SUPORT CURS NR:_______

CURS POPA ADRIANA FLORINA

CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA REMUNERĂRII FACTORULUI UMAN
Legislaţie:
Legea 487/2006 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 – MO 1.047/2006 OUG 158/2005 modificata de Legea 399/2006 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate OUG 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri în domeniul cheltuielilor de personal – MO 941/2006 Legea 399/2006 pentru aprobarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – MO 901/2006 OUG 91/2006, publicata in Monitorul Oficial 958/20006 (se aduc corecţii textului Legii nr. 399/2006). HG 1.825/2006 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata – MO 1.025/2006 HG 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale - MO 1.038/2006 Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajaţilor - MO 1.006/2006 Legea 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – MO 1006/2006 HG nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului – MO 1.046/2006 ( înlocuieste pe HG 543/1995) OUG 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii - MO 788/2006 L 76/2004 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, actualizată şi modificată L 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, modificată şi completată Standarde Internaţionale legate: IAS 19 Beneficiile angajaţilor şi IAS 26 Planurile de pensii. Nota: Cade în sarcina studentului sa citească cele 2 standarde.

IMPOZITUL PE VENIT
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit: - venituri din activitati independente; - venituri din salarii; - venituri din cedarea folosinţei bunurilor; - venituri din investitii; - venituri din pensii; 1

SUPORT venituri din activitati agricole; venituri din transferul proprietatilor imobiliare; venituri din alte surse.

CURS POPA ADRIANA FLORINA

Venituri neimpozabile - ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii; - sumele încasate din asigurari de orice fel reprezentând despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia câstigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare încheiat între parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii; - pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decât pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat; - contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale în vigoare; - sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat; - drepturile în bani si în natura primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de învatamânt din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati; - bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare în cadru institutionalizat; - sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie. - veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia prevăzute de lege; - subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate în conformitate cu legislatia în vigoare; - premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice. - premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti în cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti în cadrul competitiilor desfasurate în România; Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile de mai sus Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA REMUNERĂRII FACTORULUI UMAN

2

SUPORT

CURS POPA ADRIANA FLORINA

1. VENITURI DIN SALARII
Definiţie: Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în natura obţinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate în baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporara de munca. În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: - indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii; - drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii; - indemnizaţia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum si la regiile autonome; - indemnizaţia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale; - sumele acordate de organizaţii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice; - indemnizaţia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a acţionarilor; - orice alte sume sau avantaje de natura salarială ori asimilate salariilor. Avantajele primite în legătura cu o activitate dependenta includ, însa nu sunt limitate la: - utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu excepţia deplasării pe distanta dus-întors de la domiciliu la locul de munca; - cazare, hrana, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei; - împrumuturi nerambursabile; - anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului; - abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal; - permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal; - primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plătii primei respective, altele decât cele obligatorii. Nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile: - ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamitaţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de munca. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului si a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, 3

SUPORT

CURS POPA ADRIANA FLORINA

-

-

-

precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 RON. NOU tichetele de creşa acordate potrivit legii; tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii; contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislaţiei în vigoare; contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situaţiile în care nu se asigura locuinţa sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii; sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizaţiei primite pe perioada delegării si detaşării în alta localitate, în tara si în străinătate, în interesul serviciului.; sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; indemnizaţiile de instalare ce se acorda o singura data, la încadrarea într-o unitate situata într-o alta localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de baza la angajare; veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator; cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesionala si perfecţionarea angajatului legata de activitatea desfăşurata de acesta pentru angajator; costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

Forţa de muncă atrage după sine o serie de impozite, taxe şi contribuţii. Beneficiile angajaţilor trebuie recunoscute ca şi datorii şi cheltuieli atunci când întreprinderea este angajată în: - încheierea contractului de muncă al unui angajat sau grup de angajaţi înainte de data de pensionare; - furnizarea beneficiilor de încheiere a serviciilor angajatului ca rezultat al unei oferte făcute pentru a încuraja plecarea voluntară în şomaj (salarii compensatorii). Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele: a) in regie sau după timp; b) in acord; c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate; d) alte forme specifice unităţii. Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una din următoarele forme: a) acord direct; b) acord progresiv; c) acord indirect; Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv. Formele de organizare a muncii si de salarizare ce urmează sa se aplice fiecărei activităţi se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau, după caz, instituţie.

4

SUPORT

CURS POPA ADRIANA FLORINA

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si salariul minim brut negociat (HG 1.825/2006): Salariul de baza minim brut pe tara: 390 RON (170 ore in medie pe luna * 2,294 RON / ora). Salariu minim brut negociat in contractul colectiv de munca: 440 RON (2,59 lei/ora). Conform legii, salariul minim garantat este actualizat prin HG dar, la rândul sau, si contractul colectiv de munca la nivel naţional are forţă obligatorie, astfel încât salariaţilor nu li se poate acorda un salariu mai mic decât cel negociat conform contractului colectiv de munca. De asemenea, în funcţie de studii pentru stabilirea salariului minim de încadrare se aplică următorii coeficienţi de ierarhizare: Studiile necesare pentru funcţia pe care se încadrează Muncitori necalificaţi Muncitori calificaţi Pregătire liceală Pregătire postliceală Şcoala de maiştri Studii superioare de scurtă durată Studii superioare *Coeficientul se aplica la salariul minim de 440 RON. Salariu minim* 440 528 528 550 572 660 880 Coeficientul minim 1 1,2 1,2 1,25 1,3 1,5 2

Salariul mediu brut Salariul mediu brut: 1.270 RON Cuantumul ajutorului de deces: Asiguratului sau pensionarului: 1.270 RON Unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 635 RON Documente aferente (DISCUŢIE LA SEMINAR): - contractul de muncă; - fişa postului; - condica de prezenţă, pontajul; - lista de avans chenzinal; - statul de salarii; - declaraţiile lunare; - Opuri, foi de vărsământ ce atestă plata.

2. IMPOZITE, TAXE ŞI CONTRIBUŢII OBLIGATORII
Obiectul impozitării: venitul brut realizat persoana fizică angajată cu contract individual de muncă. Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri. Partile contractante sunt de acord ca in perioada următoare sa actioneze pentru includerea unor sporuri in salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salariu. Sporurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza. Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt: 5

SUPORT

CURS POPA ADRIANA FLORINA

a) pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile - 10% din salariul de baza; b) pentru conditii nocive de munca - 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate; c) pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale ce au au fost compensate corespunzator cu ore libere platite - 100% din salariul de baza; d) pentru vechime in munca - minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de este 20 de ani, din salariul de baza; e) pentru lucrul in timpul noptii - 25% din salariul de baza; f) pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati sau unitati. Primele 2 tipuri de sporuri nu se includ in salariul de baza si nu se mai acorda dupa normalizarea conditiilor de munca in conformitate cu dispozitiile prezentului contract. Prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati si unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi straine, daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului etc.). Adaosurile la salariul de baza sunt: a) adaosul de acord; b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat; c) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor. Alte venituri sunt: a) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor, care este de pana la 10% in cazul societatilor comerciale si de pana la 5% in cazul regiilor autonome; b) tichetele de masa, tichetele cadou, tichetele de cresa si alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale si intelegerii partilor. Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si perioada pentru care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si, dupa caz, institutie. Salariu brut efectiv realizat = Salariu tarifat (contractual) + Sporuri permanente + Alte sporuri + Avantaje în natură + Alte drepturi Reţineri

2.1. Contribuţiile la bugetele de asigurări şi protecţie sociale
2.1.1 Contribuţia de asigurări sociale CAS = Salariu brut realizat * Cota de impozitare Cotele de CAS Condiţii de muncă normale Condiţii de muncă deosebite 2007 29% 34% 2006 30% 35% 6

SUPORT Condiţii de muncă speciale 39%

CURS POPA ADRIANA FLORINA 40%

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de către angajaţi (pensia suplimentară): 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă. Înregistrarea contabilă este: 421 = 4312 Cotele de CAS suportate de angajator: Condiţii de muncă 2007 Normale 19,5% Deosebite 24,5% Speciale 29,5% Înregistrarea contabilă este: 6451 = 4311 Cheltuiala este deductibilă. 2.1.2 Contributia de concedii si indemnizatii (Legea 399/2006, OUG 91/2006 ) Cota: 0,85%, aplicata la fondul de salarii (fata de 0,75% cât a fost în 2006) ATENŢIE: Nu se diminueaza CAS suportat de angajator cu 0,85%. Baza lunara de calcul: <= Nr.asiguratilor din luna curentă X Valoarea a12 salarii minime brute Înregistrarea contabilă este: 6451 = 4311/analitic distinct Cheltuiala este deductibilă. 2.1.3 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (modificări aduse prin OUG 88/2006) Cote Angajator Angajat 2007 6% 6,5% 2006 7% 6,5%

CASS = Cota procentuală * Salariul brut efectiv realizat Pentru angajat contribuţia se reţine din salariul brut. 421 = 4314 Pentru angajator este o cheltuială deductibilă. 6453 = 4313 2.1.4 Contribuţia de asigurări sociale pentru şomaj Cote de contribuţie CFS angajator CFS angajat 2007 2% 1% 2006 2,5% 1% 7

SUPORT

CURS POPA ADRIANA FLORINA 3,25% 3,5%

CFS datorata de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare CFS Angajat = Cota procentuală * Salariul tarifar (ATENŢIE) CFS Angajat = Cota procentuală * Salariul brut efectiv realizat Înregistrări contabile: 421 = 4372 Pentru angajator este o cheltuială deductibilă. 6452 = 4371 Declaraţie lunară: pana pe 25 ale lunii. Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj: - asociatul unic; - administratorii, prin încheierea unui contract; - persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente.

2.1.5 Contribuţia angajatorului la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 0,25%. Diminuează cota de contribuţie a unităţii la fondul de şomaj. Contribuţie angajat = Cota procentuală * Salariul brut efectiv realizat Pentru angajator este o cheltuială deductibilă. O posibilă înregistrare 6452 = 4373 (creat special, el neexistând în planul de conturi) sau 4371/analitic distinct Fondul total de salarii avut în vedere la calcului fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale include: - salariile de baza; - salariile de baza aferente personalului roman trimis in misiune permanenta in străinătate, corespunzătoare funcţiilor in care persoanele respective sunt încadrate in tara; - sporurile adaosurile si indemnizaţiile; - salariile de merit; - sumele realizate prin plata cu ora, gărzile, indemnizaţiile clinice; - stimulentele si premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii; - indemnizaţiile pentru concediul de odihna; - indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de angajatori, conform legii, din fondul de salarii; - orice alte sume plătite din fondul de salarii, cu excepţia compensaţiilor acordate in condiţiile legii si ale contractului colectiv de munca, salariaţilor concediaţi pentru motive ce nu ţin de persoana lor. 2.1.6 Contribuţia la fondul de risc pentru accidente şi boli profesionale

8

SUPORT

CURS POPA ADRIANA FLORINA

Contribuţia = Fondul lunar de salarii * Cota de contribuţie În funcţie de clasa de risc, cotele de contribuţie sunt între 0,5% şi 3,6% (art. 24, L 487/2006) 6451 = 4311/analitic distinct

2.1.7 Contribuţia unităţii la Inspectoratul teritorial de muncă (ITM) Contractele individuale de muncă trebuie înregistrate în termen de 20 zile de la data încheierii lor la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială. Termenul de depunere a actelor de suspendare, modificare sau încetare a contractelor de muncă este de 5 zile de la data intrării în vigoare. Comisioane percepute: - 0,75% din fondul lunar de salarii angajaţilor cărora le păstrează şi completează carnetele de muncă; - 0,25% din fondul lunar de salarii angajaţilor cărora le verifică şi certifică legalitatea înregistrărilor efectuate ei. Comisionul se aplică la salariul brut efectiv realizat. Obligaţii: Depunerea unei declaraţii fiscale privind stabilirea comisionului până la 25 ale lunii următoare. Plata comisionului se efectuează în acelaşi termen. Înregistrare contabilă 635 = 447/analitic distinct Cheltuiala este deductibilă.

