You are on page 1of 30

01 aUVTavt~IJOU

,
&(!_1rl6T&VTlK.fA

APrvPO MnAPMnAPlrOY

-

-llevtQVOCJtlpe<:

. --

rrrteq
--

,

J;nv

Apyupw MUQPpnapiyou

--

----

-

<l>aiVetUImoe eoeic Kl eyw exouue noBfio KOIVO.Hepc ,,, " , an tnv ayann ucc Kal to uepuxi YIO tn vootrun Kou~iva, exouue zrn um a5uvallio otic nltec, E' auto to teuxoc, non eivoi n ouvexeic tOU npmtou ev8etou ue tIe; nitec, 80 ~peite nQRRo 5IacpopetiKO ~ulI6.pla KOI 15 thacpopetlKOue; tporrouc vic va otnoete a<ppotee;, tpayavee; xoi, rmvto an' ana, rrevtzrvoottpec nitec, Aoxruuote to tpovovo cpuBfio ue tupi, to cpuRRo xpnciou, to acpputo tPH.ptO cpuRRo... Xpnoiuonomore U1l1KO,OI1O)e; lIefin;~ovo xm to 6B1la fiOXOVIKU, e n u xpcoucto KOI veuoeic tOU KallOKUlpIOU.I1ai~te ue tIC; ~ul1ec;,aBfio~te touc ouvouoououc KOI xopiote moue; 5IKOU\,ooc av8pwI1oue; onofinuon KOl euxopiotnor; ov6.fioya ue tIC; rrpcttunoeic touc,

ernruxio,

-

-

-~~---

Ilfteq No 2

XWpIOtlKn

ue tpovovo <puBlia

tUPOIIltO

MID qJDVTDClTIKfjOUVTOyfj ue TPDYDVOqJtiAAo, nou txel Tqv Of/Jq KDI rnv uqJfj TqC;OqJOAIOTDC;, eploptvq pe rrAouO/o rrevTDvooTlpq KptpO TUPIOti. y

YAIKA
.750 VpolJlJ. aAeupl Via oAe, TI, xp~oel, _ 1 K.O. ~fl)1 • 1 K.O. aACm - 1 K.VA. ~axapl1 • vep6 xAlapo 000 O'1Kwoel (rrspfrrou 1 % nOT~pl) ria Til ytlAlall • 500 ml VaAa r1 vepo • 250 Vp0J.lJ.l.pu~aAeupo r1aAe0J.lEvO pU~1 _ 1K.VA. aMTI • 500 VpaJ.lJ.l.CPETe • 500 VpaJ.lJ.l.J.lU~r1epOCPPEOKIO • lIlpeOKOTplJ.lJ.lEVO nmtpi .2 auva ria Ta cpulia .3 K.O. CPUTIKO J.l0VeIPIKOAino, AlwJ.ltvo (gePJ.l0Kpaofo l)wJ.l0Tfou) ria TI1VenaA&I",q • 1 auvo KOI % lilA. ToavlOu eAal6Aol)o

EKTEAEI!H
Of: J.lnOA(~ am I-I(~f:p) TO aAeUPl, TO aAaTl, TTl ~OXOP'l, TO ~(Ol KOl AlYO AlYO PlXVOUJ.lf:TO vepo I-Iexpl 11~UJ.l'lva I-IO~eUTf:loe fJnOAa KOl va J.l'lV KoMael nA.tov am xeplo. Tnv ocp~voul-le OKf:nOOJ.leVT] a ~eKoupoOT€:I vic 30'. Erterro xo» v p(~OUfJETTl~Uj.l'l ce z uepn. AVOlYOUI-lf:cpuMo noXOUC;2-3 XLAIOma. AlI.elcpouJ.le J.l€: TO I-IlOOCPUTIKO J.lOYElPlKOAinoc;. TuAlyouJ.le TO c.puMo OE poxo Kl srterrc TO OlnAWVOUJ.leOTO3 xcrd urucoc, To (5l0 KaVOUj.lE «n ue TO 5EUTepo cpuMo. T' acpnvouj.le oro lVuye(O va ~EKoupamouv 1 ooo. ETOll-la~OUI-IE TT1vKpeI-lO-yeIlIOT]. Bpal;oUIlE TO YOAa j.le TO pul;OAeUpO Kat TO aAOTlj.lexpL va Moouv, rtepfrtou 8'-10'. Anooucou I-IEan' TTl cpClma..np008eTOUJ.le TO 9PUJ.lI-IOTLOllevoTUPLa Kat TO XTUnT]llevO OUVa
Avoxorsuouue

KOl ovaKOTEUOUj.le KaAa. Mnopouue va npcouortoouue J.lElloaxoKapu50 ~ ndnpuco. Tpf!3oul-lf: IlnOAtKO rurtepi, ACPnVOUI-lE KpUWOel. Avo[youva IlE TO nporro cpuMo noM xerrro, TO anAWVOUI-lE oe IlEYOAO A05WI-IEVO P11X6TOlVl yLO rrtro ue TtC; aKPEC; va rtepiooeuouv, Aoeta~OUlle TT1yeillon. Avolvouue TO 5EUTEPOCPUAO KOIKaAUmOUIlf: TTlV nfrc, rUpVallE npoc; TO J.leOO TIC;aKPEC;(xWPIC;KO8po), omwc; p(XVOUI-IE rteoioceupcrc TWVCPUATO 'Awv naVW OTT]v rttrc, Trw ocp~vouJ.le 1 wpo oro ljJuye(o. Xrurmus TO auyolle TO M5L, aAe(CPOUIlf: I-IETTl enOAelljJ'l TTlVruponrro, XOpa~OUI-IEOE rpiywva KOIlI-l6"no KOI lV~VOUl-leos np08EPJ.l00lleVO cpoupvo orouc 180 C yLO 40' OTT]vKaTW ovrlorcOll Kat 40' OTLC; rtnvco KaL KaTW ovnotooetc.
0

5

llite<;No 2

I11I1epOIIltO KOI tUpeVIO
o TiTAoe;TO AteloAo.
YA!KA

ue xotonouflo qruBl10

nmeplte;. KOTO"OUAo. rptJAAo l,ullliJptVO Pl! TUpi. Tooee; VOOTlplte;, 08 PIO XOPTOOTIKJj"iTO Pl! xpciJllOTO KOI Yl!tJOl!Ie;KoAoKOIPIOIJ!

ria TO cpuAAo TUPIOU .300 ypalJlJ. aA,tupl.225 VpClJiIJ.j30IlrUpO ce KOPlJaTOKla (KpUO) .70 ypalJlJ .. TTcPlJe~6vc ~ oAAo TPIIJIJ£VOadf]po Tupi • % K.VA. aAoTi .3-4 K.O..vep6 ~ ria Til ytplCJIl .300 ypalJlJ.KoT6nouAo j3pCOll£VO .1 TTpOalV.Il,2 KOKKlveC;KCI.2 KITplvec; nlTTepltc; os Aemtc; 'PtTeC; .2 ~ep6 Kp&lJlJuZiIC at Aemtc; 'PtTeC;.4 K.O. eAau)"-aZio • 250 vpalJlJ. 'PtTa 0& TpilJpaTO .1 auya XTUnf]lJtvo .1 K.O. nanpIKOKaUT&p~ • aACm, 'PpeOKoTplllPtvo mntpi .1 K.O. oouGapl

