You are on page 1of 8

SOKRAT - smrt filozofa

'Rodio se kao i svi drugi, ali je mislio kao niko drugi;toliko je svoj, da ne liči ni na koga; bio je ruţan izvana, ali se molio bogu da bude lep iznutra.'' Đ. Š.

O ţivotu i delu Sokrata saznajemo iz nekoliko izvora. Hronološki, naš poznavalac M. Djurić navodi sledeće izvore: 1. Atička komedija Sokratova vremena, koju predstavljaju Eupolid, Telekid, Kalija, Kratin, Amipsija, Aristofan. 2. Odlomci iz dijaloga Eshina iz Stefa, Sokratova učenika. 3. Platonovi spisi. 4. Ksenofontovi spisi. 5. Aristotelovi spisi, ali samo za Sokratovu doktrinu. Sokrat, simbol helenske filozofije, najinteresantnija figura filozofije (Hegel), roĎen je u Alopeki nedaleko od Atine od oca vajara i majke babice, što će opredeliti u početku njegov poziv. Sam Sokrat je u vajarstvu pokazao izvanrednu umešnost tako da je njegovo delo ''Odevene Harite'' dugo vremena krasilo Akropolj. MeĎutim, umešnost vajarskog zanata napušta onog trena kada je ''osetio boţiji poziv u sebi – a to je bilo u početku peloponeskog rata – Sokrat je zapustio i kuću i domaću privredu'', posvetivši se borbi protiv racionalističkog skepticizma i individualističkog subjektivizma sofista. Taj unutršnji glas, to nešto boţansko i demonsko će posluţiti njegovim protivnicima da ga optuţe i izreknu najstroţu smrtnu kaznu.

A od Meleta. i što ne veruje u bogove u koje veruje drţava nego u druga nova bića demonska. prestao je biti čovek i postao je mit. ali nadasve osmišljen ţivot: neosmišljen ţivot nije ni vredno ţiveti! Odavno je prestao biti osoba. njegove reči su se potvrdile u stvarnosti. jer se ovekovečio u obliku ideala filozofa. je dakle. tj. kvari omladinu. i kad lošiju stvar pravi boljom. sudiju. 31. a da će oni koji su ga optuţili ţivot provesti u sramoti: ''Za dobra čoveka nema zla ni u ţivotu ni posle smrti. ponovo i njihovu optuţbu! A ona glasi ovako nekako: »Sokrat je kriv što. a 220 da nije kriv. kako on sebe zove. Ali već je vreme da odlazim – ja u smrt. koţar i atinski bogataš Anit i retor Likon. pre svega. pokušaću da se sada branim. popiće otrov od kukute dokazujući da je radio za dobrobit svih graĎana. on ju je ţiveo. Da završim lapidarnim mislima Đ. tuţioce. Anita i Likona. Ovi delovi govora pokazuju da je Sokrat zapravo svojim ţivotom. uostalom smrt je bio njegov izbor. to niko osim boga ne zna''. kulturnog raspada Atine. Dosledan. od 501 sudije 281. pa odgovori nije li ti mnogo stalo do toga da omladina bude što bolja? . dakle. onoga poštenjaka i prijatelja otadţbine. ţiveo je u svetu. Za Tačno. A ja. a tuţioci su bili tragičar Melet. A da stvar tako stoji. Kada istupate sa pozicije prava i pravde onda nikakve optuţbe nemaju smisla. na koncu Sokrat je'' kriv što kvari omladinu. graĎani atinski. Naravno.net Branko Milić Pobijanje Meleta kao glavnog tuţioca Od onoga zašto su me prvašnji tuţioci tuţili to moţe biti dovoljna odbrana pred vama. Naţalost. političkog. ali ne svetovnim ţivotom. a potom i svojom smrću potvrdio ubeĎenje da je filozofija veština umiranja i da se mudar čovek ne treba bojati smrti. Trebalo. to je predmet te optuţbe! Ispitajmo sada svaku pojedinu tačku te optuţbe! Kaţe. svoju istinu nije samo logički dokazivao. da se pokoravao boţanskim i ljudskim zakonima. Atinjani su u znak ţalosti zatvorili sve trgove. U tom kontekstu ţelim da predstavim neke od najznačajnijih delova govora Sokrata koji na najeklatantniji način prestavljaju značaj odbarane Sokrata a u isto vreme pokazuju svu raskošnost misli i prestavljaju pokazatelj kako je Sokrat od optuţenog postao tuţilac sa ''samosvešću čoveka koji se klanja samo istini i sa uverenjem da je pravda na njegovoj strani''.Ta optuţba je rezultat početka ekonomskog. glas za Sokrata i on bi bio slobodan čovek. izjavljujem da krivo radi Melet kad od ozbiljne stvari pravi šalu. da sam kriv što kvarim omladinu. […] Sokrat: Ovamo. proterali a Mileta osudili na smrt. potrudiću se da i vama dokaţem. i što ne veruje u bogove u koje veruje drţava nego u druga bića demonska''. a vi u ţivot. Sud je brojao 501. sustignuta kazna je isuviše mala da bi bila adekvatna nadoknada za onaj gubitak kome su ovi ''tirani'' ljudkse misli doprineli. sudija je reklo: ''kriv je''. kao da su to sasvim novi tuţioci.« Eto. Šušnjića koji će povodom ţivota Sokratovog zapisati: Ţiveo je spartanski jednostavan. pretvarajući se da se ozbiljno stara za stvari za koje se on zaista nikada nimalo nije brinuo. lakoumno vuče na sud svoje sugraĎane. a ko od nas ide boljem spasenju. prosto ''padaju u vodu''. kakav je bio. i od onih docnijih tuţilaca. Da čujemo opet. Uvidevši kakav su zločin načinili nad duhom kakav je bio Sokrat. I zaista. pa je po već oprobanom receptu optuţen Sokrat da ''krivo radi i predaleko ide kad ispituje ono što je pod zemljom i ono što je na nebu. Melete. kaţe. i kad druge uči isto''.

onoga koji je kvari. dragoviću moj. kao što kaţeš. prijatelju moj. a drugi ne? Melet: Svi. ti ćutiš i ne umeš ništa reći? Pa zar ti se ne čini da je to sramota i dovoljan dokaz za moju tvrdnju da ti to nimalo nije bilo na srcu? Nego reci. Sokrat: Ali ne pitam te za to. Melet. dobro govoriš! I pominješ veliko obilje dobrih vaspitača! A šta onda? Da li je i ovi slušaoci čine boljom ili ne? Melet: I oni! Sokrat: A šta kaţeš za savetnike Melet: I savetnici! Sokrat: Onda. Melete. baš i to mora da zna. pa me dovodiš pred sudije i tuţiš. Sokrate. Melete? Ovi su sposobni da omladinu vaspitaju i da je boljom čine? Melet: Svakako. ali hajde pomeni i onoga ko je čini boljom. sudije. Sokrat: Kako kaţeš.Melet: Meni bar jeste. Melet: To su ovi ovde. Sokrat: Pa hajde kaţi sada ovde pred sudijama ko je čini boljom! Ti to svakako znaš kad vodiš brigu o njoj. Sokrat: Zar svi ili samo jedan od njih mogu. Sokrat: Tako mi Here. pre svega. skupštinari (eklesijasti) Ili se i oni staraju za njeno vaspitanje? Melet: I oni! . nego koji je to čovek — koji. zakone. pa pokaţi sudijama ko je taj! Vidiš. ko je čini boljom? Melet: Zakoni. Pronašao si u meni. moţda kvare omladinu oni u skupštini.

a mislim da ne veruje nijedan drugi čovek. Tako li kaţeš? Melet: Sasvim odlučno to kaţem. svi se Atinjani staraju da omladina bude dobra i valjana osim mene: samo je ja jedini kvarim. nego se nasamo uzme. a samo jedan ima što ih kvari? Ili vaţi ono što je potpuno protivno tome: tj. Sokrat: Ima li. prijatelju. koga ko bi više voleo da mu bliţnji škode. nego. prestati da činim ono što nenamerno činim. dragoviću moj! Ta i zakon nareĎuje da odgovaraš. Melete? Toliko si ti u svojim mladim godinama mudriji od mene u ovim starim godinama da si uvideo da zli uvek prave nekakvo zlo svojima najbliţima. Ali. kao ti što kaţeš? To ti ne verujem. ako je oko njih i sluţi se njima. da li je bolje ţiveti meĎu čestitim graĎanima ili meĎu rĎavim? Odgovori. kvarim je nenamerno. i očevidno odaješ svoju lakoumnost kad ti ništa nije stalo do onoga radi čega me na sud vodiš. ili ih je veoma malo. tako da ti u obadva slučaja laţeš. A ako je kvarim nenamlerno. a svi drugi joj koriste. učinim li koga rĎavim u svom sobraćanju s njim. Sokrat: Time si me osudio na golemu nevolju! Ali odgovori mi na ovo pitanje: da li je po tvom shvatanju i s konjima tako? Da li svi ljudi čine konje boljima. ili ne potvrdili. pa potvrdili vi to. ili ja uopšte ne kvarim omladinu. ne samo sa konjima nego i sa svima ostalim stvorenjima? Razume se. kvari? Ne biva li tako. izgleda. Ta bila bi to i neka golema sreća za omladinu ako je samo jedan kvari. Osim toga. i to su konjari. Melete. Očevidno je da ću.Sokrat: Prema tome. dakle. dakle. goniš li ti mene ovamo zato što ja namerno ili nenamerno kvarim omladinu i gorom je činim? Melet: Ja bar zato što namerno kvariš. Melete. A ti si se izmakao i nisi hteo da se sa mnom sastaneš i da me obavestiš. onda zakon traţi da se za takve nenameravane grehe čovek ne dovodi ovamo pred sud. nesumnjivo je tako. dospeti u opasnost da se moram bojati da kakvo zlo ne dočekam od njega? Pa toj tolikoj bedi da se izlaţem namerno. ti me . ti i Anit. kaţi nam. Sokrat: Eto. ako budem obavešten. a dobri nekakvo dobro? Melet: Svakako. Sokrat: Pa šta. Melete. ili ako je kvarim. Melete. ima jedan koji ume da ih čini boljima. mesto toga. negoli da mu koriste? Odgovori. zagrezao u još dublje neznanje da ne znam ni to da ću. ti dovoljno pokazuješ da se nikada nisi starao za omladinu. evo. tako ti Diva. dok ih većina. to nije nimalo teško pitanje! Zar ne čine rĎavi nekakvo zlo onima što su im uvek najbliţi. Ima li koga ko ţeli da mu se škodi? Melet: Nema. a ja sam. a dobri dobro. obaveštava i opominje.

pa hoće da pravi ogled: »Hoće li Sokrat. ona mudračina. ovaj tuţilac kao da sam protivreči svojim tvrdnjama u tuţbi. kao što rekoh. šta hoćeš s tom tvrdnjom? Ja. kuda se po zakonu vode oni koje treba kazniti. ono za što me ti tuţiš. graĎani atinski. zar se tebi zaista tako čini da ja poričem boga? Melet: Tako je. Diva mi. Sokrat: Čudnovati Melete. Ali ipak nam objasni. da kupi kod igrališta za jednu drahmu. kao kad bi kazao: »Sokrat je kriv ne što ne veruje u bogove. tako ti Diva. nije bilo do tih stvari ni mnogo ni malo stalo. Sokrat: Tako ti baš tih bogova. kako ja po tvom mišljenju kvarim omladinu? Ili je očevidno da po optuţbi koju si podneo kvarim tako što je učim da ne veruje u bogove u koje veruje drţava nego u druga nova bića demonska? Ne kaţeš li da je kvarim takvim učenjem. pa je i podrieo ovu tuţbu iz nekoga besa. Melet: Sasvim odlučno to kaţem. i tako malo drţiš do sudija i misliš da su oni toliko nepismeni da ne znaju da su spisi Anaksagore Klazomenjanina puni takvih izjava? Pa i omladina. jer kaţe da je Sunce kamen. Melete. ljudi sudije. o kojima je sada govor. a ne oni koje treba poučiti. dragi Melete. Jer. ja ne mogu da shvatim: tvrdiš li ti da ja omladinu učim da veruje da ima nekih bogova. ne verujem ni za Sunce ni za Mesec da su bogovi. Naliči mi na nekoga ko sastavlja zagonetku. to je već očevidno da Meletu. niko ne veruje. ako je veoma skupa. da je on i suviše besan i neobuzdan. tj. Diva mi. i neobazrivosti mladalačke. tako da prema tome i sam verujem u bogove. graĎani atinski. dakle. dakle.vodiš ovamo pred sud. graĎani atinski. meni izgleda. a kako se meni čini. Melete. A to je posao onoga koji se šali. […] Nego. kao što veruju ostali ljudi? Melet: Tako je. i da li je to. i da zato nisam potpun bezboţac. reci još jasnije i meni i ovim ljudima ovde! Jer. Ti . ili tvrdiš da ja uopšte ni sam ne verujem u bogove i da to svoje neverovanje kao učitelj prenosim na druge? Melet: Ja tvrdim to poslednje: ti uopšte ne veruješ u bogove. verovanje u druge bogove. Pa sada. a Mesec da je zemlja? Sokrat: Ti misliš Anaksagoru da optuţiš. i da nisam po tome krivac. ti ga potpuno poričeš! Sokrat: To ti. nego što veruju u bogove«. i neobuzdanosti. pogotovo kad je tako čudnovata? Nego. Melete. ali opet da ne verujem u one bogove u koje veruje drţava nego u druge. ako on tu mudrost sebi prisvaja. uči od mene tu mudrost koju moţe ponekad. razmotrite sa mnom po čemu ja mislim da on tako govori. moći opaziti da se ja šalim i da sam sebi protivrečim ili ću njega i ostale slušaoce prevariti?« Jer. da onda ismejava Sokrata. ti to ne veruješ ni sam sebi.

ni u bogove. a veruje u sviračke osobine? Nema toga. ti si svakako podneo tuţbu da nas iskušavaš. A ne smatramo li demone zaista za bogove ili za decu boţju? Tvrdiš li to ili ne? Melet: Svakako. da je presuda na smrt pala zato što nisam imao onakvih reci kojima bih vas mogao uveriti. graĎani atinski. koji budu hteli da vam prigovaraju. izjavljivaće da sam mudar. ili nisi znao kakvu bi mi istinsku krivicu natovario. ni u heroje. da ti postavljaš zagonetku i šalu zamećeš kad kaţeš da ja ne verujem u bogove. ako već verujem u demone. nego samo onima koji su me na smrt osudili. a da bogova nema. Melete. onda ja to saopštavam tebi i ostalima koji su ovde. A verujem li u demonska bića. to nije nikako moguće. — ko bi onda od ljudi verovao da ima dece boţje. […] Beseda posle izricanja presude na smrt a) Reč onima koji su ga osudili Bez vaše presude ja bih imao samo još koju godinu da proţivim do smrti svoje. ako i nisam to. Sokrat: Koliko si ugodio stvari kad si jedva jedared odgovorio. Jer. kad bih odlučio da se moram sluţiti svima. onda bi to bilo ono što ja tvrdim. u demonska bića verujem prema tvojoj izjavi. Ta vidite kako sam godinama svojim već daleko od ţivota a blizu smrti. Melete. vodite računa o "tome da se ne bunite ako budem na svoj uobičajeni način govorio! Ima li koga od ljudi. Dakle. a i govore da su od njih. ne tvrdiš li da verujem u demonska bića. koji veruje da ima ljudskih osobina. i ako samo iz poštovanja prema sudijama. a. predobri čoveče! Ako ti ne ţeliš da odgovaraš. Nego. A upravo njima kaţem i ovo: »Moţda verujete. A da ste počekali samo kratko vreme. Ali mi odgovori bar na ono što posle toga sleduje: ima li koga ko veruje da ima demonskih osobina. vi ćete od strane onih koji budu hteli da grde naš grad izići na bedan glas i pasti pod krivicu da ste ubili Sokrata mudraca. i da to učim? Na svaki način. s jedne strane. A ako opet stoji da su demoni deca boţja. tj. a veruje da ima konjskih osobina? Ili ne veruje da ima svirača. sredstvima delanja i . ţelja bi vam se sama od sebe ispunila. graĎani.nam odgovaraj. i neka ne viče ovo pa ovo! Ima li koga ko ne veruje u konje. ljudi. pa ako su demoni neka vrsta bogova. Ne stoji li tako? Ta stoji! Uzimam da si saglasan s tim kad ne odgovaraš. A ne velim to vama svima. a ne bi verovao da ima konja i magarica. kao što vas u početku zamolih. s druge strane. To bi isto tako bilo besmisleno kao kad bi ko verovao da ima mladunčadi od konja i magarica. ili nova ili stara. verovati u demonska i boţanska bića. a ne veruje u demone? Melet: Nema ga. A da bi ti ma koga ko samo malo pameti ima mogao ubediti da će jedan isti čovek. a onda opet da verujem kad već eto u demone verujem. nekakva vanbračna. i to je maţdţad. a vi. kao što ti kaţeš. ne verovati ni u demone. onda je neminovno potrebno da i u demone verujem. a ne veruje da ima ljudi? Neka odgovara. Melete. a to si ti u tuţbi i zakletvom potvrdio. I samo radi toga kratkoga vremena. ili od nimfa ili od drugih kakvih ţena. Sokrat: Dakle.

i mislim da je to i u redu. Ali moţda nije teško. To se moţda i trebalo dogoditi. koliko ja mislim. i time se s vama rastajem. ne računate dobro. Ali kad sam se branio. jer su vesti i nagli. Vama. a ovi ovde od istine ţig nevaljalstva i nepravednosti. nego je mnogo teţe izbeći nevaljalstvu. a moje tuţioce. zbog nestašice. i vi ćete se još više ljutiti. koji me osudom ubiste izjavljujem da će vas odmah posle moje smrti stići mnogo teţa kazna.Jer i nalazim se već onde gde ljudi najviše postaju proroci kad stoje pred vratima smrti. sasvim protivno dogoditi. sustiglo ono sporije. I sada se rastajem s vama. Ali biće vam opasniji ukoliko su mlaĎi. samo da izbegnem kazni. a takve stvari vi ste i navikli da slušate od drugih. ja sam od vas zasluţio osudu na smrt. Jer. i mnogo drugih sredstava u pojedinim opasnostima da čovek moţe izbeći smrti ako se samo usudi da se lati svega nečasnog i kad radi i kad govori. Nipošto! OsuĎen sam. nego ono je najlepše.« . negoli je ona kojom ste mene ubili. Biće ih više koji će od vas traţiti račun. To je ono što proričem vama koji me na smrt osudiste. tako ja tvrdim.« […] »A sada ţelim da bacim jedan pogled u budućnost i da vama koji ste me osudili budućnost proreknem. ni na sudu ni u ratu ne smem ni ja ni iko drugi dovijati se tome kako bi po svaku cenu izbegao smrti. i bezočnosti. sustiglo je ono brţe — nevaljalstvo. njih sam ja dosada zadrţavao. Ta ovakvo sredstvo spasenja niti je uopšte moguće. nisam pomislio da radi otklanjanja opasnosti smem da učinim išta nedostojna slobodna čoveka. doduše. Jer ako vi očekujete da ćete ubijanjem ljudi odvratiti koga da vam ne prigovara što ne ţivite pravo. I u bitkama često se jasno pokazuje da neko moţe izbeći smrti. ljudi. I kao što ja ostajem pri svome predlogu. ali začelo ne reci nego drskosti. niti je časno. ako je odbacio oruţje i okrenuo se da moli milost od progonilaca. nedostojne. i volje da vam govorim onakve stvari kakve bi vam bilo najprijatnije slušati: da plačem i jadikujem i druge mnoge stvari da radim i govorim koje su mene. pa ni sada se ne kajem što sam se onda tako branio: ne. izbeći smrti. ali će vam se. Ims. ja mnogo više volim da posle onakve udbia j poginem negoli posle ovakve da sebi ţivot iskupljujem. tako mi Diva.beseĎenja. i najlakše kad čovek ne kolje druge. graĎani. tako moraju i oni. ali vi niste to opaţali. i u isti mah. jer sada ste to učinili misleći da ćete se resiti davanja računa o svom ţivotu. jer ono trči brţe nego smrt. jer sam spor i star. nego sam sebe sprema kako će biti što bolji. Pa tako je i mene sada.

*2 "25*7.-267*9* **-*69.-87*87..8+2029. 6805*}*..7**20*92078 2.6*2 20-2*9*2 28.32795-.2.+2..2.7 9.79*5*86.7 *2-*68726*692978 2.637*26*-*69*832.-5 *9*.. 35.* 328 *8-*6.686.-* 5925*-.7* 220*32 7.78 *.2*67**-* *2.59 72 * .75029.679*535*9 *8 7 *28298. 7* 2* 3527.-9** 2-.58.**35*7.82.359* 78 2.6-235. 78 2.223.   .0* -*6*59 729*52*-8 * 05*}**76 *98. * .-*9**-2* .35.9 **9682**- -812**9.29.95. *226.+2"25*7 7*688* *267*792569.1 78 *.7*-2-2+.282+8-.67*2+7262+* .682975*8-6.56.729 92726928678.9.-2 9.029. 2-21-2.9*7**-2*-**2*08+7*2. * *95 *3-*56* 8 *2.*27*. 9*5 2*-8 72.7*268-*657 * *267 6867087***.+.69.3292-2 927*"25*72920*36*7 9.67*2.869.2378 +.77.**-*+ +**-.75*2 2+*.8679*5267 $9-. 35.2 *#*2 .26 .78 722 .69.26 .689 .8 72226+20*.6.2+267*5**679*5*2.**/22/*35.028-580*29*+* -.-*6.29..6*-*+5* *8.*68-692. 927.29.+7-292*2-+5**35.+.58.+582 -*679*57*2672 32758-86. 927. 9.63*6. 3229212982378 +82*0*629*2.35.7-*92.5**. 2378 +. +729.* *5*92 .-.26* 72 72. 63*57*6.5.9.* -220** 7268.3267*2.*8657 *98 927 *22-*6-.

8.**576.7* %- .7229.8..720267*2-2720*-*2*-* +8-. 68-.7*2  "25*7. 787 .  "25*7*1*-.7.025.*72 35*7. *2 72* .0* +* 72 25*-** *2.  "25*7*2* .-*.220*2.9*5 3*.69.+22#7269**2* *- 92- +50822 52* *268. .-68-**2.+*5."25*79*2 -*.-68-. +22 .7#2682929-..7..7.7265*27*-292* -2**28795-8-*772*2.32. .. 72+2* .+2*65... 3*2-02925..+22..7.37*7.022.+22 3*32* 68-**2.67.78 *1*-.* 6*-*29-.35.82 . -5*02982 2.  . "25*7.96863262+-*2*-89*637*8-*. . 7*5. 220*2..-292- 35. 2 35.7"9**2  .

7*67*5*8-*2*-*+8-.7"9  "25*7#*2.+22.7.-2+5*9*** 26. 267*5*8*. *6*9...-9*5 #*2* .6*67 6.7"*692-8272* .-* 696.  .2968 *2."25*7*5696*2.. 9. .7.*.7 2 -*9*5. .. 0.. .76*9..2*-828683 7 683 7*5 .6*2. "25*7-* .-*2-1208 *-580.  ..-2+519*637** 7* 2-**.72 "25*75.*72... -2+5202925 32.5.22+.72 "25*7 7** . .29*637*.

32738235279272.-*1+2* 1. .32795- #*+*+72.-*. 7-2922 32*8. 6..* 65.-*2-029*5* *20*2 . 20*2+9 .9282-02925*29237*.67*2-2220*5*-. -*6.7 *."25*7#.67705*}** .*5.7.0*. -02925 -5*02982#**2*5.*  "25*772 -*.-*86.+2. .}85}*9-02925 35*7.*27. ..52.268-2*02. 6928*28267*-7 7*.*-*667*5*2*2*-8 2.529*5 2*-80252.9-22-*. 9.*92 22* 726889.*!*8.9.02-*82567.6.*92-2+52 .8 72.. .+2* *6*2.}8.-** 721 9*59* 22 72.6892. 237*.5}*9.-*28.29*2*72 72**.*.}8.* *2.. .7. 02 7.026*69*267*67925.2.2**2 72682*5 -219.* 9*5.*02.7"9**2  "25*7* -*.*68-92-  6720* * * 7*279* .6*26*2*..32 792619*7*862*7*2*698-. +9*7*2 . 2- .7.**2*-8*2. -*.8.-*9*5 *69-58022567.7.2-*8+ 2-.6*2..22168 6.*+ *-2+5.92..7*2 3*32795-972 77 .7.

-*8 *2+8-.7823*6267-*6.8-*6.829 67*502-**-*689-. 8+2029.58.58.028-580*29*+*-.-*. -*. *23.22.9-2-*322378 +28632-. -*6*3272..*. 2+*9.8+2029.58.0**72722+. 7.59*.2+*9. *2*32792 .58. *2 .75.67*7-*22 72.02 *823 7.26*.58. 298-*29-..9-2.+2029.75. 35.7-*..9*5 2*-8 *2.2-*89.9.2+*9.--*6.7*+*5*72 72*.* .9. 7*9*232.*.29*57*2 72.2-*6.**26 17...58.2.9..9*5 9*5..78 *2 725.*72.2.- 68. *6-*.32*2892-...52 *27 72* . -**726*32738 +..+2-271679*5 202*267*2 3**2+*6 . 9*57*98.8-*.+2 *.*72-*8 820* 5}*9869262+5**86 -263.2 *6.7"*692-8272* .  .9-2-*. . #27.02 05*}**76 72.52 7*2-*782+*-9*68*** .9.9.52 2-**275* -*6. -292-29*235..7. .67 .29.22.05.35*9.-5 *9*.672720* 7..1.1+2029* 7*2-*35.92 *05.-* *..-*-58029.7...+*3287  .  "25*7#*27+* 71+2029* .7.*.92- 29*235.58. ..82.*.82.*.* . 22*.*6*28..*922692**+ * *-2+5 -2+52 **6* . 9.*282 -8+.52 766.6*-*02925 5.6*26*67*.026..21 .529*5  "25*7* 7* ....9.6*9.58.82.208-*619*7795- 7-**2*-88-*9.5*9*.*7*9.-68. -2.89*5 2*-8.#22678692*-02-**8-52-.9*5.25*+2*7-**922. -*.*2-.+**7 *.5 *.7.*..

-8-5*18 -*2-*6.7*28-29*7*.-*. 772.*.9*57 .+.7.-* 05*}**76 -*..7823 7.028-580.-.7#*2. 9* 8-68-.  "25*78-29*7.6.7.+2029.58.778  795- -**823 7.2298 78 +8. -*. **.*"8.32-5. *.529*. 8+2029.20*+... *.+ *67*7*2-**325.9.9.*8-*68636*6*025.58.5 29* . 9.7*795-72326.6*.588267*8- ..2+*59267*-**.788-5267282 .9..*2.0.-*72692.- 2. 35..26*-580.2+8-*267 . 672795-2* -*.58.*.6* . . 2.20*2 6*67*9**02.-*35*920..7#*2.*9*"25*7* *22 788-52676.9.68 *2.7.2689 ..0*267*..-*68+2029 *2 729.. .*287.58.. 7*12.36.+3569** 32027292*-.+20* . 22* 72. 7*2*2-5 -268-*6 -*682722.7.5* .58.6.* *-*6*6.72 7 9..* "25*7#6 *6*0258-*2378 -5*0.9."8.529*.-5 *9*.8-580. ."25*7 2*8-5** 223*7-* 6.**38 7*91*9**2*-* -*.9.+352795.. **26..+ .2+8-* 3*.02 7*279* *56. 6*6.  "25*7#27 .-*.8+2029..35.32. 82-.8.5 .6*.*2.2*683* -*832-05* 7**.. 9* 70*327382325.-*.78 3*12.

262+.2.82.7672-*68-.35.8 -. .*0*  "25*7226802-2679*5*-6. +87. .5888+2029.692795-**878 + *2*-+**2 "25*7.27. *9.6727*2#*672$*-*66*0*6*67*-. * *6*-* 05*}**76 5*2757.9..26*+*9.8695*...9.-**-.*68-** *.78 *8*.58.*67**+2029.529*2-**-.*9567* +2029* 2-*+72+222 72*795- 7 -*73267*9* *02. 9.78 *.58. 72.7-*9.*2-*6*352795.* *02925.58.*2+8-.795- -*9.8-.*20*29. 2-02925+*5*22 72326.58.9.58.-*5.*.*69282+*.*-..+267**26829-.-9*. .8+2 8#95- 72 .9.78*21 92-7.8-. *2 727* .58. -**8-61262+* *.58.728-.2.720*6.9. -**. *- * ..2.26*+* 29*67*5* -*72 8*69** 8-. 72.*-9.9.58.326*2220*26.02 729.*720* 35.261262+* *.-2-029252 *26*232 729** 35. -**695** *9.58.-2+529.59.*2-029*5* 8- . *2-*23.2.2-.58..6*232.58.5*8*272.*+2 * .58.6*75*2-.58.*7922*9 *7267878 + *. .7.2923275.*029252*20*2-8- .. -* 2-029*5* 2-**726*23 7*9*7.8*6-*27*202925 #* 2-029*5* ..79232795-2 9. *9 *2 729*6832..8+2029.-**8-..+2-*8 -.58.26*+* 2-*. .7"9**2 "25*7*. .-8.7.2.9.-**261262+*.*9*9*+5** 2-/*2- -5801*91 .-*6..9. 29.8-.58. 2-029*5* . *223..58.-*682-1 2+2-*2-8-9. .2. *29.292 3*292*20*2.9..7.58.8+2029.. 3**268-.

5. 81.* #2+6727*2+2+.35.2*+19*620*289.. .57 *- +12-82-*6.675*.68-.529*78-.2267 92.92-* .68 *7-* 3*..9* .292 2 -*9. 9.67* .-*326. 6*2 5*-720*5*720*95. * 05*-*+.22- 927**+8657 .26*+2 *6*+* * 6-580.2--5801 *-6*6. 726*6.5.* 72.* 05*}**76 9.675*.6.58.8*729*52 -*+7*20*26*2*23*.. * 32 7268}.-2672.278 +8-**668 *9* 6*2*98+ 676859.6.-*05-.+5*2 6*3262-*5*-27***23*62676.52. 22*6 .2.679*5967.**+.5 2+8-8 17.* 6*2-*+.6* -2-8 .638* #*9-7.* 3*6*-*6.2.68-**6573***72 726**22*915.7. 35..-7-* ..-679*-..9.*657 * !.8-*67.*.529*78-.-.9. 72.7.+9. 05*}* -*.20.8+"25*7*8-5*.66. *-*+2029*. **.+9*+2*35*7.*26*02-** 6929.-*6729.   .*9-*68 *7.529*2-**2**0*5.026*22*2 68.*7*9.*.68-.2*2*-+29.2-*7*2+5*2.-*9*35029*5*8 *99*..679*5*9.2*2680*268- .*2208.0.-*8 7*.6**2-6.02-56267 +..**35.*+1*26*22 2802-8-*352 9-2657692.-*0*63*6732-59.729**69* .*6*2 5*7295.}.+.7*20*28+. +20.32.-2672*62+2-* 29.25*68 769* 65. 8+2029. .*+9*6.529*2-** *-8*-2-2**0*5.-580. 6.-*.* ..* .02 .-*9*029252*9.679*5-*5*-029252.* . *2029 .-*6*8-*5 *26*72 -*67..+2 .*657268- 835*92** .*-8.*.212+8-817.2-675*. 7669**232-.7.68.

6.-*22672-35202*.6*2868--*6.326.56*632567*5 686702226325.5.-267 *2 72*267*.69**5*67*.8..5**6. 97.-*. 7.5*292.*-29. .026* 6.-8  6*-* .7.+ 9276838.02.02326.8-2-95*7720*-*9*.*657268-67.2.*.. . 877 .-8+8-8267-*9**267.52275+5 .35..0*.8-+*320.9**6798 ..657 *2. 7286.35.+.67-*9**5*8*2692 9278 *.35*92 . *62 .+. 867*1 ** .5689.2 9 .22+5 .635.*6232*8.7223* * +.9*23*682268*} 9.2-+*. *2.*98.-*6. 657672027.6.657 .6.72. 7*2*795- 6*69352792-202-7 .2*2267.9**679*.67*0 686702.35692.+.3267*835252.9**2.2.* 6 202-580165.02.-*+*. .-*.35*9.- 95*7*657 %** 8- 2.5 * 68-885*78..8+..19 .78 2.6*-* . .   .8+.8-*9 .2258 .+. .7.2-9*675* 75*816**-26*-* *-5 *9*2 *967.*7.268-+8-8267 3525.7. 7.9.9**6792 6*-*6.-*.22 723525..7285.**2.*2+3269*8.69** *6*2-9*6*68 2268-8*657 *29 29-.208..2.0222.-580. *** 7*29* .-*320.+*2-202-7 6-*.2*9.*620*- 5*-*-02925 2 -*.9*62-*1326.2 -*75.6726.35029*5* 72.2 . 25.- 23*6267*-*29.29*9.-2+52 #*29*9265.02657 *7*2.0-.3 .-679263*6.-208 7*225*82 #26. .22 .7.*2-580-29*76.2027.-67*9*832. .6.56*-*67.2-.. 2 05*}* +.657*26.7.*769.2-67.826.5*8*7.0*2 657 8+7**..9*6.823 7.. 0.268-28+67.+7 72+2 #2.8+*.5*67*..-*.*-672.

 .