2.2 Impozitul pe salariu
Determinarea impozitului pe venitul din salarii Impozit pe salarii se calculează si se retine lunar la sursa de către plătitorii de venituri. Începând cu 01.01.2006, acest impozit constituie un impozit final dacă angajatul în cursul anului nu a desfăşurat activităţi independente. Mod de calcul la locul unde se afla funcţia de baza: Impozit din salarii Baza = Salariu de brut calcul = Baza de calcul Contribuţii obligatorii lunare * 16% - Cotizatia sindicala Contributiile la fondurile de pensii facultative

- Deducerea personala

Deducere personala Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. Tip deducere Deducerea personală Venit lunar brut Suma deducere Până la 1.000 - fără persoane în întreţinere - 250 RON; RON - pentru o persoana în întreţinere - 350 RON; - pentru doua persoane în întreţinere - 450 RON; 9

SUPORT -

CURS POPA ADRIANA FLORINA pentru trei persoane în întretinere - 550 RON; pentru patru sau mai multe persoane în întreţinere - 650 RON. Intre 1.000 şi (250 + 100 * Nr. persoane întreţinere) * [1 – (Venit 3.000 RON brut – 1.000)/2.000] Peste 3.000 RON Nu se acordă deducere personală. cotizaţiei Suma platită în lună Contribuţia lunară, în limita a 200 EUR anual.

Deducerea sindicale Deducerea contribuţiei la schemele facultative de pensii ocupaţionale

Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărui venituri impozabile si neimpozabile nu depăşesc 250 RON/ lună. În cazul în care o persoana este întreţinuta de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între parţi. Copiii minori, în vârsta de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi. Mod de calcul pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri: Baza de calcul = Salariu brut Contribuţii obligatorii lunare

Plătitorul este obligat să determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil. Înregistrarea contabilă este: 421 = 444 Veniturile realizate de persoane fizice nerezidenţe (persoane care însumează mai puţin de 183 zile lucrătoare într-un an) Impozitul se calculează: (Venitul impozabil obţinut în străinătate/Venituri totale) * Cota de impozit % din România Dacă impozitul stabilit astfel este mai mare decât impozitul plătit în ţara străină, în România se achită diferenţa de impozit. Dacă impozitul stabilit astfel este mai mic decât impozitul plătit în ţara străină, în România administraţia financiară îi recalculează şi restituie la cerere diferenţa. Fisele fiscale Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fisele fiscale. Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe întreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pâna în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Obligaţii Toate obligaţiile cu privire la remunerarea forţei de muncă se înregistrează lunar (în ultima zi a lunii, indiferent de ziua din săptămână) şi se achită prin OP până la data de 25 ale lunii următoare. Tot 10

SUPORT

CURS POPA ADRIANA FLORINA

până în acel moment se depune şi declaraţia 100 cu privire la obligaţiile aferente bugetului consolidat de stat, care trebuie să coincidă cu balanţa de verificare.

3.ALTE PREVEDERI
3.1. Cadrul general de informare si consultare a angajaţilor (Legea 467/2006) Potrivit acestei noi legi, angajatorii au obligaţia sa informeze si sa consulte reprezentanţii angajaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare, cu privire la: - evolutia recenta si probabila a activitatilor si situaţiei economice a întreprinderii; - situatia, structura si evolutia probabila a ocuparii fortei de munca în cadrul întreprinderii, precum si cu privire la eventualele masuri de anticipare avute în vedere, în special atunci când exista o amenintare la adresa locurilor de munca; - deciziile care pot duce la modificari importante în organizarea muncii, în relatiile contractuale sau în raporturile de munca, inclusiv cele vizate de legislatia româna privind procedurile specifice de informare si consultare în cazul concedierilor colective si al protectiei drepturilor angajatilor, în cazul transferului întreprinderii. Informarea se face într-un moment, într-un mod si cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor sa examineze problema în mod adecvat si să pregătească, dacă este cazul, consultarea. Modalităţile de informare si consultare a angajaţilor pot fi definite în mod liber si în orice moment, în contractele si acordurile colective de munca, încheiate conform legii. Angajatorul nu este obligat sa comunice informaţii sau sa întreprindă consultări, daca acestea sunt de natura sa dăuneze grav funcţionarii întreprinderii sau sa-i prejudicieze interesele. Decizia de a nu comunica aceste informaţii sau de a nu întreprinde consultări trebuie motivata fata de reprezentanţii angajaţilor. 3.2. Vărsăminte pentru persoane cu handicap neîncadrate (Legea 448/2006) Autorităţile si instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi (înainte se prevedea un număr de 75 de angajaţi), au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. Autorităţile si instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute de lege, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii: a) Sa plătească lunar către bugetul de stat: 50% din salariul de baza minim brut pe tara (înainte era prevăzut 1 salariu minim brut pe tara) X Nr. de locuri de munca în care nu au angajat persoane cu handicap; b) Sa achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a). Prevederile mai sus menţionate intra in vigoare la data de 21 decembrie 2006, ceea ce înseamnă ca aceste modificări intervin odată cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2006. 3.3. Indemnizaţia de delegare si detaşare (HG nr. 1860/2006) 11

SUPORT

CURS POPA ADRIANA FLORINA

• Pentru salariaţii din cadrul companiilor naţionale, societăţilor comerciale şi regiilor autonome la care drepturile salariale se acordă prin negociere, drepturile băneşti pe perioada delegării si detaşării in altă localitate, precum şi in cazul deplasării in cadrul localităţii, in interesul serviciului, se acorda in condiţiile prevăzute in contractele colective sau individuale de munca; • Pentru personalul autorităţilor si instituţiilor publice, pentru perioada delegării sau detaşării intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care îşi are locul permanent de munca, indemnizaţia zilnica de delegare sau detaşare este de 13 lei. Aceasta indemnizaţie zilnica se acorda indiferent de durata delegării sau detaşării. (Anterior se acorda o indemnizaţie zilnica pentru primele 30 de zile calendaristice, iar pentru durata ce depăşea 30 de zile calendaristice se acorda o indemnizaţie lunara). În cazul persoanelor juridice cu capital privat rămân suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordata salariaţilor pentru deplasări în România si în străinătate, este deductibila fiscal în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice; • In cazul in care personalul aflat in delegare nu se cazează in structuri de primire turistice, cheltuielile de cazare se compensează prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 30 lei (anterior era prevăzuta suma de 0,5 lei); • In ceea ce priveşte cheltuielile de transport in cazul in care deplasarea se efectuează cu avionul, se stipulează ca decontarea se face pentru clasa economica (anterior nu era prevăzuta clasa); • Persoanei detaşate in afara localităţii in care îşi are locul permanent de munca i se asigura, prin grija unităţii la care este detaşata, cazarea gratuita in clădiri ori in spatii închiriate de aceasta, in limita tarifelor legale. In aceste situaţii, cheltuielile de cazare in structurile de primire turistice nu se decontează; • Se decontează şi micul dejun inclus in costul cazării; • Persoana care are locul permanent de munca in alta localitate decât aceea in care îşi are domiciliul nu beneficiază, pe timpul cat este trimisa in delegare sau detaşare in localitatea de domiciliu, de indemnizaţie de delegare sau de detaşare si de decontarea cheltuielilor de cazare. Acestei persoane i se decontează numai cheltuielile de transport. 3.4 Registrul de evidenţă a salariaţilor Angajatorii care au personal încadrat cu contract individual de munca sunt obligaţi să transmită registrul în forma electronică către ITM.

Termen declarare si plata pentru obligatiile salariale în cazul IMM
În baza modificarilor aduse Codului de procedura fiscala prin OG nr. 35/2006, începând cu 1 ianuarie 2007 persoanele juridice cu statut de microîntreprindere vor declara si plati impozitele si contributiile aferente salariilor trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. Reamintim ca, în baza Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, intra în categoria microîntreprinderilor societatile care: • au pâna la 9 salariati; si 12

SUPORT

CURS POPA ADRIANA FLORINA

• realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent în lei.

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful