Studiu de caz privind impozit pe profit

Societatea MAX SA prezintă la 31.12.N următoarele informaţii referitoare la cheltuielile şi
veniturile anului curent:
Solduri finale
Element
D

0
601
602
605
607
613.1
613.2
623.1
623.2
624
625
626
635.1
635.2
641
645
6581
6588
663
665
666
6811.1
6811.2
6812.1
6812.2
6813
6814
6863

C

1
TOTAL CHELTUIELI din care:
Cheltuieli cu materiile prime
Cheltuieli cu materialele consumabile
Cheltuieli privind energia şi apa
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu primele de asigurare – asigurare clădire
firmă
Cheltuieli cu primele de asigurare – asigurare viaţă
asociat
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate –
publicitate contract
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate - protocol
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
100 zile diurnă* 35RON/zi
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate – nedeductibile
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate - deductibile
Cheltuieli cu remuneraţiile personalului
Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
Despăgubiri, amenzi şi penalităţi – plătite organelor de
control
Alte cheltuieli de exploatare – fără documente
justificative
Pierderi din creanţe legate de participaţii
Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
Cheltuieli privind dobânzile
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
imobilizărilor – clădire firmă
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
imobilizărilor – maşina administrator neinclusă pe
statul de salarii
Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru
riscuri şi cheltuieli-garanţii comerciale
Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru
riscuri şi cheltuieli – altele nedeductibile
Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru
deprecierea imobilizărilor
Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru
deprecierea activelor circulante
Cheltuieli financiare privind provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor financiare

2
3.383.100
700.000
300.000
75.000
400.000
15.000

-

45.000

-

105.000

-

40.000
87.000
35.000

-

14.000
11.900

-

40.000

-

155.000
54.200
23.000

-

18.000

-

180.000
18.000
600.000
70.000
60.000

-

45.000

-

18.000

-

180.000

-

40.000

-

18.000

-

6868
691
701.1
701.2
704
707
708
7581
761
763
766
768
7812
7814
7863

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de
rambursare a obligaţiunilor
Cheltuieli cu impozitul pe profit
TOTAL VENITURI din care:
Venituri din vânzarea produselor finite - export încasat
Venituri din vânzarea produselor finite – intern
Venituri din lucrări executate şi servicii prestate –
export încasat
Venituri din vânzarea mărfurilor
Venituri din activităţi diverse
Venituri din despăgubiri, amenzi, penalităţi comerciale
Venituri din imobilizări financiare
Venituri din creanţe imobilizate
Venituri din dobânzi
Alte venituri financiare
Venituri din provizioane – altele
Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor
circulante
Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
financiare

21.000

-

15.000

-

-

4.806.000
1.450.000
850.000
300.000

-

600.000
150.000
45.000

-

1.200.000
70.000
40.000
15.000
27.000

-

34.000

-

25.000

Se mai cunosc următoarele informaţii :
Capital social = 480.000 lei ;
Capital împrumutat = 1.000.000 lei ;
Capital propriu = 850.000 lei ;
Rezervă legală înregistrată = 10.000 lei.
Înainte de a stabili rezultatul contabil trebuie închise toate cheltuielile şi veniturile după cum
urmează :
1) Inchiderea cheltuielilor din exploatare:
121.01
%
2.546.100
601
700.000
602
300.000
605
75.000
607
400.000
613
60.000
623
145.000
624
87.000
625
35.000
626
14.000
635
51.900
641
155.000
645
54.200
6581
23.000
6588
18.000
6811
130.000
6812
63.000
6813
180.000
6814
40.000
691
15.000

2) Inchiderea veniturilor din exploatare.
%
701
704
707
708
7581
7812
7814

121.01
Profit şi pierdere - exploatare

3) Închiderea cheltuielilor financiare
121.02
%
Profit şi pierdere -financiare
663
665
666
6863
6868
4) Închiderea veniturilor financiare
%
121.02
761
Profit şi pierdere - financiare
763
766
768
7863

3.456.000
2.300.000
300.000
600.000
150.000
45.000
27.000
34.000

837.000
180.000
18.000
600.000
18.000
21.000
1.350.000
1.200.000
70.000
40.000
15.000
25.000

5) Rezultatul contabil = TOTAL VENITURI – TOTAL CHELTUIELI
Rezultatul contabil = (3.456.000 – 2.546.100) + (1.350.000 – 837.000) = 909.900 + 513.000 =
1.422.900 lei
Rezultatul fiscal = Rezultat contabil – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile =
1.422.900 – 1.286.000 + 492.312 = 629.212 lei
6) Venituri neimpozabile = 1.200.000 + 86.000 = 1.286.000 lei
Venituri din dividende – sunt neimpozabile deoarece sunt primite de la o persoană juridică
română. (ct 761) = 1.200.000 lei
Venituri din provizioane – sunt neimpozabile, conform prevederilor legale deoarece reprezintă
venituri relizate din provizioane pentru care nu s-a acordat drept de deducere în anul anterior.(ct.
7812 +ct. 7814 + ct. 7863 ) = 27.000 + 34.000 + 25.000 = 86.000 lei.
7) Cheltuieli nedeductibile = 45.000 + 31.042 + 32.370 + 11.900 + 23.000 + 18.000 +
60.000 + 256.000 +15.000 = 492.312 lei
- Cheltuieli cu asigurările ce nu vizează bunurile societăţii – Toate sumele plătite în favoarea
acţionarilor respectiv asociaţi. (ct. 613.2) = 45.000 lei
- Cheltuieli de protocol peste limita legală de 2%.

Baza de calcul: Total venituri – Total cheltuieli +Chelt cu impozitul pe profit + Chelt de protocol
-Venituri neimpozabile + Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile = 1.422.900 + 15.000 +
40.000 – (1.200.000 + 86.000) + (256.000 + 18.000 + 180.000 + 40.000 + 18.000) = 447.900 lei
Cheltuieli cu protocolul deductibile = 447.900 * 2% = 8.958 lei
Cheltuieli cu protocolul nedeductibile 40.000 – 8.985 = 31.042 lei.
- Cheltuieli cu diurna – deductibil de 2,5 ori diurna instituţiilor publice (presupunem că
pentru instituţiile publice cheltuiala deductibilă este de 10,52/zi)
Cheltuieli cu diurna deductibile: 100 zile * 26,3= 2.630 lei
Cheltuieli cu diurna nedeductibile 35.000– 2.630= 32.370 lei.
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate nedeductibile
(ct. 635.1) = 11.900 lei
- Cheltuieli cu amenzile şi penalităţile (ct. 6581) = 23.000 lei.
- Cheltuielile fără documente justificative (ct. 6588) = 18.000 lei.
- Cheltuielile cu amortizarea -maşina administratorului
(ct. 6811.2) = 60.000 lei.
- Cheltuieli cu dobânzile
Gradul de îndatorare = Capital împrumutat/ Capital proprii
= 1.000.000 /850.000 = 1,176
În această situaţie cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile integral.
- Cheltuieli cu provizioanele (ct. 6812.2 +ct.6813 + ct. 6814 + ct. 6863)
= 18.000 + 180.000 + 40.000 + 18.000 = 256.000 lei
- Cheltuiala cu impozitul pe profit (ct. 691) = 15.000 lei
8) Rezultatul impozabil = Rezultatul fiscal – Rezerva legală –Pierderea de repartizat
= 730.612 – 10.395 = 696.547 lei
- Rezervă legală 5% * (Total venituri – Total cheltuieli + Cheltuiala cu impozitul pe profit –
Venituri neimpozabile + Cheltuieli aferente cheltuielilor neimpozabile), maxim 20% din
capitalul social.
Baza rezervă legală: 1.422.900 + 15.000 – 1.286.000 + 256.000 = 407.900 lei.
Rezervă legală= 5%*407.900 = 20.395 lei
Rezervă legală constituită 10.000 lei
Rezervă legală de constituit = 20.395 – 10.000 = 10.395 lei.
9) Impozit pe profit datorat = Rezultat impozabil * 16%=
= 629.212 * 16% = 100.673,92 lei
10) Înregistrarea impozitului pe profit de plătit la bugetul de stat:
6911
=
4411
85.673,92 (100.673,92 - 15.000)
Cheltuieli cu impozitul pe profit
Impozit pe profit curent
11) Înregistrarea repartizării rezervei
129
=

1061

Declaraţia de impozit pe profit se prezintă astfel:

10.395 lei

|
_____
|
|
| MFP |
|
101
DECLARAŢIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
|
|_____|
|
Pe anul N
| MINISTERUL |
| FINANŢELOR |
| PUBLICE
|
|_____________|
___
Declaraţie rectificativă |___|
Se completează cu X
în cazul declaraţiilor rectificative
DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI
________________________________________________________________________________
________________________
_____
_________________________
| Cod de înregistrare
| |
| |
|
| fiscală:
| |
R | |
|
|________________________| |_____| |_4|7_|_1|_8|_4|_9|_|_|_|_|
______________________________________________________________________________
| Denumire/
|
|
| Nume prenume |
SC MINA SA
|
|______________|_______________________________________________________________|
| Judeţ/Sector |
| Localitate |
|
|______________|_____________|____________|______BUCURESTI_____________________|
| Strada |
| Număr |
| Bloc |
| Scara |
| Ap. |
|
|________|___________________|_______|_______|______|____|_______|___|_____|___|
| Cod
|
| Tel.:|
| Fax: |
| E-mail:|
|
| poştal |
|
|
|
|
|
|
|
|________|___________________|______|______|______|______|________|____________|
_____________
| Cont bancar |
|_____________|
BANCA
Număr cont
_________________________________
_________________________________
|________BCR _____________________|
|___1.264.46- rol _______________|
________________________________________________________________________________
- Lei __________________________________________________________________________________
|Nr. |
DENUMIRE INDICATORI
|
|
SUME
|
|crt.|
|
|
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 1.| Venituri din exploatare
| 1 |3.456.000
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 2.| Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare
| 2 |2.546.100
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 3.| Profit/pierdere din exploatare (rd. 1 - rd. 2)
| 3 | 909.900
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 4.| Venituri financiare
| 4 |1.350.000
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 5.| Cheltuieli financiare
| 5 | 837.000
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 6.| Profit/pierdere financiar(ă) (rd. 4 - rd. 5)
| 6 | 513.000
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 7.| Venituri extraordinare
| 7 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 8.| Cheltuieli extraordinare
| 8 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 9.| Profit/pierdere extraordinar(ă) (rd. 7 - rd. 8)
| 9 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 10.| Total profit/pierdere (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)
| 10 |1.422.900
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 11.| Sume de natura veniturilor rezultate ca urmare a
|
|
|
|
| transpunerii sau retratării
| 11 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 12.| Sume de natura cheltuielilor rezultate ca urmare a
|
|
|
|
| transpunerii sau retratării
| 12 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 13.| Profit/pierdere (rd. 10 + rd. 11 - rd. 12)
| 13 |1.422.900
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 14.| Amortizarea deductibilă fiscal
| 14 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 15.| Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar|
|
|
|
| deductibile fiscal, care sunt reportate din perioada |
|
0 |
|
| precedentă
| 15 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 16.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
|
|
|
|
| fondului de rezervă, în limita a 5% din profitul
|
|
|
|
| contabil anual până ce acesta va atinge 20% din
|
|
10.395
|

|
| capital
| 16 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 17.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
|
|
|
|
| rezervelor de către: B.N.R., bănci, fonduri de
|
|
0 |
|
| garantare şi cooperative de credit
| 17 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 18.| Alte sume deductibile în limitele prevăzute de
|
|
|
|
| legislaţia în vigoare
| 18 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 19.| Total deduceri (rd. 14 la rd. 18)
| 19 |
10.395
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 20.| Dividende primite de la altă persoană juridică română | 20 |1.200.000
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 21.| Alte venituri neimpozabile
| 21 |
86.000
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 22.| Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21)
| 22 |1.286.000
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 23.| Profit/pierdere (rd. 13 - rd. 19 - rd. 22)
| 23 | 126.505
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 24.| Cheltuieli cu impozitul pe profit
| 24 |
15.000
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 25.| Impozitul pe venitul realizat în străinătate
| 25 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 26.| Amenzi, confiscări, dobânzi pentru plata cu
|
|
|
|
| întârziere şi penalităţi de întârziere datorate către |
|
|
|
| autorităţile române sau străine, altele decât cele
|
|
23.000
|
|
| prevăzute în contractele comerciale încheiate între
|
|
|
|
| persoane rezidente
| 26 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 27.| Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută |
|
|
|
| de lege
| 27 |
31.042
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 28.| Cheltuieli de sponsorizare care depăşesc limita
|
|
|
|
| prevăzută de lege
| 28 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 29.| Cheltuieli cu amortizarea contabilă nedeductibilă
|
|
|
|
| fiscal
| 29 |
60.000
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 30.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
|
|
|
|
| provizioanelor, a rezervelor peste limitele prevăzute |
|
|
|
| de lege
| 30 |
256.000
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 31.| Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu |
|
|
|
| sunt reportate pentru perioada următoare
| 31 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 32.| Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar|
|
|
|
| nedeductibile fiscal, care sunt reportate pentru
|
|
0 |
|
| perioada următoare
| 32 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 33.| Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile
| 33 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 34.| Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare
|
|
|
|
| sursă de venit
| 34 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 35.| Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere
|
|
|
|
| fiscal
| 35 |
107.270
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 36.| Total cheltuieli nedeductibile (rd. 24 la rd. 35)
| 36 |
492.312
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 37.| Total profit impozabil/pierdere înainte de reportarea |
|
|
|
| pierderii (rd. 23 + rd. 36)
| 37 |
629.212
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 38.| Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi
| 38 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 39.| Profit impozabil/pierdere (rd. 37 - rd. 38)
| 39 |
629.212
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 40.| Total impozit pe profit, din care:
| 40 |
100.673,92 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.1| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 25%|40.1|
100.673,92 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.2| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 5% |40.2|
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.3| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 6% |
|
|
|
| (12,5%)
|40.3|
0|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.4| Impozit de 5% pe venit în cazul contribuabililor care |
|
|
|
| desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, |
|
|
|
| cluburilor de noapte, a discotecilor şi a cazinourilor|40.4|
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.5| Impozit aferent profitului obţinut printr-un sediu
|
|
|

|
| permanent în România
|40.5|
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 41.| Credit fiscal, din care:
| 41 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|41.1| Credit fiscal extern
|41.1|
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 42.| Impozit pe profit scutit
| 42 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 43.| Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit
|
|
|
|
| legislaţiei în vigoare
| 43 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 44.| Total credit fiscal (rd. 41 la rd. 43)
| 44 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 45.| Impozit pe profit datorat (rd. 40 - rd. 44)
| 45 |
100.673,92 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 46.| Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare
|
|
|
|
| prin Declaraţiile privind obligaţiile de plată la
|
|
15.000
|
|
| bugetul de stat
| 46 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 47.| Impozit pe profit de plată (rd. 45 - rd. 46)
| 47 |
85.673,92 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 48.| Impozit pe profit de recuperat (rd. 46 - rd. 45)
| 48 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
______________________________________________________________________________
| 49. Alte menţiuni referitoare la calculul
|
|
impozitului pe profit: ....................
................
|
|
...........................................
................
|
|
...........................................
................
|
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această
declaraţie sunt corecte şi complete.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu, în condiţiile legii.
Nume, prenume .VASILE ION...........
Funcţia .DIRECTOR GENERAL...........

_______________________
| Semnătura şi ştampila |
|_______________________|

________________________________________________________________________________
Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare: .......................
Data: ...............................
________________________________________________________________________________
Cod MFP 14.13.01.04