(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA

)

(MUKA SURAT HADAPAN)

PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER MEI 2011

KOD KURSUS: HBSL3103

PENDIDIKAN KHAS: KEMAHIRAN HIDUP ASAS

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : : :

FATIMAH BINTI MURAD 720516025010002 720516-02-5010 013-5180897 timahmurad@gmail.com SUNGAI PETANI

HBSL3103

ISI KANDUNGAN 1.0 Pendahuluan. 2.0 Konsep Kemahiran Asas Untuk Berdikari (KAUB). 3.0 Kepentingan Kemahiran Asas Untuk Berdikari (KAUB). 3.1 Berdikari dalam menjalani aktiviti harian. 3.2 Menyediakan dan menghadapi pada situasi sebenar.

MUKA SURAT 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 9 11 11 13 15 16 18 20 21 1

3.3 Mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik untuk diri dan persekitaran. 3.4 Mengaplikasi pengetahuan di dalam bilik darjah ke dalam kehidupan sebenar. 4.0 Modul Kemahiran Urus Diri. 4.1 Pengenalan. 4.2 Matlamat. 4.3 Objektif. 4.4 Rasional. 5.0 Komponen-komponen Pengurusan Diri. 5.1 Contoh 1: Kemahiran urus diri yang diperlukan untuk rumah dan keluarga/Sekolah. 5.1.1 Analisis tugasan. 5.1.2 Manual pengguna. 5.2 Contoh 2 : Kemudahan dan perkhidmatan awam. 5.2.1 Analisis tugasan 5.2.2 Manual pengguna. 6.0 Penilaian/Senarai Semak 7.0 Kesimpulan. RUJUKAN

0 PENDAHULUAN. perkembangan peribadi dan pengurusan rumah tangga. Oleh itu. Untuk mencapai hasrat murni dalam memenuhi keperluan murid pendidikan khas ini. 2 .HBSL3103 1. KAUB merupakan suatu kemahiran yang perlu dikuasai oleh setiap murid pendidikan khas untuk membolehkannya mengalami kehidupan yang lebih selesa. Kategori murid yang: a) Murid yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar seperti murid biasa. Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahu pun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut. berdikari dan mengamalkan cara hidup yang bersih dan sihat serta dapat menjaga imej diri sendiri yang akan memberi jaminan ke arah penerimaan masyarakat sekeliling dengan lebih baik dan kehidupan yang lebih bermakna. Ini bersesuaian dengan Akta Pendidikan Khas 1996. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak merupakan satu tanggungjawab sosial yang perlu diambil berat oleh masyarakat. mampu bersosial. Kemahiran Hidup Asas Untuk Berdikari (KAUB) diwujudkan dalam pendidikan khas yang memfokuskan kepada prinsip penjagaan diri. Kurikulum Kebangsaan yang ada sekarang ini tidak dapat memenuhi keperluan murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran kerana tahap penguasaan mereka di dalam bidang akademik adalah amat rendah serta peningkatan pencapaian adalah terlalu perlahan dan minimum. c) Seorang murid dengan keperluan khas. Oleh itu. perkembangan sosial. perkara Pendidikan Khas telah dijelaskan di bawah Seksyen 2. “ Pendidikan Khas” ertinya pendidikan yang menyediakan keperluan pendidikan untuk murid-murid khas. jika dia mampu untuk menguruskan diri sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain dan disahkan oleh pakar perubatan. keperluan untuk membina kurikulum yang dapat menyediakan serta memberi pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel. menarik. b) Murid yang mempunyai pelbagai kecacatan atau cacat anggotanya atau terencat akal yang ringan. berfokus dan bersesuaian dengan keupayaan dan keperluan murid pendidikan khas.

dan kehidupan berumah tangga. murid-murid berkeperluan khas perlu diberi pendedahan serta tunjuk ajar yang sesuai dengan tahap dan 3 . Ini membolehkan mereka melaksanakan tugas harian dengan sempurna. jasmani dan juga fizikal. Komponen pengurusan diri membolehkan murid: 3. rohani. Kepuyaan yang terpendam dalam diri juga dapat dilatih serta boleh digunakan dalam kehidupan harian.0 KEPENTINGAN KEMAHIRAN ASAS UNTUK HIDUP BERDIKARI Murid-murid pendidikan khas perlu diajar dan dididik untuk berdikari.HBSL3103 2. Dalam hal ini. teratur. Menjalani aktiviti kehidupan harian merupakan faktor penting kepada setiap manusia di muka bumi ini. Adalah menjadi tanggungjawab bagi guru-guru pendidikan khas untuk mendidik dan melatih murid-murid ini demi masa depan yang lebih baik tanpa terlalu bergantung hidup pada orang lain dan dapat diterima oleh masyarakat. selesa dan dapat bersosial dalam persekitarannya dengan selamat dan diterima oleh masyarakat sekitar mereka. Kemahiran Asas Untuk Berdikari (KAUB) juga membolehkan seseorang individu itu mengamalkan gaya hidup yang sihat.1 Berdikari dalam menjalani aktiviti harian. kemahiran hidup perlu diberikan kepada murid pendidikan khas sebagaimana murid normal. Amalan berdikari membolehkan murid-murid pendidikan khas membiasakan diri degan kehidupan sebenar sebagaimana orang lain. Keadaan ini amat sesuai diajar kepada murid yang mengalami masalah dalam pelajaran terutamanya bagi golongan yang kurang upaya atau berkeperluan khas. Berdasarkan konteks pendidikan khas.0 KONSEP KEMAHIRAN ASAS UNTUK BERDIKARI (KAUB). Di mana melalui kemahiran-kemahiran yang diberikan pada seseorang murid akan dapat membantu dan menjamin kesihatan yang baik sepanjang masa.Muridmurid pendidikan khas juga perlu diberi peluang untuk mengembangkan potensi diri mereka dari segi emosi. Kemahiran Asas Untuk Berdikari (KAUB) merupakan suatu kemahiran yang perlu dikuasai oleh setiap individu terutamanya bagi murid-murid berkeperluan khas untuk memebolehkan mereka mengalami dan menguasai agar kelak kehidupan mereka bertambah baik. 3. Aktiviti harian merangkumi pelbagai aspek daripada mengurus diri hinggalah kepada urusan keluarga. sistematik dan tanpa banyak bergantung hidup kepada orang lain.

 Mengemas bilik atau rumah  Membeli makanan dan keperluan harian.  Apek situasi sebenar seharian yang difikirkan perlu oleh guru. j) Dapat menyertai dalam aktiviti dalam pembelajaran tanpa dipaksa.3 Mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik untuk diri dan persekitaran. g) Membeli makanandi kantin sekolah.  Membasuh dan mencuci pakaian.2 Menyediakan dan menghadapi pelbagai situasi sebenar. i) Melaksanakan kerja rumah tanpa di arah. e) Mencucidan membasuh pinggan mangkuk. k) Perkara lain yang difikirkan perlu oleh guru dan murid sangat perlu dilatih.  Mengemas tempat tidur. Murid pendidikan khas perlu dilatih mengahadapi sesuatu situasi sebenar supaya mereka dapat menyesuaikan diri dan melibatkan dirinya dalam keadaan tersebut seperti:  Menyediakan makanan dan minuman. c) Memilih dan memakai pakaian. Kesedaran tentang kepentingan penjagaan kebersihan dan kesihatan perlu diterapkan agar mereka dapat hidup dengan lebih 4 . Ini bertujuan untuk melatih murid pendidikan khas dan menyediakan diri untukmenghadapi situasi sebenar. 3.HBSL3103 keupayaan mereka mengenai aktiviti seharian yang perlu mereka lakukan. d) Menyediakan makanan dan minuman untuk diri sendiri. Antara aktiviti seharian yang perlu diberi perhatoan dalammelatih murid-murid pendidikan khas ini untuk berdikari ialah: a) Aspek urus diri. 3. h) Mengemas beg sekolah. Latihan dan tunjuk ajar yang diberi akan membiasakan diri mereka dan membolehkan mereka berdikari tanpa terlalubergantung pada orang lain seperti ahli keluarga. Murid-murid pendidikankhas perlu dilatih untuk mengamalkan kebersihan dan kesihatan diriyang baik untuk diri sendiri dan juga persekitaran. b) Menyikat dan mendandan rambut. f) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.

Ini dapar\t mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sangat baik serta membantu murid melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran yang baik. Melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran dengan rela. Melibatkan diri dengan rela dalam tugasan menjaga kebesihan dan keselamatan dalambikik darjah.1 PENGENALAN.  Menjalani aktiviti harian tanpa sebarang gangguan. Melaksanakan tugasan dengan kerelaan hati. 4. Segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disarankan di dalam modul ini boleh diubahsuai mengikut tahap 5 . Sentiasa mengikuti peraturan tanpa diarah dan dipaksa.4 Mengaplikasi pengetahuan di dalam bilik darjah ke dalam kehidupan sebenar. Bersopan dan bertatasusila dalam bilik darjah. 3. Antara kemahiran atau pengetahuan berdikari yang boleh diaplikasiakan dalam bilik darjah seperti:         Menjaga kebersihan dan amalan kebersihan dalam bilik darjah.  Membantu rakan dalam menikmati kehidupan yang selesa. Penganplikasian pengetahuan tersebut membolehkan murid khas dapat menikmati suatu pembelajaran yang bermakna dan dan selesa. Guru berperanan dalam memastikan murid pendidikan khas dapat mengaplikasikan kemahiran asas berdikari dalam bilik darjah.  Hidup tanpa berpenyakit. 4. Menjaga keselamatan peralatan dan perabot dalam bilik darjah.0 MODUL KEMAHIRAN URUS DIRI. Ini bertujuan untuk memberikan:  Keselesaan diri murid dan orang persekitaran mereka. Sentiasa mengamalkan sikap menghormati guru dan rakan di dalam kelas.HBSL3103 sihat dantahu menjaga kebersihan persekitaran sebagaiman orang biasa lakukan. Modul yang disediakan ini adalah sebagai rujukan bagi memudahkan guru melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan teratur dan berkesan.

1. selesa dan sempurna serta berkeyakinan dalam menempuh kehidupan kelak.1.HBSL3103 keupayaan dan kebolehan murid.2. 1. 4. Juga dapat dijadikan panduan kepada guru untuk merancang aktiviti untuk melatih murid pendidikan khas berdikari serta berkemahiran ke arah menjalankan aktiviti seharian dengan baik. TAJUK/TEMA 1.1 Mengamalkan cara minum yang betul.1 Peralatan yang digunakan untuk minum.4 Rasional.1.2 Pelbagai cara minum. Membolehkan guru:  Merancang pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan dan keupayaan murid pendidikan khas. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 4.0 KOMPONEN-KOMPONEN PENGURUSAN DIRI. . strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih sistematik dan berkesan mengikut tahap dan keperluan murid dengan menggunakan pendekatan dan bahan bantu mengajar yang bersesuaian. Urus Diri STANDARD KANDUNGAN 1.3 Adap sebelum dan selepas minum. 1.3 Objektif . 4. Modul ini dihasilkan bagi tujuan membantu para guru pendidikan merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.2 Mengamalkan cara makan yang betul. 5. 6 1.1 Peralatan yang digunakan untuk makan. Diharap modul ini akan dapat menjadi rujukan guru dalam member maklumat serta pemahamn semasa menjalani pengajaran dan pembelajaran.2 Matlamat. Memberi kemudahan kepada guru sebagai buku panduan dalam membuat perancangan.1.  Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pengurusan diri yang lebih berkesan.  Sebagai panduan dalam membuat aktiviti dalam pengajaran pengurusan diri.

2 Deria.3 Prosedur memakai pakaian.1 Pakaian seragam sekolah.4. 1. 2. 2. 1. 2.2. 1.3.5 Berdandan dengan betul dan kemas.1 Menyebut.6 Mengetahui pengurusan diri semasa mencapai akil baligh.3Mengamalkan cara berpakaian yang betul.4. 2.3 Menama dan melabel alat penjagaan diri dan fungsi.3. 2. 1.3 Adap sebelum dan selepas makan.3 Tangan dan kaki.1 Alat penjagaan diri.2 Menyatakan fungsi anggota badan.4. menama dan melabel anggota badan. 1. 2.Kebersihan dan kesihatan.2.HBSL3103 1. 1.4 Mengenal jenis-jenis pakaian mengikut situasi.2 Pakaian sukan.3. 1.1 Penjagaan sebelum.1 Jenis.1 Anggota badan. 2.semasa dan selepas..2 Fungsi alat penjagaan diri.1 Kepala.4.jenis pakaian.1 Fungsi anggota badan. 1.2 Cara makan yang betul.1.2 Prosedur menanggalkan pakaian.4. 2. 2. 1.. 1.3.1 Kepala. 7 .5.6.5.2.4 Pakaian menghadiri majlis rasmi. 1. 1. 1.5.2 Badan. 1.3 Pakaian unit beruniform.4 Membersih bahagian anggota 2. 2. 1.3.2. 1.

