ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Με δεδοµένη την οικολογική κρίση, την ακραία ανισότητα της κατανοµής των
πόρων µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, την αδυναµία να συνεχίσει το
σύστηµα τη σηµερινή του πορεία, το απαιτούµενο είναι µια νέα δυναµική
πραγµατικότητα που η σηµασία της δεν µπορεί να συγκριθεί µε τίποτε άλλο στο
παρελθόν. Αναφέροµαι σε µια πραγµατικότητα που θα έβαζε στο κέντρο της ζωής
του ανθρώπου σηµασίες άλλες από την αύξηση της παραγωγής και της
κατανάλωσης και στόχους ζωής διαφορετικούς, για τους οποίους οι άνθρωποι θα
µπορούσαν να πουν πως αξίζουν τον κόπο.
Αυτό θα απαιτούσε, φυσικά, µια αναδιοργάνωση των κοινωνικών θεσµών, των
εργασιακών, των οικονοµικών, των πολιτικών και πολιτιστικών σχέσεων. Ένας
τέτοιος προσανατολισµός, όµως, απέχει ανυπολόγιστα από τα όσα σκέπτονται και,
ίσως, από τα όσα ποθούν οι άνθρωποι σήµερα. Αυτή είναι η µεγάλη δυσκολία που
πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Θα έπρεπε, σκέπτοµαι, να θέλουµε µια κοινωνία στην οποία οι οικονοµικές αξίες
θα έχουν παύσει να κατέχουν κεντρική θέση, όπου η οικονοµία θα έχει ξαναµπεί
στη θέση της, δηλαδή θα έχει γίνει ένα απλό µέσο του ανθρώπινου βίου και όχι
ύστατος σκοπός, στην οποία, εποµένως, θα έχουµε παραιτηθεί από την τρελή
κούρσα προς µια συνεχώς αυξανόµενη κατανάλωση. Αυτό δεν είναι απλώς
αναγκαίο, για να αποφύγουµε την τελεσίδικη καταστροφή του γήινου
περιβάλλοντος. Είναι αναγκαίο κυρίως, για να βγούµε από την ψυχική και ηθική
εξαθλίωση των σύγχρονων ανθρώπων.
Θα έπρεπε, ακόµα, από εδώ και εµπρός οι άνθρωποι (µιλάω για τις πλούσιες
χώρες) να δεχτούν ένα αξιοπρεπές αλλά λιτό βιοτικό επίπεδο και να παραιτηθούν
από την ιδέα ότι ο κεντρικός στόχος της ζωής τους είναι να αυξάνεται η
κατανάλωσή τους κατά 2 µε 3% το χρόνο. Για να το δεχτούν αυτό, θα έπρεπε κάτι
άλλο να δίνει νόηµα στη ζωή τους. Αυτό το άλλο είναι η ανάπτυξη των ανθρώπων
αντί για την ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων.
Η ανάπτυξη, βέβαια, των ανθρώπων αντί για την ανάπτυξη των
σκουπιδοπροϊόντων θα απαιτούσε µιαν άλλη οργάνωση της εργασίας, η οποία θα
έπρεπε να παύσει να είναι αγγαρεία και να γίνει πεδίο προβολής των ικανοτήτων
του ανθρώπου˙ µιαν αληθινή δηµοκρατία που θα συνεπαγόταν τη συµµετοχή
όλων στη λήψη των αποφάσεων˙ µιαν άλλη οργάνωση παιδείας, ώστε να
διαπλάθονται πολίτες ικανοί «να άρχουν και να άρχονται βάσει των νόµων»
σύµφωνα µε τη θαυµάσια έκφραση του Αριστοτέλη.
Εννοείται ότι όλα αυτά θέτουν τεράστια προβλήµατα. Προβλήµατα µεγάλης
δυσκολίας που όµως, κατά τη γνώµη µου, µπορούν να λυθούν, µε την
προϋπόθεση ότι η πλειονότητα των ανθρώπων και των ικανοτήτων τους θα
κινητοποιηθεί για τη δηµιουργία λύσεων, αντί να προβληµατίζεται για το πότε θα
µπορέσει να αποκτήσει τρισδιάστατη τηλεόραση. Αυτά είναι τα καθήκοντα που
έχουµε µπροστά µας και η τραγωδία της εποχής µας είναι ότι η ανθρωπότητα δεν
νοιάζεται γι’ αυτά. Πόσον καιρό ακόµα η ανθρωπότητα θα κατατρύχεται από τις
µαταιότητες και τις ψευδαισθήσεις που ονοµάζουµε εµπορεύµατα; Μια καταστροφή
οποιουδήποτε είδους - οικολογική για παράδειγµα - θα προκαλέσει άραγε µια
βίαιη αφύπνιση ή µήπως την εµφάνιση αυταρχικών ή ολοκληρωτικών
καθεστώτων; Κανείς δεν µπορεί να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήµατα.
Εκείνο, πάντως, που µπορούµε να πούµε, είναι ότι όλοι όσοι έχουν συνείδηση
του σοβαρού χαρακτήρα των ζητηµάτων πρέπει να προσπαθήσουν να µιλήσουν,

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

να ασκήσουν κριτική σ’ αυτή την ξέφρενη πορεία προς την άβυσσο, να ξυπνήσουν
τη συνείδηση των συµπολιτών τους.
(Κορνήλιος Καστοριάδης, «Η Άνοδος της Ασηµαντότητας», ∆ιασκευή)
Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε
(100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε µε 80-100 λέξεις το νόηµα της παρακάτω άποψης του
συγγραφέα: «Η ανάπτυξη, βέβαια, των ανθρώπων αντί για την
ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων θα απαιτούσε µιαν άλλη οργάνωση
της εργασίας, η οποία θα έπρεπε να παύσει να είναι αγγαρεία και να
γίνει πεδίο προβολής των ικανοτήτων του ανθρώπου».
Μονάδες 10
Β2. Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειµένου:
κατανάλωσης, αναδιοργάνωση, κεντρική, δεχτούν, συµµετοχή.
Μονάδες 5
Β3. Ποιους τρόπους και ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην
τέταρτη και πέµπτη παράγραφο του κειµένου; Να δώσετε ένα παράδειγµα για
κάθε περίπτωση.
Μονάδες 5
Β4. Τι επιδιώκει ο συγγραφέας µε τη χρήση των ερωτήσεων στην προτελευταία
παράγραφο του κειµένου;
Μονάδες 5
Γ.

Ως µέλος του δεκαπενταµελούς συµβουλίου του Λυκείου σου εκπροσωπείς
τους συµµαθητές σου σε µια εκδήλωση της περιοχής σου που έχει ως θέµα το
φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Να διαµορφώσεις µια εισήγηση µε
την οποία θα παρουσιάσεις τις επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης στον
άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον προτείνοντας και τρόπους αντιµετώπισής
τους. (500-600 λέξεις).
Μονάδες 50

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.
Στο κείµενό του ο συγγραφέας προτείνει αναδιοργάνωση της κοινωνίας για την
αντιµετώπιση της οικολογικής κρίσης και των µεγάλων προβληµάτων που
απασχολούν την ανθρωπότητα. Αρχικά θέτει το αίτηµα µιας κοινωνίας που δεν θα
εστιάζει στην αύξηση των οικονοµικών δεικτών, παραδέχεται όµως πως αυτό
βρίσκεται µακριά απ' τις επιθυµίες των σηµερινών ανθρώπων. Η οικονοµία θα
πρέπει να µεταβληθεί σε µέσο εξυπηρέτησης των ανθρώπινων αναγκών,
προκειµένου να επιτευχθεί η µείωση της κατανάλωσης και η αποφυγή της
οικολογικής καταστροφής. Αυτό σηµαίνει αλλαγή κλίµακας αξιών στις
ανεπτυγµένες κοινωνίες, πράγµα που απαιτεί αναδιοργάνωση των κοινωνικών
θεσµών. Η λύση βρίσκεται στην κινητοποίηση των πολιτών που όµως θεωρείται
δύσκολη. ∆ιερωτάται επίσης αν µια οικολογική καταστροφή θα κινητοποιήσει τους
ανθρώπους ή θα επιφέρει τον ολοκληρωτισµό. Κλείνοντας επισηµαίνει την
υποχρέωση των συνειδητοποιηµένων ατόµων να αφυπνίσουν τους συµπολίτες
τους.
Β.1.
Ο συγγραφέας προτείνει µια αναδιοργάνωση των οικονοµικοκοινωνικών σχέσεων
που διέπουν την κοινωνία στη βάση της ριζικής αλλαγής των πολιτικών και
πνευµατικών αξιών που έχουν οι άνθρωποι. Προτείνει την πρωτεύουσα θέση και
αξία να λαµβάνουν τα άτοµα και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και όχι η
καταναλωτική τους ισχύ. Με αυτή τη λογική, στη θέση της αλλοτριωµένης και
µηχανιστικής εργασίας που αναγκαστικά επιτελεί το άτοµο προκειµένου να
εξασφαλίσει το βιοπορισµό του, αντιπροτείνεται µια µορφή εργασίας που θα
αποτελεί πεδίο προβολής και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, χώρο δηµιουργικής
έκφρασης, πηγή καθηµερινής ευχαρίστησης και πολύπλευρης ανάπτυξης και
ολοκλήρωσής του.
Β.2.
Αντώνυµα
κατανάλωσης:
αναδιοργάνωση:
κεντρική:
δεχθούν:
συµµετοχή:

παραγωγής, αποταµίευσης
αποδιοργάνωση
περιφερειακή, περιθωριακή, απόκεντρη, δευτερεύουσα
απορρίψουν, αρνηθούν
αποχή

Β.3.
Ο συγγραφέας, προκειµένου να πείσει τους αναγνώστες του για τις προτεινόµενες
απόψεις του, επικαλείται τη λογική, µε την παράθεση συλλογιστικών
επιχειρηµάτων και τεκµηρίου, αλλά και την αυθεντία.
Παραδείγµατα
α) Επίκληση στη λογική µε τεκµήρια: «και να παραιτηθούν…3% το χρόνο».
β) Επίκληση στη λογική µε επιχείρηµα: «Η ανάπτυξη βέβαια…Αριστοτέλη».
1η προκείµενη: «Η ανάπτυξη βέβαια…του ανθρώπου»,
2η προκείµενη: «µιαν αληθινή δηµοκρατία…των αποφάσεων»,
3η προκείµενη: «µιαν άλλη οργάνωση παιδείας»
Συµπέρασµα: «ώστε να διαπλάθονται…του Αριστοτέλη».
γ) Επίκληση στην αυθεντία: «ώστε να διαπλάθονται … τον Αριστοτέλη».

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

Β.4.
Ο συγγραφέας, ενώ στην ανάπτυξη του κειµένου του χρησιµοποιεί ένα αυστηρά
λογικό και οργανωµένο λόγο, στο τέλος της προτελευταίας παραγράφου προβαίνει
σε µια σειρά ρητορικών ερωτηµάτων. Έτσι µας καλεί να παρακολουθήσουµε τον
προβληµατισµό του αµεσότερα, την αγωνία και τις επιφυλάξεις του. Παράλληλα
θέτει τους αναγνώστες προ των ευθυνών τους, καλώντας τους να συµµετέχουν
ενεργητικά στον προβληµατισµό του. Πρόκειται, ίσως, για µια παραχώρηση στο
συναισθηµατικό λόγο, χωρίς όµως ακρότητες ή λαϊκισµούς.
Γ.
1. Πρόλογος
- Προσφώνηση
- Αναφορά στις βασικές έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής, επισήµανση της αλληλεξάρτησής τους. Ο άνθρωπος αναπόσπαστο τµήµα
του οικοσυστήµατος.
- Αναφορά στη σηµερινή πραγµατικότητα και αποδοχή της κρισιµότητας της
κατάστασης. Το φυσικό περιβάλλον βρίσκεται σε κίνδυνο, ο άνθρωπος
υφίσταται τις συνέπειες του υπερκαταναλωτισµού.
2. Σύντοµη παράγραφος αναζήτησης των αιτιών
- Ανθρωποκεντρική θεώρηση του κόσµου: Η φύση υπάρχει για να εξυπηρετεί
τον άνθρωπο.
- Υπέρµετρη και άνιση τεχνολογική και βιοµηχανική ανάπτυξη.
- Ανάπτυξη ωφελιµιστικής νοοτροπίας.
- Ανάπτυξη υπερκαταναλωτικών πρακτικών.
- Φαινόµενο υπερπληθυσµού.
- Απουσία περιβαλλοντικής συνείδησης µε πρόβλεψη για το µέλλον.
- Ταύτιση ευτυχίας µε υλική ευδαιµονία.
3. Καταγραφή επιπτώσεων υπερκατανάλωσης στον άνθρωπο
- Αλλοτρίωση από τη φύση και τις πραγµατικές του ανάγκες.
- Απώλεια της εσωτερικής του ελευθερίας και της εσωτερικής του γαλήνης.
- Προώθηση ανταγωνιστικότητας και επιλογή εργασίας µε γνώµονα τις
οικονοµικές απολαβές και όχι την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών /
επιθυµιών.
- Κρίση πνευµατικών και ηθικών αξιών.
- Υποδούλωση σε υλιστικά πρότυπα, αλλαγή κλίµακας αξιών και κρίση των
ανθρώπινων σχέσεων.
- ∆ηµιουργία πλασµατικών αναγκών.
- Απώλεια κριτικής ικανότητας µε αποτέλεσµα την πνευµατική νωθρότητα.
- Άµεσες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από την καταστροφή
του οικοσυστήµατος. 
Έλλειψη ποιότητας ζωής λόγω όλων των παραπάνω παραµέτρων.
4.
-

Καταγραφή επιπτώσεων υπερκατανάλωσης στο φυσικό περιβάλλον
Εξάντληση φυσικών πόρων.
Μόλυνση φυσικού περιβάλλοντος από µη ανακυκλώσιµα υλικά.
Παραγωγή και απόρριψη στη φύση βιοµηχανικών αποβλήτων από τη διαρκώς
ογκούµενη βιοµηχανία.
Κλιµατολογικές αλλαγές, φαινόµενο θερµοκηπίου, τρύπα του όζοντος.
Καταστροφή χλωρίδας και πανίδας λόγω µόλυνσης και υπερεκµετάλλευσης
φυσικών πόρων.
Χρήση επιβλαβών πηγών ενέργειας.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

5. Τρόποι αντιµετώπισης των επιπτώσεων
Γενικό πλαίσιο
- Ριζική αναµόρφωση του τρόπου σκέψης και διαβίωσης των σύγχρονων
ανθρώπων. Ο άνθρωπος, µέρος του οικοσυστήµατος και όχι κυρίαρχος του.
- Επαναπροσδιορισµός των αξιών, των αναγκών και των προτεραιοτήτων του.
Στην κατεύθυνση αυτή οφείλουν να στραφούν οι φορείς κοινωνικοποίησης του
ανθρώπου:
- Παιδεία µε ανθρωπιστικό περιεχόµενο που καλλιεργεί πνευµατικότητα,
συνεργατικότητα, οικολογική συνείδηση.
- Οικογένεια που εθίζει τα άτοµα σε καθηµερινές πρακτικές συµβατές µε το
περιβάλλον και παρέχει πρότυπα και στάση ζωής.
- Πνευµατικοί άνθρωποι που ευαισθητοποιούν την κοινή γνώµη στα
προβλήµατα αυτά και υποδεικνύουν λύσεις.
- Μ.Μ.Ε. που, συνειδητοποιώντας το ρόλο τους, προσφέρουν πραγµατική µαζική
ενηµέρωση.
Ακόµη:
- Μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις που, µε τις εξειδικευµένες
γνώσεις και τη δράση τους, παρεµβαίνουν ενεργά στο ζήτηµα της οικολογίας.
- Ανεξάρτητες ενώσεις καταναλωτών που προστατεύουν το κοινό από την
ασυδοσία και την υπερεκµετάλλευση.
- Το Κράτος οφείλει µε θέσπιση µέτρων να ρυθµίσει τα πλαίσια λειτουργίας των
επιχειρήσεων και να προστατεύσει τόσο τους πολίτες-καταναλωτές όσο και το
φυσικό περιβάλλον.
- Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν πόρους για έρευνα και αξιοποίηση
σύγχρονων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
6. Επίλογος
- Η τεχνολογική ανάπτυξη και η σύγχρονη κοινωνία αποτελούν έννοιες συµβατές
και µε την ποιότητα ζωής και µε την οικολογική ισορροπία. Όµως
- Επισηµαίνουµε τη σπουδαιότητα και τη σοβαρότητα του προβλήµατος, την
προσωπική ευθύνη του καθενός και κάνουµε έκκληση για άµεση λήψη δράσης
ατοµική και συλλογική.
- Αποφώνηση.
Επισήµανση
Η ανάπτυξη του κειµένου θα πρέπει να βασίζεται τόσο στη λογική όσο και στη
συναισθηµατική χρήση του λόγου
Παρατήρηση:
Η ανάπτυξη που προτείνεται είναι παραδειγµατική και σε καµία περίπτωση δεν
αποτελεί υποδειγµατική ή δεσµευτική προσέγγιση του θέµατος.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1. Ποια ήταν τα αίτια και ποιες οι αφορµές για την εκδήλωση του κινήµατος
του Στρατιωτικού Συνδέσµου στο Γουδί, το 1909;
Μονάδες 13
Α.1.2. Πώς επεκτείνεται η οικονοµική κρίση του 1929 από τις Ηνωµένες Πολιτείες
σε ολόκληρο τον κόσµο;
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
α. Κοµιτατζήδες
β. Οργανικός νόµος (Κρήτη)
γ. Νιου Ντηλ

Μονάδες 15

Α.2.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό
σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση.
α. Η Α΄ Εθνοσυνέλευση θέσπισε το «Προσωρινόν Πολίτευµα της Ελλάδος».
β. Ο Νόµος της Επιδαύρου κατάργησε τις τοπικές περιφερειακές εξουσίες.
γ. Ο Ι. Καποδίστριας ίδρυσε τον «Λόχο των Ευελπίδων».
δ. Η αντιβασιλεία συνέστησε «εξαιρετικό δικαστήριο» (έκτακτο) για
παραβάσεις των υπαλλήλων του Κράτους.
ε. Ο Ι. Κωλέττης ίδρυσε την Εθνική Χρηµατιστική Τράπεζα.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις να εξηγήσετε τους λόγους της µεταστροφής της αγγλικής πολιτικής το
1823 απέναντι στην ελληνική επανάσταση και να προσδιορίσετε τους τρόπους µε
τους οποίους εκδηλώθηκε αυτή η µεταστροφή.
«Είχε και κίνητρα εσωτερικής πολιτικής η µεταστροφή της Αγγλίας το 1823. Ο
Ποτέµκιν γράφει:
“Ο Κάνιγκ φιλοδοξούσε να προσφέρει στους αστούς, στην τάξη των βιοµηχάνων,
εµπόρων και τραπεζιτών, δυνατότητα για νέα αναπτυξιακά άλµατα,
υποστηρίζοντας απελευθερωτικά κινήµατα στην Ευρώπη και την Αµερική και
δηµιουργώντας έτσι νέες αγορές και ευκαιρίες κερδοσκοπικών επενδύσεων και
εκµεταλλεύσεων”».
(Κ. Σιµόπουλου, Πώς είδαν οι ξένοι ταξιδιώτες το 1821, 3, 139)
Οδηγίες του Γεωργίου Κάνιγκ προς τον βρετανό αρµοστή των Ιονίων
Νήσων:
«Η αγγλική κυβέρνησις ώφειλε να θεωρήση τους εξοπλίσαντας τα πλοία των
Έλληνας ή ως πειρατάς ή ως εµπολέµους. Και επειδή ολόκληρον έθνος,
εξανιστάµενον κατά της Αρχής του, δεν ηµπορεί να θεωρηθή ως πειρατικόν,

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

ανάγκη πάσα να θεωρηθή ως εµπόλεµον, εφ’ όσον φυλάττει τους κανόνας, και
ενεργεί εντός των εν τοιαύτη περιστάσει παραδεδεγµένων όρων».
(∆. Κόκκινος, Ελληνική Επανάσταση, 6, 70)
Γραπτές οδηγίες του Γεωργίου Κάνιγκ ως υπουργού εξωτερικών της
Μεγάλης Βρετανίας προς τον πρεσβευτή του στην Κων/πολη:
«Την κατάστασιν του χριστιανικού τούτου λαού, ο οποίος στενάζει υπό τον ζυγόν
των βαρβάρων από εκατονταετηρίδων, δεν δύναται η Αγγλία να βλέπη µετ’
αδιαφορίας. Ο βασιλεύς επιθυµεί να ενεργήση ο πρέσβυς της Μεγάλης Βρετανίας
εις την Πύλην υπέρ των χριστιανών, να απαιτήση την εκπλήρωσιν των
υποσχέσεων, τας οποίας έδωσεν η Πύλη περί τούτου προς τους πρέσβεις των
συµµαχικών δυνάµεων και να της υποδείξη ότι, αν αρνηθή να ικανοποιήση τας
αξιώσεις αυτάς, δεν δύναται πλέον να διατηρή µετ’ αυτής φιλικάς σχέσεις».
(∆. Κόκκινος, Ελληνική Επανάσταση, 6, 68-69)
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από τις παρακάτω πηγές και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις, να επισηµάνετε τους λόγους για τους οποίους ο Ε. Βενιζέλος προκήρυξε
τις εκλογές του Νοεµβρίου 1920, τους λόγους για τους οποίους τις έχασε και την
εσωτερική πολιτική εξέλιξη που σηµειώθηκε τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους.
Ε. Βενιζέλος προς Γ. Βεντήρη, 20 Απριλίου 1931
«Όταν υπεγράφη και η συνθήκη των Σεβρών, έκρινα ότι δεν είχα πλέον καµµίαν
δικαιολογίαν ν’ αναβάλω περαιτέρω τας εκλογάς. Τ’ αποτελέσµατα της πολιτικής
µου ανεγράφοντο εις τας υπογραφείσας συνθήκας, δι’ ων ετερµατίζετο ο πόλεµος,
ο λαός εποµένως είχε τα µέσα να ίδη ποίοι υπήρξαν οι καρποί της πολιτικής µου,
και, χωρίς να αρνούµαι ότι διετήρουν ανησυχίας τινάς ως προς το ενδεχόµενον
αποτέλεσµα των εκλογών, ήλπιζα εν τούτοις σοβαρώς (...) ότι ο λαός θα έκρινε τα
γενόµενα.
Είχα δε ανάγκη να είµαι βέβαιος ότι ο λαός εγκρίνει την πολιτικήν µου, πριν ή
προβώ εις την περαιτέρω δράσιν, την οποία επέβαλεν η ανάγκη της επιβολής της
συνθήκης των Σεβρών».
(Στ. Στεφάνου, επιµ., Ελευθερίου Βενιζέλου, τα κείµενα τόµος Γ΄, 125-126)
Ο Ε. Βενιζέλος οµιλεί στην Πηνελόπη ∆έλτα µετά τις εκλογές του
Νοεµβρίου 1920:
«Είµαι συντριµµένος, δεν έχω πια δυνάµεις ν’ αντιπαλαίσω˙ είχα σχηµατίσει τ’
όνειρο πως ο ελληνικός λαός µ’ ακολουθεί στην κατάκτηση των ελληνικών µερών˙
µα ο ελληνικός λαός δε µ’ ακολουθεί˙ πήγε δια της βίας... Του πήρα το παιδί του
για πολλά χρόνια˙ δεν αντέχει πια στις θυσίες ο κουρασµένος λαός (...). Το ξέρω
πως η Ελλάδα κακοδιοικήθηκε˙ µα τους είπα πως τώρα που τελειώνουν τα
εξωτερικά προβλήµατα, θα στρέψω στα εσωτερικά. Το ξέρουν πως ποτέ δεν είπα
ένα πράµα και δεν το έκανα˙ πίστευα πως θα µου δώσουν δυο µήνες για να κάνω
και την εσωτερική αναδιοργάνωση. Μα δε µε πίστωσαν µε δυο µήνες, δε µε
πίστεψαν...».
(Π. ∆έλτα, Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, Ηµερολόγιο-Αναµνήσεις-ΜαρτυρίεςΑλληλογραφία, 60-62)
Μονάδες 25

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Από το σχολικό βιβλίο «Ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909)» σελ.
303 : «∆ιάφορα αίτια…πολιτικής ζωής».
Α.1.2. Από το σχολικό βιβλίο «Ιστορία νεότερη και σύγχρονη» σελ. 162-163 :
«Από τις Ενωµένες πολιτείες…εσόδων τους».

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1.
α. Κοµιτατζήδες
Αντάρτικες Βουλγαρικές οµάδες οι οποίες, από το 1897 άρχισαν να δρουν στη
Μακεδονία και επιχειρούσαν, µε την απειλή των όπλων και τη βία, να επιβάλουν
στους Ελληνικούς πληθυσµούς της περιοχής την προσχώρηση στην εκκλησιαστική
Βουλγαρική εξαρχία, η οποία, είχε ιδρυθεί το 1870.
β. Οργανικός νόµος(Κρήτη)
Οργανικός νόµος ήταν ο νόµος τον οποίο θέσπισε στα 1867 ο Μέγας βεζύρης Ααλή
πασάς για τους Κρήτες, δηλ. η υποτυπώδης αυτονοµία στα πλαίσια της
αυτοκρατορίας µε ορισµένα προνόµια για τους χριστιανούς.
γ. Νιου Ντηλ
Νιου Ντηλ είναι η νέα οικονοµική πολιτική που εφαρµόστηκε στα 1932 από τον
πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών Φραγκλίνο Ρούζβελτ για να βγεί η χώρα από
την οικονοµική κρίση. «Βασικός άξονας....την αναθέρµανση της οικονοµίας.» :
Από το σχολικό βιβλίο «ιστορία νεότερη και σύγχρονη» σελ.166.
(Στην απάντηση θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και η επόµενη παράγραφος της
σελίδας 166 "Η οικονοµική πολιτική ..... το 1934", χωρίς όµως αυτό να θεωρείται
απαραίτητο).
Α.2.2.
α. Σωστό
β. Σωστό
γ. Σωστό
δ. Λάθος
ε. Λάθος

ΘΕΜΑ Β1
Ξεκινάµε την απάντησή µας µε το απόσπασµα από το σχολικό βιβλίο σελ. 126127 : «Όπως είδαµε πιο πάνω…µεταστροφή».
Στη συνέχεια τo 1o παράθεµα αναφέρεται και αυτό στους λόγους εσωτερικής
πολιτικής του Κάνιγκ, που οδήγησαν την Αγγλία στην µεταστροφή, και
συγκεκριµένα στην τάση του για υποστήριξη της µεγαλοαστικής τάξης που
περιλαµβάνει βιοµηχάνους, εµπόρους και τραπεζίτες. Η τάξη αυτή είχε ανάγκη από
νέους χώρους για ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα
προέκυπταν από τη διάνοιξη νέων αγορών µε την υποστήριξη των
απελευθερωτικών κινηµάτων στην Ευρώπη και την Αµερική.
Συνεχίζουµε µε το σχολικό βιβλίο και το απόσπασµα σελ. 127-128 : «Από τον
Ιανουάριο…του σουλτάνου»
Ολοκληρώνουµε µε το σχολιασµό των επόµενων παραθεµάτων που αναφέρονται
στις οδηγίες που διαβιβάζει ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας Γεώργιος Κάνιγκ
προς τον αρµοστή των Ιονίων Νήσων αλλά και τον πρεσβευτή της Αγγλίας στην
Κων/πολη. Συγκεκριµένα στο πρώτο κείµενο οδηγιών συστήνει στον Αρµοστή να

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

θεωρεί τους Έλληνες που εξοπλίζουν πλοία και ενεργούν κατά των Τούρκων όχι
ως πειρατές αλλά ως εµπόλεµο έθνος. Η οδηγία είναι ενδεικτική της διάθεσης του
Κάνιγκ για επίσηµη αναγνώριση της Ελληνικής Επανάστασης, κάτι που αποτελούσε
και διακαή πόθο των Ελλήνων, µια και δεν επιθυµούσαν να θεωρηθούν κίνηµα
κοινωνικοανατρεπτικό αλλά εθνικοαπελευθερωτικό. Στις οδηγίες του Κάνιγκ προς
τον πρεσβευτή της Αγγλίας στην Κων/πολη διαφαίνεται και πάλι η διάθεση του να
αναγνωριστεί η Ελλάδα ως εµπόλεµο έθνος. Μάλιστα προτείνει τη µεσολάβηση του
πρεσβευτή για καλυτέρευση της θέσης των χριστιανών και για εκπλήρωση των
υποσχέσεων της Πύλης προς τις συµµαχικές δυνάµεις, οδηγίες που καταδεικνύουν
και το βαθµό εξάρτησης της τουρκικής κυβέρνησης από τις ξένες δυνάµεις αλλά
και το ενδιαφέρον της Αγγλίας για το θρησκευτικό ζήτηµα.
Στην απάντηση µπορούν να περιληφθούν και τα χωρία από το σχολικό βιβλίο σελ.
128 – 129 : «Η αγγλική κυβέρνηση…τυχόντα», σελ. 129 : «Στο µεταξύ ο
άγγλος…στους Έλληνες» και σελ. 130 : «Κατά τη διάρκεια του πολέµου…τουρκοαιγυπτιακού στρατού» γεγονότα που αποτελούν τρόπους µε τους οποίους η Αγγλία
εκδηλώνει τη µεταστροφή της.

ΘΕΜΑ Β2
Ξεκινάµε µε το σχολιασµό της 1ης πηγής όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους
οποίους ο Βενιζέλος οδηγήθηκε στις εκλογές. Πίστευε λοιπόν ότι µετά τη συνθήκη
των Σεβρών, η οποία δηµιουργούσε την Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε
θαλασσών και ολοκλήρωνε την πραγµάτωση της Μεγάλης Ιδέας, δεν υπήρχε καµιά
δικαιολογία για περαιτέρω αναβολή των εκλογών. Ήδη οι εκλογές έπρεπε να έχουν
γίνει ένα χρόνο πριν, το 1919, µια κι η περίφηµη «Βουλή των Λαζάρων είχε
ουσιαστικά εκλεγεί το 1915. Συνταγµατικά, λοιπόν, επιβάλλονταν οι εκλογές αλλά
και πολιτικά το θεωρούσε σκόπιµο, αν και διατηρούσε επιφυλάξεις, µια και πίστευε
ότι ήταν πλέον εµφανή τα αποτελέσµατα της πολιτικής του και ότι ο λαός,
κρίνοντας µε σοβαρότητα τα αποτελέσµατα, θα τον υπερψήφιζε. Τέλος, κρίνει
απαραίτητη την υπέρ του λαϊκή ετυµηγορία για να µπορέσει να προχωρήσει σε
περαιτέρω ενέργειες στην εξωτερική πολιτική, ενέργειες που τις επέβαλε η
Συνθήκη των Σεβρών.
Στην απάντηση του θέµατος εδώ µπορεί να προστεθεί το αντίστοιχο χωρίο από το
σχολικό βιβλίο για την διενέργεια των εκλογών σελ. 85-86: «Τον Οκτώβριο του
1920 … για το εξωτερικό».
Στην 2η πηγή ο Βενιζέλος, µιλώντας στην προσωπική του φίλη Πηνελόπη ∆έλτα,
αναλύει του λόγους για τους οποίους εκτιµά ότι οδηγήθηκε στην εκλογική ήττα.
Πρώτιστα αναφέρει ότι ο ελληνικός λαός δεν τον ακολούθησε µε τη θέλησή του
στην εκστρατεία για την απελευθέρωση των ελληνικών αλύτρωτων περιοχών, µια
και ο λαός θεωρούσε πολύ βαρύ το τίµηµα για την εκστρατεία αυτή. Ήδη η
επιστράτευση συνεχίζονταν για πολλά χρόνια (η Ελλάδα ήταν σε αυτό το καθεστώς
από το 1912 και σίγουρα από το 1915 µε την έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου
και τις επεµβάσεις των ξένων δυνάµεων στην Ελλάδα) και οι οικογένειες
προφανώς δεν ενδιαφέρονταν για «οράµατα» αλλά για άµεσα αποτελέσµατα, όπως
η επιστροφή των στρατευµένων στα σπίτια τους. Ο Βενιζέλος αναγνωρίζει ακόµη
την εσωτερική κακοδιοίκηση της χώρας , µια και έδωσε προβάδισµα στη
διευθέτηση των εξωτερικών υποθέσεων. Όµως και εδώ ο λαός δεν του έδωσε
πίστωση χρόνου για να προβεί και στην εσωτερική αναδιοργάνωση, µια και τα
προβλήµατά του ήταν άµεσα.
Συνέχεια απαντάµε από το σχολικό βιβλίο µε το υπόλοιπο τµήµα από την σελ. 86:
«Η νέα κυβέρνηση … στο θρόνο» και σελ. 96: «Η κυβερνητική αλλαγή …
Κωνσταντίνου».

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Λέγοντας "το φως έχει διπλή φύση" εννοούµε ότι:
α. απορροφάται και εκπέµπεται
β. αλληλεπιδρά µε θετικά και αρνητικά φορτισµένα σωµατίδια
γ. συµπεριφέρεται ως κύµα και ως σωµατίδιο
δ. είναι συνδυασµός ηλεκτρικού και µαγνητικού κύµατος.
Μονάδες 5
2. Σε µια εξώθερµη πυρηνική αντίδραση:
α. η συνολική µάζα ηρεµίας των προϊόντων είναι ίση µε τη συνολική µάζα ηρεµίας των
αντιδρώντων
β. η ενέργεια Q της αντίδρασης είναι θετική
γ. η ενέργεια Q της αντίδρασης είναι αρνητική
δ. δεν ισχύει ο νόµος της διατήρησης του συνολικού αριθµού των νουκλεονίων.
Μονάδες 5
3. Ο Rutherford κατά το βοµβαρδισµό λεπτού φύλλου χρυσού µε σωµάτια α παρατήρησε ότι:
α. κανένα σωµάτιο α δεν εκτρέπεται από την πορεία του
β. όλα τα σωµάτια α εκτρέπονται κατά 180°
γ. λίγα σωµάτια α εκτρέπονται κατά 180°
δ. τα σωµάτια α έχουν αρνητικό φορτίο.
Μονάδες 5
4. Σύµφωνα µε την κβαντική θεωρία του Planck, κάθε άτοµο εκπέµπει ή απορροφά στοιχειώδη
ποσά ενέργειας, που ονοµάζονται:
α. φωτόνια
β. ηλεκτρόνια
γ. ποζιτρόνια
δ. νετρόνια
Μονάδες 5
5. Να γράψετε στο τετράδιό
συµπληρώνει σωστά.

σας το γράµµα της πρότασης και δίπλα τη λέξη που την

α. Η διαδικασία της συνένωσης δυο ελαφρών πυρήνων για να σχηµατίσουν ένα βαρύτερο,
λέγεται πυρηνική ..........
β. Όσο µεγαλύτερη είναι η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο τόσο .......... είναι ο
πυρήνας.
γ. Κατά τη διάσπαση β- (βήτα πλην) εκπέµπεται από τον πυρήνα .......... και αντινετρίνο.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

δ. Τα µήκη κύµατος των ακτίνων Χ είναι πολύ ......... από τα µήκη κύµατος των ορατών
ακτινοβολιών.
ε. Ατοµικός αριθµός είναι ο αριθµός των .......... του πυρήνα.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
1. Ερευνητής χειρίζεται συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ και επιθυµεί να αυξήσει τη
διεισδυτικότητά τους. Πώς θα πρέπει να µεταβάλει την τάση µεταξύ ανόδου-καθόδου της
συσκευής;
α. Να την αυξήσει.
β. Να την ελαττώσει.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2. ∆υο παράλληλες ακτίνες µονοχρωµατικού φωτός (Α) και (Β) προσπίπτουν σε πρίσµα και
εκτρέπονται, όπως φαίνεται στο σχήµα. Ποια ακτίνα φωτός έχει το µεγαλύτερο µήκος
κύµατος;

α. Η ακτίνα Α.
β. Η ακτίνα Β.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
3. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας συµπληρωµένες τις παρακάτω πυρηνικές αντιδράσεις:
1
1

H + Li → 24He + 24 He

17
8

O + 24He → Ne +

1
0

n

Μονάδες 4
4. Το παρακάτω σχήµα παριστά την καµπύλη διάσπασης για ένα δείγµα ραδιενεργού στοιχείου.
Ο χρόνος υποδιπλασιασµού του στοιχείου αυτού είναι:
α. 7s

β. 10,5s

γ. 3,5s
Μονάδες 2

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο
Ακτίνα ορατής µονοχρωµατικής ακτινοβολίας συχνότητας 6·1014Hz , διέρχεται από τον αέρα σε
γυάλινη πλάκα. Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού για την παραπάνω ακτινοβολία είναι 1,5.
1. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας λ0 στο κενό.
Μονάδες 6
2. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας µέσα στο γυαλί.
3. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας λ µέσα στο γυαλί.

Μονάδες 6

Μονάδες 6
4. Να βρείτε πόσο διαφέρει η ενέργεια ενός φωτονίου της ακτινοβολίας στο κενό από την
ενέργεια του φωτονίου αυτού, όταν η ακτίνα βρίσκεται µέσα στο γυαλί.
Μονάδες 7
∆ίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0 = 3·108m/s

ΘΕΜΑ 4ο
Κινούµενο ηλεκτρόνιο συγκρούεται µε ακίνητο άτοµο υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη
θεµελιώδη κατάσταση µε ενέργεια Ε1=–13,6 eV. Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου πριν από
την κρούση είναι 16,12eV. Το άτοµο του υδρογόνου απορροφά µέρος της ενέργειας του
προσπίπτοντος ηλεκτρονίου, διεγείρεται στη δεύτερη διεγερµένη στάθµη (n=3) και εξακολουθεί
να παραµένει ακίνητο µετά την κρούση.
1. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας σε διάγραµµα ενεργειακών σταθµών όλες τις δυνατές
µεταβάσεις από τη διεγερµένη κατάσταση (n=3) στη θεµελιώδη κατάσταση.
Μονάδες 4
2. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος του φωτονίου που εκπέµπεται κατά την αποδιέγερση του
ατόµου από την κατάσταση n=3 στην κατάσταση n=2 .
Μονάδες 6
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

3. Να υπολογίσετε το ποσοστό (επί τοις εκατό) της κινητικής ενέργειας του προσπίπτοντος
ηλεκτρονίου που απορροφήθηκε από το άτοµο του υδρογόνου κατά την κρούση.
Μονάδες 7
4. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια και το µέτρο της στροφορµής του ηλεκτρονίου του
ατόµου του υδρογόνου στη διεγερµένη κατάσταση n=3.
Μονάδες 8
∆ίνονται:

η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0 = 3·108m/s
η σταθερά του Planck, h = 6,6·10-34J·s
1eV = 1,6·10-19J και

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

π = 3,14.

4

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1.
2.
3.
4.
5.

γ
β
γ
α
α. σύντηξη
β. σταθερότερος
γ. ηλεκτρόνιο
δ. µικρότερα
ε. πρωτονίων

ΘΕΜΑ 2ο
1. α. Να την αυξήσει.
∆ικαιολόγηση: σύµφωνα µε τη θεωρία η διεισδυτικότητα των ακτίνων Χ είναι τόσο µεγαλύτερη
όσο µικραίνει το µήκος κύµατος.
Από τη σχέση λmin =

h⋅c
, προκύπτει όταν αυξάνει η τάση V το λmin ελαττώνεται.
e ⋅V

2. α. Η ακτίνα Α.
∆ικαιολόγηση: σύµφωνα µε τη θεωρία όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος κύµατος τόσο µικρότερη
είναι η γωνία εκτροπής όταν µια ακτινοβολία διέρχεται από οπτικό µέσο.
Εφόσον από το σχήµα φαίνεται ότι η ακτίνα Α έχει τη µικρότερη γωνία εκτροπής έχει και το
µεγαλύτερο µήκος κύµατος.
3.

1
1

Η + 37 Li → 24 He+ 24 He

17
8

O + 24He→1020 Ne + 01n

4. γ
∆ικαιολόγηση:
1ος τρόπος:
Από το σχήµα φαίνεται ότι ο αριθµός των αδιάσπαστων πυρήνων υποδιπλασιάζεται (από

No
) σε χρόνο ∆t = 10,5 - 7 = 3.5 s.
8
Άρα: T1 = 3,5s
2

No
σε
4

2ος τρόπος:
Για τον αριθµό των αδιάσπαστων ραδιενεργών πυρήνων γνωρίζουµε ότι ισχύει:
Ν=Νο⋅e-λ⋅t. Από διάγραµµα την t=7s, N =

No
. Άρα
4

No
1
= No ⋅ e −7⋅λ ⇒ = e − 7⋅λ ⇒ 4 = e 7⋅λ ⇒ ln 4 = 7 ⋅ λ ⇒ 2 ⋅ ln 2 = 7 ⋅ λ ⇒
4
4
ln2 7

= sec ⇒ T12 = 3,5s
λ
2
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

ΘΕΜΑ 3ο
1. c0 = λ0 f ⇒ λ0 =

2. n =

c0
= 5 ⋅ 10 −7 m .
f

c0
c
⇒ c = 0 = 2 ⋅ 10 8 m / s .
c
n

λ0
10 −6
3. λ =
⇒λ =
m.
n
3
4. Από τη θεωρία είναι γνωστό ότι η συχνότητα µιας ακτινοβολίας παραµένει αµετάβλητη όταν
διέρχεται από ένα οπτικό µέσο σε ένα άλλο.
Άρα θα είναι:
Εαρχ = Ετελ = h⋅f
και ∆Ε = 0

ΘΕΜΑ 4ο
1.

2. E 2 =

E3 =

E1
= −3,4eV
22

E1
= −1,51eV
32

Άρα: Εφ = Ε3 - E2 = 1,89eV = 1,89 ⋅ 1,6 ⋅ 10-19 J = 3,024 ⋅ 10-19 J

Ε φ = hf 
hc
hc

⇒λ=
⇒ λ ≈ 6,55 ⋅ 10 −7 m
c  ⇒ Εφ =
f = 
λ
Εφ
λ 
Η ενέργεια που απορροφήθηκε από το άτοµο του Η κατά την κρούση είναι
Εδ = Ε3 – Ε1 = 12,09eV
Άρα το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που απορροφήθηκε από το άτοµο του Η κατά την
κρούση θα είναι:

Εδ
⋅ 100(%) = 75(%)
Κ

4.

ke 2
ke 2
και Κ =
προκύπτει ότι ισχύει: Κ=-Ε
Από τους τύπους Ε = −
2r
2r
Άρα για n=3 θα είναι:
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

6

Κ3 = -Ε3 = +1,51eV
Από τον τύπο L = n

L=3

h
προκύπτει ότι για n=3 θα είναι:

h
⇒ L ≈ 3,15 ⋅ 10 −34 kg ⋅ m 2 /s

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

7

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και
δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Τα κύτταρα που παράγουν ιντερφερόνες έχουν µολυνθεί από:
α. βακτήρια
β. ιούς
γ. πλασµώδια
δ. πρωτόζωα.
2. Η σύφιλη οφείλεται σε:
α. βακτήρια
β. πρωτόζωα
γ. µύκητες
δ. ιούς.

Μονάδες 5

Μονάδες 5

3. Ως καταναλωτές πρώτης τάξεως χαρακτηρίζονται:
α. τα σαρκοφάγα ζώα
β. τα βακτήρια και οι µύκητες
γ. τα φυτοφάγα ζώα
δ. οι αποικοδοµητές.
Μονάδες 5
4. Το φυτοπλαγκτόν ανήκει:
α. στους παραγωγούς
β. στους καταναλωτές
γ. στους αποικοδοµητές
δ. στα πρωτόζωα.

Μονάδες 5

5. Τα λοιµώδη νοσήµατα οφείλονται:
α. στην υπεριώδη ακτινοβολία
β. σε ακραίες τιµές θερµοκρασίας
γ. σε παθογόνους µικροοργανισµούς
δ. στη ρύπανση της ατµόσφαιρας.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
1. Τι είναι τα δερµατόφυτα;
2. Με ποιους τρόπους µεταδίδεται το AIDS;

Μονάδες 5
Μονάδες 4

3. Να ορίσετε το φαινόµενο της αλλεργίας.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

4. Τι ονοµάζεται οικοσύστηµα;
5. Να αναφέρετε τις συνέπειες του φαινοµένου της όξινης βροχής.

Μονάδες 5
Μονάδες 6
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο
Α. ∆ύο οικολογικοί τρόποι εµπλουτισµού του εδάφους µε άζωτο είναι η χρήση των
περιττωµάτων των ζώων (κοπριά) και η αµειψισπορά. Να περιγράψετε τις
διεργασίες µε τις οποίες οι δύο αυτοί τρόποι συµβάλλουν στον εµπλουτισµό του
εδάφους σε νιτρικά ιόντα.
Μονάδες 16
Β. Η χρήση χηµικών λιπασµάτων οδηγεί στο φαινόµενο του ευτροφισµού. Να
εξηγήσετε το φαινόµενο αυτό.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 4ο
Ένας άνθρωπος µολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Το παρακάτω διάγραµµα
απεικονίζει τις συγκεντρώσεις αντιγόνων και αντισωµάτων αυτού του ανθρώπου
κατά τη διάρκεια της λοίµωξης.

1. Ποια καµπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια στα αντισώµατα;
Να εξηγήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3
Μονάδες 10

2. Πώς συµβάλλει ο πυρετός στην καταπολέµηση του ιού από τον οποίο
µολύνθηκε ο συγκεκριµένος άνθρωπος;
Μονάδες 6

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

3. Στην περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός µολυνθεί για δεύτερη φορά από τον
ίδιο ιό, να αναφέρετε ποια κύτταρα του ανοσοβιολογικού του µηχανισµού θα
ενεργοποιηθούν.
Μονάδες 6

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1.
2.
3.
4.
5.

β
α
γ
α
γ

-

ιούς
βακτήρια
φυτοφάγα ζώα
παραγωγούς
σε παθογόνους µικροοργανισµούς

ΘΕΜΑ 2ο
1.
Τα δερµατόφυτα αποτελούν µια ειδική κατηγορία µυκήτων (ευκαρυωτικοί
µονοκύτταροι ή κοινοκυτταρικοί οργανισµοί) που προσβάλλουν το δέρµα, ιδιαίτερα
το τριχωτό µέρος της κεφαλής αλλά και τις µεσοδακτύλιες περιοχές των ποδιών
προκαλώντας ερυθρότητα και έντονο κνησµό. (Σχολ. Βιβλίο σελ. 13).
2.
Μετάδοση της ασθένειας : Στον οργανισµό του ανθρώπου ο ιός ανιχνεύεται …, µε
τους ασπασµούς κατά τις κοινωνικές εκδηλώσεις, µε την κοινή χρήση σκευών
φαγητού. (Σχολ. Βιβλίο σελ. 47).
3.
Η ενεργοποίηση του ανοσοβιολογικού συστήµατος του οργανισµού από
παράγοντες που υπάρχουν στο περιβάλλον του, όπως για παράδειγµα στα τρόφιµα
ή στα φάρµακα, και οι οποίοι δεν είναι παθογόνοι ή γενικώς επικίνδυνοι για την
υγεία ονοµάζεται αλλεργία (Σχολ. Βιβλίο σελ. 41).
4.
Η έννοια του οικοσυστήµατος αποτελεί θεµελιώδη έννοια για την Οικολογία. Το
οικοσύστηµα είναι ένα σύστηµα µελέτης που περιλαµβάνει τους βιοτικούς
παράγοντες µιας περιοχής, δηλαδή το σύνολο των οργανισµών που ζουν σ' αυτήν,
τους αβιοτικούς παράγοντες της περιοχής, καθώς και το σύνολο των
αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται µεταξύ τους. (Σχολ. Βιβλίο σελ. 69).
5.
Εξαιτίας του φαινοµένου της όξινης βροχής καταστρέφεται το φύλλωµα των
δένδρων, ελαττώνεται η γονιµότητα του εδάφους και θανατώνονται οι φυτικοί και
ζωικοί οργανισµοί των υδάτινων οικοσυστηµάτων. Το ίδιο όµως φαινόµενο
προκαλεί καταστροφές και στα ιστορικά αρχιτεκτονικά µνηµεία και στα έργα
τέχνης που είναι κατασκευασµένα από µάρµαρο, γιατί τα οξέα που περιέχονται στη
βροχή διαβρώνουν τις εξωτερικές επιφάνειές τους. (Σχολ. Βιβλίο σελ. 107)
Συµπληρωµατικά: Η όξινη βροχή αποτελεί έναν από τους λόγους καταστροφής και
ερηµοποίησης των οικοσυστηµάτων.

ΘΕΜΑ 3ο
Α. Χρήση περιττωµάτων των ζώων (κοπριά)
Τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα εγκαταλείπουν στο έδαφος νεκρή οργανική ύλη
(καρπούς, φύλλα, νεκρά σώµατα, τρίχωµα κ.λ.π.) που φυσικά περιέχει άζωτο. Τα
ζώα επιπροσθέτως αποβάλλουν αζωτούχα προϊόντα του µεταβολισµού τους, όπως
είναι η ουρία, το ουρικό οξύ και τα περιττώµατα. Όλες αυτές οι ουσίες διασπώνται
από τους αποικοδοµητές του εδάφους µέσα από µια διαδικασία που καταλήγει στην
παραγωγή αµµωνίας. Η αµµωνία που συγκεντρώνεται στο έδαφος, υφιστάµενη τη

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

δράση των νιτροποιητικών βακτηρίων του εδάφους, µετατρέπεται τελικά σε νιτρικά
ιόντα τα οποία στη συνέχεια παραλαµβάνονται από τα φυτά.
(Σχολ. Βιβλίο σελ. 86)
Αµειψισπορά
Αµειψισπορά είναι η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών (φέρουν
στις ρίζες τους αζωτοδεσµευτικά βακτήρια), έτσι ώστε το έδαφος να εµπλουτίζεται
µε άζωτο, µέσω της βιολογικής αζωτοδέσµευσης.
Η βιολογική αζωτοδέσµευση πραγµατοποιείται από ελεύθερους ή συµβιωτικούς
µικροοργανισµούς. Σηµαντικότερα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια είναι αυτά που ζουν
συµβιωτικά στις ρίζες των ψυχανθών (όπως είναι το τριφύλλι, η µπιζελιά, η
φασολιά, η φακή, η σόγια) σε ειδικά εξογκώµατα (φυµάτια). Αυτά τα βακτήρια
έχουν την ικανότητα να δεσµεύουν το ατµοσφαιρικό άζωτο και να το µετατρέπουν
σε νιτρικά ιόντα τα οποία στη συνέχεια µπορούν να απορροφηθούν από τα
ψυχανθή.....
.....Η βιολογική αζωτοδέσµευση κατέχει το 90% της σχολικής αζωτοδέσµευσης.
(Σχολ. Βιβλίο σελ. 86+88)
Β. Με την ανακάλυψη της µεθόδου παραγωγής αζωτούχων λιπασµάτων από το
ατµοσφαιρικό άζωτο... στο φαινόµενο του ευτροφισµού. Ο ευτροφισµός
προκαλείται και µε την απόρριψη στα υδάτινα οικοσυστήµατα τεράστιων
ποσοτήτων αστικών λυµάτων.
(Σχολ. Βιβλίο σελ. 88)
Στις διαταραχές που προκαλούν τα αστικά και αγροτικά λύµατα στα υδάτινα
οικοσυστήµατα περιλαµβάνεται εκτός των άλλων και το φαινόµενο του
ευτροφισµού. Όσον αφορά στο φαινόµενο αυτό, το υδάτινο οικοσύστηµα, αφού
δεχτεί.....,
γεγονός
που
πλήττει
τους
ανώτερους
οργανισµούς
του
οικοσυστήµατος, όπως τα ψάρια, που πεθαίνουν από ασφυξία.
(Σχολ. Βιβλίο σελ. 108-109)

ΘΕΜΑ 4ο
1.
Καµπύλη Α: Συγκέντρωση ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
Καµπύλη Β: Συγκέντρωση ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Στο διάγραµµα τα αντιγόνα (καµπύλη Α) έχουν στην αρχή πολύ µικρή τιµή και
κατόπιν για κάποιο διάστηµα αυξάνονται. Η µεταβολή τους αυτή µπορεί να δείχνει
την εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασµό των παθογόνων µικροβίων στον
οργανισµό. ∆ηλαδή πρόκειται για λοίµωξη. Κατόπιν όµως αντιδρά το
ανοσοβιολογικό σύστηµα, οπότε αρχίζει η εξουδετέρωση των αντιγόνων.
Η καµπύλη Β παρουσιάζει την παραγωγή των αντισωµάτων σ’ έναν οργανισµό που
µολύνεται για πρώτη φορά από ένα αντιγόνο, κάτι που γίνεται αντιληπτό από τη
χρονική καθυστέρηση στην αντίδραση του οργανισµού. Η αύξηση συγκέντρωσης
των αντισωµάτων γίνεται µε χαµηλό σχετικά ρυθµό, ενώ στο τέλος σχεδόν όλα τα
αντισώµατα δαπανώνται για την εξόντωση του ιού. Είναι γεγονός ότι ο παθογόνος
παράγοντας προλαβαίνει να πολλαπλασιαστεί σηµαντικά πριν αντιδράσει το
ανοσοβιολογικό σύστηµα.
2.
Πυρετός: Ο οργανισµός διαθέτει …… ως αποτέλεσµα την αναστολή του
πολλαπλασιασµού των ιών. Επιπλέον ενισχύεται η δράση των φαγοκυττάρων
(Σχολ. Βιβλίο σελ. 33 - 34)
3.
Τη δεύτερη φορά που θα µολυνθεί ο άνθρωπος από τον ίδιο ιό, θα ενεργοποιηθεί η
δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση. Συγκεκριµένα θα ενεργοποιηθούν τα

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

κύτταρα µνήµης και των τριών κατηγοριών (Β – λεµφοκύτταρα µνήµης, Τ –
λεµφοκύτταρα µνήµης από κυτταροτοξικά – Τ λεµφοκύτταρα) δεδοµένου πώς
εναντίον µιας ιικής λοίµωξης ενεργοποιείται και η χηµική και η κυτταρική ανοσία.
Στη συνέχεια ξεκινά αµέσως η έκκριση αντισωµάτων. Στο τέλος η ανοσοβιολογική
απόκριση ολοκληρώνεται και σταµατά την κατάλληλη στιγµή µε την βοήθεια τόσο
των κατασταλτικών –Τ λεµφοκυττάρων, όσο και των προϊόντων της ίδιας της
ανοσοβιολογικής απόκρισης.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 2003

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο
Α.

Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f(x) = x είναι f΄(x) = 1.
Μονάδες 8

Β.

Πότε µια συνάρτηση f σε ένα διάστηµα ∆ του πεδίου ορισµού της λέγεται
γνησίως αύξουσα και πότε γνησίως φθίνουσα;
Μονάδες 6

Γ.

Να δώσετε τον ορισµό της διαµέσου (δ) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων.
Μονάδες 6

∆.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση.
α. Το εύρος είναι µέτρο θέσης.
β. Η διακύµανση εκφράζεται µε τις ίδιες µονάδες µε τις οποίες εκφράζονται
οι παρατηρήσεις.
γ. Ισχύει (f(g(x)))΄ = f΄ (g(x)) . g΄ (x)
όπου f , g παραγωγίσιµες συναρτήσεις.
δ. ∆ύο ενδεχόµενα Α και Β του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω λέγονται
ασυµβίβαστα, όταν Α ∩ Β = ∅ .
ε. Το κυκλικό διάγραµµα χρησιµοποιείται µόνο για τη γραφική παράσταση
των ποσοτικών µεταβλητών.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Στο σύλλογο καθηγητών ενός λυκείου το 55% είναι γυναίκες, το 40% των
καθηγητών είναι φιλόλογοι και το 30% είναι γυναίκες φιλόλογοι. Επιλέγουµε
τυχαία έναν καθηγητή για να εκπροσωπήσει το σύλλογο σε κάποια επιτροπή.
Να υπολογίσετε τις πιθανότητες ο καθηγητής να είναι:
α.

γυναίκα ή φιλόλογος

β.

γυναίκα και όχι φιλόλογος

γ.

άνδρας και φιλόλογος

δ.

άνδρας ή φιλόλογος.

Μονάδες 5
Μονάδες 5
Μονάδες 7
Μονάδες 8

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνεται η συνάρτηση

f(x) =

x
x −1
2

Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Το πεδίο ορισµού της συνάρτησης είναι το σύνολο:
α. R
β. (-1,1)
γ. R- {-1,1}
δ. (1, + ∞)
Μονάδες 5

Β.

Να αποδείξετε ότι f΄(x)<0 για κάθε x του πεδίου ορισµού της.

Γ.

Να υπολογίσετε το lim

Μονάδες 7
x → −1

[(x + 1) ⋅ f (x ) ]
Μονάδες 6

∆.

Να βρείτε τη γωνία που σχηµατίζει η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης
της f στο σηµείο (0, f(0)) µε τον άξονα x΄x .
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η χρηµατική παροχή από τους γονείς,
σε Ευρώ, δείγµατος έξι µαθητών της πρώτης τάξης (οµάδα Α) και έξι µαθητών της
δεύτερης τάξης (οµάδα Β) ενός Γυµνασίου.
Οµάδα Α
1
8
9
5
3
4
α.
β.
γ.

δ.

Οµάδα Β
7
14
6
4
12
5

Να υπολογίσετε τη µέση τιµή και τη διάµεσο των παρατηρήσεων κάθε
οµάδας.
Μονάδες 6
Να συγκρίνετε µεταξύ τους ως προς την οµοιογένεια τις δύο οµάδες.
Μονάδες 5
Αν σε κάθε παρατήρηση της οµάδας Α γίνει αύξηση 20% και οι παρατηρήσεις
της οµάδας Β αυξηθούν κατά 5 Ευρώ η κάθε µία, πώς διαµορφώνονται οι
νέες µέσες τιµές των δύο οµάδων;
Μονάδες 8
Να συγκρίνετε µεταξύ τους ως προς την οµοιογένεια τις δύο οµάδες µε τα
νέα δεδοµένα.
Μονάδες 6

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α.
Β.
Γ.
∆.

Θεωρία: Παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f(x)=x, σελ. 28 σχολικού
βιβλίου.
Ορισµός: σελ. 13 σχολικού βιβλίου.
Ορισµός: σελ. 87 σχολικού βιβλίου.
α-Λ
β-Λ
γ-Σ
δ-Σ
ε-Λ.

ΘΕΜΑ 2ο
Θεωρούµε τα ενδεχόµενα:
Γ:
ο καθηγητής είναι γυναίκα
Φ:
ο καθηγητής είναι φιλόλογος
• Επειδή το 55% των καθηγητών του λυκείου είναι γυναίκες, έχουµε ότι:
P(Γ)=0,55.
• Επειδή το 40% των καθηγητών του λυκείου είναι φιλόλογοι, έχουµε ότι:
P(Φ)=0,40.
• Επειδή το 30% των καθηγητών του λυκείου είναι γυναίκες φιλόλογοι, έχουµε
ότι:
P(Φ ∩ Γ)=P(Γ ∩ Φ)=0,30.
Εποµένως:
α. P(Γ ∪ Φ)=P(Γ)+P(Φ)-P(Γ ∩ Φ)=0,55+0,40-0,30=0,65.
β. P(Γ ∩ Φ΄)=P(Γ)-P(Γ ∩ Φ)=0,55-0,30=0,25.
γ. Το ενδεχόµενο ο καθηγητής να είναι άνδρας και φιλόλογος είναι το Γ΄ ∩ Φ,
άρα:
P(Γ΄ ∩ Φ)=P(Φ)-P(Γ ∩ Φ)=0,40-0,30=0,10.
δ. Το ενδεχόµενο ο καθηγητής να είναι άνδρας ή φιλόλογος είναι το Γ΄ ∪ Φ,
άρα:
P(Γ΄ ∪ Φ) = P(Γ΄)+P(Φ)-P(Γ΄ ∩ Φ) =
= 1-P(Γ)+P(Φ)-P(Φ)+P(Γ ∩ Φ) =
= 1-P(Γ) +P(Γ ∩ Φ) = 1-0,55+0,30=0,75.

ΘΕΜΑ 3ο
Α.

Β.

Πρέπει x2-1 ≠ 0 ⇔ (x-1)(x+1) ≠ 0 ⇔ {x-1 ≠ 0 και x+1 ≠ 0} ⇔ {x ≠ 1 και x ≠ 1}
Άρα το πεδίο ορισµού της f είναι το ℜ-{-1,1} και η σωστή απάντηση είναι η
γ.
Η συνάρτηση f ως ρητή είναι παραγωγίσιµη στο ℜ-{-1,1} µε
2
2
2
2
 x  x΄( x − 1) − x ( x − 1)΄ x − 1 − 2x
f΄( x ) =  2
=
=
΄ =
( x 2 − 1) 2
( x 2 − 1) 2
 x −1

=
Γ.

− x 2 −1
x2 +1
=

< 0 για κάθε x ∈ ℜ-{-1,1}.
(x 2 − 1) 2
( x 2 − 1) 2

Είναι:

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

 x ( x + 1) 
x 
x
1

lim [( x + 1) ⋅ f ( x )] = lim ( x + 1) ⋅ 2  = lim 
= lim
=

x → −1
x


1
x


1
x −1 2
x − 1

 ( x + 1)( x − 1) 

x → −1

∆.

Αν ω είναι η γωνία που σχηµατίζει η εφαπτόµενη της γραφικής παράστασης
της f στο σηµείο (0,f(0)) µε τον άξονα x΄x, τότε θα έχουµε
εφω = f΄(0)
Όµως f΄(0) = −

02 + 1
= −1 και επειδή 0 ≤ ω < 180ο, προκύπτει ω = 135ο.
(0 2 − 1) 2

ΘΕΜΑ 4ο
α.
• Η µέση τιµή είναι:

1 + 8 + 9 + 5 + 3 + 4 30
=
= 5.
6
6
7 + 14 + 6 + 4 + 12 + 5 48
Οµάδα Β: X B =
=
= 8.
6
6

Οµάδα Α: X A =

∆ιατάσσουµε τις παρατηρήσεις κατ’ αύξουσα σειρά και έχουµε:

4+5
= 4,5
2
6+7
Οµάδα Β: 4, 5, 6, 7, 12, 14. Εποµένως η διάµεσος είναι: δ Β =
= 6,5
2

Οµάδα Α: 1, 3, 4, 5, 8, 9. Εποµένως η διάµεσος είναι: δ Α =

β. Προκειµένου να συγκρίνουµε τις οµάδες ως προς την οµοιογένεια θα πρέπει να
βρούµε τις τυπικές αποκλίσεις SA και SB. Έχουµε:
SA2 =

1.
[(1-5)2 + (8-5) 2 + (9-5) 2 + (5-5) 2 + (3-5) 2 + (4-5) 2 ] =
6

1.
[(-4) 2 + 32 + 42 + 02 + (-2) 2 + (-1) 2 ] =
6
1
= (16 + 9 + 16 + 4 + 1) =
6
1
46 23 .
= 46 =
=
6
6
3

=

οπότε:

23
3
1
SB2 =
[(7-8) 2 + (14-8) 2 + (6-8) 2 + (4-8) 2 + (12-8) 2 + (5-8) 2 ] =
6
1.
= [(-1) 2 + 62 + (-2) 2 + (-4) 2 + 42 + (-3) 2 ] =
6
1
= .[1 + 36 + 4 + 16 + 16 + 9] =
6
1
82 41
= 82 =
=
6
6
3
41
οπότε S B =
.
3
SA =

Εποµένως,

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

CVA = CVA =

CVB =

SB
xB

SA
xA

=

23
3 =
5

23
≅ 0,30 .
75

41
3 = 41 ≅ 0,21 .
8
192

=

Άρα CVA > CVΒ που σηµαίνει ότι είναι περισσότερο οµοιογενής η Οµάδα Β.
γ.
• Αν yi µε i = 1,2,3,4,5,6 είναι οι παρατηρήσεις της οµάδας Α µετά την αύξηση
καθεµιάς κατά 20%, τότε έχουµε

y i = xi +

20 xi
20 

= x i 1 +
 = 1,2 xi .
100
 100 

Αν ωi µε i = 1,2,3,4,5,6 είναι οι παρατηρήσεις της οµάδας Β µετά την αύξηση
καθεµιάς κατά 5 ευρώ, τότε έχουµε
ωi = xi + 5.
Σύµφωνα τώρα µε την εφαρµογή 3, σελίδα 99 του σχολικού βιβλίου έχουµε

y = 1,2 ⋅ x A = 1,2 ⋅ 5 = 6 ευρώ και
ω = x Β + 5 = 8 + 5 = 13 ευρώ
δ. Έχουµε

S y = 1,2 ⋅ S A = 1,2 ⋅

Sω = SB =

23
.
3

41
.
3

Εποµένως οι συντελεστές µεταβολής των νέων οµάδων είναι αντίστοιχα:

CVA =

Sy
y

=

1,2 ⋅ S A
= CVA ≅ 0,30
1,2 ⋅ x A

41
S
3
CVB = ω =
=
13
ω

41
≅ 0,08 .
507

Συνεπώς CVΑ΄ > CVΒ΄, που σηµαίνει ότι η οµάδα Β΄ είναι περισσότερο
οµοιογενής από την οµάδα Α΄.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
∆ιδαγµένο κείµενο
̋ΓΙΎΙΈϟΈ΋ȱ̓ΉΕ΍ΎΏνΓΙΖȱ̳Δ΍ΘΣΚ΍ΓΖȱǻŚŗǼ
ȍ̑ΙΑΉΏЏΑȱΘΉȱΏν·ΝȱΘφΑȱΘΉȱΔκΗ΅ΑȱΔϱΏ΍ΑȱΘϛΖȱ̴ΏΏΣΈΓΖȱΔ΅ϟΈΉΙΗ΍ΑȱΉϨΑ΅΍ȱΎ΅ϠȱΎ΅ΌȇȱρΎ΅ΗΘΓΑ
ΈΓΎΉϧΑȱ ΩΑȱΐΓ΍ȱ ΘϲΑȱ ΅ЁΘϲΑȱ ΩΑΈΕ΅ȱ Δ΅Εȇȱ ψΐЗΑȱ πΔϠȱ ΔΏΉϧΗΘȇȱ ΪΑȱ ΉϥΈ΋ȱ Ύ΅Ϡȱ ΐΉΘΤȱ Λ΅ΕϟΘΝΑȱ ΐΣΏ΍ΗΘȇȱ ΪΑ
ΉЁΘΕ΅ΔνΏΝΖȱ Θϲȱ ΗЗΐ΅ȱ ΅ЄΘ΅ΕΎΉΖȱ Δ΅ΕνΛΉΗΌ΅΍ǯȱ Ύ΅Ϡȱ БΖȱ ΓЁȱ Ώϱ·ΝΑȱ πΑȱ ΘХȱ Δ΅ΕϱΑΘ΍ȱ ΎϱΐΔΓΖȱ ΘΣΈΉ
ΐκΏΏΓΑȱ ύȱ σΕ·ΝΑȱ πΗΘϠΑȱ ΦΏφΌΉ΍΅ǰȱ ΅ЁΘχȱ ψȱ ΈϾΑ΅ΐ΍Ζȱ ΘϛΖȱ ΔϱΏΉΝΖǰȱ ϋΑȱ ΦΔϲȱ ΘЗΑΈΉȱ ΘЗΑȱ ΘΕϱΔΝΑ
πΎΘ΋ΗΣΐΉΌ΅ǰȱ Η΋ΐ΅ϟΑΉ΍ǯȱΐϱΑ΋ȱ ·ΤΕȱ ΘЗΑȱ ΑІΑȱ ΦΎΓϛΖȱ ΎΕΉϟΗΗΝΑȱ πΖȱ ΔΉϧΕ΅Αȱ σΕΛΉΘ΅΍ǰȱ Ύ΅Ϡȱ ΐϱΑ΋ȱ ΓЄΘΉ
ΘХȱΔΓΏΉΐϟУȱπΔΉΏΌϱΑΘ΍ȱΦ·΅ΑΣΎΘ΋Η΍ΑȱσΛΉ΍ȱЀΚȇȱΓϣΝΑȱΎ΅ΎΓΔ΅ΌΉϧȱΓЄΘΉȱΘХȱЀΔ΋ΎϱУȱΎ΅ΘΣΐΉΐΜ΍ΑȱБΖ
ΓЁΛȱ ЀΔȇȱ ΦΒϟΝΑȱ ΩΕΛΉΘ΅΍ǯȱ ΐΉΘΤȱ ΐΉ·ΣΏΝΑȱ Έξȱ Η΋ΐΉϟΝΑȱ Ύ΅Ϡȱ ΓЁȱ Έφȱ ΘΓ΍ȱ ΦΐΣΕΘΙΕϱΑȱ ·Ήȱ ΘχΑȱ ΈϾΑ΅ΐ΍Α
Δ΅Ε΅ΗΛϱΐΉΑΓ΍ȱ ΘΓϧΖȱ ΘΉȱ ΑІΑȱ Ύ΅Ϡȱ ΘΓϧΖȱ σΔΉ΍Θ΅ȱ Ό΅Ιΐ΅ΗΌ΋ΗϱΐΉΌ΅ǰȱ Ύ΅Ϡȱ ΓЁΈξΑȱ ΔΕΓΗΈΉϱΐΉΑΓ΍ȱ ΓЄΘΉ
͟ΐφΕΓΙȱ πΔ΅΍ΑνΘΓΙȱ ΓЄΘΉȱ ϵΗΘ΍Ζȱ σΔΉΗ΍ȱ ΐξΑȱ Θϲȱ ΅ЁΘϟΎ΅ȱ ΘνΕΜΉ΍ǰȱ ΘЗΑȱ Έȇȱ σΕ·ΝΑȱ ΘχΑȱ ЀΔϱΑΓ΍΅Αȱ ψ
ΦΏφΌΉ΍΅ȱ ΆΏΣΜΉ΍ǰȱ ΦΏΏΤȱ ΔκΗ΅Αȱ ΐξΑȱ ΌΣΏ΅ΗΗ΅Αȱ Ύ΅Ϡȱ ·ϛΑȱ πΗΆ΅ΘϲΑȱ ΘϜȱ ψΐΉΘνΕθȱ ΘϱΏΐϙ
Ύ΅Θ΅Α΅·ΎΣΗ΅ΑΘΉΖȱ ·ΉΑνΗΌ΅΍ǰȱ Δ΅ΑΘ΅ΛΓІȱ Έξȱ ΐΑ΋ΐΉϧ΅ȱ Ύ΅ΎЗΑȱ ΘΉȱ ΎΦ·΅ΌЗΑȱ ΦϟΈ΍΅
ΒΙ·Ύ΅ΘΓ΍ΎϟΗ΅ΑΘΉΖǯȱ ΔΉΕϠȱ ΘΓ΍΅ϾΘ΋Ζȱ ΓЇΑȱ ΔϱΏΉΝΖȱ ΓϣΈΉȱ ΘΉȱ ·ΉΑΑ΅ϟΝΖȱ Έ΍Ύ΅΍ΓІΑΘΉΖȱ ΐχȱ ΦΚ΅΍ΕΉΌϛΑ΅΍
΅ЁΘχΑȱ ΐ΅ΛϱΐΉΑΓ΍ȱ πΘΉΏΉϾΘ΋Η΅Αǰȱ Ύ΅Ϡȱ ΘЗΑȱ ΏΉ΍ΔΓΐνΑΝΑȱ ΔΣΑΘ΅ȱ Θ΍ΑΤȱ πΌνΏΉ΍Αȱ ΉϢΎϲΖȱ ЀΔξΕȱ ΅ЁΘϛΖ
ΎΣΐΑΉ΍ΑȎǯ
Α.

Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασµα: ȍΐΉΘΤ
ΐΉ·ΣΏΝΑȱΈξȱΗ΋ΐΉϟΝΑȱǯǯǯȱЀΔξΕȱ΅ЁΘϛΖȱΎΣΐΑΉ΍ΑȎǯ
Μονάδες 10

Β.
Β1.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αθηναίου µε βάση τα
στοιχεία του διδαγµένου κειµένου.
Μονάδες 10
ȍ̓΅ΑΘ΅ΛΓІȱ Έξȱ ΐΑ΋ΐΉϧ΅ȱ Ύ΅ΎЗΑȱ ΘΉȱ ΎΦ·΅ΌЗΑȱ ΦϟΈ΍΅ȱ ΒΙ·Ύ΅ΘΓ΍ΎϟΗ΅ΑΘΉΖȎDZ Γιατί ο Περικλής
αναφέρεται εδώ όχι µόνο στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες της Αθήνας;
Μονάδες 10
Να αναλύσετε τη βασική επιφύλαξη που διατυπώνει ο Περικλής — στο µεταφρασµένο
κείµενο που ακολουθεί — σχετικά µε τη δυνατότητα του λόγου να πείσει τους ακροατές
και να εκθέσετε το επιχείρηµα, µε το οποίο παρακάµπτει την επιφύλαξη αυτή στο
παρακάτω απόσπασµα: ȍБΖȱΓЁȱΏϱ·ΝΑȱπΑȱ ΘХȱΔ΅ΕϱΑΘ΍ȱ ΎϱΐΔΓΖȱ ΘΣΈΉȱ ΐκΏΏΓΑȱύȱ σΕ·ΝΑȱπΗΘϠΑ
ΦΏφΌΉ΍΅ǰȱ΅ЁΘχȱψȱΈϾΑ΅ΐ΍ΖȱΘϛΖȱΔϱΏΉΝΖǰȱϋΑȱΦΔϲȱΘЗΑΈΉȱΘЗΑȱΘΕϱΔΝΑȱπΎΘ΋ΗΣΐΉΌ΅ǰȱΗ΋ΐ΅ϟΑΉ΍Ȏǯ
ǻΎΉΚǯȱŚŗǼ

Β2.
Β3.

̋ΓΙΎΙΈϟΈ΋ȱ̓ΉΕ΍ΎΏνΓΙΖȱ̈Δ΍ΘΣΚ΍ΓΖǰȱǻřśǼ
[...] Γιατί είναι δύσκολο να µιλήσει κανείς µ’ επιτυχία, εκεί που µε κόπο εξασφαλίζεται η
εντύπωση ότι λέει την αλήθεια. Κι αυτό, γιατί ο ακροατής που ξέρει καλά τα γεγονότα και τ’
ακούει µ’ ευνοϊκή διάθεση, ίσως θα σχηµάτιζε τη γνώµη ότι τα λεγόµενα είναι κάπως κατώτερα,
σε σύγκριση µ’ αυτά που και θέλει ν’ ακούει και τα ξέρει καλά· όµως, αυτός που δεν τα γνώρισε,
θα σχηµάτιζε τη γνώµη πως πρόκειται για υπερβολές, επειδή νιώθει φθόνο, αν τυχόν ακούσει
κάτι που ξεπερνά τη δική του δύναµη. Γιατί µόνο ως εκείνο το σηµείο ανέχεται ο άνθρωπος ν’
ακούει επαίνους που λέγονται για άλλους, ως εκεί που κι ο καθείς πιστεύει ότι είναι ικανός να
κατορθώσει κάτι απ’ όσα άκουσε· όµως, για καθετί που ξεπερνά τη δύναµή του, κυριεύεται απ’
την πρώτη στιγµή από φθόνο, κι έτσι δεν δίνει πίστη.
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

Μονάδες 10
Β4.
Β5.

Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του Περικλή;
Μονάδες 10
Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
Δ΅ϟΈΉΙΗ΍ΑǰȱΉЁΘΕ΅ΔνΏΝΖǰȱΎ΅ΘΣΐΉΐΜ΍ΑǰȱπΗΆ΅ΘϱΑǰȱΏΉ΍ΔΓΐνΑΝΑǯ
Μονάδες 10
Γ. Αδίδακτο κείµενο
Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα ∆. ΙV.16.

̝ΏΏΤȱΐχΑȱΎ΅ϠȱϳΐϱΑΓ΍Σȱ·Ήȱΐν·΍ΗΘϱΑȱΘΉȱΦ·΅ΌϲΑȱΈΓΎΉϧȱΘ΅ϧΖȱΔϱΏΉΗ΍ΑȱΉϨΑ΅΍ȱΎ΅ϠȱΔΏΉ΍ΗΘΣΎ΍Ζ
πΑȱ΅ЁΘ΅ϧΖȱ΅ϣȱ ΘΉȱ ·ΉΕΓΙΗϟ΅΍ȱ Ύ΅Ϡȱ Γϡȱ ΩΕ΍ΗΘΓ΍ȱ ΩΑΈΕΉΖȱ Δ΅Ε΅ΎΉΏΉϾΓΑΘ΅΍ȱ ΘΓϧΖȱ ΔΓΏϟΘ΅΍Ζȱ ϳΐΓΑΓΉϧΑǰȱ Ύ΅Ϡ
Δ΅ΑΘ΅ΛΓІȱ πΑȱ ΘϜȱ ̴ΏΏΣΈ΍ȱ ΑϱΐΓΖȱ ΎΉϧΘ΅΍ȱ ΘΓϿΖȱ ΔΓΏϟΘ΅Ζȱ ϴΐΑϾΑ΅΍ȱ ϳΐΓΑΓφΗΉ΍Αǰȱ Ύ΅Ϡȱ Δ΅ΑΘ΅ΛΓІ
ϴΐΑϾΓΙΗ΍ȱ ΘϲΑȱ ϵΕΎΓΑȱ ΘΓІΘΓΑаȱ ΓϨΐ΅΍ȱ Έȇȱ π·Аȱ Θ΅ІΘ΅ȱ ·ϟ·ΑΉΗΌ΅΍ȱ ΓЁΛȱ ϵΔΝΖȱ ΘΓϿΖȱ ΅ЁΘΓϿΖȱ ΛΓΕΓϿΖ
ΎΕϟΑΝΗ΍Αȱ Γϡȱ ΔΓΏϧΘ΅΍ǰȱ ΓЁΈȇȱ ϵΔΝΖȱ ΘΓϿΖȱ ΅ЁΘΓϿΖȱ ΅ЁΏ΋ΘΤΖȱ πΔ΅΍ΑЗΗ΍Αǰȱ ΓЁΈȇȱ ϵΔΝΖȱ ΘΓϿΖȱ ΅ЁΘΓϿΖ
ΔΓ΍΋ΘΤΖȱ ΅ϡΕЗΑΘ΅΍ǰȱ ΓЁΈȇȱ ϣΑ΅ȱ ΘΓϧΖȱ ΅ЁΘΓϧΖȱ ϊΈΝΑΘ΅΍ǰȱ ΦΏΏȇȱ ϣΑ΅ȱ ΘΓϧΖȱΑϱΐΓ΍Ζȱ ΔΉϟΌΝΑΘ΅΍ǯȱ ΘΓϾΘΓ΍Ζȱ ·ΤΕ
ΘЗΑȱ ΔΓΏ΍ΘЗΑȱ πΐΐΉΑϱΑΘΝΑǰȱ ΅ϡȱ ΔϱΏΉ΍Ζȱ ϢΗΛΙΕϱΘ΅Θ΅ϟȱ ΘΉȱ Ύ΅Ϡȱ ΉЁΈ΅΍ΐΓΑνΗΘ΅Θ΅΍ȱ ·ϟ·ΑΓΑΘ΅΍аȱ ΩΑΉΙȱ Έξ
ϳΐΓΑΓϟ΅ΖȱΓЄΘȇȱΪΑȱΔϱΏ΍ΖȱΉЇȱΔΓΏ΍ΘΉΙΌΉϟ΋ȱΓЄΘȇȱΓϨΎΓΖȱΎ΅ΏЗΖȱΓϢΎ΋ΌΉϟ΋ǯ
Γ1.

Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.

Μονάδες 20

Γ2.α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα
συµπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται. (Η αντωνυµία να γραφεί στο γένος και στον
αριθµό που βρίσκεται ο τύπος του κειµένου, που δίνεται).

ΉЁΈ΅΍ΐΓΑνΗΘ΅Θ΅΍
Επίρρηµα
Θετικός

Συγκριτικός

ΘΓІΘΓΑ

Αντωνυµία
Γενική

∆οτική

Κλητική
Μονάδες 5

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειµένου:
΅ϡΕЗΑΘ΅΍DZ το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής και της προστακτικής του αορίστου β´
στη φωνή που βρίσκεται.
ΔΉϟΌΝΑΘ΅΍DZ τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο.
πΐΐΉΑϱΑΘΝΑDZ το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα και του αορίστου
στη φωνή που βρίσκεται.
Μονάδες 5
Γ3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
Φ·΅ΌϱΑǰȱΉϨΑ΅΍ǰȱΘ΅ІΘ΅ǰȱΘΓϾΘΓ΍ΖǰȱΘЗΑȱΔΓΏ΍ΘЗΑǯ
Μονάδες 5

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

Γ3.β. ȍΓϡȱΩΕ΍ΗΘΓ΍ȱΩΑΈΕΉΖȱΔ΅Ε΅ΎΉΏΉϾΓΑΘ΅΍ȱΘΓϧΖȱΔΓΏϟΘ΅΍ΖȱϳΐΓΑΓΉϧΑȎDZ
Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (Μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας (Μονάδες 3).
Μονάδες 5
∆ιευκρίνιση
Στο τέλος της εκφώνησης της ερώτησης Β1 προστίθεται: (κεφάλαιο 41)

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Και αφού παρουσιάσαµε τη δύναµη µας µε µεγάλες απτές αποδείξεις και βέβαια όχι χωρίς
µάρτυρες, θα γίνουµε αντικείµενο θαυµασµού και από τους σύγχρονους και από τους
µεταγενέστερους και χωρίς καθόλου να έχουµε ανάγκη από ένα Όµηρο ως υµνητή ούτε από
κανέναν άλλο που µε τα λόγια του θα δώσει µια πρόσκαιρη χαρά, την ιδέα όµως που θα
σχηµατιστεί για τα έργα µας η αλήθεια θα βλάψει, αλλά (θα προκαλούµε θαυµασµό), γιατί
αναγκάσαµε κάθε θάλασσα και στεριά να γίνει πέρασµα στην τόλµη µας και στήσαµε παντού
µνηµεία αιώνια και των επιτυχιών µαζί και των αποτυχιών µας. Για µια τέτοια λοιπόν πόλη κι
αυτοί εδώ, πιστεύοντας ότι ήταν καθήκον τους να µην χαθεί αυτή, πέθαναν πολεµώντας
γενναία, και από όσους µένουν στη ζωή είναι φυσικό ο καθένας να θέλει µε προθυµία να µοχθεί
για χάρη της.
Β.1

Μετά από τον ύµνο της Αθήνας και τον τονισµό της παιδευτικής δύναµής της,
αποκαλώντας την "παίδευσιν της Ελλάδος", αναφέρεται στην πολύπλευρη ικανότητα του
Αθηναίου πολίτη, τη µεγάλη ευστροφία του και την αυτάρκειά του, "Ύ΅Όдȱ ρΎ΅ΗΘΓΑȱ ΈΓΎΉϧΑȱ dz
΅ЄΘ΅ΕΎΉΖȱΔ΅ΕνΛΉΗΌ΅΍Ȉǯ Υπάρχει ένας χαρακτηρισµός του Αθηναίου πολίτη ουσιαστικός: σε πολλές
και ποικίλες εκδηλώσεις της ζωής µπορεί µε "χάρη και ευστροφία" να παρέχει τον εαυτό του
ακεραιωµένο. Η αυτάρκεια που χαρακτηρίζει την Αθήνα, χαρακτηρίζει και τον πολίτη της.
Μπορεί ο κάθε Αθηναίος να είναι συγχρόνως τέλειος επαγγελµατίας, πολιτικός, πολεµιστής,
καλλιτέχνης κλπ. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τους τοµείς που διακρίθηκαν ο Σόλων
(νοµοθέτης, ποιητής, στρατηγός, έµπορος) ή ο Ξενοφών (στρατηγός, ιστορικός, φιλόσοφος,
κτηµατίας κλπ) ή και ο ίδιος ο Περικλής. Αυτή η ικανότητα της πολύπλευρης δραστηριότητας
ήταν παιδευτικός καρπός της πολιτείας, απαύγασµα της "επιτηδεύσεως και των τρόπων" της
Αθηναϊκής δηµοκρατίας. Ανάµεσα στην πόλη και στον πολίτη υπάρχει µια διαλεκτική σχέση που
διέπει τη δοµή όλου του Επιταφίου. Φυσικά πρέπει να τονιστεί ότι έρχεται σε αντιπαράθεση µε
τη µονολιθικότητα του Σπαρτιάτη που ήταν καλός πολεµιστής και τίποτα άλλο.
Β.2

Στο χωρίο αυτό ο θαυµασµός του Θουκυδίδη για την Αθήνα και το µεγαλείο της παίρνει
διθυραµβικό τόνο. Με τη λέξη "µνηµεία" πρέπει να εννοηθεί κάτι που µένει και θυµίζει επιτυχίες
ή αποτυχίες, νίκες ή ήττες και όχι κτίσµατα επιβλητικά και σπουδαία, που θυµίζουν συµφορές
στους εχθρούς και ευεργεσίες στους φίλους. Αποτυχία λ.χ. ήταν όταν τόλµησε η ελληνική
πολιτεία να χτυπήσει την περσική δύναµη στη Μέµφη της Αιγύπτου (454 π.Χ.) ενώ επιτυχία ο
θρίαµβος του Κίµωνα στις όχθες του Ευρυµέδοντα (468 π.Χ.) στην Παµφυλία της Μ. Ασίας. Έτσι
θέλει να τονιστεί ότι για την υστεροφηµία ενός µεγάλου λάού η ανάµνηση µεγαλόπνοων
επιχειρήσεων που απέτυχαν, έχει την ίδια σηµασία µε την ανάµνηση των θριάµβων του. Με την
αποφυγή τονισµού µόνο των επιτυχιών δεν παρουσιάζεται υπερβολικός, µετριάζει τον
διθυραµβικό τόνο του και κερδίζει σε αντικειµενικότητα.
Β.3

Στο προοίµιο του Επιταφίου λόγου του ο Περικλής εκφράζει ορισµένες επιφυλάξεις
σχετικά µε την εκφώνηση του λόγου και τη δυνατότητα του ίδιου ως οµιλητή να πείσει τους
ακροατές και να σταθεί / φανεί αντάξιος των προσδοκιών τους. Ο Περικλής λοιπόν εντοπίζει
ορισµένες δυσκολίες που σχετίζονται µε τη σύσταση του ακροατηρίου του. Συγκεκριµένα µέσα
στους κόλπους των ακροατών / στο πλήθος των ακροατών διακρίνει αυτούς που ξέρουν καλά
τα λέγοντα, προφανώς επειδή ήταν παρόντες σ' αυτά και πολέµησαν µαζί µε τους νεκρούς κι
αυτούς που δεν τα γνωρίζουν, πιθανότατα δηλαδή τους µεγάλης ηλικίας Αθηναίους που δεν
έπαιρναν µέρος σε εκστρατείες εκτός Αττικής. Οι πρώτοι επιθυµούν να παρουσιαστούν τα
πολεµικά γεγονότα µε τρόπο που θα εξυψώσει και τους ίδιους. Αυτοί λόγω προσωπικής βίωσης
και συµµετοχής παρασύρονται από το συναίσθηµα και τηρούν µια "µεροληπτική" στάση. Οι
δεύτεροι είναι περισσότερο δύσπιστοι και πιο απαιτητικοί. Αυτοί είναι διατεθειµένοι να
αποδεχθούν µόνο όσα ανταποκρίνονται στις δικές τους δυνάµεις, ενώ αµφισβητούν όσα δεν
µπορούν να κατορθώσουν. Αυτή η "δυσκολία" τους κατά τον ρήτορα εκπορεύεται από την φύση
του ανθρώπου. Εδώ ο Περικλής ως καλός γνώστης της ψυχολογίας του πλήθους προβαίνει σε
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

µια διαχρονική ψυχολογική παρατήρηση για το φθόνο "γιατί µόνο ως εκείνο ... δε δίνει πίστη".
Συµπερασµατικά και οι δύο οµάδες των ακροατών περιορίζουν τον ρήτορα, στη µια περίπτωση
λόγω της γενικότερης αδυναµίας του λόγου να αποδώσει τα σπουδαία κατορθώµατα των
νεκρών και στην άλλη λόγω της δυσκολίας αλλαγής της ανθρώπινης φύσης ή επέµβασης πάνω
στην ανθρώπινη φύση. Ο Περικλής λοιπόν καλείται ν' ανταποκριθεί σ' ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό
ρόλο επιτυχαίνοντας το "ΐΉΘΕϟΝΖȱΉϢΔΉϧΑ", ένα λόγο δηλαδή που θα κρατήσει το σωστό µέτρο και
θα αποφύγει τις υπερβολές προκρίνοντας την αλήθεια.
Στο κεφάλαιο 41 ο ρήτορας ανακεφαλαιώνει, πριν περάσει στον έπαινο των νεκρών, τον
έπαινο της πολιτείας και των τρόπων που προηγήθηκε καταλαµβάνοντας ένα µεγάλο µέρος του
λόγου (κεφ. 37 - 41).
Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι ο ρήτορας τονίζει µε εµφατικό τρόπο τη δύναµη της
πόλεως, στρατιωτική και οικονοµική, µια δύναµη που είναι αποτέλεσµα των τρόπων ζωής
(δηµοκρατικό πολίτευµα - ελευθερία και αξιοκρατία κεφ. 34, απόλαυση πνευµατικών και υλικών
αγαθών και ευηµερία σε καιρό ειρήνης κεφ. 38, άνετη πολεµική αγωγή κεφ. 39, συνδυασµός
θεωρίας - πράξης κεφ. 40) για τους οποίους διεξοδικά µίλησε παρακάµπτοντας την τυπική δοµή
των επιταφίων. Αυτή λοιπόν η δύναµη αποτελεί κατά τον Περικλή το πλέον αδιάσειστο τεκµήριο
της υπεροχής και του µεγαλείου της Αθήνας. Έτσι ο λόγος του δεν περιέχει ωραιολογίες,
υπερβολές και κοµπασµούς ȈБΖȱ ΓЁȱ Ώϱ·ΝΑȱ dzȱ ΎϱΐΔΓΖȱ ΘΣΈΉȈ δεν εκπορεύεται από µια υπέρµετρη
εγκωµιαστική διάθεση, αλλά βρίσκεται σε απόλυτη αντιστοιχία µε τα έργα. Ο στόχος του ρήτορα
µε τη δήλωσή του αυτή είναι να πείσει τους ακροατές του για την αλήθεια των όσων
περιέχονται στο εγκώµιό του, ώστε να µην τα εκλάβουν ως µεγαλαυχίες που απέχουν από την
πραγµατικότητα. Έτσι η αλήθεια των έργων, η αντικειµενική παρουσίασή τους από τον ρήτορα
διαλύει οποιεσδήποτε αµφιβολίες ή επιφυλάξεις. Η Αθήνα έχει κερδίσει το θαυµασµό των
συγχρόνων και των κατοπινών µε απτές αποδείξεις κι αψευδείς µάρτυρες. Το µεγαλείο και η
δύναµή της είναι αδιαµφισβήτητα και ικανά να κάµψουν τις επιφυλάξεις και των πιο δύσπιστων
ακόµα.
Β.4
Σελ. 20 "Η πτυχή όµως της λαµπρής σταδιοδροµίας … µε την περίφηµη Ασπασία από την
Μίλητο.".
Β.5
Δ΅ϟΈΉΙΗ΍ΑDZ
ΉЁΘΕ΅ΔνΏΝΖDZ
Ύ΅ΘΣΐΉΐΜ΍ΑDZ
πΗΆ΅ΘϱΑDZ
ΏΉ΍ΔΓΐνΑΝΑDZ

εκπαίδευση - παιδί
εκτροπή - αποτροπή
µοµφή - µεµψιµοιρία
διάβαση - πρόσβαση
υπόλοιπο - έλλειψη

Γ.1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Επιπλέον, και η οµόνοια βέβαια θεωρείται ότι είναι το µεγαλύτερο αγαθό για τις πόλεις και παρά
πολλές φορές σ' αυτές και οι γερουσίες και οι άριστοι άνδρες προτρέπουν τους πολίτες να
οµονοούν, και παντού στην Ελλάδα υπάρχει ο νόµος να ορκίζονται οι πολίτες ότι θα οµονοούν,
και παντού δίνουν τον όρκο αυτό. Εγώ, πάντως, νοµίζω ότι αυτά γίνονται όχι για να εκφέρουν
κρίση (επιβράβευσης) οι πολίτες για τους ίδιους χορούς, ούτε για να επιλέγουν τους ίδιους
αυλητές, ούτε για να προτιµούν τους ίδιους ποιητές, ούτε για να ευχαριστιούνται µε τα ίδια
πράγµατα, αλλά για να πειθαρχούν στους νόµους. ∆ιότι, εάν οι πολίτες παραµένουν πιστοί σ'
αυτούς οι πόλεις γίνονται ιδιαίτερα ισχυρές και ευτυχισµένες. Χωρίς οµόνοια, όµως, ούτε µια
πόλη είναι δυνατόν να κυβερνηθεί σωστά, ούτε ένα σπιτικό να διοικηθεί καλά.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

Γ.2.α
ΉЁΈ΅΍ΐΓΑνΗΘ΅Θ΅΍DZ
θετικός βαθµός:
συγκριτικός βαθµός:
ΘΓІΘΓΑDZ
γενική
δοτική
κλητική
Γ.2.β
΅ϡΕЗΑΘ΅΍DZ

ΉЁΈ΅΍ΐϱΑΝΖ
ΉЁΈ΅΍ΐΓΑνΗΘΉΕΓΑ

ΘΓϾΘΓΙ
ΘΓϾΘУ
ΓЈΘΓΖ
Ευκτική
Προστακτική

ρΏΓ΍Γ
οΏΓІ

ΔΉϟΌΝΑΘ΅΍DZȱΔΉ΍ΗΌЗΗ΍ǻΑǼ
πΐΐΉΑϱΑΘΝΑDZ

πΐΐΉΑΉϧΖ (β΄ενικό οριστ. Μελλ.)
πΑνΐΉ΍Α΅Ζȱ(β΄ενικό οριστ. Αορ.)

Γ.3.α
Φ·΅ΌϱΑDZ κατηγορούµενο στο ȈϳΐϱΑΓ΍΅Ȉ µε συνδετικό ρήµα το "ΉϨΑ΅΍Ȉ
ΉϨΑ΅΍DZȱειδικό απαρέµφατο ως αντικείµενο στο ȈΈΓΎΉϧ" (προσωπική σύνταξη)
Θ΅ІΘ΅DZȱυποκείµενο στο Ȉ·ϟ·ΑΉΗΌ΅΍Ȉȱ(ετεροπροσωπία)
ΘΓϾΘΓ΍ΖDZȱαντικείµενο στο ȈπΐΐΉΑϱΑΘΝΑȈ
ΘЗΑȱΔΓΏ΍ΘЗΑDZȱυποκείµενο στο ȈπΐΐΉΑϱΑΘΝΑȈ (γενική απόλυτη).
Γ.3.β
ȈИȱΔΓΏϧΘ΅΍ǰȱϳΐΓΑΓΉϧΘΉȈ
Αιτιολόγηση: Το "ϳΐΓΑΓΉϧΑȈȱείναι τελικό απαρέµφατο πλάγιου λόγου επιθυµίας εξαρτηµένο από
το βουλητικό - κελευστικό ρήµα "παρακελεύονται".
Το τελικό απαρέµφατο, ως γνωστό, αντικαθιστά έγκλιση επιθυµίας του ευθέος λόγου, και επειδή
δηλώνει παραίνεση - προτροπή σε β΄πρόσωπο, στον ευθύ λόγο µετασχηµατίζεται σε
προστακτική.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

6

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ
Γεώργιος Βιζυηνός, Το αµάρτηµα της µητρός µου (απόσπασµα).
Όταν επανήλθον να καθίσω πλησίον της, έτρεµον τα γόνατά µου εξ αορίστου αλλ’ ισχυρού
τινος φόβου.
Η µήτηρ µου εκρέµασε την κεφαλήν, ως κατάδικος, όστις ίσταται ενώπιον του κριτού του µε την
συναίσθησιν τροµερού τινος εγκλήµατος.
— Το θυµάσαι το Αννιώ µας; µε ηρώτησε µετά τινας στιγµάς πληκτικής σιωπής.
— Μάλιστα, µητέρα! Πώς δεν το θυµούµαι! Ήταν η µόνη µας αδελφή, κ’ εξεψύχησεν εµπρός
στα µάτια µου.
— Ναι! µε είπεν, αναστενάξασα βαθέως, αλλά δεν ήτο το µόνο µου κορίτσι! Εσύ είσαι τέσσαρα
χρόνια µικρότερος από το Χρηστάκη. Ένα χρόνο κατόπι του έκαµα την πρώτη µου θυγατέρα.
Ήταν τότε κοντά, που επαντρολογιέτο ο Φωτής ο Μυλωνάς. Ο µακαρίτης ο πατέρας σου
παράργησε το γάµο τους, ώς που ν’ αποσαραντήσω εγώ, για να τους στεφανώσουµε µαζί.
Ήθελε να µε βγάλη και µένα στον κόσµο, για να χαρώ σαν πανδρευµένη, αφού κορίτσι δεν µ’
άφηκεν η γιαγιά σου να χαρώ.
Το πρωί τους στεφανώσαµε, και το βράδυ ήταν οι καλεσµένοι στο σπίτι τους˚ και επαίζαν τα
βιολιά, και έτρωγεν ο κόσµος µέσα στην αυλή, κι εγύρνα η κανάτα µε το κρασί από χέρι σε χέρι.
Και έκαµεν ο πατέρας σου κέφι, σαν διασκεδαστικός που ήταν ο µακαρίτης, και µ’ έρριψε το
µανδήλι του, να σηκωθώ να χορέψουµε. Σαν τον έβλεπα να χορεύη, µου άνοιγεν η καρδιά µου,
και σαν νέα που ήµουνε, αγαπούσα κ’ εγώ το χορό. Κ’ εχορέψαµε λοιπόν˚ κ’ εχόρεψαν και οι
άλλοι καταπόδι µας. Μα εµείς εχορέψαµε και καλύτερα και πολύτερα.
Σαν εκοντέψανε τα µεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου παράµερα και τον είπα˚ Άνδρα, εγώ έχω
παιδί στην κούνια και δεν µπορώ πια να µείνω. Το παιδί πεινά˚ εγώ εσπάργωσα. Πώς να βυζάξω
µεσ’ στον κόσµο και µε το καλό µου το φόρεµα! Μείνε συ, αν θέλης να διασκεδάσης ακόµα. Εγώ
θα πάρω το µωρό να πάγω στο σπίτι.
— Ε, καλά, γυναίκα! είπεν ο σχωρεµένος, και µ’ επαπάρισε πα στον ώµο. Έλα, χόρεψε κι αυτό
το χορό µαζί µου, και ύστερα πηγαίνουµε κ’ οι δύο. Το κρασί άρχισε να µε χτυπά στο κεφάλι,
και αφορµή γυρεύω κι εγώ να φύγω.
Σαν εξεχορέψαµε κ’ εκείνο το χορό, επήραµε τη στράτα.
Ο γαµβρός έστειλε τα παιχνίδια και µας εξεπροβόδησαν ώς το µισό το δρόµο. Μα είχαµε ακόµη
πολύ ώς το σπίτι. Γιατί ο γάµος έγινε στον Καρσιµαχαλά. Ο δούλος επήγαινε µπροστά µε το
φανάρι. Ο πατέρας σου εσήκωνε το παιδί, και βαστούσε και µένα από το χέρι.
— Κουράσθης, βλέπω, γυναίκα!
— Ναι, Μιχαλιό. Κουράσθηκα.
— Άιντε βάλ’ ακόµα κοµµάτι δύναµι, ώς που να φθάσουµε στο σπίτι. Θα στρώσω τα στρώµατα
µοναχός µου. Εµετάνοιωσα που σ’ έβαλα κ’ εχόρεψες τόσο πολύ.
— ∆εν πειράζει, άνδρα, του είπα. Το έκαµα για το χατήρι σου. Αύριο ξεκουράζουµαι πάλι.
Έτσι ήρθαµε στο σπίτι. Εγώ εφάσκιωσα κ’ εβύζαξα το παιδί, κ’ εκείνος έστρωσε. Ο Χρηστάκης
εκοιµάτο µαζί µε την Βενετιά, που την αφήκα να τον φυλάγη. Σε λίγο επλαγιάσαµε και µεις.
Εκεί, µέσα στον ύπνο µου, µ’ εφάνηκε πως έκλαψε το παιδί. Το καϋµένο!, είπα, δεν έφαγε
σήµερα χορταστικά. Και ακούµβησα στην κούνια του να το βυζάξω. Μα ήµουν πολύ
κουρασµένη και δεν µπορούσα να κρατηθώ. Το έβγαλα λοιπόν, και το έβαλα κοντά µου, µέσ’ το
στρώµα, και του έδωσα τη ρόγα στο στόµα του. Εκεί µε ξαναπήρεν ο ύπνος.
∆εν ηξεύρω πόσην ώρα ήθελεν ώς το πουρνό. Μα σαν έννοιωσα να χαράζη — ας το βάλω, είπα,
το παιδί στον τόπο του.
Μα κει που πήγα να το σηκώσω, τι να διω! Το παιδί δεν εσάλευε!
Εξύπνησα τον πατέρα σου˚ το ξεφασκιώσαµε, το ζεστάναµε, του ετρίψαµε το µυτούδι του,
τίποτε! – Ήταν απεθαµένο!
— Το πλάκωσες, γυναίκα, το παιδί µου! — είπεν ο πατέρας σου, και τον επήραν τα δάκρυα. Τότε
άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

στόµα µου και — Σους! µε είπε. Τι φωνάζεις έτσι, βρε βώδι; — Αυτό µε το είπε. Θεός σχωρέσ’
τονε. Τρία χρόνια είχαµε πανδρευµένοι, κακό λόγο δεν µε είπε. Κ’ εκείνη τη στιγµή µε το είπε.
— Ε; Τι φωνάζεις έτσι; Θέλεις να ξεσηκώσης τη γειτονιά, να πη ο κόσµος πως εµέθυσες κ’
επλάκωσες το παιδί σου;
Και είχε δίκηο, που ν’ αγιάσουν τα χώµατα που κοίτεται! Γιατί, αν το µάθαινεν ο κόσµος, έπρεπε
να σχίσω τη γη να έµβω µέσα από το κακό µου.
Αλλά, τι τα θέλεις! Η αµαρτία είναι αµαρτία. Σαν το εθάψαµε το παιδί, κ’ εγυρίσαµεν από την
εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνος το µεγάλο. Τότε πια δεν έκλαιγα κρυφά. — Είσαι νέα, και θα
κάµης κι άλλα, µ’ έλεγαν. Ως τόσον ο καιρός περνούσε, και ο Θεός δεν µας έδιδε τίποτε. Να!
έλεγα µέσα µου. Ο Θεός µε τιµωρεί, γιατί δεν εστάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που µ’
έδωκε! Και εντρεπόµουνα τον κόσµο, και εφοβούµην τον πατέρα σου. Γιατί κ’ εκείνος όλο τον
πρώτο χρόνο έκαµνε τάχα τον αλύπητο και µ’ επαρηγορούσε, για να µε δώση θάρρος. Ύστερα
όµως άρχισε να γίνεται σιγανός και συλλογισµένος.
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Από πού αντλεί το αφηγηµατικό υλικό του ο Γεώργιος Βιζυηνός και πώς το αξιοποιεί;
(Μονάδες 9) Να αναφέρετε τρία σηµεία του παραπάνω κειµένου, τα οποία τεκµηριώνουν τη
θέση σας (Μονάδες 6).
Μονάδες 15
2. Να αναφέρετε, µε παραδείγµατα µέσα από το παραπάνω κείµενο, πέντε από τα βασικά
χαρακτηριστικά της διηγηµατογραφίας του Βιζυηνού.
Μονάδες 20
3. «Ο Βιζυηνός έχει την ικανότητα να διαγράφει αυθυπόστατους ανθρώπινους
τύπους, επιµένοντας πολύ στη λεπτοµερειακή απόδοση των ψυχικών καταστάσεων.
Οι ήρωές του, ιδωµένοι µε αγάπη, έχουν µια ειδική ευαισθησία, είναι ήρωες
παθητικοί». (Γιώργος Παγανός, Η Νεοελληνική Πεζογραφία, τ. Α΄, Κώδικας,
Θεσσαλονίκη 1999). Να επαληθεύσετε την παραπάνω άποψη µε στοιχεία από το
απόσπασµα του Γ. Βιζυηνού.
Μονάδες 20
4. «— Το πλάκωσες, γυναίκα, το παιδί µου! — είπεν ο πατέρας σου, και τον επήραν τα
δάκρυα. Τότε άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας
σου έβαλε το χέρι του στο στόµα µου και — Σους! µε είπε. Τι φωνάζεις έτσι, βρε
βώδι; — Αυτό µε το είπε. Θεός σχωρέσ’ τονε. Τρία χρόνια είχαµε πανδρευµένοι,
κακό λόγο δεν µε είπε. Κ’ εκείνη τη στιγµή µε το είπε. — Ε; Τι φωνάζεις έτσι; Θέλεις
να ξεσηκώσης τη γειτονιά, να πη ο κόσµος πως εµέθυσες κ’ επλάκωσες το παιδί
σου;».
Να σχολιάσετε σε δύο παραγράφους (130-150 λέξεις) τη στάση του πατέρα, όπως αυτή
προκύπτει από το παραπάνω απόσπασµα.
Μονάδες 25
5. Να γίνει συγκριτικός σχολιασµός του αποσπάσµατος από «Το αµάρτηµα της µητρός µου»
του Γ. Βιζυηνού µε το παρακάτω απόσπασµα από την «Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου
Καζαντζάκη όσον αφορά στη θέση της γυναίκας.
Μονάδες 20

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.
Ο Γ. Βιζυηνός αντλεί το αφηγηµατικό του υλικό από:
α.
β.
γ.
δ.

τις προσωπικές µνήµες
τις οικογενειακές µνήµες
τις λαϊκές παραδόσεις
τα βιώµατα της λαϊκής ζωής στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Το υλικό αυτό αξιοποιείται καθώς ενισχύεται από το στέρεο υπόβαθρο: α) της παιδείας του και
β) της επιστηµονικής γνώσης της ψυχολογίας, και καθώς ενσωµατώνεται σε µια ποικίλη,
πλούσια γλώσσα υψηλού ήθους (λόγια, λαϊκή, ιδιωµατική).
Παραδείγµατα:
α) «Όταν επανήλθον να καθίσω πλησίον της, έτρεµον τα γόνατά µου εξ αορίστου αλλ' ισχυρού
τινος φόβου». (προσωπική µνήµη)
β) «-Ναι! Με είπεν, αναστενάξασα βαθέως … έκαµα την πρώτη µου θυγατέρα». (οικογενειακή
µνήµη)
γ) «Το πρωί τους στεφανώσαµε … να χορέψουµε». (βιώµατα λαϊκής ζωής στην ιδιαίτερη
πατρίδα του).
2.
Πέντε από τα βασικά χαρακτηριστικά της διηγηµατογραφίας του Βιζυηνού είναι τα παρακάτω:
α. Η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο: «όταν επανήλθον να καθίσω πλησίον της, έτρεµον εξ
αορίστου αλλ’ ισχυρού τινος φόβου».
β. Οι δραµατικές συγκρούσεις: «- Πώς δεν το θυµούµαι! Ήταν η µόνη µας αδελφή, κι'
εξεψύχησεν εµπρός στα µάτια µου.
-Ναι! Με είπεν, αναστενάξασα βαθέως, αλλά δεν ήτο το µόνο µου κορίτσι!»
γ. Η µυθιστορηµατική πλαστικότητα των χαρακτήρων:
«-Το πλάκωσες γυναίκα του παιδί µου! … µέσα από το κακό µου.» (βλέπε και ερώτηση 4)
δ. Η επιλογή ποικίλης, πλούσιας γλώσσας υψηλού ήθους (λόγια, λαϊκή, ιδιωµατική): «έτρεµον
τα γόνατά µου εξ αορίστου, αλλ’ ισχυρού τινος φόβου.»,
«-Τι φωνάζεις έτσι βρε βόδι; Αυτό µε είπε».
ε. Η αξιοποίηση αφηγηµατικού υλικού αντληµένου από τις προσωπικές και οικογενειακές
µνήµες, από τις παραδόσεις και τα βιώµατα της λαϊκής ζωής στην ιδιαίτερή του πατρίδα: «Το
πρωί τους στεφανώσαµε … να χορέψουµε» (βλέπε και ερώτηση 1)
(Σηµείωση: Τα χαρακτηριστικά που καταγράφονται είναι ενδεικτικά επιλεγµένα από τον πλούτο
των γνωρισµάτων που εντοπίζονται στη διηγηµατογραφία του Βιζυηνού. Στην τελευταία
παράγραφο της εισαγωγής στη σελίδα 123 του σχολικού εγχειριδίου καταγράφονται πολλά
ακόµη χαρακτηριστικά.)
3.
Η άποψη αυτή του Γ. Παναγού πράγµατι επιβεβαιώνεται από το συγκεκριµένο απόσπασµα που
έχουµε στη διάθεσή µας. Είναι γεγονός πως ο Βιζυηνός καταφέρνει να διαγράψει
αυθυπόστατους χαρακτήρες επιµένοντας στη λεπτοµερειακή απόδοση των ψυχικών διεργασιών
κι αυτό γίνεται άµεσα αντιληπτό, αν σταθούµε στη σκιαγράφηση του χαρακτήρα του πατέρα
(βλ. και Ερώτηση 4). Μέσα από την αναδροµική ιστορία της εξοµολόγησης της µητέρας
παρουσιάζεται ο πατέρας ως δρον πρόσωπο. Γίνονται αντιληπτές οι µεταπτώσεις στη
συµπεριφορά του, τα κίνητρα των ενεργειών του και η εν γένει δραµατική σύγκρουση την οποία
βιώνει.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

Οι ήρωές του, στο απόσπασµά µας οι γονείς του, προσεγγίζονται µε ιδιαίτερη αγάπη, από τη
στιγµή που σε κανένα σηµείο δεν διατυπώνεται κάποιο αρνητικό σχόλιο για τη συµπεριφορά
τους. Χωρίς να είναι ο απόµακρος-ουδέτερος σχολιαστής, καταγράφει, κατανοεί και καταφέρνει
να αναδείξει την ειδική ευαισθησία που τους χαρακτηρίζει. Σε ολόκληρη την εγκιβωτισµένη
αφήγηση της µητέρας, επί παραδείγµατι, διαφαίνεται η ιδιαίτερη ευαισθησία της, οι ψυχικές της
µεταπτώσεις, τα πλούσια αισθήµατά της απέναντι στο τραγικό συµβάν του θανάτου του
βρέφους.
Τέλος οι ήρωές του, µε τα χαρακτηριστικά που αναπτύξαµε προηγουµένως, όντως εµφανίζουν
µια στάση παθητικότητας «Αλλά τι τα θέλεις! Η αµαρτία είναι αµαρτία», είναι έτοιµοι να δεχτούν
τις επιταγές της µοίρας, υπακούοντας στην όποια θέληση του Θείου: «Ο Θεός µε τιµωρεί, γιατί
δεν στάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που µ’ έδωκε».
4.
Το συγκεκριµένο απόσπασµα είναι αρκετά δηλωτικό του χαρακτήρα και της συµπεριφοράς του
πατέρα. Η πρώτη αναφορά ‘‘… και τον επήραν τα δάκρυα’’ αναδεικνύει τη λεπτότητα και την
ευαισθησία του. Αγαπούσε την οικογένειά του και η τρυφερότητα ήταν βασικό ελατήριο της
στάσης του απέναντι τόσο στη γυναίκα του, όσο και στα παιδιά του.
Η εντύπωση αυτή σκιάζεται προσωρινά από την απότοµη αποστροφή του προς τη γυναίκα του,
µόλις διαπίστωσε το θάνατο του βρέφους. (‘‘Τι φωνάζεις έτσι βρε βώδι’’). Η ίδια η µητέρα,
όµως, του Γιώργη σπεύδει να διαγράψει κάθε σκιά από το πορτραίτο του πατέρα, τονίζοντας
πως στα τρία χρόνια του γάµου τους ποτέ άλλοτε δεν είχε παραφερθεί απέναντί της. Κι αµέσως
παρουσιάζεται και το κίνητρο της πρόσκαιρης έκρηξης του πατέρα: πρώτο του µέληµα ήταν να
σταµατήσει η γυναίκα του τις γοερές κραυγές, ούτως ώστε να µη γίνει αντιληπτό από τον
κοινωνικό περίγυρο ο φόνος του βρέφους. Ακόµη, λοιπόν, και στη δύσκολη αυτή τραγική
στιγµή ο πατέρας έχει άµεση επίγνωση του ρόλου του ως αρχηγού της οικογένειας και η άµεσή
του φροντίδα ήταν να προστατέψει τη γυναίκα του από ενδεχόµενες πολύ δυσάρεστες
επιπτώσεις. Παρ’ όλο τον πόνο του, εποµένως, η φροντίδα, η στοργή και η αγάπη του προς την
οικογένειά του είναι τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν τη συµπεριφορά του.
Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, (απόσπασµα).
Μονάχα µια φορά θυµούµαι τη µητέρα µου να λάµπει παράξενα το µάτι της, να γελάει και να
χαίρεται, σαν όταν θα ’ταν ανύπαντρη ή αρραβωνιασµένη. Πρωτοµαγιά, είχαµε πάει σ’ ένα
χωριό, στη Φόδελε, γεµάτο νερά και περβόλια πορτοκαλιές, να κάµει ο πατέρας µου µια
βάφτιση. Οπόταν, άξαφνα, σφοδρή νεροποντή ξέσπασε, γίνηκε ο ουρανός νερό κι άδειασε
απάνω στη γης, κι αυτή κακάριζε, άνοιγε και δέχουνταν τ’ αρσενικά νερά βαθιά στον κόρφο
της. Είχαν µαζευτεί οι προύχοντες του χωριού, µε τις γυναίκες τους και τις κόρες, στο µεγάλον
οντά του κουµπάρου, η βροχή κι οι αστραπές έµπαιναν από τις χαραµάδες της πόρτας και των
παραθυριών, ο αέρας µύριζε πορτοκάλι και χώµα. Και µπαινόβγαιναν τα τραταρίσµατα, τα
κρασιά, τα ρακιά κι οι µεζέδες, πήρε να βραδιάζει, άναψαν τα λυχνάρια, οι άντρες ήρθαν στο
κέφι, οι γυναίκες οι χαµοβλεπούσες σήκωσαν τα µάτια κι άρχισαν να κακαρίζουν σαν τις
πέρδικες˚ κι όξω από το σπίτι µούγκριζε ακόµα ο Θεός, πλήθαιναν οι βροντές, τα στενά
δροµάκια του χωριού είχαν γίνει ποτάµια, κατρακυλούσαν οι πέτρες και χαχάριζαν, είχε γίνει ο
Θεός νεροποντή κι αγκάλιαζε, πότιζε, κάρπιζε τη γης.
Κι ο κύρης στράφηκε στη µάνα µου, πρώτη φορά είδα να την κοιτάζει µε τρυφεράδα, κι η φωνή
του πρώτη φορά είχε γλυκάνει:
— Μαργή, της είπε, τραγούδηξε.
Της έδινε την άδεια, µπροστά σε τόσους άντρες, να τραγουδήσει˚ κι εγώ σηκώθηκα
ανταρεµένος. δεν ξέρω γιατί, είχα θυµώσει˚ έκαµα να τρέξω στη µάνα µου, σα να ’θελα να την
προστατέψω˚ µα ο κύρης µε άγγιξε µε το δάχτυλό του στον ώµο και µε κάθισε κάτω. Κι η µάνα
µου φάνηκε αγνώριστη, γυάλιζε το πρόσωπό της, σα να το αγκάλιαζαν όλες οι βροχές κι οι
αστραπές, σήκωσε το λαιµό, και θυµούµαι τα µακριά κορακάτα µαλλιά της λύθηκαν ξαφνικά,
της σκέπασαν τις πλάτες και κατέβηκαν ώς τα γοφιά της. Κι άρχισε ... τι φωνή ήταν εκείνη,
βαθιά, γλυκιά, λίγο βραχνή, όλο πάθος˚ µεσόκλεισε τα µάτια της κατά τον κύρη και τραγούδησε
µια µαντινάδα. ∆ε θα την ξεχάσω ποτέ τη µαντινάδα αυτή˚ τότε δεν κατάλαβα γιατί την είπε,

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

για ποιον την είπε˚ αργότερα, σα µεγάλωσα, κατάλαβα. Τραγουδούσε µε τη γλυκιά, γεµάτη
συγκρατηµένο πάθος φωνή της και κοίταζε τον πατέρα:
Θαµάζουµαι όταν περπατείς πώς δεν ανθούν οι ρούγες
και πώς δε γίνεσαι αϊτός µε τις χρυσές φτερούγες!
Γύρισα πέρα τα µάτια, να µη βλέπω τον κύρη, να µη βλέπω τη µάνα, πήγα στο παραθύρι κι
ακούµπησα το κούτελό µου στο τζάµι κι έβλεπα τη βροχή να πέφτει και να τρώει τα χώµατα.
5.
Τα δύο κείµενα εµφανίζουν πολλές οµοιότητες, αναλογίες, αλλά και διαφοροποιήσεις σε σχέση
µε τη θέση της γυναίκας. Συγκεκριµένα:
- Οι αφηγήσεις διαδραµατίζονται σε παρόµοιο κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο, αυτό της
παραδοσιακής κοινωνίας της υπαίθρου.
- Η δοµή και η οργάνωση τόσο των κοινωνιών όσο και των οικογενειών στο παραπάνω
πλαίσιο ήταν αυθεντικά πατριαρχική.
- Οι γυναίκες και στα δύο αποσπάσµατα συµµετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις: στο µεν
του Βιζυηνού σε γάµο, στο δε του Καζαντζάκη σε εορτασµό της Πρωτοµαγιάς.
- Και οι δύο ενήλικες-παντρεµένες γυναίκες δεν µετέχουν αυτόνοµα σε αυτές τις
εκδηλώσεις, αλλά µε τη συνοδεία-κηδεµονία των συζύγων τους.
- Οι ευκαιρίες των γυναικών στις παραδοσιακές κοινωνίες για γλέντι και διασκέδαση ήταν
ελάχιστες και περιορισµένες σ΄ αυτού του τύπου τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
- Οι γυναίκες και στα δύο αποσπάσµατα εκφράζονται καλλιτεχνικά: η πρώτη µε τη
συµµετοχή της στο χορό, η δεύτερη µε το τραγούδισµα της µαντινάδας.
- Και οι δύο γυναίκες µε τις εκδηλώσεις αυτές αποτελούν το κέντρο της διασκέδασης και
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των παρευρισκοµένων.
- Την πρωτοβουλία – προτροπή γι’ αυτήν την καλλιτεχνική έκφραση των γυναικών την
παρείχε και στις δύο περιπτώσεις ο σύζυγός τους. (Βιζυηνός: «έλα χόρεψε κι αυτό το
χορό µαζί µου», Καζαντζάκης: «Μαγρή, της είπε, τραγούδηξε»)
- Οι στιγµές χαλάρωσης και διασκέδασης αποτελούν αφορµή για εκδήλωση των
συναισθηµάτων του ζευγαριού, έκφραση της αµοιβαίας αγάπης και αλληλοθαυµασµού.
(Βιζυηνός: «Θα στρώσω τα στρώµατα…τόσο πολύ», Καζαντζάκης: «Τραγουδούσε µε τη
γλυκιά…χρυσές φτερούγες»).
- Στο Βιζυηνό η ανύπαντρη γυναίκα εµφανίζεται περιορισµένη, θύµα των δοµών της
κοινωνίας, ενώ στον Καζαντζάκη παρουσιάζεται να έχει περισσότερες δυνατότητες
διασκέδασης. Βιζυηνός: «Να χαρώ σαν πανδρευµένη…η γιαγιά σου να χαρώ»,
Καζαντζάκης: «να γελάει…ανύπαντρη ή αρραβωνιασµένη»).

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕ ΙΣ
Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:
Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non
aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus
interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum
dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus
reversus est.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso
rediens tecum deduc. Nοli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est.
Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius
possit esse quam recuperatio fugitivi.
Μονάδες 40
Β. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά:
iure: τη δοτική και την αιτιατική ενικού αριθµού.
civitati: τη γενική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού αριθµού.
hominem: την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού αριθµού.
scelus: τη δοτική ενικού και την ονοµαστική πληθυντικού αριθµού.
recuperatio: την αιτιατική και την αφαιρετική ενικού αριθµού.
Μονάδες 5
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω αντωνυµίες:
is: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθµού στο γένος που βρίσκεται.
quibus: τη δοτική ενικού και την ονοµαστική πληθυντικού αριθµού στο θηλυκό γένος.
hoc: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθµού στο γένος που βρίσκεται.
Μονάδες 6
γ. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε στα κενά του
τους τύπους που ζητούνται (να διατηρηθεί το γένος, ο αριθµός και η πτώση).
Θετικός
parvi

Συγκριτικός

Υπερθετικός

gratius
Μονάδες 4
2.α. secutus est: Να γράψετε την υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο και αριθµό σε όλους τους
χρόνους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείµενο).
Μονάδες 5
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήµατα:
recepit: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται.
dedit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
dicitur: το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται.
rediit: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή.
investiga: την αφαιρετική πτώση του σουπίνου.
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

mitte: τα απαρέµφατα ενεστώτα και µέλλοντα στην παθητική φωνή.
deduc: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται.
noli: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειµένου.
possit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου.
Μονάδες 10
3.α. dictator, is, civitati, Romam, Epheso, preti: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις
παραπάνω λέξεις των κειµένων που σας δόθηκαν.
Μονάδες 6
β. ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi: Να αναγνωρίσετε την
παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς
της.
Μονάδες 5
γ. Noli spectare: Να εκφράσετε την απαγόρευση µε τον άλλο τρόπο.
Μονάδες 4
4.α. Noli spectare quanti homo sit: Για τη δευτερεύουσα πρόταση αυτής της περιόδου να
δηλώσετε το είδος της, να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της και να τη µεταφέρετε
στον ευθύ λόγο.
Μονάδες 9
β. Tu hominem investiga: Να µετατρέψετε την πρόταση αυτή σε βουλητική εξαρτώµενη
από τη φράση Cicero illum monebat (= ο Κικέρων συµβούλευε εκείνον).
Μονάδες 6

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.
Μετάφραση:
Τότε ο Κάµιλλος, που για πολύ καιρό είχε παραµείνει εξόριστος κοντά στην Αρδέα, εξαιτίας της
µη ακριβοδίκαιης διανοµής της λείας από τους Βηίους, αν και ήταν απών εκλέχτηκε δικτάτορας ⋅
αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες ενώ ήδη αποχωρούσαν : αφού τους εξολόθρευσε πήρε πίσω
όλο το χρυσάφι. Αυτό επειδή ζυγίστηκε εκεί έδωσε το όνοµά του στην πολιτεία : ονοµάζεται
δηλαδή Πίσαυρο, επειδή εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι .Μετά από αυτήν την πράξη επέστρεψε στην
εξορία, από όπου όµως επέστρεψε, αφού τον παρακάλεσαν.
…………………………………………………………………………………………..
Εσύ, σε παρακαλώ, αναζήτησε τα ίχνη του ανθρώπου αυτού και µε την πιο µεγάλη φροντίδα
είτε στείλ’ τον στη Ρώµη είτε φέρ’ τον µαζί σου, καθώς θα επιστρέφεις από την Έφεσο. Μη σε
απασχολήσει πόσο αξίζει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί έχει µικρή αξία όποιος είναι τόσο τιποτένιος.
Αλλά, εξαιτίας του εγκλήµατος και του θράσους του δούλου, ο Αίσωπος οργίστηκε τόσο πολύ,
ώστε τίποτα δεν θα µπορούσε να του είναι περισσότερο ευχάριστο από την επανάκτηση του
δραπέτη.
1.α.
iuri
ius
civitatis
civitatibus
homine
hominum
sceleri
scelera
recuperationem
recuperatione
1.β.
eius
cui
huius

eos
quae
haec

Θετικός
parvi
gratum

Συγκριτικός
minoris
gratius

1.γ.
Υπερθετικός
minimi
gratissimum

2.α.
sequatur
sequeretur
secuturus sit
secutus sit
secutus esset
-------2.β.
reciperes
dant
dicetur
redibam
investigatu
mitti / missum iri
deducite
noluisti
potuissent

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

3.α.
dictator: κατηγορούµενο στο υποκείµενο Camillus µέσω του συνδετικού ρήµατος
factus est
is: υποκείµενο στο secutus est.
civitati: έµµεσο αντικείµενο στο dedit.
Romam: αιτιατική κυρίου ονόµατος πόλεως ως επιρρηµατικός προσδιορισµός που
δηλώνει κίνηση σε τόπο στο mitte
Epheso: αφαιρετική κυρίου ονόµατος πόλεως ως επιρρηµατικός προσδιορισµός που
δηλώνει αποµάκρυνση από τόπο στο rediens
preti: γενική της αξίας (αφηρηµένη αξία) στο est.
3.β.
∆ευτερεύουσα
συµπερασµατική
πρόταση
που
λειτουργεί
ως
επιρρηµατικός
προσδιορισµός του αποτελέσµατος στην κύρια πρόταση (εξαγγέλλεται από τη δεικτική
αντωνυµία tanto). Εισάγεται µε το συµπερασµατικό σύνδεσµο ut (συνοδεύεται από το
nihil και είναι αποφατική). Εκφέρεται µε υποτακτική όπως όλες οι συµπερασµατικές
επειδή στη λατινική το αποτέλεσµα θεωρείται πάντα µια υποκειµενική κατάσταση.
Συγκεκριµένα µε υποτακτική ενεστώτα (possit), επειδή σύµφωνα µε την ιδιοµορφία της
ακολουθίας των χρόνων, έχουµε εξάρτηση από αρκτικό χρόνο (adfectus est - κυρίως
παρακείµενος) και αναφέρεται στο παρόν - µέλλον.
3.γ.

Ne spectaveris

4.α.
Quanti homo sit: ∆ευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση (µερικής άγνοιας).
Εκφέρεται µε υποτακτική, όπως όλες οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις, επειδή στη
λατινική η εξάρτηση δίνει υποκειµενική χροιά στο περιεχόµενο της πρότασης.
Συγκεκριµένα µε υποτακτική ενεστώτα (sit), επειδή σύµφωνα µε την ακολουθία των
χρόνων έχουµε εξάρτηση από αρκτικό χρόνο (noli spectare) και εκφράζει το σύγχρονο
στο παρόν – µέλλον.
Ευθύς λόγος: Quanti homo est ?
4.β.

Cicero illum monebat ut (ille) hominem investigaret.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά
τον αριθµό της πρότασης από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά.
Στήλη Α
α. Επιτροπή Αποκαταστάσεως
Προσφύγων (ΕΑΠ, 1923)

Στήλη Β
1. Ιδρύθηκε µε βάση το άρθρο 11 της
Σύµβασης της Λοζάνης.
2. Ανήγειρε ξύλινα παραπήγµατα για την
προσωρινή στέγαση των προσφύγων.

β. Πατριαρχική Επιτροπή (1918)
γ. Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων
(1922)

3. Ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία της ΚΤΕ.

δ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)

Α.1.2.

Να


4. Ιδρύθηκε µε βάση τη Συµφωνία της
Άγκυρας.
5. Είχε σκοπό να οργανώσει τον
επαναπατρισµό των εκτοπισµένων.

δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων ιστορικών όρων:
Εθνικές γαίες
Φεντερασιόν
Οµάδα των Ιαπώνων

Μονάδες 8

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1.

Ποιες ήταν οι συνέπειες των Βαλκανικών Πολέµων για την εθνική οικονοµία;
Μονάδες 15

Α.2.2.

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων µετά τη Μικρασιατική
καταστροφή στον τοµέα της βιοµηχανίας;
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β1
Επισηµαίνοντας χωρία των παρακάτω κειµένων και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να
εξηγήσετε τις συνθήκες ανάδειξης της «νέας γενιάς» µετά την παρακµή των ξενικών κοµµάτων
και τα αιτήµατα που αυτή προέβαλε.
Μονάδες 25
Κείµενο Α΄
Περί το τέλος της βασιλείας του Όθωνος θα εµφανισθούν αι νέαι πολιτικαί δυνάµεις,
προερχόµεναι εκ της µετεπαναστατικής γενεάς, η οποία, εµποτισµένη µε τας εξελισσοµένας εις
την Ευρώπην φιλελευθέρας ιδέας, θα αναλάβη το έργον της ολοκληρώσεως της ∆ηµοκρατίας.
Αι δυνάµεις αυταί θα επιτύχουν και την έξωσιν του Όθωνος (...).
………………………………………………………………………………………………………
Ο ελληνικός λαός, υπό την ηγεσίαν της µεταπελευθερωτικής γενεάς, διεξεδίκει αποφασιστικώς
την πλήρη ανεξαρτησίαν του. Οι επί κεφαλής της Επαναστάσεως του 1862 ήσαν νέοι
επηρεασµένοι βαθύτατα από τας φιλελευθέρας ιδέας. Εξ άλλου κατά την διαρρεύσασαν
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

τριακονταετίαν, η πληθυσµική σύνθεσις της Ελλάδος είχεν υποστή τοιαύτην εξέλιξιν (...) ώστε
υφίσταντο, πλέον, νέα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά δεδοµένα. Ακόµη και η αναλογία
µεταξύ πληθυσµού της υπαίθρου και αστικών κέντρων είχεν ουσιωδώς µεταβληθή εις βάρος του
πρώτου. Τέλος, είχεν αρχίσει να διαµορφούται ηγετική τάξις, τελείως διάφορος της
προελθούσης εκ του αγώνος της ανεξαρτησίας.
Γρηγόριος ∆αφνής, Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα, 1821-1961, σσ. 54 και 59.
Κείµενο Β΄
Μετά το τέλος του Κριµαϊκού Πολέµου (…), το αντιδυναστικό ρεύµα δυνάµωσε, για να
κορυφωθεί κατά την τριετία 1859-1862. Με αφορµή διώξεις εναντίον φιλελεύθερων
διανοουµένων, όπως ο Αλεξ. Σούτσος (Φεβρουάριος 1859), και µε ενεργό συµµετοχή της
«χρυσής» φοιτητικής νεολαίας της εποχής (…) η αντιπολίτευση κατά του Όθωνα γενικεύτηκε,
παρασέρνοντας µια πλειάδα ετερογενών πολιτικών και στρατιωτικών στοιχείων που, για
διαφορετικούς λόγους, επιζητούσαν την αποµάκρυνση της δυναστείας.
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγµατική ιστορία, σ. 71.

ΘΕΜΑ Β2
Επισηµαίνοντας χωρία του παρακάτω κειµένου και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να
εξηγήσετε τις απόψεις του Ε. Βενιζέλου σχετικά µε την πολιτική του βασιλιά Κωνσταντίνου το
1915-1916.
Μονάδες 25
Κείµενο
Οµιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον αθηναϊκό λαό, 14 Αυγούστου 1916:
Συνιστώ προς υµάς να συγκροτήσετε ολιγοµελή αντιπροσωπείαν (…) η οποία, παρουσιαζοµένη
προς την Α. Μεγαλειότητα, να είπη προς Αυτόν ταύτα περίπου:
Βασιλεύ!
Έγινες θύµα ανθρώπων, οι οποίοι (…) δεν εδίστασαν να καπηλευθούν την προς το Στέµµα
ευλάβειαν και την προς το πρόσωπόν Σου αγάπην του Λαού (…).
Έγινες θύµα των στρατιωτικών συµβούλων Σου, οι οποίοι µε την στενότητα της στρατιωτικής
των αντιλήψεως και µε τον πόθον της εγκαθιδρύσεως µιας απολυταρχίας, η οποία θα καθίστα
αυτούς ουσιαστικώς κυρίους της καταστάσεως, σ’ έπεισαν ότι η Γερµανία θα εξέλθη νικήτρια εκ
του Ευρωπαϊκού πολέµου.
Έγινες τέλος θύµα της ιδικής Σου φυσικής άλλως τε και ανθρωπίνης αδυναµίας. Συνειθισµένος
να θαυµάζης παν ό,τι Γερµανικόν, εκπεπληγµένος ενώπιον της απαραµίλλου στρατιωτικής και
άλλης παντοδαπής Γερµανικής οργανώσεως, δεν επίστευσες µόνον εις την Γερµανικήν νίκην,
αλλά και ηυχήθης αυτήν, ελπίζων να δυνηθής µετ’ αυτήν να συγκεντρώσης εις χείρας Σου όλην
την κυβερνητικήν εξουσίαν και να θέσης ουσιαστικώς κατά µέρος το ελεύθερον πολίτευµά µας.
Στ. Στεφάνου (επιµ.), Τα κείµενα του Ελευθερίου Βενιζέλου, τόµος Β΄, σ. 227

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1
α-3
β-5
γ-2
δ-1
Α.1.2
Εθνικές γαίες:

ήταν οι ακίνητες, κτηµατικές ιδιοκτησίες Οθωµανών στις περιοχές που
πέρασαν υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η γη αυτή ανήκε είτε
στο οθωµανικό δηµόσιο είτε σε µουσουλµανικά ιδρύµατα ή ιδιώτες ως
ιδιοκτησία ή δικαίωµα νοµής (εκµετάλλευσης). (βλ. σελ.25 σχολικού
βιβλίου).
Φεντερασιόν:
µεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης µε
πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή
κοινότητα της πόλης, που αποτέλεσε σηµαντικό δίαυλο διάδοσης της
σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. (βλ. σελ.48
σχολικού βιβλίου).
Οµάδα των Ιαπώνων: πολιτικό µόρφωµα υπό τον ∆ηµήτριο Γούναρη, που ιδρύθηκε το 1906
και επίκεντρο της κριτικής του ήταν η αδυναµία του πολιτικού
συστήµατος να προσαρµοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας. Η οµάδα
δεν µπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε το 1908. [Η εµφάνιση της
συγκεκριµένης κοινοβουλευτικής οµάδας αποτελεί το µοναδικό νέο
στοιχείο έως το 1909]. (βλ. σελ.88 σχολικού βιβλίου).

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1
σελ. 51: Το κόστος των βαλκανικών πολέµων … ο Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος.
Συµπληρωµατικά (και όχι υποχρεωτικά) θα µπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:
σελ. 33: Η αλλαγή των δεδοµένων στο χώρο της βιοµηχανίας και η βελτίωση των
περιοριστικών συνθηκών ήρθε µετά το 1912 – 13, µε την ενσωµάτωση µεγάλων
εκτάσεων και πληθυσµών.
σελ. 42: Οι βαλκανικοί πόλεµοι ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησε στη
σταθεροποίηση της συµπεριφοράς των οµογενών κεφαλαιούχων στις αρχές του 20ού
αιώνα (µε αποτέλεσµα, µετά τη διακοπή των παραδοσιακών δραστηριοτήτων τους
στην ανατολική Μεσόγειο, να προτιµήσουν τη µεταφορά των επιχειρηµατικών,
βιοµηχανικών ή χρηµατιστηριακών δραστηριοτήτων τους στο ελληνικό κράτος).
σελ. 45: Οι εξελίξεις στο αγροτικό ζήτηµα προχώρησαν αργά µέχρι το τέλος των βαλκανικών
πολέµων (1913), οπότε το ζήτηµα έγινε πιο περίπλοκο, καθώς µέσα στα νέα όρια της
χώρας υπήρχαν πλέον και µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες µεγάλων εκτάσεων.
σελ. 48: Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του εργατικού κινήµατος κράτησε µέχρι το τέλος των
βαλκανικών πολέµων. Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, µιας πόλης µε
σηµαντικό – για τα µέτρα της περιοχής – βιοµηχανικό υπόβαθρο και µε
κοσµοπολίτικο χαρακτήρα, αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για το εργατικό κίνηµα.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

Α.2.2.
σελ. 170: Η άφιξη των προσφύγων … σελ. 171: προσφύγων ή γηγενών.
Στην απάντηση µπορεί να συµπεριληφθεί και η επόµενη παράγραφος που αναφέρεται στην
ένταξη των γυναικών στον ενεργό πληθυσµό σελίδα 171: Η άφιξη των προσφύγων …
βιοµηχανία ετοίµων ενδυµάτων.
Ως εισαγωγή στη συγκεκριµένη απάντηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί η συναφής νοηµατικά
παράγραφος:
σελ. 169: Για ένα διάστηµα η άφιξη των προσφύγων φαινόταν δυσβάστακτο φορτίο για την
ελληνική οικονοµία. Μεσοπρόθεσµα όµως αυτή ωφελήθηκε από την εγκατάσταση
των προσφύγων.
Στο γενικότερο πνεύµα της ερώτησης µπορούν να αξιοποιηθούν τα εξής χωρία:
σελ. 54: Οι πρόσφυγες είχαν φέρει µαζί τους τις γνώσεις, τον πολιτισµό τους και µια ισχυρή
διάθεση για εργασία. Πέρα από τις επιτυχείς ή ανεπιτυχείς προσπάθειες των αρχών
για την αποκατάσταση των ξεριζωµένων, θεµέλιο της όλης προσπάθειας ήταν η
διάθεση των ανθρώπων να εργαστούν σκληρά για να ξαναδηµιουργήσουν αυτά που
έχασαν µέσα στην καταστροφή.
σελ. 33: Ακόµα και µετά την ενσωµάτωση µεγάλων εκτάσεων και πληθυσµών (µετά το 191213), οι χρόνιες αδυναµίες της ελληνικής βιοµηχανίας συνέχισαν να εµποδίζουν την
ανάδειξή της σε κινητήρια δύναµη της ελληνικής οικονοµίας. Αδύναµη να αντέξει τον
εξωτερικό ανταγωνισµό, η βιοµηχανία παρέµεινε προσηλωµένη σε δευτερεύουσες
δραστηριότητες, αναζητώντας τη σωτηρία της στην παρέµβαση του κράτους, µε
δασµολογικά ή άλλα ενισχυτικά µέτρα.

ΘΕΜΑ Β1
Η παρακµή των ξενικών κοµµάτων συµπίπτει µε την ανάδειξη µιας γενιάς ανθρώπων µε
διαφορετική νοοτροπία και καταβολές. Οι ηγετικές προσωπικότητες των ξενικών κοµµάτων
είχαν βιώσει την Επανάσταση και η νοοτροπία τους, τα ιδανικά τους, οι απόψεις τους είχαν
διαµορφωθεί στην προεπαναστατική περίοδο.
Για την αµέσως επόµενη γενιά, η Επανάσταση ανήκε στην Ιστορία. Η γενιά αυτή βίωνε ραγδαίες
αλλαγές λόγω των συχνών πολιτικών µεταβολών και της οικονοµικής και τεχνικής ανάπτυξης,
που ακολουθούσαν πρωτόγνωρους ρυθµούς.
Στο διάστηµα των τριάντα περίπου χρόνων µετά την απελευθέρωση, «η πληθυσµική σύνθεσις
της Ελλάδας είχε υποστεί τοιαύτην εξέλιξιν» µε αποτέλεσµα να υφίστανται πλέον νέα κοινωνικά,
οικονοµικά και πολιτικά δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα, η οικονοµική και κοινωνική µεταβολή,
που πραγµατοποιείται στους κόλπους του ελληνικού κράτους, είχαν ως άµεση συνέπεια την εκ
θεµελίων αντίληψη για τη ζωή. Οι άνθρωποι σταµάτησαν να ζουν όπως οι πρόγονοί τους. Η
αναλογία µεταξύ του πληθυσµού της υπαίθρου και των αστικών κέντρων είχε «ουσιωδώς
µεταβληθεί εις βάρος του πρώτου». Ο αστικός πληθυσµός αυξάνεται και καθώς βρίσκεται πλέον
πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, είχε µεγαλύτερη δυνατότητα ενηµέρωσης για τις
εξελίξεις.
Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η µείωση των αναλφαβήτων στον ανδρικό πληθυσµό. Η σχετικά
γρήγορη διάδοση της παιδείας αύξησε τις κοινωνικές εντάσεις. Οι απαιτήσεις των ανθρώπων
αυξήθηκαν. Ακόµα και οι ηµιµαθείς άρχισαν να επικρίνουν τις δυσλειτουργίες του κράτους και
την καθυστέρηση σε σχέση µε τις χώρες τις ∆ύσης, ενώ εντάθηκε η επιθυµία συµµετοχής στα
πολιτικά πράγµατα. Η νέα «µεταπελευθερωτική» γενιά δεν είχε τις εµπειρίες της προηγούµενης
(τουρκοκρατία, επανάσταση, αντιβασιλεία, βοήθεια των ∆υνάµεων σε κρίσιµες στιγµές) και
αποστασιοποιήθηκε από τις αντιπαραθέσεις που κυριαρχούσαν στην προηγούµενη γενιά και από
τα κόµµατα που τις εξέφραζαν (τελείως διάφορος της προελθούσης εκ του αγώνος της
ανεξαρτησίας).
Οι «νέαι πολιτικαί δυνάµεις», που θα εµφανισθούν στο τέλος της βασιλείας του Όθωνα, έχουν
δεχτεί τις πολιτικές επιρροές του φιλελευθερισµού, που εξαπλώνεται στην Ευρώπη και θα
επιδιώξουν κυρίως πολιτικές αλλαγές µε πρώτο και βασικό στόχο την «ολοκλήρωση της
∆ηµοκρατίας». Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι δεν αισθάνονται πολιτική δέσµευση σε
σχέση µε το παρελθόν, ειδικά έναντι των Μεγάλων ∆υνάµεων, γι’ αυτό και θα προωθήσουν την
πλήρη πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας και την έξωση των θεσµών που υπονοµεύουν την
οµαλότητα της πολιτικής ζωής.
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

Η νέα γενιά ασκούσε έντονη κριτική στους παλαιότερους και φρονούσε ότι το συνταγµατικό
πολίτευµα δεν µπορούσε να αναπτυχθεί, καθώς το εµπόδιζαν η Αυλή και ο ίδιος ο βασιλιάς, τον
οποίο θεωρούσε πολιτικά ατάλαντο. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 έγινε φανερή µια
συνολική δυσαρέσκεια µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας
και της δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήµατος και συγκροτήθηκαν αντιπολιτευτικού όµιλοι
µε εκσυγχρονιστικά κατά κύριο λόγο αιτήµατα : ελεύθερες εκλογές, φορολογική µεταρρύθµιση
µε στόχο την ελάφρυνση των αγροτών, κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδοµής, ίδρυση
αγροτικών τραπεζών, απλούστερη διοίκηση. Τα αιτήµατα αυτά εξέφρασε σε µεγάλο βαθµό µε
την πολιτική του δράση ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος, εκπρόσωπος της νέας ηγετικής
πολιτικής τάξης και του εκσυγχρονιστικού ρεύµατος της εποχής.
Πιο συγκεκριµένα, µετά το τέλος του Κριµαϊκού πολέµου, το αντιδυναστικό ρεύµα δυνάµωσε,
για να κορυφωθεί κατά την τριετία 1859-1862. Αφορµή για την οργάνωση ισχυρής
αντιπολίτευσης στάθηκε η πολιτική των διώξεων που εκπορεύτηκε από τα ανάκτορα σε βάρος
φιλελεύθερων διανοουµένων, όπως ο Αλεξ. Σούτσος (Φεβρ. του 1859). Το Φεβρουάριο του
1862, αυτή η διογκούµενη δυσαρέσκεια κατέληξε σε επανάσταση µε κύριο αίτηµα την
αποµάκρυνση του βασιλιά. Στην επανάσταση συµµετείχαν κατά κύριο λόγο αξιωµατικοί, η
«χρυσή» φοιτητική νεολαία της εποχής, οι άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστηµίου, που δεν ήθελαν
να εργαστούν στους κλάδους της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής και αισθάνονταν
κοινωνικά αδικηµένοι. Συµµετείχαν ακόµη και πολλά άτοµα ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων,
τα οποία ζητούσαν ευκαιρίες για ενεργότερη συµµετοχή στα πολιτικά πράγµατα.
Αυτό το ετερογενές και ετερόκλητο σώµα «για διαφορετικούς λόγους» επιζητούσε την εκδίωξη
του Όθωνα. Στις 12 Οκτωβρίου 1862 ο Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα.
Σχετικά χωρία βιβλίου : σελ. 77 – 78 : Η «νέα γενιά».

ΘΕΜΑ Β2
Η οµιλία του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον αθηναϊκό λαό στις 14 Αυγούστου 1916 περιέχει τις
απόψεις του σχετικά µε την εξωτερική και εσωτερική πολιτική του βασιλιά Κωνσταντίνου στο
χρονικό διάστηµα 1915 - 1916.
Από το 1912, µετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές, ο Βενιζέλος ήταν κυρίαρχος του
πολιτικού παιχνιδιού, χωρίς ουσιαστική κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Στις προθέσεις του δεν
υπήρχε η αλλαγή της πολιτειακής κατάστασης στην Ελλάδα γι’ αυτό και επιδίωξε πολιτική
συνδιαλλαγής και συνεργασίας µε τη βασιλική εξουσία. Το 1913, τον βασιλιά Γεώργιο Α΄
διαδέχθηκε στον θρόνο ο Κωνσταντίνος, στον οποίο το 1914, ως κίνηση ευµένειας και καλής
θέλησης ο Βενιζέλος παραχώρησε το αξίωµα του αρχιστρατήγου. Πάντως, µέχρι το 1915 οι δύο
ισχυρές προσωπικότητες δεν ήλθαν σε ευθεία σύγκρουση.
Σηµείο τριβής θα αποτελέσει στη συνέχεια η ενδοτικότητα των κοµµάτων της αντιπολίτευσης
έναντι του βασιλιά, στον οποίο αναγνώριζαν το δικαίωµα να επιβάλλει τη δική του άποψη στην
εξωτερική πολιτική παραβλέποντας ότι κάτι τέτοιο ήταν αντισυνταγµατικό (καθώς υπεύθυνη για
την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας και της εξωτερικής πολιτικής είναι βεβαίως η κυβέρνηση
και ο πρωθυπουργός). Η πολιτική νοοτροπία της αντιπολίτευσης ενίσχυσε τους εχθρούς της
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, προ πάντων έναν κύκλο αντιδηµοκρατικών αξιωµατικών.
Η ρήξη µεταξύ Βενιζέλου και Κωνσταντίνου θα επέλθει µε αφορµή τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο,
καθώς εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις ως προς τη σκοπιµότητα ή µη της συµµετοχής της
Ελλάδας στον πόλεµο. Οι Φιλελεύθεροι τάσσονταν υπέρ της συµµετοχής στον πόλεµο, επειδή ο
Βενιζέλος προσδοκούσε ότι µε αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα είχε εδαφικά οφέλη. Αντίθετα, ο
βασιλιάς και το Γενικό Επιτελείο είχαν διαφορετική εκτίµηση και θεωρούσαν ανεύθυνη τη θέση
των Φιλελευθέρων, καθώς εκτιµούσαν ότι η έκβαση του πολέµου ήταν αβέβαιη και θα
µπορούσαν να νικήσουν οι Κεντρικές ∆υνάµεις.
Στο ιστορικό παράθεµα ο Βενιζέλος επισηµαίνει πολιτικό δόλο στις εκτιµήσεις των στρατιωτικών
συµβούλων του βασιλιά και τους κατηγορεί για στενότητα στρατιωτικής αντίληψης και για
αντιδηµοκρατική πολιτική νοοτροπία. Υποστηρίζει ότι οι συγκεκριµένοι σύµβουλοι, έχοντας ως
εύσχηµο κάλυµµα την αφοσίωση στο θρόνο, επεδίωξαν την επιβολή απολυταρχικής
διακυβέρνησης και τον πολιτικό έλεγχο στην Ελλάδα χρησιµοποιώντας ως πολιτική µαριονέτα
τον Κωνσταντίνο, ο οποίος επέδειξε ασυγχώρητη ευπιστία, επιπολαιότητα, έλλειψη οξυδέρκειας
και έγινε «θύµα» ανθρώπων που καπηλεύτηκαν σε βάρος του «την προς το Στέµµα ευλάβειαν
και την προς το πρόσωπόν του αγάπη του Λαού».

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

Ο Κωνσταντίνος, δεδοµένης της κυριαρχίας της Αγγλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, και παρά
τους δεσµούς του µε τη Γερµανία, δεν µπορούσε να ζητήσει συµµετοχή στον πόλεµο στο
πλευρό των Κεντρικών ∆υνάµεων, γι’ αυτό και έλαβε θέση υπέρ της ουδετερότητας της
Ελλάδας. Η εµµονή του βασιλιά στη θέση αυτή τον οδήγησε να δράσει µε τρόπο που υπέσκαπτε
τα θεµέλια του πολιτικού συστήµατος. Ο Κωνσταντίνος ανέπτυξε µυστική διπλωµατία εν αγνοία
της κυβέρνησης, καταφεύγοντας ακόµη και σε παράνοµα µέσα (π.χ. παράδοση απόρρητων
διπλωµατικών εγγράφων στους Γερµανούς.) Το 1915 προκάλεσε δύο φορές την παραίτηση της
κυβέρνησης του Βενιζέλου.
Η πολιτική του Κωνσταντίνου είχε ως αποτέλεσµα την αποχή των Φιλελευθέρων από τις εκλογές
που προκηρύχθηκαν µετά τη δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου, καθώς θεωρούσαν την ενέργεια
του βασιλιά ως παραβίαση του συντάγµατος. Ακολούθησαν εκδηλώσεις βίας και φανατισµού,
που δηµιούργησαν χάσµα ανάµεσα στις δύο παρατάξεις καθώς κυριάρχησε το µίσος. Όποιος
ήταν κατά του πολέµου, κινούσε αµέσως την υποψία στους Βενιζελικούς, ότι ήταν κατά της
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, κατά των εθνικών συµφερόντων. Στο ιστορικό παράθεµα ο
Βενιζέλος επισηµαίνει τον κίνδυνο κατάλυσης του πολιτεύµατος της βασιλευόµενης δηµοκρατίας
και της εγκαθίδρυσης απολυταρχίας είτε από τη χορεία των Στρατιωτικών Επιτελών µε την
ανοχή του βασιλιά είτε από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο, που ήλπιζε σε συγκέντρωση της
πολιτικής εξουσίας στα χέρια του. Οι Αντιβενιζελικοί έβλεπαν στο πρόσωπο των Βενιζελικών
βίαιους πράκτορες της Αντάντ που µάχονταν τον λαοφιλή βασιλιά, κατέστρεφαν την ενότητα
του έθνους και έθεταν σε κίνδυνο το κράτος. Ο πρωθυπουργός στον λόγο του, βέβαια,
προβάλει και συνακόλουθα καταδικάζει ως αποκλειστικό αίτιο-αυτουργό αυτών των
συµπτωµάτων τον ίδιο τον βασιλιά και την πολιτική του.
Τα δύο κόµµατα (Βενιζελικοί / Αντιβασιλικοί – Αντιβενιζελικοί / Φιλοβασιλικοί) διέφεραν όλο και
λιγότερο µεταξύ τους στην πολιτική πρακτική και την προπαγάνδα, παράλληλα όµως όλο και
περισσότερο ενισχυόταν ο διπολισµός. Στα µέσα του 1916 το Κοινοβούλιο χάθηκε ουσιαστικά
από το προσκήνιο και το κλίµα της εποχής επέτρεψε να συµµετάσχουν στη διαµάχη και
στρατιωτικοί, οι οποίοι δηµιούργησαν δύο οργανώσεις αντίθετες µεταξύ τους, ανάλογα µε το αν
τα συµφέροντα κάθε οµάδας εξυπηρετούνταν από τον πόλεµο ή την ουδετερότητα. Απόρροια
της ανησυχητικής επέκτασης του εθνικού διχασµού στο εσωτερικό της Ελλάδας είναι η οµιλία
του Βενιζέλου προς τον αθηναϊκό λαό άµεσα, ενώ έµµεσα απευθύνεται στον Κωνσταντίνο και
αποτελεί εκ µέρους του αρχηγού των Φιλελευθέρων µια ακόµη, ίσως την τελευταία απόπειρα
συνδιαλλαγής και άρσης των αιτιών της εθνικής κρίσης. Φαίνεται ότι η οµιλία του Βενιζέλου δεν
είχε ιδιαίτερο αποτέλεσµα. Ο βασιλιάς κώφευσε στις επισηµάνσεις του πρωθυπουργού και ο
Βενιζέλος, στις 26 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους συγκρότησε δική του κυβέρνηση στη
Θεσσαλονίκη.
Οι εκτιµήσεις, βέβαια, του Βενιζέλου στη συγκεκριµένη οµιλία για τη συγκεκριµένη πολιτική
συµπεριφορά του Κωνσταντίνου έχουν την επίπλαστη εµφάνιση της εύσχηµης διαφωνίας, στην
οποία, όµως, λανθάνει οξεία κριτική και λεπτή ειρωνεία (χαρακτηριστική είναι η τριπλή
επανάληψη της έκφρασης «έγινες θύµα», µε την οποία αρχίζουν τρεις παράγραφοι).
Ο πρωθυπουργός µέµφεται τον βασιλιά για τις επιλογές του, τις απόψεις του και τις προθέσεις
του. Καταλογίζει στον αντίπαλο πολιτική αδυναµία, έπαρση και αλαζονεία, αποτέλεσµα της
ιδιοσυστασίας του Κωνσταντίνου και συµπεραίνει ότι η απόφαση του βασιλιά για την τήρηση της
φαινοµενικής «ουδετερότητας» στον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο, είναι εσφαλµένη, ανυπόστατη και
στην ουσία αποτέλεσµα των προσωπικών δεσµών του βασιλιά µε τη Γερµανία, αλλά και του
αδικαιολόγητα υπερβολικού θαυµασµού του «ενώπιον της απαραµίλλου στρατιωτικής και άλλης
παντοδαπής Γερµανικής οργανώσεως».
Ο πρωθυπουργός, µε αλάθητο πολιτικό αισθητήριο, διαπιστώνει βέβαια ότι οι επιλογές του
Κωνσταντίνου εξυπηρετούν παράλληλα και τις µύχιες πολιτικές βλέψεις του τελευταίου.
Έχοντας συσπειρώσει γύρω του ο βασιλιάς ένα κύκλο αντιδηµοκρατικών αξιωµατικών και
ενισχυµένος από πιθανή νίκη – επικράτηση των Κεντρικών Αυτοκρατοριών θα µπορούσε
ευχερώς να συγκεντρώσει στα χέρια του «όλην την κυβερνητικήν εξουσίαν» και να εκτοπίσει
πολιτικά «το ελεύθερον πολίτευµα» της χώρας επιβάλλοντας απολυταρχική διακυβέρνηση.
Σχετικά χωρία βιβλίου : σελ. 95: Ήδη από το 1912 … σελ. 97: στη Θεσσαλονίκη.
* Η αναφορά στην παράγραφο «Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν … στη Θεσσαλονίκη (σελ. 96
– 97) που περιγράφει την επέκταση του εθνικού διχασµού θεωρείται απαραίτητη, αν και στην
ερώτηση δεν γίνεται σαφής αναφορά στον εθνικό διχασµό ούτε υπάρχει σχετική νύξη στην
πηγή για τα γεγονότα που ακολούθησαν µετά τη δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου και τις
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

6

εκλογές που προκηρύχθηκαν στη συνέχεια. Όσοι µαθητές τη συµπεριέλαβαν στην απάντησή
τους θα έπρεπε να την παρουσιάσουν ως αντανάκλαση της εξωτερικής πολιτικής του
Κωνσταντίνου στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας. Επιπλέον, ο λόγος του Βενιζέλου
εκφωνείται στις 14 Αυγούστου του 1916, δηλαδή ένα µήνα πριν τη συγκρότηση της
κυβέρνησης της ‘Εθνικής Άµυνας’ στη Θεσσαλονίκη γεγονός που συνιστά χρονικό όριο για την
ενσωµάτωση της συγκεκριµένης παραγράφου στην απάντηση.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1o
A. Να αποδείξετε ότι, αν µία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σ’ ένα σηµείο x0, τότε είναι και
συνεχής στο σηµείο αυτό.
Μονάδες 8
Β. Τι σηµαίνει γεωµετρικά το Θεώρηµα Μέσης Τιµής του ∆ιαφορικού Λογισµού;
Μονάδες 7
Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη
Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

_

α. Αν z ένας µιγαδικός αριθµός και z ο συζυγής του, τότε ισχύει

z = z = −z .
Μονάδες 2

β. Έστω µία συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστηµα ∆ και δύο φορές παραγωγίσιµη στο
εσωτερικό του ∆.
Αν f΄΄(x) > 0 για κάθε εσωτερικό σηµείο x του ∆, τότε η f είναι κυρτή στο ∆.
Μονάδες 2
γ. Για κάθε συνάρτηση f, παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα ∆, ισχύει

∫ f ΄(x )dx = f (x ) + c

, c ∈ IR .
Μονάδες 2

δ. Αν µια συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστηµα ∆, τότε η εφαπτοµένη της γραφικής
παράστασης της f σε κάθε σηµείο του ∆ βρίσκεται «πάνω» από τη γραφική της
παράσταση.
Μονάδες 2
ε. Έστω µια συνάρτηση f ορισµένη σε ένα διάστηµα ∆ και x0 ένα εσωτερικό σηµείο του
∆. Αν η f είναι παραγωγίσιµη στο x0 και f΄(x0)=0, τότε η f παρουσιάζει υποχρεωτικά
τοπικό ακρότατο στο x0.
Μονάδες 2

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί z = α + βi, όπου α, β ∈ IR και
συζυγής του z.
α. Να αποδείξετε ότι

_
w = 3z − i z + 4 όπου z είναι ο

Re(w) = 3α – β + 4
Ιm(w) = 3β – α.
Μονάδες 6
β. Να αποδείξετε ότι, αν οι εικόνες του w στο µιγαδικό επίπεδο κινούνται στην ευθεία µε
εξίσωση y = x – 12, τότε οι εικόνες του z κινούνται στην ευθεία µε εξίσωση y = x – 2.
Μονάδες 9
γ. Να βρείτε ποιος από τους µιγαδικούς αριθµούς z, οι εικόνες των οποίων κινούνται στην
ευθεία µε εξίσωση y = x – 2, έχει το ελάχιστο µέτρο.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο
Έστω η συνάρτηση f(x) = x5+x3+x .
α. Να µελετήσετε την f ως προς την µονοτονία και τα κοίλα και να αποδείξετε ότι η f έχει
αντίστροφη συνάρτηση.
β. Να αποδείξετε ότι f(ex) ≥ f(1+x) για κάθε x∈IR.

Μονάδες 6

Μονάδες 6
γ. Να αποδείξετε ότι η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της f στο σηµείο (0,0) είναι ο
άξονας συµµετρίας των γραφικών παραστάσεων της f και της f –1.
Μονάδες 5
δ. Να υπολογίσετε το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της
f –1, τον άξονα των x και την ευθεία µε εξίσωση x = 3.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4ο
Έστω µια συνάρτηση f συνεχής σ’ ένα διάστηµα [α,β] που έχει συνεχή δεύτερη παράγωγο
στο (α,β). Αν ισχύει
f(α) = f(β) = 0 και υπάρχουν αριθµοί γ∈(α,β), δ∈(α,β), έτσι ώστε f(γ)·f(δ) < 0, να
αποδείξετε ότι:
α. Υπάρχει µία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης f(x) = 0 στο διάστηµα (α,β).
Μονάδες 8
β. Υπάρχουν σηµεία ξ1, ξ2 ∈ (α,β) τέτοια ώστε f΄΄(ξ1) < 0 και f΄΄(ξ2) > 0.
Μονάδες 9
γ. Υπάρχει ένα τουλάχιστον σηµείο καµπής της γραφικής παράστασης της f.
Μονάδες 8

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1o
α. Θεωρία: Θεώρηµα σελ. 217 σχολικού βιβλίου
β. Θεωρία: Η απάντηση βρίσκεται στη σελ. 247 του σχολικού βιβλίου
γ.
α-Σ
β-Σ
γ-Σ
δ-Λ
ε-Λ

ΘΕΜΑ 2o
α. Είναι:

w = 3z − i z + 4 = 3(α + βi ) − i (α − βi ) + 4 = 3α + 3βi − αi − β + 4 = (3α − β + 4) + (3β − α )i
Έτσι Re(w) = 3α - β + 4 και Im(w) = 3β - 4.
β. Οι εικόνες του w στο µιγαδικό επίπεδο είναι τα σηµεία Μ(3α-β+4, 3β-α), όπου α, β ∈ ℜ.
Αφού ανήκουν σε ευθεία µε εξίσωση y = x - 12 είναι:
3β - α = 3α - β + 4 - 12 ⇔ 4β - 4α = -8 ⇔ β - α = -2 ⇔ β = α - 2.
Από την τελευταία συνάγεται ότι τα σηµεία Ν(α,β) που είναι οι εικόνες του z στο µιγαδικό
επίπεδο ανήκουν στην ευθεία µε εξίσωση y = x - 2.
γ. Από τις εικόνες των µιγαδικών αριθµών, των οποίων οι εικόνες κινούνται στην ευθεία
(ε): y = x - 2, ελάχιστο µέτρο έχει εκείνος του οποίου η εικόνα Κ είναι τέτοια ώστε ΟΚ
κάθετη στην (ε). Έτσι:
λΟΚ = -1 και ΟΚ: y = -x
Λύνοντας το σύστηµα:
y = x - 2, y = -x
προκύπτει x = 1, y = -1. ∆ηλαδή το σηµείο Κ έχει συντεταγµένες (1,-1). Άρα ο µιγαδικός
µε το ελάχιστο µέτρο από αυτούς που κινούνται στην ευθεία µε εξίσωση y = x - 2 είναι ο z
= 1 - i.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

ΘΕΜΑ 3ο
α. Η συνάρτηση f(x)=x5+x3+x είναι ορισµένη και παραγωγίσιµη 2 φορές σε όλο το ℜ µε:
f΄(x) = (x5+x3+x)΄ = 5x4+3x2+1 και
f”(x) = (5x4+3x2+1)΄= 20x3+6x

Επειδή είναι f΄(x) = 5x4+3x2+1 > 0 για κάθε x ∈ ℜ, προκύπτει ότι η f είναι γνησίως
αύξουσα σε όλο το ℜ.

f”(x)=0 ⇔ 20x3+6x=0 ⇔ 2x(10x2+3)=0 ⇔ x=0 εφόσον 10x2+3>0 για κάθε x ∈ ℜ.

Εποµένως η f είναι:

κοίλη στο διάστηµα (- ∞ , 0] και

κυρτή στο διάστηµα [0, + ∞ ).

Επειδή η συνάρτηση f είναι γνησίως µονότονη στο ℜ θα είναι 1-1 σε αυτό και συνεπώς η
f είναι αντιστρέψιµη στο ℜ.

β. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο ℜ (ερώτηµα α). Προκειµένου να δείξουµε ότι
f(ex) ≥ f(1+x) για κάθε x ∈ ℜ, αρκεί να δείξουµε ότι:
ex ≥1+x για κάθε x ∈ ℜ.
Πράγµατι, θεωρούµε τη συνάρτηση g(x)=ex-1-x στο ℜ, η οποία είναι παραγωγίσιµη σ΄ αυτό
µε g΄(x)=ex-1. Από την εξίσωση g΄(x)=0 έχουµε ex-1=0 ⇔ ex=1 ⇔ x=0.
Έχουµε:

ελάχ. g(0) = 0
Εποµένως g(x) ≥ g(0)=0 για κάθε x ∈ ℜ ή ex-1-x ≥ 0 για κάθε x ∈ ℜ και άρα:
ex ≥ 1+x για κάθε x ∈ ℜ
γ. Η εφαπτοµένη της Cf στο σηµείο (0,0) έχει εξίσωση
y-f(0) = f΄(0) (x-0) ή y-0 = 1(x-0) ή y=x
που είναι η διχοτόµος της πρώτης και τρίτης γωνίας των αξόνων. Επειδή τώρα η f είναι
αντιστρέψιµη (ερώτηµα α) προκύπτει ότι υπάρχει η f-1 ή οποία (λόγω πρότασης σελ. 155
σχολ. βιβλ.) έχει Cf-1 συµµετρική την Cf ως προς άξονα συµµετρίας την ευθεία y=x

δ. Για κάθε x∈[0,3] είναι: x ≥ 0 και επειδή η f-1 είναι γνησίως αύξουσα στο διάστηµα αυτό (*),
θα είναι f-1(x) ≥ f-1(0) ⇔ f-1(x) ≥ 0. (αφού f-1(0) = 0 **)
3

Έτσι το εµβαδόν του ζητουµένου χωρίου ισούται µε: E = f

−1

( y )dy .

0

Θέτουµε f-1(y)=x ⇔ y=f(x).

(1)

∆ιαφορίζοντας την (1) λαµβάνουµε: dy=d[f(x)]=f΄(x)dx και
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

3

x 5 + x 3 + x =3

f ( x )=3

1

y 0 → x f ( x )= 0 → x x 5 + x 3 + x = 0 → x 0 (***), άρα
1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

E = ∫ x ⋅ f ' ( x )dx = ∫ x ( x 5 + x 3 + x )' dx = ∫ (5x 5 + 3x 3 + x )dx = 5∫ x 5 dx + 3∫ x 3 dx + ∫ xdx =
0

0

6

1

4

1

2

1

x 
x 
x 
1 1 25
1
= 5  + 3  +   = 5 ⋅ + 3 ⋅ + =
τ.µ.
6
4 2 12
 6 0
 4 0  2 0
Αιτιολογήσεις για το ερώτηµα δ του 3ου θέµατος:
(*) H f-1 είναι συνεχής και γνησίως µονότονη στο ℜ, σύµφωνα µε την πρόταση
που λέει ότι αν η f είναι συνεχής και γνησίως µονότονη σε διάστηµα ∆ τότε
υπάρχει η αντίστροφή της η οποία είναι επίσης συνεχής στο f(∆) και διατηρεί
το ίδιο είδος µονοτονίας µε την f. (Η πρόταση αυτή, όµως, δεν υπάρχει στο
σχολικό βιβλίο και αναφέρεται για λόγους µαθηµατικής πληρότητας. Έτσι, η
µη αναφορά σε αυτήν από κάποιο µαθητή δεν έχει βαθµολογικές απώλειες).
(**) Ισχύει ότι: f-1(0)=0. Πράγµατι για x=0 έχουµε: f-1(0)=y ⇔ f(f-1(0))=f(y) ⇔
0=f(y) ⇔ 0=y5+y3+y ⇔ y(y4+y2+1)=0 ⇔ y=0.
(***)

Η εξίσωση x5+x3+x=3 έχει µοναδική λύση την x=1 γιατί η f(x) είναι 1-1
στο ℜ και εποµένως κάθε οριζόντια ευθεία, οπότε και η y=3, τέµνει την Cf
σε µοναδικό σηµείο.

Η εξίσωση x5+x3+x=0 έχει µοναδική λύση την x=0, γιατί
x(x4+x2+1)=0 ⇔ x=0, αφού x4+x2+1>0 για κάθε x ∈ ℜ.

ΘΕΜΑ 4ο
α. Αφού η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστηµα µε άκρα γ, δ και f(γ).f(δ) < 0, εφαρµόζεται το
θεώρηµα Bolzano από το οποίο συνάγεται ότι υπάρχει µία τουλάχιστον ρίζα x0 που ανήκει
στο ανοιχτό διάστηµα µε άκρα γ, δ ώστε f(x0) = 0.
β. Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουµε ότι γ < δ και f(γ) > 0, f(δ) < 0, οπότε
α < γ < x0 < δ <β.
i) Στο διάστηµα [α, γ] είναι:
f(α) = 0, f(γ) > 0, άρα f(α) < f(γ) και επειδή
είναι α < γ συνάγεται ότι:

f (α) − f (γ )
>0
α−γ

(1)

Όµως από το θεώρηµα µέσης τιµής (ΘΜΤ) για την f στο διάστηµα [α,γ], υπάρχει κ1 ∈ (α,γ)
ώστε f΄(κ 1) ) =

f (α) − f (γ )
και λόγω της (1) f΄(κ1) > 0.
α−γ

ii) Εργαζόµενοι οµοίως, στο διάστηµα [γ,x0] έχουµε:
f(γ) > 0, f(x0) = 0 άρα f(γ) > f(x0) και επειδή είναι γ < x0 συνάγεται:

f (γ ) − f ( x 0 )
<0
γ − x0
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

(2)

5

Από το ΘΜΤ για την f στο διάστηµα [γ,x0] έχουµε ότι υπάρχει κ2 ∈ (γ,x0) ώστε

f΄(κ 2 ) =

f (γ ) − f (x 0 )
γ − x0

και λόγω της (2) είναι f΄(κ2) < 0.
iii) Για το διάστηµα [x0, δ] όµοια έχουµε ότι υπάρχει κ3 ∈ (x0,δ) ώστε

f (δ) − f ( x 0 )
= f΄(κ 3 ) < 0
δ − x0
iv) Για το διάστηµα [δ,β] όµοια έχουµε ότι υπάρχει κ4 ∈ (δ,β) ώστε

f (β) − f (δ)
= f΄(κ 4 ) > 0
β−δ
v) Είναι f΄(κ1) > 0, f΄(κ2) < 0 άρα f΄(κ1) > f΄(κ2) και επειδή κ1 < κ2, είναι:

f ΄(κ1 ) − f ΄(κ2 )
<0
κ1 − κ2
Όµως για την f΄ εφαρµόζεται το ΘΜΤ στο διάστηµα [κ1,κ2], οπότε υπάρχει ξ1 ∈ (κ1,κ2) ώστε

f΄΄(ξ1 ) =

f ΄(κ1 ) − f ΄(κ2 )
<0
κ1 − κ2

vi) Είναι f΄(κ3) < 0, f΄(κ4) > 0, άρα f΄(κ3) < f΄(κ4) και επειδή κ3 < κ4 είναι

f ΄(κ3 ) − f ΄(κ 4 )
>0
κ3 − κ4
Όµως για την f΄ εφαρµόζεται το ΘΜΤ στο διάστηµα [κ3,κ4], οπότε υπάρχει ξ2 ∈ (κ3,κ4) ώστε

f΄΄(ξ 2 ) =

f ΄(κ3 ) − f ΄(κ4 )
>0
κ3 − κ4

∆είξαµε έτσι ότι υπάρχουν ξ1, ξ2 ∈ (α,β) ώστε f”(ξ1) < 0 και f”(ξ2) > 0.
γ. Από το β ερώτηµα µε βάση το θεώρηµα Bolzano για την f” στο κλειστό διάστηµα µε άκρα ξ1,
ξ2 προκύπτει ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σηµείο ξ0 που ανήκει στο ανοικτό διάστηµα µε
άκρα ξ1, ξ2 ώστε f”(ξ0) = 0.
Το σηµείο ξ0 θα ήταν σηµείο καµπής της συνάρτησης εφόσον η f” άλλαζε πρόσηµο
εκατέρωθεν αυτού. Όµως κάτι τέτοιο δεν εξασφαλίζεται από τα δεδοµένα του θέµατος.
β΄ τρόπος λύσης για το θέµα 4β:
Από το θεώρηµα µέγιστης-ελάχιστης τιµής για την f που είναι συνεχής στο [α,β]
εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν δύο σηµεία x1, x2 ∈ [α,β] µε x1 < x2 ώστε f(x1) ≤ f(x) ≤ f(x2) για
κάθε x ∈ [α,β].
Εφόσον η f παίρνει µία τουλάχιστον αρνητική τιµή και µία τουλάχιστον θετική (πράγµα που
συνεπάγεται από την δοσµένη σχέση f(γ).f(δ) < 0), η ελάχιστη τιµή f(x1) θα είναι αρνητική,
ενώ η µέγιστη τιµή f(x2) θα είναι θετική.
Η f είναι παραγωγίσιµη στο (α,β) άρα και στα εσωτερικά σηµεία x1,x2, που επειδή είναι
θέσεις ακρότατων από το θ. Fermat συνάγεται ότι f΄(x1) = f΄(x2) = 0.
Στο διάστηµα [x1,x2] η f΄ δεν µπορεί να είναι η σταθερή µηδενική διότι τότε η f θα ήταν
σταθερή και άρα f(x1) = f(x2) ή fmax = fmin – άτοπο διότι υπάρχουν τα δοσµένα γ,δ για τα
οποία ισχύει από υπόθεση f(γ).f(δ) < 0.
Συνεπώς υπάρχει σηµείο x3 ∈ (x1,x2) ώστε f΄(x3) > 0 ή f΄(x3) < 0. Έστω πχ f΄(x3) > 0.
Τότε
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

6

από ΘΜΤ για την f΄ στο [x1,x3], υπάρχει ξ1 ∈ (x1, x3) ώστε:

f΄΄(ξ1 ) =

f ΄(x 3 ) − f ΄(x 1 ) f ΄(x 3 )
=
>0
x 3 − x1
x 3 − x1

από ΘΜΤ για την f΄ στο [x3, x2], υπάρχει ξ2 ∈ (x3, x2) ώστε:

f΄΄(ξ 2 ) =

f ΄(x 2 ) − f ΄(x 3 ) − f ΄(x 3 )
=
<0
x2 − x3
x2 − x3

Αν υποθέταµε f(x3) < 0 θα προέκυπτε f”(ξ1) < 0, f”(ξ2) > 0.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

7

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 4 και δίπλα
το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Αν η εξίσωση ενός αρµονικού κύµατος είναι y = 10ηµ(6πt - 2πx) στο S.I., τότε η ταχύτητα
διάδοσης του κύµατος είναι ίση µε:
α. 10m/s

β. 6m/s

γ. 2m/s

δ. 3m/s.
Μονάδες 5

2. ∆ύο όµοιες πηγές κυµάτων Α και Β στην επιφάνεια µιας ήρεµης λίµνης βρίσκονται σε φάση
και παράγουν υδάτινα αρµονικά κύµατα. Η καθεµιά παράγει κύµα (πρακτικά) αµείωτου
πλάτους 10cm και µήκους κύµατος 2m. Ένα σηµείο Γ στην επιφάνεια της λίµνης απέχει από
την πηγή Α απόσταση 6m και από την πηγή Β απόσταση 2m. Το πλάτος της ταλάντωσης
του σηµείου Γ είναι :
α. 0cm

β. 10cm

γ. 20cm

δ. 40cm.
Μονάδες 5

3. Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων. Όταν η
διαθλώµενη ακτίνα κινείται παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια, τότε η γωνία
πρόσπτωσης ονοµάζεται :
α. µέγιστη γωνία

β. ελάχιστη γωνία

γ. µηδενική γωνία

δ. κρίσιµη γωνία.
Μονάδες 5

4. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες (h):
α. 1h

β. 12h

γ. 24h

δ. 48h

Μονάδες 5

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της πρότασης και δίπλα τη λέξη που τη
συµπληρώνει σωστά.
α. Στη σύνθεση δύο αρµονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από
το ίδιο σηµείο µε το ίδιο πλάτος και λίγο διαφορετικές συχνότητες, ο χρόνος ανάµεσα σε
δύο διαδοχικές µεγιστοποιήσεις του πλάτους ονοµάζεται ........... του διακροτήµατος.
β. Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσοτέρων κυµάτων στην ίδια περιοχή ενός ελαστικού
µέσου ονοµάζεται ...........
γ. Όταν ένα σώµα µετακινείται στο χώρο και ταυτόχρονα αλλάζει ο προσανατολισµός του,
λέµε ότι κάνει ........... κίνηση.
δ. Ένας παρατηρητής ακούει ήχο µε συχνότητα ........... από τη συχνότητα µιας πηγής,
όταν η µεταξύ τους απόσταση ελαττώνεται.
ε. Τα σηµεία που πάλλονται µε µέγιστο πλάτος ταλάντωσης σε ένα στάσιµο κύµα
ονοµάζονται ...........
Μονάδες 5

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

ΘΕΜΑ 2ο
1. Σε αρµονικό ηλεκτροµαγνητικό κύµα που διαδίδεται στο κενό το ηλεκτρικό πεδίο
περιγράφεται στο S.I από την εξίσωση Ε=30ηµ2π(6⋅1010t - 2⋅102x). Να εξετάσετε αν το
µαγνητικό πεδίο του παραπάνω ηλεκτροµαγνητικού κύµατος περιγράφεται στο S.I από την
εξίσωση Β=10-7ηµ2π(6⋅1010t - 2⋅102x).
∆ίνεται: ταχύτητα του φωτός στο κενό c0= 3⋅108 m/s.
Μονάδες 6
2. Καλλιτέχνης του πατινάζ περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, χωρίς τριβές. Στην αρχή ο
καλλιτέχνης έχει τα χέρια απλωµένα και στη συνέχεια τα συµπτύσσει. Ο καλλιτέχνης
περιστρέφεται πιο γρήγορα, όταν έχει τα χέρια:
α. απλωµένα
β. συνεπτυγµένα.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
3. Σφαίρα A που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά µε άλλη
όµοια αλλά ακίνητη σφαίρα Β που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Να αποδείξετε ότι η κινητική
ενέργεια του συσσωµατώµατος µετά την κρούση είναι ίση µε το µισό της κινητικής ενέργειας
της σφαίρας Α, πριν από την κρούση.
Μονάδες 7
4. Σώµα µάζας m εκτελεί γραµµική απλή αρµονική ταλάντωση. Η αποµάκρυνση x του
σώµατος από τη θέση ισορροπίας δίνεται από τη σχέση x = Αηµωt, όπου Α το πλάτος της
ταλάντωσης και ω η γωνιακή συχνότητα. Να αποδείξετε ότι η συνολική δύναµη, που
δέχεται το σώµα σε τυχαία θέση της τροχιάς του, δίνεται από τη σχέση F = -mω2x.
Μονάδες 6
∆ιευκρινίζεται ότι:
Στο ΘΕΜΑ 2, ερώτηση 3, οι όµοιες σφαίρες Α και Β έχουν ίσες µάζες.

ΘΕΜΑ 3ο
Το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος αποτελείται από πυκνωτή µε χωρητικότητα 2⋅10-5 F, ένα
ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής 0,05H και διακόπτη ∆ όπως φαίνονται στο
παρακάτω σχήµα. Αρχικά ο διακόπτης ∆ είναι ανοικτός και ο πυκνωτής είναι φορτισµένος µε
ηλεκτρικό φορτίο 5⋅10-7 C. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αµελητέα αντίσταση.

++ ++

-- --

C

L

Τη χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε το διακόπτη ∆. Να υπολογίσετε:
1. την περίοδο της ηλεκτρικής ταλάντωσης

Μονάδες 7

2. το πλάτος της έντασης του ρεύµατος

Μονάδες 8
3. την ένταση του ρεύµατος τη στιγµή που το φορτίο του πυκνωτή C είναι 3⋅10-7 C.
Μονάδες 10

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

∆ίνεται: π = 3,14.

ΘΕΜΑ 4ο
Οµογενής άκαµπτη ράβδος ΑΖ έχει µήκος L = 4m, µάζα M = 3kg και ισορροπεί σε οριζόντια
θέση, όπως φαίνεται στο σχήµα. Στο άκρο της Α υπάρχει ακλόνητη άρθρωση γύρω από την
οποία η ράβδος µπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, ενώ στο άλλο άκρο της Ζ υπάρχει
στερεωµένο σφαιρίδιο µάζας m1 = 0,6kg και αµελητέων διαστάσεων. Ένα αβαρές τεντωµένο
νήµα ∆Γ συνδέει το σηµείο Γ της ράβδου µε σφαιρίδιο µάζας m2 = 1kg, το οποίο είναι
στερεωµένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m. Το άλλο άκρο του
ελατηρίου είναι ακλόνητο. Η απόσταση ΑΓ είναι ίση µε 2,8m. Όλη η διάταξη βρίσκεται στο ίδιο
κατακόρυφο επίπεδο, στο οποίο γίνονται και όλες οι κινήσεις.

k
∆ m2
Α

m1

Γ

Ζ

Α. Να υπολογίσετε:
Α.1 τη ροπή αδράνειας του συστήµατος ράβδου – σφαιριδίου m1 ως προς τον οριζόντιο
άξονα που διέρχεται από το σηµείο Α και είναι κάθετος στο επίπεδο της διάταξης
Μονάδες 6
Α.2 το µέτρο της τάσης του νήµατος ∆Γ.

Μονάδες 6

Β. Αν κόψουµε το νήµα ∆Γ, το σφαιρίδιο m2 εκτελεί αµείωτη αρµονική ταλάντωση, ενώ η
ράβδος µαζί µε το σώµα m1, υπό την επίδραση της βαρύτητας, περιστρέφoνται χωρίς τριβές
γύρω από το σηµείο Α.
Να υπολογίσετε:
Β.1 το χρόνο που χρειάζεται το σφαιρίδιο m2 από τη στιγµή που κόβεται το νήµα µέχρι τη
στιγµή που θα φθάσει στην ψηλότερη θέση του για πρώτη φορά
Μονάδες 6
Β.2 το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας του σηµείου Ζ, τη στιγµή που η ράβδος περνάει από
την κατακόρυφη θέση.
Μονάδες 7
∆ίνονται:
g = 10ms-2
ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το κέντρο µάζας της:
π = 3,14

I

CM

=

1
ML2
12

∆ιευκρινίζεται ότι:
Στο ΘΕΜΑ 4:
α. Το σύστηµα ελατηρίου - νήµατος θεωρείται κατακόρυφο, όπως φαίνεται και στο σχήµα.
β. Η ροπή αδράνειας ΙCM είναι ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας της ράβδου
και είναι κάθετος στη διεύθυνση της ράβδου.
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1→δ, 2→γ, 3→δ, 4→β,
5. α→περίοδος, β→συµβολή, γ→σύνθετη, δ→µεγαλύτερη, ε→κοιλίες.

ΘΕΜΑ 2ο
1.

Θα πρέπει c 0 =

E
= 3 ⋅ 10 8 m/s . Σύµφωνα µε τις εξισώσεις που δίνονται θα είναι:
B
E
30ηµ2π(6 ⋅ 1010 t − 2 ⋅ 10 2 x)
= −7
= 3 ⋅ 10 8 m/s .
B 10 ηµ2π(6 ⋅ 1010 t − 2 ⋅ 10 2 x)

Άρα η εξίσωση του µαγνητικού κύµατος είναι σωστή.
2.

→β
Από το βιβλίο, σελ. 125, γραµµή 10: «Εάν η τριβή των παγοπέδιλων ... η γωνιακή
ταχύτητα περιστροφής της.»

3.

Θέτουµε mA = mB = m. Εφαρµόζοντας την Α.∆.Ο. για πλαστική κρούση θα έχουµε:
r
r
u
Pαρχ = Pτελ ⇒ mu = 2mu' ⇒ u' =
2
Για την κινητική ενέργεια, πριν και µετά την κρούση θα είναι:

K αρχ =

1
1
1
⋅ mu 2 , K τελ = ⋅ 2mu΄ 2 = ⋅ mu 2 .
2
2
4

∆ιαιρώντας κατά µέλη λαµβάνουµε:

K τελ 1
1
= ⇒ K τελ = K αρχ
K αρχ 2
2
4.

Από βιβλίο, σελ. 11: «Αν ένα κινητό µάζας ... F = -mω2x»

ΘΕΜΑ 3ο
1.

Η περίοδος T της ηλεκτρικής ταλάντωσης είναι: T = 2π LC =2π.10-3=6,28.10-3s.

2.

Από τον τύπο I = ωQ ⇒ Ι =

3.

Από τον τύπο της ενέργειας ηλεκτρικής ταλάντωσης προκύπτει ότι:


⋅ Q = 5 ⋅ 10 −4 A .
Τ

1 q2 1
1 Q2
Q2 − q2

+ ⋅ Li 2 = ⋅
⇒i =±
= ±4 ⋅ 10 − 4 A
2 C 2
2 C
LC

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

ΘΕΜΑ 4ο

A.1. Βρίσκουµε πρώτα από το θεώρηµα του Steiner τη ροπή αδρανείας της ράβδου ως προς
άξονα που διέρχεται από το σηµείο Α:
2

1
ML2
L 
I A = ICM + M ⋅   =
= 16Kg ⋅ m2
ML2 +
2
12
4
 
Κατόπιν βρίσκουµε τη ροπή αδρανείας του σώµατος µάζας m1: I1 = m1L2 = 9,6Kg.m2.
Άρα Iολ = ΙΑ + Ι1 = 25,6Kg.m2.

A.2. Εφόσον έχουµε ισορροπία θα πρέπει:
ΣFx = 0
(1)
ΣFy = 0
(2) και
Στ = 0
(3)
Από τη σχέση (3), θεωρώντας ροπές ως προς άξονα που διέρχεται από το σηµείο Α και
θετική φορά ροπών την αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού,
προκύπτει:

Στ = Τ ⋅ (ΑΓ) − Μg

L
− m 1 gL = 0 ⇒ T = 30N .
2

B.1. Ο χρόνος που χρειάζεται ένα κινητό που κάνει Α.Α.Τ. να µεταβεί από µία ακραία θέση στην
άλλη είναι t = T/2. Άρα t = π

m2
= 0,314s .
K

B.2. Επειδή δεν υπάρχουν τριβές, εφαρµόζουµε την Α.∆.Μ.Ε. θεωρώντας ως επίπεδο αναφοράς
της δυναµικής ενέργειας το επίπεδο που διέρχεται από το κατώτερο σηµείο Ζ. Προκύπτει
ότι:
Καρχ + Uαρχ = Κτελ + Uτελ ⇒.

⇒ 0 + MgL + m 1 gL =

1
L
105
I ολ ω 2 + Mg ⇒ ω =
rad/s
2
2
4

Άρα το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας του σηµείου Ζ θα είναι:

u z = ωL = 105 m/s

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

Σηµείωση:
m2
της περιόδου της αρµονικής ταλάντωσης του σφαιριδίου m2 µπορεί να
K
αποδειχθεί όπως στο παράδειγµα 1-1 της σελίδας 12 του σχολικού βιβλίου.

Ο τύπος T = 2π

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

6

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕ ΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του τη λέξη
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
1. Ο καταστολέας κωδικοποιείται από ένα ρυθµιστικό γονίδιο, που βρίσκεται µπροστά από
τον υποκινητή.
Μονάδες
2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από ευκαρυωτικά κύτταρα.
Μονάδες
3. Η µέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) επιτρέπει την επιλεκτική
αντιγραφή µορίων DNA, χωρίς τη µεσολάβηση ζωικών κυττάρων.
Μονάδες
4. Τα άτοµα που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιµία παράγουν µόνο HbA.
Μονάδες
5. Η αιµορροφιλία Α οφείλεται σε αυτοσωµικό υπολειπόµενο γονίδιο.
Μονάδες

2
2
2
2
2

Β. Για τις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του
το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ένα άτοµο που ανήκει στην οµάδα αίµατος ΑΒ έχει γονότυπο:
α. ΙΑΙΒ
β. ii
γ. ΙΒi
δ. IAi.
Μονάδες 5
2. Τα φυλετικά χρωµοσώµατα του ανθρώπου βρίσκονται:
α. µόνο στα µυϊκά κύτταρα
β. µόνο στα γεννητικά κύτταρα
γ. σε όλα τα κύτταρα
δ. µόνο στα ηπατικά κύτταρα.
Μονάδες 5
3. Μια γονιδιωµατική βιβλιοθήκη περιέχει:
α. το σύνολο του m-RNA ενός οργανισµού
β. το σύνολο του DNA ενός οργανισµού
γ. αντίγραφα ενός µόνο ανασυνδυασµένου πλασµιδίου
δ. αντίγραφα ανασυνδυασµένων κυττάρων.
Μονάδες 5
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
∆ιευκρινίζεται ότι στο 1Α3 θέµα η λέξη "ζωικών" αντικαθίσταται µε τη λέξη "ζωντανών".
Παρακαλούµε να γίνει, µε ευθύνη του προέδρου της ΛΕ, η σχετική διόρθωση πριν τη διανοµή
των θεµάτων στους εξεταζόµενους.
Στην περίπτωση που τα θέµατα έχουν διανεµηθεί η διόρθωση να διαβαστεί σε κάθε αίθουσα και
να γραφεί στον πίνακα, µε ευθύνη πάντα του προέδρου της ΛΕ.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

ΘΕΜΑ 2ο
1. Τι ονοµάζεται υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων;

Μονάδες 5

2. Το 1997 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Roselin της Σκωτίας ανακοίνωσαν ότι κλωνοποίησαν
ένα πρόβατο (Dolly). Ποια διαδικασία ακολούθησαν;
Μονάδες 10
3. Να περιγράψετε το σχηµατισµό µιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας, µε προσανατολισµό
5΄→3΄.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο
1. Πώς αντιµετωπίζεται η κυστική ίνωση µε γονιδιακή θεραπεία;

Μονάδες 10

2. Άνδρας ο οποίος πάσχει από κυστική ίνωση και υποβλήθηκε σε γονιδιακή θεραπεία για τη
νόσο, αποκτά παιδιά µε φυσιολογική γυναίκα. Τι πιθανότητες υπάρχουν να είναι τα παιδιά
τους φυσιολογικά; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4ο
∆ίδεται το παρακάτω τµήµα DNA, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του πεπτιδίου:
ισολευκίνη – τυροσίνη – ισολευκίνη – τυροσίνη - ισολευκίνη…
και η διεύθυνση της µεταγραφής.


∆ιεύθυνση µεταγραφής

1. Να µεταφέρετε το παραπάνω σχήµα στο τετράδιό σας και να σηµειώσετε επάνω σ’ αυτό τα
κωδικόνια του DNA, που κωδικοποιούν το τµήµα του πεπτιδίου αυτού (Μονάδες 3) και να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 9).
Μονάδες 12
2. Μετάλλαξη που έγινε σ’ ένα σηµείο στο παραπάνω DNA έδωσε το πεπτίδιο:
τυροσίνη – ισολευκίνη – τυροσίνη – ισολευκίνη - τυροσίνη…
Να εντοπίσετε το είδος της µετάλλαξης (Μονάδες 6) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
(Μονάδες 7).
Μονάδες 13
∆ίδονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αµινοξέων και κωδικονίων.
Τυροσίνη ― UAU
Ισολευκίνη ―AUA

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1. Η υβριδοποίηση είναι µια πολύ σηµαντική ιδιότητα του DNA που µας δίνει τη δυνατότητα αν
έχουµε ένα γνωστό µόριο DNA, να το χρησιµοποιήσουµε ως ανιχνευτή για τον εντοπισµό
του συµπληρωµατικού του, όταν το τελευταίο βρίσκεται µαζί µε χιλιάδες άλλα κοµµάτια.
(Πρόκειται για τη σύνδεση δύο µονόκλωνων αλυσίδων DNA ή RNA ή DNA - RNA µε δεσµούς
υδρογόνου, σύµφωνα µε τον κανόνα της συµπληρωµατικότητας των βάσεων. Η τεχνική
αυτή χρησιµοποιείται για την ανίχνευση κλώνων γονιδιωµατικής ή c-DNA βιβλιοθήκης).
2. Το πρόβατο Dolly δηµιουργήθηκε, όταν ο πυρήνας ενός κυττάρου του µαστικού αδένα ενός
εξάχρονου προβάτου τοποθετήθηκε στο ωάριο που αποµακρύνθηκε από ένα δεύτερο
πρόβατο. Από το ωάριο αυτό είχε αφαιρεθεί προηγουµένως ο πυρήνας µε µικροπιπέτα. Το
κύτταρο, του οποίου χρησιµοποίησαν τον πυρήνα, δηλαδή το κύτταρο του αδένα του
µαστού, πιθανώς δεν ήταν πλήρως διαφοροποιηµένο και έτσι ήταν ευκολότερο να
επιστρατευτεί η λειτουργία όλων των γονιδίων. Το κύτταρο από το µαστικό αδένα και το
ωάριο συντήκονται Το έµβρυο το οποίο δηµιουργήθηκε ύστερα από 3-4 διαιρέσεις, κατόπιν
ηλεκτρικής διέγερσης εµφυτεύτηκε στη µήτρα της θετής µητέρας - προβατίνας, η οποία
γέννησε τη Dolly.
3. Σχηµατισµός πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας (σχολ. βιβλίο σελ. 14)
Για δεοξυριβονουκλεοτιδική αλυσίδα: → ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Για να αρχίσει η αντιγραφή του DNA, είναι απαραίτητο να ξετυλιχθούν στις θέσεις έναρξης
της αντιγραφής, οι δύο αλυσίδες. Τα ένζυµα που σπάζουν τους δεσµούς υδρογόνου είναι οι
DNAελικάσες. Όταν ανοίξει η διπλή έλικα, δηµιουργείται µια "θηλιά".
Τα κύρια ένζυµα που συµµετέχουν στην αντιγραφή του DNA είναι οι DNAπολυµεράσες.
Επειδή τα ένζυµα αυτά δεν έχουν την ικανότητα να αρχίσουν την αντιγραφή, το κύτταρο
διαθέτει ειδικό σύµπλοκο, το πριµόσωµα.
Το πριµόσωµα συνθέτει στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής µικρά τµήµατα RNA, τα
πρωταρχικά τµήµατα. Ένα είδος DNA-πολυµεράσης επιµηκύνει τα πρωταρχικά τµήµατα,
τοποθετώντας συµπληρωµατικά δεοξυριβονουκλεοτίδια απέναντι από τις µητρικές αλυσίδες
DNA.
Η DNA-πολυµεράση διορθώνει και τα τυχόν λάθη. Ένα άλλο είδος DNA-πολυµεράσης
αποµακρύνει τα πρωταρχικά τµήµατα RNA και τα αντικαθιστά µε DNA. Οι DNA-πολυµεράσες
λειτουργούν προς καθορισµένη κατεύθυνση και τοποθετούν το νουκλεοτίδιο στο 3΄άκρο της
δεοξυριβοζης του τελευταίου νουκλεοτιδίου κάθε αναπτυσσόµενης αλυσίδας. Η αντιγραφή
γίνεται µε προσανατολισµό 5΄- 3΄. Για να ακολουθηθεί αυτός ο κανόνας σε κάθε τµήµα DNA
που γίνεται η αντιγραφή, η σύνθεση του DNA είναι συνεχής στη µια αλυσίδα και ασυνεχής
στην άλλη. Τα κοµµάτια της ασυνεχούς αλυσίδας συνδέονται µε τη DNA-δεσµάση.
Για ριβονουκλεοτιδική αλυσίδα: → ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Η µεταγραφή καταλύεται από ένα ένζυµο, την RNA πολυµεράση, η οποία προσδένεται σε
ειδικές περιοχές του DNA (υποκινητές), µε τη βοήθεια των µεταγραφικών παραγόντων. Οι
υποκινητές και οι µεταγραφικοί παράγοντες αποτελούν τα ρυθµιστικά στοιχεία της
µεταγραφής του DNA και επιτρέπουν στην RNA-πολυµεράση να αρχίσει σωστά τη
µεταγραφή.
Κατά την έναρξη της µεταγραφής ενός γονιδίου, η RNA-πολυµεράση προσδένεται στον
υποκινητή και προκαλεί τοπικό ξετύλιγµα της διπλής έλικας του DNA. Τοποθετεί στη
συνέχεια τα ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια µιας αλυσίδας του
DNA, βάσει του κανόνα συµπληρωµατικότητας των βάσεων, µε τη διαφορά ότι απέναντι από
την αδενίνη βάζει ουρακίλη. Η RNA-πολυµεράση συνδέει τα ριβονουκλεοτίδια µε 3΄ - 5΄
φωσφοδιεστερικό δεσµό. Η µεταγραφή έχει προσανατολισµό 5΄- 3΄. Η σύνθεση σταµατά
στις αλληλουχίες λήξης της µεταγραφής.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

ΘΕΜΑ 2ο
1. Το είδος της γονιδιακής θεραπείας ονοµάζεται in vivo και εφαρµόστηκε για τη θεραπεία της
κυστικής ίνωσης.
Η κυστική ίνωση οφείλεται σε µεταλλάξεις ενός γονιδίου, το οποίο κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη,
η οποία διευκολύνει τη µεταφορά ιόντων δια µέσου των επιθηλιακών κυττάρων του
πνεύµονα. Η ασθένεια παρουσιάζει υπολειπόµενη αυτοσωµική κληρονοµικότητα και
επηρεάζει πρωτίστως τη λειτουργία των πνευµόνων.
Το φυσιολογικό γονίδιο, ενσωµατώθηκε αρχικά σε ένα αδενοϊό. Ο ανασυνδυασµένος ιός
εισήλθε στον οργανισµό µε ψεκασµό µε τη βοήθεια βρογχοσκοπίου και µόλυνε τα κύτταρα
του αναπνευστικού συστήµατος (διαµόλυνση). Με την εισαγωγή του στα κύτταρα το
φυσιολογικό γονίδιο ενσωµατώθηκε στο γονιδίωµά τους και παρήγαγε το φυσιολογικό
προϊόν.
Είναι σηµαντικό να λεχθεί ότι το φυσιολογικό γονίδιο αποµονώθηκε από υγιή οργανισµό, µε
ενδονουκλεάσες περιορισµού. Επιπλέον, ο αδενοϊός είχε καταστεί αβλαβής πριν τη
χρησιµοποίηση. Τέλος για την ενσωµάτωση του φυσιολογικού γονιδίου στο ιικό DNA
χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές του ανασυνδυασµένου DNA
2. Είναι φανερό ότι µε την παραπάνω µεθοδολογία δεν επηρεάζονται τα γεννητικά κύτταρα του
ασθενούς. Συνεπώς τα γεννητικά κύτταρα του ασθενούς είναι οµόζυγα για τον υπολειπόµενο
αυτοσωµικό χαρακτήρα.
Εάν συµβολίσουµε µε
Α: το φυσιολογικό αλληλόµορφο
α: το αλληλόµορφο της κυστικής ίνωσης.
Ο άνδρας µε κυστική ίνωση έχει γενότυπο αα.
α) Γυναίκα φυσιολογική µε οµόζυγο γενότυπο (ΑΑ):
Ρ:
♀ ΑΑ x
αα ♂
Γαµ.:
Α
α
F1:
Αα
Όλα τα παιδιά είναι φαινοτυπικά φυσιολογικά, ενώ γενοτυπικά ετερόζυγα (φορείς της
ασθένειας)
β) Γυναίκα φυσιολογική
Ρ:
♀ Αα x
Γαµ.:
Α, α
F1:
Αα,

µε ετερόζυγο γενότυπο (Αα):
αα ♂
α
αα

Το 50% των παιδιών (Αα) είναι φυσιολογικά ως προς το φαινότυπο, αλλά αποτελούν φορείς
της ασθένειας.
Το υπόλοιπο 50% των παιδιών εκδηλώνουν κυστική ίνωση (ασθενείς).
Άρα η συνολική πιθανότητα ένα παιδί να εµφανίζει φυσιολογικό φαινότυπο είναι 75%.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

ΘΕΜΑ 3ο
Α.
1.
2.
3.
4.
5.

Σωστό
Λάθος
Σωστό
Λάθος
Λάθος

Β.
1. α
2. γ
3. β

ΘΕΜΑ 4ο
1.

Η µεταγραφή έχει προσανατολισµό 5΄→ 3΄. Το µόριο RNA που συντίθεται είναι
συµπληρωµατικό προς τη µία αλυσίδα της διπλής έλικας του DNA του γονιδίου. Η αλυσίδα αυτή
είναι η µεταγραφόµενη και ονοµάζεται µη κωδική (κάτω αλυσίδα). Η συµπληρωµατική αλυσίδα
του DNA του γονιδίου ονοµάζεται κωδική (επάνω αλυσίδα). Το RNA είναι το κινητό αντίγραφο
της πληροφορίας ενός γονιδίου.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
DNA κωδική αλυσίδα:
DNA µη κωδική αλυσίδα:
m-RNA:
πολυπεπτίδιο:

5΄… ΑΤΑ - ΤΑΤ - ΑΤΑ - ΤΑΤ - ΑΤΑ … 3΄
3΄… ΤΑΤ - ΑΤΑ - ΤΑΤ - ΑΤΑ - ΤΑΤ … 5΄
5΄… ΑUA - UAU - AUA - UAU - AUA … 3΄
…ισολευκίνη - τυροσίνη - ισολευκίνη - τυροσίνη - ισολευκίνη …

2. Πραγµατοποιήθηκε µια σηµειακή µετάλλαξη σ' ένα σηµείο του DNA και τροποποίησε το
πεπτίδιο:
DNA κωδική αλυσίδα:

5΄…A-TΑΤ - ΑΤΑ - ΤΑΤ - ΑΤΑ - ΤΑΤ … 3΄
↓ προσθήκη αδενίνης
DNA µη κωδική αλυσίδα: 3΄… T-ΑΤΑ - ΤΑΤ - ΑΤΑ - ΤΑΤ - ΑΤ༗… 5΄
m-RNA:
5΄… A-UAU - AUA - UAU - AUA - UAU… 3΄
πολυπεπτίδιο:
… τυροσίνη - ισολευκίνη - τυροσίνη - ισολευκίνη - τυροσίνη …
Η απλούστερη περίπτωση είναι να θεωρήσουµε πως έγινε προσθήκη στην αρχή του τµήµατος
της
µεταγραφόµενης
αλυσίδας.
Συγκεκριµένα,
πρόκειται
για
εισαγωγή
ενός
δεοξυριβονουκλεοτιδίου αδενίνης, ώστε το κωδικόνιο της ισολευκίνης να τροποποιηθεί και να
δώσει τυροσίνη.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕ ΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α
Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς
και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση είναι σωστή, ή "Λάθος", αν η
πρόταση είναι λανθασµένη.
Α.1 Το οριακό κόστος δείχνει τον ρυθµό µε τον οποίο µεταβάλλεται το συνολικό κόστος, όταν
µεταβάλλεται η παραγόµενη ποσότητα κατά µία µονάδα.
Μονάδες 3
Α.2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία.
Μονάδες 3
Α.3 Μια αύξηση στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιούνται στην
παραγωγή ενός αγαθού θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της προσφοράς του.
Μονάδες 3
Α.4 Η καµπύλη του οριακού προϊόντος τέµνει πάντοτε την καµπύλη του µέσου προϊόντος από
τα πάνω προς τα κάτω στη µέγιστη τιµή του.
Μονάδες 3
Α.5 Στην περίπτωση του στασιµοπληθωρισµού παρα-τηρείται σταθερότητα του γενικού
επιπέδου των τιµών.
Μονάδες 3
Για τις προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα
του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.6 Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο µε 3. Αυτό σηµαίνει
ότι:
α. για να παραχθεί µια επιπλέον µονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3
µονάδες από το αγαθό Ψ
β. για να παραχθεί µια επιπλέον µονάδα από το αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3
µονάδες από το αγαθό Χ
γ. µια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση
της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 3%
δ. µια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση
της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 3%.
Μονάδες 5
Α.7 Τα αγαθά Α και Β είναι µεταξύ τους υποκατάστατα. Μία αύξηση της τιµής του αγαθού Α, η
ζήτηση του οποίου είναι ελαστική, µε όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες
σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως αποτέλεσµα η συνολική δαπάνη των
καταναλωτών:
α. για το αγαθό Α να αυξηθεί
β. για το αγαθό Α να παραµείνει σταθερή
γ. για το αγαθό Β να αυξηθεί
δ. για το αγαθό Β να παραµείνει σταθερή.
Μονάδες 5

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

1

ΟΜΑ∆Α Β
Να αναπτύξετε όλα τα είδη της ανεργίας (µονάδες 20) και να εξηγήσετε τις τρεις βασικές
οικονοµικές συνέπειές της (µονάδες 3), καθώς και τα βασικά κοινωνικά προβλήµατα που
δηµιουργεί η ανεργία (µονάδες 2).
Μονάδες 25

ΟΜΑ∆Α Γ
Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα υπολογισµού του Α.Ε.Π. µιας υποθετικής
οικονοµίας στην οποία παράγεται µόνο ένα αγαθό:
Έτος
1
2
3
4
Γ1

Ποσότητα
25
22

Τιµή
5
10

Α.Ε.Π.
Τρέχουσες
Τιµές
100

∆είκτης
Τιµών

150
200

20

Α.Ε.Π.
Σταθερές
Τιµές
200
220

Αν είναι γνωστό ότι στο τέταρτο έτος ο πληθυσµός της εν λόγω οικονοµίας ανέρχεται σε
100 άτοµα και το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές είναι 2,4 χρηµατικές µονάδες,
κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισµούς να συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα. Έτος
βάσης είναι το δεύτερο έτος.

∆ιευκρινίζεται ότι, όπως προκύπτει από την εκφώνηση του ερωτήµατος Γ1, οι υπολογισµοί
πρέπει να γραφούν στο τετράδιο.
Μονάδες 15
Γ2

Να υπολογίσετε τον ρυθµό πληθωρισµού από το 2ο στο 3ο έτος.

Γ3

Να υπολογίσετε την ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές από το 2ο στο 3ο
έτος.
Μονάδες 5

Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆
Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς ενός αγαθού δίνεται από τη σχέση Qs = 2P, όπου Qs είναι η
προσφερόµενη ποσότητα του αγαθού και P είναι η τιµή του. Με βάση την αγοραία συνάρτηση
ζήτησης του ιδίου αγαθού, η οποία είναι γραµµική, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:
P
12
15
18
21

QD
36
30
24
18

όπου QD είναι η ζητούµενη ποσότητα του αγαθού.
∆1

Να βρείτε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού.

∆2

Να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

Μονάδες 4
Μονάδες 4
2

∆3

∆4

Αν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιµή πώλησης του αγαθού την PA = 10 χρηµατικές
µονάδες, να υπολογίσετε το µέγεθος του ελλείµµατος που εµφανίζεται στην αγορά του
αγαθού, καθώς και την τιµή την οποία οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να καταβάλουν
για να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του αγαθού, η οποία προσφέρεται από τους
παραγωγούς στην τιµή ΡΑ.
Μονάδες 8
Μία αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή της
ζήτησης του αγαθού κατά 50%. Θεωρώντας ότι η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι
σταθερή και ίση µε 5, να υπολογίσετε:
α. τη νέα τιµή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας
Μονάδες 4
β. την ποσοστιαία αύξηση του εισοδήµατος.
Μονάδες 5

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

3

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Α.6
Α.7Σωστό
Λάθος
Λάθος
Σωστό
Λάθος
β
γ

ΟΜΑ∆Α Β
Σελ. 169-170 σχολικού βιβλίου:
Είδη ανεργίας "Υπάρχουν τέσσερα είδη ή κατηγορίες ανεργίας ... εξαρτάται από τη διάρκεια του
οικονοµικού κύκλου".
Σελ. 170-171 σχολικού βιβλίου:
Συνέπειες της ανεργίας "Η ανεργία έχει τρεις βασικές οικονοµικές συνέπειες ... δηµιουργεί
σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα".

ΟΜΑ∆Α Γ
Γ.1
Έτος

Ποσότητα

Τιµή

1
2
3
4

20
25
22
24

5
10
15
20

Α.Ε.Π.
Τρέχουσες
Τιµές
100
250
330
480

∆είκτης
Τιµών
50
100
150
200

Α.Ε.Π.
Σταθερές
Τιµές
200
250
220
240

1ο έτος
Α.Ε.Π. τρέχουσες τιµές = P ⋅ Q ⇔ Q =

Α.Ε.Π. σταθ. τιµές =

∆.Τ =

100
= 20
5

Α.Ε.Π.τρεχ. τιµές
100 ⇔
∆.Τ.

Α.Ε.Π. τρεχ.τιµές
100 ⇔ ∆.Τ. = 50
Α.Ε.Π. σταθ.τιµές

2ο έτος
Επειδή το 2ο έτος είναι το έτος βάσης ο ∆.Τ.=100 *
Α.Ε.Π. τρεχ. τιµές = P ⋅ Q = 25 ⋅ 10 = 250
Α.Ε.Π. σταθ. τιµές =

Α.Ε.Π. τρεχ.τιµές
100 = 250
∆.Τ.

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

4

* Αναλυτικά: ∆.Τ.2ου έτους =

Ρ
Ρ

100 =

έτους βάσης

10
100 = 100
10

3ο έτος
Α.Ε.Π. σταθ. τιµές =

Α.Ε.Π. τρέχ.τιµές
100 ⇔
∆.Τ.

Α.Ε.Π. τρέχ. τιµές = 330
Α.Ε.Π. τρέχ. τιµές = P ⋅ Q ⇔ P = 15
4ο έτος

Πραγµ.Α.Ε.Π.

πληθυσµό

Κατά κεφαλήν πραγµ. Α.Ε.Π. =

⇔ πραγµ. Α.Ε.Π. = 2,4 ⋅ 100 = 240
Α.Ε.Π. σταθ. τιµές =

Α.Ε.Π. τρέχ.τιµές
100 ⇔
∆.Τ.

⇔ Α.Ε.Π τρέχ. τιµές = 480
Α.Ε.Π. τρέχ. τιµές = P ⋅ Q ⇔ Q = 24.
Γ.2 Ο ρυθµός πληθωρισµού (Ρ.Π.) είναι η ποσοστιαία µεταβολή του ∆είκτη Τιµών µεταξύ δύο
διαδοχικών ετών. Εποµένως:

Ρ.Π. =

Γ.3

∆.Τ.

− ∆.Τ.
3ου
2ου 100 = 50%
∆.Τ.
2ου

Α.Ε.Π.σταθ.3ου − Α.Ε.Π.σταθ.2ου
220 − 250
100 =
100 = −12%
Α.Ε.Π.σταθ. 2ου
250

ΟΜΑ∆Α ∆
∆.1 Επειδή η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι γραµµική ισχύει η σχέση:

Q

D

−Q

P−P

1

=

Q −Q
2

P −P

1

1
2
1
επιλέγω δύο τυχαία σηµεία από τον πίνακα και αντικαθιστώ
(P1 = 12, Q1 = 36) (P2= 15, Q2 = 30)

Q

D

− 36

P − 12

=

-6
⇔ Q = 60 − 2P
D
3

∆.2 QD = QS ⇔ 60 - 2PE = 2PE ⇔ PE = 15.
Εποµένως Q S = 2 ⋅ 15 ⇒ Q Ε = 30 (αντικαθιστώντας είτε στη συνάρτηση ζήτησης, είτε
E
στη συνάρτηση προσφοράς).

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

∆.3 Έλλειµµα = QD (ΡΑ) - QS (ΡΑ) = 60 - (2 ⋅ 10) - (2 ⋅ 10) = 20
έστω Ρ1 η τιµή (µαύρης αγοράς) την οποία οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να
καταβάλουν για να απορροφήσουν όλη την προσφερόµενη ποσότητα
QS (ΡΑ) = 20. Εξισώνουµε µε τη συνάρτηση ζήτησης οπότε:
20 = QD(Ρ1) ⇔ 20 = 60 - 2P1 ⇔ 2P1 = 40 ⇔ P1 = 20
∆.4. α. Επειδή η ελαστικότητα είναι θετική Εy = 5 > 0, το αγαθό είναι κανονικό εποµένως αφού
το εισόδηµα αυξάνεται, συµπεραίνουµε ότι και η ζήτηση αυξάνεται. Με το δεδοµένο ότι η
Εy είναι σταθερή για όλες τις τιµές, συµπεραίνουµε ότι και το ποσοστό µεταβολής της
ζήτησης (50%) είναι ίδιο για όλες τις τιµές.
Συνεπώς: η νέα συνάρτηση ζήτησης είναι:

Q D΄ − Q D
QD

∆Q
= 50% ⇒
QD

= +0,5 ⇒ Q D΄ = Q D + 0,5 ⋅ Q D ⇒ Q D΄ = Q D (1 + 0,5) ⇒

⇒ Q D΄ = Q D ⋅ 1,5 ⇒ Q D΄ = (60 − 2P) ⋅ 1,5 ⇒ Q D΄ = 90 − 3P

Έχουµε λοιπόν:
QD΄= QS ⇒ 90 - 3P = 2P ⇒ 90 = 5P ⇒ P'Ε = 18
Αντικαθιστούµε την P'Ε είτε στη συνάρτηση προσφοράς είτε στη νέα συνάρτηση ζήτησης:

Q΄S = 2 ⋅ 18 ⇒ Q΄ Ε = 36
E

∆Q
∆.4. β Ε

Y = ∆Y

Q
Y

∆Y 50%
=
= 10% .
Y
5

Σηµείωση: Η απάντηση των ερωτηµάτων της οµάδας ∆ θα µπορούσε να συνοδευτεί από το
παρακάτω σχήµα:

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful