De Palestijnen en The Cargo Cult!

“Zolang een fascist ademt liegt hij!” (een ‘Anti-Fascistische’ uitspraak)

Het mag vreemd lijken, maar er is een grote parallel tussen Palestijnse ‘terroristen’ en een opmerkelijke Derde Wereld sekte die aangeduid wordt met The Cargo Cult èn Sheldon J. Het is moeilijk uit te leggen want er is enige achtergrondkennis voor noodzakelijk. Eerst gaan we een kort denkbeeldig bezoek te brengen aan ‘The Cargo Cult’. Er is wel een probleem, het bestaan van deze groepering wordt door vele deskundologen herhaaldelijk in twijfel getrokken. Tevens zijn er geen mensen die het lidmaatschap van deze groep toegeven. The Cargo Cult is meer een bepaalde manier van werken, hoe men tegen de maatschappij en de buitenwereld aankijkt. En bovenal hoe men de eigen positie daarin beziet. De ‘leden’ van deze sekte of beweging bevinden zich in tal van landen. Ook is het helemaal niet noodzakelijk tot een bepaald ras of stam te behoren. De aanhangers kan men vinden in alle lagen van de bevolking. Maar het aller grootste gedeelte van de aanhangers van deze sekte is toch wel van het type; ellendige luie klootzak! Al vele jaren doen vage geruchten de ronde van het bestaan van The Cargo Cult. In kringen van ontwikkelingswerkers wordt het bestaan natuurlijk ten stelligste ontkent. Want het bestaan - en het bekend worden - van the Cargo Cult is funest voor een complete bedrijfsgroep van hulpverleners en ontwikkelingswerkers. Reken maar dat er in deze bedrijfsgroep veel geld omgaat. Reken maar The Cargo Cult bestaat. Alleen het bewijs leveren is moeilijk. Vermoedens zijn er in brede kring. Het is niet alleen heel goed mogelijk dat deze Cargo Cult bestaat, nee; het is zelf zeer aannemelijk! Er zijn uiteraard geen filmbeelden en geen geregistreerde gesprekken met ‘leden’ van de Cargo Cult. Het verhaal er achter is bijna te absurd voor woorden. Ergens zouden mensen zijn die hun eigen gewassen en voedselvoorraden in de brand steken waardoor er hongersnood ontstaat. Men heeft vooraf een landingsbaan aangelegd met control tower en bouwde van lege bussen, blikken, golfplaten en vaten diverse op vliegtuigen lijkende apparaten die plaatste men op die zogenaamde landingsbaan. Men hoopt dat de vliegtuigen met hulpgoederen aangetrokken zullen worden door de hongersnood met de zo innig verlangde voedselpakketten. En natuurlijk dat die vliegtuigen zullen landen op het eerder aangelegde vliegveld. The Cargo Cult 731

Uiteraard wacht men nog steeds. Het is té ongeloofwaardig, het is volkomen absurd! In eerste instantie vond ik dit zelf ook, de berichten in de gedrukte media hadden een hoog larie bombarie gehalte, en daarom moesten ze wel berusten op klinkklare opgeklopte nonsens! Totdat ik eens een gesprek had met iemand met wie ik vele jaren geleden omging. Hij schetste mij de volgende situatie. Het gebeurde in Elspeet in de plaatselijk zeer goed bekende snackbar direct aan de toegangsweg, bij de binnenkomst in het rustieke dorpje op de Veluwe. Daar was Sheldon J. samen met zijn vriendin van destijds met haar kinderen. Op een of andere manier ontstond er in het gesprek dat werd gevoerd een situatie waarbij er niet voldoende rekening werd gehouden met de wensen en verlangens van Sheldon J. Bij die gelegenheid heeft hij de inhoud van zijn bakje met frietjes zomaar op de grond gegooid. Doelbewust en opzettelijk! Aan de manier waarop hij me dit verhaal - jaren later - zelf vertelde, en uit zijn gezichtsuitdrukking en zijn intonatie kon ik opmaken dat het hem nog steeds heel erg hoog zat. Hier gaat mogelijk iets aan de lezer voorbij. Iets wat moeilijk in te denken is. Het is heel subtiel, iets dat niet makkelijk te vatten is. Op TV wordt dagelijks met eten gegooid en dat moet dan vaak leuk zijn. De beroemde taarten scène van Laurel and Hardy is daar een voorbeeld van. Maar bij het gooien van eten gebeurt meer dan men op het eerste gezicht zou zeggen. Er zit een gedachte achter. Het is symbolisch en emotioneel. Als men knoeit met eten dan is men belachelijk, het kind dat nog knoeit is een peuter. Dan is dat vertederend. Ook is dat vaak een toonbeeld van voldoende te eten hebben, geen honger, geen armoede, in overvloed en welstand leven, kortom rijkdom. Maar de oudere die knoeit met eten loopt al op de laatste benen. Dan is dat ontluisterend, het begin van aftakeling en een voorbode van de dood. Dan ligt er in het knoeien met eten een diepe tragiek. Het is verspilling. Eten is voor de mens van levensbelang. Als men gegeten heeft is men voldaan, dan kunnen er zakendeals worden gesloten. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt bijvoorbeeld om samen verder het leven te delen. Eten is socialer dan men toegeeft. Eten geeft troost. Het is een belofte voor de toekomst. Heeft iemand verdriet dan is ook soms te veel eten een compensatie voor dat verdriet of die onvrede. Of juist het tegenovergestelde! 732 Kerk Kut & Kapitaal

Om te benadrukken dat men verdriet heeft eet men niet. Overmatig dikke mensen hebben vaak een sociaal probleem, of ze zijn van een niet bijster hoge intelligentie, of ze hebben een rot karakter. Of een combinatie daarvan. Zie het bewijs; kijk maar eens naar de gemiddelde intelligentie van de Amerikaanse bevolking, de agressiviteit en het gemiddelde overgewicht. We staan denkbeeldig ergens in de jaren 80 van de vorige eeuw in de snackbar aan het begin van het dorp Elspeet Elspeet, en daar staat Sheldon J. met zijn ietwat mollige roodharige vriendin en haar ‘schattige’ ‘ kinderen. Er gebeurt iets waardoor Sheldon zijn bakje frietjes op de grond gooit. De reden waarom Sheldon dit heeft gedaan ligt op een dieper niveau dan men in eerste instantie zou kunnen veronderstellen. Het zou een te eenvoudige veronderstelling zijn dat hij geen deel meer uit wil maken van de sociale eenheid. Nee; het ligt één niveau dieper. Het was het vorm geven van verdriet, het niet mee kunnen eten was het symbool dat medelijden moest opwekken. “Kijk mij eens verdrietig zijn, ik kan niet mee-eten met de groep omdat mijn bakje friet is omgevallen.” Oppervlakkig gekeken léék het alleen maar een daad van rebellie! Zonder dieper te kijken zou men kunnen aannemen dat het een daad is die zou moeten aangeven dat hij niet meer met de groep wil mee eten. Maar het ligt anders, dieper, minder toegankelijk voor de toeschouwer om te doorgronden. Niet om zich af te zetten tegen de groep, maar om het medelijden van juist diezelfde groep op te wekken. Het is voor buitenstaanders al moeilijk om het eerste niveau te zien, laat staan om er door heen te kijken en het tweede niveau te kunnen doorgronden. We gaan denkbeeldig even naar India waar het voorkomt dat kinderen door hun liefhebbende ouders opzettelijk worden verminkt. De reden hiervoor is het volgende; verminkte kinderen wekken medelijden op! De ‘schattige’ kinderen - die verder weinig toekomst hebben - zullen dan bij de toeschouwer later meer medelijden kunnen opwekken. Schattige, lieve mismaakte kinderen. The Cargo Cult 733

Die kinderen zullen dus meer aalmoes binnenhalen bij het bedelen op straat. Uiteraard zijn deze praktijken verboden, toch gebeurt het. Het komt dus voor dat ouders - welke per definitie wèl van hun kinderen moeten houden - hun eigen kinderen verminken om op deze manier toch maar een schamele boterham bij elkaar te kunnen krijgen. Op zich is dit al tragisch. Het lijkt een schijnbare tegenstelling maar het is ingegeven door dingen van buitenaf. Die ouders maken een andere afweging, een kreupel kind dat mank loopt maar dat geld binnenbrengt heeft te eten. Een gezond kind kan sterven van de honger als gevolg van het gebrek aan geld om eten te kopen. In veel landen zijn rijkdom, mogelijkheden, scholing èn toekomstverwachting niet rechtvaardig en correct verdeeld. Dat The Cargo Cult bestaat kan door mij niet bewezen worden. Maar dat er kindertjes zijn in India die moeten bedelen voor de kost en zodoende hun hele familie onderhouden spreekt boekdelen. Een Sheldon J. die zijn eten er aan opoffert om de sympathie te winnen - af te dwingen - staat gelijk aan de kindertjes in India die door hun ouders worden verminkt. Net als bij de situatie in de Elspeetse snackbar, waar de toeschouwer zich moet inspannen om de werkelijke drijfveren te doorgronden, is er ook een dergelijke verdieping in de niveaus bij de Palestijnse zelfmoord-terroristen. En ook hier is de eerste reden die men zou kunnen geven niet de juiste. Het probleem ligt niet één maar zelfs twéé niveaus dieper. Eerst waren we in Elspeet, toen in India en nu naar de Filistijnen! Men zou kunnen stellen dat de Palestijnse zelfmoord-terrorist een gewone strijder is die vecht voor de onafhankelijkheid van zijn land. Een echte freedom-fighter! Dat zou heel goed kunnen; als men het héél erg oppervlakkig bekijkt en niet grondig analyseert dan lijkt het inderdaad zo. Maar er is meer, en het is anders. Een niveau dieper analyseren en men zou kunnen stellen dat het nu juist de zelfmoord is die het medelijden van de toeschouwer zou moeten opwekken. 734 Kerk Kut & Kapitaal

Net als de mismaakte en opzettelijk verminkte kindertjes in India en de verbrandde pakhuizen waar ooit graan in heeft gezeten ergens in de Derde Wereld bij The Cargo Cult. Het ultieme offer is toch wel het eigen leven. Een nobele brandweerman stelt zijn eigen leven in de waagschaal om het leven van een kind (of kat in de boom) te kunnen redden. Als men bij zo’n actie het leven laat dan moet die onbaatzuchtige actie toch wel heel erg nuttig en noodzakelijk zijn. Dan is men een echte held, men wordt dan geëerd en aanzien valt de familie ten deel, het medelijden wordt openlijk geuit. Als we deze mogelijkheid zouden kunnen aannemen dan zouden we kunnen stellen dat de Palestijnse zelfmoord-terrorist de toeschouwer op een harde manier dwingt om medelijden met hem te hebben. Dus dat zijn zaak zo belangrijk is dat hij er werkelijk alles voor over heeft om zijn gelijk duidelijk te maken. Het zou kunnen. Maar dit hoeft niet! Wellicht is er nog een dieper niveau waarop we dit kunnen bekijken. Het gehele Palestijnse vraagstuk is moeilijk en er lopen diverse zaken dwars door elkaar heen. Het is niet alleen een politiek probleem, het is daarnaast ook een religieus probleem èn maatschappelijk. Ook spelen er cultuur en familie-verbanden een rol. Het is daarom nòg onoverzichtelijker dan men op het eerste gezicht zou kunnen veronderstellen. Het hele probleem laat zich eigenlijk samenvatten in één zin: Palestina heeft geen oliebronnen! En hoe men ook vecht daar kan niemand iets aan veranderen. Palestina heeft het niet getroffen. De straatarme bevolking van honderd jaar geleden kon een paar geiten hoeden op stukjes land met karige grassprietjes. Noestige bomen brachten mooie olijven voort. Het was zeker geen honger lijden, want er waren zeer goede landbouwmogelijkheden. Er was een beperkte veeteelt en vers stromend water uit de rivier de Jordaan. Maar er zijn geen grote bodemschatten en dus ook geen puissante rijkdom. Het was wel beter dan de regio, maar in verhouding tot Europa was het enigszins schamel. Veel landen in de regio waren destijds bezet door westerse èn oosterse koloniale mogendheden. Het waren mandaatgebieden, of protectoraten. Geen koloniën maar wel stonden zij onder zeer sterke invloed van andere landen. The Cargo Cult 735

Toen in 1945 de joden uit Europa in grote getale terug gingen naar hun land hebben zij dit land bevrijd van de Engelse bezetter. Vóór de Engelse bezetter was er een ‘Turkse’ bezetter. Het woord ‘Turk’ staat tussen aanhalingstekens omdat het niet Turkije was dat ‘Palestina’ bezet hield maar de voorloper van de huidige Turkse staat. Het Ottomaanse rijk, het Kalifaat, het land dat allah rechtstreeks bestuurde door middel van zijn plaatsvervanger op aarde; namelijk de plaatsvervanger van de profeet V.Z.M.H., oftewel de kalief! De Palestijnen hebben zich naar zich nu laat aanzien geheel ten onrechte afzijdig gehouden van hun eigen onafhankelijkheidsstrijd. Ze zijn toen Palestina onafhankelijk werd van Engeland geheel buiten de boot gevallen. Met hen werd - door hun eigen toedoen - geen rekening meer gehouden. Daar heeft men nu spijt van. Maar het verleden kan niet worden veranderd, net als men vaststaande feiten niet kan veranderen zoals het al of niet hebben van bodemschatten, oliebronnen, ertsen of mineralen. Stel nu dat de zaak van de Palestijnen geheel juist zou zijn. Dat er geen mensen waren geweest die naar hun land waren teruggekeerd. Dat dit land nooit een Brits protectoraat geweest was. Dat dit land nooit daar voor ook bezet is geweest door een andere vreemde mogendheid, een wereldvreemde theocratie; het Ottomaanse rijk. Stelling! Dan zou het niet vreemd zijn om aan te nemen dat een vrijheidsstrijd op zijn plaats zou zijn. “Gooi die verdomde bezetters er uit en wij verdelen hun rijkdom onder ons-eige!” Maar er is geen bezetter, er was vroeger een bezetter, een koloniale mogendheid. Maar die is nu weg. En er is ook geen zieltogend restje meer van wat ooit een wereldmacht is geweest dat de dienst uitmaakte. Een bezettende wereldmacht. Het kalifaat is voorgoed ten grave gedragen. De Ottomanen maken niet meer de dienst uit. Er is geen nazaat meer van de heilige profeet Mohammed V.Z.M.H. die de mohammedaanse principes uitdraagt en met goddelijk het bestuur uitoefent en daarbij wel even gaat bepalen wat er moet worden gedaan. Dat kalifaat is rochelend ten onder gegaan. Ingezakt als een ijstaart in de Sahara op een zonnige dag in het hartje van juli, op het onbewolkte middaguur en nergens schaduw. Maar dit is niet alles. Het land dat de Engelsen achter lieten is niet het Israël wat wij nu kennen. Het land dat de Britten achter lieten was veel groter dan dat en het bestond uit wat wij nu kennen als Israël, het zogenaamde Palestina èn Jordanië. De joodse vrijheidsstrijders, die we nu maar even smerige joodse terroristen zullen noemen, gingen de strijd aan met de Britten. En die Britten verlieten enige tijd later - radeloos - het land in zeer grote haast. Met de staart tussen de benen, de bomaanslagen meer dan beu. In 1948 wordt de staat Israël geproclameerd. De rest van dat grote gebied is nu bekend als Jordanië. Maar ooit was dit samen met Israël een bestuurlijk gebied dat 736 Kerk Kut & Kapitaal

- voordat de Britten er de lakens uitdeelden - bestuurd werd door de voorlopers van de Turken, nl. het Heilige Ottomaanse rijk. De Engelsen hebben het niet bedacht of veroorzaakt. Zij stapten alleen in het machtsvacuüm dat het gevolg was van de versukkeling en het roemloos ten ondergaan van het kalifaat. Sinds de dood van allah en zijn plaatsvervanger was er geen aards bestuur meer. En omdat de laatste nazaten van de Heilige Profeet van allah, als gevolg van inteelt en homoseksuele neigingen, geen nakomelingen meer konden krijgen was ook het Heilige Ottomaanse rijk ten dode opgeschreven. De ‘heilige’ bezetter van het gehele gebied heeft niet veel betekend voor de ontwikkeling van dat gebied. Het kalifaat bestond alleen maar om het gezag van de plaatsvervanger van de profeet V.Z.M.H. (èn plaatsvervanger van allah) op aarde te laten gelden. Meer niet. Het was alleen gebaseerd op het uitoefenen van macht, om de macht! Goddelijke macht, in naam van allah èn de heilige profeet. Omdat het kalifaat geen enkel ander doel heeft dan het uitoefenen van macht en om te voorkomen dat mensen gaan nadenken zit er niet veel toekomst in. Op een gegeven moment in de geschiedenis komt de bevolking er achter dat het geen zin heeft. Het beheeft stuur van allah over de aarde door middel van plaatsvervangers van vertegenwoordiger van allah is een groteske lariekoek die eens duidelijk moet worden. Dit proces duurt jaren, in gebieden met inwoners die niet al te intelligent zijn zelfs eeuwen! En in dit geval van ‘Turkije’ heeft het vele meer dan duizend jaar geduurd eer de plaatselijke bevolking er achter is gekomen dat het bestuur van de wereld door plaatsvervangers van de profeet van allah V.Z.M.H. een soort tegenstrijdigheid in zich heeft. Een theocratie kan niet bestaan! The Cargo Cult 737

Als dit wel zou kunnen dan heeft men te maken met een hogere macht die hulp nodig heeft, dit is een contradictie, een onmogelijke tegenstelling! Of men heeft een hogere macht, een allah, een barmhartige erbarmer, een almachtige schepper die niet capabel is om een land te goed besturen en daarvoor een assisterend en corrigerend hulpje nodig. Overal ter wereld is het geprobeerd. Overal ter wereld zijn er mensen geweest die hebben gezegd dat zij door god waren gestuurd, de zonne-god Rha, de donder-god Thor en de Inca goden. Nergens is het bestuur van priesters en misdienaren een lange tijd beschoren. Overal ter wereld gaat na verloop van tijd de bevolking zelf nadenken en komt dan tot de conclusie dat het een wassen neus is. Als er één god, of één van de vierentwintig allah’s (Al-Aliha), is die het land wil besturen dan doet hij dat zelf wel, daar heeft hij geen priester of prutserige paus of achterlijke ayatollah voor nodig. Hoe dommer de bevolking en lager de opleiding des te langer dit wereldlijke bestuur van de plaatsvervanger van die ‘godheid’ op aarde kon voortbestaan. Thor en Wodan hebben het in Europa al afgelegd rond het begin van de jaartelling, of daarvoor zelfs. De paus; de ‘heilige vader’ heeft zijn wereldlijke bestuur al vele eeuwen geleden moeten opgeven. In Noord Europa tijdens de reformatie. In Zuid Europa wat later, toen de Italiaanse staat één koninkrijk werd.

738

Kerk Kut & Kapitaal

Er zijn over de hele wereld geen zonne-god vereerders meer, die zijn een dagje naar het strand. Het duurde tot 1924 eer de moslims in het midden oosten er achter kwam dat ze bij de neus waren genomen door handige oplichters. Als allah de Arabische wereld wil besturen dan doet hij dat zelf maar. Daar is geen ‘Turkse’ Kalief voor nodig. Toevallig neemt die Kalief de knapste vrouwen en toevallig neemt die Kalief het grootste huis. Toevallig gaan alle belasting-opbrengsten naar de Kalief. De aller laatste plaatsvervanger van allah op aarde was de Kalief die het ‘Allerheiligste’ Ottomaanse rijk bestuurde. Dit rijk besloeg de gebieden die nu nogal gezegend zijn met diepgewortelde onlusten. Dit is weer het resultaat van het opzettelijk domhouden van de bevolking. Alle rottigheid in De Libanon is het gevolg van het Kalifaat, de eeuwen durende uitbuiting en onderdrukking, het domhouden van de bevolking. Het zelfde geldt voor Syrië. Het zelfde geldt voor Koerdistan, Armenië en last but not least het ‘Heilige’ Land Palestina. Toen de joodse bevolking terugkwam naar het land waaruit zij eerder waren verdreven waren zij niet dom maar wel onderdrukt en bijna totaal uitgemoord. Ook namen zij geen genoegen met de bezetting of overheersing of bestuur van het land door de Britten. Een grote golf van terreur ging door het land. De Britten werden weggejaagd. Feitelijk zaten de Britten er slechts omdat er geen bestuur was na het versukkelen van de plaatvervanger van allah. Misschien waren de Britten maar al te blij weg te kunnen. Frankrijk gaf aanzet tot het oprichtten van de staat Libanon. Syrië was niet langer een Franse ‘kolonie’ maar een zelfstandig land. Helaas voor de Koerden is men Koerdistan vergeten. Waar lag dat ook alweer! De staat Israël werd uitgeroepen in 1948. De Palestijnen waren vergeten mee te vechten voor hun eigen onafhankelijkheid. Nog te zeer gedrild in The Cargo Cult 739

het luisteren naar en het opvolgen van bevelen. De Palestijnse bevolking was nog bedreven in het dom gehouden worden. “Geen initiatief tonen, want dat is niet de wil van allah.” Toen elke bezetter weg was, de Ottomaan (‘de Turk’) en de Engelsman durfde de Palestijn op te staan en op te komen voor zijn rechten. Helaas was zijn land toen al reeds onafhankelijk en mocht hij zich verkiesbaar stellen voor een zetel in het parlement. Maar dat was niet wat de Palestijnse middle-class voor ogen had. Men wilde alles. De Palestijn wilde de jood die terug was gekomen naar zijn ‘joodse’ land weer weg hebben. Er wordt een Palestijnse staat uitgeroepen en er komt een onafhankelijkheidsstrijd. Echter hoe de Arabische landen hun Palestijnse broeders ook steunden, hierin gingen zelfs de rijke Arabische landen niet mee! Hoewel het voor de olierijke sjeikdommen een peuleschil moest zijn geweest om een echte oorlog tegen een vuile joodse bezetter en/of vuile stinkende joodse onderdrukker en/of vuile joodse kanker uitbuiter te beginnen en dit jarenlang te blijven financieren wordt dit niet gedaan. Het Palestijnse volk krijgt voldoende steun van hun broeders om niet van de honger om te komen. En ook nog wel iets meer dan dat. Geld voor wat onderwijs en de noodzakelijke medische voorzieningen, en sympathie natuurlijk! Heel erg veel sympathie, maar niet veel meer dan de verplichtte sympathie. Alles wat de Palestijnen hebben, eigenwaarde is er niet! Er is geen aanzien want er wordt niets gepresteerd in de wereld. Palestijnen zijn niet goed in zaken, sport of kunst. Het enige waar de Palestijn het nieuws mee kan halen is doodgaan met zoveel mogelijk slachtoffers of verdriet. De enige kunstuitingen van Palestijnen zijn de aanplakbiljetten over de ‘martelaren’. Politiek staan de Palestijnen allang op een doodlopend zijspoor. Uitgerangeerd en zij spelen niet werkelijk mee onder hun Arabische moslim broeders. De echte sympathie gaat niet dieper dan de kleur van hun huid. Schijnbaar en oppervlakkig. De reden hiervoor is dat de Arabische landen wel weten dat het streven van de Palestijnen een zeepbel is, een fantasie gebaseerd op doelbewust in stand gehouden verkeerde veronderstellingen. Het zou anders zijn geweest als Palestina oliebronnen zou hebben gehad. Een olijfolie-bron is niet voldoende. Een gewapende strijd van Arabische landen tegen de Israëli’s heeft bewezen geen zin te hebben. De Israëli’s verdedigen hun land omdat ze geen kant op kunnen. De Arabieren weten dat het bijvoorbaat al een verloren strijd is om hier tegen te vechten. Niet alleen is het Israëlische leger sterker en beter uitgerust; de Israëli vecht omdat hij zijn rechten verdedigd, hij weet waarvoor hij vecht! Een Arabische soldaat die er heen wordt gezonden weet ook wel dat hij geen schijn van kans heeft omdat hij tegen een ‘overmacht’ staat. Ook komt de morele rechtvaardiging in het gedrang. Elke Arabier weet nog van zijn grootvader hoe het was toen Engeland, Frankrijk en het Ottomaanse rijk (‘de Turken’) dienst uitmaakten in de regio. Ook voelt de Arabier nu nog steeds hoe het is om voor alles dat in de maatschappij gebeurt ‘hulp’ te moeten vragen. 740 Kerk Kut & Kapitaal

Geen enkel aspect van de maatschappij op dit moment in de Arabische wereld gebeurt op eigen initiatief. Zelfs de grote buitenlandse multinationals moeten de olie naar boven pompen. Zelf een industrie opzetten dat kan men niet. Er is in het gehele Arabische schiereiland geen enkel bedrijf dat met eigen Arabische (of moslim-) technologie werkt. En dus daarom weet de Arabier heel goed hoe het is om bezet of overheerst te worden. Ook de Grieken, de Balkan, de Koerden en de Armeniërs weten er over mee te praten hoe het is om door ‘Turkije‘ of het Ottomaanse rijk te worden bezet. Men kan het zich indenken, voorstellen en voelen, maar toch is er geen echte steun voor een ‘onafhankelijk‘ Palestina, en zeker geen daadwerkelijke steun in de vorm van soldaten die gaan strijden voor de ‘bevrijding’ van Palestina. De Palestijn weet dat hij feitelijk niets te verwachten heeft van zijn Arabische moslim-broeders. Niets anders dan de warme sympathie die zijn geloofsbroeders hem verplicht zijn te geven. Heel erg veel begrip krijgt de Palestijn ook niet, er komt wel steeds een lading geld maar dat is in feite ook niet zo heel erg belangrijk omdat de Arabische landen daar meer dan genoeg van hebben. Het is toch geld waar niet voor gewerkt is, het kost dus niets. Geen moeite en geen opoffering is er voor die geldelijke steun aan Palestina gedaan. In de praktijk blijft de Palestijn in niemandsland zitten. De zogenaamde bezette gebieden zijn wel door Israël bezet, maar het waren nooit ‘Palestijnse’ gebieden. Het mag vreemd klinken maar het ene stuk (Oost Jeruzalem) behoorde ooit staatsrechtelijk gezien toe aan Jordanië. Het andere stuk, de Gaza-strook, is in het verleden van het Ottomaanse rijk, Engeland en Egypte geweest. Geen van deze landen hoeft deze gebieden terug, omdat de Palestijnen er dan zouden mogen wonen. De Arabische landen hebben liever de Palestijnen ook niet in eigen huis. Vele Libanese vluchtelingen kunnen nog navertellen hoe het ooit in Libanon is geweest vóórdat de Palestijnen er gastvrij werden opgenomen. En in Gadaffy’s Libië zijn de Palestijnen ook niet meer welkom. Dat heeft ook zijn reden. De situatie voor de oud-inwoners van ‘Kanaän’ is uitzichtloos. Nu zou het te eenvoudig zijn om te veronderstellen dat de zelfmoord-terroristen alleen maar tot hun daden komen omdat zij medelijden willen afdwingen omdat zij op een ander manier niet worden gehoord, dat zou één niveau verder zijn! Maar er is meer. Het Palestijnse probleem is nog dieper dan een Sheldon J. die zijn bakje friet op de grond gooit om medelijden op te wekken bij zijn vriendin en haar schattige roodharige sproetjes van kinderen. Het is niet alleen zo dat de Palestijnse zaak niet meer wordt aangehoord, ooit was men het er wel mee eens, ooit heeft men wel begrip gehad voor het ontheemd zijn van de Palestijnen die op de vlucht voor de onafhankelijkheidsstrijd in kampen zaten. Maar die sympathie is allang verspeeld! De Arabische landen hebben inmiddels al ingezien dat de Palestijn niet ècht werkt aan zijn eigen zaak, in het verleden heeft men al te veel kapot gemaakt. The Cargo Cult 741

Het is dus niet zo dat de Palestijnse zelfmoord-terrorist tracht medelijden af te dwingen. De Palestijn is er inmiddels van doordrongen dat het een hopeloze zaak is. Er zit geen toekomst meer in. Dat wil zeggen àls die toekomst er al ooit geweest was. Als gevolg van het volledig afwezig zijn van enig toekomstperspectief ziet de Palestijnse zelfmoord-terrorist in dat het niet uitmaakt of hij blijft leven of dat hij dood gaat. En in de voorgaande jaren was het daarbij nog zo dat de martelaar kon rekenen op een financiële bijdrage van sympathisanten uit Arabische landen. Goedkoop en makkelijk maakte men zich er van af door de achtergebleven familie een som geld te sturen en een briefje dat men er verheugd mee was dat de martelaar nu bij allah in het Walhalla was. Voor de Palestijn is het niet meer zo dat hij tracht medelijden af te dwingen en sympathie voor de zaak door zich opzettelijk te laten omkomen bij de strijd voor de ‘bevrijding’ van Palestina. Het is heel goed mogelijk dat dit voor een bepaald gedeelte van de zelfmoord-terroristen nog zou gelden. Maar het is beter om aan te nemen dat de zelfmoord-terrorist geheel de moed verloren heeft! Alle hoop verloren. Tenslotte ziet elke Palestijn elke dag weer het zakelijk succes dat de gemiddelde Israëli heeft. Het huis en de tuin met planten en gazon, de auto, de keurige scholen en de goed toegeruste ziekenhuizen. Een laatste schreeuw om hulp die door niemand wordt gehoord. De knallen zijn luid genoeg maar er is geen communicatie meer. Daardoor komt de boodschap niet meer over. Alle zelfmoord-terroristen zijn zinloos bezig. Er wordt niet naar hen geluisterd. Het is ook volkomen zinloos omdat het ‘martelaarschap’ volgens de koran niet voorbehouden is aan hen die weloverwogen doelbewust zelfmoord plegen. De vraag is wie hen ooit dit misverstand heeft aangepraat. En wat de reden daarvan is geweest, allah mag het weten! Het tragische van het geheel is niet het zelf veroorzaakte verdriet dat bij de omstanders medelijden moet opwekken, feitelijk is het medelijden alleen maar op zijn plaats omdat het een verloren zaak is. Daarbij komt dat de Palestijn ook nog door zijn Arabische broeders in de steek is gelaten. De Palestijn wordt zelfs door hen die als gevolg van hun geloof moeten sympathiseren niet meer gehoord. Men kan medelijden hebben met iemand die in de regen staat bij de bushalte. Men kan ook medelijden hebben met iemand die bij de bushalte staat en de laatste bus is al vertrokken. Of men kan nog meer medelijden hebben met iemand die in de regen bij de bushalte staat, de laatste bus is al vertrokken, en de passagier weet dat, maar de passagier heeft geen bestemming; nergens meer om heen te gaan. Er is altijd een overtreffende trap van leed en het daarbij horende medelijden. Men kan medelijden hebben met de Palestijn die om komt bij een aanslag. Men kan medelijden hebben met een Palestijn die willens en wetens deelneemt aan een zelfmoord actie. Of men kan nog meer medelijden hebben met een Palestijn die willens en wetens deelneemt aan een zelfmoord actie die zich daarbij beseft dat al zijn daden volstrekt zinloos zijn. 742 Kerk Kut & Kapitaal

Er is altijd een overtreffende trap van leed en het daarbij horende medelijden. Er zal nooit een onafhankelijke Palestijnse staat zijn die vrij is van de op macht & geld & invloed beluste oude mannetjes. Dat godverdomde tuig dat het niet uitmaakt hoeveel jonge mannen en vrouwen zichzelf de dood in jagen, zolang zij maar hun deel van de doods-bonus ontvangen. Rest ons nog af te vragen wie er voordeel heeft gehad van de leugens die aan de Palestijnen zijn voorgehouden. Waren het geestelijk leiders die hen voorhielden dat omkomen bij een aanslag een garantie was van een plekje in het Walhalla? Of was het de top van de P.L.O. die een vijand nodig heeft om deviezen en financiële steun uit het buitenland te rechtvaardigen? Er moest voor de top van de P.L.O. wel steun komen omdat er in Palestina nooit genoeg zou zijn geproduceerd om in luxe van te gaan leven, vliegreizen, huis in Parijs. De joodse nederzettingen waren in het begin heel erg eenvoudig. Een enkel kraantje buiten, muren van hout, daken van golfplaat. Geen airco. Pas veel later werd er door hard werken genoeg geld verdiend. De huizen werden groter, net als de boomgaard met sinaasappels, de oprijlanen, de auto’s en de omzetten van de tuinderijen. De Palestijnen veronderstelden dat dit alles van hen was. Geheel ten onrechte heeft een groep mensen die daar voordeel bij had dit misverstand laten bestaan en heeft dit zelfs aangewakkerd. De schuldigen zijn dood, in rijkdom gestorven op hoge leeftijd. De echte slachtoffers kunnen het niet navertellen, gedeeltelijk omdat de slachtoffers dood zijn. Gedeeltelijk omdat de slachtoffers die lichamelijk nog leven, geestelijk al lang dood zijn. Welke dictator het vertelde doet nu even niet ter zake, maar ooit stelde iemand dat als men een volk wil onderdrukken om dit vervolgens uit wil roeien dat men dan moet beginnen om de kinderen te vermoorden. Als de kinderen sterven dan gaat ook de hoop èn de toekomst verloren. Een echte verzetstrijder die weet dat zijn kinderen veilig bij hun moeder zijn die zal alles geven wat hij nodig acht. Maar als zijn kinderen voor zijn ogen worden vermoord dan ontgaat hem elke lust om nog verzet te plegen. Hij heeft de moed laten zakken, hij is overwonnen en zal voor de dictator niet meer van belang zijn als tegenstander. Het is een klein verschil om alles te geven voor een goede zaak, of om je leven te beëindigen omdat er geen toekomst meer is. Het is niet veel mensen gegeven om dit te doorzien. Toch zijn de tekenen duidelijk aanwezig bij het Palestijnse probleem. Het oplossen van het Palestijnse probleem ligt niet in zelfbestuur van de ‘bezette’ gebieden. De Palestijn laten inzien dat anderen baat hebben van zijn leed is een eerste stap. Zoek naar de geldstroom, hoe deze loopt en toon daarmee de schuldigen aan. Dan is het zaak om de Palestijn er van te overtuigen dat hem jarenlang een leugen is voorgehouden voor het gewin van anderen. Als vanaf het begin dat de joden terugkwamen naar hun land de Palestijn samen met de teruggekeerde joden tegen de Engelsen had gevochten en The Cargo Cult 743

deze het land uit zouden hebben gesodemieterd dan zou er nu een joods-palestijnse staat zijn geweest. Maar de kans op een begerenswaardige hoge post heeft er voor gezorgd dat er een P.L.O. is gekomen die kans had op de ongedeelde macht van het gebied dat men voor het gemak maar Palestina is gaan noemen. De in Egypte geboren en getogen Yasser Arafat zag grote mogelijkheden toen hij en anderen samen het ‘Volksfront voor de Bevrijding van Palestina’ oprichtte. Hij was niet anders dan een gelukzoeker die kansen zag, een opportunist. De geschiedenis heeft bewezen dat hij het goed gezien heeft. Jarenlang heeft hij geleefd in extreme weelde en grote geldstromen naar zich toe geleid. Hij genoot grote voorrechten en kreeg een riante vergoeding voor zijn verrichtingen. Het is de gemiddelde Palestijn nooit duidelijk geworden dat Yasser Arafat door middel van exclusieve vertegenwoordigingen en handelsbetrekkingen die golden voor het gebied waarover hij ‘regeerde’ er veel geld naar hem persoonlijk toevloeide. Omgerekend per hoofd van de bevolking (inwoner/slachtoffer) heeft hij er circa €1000,- aan over gehouden. Dit bedrag is er overgebleven, naast alle gedane uitgaven voor luxe goederen, snoepreisjes en buitenhuisjes. En villa’s ver weg voor als het foutloopt. In de buitenlandse pers werd na het overlijden van Yasser Arafat gemeld dat er ca. 700 miljoen dollar tot zijn persoonlijk bezit kon worden gerekend. Misschien is het ongefundeerd maar wellicht kan er worden gesteld dat er tijdens zijn leven opgeteld ongeveer één miljard dollar naar Yasser Arafat - persoonlijk - is toegevloeid. Een andere geldschraper The Honourable William Gates III, oftewel Bill Gates van Microsoft heeft door het uitventen van krakkemikkige software en het beslist niet foutloze ‘besturingssysteem’ Windows 3.11 en alle opvolgers daarvan miljarden vergaard, per hoofd van de bevolking (gebruiker/slachtoffer) omgerekend is Bill Gates armer dan ‘de Weduwe’ van Yasser Arafat. Als we zouden stellen dat er één miljard huidige gebruikers van Windows zijn en we zouden stellen dat Bill Gates 70 miljard dollar heeft dan is dat omgerekend per slachtoffer ongeveer zeventig dollar. Objectief gezien is dat zelfs nog te veel. Daarnaast is het zo dat de computergebruiker mag kiezen of hij genaaid wil worden door Microsoft èn Bill Gates of dat hij probleemloze software gebruikt die ter beschikking wordt gesteld door de fabrikant van de Apple Macintosh. Bij Yasser Arafat (‘god’ hebbe zijn ziel) is het zo dat als men Palestijn is dan heeft hij aan je verdiend, of je zijn beleid goedkeurde of niet. Het geld stroomde van diverse kanten naar zijn bankrekeningen. Telkens waren het de slachtoffers, en dat zijn dus nog steeds de Palestijnen, die uitzichtloos als altijd geen toekomst zien. Ook al zou Palestina worden bevrijd van de ‘smerige rotjoden die het (‘heilige’) land bezet houden’, dan nog zou de Palestijn in de greep worden gehouden van een nieuwe ‘Yasser Arafat’, en al zijn opvolgers. Omgerekend per hoofd van de bevolking is dat wat Yasser Arafat (de duivel hale hem) achterover drukte veel meer dan het geld dat Microsoft voor de licentie-rechten 744 Kerk Kut & Kapitaal

voor Windows vraagt. Een nieuwe computer wordt aangeschaft in welvarende landen met hoge inkomens. In het arme Palestina zijn geen industrieën, er zijn geen bodemschatten. Handel met het buitenland bestaat uit importen van levensmiddelen en wapens, export is er niet of nauwelijks. (raketten niet meegerekend) Op geen enkele manier is er geld te verdienen, tenzij met (geiten-) prostitutie of door middel van het verkopen van donor-organen. Maar als iedere Palestijn ongemerkt al één nier heeft afgestaan in het ziekenhuis dan is die bron ook opgedroogd. Twéé nieren afstaan voor de ‘goede zaak’, de onmetelijke rijkdom van de dictator, is zelfs voor een Palestijn te veel gevraagd. Er is totaal geen enkele toekomst voor de Palestijn, omdat er geen ontsnappen mogelijk is aan het allesoverheersende win-gewest en concentratiekamp dat ‘Palestina’ heet. Er is geen kans op werk, geen kans op een vrijstaande villa, geen auto met airco en geen liefhebbende echtgenote die in liefde, vrede en veiligheid kinderen opvoedt. Daarom maken de Palestijnen zich van kant. Elke dode Palestijn levert de erven ‘Yasser Arafat’ c.s. weer een hand vol geld op. Zijn moslim-broeders steunen hem met geld dat via de ABN-AMRO (Holland Saudi-Bank) wordt overgemaakt naar Palestina, de P.L.O., of talloze buitenlandse bankrekeningen. Het komt nooit terecht bij de persoon waarvoor het bedoeld is. Want die is namelijk dood. En per definitie brandt de dode Palestijn voor eeuwig in de moslim-hel omdat zelfmoord door de koran niet wordt toegestaan. Daar is een reden voor. Zelfmoord is voor moslims verboden omdat men er anders te makkelijk achter zou komen dat het hele verhaal van de Heilige Profeet Mohammed V.Z.M.H. niet klopt. Maar dat is een ander verhaal! De Palestijnen die zich in grote aantallen proberen van kant te maken door middel van een gordel met explosieven of gewapende aanvallen zijn geen vrijheidsstrijders die hun land verdedigen. Zij lopen daarbij niet de kans een eervolle dood te sterven; het is een doelbewuste keuze! Een weloverwogen doodswens. De Palestijn is ook geen Sheldon J. die tracht sympathie af te dwingen door zelf-opgewekt verdriet. Het bakje op de grond gegooide friet is vergelijkbaar met het vergooide leven dat is opgeofferd aan een verloren zaak. De Palestijn is vergelijkbaar met de jonge mannen die in “Bowling for The Cargo Cult 745

Columbine” (Michael Moore) hun klas- en school-genoten trakteerden op een kogelregen. Niet omdat er een principieel punt was waarvoor gevochten moest worden. Niet om sympathie te winnen. Niet om medelijden op te wekken maar uit verveling! Ellendige verveling, baldadige verveling. Niets anders te doen, genoeg te eten, een eenvoudig huis, een saaie toekomst zonder uitdaging. Saaie vrouw, altijd maar dezelfde kut. Geen verwachting, geen hoop. Het feit dat er geen toekomst is ligt enkel en alleen in het gegeven dat er geen echte uitdaging is, en als die uitdaging er wel zou zijn dan noch was er geen kans dat het ooit zou lukken. Ook al zou ‘de Palestijn’ het ooit voor elkaar hebben kunnen krijgen dat hij onafhankelijk zou worden dan nog zou er geen enkele mogelijkheid zijn dat hij onder het juk van de ‘Hoge Palestijnse Raad’ uit zou komen. De P.L.O. heeft diverse namen gehad, maar steeds was er Yasser Arafat (allah hebbe zijn ziel) die de touwtjes strak in handen had. Nu na diens voortijdige dood waren er zijn opvolgers aan wie niet aan valt te ontkomen. Het geld blijft stromen van allerlei dubieuze bronnen, steeds richting ‘de Palestijnse Autoriteit’, de ‘regering’ van Palestina, de gezagsdragers van de ‘bezette’ gebieden. Regering in ballingschap. Dat is de enige reden geweest waarom er talloze jonge Palestijnen zijn die zich telkens weer door middel van een bloedige dood in de verdommenis storten. Zelfmoord uit verdomde verveling, want er is geen ander perspectief! Wie het gezegd heeft weet ik niet, een Amerikaan vermoed ik, als men de opdrachtgevers van misdaad wil ontdekken dan moet men de stoom geld volgen. Follow The Money! De ‘Palestijnse Autoriteit’ is van een zelfde grootte als in het verleden de ‘Joodse Raad’ die in Amsterdam tijdens de bezetting (1940 - ‘45) met papieren en formulieren ging uitmaken wie wèl en wie níet op transport moest worden gesteld. Nog steeds zijn er mensen die geloven dat men trachtte alles in goede banen te lijden. Want zó slecht kon Dr. Weinrebb toch niet zijn? Terwijl al lang is vast komen te staan dat het vergaren van geld de enige drijfveer was. Het is te gruwelijk voor woorden, uitgerekend een jood die geld verdient aan het administreren van joden die later of niet of juist weer wel binnenkort of vroeger of later naar de gaskamers moesten worden gestuurd. De hopeloosheid die de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog met zich meedroegen leest men nú van de gezichten van de Palestijnen. 746 Kerk Kut & Kapitaal

Ook deze Palestijnen worden uitgebuit, net als de joden in de Tweede Wereldoorlog. Terwijl destijds lampekapjes werden gemaakt van de huid van overleden joden - imitatie perkament met getatoeëerde serienummers. Kussens werden gevuld met de afgeschoren haren van joden, en zeep ‘Jüden-seife’ werd gemaakt van het onderhuidse lichaamsvet van joden. Deze jodenzeep is geen zeep vóór joden, maar zeep gemaakt vàn joden! Nu meer dan 50 jaar later maakt men nog steeds op een dodelijke manier misbruik van mensen. Palestijnen die zich moeten laten opblazen met dynamiet, trotyl of semtex om zodoende geld los te peuteren van ‘Weldoeners’ zoals voorheen Sadam Hussein en de koninklijke familie Saud. De nabestaanden van een zelfmoordenaar kregen een leuk briefje èn vijfentwintig duizend Amerikaanse dollars. Bloody American Fucking Dollars! Dat is genoeg voor de hypotheek en de aflossing van de tweedehands auto. En dat in een land waar ongeveer 89 % van de bevolking werkloos is, en de rest werkt voor de Palestijnse Autoriteit. The Cargo Cult bestaat wel degelijk het is alleen voor mij niet mogelijk het bestaan ervan te bewijzen. Dat de Cargo Cult bestaat kan ik zien in de ogen van een jonge Palestijnse vrouw die zich opblaast in de bus op weg naar Jeruzalem. Was het de in opspraak geraakte Belgische kunstenaar die ooit eens stelde “vernielen is ook kunst!”? Hij heeft gelijk. Niet alleen scheppen is kunst, vernielen is ook kunst, vernielen is ook een scheppende bezigheid. Daar waar aftakeling is; afbraak en verval, komt ook verjonging en vernieuwing. Ooit wordt elk braakliggend terrein weer een bouwput. Berlijn heeft er 60 jaar over gedaan om de kaalslag van de Nazi’s, gevolgd door de bommen van de geallieerden èn de ost-politik èn de muur te overkomen. Elk menselijk lichaam ziek door AIDS of kanker, tyfus of schurft wordt rottend in de grond gestopt, er zal een boom bloeien op het graf. The Cargo Cult 747

Fruit wordt geoogst dat is gegroeid aan de boom op het graf. Dat fruit wordt ingeblikt en als voedselpakket cadeau gedaan aan de familie van de hongerenden ergens in de derde wereld die snakken naar een voedselpakket, en het heerlijk ingeblikte fruit smaakt niet naar het zweet dat door noeste arbeid gutsend van het gelaat af stroomt.

Alles bestaat uit cirkels, alles gaat in periodes, alles draait rond. Elk eind wordt weer opgevolgd door een nieuw begin. Er is niets nieuws in de wereld, alles is al eens gedaan, het punt is alleen dat men de wegen van vroeger moet herinneren om niet weer de fout in te gaan. De Palestijnen zijn de slachtoffers. Alleen is de schuldige niet de jood. Het is de ‘Dr. Weinrebb’ van de Palestijnen die alle ellende heeft gebracht, eerst was dat Yasser Arafat, daarna waren dat anderen die goed geld hebben verdiend aan de situatie van de Palestijnen. Het is zo ontzettend jammer, veel Palestijnen zijn hele lieve mensen, maar door hun geloof wordt het mogelijk hun hoofd te vervuilen met verachtelijke gedachten. Een miljoen slachtoffers en ze zijn niet eens in staat om de veroorzaker van alle ellende aan te wijzen. Generatie op generatie, jaar na jaar! 748 Kerk Kut & Kapitaal

Telkens weer opnieuw wordt doorgegaan met het verkondigen van leugens. Een uitzichtloze toekomst ligt in het verschiet, steeds maar weer zal men slachtoffer blijven, totdat men gaat nadenken en men zich gaat afvragen wie er baat bij heeft dat de Palestijnen lijden. Tot die tijd zal de Palestijn in verdriet blijven leven en ellendig doodgaan. Doodgaan na een uitzichtloos leven van hekken en wapens, haat en pijn. En misschien is dit ook maar goed, want iedereen krijgt het leven en de dood die hij verdient. Dr. Martin Luther King is op uiterst pijnlijke wijze om het leven gekomen, door middel van een schot uit een geweer. Toch had dit lijden geen enkele betekenis. Net als Jezus aan het kruis maakte de liefde die hij in zich had dat hij nu nog steeds leeft in de harten van miljoenen. Elke Palestijnse Freedom Fighter die heeft het tegenovergestelde, het maakt niet uit hoe pijnlijk en gruwelijk hun dood is, geen enkel lijden is groot genoeg als men er voor kiest om de haat uit te dragen, en de domheid te volgen, in leugens te geloven, kortom de islam aan te hangen. Geen enkel lijden is groot genoeg! Toch is die uiterst pijnlijke dood te verkiezen boven een pijnlijk leven zonder uitzicht. Het totaal uitgewist worden en daarna vergeten worden is de verlossing! Een leven en een maatschappij die gebouwd zijn pijn en haat die heeft verder geen voortzetting na de dood meer nodig. Nog een geluk dat het allemaal leugens zijn. Geluk bij een ongelukje!

The Cargo Cult

749

medelijden en sympathie af te dwingen die krijgt geen enkele consideratie meer. Opzettelijke zelfmoordenaars, ik zal schijten op jullie graf! Kinderen met mismaakte pootjes; ik zal ze nog harder laten werken in de sweat-shops in Calcutta. Jullie zullen vervloekt worden als een knoop scheef zit van de goedkope spijkerbroek. 735 Hoerenkind uit een lange lijn van ander hoerenkinderen. Omdat je te stom bent om na te denken zullen ook jou kinderen nooit gelukkig worden. Dit blijft eeuwig doorgaan, totdat een het niet langer pikt en gaat nadenken. Pas als jij jezelf vrijmaakt zul je vrij worden. Amerikanen zijn stom, democratie opleggen is een onmogelijkheid. Eisen dat iemand gaat nadenken is ook een onmogelijkheid. 737 Een onbelangrijke leider van het Ottomaanse rijk, hij is het niet waard dat zijn naam wordt genoemd, ‘Vuile Turk’ past hem beter! Nog een foto van een Ottomaan, zij gebruikten vroeger poedels als vechthonden. Deze bijtgrage honden streden aan de kant van de Ottomanen. Sindsdien gaan poedels door als verdomde rothonden die alleen door flikkers worden uitgelaten. Het ras zou allang zijn uitgestorven als er geen actief fokprogramma voor zou zijn. Naast bijtgraag zijn poedels ook heel erg lekker warm in bed, het schaapachtige vachtje doet denken aan thuis, waar men ook met schapen sliep. Waar men de poedels nog meer voor gebruikte vertel ik niet, lees het boek „Ik Jan Kremer“ maar eens na, en kijk wat men kan doen met honing. De derde foto is een voorbeeld van een fries, een dakrand met gebeeldhouwde afbeeldingen. Er staat een griek op afgebeeld, die heeft geen kleding en geen wapens, maar hij staat trots met zijn naakte lijf rechtop. Grieken zien er ook goed uit als ze geen kleding aan hebben. De Ottomaan heeft wapens bij zich en een vreemde rok heeft hij aan, die is korter aan de voorzijde, dan kan de onderdrukte overwonnen strijder er makkelijker bij als de Ottomaan wil worden afgezogen. En dat wil hij, reken maar! 738 Och kijk eens, wat een leuk jonge vrouw, het lijkt me een jonge moeder en een liefhebbende echtgenote. Wat zal die vrouw goed voor haar kind zorgen! Nou, ze heeft een wapen in de hand en een exemplaar van „Mein Kampf“! Prachtig zoals al haar ledematen in het rond zullen springen, haar ingewanden die op straat liggen wormen de woorden „Ash-hadoe alla iellaha iella allah, wa ash-hadoe anna Moehammadan rassoeloe allah“ Ja, waarlijk er is maar één ware religie en dat is de islam. 739 Ik zie een ster, hij staat nog ver, maar strakjes komt hij dichterbij. (songtekst van Mouth en MacNeal) Ook 739, ze schieten toch nooit terug, en als ze wel schieten dan is er de doods-bonus van de Koninklijke Familie Saud! 745 Bommelding. 746 Leuke foto, warm gevoel. 747 Palestina 748 Onschuldige jongens en werkloze mannen ingezet om geld bij elkaar te verdienen met zinloze agressie 749 De drie grootste flikkers uit de geschiedenis. Sadam Hussein verneukte de Iraakse bevolking en de Koerden. Yasser Arafat verneukte de Palestijnen, en die blonde trut die er tussenin staat dat is Adelbjorn die dit alles heeft laten gebeuren zonder zijn stem te verheffen. Hij staat symbool voor de wereldbevolking die feitelijk verantwoordelijk is voor alle verdriet.

fotobijschrift: op bladzij 732 staat een soldaat die strijd voor The Cargo Cult, niet dat het zin heeft, maar dat weet hij niet. Maakt ook niet uit, zo is hij even van de straat. Op bldz. 733 staat een routebeschrijving naar het eethuisje in Elspeet op de Veluwe waar men net als Dhr. Sheldon J. het bakje friet op de grond kan gooien om zo doende medelijden en sympathie op te wekken bij zijn tafelgenoten. Op bladzijde 734 staat een kind dat de botten zullen worden gebroken om sympathie op te wekken, kijk de kleine broeke-man eens huilen, och nog eens an toe! Men zou er bijna medelijden mee krijgen, maar dat is nu juist wat men wil, daarom blijft deze situatie doorgaan. Het enige dat helpt is er rigoureus een eind aan maken, iedereen die zijn kind de botten breekt om hierdoor

750

Kerk Kut & Kapitaal

De Twaalfde Imam
“Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen” (Bijbel, Nieuwe Testament, Lukas 12 vers 34/37)

Het is een bekend grapje, wat is het verschil tussen het communisme en een sprookje? Het antwoord is, in een sprookje begint het verhaal met „Er was eens . . . , “ en in het communistische manifest staat „ Er zal eens . . . ,“ In het Nieuwe Testament wordt op meerdere plaatsen gesproken over de wederkomst van de Christus. Ook binnen de islam wordt er aan een wederkomst gerefereerd. Echter binnen de islam is er geen sprake van een wederkomst van „de Heere Jezus“, maar van een imam de langverwachte Mahdi die eens op mysterieuze wijze verdwenen is. Dat moet even uitgelegd worden. Na het overlijden van de profeet Mohammed V.Z.M.H. waren er twaalf imams. Alle twaalf imams wilden de aller-heiligste profeet V.Z.M.H. opvolgen. Het komt vaker voor dat er bloed vloeit in een organisatie waar gestreden wordt om de macht. Zuid-Amerikaanse toestanden, paleis-revoluties en onderlinge verdachtmakingen en ook een mysterieuze verdwijning. Nadat de profeet Mohammed V.Z.M.H. was overleden was er dus een machtstrijd over wie de plaats van allah mocht innemen. Nee, dit is geen typefout, de plaatsvervanger van allah is de profeet Mohammed V.Z.M.H. En nadat deze heilige profeet en dienaar van allah was vergiftigd werd er fel gestreden om wie hem mocht opvolgen. Het ‘plaatsvervanger’ ofwel ‘boodschapper’ zijn van allah is namelijk een zéér zeer ZEER lucratieve onderneming. Het is voor die plaatsvervanger een bijzonder fortuinlijke aangelegenheid. Er komt veel geld binnen. En daarnaast zijn er speciale voorrechten die men als plaatsvervanger van allah op aarde heeft. Nooit meer honger en nooit meer een lege beurs. Er zijn binnen de islam een paar belangrijke stromingen, o.a. de soennieten en de sjiieten, dit zijn de twee hoofdstromingen. De verschillen gaan niet over theologische inzichten! In grote lijnen is men het daarover wel eens. De werkelijke twistpunten gaan om geld en macht. Het is allemaal erg eenvoudig. De Twaalfde Imam 751

De ene stroming wenst het principe van de erfrechtelijke opvolging te volgen. Dat wil zeggen dat de leiding van de ummah in handen moet zijn van een nakomeling van de heilige profeet V.Z.M.H. De andere stroming volgt het beginsel dat de leiding van de moskee, de stad, de streek samen met de regio èn de islam in handen moet zijn van één-of-àndere imam. Op zich is er voor beide uitgangspunten wat te zeggen. Maar beiden visies hebben ook hun zwakke kanten. Gelukkig voor de katholieken heeft men binnen de katholieke kerk deze machtstrijd nooit gehad, anders zou de paus alleen de zoon van de zoon van de zoon van „de Heere Jezus“ kunnen zijn, en daar zit een probleem. Van Jezus is geen zoon bekend. Een afstammeling van Jezus is er dus niet. Er zijn alleen de apostelen, twáálf apostelen! Twaalf. Een van hen was Judas en die had Jezus ‘verraden’ dus die viel af als opvolger. Er is nog een bijkomend probleem dat het een bekend fenomeen is dat Roomse pausen in het algemeen weinig zonen hebben. Er is dus niet veel kans op erfrechtelijke opvolging. Binnen de islam is er ook een dergelijk probleem. Na het overlijden van Mohammed was er geen zoon die de profeet Mohammed kon opvolgen. Een beetje sneu voor hem, maar de plaatsvervanger van allah heeft nooit een zoon gehad. Althans niet een die volwassen is geworden. Er schijnt wel een (adoptief- of pleeg- of stief-) zoontje te zijn geweest maar die is niet oud geworden. In ieder geval niet oud genoeg om de profeet V.Z.M.H. te overleven, en daarna op te volgen. Het is alsof de duvel er mee speelt. De straf van allah wellicht, wie zal het zeggen. Er is dus geen zoon die de profeet kan opvolgen, een stiefdochter màg hem niet opvolgen, dus alles wat er overblijft zijn (stief-) schoonzoons. De profeet heeft vele vrouwen gehad, totaal wel twaalf (weer dat getal twaalf!) en nog véél meer dochters. Als de opvolging van de profeet niet in mannelijke lijn kan dan maar in de aangetrouwde mannelijke lijn, oftewel de ‘schoonzoonlijke’ lijn. Het is uiteraard een vreemde kromme gedachte, maar als er geen gewone opvolging mogelijk is dan maar een gezochte merkwaardige manier. Het vermoeden leeft uiteraard dat deze manier van opvolging is bedacht door de schoonzoon van de profeet. Uiteraard omdat deze er voordeel bij had. De soennieten zijn van mening dat de opvolging van de profeet NIET dient te geschieden door middel van erfopvolging, èlke man die de woorden en de daden van de profeet heeft bestudeerd hem op kan volgen. De twee groepen binnen de islam staan twaalf à dertienhonderd jaar later nog steeds onwelwillend tegenover elkaar. De soennieten en de sjiieten zijn de hoofdstromingen. Het sterkst in de leer, het meest conservatief zijn de sjiieten. Dat is de stroming die gekozen heeft voor de discutabele opvolging in de lijn van de schoonzoon Ali. Halsstarrig vasthoudend aan hun eigen stommiteiten. Binnen de sjiitische groep vindt men onder andere de wahabisten. Dat is de islamitische equivalent van de ‘zwarte-kousen-kerk’. Dezen vindt men hoofdzakelijk in Saudi Arabia en Iraq/Iran. De reden hiervoor ligt in het feit dat in die regio de kans 752 Kerk Kut & Kapitaal

het grootst is dat men ‘afstamt’ van de schoonzoon van de Profeet V.Z.M.H. Alle anderen maken - door hun gebrek aan afstamming - weinig kans om opvolger van de profeet te worden. Voor hen heeft het dus geen zin om sjiiet te zijn. Die anderen zijn dus soennieten. Dat zijn dus de Losers! Er zijn ook andere en lichtere vormen van islam. Veel te licht zijn o.a. de Ahmeddiya, die hebben gewoon een nieuwe profeet genomen in plaats van Mohammed V.Z.M.H.! In de ogen van de meeste aanhangers van de beide grote stromingen binnen de islam zijn de ahmeddiya afvalligen om dat er volgens hun beperkte wereldvisie natuurlijk geen nieuwe profeet kan komen. De soefi’s zijn totaal anders die hebben feitelijk meer overeenkomsten met het hindoeïsme dan met de islam. Binnen het soefisme is er plaats voor zang en dans, men gaat zich te buiten aan trance, mystiek en geestelijk ontplooiing. Dat wil zeggen; voor zover dat mogelijk is! De Italiaanse staat wordt geleid door afstammelingen van diverse Romeinse keizers, zo was er eens in een ver verleden ondermeer de Romeinse keizer Caligula die zich ooit eens in een dronken bui in de echt liet verbinden met een paard. Heel de hofhouding mocht blijven kijken toen het huwelijk werd geconsumeerd. De soldaten vonden het allang best, zolang hun keizer bezig was met het seks hebben met een paard (een hengst!) zat hij tenminste niet met zijn kleffe vingertjes aan de legionairs. Want doorgaans moesten alle legionairs - ten allen tijden - voor hun keizer paraat staan! Ook was er eens een keizer met de naam Claudius. Hij had een domme gezichtsuitdrukking. Hij had een dikke tong die te groot was voor zijn mond en daarom tegen de dikke onderlip aanhing, hij sjokte moeilijk en zijn voorkomen deed veel denken aan wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Faisal, in het recente verleden eens de koning van Saudi Arabia en óók de behoeder van de islam maar bovenal de beheerder van de Heilige Plaatsen. Telkens als er in Italië beslissingen worden genomen door die flikkers en die aardige mensen met het Down-syndroom uit het Italiaanse regering dan is dat de schuld van de democratie, maar voornamelijk en hoofdzakelijk van de Italianen zelf. Tenslotte hebben zij zelf deze regering gekozen. Dus als zij genaaid worden door die mongolen is dat hun eigen schuld. In de machtstrijd die volgde op de dood van de heilige profeet Mohammed V.Z.M.H., de plaatsvervanger van allah, is er een kleine periode van rust. Daarna volgde er een strijd om de opvolging. Voor een buitenstaander is het heel duidelijk wat er gebeurt. De slachtoffers van de islam kunnen het nog steeds niet bevatten. Op een gegeven moment verdwijnt er een imam. Van hem wordt niets terug gevonden. Het is een wonder. Het is een mirakel! In Korea, en om duidelijker te zijn Noord Korea, is een dictator die de macht heeft. Hij is de zoon van de vorige dictator. Bijna nooit zijn er beelden op televisie te zien, maar het is Discovery Channel gelukt om een camera mee te sturen met een medisch team dat oog-operaties ging uitvoeren. De verering van Kim il Sung (de vader) en Kim Yung il (de enig geboren zoon) zijn ongelooflijk. De Twaalfde Imam 753

Het komt overeen met de verering van Mohammed V.Z.M.H. Elke dag dat men niet dood gaat van de honger dan dankt men de grote leider voor het eten dat men in zijn genade heeft ontvangen. Van de grote leiders zijn veel verhalen bekend. Zo werd een van de twee geboren in een stal, zijn moeder was maagd, en er kwamen na de geboorte drie wijze mannen met goud, mirre en wierook.

754

Kerk Kut & Kapitaal

Waar hebben wij dat meer gehoord? Binnen de islam is er ook zo iets gaande. De profeet Mohammed V.Z.M.H. was uiteraard niet de zoon van god, maar hij had een speciale band met allah. Het geeft geen zin om de zoon van god te zijn als er zeshonderd jaar eerder al een andere slimme jongen de zoon van god is geweest. Dus er moest iets anders worden verzonnen. Als Mohammed V.Z.M.H. niet de zoon van god kon zijn dan moest hij maar ‘Zijn Profeet’ worden. En niet zomaar een profeet, de allerbeste, de allerlaatste boodschapper. De speciale profeet van allah. Gabriël de engel van allah kwam steeds gedurende vele jaren om de profeet bepaalde zaken in te fluisteren. Alleen GROTE profeten krijgen influisteringen. Toen ooit eens in Amerika de grote filosoof en de profeet van het Hamburger Restaurant McDonalds de basis voor zijn imperium had gelegd kregen anderen door hoe het werkte. Naast McDonalds kwamen er „Wendy“ en „BurgerKing“. Bijna alles was het zelfde, het kleffe voorgekookte fabrieksmatige voedsel, het ontbreken van servies en bestek, alles wegwerp. Er was geen bediening, men moest de zaken bij de balie komen ophalen, zelf meenemen naar de tafel en die tafel later zelf afruimen. Alles industrieel! De navolger kopieert de voorganger. Er zijn alleen kleine veranderingen en verbeteringen. Noord Korea heeft parallellen met de islam, de verering van de profeet Kim Yung il. Daarnaast ook met het Stalinisme, het onontkoombare indoctrinerende systeem van dat men in de gaten wordt gehouden, door Kim Yung il. Maar de wonderbaarlijke fenomenen die in het leven van Kim Yung il hebben plaatsgevonden zijn toch wel het meest verbluffend. De islam en het leven van de profeet èn zijn opvolgers heeft steeds weer overeenkomsten met verhalen uit de bijbel. De profeet Mohammed V.Z.M.H. kon niet met het verhaal komen dat hij de zoon van god was. Dat was al gedaan! Dus hij komt met het verhaal dat hij de profeet van allah is. De moeder van de profeet was een ongehuwde vrouw, bezwangerd door een van haar klanten, maar in de verhalen komt naar voren dat de moeder van de profeet - vlak voor de geboorte - weduwe was geworden. Daarom was er geen vader! De Twaalfde Imam 755

Net als Jezus, want daar was wel een vader-figuur, de man met wie de moeder Maria (Meriyam) was getrouwd, maar Maria was ‘maagd’ en dus daarom kon Jozef (Yousef) niet de vader en verwekker van het kind zijn. Een wonder! Bij de ware profeet Mohammed V.Z.M.H. komt er dus iets soortgelijks voor. Maar alles is anders. Bij de BurgerKing heet de ‘Big Mac’ een ‘Big Whopper’ en dat is heel iets anders. Omdat de vader voor de geboorte zogenaamd overlijd wordt ‘n oom de opvoeder. Dat is toch ook heel mysterieus. Jezus heeft ook een soort pleegvader, namelijk Jozef. En ‘De Profeet’ Mohammed V.Z.M.H. heeft ook een soort pleegvader, zijn oom. Net als de geboorte van de vader-president George Bush of de zoonpresident George W. Bush, of de heilige geest-president Kim ill Suck Yung van de Heilstaat Noord Korea. Steeds weer komen er dingen uit de geschiedenis die worden herhaald en nagedaan en herbeleefd. De Heere Jezus had twaalf apostelen, maar géén zoon om hem op te volgen. Jezus was de zoon van god. Mohammed V.Z.M.H. was de profeet van allah, en had ook geen zoon om hem op te volgen. De twaalf imams die achter de profeet V.Z.M.H. aanliepen komen overeen met de twaalf apostelen die Jezus volgden. De zoon van god had een hemelvaart en daarom bleef geen dood lichaam achter. De profeet had al een nachtelijke hemelse reis naar Jeruzalem gehad, maar hij kwam gewoon terug. Later ging hij gewoon dood. Dus Mohammed kan niet terugkomen, klein probleempje dus! Tegenwoordig ligt de Heilige Profeet van allah, de barmhartige, de eeuwige, gewoon in zijn graf te rotten en te stinken. Een wederkomst van de profeet wordt dus NIET nuttig geacht. Verder zou dit een vette streep door de rekening zijn van iedereen die de plaats willen innemen van de opvolgers van de profeet. Toch zijn de verhalen uit de bijbel te rijk en te magisch om NIET te gebruiken of na te doen. Als de profeet zelf niet uit de doden kan opstaan dan moet iemand anders dat maar doen. Omdat er maar één profeet is, en de wormen al in zijn kont zitten, kan die stinkende dooie profeet V.Z.M.H. niet wederkeren. Dan moet een imam dat maar doen, de verdwenen imam! Dan is het weer net als Jezus. En als die verdwenen imam terugkomt dan zal de tijd van het oordeel aanbreken. Dat komt allemaal mooi uit! Alle doctrines kloppen weer eens als een zwerende vinger! 756 Kerk Kut & Kapitaal

De Mahdi, de verdwenen twaalfde imam die zal terugkeren, dat lijkt verdacht veel op kinderen die voor de schoorsteen zingen voor Sinterklaas en wachten op cadeautjes. Binnen het totale concept van de bijbel is er geen enkel verhaal dat ook dan maar enige grondslag biedt voor het bestaan van Sinterklaas! Toch zijn er parallellen. Toch worden verhalen over Sinterklaas verteld. Binnen de islam, de koran en de hadith zijn er geen woorden vuil gemaakt aan de wederkomst van die zogenaamde vermiste twaalfde imam, toch duikt hij zo hier en daar op. Binnen het christendom is er geen plaats voor Sinterklaas. Zonu-en-dan komt uit het collectieve geheugen van de islamiet iets boven dat zijn oorsprong vind in het christendom. Steeds weer wordt er leentjebuur gespeeld met oude christelijke verhalen en joodse gebruiken. Er is geen enkele theologische basis voor het bestaan van een Mahdi, er is geen wederkomst van de twaalfde imam die verdwenen is. Alles is klinkklare onzin. Net zoals er zoveel binnen de islam goed afgekeken is van het christendom. Maar Wendy en BurgerKing zijn goed afgekeken van het ware Hamburger Restaurant McDonalds! Ray Krok V.Z.M.H. is de Heilige Messias van overvette zwaarlijvige obeten. Eén van de twaalf imams die de profeet wilden opvolgen is verdwenen. Zijn lichaam is nooit gevonden. Die twaalfde imam zal terugkeren nog vóór de dag des oordeels. Fantaseer maar lekker verder. Enige tijd geleden rijden twee Venlose jongens op een bromfiets een oude vrouw die moeilijk ter been is op het trottoir was bijna omver. Een omstander zegt daar iets van. De omstander wordt met de helm van een van de twee op straat doodgeslagen. Het slachtoffer was René Steegman en de dader was Mohammed A. of Ibrahim B. of Muhammad C. of Mehmed D. of Mohammed G. of Hassan H. (maak het rijtje maar even af en kleur de plaatjes.) En in dit geval heette de Marokkaanse dader Khalid L. Welnu, het op straat doodslaan van iemand was tot daar aan toe, dit was niet het ergste. Dat dit doodslaan en doodtrappen op straat met excessief geweld gepaard ging was ook niet verwonderlijk. Dit alles is heel begrijpelijk. Want als asociaal tuig op de fouten wordt gewezen dan kan men wel eens over de schreef gaan. Zwak-sociaal godverdomd tuig trapt en schopt op straat iemand dood. Er komt een vader en een moeder in beeld. Het zijn niet de ouders van het slachtoffer, het is de vader van Khalid L. Keurig zitten de liefhebbende ouders netjes in beeld. ‘Het is zo’n lieve jongen. Hij is altijd oppassend!’ De vroomheid is slijmerig genoeg om naar de moskee te glijden zonder de voeten te bewegen. De zoetigheid is zo sterk dat kinderen die elke dag poetsen spontaan het glazuur van de melktandjes springt. Och, wat een zorgzame lieve ouders! Och, wat een lieve oppassende jongen. Enige tijd ervoor heeft hij, samen met een andere leegloper, op zijn scooter een vrouw bijna omver gereden. De Twaalfde Imam 757

Dit goede gedrag van een gelovige moslim is één omstander te veel. Hij spreekt deze jongens aan op hun gedrag. En deze man wordt ter plekke doodgeslagen en doodgeschopt. Hoe hard moet iemand slaan voordat iemand dood gaat? Welnu; dit doodslaan was niet het ergste! Het gruwelijkste komt nog! Enige dagen later op TV. Man keurig in pak, vrouw met ouderwetse saaie bloemetjesjurk. Ze spreken geen woord Nederlands. De TV vraagt commentaar. Desnoods hun kant van het verhaal, een excuus, spijt, een uitspraak van leed of sympathie met het slachtoffer. Klein gebaartje misschien van lichte vorm van verdriet, of een verzoek om begrip. Niets! Niets Niets Niets Niets! Allahverdomde Kanker-marokkanen! Het enige dat uit de godverdomde strot van de vader van Khalid L. komt is de leugen dat Khalid een goeie jongen is èn zo oppassend, èn zo beleefd. Nu kan iemand per ongeluk worden doodgeslagen, ongeluk zit in een klein hoekje. Iemand kan een dunne schedel hebben of een zwak hart. Misschien doet de dader het wel maar als men er over nadenkt dan was het misschien niet bedoeld. Dan heeft en spijt. Iemand doodslaan is zo definitief. Als men nadenkt dan doet men dat niet. Maar niet de vader van Khalid L., hij sprak Berbers en hij werd ondertiteld. In de uitzending van Netwerk sprak hij de volgende woorden: „Het was voorsbestemd dat hij die ellende zou meemaken. Zijn leven kwam tot z’n einde. Mijn zoon was het instrument. Als dat de wil van Allah is, kunnen we niets doen.“ In de theologie zijn er twee stromingen, de ene stroming die men zowel bij de Christenen, de Joden èn de Moslims vindt is van mening dat alles is voorbestemd! Alles is de wil van god, jhwh en allah! Dit laat géén ruimte voor persoonlijke verantwoordelijkheid, alles is VOORBESTEMD, alles is de wil van Grote-Klookzak-Op-Wolk! De andere stroming die ook binnen de volgelingen van Jezus, Mozes en Mohammed te vinden zijn vindt dat er naast de almacht van het hogere ook de persoonlijke aansprakelijkheid is. Het is dan wel dat god alles gemaakt heeft en dat hij almachtig is maar de duivel die werkt ook, en de mensen die moeten eerst denken wat goed is en dàn handelen. Ergens had men ook wel door dat de sprookjes over een almachtige god die alwetend is en alles heeft voorbestemd niet echt houdbaar zijn. Die verhaaltjes rotten al in de folder. Net een Franse auto in jaren zeventig. Mooi aan de buitenkant, maar slecht van binnen. De vader van die lieve oppassende jongen die geheel volgens de wil van allah op straat een oppassende burger doodsloeg die legt alle aansprakelijkheid bij allah. Het is de wil van allah dat René Steegmans zou lijden. Het wordt tijd dat men die ‘Marokkaanse’ allah dan maar eens opsluit met TBS! Het maakt niet uit wat er gebeurt, alles is de wil van allah. Neerstortende vliegtuigen; de schuld van allah! Moord; de schuld van allah! Hongersnood; de schuld van allah. Kindersterfte en AIDS, gooi alles maar op het bordje van allah. Het is allah die almachtig is dus allah heeft alles voorbestemd . 758 Kerk Kut & Kapitaal

Godverdomde Kanker-marokkaan, ik hoop dat allah jouw genadig is en je naast een heel erg lang lijden aan tyfus en spierdystrofie je ook nog een extra hersentumor geeft, en dat als je bij McDonalds komt voor een koffie je deze hete koffie over je heen krijgt. Dat is niet mijn wil, dat is de wil van allah! Want alles is toch voorbestemd . Ik hoop dat heroïne junks voortaan in jou portiek gaan zitten schijten. En als je uitglijdt dat je dan je kop hard stoot. Dat is niet mijn wil; dat is de wil van allah. Bebloede kop met grote scheur is de wil van allah. De met hiv besmette fecaliën is de wil van allah. Je zegt het zelf! Khalid L. heeft het gedrag dat hem misschien wel tot zijn dood in de cel deed belanden niet van een vreemde! Alleen is de Ware Schuldige niet gestraft. De schuldige is allah. Want de barmhartige erbarmer die hemel en aarde gemaakt heeft die heeft niet al te veel hersens. Het maakt niet uit hoe de vader van Khalid L. zijn kinderen opvoedt, alles is toch de schuld van allah. Alles toch voorbestemd ! Daarom zitten de inrichtingen voor geestelijk gestoorde criminelen vol met de kwalijke gevolgen van deze moslim-mentaliteit. Werknemers die ‘s avonds na het werk spullen meenemen naar huis hebben soms de mening dat de verzekering toch alles betaalt. Dit is fout! Uiteindelijk betalen de verzekerden, dus de diefstal is niet van een onduidelijke organisatie maar van alle mensen. Alleen zijn die mensen niet herkenbaar. Afschuiven van verantwoordelijkheden is iets wat overal voorkomt. Net als moord. Net als regen. Net als eenzame puppies die aan schoenen beginnen te kouwen. Overal komt het voor dat opvoeders hun verantwoordelijkheid niet nemen. Het komt maar zelden voor dan mensen dan allah de schuld geven. Nee, dat is niet waar! Het komt te vaak voor dat mensen de schuld aan allah geven, want het is namelijk één keer voor gekomen. De vader van Khalid L. - we zullen hem voor het gemak maar even Lamlul noemen - die vertelt op TV dat de moordenaar die met excessief geweld op straat een man doodslaat en doodschopt, dat die nietsnut de wil van allah deed. Dus allah wilde dat René Steegmans - toen hij een oudere vrouw verdedigde - op een zeer pijnlijke manier op gruwelijke wijze op straat zou worden doodgeschopt. Dus allah houdt niet van oude vrouwtjes die langzaam met een rollator naar de supermarkt lopen. En allah heeft pas echt goed de schurft aan mannen die opkomen voor vrouwen. Maar dàt wisten we al, want dat hebben we ook bij Theo van Gogh gezien. Wat een prachtig geloof is die islam (en ook het christendom)! Een genadige schepper die ook nog vol erbarmen is, barmhartig tot op het bot! Wat een liefhebbende vader heeft Khalid L. Het is géén wonder waarom alle kleine Marokkaantjes zo ‘geliefd’ zijn. Het is heel duidelijk waarom mensen liever verhuizen dan naast Marokkanen te blijven wonen. Wat een ontiegelijke lamzakken zijn het, ongevoelig en onverantwoordelijk. Echte moslims! De Twaalfde Imam 759

We leven in het einde der tijden. Er komen vreemde beesten en net als ik een brief wil posten aan Jac. P. Thijsse blijkt dat er een nog veel vreemde beest op de brievenbus zit te wachten. ‘Het Grote Gebeuren’ was mooi verfilmd. Vóór de grote afrekening komt zijn er tekenen die aankondigen dat het einde der tijden er aan zit te komen. Voor de christenen zijn dat dingen uit Amsterdam, daar waar mannen in kleren van vrouwen lopen. Turken liggen dáár niet wakker van. Zelfs de grote Kemal Attatürk droeg eens een burqa om aan zijn vervolgers te ontkomen, nadien heeft hij de burqa èn de hoofddoek in Turkije verboden! Tenslotte is het heel makkelijk voor een terrorist om gekleed in een burqa niet op te vallen, maar dat terzijde. Altijd wordt er gedreigd met de dag des oordeels. Een van de tekenen voor de moslims is dat de twaalfde imam terug komt. Dan is het moment daar dat allah gaat oordelen. Dat wil zeggen, de gewone gelovigen moeten wachten op hun oordeel, maar iedereen die gestreden heeft voor het geloof en is gevallen die krijgt onmiddellijk het Paradijs. Zodra die mysterieus verdwenen twaalfde imam terugkomt dan is het tijd voor het oordeel. Velen kunnen niet wachten en zijn al begonnen met oordelen. Er wordt wat afgemoord! En het maakt niet uit! Elke moord is de wil van allah! Volgens de vader van Khalid L. (de Lamlul)! De Kanker-marokkaan! Zodra de twaalfde imam - net als Jezus - terugkomt kan er worden begonnen aan de beoordeling. En Jerny Kaagman met haar kraaiepoot-faceliftidols-kop zit al klaar om in de jury te gaan zitten. Zodra de twaalfde imam terugkomt gaan er dingen veranderen, maar hoe men er achter komt dat het de twaalfde imam is? Dat is een klein mysterie. Het zou te makkelijk zijn als men hem zou herkennen aan de naam. Het zou te makkelijk zijn als men hem aan zijn daden zou herkennen. Toch gokt men hierop. Voor het zekere voor het onzekere te nemen worden alle jongens in de islamitische wereld namen gegeven die verwijzen naar het ‘roemrijke’ verleden, Mohammed A., Mohammed B., Mohammed C. ga maar door! Het zal vreemd klinken maar in tal van culturen en in tal van religies heeft men een leider die iets gedaan heeft. En vervolgens is die leider weg gegaan. Men wacht nu tot hij terug komt. Men wacht op Jezus, maar ook op de zoveelste reïncarnatie van de Buddha. En die twaalfde imam is niets anders dan een leuk sprookje dat men weer overgenomen heeft uit andere religies. Er zit een ingenieus systeem achter. Dat de islam het heeft gekopieerd is geen wonder. Heel veel zaken zijn exact gelijk aan het christendom en het jodendom en tal van oosterse religies. Het is niet alleen de hele Ka’aba die men heeft overgenomen met alle goden daarin. Men heeft de hele santekraam overgenomen. Net als Wendy en BurgerKing de goede marketing-concepten hebben afgekeken bij McDonalds, zo kijkt de islam bij het judaïsme en het christendom. En met succes. De collectezak is de allerbelangrijkst, en uiteraard de hypocrisie, de ontkenning en alle dogma’s. Het is één pot nat, en allemaal afgekeken! 760 Kerk Kut & Kapitaal

Als men spreekt over een god, dan wil men die god zien. Men wil er zich een beeld van maken, een voorstelling. Maar dan blijkt dat die willekeurige god van hout is gemaakt, of van goud is gemaakt. Slappe lul die god, kan niet tegen regenwater, dan rot ‘ie weg! Met een stomp voorwerp slaat men er zo een deuk in. Een gouden god kan ook al niet tegen vuur. Hij smelt zo weg. En alle krachtige en wijze dingen die een gouden god gedaan zou hebben, die blijken dan plots iets minder geloofwaardig. Maar dan komen de theologen en priesters met een tegenzet. Dan verzint men de alomtegenwoordigheid en de onzichtbaarheid. Maar bovenal het dualisme! Dan is god wel almachtig maar er is ook nog een tegenspeler, Saitan (Satan), Beëlzebub, de Prins van het Kwaad (niet Willem Alexander maar die àndere prins). Dan zijn god, allah en jehova nog steeds de sterkste. Maar als er wat gebeurt dat niet helemaal in de haak is dan dat kan men toeschrijven aan de gevallen engel, de duivel, de Satan; de eeuwige tegenspeler! De engel die niet voor Adam wilde buigen (volgens de islam). De engel die afgunstig was op Adam (volgens de joods/christelijke traditie). Dan is er nog het punt dat de schepper de machtigste is, en toch dat dan die ‘ander’ ook dingen kan doen. Steeds weer komt de duivel dingen verzieken. Welnu; daarom is er die tijdelijke afwezigheid verzonnen. Dan is ‘ie er nog wel, maar nu even niet. Dan komt ‘ie later terug. Daarom is de wereld nu niet zoals het zou moeten zijn. Dat is makkelijk, god is er, allah is er, en ook jhwh is er; maar je kan hem niet zien. Hij is er wel; maar hij doet even niets! Men merkt aan niets dat er een hogere macht is. Alles wat fout gaat is de schuld van de duivel. Die duivel, de Saitan is ook onzichtbaar. En allah is er ook, de plaatsvervanger van allah was de profeet, en zelfs die profeet is weg. Nu is die vertegenwoordiger van allah die zoveelste imam en die is ook weg maar hij komt weer terug. Elk bewijs dat een religie klinkklare onzin is wordt gebruikt als argument om het tegendeel te bewijzen. Omdat er geen twaalfde imam is, daarom komt hij terug. Wacht maar af! Omdat allah èn jehova èn god-de-vader niet zo heel erg veel zichtbare dingen doen zijn ze misschien afwezig. Maar ze zijn er wel! Het bewijs kan iedereen zien. Het is de onzichtbaarheid! Omdat je allah niet kan zien, daarom bestaat hij! Logisch toch, als alle dogma’s en bewijzen op een hoop worden gegooid dan krijgt men een onweerlegbaar bewijs. Alles wat er overblijft zijn leugens met dogma’s. Wat voor normaal denkende mensen een afdoende bewijs zou hebben moeten zijn dat wordt omgedraaid en dient plots als bewijs voor het tegendeel. De sharia is de wet van allah. Voor christenen is het eenvoudig. Het maakt niet uit wat iemand gedaan heeft. Als een christen iets doet dan krijgt hij LATER zijn straf. Die straf krijgt hij van god en niemand anders! Maar als een christen iets doet en hij heeft spijt, en dan volgt vergeving en géén straf! De Twaalfde Imam 761

Maar de sharia werkt niet zo makkelijk, er is een heel stelsel van schuld en boete, bewijslast en strafmaat. Het bewijs is vaak dat een ander gezegd heeft. Iemand wordt beschuldigd, dan wordt die beschuldiging nogmaals geuit tegenover de rechter, dan wordt de straf uitgesproken. De straf is stokslagen, hand er af, of voet er af, of kop er af. Makkelijk en geen gezeur. De aanklager en de getuige zijn vaak een en de zelfde. Waterdicht systeem; de grootste leugenaar wint altijd! Het LIJKT een waterdicht systeem, maar dat is het niet. Er is een klein punt waar nooit op wordt gelet; en dat is het uitgangspunt! Bij een christelijke rechtbank, gelukkig bestaan ze niet, zou het anders zijn. Er wordt iemand voorgeleid die iets gestolen heeft. De beschuldiging wordt geuit. De rechter vraagt aan de dief of het waar is, de dief bekent schuld en zegt dat hij spijt heeft. Dan kan de christelijke rechter alleen maar zeggen dat de schulden zijn vergeven. Dit moet omdat Jezus opdracht heeft gegeven om te vergeven, er is geen andere weg! Vervolgens geeft de dief het gestolene terug en er zijn geen kwade gezichten meer. Iedereen gaat voldaan naar huis. We nemen als voorbeeld een zak met graan. De islamitische dief neemt de zak graan mee, hij wordt voorgeleid. De bestolene uit de beschuldiging en de rechter vraagt of de dader een moslim is èn of de man gestolen heeft. De dief bekent en dan volgt de staf, afhakking van de hand. Vervolgens neemt de oorspronkelijke eigenaar van de zak graan zijn eigendom weer mee. De dief kan niet meer werken omdat met één hand geen hark, geen schoffel en geen spade te gebruiken zijn. De man is vanaf dat moment overgeleverd aan de genade van anderen. Maar we kijken nog even naar die zak met graan. Oorspronkelijk is die zak met graag geoogst door de eigenaar van het land. En daar zit een klein punt van discussie. Van wie is het land? Van wie zijn de gewassen en van wie is de oogst? Theologisch gezien is al het land van iedereen die er op loopt. Alle gewassen zijn van god, en de mens mag ze gebruiken. Er is geen goddelijk kadaster. En er is geen goddelijke genenbank die het DNA van gewassen heeft gepatenteerd. De wereld is godverdomme de Verenigde Staten niet! Een christen is verplicht om te delen. Als iemand geen land heeft, of geen land kan bewerken dan hoeft hij alleen maar aanwezig te zijn en dan krijgt hij te eten. Die zogenaamde diefstal is alleen maar een herinnering voor de ‘eigenaar’ van de zak met graan dat hij zijn christenplicht niet heeft gedaan. Een christelijke eigenaar van een zak graan die moet zich schamen als hij wordt bestolen. Als iemand graan nodig heeft om zijn kinderen te voeden dan is er iemand anders die niet heeft GEDEELD. Elke dief is het bewijs van dat er iemand anders is die zich niet aan de goddelijke regels houdt. Een ‘christelijke ’ rechtbank is daarom een vette tegenstelling, het kan niet bestaan! Met de sharia-rechtbank is er bijna net zoiets, maar dan anders. Er kan geen islamitische rechtbank bestaan omdat dit in tegenspraak is met de islam. Uitgangspunt zoals wie de eigenaar van die zak graan is laten we voor wat het is. 762 Kerk Kut & Kapitaal

De sharia-rechtbank houdt zich bezig met het spreken van recht. Een rechter spreekt recht over de beschuldigde. De rechter spreekt een oordeel uit over de beschuldigde, en hier zit het probleem! Dit kan niet omdat dit in tegenspraak is met de principes van het islamitische geloof. De sharia-rechtbank zaagt de poten onder de stoel vandaan van allah. Omdat de islamitische schepping reeds lang is voltooit is er nog slechts één doel voor allah. Het enige voorrecht dat allah nog had, het oordelen, wordt hem onmogelijk gemaakt. Iemand kan niet twee keer worden veroordeeld voor het zelfde vergrijp. Als een wereldlijke rechter op de stoel gaat zitten van allah dan kent die rechter zijn plaats niet. Tenzij er is wat wij niet weten. Ja, er is iets wat wij niet weten. Ooit vertelde een conferencier een verhaaltje en dat ging over hoe kinderen bang worden gemaakt als zij iets fout doen, of worden beloond als ze goed doen. En hoe dit wordt gedaan met figuren zoals de paashaas, de kerstman, Sinterklaas, Jezus of de duivel. En dat die paashaas geen eieren verstopt, dat doet de vader. De kerstman of Sinterklaas geven geen cadeautjes, dat doen feitelijk de ouders. Welnu, dan zal die duivel ook van de vader zijn. De sharia-rechtbank kan alleen functioneren als de dader èn de aanklager èn de rechter allemaal moslim zijn. Ondanks dat het een exclusief voorrecht is van allah om recht te spreken gaat de aardse sharia-rechter hier aan voorbij. Omdat de moslimse rechter in de islamitische rechtbank recht spreekt en het vonnis laat voltrekken wordt het allah onmogelijk gemaakt om barmhartig te zijn. Ook wordt het allah onmogelijk gemaakt om genadig te zijn. Daarnaast is het zo dat als al eens over een bepaalde zaak recht is gesproken dit niet overnieuw gedaan kan worden. Het wordt allah dus feitelijk onmogelijk gemaakt om te oordelen. Tenzij er iets is waarvan wij niet weten! Wat zou dat kunnen zijn? Zou het misschien mogelijk kunnen zijn dat zowel de paashaas, de kerstman en ook Sinterklaas allemaal de vader van de kinderen is. Maar dat allah niets en niemand anders is dan de rechter in de sharia-rechtbank. Dat werkelijk allah oordeelt en eventueel barmhartig is, en dat die allah in werkelijkheid gewoon de rechter zelf is die op die stoel zit in de sharia-rechtbank. De heilige profeet van allah, Mohammed V.Z.M.H., was de plaatsvervanger van allah op aarde. Al naar gelang waar Mohammed zich bevond moet worden gebeden. Het was niet zo dat allah plotseling verhuisde van Medina, naar Jeruzalem, en vervolgens naar Mecca, en dat daarom de gebedsrichting veranderde. De profeet Mohammed verhuisde, en daarom moest naar een andere richting worden gebeden, lees de koran er maar op na; „Wij bepalen de richting van gebed!“ Dat staat er. En die „Wij“ dat zijn allah EN zijn profeet Mohammed V.Z.M.H.! Maar toen Mohammed verhuisde moesten de gelovigen de andere kant op gaan bidden. Wat wij niet weten is dat allah en de profeet één en de zelfde zijn. De Twaalfde Imam 763

Net als de paashaas, de kerstman en Sinterklaas feitelijk de vader van de kinderen is, op een zelfde manier is de profeet Mohammed èn allah één-en-dezelfde! Het is wel heel erg vreemd dat nog nooit iemand allah heeft gezien, nog nooit heeft iemand allah gehoord en nog nooit heeft iemand iets van dit alles bemerkt. Dat wat over allah bekend is dat komt van de profeet van allah; Mohammed! Wat een verbazingwekkend toeval is het steeds dat alles wat goed uitkomt voor de profeet van allah, ook de wil van allah is. Twee handen op één buik! En nu wil het geval dat de rechter van de sharia-rechtbank de plaats in neemt van allah. Plotseling is de barmhartige erbarmer niet meer in staat om te oordelen, omdat de rechter dat al gedaan heeft. Ook is het niet meer mogelijk voor allah om vergeving te schenken of barmhartig te zijn. De rechter heeft zijn oordeel al klaar. De beul zal het vonnis voltrekken en er is dan voor allah geen enkele mogelijkheid meer om genadig te zijn. Nog nooit is de hand die werd afgehakt door de moslim-beul weer aangegroeid toen allah barmhartigheid betoonde. Nog nooit is het hoofd dat werd afgehakt weer spontaan aan het lichaam vastgegroeid. Ergens zit iets scheef. Dat wat scheef zit is heel duidelijk, een sharia-rechtbank is tegen de principes van alles waar allah voor staat. Tenzij allah en Mohammed V.Z.M.H. één en de zelfde persoon zijn. Mohammed is de plaatsvervanger van allah op aarde! Wel heel erg letterlijk! Bij de christenen is het een ‘goddelijke’ wet om te delen. Er is geen andere mogelijkheid. Want het was Jezus zelf die zijn discipelen leerde bidden. Hij deed dit als volgt. Het staat beschreven in Lukas 11 vers 1 t/m 4: Lukas 11 01 En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 02 En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen [zijt]! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, [alzo] ook op de aarde. 03 Geef ons elken dag ons dagelijks brood. 04 En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Hieruit blijkt dat delen van een groot belang is. Omdat je krijgt, moet je geven! En omdat dat jou de zonden worden vergeven moet jij zelf de ander zijn zonden ook vergeven. Tweeëndertig jaar huppelde Jezus op aarde rond en 764 Kerk Kut & Kapitaal

het belangrijkste wat hij voortgebracht heeft kan op de rand van een bierviltje. Zelden zij er krachtigere woorden naast elkaar gezet. Beter kan het christendom niet worden samengevat. De kracht, de schoonheid en de liefde spreken uit deze woorden, maar ook de onmogelijkheid, de onvervulbaarheid. Nu we toch bezig zijn met command-c en command-v; sleep ik meteen de 10 geboden er bij. Dit citaat komt uit Exodus 20 vers 1 t/m 17 van de Statenvertaling uit de 17e eeuw (nummering is volgens de protestanten!): Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. 01 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 02 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeke aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden. 03 Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt. 04 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven. 05 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft. 06 Gij zult niet doodslaan. 07 Gij zult niet echtbreken. 08 Gij zult niet stelen. 09 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. De Twaalfde Imam 765

10 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is. Het lijkt alsof hier iets staat waarvan ik zojuist het tegendeel beweerd heb. Maar het wordt pas duidelijk als ik ook de bergrede hier aan vastplak. Hier wordt pas duidelijk wie Jezus was. Dit stuk komt voor de verandering weer uit de Jongbloed vertaling, maar het had elke vertaling mogen zijn. Dit is de essentie wat Jezus ooit gezegd heeft. De tien geboden zijn ouder dan het ‘onze vader’ en is een heleboel dit-mag-niet en dat-mag-niet. Maar dankzij de bergrede èn het ‘onze-vader’ er is vergeving als je het toch iets verkeerd doet! Matthéüs 5 (01) En [Jezus], de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. (02) En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: (03) Zalig [zijn] de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. (04) Zalig [zijn] die treuren; want zij zullen vertroost worden. (05) Zalig [zijn] de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. (06) Zalig [zijn] die hongeren en dorsten [naar] de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. (07) Zalig [zijn] de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. (08) Zalig [zijn] de reinen van hart; want zij zullen God zien. (09) Zalig [zijn] de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. (10) Zalig [zijn] die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. (11) Zalig zijt gij, als u [de] [mensen] smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. (12) Verblijdt en verheugt [u]; want uw loon [is] groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u [geweest] [zijn]. (13) Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal [het] gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan 766 Kerk Kut & Kapitaal

om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. (14) Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. (15) Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis [zijn]; (16) Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (17) Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen. (18) Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. (19) Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, [die] zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie [dezelve] zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. (20) Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. 21 Gij hebt gehoord, dat [tot] de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, [die] zal strafbaar zijn door het gericht. (22) Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. (23) Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; (24) Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave. (25) Weest haastelijk welgezind [jegens] uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt. (26) Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten penning zult betaald hebben. (27) Gij hebt gehoord, dat [van] de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. (28) Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw [aan] ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan. De Twaalfde Imam 767

(29) Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. (30) En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. (31) Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief. (32) Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. (33) Wederom hebt gij gehoord, dat [van] de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. (34) Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; (35) Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; (36) Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; (37) Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze. (38) Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. (39) Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe; (40) En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel; (41) En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee [mijlen]. (42) Geeft dengene, die [iets] van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil. (43) Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. (44) Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; (45) Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (46) Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? (47) En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? (48) Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. 768 Kerk Kut & Kapitaal

Algemeen wordt gezien dat in de bergrede het belangrijkste wordt weergegeven dat essentieel is voor het christendom. De woorden spreken voor zich. In grote lijnen wordt door Jezus nog eens de puntjes op de ï gezet. Hier worden NIET de oude Joodse regels en wetten buiten werking gesteld. Er wordt wat aangescherpt en uitgebreid. Maar het belangrijke dat wordt toegevoegd is de andere wang, de vergeving, het liefhebben van de vijand. Er is in de geschiedenis nòg een ‘bergrede’ en deze is van Dr. Martin Luther King. Er zijn maar weinig Amerikanen die iets groots hebben verricht. Er zijn weinig Amerikanen die werkelijk kunnen inspireren. De Verenigde Staten van Amerika beleefden in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw hun donkerste periode. Het was de nasleep van de slavernij en het niet geheel correct

afwikkelen van de emancipatie van de zwarte bevolking. In de zuidelijke staten van Amerika was nog steeds een segregatie! Ondanks dat dit wettelijk niet was toegestaan. Aan deze donkere periode kwam pas een eind toen Rosa Parks het verdomde om op te staan in de bus om een blanke man te laten zitten op haar plaats. MLK hield zijn beroemdste speech voor 250.000 mensen in Washington, iedereen heeft deze wel eens gehoord, hier volgt het belangrijkste gedeelte: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: „We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.“ I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners De Twaalfde Imam 769

will be able to sit down together at a table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four children will one day

live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. Vertaling komt van Wikipadia: „Ik heb een droom dat op een dag, dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar motto zal naleven: ‘Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn’. Ik heb een droom dat op een dag, op de rode heuvels van Georgia, de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat Mississippi, een woestijnstaat, die blakert in de hitte van onrecht en onderdrukking, veranderd zal worden in een oase van vrijheid en gerechtigheid. Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag.“ 770 Kerk Kut & Kapitaal

Als men goed naar deze woorden luistert dan hoort men de woorden van Jezus in de woorden van MLK. Het is niet verwonderelijk, tenslotte was King een dominee. Maar er zijn zovelen die het wel zouden moeten weten maar alleen maar doen alsof, en de liefde niet in hun hart hebben. Omdat we nu toch bezig zijn, volgen hier nòg een paar woorden van Martin Luther King, en deze woorden komen uit zijn laatste speech, de avond voordat hij werd vermoord: It really doesn’t matter what happens now... some began to... talk about the threats that were out - what would happen to me from some of our sick white brothers... Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place, but I’m not concerned about that now. I just want to do God’s will. And He’s allowed me to go up to the mountain. And I’ve looked over, and I’ve seen the Promised Land. I may not get there with you. But I want you to know tonight, that we, as a people, will get to the Promised Land. And so I’m happy tonight. I’m not worried about anything. I’m not fearing any man. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. De vertaling komt weer van Wikipedia: „Het maakt niet meer uit wat er gebeurt... sommigen begonnen te... praten over de bedreigingen die er waren - wat er met me zou gebeuren door sommige van onze zieke blanke broeders... Net als ieder ander, zou ik graag een lang leven willen hebben. Levensduur heeft zijn plaats, maar ik ben daar nu niet bezorgd over. Ik wil alleen Gods wil doen. En Hij heeft mij toegestaan de berg te beklimmen. En ik heb van de berg neergekeken en ik heb het Beloofde Land gezien. Misschien komen we daar niet samen aan. Maar ik wil dat jullie vanavond weten dat wij, als een volk, in het Beloofde Land zullen aankomen. En dus ben ik blij verheugd vanavond. Ik maak me nergens zorgen over. Ik ben voor geen mens bang. Mijn ogen hebben de glorie van de komst van de Heer gezien.“ (... = applaus van het publiek) Hier refereert MLK aan Mozes die met het volk van Israël uit Egypte trok, weg van de slavernij. Veertig jaar bleef men in de woestijn en Mozes ging het beloofde land niet binnen. Ook Martin Luther King heeft het beloofde land nooit bereikt. Hij heeft alleen eventjes over de bergtop mogen kijken, of het grootspraak was of dat hij een voorgevoel had is niet duidelijk. Toch bestaat de bergrede van Martin Luther King uit de woorden „I Have A Dream!“ Via het ‘onze vader’ naar de tien geboden, naar de bergrede, naar die àndere bergrede. We kwamen hier omdat er verschil is tussen de sharia rechtbank en de niet bestaande christelijke rechtbank. Ergens moet het me wel van het hart dat een christelijke rechtbank niet veel bestaansrecht zou hebben. De Twaalfde Imam 771

Het enige dat gedaan kan worden is vergeven. Er komt een misdadiger, hij wordt beschuldigd, hij bekent, hij heeft spijt, hij krijgt vergeving. Dat is vragen om misbruik, dat kan ik nu al op mijn klompen aanvoelen. Het heeft wèl gewerkt in Zuid Afrika, bij de Truth and Reconciliation Commission mission. Misschien zijn dat speciale mensen daar, misschien is het anders als je in de buurt bent bij mensen die werkelijk iets uitstralen. Toch heeft de TRC veel werk verricht. „Oog om oog, maakt de hele wereld blind!“ heeft iemand blind o ooit eens gezegd. De moslim die gestolen heeft, en wordt gestraft volgestra gens de sharia die mist voortaan één hand. De bewakers van Steve Biko verdienden straf maar ook zij krez gen vergeving. Velen kregen vergevergevin ving. Het hele land maakte een hele st stap vooruit. Zuid Afrika maakte een grote sprong in menselijkheid. Nergens heeft het op papier gestaan dat dit alles is ingegeven door Jezus. De TRC was geen christelijke rechtbank, maar toch ademt het zijn geest; vergeving voor iedereen die spijt heeft! Betere mensen hebben meer gevoel voor andere mensen. Jarenlang was de schande in Zuid Afrika groot, de ellende en het verdriet. Dit onrecht vrat aan de mensheid. Toch is Zuid Afrika er groots uit te voorschijn gekomen. Terug naar Venlo daar zit een kanker-marokkaan die blijft volhouden dat hij een zoon heeft die netjes en oppassend is. Het feit dat deze brave jongen een ander heeft doodgeslagen is volgens hem de schuld van allah. Want ‘alles is voorbestemd!’ Iedereen die durft blijven volhouden dat allah en god dezelfde zijn die verdient een bezoekje van Khalid L. (de Lamlul!). Iedereen die probeert te verkondigen dat ‘onze vader’ en de ‘barmhartige erbarmer’ een-en-dezelfde zijn die is niet goed snik. Jezus bracht vergeving! Mohammed bracht vergelding! God is Liefde, en allah is een vergissing. Er is zo weinig gevoel in de islam dat er geen enkele empathie is, er is zelfs geen enkel besef over wat er mis is met de islam. Je bent aan de heidenen overgeleverd als je moet wachten op barmhartigheid van een moslim. Allah is een klootzak, een schurftige rothond! Hij inspireert kanker-marokkanen om op straat mensen dood te trappen. 772 Kerk Kut & Kapitaal

Het staat allemaal in de koran. Iedereen die mij niet gelooft die moet dat boek maar eens gaan lezen. Maar pas op, de woorden zijn mooi. Talloze malen wordt het woord barmhartigheid gebruikt, in vele verzen in de koran wordt gerefereerd aan vrede en genade. Maar het wordt tijd dat die verzen op de juiste waarde worden geschat. De reclames uit de jaren zestig voor Pall Mall, Mantano, Caballero en de Zware van de Weduwe spreken allemaal over de gezelligheid en de heerlijke geur van tabak. Ergens moet nu toch wel duidelijk zijn dat publiciteit maken voor een product, het adverteren voor goederen of diensten feitelijk smerige reclame is. Tabaksreclame is een verhulling voor de propaganda van longkanker. De mooie woorden uit de koran zijn er om de verachterlijke systemen te verhullen. Het misbruik van de vrouw, de onderdrukking van de neger, de uitbuiting van iedereen die werkt voor zijn brood. Het christendom is geen gelijkwaardige tegenstander voor de islam. Het heeft slappe knieën en geen ruggegraat. Het christendom leert de mensen vergeven. Maar de islam leert de mensen dat het nemen van bijzondere voorrechten het RECHT is van de moslim. Hoe vaak wordt er in de koran niet een onderwerp behandeld dat gaat over strijd en overwinning? Te vaak! Het christendom leert de andere wang toekeren, en de islam leert de gelovigen om dan nog eens extra hard te slaan en te overwinnen! Gewone moslims mogen meer dan één vrouw hebben. Gewone moslims mogen trouwen met wel vier vrouwen van willekeurig welk ras en geloof dan ook. Dan is er nog de speciale moslim. De profeet had bepaalde voorrechten boven anderen, de Profeet V.Z.M.H. mocht méér dan vier vrouwen hebben. Moslima of Jodin, of Christin; dat maakte geen verschil. Zijn eerste vrouw Khadija was vele jaren ouder dan de profeet. Zij was al 40 en hij amper 25. Maar Khadija was rijk en had een goedlopend bedrijf met veel personeel. En Mohammed V.Z.M.H. had een broertje dood aan werken, dus dat was liefde op het eerste gezicht! Nadat die eerste vrouw dood was en Mohammed V.Z.M.H. de erfenis had opgestreken kwamen er meerdere vrouwen. Ooit is de Profeet V.Z.M.H. in het huwelijk getreden met Zaynab, dat was de vrouw van zijn stiefzoon. Die vrouw moest ‘vader’ tegen de profeet V.Z.M.H. zeggen. Haar huwelijk met de stiefzoon van Mohammed werd ontbonden en allah vond het een goed idee dat de Profeet V.Z.M.H. met de knappe Zaynab zou trouwen, mooi verhaal hè? De jongste en laatste echtgenote van de heilige profeet Mohammed V.Z.M.H. was Aïsha. Toen zij met de profeet V.Z.M.H. in het huwelijk trad was ze zes jaar oud. De eerste huwelijksnacht beleefde zij pas toen ze negen jaar oud was. Prachtig is die liefde tussen man en vrouw! Voor veel mannen en vrouwen op de wereld is het jammer dan de man niet groter geschapen is. Seks en erotiek zijn wel aardig maar soms niet super. Echter dit gold niet voor Aïsha. Een negenjarig meisje dat is ongeveer half volgroeid. Dit resulteert in het volgende, in verhouding was de lul van de profeet voor de kleine Aïsha twee keer zo groot De Twaalfde Imam 773

als dat gevoelsmatig voor andere volwassen vrouwen zou zijn geweest. Twee keer zo veel gevoel, twee keer zo veel genot. Wow, wat moet die kleine Aïsha gelukkig zijn geweest. Volgens een koran-kenner was Aïsha niet het slachtoffer van seksueel geweld, maar zij was de gelukkigste vrouw op aarde. Voor een gelovige moslim is het goed om de daden van de profeet V.Z.M.H. te volgen en zorgvuldig na te doen. Voor een gelovige moslim is het ook goed om de richtlijnen van de profeet V.Z.M.H. op te volgen. Er zijn een paar dingen die de profeet V.Z.M.H. wel mocht maar de gewone gelovige (achterlijke) moslims niet. Het wordt soms niet gewaardeerd als een gewone moslim de vrouw van een ander gaat neuken! Een gewone moslim niet, maar de profeet V.Z.M.H. wel. Het is tenslotte een eer als de profeet V.Z.M.H. in het zelfde kutje wenst te gaan als de gewone moslim. Voor de gewone moslim zijn er gewone regels. Maar voor de speciale moslim zijn er speciale voorrechten, want de Profeet V.Z.M.H. is de plaatsvervanger van allah op aarde. Voor de profeet V.Z.M.H. maakte het niet uit of de vrouw jong was of oud. Zo jong als Aïsha of zo oud als Khadija. Getrouwde vrouwen, ongetrouwde vrouwen of weduwes! Christelijk, joods of moslim. De profeet V.Z.M.H. neukte met alles en iedereen. Let wel; bewust schrijf ik hier niet ‘alle vrouwen’, maar ‘alles en iedereen’, omdat volgens de hadith - de vaak handig verzwegen aanvulling op de koran - de profeet Mohammed V.Z.M.H. ook wel eens met een man de slaapkamer bezig was. Elke moslim heeft als plicht het voorbeeld van de profeet V.Z.M.H. te volgen. De speciale voorrechten van de profeet V.Z.M.H. zijn uiteraard de speciale voorrechten. Maar nu komt de twaalfde imam weer om de hoek kijken. Lange tijd was hij weg, maar plotseling staat hij op de stoep. Waar hij vandaan komt weet niemand. Ineens is daar de twaalfde imam, hij komt om de jongste dag aan te kondigen. Hij komt met de boodschap dat het einde der tijden is aangebroken. Die twaalfde imam is de enige echte opvolger van de profeet V.Z.M.H. Omdat ooit in het verleden er een dispuut was over wie de Heilige Profeet V.Z.M.H. mocht opvolgen en daarbij een ‘wijze man’ en koran-kenner was verdwenen. Daarom komt hij nu terug. Met alle speciale voorrechten van de profeet. De heilige plaatsvervanger van allah op aarde heeft zelf ook een plaatsvervanger. Die twaalfde imam is aan de profeet gelijk. Enige tijd geleden was een christen-politicus in Nederland, helaas was die SIMPELE ZIEL destijd minister van Justitie, en deze was van mening dat het mogelijk was om, als er voldoende draagvlak voor was om in Nederland de sharia in te voeren. In werkelijkheid is het invoeren van de sharia in Nederland niet mogelijk omdat dit tegen de grondwet is. Het druist in tegen het beginsel dat alle mensen gelijk zijn. Het invoeren van de sharia is ook niet mogelijk omdat deze ‘islamitische wet’ alle internationale verdragen aan zijn laars lapt. Zo zijn ondermeer lijfstraffen toegestaan in de sharia, maar ook amputaties en de doodstraf. In geen enkel beschaafd land staat dit toe. 774 Kerk Kut & Kapitaal

Maar het is nog erger! Er is nog iets dat de sharia toestaat, in bepaalde gevallen, voor speciale personen en dat is het onderhouden van een seksuele relatie met meisje van amper negen jaar! Voor andere moslims dan de profeet geldt dat het misschien wellicht niet helemaal in de haak zou zijn om zo’n klein kutje uit te scheuren bij het penetreren van het kind, maar als men de heilige profeet Mohammed V.Z.M.H. is of de twaalfde imam - de rechtmatige opvolger van de plaatsvervanger van allah - dan mag het wel. Plotseling heeft het kind geen pijn, maar zijn het vreugdekreten. Welk een erbarmen wordt er hier ten toon gespreid? Prachtig toch om de ware religie in de praktijk te zien. De ware aard van het beestje komt boven als er geen tegenstand meer is. Moslims moeten Mr. J.P.H. Donner wel heel erg dankbaar zijn. Van inktvissen is bekend dat zij niet veel botten hebben, van kwallen is dit ook een belangrijk gegeven. Nu heeft de GRISTEN Donner met inktvissen en kwallen gemeen dat hij óók geen ruggeraat heeft. Donner is net zo nuttig voor de samenleving als een kwal tijdens in het hoogseizoen aan het strand. Als men per ongeluk op een inktvis stapt dan scheidt deze ter verdediging een boel inkt uit om zich onzichtbaar te maken voor de bedreiger. Verwacht geen intelligente stellingen - freedom of speech - met deze inkt, het is slechts om het water troebel te maken. Als Donner de moeite zou hebben genomen om zich te verdiepen in de islam en in de koran dan zou hij niet zo’n domme uitspraak hebben gedaan. Voor iemand die rechten heeft gestudeerd moeten er een paar beginselen zijn. Bijvoorbeeld dat de wet voor iedereen geldt, en dat iedereen gelijk is voor de wet. Daarnaast is er nog iets; de wet geldt ook voor de wetgever! Ook de maker van wetten moet zich aan de wet houden. Zelfs de handhavers van de wet moeten zich aan diezelfde wet houden. Dit zijn eenvoudige beginselen, maar zonder deze beginselen zijn er geen rechtvaardige wetten mogelijk. Stel nu dat het werkelijk mogelijk zou zijn om in Nederland de sharia in te voeren. Sinds enige tijd zijn er steeds meer Mohammedanen in Nederland, dus via democratische weg zou dit kunnen. We laten even buiten beschouwing of dit wenselijk is en of dit juridische mogelijk is. Zoals al eerder gesteld is dit volgens de rechten van de mens NIET mogelijk. Het is ook een bekend fenomeen dat steeds als een land vervalt tot de islam dat het dan plotseling uit is met gelijkberechtiging van man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geloof. Maar voor dit kleine gedachten experimentje gaan we even uit van de domme fantasie dat binnenkort de sharia kan worden aangenomen in Nederland, omdat de meerderheid van het volk langs democratische weg daar voor gekozen heeft. Dit is echt niet on-mogelijk, Pim Fortuyn en Adolf Hitler hebben één ding gemeen, ze hebben allebij op verbluffende manier op democratische wijze een gigantische verkiezingswinst gehaald. Als b.v. El Moumni zich verkiesbaar stelt, en samen met Ahmed Aboutaleb, Ali Lazrak en Nebahat Albayrak als lijstduwers dan is een grote verkiezingswinst niet uitgesloten! De Twaalfde Imam 775

Dan wordt een soort El Moumni minister voor Emancipatie-Zaken èn voor Grote Steden-beleid. Uiteraard wordt weer Mr. Dr. J.P Balkenende de minister-president, mark my words! Coalitie met links of coalitie met rechts. Of mannenbroeders met links, rechts of andere mannenbroeders samengaan. Of dat mannenbroeders het nu met de moslim-broederschap doen. Alles is mogelijk bij Onze Jan Peter. Het pluche van de regeringszetels kleeft erger dan de Amerikaanse plastic bankstel-overtrekken uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Koste wat kost worden alle volgende kabinetten weer coalities met welke partner dan ook. Het lijkt wel op de manier waarop vroeger een collega van het werk zijn vriendinnen uitkoos, het maakt niet uit hoe ze er uit zag, als er maar een gat in zat. Voor Mr. Dr. J.P. Balkenende geldt ongeveer zoiets, het maakt niet uit met wie hij regeert, zolang Jan Peter maar Minister President wordt, met rechts, met fortuynisten, met links. Of zoals misschien binnenkort met aanhangers van de ware zuivere islam. Maar ooit komt er een mes-alliance en dan zit men met problemen! Die bijna twee meter lange voormalig collega is nu getrouwd met een charmante een-meter-vijftig lange, tien jaar jongere vrouw met een hele dikke kont, 150 kilo, vaal piekhaar, en hij heeft nu een hok vol blèrende kinderen. En nu wil het geval dat uitgerekend in Nederland die befaamde Twaalfde Wijze Man begint aan zijn wederkomst. Aangetrokken door de mogelijkheden en de vrijheden komt de wederkomst van de plaatsvervanger van de plaatsvervanger van allah in ons land. De twaalfde imam draagt een djellaba en een grote grijze baard. Hij wordt democratisch gekozen voor het parlement en hij wordt na een korte formatie aangesteld als minister van des-intergratie. Met portefeuille voor terugdringen van de gevolgen van het onderwijs. Donner komt weer op justitie en dan is de Nederlandse sharia ook een feit. Bij het bezoek aan het paleis valt zijn oog op de Koninklijke Hoogheid Prinses Alitalia die net zes jaar geworden is. Het is algemeen bekend dat het staatshoofd in Nederland de dienaar is van de staat. Het is dus geen punt dat de plaatsvervanger van de plaatsvervanger van allah het beste wordt aangeboden wat er is. Hij wordt enigszins opgewonden bij het zien van zoveel schoons. Van de islamitische fractie uit de tweede kamer zal men geen onvertogen woord horen, dit is alles in overeenstemming met de koran, en geheel in navolging van de Profeet Mohammed V.Z.M.H. die huwde met zijn eigen schoondochter en later ook nog eens huwde met de zes jarige dochter van een vriend. Als men dit niet gelooft dan moet men de koran maar eens gaan lezen, maar bovenal moet men eens de hadiths door de zoekmachine heen halen. In de hadith staan de verhandelingen van de profeet, zijn verrichtingen en de toelichtingen hierop. In de hadith staan voor denkende mensen de meest verschrikkelijke dingen beschreven. Moslims lezen dit doorgaans niet, er is ook niet door te komen. Meer dan tienduizend regeltjes met uitleg, wat de profeet gezegd heeft en wat hij gedaan heeft en waarom de moslim dit ook moet doen. 776 Kerk Kut & Kapitaal

Het nieuwe nieuwe NIEUWE kabinet Balkenende, dat door heftige steun van de islamitische fracties uit de Tweede Kamer tot stand is gekomen staat op het bordes van het paleis. Toen in het verleden Balkenende met de VVD regeerde was het ellende op het gebied van integratie en vreemdelingenzaken. In het daarop volgende kabinet Balkenende kon dit plotseling snel worden opgelost. Als een gek op het dak draait Balkenende met alle winden mee. En omdat Onze Jan Peter niet veel ruggegraat heeft zal hij ook met de islam meedraaien, als ware hij een burgemeester in oorlogstijd. Nu op dit moment is er niet veel te verwachten van het CDA omdat men boter op het hoofd heeft. Ooit is er een man geweest die wilde de stomme boertige stinkende ruftende schetenlatende Arabieren beschaving bijbrengen en verenigen tot één volk. Het verzon wat regels. Hij leende wat filosofie en theologie bij anderen. Daar kwam men toch niet achter. De befaamde Willem O’Duijs had een lijntje met Johnny Carson. Niet dat de laatste er weet van had, dan was er gewoon een rekening gekomen. De geestige opmerkingen en de manier van het brengen van een talk-show op de Nederlandse televisie is overgenomen uit Amerika. De hoerenzoon Mohammed V.Z.M.H. - die als struikrover zijn geld verdiende - leende van het christendom bepaalde zaken en zette daarmee een eigen geloof op. Nog steeds zijn er mensen die niet weten dat Duijs leentjebuur speelde bij Amerikaanse shows. Nog steeds zijn er mensen die niet doorhebben dat het drillen van mensen, het laten opzeggen van mantra’s de onafhankelijke geest doodt en de slaafsheid groter maakt. Waarom moet men in het leger samen marcheren? Dat is voor het saamhorigheidsgevoel te kweken, niet voor de beenspieren! Waarom moet men in de moskee samen gelijk buigen, knielen en opstaan? Dat is om er voor te zorgen dat niemand een eigen mening ontwikkelt, zolang men gelijk moet blijven en synchroon moet bewegen is er een vorm van peer-pressure. En die is onontkoombaar en daar kan men zich niet van losmaken. Zodra iemand eerder of later is dan volgt er een reactie van de omstanders. Men moet er bij blijven. Hierdoor is het loskomen van de organisatie heel moeilijk. De islam is géén godsdienst. En allah is geen god! Het dienen van de ‘allerhoogste’ is een zichzelf tegensprekende uitspraak. Men kan de almachtige niet dienen! Omdat dit die almachtige minder machtig maakt. Als ik een kopje slappe thee moet oppakken voor de almachtige schepper dan maakt dit dat de almachtige schepper dit zelf niet kan. Omdat het die almachtige waarschijnlijk aan de kracht zou ontbreken om zelf dat kopje thee op te pakken. En ook omdat als ik iets doe een ander dat niet meer op een zelfde ogenblik kan doen. Door het dienen van de almachtige maakt men deze zwakker! Hierdoor wordt die ‘almachtige’ een slappe nietsnut. Als ik twijfel aan mijzelf dan zoek ik bevestiging bij anderen. Als er één ‘schepper’ zou zijn geweest die echt alles gemaakt zou hebben dan wordt hij bedankt, mooi werk! Bedankt voor de schepping van de vrouw, ik zou mij geen leven kunnen voorstellen zonder vrouwen. De Twaalfde Imam 777

Maar als er een schepper zou zijn geweest die niet zeker van zichzelf is dan zoekt hij bevestiging. Prachtige bomen en bergen, vissen en vogels scheppen en dan toch twijfelen aan jezelf, die god moet naar de psychiater! Twijfel hebben aan jezelf is een tekortkoming. Weet niet wie het gezegd heeft maar; „twijfel is voor de goddelozen!“ Een god die twijfelt is geen god! En een god die bevestiging nodig heeft die is niet zeker van zichzelf! Een god die zogenaamd gediend wil worden die heeft helemaal geen almacht. Een god die de hele dag aanbeden had willen worden die had geen mensen moeten scheppen maar een iPod, met daarop een podcast met daarop de hele dag door steeds meer weer lofuitingen aan hemzelf gericht. De islam is geen godsdient, het is een maatschapppelijk stelsel en regels over hoe mensen met elkaar moeten omgaan. De bedoeling is ooit geweest om de Arabieren die in de hoek van de hut gingen zitten schijten enige vorm van beschaving bijbrengen. Alles neukte met iedereen, alles werd gestolen van iedereen. Rochelen, zeiken en scheten laten ten overstaande van heel de bevolking. Geen besef hebben van mijn en dijn. Geen enkele remming om iemand de kop, een hand of een voet af te hakken. Daar is geen beschaving tegen opgewassen. Daar moet iets sterkers bij komen. Men verzint een god die zal straffen na de dood. Dat is afdoende, dat werkte ook bij anderen. Daarom heeft de-manzonder-vader V.Z.M.H. - net als Jezus - een stel regels opgesteld, als men zich daar niet aan zou houden dan was de staf dat men in de hel zou komen. Begint het al een beetje duidelijk te worden? Alleen is er een groot verschil tussen Jezus en Mohammed V.Z.M.H. Onoverbruggelijk groot; namelijk de uitgangspunten. Jezus groeide op in een maatschappij die beslast was met norm- en schuldbesef èn angst voor dat wat komen gaat. De beoordeling na de dood is voor velen een vreselijk vooruitzicht. Daarom heeft Jezus de vergeving toegevoegd aan zijn geloof; Het Joodse Geloof! Hij was een rabbi, een schriftgeleerde. Doordat hij zichzelf offerde heeft hij vergeving afgesmeekt, daarom hoeft niemand meer bang te zijn voor de dood. Of Jezus de zoon van god is? Ik denk het wel! Iedereen zou toch zo’n lieve zoon willen hebben. Elke god die wat voorstelt die wil zo’n zoon! De twinkeling van het licht in de ogen van Jezus is vergelijkbaar met die van Nelson Mandela. Als god niet met Moeder Maria (Meriyam) geneukt heeft dan is dat een gemiste kans, en met terugwerkende kracht zou hij hiervoor de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. Een zoon die de wereld zo lief had dat hij zijn eigen leven wilde geven, wat een lieve jongen is dat. Hoe men ook draait met woorden er is geen enkele overeenkomst tussen Profeet Mohammed V.Z.M.H. en Jezus. Ik kan 27 jaar op mijn kont op Robbeneiland gaan zitten, ik word geen Mandela. Ik kan opblaasbare moonboots aantrekken en over het water van het meer van Galilea gaan lopen, maar daarmee word ik geen Jezus! 778 Kerk Kut & Kapitaal

Gelijk worden aan de Heilige Profeet Mohammed V.Z.M.H. is makkelijk. Men begint autoradio’s te stelen of mobile telefoons. Dan gaat men een handeltje opzette met smerige versneden vervuilde harddrugs. En dan rondt men het af als loverboy! Minderjarige meisjes de hoer laten spelen. Als iemand daar wat van zegt dan schop je hem verrot. Je trapt hem de hel in. En als iemand zijn bek opentrekt over het seksuele misbruik van vrouwen binnen de islamitische samenleving dan snijdt men hem de strot af. Net als met Theo van Gogh is gebeurt. Als iemand dáár weer wat van zegt dan is hij een racist! „Want er is toch vrijheid van geloof!“ Maar allah is geen god, en moslims zijn geen ras. Het is makkelijk om gelijk te worden aan de Profeet Mohammed V.Z.M.H., men kan eenvoudig - zonder schuldgevoel - goederen van een ander roven of stelen, want dat deed de profeet ook. Men kan hele massa’s vrouwen gaan neuken, zonder ook maar de minste blijk van liefde te geven. Elke vrouw van Mohammed V.Z.M.H. werd door de profeet behandeld als een hoer. Benen wijd en bek houden! Maar Jezus daarentegen behandelde HOEREN als een dame èn met respect. Hij lag zelfs aan met hoeren en tollenaars. En hij sprak met hen als gelijkwaardig. Jezus had de liefde in zich en hij had geen twijfel. Het verhaal over de overspelige vrouw die bij Jezus wordt gebracht en dat dan wordt hem gevraagd wat haar straf zal zijn, en dan legt Jezus uit dat haar zonden haar zijn vergeven. Kijk maar in Johannes 8 de verzen 1 t/m 11: Johannes 8 (01) Maar Jezus ging naar den Olijfberg. (02) En des morgens vroeg kwam Hij wederom in den tempel, en al het volk kwam tot Hem; en nedergezeten zijnde, leerde Hij hen. (03) En de Schriftgeleerden en de Farizeen brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen. (04) En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: „Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. (05) En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij?“ (06) En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij [iets] hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde. (07) En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: „Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.“ (08) En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde. (09) Maar zij, [dit] horende, en van [hun] geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen De Twaalfde Imam 779

gelaten; en de vrouw in het midden staande. (10) En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: „Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld?“ (11) En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: „Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.“ Heerlijk, iedereen kan gelijk worden aan Jezus! Gewoon vergeven wat een ander eventueel fout gedaan heeft. Men vraagt of iemand spijt heeft, en als dat zo is dan zegt men dat men het niet meer mag doen, en dan zegt men dat de zonden zijn vergeven. Er zijn er twee voordelen, de zondaar zal niet meer zondigen en voortaan zal ook hij de zonden van anderen vergeven. Als men niet vergeeft èn de zondaar houdt niet op dan zijn er meerdere nadelen; ten eerste komt de straf van de zondaar ten koste van de maatschappij. Het wegvallen van iemand maakt dat zijn nabestaanden zonder hem moeten rondkomen. Verder lost het structureel niets op. Het onrecht blijft doorgaan. In Zuid Afrika heeft men het goed gezien, de maatschappij moest door. En als alle schuldigen, blank EN zwart, zouden moeten worden gestraft dan zou de maatschappij tot complete stilstand zijn gekomen, op elk hoofd in Zuid Afrika is wel wat boter, en het is bekend dat als men boter op het hoofd heeft dan moet men uit de zon blijven. In Zuid Afrika schijnt dagelijks het zonnetje, dus oppassen geblazen. Nog even terug naar het op straat doodtrappen van René Steegmans. De vader van Khalid L. (de Lamlul!) die Kanker-marokkaan stelde dat het de wens van allah is geweest dat René Steegmans zo zou lijden. Omdat René opkwam voor een oudere vrouw die slecht ter been was. Zij werd bijna omver gereden door de scooter van Khalid L. en zijn Hollandse Holmaat. Croquettes gingen ze kopen, en bier. En allah wilde dat René Steegmans zou lijden. Uit deze woorden spreekt geen enkele vorm van schuld en aansprakelijkheid, sterker nog; de schuld wordt elders gedeponeerd. De schuld wordt afgeschoven, zoals dat gewoon is in de islamitische maatschappij. Iedere moslim mag vreten en zuipen, potverteren en uitbuiken of het een lieve lust is. De maatschappij moet de aanwezigheid van jonge on-opgevoede moslims maar accepteren, het is de wil van allah. Maakt niet uit wat ze uitspoken, als er iemand ter verantwoording moet worden geroepen dan is het de wil van allah, hij heeft alles bepaald. Hem treft geen schuld, hij is almachtig en alwetend. En allah weet het beter. Echter, er is een oplossing voor dit heikele punt! Als allah en zijn volgelingen geen schuld accepteren voor de begane zonden, dan kan er ook geen vergeving komen. Er is alleen vergeving voor iedereen die erkent dat hij iets fout gedaan heeft. Als men dan belooft dat men het niet meer zal doen dan krijgt men vergeving. Anders niet. Als men niet schuld bekent, en als men niet belooft het niet meer te zullen doen dan krijgt men straf. Géén vergeving! 780 Kerk Kut & Kapitaal

Voor de dood van René Steegmans is er maar een schuldige! En die schuldige is allah! Omdat de islamitische ‘god’ wilde dat René Steegmans zou lijden en op straat aan zijn eind zou komen. Dood geschopt door de vuile rotpoten van een paar ellendige klootzakken, daarom is allah aansprakelijk. En allah kan niet rekenen op vergeving. Dat is eenvoudig vanwege het feit dat allah anders vergeving had moeten vragen èn moeten beloven het niet meer te doen. Een vos verliest zijn haren maar niet zijn streken, allah kan alles wel zeggen en beloven, maar tot nu toe is die zogenaamde islamitische god een slappe lul en zijn woord is alleen geschikt om domme mensen nog stommer te maken. Voor allah geldt daarom oog om oog en tand om tand. Omdat René Steegmans op straat is doodgeschopt en omdat dit de wil van allah was, daarom verdient allah ook om op straat te worden doodgeschopt. Niet voor de misdaden tegen de menselijkheid verdient allah straf, niet vanwege de onderdrukking van vrouwen moet allah ter verantwoording te worden geroepen, niet omdat uit Zijn Naam tal van misdaden zijn gepleegd, maar alleen omdat allah de opdrachtgever was voor de dood van René Steegmans, daarom moet allah worden doodgeschopt. Oog om oog, tand om tand. We gaan weer terug naar de twaalfde imam, de wederkomst van de plaatsvervanger van de plaatsvervanger van allah. Volgens de islamitische wet komt de twaalfde imam overal mee weg. Als hij doet wat de profeet deed dan is hij een voortreffelijke moslim. Alleen de Heilige Profeet Mohammed V.Z.M.H. was een volmaakte moslim. Het is iedere moslim vrij om de daden van de profeet na te doen en na te volgen. Sterker nog; het wordt aangemoedigd. Het enige goede voorbeeld voor de moslim is het leven van de Heilige Profeet V.Z.M.H. en zijn de werken van de profeet. Het enige dat moslims tegenhoudt om werkelijk moslim te zijn dat is de plaatselijke menselijke wet. Er zijn aardig wat punten waarop de wensen en verlangens van de moslim worden ingeteugeld en beperkt door mensenhanden gemaakte wetten. Zelfs in landen met overwegend moslims als bevolking zijn er wetten door mensen gemaakt waar moslims zich aan moeten houden. Ook daar moet men in het verkeer zich aan de regels houden, ook daar moet men de telefoonrekening betalen. Maar binnenkort in Nederland gaat het als Donner zijn zin krijgt, Inshallah, de sharia ingevoerd worden. En alleen vanwege dat punt is het wenselijk dat Donner blijvend wordt gedumpt en blijvend wordt verwijderd wordt uit de politiek. Iemand met zoveel onbegrip en onkunde over het recht èn de universele rechten van de mens die is onwaardig om op de zetel van een minister te zitten. Want als Donner de sharia gaat invoeren dan staat Mr. Dr. Jan Peter Balkenende op een gegeven moment samen met Mr. J.P.H. Donner het kleine Prinsesje van Oranje vast te houden zodat de twaalfde imam bij zijn wederkomst haar kan nemen zoals een opvolger van de profeet betaamd. Geheel in overeenstemming met islamitisch recht, geheel in overkeenkomst met de overlevering van de profeet. De Twaalfde Imam 781

De islam is géén geloof. Het is een maatschappelijk stelsel! Een systeem waarop mensen hun samenleving hebben opgebouwd. Dat systeem is niet in overeenstemming met onze ‘westerse’ normen en waarden. Streep ‘westerse’ maar door! De islam is niet te combineren met welke andere menselijk samenlevingsvorm dan ook. Dit komt door het uitgangspunt, het principe! Een roverhoofdman die oorlogen voerde voor ‘allah’! En daar ZELF goed beter van werd, steden met het zwaard overwon, zonder de almacht van allah te gebruiken, maar ‘de scherpte des zwaards.’ Dit moet toch mensen aan het denken zetten. Ben ik nou zo intelligent of zijn moslims zo stom? Mohammedanen moeten vijf keer per dag bidden dat allah erbarmen heeft, maar ondertussen zitten ze in de shit. Bij elke gebed moeten ze liegen. En men bidt niet alleen tot allah, maar ook onderstreept men de bijzondere status van de profeet. Daarbij maakt men telkens een fout, en die fout zit in de persoonsvorm. De profeet is dood, hij ligt te rotten in zijn graf, daarom kan men niet spreken over hem in de tegenwoordige tijd, maar alleen in de verleden tijd. Echter in de gebeden die men elke dag vijf keer moet uitvoeren moet men telkens liegen. Hoe men het ook wendt of keert, men kan niet ontkomen aan het feit dat de profeet niet is, maar WAS! De profeet is NIET meer. De pieren zitten in zijn kont te wroeten, de duivels uit de hel prikken hem met hun drietanden overal waar nog verterend vlees op de botten zit. Varkens schijten hem in zijn tandeloze bek. Verlopen hoeren stoppen hun met pus doordrenkte tampons in alle andere openingen van zijn ellendige lijk wat ooit een mistroostig lichaam was. Als de plek waar de profeet lag begraven niet door bulldozers was omgeploegd voor parkeerterrein voor de auto’s van de Saudische koninklijke familie, dan zou de profeet madeliefjes naar boven aan het duwen zijn. De profeet is dood! Hij is niet meer. Hij was. En ‘was’ is de verleden tijd van ‘is’! Elke keer als men spreekt over de profeet en men gebruikt de tegenwoordige tijd dan liegt men. De ontkenning over de huidige situatie waarin de profeet Mohammed V.Z.M.H. verkeert is typerend voor de algehele situatie waarin de complete moslim-wereld is verzeild geraakt. Men is totaal los van de realiteit! Alle Mohammedanen, alle islamieten, alle Wahabieten, alle Soefies, alle Alevieten, de Ahmeddiya’s en alles wat er nog meer rondloopt in het spectrum van geloven en religies en sektes van dit ‘monotheïstische’ geloof, zij allemaal geloven in leugens. Hiervoor is één afdoende en compleet bewijs. Dat ene bewijs is dat IK kan stellen dan allah dood is! Omdat IK dit kan stellen is dat automatisch de wil van allah. Omdat alles de wil van allah is. Ook het absolute en afdoende bewijs van het feit dat hij niet bestaat. En omdat ik kan stellen dat allah dood is, daarom is dat automatisch waar. Omdat dit de wil van allah is! 782 Kerk Kut & Kapitaal

Het tegendeel kan niet worden bewezen. Stel dat allah wil bewijzen dat hij niet dood is moet hij zelf met terugwerkende kracht dit boek onmogelijk maken. Dus als iemand dit leest dan is de stelling dat allah dood is automatisch en onweerlegbaar waar! Indien gelovige moslims proberen de publicatie en verspreiding van dit boek te bemoeilijken is dit een onderschrijving van de stelling dat allah een slappe machteloze erbarmelijke creatuur is, dat allah zelf niets kan. Maar er is meer. Niet alleen moet allah het bestaan van dit boek, met terugwerkende kracht onmogelijk maken. Net als een èchte Master Of The Universe, net als in Back to the Future. Als een Michael J. Fox met een omgebouwde DeLorean DMC-12. Maar dan kan allah het wel met een handgeweven Perzisch tapijtje. Nee, dan moet allah niet alleen dit boek onmogelijk maken, dan moet allah ook maar eens beginnen met de bevrijding van de moslima. Iets wat voor een eenvoudige Hollandse jonge vrouw in het begin van de vorige eeuw wel mogelijk was, waarom zou allah dat niet kunnen? Waarom kan Alletta Jakobs wèl de vrouw bevrijden, en waarom kan allah niet de vrouw bevrijden! Hier komen we op een moeilijk punt! De heilige profeet Mohammed V.Z.M.H. wilde mannen naast zich hebben in de oorlogen en georganiseerde overvallen op steden en handelskaravanen. Daarom moest die mannen iets worden aangeboden, niet alleen een mooie tijd na de dood werd de mannen die vochten ‘voor de islam islam’ voorgehouden. Ook in hun huidige leven werden mooie vooruitzichten gesteld. De buit van de berovingen werd verdeeld onder de moslims, maar ook de poesjes werden verdeeld. Als een handelaar met goederen door de woestijn trok dan deed hij dit vaak niet alleen met personeel, maar zijn vrouw en kinderen waren er ook bij. De handelaar werd overvallen. De buit werd verdeeld, een kameel naar Kemal, een os naar Osman etc. Elke kolerelijer kreeg een kleed. Elke teringrover een tent. En de buit bestond ook uit vrouwen en kinderen. De jongens konden op de geiten en schapen passen, de meisjes en vrouwen mochten in de tent blijven om t.z.t. voor nachtelijk vertier te zorgen. Doordat de profeet een ‘eenvoudige’ kijk op vrouwen had is er binnen de islam een beeld ontstaan dat vrouwen alleen maar goed zijn voor een ding; NEUKEN! Terwijl in diverse andere culturen het besef leeft dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn is men binnen de islam de verkeerde kant op gegaan. Doordat de moslimse mannen een onjuist beeld van de realiteit kreeg voorgehouden heeft men het verkeerde gedrag dat hieruit volgt gecultiveerd. De Twaalfde Imam 783

Een man en een vrouw vullen elkaar aan, beiden zijn voor elkaar onmisbaar. Maar gelijkertijd zijn beiden ook inwisselbaar. Hier lijkt een tegenstrijdigheid in te zitten, maar dat is het niet. Als men oppervlakkig kijkt dan zou het kunnen worden gezien als dat het niet van belang is met wie een man het bed deelt. En in zekere zin is dit ook zo. Maar het unieke van ieder mens maakt dat èlke relatie die ieder mens heeft uniek is. Maar omdat àlle relaties uniek zijn is het ook zo dat hierin juist weer alles het zelfde is. Lijkt moeilijk, is het niet! Als vrouwen als handelswaar worden gezien of als jongetjesfabriek; dan heeft men een verkeerde kijk op de samenleving! De realiteit komt hierbij ooit eens in conflict met de theorie. Men kan proberen de realiteit op de foute wensen en verwrongen droombeelden aan te passen, maar ergens moet men ooit een keer wakker worden. Lang kan men blijven vasthouden aan schijnbare idealen en fantasieën. Ooit moet men de werkelijkheid onder ogen zien. Binnen de islam heeft men tal van vreemde gebruiken ontwikkeld die men zelf als volkomen normaal beschouwt. Ook tracht men anderen hiervan te doordringen dat dit behoort tot de cultuur van de moslim. Hoe hard men ook schreeuwt, er komt een tijd dat men niet langer kan blijven volhouden dat veel gebruiken berusten op tragische mens-onwaardige misverstanden. Vaak heb ik in dit boek afgegeven op de Amerikanen, en terecht! De doorsnee Amerikaan is bot, zelfzuchtig en door zijn lage intelligentie makkelijk beïnvloedbaar. Het wereldbeeld dat de Amerikaanse man heeft van de vrouw is niet veel beter dan wat de gemiddelde moslim over vrouwen weet. Op MTV staan actrices/danseressen met zeer kleine tanga’s tegen een paal te dansen. Deze paal staat symbool voor de paal die gemiddelde man in zijn broek droomt. De vrouw is in de clips onderdanig èn mooi èn aanhankelijk èn bekoorlijk èn beschikbaar. Maar dat is televisie! In werkelijkheid is de gemiddelde Amerikaanse vrouw veertig kilo te zwaar. De gemiddelde Amerikaan kan Europa niet op de kaart aanwijzen. Met de spilzucht van de regering Bush heeft de Amerikaanse staatsburger een schuld opgebouwd die jaren kost om weg te werken. De persoonlijke schuld bij de banken voor de individuele Amerikaan was in het verleden zo dat men elke maand het geld aan het uitgeven was wat men de volgende maand ging verdienen. Echter tegenwoordig is het zo dat de gemiddelde Amerikaan niet het geld van de daarop volgende maand aan het uitgeven is, men is nu bezig met het loon dat over twee maanden binnen gaat komen. 784 Kerk Kut & Kapitaal

Uit alles blijkt; de gemiddelde Amerikaan heeft niet al te veel hersens. De gemiddelde Amerikaan denkt werkelijk dat hij kans maakt op die vrouw van 24 jaar. En dat die vrouw met maatje 38 een minieme tanga slip bij hem op schoot een lap-dance zal uitvoeren. Op MTV gebeurt dat elke tien minuten. Nooit zal de Amerikaan gaan nadenken en zich realiseren dat dit alles een droom is, een fantasie, een illusie, een fata morgana. TV is niet echt, TV is fake! De gemiddelde Amerikaan heeft een vrouw die veel te dik is, en te stom om voor de duvel te dansen. dans Hij kijkt naar MTV of naar 75 soortgelijke kanalen en ziet de modellen stralen, in werkelijkheid heeft zijn vrouw het loon van de volgendevolgende maand al uitgegeven aan schoonheidsmiddelen en afslankmiddelen en snoepgoed voor dat hok vol schreeuwende schreeuwlelijke kinderen. De Amerikaan heeft nèt zo’n verkeerd beeld van de vrouw in het algemeen als de gemiddelde derde wereld moslim. De een denkt werkelijk dat de vrouw zijn persoonlijk hoer is die dom en onwetend gehouden moet worden. De ander denkt dat de vrouw moet worden opgesloten in huis omdat als een vrouw buiten komt er verleidingen kunnen komen. De Amerikaan en met name de MTV kijker heeft net zo’n vreemd vrouwbeeld als de moslim. Maar ieder voor zich totaal verschillend en geheel aan het andere kant van het spectrum. In kringen van moslims wordt vaak de mening verkondigd dat de echte vrouwen emancipatie uit de islam komt, omdat de vrouw geen lustobject is. Zo wil men doen laten geloven. Doordat de vrouw bedekt gekleed moet gaan is zij bevrijd van de lage lusten van opdringerige mannen, terwijl haar westerse zusters zich in allerlei bochten moeten wringen om in de gunst te komen bij het man-volk. Daar valt iets voor te zeggen, maar er valt ook heel veel tegen in te brengen. Het zou mooi zijn geweest als elke vrouw haar eigen seksualiteit had kunnen beleven, haar eigen keuzes had kunnen maken en geen rol werd opgedrongen. Maar dit alles is een droomwereld waarin feitelijk niemand geloofd. De woorden zijn mooi, de realiteit is anders. Het enige verschil met de sexy westerse fantasie vrouwen op TV en de onderdrukte islamitische vrouwen in niqab, shador of met hoofddoek is dat de eerste groep kan kiezen! De moslima mag niet kiezen! Een MTV-babe kàn in tanga-slip en met een minieme borstbedekking door het leven gaan en zich laten aangapen door geile neukgrage jonge gasten en ouwe lullen. Een jonge knappe vrouw kan sexy gekleed door het leven. De Twaalfde Imam 785

Van het ene feest naar het ander. Een rijke vent zoeken en zijn geld uitgeven. Met wie zij het bed en het leven deelt is haar zaak. Zo hoerig als de pest! Ook kan zij - als zij dat wil - in een bloemetjesjurk en met rubberlaarzen aan naar de markt gaan en haar eigen verdiende inkomen uitgeven. Het is een keuze.

Voor de geëmancipeerde moslima is er geen keuze, ze mag niet zelf beslissen met wie zij het bed deelt, ze mag ook niet beslissen of zij überhaupt het bed wel wìl delen. Er is géén keuze. De uitbuiting lijkt minder, de westerse jonge vrouw met 36-26-36 (borst - taille - heupen in amerikaanse inches) kan zich met ‘r kut omhoogwerken in de maatschappij. Dat kan, maar het hoeft niet. De vrouw met de hoofddoek lijkt bevrijd te zijn van seksuele uitbuiting, maar dat is ze niet! 786 Kerk Kut & Kapitaal

Er is geen verschil of men een lapdance moet doen op TV als actrice voor een MTV-clip of dat men wordt opgesloten in een saai huis in een voormalige achterstandswijk, een huidige prachtwijk. Het resultaat is het zelfde.

Onderdrukking als gevolg van een fout wereldbeeld. Kortzichtigheid en het verzwelgen in gruwelijke sprookjes. Het wordt tijd dat mensen wakker worden gemaakt. Het islamitische sprookje is uit! De Twaalfde Imam 787

Allah is dood! Ergens weten de moslims het wel. Ergens heel diep in het onderbewustzijn van elke mohammedaan leeft de gedachte dat het allemaal niet waar is. Elke leugen die dagelijks moest worden herhaald, ooit komt het uit. Het kan een jaar duren, het kan twee jaar duren. Het kan tien jaar duren, het kan twintig jaar duren. Elk geloof is enkel en alleen een maatschappelijk systeem. Het zijn sociale regels. Zogenaamd is het ter ere van een god, zogenaamd zijn er regels die door die god zijn opgesteld. Die god kan boos worden als hij zijn zin niet krijgt. Die god kan straffen en belonen. Maar feitelijk is het steeds weer dat al die regels een puur menselijk doel hebben. Een manier om met andere mensen om te gaan. Moorden mag vaak niet, maar in bepaalde gevallen wèl! En voor anderen zorgen is een plicht. Er is geen god, er is geen jehova, geen jhwh en zeker geen allah. Van alle goden en godjes is allah toch wel de meest belachelijke. En die realiteit begint eindelijk door te dingen in de botte stomme hersens van de achterlijke moslims met hun achterlijke geloof. Dertig jaar geleden ongeveer beseften de moslims eindelijk ook dat de wereld verder was gegaan en dat allah vergeten was om de moslims voort te helpen. Dit achterblijven van de moslimse maatschappij was al honderden jaren eerder opgemerkt door anderen, zelf bleef men dit ontkennen. Wat moet er terecht komen van kinderen die geboren worden uit een relatie tussen een gevoelloze verkrachter en een afzichtelijke hoer. Wat is een kind waard als de moeder een domme slavin is. Incapabel tot enig respectabel werk. Uiteraard komt het zogenaamd wel goed als maar vijf maal per dag bidt naar de plek waar de Heilige Profeet V.Z.M.H. ligt te rotten. Droom maar verder! De enige reden waarom men in de moslimse wereld niet tegen kritiek kan is omdat deze kritiek op een pijnlijke manier duidelijk maakt dat de hele islam en alles wat er mee te maken heeft een flagrante schending is van de menselijkheid. Niet alleen naar anderen toe, maar ook naar zichzelf gericht is de islam een groot onrecht. De vrouw binnen de islam is gereduceerd tot een kut met pootjes. Er is geen menselijkheid meer op plaatsen waar de islam verschijnt. In de vrije wereld had men nooit mee mogen gaan in de gedachte dat de islam een geloof is. De theorieën zijn te stom, een boek dat zichzelf tegenspreekt, theologieën die in elkaar zijn geknutseld met een bouwpakket dat is geleend bij willekeurig welk ander geloof. De islam is opgebouwd uit joodse en christelijke en buddhistische aspecten. De onzichtbare god was een uitvinding van Mozes (Musa). Bij de uittocht uit Egypte vertelde hij de verzonnen verhalen over de ‘heldendaden’ van Abraham. Als men de bijbel/torah goed leest komt er zo hier en daar nog wel eens een andere god naar voren. Toch is het monotheïsme een joods begrip. Het onzichtbare en daarom alomvertegenwoordigde van één unieke god is een joodse uitvinding. Maar de islam heeft meer geleend! Het eindeloos opdreunen van teksten komt weer uit het Hinduïsme. Men kan in trance raken door constant teksten te herhalen. Leentjebuur bij Buddha! 788 Kerk Kut & Kapitaal

Het verbieden dat men zelf gaat nadenken is al een punt dat mensen had moet waarschuwen. Het communisme en het nazisme hebben met de islam gemeen dat er niet mag worden nagedacht, er mag geen enkele twijfel ontstaan. De doctrines van de islam en van de Heilige Profeet V.Z.M.H. moeten volledig intact blijven, anders valt het kaartenhuis met een donderend geraas in elkaar. De pudding van de islam en het mohammedanisme zakt in de stront, een huis van stro, het kan het daglicht niet verdragen. De leugens, die de Heilige Profeet Mohammed V.Z.M.H. verzon en leende bij anderen, die breken de slachtoffers van de islam nu - in deze tijd - ontzettend op. Vroeger was het eenvoudig, er was geen krant en men moest het zonder radio en televisie stellen. Toen kon de imam vertellen op het spreekgestoelte dat het allemaal niet waar was wat de anderen zeiden. Dat waren ongelovigen, het waren kafirs. En allah zou daar later wel mee afrekenen! Wacht maar. Geen plaats in de tuinen van genot voor de ongelovige kafirs, dan zal het lachen hen wel vergaan. Maar tegenwoordig kan elke moslim zien dat wat de imam jarenlang aan de gemeente heeft voorgehouden niet klopt. De islam is niets anders dan een systeem dat de Heilige Profeet Mohammed V.Z.M.H. heeft bedacht om stomme lulletjes te winnen voor zijn rooftochten. Als achterlijke Arabieren mee gingen met de roof-, moord- en plundertochten en ze zouden het leven laten dan zou men een beloning krijgen in het leven na de dood. Dit kan niemand tegenspreken omdat nog nooit iemand is teruggekomen uit de dood. Liegen zonder ooit de kans te lopen om tegen de lamp te lopen, dat is Mohammed V.Z.M.H. Dat is de islam, zo zit dat geloof in elkaar. Alleen wordt het pas zichtbaar als men nadenkt! Laat anderen maar werken! Laat schaapherders maar schapen verzorgen! Laat wevers van die ruwe wol maar fijne stof maken. Laat boeren maar de akkers verbouwen. De Profeet V.Z.M.H. komt met een grote groep moslims en overvalt de handelskaravaan en neemt wat hij wil. Zonder te werken. Zonder zich in te spannen. Vreten zonder arbeid, zuipen zonder inspanning en neuken zonder zorgzame liefde. Het wordt tijd dat de ogen van de mensheid open gaan! De islam is één grote roversbende. De echte slachtoffers zijn niet meer alleen de buitenstaanders maar hoofdzakelijk de moslims. Elke dag weer worden de moslims onderdrukt, niet alleen de vrouwen zijn slachtoffer, ook de mannen. De Twaalfde Imam 789

Als men in het christelijke Nederland is opgevoed in liefde en met de belofte van vergeving dan kan er niets meer gebeuren. Men doet het goede en als er toch iets fout zou zijn geweest dan is er de vergeving. Men kan de hemel niet verdienen, het is enkel en alleen genade. Eigenlijk is het makkelijk. Zelfs als er géén god is en ook géén hemel dan nog blijft die vergeving staan als een huis. Als er géén rechter is op de jongste dag, als er geen beoordeling komt, dan nog is die vergeving die Jezus gebracht heeft van onschatbare waarde. We gaan terug naar het jaar nul. Er is nog geen Jezus en er is nog geen genade en nog geen vergeving. Het joodse volk (of is het hier het Joodse volk) leeft met strenge regels en wetten. In tegenstelling tot de rest van de wereld geloofde de jood in één god die alles geschapen heeft en alles weet, en overal aanwezig is en bovendien totaal onzichtbaar, behalve voor Abraham, Adam en Mozes. De regels en de wetten en de geboden zijn zo streng dat het bijna ondoenlijk is om normaal te leven. Men kan door middel van een offer genade afsmeken bij god. Doorgaans offert men een bokje of een lam. Dan is het weer goed met god. Jezus heeft zichzelf geofferd. Om vergeving af te smeken voor de mensen die zich schuldig voelden over hun tekortkomingen. Hierdoor kwam hij in conflict met de gevestigde orde. De leiding van de tempel of synagoge had er geen belang bij dat mensen niet langer een bokje kwamen offeren. Want god kan toch niet eten, maar de priester wel. Dat offer kwam in de buik van de rabbi, net als nu de offers (zakat) van de moslims bij de imam komen. Een verschil met de huidige tijd is wel dat de moslims van tegenwoordig met geen enkele mogelijkheid kunnen voldoen aan alle regels die in de koran staan. Dit komt omdat de koran is geschreven door een niet zo heel erg heldere geest; Allah’s eigen Heilige Profeet Mohammed V.Z.M.H. Daarom staan er nogal wat domme en onlogische dingen in. Als voorbeeld nemen we de bekende TIEN GEBODEN. Als men goed zoekt dan vindt men deze Oud Testamentische tien geboden óók in de koran. 790 Kerk Kut & Kapitaal

Helaas staan deze niet logisch bij elkaar maar willekeurig verstrooid door de verzen. Omdat „Gij zult niet doden“ dus ook ergens in de heilige koran staat, maar ook de opdracht om joden te vermoorden, daarom wordt het onmogelijk om de moslimse regels en moslimse wetten te volgen. Het is elke moslim bekend dat stenen en bomen zullen spreken als er achter die steen of achter die boom een jood zich verstopt. „Oh, profeet“ zei de steen, „Achter mij zit een jood verborgen, hou hem in stukken!“ (dat staat in de Hadith verzameling van Ibn Majah Kitab Al Fitan #4077) (er is overigens van de Hadith geen enkele complete allesomvatende Nederlandse uitgave of vertaling bekend) De moslim kan onmogelijk de regels uit de koran èn de hadith (het boek met de handelingen van de profeet V.Z.M.H.) opvolgen. Het grote probleem is dat de koran INCONSEQUENT is. De moslim wordt verscheurd tussen een grote hoeveelheid onzinnige eisen! Op dit niet voldoen aan deze eisen volgt automatisch een passende straf. Tenslotte is het Paradijs alleen voor hen die het uitmuntende voorbeeld van de Heilige Profeet Mohammed V.Z.M.H. nauwlettend hebben gevolgd. Jonge Marokkanen in Amsterdam-West komen nog het dichtst in de buurt van het volgen van dit voortreffelijke gedrag. Want als men geen ‘Aïsha’ van negen jaar kan vinden om te neuken dan neemt men maar een willekeurig meisje van 16. Bij het gebrek aan handelskaravanen om te overvallen mag dat ook een avondwinkel zijn. Stelen en roven is dus geen probleem. En (seksuele) slavernij is ook geen bezwaar, want Allah’s Profeet V.Z.M.H. had tenslotte zelf ook slaven. En Vader Abraham, (volgens de koran) de eerste moslim, die liet zijn zuster ook neuken door de Farao van Egypte, dus prostitutie is ook geen probleem. Zolang het maar geld oplevert! Er is slechts een kleine onbelangrijke kanttekening; het enige nadeel van dit voortreffelijke islamitische gedrag is dat de Nederlandse maatschappij achteruit holt! Moslims hebben het heel moeilijk, de koran is een lastig te doorgronden boek dat niet vertaald of geanalyseerd mag worden, er zijn talloze regels waaraan never-nooit-niet voldaan kan worden! De hadith, het boek met de handelingen van de Profeet V.Z.M.H., is in talloze uitgaven verschenen. Helaas is het postuum opgeschreven. Het is moeilijk om er een lijn in te ontdekken. Verder zijn er meerdere stukken in tegenspraak met andere gedeelten, èn in tegenspraak met de heilige nobele koran. Bepaalde schrijvers laten sommige stukken weg die anderen weer prominent behandelen. Onzekerheid alom. Een moslim mag scheiden van zijn vrouw als hij haar drie keer een SMS-je stuurt waarin hij haar verklaart dat hij van haar wil scheiden, helaas mag de moslim geen mobiele telefoon gebruiken omdat dit niet in de koran staat. Een moslim mag geen auto rijden omdat het niet toegestaan is om een verzekering voor de auto te nemen. Dat is haram! Toch weet elke imam dat hij niet met dit soort shit aan moet komen. Die boodschap wordt door de gelovige moslim niet goed ontvangen, daarom houdt de imam wijslijk z’n bek dicht! De Twaalfde Imam 791

Onzinnige regels, onnavolgbare wetten, maar bovenal zijn er strenge straffen als men niet doet wat allah of de imam of de ummah wil. Er is geen ontsnappen aan! Overal is controle, overal is onderdrukking en straf en pressie.

De moslims zijn maar zeker van een ding! En die enige zekerheid is hel & verdommenis! Alle regels zijn zo opgesteld dat elke imam er zijn eigen starre vertolking van kan geven, zoals de wind waait zo waait mijn jasje. Speciale regels voor speciale mensen! Wat één persoon wel mag is verboden voor de ànder. Er is geen touw aan vast te knopen. De basis van de islam is ongelijkheid. Eindelijk, in de laatste helft van de vorige eeuw wordt het sommige moslims duidelijk dat de islam een bedrijging is voor de menselijkheid. De islam en het mohammedanisme gijzelt de hele maatschappij. Niet alleen de klassieke tegenstanders zijn het slachtoffer, de joden en de negers en de vrouwen, maar elk aspect van de menselijke samenleving wordt door de islam aangetast. Er is een overeenkomst tussen Turkse gastarbeiders en Palestijnse vrijheidsstrijders uit de jaren ‘70 van de vorige eeuw. Het lijkt dat het gemeenschappelijke dat zij samen hebben alleen de islam is. Maar in werkelijkheid was hun beider probleem de uitzichtloosheid en het gebrek aan toekomstperspectief. Het geluk voor de Turkse staat was dat vele Turken uit pure ellende het land zijn ontvlucht om elders te gaan werken, dit bracht rijkdom naar Turkije. De muur om het mensonterende concentratie-kamp - dat Palestina heet - heeft meer Palestijnen het leven gespaard dan de joden in Israël. 792 Kerk Kut & Kapitaal

Als er geen islam meer is dan wordt de wereld daar beter van. Van elk maatschappelijk systeem dat er ooit bestaan heeft is wel iets goeds te zeggen. Het communisme had ook goede kanten. Er was gelijkwaardigheid tussen Serven en Kroaten en in Srebrenica was geen massamoord. Dat het communisme meer levens heeft gekost dan de Nazi’s laten we hier maar even buiten beschouwing. Zelfs het Nazisme had voordelen, er was geen werkloosheid, en tussen de Europese landen was een handel mogelijk zonder douane en lastige export-vergunningen. We zien even over het hoofd dat de ‘handel’ meestal richting Duitsland was en dat er geen betaling tegenover stond. Ook het mohammedanisme heeft voordelen, sinds de invoering van de islam worden er in de Arabische wereld geen meisjes vlak na de geboorte levend begraven. Dat de baby-meisjes die het nu overleven totaal geen leven hebben laten we buiten beschouwing. De moslim krijgt als hij goed zijn best doet voor de islam, als hij veel moordt en rooft, en als hij sterft in de strijd; dan krijgt hij 72 maagden per dag! Elke dag van zijn leven na de dood! Tot in eeuwigheid! Tot ná de eeuwigheid! Elke dag die ooit denkbaar zal kunnen zijn na afloop van de onmetelijke en oneindige eeuwigheid! Daarom doet de moslim zo zijn best om het einde der tijden zo snel mogelijk te veroorzaken. De moslima daarentegen krijgt géén beloning. De moslima krijgt niets, omdat ze niet van belang is. Het maakt niet uit of de ongewenste baby - het meisjes-kind - na de geboorte tien minuten in doodsstijd verkeert of dat zij zestig jaar lang moet leven als in de hel, onderdrukt en veracht, slaaf voor haar heer en echtgenoot, als baarmachine. Ergens moet het inmiddels elke moslim wel duidelijk zijn geworden dat de islam de enige bron van ZIJN ellende is. Ooit houdt elke onderdrukking op. Ooit komen alle leugens uit. Het kan lang duren. Het kan kort duren. Soms duurt het negen jaar om een duizend-jarige-rijk te verslaan. Soms kost het vier jaar studie aan de universiteit om er achter te komen dat de studierichting fout was. Soms sneller, soms langzamer komt men tot besef dat die ene oorspronkelijke gedachte onjuist was. Soms kost het bijna 1300 jaar eerdat mensen er achter komen dat zij door de islam op een mensonterende wijze zijn verneukt. Als maar voldoende mensen zich gaan verzetten dan komt er een maatschappelijke beweging op gang die niet meer te stuiten is. Iets meer dan 1300 jaar geleden begon de islam met roofovervallen en onderdrukking. En nu is het genoeg! De moslims moeten worden bevrijd, net als de communisten zijn bevrijd en ook de nazi’s zijn bevrijd uit hun eigen overheersing. Alles wat je geeft krijg je terug. Het leven is een soort spiegel, men kan alleen zien in anderen wat een reflectie is van de eigen persoonlijkheid. Alleen een geoefend oog kan verder zien en dingen doorzien. Pas als men op de werkelijkheid is gewezen dan moet ieder kunnen doorzien wat er werkelijk afspeelt. Het wordt tijd dat de schillen van de ogen vallen en men de islam gaat zien voor wat het werkelijk is. Onderdrukking en uitbuiting en overheersing. De Twaalfde Imam 793

Doordat de islam zich voordoet als een geloof, denken velen dat de islam ook een geloof is. Want er zijn doctrines en rituelen. Er zijn voorgangers en gebedshuizen. De leerstellingen schijnen oplossingen te bieden voor wereldse problemen en levensbeschouwelijke vragen. Het lijkt nèt een geloof. De islam is bijna echt. Zelfs de ‘gelovigen’ zijn daar schijnbaar van overtuigd. Met grote stelligte worden de leerstellingen opgedreund alsof het een volstrekte waarheid is. Steeds opnieuw floepen bij elke conversatie de platgetreden paden van de slogans in het gesprek. Dat men bij elke zin vast zit in een cirkelredenering, dat is door het frequente gebruik van deze leugens al niet meer te horen. „Er is er maar één, en dat is allah, en allah is de grootste!“ en ook deze volgende is vermakelijk „ik zal alleen één god dienen èn de profeet van allah!“ Het verschil tussen de werkelijkheid en de islam is zo groot dat er jaren moet worden besteed om mensen te indoctrineren. Dit begint al op jonge leeftijd. Er is geen plaats voor zelf nadenken, want ‘dat wil allah niet!’ De islam is een groot allesomvattend web van leugens waarbij veel inspanning wordt vereist om in deze onzin te blijven geloven. Dit maakt - volgens hun ideologie - dat zelf nadenken een vorm van zwakte is, men heeft de waarde van tal van zaken omgedraaid. Kitsch is jullie kunst, en de waarheid is een leugen. Mensen die in allah geloven die proberen met uit alle macht en met uiterste inspanning om niet de waarheid te hoeven accepteren. Ontkenning als levensmotto. Het mohammedanisme is een maatschappelijk stelsel waarbij alles en iedereen opzij wordt gezet ten gunste van de vorm en stijl. De ‘waarden’ en normen. Daarbij moet men vooral de dagelijks rituelen trouw uitvoeren. De werkelijke boodschap en de echte bedoeling hebben het afgelegd voor de vorm en de procedures. De bewegingen en de symbolische handelingen. Hierbij zijn ook nog de theorie en de feiten van elkaar vervreemd. Toen de Heilige Profeet Mohammed V.Z.M.H. wilde verhuizen moest de gebedsrichting worden veranderd, tot twee maal toe! Bij elk gebed moet de moslim bidden tot allah dat hij die Heilige Profeet V.Z.M.H. moet zegenen. Op de dag van de werderopstanding zal allah hoogstpersoonlijk naar de aarde neerdalen om Zijn Slaaf Mohammed V.Z.M.H. weer tot leven te wekken. Het heeft niets met het eren van een god te maken, het is het vereren van de Heilige Profeet van allah. Meer niet! De islam is geen geloof. En allah is geen god. Mohammed V.Z.M.H. is geen profeet. Iedereen die het tegendeel wil beweren die daag ik uit om te gaan nadenken, ieder voor zich. Als er geen andere god is dan is die andere god ook niet de kleinste. Als er wel een andere god is dan moet de-een-of-de-ander groter of kleiner zijn, omdat er geen andere is kan die ene ook niet groot zijn! Het is allemaal zo simpel. Nadenken is de enige uitweg, het ontsnappen aan uitbuiting en onderdrukking en slavernij begint in het eigen hoofd. 794 Kerk Kut & Kapitaal

Het begint met die ene gedachte. Pas als men zo ver is om de werkelijkheid te zien kan men een eerste stap maken tot zelfbevrijding. Men MOET nadenken. Een gedeelte van de moslim-wereld begint al na te denken, met name onder invloed van de mogelijk verzonnen cult-figuur Osama Bin Laden. Als hij echt bestaat dan is hij het ultieme voorbeeld dat de vereerders van Mohammed langzaam maar zeker gaan nadenken. Echter de kans is groot dat er in werkelijkheid geen OBL bestaat. Veertig jaar vóórdat deze schertsfiguur zichzelf aan het tegenwerken was, waren er al Palestijnen die met bijna ongeëvenaarde inzet bezig waren met een radicale zelfvernietiging. De vliegtuigkapingen, de gijzelingen, de niet-te-winnen oorlogen. Dit alles zijn tekenen van afkeer van de maatschappij en de wereld en het leven. Het zelfmoordterrorisme is vooral een manier om het eigen geweten tot zwijgen te brengen. Men stapt uit de ellende. Men stapt doelbewust en weloverwogen uit de uitzichtloze tragische saaie voortsukkelende dagelijkse beslommeringen die anderen het leven noemen. Het is voor de oppervlakkige kijker niet goed te zien. We leven in „The Matrix“ en niets is wat het lijkt. Het probleem is niet dat Osama Bin Laden zich in een grot verstopt en af en toe een video-boodschap naar de vrije wereld stuurt. Het probleem zit hem in de echte uitgangspunten en doelen van OBL! De echte drijfveer van OBL is niet zo heel erg duidelijk zichtbaar. Men moet door tal van zaken heenkijken. Zoals de verschijningsvorm, het oude erudiete baardragende mannetje. De traditionele Arabische kledij. Het is allemaal voor de stijl en dit alles is fake! Ook alles wat door OBL wordt verkondigd is hoofdzakelijk een rookgordijn en een afleidingsmanoeuvre. Er kloppen te veel dingen niet. Bijna de hele Arabische wereld leeft van de riante opbrengsten van de aardolie. Zonder deze olie zou men aan het werk moeten als laagbetaalde ongeschoolde arbeider. Met de olie leeft men als camping-gasten in de hal van de sociale dienst. De uitkeringen blijven maar komen, en dat gaat al zestig jaar zo. Zogenaamd ageert OBL tegen de overheersing van islamitische wereld door de vrije wereld. En dat is niet helemaal juist! Eerder het tegenovergestelde! Wat OBL doet, en wat ook de Palestijnse zelfmoordterroristen doen, is feitelijk heel erg hard schreeuwen dat er geen uitweg meer is. Geen toekomst. Geen moraal, geen ideaal. Het begint langzaam maar zeker duidelijk te worden dat de moslim meer dan 1300 jaar besodemieterd is geweest, men begint wakker te worden en de eerste gedachte is altijd ontkenning! Dat heeft al die jaren ervoor goed geholpen, waarom zou dat nu niet meer zo zijn? Ergens diep in het hart weet elke moslim drommels goed dat de hele islam allemaal onzin is. Dit hardop zeggen is nog steeds moeilijk, men heeft hier geen woorden voor Tegenwoordig kan een kind van 12 jaar doorzien dat oplichting en uitbuiting de werkelijke reden is geweest van tal van zaken binnen het geloof. Als een god alles kan waarom drukt hij dan geen geld? Als een allah almachtig is waarom gaat hij dan zelf zijn joodse ‘vijanden’ niet elimineren? De Twaalfde Imam 795

Nog zo’n mooie is; als allah overal is waarom moet men dan naar de richting van Mecca bidden? Het mag dan wel zo zijn dat allah dan misschien alomvertegenwoordigd is, maar dat geldt niet voor Allah’s Heilige Profeet Mohammed V.Z.M.H.! Naar wie bidt men eigenlijk? Niet naar allah! Want die is volgens het sprookje overal. Men bidt tegenwoordig naar de laatste woonplaats van de Profeet V.Z.M.H.! Van ouds her werd er naar Jeruzalem gebeden. De Boodschapper van allah V.Z.M.H. heeft slechts één maal in zijn leven deze Heilige Stad bezocht. Maar dat was een speed-trip! Binnen een nacht heen-en-weer op de rug van het vliegende ezeltje-met-vleugels Baraq. De afgezant van allah had binnen no-time gezien dat een overname van Jeruzalem er niet in zat. Vanuit de lucht gezien overzag hij de verdedigingswerken en een aanval is afgeblazen. Jeruzalem was een brug te ver. Toen werd de gebedsrichting verplaatst naar Medina, dat toen nog gewoon Jathrib heette. De toenmalige woonplaats van allah’s profeet V.Z.M.H. Vandaaruit werd de aanval op Mecca ingezet. Om alle neuzen een kant op te krijgen werd wederom de gebedsrichting veranderd. Op naar Mecca! Toen er vragen kwamen waarom de gebedrichting werd veranderd was het antwoord „Wij bepalen de gebedrichting om te zien of de mensen wel achter de boodschapper staan!“ Het staat in soera 2 (de koe / al baqara) 142(136) De dwazen onder de mensen zullen zeggen: Wat heeft hen zich doen afwenden van hun gebedsrichting die zij gewoon waren te volgen? Zeg: Aan God behoren het Oosten en het Westen Hij leidt wie Hij wil tot een rechtgebaand pad. 143(137) En aldus hebben Wij u gemaakt tot een gemeente in het midden opdat gij getuigen zoudt zijn over de mensen en de boodschapper over U getuige zou zijn. (138) En niet hebben Wij de gebedsrichting die gij gewoon waart te volgen ingesteld dan opdat Wij zouden onderkennen wie de boodschapper volgen van wie zich omdraaien op hun hielen. En het was waarlijk een ernstige zaak behalve voor hen die Allah rechtleidt. Maar niet is Allah zo dat Hij uw geloof verloren doet gaan. Allah is waarlijk jegens de mensen goedertieren en barmhartig. Het is moeilijk te lezen. Er staat een ‘ontkenning’ die eerst niet duidelijk is. En uitleg vragen heeft geen zin want ‘dwazen’ zullen er kritiek op hebben. En als men met een oprechte vraag komt dan is de kans groot dat men versleten wordt voor een ouwe zeur die zo nodig wijsneuzerige vraagjes moet stellen. 796 Kerk Kut & Kapitaal

Misschien valt het niemand op, maar ook hier staat vaak Wij in plaats van ik. Er zouden dus twee goden moeten zijn, of het zou moeten worden opgevat dat allah èn Mohammed samen alle dingen hebben bepaald. Er is in dit vers zowel sprake van god en ook van allah. Maar dit is een vertaalfout, een vergissing; nl. god is geen allah en allah is geen god. „Wij“ moet worden opgevat als wij; allah en Mohammed, daar gaat het om! Lees langzaam mee, dan wordt het duidelijk. In regel 142 (of 136) wordt eerst de kritiek weg-gebonjourd. Als men zich afvraagt waarom de gebedsrichting is veranderd dan is men dwaas. Althans volgens de schrijver van de koran! Maar vragen stellen is niet dom! Géén vragen stellen en alles voor zoete koek aannemen, dat is pas dom! Vervolgens wordt verteld dat alleen het westen en het oosten van ‘god’ zijn. En dat hij de mensen leidt. Het heeft geen zin een eigen visie te hebben of een richting te kiezen. Alleen god leidt, dwalen heeft geen zin, als men dwaalt dan nòg is dit de verantwoording van god. Tenslotte maakt hij uit wie dwaalt en wie hij leidt. Hiermee is elke aansprakelijkheid voor welke daad dan ook volkomen onmogelijk geworden. Maar dit is alleen de mening van de koran-schrijver, de boodschapper, profeet en plaatsvervanger van allah; Mohammed V.Z.M.H. In regel 143 (of 137) staat dat Mohammed EN allah de gelovigen tot een gemeente hebben gemaakt. Die gemeente moet getuigen over de mensheid. En de boodschapper moet weer getuigen over de gemeente. Over dat ‘getuigen’ valt meer te zeggen, maar dat komt later. In regel 138 (volgens de beide verneukeratieve islamitische regelnummeringen!) wordt uitgelegd wat de enige reden is waarom de gebedsrichting is veranderd. Die enige reden waarom de gebedsrichting is veranderd is om te zien wie er achter de Boodschapper V.Z.M.H. staan en wie niet. „Niet“ en „dan opdat“ zijn samen geen ontkenning maar sluiten een andere reden en mogelijkheid uit. Het lijkt een ontkenning maar niets is minder waar. Dat ‘getuigen’ doet denken aan het kerkgenootschap dat wekelijks langs de deuren gaat om het woord van god te verkondigen. Het getuigen in de context van de koran is waarschijnlijk niet het zelfde. In de rechtbank zijn ook getuigen, dezen verklaren dat zij werkelijk iets hebben zien gebeuren, daarom kan de verdachte worden veroordeeld. De koran-schrijver zal niet zoiets moeilijks hebben bedoeld. De vertaling van de koran rammelt doorgaans aan alle kanten. Zelfs zeer begaafde Nederlandse arabisten kunnen er niet meer van maken dan er is. De basistekst is gebrekkig, daarom kan de vertaling ook niet anders zijn dan beperkt. In het citaat dat op de naastgelegen pagina staat is sprake van zowel god als allah. In de basistekst is echter alleen sprake van allah. Alle andere vertalingen die ik heb gezien spreken over zoiets als getuigen. Maar er is geen brood van te bakken. Wordt werkelijk „getuigen over“ bedoeld (zoals in de rechtbank), en niet „getuigen van“ (zoals Jehova’s Getuigen, langs de deur). In dat geval weet de koran-schrijver dat de wet wordt overtreden! De Twaalfde Imam 797

Dit is toch opmerkelijk! Het staat woord voor woord letterlijk in de koran. Iedereen kan het lezen. Er wordt geen doekjes om gewonden. Open en bloot staat het te lezen. De enige reden waarom de gebedsrichting is veranderd is omdat Mohammed V.Z.M.H. getuige wil zijn van het feit dat men hem volgt. Geen enkele andere reden! Maar er is nog meer, dit is niet alles! De joodse tempel stond in Jeruzalem. Van ouds her baden alle gelovigen richting Jeruzalem. Maar deze stad was door Mohammed niet in te nemen. Daarom werd zijn aandacht verlegd van Jeruzalem - de oude gebedsrichting naar de toenmalige woonplaats van de Profeet V.Z.M.H. de stad Jathrib, tegenwoordig bekend als de Stad van de Profeet oftewel Medina. Enige tijd later wil Mohammed de stad Mecca met al zijn heiligdommen innemen, omdat Jeruzalem niet in te nemen is. Dan wordt de gebedsrichting van west naar oost gedraaid. Voortaan bidt men richting Mecca! Dat is het wonder van de islam! Men bidt niet in de richting van allah, maar naar de richting van Mohammed! Er is een nog zo’n groot wonder en ongekend fenomeen dat dagelijks 600.000.000 moslims niet alleen bidden naar de richting van de laatste woonplaats van de Heilige Profeet V.Z.M.H.; in hun gebed moeten zij ook getuigen dat de Profeet Mohammed de énige afgezant van allah is. En ook daarbij moet elke moslim in die gebeden allah afsmeken genadig te zijn met Mohammed. Elke moslim moet vijf keer per dag zijn prosternaties doen. Vijf keer per dag een aantal keren getuigen dat Mohammed de afgezant van allah is. Het is toch wel verdacht dat de plaatsvervanger van allah niet alleen vooraan zit bij de verdeling van de buit. Ook verdacht is dat de gebedsrichting meeverhuist met Mohammed V.Z.M.H. en bovenal dat de Heilige Profeet zichzelf in alle gebeden zo goed heeft bedeeld. Het is een wonder! Het is een wonder! Het is een wonder! 798 Kerk Kut & Kapitaal

Dit verklaart waarom men niet elke kant op kan bidden, dit maakt duidelijk waarom ‘god’ niet overal is. Men bidt naar een steen in Mecca omdat Mohammed dat wil. Plots wordt ook duidelijk waarom elke moslim in zijn gebeden telkens weer moet onderschijven dat Mohammed de Profeet is. Allah is een willoze hoer die door de pooier Mohammed te pas en te onpas wordt geprostitueerd. Telkens als er geld te verdienen is dan moet allah op komen draven en de Profeet Mohammed V.Z.M.H. strijkt dan het geld op. De maangodin Allah was al lang voor het begin van de huidige jaartelling een abscuur godje. Maar door een stevige transfusie van nieuwe elementen uit het christendom en het judaïsme is deze ‘god’ weer tot leven gewekt door „de Profeet“ Mohammed! En met succes. Het pantheon de Ka’aba is nu een succesvolle bedevaartsplaats. Minimaal één keer per jaar worden er vele miljarden dollars uitgegeven door achterlijke gelovigen. Vliegreis en hotel, eten en religieuze belastingen, alles kost geld. Er wordt door de familie Saud goed aan verdiend! Tot slot nog iets over de prosternaties. Wat de rituele bewegingen inhouden en waar zij symbool voor staan. Dat men naar de handpalmen kijkt staat symbool voor het lezen van een boek. Het op de knieën gaan is minder duidelijk. Het is tweeledig, in beider geval is het een daad van seksuele onderwerping werping! Dat men op de knieën gaat zitten is een teken van dat men onderdanig is, en bereidwillig. Dat men vervolgens ook nog het voorhoofd de grond laat raken is nog een stap verder. De Twaalfde Imam 799

De diepe op de grond gezeten buiging die men dan maakt is weer symboliek; men biedt zijn kontje aan. In homoseksuele kringen wordt dit standje ‘op z’n hondjes’ genoemd. Het ‘vrouwtje’ van de twee biedt zijn kontje aan aan het ‘mannetje’. Kan men nadenken wat de status is van de moslims die zijn vijf dagelijkse gebeden en prosternaties moet doen. Die status is gelijk aan de onderdanige homo, de bottom, het vrouwtje, de achterlader, het wijfje! Het is opmerkelijk dat homoseksuele mannen èn moslims er dezelfde rituelen op na houden. Hier moet iets achter zitten. We kunnen eens nadenken over het feit wie het van wie heeft afgekeken. Wat is ouder? De islam of de homoseksualiteit? In de oude Griekse beschaving was mannen-met-mannen seks al bekend toen de islam nog moest worden uitgevonden. We mogen dus aannemen dat de onderdanige rituelen van de islam een kopie zijn van het homoseksuele rollenspel. Maar de vraag is waarom! Welk normaal denkend mens gaat rituelen in gang zetten die niets anders inhouden dan heel duidelijk kenbaar maken dat men onderdanig is. Men knielt op de grond, men buigt en men biedt zijn kontje aan. Welke imbiciel heeft dit bedacht? De bedenkers hiervan zijn nooit meer bijgekomen van het lachen. Tenslotte is de symboliek van de rituelen dat men onderdanig moet zijn. Zeer onderdanig! Er is geen enkele nòg neerbuigendere en beledigendere vorm denkbaar dan dat een heteroseksuele man zijn flikkerachtige kontje moet aanbieden. Voor vrouwen is dit niet neerbuigend, voor homoseksuele mannen ook niet. Bij de laatste groep is het zo dat vaak na de ‘onderdanige’ rol te hebben gespeeld de rollen worden omgedraaid „Okey, nu is het mijn beurt!“ En ook voor vrouwen is dit knielen, buigen, bukken en op de grond met het kontje omhoog liggen geen beladen onderwerp. Geen wonder dat de mannen in de moskee er geen vrouwen bij willen hebben. Voor een vrouw is het niet neerbuigend om genaaid te worden, op dat punt is er niets te winnen. De vrouw kan niet nog neerbuigender worden onderdrukt, er is geen extra smadelijkere manier om haar nòg meer te beledigen. Tenslotte draagt de moslima al een hoofddoek, en daarvan is bekend geworden dat dit geen teken van zuiverheid is. In tegendeel! Het is een vermomming van Arabische vrouwen als zij de hoer moeten gaan spelen. Voor mannen is het extra beledigend als er vrouwen zijn die deze rituele gesymboliseerde homoseksuele handelingen zouden aanschouwen. Daarom moeten de vrouwen afgezonderd zitten van de mannen, en nergens anders om. In het dagelijks leven botert het toch al niet zo tussen flikkers en hoeren, tja, dat is de competitie. Het moet duidelijk zijn dat er iets mis is met een religie dat alle vrouwen zich laat kleden als hoeren, en alle mannen gebaren en poses laat aannemen als dat zij onderdanige homo’s zijn. Waarom valt dit niemand op? Dit zijn zeer belangrijke punten. Voor die rituelen is geen enkele andere reden te bedenken dan dat allah’s énigste heilige profeet Mohammed V.Z.M.H. dit wel een leuk idee vond. Kijken of ‘de gelovigen’ nog wel naar hem luisterden. 800 Kerk Kut & Kapitaal

De gebedsrichting is niet naar allah is gericht maar door de Profeet Mohammed V.Z.M.H. bepaald om te kunnen controleren of men die Heilige Profeet nog volgt. Bij de prosternaties is iets dergelijks gaande. Men werpt zich ter aarde middels een reeks van voorgeschreven gebaren en bewegingen. Men moet zich gedragen als flikkers die op de grond met hun kontje omhoog geknield liggen. De vrouwen gaan als hoeren verkleed met hoofddoekjes. Er is geen enkele manier ongebruikt gelaten om de waardigheid van de moslim af te breken. In de grond te trappen, overheersen! En dit alles was een vooropgezet plan. De Profeet van de islam heeft dit alles uitgedacht. Er is gewinkelt en geshopt bij andere religies. Er is overgenomen en gekopieerd en aangepast uit joodse, christelijke en hinduïstische / buddhistische tradities. Daarom lijkt het een religie, maar er wordt geen echte god vereert. Alle rituelen zijn maar schijn. Men doet alsof er een boek wordt gelezen. Het lijkt alsof er in de richting een god wordt gebeden. Maar dit is maar schijn. Het is niet echt. Het uiteindelijke resultaat is dat men zowel door de gebedsrichting als ook door de rituelen telkens weer die onderdanigheid aan de Plaatsvervanger van allah V.Z.M.H. moet doen laten blijken. Die Boodschapper van allah V.Z.M.H. wil het mannetje zijn, de Heilige Profeet heeft alles zo lopen draaien en veranderen dat elke actie en elke handeling en elk symbool gericht is op zijn positie. Binnen de islam is er maar een die wordt vereerd; en dat is profeet Mohammed! De Twaalfde Imam 801

dametje, Rosa Parks, hier was zij op hoge leeftijd, maar nog steeds een toonbeeld van kracht en karakter. Op bladzijde 772 Staat Desmond Tutu, destijds Bischop van de Episcopale kerk in Zuid Afrika. Op bladzijde 783 staat een afbeelding van een engel, een vrouwtjes-engel in dit geval. 784 Twee snollen op weg naar een klus. Op bladzijde 785 staat een salsa danseres, sexy als altijd. Op bladzijde 786 staat een paal danseres op weg naar haar werk, ze reist met de metro, met alle ongemakken van dien. Helaas moet ze staan, niemand heeft haar een zitplaats aangeboden. Op bladzijde 787 krijgt iemand een lapdance, het is de bestuursvoorzitter van Enron. Al het personeel van Enron was volkomen uitgekleed, geen werkloosheidsuitkering en ook geen pensioenen meer, maar hij zit nu ergens op een eiland in de zon te genieten van hun zuurverdiende geld. Bladzijde 790, het lijkt een vreemde foto: een Arabisch land, en de Israëlisch vlag staat niet in brand. Er staat een jongen op met een rugtas met boeken, een gelukkig meisje in trainingspak, een vrouw die een folder leest, het enige hoofddoekje op de foto is van een man met een Marlboro reclame op de rug. Dit is een vredesdemonstratie van Arabische christenen. Bladzij 792, dit is niet de Abu Ghraib gevangenis, en toch lijkt het er wel op, dit is een foto voor aanvang van een homo-sm party in de kelder van een flatgebouw. Bladzij 798, twee volwassen Arabische mannen en een jongeman, de ene oudere man zit op zijn knieën voor de jongen. Hij vraagt hem of hij mee gaat naar voetbal kijken. 799 een foto van twee hele gewone Arabieren die gewoon erg veel om elkaar geven. Daar

fotobijschrift: op bladzij 754 staat een beschermengel. De lieve zorgzame engel heeft de kindertjes veilig over de missende plank van het houten bruggetje geloodst. Broertje en zusje hadden ook zelf kunnen uitkijken. Waar was die engel eigenlijk toen laatst dat kind werd overreden. Te veel tijd verspild met nutteloos beschermengeltje spelen voor kindertjes die geen gevaar lopen. Op bladzijde 755 staan twee apparaten die voor verveelvuldiging van documenten kunnen zorgen. Op bladzijde 756 ook zo iets. Op bladzijde 769 I Sit Where I want to, Bladzijde 770 Een lief oud

moet men niets achter zoeken. Officieel is ‘erg om elkaar geven’ daar verboden. Net als op zaterdag-avond de kelder van een flatgebouw bezoeken. Op bladzijde 801 staat geen onderdrukte Marokkaanse vrouw die gedwongen wordt haar handen in ijskoud water te wassen, maar een medium dat na een seance nieuwe krachten opdoet voor weer een nieuwe wonderbaarlijke genezing, het heeft werkelijk nergens mee te maken maar het had een leuk plaatje geweest als het ergens mee te maken had gehad. Foto hierboven, de Palestijnse televisie - een kinderprogramma.

802

Kerk Kut & Kapitaal

Het nawoord
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehn. („Gute Nacht Freunde” - Reinhart Mey)

In deze epiloog nog wat toegevoegde woorden om het een-en-ander duidelijker te maken. Men verwijt mij dat ik generaliseer. Ja, dat is waar! In grote lijnen, globaal genomen en algemeen gezien moet ik wel bekennen dat daar iets in zit. Generaliseren; het is maar een mening! Er is geen zwart òf wit. En er is geen “goed of kwaad” er is alleen maar “goed èn kwaad!” Er zijn in werkelijkheid alleen maar grijze gebieden met overlopende vlakken met nog meer schakeringen van nuances tussen zwart en wit. En over elk onderwerp is wel iets goed te vertellen. Er staat een knappe blonde vrouw met prachtige krullen in het Nazi concentratiekamp. Een van haar beulen laat haar kiezen. Ze heeft een dochter en een zoon. Zij mag beslissen welke van de twee mag blijven leven. Het andere kind, dat niet zal worden uitgekozen, zal eerst worden uitgehongerd, dan zich dood moeten werken, vervolgens worden gebruikt voor pijnlijke medische experimenten om tot slot de laatste adem uit te blazen in de gaskamer. Dit verhaal is een korte samenvatting van mijn eigen zeer vrije interpretatie van „Sophie’s Choice” een succesvolle Hollywood-film met Meryl Streep, een film overigens die ik niet heb gezien. Alleen de synopsis van het verhaal en de film-trailer waarvan één blik op het gezicht van de hoofdrolspeelster voldoende zegt. Ik neem dit verhaal om aan te geven dat er aan elke denkbare situatie twee kanten zijn. Sophie kon tenslotte kiezen! Velen in de concentratiekampen mochten niet kiezen! Dus dat is al weer gunstig, maar kiezen waar tussen? Je mag beslissen over de dood van je zoon òf de dood van je dochter, deze keuze blijft een leven lang in je hersens gekerfd, met een roestig mes diep in de ziel. Het geluk van één levend kind zal nooit meer zo stralen dat het de droefheid over een dood van het andere kind overtreft. Er is goed beschouwd geen grijs gebied. Er is hier geen nuance mogelijk. Ik generaliseer, ik maak duidelijk, ik verhoog het contrast waardoor de lezer van dit boek de zaken duidelijker ziet. Er is voor Sophie geen ‘vriendelijke’ Nazi die haar laat kiezen voor één kind, zodat één kind tenminste zal blijven leven. Het is niet de ‘vriendelijke’ Nazi die hier leven schenkt, het is hier een Nazi-schoft die wellicht één leven minder neemt. Daardoor wordt die ene Nazi die één leven minder heeft genomen niet ineens minder slecht dan alle andere Nazi’s! Er is hier geen ‘grijs’ mogelijk. De Epiloog 803

Het is allebei zwart, het een misschien nog wel zwarter dan het andere zwart. De kwelling van een dood kind - dat dood is door jouw keuze - is wellicht nog wel zwaarder dan het verdriet dat men ondergaat als men alleen een kind is ontvallen als gevolg van iets dat niet te beïnvloeden is, een natuurramp, een noodlottig verkeersongeluk of aan de gevolgen van een ziekte. In essentie is dit het dilemma waar Sophie in de film mee worstelt. In het dagelijks leven zijn er voor iedereen keuzes, maar alleen niet zo ingrijpend. Als we - in het algemeen - een nuance aanbrengen op de visie van het leed dat wordt gevoeld, dan maken we dat het éne leed net iets zwaarder weegt dan het ander. De beoordeling van dat leed. We gaan als een soort Jerney Kaagman uitgerangeerde-zangeres-op-leeftijd een Idols™ jurylid spelen, we beoordelen als ware het jonge zangeresjes, de ene is net iets beter dan de andere. „Vooral doorgaan!” Maar dan met leed, verdriet en ellende. Het ene geval is nèt iets erger dan het ander. Zoals de ene Idols™ deelnemer nog nèt iets erger is dan de ander. Er is geen grijs, er is geen vriendelijke Nazi, er is geen menselijkere vorm van onmenselijk totalitair systeem. Noem mij bekrompen, zeg dat ik generaliseer, maakt niet uit. Het gevaar bestaat dat we hiermee het ene leed zwaarder laten wegen dan het andere leed. En dat we daarom de drager van dat ene leed onrecht aandoen. Dat wij ongevoelig zijn voor dat specifieke leed, voor die persoon en voor diens persoonlijk beleving. Daar staat weer tegenover dat er toch altijd treden van overtreffing zullen zijn. Telkens weer. We halen even een soort christelijk randfiguur van stal, niet Sinterklaas maar een andere jodocus uit de kerk, die ooit eens stelde dat dieven nèt zulke grote zondaars zijn als mannen die de homoseksuele - de z.g. tegennatuurlijke - liefde bedrijven. „Seks zoals god dat niet bedoeld had!” Eerder stelde ik dat het dat die gelovige niet mag oordelen, ik doe dat wel. Ik ben geen dominee. Sophie had een keus. Zij mocht kiezen of haar ene kind zou sterven in het concentratiekamp of het andere. Ik heb het eind van de film niet gezien, ik weet niet hoe het afloopt, ik kan hier geen raad in geven. Ik kan niet - gezeten in mijn luie stoel - net als bij een Walt Disney-film gaar roepen; „Kies voor je zoon! Want dan leeft tenminste de familienaam nog voort. Kies voor je dochter! Want dan leven jouw genen tenminste nog voort.” Sophie had niet de keuze tussen de dood van haar ene kind, en als gevolg daarvan het leven van het andere kind; Sophie had vier keuzes, of eigenlijk zes! Zij kon kiezen voor haar zoon, zij kon kiezen voor haar dochter, zij kon kiezen voor beide, òf voor geen van beide. Dat zijn vier mogelijkheden. Daarnaast kon zij er ook voor kiezen om helemaal geen keuze te maken of uit te stellen, of juist wèl een keuze, deze twee mogelijkheden losgelaten op de eerdere vier keuzes maakt samen zes mogelijkheden. Feitelijk zeven mogelijkheden, maar dat is slechts academisch. De eis van de kampbeul in het concentratiekamp dat zij moest kiezen tussen òf de een òf de ander, maakt schijnbaar de mogelijkheden beperkter. 804 Kerk Kut & Kapitaal

Toch zijn die keuzes er wel degelijk, de keuzes zijn alleen niet toegestaan. Maar ook daar zit weer een vorm van acceptatie aan vast. Het passief berusten in het lot, en daardoor komt eigenlijk weer de verantwoording bij Sophie te liggen. De verantwoordelijkheid ligt zwaar op de maag. Het maakt lidtekens op de ziel, het maakt etterige wonden, smeriger dan een roestig deksel van een blik met bedorven groente van de Aldi in de keuken van een studentenflat zou kunnen maken. Zelfs als er geen keuze is dan is nog altijd een keuze om hier niet mee akkoord te gaan! Het goedkeuren, het accepteren van de zaken die zich voltrekken is ook een keuze. Als we eindelijk weer terugkeren bij die kerk-bank warm-houder met de dief en de homo, dan ben ik de eind-verantwoordelijke. Tenslotte ben ik de buitenstaander, de toeschouwer, iemand die het alleen maar aanhoort. Iemand die niet deelneemt in het geschil of conflict. Ik ben verantwoordelijk omdat die ‘gelovige’ vergelijkbaar is met de Nazi-kampbeul die in het concentratiekamp de blonde Sophie laat kiezen tussen het leven van een kind en automatisch daaraan gekoppeld de dood van het andere kind. Door dit te accepteren wordt Sophie zelf de moordenares van haar eigen kind. Door van die ‘vrome’ christen te accepteren dat hij met Nazi-praatjes komt en stelt dat een dief net zo goed een misdadiger is als een bruinwerker die zijn vriendje in zijn kontje neukt, dan is het aanhoren van die boodschap mijn verantwoordelijkheid. Zolang ik hen laat uitpraten ben ik ook medeschuldig aan de immer voortkankerende misopvatting. Niet de Nazi’s hebben zes miljoen joden vergast. Het zijn de omstanders en toeschouwers die uiteindelijk verantwoordelijk zijn. Zij hebben het laten gebeuren. Miljoenen Nederlanders waren als burgemeesters in oorlogstijd bezig met futiliteiten. “Hoe verstop ik mijn fiets, waar verberg ik mijn radio, op welke wijze verkrijg ik tabak?” Bijna niemand stond op voor hen die weggevoerd werden. Juist doordat de Nazi-kampbeul Sophie laat kiezen kwelt hij haar harder dieper en gevoellozer dan menig mens zich kan voorstellen. Maar hij heeft dit enkel en alleen kunnen doen omdat er niemand voor Sophie opkwam. Er was niemand die zei dat dit niet gedaan mocht worden. Dat dit onfatsoenlijk was. Ziet u de parallel tussen de vrome christen en de Nazi-kampbeul? En ziet u de parallel tussen Minister kampbeul? Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Reichskommissar Seyss Inquart? De Epiloog 805

Die hield zich ook adequaat onledig met het op transport laten zetten van mensen. Als ik hen niet aan hun verstand kan brengen dat zij abuis zijn dan heb ik de les van Steve Biko, de grote maar inmiddels ontzettend dooie Bantu antiapartheidsstrijder, niet goed geleerd. Steve Biko stelde dat het meest krachtige wapen dat de onderdrukker tot zijn beschikking staat de geest van de onderdrukte is. Laat dat goed op U inwerken. Dit is belangrijk. Een boodschap èn een gedachte hebben pas zin als ze worden gehoord door de toehoorder, anders is het alleen lucht die in beweging wordt gebracht. Maar zodra de geluidsgolven in het oor, en de boodschap in de hersenen van de toehoorder komen, dan vatten zij aan. De toehoorder reageert erop en gaat er naar handelen. Sophie werd mogelijk - ik heb de film niet gezien - de moordenares van haar eigen kinderen. Niet omdat zij dat wilde maar omdat zij zich de keuze liet voorhouden; één kind te houden, door het ànder op te offeren. Doordat zij zich deze keuze liet voorleggen accepteerde zij dat die Nazi-kampbeul haar kon laten kiezen, zij onderschreef allereerst het feit dat zij niet de macht had om te zeggen dat die vuile Nazi het bos in kon lopen. Waar is de uitspraak gebleven; “Liever dood dan slaaf!” Het is weinigen gegund om in tijden slaaf van moeilijkheden principieel te blijven, toch is het vasthouden aan uitgangspunten van levensbelang. Omdat juist die principes de enige reden zijn om door te gaan. Het principe is misschien wel de enige reden om door te gaan! In de preambule van dit boek bracht ik mijn belevenissen van het bezoek aan de turkse computer-vriend. Jaren later, lang nadat ik hem uit het oog was verloren las ik zijn naam in de krant. Ik wist van horen zeggen dat hij was gaan werken voor een bepaalde - niet nader te noemen - organisatie. Maar vele jaren later - dat stond in een regionale krant - moest hij zijn post opgeven omdat hij in opspraak was geraakt. 806 Kerk Kut & Kapitaal

Hij had zijn gehoofddoekte vrouw, die mij destijds tijdens mijn bezoek nog zo vriendelijk vanuit de keuken had toe geglimlacht, meerdere malen met zijn vuisten volkomen verrot geslagen. Het hoofddoekje is een symbool van onderdrukking. Het hoofddoekje is vrouwenhaat. Iedereen die toestaat dat ook maar één vrouw - waar ook ter wereld - dit draagt is gelijk aan tal van minderwaardige mensen. Zoek maar uit of dat Verdonk of Mengele is. Iedereen is tegenwoordig burgemeester in oorlogstijd. De smerigste vuile Nazi’s lopen vandaag niet meer in uniform maar achter de vlag van de tolerantie. Het toestaan van vrouwenhaat onder het mom van vrijheid van geloof is een groot onrecht. Er moet een zerotolerance komen voor leugens op het gebied van geloof, ras, religie of sektes. Er bestaat geen allah! De leugens die de Heilige Profeet Mohammed V.Z.M.H. verzonnen heeft zijn bijeen gesprokkeld uit de bijbel en de sprookjes die ook ten grondslag lagen aan „Duizend En Een Nacht!“ Kijk maar hoe het geld stroomt, een almachtige allah kan toch ook geld drukken? Niet dus! Einde carrière voor onze vriend. Maar er zijn twee slachtoffers, niet alleen de vrouw van de Turkse computer-vriend is het slachtoffer! Hij zelf is ook slachtoffer van zijn onaangepastheid aan de maatschappij en het menszijn. Indien hij zich zou hebben gedragen conform de maatschappelijke normen van elk beschaafd mens dan zou hij nu - nog steeds - een zeer succesvol burger zijn geweest. Zijn vrouw zou geen blauwe plekken hebben gehad. Ik was er dan destijds direct al achter gekomen dat de koran een demagogisch flutboek is met alleen maar loze praatjes die geen hout snijden. Ik zou hem en zijn vrouw destijds direct al hebben kunnen zeggen dat zij achter droombeelden aanjoegen. Hij zou vervolgens zich niet hebben ingelaten met lieden die er van overtuigd zijn dat mannen vrouwen mogen slaan, en dat de zogenaamde onderworpenen de anderen - de kafirs - een kopje kleiner mogen maken in naam van de islam. En ik zou hem ook hebben kunnen vertellen dat elke misdaad tegen de menselijkheid nooit goed te praten is, ook niet als dat gebeurt in naam van allah, de profeet Mohammed V.Z.M.H. of welke andere allah- of godverdomde idioot dan ook Het is mijn schuld dat mijn Turkse computer-vriend het slachtoffer is geworden van zijn eigen valse voorstelling van de werkelijkheid. Als ik hem op tijd had gewaarschuwd dat hij achter „valse profeten” aanliep dan zou hij wellicht nog tot inkeer kunnen zijn gekomen. Dan zou hij zijn loopbaan hebben kunnen voortzetten, dan zou zijn vrouw als een normaal mens de deur uit hebben kunnen gaan zonder hoofddoekje op. Zonder blauwe plekken, gekneusde ribben of geknakte eerbaarheid. Het is een plaatsvervangende verantwoordelijkheid, maar dat is ook mijn verantwoordelijkheid.

De Epiloog

807

post scriptum (epiloog)

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle Alle lof komt Allah toe, de Heer der werelden. De meest barmhartige, de meest genadevolle. Meester van de dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het rechte pad. Het pad van degene aan wie U gunsten heeft geschonken. Niet op dat van diegene op wie U toorn is uitgesproken. Een drietal Amerikaanse mohammedaanse komieken trad enige tijd geleden op in Nederland. Er zijn veel komieken op de wereld, er is altijd wel een grappenmaker te vinden die een zaal kan vermaken met een leuk verhaal. Van nature is de ene beter dan de ander. Eigenlijk zijn alle komieken op de hele wereld het zelfde. Er wordt iets verteld. Er wordt nòg iets verteld en de zaal begrijpt plotseling hoe het werkelijk in elkaar zit en de zaal barst in lachen uit. Er zijn cabaretiers van allerlei rangen en standen, de een doet zich dom voor waardoor de zaal moet lachen. André van Duin kan dat als geen ander. Er zijn er die het instrument van de scherpe satire gebruiken, zoals Hans Teeuwen en vroeger Freek de Jonge. Er zijn joodse cabaretiers, er zijn negers en zelfs chinezen die de zaal plat laten gaan. Alles en iedereen kan overal ter wereld mensen aan het lachen maken. Soms is die lach ontspannend, soms verhelderend. Men heeft iets geleerd en wordt er door bevrijd. Soms maakt dat die lach en die grap dat de mensen moeten gaan nadenken over hun eigen situatie èn de wereld. Dan gaan de mensen voldaan ‘s avonds het theater uit, met nieuwe ervaringen en minder frustraties, maar mèt levenswijsheid. Er zijn allerlei artiesten op de wereld, overal vandaan, diverse rangen en standen. Domme potsenmakers en ook intelligente doordachte mensen-aanhet-denken-zetters. Allerlei soorten en maten, aardig tot gemeen, groot en klein (Mini en Maxi), dik en dun (Laurel and Hardy). Er zijn zelfs cabaretiers die niet leuk zijn en waar men niet ècht om kan lachen zoals Youp van ‘t Hek. Maar zelfs om deze ellendige zeikstraal kunnen sommigen nog een beetje grinniken. 808 Kerk Kut & Kapitaal

Als ze te veel drank op hebben of stoned zijn of als zij een abonnement hebben op de schouwburg en dus voor hun fatsoen naar die voorstelling moeten gaan. Om iedereen kan men lachen, behalve om moslim cabaretiers! Er bestaan geen grappenmakers die vanuit hun Islamitische levensovertuiging mensen aan het lachen kunnen maken. Het kan niet. Het is een tegenstelling. Het is onmogelijk! Een grap maken is iemand naar een hoger peil tillen, men vertelt iets, vertelt nog iets, het kwartje valt en de man of vrouw aan wie de grap is verteld begrijpt het plotseling en rolt bulderend van de lach over de vloer. Ontwapenend, bewustmakend en bevrijdend. En dàt zijn zaken waar men binnen de islam geen behoefte aan heeft. Want net als het roken van een sigaret in een hooiberg is moslim-humor gevaarlijk. Een religie dat gebaseerd is op onderdrukking en domhouden kan geen grappenmakers hebben die het volk naar een hoger plan tillen. Onderdukking houdt op te bestaan bij de bevrijding van de slachtoffers. Dom volk dat niet langer uitgebuit kan worden is geen gewillig hersenloos instrument meer van de machthebbers. De lach is een bevrijding. En als alle moslims zijn bevrijd dan is er geen islam meer. Ik kan mij veel voorstellen. Ik ben bereid om mee te gaan in tal van gedachten en filosofiën. Echter het bestaan van zelfs één Islamitische cabaretier is een onmogelijkheid. Zodra het moslim publiek de zaal verlaat is het dit publiek geen moslim meer. Want een moslim die een traptrede hoger is gaan staan op de geestelijke ladder die laat zich niet meer in de luren leggen. Een islamiet die is gaan nadenken die hoeft geen islamiet meer te zijn. Een mohammedaan die ophoudt met het vereren van de Heilige Profeet V.Z.M.H. die is wakker geworden. Dan is hij geen slachtoffer meer, want de islam kan alleen bestaan bij de gratie van deze stomme onderdrukte hersenloze klootzakken. Allah Made Me Funny! Amerikaanse moslim cabaretiers traden op voor volle zalen in Nederland. Het waren kleine zalen. In de zalen zat een bepaald publiek. Jonge vrouwen met hoofddoekjes, jonge mannen met baarden en een soort fez op het hoofd. Aan het einde van elke alinea moest er verplicht gelachen worden, of het vertelde nu grappig was of niet. En grappig zijn moslims niet! Het kan namelijk niet omdat het principe van de lach ontwapend is. Eerst wist men iets niet. Toen werd er wat verteld. Vervolgens wordt er nog iets verteld en de luisteraar begrijpt het. Hij wordt naar een hoger plan getild. Maar de moslims in de zaal bij het optreden van „Allah Made Me Funny“ gingen als moslim weer de zaal uit. Niemand van het publiek is aan het denken gezet, niemand is bevrijd, niemand is zichzelf ontstegen en op een hoger niveau geraakt. Water waardoor de dorst niet wordt gelest heeft geen zin. Een lamp die geen licht geeft, een bril van matglas, een fiets met vierkante wielen. Lachen zonder humor. Geen bevrijding en geen verheffing. 809

Als allah drie Amerikaanse jonge moslims grappig kan maken, dan kan allah ook Geert van Sonhove - de schrijver van dit boek - super intelligent maken. Zo ontzettend intelligent dat elke misdadige misleiding van alle imams, mufti’s en ayatolla’s door hem wordt doorzien. Want als allah alles bestuurt en alwetend is dan weet allah ook dat als hij Geert van Sonhove - genomineerd voor koninklijke onderscheiding - heel erg intelligent maakt dat er dan wat te wachten staat de onderdrukte en domgehouden moslims. Er zijn twee mogelijkheden. • De eerste mogelijkheid is dat moslims accepteren dat allah alles bestuurt, en dat allah alles weet èn dat allah alles vooraf bestemd heeft. Kortom het sprookje van de alwetendheid en de alomvertegenwoordigheid. Dan kan er niets gebeuren dat aan de aandacht van allah ontsnapt. Dus dat dit boek met goedkeuring en medeweten van allah is geschreven. • De tweede mogelijkheid bestaat ook, moslims accepteren dat allah ook niet alles weet. Dat er ook dingen zijn waar allah geen verstand van heeft. Dat er dingen zijn die allah niet vooraf bestuurd heeft. Dat allah dus niet helemaal allesomvattend almachtig is. Deze tweede mogelijkheid is direct weg te strepen omdat dit indruist tegen de vijf zuilen van het islamitische geloof. Dus geheel volgens de islamitische geloofsopvatting is dit boek geschreven met medeweten èn met goedvinden van allah, de aller hoogste, de gróótste der scheppers èn de rechter op de jongste dag. Zoniet dan moet de moslim die dit leest direct erkennen dat er zaken gebeuren die niet door allah worden goedgekeurd of in werking worden gezet. Dat er dus één mens is die niet aan de wens van allah voldoet. Iemand die boven allah staat. Aan de moslim de keus. Makkelijk keus! Of men kiest voor de allah die almachtig is en alwetend en alomvertegenwoordigd, of men erkent dat dit een vuile smerige leugen is om domme mensen te onderdrukken. Kiest men voor de ‘almachtige’ allah die alles bestuurt dan moet men ook accepteren dat dit boek door allah is geschreven. Op de voorplaat van dit boek staat dat Geert van Sonthove de schrijver is, en daar achter staat „e.a.“ Daarmee wordt bedoeld „En Anderen!“ Niet alle teksten zijn van de hand van Geert van Sonthove, er zijn ook veel geciteerde passages bij. Zo is er onder andere geput uit de koran èn uit de bijbel. 810 Kerk Kut & Kapitaal

Elke makkelijk te misleiden malloot en elke mis-geïnformeerde mongool kan op zijn vingers narekenen dat wat over god èn jhwh èn allah is verteld alleen ten gunste is van een select gezelschap van geestelijken en machthebbers. Het maakt niet uit of dat een paus is of een priester, protestantse dominee of r.-k.-pastoor. De voorganger in de kerk verdient zijn salaris ten koste van de kerkgangers. Hetzelfde geldt voor de imam en ook de voorganger in de synagoge. Alles wordt betaald door de gelovigen. Geen cent komt van allah, geen daalder van De Heere, geen joet van jehova! Elke koning regeert bij de gratie van god. Van alle oorlogen die werden gevoerd in opdracht van allah ging de buit steeds naar Mohammed, Vrede Zij Met Hem! Dat is toch zeer opmerkelijk. Die zogenaamde ‘gelovigen’ zijn niets anders dan willoze domme slachtoffers. Als er werkelijk een ‘god’ is dan kan ‘god’ van zijn bankrekening wel de nota’s betalen voor de bouw, het onderhoud en de stookkosten van zijn kolossale protserige Efteling-achtige gebedshuizen. Dan worden de auto’s waar zijn rabbi’s en mullah’s en TV-predikers in rijden wel vergoed uit zijn onmetelijke persoonlijke goddelijke banksaldo. Dat wil zeggen àls god bestaat, àls allah en jhwh bestaan! Maar heel erg overtuigd ben ik niet. En dat is nog bescheiden uitgedrukt. Bescheidenheid is een deugd en dat maakt dat Geert van Sonthove zéér deugdzaam is. Veel deugdzamer en betrouwbaarder dan tal van voorgangers die loon ontvangen voor het leiden van de eredienst. Stel toch eens voor dat er werkelijk een schepper is geweest die wil worden aanbeden. Gewoon als gedachten-experiment. Stel dat er een schepper is, stel dat die schepper aanbeden wil worden, en dat dit alleen maar mogelijk is omdat een betaalde kracht die gemeente leidt. Een wonder! Plots moet ik denken aan een moeder die alles doet voor haar man en kinderen, daar krijgt ze niet voor betaald. Maar ik ken ook een vrouw, zij heet Lena. Zij is van het oudste beroep en als een man met haar de liefde wil bedrijven dan moet hij betalen. Hier is een mooie parallel te trekken met de voorganger van de eredienst. De voorganger, de dominee, de priester, de rabbi en ook de imam moeten allen betaald worden. Voor niets gaat de zon op, maar de imam komt pas als hij een hand vol geld heeft gehad. Mag ik dan daarom stellen dat die ‘liefde’ van de voorgangers betaald moet worden, en dat daarom deze voorgangers gelijk zijn aan de charmante Lena. Het maakt geen verschil of je de liefde voor allah of god moet verkondigen of dat men op de rug gaat liggen om te neuken met een turk. In beider geval wordt er maar gedaan alsof. Er is geen echte liefde. Geen echt orgasme, geen echt geloof. Er wordt gedaan alsof. Er wordt gefaked. Maar door te doen alsof krijgt de man en ook de gelovige de indruk dat er echt iets is. Door te praten tegen de klant praat de prostitué hem klaar. De rabbi en de imam en de dominee en priester zijn allemaal bezig met de dienst des woords. Zij praten de heere god en almachtige erbarmelijke allah werkelijk de hemel in. Het zal mij niet verbazen als zowel allah als god hier een gigantisch orgasme van krijgen. De Epiloog 811

Als de hoer tegen een Turk fluistert dat hij zo geweldig goed kan neuken dan is dat ook niet waar, maar het klinkt zo sympathiek. En daardoor voelt deze klant zich geweldig goed. Tegen een kind zeg je ook dat hij geweldig mooi kan tekenen. Dan is het kind blij. Tegen de Turk wordt door de temeier dus gelogen, geeft niet. Hij voelt zich er goed bij. En tenslotte komt hij daarvoor. De voorganger fluistert sympathieke woordjes in het oor van allah. „Oh, jij bent de grootste der scheppers, de meest barmhartige, en de grootste erbarmer!“ „Zo, daar was ik echt effe an toe, eindelijk weer eens een echte kerel die weet wat een vrouw als ik nodig heeft, jij doet het precies goed. Het is dat ik er geld voor moet vragen. Anders dee ik het voor me plezier met je.“ De prostituant wordt gepaaid met mooie woorden, des te eerder is het voorbij. Klant gauw klaar, klant weer naar moeder de vrouw. Lena weer voor de katten zorgen. Ergens moet toch duidelijk worden dat betaalde krachten niet geheel objectief kunnen berichten over het onderwerp. Natuurlijk is die éne klant van de hoer de àllerbeste neuker. Natuurlijk gelooft die éne beroeps-gelovige in de meest barmhartige en meest genadevolle allah. Maar de klant bij de hoer èn de klant van de kerk èn de moskee èn de synagoge hebben een ding gemeen; zij worden genaaid! Als er werkelijk een allah had bestaan die ook maar het minste grijntje van barmhartigheid in zijn godverdomde vuile varkens pens had gehad dan waren alle moslims in de wereld er niet zo ellendig aan toe geweest. Als een hoer echt van een klant houdt dan mag ‘ie blijven, zonder betaling. Maar dat gebeurt niet. De liefde van de hoer staat gelijk aan het geluk in het leven na de dood. Het bestaat alleen in woorden, de gedachte die er aan wordt gekoppeld. Het is geen werkelijkheid. Het is doen alsof. Niet in het echie! Een ellendig leven, vol met leugens, vol met schone schijn en vuige fantasie. Na de dood komt er geen beloning voor een deugdzaam leven. Die beloning komt wel maar is niet zoals het was beloofd. Die beloning zit niet in het leven na de dood. De beloning is in het heden, het nu, het huidige tijdsgewricht. Alleen is die beloning niet voor de deugdzaame gelovige, maar voor de anderen, bijvoorbeeld de voorgangers en de leiders van de moskee en kerk. Hier in Nederland valt het allemaal nog wel mee. Kijk naar Palestina waar tallozen zich de dood in werken. Met opgewekt gemoed omgordt men zich met springstoffen. De achtergebleven familieleden denken werkelijk dat hun opgeblazen man, vader of broer naar de tuin der lusten is vertrokken. Enkele reis geluk. Op het moment van het orgasme denkt de klant van de hoer oprecht dat hij de enige is die haar tot dit groot genot heeft gebracht. Haar woorden worden door hem geloofd. Zij laat hem in die waan. De dode vrijheidstrijder heeft zijn geld al opgebracht, de dood en het verderf dat wordt gezaaid levert klinkende munt op. Politieke macht en invloed zijn het gevolg voor de ‘voorgangers’ in de Palestijnse vrijheidsstrijd. Als daar weer zo’n opgeblazen lijk op straat ligt kan men zich maar een ding afvragen; „Was het lekker?“ 812 Kerk Kut & Kapitaal

De wereld is totaal verrot. De schuld ligt bij almachtige god. Of beter gezegd, de èchte schuldige is de persoon die alle onzin over allah, god en jhwh gelooft. Maar bovenal die grote hoeveelheid mensen die de leugens verspreiden. Zolang er mensen zijn die geloven in een hemel, zolang ook blijft deze hel waarin de mensheid nu leeft. Om te komen tot een oplossing moet men eerst beginnen om de klant uit te leggen dat het om zijn geld te doen is. Dan volgt de vrede vanzelf, na de bevrijding. Maar eerst moet men in verzet komen. Veel problemen zijn eenvoudig op te lossen. Zodra het de moslim Arabieren duidelijk wordt dat ‘de Joden’ feitelijk afkomstig zijn uit een gebied ergens op de west-oever van de Eufraat, en dus ook Arabieren zijn. En zodra de Palestijnen middels DNA onderzoek er achter komen dat zij van oorsprong ook niet uit ‘Palestina’ komen maar uit Griekenland. Dan kan men met een schone lei opnieuw beginnen. Iedere wereldburger heeft het recht overal te gaan wonen. Als er mensen zijn die waarde hechten aan hun god dan moeten die mensen - desnoods met harde hand - aan het verstand worden gebracht dat dit allemaal onzin is. Het zijn sprookjes die verteld worden om mensen minder bang te maken voor de dood. Het zijn fabeltjes om mensen in te zetten als kanonnenvlees. Verhaaltjes voor dit en dat. Geschiedenissen om iets te rechtvaardigen. „Allah heeft mij buit beloofd, en kutjes om te neuken, en als een vrouw haar bek open trekt als zij niet wil dan mag je haar van allah op de bek rammen.“ „De joden hebben recht op het beloofde land, omdat dit aan de pooier van Sara, die zogenaamde ‘broer’ Abraham was beloofd.“ Als iemand liegt over ‘zijn zuster’ dan liegt hij ook over ‘jhwh’, dan is de god van Abraham en Isaäk en Jakob ook een fabeltje. Die hele familie deugde voor geen meter. De ene jodenstreek na de ander. Steeds ging Abraham, en na hem zijn zoon, en zijn kleinzoon er vandoor met de poet. Eerst nog alleen maar liegen, later zelfs ook oplichting, roof en moord! De profeet Mohammed is een vuile schoft. En de allah die hij diende is niets anders dan een vuil huigelachtig wangedrocht dat niet in de buurt komt van een echte god. Steeds maar weer draaien en veranderen. Dan mag dit niet, dan mag dat niet! Maar als de Heilige Profeet Mohammed V.Z.M.H. het doet dan mag het plotseling wèl. Ga naar elke willekeurige moslim toe en zeg dat je zijn 9 jarige dochter wil neuken, en dan krijg je een stomp op je smoel. Maar als Aïsha door de Heilige Profeet wordt opengescheurd dan is de twaalfde en laatste vrouw van Allah’s Profeet V.Z.M.H. de gelukkigste vrouw op aarde. De islam hangt van de leugens aan elkaar. Ga de koran maar lezen! Het staat er allemaal letterlijk. Het jodendom is een grote oplichterstroep, maar de christenen kunnen er ook wat van. Steeds weer is het gevolg dat ‘gelovigen’ de slachtoffers worden van de voorgangers, dat is universeel. Maar dit aspect van het geloof in het algemeen is toch wel heel erg bij de moslims. Het is een racistisch en seksistisch geloof. Niet alleen worden vrouwen van hun rechten beroofd. Ook bij de moslims zijn de negertjes uit Afrika het slachtoffer. De Epiloog 813

Het is de moslim toegestaan om slaven te houden, en als we Bukhari mogen geloven die negen dikke boekdelen geschreven heeft met Hadiths, dan moet elke neger die gewond raakt gewoon blijven liggen waar hij ligt. Hij mag niet verzorgd worden. Hij moet sterven op de plaats waar hij gewond raakt. Lees het maar na (Bukhari: Volume 4, Book 52, Number 137). Maar dat is nog niet alles; het is nog erger dan dat; ook de hemel is gewoon verboden terrein voor de neger uit Afrika, zwarte Afrikanen komen er niet in. Daar kan Zuid Afrika nog een lesje van leren, die apartheid was nog heilig! Alle leugens en alle uitbuitingen, misbruik en onrecht is nog tot daar aan toe; maar er aan toegeven is onvergeeflijk. Mensen die kunnen nadenken die mogen niet toezien dat dit door blijft gaan. Er moet worden opgetreden tegen dit misbruik en het onrecht. Dat is ieder mens aan zichzelf verplicht. Een mens kan niet leven zonder anderen. Als één mens wordt benadeeld of onrecht wordt aangedaan dan is dit een schande die door heel de wereld moet worden gevoeld. Men moet wel een grote hufter zijn als men niet optreed tegen racistisch en seksistisch onrecht. Mensen in hun waarde laten is ook dat men hen vertelt dat hun geloof gebaseerd is op leugens. Dat er geen god is die geld kan maken, god kan alles, allah is een alleskunner, elohim, adonai, jehova en jhwh zijn de oudste goden van dit stel. Als joden geld kunnen maken, dan moet jhwh dit ook kunnen. Maar ergens lukt het niet, er moet iets fout zitten in het concept! Als Jan Peter Balkenende nu eens begint met elke dominee en priester en imam, de voorganger en de voorzanger, de muftie en de mullah en de rabbi allemaal een uitkering te geven op basis van het minimumloon. En dat dan wordt verboden dat al deze ‘herders’ geld uit de kas van hun gemeenschap stelen, dan zal als een wonder duidelijk worden dat al deze duizenden er plotseling geen trek meer in hebben om het ‘woord van god’ te verkondigen. De drijfveer voor het verkondigen van het woord van god is hoofdzakelijk het aanzien dat men hierdoor krijgt. De mogelijkheden die men hiermee heeft. Maar bovenal het riante salaris dat men uit de collectezak kan pakken! Jezus heeft nooit zijn hand in het offerblok gestoken om er iets uit te nemen. Sterker nog; Jezus heeft de geldwisselaars uit de tempel verdreven, dat moet een goed christen als Jan Peter Balkenende toch wel weten. Als god bestaat dan wordt het tijd dat de mens daar naar gaat leven. Als Abraham van god de opdracht krijgt om naar een ander land te gaan en daar te gaan leven dan moet iedereen dat kunnen. Elke Afrikaanse sloeber die de armoede in zijn land beu is moet naar zijn beloofde land mogen gaan om daar te leven. Als dat beloofde land voor hem Europa heet, en toevallig Nederland is, dan is dat de wil van god! Dan was Rita Verdonk een werktuig van de duivel, zij was een heks omdat zij mensen heeft teruggestuurd naar die plaats waar het zo warm is, en waar geween is en gekners der tanden. Wat zei de bijbel over delen? Wanneer hebben wij U hongerig gezien of naakt? 814 Kerk Kut & Kapitaal

Misschien trok Jezus met een groot circus door heilige stad en heilig land en had hij twaalf hulpjes die allemaal moesten helpen geld aan te pakken bij de verkoop van vergeving. Misschien. Maar ik denk het niet! Waarom moeten alle huidige verkondigers van het woord van god dan nu zo riant betaald worden? Of er überhaupt geld voor ontvangen! Als de zoon van god met een ezeltje naar Jeruzalem ging doen hoeft de dominee geen Mercedes. En als men voor god werkt dan kan dat toch ook „Pro Deo“! Gratis - voor God! Er deugt geen flikker van! Er zullen een paar mensen zijn die alle onzin over god werkelijk geloven, sorry voor die mensen. Maar als één vrouw in Nederland is die door haar moslim-man wordt gedwongen om een hoofddoekje te dragen dan is dat een bewijs dat die ‘god’ waar ze zeggen dat ze achteraan lopen niet deugt. Het hoofddoekje is een Arabisch symbool - uit de tijd van Juda en zijn schoondochter Thamar - dat inhield dat de draagster een hoer was. Als er nu nog steeds vrouwen zijn die ‘vrijwillig’ zich als onderdanige hoer verkleden dan is er iets mis met de huidige maatschappij. De profeet Mohammed V.Z.M.H. liet de vrouwen in zijn gevolg als hoer verkleed gaan om er voor te zorgen dat in de strijd om Mecca de vrouwen niet geneukt zouden worden door de Meccanen. Eigenlijk moet het toch ook wel een beetje vreemd over komen dat er iemand is die namens zijn god - ‘die allah heet’ - een oorlog gaat voeren om een stad. Een rijke stad met heel veel heiligdommen en heel veel buit en losse vrouwen. Als iemand werkelijk door god wordt gestuurd dan hoeft hij niet te stelen en te roven. God is almachtig, dus god kan net als Joh. Enschedé geld drukken. Of is het soms zo dat god alles kan; behalve geld drukken? Van alle mensen op de wereld zijn de moslims de aller stomste! Het meest ellendige leven dat men zich kan voorstellen is het leven van een moslima. Ze mag niets en ze kan niets. Een moslima die ik ken was dolgelukkig toen zij door de gemeentelijke sociale dienst gedwongen werd om een baan te accepteren. Dat was een baan achter de lopende band van een koekjesfabriek. Haar man is een beroepswerkloze èn moslim. Ze mocht eindelijk naar buiten. Hoeveel vrouwen in de grote steden zitten niet opgesloten in hun keuken? Het Bergen-Belsen dat nooit overgaat! Het Auschwitz waarbij dader en slachtoffer met elkaar getrouwd zijn. Wanneer komen de Amerikanen dat consentratiekamp bevrijden? Is het niet zo dat iedereen die dit grote onrecht laat voortbestaan gelijk aan die miljoenen Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog helemaal niets deden? De Telegraaf rolde gewoon van de persen, en daar stond niets in over de weggevoerde joden. Hoeveel dominees hebben toen hun bek open getrokken om te zeggen dat dit niet langer kon? Wat zei men ook alweer? „Maar de joden hebben onze heiland vermoord!“ Met Nederlandse Gründlichkeit werd van alle door Duitsland bezette landen het hoogste percentage joden afgevoerd. De joden waren toen nèt zo gehaat als de Marokkanen nu. En ook toen trok niemand zijn bek open, net als nu. De Epiloog 815

Onder het mom van dat de islam een geloof is worden de rechten van vrouwen beschadigd. Maar de sharia heeft wel iets van de Nürnberger wetten. Beiden zijn racistisch en het gevolg van een verborgen agenda. En verder is het zo dat andere rassen en geloven worden benadeeld, veracht en geknecht. Iedereen die nu in 2008 zijn bek dichthoudt over de sharia staat gelijk aan al die brave Nederlanders - Telegraaf-lezers - die in de jaren ‘40 geen problemen wilden veroorzaken, het er misschien niet helemaal mee eens waren, en als enige verzetsdaad op 31 augustus een oranje bloem voor het raam zetten. Er zijn nog meer overeenkomsten tussen de huidige moslims & moslima’s èn de joden uit 1940. Beiden waren niet zo heel erg geliefd, maar dat gaf niet want het waren toch maar buitenlanders. Toen was ook de agressor een buitenlander. Toen was het makkelijk aan te wijzen wie fout was, dat was de mof, de duitser. Tegenwoordig is dat moeilijker. Het zou kunnen worden gezien dat Geert Wilders de grote onruststoker voor de moslims is, maar dat is hij niet. Eigenlijk is hij totaal niet van belang. Het enige dat hij duidelijk maakt is iets wat al veel langer bekend was, namelijk: onbekend maakt onbemind. Dat gold in de vorige eeuw voor de joden, dat geldt nu voor de moslims. Wilders is niet het probleem. De grote bron van alle problemen waar elke moslim(a) mee zit is de andere moslim. Men moet elkaar in de gaten houden, en onderdrukken! Dat wat god niet kan en dat waar allah geen hersens voor heeft, dat moet de moslim doen bij zijn naaste. Die sterke sociale controle zorgt er voor dat er geen ontsnappen mogelijk is. Er zijn de meest onzinnige en stompzinnige wetjes en regeltjes waaraan elke moslim moet voldoen. Omdat er geen god is - en zeker geen allah - die de moslim kan bespioneren moet de controle worden uitgeoefend door de andere moslims. Hierdoor is er geen ontsnappen aan. Er is geen vrijheid. Zodra iemand te kennen geeft de onzin niet meer te geloven krijgt hij een grote tegenstand te verwerken. Als er werkelijk een god was gewest dan had men kunnen denken aan de theorie dat die god zal oordelen ná de dood. Maar feitelijk weet elke moslim dat dit een farce is. En om te voorkomen dat iemand gebruik kan maken van de barmhartigheid van allah of de vergeving van god, wordt het vonnis snel op aarde - vóór de dood - voltrokken. Als er geen twijfel was geweest dan zou de éne moslim niet hoeven oordelen over de àndere moslim. Makkelijk zat! De dogma’s deugen duidelijk niet! Als men niet twijfelt over de juistheid van het weerbericht van Piet Paulusma dan hoeft men niet toch een parapluie mee te nemen. Als één van de vijf pijlers van het moslimse geloof het zogenaamde rechterschap op de jongste dag is dan moet daar niet tegenover staan dat men nu al vast wil straffen. De sharia-rechtbank is in tegenspraak met de islam. Ook een vrouw in de keuken opsluiten is het bewijs van twee zaken. Men vertrouwt niet op allah, want misschien heeft allah wel een andere man op haar pad gelegd. En de moslim die zijn vrouw in de keuken opsluit is niet overtuigd van zijn eigen seksuele kracht. 816 Kerk Kut & Kapitaal

Tenslotte als die vrouw het ooit met een ander zou doen zou zij wellicht voor die ander kiezen en haar aanrommelende echtgenoot achter laten. En die kans is zeker niet uitgesloten. Want de moslim is niet bepaald creatief in bed. En ook zou het niet in zijn gedachten opkomen om nog even een half uurtje door te gaan met neuken omdat zijn vrouw nog niet is klaargekomen. Iedereen die de moslim zijn geloof laat belijden is een schurftige hond. Iedereen die de misverstanden en het onrecht laat voortbestaan die heeft geen hart. Iedereen die niet optreed tegen de islam mede schuldig aan alle misdaden die gepleegd worden door moslims. Tenslotte zijn zij onwetend, niemand heeft hen verteld dat het Mohammedaanse geloof alleen maar verzonnen is om ‘gelovige moslims’ te onderdrukken, uit te buiten, tot slaaf te maken. Sterker nog; de leugens worden steeds weer onderstreept! Met een web van dogma’s en regels en tradities wordt de moslim de mogelijkheid ontnomen om zich ooit te ontwikkelen en te bevrijden. Omdat moslims en vele andere gelovigen altijd maar steeds weer leugens zijn voorgehouden is het bijna onmogelijk om tot besef te komen dat veel dingen in de bijbel en in de koran en in de torah met zichzelf in tegenspraak zijn. Het is niet zo dat de bijbel de koran tegenspreekt. Nee, de koran wordt tegengesproken door de koran! De Oud Testamentische god heeft niet veel overeenkomsten met God de Vader. Pas met de komst van Jezus is er vergeving, daarvoor was er voornamelijk vergelding. Men zou kunnen stellen dat GOD pas in het begin van onze jaartelling Mens is geworden. Moslims hebben een ellendig leven, en er is geen mogelijkheid om tot besef te komen dat dit zo is, en om de oorzaak te zien en tot een oplossing te komen. Iedereen die dit laat voortbestaan is een ‘vuile landverrader’! Gemeentebesturen die ruimte geven aan Islamitische schoolbesturen om een eigen school op te zetten zijn wat mentaliteit betreft gelijk aan hen die begin vorige eeuw bezig waren met Nazi-propaganda. Het Arische ras en de kracht van de Germaanse man. De tweede plaats voor de vrouw, en geen plaats voor de jood, zigeuner en homo. Dit komt allemaal zo bekend voor. Waarom wordt het niet herkend? Ten eerste moet men er voor open staan, en ten tweede is het zo dat men maar al te graag gelooft dat het wel meevalt. Tenslotte heeft het ook jaren geduurd voordat Dagblad De Telegraaf een artikel plaatste waarin onomwonden werd bericht over de werkelijke functie van de Nazi werk-kampen. Ook nu is het velen nog steeds niet duidelijk dat de Islamitische scholen in Nederland er vooral zijn om kinderen te indoctrineren en rijp te maken voor onderdrukking van andere moslims èn niet-moslims. Men wordt verteld dat de moslim een hoogstaande moraal heeft, en in werkelijkheid is het alles behalve dat! De koran moet worden verboden, niet omdat er leugens in staan, maar omdat het onschuldige mensen naar de verdommenis helpt. Geert Wilders vertrouw ik niet. Ik denk dat angst voor de islam zijn beweegreden is. De juiste reden om de islam te verbieden is de ellende waarin de moslim leeft. De Epiloog 817

De domheid en de onwetendheid van het Mohammedaanse geloof zorgt ervoor dat de wereld voortijdig naar zijn eind wordt geholpen. Het is jammer dat de moslim dit niet inziet, maar het ergste is dat het de moslim niet kan schelen. De jarenlange uitzichloosheid heeft zijn tol geëist. Zelfs de hoop op een normaal leven wordt niet meer gekoesterd, sterker nog; het wordt rigoreus afgewezen. De islam is verworden tot een anti-maatschappelijke secte. De wereld wordt er beter van als de islam wordt beëindigd en ontmaskerd. Maar bovenal kan men alle moslims bevrijden van hun uitzichtloze voordurende holocaust!

Van alle mensen op de wereld lijden de moslims het meest van de islam. Zelf heb ik er geen last van. Ik ben Geert van Sonthove, en geen Geert Wilders. Ik ben niet bang voor de islam, de leugens van de islam hebben op mij geen vat. Ik geloof niet in de sprookjes. Maar tallozen wel. Er zijn 600 miljoen mensen op de wereld die zich moslim noemen. Zij worden elke dag voor de gek gehouden. Dit zijn de dagelijkse slachtoffers van de islam. De moslim is de lul. De moslim wordt besodemieterd. Hij is het slachtoffer van zijn eigen leugens! Wanneer komt er een Miep Gies die de moslim gaat helpen? Waar blijft de islamitische Luther? De moslim Calvijn? De mohammedaanse MLK? 818 Kerk Kut & Kapitaal

fotobijschrift: op bladzij 792 staat Steve Biko en een foto van (misschien) een acteur in de film. Waarschijnlijk is deze foto niet echt want in Zuid Afrika stond men niet te trappelen van ongeduld om de misdaden tegen de menselijkheid open en bloot op een foto vast te leggen. Maar de foto geeft een indruk hoe het wellicht zou hebben kunnen zijn geweest. Op bladzijde 805 staat een screenshot van gewaardeerd kamerlid Rita Verdonk. En nu komt een gewetensvraag, mag men iemand allerlei slechts toewensen? Mag je iemand het zelfde terug geven wat die persoon voor de

maatschappij heeft betekend? Deze bladzijde: Hierbij krijgt „Jezus aan het kruis“ een nieuwe betekenis. Nu pas wordt duidelijk waarom in de Arabische wereld Christenen altijd met honden worden geassocieerd. Als er een vis is met de naam van allah op zijn buik dan komen plotseling honderden mensen tot het ‘ware’ geloof, daarom worden honden in de moslims wereld ook zo slecht behandeld. Stel dat iemand „De Verlosser“ in het kontje van een hondje ziet, dan zullen er wellicht duizenden tot het ‘andere’ ware geloof komen. Daarom reageert men zo opmerkelijk! Hiernaast: Een Palestijnse vrouw, (in Libanon) het toekomstige Paradijselijke geluk is van het gezicht af te lezen.

De Epiloog

819

820

Kerk Kut & Kapitaal

• “Wat achtervolgde mij hier naar toe Was het de prijs van de roem Of het verlangen voor één nacht Iemand te vertrouwen Of was het die hyena, die jakhals, Die wacht tot ik neerval En waarvan ik dacht Dat het een vriend was Maar zijn wij samen niet sterker Dan alles wat mij bedreigt Ik sta klaar voor de strijd Met als wapen de waarheid!” (Frank Boeijen - De Verzoening) • “It is not a sign of good health to be well adjusted to a sick society” (J. Krishnamurti 1895-1986) • “War is not healthy for fancy chickens and other living things.” (http://perversiontracker.com) • “Iedereen, wie dan ook, mag ons op onze tekortkomingen wijzen. Als hij gelijk heeft, zullen we ze verbeteren. Als wat hij zegt in het voordeel van het volk is, dan zullen we er naar handelen.” (Mao Tsetung, chinese partijleider) • “Jesus’ blood never failed me, yet!” (Sir Thomas Waits) • “Dat ga ik even aan de binnenkant van mij ogen bekijken” (Dhr. Bastiaan van Toor) • “Iemand die niet in wonderen gelooft, is geen realist!” (Chaim Weiszman) • “A man can tell a thousand lies, I’ve learned my lesson well, Hope I live to tell The secret I have learned, ‘till then It will burn inside of me.” (Madonna in ‘Live To Tell’) • “Child is father to the man.” (Amerikaans gezegde)

• “You can fool some people sometime, but you can’t fool all the people all the time” (Sir Robert Marley, filosoof) • “Life is so beautyfull!” (Golden Earing - When The Lady Smiles) • “DAGSLUITING: Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt, zoals ik U.” (Gerard Reve) • “Ruk niet aan uw touw, en gij zult geloven dat gij vrij zijt.” (Hélène Swarth) • “Eigenlijk zijn we allemaal zielig” (Sheldon Jüng) • “Freedom is just another word for nothing left to loose!” (Kris Kristofferson) • “Door vijanden omringd Door vrienden in den nood Geschuwd, als vlees dat stinkt Houd ik mij lachend groot Al is mijn ziel verminkt Mijn lijf voor driekwart dood” (Slauerhoff) • “Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.” (Mr. H.M. van Randwijk) • “We must remember that we do not observe nature as it actually exists, but nature exposed to our methods of perception. The theories determine what we can or cannot observe. Reality is an illusion, albeit a persistent one.” (Dr. Albert Einstein) • “Alles van waarde is weerloos” (Lucebert)

Wat zijn de overeenkomsten tussen een prostitué en een voorganger in de moskee? Wat is de werkelijke mening van de bijbel over homoseksualiteit? Wat is de betekenis van Osama bin Laden voor de bevrijding van de moslims? En wie was de derde engel in Sodom & Gomorra? Waarom is die foto hierboven zo onduidelijk? Wie was de eerste gedocumenteerde pooier in het Oude Testament? Een hoer en een imam doen het allebei voor het geld. De bijbel heeft geen mening over gelijkslachtige seks, men moet maar doen waar men zin in heeft. Bin Laden is de persoon die de aanzet heeft gezet tot het beëindigen van de islam èn de onderdrukking van moslims. Een oud strijdmakker van Abraham daalt neer van zijn kameel en slaat Sodom & Gomorra in puin, daar heeft god niets mee te maken gehad. Die foto is opzettelijk onduidelijk want zodra moslims, joden en christenen er achter komen dat hun gezamelijke Aartsvader Abraham een smerige pooier was dan kunnen ze wel een bedroeft worden en de brenger van dit nieuws onheus bejegenen, waarmee ook de laatste vraag beantwoord wordt. Geert van Sonthove 2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful