slutanv�ndaravtal programvaruprodukter: f�rem�let f�r detta avtal �r programsviten nero, som omfattar ett urval komponenter, vilket varierar

med olika svittyper, fr�n f�ljande lista: nero burning rom, neromix, incd, nero startsmart, nero toolkit, nero cover designer, nero wave editor, nero soundtrax, nero backitup, nero imagedrive, nero media player, nero showtime, nero recode, easywrite reader, incd reader, nero photo snap, nero media home, nero photoshow express, nero fast cd-burning plug-in, nerovision express och/eller nero express (nedan kallat programvaran). licensgivare: ahead software ag (nedan kallat ahead) detta �R ett juridiskt avtal mellan er, nedan kallad slutanv�Ndaren, och ahead software ag, im stoeckmaedle 18, 76307 karlsbad, tyskland. genom att �Ppna den f�Rseglade ahead-programvaran p� ikrafttr�Dandedagen godk�Nner ni bindningsvillkoren i detta avtal. om ni inte godk�Nner villkoren i detta avtal skall ni omedelbart �Ters�Nda programvaran och alla medf�Ljande artiklar (inklusive skriftligt material och p�Rmar eller andra beh�Llare) till det st�Lle d�R ni fick dem f�R att f� full �Terbetalning. om villkoren i detta avtal omfattar ett erbjudande fr�N ahead �R ert medgivande uttryckligen begr�Nsat till villkoren i detta avtal. villkoren i ert licensavtal (nedan kallat avtalet) f�r den programvara som beskrivs ovan beror p� huruvida ni har k�pt programvaran fr�n: 1) en ahead oem-partner eller 2) ahead eller en ahead-�terf�rs�ljare. om det fodral som ni fick programvaran i har ordet "oem" p� framsidan (eller p� Cd-skivan sj�lv) har ni f�rv�rvat en kopia av programvaran fr�n en ahead oem-partner. om det fodral som ni fick programvaran i endast har en ahead-etikett och inte ordet "oem" p� framsidan (eller p� Cd-skivan sj�lv) har ni f�rv�rvat en kopia av programvaran fr�n antingen ahead eller en ahead-�terf�rs�ljare. a. licensvillkor f�R programvara som har f�Rv�Rvats fr�N en oem-partner i. utf�rdande av licens detta avtal ger er r�tt att anv�nda en kopia av programvaran som f�rv�rvas med denna licens p� vilken enskild dator som helst (nedan kallad oem-licens), f�rutsatt att programvaran endast anv�nds p� en enda dator vid varje given tidpunkt. om ni har f�rv�rvat en multipel licens f�r programvaran f�r ni n�r som helst anv�nda upp till s� m�nga kopior av programvaran som ni har licenser f�r. programvaran "anv�nds" p� en dator n�r den �r sparad i det tempor�ra minnet eller installerad i det permanenta minnet (t.ex. h�rddisk, cd-rom eller annan lagringsenhet) i denna dator, med undantaget att en kopia som �r installerad p� en n�tverksserver i det enda syftet att distribueras till andra datorer inte anses "anv�ndas". om det f�rv�ntade antalet anv�ndare av programvaran kan komma att �verstiga det godk�nda antalet till�mpliga licenser m�ste ni p� ett rimligt s�tt s�kerst�lla att antalet samtidiga anv�ndningar av programvaran inte �verstiger antalet licenser. den oem-licens som utf�Rdas genom detta avtal g�Ller endast om den f�Rv�Rvas tillsammans med en cd/dvd-br�Nnare.

ii. upphovsr�tt programvaran �gs av ahead eller dess licensgivare och skyddas av lagar om upphovsr�tt, internationella f�rdragsbest�mmelser och andra nationella lagar. ni medger att ni inte har n�gon r�tt, �gander�tt eller n�got intresse i programvaran, med undantag f�r det som anges i punkt i. om programvaran saknar kopieringsskydd f�r ni antingen a) g�ra en kopia av programvaran enbart i backup- eller arkiveringssyfte eller b) �verf�ra programvaran till en enda h�rddisk f�rutsatt att ni beh�ller originalet enbart i backup- eller arkiveringssyfte. produktmanual(er) eller skriftligt material som medf�ljer programvaran f�r inte kopieras. iii. �vriga begr�nsningar ni f�r inte hyra eller leasa ut programvaran, men ni f�r permanent �verl�ta era r�ttigheter enligt detta avtal under f�ljande f�ruts�ttningar: i) ni �verf�r alla kopior av programvaran och allt skriftligt material, ii) mottagaren godk�nner bindningsvillkoren i detta avtal och iii) ni avl�gsnar alla eventuella kopior av programvaran fr�n er dator och upph�r att anv�nda programvaran. varje �verl�telse m�ste innefatta den senaste uppdateringen och alla tidigare versioner. ni f�r inte kopiera programvaran p� annat s�tt �n det som uttryckligen anges ovan. ni f�r inte bak�tkompilera, dekompilera eller nedmontera programvaran, och ni har inte r�tt att ansl� eller p� annat s�tt g�ra programvaran tillg�nglig p� Internet. om ni inte har f�rv�rvat programvaran i dess originalf�rpackning och ni inte �r en mottagare av �verl�telse enligt denna punkt har ni inte licens att anv�nda programvaran. iv. garantier ahead ger inga garantier till er i samband med denna oem-licens, inklusive men inte begr�Nsat till underf�Rst�Dda garantier om s�Ljbarhet och l�Mplighet f�R ett visst syfte. den part fr�n vilken ni k�pte den produkt som denna programvara har f�rpackats med kan ha garanti- och/eller supportskyldigheter gentemot er. v. inget ers�ttningsansvar f�r f�ljdskador ahead eller dess licensgivare skall under inga omst�ndigheter vara ers�ttningsskyldiga f�r n�gra andra skador (inklusive, men inte begr�nsat till, skadest�nd f�r utebliven vinst, st�rning av verksamhet, f�rlust av verksamhetsinformation eller annan materiell f�rlust) som uppst�r till f�ljd av anv�ndningen eller of�rm�gan att anv�nda programvaran. detta g�ller �ven om ahead har f�tt k�nnedom om risken f�r s�dana skador. vi. usa:s begr�nsade statliga r�ttigheter varje anv�ndning av ahead-programvaran av usa:s stat sker p� villkor att staten medger att programvaran �r f�rem�l f�r begr�nsade r�ttigheter i enlighet med best�mmelserna i punkt c.1 ii i paragraf 252.227-7013 i defense federal acquisition regulations supplement, eller liknande regler f�r f�rv�rv hos andra till�mpliga amerikanska statliga organisationer. entrepren�r/tillverkare �r ahead software ag, im stoeckmaedle 18, 76307 karlsbad, tyskland. vii. friskrivningsklausul programvaran �R utformad f�R att hj�Lpa er att reproducera material som

ni har upphovsr�Tt till eller har erh�Llit tillst�Nd att kopiera fr�N upphovsr�Ttsinnehavaren. om ni inte har upphovsr�Tt eller tillst�Nd att kopiera fr�N upphovsr�Ttsinnehavaren kan ni bryta mot lagar om upphovsr�Tt och bli f�Rem�L f�R skadest�Nd eller andra avhj�Lpanden. om ni �R os�Ker p� era r�Ttigheter b�R ni kontakta er juridiska r�Dgivare. ni tar p� er fullt ansvar f�R att programvaran anv�Nds p� ett lagligt och ansvarsfullt s�Tt. b. licensvillkor f�R programvara som har f�Rv�Rvats fr�N ahead eller en ahead-�Terf�Rs�Ljare de licensvillkor som �r till�mpliga p� programvara som har k�pts fr�n ahead eller en ahead-�terf�rs�ljare �r exakt desamma som dem som anges i punkt a, med undantaget att punkt i (utf�rdande av licens) och punkt iv (garantier) skall ha f�ljande lydelse: i. utf�rdande av licens detta avtal ger er r�tt att anv�nda en kopia av programvaran som f�rv�rvas med denna licens p� vilken enskild dator som helst, f�rutsatt att programvaran endast anv�nds p� en enda dator vid varje given tidpunkt. om ni har f�rv�rvat en multipel licens f�r programvaran f�r ni n�r som helst anv�nda upp till s� m�nga kopior av programvaran som ni har licenser f�r. programvaran "anv�nds" p� en dator n�r den �r sparad i det tempor�ra minnet eller installerad i det permanenta minnet (t.ex. h�rddisk, cd-rom eller annan lagringsenhet) i denna dator, med undantaget att en kopia som �r installerad p� en n�tverksserver i det enda syftet att distribueras till andra datorer inte anses "anv�ndas". om det f�rv�ntade antalet anv�ndare av programvaran skulle �verstiga det godk�nda antalet till�mpliga licenser m�ste ni p� ett rimligt s�tt s�kerst�lla att antalet samtidiga anv�ndningar av programvaran inte �verstiger antalet licenser. ii. garantier ahead garanterar att programvaran under en tidsperiod p� nittio (90) dagar fr�n dagen f�r mottagande i huvudsak skall fungera i enlighet med den medf�ljande dokumentationen. eventuella underf�rst�dda garantier f�r programvaran �r begr�nsade till det l�ngre av 90 dagar eller den kortaste tidsperiod som �r till�ten i till�mplig lag. aheads hela ers�ttningsansvar och ert enda avhj�lpande f�r brott mot denna garanti skall, helt efter aheads godtycke, vara antingen a) �terbetalning av det betalade priset eller b) reparation eller ers�ttning av den programvara som inte uppfyller aheads begr�nsade garanti och som �ters�nds till ahead med en kopia av ert kvitto. om ett fel i programvaran beror p� olycka, missbruk eller felaktig anv�ndning skall denna begr�nsade garanti vara ogiltig. varje eventuell ers�ttning av programvaran skall ha en garanti f�r det l�ngre av antingen �terstoden av den ursprungliga garantitiden eller 30 dagar. ahead ger er inga andra garantier i samband med denna licens, inklusive men inte begr�Nsat till underf�Rst�Dda garantier om s�Ljbarhet eller l�Mplighet f�R ett visst syfte. c. villkor f�R alla licenser i. friskrivning och begr�nsningar avseende tredje parter a) wm-drm: inneh�llsleverant�rer anv�nder microsoft-teknik f�r hantering av digitala r�ttigheter f�r Windows media som distribueras med denna programvara (nedan kallad wm-drm) f�r att skydda integriteten i deras inneh�ll (nedan kallat secure content) s� att deras immateriella r�ttigheter, inklusive upphovsr�tt, till detta inneh�ll inte f�rskingras.

delar av denna programvara och andra applikationer fr�n andra leverant�rer anv�nder wm-drm f�r att k�ra secure content (nedan kallad wm-drm-programvara). om wm-drm-programvarans s�kerhet har �ventyrats f�r �gare av secure content (nedan kallade �gare av secure content) beg�ra att microsoft �terkallar wm-drm-programvarans r�tt att kopiera, visa och/eller k�ra secure content. ett �terkallande f�r�ndrar inte wm-drm-programvarans f�rm�ga att k�ra oskyddat inneh�ll. en lista �ver �terkallad wm-drm-programvara skickas till er dator varje g�ng ni h�mtar en licens f�r secure content fr�n internet. microsoft f�r, i samband med s�dana licenser, �ven h�mta �terkallningslistor p� Er dator f�r �gare av secure content. �gare av secure content f�r ocks� kr�va att ni uppgraderar vissa av de wm-drm-komponenter som distribueras tillsammans med denna programvara (nedan kallade wm-drm-uppgraderingar) innan ni f�r tillg�ng till deras inneh�ll. n�r ni f�rs�ker k�ra s�dant inneh�ll kommer wm-drm-programvara som har byggts av microsoft att meddela er att en wm-drm-uppgradering �r n�dv�ndig och sedan be om ert medgivande innan wm-drm-uppgraderingen laddas ned. programvara som inte �r microsofts wm-drm-programvara kan g�ra detsamma. om ni inte samtycker till uppgraderingen kommer ni inte att kunna komma �t inneh�ll som kr�ver wm-drm-uppgraderingen. ni kommer dock fortfarande att kunna komma �t oskyddat inneh�ll och secure content som inte kr�ver uppgraderingen. wm-drm-egenskaper som kommer �t internet, till exempel f�rv�rv av nya licenser och/eller utf�rande av en n�dv�ndig wm-drm-uppgradering, kan inaktiveras. n�r dessa egenskaper �r inaktiverade kommer ni �nd� att kunna k�ra secure content om ni redan har en giltig licens f�r s�dant inneh�ll lagrad p� Er dator. b) mpeg-2: varje anv�ndning av denna produkt utom personlig konsumentanv�ndning som p� n�got s�tt uppfyller mpeg-2 standard f�r kodning av videoinformation f�r f�rpackade media �r f�rbjuden utan en licens under till�mpliga patent i mpeg-2-patentportf�ljen. denna licens kan f�s fr�n mpeg la l.l.c., 250 steele street, suite 300, denver, colorado 80206, usa. c) mpeg-4: anv�ndning av denna produkt p� n�got s�tt som uppfyller mpeg-4-visual standard �r f�rbjuden, med undantag f�r anv�ndning av en konsument i personlig och icke-kommersiell verksamhet d) mp3 och mp3pro: tillhandah�llandet av denna produkt ger endast en licens f�r privat, icke-kommersiell anv�ndning och det ger ingen licens eller medf�r n�gon r�tt att anv�nda denna produkt i n�gon kommersiell (det vill s�ga inkomstgenererande) s�ndning i realtid (markbunden, via satellit, kabel och/eller andra media), s�ndning/str�mning via internet, intran�t och/eller andra n�tverk eller i andra system f�r distribution av elektroniskt inneh�ll, till exempel applikationer f�r pay-audio eller audio-on-demand. en sj�lvst�ndig licens kr�vs f�r s�dan anv�ndning. mer information finns p� www.mp3licensing.com. e) dolby: tillhandah�llandet av denna implementering av dolby-teknik ger ingen licens eller ingen r�tt att under n�got patent eller n�gon annan industriell eller immateriell r�ttighet hos dolby laboratories att anv�nda denna implementering i n�gon f�rdig slutanv�ndarprodukt eller slutprodukt som �r f�rdig f�r anv�ndning. h�rmed meddelas att en licens f�r s�dan anv�ndning kr�vs fr�n dolby laboratories. konfidentiell information - begr�nsad distribution endast till beh�riga personer. denna dolby-programvara skyddas enligt usa:s upphovsr�ttslagar som ett icke-publicerat arbete. den �r konfidentiell och tillh�r Dolby laboratories. dess reproduktion eller avsl�jande, helt eller delvis, eller produktion av h�rledda arbeten fr�n den utan uttryckligt tillst�nd fr�n

dolby laboratories �r f�rbjuden. f�r ej kopieras. copyright (c) 1992-1999 dolby laboratories, inc. med ensamr�tt. f) aac: aac plug-in anv�nder i/o-bibliotek i filformatet mp4. detta bibliotek finns tillg�ngligt under mpl fr�n www.mpeg4ip.net. aacplus har utvecklats av coding technologies (nedan kallat ct). www.codingtechnologies.com varum�rken f�r Ct �r ct:s egendom. g) twain working group: twain toolkit distribueras i befintligt skick. utvecklaren och �terf�rs�ljarna av twain toolkit friskriver sig uttryckligen fr�n alla underf�rst�dda, uttryckliga eller lagstadgade garantier, inklusive men inte begr�nsat till underf�rst�dda garantier om s�ljbarhet, icke intr�ng i andra leverant�rers r�ttigheter och l�mplighet f�r ett visst syfte. varken utvecklarna eller �terf�rs�ljarna �r skyldiga att betala skadest�nd, varken direkt, indirekt eller p� grund av f�ljdskada, till f�ljd av reproduktion, modifiering, distribution eller annan anv�ndning av twain toolkit. ii. till�mplig lag: detta avtal skall styras av och tolkas i enlighet med de interna lagarna i kalifornien, usa. om en tvist uppst�r avseende n�gon best�mmelse i detta avtal skall denna tvist l�sas genom bindande skiljef�rfarande i enlighet med regler och f�rordningar f�r delstatsdomstolarna i los angeles, kalifornien. om n�got villkor i detta avtal f�rklaras ogiltigt i ett skiljef�rfarande eller av en beh�rig domstol skall denna ogiltighet vara begr�nsad till det specifika villkor som blir ogiltigt, och �terstoden av detta avtal skall forts�tta att g�lla till fullo, i enlighet med dess villkor. varje best�mmelse som f�rklaras ogiltig skall modifieras s� l�ngt som m�jligt f�r att avspegla parternas avsikt p� ikrafttr�dandedagen. copyright (c) 1996-2004 ahead software ag och dess licensgivare. med ensamr�tt. delar av programvaran utnyttjar microsoft windows media technologies. copyright (c) 1999-2002. microsoft corporation. med ensamr�tt. denna produkt inneh�ller delar av en bildkod som �gs av pegasus software llc, tampa, florida, usa (www.pegasustools.com). virusprogrammets upphovsr�tt (c) �gs av igor daniloff, 1992-2004. "nero" �r ett varum�rke som tillh�r Ahead software ag. windows �r ett registrerat varum�rke som tillh�r Microsoft corporation. windows media och windows-logotypen �r varum�rken eller registrerade varum�rken som tillh�r microsoft corporation i usa och/eller andra l�nder. ordet "dolby" och symbolen med tv� D:n �r varum�rken som tillh�r Dolby laboratories. namnen "yamaha" och "soundvq" �r varum�rken som tillh�r Yamaha corporation. soundvq-programvaran upphovsr�tt 1999 yamaha corporation. med ensamr�tt. namnet "twinvq" �r ett varum�rke som tillh�r Nippon telegraph and telephone corporation. andra produkt- och varunamn kan vara varum�rken som tillh�r sina respektive �gare. tillverkad p� licens fr�n dolby laboratories. tekniken mpeg layer-3 f�r ljudkompression licensieras av fraunhofer iis och thomson. tekniken mp3pro f�r ljudkompression licensieras av coding technologies, fraunhofer iis och thomson. ahead f�rbeh�ller sig r�tten att �ndra specifikationer utan f�reg�ende meddelande. anv�ndningen av denna produkt sker under f�ruts�ttning att licensavtalet f�r slutanv�ndare godk�nns vid installationen av programvaran. www.nero.com.

om ni har fr�gor avseende detta avtal ber vi er kontakta oss.