EKTEAKEH
Tf] ~ulJl1:·MnopoulJe va ~u!-l(l.laoulJe TTl~ullll OTOVKOiSoTOU Ilfsep us TOUe;Koqm:e; 1') va Tl"]v qmoSoullE orrwe; napaKoTw .. KooKlV(~OUIlE TO nA£UPI 11£TO nAOTl a£!-InOA. npoo8e-rOUIl& TO ~o(rrupo a£ KOllllaTOKIO. ME ru aKpoiSoxrUAO ljJlXOUAl6~OUlleTOlle(Ylla va YIV&1oav ~p&Yllevn QIlIlOe;.npoa8tTOUIJe TOTupLPiXVOUIl& KOUTnAlO KOUTaALO veoo (OXlOAO llelllOe;, lowe; iSe:vTO TO mel oAO) Kalil' eva lloXafpt ovcceuouue TI"] ~Ullll. Orcv 11~Ullf] evw8ef ce IlLOIlO~O, TI"] ~Ullwvoulle £Amppa oe l·mOAa. Tnv Tui\lyoulJe ue llell!3povn KOl Tl"]Vacpl'JvoullE 15' 010 ljJuye(o. Til viPI0'1: Mrropouus va xpf]otIlOnoll'Jooulle TO KOTO' nOUAOeouovou l'JKOKKlV1OTO nep(ooel.jJe:an' nou TOx8eowo Tpant~t. !e!3a8u TTlVOVI eOTo(voulle ~ TO £AOIoAaoo KOI oorooouue oe Xallf]Arl CPWTlO TO KP£lllluiSlo KOITIe;nmeplee; YlO 10' va vtvoov oloqmvo TO Kp£ppUOtO (oev noertsi va rtnoouv XPWIlO ytOT( 80 !3apuvel Il yeplon). KOTe~o~ou~ ue an' TTl cpWTlO.LVtAOKO~OU!1e O IlayelpepeT vo KOTorrOUAO TO noooseroupe 010 Tl"]yOVI. Kat Pixvoup£ TO TplllllaTa cptToe; Kat TO xrUTTI"]lleVO

no

no

-

ouvo, npoo€ltToulle TTlv rtdrrpixu, TO rnnspr KOl aAOTi~oupe TTlytlllon acpou OOKllloooupe. AvaKOTeuoull8. Acpl'Jvoulle AlYo TI"] yellion va KPUWO&l. AOOWVOUIJe eAacpPoll£YOAJ'] cpoppa 5axru,\(5l rllllKPO TaljJOKIYla nrro 28 eK. Xwp[~OUIl& TTl ~Ullf] oe 2 llePf] , TOeva. ALYOpeyoAUTepo an' TO OAAa. !e aAe:UPWllevn emc.p6veto ovorvouue Ta K68e cpuMo 10 eK. lleVaALrrepo on' TTl iSl61le-Tpo Tau TO.I.jJIOU vo KnAucp80uv Kal TOTOlXWIlOTO. y!O To orporvouue Ileoa. ue TIe; 6KpEe; VO £~eXouv. AiSetaC;OUlle TTl ytlltOT]. LK£JT(l~OUIl£ 'rrjv nfrc, rteovouc TOVnAaOTT] 010 xdAIl Tau TOl.jJlOU KOI mtC;aVToe;f;VWVOUIlE cpuMa, £vw KO~£ToI6,n TO neptOO£U€L Tcqmcps TIe;£vwaele; 11£ iSaxruTO AO VOK6voup£ OXtiSlo. Tpun6pe uem uurn TOU j.lUXOIPIOU cpuMo OEnoMa onll£la. Me(cpouTa ue rnv emcp6velo ue YOAa KOInoon:aA[~oUIl£ pE oouoour. LVr'JvoufJ.e f: np08epllaoptvo O cpoupvo OlOUe; 180·C 0l1C; ovncrccerc. OTT]vTeA&!UTOia oxopa ytO nspfrtou 1 wpo IltXPt vo paiS(oEI KnA6. Acpl'Jvoupe Alva va KPUWOElYlO va unooscoops va rnv KOI.jJOUP€e KOllllmlo. o

7

IIfn~c;No 2

Tpovovn , ue npcoo

K11Ia00I11lJQ

fleVTOVOUTlPIJ lpo66mro pe 1610irepo, rpoyav6 rpuAAo, K {,Upwlltvo Ile KPOUi.ArroAatiare rnv!

YAIKA
ria TO cpuAAoKpaalou .700 ypalJlJ. aAcupl • % cpA.ToaYIOu ACUKOf;IlP6 Kpaoi • % cpA.ToaYlou cAOIoAac;o • 1 K.O. aACm • vepo xAlap6 600 O'1KWOCI (rrepfrrou 1 nOT~pl Kal KOTl) ria Til ytIJlall .Snpaao .2 auya
MEPIlI£r

10
XPONOI npOETOIMAIIAI

40"

• 150 ypalJlJ. ypaPI&pa TPIIJIJ&VIl .4 K.O. OllJlyc;oAI XOVTpo • % KIM KIIJO lJooXapiolo • 1 KpeIJIJUC;1 I.jJIAoKOlJl.ltvO • 4 K.O, eAOIoAac;o • 2 VTOlJtlTCC;TPIIJIJ&VCC; .2 KapOTO TpllJl.l&Va • 1K.yA. neAT& VTOIJOTac; .3 K.O. IJOIVTavOl.jJlAOKOl.ll.ltvo • aACm, IPPCOKOTPIIJIJ&VO mntpi • Alyo eAOIoAac;o yla TO IPuAAo

EKTEAEI:H
KOOKlv[~OUl-ieTO aAeUPI ce I-InoA. Kavoul-le AOKKOU[30,np008eTOUl-ie TO xpcof, TO eAatOAoOO,TO aAOTI KOI AIYO AIYO TO vepo KOI ~UI.H.')vOUl-ie !lEXPlll ~UI-Ill va IlO~eLJTefos 1110 Iln6Ao KOI vo I-IllV KOMael oro xeplo. Til oKena~OUl-le KOIrnv otpt')vouue va OT08e[ vin 30', v' ovomuX8e( 11 YAOUTeVrJKOI vo ovotveror eUKOAOTO tpUMo. LTO I-IeTQ~U Ko8op(~oulle TO rtpnoo Kat TO Ko[3oUl-ie ae XOVTpEe;tpetec;. To plxvoupe oe vepo nou [3pa~el Kat TO ~pO~OUlle vic 8'·10' va 1l0AOKWOOUV. To OTpoyyi~oul-ie ae OOUpUJTt')PI KOlT' otpt')voul-le amy OKPll. LTO eAOloAooO oordpouue eAotppa TO Kpq1l-lUOl cs pEtPlO tpurnu, lao nou va yuoA[ael vto 3'-4'. npoa9Etoul-ie TOVKIlla Kat OVOKOreuouue !lEXPI VOaMo~el xpWpo. Pixvoul-le TOV nexre, Tie; Tpl!l!lEVec; VTOI-iOTec;,TO KOPOTOKat aAOTomnepWvoulle. np008eTOUI-le KOlTO nocoo KOI ocpt')VOUl-ie ~paoouv OAO1-I0~1ic rtepmou vo v 15' IlEXPI VO mel 11yel-l1011TO uypa me, Anooupouue orrrn cpoonG.npoo8etouI-le TO Oll-llYOO-

"

AI, TO !lO'iVTOVOKOlTT]ypO[3IEpO. Acpou Kpuwael Alyo 11veuion, rtpocaerouue TO ouyo )(funlll-leva KOLcvcxcreuocue. Xoopl~oul-le IT] ~u!lll ae 4 )lEPll. Avotvoups 4 Aeme Kat )ley6Ao CPUMOKOl T' ocpt')VOUl-leAlYO orov nOYKO va orevvtooouv, 1\00WVoul-le ml.jJl PllXO YIO nita 34 t')36 eK. LTPWvouue OOUPWTO npWTO tpUMo. nepIxuvoul-le TO eAOXIOTo eAOloAo150. LTpWVOUl-ie TO oeUTepo CPUMO couoorro, A15el6~oufJ.eTil yel-l1011KOI Til orptovouus fJ.e KOUTOALAtpt')voul-le xevo, XOOPIC; yel-l1011 2 eK. an' TO xe(Aoe; TOUtOt1JIOU.LKeno, ~oul-le us TP1TOCPUMOorpccvovrdc to OOUpWTO. neplxuVOUl-ie eAOXlOToeAOloAo150.TeAoe;, KaAUrrrouus us TOTetOPTO tpUMO KaTOTOV(OlOTPOno. POVT(~oulle TT]v n[TO ue AlYO eAoloAoOO KOI A[yo vsoo I-IeTO 15 oxruAO. Tpurtcue eow KI eKe( TT]v ertupdvero us 1l0Xo(pl. lIJnvOul-ie TT]vn(TO oe nposepuccuevo qioupvo moue; 180"C one; OVTLmoaele; KOToo-Kmw YIO neputou 1 wpo Kat 15' !lexpl va po15iael KaAO.

9

lli"(;EC;No 2

.~--------------------------------------------------------------

Ilftec No 2

WapOrrltec: poflo
Mia IOlOiTCpq auvToytj Ylo tva mo c"ioqpo TPO"t~/. AUTOI "OU oyO"OUV TO IjJOPI 80 CV80UOIOOTOUV, YloTi civol eVTEAtLl4; OIOCPOPCTIKtj. fov txeTe "oAAoU4; KoAeoptvou4;, KOVTC JlIKPOTCPC4; 114;ljJopOmTc4;. H rplvo ycuoq TOU4; 80 TOU4;E_eTpEAflvel.

YAIKA
• '14 cpA.ToaYIOU eAoloAolio .500 ypolJlJ. cpIA&TOlIJaplou KOIJIJ&VO oe IJTTOUKlec; • 1 ~&p6 Kpel.llJulil KOlJlJeVO ce Aem£c; cptrec; • 5 CPP£oKa KpelJlJuliOKla lIJIAoKOIJIJ£Va • 1 npeoo ce Aem£c; cpeTec; .500 vpalJlJ. oTTavaKI XOVTpOKOlJlJevo .2 K.O. 1J0'ivTavo ljJIAOKOIJIJ£VO • 2 K.O. aVrJ90 ljJIAOKOIJIJ£VO .2 auya IJpaolJ&va 0cpIXTa Kal IIJlAoKOIJlJeva • 250 ypalJlJ. CPP£OKOrupi KptlJO • aAaTl, cppeoKOTpllJlJ£VO TTlTTtPI .6 cpuAAa KpouaroC;

MEPItoEI

6

EKTEAE~H
ITO eAQl6AOCio aOTOpOUlJe TO KP&IJIJUOI, 'to <pPS-

oxn KpeIJIlUC50KIO Kat TO npcoo vro 6'-7' ce xoIJIlArl rpurnri IJtXPI va vtvouv C5l0<pova. npooSeTOU IJE TO i.lJOPI Kal OUV&X(~OUlJe TO corcptouc vm Alya AEmOlJsXPl va aMO~EI xpwlJa. TeAOC;, plxvoulJe TO XOVTpOKOlJlJeVo anaVOKI Kal o<PrlVOUIJE TTl Y8IJlOTj ern rpornri vm 8'-10' lJexpL va rnsroxo TO uvpn rnc. AnooupOUIJE ana Tll <pumo, GAOrornrteptovouue, rtoooeerouue ru IJUpWOIKa, TO i.lJtAOKOj.lj.lSVO ouya Kat TO <pP80KO rupt, AVOKaTEUOUIJE noM KaM va KP&j.lWoEl T] y8j.110Tj. Tnv a<prlvOUIJE va Kpuwoel T&AEIWC;, aJJ\J.we; Sa tpe-

xel an6 TO poM. A<pou Kpuwoel KaM Il YBIJIOTj KOl Ol8KETOl OlO KOUTOAI xwp(C; va XUVETOl, £TOIj.lo~ouj.le ro <puMo.l\oowvoulle Kat OlTTAwvoulle KoSe <puMo crn ueon. Bo~oulle KQTa j.lrlKOe; vej.l10Tj, KJ...elVOUj.lE ern nAOYLO Kat POAOpOUj.le 0& j.lf:yOM <pAoyepa. MOAlC; &TOlj.lOOOUIJE KOI TIC; 6 TIe; TIlYOV[~OUIJE OE KaUTO E.AOlOAOOO YIO 3' orto KoBe nAEUpO. TIC; aep~(pOUj.lE ~EOTtC;. EvoAAaKTJKa: MnOpOUj.lE KOI va TIC; i.lJrlOOUj.lE aAEl<pOVTOC; TEe; ue EAQl6AOOO KOI i.lJrlVOVTOC;rsc OTOUe; 200' C OTIC; OVTIOlooe Ie;, OT11v TEAEUTo[a oxapa vto 30'.

11

TIftflf;No 2

IIf"ttc:;No 2

Tu poxoufiou pee ue xofioxrnprvu ROXOVIKQ
(/JOVTOUTIKtC;, TpOyovtc; KOI m:vrovouTlP£C;, O"OU TIC;"OPOUu/OU£TC 80 CIU"POE,CT£ TO KoAuTCPO uxoAlo. 0 KoAuTCPOC; pcl,tc; YIO "oywptvq Jl"ipo.

YAIKA
.4 Tpuqlf:PO KoAoKUBoKIO TPI~lJtVO • 1 KITPIVIl nmeplo TPIIJ~tVIl • 1 KOKKIVIl nmeplClll.llAOKO~lJtvll .4 'PP&OKOKp&lJlJuMKIO IJ&TO 'PuMa TOU~ • 2 K.O. 'PpeOKO i5UOOIJOlJIIAOKOIJIJt.VO .250 ypolJlJ. 'PeTa Tpf~IJOTO • 2 K.O. f;IVOlJu~JlBpa • aACTI, q>P&OKOTPI~lJtvOmnepi

ria
• • • • • •

TO cpuAAo

-

500 ypOIJIJ. aAeupl YIO oA&~ TIC; xp~oel~ 1 K.O. f;ii51 1/3 q>A.ToaYlou ou~o % q>A.ToaYlou eAaloAai5o 1 K.yA. aAOTI V&POXAlapo 000 0IlKwoel, m:pfnou 1 nOTl'lPI

-

PLXVOUI1B aABUPI OB I1nOA, KOVOUI18AOKKOUTO 130KOl npo08eTOUIl8 OAO TO UAlKO BKTOC;an' TO V8pO. ApX(~OUIJ.8va rtoooseroupe VBPO 000 ~UIlWVOUIl8. f18V TO P1XVOUIl8 p81ll0e; YIQTL unopet va I.lflV TO rtcper OAO.'Orov rue TO l;UflOPI pO~8UBTOI OB flnQAO KQl 08V KoMa8l om XePlO, TO 130~OUfl8 OB IlnOA, TO OK8nal;OUl1e KOITO 0CPTlVOUI18 va orceet YIO 30'. rio Til yt~IOf1: Aeou Tp(tjJOUI1BTO KOAOKU8aKl0 OlOV rpkprn, T' OepTlVOUIl8 AlYO ABma CJ8 OOUYIO PWTfjPl noan:aAll;OVTae; TO IlB aAaTl YlO va lOpWcouv. I.VLAOKo!30Ufl8OAO TO AOXOVIKa KOI TO 130l;OUIl8 08 urtox. npoaetTOUI18 ro KOAOKU8oKlO oepOUTO OTUtlJoU118KaAa v' ono!36Mouv TO uypo TOUC;.P(XVOUIl8TO IlUPWOlKa, ro TUPla KQlTp(l3ou· ue !lnOAIKO rurtspt. Mmll;oul1B TIl yelllOl'J, oepou

EKTEAEEH

OOK11l000UIlB npWTO, Y1QTL exoul18 TlOl1aAm(OBI TO KOAOKU8l0 KOI TO TUPla 8lVOl vocnuo. Xwp(~OUfl8 m ~Ulll1 oro 4. L8 aA8UPWIlEVO naYKO OVOLvouue Ile t..erno nMCJTT] KoBe K0l1110n l;Ufll'le; 08 nOALl t..erno epuMo. XWPL~OUP8TO KoBe 'PuMo 08 3 Awploee; pOKplee; KOTa flr'JKOe;. TIl 1JE0I'J !3al;ouL 118TIl YEIlIOl'J KOI poMpOUIl8 CJ8 poM. Mvoul.l£ 8AOeppU xourto r'JTUAlYOUfl8 OaAIYKOpl. Mrtopou118va nc l36AoUIlB oro ~UY8(0 KQlva TIlyovil;oull8 Afyee; Ko8e epopo. f1IOlT]POUVTOl 4 Iwepee; OV tic epuM~oulle CJ8 IlnOA noan:aAlolltvee; ue I1noAlKo aA8UPI, YIOTi OLoepopenK6. uyponOLOUVTOI. Aepou T8t..elwaOUIlB us OA8e;ne; rupoxouxoupsc, erre TIC; ljJf]voul1e oAefepoVToe; T8e; 1188AOIOAOOOYIO 30' orouc 200 C strs TIe;TIlyOVL~OUIl8 oe IltTPlO rrpoc ouvoTf] epuma 3' orto KoB8 nA8UpO.
0

13

lli-.;t~No 2

nftt~No 2

KofioKU86IIltG ue pUpOOOIKG.
KoAoKOlPIVI/,orpporq KOI "eVrOvDuTlpq "ira, nou yiverol OVOP"ourq ~eurJj 1/ KpUO. £"ioqf;, P"opotipe va "opoAeil/loupe to ooroplopo KOI o"AWf; v' OVOKoTtl/loupe DAo m UAIKOrqf; ytplollf; KOI va to urpwooupe ora rptiAAo.'£roll/ oAAIWf;,eivol "eVTavDurIPII!

YAIKA
.6 XWPIOTIKO (!)uMo anlTlKa ~ tlJnopiou .1.200 ypolJlJ. TpU(!)tpa KoAoKUeOKla TpllJ IJ iva .2 KapoTO TPIIJIJ&VO • 1 ~&PO KptlJlJulil ~IIAOKOlJlJivo • 1 lJamOKI (!)P&OKO KP&IJIJUli6KIO ItJIAoKOlJlJtvO • % IJOTOOKI oVrJeo IJIIAOKOlJlJivo • % IJOTOOKI liuoolJo IJIIAoKOlJlJtVO • 500 ypolJlJ. (!)&TO ce TpflJlJOTO • '14 (!)A. TOOYIOU &AoloAolio .30uyO • 1 cpA.ToaYlou yAUKo Tpaxova ~ nAlyoupl • aACTI, CPP&OKOTPllJlJtVOmnipi • Aiyo &AoloAolio ylO TO (!)UAAo

EKTEAE:EH

-

Aq>ou Tp(lIJOUl1t TO KOi\OKU8oKlO, TO OqJ~VOUl1t at OOUP0YrT1PIKOI Ta noanaA.r~oul1t I1t oACm vo 10pwoouv KOI va ~y6:Aouv TO uvpd TOUC:;. eorciZ VOUl1t TO t'\0I0i\000 oe i308u TllYOVl ~ n'\OOOTe KQTOOPOi\o KOI OOTOPOUl1t TO Kptl111UOl KOI TO qJpeOKO Kptl1l1UOOKlO vio 5' va vivouv OIOqJOva. ~1'u130Ul1t KOi\O TO KOi\OKU8l0 KOI 1'0 npo08eTOUI1t 01'0 TllYOVl, PLXVOUl1t KOI TO KOPOTO, OOTOPOUl1t vic 2'-3' vo '\aow80uv. AnooupouI1t ana Til rpumri, noanaA.l~oul1t I1t 4Jtf..OKOf.luevo I1UPWOIKO, p1xvoulle I'll q>eTO KOI TO XTUnnuevo ouvo KOI OVOKQTeUOUl1t I1t yp~YOp8C:; KlV~Ottc:;. npoa8tTOUI1t TOV TPOXOVO Kat OVO-

KOTtUOUl1e. ~e i\OOWI1£VO PI1x6 Ta4J1 YlO rtrrec no 34 ~ 36 O1'PWVOUl1t OOUPW1'O TO 4 q>uMa ntplXUVOVTOe; eva-tvo q>uMo 118hfyo t'\0I0'\000. AOtIO~OUl1t I'll ytl1lO'Tl KOl I'll crpervouue I1t KOUTOA.t qJpOVT(~OVTOe;va cericoupe K8VO CUO OOXTU'\O an' TO Xtli\oe; TOU rounou. ~1'pWVOUI1t OOUPWTO TO 50 qJuMo KOI TO 60 q>uMo poVTI~OVTOC:; I1t i\LYO ti\0I0'\000. TO XOpO~OUl1e ce K0l1f.10TlO, pOVTL~OUl1t TO ooXTu'\a I1t hiyo vspo Kat t+J~voul1e at npoaeppoouevo rpoupvo moue; 180 COILe; cvnorrioeic, O1'IlV TeA.tUTO[O ax6po vro rtsptrtou 1 wpo I1EXPl va POCIOtl KOA.O 11 KO'\OKU86ntTO.
0

15

lli"t_E<; No 2

-----------------------

Ilfreq No 2

KuKfiaoitlKn llU~n8p6IIlta

r

-

Mm OIKIjpOU"apaAAoylj Tqt; "OpOOoaloKIjt; vqallJJTlKIjt;pul,q6pomTOt;. MrroptiTt t"iaqt;, avti Yla avaAoTqpul,lj8pa va XPlJalporrolljatTt ~/vopul,Ij8pa. qJeToIj 0"010 oAAoAtUKO Tupi aae;opeatl. ITIJV"tpiT1TlJJaq aUTIj va rropaAtil/ltTt TOaAoTl. YAIKA
ria TO cpIIAAo • 500 ypa~~. aAEopl nou <pOUOKWVEI uovo TOU • 250 ypa~~. POUTUPO~ ~apyopivil OE OEp~oKpaofa l>W!.IOTIOU • 200 ypa~~. YlaoupTI arpaYYlar6 • 1 K.yA. aAlm.1 auy6 )(TunrW&VO ria Til ytiJlOIl .1 KIA6 av6AaTil <pp&OKla ~u~~Opa .1 "paOO "'IAoKO!.lJ.l&VO. 10<pp&OKaKPE~~ul>6Kla ~& rc <puAAaTOUe;• % ~aTOaKI aVI'JOO'IJlAoK0J.lIJ&VO • % ~aTo6KI !.IapoOO III1AOKO~~&VO 4 auy6 • XTunr1l.l&va .4 K.O. &AaI6Aal>o .4 K.O. OI~lyl>6A1 • aAlITI, <pPEOKOTPI!.l!.l&VO n&pl m

EKTEAEI:H
no TO<puMo: ll: eva I-lnOAlIJlxouN.6~oul-leTOcW:UPl ue TO 130lrrupo, 6nwe; KCtVOUfJEne; roprec. 'Ornv o TO llelYIlO 8ulli~ell3peYj.leVT") CtIlI-lO,npoa8troulle TOYlOOUPTl,TO ouvo Kat TOaACtTl.ZUllwvoulle va eveeouv TO u7uKCt.H ~UI-lTJ penei va eivm eonxon OTT] KQl va I-l'lv KoMocl oro Xepta. Xwp(~OUfJE TTl ~UIlTJoe Mo I-lBPTJ, O eva AlYO l-leYaAlrrepo ana T TO OMo. TUAlyoulle Ko8e KOI-lI-lOTl ul-l"'C;oe 11£1-l~ I3p6:VT") (xwptmo) KOl T' acp~voulle Yla neomou 1 wpo OlO ljIuydo. ria Til ytIJIOIl: re TTlYOVl~WTOIvouue TO eAat6AO~0 O£ IJETPlOCPWTlO OCTOKOl pouue YlO AlYO .\erno TO LjJLAOKOllllevo rtoooo KOl TO qJpeOKOKpel-ll-lUoaKlO IlEXPl va yUaAloouv. No ll11vnopouv xpwila. AqJrlVOUIl£OTT]vOKP11 KpUva WOOUVeAo<PPo. re EVa IlnoA 8pUIlIlOT(~OUIl£ TTl IlU~rl8po, npoceerouue TO LjJLAOKOIlj..lEVO j..lUPWOlKO, TO aAOrl, TO rnnepi, T' auy6, TO Olllly~6Al Kat TEAOC; O KP£llf.lUoaKta ue TO npcoo. AVOKOTeuT OUlle nOAU KaAOva ouovevonomae; 11yEl-llOT].Aoi5wvoull£ eAoqJpa. 11£ mVEAo Pl1X6 ToLjJ(YlO rttro

34 rl36 £K. re aAeupwfJeVT")emcpovelo fJEXOVTp6 nAOOTTl ovotvouue TO fJey6Ao KOfJl-lOTl~UIlI1C:; oe Aem6 cpuMo, nou va KoMmel TT] i5l01-l€TPOKOl TOTOlXWI-lOTO TOUTO\IJtOU.To orpmvouus. Ai5elo~oul-le TT] yelllOll KOOVO(YOUlleTOoelrrepo qJuMo. Me AlYo vepo, us TO oaxrUAO, I3pexoulle TO KOTW qJuMo yupw-yupw OTOXev..OC; TOUTOLjJlOU. aAuK rrrouus I-leTO i5eUTepo cpuMo. rtoroue TTlVevwOIl f.le TO i56:xrUAO va KoMr']oouv TO Mo cpuMo. nepvwVToc; TOVnACtOTTl 6vw 010 xev..oc; TOUTOn \lJlOUKat nOTWVTOC; TOV,eVWVOUI-l£ Mo <puMa TO Kat ~ol3ouf.le Kat oocupouue 6,Tl neptcoeuer. Av 8eAOUlle, roumoue f.le ru; OKpec; TWV oaxruAWV va KOVOUf.le axeOlO yupw-yupw 010 Taljl( aov 00VTeAo. Me xoprspo f.l0XO(pl xopCt~Oulle rnv nrro O£ f.lepioec; (O)(l.IlEXPl KOrW). MeicpOUIl£ TO 'fluMo us AlYo y6Ao ~ AlYo vepo Kat\IJrlVOUfJErnv rnro os np08epl-l00IlEVO eooovo one cvnorocerc OlOUe; 180"C vm rteptnou 50' EWe; 1 ooo, OTTlvTe.\euTala axopo IlEXPt va pooiael KaACt.

17

IIft£t; No 2

18

-- -..

Ilftec No 2

-

KOtOKapOtOIIlta

oe otpofhdto

KOTonou),o pe ),0XOVIKOKOITUp/. MID mra nou anore),el yeupo ano POVIJTIJC;. Mnopelre vo XPlJolponolflotTe tjJOXvoKoronou),o ttou nepiooetjJe ono TO x8eolvo Tpant".

YAIKA
• 1 I-IIKPO Kor6nouAo, 1.200 ypal-ll-l. &AaloAai5o .4 Ko.pOro l-I&yaAa rp11.l1J&VO • 2 Kp&lJlJulilO ~&pa K6KKIva KOl-ll-liva CJ&A&nrec;<per&c; .4 <ppeOKO Kp&lJlJuliaKI.a 1.1& <puAAa 'roue rc • 200 ypolJlJ. K&l{loAoypal3lepa rp11Jl-livil .2 auya XTunlll.leva • 1 np&~o I.l0UxoKopulio • 2 K.O. oVlleo Ij.IIAOK0l.ll-leVO .2 <puMa O<poAloTa eprropfou • OAOT1,I{lp&UKorp.llJl.leVO mnipi

• y. <pA.roaYlou

-iiiii.J

-

-

ria TO 51aAupa auyou!: .1 auyo KQl4 K.U. yoAa <ppiOKO

1<-"0001 IIlHllMAT01

1 OPA

&

10'

Bpo~ou!Je TO KOTonOUAO va !JaAaKWO'&l KaAO. Kpmofle TOV ~WIlO vto aMI'] XP~O'I'] (O'oATO'ee:;, counec, pl~6TO K.An.) .. To a<pi]voUIl& va KpUwael Kat TO ~eljJaxv[~oufle 0'& PIKPO KO!JllaTOKIa ...Zeorcnvouue TO eAwoAoi50 0'&~a8u Tl']yOVI Kat a€ xafll']A~ <pWTLO npoa8Eroulle TO Kpell!JUOIO Kat T' O<p~voulle va llaAOKWaouv vio 10' OVaKOT€UovrOe:; xwp(e:; va n6.pouv xpW!Jo. TOTe npoo8tTOUP& TO rpuiuevo .KOpOTO, TO <pptoxo KpeIlPui50KIO, TO 1l0axOKOpuoo Kat OVOscreuouue KOAG.. T' o<p~voujle 10' va mouv TO uvpc TOUe:;&vreAWe:;.. Artooupouus ana Til t,pwTLa.. npoo8eToulle TO KOTOnouAo. TO rup] Kat TO ouya. Mmomnepwvoupe. Av T] YEfllOl'] KOT&~aa&l uypa. naanaA:(~oupe p& Afyo OlIlIYOOAl.

EKTEAE~H

re 130UTUPW!JEVOnup1lloxO oKeuoe:; anAwvouIle 1 <puMo a<poAtoTae:;. AOelo~oupe TI'] YEIlIOl'] Kat KaAUmOUIl& 11& 20 <puMo a<poAloTac:; ..Me TO TOV nAOOT'l ncroue TO xeLAoc:; TOU nuplf.10XOU aKeuoue:; war& va Kolv\r'jaouv TO <puMa KOl va xonel O,Tt rteprooeust eE;w an' TO OK&UOe:;.TOIf.1nOf.lernv OKPl'] TT]C;EVWOI']C;KaVOvrOe:; i5avr&AO 11& TO i56xrUAO ~ yup[~ovrOC; rtpoc TO IlEaO 0& Aemo K08po. M&KO<PT&PO paxo(pi XOPO~OUI1& Tllv ertupdvsro 0& xouuono. XTUnOfJe TO ouvo us TO yaM Kat oAef<poUIl& rnv rrtro. lJJr'jvouf.1e OTOUe:; 00· C OTIe:;OvrlOTOO&IC;,. ornv TeA&uro(o 2 axOpo vto rtspfnou 1 wpa !JEXPI va pOOlael KaAO Il rtrrc. Av 0PXlO'&1 VO POOI~&1vwp(e:;, oKeno~ou!Je 11&aAOUlltVoXOpTo..

19

lli"te~No 2

IIft£<;No 2

~IlQVaKOtup6Illta

oe

poflo

Tpoyowj <uJlq pt ytPloq OTTOVOKI. ruplo KOIPUpW6IKO. To tpuAAo yiverol aovatpoAloro /1& rov rporro "OU TO"oyr.iJVOUJl& &v610ptoa Jl& poumpo.

YAlKA
'. 600 ypalJlJ. aAeupl Via oAee; TIC;xp~O&Ie; • % I{lA. TOOYIOUeAmoAolio

..

• 1 K.O. I;ilil • 1 K.yA.aAOT1 • vepo 000 OrJKwOtl (rrspfrrou 2 I{lA.) .4 K.O. 130uTupo ~ lJopyapiv'l AlwpCv'l ria Tq ytplaq • 1 KIAOonovaKI .10 cppioKa KpelJlJuMKIO IJ&rc cpuAAa TOUe; • 1 IJOTOIliKIavq90 .2. auva • 500 Vpo·lJlJ. cpiTa • 100 ypalJlJ. Kel{loAorupl • aACTI, CPP&OKOTPljJjJtVO mntpi

- ....

EKTEAEI;H
Ie eva j.lnOA l3a~ouj.I.eTOaAeUpl., to a71.mt,TOCAat· DAOOO,,0 SlOlKOl Aivo ALYop[XVOUj.leTO vepo KOl ~UI1(I>VOUIl.e j.lCXPIn ~uj.ln va IJnv KoMa.Cl OTOxepia KQIva etvat eUnA.oOTfl. XWpa;oull.£ TIl ~uj.ln os 10 j.lITOM.Kla. Avo(youile KoBe KOlJpml ~Uj.lTjC:; oe aAeupwlJb/Tj Enu.paVetO, oe lJeye80c; rnorou TOU cpPOUTOU.Acpou ovofsoulJe to rtpero 5 cpuMo, 136~oUIlE to nporro cpuMo .KITrW,cAdcpoulJe 1Jf: TO7I:twpevo 130Utupo, Ka7I.umOUlJeue TOenopevo, aAeLcpoupel3oUtupo KOlouvex(~ouf.le va O"Itjvoupe to eva cpuMo n6.vw OTOOMo lJexpl va qrr6ooulJ.€: OTOnCllmo cpuMo. Auto oev TO ·l3outupwvoupe. To rortoaerouue oe rncro, aKenO~OUj.I.eue rterceTO KOI cvolvouue TO unOADlno 5 Ilna71.0KIO~UI-ITjC;, cmvovroc TO KatO TOV LOlarpono. To cpuMIJ.€:KI auto oro lj.!uvdo VIa t topc va naywael EVOIOlJ.€:ooto l3oUtupo KOI va yivet to 'PuMo llo.C;oov OCPOALITrO. ETOllJa~OUue m yelllOTj. Ko8op[l:;ouj.le, mVOUlle Kat lj.!IAOK0f30UIJ.€: anovOKl, TOf3a~ou· to IJE oe urtox, lj.!IAOK0f30Uperceoeoxo KpeplJuM, KIa, to pixvoupe OTO onOVOKl. Matfl:;oulJe ue 1 K.O. cAITrI KOl TO C;UIJWVOUIJE: VLOva Kmef3000uv uvoo. T' Or,pftvoulJe 10'. To OTul3oUlJe Ka7I.6ue TO XePIO vo OTPOYY(Oouv evrEAwc;. To f36~OUj.lEOE I-ITTOA,. naonaAi~oUIJE IJE tOY oVf]80, )(TUn6IJE T' ouy6 KOITO p1XVOUIJe OTOlJelYilo. npoogetouIJ.€: TO rouiuevo TUptO, a71.atOmrrEpWVOUlJeKQl OVoKatEUOUIJ.€: oAO. !TpWVOUIJE TTlAOj.l0p(VO IJ.€: OK A 06KoM.o. np09Epj.lO[VOuj.le TO coupvo OTIC:; ovnOTOOf:LC:; orOUC:;lBO·C. MOLpO~OUIlE: OTJl6TTlVC· V uum OTCreoospc. Avo[youlJ.€: TOnpcirro cpuMa ce pOKPOorCVO oxtJj.lO ue pftKOC;000 KOI Tj Mpopiva TOUcpoupvou. Kato pftKOC;TTlC:; I-IOKPLOC:; rrAEUpaC; f36~oUIJf: KOuta71.tec; eplOTj. To (010 K6VOUj.lE y Kat OTflV ortevovn IlOKPIO nA.eUpa. Kato pftKOC:; !3o~ouIlE KOUTa7I.l€C; y€j.ltOTj. TuAfyoulJe lleXPI1T] 1l€0Tj rou cpuMou aav PEVOAil <pAoytpa Kat on' TTlVorrevovn nA.eUpO aav lleyOAil cpAoyepo Ilexp! va KOMftoouv to OUO poM PCTOsu TOUC:;. AKOUIJnoj.lE.to OLllAO coxo 0tT1 .MIJopfvo. ME ,OV (010 rpono <pTLaXVaUIJE TO OMo qJuMo. !\oowvou· Kat IJE IJ.€: vtAo TO coxo. Povri~ouj.lE. IJ.€: ivo vepo m A KOll.jJftVOUIJ.€: ornv TEAeUTO(O OX6po YLO1 wpo Kat 15' peXPI vo poo(aouv KoAO.

-

-

-

21

nfl;£~No 2

~

.'

---

Ilftec No 2

-

Meal~~Qv6IIrlja ue KIp-a
MID KoAOK1JJPIVrj, XOPTOOTIKrj Kat "tvrov60TlIJI] ttit». H yAUKO TI]C;IJtAlT(,iJVOC; KtiVtl TtAtlO OVTi8tOl] IJE: TI] VOOTIIJIU TOU rpuAAou "OU (,uptiJvtTal us TUp/.

~,

....

YAIKA
.6 peAIT~avec:; TaOKWVIK&C:; opptvec:; os Kopei5oKIa K • 2 ~epa Kpep].fui5la ljuAOKopptva .2 VTopOTec:; IjIlAOKoPlltvec:; • 1 ·aK.eAfi5aOKOpi50 I.jJIAOKOpptVI') • 250 ypal-lp. Klpa pooxaplalo • % paTacKI pcivrovo • 250 ypopp. lpETa j3opeAfO'la os Tpll-ipaTa • % lpA. TaaYlou eAm6Aai50 • 1 q>A.TaoYIOu lpaXavc yAUK6 ~ nA,youpl ~ pui;I .2 Duye XTunf]]..I&Va • aMIlI, q>peOKOTplIJl-ltvo n!fl&pl

-

ria TO Tpayavo cpuAAOII& Tupi • 700 ypallP. aAeup.1 rrou q>ouOKwvel !JOVOTOU • 200 ypapp ..popyapfvl') 0& 8eppa.Kpaafa i5wpaT/OU • % q>A ..ToaYIOU K&lpaAoTupIIjJIAOTP11J1-I&VO ~ nappe~6va • vepo 6000I1KWO&I!, n&pinou 1% nOTfl:PI

KOMMATIA

10-12

EKTEAEEH
E-rolI-l6~oulJ8 npWTO TO tpuMo. KOO'Klv[~Oul-leTO aAeUPI oe I-mOA, plxvoul-le"IT) l-IopyopiVll KOl ljJlXouN6~oupe IJ8TO oaxruAo I-ltxPl vo !3POXe(KoM TO aAeUPI Kal va y[vet onv !3P&VI-l£VllOI-II-lOC;. TOte TlpoO'ee-rOUl-leTO Tpll-ll-leVO Ke<paAOTUpl, OVOKOTeUOUIJ8KaAO Kat NYO Aiyo pl:xvoul-le TO vepo Kat ~Ul-lwvOUlJ8l-1expll1 ~UI-Il"] a I-lI"]V v KoMoel mo am xeplo, alI.Ao va e(vOl eunrAoO"rl"]. nv otpr'jvoul-le oro T !-InoA, TIl OKeno~OUI-I&Kat TIl f3o.~OUl-le ljJuyeio OlO !-Iexpl va eTOll-l0aOUI-I&TIl ytl-llOl"]. Apoo3lo.~oulle TIe; lleArT~OV&C; '& AOIlOP[VO. TLe;aAari~oul-le Kat 0 TIe;povr[~ou!1e I-Ie 3-4 «.o &1.0101..0030. AvoKareuouus KaAa KOI TIe; ljJr'jvoupe oe rtooesoucouevo <poupvo OlOUe; 200" C vtc 10' va rtopouv ell.olppU xpWI-l0. LTO pemsu, 0'& l-Iey6Ao f3a8u TIlYOVl ~eOlO[VOUl-ieTO UnOAOlTlOeA.moAal5o Km poo3l~ouue TOVKIIlO, 7-8',. on' oAo TIe;nrAeupec; v' alI.Aosel xpWl-lo. npo08e.oulle TO Kpel-ll-luo3lO Kat.TO OKOp~ 150I-ItXPI va l-I0po90uv,. 4'-5'. TeAoe; pixvoul-le TIe; vrourrrsr; Mmomnepwvouf.l& Kat OlYOf3PO~oulJ8

-.

-

-

ylo 10'. LTO pemE,u txouv ytvel Q[ peNT~OVec;Kat nc; !3o~OUIJ8oro l-IelYI-IO ,OU KlpO. noonoJ\(~oul-le porvrovo KOl ortooupouus an' TrJ <puma. npoofltTOUIJ8TOV,pOXOVO Kal OVOKmeUOUIJ8vo mel TO uvpo TIle; ytI-lIOl"]e;. ltAoe;, npoO'8e.oul-le TrJ <pita Kat TO XTUTllll-ltvo ouyo. A05wvou1J8 PI"]XOTOljJl vm nrro no 36. XWpl~OUl-le TrJ ~UI-lT]os 2 KOI-lPOno. Avofvoups TO npWTO Kat TO anrAwvOU!1e010 TOIjJ(<ppovr(~ovroc; va KaAUmel Kat TOnAoIvo TOU. AoelO~OUl-ieTIl yel-llOT]KOlTIl orpevouue I-lBKOUTOAI. Avotvoupe TO o&un;po <puMo Kat KaA.umOUI-IB rnv nrrn. Ilspvoue TOVnrAoOU] norcovruc TO 060 <puMa va evw90uv OlO xev..oe; Kat va Kone( aUTO nou estxel. !Tpi~oUl-lB Myo npoe; TOI-J&oOos MOTO Ko8po vowlO'el T]rnro. XOpo~oul-le oe. KOI-II-lOTlo. T pun0l-le Ko8e KOI-II-lOn 2-3 OIWe(o pe TO !-lOXa[oe pr YlOTl aUTO TO tpuMo <pouO'KWVel.ljJ~voupe oe KaA6 np09BPP00I-I£VO ooupvo OTOUe;180' COlle; cvnorcoac, OU]V TeA.eUTOiooxcipa YI.O50' ewe; 1 wpo ptXPI va poo3iael KaAO TO <puMo.

-

23

llit£f; No 2

TIi"E£.:;No 2 ..~--~--------~---

Mcxupovornto oe eopuc
..!levelval pia a"AIj "ITO. Elval tva KavovlKo qJ0YIlTO. tiPIl TpOyovlj oav pmoKoTo, Z pe rpOVTOOTIKIj ytploll "aOTIT%U. nopaptvtJ rpayavlj Kal Kptia, oAAatipol olyoUPIl. 6tv 8a "poAap£J va Kpuwoel YloTIelval TtAtla l;tOTIj.

YAIKA
• 500 ypalJlJ. aA&upl aKAI'JP6 • 150 ypalJlJ. POUTUPO .2 auy6 .1 Kp6KO auyou • 1 K.a. l;6Xapl'J • 1 K.yA. aA6T1 • 1 nptl;a IJOaXOKapui5o • 1 K.O. cppuyaYlCl ria Til ytlliall .400 ypatJtJ. ntY&e; rloMO l;UlJaPIK6 tJ&rpurrc • 2 q>A.roaYlou ooAroa KIIJO .2 q>A.roaYlou tJn&aalJtA .1 q>A.roaYlou K&q>aAoTupl TPllJlJtyO

EKTEAEI;H
B6~oUIle: OTOVKMo TaU Ilf~e:p TO ~OLrrUPO, TIl ~6Xapll, T' ouvo rro oAOtO.llpa Kal TOV KpOKO), TOcAOTI Kal TO 1l00X,0KOpUOO. a xrunolle: oruoc T TO KeIK, Alyo "-fyo pfxvouj.le: pfxvou!-le TO aAe:uPI ((owe; va unv TO nopei 6"-0) !-leXPI II ~Ullll va !-la~e:uTe:f e IlnMa. To ruxtvouue oe llell~poVll o Kat TO acpf)vOU!-le:15' OTO lj,Iuye:fo. LTO lleTa~u ~pO~OU!-le:TO ~ullaplKO oe oxcnouevo vepo 6' «n ro OTpayy[~oulle. Ta ~aval3o~oulle: ornv KOrocooxc, PfXVOUIle:ueco TO 1 cp"-.rocviou oOAroc KIIlO, TO 1 cpA.TOaYIOUjlne:oalle"- Kal 6"-0 TO TUPL.Avoxoreuouue Ka"A.O. AvoIYOUIle: cpuMo Ile TO 2/3 Tlle; ~UllllC: KOLTO crpevouue ce ~OUTUpWlleVll cpoP!-la oa)(l'uAiol f) Talj,loKL 28 eK. naOTIcALolleVlllle 1 K.O. cppuyavlo. Aoe:IO~OUIle:TIl iliai') ytlllOll ~U!-lapIKwv. npoo8e-rOUIle: ulo arpwOll TOV unoxomo KLIlOKOL1l1a orooon rnv uno"-OLnllllneoaIlE"-. Te:Ae:LWVOUIle: Ile:rnv unoxomn YE!-lIOll ~UIlOpIKWV. Avotvouue Kat TO OelJTepO cpuMo Kat KaMmOUlle TIlV rtrrn. EVWVOUIlE: ie; T OKpec: roumevrcc rec. \J..!r')voullem pcxooovoTIlTO oe nooeeouoouevo CPOupVO o-rOUC;180'C OTIC;OVTlOTOOe:IC: rtepfrtou 1 <.OpaIlEXPI va vro pooiael Ka"A.O cpuMo. TO

25

TIftf<;No 2

Kpeuuuootuporntc
MIO oAAI(iJTIK1I Kpeppu6omTo, ue OqJPOTOTPlqJTO qJuAAo KOI ytPIOIJ "OU ~eTpeAoiv£l. Me TIJ 6poO/o TOU ytOOUPTlou va KaVel oVTi8eoq ue T1I VOOTIPla TOU TUPJOU KOt TIJ yAuKO TOY Kpeppu6JOu.

YAIKA
• 300 VpOJ.lJ.l.K&tpoAoTlJpl TplJ.lJ.lEVO • 1 K.O. I3Olrrupo • 2 ~&p6 KP&J.lI-IIJl;1Q KOJ.lJ.lEVO A&mtc; 0'& tp&T&C; .2 tppEoKa Kp&J.llJul;oKIO lfJIAoKOIJIJ&Va • 1 lJ&y6AIl ncrorc TPIIJIJ&VIl 0& XOVTPO TPltpTIl .2 auy6 .4 K.O. YIQOUPTI O'TpaYYIOTO • % K.vA. J.loaxoKopul;o • % K.VA. mnipi KOytv

ria

TO

cpuAAo

.340 ypoJ.lJ.l. OA&upl VIO oA&C;TIC;XP~O&IC; • 170 VP0J.lJ.l.POUTUPO KPUO KOiJlJtvo 0& KOIJJ.lCmO • 2-2% K.O'. V&PO KPUO • 1 np&~o oACm

EKTEAEI.:H
BO~OUIl&TO OAeupl Ile TO OAcrn orov KaOOTOU 1l(~&P ue TO jlOXO(plO (Koqn&~). P[XVOUjle TO KPUO !30UTUPO ce xouucnc Kat oouxsuouue TO Il[~ep YlO % Aemo. To uetvuo So exel y(vel ccv i3P&YIlev11OIlIlO~. npOOSeTOUjl& 1 KOUTOAla vepo KOl SeTOUIl& TO I-l(~ep ae AelTOUPY(O. npoo8tTouIle TIlv ertouevn KOUTOAlaV&PO KOl ~avoBtToUIl& TO !Ji~&p oe A&lTOUpyio. Av XP&l· ocret, npoo8eToull£ T11VunOAOlITIl 1/2 K.O. vspo, novrn ue TO Il(~ep ce AelToupyio. 'OTOV Il ~Ullll £vw8e( oe Ilia IlO~O, T111l0~&UOUIl&,rnv TUAlYOUIl& oe llel-ll3pov11 KOl T11V cenvouue 15' aTO lJ!uyEio. Zecruivouue TO 130UTUPOKOl oe XOllllAT1cpWTlaOOTOPOUIl&TO KP&IlIlUOlO I-lexpl

va y(VOUV OlOlPOVOvtn rrsplrtou 10'. noanaAl~OUIl& IlOaxOKOpuOOKOl ocpl'JVOUI-l& KPUWva oouv. T' ooeLO~OUl-le oe urrox. npooBtTOUI-l& TO TUP(, TIlV TPllll-leVIl rturcro, T' ouyo XTun11uevo, TO vicouon KOl TO xovev, AVOKOT&UOUI-l& KaAO Til yelllon. AOOWVOUIl&CPOPflOl'JTalJ!OKl 25 &K. Xwp(~OUl-le Til ~Ullll am 2, TO eva uepoc AlYo fl£yaAun:po. Avo(YOUIl& TO npWTO cpuMo, TO orpevouue, ooeLO~OUIl&Tfl yel-llOIl Kat KoMrrrouue !J&TO OeUT&pOcpuMo. rup(~OUl-le npcc TO ueoo TO cpuMa nou rtspiooeuouv. Tpurtoue &OW KI eKe! T11Vrtrro, llJl'JVOUI-l& nooaeouooe ouevo oouovo OTOU~ 180·C vic nepmou 45" coonou va pOO[O&1 lPuMo. TO

27

~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

nft£~No2

Mnoupexi ue ,
xcntupi

KOnOKU81

ArppflTII, KaAoKatptvrj nita pe rpiva yetiall Kat flAil Til 6pootiJ TOUKoAoKuBtoti UTOmuro oac;!

YAIKA
ria
TO

cpuAAo

• 500 ypaj.lj.l. aAtupl yla oAte; TIe;XPfJO£Ie; • % q>A.TOCYIOUeAaloAai5o • 2 K.O. ~flil • 1 K.yA. aACITI • VtpO xAlapo 000 OIlKwOtl (1 nOTfJpl TOUVtpou Kal KaTI)

na TI)

VClonal)

• % cpA.ToaYlou £ACloAalio • 2 ~tpa KpeIJIJulila O£ Aemie; cpUte; • 1 KIAo KoAoKUeOKla j.llKpa KOIJIJtva at Atmie; lpiTee; .2 norerec TplIJj.ltvee; oro XOVTPOTpflpTI1 • V2 IJaTOOKI IpptOKO liuOOIJO IIJlAOKOlJlJtvO • 500 ypaj.lIJ. j.lUz;.,epa • 500 ypalJlJ. Ipaa • aACm, cppeOKOTplj.lj.l&VOmntpi • A1yo OOUOOIJI

EKTEAE~H
na TO cpuMo: Ba~ou~e oxo TO UALKaoe I1no),. KOlAiyo AlYO~Ul1wvovrae;, npOaeeTOUI1&TO vepo wanou '1 ~UI-Illva !-lllVKOMa&1ore xepla Kal va eLVOl eumaaTI"J. Til oKeno~oull& KOIrnv acp~vou~e va oroeel 20'. ETOl!-lO~OUl-ie Il veuion. L£ I1noA T SPUWOTL~OUf-lE 'ruptd. np00geTOUI-lE TO 5uoTO 01-10 KOl TO rurrepi. Ko!3oUIl& rc Ko),.oKU9aKla oe Aemee; cpew:; Kal T' aAm(~oUIl& &Mcpp6.. Tpi!3ouI-lEoe 000 IlnoA Tle;norcrec oro xovrp6 Tp(CPTll KOl rtc aAaT(~OUf-leEAmppo. LTO I-IlOOEA0l6Aaoo OOTaPOUI-iE KPEl-ll-lUOlaat XaIlIlAr'] cpwna va tc l-lapaSouv vto 10'. T' acp~vOUIl& va Kpuwoouv. XWp(~OUIlETIl ~Ul-lll os 2Ilep'l. AVO(YOUI-lE CPUA2 Aa xerrro, L& Aa5wl-levo TaljJ( 30 EK. crpeovouns TO eva cpuMo. B6.~oulle Il(a orceon TlC; rtororsc, Il(a o-rPWOll TO Illon TUPl6., IlLa orptoon TO KOAOKUSlO TeAelWVOUIl&ue TO UnOAOlnOTUKOl pla. KaAumoujJe TIlV ntro I-IeTO o&0T&po cpuMo. rupv6.ll& Tle;evwoele; rtpoc TO usee, Xap6~oujJE oe ll&pi5&e; we; KaTWTIlV rnrc. AAeicpoUIl& I-IEMal rnv erncovem xm noanaA(~ouf-le jJE ooucojn. lV~YOU us Yla rteomou 1 wpo orouc 180· Cane; nvnaroaelC; Il&XPl va po5ioeL Acpr']voulle va Kpuwoel AlYo KOIjJETOaep!3(poulle.

29

TIr-t£<;No 2

Tpoyovoi YKIOU{A£llto£r; 11£ "ovrOvOO7IIlIl ytlllOll, "au AlCiJV£1070070110,11£ KOroYWyrj 0"0 rq MurqArjvll. tooo voonuo: KOI rooo yprjyopol O7IlV rrOpO(]Kturj TOUr;.

YAIKA
.2 «lA. maYlou K&«lOAOTUPI • 2 cpA.maY.lou ~.IU~~9pa ~8p~ • 1 KP&lJlJui51lIJiAOKOlJlJEVO

.2 auVa

.2 K.O. CVIl90 ~ <pPEOKO i5u6olJo ~ IJcpo90 • aMm, CPP&OKOTPIJ.lIJEVO ninspi • AfVq lJu~~9po VIC vopv(p101-10

r= KOMMATIA

• 1 Moq anAci cpuMo
(J3.M"& ouvTay~ «TUPOKOUAO(ip&<;")

--

10
XPONOI nPOETOIMAliAI

30'
XPONQI

THr ANIEMATO

6'

EKTEAE~H
L8 svuunox avoKoT8UOU~8 DAO TO UAIKO TT]<; yS~IOTJ<; Kat aAaTOmn8pWvOU~8 KaTO. ~OUAT]OTl. Aq>ou ~U~WOOU~8 Kat E;8KOUpOOOU~.8 TT] ~U~T], OVO(YOU~8 KOI-I.~OTla ~U~Il<; 08 AEmo cpuMo. K6f3oUI-I.E I-I.EI-I.axa(pl ~ pOI56Kl rerpcvevo KOI-I.1-I.0TlO20 x 20 8K. LTO KSVTpO~0~Ou~81 .no KOUWAlO yt~lOTJ KOI omAWVOU~8 TIe; Te008plC; ywViEe; npoc; TO KSVTPO va 8vw80uv n I-I.(a rrovro OTIlv oMIl. 'OTOV TE?o..8lWOO 1-1.8,. U TnYOV(~OUf.1E OE KOUTa EAatOAOOO YIO 3' ana KoBE rtxsupo, noonaA(~OUflE nc; ~EOTtC; nfTEC; 118AlYT] ~u~~epa KaloBp!3fpoul-I..B.

30

IIft£<;No 2

Tlevtovoouun xpeuuuoomto
Kal "eVTavooTlpq KaJ"aveuKoAq. fiveTal oe Afyo Aerrro Kat e[.oqJovi(eTOI aptowc;o"O TO tnem.

YAIKA
• 1:naK~ho cpuAAoKPOU(1TOI:; • 800 ypal-llJ. KpslJlJulilC KOKKlva .400 ypalJlJ. cpeTa as Tpf IJ IJ am .2 auya XTunrJl.n~va .3 K.O'.sAaloAalio .2 K.O'.O'xolvonpa.ao (ayploaKoplio) ~ aVll80 • aAaTl, CPPSO'KoTpllJlJeVo mepi n • Afyo sAmoAa.lio Yla Ta cpoMa
X?ONOI I.j.IHIlMATOI

1 OPA

&

15'

-

Ko8op(~oupe TO Kpe!1!1UOla Kat Kol3oupe ce lI.e- OflOP'Pa TT]111m'] yel1lOT). LTpwvoupe QUOcpuMa mee; cpe.ee;. Zerrrofvoupe TOe7l.mo7l.aCio oe1309u ~apwl1evo evolofleaa Kat an7l.wvouIl£ T1'1V unoTT]yavl f] n7l.aOOTexcrcopo),o. rtoocseroups TO 71.01nll efllOl1. rup(~oulJe TIe;OKpee;TWVcpuMwv y Kpq.lIJUOla Kat oe peTPlO CPWTIO 0'Pf]voupe va nnvui OTllV nrrn. LTpWVOUl1eru unoxomc 'PuMa T' f.mpo90uv ovcxcreuovroc TOKTIKOxwpfe; va noOOUPWTOva KalI.Ul.jJoupe071.1'1 enupuvero TT]e; TT]v pouv xpwpa Yla rtspfrrou 20' va IJalI.aKwoouv. rtlruc, paVTf~ovnle; 'ro pe Afyo eAOl07l.aoo. xcpoTa acpf]vouIJe J\fyo va KPUWOOUv. np008eTou~oul1e oe KOppOTla, paVTf~oul1.e ue 71.[yoveco us Ile 111 cpe.o, TO xrunTJpeVa auy6, TO OXOlvonpaTa ooxruAa vto va I1TJOTjKWveTOL 'PuMo ue TO 00 Kat alI.momnepwvoupe. Le 71.aowpeVOPllXO TO I.jJf]OIPO, eplXUVOUl1e ue eMXlaro e7l.m07l.aCio. n TaljJ( vm nlro no 36 an7l.wvoupe 6 cpuMa aKTlVW- LVf]vou ue TT]v KpeIJlJui56mTO orouq 180 Cane; TO, va npoe~EXOUV at ywvfee; vm va KalI.ucp9d 11 uvnorcoerc vto nspmou 1 ooo KOL15' IJ&XPlva poCi(oel KalI.a TO cpuMo. em'Povela TOU roqnou PaVTf~oulle Ko8e cpuMo IlE 71.fYEe; crovovsc e7l.0loAaoo. An7l.wvouIJe OP01Q

EKTEAEI:H

31