2.

1 PERBANDINGAN DAN PERBEZAAN CIRI-CIRI MODEL PEMBELAJARAN

General Format Guru menerangkan teknik pembelajaran mengikut langkahlangkah yang disusun.

5 Fasa Needham Guru sebagai fasilitator bertindak hanya sebagai pemantau.

Kitaran Pembelajaran 5 E Guru menggalakkan murid berfikir untuk meneroka pembelajaran.

Induktif dan Deduktif Inkuiri Guru memberikan pembelajaran dengan memberikan contoh (induktif). Guru bermula daripada suatu generalisasi atau kesimpulan umum dan menuju kepada contoh yang spesifik (deduktif ) Peranan guru sebagai pemudah cara iaitu dengan mengenalkan konsep dengan tujuan supaya murid dapat mengidentifikasi, membezakan kemudian mengintepretasi, menggeneralisasi dan akhirnya mengambil

PBL ( Pembelajaran Berasaskan Permasalahan) Guru memulakan pembelajaran dengan memberikan masalah kepada murid untuk murid selesaikan.

Peranan guru sebagai penyebar ilmu pengetahuan ( menyampaika n konsep, fakta dan prinsip ), guru bersikap autokratik.

Peranan guru sebagai pengurus ilmu pengetahuan ( menyediakan pengalaman yang relevan dan pelajar mendapatkan makna daripada keadaan yang disediakan oleh guru )

Peranan guru sebagai fasilitator. Bertindak sebagai pemantau dengan menggalakkan murid berfikir dan menjalankan aktiviti melalui aktiviti penerokaan.

Peranan guru sebagai pemberi permasalahan kepada murid tanpa memberi bimbingan dan berharap penyelesaian dari murid.

Perkaitan 2. Senaraikan kemungkinan penyelesaian 5. Penerangan 4. Aktiviti pembelajaran berpusatkan murid. Kaedah pembelajaran dimulai dengan. Mengimbas kembali hasil malumat dan penyelesaian. Orientasi mengimbas 2. 7. Murid terlibat secara aktif Murid sebagai pendengar pasif Aktiviti pembelajaran berpusatkan Murid terlibat secara aktif Murid terlibat secara aktif Murid sebagai pendengar yang pasif. Penilaian kesimpulan. Meneroka masalah. Aktiviti pembelajaran berpusatkan murid. dimulai dengan. Aplikasi Idea pengulangan 5. Kaedah pembelajaran dimulai dengan . Pengembangan 5. . 1.Kaedah Kaedah pembelajaran pembelajaran dimulai dengan . 6. Meneroka 3. Kaedah pembelajaran dimulai dengan contoh dan pengukuhan konsep. Menyenarai maklumat yang diketahui. Aktiviti pembelajaran berpusatkan murid. Senaraikan langkah yang boleh diambil. Aktiviti pembelajaran berpusatkan murid. 2. Penstrukturan pembelajaran Semula Idea yang lepas dan 4. 1. 3. Senaraikan apa yang perlu diketahui. 1. Pencetusan Idea kembali 3. Refleksi semula sehingga murid dapat menguasai. Laporan 8. Perkembangan permasalahan 4.

Murid dapat menguasai konsep dan menguasai isi kandungan tajuk pembelajaran dengan baik. Murid dapat menguasai konsep mudah ke sukar dan memahami konsep konkrit ke abstrak dengan contoh-contoh yang diberi. Murid dapat menghubungkaitkan fakta dengan pengetahuan sedia ada Murid mengorganisasikan maklumat dan melakarkan peta konsep mengikut konsep pemahaman masingmasing. Murid dapat menguasai pembelajaran berdasarkan pengalaman sendiri. Murid menghafal fakta. Murid mengolah masalah untuk mencari penyelesaian kepada permasalahan. Murid dapat menguasai pembelajaran dengan mendapat maklumat yang diberi oleh guru secara pengulangan dan imbas kembali. Murid menggunakan contoh dan konsep mudah ke sukar dan konkrit ke abstrak. Murid menghubungkaitka n contoh dengan konsep yang dipelajari. . Murid dapat menguhubungkaitkan masalah dengan langkah penyelesaian yang wajar. nama dan peristiwa Murid memperolehi maklumat daripada guru ( catatan nota ) Murid dapat menghubungkaitkan fakta dengan pengetahuan sedia ada Murid mengorganisasikan maklumat dan melakarkan peta konsep mengikut konsep pemahaman masing-masing.guru. tarikh. Murid dapat menguasai pembelajaran dengan kejayaan menyelesaikan permsalahan yang diberikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful