БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ
РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА

Страна 1

СКОПЈЕ, МАРТ 2011 година

Содржина
Содржина............................................................................................................................1

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ
ИМА/25.03.2011/АКАДЕМИК ОБУКА/

.........1 I.......................................................................................................3 III..................................6 ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА.........................................................................................5 V...3 III........4 IV................................................................................................................................................................................................ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ.........16 Страна 1 Содржина................ Табеларен преглед на обврските на работодавачот според ЗБЗПР...................................................................9 Правилник за заштита на работниците при пожар спасување и евакуација..........16 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25.......................... ПРАВА И ОБВРСКИ НА ВРАБОТЕНИТЕ.........13 И З Ј А В А................................ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА................6 ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА......................................................3 II....................................................................3 II...........................................................................................ВОВЕД............2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ .............................................................5 V.................................9 Правилник за заштита на работниците при пожар спасување и евакуација........ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА..........................13 И З Ј А В А.......4 IV........................I.......... ПРАВА И ОБВРСКИ НА ВРАБОТЕНИТЕ...ВОВЕД........03........................................................................... Табеларен преглед на обврските на работодавачот според ЗБЗПР..ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ................................

2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ . обврските на работодавачот при организирањето на здравјето и безбедноста на работа како и правата и обврските на вработените. КАДЕ На сите места каде се извршува работниот процес. Подготвување на правилници за евакуација. Полицијата итн). ШТО (член КАКО Страна 1 Односи 11) КОЈ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25.ВОВЕД Областа на заштита при работа е регулирана со Законот за Безбедност и здравје при работа (Службен Весник бр.I. Во овој закон се утврдени мерките за безбедност и здравје при работа.92/07) и бројни подзаконски акти донесени врз основа на овој Закон. Тенденција е областа на заштита на работа да се регулира со наметнување на конкретни обврски на работодавачите и вработените. II. Овој закон се применува на сите дејности од јавниот и приватниот сектор освен оние кои се регулирани со посебни прописи (Вооружените сили. пожар.03. Предвидување на ризици и преземање за намалување на истите. Со донесување на новиот закон за безбедност и здравје и со бројните подзаконски акти кои го следеа новиот закон како и со конкретни чекори од Државните органи во областа на заштита при работа се централизира една досега маргинализирана област.ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА Според Законот за Безбедност и Здравје главни карактеристики на односот со кој се уредува безбедноста и здравје при работа се: Субјекти ЗБЗПР(член 1 и 2) Простор ( член 6) според Процес ( член 5) и правила Сите вработени и работодавaчи. Иако големиот дел од позаконски акти се донесени (преземени) од системи во кои Македонија беше дел сепак има најави на заменување на истите со нови усогласени со оние на Европската Унија како дел од критериумите за членство. Подготвување на изјава за безбедност Испитување на работното место и околина. Заштита при работа е составен дел од организацијата при работа и истата се остварува преку почитување на постоечките прописи и со превземање на конкретни мерки.

да преземе мерки за заштита при пожар или доколку настане да ја намали опасноста на најмала можна мера за да ги заштити вработените.2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ .2009 година.ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ Општи обврски кои му се наметнати на работодавачот се да избира работни методи кои ќе го подобрат нивото на безбедност и здравје при работа (член 5 став 2) и да го прилагоди работниот процес кон способностите на вработените (член 10). Стручните лица во прв поглед ќе имаат обврска да го советуваат работодавачот.да подготвата стручна основа за изјавата за безбедност да вршат контролни прегледи на работното место. ќе ги запознае вработените со планот за евакуација и ќе спроведе практични вежби најмалку една во две години. гасење пожар евакуација и спасување а над овој број на секои 20 по уште еден. спасување и прва помош. Доколку на работното место и во работните простории работат до 20 луѓе тогаш најмалку еден од нив ќе биде оспособен за давање на прва помош.III.(член 24) Работодавачот ќе обезбеди соодветни апарати за гасење на пожар и истите ќе ги постави на видно и достапно место и ќе ги сервисира во согласност со БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25. можат да се извршени директно од страна на работодавачот или преку назначување на овластени стручни лица.( член 19) Страна 1 Работодавачот е должен земајќи го во предвид технолошкиот процес. да вршат обука на вработените и да даваат конкретни предлози за унапредување на безбедноста и здравјето на работното место. Работодавачот ќе дозволи вработените непосредно или преку свој претставник да учествуваат во утврдувањето на недостатоците и подобрување на условите за работа (член 27 и 28) и мора да назначи: -едно или повеќе стручни лица за безбедност (член 19) -овластена здравствена установа која ќе врши стручни задачи за здравје при работа ( член 17 и член 20) -да донесе безбедносни мерки против пожар (член 17) -мерки за прва помош и евакуација (член 17) -обука на вработените за безбедно извршување на работата (член 17) -вршење на прегледи и испитување на работната средина ( член 33) -следење на здравствената состојба на вработените( член 17) Работодавачот според Законот за безбедност и здравје мора да изготви и да спроведе изјава за безбедност на секое работно место. Оваа законска одредба не се применуваше поради отуството на издадени дозвола за вршење на стручни работи од страна на Министерството за труд и социјална политика. Во таа насока работодавачот ќе организира и ќе обезбеди евакуација.03. Оваа обврска работодавачите имаат рок од две години од стапување на сила на Законот за безбедност и здравје при работа односно до 07. Изјавата за безбедност претставува идентификација на опасностите и проценка на ризиците. Основните обврски кои Законот му ги наметнува на Работодавачот за да ја организира безбедноста и здравјето при работа. ќе оспособи лица кои ќе ја спроведуваат евакуацијата.( член 24).

подзаконските прописи. да ги даде своите согледувања и да има увид во записникот составен од страна на инспекторот и o да побара од работодавачот информации и да има пристап до изјавите за процена за безбедноста и извештаите што се обврска на работодавачот и други документи во врска со планирањето и уредувањето на безбедноста и здравјето при работа.) Работодавачот во случај на непосредна опасност ќе има даде на вработените соодветни упатства за запирање со работа и евакуација и во никој случај нема да ги задолжува вработените со извршување на работни задачи. Средствата за работа работодавачот ќе ги држи во исправна состојба. (член 33).2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ . со тоа што тој број не може да биде помал од: . ПРАВА И ОБВРСКИ НА ВРАБОТЕНИТЕ Вработените генерално треба да соработуваат со работодавачот со давање мислења.(член 38) Вработените соработуваат и со стручните лица поставени од работодавачот во областа заштита на безбедноста и здравјето при работа. се избира еден претставник. Активната улога на вработениот претставува само право туку и обврска на вработениот.. o да ја извести инспекцијата на трудот за нејзино посредување. ( член 8 од Правилникот за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати. на не ќе на Вработените ќе ги почитуваат упатствата од производителот при управување со средствата за работа (член 41). Страна 1 Претставникот на вработените има право: o да ги обиколи работните места поради согледување на состојбата во врска со безбедноста при работа. .двајца претставници на 101 до 500 вработени и тројца претставници кај работодавачот кои имаат над 501 вработен.(член 3) Бројот на претставниците ќе зависи од бројот на вработените.над десет вработени. предлози и забелешки. o да разговара со работодавачот за потребите и проблемите на безбедноста и здравјето при работа. а ќе ја проверува исправноста и безбедноста со правење на повремени испитувања. IV.03. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25. да присуствува. Вработените имаат право да именуваат претставник кое претставува лице избрано од страна на вработените да ги застапува нивните интереси во поглед на безбедноста и здравјето при работа пред работодавачот.

)На вработените и на претставниците им се презентира изјавата за безбедност Страна 1 г. Табеларен преглед на обврските работодавачот според ЗБЗПР ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ И ВРАБОТЕНИОТ СПОРЕД НОВИОТ ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА(Сл.2007 година на ИЗВОР ПЕРИОД Член 11 став 1 од Законот за безбедност и здравје при работа Две години од денот на влегување на сила на овој закон ( член 60).Заштита од пожар.000 до 8.2009 година 1.2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ .92/07) од 24.) Секој работодавач мора да изготви и спроведе изјава за безбедност на секое работно место б.) Работодавач ќе биде казнет со глоба од 5. Тоа значи дека крајниот рок за изготвување и спроведување на изјава за безвбедност е 07.07. работодавачот треба да преземе мерки да не настане пожар Член 11 став 3 од Законот за безбедност и здравје при работа Член 27 став 2 од Законот за безбедност и здравје при работа Член 58 став 1 алинеја 1 од Законот за безбедност и здравје при работа Член 24 став 1 од Законот за безбедност и здравје при работа Со стапување на сила на законот за безбедност и здравје при работа БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25.V.)Изјавата за безбедност се заоснова на идентификација на опасноста и проценка на ризиците по безбедноста и здравјето в.) Земајќи го во предвид технолошкиот процес и материјалите кои се користат при работа.Изјава за безбедност а. евакуација и спасување а.000 евра доколку нема изготвено и спроведена изјава за безбедност во писмена форма 2.весник бр.03.

2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ .) Бројот на претставниците ќе зависи од бројот на вработените Член 24 став 4 од Законот за безбедност и здравје при работа Најмалку еднаш на две години Член 24 став 6 од Законот за безбедност и здравје при работа Со стапување на сила на новиот закон за безбедност и здравје при работа Член 24 став 7 од Законот за безбедност и здравје при работа Со стапување на сила на новиот закон за безбедност и здравје при работа Член 29 од Законот за безбедност и здравје при работа б.) Работодавачот има обврска да спроведе обука во областа на здравје и безбедност при работа на вработените Член 31 од Законот за безбедност и здравје при работа в.03. евакуација и спасување а над овој број на секои 20 уште по еден г) Работодавачот ќе склучи договори со други правни субјекти специјализирани за давање на услуги. гасење пожар.) На секое работно место каде работат до 20 вработени најмалку еден ќе биде обучен за прва помош. Страна 1 Обука и претставници на вработените а.) Обуката се спроведува од страна на стучно лице кое има положено стручен испит Член 19 од Законот за безбедност и здравје при работа а)при вработување б)при преместување на ново работно место в)при вовоедување на нова технологија и нови средства за работа. активности за евакуација и спасување и противпожарна заштита. итна медицинска помош.) Работодавачот да утврди план за евакуација и спасување во случај на вонредна ситуација и да спроведе практични вежби в. г)при измена на работниот процес Со стапување на сила на законот за безбедност и здравје при работа и Правилникот за полагање на стручен испит од областа на безбедност и здравје при работа Права и обврски на вработените БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25. особено во однос на давање на прва помош.б.

) Вработениот има право да побара асистенција од надлежниот инспекторат за труд доколку смета дека не се исполнети условите за безбедност и здравје при работа г.) Право и обврска на секој вработен е да дава предлози.03.) Вработениот мора правилно и според упатствата да ги користи средствата за работа и опремата за лична заштита в.2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ .) Вработениот мора веднаш да го извести работодавачот за секој недостаток кој би можел да ја загрози неговата или безбедноста на другите вработени Член 39 став 2 од Законот за безбедност и здравје при работа БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25.а. забелешки и мислења во областа на заштита на безбедноста и здравјето при работа Член 41 од Законот за безбедност и здравје при работа Член 42 став 2 од Законот за безбедност и здравје при работа Член 42 став 1 од Законот за безбедност и здравје при работа Страна 1 б.

Работодавачот не е одговорен според прописите за безбедност и здравје при работа. во согласност со Законот. Член 3 Работодавачот воведува заштитни мерки и избира работни и производствени методи кои го подобруваат нивото на работа на вработените. Страна 1 Член 4 Работодавачот доколку смета ќе ги довери своите обврски во областа на заштита на здравјето и безбедноста на вработените на овластени правни и физички лица. II. Основни одредби Член 1 Овој правилник.2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ .Oбврски на Работодавачот Член 2 Работодавачот обезбедува безбедност и здравје при работата и презема мерки потребни за заштита на безбедност и здравје при работата на вработените. го уредува спроведувањето на безбедноста и здравјето при работа на вработените во _____________________________________________________ (понатаму: Работодавачот) со цел создавање на безбедносни услови при работа заради заштита на здравјето и работните способности на вработените. На овластените лица ќе им ги стави на располагање сите потребни информации во областа на здравјето и безбедноста на вработените.Врз основа на член 17 став 1 од Законот за безбедност и здравје при работа (понатаму: Законот).03.20__ година го донесе следниот: ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА I._. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25. Во случај на повреда при работа поради невообичаени и непредвидливи околности кои се надвор од контролата на Работодавачот или поради настани чии последици не можеле да се избегнат. кај работодавачот ___________________________ управителот ___________________ на ден _.