3. 2.3 Menama dan memperkenalkan 3.1 Alatan untuk membersih bilik darjah dan fungsinya. 4. Pengurusan Dalam dan Luar Bilik Darjah.3.1 Memaklumkan apabila perlu ke tandas. 3.5.2. 3.1 Latihan memberitahu hendak ke tandas.3 Susunan peralatan yang telah digunakan.1 Simbol dan papan tanda. 4. khas. 2.2.3.1 Penjagaan tandas dan bilik air di sekolah. 2.4. 3.3.1 Jenis-jenis tandas.1.1 Barang-barang sendiri di tempat bilik darjah/ruang pada tempat yang sesuai.4. 4. 3. 8 .3 Tangan.1 Menyebut dan menyenaraikan alatan dalam dan luar bilik darjah.rumah dan tempat awam. 3.2 Kedudukan barang-barang di tempat tertentu.5Menjaga kebersihan tandas/bilik air selepas menggunakannya.4.HBSL3103 badan.2 Mengamal kebersihan dalam bilik darjah.3 Menyusun benda-benda dalam 4. 4.2 Badan. 3. 4.1. jenis-jenis tandas. Penggunaan tandas dan bilik air. 4.1 Peraturan menjaga kebersihan dalam bilik darjah. 4. 3.4 Menggunakan tandas dengan cara yang betul. 3. 4.2 Mengenal simbol dan perkataan tandas 3.4 Kaki. 3.1 Cara penggunaan tandas.4.

4. 5. 5.3.7 Mengetahui alatan untuk membersih dan mengemas persekitaran luar bilik darjah. Pengurusan Tempat tinggal. 4. 4. 4. 5. 5. Cara-cara menjaga kebersihan ruang/bilik.1 Jenis-jenis ruang di rumah.1 Jenis-jenis ruang bilik di rumah dan fungsinya.1 Penjagaan kebersihan ruang/bilik. 9 STANDARD KANDUNGAN: STANDARD PEMBELAJARAN: .2 Kawasan sekitar bilik darjah.1 Peraturan penggunaan ruang/bilik. 4.1.HBSL3103 4.3. 5.2.3 Penjagaan kebersihan ruang/bilik.1 Alatan di setiap ruang/bilik.4.5.3 Susunan perabot.3 Tempat makan.2 Langkah-langkah mengemas dan menyusun peralatan di setiap ruang/bilik. 4.2 Suis elektrik.6. 4.4. 5.1 Contoh 1 TAJUK : Pengurusan Tempat Tinggal/Pengurusan di bilik darjah.4 Mematuhi peraturan penggunaan ruang/bilik.6 Menamakan perkakas dan kegunaanya. 4.1 Kawasan kaki lima dan longkang. 5. 5.4.1 Hiasan kelas. 5. 5. 4.4 Menjalankan tugas harian di dalam bilik darjah.7.7.5 Menceriakan kelas.1 Cara-cara menjaga kebersihan ruang/bilik. 4. 5.3 5. 4.1 Pintu dan tingkap.4.1 Alatan untuk membersihkan luar bilik darjah dan fungsinya.7.

2.Memperlihatkan gambar orang sedang mencuci Kad gambar cermin tingkap. 3. baldi. Bersoal jawab tentang gambar yang dilihat. Tunjuk cara langkah membersih kekotoran cermin lembut. Murid menyebut nama alatan. cuka/gasoline serta cermin tingkap. 2.Baldi.HBSL3103 OBJEKTIF : Membolehkan murid membersih kekotoran pada cermin tingkap. 3. Langkah 2 (15 minit) 1. Tunjuk gambar alatan untuk membersih kekotoran Kad gambar: tingkap. 3. air. kain pengesat lembut. Down Syndrom. tingkap satu persatu.Baldi.Bahan pencuci. BAHAN BANTU MENGAJAR: LANGKAH Set Induksi (5 minit) AKTIVITI BBM/CATATAN 1. Air di dalam cermin tingkap. 1. Langkah 1 (10 minit) 1.Air. 2. 2. Murid melihat langkah-langkah untuk membersih 3. perkembangan lewat. baldi. 10 .Bahan pencuci. Penerangan tentang apa yang akan diajar. Autisme. tingkap secara individu. Gambar. 1. TEMPOH MASA KATEGORI MURID : : Satu jam.Kain pengelap 2. pengesat 3. Bersoal jawab tentang langkah membersih cermin 4. 4.Kain lembut. Tunjuk alatan yang digunakan untuk membersih Bahan maujud: cermin tingkap dan bersoal jawab. Menyatakan nama alatan. 3.

3. 2. 4.1. Guru tunjuk gambar/video (ikut pilihan) orang yang sedang membersih tingkap. Perah dan lapkan dengan gerakan lurus dari atas ke bawah. air dan bahan pencuci. kepentingan menjaga kebersihan 5. 2. Penutup (10 minit) 1. Set Induksi: 1. 2. Guru menyatakan pelajaran hari ini kepada murid. Aktiviti membersih kekotoran cermin tingkap secara berkumpulan (2 orang). Penilaian hasil kerja murid. Semburkan agen pembersih yang mengandungi ammonia dan kesat dengan kain pengesat lembut secara gerakan lurus dari bahagian atas ke bahagian bawah. baldi. 3. Celup kain pengesat lembut ke dalam air yang bercampur dengan sedikit cuka atau gasolin. Lapkan habuk pada cermin tingkap dengan kain pengesat lembut yang kering. 3. 11 . 5. Guru memantau aktiviti murid. Guru perlu menjelaskan apa yang akan dipelajari iaitu membersih kekotoran pada cermin tingkap.2 Manual Pengguna.HBSL3103 Langkah 3 (20 minit) 1. Guru membantu murid mengingat kembali pengalaman murid tentang tingkap dan aktiviti yang dibuat oleh ibu/keluarga untuk membersih tingkap. Langkah 1. 1. Bersoal jawab tentang langkah-langkah membersih cermin tingkap.1 ANALISIS TUGASAN: 1. Membersih kekotoran pada cermin tingkap. 3. 5. 2. Guru menyatakan satu persatu alatan yang perlu digunakan berdasarkan gambar. Pembahagian kumpulan. Guru menunjukkan gambar alatan yang perlu digunakan untuk membersih tingkap iaitu kain pengelap lembut. Ambil kain pengesat lembut. 2.1.Penerangan kelas/rumah. Meminta murid bercerita tentang gambar/video yang dilihat.

Langkah 2. 4. 6. 4. 5. 4. 1. Perah dan lapkan dengan gerakan lurus dari atas ke bawah. Guru menetapkan kawasan pada setiap kumpulan dan meminta murid saling bekejasama ketika aktiviti membersi cermin dijalankan 3. Guru perlu memastikan murid melihat langkah yang ditunjukkan oleh guru cara membersih kekotoran di cermin tingkap. Lapkan habuk pada cermin tingkap dengan kain pengesat lembut yang kering. Semburkan agen pembersih yang mengandungi ammonia dan kesat dengan kain pengesat untuk membersihkan lembut secara gerakan lurus dari bahagian atas ke bahagian bawah. Bagi memastikan murid benar-benar faham cara untuk membersih tingkap. Guru memberi penerangan tentang kepentingan menjaga kebersihan iaitu: Kebersihan menjamin kehidupan yang lebih baik dan selesa. guru boleh menyoal murid tentang langkah yang dilihat . Guru melihat setiap cermin tingkap yang telah dibersihkan oleh murid. 2. 3. Langkah Penurup. Guru meminta murid menyebut alatan yang digunakan untuk membersih tingkap mengikut guru satu persatu. 3. 12 . Celup kain pengesat lembut ke dalam air yang bercampur dengan sedikit cuka atau gasolin. Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil iaitu 2 orang setiap kumpulan. Guru menerangkan aktiviti membersih kekotoran cermin tingkap kepada murid. Guru menyoal tentang aktiviti yang dijalankan pada hari ini. 1. Guru meminta murid menyebut satu persatu alatan yang perlu digunakan untuk membersih kekotoran cermin tingkap. Guru membuat penilaian setiap kerja yang dilakukan . Guru menunjukkan langkah-langkah yang perlu dibuat untuk membersih cermin tingkap satu persatu. Aktiviti membersih kekotoran cermin tingkap dijalankan. 7. 1. 2. Ambil kain pengesat lembut. 2.HBSL3103 3. Langkah 3. 5.

Cara penggunaan tandas. STANDARD KANDUNGAN: STANDARD PEMBELAJARAN: OBJEKTIF : Membolehkan murid menggunakan tandas dengan cara yang betul. Autisme. Membersih dan mengemas di rumah adalah tugas penting. perkembangan lewat. 13 .. # Peringatan: Membersih kekotoran cermin tingkap adalah berseuaian digunakan di rumah dan keluarga juga boleh dilakukan di sekolah. TAJUK : Pengurusan di bilik darjah. Tugas ini akan menjadi ringan dan menyeronokkan jika setiap ahli keluarga bekerjasama dan bantu membantu.4.4 3. Apabila kebersihan dititikberatkan dalam kehidupan kita.2 Contoh 2.HBSL3103 - Menjaga kebersihan juga menjamin kesihatan yang baik. sudah pasti kita akan hidup dalam keadaan yang lebih selesa dan sejahtera. bahan maujud (tandas dan alatan yang ada di dalam tandas). 3. Kad gambar. Down Syndrom.1 Menggunakan tandas dengan cara yang betul. 5. TEMPOH MASA KATEGORI MURID : : Satu jam. 5. Jadikan amalan menjaga kebersihan sebagai amalan dalam hdup. Guru memberi nasihat kepada murid: Tempat kediaman atau rumah perlu sentiasa berkeadaan bersih dan kemas. BAHAN BANTU MENGAJAR: KEMAHIRAN SEDIA ADA: Murid sudah diajar tentang simbol tandas.

mereka guna. Bersoal jawab tentang alatan yang ada di dalam -Tandas sebenar. 3. Bersoal jawab tentang gambar tandas.Tandas duduk.Memperlihatkan gambar simbol tandas.HBSL3103 LANGKAH AKTIVITI BBM/CATATAN Set Induksi (5 minit) 1.Guru mengingat kembali tentang simbol yang pernah diajar. Tunjuk gambar tandas cangkung dan tandas duduk.Meminta murid bercerita tentang pengalaman yang pernah dialami. Kad gambar: 1. Guru menunjukkan cara menggunakan tandas cangkung. Bahan maujud: 2.Meminta murid bercerita tentang tandas yang biasa cangkung.Bersoal jawab tentang simbol yang pernah dilihat ketika berada di kawasan awam. 14 . 2. Langkah 2 (15 minit) 1.Tandas 3. 3. Murid menyatakan alat/barang yang ada di dalam tandas. 4. Guru membawa murid ke tandas. 6. Guru menunjukkan cara menggunakan tandas duduk.Guru menyatakan jenis-jenis tandas.Guru menerangkan tentang apa yang akan diajar. 5. 2. 3. tandas. 2. 4. Kad gambar Langkah 1 (10 minit) 1. Murid menyatakan dan tunjuk cara guna tandas. 4.

-Buang sampah ke dalam bekas sampah. 2. 4.HBSL3103 Langkah 3 (20 minit) 1. -Pastikan murid memakai kasut sebelum masuk ke tandas.Bersoal jawab cara membersih tandas selepas menggunakan tandas.Guru memberi tahu cara membersih tandas selepas menggunakan tandas. -Buka pintu tandas dan masuk. 15 . Cara yang betul menggunakan tandas cangkung. 5. 3.Guru mengedar lembaran kerja.1 Analisis Tugasan: Cara yang betul menggunakan tandas dan membersih tandas. -Flash tandas/pancut atau curah air ke dalam lubang tandas.Bersoal jawab tentang kepentingan menjaga kebersihan tandas.Penerangan guru tentang kepentingan menjaga kebersihan tandas. 3. Penutup (10 minit) 1. -Tutup pintu tandas. pastikan basuh alat sulit hingga bersih.Murid menyatakan cara membersih tandas selepas menggunakan tandas. -Selepas selesaai membuang air. 1.2. -Duduk secara mencangkung. -Basuh tangan setiap kali selepas menggunakan tandas. Pastikan murid duduk dalam keadaan selesa. 5. -Jangan membuang benda ke dalam mangkuk tandas bagi mengelakkan tandas daripada tersumbat.Murid menunjukkan cara membersih tandas selepas menggunakan tandas secara individu.

Langkah 1.2 Manual pengguna. 1. 3. -Jangan membuang benda ke dalam mangkuk tandas bagi mengelakkan tandas daripada tersumbat. Guru menyatakan pelajaran yang akan diajar pada hari ini „cara yang betul menggunakan tandas‟. 2. 4. Guru meminta murid bercerita tentang tandas yang biasa murid gunakan ketikadi rumah. masuk dan tutup pintu tandas. -Basuh tangan setiap kali selepas menggunakan tandas. di sekolah dan juga di kawasan awam. 2.2. Guru meminta murid menyatakan jenis tandas yang ditunjukkan pada kad gambar. -Buka pintu tandas. 16 . Cara yang betul menggunakan cara tandas duduk. 5. Set Induksi: 1. Guru menjelaskan symbol tandas iaitu tandas yang menunjukkan arah tandas. Guru menunjukkan jenis-jenis tandas iaitu tandas cangkung dan tandas duduk. Guru menyoal tentang symbol yang pernah diajar dan dilihat murid.HBSL3103 2. duduk. -Angkat penutup tandas. 3. tandas lelaki. -Pastikan murid memakai kasut sebelum masuk ke dalam tandas. tandas perempuan dan tandas untuk OKU. -Setelah selesai menggunakan tandas. Guru menunjukkan kad simbol tandas. pastikan tandas dicurahkan air/flash. -Buang sampah ke dalam bekas sampah.

-Angkat penutup tandas. Guru menyoalmurid tentang cara menggunakan tandas dengan betul. 3. 2. Guru membawa murid ke tandas untuk melihat sendiri stuasi sebenar dalm tandas. 1. Guru meminta murid menamakan alatan yang ada di dalam tandas. Guru menyoal benda yang terdapat di tandas. -Setelah selesai menggunakan tandas. Murid melihat dan membuat aktiiviti. -Jangan membuang benda ke dalam mangkuk tandas bagi mengelakkan tandas daripada tersumbat. 7.HBSL3103 Langkah 2. -Flash tandas/pancut atau curah air ke dalam lubang tandas. -Pastikan murid memakai kasut sebelum masuk ke dalam tandas. -Buka pintu tandas dan masuk. -Buang sampah ke dalam bekas sampah. -Buka pintu tandas. 4. Cara yang betul menggunakan cara tandas duduk. -Tutup pintu tandas. 5. -Jangan membuang benda ke dalam mangkuk tandas bagi mengelakkan tandas daripada tersumbat. -Basuh tangan setiap kali selepas menggunakan tandas. masuk dan tutup pintu tandas. duduk. Pastikan murid duduk dalam keadaan selesa. 8. -Basuh tangan setiap kali selepas menggunakan tandas. -Buang sampah ke dalam bekas sampah. Guru menunjukkancara yang betul menggunakan tandas. 17 . -Duduk secara mencangkung. -Selepas selesaai membuang air. -Pastikan murid memakai kasut sebelum masuk ke tandas. Murid perlu menyebut dan menunjukkan benda yang ada di dalam tandas. 6. pastikan basuh alat sulit hingga bersih. Murid melakonkan cara menggunakan tandas dengan betul iaitu: Cara yang betul menggunakan tandas cangkung. pastikan tandas dicurahkan air/flash.

.. Lap habuk pada cermin CATATAN tingkap dengan kain pengesat lembut.. Perah dan lapkan dengan gerakan lurus dari atas ke bawah..0 PENILAIAN....... Sembur agen pembersih yang mengandungi ammonia..... Refleksi: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Tandatangan guru: ... 2. BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM MENGUASAI 1..HBSL3103 6.......... 18 . Contoh 1 SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :__________________________________________________ :__________________________________________________ Arahan: Tandakan (√) pada ruang “Menguasai” atau “Belum Menguasai” berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. 4.. 3........ Celup kain pengesat ke dalam air yang dicampur dengan bahan pencuci.......

7.......... Cuci tangan selepas ke tandas.. Refleksi: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Tandatangan guru: .. 4... 6... 19 ...HBSL3103 Contoh 2 SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :__________________________________________________ :__________________________________________________ Arahan: Tandakan (√) pada ruang “Menguasai” atau “Belum Menguasai” berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid... Tutup air selepas digunakan............ Tutup pintu tandas.. Buang sampah ke dalam bekas sampah. 2. 5. Curah air/flash selepas CATATAN menggunakan tandas. 3... Pakai kasut sebelum masuk ke tandas...... Buka pintu tandas.. BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM MENGUASAI 1..

Komponen pengurusan diri bertujuan melatih murid supaya berdikari dan berkemahiran ke arah menjalankan aktiviti seharian dengan lebih cekap dan berkeyakinan. dan pengurusan rumah tangga perlu diberi kepada murid berkeperluan khas. Keperluan ini adalah untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas harian dengansempurna.0 KESIMPULAN. penjagaan diri. Latihan dan kemahiran perkembangan sosial. hidup berkeluarga. KAUB merupakan satu mata pelajaran yang amat penting dan perlu diambil berat bagi member latihan dan tunjuk ajar yang bersesuaian dengan keperluan murid pendidikan khas. Pengurusan diri merupakan satu keperluan utama sebagai asas untuk menguasai bidang kemahiran lain. 20 . Adalah menjadi tanggungjawab bagi guru untuk memastikan murid pendidikan khas di jar dan dilatih untuk berdikari.Amalan berdikari yang diterapkan ini membolehkan murid pendidikan khas membiasakan diri mereka dengan kehidupan sebenar sebagaimana orang lain. Ini akan memberi ruang kehidupan kepada murid berkeperluan khas ini dengan lebih baik lagi tanpa bergantung pada orang lain. teratur dan sistematik. Perkara ini penting untuk menentukan penguasaan bidang-bidang lain diperoleh dengan lebih lancar dan sempurna. perkembangan peribadi.HBSL3103 7. Selain itu mereka juga diberipeluang untuk mengembangkan potensi diri mereka serta keupayaan yang terpendam untuk digunakan sepenuhnya bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Oleh itu.

Kementerian Pelajaran Malaysia Buku Panduan Pengurusan Diri Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah & Menengah. (2008). (2010).slideshare.scribd.net/zulmi/991/pengenalan-kaub 21 . Jabatan Pendidikan Khas Kmenterian Pelajaran Malaysia http://epkhas. Selangor Darul Ehsan:Open University Malaysia Ee Ah Meng. Kuala Lumpur: Penerbit fajar bakti Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah & Menengah. (2004). (2001).my/lesson-plan/cara-membuka-dan-memakai-pakaian http://www.usm.ses. Pedagogi 11. (2003). HBSL3103 Pendidikan Khas: Pengajaran Kemahiran Hidup Asas. Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Modul Pengajaran Pengurusan Kehidupan.HBSL3103 RUJUKAN Thirugnana Sambathan Muthusamy.com/doc/22252322/Kemahiran-Asas-Untuk-Berdikari http://www.

Buang sampah ke dalam bekas sampah.. penjagaan diri..... Pengurusan diri merupakan satu keperluan utama sebagai asas untuk menguasai bidang kemahiran lain. Selain itu mereka juga diberipeluang untuk mengembangkan potensi diri mereka 23 ..Amalan berdikari yang diterapkan ini membolehkan murid pendidikan khas membiasakan diri mereka dengan kehidupan sebenar sebagaimana orang lain. Perkara ini penting untuk menentukan penguasaan bidang-bidang lain diperoleh dengan lebih lancar dan sempurna..... 6. Keperluan ini adalah untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas harian dengansempurna.. Cuci tangan selepas ke tandas. Refleksi: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Tandatangan guru: .. 5. Adalah menjadi tanggungjawab bagi guru untuk memastikan murid pendidikan khas di jar dan dilatih untuk berdikari. hidup berkeluarga....HBSL3103 menggunakan tandas.... Komponen pengurusan diri bertujuan melatih murid supaya berdikari dan berkemahiran ke arah menjalankan aktiviti seharian dengan lebih cekap dan berkeyakinan....... 7.0 KESIMPULAN........ Tutup air selepas digunakan.. dan pengurusan rumah tangga perlu diberi kepada murid berkeperluan khas. Ini akan memberi ruang kehidupan kepada murid berkeperluan khas ini dengan lebih baik lagi tanpa bergantung pada orang lain....... Latihan dan kemahiran perkembangan sosial.. perkembangan peribadi. teratur dan sistematik. 7..

Pedagogi 11. Kuala Lumpur: Penerbit fajar bakti 24 . (2001). (2008). KAUB merupakan satu mata pelajaran yang amat penting dan perlu diambil berat bagi member latihan dan tunjuk ajar yang bersesuaian dengan keperluan murid pendidikan khas. Selangor Darul Ehsan:Open University Malaysia Ee Ah Meng. Oleh itu. RUJUKAN Thirugnana Sambathan Muthusamy.HBSL3103 serta keupayaan yang terpendam untuk digunakan sepenuhnya bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. HBSL3103 Pendidikan Khas: Pengajaran Kemahiran Hidup Asas.

(2003).net/zulmi/991/pengenalan-kaub 25 .com/doc/22252322/Kemahiran-Asas-Untuk-Berdikari http://www. Jabatan Pendidikan Khas Kmenterian Pelajaran Malaysia http://epkhas. Kementerian Pelajaran Malaysia Buku Panduan Pengurusan Diri Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah & Menengah.slideshare. (2004). (2010).HBSL3103 Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah & Menengah. Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Modul Pengajaran Pengurusan Kehidupan.ses.scribd.usm.my/lesson-plan/cara-membuka-dan-memakai-pakaian http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful