि़र
करण़रा म़णसे प्रगताच्य़ ऽशखऱपयंत पोहोचला तरा ऄश़ प्रगताच्य़ ि़टेिर च़लत़ऩ अपण
नकळत स्ित:चा त्य़चबरोबर देश़चा ऄधोगता करत ऄसतो. पीिीच्य़ क़ळा भ़िनेतल़ ओल़ि़ जपण़रा
म़णसे होता, अत़ म़त्र सगळाकडे कोरडेपण़, दिष्क़ळ झ़ल़ अहे. प़ळण़घर, िुद्ध़श्रम य़ंचा संख्य़ ि़ढी
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.31

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
ल़गला अहे, ऩत्य़तल़ ओल़ि़ जपत़ येत नसेल तर अपले अयिष्य यशस्िा कसे क़य ? खरं च सिखा सम़ध़ना
अहोत ? सतत हॉटेल मध्ये ख़णे, प़ट्ड़थ करणे, छोट्ड़ गोष्टा मोट्ण़ प्रम़ण़त सेऽलरामेट करणे, ऽिऽचत्र फॅ शन
करून ऽमरिणे य़ल़ अयिष्य जगणे म्हणत़ येइल क़ ? सभ्यत़, श़लानत़, श़ंतत़ य़च़ खऱ ऄथथ
दकताजण़ंऩ म़ऽहत अहे ? "मऱिे परा कीर्वतरूपे ईऱिे" हे सिथ आऽतह़सजम़ झ़ल्य़स़रखे ि़टते. ज्य़ंना
खरोखरच यश ऽमळऽिले अहे, त्य़च्य़ यश़त प्ऱम़ऽणकपण़, कतुथत्ि़पण़ खरच ऄसतो क़ ? जेव्ह़ य़ प्रश्ऩंचा
ईत्तरे सक़ऱत्मक येताल तेव्ह़च खरे अयिष्य जगले ऄसे म्हणत़ येइल. ऽिच़रस़रणा अऽण दुऽष्टकोन य़ं दोन
गोष्टं ऽजथे गरज ऄसेल ऽतकडेच क़ऴनिरुप बदल़. ऄन्यथ़ य़ दोन्हा गोष्टंच़ ऽिपररत पररण़म देखाल होतो
हा ब़ब लक्ष़त घेतला प़ऽहजे.
ि़ध़थक्य़ि़स्थेताल अयिष्य़बिल थोडे बोलीय़. मजेशार ि़टेल पण य़ अयिष्य़ल़हा महत्ि अहे, म्ह़त़रपणाचे
अयिष्य म्हणजे ब़ल्य़िस्थ़ ि तरुण्य़िस्थ़ य़ंच़ म़गोि़ ऄसे म्हणत़ येइल. त़रुण्य़िस्थेत रोजच़ ददनक्रम
व्यस्त ऄसतो पण ि़धथक्य़त म़त्र बर्यचद़ िेळच िेळ ऄसतो. क़हा िेळेस शरार स़थ देत नसते, बिद्धा देखाल
कमकि ित होते, पण तरुणपणाच़ जोश मऩत रटकी न ऄसतो त्य़मिळे आतऱंऩ सल्ले ददले ज़त़त अऽण ते सल्ले
ऄमल़त अणले ज़िे य़च़ अग्रह ऽह ऄसतो. य़िेळा अपण स्ित: तरुण ऄसत़ऩ दकता सल्ले ऐकले अऽण
सोडी न ददले य़च़ ऽिसर पडतो अऽण ऩहक मनस्त़प होतो अऽण अजीब़जीचे ि़त़िरण देखाल ऽबघडते.
म्ह़त़रपणा करत़ येण्य़स़रखे ऄनेक ईद्योग ऄसत़त. अयिष्य़च़ एिढ़ मोठ़ ऄनिभि ग़ठाशा ऄसतो. त्य़च़
खिबाने ईपयोग के ल़ तर मन अयिष्य अनंदा ऱहू शकते. अपण तरुण्य़िस्थ़ कसे जगतो य़िर ि़धथक्य़ताल
अयिष्य ऄिलंबीन ऄसते. बर्य़चद़ भीतक़ऴताल अठिणंिर अयिष्य क़ढले ज़ते. ि़धथक्य़त म़णसं अपण
त़रुण्य़त क़य के ले अऽण क़य गम़िले य़चे गऽणत सोडिण्य़त व्यस्त ऄसत़त, अपण ऄमीक के ले ते चीक होते
की बरोबर? य़ गोष्टंच़ ऽिच़र करत बसत़त, पररण़मा त्य़ंच्य़ तब्येतािर पररण़म होतो. अयिष्य हे एकद़च
ऽमळत ऄसते ते स्ित:स़ठा जग़यचे की आतऱंऩ सिखा करण्य़त हे अपण ठरि़यल़ हिे, ऽिच़र कऱ जर सिय़थने
फक्त स्ितःस़ठाच प्रक़श द्य़यचे ठरिले तर क़य होइल? म़णस़ल़ व्यक्तीस्ि़तंत्र्य हिेच पण स्ि़तंत्र्य अऽण
स्िैऱच़र य़ दोन ऽिऽभन्न गोष्टा अहेत य़च़ ऽिच़र करून अयिष्य जग़यल़ हिे. स्ि़तंत्र्य़च़ स्िैऱच़र ऽजकडे
होतो ऽतकडे अयिष्य़चा म़ता झ़लाच म्हणीन समज़ !

स़ऱंश : अयिष्य यशस्िा ऄसण्य़पेक्ष़ ऄथथपीणथ ऄस़िे किकबहून ते अपण यशस्िा करून द़खि़िे अयिष्य दकता
जगलं य़पेक्ष़ ते कसं जगलं?, स्ितःस़ठाच जगलं दक सि़ंस़ठा जगलं, स्ि़थी िुत्ताने किकि़ कि रघोडा करून
जगलं की ऽनतळ अऽण ऽनस्ि़थी मऩने जगलं य़ल़ महत्ि अहे .


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.32

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

मोट्ण़ंच़ अदर
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ऱमचंद्र सोनी ज़धि

अयिष्य़च्य़ िळण़िर अपल्य़ल़ ऄनेक प्रिुत्ताचे लोक भेटत ऄसत़त. कोणा खीप च़ंगले ऄसत़त तर
कोणा ईग़चच ऽडिचत ऄसत़त. कि ण़ल़ अपल्य़ल़ त्ऱस देण्य़त अनंद होतो तर कि ण़ल़ अमच़ अनंद
ऽद्वगिणात करण्य़मध्ये परम़नंद होतो. ऄसेच अपण घडत ऄसतो, घडिले ज़त ऄसतो अऽण अपल्य़मध्ये
झ़लेले बदल च़ंगले ऄथि़ ि़इट कधा घडले हे अपले अपल्य़ल़च कळत ऩहा.
लह़न मिल़ंिर ज्य़ घऱमध्ये च़ंगले संस्क़र के ले ज़त़त, ऄश़ मिल़ंच्य़ तंडा एक ददिस अपण
घ़णेरड्य़ ऽशव्य़ ऐकतो अऽण थक्क होतो की ह़ मिलग़ हे कोठी न ऽशकल़. य़ल़च मा व्ह़यरस आन्फे क्शन ऄसे
म्हणतो. ऄनेक प्रक़रचे लोक अपल्य़ल़ दैनंददन जािऩमध्ये भेटत ऄसल्य़मिळे अपल्य़मध्ये किकि़ लह़न
थोऱमध्ये िैच़ररक बदल होत ऄसत़त. म्हणीनच की क़य भगि़न दत्त़त्रय़ंना ज्ञ़न प्ऱप्तास़ठा चोिास गिरु
के ले, ज्य़मध्ये धरता, अक़श, िुक्ष, सपथ, नििची आत्य़दंच़ सम़िेश होत़.
मा स़ध़रण अठिामध्ये ऄसेन तेव्ह़ंच़ प्रसंग. ह़यस्की लमध्ये ज़ण्य़स़ठा अमच्य़ घऱप़सीन
ह़यस्की लपयंत त्य़िेळा कच्चा सडक होता. परं ति ह़ ल़ंबच़ रस्त़ प़र करण्य़ऐिजा अम्हा जिळच्य़ अडि़टेने
ज़त ऄसी. हा अडि़ट भ़तशेत़तीन ज़त ऄसे ि त्य़ कररत़ शेत़च्य़ ब़ंध़िरून ज़िे ल़गे अऽण ब़ंध फ़रच
ब़राक ऄसल्य़मिळे स़िधपणे च़ल़िे ल़गे ऄन्यथ़ प़य घसरून शेत़त ऽनसटण़र की ज्य़मध्ये प़णा ि ऽचखल
ऄसे. मा स़ध़रणतः दह़ ि़जत़ य़ ि़टेिरून ज़त ऄसे ि त्य़चिेळा समोरून, ग़ंि़ताल एक ियोिुध्द गुहस्थ
म्ह़दब़ येत ऄसे. लोक त्य़ंऩ द़दी म्हणत. अखीड धोतर, ऄंग़त त्य़क़ळचा बंडा, डोयय़िर ब़राकस़ चष्म़
अऽण प़य़त चपल़ ऄस़ त्य़च़ पेहरे ़ि ऄसे. म़झा त्य़ शेति़टेिरून ज़ण्य़चा अऽण द़दीचा येण्य़चा िेळ
एकच ऄसे.अम्हा शेत़च्य़ ब़ंध़िर समोऱसमोर अल्य़नंतर दोघ़ंपैकी कोण़ल़ तरा ब़ंध़िरून ख़ला ईतरून
दिसऱ्य़ल़ ि़ट करून देणे अिश्यक होते अऽण मा लह़न ऄसल्य़मिळे मल़च ख़ला ईतऱिे ल़गे,त्य़मिळे प़य
अऽण प़य़ताल चप्पल ऽचखल़त बिडत ि तसेच ओले प़य घेउन ऽचखल़च्य़ प़य़ंना ऄिघडलेल्य़ ऄिस्थेत
ह़यस्की लमध्ये ज़िे ल़गे. कधा कधा ऄंग़िराल कपडय़िर ऽचखल ईडत ऄसे. ह़ ईपक्रम संपीणथ प़िस़ऴभर
च़लत ऄसे. म्ह़दब़चा अऽण म़झा समोऱसमोर भेटण्य़चा िेळ अऽण ज़ग़ एकच. य़मध्ये मिळाच खंड पडत
नसे.
म्ह़दब़ल़ मा समोरून प़ऽहले की मल़ अतीन खीप चाड येत ऄसे की क़ म्हणीन माच ब़ंध़िरून ख़ला
ईतऱयचे? मा लह़न अहे म्हणीन? य़ म़णस़ल़ घराच ज़यचे ऄसते. घरा ज़िीन तो प़य स़फ करू शकतो.
अऽण मल़ तर ह़यस्की लमध्ये ज़यचे ऄसते ज्य़रठक़णा ऄशा क़ंहा सोय नव्हता. ददिसंददिस म़झ्य़ मऩत
म्ह़दब़बिल ऽतरस्क़र चाड अऽण संत़प ि़ढी ल़गल़ अऽण एक ददिस मा ऽनिय के ल़ की य़ म़णस़ल़ धड़
ऽशकि़यच़च. अज येउ दे म्ह़दब़ल़,अज ब़ंध़िरून मा ऩहा ईतरण़र तर म्ह़दब़ ईतरण़र
नेहमाप्रम़णे म्ह़दब़ समोरून अल़ अऽण मा आकडी न अलो. दोघेहा समोऱसमोर ईभे. दोघ़पैकी ख़ला
ईतऱयल़ कोणाच तय़र नव्हत़. बऱच िेळ अम्हा दोघेहा त्य़च ऄिस्थेत समोऱसमोर ईभे. कोणाच म़घ़र
घ्य़यल़ तय़र नव्हत़, जणी क़य ऄघोऽर्त यिद्ध़ल़ सिरि़त झ़ला होता. शेिटा म्ह़दब़ कं ट़ळल़,ख़ला
ईतरल़ ि मल़ ि़ट करून ददला. ज़त़ ज़त़ ऽशव्य़ंचा ल़खोला िह़त ऽनघीन गेल़ की अत़च्य़ क़रट्ड़ं ऩ
क़ंहा ऄक्कल ऩहा, िडाल म़णस़ंचा कदर ऩहा,अइब़प़ंना क़ंहा संस्क़र के ले ऩहात िगैरे.मा म़त्र ऄऽतशय
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.33

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
अनंद़त होतो की कस़ एक़ म़णस़ल़ सरळ के ल़ अऽण हा गोष्ट श़ळे ताल आतर सहक़य़ंऩ चिाने स़ंगीन
अनंद घेत होतो. घरा अल्य़नंतर हा गोष्ट मा अणखा क़ंहा लोक़ंऩ स़ंऽगतला. मल़ अत़ आतर क़ंहा सिचत
नव्हते. अत़ दिसऱ्य़ ददिशासिध्द़ म्ह़दब़ल़ ऄस़च धड़ ऽशकि़यच़ ऄस़ ऽनिय के ल़.

परं ति दिसऱ्य़ ददिशा म्ह़दब़चा अऽण म़झा ग़ंठ पडलाच ऩहा. ऽतसऱ्य़ ददिशाहा तेच. मल़ ि़टी ल़गले की
म्ह़दब़ मल़ घ़बरल़. परं ति त्य़नंतर दोन ददिस़ंना पिन्ह़ एकद़ म्ह़दब़ येत़ंऩ मा दिरून प़ऽहले अऽण
एकदम म़झ्य़ मऩत ऽिच़ऱंचे पररितथन झ़ले की अज दकत्येक ददिस म्ह़दब़च़ बदल़ कस़ घ्य़यच़ य़च़च
ऽिच़र करात होतो. म़झे ऄभ्य़स़कडेहा दिलथक्ष होत होते. म्ह़दब़ म़झ़ कोणा शत्री होत़ क़य? ऄश़प्रक़रे मा
त्य़च्य़ ऄपम़ऩच़ ध्य़स घेउन मा नक्की क़य स़ध्य करात होतो? य़ईलट मा म़झ्य़च दिष्ट ऽिच़ऱंना िेढल़
गेलो होतो जेणेकरून मल़ आतर क़ंहा सिचत नव्हते. म्ह़दब़चे य़त क़ंहाच निकस़न नव्हते. मा नेहमाप्रम़णे
ब़ंध़िरून ख़ला ईतरून म्ह़दब़ल़ जर ि़ट करून ददला ऄसता किकि़ मा जर त्य़ंऩ म़झा ऄडचण स़ंऽगतला
ऄसता तर म़झे क़ंहा निकस़न झ़ले ऄसते क़? ईलट मोट्ण़ंच़ अदर के ल्य़चे सम़ध़न ऽमऴले ऄसते.
अत़ म्ह़दब़ म़झ्य़ समोरून अल़ अऽण म़झ्य़कडे ढि ंकीनहा न पह़त़, स्ितःहून ब़ंध़िरून ख़ला
ईतरल़. त्य़चिेळा म़झ़ ऄहंक़र गळी न पडल़ ि मा स्ितःहून ह़ंक म़रला, “ द़दी, गेले तान च़र ददिस अपण
कि ठे ददसल़ ऩहात? “म्ह़दब़ म्हण़ल़ “ ऄरे म़झा तब्येतत बरा नव्हता म्हणीन घऱच्य़ ब़हेरदेखाल पडलो
ऩहा. बरे तिझ्य़ घरा कसे क़य ठाक अहे ऩ? तिझा अइ बरा अहे ऩ? तिझ़ ऄभ्य़स कस़ च़लल़ अहे
आत्य़दाचा ब़रक़इने चौकशा के ला. मा ख़ला ि़की न म्ह़दब़ल़ नमस्क़र के ल़ ि म्हण़लो “ द़दी , परि़ मा
चिकलो, मल़ क्षम़ कऱ,तिम्ह़ल़ दिखिणं म़झ़ ईिेश नव्हत़.” म्ह़दब़ म्हण़ल़ “ तसं ऩहा रे , म़झ्य़ ते अत़
मऩतदेखाल ऩहा. खरे म्हणजे माच ब़ंध़िरून ख़ला ईतरून तिल़ ि़ट करून ददला प़ऽहजे होता, क़रण मल़
तर घराच ज़यचे होते अऽण तिल़ ह़यस्की लमध्ये ज़यचे ऄसते. मल़च ते समज़यल़ हिे होते.
परं ति एक गोष्ट लक्ष़त ठे ि की िडाल म़णस़ंच़ अदर कऱयचे कधा सोडी नकोस. िडाल म़णसे म्हणजे
अपल्य़ ऩत्य़तालच नव्हे तर सम़ज़मध्ये ऄनेक क़रण़स्ति भेटण़रा मोठा म़णसे अपल्य़ल़ जेव्ह़ं जेव्ह़ं
भेटताल तेव्ह़ं त्य़ंच़ ऄऩदर करण्य़चे मऩत देखाल अणी नकोस. त्य़मिळे तिझे निकस़न तर होण़र
ऩहाच , झ़लेच तर कल्य़णच होइल. क़रण, नम्रतेच्य़ पोटा फळे रस़ळ गोमटं”.
अज म्ह़दब़ हय़त ऩहात परं ति त्य़चे ऽिच़र म़त्र ऄऽिस्मरणाय अहेत.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.34

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

चल़ ऱजे अपल्य़ल़ मह़ऱष्ट्र द़खितो....
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ऄतील ऽशि़जा देखणे

चल़ ऱजे अज अम्हा अपल्य़ल़ अमच्य़ नजरे तीन मह़ऱष्ट्र द़खऽितो..... ऱग नक़ म़नी ऱजे पण ह़
सध्य़च़ मह़ऱष्ट्र ऽशिजन्मभीमा दशथऽितंच ऩहा ,

क़रण ज्य़ मह़ऱष्ट्ऱस़ठा अपण स्िऱज्य स्थ़पन

के लं, निहदीत्ि प्रस्थ़ऽपत के लं, ... ऄहो एिढंच क़य तर अपल्य़ धमथिार संभ़जाऱजंना निहदीत्ि़स़ठा स्ित:चे
प्ऱण देखाल गम़िले अऽण ऄभेद्य , ऽनभथय ऄस़ मह़ऱष्ट्र बनऽिल़. परं ति ऱजे, अज य़च मह़ऱष्ट्ऱल़ ऽिदभथ
िेगऴ होण्य़चा भाता अहे, बेळग़ि मह़ऱष्ट्ऱप़सीन तिटण्य़च़ धसक़ घेतल़ अहे लोक़ंना, एिढंच नव्हे तर
मिंबइ मह़ऱष्ट्ऱप़सीन िेगळा होते की क़य ऄशा खंत ि़टी ल़गला अहे...
म्हणीनच स़ंगतो ऱजे , चल़ अज अम्हा अपल्य़ल़ अमच्य़ नजरे तीन मह़ऱष्ट्र द़खऽितो.....
ऱजे िेळेऄभ़िा अम्हा अपण़स संपीणथ मह़ऱष्ट्र तर द़खिी शकत ऩहा, परं ति मह़ऱष्ट्ऱच़ स़ऱंश नक्कीच
द़खिी शकतो...
ऱजे अपण य़ मह़ऱष्ट्ऱच्य़ रयतेस़ठा जे के लेले अहे ते दिसऱ कोणत़हा रयतेच़ ऱज़ करणे शक्य ऩहा.
म्हणीनच तर म्हणत़त ऩ " दिसऱ ऽशि़जा होणे शक्य ऩहा " परं ति सध्य़ ताच रयत खीप त्ऱसला अहे.
नको - नको त्य़ प्रक़रे ऽतचा ऽपळिणीक होउ ल़गला अहे , कधा मह़ग़इ द्व़रे , कधा आं धन दरि़ढा द्व़रे , तर
कधा करि़ढा द्व़रे . सध्य़ मह़ऱष्ट्ऱत जिळ - जिळ ३७ टक्के लोक़ंच़ ईदरऽनि़थह ह़ शेतािर ऄिलंबीन अहे.
ऽबच़ऱ बळाऱज़ ददिसभर शेत़त ऱब-ऱब ऱबतो, ऽमळे ल ते ख़तो अऽण शेता करतो पण तराहा शेिटा
त़लिक्य़च्य़ ब़ज़रपेठेत त्य़चा म़न ट़ंगलेलाच ऄसते. त्य़मिळे सध्य़ बळाऱज़ल़ ऩमिष्कीचे जािन
जग़िे ल़गत अहे . जर ऱजे अपण बळाऱज़ंच्य़ अत्महत्तेचा सऱसरा प़ऽहला तर दर मऽहन्य़ल़ एक
बळाऱज़ अत्महत्य़ करत अहे ऄसे ददसीन येइल. सध्य़चा ऽह पररऽस्थता प़हत़ बळाऱज़चं ऱज्य पिन्ह़ येइल
ऄसं ि़टत ऩहा. क़रण बळाऱज़च्य़ अत्महत्ये म़गाल क़रण प़ह़यल़ कोणाहा तय़र ऩहा....
चल़ ऱजे प्रत़पगड़िर ज़उय़, ऄफजलख़ऩच़ कोथऴ पिन्ह़ एकद़ प़हूय़.......
अपल्य़ िेळा गड़ंचे खीप महत्ि होते, ऄसे गड पिन्ह़ ईभे करणे कद़ऽप शक्य ऩहा. परं ति येथाल लोक़ंऩ य़
ऐऽतह़ऽसक ि़स्तींचे जऱहा मोल ऩहाये. अज जर अपण कोणताहा ऐऽतह़ऽसक ि़स्ती प़ह़ल तर त्य़च्य़
जिळ - जिळ सिथच निभता य़ तरुण - तरुणंच्य़ ऩि़ने रं गिलेल्य़ ददसताल. ज्य़ कड्य़ंिर अपले म़िळे
भर ईन्ह़-प़िस़त
ददसताल,

जाि

मिठात

घेउन

लढले, अज

त्य़च

कड्य़-कड्य़ंिर

तिम्ह़ल़

जोडपा

ह़त़त-ह़त, गयय़त-गळे , नको-नको ता दुश्ये प़ह़यल़ ऽमळताल. कोण समजिण़र त्य़ंऩ य़

ऐऽतह़ऽसक ि़स्तीचं महत्ि??? म्हणजे अत़ मह़ऱष्ट्ऱताल लोक़ंऩच येथाल आऽतह़स़चा ज़णाि करून
द्य़यचा िेळ अला अहे .....
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.35

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
चल़ ऱजे अपण़ंस प्रत्यक्ष़त अपला ऱजध़ना द़खितो.....
य़ ऱजे ह़ पह़ अपला ऱजध़ना ऄसलेल़ " ऱयगड दकल्ल़ " जो ऽहरोजा आं दल
ी कऱंना जाि़चा पररक़ष्ट़
करुन ऄभेद्य ऄस़ फौल़दा दकल्ल़ बनऽिल़. हे पह़ ऱजे ऽहच ता ज़ग़ अहे ज्य़ रठक़णा कोणत़हा श़ऽब्दक
संि़द स़धल़ ऄसत़ तो थेट दिसऱ्य़ ब़जिल़ अपल्य़ क़ना येिि शकतो... ऄशा खीप क़हा िैऽशष्टे स़ंगण़ऱ ह़
दकल्ल़ अहे... ऄश़ य़ मह़ऱष्ट्ऱच्य़ किकि़ छत्रपतंच्य़ मिख्य आऽतह़स़चा ज़णाि करून देण़ऱ्य़ दकल्ल्य़चा
सध्य़चा पररऽस्थता खीप ऽबकट अहे . .. ऄहो ज्य़ आं दल
ी कऱंना अपल्य़ पऽित्र चरण़ंचा धीळ त्य़ंच्य़ मस्तकी
ल़ग़िा म्हणीन ज्य़ प़यरािर स्ितःचे ऩि कोरले होते अज त्य़च प़यरािर नको - नको त्य़ चरण़ंचा धीळ
चढला अहे. गड़ंच्य़ प़यर्थय़शा अज रे ि प़ट्ड़थ च़लत़त....
ऄहो ऱजे ऱयगडच क़य, पण मह़ऱष्ट्ऱताल जिळ - जिळ सिथच गड़ंस़ठा अपण अऽण अपल्य़
म़ियय़ंना रक्त़चा थ़रोळा के ला अऽण अज त्य़च गड़ंिर अऽण त्य़ंच्य़ प़यर्थय़शा अपण़स द़रूचे निशतोडे
ईड़लेले ददसताल, ररक़म्य़ झ़लेल्य़ ब़टल्य़ सिथत्र ददसताल, ऄहो ऱजे ऄजीनहा बरे च क़हा ददसेल जे
अपल्य़ल़ पह़िण़र ऩहा अऽण अमच्य़कडी न द़खऽिले ज़ण़र ऩहा. सध्य़ मह़ऱष्ट्ऱत ऽशिजयंता खीप
ईत्स़ह़त स़जरा के ला ज़ते. क़रण त्य़ ददिशा म़त़ ऽजज़उंना य़ मह़ऱष्ट्ऱल़ एक ऄनमोल रत्न ददले त्य़
रत्ऩनेच पिढे ह़ संपीणथ मह़ऱष्ट्र घडऽिल़. त्य़च रत्ऩल़ अज लोक छत्रपता ऽशि़जाऱजंच्य़ ऩि़ने ओळखत़त.
परं ति त्य़च ऽशिजन्म़िरून अजहा लोक भ़ंडत़त अऽण ऱजे अपला जयंता िऱ्थतीन दोन िेऴ स़जरा करत़त.
ऱजे अपल्य़ िेळा अपले म़िळे ' हर - हर मह़देि ', ' छत्रपता ऽशि़जा मह़ऱज की जय ' ऄश़ अरोयय़
देत गड क़बाज कऱयचे. परं ति त्य़ंच्य़ य़ अरोयय़ स्िऱज्य़स़ठा, य़ रयतेच्य़ ऱज़स़ठा अऽण
मह़ऱष्ट्ऱस़ठा ऄस़यच्य़. तशा ऽशिश़हा अजहा य़ मह़ऱष्ट्ऱताल लोक़ंमध्ये ऽजिंत अहे. अजहा ' ऽशि़जा
मह़ऱज की जय ' य़ जय घोऱ्णेच लोक पिढे ज़त़त, परं ति ते सिथ मह़ऱष्ट्ऱस़ठा किकि़ मऱठा म़णस़स़ठा
नव्हे तर ह़ जयघोर् ऄसतो स्ितःचा पोळा भ़जण्य़स़ठा. य़ लोक़ंना अपल्य़ ऩि़च़ पिरेपीर फ़यद़ घेतल़
अहे... ज़उ द्य़ ऱजं य़ लोक़ंिर बोल़िे ऽततके कमाच अहे, कळे ल अपण़स पिढे - पिढे...
चल़ ऱजे अपण मह़ऱष्ट्ऱचा ऱजध़ना प़ह़यल़ मिब
ं इल़ ज़उय़....
ऐकलंत ऱजं अपल्य़ ऩि़चा स़द क़ना येत अहे... य़च़च ऄथथ की अपण मिंबइ मध्ये पोहोचलो अहोत.
मिंबइमध्ये एक गोष्ट अपण़स प्ऱमिख्य़ने ि प्रकऱ्थने ददसीन येइल ता म्हणजे मोठ - मोठय़ शिभेच्छ़ंच्य़
पडदय़ंिर ऱजकीय नेत्य़चा छ़य़ऽचत्रे ददसताल अऽण त्य़च पडद्य़िर एक़ कोपऱ्य़त अपलाहा छोटाशा
प्रऽतम़ ऄसेल ... अणखा एक गोष्ट ददसेल ता म्हणजे येथे " मऱठा भ़ऽर्क कमा अऽण निहदा भ़ऽर्क धना " ऄसे
समाकरण अहे. येथाल लोक़ंऩ मऱठाच़ ऽिसर पडत च़लल़ अहे ऱजे. हल्ला येथाल मऱठा तरुण - तरुणा
चक्क निहदा किकि़ आं ग्रजामधीन संि़द स़धत़त. खरा गंमत ऄशा अहे की य़ व्यक्ती धड व्यिऽस्थत निहदाहा बोली
शकत ऩहात अऽण मऱठाहा ऩहा. पण ऱजे एक गोष्ट म़त्र येथे अपण़स च़ंगला प़ह़यल़ ऽमळे ल जेणे करून
अपले मन सम़ध़ना होइल की कि ठे तरा य़ मह़ऱष्ट्ऱच़, मऱठाच़ ि़रस़ ऄजीनहा येथे ऽजिंत अहे....अऽण ते
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.36

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
म्हणजे येथाल सिथ दिक़ऩंच्य़ प़ट्ड़ अपल्य़ल़ मऱठातीनच ददसताल..... ऄहो मध्यंतरा तशा सक्तीच के ला
गेला होता मह़ऱष्ट्ऱत ....
ऄजीनहा बरे च क़हा द़खऽिण्य़स़रखे अहे, परं ति िेळेचे महत्ि ज़णीन घेत़ अपल्य़ल़ अज आथेच थ़ंब़िे
ल़गण़र अहे...
ऱजं अम्हा अपण़स एक ऽिच़रू आऽच्छतो की अम्हा अपल्य़ल़ ह़ जो मह़ऱष्ट्र द़खऽिल़, परं ति ऄजीनहा
अपण गप्पच क़??? अपण़स क़हाच बोल़यचं ऩहा क़ य़ सध्य़च्य़ मह़ऱष्ट्ऱबिल ????
“ हे पह़ ' ऄतिलऱजे ' सध्य़च़ मह़ऱष्ट्र प़हत़ ह़ मह़ऱष्ट्र अम्ह़च़ ऱऽहलेल़च ऩहा ऄसे ददसीन येत.े ज्य़
मह़ऱष्ट्ऱस़ठा

अमचे

म़िळे

म्हणजे

शीरिार

त़ऩजा

म़लिसरे , ब़जाप्रभी

देशप़ंडे

अदंना

अपल्य़ प्ऱण़ंचा अहूता ददला ता क़य ह़ ऄस़ मह़ऱष्ट्र घडिण्य़स़ठा??? अज अमच्य़ ऩि़च़
जयजयक़र करत़त तोहा मह़ऱष्ट्ऱच्य़ नव्हे तर स्ितःच्य़ स्ि़थ़थस़ठा??? येथाल ऐऽतह़ऽसक ि़स्तींच़
मह़ऱष्ट्ऱच़ आऽतह़स़शा ऄसलेल़ संबंध य़ लोक़ंऩ म़ऽहत ऩहा ??? य़ ऄश़ मह़ऱष्ट्ऱल़ तिम्हाच
सिथजण जब़बद़र अह़त... कधाहा कोणत़हा ऱज़ ह़ एकट़च ऱज्य करत नसतो, तर ऽह रयत सिध्द़
त्य़च्य़बरोबर ऱज्य करत ऄसते. त्य़मिळे य़ सिथ गोष्टंचा ज़णाि य़ दोघ़ंऩहा ऄस़यल़ हिा... दोघ़ंनाहा
जर अप़पला कतथव्ये चोख ररत्य़ प़र प़डला तर नक्कीच पिन्ह़ बळाऱज़च ऱज्य येइल.... चल़ 'ऄतिलऱजे'
अमचा परतण्य़चा िेळ झ़लाये ”...

ज़त़ - ज़त़ एकच स़ंगतो ' ऄतिलऱजे ' ज्य़ पद्धताने तिम्हा अम्ह़ल़ ह़ मह़ऱष्ट्र द़खऽिल़ अहे त्य़च
पद्धताने पिन्ह़ एकद़ येथाल ऱज्यकत्य़ंऩ द़खि़. अम्ह़ल़ ख़त्रा अहे ते लोक ह़ " ऽशिक़लान मह़ऱष्ट्र
तिमच्य़ नजरे तीन नक्कीच प़हताल "....... !! जय मह़ऱष्ट्र !!


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.37

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 ऄस़ स़जऱ होतो अपल्य़कडे प्रत्येक सण
 पीज़ गद्रे अऽण प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट
________________________________________________________________________________________________________________

अपल्य़ भ़रताय संस्कु तात ऽिऽिध सण, सम़रं भ, सोहळे , व्रत-िैकल्ये, पीज़-ऄच़थ के ल्य़ ज़त़त. पण य़च
ऽिऽिधतेने नटलेल्य़ सण- सम़रं भ़ंच्य़ गोष्टंऩ, व्य़िस़ऽयक रूप अले. तो सण ऄगदा गणेशोत्सि ऄसो, गिढा
प़डि़ ऄसो किकि़ दहाहंडाप़सीन रक्ष़बंधनपयंत अऽण निऱत्राप़सीन ते दसऱ-ददि़ळापयंत प्रत्येक सण़ल़
व्य़स़ऽयक रुप अलेले अहे. गिढा प़डव्य़ल़ नििर्थ स्ि़गत य़त्ऱ रठकरठक़णा अयोऽजत के ल्य़ ज़त़त, य़
स्ि़गत य़त्ऱंमध्ये परं पऱ अऽण संस्कु ता जपण्य़स़ठा बरे च क़यथक्रम अयोऽजत के ले ज़त़त. पण अजचा
तरूण़इ म़त्र य़कडे सपशेल प़ठ दिरिीन अपल्य़च हुल्लडब़जात मग्न ऄसल्य़चे ऽचत्र हल्ला ददसते. सगळे च
जणं ऄसे करत नसले तरा हुल्लडब़जा, मौजमस्ता अऽण सण य़ंचा एक िेगळा स़ंगड घ़लीन मज़ लिटण़र्य़ंचे
प्रम़ण अजच्य़ यिग़त ि़ढत च़लले अहे. नििर्थ स्ि़गत य़त्ऱ म्हणजे फक्त प़रं प़ररक पोऱ्ख घ़लीन ऽमरिणे
आतके च नसते य़चा ज़ण अजच्य़ ऽपढाल़ ऄसणे अिश्यक अहे. िटपौर्वणमेल़ तर िडच्य़ झ़ड़ंचा कत्तल होते
ऄक्षरश:, िटपौणीमेल़ झ़ड़जिळ ज़उन पीज़ करणे जमंत नसेल तर ऽनद़न पीज़ करू नक़, पण ते िड़च्य़
झ़ड़चा ि़ंदा तोडी न त्य़ झ़ड़ल़ ऽििस्त्र करून घरा ि़ंदा पीज़ करण्य़त क़य तर्थय अहे? ऄश़ने तिम्हा तिमचा
परं पऱ जतन करत़ क़? मंगऴगौर सिद्ध़ हल्ला कॉपोरे ट झ़ला अहे, बसिि गडा अऽण ग़ठोडं हा ऩिं ईच्च़रला
तरा अजक़लच्य़ बर्य़चश़ मिलंच्य़ भििय़ ईं च़िल्य़ ऄसत़त. मंगऴगौरे चे प़ऽित्र्य सऱथस ड़िललं ज़तं.
दहाहंडाच्य़िेळा बॅनरब़जा हमख़स ददसते, ऽिऽिध सेलाऽरामटाजचा हजेरा अऽण त्य़ंऩ बघण्य़स़ठा अलेले
लोकं य़ंत गोनििद़ पथक़ंच्य़ हंड्य़ िोडण्य़कडे ऽततके से लक्ष ददले ज़त ऩहा, मग दहाहंडाचे महत्त्ि क़य
ईरले? त्य़त हल्ला थर ि़ढिीन दऽहहंडातहा स्पध़थ करण्य़त येते, एख़द्य़च़ जाि त्य़ १०-११ व्य़ थऱिरून
ख़ला गेल़ तर क़यमच़ जाि़ऽनशा ज़तो हे कसे लक्ष़त येत ऩहा य़ दऽहहंडा अयोजक़ंच्य़?
गोनििद़पथके सिद्ध़ हल्ला दऽहहंडा य़ सण़कडे िक्त एक स्पध़थ अऽण ज़स्त पैसे कमिण्य़चे म़ध्यम म्हणीन
बघत़त. भ़रताय संस्कु ताताल सण़ंचे अपणंच अपल्य़ ह़त़ने रुपडे प़लटीन ट़कलंय. निकत़च गौरा,
गणपताच़ सण झ़ल़. य़िेळा गणपता स़ठा कोणते डेकोरे शन कऱयचे, कोणता अऱस कऱयचा य़च़ लोक
ऽिच़र करू ल़गत़त. बर्य़च मंडऴंना तर चलतऽचत्ऱंस़ठा ऽिऽिध िस्तींच़ सम़िेश के ल़. ऽनरऽनऱयय़
म़ऴ, ल़इटिटग, फि ले, थम़थकोलचा रे डामेड मंददरे , ब़ज़ऱतहा मोट्ण़ प्रम़ण़त ईपलब्ध होता. स़िथजऽनक
गणेशोत्सि़च्य़ रठकणा ज़गरणं कऱयचा म्हणीन ब़प्प़समोरच पत्त्य़ंच़ िड ल़िल़ ज़तो. लोकं गणपताचे
ऽिसजथन ऄगदा थ़ट़म़ट़त करत़त ऄगदा प़रं प़ररक लेझाम प़सीन ते ऄत्य़धिऽनक डाजे पयंत, ब़प्प़ल़
डाजेताल ग़णा दकतपत समजत़त ते ब़प्प़च ज़णो. स़िथजऽनक रठक़णासिद्ध़ गणपतंच्य़ अरत्य़, आतर
अरत्य़, भक्ती गाते सोडी न, हल्लाचा मिन्ना-शाल़-जलेबा ब़इ स़रखा ग़णा ि़जिला ज़त़त अत़ य़ ग़ण्य़ंच़
अऽण ब़प्प़च़ क़हा संबंध अहे क़ ? बरं ऽमरिणीकीत ऩचत़ंऩ बराच मंडळा दोन पेग द़रू ढोसीन किकि़
म़ि़,तंब़खी-गिटख्य़च्य़ पिरचिंड्य़ तंड़त कंबीन बेि़न ऩचत़त अऽण ऽबच़ऱ ब़प्प़ ऄसल्य़ नतथनक़ऱंचे
तम़शे ईघड्य़ डोययने निसत़ पह़त बसतो. य़ल़ क़य म्हण़यचे कहरच ऩ? ज्य़ गणपताचा अपण मनोभ़िे
पीज़ करतो, त्य़चे अपण ऽिसजथन करतो, त्य़च नदामध्ये/ तल़ि़मध्ये अपण ऽनम़थल्य, कचऱ ट़कतो, अऽण हे
स़रे त्य़च ददिशा. अऽण त्य़च नदा तल़ि़त धिणाभ़ंडाप़सीन ते शौच़पयंतचे सगळे ऽिधा प़र प़डले ज़त़त
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.38

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
मग ह़ ब़प्प़च़ ऄपम़न ऩहा क़ ? त्य़पेक्ष़ एको फ्रंडला गणेशमिती करून त्य़ंचे कु त्राम तल़ि़ंत ऽिसजथन
के ल्य़स दकता बरे होइल ऩहा. य़ प्रकल्प़ंऩ यश अले तर गणेशोत्सि क़ऴत होण़रे जलप्रदीर्ण नक्कीच कमा
होइल.
अत़ गौरा गणपता झ़ला, अत़ पिढे क़य तर निऱत्र. निऱत्रातहा भक्तीदशथन कमा अऽण शक्तीप्रदशथन ज़स्त
ऄसते, सगयय़ देिा भक्त़ंऩ शिभेच्छ़ देण़रे बॅनर झळकलेले ददसत़त, त्य़िर देिाच्य़ भव्यददव्य मितीसोबत
स्थ़ऽनक प्रभ़ग़ताल सदस्य़ंचे किकि़ ऱजकीय पिढ़र्य़ंचे स्ि़गत करण़रे ऄसे बॅनर नक्की देिाच्य़ भक्त़ंचे
स्ि़गत करत अहेत की अपण कोण अहोत य़चे प्रदशथन करत अहेत हेच नेमके कळत ऩहा. गरब़, द़ंडाय़ऱस
य़ंस़रख्य़ रुढंच़ हल्ला मनोरं जन म्हणीनच ि़पर होत ऄसल्य़चे ऽचत्र डोयय़ंसमोर ददसत अहे . पीिी
चनाय़-चोला, घ़गऱ य़ प़रं प़ररक पोऱ्ख़त खेळल़ ज़ण़ऱ प्रक़र हल्ला मिला जान्स, स्कटथ मधे खेळण्य़त
धन्यत़ म़नत़त, मिल़ंच्य़ ब़बतातहा क़हा िेगळे ऩहा (हे ि़चीन बरे च जण़ंऩ ि़टेल की ह़ ज्य़च़ त्य़च़
िैयऽक्तक प्रश्न अहे, पण ज्य़ त्य़ सोहयय़चे प़ऽित्र्य, त्य़चे िेगळे पण जपले गेले प़ऽहजे ऄसे मल़ प्ऱम़ऽणकपणे
ि़टते). हल्ला द़ंऽडय़ऱस किकि़ गरब़ ऽजथे होतो ऽतकडे पोऽलस़ंचा ग़डा हमख़स ऄसते किकि़ गस्त अते य़चे
क़रण म्हणजे गेल्य़ क़हा िऱ्ंत ि़ढत य़ गरब्य़मध्ये अऽण द़ंऽडय़ऱसमध्ये ि़ढत च़ललेले गिन्हेग़राचे
प्रक़र. भंडल़ ह़ प्रक़र म्हणजे नक्की क़य हे अत़च्य़ ऽपढाल़ म़ऽहतंच नसते, क़हा रठक़णा ऽस्त्रय़ ह़
सोहऴ स़जऱ करत़त म्हण़. दसर्य़ल़ प़टापीजन करण्य़र्य़ंचा संख्य़ ऄगदा ह़त़ंच्य़ बोट़ंिर
मोजण्य़आतकीच ईरलेला अहे. दसर्य़च्य़ ददिशा शमाचा (अपट्ड़चा प़ने /सोने) प़ने देण्य़स़ठा त्य़
झ़ड़ंच्य़ जाि़ंशा खेळण्य़च़ अपल्य़ल़ कोणा ददल़ य़च़ किकऽचतस़ ऽिच़रसिद्ध़ कोणा करत ऩहा. सण
म्हटले की िक्त निान कपडे, शॉनिपग अणा मज्ज़ (एन्जोयमेण्ट) आतके च हल्लाच्य़ ऽपढाल़ ऄिगत अहे!
श़स्त्रशिद्ध सण स़जरे करण्य़चा प्रथ़ हळी हळी लोप प़ित च़लला अहे. दसर्य़ल़ प़रटपीजन करण्य़चा प्रथ़ तर
अत़ िक्त क़लब़ह्य व्ह़यचा ऽततकी ऽशल्लक अहे, अम्ह़ल़ िक्त ऽसमोल्लंघन अऽण लंक़दहन , अऽण
शमाचा म्हणजेच अपट्ड़चा प़ने सोने म्हणीन द्य़यचा ते सिद्ध़ झ़ंड़ऩ ऽििस्त्र करून ! क़य ऽमळते तिम्ह़ल़ ?
दसर्य़नंतर मग ददि़ळा.... ददि़ळा म्हणजे ब़ज़र खच़खच भरलेल़... ऄगदा तिठ्पेस्त प़सीन द़ऽगन्य़ंपयंत
निान िस्ती ऽिकण्य़स़ठा ब़ज़ऱत येत़त. फऱळ ह़ ददि़ळाच़ मोठ़ मेनी ऄसतो. हल्लाच्य़ दगदगाच्य़
जािऩमध्ये तो हा कऱयल़ िेऴ नसल्य़मिळे ब़ज़ऱत ईपलब्ध ऄसतो. मग क़य, ददि़ळात प़हुणे घरा
येत़त, मज़-मस्ता होते. अयिष्य़ताल थोड़ क़ळ लोकं अपले ऽिच़र, क़ळजा ब़जील़ ठे ित़त. फट़के
फोडत़त, ऽमठ़इ ख़त़त. ऄगदा मनमिऱद अनंद लिटत़त. ददि़ळाच्य़ ददिशा प़ह़ल तर, लोक ऽिच़र न
करत़, फट़के फोडत़त, कोणते फट़के फोडल्य़िर प्रदीर्ण कमा होइल किकि़ जे िट़के पय़थिरण़ल़ कमा
ह़ऽनक़रक अहेत ऄसेच िट़के िोडले प़ऽहजे.िक्त अपल़च ऽिच़र अपण करू नये
लह़न मिल़ंऩ ते िट़के िोडत़ येताल क़ ? य़च़ ऽिच़र होत ऩहा, मग ऄपघ़त होत़त. ब़कीच्य़
ब़हेरच्य़ िस्ती लोक अिडाने खरे दा करत़त, पण त्य़ दकता ईपयिक्त ि च़ंगल्य़ अहेत हे प़हत ऩहात. मग
त्य़च़ तोट़ नंतर ददसीन येतो. खरं तर ददि़ळा ह़ सण प्रत्येक़च्य़ घरा निान प्रक़श देण्य़स़ठा येतो. मिलंमिला निान कपडे खरे दा करत़त. घऱताल सगळे च निान ड्रेस घ़लीन अनंद लिटत़त. एक गोष्ट सि़ंना लक्ष़त
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.39

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
घेतला प़ऽहजे, दक अपण खरच हे सण नाट स़जरे करत अहोत ऩ ? य़मिळे सम़ज़ल़, अपल्य़ अजीब़जील़
ऄसण़र्य़ लोक़ंऩ य़च़ त्ऱस तर होत ऩहा ऩ ? हे सि़ंनाच, ऄगदा लह़ऩंप़सीन मोट्ण़ंपयंत लक्ष़त घेतले
प़ऽहजे. त्य़चा ऄंमलबज़िणा ऽह के लाच प़ऽहजे. अपण अपल़ अनंद प़हतो तस़च आतऱंच़ प़हणे हे अपले
कतथव्य अहे. आतऱंऩहा अपल़ अनंद ऄनिभित़ अल़ प़ऽहजे अपल़ क़हा त्ऱस होत़ क़म़ नये.
अपल्य़ ऽपढाकडी न पिढाल ऽपढाकडे अपले सण, सोहळे य़ंच़ ि़रस़ जस़च्य़ तस़ हस्त़ंतररत व्ह़यल़ हि़
ऩहा क़ ? ऩहातर पिढचा ऽपढा अपला संस्कु ता कशा जपेल ? बघ़ ! तिम्हाच ऽिच़र कऱ !
चल़ तर मग अपण य़िेळा ठरिीनच ट़की की, कोणत़हा सण ह़ के िळ अपल्य़, ि आतऱंच्य़, सम़ज़च्य़,
पय़थिरण़च्य़, अनंद़स़ठा स़जऱ कऱयच़. तसेच ऽिऽिध स़म़ऽजक ईपक्रम करून किकि़ निान योजऩ करून
य़ सण़त अपण िेगेळेपण़ ऽनम़थण करून आतऱंऩ ऽह अनंद देउ शकतो.
चल़ तर मग य़ ददि़ळाल़ ददि़ळे न क़ढत़ ददव्य प्रक़श़त अणी य़.... शिभ दाप़िला


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.40

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

सखा
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 सिपण़थ कि लकणी

य़ िेळा ता अला तंव्ह़ ऽतच्य़ ह़त़त सखा होता. ऽलफ्ट मधीन
ता हळी हळी एक एक प़उल ट़कत सखाच्य़ अध़ऱने पिढे अला.
मल़ बघिन प्रसन्न हसला. ऽतच़ चेहरे ़ नेहम
े ास़रख़च अनंदा
अऽण सम़ध़ना .मा म्हटले, " क़य गं? य़ िेळा सखाल़
अणलेस?" ता म़गे पिढे प़हून ऽिच़रता झ़ला, " कोण कि ठला
सखा?" मग मल़ ग़ल़तल्य़ ग़ल़त हसत़ऩ बघीन ऽतल़
कळले की हा नक्कीच दफरकी घेत अहे. ऽतच्य़ दिसऱ्य़ ह़त़ल़
मा घट़्ट धरले. ऽतने सिद्ध़ अपल्य़ शराऱच़ डि गडि गण़ऱ भ़र
म़झ्य़ िर ऽनध़थस्त पणे ट़कल़ ऄन घऱत ऽशरला. ऽतल़
नमस्क़र करत़ंऩ ऽतच्य़ ह़त़तला सखा ब़जील़ ऽिस़िला.
ऄगं मा तिल़ अध़र देण़ऱ्य़ क़ठाचे ऩंि सखा ठे िले ऄसे
म्हणत़च, ता पोट धर धरून हस़यल़ ल़गला. मल़ म्हण़ला ,"
तिझं अपलं क़हातरा िेगळं च ऄसतं"
म़गच्य़ िेळा ता अला दिःख़चे कढ सोसतच. मिल़चा नोकरा गल्फ मधे ऄसल्य़ने य़ंच्य़ भ़रत़त येण़ऱ्य़
ऽिम़ऩच्य़ िेऴ ऱत्रा ऄपऱत्रा ऄसत़त. एकद़ ता अला त्य़िेळा मा ऽतल़ ऄशाच स़मोरा गेले . एक़ ब़जीने
ऽतल़ ऽतच्य़ मिल़ने अध़र ददल़ होत़, दिसऱ्य़ ह़त़त अध़र द्य़यल़ गेले तर ता ओरडला, " नको नकॊ
ह़त़ल़ स्पशथ सिद्ध़ करू नकोस" . म़झ्य़ चेहऱ्य़िरचे प्रश्न ऽचन्ह ऽतच्य़ मिल़ने सोडिले. ब़थरुम मधे प़य
घसरून पडला. य़ िय़त ह़डे रठसीळ झ़ला अहेत त्य़मिळे फ्रॅक्चर झ़ले अहे. त्य़ंच्य़ रह़त्य़ देश़त ऽतच्य़िर
ईपच़र करण़रे डॉक्टरच ईपलब्ध नव्हते त्य़मिळे ऄपघ़त घडल्य़िर दह़ ददिस़ नंतरच ऽतल़ भ़रत़त
अण़िे ल़गले. गेले दह़ ददिस ता ऄसे दिःख़चे ईम़ळे सोसते अहे. फ्रॅक्चर चे दिखणे कसे ऄसते ते िेगळे
स़ंग़यल़ नको. त्य़िेळा ऽतल़ स़ंभ़ळण्य़चा ऽभताच ि़टी ल़गला. चिकीन धक्क़ ल़गल़ तर?

तशा ता एकदम ट़पटापाच्य़ ऱहणाचा. पऱकोटाच्य़ ऽशस्ताचा , परं ति य़ िेळा म़त्र सगळे मल़ करून द्य़िे
ल़गले, य़चे एकीकडे दिःखहा ि़टत होते, ऄन ऽतचा सेि़ कऱयल़ ऽमळते अहे म्हणीन अनंदहा.

म़झं लग्न होउन मा घऱत अले तंव्ह़ ऽहच्य़ बिलच्य़ ऄनेक दंतकथ़ मल़ ऐक़यल़ ऽमऴल्य़ होत्य़. ऽतल़
स्िच्छतेचा ऽशस्ताचा ऽनयोजनबद्धतेचा भ़रा अिड होता. ऽतच्य़ जगण्य़चा शैलाच ऽनऱळा . ऄगदा स्ियंप़क
घऱप़सीन तर थेट ददि़णख़न्यपयंत स़रे क़हा धितलेले स्िच्छ! स्ियंप़क करत़ऩ प़तेला किकि़ कढइ गॅस िर
ठे ि़यच्य़ अधा ते स्िच्छ धििीन घ्य़यचे ह़ ऽतच़ कडक ऽनयमच होत़ म्हण़ ऩ! ऽतल़ दकताहा च़ंगला
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.41

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
मोलकराण अणीन ददला तरा ऽतच्य़िर ऽहच़ कधाच ऽिश्व़स बसल़ ऩहा. चह़ घेण्य़चा कपबशा, जेिण़चे
त़ट, ि़टा पेल़ अधा ऽिसऴयचे नंतरच ि़पऱयचे. एिढेच क़य अंघोळाचा ब़दला , लोटा, ता सिद्ध़ अंघोळा
अधा घ़सीन मगच ि़पऱयचा त्य़मिळे कप़च्य़ क़ऩल़ सिद्ध़ मळ रह़ण्य़चा क़य ऽबश़द? कधा कधा ऽतच्य़
य़ दकचकटपण़ च़ कं ट़ऴ य़यच़, पण ऽतचा कधाहा कि ण़ ऽिरुद्धहा तक्ऱर नस़यचा. एिढे सगळे स्िच्छतेचे
पिऱण संपीन ऽतल़ जेि़यल़ दिप़रचे दोन ि़ज़यचे. त्य़ नंतर जऱिेळ अऱम के ल़ की ब़इस़हेब तेिढ्य़च
अनंद़ने ऱत्राच्य़ स्ियंप़क़ल़ ल़ग़यच्य़.
ऽतचे लग्न झ़ले तंव्ह़ घऱच़ मोठ़ पस़ऱ होत़. स़सी -स़सरे , दार- ज़ि़,
ऄस़ मोठ़ कि टिंब-कऽबल़. सिरुि़ताल़ स्िच्छतेच़ िस़ जपत़ऩ ऽहल़ बरे च
जड गेले. पण हळी हळी स़ऱ्य़ घऱनेच ह़ िस़ घेतल़. ऽहचे अपले ऄसेच,
ज्य़च्य़ संपक़थत ज़इल त्य़ल़ ह़ िस़ ददल्य़ ऽशि़य सोडण़र ऩहा. अऽण
अियथ म्हणजे घेण़ऱ सिद्ध़ अनंद़ने त्य़च़ स्िाक़र करतो. सिरुि़ताल़ एकत्र
कि टिंब़त ऩंदत़ंऩ खीप कष्ट़त ददिस क़ढ़िे ल़गले. परं ति अपपरभ़ि ऽतच्य़
मऩल़ कधाच ऽशरल़ ऩहा. ऽहल़ स्ितःल़ च़र मिला एक मिलग़ ऄसे एकी ण
प़च ऄपत्ये, दाऱचे प़च नणंद चा किकि़ ऽहच्य़ बऽहणाचा मिलं सतत
ऽशक़यल़ घरा ऄस़यचा. ईन्ह़यय़त सिथ मिल़ंऩ दोन दोन जोड कऱयचे
ऄसले की सगयय़ंस़ठा मोठे ठ़ण अणले ज़यचे. बँड प़टी स़रखे सगयय़ मिलंचे एकस़रखेच फ्रॉक्स अऽण
मिल़ंऩ एकस़रखेच शट्ट्सथ! घऱत जे ऽशजिले ज़इ ते सिथ मिल़ंऩ गोल़क़र बसिीन ि़ढ़यचे. त्य़ क़ळा िाज
नव्हता, त्य़मिळे कं दाल़च़ ि़पर ऄस़यच़. ऽहल़ शौच़लय़तल़ कं दाल घऱत अणलेल़ च़लत नसे त्य़मिळे
चिकीन एख़द्य़ने अणल़च तर .’ ए.. क़की ल़ अिडत ऩहा ’ ऄसे म्हणीन भ़चे मंडळा एकमेक़ल़ स़िरत ऄसे
क़रण त्य़िरचा ऽशक्ष़ मोठा कडक होता.
स्िच्छतेच्य़ य़ िेड़प़या हॉटेल ऩि़च्य़ ऽिश्व़चा ऽहल़ ऄत्यंत घुण़ होता. त्य़मिळे ऽतथले पद़थथ ऽतल़
िज्यथच! पण ऽहच्य़ यजम़ऩंऩ म्हणजे भ़उस़हेब़ंऩ कधा कधा ते अिड़यचे. त्य़मिळे त्य़ िेळा घडलेले एके क
गमताद़र दकस्से ता स्ितःच हसीन हसीन स़ंगते, " ऄगं लग्न झ़ल्य़िर पंधऱ ददिस़ंना ह्य़ंना मोट्ण़ अिडाने
मल़ हॉटेल मधे नेले" एिढ्य़ िऱ्थनंतर सिद्ध़ ऽतचा स्मुता पक्की अहे. त्य़िेळा कोणत़ पद़थथ म़गिल़ हे सिद्ध़
ता स़ंगते. मग अम्हा ऽतल़ ईत्कं ठे ने ऽिच़रतो ," ऄगं तो चमच़, त़टला न धितलेल़ होत़ ती कसे ख़ल्लेस?"
मग ता म्हणते ," मा दिसरा त़टला ना चमच़ धिििन म़गिल़ अऽण तेच पद़थथ त्य़त ओतले अऽण कसे बसे
ऽगळले. त्य़नंतर ब़इस़हेब दोन ददिस अज़रा! भ़उ स़हेब़ंऩ पिन्ह़ ऽहल़ हॉटॆल मधे नेण्य़चा निहम्मतच
झ़ला ऩहा. त्य़मिळे कोणत़हा पद़थथ निऱ्य़ल़ अऽण मिल़ंऩ घऱतच करून ख़उ घ़ल़यच़ त्य़च़ म़त्र ऽतने
कधाच कं ट़ऴ के ल़ ऩहा.
एक़ गोष्टास़ठा म़त्र ऽहचे ग़डे ऄड़यचे. तो म्हणजे ईस़च़ रस! ह़ ईस़च़ रस ऽतल़ ऄत्यंत ऽप्रय होत़, तो
म़त्र ऽतल़ घरा क़हा करत़ येत नव्हत़. य़ ईस़च्य़ रस़च़ एक मोठ़ मजेद़र दकस्स़ अहे. एकद़ ऽहल़
ईस़च़ रस प्य़यचा ऄऽनि़र आच्छ़ झ़ला . द़ऱिरून रोज एक रसि़ल़ ज़यच़ . हा त्य़च्य़कडे निसताच
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.42

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
बघ़यचा. शेिटा एक ददिस त्य़ल़ बोल़िले, घऱतल्य़ सि़ंऩ पिरेल एिढ़ रस दे ऄसे त्य़ल़ फम़थिले.
त्य़ल़हा बरे ि़टले. रोज निसताच बघते अज रस घ्य़यल़ तरा तय़र झ़ला. त्य़ने रस क़ढ़यचा तय़रा के ला.
तसे ऽतने य़ल़ थ़ंबिले अऽण ऽिनंता के ला ," ईस , रस़चे यंत्र, अमच्य़ घऱतल्य़ प़ण्य़ने अम्हा धििीन देउ
रस गऴयल़ तिझ़ कपड़ न ि़परत अम्हा देउ तो घ्य़ि़ ल़गेल. तिझ्य़ क़चेच्य़ पेल्य़ने रस न मोजत़
अमच्य़ घऱतल्य़ पेल्य़ने तो मोज़ि़ ल़गेल.रस क़ढण्य़ पीिी मा जो स़बण देइन त्य़ने तिल़ ह़त धिि़िे
ल़गताल. ऄबब .. के िढ्य़ य़ ऄटा! तो ऽबच़ऱ थोड़िेळ भ़ंब़िल़ पण दिसऱ्य़ क्षणा ठाक है म़इजा हम
अपके ऽलये ये सब करं गे म्हणत म़न्य के ले. ह़ दकस्स़ ऐकल्य़िर अम्हा पोट धरधरून हसलो, शेिटा ऽतल़
म्हंटले." ऄगं, एिढे के लेस तर त्य़ रसि़ल्य़ल़ देखाल अंघोळ घ़लीन द्य़यचा होता. त्य़िर ता भ़बडेपण़ने
म्हणते, तसे ि़टले गं, पण ते म़झ्य़ ह़त़त नव्हते.

निसते ख़ण्य़ऽपण्य़च्य़ ब़बतातच ऩहा, तर कपड्य़ंच्य़ स्िच्छतेच्य़ ब़बतातहा ता तेिढाच क़टेकोर अहे.
ऽतल़ स्ितःच़ पेहऱि प़ंढऱ स्िच्छ ऄसेल. त्य़मिळे नउि़रा प़सीन तर घऱतल्य़ प्रत्येक़च्य़ कपड्य़ंपयंत
स़रे च स्िच्छ! निसते स्िच्छ ऩहा तर ऄगदा आस्त्रा के ल्य़ स़रखे य़चेहा कोडे ईलगडले. दिप़रा गप्प़ म़रत़ंऩ
नउि़राच्य़ जराच्य़ क़ठ़ंऩ ता हळी हळी ह़त़ने ब़राक घड्य़ घ़लीन ठे ित ऄसे, त्य़मिळे ते ऄगदा आस्त्रा
के ल्य़स़रखे होत़त. लह़नपण़प़सीनच सऽमता चा स्ियंसेऽिक़ ऄसल्य़ने ऽजि , ऽचक़टा , कष्ट य़ गिण़ंचे
ब़ळकडी ऽमऴले होते. त्य़मिळेच भ़उस़हेब़ंच़ तोकड़ पग़र ऄसीनहा संस़ऱल़ जिकताने स़ंभ़ळले.
.

ऽतच्य़ य़ स्िच्छतेच्य़ िेड़मिळे अपल़ कि ण़ल़हा त्ऱस होउ नये य़ भ़िनेतीन ता ऩतेि़इक़ंकडे ज़ण्य़चे
ट़ळते. परं ती एकद़ एख़द्य़ व्यक्तीने ऽतच़ ऽिश्व़स संप़दन के ल़ की त्य़च्य़िर खीश ऄसते. ऄश़ भ़ग्यि़न
व्यक्तंपैकी मा हा एक अहे. म़झ्य़शा ता मनमोकळे पण़ने बोलते. ऽतल़ ि़चऩचा अिड अहे. ऄगदा फडके
ख़ंडक
े ऱंच्य़ क़दंबऱ्य़ प़सीन तर ऩति़च्य़ हॅरा पॉटर पयंत स़रे च क़हा ऽतने ि़चले अहे. ऄश़च एक़
भेटात ऽतने अयिष्य़त क़य क़य कम़िले य़चा बेराज अनंद़ने स़ंऽगतला तर ऐन तरुण लग्न झ़लेल्य़
मिलाल़ गम़िल्य़चा िज़ब़कीहा हा स़ंऽगतला. िरिर कठोर ि़टण़रा हा ऄंतराचा म़त्र प्रेमळ अहे. ऽतचा
ना म़झा ऩळ जिळला ता स़ऽहत्य़च्य़ अिडा मिळे.अला की लगेच म्हणते, तिझा निान कऽित़ ऐकि. ना
त्य़िर समाक्ष़हा करते. य़ िेळा अला ना मल़ म्हण़ला , म़झ़ चेहरे ़ नाट बघ, क़हा ि़िगं ददसतंय तिल़?
मा म्हंटले ऩहा, तो तस़च अहे , गोड हसऱ. फक्त त्य़त गोऽजरि़ण्य़ सिरकि त्य़ंचा अणखान भर पडला अहे
एिढेच. तर म्हण़ले, ऄगं. मा पिन्ह़ खिचीिरून तो ज़उन पडले ऩक़च्य़ ह़ड़ल़ धक्क़ बसल़ ह़त़चा दोन
बोटे फ्रॅक्चर झ़ला अऽण ख़ंद्य़च़ स़ंध़ ऽनखळल़. ज़त़ंऩ मल़ ह़त़त स़डा ददला मा म्हटले, ऄगं तिझे
अशाि़थदच पिरे, हे कश़ल़?" तर म्हण़ला, " म़झ्य़ सहस्त्रचंद्र दशथऩच्य़ िेळा आतकी सिरेख कऽित़ के लास
त्य़बिल हे बऽक्षसं."
.

ऽहचे ना म़झे ऩते स़सी-सिनेच,े िय िर्े ८५, तराहा ऽहच़ एके रा ईल्लेख एिढ्य़च स़ठा की ता स़सी पेक्ष़हा
ऽजि़भ़ि़च्य़ मैऽत्रणा स़रखा म़झा सखा!

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.43

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

नतमस्तक
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 महंद्र कि लकणी

ददि़ळा म्हंटलं की फट़के , मस्त पैकी फऱऴचे पद़थथ, ददि़ळा ऄंक, सिट्टा िगैरे अठि़यल़ हिे, पण हल्ला,
ददि़ळा अल्य़चा च़हूल मल़ ज्य़ गोष्टामिळे ल़गते ता म्हणजे श़ररररकदुष्ट्ड़ ऄपंग पण म़नऽसक दुष्ट्ड़
सबल ऄसलेल्य़ मिल़ंमिळे.
गेला क़हा िर्थ ददि़ळाच्य़ स़ध़रणपणे पंधऱ ददिस अधा
दरिर्ी मल़ एक पत्र येतं, सोबत क़हा ऽग्रटंग क़ड्सथ ऄसत़त. ते
पत्र ि़चलं, अऽण सह़ कोरे ऽग्रटंग क़ड्सथ प़ऽहले, की मल़
ईग़च अपला स्ितःचाच ल़ज ि़टते, अणा सरळ चेक बिक ब़हेर
क़ढी न एक चेक ऽलऽहणं सिरु करतो.
सम़ज़त सध्य़ खीप ज़स्त प्रम़ण़त कंऽपटाशनचे ि़त़िरण
अहे. प्रा प्ऱयमरा स्कि ल ते ऄगदा कॉलेज किकि़ नंतर नोकरामध्ये
पण निसता कंऽपटाशन अहे. ऄश़ जग़त रह़यचं तर मग नक्कीच
अपणहा य़ िेग़शा जिळिीन घ्य़िच ल़गतं... अऽण तसे झ़ले ऩहा, अऽण अपण कि ठे कमा पडलो,
की लह़नश़ गोष्टंमिळे अपण आतके ऽनऱश होतो की पिढे बरे चद़ िैफल्य येते, अऽण त्य़तीन अत्महत्येचे ऽिच़र
मऩत येत़त. ऄहो, जगण्य़तल़ अनंदच गम़िीन बसतो अपण! हे ऄसं िैिल्य येण्य़स़ठा क़हाहा क़रण
च़लतं. नोकरामध्ये ि़र्वर्क आनदक्रमंट ऄपेक्षेपेक्ष़ कमा ऽमऴले, पररक्षेत म़क्सथ कमा पडले, गलथफ्रंडने लग्ऩल़
ऩहा म्हंटले, ऄश़ ऄसंख्य लह़न सह़न गोष्टंस़ठा जािऩतल़ अनंद गम़िीन बसतो अपण. तस़ ऽिच़र के ल़
तर य़ सगयय़ गोष्टा जरा ऽमऴल्य़ ऩहा तराहा क़हा फ़रस़ फरक पडत ऩहा. पण म़निा स्िभ़ि़ल़
और्ध ऩहा.
थोडं ऄसंबद्ध ि़टतंय क़? शक्य अहे, ऽिच़ऱंच़ गिंत़ आतक़ ज़स्त झ़ल़य की मल़ क़य ऽलह़िे हे
म्हणण्य़पेक्ष़ कसे अऽण कि ठल्य़ ऽसक्वेन्स ने ऽलह़िे ऽहच गोष्ट समजत ऩहा. बरे चद़ ऽसग्नल िर श़ररराकदुष्ट्ड़
ऄपंग मिलं अपण पह़तो. बरे चद़ त्य़ंच्य़ कडे दिलथक्ष करतो, की ते य़ अपल्य़ सिंदर जग़त ऩहातच म्हणीन
त्य़ंचे ऄऽस्तत्त्ि ऩक़रतो... किकि़ कधा तरा जर अपल़ मिड ऄसल़ तर,ऽखश़तल़ एक दोन रुपय़ंचे ऩणे
क़ढी न त्य़च्य़ पसरलेल्य़ ह़त़िर ठे ितो. पण ....
.

एक अठिड्य़पीिीचा गोष्ट अहे, पेपर मधे एक ब़तमा ि़चला, " ऽतस िर्थ िय़च्य़ एक़ अयटा क्षेत्ऱत क़म
करण़ऱ्य़ तरूण अऽण तरूणाने अत्महत्य़ के ला. ते दोघंहा म्हणे च़ंगल्य़ नोकरािर होते, सगळं जग प़हून
झ़लं होतं, पिढे क़य कऱयचं? पण तररहा त्य़ंना गोव्य़ल़ एक़ खोला मधे गळफ़स ल़िीन अत्महत्य़ के ला
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.44

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
होता. य़ घटने मिळे थोड़ नव्हथस झ़लो होतो. जग़तला प्रत्येक ऐहाक सिख़चा गोष्ट जिळ ऄसत़ऩ पण क़
म्हणीन त्य़ दोघ़ंऩ जाि द्य़ि़स़ ि़टल़ ऄसेल? ऄसो ऽिर्य़ंतर होतंय, पण य़च प़श्वथ भीमािर मल़ अलेले
नदाम शेख चे पत्र मल़ एकदम ऄंतमिथख करून ज़ते.
.

नदाम शेख! दोन्हा ह़त नसलेल़ ह़ एक मिलग़. पत्ऱमधे ऽलऽहतो, की "बरे च लोकं क़हा क़रण़ने जन्म़प़सीन
किकि़ क़हा अज़ऱने अपले ह़त ि़परू शकत ऩहात. ह़त ि़परत़ येत ऩहात, म्हणीन अपल्य़ प़य़च्य़
बोट़त रामश धरून किकि़ तंड़त रामश धरुन ऄशा मिलं पंटंग करत़त.ह्य़ ऄश़ सह़ पंटंगच़ एक संच अऽण
सोबतच ऽगफ्ट िर ल़िण्य़स़ठा क़डथ स़ठा सह़ लह़न क़डथ अऽण दोन बिक म़क्सथ.. आत्य़दा सगयय़ गोष्टा
प़ठिात अहे. जर तिम्ह़ल़ हा ऽग्रटंग क़डथस अिडला तर त्य़ंचा किकमत ३९५ रुपये आं डायन म़ईथ ऍंड फि ट
पंटंग अटीस्ट य़ ऩि़ने प़ठि़िे हा ऽिनंता. तिम्हा पैसे प़ठिणे कम्पलसरा ऩहा. पण जर तिम्हा पैसे प़ठिले
तर अमच्य़ स़रख्य़ ह़त नसलेल्य़ मिल़ंऩ सेल्फ ररस्पेक्ट अऽण ऽडऽग्नटा ने जगण्य़स मदत होइल. अऽण ख़ला
सहा होता".. नदाम शेख!

पत्र

ि़चले

,

एक़

पेक्ष़

एक

सिंदर

ऄसलेला

ता

ऽग्रटिटग क़डथस मल़ िेड़िीन द़खित होते. एक़हा

ऽचत्ऱिर नजर ठरत नव्हता. आतकी सिंदर ऽचत्रं प़ऽहल्य़िर
ज्य़ म़णस़ने हा ऽचत्रं क़ढला त्य़ल़ ह़त ऩहात, अऽण
त्य़ म़णस़ने हा ऽचत्रे तंड़त रामश धरून क़ढला अहेत,
किकि़ प़य़च्य़ बोट़त रामश धरून क़ढला अहेत, ह्य़ गोष्टा
िर

ऽिश्व़सच

गंधळ

बसत

नव्हत़.

डोक्य़त

ऽिच़ऱंच़

म़जल़ होत़. नकळत त्य़ हुसेनच्य़ करोडो

रुपय़ंच्य़ ऽचत्ऱंशा तिलऩ के ला ह्य़ ऽचत्ऱंचा.. अऽण ि़टलं,
की" त्य़ हुसेनने य़ंच्य़कडे येउन ऽशक़िं, ऽचत्रं म्हणजे क़य - पंटंग म्हणजे क़य ऄसतं

ते ! ऄसो..

त्य़

पत्ऱच्य़ म़गच्य़ भ़ग़त क़हा ऄश़च ऽचत्रक़ऱंचा ऽचत्र क़ढत़ंऩचे फोटो होते. एक लह़नस़ मिलग़ के
जगऩथथनन चे तंड़त रामश धरून ऽचत्र क़ढत़ऩच़ फोटो प़ऽहल़ अऽण ईग़च ि़टले, की दैि दकता क्रीर ऄसतो
बरे चद़ ऩहा?

.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.45

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

एक संस्थ़ अहे, श़ररराक दुष्ट्ड़ ऄपंग, िर ददलेल्य़ प्रक़ऱतले , म्हणजे
ह़त नसलेल्य़ लोक़ंऩ मदत करण़रा ! त्य़ संस्थे तफे भ़रत़मधल्य़ ऄश़
१७ लोक़ंऩ ऽनिडी न त्य़ंना तय़र के लेले पंटंग प्रॉडक्ट्ट्स म़के टंग करुन
त्य़ंऩ ऽनयमात पणे पैसे ऽमळिीन देण्य़चे क़म करते. एक ज़गताक
संघटऩ अहे म़ईथ ऍंड फि ट पंटंग अटीस्ट िल्डथ ि़इड ऩि़चा. य़
संस्थेने भ़रत़ मधे पण अपला श़ख़ सिरु के लेला अहे. हा संस्थ़ ७४
देश़मधे पसरलेला अहे. जिळप़स ७०० अटीस्ट य़ संघटनेचे मंबसथ
अहेत अहेत. ह्य़ मंबसथच्य़ कल़कु ताऩ हा संस्थ़ ब़ज़रपेठ ऽमळिीन
देण्य़च़ प्रयत्न करते. खरं च कौतीक़स्पद क़म अहे, पण एक प्रश्न अहेच..
फक्त १७ लोकं च क़ ऽनिडले य़ंना भ़रत़तले?ऄसे ऄजीन बरे च लोकं
ऄसताल भ़रत़मध्ये??
श़ररराक ररत्य़ दिबथल ऄसलेलय़ य़ लोक़ंच्य़ जगण्य़च्य़ लढ्य़ल़ मनःपििथक ऄऽभि़दन !जगण्य़चा निान
ददश़ - कि ठलेहा संकट अले तराहा न घ़बरत़ कसे स़मोऱ ज़यचे य़चे ईद़हरण घ़लीन ददलेले अहे य़
लोक़ंना. नतमस्तक होतो ऄसे ऽनसग़थचे चमत्क़र प़ऽहले की.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.46

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 सेकण्ड आनिनग्स...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 कि लस्य जोशा

"मा क़य स़ंगतोय, तिम्हा समजीन क़ घेत ऩहा?"
आन्स्पेक्टर कदम य़ंना जऱ ऽचडी नच प्रश्न ऽिच़रल़.
"तिम्हा समजीन घेत ऩहा अह़त, आन्स्पेक्टर", मा म्हण़लो. "तिम्हा स़चेबद्ध ि़गत़य, तिम्ह़ल़ जे ऽशकिलंय
त्य़निस़रच तिम्हा ऽिच़र करत़. एख़द्य़ घटनेचे िेगळे पैली ऽह ऄसी शकत़त हे तिमच्य़ लक्ष़त येत ऩहा."
"डॅम आट! तिम्हा स़य़कोलोजास्ट म्हणजे स़ध्य़ सोप्य़ गोष्टातहा पैली शोधत़त. य़त क़हा पैली िगैरे ऩहा. तो
फक्त ऩटक करतो अहे, अऽण त्य़च्य़ ऩटक़ल़ तिम्हा सिथ फसले अह़त. कोटथ सिद्ध़ !"
"हो तिमच़ ऄहंक़र अहे आन्स्पेक्टर, तिम्ह़ल़हा म़ऽहता अहे ह़ म़णीस मनोरुग्ण अहे. पण य़ के स मध्ये तिम्हा
खीप त्ऱस सहन के ल़ अहे िररष्ठ़ंचा बोलणा ख़ल्ला अहेत. ऽमऽडय़ चा टाक़ झेलला अहे, परत य़ के स मध्ये
तिमच्य़ भ़िऩ गिंतल्य़ अहेत. म्हणीन तिमच़ त्य़च्य़िर ऱग अहे, म्हणीन तिम्ह़ल़ त्य़ल़ ऽशक्ष़ झ़लेला हिा
अहे. पण हे क़यद्य़त बसण़र ऩहा. "
"बरोबर अहे डॉक्टर स़हेब म्हणत़त ते”, सरक़रा िकील स़ने बोलले. "मा सरक़रा िकील अहे तरासिद्ध़ ऄसे
बोलतोय म्हणीन तरा लक्ष़त घ्य़. ऄश़ म़णस़ल़ क़यद्य़निस़र ऽशक्ष़ होउच शकत ऩहा. फ़रतर न्य़य़धाश
स़हेब त्रात़मंत स़ठा िेड्य़च्य़ हॉऽस्पटलमध्ये प़ठिताल. एकद़ हे समजीन घ्य़."
"पण तो िेड़ अहे ऄसे म़ऩयल़ हिे क़ ? त्य़ने दह़ ब़यक़ंचे खीन के लेत ऄश़ ब़यक़ंचे दक ज्य़ंच़
त्य़च्य़शा (किकि़ एकमेक़ंशा) क़हाहा संबंध ऩहा. तो एक खिना अहे. एक ऽपस़ट खिना !"
"एक्झॅटला !" मा म्हण़लो, ऽपस़ट ह़च शब्द त्य़ल़ योग्य अहे. तो ऽसरायल दकलर अहे. पण म्हणजेच त्य़ल़
खीन म्हणजे थ्राल ि़टते. तो ज़णीनबनीन खीन करत ऩहा. हा आज ऄ स़यको दकलर!"
"अऽण 'स़यको' म्हणजेच त्य़च्य़ डोक्य़िर पररण़म म्हणजे ऽशक्ष़ ऩहा, ईपच़ऱथथ हॉऽस्पटल मध्ये प़ठि़िे."
"खरं च हे क़य झ़ले ?" आन्स्पेक्टर द़त ओठ ख़त बोलले, "त्य़ ऽमऽडय़ि़ल्य़ंऩ परि़नगाच द्य़यल़ नको
होता, ते नसते तर त्य़ने ऄसे स्टेटमंट के ले नसते अऽण कोट़थने ऄशा सऽमता नेमला नसता.
मा अऽण स़ने िकील ऄशा सऽमता होता, अम्ह़ल़ ठरि़यचे होते दक त्य़च्य़िर के स कऱिा दक ऩहा. तो
मनोरुग्ण अहे हे त्य़चे स्टेटमंट प़हून संशय अल़ अऽण कोट़थने ह़ ऽनणथय घेतल़. क़य होते त्य़चे स्टेटमंट ?
ब़प रे अठिले तरा ऄंग़िर क़ट़ येतो.
'ब़यक़ंना जग़त ऄसी नये ! म्हणीन मा सिथ ब़यक़ंऩ ठ़र म़रण़र अहे ! क़रण मा श़ळे त गेलो ऩहा ! म्हणीन
मा अत़ थ़ंबलोय. पण मा लिकरच सेकण्ड आनिनग खेळान. लिकरच खेळान. '
हे ते स्टेटमंट होते अऽण हे ऐकी नच अऽण ि़चीनच कोट़थने ह़ ऽनणथय घेतल़. क़रण त्य़च्य़ िदकल़ने लगेच ऽह
म़गणा के ला होता. म्हणीन म़झा ऽनिड झ़ला होता दक, मा ठरि़िे दक खरे च त्य़च्य़ डोक्य़िर पररण़म
झ़ल़ अहे क़ तो फक्त ऩटक करतोय.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.47

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
अऽण त्य़च्य़ सिथ च़चण्य़ घेउन म़झा ऄशा ख़त्रा झ़ला होता दक, तो खरोखरच स़यको अहे अऽण त्य़च्य़
डोक्य़िर पररण़म झ़ल़ अहे. हे मा आन्स्पेक्टर कदम य़ंऩ स़ंऽगतल्य़िर ते मिि़म मल़ घेउन सरक़रा
िदकल़ंच्य़ ऑदफस मध्ये घेउन अले होते. त्य़ल़ कि ठला ऽशक्ष़ व्ह़िा हे ठरि़यल़ ! पण सरक़रा िदकल़ंना
स्पष्टपणे त्य़ल़ ऽशक्ष़ होउ शकत ऩहा म्हटल्य़िर, आन्स्पेक्टर अणखानच संत़पले होते.
"बरोबर हे स्टेटमंटच ऽसद्ध करते दक त्य़च्य़ डोक्य़िर पररण़म झ़ल़ अहे. परत मा घेतलेल्य़ च़च़ण्य़चे
ररपोट्ट्सथ अहेतच. म्हणीन म्हणतो आन्स्पेक्टर तिम्ह़ल़ खिना म्हणजे फक्त ख़ल़ऩय़कच ददसतो. मल़ कळतंय दक
त्य़च्य़त एक ऽिकु ता अहे अऽण ता ईपच़ऱने बरा होउ शकते."
"ठाक अहे, होउ द्य़ तिमच्य़ मऩस़रखे." आन्स्पेक्टर म्हण़ले. "जाि़चा ब़जा ल़िीन अम्हा खिना पकड़यचे
अऽण मग ऄश़ लीपहोल्स मिळे ते ऽनसटीन ज़ण़र. िर पिन्ह़ तिम्हाच म्हणण़र, पोलासख़ते क़हाच क़म करत
ऩहा."
आन्स्पेक्टर म़फ कऱ, पण एिढं च़ंगलं पोलास ख़ते ऄसेल तर त्य़ल़ पकड़यल़ तिम्ह़ल़ िेळ क़ ल़गल़? "
खर तर हे मा बोल़यल़ नको होते, पण पटकन तंडी न शब्द गेले.
"क़ िेळ ल़गल़ म्हणजे ?" आन्स्पेक्टर टेबल़िर मिठ अपटी न म्हण़ले, ते च़ंगलेच संत़पले होते. "पोऽलस़ंबिल
तिमच्य़ कल्पऩ तरा क़य अहेत, डॉक्टर ? तिम्हा पोऽलस़ंऩ ऄंतज्ञ़थना समजत़ दक ज़दिग़र ? क़हा तप़स,
आं व्हेऽस्टगेशन के ल्य़ऽशि़य कि ठल्य़च खिऩच़ ईलगड़ होउ शकत ऩहा. ऽह तर स़यको दकलर चा के स अहे.
त्य़ल़ ऽनऽितच ज़स्ता िेळ ल़गण़र, हे मा स़ंग़यल़ हिे क़ ? तरासिद्ध़ अम्हा हे के स मऽहन्य़भऱत
सोडिला."
मा म़न ख़ला घ़तला. '"सोरा आन्स्पेक्टर, खरे अहे तिम्हा म्हणत़य ते."
"ऩहा, ऩहा, मा ऽह के सच तिम्ह़ल़ पिन्ह़ एकद़ स़ंगतो. मग तिम्ह़ल़ पटेल." आन्स्पेक्टर च़ंगलेच ऽचडले
होते.
आन्स्पेक्टर स़ंगी ल़गले.
"पऽहल्य़ खिऩचा िदी मल़ ऄच़नकच ऽमऴला. पण मा हि़लद़र ऩऱयण अऽण य़दि य़ंऩ लगेच घेउन
स्टेशन िर पोहोचलो. त्य़ ब़इचे मिंडके कोणातरा ईडिले होते, त्य़मिळे ओळख पटणे कठाण होते.
"पण ऽतच्य़ पसथ मध्ये ताचं अयक़डथ होते म्हणीन ओळख पटी शकला. अम्हा ऽतच्य़ घरा गेलो, घऱतल्य़ंचा
ऄगदा कसीन चौकशा के ला. तसेच ऽतच्य़ ऑदफस मध्येहा पण कि ठल़हा ट्रेस ल़गल़ ऩहा. ऩइल़ज़ने के स बंद
कऱिा ल़गला.
"अत़ तिम्हाच स़ंग़ कशा होण़र होता के स सोल्िं ? ता ऽसरायल दकलर के स अहे हे अधा कसे कळण़र ?
थ़ंब़ ! थ़ंब़, मा ऽह के स पीणथ स़ंगण़रच अहे."
"दिसऱ खीन झ़ल़, त्य़िेळा त्य़ ब़इ ल़ गोळा म़रलेला होता. अम्हा पोहोचलो तेव्ह़ अधा हे ठरिणे गरजेचे
होते दक ह्य़ खिऩंच़ एकमेक़ंशा क़हा संबंध अहे क़ ? हे खीन एक़च व्यक्तीने के ले अहेत क़ ?
"पऽहल्य़ंद़ ह़ ऽिच़र अल़च ऩहा. क़रण दोन्हा खीन िेगिेगयय़ तर्हेने के लेले होते. त्य़मिळे खिना िेगळे च
ऄस़िेत ऄस़च अमच़ सम़ज झ़ल़.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.48

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
म्हणीन पऽहल्य़स़रखाच ऽतच्य़ घरच्य़ंचा चौकशा के ला, ऽतच्य़ ऩतेि़इक़ंचा के ला, ऑदफसमध्ये के ला,
ऽनष्पन्न क़हाच ऩहा, म्हणीन ऽह के स ऽह बंद के ला.
ऽतसऱ खीन अमच्य़ हिात झ़ल़ ऩहा, त्य़मिळे तो मल़ कळण्य़च़ प्रश्नच अल़ ऩहा, ऽतथल्य़ पोऽलस़ंना
सिद्ध़ प्रयत्न के ले, पण ऄथ़थतच क़हाहा ऽनष्पन्न झ़ले ऩहा."
"चौथ़ खीन झ़ल़ तेव्ह़ हाच पररऽस्थता, ऽनष्पन्न क़हाच ऩहा. खीन पिन्ह़ दिसर्य़ हिात, िेगयय़ प्रक़रे .”
"पण ऽतथल़ आन्स्पेक्टर हुश़र होत़, त्य़ल़ ऽह गोष्ट पऽहल्य़ंद़ ज़णिला दक खीन जरा िेगयय़ प्रक़रे झ़ल़
ऄसल़ तरा तो एक़च म़णस़ने के ल़ अहे. पण ज्य़ ऄथी य़ चौघ़ंच़हा एकमेक़ंशा क़हाहा संबंध ऩहा, त्य़
ऄथी ह़ खीन िैऱतीन झ़ल़ ऩहा. पोस्टम़टथम ररपोटथमध्ये सिद्ध़ हे च़र खीन एक़च व्यक्तीने के ल्य़चे ऽसद्ध झ़ले.
ल़गोप़ठ प़चि़ खीनहा झ़ल़ अऽण मग िररष्ठ़ंऩ य़ प्रकरण़चे ग़ंभायथ ज़णिले. मग त्य़ंना य़ स़यको
दकलर के सच़ तप़स संपीणथपणे म़झ्य़ ह़त़त ददल़ अऽण अमचा टाम क़म़ल़ ल़गला.
"पऽहल्य़ंद़ प्रश्न होत़ तो क़हातरा सम़न ध़ग़ शोधण्य़च़. पण तो शोधत़ येइऩ. क़रण प्रत्येक खीन
िेगिेगयय़ प्रक़रे अऽण िेगिेगयय़ रठक़णा झ़ल़ होत़. खिन्य़ल़ कोणा बऽघतले नव्हते. त्य़मिळे त्य़चे
कसलेहा िणथन अमच्य़कडे नव्हते.
पण सह़व्य़ खिऩनंतर अमच्य़ प्रयत्ऩल़ थोडे यश अले. अम्ह़ल़ रठक़ण़चा एक कल्पऩ सिचला. तसे ते खीप
सोपे होते. क़रण तो एक एक स्टेशन्स घेत च़लल़ होत़. ईद़हरण़थथ, त्य़ने पऽहल़ खीन के ल़ होत़, द़दरल़,
नंतर म़टिंग़, म़हाम.... ऄसे करत करत शेिटच़ खीन त्य़ने के ल़ होत़ स़ंत़क्रीझल़, म्हणीनच नंतरच़ खीन अत़
ऽिलेप़ल्य़थल़ होइल, ऄसे अम्हा गुहात धरले. त्य़ऽशि़य अम्हा िेगळे क़य करू शकत होतो ?
"तर अत़ प्रश्न होत़ त़रखेच़ ! त्य़तसिद्ध़ ऽनराक्षण के ल्य़नंतर ऄसे लक्ष़त अले दक, प्रत्येक खिऩत तो दोन
ददिस़ंचे ऄंतर ठे ित होत़. ज़स्त ऩहा दक कमा ऩहा. त्य़मिळे पऽहल़ खीन ३ त़रखेल़ झ़ल़ होत़, अऽण मग
३ च्य़ प़ढ्य़प्रम़णे सह़ि़ खीन ऄठऱ त़रखेल़ झ़ल़ होत़, अऽण म्हणीनच पिन्ह़ अम्हा २१ त़राख गुहात
धरला.
"सि़थत मोठ़ प्रश्न होत़ रठक़ण अऽण िेळेच़! पण म़झ्य़ मते य़ सह़ खिऩनंतर खिना जऱ शेफ़रल़ होत़.
त्य़ने सरळ सरळ अव्ह़नच ददले अम्ह़ल़ ", आन्स्पेक्टर द़त ओठ ख़त म्हण़ले.
"बरोबर २० त़रखेल़ त्य़चा ऽचट्ठा अला. अम्ह़ल़ अत़ लक्ष़त येते दक ऽचट्ठा त्य़ने कि ण़कडी न तरा ट़इप
करून घेतला ऄसण़र.”
“आन्स्पेक्टर,
कसले हे तिमचे पोलास ख़ते ? मा ६ खीन के ले अऽण मल़ पकडी शकल़ ऩहात ऄजीनहा ? मा हसीन हसीन िेड
झ़लो, एख़द़ लह़न मिलग़हा पकडी शकल़ ऄसत़. पण ऄसी दे, अत़ माच तिम्ह़ल़ अव्ह़न देतो, मा ऄजीन
च़र खीन करण़र अहे. अऽण पिढच्य़ दोन खिऩंचा म़ऽहता तिम्ह़ल़ देतो, स़ति़ खीन ऽिलेप़ले स्टेशऩिरच
सक़ळच्य़ गदीच्य़ िेळेल़. अठि़ ऄंधेरा स्टेशऩिर ऱत्रा ऽभक़रणाच़. मल़ पकडी शकल़त तर
पकड़. अऽण ऩहा पकडी शकल़त तर मा निव्य़ अऽण दह़व्य़ खिऩंचा म़ऽहता देण़र ऩहा, क़रण ता तिमचा
ल़यकी नसेल.”
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.49

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
आं स्पेक्ट़ऱंच़ श्व़स नॉमथल िर य़यल़ िेळ ल़गल़. तेिढ्य़त सरक़रा िकील मध्ये पचकले.
"अऽण तिमचा ल़यकी ऩहा हे ऽसद्ध झ़ले, अऽण मल़ कोट़थत तिमच्य़ ख़त्य़ल़ ऽडफं ड कऱिे ल़गले.
"पिढे ऐक़. " आन्स्पेक्टर कड़डले, "हे अव्ह़न मा स्िाक़ऱयचे ठरिले. २१ त़रखेल़ मा ट्रॅदफक मिळे अठ ऐिजा
अठ प़च ल़ पोहोचलो. पण तेिढा प़च ऽमऽनटे पिरला त्य़ल़.
"अठव्य़ खिऩच्य़ ब़बतात म़त्र मा कि ठल़च धोक़ पत्कऱयच़ ऩहा, ऄसे ठरिले. हि़लद़ऱल़ संध्य़क़ळ
प़सीनच स़ध्य़ िेऱ्त स्टेशन िर बसिले. मा म़त्र ज़उ शकलो ऩहा. क़रण मल़ ऄत्य़िश्यक ऽमटंगल़
ज़यचे होते.
"ऐन मध्यऱत्रा हि़लद़ऱच़ फोन अल़ दक खिन्य़ने अपले क़म के ले होते. मा च़ंगल़च संत़पलो होतो.
त़बडतोब स्टेशन िर पोहोचलो. "ती ऄसत़ऩ सिद्ध़ ऄसे क़ झ़ले ?" ऄसे खडस़िीन ऽिच़रले. “तिल़ त़बडतोब
नोकरा िरून क़ क़ढी नको ?”, ऄसे ऽह ऽिच़रले.
"स़हेब मल़ म़फ कऱ, मल़ फक्त पंधऱ ऽमऽनटे डि लकी ल़गला होता अऽण.. "
सरक़रा िदकल़च्य़ चेहऱ्य़िर एक छद्मा ह़स्य चमकी न गेले.
आन्सपेक्टऱंना त्य़ंच्य़कडे एक जळजळात कट़क्ष ट़कल़ अऽण बोल़यल़ सिरुि़त के ला.
"मा जर ऽतथे ऄसतो तर खीप फरक पडल़ ऄसत़. पण जर तर ल़ ऄथथ नसतो. अत़ ऽह चीक मा पिन्ह़ होउ
देण़र नव्हतो. य़पिडे अणखा कठाण पररऽस्थता होता. क़रण अत़ 'त्य़चा' मदत ऽमळण़र नव्हता. अऽण
ऄश़च पराऽस्थतात अशेच़ दकरण चमकल़. पोस्टम़टथम ररपोटथनिस़र ह़ जो अठि़ खीन झ़ल़ होत़ तो
डोक्य़िर एक जोऱच़ फटक़ म़रल्य़मिळे अऽण त्य़च डॉक्टरच्य़ म्हणण्य़निस़र य़ फटक्य़त खीप त़कद
होता. ऄशा त़कद फक्त पोलास किकि़ अमी ऑदफसर य़ंच्य़तच ऄसते.
"मग म़त्र मल़ थोडाशा शंक़ अला. पण ख़त्रा करून घेत़ येइऩ. क़रण ख़त्रा करून घ्य़यल़ एक़च पिऱि़
होत़, त्य़चा ऽचट्ठा. ता हस्त़क्ष़र तज्ञ़कडी न तप़सीन घेत़ अला ऄसता पण ता ट़इप करून घेतला ऄसल्य़ने
तोहा म़गथ बंद झ़ल़ होत़. अम्ह़ल़ ख़त्रा कऱयचा होता. म्हणीन अम्हा त्य़च़ प़ठल़ग कऱयच़ ऽनणथय
घेतल़.
"पण निव्य़ खिऩच्य़ िेळा परत एक चिक़मिक झ़ला. त्य़ल़ ग़ठत़ अले ऩहा. तिम्हा म्हण़ल, खिना कोण होते
ते तिम्ह़ल़ म़ऽहत होते, मग तिम्हा त्य़ल़ अधाच ऄटक क़ ऩहा के लात ? पण अम्ह़ल़ पिऱि़ हि़ होत़.
दह़व्य़ खिऩच्य़ िेळेल़ म़त्र अम्हा त्य़ल़ ग़ठले. रस्त्य़िर ब़इच़ खीन करत़ऩ त्य़ने ह़तोड़ ईचलल़,
त़बडतोब अम्हा त्य़च्य़ ऄंग़िर ईडा घेतला. त्य़च्य़ ह़त़तल़ ह़तोड़ दीर फे कल़. अमच्य़ फोटोग्ऱफर ने
अधाच त्य़च़ ह़तोड़ ईचलेल़ फोटो क़ढल़ होत़. त्य़मिळे पिऱव्य़स़ठा ऄडचण नव्हता.
"पण तराहा ता ब़इ मेला होता, हे कसे क़य ?" अम्ह़ल़ कळे ऩ तेिढ्य़त तो भेसीर हसत म्हण़ल़,
"आन्स्पेक्टर तिम्हा मल़ ओळखलत अऽण पकडण़र हे कळी न चिकले होते. पण मल़ तिमचा थोडा मदत कऱयचा
होता. म्हणीन मा ह़तोड़ ईग़रल़, पण दिसर्य़ ह़त़त ऽिऱ्ने भरलेला ऽसरंज होता. ह़ ह़ ह़, आन्स्पेक्टर
तिम्हा खरोखरच मीखथ अह़त. "
"अम्हा त्य़ल़ ऄटक के ला, तो य़दि होत़."

