r1~

£)~

hoahocphothong.vn

so 15

~

[1jJ~

JVF, 9lJ~

Phlin chung cho tat cd thi sinh [40 eliu]: Cau 1. TAng s6 hat proton, notron, electron trong met nguyen tu lit 155. S6 hat mang di~n nhi~u hon s6 hat khong mangdien lit 33. S6 kh6i A cua nguyen do lit:

tu

A.I08 B.188 C.148 D.47. Cau 2. Nguyen t6 A (Z = 16), nguyen t6 B (Z =12). HQ"pchAt gitta A va B co cong thirc lit: A. BA2 B. B2A C. B2A2 D..BA Cau 3. Cho phan irng sau: a FeS2 + b H2S04 ~, nong ---+ c Fe2(S04)3 + d S~ + e H20 V oi a, b, c,d, e lit cac s6 nguyen. Hay cho bi~t gia trj dung cua d A. 11 B. 13 C. 15 D. 17 Cau 4. Cho can bang sau: H2(k) + I2(k) # 2HI (k);L\H > O. Hay cho bi~t y~u t6 nao sau day co th8 lam chuyen djch din b~ng: A. to, p chung, nAng dQ B. to, p chung. C. to, nAng dQ D. P chung, nAng dQ va xuc taco Cau 5. Tao duoc bao nhieu dung dich trong su6t ill cac ion sau: Ba2+, Mg2+,SO/-, Cl " A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Can 6. Tinh th8 mangan (II) sunfat ngam mroc chua 24,66% mangan, Cong thirc cua muoinay l~: A. MnS04.H20 B. MnS04.4H20 C. MnS04.5H20 D. MnS04.7H20 Can 7. Cho cac anion: cr, Br", S2-, F, OIr. Khi di~n phan, thir tu cac anion b] oxi hoa (] anot tro la: B. S2-, cr, r, Br-, OH-. A. cr.nr, S2-, r, OIr. C. S2-, 1-, Br-, cr, OH-. D. S2-, r, Br-' OH-, cr. Can 8. Cho 0,1 mol mQt mu6i tac dung vira dti ,:&i 0,2 mol NaOH tr~ng dnn~ dich d~c, dun nong thu duoc 2,24 lit (dktc) mQt san pham khi mui khai. Muoi ban dau lit: A. Amoni dihidrophotphat. B. Amoni hidrosunfat C. Amoni cacbonat D. Natri hidrocacbonat Can 9. Ti~n hanh di~n phan dung dich CuCh. Hay cho bi~t co nhimg qua trinh nao co th8 xay ra tai catot? A. chi coCu2+ bi di~n phan, B. chi co cr di~n phan C. chi co H20 di~n phan, D. ca Cu2+ va H20 bi di~n phan, Can 10. Nhung mQt la nhom vito dung djch CUS04 sau mQt thai gian lAy la nhom ra khoi dung djch thi thAy kh6i hrong dung dich giam 1,38g. Kh6i hrong Al dli phan irng lit: B.O,81g A.O,27g D.O,59g C.O,54g Can 11. Cho BaO tac dung voi dung djch H2S04 loang, thu diroc k~t tua A va dung dich B. Them mQt hrong dtr bQt AI vao dung dich B thu duoc dung dich D va khi 149

H2. Them Na;G03 vaodung dich tb~c6nhiing ch!t gi?

D thAy ta<lhra k&: tlia E. Hay cho bi€t trong E co

B. Ah(C03)3. C. Al(OH)3 hote BaC03. D. BaC03,. Cau 12. Cho m gam hdnhgp X gAmNa20 va Ah031!cvaO mt6'c choph~nUnghoan toan thu duQ'c 200ml dung dich A chi. chua mQt chAt tan duy nhAt co nAng dQ O,5moVlit.Thanh phin % theokh6i hfcmg cae chAt trong h§il hqp lAnhr¢ la A. 37,8% va 62,2% B.37% va 63% C. 35,8% va 64,2% D. 50% va 500.4 Cau 13. Chitnao san tmyc6tb8 di~uch~kfutlo(liNadanhAt? D. NaN03 ' ., Cau 14.Khi lAyJ,33g mu6iclonJa cuamQtkim loai chi co h6aJri II va, lUQ1lgmu6i nitrat cua kim 10(li 46 co,ciJngs6mot nhu mu.6icloru~ rioi tren,thAykhac nhau I ;59g. Xac djnhkim lo~i(tadiJng A. Mg. Cau tS~'S~4Achuy~n B.FeS D.Fe203 ~ ~ FeCh'~ A. Na20aNa2C03 C. NaOH '

.A. AI(OH)3

:0' Ba

,L

.'

h6an~osau

C. Ca D. Zn day dung? (mdi miii ten la mQt phR~ irng) Fe Fe FeO

~. FeS04 ~ Fe(OH)2 ~, Fe203. ~ Fe(OH)3 ~ C.FeS2 ~ Fe(N03)3 ~ Fe(N03)2~. Fe(N03)2 ~

Fe(N03)3 ~;Fe

Cau 16. Hdn h~ A gAm 3 clIAtr!n.ChoA vao dung dich H2S04 loang du sau phan qng duQ'c phan~hAt rin la mQt chAt trong h6n hop ban dAuv6'i kh6i IUQ'Dg khong dAi. Hdn hop A gam: . A.BaO, Cu, AI203 B. AI, Fe304, Mgq C. Ah03, Fe203, Cu . D. AhQ3, Fe203, Si~ . Cau 17. Hoa tan hch a gam mQt kim loei M bAng dung dich H2S04 loang, rbi c<1can dung dich sau phan ling, thu duoc Sagam mu6.i khan. M la kim loainao sau day: A. Al B.Ca C. Sa D. Mg Cau 18. Cho rAt tir tir t6'i du tirng giot dung dich chua Na2C03 0,1 mol va NaHC03 0,15M vao 100. ml dung dich HCl2M. Hay cho bi~t th8 tfch .khf CO2 thoat ra di€u ki~ntieu chudn. .' . A.2,24 lit B. 3,92 lit Cau 19. Phuong trinh 2Cr

a

+ 2H20 ~. 20Ir + H2 + Ch illy ra khi nao?
ngan xdp

C. 2,8 lit

D. 3,2 Ht

A. Cho NaCI vao nuoc. B. Di~n phandungdjchNaClc6'fuahg C. Dun soi dung dich NaCl.
.
).

D. A, B, C deudung .. Cau 20. m gam Alphan irng h€t voi dung dich HN03 loang thu ducc 8,96 lit hdn hop khi NO va N20 co ti kh6i so v6'i H2 b~g 18,5. V~y m bAng: A.5,3 B.19,8 C.9,2 D.7,6 150

CaD 21. Hien tUQ11gxay ra khi trQn Ian hai dung dich AICh va Na2C03 la: A. Tao k~t tua trang B. Co khi khong mau va k~t tua keo tr~ng C. Co khi khong mau D. Khong co hi~n tUQ11g gi CaD 22. Phan (eng sau thuQc loai phan (eng gi? CH2=CH-CH3 + Ch + H20 ~ CH2CI - CHOH - CH3 + HCI A. Cong B. Th~ C. Tach D. Thuy phan CaD 23. D6t chay hoan toan m gam h6n hQ'P 2 hidrocacbon, san pham chay cho IAn hrot qua binh 1 dung H2S04 d~c va binh 2 dung KCH rfut thAy kh6i IUQ11g binh 1 tang 14,4g va binh 2 tang 22g. m co gia trj la: A.7,Og B.7,6g C.7,5g D.8,Og CaD 24. Cho 1 mol m-HO-C6H4-CH20H tac dung voi 1 mol Na sau do them dung djch NaOH du. San pham tao ra la:

A.

o..
ONa ONa CH20H

OH

B·OcH,oN,
ONa ,

C.

D.

OCH,OH

CaD 25. MQt nrou no X mach h6' co s6 cacbon bfuIg v&i s6 nhom chirc. Cho 29,76 gam nrou X tac dung v&iNa dtr thu duoc 10,752 lit khi, Tim cong thirc cAu tao cua nrou X. A. CH30H B. C2~(OH)2 C. C3Hs(OH)3 D. C4H6(OH)4 CaD 26. Phan (eng nao khong dung d~'di~u ch~ HCHO? A. Oxi hoa C~ b~ng O2 B. Oxi hoa CH30H C. Khir HCOOH D. cs A va C CaD 27. Tir 5,75 lit dung dich nrou etylic 6° dem len men d~ di~u ch~ giAm an, gia sir phan (eng hoan toan, kh6i IUQ'Ilgrieng cua nrou la 0,8 g/ml, Kh6i IUQ11g axetic axit chua trong giAm an la: B. 270 gam A. 360 gam D. 300 gam. C.450 gam

151

CaD 28. Cho 3,52gcMt A (C,JIa02) tac.ng vao 0,6 Ht dung dich NaOH O,lM.sau phan t'mg.co ~11 dung dich thu 4,08gchAt rAn. V~y Ala: ' A. C3H7COOH B ••lfCOOC~H7 C. C2HsCQOCH3 D. CH3COOC2Hs CaD 29. Axit linoleic co trong dAu d~u nanh, dAO', anh c~ cong thtrc phan ill J C17H31COOH. MQt hrong glixerol trilinoleatphan .\ITlgyo'i KPIt du dunnongthu dUQ'c46 gam glixerol. Tinh thB tich H2 (dktc) t6ida CO ih~phan irng vci hrong chAt beo noi tren. . . A. 22,4 lit B. 44,8 lit C. 67,2 lit D. 89,6 lit CaD 30. Di~u khlngdinh nao sauday luan dung? A. Phan ill kh6i cua mQt amin don chirc luonla s6 le B. Amin co tinh bazo manh hon NH3. C. D6t chay h8t a mol amin bAt ky luon thu dllQ'Ct6i thi8u a/2 molNj. D. A, Cd~u dung . CaD 31. D6t chay h8t a moll amino axit duoc 2a mol CO2 va a/2 mol N2. Amino axit tren.co cong thirc cAu tao la A. H2NCH2COOH Cau 32.

c. H2N[CH2]3COOH

.B. H2N[CH2hCOOH

duoc
thirc

A.2 Cau 33. Dun nong nhe 5,13 gam saccarozo trongdung djch H2S04 loang, sau mQt thm gian, trung hoa dungdich rditi8p tuc dun nong voi AgN03 dir/dung dich NH3 t6i phan li'ng hoan toanthu duQ'c 2,16 gam k8t tua Ag. Tinh hi~u suAt phan irng thuy phan. A. 66,67 % B. 33,33% C. 75% D. 25% CaD 34. Truong hop nao khong co S\l nrong irng gitra hoa chdtva vai trong v~t lieu, Bi8t v~t Ii~u m\y dung d8 san xudt dep nhua ''t60ng'', thanh phAn cua v~t li~u gAm: Po lime, chdt ncr bot, phu gia, chdt dQn. A. Polime-PVC. B. Chdt n6' bQt-NaHC03 C. Phu gia-Pham mau D. Chdt dQn-sQ'i vai CaD 35. Cho 3,S2g chdt A C4Hs02 tac dung ~ao 0,6 lit dung djch NaOH O,IM. Sau pharr li'ng co can dung dich thu 4,08g chat ran. yay Ala: A. C3H7COOH B. HCOOC3H7 C2H~COOCH3 D. CH3COOC2Hs Cau 36. Ung dung m10 khong phai img d\lllgtr,!c ti2p cua axetilen? A. Han c~t kim loai. B. Di~u ch8 vinyl clorua C. Di~u ch8 vinyl axetat D.Di~u ch8 CH3COOH.

D. H2NCH[COOHh Cho chAt X co cong thirc phdn tft la C3H902N. Dun nong X vai NaOH thu mu6i cacboxylatHg) va chAthCi'u co Y. Hay chobi~t X co bao nhieu cong cdu tao thoa man. B.3 C.4 D.5

tro

c.

CaD 37. Cho 9,2 gam hoi C2HsOH di qua 12 gam CuO nung nong. San pham thu duoc trQn v6i O2 dtr rAi IQi cham qua dung dich MnS04 loang 6' 70°C. Bi8t cac 152

phan trng xay ra hoan toano Tinh tang kh6i IUQ11g chAt httu co sau khi cac phan irng kSt thuc, . A. 11,3 gam B. 12 gam C. 9 gam D. 2,3 gam Cau 38. £)S phan biet 3 chat: axit axetic, fomon va mroc, ta dung thi nghiem nao: II Thi nghiem 1 dung dd AgNOiNH3 va thi nghiem 2 dung quy tim. III Thi nghiem 1 dung dd AgN03INH3 va thinghiem 2 dung CuO. III/ Chi cAn CU(OH)2 r6i dun nong, A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III. Cau 39. Cho 14,8 gam h6n hQ'Pg6m 2 ch~t httu co X va Y co cung cong thirc phan nr bay hoi chiem th€ tich Ia 4,48 lit a dktc, Khi d6t chay tao ra CO2 va H20 voi s6 mol b~ng nhau. X, Y Ia c~p chAt nao sau day: A. CH3COOC2Hs va C2HsCOOCH; B. C2HsCOOH va CH3COOCH3 C. OHC-CH2- COOH va OHC-CO- CH20H D. CH30C3H7 va C4H90H Cau 40. Crackinh n-butan. HAp thu toan be>san phAm vao mroc co xuc tac r6i tach rieng ph~n hiru co dem dun nong voi dung dich H2S04 d~c a 140°C. S6 ete t6i da thu diroc la: A. 1 B. 3 C. 4 D. 6 Phan danh cho thl sinh theo chuang trlnh chuan flO diu): Cau 41. YSu t6 nao diroi day da dircc sti dung dS lam tang t6c de>phan irng khi r~c men vao tinh be>tda diroc nAu chin (cam, ngo, khoai, s~n) dS u fUQ'U A. Nhiet de> B. ChAt xuc tac C. N6ng de> D. Ap suAt Cau 42. Cho 3 chAt sau: propanoI-l (1), etanol(2), axeton(3) ChAt soi a nhiet de>cao nhAt va chAt soi a nhiet de>thAp nhAt thee tlur tir: A.I,3 B.2,3 C.3,1 D.3,2 Cau 43. £)S chirng minh tinh axit cua H2S04> CH3COOH > C6HsOH cAn cho cac chAt do tac dung voi cac hoa chAt sau: A. NaHC03 va NaOH B. Na2C03 va NaOH C. CH3COONa va NaOH D. CH3COONa va NaHC03 Cau 44. Cho phan irng: Cu + 2FeCh ~ 2FeCb + CuCb. KSt lu~n nao sau day la sai? A. Cu co thS khir Fe3+ thanh Fe2+. B. Cu2+ co tinh oxi hoa ySU han Fe3+. C. Cu co tinh khir manh han Fe2+. D. Cu co tinh khir manh han Fe. Cau 45. Yang khong thS tan trong chAt long nao? A. Cuong thuy B. Dung dich NaCN d6ng thai S\lC O2 C.Hg D. dung dich h6n hQ'P:(HC) + H2S04) d~c nong 153

Cau 46. Tron 100g dung dich AgN03 17% voi 200 g dung dich Fe(N03h 18%, thu diroc dung dich A co kh6i hrong rieng b~ng 1,446 g/ml, VfJ_yhBtich dung dich se b~g: t A. 200 ml B. 250ml C.207,46 ml D. 275 ml Cau 47. Dung dich chua cac ion K+, Ca2+, Mg2+,Ba2+,W, cr. Phai dung dung dich chAt nao sau day dBloai bo h€t cac ion Ca2+,Mg2+,Ba2+,W ra khoi dung dich ban dAu? A. K2C03 B. NaOH C. Na2S04 D. AgN03• Cau 48. HQ'PchAt CsHs (X) co chua 1 vong, 1mol X co kha nang kSt hQ'Pt6i da 4 mol H2 nhung chi k€t hQ'P diroc t6i da ] mol Br2 (6 trang thai dung djch), X co cong thirc cAu tao lit:

A. I, II d~u dung B. I, II d~u sai C. Chi co I dung D. Chi co II dung Can 49+50. Cho 8,96 lit (dktc) h6n hQ'Pkhi X g6m C2H2 vit H2 co ti kh6i so voi CH4 b~ng 0,5 di qua binh kin co bQt Ni nung nong mQt thai gian duoc h6n hopkhi Y. Cho Y di ch~m qua binh dung mroc brom duo Khi Z thoat khoi binh brom co thB tich 5,]52 lit (dktc) va ti kh6i cua Z d6i voi H2 bang 5,87. * Tinh s6 mol H2 ban dAu. A. 0,] mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,133 mol * Kh6i hreng binh dung dung djch brom tang: A. 0, ] 3 gam B. 0,5 gam C. 1 gam D. 0,4 gam Pit lin dimlt cho titI sinh theo chuang trinh Nang cao [10 caul: Cau 51. Cho 6 gam kern hat vito mQt c6c dung dung dich H2S04 4M 6 nhiet dQ thirong. Tac dQng nao sau day KHONG lam tang v~n t6c ban dAu cua phan irng? A. Thay 6 g kern hat bang 6 g kern bQt B. Dung H2S04 5M thay H2S04 4M C. Ti€n hanh 6 nhi~t dQ 50°C D. Tang thB tich H2S04 4M len gAp d6i Can 52. MQt h6n hQ'P fomandehit vit H2 coti kh6i so voi H2 lit 4,5 thB tich lit 89,6 lit (dktc) sau khi di qua chAt xuc tac Ni, rbi lam lanh dSn ooC thi ti kh6i cua h6n hop khi thu duoc so voi H2 lit 3. Tinh s6 mol HCHO da phan irng, A. 1 mol. B. 0,8 mol. C. 0,6 mol. D. 0,4 mol. Can 53. Cho sa d6 biSn hoa: X ---+ C3H6Br2 ---+ Z ---+ OHC-CH2-CHOthi X co thB lit: A. Propen B. Buten-l C. Xiclopropan D. Propadiol 154

,

Cau 54. Pin galvanic c6 cAu 4\0 sau: Pt(r) I 2+(1M), Sn4+(IM) II Fe2+(1M), Fe3+ (lM) I Pt(r) Si1 p~ tmg mlosau day xay ra a catot? A. Pt ~pf+ + 2e B. Sn2+~ Sn4++ 2e , C.Fe2+ ...... Fe3+ + e :,D. Fe3++ e -4.'Fj;}2+. Can 55. Khitj~n hanh nhiing thi nghj~m nAothis8n ph,funthu duoc gAm mQt chAt khi ~~ hai chAt kBt tua? BiBt ring trongcacthfpghi,m,kiptlb\li d~u tan h~t. . , 1. ChoBa VRO dung dich CNRt)2S04. 2. Cho Na vao dung dich CUS04. , 3. Cho Ba vao dung dich CUS04' 4. Cho Zn vao dung dich CUS04. 'A.I,3. B.2,4. C~3,4. D.3 Cau 56. H6n hopX chua Fe, A~, Cu dang bQt. Cho vao dung dicIt Ychi chua mQtchAt tart. KhuAy kl cho denkhi phanirng k~t thuc thAyFe va Cu tan h~t va con hrong Ag khong thay d6i kh6i hrong, Dung dich Y chua chAt tan nao sau day? A. AgN03 . B. HN03 loang C. Fe2(S04)3 D. H2S04 d~c n6ng. Cau 57. D81dychinh MC mQt th8 tieh dung dich. m~u trongthi nghiem chuAn dQ(do nAng dQ)., B Nguoi.ta Slr dung dung cu nao A. Binh dinh mtrc B. Pipet C.Ongdong D. Buret. Cau 58.1)8 phan bi~t ancol etylic tinh ~i€tva ancol etylie c61in ntrac, c6 th8 dung chAt nao sau day? ' - .' . A. Na kim loa! B. CuO,:tO C. CUS04 khan. . D. H2S04 d~c Cau 59. Khi trong benzen c6 sin cac nh6m thB:,:- N02, - .CH3, - COOH, - N,H2, , - NH-CH3, - OH. Cac nh6m thBdinh hirong vao vi trf ortho va para la: A. - CH3, - COOH, -NH2 B. 3, - NH2, - NH-CH3, - OH. C • -e- CH3,- NH2, - OH. D. -N02, - OH, -NH-CH3. Cau 60. D~c di~m cua hA tinh bQt la: I. Polisaccarit. 2. Phan thanh lap 2 lap khi them ruroc. 4. Thuy phan tao thanh glucozo. 3. Vi ngot. 5. Thuy phan tao fructozo. 6,. Chuy8n tMnh mau xanh khi g~p iot. Nhnng tinh chAt nao sai? A. 2, 5, 6. B. 2, 4,5. C.I,3,5. D. 2,35.

a

x

eH

155

aAp AN V it.. HU'aNG DAN GIAI at: S015
1A llC 21 B 31 A 41 B 51 D 2D 12A ·22A 32B 42A 52C 3C 13 C 23 B 33B .. C 14C 24D· 34D 44D 54B 5D 15A 25B 35D. 45D 55C 6B 16D 26C 36D 46A 56C 7C 17D 27A 37 A 47 A 57B 8B 18D 28D 38D 48C 58·C 9A 19 29C

:a

10C

lOB
30D 40D SOB 60D

39B·. 49C 59B

43D
53C

Can 1: Ch9D A.

2P + N = 155 ... , { 2p - N = 33 Giai ra: N = 61 va p = 47.
=108.

V~y A = 47+61 Can 2: Ch9D D.

CAuhinh electron A: [Ne]3s23p4 ~ A tao.anion A2-. cAu hinh electron B: [Ne]3s2 ~B tao anion B2+. ~ HQ1> chAt la BA F.es, - He -> Fe+'.+ 2S'4 x2 S+6+ 2e ~ S+4.. _ x II 6 3 + 15S+ 2FeS2 + l1S+ ~ 2Fe+

Cau 3: Ch9D C.

1

Cau 4: Ch9DC. Ap suAt khong anh huang vi tAng s6 mol khi khong thay d6i. Cau 5: CIJ9D D~ Can 6: Ch9D B. Can 7: Ch9D C. Cau 8: Ch9D B. n NoOH Cau 9: Ch9D A. Cau 10:Ch9D C. Cac dung dich: BaCh+ MgCh; BaCh; MgCh; MgS04 %mMn=

55 151+ 18n

.100%=24,66

~ ·-~n=4.

74 3

Tinh oxi hoa cua don chAt phi kim cang manh nmu6i nkhi~ mu6i c6 1 g6c NH/; =

~ Tinh khir cua anion nrong img cang y~u ~ se bi oxi hoa sau.

= 2 nmu6i ~

mu6i· co mQt H chua dircc trung hoa

NH4HS04 +2NaOH ~ Na2S04 + NH3 CuCh ~ Cu + Ch 2AI x mol + 3CUS04

t + H20

Khi CuCh h~t chi con H20 khong ddn di~n ~ phan img ngimg lai ~ Ah(S04)3 + 3Cu 1,5x mol

ffidungdichgiam1,38 = mkimlo~itllng(64.1,5x - 27x) = 69~~ x T = Can 11: Ch9D C. Ket tua A: BaS04 , THj: dung dich B la Ba(OH)2 ~ dung dich D Ah(S04)3 ~ E la AI(OH)3 "~ Cau 12: Ch9D A. 156 E la BaC03"dung dich A: NaA102;
nNaAI02

= 0,02

mol

TH1: dung djch B la H2S04 du ~ dung djch D Ba(AI02)2 = 0,5. 0,2

= 0,1

(mol)

=>mx = =>

mNap

+

mAlz03

=

0,1(62 +102)
2

= 8,2(g)
=> %
m Al 0

0/ ,0 m Nap

= 0,1.31.100 82 ,
2 NaOH

= 37 '

80/ ,0

z

3

= 62,2 %

Call 13: Chon C•. Call 14: Chon C.

mmu6iitrat n

2Na + ~ O2 + H20 = 3,33 + 1,59 = 4,92 (g)
dpnc)

3,33 M +71

=

4,92 => M= 40 M+124
+ NaOH

Call 15: Chen A Fe203
Cau B sai Fe(OH)3 ~ Fe

) Fe(OH)2

Cau C sai Fe(N03)2 ~ FeO Cau D sai Fe203 ~ Fe(N03)2 ; Fe(N03)3 ~ Fe Call 16: ChQn D. AI203 va Fe203 tan trong H2S04 loang, A sai: ChAt rAn co Cu va ca BaS04 tao ra. B sai: ca 3 chAt d~u tac dung voi H2S04 loang C sai vi Fe3+ + Cu ~ Cu2+ + Fe2+ lam giam luong Cu. Call 17: Chon D. 2 M + n H2S04 ~ MlS04)n + n H2 mol aiM aI(2M) _!!_ (2M + 96n) = 5a => M = 12n => Mia Mg

2M

Call 18: Chon D. Vi HClluon nhieu so voi Na2C03 va NaHC03 ~2 muoi phamrng dbng thai, tY I~ hai mu6i phan irng la tY I~ nbng d<). 3HC03- + 2CO/- + 7H+ ~ 5C02 + 5H20 0,2 mol. Call 19: CbQn B. Call 20: Chon B. 117 mol ~ Veoz = 3,2 lit A, D chi xay ra hien nrong v~t DLBT e Iectron: ~. nAl= 2,2/3 => m = 19,8 g Call 23: Chen B. meoz = 22g => ncoz = 0,5 (mol)
mHzO AI ne

IY.

Dung so db dirong cheo ~ nNO=

nNzO

= 0,2 mol

=

NOz ne

+ neNO => 3 nAI= 3 nNO+ 8 nNzO

= 14,4 g =>

nHzO

= 0,8 (mol)

m = me + mH = 0,5. 12 + 0,8.2. 1= 7,6 (g) Call 24: Chen C. Na phan img voi nhom -OH cua phenol tnroc, chi con nhom -CH20H khi cho them NaOH khong co phan irng 157

Can 25: Chen B. 2CnHn+2(OH)n + 2nNa ~ 2CnHn+2(ONa)n + n H2 --

0,96
n

rna

I

~

0,48 mol
4

29,76 0,96 ____;____; => n = 2 .V~y CTPT cua X: C2H (OH)2 = -30n+2 n Can 26: ChQDC. CH30H+CuO Can 27: ChqD A.
I"

HCHO + Cu + H20 Vc H ()H = 5,75. 1

s

6 = 0,345(/) 100
nC2HSOH

= 345(ml)
== 276: 46 == 6 (mol)

mol
mCH3COOH

len men gift"\ CH3COOH + H20 25-30°C 6

= 6.60 = 360 (g)

Can 28: Chen D.

nA = 0,04 (mol) ; nNaOH 0,06 (mol) = RCOOR' + NaOH ~ RCOONa + R'OH mol 0,04 0,04 0,04 Chftt r~n: NaOH du va 0,04 mol RCOONa

=> M

- 4,08 - 40.0,02 - 82 RCOONa ,04

°

=> R + 67 = 82 => R = 15 => R: CH3 => R' = 29 ~ R': C2Hs
Can 29: Chen C. C17H3ICOOH + 2H2 ~ C17H3SCOOH (axit no) C3Hs(OOCCI7H31)3+ 6 H2 ~ C3Hs(OOCCI7H3S)3 1 mol glixerol trilinoleat
~ nH1 +KOH)

92 gam C3Hs(OHk

= 6nC3Hs(OHh

= 3 mol

Can 30: Chon D.

CnH2n+I-2aNH2o s6 H hi s6le. c Khi d6t se duoc it N2 nhftt (bang ~ s6 mol cua amin) Amin thom co tinh bazo ySu han NH3. Can 31: Chon A. CxHyOzNt ~ x CO2 + tl2 N2 mol a ax atl2 Ta co: axit = 2a ~ x = 2 ~ Chi co cong tlnrc A thoa man Can 32: Chon B. X phai la cac mu6i amoni cua axit cacboxylic va amino HCOONH3CH2CH3 HCOONH2(CH3)2 CH3COONH3CH3 158

Cau 33: Chen B.

nC

12

H0

22 II

= 0,15 mol

CI2H22011~ Glucozo + Fructozo ~ 4Ag

n ~ nc·12H 220II phan irng = ~ 4 = 0,005 mol
~H= 0,005 --.100%=33,33 0,015 %

Cau 34: Chon D. Dep nhira trong thanh phful khong co soi vai. Cau 35: Chon D. nA= 0,04 nNaOH 0,06 = A co 2 nguyen ttl oxi ~ A la axit hoac este nA < nNaOH trong chAt rAn co NaOH duo ~ mmu6i 4,08 - 0,02. 40 = 3,28 = Mmu6i 3,28: 0,04 = 82 ~ CH3COONa = ~ A la este co g6c ancol la C2H5_ => A la CH3COOC2H5. Cau 36: ChQn D. C2H2 ~ CH3CHO ~ CH3COOH Cau 37: Chen A. CH3CHO;C2H50Hdu C2H50H
2 +02,Mn +) -!Cuo)

CH3CHO(O,15mol)+C2H50Hdu +

(O,05mol)

CH3COOH(O,15mol)+C2H50H
C<Y:

(0,05 mol) = 11,3gam

TAng kh6i IUQ"OghAt htru c

m=

mCH3COOH

mC1HsOH

Cau 38: Chon D. I dung: HCHO trang girong, CH3COOH lam quy hoa do. II dung: CH3COOH hoa tan CuO. Ill dung: CH3COOH hoa tan CU(OH)2' HCHO + CU(OH)2 tao k~t tua do gach khi co nhiet dQ. Cau 39: ChQD B. M, = My = 14,8: 0,2 = 74 (I) D6t chay ~ nC02 = nHp
~

Trong phan ttl co 1 lien k~t

1t

Cau 40: Chon D. C4HIO ~ CH4, C3H6, C2H4, C2H6• re C2H4 va C3H6 T~o duoc J nrou la C2H50H; CHrCHrCH20H va GH3CHOHCH3 ~6ete Cau 41: Chon B. Men la vi sinh v~t ti~t ra enzim. Cau 42: Chen A. is nrou > ts axeton vi nrou tao lien k~t hidro lien phan ttl. ts propanol > t s etanol ~ A dung Cau 43. Chon D. Axit manh dAy axit y~u hon ra khoi muoi, H2S04 + 2CH3COONa ~ Na2S04 + 2CH3COOH CH3COOH + Na2C03 ~ CH3COONa + H20 + CO2 Cau 44: Chen D. Cau 45: Chon D. Au + 3HCl + HN03 ~ AuCh + NO + 2H20 Au + NaCN + O2 + H20 ~ Na[(Au(CN)4] + NaOH 159

Hg + Au --+ han h6ng long Cao 46: ChQDA.
'n Ag+

= 100.17 ~ 0 Imol .
100.170 '

,

n
Fe+

,==",

Fe2+ + Ag+--+ Fe3+ + Ag"0,1 mol mdungdich 100 + 200 - 10,8 = 289,2 (g) = ~ Vdungdich =

200.18 100.180

= 01mol
'

mid = 289,2: 1,446 = 200ml Cau47: ChQD A. Ca2+, Mg2+,Ba2+ +CO;i~--+ MC03 ,!; 2W + C032- --+ H20 + CO2 ,,', " Cao 48: ChQDC. Vong thorn khOng J:lM;n irng cQng v(YiBr21H20. con vong 4 canh khong.phai vong thom ~ c~ngduQ'c v(YiBr2. Cau 49: ChQD C. C2H2 26 ,........ 6 ,

»>
Cau50: ChQD B.

X: 8 --."1'?H2~?nC~H2

=0,3 mol

H2 2 18 mx = my = 8. 0,4 = 3,2 gam mz =5,87.2.0,23 = 2,7 gam. Y + dung dich Br2 thu duoc khi Z --+ mllng= mx - mz = 0,5 gam Cau 51: ChC}DD. T6c ~Q phan lmg bandAu ph\! thuQc nAng'dQ ban dAu, khong phu thuQc hrcng chAt ~ nhiju hay it. " " ' , , , Cau 52: ChQD C. Sau phan (rng: cflng con H2 va HCHO; (CH30H sinh ra dil ngung tu) '" ,
\

Dung

sa dA duong

cheo --+ Ban dAu:

nH2 = 3 mol; nHCHO 1 mQI =

Sauphan (rng: nH2 : nHCHO 6: 1 = GQi nHCHO img= nH2 phan img= x mol phan

3-x 6 nH : nHCHO,;::: 1--+_____.".=- B 6: 2 ' I-x 1

X

= 0,6

Cau 53: ChQD C~ ~ X la xiclo-C3H6 Cau 54: ChQD D. Cvc d~t ben trai la c\lcim (catot cua pin di~n) Cau 55: ChQD C. Ba + 2H20 --+ Ba(OH)2 + H2 t CUS04 + Ba(OH)2 --+ BaS04 "- + CU(OH)2 "Cao 56: ChQD C. 2Fe3+ + Fe --+ 3Fe2+ , 2Fe3+ + Cu --+ 2Fe2+ + Cu2+ Fe3+ + Ag --+ khong phan (mg. H2S04 d~c nong va, HN03 hoatan ca bakim loai. AgN03 hoatan deoc Cu va Fe nhirng.lam IUQ'Og tang len. Ag 160

57: ChQD B. Pipet la dung C\1 don gian nhAt d~ lAy chinh xac mQt th~ tich quy dinh sAn. Can 58: ChQD C CUS04 chuyen tir mau tr~g sang mau xanh A sai vi Na tac dung voi ca hai chAt· B sai vi deu tao kim loai Cu mau do. D sai vi khong co hi~n nrong, Can 59: Chen B. -N02; -COOH dinh huong m; -CH3; -NH2; -OR; - NH-CH3 dinh hirong 0, p .
Can·

£>E so 16
PhOn chung cho tat eli thi sinh [40 diu]:

1. Nguyen tir X co hai phan lap ehoa tri la: 4s va 3d. X tao voi oxi hop chAt co cong tlnrc la: X203. cAu hinh e dung eua X la: A.4s23d' B.3d'4s2 3 C. 4s23d D. 4s33do Can 2. Lien k8tdtrgc tao thanh tir hai nguyen tir Y co c~u hinh e hoa tri la 2S22pS thuoc loai lien k8t: A. Lien k~t ion' B. Lien k~t kim loai C. Lien k~t cong hoa tri co eire D. Lien k~t cong hoa trj khong co C\l'C. Can 3. Cho phan irng sau: C6HsC2Hs + KMn04 + H2S04 -). C6HsCOQH + CO2 + MnS04 + K2S04 + H20 Tinh th~ tich dung dich KMn04 1,2 M cAn thi~t d~ phan irng h~t voi 10,6 (g)
Can

C6HsC2HS
B. 0,3 (I) D. 0,25 (I) Can 4. Cho phan irng sau: CH3COOC2Hs + HOH p CH3COOH + C2H50H. D~ tang hi~u suAtphan ung (tang 15' I~ % este bi thuy phan), chon giai phap dung sau: I. Them H2S04. 2. Them HCI 3. Them NaOH 4. Them H20 A. 3, 4 B. I, 2 C. 3 D. 4 Can 5+ 6. Dung djch X chua 0,2 mol Na+, x mol Mg2+, 0,4mol so,", 0,3 mol HC03-. Tinh x. Dun toi can dung dich X ta duoc m (g) chAt r~n. Tinh m: * Tinh x: B. 0,50 (mol) A. 0,45 (mol) D. 0,25 (mol). C. 0,4 (mol) * Tinh m: B. 72,18 (g) A. 65,8 (g) D. 62,8 (g) C. 65 (g)
A. 0,1 (I) C. 0,2 (I)

161

Can 7. C~p chAt Olio kheng gQi Ia thu hinh? A. Oxi va ozon B. Kim cU011gva b6 hong C. Da voi va da phAn X D. Than g6 va than hoat tinh. Can 8. ChAt x, Y la gi de quy tim ~m chi chuyen sang mau do: Quy A. Dung dich NaOH va NH4CI r~n. Y tim am B. Dung djch HCI va KMn04 r~n. C. Dung dich H2S04 d~c va NaHS03 r~n. D. H20 va P205 r~n. Can 9. Y€u t6 nao khiing phai di~u kien de xay ra qua trinh an mon di~n hoa Ia A. cac di~n C\fC co ban chAt khac nhau B. cac di~n C\fC phai tiSp xuc tnrc tiSp voi nhau hoac gian tiSp thong qua cac day dfut C. cac di~n C\fC phai cung tiep xuc voi dung dich chAt di~n Ii D. Hai di~n C\fC phai la hai kim loai khac nhau. Can 10. M Ia mot hop chAt hoa hoc g6m Al va Cu (thuoc loai tinh the hop kim). Trong do co chira 12,3% Al v~ kh6i hrong. V~y cong thirc cua MIa: A. AhCu B. AICu D. AICu3 Can 11. Hoa tan m¢t m~u hop kim Ba -: Na (ti I~ moll: 1) vao mroc ta dUQ"~ dung djch A va 6,72 (I) hidro a dktc. Tinh the tich dung djch HCI 0,1 M dung de trung hoa hSt 1110 dung dich A. A. 0,06 (I) B. 0,66 (I) C. 0,6 (I) D. 0,72 (I) Cau 12. Them til til dung dich HCI 0,2M vao 500 (ml) h6n hop dd Na2C03 va KHC03. NSu dung 0,5 (1) dd HCI thi b~t dAu co bot khi thoat ra. NSu dung 1,2 (I) dd HCI thl bot khi thoat ra hSt. Tinh nong d¢ mol/lit cua m6i mu6i trong dd dAu. A. Na2C03: 0,2 M; KHC03: 0,14 M B. Na2C03: 0,12 M; KHC03: 0,08 M C. Na2C03: 0,24 M; KHC03 : 0,2 M D. Na2C03: 0,2 M; KHC03: 0,08 M Can 13. CO2 khong chay va khong duy tri su chay cua nhieu ch~t nen dtroc dung d~ d~p ~t cac dam chay, Tuy nhien, CO2 khong dung de d~p t~t dam chay nao? A. Dam chay do xang, dAu B. Dam chay nha cira, quAn ao C. Dam chay do magie ho~c nhom D. Dam chay do khi ga Can 14. AI(OH)3 la hop chat hrong tinh, v~y no co th~ tac dung voi cac chat nao sau day: Ba(OH)2, H2S04, dung dich NH3, H2C03. A. H2S04 B. V6i cit 4 chat C. H2S04 va Ba(OH)2 D. NH3 va H2C03 162

Can 15. Y ---+ Ch ---+ X ---+ NaCI. Y va X khong thB la cap chAt nao? A. HCI va csci, B. csci, va NaCI03 C. cuci, va KCI D. HCI va FeCh Can 16. Trong cac c~p chAt cho sau day, c~p nao khong thB cung t6n tai trong dung dich dung moi mroc. A. NaCI va K2C03 B. reci, va KI C. Ca(N03)2 va ceci, D. CaCh va NaHC03 Can 17. Chon cac hoa chAt nao dB nh~n bi~t cac chAt r~n: At, Zn, Cu, Fe203 dung trong cao IQrieng biet, A. dung dich HCI, dungdich NaOH B. dung dich NaOH, dd NH3 C. dung dich HCI, dung dich NH3 D. dung dich NaOH, dd Br2. Can 18+19. Nung 13,85 (g) mu6i KCIOx mQt thai gian, kh6i hrong chAt r~n thu duoc giam 46,21 % so voi khoi hrong mu6i ban dftu. * Xac dinh cong thirc cua muoi, B. KCI02 A. KCIO

*

C.KCI03 D. KCI04 N~u eho toan bQ luong khi thu duoc (y phiin irng tren tac dung h~t voi 32 (g) Cu dun nong (phiin irng hoan toan). Tinh hrong chAt r~n thu diroc. A. 32 (g) B.36(g) C. 34,8 (g) D. 38,4 (g)

Can 20. Trong s6 cac hoa chAt duoc dung lam phu gia cho banh ngot va tlurc pham, co 1 hoa chAt bj nhiet phan chi tao ra nheng san pham khi do la: A. CaC03 B. (N~)2C03 C. Ca(COO)2 D. NaHC03 Can 21. Niroc phen co chua Ah(S04)3 va H2S04 tu do. DB loai hai chAt nay trong d6ng ruong ngiroi ta dung chAt nao trong s6 cac chAt sau day? . A. NaOH B. HCI C. Ca(OH)2 D. NaCI Can 22. Phan tich 1,18 (g) hop chAt hifu co X co N thu diroc 2,64(g) CO2; 1,62(g) H20. N~u chuyen toan bQ N trong 1,18 (g) X thanh NH3, cho hrong NH3 nay di qua 30 (ml) dung djch H2S04 1M. DB trung hoa H2S04 dtr cAn dung h~t 100 (ml) dung dich NaOH 0,4M. Cong thirc dan giiin nhA! cua X la: B. C2HsON C. C3H9N D. C3H7N Can 23. LAy mQt h6n hop g6m CH4 va Cl, dira ra anh sang khuech tan, co thB thu diroccac san phAm (khong k8 HCI): A. CH3CI B. CCI4 C. C D. CH3CI+CH2Ch+CHCh+CCI4 Can 24. Day chuyen hoa nao co thS thirc hien duoc? A. C2H60 A. C2H7N

-» CH40 -» C2H60 B. C2H60 -» C4HlOO -» C4HgO
163

C. C3HsO ~ C3H6 ~ BrCH2CH2CH2Br D. C6H60 ~ C6HlJOH ~ C6HS Cau 25. Tinh g~n dung %V cua phenol trong h6n hQ'P benzen va phenol dua vao So' d6 thi nghiem sau: A.15% B.30% 85% D.70% Cau 26. D6t chay hoan toan 0,1 mol h6n hop hai axit cacboxylic A, B la d6ng d~ng k~ ti~p (MA < MB) thu diroc 3,36 lit CO2 (dktc) va 2,7 gam H20 -.S6 mol A va B I~n hrot la: A. 0,05 va 0,05 B. 0,045 va 0,055 C. 0,04 va 0,06 D. 0,06 va 0,04 Cau 27. Cong thirc dan gian nh~t cua mQt axit hfru CO' la (CHO)n khi d6t chay 1 mol X thu duoc diroi 6mol CO2. Cong thirc phan tir va s6 d6ng phan axit cua X la: A. C2H202, CO 1 d6ng phan B. C4H404, co 3 d6ng phan C. C4H404, co 2 d6ng phan D. C6H606, coS d6ng phan Cau 28. Phat bi€u nao sau day khong dung? A. Phan irng este hoa xay ra hoan toano

e.

x

B. Khi thuy phan este no dan chirc mach ha trong moi tnrong axit se cho axit va Phan irng este hoa gitta axit va phenol khong xay ra.

e.

TUQ'U.

D. Khi thuy phan este no mach ho trong moi tnrong kiem se cho muoi va mQ'U. Cau 29. Dun nong mot hrong glixerol trioleat (C3Hs(OOCC17H33)3) voi 24 gam NaOH. Co can dung dich sau phan irng thu diroc 142,8 gam ch~t r~n khan. Tinh th€ tich H2 (dktc) co th€ phan irng hoan toan hrong este tren A. 10,08 lit B. 13,44 lit C. 31,57 lit D. 22,4 lit C~u 30. So' d6 nao dung? A. C2H4 ~ C6H6 ~ C6H3(N02)3 ~ C6H3(NH2)3~ C6H2(OH) (NH2)3. B. C6~ ~ C6HSBr ~ C6HsOH ~ C6H2(OH) (N02)3 ~ C6H2(OH)(NH2k C. C6H12~ C6H6 ~ C6HsCI ~ C6HsOH ~ C6H2(OH) (NH2)3 D. C2H2 ~ C6H6 ~ C6HsOH ~ C6H2(OH) (N02)3 ~ C6H2(OH)(NH2k Cau 31. Cho til til dung dich CH3 - NH2 toi dir vao dung djch FeC12 r6i khi, hien nrong quan sat diroc la: A. dung dich vftn trong su6t
S\lC

khong

B. Co k~t tua mau xanh duong va co khi thoat ra. C. Co k~t tua mau xanh duong sau do k~t tua tan. D. Co k~t tua mau xanh dirong sau do chuyen d~n sang mau do nau. Cau 32. Cho 22 gam h6n hQ'P 3 aminoaxit tac dung vira du voi dung dich HCI 1,2M thi thu diroc 54,85 gam muoi. Th€ tich dung djch HCI (lit) ph iii dung la: 164

A. 0,25 B. 0,5 C.O,7 D.O,75 Cau 33. DiSm gi6ng nhau gifra tinh b(}tva xenlulozo la; A. Cung cong thirc phan tu B. D8u tham gia phan irng thuy phan boi axit, to hoac enzim. C. Co cAu true polime dang phan nhanh, D. Tirong tac vci H2S04 d~c d8u sinh ra glucozo. Cau 34. Hay chon nhen xet dung v8 to"poliamit: A. TO" poliamit b8n voi nhiet nhimg khong b8n voi dung dich axit. B. TO" poliamit co dO b8n co"hoc cao va b8n trong dung dich kiem. C. TO"poliamit co dO ben co"hoc cao, khong b8n trong dung dich axit cling nhir dung dich kiem, kern b8n voi nhiet. . D. TO" poliamit kern b8n voi nhiet nhung b8n trong dung dich axit va dung dich kiem. Cau 35. ChAt X khong nhanh co cong thirc phan nr la C6H6, X phan irng voi Ag20INH3 cho san pham Y co kh6i IUQ'Ilg phan tu Ian hon X 107 dve. V~y X la: A. Hexin-l B. hexa -I ,4-diin C. 3-Metylpenta-1 ,4-diin. D. Benzen. Cau 36. DS phan biet benzen, toluen, stiren, fUQ11 benzylic, phenol ta co thS dung t6 hop cac chAt nao trong s6 cac chAt sau: (dung thea thir t\1'dap an). 1. Nuoc brom 2. dung djch KMn04/H2S04 3. dungdich NaOH 4. Na A. 1, 2 B. 1,2, 4 C. 2, 3 D. 1,3 Cau 37. C~p chAt nao la dbng phan cua nhau: A. Propan va xiclopropan B. Toluen va benzen C. Etanol va dirnetyl ete D. Etilen va axetilen Cau 38. D6t chay hoan toan 0,43 (g) hydrocacbon Y sinh ra 0,63 (g) H20 va 0,672 (I) CO2 a dktc. Ty kh6i hoi cua Y d6i voi O2 la 2, 6875. Bi~t r~ng khi cho Y tac dung voi clo thea ti I~ 1: 1 v8 s6 mol ta chi thu diroc 2 d~n xuAt monoclo. Ten goi dung cua Y la: A. n - hexan B. 2, 3 - dimetyl butan. C. 2 - metyl pentan D. 2, 3 - dimetyl butan. Cau 40. Dun nong h6n hop toluen va dung dich KMn04 d~n phan irng hoan toano Sau -phan irng them C2HsOH dS loai bo KMn04 duo LQc lAy dung djch rbi axit hoa bang dung dich HCl thu duoc mot chAt rfut khong tan. Hoi chAt rAn la gi? A. Mn02 B. KCI C. C6HsCOOH D. C6HsCOOK Phan dimh cho thi sinh theo chuang trlnh chuan {10 eliu]: Cau 41. Cho cac chAt hoac ion: NH/, CO/-, HC03-, H20, Na\ AI(H20i+ Xet tinh chAt thea li thuyet Bronsted. Nhom nao thong ke thi~u hoac sai: 165

A. Axit hi:NRt '. AI(H20r C. Trung tinh: Na+

B. Bazo CO/D. Luang tinh:.H20

Gio 42. Chat htru co X mach h<'rco c6ng thirc phan tir dang CnH2nO(na l ). Hidro hoa X dircc met ancol no. X co th€ hi: A. RuQ"U khong no B. RuQ"U dO'Ochirc no C. Xeton no dO'Ochirc D. Andehit no dO'O chirc. Cao 43. Este X co c6ng thirc phan tir la C4H602, bi€t r~ng khi thuy phan X thu diroc axit Y va andehit Z, oxi hoa Z lai cho ra Y. Este X co th€ trung hQ"P ra polime, tao V~y X la: A. CH3COOCH = CH2 B. HCOOCH = CHCH3
Cao 44. Khi di~n phan dung dich chua cac ion: Cu2+, Ag", Fe3+. Thir tu cac ion kim

loai b] khir <'rcatot la: A. Ag" > Cu2+> Fe3+ C. Ag+ > Fe3+> Cu2+

B. Fe3+> Ag+ > Cu2+ > Fe 2+ D. Ag" > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+

Cao 45. Cr co.tinh chAt gi rna Fe khong co

A. Tan trong axit HCl. B. Khong bi H2S04 d~c nguoi thu dQng C. Tan trong dung dichkiem D. Phan irng voi Ch th€ hi~n hoa tri II. Cao 46. 30g h6n hQ'PCu, Fe tac dung du voi 14 lit khi Cl, (dkc). V~y %CU theo kh6i IUQ"Og: A. 45% B. 60% C. 53,33% D. 35,5% Cao 47. Trong may photocopy dung tinh dfrn quang cua selen Ia do selen co kha nang: A. Dfrn di~n t6t trong anh sang lanh, B. Dfrn nhiet t6t trong bong t6i C. D~n di~n t6t trong bong t6i D. Dfrn nhiet t6t trong anh sang lanh. Cao 48: HQ"P chAt htru co Y co cong tlurc phan tir Ia C3HsCh. V~y Y la: A. HQ"P chAt no co 4 d6ng phan B. HQ"P chAt khong no co 5 d6ng phan C. HQ"P chAt no co 5 d6ng phan D. HQ"P chAt no co 6 d6ng phan Cao 49. Tir nguyen li~u Ia cac aminoaxit co cong thirc phan tir C3H702N co th€ tao thanh bao nhieu loai dipeptit khac nhau?
A. 3 loai B. 2 loai C. 5 loai D. 4 loai Cao 50. H6n hQ"P cung s6 mol saccarozo va glucozo dun nong voi Ag20 dir/dung djch

NH3 thu diroc 3 gam Ag. N~u thuy phan h6n hQ"P moi cho san pham thirc hien r6i phan irng trang girong thi IUQ"Og g t6i da co th~ thu dtroc Ia: A A. 3 gam B. 6 gam C. 9 gam D. 4,5 gam

166

Phlin dimh cho thi sinh theo chutmg trinh Nang cao [10 caul: Cau 51. KSt qua phan tich mQt dung dich cho biSt dung djch co chua ion: Fe3+; Ag+; K+; Cl"; W, ngoai ra khong con ion nao khac, Trong k8t qua nay co mQt ion ghi thira, Hoi do la ion nao? A. Ag+ B. cr C. Fe3+ D. Ag+ hoac cr Cau 52. Khi cho bay hoi h8t 5,8 (g) hQ'P chAt htru co X ta duoc 4,48 (I) HO'i X (y 109,2°C va 0,7 atm. M~t khac 5,8 (g) X tac dung voi ddAgN03 / NH3 dir thay tao thanh 43,2 (g) Ag k€t tua, Cong thirc cAutao dung cua X la: A. H .; CHO B. OHC - CHO C. HO-CH=CHO D.H-COOH Cau 53. Axit axetic co th8 tnrc tiep tao ra cac chAt nao sau day? A. CH3COONa, CH3CHO, C2HsOH B. (CH3COO)2Ca, CH3CHO, CH3COOCH=CH2. C. CH3COOC2Hs, CO2, CH3COONa. D. CH3COOC6Hs, CO2, C2HsOH Cau 54. Xet mQt pin di~n hoa chufut tao boi hai di~n eire kim loai khac nhau. K€t lu~n nao sau day khong chinh xac? A. SuAtdi~n dQng cua pin cang Ian chenh I~ch tinh khir cua hai kim loai cang Ian. B. Chi s6 cua vol k€ cang cao phan irng di~n ra cang nhanh. C. N€u bo du mu6i thi chi s6 vol k€ se bang 0,00 (V) D. Kim loai co tinh klur manh hO'Ose la eire am cua pin, Cau 55. Kim loai M tan trong dung djch HCI nhung khong tan trongdung dich NaOH; kim loai X dung tnroc kim loai M. Gia si'rM va X d~u hoa tri 2. PMn irng nao chua ch&c da xay ra? B. M + CuCh ---+ MCI2 + Cu A. M + 2HCI ---+ MCh + H2 D. X + 2HCI ---+ XCh + H2 C. X + CuCh ---+ XCh + Cu Cau 56: Cho dung dich h6n hQ'Pg6m FeCh va ZnCh tac dung voi dung dich NaOH dir, k€t tua thu diroc mang nung trong khong khi den kh6i IUQ'Og khong d6i. ChAt thu duoc la: A. FeOvaZnO B. Fe203 va ZnO D. Fe304. Cau 57. D8 phat hien ion nitrat trong dung dich, nguoi ta thuong si'rdung: A. Mu6i Fe(N03)2 B. Dung dich NH3 C. Cu va H2S04 D. Nhi~t phan Cau 58. A, B la hai ancol no, don clnrc, k8 ti8p nhau trong day d6ng d~ng. Cho h6n hQ'Pg6m 1,6 gam A va 2,3 gam B tac dung h8t voi Na thu diroc 1,12 lit H2 (dktc). A, B co cong thirc phan tir IAn hrot la: A. CH30H; C2HsOH B. C2HsOH; C3H70H c. C3H70H; C4H90H D. C4H90H; CsHlIOH Cau 59. Cho hai menh d~:Chi ra menh d~ dung, menh d~ sail a) Dung CU(OH)2 co th~ phan bi~t duoc glyxerin va metyl amin 167

b) Phan trng thuy phan chAt beo bang dung djch NaOH tao ra xa phong. A. a dung, b sai B. a sai b dung C. a,b d~u dung D. a,b d~u sai.

Can 60. ChAt nao sau day tham gia phan (mg voi CU(OH)2 trong moi tnrong kiern dun nong khong thu duoc CU20 k~t tua do gach?
HOH~k-H"0~HfJH /H~H HO
HOH· HO ~OH H_

B.

H

~H H -0

H
OH H OH

OH H

0"

H

H

D.
4A 14 C 24A 34C 44D 54B 5A 15 C 25D 35B 45C 55 C 16 6D 16 B 26A 36A 46 C 56C

£)Ap AN 1B HC 21 C 31 D 4fD 51 A

vA HU'ONG DAN GIAI£)~ so
2D 12D 22 C 32D 42D 52 B 3C 13 C 23D 33B 43A 53C

7C 17 C 27 B 37 C 47 A 57C

8C 18 D 28A 38B 48C 58A

9D 19 D 29A 39B 49B 59B

10 D 20B 30B 40 C 50C 60A

Can 1: Chen B. X co hoa trj 3+. ~ X co 3 electron phan b6 6 2 phan lap 4s va 3d,
phan lap 4s diroc x~p electron tnroc nen co 2e, con I e x~p vao phan lap 3d. Can 2: Chon D. Nguyen t6 tren thuoc Ioai phi kim, hai nguyen tu phi kim cua cung mQt nguyen t6 tao lien k~t cQng hoa tr] khong eire, (khong tao lien k~t cho nhan vi y chi thi~u I electronso vai khi hiem) Can 3: Chon C. (C-2 + C-3) - 12 e ~ c+3 (nhom COOH) + C+4 (C02) X 5 Mn+7 + 5e ~ Mn+2 x 12
~ n KMn0
4

=

1;

.nC H C HS 6s2

= 0,24 mol ~ V = 0,2 lit

Can 4: Chen A.

Them NaOH d~ trung hoa CH3COOH;

-+ them ruroc d~ lam giam n6ng dQ san pham,
Them HCI hoac H2S04 chi co tac dung xuc taco

Can 5: Chen A. Can 6: Chen D.

Vi dung dich trung hoa di~n: 0,2 + 2x Mg2+ +

= 0,4.
2HC03

2 + 0,3 ~ x
-~

= 0,45.

MgC03 + H20 + CO2 0, I 5 mol

0,45 mol (dir 0,3 mol Mg2+) 168

0,3 mol

m = Lmion+
CaD

mMgC03

= 0,2.23+0,3.24+0,4.96 +0,15.84=

62,8 gam

7: ChQo C. Da voi va da phAn cung cong thirc: CaC03 CaD 8: ChQO C. Vi: H2S04 (d{ic) + NaHS03 ~ Na2S04 + S02 t + H20 S02 bay len lam quy tim Am chuyen mau do . CaD 9: Chon D. Khongnhat thi~t 2 di~n C\lC la 2 kim loai khac nhau, c6 th~ la met kim loai va mQt phi kim dftn di~n, hoac hop chAt dftn di~n. CaD 10: ChQO D. Cong tlnrc AlxCuy 27x . -_-'--_ = 0,123 ¢:> 3x = y => Cong thirc AICu3 27x -Hi4y
CaD 11: ChQnC.

tir phuong trinh phan irng ~ now = 2 "«. = 0,6 mol

=> nHCI now = 0,06 (mol) ~ VHCI 0,06: 0,1= 0,6 (I) = =
CaD 12: ChQo

D.

- Bitt dAuc6 khi: n H+ = 0,5. 0,2 = 0,1 (mol)

W + CO/- ~ HC03- (1) mol 0,1 0,1 , - Khi bot khi thoat ra h~t nH+ = 0,2. 1,2 = 0,24 (mol) HC03 - + H+ ~ CO2 + H20 (2)
nw
(2)

= 0,24 - 0,1 = 0,14 (mol)~
,

nHC(r
3

(I)

+

nKHC03

= 0,14

=>

nKHC03

= 0,14 - 0,1 = 0,54 (mol)

=>

C~HC03

= 0,04 = 0,08(M)
0,5
CO2+Mg

CM Na2C03 = MgO+CO

° ° =°
'

l' .,' 5

,2

M

CaD 13: ChQo C.

3C02+2Al Ab03 +3CO ~ Phan irng chay vftn di~n ra CaD 14: ChQO C. NH3 chua du manh (tinh bazo) d~ phan irng voi Al(OH)3; H2C03 la axit qua y~u CaD 15: ChQoC. KCl ~ NaCI khong thirc hien ducc, CaD 16: Chen B. FeCb + Kl ~ FeCb + KCI + 12 CaD 17: Chen C. HCI nh~ ra.nh6m (AI, Zn) tan cho bot khi; Fe203 tan; Cu khong tan Dung NH3 nh~n ra dung dich AICb va ZnCh (Zn(OH)2 tan trong NH3 du do tao plurc)
CaD 18:

Chon D. =
mOz

2KCIOx

.

2KCl + x O2

t

m

giam

sinh Vi KCIOx c6 thS chua bi nhiet phan hoan toan fa;

~ %mo =

f6x' 74,5 + 16x
m

.100% ~ 46,21 ~ x ~ 4 ~ x = 4
.
giam

CaD 19: ChQo D.

=

mO

z

sinh = fa

13,85.46,21 == 64()g ~ 0,2 mo I , 100 .
169

-02 0,2

1 2

+

Cu 0,4

~

CuO 0,4 Cu dir

=> m = 0,4.80 + (0,5 - 0,4). 64 = 38,4 (g) Can 20: Chen B. (NRt)2C03 ~ 2NH3 + CO2 + H20 Can 21: Cbqn C. Ah(S04)3 + Ca(OHh ~ CaS04 + Al(OH)3
Can 22: Cbqn C. ne me

= neo2 = 0,06;

nH = 2 nHp

= 0,18. = 3: 9:
1

+ mH +:mN= 1,18 ~ X khong co oxi.
ne: nH: TIN 0,06: 0,18: 0,02 = CRt + Cl2 CH3Cl + ci, CH2Cl + ci, CHCh + Ch
ask') ask') ask') ask')

Can 23: Chon D.

CH3Cl + HCl CH2Ch + HCl CHCh + HCl CCl4 + HCl

Can 24: Chen A.

B sai: C2H60 lit ancol ~ C4HlO0 lit ete ~ khong tach dUQ"C 2. H C sai: C3HsO ~ C3H6 thi C3H6 lit anken D sai: C6Hl\OH ~ C6HlO Cau 25: Chen D. Can 26: Chon A. Do benzen khong tan n6i len tren 200 - 170 = 30 (ml) Vi Con lai phenol = 100 - 30

= 70 neo2 = nHp

nen axit no, don clurc

0,1 mol h6n hQ"P~ 0,15 mol CO2 ~ s6 C trung binh lit 1,5. Hai chAt lit HCOOH va CH3COOH. Vi s6 Ctrungbinh =1,5 lit trung binh cong cua 1 va 2 ~ Hai axit cung s6 mol Can 27: Chen B. (CHO)n~ nC02 => n < 6. HOOC-CH=CH-COOH co d6ng phan cis-trans; CH2=C(COOH)2 Bdung A sai Khong co axit nao lit H2C202 Can 28: Chon A. Vi phan irng este lit phan irng thuan nghich Can 29: Chen A. 3NaOH + C3Hs(00CC17H33)3 ~ 3C17H33COONa + C3Hs(OH)3 ChAt r~n chua C17H33COONa, co th~ co NaOH duo 170

NSu 1 mol NaOH phan irng: Am = mmu6imNaOH= 304 - 40 = 264 gam +n»
2

= nNaOH Phan

"

img=

142,8- 24 264

= 04 5(mol) ,

A sai: C2Ht ~ C6H6 va C6H3(NH2)3 ~ C6H2(OH) (NH2h C sai: C6HsOH ~ C6H2(OH) (NH2)3 D sai: C6H6 ~ C6HsOH Can 31: Chen D. FeCh + CH3NH2 + H20 ~ Fe(OH)2 + CH3NH3Cl Fe(OH)2 + O2 + H20 ~ Fe(OH)3 Can 32: Chen D. HOOC-R-NH2 + HCI ~ HOOC-R- NH3CI DLBT kh6i hrong => mHCl= 54,85 - 22 = 32,85 (g) => nHC]= 0,9 (mol) ~ VHC]= 0,75 (I) Can 33: Chen B. (C6HIOOS)n + n H20 ~ n C6HI206 A sai: H~ s6 trung h9'P cua tinh bQt va xenlulozo khac nhau ~ chi cung cong tlnrc dan gian nhk C sai: Xenlulozo co cAu true mach thang, tinh bQt co cii c~u true thang va cAu true
Can 30: Chen B. phan nhanh.

d~u bi hoa than: (C6HIOOS)n H2S04) 6nC + 5nH20 Can 34: Chen C. Poliamit co nhom peptit d~ bj thuy phan khi dun nong, nh~t la khi co xuc tac H+ ho~c OHCan 35: Chon B. X phan irng voi Ag20INH3 ~ co nhom -C=CH.

D sai:

Vi My - Mx = 107 nen X chi co 1 nhom -C=CH. (MQt nguyen tir H thay bang mQt nguyen tir Ag). Ma C6H6thi ph iii co 2 lien kSt ba Can 36: Chen A. mroc brom: C6HsCH=CH21am m~t mau; C6HsOH tao kSt tua trang KMn04: nrou benzylic lam m~t mau 6 nhiet dQ thuong, toluen lam mAt mau 6 nhi~t dQ cao.
Can 37: ChQn C. Can 38: ChQn B.

c.n, + (x + y/4)02
0,03 0,35

~.

X

CO2 +

j{

H20

mol

=> ~ Y

=l

7

=> CTDG: C3H7 co M = 86 => Cong thirc phan tir C6HI4

Do CxHy+ Ch(ti l~ 1: 1) cho 2 dfin xu~t
Can 40: Chen C.

C6HsCH3 + KMn04

C6HsCOOK + Mn02 -l,. + KOH (da IQc bo)

KOH + HCl ~ KCl (tan) + H20 C6HsCOOK +HCl ~ KCl (tan) + C6HsCOOH HC03 - cling hrong tinh Can 41: ChQn D.

171

Cau 42: Chen D.

Ancolkhong no co n ~ 3; . ancol no don chirc khong hi hidro hoa; xeton co n ~ 3

Cau 43: Chon A. CH3CHO + O2 ~ CH3COOH CH3COOCH = CH2 ~ Poli(vinyl axetat) Cau 44: Chen D. - Ion co .tinh oxi hoa manh hon (dirng sau trong daydi~n hoa) bi kh fr tnroc). - Fe3+ b] khir thanh Fe2+, khong th~ tnrc ti~p thanh Fe Cau 45: Chon C. Cdu 46: Chon C. { 2Cr + 2NaOH +2H20 ~ 2NaCr02 + 3H2 Cu+ Cf ~ CuCh 64x + 56y = 30 2Fe + 3 CI2 ~ 2FeCh
¢:> {

3 14 x+- y= 2 22,4

x= 0,25 y

= 0,625

= 0,25

=> % Cu = 0,25.64100 30

= 53 33%
'
(Y)

Cau 49: Chen B. C3H7N02 co hai dAng phan amino axit H2N-CHrCH2COOH (X) va CH3CHC(NH2)COOH Chi co Y moi tao peptit vi peptit do cc-aminoaxit tao thanh ~ peptit: Y - Y.

Cau 50: Chen C. H6n hop cung s6 mol sau khi thuy phan diroc t6ng s6 mol (glucozo va fructozo) gAp 3 hrong glucozo ban dAu. Vi saccarozo khong trang girong ~ hrong Ag thu diroc se gAp 3 IAn. Cau 51: Chen A. Cau 52: Chen B. ~ X phai 2 chirc Cau 53: Chen C. CH3COOH Ag + +

cr ---+ AgCI
=

Phai bo ion Ag" vi ion dung dich phai co anion d~ trung hoa v~ dien.

n,

=

0,1 ~ M,

5,8: 0,1

=

58.. X trang girong 1: 4
+ H20

+ C2HsOH P CH3COOC2Hs

CH3COOH + 202 ---+ 2C02 + 2H20 CH3COOH + NaOH ---+ CH3COONa + H20 Chi s6 cua vol k~ cang cao chi clnrng to phan irng di~n ra d~ Cau 54: Chon B. dang. Con t6c dQ phan irng phu thuoc di~n tnr cua ca mach di~n. Cau 55: ChQn C. M khong tan trong NaOH ~ M dirng sau Zn. ~ M phan irng dtroc voi CuCh. X khong phan img voi CuCh n~u X la kimIoai ki~m th6. Cau 56: ChQn C. FeCh,

znci,

+NaOH)

Fe(OH)2,

Zn(OH)2 172

+NaOH)

Fe(OH)2 + Na2Zn02

4Fe(OH)2 + O2 (khong khi) 2Fe203 + 4H20' Can 57: Chqn C. 3Cu + 8H+ + 2N03- ~ 3CU2+ddmauxanh+ 2NO Can 58: ChQn A. 0,1 M 0,05

,0

t + 4H20

---

1,6 +2,3 0,1

= 39 ~

, CH30H va C2H50H

Can 59: Chon B. Glyxerolva metyl amin d€u cho dung dich mau xanh khi phan irng voi CU(OH)2 Can 60: Chon A. Vi khong con nhom -OH hemiaxetan

eE so 17
A. I2Mg, 20Ca,38Sr B. Mg2+,Ca2+, Sr C. 16S2-,l7Cr, 19K+ D. 26Fe3+, 7C02+, 8Ni 2 2 Can 2. Sir bi~n d6i tinh chAtkim loai cua cac nguyen t6 trong day Mg - Ca - Sr - Ba lit: A. tang. B. giam. C. khong thay d6i. D. vira giam vira tang. Can 3. Hay cho bi~t k~t lu~n nao sau day dung? A. Phan irng oxi hoa khir co th€ lit phan irng phan huy, trao d6i, hoa hop, B. Trong phan irng oxihoa -khir lit phan irng co mQt chAt dong vai tro oxi hoa va mot chAt khac dong vai tro chAt khir. -. C. Trong phan irng oxi hoa -khir lit phan irng trong do chAt oxi hoa cho electron. D. Phan irng oxi hoa -khir lit phan irng phai co su thay d6i s6 oxi hoa cua chAt tham gia phan irng, Can 4. Hoa tan khi S02 vito mroc lit mQt qua trinh toa nhiet va t6n tai can bang sau S02 + H20 p H2S03 + Q DQ hoatan khi S02 thay d6i nhtr th~ nao trong m6i tnrong hop sau day: (1) dun nong (2) them dung dich HCl (3) them dung djch NaOH A. (l)tang, (2)giam (3) tang B. (1) giam, (2) giam, (3) tang C. (1) tang, (2) tang, (3 jgiam C. (1) tang, (2) giam (3) giam Can 5. Cho cac dung dich muoi: K2S04, BaCh, Na2C03, AICb. Dung dich co th€ lam cho giAy quy tim hoa xanh lit ... A. Na2C03. B. Na2C03; AICb. C. AICI3. D. K2S04; BaCh. Can 6. Hoa tan 6g CHjCOOH vito mroc d8 duoc 1 lit dung dich co pH bang 3. DQ di~n ly cua axit axetic trong dung djch lit A. 1% B.2% C. 3% D. 5% 173
Phdn chung cho tat eli thi sinh {40 eliu}: Can 1. Nhom nao cho diroi day co cimg cAu hinh electron:

Can 7. H6a chat nao khong dung d~ phan bi~t hai khi rieng biet Cl, va 03? A. Dung dich AgN03 B. Cu C. Dung dich KI va h6 tinh bot. D. N02 Can 8. Hoa tan hOM toan 10,425 gam h6n hQ'P X g6m NaCI va NaI vao mroc cIo dtr dircc dung dich A chua 58,5 gam muoi, Kh6i luong NaCI c6 trong h6n hQ'P X la: A. 29,25 gam B. 58,5 gam C. 17,55 gam D. 23,4 gam Can 9. Tim thong tin dung khi n6i vS tinh chat cua kim loai. A. Trang cac phan irng h6a hoc, kim loai luon th~ hien tinh klnr. B. Kim loai luon phan irng diroc voi mu6i tan cua kim loai khac co tinh khir y~u hon. C. Chi kim loai dung tnroc hidro trong day di~n hoa moi tan trong cac dung dich axit. D. Chi kim loai manh moi diSu ch~ bang phirong phap di~n phan. Can 10. Ngam mot thanh Zn vao 100ml dung dich AgN03 0,1 M d~n khi AgN03 tac dung h~t thi kh6i hrong thanh Zn sau phan img so voi thanh Zn ban dAu se A. giam 0,755 gam B. tang 1,08 gam C. tang 0,755 gam D. tang 7,55 gam Can 11. 3,6g h6n hQ'P g6m kali va mQt kim loai kiem X tac dung vira h~t voi runrc cho 2,24 lit H2 ((y 0,5atm, O°C). S6 mol cua X trong h6n hQ'P 100 hon 10% t6ng s6 mol hai kim loai X la: '
I

A.Li B.Na C.Rb D.Cs Can 12. Cho 17,16 (g) mQt kim loai hoa tri hai tac dung h~t voi dung dich HCI 20% thu duoc 112,992 (g) dung dich va khi H2. Kim loai da cho la: A. Mg (24) B. Zn (65) C. Sr (88) D. Ca (40) Can 13. Hoa tan rieng re hai chat rim X, Y vao dung dich HCI loang thay: Qua trinh tan cua X luon di kern qua trinh thoat bot khi, con qua trinh tan cua Y ban dAu di kern bot khi con sau do thi Y v~n tan them nhirng khong co bot khi, X va Y co th~ la:

A. Fe va Ab03 C. Zn va Na

B. Na2C03 va NaHC03 D. CaC03 va Na2C03

Can 14. D~ phan bi~t mdt each don gian nhat hQ'P chat cua kali va hQ'P chat cua natri, nguoi ta dira cac hQ'P chat cua kali va natri vao ngon lira, nhirng nguyen t6 do d~ ion hoa nhuom mau ngon lira thanh: A. Tim cua kali, vang cua natri B. Tim cua natri, vang cua kali C. Do cua natri, vang cua kali D. Do cua kali, vang cna natri Can 15. Cho sa db chuyen hoa: Al ~ (X) ~ (Y) ~ (Z) ~ M6i mili ten mQt phan (mg. Cac chat X, Y, Z IAn hrot la.; (X) ~ Natri aluminat.

A. NaAI02, AI(OH)3, A1203. B. Ab03, AICI3, AI(OH)3' AI(OH)3, AICb, A1203. D. B, C dSu dung. Can 16. Co 4 chat rieng biet: Na20, Ab03, BaS04, va ZnO. Chi dung them H20 co th~ nhan bi~t duoc bao nhieu chat?

c.

A. 4
174

B. 0

C. 2

D. 1

Call 17. Dien phan nong chay mu6i NaCl. Cho toan b<)hrong Na vao mroc dtr duoc dung dich M, va khi N, cho toan b<)khi N tac dung voi hrong Cl2 thu duoc & tren diroc khi K. Cho K vao dung dich M. Xac dinh gia tri pH cua dung dich sau cung: A. >7 'B. =7 C. <7 D. Kh6ng xac dinh Call 18. Cho 2,24 lit khi CO2 S\lC vao 200 ml dung dich Ba(OH)2 0,45M. Hay cho bi~t kh6i hrong dung dich sau phan trng thay d6i nhir th~ nao? (H = 100%) A. tang 4,4 gam B. giam 4,4 gam C. giam 11,36 gam D. giam 15,76 gam Call 19. Hoan thanh cac phirong trinh phan img sau: a/Mno, b/FeS

+ HCI
+
HCI

_I:._O~

khi A ~ khiB khiC
0

c/ Na2S03 + HCI

__;I:._O~

d/ NH4HC03 + NaOH(du) 1 khi D Lam kh6 cac khi r6i cho tac dung voi nhau tirng d6i m<)t (y nhiet d<)thuong, s6 c~p khi phan irng voi nhau hi:

A. 1

B. 2
X

C. 3

D. ~4
...

Call 20. Cho phan irng sau:

+ AgN03 ~

+ KN03

X + H2S04 (loang) ~. ...
Hay cho bi~t X la chAt nao trong cac chAt sau: A.KHS B.KOH

+ H2S

Call 21. Hoa tan 13,92 gam Fe304 vao dung dich HN03 dir thu duoc 448 ml khi X (dktc) hi san pham klnr duy nhat, Xac dinh khi X. A. N2 B. N20 C. NO D. N02 Call 22. Ba hidrocacbon khtic day d6ng d~ng co CTPT nrong irng la C2H4; C3H6; C5H12• Cho bi~t ch~t nao him m~t mau dung djch KMn04 (y nhiet d<)thuong? A.C2H4;C3H6 B.C2H4 C. C3H6 D. Ca ba ch~t Call 23. Ch~t hfru co A cftu tao g6m cac nguyen t6 C, H, 0, Na. D6t chay 11,6 gam A thu diroc 5,3 gam chAtI"~nkhan, 4,5 gam H20 va 24,2 gam khi CO2. Tinh %mc cua A. A. 56,90% B. 62,07% C. 40% D. 55,32% Call 24. Co cac nrou nguyen chAtCH30H, C2HsOH, C3H70H. N~u su dung phuong phap dinh hrong thi co th~dung chAtnao trong s6 cac chAt duci day d~ phan bi~t cac nrou? A. Kim loai Na B. O2, to C. HBr, to D. CU(OH)2, to Call 25. Cho 47 gam phenoltac dung voi h6n hop g6m 200 gam HN03 68% va 250 gam H2S04 96% tao axit picric (phan irng hoan toan), N6ng d<)% HN03 con du sau khi tach k~t tua axit picric ra la: A.I0,85% B.l,085% C.5,425% D.21,7% 175

Can 26. D~ diSu ch€ CH3CHO tiT Al4C3 cAn it nhAt bao nhieu phirong trinh phan irng:

B.3. C.4. D.5. Can 27. Oxi hoa 18,9 gam heln hop hai andehit mach thang k€ tiep nhau trong day d6ng d~ng thudiroc 28,5 gam heln hop axit hlru co nrong irng. Xac dinh hai axit. A. CH(COOH)3 va CH3C(COOH)3 B. CH3COOH va C2HsCOOH C. HOOC-COOH va HOOCCH2COOH D. HOOCCH2COOH va HOOCCH2CH2COOH Can 28. Este X don clurc tac dung du NaOH thu 9,52g natri fomiat va 8,4g nrou. V~y X la: B. etyl fomiat A. metyl fomiat D. butyl fomiat C. propyl fomiat Can 29. Tim thong tin sai: A. TAt ca cac nrou da clnrc dSu tham gia phan irng voi CU(OH)2. B. Phan irng cua chAt beo voi NaOH luon goi la phan irng xa phong hoa C. Phan irng cua glyxerin voi HNOiH2S04 d~c sinh ra thucc n6. D. Xa phong co thanh phAn chinh la muoi K hoac Na cua axit beo. Can 30. Hop chAt nao khiing hrong tinh? Bi€t r~ng ca 4 chAt dSu phan irng voi .dung dich HCl va dung dich NaOH. A. CH3COON~ B. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH C. P-H2N-C6H4-DH D. H2N-CH2-COOCH3 Can 31. MQt amin A thuoc cung d~y d6ng d~ng voi metylamin co ham hrong cacbon trong phan tfr b~ng 68,97%. Cong thirc phan tfr cua Ala ... A.C2H7N. B.C3H9N. C. C4HIIN. D. CsHI3N; Can 32. D6t chay hoan toan mQt andehit no, don chirc, mach h& thu dtroc CO2 va H20 co s6 mol la: A. CO2 = H20 B. CO2> H20 C. CO2 < H20 D. chua xac dinh duoc Can 33. Cho 162 gam xenlulozo phan irng voi mQt hrong HN03 d~c thu duoc san phAm hitu co. D6t chay san pham nay thu duoc 22,4 lit N2 (dktc). Xac djnh san phAm httu co, B. [C6H702(OH)20N02]n A. [C6H702(O~02)3]n C. [C6H702(OH)(ON02)2]n D. [C6H702(N02)3]n Can 34. MQt s6 v~t dung lam bang chAt deo, v~t dung nao cAn them chAt phu gia lam giiim tu6i tho, A. V 6 day di~n B. Tui dung hang C. Son chong bam dinh D-,Hoa nhtra , Can 35. D~ phan bi~t 3 chAt:h6 tinh bQt, long tr~ng tnrng va glixerol, ta dung each nao? II Thi nghiem I dung HN03 d~c va thi nghiem 2 dung CU(OH)2. III Thi nghiem 1 dung dung dich c6n 12va thi righiem 2 dung HN03 d~c. .176

A.2.

IIII Thi nghiem 1 dung dung dich cfm 12va thi nghiem 2 dun nong,

~LIT RLIII C. IT,III D. I, IT,III Can 36. A la mc)t este don clnrc khong tham gia phan irng trang girong, khi thuy phan hoan toan b~ng NaOH 4,3 gam A r6i chung cAt san phAm diroc phAn bay hoi B. Cho B phan irng voi CU(OH)2 dir trong di~u kien thich hop thu duoc 7,2 gam k~t tua do gach, Tinh kh6i IUQ"ng muoi thu duoc. cua A. 3,4 gam B. 6,8 gam C.4,1 gam D.1,7gam Can 37. Cho sa d6 sau: (X) ............... C2H2

<.J,

/CH3CH20H

(Y)

Cong thirc dung cti~ (X), (Y) la:

A. CHr CH2CI va CH2= CH2 B. (X) la CH2= CH2 va (Y) la CH3CHO C. CH3COOH va CH3COOCH2 - CH3 D. CH2=CHCI va CH3-CHCh Can 38 H6n hop X g6m 2 hidrocacbon A, B mach he co cung s6 nguyen tir cacbon va co s6 lien k~t 1t ham kern nhau 1 don vi. D6t 8,96 I h6n hop X dn 49,28 lit O2 va san pham chay khi cho qua P205 thi kh6i hrong tang 36g. CTPT cua A & B la: A. C3H4 & C3H6 B. C2H2& C2H4 C. C4H6 & C4Hg D. C3H6 va C3Hg Can 39. Cho hop chAt htru co X (phan tll' chi chua C, H, 0 va mQt loai nhom clurc). Bi~t 5,8g X tac dung voi dung djch AgN03 trong NH3 tao ra 43,2 g Ag. M~t khac san phAm hidro hoa hoan toan 0,1 mol X phan irng vira du voi 4,6g Na. Cong tlurc cAu tao cua X la: A.HCOOH B. C2H5CHO C.OHC-CHO D. OHC-CH=CH - CHO Can 40. Truong hop nao tao ra nhieu loai san phAm nhat? A. Naphtalen + HN03d/H2S04 d~e, dun nong, tY I~ phan irng 1:1. B. m-Xilen + Ch las tY I~ phan irng 1:1. C. Benzen + H2 /Ni, dun nong, D. metylxiclobutan + Br2/CCI4.
e.

Ph{;n dimh cho thi sinh theo chuang trinh chuan [10 cdu]:

Can 41. Cho C (Z=6). Hay cho bi~t trang thai oxi hoa thfrpnhAtva eao nhAtcua cacbon. A.-4va+2 B.-4va+4 . D.-2 va + 2 C.-2 va+4 Can 42. DS phan biet cac chAt rieng bi~t fomalin, axeton, xielohecxen, ta co thS ti~n hanh thea trinh tu nao sau diiy: A. Dung mroc brom, dung dung djch thu6c tim 177

B. dung thuoc tlur AgN03INH3,mrcrc brom C. Dung dung djch thuoc tim, dung AgN03 D. A, B, C, d€u dung Cao 43. Loai hop ch~t hiiu cc nao tac dung duoc voi dung dich kiem: A. Axit htru co; Phenol; Rirou co chua hai nhom -OH lien ti8p B. Este; D~n xuftt halogen; Mu6i cua axit hiru cc C. Xeton; Andehit; Ete; D~n xu~t halogen D. Axit htru co; Phenol; Este; D~n xuAt halogen Cao 44. Cho 4 kim loai Ag, Na, Mg, Cu va 4 dung dich FeS04, AgN03, CuCh, FeS04. Kim loai khir duoc ca 4 dung dich mu6i tren la... A. Mg. B. Mg, Na. C. Cu, Ag. D. Ag. Cao 45. Vonfam (W) diroc dung d~ ch8 tao diiytoc bong den. Nguyen nhan chinh la do A. W la kim loai rAt deo co th~ gia cong thanh soi rAt nho B. W co kha nang d~n dien t6t ~ .giam tieu thu di~n nang C. W la kim loai nhe ~ toe bong den kho bi dirt D. W co nhiet dQ nong chay cao Cao 46. Nung nong 5,4 gam Al voi 24 gam CuO met thai gian, ch~t r~n sau phan irng diroc nghien nho r6i khuAy d~u trong dung dich HCI du thu dircc mot ph~~ khong tan va 0,075 mol H2. Tinh kh6i hrong ph~n khong tan. A. 14,4 gam B. 24 gam C. 19,2 gam D. 12,8 gam Cao 47. Khong dung binh bang nhom dung dung dich NaOH vi: A. Nhom IUOngtinh nen b] kiem pha huy B. Ah03, AI(OH)3 IUOngtinh nen Al bj pha huy C. Nhom bi an mon hoa hQC D. Nhom d~n di~n t6t nen bj an mon di~n hoa, Cao 48. Xac dinh cac tac nhan X, Y, Z, T tuong irng, trong sa d6 sau: C4H6
+x.)

A

+Y)

B

+2)

C

+7')

Butandial

A. H2, Br2; NaOH; CuO B. Br2; NaOH; H2; CuO C. Br2; NaOH; CuO; H2 D. H2, Br2; CuO; NaOH Cao 49. Phan biet CH3NH2 (khi) va HCHO (khi) co th~ dung: A. Dung djch HCI d~c B. dung dich HClloang C. Dung dich NaOH d~c D. Dung dich NaOH loang Cao 50. Gluxit X khong co phan irng trang gU011g., un nong X voi dung dich H2S04 D loang, sau do d~ nguoi va trung hoa axit bang ki€m thu diroc h6n hop co phan irng trang girong. V~y X co th~ la gluxit nao sau day?

A. Glucozo
C. Mantozo

B. Fructozo
D. Saccarozo,

Ph8n danh cho thi sinh theo chuang trinh Nang cao [10 caul: Cao 51. Tac dQng nao dum day khong anh huang d8n t& dQphan irng phan huy CaC03. CaC03 (r) ~ CaO (r) 178

+ CO2 (k)

A. Dun nong C. D~p nho da voi

B. Them da voi D. Nghien min da voi

Cau 52. Cho 32 gam hoi CH30H di qua CuO dir, dun nong; hAp thu toan bQ phftn khi vao 100 gam mroc. Tinh n6ng dQ phdn tram cua dung dich thu duoc. A. 23,08% C. 32% B. 30% D. 20,27%

Cau 53. Cho 0,92g h6n hop g6m axetilen va 'andehit axetic phan irng hoan toan voi dung dich AgNOiNH3 dir dun nong thi thu diroc 5,64g h6n hop r~n. Kh6i hrong cua axetilen la: A. 0,26 gam C. 0,52 gam D~ chi s6 cua vol k€ tang len, co th~: A. Thay Cu bang Ag va thay dung dich Cu2+ bang dung dich Ag + B. Thay Zn bang Fe va thay dung dich Zn2+ bang dung djch Fe2+ C. Thay Zn bang Ag va thay dung dich Zn2+ bang dung djch Ag + D. Thay Cu bang Fe va thay dung dich Cu2+ bAng dung dich Fe2+ Cau 55. Til cac hoa chAt cho sau: Cu, Ch dung dich HCI, dung djch HgCh, dung dich FeCh. Co th~ bi€n d6i tnrc ti€p Cu thinh CuCh bAng: A. 1 each B. '3 each khac" nhau B. 2 each khac nhau D. 4 each khac nhau. B. 0,39 gam. D. 0,44 gam

Cau 54. Trong thi nghiem pin di~n hoa chuan: Zn-Cu.

Cau 56. MQt bQt mau luc A thirc t€ khong tan trong dung dich loang cua axit va kiern, Khi nAu chay voi kiSm va co m~t khong khi no chuyen thanh chAt B co mau vang va dB tan trong niroc. ChAt B tac dung H2S04 chuyen thanh chAt C co mau da cam. Chftt C bi hru huynh hoa thanh chftt A va oxi hoa axit clohidric thanh khi cIo. A, B, C Iftn lug! la cac chAt nao sau day? A. Cr203, Na2Cr04, Na2Cr207 C. Cr03, Na2Cr04, Na2Cr207 B. Cr203, Na2Cr02, Na2Cr04 D. CrO, NaCr02, Na2Cr207

Cau 57. Cho ba dung dich khong nhan co cung n6ng dQ mol/lit: HCI, H2S04, NaOH. Dung dung dich phenolphtalein (y nhiet dQthirong d~ nhan bi€t. K€t lu~n nao dung? A. Chi nhan ra duoc NaOH C. Chi nhan ra duoc H2S04 B. Nhan ra diroc ca ba chAt. D. Chi nhan duoc HCl.

Cau 58. D6t chay hoan toan ancol dan chirc A thu duoc 4,4 gam CO2 va 3,6 gam mroc. Cong thirc phan tiI cua A la A. CH30H B. C2HsOH C. C3HsOH D. C3H70H

179

Cau 59. ChAt nao co tinh bazo manh nhAt trong s6 cac chAt sau:

A.

0
H

C.

Cau 60. Xet phan irng:

0
2A 12 B 22 B 32A 42 B 52 D

B.

0
H

n.O
so
17
6A 16 C 26B 36 C 46A 56A 7C 17B 27 C 37B 47 B 57 B 8A 18 C 28 C 38A 48B 58 A. 9A 19D 29A 39 C 49A 59A 10 C 20C 30D 40A SOD 60B

CH20H-{CHOH)4CO-CH20H .~ CH20H-{CHOH)4-CHO Til phan irng tren co th~ suyra: A. Glucozo co th~ chuyen hoa tro I~i thanh fructozo khi them axit. B. fructozo cling co th~ trang girong m~c du cAu tao kh6ng co nhom chirc -CHO C. phan tti fructozo kh6ng b~n trong m6i tnrong bazo D. Ca ba d~u dung £lAp AN vA HU'aNG DAN GIAI £l~
1C liB 21 C 31 D 41 B 51 B 3D "13D 23 B 33 C 43D 53 A 4B 14A 24A 34 B 44A 54A 15 B 25A 35D 45D 55 B

5A

Cau 1: Chon C. Cac ion cling co 18 electron. Cau 2: Chon A. Trong niQt nhom co tinh kim loai tang khi di~n tich hat nhan tang. Cau 3: Chon D. B sai: Cling met chAt co th~ dong ca hai vai tro (philo irng C sai: chAt oxi hoa nhan electron
D

tv' oxh khir).

sai: Phan irng oxi hoa khir khong th~ Iii phan irng trao d6i

Cau 4: Chon B. Dun nong can bang chuyen dich thea chieu thu nhiet

Them H+ can bang chuyen djch thea chien tieu thu H+ (SO/- nh~n proton). Them OH-: Phan irng lam giam H2S03 ~ can bang chuyen thea chieu thuan Cau 5: Chen A. C032- + H20 P HC03- + OW
Cau 6: Chon A.
CCH3COOH

=0,1 M;

[H+]::::; ,001 M 0

~ n6ng dQ CH3COOH da di~n ly Iii 0,001 M ~ a == 0,001/0,1 ::::;1%
180

Ch + H20 p HCI + HCIO AgN03 + HCI ~ AgCI +HN03 Cu (mau do) + 03 ~ CuO (mau den) + O2 (nhiet dQ thuong) N02 (khi mau nclu)+ 03 ~N205 (chAt r~n) + O2 Call 8: Chon A. nNaCI nNal= nNaCI phan img = 0,1 mol + sau mx = 58,5.nNaCI+ 150nNaI= 10,425 Giai h~ phirong trinh ~ nNaCI 0,05 =
Call 7: Chon C. Call 9: ChQn A. B sai: Cac kim loai kiem, kim loai kiem th6 khong phan irng diroc vi tac dung voi H20 tnroc C sai: Kim loai dirng sau cling co th8 tan n~u axit la HN03 hoac H2S04 d~c nong.

D sai: Cac kim loai y~u cling diBu ch~ b~ng phirong phap di~n phan khi cAn dQ tinh khiet cao.
Call 10: ChQn C.
nAgNOJ

= 0,01 mol

Zn + 2AgN03 ~ Zn(N03)2 + 2Ag 0,005 mol 0,01 mol khc3ihrong Zn tang = 108.0,01- 65.0,005 = 0,775 gam Call 11: Chen B. K, X + H20 ~ KOH, XOH + Y2H2 nK+nx=2nH2 =0,1 mol~nx>O,Ol 39nK + X. nx = 3,6 ~ (39-X)nx = 0,3 > nx>O,OI ~39-X<
Call 12: Chon B.

°~ x

< 39. ~ X la Na ho~c Li.

0,3 ~X>9~XlaNa 0,01
x

M +2HCl~MCh+H2 2x ~ Mx = 17,16
'x

(mol) 112,992

mddsau=2x.36,5.

-+17,16-2x=

100

20

Call 13: Chen D.CaC03 tan do co phan irng, Khi HCI h~t CaC03 khong tan nita Na2C03 tan diroc trong mroc, ban dfru co bot khi do phan irng voi HCI,

khi HCI h~t, Na2C03 v~n ti~p tuc tan trong mroc.
Call 14: Chon A. Call 15: ChQn D.

AI

+02)

Ah03

+HC/)

AICh

+NaOH)

AI(OH)3

AI(OH)3 to A sai: NaAI02 C sai: Ah03 ~ Call 16: Chon C. Chico BaS04

Ah03 +NaOH) NaAI02 chinh la natri aluminat AI(OH)3 khong thirc hi~n duoc. Na20 tan trong nuoc dircc dung djch NaOH, khong tan trong dung dich NaOH 181

Can 17: ChQD B. Gift sir lUQ'I1g aCllit 1 mol: NaCI ~ Na (1 mol) + Ch (0,5 mol) N

Na + H20 ~ NaOH (1 mol)+ H2 (0,5 mol) H2 (0,5 mol)+ Cl, (0,5 mol)~ 2HCl (l mol) NaOH + HCl ~ NaCI +H20
Can 18: ChQD C.

(vira dti)

0,1 mol CO2 du 0,01 mol

Ba(OH)2 ~ BaC03+H20 0,09 mol 0,09 mol

BaC03 + H20 + CO2 ~ Ba(HC03)2 0,09 mol 0,01 mol BaC03 dir 0,08 mol mdd giam =
Can 19: ChQD D.

mBaCO) -mC02 = 11,36 gam

A lit ci, B lit H2S; C lit S02, D lit NH3. Cl, + H2S ~ HCl + S Cl, + NH3 ~ HCl + N2

H2S + S02 ~ S + H20 H2S + NH3 ~ (N~)2S
Can 20: ChQD C.

Can

21: ChQD C.

~ n; = 3nx ~
Can 22: ChQD B. Can 23: ChQD B.

X lit NO ~3C2~(OH)2 + 2Mn02 + 2KOH

3C2H4 +2KMn04+4H20 nc =
nC02

CsH12 lit ankan; C3H61it xicloankan khong phan (eng. +
nNa2CO)

= 0,6 mol

~ %mc =
Can 24: Chen A.

0,6.12 . 1000/ = 62,07% 10 11,6

LAy cung mQt kh6i hrong m6i ancol tac dung voi Na dir,

so sanh th8 tich H2 se xac dinh duoc cac ancol. Th€ tich H2 nrong (eng voi cac ancol: CH30H> C2HsOH > C3H70H Can 25: Chen A. C6HsOH + 3HN03 -+ C6H2(N02)30H + 94g 3.63 =189g 229g
-+

3H20

47g x x = 94,5 g; y = 114,5 g = 136g
-+

Y con lai: 41,5 g

Ban d~u: m HNO)
Can 26: Chen B. Can 27: Chen C.

Andehit + O2

M

n.

2+

)

axit

DLBTKL: m02 = 9,6 gam ~ Q,3 mol. Vi 2 axit mach th~ng ~ Chua t6i da hai chirc. 182

. uc: - N~ root h aI c hu ~ naxit= eu .

no ~ M
2

axil

28,5 = 95 gImol = --

0,3

. - N~ axit d an c lni ~ naxit= 2 no eu ire
2

28,5 ~ M axil = --= 0,6

4 7,5 gImo I

Can 28: Chon C. nancol nHCOONa 0,14 mol ~ Mancol 60 glmol la C3H70H = = = Can 29: Chon A. Tfrt ca cac nrou da.chirc trong do co it nhfrt 2 nhom -OH lien ti~p
d~u tham gia phan irng voi CU(OH)2' Can 30: Chon D. H2N-CHrCOOCH3 + NaOH khong co S\l' cho-nhan proton. Can 31: Chon D. CTPT t6ng quat amin no dan clnrc mach ho: CxH2~+3N

~ %C = 12x.100 = 68, 97 Suy ra x = 5. V~y CTPT I' CsH13N. a 14x + 17 Can 33: Chen C.
nN = 2 nN2 = 2 mol; nxenlulow lin mol = (n la s6 m~t xich trung binh). ~ m6i m~t xich phan irng voi 2 phan tir HN03

Can 34: Chen B. Tui dung hang chi sir dung trong thai gian ngan, them chfrt phu gia giam tu6i tho dS nhanh phan huy tranh 0 nhi€m moi tnrong, Can 35: Chen D. h lam xanh hi>tinh bQt, HN03 tao k~t tua yang voi long trang tnrng;
CU(OH)2 tao dung djch xanh lam voi glyxerin, dun nong lam long trang tnrng dong tu. Can 36: Chen C. San pham thuy phan este dan clnrc tac dung diroc voi CU(OH)2 sinh ra CU20 ~ san pham thuy phan co andehit dan chirc. RCHO

+ 2Cu(OH)2
0
.2

NaOH/')

CU20 + RCOOH

+ 2H20

nmu6i neste= nandehit ncu = =

= 0,05 mol ~ Meste= --

4,3 = 86 glmol. 0,05

Este + NaOH ~ muoi + RCHO. Ma este khong trang girong ~ Chi co thS la CH3-C0O-CH=CH2. mmu6i 0,05.82 = 4,1 gam =

Can 37: Chen B.
C2H2 C2H4
+Hp) +02

CH3CHO >CH3CHO

+H2/ Ni,lo

)

C2HsOH

Can 38: Chon A.

x + O2 ~

CO2 + H20

Bao toan oxi:

n02 =nC02

+ Y:!

nHp

~nC02

= 1,2 mol

0,4 mol X ~ 1,2 mol CO2 ~ phan tir A, B co 3 nguyen tir C
nC02

>

nH20 ~

D sai

Can 39: Chen C.

0, I mol X + H2 du ~ 0, I mol ancol; 0,1 mol ancol phan irng vira du voi 0,2 mol Na 183

~ Ancol va X d€u 2 clnrc. )0la andehit 2 clurc + Ag20 dir thu ducc 0,4 mol Ag ~ nx ~ Mx = 58 g/mol
N02 '~ ~N02

= 0,1 mol

Can 40: Chon A.

Sinh ra 2 san pham ~

va ~

m-CHrC6H4-CH3

+ Cl, ~ m-CH3-C6H4-CH2CI + HCI

C6H6 + 3H2 ~ xiclo-C6HI2 metylxiclobutan + Br2/CCl4 khong phan (mg. Can 41. ChQn B. VD: Al4C3 va CO2 Can 42: Chen B. HCHO Br21H2O KMn04 AgN03INH3 Matmau Mat mau Ag,1. Axeton Xiclo-C6HIO

Hien nrong khong ra rang
-

Mat mau
Mat mau
-

-

Can 43: Chon D. Can 44: Chen A. Vi Mg la kim loai co tinh khir manh hem Fe, Ag, Cu, Fe nhimg khong phan img hoan toan voi H20 (y nhiet de:> thuong, Can 45: Chon D. Vonfram co nhiet de:> nong chay cao, tren 30000C ~ khong bj nong chay khi bi dong di~n nung d~n nong sang Can 46: Chon A. Ph~n khong tan la Cu sinh ra. DLBTe:
AI Cu ne = ne +neH' 2

B

3nAI= 2ncu + 2nH2

~

ncu = 0,225 mo'I

Can 47: Chon B. Alia kim loai co hidroxit hrong tinh, con kim loai Al khong hrong tinh. 2AI + 6H20 Can 48: Chon B. C4H6 ~ 2AI(OH)3 ,1.+3H2

t

AI(OH)3 + NaOH ~ NaAI02 + H20
+Br2/CC/4)
+NaOH,tO

BrCHrCH=CH-CH2Br

HOCH2-CH=CH-CH20H HOCH2-CH2-CH2-CH20H

+H2 / Ni,tO

)

HOCH2-CH2-CH2-CH20H
..)

+cUO,to

OHC-CH2-CH2-CHO

Can 49: Chen A. CH3NH2 (khi) tao khoi trang khi k~t hop voi HCI khi bay ra tir dung djch HCI d~c. Can 50: Chon D. Glucozo, fructozo, mantozo d€u trang guong, Saccarozo Can 52: Chen D. C 184
%
HCHO

+ H20 ~ Glucozo + Fructozo
+cuo)

Can 51: ChQD B. Vi nhiet de:> kich tluroc hat anh hirong d~n t6c de:> va phan irng. 32 gam CH30H = 30 gam HCHO + 18 gam H20

30 100 + 30 + 18

.100% = 20,27%

~an 53: ChqD A.. mhh mcMt..an 240: =

-= 26

nt H 22

+44

nCH3CHO

= 0.92
5,64

nAg2C2

+ 108 nAg = 240.nC21i2 + 108 nCH3CHO.2=

nc.'2 H 2 == 0.01 mol
Cau54: ChqDA. 2 kim Ioai chenh l~ch tinh khucang di~n dQng cang ,0 Cau 55: Cbqn C. Cu + Ch ceci,

Ian

tlm thi

pin di~n hoa eo suc

Cu+ HgCh ~ CuCh + Hg
Cu + FeCh ~ CuCh +'FeCh Cau 56: CbqD A. 2Cr203

+ 8NaOH+ O2 ~ 4Na2Cr04 + 4H20 . Na2Cr04 + H2S04 ~ Na2Cr207 + NI;\2S0~+ H20 2Na2Cr207 + S ~ Cr203 + Na2S04 Na2Cr207 + 14HCl ~ 2crCh + JCh + 7H20

Call 57: Chen B. NaOH + phenolphtalein ~ dung dich mau hAng (dung dich X). Nh6 til til (rieng re) 2 dung dich axit va02 IUQ'Ilg nhir nhau. X H2S04 se Cau 58: ChqD

tam mAt man hAng cua X truoc
H.

RCI.

A.

nC02:

nHzO=

1: 2 ~ nc: nH = 1: 4 ~ phai IIICH30H
N~

Cau 59: Chon
.

A. Amin no manh hon amin thorn ~ CJfs NH2 y~u nhAt

Ami.

'*

2 manh bon amin

'*

-

1 -->

06 O~
manh bon

.' m~nhnhAt Cau 60: CbqDB. A sai: Them axit lam mAt xuc tac, chuyen hoa tten ngirng lai.
C sai: Khi' d~t can bing, moi tnrong la bazo, fructoza va glucozo cung tAn tai voi mQt tY l~ nhat dinh, _ '

G6c 110cangllm ti~h bazo cling manh ~

,

-

Phan chung cho tat cd thisinh {40 eliu}: Cau 1. Nguyen t6 Y thuQc nhom V A chu kY3 c6 tat ca bad nbieu electron?' A. 9 , B. 15 C. 18 -D. 17 Cau2. N~uyen tircua nguyen t6 X c6 tOng s6 h~t1a 40.'T6ng s6 hat mang di~n nbieu hon tong s6 h~ khong ~ang di~ la 12 hat, Nguyen t6X co s6 kh6ila: A. 26 . B. 27 C. 28 D. 29 Call 3. PMn t'rngsau cimg

loai v6'i phan t'rngnao (Theo s\!' phan I~ pban tmg oxi boo - khir): H202+ H2S04 + KMn04 "7 K2S04 4- MnS04 +H20 + O2 t
185

A. 03 ~ 02B. KCI03 ~ KCl + KCI04 C. F2 + H20 ~ 2HF + 11202 D. AgN03 ~ Ag + N02 + O2 Cau 4. Trong dung dich NH3 luon t6n tai din bAng sau: NH3 + H20 ~ NH/ + OHSo sanh d(>tan cua NH3 trong dung dich NaOH va de>tan cua NH3 trong mroc nguyen chat? .
A. Lon hon C. Tirongdirong B. Nho hon D. Tuy C:!taOH 1 co phuong trinh ion:

B. C032- + W ~ HC032- + 2H+ ~ H 0 + CO C. C03 2 2 D. 2Na+ + SO/- ~ Na2S04 Cau 6. Pha 25ml H2S04 96% (d=1,839g1ml) voi H20 thanh 0,5 lit dung djch co nong de>: A. 0,90 M B. 0,45 M C. 1,20 M D. 2,50 M Cau 7. Chi dung dung dich NaI lam thuoc tlnr co thS nhan biBt duoc: A. O2 va 03 B. Nuoc Ch va dung dich MgCh C. Dung djch AgN03 va Fe(N03)2 D. cs A, B, C d~u dung. Cau 8. Cho 5,4 gam nhorn tac dung vira du vai 0,72 mol HN03 trong dung djch vit mQt chftt khi X la san phAm klnr duy nhM. Xac dinh khi X: A. NO B. N02 C. N20 D. N2 Cau 9. Co h6n hop 3 kim loai: AI, Zn, Cu. Cho h6n hop vao dung dich HCl du chi con lai kim loai X, cho vao dung djch NaOH dir thfty khong con kim loai Y, cho vito HN03 d~c, nguoi du thfty chi con lai kim loai Z. X, Y, Z tuong irng lit: A. AI-Zn-Cu B. Cu-Zn-Al D. Cu-AI-Zn. C. Zp-AI-Cu Cau 10. Cho 31,9 gam h6n hop ·Ah03, ZnO, PeO, CaO tac dung voi CO du nung nong thu duoc 28,7 gam h6n hop Y. Hoa tan Y vao dung dich HCl du thu diroc bao nhieu lit H2 (dktc)? A. 4,48 lit B. 5,6 lit D.l1,2lit C. 6,72 lit Cau 11. Phat bieu nao sau day khong dung? A. Cac kim loai kiem d~u nhe, m~m. B. Kim loai ki~m co tinh khir rnanh nhftt so voi nguyen t6 khac trong cung chu kyo C. DS bao quan kim loai kiem, co thS ngam chung trong dAu hoa, D. Nguyen t6 co cftu true lap vo ngoai cung lit: ns' la kim loai kiem, Cau 12. Them tic tic 300ml dung djch HCl 1 M vito 200m dung dich Na2C03 1M thu duoc dung djch A va giai phong V lit khi CO2 dktc. Gia tri cua Via: 186

Cau 5. Phan (rug gitta Na2C03 va H2S04 thea ti l~ moll: A. Na2C03 + 2H+ ~ 2Na+ + H2C03

A.3,36 lit B.2,24 lit C. 1,12 lit D. 2,8 lit Giu13. Dftn 3,36 lit (dktc) khi CO2 vao 120 ml dung djch NaOH 2M. Sau phan irng thu dircc: A. 0,09 mol NaHC03 va 0,06 mol Na2C03. B. 0,09 mol Na2C03 va 0,06 mol NaHC03. C. 0,12 mol Na2C03. D. 0,15 mol NaHC03. Giu 14 +15. Cho 18,5 g h6n hop Z g6m Fe, Fe304 tac dung voi 200 ml dung djch HN03 loang dun nong va khuay d€u. Sau khi phan irng xay ra hoan toan thu duoc 2,24 I khi NO duy nhM (dktc) con lai 1,46 g kim loai, .

* Tinh n6ng

* Tinh

dQ mil cua dung dich HN03. A.3,2M B.6,4M C.l,6M C. 0,06

D.2M D. 0,04

s6 mol Fe304 ban dAu A. 0,03 B. 0,09

Cau 16. Axit sunfuric d~c duoc su dung lam kho cac chAt khi Am. Loai khi nao sau day kltong thS diroc lam kho nho axit sunfuric? A. Khi cacbonic B. Khi oxi C. Khi amoniac D. Khi metan Cau 17. Cho 6 lit h6n hop khi CO2 va N2 (dktc) IQi cham qua dung dich KOH thu duoc 2,07g K2C03 va 6g KHC03. Thanh phAn % v€ thS tich cua CO2 trong h6n hop tren la: A.14% B.20% C.24% D.28%. Cau 18. Thuoc thir duy nhAt dS nhan bi€t axit HCI, dung dich NaOH, dung dich H2S04 d~c la: A. Zn B. Ah03 C. NaHC03 D. Dd Ba(HC03)2 Cau 19. Dung dich X chua s~t (II) clorua va axit clohidric. Them vao X mQt hrong dtr kali nitrat thdy giai phong ra 100 ml (dktc) mQt chdt khi khong mau bj hoa nau trong khong khi. Kh6i hrong muci s~t da tham gia phan img: A. 1,805g B. 1,270g C.l,701g D.O,75g Cau 20. Nhom nao co chua it nhdt mQt chdt khong thang hoa A. lot, bang phien. B. Naphtalen, amoniclorua, C. Tuyet cacbonic, axit benzoic. D. Liru huynh, photpho do. Cau 21. Cho 16,2 gam kim loai R (hoa trj khong d6i) tan hoan toan trong dung dich HN03. Sau khi k€t thuc cac phan irng thu diroc 0,1 mol NO va 0,15 mol N2• Xac dinh kim loai R. A. 9Be B. 24Mg C. 27 AI D. 40Ca. Cau 22. Muon bi€t mQt hop chdt co chua nguyen t6 hidro hay khong ta co thS: A. D6t hop chdt dS xem co tao muoi den hay khong, B. Oxi hoa manh hop chdt bang CuO r6i cho san phAm chay di qua CUS04 khan. 187

C. D6t chay hop chAt r6i cho san pham chay vito dung dich H2S04 d~c. D. Dun nong hop chAt voi NaOH d~c, thir san pham bang quy Am. Cau 23. D6t chay hoan toan 22g mot ankan cho 66g CO2. Tim ankan. A. CH4 B. C2H6 C. C3Hg D. C4H 10 Can 24. Cho 30,4 gam h6n hop g6m glixerin vit met nrou X no don chirc phan irng voi Na dir trong dieu kien thich hop thu duoc 0,4 mol hidro.Neu cho h6n hop tren tac dung voi CU(OH)2 thl se hoa tan duoc 0,1 mol CU(OH)2' Gia sir cac phan irng xay ra hoan toan. Cong thirc cua nrou lit: A. CH30H B. C2H50H C. C3H70H D. C4H90H Can 25. Cho 0,01 mol phenol X don clnrc phan irng voi nu6c brom du thAy co 0,03 mol Br2 tham gia phan irng d6ng thoi thu diroc 3,59 gam k~t rna Y. Cong thirc cdu tao cua X lit:

B. o-CH3-C6~-OH A. m-C2H5-C6~-OH C. m-CH3-C6H4-OH D. C6HsOH Can 26. Andehit diroc coi lit trung gian gitra ancol b~c 1 va axit cacboxylic (urong irng) vi: A. Oxi hoa andehit diroc ancol va khir andehit diroc axit cacboxylic.
B. Andehit co kh6i hrong phan tir trung gian. C. Andehit co th~ dieu ch~ dircc ca ancol vit axit cacboxylic. D. Dieu ch~ axit cacboxylic tir ancol cung s6 C co th~ qua chAttrung gian lit andehit. Can 27. Cho 20,16g h6n hop 2 axit no, don chirc tac dung vira du voi dung dich NaHC03 thi thu diroc V lit khi C02 (do a dktc) va dung djch chua 28,96g muoi,

Gia tri cua VIa:
A. 4,48 lit B. 8,96 lit C. 2,24 lit D. 6,72 lit Can 28. ChAt X co cong thirc C4H602, khi dun nong X voi dung djch NaOH tao thanh chAt Y co cong thirc C4H703Na. X thuoc loai A. este B. ancol C. andehit D. axit Can 29. Khi cho 178 kg chAt beo trung tinh, phan irng vira du voi 120 kg dung djch NaOH 20%. Tinh kh6i hrong xa phong banh30% chM phu gia thu duoc: A. 612 kg B. 183,6 kg C.128,52 kg D. 262,3 kg. Can 30. Hay chi ra cau

sa; trong cac cau sau day:

A. Cac amin deu co tinh bazo B. Tinh bazo cua cac amin deu manh hon NH3 C. Anilin tan trong dung djch HN03 loang, D. Amin don chirc deu chua mQt s61e nguyen tir H trong phan tir. Can 31. Cho 15 gam h6n hop 3 amin don chirc, b~c 1 tac dung vira du voi dung djch HCl 1,2M thi thu duoc 18,504 gam muoi. Th~ tich dung dich HCl phai dung lit A. 0,8 lit B. 0,08 lit C. 0,4 lit D. 0,04 lit Can 32. Tron dung dich CH3COOH va dung dich CH3NH2• Hai dung dich tren co cung kh6i hrong va cung nong dQ phAn tram. Dung djch thu diroc sau phan irng khong th~ tac dung dircc voi nhimg chAt nao? . A. HC} B. NaOH C. CU(OH)2 D. NaHC03 188

Cao 33. Tinh b(>t diroc tao thanh trongcay xanh nhc quang hQ'P, khi CO2 chiem 0,03% th~ tich khong khi. Mu6n co 50g tinh b(>tthi th~ tich khong khi (6 dktc) cAn

C. X2, D. X3, x, Cao 36. Sue h6n hQ'Pkhi C2H4 va C3H6 vao mroc Br2 vira duo Them 100 ml NaOH 3 M vao h6n hQ'Psan pham r6i dun nong, Co can san phAro thu duoc 24,6 gam chAt r~n khan. Tinh th~ tich h6n hQ'Pban dAu (dktc).

dung d~ cung cAp CO2 cho phan irng quang hQ'Pla: A. 138266,7 lit R 140256,5 lit C. 150200,6 lit D. A, B, C dSu sai Cao 34. H~ s6 trung hQ'P cua loai polietilen co kh6i IUQ11g han tiI la 4984 dvC va cua p polisaccarit (C6HIOOS)nCO kh6i IUQ11g han tiI 162000 dvC IAn hrot la: p A. 178 va 1000 B. 187 va 100 C. 278 va 1000 D. 178 va 2000 Cao 35. Cho cac h6n hQ'P 6 diSu kien thirong: Xl=[C2Ht, N2, CO] X2=[H-C00H, C2HsOH] X3 = [Ca, MgO] Xt=[CHt, H2, C2H6] Xs=[n-CsH12' iso-CsH12; neo-CsH12] H6n hQ'Pnao co % theo kh6i IUQ11g % theo s6mol = % theo th~ tich = A. x, B. X2, X4

x.,

x,

A. 2,675 lit

B. 3,36 1ft

C. 2,24 lit D. 1,675 lit Cao 37. HQ'PchAt httu co C4H702CI khi thuy phan trong moi tnrong ki~m duoc cac san phAm trong do co hai chat co kha nang trang girong. Cong thirc cAu tao dung la: A. HCOO-CH2-CHCI-CH3 B. C2HsCOO-CH2CI C. CICH2CH2COO-CH=CH2 D. HCOOCHCI-CH2-CH3 Cao 38. Dun nong 0,01 mol chAt X voi dung djch NaOH dir thu diroc 1,34g mu6i cua axit huu cc Y va 0,92 g ancol Z dan chirc. N~u cho IUQ11g ancol do bay hoi thi chiem th~ tich la 0,448 lit (dktc), X co cong thirc phan tiI la A. (COOC2Hs)2 B. CH3COOCH3 C. CH2(COOCH3)2 D. CH2(COOC2Hs)2 Cao 39. D6t chay hoan toan h6n hop X g6m mot ancol dan chirc va andehit nrong irng voi ancol do cAn vira du 9,52 lit O2 thu dircc 6,72 lit CO2 va 6,3 gam nu6c. Tim ancol. A. CH30H B. C2HsOH
Cao 40. ChAt htru co nao co th~ diSu ch~ diroc poli buta-l,3-dien. them chAt vo co, khong qua 2 giai doan phan irng. B. CH=CH C. HOCH2CH=CHCH20H D. CH3CHO ,Pltan dimlt cho thi sinh tit eo chuang trinh cltuiin [10 diu]: C&'u 41. Cho bi~t cac ph an irng sau dSu toa nhiet: 2NO + O2 P 2N02 (l) va 2NOr-~ N204 (2). A. CH3CH2CH2CH3 Duoc sfr dung

189

Cho bi8t khi N02 nhat hoac mAt mau nau trong tnrong hQ'Pnao? A. Dun nong manh B. H~ thAp nhiet C. TrQn them mQt it khi O2. D. cs A. va B. Giu 42. Cho so d6 chuyen hoa: C2H50H ~. (A) ~ (B) +NaOH) nhan phan irng dBula chAt vo co. Cong thirc cAu tao cua (A) la: CH3CHO. Tac

A. CH3COOH B. CH3COOC2H5 C. CH3CHO D. C2H4 Cau 43. Khi thai chu y8u gay ra hien nrong mira axit la: A. NOx B. S02 C. CO2 D. A va B dBu dung Cau 44. TAtca cac kim loai thuoc day nao duoi day tac dung diroc voi dung dich FeCh? A. AI, Fe, Hg B. AI, Fe, Cu, Ag C. AI, Fe, Cu D. Mg, Ni, Ag, Cu Cau 45. Xac dinh chAt con thieu: NaCr02 + Br2 + NaOH ~ .... + NaBr + H20 A. Na2Cr207 B. Na2Cr04 C. CrBr3 D. A, B dBu dung Cau 46. Hoa tan 6 gam hQ'Pkim Cu - Ag trong dung dich tao HN03 ra diroc 14,68 gam h6n hQ'Pmu6i CU(N03)2 va AgN03. Thanh phAn%kh6i hrong cua Cu trong hQ'Pkim

~6~ R3~ C.64% D.SO% Cau 47. Nuoc dung trong sinhhoat duoc hoa tan mQt IUQ11g ho c10 boi vi n
A. B. C. D. Clo Clo Clo Clo co tinh dQc tan diroc trong mroc (2,5 lit/Hit nuoc), tao mui hAc cho ruroc, phan img voi mroc tao ra chAt tly mau.

a diBu kien thirong, Y tac dung voi H20 chi thu dugc ancol X duy nhAt?Hay cho bi8t X la chAt nao? A. propan-2-o1 B. nrou etylic C. 2-Metylpropan-l-01. D. neo-pentylic Cau 49. D~ clurng minh tinh luang tinh cua aminoaxit cAn cho tac dung voi chAt nao sau day? A. dung dich NaOH va dung djch N~CI B. dung dich HCI va dung dich NH3 C. dung dich HCI va dung dich NaOH D. dung djch NH4CI va dung dich NH3 Cau 50. Duong nao khting phai saccarozo?
Cau 48. Tach mroc ancol X thu diroc mot olefin Y duy nhAt la chAt khi

ia

A. Duong mia C. Duong cat

B. Mach nha D. Duong cu cai

190

Phan dimh cho thi sinh theo chuang trinh Nang cao [10 caul:
Cau 51. MQt dung dich MgChchua 5,1% kh6i hrong ion Mg2+. Dung dich OIlyco kh6i lUQ11g rieng 1,17 g/ml, Co bao nhieu gam ion trong 300 ml dung dich nay? A. 13,0640 gam B. 22,2585 gam

cr

C. 26,1635 gam D. 52,9571 gam Cau 52. Cho 14,6 gam h6n hQ"Phai andehit don chirc no d6ng d~ng lien ti~p tac dung h~t voi H2 tao ra 15,2 gam h6n hQ"P nrou. VfJ.ycong thirc phan tir hai nrou la: hai A.CH30H, C2H50H B. C2H50H, C3H70H Cau 53. San phAm trung gian trong phan irng cong HCN vao axeton la: D. (CH3)2c+OH Cau 54. Day nao s~p x~p cac c~p oxi hoa khir theo thir tu gia tri th~ di~n eire chuan tang dAn: A. Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Fe3+/Fe; Ag+/Ag B. Ag+/Ag; Fe3+/Fe;Fe2+/Fe; Zn2+/Zn. C. Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Ag+/Ag; Fe3+/Fe D. Fe3+/Fe; Ag+/Ag; Fe2+/Fe; Zn2+/Zn. Cau 55. Rot tir tir dung djch HCl vao mQt dung dich A, th~y s6 mol k~t tua thu duoc phu thuoc s6 mol HCl nhir d6 thi sau. Dung djch A co theclnra: A. NaOH va NaAl(OH)4 B. Na2Zn(OH)4 C.AgN03 D. NaOH va Na2Zn(OH)4 K€t tua A. (CH3)2C(OH)CN C. (CH3)2COH B. (CH3)2C(-)CN

1
B.Ch,Cu D.BrhFe

~HCl
-

Cau 56. x la ch~t long mau nau; Y la mQt kim loai, X tac dung voi Y duoc mQt muoi tan duoc trong mroc tao dung djch mau xanh. Di~n phan dung djch do lai thu duoc X va Y. VfJ.yX va Y la A.Ch,Fe C.B~,Cu

Cau 57. Cho cac lo khong nhan chua IAn hrot: C2H50H; CHrCO-CH3; CH3CHO; C2H5COOH. Chi dung phan irng iodofom (12va dung dich NaOH) co th~ nhan ra ch~t? A. C2H50H C. CH3CHO B. CH3-CO-CH3 D. C2H5COOH.

Cau 58. Ch~t httu co X thoa man: C2H50H -+ X -+ C2H50H. Cac tac nhan phan irng d~u la ch~t vo ca. X co th~ lao A. C2~ hoac CH3CHO C. C2H2 hoac C4H6 B. C2H5Cl hoac CH3COOC2H5 D. CH3COOH hoac C2H6

Cau 59: Tir h6n hQ"Pg6m 6 phan tir alanin va 6 phan tir glyxin chi tao ra cac dipeptit (chua 2 don vi aminoaxit). s6 phan ttr mroc duoc tao ra va s6 loai dipeptit t6i da 191

co thS diroc tao thanh nrong irng la: A. 9 va 3 C. 5 va 3 B. 10 vaA D. 6 va4

Call 60. Giira saccarozo va glucozo co d~c diSm gi6ng nhau: A. DSu lAy tir cu cai dirong, mia, th6t n6t ... B. DSu phan irng dugc voi Na sau khi duoc hoa tan trong nuoc. C. DSu bi oxi hoa boi phirc bac amoniac D. DSu hoa tan CU(OH)2 a nhiet dQ thirong, cho dung dich mau xanh lam.

£lAp AN
1B 11D 21 C 31 B 41 D 51 D

vA HU'ONG DAN GIAI £l~ so
2B 12 B 22 B 32D 42 D 52 B 3C 13 B 23 C 33A 43D 53 B 4B 14A 24C 34A 44C 54A 5C 15A 25A 35A 45B 55 A

18
6A 16 C 26D 36C 46C 56 C 7D 17 D 27B 37D 47 A 57D 8D 18D 28A 38A 48B 58A 9B 19 C 29D 39C 49 C 59D 10 A 20D. 30B 40A 50B 60D

Call 1: ChQD B.

Y thuoc nhorn VA chu ky 3 ~ co cAu hinh e lap ngoai cung la 3s23p3. ~ cAu hinh dAy du: Is22s22p63s23p3. Cach 1: Lap he phirong trinh:

Call 2: ChQD B.

.

.

2Z + N { 2Z - N

= 40 ~ = 12

{Z = 13 N = 14

Cach 2: T6ng s6 hat la 40. Vi 40: 3 Call 3: ChQD C. Call 4: ChQD B.

=

13 dtr 1 ~ s6 p la 13; s6 n la 14

A: khong phai phan irng oxi hoa khtr, B, D: Phan irng oxi hoa khir nQi phan tir, Do dung djch NaOH co s~n OH-

~ lam can bang chuyen dich vS phia tao NH3 lam giam dQ tan cua NH3. (DQ tan cua NH3 tinh ca NH3 phan tu va NH3 dff chuyen hoa thanh NH4+) Call 5:ChQD C. Call 6: ChQD A.
_ 0

nH so - 25.96Yo.l,839
C

2

~

25.96.l,839 100.98

_ - 0,45 mol.

Call 7: ChQD D. Cl, + NaI ~ NaCI + h

h tan vao NaI ~ dung djch vang nau

AgN03 + NaI ~ AgI -L. (vang) + NaN03 Call 8: ChQD D. Cach 1: ViSt va can bang 4 phirong trinh phan irng tao 4 khl, tu do chon phuong trinh co 15' I~ mol cua AI va HN03 phu hop. 10AI + 36HN03 ~ 10AI(N03)3 + 3N2 + 18H20 192

Cach '2: 0,2 mol Al tao 0,2 mol AI(N03)3 ~ LUQ11g 3 - trong mu6i la 0,6 N0 ~ IUQ11g guyen t6 N con lai (n~m trong san phfun khir la 0,12 mol) n DLBT e: ~ N+s + 5e ~ NO. Call 9: Chon B. Zn va Al tan trong HCI _;, d~ lai Cu Zn, Al tan trong NaOH; Al khong tan trong HN03 d~c nguoi. Call 10: ChQn A. ZnO, FeO + CO ~ Zn, Fe + CO2 31,9 - 28,7 ~ nFe + nZn = nO(trongZnOvliFeO) = = 0,2 mol 16 Ah03, CaO khong phan irng voi CO, phan irng voi HCI khong sinh ra khi. Zn, Fe + HCI ~ H2
Call 11: Chon D.

n:' = 0,6 gAp 5 IAns6 mol N trong san pham khir.

~ nH2 = nFe + nZn = 0,2 mol Kim loai nhom IB co cAu hinh e 16p vo ngoai cung la: +

HCI ~ NaHC03 + NaCI 0,3 mol. 0,2 mol HCI dtr 0,1 mol HCI + NaHC03 ~ NaCI + CO2 + H20 0,1 mol 0,2 mol 0,1 mol NaHC03 du 0,1 mol Call 13: ChQn B. CO2 + NaOH ~ 0,15 mol 0,24 mol-e0,15 mol NaOH dtr 0,09 mol NaHC03+ NaOH~ Na2C03 + H20 0,15 mol 0,09 mol ~ 0,09 mol NaHC03 dir 0,06 mol Call 14: ChQn A. Kim loai dir ~ dung djch chi co Fe2+ Z+ HN03 ~ Fe(N03)2 + NO + H20 + Fe du GQi
nFe(N0
3

(n-l)d10ns1 Call 12: Chen B.

Na2C03 0,2 mol

h

= a mol; Bao toan nguyen t6 N:
+ nNO= 2a + 0,1
=
nHN03/2

nHNO) = nFe(N03h

Bao toan nguyen t6 H: DLBTKL: mz + ~ a = 0,27~
mHNO)

nHzO

=a

+ 0,05
mHzO

=

mpe(N03h

+ mNO+

+ mFe du

18,5 + 63(2a+O, 1) = 180a + 3 + 18(a+O,05)+ 1,46
nHN03

== 0,64 mol

193

CaD 15: Chon

A.•.
Bao toan nguyen t6 Fe:
nFe

+ 3 nFe304 =

nFe(N03h

+
nFeP4

nFe

du

= 0,27 + 1,46/56

Giai h~ phtrong trinh ~ CaD 16: Chon C. Cau 17: Chen D. . CaD 18: Chon D.

= 0,03 mol 2NH3 + H2S04 ~ (NH4)2S04

NH3 ciing bi H2S04 giu lai
nC02

=

nK2C03

+

nKHC03

== 0,075 mol B 1,68 lit B 28%

2HCl + Ba(HC03)2 ~ BaCh + H20 + CO2

t

2NaOH + Ba(HC03)2 ~ BaC03 '" + Na2C03 + H20 H2S04 + Ba(HC03)2 ~ BaS04 '" + H20 + NaHC03 chinhan ra NaOH: khong tao bot khi.

cot
t

Zn va Ah03: khong nh~n ra duoc chM nao, Cau 19: Chen C. 3Fe2+ + 4W + N03 - ~ 3Fe3+ + NO + 2H20 300/22,4 mol 100/22,4 mol

~ mFeC/2 = 1,701g
Cau 20: Chon D. CaD 21: Chon C. Bn--= Cau 22: Chen B. ChAt khong thang hoa la hru huynh va photpho do.

16,2 R

1,8BR=3n.
+CuOIIOcao

~ R la A].
)

ChAt hftu co

H20

_+.;_;;C=uS:..::.O'±'::4kh=an~)

CuS04.5H20 mau xanh.

A sai: N~u co muoi den ~ co C. . C sai: H2S04 kh6ng dung d~ phat hi~n mroc vi kh6ng co hien tirong ra r~t. D sai: Dun nong voi NaOH d~c, thu san pham bfulg quy ~m d~ tim N dum dang NH3. Cau 23: Chen C. ne = nC02 = 1,5 ~ mH = 22 - me = 4 gam

~ ne:nH = 1,5: 4 = 3: 8 CaD 24: Chon C. nglixerol 2 nCu(OHh = = 0,2.

~ C3Hs(OH)3 sinh ra 0,3 mol H2 Ancol X sinh ra 0,1 mol H2 ~ nx = 0,2 mol. mx = 30,4 - mglixerol 12 gam ~ Mx = 60 glmol = Cau 25: Chen A.
Ilv

Til cac dap an ~ goi X la R-C6H4-OH.

X phan irng voi 3 mol Br2 ~ k~t tua Y la R-C6HBr30H. = nx = 0,01 mol ~ My = R + 330 = 359 ~ R = 29 (C2Hs-) cacboxylic. CaD 26: Chon D. A sai: Oxi hoa andehit duoc axit cacboxylic va khir andehit duoc ancol. B sai: KLPT khong lien quan d~n chuyen hoa ancol-andehit-axit 194

Ciin 27: ChQD B.

RCOOH + NaHC03 ~ RCOONa + H20 + CO2 R + 45 gam R + 67 gam 2,24 lit
B

t

~ n~u neoz = 1 mol
Can 28:

mmu6i maxit= 22 gam mol

rna mmu6i- maxit= 8,8 gam ~ neoz = 0,4 ChQD A. x la este vong nQi phan tU.
ChAt beo +

Can 29: ChQD D.

3NaOH ~ C3Hs(OH)3 + Muoi 0,6 kmol 0,2 kmol DLBTKL: mmu6i mchAtbeo mNaOH mglyxerol 183,6 kg. = + =

xs phong

banh chua 70% mu6i ~ co kh6i lUQ11g183,6. 1~~ =262,3 k~

Anilin tan trong HN03 do phan (eng axit bazo. khong phai amin nao cling co tinh bazo manh han NH3 VD: C6HSNH2 Cac amin dan chirc co dang CnH2n+3Nvi 2n+3 le nen D dung Theo phirong phap loai tnr chi co B sai nen ChQD B Can 31: ChQD B. mHCI= mMuQi mAmin 18,504 -15 = 3,504 (g) = ~ nHCI= 0,096 (mol) ~ VHC1 0,096 /1,2 = 0,08 (lit) = Can 32: ChQD D. CH3COOH + CH3NH2 ~ CH3COONH3CH3 hai chAt cimg kh6i lUQ11g CH3NH2 dir ~ HCl + CH3NH2 ~ CH3NH3Cl . CH3COONH3CH3 + HCl ~ CH3COOH +CH3NH3Cl CH3COONH3CH3 + NaOH ~ CH3COONa + H20 + CH3NH2 4CH3NH2 + CU(OH)2 ~ [Cu(H3N-CH3)4](OH)2 Can 33: ChQD A. 6nC02 + 5nH20 ~ (C6HIOOS)n+ 6n02 Rut gon: 6C02 + 5H20 ~ (C6HIOOS)+ 602
Can 30: ChQD B.

50.6 ~ neo = --=1,8 .z 162
Can 34: ChQD A.

, mol. (138266,7) lit

n(PE)= 4984: 28 = 178 n(polisaccarit)162000: 162 = 1000 = Can 35: ChQD A. % thea s6 mol = % thea th~ tich ~ h6n hop phai hi chAt khi % thea kh6i lUQ11g % thea s6mol = ~ cac chAt phai cung kh6i lUQ11g phan nr. Can 36: ChQD C. Br2 + CnH2n~ CnH2nBr2 a mol amol CnH2nBr2+ 2NaOH ~ CnH2n(OH)2 + 2NaBr a mol 2a mol 2a mol ~ mNaBr-mNaOH 2a (103-40);: 24,6 - 12 =12,6 gam B a= 0,1 = nhh;: 0,1 mol ~ V = 2,24 lit 195

HCOOCHCICH2CH3+2NaOH ~HCOONa+[CH3-CHrCH:(OH)2]+NaCI [CH3-CH2-CH(OH)2] ~ C2HsCHO + H20 Cau 38: ChQn A. 0,92 g ancol Z B 0,448 'lit ~ Mz = nx = nmudi 0,01 mol ~ Mmudi 134 g/mol = =
Cau 37: ChQn D.
nC1H,OH

= 2nmudi~ axit Y hai chirc.

~ Mmudi 134 chi co = Cau 39: Chen C.
nC02

th€

hi NaOOC-COONa

Cach 1:

nHp

= 0,35 mol; Ancol phai no

= 0;3 mol <

nH20 ~

Dbt andehit no, don chirc dUQ"C 2 bang hrong mroc. CO ~ nancol =
nH20-nC02

= 0,05 mol

GQi ancol la CnH2n+20; andehit la CnH2nO (x mol) Tir phirong trinh dbt chay ~ nC02 = (0,05 +x).n = 0,3 mol n02 = 0,05. 1,5n+x.(1,5n
Cach 2: DLBTKL: mx =

- 0,5) =.0,425

Giai h~ phirong trinh ~ n = 3; x = 0,05.

mHp + mC02 -m02 = 5,9 gam
n02

Ancol

va andehit

d8u chira I nguyen tir oxi. = 0,1 mol.

\Bao toan oxi: nx = nO(trongX) 2 nC02 + nH20 -2 =

m ~ M x = _£ = 59 (g/mol) ~ Ancol co KLPT Ian h<Yl159.Do la C3H70H. nx
Cau 40: ChQn A.

HOCH2CH=CHCH20H

+H2INi"o)

HO(CH2)40H

-Hp)

C4H6

C2H2 ~ C4~ ~ C4H6 CH3CHO ~ C2HsOH ~ C4H6 Cau 41: Chen D. Tang nhiet N02 chuyen thanh NO theo can b~ng (1). H~ thAp nhiet N02 chuyen thanh N204 theo can b~ng (2).
Cau 42: ChQn D.

C2H50H
+ NaOH

H2S04dac,1700C)

C2H4

+C/2/4S00C)

C2H3CI

C2H3CI
Cau 44: Chen C. , CaQ 45: Chon B.

Na2Cr207 khong b8n trong moi tnrong kiem Na2Cr207 + 2NaOH ~ 2Na2Cr04 + H20 ~ chAt cAn tim phai la Na2Cr04. 196

Cau 46: Chen C.
mmu6i=

188ncu +170nAg =.14,68 Clo co tinh dQc ~ sat trung mroc. C2HsOH ~ C2lit (Ca hai d€u duy nhAt)

Giai h~ phirong trinh: ncu = 0,06; nAg = 0,02
Cau 47: Chen A. Cau 48: Chon B.

{prOpan-l--01 Propan-2--o1 C sai: 2-Metylpropan-l--01. ~ 2-Metylpropen ~ {2-Metylpropan-2--01. 2-Metylpropan-l--01. D sai: Kh6ng co phan irng tach mroc. • Cau 49: chen C. HCI cho proton nhom -NH2, NaOH nhan proton cua nhom -COOH Cau 50: Chen B. Mach nha la mantozo
Cau 51: Chon D.

A sai:

propan-2--o1 ~ Propen ~

300 ml dung dich co mMg2+ = 300.1,17.5,1%

= 17,901 gam

Trong MgCh: 24 gam Mg2+co 71 gam
~mCl-=

cr

17,9 °41.71 2

=

52,9571 gam

Cau 52: Chen B.

mH2 = 15,2 - 14,6 = 0,6 gam.

nancol"';nH2 = 0,3 mol ~ M ancol 50,66 g/mol = ~ ancol: C2H50H, C3H70H Cau 53: Chon B. CN- cQng vao nguyen tir Co+ tnnrc Cau 54: Chon A. Gia tri EOcang Ian thi tinh khtr cua kim loai cang y~u, tinh oxi hoa cua ion cang manh. Cau 55: Chon A. Giai doan cho HCI nhung hrong k~t tua b~ng "0" la: HCI + NaOH ~ NaCI + H20 Giai doan hinh thanh k~t tua: HCI + NaAI02 + H20 ~ NaCI + AI(OH)3 ,j,. Cac giai doan sau: .Hoa tan h~t k8t tua: AI(OH)3 + 3HCI ~ AICh + H20 Tir db thi ~ HCI dS hinh thanh k~t tua cAn it hon HCI dS hoa tan k~t tua, ~ k~t tua khong thS la Zn(OH)2.
Cau 56: Chon C.

Cu + Br2 ___;___;~
dp )

,0

Cu +Br2 C2HsCOOH khong tham gia phan irng iodofom Cau 57: Chen D. ~ khong co k~t tua mau vang CHh. CuBr2 197

C2HsOH + h + NaOH -+ CHh + NaI + HCOONa + H20 CH3CHO + h + NaOH ~ CHI3 + NaI + HCOONa + H20 CH3'-CO-CH3 + h + NaOH ~ CHh + NaI + CH3COONa + H20 Cau 58: ChQD A. C2HsOH
+(;,,0/1°

CH3CHO

~H21 Ni,l°

)

C2HsOH

Cau 59: ChQD D. D~ tao 1 dipeptit cAn sinh ra 1 phen tir H20. 12 phan til amino axit se sinh ra 6 phan ti'r dipeptit, Cac loai dipeptit: Alar-Ala; Gly-Gly; Ala-Gly; Gly-Ala. Cau 60: ChQD D. Vi ca hai d8uco cac nhom .,-OH lien ti8p. A sai: Mantozc phai lAytir mach nha. B sai: Hai chAt khong phan irng vm Nakhi tan trong nuoc vi Na p(r "oi H20 tnroc. C sai: Saccarozo khong phan irng.

£)E 5019
Phlin chung cho tat cd thfsikh {40 eliu]: . Cau'l.·MQt nguyen ti'r R co t6ng s6 hat mang di~n va khong mang di~n la 34, trong do s6 hat mang di~n gAp 1,833 IAns6 hat khong mang di~n: Nguyen t6 R va vi tri cua no trong bang TH la: A. Na a 011, chu kY III, nh6m IA B. Mg (y 0 12, chu ky, III, nhom IIA C. F a 09, chu ky II, nhom VIlA D. Neo 0 10, chu ky II, nhom VIllA Cau 2. Phan tir nao sau day co ki8u lien k~t cQng hoa trj phan cue? A. AIF3 B. HCI C. N2 D. CaO Cau 3. Tim causaitrong cac cau sao: A. Gitra hai c~p oxi hoa- khir phan irngxay ra theo ehieu chAt oxi hoa manh nhAt se oxi hoa chllt khir manh rihllt tao ra chllt oxi hoa y8u hen va chlltkhir y8u hon . B. Phan irng oxi hoa khir Iii,phan irng trong do co su cho va nh~n electron C. Qua trinh oxi hoa la qua trinh nhireng electron; qua trinh khir la qua trinh nhdn electron D. Khi trQn chllt co tinh oxi hoa v6'i chllt co tinh khir se xay fa phan irng oxi. hoa khir Cau 4. Fe co th8 dUQ"c dung lam chllt xuc tac cho phan tmg di8~ cheNH3,tir N2 va H2 theo phan irng sau: N2 + 3H2 P 2NH3 , Nh~n dinh nao sau day la dung khi noi ve vai tro cua Fe trong phan irng: A. Lam can b~ng chuyen dich theo chi8u thu~n B. Tang n6ng de)cac chllt trong phan irng C. Tang t6cde} phan (rng thu~nva phan t'rngnghich v&i s6lAnb~ng nhau D. Tang hieu sullt chuyen hoa N2thanh NH3. .
)

198

Can 5. Chon cau tra loi dung v~ muoi trung hoa: A. Mu6i co pH

= 7.

B. Mu6i sinh ra boi axit manh va bazo manh. C. Mu6i khong con co hidro trong phan ill. D. Mu6i khong con kha nang cho proton trong dung moi mroc. Can 6. Cho 300ml dung djch HCl 1M tac dung voi 0,1 mol Al(OH)3 thu duoc dung dich X. pH cua dung djch X la: A. pH < 7 B. pH

=7

C. pH > 7

D. pH

= 14.

Can 7. Co th€ thu khi O2 khi di~u ch~ trong phong thi nghiem bang phuong phap dAy mroc la do tinh chAt nao cua oxi: A. Khi O2 nang han khong khi. C. Khi O2 kho bj hoa long. B. Khi O2 ittan trong ruroc. D. Ca ba ly do tren,

Can 8. D6t chay m gam photpho do b~ng O2 dtr. Hoa tan san phAm r~n vao 100 gam l mnrc duoc dung dich co nAng dQ 57,31 %. Tinh m. A. 31 gam C. 42,47 gam B. 46,5 gam D. 15,5 gam

Can 9. Kh6i hrong kim loai thay d6i nhu th~ nao khi khuay d~u bQt Zn dir trong dung dich chua dAng thoi AgN03 va CU(N03)2? A. Ban dAu tang len sau do giam dAn. B. Giam dAn. C. Ban dAu giam dAn sau do tang dAn. D. Tang giam ngftu nhien. Can 10. Co cac c~p kim loai sau ti~p xuc voi nhau va d€ lau trong khong khi Am: AI-Fe; Zn-Fe; Sn-Fe; Cu-Fe. Cac tnrong hop rna s~t bi an mon la ... A. Sn-Fe va Zn-Fe. C. Sn-Fe va Cu-Fe. B. AI-Fe va Cu-Fe. D. Zn-Fe va AI-Fe.

Can 11. Dung dich chua x mol KAI02 va y mol CH3COOK tac dung voi dung djch chua z mol HC!. Di~u kien d€ sau phan irng thu diroc k~t tua Ian nh~t la: A •.z ~ x

+y

B. z:::;x+y D. z

C. x+ y ~ z ~ x.

=x

Can 12. D€ lam mem mot loai mroc cirng tarn thoi, co th€ dung each dun nong. Cach khac d€ lam mem loai mroc cirng nay la? A. Dung dung dich NaCI vira duo C. Dung dung dich HCl vira duo B. Dung dung dich ph en chua. D. Dung mroc voi trong vira duo

Can 13. Cho 6,4g h6n hop bQt Mg va Fe vao dung djch HC11Ay dtr thAy bay ra 4,48 lit H2 (dktc), N8u cling cho mQt hrong h6n hop nhu tren vao dung dich CUS04 dir, thi hrong dAng thu duoc 1a... A. 6,4 gam. C. 16 gam. B. 12,8 gam. D. 9,6 gam. 199

Cau 14. 1)8 lam k~t tua hoan toan ion Ae+ trong dung dich AI(N03)3 nen dung dir dung dich nao sau day?

A. Axit sunfuhidric,

B. amoni c1orua.

C. amoniac. D. natri hidroxit. Cau 15. SO" chuyen hoa nao sau day dung? (m6i miii ten la mQt phan irng) db

A. FeS2 ~ FeO ~ FeS04
B. Fe203 ~ Fe(OH)3 ~ Fe203 Fe(N03)2 ~ Fe(OH)2 D. Fe203 ~ Fe ~ Fe(N03)2 Cau 16. Co 4 dung dich chua rieng bi~t trong 4 IQ mAt nhan: amoni sunfat; amoni c1orua; natri sunfat, natri hidroxit, N~u chi dung dung dich KOH dun nong co th8 true ti~p nhan ra dung dich nao? A. AgN03 va NaOH B. NH4CI va (N~)2S04 C. NaOH D. Gii 4 dung dich Cau 17+18. Dung djch chua 3,38 g h6n hop inudi cacbonat trung hoa va mudi cacbonat axit cua mot kim loai kiem tac dung voi dung dich HCI dir thAy co 0,672 lit khi (dktc) bay ra. Tim kim loai kiem? A. Li (7) B. Na (23) C. K (39) D. Rb (85,5) mol mudi cacbonat trung hoa trong h6n hop tren la:

C. Fe(OHh ~

*

* se

A. 0,2

B. 0,02

C. 0,015

D.O,01.

Cau 19. Nhiet phan h6n hop r~n gbm co: NaHC03, CaC03, Na2C03 d~n khdi hrong khong d6i ta thudircc chAt r~n A. Cho chAt r~n A tac dung voi dung dich HCI du, ta nhan thAy: A: Khong co bot khi thoat ra B. Co bot khi thoat ra C. Co k~t tuatrang D. Tao dung dich trong sudt va co bot khi Cau 20. Cho so d6 chuyen hoa sau: Fe +x) y +NaOH) Z Fe X la chAt nao sau day? A. AgN03 B. H2S04 C. CUS04 Cau 21. Cho chu6i phan irng: (m6i mili ten m<)tphan irng) CaC03 CaCh (1» (4» CaO Ca(N03)2 (2» Ca(OH)2 (5» CaO (3» D. H20.

+X)

v:

+NaOH)

Z' ~ Z

csci,

Trong chu6i phan irng tren phan img nao khong thirc hien duoc?

A. (1); (3); (4)

B. (4); (5)

Cau 22. Cho cac phan irng htru co:

C. (5) (1) th~ (2) c{lng hop

D. (2); (3)
(3) este hoa (5) xa phong hoa.

(4) crackinh phan irng nao co th8 la phan irng oxi hoa-- khir 200

A. (1), (2), (3) C. (2), (3), (4)

B. (1), (2), (4) D. (3), (4), (5)

Can 23. :E>6t hay hoan toan 0, I mol h6n hop g6m I ankan va 1 anken. Cho san phAm c chay IAn hrot di qua binh I dung P205 dir va binh 2 dung KOH rAn, du, sau thi nghiem thAy kh6i luong binh 1 tang 4,14 gam, binh 2 tang 6,16 gam. S6 mol anken co trong h6n hop Ill: B. 0,045 mol C. 0,03 mol D. 0,01 mol Can 24. Tim chAt htru cc X, Y thoa man so d6 sau: X A. Ancol etylic, divinyl
A1zO),MgO,450oC)

A. 0,09 mol

Y ~ polime

B. Ancol propylic, propen

C. Butan-I,4-diol, buta-I,3-dien D. Axetilien, etilen Can 25. B6n 6ng nghiem dung cac chAt sau: (I) benzen + phenol (2) anilin + dd HCI dir (3) anilin + dd NaOH (4) anilin + H20 LAc manh cac 6ng nghiem sau do d~ yen. Ong nghiem nao so su tach 16p cac chAt long?
A. (3), (4) C. (1), (2), (3) B~(4) D. (1), (4)

Can 26. Hidro hoa hoan toan mot andehit mach h6' thu diroc san phAm httu co, san

pham OIlyco th~ hoa tan CU(OH)2 thanh dung djch mau xanh lam. Co mAy andehit thoa man di~u kien tren? B. I C. 2 D. ~ 3 Can 27. Cho m gam h6n hop 2 axit don clnrc d6ng dAng k~ ti~p tac dung vira du voi 200ml dung djch NaOH I M. Sau phan irng co can dung djch thu dircc 15 g h6n hop 2 mu6i khan. Cong thirc phan til cua 2 axit la: . A. CH3COOH va C2H5COOH B. HCOOH va CH3COOH C. C2H5COOH va C3H7COOH D. C2H3COOH va C3H5COOH Can 28. X, Y, Z la ba este co irng dung nrong irng la: Thu6c n6, di~u ch~ thuy tinh htru co; cong nghiep thirc pham. X, Y, Z co th~ la:
A. [C6H702(ON02)3]n; CH2=CH-COOCH3; C3H5(OOC C17H35)3. B. C3H5(ON02)3; CH2=C(CH3)-COOCH3; CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2

A.

°

C. HO-C6H2(N02)3; CHrCOO-CH=CH2;

CH3COOC2H5.

D. CH3-C6H2(N02)3; CH2=CH-COOC2H5; C3H5(OOC C17H33k Can 29. DAu thirc v~t hAu h~t la lipit 6' trang thai long do:

A. cAu tao chu y~u tir axit beo no B. Cau tao chu y~u til axit beo khong no C. Trong phan til co g6c glyxerol D. Chua nhieu axit beo t\f do 201

Cau 30. Cau khong dung la: A. Thuy phan protein bang axit ho~c kiem dun nong se cho h6n hQ'Pcac aminoaxit, B. Kh6i hrong phan tir cua amin don chirc luon la s6 le, C. Cac aminoaxit dSu tan trong mroc. D. Dung dich aminoaxit dSu khong lam giAy quy d6i mau, Cau 31. Khi d6t chay hoan toan mQt amin don chirc X, thu diroc 8,4 lit khi CO2, 1,4 lit khi N2 (cac th~ tich khi do a dktc) va 10,125 gam H20. Cong thirc phan ill cua X la A. C6HSNH2 B. C3H9N C. CHsN D. C2H7N Cau 32. A la mQt hQ'P chAt httu co chua 4 nguyen t6 C, H, 0, N. Thanh phAn phAn tram kh6i IUQ1lgnguyen t6 C, H, N IAn hrot la: 34,29%; 6;67%; 13,33%. CTPT cua A ciing la cong thirc don gian cua no. CTPT cua A hi: A. C9H19N306 B. C3H7N03 C. C6HsN02 D. CgHsN204 Cau 33. Dang vong nao dung voi u-Glucozo?

OH

OH HO HO

OH

C.

D.

OH

Cau 34. PVC la chAt r~n, khong mau, cun~, gion. Khi them dib!-'tyl pht~lat (C4H9-00CC6H4COOC4H9) thi moi co the due thanh cac san pham nhir ong nhua, vo day di~n ... Nhu v~y vai tro cua dibutyl phtalat la: A. ChAt thay th~ C. ChAt mau
.

B. ChAt hoa deo
-"

Cau 35. Dot chay hoan toan 4,6 g cua moi chat hii'u cO"X, Y deu chi thu dUQ"C g 5,4 H20 va 8,8 g CO2. DiSu kh~ng dinh nao sau day la dung nhat? A. X, Y la d6ng phan cua nhau. B. X, Y cung nhom clnrc. C. X, Y co cung cong thirc don gian nhAt. D. Chua du dfr kien. Cau 36. D~ phan bi~t 3 chAt long: axit axetic, anilin va nrou etyIic ta dung each nao: Cach II Thi nghiem 1 dung mroc va thi nghiem 2 dung NaHC03. Cach III Thi nghiern 1 dung CU(OH)2 va thi nghiem 2 dung Na. Cach Ill/ Dung quy tim.

,.

D. ChAt dQn

'"

A. I, II
202

B. I, III

C. II, III

D. I, II, III

Cau 37. Trong s6 cac chAt htru co sau, co. mot chAt & trang thai khi tai di~u ki~n thirong, DO. la chAt nao? A. H20 B. C5H12 C. HCHO D. C2H5-CHO 0 Cau 38. Cho V lit khi C2H2 di qua dung dich HgS04 & 80 C thu diroc 0,96 gam h6n . hQ'P X chua 2 chAt hiru co & trang thai khi (hoac hoi). D8 hidro hoa hoan toan hrong chAt hfru co nay cAn 1,12 lit khi H2 & dktc (xuc tac Ni, to). Tinh V (dktc)? A. 0,56 lit B. 0,336 lit C. 1,12 lit D. 0,672 lit Cau 39. MQt chAt hftu co A co. kha nang tac dung voi: Na, dung dich NaOH, Ag20 trong dung dich NH3, dung dich Na2C03. A chua C,H,O va co. kh6i hrong phan nr 74. A co. cong thirc: A. C3H602 B. C2H203 C. C4HI00 D. C2H403 Cau 40. Cho 16 gam hQ'PchAt hiru co X co. cong thirc phan tir C7HI204 phan irng vira du voi 0,2 mol NaOH. Trong h6n hQ'Psan pham co. met muoi hlru co Y chua hai nguyen tir Na nang 17,6 gam va mQt chAt hiiu co Z. Cong thirc cfru tao cua X co. the la: . A. CH300C-CH2-CH2-CHrCOOCH3 B. C2H500C-CH2 -C00C2H5 C. HOOC-{CH2)5-C00H D. HOOC-CH2-CH2 -C00CH2CH2CH3

Ph8n dimh cho thi sinh theo chuang trlnb chuan [10 diu]:
Cau 41. Phan irng nao diSn ra nhanh nhAt: A. KI + 03 + H20 B. KI + O2 + H20 C. KBr + O2 D. KCl + 03. Cau 42. CH3- CH = CH - CO ~ CH3 co. ten la: A. pent-3-en-2-on .B. pent-2-en-4-0n C. pent-3-enon D. A, C dung Cau 43. Cong thirc hoa hoc cua phan dam ure la: A. NH4Cl B. NH4N03 C. (NH2)2CO D. (NH4)2S04 Cau 44. Kim loai nao sau day khi cho VaGdung dich CUS04 co. phan irng xay ra? A. Mg, AI, Ag B. Fe, Mg, Na C. Ba, Zn, Hg D. Na, Hg, Ni Cau 45. Tinh th8 tich dung dich FeS04 0,5 M cAn thi~t d8 phan trng vita du voi 100ml dung dich chua KMn04 0,2 M va K2Cr207 0,1 M (moi tnrong H2S04 loang.du): A. 0,08 lit B. 0,04 lit C. 0,32 lit D. 0,16 lit Cau 46. MQt thanh kim loai manh ngam vao mQt dung djch H2S04 loang nhtr hinh ve. Sau mot thai gian (dai) thanh kim loai bi gay tai dung ranh gioi tiep xuc giira dungdjch va khong khi. Thanh kim loai la: A.Cu B.Ni C.Ag D.Zn 203

Cau 47. DAu mo la met h6n hQ'Pnhieu hidrocacbon. D~ co cac san ph~m nhir xang, dAu hoa, mazut ... trong nha may loc dAudii su dung phirong phap tach nao? A. Chung c~t phan doan B. Chung cAt loi cu6n hoi mroc C. Chung cAt thirong D. Chung cAtcrap su~t thAp Cau 48. Ch~t nao khong th~ tao ra glyxerol bang mQt phan irng? A. 1,2,3-triclopropan B. Prop-2~n-I-ol C. Propen D. DAu thirc v~t Cau 49. Truong hQ'Pnao sau day lam h6ng quy tim tAm H20: A. CHrCH(NH2}-C00H B. H2N-CH2-C00Na C. H2N-CH2-CH(NH2}-C00H. D.ClH3N-CH2-CH2-C00H Cb 50. Phan irng nao sau day clnrng to glucozo co 5 nhom -OH? A. tao dung dich phirc xanh lam voi CU(OH)2 B. tac dung voi Na cho s6 mol khi gAp 2,5 IAns6 mol glucozo. C. Phan irng voi (CH3CO)2 0 tao ra este chua 5 g6c axit trong phan nr .. D. tac dung voi Ag201 dung dich NH3 dun nong. Phan dimh cho thi sinh theo chuang trinhNting cao [10 caul: Can 51. Theo thoi gian t6c dQphilo ung trong dung dich giifa HCI va Na2S203co xu huang: A. Giam dAn B. Tang dAn C. Khong d6i D. Giam r6i tang. Can 52. Cho mQt nrou don chtrc X qua binh dung CuO dir dun nong (phan irng hoan toan) duoc san pham hoiY co tY kh6i d6i voi H2 la IS,S. Xac dinhnrou X: A. CH30H B. C2H50H C. C3H70H D. C2H3CH20H Can 53.Trong cac AO sau, AO nao la AOpy?

--

.'. _~/, _w.~r.,.~...1~..
. / \ ':": \ -' '---~ ) c' ~ (.J/!

,

yT'

,I

/

I

4 2 3 D. Chi co 4 A. Chi co I B. Chi co 2 C. Chi co 3 Can 54. Khi ghep dien C\lC chuan Zn voi di~n C\lC (chuan) nao thi tao thanh pin di~n trong do Zn luon dong vai tro C\lC am? A. Cu, Pb, Al B. Mg, Al C. Mg, Ag, Sn D. Cu, Pb, Ag Can 55. Cho 200 ml dung djch KOH vao 200 ml dung dich crCb 1M thu duoc 10,3 g k~t tua keo. N6ng dQ mol cua dung dich KOH la: A. 1,5 mol/l. B. 3,5 mol/l. C. 1,5 molll va 3,5 mol/l. D. 2 molll va 3 mol/I, Can 56. D6 trang sire, v~t dung b~ng bac lau ngay bi xam den la do nguyen nhan nao? A. Phan irng voi O2 va H2S co trong khong khi: 2Ag + Y2 O2 + H2S ~ Ag2S + H20 B. Do Ag bi O2 khong khi oxi hoa cMm Ag+02 ~ Ag20 204

C. Do hi ham hAn boi bui, hoi Am,m6 hoi ... D. Tap chAt trong Ag tac dung voi O2, CO2, H20 trong khong khi. Cau 57. Trong dung dich X co chua mQt ion dirong, them NaOH dir vao X diroc k~t tua. LQc k~t tua cho vao dung dich NRtCI hao hoa, dun nong thAy k~t tua hi hoa tan cho dung dich khong mau, Them ti~p NH3 va Na2HP04 thAy xuftt hien k~t tua dang tinh th8 mau trang. V~y ion dirong trong X la: A. Cu2+ B. Fe2+ C. A13+ D. Mg2+ Cau 58. Dun nong mQt ancol X no don chirc voi h6n hQ'PKBr rAn va H2S04 d~c duoc san phAm Y chua C, H, B~ trong do Br chiem 73,4% v~ kh6i hrong. X la: A. CH30H B. C2H50H Cau 59+60. H6n hQ'PX chua 2 gluxit d~u tan t6t trong mroc (y nhiet dQ thuong. Chia X thanh 2 phAn h~ng nhau. PhAn I phan irng du voi 0,2 mol H2. Dun nong phAn2 voi H2S04 loang, trung hoa dung dich thu dircc r6i cho phan irng voi Ag20 duINH3 thu dircc 1,2 mol Ag. * Xac dinh 2 gluxit A. Glucozo va fructozo B. Saccarozo va mantozo C. Glucozo va mantozo D. Fructozo va mantozo

* Tinh s6 mol m6i chAt.
A. 0,1 va 0,1 C. 0,15 va 0,05 B.O,1 vaO,15 D. 0,1 va 0,2

DAp AN vA HU'ONG DAN GIAI DE so 19 4C 5D 6A 1A 2B 3D 13 B 14 C 15D 16A lID 12 D 26B 23D 24A 25A 21 C 22 B 34 B 35A 36C 31 B 32 B 33A 44 B 45 C 46A 41 A 42A 43 C 53D 54D 51 A 52 B 55 C 56A Cau 1: ChQD A. ~Z= 2Z+N=34

7B 17 C 27B 37C 47 A 57D

8A 18 D 28D 38D 48C 58B

9A 19 B 29 B 39B 49D 59B

10 C 20B 30D 40A 50 C 60D

2Z=N.5,5

3

11 CaO; AIF3 la lien k~t ion Cau 2: ChQD B. N2 la lien k~t cong hoa tri khong phan cue Cau 3: ChQD D. Tinh oxi hoa va tinh khir phai du manh moi co phan irng xay ra. Cau 4: ChQD C. Xuc tac lam tang t6c dQ phan irng thuan va nghjch voi s6 IAn nhtr nhau. ~ Khong lam chuyen dich can bang, khong thay d6i hieu suA!. Cau 5: ChQJl D. A sai: mu6i trung hoa vftn co th8 cho moi tnrong co pH :;:.7 n~u mu6i do hi thuy phan. 205

B sai: VD NaHS04 lit mu6i axit mac du sinh ra til NaOH va H2S04. C sai: CH3COONa lit mu6i trung hoa. Cau 6: ChQD A. HCI phan img du voi AI(OH)3 ~ dung dich sau phan irng lit AICl3 AICh thuy phan cho m6i tnrong axit. Cau 7: ChQD B. Cac khi it tan trong rnroc vit kh6ng phan irng voi mroc d~u co th8 thu bang phuong phap dAy nuoc. Cau 8: CbQD A. 2P ~ P205 ~ 2H3P04 GQi
nH)P0 4
0;.

=

Ilp

= a mol

~mHl1'04

=98a (gam);

mlWs

= 71a gam.

1 (mol) 100+ 71a Cau9: ChQD A. Ban dAu tang: Zn + 2AgN03 ~ 2Ag.,1..+ Zn(N03)2 Sau do giam: Zn + CU(N03)2 ~ CU.,1.. Zn(N03)2 + Cau 10: ChQD C. Kim loai manh hon lit chAt bj an mono
Cau 11: ChQD D. Tlur tu phan irng:

C;lP04 =

98a··

.' .100=57,31(%)~a=

KAI02 + x mol

HCl + H20 ~ Al(OH)3 .,1.. KCl + x mol

Al(OH)3 + 3HCl ~ AICh + H20 CH3COOK + HCl ~ CH3COOH + KCl ~ HCI du so voi KAI02 thi kSt tua se bi hoa tan. Cau 12: ChQD D. M(HC03)2 + Ca(OHk~ MC03 + CaC03 + H20 Cau 13: ChQD B. M'+ 2HCl ~ MCl2 + H2 t M + CUS04 ~ MS04 + Cu

~ ncu
Cau 14: ChQD C.

;=

nH2 = 0,2 mol

3NH3 + 3H20 + Al(N03)3 ~ AI(OH)3 .,1.. 3NH4N03 + NH3 lit kh6ng phai lit bazo manh ~ NH3 dir khong hoa tan Al(OH)3 Fe +cu(NO)h) Fe(N03)2 duoc: Fe(OH)3; Fe(OH)2 ~ Fe(N03)2 KN03 + H20 + Ag20 .,1.. (nau den)

Cau 15: ChQDD.

Fe203 +H2,t0) Phan irng khong thuc hien FeS2 ~ FeO; Fe203 ~ Cau 16: ChQD A. AgN03 + KOH ~ (N~)2S04 + 2KOH
to

H20 + K2S04 + 2NH3 t (khi mui khai)

NH4CI + KOH to H20 + KCl + NH3 t (khi rnui khai) NaOH + KOH ~ khong phan irng
Cau 17: ChQD C.

Gia sir heln hop chi co M2C03 ~ (2M+60) = ~:~~ =112,67 206

-+ M = 26,33 g/mol Gia sir h6n hQ'Pchi coMHC03 -+ (M+61) =

.

3,38 =112,67 0,03

-+ M = 51,67 g/mol -+ 26,33 < M <51,67 -+ M la Kali Giu 18: Chon D. GQi s6 mol K2C03 va KHC03 la x va y

*

-+ neo2 = x +y = 0,03 mol mmudi 138x + 100y = 3,38 = Giai h~ phirong trinh duoc x = 0,01; Y = 0,02. Na2C03,CaO CO2

+HC/)

t
+NaOH)

Cau 20: ChQnB. Fe
Fe Fe(OH)2

+H2S0~dac) +H2

Fe2(S04)3 FeS04 Fe(OH)3

Fe(OH)3

soioang)
H0 +02+ 2 )

+NaOH)

Fe(OH)2

Cau 21: Chen C. CaC03
CaCh
+ AgNO)
)

) Ca(OH)2 Ca(N03)2

+HCI

)

CaCh

Cau 22: Chen B. Cau 23: Chen D.
nankan

= nHp

- nC02

.

4,14 = 18- 6,16 "7 009 mo I 44 ,
0

nanken 1 - 0,09 = 0,01 mol =

Cau 24: ChQn A. Cau 25: Chon A. Cau 26: ChQn B. Cau27: Chon B.

C2H50H

.

Alp),MgO,450

C. )
Nal),p)

CH2=CH-CH=CH2 (-CHrCH=CH-CH2-)n (tan v~t ly).

CH2=CH-CH=CH2

C6H50H tan ducc trong C6H6 OHC-CHO + H2 -+ C2H4(OH)2

C6H5NH2 + HCI-+ C6H5NH3CI (tan hoa hoc) C2H4(OH)2 + CU(OH)2 -+ dung djch xanh lam.

R COOH +
0,2 mol

NaOH -+ 0,2 mol

R COONa + H20

-+ mRCOONa 0,2(R + 67) = 15 B R = 8 =

Cau 28: Chen B.

C3H5(ON02)3

- Thu6c n6 nitro (Dynamite) - DAu chuoi.
(y

CH2=C(CH3)-COOCH3 - Thuy tinh plexiglasse CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2 d6i bAttlnrong du true phan tir chAt beo -+ cac phan tir kho s~p x~p chat chi! voi nhau.

Cau 29: Chen B. G6c axit beo khong no chua lien k~t doi C=C

dang cis lam bien

207

Cau 30: ChqD D.

Cau 31: ChqoB.

CTTQ cua aminoaxit (H2N)cCxHy-{COOH)b n~u a > b thi cho quy chyen mau xanh n~u a < b thi quy chuyen mau do n~u a=b thi quy khong d6i mau nco2 = 0,375. nH20 = 0,5625. nN2 = 0,0625. N2 0,0625

~ n CO2 : n N2 = 2x= 6 ~ x = 3'' nH20: Cau 32: Chen B.

nN2 = Y = 9

ne:nH:nO:nN= --:

34.29 6,67 45,71 -13,33 --: --: --~ 3: 7: 1: 3 12 1 16 14

Cau 34: Chon B. Phai them ch~t hoa deo moi co lam cho polime co tinh deo, (tirong tu mroc lam deo d~t set). Cau 35: ChqD A.

ne = nC02 = 0,2 mol; nH= 2 nHp

= 0,6 mol

mo = 4,6 - me - mH= 1,6 gam ~ no = 0,1 mol ~ Hai ch~t co CTDGN la G:2H60 rna voi moi ddn xu~t chua oxi: s6 H ~ 2.s6 C + 2 ~ Hai ch~t cung co cong thirc phan tfr la C2H60. Cau 36: Chon A. Cach I dung: Anilin khong tan trong mroc; CH3COOH tao bot khi voi NaHC03• Cach II dung: CH3COOH hoa tan CU(OH)2, C2HsOH tao bot khi voi Na. Cach III sai: Chi CH3COOH lam d6i mau quy. Cau 37: Chen C. Hidrocacbon co 5C tro len la ch~t long ho~c r~n. HCHO va C2HsCHO cung la andehit nhirng HCHO co kh6i hrong phan tfr nho lion ~ nhiet d<)soi th~p hon ~ phai la ch~t khi.
Cau 38: ChqD D.

C2H2 + H20

HgSO.)

(CH3CHO + C2H2 dir) C2HsOH + C2H6

(CH3CHO + C2H2 dir)
~ nHp
ph3nirng+

+H2,Ni,to)

Cac san pham sau cung d~u la cac hQ'Pch~t no
nH2 =2nC2H2

208

mx =

mHO
2

+

mc H
22

= 18. nH

2

0

+ 26. nco22H

Giai h~ phirong trinh duoc nC2H2 = 0,03 mol ~ 0,672 lit Cau39: Chon B. OHC-COOH Cau 40: Chon A. Mx = 160 g/mol ~ nx = 0,1 mol 0,1 mol X + 0,2 mol NaOH ~ mu6i Y ~ Y la muei cua axit hai chirc. ny = 0,1 mol. GQi Y la R(COONa)2 My=R+ 134= 176~R=42(-C3H6-) Cau 41: Chen A Vi 031a chAt co tinh oxi hoa va dQ hoar dQng manh hem O2 KI co tinh khir manh hem KBr va KCI

Cau 42: Chen A. CH3- CH = CH - CO - CH3 danh s6 tir dAu mach gAn co hem Cau 44: Chen B. Cau 45: Chon C. 10FeS04 + 2KMn04 +8H2S04 ~ 5Fe2(S04)3 + K2S04 + 2MnS04 + 8H20 0,1 ~ 0,02 6FeS04 + K2Cr207 + 7H2S04 ~ 3Fe2(S04)3 + K2S04 + Cr2(S04)3 + 7H20 0,06 ~ 0,01
~ nFeS04

= 0,16 mol ~ V = 0,32 lit

Cau 46: Chen A. ~ Cu hi gay tai vi trf xay ra phan ung, Ni va Zn tan khong can O2. Ag + O2 + HCI ~ khong phan (mg. Cau 47: Chen A. Khi chirng cAt phan doan, m6i phan doan co mQt khoang nhiet dQ soi nhAt dinh. Cac phan doan khac nhau (y s6 nguyen tir C ~ se co cac irng dung khac nhau. . Cau 48: Chon C. C3H6~ C3H5CI ~ CH2CI-CHOH-CH2CI Dau thirc v~t + NaOH
, 1°

+NaOH)
,

C3H5(OH)3

C3H5(OH)3 + rnuoi cua axit beo

CH2=CH-CH20H + KMn04 + H20~ C3H5(OH)3 + Mn02 + KOH CH2CI-CHCI-CH2CI + 3NaOH Cau 49. Chon D. +H3N-CHrCHr-COOH +H3N-CH2-CH2-C00H ~ moi tnrong gAntrung tinh. B, C sai: S6 nhom NH2 > s6 nhom COOH ~ dung dich co tinh ki8m 209 C3H5(OH)3 + 3NaCI P +H3N-CH2-CH2-C00P H2N-CH2-CH2-C00H + H+ + H+

A sai: Nhom COOH va NH2 trung hoa I~n nhau

Cau 50: Chen C.

_____ b~~ +
~OCCH3 OOCCH3 OOCCH3

OOCCH3

5 CH,COOH

A sai: B sai: D sai: Cau 51: Chon

Chi clnrng.minh glucozo co ;_2 nhom -OH lien ti~p. Glucozo khong phan irng voi Na trong dung moi mroc. Chi chirng minh glucozo co nhom -CHO A. nAng de;,cac chAt giam ddn do phan irng tieu thu nguyen li~u ~. t6c de;,giam Y gAm H20 va RCHO; nRCHO
;~

Cau 52: ChQn B.
nHiO=

. MRCHO +MHo My == 15,5.2 = 31 = 2 2
Cau 54: Chon D.

MRCHO 44 ~ CH3CHO =

Muon dong vai tro eire 8m thi Zn phai ghep voi kim loai y8u hon, Cau 55: ChQn C. KOH thi8u ~ nKOH 3 nCr(OHh = 0,3 mol = KOH du ~ nKOH 3 nCr(OHh + 4 nKCr(OH)4 = 0,7 mol = B sai: Ag khong phan irng voi O2 a nhiet de;,thuong. C sai: bam bAn co th~ lau sach, D. Khong ch~c chan vi hrong tap chAt co th~ rAt it. Cau 57: Chon D. Mg2+ + OH- ~ Mg(OH)2 J,
Cau 56: Chon A.

Mg(OH)2 + N~ + 1° Mg2+ + NH3 + H20 2+ + HPO/- + NH3 ~ MgN~P04 J, Mg Can 58: Chon B. ROH + KBr + H2S04 ~ R-Br 80 %mBr = .100% = 73,4 ~ R = 29 (C2HS-) R+80 Cau 59: Chon B. Nh~n thAy hrong Ag gAp 5 hrong H2 - 1 mol duong don-phan irng duoc voi 1 mol H2; khong thuy phan, trang girong diroc 2 mol Ag. (gAp doi hrong H2) - 1 mol mantozo phan irng dircc voi 1 mol H2; sau khi thuy phan, trang girong diroc 4 mol Ag. (gAp b6n hrong H2) 210

-» n~u h6n hop chua 1 dirong don va mantozo thi luong Ag khong th~ gAp 4
IUQ11g H2•

-» A, C, D d8u sai. Giu 60: ChQD D. nH2 = nmantoza 0,2 mol. = -» Til mantozo sinh ra 0,8 mol Ag. -» Til saccarozo sinh ra 0,4 mol Ag -» nsaccaroza 0,1 mol =

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful