You are on page 1of 4

TÙ VUNG BÓNG ÐÁ

Duói dây là môt sô tù vung vê cách choi và ghi diêm cúa môn bóng dá (football)
Các tù co bán
a match
two teams playing against each other in a 90-minute game of football
hai dôi thi dâu vói nhau trong môt trân bóng dá dài 90 phút
a pitch
the area where footballers play a match
khu vuc mà các câu thú thi dâu
a referee
the person who makes sure that the players follow the rules. Normally wears a black shirt and
shorts, and has a whistle
nguòi mà dám báo räng các câu thú tuân thú theo luât. Thông thuòng nguòi này mäc áo và quân
den và có còi
a linesman (referee's assistant)
the person whose main duty it is to indicate with a flag when the ball has gone out of play, when a
player is offside or when a player should take a corner
nguòi mà công viêc chính là ra dâu bäng cò khi bóng dã ròi khói sân, khi môt câu thú viêt vj hoäc
khi câu thú dá phat góc
a goalkeeper
the player in goal who has to stop the ball from crossing the goal-line. The only player who is
allowed to handle the ball during open play
câu thú trong khung thành, nguòi phái không cho bóng qua khói vach khung thành. Chi môt câu
thú duoc cho phép trong vj trí này trong môt trân dâu.
an attacker
also called a striker or a forward; a player whose duty it is to score goals, e.g. Samuel Eto’o is an
attacker and plays in attack for Barcelona and Cameroon
còn duoc goi là "striker" hoäc "forward"; câu thú mà nhiêm vu chính là ghi bàn ví du nhu Samuel
Eto’o là môt tiên dao và choi ó vj trí tân công cho Barcelona và Cameroon
the skipper
the player who leads a team, also called the captain
câu thú mà lãnh dao dôi, còn goi là "captain"
a substitute
a player who sits on the bench ready to replace another team-mate on the pitch
câu thú nguòi ngôi ngoài sân chuân bj thay thê cho môt dông dôi choi trong sân
a manager
the person in charge of a team and responsible for training, new players and transfers. For
example, Alex Ferguson is the manager of Manchester United
nguòi mà lãnh dao cho cá dôi và chju trách nhiêm vê huân luyên, nhüng câu thú mói và chuyên
dôi. Ví du: Alex Ferguson là nguòi quán lý cho dôi Manchester United
Ghi diêm
the score
the record of goals that indicates who is winning. The final score is the result that decides who
has won the match . Can also be used as a verb, e.g. the attacker scored a beautiful goal
tý sô cúa bàn thäng mà nói lên ai là nguòi thäng cuôc. Tý sô cuôi cùng là kêt quá quyêt djnh ai
dã chiên thäng trân dâu. Cüng có thê dùng nhu dông tù, ví du: attacker scored a beautiful goal
(tiên dao dã ghi môt bàn thäng dep)
to concede
to allow a goal in, the opposite of scoring a goal. For example, Ghana conceded only four goals in
the World Cup qualifying group 2
thùa nhân môt bàn thua, dôi nguoc vói thuc hiên duoc môt bàn thäng. Ví du: dôi Ghana chi chju
thua bôn bàn trong vòng luot nhóm 2 Cúp Thê Giói
a goal
a successful attempt at scoring achieved by putting the ball over the goal line into the goal past
the goalkeeper
môt cô gäng thành công ó viêc ghi diêm bäng cách dua bóng qua vach khung thành vào khung
thành vuot qua thú môn
an own goal
a goal scored accidentally by a member of the defending team that counts in favour of the
attacking team
môt bàn thäng duoc ghi môt cách vô tình bói môt thành viên hâu vê mà ghi diêm cho dôi dôi
phuong
the lead
when a team scores first it is “in the lead”, i.e. winning the match at the point of scoring
khi môt dôi ghi diêm truóc là "dang dân dâu", ví du thäng trân dâu bäng tý sô duoc ghi
an equaliser
a goal that cancels out the opposing team’s lead and leaves the match tied or drawn
bàn thäng mà làm cho dôi dôi phuong dang dân dâu tró nên quân bình
a win
a match in which a team is victorious and beats the other team. A win normally gives the winning
team three points, the losing team does not get any points. More commonly used as a verb, e.g.
Brazil won the World Cup in 2002 game
môt trân dâu mà trong dó môt dôi là thäng cuôc và chiên thäng dôi phuong. Môt trân thäng
thuòng mang lai cho dôi thäng 3 diêm, và dôi thua không có diêm nào. Thuòng duoc sú dung
nhu môt dông tù, ví du: Brazil won the World Cup in 2002 game (dôi Bzazil thäng trong Cúp
Thê Giói 2002)
a draw
a match that ends in a tie, i.e. has no winner or loser. The teams get one point each for a draw.
Can also be used as a verb, e.g. Congo drew 0-0 (nil all) with Senegal in June
môt trân dâu châm dút vói tý sô hoà, không có nguòi thäng hoäc ké thua. Môi dôi së có 1 diêm
trong trân hoà. Có thê duoc sú dung nhu dông tù, ví du Congo drew 0-0 (nil all) with Senegal
in June (dôi Congo hoà 0-0 vói dôi Senegal trong tháng Sáu)
Các loai dá bóng
a kick
to hit something, or somebody, with your foot. In football, the players kick the ball
dá môt cái gì, hoäc nguòi nào dó bäng chân. Trong bóng dá, các câu thú dá quá bóng
to shoot
to kick the ball towards the net at one end of the pitch (the goal) in an attempt to score a goal
dá quá bóng vê phía khung thành ó phía cùng cúa sân nhäm ghi môt bàn thäng
the kick-off
the first kick of the game when two players from the same team in the centre circle play the ball
and start the match. Also the first kick after half-time or after a goal has been scored
môt cú dá bóng dâu tiên trong trân dâu khi hai câu thú trong cùng môt dôi trong vòng trung tâm
choi bóng và bät dâu trân dâu. Cüng là cú dâu dâu tiên sau khi nghi giái lao hoäc sau khi môt
bàn thäng dã duoc ghi.
a goal-kick
a kick taken from the 6-yard line by the defending team after the ball has been put over the goal-
line (or byline) by the attacking team
môt cú dá bóng tù vach 6 thuóc bói dôi phòng thú sau khi quá bóng duoc dua qua vach khung
thành bói dôi tân công
a free-kick
the kick awarded to a team by the referee after a foul has been committed against it
môt cú dá bóng cho môt dôi quyêt djnh bói trong tài khi môt câu thú pham lôi
a penalty
a free shot at goal from 12 yards (11 metres or the penalty spot) awarded by the referee to a
team after a foul has been committed in the penalty area
môt cú dá tu do tù vach 12 thuóc (11 mét hoäc vj trí dá phat) duoc quyêt djnh bói trong tài cho
môt dôi sau khi môt câu thú pham lôi trong vùng dá phat.
a corner
a kick from the corner flag awarded to the attacking team when the ball has crossed the goal-line
(or byline) after last being touched by a player of the defending team
môt cú dá tù góc cò cho dôi tân công khi bóng dã vuot qua vach khung thành sau khi bj cham tay
bói môt câu thú cúa dôi phòng thú
a throw-in
a throw is taken from the sideline (or touchline) after the ball has gone out of play. The only time a
player can handle the ball without committing a foul
môt cú phát bóng duoc thuc hiên ó vach biên sau khi bóng ra khói sân. Ðây là lân duy nhât mà
câu thú có thê choi bóng bäng tay mà không bj pham lôi