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.50

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
आन्सपेक्टऱंना एक़ दम़त गोष्ट संपिला मग म़त्र ते थ़ंबले प़ण्य़चा ब़टला तंड़ल़ ल़िला. अऽण एक़
दम़त ररक़मा के ला.
अत़ बोल़ डॉक्टर, क़य प्रयत्न के ले ऩहात अम्हा ? तिम्हा अमच्य़िर ि़ट्टेल ते अरोप करत़ अह़त."
“खरे अहे तिम्हा म्हणत़य ते,” मा म्हण़लो, "पण अत़ तिम्हाच स़ंग़, य़त तिमचा खरा मेहनत दकता अऽण
नऽशब़चा स़थ दकता ? पऽहल्य़ंद़ य़दिने, तिम्ह़ल़ रठक़ण स़ंऽगतले नसते तर, तिम्हा त्य़ल़ त्य़ ऱत्रा ड्यिटा
िर कसे ठे िले ऄसते. मग तो ऄसत़ऩ सिद्ध़ खीन झ़ल़, म्हणीन तिम्ह़ल़ त्य़च़ संशय अल़ ऩ. बरे ते ज़उ दे.
पोस्टम़टथम च़ ररपोटथ नसत़ तर तिम्ह़ल़ संशय अल़ ऄसत़ क़य ? महत्ि़चे म्हणजे तो तिमच्य़बरोबर दोन
िर्े होत़, तराहा तो ऄऽशऽक्षत अहे, हे कसे कळले ऩहा ? त्य़हून ऽह महत्ि़चे म्हणजे तो ऽनिडल़च कस़
ज़तो, तिमच्य़ ख़त्य़त ?”
"कस़ म्हणजे ?" ऄथ़थतच िऽशल्य़ने डॉक्टर. य़ देश़त हे सहज घडते. म़झ्य़बिल म्हण़ल तर एक़
हि़लद़ऱल़ तक्ऱर नंदिीन घेणे य़पेक्ष़ बैठे क़म नसते. तक्ऱर नंदिण्य़चे क़मे ऩऱयण करत होत़. त्य़मिळे
य़दि ऽनरक्षर अहे हे कसे कळण़र ? आन्सपेक्टऱंना ऽिच़रले.
"ठाक अहे, मा म़न्य करतो पण तराहा अमचे क़हातरा श्रेय अहेच. अऽण प्रत्येक िेळेल़ ऄसेच होते. अम्हा
गिन्हेग़र पकड़यचे, अऽण ऄश़ लीप होल्स मधीन ते सिटण़र.
"तिम्हाच स़ंग़ तिम्ह़ल़ तो मनोरुग्ण ि़टतोच कस़, ? त्य़ने ता ऽचट्ठा प़ठिीन अम्ह़ल़ अव्ह़न देणे, नंतर
अम्हा पकडण़र हे लक्ष़त अल्य़िर दह़ि़ खीन कऱयच़च हे ठरिीन शेिटच्य़ क्षणा के लेला ता च़ल, हे सगळे
प़ऽहल्य़िर लक्ष़त येते तो कस़ थंड डोक्य़च़ अहे. २ िर्े तो म़झ्य़च चौकीत तो हि़लद़र होत़ त्य़त तो
मल़ मनोरुग्ण ि़टल़ ऩहा. तो ढंगच करतो अहे. संपीणथ पोलास ख़त्य़ल़ अऽण मल़ ऽह बट्ट़ ल़िल़ त्य़ने.
मल़ म़झ्य़ ह़त़ंना त्य़च़ गऴ द़ब़ि़स़ ि़टतो अहे.”
"एक्झॅटला ! मा तेच म्हणतो अहे. य़ के समध्ये तिमच्य़ भ़िऩ गिंतल्य़ अहेत. तिमच्य़च टामच़ हि़लद़र य़त
स़पडल़ म्हणीन. पण तिम्हा त्य़चे स्टेटमंट लक्ष़त क़ घेत ऩहात ?” "मल़ दह़च ऄंक मोजत़ येत़त म्हणीन मा
थ़ंबलो अहे. मा दिसर्य़ आनिनगचा सिरुि़त करे न, य़ स्टेटमंटिरूनच ऽसद्ध होते. अम्हा य़ल़ ऽस्प्लट पसथनेऽलटा
म्हणतो. एक़ िेळा तो पोलास म्हणीन क़म करतो, तर त्य़च्य़ दिसर्य़ मऩत त्य़ल़ अपण ऄित़र ि़टतो,
ब़यक़ऩ म़रणे तो अपले पिण्यकमथ समजतो. “
"पण तो ढंग..”
"ऩहा आन्स्पेक्टर ऽिज्ञ़न कधा खोटे बोलत ऩहा, मा चिकी शकलो ऄसतो, पण त्य़च्य़ घेतलेल्य़ च़चण्य़ ऽसद्ध
करत अहेत दक तो मनोरुग्ण अहे.”
"अऽण आन्स्पेक्टर एकद़ डॉक्टऱंना मनोरुग्ण सटीदिके ट ददले दक, क़हा ईपयोग होत ऩहा, त्य़ल़ कसलाहा
ऽशक्ष़ क़यद्य़प्रम़णे देउ शकत ऩहा, म्हणीन सरक़रा िकील म्हणीन स़ंगतो दक, के सच़ हट्ट धरू नक़ . " स़ने
िकील म्हण़ले.
"ठाक अहे, होउ दे तिमच्य़ मऩस़रखे. य़ देश़त हे ऄसेच च़लण़र.”
आन्स्पेक्टर हत़शपणे बोलले, अऽण अणे िदकल़ंच्य़ ऑदफसमधीन ऽनघीन गेले.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.51

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
मा पण ईठलो.
"क़ हो ? तिम्हा पण ऽनघ़ल़त एिढ्य़ लिकर ? थ़ंब़ दक ऄजीन थोड़ िेळ." स़ने बोलले.
"नको हो खीप ईशार झ़ल़ अहे. मा ऽनघतो, मल़ घ़इ अहे."
स़ने िदकल़ंच़ ऽनरोप घेउन मा त्य़ंच्य़ ऑदफस मधीन ब़हेर पडलो.
गोष्ट खरा होता. मल़ घ़इ होता, मा क़हा य़दि स़रख़ अव्ह़न द्य़यल़ मीखथ नव्हतो. त्य़च्य़स़रख़
ऄऽशऽक्षतहा नव्हतो. हो, च़ंगल़ ऽशकी नच स़यकोलोऽजस्ट झ़लो होतो.
य़दिल़ फक्त एक ते दह़ ऄंक़च मोजत़ येत़त, म्हणीन तो सेकण्ड आनिनग मध्ये ज़यच़ ऽिच़र करत होत़.
मल़ तशा गरज नव्हता. मल़ सिथ अकडे मोजत़ येत होते. मल़ सेकण्ड आनिनग मध्ये ज़यचा गरज नव्हता.
त्य़चा सेकण्ड आनिनग कोणा पीणथ कऱयल़ नको क़ ?
ता मा करण़र होतो. एक़च आनिनग मध्ये, त्य़चा सिरुि़त मा अज करण़र होतो,
म़झ्य़ ब़यकोप़सीन !!!!!!

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.52

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ि़स्तििैरा
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ऱमचंद्र सोनी ज़धि

अपलं एक सिंदर अऽण भव्य घर ऄस़िं तेहा म़फक दकमतात अऽण अपल्य़ल़ हव्य़ ऄसलेल्य़
रठक़णा ऄस़िं, घऱपिढे ऄंगण, ऄंगण़त एक सिंदर ऄसे तिळशािुंद़िन, घऱभोिता झ़डेझिडपे, अऽण लह़नस़
बगाच़ अऽण हे घर अकर्थक पद्धताने सजिलेलं ऄस़िं ऄसं प्रत्येक़ल़ कधा ऩ कधा ि़टत ऄसत. प्रत्येक़चं
स्िप्न त्य़ंच्य़ मऩप्रम़णे पीणथ होतेच ऄसे ऩहा, पण कधा ऩ कधा क़ंहा लोक़ंऩ, ऄगदा त्य़ंच्य़ स्िप्ऩप्रम़णे
नसले तरा लह़न मोठे घर ऽमळऽिण्य़त यश ऽमळते. ऄसेच बंगलेिज़ घर अमच्य़ शेज़रा ऱहण़ऱ्य़
रम़क़कीं च्य़ ध़कट्ड़ भ़ि़ने मलब़र हाल येथे ऄगदा मोक्य़च्य़ रठक़णा घेतले.
रम़क़की अपल्य़ भ़ि़ल़ प्रेम़ने द़मी म्हणत. क़कीं चे अपल्य़ भ़िंड़िर ऄऽतशय प्रेम. अपल्य़
म़हेरा क़हाहा बरे ि़इट प्रसंग ऄसले तर, क़की त्य़मध्ये स्ित:ल़ झोकी न देत. क़की ऩ अत़ ियोमऩप्रम़णे
झेपत ऩहा, तरादेखाल म़हेरा क़हा ऄसले की ते पीणथ करण्य़च़ त्य़ंऩ ध्य़सच ल़गे. परं ति म़हेरचा म़णसे
म़त्र जणी क़य ते ऽतचे कतथव्यच अहे ऄसेच समजत. त्य़ल़ क़रणहा तसच होत. रम़क़कीं च्य़ स़सरचा
पररऽस्तथा बेत़चाच, रम़क़कीं चे यजम़न श़ऴम़स्तर ऄसल्य़मिळे ऽतचे सिथ भ़उ, बऽहण िगैरे ऽतच्य़
गररबाचा कि चेष्ट़ कऱयचे. अत़ रम़क़कीं चा मिलेहा च़ंगल्य़ रठक़णा नोकराधंद़ करत़त, त्य़मिळे त्य़ंचाहा
पररऽस्तथा बदलला अहे, परं ति तरादेखाल क़कीं च्य़ म़हेरच्य़ंना त्य़ंऩ ऄिम़नात करण्य़चा एकहा संधा
सोडला ऩहा. क़कीं चे यजम़नदेखाल िेळप्रसंगा त्य़ंऩ सडेतोड ईत्तर देत़त ि लक्ष़त अणीन देत़त की ते
भ़िंड़मध्ये भेदभ़ि करून एक़च बऽहणाल़ ि़रं ि़र कसे ऄपम़नात करात ऄसत़त. स्ित:च़ चेहऱ
ऄश़प्रक़रे अरश़त द़खिल्य़नंतर म़त्र त्य़ंऩ फ़रच खटकत ऄसे.
रम़क़कीं च़ स्िभ़ि तस़ बडबड्य़. त्य़ंऩ क़ंहा ऩ क़ंहा ऽिर्य सतत चघळी न चघळी न दिसऱ्य़ल़
स़ंगण्य़त मज़ ि़टते अऽण स्ित:चे मोठे पण स़ंगण्य़चा संधा त्य़ सोडत ऩहात. ऄशाच संधा त्य़ंऩ अत़
ऽमऴला. अपल्य़ भ़ि़ने टोलेजंग घर घेतल्य़चा अऽण तेदख
े ाल मलब़रऽहलस़रख्य़ रठक़णा, हा ब़तमा
ऽतच्य़ क़ऩिर अला होता. भ़ि़ने ऽतल़ घर द़खिले नव्हते तरादेखाल अपल्य़ ल़डक्य़ भ़ि़च्य़ म्हणजेच
द़मीच्य़ घऱचे कौतिक रम़क़की शेज़रा प़ज़रा स़ंगत सिटल्य़ होत्य़. अत़ निान घऱचा पीज़ होइल, गणेश
पीज़ होइल, ि़स्तीपीज़, ि़स्तिश़ंता होइल तेव्ह़ क़य क़य ध़िपळ कऱिा ल़गेल, एकटा भ़िजय कसं क़य हे
सिथ ऽनभ़िीन नेइल, क़कि ऩ ि़टत होत की ऽतच्य़ऽशि़य हे कोण़ल़ जमण़र ऩहा. य़ शिभप्रसंगा
प़िणे-ऱिणे येताल त्य़ंचा व्यिस्थ़ नाट व्ह़यल़ प़ऽहजे. द़मील़ कि ठे नाटसे म़ऽहत अहे, कि ठे कोण़ल़ ऩरळ
द्य़यच़, िडालध़ऱ्य़ंच़ म़न कस़ ऱख़यच़, अऽण त्य़मिळे य़स़ठा रम़क़की मऩतल्य़ मऩत तय़रा करात
होत्य़ अऽण अजिब़जील़ सि़ंऩ स़ंगत होत्य़. रम़क़कीं चे यजम़न म़त्र य़ ऽतच्य़ बोलण्य़चा, ि़गण्य़चा
चेष्ट़ करात होते. ते ऽतल़ एकद़ गमताने म्हण़ले देखाल की ती सि़थऩ कौतिक स़ंगतेस खरा, पण तिल़ खरं च
बोलिण़र अहेत ऩ? तिल़ ऽतथे कि त्रंदख
े ाल ऽिच़रत ऩहा म्हणीन म्हणतो. ऄसे संि़द त्य़ दोघ़मध्ये नेहमाच
च़ल़यचे.
द़मिने अत़ ि़स्तिपीज़ कऱयचे ठरिाले. अमंत्रण द्य़यचा य़दा तय़र झ़ला. पण द़मिने अपल्य़
मिल़पिढे, ब़यकोकडे प्रस्त़ि म़ंडल़ की य़िेळा अपण अपल्य़ िडाल बऽहणाल़ म्हणजेच रम़ल़ ि ऽतच्य़
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.53

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
निऱ्य़ल़ बोलि़यचे ऩहा, क़रण ह़ म़णीस त्य़च्य़ पोश़ख़िरून एकदम दररद्रा अऽण ऄज़गळ ि़टतो
अऽण मलब़रऽहलस़रख्य़ रठक़णा म़झ्य़ नव्य़ घरा तो बोलि़यच्य़ ल़यकीच़ अहे ऄसे मल़ ि़टत ऩहा.
द़मीच्य़ ब़यकोने खीप समज़ऽिले की ते तिमच्य़पेक्ष़ िय़ने, ज्ञ़ऩने, ऽशक्षण़ने ि ऄनिभि़ने मोठे अहेत,
ऽशि़य तिमच्य़ बऽहणाचे यजम़न अहेत तेव्ह़ं ऄस़ ऄऽिच़र करून मोट्ण़ंच़ ऄपम़न करून अपण निान
घऱचा पीज़ करण़र क़? अपण ि़स्तिश़ंता कऱयल़ ज़तो की ि़स्तििैर? मिल़नेहा समज़िले की पप्प़
ऄलाकडे मल़ क़ंहा तिमचे ि़गणे ठाक ऩहा ददसत. ऄगदा ईद़हरण द्य़यचे झ़ले तर अमच्य़ घरच्य़ सिथ
लग्नक़य़थमध्ये किकि़ आतर कि ठल्य़हा प्रसंगा ते दोघेहा अपणहून सिथ क़ंहा शेिटपयंत झटत ऄसत़त. अऽण अत़
ऄसे एक़एकी क़य झ़ले की तिम्हा तिमच्य़ िडाल बऽहणाशाच ऩते तोड़यल़ ऽनघ़ल़त. द़मी अपल्य़
मिल़चेहा ऐकी न घ्य़यल़ तय़र नव्हत़. तो म्हण़ल़ ‘ त्य़ंना अम्ह़ल़ मदत के ला ऄस जर तिल़ ि़टत ऄसेल तर
त्य़ंच्य़ रोजंद़राच़ ऽहशेब कर अऽण त्य़ंच्य़ तंड़िर एक चेक फे की न ये. पण मा एकद़ ठरिले म्हणजे ठरिले ,
मा अत़ त्य़ंचे तंडहा बघ़यल़ तय़र ऩहा’. मिलग़ म्हण़ल़ ‘ऄलाकडे तिमचं क़य ऽबनसलं समजत ऩहा,
सि़थऩ चेक देउन ट़क म्हणीन स़ंगत ऄसत़..परि़ तर भ़जाि़लाल़ दह़ रुपये देत़ऩ चेक ददल़ तर च़लेल
क़ ऄसे ऽिच़रत होत़ अऽण अत़ तर बऽहणाल़ रोजंद़राप्रम़णे चेक द्य़ म्हणत़, अमच्य़कडे त्य़ंऩ अम्हा
रोजंद़रािर क़म़ल़ ठे िले होते क़य? ऄहो, मोठ मोठे श्रामंत लोकहा ऄसे चेक फ़डण्य़चा अऽण ऄसे ऽलऽहलेले
चेक पिन्ह़ फ़इलमध्ये तिमच्य़स़रखे जपीन ठे िण्य़चा ईठ़ठे ि करत नसताल. एख़द्य़ल़ ऄसे ि़टेल की तिम्हा
चेक बिकच्य़ जोऱिर दिसऱ्य़ल़ तिच्छ म़नात अह़त.”‘ परं ति द़मिचे म्हणणे पडले की कोण क़य म्हणेल य़चा
मल़ पि़थ ऩहा. ऄश़राताने जिन्य़ घऱताल प़ररि़ररक ऄसंतोऱ्ने निान घऱच्य़ ि़स्तिश़ंताच्य़ नमऩल़
सिरि़त झ़ला अऽण सि़थनिमते ठरले की द़मील़ ऩऱज कऱयचे ऩहा अऽण त्य़च्य़ अज्ञेप्रम़णे मोट्ण़
बऽहणाल़ बोलि़यचे ऩहा, ऩहातर ऽिऩक़रण त्य़च़ रक्तद़ब ि़ढेल.
सिथ ऩतेि़इक़ंऩ ऄगदा अग्रह़ने ि़स्तिपिजेस़ठा बोलऽिण्य़त अले. पीजेल़ सिरि़त करण्य़पीिी
गिरुजंना स़ंऽगतले की पिजेल़ बसण्य़पीिी यजम़ऩंना कि टिंब़ताल िडालध़ऱ्य़ म़णस़ंऩ नमस्क़र करून बस़.
अत़ द़मिच्य़ब़बतात एकच िडाल म़णीस अऽण ते म्हणजे मोठा बऽहण अऽण ऽतल़ तर बोल़ऽिलेच नव्हते.
पण द़मी खमक्य़. तो ऄहंक़ऱने फि त्क़रल़ “गिरुजा म़झ्य़ घऱत माच मोठ़. म़झ्य़पेक्ष़ अमच्य़ पररि़ऱत
कोणाहा िडालध़रे ऩहा, तेव्ह़ं अत़ क़य करू? “ गिरुजा म्हण़ले “ठाक अहे, तर मग जमलेल्य़ लोक़ंऩ
नमस्क़र कऱ अऽण पिजेल़ बस़.” ऄश़राताने पीज़ संपन्न झ़ला. जमलेल्य़पैकी क़ंहा लोक़ंना द़मील़
ऽिच़रले की मोठा बहाण कोठे ददसत ऩहा ता, द़मीने देि़ राम़म्हण़समक्ष खोटे स़ंऽगतले की ता अज़रा अहे
म्हणीन अला ऩहा.
रम़क़की ऩ एव्ह़ऩ समजले होते की ि़स्तिपीज़ तर झ़लाच पण रम़क़कि ऩ न बोलऽिण्य़च़
ठऱिहा मंजीर झ़ल़ होत़. क़कीं चा अपल्य़ म़हेरच्य़ म़णस़ऽिर्याचा घमंड प़र ईतरला होता. अस्थेचा
ज़ग़ ऽतरस्क़ऱने घेतला होता. त्य़ददिशा रम़क़की ददिसभर रडत होत्य़, दिसऱ्य़ददिशा त्य़ स़िरल्य़नंतर
त्य़ंच्य़ यजम़ऩंना समजि़यल़ सिरि़त के ला की, ते मिि़म अपल्य़ल़ न बोलि़यल़ अपले क़ंहा भ़ंडण
झ़ले अहे क़? कद़ऽचत त्य़ंऩ अपल़ फोन ल़गल़ नसेल. एिढ त्य़त ि़इट ि़टीन घेण्य़स़रखे क़य अहे? ते
हंगकंगल़ ज़यच्य़ तय़रात अहेत अऽण त्य़ गडबडात िेळ ऽमऴल़ नसेल त्य़ंऩ. मल़ अठित की त्य़ंच्य़
लग्ऩनंतर ते लगेचच हंगकंगल़ ज़उन अले होते अऽण तेहा एकटेच. िऽहना तेव्ह़ं खीप ऱग़िल्य़ होत्य़.
दोघ़ंच कड़क्य़चं भ़ंडण झ़ल होत अऽण ते तिझ्य़ बऽहणाने ऽमटिले होते. पण अत़ तस ऩहा, दोघेहा
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.54

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
हंगकंगल़ ज़त अहेत, त्य़मिळे तय़रा करण्य़स़ठा ध़िपळ हा होण़रच. त्य़मिळे त्य़ंऩ तिल़ बोलि़यल़
िेळ ऽमऴल़ नसेल. अपण त्य़ंऩ समजीन घेण़र ऩहा तर कोण घेण़र? अऽण समज़ त्य़ंना ज़णािपीिथक
मिि़महून जर बोल़िले नसेल तर मल़ तरा त्य़त निान क़ंहा ऩहा. भ़उबाज अऽण रक्ष़बंधन य़िर
ऄनेकिेऴ ऽहशेब करून ते त्य़ंऩ परिडत ऩहात म्हणीन तिझ्य़ द़मी अऽण कं पीने बंदच करून ऩहा क़ ट़कलेत
? अत़ तर त्य़ंना तिल़ ि़स्तीपिजेल़ न बोल़िीन ऩतेच तोडी न ट़कले अहे. ऽिऩशक़ले ऽिपरात बिद्धा. दिसरे
क़य ! तिक़ म्हणे ऐश़ नऱ . . . . . . . . .
ि़स्तिपिज़ हा प्रथमत: ि़स्तीच्य़ दाघ़थयिष्य़स़ठा, घऱताल सि़ंच्य़ सिखश़ंता अऽण समुद्धास़ठा
श़ंत अऽण ऽनमथळ मऩने कऱिय़चा ऄसते. पररि़ऱताल सि़थऩ बरोबर घेउन कोणतेहा िैरभ़ि मऩंत न
ठे ित़ हा पीज़ श़ंत अऽण प्रफि ऽल्लत मऩने कऱिय़चा ऄसते. अपण अपल्य़ सक्ख्य़ अऽण िडाल बऽहणाल़
न बोल़िीन, ऽतच्य़बिल िैरभ़ि मऩत ठे िीन के लेला ि़स्तीपीज़ कोणत्य़ ि़स्तीपिरुऱ्ल़ म़न्य होइल? अपण
दकताहा घमंडाने स़ंऽगतले की हे म़झे घर अहे तरादेखाल ते म़झे घर नसतेच. घऱताल प्रत्येकजण घर अपले
ऄसल्य़चे म्हणतो. आतके च क़य अपले िैरादेखाल म्हणजे झिरळ, ईं दार, प़ला, मच्छर, म़श़, आतर कीटक, हा
सिथ मंडळा अपल्य़बरोबरच ऱहत़त अऽण ते सिद्ध़ं म्हणत़त की घर त्य़ंचेच अहे. मग नक्की घर कि ण़चे?
अपले आथे क़ंहाच नसते, सिथ क़हा आथेच ठे उन ज़यचे अहे मग ह़ िैरभ़ि कश़ल़? तर मग जा ि़स्ती
अपला ऩहाच अहे त्य़चा पीज़ करत़ऩ पररि़ऱताल लोक़ंच्य़ बरोबर तेढ ऽनम़थण करून क़य स़ध्य होते ?
त्य़ंचे त्य़मध्ये क़हाच निकस़न ऩहा. य़ईलट द़मिने िरकरणा दकताहा अि अणल़ तरा सतत त्य़चे मन त्य़ने
के लेल्य़ कि त्य़बद्द्द्ल त्य़ल़ टोचत ऱहाल अऽण पि़त़प़ने होरपळत ऱहाल य़मध्ये शंक़ ऩहा. म्हणीनच
संत मंडळा स़ंगत़त, तीच तिझ्य़ जािऩच़ ऽशल्पक़र. अऽण तीच ऽनम़थण के ल़स ि़स्तििैरभ़ि .


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.55

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऩग़लँड- प्ऱचान ते ऄि़थचान
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 मकरंद के तकर

परि़ सहज कप़ट़च्य़ एक़ दिगथम भ़ग़च़ दौऱ क़ढल़ अऽण ऄनपेऽक्षतपणे अनंद़च़ ठे ि़ स़पडल़. म़झं
जिनं चौथाचं ब़लभ़रताचं पिस्तक. पऽहलं प़न ईघडलं. ऄनेक िर्थ मऩप़सीन प़ठ के लेला ऄसल्य़मिळे डोळे
शब्द़ंपयंत पोचण्य़पीिीच ओठ प्रऽतज्ञ़ पिटपिटी ल़गले अऽण एक़ ओळाप़शा शब्द ऄडखळले.. "स़रे भ़रताय
म़झे ब़ंधि अहेत". शब्द़ंचं मोल फक्त त्य़ंचं ऄबोल मनोगत ि़चण़रे च ज़णोत. येर ते डोयय़ंऩ ईगाच िुथ़
त़ण देत़त. ऄसो. तर सहज डोक्य़त दकड़ अल़ की भ़ऱ्ि़र प्ऱंतरचऩ झ़ला खरा पण त्य़ने म़णस़ंचा मनं
दिभंगला गेला ऄसताल क़? ददल्लात कि ण़ल़ ठे च ल़गला तर मिंबइतल्य़ गल्लात कि णा कळिळे ल क़?
मह़ऱष्ट्ऱतल्य़ पिण्य़स़रख्य़ ऽिद्व़न शहऱने सिद्ध़ सोिळं सोडी न सीट घ़तल़ अऽण रुद्ऱक्ष संस्कु ता द्ऱक्ष
संस्कु तात डोक़िला म्हणीन अधिऽनकतेच्य़ ऩि़ख़ला कोणा स्ितंत्र मह़ऱष्ट्र देश़चा म़गणा के ला ऩहा.
ऱजकीय चौकटंना अखीन ददलेल्य़ प्रदेश़तल़ प्रत्येक म़णीस म़झ़ ब़ंधि अहे अऽण त्य़च्य़ सिखदिःख़त
सहभ़गा होणं म़झं कतथव्य अहे आतक़ सरळ सोप़ संदश
े अपला प्रऽतज्ञ़ देते. पण भ़रत़च्य़ सिदरी पीिथ भ़ग़चा
सहल के ला ऄसत़ संपीणथ ऽनऱळं ऽचत्र ददसतं. अत़ हेच प़ह़ ऩ, रऽिि़र सक़ळ. भ़रत़तल्य़ कि ठल्य़हा
शहऱत ऄसते तशाच ऩग़लँडमधाल ददम़पीरमध्ये सिद्ध़. दह़ ि़ज़यल़ थोड़च ऄिक़श ऄसल्य़ने प्ऱथथनेस़ठा
लोथ़ ब़प्टास्ट चचथ मधे जमण़ऱ्य़ ऽिस्त भक्त़ंचा लगबग सिरु अहे. लौकर पोचलेल्य़ भक्त़ंना ब़कडा
पटक़िल्य़ने म़गीन येण़ऱ्य़ मंडळंस़ठा खिच्य़ंचा व्यिस्थ़ करणे च़ली अहे. ईप़सक अऽण सेिक य़ गडबडात
अहेत तेिढ्य़त ईं च ट़च़ंचे बीट, झकपक सीट, ऽिऽिधरं गा अऽण ऽिऽिधढंगा के शरचऩ के लेल़ अऽण मह़गडे
ट़य ल्य़लेल़ एक नेत्ऱकर्थक जथ़ चचथमध्ये ऽशरतो. य़ जर्थर्थय़च्य़ ऄग्रभ़गा ऄसलेल्य़ ला एझिंग य़ २३ िर्ीय
ब़लेने अज ऽतच़ अिडत़ क़यय़ प़ंढऱ्य़ रं ग़च़,प्ऱण्य़चा ऽचत्र छ़पलेल़ अऽण किकऽचत प़रदशथक टा शटथ
घ़तल़य. कमरे ख़ला क़यय़च रं ग़च़ पेऽन्सल स्कटथ अऽण त्य़िर ज़ड प़ंढऱ बेल्ट देखाल अहे. ऽतचा
मैत्राणहा देशऽिदेश़ताल मह़गड्य़ 'रामँडस्'चे कपडे अऽण ऄॅक्सेसराऺज घ़लीन अलाय.
शहऱच्य़ दिसऱ्य़ कि ठल्य़हा भ़ग़त तिम्ह़ल़ य़हून िेगळं दुश्य अढळण़र ऩहा. 'ऽस्पराट ऑफ फे थ' चचथ मधीन
प्ऱथथऩ संपिीन ब़हेर पडण़रा म़णसं घरा पोच़यच्य़ गडबडात अहेत. त्य़ंच्य़कडे प़हून ऄसं ि़टतंय की
कि ठल्य़श्य़ फॅ शन म़ऽसक़तला रं गात ऽचत्र प़ऩप़ऩतीन ब़हेर अलायत. "हे स़रं अमच्य़ अयिष्य़च़ अऽण
संस्कु ताच़ ऄऽिभ़ज्य भ़ग अहे", ऄऽतशय सिंदर ऽशिलेल़ मह़गड़ सीट घ़तलेल़ अऽण लंडनमध्ये MBA
करण़ऱ तास िर्ीय सेलेलेझो पिटशिऄर स़ंगत होत़. तर य़ऽिर्याच ऄऽधक बोलत़ऩ झिबेनो म्हणतो, "
भ़रत़तल्य़ आतर कि ठल्य़हा भ़ग़पेक्ष़ अमच्य़कडे फॅ शनचा ज़ण खीपच च़ंगला अहे." थोडक्य़त स़ंग़यचं
तर आथीन ब़हेर पडलेल्य़ अऽण फॅ शन क्षेत्ऱत ऩि कम़िलेल्य़ सगयय़च तरुण़इच्य़ म्हणण्य़च़ स़ऱंश
एिढ़च अहे की ददल्ला किकि़ मिंबइ स़रख्य़ मह़नगऱतसिद्ध़ सम़ज़च़ फक्त ऽिऽशष्ट िगथच फॅ शनच़ ज़णक़र
अहे पण ऩग़लँडमधे ऄगदा रोजच्य़ ि़पऱतले कपडे सिद्ध़ ऄत्य़धिऽनक फॅ शनचे ऄसत़त. त्य़ंऩ ख़त्रा अहे
की मिंबइ अऽण ददल्ला मधले तरुण य़ ऽिध़ऩल़ दिजोऱ देताल. आथे फॅ शनमधल़ कि ठल़हा बदल दिलथऽक्षत के ल़
ज़त ऩहा. किकबहुऩ रस्त्य़तीन येण़रे ज़ण़रे सिद्ध़ ब़जीने ज़ण़ऱ्य़ म़णस़च़ चेहऱ प़हण्य़अधा त्य़चे बीट
किकि़ पसथ प़हत़त. आथल्य़ फॅ शनिर फक्त यिरोऽपऄन किकि़ तत्सम प़ऽिम़त्य देश़ंच़ प्रभ़ि ऩहा तर
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.56

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
कोराय़तल्य़ पॉप कल्चरच़ सिद्ध़ प्रभ़ि अहे. एकीकडे पौि़थत्य अऽण प़ऽिम़त्य फॅ शनने तरुण़इल़ िेडं के लं
ऄसत़ऩ प्रौढ म़त्र स़धेसेच कपडे ि़परणं पसंत करत़त. परं ती ह़ बदल झ़ल़ के व्ह़ हेहा ज़णणं महत्ि़चं
ठरतं. एकोणास़िं शतक स़ध़रण पन्ऩशात पोचलं ऄसत़ऩ क़हा ब़प्टास्ट ऽमशनराज अज अपण ज्य़ल़
ऩग़लँड म्हणीन ओळखतो त्य़ प्रदेश़त पोचले अऽण प़हत़ प़हत़ क़हा दशक़तच ऽिि़ऽनटाचं लोण संपीणथ
ऩग़लँडमधे पसरलं. अजच्य़ घडाल़ आथले नव्िद टक्के मीळ ऽनि़सा ऽििन धम़थत प्रिेश करते झ़ले
अहेत. २००८ स़ला पद्मश्रा पिरस्क़ऱने गौरिण्य़त अलेल्य़ 'संटाल़ यँगर' पोश़ख़ताल बदल़ब़बत
स़ंगत़ऩ म्हणत़त, "ऽमशनरा जेव्ह़ आथे पोचले तेव्ह़ सिथप्रथम त्य़ंच्य़ लक्ष़त अले की आथल्य़ जनतेकडे पिरेसे
कपडे ऩहात. म्हणीन सिरि़ताल़ त्य़ंना लोक़ंमधे प़रं प़ररक भ़रताय कपडेच ि़टले. परं ती धम़ंतर के लेल्य़
स्थ़ऽनक जनतेने लौकरच प़रं प़ररक धोतर 'सोडी न' अधिऽनक पँट घ़ल़यल़ सिरि़त के ला. एकं दरच ऄश़प्रक़रे
अम्हा अमच्य़च जिन्य़ पशिसम अददम ऄित़ऱचा क़त ट़की न अधिऽनक जग़ताल निान 'ऽििन ऩग़' म्हणीन
अमचा ओळख ऽनम़थण के ला. य़च कपड्य़ंना १९५० अऽण ६० च्य़ दशक़त ऩग़ अऽण भ़रत सरक़र
य़ंच्य़ताल संघऱ्थत ऩग़ लोक़ंऩ अपलं िेगळं ऄऽस्तत्ि द़खिीन देण्य़त मोल़चा भीऽमक़ बज़िला.
यँगर पिढे म्हणत़त की अमच्य़ ऄभ़रतायत्ि़च्य़ भीऽमके मिळे भ़रताय कपडे अम्ह़ल़ ऽनऽर्द्ध होते. मल़
ऄजीनहा अठितंय की मा १९७० स़ला बेल बॉटम पँट घ़लीन दफऱयचा. अमच्य़ सम़ज़त एख़द्य़ ऩग़
मिलाने चिडाद़र किकि़ तत्सम भ़रताय पेहऱि करून निहडण्य़ल़ ऩकं मिरडला ज़यचा. भ़रताय मिल़ंशा लग्न
झ़लेल्य़ मिलाच फक्त स़ड्य़ नेस़यच्य़ अऽण त्य़ंऩसिद्ध़ 'कि लबिडिा' च्य़ शेरेब़जाल़ स़मोरं ज़िं ल़ग़यचं.
स़ध़रण ऐंशाच्य़ सिम़ऱस क़हा िैश्यिुत्ताच्य़ स्त्रा पिरुऱ्ंना कपड्य़च्य़ व्य़प़ऱतल़ नफ़ ओळखल़ अऽण
दऽक्षण पीिेकडाल देश़ंमधे प्रि़स करून य़ व्य़प़ऱचा च़चपणा करण्य़स सिरि़त के ला. ऄगदा सिरि़ताल़
फ़र थोड्य़ प्रम़ण़त सिरु झ़लेल्य़ य़ व्य़प़ऱने लौकरच च़ंगलंच मीळ धरलं अऽण ऽजथे एके क़ळा एख़ददोन
झोपड्य़ंमधीन अय़त के लेले कपडे ऽिकले ज़यचे त्य़ज़गा अत़ ददम़पीर मधलं कपड्य़ंचं 'ह़ँगक़ँग म़के ट'
ऩि़चं सगयय़त मोठ म़के ट ईभं अहे. अज आथे ऽिऽिध प्रक़रचे भ़रताय अऽण अऽशय़या कपडे ईपलब्ध
अहेत. २५ िर्ीय तेनझान स़ंगण्य़निस़र आथल्य़ व्य़प़ऱ्य़ंमध्ये ताव्र स्िरुप़चा स्पध़थ च़लते. ह़ँगक़ँग म़के ट
मधे सिम़रे १५० ते २०० दिक़ने ऽतबेटाऄन व्य़प़ऱ्य़ंचा तर त्य़हून ज़स्त बंग़ला व्य़प़ऱ्य़ंचा अहेत. तेनझान
जिळच्य़च छोट्ड़ छोट्ड़ शहऱंमध्ये ज़उन ऽतथल्य़ दिक़नद़ऱंऩ म़ल़चा ऽिक्री करतो. चचथमधे ज़ण़रे
कपड्य़तल्य़ ऩऽिन्य़ल़ प्ऱध़न्य देत ऄसल्य़ने ते कपड्य़ंचा फ़र क़ळजापीिथक ऽनिड करत़त. य़मिळे आथे
कपड्य़ंच़ व्य़प़र तेजात च़लतो. तेनझानचे अइिडाल सिम़रे २० िर्थ ह़च व्यिस़य करत़यत त्य़मिळे त्य़ंचा
ग़दा अत़ तेनझान च़लितोय. तेनझानच्य़ म्हणण्य़निस़र ऽसक्कीम दकि़ पऽिम बंग़लमधल़ व्य़प़र
ऄऽनऽित ऄसतो. परं ती आथले लोक कपड्य़ंिर िर्थभर खचथ करत़त.
थोड्य़ िरच्य़ श्रेणातल्य़ खरे दास़ठा शहऱच्य़ मध्यिती भ़ग़त ऄसलेल्य़ सेन्ट्रल प्ल़झ़ किकि़ लँडम़कथ
क़ँप्लेक्स स़रख्य़ ज़ग़ अहेत. आथले व्य़प़रा दऽक्षणपीिथ अऽशय़ किकि़ भ़रत़तल्य़ बड्य़ शहऱंमधीन
म़ल़चा ऽनिड मोट्ण़ क़ळजापीिथक अऽण स्ितः करत़त. त्य़हा पिढे ज़उन ते प्रत्येक प्रक़रच्य़ िस्तीच़ फक्त
एके कच नग अणत़त जेणेकरून त्य़ंच्य़ ग्ऱहक़ंऩ ते िस्ती फक्त त्य़ंच्य़चकडे ऄसल्य़च़ अनंद ऽमळतो. आथल्य़
प्रत्येक ग्ऱहक़ल़ एकमेि़ऽद्वताय़ िस्तींच़ संग्रह कऱयल़ अिडतो. कद़ऽचत म्हणीनच दिक़नद़ऱंना
ब़ज़रभ़ि़पेक्ष़ चढ्य़ दऱने ऽिक्री के ला तरा ग्ऱहक ररत्य़ होण़ऱ्य़ ऽखश़चा निचत़ करत ऩहा. पिटशिऄर
स़ंगतो त्य़प्रम़णे आथला सिथस़ध़रण व्यक्ती त्य़च्य़ ि़र्वर्क ईत्पन्ऩच़ एक पंचम़ंश भ़ग कपड्य़ंिर खचथ
करते. अय़त के लेल्य़ कपड्य़ंबरोबरच आथल्य़ स्थ़ऽनक लोक़ंना बनिलेल्य़ लग्ऩच्य़ पोश़ख़ंऩ देखाल
च़ंगला म़गणा अहे. ज्य़ ददम़पीरमधे सेन्ट्रल प्ल़झ़ किकि़ लँडम़कथ क़ँप्लेक्स स़रख्य़ रठक़णा त़ज्य़
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.57

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
फॅ शनचा ऽिक्री होते त्य़च ददम़पीरच्य़ एक़ टोक़ल़ कपड्य़ंचे एक घ़उक म़के ट अहे ज्य़चं खर ऩि अहे
सिपर म़के ट पण स्थ़ऽनक त्य़ल़ 'नंबर टी ' म़के ट म्हणत़त. जिन्य़ कपड्य़ंच्य़ य़ ब़ज़ऱत 'राम़ टी बेबा क्लोद'
स़रं क़हा ऽमळतं. पण ददम़पीरच्य़ यौिऩ आथे येत़त ते जिन्य़ ढंग़चे कपडे अऽण बॅग्स खरे दा कऱयल़. लिइ
ऽिटोन किकि़ फं डा स़रख्य़ मह़गड्य़ रामँड्सच्य़ बॅग्स ऄगदा दोन तानशे रुपय़ल़ सहज ऽमळत़त. म्हणीन ऄशा
एख़दा पसथ किकि़ बॅग घेउन च़ललेल्य़ मिलाने आं ग्रजा 'व्हा' अक़ऱचा खीण करून द़खिला की समज़ि की
ऽतने ता 'नंबर टी ' म़के टमधे खरे दा के ला अहे. सिपर म़के टमध्ये ऽिकल़ ज़ण़ऱ बहुत़ंश म़ल ददल्ला स़रख्य़
रठक़ण़हून येतो. आथले घ़उक ऽिक्रेते जान्सच्य़ १०० दकलोच्य़ गठ्ट्ण़ल़ पंधऱ ते ऄठऱ हज़र रुपये
मोजत़त. क़हा प्रक़रच्य़ कोररऄन कपड्य़ंकरत़ हा किकमत पन्ऩस हज़र सिद्ध़ ऄसी शकते. य़ म़के टमधल्य़ 'के
छि ब़' ऩि़च्य़ प्रऽसद्ध ऽिक्रेत्य़ने पिरिलेल्य़ म़ऽहतानिस़र आथे तरुणा तसेच मध्यम ियान ऽस्त्रय़ कोररऄन
कपड्य़ंच्य़ खरे दाकरत़ नेम़ने येत़त. कोररऄन टॉप्स अऽण फ्रंच रामँडचे कपडे ऄगदा स़रख्य़च दकमताल़
म्हणजे सिम़रे १५० रुपय़ल़ ऽिकले ज़त़त. हल्लाच येउ घ़तलेल्य़ कोररऄन पॉप कल्चर मिळे फ्रंच रामँडसच्य़
तिलनेत कोररऄन रामँडसचा ऽिक्री प़चपट ऄऽधक होते. ऩग़लँडच्य़ प्रऽसध्द फॅ शन ऽडझ़यनर 'ऽिनगिमेनो
के ऽिचिस़' य़ंच्य़ प़हणानिस़र कोररय़च्य़ पॉप कल्चरच्य़ चलतामिळे कोररय़च्य़ कि ठल्य़हा म़ल़िर
ग्ऱहक़ंच्य़ त़बडतोब ईद्य़ पडत़त. सिम़रे एक दशक़पीिी अलेल्य़ कोररयन 'ऄरारं ग टा.व्हा' चॅनल मिळे
आथल्य़ तरुण़इल़ पऽहल्य़ंद़ कोररऄन पॉप कल्चरचा ओळख झ़ला. ऄरारं ग टा.व्हा चॅनलचे बडे त़रे अऽण
त़रक़ ददस़यल़ तरुण ऩग़ मिल़मिलंस़रखेच ऄसल्य़ने त्य़ंऩ ते अपलेसे ि़टी ल़गले. त्य़ंचे कपडेसिद्ध़
स्थ़ऽनक ब़ज़ऱत सहज ईपलब्ध ऄसल्य़ने आथले तरुण कोररयन स्ट़सथचा नक्कल करू ल़गले. के शभीर्ेप़सीन
सिरि़त होउन ते फॅ ड िेर्भीर्ेपयंत अलं. परं ती सिथस़म़न्य ऩग़ म़णस़ल़ खंत अहे ता य़ तरुण़इच मीळ
म़ताशा ऄसलेलं ऩतं तिटत च़लल्य़चा. हे तरुण स्ितःल़ ऩग़ म्हणित़त खरे , परं ती त्य़ंऩ त्य़ंचा भ़ऱ् येत
ऩहा, त्य़ंच़ आऽतह़स त्य़ंऩ म़ऽहत ऩहा, पण त्य़ंऩ कोररयन संस्कु ताबिल पिष्कळ म़ऽहता अहे. त्य़ंऩ
कोररऄन बोलत़सिद्ध़ येउ ल़गलं अहे. कोहाम़स़रख्य़ रठक़णा दर अठिड्य़ल़ कोररऄन भ़र्ेचे क्ल़सेस
च़लत़त. एिढेच ऩहा तर आथल्य़ ददल्ला बोड़थच्य़ श़ळे ने ईदीस
थ ोबत कोररऄन भ़र्ेच़हा पय़थय मिल़ंऩ
ईपलब्ध करून ददल़ अहे. भले ह़ पेच स्ितःचा िेगळा ओळख ऽनम़थण करण्य़च़ ऄसेल किकि़ ऽखसेभरू िुत्तंना
मिि़म जोप़सलेल़ चंगळि़द, कोररयन संस्कु ताचा आथे चलता अहे हे ि़स्ति कोणा ऩक़रू शकत ऩहा.
'संटाल़ यँगर' य़ंच्य़ ऽनराक्षण़निस़र ऩग़लँड हे जणीक़हा ऽिम़ऩचा ध़िपट्टाच झ़ला अहे. दररोज आथे
ऄमेररक़, आं ग्लंड, ऑस्ट्रेऽलय़ य़स़रख्य़ देश़ंमधीन निनिा प्रलोभने लँड करत़यत अऽण सगयय़ंपेक्ष़ िेगळं
ददस़यच्य़ ऩद़त तरुण़इ य़ल़ बळा पडत अहे. हल्लाच आथे ददसी ल़गलेल्य़ फॅ शन टाव्हाने आथल्य़ फॅ शनचा
म़ऽहता पिरिण़ऱ्य़ िेगिेगयय़ ब्लॉग्स अऽण िेबस़इटसऩ पिष्कळ ख़द्य पिरिलय त्य़मिळे ऄत्य़धिऽनक
ऱहण्य़च्य़ य़ चढ़ओढाल़ अत़ ऄजीनच चेि चढल़य. खरोखरच आथल्य़ व्य़प़ऱ्य़ंऩ अत़ श्रम़चं स़थथक
झ़ल्य़स़रखं ि़टत ऄसण़र. चेहऱ्य़िर ऄऽभम़ऩचा झलकसिद्ध़ न झळकित़ आथलाच एक फॅ शन ऽडझ़यनर
'लोथ़' म्हणते, "हम हम है, ब़की प़ना कम है". हे सगळं प़हून मा तर एिढंच म्हणेन, " लेखान अपकी बग़ित
से हम़रा अंखे नम है"



ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.58

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

महता िडथप्रेसचा
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 श्रेय़ रत्नप़रखा

प्रिेश करत़ येथे
कळफलक टंकी ि़टे
बघत़ ऽक्लष्ट ि़टले जरा
कठाण त्य़त क़हा नसे
िडथप्रेस ? हे क़य अहे नेमकं ? अऽण अम्ह़ल़ त्य़चा क़य गरज ? ऄस़ प्रश्न प्रत्येक ि़चक़च्य़ मऩत अत्त़ येत
ऄसेल. संगणकीय तंत्रज्ञ़ऩत तरबेज ऄसलेल्य़ंऩ किकि़ ज्य़ंच़ स्ित:च़ ब्लॉग अहे ते म़त्र य़बिल ऐकी न
ऄसतालच. िडथप्रेस हा एक ब्लॉगरस़रखाच, ऑनल़इन ब्लॉनिगग प्रण़ला अहे.
िडथप्रेसमध्ये देखाल दोन प्रक़र अहेत. एक िडथप्रेस.ऑगथ अऽण दिसऱ िडथप्रेस.कॉम.

1. िडथप्रेस.ऑगथ म्हणजे अपण एख़द्य़ सव्हथरिर क़हा ज़ग़ अऽण डोमेन नेम ऽिकत घेउ शकत ऄसलो, तर त्य़
ज़गेत िडथप्रेसचा प्रण़ला अपण ट़की शकतो. ऽतथे हिे ते बदल कऱयल़ अपल्य़ल़ मिभ़ ऄसते.

2. िडथप्रेस.कॉम म्हणजे म़त्र ब्लॉगरस़रखाच. अहेत त्य़ मय़थददत सिऽिध़ंच़ ि़पर करून ब्लॉग तय़र करणे. ऄथ़थत
य़तहा पिन्ह़ css upgradation ऩि़च़ एक पैसे भरूनच़ पय़थय अहे. य़त ददलेल्य़ सिऽिध़ंमध्ये तिम्ह़ल़
स्ित:ल़ , ब्लॉगचे क़हा रं ग-रूप बदल़िेसे ि़टले तर त्य़करत़ css मध्ये जे क़हा बदल कऱिे ल़गत़त ते
कऱयचा मिभ़ ऄसते.
अपल्य़ल़ अत़ िडथप्रेस.कॉम संबंधा म़ऽहता घ्य़यचा अहे. त्य़मिळे अत़ मा य़पिढे जेव्ह़ िडथप्रेस ऄस़ ईल्लेख
करान तेव्ह़ तेव्ह़ तो िडथप्रेस.कॉम संबंधा अहे हे कु पय़ लक्ष़त घ्य़.
िडथप्रेस ब्लॉगरस़रखाच अहे म्हटलं खरं पण क़हा मीलभीत फरक य़ दोघ़ंत अहे अऽण तो म्हणजे........

1. ब्लॉगरिरच़ ब्लॉग सजि़यल़ तिम्हा ज़ि़ऽककप्ट कोड ि़परू शकत़ जे िडथप्रेस.कॉमिर ि़पऱयल़ म़त्र
ऄनिमता ऩहा. िडथप्रेसच्य़ ऽनम़थत्य़ंच्य़ म्हणण्य़निस़र ऄश्य़ कोड्समधीनच ब्लॉगच्य़ सिरऽक्षततेल़ धोक़ पोची
शकतो, त्य़मिळे जर हे ऄसे कोड ि़पऱयचेच ऄसताल तर खिश्श़ल िडथप्रेस.ऑगथ ि़पऱ. तिमच्य़ ज़गेत क़य हि़ तो
धिम़कि ळ घ़ल़ ;-)

2. पण ऄसं जरा ऄसलं तरा ब्लॉगचे रं ग-रूप बदलण्य़करत़ िडथप्रेसकडे बरे च पय़थय ईपलब्ध अहेत, जे ब्लॉगरिर
ि़परय़चे म्हटलं तर कोडंग के ल्य़ऽशि़य शक्य ऩहा अऽण त्य़मिळेच िडथप्रेसचं िेगळे पण ईठी न ददसतं.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.59

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
अत़ .कॉम की .ऑगथ ह़ डोक्य़तल़ गंधळ जऱ दीर स़ऱ अऽण िडथप्रेस िरचे हे पय़थय समज़िीन घ्य़. खरं तर
िडथप्रेस समजीन घेण्य़करत़ स्ि: िडथप्रेसने हा ट्डिट्ट्स तय़रा के लेला अहेत, जा आथे ि़चत़ येताल / आथे
पह़त़ येताल.

1. िडथप्रेस ने ’मऱठा ’भ़र्ेल़ ऄऽधकु तपणे म़न्यत़ ददलेला ऄसल्य़ने, ब्लॉगिर दशथना ददसण़रे सचथ किकि़ संप़दन
हा लेबल्स देखाल मऱठातीन ददसत़त अऽण तिमच़ ब्लॉग ज़स्त नैसर्वगक ि़टतो.

2. ब्लॉग तर तय़र के ल़य पण त्य़िर ऽलह़यचं क़य ऄस़ प्रश्न पडल़ ऄसेल तर िडथप्रेसकडे य़चे ईत्तर अहे.
ऽप्लन्की ऩि़च्य़ एक़ संकेतस्थऴशा अपल़ ब्लॉग जोडल़ की त्य़ंच्य़कडी न अपल्य़ल़ रोज एख़द़ ऽिर्य
ऽमळतो. शक्य ऄसेल तर ऽलऽहलं ऩहातर सोडी न ददलं. पण २०११ च्य़ सिरूि़ताप़सीन िडथप्रेसने स्ित:च हे क़म
सिरू के लयं. अपल्य़ल़ रोजच्य़ रोज ब्लॉग ऽलह़यच़ की अठिड्य़तीन एकद़च, हे एकद़ ठरिलं अऽण त्य़प्रम़णे
ह्य़ ब्लॉग ल़ भेट ददला की अपल्य़ल़ रोज ऽनत्य नि़ ऽिर्य ऽमळतो.

3. एकद़ िडथप्रेसिर ख़ते सिरू के ले की,त्य़ ऄंतगथत अपण दकताहा ब्लॉग सिरू करू शकतो. अऽण प्रत्येक ब्लॉगकरत़
िडथप्रेस अपल्य़ल़ देतं ३ जाबा ज़ग़...दकताssssss ! ३ जाबा.

4. बर्य़चद़ अपण िेगिेगळा म़ऽहता अपल्य़ ब्लॉगिर डकि़यच़ प्रयत्न करत ऄसतो. कधा एख़दा ऽिऽडयो
फ़इल, कधा ऑडायो ऽक्लप, कधा ऽपडाएफ, कधा दिसरा क़हा सिऽिध़. ऄश्य़ क़हा संकेतस्थळ / सेि़ंशा िडथप्रस
े चे
ऽहतसंबंध ऄसल्य़ने त्य़ंच़ एचटाएमएल कोड ब्लॉगिर डकिण्य़चा कसरत करण्य़पेक्ष़, िडथप्रेस फॉमॅट म्हणीन
ऽनिड के ला की अपोअप हि़ तो कोड ऽनिडल़ ज़तो अऽण अपण क़म सोप्पं होउन ज़तं.

5. िडथप्रेस ब्लॉगरपेक्ष़ िेगळं गणलं ज़ण्य़चं एक मिख्य क़रण म्हणजे...िडथप्रेसचा कस्टम मेन्यि हा सिऽिध़. हेडर
अऽण पोस्ट य़च्य़ मध्ये एक नेऽव्हगेशन ब़र अपल्य़ल़ प्रत्येक ब्लॉगमध्ये ददसतो. ब्लॉगरमध्ये जा पुष्ठे अपण तय़र
करतो त्य़चा य़दा अपल्य़ल़ एक़पिढे एक ददसते. त्य़व्यऽतररक्त क़हा िगथि़राचा ऩिे ऽतथे घ़ल़यचा झ़ल्य़स
टेम्पलेटमध्ये बदल कऱिे ल़गत़त. िडथप्रेसमध्ये म़त्र य़चा गरज ल़गत ऩहा. तिम्हा क़य ि़ट्टेल ते म्हणजे पुष्ठ,े
िगथि़र्य़, आतर पोस्टचे दििे आ. घ़ली शकत़. सब मेन्यि तय़र करू शकत़. थोडक्य़त ब्लॉगिर अलेल्य़ व्यऽक्तल़
एक़ झटक्य़त ब्लॉगचा िैऽशष्ट्डे ज़णिी द्य़यचा ऄसताल तर कस्टम मेन्यिस़रखा सोय़ ऄसणं गरजेचे अहे.

6. दिसरा एक सोय म्हणजे दफचडथ आमेजेस. य़च़ ऄथथ य़ सोइच़ ि़पर करून अपण प्रत्येक पोस्ट्ट्करत़ / पेजकरत़
िेगळे हेडर द़खि़यचा व्यिस्थ़ करू शकतो. ऄथ़थत सगयय़च टेम्पलेट्ट्करत़ हा सोय ईपलब्ध ऩहा..क़हा
ठऱऽिक टेम्पेलेट हा सोय देउ शकत़त.

7. िडथप्रेस मध्ये ब्लॉगरस़रखा एचटाएमएल मध्ये बदल करण्य़चा मिभ़ नसल्य़ने टेम्पलेट मध्ये बदल करत़ येत
ऩहात, आतकं च क़य पण ब्लॉगरस़रखा हिा ता टेम्पलेट ईचलीन बदलण्य़चाहा मिभ़ ऩहाये. पण तरा देखाल
अजप़िेतो १०२ मोफत टेम्पेलेट्ट्स अऽण १५ ऽप्रऽमयम पेड टेम्पेल्ट्ट्स िडथप्रेसने स्ित: ईपलब्ध करून ददलेल्य़ अहेत.
अपल्य़ अिश्यकतेनिस़र अपण हिा ता टेम्पलेट ऽनिडी न ब्लॉगचे रं ग-रूप बदली शकतो.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.60

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
8. ऽतसरा एक सोय िडथप्रेसमध्ये अहे,ता म्हणजे ऽस्टकी पोस्ट. एख़दा महत्ि़चा पोस्ट तिम्ह़ल़ स़तत्य़ने ब्लॉगच्य़
मिखपुष्ठ़िर ददस़िा ऄसं ि़टत ऄसेल तर त्य़ पोस्टल़ प्रक़ऽशत करत़ऩ ऽस्टकी पोस्ट म्हणीन प्रक़ऽशत कऱिे.

9. ददिसभर अपण आतक्य़ गोष्टा ज़ल़िर ि़चत ऄसतो. सगयय़च ऩहा,पण क़हा गोष्टा अपल्य़ल़ अपल्य़
ि़चक़ंपयंत अिजीथन पोचि़व्य़ ऄसे ि़टते. ऄश्य़ िेळा िडथप्रेस अपल्य़ल़ प्रेस ऽधस ऩि़चे एक बिकम़कथ लेट देते,
जे अपल्य़ राम़उजरच्य़ टि लब़रमध्ये ल़ि़यचे ऄसते. एख़दा अिडलेला ब़तमा /पुष्ठ शेऄर करण्य़करत़ ह्य़
बिकम़कथ लेटच़ ि़पर कऱयच़, की त्य़ ब़तमाच़ स़ऱंश त्य़च्य़ दिव्य़सकट अपल्य़ िडथप्रेस पोस्ट एडाटरमध्ये
ददसतो, त्य़ल़ ऩि, िगथि़रा देउन अपण ते प्रक़ऽशत के ले तरा त्य़त मिळ प़ऩच़ दिि़ ऄसल्य़ने अऽण ब़तमा
पीणथ नसल्य़ने अपल्य़िर चौयथकम़थच़ अरोप तरा येउ शकत ऩहा. ब़की एख़दा ब़तमा ऄशा शेऄर कऱयल़ मीळ
म़लक़चा क़हाच हरकत नस़िा.

10.
अपल्य़च एख़द्य़ पोस्टशा संबंऽधत अपल्य़च ब्लॉगिरच्य़ अऽण आतर ब्लॉगिरच्य़ पोस्ट अपल्य़
पोस्ट ख़ला ददसण्य़करत़ ररलेटेड पोस्ट च़ िडथप्रेसकडे अहे.पण दिदि
ै ़ने तो फक्त आं ग्रजा ब्लॉग करत़च च़लतो.
11.

अपल्य़ ब्लॉगिर अपण एख़द़ दिि़ ददलेल़ ऄसेल तर; तो दिि़ ऄसलेले प़न कसे ददसत ऄसेल य़चा

झलक स्नॅप टी इट य़ ऽिजेट्ट्द्व़रे प़ह़त़ येते. ददलेल्य़ दिव्य़िर म़उस नेल़ ऄसत़ त्य़ दिव्य़च़ स्नॅपशॉट ददसतो.

12.

ब्लॉगरमध्ये फक्त १० प़ऩंचाच परि़नगा अहे. ऄथ़थत एचटाऄएमेल मध्ये बदल करून हा संख्य़

ि़ढित़ देखाल येते. पण िडथप्रेस म़त्र ऄमय़थदात प़ने तय़र कऱयचा मिभ़ देत.े

13.
तय़र के लेल्य़ प़ऩिर फक्त मजकी रच हि़ की ब़जील़ स़इडब़र ऽिजेट देखाल हिा हे ठरिण्य़च़
ऄऽधक़र देखाल िडथप्रेस अपल्य़ल़ देत.ं प्रत्येक प़ऩल़ एकच म़पदंड ऩहा. एख़द्य़ प़ऩिर अपण स़इडब़र
ऽिजेट द़खिी शकतो, एख़द्य़ प़ऩिर गरज नसेल तर क़ढी हा शकतो. हा सोय अपल्य़ल़ ऽमळते पेज ऍरट्रब्यिट मिळे.

14.

एख़द़ ऽिडायो, एख़दा ऑडायो ऽक्लप, एख़द़ दोन-च़र ओळंच़ सिऽिच़र, फोटो गॅलरा हे सगळं

नेमक्य़ िेगळे पण़ने द़खिण्य़चा सोय अहे. अपण फक्त पोस्टच़ प्रक़र ऽनिड़यच़, की त्य़पम़णे पोस्ट ददसत
ऄथ़थत हे बरचंस टेम्पलेटिर ऄिलंबीन अहे.

15.

अपण लेख तर ऽलऽहल़; पण लोक़ंऩ कळण़र कसं अपण क़ऽहतरा त़जं ऽलऽहलं अहे य़िर ?

िडथप्रेसिरचे लेख तिम्हा अपोअप अऽण त़बडतोब फे सबिक प्रोफ़इल / किकि़ अपल्य़ म़लकीचे फे सबिक पेज,
ऽट्ट्िटर, निलक्ड आन, य़हू अऽण ल़इव्ह मेसंजर आ. रठक़णा प़ठि़यचा व्यिस्थ़ करू शकत़. आथे लेख प्रऽसद्ध झ़ल़
रे झ़ल़ की त्य़च़ दिि़ ऽतथे पोचल़च म्हणीन समज़. तिमच्य़ ऽमत्रमंडळंऩ त्य़चा म़ऽहता लगेचच ऽमळते. ह़ !
अत़ ते ि़चत़त की ऩहा ह़ भ़ग ऄलऽहद़ ;-)

16.
समज़ तिम्ह़ल़ लेख ऽलह़यल़ िेळ ऩऽहये पण अलेल़ एख़द़ इमेल तिम्ह़ल़ तिमच्य़ ब्लॉगिर प्रऽसद्ध
कऱयच़ ऄसेल तर आथल़ मजकी र क़पीन ऽतथे डकित बस़यचा ऄऽजब़त गरज ऩहा. िडथप्रेस ने अखीन ददलेल्य़
सीचऩंचं प़लन करून अऽण त्य़ंच्य़ ददलेल्य़ फॉमॅट मध्ये अपण त्य़ंऩ, त्य़ंना अपल्य़ल़ ठरिीन ददलेल्य़ इमेल
िर फॉरिडथ करू शकतो.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.61

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
17.

आतकं च कश़ल़, समज़ अपण कि ठे तरा ब़हेर अहोत,जिळ संगणक, आं टरनेट ऩहाये पण अपल्य़

ि़चक़ंऩ क़हातरा महत्ि़चा ब़तमा स़ंग़यचा अहे तर क़य कऱल ? अत़ बर्य़चश़ लोक़ंकडे स्म़टथ फोन
अहेत हो, तिम्हा म्हण़ल, त्य़िरून लेख पोस्ट करू, त्य़त क़य मोट्ढंसं ! हे हा खरं च म्हण़ ! पण मग एख़द्य़कडे
स्म़टथ फोन देखाल ऩहाये, फोन मध्ये आं टरनेट जोडणा करत़ जाऽपअरएस चा सोय देखाल ऩहाये. अत़ क़य
कऱल ? बोल़ ! सोप्पं अहे. िडथप्रस
े च्य़ पोस्ट ब़य व्हॉइस चा मदत घ्य़. ऄगदा स़ध्य़ लंडल़इनच़ ि़पर करून
देखाल तिम्ह़ल़ अपल्य़ल़ अपलं म्हणणं ि़चक़ंपयंत पोचित़ येतं.

18.

समज़ सिरूि़ताल़ अपण िडथप्रेस.कॉम िर ब्लॉग च़ली के ल़ पण म़ग़हून हा सगळा बंधनं नको ि़टला

तर िडथप्रेस.कॉम िरून िडथप्रेस.ऑगथ िर अपल़ अख्ख़ ब्लॉग हलि़यचा मिभ़ तर अहेच,ऽशि़य क़हा पैसे भरले
तर अपल्य़ल़ िडथप्रेस य़ सगयय़ ट्ऱन्सफरमध्ये मदत देखाल करते.

19.
एख़द़ लेख अपण ऽलऽहल़ पण त्य़ताल क़हा म़ऽहताबिल अपण स़शंक ऄसी तर िडथप्रेसच्य़ ऱयटंग
हेल्पर म़फथ तच अपण एक किकि़ ऄनेक ऽमत्र-मैऽत्रणंऩ अपण ऽलऽहलेल़ लेख प़ठिी त्य़त दिरुस्त्य़ सिचि़यल़ स़ंगी
शकतो, मत ऽिच़रू शकतो.

20.
समज़ येण़र्य़ ि़चक व्यक्तीचे िडथप्रेसिर ख़ते ऩहा पण फे सबिक किकि़ ऽट्ट्िटर िर ख़ते अहे अऽण
अपल्य़ एख़द्य़ लेख़िर त्य़ व्यऽक्तल़ मत म़ंड़यचे झ़ल्य़स अपले फे सबिक ऄथि़ ऽट्ट्िटर ख़त्य़द्व़रे प्रिेश
करून अपले मत म़ंडी शकत़त. त्य़करत़ िडथप्रेसचे ख़तेध़रक ऄसण्य़चा ऽबल्कि ल अिश्यकत़ ऩहा.
21.
अपल्य़ ब्लॉगिर येण़र्य़ ि़चक़ंऩ अपल़ ब्लॉग फॉलो कऱयचा आच्छ़ ऄसेल तर फॉलो ऩि़चं एक
बटण ख़ला तऴशा ददसतं, त्य़िर रटचकी देउन , ईघडी न, त्य़त अपल़ इमेल अय़डा ि़चक़ने ददल़ की अपसीक
त्य़ इमेलिर अपले लेख ि़चक़ंऩ ऽमळत़त.
22.

ऽट्ट्िटर िर १४० ऄक्षऱंच्य़ मय़थदत
े आतकी भरगच्च म़ऽहता अपल्य़ल़ क्षणोक्षणा ऽमळत ऄसते, ता जर

अपल्य़ल़ अपल्य़ ब्लॉगिर शेयर कऱयचा झ़ला तर क़य करण़र ? निसत़ त्य़ ऽट्ट्िटच़ दिि़ देउन त्य़त क़हा
गंमत ऩहा. एख़द्य़ ि़चक़ल़ त्य़ ट्ट्िाटल़ ईत्तर द्य़यचं ऄसल्य़स, रा ऽट्ट्िट कऱयचे ऄसल्य़स किकि़ फे व्हराट
कऱयचे ऄसल्य़स ते आथेच ब्लॉगबसल्य़ ;-) म्हणजे ब्लॉग ि़चत़ ि़चत़ करू शकत़त ते ऽट्ट्िटर ब्लॉकबडथ प़य य़
सोयामिळे.

23.

अपल्य़ लेख़ंिर ि़चक़ंच्य़ प्रऽतस़द़चा ऄपेक्ष़ तर अपण करतोच, त्य़स़ठा प्रत्येक लेख़ख़ला एक

छोट़स़ प्रऽतस़द देण्य़करत़ फॉमथ ऄसतो, ऩि,इमेल पत्त़ अऽण प्रऽतस़द आतकीच म़फक म़ऽहता त्य़त भऱयचा
ऄसते. पण त्य़व्यऽतररक्त क़हा ज़द़ म़ऽहता अपल्य़ल़ ि़चक़ंकडी न हिा ऄसल्य़स क़य करण़र ? त्य़िेळा
िडथप्रेसच़ फॉमथ ऽबल्डर अपल्य़ मदताल़ येतो.

24.

अपल्य़ ि़चक़ंशा संि़द स़धण्यकरत़ पोल ( मतद़न) घेणं ह़ सगयय़त च़ंगल़ पय़थय अहे. ि़चक़ंचे

मत ऽिच़ऱत घेतल्य़ने त्य़ंऩहा महत्ि ऽमळते. त्य़करत़ िडथप्रेस च़ पोल पय़थय ईपयिक्त अहे.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.62

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
25.

अपल्य़ लेख़त त्य़ऽिर्य़संबंधा क़हा छ़य़ऽचत्र, आतर दििे, टॅग्ज जजोड़यचे ऄसताल तर

िडथप्रेसचचे झेमंट़ य़ सेिेशा ऄसलेले ऽहतसंबंध क़मा येत़त. ऄथ़थत ह़ पय़थय फक्त आं ग्रजा भ़र्ेताल ब्लॉग्जकरत़च
ईपयिक्त अहे.

26.

ऄरथ रथरथ, िडथप्रेसबिल अपल्य़ल़ अत्त़ म़ऽहता ऽमऴला पण जर क़हा ददिस अपल्य़ ह़ता हा म़ऽहता

ल़गला ऄसता तर अपण िडथप्रेसिरच ब्लॉग तय़र के ल़ ऄसत़. ऄसं ि़टतंय ऩ ? क़हा हरकत ऩहा...ऄजीनहा
िेळ गेलेला ऩहा. क़ळजा नस़िा. िडथप्रेसच्य़ अय़त सेिब
े िल म़ऽहता करून घ्य़. तिमच़ ब्लॉग कोणत्य़हा
रठक़णा ऄसल़ तरा तो िडथप्रेसिर अय़त करत़ येइल.

27.

य़खेराज िडथप्रेसने छ़य़ऽचत्रे स्ल़आडशो म़फथ त द़खिणे, पोस्ट / पेज ल़ प़सिडथ देण,े एकच मोट्ढा पोस्ट

ऄनेक प़ऩत ऽिभ़गणे य़स़रख्य़ ईपयिक्त सोया ईपलब्ध करू ददलेल्य़ अहेत. क़हा ऄपि़द िगळत़ एकहा पैस़
न भरत़ त्य़ ि़परत़ येत़त. अऽण नेमक्य़ ऄश़च सोया ि़परण्य़करत़ ब्लॉगरिर एचटाएमएल मध्ये बदल करत
बस़िे ल़गत़त. म्हणीनच के िळ एक ज़ि़ऽस्क्रप्ट ि़परत़ येत ऩहा य़ क़रण़करत़ खट्ट्टी होउन ऄनेकद़ म़झ़
ब्लॉग िडथप्रेसिरून ब्लॉगरिर हलि़यच़ ऽिच़र के ल़ तरा िडथप्रेस ऄश्य़ क़हा सिध़रण़ घेउन स़मोरं येतं की पिन्ह़
नव्य़ने त्य़च्य़ प्रेम़त पड़िसं ि़टतं :-) , त्य़ ऄथी हा लव्ह ऍण्ड हेट ररलेशनऽशप अहे म्हण़यल़ हरकत ऩहा.
( य़ लेख़तले तंत्रज्ञ़ऩशा संबंऽधत ऄसलेले शब्द, ि़चक़ंच्य़ गंधऴत भर पडी नये य़करत़ मऱठा प्रऽतशब्द न
शोधत बसत़ आं ग्रजातच ि़परलेले अहेत.)


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.63

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 न्य़यमिती कै . ऱमचंद्र शंकर िझे - अद्य मऱठा ऩ़डाग्रंथ
शोधक
 नििग कम़ंडर (ऽन) शऽशक़ंत ओक
_______________________________________________________________________________________________________________________

प्रस्त़िऩ
ऩडा ग्रंथ़ंचा ओळख मऱठा लोक़ंऩ अत़ निल़इचा ऱऽहला ऩहा. गेल्य़ १५-२० िऱ्ंच्य़ क़ऴत
मह़ऱष्ट्ऱताल ऄनेक शहऱत ऩडा ग्रंथ भऽिष्य पह़ण्य़चा – ऄनिभि़यचा सोय अत़ झ़ला अहे. य़ ऄदभीत
भऽिष्य कथऩंच़ महत्ि़चे िैऽशष्ट्ण ऄसे की त़डपट्ड़िर कोरुन ऽलऽहलेले हे भऽिष्यकथन तऽमलभ़र्ेत ऄसीन
मोडास़रख्य़ की ट ऽलपात ते नोदिीन ठे िलेले अढळते. अपल्य़ ह़त़च्य़ (पिरुऱ्ंस़ठा ईजव्य़ ि ऽस्त्रय़ं च्य़
ड़व्य़) ऄंगट्ण़च्य़ ठश़ंिरून योग्य ते त़डपत्ऱचे प़न शोधले ज़ते अऽण त्य़त व्यऽक्तचे ऩि, जन्मददऩंक,
ऽशक्षण, नोकरा -व्यिस़य अदाचा म़ऽहता कोरून येते अऽण पिढाल अयिष्य़चे थोडक्य़त भऽिष्यकथन के ले
ऄसते. म़फक फीत ते अपल्य़ल़ ईपलब्ध होते. त्य़च़ ऄनेक़ंना प्रत्यक्ष ऄनिभि घेतलेल़ अहे.
हि़इदल़ताल नििग कम़ंडर शऽशक़ंत ओक य़ प्रस्तीतच्य़ लेखक़ल़, ऽिऽिध भ़र्ेताल पिस्तक़तीन, भ़र्ण़तीन,
चचेतीन य़ ऽिर्य़ल़ च़ंगल़च ईज़ऴ देत़ अल़. मऱठा ि़चक़ंचा ईत्सिकत़ प्रचंड प्रम़ण़त ज़ग्रुत होउन
हज़रंच्य़ संख्येने ऩडा ग्रंथ़ंचे ऄिलोकन के ले ज़उ ल़गले. त्य़तीनच मिंबइ, पिणे, ऩगपीर, कोल्ह़पिर, स़ंगला,
सोल़पिर, ऄकोल़, ऩऽशक, जळग़ि, धिळे अदद शहऱत ऩडा ग्रंथ कं द्ऱंचा स्थ़पऩ झ़ला. त्य़ंचा मह़ऱष्ट्ऱताल
सध्य़ संख्य़ ४०च्य़िर अहे. संपिणथ भ़रत़त देखाल ऩडा कं द्ऱंचे ज़ळे पसरले अहे. २००पेक्ष़ ज़स्त ऩडा
कं द्ऱंच्य़ पत्य़चा य़दा निकताच “Naadi Predictions

- A Mind Boggling Miracle “ ि “ऩडाग्रंथ

भऽिष्य - चंक़ देनेि़ल़ चमत्क़र” य़ ऄनिक्रमे आं ग्रजा ि निहदा पिस्तक़त ईपलब्ध अहे. ऽशि़य तऽमळ, गिजऱथा
भ़र्ेत पिस्तके प्रक़ऽशत झ़ला अहे. क़नडातीन लेखम़ऽलके च्य़ स्िरूप़त ‘कमथिाऱ’ य़ स़प्त़ऽहक़तीन क़हा
भ़ग प्रक़ऽशत झ़ल़ अहे.
य़ सि़थिरून ऄसे लक्ष़त येते की ऩडा ग्रंथ ह़ ऽिर्य चेष्टि
े ़राच़ किकि़ तथ़तकऽथत ऽिज्ञ़नि़द्य़ंना “थोत़ंड
अहे” म्हणीन ट़ळण्य़च़ ऩहा. कै . ऱ. शं. िझ्य़ंच्य़ स़रख्य़ न्य़यमितंना ज्य़ंचा पीणथ हय़त “पिऱव्य़ऽशि़य
म़न्य करण़र ऩहा” य़ ब़ण्य़ने के लेल्य़ ऽनस्पुह ि सचोटाच्य़ नोकरात (सन १९२६ ते १९५४) गेला ऄश़
व्यक्तीना य़िर ऄभ्य़स करून ऄनेक ऽिज्ञ़नि़द्य़ंऩ ऩडाग्रंथ़ंबिल अणखा ऄभ्य़सपिणथ शोध घेणे कसे
अिश्यक अहे ऄस़ प़ठ घ़लीन ददल़ अहे.
ऄसे म्हणत़ येइल की य़चा सिरि़त ि़ङ्मयशोभेच्य़ सन १९५९ ि ६३ ददि़ळा ऄंक़ताल कै . श़ंत़ऱम
अठिले य़ंच्य़ भुगि संऽहतेिराल लेख़तीन झ़ला. ते लेख खीप लोकऽप्रय झ़ले. १९६८च्य़ दसऱ्य़च्य़ मिहुत़थिर
त्य़़ लेख़त अणखा भर घ़लीन एकऽत्रत पिस्तक ऽनर्वमत झ़ले त्य़चे ऩि होते – “ऩडा ग्रंथ - एक ऄभ्य़स”.
अजहा हे पिस्तक ऩडाग्रंथ़ंिराल म़ऽहता देण़रे पऽहले पिस्तक म़नले ज़ते.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.64

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

१ न्य़यमिती कै ऱमचंद्र शंकर िझे.
.

‘ऩडा ग्रंथ – एक ऄभ्य़स’ य़ पिस्तक़त न्य़यमिती कै . िझे य़ंच़ ईल्लेख प्रकऱ्थने अल़ अहे. त्य़ मधीन
कै . िझे य़ंचे व्यऽक्तमत्ि थोडक्य़त स़क़र होते. त्य़ंचे तान नंबरचे ऽचरं जाि प्रभ़कर ऱमचंद्र िझे (िय ७२)
य़ंच्य़़क़डे त्य़ंच्य़ िऽडल़ंच्य़ ऄथ़थत कै . ऱ. शं. िझ्य़ंच्य़ हस्त़क्षऱत ऽलहून ठे िलेल्य़ िह्य़ ि त्य़ंच्य़शा
संबंऽधत ऄनेक ऩतलग़ंच्य़ ऩडाकथऩंच्य़ एक़ रऽजस्टरनिम़ ब़ड़त नंदा संग्रऽहत अहेत. प्रभ़कर
य़ंच्य़प़शा ऄशा एक त़डपट्टा देखाल अहे. ज्य़िर की टतऽमळ ऐिजा “आं ग्रजा” मधे ऩडाकथन कोरलेले अहे.
(प्रस्तीत लेखक़ल़ ऄश़ तऱ्हेचा आं ग्रजात ऽलऽहलेला त़डपट्टा प्रथमच पह़यल़ ऽमऴला) प्रभ़कर ि त्य़ंचे ऄन्य
बंधी ऄनिक्रमे मोठे ऽिऩयक(८१) दत्त़त्रय (७८), ि ध़कटे ऄरुण (७०) य़ंनाहा क़हा रं जक अठिणा स़ंऽगतल्य़.
त्य़ स़दर करात अहे.
अपल्य़ िऽडल़ंच्य़ अठिणा स़ंगत़ऩ प्रभ़कर म्हणत़त, “म़झ्य़ िऽडल़ंच़ ज्योऽतऱ्च़ ऄभ्य़स
होत़. त्य़ंऩ ग्रहऽस्थताचे ब़रक़िे ि त्य़ंचे प्रभ़ि य़चे सखोल ज्ञ़न होते. त्य़ंना तरुणपणा मिंबइताल नंदा
ऩडाि़चक़कडी न अपले भऽिष्य १९२५च्य़ सिम़ऱस प़ऽहले होते. नंतर क़रणपरत्िे त्य़ंना देश़ताल
ईत्तरभ़रत़प़सीन दऽक्षणेत तऽमळऩडी मधाल ऄनेक ऩडा कं द्ऱंऩ भेटा ददल्य़. त्य़मधीन त्य़ंना प़ऱशर होऱ,
शिक्र ऩडा, रिा ऩडा, रामह्म ऩडा ऄश़ ऽिऽिध संऽहत़ ि ऩडा पट्ट्ट्ड़ ऄिलोकन के ल्य़चे ददसीन येते.
ऽमळिलेल्य़ भऽिष्य़ंचा कथने त्य़ंना एक़ रऽजष्टरमधे आं ग्रजा भ़र्ेत ऽलहून ठे िलेला अढळत़त.”

२ प्रभ़कर ऱमचंद्र िझे
प्रभ़कर पिढे म्हणत़त, “अम्ह़ प्रत्येक भ़ि़स़ठा त्य़ंना एक एक रऽजष्टर बनिले होते. त्य़ंचे ि िररष्ठ
बंधी ऽिऩयक य़ंचे रऽजष्टर अजहा जपीन ठे िलेले अहे. त्य़ताल ईल्लेख फ़रच ऄदभित अहेत. क़हा ईद़हरणे
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.65

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
कथन करत़ऩ प्रभ़कर म्हण़ले, “मल़ MES (Military Engineering Service) मधे ऄऽसस्टंट गॅररसन
आं जाऽनयरपद़िर नोकरा ऽमऴला. लोहग़िच्य़ हि़इदल़ताल ऽिभ़ग़त त्य़ंचे क़म ि क़य़थलय होते. क़हा
मऽहन्य़त त्य़ंऩ सरक़रा क़म़त रस ि़टेऩ. नोकराचा रऽजऩम़ देण्य़चे मऩिर घेतले तंव्ह़ त्य़ंऩ
िऽडल़ंना थ़ंब़यल़ स़ंगीन ऩडा कथ़ऩतीन क़य अदेश ऽमळतो क़ हे प़हण्य़ल़ िय़च्य़ ६५ व्य़िर्ी ते
मिि़म मद्ऱसल़ गेले. हा गोष्ट स़ध़रण ६४ स़लचा ऄस़िा. तेथे ऩडा ि़चक नयऩर य़ंच्य़कडाल शिक्र
ऩडातीन ‘सध्य़ नोकरा कऱिा ल़गेल’ ऄसे ऽलहून अल्य़मिळे प्रभ़कऱंना ऱऽजऩम़ देण्य़च़ बेत िऽडल़ंच्य़
अदेश़िरून रहात के ल़. पिढे ते बढता ऽमळी न जाइ (गॅररसन आं ऽजऽनयर)झ़ले. त्य़िेळा

ऽसव्हाल क़म़त

लोहग़िच्य़ तऴिराल ऄनेक आम़रता ि घरे ब़ंधला गेला. ते सहज म्हण़ले, ‘अम्हा तेव्ह़ ९२ बा मधे रह़त
ऄसी’. (प्रस्तीत लेखक हा हि़इदल़त ऄसत़ऩ लोहग़िच्य़ पोस्टंग मधे ९१ बा य़ त्य़ंच्य़ शेज़रच्य़ क्व़टथरमधे
३५ िऱ्ंनंतर १९९९ ते २००१ पयंत ऱहत होत़) पिढे ५ िऱ्ंना म़त्र पिणे सोडी न प्रभ़कऱंऩ दीर पोस्टंगल़
ज़ण्य़चा िेळ अला तंव्ह़ घरचा सिथ पररऽस्थता ऽिच़ऱत घेउन िऽडल़ंच्य़ ऽिनंताल़ म़न देउन ता नोकरा
त्य़ंना सोडला ि स्ितःच़ कंट्रॅक्टरच़ व्यिस़य सिरु के ल़. य़च़ हा ईल्लेख ऩडा कथऩत पििी अल़ होत़.
दरम्य़न त्य़ंऩ नंददऩ ‘मिलगा’ झ़ला ऽतचे ऩि ‘न-द-न’ ऄश़ ऄक्षऱत ऄसेल हे हा खरे ठरले, नंददना
नंतर प्रभ़कऱंऩ ऄपत्ये क़य होताल? ऄसे त्य़ंच्य़ िऽडल़ंना रिा ऩडात सन ६७च्य़ सिम़ऱल़ ऽिच़रले.
तंव्ह़ ऽतच्य़ प़ठािर ‘मिलग़’ होइल ऄसे म्हणीन त्य़चा किं डला म़ंडीन ग्रहऽस्थता द़खिला गेला. पिढे १९६९ मधे
प्रभ़कऱंऩ ‘मिलग़’ झ़ल़ त्य़चे ऩि ‘सिह़स’ ऄसे ठे िण्य़त अले. त्य़च्य़ जन्म़नंतर प़ऽहल्य़ गेलेल्य़ ‘रामह्म
ऩडा’मधाल त्य़ंच्य़ िऽडल़ंच्य़ रऽजष्टर नंदाप्रम़णे तंव्ह़ निकत्य़च जन्मलेल्य़ ऩति़चा ग्रहऽस्थता नेमकी
ताच िणथन के ला होता फक्त लग्न ‘कके ’ ऐिजा ‘मकर’ ऄसे होते. ऄसे त्य़तीन ऄभ्य़सले ऄसत़ लक्ष़त येते.
नंददना ५िऱ्ंचा ऄसत़ऩ ऽतच्य़बिलचे ऄनेक ईल्लेख अियथक़रकपणे पिढे बरोबर अले. ईद़हरण़थथ,
ऽशक्षण़त तल्लख, कॉमसथचा पदिाधर, ऽिि़ह़नंतर ऩगपीरल़ ि त्य़नंतर क़हा िऱ्ंना मद्ऱसल़ ज़िे ल़गेल,
नंतर कॉम्प्यीटरचे ऽशक्षण घेउन ‘ईपदेशक’ म्हणजे ‘ऽशऽक्षक़’ होइल. पिढे अणखा क़ऴनंतर अपला स्ितःचा
संस्थ़ क़ढी न त्य़त ऽशक्षणदेण्य़चे क़यथ करे ल. (ता M. Com ल़ first class first अला होता) ि (ते ऄगदा
बरोबर झ़ले अहे क़रण ऽिि़ह़नंतर ऩगपिरल़, मद्ऱसल़ NIIT मधे दह़ िर्े क़म करून नंददना सध्य़ दोन
मिलंसह ‘िुक्ष’ ऩि़ने ता ऽशक्षणसंस्थ़ तेथे च़लिते अहे) प्रभ़कर म्हण़ले, ‘सन १९६७ स़ल़त ‘कॉम्प्यिटर’ हा
संकल्पऩ फक्त म़ऽहता होता. म़त्र प्रत्यक्ष़त ते क़य ऄसते य़चा भ़रत़त कोण़ल़च मऽहता नसत़ऩ त्य़च़
अिजीथन अलेल़ ईल्लेख ऽिशेर्त्ि़ने मल़ चक्ऱउन ट़कण़ऱ ि़टतो.’एकद़ एक मिलगा ऽतचे कथन ऐक़यल़
बसला होता. ऩडा श़स्त्रा ि़चत़ऩ ऄढखळल़. क़रण त्य़त ऽतल़ ऽिि़हसौख्य नसल्य़चे ऽलऽहले होते. (त्य़
क़ऴत ता अधाच घटस्फोरटत़ होता ि पिढे हा कथऩप्रम़णे ऄऽिि़ऽहतच ऱऽहला!)
अपल्य़ सिह़स ऩि़च्य़ मिल़बिल स़ंगत़ऩ ते म्हणत़त, ‘त्य़ल़ ऽिम़ऩशा ऽनगडात (ऩडा पट्टात
ऽिम़ऩल़ ‘जट़यी’ ऄस़ ईल्लेख अल़ अहे) तो नोकरात ऄसेल. पण प़यलट नसेल. हे कथन हा ऄगदा ऄचिक
अहे. त्य़च़ ऽिि़ह ऽिदेशा (प्रत्यक्ष़त दफऽलप़यना) व्यक्तीशा पिण्य़त होइल ि तो परदेश़तच स्थ़ऽयक होइल
ऄसे कथन त्य़च्य़ ब़लपणा २-३ िऱ्थच़ ऄसत़ऩ के लेले कथन हा नंतर बरोबर अले.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.66

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
अपल्य़ जिन्य़ अठिणा स़ंगत़ऩ प्रभ़कऱंच्य़ पत्ना सौ. सििण़थ म्हण़ल्य़, ‘अमच्य़ य़ ऽििेक
बंगल्य़ताल – जेथे अपण सध्य़ गप्प़ म़रतोय - य़ हॉलमधे अमच्य़कडे त्य़िेळा तऽमळ ऩडाि़चक
ऱह़यल़ अलेले होते. च़ंगले मऽहऩभर ऱऽहले होते. त्य़ंच्य़ अिडाचे जेिण जिळच्य़ हॉटेल़तीन म़गिले
ज़त ऄसे. त्य़ ऩडा ि़चक़ंचे ऩि अत़ लक्ष़त ऩहा पण ते नयऩऱंचे ज़िइ होते. त्य़ंचा पत्ना जमेल तश़
आं ग्रजातीन तऽमळमधीन भ़ऱ्ंतर करून स़ंगत ऄसे. अमच्य़ श्वशिऱंच्य़ ऽमत्रमंडळंचे ि क़हा ऩतलग़ंचे कथन
ते स्ितः मऱठातीन कच्चे ि नंतर आं ग्रजात पक्के करून रऽजष्टरमधे नंदित ऄसत. ऄनेक़ंना त्य़ मऽहऩभऱत ऩडा
ग्रंथ़ंचे ऄिलोकन के ले होते. त्य़नंतर ऄसे कोणा तऽमळ ऩडा ग्रंथि़चक अमच्य़ घऱत येउन ऱऽहल्य़चे
अठित ऩहा.’
प्रभ़कर य़ंना नंतर ते जंव्ह़ मिलाकडे चेन्नइल़ गेले ऄसत़ऩ ऄलाकडच्य़ क़ऴत म्हणजे १७ सप्टंबर,
१९९८ल़ ज्य़ ऩडाग्रंथ़ंना िऽडल़ंऩ अकर्वर्त के ले होते त्य़ ऩडा ग्रंथ़ंचे अपणहा ऄिलोकन करुय़ ऄसे
ि़टीन क़ंचापिरमच्य़ डा ब़ल़सिराममण्यम य़ंच्य़ ऄगस्त्यऩडा कं द्ऱतीन प़ऽहले.
ऽिऩयक हे कै . िझ्य़ंचे मोठे ऽचरं जाि. त्य़ंच्य़ बिलच़ ईल्लेख कै . श़ंत़ऱम अठिल्य़ंच्य़ पिस्तक़त
अल़ अहे. शंदण
ि ी (ख़नदेश़त) जन्म. िऽडल़च्य़ व्यिस़य़चे ‘लॉ’चे ऽशक्षण. क़हा क़ळनंतर जज म्हणीन
नोकरा कऱल िगैरै कथन तंतोतंत खरे ठरले. दद. १६ ऑगस्ट १९६४ल़ िडाल त्य़ंचा शिक्र ऩडापट्टा पह़त
ऄसत़ऩ त्य़ंऩ सोल़पीरहुन ददल्लाल़ (हऽस्तऩपिर ऩडाताल ईल्लेख) ज़ण्य़च़ योग अहे. तेथे प़च
भ़ऱ्ंस़ठा क़म कऱिे ल़गेल. क़हा क़ऴनंतर परत य़ल ि िरच्य़ हुद्य़ंिर क़म करत़ िऽडल़ंपेक्ष़ ज़स्त
म़नमऱतब ऽमळि़ल. दोन मिलगे होताल. (मोठ़ संजाि, परदेश़त स्थ़ऽयक होइल. त्य़च्य़ अजोब़ंप्रम़णे बहु
भ़य़थयोग अहे ि ध़कट़ संदाप.) म़झ्य़ िऽडल़ंचे तान ऽिि़ह झ़ले. तेच म़झ्य़ मिल़च्य़ नऽशबा पण अले.
ऽिऩयक अपल्य़ िऽडल़ंच्य़ अठिणंबिल स़ंगत़ऩ म्हण़ले, ‘िऽडल़ंच़ जन्म ३० म़चथ १८९९च़.
देह़िस़न २८ ज़नेि़रा १९८७ झ़ले. लॉचा पदिा मिंबइतीन ऽमळित़ऩ निहदी लॉस़ठा ते सििणथपदक़चे
म़नकर होते. िदकला करण्य़च़ ऽिच़र ऄसत़ऩ त़त्क़ऽलक क़रण़ंना त्य़ंऩ जजच्य़़ नोकरास़ठा ऄजथ
कऱि़ ल़गल़. ऄज़थच़ रातसर नमिऩ ऽमत्ऱल़ ददल्य़ने त्य़ंना ऐत्य़िेळा स़ध्य़ क़गद़िर के ले ल़ नोकराच़
ऄजथ मंजीर होउन ते नोकरात रुजी झ़ले. पिढे त्य़ंना मह़ऱष्ट्ऱत ऽिऽिध रठक़णा ऽजल्ह़ मॅऽजस्ट्रेटच्य़ पद़ंिर
क़म करून िय़च्य़ ५५व्य़ िर्ी म्हणजे सन १९५४मधे ऽनिुत्ता पत्करला. िडाल़ंऩ टेऽनस खेऴयच़ र्ौक
होत़. तसेच ते ऽनष्ण़त ऽरामज खेळत. रँ ग्लर मह़जना ि रँ गलर पऱंजपे त्य़ंच्य़ ऄनेक स्नेह्य़ंपैकी होते. क़हा
क़ळ ते मिंबइ ईच्च न्य़य़लय़चे रऽजस्ट्ऱर होते. स़ंगलाकर संस्थ़ऽनक़ंचे क़यद़ सल्ल़ग़र म्हणीन क़म
के ल्य़िर त्य़ंचा ऽनयिक्ती प्रभ़त दफल्म कं पनाच्य़ पडत्य़क़ळा ऽलदक्वडेटर म्हणीन झ़ला होता. पिण्य़ताल
ब़लगंधिथ चौक़त येण़ऱ्य़ घोले रस्त्य़ल़ ऽमळण़ऱ्य़ रस्त्य़़ल़ सध्य़ कै . ऱ.शं. िझे म़गथ ऄसे ऩि अहे. तेथे
त्य़ंच़ ऽििेक िंगल़ अहे. अम्हा ऽतघे भ़उ सध्य़ आथे ऱह़तो. दत्त़त्रय ह़ सख्ख़भ़उ डॉक्टर होउन अमीत
कनथल हुद्य़िरून ऽनिुत्त झ़ल़.

त्य़िेळच्य़ ऩडापट्ड़त पत्नाचे म़हेरचे ऩि हटखीन येत ऄसे. जसे अमचा अइ - िऽडल़ंचा दिसरा पत्ना.
ज़नकी (क्र.२) ऽतचे म़हेरचे ऩि िेणी. प्रभ़कर ि ऄरुणच्य़ अइचे ज़नकी (क्र.३) तर म़हेरचे ऩि दिग़थ. ऩडा
पट्टातीन ऄचिक ऽलऽहले होते. म़झा पत्ना सिनाताचे शकिं तल़, प्रभ़करचा पत्ना सििण़थचे अधाचे ऩि जयश्रा िगैरै
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.67

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
ईल्लेख अियथक़रक ि़टत़त.
दत्त़त्रय म्हण़ले, ‘मा अमीत ऄसत़ऩ होऽशय़रपिरमधाल भुगि संऽहत़चे ऄनिभि घ्य़यल़ तानद़
ज़ण्य़च़ योग फसल़. चौर्थय़ंद़ प़िस़त ज़ण्य़चा प़ळा अला ि क़हा कष्ट़ने कथऩच्य़ पट्ड़ ऽमळिल्य़.
त्य़िेळा नोकरातीन ऽनिुत्ताचे ऽिच़र येत होते. य़च़ ईल्लेख अल़ ि सध्य़ नोकरा सोडत़ येण़र ऩहा. ऄसे
कथन नोकरा पिणथकरून झ़ल्य़िर खरे ठरले. ते मद्ऱसल़ पोस्टंगिर ऄसत़ऩ त्य़ंचा आच्छ़ ऄसीन हा
तऽमळमधाल ऩडाच़ ऄनिभि त्य़ंऩ घेत़ अल़ ऩहा. त्य़क़ळच्य़ प्रथेनिस़र मिले िऽडल़ंप़सीन च़र ह़त दीर
ऄसत. त्य़मिळे िऽडल़ंशा सलगा करून त्य़ंच्य़ ऩडाग्रंथ़ंिराल ऄनिभि़ंबिल किकि़ मत़ंििल ऄऽधक म़ऽहता
ऽमळिणे शक्य झ़ले ऩहा. ऄसे सिथ बंधींचे मत पडले.
जसे िझ्य़ंच्य़ नंदाताल ऄनेक कथने ऄचिकपणे घरटत झ़ला तर क़हा कथने घडला ऩहात. ईद़. संदाप
य़ ऽिऩयक़ंच्य़ दिसऱ्य़ मिल़चे ऽशक्षण िडाल ि अजोब़ंस़रखे लॉचे न होत़ कॉमसथचे झ़ले ि पिढाल कथन
ऄचिक अले ऩहा. ऽिऩयक य़ंचे ऽशि़जानगर ऽशि़य अणखा एक घर पिण्य़त मिकिंदनगरमधे होइल हे कथन
घडले ऩहा. ऩडा पट्ड़त एख़द्य़ शहऱताल ऽशि़जानगर, मिकिंदनगर ऄश़ ईपनगऱंच़ ईल्लेख अल्य़च़
ऄनिभि प्रस्तीत लेखक़ल़ प्रथमच होत़.
प्रभ़कऱंऩ अणखा एक मिलग़ ि मिलगा होइल ते घडले ऩहा. प्रभ़कऱंच़ मिंबइत व्यिस़य होइल ऄसे
घडले ऩहा. पण एक़ कच्छा गिजऱथा म़णस़शा ि व्यिस़य़स़ठा ऽमत्रत़ होइल हे घडले. त्य़ंचा ऩिे
प्रत़पभ़इ ि ऄऽनलकि म़र ऄशा ऩि ऄसताल ता नव्हता. प्रभ़कऱंच़ नव्य़ प्रक़रच्य़ म़ताच्य़ ऽिट़ बनिणे
अऽण ध़तींच्य़ ऽमश्रण़च्य़ क़म़शा संबंध ऄसेल. ऽसमंट्ट्च्य़ ऽिट़ ि पोल़दा ब़ंधक़म़चे स़ऽहत्य म़नले तर ते
भ़दकत म्हणीन खरे ठरते. ज़नकी नं ३ िऽडल़ंच्य़ अधा न ज़त़ सन २००६ पयंत जािंत होत्य़.
प्रभ़कऱंना मोट्ण़ मऩने िऽडल़ंच्य़ हस्त़क्षऱताल लेखनस़ऽहत्य ि त़डपट्ड़ ह़त़ऴयल़ ददल्य़.
िऽडल़ंचे भ़रदस्त व्यऽक्तमत्ि ि ज्योऽतऱ्च़ ऄभ्य़स ि ऩडाश़स्त्रंऩ ह़त़ऴयचे कसब य़मिळे ऄलंक़ररक
तऽमळभ़र्ेताल कथन समजणे एक कसरत होता. ऄस़ ऄिघड प्रि़स िऽडल़ंना ऽिशेर्तः ऽनिुत्ताच्य़ क़ऴत
िय़च्य़ ६० नंतर भ़रतभर करून करून द़खिल़.
कै िझ्य़ंना ऩडाग्रंथ ऄभ्य़स क़य़थच़ मह़ऱष्ट्ऱत प़य़ घ़लीन ऩडा ग्रंथ़ंऩ ऄिलोकण्य़चा प्रेरण़ ददला
ि कथऩंच्य़ नंदा करण्य़च़ िस्तिप़ठ घ़तल़ ऄसे म्हण़िे ल़गेल. अज ऩडा ग्रंथ़ंचा २०० पेक्ष़ ज़स्त कं द्रं
भ़रत़च्य़ ऽिऽिध भ़ग़त च़ली ऄसीन ऩडा लेखऩच़ ऄभ्य़स तऽमळ भ़ऱ् ि ऽलपाचे सखोल ज्ञ़न ऄसण़ऱ्य़
हैयोहैयैयो स़रख्य़ तज्ज्ञ़ंकडी न होत अहे हा मऱठा लोक़ंस़ठा ऽिशेर् ऄऽभम़ऩचा गोष्ट अहे.
कै . ऱ.शं. िझ्य़ंच्य़ स्मुताल़ अठिण म्हणीन दद. १४ ऑक्टोबर २००७ल़ ऩडाग्रंथ़ंिराल पिण्य़त संपन्न
झ़लेल्य़ पऽहल्य़ ऩडा ग्रंथ ज्योऽतर् ऄऽधिेशऩत श्रा. प्रभ़कऱंच़ श़ल श्राफळ ि गौरिऽचन्ह देउन सत्क़र
के ल़ गेल़.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.68

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 फे सबिक – मा, अम्हा,ती ,तिम्हा, ते, त्य़, ता, सि़ंस़ठा
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ऽिऩयक फडके

ऽिकले ज़इल ते बनि़यचे ह़ व्य़िस़ऽयकक ख़क़. प्रत्येक व्य़िस़ऽयक़च़ ऄसतो. प्रत्येक प्रोडक्शन हे
ऽगऱ्ह़इक़चा गरज

लक्ष़त

घेउन

के ले

दक

म़ल

नक्की

ऽिकल़

ज़तो.

हे

तंत्र

ज्य़ल़ जमलं

तो ईत्तम धंदि
े ल़ होतो.भौऽतक जग़त भौऽतक प्रोडक्शनल़ महत्ि अहे.
ईद़हरण़थथ घरगिता संस़रा गोष्टा, कपडेलत्ते, िगैरे तर िैच़ररक यिग़त लेखक़चं महत्ि ऽिच़ऱत घेतलं ज़तं.
फे सबिक म़त्र म़णस़च्य़ मऩच़ ऽिच़र करतं. म्हणीनच ते मऩल़ ऽभडत अपल्य़ल़ अपलं ि़टतं म्हणीन
ते झटकन व्य़पक झ़लं, ऽिस्त़रलं. ऑदफस ते घर ि क़रख़ऩ ते खेळ ऄसं सिथव्य़पा झ़लं. हे त्य़ ऽनम़थत्य़चं
यश अहे. सम़ज मऩच़ ऄत्यंत ब़रक़व्य़ने के लेल़ ऄभ्य़स अहे अऽण तिमचा अमचा सि़ंचाच मन कॅ च के ला
अहेत ह्य़त ि़द ऩहा.
पण अपल क़य? अपण नक्की आथे क़ अलो? कसे अलो? कधा अलो? अऽण हे एिढे जण आथे नक्की क़ अले य़
प्रश्ऩंचा ईत्तर म़त्र थोडेशा ईपयिक्तत़ अऽण बरचसे औद़निसन्य ऽनम़थण करते. मा ज्य़िेळा पऽहल्य़ंद़ आथे प्रिेश
के ल़ तेव्ह़ सोफ्टिेऄरमिळे गंधळी न गेलो कि ठे
कळतंय ऄसे ऩहा पण

क़य

क़म़पिरते जमतंय त्य़मिळे बऱ्य़च

क़हा ददिस शोध़शोधात

गेला.

बघ़यचे तेच कळे
जण़ंऩ

रोज

ऩ अत्त़हा फ़रसे क़हा
भेटत़ येतंय आतकं च.

पऽहले

ऩतेि़इक बरे च ऽमऴले, पण जिने ऽमत्र म़त्र फ़रसे ऩहा ऽमऴले;

एक दोनच फक्त क़रण अमच्य़ ऽपढाल़ हे ऽततकं सं झेपलं नव्हतं, ऽजतकं ते तरुण ऽपढाल़ अपलंसं ि़टले.
हळी हळी अत्मस़त झ़लं अऽण निान सीन स़सरा एकरूप होते तसं अपलंसं झ़लं, क़रण ते ह़त़ळत़ येउ
ल़गलं.
सिरुि़ताल़ हे सिथ जे तिम्ह़ल़ ददसलं तसंच मल़ ऽह ददसलं, पण क़हा ददिस़ंना ज़णिी ल़गलं. जे ददसलं तसं ते
तसं नव्हतंच ते फ़रच िेगळं होत. कधा कधा ददसतं त्य़च्य़ नेमकं ईलट ऄसत अऽण तसंच आथेहा ते ईलट होत.
हे ज़णिल्य़िर म़त्र मन ऽिर्न्न झ़लं, क़रण पिढे रस्त़ बंद ददसंत होत़, बेचैन झ़लं, क़रण म़गे ज़त़ येत
नव्हतं, सैरभैर झ़ल क़रण ईप़य सिचत नव्हत़. ऄनेक मऩंच़ ऽतथे पीणथ गिंत़च ददसत होत़. तराहा मनं
म़त्र गिंत़यल़ हिा ऽततकी अऽण तशा गिंतला नव्हता की छ़न चं िेणा घ़लत़ येइल. नििचऱयल़ गेलो तेव्ह़
जट़

अड अल्य़. फणा

पिढे ज़इच ऩ.

पीणथ

कोरड़ तेल़च़ ऄभ़ि ऄसलेल्य़ के स़ंच़ रुक्ष

पिंजक़.

तेल़चा ऽस्नग्धत़च नव्हता म्हणीनच रुक्षत़ ज़स्तच ज़णिला.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.69

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
सि़थत प़ऽहला गोष्टं ज़णिला ता म्हणजे जो तो अपल्य़च ऽमत्र-मैऽत्रणंच्य़ ितिथऴत गोल गोल दफरतोय
त्य़च्य़ ब़हेर फ़रसं कोणा ज़त ऩहाये. एकमेक़ंऩ ल़इक ऽक्लक करत पत्त्य़च्य़ बंगल्य़स़रखे एकमेक़ंऩ
टेकीन ईं च ईं च ज़उ प़हत अहेत. सिरुि़ताल़ ल़इक नंतर कमंट्ट्स ि त्य़ नंतर कं ट़ऴ, म्हणजे मग गरजे
पिरतंच, रोजरोजच्य़ गोष्टा करून कं ट़ऴ अल़ हे क़हातरा निान जऱ चंज ि़टलं पण लिकरच कं ट़ऴ अल़.
क़रण प्रत्येक म़णस़ल़ नेहमाच ि स़रखे स़रखे क़हातरा निान हिे ऄसते. ऩऽिन्य़चा अस !
दिसरे ऄसे ज़णिले की कोणा फक्त ऩतेि़इक़ंच्य़तंच घिटमळतंय त्य़ पलाकडे ज़तहा ऩहा अऽण
इच्छ़हा ददसत ऩहा. अज भ़जा क़य के ला, रे ऽसपा स़ंग, टा

व्हा

िर कोणत्य़ साररऄल मध्ये क़य

क़य झ़ले? टेऽलफोन चे ऽबल भरण्य़पेक्ष़ हे नक्कीच बरे , ह्य़ भ़िनेने लिकर अपलेसे झ़लेले हे फे स बिक.
मा अऽण म़झे फक्त. संकिऽचत दुष्टा. कि पमंडीक िुत्ता. ऽिऽहराताल बेडीक.
ऽतसऱ प्रक़र ज़णिल़ तो म्हणजे जे ऄनेक फ्रंड्स जमित़त ते फक्त फ्रंड्सच्य़ नंबऱंच़च़ चलन फि गिट़
करत़हेत. हज़रोजण ऄसताल तर संि़द तरा कस़ होण़र? पण एक हौस बस आतके च! खरच त्य़ म़गच़
त्य़ंच़ ईिेश नेमक़ क़ळत ऩहा. प्रत्यक्ष ऽमत्र कमा अहेत. मल़ खीप बोल़यच़ अहे पण कोणा ऐक़यल़ ऩहा.
४- ६ जण़ंना ऐकलं ऩहा तरा एिढ्य़ ऽमत्ऱंपैकी ४-६ जण तर ऐकताल ऽनद़न ल़इक ऽक्लक तरा !
क़रण मा एकट़ अहे. म़झे एकटे पण मल़ हे कऱयल़ भ़ग पडतंय. मल़ ट़इम प़स कऱयच़ अहे क़रण तो
म़झ्य़कडे भरपीर अहे अऽण बोल़यल़ कोणा ऩहा.ज़णितंय ते एक़कीपण जे सिथस़ध़रण ि़धथक्य़त बहुतेक
जण़ंऩ ज़णितं ते अज तरुण़ंऩ ज़णितंय , हे क़रण य़ ऄनेक ऽमत्र नेटिर तरा एकत्र करण्य़ म़गचे अहे. हे
एक़कीपण हा ईद्य़चा स़म़ऽजक समस्य़ अहे फे सबिक मीळे ता लक्ष़त अला. य़ ि़स्ति़चा सम़ज़ल़
ज़णाि झ़ला. फे सबिक हे एक मंथन अहे ह्य़तीन ऽिर्हा ब़हेर येण़र अहे अऽण ऄमुतसिद्ध़ ब़हेर येण़र अहे
क़रण मंथन म्हटलं दक हे स़रे अलेच. शक्ती हा शक्ती अहे ऽतच़ ि़पर अपण कस़ कऱयच़ त्य़िर स़रे
ऄिलंबीन अहे अपण ज़स्तात ज़स्त च़ंगल़ ि़पर करूय़ म्हणजे सगयय़ंचेच भले होइल.
चौथ़ प्रक़र पढत मिख़ंच़! क़रण बरे च शब्द ईसने होते. कधा तरा कि ठे तरा ि़चलेले. तेच तेच चघळलेले.
चघळी न चघळी न चोथ़ झ़लेले , कधा कधा तर त्य़ंच़ ऄथथ ऽलऽहण़र्य़ल़हा म़ऽहत नस़िं किकि़ समजलंहा
नस़िं हे ि़चक़ल़हा ज़णित होते. तराहा ऽलऽहत होते. ऽलऽहत नव्हते छ़पत होते. कधा कधा ओरडत होते,
रडत होते, अक्रंदन करत होते, अरोप करत होते. कधा स्ितःचा कधा चोरलेला प्रेमक़व्य पोस्ट करत होते.
स्टेजिर. चहूब़जींना ल़इट येत़त ते ऄंग़िर घेउन चमकत़त तसे दिसर्य़ंचे शब्द ग़उन ग़उन चमक़यच़
प्रयत्न करत होते. कोणा अपलं ऐकतंय क़? लह़न मिल अपल्य़कडे कोणा लक्ष देत ऩहा
ह्य़चा ज़णाि झ़ल्य़िर करतं ऩ तसे. मा कोणातरा अहे हे जग़ल़ द़खऽिण्य़च़ ऄतोऩत प्रयत्न.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.70

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
प़चि़ प्रक़र - क़हाजण अप़पले ग्रिप करून तक्ऱर, अक्रोश, ऽिऱ्द, ऩऱजा, ऄसेहा सीर क़ढत होते,
ऽिव्हळत होते, अक्रंदत होते, ऄगदा स़मिहाकररत्य़ कोण कि ण़पेक्ष़ ज़स्त अतिरत़ द़खितोय य़चा जणी
स्पध़थ ल़गला होता. ऄनेक ऽिऱ्द एकत्र करून एक अनंद ऽमळित़ येत ऩहा. खर स़ंगी क़ अपलेपण
ऄसल्य़ऽशि़य खरे रड़यल़ येतंच ऩहा. गहािऱयल़ होतंच ऩहा. अपले पण़ऽशि़य ऄसतो तो अक्रोश.
जग़ल़ द़खि़यल़ दक अय एम. हे ऱन अहे अऽण ऱऩत रडण्य़ल़ ऄरण्य़रुं दन म्हणत़त,” आथे ऐक़यल़
कोणाच नसतं क़रण ऄसत़त फक्त जऩिरं .” हे म़ऽहत ऄसीन रड़यल़ येत नसलं तरा रड़िं ल़गतं.
ऩहातर कळण़र कस अय आस ते. म़णस़ंना डंगऱिरचं जंगल तोडलं म्हणीन फे सबिकच्य़ कत्य़थल़ सिचल की हे
ऄरण्य अपण लोक़ंऩ घऱत ईपलब्ध करून देउ अऽण झ़लंहा तसंच, क़रण शहरा ि़ळिंट़त ऽह कोरडा क़
होइऩ फिं कर ि़टला. प्रत्येक जाि़ल़ ओढ ल़गला अपल्य़ल़हा ओरड़यचा संधा घरा च़लीन अला अहे. अत़
घरा बसीन ओरडत़ येइल. ऄरण्य़त ज़उन ओरड़यल़ नको अऽण आथे ओरडल्य़मिळे य़ल़ लोक ऄरण्य़
रुं दन म्हणण़र

ऩहात

क़रण

आथे

सगयय़ंऩच क़हा

तरा

स़ंग़यचं

ऄसतं, बोल़यचं

ऄसतं त्य़त अपले दोन शब्द क़य हरकत अहे ? खचथ तर येत ऩहा, िेळहा ज़तो, करूय़ सिरु. लोक़ंऩ अिडलं
तर ऐकताल ऩहा तर सोडी न देताल. आथे “रडी नको”, “गप्प बस” ऄसे तर कोणा कधाहा म्हणण़र
ऩहा. दिसर्य़च्य़ क़ऩत ऩहा तरा स्ितःच्य़ कं प़उंडि़ल िर तर ऽलह़यल़ हरकत ऩहा. येण़रे ज़ण़रे तर
बघताल, ि़चताल, मन मोकळं करत़ तर येइल जे प्रत्येक़ल़ अिश्यक अहे. हे फे सबिकचं सि़थत
मोठ यश अऽण म़निा नैऱश्य़ल़ ि़ह़यल़ ददलेला मोट्ण़त मोठा संधा.
नैऱश्य़चा

नदा एके की थंब़ंचा नदा. ददश़हान ऽिच़ऱंऩ ि़हून

नेण़रा

नदा

हे

गंभार

अहे. पऽित्र

गंगेत प़हेजेते सोडी न ऽतचा झ़लेला अजचा ऽस्थता हाच फे सबिकच्य़ जन्म़चा ऽस्थता, म्हणीनच य़ अऽण
ऄश़ स़इट बिल म़नस श़स्त्रज्ञ़ंऩ अज खरोखरच क़ळजा ि़टते अहे.
सह़ि़ प्रक़र - स़म़ऽजक एकत़ करण़ऱ्य़ंच़ ! म्हणत़ऩ तरा हे (सिथ) एकट़ करतो म्हणत़त, संघटऩ
करत़त. मग अप़पस़त म़ऩपम़ऩचे ऩट्ड स़दर करत़त अऽण मग एक़तीन अणखान एकी करण्य़स़ठा??
दिसऱ ग्रिप तय़र करत़त. म्हणजे एक होण्य़स़ठा दोन होत़त???????? त्य़चं ते एडऽमन (प्रमिख) बनत़त.
मग त्य़तीन पिंन्ह़ ऽतसऱ, चौथ़, ऄसे एकी क़रण करण़रे ऄनेक ग्रिप करून एकी करत़त अपल्य़तला एकत़
ि़ढित ज़त़त ऄऽमब़ स़रखे अऽण पिन्ह़ पऽहल्य़ ग्रिप मधले ऄनेक जण त्य़ दिसर्य़ ग्रिपमध्ये ज़त़त. ऄसे
पिन्ह़ ऄनेक ग्रिप बनत़त. त्य़त पिंन्ह़ तेच तेच चेहरे े ददसत़तच म्हणजे नेत़ बदलल़ तराहा सम़ध़न ऩहा पिंन्ह़
निान ग्रिप निान नेत़ करत करत शेिटा एक नेत़ एक ग्रिप म्हणीन एकट़ ग्रिप हे त्य़ंचे ि़स्ति अहे फे सबिक मीळे
ते जग़समोर अले ते जग़ल़ कळले पण ऄजीन ते त्य़ंऩ कळत ऩहा, क़रण सगळे च शह़णे म्हणीन एक एक
करत एकटे झ़ले हा ह्य़ंचा एकत़ आऽत ऄहंक़ऱः . नेत़ बदलत़ बदलत़ स्ितः नेत़ होत़त ज्य़ंऩ शेिटा नेत़
म़नण़रे च कोणा ऱहत ऩहा.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.71

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
स़ति़ प्रक़र, बरे च जणं एकमेक़ंऩच ल़इक ऽक्लक करत होते, पोक करत होते त्य़ पिढे ग़ड्य़ सरकत
नव्हत्य़ तसे ऽलस्ट मध्ये फ्रंड्स ऄनेक होते पण निसत़ फे स. तशा प्रेमंहा जमला पण रटकला दकता म़ऽहत ऩहा ते
फ़र झ़लं तर ि़स्तऽिक जग़तहा बिरखे ऄसत़त. आथे तर बिख्य़थिर बिरखे होते कळे च ऩ क़रण बिरख्य़तऽह खरे
खोटे होते. त्य़मिळे मन तर सोड़च पण चेहेर्य़चा ओळख होइऩ मीळ चेहऱच ददसे ऩ तर मन कि ठे
ददसण़र अऽण मैत्रा कशा होण़र? होते ता फक्त इ मैत्रा सगळे च इ इ इ ! शराऱने तर दीरच पण मऩनेहा दीर.
ह़य, हैलो, ह़उ अर यि ! फ़इन, हम्म्म ,गिड डे बस पिढे बोल़यल़हा िेळ ऩहा.
फील गिड ि़टतं जिळ पण प्रत्यक्ष़त दीर दीर दीर
ऄथि़ प्रक़र होत़ साररऄल सेऽलरामेटाज, य़ंऩ म़त्र फे सबिक फ़र भ़िलंय. सतत लोक़ंसमोर ऱहण्य़चा हौस,
आच्छ़, अऽण खरोखरच त्य़ंच्य़ व्यिस़य़चा गरज य़ सिथ गोष्टा फे सबिकने त्य़ंऩ पिरिल्य़ अहेत अऽण त्य़त
िर जमल तर ड़यरे क्ट संपकथ सिद्ध़ स़धत़ येतो. त्य़मिळे फे स बिक त्य़ंच्य़ फ़रच मजीतले झ़लंय. अय टा च़
ईपयोग अऽण ि़हत्य़ गंगेत ह़त धिउन घेण्य़चा ईत्तम संधा.
अप़पले ग्रिप म़त्र अपल्य़ल़ रास्पंस देत होते. एकत्र भेटल्य़िर ज्य़ शब्द़त बोलत़त त्य़च शब्द़त
बोलत होते. क़रण खरोखरच त्य़ंऩ क़म़तीन प्रत्यक्ष भेट़यल़ िेळच ऽमळत नव्हत़ त्य़ंच्य़स़ठा हे िरद़न
होते.

ईपयोगा

होते

येण्य़चा सोय होता. कॉलेज

अऽण

ज़हार तसेच मेसेज करून

एक़ंत़त सिद्ध़ एकच

संपल्य़िर एकमेक़ंऩ भेटणेहा शक्य होत

ऩहा

िेळा

बोलत़

त्य़ंऩ ऽह

हे

ऄऽतशय भ़िले.संस़रताल अऽण नोकरा धंद्य़मिळे खरोखरं च िेळ न ऽमळण़र्य़ंऩ िेळ ऽमळे ल तेव्ह़
भेटण्य़चा एक ऄमील्य संधा
म़झ्य़स़ठा म्हण़ल तर सिरि़ताल़ हे ट़इमप़स होते. मा तर खेळ खेऴयचो. ज़स्त क़हा म़हातच
नव्हते. आं ग्रजा क़म़पिरतं कळं त होतं पण ऽलऽहत़ येत नव्हते. अयिष्य भर भरपीर ऽलहाल होतं पण स्ितः स़ठा.
अऽण

ते हा

प्रोब्लेम य़यच़.

मऱठात आथे कसे ऽलऽहण़र.
एकद़ ऄनपेऽक्षत

पणे

मऱठा

सोफ्टिेऄर म़झ्य़कडे क़म करत

क़हातरा पोस्ट जा मेल

िर

नव्हता क़हातरा

अला

ता मऱठा

होता म्हणजे देिऩगरा! ता ऽतथे ट़इप करत़ ऽह येत होता हे लक्ष्य़त अल्य़िर म़त्र हुरूप अल़. पण सगळे
ऽलऽहलेले पिंन्ह़ य़त ऽलह़यल़ हिे होते दिसऱ आल़ज ऽह नव्हत़. मग ऽलह़यल़ सिरुि़त के ला अऽण रोज
एक प़न पोस्ट करत गेलो. ऽिर्य जिनेच होते पण दुष्टाकोन पीणथ पणे निान होत़ अजिर खरोखरच कोणा
म़ंडल़ नव्हत़ त्य़मिळे भरपीर प्रऽतस़द ऽमऴल़ एक मऽहन्य़त ३००-४०० निान ि़चक ऽमऴले. पिस्तक
ऽलऽहणे ते प्रऽसद्ध करणे हे अज खीप मह़ग अहे अऽण अत़ पिढे इ- बिक्स च येण़र त्य़मिळे एकहा पैस़ खचथ न
करत़ अपले ऽिच़र जगभर ज़उ शकत़त ता संधा मल़ ऽमऴला हे फे स बिक चे ईपक़र अहेत. ऄप्रऽसद्ध
लेखक़ंस़ठा ऽह एक संधा अहे ऄसे मल़ ज़णिले.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.72

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
स़ऱंश फे स बिक हे एक स़धन अहे अपण ते कसे ि़पऱयचे ते अपल्य़ ह़त़त अहे. अपण त्य़च़ ज़स्तात
ज़स्त सदिपयोग करून घेउ शकतो.फे स बिक ने अपल्य़ल़ क़य ददले? क़य द़खिले?? मा िर म्हटलेच अहे
मंथऩतीन ऽिर्हा येण़र अऽण ऄमुतहा येण़र अपण ऄमुत घ्य़िे.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.73

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

पिस्तक पराक्षण - ऩडा ग्रंथ भऽिष्य {अिुत्ता ५िा}
 नििग कम़ंडर (ऽन) शऽशक़ंत ओक
_______________________________________________________________________________________________________________________

चल़ निग्रहमंददर य़त्रेल़.
म़झ्य़ प़चव्य़ अिुत्ताच्य़ रूप़ने ऩडा ग्रंथ़िर पिस्तक निकतेच प्रक़ऽशत झ़ले अहे.
स़प्त़ऽहक़च्य़ अक़ऱताल य़ नव्य़ पिस्तक़च़ शिभ्र क़गद, तान ऐिजा दोन कॉलममधाल
म़ंडणामिळे संपीणथ चेहऱ मोहऱच बदलल़ अहे.
प्रथम ि़चक़ंऩ, ऩडा ग्रंथ प़हू आऽच्छण़ऱ्य़ंऩ हे पिस्तक िेगयय़ ऽिश्व़त घेउन ज़इल.
ऽशि़य ऩडा ग्रंथ़ंचे ऄिलोकन के लेल्य़ंऩ ि ओक़ंचा अधाचा पिस्तके ि़चलेल्य़ंऩ निान
म़ऽहताचे लेख पिन्ह़ अकर्वर्त करताल.
तऽमळऩडी ऱज्य़त त़डपट्ड़िर की ट तऽमळ भ़र्ेत कोरून ऽलऽहलेल्य़ भऽिष्य़ल़ ऩडा भऽिष्य म्हणत़त. ह्य़
ऩडाग्रंथ़च़ आं ग्रजा-निहदा ि क़हा रठक़णा मऱठा भ़र्ेत ऄनिि़द करून स़ंगण्य़चा सोय सध्य़ मह़ऱष्ट्ऱत, ि
मह़ऱष्ट्ऱब़हेर मऱठा लोक़ंस़ठा ऄनेक ऩडा भऽिष्यकं द्ऱत रठकरठक़णा कोठे ईपलब्ध अहे, त्य़ंचे ५० पत्तेफोन नंबर, फी अदाचा दद ३१ मे २००९ पयंतचा सिध़ररत म़ऽहता त्य़त अहे.
ईपशार्थक़त म्हटल्य़प्रम़णे ऩडा ग्रंथ़ताल श़ंता-दाक्ष़ क़ंड़तीन ऄनेक मंददऱंच्य़ य़त्रेल़ ज़ण्य़चे अग्रहपीिथक
स़ंऽगतलेले ऄसते. तंव्ह़ मंददऱंऩ श्रद्ध़पििथक भेटा द्य़व्य़ ऄसे मऩत ऄसते. परं ति भ़र्ेच़ दिऱि़, दीरचे ऄंतर,
िेळ, पैस़ ि सिथ सोपस्क़रकरून खरोखरच क़हा ईपयोग होइल क़ ऄशा शंक़, य़मिळे य़त्ऱ करणे ल़ंबते ि़
ट़ळले ज़ते. पिज़-ऄच़थ, जपस़धऩ कऱिा क़?, य़ंचे फळ ऽमळते क़य? य़चा िैज्ञ़ऽनक क़रणऽमम़ंस़
‘श़ंतादाक्ष़ के ल्य़ने क़य ल़भ? ’ हे प्रकरण ि़चल्य़िर ि़चक़ंच्य़ मऩताल य़ ब़बतच्य़ शंक़ दीर व्ह़व्य़त.
दऽक्षणेताल निग्रह़ंचे स्थ़नमह़त्म्य, आऽतह़स, प्रत्येक ग्रह़चे व्य़सकु त स्तोत्र, नैिेद्य य़ऽशि़य नक़श़, ज़ण्य़ऱहण्य़चा सोय ऄशा ईपयिक्त म़ऽहता य़ पिस्तक़त अहे. ऽशि़य ऩडा ग्रंथप्रेमंतफे पिण्य़त १४ ऑक्टोबर
२००७ल़ झ़लेल्य़ ऄऽधिेशऩच़ ऄहि़ल ि त्य़त चचेल़ अलेले ऽिर्य य़ पिस्तक़चे अणखा एक अकर्थण
अहे.
एख़द्य़चा ऩडा भऽिष्य़चा पट्टा ऽमळण्य़चा घटऩ हा नदाच्य़ पिऱताल प़ण्य़त ट़कलेल्य़ दोन क़ड्य़ंचा
भेट पिन्ह़ क़ड्य़च्य़ पेटात होण्य़आतकी ऄशक्यप्ऱय कशा अहे, य़ रं जक ईद़हरण़िरून पटिीन देण्य़चा
ओक़ंचा ह़तोटा कौतिक़स्पद अहे. अपण़कडी न म़ऽहता क़ढी न ताच पिन्ह़ अपण़ल़ स़ंगत़त य़ अक्षेप़ल़
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.74

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
ईत्तर य़ अिुत्तात ऽमळे ल. ऩडापट्टच्य़ फोटंचे क़य महत्ि अहे य़चे िणथन ि़चीन ऄनेक ऩडाप्रेमंऩ
ऽिच़रकऱयल़ ब़ध्य करे ल.
'ऩडा श़स्त्रा संमोहऩद्व़रे ऩडा भऽिष्य कथन करत़त' ऄसे ऽिऽक्षप्त तकथ के ले ज़त़त. प्रऽसद्ध संमोहन तज्ञ
डॉ.प्ऱ.ख़ऩपिरे य़ंना त्य़िर ऽिद़रक प्रक़श ट़कल़ अहे.
ऩडा ग्रंथ़च्य़ अध़रे पििथजन्म़ताल व्यक्तीरे ख़ शोधण्य़त यशस्िा झ़लेल्य़ डॉ. ददऽलप ऩहऱंचा फोटोसह
शोधय़त्ऱ ि़चीन ि़चक़ंऩ थक्क व्ह़यल़ होइल. ऩडािर िेबस़इट क़ढण़रे - ईदय मेहत़, बडोद्य़त कं द्र
च़लिण़रे - ऽनलेश ऽत्रिेदा, खेडचे ईद्योजक श्रा. ऽहऱभ़इ बिट़ल़, श्रा संतोर् ओक, तरुण ऱजस खळदकर,
ईत्स़हा- नििग कम़ंडर ऱके श नंद़, स्त्रा ऩडाि़चक सोल़पीरच्य़ मऽल्लक़ माऱ अदा ऩडा प्रेमंच़
प्रेरण़द़यक पररचय मोब़इल नंबर ि फोटोसह य़ अिुत्तात पह़यल़ ऽमळे ल.
य़ पिस्तक़ताल कऽथत निग्रह य़त्रेल़ ज़ण्य़कररत़ ऽिऽिध य़त्ऱ कं पन्य़ंना पिढ़क़र घेउन ऩडा कं द्ऱंशा संपकथ
के ल़ तर ऄश़ य़त्ऱ अखल्य़ ज़उन ऄनेक आच्छि क़ंचा सोय होइल.

ऄऽधक म़ऽहतास़ठा ऩडाग्रंथ़िरालल क़हा इ पिस्तक़ंचे दििे आच्छि क़ंस़ठा ख़ला जोडत अहे.

ऩडा ग्रंथ भऽिष्य 2008 Marathi Edition

बोध ऄंधश्रद्धेच़ - ईफथ ऩडा भऽिष्य़ने के ल़ ऄंऽनसच़ पऱभि Marathi Edition १९९९

Naadi Predictions 2006 English Edition:

चंक़ देनेि़ल़ चमत्क़र- ऩडा ग्रंथ भऽिष्य 2006 Edn in Hindi:

ऽिज्ञ़न अऽण ऄंधश्रद्ध़ ऽनमीथलन by Princ. Adwayanand Galatge in Marathi:

ऽिज्ञ़न अऽण चमत्क़र [भ़ग १ ल़ ] | ऽिज्ञ़न अऽण चमत्क़र [भ़ग २ ऱ ] | ऽिज्ञ़न अऽण बिऽद्धि़द


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.75

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

गडदिम़
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ऱमचंद्र सोनी ज़धि

ऽशरग़ंि हे देिगड त़लिक्य़ताल मध्यिती रठक़ण. ग़ि़प़सीन त़लिक़ ऄदम़से पंचिास दकलो माटर
ऄंतऱिर. ग़ि़च्य़ सामेजिळ एक़ लह़नश़ टेकडािर एक आऽतह़सक़लान लह़नस़ दकल्ल़.येथीन त़ंबळि़डा
ऄगदा जिळ, म्हणीन लोक य़ल़ त़ंबळि़डाच़ कोट ऄसेहा म्हणत. ह्य़ एकं दर पररसऱल़ गडदिम़ हेच ऩि
ज़स्त प्रचऽलत होते. गडदिम़ ह़ कद़ऽचत गडदिगथम य़ शब्द़च़ ऄपभ्रंश ऄस़ि़. दिगथम भ़ग़ताल गड म्हणीन
गडदिम किकि़ गडदिम़.
गडदिम्य़च़ कोट झ़ड़झिडप़ंना एिढ़ िेढलेल़ ऄसे की अत क़य अहे हे ब़हेरून ददसत नसे. कोट़चे
रुप़ंतर गदथ ऱइमध्ये झ़लेले ऄसल्य़मिळे गडदिम्य़चा ऱइ ऄसेहा लोक म्हणत. य़ ऱइऽिर्या किकि़ त्य़च्य़
अजीब़जीच्य़ पररसऱऽिर्या फ़रसे कोणा बोलत नसत. य़ कोट़च्य़ प़ठाम़गे गदथ झ़डा ि एक खोल ऄशा
दरा किकि़ घळण ऄसे. येथाल पररसर, ऽिशेर्तः दिप़रा ि ऽतन्हा स़ंजेल़ भय़ण ि़टे. य़ कोट़च्य़ ब़जीचा
जमान अमच्य़ अजोब़ंना खंड़ने, कस़यल़ घेतला होता.मा त्य़िेळा प्ऱथऽमक श़ळे त होतो ि अजोब़ जमान
ऩंगरत़ऩ त्य़ंच्य़ म़गे म़गे दफरत ऄसे. मधीनच कि तीहल ि़टत ऄसे की य़ गडदिम्य़च्य़ ब़जील़ किकि़
कोट़मध्ये कोणाच क़ दफरकत ऩहा ि कोण़ल़ क़ंहा ऽिच़रले तर लोक बोल़यचेच ट़ळत अऽण जसजसे य़चे
ईत्तर ट़ळले ज़इ तसतशा ईत्सिकत़ त़णला ज़यचा की गडदिम़ म्हणजे क़य अऽण त्य़ कोट दकल्ल्य़च्य़
अतमध्ये क़य ऄसेल?
मोठा म़णसे अम्ह़ल़ क़हातरा स़ंगीन गप्प बसिात की ऽतथे भिते ऄसत़त अऽण दिप़रच्य़ िेळेल़ किकि़
ऽतन्हा स़ंजेल़ कोणा एकट़ दिकट़ स़पडल़ तर तो झप़टल़ ज़तो. मल़ क़ंहा हे ईत्तर तेिढेसे पटत नसे, परं ति
क़ंहा ददिस़तच अमचा ध़कटा अजा झप़टला गेला अऽण िेड्य़स़रखे च़ळे करू ल़गला अऽण म्हणीन
मऩचा समजीत करून घ्य़िा ल़गला की िऽडलध़रा म़णसे स़ंगत़त ते खरे च ऄसले प़ऽहजे.
एक ददिस अमचा ग़य दिप़रच्य़िेळा घरा परत अला ऩहा ि कोणातरा येउन स़ंऽगतले की गडदिम्य़च्य़
ि़टेकडे पळत़ऩ ग़याल़ प़ऽहले. सि़ंच्य़च पोट़त धस झ़ले की ग़य गडदिम्य़कडे गेला की ता घळात
पडण़र ि नंतर ता ददसीदख
े ाल शकण़र ऩहा. गडदिम्य़प़सीन अमचे घर तसे जिळच होते. मा ग़याल़
शोध़यचे ऽनऽमत्त करून गडदिम्य़कडे गेलो परं ति घरा ऩहा स़ंऽगतले की ऽतकडे ज़तो म्हणीन,ऩहातर ज़उच
ददले नसते. मा ऄसेन त्य़िेळा स़ध़रण स़तिा अठिामध्ये. मल़ स्ितःल़ य़ भय़ण ि़टण़ऱ्य़
पररसऱऽिर्या ऄनेक गोष्टंचा ईत्तरे हिा होता. ता घळण किकि़ दरा दकताशा खोल ऄसेल? ज्य़ने गिन्ह़ के ल़
ऄसेल त्य़ल़ त्य़ कोट़ताल ऱज़ गिन्हेग़ऱल़ सज़ म्हणीन त्य़ घळात फे की न देइ ि ऄश़ मुत म़णस़ंच़ अत्म़
त्य़ ब़जील़ जो कोणा ज़इल त्य़ल़ झप़टत ऄसे ऄशाहा अख्य़ऽयक़ होता. झप़टल्य़नंतर क़य होते, मा पण
झप़टल़ ज़इन क़? ह़ कोटदकल्ल़ कोणत्य़ ऱज़च़ होत़ ि त्य़रठक़णा कोणासिद्ध़ क़ ज़त ऩहा? कोट
दकल्ल्य़च्य़ अतमध्ये क़य अहे? आत्य़दद ऄनेक प्रश्ऩंचा ईत्तरे मल़ ज़णीन घ्य़यचा होता.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.76

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
ग़याल़ शोधण्य़च्य़ ऽनऽमत्त़ने भर दिप़रच्य़ ईन्ह़मध्ये मा कोटदकल्ल्य़च्य़ प़ठाम़गे ऄसलेल्य़
घळणाकडे धार करून गेलो. खोलिर नजर पोहोचत नव्हता ि अजिब़जील़ गदथ झ़डा, भय़ण श़ंतत़ ि पक्ष़ंचे
ओरडणे हे सिथ प़हून मल़ ऄऽतशय भाता ि़टला. ऄंग़ल़ दरदरून घ़म फि टल़ ि भातापोटा मा तेथीन घऱकडे
धीम ठोकला. तोपयंत ग़य अपल्य़ ि़टेने स्ितःहून घरा परतला होता. मा जरा घ़बरलो होतो तरा मन बेचैन
होते.
पिन्ह़ एकद़ न घ़बरत़ प्रयत्न करणे अिश्यक होते. मल़ अत़पयंत कोटदकल्ल्य़च्य़ प़ठाम़गे क़य
अहे य़चा थोडाफ़र कल्पऩ अला होता. परं ति अत़ मा बेचैन होतो कोटदकल्ल्य़मध्ये ज़ण्य़स़ठा. मग मा एके
ददिशा ऽतन्हा स़ंजेल़ कोण़चे म़झ्य़कडे लक्ष ऩहा ऄसे प़हून कोटदकल्ल्य़च्य़ गदथ ऱइमध्ये गेलो. अत
गेल्य़िर मा प़हतो तर क़य, झ़डा फक्त ब़हेरूनच होता. अतल्य़ ब़जील़ एक़ पडक्य़ ि़ड्य़चे भक्कम
ब़ंधक़म ऄसलेले ऄिशेर् होते. अत एक़ ऱज़ल़ किकि़ सिभेद़ऱल़ शोभेल ऄश़ ददि़णख़न्य़चा
म़ंडणा, ब़हेरच्य़ ब़जील़ भरपीर प़णा ऄसलेला ऽिहार, समोर एक छ़नसे ऄंगण ि ऄंगण़मध्ये एक सिबक
अऽण सिंदर तिलसा िुंद़िन. मा अतीन घ़बरलो होतो पण अताल देख़ि़ प़हून थक्क झ़लो होतो. परं ति अियथ
ि़टण्य़स़रखा गोष्ट म्हणजे य़ तिलसािुन्द़िऩकडे प़ऽहल्य़नंतर येथे रोज कोणातरा येउन पीज़ करात ऄस़िे
ऄसे ि़टत होते. परं ति नंतर ि़टले की ह़ म़झ्य़ मऩच़ भ्रम ऄस़ि़, क़रण येथे तर कोणाच येत नसे.
पिरेस़ क़ळोख होत अल्य़मिळे मा अत़ घरा ज़यल़ ऽनघ़लो. कोटदकल्ल्य़च्य़ ब़हेर पडण्य़पीिी एकद़
म़गे िळी न बऽघतले अऽण म़गे िळी न बऽघतले तर क़य ! म़झ्य़ अइच्य़ िय़चा एक ऄऽतशय सिंदर अऽण
देखणा ब़इ,नउि़रा श़ली ,संपीणथ द़गान्य़ने मढलेला, ह़त़मध्ये सििण़थचे तबक, पीजेचे स़म़न ि ता
तिलसािुंद़िऩचा पीज़ करात होता. ऽतने ल़िलेल्य़ ददव्य़च़ लखलख़ट सगळाकडे पसरल़ होत़ अऽण डोळे
ददपीन गेले होते. म़झ्य़कडे बघीन ता छ़नसा हसला ि प्रस़द म्हणीन मल़ अपल्य़ तबक़ताल फी ल देउ ल़गला.
ऽतच्य़ ह़त़तीन फी ल घेण्य़पीिी मा ऽतल़ ि़की न नमस्क़र के ल़ ि मा पिन्ह़ ऽतच्य़कडे प़हण्य़पीिी ता ऄदुश्य
झ़ला ि ऽतने देउ के लेल़ प्रस़द घेण्य़चे तसेच ऱहून गेले. अत़ य़ गोष्टाल़ ऄनेक िर्े होिीन गेला. गडदिम्य़चा
घळण क़ऴच्य़ ओघ़त बिजला गेला. कोटदकल्ल्य़चे ऄिशेर् देखाल अत़ फ़रसे ऽशल्लक ऱऽहले ऩहात.
परं ति अजहा क़ंहा प्रश्न ऄनित्तरात अहेत दक मल़ ऽजने दशथन ददले ता कोण होता? दकल्लेद़ऱचा पत्ना की
स़क्ष़त देिा म़त़ ? अऽण ऽतने मल़च क़ दशथन ददले?अत़ कोणा ऽिश्व़स ठे िो ऄथि़ न ठे िो हा सत्य घटऩ
ऄसीन मल़ अजहा ऽतचे दशथन ध्य़ऩमध्ये सतत होते ि ता मल़ ऽस्मतह़स्य करून त्य़िेळा देउ के लेल़ प्रस़द
देण्य़च़ प्रयत्न करते.
“ य़ देिा सिथभीतेर्ि श्रद्ध़रुपेण संऽस्थत़ !
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो ऩम: !! “


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.77

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 ऄभीतप्रेम
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 तनिार ऽसिाकी

'ऄजीन एक बनि' - एक़ ह़त़ने ग्ल़स स़ंभ़ळत अऽण एक़ ह़त टेबल़िर ठे िीन स्ित:ल़ स़िरत श़ऽहद ऄस्पष्ट
बोलल़.
'बस..बस..पिरे..अधाच चढऽलये तिल़..' - लोके शने समजीत घ़तला..
'@#%&, ट़क रे ..' .. श़ऽहदच़ स्िर अत़ थोड़ ऽभजीन हलक़ झ़ल़ होत़..
'ऄरे पण झ़ल तरा क़य?..कोणा क़हा बोललं क़? ता क़हा बोलला क़ ?... अपण क़हातरा म़गथ क़ढी च
की..स़ंग तरा... ' - लोके श

श़ऽहद अपल्य़च तंद्रात होत़. समोरचा पीणथ ब़टला एकट्ड़नेच संपिणे हा जणी क़हा क़हातरा मोठा
महत्ि़चा जब़बद़रा अपल्य़ ऄंग़िर ट़कला गेला अहे ऄश्य़ ऄऽिभ़थि़त तो पट़पट एक-एक पेग ररचित
होत़. लोके श क़हातरा ऽिच़रतोय, एक-दोन पेग ऱग़त, ज़स्त चढल्य़ने त्य़च्य़ शटथिर पडी न शटथ ऽभजल़य,
त्य़ल़ क़हा क़हा भ़न नव्हते. डोक्य़त ऽिच़ऱंचे त़ंडि च़लले होते. डोयय़समोर झ़पड येत होता. तो श़ंत
अक़श़कडे बघत ऄधीन मधीन ग्ल़स तंड़ल़ ल़ित श़ंत बसल़ होत़. चेहऱ्य़िर कि ठल़च भ़ि ऩहा... ऱग,
द्वेर्, इष्य़थ... कसलेच ऩहा..लोके श हा एव्ह़ऩ ऽिच़रून दमल़ होत़. त्य़नेहा श़हादल़ थोड़ िेळ एकट़च
सोडण्य़च़ ऽनणथय घेतल़. त्य़च्य़ प़ठािर एक सह़निभीता ऽमश्र मैत्राचा एक थ़प म़रत तो ईठी न तो ख़ला
अपल्य़ रूमिर अल़.

श़ऽहद ऄजीन गच्चािरच होत़. ऱतदकड्य़च़ अि़जच क़य तो फक्त श़ंततेशा लढत होत़. फक्त एक-दोनच
झिरके ओढलेला ऽसगरे ट ह़त़तच जळी न ऄध्य़थपयंत अला होता. मध्यऱत्राल़ ऽमऽनट़भऱच़ ऄिक़श ऄसेल..!!
सोस़यटाच्य़ रखि़लद़ऱच्य़ ऽशट्ड़ धीसर ऐक़यल़ येत होत्य़..अऽण त्य़त कि त्र्य़चा भी-भी.. ..पण श़हादचा
शीन्य़िस्थ़ म़त्र क़हा भंग होत नव्हता. तो ऄसंच ऄजीन..अपल़ अभ़ऴत ऄंध़र मोजत..!!.. अऽण त्य़त ह़
ऽिच़ऱंच़ गद़रोळ...!!

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.78

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
.....दकता अनंद़त गेल़ होत़ तो!! दकता ददिस़ंना त्य़च्य़ महत्प्रय़स़ल़ देि प़िल्य़स़रखे ि़टले होते. अऽण
अत़?.. अत़ तर सगळा स्िप्ने,सगयय़ आच्छ़ धीसर झ़ल्य़गत ददसत होत्य़. ''देि देतो अऽण कमथ नेते'' ऄस
म्हणत़त पण य़त देि देिीन चिकल़ की कमथ ऽहसक़िीन घेिीन ज़तंय म्हणीन दोर्ा हेच क़हा ईलगडत नव्हत.
अयिष्य़त ऄश्य़ दकचकट ऄभीतपीिथ पररऽस्थताल़ स़मोरे ज़िे ल़गेल ऄसं त्य़ने कधा ईभ्य़ जन्म़त तर सोड़
पण 'अडव्य़' स्िप्ऩत हा ऽिच़र के ल़ नव्हत़. सिथच ऽिऽधऽलऽखत ऄसते हे म़न्य, पण ऄच़नक एिढ्य़ मोठ़
पेचप्रसंग अयिष्य़त य़ि़ ऄन त्य़त देि़ने म़नऽसक ररत्य़ हतबल अऽण भ़िऽनक ररत्य़ मुत करून ट़क़िे हेच
त्य़ल़ पटत नव्हते. 'हे ऄस क़ झ़ल?' , 'मग झ़लंच तर म़झ्य़बरोबरच क़ झ़ल?', 'अत़ मा क़य करू?', 'मा
ह़ ऽनणथय एकट़ घ्य़यच्य़ ल़यकीच़ अहे?', 'ऽनणथय चिकल़ तर?' - ऄसे भरपीर प्रश्नब़ण हृदय़िर ि़र करत
होते. पण ऽनरसऩस़ठा कि ठल़ प्रश्न पऽहले ऽिच़रत घ्य़ि़ ह़ प्रश्न सिटत नव्हत़. मंदी मीक ि़टत होत़. श्व़स
बधार झ़ल़ होत़.अक़श़तल्य़ ऄंध़ऱबरोबर जणी त्य़च्य़ ईघड्य़ सत़ड डोयय़समोरच्य़ दि:खक़ळोख़चा
स्पध़थच च़ली होता..!!

एव्ह़ऩ कि त्र्य़ंच़ अरडओरड़ ईतरणाल़ अल़ होत़.जग नेहमाप्रम़णे दिसऱ्य़ ददिशाच्य़ दैनददऽनच्य़
यिध्द़स़ठा सज्ज होण्य़स़ठा ऽनद्ऱ ऱणाबरोबर अऱम करत होते.च़ंदण्य़ अभ़ऴचे प़ंघरून घेिीन ऄधीन
मधीन एक-दोन डि लक्य़ म़रून ि़मकि क्षाच़ अस्ि़द घेत होत्य़.द़रूचा संपलेला ब़टलाहा टेबल़िर श़ंतपणे
पहुडला होता.एिढ़िेळ स़थ देण़रा न ओढलेला ऽसगरे टहा त्य़च्य़ हृदय़ प्रम़णेच पण एक़ ठऱऽिक
मय़थदप
े यंत ज़ळी न त्य़च्य़ बोट़पयंत अला होता. एक हलक़स़ चटक़ त्य़च्य़ बोट़ंऩ ल़गल़ तोच तो
भ़ऩिर अल़. ऄंधिकशा, हलकीशा िेदऩमय किकक़ळा देत त्य़ने थोटी क ऽभरक़िीन ददल. ऄधथिट ईघड्य़
डोयय़ंना अजीब़जीच़ िेळेच़ ऄन पररऽस्थताच़ क़नोस़ घेतल़. क़हातरा म़चास िगैरे शोधत क़ळोख़त
ऄंध़ऱच़ ऄंद़ज घेत ईठण्य़च़ प्रयत्न करू ल़गल़. एक अकु ता त्य़च्य़जिळ लगबगाने त्य़ल़ स़िऱयल़
येत़ऩ त्य़च्य़ ददशेने सरकत़ऩ त्य़ल़ ददसला.

तो लोके श होत़..!!

श़ऽहदच़ ह़त पटकन अपल्य़ म़नेम़गे खेचत लोके शने त्य़ल़ ईभे के ले. अऽण खडस़ित बोलल़.
'@#%&..चल पिरे अत़..जेिीन घेि.ी .थोड़ अऱम कर अत़..ज़स्त झ़ला अहे तिल़ '

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.79

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
श़ऽहदल़ क़य झ़ले अहे नक्की? ईद्य़ ऽिच़रतो..ऄस मऩशा ठरित लोके शने श़ऽहदल़ ख़ला रूमिर अणले.

xxxxxxxxxx

ऽचत्ऱत, स्िप्ऩत, ऽचत्रपट़त, गोष्टात, कऽितेत ऄगदा ईघड्य़ डोयय़ंच्य़ ब़हुप़श़त ददसण़रा भ़िा
जोडाद़ऱचा संकल्पऩ 'मधि' य़ व्यऽक्तमत्त्ि़शा ऄचीक जिळला य़च़ ऄतोऩत अनंद श़ऽहदल़ गगऩत
म़िेऩस़ झ़ल़. ऄगदा पऽहल्य़ भेटात जेव्ह़ हस्त़ंदोलन करत़ऩ मधि जेव्ह़ त्य़च्य़समोर अला तेव्ह़
त्य़च्य़ हृदय़च़ एक ठोक़ तर चिकल़च..!! ''िो जो भा होगा जब भा मेरे स़मने अयेगा ऩ, तो ददल मे ऽगट़र
बजेगा देखऩ..'' ऄस जेव्ह़ तो अपल्य़ स्िप्ऩळी दिऽनयेत ऽिरून लोके शल़ स़ंग़यच़ त्य़चा पीती अज
झ़ल्य़स़रखा त्य़ल़ ि़टत होता.ऽतच़ अज ऑदफस मधल़ पऽहल़च ददिस होत़ . ओळखाप़ळखाच़ क़यथक्रम
च़ली होत़ . ऽतने समोर येिीन एक'प्रोफे शनल' ऽस्मतह़स्य ददल. श़ऽहद सिख़िीन गेल़. त्य़ल़ ते प्रोफे शनल'
ऽस्मतह़स्य पण फ़र ऄगदा मनमोहक ि़टल तो मधीच्य़ पऽहल्य़च नजरभेटात घ़य़ळ झ़ल़ होत़.त्य़
ऽभरऽभरे पण़त त्य़ संदयथिताच़ ह़त त्य़च्य़ ह़त़त प़च ऽमऽनटे ऄसंच ऄटकी न अहे ऄन तो ऩजीकपणे
ऽिळख्य़तीन सिटण्य़चा धडपड करत अहे य़चा त्य़ल़ शिद्धच नव्हता. लोके श ब़जील़ अपल्य़ प़ळाचा ि़ट
प़हत होत़. त्य़नेहा श़हादल़ नकळत कोपऱ म़रून ज़गे करण्य़च़ प्रयत्न के ल़. पण तेहा व्यथथ..!! शेिटा
पऽहल्य़ भेटातच बिजग़िणे झ़लेल्य़ श़हादल़ पीिथ ऄिस्थेत अणण्य़स़ठा एक़ मंजिळ अि़ज़चा ि़त़िरण़त
'आं ट्रा' झ़ला होता.

''मा मधि.. मधि क़मतेकर'' ..
''ऄ?..हो..हो.... मा श़ऽहद.. श़ऽहद ख़न....''
''Nice to meet you'' - परत मंजिळ अि़ज
मधिनेच ऄप्रत्यक्षरात्य़ 'झ़ला की ओळख अत़ तरा ह़त सोड़' ऄस़ भ़ि डोयय़त अणत स़ंऽगतले.
''Ohh Sorry...'' ऽतच़ ह़त ऄजीन अपण ब़िळट स़रख धरून ठे िल़य य़चा ज़णाि त्य़ल़ झ़ला अऽण
लगेच ह़त सैल झ़ले. ता पिढे सरकला. श़ऽहद म़न ख़जित ओश़ळी न ख़ला बघी ल़गल़. अजीब़जील़ क़हा
दबके ह़स्यफि़रे फि टलेत हे त्य़च्य़ क़ऩने रटपले पण ख़ला बघत ऄसल्य़ने पिढे ज़िीन पण ख़स म़गे िळी न
मधीने ख़स श़ऽहदल़ ददलेल़ प्रेमळ ऄन कि तिहूल पीणथ 'लिक' म़त्र त्य़च्य़ नजरे तीन चिकलंच..!!
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.80

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

''ता बघत होता तिझ्य़कडे..'' - कै न्टान मध्ये लोके श च़ ऽमस्कीलपीणथ खड़..!!
''ऩहा रे नसेल..खर क़य?'' - श़ऽहदल़ ईत्तर हिेच होते..
''................................'' -लोके शच मंद ह़स्य..
''स़ंग रे ..खर क़य?..'' - श़ऽहदचा बेचैना अक़श़पयंत पहोचला.
''जेि़ गप्प....ती क़य मोठ़ ऱज़ अहेस?....क़ बघेल तिल़ ता?'' - लोके श ऄजीनहा थट्टेच्य़च मीड मध्ये
'ऄसी दे.. चल जेि..अपल्य़ल़ क़य?..' श़ऽहद ने ऽिर्य संपिल़..

.....
........
मधि..मधि यशिंत क़मतेकर..
िय -..२५ िर्थ २ मऽहने १४ त़स अऽण २७ ऽमऽनटे
ईं चा- ५ फि ट ६ आं च.
िणथ - गोऱ.
ऄजीनहा ऄऽिि़ऽहत..!!
ऽडझ़यनिनग ऽिभ़ग़त क़रकी न..

त्य़ पऽहल्य़ ददिस़च्य़ संध्य़क़ळपयंत श़ऽहदने नकळत आर्थयंभीत म़ऽहता क़ढलादेखाल..!! ऄथ़थत त्य़
गोष्टाच़ ऄंद़ज कोण़ल़च अल़ ऩहा म्हण़. पण एक़ छि प्य़ एकतफी प्रेम कह़णाचा सिरि़त म़त्र ऑदफसमध्ये
सिरू झ़ला होता.....

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.81

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
xxxxxxxxxx

प्रेम..!! य़ शब्द़च खर ऄऽस्तत्ि क़य?. ज़त क़य ?. नक्की व्य़ख्य़ क़य ?.. कोणाच स़ंगी शकत ऩहा. पण
प्रेम़त म़णीस अपल्य़ ऄऽस्तत्ि़पऽलकड़े स्िप्न बघी ल़गतो . ऄशक्य गोष्टाहा शक्य ि़टी ल़गत़त . मग ते कधाहा
अऽण कोण़िरहा झ़लेल ऄसो ..!! त्य़चे सिथ दोर् एकतर ऄच़नक अिडी ल़गत़त ऩहातर दकम़न त्य़ सिथ
ईणाि़शा तडजोड करण्य़चा भ़िऩ अऽण त़कद अपल्य़त येते . समोरच़ जस़ ऄसेल तस़ स्िाक़र
करण्य़चा म़नऽसकत़ तय़र होते . अऽण एकं दरात अपल्य़ अिडाच़ जाि त्य़च्य़ ऄसण़ऱ्य़ सिथ च़ंगल्य़
ि़इट सियाबरोबर कस़ मऩत रुततो क़हा कळतच ऩहा ….

श़ऽहदल़हा ऄसंच क़हातरा झ़ल होत ..!!. संपीणथ तन-मन-श्व़स़त 'मधि' ऩि़च़ एक जह़ल ऽिऱ्णी फ़र
िेग़त संक्रऽमत होत होत़. खंबार मऩल़ प्रेम़चा बिरशा ल़गत होता.

तसं दोघ़ंच्य़ स्िभ़ि़च़-व्यऽक्तमत्ि़च़ एकऽत्रत ऽिच़र करून जर ऄनिम़न क़ढल़ तर जशा ऽक्षऽतज़चा दोन
टोके ..!! मधि तशा कमा बोलण़रा..ऽमतभ़र्ा..जिळ जिळ कं ट़ळि़णाच. अऽण श़ऽहद हसऱ-बोलक़बडबड्य़ ददलखिश म़णीस. मधि तशा सोज्जिळ..पण िक्तशार. कोण़च्य़ ज़स्त ऄध्य़त मध्य़त नसण़रा.
ददिसभर क़म एके क़म अऽण मय़थददत बोलण हसण अऽण मग घर. ऄगदा जेित़ऩ सिद्ध़ सि़थत ज़स्त
ऽमसऴयचा ऩहा. त्रय़स्थस़रखा घोळक्य़त ऄसीन पण एकटाच. य़ईलट श़ऽहद तस़ क़म़त ठाक ठ़क पण
ईऩडक्य़..क़म़च़ ज़स्त ब़उ न करण़ऱ.. ह्य़ल़ ऽचडि, त्य़चा खेच ऄस मजेशार जािन जगत पीणथ
ऑदफसच ि़त़िरण हा मजेशार ठे िण़ऱ..करण़ऱ.. सिथ जण त्य़ल़ पसंद करत..अऽण य़ स़हेब़ंचा ग़डा
म़त्र िेगयय़च स्टेशनिर थ़ंबला होता. अऽण त्य़मिळे त्य़ने मधिच्य़ नारस जािऩत मैत्रा अऽण प्रेम़च़ रं ग
ओतण्य़च़ चंग ब़ंधल़.

''क़य मधि?.. क़य अणल़य डब्य़त?.''. - अत़पयंतच दिसर संभ़र्ण..

मधि ने न बोलत़ डब़ पिढे के ल़.. अत़ क़रल्य़चा भ़जा होता.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.82

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
तस़ श़ऽहदल़ ऱग य़यल़ हि़ होत़. सिथजण एकत्र बसले होते. अऽण मधीने 'हि तर घे' ऄश्य़ स्िरुप़त डब़
पिढे के ल़ होत़.

''ऄग मधि, य़ ऑदफसमध्ये बोल़यचे पैसे क़पत ऩहात पग़ऱतीन.. बोलण फि कट अहे..बोलत ज़ ऽबनध़स्त..''

क्षणभर सिथजण श़ंत. एकतर मधि ज़स्त बोलत ऩहा..ऽतच िैयऽक्तक अयिष्य. त्य़त ह़ टोमण़. ओळख ऩ
प़ळख..क़य ररस्पंस देइल देि ज़णे..!!

''ह़ ह़ ह़ ह़ .....'' ता चक्क हसला..मधि क़मतेकर..चक्क मनमोकळे पण़ने हसला.. सिथजण खीप खिश झ़ले..

''ऄरे ब़परे , ती हसतेस पण..?...'' - श़ऽहद च़ टोमण़ नंबर दोन..

''ह़ ह़ ह़ ह़.. हो मग..!!'' - मधील़ तो हलक़स़ ऽिनोद खीप अिडल़ होत़ बहुतेक..!!

''नशाब अमच...बर ईत्तर ऩहा ददलंस ती?... भ़जाच ऩि क़य अत डब्य़त ऽचकटिलय क़य?.. मल़ तर
कळलाच ऩहा कि ठला भ़जा हा?..''

''ऄरे िेड्य़..क़रल्य़चा भ़जा ता..घे मस्त अहे..'' - आऽत मधि..( पऽहल्य़च बोलण्य़त थेट 'िेड़'
म्हणते..?..सिथजण क्षणभर कि तिहुल़ने चीप.. )

अपण ऄच़नक श़ऽहदल़ िेड़ बोललोय हे मधि ल़हा ईमगल.. ता ओश़ळला..

''ओ्ह. सॉरा ह़..चिकीन..'' - मधि ओश़ळला होता..
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.83

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

''ऱहू दे ग..म़झ टोपण ऩि अहे ते..'' - श़ऽहदकडे सिथ गोष्टािर ईत्तरे होता..

हसत ऽमसळत डब़ ख़ण्य़च़ क़यथक्रम संपल़. य़िेळा मधि हा मनपीिथक स़माल झ़ला होता. य़िेळा म़त्र
लपत लपत श़ऽहद अऽण मधिच डोयय़ने झ़लेलं संभ़र्ण सिथ मंडळाकडी न हुकल होत...!!

अत़ सिथ सिरळात च़ली होत.

सिथच स्िभ़ििैऽशष्टे ऽभन्न ऄसीन पण हळी हळी श़ऽहद मधि कडे खेचल़ ज़िी ल़गल़ होत़. ऽतच कमा बोलण,
कमा हसण पण त्य़ल़ अिड़यल़ ल़गल होत. मध्ये मध्ये फि कटच क़हातरा क़म क़ढी न मधिशा संि़द
कऱयच़. ऽतल़ बोलत कऱयच़. हसि़यच़. तसं मधील़हा श़ऽहद ऽिर्या एक अकर्थण होतंच. ऽतल़हा
त्य़च्य़बरोबर िेळ घ़लिण अिड़यचं. हळी हळी मधीहा श़ऽहदच्य़ स्िभ़िशा समरूप होिी ल़गला. ऑदफस
मध्ये क़म़सोबत आतर सिथ गप्प़ टप्प़त मधि सिद्ध़ सहभ़गा होिी ल़गला होता. जेिण करत़ऩ श़ऽहद च्य़
ऽिनोद कौशल्य़िर द़द देण्य़त एक़ मंजिळ अि़ज़चा भर पडत च़लला होता. पण य़ सि़थ समोरच्य़ मैत्राल़
प्रेम म्हणत़ येइल क़? मधील़ मा ऄसं क़हा 'ऽिशेर्' अिडत ऄसेल क़? - श़ऽहदच्य़ मऩत ऄधेमध्ये शंकेचा
प़ल चिकचिके. पण ऽनद़न अपल्य़ प्रयत्ऩने, ि़गण्य़ बोलल्य़ने मधीच्य़ ि़गण्य़त बदल झ़लंय ऩ...पिरे..ब़की
प्रेम िगैरे ऽिच़रत़ येइलच की नंतर..

बदल..!! ऄगदा सोपेपण़त ऽिच़र के ल़ तर दोन ईपशब्द़च संकिल..म्हणजे बल अऽण दल..एख़द्य़ दल़त
स्ित:ल़ स़म़िीन घेण्य़स़ठा बलपीिथक के लेल़ प्रय़स. मग ते बल तिम्हा ल़ि़ किकि़ कोणा दिसऱ्य़ने. पण
व्य़ख्य़ ऄशाच ठरते..ऩहा?..ऄसे प्रसंग अपल्य़ जािऩत ऄनेकद़ येत़त..मग ते जािऩऽिर्या ऄसो,
स्ित:च्य़ पररऽस्तथा ऽिर्या किकि़ सभोित़लच्य़ सम़ज़च्य़ अपल्य़ ऽिर्याच्य़ गरजेऽिर्या.. पण बदल हे
होतंच ऄसत़त..होत़तच.. फ़रतर त्य़ल़ सिध़ररत ऩि म्हणीन ऄनिकीलन म्हणी अपण फ़रतर..

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.84

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
मधीच़ स्िभ़ि मनमोकऴ झ़ल़ होत़. नेहमा ऽतचा नजर श़ऽहदल़ शोधत ऄस़यचा. जेित़ऩ धम़ल ईडत
होता. अजक़ल संध्य़क़ळा ऑदफस सिटल्य़िर पण दोघ़-ऽतघ़ंना त्य़ंऩ एकत्र दफरत़ऩ प़ऽहलं होत. श़ऽहद
ऄच़नक क़म़त िक्तशार झ़ल़ होत़. त्य़चे ऽसगरे टचे प्रम़ण फ़र कमा झ़ले होते.

अऽण ऄच़नक एके ददिशा श़ऽहद ने एक़ संध्य़क़ळा मधील़ प्रोपोझ के ल़च...!!!

xxxxxxxxxxx

ददिसभर श्वेतिणथ ददसण़रे फे स़ळलेले समिद्ऱचे प़णा सीय़थचे ल़लसर रं ग ि़परून त्य़च्य़ ऄफ़ट शक्तील़
रोखण़ऱ्य़ मळक्य़ कट्ट्ट्ड़ल़ अदळत होते..कमा ज़स्त ईं चाच्य़ ल़ट़ कोण़ल़हा न जिम़नत़, कोण़ल़हा न
ऽिच़रत़ अपल्य़ कौशल्य़च़ खेळ दकऩऱ्य़िरून येण़ऱ्य़ ज़ण़ऱ्य़ऩ द़खित होत्य़..ऄधीन कि तिहुल़चे
पडण़रे कट़क्ष बहुतेक त्य़ंऩ सिख़ित ऄस़िेत..!!!! रस्त़िरच्य़ फे राि़ल्य़ंऩ , ऽभख़रय़च्य़ 'सिरेल' ग़ण्य़ंऩ
ऽतथीन ऄंगठ़भर ददसण़ऱ्य़ ह़जाऄलाच्य़ अि़ऱतीन ददलेला ऄज़न व्यत्यय अणत होता..!! कमा िेळ
ऄसण़रा पण अऽस्तक म्हणिण़रा क़हा दिरूनच ओठ़ंऩ बोटे च़टत पिढे ज़त होता, थोड़ ज़स्त िेळ ऄसलेला
अऽण अऽस्तक हा म्हणिीन घेण़रा जऱस थ़ंबीन जमल्य़स एक दोन ओयय़ पिटपिटीन, ऩहातर डोळे बंद करून,
हसीन-रडी न -निचतात क़हातरा करत अऽण परत पीिथित होत पिढे प़िले ट़कत होता..ज़स्तच िेळ ऄसलेला अऽण
ऄस्ताकतेचा व्य़ख्य़ ददसण़रा भल्य़ मोट्ण़ ऄंग़च्य़ स़गऱच्य़ ईदऱतीन कोरलेल्य़ निचचोयय़ प़यि़टेतीन
दग़थ दशथऩल़ पळत होता...ऽतथीन परतण़रा म़णसे क़हा 'ऽसक कब़ब' द़बत होता तर क़हा ऱंगेतल्य़
पऽहल्य़ 'ऽभक़रय़कडी न' बंदे सिटे करून पिढच्य़ सिथ 'ऽभक़ऱ्य़ंऩ' ( ऽभक़रा कं स़त ऽलऽहणे भ़गच होते..!!
ऩहा?..) ि़टत ज़त होते...( त्य़पेक्ष़ त्य़ल़च पैसे देिीन 'सबलोक ब़ट लो रे ' ऄसं जमल ऄसते...ऄसो...देि़ल़
ददसण़र कसे?...)

ऄरुणदेि़चा 'ऽशफ्ट' अत़ संपण्य़तच जम़ होता. ददिसभर उन-घ़म-जािन ि़टी न दमलेल़ भ़स्कर अत़
'ऄरबात' डि ब
ं ण्य़त सज्ज होत होत़..त्य़च़ क़रभ़ऱच़ हलक़च क़यथभ़र स़ंभ़ळण्य़स़ठा रस्त्य़िरच्य़ नाट
मोजम़प करून खोचलेल्य़ ख़ंब़च्य़ ऽशऱतला रठपके (बल्ब) अत़ हसी ल़गले होते..ि़हऩचा िदथळ ि़ढी
ल़गला होता..दमलेला प़खरे घोळक्य़त अप़पल्य़ घरा परतत़ऩ ददसत होता..'जोडप्य़ंच़' ऊती च़ली झ़ल़
होत़..फे राि़ल़च्य़ अि़ज़ल़ अत़ जोर चढल़ होत़. ददिसभर अयिष्य़शा कि स्ता खेळण़रा अऽण रोड क्रॉस
करून ह़जा ल़ प्रण़म करण़रा सिथ डोकी अत़ त्य़ल़ ऽिसरून पिढच्य़ िळण़िरच्य़ 'क्रॉसरोड' समोर प़णा
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.85

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
पिरा,रगड़ स़ठा ऱंग ल़ित होता..चंद्र ऱखणास़ठा तय़रा करत, आथीन ऽतथीन 'आं ट्रा' म़रत पोऽझशन ठरित
होत़..

य़ बदलत्य़ ि़त़िरण़ल़ ऽभक ऩ घ़लत़ एक संथ पण ऄखंड धीर ह़जाल़ कट्ट्ट्ड़िर ददसत होत़ अऽण त्य़
धिऱम़ग़च़ चेहऱ म़त्र अऽस्तक-िेळ -ऩऽस्तक-क़हाहा य़ सिथ कल्पऩ ऩ सिरुंग ल़ित ह़जाकडे एकटक बघत
होत़..कोण़चातरा ि़ट प़हत..

एक़म़गीन एक 'िीदग
ं गरम' म़त्र थोड्य़ थोड्य़ ऄंतऱने समिद्ऱच़ रं ग बदलण्य़च़ प्रयत्न करत होता..ईरलेल्य़
जळक्य़ ऱखेच्य़ अध़ऱिर...!!!!!

'' क़य रे स़ल्य़, ईतरला क़ तिझा ?'' लोके श ने म़गीन प़ठािर थ़प म़रला . एव्ह़ऩ श़ऽहदचा ऽसगरे ट संपला
होता .
'' मा ठाक अहे अत़ '' - श़ऽहद ने स्पष्ट के ले .
'' मग आथे क़ बोल़िलस ?.. ऄरे हो तिल़ गम्मत म़ऽहताये ?.. अज मधि पण अला नव्हता ..अम्ह़ल़ ि़टल
..'' - लोके श ने डोऴ म़ऱल़ ..
'' मा ददिसभर मधि बरोबरच होतो ..आथेच..'' - श़ऽहद ने समिद्ऱकडे बघत ऄजीन एक गौप्यस्फोट के ल़..
''ऄरे ि़्ह.. मग?..क़य ऽिशेर्?..प्रोपोझ िगैरे के ल़स की क़य?''
''क़लच संध्य़क़ळाच के ल़ होत़..''- श़ऽहदच़ ऄजीन एक गौप्यस्फोट
''च्य़यल़..मग ऩहा बोलला होता ि़टत..ऄच्छ़ म्हणीन एिढ़ प्य़ल़स क़य?....क़य झ़ल?..क़य क़रण?..
ज़त, धमथ, पैस़, की ऄजीन क़हा?..ऄरे ऽमत्ऱ अयिष्य़त बदल हे करून घ्य़यचेच ऄसत़त. अयिष्य जे अपण़स
जे द़खित ज़ते ऩ, त्य़ ऽहशोब़ने बदलत ज़यचं ऄसत.. हे सगळ ऽतल़ ती समज़िलं ऄसऽशलच... अत़ ऩहा
ऐकत तर क़य करण़र..?..ज़िी दे रे ..... ऄजीन कोणातरा च़ंगला भेटेल रे ...... बर झ़ल लिकरच कऴल ईत्तर
तिल़.. चल ऽनघी.. होत़ है, दिऽनय़ है..बस ऄपने अप को दिऽनय़ के रं ग मे ढ़लते चलो और अगे बढो..चल ''लोके श त्य़ल़ समज़िण्य़च़ प्रयत्न करत होत़..

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.86

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
''ता मल़ हो बोललाये..'' - श़ऽहदचा नजर बोलत़ऩ ऄजीनहा समिद्ऱकडेच...
''मल़ समजलं ऩहा..'' लोके श बिचकयय़त पडल़..'' म्हणजे ता हो बोलला अऽण तिल़ टेन्शन अहे..चक्क
ऽपण्य़एिढ?..य़ जग़तल़ ती पऽहल़ म़णीस ऄसशाल ज्य़ल़ मिलाने होक़र देिीनसिद्ध़ एिढ टेन्शन येिीन त्य़ने
द़रू प्य़िा..!!

एव्ह़ऩ श़ऽहद ने दिसरा ऽसगरे ट पेटिला होता.

''बोल बे'' - लोके श किकऽचत ऽचडल़..
''हम्म..ऐक तर..''

''मधि क़मतेकर..यशिंत अऽण कोमल क़मतेकर य़ंचा एकि लत एक ऄपत्य. कि टिंब मिळचे लंडनल़ स्थ़ऽयक.
लह़नपण़प़सीन ऄगदा ऐशो अऱम़त ि़ढलेला. ऄभ्य़स़त, खेऴत ऽनपिण. ब़प़च़ पसरलेल़ ऽबझनेस. फक्त
तंड़ने बोल़ि की ता िस्ती घऱत हजर. श़ळे त पण सि़ंऩ अिडत ऄस ते मिल. लह़नपण़प़सीन ज़म बडबड,
खेळकर ऄगदा म़झ्य़स़रख..१० िऱ्थपीिी ऽतचे अइ िडाल ि़रले तेव्ह़ प़सीन ता ऄशा गप्प गप्प ऱहते.
भ़रत़त ऽतचा म़िशा ऱहते ता ऽतल़ आथे घेिीन अला. तेव्ह़प़सीन आथेच अहे.....''

''पण मग य़त ि़इट क़य अहे?.. थोडे बदल तर जािऩत होत़तच की रे ..थोडा फ़र तडजोड कऱिा ल़गतेच
रे ..अऽण अत़ तर ता पण हसमिख झ़लाये'' - लोके श समजीत घ़लत होत़.. अत़ श़ऽहद कडी न घेतलेला ऄधी
ऽसगरे ट लोके शच्य़ ओठ़त होता.

''१० िऱ्थपीिी ऽतचे अइ िडाल क़ मेले म़ऽहत अहे?''
''ऩहा. क़हा ऄपघ़त?..''
'' त्य़ अधा मधी क़मतेकर.......'' श़ऽहद ने ऽसनेमैटेक पोझ घेतल़.
''क़य?..'' - लोके श ऄजीनहा बिचकयय़त.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.87

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
'' त्य़ अधा मधी क़मतेकर ह़ एक मिलग़ होत़..'' - अत़ पऽहल्य़ंद़ श़ऽहदने लोके शकडे प़हाले.
''What?.. ती क़य बोलतोय तिल़ तरा कळतंय क़?...क़ऴचा ईतरला ऩहा ि़टत..!!.'' - लोके श ल़ स्ित:च्य़
क़ऩिर किकि़ श़ऽहद च्य़ बोलण्य़िर ऽिश्व़स बसत नव्हत़.
''हो'' - श़ऽहद ने थंडपणे स़ंऽगतले.
''You mean Sex Change?.. निलगबदल?..'' - लोके श ल़ मिि़ स्पष्ट कऱि़स़ ि़टल़.
''Yup..''
''चल घरा ज़िी..बस झ़ल प्रेम..चल ईठ..''

श़ऽहद ऄजीनहा ईठल़ नव्हत़..ऄजीन भरपीर स़ंग़यचे होते त्य़ल़..त्य़ने नजरे नेच लोके श ल़ थ़ंब म्हणीन
स़ंऽगतले.

''च़र िऱ्थनंतर मिलग़ जन्म़ल़ अल़ त्य़मिळे क़मतेकर पररि़र फ़र खिश होते. खीप जल्लोऱ्ने मधीच जग़त
स्ि़गत झ़ल.अऽण त्य़नंतर संगोपऩतहा क़हा कसर ऱऽहला नव्हता. त्य़चे ल़ड,म़गण्य़ सिथच ह़त़च्य़
फोड़स़रख्य़ जपल्य़ ज़यच्य़. पैश़चा कमतरत़ नव्हताच. सिथ सिरळात च़ली होते. पण जसं जसं एकि लत एक
ऄपत्य मोठ ह्य़यल़ ल़गल तेव्ह़ एक फ़र मोठा त्रिटा ददसी ल़गला होता. मधीच़ अि़ज तस़ लह़नप़सिनच
ब़यकी. ठाक अहे ऄसेहा दोर् ऄसत़त म्हणीन अइ ब़ब़ंना पऽहले पऽहले दिलथऽक्षत के ले. पण श़ळे त ज़िी
ल़गल्य़नंतर त्य़ंऩ 'मधि' मध्ये छोटे छोटे पण ऄमिल़ग्र बदल ददस़यल़ ल़गले होते. बदल म्हणण्य़पेक्ष़ त्रिटाच
म्हण़. त्य़ल़ मिलंचे कपडे घ़ल़यल़ अिड़यचे, त्य़ंच्य़स़रख नटण, मिरडण, िगैरे िगैरे. श़ळे तपण तो ज़स्त
मिलंमध्ये ऽमसळलेल़ ऄस़यच़. लह़न ऄसत़ऩ ऽिरं गिऴ समजीन य़ सिथ गोष्टा दिलथऽक्षत होत होत्य़. पण नंतर
म़त्र ह़ बदल त्य़च्य़ बोलण्य़-च़लण्य़त ज़णिी ल़गल़ होत़. अत़ अइ ब़ब़ऩहा हा गोष्ट नजरे त य़यल़
ल़गला होता. पण मधी लह़न ऄसल्य़ने दमद़टा अऽण हलकी फि लकी म़रह़ण करून त्य़ल़ सिध़रिण्य़च़
प्रयत्न के ल़ ज़त होत़. पण सिथच ऽिफल..!! श़ळे तीन क़ढी न त्य़ल़ फक्त मिल़ंच्य़ श़ळे त ट़कण्य़त अले. पण
त्य़च्य़ सिया क़हा बदलत नव्हत्य़. एव्ह़ऩ मधील़हा त्ऱस ्ि़यल़ ल़गल़ होत़. श़ळे त मिल़ंकडी न
ऽचडिल ज़ण, मग त्य़त दिबळ ठरून म़र ख़ण, कोणा लिकर मैत्रा न करणं य़ स़म़ऽजक ऄव्हेलऩंऩ तो
ऽशक़र होिी ल़गल़ होत़. तो म़नऽसक अऽण श़राररक दुष्ट्ड़ ऽिकु त अऽण अज़रा पडी ल़गल़ होत़. एकदोनद़ ऄज़णपणे तो अइ ब़ब़ऩहा ''मा एकट़ क़?, मल़ सिथ जण ऽचडित़त क़?, म़झ्य़शा कोणा मैत्रा क़
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.88

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
करत ऩहा? '' िगैरे ऽिच़रे तर त्य़िर अइ ब़ब़हा ऽनरुत्तर ऄस़यचे. तेहा ईडि़ ईडिाचा ईत्तरे देिीन त्य़ल़च
दमद़टा करत. त्य़ऩहा तस़ त्ऱस होत होत़. एकि लत़ एक मिलग़ ऄन तोहा ऄसं ऽनघ़ि़- त्य़ंऩ भ़र सहन
होत नव्हत़. मधी समनिलगा तर ऩहा ऩ?..ऄसं हा एक ि़इट ऽिच़र त्य़ंच्य़ मऩत येिीन गेल़. शेिटा खीप
ऽिच़र करून त्य़ंना एक़ मोट्ण़ डॉक्टरशा संपकथ करण्य़च़ ऽनणथय घेतल़. मधीचा पीणथ श़ऽब्दक, श़राररक
अऽण म़नऽसक तप़सणा झ़ला. अऽण ऄहि़ल़त म़ंडण्य़त अलेले ऽनष्कर्थ फ़र दकचकट अऽण धक्क़द़यक
होते...''

बोलत़ बोलत़ श़ऽहद थोड़स़ थ़ंबल़. त्य़ने लोके शल़ नजरे ने खिण करून ऽसगरे ट पेटि़यल़ स़ंऽगतले.
मग?..पिढे?.. - लोके श.

'' कसं ऄसत लोके श, अत़पयंत अपण म़नि़चे दोनच मिख्यत़: ऽिभ़ग़त मोजणा करत अलो अहोत - स्त्रा
अऽण पिरुर्. त्य़ नंतर आतर ईपऽिभ़ग ऽनघ़ले हा गोष्ट िेगळा पण ऽततकीच खरा अहे . पण बहुत़ंशा ऽिभ़ग
दोनच. य़ ऽिभ़ग़त गणऩ करत़ऩ मिख्यत़: थोड़श्य़ पराक्ष़/ऽनराक्षणे ऄसत़त. जसं सोनोग्ऱफी द्व़रे
निलगऽनऽिता किकि़ जन्म़ल़ अल्य़िर य़ व्यक्तीचे शरार रचऩत्मक अऽण जनिकीय घटक. पण ऄजीन एक गोष्ट
जा य़ सि़थ आतकीच महत्ि़चा ऄसीनहा ऽिच़रत घेतला ज़त ऩहा ता म्हणजे त्य़ व्यक्तीचा स्ित:च्य़
निलग़बिल ऄसण़रा ज़णाि - य़ल़ GENDER IDENTITY पण म्हणत़त. मधी मध्ये ह़च प्रोब्लम होत़.

मधी ददसण्य़त मिलग़ होत़. तरा त्य़च्य़त पिरुर् ऩि़च्य़ निलग़ऽिर्या म़नऽसक ज़णाि नव्हता. त्य़ल़ स्त्रा
य़ निलग़शा ज़स्त अकर्थण होते, ज़णाि होता. लह़नपण़प़सीन य़ ज़ऽणिेकडे झ़लेला दिलथक्षपण़ त्य़ल़
ऄजीन त्य़त ओढत गेल़. त्य़ल़ मिलंचे कपडे घ़लणे, त्य़ंच्य़तच ऽमसळणे अिडी ल़गले. श़ऴ बदल्य़नंतर
त्य़च़ ह़च स्िभ़ि त्य़च़ एकटेपण़चे क़रण बनी ल़गल़. तो स्ित:ल़ मिल़ंमध्ये SECURE समझी शकत
नव्हत़..- ऄहि़ल बघीन अइ िऽडल़ंचा तर द़तखाळच बसला.. क़य कऱिे कळत नव्हते.. पण ऽिज्ञ़ऩत
य़ल़हा एक ईत्तर होते..

डॉक्टर पिढे म्हण़ले की जर ऄसंच मधी ल़ ठे िलं तर तो मोठ़ होिीन ऄशा एक ऽिकु ता बनेल ज्य़ल़ नेहमा ऄसं
म़नऽसक त्ऱस होइल की अपल़ अत्म़ जणी चिकीच्य़ शराऱत बंददस्त झ़ल़ अहे अऽण ह़ समज त्य़ल़
एकतर जगी देण़र ऩहा किकि़ तेिढा म़नऽसकत़ मग मधी मध्ये तय़र कऱिा ल़गेल जा सोपा गोष्ट ऩहा. पण
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.89

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
य़िर दिसऱ ईप़य म्हणजे निलगबदल करून घेणे. हे क़यदेशार अहे अऽण त्य़च्य़ अरोग्य़स़ठा पण बर.
दकम़न त्य़ल़ सम़ज़त ऽभन्ननिलगा म्हणीन तरा जग़त येइल..

मधीच्य़ अइिऽडल़ंना क्ऱंऽतक़रक ऽनणथय घेतल़. त्य़ंना मधी च निलगबदल कऱयचं ठरिलं. पण त्य़ंऩ ते
स्ित:ल़च म़नऽसकरात्य़ झेलत़ अल ऩहा. मधी ऄसल्य़ने ऩि बदल़ि ल़गल ऩहा. पण मिल़चा मिलगा
झ़ला. सम़ज़ने ते स्िाक़रलं ऩहा. आज्जताचे ि़भ़डे ऽनघ़ले. क़मतेकर पररि़ऱल़ ि़ळात ट़कण्य़त अले.
त्य़ंच़ क़रभ़र, ऩता गोता य़िर फरक पड़यल़ ल़गल़. िडाल त्य़ धक्क्य़ने ि़रले. मग म़गोम़ग थोड्य़
ददिस़ने अइ पण. मधी अत़ पीणथपणे ऄऩथ झ़ला. ऽतचा अत्य़ ऽतल़ भ़रत़त घेिीन अला. ऽतच ऽशक्षण िगैरे
मग आथेच झ़ल. ..- पिढच जिळ प़स तिल़ म़हातच अहे. '' - श़ऽहद ने एक मोठ़ श्व़स घेतल़. एक छोट़स़
ऄश्री नकळत समिद्ऱत पडल़ होत़.

''क़हा ऩहा रे , दिसरा कोणातरा भेटेल तिल़. देि़चे अभ़र म़न की तिल़ हे सिथ अधाच म़ऽहत पडल..अऽण
त्य़ मधीच़हा ऽिच़र अत़ सोडी न दे '' - लोके श समजीत घ़लत होत़.

श़ऽहद हसल़. ऄगदा मंद.पण ऄगदा ददलखिल़स ...मऩप़सीन. लोके शल़ चीकचिकल्य़स़रखे झ़ले.

''क़य झ़ल?''
''मा मधी बरोबरच लग्न करण़र अहे..'' - श़ऽहद. अत़ समोरच़ समिद्रहा लोके शस़रख़च चदकत झ़ल़ होत़.
''क़य?.. Are You OK?.. You mean you and Madhu..?...'' - लोके श ल़ ऽिश्व़स बसतनव्हत़
''हो.''
''पण क़?' I mean you deserve much better than her yaar...""

''तसं ऩहा रे . हे बघ म़णीस अयिष्य़त सिथच हि तसं ऽमळिी शकत ऩहा. किकबहुऩ त्य़ल़ सिथ ऽमऴलेले त्य़च्य़
अिडाचे ऄसतेच ऄसेहा ऩहा. त्य़त बदल होत ऱहत़त. क़हािेऴ क़ळ बदलतो ऄन क़हािेऴ अपण.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.90

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
एख़द्य़ मिलाल़ प्रेम करत़ऩ लग्न करतऩ अपण फ़रतर अजपयंत क़य क़य गुहात धरतो?..ज़त , धमथ ,
कररयर, ऽशक्षण अऽण ऄश्य़च छोट्ड़ मोठ्ट्ण़ तडजोडा ऩहात क़ ?.. त्य़त अपण क़हा बदल ऄपेऽक्षत धरतो
क़हा समोरच़. तर क़हा ऄपेक्ष़ क़ऴकडी न ऄसत़त. बरोबर ऩ?..

अऽण ऩहातरा मधील़ ि़टल ऄसत तर मल़ क़य कोण़ल़च हे सत्य कधाहा कऴल नसत. तशा गरजच
नव्हता. ता अत़ एक पररपीणथ स्त्रा अहे. खंबार अहे. शराऱने अऽण मऩनेहा. स़म़ऽजक प़तळािर ऽतच़
झ़लेल़ छळ- ऄस्िाक़र, भोगा अलेल्य़ ऄिहेलऩ, अमरण स़थ देत अलेले एकटेपण, भ़िऩंच़ गद़रोळ
अऽण िैयऽक्तक अयिष्य़चा ऄस्िस्थ ि़टच़ल य़ सि़थतीन स्ित:ल़ स़िरून ता य़ ऽनदथया जग़समोर जग़त
अहेच ऩ..?.. य़ गोष्टात कोणा तरा ऽतल़ समजीन घेइल ऄशाच ऽतचा छोटाशा आच्छ़..!! त्य़ ऄज़न पोराल़
य़चाहा कल्पऩ अहे की ताने हे सिथ मल़ स़ंऽगतलं खर पण जर मा पण ऄऽिश्व़सी ऽनघ़लो तर परत तेच सिथ
दि:ख डंगर ऽतल़ पिन्ह़ ददसताल. पण ऩहा..ता ल़ मा अिडतो . खीप प्रेम करते ता म़झ्य़िर. म़झहा ऽततकं च
प्रेम अहे ऽतच्य़िर. क़लच ऽतने मल़ सिथ स़ंऽगतलं. खीप ि़इट ि़टल मल़. म्हणीन तर ता द़रू अऽण निधग़ण़.
पण अज पीणथिेळ आथेच बसीन ऽिच़र के ल़. ऄगदा सरळ अऽण प्ऱत्यकऽक्षकतेने ..

मल़ म़ऽहताये की फक्त मधिच हे गिऽपत ऄसंच रटकिीन ठे िीन- म़झ्य़पिरतच मय़थददत ठे िीन पण पण मा ऽतचा
मदत करू शकतो. पण मन ऐकत ऩहा. मा खर प्रेम के लंय ऽतच्य़िर. म़णीस बदलत ज़ण़ऱ्य़ किकि़ सिथ
गोष्टामिळे अपल्य़त अलेल्य़ बदल़ंऩ ऄनिकीलन म्हणतो, प्रगता म्हणतो, क्ऱंता म्हणतो. पीिीप़सीन च़लत
अलेल्य़ अऽण मऩल़ न पटण़ऱ्य़ ऄघोरा रूढा परं पऱतीन अऽण प्रथ़थीन अपण कधाच ब़हेर अलो अहोत .
ते तर म़नि़ने बनिलेले अहेत. ह़ तर नैसर्वगक बदल रे . य़ल़ अपण क़ स्िाक़रू नये?..''

- श़ऽहदच्य़ डोयय़त एक ऽिलक्षण चमक होता. अयिष्य़त पऽहल्य़ंद़च त्य़ने स्ित:ल़ अऽण त्य़ल़ लोके शने
त्य़ल़ एिढ़ गंभार प़ऽहलं होत. तेहा ऄसं क्ऱंऽतक़रा ऽनणथय घेत़ऩ ..!!

''हे गिऽपत अपल्य़ दोघ़तच ऱऽहल ऄसं मल़ ऽिश्व़स अहे ..- श़ऽहद ने भििय़ िर करून लोके शल़ शंक़यिक्त
ऽिच़रलं..
'' बस क्य़..'' - लोके शने होक़ऱथी म़न हलिला.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.91

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
दोन ऽमत्र लगेच मज़ मस्करा करत ख़ंद्य़त ख़ंद़ घ़लीन ऽनघ़ले होते. ऱत्र जन्म़ल़ येत होता..

xxxxxxxxxx

अऽण दिसऱ्य़ ददिशा जेव्ह़ श़ऽहद ने जेित़ऩ भर ऑदफस मध्येच मधील़ लग्ऩचा म़गणा घ़तला तेव्ह़ ता
गडबडी न गेला होता. हस़िं की रड़िं ऽतल़ कळत नव्हते. ऽतल़ ऄतोऩत अनंद झ़ल़ होत़. ल़जीन ल़जीन ता
ल़ल झ़ला होता. सिीकडे ट़यय़ च़ अि़ज, जल्लोर् होत होत़.ल़जत ल़जत ऄच़नक रड़यल़ ल़गला ऄन
श़ऽहदल़ ध़ित येिीन घट्ट ऽमठात ऽिस़िला.ता क़ रडतेय?.. ऄस थोड्य़ लोक़ंऩ चिकचिकलच.. तेिढ्य़त
लोके श बोलल़.

'' लग्ऩत ईशार होतोय. ऽिरह सहन होत ऩहाये बहुतेक..म्हणीन ि़इट ि़टतंय ऩ..?..होय ऩ िऽहना?..'' - ऄन
परत एक ह़स्यतिऱ्र..

चटकन मधी ल़जत श़ऽहद प़सीन दीर पऴला. ऄन दीर ईभ ऱहून हस़यल़ ल़गला. ऄगदा ऽनखळ..सोज्जिळ..
जर क़लच़ समिद्र जर ते हसी प़हत ऄसत़ तर श़ऽहदने त्य़ल़ नक्की स़ंऽगतलं ऄसत....
''बघ रे , तिझ्य़ रुं दाशा स्पध़थ कऱयल़ म़झ्य़ ब़यकोच- मधिच हसीच पिरेस अहे..ल़ितो क़ पैज?.."


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.92

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 ग़ण्य़ंच़ खऽजऩ अऽण १ जाबाच़ खेळ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट

अपल्य़पैकी बर्य़च जण़ंकडे हल्ला Multimedia मोब़इल फोन्स ऄसत़त अऽण संगात रऽसक मंडळा ऄहोऱत्र
क़ऩल़ हेडफोन ल़िीन किकि़ ब्ल्यिटीथ ऽडव्ह़इस ल़िीन ग़ण्य़ंच़ अस्ि़द घेत ऄसत़त ऄथ़थत य़चे ि़यदे तोटे
जनीन घेउन क़हा मंडळा हेडिोनऽशि़य देखाल ग़णा ऐकत़त, ऄसो ह़ ज्य़च़ त्य़च़ प्रश्न झ़ल़. तर
अपल्य़ल़ नेहमा ि़टत ऄसते की अपल्य़ मोब़इल फोनमध्ये किकि़ अयपोडमधाल मेमरा क़ड़थमध्ये ज़स्तात
ग़णा ऱह़िात. पण मेमरा पिरेशा नसल्य़मिळे अपला गैरसोय होते अऽण ईत्तम़ताल ईत्तम ग़णा तर अपल्य़
मोब़इलमध्ये ठे ि़िाच ल़गत़त.
प्रत्येक ग़ण्य़च्य़ फ़इलचा स़इज हा शक्यतो ३ ते ६ एम बा आतकी ऄसते क़हा क़हा फ़इल्सचा स़इज तर
ऄगदा १० ते १२ एम बा सिद्ध़ ऄसते ज्य़मिळे अपल्य़ १ जा बा च्य़ मेमोरा क़डथ मध्ये स़ध़रणतः २०० ते
३०० एिढाच ग़णा ऱहत़त.
ग़ण्य़चा स़इज ि़ढण्य़चे मिख्य क़रण ग़ण्य़च़ बाट रे ट ऄसतो.ह़ बाट रे ट जर कमा के ल़ अऽण ग़ण्य़चा
मिळ क्व़ऽलटा (म्हणजेच ओररऽजनल क्व़ऽलटा) ठे िला तर अपल्य़ ग़ण्य़चा स़इज नक्कीच कमा होइल. य़स़ठा
मा आं टरनेटिर एक भन्ऩट सोफ्टिेऄर शोधीन क़ढले अहे. त्य़चे ऩि अहे MP3 Reducer. मल़ ि़टतं ज़स्त
क़हा बोलण्य़पेक्ष़ ऩिंच पिरेसं अहे. य़चे ऩि जरा Mp3Reducer ऄसले तरा .wav य़
फॉरमॅटमधाल फ़इलचा size सिद्ध़ कमा करत़ येते. हे सोफ्टिेऄर ड़उनलोड करण्य़स ऄऽतशय सोपे अहे
अऽण व्ह़यरसमिक्त सिद्ध़ अहे.

MP3 Reducer ड़उनलोड करण्य़स़ठा येथे ऽक्लक कऱ.

अपल्य़ म़हातास़ठा य़ सोफ्टिेऄरचा installation प्रदक्रय़ मा ख़लालप्रम़णे द़खित अहे.
िराल निलकिर ऽक्लक के ल्य़िर MP3 Reducers ऩि़चे एक zip (Compressed) फ़इल(फोल्डर)
ड़उनलोड होइल.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.93

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
अत़ त्य़ फोल्डर िर Right ऽक्लक करून Open With ------> Compressed( Zipped) Folders ह़
पय़थय ऽनिड़ अऽण ड़ईनलोड के लेले फोल्डर (फ़इल) ईघड़. त्य़त तिम्ह़ल़ installer ऩि़चे फोल्डर
स़पडेल.

installer फोल्डर ईघड़ अऽण त्य़तीन Mp3Reducer ऩि़च्य़ फ़इलिर डबल ऽक्लक कऱ.

तिमच्य़ समोर Compressed (Zipped) Folders Warning ऩि़चा नििडो ईघडेल त्य़ताल Run य़
बटण़िर ऽक्लक कऱ.

अत़ तिमचा मिख्य सोफ्टिेऄर installation चा प्रदक्रय़ सिरु होइल. ता ऄनिक्रमे ख़लाल प्रम़णे ऄसेल.
१.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.94

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

२.

३.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.95

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

४.

५.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.96

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

६.

७.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.97

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

Exit य़ बटण़िर ऽक्लक के ल्य़िर तिमचा Installation चा प्रदक्रय़ संपल
े , तिमच्य़ क़ँप्यिटरिर Mp3Reducer
ऩि़चे सोफ्टिेऄर install होइल अऽण अपोअपच Mp3Reducer सोफ्टिेऄरचा नििडो ओपन होइल. अत़
तिम्ह़ल़ हिा ता Music फ़इल Open audio file य़ बटण़िर ऽक्लक करून ऽनिड़ अऽण Select New Bit
Rate मध्ये ज़उन 32 kbps आतक़ ठे ि़.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.98

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

अत़ मा नटरं ग य़ ऽसनेम़ताल एक ग़णे ऽनिडले अहे ज्य़चा मिळ size १०.९५ mb आतकी अहे. save
reduced files to य़ पय़थय़द्व़रे output location (म्हणजेच निान कमा size चा फ़इल सेव्ह कऱयचा
ज़ग़) ऽनिड़. हा ज़ग़ ऽनिडण्य़स़ठा तिम्ह़ल़ Browse य़ बटण़िर ऽक्लक कऱिे ल़गेल. मा Desktop
िरच नऽिन फ़इल सेव्ह करण़र अहे म्हणीन मा तशा ज़ग़ (location) ऽनिडला अहे.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.99

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

नंतर तिम्हा Start reduce य़ बटण़िर ऽक्लक कऱ. नंतर तिम्ह़ल़ Mp3Reducer चा प्रदक्रय़ होण़रा नििडो
ददसेल. त्य़ता Abort य़ बटण़िर ऽक्लक कऱ नक़ (Abort य़ बटण़च़ ईपयोग तिम्ह़ल़ reducing चा
प्रदक्रय़ जर थ़ंबि़यचा ऄसेल तर अऽण तरच ऽक्लक कऱ).

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.100

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

हा प्रदक्रय़ पीणथ झ़ल्य़िर तिम्ह़ल़ Complete चा नििडो ददसेल त्य़ताल OK य़ बटण़िर ऽक्लक कऱ. की
झ़ले तिमचे क़म !!!

अत़

अपण

अपला

तय़र

झ़लेल्य़

फ़इलचा

size बघिय़. य़

नऽिन

तय़र

झ़लेल्य़

फ़इलचा size बघण्य़स़ठा मा Desktop िराल त्य़ फ़इलिर फक्त म़झ़ म़उस पॉईंटर नेउन ठे िल़ की
लगेच मल़ त्य़ फ़इलचा संपीणथ किं डला (म़ऽहता) ददसला.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.101

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ज्य़ फ़इलचा मिळ size होता १०.९५ mb अऽण अत़ त्य़च फ़इलचा size अत़ झ़ला अहे १.०९ mb
म्हणजे ९० % size कमा झ़ला अहे. मंडळा अत़ ऽिच़र कऱ तिमच्य़ १ जा बा च्य़ मेमरा क़डथमध्ये अत़
८०० हून ऄऽधक ग़णा ऱहताल. य़ सोफ्टिेऄरच्य़ मदताने एक़िेळा फक्त १ च फ़इल लह़न करत़ येते.
तिम्ह़ल़ जर एक़चिेळा १ पेक्ष़ ज़स्त फ़इल्सचा size कमा करण़रे चकटफी सोफ्टिेऄर स़पडले तर ते नेटभेट
च्य़ च़हत्य़ंऩ नक्कीच कळि़. मल़ य़पेक्ष़ िएगळा क़हा सोफ्टिेऄरसथ स़पडला होता पण Mp3Reducer
च्य़ तिलनेत फ़र कठाण होता अऽण त्य़ंचा फ़इल लह़न करण्य़चा क्षमत़ देखाल बराच कमा ऄसल्य़चे मल़
अढळी न अले, म्हणीन मा य़ सोफ्टिेऄरचा ऽनिड के ला. ऄश़च प्रक़रे अपण अपल्य़ संगणक़तसिद्ध़ ग़ण्य़ंचा
स़इज कमा करून खिप ग़ण्य़ंच़ संग्रह करू शकतो, य़मीळे अपल्य़ संगणक़ताल ज़गहा ि़चेल अऽण अपण
ज़स्तात ज़स्त ग़ण्य़ंच़ अस्ि़द घेउ शकी .



ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.102

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 चप्पलपिऱण
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 सिऽनल प़टकर

नदाचं मीळ अऽण स़धीच कि ळ कि णा शोधी नये ऄसं म्हणत़त. मल़ ि़टतं तसंच चपल़ंच़ आऽतह़स कि णा शोधी
नये. प़दिक़, खड़ि़, चप्पल,बीट ऄस़ ह़ चपलेच़ ऄनंतक़ऴच़ प्रि़स ... ग़ि़ताल एक़ झ़ड़ख़ला चप्पल
ब़ंधणा प़सीन चक़चक ऄश़ म़ँल पयंत प्रि़स करत पोहोचलेले चप्पल अऽण बीट....
चपल़ंच्य़ दिक़ऩत गेलं की आिल्य़श्य़ अक़ऱ प़सीन ऄगदा फत़ड्य़ प़य़पयंत सिथच अक़ऱमध्ये
चप्पल अऽण बीट प़ह़यल़ ऽमळत़त.बिट़ंतहा ऩिान्य अहेच..लेदरचे चक़कण़रे बीट ते रफ ऄँड ट्ट्फ स्पोट्ट्सथ
शीज पयंत रं गाबेरंगा बिट़ंच़ प्रि़सहा ि़ख़णण्य़जोग़ .म़णस़च्य़ अयिष्य़त चप्पल अऽण बिट़ंऩ तसे तिच्छ
स्थ़न...पण खरं स़ंगी थोड़ ऽिच़र के ल़ तर त्य़ंचे स्थ़न बहुमोल ऄसे अहे.कपड्य़नंतर म़णीस सि़थऽधक क़य
ि़परत ऄसेल तर ता चप्पल !. प्रत्येक सिखदि:ख़त , दऱ्य़खोऱ्य़त.,क़ट्ड़कि ट्ड़त ,उनप़िस़त चप्पल अऽण
बीट अपल्य़ल़ स़थ देत़त.अणाब़णाच्य़ प्रसंग़त ईपयोग़त येण़रे हमख़स हत्य़र म्हणजे चप्पलच .
देि़च्य़ दशथऩल़ ईभे ऄसलो तरा अपला नजर चपल़ंकडे ऄसतेच की.चप्पल अऽण बीट कि णा
चोरण़र ऩहा ऩ ? ह़ ऽिच़र मऩत येतच ऄसतो.खड़खड़ बिट़ंच़ अि़ज करत च़लण़रे पोऽलस -सैऽनक
प़ऽहले की ऄंग़िर रोम़ंच ईभे ऱहत़त.प्रभिऱमचंद्र िनि़स़त गेल्य़िर त्य़ंच्य़ प़दिक़ निसह़सऩिर ठे िीन
भरत़ने ऱज्यक़रभ़र के ल़ होत़.अत़ नेत्य़ंच़ चपल़ ईचलीन हुजरे ऽगरा करून ऄनेक जण स्ि़माऽनष्ठ़
द़खित़ऩ अपण प़हतो.ऄंग़िर चप्पल ऩहातर बीट फे की न म़रण्य़चे निान फँ ड हल्ला जोर धरतेय. ज़ँजथ
बिश, पा.सा.ऽचदंबरम ,ऄडि़णा, ऽबह़र ऽिध़नसभ़ध्यक्ष , ईमर ऄब्दिल्ल़, ऄशोक चव्ह़ण य़ंच्य़िर चप्पलबीट फे की न म़रलेला ईद़हरणे अहेत.ऄऽभनेत़ ऽजतंद्र प़सीन अरोपाने न्य़य़धाश़ल़
म़रल्य़चे अपण ि़चलेले अहे.त्य़मिळे सद्यऽस्थतात चपल़ंऩ महत्त्ि प्ऱप्त झ़ले.

चप्पल-बीट फे की न

चप्पल ,बीट ,ज्यित़ ,सँन्डल ,शीज ,सभ्य भ़र्ेत प़दत्ऱणे तर ग़िऱन भ़र्ेत प़यत़ण -िह़ण ऄसे ऽिऽिध
शब्दप्रयोग अपल्य़ ि़पऱत क़यम ऄसत़त.नोकरास़ठा मिल़खत देण़ऱ्य़ ईमेदि़ऱल़ कपड्य़ंआतके चप्पलबिट़ंकडेहा लक्ष द्य़िे ल़गते ,छेड क़ढण़ऱ्य़ मि़ल्य़ंप़सीन दीर ऱह़यचे ऄसेल तर मऽहल़ंऩ चपल़ंच़ दकत्तादकत्ता अध़र ि़टतो.मेऱ ज्यित़ है जप़ना म्हणत चप्पल ऽसनेम़त पोहचला.बिट़ंिर कँ मेऱ म़रल्य़ खेराज
ऽहरोचा ऽसनेम़त एंट्रा कधा झ़लेय ?.लग्नक़य़थत िऱचे जोडे लपिल्य़ ऽशि़य करिलाल़ हक्क़चा कम़इ कशा
होण़र ?.ऽपकऽपक अि़ज करण़रे बीट घ़लीन च़लण़ऱ्य़ लह़न मिल़कडे स़रे च कसे प्रेम़ने बघत़त. ट़च़ंच्य़
चपल़ घ़लीन ऽस्त्रय़हा ईं च व्ह़यल़ बघत़त.कोल्ह़पिरा चपल़ंच़ अि़ज तर भ़रदस्तपण़ द़खिण़ऱ.जान्स
पँटिर शोभण़रे बीट तरुण तरुणंचे व्यऽक्तमत्त्ि कसे खिलिते.अपल्य़ स़म़ऽजक िैयऽक्तक जािऩत चपल़ंऩ
कळतनकळत महत्त्ि अलेले अहे.हे महत्त्ि ि़क्प्रच़र-म्हणंपयंत पोहचले अहे.प़हुण्य़च्य़ बिट़ने नििची म़रणे
,ब़प़चे जोडे मिल़ल़ झ़ले की मिलग़ मोठ़ झ़ल़.मिलाचे लग्न जिळित़ऩ जोड़ ऽझजि़ि़ ल़गतोच.प़य़तला
िह़ण प़य़त बरा ऄसं म्हणत एख़द्य़चा ल़यकी क़ढला ज़ते.त्य़ल़ चपलेशा ईभ़ करू नक़..चपलेने ह़ण़
ऄस़ शब्द ऱग़च्य़ भऱत ऽनघतो. हे स़र खरं ऄसले तराहा ऱत्रा-ऄपऱत्रा घऱब़हेर पडत़ऩ प़य़त चप्पल
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.103

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
घ़लीन ज़ रे ऄस़ िुद्ध व्यक्तंच़ हमख़स सल्ल़ ऄसतो. के िढ़ ह़ चपलेिर भरिस़...अपल्य़ सोबत ऄसण़ऱ्य़
य़ चपलेने अपले ऽिश्व दकता व्य़पलंय ऩ ?,
लह़नपणा अइ अऽण अत़ पत्ना मल़ बज़िते ऄरे ते बीट बदल अत़ दकता ऽझजलेत ?
म़झे बीट खऱब झ़ले म्हणीन मा कचऱ्य़च्य़ किं डात ट़की न ददले.क़हा ददिस़ंना म़झे तेच बीट एक़ ऽभक़ऱ्य़च्य़
प़य़त मा प़ऽहले.म़झा गरज संपलेले ते बीट अज कि ण़चा तरा गरज झ़ले होते.स्ित: ऽझजीन दिसऱ्य़ल़ सिगंध
चंदन देते हे अपल्य़ल़ म़हात अहे .पण स्ित: ऽझजीन अपल्य़ल़ अनंद देण़ऱ्य़ चपलेच्य़ ब़बतात अपण
स़पत्नभ़ि ठे ितो ,अयिष्य़च्य़ संपीणथ प्रि़स़त अपल्य़ल़ स़थ देण़रा चप्पल अपल्य़ कडी न तशा दिलथऽक्षत
ऱहते.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.104

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 मैत्राचे ऩते जपीन बघ़
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ऽिश़ख़ मश़नकर

My Daddy Fool Fool Fool
My Daddy Fool Fool Fool
"फ़दसथ डे" च्य़ ददिशा ऄच़नक िग़थतीन अलेल्य़ य़ अि़ज़ने मा ऄि़क्
झ़ले. नऽिन श़ऴ नऽिन ऽिद्य़थी य़मिळे बरे च प्रश्ऩथथक ऽचन्ह होते. त्य़
मिल़ल़ मा जिळ बोल़ऽिले तर त्य़च्य़सोबत त्य़चे ५-६ ऽमत्र पण अलेत.
सहज हसीन मा त्य़ल़ ऽिच़रल, " क़ रे ऱज़ क़ ऄस बोलतोस ??" त्य़च्य़
अधा त्य़चे ऽमत्रच ओरडलेत "ऄनिऱगच्य़ च्य़ अइ िऽडल़ंच़ ऽडिोसथ झ़ल़य म्हणीन ह़ नेहमाच ऄस बोलतो."
मा त्य़ सिथ मिल़ंऩ ज़गेिर बस़यल़ स़ंऽगतलं अऽण ऄनिऱगल़ थ़ंबिीन घेतलं. त्य़ल़ समज़िीन स़ंगण्य़च़
प्रयत्न के ल़.म़झ बोलण झ़ल्य़िर लगेच त्य़च ईत्तर, "तिम्हा म़झ्य़ अइल़ बऽघतलत ? दकता छ़न अहे न ता
?? ददस़यल़ अऽण स्िभ़ि़ने पण.......मग आतक्य़ छ़न ब़इल़ जो म़णीस ट़की न देतो तो फी लच दक ऩहा
???"
तेव्हढ्य़त म़झ़ ऽपरे ड संपल़. नंतरच़ ऽपरे ड ऑफ ऄसल्य़ने मा टाचसथ रुममध्ये येिीन बसले. पण मऩन मा त्य़
ऄनिऱग जिळच होते. के व्हढ़ अक्रोश त्य़च्य़ मऩत िऽडल़ंबिल !!! अइ िऽडल़ंच्य़ चिक़ंचे लह़न मिल़ंिर
कळत न कळत ऄसे पररण़म ददसी ल़गत़त. त्य़तल्य़ त्य़त १० -१२ िऱ्थच्य़ मिल़चं िय फ़र ऩजीक ऄसत.
अपण त्य़ल़ बऱ्य़च िेऴ "प्रोब्लेम एज" ऄसहा म्हणतो. स़ध़रणत: ८-१० िऱ्थपयंत मिल अपण जे स़ंगी तसे
ि़गत ऄसत़त. त्य़ंच्य़ जािऩचा च़िा अपल्य़ ह़त़त ऄसते. अपल्य़ डोयय़ंना ते स़र ऽिश्व बघत
ऄसत़त. मिल १० िऱ्ंचं झ़ल दक सभोित़लच जग ऄनिभि़यल़ ऽशकत. अऽण मग त्य़ल़ घरून श़ळे तीन
तसेच शेज़ऱ्य़ - प़ज़ऱ्य़कडी न जे डोज ऽमळत़त त्य़िर त्य़ंच्य़ अयिष्य़चा आम़रत ईभा रह़ते.
य़च क़ऴत घऱताल घड़मोडंऩ िेग अलेल़ ऄसतो. ऽसऽनओराटा ि़ढल्य़मिळे अइ िऽडल़ंचा पदोन्नता
पय़थया त्य़ंऩ सतत भ़सण़रा िेळेचा कमतरत़.......मिल़ंकडी न भरमस़ठ ऄपेक्ष़....... य़त मिल़च ब़लपण
कि ठे तरा हरिीन ज़त. अऽण मग त्य़ ब़लमऩत धिमसत ऱहते एक श़ंत अग ........... य़ अगाल़ थोडा जरा
हि़ ऽमऴला दक मग ऽतच़ स्फोट होतो. न कळत मग अपल्य़ तंडी न प्रश्न ऽनघतो, आतक्य़ लह़न िय़त य़ल़
हे कळल कस ?????
म़येच़ स्पशथ, प्रेम़च़ ओल़ि़, थोड़ िेळ, मैत्रापीणथ संबंध.........हेच अपल्य़ ऄऽण अपल्य़ मिल़च्य़ रे शमा
बंधऩचे ऄलंक़र !!


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.105

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 भेट
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 रिंद्र दंतक़ळे

सक़ळप़सीन लगबग सिरू ऄसलेल्य़ तिक़च्य़ घरा ब़हेरच्य़ चिलािर ग़डग्य़तल्य़ अमटाल़ एव्ह़ऩ ईकळा
फि टला होता. ग़डग्य़तीन ब़हेर पडण़र्य़ ि़फ़ अतला अमटा ऽशजल्य़च़ गंध ब़हेर घेउन पडत होता.
गौऱक्क़च्य़ भ़कर्य़ थ़पण्य़च्य़ अि़ज़नं पररसर ईगाचच भरून ऱऽहल्य़गत ि़टलं होतं. भ़कर्य़ंचा थप्पा
एक़िर एक चढत होता. त्य़ल़ चिलाजिळ अणीन एके क भ़कराल़ च़ंगलं कोळश़च्य़ ऽनख़ऱिर भ़जीन कडक
करण्य़त गिंगीन गेला होता गौऱक्क़.सक़ळचे बहुध़ अठ-नउ ि़जले ऄसताल.
तसं तिक़च्य़ घरा कि णा सर्वव्हसल़ ज़ण़रं नव्हतं किकि़ त्य़च्य़ आिल्य़श़ खोपट़त कि ण़ल़ ट़इम प़ळण्य़चं
बंधनहा नव्हतं. कोपर्य़त गिंड़ळी न ठे िलेल्य़ गोधडािर बसीन तिक़ ईगाचच शेण़नं स़रिलेल्य़ जऽमनािर
रे घोट्ड़ म़रत व्हत़.
‘‘तिक्य़ऻऻ ए तिक्य़ऻऻऻऻ...’’
ब़हेरनं अि़ज अल़.एिढ़ िेळ श़ंत ऄसलेल़ तिक्य़ धडपडत ईठल़ अऽण अि़ज़च्य़ ददशेनं कट़क्ष
ट़कल़.ऽतथं म्ह़द़ अल़ व्हत़. म्ह़द़ तिक्य़च़ म़िसभ़उ.
‘‘क़ रं म्ह़द़, लइ हुशार के ल़स़...’’ तिक्य़नं पिसलं.
‘‘ह़िं झ़ल़ हुशार पर ती म़त्र ऽबगा ऽबगा अटप. लौकर ऽनघ़य़ हिं...’’
म्ह़द़नं अल्य़अल्य़ ऽपशिा ओसरािर ठे िला.
‘‘ये ि़इच. ऄन् बैस जऱ घडा. म्य़ ऽशदोरा ब़ंधीन अलोच...’’
म्ह़द़नं ईपरणनं ईगाचच तंड़िर ह़त दफरिल़. तिर तिक्य़नं च्य़ च़ ग्ल़स अणीन म्ह़द़समोर ठे िलं.
‘‘हा घा, च्य़. म्य़ अत़च घेतल़ व्हत़.’’
‘‘अरं ... च्य़ बा क़य नगं ! त्ि़ चल ऽबगाऽबगा. धिप़रचा येसटा चिक़य़ नगं... त़लिक्य़च्य़ ग़िा ज़उनश़न
ऽम्हठ़इ घ्य़यचा ह़य नव्हं...?’’
‘‘ऄं... व्हय व्हय... अलिच म्य़ क़पडं घ़लीन ऄन् पैक़ घेउन...’’
तिक़ अत गेल़. तिक्य़च्य़ ब़यकोनं ऄंध़र्य़ खोलातीन क़पडा ऽपशिा, ऄन डब़ त्य़च्य़कडे ददल़. ऄन् पदऱनं
डोळे पिशात बऱच िेळ थ़ंबला.
ठे िणातलं क़पडं घ़लीन तिक़ ब़हेर अल़. मिंड़सं ब़ंधलं ऄन् दोघं प़यि़ट तिडित ऽनघ़ला.दिप़रं च रपरप
ह़णण़रं ईनं. प़उलि़ट धिळानं म़खलेला. लगतच़ ओढ़देखाल अपलं ऄऽस्तत्ि हरिीन बसलेल़.
हमरस्त़ नजाक अल़. एख़ददिसर्य़ ि़हऩच़ रठपक़ ददस़यच़ अऽण मोठ़ मोठ़ होत परत ऽिरुद्ध ददशेनं
ऩहास़ व्ह़यच़...!खोपटािज़ एक पडकी झोपडा होता. ऽतच़ ि़पर म्हणजे हॉटेलस़रखं करण्य़त अलं होतं.
स़डेतान ओंडक्य़च्य़ ल़कड़िर तोल स़ंभ़ळत ऄसलेलं टेबल. खिच्य़थ म्हणीन समोरच दोन ओंडक्य़ंिर फळा
ट़कलेला. िर झ़ड़चा स़िला ऄन् कि ठल्य़तरा ज़ऽहऱताचं होर्डिडगच्य़ क़पड़चं ि़पर छत़स़रखं के लेलं.
ऽबनक़म़चा दोन-च़र ट़ळकी जमलेला. कि ठल्य़तरा जिन्य़ जम़न्य़च़ पेपर ईगाचच फडफडत होत़.ह़शहुश
करत म्ह़द़ ऄन् तिक़ हमरस्त्य़ल़ अला. खोपट़कडं जऱ गदी होता. बोचकी, ग़ठि डं घेउन गडा अऽण
ब़य़म़णसं बसचा ि़ट बघत बसला होता. त्य़मिळे एस.टा. य़यल़ अिक़श होत़. हे स़धं गऽणत.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.106

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
तिक्य़नं सदर्य़तनं चंचा क़ढला. चंचाचा दोरानं ब़ंधलेला ग़ठ सोडला. त्य़तनं सिप़राचं ख़ंड क़ढलं ऄन्
अडदकत्त़ क़ढल़. सिप़रा अऽण अडदकत्त्य़कडं न प़हत़ त्य़नं सिप़रा व्यिऽस्थत क़तरला.क़हा क़ळ ऄस़च
गेल़.
त्य़ श़ंत ि़त़िरण़त एकदम चैतन्य संच़रल्य़गत ह़लच़ल झ़ला. ब़य़म़णसं ईठी न बसला तर पोऱंना
क़लि़ के ल़. ल़ंबीन रस्त्य़िरनं ल़लरं ग़चा बस येत व्हता. दिरून येण़ऱ ह़ रठपक़ जिळ अल्य़िर मोठ़
झ़ल़. बस थ़ंबता क़ न्ह़इ हा ध़कधिक मऩत. बहुध़ सगयय़ मंडळंच़ ह़त बस थ़ंबिण्य़चा ऽिनंता करत
हलित होता.
बस थ़ंबला. दरि़ज़ ईघडल़ गेल़. त्य़सरशा गिऴच्य़ ढेप़ल़ मिंग्य़ ऽचकट़व्य़ तशा म़णसं दरि़ज़समोर
ऽचकटला गेला.
‘‘एऻऻऻऻ दम़... बस ख़ला हुण़र ह़य. चढी नग़...’’
‘‘एऻऻऻऻ म़िशे सर ब़जील़ ता बोचकं पडल ऄंग़िर सर...’’
कं डक्टरच्य़ क़लव्य़ल़ न जिम़नत़ बसमधाल प्रि़श़ंचा ख़ला ईतरण्य़स़ठा तर ख़ला ऄसलेल्य़ नव्य़
प्रि़श़ंचा नव्य़ दम़नं अत प्रिेश करण्य़स़ठाचा लढ़इ सिरू होता.
प़च ऽमऽनट़ंच्य़ ऄंतऱिर सगळ ऽस्थरस्थ़िर झ़लं. लगबग श़ंत झ़ला, क़लि़ श़ंत झ़ल़....
‘डबल बेल’ म़रला गेला अऽण एसटानं पिन्ह़ नव्य़ जोम़नं पिढच्य़ म़गथक्रम़ण़ल़ ऽनघ़ला.ऽसटिरच्य़ कडेल़
अपलं बीड व्यिऽस्थत टेकिीन बॅलन्स स़ंभ़ळत कं डक्टर अल़.
‘‘हं बोल़, ऽहकडं निान कोण अलयं...?’’
‘‘दोन ह़फ पंढरपीर द्य़’’
म्ह़द़नं सदऱतनं शंभरचा नोट क़ढी न कं डक्टरल़ देत म्हण़ल़.
‘‘ऄं... ह़फ ? कोण हैता?’’ कं डक्टर.
‘‘हा क़य ह़माच ह़िं...’’
‘‘बघी क़डथ’’ पंनिचग मऽशनचा लयबद्ध रटक रटक करत कं डक्टर म्हण़ल़.
परत म्ह़द़ अऽण तिक्य़नं सदर्य़च्य़ ऽखश़त ह़त घ़लीन प्लॅऽस्टकच्य़ ऽपशिात च़र-प़च िेऴ घडा घ़लीन
ठे िलेले क़डथ ब़हेर क़ढले अऽण कं डक्टरल़ ददले.कं डक्टरनं त्य़चा ख़तरजम़ करून ऽतकीटं फ़डला, अऽण
पिढच्य़ ऽसटचा ऽतकीटं फ़ड़लय़ ऽनघ़ल़. म्ह़द़ ऄन् तिक़ बऱच िेळ ऽखडकीतनं पळता झ़डे प़हत बसीन
ऱऽहला होता.
सरगम टॉकीज अलं. बस ऽनम्मा ररक़मा झ़ला. निान स्टँड अलं. अत़ तर सगळाच बस ररक़मा झ़ला.ख़ला
ईतरलेल्य़ म्ह़द़ ऄन् तिक़ ऽपशिा स़ंभ़ळत गदीतनं म़गथक्रमण करू ल़गले.
रस्ते, गल्लाबोळं ओळखाचा. यंत्ऱगत च़ललेला दोघं हॉऽस्पटलच्य़ गेटप़शा थबकला. मऽल्टस्पेशऽलटा ऄसलेल्य़
हॉऽस्पटल प़हून दोघ़ंच्य़ जाि़चा घ़लमेल झ़ला. क्षणभर ऽतथंच दोघं ऽतथंच थ़ंबीन ऱऽहला.
हॉऽस्पटलच्य़ मेन दरि़ज्य़तनं सफ़रा घ़तलेल़ अऽण मोब़इलिरून बोलण़ऱ अि़ज अल़. दोघ़ंना ऽतथं
प़ऽहलं तर तो ऄऽनल होत़. ज़िइ होत़ तो तिक्य़च़...
एिढ्य़त ऄऽनलचं लक्ष त्य़ंच्य़कडं गेलं.
‘‘ऄरे व्ि़ ! म़म़ कधा अल़त तिम्हा?’’ म्हणीन मोब़इल बंद करून झपझप प़िलं ट़कत तो गेटकडे अल़.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.107

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
‘‘ऄं क़य न्ह़य, धिप़रच्य़ येसटानं अलिय.’’‘‘...ज़नकी कशा ह़य...? ऄन् ब़ळ कसं ह़य?’’ म्ह़द़नं ऄलगदच
ऄऽनलल़ पिसलं.
‘‘दोघंहा एकदम मस्त अहेत. य़ चल़ अत बघ़ तिमचा लेक अऽण ऩत...’’
जऽमनािराल किकमता ट़इलिर च़लत़ऩ दोघ़ंऩ ऄिघडल्य़स़रखं झ़लं होतं. हॉऽस्पटलच़ ट़परटप अऽण
भव्यपण़ प़हून दोघं भ़ंब़िला होता.स्पेशल रूम अलं. ऄऽनलचा अइ, छोट़ भ़उ अऽण म़म़ गप्प़ म़रत
बसला होता.य़ ऽतघ़ंऩ प़हत़च ता सिथ ईठला.
‘‘नमस्क़र म़मंजा, य़ य़... बस़’’
ऄऽनलच्य़ म़म़नं त्य़ंचं स्ि़गत के लं. छोट्ड़ भ़ि़नंहा नमस्क़र के ल़ अऽण ऄऽनलच्य़ अइनं ऽस्मत ह़स्य
करत ह़त जोडले.
‘‘ऱमऱम द्येि़’’ अपसीकच तिक्य़च्य़ तंडी न ि़क्य ऽनघ़लं.
शेज़रा ऐसपैस कॉटिर ज़नकी अऽण शेज़रा ऍटॅच ऄसलेल्य़ प़ळण्य़त ते गंडस ब़ळ झोपलं होतं. शेज़रा
और्ध़ंच्य़ ब़टल्य़, गोयय़, क़हा फळं अऽण ऽबस्कीटं होता. निभतािर लटकिलेल्य़ एलसाडािर कि ठल़तरा
मऱठा क़यथक्रम सिरू होत़.
ज़नकी ऄलगद ईठला. तसं तिक़ एकदम पिढं अल़..
‘‘अरं नगं नगं बैश ऽतथंच त्ि़...’’
‘‘ब़पी कधा अल़स़ ?’’ ज़नकीनं ऽिच़रलं.
‘‘ह़ क़य अत्त़शा अलो. ज़िइब़पी ि़टतंच ग़ठ पडलं म्हून तर आतपयंत यिऽस्थत अलि. ऩयतर
अमच्य़स़रख्य़ऩ ददस गेल़ ऄसत़ हुडक़य़...’’
‘‘क़य म्हणत़य त़इस़...’’ म्हणीन क़तर अि़ज झ़लेल्य़ म्ह़द़ म्हण़ल़.
तशा ब़प-लेकीच़ कौतिक सोहयय़त रमलेला ऄऽनलचा अइ भ़ऩिर अला.
‘‘क़हा ऩहा. अत़ तिम्हा अजोब़ झ़ल़त. अऽण गौरक्क़ अल्य़ ऩहात क़ तिमच्य़सोबत..?’’
‘‘न्ह़य पिढच्य़ ब़राल़ येते म्हणला.’’ ऄसं म्हणीन म्ह़द़नं ऽपशिा ऄन् गठोड ज़नकीकडं ददलं.
ऽपशिात ब़ऴस़ठा लह़न ऽशिलेलं टोपडं होतं. ऽशिलेल्य़ दिपट्ड़ होत्य़. मउक़पड़चं लह़नशा गोधडा
होता...
‘‘ऄरे ि़ऻऻऻ फ़रच छ़न अहेत हो, य़ टोपा अऽण दिपट्ड़’’
ऄऽनलच्य़ अइकडी न नकळत कौतिक़द्ग़र ब़हेर पडले.तस़ जऱ म्ह़द़ खिलल़...
‘‘व्हय... ऱतंददस बसीन ऽशिल्य़ता.’’
ऄऽनलनं डब़ ईघडी न प़ऽहलं तर त्य़त येच्च होतं.
‘‘हे क़य अहे...?’’ म्हणीन त्य़नं डब्य़मधाल त्य़ पद़थ़थचा चि घेउनहा प़ऽहलं.
‘‘हा ज़नकीस़ठा ह़य. यच्च ह़य. जंगल़तलं निडक, बद़म, खोबरं , गिळ घ़लीन ि़टत बसला व्हता ऽहचा
अय...’’ म्ह़द़ म्हण़ल़.
‘‘ऄरे हा ब़ळं ताण ब़इस़ठा च़ंगलं ऄसतं. तिमचे रामँडड
े व्हाटॅऽमन्स य़पिढे दफक्के पडत़त’’
ऄऽनलचा अइ यच्चचा ऽचमीट ह़त़त घेउन प़हत म्हण़ला.
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.108

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
अत्त़पयंत तिक़ अऽण म्ह़द़ल़ अलेलं दडपण ऩहासं होत च़ललं होतं. ज़नकील़ पऽहला मिलगा झ़ला म्हणीन
स़सरचा मंडळा क़य म्हणताल य़चा सक़ळप़सीनचा ध़कधिक अत़ कि ठं ऽनिऴयल़ ल़गलं होतं. ऄभद्र
ऽिच़ऱचं मळभ अत़ दीर झ़लं होतं. ऄऽनलनं ब़ऴस़ठा अणलेले एके क खेळणे प़हण्य़त म्ह़द़ अऽण तिक़
दंग झ़ला होता.
‘‘हे घ्य़ म़म़ बफी’’
ऄऽनलनं ईं चा ऽमठ़इि़ल्य़कडनं अणलेल्य़ सोनेरा बॉक्स त्य़ंच्य़ ह़ता ठे िल़.
‘‘घरा अऽण ऩतेि़इक़ंऩहा द्य़... अऽण म़मंऩ भेट़यल़ येउन ज़ म्हण़िं...’’
‘‘जा व्हयं... नक्की स़ंगतिय़’’
अदबानं म्हणत, म्ह़द़नं ऽमठ़इबॉक्स अपल्य़ क़पडा ऽपशिात ठे ित म्हण़ल़.
‘‘चल़ परत येति अम्हा. अत़ स़ंच्य़ल़ शेिटचा ग़डा ह़य.’’
तिक़ म्हण़ल़.‘‘ऄरे क़हा ख़ल्लं ऩहा, घेतलं ऩहा ऄसे कसे ज़त़ तिम्हा?’’ म्हणीन ऄऽनलच्य़ भ़ि़नं बळबळं च
त्य़ंऩ शेज़रच्य़ हॉटेलमध्ये घेउन गेल़.
त़टं ररक़मा झ़ला, बडाशेप अऽण ऽबल अलं. ऽबल प़हून म्ह़द़ ऄन् तिक़ थोडे चरकले. पण तोपयंत प़चशेचा
नोट ऽतथं ठे िण्य़त अला होता.ऄऽनलच्य़ भ़ि़नं नोट ठे िला अऽण ऽशि़य िरनं दह़ रुपये टापदेखाल ठे िला.
‘‘चल़ अत़’’ बडाशेपच़ बक़ण़ भरत तो म्हण़ल़. त्य़ रुमिर सगळे च जमले होते.
म्ह़द़ अऽण तिक़ दोघ़ंना ह़त जोडलं, म्ह़द़च़ जोडलेल़ ह़त ह़त़त घेउन ऄऽनल म्हण़ल़,
‘‘म़मंजा अम्ह़ल़ मिलगा झ़ला म्हणीन क़हा िेगळं समजी नक़. एक गंडस जाि अमच्य़ गोकि ऴत अल़ हाच
मोठा गोष्ट अहे अम्ह़ल़ त्य़मिळं तिम्हा ज़नकीचा क़ळजा करू नक़. ऽननिश्चत मऩनं घरा ज़ि़.’’
‘‘जा व्हयं...’’
पिढे शद्बच नव्हते...!
ज़नकी अऽण प़ळण्य़ताल ब़ऴल़ प़हून डबडबलेल्य़ डोयय़ंताल असि़ंऩ ऄगदा तुप्त म़ऩने मोकळा ि़ट
करून तिक़ अऽण म्ह़द़ सि़ंच़ ऽनरोप घेउन बसस्टँडचा ि़ट पकडला. प़उलं झपझप पडत होता, अऽण
त्य़ंच्य़िराल डोक्य़िरं च ओझं म़त्र हलकं झ़लं होतं....!


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.109

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.110

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 अरस़
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 रुपेश पेिेकर

ह़ क़चेच़ अरस़
ददस़यल़ नसतो ख़सस़
क़य ऄसते त्य़चा महता
तरा तो करतो त्य़चे क़म संयमा...
त्य़चे रुप स़धेसिदस
े े
तरासिद्ध़ त्य़चे ददि़णे फ़रसे
तो ज्य़च्य़ समोर ऄस़ि़
त्य़चे रुप त्य़ल़ द़खि़ि़...
तो ऄसतो मऽहल़ंचा पसंत
जणि तो मऽहल़ंचेच िेसण
एकद़ क़ त्य़च्य़ समोर बसले
त़सनत़स त्य़च्य़ समोर घ़लिले...
त्य़च्य़ समोर नसतो कोणत़ भेदभ़ि
त्य़च्य़ समोर कोणहा नसतो ईच्चऽनच्च
त्य़च्य़ समोर नसते कोणतेहा ज़तप़त
त्य़च्य़ समोर ऄसत़त सिथच स़रखेच...


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.111

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 नश़ (गझल)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ऄतिल ईम़ळे

नश़ (गझल:,दिबइ)
भ़न कसे ऱऽहले ऩहा मैदफलात अज
नश़ क़हा ज़स्त झ़ला दकता निझगलो मा अज!
ल़ट़ंमधले प्रऽतनिबब म़झे संगे दकऩरय़ल़
हरिले म़झे तिकडे क़हा ऽिखिरले भ़िस़गऱत!
'ऽतल़' ऽिसरण्य़स़ठा प्य़यलो होतो जरा
प्य़ल्य़तच थ़ंबले क़ ते अठिनथंब ख़स!
आथेच पडला निभत ऄन ईध्िस्त आथे अडोस़
तराहा तेिते ि़त ददव्य़चा ि़दऴंच्य़ कै फ़त!
भ़न कसे ऱहाल ऩहा मैदफलात अज
'नश़' क़हा ज़स्त झ़ला दकता निझगलो मा अज!


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.112

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 चिकलंच स़लं
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 अल्ह़द मह़बळ

अक़श़तलं स़रं दिःख
जऽमनािर येउन पडलं
चिकलंच स़लं
क़त्राच ल़गला की सगयय़ल़
ऽतच्य़ हसण्य़ल़
प़िस़च्य़ क़नगोष्टंऩ
लगबगण़र्य़ ख़राल़
ऄन् म्ह़त़राच्य़ ददडिात ददठाल़
चिकलंच स़लं
अभ़ळभर अक़ंक्ष़ंऩ
मेहनताने मोठं के लं
भ़ळभर नशाब़त म़िण़र दकता?
सगळं स़लं स़ंडीनच गेलं
चिकलंच स़लं
क़त्राच ल़गला की सगयय़ल़
मध़च्य़ पोयय़ल़
ऄपेक्षेच्य़ ऩत्य़ंऩ
डंगऱिरच्य़ देि़ल़
ऄन् प़यर्थय़प़सच्य़ गिरि़ल़
चिकलंच स़लं
चिकलंच स़लं िेड्य़स़रखं प्रेम ि़टत बसणं
भिकेल़ धंड़ ऽमळतोय तरा ऄश्री ढ़ळत बसणं

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.113

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

एकी ण क़य?
ऽतथीन आथिर
आथीन ऽतथिर
डोयय़ंप़सीन ट़चेपयंत, भेग़ळलेल्य़
सगळं च गऽणत चिकलं की
चिकलंच स़लं
ऽतचे हलते डी ल बघत बसलो
ओठ टेकिले ऩहात हे हा चिकलं
अजाच्य़ प़य़िर डोकं ऩहा ठे िलं
हे तर चिकलंच चिकलं
चिकलंच स़लं
अजिर चिकलेल्य़तलं
थोडकं मोडकं बरोबर शोधत़ऩ
ऽतच्य़ प्रेम़ल़ प़ऱि़र नको
अज्जाच्य़ म़येल़ अिर नको
... चल़ एिढं तरा चिकत ऩहाये स़लं
एिढं तरा चिकलं ऩहाये स़लं...


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.114

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

अयिष्य़चे गऽणत
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 सौ.

ऽप्रय़ंक़ प़टणकर

अयिष्य़चं म़ंडलेलं गऽणत
नेहमाच बरोबर नसतं
बेराज-िज़ब़कीच्य़ ईत्तऱल़
गिण़-भ़ग़यचंच ऄसतं ॥१॥
जािना घडलेल्य़ चिक़ंऩ
समजीन स़िऱयचं ऄसतं
प्रेम़त पडल्य़ नंतरहा
भ़िऩंऩ जप़यचं ऄसतं ॥२॥
म़झ्य़ नऽशबा ऄसंच क़ ?
मिळाच ऽिच़ऱयचं नसतं
दिसर्य़ल़ सिखा हो म्हणत़ऩ
हसणं हे लपि़यचं नसतं ॥३॥
ऽिश्व़स़ल़ प़त्र ठरणं
ऄऽतशय सोप्पं ऄसतं
तोच ऽजिंत ठे िणं म़त्र
खीप खीप कठाण ऄसतं ॥४॥
परमऽपत्य़ परमेश्वऱऽशि़य
म़झं आथे क़हाच नसतं
म़झं म़झं म़झंच प्रेम
हेऽच ऄंऽतम ध्येय नसतं ॥५॥
त्य़ग अऽण कतथव्य़ंतीना
स्ित:ल़ घडि़यचं ऄसतं
अपलेपण़च्य़ बंधऩने
मऩतच ऱह़यचं ऄसतं ॥६॥

अपण च़लत ऄसत़ऩ
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.115

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
प़ठा कि ण़ ठे ि़यचं नसतं
स़थ कि ण़चा नसला तरा
रड़यचं तर ऽबलकि ल नसतं ॥७॥
जे अपल्य़ जिळ ऩहा
त्य़चं हट्टापण कऱयचं नसतं
मजजिळा जे क़हा अहे
तेऽच भरपीर म़ऩयचं ऄसतं ॥८॥
म़येच्य़ ऄतिट बंधऩने
मऩस मऩने जोड़यचं ऄसतं
मदताचा ह़क क़ना येत़
तऩ-मऩने ध़ि़यचं ऄसतं ॥९॥
येत़ शत्रि स़मोरा जरा
मन स़फ ठे ि़यचं ऄसतं
सद्ितथऩचा प़यरा चढोना
गऽणत म़त्र सोडि़यचंच ऄसतं ॥१०॥



ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.116

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ददि़ळा
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 प्रमोद दल़ल

अला ददि़ळा अला ददि़ळा
द़हा ददश़ंऩ होते रोशऩइ || धु ||
सजऽित़ घरे स्िग़थस़रखे
ददिे ल़ऽित़ च़ंदणे जसे
कराते अइ गोड पद़थथ
सिथत्र ऄसतो गोड सिगंध || १ ||
धनत्रयोदशाल़ पऽहल़ ददि़
िसिब़रस़ येण्य़ घेता ध़ि़
अनंद अणते बह़र ददि़ळा
लक्ष्मा देिा धऩचा ओि़ळा || २ ||
लह़नग्य़ ऽमळत़ ड्रेस हो निा
अनंद़ल़ त्य़ंच्य़ ऽसम़च ऩहा
चोहाकडे ऄसते धड़मधिम
दि:ख ज़ते जणि होिीन गीम || ३ ||
ददि़ळात होत़ फट़क्य़चा मौज
येण्य़स अतिर होते भ़उबाज
गराब श्रामंत सि़ंचा ददि़ळा
हर्थ ईल्ह़स़ने करात़ स़जरा || ४ ||
ऄशा हो ददि़ळा अनंद़चा
सि़ंऩ ि़टते हिा हिाशा
अला ददि़ळा अला ददि़ळा
द़हा ददश़ंऩ होते रोशऩइ || ५ ||


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.117

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 ए अइ...ती बरोबर के लंस
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 तनिार ऽसिाकी

क़हा ऩहा गं...ए अइ....ती बरोबर के लंस मल़ म़रून..
माच प़पा ग य़ जन्म़ येिीन पण तिझे ऄभ्र हुकले ऄसते

कसं होण़र?..पिढे क़य?..खीप प्रश्न सोबत झ़ले ऄसते
हे ऄभ़गा पिण्यव्रण अजन्म तिझ्य़ लल़टा अले ऄसते
प़ळण्य़त ददसता प़य म़झे ददश़ तेव्ह़च ठरला ऄसता
मा रडत़ऩ प़हण़ऱ्य़ खीळखियय़चे म़त्र कौतिक झ़ले ऄसते

क़हा ऩहा गं...ए अइ....ती बरोबर के लंस मल़ म़रून..
माच प़पा ग य़ जन्म़ येिीन पण तिझे ऄभ्र हुकले ऄसते

मा मिलग़ ऄसतो तर निस़चे पेढे तिझे ि़टी नहा ईरले ऄसते
कजथ म़झ्य़ जन्म - बत्त़स्य़ंचे माच अमरण भरले ऄसते
म़झ्य़च चटणात प़णा क़? हे 'ऽनरपेक्ष' ऽनयम मीक ऱहतालहा
ह़त ऽपिळे होत़ऩ म़त्र म़झ्य़ ती भ़करय़ंचे ऽहशेब धरले ऄसते

क़हा ऩहा गं...ए अइ....ती बरोबर के लंस मल़ म़रून..
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.118

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
माच प़पा ग य़ जन्म़ येिीन पण तिझे ऄभ्र हुकले ऄसते

'पोट्ट़ श़ळे त मितीन अल़' डोइप़रणे अयिष्यभर फे डले ऄसते
य़ क्षिद्ऱने ऄश्री पिसत धिणा-खरकट, प़णा रह़टािर ओढले ऄसते
मिलग़-मिलग़ एिढंच पिरे ब़की अभ़ळ कतिथत्ि़चा तम़ करे ल
हा 'झ़शाचा ऱणा' कोण़चा ग? क़ त़ळे तंड़ल़ पडले ऄसते ?

क़हा ऩहा गं...ए अइ....ती बरोबर के लंस मल़ म़रून..
माच प़पा ग य़ जन्म़ येिीन पण तिझे ऄभ्र हुकले ऄसते

एकच खिपतंय जऱसच चिकतंय स़ंगण्य़चा मिभ़ म़गते
सिथ ऽपल्ल़स फक्त प्रेम हि ग तरच के लेल्य़चा ज़ग ज़गते
'मिलग़' च़ 'अ' अऽण 'मिलगा' च़ 'इ' 'अइ' च़च फरक अहे ग
सोप्पा तशा ऽनसग़थचा पराक्ष़ ती म़त्र एक़ल़च मिल म़नते

क़हा ऩहा गं...ए अइ....ती बरोबर के लंस मल़ म़रून..
माच प़पा ग य़ जन्म़ येिीन पण तिझे ऄभ्र हुकले ऄसते..

पण क़हा ऩहा गं..
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.119

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
ए अइ..... रडी नकोस ह़.....होइल तिल़ मिलग़ होइल...
.
.
.
मा ज़तेय ऩ देि़कडे... मा स़ंगते ह़..


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.120

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 कि णातरा अहे तो
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 पीनम निपगळे

कि णातरा अहे तो
कि णातरा अहे तो
जो शब्द़ऽिऩहा म़झे मन ज़णण़र
जग़तले सिथ सिख म़झ्य़ पदऱत ट़कण़र
कि णातरा अहे तो
जो क़तरिेळा म़झ्य़ मऩस हळी च स्पशीथन ज़इल
ऄन ओळख ऽिच़रत़च निसत़च हसीन देइल
कि णातरा अहे तो
जो स्िप्ऩंप़लाकडाल ऽिश्व मल़ द़खिेल
अणा त्य़च्य़ ऽिश्व़त रमत़ऩ मल़ स्ित़च़हा ऽिसर पडेल
कि णातरा अहे तो
ज्य़च्य़ऽशि़य स़रे क़हा शीन्य ऄसेल
ज्य़च्य़ सोबत स़रे ऽिश्वच स्िगथ भ़सेल
कि णातरा अहे तो
ज्य़च़ ऄसेल मल़ ध्य़स
ज्य़च़स़ठा जगण्य़च़ ऄसेल म़झ़ हव्य़स
कि णातरा अहे तो
ज्य़च्य़ प्रेम़त मा ऄशा एकरूप होण़र
जसे नदाचे प़णा स़गऱत ऽिघथलण़र
कि णातरा अहे तो
जो म़झ्य़ प़सीन दिऱिण़र तर ऩहा ऩ
म़झ्य़ अनंदा ऽिश्व ल़ संपिण़र तर ऩहा ऩ

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.121

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
ऄस़च कि णातरा अहे तो
ज्य़चा मा अतिरतेने ि़ट बघते
म़झ्य़ मऩस क़ ऽह िेडा अश़ छळते ?
कि णातरा अहे तो


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.122

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 एकटा
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 पीनम निपगळे

मा ऄशा एकटा ऩ स़था ऩ स़रथा ,
मा म्हणजे क गिल़ब ,जग रूपा क़टेरा झिडिप़त ि़ढण़रे .
भाता ि़टते मल़ म़झ्य़ सद्गिण़ंच़ सिि़स दरिळण्य़चा,
झ़ड़च्य़ देठ़ प़सीन तिटीन पडण्य़चा .
भाता ि़टते मल़ थोड्य़श्य़ दीरगिण़ंमिळे कोमेजीन ज़ण्य़चा
ज़ग़ि म्हटले तर जग़तहा येत ऩहा ,
म़ऱिे म्हटले तर मरणहा येत ऩहा ,
सि़ंसोबत ऄसीनहा मा म़त्र एकटाच .


 एक कळा
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 पीनम निपगळे

एक लह़नशा कळा ईमलला ,हळी हळी बहरू ल़गला.
हसला ता ग़ल़त ,म़ित नव्हत़ अनंद ऽतच़ गगऩत.
मनमोहक सिगंध़ने मंत्रमिग्ध के ले ऽतने सि़ंऩ.
अकर्वर्त झ़ले लोक ,तोडी न ि़ऽहले देि़ल़.
ऽहरमिसला ता ,क्षण़त ऽतच़ ऄंत झ़ल़ .
ज़त़ ज़त़ ता म्हण़ला,
जग़यचं होत ,हस़यचं होत ,ऄजीन बहऱयचं होत मल़ .
क़? य़ मनिष्य़च्य़ जग़त म़झ्य़ संदय़थनच
े म़झ़ घ़त के ल़.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.123

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 मिल्यऽशक्षण
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 शिभ़ंगा ऽिट्ढल गोरे

आथे म़णिसच म़णस़ल़ ख़तो
आथे म़णिसच म़णस़ल़ पिरतो
आथे म़णिसच म़णस़ल़ ज़ळतो
आथे म़णिसच म़णस़ल़ प़ळतो
म़णस़चं ऄऽस्तत्ि
क़हा िऱ्ंपिरत ऄसत
पण येण़रय़ प्रत्येक क्षण़कडे
त्य़च क़हातरा म़गण ऄसत
प्रत्येक गोष्ट,
प्रत्येक िस्ती
म़झाच अहे
ऄसंच प्रत्येक़चं म्हणणं ऄसत

अपणच म़णिसकीचे ऽनयम कऱयचे
ऄन अपणच ते ट़ऴयचे
क़रण दिसऱ्य़ंना के लेला ता ऄक्ष्यम्य चीक ऄसते
तर अपण के लेला छोटाशा भिलचीक ऄसते
सम़ज सिध़रल़ सम़ज सिध़रल़
स़रे जण ग़त सिटत़त
स्त्रा-पिरुर् सम़नतेचे धडे
श़ऴंमध्येच ऽशकिले ज़त़त

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.124

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

पण व्यिह़ऱत त्य़च़ ईपयोग नसतो
हा म़झा अइ, हा म़झा ब़यको
म्हणीन स़रे जग पोि़डे ग़त़त
पण त्य़चं क़म झ़ल्य़िर
कोऩड्य़त फे की न देत़त
आथे रक्षकच भक्षक होतो
िदीतल़ पोलास, जािनद़न देण़ऱ डॉक्टर
ज्ञ़न देण़ऱ ऽशक्षक अऽण
ज्य़ने जन्म ददल़ तो ब़पहा
स्ितःच्य़च मिलािर बल़त्क़र करतो
मग नकळतच मऩत प्रश्न ईभ़ ऱहतो
म़णीस, म़णीस म्हणजे तरा क़य ऄसतो?
जो ऄन्य़य करतो तो म़णीस, दक
जो ऄन्य़य सहन करतो तो म़णीस?
म़णिसकीच यिग अत़ संपल अहे
सैत़नयिग च़ली झ़ल अहे
भ्रष्ट़च़ऱने बोक़ळलेल्य़ य़ सम़ज़ल़
पिन्ह़ एकद़ सम़जसिध़रक़चा गरज अहे
ऽजकडे-नितकडे झंडे ददसत़त
ऽनिडणिकीचे नग़रे ि़जत़त
ऱजक़रणा मंडळा घरोघरा ऽभक़ म़गत़त
ऽनिडी न अल्य़िर म़त्र स़रक़हा ऽिसरत़त
पैश्य़च्य़ य़ त़ल़िर जनतेल़ देखाल ऩचित़त
बॉम्बस्पोट़च प्रकरण क़हा निं ऩहा
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.125

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 
त्य़तीनहा म़गथ क़ढण्य़च़ प्रयत्न के ल़
हेहा क़हा खोट ऩहा
पण दकता ददिस ऄसचं कन्ह़यचं
ऽभताच्य़ ि़त़िरण़त कि ढत बस़यचं
क़ ददिस अपण ऄसेच ज़ण़र
म्हणीन त्य़कडे दिलक्ष
थ कऱयचं?
कि ठे ऩ कि ठे हे स़र थ़ंबलच प़ऽहजे
मिक्तपणे अयिष्य जग़यल़ ऽशकलंच प़ऽहजे
म्हणीनच ऽमत्रहो झ़ल ते खीप झ़ल
अत़ तरा थ़ंबि़ स़र
म़णस़ने म़णस़शा म़णिसकीने ि़गलं प़ऽहजे
मिल्यऽशक्षणच महत्ि अत़
मोट्ण़ऩच ऽशकिलं प़ऽहजे


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.126

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 सोनेरा क्षण !!
  तिझे अनिलगन !!!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ऄतिल ईम़ळे

ऄश़ ऽमऴव्य़त
अपल्य़ नजऱ क्षणभर
ल़जरे ऄलगिज
न स़ंगत़ कऴिे मनभर

ऄस़ ऄस़ि़
तिझ़ ओझरत़ मखमला स्पशथ
दक ईमज़िे सिथ
शब्द़ंच्य़हा पलाकडले ऄथथ
तिझ्य़स़ठाच...
धरणािर झिकलेल आं द्रधनिष्य
न्य़ह़ळतो ...
ऩजीक तिझे ऽनमथळ ल़िण्य
मखमला ऱत्रात
ती एक रुपेरा च़ंदणा
ऄन तिझे ऄसणे
म्हणजे मंतरलेले क्षण सोनेरा
क़ ऄस़िा
िेडा खीळ निचत़ ईद्य़चा
अहे य़ क्षण़त जर
श़श्वता तिझ्य़ ऄनिलगऩचा


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.127

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 डोक्य़त ज़ण़र्य़ च़रोयय़ (Read @ your own risk)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट

अयिष्य आतकं सोपं नसतं
सहज स़ंगीन पटत नसतं

तिझ्य़ अयिष्य़त मा
येउन खरं च चिक के ला

खीप क़हा ऄसत़त ते शब्द
जरा ऄसले िक्त तान

निव्य़ पेग नंतर दह़ि़

No entry च्य़ ज़गेिर

म़रा ऽबस्कीट ख़ल्ल्य़ने भिक होते

ररजि़ म़झं अत़ पटतं

नेमकी अज ग़डा ल़िला

रटन रटन रटरटण .......

म़झ्य़ हृदय़त ऽशरून
स़ंग तिल़ क़य ऽमऴलं?
क्लोरे स्टरोल ि़ढल्य़ने
ब़यप़स ओपरे शन झ़लं

तान पत्ता ल़गला
की पि़थ कसलाच नसते
ऄगं, ऐक ऩ पैसे संपले
जऱ दह़ रुपये ईध़र देते

सक़ळ ज़हला सियथ ईगिल़
अत़तरा ईठ ऩ रे स़जण़
ऱत्रभर निधग़ण़ के ल़स ऩ !
चल गिपचिप ईचल तो चकण़

एकद़ म़झा ब़यको
चक्क मल़ म्हण़ला स़यको
ऩहा झेपत तर म़झ्य़सोबत
लग्नच के लं हाने क़यको.....?

कोलेज़त ऄसत़ऩचे गिल़बा
ददिस अजहा अठित़त ऩ
ग़ल़िरून म़झ्य़ ह़त दिरिल़
की सेण्डलचे नंबर ज़णित़त

ईजिाकडे िळत़ येत नव्हते
ड़ऽिकडे िळत़ येत नव्हते
ज़म म़रले ऽतच्य़ द़द़ने
कोण अहे मा मल़च कळत नव्हते

तिझ्य़बरोबर संस़र करून
मा खरं च खीप खिश अहे
मस्करा ऩहा करत ग मा अज

तिझ्य़ ह़तचे जेिण ख़ण्य़स़ठा
मा रोजच तय़र ऄसतो
क़य करण़र मऽहन्य़च़ दकऱण़

स्िप्ऩंत ती येतोस अऽण हळी च
क़ रे ऽनघीन ज़तोस
’पेपरि़ल़’ अरोळा देउन

World Lieing Day अहे

कस़तरा संपि़यच़ ऄसतो

पिन्ह़ ऽनि़ंत झोपा ज़तोस



ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.128

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 


 शब्द
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ज़न्हिा स़रंग

जेव्ह़ कि र्ह़डाने घ़ि घ़तले गेले
तेव्ह़ भऱभऱ शब्द ब़हेर येत ऱऽहले
शब्द़ंना जखम़ंिर के ला मलमपट्टा
शब्द ऽभजत ऱऽहले ,कोरडे झ़ले,पिन्ह़ ऽभजले.
अत़हा शब्द ईभे ऱऽहले अहेत
हल्ल़ परतऽिण्य़स़ठा दक तो सहन करण्य़स़ठा
म़ऽहत ऩहा
पण मा सिरऽक्षत अहे.


 शस्त्र
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ज़न्हिा स़रंग

अज ता ईभा अहे
त्य़च्य़ ख़ंद्य़ल़ ल़िीन ख़ंद़
ऄनेक गोष्टा झेपिते
ऄंगिळणा पडल्य़स़रख्य़.
ऽतच्य़ ह्य़ लाल़ंऩ जेव्ह़
तो अक्रमण समजतो,
तेव्ह़ ईपसला ज़त़त शस्त्रे
ते ऩहा जमल दक मग
जऽमनािरहा ठे िला ज़त़त ऽनमिटपणे.
पण शस्त्र ब़ळगणे ऄजीनहा ऄऽभम़ऩस्पदच.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.129

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 च़रोयय़
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 सिऽनल ख़ंडके र

 शिभ़ंगा गोरे

मल़हा तिल़ कधातरा

निपड़ल़ क़िऴ ऽशि़ि़ म्हणीन
अपण अक़ंत़ने क़ि क़ि करतो
स्ितःचा सिटक़ करून घेण्य़स़ठा
क़िे ब़ज पणे ि़गतो

शब्द़त म़ंड़यचं अहे,
अऽण तिझ्य़च नकळत
तिझ्य़िर खीप प्रेम कऱयचं अहे




तिज्य़ ऽभजलेल्य़ देह़कडे मा
िेड्य़स़रख़ प़हत होतो
ओघळण़ऱ प़ण्य़च़ थंब ओठ़ंना
रटपण्य़च़ मोह मा स्िप्ऩत प़हत होतो

मल़हा ईं च ईं च ईड़यचंय
नभ़तीन ख़ला बरस़यचंय
ऄव्यक्त ऄश्य़ प्रेम़ल़
मल़ मिक्त कऱयचंय




क़ळ बदलत ज़तो

अज पिन्ह़ ठरिले
तिल़ ऩहा अठि़यचे
आतऱंऩ ऩहा जमले तरा
स्ितःल़ तरा फसि़यचे

ऩता बदलत ऱहत़त,
अयिष्य़च्य़ स़रापट़िर
अठिणाच स़थ देत़त






 प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट

तिझा प्रत्येक अठिण
म़झा कऽित़ अहे
ति ऩहास सोबत

कोडेच सिटत ऩहा
ऄद्य़प म़झ्य़ अयिष्य़चे
निसतेच िक्ऱक़र अहेत
पैली म़झ्य़ ऄंतराचे

म्हणीन ता हा पोरकी अहे




स्ित:च्य़ मऩस़रखे त्य़ल़
ऽतने हिे तसे ऩचिले
खोटेच हसी अणीन ओठा
त्य़च्य़ भ़िऩंऩ ऽचरडले


मल़ कधा कऽित़
ऽलऽहत़च ऩहा अल्य़
दडलेल्य़ भ़िऩ चिकीनपण
क़गद़िर ऩहा ईमटल्य़


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.130

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 पिन्ह़ ऽनयताने ऽतथेच अणले
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट

मैत्राचे ददिस थोडेसेच होते
मैत्रा रटकि़यचे सोनेरा स्िप्न
ऽमत्ऱंनाच प़यदळा तिडिले
पिन्ह़ ऽनयताने ऽतथेच अणले
दोन ददिस़ंचे प्रेम ऽमऴले मल़
दोन क्षण़ंच़ स्पशथहा ऄनिभिल़
ऄन दोन क्षण़ंत प्रेमच संपले
पिन्ह़ ऽनयताने ऽतथेच अणले
सप्तपदा घेण़रा सोबत
दिसर्य़ स़ठा ऄध्य़थिर परतला
एकटेच मन ऽशल्लक ऱऽहले
पिन्ह़ ऽनयताने ऽतथेच अणले
मद्यधिंद झ़लो बेि़म
ऽसग़रे टचे प़दकट संपले
रम्माने स़रे लिब़डी न नेले
पिन्ह़ ऽनयताने ऽतथेच अणले
क्षणभंगीर होते प्रत्येक सिख म़झे
असिे पिसण़रे ऩमध़रा होते
प्रत्येक फ़से खेऴचे ईलटेच पडले
पिन्ह़ ऽनयताने ऽतथेच अणले
एकट्ड़च्य़ प्रि़स़त परतलो ऩहा
चौघ़ंच़ ख़ंद़हा ईसऩ ऽमऴल़
ज़ळत़ऩ मल़ ओले ल़की ड रडले
पिन्ह़ ऽनयताने ऽतथेच अणले


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.131

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.132

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ईकडाचे मोदक
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 स़ररक़ भंड़रे

स़ऽहत्य : तान ि़टा गर प़णा, दोन ि़ट्ड़ त़ंदऴचे पाठ, ऽचमिटभर माठ थोडे तेल, दोन ि़ट्ड़ दकसलेले ओले
खोबरे , दोन ि़ट्ड़ ब़राक के लेल़ गिळ, िेलचा प़िडर, के यय़चे प़न.
कु ता:
पिरण/ स़रण : दोन ि़टा दकसलेले ओले खोबरे ि दोन ि़टा ब़राक के लेल़ गिळ एक़ प़तेल्य़त घेउन मंद
अचेिर

गरम

करण्य़स़ठा ठे ि़ि़.

गिळ

ऽितळी

ल़गल्य़िर

सतत

त्य़ल़

चमच्य़ने

हलित

रह़िे पिरण अटंत अल्य़िर त्य़िर िेलचा पीड ट़क़िा अऽण हे ऽमश्रण ब़जील़ ठे ि़िे.
मोदक़चे पाठ : एक़ प़तेल्य़त तान ि़ट्ड़ गरम प़णा घेउन त्य़त माठ घ़ल़िे ि त्य़िर दोन ि़टा त़ंदऴचे
पाठ पसऱिे, एक़ चमच्य़ने हलिीन मंद अचेिर हे ऽमश्रण २-३ ऽमऽनट़ंस़ठा ठे ि़िे. नंतर गॅस बंद करून एक़
ि़ट्ट्ने तय़र पाठ़ताल गिठयय़ मोड़व्य़त ि गरमच पाठ मऴिे. पाठ च़ंगले मळल्य़िर त्य़च्य़ छोटे छोटे
गोळे करून, ह़त़ल़ थोडे तेल ल़िीन, मग एक-एक गोऴ ह़त़िर घेउन त्य़चा ि़टा बनि़िा, त्य़त पिरण
भरून पाठ़च्य़ गोयय़च्य़ प़यय़/ प़कयय़ क़ढ़व्य़त. मोदक़च़ अक़र देउन त्य़चे िराल तंड व्यिऽस्थत
बंद कऱिे. मग तय़र झ़लेले मोदक ऽशजिण्य़स़ठा एक़ प़तेल्य़त प़णा घेउन ते गॅसिर ईकयण्य़स ठे ि़िे.
त्य़िर च़ळणा ठे िीन के ळाचे प़न पसऱिे, त्य़ के ळाच्य़ प़ऩिर तय़र मोदक ठे िीन िरून झ़कण बंद कऱिे.
जेव्ह़ मोदक ह़त़ने हलके द़बल्य़िर ऽचकटण़र ऩहात तेव्ह़ समज़िे की मोदक व्यिऽस्थत ऽशजले अहेत.
तय़र ईकडाचे मोदक गॅसिरून ईतरिीन ख़ण्य़स़ठा सव्हथ कऱिेत.


बट़ट्ड़चे संग
____________________________________________________________________________________________________________________________

 श्रामता. स्नेहल सिरेश ऽशरस़ट

स़ऽहत्य : २ मध्यम अक़ऱचे ईकडलेले बट़टे मध्यम ऽचरलेले, ४ मध्यम अक़रचे क़ंदे ब़ररक ऽचरलेले, ४
सिक्य़ ऽमरच्य़ (बेडगा ऽमरच्य़), ऽचमिटभर माठ, १ मोठ़ चमच़ तेल, सिप़राएिढा निचच
कु ता : तेल़त बेडगा ऽमरच्य़ भ़जीन घेणे. तळलेल्य़ ऽमरच्य़, माठ, निचच एकत्र ऽमक्सरमधीन ब़ररक ि़टी न घेणे.
एक़ भ़ंड्य़त ऽचरलेले बट़टे, ऽचरलेल़ क़ंद़ अऽण ि़टलेल़ मस़ल़ घ़लीन एकजाि करून घेणे. बट़ट्ड़चे
संग ख़ण्य़स तय़र अहे.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.133

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

स़बिद़ण़ िड़
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 स़ररक़ भंड़रे

स़ऽहत्य : प़ि दकलो स़बिद़णे, एक ि़टा भ़जलेले शंगद़णे, २ मध्यम अक़ऱचे ईकडलेले बट़टे, ७-८
ि़टलेल्य़ ऽहरव्य़ ऽमरच्य़, चिापिरते माठ ि चटणास़ठा ओले खोबरे .
कु ता : ऱत्रा प़ि दकलो स़बिद़णे धिििन त्य़त थोडेसे प़णा घ़लीन ऱत्रभर ठे ि़िे. सक़ळा ईठल्य़िर थोडे द़बीन
पह़ बर्य़पैकी मउ झ़लेले ऄसताल. एक़ प़तेल्य़त ईकडलेले बट़टे ि़टाने द़बीन ब़ररक कऱिेत, त्य़त
ब़ररक ि़टलेला ऽमरचा घ़लीन ऽमश्रण एकऽत्रत कऱिे, मग त्य़िर भ़जलेल्य़ शंगद़ण्य़चे तिकडे अऽण
स़बीद़णे घ़लीन ऽमश्रण एकत्र कऱिे.
गॅसिर कढइत तेल ठे िीन तेल च़ंगले गरम कऱयल़ ठे िीन. स़बिद़ण्य़चे ऽमश्रण ह़त़त घेउन त्य़चे िडे
बनि़िेत. ह़त़ल़ तेल ल़ि़िे त्य़मिळे स़बिद़णे ह़त़ल़ ऽचकटंत ऩहा. मग िडे तेल़त मध्यम अचेिर गिल़बा
होइपयंत तळी न घ्य़िेत.
चटणा: ओले खोबरे , ऽमरचा ि माठ य़ंचे ऽमश्रण ऽमक्सरिर ब़ररक ि़टीन चटना तय़र कऱिा.
तय़र झ़लेले स़बिद़णे िडे गरमगरमच चटणासोबत ख़ण्य़स़ठा सव्हथ कऱिेत! थंड झ़ले के ता ऽचिट होत़त!


गोयक़र प़ककु ता: मडगणं (चण्य़च्य़ ड़ळाचा खार)
 श्रामता. स्नेहल सिरेश ऽशरस़ट
____________________________________________________________________________________________________________________________

स़ऽहत्य : एक ि़टा चण्य़चा ड़ळ, एक मोठ़ चमच़ त़ंदऴचा ऽपठा, एक ि़टा ऩरऴच़ रस, प़ि चमच़
िेलचा पीड, १०० ग्रॅम गीळ, एक ि़टा त़ंदऴचं पाठ.
कु ता : चण्य़चा ड़ळ ऽशजिीन घेणे, त्य़त त़ंदऴचे पाठ घ़लीन हे ऽमश्रण ऩरऴच्य़ दिध़त ऽमक्स करणे. नंतर
त्य़त गीळ घ़लीन िेलचा पीड घ़लणे. त़ंदऴचे पाठ घ़तल्य़ने खार द़ट होते.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.134

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

करं जा
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 स़ररक़ भंड़रे

स़ऽहत्य: प़ि दकलो रि़, प़ि दकलो दकसलेले सिके खोबरे , प़ि दकलो दळलेला स़खर, १ ि़ट ऄऱरोट पाठ,
मनीके, बेद़णे, १ दकलो मैद़, िेलचा पीड, ड़लड़ तीप (बेत़ने)
कु ता :
स़रण :दकसलेले सिके खोबरे तव्य़िर थोडे भ़जीन घ्य़. दिसर्य़ एक़ प़तेल्य़त तीप घ़लीन रि़ हलक़ भ़जीन
घ्य़ि़. दोन्हा ऽमश्रण एकत्र करून त्य़त मनिक़, बेद़णे घ़ल़िेत हे ऽमश्रण थंड झ़ल्य़िरच त्य़त दळलेला
स़खर घ़ल़िा (ऩहातर स़रण़च्य़ गिठयय़ होताल) िर िेलचा पीड घ़लीन ऽमश्रण च़ंगले एकऽत्रत कऱिे.
करं जा : एक दकलो मैद़ पिरेसे प़णा घेउन च़ंगल़ मऴिे ि पाठ तय़र झ़ले की त्य़च्य़ मोट्ण़ च़र चोयय़
ल़टी न ब़जील़ ठे ि़िा. ऄऱरोटचे पाठ घेउन त्य़त ड़लड़ घ़ल़ि़ ऽमश्रण एकऽत्रत करून पेस्ट तय़र कऱिा
ता पेस्ट च़र पोयय़ंऩ एक़ ब़जीने ल़िीन पोळा एक़िर एक ठे िीन त्य़च़ रोल तय़र कऱि़ ि ब़जिने च़की ने
क़पीन त्य़ िडा ऽतरप्य़ ददशेने ह़त़ने द़ब़व्य़त

ि तशाच िडा ल़टी न त्य़त स़रण भऱिे. ऄसे

के ल्य़ने करं जािर एक़िर एक घडाचा ऽडस़इन येते ि करं ज्य़ कि रकि रात होत़त. स़रण भरून करं जाच्य़
स़च्य़ने करं ज्य़ कऱव्य़त ि तेल कढइत ठे िीन तेल च़ंगले गरम झ़ल्य़िर तळी न घ्य़व्य़त ( गिल़बा रं ग
होइपयंत ). चऽिष्ट ि कि रकि रात गरम करं ज्य़ ख़ण्य़स तय़र.


गोयक़र प़ककु ता: कच्च्य़ के यय़ंचा दकसमीर (कोनिशबार)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट

स़ऽहत्य : तान ईकडी न स़ला क़ढलेला कच्चा के ळा, २ ब़राक ऽचरलेले क़ंद,े २ चमचे निचचेच़ कोळ, चिापिरतं
माठ, ऄधी ि़टा ओल़ खिलेल़ ऩरळ, चिापिरते माठ, ऄध़थ चमच़ ल़लऽतखट अऽण हळद.
कु ता : एक़ प़तेल्य़त तान ईकडी न कि स्करलेला कच्चा के ळा, २ ब़राक ऽचरलेले क़ंद,े २ चमचे निचचेच़ कोळ,
चिापिरतं माठ, चिापिरते माठ, ऄध़थ चमच़ ल़लऽतखट अऽण हळद आत्य़दा ऽमश्रण एकजाि करून घेणे. तय़र
दकस्मीरािर खिलेल़ ऩरळ घ़लीन ख़ण्य्स़ठा सव्हथ कऱिे. हा दकसमीर पोळा सोबत ख़ण्य़स छ़न ल़गते.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.135

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

चकला
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 स़ररक़ भंड़रे

स़ऽहत्य : १ दकलो त़ंदळ
ी , प़ि दकलो चण़ड़ळ, प़ि दकलो तिरड़ळ, प़ि दकलो ईडाद ड़ळ, ओि़, ऽजरं ,
क़ळा ऽमरा, ऽमठ, तेल, बडाशेप, चकलाच़ मस़ल़, थोड़ ऽतखट मस़ल़ ि ताळ.
कु ता : त़ंदळ
ी ि ड़ळा धििीन सिकत घ़ल़व्य़त. सिकल्य़िर त्य़ हलके िेगिेगयय़ भ़जीन घ्य़ि़त. मग ते ऽमश्रण
एकत्र एकत्र करून त्य़त थोडा क़ळा ऽमरा, ऽजरं , ओि़, बडाशेप ि ताळ घ़लीन दळी न अण़िे.
एक़ प़तेल्य़त जेिढे पाठ ऄसेल तेिढेच, प़णा घेउन. प़णा गरम कऱिे, त्य़त थोडे तेल, माठ, ओि़,
चकलाच़ मस़ल़, ऽतखट मस़ल़ ि ताळ घ़लीन हलि़िे. प़णा च़ंगले गरम झ़ले की त्य़िर पाठ पसरि़िे ि
च़ंगले हलिीन एकऽत्रत कऱिे. नंतर गरमच पाठ मळी न चकलाच्य़ स़च्य़ने चकल्य़ तय़र करून त्य़ मंद
अचेिर तयय़व्य़त. खिसखिशात चकल्य़ ख़ण्य़स़ठा तय़र !


गोयक़र प़ककु ता: सिजा (गिळिणा)
 श्रामता. स्नेहल सिरेश ऽशरस़ट
____________________________________________________________________________________________________________________________

स़ऽहत्य : एक ि़टा ल़पशा गव्ह़च़ रि़ किकि़ ख़ंडि़ गव्ह़च़ रि़, १ छोट़ चमच़ तीप, ऄधी ि़टा
ऽशजिलेला मिग़चा ड़ळ, १ ि़टा खिलेल्य़ खोबर्य़चे दीध/ ऩरऴचे दीध, १०० ग्रॅम गीळ, प़ि चमच़ िेलचा
पीड, एक ि़टा त़ंदऴचे पाठ, थोडे बेद़णे किकि़ क़जी.

कु ता : ल़पशा गव्ह़च़ रि़ किकि़ ख़ंडि़ गव्ह़च़ रि़ तिप़त भ़जणे, त्य़त ऽशजिलेला मीग़चा ड़ळ घ़लणे.
नंतर ओल्य़ ऩरऴचे दीध ि गिळ घ़लीन घोटणे, त्य़त थोडे त़ंदऴचे पाठ घ़लीन ते ऽमश्रण पिन्ह़ घोट़िे. ईकळा
अल्य़िर गॅस बंद करून तय़र ऽमश्रण़त िेलचा पीड घ़लीन गिळिणा थंड होउ द्य़िा.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.136

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

त़ंदऴचा ईकड
 पीज़ गद्रे

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

स़ऽहत्य : त़ंदळ
ि ़चे पाठ, अंबट त़क, तेल, क़ंद़, कोनिथबार, कडापत्त़, खोबरे , माठ, ऽतखट
कु ता : एक ि़टा त़ंदऴचे पाठ, एक ि़टा प़णा, थोडेसे अंबट त़क ऄसे एकत्र कऱिे. य़ ऽमश्रण़त, हळद,
निहग, ऽतखट, माठ घ़लीन ते नाट एकजाि कऱिे. नंतर कध़इल़ तेल ल़िीन त्य़त कडापत्त़ ि क़ंद्य़चा फोडणा
कऱिा, कडापत्त़ ि क़ंद़ ल़लसर परतीन घ्य़ि़. नंतर तय़र के लेले त़ंदळ
ि ़चे ऽमश्रण त्य़त घ़ल़िे. त्य़ल़
च़ंगला ि़फ येइपयंत ते ढिऴिे ि झ़की न ठे ि़िे. नंतर त्य़िर सज़िटास़ठा कोनिथबार घ़ल़िा.


गिल़बा ऽचरोटे
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 पीज़ गद्रे

स़ऽहत्य : २ ि़ट्ड़ मैद़, प़ि चमच़ माठ, प़ि ि़टा प़तळ ड़लड़, प़ि ि़टा दीध, गिल़बा रं ग.
स़ठ़ : प़ि ि़टा ड़लड़, २ टेबलस्पीन कोनथफ्लोर.
कु ता :
स़ट्ण़स़ठा : प़ि ि़टा ड़लड़ ि २ टेबलस्पीन कोनथफ्लोर एकत्र करून च़ंगले फे ट़िे ि ते च़ंगले फे टले गेले की
त्य़चे गोळे तय़र होत़त. एक़ भ़ंड्य़त प़णा घेउन हे गोळे त्य़त सोड़िे. तय़र गोळे प़ण्य़िर तरं गत़त.
प़रास़ठा : मैद़, माठ, प़तळ ड़लड़ एकत्र करून, पाठ ऽभजि़िे. त़स़भऱने पाठ प़त्य़िर च़ंगले कि टीन
घ्य़िे. ऽपठ़च़ ६ भ़ग करून, २ भ़ग़ल़ गिल़बा रं ग ि दिध़च़ ह़त ल़िीन कि ट़िे. य़मिळे रं ग स़रख़ येतो.
नंतर परत दोन भ़ग करून घ्य़िेत. नंतर ऽपठ़च्य़ ४ प़ंढर्य़, २ गिल़बा पोयय़ ल़टी न घ्य़व्य़त. पोळप़ट़िर
गिल़बा पोळा ठे िीन त्य़िर स़ठ़ व्यिऽस्थत ल़ि़ि़. ि पोळाचा गिंड़ळा करून घ्य़िा. नंतर प़ंढय़थ पोळाल़हा
ऄसेच कऱिे. नंतर गिल़बा पोळा ह्य़ पोळािर ठे ि़िा ि गिंड़ऴिा. परत प़ंढय़थ पोळाल़ स़ठ़ ल़िीन िराल
गिंड़ळलेल्य़ ह्य़िर ठे उन गिंड़ळा कऱिा. य़नंतर सिराने १ आं च़चे तिकडे कऱिेत. थोडा ऽपठा ल़िीन क़पलेल़
भ़ग िर घेउन हलक्य़ ह़त़ने ल़ट़िे, ऄसे सिथ ऽचरोटे तय़र करून ओल्य़ कपड्य़ने झ़की न ठे ि़िेत. क़ढैमध्ये
तीप घेउन त़पिीन ऽचरोटे त्य़त सोड़िे. ि झ़र्य़ने चारोट्ड़ंिर तीप ईडित ऱह़िे, म्हणजे पदर सिटताल, मग
ऽचरोट़ ईलटीन द़ब़ि़. हलक्य़ ह़त़ने क़ढी न त़ट़त ठे ि़ि़ ि तो गरम ऄसत़ऩच त्य़िर ऽपठा स़खर
मध्यभ़गा पेऱिा.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.137

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄऩरसे
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 पीज़ गद्रे

स़ऽहत्य : जिने त़ंदळ
ी , गीळ, तीप, खसखस अऽण स़याचे दहा
कु ता : त़ंदळ
ी तान ददिस ऽभजत घ़ल़िेत. नंतर ते ईपसीन ठे ि़िेत ि कपड्य़िर ि़ळत घ़ल़िेत. स़ध़रण
कोरडे झ़ले दक प़ट्ड़िर ि़ट़िेत किकि़ ऽमक्सर िर ब़राक करून घ्य़िेत. नंतर मैद्य़च्य़ च़ळणाने च़ळी न
घ्य़िेत.
जेिडे त़ंदळ
ी ऽभजिण्य़स़ठा घेतले होते तेिढ्य़च िजऩच़ गिळ दकसीन घ्य़ि़ ि ऽपठ़त ऽमक्स कऱि़. १ ि़टा
ऽपठ़ल़ २ ि़टा तीप य़ प्रम़ण़त तीप घ़ल़िे. सिथ पाठ क़लिीन, मोठे मोठे गोळे तय़र कऱिेत. स्टालच्य़
डब्य़त ठे ि़िेत. ३-४ ददिस़त ऄऩरस्य़चे पाठ तय़र होते.
ऄऩरसे कऱिच्य़ िेळा त़ट़त थोडे पाठ क़ढी न घ्य़िे. त्य़त ऄध़थ चमच़ स़याचे दहा घ़लीन पाठ मऴिे.
नंतर ऽपठ़चा पेढ्य़एिढा गोळा घेउन ता खसख़शािर थ़प़िा. खसखशाचा ब़जी िरता येइल ऄश़ तर्हेने
ऄऩरस़ जऱ ज़स्त तिप़मध्ये सोड़ि़. ि त्य़िर झ़य़थने तीप ईडित ऱह़िे. म्हणजे छ़न ज़ळा पडते. ऄऩरस़
कधाहा ईलटीन तळी नये. ज़ळा पडला दक ऄऩरस़ ऄलगद क़ढी न ऽपतळे च्य़ च़ळणािर ठे ि़ि़. म्हणजे
ज़स्ताचे तीप ऽनथळी न ज़इल. ऽनि़ल्य़ऽशि़य ऄऩरस़ कडक होत ऩहा, ऄऩस़ऱस फ़र ज़ड थ़पी नये.


गोयक़र प़ककु ता: क़लआले फोव्ह (क़लिलेले पोहे)
 श्रामता. स्नेहल सिरेश ऽशरस़ट
____________________________________________________________________________________________________________________________

स़ऽहत्य : १ ि़टा प़तळ पोहे, ऄधी ि़टा खिलेल़ ऩरळ, प्रत्येकी एक छोट़ चमच़ ऽपिळे धणे अऽण ऽजरे ,
१०० ग्रॅम गीळ, चिापिरते माठ, २ बेडगा ऽमरच्य़, ५-६ कडापत्त्य़चा प़ने, २ लह़न क़ंदे ब़ररक ऽचरलेले, १
मोठ़ चमच़ तेल, ब़ररक ऽतखट शेि.
कु ता : २ बॅडगा ऽमरचा तेल़त भ़जीन घेणे, तेल़त भ़जल्य़िर ऽमरच्य़ भ़जीन िर येताल. ऽमक्सरिर भ़ंड्य़त
ओल्य़ ऩरऴच़ चि (खिलेल़ ऩरळ), ऽपिळे धणे, जारे , माठ, गीळ घ़लणे, तेल़ तळलेल्य़ बॅडगा ऽमरच्य़
आत्य़दा ऽमश्रण ि़टी न घेणे. एक़ प़तेल्य़त प़तळ पोहे अऽण ब़ररक ऽचरलेले क़ंदे घेणे, त्य़त तय़र ऽमश्रण
(मस़ल़) घ़लणे ि एकऽत्रत एकजाि करून घेणे. एक़ प़तेल्य़त तेल घेणे, त्य़त कडापत्त्य़चा प़ने घ़लणे
अऽण तय़रा ऽमश्रण त्य़ तेल़त परतीन घ्य़िे. तय़र पोह्य़ंिर ब़ररक ऽतखट शेि घ़लीन ख़ण्य़स़ठा सव्हथ
कऱिे.


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.138

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

भरला ि़ंगा (२ व्यनिक्तस़ठा)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 सिष्म़ कदम

ि़ंगा - ४ (मध्यम अक़ऱचा)
तेल - २ मोठे चमचे
क़ंदे - २ मोट्ण़ अक़ऱचे
शंगद़ण्य़चे की ट - २ मोठे चमचे
ल़ल ऽतखट, हळद, माठ, ब़राक ऽचरलेला कोनिथबार - चिानिस़र
कु ता:प्रथम ि़ंगा स्िच्छ धिउन त्य़च्य़ देठ़चे
टोक क़पीन घ्य़िे ि ि़ंग्य़ल़ ब़जीने
ऄसलेला देठे सोलीन घ्य़िात. नंतर
ि़ंग्य़ल़ मध्ये २ हलक्य़ ऽचऱ द्य़व्य़त
जेणेकरून त्य़त ऽमश्रण भरत़ येइल. ऽह
ऽचऱ ददलेला ि़ंगा प़ण्य़त ठे ि़िात
म्हणजे ता क़ळा पडण़र ऩहात. अत़
एक़ त़ट़त क़ंदे ब़राक ऽचरून घ्य़िेत
ि त्य़त शंगद़ण्य़चे की ट, हळद, माठ ि
ल़ल ऽतखट चिानिस़र घ़लीन व्यिऽस्थत
एकत्र करून घ्य़िे. अत़ हे तय़र के लेले
ऽमश्रण ि़ंग्य़त भऱिे. ईरलेले ऽमश्रण
तसेच त़ट़त ठे ि़िे. नंतर कढइत तेल
गरम करून त्य़त ऽह भरलेला ि़ंगा
सोड़िा ि ईरलेले ऽमश्रणहा ब़जीने घ़ल़िे अऽण मंद अचेिर ि़ंगा १५-२० ऽमऽनटे ऽशजिीन घ्य़िात. ि़ंगा
नरम पडला अऽण ब़जीने शंगद़ण्य़चे तेल सिटले दक ग्य़स बंद कऱि़ अऽण ब़राक ऽचरलेला कोनिथबार
पसऱिा.भरला ि़ंगा ख़ण्य़स तय़र.
(तिम्हा हेच ऽमश्रण ि़परून भरला क़रला तसेच भरला भंडा सिद्ध़ करू शकत़)


ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.139

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.140

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.141

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.142

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 सौजन्य : प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट 
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.143

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

.

 सौजन्य : प्रथमेश सिरेश ऽशरस़ट 
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.144

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 सौजन्य : दकशोर कदम 
ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.145

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 सौजन्य : लोके श ब़ळकु ष्ण प़त़डे 

.

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.146

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.147

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.148

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.149

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.150

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.151

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.152

कल़ऽिष्क़र, इ-ददि़ळा ऄंक, ऑक्टोबर २०११ 

 सौजन्य : सिरूऽच ऱउळ 

ऄनिक्रमऽणक़ प़न क्र.153

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful