ULANGKAJI: EDU 3105

BAHAGIAN A (20 markah) 1. Berikut merupakan fungsi Domain Teknologi Pengajaran 1977 kecuali (A) (B) (C) (D) sumber pembelajaran pengurusan pengajaran pembangunan pengajaran pengembangan pengajaran

2.

Mengapakah bidang Teknologi Pendidikan diberikan penekanan dalam kurikulum pendidikan guru?

(A)

meningkatkan peratus kelulusan peperiksaan.

(B)

memberikan kesedaran yang teknologi pendidikan penting kepada guru

(C)

membiasakan guru-guru pelatih menggunakan alat-alat bantu mengajar

(D)

memberikan kefahaman dan kemahiran tentang aplikasi media, system, pendekatan dan teknik kepada guru-guru.

1

ULANGKAJI: EDU 3105

3.  Sediakan bahan-bahan  sediakan persekitaran  persediaan pelajar Nyatakan peringkat proses di atas dalam model ASSURE. (A) (B) (C) (D) Select Utilize Analyze Require

4.

Berdasarkan pengelasan media dalam Kon pengalaman Dale (1946), Brunner (1966) telah mengelaskan media kepada pengalaman enaktif, ikonik dan simbolik

Antara berikut, manakah merupakan pengalaman ikonik dan juga pengalaman pemerhatian?

(A)

Guru menunjukkan seekor dinosaur dan meminta pelajar menyentuh dan membelit-belitnya. 2

ULANGKAJI: EDU 3105

(B)

Guru menunjukkan satu model dinosaur kepada pelajar apabila mengajar konsep reptilia.

(C)

Guru menunjukkan satu gambar dinosaur kepada pelajar sambil menulis perkataan dinosaur.

(D)

Guru menunjukkan satu model dinosaur sambil menyebut perkataan dinosaur kepada pelajar.

5.

P

Q

R S

Gambar 1 Merujuk kepada Gambar 1 di atas,bahagian bahagian manakah perlu di kawal jika imej pada layar ingin dibesarkan?

3

ULANGKAJI: EDU 3105

(A) (B) (C) (D)

P Q R S

6. Manakah berikut elemen analisis dalam ASSURE model ? i. ii. iii. iv. Menentukan ciri-ciri fizikal, dan emosi pelajar Mengenalpasti stail-stail pembelajaran pelajar. Menentukan kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor. Menentukan penglibatan pelajar dan terus menjawab soalan latihan.

(A) (B)
(C)

i dan ii iii dan iv i,ii dan iii

4

ULANGKAJI: EDU 3105

(D)

i,iii,dan iv

7.

Grafik ialah representasi visual yang melibatkan unsur-unsur berikut kecuali (A) (B) (C)
(D)

angka warna tulisan ilustrasi

8.

Dua warna dicampur iaitu merah dan biru. Tentukan hasil warna sekunder yang akan diperolehi?

(A) (B) (C) (D)

Hijau Ungu Jingga Kelabu

5

ULANGKAJI: EDU 3105

9.

Seorang guru ingin meningkatkan kefahaman konsep pelajar-pelajarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, media pengajaran yang paling sesuai digunakan ialah:

(A)

Model Carta Video Transparensi

(B) (C) (D)

6

ULANGKAJI: EDU 3105

10.

Seorang juru gambar merakamkan Gambar 2 seperti di bawah, apakah bukaan apertur yang digunakan?

Gambar 2 (A). f/1.4

(B). (C) (D)

f/2.0 f/5.6 f/16

7

ULANGKAJI: EDU 3105

11.

Merujuk pada Gambar 3 di bawah, Apakah bahagian pada kamera yang bertanda P di bawah

P

Gambar 3

(A)

Kawalan Fokus.

8

ULANGKAJI: EDU 3105

(B) (C) (D)

Kawalan Shutter (Shutter release). Button amik pic Kawalan Aparture (Aperture control). Kawalan halaju pengatup (Shutter Speed control).

12.

Senarai berikut adalah kelebihan penggunaan Overhead Projector (OHP) dalam proses pengajaran dan pembelajaran kecuali

(A) (B) (C)
(D)

mudah dikendalikan dan agak ringan. tidak memerlukan cahaya yang terang. penyediaan bahan mengambil masa yang singkat dan mudah. bahan pengajaran yang rumit sukar diterjemahkan ke dalam transparensi

9

ULANGKAJI: EDU 3105

13.

Apakah teknik dinamik yang paling mudah digunakan dalam penghasilan transparensi Overhead Projector (OHP)? (A) (B). (C). (D). Teknik Masking Teknik Tulis Terus. Teknik Berperingkat. Teknik Tindan Tindih

14.

Nyatakan langkah-langkah penerbitan bahan Audio mengikut urutan di bawah? I II III Tetapkan matlamat Menyediakan peralatan Menulis skrip 10

ULANGKAJI: EDU 3105

IV V

Preview Membuat rakaman

(A) (B) (C) (D)

I, II, III , IV dan V I, III, II, V dan IV II, I, III, IV dan V II, I, IV, III, dan IV

15.

Berikut merupakan jenis-jenis shot dalam kamera video KECUALI (A) (B) (C) (D) Shot Jauh (Long Shot) Shot Rapat (Medium Shot) Shot Sederhana (Medium Shot) Shot Jauh Extreme (Xtreme Long Shot)

16.

Apakah perisian terbaik untuk mengurus markah pelajar

(A)

MS Word 11

ULANGKAJI: EDU 3105

(B) (C) (D)

MS Excell MS Access MS Powerpoint

17.

Di dalam pengkalan data, data yang berlainan jenis boleh diklasifikasikan dengan cara membina:

(A) (B) (C) (D)

Table Form Quary Primary Key

18.

Seorang guru ingin memperdengarkan bunyi dengan cara melalukan curser ke atas gambar di dalam perisian power point. Yang manakah susunan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengaplikasikan tindakan tersebut.

(A) (B)

Action Setting > Mouse Over > Play Sound >OK Mouse Over > Action Setting > Play Sound >OK 12

ULANGKAJI: EDU 3105

(C) (D) 19.

Play Sound >Action Setting > Mouse Over > OK Play Sound > Mouse Over > Action Setting > OK

Hak cipta adalah merupakan (A) (B) Hak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk selama-lamanya. (C) Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk tempoh yang terhad. (D) Satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat.

20.

Firewall merupakan satu perisian yang mengawal penghantaran dan penerimaan data antara dua rangkaian. Bagaimana firewall berfungsi demikian?

(A)
(B)

Membenarkan data dari internet untuk memasuki komputer Menghapuskan rekod halaman web yang telah dilayari oleh pengguna komputer. 13

ULANGKAJI: EDU 3105

(C)

Memantau penghantaran atau muat naik data dari komputer ke halaman web yang tertentu.

(D)

Melindungi data dalam komputer daripada serangan dan kerosakan yang diakibatkan pencerobohan virus dan seumpamanya.

BAHAGIAN B (40 markah) Jawab semua soalan.
1. a) i. Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran?

_______________________________________________________ _______________________________________________________ ______________________________________________________ ii. Jelaskan DUA kelebihan media pengajaran. _______________________________________________________ _______________________________________________________ ______________________________________________________ (4 Markah)

b) Jelaskan media pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahirankemahiran berikut:

i)

Kemahiran motor _______________________________________________________ ______________________________________________________ 14

ULANGKAJI: EDU 3105

ii)

Kemahiran mental _______________________________________________________ ______________________________________________________

iii)

Kemahiran lisan _______________________________________________________ ______________________________________________________ (6 Markah)

2.

a) i.

Jelaskan perbezaan di antara berikut : kamera SLR (single lens reflex) dan kamera TLR (twin lens reflex) _______________________________________________________ _______________________________________________________ ______________________________________________________ (2 markah)

ii.

filem ISO 100 dan filem ISO 400 (2 markah)

iii.

apertur 2.8 dan apertur 32

(2 markah)

15

ULANGKAJI: EDU 3105

Gambar 3
b) Berdasarkan Gambar 3 di atas, kenalpasti 2 aspek komposisi Gambar yang

anda nampak, namakan komposisi tersebut dan jelaskan.

16

ULANGKAJI: EDU 3105

3.(a) Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Temuramah itu akan dijalankan di bilik mesyuarat sekolah. Nyatakan satu jenis syot (shot) pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti. Jenis syot (shot) : i. _______________________________________________________ (2 markah) Pencahayaan : ii. _______________________________________________________ (2 markah) (b) Rancangkan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut. i. ii. iii. iv. v. vi. . _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ (6 markah)

4. (a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan

pendidikan.

Jelaskan dua situasi bagaimana ia boleh diamalkan.

i.

_____________________________________________________ 17

ULANGKAJI: EDU 3105

_____________________________________________________

ii.

_____________________________________________________ _____________________________________________________ ( 4 markah)

(b) i.

Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan Internet. ______________________________________________________ ______________________________________________________

ii.

______________________________________________________ ______________________________________________________

iii.

______________________________________________________ ______________________________________________________ (6 markah)

BAHAGIAN C (40 markah) Jawab dua soalan

18

ULANGKAJI: EDU 3105

1.

Reka bentuk pengajaran ialah proses sistematik merekabentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran. (Disck & Reiser, 1989) a. Berdasarkan peryataan di atas, terangkan dan berikan contoh tentang peranan rekabentuk pengajaran dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran. (10markah)

b. Bandingkan model pengajaran ADDIE dengan model pengajaran ASSURE. (10 markah)

2.

Sekolah anda akan mengadakan Hari Anugerah Cemerlang untuk pelajarpelajar yang berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun..

a. Menggunakan fitur-fitur perisian Integrasi Teknologi Maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran yang telah anda pelajari, buat analisis seterusnya pilih fitur dan perisian yang sesuai digunakan untuk menghasilkan i. Senarai pendek calon-calon yang berjaya.

ii. Sijil cemerlang iii. Kain rentang ( Banner ) iv. Buku program v. Surat jemputan kepada ibu bapa.

Dalam bentuk jadual, jelaskan fitur-fitur dan perisian yang digunakan tersebut. b. (10 markah) Cadangkan bagaimana anda boleh membantu untuk menghasilkan satu persembahan multimedia yang menarik untuk majlis tersebut menggunakan MS Power Point dan akhiri cadangan anda dengan rumusan yang ringkas. 19

ULANGKAJI: EDU 3105

(10arkah)

3.

a.

Dalam penggunaan huruf, perkara-perkara berikut perlu diberi pertimbangan

Stail huruf, bilangan stail huruf, huruf besar dan huruf kecil, warna huruf, saiz huruf, jarak antara huruf dan jarak antara baris.

Anda telah ditugaskan untuk menyediakan Tulisan Latar Belakang (Back Drop) bagi Majlis Anugerah Cemerlang di sekolah anda. Huraikan bagaimana anda boleh menggunakan tiga dari perkara di atas untuk melaksanakan tugas anda. Nyatakan penilaian anda terhadap perkaraperkara tersebut. (10 markah)

1.

Anda telah ditugaskan membuat rakaman audio untuk dimuatkan ke dalam pakej pengajaran dan pembelajaran Multimedia Interaktif. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk melaksanakan tugas tersebut. (10 markah)

(c) Hak cipta Kerajaan Malaysia 2008

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.