Информирање на вработените Член 8 Работодавачот ги известува вработените при вработување. Член 7 Работодавачот донесува правилници и ги известува вработените за истите за заштита на вработените во случај на пожар и друга елементарна непогода како и утврдува план за евакуација во кој поблиску ги уредува начините за постапување во случај на пожар и друга елементарна непогода. Обука на вработените Страна 1 Член 11 Работодавачот врши теоретско и практично оспособување на вработените за безбедно и здраво работење при засновање на работен однос. во согласност со техничките прописи и одредени стандарди. најмалку еднаш во 18 месеци.2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ . Член 10 Работодавачот дозволува вработените да учествуваат во дискусиите за сите прашања поврзани со безбедноста и здравјето на вработените. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25. при воведување нова технологија. така што во текот на користењето и евентуални преместувања на друго работно место. преместување на друга работа. Член 6 Работодавачот средствата и опремата за работа. Член 9 Додека траат опасностите работодавачот не ги задолжува вработените со работни задачи чие извршување би ја згрозила нивната безбедност и здравје.Член 5 Работодавачот го следи здравјето на вработените преку ангажирање на овластена здраствена установа која врши прегледи на здравејто на вработените. истите прегледи и проверки на нивната исправност. менување на работно место или при менување на технолошкиот процес за мерките и активностите што ги презема во областа на здравјето и безбедноста на вработените како и ги запознава со обврските што вработените треба да ги превземе. на начин кој обезбедува потребна сигурност на вработените.03. како и при промена на работниот процес. електричната инсталација. греењето како и други инсталации ги одржува редовно и правилно во исправна состојба. односно новите средства за работење.

како и да го извести Работодавачот за секој вид потенцијална опасност која би можела да влијае на безбедноста и здравјето при работа. како и оспособување за нивно спроведување. како и други случаи утврдени со Закон. Член 12 Работодавачот обуката ќе ја прилагоди на спецификите на работното место.извршените испитувања на работната околина.оспособување на вработените за безбедно и здраво работење. професионално заболување и болести во врска со работата. Член 15 Вработениот има право да одбие да работи доколку му се заканува непосредна опасност по животот и здравјето.работните места со зголемен ризик и вработените распоредени на тие работни места. поради тоа што на работното место на кое работи не се применети пропишаните мерки за безбедност и здравје.Права и обврски на вработените Член 14 Вработениот има право и обврска пред почетокот на работата да се запознае со мерките за безбедност и здравје при работа за работите кои ќе ги работи.извршените прегледи и испитувања на опремата и средствата за работење и опремата за лична заштита. . . Евиденција Член 13 Работодавачот е должен да води и чува евиденција за: . .повреда при работа.Обуката се врши во текот на работното време.03. . .опасните материи кои се користат во текот на работењето. за да не ја загрози својата безбедност и здравје. III. безбедноста и здравјето на другите вработени лица.поднесените пријави од трудовата инспекција за смртни. односно заболувања во врска со работата на вработениот. .2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ . Член 16 Страна 1 Вработениот е должен да ги почитува прописите за безбедност и здравје при работа. Член 17 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25. колективни или тешки повреди при работа и професионални заболувања.

подготовка на упатства за безбедно работење. предлагаат мерки за подобрување на условите за работа. забрануваат работа кога ќе утврди постоење непосредна опасност по животот и здравјето на вработените. истовремено претставуваат права на вработените во врска со спроведување на мерките на безбедност и здравје при работа. вршат контрола на средствата за работа и опремата за лична заштита.Организирање на работата во врска со безбедност и здравјето при работа Член 18 Вработените кои ги извршуваат работите во врска со безбедноста и здравјето при работа учествуват во подготовката на актите за проценка на ризикот. во опремувањето и уредувањето на работното место со цел обезбедување безбедни услови при работа. подготвуваат и спроведуваат оспособување на вработените за безбедно работење. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25. IV. водат пропишана евиденција во областа на безбедноста и здравјето при работа. ја следат состојбата во врска со повредите при работа и професионални заболувања.2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ .03.Обврските на Работодавачот утврдени со овој Правилник согласно Законот. Завршни Одредби Член 19 Страна 1 Овој правилник стапува на сила на денот на донесување. организираат преглед и проверка на опремата за работење.

НАЦРТ Врз основа на член 24 од Законот за безбедност и заштита при работа( Службен весник на Р.2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ .92/07 од 24. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25. средствата за работа како и големината на објектот презема мерки за да не настане пожар. Македонија бр. Над овој број а на секои 20 вработени работодавачот ќе обезбеди уште по еден. а во случај да настане да ја намали опасноста по безбедноста и здравјето на вработените. Обврски на Работодавачот член 2 Работодавачот земјаќи го во предвид технолошкиот процес. член 4 Страна 1 Работодавачот на свој товар врши теоретска и практична обука на вработените со цел да ги запознае со опасностите на работното место и дејствијата кои ќе се преземат во случај на пожар. член 3 На секое работно место и во работните простории каде работат до 20 вработени работодавачот именува најмалку еден за давање на прва помош. член 5 Работодавачот склучува договори со други правни лица.2007) управителот на _________________________ го донесе следниот: Правилник за заштита на работниците при пожар спасување и евакуација член 1 Со овој Правилник.07. евакуација и спасување. гасење пожар.03.специјализирани за давање услуги во областа на заштита на безбедноста и здравјето на вработените. во _____________________________ (понатаму Работодавач) се уредуваат мерките за заштита при работа. обврските на работодавачот и правата и обврските на работниците во областа на заштита при пожар евакуација и спасување.

мерките и начините на дејствување при случај на евакуација на вработените во случај на пожар член 7 Работодавачот ќе ги запознае вработените со евакуациониот план и мерките кои ги презело за заштита на вработените во случај на пожар. спасувањето. мислењата и забелешките дадени од страна на вработените во врска со мерките кои се преземени или треба да се преземат за заштита на вработените во случај на пожар. Страна 1 член 14 Работодавачот ќе обезбеди главниот енергетски извор да биде поставен на видно и достапно место како и лице кое во случај на пожар на електричната инсталација ќе стори напори да го исклучи од напојување. член 9 Работодавачот нема да ги задолжува вработените со работни задачи додека траат опасностите по безбедноста и здравјето на вработените член 10 Работодавачот ќе ја обезбеди потрабната опрема за гасење на пожар и ќе ја стави на видно и достапно место. член 8 Работодавачот ќе ги земе во предвид предлозите. Работодавачот ќе изготви евакуационен план (Анекс 1) кој претставува составен дел од овој правилник каде ќе ја предвиди постапката. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25.03. гасењето на пожарот и прва помош. член 13 Работодавачот ќе обучи лице кое во случај на потреба ќе пружи прва помош.член 6 Планот за евакуација треба биде истакнат на видно место во просториите каде се извршува работниот процес.2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ . член 11 Работодавачот редовно ќе врши контрола и сервисирање на потребната опрема за гасење на пожар член 12 Работодавачот ќе им ја стави на располагање потребната опрема на лицата кои ќе ја спроведуваат евакуацијата.

други елементарни непогоди и запирање на работа и евакуација во такви случаи. член 18 Вработениот ќе дава конкретни предлози. член 21 Вработениот стрикно ќе ги следи правилата и другите интрени акти и наредби на работодавачот за постапување во случај на пожар.2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ . БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25. член 20 Вработениот ќе ракува со средставата за работа според пропишаните упатства со цел да избегне евентуална опасност од пожар. мислења унапредување на безбедноста здравјето на вработeните. и забелешки за член 19 Вработениот има право да одбие извршување на работна задача доколку е изложен на непосредна опасност по здравјето или животот. член 17 Вработениот ќе учестувува на обуките за заштита на здравјето и безбедноста на вработените организирани од работодавачот. Преодни и завршни одредби Член 22 Страна 1 Овој правилник стапува во сила на денот на неговото донесување.03. Права и обврски на вработените член 16 Вработениот ќе ги почитува прописите за безбедност и здравје при работа како и ќе се придржува кон упатствата издадени од работодавачот за дејствување во случај на опасност од пожар.член 15 Лице кое ќе контактира со противпожарната бригада. во случај на пожар ќе биде назначено од работодавачот.

кај работодавачот ___________________________. изјавувам дека на ден ___________ година ја следев обуката од областа на безбедност и здравје при работа и запознаен/а сум со актите на работодавачот како и со средствата и мерките за заштита при работа. на ден ___________ година ја даде следната: И З Ј А В А Јас.Согласно член 31 од Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на Република Македонија бр.2011/АКАДЕМИК ОБУКА/ . __________ година Изјавил: Страна 1 _____________________ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТИ КОИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИМА/25.03. распореден/а на работно место___________________. а по спроведената обука од страна на работодавачот ___________________________. вработениот ___________________. ___________________________ од ____________. 92/07). Скопје.