TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBACA EJAAN JAWI MURIDMURID TAHUN LIMA SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU: SATU KAJIAN KES

NORINA BINTI MOHD NOR

LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA KUALA LUMPUR 2011

PENGAKUAN

1

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

28 MAC 2011

………………………………….. NORINA BINTI MOHD NOR 690620115310002

PENGHARGAAN

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
2

Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T Yang Maha Esa, selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W serta pada seluruh ahli keluarga Baginda, para sahabat-sahabat Baginda dan semua pengikut-pengikutnya. Dengan pertolongan dari Allah S.W.T dapatlah saya menghasilkan sebuah kajian bertajuk Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi Murid-Murid Tahun Lima : Kajian Kes Sekolah Kebangsaan Darau, Besut, Terengganu. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada En Zulkifli bin Junoh selaku tutor penyelia kajian ini di atas jasa tunjuk ajar, bimbingan dan dorongan yang diberikan sepanjang tempoh penyelidikan ini dijalankan. Jutaan terima kasih khas buat pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, Guru Besar Sekolah kebangsaanDarau, Haji Mazuki bin Salleh, guru-guru dan murid-murid Tahun Lima yang banyak membantu dan memberi kerjasama kepada saya sepanjang tempoh kajian ini dijalankan. Penghargaan khas saya tujukan buat suami tercinta, Zahadi bin Jusoh, anak-anak tersayang iaitu Nursyafiqah, Nur Syakirah, Nur Syazwani dan serta alyarhamah dan alyarham ibubapa iaitu Siti Aishah binti Abdul Ghani dan IMohd Nor bin Jusoh dan kedua mertua iaitu Gayah binti Harun dan jusoh bin Mamat yang telah banyak memberi dorongan kepada saya agar tekun dan tabah dalam menyempurnakan setiap tugasan yang diberikan selama mengikuti kursus Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) di Universiti Terbuka Malaysia ini. Akhir kata terima kasih tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kajian ini . Diharap kajian ini boleh dijadikan panduan untuk mencapai kecemerlangan dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap penguasaan murid-murid dalam membaca ejaan Jawi. Objektif khusus kajian ini ialah untuk menilai adakah tahap penguasaan kemahiran membaca ejaaan Jawi di kalangan murid-murid Tahun Lima 2

This research is also to verify the students’ interest. Kajian ini juga akan melihat sejauh manakah faktor minat. Seramai 60 orang murid yang terdiri dari 30 orang murid lelaki dan 30 orang murid perempuan Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Kor telah dijadikan sampel untuk kajian ini. Researcher had formed questionnaire and interviewed the students to get the information needed.Sekolah Kebangsaan Darau telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. The result shows that 45% of the students are in the high level of achievement. ABSTRACT The purpose of this research is to determine the mastery level of students in reading Jawi. The data and information obtained of this research had been qualitative analyzed and percentage method had been used to explain the research result. Dapatan kajian menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi. Data dan maklumat yang diperolehi dalam kajian ini dianalisis secara kualitatif dan kaedah peratus digunakan sebagai menerangkan hasil kajian. 30% of them are in the moderate level where as 25% are in the weak level. teacher’s teaching method and the environment factors influenced the students mastery level in reading Jawi. 60 students consisted of 30 boys and 30 girls of Year 5 students of Sekolah Kebangsaan Darau had became the sample of this research. The specific objective of this research is to testify whether the mastery skill in reading Jawi among the Year 5 students of Sekolah Kebangsaan Kor had achieved the teaching and learning objective according to the syllabus that had been fixed by the Ministry of Education. ISI KANDUNGAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL i ii iii 1-54 2 . kaedah pengajaran guru dan faktor persekitaran mempengaruhi tahap penguasaan murid membaca ejaan Jawi. Penyelidik membentuk soal selidik dan membuat temubual untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. 30% berada di tahap sederhana dan 25% berada di tahap lemah.

3 1.2 1.Jadual 1 : Jadual 2 : Jadual 3 : Jadual 4 : Jadual 5 : Jadual 6 : Jadual 7: Jadual 8 : Jadual 9 : Jadual 10 : Jadual 11 : Jadual 12 : Jadual 13 : Jadual 14 : Jadual 15 : Jadual 16: Jadual 17: Taburan Item Soal Selidik Demografi Sampel Berasaskan jantina Taburan Responden Mengikut Tempat Tinggal Taburan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Bapa Demografi Berdasarkan Sosial Keluarga Taburan Responden Terhadap Tahap Pendidikan Ibu Bapa Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Tahap Penguasaan Membaca ejaan Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Kaedah Pengajaran Guru Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah Kebolehan Membaca al-Quran Galakan Membaca Ejaan Jawi Kebolehan Membaca Ejaan Jawi 22 29 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 42 43 43 44 SENARAI RAJAH Rajah 1: Rajah 2 : Rajah 3 : Rajah 4 : Rajah 5 : Rajah 6: Rajah 7 : Rajah 8 : Rajah 9 : Rajah 10 : Rajah 11 : Rajah 12 : Rajah 13 : Rajah 14 : Rajah 15: Rajah 16: RUJUKAN LAMPIRAN SENARAI LAMPIRAN BAB SATU : PENGENALAN 1.1 1.5 Pengenalan Tulisan Jawi Latar Belakang Kajian Penyataan Masalah Soalan Kajian / Penyelidikan Objektif Kajian 1 2 3 4 5 2 Demografi Sampel Berasaskan jantina Taburan Responden Mengikut Tempat Tinggal Taburan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Bapa Demografi Berdasarkan Sosial Keluarga Taburan Responden Terhadap Tahap Pendidikan Ibu Bapa Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Tahap penguasaan membaca Ejaan Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Kaedah Pengajaran Guru Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah Kebolehan Membaca al-Quran Galakan Membaca Ejaan jawi 55-56 57-63 61-63 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 .4 1.

4 Peranan Ibu Bapa 5.4 Instrumen Kajian 3.9 Definisi Istilah 1.1 Latar Belakang Responden 4.5 Peranan Ibu Bapa 4.2 Hasil Kajian 4.6 Kesimpulan BAB TIGA : METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.1 Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi 5.5 Peranan Ibu Bapa Terhadap Pencapaian Pelajar.3 Dapatan Kajian 4.1 Penguasaan Ejaan Jawi 4.1 Pendahuluan 3.4 Kaedah Pengajaran Guru Dan Pencapaian Akademik 2.7 1.2 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi 5.3 Rumusan Hasil Kajian 5.2 Kajian Penguasaan Membaca Ejaan Jawi 2.6.8 Kesimpulan BAB EMPAT : ANALISIS DATA 4.5 Kajian Rintis 3.3 Kaedah Pengajaran Guru 5. 2.2.8 1.1 Pengenalan 4.1 Tahap 1.6 Temubual Dengan Guru 4.3.3 Populasi Dan Sampel Kajian 3.2 Rekabentuk Penyelidikan 3.4 Kesimpulan BAB LIMA : RUMUSAN.2 Perbincangan Dapatan Kajian 5.4 Implikasi Dapatan Kajian 5.3.2.3 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi 4.6 Prosedur Pengumpulan Data 3.3 Tahap Penguasaan Kepentingan Kajian Batasan Kajian Kesimpulan 5 5 6 6 7 8 9 10 10 13 15 17 18 19 19 20 21 24 25 26 27 BAB DUA : TINJAUAN LITERATUR 2.3.1 Pendahuluan 2.2.6 1.3.3.5 Cadangan Kajian Lanjutan 28 28 28 33 33 36 37 40 42 45 46 47 47 47 48 49 50 50 52 53 2 . PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.7 Analisis Data 3.6.6.3.2.4 Kaedah Pengajaran Guru 4.2 Tahap Penguasaan Kemahiran Bacaan Jawi 4.2.1 Pendahuluan 5.2 Penguasaan 1.1.3 Hubungan Sikap Dan Minat Dengan Pencapaian 2.

6 Kesimpulan 55-56 57-58 59-61 54 RUJUKAN SENARAI PELAJAR SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU.5. 22000 JERTEH BORANG KAJI SELIDIK BAB 1 PENGENALAN 2 .

Tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan merupakan hurufhuruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. zaman Kerajaan Johor dan juga Acheh pada abad ke-17. Thailand. Bukti kewujudan tulisan Jawi ini di Malaysia ialah penemuan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702 H bersamaan dengan tahun 1303M berbanding dengan tulisan Rumi yang paling awal ditemui pada akhir kurun ke-19. Kedah dan Perlis. Pada zaman dahulu. Belanda dan Inggeris. Kemunculannya berkait rapat dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara.10 PENGENALAN TULISAN JAWI Tulisan jawi adalah antara tulisan yang terawal yang pernah ditemui. Kini tulisan Jawi digunakan dalam urusan Agama Islam dan adat istiadat Melayu di kebanyakan negeri di Malaysia seperti Kelantan. Tulisan Jawi juga merupakan satu seni penulisan yang telah wujud berabadabad lamanya di Nusantara. Johor. tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam masyarakat. Filipina dan Indonesia. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Pasai kemudian ke zaman Kerajaan Melaka. Ia digunakan sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran. adat istiadat dan perdagangan. Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu semasa penguasaan British di Tanah Melayu. Ini menunjukkan bahawa tulisan Jawi telah sampai ke negara kita Malaysia lebih awal berbanding dengan tulisan Rumi. 1 . Selain itu Pemasyhuran Merdeka 1957 bagi negara Malaysia antara lain juga tertulis dalam skrip Jawi. Sebagai contoh tulisan Jawi digunapakai dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihak-pihak di–Raja Melayu dengan pihak-pihak berkuasa Portugis. Singapura. Terengganu. Tulisan Jawi adalah tulisan rasmi bagi Negara Berunai Darussalam dan digunakan secara meluas bagi penganut agama Islam di Malaysia.

Islam adalah ajaran yang mudah dan boleh dipelajari melalui pelbagai aksara.Tidak dinafikan. Fenomena ini harus dipandang serius bukan sahaja kerana tulisan Jawi menjadi warisan tulisan Melayu yang agung dan unggul. sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun sekolah menengah.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Antara kelemahan sistem Pendidikan Islam hari ini ialah ia tidak mementingkan pelajaran Jawi. Sekarang. malah ianya juga merupakan elemen terpenting di dalam mempelajari dan mendalami ajaran Islam.1. Kementerian Pelajaran Malaysia. ianya lebih berkesan dan mudah terutamanya di dalam mempelajari al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Kita tidak mahu kebutaan tulisan Jawi generasi masa kini dan generasi yang akan datang menyebabkan al-Quran dan Hadis dibaca di dalam tulisan Rumi yang akan mendatangkan satu fenomena pemesongan sebutan dan seterusnya menjejaskan makna ayat-ayat al-Quran dan Hadis. majoriti pelajar Melayu tidak tahu membaca dan menulis dalam tulisan Jawi. Kita tidak mahu tulisan Jawi hanya tulisan untuk golongan tua sahaja dan akan pupus ditelan arus kemodenan. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa tulisan Jawi merupakan citra peradaban bangsa Melayu. pihak 2 . dan kejahilan inilah yang menjadi salah satu punca membawa kepada keruntuhan akhlak para remaja disebabkan kegagalan menguasai dan menghayati al-Quran dan ajaran Islam itu sendiri. namum oleh kerana kedatangan tulisan Jawi bersama dengan kedatangan agama Islam. sewaktu zaman kegemilangan Melayu dahulu. sewajarnya meluaskan penggunaan tulisan Jawi di sekolah-sekolah rendah dan menengah termasuk juga di institut-institut pengajian tinggi awam dan swasta dan di institut-institut perguruan dan berusaha mencelikkan masyarakat tentang tulisan Jawi.

menyebut dan menulis dengan betul huruf-huruf tunggal Jawi. melengkapkan tanda bacaan pada ayat. suku kata tertutup. telah membuang tulisan Jawi dari arus perdana sukatan pelajaran di sekolah-sekolah pada tahun 1965 menjadikan generasi selepas itu ramai yang buta Jawi dan sekaligus buta al-Quran . mereka boleh mengenal. menukar teks Rumi ke Jawi. Bagi murid-murid ahun Tiga pula. mereka dapat membaca ayat yang mengandungi tanda bacaan. Masalah buta Jawi sebenarnya bermula bila mana kerajaan Perikatan dahulunya.2 PENYATAAN MASALAH Mengikut sukatan mata pelajaran Jawi. Oleh yang demikian. 1. Bagi murid Tahun Lima pula.berkuasa Inggeris sama ada wakil kerajaan Inggeris atau pedagang berutus surat dengan menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Melayu iaitu tulisan Jawi. membaca dan menulis perkataaan berimbuhan dan ayat pendek. satu kajian perlu dilakukan bagi meninjau tahap penguasaan murid-murid Tahun Lima 2 .) ء‬ Bagi murid Tahun Dua pula. perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman. membaca dan menulis perkataan sukukata terbuka. Oleh itu muridmurid Tahun Lima seharusnya dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar yang merangkumi perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. mereka dapat menulis pebagai jenis teks dan menulis teks berita dan laporan. membaca dan menulis sukukata tertutup serta dapat membaca dan menulis rangkaikata dan ayat. membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah (‫. huruf-huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. mereka dapat mengenal. murid-murid Tahun Satu dapat mengenal. Manakala bagi murid Tahun Empat pula.

4 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah bertujuan melihat aspek-aspek berikut: a) Tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima.Sekolah Kebangsaan Darau selari dengan objektif sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 1. 2 . c) Mengenal pasti kaedah pengajaran guru terhadap minat dan pencapaian dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi. b) Melihat kaitan antara kebolehan Jawi dengan minat pelajar.3 SOALAN KAJIAN / PENYELIDIKAN Beberapa persoalan boleh dikemukan dalam membuat kajian ini. Di antara persoalan tersebut adalah seperti berikut : a) Adakah tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan pelajar Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan? b) Adakah terdapat hubungan antara minat dengan tahap penguasaan membaca Jawi? c) Adakah faktor kaedah pengajaran guru mempengaruhi minat pelajar ? d) Sejauhmanakah peranan ibu bapa mempengaruhi tahap penguasaan pelajar membaca ejaan Jawi ? 1.

tingkat. fasa iaitu pemikiran sudah sampai ke peringkat yang lebih tinggi.5. pencapaian atau prestasi pelajar dalam melaksanakan tugas semasa pembelajaran atau ujian untuk mengukur penguasaan kemahiran dan prestasi pelajar. menguruskan dan berkuasa atas sesuatu. 1995 : 940). (Haji Zainal Abidin Safarwan.2 Penguasaan Dalam Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka penguasaan ialah memiliki. pemahaman. 1.d) Melihat kaitan antara peranan ibu bapa terhadap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi.5 DEFINISI ISTILAH 1. 1. (2002 : 1343) Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (edisi keempat) tahap ialah peringkat. pencapaian dan pendapat.5. penguasaan membawa maksud perbuatan atau hal menguasai. 1 . iaitu model untuk mengukur penguasaan. tingkat (Hajah Noresah binti Baharom). tahap-tahap peningkatan dalam profesion tertentu daripada tahap paling bawah ke tahap paling tinggi yang boleh dicapai.1 Tahap Mengikut Kamus Dewan tahap bererti peringkat.

3 Tahap Penguasaan Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ( edisi keempat ) tahap penguasaan ialah tahap-tahap peningkatan dalam profesion tertentu daripada tahap paling bawah ke tahap yang paling tinggi yang boleh dicapai. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. c) Tahap penguasaan bacaan Jawi yang tinggi ialah kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. b) Tahap penguasaan bacaan Jawi yang sederhana ialah kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar tetapi murid-murid boleh membaca perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Maksud tahap penguasaan dari gabungan kedua definisi tahap dan penguasaan ialah peringkat atau tingkat penguasaan yang membawa maksud perbuatan atau hal menguasai. pencapaian dan pendapat. a) Tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah ialah kebolehan membaca ejaan Jawi yang lemah.5. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman.1. 1. suku kata tertutup. pemahaman.6 KEPENTINGAN KAJIAN Adalah menjadi harapan penyelidik segala maklumat yang dihasilkan dari kajian ini mempunyai implikasi kepada perkara-perkara berikut :- 1 . dimana murid-murid hanya boleh membaca perkataa yang mengandungi suku kata terbuka sahaja. suku kata tertutup.

Pejabat sekolah untuk menitikberatkan faktor-faktor kemahiran Pelajaran Malaysia Pelajaran yang Daerah (PPD) mempengaruhi pencapaian penguasaan membaca ejaan Jawi pelajar Tahun Lima. Dapatan daripada membantu pegawai-pegawai di Kementerian Jabatan Pelajaran Negeri (JPN).6.3 Diharapkan hasil kajian ini dapat membantu guru-guru memahami tentang perlunya komitmen mereka membaiki tahap pengajaran dan pembelajaran mereka dalam penguasaan membaca ejaan Jawi. dan Pusat Perkembangan (KPM) penambahbaikan sukatan pelajaran kemahiran membaca ejaan Jawi. 1.1.6.6.6 Diharapkan kajian ini akan dapat menambahkan lagi sumber rujukan bagi mengkaji tahap pencapaian kemahiran membaca ejaan Jawi. 1. 1. 1.4 Hasil kajian ini diharap dapat dijadikan maklumbalas terutamanya kepada perkara-perkara yang boleh pihak pentadbir sekolah dan ibubapa dalam meningkatkan prestasi pelajar dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi.7 BATASAN KAJIAN 2 .1 Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan maklumbalas kepada pihak Kurikulum (PPK).2 Diharap segala data dan keputusan daripada kajian ini dapat digunakan tindakan susulan yang sewajarnya bagi sebagai panduan untuk mengambil menangani masalah kurang minat terhadap ejaan Jawi.6. 1.6. Kementerian Pendidikan kajian Pelajaran Islam ini Malaysia khususnya akan dapat (KPM).

kepentingan dan batasan kajian juga dibincangkan secara terperinci di dalam bab ini. Keesahan kajian amat dipengaruhi oleh kejujuran responden memberi maklumat yang tepat. kaedah pengajaran dan peranan ibu bapa terhadap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi. Objektif. Mengikut sukatan pelajaran. murid-murid Tahun Lima seharusnya dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar yang merangkumi perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Di samping itu akan melibatkan kaitan antara kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan minat murid. Bilangan responden kajian adalah seramai 60 orang yang akan disoal selidik yang sedang menuntut di Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau. suku kata tertutup. 1. perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman.8 KESIMPULAN Tulisan Jawi merupakan tulisan terawal dan digunakan secara meluas di Nusantara. Kelancaran kajian ini juga bergantung kepada sejauh manakah pihak guru besar dan guru-guru Pendidikan Islam serta guru j-QAF Sekolah Kebangsaan Darau memberi kerjasama.Kajian ini dijalankan ini hanyalah kajian kes terhadap pelajar Tahun Lima di Sekolah Kebangsaan Darau di daerah Besut. Bab ini menghuraikan latar belakang kajian dan pernyataan masalah. 2 . Tumpuan kajian ini berkisar kepada tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima.

1 PENDAHULUAN Dalam bab ini. 2 . akan dibincangkan beberapa pendapat dan sorotan penulisan dari beberapa kajian yang berkaitan dengan perkara berikut:a) Kajian penguasaan membaca ejaan Jawi.BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. d) Peranan ibu bapa terhadap pencapaian pelajar. c) Kaedah pengajaran guru dan pencapaian akademik. b) Hubungan sikap dengan minat dengan pencapaian.

Pelajaran Jawi diperkukuhkan menerusi pelajaran Pendidikan Islam. Antaranya Pusat Perkembangan Kurikulum di Kementerian Pendidikan telah mengadakan kajian pelaksanaan Pelajaran Jawi di kalangan pelajar Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1992.7% murid Tahun 4.4% murid Tahun 3 boleh membaca Jawi mengikut tahap mereka.2 KAJIAN PENGUASAAN MEMBACA EJAAN JAWI Kementerian Pendidikan telah melaksanakan beberapa kajian mengenai celik huruf Jawi.2. sebanyak 57. 49% murid Tahun 2. Manakala kajian yang dijalankan oleh Bahagian Pendidikan Islam dengan kerjasama Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) pada tahun 1998 terhadap murid Tahun 6 di tiga buah negeri iaitu Johor. 67% murid Tahun 5 dan 67. Kementerian Pendidikan dari masa ke semasa berusaha mengatasi masalah buta al-Quran dan tulisan Jawi. Bagi tahap dua pula. manakala di peringkat sekolah menengah pula.1% murid Tahun 6 boleh membaca Jawi.8% murid Tahun 1. Selangor dan Pulau Pinang mendapati bahawa 61% murid menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi. Para guru juga hendaklah menjalankan pelbagai aktiviti untuk mempertingkatkan penguasaan dan pengukuhan Jawi di kalangan murid. Pada tahun 2003. Dalam agihan waktu mengajar mata pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah telah ditetapkan satu waktu untuk mengajar Jawi. 2 . 61. Guru-guru yang mengajar Jawi dan al-Quran diberi kursus dari masa ke semasa. Pada keseluruhan kajian ini mendapati 66. Kementerian Pendidikan telah mengadakan Seminar Jawi Peringkat Kebangsaan pada 16 hingga 18 Oktober 2002. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Pekeliling Ikhtisas ke semua sekolah untuk memberi penekanan kepada penguasaan Jawi dan al-Quran khususnya bagi enam bulan pertama Tahun 1.

walau bagaimanapun pencapaian pelajarpelajar didapati kurang memuaskan. Timbalan Menteri Pelajaran Dato’ Mahadzir Mohd Khir telah memberi penjelasan bahawa Kementerian Pelajaran serius dalam menggalakkan murid-murid untuk bergiat dalam tulisan Jawi. Kajian yang dijalankan oleh En. Perancangan tindakan difokuskan kepada penguasaan Jawi dengan menggunakan “Kaedah Matlob”. Sehubungan itu. bahan pelajaran Jawi yang kurang dan kelemahan penguasaan pelajaran Jawi pelajar-pelajar Tahun Lima. Kajian ini mendapati kaedah pelajaran Jawi dipraktikkan dengan baik oleh guru-guru. Adalah diharapkan faktor-faktor tersebut dapat diatasi oleh pentadbiran sekolah supaya penguasaan Jawi dapat ditingkatkan. Dalam sidang Dewan Rakyat Pada 7 Oktober 2004. Negeri Sembilan Darul Khusus. Keputusan kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa peningkatan pelajar dalam penguasaan ejaan Jawi dilakukan melalui modul-modul yang diberi sebab pelajar dapat lebih latihan dan mereka lebih seronok membuatnya kerana mereka tidak merasa tertekan.Kajian dilakukan oleh Muzni bin Haji Borhan pada tahun 1995 dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian dijalankan untuk meningkatkan penguasaan ejaan Jawi dan menanam minat terhadap ejaan Jawi di kalangan pelajar. Kementerian Pelajaran memang sentiasa berusaha memartabatkan tulisan Jawi. Kementerian Pelajaran telah menjadikan pengajian dan pembelajaran Jawi dengan peruntukan waktu 60 minit seminggu. Yazid bin Hj. Kementerian Pelajaran juga menetapkan bagi 6 bulan pertama murid-murid Tahun Satu sekolah rendah diajar tulisan Jawi. Hasnam. Tujuan awal telah dijalankan kepada 15 orang pelajar dari Tingkatan 3 Kritis. Kajian ini juga mendapati peruntukan masa pembelajaran yang tidak mencukupi. Kementerian juga menyediakan buku teks Pendidikan 3 . Kajiannya bertajuk Penguasaan Pelajaran Jawi Di Kalangan Murid Tahun Lima Di Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Tampin.

Perancangan tindakan ini akan difokuskan kepada penguasaan kemahiran tersebut. 4 . Borhan. Dengan pelaksanaan j-QAF Insya Allah Kementerian Pelajaran yakin murid-murid dapat menguasai tulisan Jawi. Kajian juga telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Bandar Raub. Kementerian ini juga berpandangan usaha untuk memartabatkan tulisan Jawi akan menghasilkan impak yang lebih positif sekiranya semua pihak turut serta memainkan peranan masing-masing. yang mana Kajian Penguasaaan Tulisan Jawi ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti kelemahan dan memperbaiki kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid Tahun Empat di dalam penulisan terutama aspek menulis bentuk huruf yang disebut dan menyambung huruf-huruf tersebut. Kertas peperiksaan untuk peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) juga disediakan dalam tulisan Jawi. Murid-murid mula menunjukkan minat belajar kemahiran menyambung huruf untuk mengatasi masalah penulisan mereka.Islam dalam tulisan Jawi. didapati muridmurid sangat lemah di dalam menulis bentuk huruf yang tersebut berdasarkan teks Rumi dan menyambung huruf tersebut menjadi perkataan. Tinjauan hasil semakan latihan awal yang diberikan kepada murid-murid. Pahang oleh Hasanudin bin Hj. Keputusan ujian yang dijalankan telah menunjukkan prestasi penulisan murid-murid. Berdasarkan pemantauan yang dijalankan usaha-usaha yang dijalankan tersebut telah dapat membantu murid-murid membaca dan menulis Jawi. Usaha lain yang sedang giat dilakukan pada masa ini adalah menyediakan bahan-bahan bacaan dalam tulisan Jawi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Tiga sesi pengajaran dan pembelajaran (60 minit setiap sesi) telah dijalankan dimana murid-murid belajar kemahiran yang tersebut di atas secara kelas.

12 dan 13 tahun telah membuktikan bahawa sikap dan minat pelajar mempunyai korelasi yang tinggi dalam pencapaian mereka. mewajibkan pelajaran Jawi dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dengan peruntukan 60 minit seminggu bagi Tahun Satu untuk tempoh 6 bulan pertama sahaja. Beliau juga mendapati bahawa faktor lokaliti antara bandar dan desa tidak mempengaruhi sikap pelajar dan pencapaian sebaliknya beliau berpendapat faktor minat dan sikap yang positif terhadap mata pelajaran tersebut lebih merupakan faktor penting untuk dinilai.Pekeliling Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral (JAPIM) 5206/4/4. Pendapat Remmars dan Gage adalah selaras dengan hasil penyelidikan oleh Sullivan (1927) seorang pengkaji yang awal yang menjelaskan sikap pelajar merupakan faktor penting bagi menilai pencapaian pelajar. 2(4) bertarikh 3 Januari 2003. Thyre dan Northumberland yang berumur 11.3 HUBUNGAN SIKAP DAN MINAT DENGAN PENCAPAIAN Sikap pelajar merupakan suatu angkubah yang sangat penting bukan sahaja sebagai suatu objektif pengajaran tetapi juga sebagai faktor yang boleh menelah pencapaian pelajar dalam berbagai kurikulum sekolah (Remmars dan Gage. 1943).1 Jld. 5 . Rallison (1939) dengan menggunakan ukuran “ Vernon Measurement of Abilities (VMA)” dalam kajian terhadap pelajar di bandar New Castle. aktiviti pemulihan dan pengayaan Jawi dilaksanakan secara berterusan di samping penggunaannya dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan ujian serta peperiksaan Pendidikan Islam.Bagi murid Tahun Dua dan seterusnya (termasuk sekolah menengah). Kajian oleh Young (1932) membuktikan pelajar yang berminat dalam satu-satu mata pelajaran itu akan berusaha menambahkan pengetahuannya supaya pencapaian mereka menjadi lebih baik. 2.

4 KAEDAH PENGAJARAN GURU DAN PENCAPAIAN AKADEMIK William G. d) Menyampaikan dalam situasi yang menarik dan gaya yang memberangsangkan.Kajian-kajian yang terdahulu seperti Bolton (1937). b) Mempunyai bahan tertentu dan menarik minat untuk disampaikan. Brodie (1964). 1982 dan 1987) telah mendapati ada hubungan di antara tingkah laku mengajar dengan tingkah laku belajar. Jordan (1941). Bigg (1950). c) Menyampaikan dengan jelas dan tepat. Raja Gopal (1976) dan Hamid Awang (1977) telah menunjukkan bahawa sikap pelajar terhadap mata pelajaran mempunyai kaitan dengan pencapaian akademik mereka di sekolah. Perhubungan ini dengan jelas dapat dilihat di dalam model belajar yang dibentuk oleh Biggs (1987). Biggs (1979. Spady (1973) telah melaporkan kajian yang dibuat oleh Stinchcombe (1970) yang menganalisis kesan pengajaran guru telah mengatakan pengajaran guru yang berkesan :- a) Dapat menarik minat dan mengekalkan minat serta tumpuan di dalam pembelajaran murid. Davidson (1956). 2. 6 . Mc Gauvran (1955). Brown (1953).

dari segi kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru professional.Tuckman (1970) mendapati lebih sistematik seseorang guru itu mengajar lebih positif kesanya kepada perkembangan bacaan murid. b) Kesanggupan untuk menerima pandangan dan pendapat pelajar. Flanders (1970) mendapati lebih sistematik seseorang guru itu mengajar lebih positif kesannya kepada kefahaman murid.Gregore dan Ward (1977) mendapati bahawa keserasian gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran pelajar menghasilkan pelajar yang berjaya. c) Kebolehan untuk menyediakan diri untuk pengajaran. Pelajar yang mundur cepat bosan terhadap pelajaran yang kurang difahami serta kurang diminati dan guru pula tidak berusaha untuk menarik minat pelajar. Hanapi Saad (1983) telah mengemukakan pendapat Molstad (1974) yang menyatakan pembelajaran murid-murid mengenai sesuatu maklumat boleh dicapai dalam masa yang singkat melalui pengalaman teknologi. pelajar mundur biasanya terbiar dengan tidak diberi perhatian langsung oleh guru.Ismail Daros (1981) dan Yaacub (1977) dalam penyelidikannya membuat kesimpulan bahawa kelemahan pengajaran guru merupakan faktor yang mempengaruhi minat pelajar terhadap persekolahan. Turner dan Fattu (1961) telah mengemukan bukti iaitu guru-guru yang mendapat latihan profesional adalah lebih efektif berbanding dengan mereka yang tidak terlatih. 7 . Pencapaian yang sistematik adalah lebih berkesan dan lebih digemari oleh pelajar daripada kaedah atau cara pengajaran tradisi yang biasa digunakan. Stern (1963) menyatakan pengajaran yang baik adalah ditentukan oleh sifat-sifat atau perlakuan yang berikut: a) Kesediaan untuk lebih fleksibel. Dari segi pengajaran guru.

2. impak kelas sosial terhadap pencapaian adalah berdasarkan penglibatan ibu bapa sedemikian. g) Menyediakan prosedur peperiksaan yang sempurna. j) Menggunakan bahan yang baik dalam pengajaran. h) Menyediakan Bahan Bantu Mengajar yang mencukupi dan sempurna.5 PERANAN IBU BAPA TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR. f) Pengetahuan mengenai mata pelajaran yang diajar. Dave (1965) dalam kajiannya tentang hubungan antara suasana rumah dengan pencapaian pelajar mendapati bahawa dorongan ibu bapa. minat dan aktiviri pelajar serta keadaan di rumah mempunyai hubungan dengan pencapaian akademik (kolerasi 0.1989). tetapi kurang berpengaruh terhadap pencapaian kemahiran Kajian di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa ibu bapa yang terpelajar turut mengambil bahagian dalam menambahkan peluang-peluang pendidikan anakanak mereka. mendapati bahawa ibu yang mempunyai pendidikan menengah mempunyai pengaruh yang lebih berkesan kepada pendidikan anak-anak mereka. Baker dan Stevenson (1986) dan Stevenson dan Baker (1987). i) Menunjukkan sikap menyokong dan penghargaan. Ibu bapa yang berpendidikan tinggi mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk menggunakan pelbagai strategi bagi mempastikan anak-anak mereka ditempatkan di dalam kelas yang terbaik. Sharifah Md Nor (1991).80). menyatakan bahawa hubungan taraf sosio ekonomi 8 . e) Kemahiran dalam penyoalan. Menurut Lareau (1987.d) Kesediaan untuk diuji atau menghadapi cabaran. Sementara itu suasana di rumah mempunyai hubungan yang kuat dengan pencapaian dalam bahasa. Boocock (1980).

rakan sebaya dan guru.keluarga dan pencapaian akademik telah dapat dilihat dalam tiap-tiap kelompok masyarakat Barat berdasarkan pengalaman penelitian. dalam usahanya mengkaji semula beberapa penyelidikan di Amerika. mendapati bahawa taraf sosio ekonomi dan kemampuan boleh dipengaruhi pencapaian melalui beberapa cara seperti galakan ibu bapa. Kajian ini menunjukkan bahawa 75 peratus daripada perbezaan dalam pencapaian pelajaran sekolah tinggi adalah berpunca daripada perkara-perkara tersebut. menggariskan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar di sekolah. Fedigan dan Gary (1978). Sewell dan Hausser (1976). Ulasan karya penting kepada pengkaji bagi memudahkan pengkaji membuat kajian seterusnya terutama dalam membentuk metodologi kajian. 2. Faktor tersebut adalah saling berkait dan boleh dibahagikan kepada tiga komponen iaitu masyarakat. kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa yang telah diutarakan oleh pengkaji terdahulu menimbulkan beberapa persoalan kajian. Kajian-kajian terhadap pembolehubah yang telah dijangkakan seperti minat. mendapati bahawa setengah daripada perbezaan dalam pencapaian pelajaran adalah berpunca daripada faktor latar belakang keluarga. Jenck (1972). 9 .6 KESIMPULAN Perbincangan bab ini telah menyentuh faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik murid dalam mata pelajaran Jawi. sekolah dan pelajar.

bersistematik dan laporan yang lebih menyeluruh. instrumen kajian. Penggabungan kedua-dua kaedah ini perlu bagi menghasilkan kajian yang lebih mendalam. Mengikut Majid Konting ( 1992 ) kajian 10 . 3. penyelidik akan cuba menerangkan mengenai kaedah dan tatacara kajian iaitu rekabentuk penyelidikan.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini.BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3. prosedur pengumpulan data dan analisis data. Kaedah utama kajian adalah bercorak kualitatif di samping kaedah kuantitatif.2 REKABENTUK PENYELIDIKAN Metod penyelidikan ini bercorak kajian kes iaitu kajian kes ke atas murid-murid Tahun Lima di Sekolah Kebangsaan Darau. sampel kajian.

Kajian secara mendalam akan cuba dilakukan untuk mengesan persoalan tersebut melalui instrument soal selidik.kes adalah penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh penyelidik ke atas satu unit kecil sosial seperti individu.3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Populasi merupakan satu set ciri yang menunjukkan cerapan atau ukuran yang tertentu ke atas sekumpulan individu atau objek. Sebahagian individu yang diambil melalui 2 . temubual dan pemerhatian secara langsung. 3. Penekanan kajian kes adalah kepada pemahaman mengenai persoalan mengapa individu atau unit sosial seperti keadaan sekarang dan bagaimana perubahan tingkahlaku pada individu atau unit sosial tersebut berlaku disebabkan oleh pembolehubah berkaitan. satu kelas. satu kampung. fokus kajian adalah untuk melihat tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima. sesi persekolahan 2007 berjumlah 68 orang . Mengikut Anderson ( 1990 ). satu sekolah atau satu masyarakat. kajian kes dapat menjelaskan perkara-perkara yang terselindung dari sudut pandangan responden dan pengumpulan data melalui kaedah ini mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Kajian tersebut termasuk menyelidiki pelbagai aspek pembolehubah yang terlibat dari segi sejarah dan perkembangan subjek. ( Majid Konting : 1990 ). Persampelan merupakan strategi penyelidikan bilamana penyelidik boleh mendapatkan maklumat mengenai sesuatu populasi daripada sebahagian individu yang menganggotai populasi tersebut. satu keluarga. Populasi kajian ini terdiri daripada murid-murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau. Sekolah Kebangsaan Darau merupakan sekolah gred A luar bandar. Dalam kajian kes yang akan dijalankan oleh penyelidik.

1 Instrumen kajian ini mengandungi empat bahagian iaitu :- Bahagian A : Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi. Taburan mengikut jantina juga seimbang. perasaan.4. Ia biasa digunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. 3 . Dalam konteks kajian ini. kepercayaan. soal selidik adalah kaedah pengumpulan data yang kerap digunakan apabila melibatkan responden yang ramai. 3. minat murid mempelajari pelajaran Jawi. Untuk mencapai objektif kajian.4 INSTRUMEN KAJIAN Data untuk kajian ini dikumpulkan melalui soal selidik dan temubual. Soal selidik dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerakbalas subjek terhadap rangsangan soalan yang diberi. ( Majid Konting :1990 ) Pemilihan sampel dalam kajian ini dibuat dengan menggunakan persampelan rawak. satu set soal selidik digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan respon dan maklumat yang berkaitan. 3. Borang soal selidik murid menjurus kepada penguasaan murid menguasai Jawi. Menurut Sekaran (1992). Bahagian ini mengandungi 8 soalan yang bermula item 1 hingga 8. penyelidik telah memilih seramai 60 orang murid. kehendak dan sebagainya. iaitu 30 orang murid lelaki dan 30 orang murid perempuan. Soalan-soalan di dalam bahagian ini mengandungi penguasaan murid dalam membaca ejaan Jawi. kaedah pengajaran guru dan faktor persekitaran yang menggalakkan mereka menguasai ejaan Jawi.persampelan bagi mewakili sesuatu populasi yang dikaji dinamakan sampel.

Soalan-soalan dalam bahagian ini mengandungi tahap penguasaan murid dalam bacaan al-Quran. Pembolehubah Item Penguasaan Membaca Jawi 1 hingga 8 Minat Pelajar Mempelajari Jawi 1 hingga 10 Kaedah Pengajaran Jawi 1 hingga 7 Peranan Ibu bapa 1 hingga 7 Jumlah Jadual 1 : Taburan Item Soal Selidik. 3. Soalan-soalan dalam bahagian ini melihat pebagai teknik pengajaran guru dan tahap keberkesanannya dari aspek pandangan murid.Bahagian B : Minat Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Jawi. Bahagian ini mengandungi 10 soalan yang bermula dari item 1 hingga 10. Soalan juga berkaitan dengan peranan ibu bapa dalam meningkatkan penguasaan Jawi. Terdapat 7 soalan yang bermula dari item 1 hingga7. Jumlah 8 10 7 7 32 4 . Bahagian ini mengandungi 7 soalan yang bermula dari item 1 hingga 7. Soalan-soalan di dalam bahagian ini terdiri daripada pandangan murid tentang minat mereka terhadap mata pelajaran Jawi.2 Item.item soal selidik adalah seperti jadual 1 di bawah.4. Bahagian C : Kaedah Pengajaran Guru. Bahagian D : Peranan Ibu Bapa.

temubual amat penting untuk mendapatkan maklumat mengenai kaedah pengajaran guru.5 KAJIAN RINTIS 2 . Darjah kerjasama dari responden adalah tinggi di samping dapat mengelakkan mereka yang tidak berkenaan menjawab soalan yang ditujukan. 3. Soalan temubual untuk guru dinyatakan dalam lampiran. populasi yang mempunyai pendidikan yang rendah. temubual merupakan kaedah tertua yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat.Temubual merupakan satu lagi kaedah yang digunakan oleh penyelidik dalam kajianini. menyatakan kaedah temubual mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan kaedah lain seperti untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan kepercayaan. Dalam kajian ini. populasi yang berumur dan populasi kanak-kanak. populasi yang buta huruf. Bagi guru. cadangan dan lain-lain perkara yang sukar diperolehi. motivasi. masalah pengajaran dan peruntukan masa untuk mempelajari mata pelajaran Jawi. sikap. Temubual juga diadakan kepada dua orang guru Pendidikan Islam dan dua orang guru j-QAF. Ia sangat praktikal digunakan untuk mendapatkan maklumat yang tepat daripada populasi yang kecil. Temubual sering digunakan terhadap subjek yang gemar ditemubual daripada menjawab soal selidik. Mengikut Majid Konting (1990). Dijkstra & Van der Zouwen (1982). Murid-murid akan membaca petikan yang diberi. tujuan penyelidik mengadakan temubual dengan muridmurid untuk mengetahui tahap penguasaan membaca ejaan Jawi. Fink & Kosecoff (1985). tahap penguasaan murid. Penyelidik akan menilai samada tahap penguasaan membaca ejaan Jawi telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran sebagaimana sukatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Satu kajian rintis (pilot study) sepatutnya dilakukan untuk mempastikan ketekalan dan kebolehpercayaan dalaman (internal reliability) soal selidik yang dibina. Tujuan kajian ini ialah untuk mengesan: a. Gronland (1987). b. Adakah hasil yang didapati daripada alat pengukur itu menepati apa yang hendak diukur. semakin tidak dipercayai bahan pengukuran atau bahan ujian itu. Kalau kita mengukur sesuatu dengan menggunakan bahan pengukur yang sama berkali-kali dan kita bandingkan adakah hasilnya sama. Dalam konteks kajian ini. Item-item yang sukar difahami dan kurang jelas. 3 . Semakin tinggi jumlah kesilapan. Kajian tersebut dilakukan pada 05 Oktober 2010 yang melibatkan 10 orang murid Tahun Lima Sekolah Kabangsaan Darau. Ini berkaitan dengan konsep ketepatan. Oller (1979) pula menyatakan bahawa kebolehpercayaan ujian merujuk kepada ketekalan sesuatu ujian dalam menghasilkan keputusan yang sama dalam situasi yang sama tetapi pada masa ujian yang berlainan. menyatakan bahawa kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan sesuatu keputusan peperiksaan. ketahanan ( tahan uji ) dan ketepatan. Berapa banyakkah kesilapan pengukuran di dalam alat pengukuran itu. Bahasa yang digunakan difahami oleh responden. b. c. penyelidik turut membuat kajian rintis untuk menguji soal selidik. Menurut Kerlinger (1973) konsep kebolehpercayaan hendaklah boleh menjawab tiga pertanyaan iaitu: a. Kajian rintis penting untuk menentukan item-item dalam set soal selidik tidak disalahfaham di samping untuk menguji kebolehlaksanaannya (feasibility). Soalan ini berkaitan dengan konsep kestabilan.

Hasil daripada kajian rintis tersebut dan juga garis panduan serta nasihat daripada pensyarah penyelia. dimana responden akan dipanggil 4 . Tempoh masa yang diambil oleh responden dalam menjawab soalan. Kenyataan-kenyataan yang kabur yang boleh menimbulkan takrifan yang berlainan kepada responden.c. Temubual juga dilakukan kepada guru-guru yang mengajar murid berkenaan. 3. Penyelidik sendiri akan menjalankan soal selidik dan akan dibantu oleh dua orang guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam dan dua orang guru j-QAF sekolah berkenaan. Penyelidik akan membuat kajian lapangan selama dua minggu di sekolah berkenaan. Responden akan diasingkan daripada murid-murid lain dan dikumpulkan di Pusat Sumber Sekolah (PSS). Temubual dengan dua orang guru pula adalah untuk mendapatkan maklumat yang perlu akan diadakan pada waktu senggang. pengkaji telah membuat pengubahsuaian dalam soalan soal selidik. tanpa berbincang dengan rakan-rakan mereka yang lain . Temubual dengan responden dilakukan. penyelidik akan menerangkan tujuan kajian dan mengedarkan soalan soal selidik dan seterusnya mengumpulkan jawapan dari semua responden yang terlibat. Data primer diperolehi daripada maklumbalas responden melalui soal selidik yang diedarkan dan temubual dengan responden. Bagi menjalankan soal selidik. d.6 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Sumber data dalam penyelidikan ini dari data primer. Keadaan tersebut perlu bagi memastikan responden menjawab dengan ikhlas.

Pada keseluruhannya setiap maklumbalas kepada soalan diberi jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Teknik analisis yang digunakan adalah peratus.secara bergilir-gilir untuk menguji penguasaan membaca ejaan Jawi dengan cara membaca petikan yang disediakan. Semua data dalam kajian ini dianalisis secara kualitatif.8 KESIMPULAN 5 . Fakta-fakta penting yang berkaitan dengan kajian akan diproses. Sumber temubual adalah sumber sokongan penting dalam memberikan maklumat sampingan kepada jawapan-jawapan soalan-soalan soal selidik. dianalisis dan ditafsirkan. Analisis data adalah dalam lingkungan bahagian masingmasing iaitu pencapaian membaca Jawi. Bagi data yang diperolehi melalui soal selidik.7 ANALISIS DATA Pengukuran data dapat dibuat dengan menjumlahkan skor bagi jawapan ‘Ya’ dan skor bagi jawapan ‘Tidak’. kaedah pengajaran guru dan faktor persekitaran yang mempengaruhi pencapaian Jawi. 3. Nilai ‘1’ dan ‘2’ bagi setiap jawapan tidak mempunyai apa-apa nilai tertentu tetapi sekadar membezakan di antara kedua-dua jawapan. 3. Penggunaan statistik deskriptif adalah untuk memperolehi data yang dianggap sebagai ringkasan daripada keseluruhan set data. analisis data melibatkan penggunaan statistik deskriptif. pengkaji akan mencatatkan butir-butir penting temubual dalam buku rekod catatan. minat terhadap mata pelajaran Jawi. Kaedah temubual pula.

BAB 4 6 . Instrumen kajian adalah soal selidik dan temubual.Kajian ini akan menggunakan rekabentuk kajian kes kerana ingin mengkaji sejauhmanakah pencapaian murid dalam menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi dipengaruhi oleh faktor minat. Analisis yang digunakan adalah peratus. kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa.

Kaedah pengajaran guru terhadap minat dan pencapaian dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi.ANALISIS DATA 4.2. Sukatan Pelajaran Jawi dengan minat pelajar mempelajari Jawi. Tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima. b. Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 30 50 30 50 60 100 Jadual 2: Demografi Sampel Berasaskan Jantina 1 .1 PENGENALAN Bab ini akan membincangkan hasil dapatan kajian daripada soal selidik dan temubual oleh pengkaji. Peranan ibu bapa terhadap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi.2 HASIL KAJIAN 4. 4. Analisis kajian dalam bab ini meliputi latarbelakang responden dan beberapa aspek bagi menjawab persoalan kajian yang dikemukakan dalam bab 1 seperti berikut : a.1 LATAR BELAKANG RESPONDEN Berikut adalah demografi berhubung dengan sampel yang telah diperolehi. d. c.

2 .7 16.7%) ibu bapanya bekerja sendiri dan 10 (16. Kedudukan Bandar Luar bandar Kekerapan 0 60 Peratus (%) 0 100 Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Tempat Tinggal Rajah 2 Jadual menunjukkan seramai 60 orang murid (100%) tinggal di luar bandar.6 100 Jadual 4 : Taburan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Bapa Rajah 3 Jadual 4 menunjukkan bidang pekerjaan ibu bapa responden yang terdiri daripada 10 responden (16.6%) lain-lain pekerjaan. 15 responden (25%) ibu bapanya bekerja di sektor swasta.7 25 41.Rajah 1 Jadual menunjukkan bahawa taburan sampel dari segi jantina adalah seimbang antara murid lelaki dengan murid perempuan.7%) yang ibu bapanya bekerja kerajaan. Jenis Pekerjaan Kerajaan Swasta Bekerja Sendiri Lain-lain Jumlah Kekerapan 10 15 25 10 60 Peratus (%) 16. 25 responden (41.

manakala 32 orang murid (53.4%) ibu bapa mereka berpendapatan lebih RM 1000 sebulan.3 18 30 30 50 10 16.4 100 Jadual 5 : Demografi Berdasarkan Sosial Keluarga Rajah 4 Jadual 5 menunjukkan 8 orang murid (13.3 53.3%) yang mempunyai ibu bapa yang berpendapatan kurang RM 500 sebulan.7 60 100 2 .3%) yang mempunyai ibu bapa yang berpendapatan antara RM 500 hingga RM 1000 sebulan dan seramai 20 orang murid (33.Jumlah Pendapatan Kurang RM500 RM 500-RM 1000 Lebih RM 1000 Jumlah Kekerapan 8 32 20 60 Peratus (%) 13.3 33. Tahap Pendidikan Tidak bersekolah Tamat Sekolah Rendah Tamat Sekolah Menengah Diploma/Ijazah Jumlah Kekerapan Peratus( %) 2 3.

Bil 1 2 3 Keterangan Item Saya mengingati semua huruf Jawi Saya dapat membaca sukukata terbuka dengan lancar Saya dapat membaca suku kata tertutup dengan lancar Peratus (%) Ya 100 100 75 Tidak 0 0 25 2 .3 DAPATAN KAJIAN 4. Golongan ibu bapa yang tamat sekolah menengah seramai 30 orang (50%) manakala ibu bapa yang berkelulusan diploma atau ijazah seramai 10 orang (16.3.7%) 4. ibu bapa yang tamat sekolah rendah seramai 18 orang (30%).1 Penguasaan Ejaan Jawi Soalan soal selidik yang telah diberikan kepada responden adalah bertujuan untuk melihat tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima.Jadual 6 : Taburan Responden Terhadap Tahap Pendidikan Ibu Bapa Rajah 5 Jadual 6 menunjukkan taburan sampel berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa dimana didapati golongan ibu bapa yang tidak bersekolah ada 2 orang (3.3%).

3 Tidak 25 33.7 Jadual 8 Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Rajah 7 2 .7 33. 75% murid menyatakan mereka dapat membaca suku kata tertutup dan perkataan berimbuhan dengan lancar. Bagi keterangan item nombor 3 dan 4. manakala 25% murid tidak dapat membaca suku kata tertutup dan perkataan berimbuhan dengan lancar.Jadual 7 : Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Rajah 6 Berdasarkan Jadual 7 100% murid menyatakan bahawa mereka mengingati semua huruf Jawi dan dapat membaca suku kata terbuka dengan lancar. Bil 4 5 6 Keterangan Item Saya dapat membaca perkataan berimbuhan dengan lancar Saya dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar Saya berpuashati dengan kebolehan dan pencapaian dalam mata pelajaran Jawi Peratus Ya 75 66.3 66.

Hanya 33. Dalam temubual tersebut. Bil 7 8 Keterangan Item Saya yakin dapat meningkatkan pencapaian mata pelajaran dalam Jawi Peratus Ya 100 25 Tidak 0 75 bacaan ejaan jawi Masa yang diperuntukkan mencukupi Jadual 9 Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Rajah 8 Semua murid yakin akan dapat meningkatkan penguasaan dalam membaca ejaan Jawi.3% pula tidak dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar. menunjukkan 66. pengkaji juga menemubual murid untuk mengetahui tahap penguasaan membaca ejaan Jawi.Dapatan soal selidik bagi soalan nombor 5. Ini menunjukkan mereka mempunyai kesungguhan untuk memperbaiki prestasi penguasaan mereka dalam mata pelajaran Jawi. 25% mengatakan bahawa masa yang diperuntukkan adalah mencukupi manakala 75% mengatakan masa untuk mata pelajaran Jawi perlu ditambah. responden diberi petikan 2 .7% pula tidak berpuashati dengan pencapaian mereka. Bagi soalan yang berkaitan masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran Jawi. Selain soal selidik.3 % murid menyatakan bahawa mereka berpuashati dengan kebolehan dan pencapaian dalam mata pelajaran Jawi. manakala 66.7% murid dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar manakala 33.

Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah pula sebanyak 25% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lemah di mana muridmurid hanya boleh membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka sahaja. sederhana atau tinggi. 2 . suku kata tertutup.3 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Jadual di bawah menunjukkan minat terhadap mata pelajaran Jawi di kalangan murid-murid Tahun Lima. tahap penguasaan sederhana 30% manakala 25% bagi tahap penguasaan yang rendah.3.2 Tahap Penguasaan Kemahiran Bacaan Jawi Rajah 9 Rajah 9 menunjukkan tahap penguasaan kemahiran bacaan Jawi murid Tahun Lima. suku kata tertutup.dalam ejaan Jawi untuk dinilai tahap penguasaan mereka membaca sama ada berada pada tahap penguasaan yang rendah. Murid yang menguasai tahap penguasaan yang tinggi sebanyak 45%. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan Jawi yang sederhana sebanyak 30% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar tetapi mereka boleh membaca perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. 4. Kajian menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. 4.3. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman.

7% menyatakan mata pelajaran Jawi amat berguna kepada kehidupan seharian manakala 53.3 Rajah 10 Berdasarkan jadual 10.3% mengatakan sebaliknya. Hanya 10% murid lebih meminati mata pelajaran Jawi berbanding dengan mata pelajaran lain. Tidak 83. didapati 41.Soal selidik menunjukkan 46.Bil 1 2 3 Keterangan Item Saya meminati mata pelajaran Jawi Saya lebih berminat dengan mata pelajaran Jawi berbanding mata pelajaran lain Mata Pelajaran Jawi amat berguna dalam kehidupan seharian Jadual 10 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Peratus Ya 41.3 90 53. 7 33.7 Tidak 58. Bil 1 2 3 Keterangan Item Saya mengulangkaji mata pelajaran Jawi di rumah Saya selalu membaca petikan dalam ejaan Jawi Peratus Ya 16.3% murid tidak meminatinya.7 100 3 Mata pelajaran lain juga menyerapkan penulisan dan 0 pembacaan Jawi Jadual 11 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Rajah 11 2 .3 66.7 10 46.7% murid meminati mata pelajaran Jawi. manakala 58.

7 Rajah 12 Merujuk Jadual 12. Sebanyak 2 . Berdasarkan soal selidik yang telah dikemukakan 58. mata pelajaran Jawi tidak membosankan dan membuat mereka tidak selesa. hanya 33.3% mengatakan mereka tidak mengulangkajinya.7% pula mengatakan mereka tidak membaca petikan dalam ejaan Jawi kecuali semasa belajar mata pelajaran Jawi dan Pendidikan Islam.7% mengatakan mereka mengulangkaji mata pelajaran Jawi di rumah manakala 83. 16.3% mengatakan mereka selalu membaca petikan dalam ejaan Jawi manakala 66. Bil 1 2 3 4 Keterangan Item Mata pelajaran Jawi amat membosankan Mata pelajaran Jawi membuatkan saya takut dan tidak selesa Minat terhadap mata pelajaran Jawi didorong oleh guru Saya belajar mata pelajaran Jawi kerana terpaksa bukan kerana minat Jadual 12 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Peratus Ya 58.3% mengatakan bahawa mereka belajar mata pelajaran Jawi kerana terpaksa bukan kerana minat.Bagi soalan nombor 3. mata pelajaran Jawi amat membosankan dan membuat mereka takut dan tidak selesa bagi 58.3% murid. 100% murid menyatakan minat terhadap mata pelajaran Jawi didorong oleh guru. 100% murid mengatakan mata pelajaran lain tidak menyerapkan penulisan dan pembacaan ejaan Jawi kecuali Pendidikan Agama Islam yang bertulisan dengan ejaan Jawi.7% murid lagi.3 100 58. Bagi soalan nombor 3.3 Tidak 41. Bagi item nombor 2.Bagi item nombor 1.7 0 41.7 41.3 58. Bagi 41.

7 dalam mata pelajaran Jawi Guru mempelbagaikan kaedah pengajaran 50 Guru menggunakan bahan Bantu 0 mengajar semasa mengajar Guru menggunakan kaedah yang 63.0 Tidak setuju 0.3 menyeronokkan dalam pengajaran Jawi Jadual 13 Kaedah Pengajaran Guru.. 91.3% mengatakan kadang-kadang dan 0% “tidak”. Pengkaji telah memberi soal selidik kepada murid untuk mengetahui dan menilai kaedah pengajaran guru dari kacamata mereka.3. 4.7 Guru mempunyai kesungguhan mengajar 91. 2 . 40% mengatakan “kurang setuju” dan 10% mengatakan “tidak setuju”. Bagi soalan nombor 3. 100% murid mengatakan “kurang setuju” apabila ditanya mengenai guru menggunakan bahan Bantu mengajar semasa mengajar.7% murid pula mengatakan mereka mempelajari mata pelajaran Jawi bukan kerana terpaksa tetapi berminat.41.7 % murid menyatakan bahawa guru mempunyai kesungguhan dalam mengajar mata pelajaran Jawi manakala 8.4 Kaedah Pengajaran Guru. Bagi soalan nombor 2 iaitu guru sering mempelbagaikan kaedah pengajaran. Rajah 13 Berdasarkan jadual 13. Bil 1 2 3 4 Soalan Setuju Kurang setuju 8.0 10 0 6. 50% mengatakan “setuju”.3 40 100 30.

Respon tentang guru menggunakan kaedah yang menyeronokkan dalam pengajaran Jawi adalah berbeza di kalangan murid. 30% mengatakan kurang setuju dan 6.3% murid memahami keseluruhan pengajaran guru. Dari segi tingkat kefahaman murid daripada pengajaran guru.7% mengatakan tidak setuju.7% murid mengatakan jelas dan 33. Kaedah pengajaran guru semasa mengajar mata pelajaran Jawi adalah baik bagi 91.7% murid dan 8.3% mengatakan sederhana. 30% berada dalam tingkat kefahaman sederhana dan 6. Dari segi pandangan murid terhadap pengajaran guru sama ada jelas atau tidak.3% adalah sederhana. Bil 1 2 3 Soalan Guru sering kali memberi kerja rumah mata pelajaran Jawi Guru sentiasa menyemak dan memeriksa buku latihan Jawi saya Guru menyuruh saya membuat pembetulan bagi ejaan yang salah Ya 100 100 100 Tidak 0 0 0 Jadual 14 Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah Rajah 14 2 . 66. 66.7% tidak memahami pengajaran guru. Bagi 63.3% mengatakan guru selalu menggunakan kaedah yang menyeronokkan.

11.6% dengan datuk atau nenek manakala selebihnya iaitu 66. 4. 2 .5 Peranan Ibu Bapa Pengkaji telah mengemukakan soal selidik untuk mengetahui kebolehan membaca alQuran dan peranan ibu bapa dalam menggalakkan anak-anak mereka menguasai ejaan Jawi. Bagi soalan nombor 3.7% belajar al-Quran dengan guru al-Quran.Bagi soalan nombor 1 dan 2 iaitu guru seringkali memberi kerja rumah dan sentiasa menyemak serta memeriksa buku latihan Jawi. 8 orang iaitu 13.7% murid belum khatam al-Quran. 100% bersetuju dengan pandangan sedemikian. Dari segi guru menyuruh membuat pembetulan bagi ejaan yang salah. 45% murid boleh membaca al-Quran dengan baik manakala 55% mengatakan tidak.7% mengatakan mereka belajar al-Quran dengan ibu bapa.7 Kurang Setuju 50 Tidak Setuju 33.3.3 membaca ejaan Jawi di rumah.3 % murid telah khatam al-Quran manakala 52 orang iaitu 86.3 Tidak 55 86. Bagi soalan nombor 2. 100% murid bersetuju.7 Rajah 15 Berdasarkan jadual 15. Bil 1 2 Soalan Saya boleh membaca al-Quran dengan baik Saya telah khatam al-Quran Jadual 15 Kebolehan Membaca al-Quran Ya 45 13. 21. Bil 1 Soalan Ibu bapa menggalakkan saya Setuju 16.

3 Jadual 16 Galakan Membaca Ejaan Jawi Rajah 16 Berdasarkan Jadual 16. 16.3 58.7 % pula mengatakan ibu bapa mereka tidak pandai 2 . Bil 1 2 Soalan Ibu bapa saya pandai membaca ejaan Jawi Semua ahli keluarga saya boleh membaca ejaan Jawi Jadual 17: Kebolehan Membaca Ejaan Jawi Ya 83.7% mengatakan tidak.6% mengatakan kurang setuju dan 66. mereka mengatakan kurang setuju ibu bapa menggalakkan membaca dan mengajar membaca ejaan Jawi di rumah.3% murid mengatakan ibu bapa mereka pandai membaca ejaan Jawi.7 11.7 Rajah 17 Bagi soalan nombor 1.7 41. 83. Saya bertanya kepada tentang ejaan Jawi.7% murid bertanya kepada ibu bapa tentang ejaan Jawi.6 33. Bagi 50% murid.2 3 Ibu bapa mengajar saya membaca ejaan Jawi di rumah. hanya 11. Bagi 33.3 66.7 50 21. Bagi soalan nombor 3. manakala 16. 21.7% murid mengatakan ibu bapa menggalakkan mereka membaca dan mengajar membaca ejaan Jawi di rumah. ibu bapa 16.3% murid pula mengatakan ibu bapa tidak menggalakkan membaca dan mengajar membaca ejaan Jawi di rumah.3 Tidak 16.

Murid juga menghadapi masalah untuk membatankan suku kata terbuka dan suku kata tertutup kerana ada beberapa perkataan yang tidak boleh disamakan dengan sistem ejaan Rumi. Guru menyatakan mereka mempunyai tahap penguasaan yang baik dalam sistem ejaan Jawi baru. Guru juga mengakui bahawa mereka pernah mengikuti kursus sistem ejaan Jawi baru yang dianjurkan oleh Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Terengganu dan Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia. Namun begitu.3% dan 41. Guru mengatakan bahawa masa yang diperuntukkan untuk mengajar mata pelajaran Jawi adalah tidak mencukupi. penggunaan bahan bantu mengajar digunakan bukan pada setiap masa pengajaran tetapi mengikut keperluan dan kesesuaian tajuk. Bagi soalan nombor 2 iaitu semua ahli keluarga mereka boleh membaca ejaan Jawi dipersetujui oleh 58. Seterusnya kadang-kadang guru juga menggunakan bahan pengukuhan seperti akhbar iaitu sisipan jawi Utusan Malaysia dan buku-buku cerita tulisan Jawi untuk memantapkan penguasaan Jawi di kalangan murid.6 Temubual Dengan Guru Pengkaji telah menembual dua orang guru Pendidikan Islam dan dua orang guru jQAF yang mengajar Tahun Lima. Masa untuk mata pelajaran Jawi tidak mencukupi dan perlu ditambah. Masalah yang dihadapi dalam pengajaran Jawi ialah kekangan masa. 2 .7% mengatakan tidak. Guru juga mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi menarik minat murid mengikuti mata pelajaran Jawi.membaca ejaan Jawi. 4. Kedua-dua guru menyatakan mereka mengunakan bahan bantu mengajar dalam pengajaran. Guru Pendidikan Islam pertama telah berkhidmat selama 12 tahun dan guru kedua selama 14 tahun.3.

Secara keseluruhannya guru kurang berpuashati dengan pencapaian muridmurid dalam membaca ejaan Jawi tetapi ada murid yang menunjukkan penguasaan yang baik dalam membaca ejaan Jawi. Ada murid yang berada pada tahap sederhana tetapi menunjukkan peningkatan dalam membaca ejaan Jawi. Namun begitu ada pelajar yang terlalu lemah dan memerlukan pemulihan dalam membaca ejaan Jawi. Panitia Pendidikan Islam dan j-QAF telah mengadakan beberapa aktiviti untuk memantapkan penguasaan Jawi di kalangan murid. Antaranya ialah pertandingan tulisan cantik Jawi, pertandingan mengeja perkataan dalam ejaan Jawi dan pertandingan membaca petikan dalam ejaan Jawi. Selain itu ditampalkan artikel dalam tulisan Jawi di papan kenyataan.

4.4

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahawa murid Tahun Lima boleh menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi pada peringkat tinggi, sederhana dan rendah. Kaedah pengajaran guru amat penting dalam membentuk minat dan penguasaan murid dalam kemahiran membaca ejaan Jawi. Begitu juga peranan ibu bapa boleh meningkatkan penguasaan murid dalam membaca ejaan Jawi. Kajian mendapati murid yang dapat membaca al-Quran dengan baik akan dapat menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi dengan baik.

BAB 5

RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 3

5.1

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian bagi membincang, merumus dan mencadangkan hasil daripada maklumat dan data yang telah diperolehi dari responden. Di akhir bab ini juga akan mengemukakan beberapa cadangan bagi penyelidikan selanjutnya yang boleh dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lain pada masa hadapan.

5.2

PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN

5.2.1 Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi

Kajian ini menunjukkan semua murid dapat mengingati kesemua 36 huruf Jawi dan dapat membaca sukukata terbuka dengan lancar. Dapatan kajian hasil dari temubual dengan responden menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi sukukata terbuka, sukukata tertutup, perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan Jawi yang sederhana sebanyak 30% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar tetapi mereka boleh membaca perkataan-perkataan yang mengandungi sukukata terbuka, sukukata tertutup, perkataan berimbuhan dan kata pinjaman.

2

Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah pula sebanyak 25% iaitu kebolehan membaca ejaan jawi yang lemah di mana muridmurid hanya boleh membaca perkataan yang mengandungi sukukata terbuka sahaja. Namun begitu semua murid mempuyai keyakinan akan dapat mempertingkatkan pencapaian dalam bacaan ejaan Jawi. Mereka perlu memperuntukkan lebih banyak masa untuk membaca ejaan Jawi.

5.2.2 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi

Kajian ini memperlihatkan minat adalah faktor pelonjak penting ke arah peningkatan pencapaian dalam mata pelajaran Jawi, begitu juga dengan keyakinan dan kebolehan terhadap mata pelajaran tersebut. Dapatan menunjukkan sebanyak 41.7% yang memang benar-benar berminat terhadap mata pelajaran Jawi. Bagi yang berminat mempelajari, guru merupakan faktor pendorong yang penting. Mereka selalu membaca petikan dalam ejaan Jawi dan menganggap mata pelajaran Jawi berguna dalam kehidupan seharian dan sebagai satu kelebihan yang dimiliki dari khazanah bangsa Melayu sejak turun temurun. Dapatan juga menunjukkan sebanyak 58.3% tidak meminati mata pelajaran Jawi. Mata pelajaran Jawi amat membosankan dan membuatkan mereka berasa takut dan tidak selesa bagi 58.3% murid. Kurang berminat terhadap mata pelajaran Jawi sudah pasti menjejaskan prestasi dalam mata pelajaran tersebut dan mata pelajaran Pendidikan Islam. Faktor minat dilahirkan melalui sikap murid terhadap mata pelajaran tersebut. Dapatan kajian ini menyokong dapat kajian yang telah dijalankan oleh Mohammed Rashed Al-Shorgi (1987), Juliah Long (1975) dan Hamid Awang (1975) dimana terdapat hubungan yang positif di antara sikap murid dengan pencapaian 3

Dalam konteks ini.4 Peranan Ibu Bapa 4 .3% murid bersetuju bahawa guru menggunakan kaedah yang menyeronokkan dalam pengajaran Jawi.2. Shumway (1980) melaporkan bahawa guru berpotensi dalam mempengaruhi sikap masa akan datang pelajar. Klasek (1972) menjelaskan pengajaran guru yang sistematik ialah guru yang dapat menggabungkan media dan bahan-bahan dalam pengajarannya. Kajian ini juga mendapati guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan menggunakan bahan bantu mengajar. Combs (1965) menegaskan bahawa guru yang baik mempunyai pengetahuan yang kukuh dalam bidangnya.2. kaedah pengajaran guru memainkan peranan penting sebagai satu media penyampaian kepada para pelajar.3 Kaedah Pengajaran Guru Peranan guru dalam membimbing murid-murid dan memberi kefahaman terhadap sesuatu mata pelajaran memang tidak dapat dinafikan lagi. Charles B. Kajian ini mendapati guru mempunyai kesungguhan dalam mengajar dan telah membuat persediaan rapi sebelum mengajar. 5. Kajian Abu Zahari (1987) menjelaskan minat pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran amat mempengaruhi pencapaian mereka dalam mata pelajaran tersebut. 5.mereka dalam sesuatu mata pelajaran. Guru juga sentiasa memberi kerja rumah mata pelajaran Jawi dan menyemak buku latihan murid. Bagi 63. Kaedah pengajaran guru merupakan daya penarik utama murid meminati mata pelajaran Jawi. Ia dapat menyampaikan pengajaran secara berkesan dan dapat menyesuaikan diri dengan pengetahuan baru.

Ibu bapa juga tidak membeli bahan-bahan bacaan dalam ejaan Jawi seperti akhbar dan buku untuk menambahbaikan penguasaan ejaan Jawi anak-anak mereka. Kajian juga mendapati ibu bapa tidak memainkan peranan aktif dalam menggalakkan anak-anak menguasai kemahiran ejaan Jawi.Berdasarkan soal selidik. perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman. Kajian menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Ibu bapa kurang memberi penekanan kepada mata pelajaran Jawi berkemungkinan kerana mata pelajaran Jawi tidak termasuk dalam mata pelajaran Ujian Pencapaian Sekolah Rendah.3 RUMUSAN HASIL KAJIAN Hasil kajian mendapati pencapaian murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 45% murid boleh membaca al-Quran dengan baik cuma belum khatam al-Quran. hanya 13. Namun begitu. kata pinjaman dan kata berimbuhan dengan lancar. suku kata tertutup. suku kata tertutup. Murid yang boleh membaca al-Quran dengan baik akan juga boleh membaca ejaan Jawi dengan baik iaitu dapat membaca suku kata terbuka. 5.3% murid telah khatam al-Quran. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan jawi yang sederhana sebanyak 30% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar 5 .

Peranan ibu bapa juga penting dalam meningkatkan penguasaan murid dalam ejaan Jawi. Murid yang tidak menunjukkan minat terhadap mata pelajaran Jawi tetapi dapat menguasai bacaan ejaan Jawi yang sederhana didorong oleh faktor lain seperti kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa. Dapatan daripada pemerhatian pengajaran guru dan temubual dengan murid dan soal selidik. Dapatan kajian juga. faktor kaedah pengajaran guru amat penting dalam membentuk minat dan penguasaan kefahaman murid terhadap mata pelajaran Jawi.tetapi mereka boleh membaca perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. menunjukkan murid yang menunjukkan minat terhadap mata pelajaran Jawi akan dapat menguasai bacaan ejaan Jawi dengan baik iaitu berada pada tahap yang tinggi. Kajian juga mendapati masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran Jawi tidak mencukupi. Jelasnya kaedah pengajaran guru merupakan daya gerak penting bagi menjadikan mata pelajaran tersebut diberi perhatian oleh murid. perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman. Keadaan ini kerana ejaan Jawi adalah sebahagian daripada aksara Arab cuma ditambah beberapa huruf sesuai dengan perkataan-perkataan di dalam Bahasa Melayu. Ini diakui sendiri oleh murid-murid dan guru . Pusat Perkembangan Kurikulum disarankan menambah jumlah masa bagi mata pelajaran Jawi. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah sebanyak 25% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lemah dimana murid-murid hanya boleh membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka sahaja. 6 . Pelajar yang dapat membaca al-Quran dengan baik akan dapat menguasai ejaan Jawi dengan baik. suku kata tertutup. Ibu bapa yang menggalakkan anak-anak mereka dengan cara mengajar ejaan Jawi di rumah akan meningkatkan pencapaian anak-anak mereka dalam mata pelajaran Jawi.

Ibu bapa dan guru dipertanggungjawabkan dalam memupuk sikap pelajar terhadap mata pelajara Jawi supaya murid meminati mata pelajaran ini. mereka seharusnya sentiasa mencari strategi bagi meningkatkan lagi minat dan prestasi murid mereka. Sebagai seorang guru. Panitia mata pelajaran Pendidikan Islam dan guru j-QAF boleh memainkan peranan penting dalam melaksanakanan aktiviti sokongan. Pengajaran guru harus mudah dan tidak menyebabkan murid merasa sukar dan keliru. Pembelajaran secara koperatif dengan membentuk kumpulan-kumpulan pembelajaran amat penting bagi meningkatkan kefahaman murid. Kaedah pengajaran guru amat penting dalam menentukan kefahaman murid atau menyebabkan kegagalan guru untuk mencapai objektif-objektif pengajarannya dan yang lebih penting akan mempengaruhi minat serta prestasi pencapaian murid dalam mata pelajaran ini. carta dan gambar dapat meningkatkan lagi kefahaman murid. Pihak panitia boleh menganjurkan kuiz antara kelas atau kuiz bercorak umum yang dilekatkan di papan kenyataan sekolah atau di pusat sumber sekolah. Aktiviti kuiz ini dapat menanam 7 .4 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN Persoalan minat murid terhadap mata pelajaran Jawi perlu diberi perhatian. Dalam konteks ini.5. Guru seharusnya sentiasa memberi motivasi kepada murid tentang kepentingan mata pelajaran Jawi. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar seperti alat pandang dengar. peranan guru amat penting. Adalah dicadangkan guru mempelbagaikan kaedah pengajaran. Dicadangkan pembentukan kumpulan perbincangan berdasarkan gabungan murid yang lemah dengan murid yang lebih kehadapan dalam mata pelajaran ini.

Panitia juga boleh bekerjasama dengan pusat sumber untuk membanyakkan dan mempelbagaikan bahan bacaan dalam ejaan Jawi. 5.5.5.1 Penyelidikan yang lebih mendalam dan lebih luas adalah dicadangkan yang untuk mengenal pasti faktor-faktor pembolehubah bebas yang lain mempengaruhi minat dan pencapaian murid dalam menguasai ejaan Jawi. 5.5. Pihak panitia juga boleh mengadakan “Sudut Jawi” di papan kenyataan sekolah untuk mewujudkan lebih banyak bahan bacaan dalam ejaan Jawi. Kajian selanjutnya boleh dijalankan dalam konteks yang lebih luas iaitu semua sekolah dalam satu daerah.5.minat murid untuk lebih menguasai ejaan Jawi.5 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN 5. 5. Kajian juga boleh dilakukan dalam konteks perbandingan pencapaian murid sekolah-sekolah bandar dengan sekolahsekolah luar bandar.3 Kajian yang lebih mendalam juga boleh dijalankan dengan menumpukan kepada perbandingan dua atau lebih kaedah pengajaran guru. 5.2 Kajian ini Cuma dijalankan disebuah sekolah sahaja iaitu Sekolah Kebangsaan Darau. 5.4 Kajian lanjutan perlu melibatkan sampel yang lebih besar dan juga yang diambil dari sekolah-sekolah daerah lain untuk memperolehi kesahan yang lebih menyeluruh. Respon dapat dilihat dari aspek kaedah mana yang paling berkesan dari kaca mata murid. Kemungkinan dapatan kajian adalah berlainan dari apa yang pengkaji perolehi.6 KESIMPULAN 8 .

Mengikut sukatan pelajaran murid-murid Tahun Lima dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar.Secara keseluruhan. Terengganu. Kearah Pencapaian Akademik Yang Cemerlang di 9 . Petaling Jaya: Fajar Bakti.Tulisan Jawi mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan tulisan al-Quran. Anderson. Besut. Memahami Psikologi Pembelajaran. (1990). Satu set soal selidik dan temubual digunakan untuk mengetahui tahap penguasaan murid-murid. Awang Had Salleh. Murid-murid yang dapat membaca al-Quran biasanya dapat membaca ejaan Jawi. Ahmad Mohd Salleh. Bhd. Pertalian Antara Sikap Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Tertentu dan Pencapaian Dalam Peperiksaan SRP di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan. RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar. New York: The Falmer Press. Fundamentals of Education Research. kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa terhadap penguasaan ejaan Jawi. Pendidikan Islam : Falsafah Sejarah dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap kebolehan membaca ejaan Jawi dalam kalangan murid-murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau. Tesis Master Of Education. Kita mahu melihat tulisan Jawi kembali ke era kegemilangan kerana tulisan Jawi merupakan citra peradaban bangsa Melayu. Universiti Malaya. (1987). Kajian juga melihat faktor-faktor minat. Hasil kajian ini dapat dijadikan maklumbalas terutamanya kepada para guru untuk mengambil tindakan susulan yang sewajarnya untuk meningkatkan lagi prestasi murid-murid dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi . KualaLumpur. (2003). (1977). Adnan@ Nan Khamis. Selangor: Fajar Bakti Sdn. G. (1986).

Mother’s Strategies For Children’s School Achievement:Managing The Transition To High School. Rallison. Rahimah Ahmad. (1997). Diploma Kaunseling. Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Pemboleh Ubah Dalam Soalan berbentuk Penyiasatan Saintifik.B. Kuala Lumpur.Kalangan Pelajar Bumiputera Melalui Kauseling Dalam Konteks PencapaianAkademik Pelajar Bumiputera Tanahair. Wan Rahimah Othman. Biggs J. Skudai. (1989). UTM. Olive. (1995). (1991). (1981). Satu Kajian Ilmiah Tahap Pencapaian Penulisan Jawi Tahun Enam Di Sebuah Sekolah Setapak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Vol 9. Mirani Adnan. The Interest Of Senior School Children in Non-Scientific Subject. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Latihan Ilmiah. Student Approaches To Learning And Studying. Noorizan Abd Latif & Anisah Abdullah. Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan. Penyeliaan pengajaran Ke Arah Peningkatan ProfesionalismeGuru Pendidikan Islam. & Stevenson (1986). Socialogy Of Education. Noresah bt. Pulau Pinang. Suzilawati Abdullah. Universiti Sains Malaysia. Noraishah Ramdzan. (2001). Sosiologi Pendidikan. Satu Kajian Perbandingan Mengenai Tiga Kaedah Pengajaran Tauhid di Malaysia. Zainal Abidin Safarwan.Jurnal Pendidikan PKPSM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1987). Guru Efektif Penjana Kecemerlangan. Baharom. Jurnal kajian Tindakan. Hanapi Saad. Faktor Utama Yang Menyebabkan Pelajar di Tingkatan Menengah Melakukan Kegiatan Ponteng Sekolah. AustraliaCouncil For Education Research. (2003). D. (1999). UKM. Banks. Satu Kajian Bacaan Jawi Dari Aspek Persepsi Dan Pencapaian Murid Tahun Lima Sekolah Rendah Serta Permasalahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Ismail Daros. Harthron. 2 . Surat Pekeliling (JAPIM) 5204/4/4. (2003). R.Journal of Education Psychology. Kamus Dewan Edisi Ketiga. (1993). Jurnal Pendidikan Islam 4.1 Jld 2(4) 3 Januari 2003. Pembinaan Dan Analisis Ujian Bilik Darjah. Pelaksanaan Jawi dan al-Quran Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam KBSR/KBSM Tahun 2003. (1983). UKM. (2005). Baker. Mohd Najib Ghafar.

html.parlien.22.wikipedia.blogspot.anglefire.terasmelayu.htm.htm Permasalahan Jawi.ubdbn/news/conferences/ satuja291005/rasional. 12 Julai 2007 – 08. 22000 JERTEH Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAMA ABDUL HAADI MUTTAQIN BIN ABDUL JALIL AHMAD ZUL IKMAL NORHAFIZU BIN NORHAFIZU MUHAMMAD AIDILL AZIM BIN KODIR MUHAMMAD AIMAN SYAZWAN BIN AHMADI MUHAMMAD AMIR IKHWAN BIN HASAN MUHAMMAD IKHMAL IZZUDDIN BIN YUSRI MUHAMMAD ZUHAIRI BIN ZAKARIA WAN MUHAMMAD AHNAF BIN WAN SAMSUDDIN WAN MUHAMMAD SIDEK BIN WAN ZAMRI WAN MUHAMMAD ZAIDI BIN RAMLI KHUSHAIDA BINTI KHAIRUDIN NAJWA NUR IMAN BINTI HARUN NIK NUR NATASYA AMYRA BINTI RAMLI NOORMIE SHAFIRA BINTI ZUKRI NUR AQILAH BINTI AZIZUL JANTINA L L L L L L L L L L P P P P P 1 . http://www.com. Tulisan Jawi.com/id/sulyh/tul.htm. Tulisan Jawi.net/kempen tulisan jawi. http://www.my.Seminar Antarabangsa Tulisan Jawi(SATUJA). http://ms. Kempen Pembudayaan Tulisan Jawi Yang Berjaya.2006 04 01 archive. http://www.org/wiki/Tulisan_Jawi SENARAI PELAJAR SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU. Senario Sang Jawi Yang Malang. http://www. http://aziziabdullah.gov.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 NUR AQILAH BINTI ROMELI NUR ATIKA BINTI AZMI NUR HAIZA SYAHIRA BINTI HAMZAN NUR MAISARAH BINTI AZEMAN NUR SYAZWANI BINTI ZAHADI NUR ULFAH BAHIRAH BINTI ZULKARNA NURAINA MAISARAH BINTI MOHAMMAD NURTASYAMIN KHALISH BINTI MAT NATA NURUL ANIS AYUNI BINTI SAMSUDIN NURUL ASYIQIN BINTI ROSDE NURUL SHUHADA BINTI RAHMAT SITI NUR AISYAH BINTI AHMAD WAN NUR AYMUNIE BINTI WAN MOHAMMED NOOR WAN NUR HAZIQAH BINTI WAN ABD HALIM WAN NURSYAHADATUL NADWA BINTI WAN LATIF AHMAD NAZREEN BIN AZIZ IMAN ZULHAKIM ADAM BIN CHE HARUN MUHAMMAD ADIB IDHAM BIN MOHD SALLEH MUHAMMAD ALIFF BIN SEMAN MUHAMMAD ANAS ASYRAF BIN ZAMLI MUHAMMAD ARIEZ FIRDAUS BIN MAT ROZI MUHAMMAD AZRIL AREEF BIN MOHD YUSOFF MUHAMMAD FAHMI BIN MOHAMAD MUHAMMAD FATHURRAHMAN BIN ALFIAN MUHAMMAD HAFIZAN BIN WAHAB MUHAMMAD IZIE IKMAL BIN MOHAMAD GHAZALI MUHAMMAD KHAIRUL EKWAN BIN HASMIMI MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN ZAKARIA MUHAMMAD QHAIDIR BIN AWANG MUHAMMAD RIDZUAN BIN MAT NOOR MUHAMMAD SABERI MUHAMMAD SHAHRUL AMERI BIN ANUAR MUHAMMAD ZUHDI BIN IMRAN MUHAMMAD LUQMAN BIN ZAHADI MUHAMMAD HAKIM BIN MOHD NOR NOR AZIETA BINTI RAMLI NUR HUDA BINTI MAT NAIN NUR HUSNATULIZZAH BINTI AZMI NUR SYAFIQAH NAJWA BINTI SARIFUDIN NURUL NASUHA BINTI RAMLI NURUL NASYITAH BINTI SULAIMAN SUHAILA BINTI IBRAHIM AINUN MARDHIAH BINTI SANUSI HANIS HAIZA BINTI ZAHARUDIN NOOR SUHADA BINTI JUNAIDI P P P P P P P P P P P P P P P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L P P P P P P P P P P 2 .

Melayu 2.LAMPIRAN B Borang Kaji Selidik Bahagian 1 : Demografi Responden Latar Belakang Pelajar Arahan: Tandakan (x) dalam ruang yang berkaitan 1. Bangsa 1. Cina 3 . Jantina 1. Perempuan 2. Lelaki 2.

Penguasaan membaca Jawi 1. 4. 4. Tidak 8. Pekerjaan Ibu bapa 1. Tidak Berekolah Tamat Sekolah Rendah Tamat Sekolah Menengah Diploma/Ijazah 7. 3. Tahap Pendidikan Ibu Bapa 1. Pendapatan kurang RM 500 2. Ya 2. Ya 3 . Lain(Nyatakan) 4. Pendapatan RM 500-1000 3. 2. 3. Luar Bandar 3. Iban 5. Kerajaan Swasta Bekerja Sendiri Lain-lain 5. Sosial Keluarga 1. Peringkat Rendah 2. Bandar 2. Peringkat Sederhana 3 Peringkat Tinggi 9. Pendapatan lebih RM 1000 6. 2. tahap Penguasaan bacaan Jawi 1. Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi 1. Lain (Nyatakan) 3. Lokasi Sekolah 1. India 4.3.

Ibu bapa mengajar saya membaca ejaan Jawi di rumah 3. Kebolehan Membaca Ejaan Jawi 1. Tidak 10. Kaedah Pengajaran Guru dalam Mata Pelajaran Jawi 1. Guru Seringkali memberi Kerja Rumah 2. Boleh Khatam al-Quran 13.2. Kebolehan Membaca al-Quran 1. Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah. Ibu bapa Menggalakkan saya membaca Jawi di rumah 2. Semua ahli keluarga saya boleh membaca ejaan Jawi 3 . Ibu bapa saya pandai membaca Jawi 2. 4. penyemakan Buku Latihan dan Membuat Pembetulan jawi 1. 3. Guru Menyuruh membuat Pembetulan 12. Galakan Membaca Ejaan Jawi 1. Boleh Membaca al-Quran dengan baik 2. Saya bertanya kepada ibu bapa tentang ejaan Jawi 14. Guru Memeriksa dan Menyemak Buku Latihan Jawi 3. 2. kesungguhan Mengajar Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran Menggunakan Bahan Bantu Mengajar Kaedah Yang Menyeronokkan 11.

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful