nsep dan Budaya Masyarakat I

Pengertian Budaya http://zanas.wordpress.com/pembinaan-bangsa-dan-negaramalaysia-yang-berdaulat/konsep-dan-budaya-masyarakat-i/ Sungguhpun manusia itu dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat, tetapi perlakuannya amat berbeza. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan corak budayanya. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif, mampu memahami lambang-lambang yang simbolis seperti bahasa. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan. Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi, iaitu merupakan budaya. Definisi budaya itu berbagai-bagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjan-sarjana anthropologi budaya. A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga 160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan. Dalam bahasa Melayu “budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”, iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta, rasa dan penggunaan fikiran manusia. Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Adakala budaya itu didapati sama ertinya dengan peradaban, tetapi peradaban itu adalah sebahagian daripada budaya. Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur, ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Unsur-unsur budaya itu dapat dikelasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Sebenarnya unsurunsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Antara unsur-unsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal (cultural universal) yang dapat dibahagikan kepada: budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia, sistem ekonomi, sistem sosial, bahasa, kesenian dan mainan, ilmu pengetahuan dan agama serta magis. Dalam unsurunsur budaya besar itu terdapat pula bahagian-bahagian yang lebih kecil. Dalam berbagai-bagai unsur budaya itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya (cultural activities). Segala aktiviti budaya itu terbahagi pula kepada jalinan-jalinan yang lebih kecil yang kita namakan “trait complexes” dan kemudian boleh dipecah-pecahkan kepada trait-trait yang lebih kecil. Daripada traits ini terdapat pula pecahan yang lebih kecil yang dinamakan unsur atau “items”.

Dalam pengajian akademik. hendaklah melihat kedudukan pola itu dalam budaya seluruhnya. Fungsi yang selalu digunakan seharian itu juga dengan mudah difahami. sehingga ia melahirkan aktiviti budaya atau kompleks budaya. Oleh itu. berdasarkan sekitaran alam. konsep fungsi itu kemudian melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan tertentu. dan menerangkan hubungan variable antara satu dengan yang lain. Para pengkaji anthropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. kawasan . peraturan. kepercayaan. adat resam. nilai. Anika budaya Budaya dan masyarakat itu didapati berbagai-bagai. bersangkut paut pula dengan berbagai-bagai aspek dan unsur lain dalam masyarakat. Dalam penyelidikan anthropologi budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. Perlakuan dan Kawalan Sosial Pola-pola budaya merupakan satu prinsip atau dasar yang berulangkali berlaku dalam budaya. dan fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas.Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. Ia melahirkan suatu sistem pola. Ini dikatakan pendekatan minat sosial. Selain itu. iaitu melihat peranan atau kepentingan sesuatu itu dengan hubungan masyarakat atau sistem yang lebih luas. tradisi dan moden. apabila mengkaji sesuatu unsur itu hendaklah juga dikaitkan dengan minat-minat yang lain. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Fungsi Dalam penyelidikan. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. Dalam penyelidikan sesuatu unsur budaya itu. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. Sesuatu unsur budaya yang lahir itu. primitif dan moden. seperti norma. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. Setiap unsur itu dapat dihubungkan dengan sesuatu tujuan atau peranan tertentu dalam masyarakat. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengkelasifikasikannya. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. misalnya pembahagian seperti “barat” dan “timur”. diversiti dalam dimensi masa dan ruang. undang-undang dan sebagainya. Tidak lengkap jika penyelidikan itu hanya ditumpukan kepada bahagiannya tanpa pertimbangkan kedudukannya yang lebih luas. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna.

pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. Dalam masyarakat itu juga. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. kumpulan budaya (cultural group) dan kumpulan ethnik (ethnic group). Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Secara umum. Jadi. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji anthropologi dan sosiologi. Mereka mempunyai kepentingan . Pengertian masyarakat Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Mereka mempunyai kesedaran bersama. Segala pengeritan yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. meliputi pelbagai sistem komunikasi.budaya dan ke dalam kulturkreise. Kolektif: Berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada ciri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Kelompok sosial (social group): Pembentukan kumpulan secara kolektif itu juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras (racial group). Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri – meliputi unit-unit sosial dan institusi-institusi sosial yang lebih luas. Dalam penggunaan harian. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Komuniti: Berasaskan kepada hidup setempat – ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. seperti tujuan dan minat bersama. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. Dalam proses mengkelasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. Kelompok-kelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Masing-masing individu itu berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. Institusi sosial: Ini lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. tentangan dan terdapat pula berbagai-bagai sokongan dan ulasan. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. mempengaruhi aktivti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan tadi.

iaitu tidak ada tekanan dari luar. dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Masyarakat dan Budaya Dinamiks Sosial: dalam proses ini kita perlu memahami sosialisasi. Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama.R. Evolusi budaya ialah suatu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. . iaitu berlaku perubahan dari masa ke masa. Radcliff-Brown (1939).atas minat bersama. Seorang itu mengalami proses sosialisasi sejak lahir sehingga seorang itu meninggal dunia. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. Aspek penyelewengan dalam budaya ini adalah suatu fenomenon yang terdapat dalam semua budaya. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. ialah penyesuaian dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. Adakala berupa kebiasaan. Dalam penyelidikan sosio-budaya persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. assimilasi dan akulturasi. nilai dan peraturanperaturan hidup dalam masyarakatnya. Bila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam anthropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. evolusi. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi itu. adat istiadat atau adat resam anggotanya bersama dalam aktiviti. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi. Sesuatu prinsip kebudayaan itu adalah terdiri dari jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. seperti institusi kekerabatan. Proses perubahan masyarakat dan budaya Perubahan berlaku kerana budaya itu dinamis. Struktur Sosial: Konsep struktur sosial dikemuakan oleh A. Perubahan itu adakala terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. dan menurut sistem norma bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. Penemuan baru disebarkan kepada masyarakat. enkulturasi. Seorang itu mempelajari norma. Penemuan (discovery dan invention) ialah penemuan unsur budaya baru. Proses sosialisasi: meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. Proses evolusi secara berulang-ulang itu dipanggil proses “recurrent”. inovasi. difusi. sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian. politik dan sebagainya. pendidikan. institusi yang bersifat ekonomi.

Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar. seperti pengembara. pelaut dan sebagainya. mereka saling bergaul antara satu sama lain. dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada masing-masing budaya itu hampir tidak berubah yang disebut sebagai symbiotic. Perpindahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. Akulturasi . iaitu proses migrasi. dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. Misalnya. Difusi peresapan budaya melalui pedagang-pedagang berlaku secara sukarela yang tidak disedari. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. tersebar atau meresap dari satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi itu merupakan satu kompleks yang tersendiri. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. misalnya jualan kereta ke negeri lain. Antara penghalang dalam proses ini ialah bila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya. Kelompok-kelompok itu mesti mempunyai sikap tolenrasi dan simpati antara satu sama lain. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. Peresapan budaya secara tekanan (imposed) ialah melalui peperangan. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Kini proses difusi tersangat cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas. Difusi budaya juga dilakukan oleh missionary atau pengembang agama. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarkat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. dalam masa yang lama sehingga budaya-budaya dari kelompok-kelompok itu berubah saing menyesuaikan menjadi satu. Dalam anthropologi proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. tv dan filem. atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baru yang ditemui dari proses inovasi dan penciptaan. Asimilasi Proses ini berlaku dalam kelompok-kelompok yang budaya berbeza. seperti radio. di sini terdapat unsur paksaan. pedagang. penaklukan dan seumpamanya. juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta.Difusi Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain. terutama dalam zaman prasejarah yang kerapkali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. cara ini dilakukan dengan sengaja.

tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. Lagi satu faktor ialah umur. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi.Proses akulturasi berlaku bila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. seperti budaya kebendaan (material culture). unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan. Pertembungan budaya-budaya Afrika. dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Ketiga. Proses ini berlaku kepada budaya Melayu sejak dulu kala. Oceania. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun. seperti makanan. Asia. Makanan itu adalah sukar diubah. Proses ini amat pesat berlaku apabila berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. pertembungan secara individu dengan budaya asing. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. seperti sistem kekerabatan. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. . Dalam pengajian anthropologi budaya. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. melampaui batas-batas tempatan. “maju” dan “progresif” lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu “kolot” atau “kampungan”. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. Kedua. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. Individu yang dikatakan “moden”. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. Bersama dengan penyebaran agama-agama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses akulturasi ini berlaku secara leluasa.

maka boleh mencetuskan ketidak-harmonisan. Hanya pada abad ke-20. kebendaan. misalnya. Budaya juga menggalakkan. Definisi itu bergantung pada apa yang kita faham. manakala budaya dalam bentuk tidak nyata terdiri daripada bahasa. seperti pakaian. rumah. KESIMPULAN Budaya adalah kekuatan yang paling penting bagi integrasi bangsa dan antarabangsa.ukm. sistem kepercayaan. hiasan. Tetapi. pihak majoriti tidak akan berpuas hati. . istana. Oleh sebab itu. sistem tarian.pdf Budaya dalam Mempromosikan Keharmonian di Asia Tenggara 183 Peranan Budaya dalam Mempromosikan Keharmonian di Asia Tenggara MOHAMAD ZAIN MUSA & NIK HASSAN SHUHAIMI NIK ABDUL RAHMAN Budaya boleh dilihat daripada pelbagai perspektif. Menurut Mary Sabina Zurbuchen dan Alan Feinstein.http://pkukmweb. peralatan memasak. budaya adalah set khas kerohanian. 126). Seelokeloknya pemuliharaan warisan budaya itu dilakukan melalui kerjasama di kalangan negara Asia Tenggara. tradisi dan kepercayaan (UNESCO). selain seni dan sastera. ia merujuk kepada pelbagai bentuk budaya kebendaan. kita hendaklah jelas mengenai makna budaya itu sendiri.dengan berhuruf kecil “b” atau “c” dalam bahasa Inggeris diiktiraf maknanya sebagai “keseluruhan cara hidup” (hal. asalnya merujuk kepada proses pertumbuhan semula jadi. cara hidup bersama. Oleh itu. “budaya” bererti apa yang sedang “dinilai” atau “penting” dalam masyarakat [dan] dikandungi [dalam pemikiran Eropah] sebagai berdiri kontras dengan apa yang vulgar atau common. Ini adalah kerana budaya boleh ditakrifkan dalam pelbagai cara. budaya . pembuat polisi harus mempertimbangkan isu ini dengan bijak agar dapat melahirkan dasar yang terbaik. Sekiranya tidak ada sekatan dikenakan dalam demokrasi budaya. Raymond Williams. benteng. Budaya boleh jadi dalam bentuk nyata atau tidak nyata. sistem nilai. Oleh itu. selain dapat mewujudkan kedamaian dan keharmonian jika ditangani dengan hati-hati. gaya hidup.my/terjemah/images/stories/AlamTamadun2010012NEW. mendapati “budaya adalah salah satu daripada dua atau tiga perkataan yang paling rumit dalam Bahasa Inggeris”. Bercakap tentang budaya dalam bentuk nyata. dasar kebudayaan harus berdasarkan demokrasi budaya. intelektual dan ciri emosi masyarakat atau kelompok sosial. sistem makanan. Yang penting adalah warisan budaya boleh membantu negara-negara Asia Tenggara mencapai tahap ekonomi yang lebih baik jika dipelihara dan dikembangkan menjadi produk pelancongan. Salah satunya ialah peranannya dalam mempromosikan keamanan dan keharmonian antara pelbagai bangsa dan masyarakat. budaya juga boleh menjadi sumber perpecahan serta konflik. sistem muzik dan lain-lain. Sisa-sisa budaya masa lalu adalah dalam bentuk warisan yang boleh menjadi nyata atau tidak nyata. senjata dan banyak lagi. Dalam usaha untuk memahaminya.

Kaum-kaum utama yang terdapat di negara ini ialah Melayu. Bajau. Selain dari diri individu itu sendiri. Pihak sekolah boleh mewujudkan persatuan atau kelab yang berkaitan dengan kebudayaan yang terdapat dalam sesuatu kaum. Sekolah memainkan peranan yang agak penting kerana menjadi rumah kedua kepada golongan kanak-kanak dan remaja selepas rumah mereka dan banyak masa yang akan dihabiskan oleh golongan ini di sekolah. 2010 http://drghazali.html Karangan: Budaya Pelbagai Kaum [Karangan sumbangan : Hasmah Yusuf. agama. Cina dan India disamping kaum –kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak seperti kaum Dusun. November 15. Namun demikian generasi muda semakin melupakan kebudayaan yang kita warisi sejak zaman berzaman.Monday. usahausaha perlu dilakukan oleh semua pihak agar tradisi kebudayaan dalam semua kaum tidak lenyap dari kehidupan masyarakat sekarang ekoran daripada arus pemodenan yang semakin berleluasa. Seseorang individu itu meminkan peranan yang amat penting dalam mengekalkan sesuatu kebudayaaan kerana tanpa tindakan daripada individu. kepercayaan mahupun undang-undang mempunyai keunikannya yang tersendiri bagi setiap kaum. adat resam juga tidak dilupakan kerana dalam masyarakat Melayu terdapat adat sebelum perkahwinan yang masih diamalkan seperti adat merisik. pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting untuk meneruskan aktiviti kebudayaan dalam semua kaum di Malaysia. Oleh yang demikian.muzik. Oleh itu. adat resam. pasti akan dapat menggalakkan pelajar . Murut. Kadazan. terdapat sesetangah masyarakat melayu yang telah mengabaikannya ekoran arus pemodenan. bahasa. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyatnya yang berbilang kaum. Oleh itu. UPM] Negara kita kaya dengan kebudayaan pelbagai kaum. Budaya yang diamalkan dan diwarisi sama ada dari aspek kesenian. sebagai contohnya anak-anak muda dalam kaum Melayu seharusnya membuka mata mereka untuk belajar tentang tarian Melayu seperti Tarian Zapin. dengan adanya persatuan atau kelab yang berkaitan dengan aktiviti kebudayaan dan kesenian bagi setiap bangsa. Dayak dan sebagainya. Walau bagaimanpun. meminang dan barkahwin. setiap individu haruslah memainkan peranan untuk terus mengekalkan setiap budaya dalam kaum mereka. Seseorang individu dalam setiap kaum itu haruslah mempunyai keinginan yang tinggi untuk meneruskan budaya yang terdapat dalam bangsa mereka itu sendiri supaya kebudayaan itu dapat terus dikekalkan. Iban.blogspot. Terdapat pelbagai cara atau usaha yang boleh dilakukan oleh semua pihak untuk terus mengekalkan sesuatu budaya yang diamalkan antaranya ialah dari pihak diri seseorang itu sendiri. Fakulti Pengajian Pendidikan. Semester 3. Dikir Barat. Setiap kaum yang terdapat di Malaysia ini mempunyai budaya masing-masing yang telah diamalkan sejak zaman dahulu sehingga sekarang. pelbagai usaha yang dijalankan tidak akan berhasil. Tarian Ulik Mayang. Bincangkan langkah-langkah yang wajar diambil untuk mengekalkan kebudayaan pelbagai kaum di negara kita. dan sebaginya. PBMP. Tarian Joget. Selain dari segi kesenian.com/2010/11/karangan-budaya-pelbagaikaum.

muzik. makanan. pakaian dan sebaginya.terutamanya sewaktu mereka masih muda ini untuk terus melibatkan diri dan mewarisi sesuatu aktiviti kebudayaan. Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia bertanggungjawab untuk mengadakan aktiviti kebudayaan rakyat Malaysia sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk memdedahkan kepada rakyat tentang keunikan budaya yang terdapat di Malaysia. Kelab Mencanting Batik dan sebagainya. Oleh itu. Tahun Baru Cina. Kerajaan khususnya Kementerian Penerangan. dan sebagainya. muzik. kepercayaan. negara mahupun antarabangsa. Tarian India. kerajaan juga boleh mengadakan rumah terbuka secara besar-basaran bagi setiap parayaan yang di sambut di Malaysia seperti Perayaan Hari Raya Aidilfitri atau Aidiladha. Selain itu. Pihak sekolah bolehlah mewujudkan kelab seperti Kelab Tarian Melayu. Kesemua budaya yang terdapat dalam masyarakat Malaysia sama ada dari segi kesenian. Disamping itu. Kesemuanya haruslah mengenai budaya setiap kaum di malaysia. Cina dan India mahupun menulis puisi-puisi yang indah mengenai kepentingan dan keunikan kebudayaan Malaysia. Semua pihak boleh mendapat kerjasama daripada media cetak atau elektronik untuk menjayakan lagi kempen-kempen yang akan dijalankan. negara mahupun antarabangsa untuk menunjukkan pelbagai aktiviti kebudayaan yang terdapat di Malaysia yang meliputi tarian. Kesimpulannya. Kempenkempen yang diadakan oleh pihak swasta mahupun pihak kerajaan akan dapat menyedarkan masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengekalkan budaya yang masih diamalkan oleh setiap kaum di Malaysia. Contoh kempen yang boleh dilakukan ialah “Bersama Kita Mengekalkan Budaya Kita” atau “Budaya Melambangkan Bangsa”. Pesta Kebudayaan dan Kesenian boleh diadakan di peringkat negeri. Aktiviti seperti ini akan dapat mengeratkan rakyat malaysia tanpa mengira kaum apabila semua kaum disatukan di bawah satu bumbung. bahasa dan sebagainya haruslah dikekalkan untuk generasi yang akan datang supaya generasi baru juga turut mengetahui budaya yang telah diamalkan oleh nenek moyang . budaya yang masih diamalkan oleh semua kaum yang terdapat di Malaysia perlulah dihargai dan diwarisi kerana ia merupakan sebuah tradisi yang unik yang tidak terdapat dalam kaum-kaum yang lain. Oleh itu. Hari Deepavali. jelaslah bahawa peranan kerajaan amat penting dalam usaha untuk mengekalkan budaya rakyat Malaysia dalam pelbagai aspek sama ada di peringkat negeri. Usaha lain yang boleh dilakukan ialah dengan mengadakan kempen-kempen untuk menggalakkan masyarakat untuk terus memartabatkan budaya masingmasing sama ada dalam negara mahupun sehingga ke luar negara. Pelbagai usaha juga boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengekalkan tradisi kaum-kaum di Malaysia. Selain itu. adat resam. Kempen-kempen yang akan dilakukan haruslah dibuat secara berterusan supaya tidak jadi seperti hangat-hangat tahi ayam sahaja. Tarian Cina. keadaan ini juga dapat menggalakkan pelajar untuk mempelajari budaya kaum-kaum yang berlainan dan kaum sendiri. pihak sekolah haruslah memainkan peranan yang sewajarnya supaya dapat menanam sikap cintakan budaya Malaysia dalam diri para pelajar sejak mereka masih muda lagi. Hari Gawai. pihak-pihak sasterawan juga boleh menyumbang tenaga dengan mengadakan majlis pembacaan puisi-puisi yang berkaitan kebudayaan Melayu.

2010 •Peristilahan Tamadun Setiap bangsa di dunia ini mempunyai istilah yang berbeza mengenai tamadun. q DEFINISI TAMADUN http://www. hadarah . Perkataan tamadun dapat diertikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. KONSEP TAMADUN http://ctu151. 1986. Perkataan “Tamadun” berasal dari perkataan Arab madana. peradaban dan kemakmuran yang dicapai. September 18.mereka. peranan semua pihak amatlah diperlukan supaya segala usaha yang akan dilakukan akan membuahkan hasil yang lumayan dan menguntungkan semua pihak. madaniyah.scribd. Dalam buku ini telah membahagikan istilah tamadun kepada beberapa istilah mengikut pandangan individu dan bahasa yang berbeza. Oleh hal yang demikian. Dalam bahasa Inggeris. istilah yang hampir sama dengan tamadun ialah culture and civilization atau kebuda aan dalam bahasa Mela u.html Ustaz Abd Aziz bin Harjin Saturday. madaniyyah bermaksud masyarakat bandar yang terbina melalui proses urbanisasi.blogspot.com/doc/11462951/DEFINISITAMADUN DEFINISI TAMADUN Tamadun berasal dari perkataan Arab maddana. .com/2010/09/pertama-sekali-sayaingin-menerangkan. Peradaban yang merangkum maksud adab sopan dan tatasusila hidup yang baik serta kehalusan dan keluhuran budi. seperti : BAHASA MELAYU Tamadun istilah popular dalm bahasa Melayu yang menceritakan tentang dg kebudayaan. Istilah-istilah lain yang sama pengertiannya dengan tamadun adalah: umran. madinah.548). Ini untuk menunjukkan tahap kegemilangan peradaban dan kemajuan hidup yang telah dicapai. kemajuan. madain yang bererti pembukaan bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. mudun. pembangunan. (Amdun Husain. Setiap pandangan individu itu mewakili bahasa yang tertentu. Kemakmuran diambil daripada perkataan Umran.

jika istilah tamadun dilihat dari sudut perspektif Islam. undang-undang dan kemasyarakatan. adapt dan keupayaankeupayaan serta tabiat-tabiat lain yang didapati oleh manusia sebagai anggot masyarakat. Menurut Collingwood : Civilization merupakan “Suatu proses bagi mencapai tahap kehidupan civill(sopan). membawa lahirnya ciri-ciri masyarakat bandar yang mempunyai kehalusan budi”. membawa maksud. Socrates dan Plato yang menekankan hubungan kehidupan manusia dengan tamadun. kawasan tanah dan rumah yang diduduki dan tinggal menetap dalam keadaan berkembang subur dan makmur. tempat lahirnya perkembangan ilmu. memperkenalkan istilah “Umran”. •Ibnu Khaldun – Dalam bukunya al-Muqaddimah. Dalam bahasa Greek disebut “Civitas’ bermaksud bandar atau kota. adab-adab dan tatsusila hidup serta berbudi luhur. kelihatan penekanan yang diberikan lebih kepada aspek moral sebagai asas lahirnya masyarakat Bandar atau kota yang bertamadun. istilah civilization jika dikaitkan dengan perkataan asal dalam bahasa Greek. BAHASA INGGERIS Apa yang dapat dilihat. BAHASA ARAB Terdapat beberapa istilah tamadun dalam bahasa Arab yang diketengahkan oleh penulis dalam buku ini. memberi makna : Sebuah masyarakat yang membangun melalui proses urbanisasi dengan nilai-nilai. Dapatlah dilihat bahawa penulis menunjukkan bahawa istilah tamadun dalam bahasa Melayu menitikberatkan pembangunan urbanisasi dan keluhuran tatasusila. kepercayaan. E. B Taylor(ahli antropologi) menyamakan istilah tamadun dengan budaya sebagai suatu yang merangkumi makna keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan. kesenian. 1981 . kesusasteraan. undang-undang. Berdasarkan kenyataan dan pandangan yang dikemukakan. (The World Book of Encyclopedia. 494) Gordon Childe pula mendefinisikan sebagai : Suatu proses revolusi perbandaran yang memberi penekanan kepada pencapaian material. kehidupan secara menetap. seni moral. penulis cuba memaparkan maksud tamadun atau civilization dari beberapa individu Barat. ia merangkumi pembangunan spiritual dan material secara serentak. . Ia merangkumi perkataan •Mohammad Abduh dan Muhammad Farid Wajdi – menggunakan istilah almadanniyah yang membawa maksud pembinaan kota dan tempat tinggal menetap. Namun. Mungkin disebabkan muncul beberapa ahli falsafah terkenal seperti Aristotle.Hasil gabungan ketiga-tiga istilah di atas. Antaranya : •Jurji Zaidan – menggunakan istilah tamaddun •al-Hadarah – membawa maksud.

scribd. sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Ciri-ciri yang dimaksudkan adalah seperti berikut : •Penempatan kekal •Peningkatan kualiti hidup yang lebih sempurna •Wujud organisasi dan institusi social(stratifikasi sosial) •Kehidupan beragama •Wujudnya bandar(Urbanisasi) •Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi •Berkembangnya sistem teknologi maklumat •Organisasi politik dan pemerintahan yang kuat dan mantap Scribd HUBUNGAN ETNIK 4http://www. seluruh masyarakat dunia menerima pakai bahawa ciri-ciri yang dinyatakan sebagai ciri-ciri asas bagi seluruh tamadun selain Islam. Ciri-ciri asas tamadun menurut pandangan global ialah.com/doc/10302206/Hubungan-Etnik-Di-MalaysiaSecara-Umum PISMP RBT IPKS09 M elahirkan Kebudayaan ‡ Tiada masyarakat. Hadharah merupakan pembinaan insaniah manusia(kerohanian) sementara madanniyah menjurus pembinaan material. M engalami Perubahan ‡ . CIRI-CIRI UNIVERSAL SESEBUAH TAMADUN Di sini penulis menyenaraikan beberapa ciri-ciri universal dalam asas pelengkapan tamadun Islam. tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan melahirkankebudayaan. Budaya itu puladiwarisi dari generasi ke generassi berikutnya dnegan proses penyesuaian.Perbezaan madanniyah dan hadarah terletak pada lapangan masing-masing. Hasil gabungan dua maksud di atas memberi maksud sebenar tamadun menurut perspektif Islam.

KONSEP B UDAYA . Vaisya dan Sudra B UDAYA ‡ Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang ada dalam persekitaranmanusia seperti kesenian. ketua negaradan sebagainya. Ini dapat dilihat dalam zaman tradisionalIndia yang memecahkan kasta kepada Brahmin. barangan. lebai. Ksyatria. Kasta ialahkelas sosial yang keahlinya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalamhidupnya tidak berlaku mobiliti sosial.Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasaarkan pemilikanharta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin. Berinteraksi ‡ Salah satu syarat kewujudan massyarakat ialaah terdapatnya perlakuanberhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Stratifikasi Sosial ‡ Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yangharus dimainkannya atau merujuk kepada susunlapis masyarakat. Dalam masyarakat Melayu awal. T erdapat Kepimpinan ‡ Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga. masyarakat juga turut mengalami perubahan. tarian dan sebagainya. dato' dan sebagainya.Sebagaimana budaya. kelasbawahan WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK 5 PISMP RBT IPKS09 ‡ Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakatseperti penerimaan gelaran iaitu haji. kepimpinan adalah bercoraktertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan. Stratifikasisosial boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kelas.Sebagai contoh. ketua kampung.Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan. status dan kasta.komunikasi berlakuapabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain. makanan. suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahankepada masyarakat itu. Suatuperubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu snediri.

1996 ). susunan organisasiekonomi. beliefs. D Jika dicantumkan kedua-dua perkataan ini ( budaya ) akan membawamaksud ¶ tenaga fikiran . ‡ Budaya juga diertikan sebagai. politik. values. agama. ( Kajian Kebudayaan Melayu. tenaga dan pengaruh ¶. nilai. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa ¶. including their attitudes. peralatan WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK . Cultural features of forms of life are learned but are often toopervasive to be readily noticed from within ¶. modes of perception. kepercayaan. adat resam. µ The way of life of a people. D Perkataan ³ budhi ´ yang dipinjam dari bahasa sanskrit bererti µ kecergasan fikiran dan akal ¶ D ³ daya ´ ialah perkataan Melayu Polynesiabermakna µ kekuatan kuasa. sciences. ‡ Di definisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggotakumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. sikap. arts.1963 ).( Dictionary Of Philosophy.D Budaya berasal dari perkataan Jawa: ³ budaya ´ D hasil cantuman ³ budhi ´ dan ³ daya ´. and habits of thought and activity.

Kesimpulan ‡ Budaya itu dari sudut bahasanya membawa makna cara hidup manusia. kemanusiaan. 1992). Contohnya. bagimasyarakat India. Bahasa juga pentingsebagai alat komunikasi dan adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalanbagi seseorang dalam mengendalikan hidupnya bermasyarakat dan berbudaya. senjatadan sebagainya.Budaya boleh dibahagikan kepada dua lapangan besar iaitu : ‡ µ budaya kebendaan ‡ µ budaya bukan kebendaan ¶Budaya kebendaan ‡ Ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah. . 2001). setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-bezadalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu yang manapihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala. hantaran(dowri) perkahwinan diberi oleh pihak perempuankepada pihak lelaki.Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya ‡ Pertama.( Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia.( Tamadun Melayu DanPembinaan Bangsa Melayu. atau apa-apa yang dihasilkan oleh mereka sebagai anggotamasyarakat. spiritual dan mental. ‡ Dalam budaya Melayu.manakala sudut istilah pula menyatakan bahawa budaya itu ialah cara hiduporang ramai termasuk pemikiran.Contohnya. perahu. faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal. adat istiadat dan undangundang. kereta. membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK 7 PISMP RBT IPKS09 ‡ Kedua ialah pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskanciri-ciri kerohanian. pandangan dan tabiatberfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa.6 PISMP RBT IPKS09 budaya. orang Melayu mempunyai rumah yang berbezadengan orang Inggeris atau orang Eskimo ‡ Budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan. nilai kepercayaan.

difusi dan integrasi.d. manusia perlu belajar. banyak unsur terlibat seperti proses asimilasi. Untuk mencipta sesuatu. akulturasi.c. Maka boleh di katakanbahawa µ manusia itu sendiri membentuk budaya ¶ dan perkembangan budayaakan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. Tahap pendidikane. Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungandengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah dari apa yang telah sedia ada. ‡ Budaya bersifat universal tetapi paradoksnya pada masa yang sama terdapatperbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Sebagaicontoh menunjukkan budaya itu dipelajari.‡ Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagaiµ budaya ¶ dan budaya ini memberikan identiti kepada kelompok itu dari segi caraia mengendalikan hidupnya. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepadasatu keturunan yang lain. ‡ Kebudayaan mempunyai ciri-ciri tertentu yang menggambarkan budaya itu terbitdaripada tingkahlaku dan akal manusia : ‡ D ipelajari ‡ Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. Apakah bentuk dan jenis pembelajarananggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu: WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK 8 PISMP RBT IPKS09 a. kanak-kanak perlu diajar oleh ibubapanya untuk berbahasa dan berhubung. sekolah. ‡ Dalam proses mempelajari. Umur seseorang. budaya boleh dikatakan sebagai satuhimpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhikehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengankeadaan sekeliling. Dari itu.Sesuatu kebudayaan berkembang dan terus dicipta mengikut kesanggupanmasyarakatnya. Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. y . Apakah nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku.adaptasi. institusi latihandan sebagainya. Apakah agen-agen sosialisasi seperti keluarga.b. jiran.

Perlakuanyang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budayaseperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Tanpaperkongsian.ii. . budaya yang sejagat itu berbezaantara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. sistem sosial. y Sejagat Budaya itu bersifat sejagat.D ikongsi Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat.iii. sistem pengetahuan.iv. bahasav. Tidaak ada masyarakat yang tidakmemiliki kebudayaan. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuanmasyarakat. pengaruh luar dan tahappenyesuaian anggota y Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budayaiaitu:i. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. kesenianvi. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan ituwujud dalam semua kelompok manusia. Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya kerananmasyaarakat menggemarinyabahasa Melayu adalah kebudayaan rakyatMalaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. peralatan dan kelengkapan hidup manusia. Walaubagaimanapun.Perkongsian ini bermaksud yang setiap perlakuan itu diramal dan didokong olehsekumpulan mansuia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful