You are on page 1of 8

Tài liu thc hành Vi điu khin

BÀI 1: PHN MM MÔ PHNG PROTEUS

MC ĐÍCH

Giúp sinh viên kho sát các vn đề sau:

 • - Sdng phn mm Proteus để mô phng mch đin.

 • - Thc hin mô phng hot động ca 74LS138 và 74LS373.

THIT BSDNG

 • - Máy vi tính.

 • - Phn mm Proteus

1. Gii thiu.

Phn mm Proteus là phn mm cho phép mô phng hot động ca mch đin tbao gm phn thiết kế mch và viết chương trình điu khin cho các hvi điu khin như MCS-51, PIC, AVR, …

Phn mm bao gm 2 chương trình: ISIS cho phép mô phng mch và ARES dùng để vmch in.

Khi động chương trình

 • - Start > All Program > Proteus 6 Professional > ISIS 6 Professional

Tài li ệ u th ự c hành Vi đ i ề u khi ể n

Tài liu thc hành Vi điu khin

 • - Ca schương trình sau khi khi động:

Thanh công cụ chọn linh kiện Thanh công cụ chuẩn Vùng không gian dùng vẽ mạch
Thanh công cụ
chọn linh kiện
Thanh công cụ
chuẩn
Vùng không gian dùng
vẽ mạch điện
Các nút chọn cho phép bắt đầu, tạm dừng
hay kết thúc quá trình mô phỏng

Các thao tác cơ bn Sdng thanh công cchun:

New: tạo mạch điện mới Save: lưu trữ mạch điện Zoom Out: thu nhỏ mạch điện
New: tạo mạch
điện mới
Save: lưu trữ
mạch điện
Zoom Out: thu
nhỏ mạch điện
Zoom to Area:
phóng to một
vùng mạch điện
Open: mở mạch
điện có sẵn
Zoom In: phóng
to mạch điện
Zoom All: hiện
toàn bộ mạch điện

Các thao tác trên thanh công cchun cũng có ththc hin thông qua menu File và menu Edit.

Tài liu thc hành Vi điu khin

Sdng thanh linh kin:

Linh kiện được chọn Nhóm các linh kiện vừa sử dụng Đặt tên cho dây dẫn
Linh kiện được
chọn
Nhóm các linh
kiện vừa sử dụng
Đặt tên cho dây
dẫn
Nối dây dạng
bus
Nguồn và GND
Các thiết bị tạo
tín hiệu sin,
vuông, …
Các linh kiện
trong nhóm
Các thiết bị đo
dạng sóng
Cho phép quay
linh kiện

Để đưa linh kin vào vùng thiết kế, ta thc hiên chn linh kin ri nhn chut trái trên vùng làm vic.

Để thc hin chn linh kin, ta thc hin nhn chut phi trên linh kin, nó schuyn sang màu đỏ cho biết trng thái đang chn.

Sau khi đã chn linh kin, ta có thdi chuyn linh kin bng cách thc hin thao tác drag-and-drop (nhn chut trái và giri di chuyn chut đến vtrí kế).

Tài liu thc hành Vi điu khin

Để xoá linh kin, ta chn linh kin ri nhn chut phi làn na để xoá. Thêm linh kin mi:

Nếu linh kin không tn ti trong thanh linh kin, ta phi thc hin thêm mi tcác thư vin có sn bng cách chn menu Library > Pick hay nhn P.

Tài li ệ u th ự c hành Vi đ i ề u khi ể n

Ca sly linh kin:

Tên linh kiện Hình ảnh linh kiện Tìm kiếm linh kiện Các thư viện chứa linh
Tên linh
kiện
Hình ảnh
linh kiện
Tìm kiếm
linh kiện
Các thư viện
chứa linh kiện
Các thư viện con

Tài liu thc hành Vi điu khin

Ví dnhư để tìm linh ki n đin tr:

 • - Gõ Resistor trong vùng Keywords.

 • - Chn Category là Resistors.

 • - Chn Sub-category là Generic.

Ni dây:

 • - Chuyn con trchut đến vtrí cn ni dây, trên con trchut sxut hin du X

Tài li ệ u th ự c hành Vi đ i ề u khi ể n
 • - Di chuyn chut và nhn chut trái khi cn thiết xác định vtrí dây dn

Tài li ệ u th ự c hành Vi đ i ề u khi ể n
 • - Khi kéo dây đến vtrí cn thiết thì nhn chut trái để ni dây.

2. Tiến trình thc hin

Hot động ca 74LS138

 • - Vmch đin như hình vtrang bên:

Trong đó vtrí các linh kin cho như sau:

Keywords

Category

Sub-category

Results

Led

Optoelectronics

LEDs

LED-RED

Resistor

Resistors

Resistor packs

RESPACK-8

Switch

Switches & Relays

Switches

Switch

138

TTL 74LS series

All

74LS138

Tài liu thc hành Vi điu khin

Ngun và GND ly tthanh linh kin.

Tài li ệ u th ự c hành Vi đ i ề u khi ể n
Tài li ệ u th ự c hành Vi đ i ề u khi ể n
 • - Thc thi mch bng cách nhn vào nút Start ở đáy màn hình.

Tài li ệ u th ự c hành Vi đ i ề u khi ể n

Tài liu thc hành Vi điu khin

 • - Thay đổi trng thái ca các công tc nhn để kim tra hot động ca 74LS138 như bng sau (lưu ý là Led sáng ng vi mc logic 0 và Led tt ng vi mc logic 1):

G1

G2A

G2B

C

B

A

Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

1

 
 • 0 0

0

 

0

0

               

1

 
 • 0 0

0

 

0

1

               

1

 
 • 0 0

0

 

1

0

               

1

 
 • 0 0

0

 

1

1

               

1

 
 • 0 1

0

 

0

0

               

1

 
 • 0 1

0

 

0

1

               

1

 
 • 0 1

0

 

1

0

               

1

 
 • 0 1

0

 

1

1

               
 • - Thay đổi trng thái ca các chân G1, G2A , G2B và nhn xét kết qu. Hot động ca 74LS373

 • - Vmch đin như hình vtrang bên:

Trong đó vtrí các linh kin cho như sau:

Keywords

Category

Sub-category

Results

Led

Optoelectronics

LEDs

LED-RED

Resistor

Resistors

Resistor packs

RESPACK-8

Switch

Switches & Relays

Switches

SW-SPDT

 
 • 373 All

TTL 74LS series

 

74LS373

 
 • 374 All

TTL 74LS series

 

74LS374

 • - Chuyn trng thái SW9 sang mc logic 1, thay đổi trng thái các công tc tSW1 SW8, nhn xét vtrng thái các Led.

 • - Chuyn trng thái SW9 sang mc logic 0, thay đổi trng thái các công tc tSW1 SW8, nhn xét vtrng thái các Led.

 • - Thay đổi mc logic ti chân OE , thc hin li quá trình như trên, nhn xét kết qu.

 • - Rút ra kết lun vtác dng ca chân OE và LE.

Tài liu thc hành Vi điu khin

Tài li ệ u th ự c hành Vi đ i ề u khi ể n
 • - Thay IC 37LS373 bng IC 74LS374, nhn xét vskhác nhau ca chân LE 74LS373 và CLK 74LS374.

Tài li ệ u th ự c hành Vi đ i ề u khi ể n