You are on page 1of 32

01 auvTavi~J-IOU

&err'DT&VT'K.rA
I

APrVPQ MnAPMnAPlrOV

bl&u8UVTPfO: MAPIA KOMIATlA K&lIJ&va: APrvPfl Styling: MnAPMnAPIrOY

MAKHI rEflPrlMHl

<l>wToypaCP'lo'l: STUDIO rlflPrOl bPAKOnOYAOl MAPA KAATIOVNH Art director: BIBH MHTlOYPA

HA&KTpOVIK~ &n&~&pvoofa &IKOvac;: MANOl MANnAlOY AAKHI AT&A.&: cJ)POIfl NOTAPA ft.lop8woJ] K&flJ&VWV: lA"iA MHNAIlbOY MAPQ ANTQNOnOYAOY rpOIJIJOT&IO lil&u8uvonc;: tU&U8UVT~C; nopoywv~C;: EAENH MYlTIKOY XPHlTOl KYPATZHl

Vn&u8uv'l tK~OO'lC;: EAENA·NAT AIA KAi'TIA

IIi"(;£~ No

EUVliQyec;

,.,_

Arro nnv ApyupciJ Mnapp.napiyou

~e cuto to teuxoe 8a ~pei~e ouvtovec 11enitec nou tooo ovcm», aBllo an' 6,~'1qxnvetoi Kl eoeicSev nate niom!

Yrrupxouv rroflu orrflec aBllo rrevtnvootiuec ouvtovee, Ka8cOe;KOl xdnoiec Qililee; 11eflivo rrepioootepn oUOKonio. To oiyoupo eivrn moe 6Rec; eivm qxrvtoouxec otn veuon, 'Evn npGYl1Q 8eRm VQ Buuoote uovo: 6~QV etoll1G~OUlle ~ulln vic omnxo '<pu'fifio,BeRm n ~ulln va eivoi unofln xci eunflcotn, xcopic vn Ko1lil6.el otc xepin, Ilpenei vntnv oqrnvoulle va nouxdoei KOl va ~eKouPQ(Jljei to B.ly6~epo 30' VIQ vc ovolfouue copuiu <puMa xcopie BUOKomo. Av 0 <pou~vo<:ecc ev exei 8u'vol1n, Ka1lu'~epa vnipnoete ~lC: nitec one (outec ue ~Q <puMa) VIa 80' otnv KatW nvtiotnon KQl eneitc va tov YUPvQ~eoto «naV(o-KQUO» uexpi va podioei n ernqxrveiu me: IIi~QC: KOl va vivei to qnJB.fiotpuvovo,

W

,

lliugNo3

Flevtovootiun

KpeQt6IIltQ

MID niTo UUiOTtllTIJ OTlJyttiUIJ. Ku8wC; l/J!jvtTUI 0 l;CIJ'IlOC;TOil KptOTOC; .1l011(tl 10 qJ,uAA.,o. Movo orav TIJ veurette 80 KaTaAf1/JtTt 1111IJpaivtl «lltVf,UVOUTlPfJ»'!

YAIKA
ria Til yilliall • 1 KIAo POOXOPI (xn:vl onaAac;) • 1/2 KIA6 XOlpIVOI.InOUTII • 3 ~epo KpeppuZila TpIJ.lJ.l&Va
ae xovTp6 TPIq>TI') • 2 WPIP&C; vTopoTec; Tplpp&Vec; • 3/4 q>A.ToaYlou pU~1 J.laKpu.KoKKO KITPIVO • 3/4 q>.A. oaYlou pU~1 KapoAfva T • 1 q>A.ToaYIOu eAal6AaZio .3 oKeAiZiec; oK6pZio liJlAOKOpptVO • 1/2 J.laTOOKI ov.,90 liJlAOKOpptvO • 1/2 J.laTOOKI pa"ivTav6 qJlAOKOJ.lP&VO • 1 npt~a KavtAa' • 2 q>A.ToaYlou ~wJ.l6 KptaToc; ~ KOTac; • aAoTl, q>p.&OKOTPlpptVO mntpi

ria TO cpuAAo • 750 ypapp. aA&upl y,la 6Aec; TIC;xp~oelC;
1 q>.A. oaylOu eAalo.AaZio T • 1/4 q>A.ToaYlou ~I()II an6, Kpaai 1 K.O aAoTi • xAlap6 v&p6 600 nopel (nepinou 1% nOTrlPI)

EKTEAE~H
ria TO q>uMo: KoaKlv(~oupe oe ABKOVl1TO oM;UpL Kavouus I-.noAOKKou~a 0TTl PEOTl. npOo:BETOUI-le EAmOAOOo, SLOl KQI aAOTt ALVo ALYo. pfxvoulle TO vepo KQL~Ullwvoulle Ilt)(pl va Exoupe 1110eUnAQOTf] ~'UIlf] rtou oev KoMaeL UTa XtpLO. Tf] oKeno~oulle KQl TnV Oq>rivoulle va ~eKoupoOTel vio 30', ITO p&Ta~U&TOIIJ.lO~OUP&TlrJ Y&PIon: lJ..ILAOKoj3oulle os I-lLKpte; I-lnOUKlEe; TO OUO e(on KpeoTOe; ~QL TO ~o~oupe oe IlnoA. npoaBtTOUI-le TO rpiupevo KpelllluolO" rrc vrouorsc, TO pU~L, TO eAOLoh:ooo, TO OKOPOO, TOV ovnBo. TO IIlO'(vrovo KUt rnv KOVEAO. TtAoe;, nepLxuvoulle us TOV ~WI-lOKQLaAOTOmnepWvoul-le TO l-le(Yl-lo..

Avo~are(jouJ.le nOAu KaAa ue KOUTOAL'OTOV SeKoupacrrei TO <puMo, TO XWp(~oulle os OUO (oa Ilepn. :Le aAeUPOOflEVll ernecvem cvofvouue TO npWTO' q>uMo Km TO O1J)<iJVOUlle oe AaowllEVO TOI4JLm nLTO Nlo 38 ri 40. Or .QKpee;TOU q>uMou y npEnEI va KaAUmOUV TO TOlXWflOTo. KQl vc rtpoeSExmJV. AoeL!l~OUlle I-lEao.TfJ YEIlLOT]ue OAOTO uypa. AvofyoulleTooeuTepo <puMo KQLoxeno,~ouJ.leTfJv nrrc. Evcovouue TO OUO <puMa YUPL,~ovr,cic;TO oa Ko8po rtpoc TO IIlEOo..MeL<poupe ue mVEAo TfJV ntm ue ALYOeAQLoJ..:ooOKQLpovtt~OUIlE us EAaXLOTovepo. lIJrivoullE OTOUe;11 ao C one; cvnorooeic YlO 1 wpa IKQL 30'.
0

No3

ue Ki"LpIVn KOnOKU8a
MilO aAAl(iJ'1IKq tupomr« pt prroAIKq KO~oKli!8a, wpaia urqv rrapouuiaotj

Tlup6IIl~Q

(rropToKaAf yeploq) aAAiJ KOI ue TeA£IO ouvouaopo

TII~ yAUKIOC; oAoKU8or; ue Tupi. K

YAIKA
ria TO cpuAAo • 1/2 KIAo aA&upl Via oA&C;TIC;XP~O&IC; • 1/4 cpA. ToaVlou &ACloAa~o, • 1 K.'O ~i~1 .1 K.O. oAcm • V&PO XAlopo 000 nap&1 (rrepfrrou 1 cpA. TOOVIOU KOI Alvo OKOIJO) ria Til yt",IOI1 • 2 KIAo KOeOpIOIJ&VI1 KITPIVI1 Ko,AoKUea • 2 KP&IJIJU~la ~&PO' "JIIAOKOIJIJ&Va • 3/4 ,cpA.ToaVlou &ACl6Ao~o • 1/2 ,cpA.TOOVIOU pU~1 vAao& ~ KopoAivo .4ouva • 300 VpolJlJ. <piTO 0& TPIIJIJOTO • 1/2 IJOTOOIKIoVI180 "UAOKOIJIJ&VO • aAoTl, q>P&OKOTPllJlJivo rnrrspt

EKTEAE:EH
KoaKlv(~OUIl.eTO aAeUPLoe pnoJ\.. Kavoupe AOKKOU~ ~a 0lT] JJE011 rtpocaetouue ,ah:6rn, eAOl.QA.aOO KQl Kal ~LOI.Alyo AlYO npoaHEToulle TO vepo IlEXPl vo ExoujJe jJla ~UjJll E'UnA.0Olll nou oev KoMaeL UTa XEpLO. XWpL~oujJe TIl ~UjJll UTa reccepn. KavoujJe jJnaX.oKLa TIl ~u'jJl1. Tl1 aKena,~oujJe KOAa KQL TIlV a<ptlvoupe va ~eKoupaOTe( YLa 30'. l:TO ueroE;IU eToljJ6~oulle rn yejJlO11: Ka8ap(~ou,jJe rnv KOAOK,u8a an6 <pAouoa, ortopouc KQl (Ve,C;. (Te mv E ~lAoK6~oujJe JJETO jJOXO[pl aE ABmec; <pETEC; erre rnv Tp(~oujJe oe XOVTp6 Tp(<plTj..ZeOTO(VOUjJeTO eAm6AOOO KOLjJapO(VOUjJE TO KpejJjJUO:lYLa ALya AEmo jJEXPLva y(vel OLOcpOVO. p008ETOUjJe mv n KOAOKu8a KOl rn corcpoups EWe;6TOU met 6AO Ta uyp6 Tile;, nsptnou 15'. T6n; nooceerouue TO PU~l, TO aX.on, TO rnnepi. A<PtlvoujJe orn <pwnd 5'-6~. cpf]VOUjJErn yejJlO11 VO KpUWOet npoA 08eTOUjJe rc TPIIJIIJIOTO cpETOe;KOl TO xrUnTWEVO O.uyel,.TOV QVTJ80 KQl aVOKOTeUOUjJe nOAu KaX.el. Avo(you,jJe recoepo nOAU i\em,o <puMa (jJnopouIJIEvo XPlliaLjJonOltl00U!lE IKOlXWPlelTLKQ'<puMa eprtopiou). }\oOWVOU!-IE PllX6 TO~l yLQ rttro 32 f] 34 EX AnAWVOUIlE TO npunocpuMo. Me mVEA.O TO AOowvoulle KOl anAWVOUlJle TO oe1un:po <pUA.Ao. AoeL6~oUIlE rn yElllOf]. Fupvoue rrnvco OlT]V ntro TO <puMa nou npoeE;EXouv ono Tle; elKpee; TOUrnunou. Tortoasroupe ooupeuevo (TOaX.OKW.,.) '" 'll "l~F '. A 'A" uevo TO TpLTO<PU/V\O./"V\C.lcpoUIlEIlE emoavo. TeAoc:; Oro..wvoulle TO rexeurcto cpuMo rooxoKWIlEVO. lnepuxuvoulJle ue TO Un6AOLnO eAm6Aa00. POVT(~OUjJEue EAelXLOTOvepo jJe TO Oel)(TUA.a. lI.J~voulle os KaAO rtpoaspuoouevo CPOUPVO UTOUe; 180· C OTLe;ovnorccerc, omv rexsurotc oxopa, KOTOO KQTW,vic rteptrtou 1 wpa, EWe;OTOU poo(ael KoAQ 11 KOAOKu86mTO. Acpf]vouj..le AlYO va KPUWOEl KOl K6~oulle oe KOIlIJIOTla.

Ilfreq No 3

tnc Mopxefidoc

rrave'UKo.anKOI.aOKUe6IIl~a

H 8eiollou MOPKtAAo navT£Aoiou <eJ OTIJV napa KOI 6Aq IItpo ,eivol oe 1110KOU<{V,OKOI poyelpetiEI yAUKltC; KOI oApuptc; VOClTIPltC;. (/JaYOIlE rqv KoA.OKu86nITO TO KoAoKoipl, UTIJV Kou{ivo TOU eonamptou nautXEI unOTIlV E"i{JAel./Jlj 11]<;. N6aTlpq KOI EtiKO~q!

YAIKA
• 1 q>A.TOOYIOU sAmoAolio .5-6 tpPEOKO KPSJ,lIJUlioKIO lJ,JlAOKOJ,lJ,lEVO .50uyo • 4 tpA. TOOYIOU KoAoKU90KI0 'lJnAOKoppEVO os KOpt • 1/2 POTOOKI oVr)90 lIJ1AOKOpptvO .1% tpA. TOOYIOU KEtpoAo'TUPI TPIJ.lptVO • 1% tpA. TOOYIOU OAEUPI nou tpOUOKWVEI J,l6vo TOU • OAOTI, q>PEOKOTPIPJ.ltvO rnrrept

EKTEAE:EH
MnopmJlle vo XP'1OLIlOnoli]oOUlJe OUO e('5'1 KOAOKu8l0U, rtpooivc KOAOKU8oKlO KOLKhpLV111 OAOKUK 80 IJQ~L i:e IlnOA XTunolle ue oUPIlO n pe Il[~ep xelpoe; TO auyo ue TO eAOLOAoOO. npOo8eToulle TO <PPEOKOIKpeIJIlUOOKlO, TOV oVfJ80, Man,. runepL KOLTO iKe<.paAOTUpL. IlLO A£KOV'1ronoserouue i:e TO KOAOKU8LOljJLAOKOI1I1EVO. noonaA(~oul1e I1B To TO aABUPL Kat TO OVOKOTBUOUI1BnOAlI KaA.Q IlEXPI va KaAl.I<.p8ouv TeJ\.eLWe; QI va aAeupw8ouv. neplK ~.UVOUI1BTO aAeUPW'IleVO KOA:OKU8LQ uero l1e(YIJO ouvou Avm<aTeUOUl1e nOAU KaAO. !\aowvoulle eva I1QKpocrrBvo nLJpovroxo oxeuoc KQl OOBlO~OUl-leTO lle(YI10. lIJ'i]voul1e OTOUe; 1170 Cone; ovnordceic, OTTlvTeAeUTo[o axopo, YLa 45'-50', EWe; OTOU pooLuel KOLaro8epOnOL'18e( f] rttro. Trjv a<prlVOUI-lB vo KpuwaBllKOI K0f30UI1B OB «ouucmc.
0

Ilfre NoS

A vxrvupomto xcopic <puMo
MIO oAAuiJTIKI] tttm, pt rpivo rttiol] KOI OrpPOTI] urplj. 160VIKIj ria "pciJTO "'OTO oe TPO"t"O Jj w~ OUV06tUTIKO tvo~ tJll]TOti KptOTO~ Ij "OuAtPIKOti.

YAIKA
Ka8apIOJ,l&V&C; Kal ~&J,laTIOJ,l&V&C; (11 KaT&lIJUYJ,I&V&C;) • 2 J,laTOaKla q>p&OKa Kp&J,lJ,lul5aKla J,I&ro q>uAAa TOUC;, lIJIAoKOJ,lJ,l&Va • 1 ~EPOKP&J,lJ,lUl51KOJ,lJ,l&VOoEAEnT&C; CP&TEC; • 1/2 cpA. ToaYlou &AaloAal5o • 1/2 J,laTOaKI • 1/2 J,laTOaKI J,la'iVTavo lIJIAoKOJ,lJ,l&VO .4 auya • 1% cpA. ToaYlou q>puyavla TPIJ,lJ,l&V~ • 2 q>A. ToaYlou KEq>aAoTupl mKavTIKo TPIJ,lJ,I&VO • aAoTI, q>PEOKOTPIJ.lJ,l&VO rnnept
• 12 CPP&OK&C;aYKIVap&c;

av~eo

EKTEAE~H
Mrtopouue vo XP'1OLIlOnolf]aoulle Kat KOTE!jJuyIlEVee; OYKlvOpee;. Zecrojvouue TO eAat6AOOO oe 1308u T'1YOVI, P(xvoulle TO ~ep6 Kpelllluol Kat TO mpf]voulle YLO 5', EWe;6TOU Ylvel OlOq>OVO.npoa8ETOUIle TO q>pEaKO KpelllluooKla Kat oq>f]vouue va ooropurrouv YlO 2'-3'. TEAOe;npooeeroupe rtc OYKtVOpee;KOIlIlEvee; OE <pETEe;. AxorornrteoeVOUIlE Kat rtpoofierouue TO IlUPWOlKO. naanoAl~OUlle Ile TIl <PPUYOVlOKat Oq>f]voUIlE AIYo va

KpUWaEl. Xrurtoue KoAO TO cuvd us TO aUPIlO. P(XVOUlle TO KEq>oAOTUPl Kat 6A:O TO llelYIllO TOU T11YOVIOU. AvoKQTeUOUIlE nOAU KoAO. AoelO~OUlle T'1V 0YKIVOp6nLTO ce AOOWllevo ucxooorevo rtuPOVTOXOOKEUOe;Kat!jJf]vouIlE orouc 170°C one cvnorcoeic, os KaAO rtpoaeouoouevo oouovo, YlO 45'-50', IlEXPl va pooLaEl '1 enLq>OVElOKat va oroaecortomsel II nrro. Aq>f]voulle va Kpuwael Kat K6130ulle oe xouurrna.

tine: <Dlnlwe:

Zovopitixn nfleu porntu

H 8tlo t/)IAlciJ TO teksumi« 15 XPOvlOtYKOT£Atll/lt TI1VA8ljvD KDI(tl pO'VIpa UTO' nljAlo. KtJvtl rroAAa TOf,j~/O OTI1VOptlV!j EAAaoo stn PpqKt OUT!j Til UUVTOylj O'TOV tHIOKEtpTI1Kt TO ZoYOpOXciJPID. EUKOAI1KDI nevtevoonun, TptiJytTOI dAec; TIC; riJpec;.

YAIKA
• 1/2 KIA6 aAeupl Via 6Aec; TIC;xp~DelC; 3 auva • 1/4 rpA. TDaVlou eAal6Aa~o • 2 K.D. rofnoupo .1 K.D. aAaTI • 2% rtornpm vep6 .300 vpaJJJJ. cptTa 8puJ:JJjaTIDJjevr) • cpp,eDKOTp11JlJtvon!Repl .1 auv6 .2 K.D. vep6 • 1/3 rpA. rcoviou eA(Jl6Aa~o
1

EKTEAE~H
IE l.mo.A x:run6.PE us oupuo TO ouy6. ue TO.EAOLOAooa Km TO.rofrtoupo. npao8eTaupE TO.vep6, TO. Mom K.OLTO. rurtsp; /\lya 'A(YQ p(xvaUIJ,E TO. a'AEUPL K.OL OVOKOTEUOUPEewe; orou nETuxaupE eva x:u'Ao Mya rno oooio ana OUTOVTOU KelK. P(xvouue oro xu'Ao TTl PLml 8pUPIlOTtOlleV11 <peTo. !\oowvaupE na'Au KaA6. eva PllXo TOljJ( YlO rnro

38 fJ 40 EK. AOEll6.~aulle TTlVaAEUpomTO. XTun6.IlE TO.OUYOIlE TO.VEPO K.OL aAEl<paUIlE. TTlIVEnL<P6.VELa IlE TO.xepL. noonaA(~auIlE IlE rnv urtoxoum <peTo KOl nEplxuvaullE IlE TO. E'Aol.o'Aooa. ljJfJvaullE rnv oxeuocnrro OE KaAa rtpoeeouoouevo eouova orouc 170°C, omv rexeurotc axapo, y!O rteomou 50', Ilexpi va paoloEL

Flpuoornto ue xiuc
;

npOOO KOI KIPOC;: OUVOUOopOC; IItVTOVOOTlP0C; 1I0U OliO O,TI qJOiVtTOI TOV 0~OIl01t lIoAu. IOOVIKrj lIiTO YIO TPOIISl,lO KOI KoAtop.OTO 1I0U 80 oac; /lyaAtl aOl1pol1poo(JJl1ec;!

YAlKA
• 700 ypalJlJ. KIIJO lJoO'){apiOlo, IJIO q>opo nepoolJ&VO orn lJ'1xavr] TOU KIIJO • 6 lJ&yoAa npooa KaeaplOIJ&Va • 1/4 q>A.ToaYlou eAoloAalio 2 auyo XTUnrW&Va • 1 q>A.TaaylOu q>&Taae TpllJlJaTO • 7 XWplOTIKa q>uAAa eprtopiou • 1/3 q>A ..TaaYlou &AoloAalio Yla TO q>'uAAo

EKTEAE1~H
K6130lJI1STO npcoo us pooeASe; KQLTO ~E!lOT(~OUJ-IEOE VEPO rtou I3PO~El YllO 7'~8'.To aOlJPOOVOU~ IJE KQLTO o<pf]VOUIJEVO orocvvtcoov nOAU KaAO. ZEaIO(VOUI1E TO EAQLOAOOOOE 1308(, TTWclVLKOL pOO(~OUpE TOV KLI10 on' oAEe; nc; nAEupec;, ewe; OTOUaMO~El TEAELWe; PWI10, rtepirtou 7'-8'. TOTE X npoa8eToupE TO orpovvropevc KOl ~EIj.lOnal1evo rtpdco KOl OVOKOTEUOUI1EIKOAO.A<pf]voulls 2'_3.' vo 41i118ouvTO rtpdon ue TOV KlIJO. MOTomnspwVOUIlETO !lE'(YIlO..To cenvouus vo KpUWaEL.TeAoe; npoOSeTOUIlE TIl cpeTOKat TO )(Iun'1lleVO Ouyo Kat aVOKOTEUOUj.lSKaAO. Aoowvoulle eva. PrJXOTOlj.l[ 36 f]38 eK. AnAoovouj.le eve eVO TO recospa npwTO <puMo Aoowvovroe; TO.KOLorpovovrdc TO OL0YWVLO,va KaAucp8g( TO T"mlJ(Km VO npOE~eXOUV OLoKpee;. AOE:LO~OUlleTIl yellLOll Kat. TTl aIPWVOUue 1lE:KOLJTOAL O noeL rrovrou .. rup(~OUI1€ npoc V TO Ilean rtq oKpee; TWV cpuMwv. AnA<llVOUIlE: ro Tp(O <puMa ana rtcvto crpeovovrdc; TO.Taa.AOKWuevo-ooupcopsvo Ka.t neplXuvovroC; 'rn ue A(Yo €AmOAnoo. Xapo~oulle ae KOIlIlOTta. lIJf]voulle rnv rtooconrrc moue; 180 C one OVrLarOaeLC;, oe KaAO npoaeouoouevo c.pmJpvo, YLO rtepfnou 1 wpa, lleXPL vo poolael KaAO..
Q

3

IIi"LQ ue ~ulIn lIQYHl<;
KQl llQXaVIKQ
EIiKOAI1 KOI "evrOVOOTlPIJ mra KOI tvoc; rpo"OC; YIO vo epove TO "01010 AOXOVIKO oepOY q yelioq rlJC; eivol KOTO"AqKTIKJj.

YAIKA
• • • • • 4 <pA.ToaYlou aA&upl Yla 6A&c; TIC;XPrlO&IC; 1/4 <pA.ToaYlou &AaI6Aa~0 1 K.yA. jJaYlo 0& oK6vr) 1 K.O. aAOTI xAlap6 vspo 600 rrdps), rrspfrrou 11h <pA.ToaYlou

ria Til YEplall
4 KP&jJjJUC;IO KOjJjJ&Va 0& <P&T&C; XPwjJaTIOT&C; KOjJjJ&V&C;0& <P&T&C; • 1 jJ&y6Ar) jJ&AIT~OVO KOjJjJ&Vr) 0& KUJJOUC; • 3/4 cpA.ToaylOu &A0I6Aa~0 .300 ypaJ.liJ. cp&Ta 0& TpIJ.liJaTa • 2 K.O. cppuyavlo

.3 rnneprec

EKTEAE~H
l:e !-.InOAKooKlv(~oulle TO OAeupl, rtoooeerouue TIl llaVlO, TO eAatDAOOO,TO aAOTl Kat ALVa ALVa TO vepo lleXPl vc exoupE uto ~Ullll rtou oev KOAAclEl OTa xepla. Til f3o~oullE OE Aoowllevo IlnOA KOt TIl oKEno~oullE KaAO. TT]v OCPrlVOUllevc OLrrxcotcorel OE DYKOvio nepmou 45'. l:TO IlETO~uETOtllO~oulle 'm yelllOll. ZEOTOIVOUIlETO exmOAOOOKat OOTOPOUIlEvto AlVO AEmo TO xpeuIlUOlO lleXPl vo vlvouv olocpavo. npOogeToulle rnv rurtspui KQLTil IlEALT~OVOKat ovcxorcuouue lleXPL vo llapa90uv EAacppo. AAaTomnEpwvouue, rtoooeerouue Til cpeTOKat acp'rlvoullE Til

veuicn vo KPUWOEI.XWp(~OUlle Til ~UlJTloe OUO
llePll. l:e aAEUpWllevll erucoveio ovolvouue TO npWTO cpuMo, AlYo IlEyaAUn:po orto TIl ololleTpO TaU rcunou. !\oowvoupe eva Pllx6 TOljJl VlO rtrro 36 Ti 38 EK. l:TpwvoullE ueoo TO cpuMo. noanaA(~oulle rppuvovro. AOELo~oulle T'1_yelllOll. Avorvouue TO OElJTEPOcpuMo. KaAumOUlle rnv nlrc Kat evcovoupe rtc oKpee; TWV OUO cpuMwv OTp(f30VTO~rec, Me rnvexo aAElcpoulle eAoXLOTo EAat6AOOO. Me TT]lluTIl TaU POXatPlOU rpurtdue eow KLEKe(TIlV nITO. 4JrlVOupe OTOUe;180 C YlO nspmou 1 wpo.
0

ue vtouctc

Kpeuuuootu p6IIltQ ,

KGl IIlIIepIG

,

Mia tpavTouTIKIj "iTO ue P"OAIKO AoxaVIKO KOI TtAtlO ytUUII. EUKOAIIUXtTIKO UTIIV nopaoKtuIjTIlt;, 80 E,tTptAovtl oooo« Til OOKlpOOOUV.

YA!KA
• • • • • 3/4 <pA.ToaYlou eAaloAac>o 5 lJeyoAa ~epo KpelJlJuC>la KOKKIVO 3 wpllJec; VTOIJOTec; 2 mneplEC; <DAwpivI"JC; 1/3 <pA. recvrou pU(1 yAaat r1 KapoAiva 11 K.a. IJnOUKO~o (anopoKla KouTeprlC; rnrreptdc) 1 K.yA. pfyovI"J 250 ypalJlJ. <peTa oe TPIIJIJOTO aAOTl, <ppeOKOTpIJ.lJ.ltvo rnrrepr 1 naKETo <puAAo KpouaTac; (450 ypalJlJ.) Aiyo eAaloAac>o Via Ta <puAAa

• • •


EKTEAE~H
=ec.pAouo(~oulle Tle; vroudrec, oqxnpouue TOUe; mrteporvoups KQl ovoxoreuouue. Ie PIlXO TO~( nou eXOUlle Aaowm~l, orprovouue OlOYWV(WC; TO onopouc KQlne; ~lAoK6I3oulle. K6130ulle TO xpsullI)OlO oe AEmEC; c.peTee;.K090p(~ouiJeTle; rnrte... Illa6. <puMo AoowIlEVO. AoeL6.~oulle Til yelllall· rupv6.llene; 6.Kpee; TWV cpu'Mwv npoe; TO usee. pl€e;, cecnoouue TOUe; ortopouc KQl K6~oupe ere Aemee; Awpfoee;. Zeorrnvouue TO EAQl6AOOO lllOYWV(WC; oroovouue KOLro unoxomo AOOWas IlETPlO <pWTl6.KOl ucpofvouue TO KpellllUOlO IlEVO cpuMo urmvovrcc TIe;6.Kpee;npoe; TO K6.TW (onox; OTOyaAOKTOIlTtOUpeKo). Me xoerepo uoYlO 10', ewe; OTOU llaAOKWaOUv KaAO, xwp(e; vo n6.pouv XPWIlO. npoa9ETouIlE rtc rnrtepiec KQl XO(pl xapcl~oulle eAacpp6. TO n6.vw <puMo. Pcvnoordpouue yLQ 5'. TEAoe; rtpooeerouue ric ~l- ~oulle IlB AlYO vspo vro vo 1111 OI1KWVOvrQl GTO lJJf]mllo KQl neplxuvoulle ALYo eAOLoAaoo. lIJf]AOKoIlIlEvee; VToll6.TEe; KQl O<pf]voulle Til yelllOl1 vouus TIlV xpsuuuoortrro moue; 180 C ce KOAQ 0TTl <pwn6. YlO 5'-6', IlEXPl VO mEL oA:OTO uyp6.. Anooupoupe ana Til cpwncl. npOa8eTOUpe TO nooeeoucouevo qioupvo YlO rtepfrtou 1 cope, l.mouKol3o, TO pU~l., Til ptvovn, TIl <pETO,aAoTO- Il€XPl va pOOLOel.
0

ue nUXaVIKG
MID "iTO "OU tmorese! "Arjpec; vetipo 0"0 POV/] T/]C;.AqJPOT/] KOI eAoqJplo orn veuo/], pe '/.IIAoKOpptvD KDTO"ouAo KOI AOXOVIKO.Av 8tAoupe P"opotipe va npooeeoouue OTf] ytPlo/] Afvo KiTPIVD tupi.

KO"L,6IIl"LO

YAIKA
• 1 ~&yoAo KOTonouAo J3paa~tvo • 1/4 cpA.TaaYlou &AaloAaao • 6 KP&~~ui5la ~&POKo~~tva oe cptT&C; • 1 ~&V6Aorrpcoo Ko~~tvO oe cptT&C; .2 KapoTa Tpl~~tva • 1/3 ~aTa6KI ~aivTav6 "'JlAOKO~~tvO • 1 npt~a ~oaxoKopui5o • aAoTI, cpp&aKOTpl~~tvo mntpi • 6 XWploTIKa cpuAAa sprropfou

EKTEAE~H
B6~oUIl£ TO KOTonOUAO O£ KOTOOPOAOva ~pOOBl KaAO KQl VO 1l0AOKWO£1.Acpf]voulle vo KpUwoel, xocrcus TOV ~WIlO KQl TO E,eKoKaA(~oulle. Maoolle TO 4Jo)(Vo ce IJLKPOKOIJIlOTLO. :Le KOTOOPOAO PTJxf], rtxcoore, ~eOTO(VOUlJeTO eAOlOAOOOKQl corcoouue TO KP£Ilj1UOtO, vo y(VOUV OlOCPOVO, '-6', np008eTOUj1e TO rtpdco KQl TO 5 rpuipevc KOPOTO KQl ouveX(~OUIJ£ TO OOTOPIouo vtc 3'-4', np008eTOulJ£ 2 cpA.TOOytOU ono TOV ~wIJO KOTOe; (TOV unoxomo TOV XPllOlj1onoiouue yLQ courtc f] YIO pl~OTO) KQl oorivouue vn ~pooouv wonou vo mouv OXeoov TOV ~WIlO. Tors np008ETOUIJ£ TO KOTonOUAO, OAon, runepi KQLj10OXOKOpUOo. Acpf]1io'Ulle TTl YEIJIOll vo mer OAO TO uvoo KQLVO orevvoxrer KOAO. Trw oonvoupe va KpUWOel. noanaAi~OUIl£ ucwrcvo KQLovcxcreuouue. Aoo~voulle EVOT04Ji No 36 f]38,LTpwvoulle OIOYWVlOTp(O cpuMa eAacppo AOOwlJeva. Aoelo~oulle TTl IlLOf] yEIJLOTl.LTPWVOUIl£ EVO AOOWIlEVO cpuMo Kat ooeLO~OUlle TTJVUn6AOtTITJyEIlLOTJ.rupi~oupe rtpoc TO usco TIC;OKpec; TWV cpuMwv. J\OOWVOUIl£ TO urroxoino OUO <puMo KQLTO OTPWVOUIJ8OOUPWTOvo KQAU4JOUlJeTTlV rtrrn. XOpO~OUlle 08 «ouucno 118 KOCPT8p6 IJOXO(PI. 4Jf]voulle TTlV KOT6mTO OTOUe; 180°C ce KOAO rtooseoucouevo coupYO, OTIC;ovnorccerc, vro nepmou 1 wpo, EWC; 6TOU POOi08L KOAO,

"'

...

,..

r>~,.",
• ~r
I ..

,_. f

lliu~No3

"

Ilfre No 3

Aoxtopiotn
YAIKA

"(;U p6IIl"(;Q

np,aYIlOTIKO KOTO"AqKTIKljrriTo, ue Tpoyov6 qJuAAo KOITtAelO KptpO TUPIOU 0111 vtp.luq'. 'tmoo KI OV Til oeppipeTe, 80 ooe; TpeAavouv pe TO ax6A1a TOUe;!

na TO cpuAAo • 750 ypaJ.lJ,l. oAeupl • 1.K.0. ~ilil .1 K.O. oACm • 1/2 cp,\, TOOYIOU e'\0I6'\alio • vep6 XAlop6 600 napel (nepmou 400 ml) .2 K.O. POUTUPO CPUTIK6AlwJ,ltvo KOI KPUO Yla TO aAelJ,lJ,la TWV cpuA,\wv

ria
• • • • • • • •

TI') ytIJIO'I')

100ypaJ,lJ,l.POUTUPO 100 ypoJ,lJ,l. aAeupl 1 AiTPO ~eoT6 cpptOKO yaAa 1/2 K.yA. J.l00xoKapulio 2 auyal 600 ypoJ,lJ.l. TpIJ,lJ.lOTOcptToe; 150 YPoJ,lJ.l.ypo(3ltpa TPIJ,lJ.ltVrj Aiyo a'\aTI, J,lno'\IKo cppeoKOTplJ,lJ.ltvo mntpl _ 1/2 cpA.TOOYIOU eAaloAalio Yla TO aAelJ,lJ,la

EKTEAEl:H
B6.~ou~e oAO TO uALKo.ce AeKOVT]KOl ALYOAlYO p(xvou~e TO vepo ~U~WVOVTOe; EXPI n ~u~n vc ~ eivcn eunAo01Tl KQLvo unv KoMoel aTO xepLo. Tnv n/i.oeou~e oe 1tnOOTOU'Vl (<.pUTLAl) Ol.TnV .. K K6J3oulle OT., IlEan. K.o.BeKOIlIlOTLTO XWp(~oulle creE~l ~lKpOTt;pa. Avotvouue TO E~LKOllllona ~uIlnc; ce OLolleTpo 20 eK. MeLcpOUlle KoBe cpuMo Ile ALVOAlWIlEVO KQLKPUO ~OIJTUpO KQL~6.~ou~e TO npWTO <.puMapo.Kl rtdvco aTO 6M0. To rexeuTO(O (60) oev TO ~OUi{llJpWVou~e. noanaAl~OUlle I~e aAelUpl evo rnrrro KQLTO i~o~ou~e ~EaQ. To Q(pnvou~e 1 wpo OTO I.jJluyefo. To (0'10 Kovou~e Kat. us TO 6M0 KO~~OTL~u:~nc;. Acpou ~eKoupa.erst n ~UI~n, cs aAeUpW~EVT]1 emeove«i ovorvouIlle QUOIl€y&a e:puMo. Le IlETpm CPWTLOlWVOUA 11l€ ~OUTUpO ce KOToapOAo. npoaBETOUjJe TO TO aAeUpl KOI!TO ovaKOTe'UOUjJe ue aUPIlQ YLa 2'-3'. Artoouoouue uno Tn CPWTLO. AIVo ALVO,Kat ovoKOTe(JOVTOC;, ncooaerouae TO ~eOT6 VUAO. ACPnvouus TnV Kpe~a vo Oeael, oAaTomnepwvoulle KQl Tp[~OU~€ jJoaxoKo.puoo.'Evo EVa. p(xvoulle TO QUVo.OTnV KpE~a ovcxcreuovrcc 'm ue oupuo, TEAoc; rtoocaerouus TO TUPlO KQl cvcxcteuouue. A<PnVOulle va Kpuwa.el. !\aowvoulle Eva TOljJLNo 40 KOl.anAwvoulle TO npWTO cpuMo ue TIe; OKpee; va np08~ExOUV. AoeLO~OUlle rn YEIlLan. K.aAUmOulle ~8 TO oeUTepo cpuMo, eAoCPPo. couptouevo. rUp(~oulle TlC;oKpec; rtpoc TO IlEaO OTp(~ovroe;. Xopo.~oulle oe KOllllono KQl nepLXuvouue TO eAQlOAoOO. POVT(~OUIlt; ue TO OoxruAO AlVO vspo. ljJnvou~e OTOUe;180°C OTlC;OVTlordcstc, omv T8A8UTo(a axopo, vtc neptrtou 1 wpo, EWe;6TOU poolaeL A<PrlVOUIl8.ALVO KpUva ooaeLKQl EneLTOaep~Lpoulle.

--

IIftt~No 3

1----

24

MQKQPov6IIl~Q ue lleB.l~~QVQ
Mw "irO-OTOAf61 ylO TOrpO"tl,lo OOC;. OI 0"0 yttioq, oUYKAovlorlK!j1 K no t"iOfJPO KoAtOpo, YIOP"Ourpt, YIOOIKOytVtlOKO rpo"tl,IO. A"Ao, rpTlO~Tt TpciJytrol KOI KptiO.

tnvt

YAIKA
• 3 ... AIT~6v&C; <pA6oK&C;...&y6A&C; & • 600 ypa .......KI1J6 1J00XaPIOI0 • 1 ... y6Ao KapoTo qllAoKOlJlJtvO & 1 KAwv6pI otA&pl lIJiAOKo......vo t • 1 Kp&"'lJu61 ~&Po 1Il1AoKO"'lJtvo • 1 oK&Al6a oKop60 4 K.O, &AaI0"a60 1 ... y6Af'J vro ...6Ta qJIAoKOlJlJtVf'J & 1/2 <pA,ToaYlou KOKKIVO Kpaol .2 K.O, lJa'iVTavo qJIAoKOIJ...tVO aAcm, mntpi .1 q>A.TaaYlou K£<paAoTupl TPI ......VO t • 4 q>tT&C;Kaotpi .1 auyo • 400 ypa .......lJaKapOVla ttccrfrmcu • AlYIl q>puyavlCl

EKTEAE~H
c.ppuyoLOTUPOUIlE TO 4JLA.OI<0llllevoAoxoVlI<O OTOEA.OlO- y6.A.ll ~ ce l-I'lKp6 TOljJOKl, noanaA(~ouIl8 AOOOYlO 2',. npoo8eTouilE TOV I<LI-IO, 6ALe; aMuM VLa. KaAumOUIlE 6All rn c.pOPIlO KOl TO TOLXWI-I0~ELXPWI-I0 noocaerouue TO I<POO(1<0len8LTa TllV TO 1181l8ALT~UVO.Bpu~OUIl8 8' TO 1-I0I<0POVlOKOL VTOIlUTO. AAaTomnEpWVOUIlE 1<0l aLyoj3pU~OUI-iE TO OTpOyy(~OUIlE. To OVOl<OT8UOUIl81lE TOV KLIlU, TO ouy6 KOLTO KEc.paAOTUpl.To OOELU~OUI-IE rtdvco vio 30'. TtA.oe; noanaA(~ouIlE 1-I0'LVTov6.K080p(OTLC;I-IEAlT~UVEC;, rortoasrouue TO Koaepl KOl KO~OUIlE rn c.pAOUOOon6 rtc IlEALT~UVEe;,K6j3ou1l8 l.V~voullE rnv ntro I<OTU Il~KOe; OE nOAu AEmte; oerec, aAe(c.poUI-iE AumoullE n6.AL IlE 1-18AlT~UVEC;. OTOUC;180°C VlO 30' OTLC; VTlOTUOELC;. O Acp~VOUIl8 I..lEALVo 8A0l6A.oOO KOl TLe;ljJ~VOUIl8 08 AQIlOP(va OTOUe;200°C Vila 10', L8 c.poPll'a OOxrUALOLI-IE- AIYo va KPUW08L KOL~ECPOPIlOPOUIl8.

26

Diu No3

Tluveuxofin tUp6IIltU tnc .Aonocioc
TIIV r:upa"ITOTIlV t10lpal,tl oe xpavo pl]6tv KOI 6tv ptVtl EIOIKO TO "01010 TI]t; ~tTptA,oivoVTOI!

H ltoAtj uou r.piAI]Ao"ooio Koupouprrt101] pat; KoA.ti OUXv{J 010 t~OXIKa 11]t;. AUTtjV

oore

l/JixouAo 010 TOl/Ji.

YAIKA
• 500 ypa~~. cpiTa ce Tpf~~aTa

.5 auy6
• 1 K&a&~aKI YlaoupTi ~& xa,~I1AaA!napa • 1 K&a&~aKI anopiAalo • 1 nOTrlPI V&POU cppiaKo yaAa .5 cppiaKa Kp&~~U~aKla qJlAoKo~~iva • 1/2 ~aTa6KI 6vl180 • CPP&KOTPI~~ivo n!nipi • 500 ypa~~. aA&upl nou CPOUOKWV&Iuovo TOU, KOOKIVIO~ivo • 1/2 cpA.ToaYlou cppuyavla TPI~~ivl1 • &Aal6Aa~o yla T'OTatjJi

EKTEAE~H
Xrurtnus TO cuvc OB lli0 ABK,avl1IIlB TO OUPIlQ .. npooSeToullE TO YLOOUPTL,TO onopsxmo Kat TO y6Ao. Tp(l3oUIlB l.m6A'lKo rnrtept, npoo8eTouIlB TOV ,ov1180, TO KPBIlIlUOO:KLQ·KOl TTl cpeTO. TeAOe; ncooeerouus TO KOOKLVlOIlEVO OABUPl KQLTO avoKOTBUOUIlB IlB TO XEPl n ue KOUT,oAO.Aa.owVOUIlB EVo TOllJl No ·34 ·f]36 KQLTO noonoA(~OUIlB IlE TTl IlLOrl CPPUYOVLO. OBLO~OUIlB TO IlB(yA 110, To roucvouue IlB KOUTOAl. noanoA(~ouIlB IlB Tl1V Un6AOLnTl opuvovrc. lJI.IrliVOUIlBce KOA.O np08ep1lQ0I..lEVO ooupvo moue; 11 0°C yLQ 50', 7 EWe; OTOU poolaB:l. 11Tup6mTQ,

tnc A yyefiac;
oliaKoAa UTO rpayqTo. AUT/jv opcuC;TqV TUPO"/TO TIJVKaToppox8i{ouv. 'OTOVq AyytAa poli toreus Tq auvrayrj TIJC; mj TIJVltpTa, m oOKipouo aptucuc;. A"Aa, TtAelO! o
H rpiAqpou AyytAa Boa/Aeiou txel olio "a/oaK/a, rq XopoliAo Ka/ rqv EuayyeAia. nOlo/a

TUpOIIl"LIO

YAIKA
• 1 K&o&lioKI YIOOUPTI (200 ypO~J.I.) • 3 K&o&lioKIO oA&upl • 1/2 K&o&lioKI J.lOPyoPlvf1 0& 9&PJ.lOKPOOIO liWJ.l0TIOU • 1 K.O. OAOTI • &AOXIOTO VEPO

ria TI') VilUal') • 500 ypoJ.lJ.l. q>&TO 0& TpiJ.lJ.lOTO .200 YPoJ.lJ.l. K&q>oAoypOPI&PO TPIJ.lJ.I&Vf1 • 1 np&~o J.l00xoKopulio .4ouyo • 1/2 AiTPO yoAo • 1/2 q>A. TOOYIOU &AoloAolio

KoaKLV(~OUl1e TO OAeupL ce AeKOVLTao 110~t l1e TO oAOn. Kovouue AOKKOUfjO OT'l l1eO'1. Ilpoa8eTOUfle TO viooupn, T'l l1apyaplV'l1 Kat 0PX(~oulle va ~Ullwvoulle paVT(~OVTQe;us AlYo vepo lleXPL 'l ~Ull'l va sfvcn eUnA0aTll Kat al1aAi}. T'lV oonvouue 15' va ~eKoupaOTeL XWp(~oufle oe rsoceoo Ill1aAOKLa T'l ~Ull'l KOL Ile TOV I1AOOT'l ce OAeUpWl1ev'l emodveto cvofvouus Teaaepa Xsrrrd cpuMo. !\aowvoufle eva To4J(.34 i}36 eK. AI1Awvoulle TO npWTO cpuMo Ile ne; oKpee; va npS>esexouv. naanaA(~oufle Ile TO 1/4 TWV

EKTEAE~H

TUplWV. AnAwvoullE TO oeUTepo cpuMo Kat naanaA(~ouIlE ue ro 2/4 TWV TUpLWV. AnAwVOUlle TO rptto cpuMo KOLnoanOA.l~OUfle TO unoxomo 1/4 TWV TUpLWV. LKeno~oulle ue TO TeAeUTO[O cpuMo T'le; ruoonrrcc Kat yup(~oufle ne; OKpee; npoe; TO usoo OTp(fjOVToe; rec. XOpo~ou)1e T'lV nrro oe xouucnc. Xrurtcue TO ouyo us TO 110axOKOPUOO KOLncocserouue TO eAOL6Aaoo KOL TOy6Ao. nepLxuvoulle T'lV rtrro. Tnv 4Jr1VOUIlE ce KaAO nooaeouoouevo cpoupvo moue; 180°C Y,LO nsomou 1 wpo, ewe; 6TOU poolael KaAO..

--

IIi"'[;t~No 3

tnc KUpiQ~ TQoouB.Q~
H Kupio ToootiAo KWVOTOVTO"otiAou (el OTO ;4vw KOTtiAlo Tqe; Opelvtje; APK06ioC;. 'EXOVTOe;pe TO otJ{,uyo TIJe;ovaAapel TOV KOIVOTIKO ~evciJvo KOI TqV TOptpVO TOU XWPlOti Ko8e rpopo "OU TOUe;e"IOKCrrTOpOOTe pae; txouv pm 1610iTCpq VOOTlpla. t/JTla~Te TIJ O"OVOKOnITO KOI 80 KOToAfIpeTe YIOTi "qyoivoupc TOOO ouxvfI eKei!
J

~IIQVaK6IIl"La

YAIKA
• 1 nOKETo cpuAAo KpOUOTOC:; • 1% KIA6 onovaKI XOVTPOKOJJJJtvO • 3 npdoo 'iuAoKoJJlJtvol • 1 jJoToaKI cpptOKO Kp&jJpuC5aKlo 'iuAOKOjJjJtVO • 1 IjJaToaKI aVr]90 ''iJiAOKOIJIJEVO • 300 ypojJp. CPETO0& TpilJlJOTO • 3 cpA.ToaYlou yaAo cpptOKO .3 K.O. OI •. yC5aAI 'lJIAC u .50uya • 1 cpA. TOOYIOU eAoloAaC5o .oAaTI • cppeoKOTpIIJjJEVO n!ntpl

Ba~oU!-le TO npooo os KOTOOp6i\o us ALYOveoo (00 va TO oKen6~eL, KOLTO OXV(~OU!-Ie1l8)(pLvc mOUVTO veoo TOUe;. np008€TOUlle 1/3 <pA.TOOYLal) ei\m6i\noo (on6 TO OUVOi\LK01T]e; OUVTOYTlIe;) o8we; KOl K TO <ppeOKO Kpej.lllUOOKIO KOl TO 0<PrlVOUlle va 00TOPLOTOUVYIO 2'-3'. npoo8tTOUIle TO onOVOKL XOVTpOKOlllleVO KOl oe OUVOTrl <puma 0<PrlVOU!-IeYIO 5'-6' va m816i\o TO lJyp6 TOU. Artooupouae orrorn <pwno Kat nOOTIai\[~OUlle us TOV 0V1180, TTlJ <pETO

EKTEAE~H

KOLTO 0l1l1y56A1. MOTomm:pWVOtJlle KOT0I30UAJ"lon KOLOVOKOT8UOUll8 nOAu Kai\a. Ani\wvOUlle TO IlLOO <puMo ,OTOTOt!Jl, aOeLO~OLJlle TTl yellLOllI KaL Kai\lurrroUlle us TO unoxomo <puMo. rupVO!-le ne; oKpee; rtpoc TO ueco, XOPO~OUIl8 TTl orrcvoxornTO oe KOIlI-.I:Crno.XTUnO!-le TO OUYO us TO un6i\QLno eAOlOA:050 KOl TO y6Aa. nepLXUVOUj.le Till OTIOVOKomTO. ljJ~VOUIl8 OTOUe; 180°C os OVTlOTOOete; Ylo 1 wpo, Ewe; 6TOIJ pOOfOeL Kai\O.

ue

Tpayav6. unoupexio ,
KIlIQ

TpoyovflllJC; TI1V resturai« puouKlfI KOInevravoanp« ue tnv orppflrl1 olplyooAoKpepo KOIrov Klpfl. flpofo .Ioeo Via rpoue~/.o KOIpuourpe. To ljlljvoupt Afyo nptv ep80uv 01 KoAeopevO/pac;.

YAIKA
• 1 naK&TO cpuAAo KpouOTac; (450 ypajJjJ.) • 2 ~&PO Kp&jJjJuZila qllAoKojJjJ&Va .500 ypajJjJ. KljJO jJooxapiolo 1/4 cpA. rocvrou &AOIoAaZio • 1 jJ&yoA'1 vropero liJIAoKOjJjJ&V'1 • 250 ypajJjJ. ypafJltpa TPljJjJ&V'l • 1/2 AiTPO cpptOKO yoAa • 2 K.O. Y&jJClT&C;OljJIyZioAI liJlAo

.3 auy6

• aAoTI CPP&OKOTPljJjJtVO rnnspt • &AaloAaZio Yla TO cpuAAo

:Le ~o8u TllYOVl rl rtxccore KOTOOPOAO ~eOTo(vouus TO eAQLOAOOO KOL ,.icpofvoups TO xpeuI1U9-l ce XOI1TlArl q>wno YlO 4'-5', vo y(vel OlOCPOVO. npoa8eTouIle TOV KlllO KOLTOV oordpouus KOAO l1eXPl va oMot;el XPWl1o. npoa8eTouIle TTlV liJlAOKOlllleVTl VTOlloTO, oAoTomnepwvouus KOl aKenO~OUl1e. Llyolloyelpeuoulle TOV Kll10 YLO 15' oe XOIlTlArl q>wnQ YlOTL TO uyp6 TOU elVOl Alyo. A<PrlVOUlle TOV KLI10 vo OTeYVWOEl rsAelWe;. BO~OUI1E TO YOAO ce KOTaopOAO KOLPLxvoulle TO OLI1LYOOAL VOKOTeUOVTOe;KOAcl ewe; O OTOU nUKvwoeL TO ue [y 110 KOLy(veL KpellO. A<pf)vouue AIYO vo KpUWOel. np008eTOUI1e eve eva TO OUYcl KOLOVOKOTeUOUl1e KOAO I1ETO OUPI10,
1

EKTEAE~H

va TO crtoppooricet T] Kpel10. TeAoe; rtpooueTOUI1E Ttl ypol3Lepo KQLTOV ucveipeuevo KLIlO. Avofvouus TO <.puMo uno TTlV ouoxeucoto KOl TO onAwvoullE OTOVnOYKO. ME nLVeAO AQOWVOUIlE tva cpuMo KOLTO OlTlAWVOUI1E KOTO I1rlKOe;. To KO~OUl1e OTTl ueon. Ko8e <.puMo !lOe; OIVEL OUO unoupexia. AnAWVOUl1e A(YTl yel1LaTl, OtTlAWvouue rtc QKpEe; (<.pAoyepo) KQLPOAOPOUIlE. To [OLO KclVOUIlE IlE TO UnOAOlTlO <.puMo KOL yel1lall. ApooelO~OUl1e TO J.lT10UpeKLOce AOOWl1eVT] A0I10p(vo. To AOOwVOUl1e us rnvexo KQLTO 4JrlVOUI1EOE KOAO nooaepuoouevo eooovo orouc 180°C OTL<; VTlOTOOEle;, OTT]VTEAEUTOIO axopo, O YLa 25'-30', ew<; OTOU pootoouv.

='" =0
=r-='"
-",

_<0 -0

=-_" ~

AnOKAEltTIKA Ano TO

iiIV