You are on page 1of 6

Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober

2011. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati

Nyheter i korthet:
Kvinnors löner i Skåne ökar generellt sett mer än mäns
”Hur har det gått i Skåne?” är en årlig uppföljning som ger ett helhetsperspektiv och en över tiden jämförbar bild av Skånes utveckling. I årets upplaga lyfts att Skåne är en mångkulturell region där så mycket som 193 länder finns representerade och att kvinnors löner generellt sett ökar mer än mäns, samtidigt som skillnaderna i inkomst mellan svenskfödda och utrikes födda minskar. Publikationen visar också några av utmaningarna för Skånes utveckling - att öka sysselsättningsgraden bland medborgarna och att arbeta för att fler skånska elever ska bli behöriga till gymnasieskolan. Publikationen släpps den 31:e oktober på www.skane.se/hurhardetgatt, men ett smakprov ur årets upplaga finns att läsa där redan nu. (Ärende 5)

Långsiktiga ambitioner underlättar för arbete och rekrytering över sundet
Informationstjänsten Øresunddirekt Malmö-Köpenhamn bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning i Skåneregionen genom att underlätta för medborgare och företag att arbeta och rekrytera över sundet. Då behovet för Øresunddirekt är mycket stort har regionala tillväxtnämnden beslutat att fortsätta finansiera verksamheten trots att full enighet bland de olika finansiärerna ännu inte har uppnåtts. Genom att bidra med sammanlagt 3 miljoner kronor visar regionala tillväxtnämnden sin långsiktiga ambition för att informationstjänsten ska bestå och utvecklas. (Ärende 12)

Ny pendlarstation i Burlöv
Regionala tillväxtnämnden ställer sig bakom en utbyggnad av Burlövs station. Tanken med utbyggnaden är att huvuddelen av det tiotal Öresunds- och Pågatåg som passerar Burlöv varje timme, ska stanna vid den nya pendlarstationen. Burlöv får därigenom en kraftigt förbättrad tillgänglighet och blir en knutpunkt i det regionala tågsystemet, vilket också ökar utvecklingsmöjligheterna i området. Burlövs station har ett idealiskt läge för en pendlarstation där både lokal- och regionaltåg stannar, med goda väganslutningar och ett stort upptagningsområde mellan Malmö och Lund. (Ärende 15)

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 33 miljarder kronor (2010). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Dagordning på regionala tillväxtnämndens möte 28 oktober 2011
1 – 3. Justering av protokoll, anmälan av delegationsbeslut samt anmälan av informationshandlingar 4 . Verksamhetsinformation regionala tillväxtnämnden 2011-10-28
Utvecklingsdirektör Mikael Stamming informerade om aktuella frågor inom regionala tillväxtnämndens ansvarsområde, näringslivschef Hans Henecke och Christian Lindell gav en bild av konjunkturläget i Skåne. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden lägger informationen till handlingarna.

5. Hur har det gått i Skåne, HUGÅ
Allt från storskaliga förändringar i omvärlden och regionala utvecklingsinsatser till värdeförskjutningar i olika befolkningsgrupper har stor betydelse för i vilka spår utvecklingen löper. I det regionala utvecklingsprogrammet finns uppsatt ett antal mål som leder till ett livskraftigt Skåne. I ”Hur har det gått i Skåne” presenteras statistik för att visa hur utvecklingen går i Skåne när det gäller områden som inflyttning, boende, utbildningsnivå, sysselsättning, näringsliv, tillgänglighet, kultur, miljö, hälsa och integration i Öresundsregionen. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 2. Regionala tillväxtnämnden lägger informationen till handlingarna.

6. Strategi för en grön struktur i Skåne
I december 2010, § 140, beslutade regionala tillväxtnämnden om en aktualisering av Strategi för en grön struktur i Skåne. Aktualiseringsarbetet har skett som en del av arbetet med Strukturbild för Skåne. Styrgruppen för Strukturbild för Skåne beslutade den 12 september 2011 om att skicka den aktualiserade och bearbetade versionen, ”Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur” på remiss till de skånska kommunerna samt de organisationer som ingår i referensgruppen. Remisstiden är den 23 september till 25 november 2011. Remissförslaget finns att hämta på www.skane.se/strukturbild. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden lägger informationen till handlingarna.

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2011-10-28

2

7. Region Skånes Designstipendier 2011
Tjänstemannajuryn har granskat trettiotre inkomna ansökningar till två stipendier, ett till en nyutexaminerad designer samt ett till en verksam designer och har den 31e augusti 2011 enhälligt beslutat att föreslå två stipendiater. Årets stipendier, på vardera 25 000 kronor kommer att delas ut den 18 november. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden ger verkställande utskottet i uppdrag att utse designstipendier 2011.

8. Arkitekturpris 2011
Tjänstemannajuryn har granskat 56 inkomna nomineringar till 36 objekt och har den 31e augusti - 1 september 2011 enhälligt föreslagit ett objekt som pristagare. Årets pris på 50 000 kronor kommer att delas ut den 18 november. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden ger verkställande utskottet i uppdrag att utse pristagare för 2011 års arkitekturpris.

9. Remissvar Malmö översiktsplan 2012 - samrådsförslag
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på samrådsförslaget till Malmö översiktsplan 2012. Region Skåne anser att översiktsplanen är välgjord. Det övergripande målet att Malmö ska vara en attraktiv och hållbar stad socialt, ekologiskt och ekonomiskt är tydligt genom hela samrådsförslaget. Detta synliggörs i bland annat utbyggnadsstrategin med en tät, nära och blandad stad, i den sociala utmaningen samt att Malmö ska vara en regional tyngdpunkt för tillväxt. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden översänder föreliggande yttrande till Malmö stad.

10. Remiss. Kunskap på djupet – Kunskapsunderlag för havsplanering (SOU 2011:56)
Regeringen har beslutat att göra omfattande satsningar på havsplanering. Havsplaneringsutredningen har därför haft direktiv att bland annat belysa behoven av kunskapsunderlag för en sådan planering. Region Skåne markerar i sitt yttrande brister i Havsplaneringsutredningens slutsatser och åtgärdsförslag vad gäller behov av data för att dels minska antalet grundstötningar av fartyg i Östersjön, dels för att kunna reagera på snabba förändringar av havsmiljön.

Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden överlämnar föreliggande yttrande till Miljödepartementet.

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2011-10-28

3

11. Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne
Regionala tillväxtnämnden beslutade 2011-09-22 § 16 att ställa sig bakom sammanfattning del 2 av miljöstrategiskt program för Region Skåne innehållande verksamhetsprogram för hållbart och produktivt jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor. Projektet stämmer väl överens med delmålen och förslag till åtgärd i det utpekade verksamhetsprogrammet. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden anslår 945 000 kronor 2011, från anslag 30812, för att påbörja genomförande av projekt Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne, under förutsättning att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden och att projektet beviljas medel ur Landsbygdsprogrammet. 2. Regionala tillväxtnämnden erhåller årlig återkoppling med slutrapport senast juli 2015.

12. Öresunddirekt Malmö-Köpenhamn
I december 2010 beslutade regionala tillväxtnämnden att förslag till ny organisation av Öresunddirekt skulle redovisas senast våren 2011. Något nytt organisationsförslag är inte möjligt att redovisa då full enighet bland finansiärerna inte har gått att uppnå. Behovet av Öresunddirekt är mycket stort, samtidigt som framtiden är osäker. Därför föreslås att Region Skåne fortsätter att finansiera verksamheten och visar på en långsiktig ambition för att informationstjänsten ska bestå och utvecklas. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden anslår 1 miljon kronor 2012, från anslag 30413, till verksamheten vid Öresunddirekt Malmö-Köpenhamn, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget och att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden. 2. Regionala tillväxtnämnden anslår 2 miljoner under perioden 2013 - 2014, från anslag 30413, totalt 3 miljoner kronor under åren 2012 - 2014, till Öresunddirekt Malmö-Köpenhamn under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget och att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden.

13. Avtal om utredning om Simrishamnsbanan
Genom avtalet utvidgas tidigare planerat utredningsarbete på Simrishamnsbanan. Efter insatser enligt avtalet ska järnvägsutredning finnas för hela sträckan Malmö-Tomelilla. På sträckan TomelillaSimrishamn ska förstudie föreligga. Berörda kommuner längs sträckan, Trafikverket och Region Skåne medverkar i finansieringen av utredningarna. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden godkänner föreliggande avtal.

14. Avtal om södra stambanans utbyggnad genom Staffanstorps kommun
Genom föreliggande förslag till avtalstillägg kan utbyggnaden av Södra stambanan i delen genom Hjärup anpassas till Staffanstorps kommuns önskemål. Förändringen ger positiva effekter från bulleroch barriärsynpunkt jämfört med ursprungligt avtal. Förändringen kan ske inom tidigare avtalade ekonomiska ramar.

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2011-10-28

4

Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden godkänner föreliggande avtalstillägg.

15. Genomförande- och finansieringsavtal för Burlöv pendlarstation
Utbyggnad av Södra stambanan till 4 spår förbereds på sträckan Flackarp-Arlöv. Utbyggnaden ingår i den av regeringen fastställda nationella infrastrukturplanen. Utformningen vid passagerna genom Åkarp och Hjärup och har, tillsammans med finansieringen, tidigare avtalats mellan Trafikverket, Region Skåne och de berörda kommunerna. Genom nu föreliggande förslag till avtal klargörs genomförande och finansiering av en pendlarstation i Burlöv. Avsikten är att genomföra denna utbyggnad som en del av projektet Flackarp-Arlöv. Regionala tillväxtnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen besluta att 1. Regionfullmäktige godkänner föreliggande avtalsförslag.

16. Insatser kulturella och kreativa näringar
Näringsliv Skåne har under våren 2011 tillsammans med Kultur Skåne genomfört en förstudie inom ramen för regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (KKN). Med förstudien som grund har Tillväxtverket beviljat Region Skåne 1 400 000 kronor för att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. ”Kulturnäring Skåne - 33 kommuner i samverkan” ska etablera ett nätverk för regionalt och interkommunalt samarbete kring KKN. Insatsen är också inriktad på att utifrån gjorda erfarenheter i förstudien gå vidare i ett fördjupat arbete kring hur befintlig stödstruktur för näringslivsutveckling bättre kan möta de kulturella och kreativa näringarna i Skånes kommuner. Syftet är att erhålla en ökad kompetens på kommunal och regional nivå vad avser området kulturella näringar för att härigenom öka möjligheterna för fler aktörer att bedriva bärkraftiga företag med kvalitet och professionalism. Det har också konstaterats ett behov av ökat samspel mellan regionala tillväxtnämnden och kulturnämnden avseende insatser riktade till KKN-fältet. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. Regionala tillväxtnämnden anslår 150 000 kronor, från anslag Fria utvecklingsmedel/Näringsliv Skåne (34613), 2011, till föreliggande insatser för att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. 2. Regionala tillväxtnämnden anslår 150 000 kronor 2012, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget, för insatser inom kulturella och kreativa näringar. 3. Regionala tillväxtnämnden uppdrar åt näringslivschefen att återkomma till nämnden senast 2012-06-30 med förslag till strategi enligt föreliggande förslag för utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. 4. Regionala tillväxtnämnden erhåller återkoppling två gånger per år med slutrapport halvårsskiftet 2013. Reservation (SD)

17. Inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen
Ärendet utgick.

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2011-10-28

5

Mer information:
Lars Palander, sekreterare regionala tillväxtnämnden, 044-309 32 94, lars.palander@skane.se Anna Jörback, kommunikatör, 044-309 30 67, anna.jorback@skane.se

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2011-10-28

6