Call 1.

Aminoaxit X chua mot nh6m amino trong phan til. U6t chay hoan toan mot luong X thu duoc CCh va N2 thea ti l~ the tich 4: 1. X 1£1 hop chftt nao sau day. A. I-I2N-CH(NH2)-COOH B. H2N-CH2-COOH C. CI-IrCH2(NH2)-COOI-I D. H2N-CHrCHrCOOH

Call 2.
Chftt nao sau day c6 nhiet dQ soi thap nhat. A. (CH3)3N 1 C. CH3C] I2CH2NH3 Cl

B. CH3CH2CH2NH2 D. (CH3)3NltCl-

Call 3.
Hop chftt hiru co X duoc tao boi axit glutamic (axit a - amino gl bac nhat, d~ phan ling vira h6t voi 37,8 gam X dn 400 ml dung dich . cftu tao thu gon cua X 1£1. A. C3Hs(NH2)(COOH)(COOCH2CH2CH3) B. C)H3(Nlh)(COOClbCH3h C. C3Hs(NH2)(COOCI-bCH2CH3)2 D. CJI3(NI-I2)(COOII)(COOCH2CH2CH2CH3)

Call 4.
C31-1902N A. H2N-CIlrCOONa C. K6t qua khac
I

NaOl!

~ CH3NH21

(D)

ire cau tao cua D 1£1. H3COONa D. CH3-CH2-CONH2

Call 5.
A.5

S6 dong

phan amin bac 2 c6 co B.

D.3 etyl ete, toluen, anilin, phenol. Trong s6 cac chat dff ng dich brom 1£1. B. phenyl metyl ete, toluen, phenol D. phenyl metyl ete, toluen, anilin, phenol lisin ta chi d.n dung. o B. CU(OH)2; t c D. Quy tim

Call 6.
Cho cac hop chat hiru c cho, nhirng chftt c6 th~ lam A. phenyl metyl ete, a C. toluen, ani lin, p

Call 7. D~ pha
A. lINO) C.Du

alanin, axit glutamic,

6 s6 dong ph an amin bac 1 1£1.

B.3 Call 9. Bi6t 1 mol aminoaxit

C.5

D.4

A tac dung vira du voi 1 mol HCl. Mat khac, 0,5 mol A tac dung vira du voi 1 mol NaOII. Phan til khoi cua Ala 147. CTPT cua Ala. A. C1I-I7 N)O/I B. CSH2SN04 C. CSH9N04 D. C7HlO04N2

Call 10.
D6t chay het a mol mot aminoaxit 1£1. A.C)HsN202 A thu duoc 2a mol CO2 va 2,5a mol H20. A c6 CTPT

~ Call

rA

hoahocphothong.vn

flJluem 11.'

Jllaoc

f7 i ~

9J)ana ~~~ ~f7

Cho 20,15 gam h6n hop X g6m NH2CH2COOH va CH3CHNH2COOH tac dung voi 200 ml dung dich HCl 1M thu duo'c dung dich Y. Dung dich Y tac dung vira du voi 450 ml dung dich NaOH 1M. Phfin tram kh6i hrong cua NH2CH2COOH trong X lao A.53,58% B.47,41% C.55,83% D.44,17% Call 12. CU 0,01 mol aminoaxit A phan irng vira du voi 40 ml dung dich NaOH 0,25 M. Mat khac, 1,5 gam A tac dung vira du voi 80ml dung dich NaOH 0,25 M. Kh6i hrong phan nr cua Ala. A. 119 B. 89 C. 75 Call 13. Khi phan tich mot aminoaxit X cho k€t qua v~ % khoi hrong cac nguy 10% H, 10,7% N, Mx = 131. CTPT cua X lao A. C4H14N20 B. C6H13N02 C. K€t qua khac Call 14. Alanin tac dung duoc voi t£t ca cac ch£t thuoc day nao sau d~ A. CU(OH)2, Br2, H2 B. NaO C. C2H50H, HCl, NaOH, 02 Call 15. MQt aminoaxit co mot nh6m -NH2 va mot nh nhieu CTCT phu hop voi aminoaxit tren. A.8 B.5 Call 16. Phan loai theo hinh dang thi protei A. 2 loai: hinh cfiu va hinh soi B. 3 loai: mach khong nhan C. 4 loai c£u true: bac 1, 2, D. 1 loai g6m cac pol' Call 17. PhM bieu khiing dich NaOH, l£y dung dich muoi tao ra cho tac dung voi A. Axit axetic khi CO2 lai dich NaOH, l£y muoi vira tao ra cho tac dung voi dung dich B. Phenol HCll~i thu pheno1at phan irng voi khi CO2, l£y k€t tua vira tao cho tac dung voi C. i thu duoc natriphenolat irng voi dung dich HCl, l£y mu6i vira tao ra cho tac dung voi dung dich duoc anilin Cho amin co CTCT thu gon nhir sau: CH3CH2CH2CI-IrN(CH3)-CH2CH3' Ten goi cua amin tren la. B. etylmetylaminnobutan A. etylmetylaminnobutan D. n-butyletylmetylamin C. etylmetylbutylamin Call 19. PhM bieu khiing dung lao A. HQ'pch£t I~hN-CH2COOI-I3N-CH3 la este cua glyxin B. Amino axit la hop chat hfru co tap chirc, phan nr chua d6ng thai nh6m amino va nh6m
2

D.7

~

hoahocphothong.vn

cacboxyl C. Amino axit la nhirng chat ran, k~t tinh, tan t6t trong mroc va co vi ngot D. Trong dung dich H2NCH2COOH con t6n tai (y dang ion luang eire H3WCH2COOCall 20. d6t chay h~t 22,55 gam h6n hop X gorn CH3CH(NH2)COOH va CH3COONH3CH3 dm v lit O2 (dktc). San pham chay duoc hfrp thu vao binh dung dung dich Ca(OHh du thfry co 75 gam ket tua xuat hien. Gia tri cua Via. A.35,82 B.90,72 C.22,68 D.35,28 Call 21. Day chat nao sau day duoc xep thea chien tang d~n bac cua amino A. CH3CH2NHCH3 , CH3NH2, (CH3hNCH2CH3 B. C2HSNH2' (CH3)2CI-INH2, (CH3)3CNH2 C. CH3NH2, (CI-I3)2NCI-I2CH3, CH3CH2NHCH3 D. CI-I3NH2, CH3CH2NI-ICH3, (CH3)2NCH3 Call 22. Hop chat X luang tinh co cong thtrc phan nr la C3H902N. C NaOI-I thi thu duoc etyl amino C6ng thirc cfru tao cua X la. A. HCOONH3C2Hs , ONH3CH3 C. HCOONH2(CH3)2 ~COONH4 Call 23. Dun n6ng hai aminoaxit la alanin va glutamic chat htru X. X tac dung voi NaOH thea ti 1~ moll: 3. X tac dung voi dung mol la. A. I: 4 B. 1 : 3 0.1: 2 Call 24. Khi thuy phan :II:,lN-CHrCO-N O-NH-CHz-COOH San pham thu duoc la. A. H2N-CH2-COOH, CH3B. l-bN-CH2-CHz-COOH C. H2N-CI-IrCOOH, CII3 D. CH3-CII(NH2)-CO( Call 25. t6ng quat NH2RCOOH. U6t chay hoan toan a mol X thu ,75 gam H20. CTPT cua X la. B. NH2C2H4COOH D. NH2C4HgCOOH

~

fJJ~

JV?fHJ 9JJ~

De

ng thirc sai trong s6 cac amino axit diroi day. B. CSH1202N2 C. C3I-h02N h6n hop 2 amin dan chirc bac 1 co ti khoi so voi hidro la 19 (biet co mot amin co s6 mol bang OJ 5) tac dung voi dung dich FeCh du thu duoc k~t tua A. Dem nung A d~n khoi hrong kh6ng d6i thu duoc 8 gam chat ran. Cong thirc cua 2 amin lao A. CH3NH2 va C21-I3NI-I2 B. CH3NH2 va C2HSNH2 C. C2HsNI-I2 va C2H3NH2 D. CI--hNH2 va CH3NHCH3 Call 28. Chfrt nao sau day la amin bac 2. B. (CH3)3N A. CI-I3-NH-C2Hs D. H2N-CHz-CH2-NH2 C. CI IrCI I(NH2)-CH3
3

O

Can 29 ..

flJluun

hoahocphothong.vn

JVooc 9J)ano
(7'----(7

Trong cac chat: metyl benzoat, natri phenolat, ancol benzylic, glixerol, protein. S6 ch~t tac dung duoc voi dung dich NaOH lao A. 5 B.3 C.2

phenylamoni

clorua,

D.4

.Can 30.
C6 the tach rieng cac chat til' h6n hop long gom benzcn va anilin bing nhirng chat nao. A. H20, dung dich brom B. Dung dich NaCI, dung dich brom C. Dung dich NaOH, dung dich brom D. Dung dich HCI, dung dich NaOE

Can 31. Hop chat X co thanh phan % ve khoi hrong cac nguyen t6: 40,45% C; 7,87% H; va con lai la oxi. Kh6i hrong mol phan nr cua X nho hon 100 gam. Bi~t X tac dung q
nguyen til. Cong thirc c~u tao cua X lao A. CH3 -CI-h-CH2N02 C. CH3CH(NH2)COOH . B. H2NCH2CH2 ' D. CHrCH ~

Call 32.
Amino axit X chua nh6m -COOH va 2 nh6m -NH2. Cho 0,1 m dung dich NaOH 0,5 M. Co can thu duoc 15,4 g chat nino Cong thirc A. CgH9N04 B. CsH12N202 C. CsHI the co cua X lao D. C4HION202

Can 33.
A. B. C. D. Ten goi nao sa; voi cong thirc tuong irng. NHrCHrCOOH glixin HOOC-CHrCHrCH(NH2)-COOH axit glutar (CH3)2CH-CH(NI-h)-COOH axit-2-aminoCHrCH(NH2)-COOH alanin XI); CH3-N1h (X2); II2N-CHrCOOI I (X3); H2-CHrCH(NH2)-COOH (Xs). Nhtrng dung D.

Call 34.
Cho dung dich chua cac chat sau: I-IOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-C OH ( dich lam quy tim h6a xanh lao A. X2, X3, X4 B.

x.,

x,

Call 35. C3H702N +
A. H2N-CH2-COO C. CH3CO

) + CH30H. Cong thirc cau tao cua B lao
B. CHrCHrCOONH4

D. K~t qua khac
ung dich ella mot amin no dan chirc bac 1 co nong dQ bing 5% bing 0,5 M thu diroc dung dich X. Vay dung dich X co gia tri pH lao B. pH C. pH 7 D. pH < 7
.c.=

Call 36.

°

e nao sau day khiing dung. o axit HN03 d~e van long trang tnrng thay xuat hicn mau vang B. Prot it r~t it tan trong mroc lanh va de tan trong mroc n6ng C. Khi cho CU(OH)2 van long trang tnrng thay xuat hien mau tim D. Phan til cac protit gom cac mach dai polipeptit tao nen

Can 38. (J ng dung nao ella amonoaxit
A. B. C. D.

duoi day duoc phat bieu khiing dung. Axit glutamic la thuoc b6 than kinh, methionin la thuoc b6 gan Aminoaxit thien nhien (hfru h~t la a - aminoaxit) la co So' ki~n tao protein ella co th~ song Cac aminoaxit (nh6m amin a vi tri s6 6,7, ... ) la nguyen li¢u san xuat to' nilon Mu6i dinatri glutamat la gia vi cho thirc an (goi la bot ngot hay mi chinh)
4

fi
~

hoahocphothong.vn

Cau 39. u6t chay hoan toan han hop cac amin dan chirc mach ho (c6 s6 nguyen til cacbon < 5) thi thu duoc ti l~ I-bO : CO2 2: 1. Trong han hop amin ch~c chan c6. A. Etylmetylamin B. Dietylamin C. Dimetylamin D. Metylamin Cau 40. Tinh bazo cua dimctyl amin manh han metylamin vi IjJ do nao sau day. A. Dimetyl amin c6 cau true d6i xirng han metylamin B. Dimetyl amin c6 nhieu nh6m dfry electron han lam tang mat dQ electron cua nguyen til N C. Kh6i luong mol cua dimetyl amin 16'n han D. Mat dQ electron cua nguyen til N trong CI-I3NH2 nho han CHrNH-CH3 Cau 41. Cho 0.01 mol amino axit A tac dung vira du voi 100 ml dung dich H c~n dung dich sau phan irng duoc 2,18 gam muoi. Kh6i hrong mol cua Ala. A.2I8 B.I47 C.145 Cau 42. voi dung dich I lop chat hiru co A c6 c6ng thirc phan nr C3H902N. Cho NaOH dun nhe, thu duoc muoi B va khi Clam xanh quy tim voi NaOH r~n thu duoc mot hidrocacbon dan gian nh~t. Xac dinh c6ng thirc A. lICOON1I3CH2C1l3 C. CII3COONII3CII3 Cau 43. Cho 0.01 mol amino axit X tac dung voi I-ICI I dung dich HCI 0,125 M va thu duoc 1,835 gam rnuoi khan. Con khi ac dung voi dung dich NaOH thi dn dung 25 gam dung dich NaOll 3,2%. C ~ A. H2N-C3116-COOH B. H2N-C2H4-COOH C. H2NC3I-IS(COOH)2 D. (H2N)2C3HsCOOH Cau 44. £)6t chay het a mol mo (chua 1 nh6m NH2 va 1 nh6m COOH) bang mot luong oxi vira du r6i ngung t 2,5a mol han hop CO2 va N2. C6ng thirc phan nr cua A. A. C3l-l7 N )0'1 Cau 45. Trung nino axit X dn mol HCl tao muoi Y co ham hrong Clo la 28.287% k / ng tlnrc cilu tao cua X lao A.112N-C B. H2N-CHTCH2-COOH C. ClI D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH

flJltqm Jli'F, 9Jj~

ve

A chira x nh6m -COOH va y nh6m -NH2. Cho 1 mol A tac dung h€t dung duoc 169.5 gam muoi. Cho 1 mol A tac dung het voi dung dich NaOH thu duoc 177 gal nu6i. C6ng thirc phan til cua Ala. A. C3H7NO) B. C1H6N202 C. CSH7N02 D. C4H7N04 Cau 47. Tu 18 kg glyxin NH2ClhCOOH ta c6 th€ tong hop duoc protein voi hieu suat 76% thi khoi luong protein thu duoc lao A. 13,68 kg B. 16,38 kg C. 10,40 kg D. 18,00 kg Cau 48. Cho 17 A gam han hop 2 amin dan chirc bac I c6 ti kh6i so voi kh6ng khi bang 2. Tac dung voi dung dich FeCI} du thu duoc ket tua, dem nung ket tua den khoi hrong kh6ng d6i duoc m gam chat ran, Gia tri cua m lao
It

5

~

rA

hoahocphothong.vn

D. 8,0 gam A. 10,7gam' B. 24,0 gam C. 16,0 gam Call 49. Thuy phan mot doan peptit duoc tao ra nr cac amino axit A, B, C, D, E c6 cau tao hi ABCDE. Hoi thu diroc t6i da bao nhieu dipeptit. A.4 B. 8 C. 6 D.20 Call 50. Phan tich dinh Iuong hop chat hitu co X ta thay ti 19 khoi hrong giira 4 nguyen t6 C, It 0, N la me : mH : m., : mN = 4,8 : 1 : 6,4 : 2,8. Ti khoi hoi cua X so voi He bang 18,75. Cong thirc phan til cua X lao A. C2Hs02N B. C4HI004N2 C. C3H702N Call 51. Tir 23,2 gam NH2(Cl-h)6NH2 va mot hrong vim du axit adipic ta nilon - 6,6 voi hieu suat 80% (tinh thea hexametylen diamin). Kh6i luong ci duoc lao A. 37,45 gam B. 36,16 gam C. 30,04 gam Call 52. Khi d6t chay hoan toan mot amin dan clnrc X, thu duoc 8 ,02, 1,4 lit khi N2 lao (cac the tich khi do 6 dktc) va 10,125 gam H20. Cong thirc ph A. C2H7N B. C4H9N c., H7 Call 53. .an nhat, vira tac dung duoc HQ"pch~t X c6 cong thirc phan til trung voi rong phan til X, thanh phan voi axit vira tac dung duoc voi ki~m trong di~u ng 40,449%; 7,865% va 15,73%; phan tram kh6i hrong cua cac nguyen t6 H, mot hrong vira du dung dich NaOI-I con lai la oxi. Khi cho 4,45 gam X phan (dun n6ng) thu diroc 4,85 gam muoi tao thu gon cua X lao B. H2NC2H4COOI-I A. H2NCH2COO-CH3 C. H2NCOO-CH2CI-I3 D. CH7.c::CHCOONH~ Call 54. f)~ trung hoa 25 gam a mot amin dan chirc X nong d(> 12,4% can dung phan til cua X lao 100 ml dung dich HCI 1 M. C.C3H7N A. C3HsN Call 55. axit g6m 1 nh6m -NH2 va 1 nh6m -COOI-I) tac dung voi 100 ml Cho 17, duoc m gam ch~t r~n, con khi cho hrong amino ax it tren tac dung voi dung dich Na M co can nr nr thu duoc 26,2 gam ch~t ran. Cong thirc amino axit va m 300 ml dung lao B. C3H702N; 20,2gam A. C3 D. CsI-I1102N; 25,8gam 4,1 gam axit glutamic tac dung voi 9,2 gam ancol etylic, sau phan irng chi thu duoc mot san pham X chua mot nh6m chua este. Tach X dem phan irng hoan toan voi NaOH thi thdy dn 200 ml NaOH 0,8 M. V~y hieu suat phan irng este hoa lao A. 32,0% B. 80,0% . C. 53,3% D.40,0% Call 57. D~ clnrng minh amino axit la hop ch~t luang tinh ta c6 th~ dung phan irng cua chat nay voi ch~t nao sau day. A. Dung dich KOH va dung dich HCl B. Dung dich NaOH va dung dich NH3 C. Dung dich HCl va dung dich Na2S04
6

flJluun JV~

9Jj~

D. Dung dich KOH va CuO Call 58. Thanh phan hoa hoc cua dung dich alanin lao A. CH3-CH(Nlh)COOI I C. CHrCH(NH3 +)-COO
Call 59.

~

fi

g;1upn JVF, f}))t'infI

hoahocphothong.vn

B. CH2NH2COOH

D. NH3 +CH2COO-

D6t chay hoan toan m gam mot amin dan chirc thu duoc 0,2 mol CO2 va 0,35 mol H20. C6ng thirc phan nr cua amin lao A. C11-IJilN B. CZH7N C. C2HSN D. C1H7N
Call 60.

Day gom cac ch~t d~u c6 kha nang lam d6i mau quy tim lao A. CH3NH2, CzHsNH2, CH3COOH B. (C6Hs)2NH, (CH3hNI-I, NH2CH2COOH C. C6HSNH2' CH3NH2, C2HsNH2 D. C6HsOH, C2HsNH2, CH3COOH
Call 61.

Cho cac ch~t sau: CH3COONI-I4, CH3COOH, CI-h(NH2)C s6 chat vim tac dung dUQ'Cvoi dung dich NaOH vira tac dir kien thich hop) lao
A.5 Call 62. B.2 la mot aminoaxit mach khong nhanh,

H3 C6HsONa, tong g dich HCl (trong di~u
D.4

x

cung va mot nh6m axit (-COOH). Cho hiru co Y. Cho toan bo hrong Y nay co Z. V~y X lao A. axit s-aminocaproic C. axit OJ - aminoeananoic
Call 63.

°

gan voi cabon cuoi sau voi dung dich NaOH du t'.1Omuoi dich HCI dir t'.1O27,225 gam muoi hiru B. alamin D. axit glutamic

-NH2. Cho 7,5 gam X tac dung voi axit HCl dir, thu Mot aminoaxit X chua duoc 11,15 gam muoi kh c cau t'.1Othu gon cua X la. A. 112NCII2COOH B. H2NCH2CH2COOH c. CII}CIl(NH2)C D. CH3CH2CH(NH2)COOH Call 64. 06t cha ot luong chat htru co X thu duoc 1,68 lit khi CO2, 0,28 lit khi N2 (cac khi do 1,575 gam H20. Khi X tac dung voi dung dich NaOH thu duoc san pham c6 Hz-COONa. Cong thirc cau t'.1Othu gon cua X lao z-COOC2I-Is B. H2N-CI-Iz-COOCH3 -COOC3HS D. H2N-CH2-COOC2HS chat hiru ClYX c6 CTPT C3H902N. Cho tac dung voi dung dich NaOH dun nhe, thu duoc muoi Y va khi Z lam xanh gifiy quy tim tarn trot. Nung Y voi voi toi xut thu duoc khi metan. CTCT thu gon cua X lao A. C2HsCOONI-L1 B. CH3COOCH2NH2 C. ClhCOONH3CH3 D. HCOOCH2CH2NH2
Call 66.

Mot hop chfit hiru ClYX c6 CTPT C2H702N. X d~ dang phan irng voi dung dich NaOH va dung dich HCI. CTCT thu gon cua X lao A. CI-I3COONI-L1 B. CH2NH2COOH
7

Q.

hoahocphothong.vn

HCOONH3CH3

[iJJ1uwn

JVfIiJ!J ~~
va

Cf13COONH4

D. HCOONII3CII3

Cau 67.
Cho 12,55 gam mu6i g6m CH3CH(NH3Cl)COOH tac dung voi 150ml dung dich Ba(OH)2 1M. Co can dung dich thu duoc sau phan irng thu duoc m gam ch~t ran. Gia tri cua m lao A. 26,05 B. 31,0 C. 15,5 D. 34,6

Cau 68.
Cho 13,35 gam h6n hop X gom CI-hNI-I2CH2COOH va CH3CHNH2COOH tac dung voi V ml dung dich NaOH 1M thu duoc dung dich Y. Bi~t dung dich Y tac dung vira du voi 250ml dung dich HCl 1M. Gia tri cua Via. A.250 B.200 C. 150

Cau 69.
Este X diroc dieu ch~ tir mot aminoaxit Y va mot ancol. '1'1khoi hoi cu bing 51,5. Bi~t khi thuy phan X trong moi tnrong kiem cho ra ancol c6 0,4466. CTCT thu gon cua X lao A. H2N-(CH2)2-COO-C2HS C. H2N-CH2CH(CH3)-COO-C2Hs

Cau 70.
Hop chat hiru co A chua cac nguyen t6 C, H, 0, hrong. Ch~t A tac dung diroc voi NaOH va HCl va d~u trong thien nhien va ton tai a trang thai r~n. Cong A. CI'I3CH(NH2)COOH C. CH2=CHCOONH,j

A c6 the lao 12C]-I2CI-I2COO H
. A, B, C deu dung

Cau 71.
L~y 9,1 gam hop chat A co cong t dtr, dun nong, co 2,24 lit (do a dktc) k ' hrong khi B noi tren, thu duoc 4,4 ga A. HCOONH3C2H3; C2H3 c. .HCOONH3C2Hs; C2HS C3H902N tac dung voi dung dich NaOH lam xanh gi~y quy tim ~m. D6t chay hft 1/) ng thirc du tao cua A va 13 lao B. CH3COONlhCH3; CII3NII2 D. CII2 CIICOONH1; NIl3

Cau 72.
Cho 0,02 mol amin hop sau phan irng thu A.146 ung vira du voi 80 ml dung dich HCl 0,25 M. Co can hen u6i khan. Kh6i hrong phan nr cua Ala. C.157 D.147 hira 15,7303% nguyen t6 N; 35,9551 % nguyen t6 0 v~ kh6i luong va C va H. Bi~t X co tinh luang tinh va khi tac dung voi dung dich IICI (trong dieu kien thich hop). CTCT thu gon cua X lao B. IhN-CH)CI-I(CH3)-COOH D. H2N-CII2CIlTCOOll

Cau 73.
Ch~t hf 6 irng NH3CH3 2COOCH3

Cau
MQt hop ch~t X chua cac nguyen t6 C, H, 0, N. D6t chay hoan toan 0,5 mol X thu duoc 1,5 mol CO2, 0,25 mol N2 va 1,75 mol hoi mroc, CTPT cua hop ch~t hiru co X do lao A. C2Hs02N B. C2H7 02N . C. C)-1902N D. C3H70)N

Cau 75.
Cho Glixin tac dung voi dung dich HC1, trong dung dich thu duoc c6 mat cation hiru co nao, A. H3N+ (CH3)CH-COOH B. CrII3N-CHrCOOII 1 C. H3N+ -CH2-COOH D. CrI-hN- -CH(CH3)-COOl-l

8

~

hoahocphothong.vn

ell" 76. Chat X c6 kh6i IUQ'ngcac nguyen t6 C, H, 0, N lc1nhrot la 32%, 6,67%, 42,66%, 18,67%. Kh6i IUQ'ngmol phan til cua X < 87 gam/mol. X vira tac dung duoc voi dung dich HCI vira tac dung voi dung dich NaOH. CTCT thu gon cua X la. A. CII3-CII(NH2)-COOII B. CH3-CH2-COONH4 C. CHrCOONH4 D. H2N-CH2-COOH ell" 77. Cho 14,7gam mot amino axit X (c6 nh6m NH2) tac dung voi NaOH dir thu duoc 19,1gam muoi. Mat khac ciing IUQ'ngamino axit tren phan irng voi HCI du tao 18,35gam muoi. C6ng thirc cftu tao cua X c6 th~ la. A. NH2-Clb-COOI-l B. CI-IrCH(NH2)COOH
C. NHr(CH7)c,-COOII D. I-IOOC-CI-IrCHrCH(NH2)COOH

~

f!I~

JV?,JC 9lJiin?

ell" 78. M6 ta hien nrong nao diroi day la khiing chinh xac. A. Tron I~n long trang tnrng, dung dich NaOH va mot it C trung B. D6t chay mot m~u long trang tnrng thay xuat hien C. Dun n6ng dung dich long trang tnrng th~y hien D. Nho vai giot axit nitric dac van dung dich I
hien.

hien mau mui t6c chay.

do dac

lai, tach ra khoi dung dich y c6 k~t tua mau yang xuat

Cho 1 mol aminoaxit X tac dung 01 HCI; Mat khac, 0,5 mol X tac dung vira du voi 1 mol NaOH. Phan til khoi ci' vc. C6ng thirc phan til cua X la, A. C,II7N02 B. C7H10 c. C5HI5N04 D. C5H9N04 ell" 80. X la este tao boi mot at 1 nh6m amino) va ancol etylic. Dun n6ng X voi dung dich NaO} I dtr thu du a 12,613%N v€ kh6i IUQ'ng.C6ng tlnrc phan til cua X la. A. C4H9NO) ell" 81. ylic va a-aminoaxit A. Ti khoi hoi cua X so voi metan la 6,4375. B. axit a-amonocaproic D. Glixin i van co th~ nguoi bi phan huy thanh cac aminoaxit. MQt phan co ban cua cac xi h6a cung cap nang IUQ'ngcho co the, san pham cu6i cung cua su oxi h6a nay la NII3, CO) va H)O B. Bi oxi h6a cung cap nang IUQ'ngcho c?, the, san pham cuoi cung cua sir oxi h6a nay la (NII2)CO, CO) va H20 C. Hi oxi h6a cung c~p nang IUQ'ngcho co the, san pham cuoi cung cua sir oxi h6a nay la N2, CO) va H20. D. D~ tao ra protit cho co th~ nguoi. ell" 83. X la mQt a-aminoaxit no chi chua mot nh6m -NH2 va mot nh6m -COOH. Cho 17,25 gam X tac dung voi nh6m dung dich HCI du thu duoc 22,725 gam muoi. C6ng thirc c~u tao thu gon
9

eft" 79.

c;'::"dY.~~.vn

, 'F. ~ cua x n a. B. CHrCI-I2CH(NH2)-COOH A. CH2=C(CH3)-CH(NH2)-COOH C. CH3-CH(NH2)-COOH D. H2N-CHrCOOH Call 84. Cho hop chat sau co cong thirc sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH2COOH)-CO-NH-CH(CH2-C6Hs)-CO-NH-CI-12-COOII va cac aminoaxit: (1) H2N-CHrCOOH; (2) HOOC-CH2-CHNHrCOOH; (3) C6H5-CH2-CI-INHrCOOH. Khi thuy phan A thu duoc cac aminoaxit lao A.I,2,3 8.1,2 C.l,3 D.2,3 Call 85. Cho 0,02 mol amino axit X tac dung vira du voi 200mI dung dich HCl 0, 3,67gam muoi khan. Mat khac 0,02mol X tac dung vira du voi 40gam dung 4%. Cong thtrc cua X lao A. H2NC2H3(COOH)2 B. H2NC)-I ' C. (H2N)2C3H5COOH. D. H2NC Call 86. Trong cac 10(;1i op chat htru cc: 1) ancol, 2) axit, 3) arnin, 4 h inoaxit, 6) protit, 7) este cua aminoaxit. Cac 10(;1i op chat co thanh phan tir 4 ng h h9C tro len lao ,7 A. 3,4,5,6 B C.5,6,7 I Call 87. Cho hai hop chat htru co X, Y co cung c )hN02. Khi phan ling voi dung dich NaOH, X t(;10ra H2NCH2COO , con Y t(;10ra CI-VCHCOONa va khi T. Cac ch~t Z va T l~n hrot lao B. CIhOH va CH3NH) A. CH3NH2 va NH3 C. CH30H va NH3 D. C2HsOH va N7. Call 88. 01, andehit axetic, ancol ctylic, long trang tnrng ta D~ phan biet dung dich dung: C. NaOlI D. Cu(OHh A. AgN03/NH3 Call 89. 1:)6t chay hoan t i amin no, dan clnrc, dong dang lien tiep nhau, thu duoc 11,2 lit khi C ( cc cong thirc ph an til la: B. CH<jN va C2I·hN A. C2H7N v D.C2117N va C3H9N C. C2H5N Call 90. oaxit tv nhien. Cho 0,015 mol X tac dung vira du 0,015 mol axit lICI tao X mu6i Y sinh ra tac dung vira du voi 0,03 mol NaOH t(;10ra 1,665 gam muoi X la: B. axit a - aminopropionic ininoaxetic D. axit a- aminoglutaric C. axit a - aminobutanoic Call 91. PhM bieu nao duoi day v~ protein la khong dung. A. Protein dan gian la nhirng protein duoc t(;10thanh tir cac g6e a va r3-aminoaxit B. Protein co vai tro la n~n tang v~ c~u true va chirc nang cua moi sir song C. Protein phirc t(;1Pla nhtrng protein diroc tao thanh nr cac protein dan gian va lipit, gluxit, axit nucleic D. Protein la nhtrng polipeptit cao ph an til (phan til khoi tir vai chuc ngan den vai tricu (dvC)
10

~ pjJ~ ek'?fJC ~~ Call 92. Anilin tac dung duoc voi nhirng ch~t nao sau day. (1) Dung dich HCl (2). Dung dich H2S04 (3) Dung dich NaO!! (4) Dung dich brom (5) Dung dich CH3 - CH2-OH (6) Dung dich CH3COOC2Hs A. (1), (2), (3) B. (4), (5), (6) C. (3), (4), (5) D. (1), (2), (4) Call 93. PhM bieu nao sau day sai. A. Anilin la bazo yeu han NH3 vi anh huong hut electron cua nhan benzen len nho hieu irng lien hop B. Anilin khong lam thay d6i mau gi~y quy tim ~m C. Anilin it tan trong H20 vi g6c CsHs - ki mroc D. Nh6' co tinh bazo, anilin tac dung duoc voi dung dich brom Call 94. Nguyen nhan nao sau day lam anilin tac dung duoc voi dung A. Do nhan thorn benzen co h~ thong lien ket IT ben vtrng B. Do nhan thorn benzen hut electron. C. Do nhan thorn benzen d~y electron. D. Do nhom -NI-h d~y electron lam tang mat d9 e Call 95. Nguyen nhan gay ncn tinh bazo cua amin A. Do amin tan nhi~u trong H20 B. Do phan nr amin bi phan Cl)'C man C. Do nguyen nr N co d9 am dien 16 hung cua nguyen tir N va H bi hut v~ phia nguyen ur N D. Do nguyen nr N con cap ph an nr amin co th~ nhan proton Call 96. Co 2 manh Iva be ngo' u, mot manh lam bang to' tarn va mot manh duoc ch~ tao tir g6 bach dan. Chon ,( n d~ phan biet chung trong cac each sau. A. Ngam vao nuoc xci ngam mroc nhanh han la lam nr g6 B. Gi~t r6i phoi, I han manh do lam bang to' tarn C. D6t mo ;:. het la lam bang to' tarn D. Khong Call 97. D~ loan a mol h6n hop X gorn 2 amin no dan chirc thu duoc 5,6 lit CO2 120. Gia tr] cua ala: B.O,lmol C. 0,15 mol D. 0,2 mol o 4,41gam mot aminoaxit X tac dung voi dung dich NaOH dtr cho ra 5,73gam mu6i. Mat khac cling luong X nhu tren neu cho tac dung voi dung dich HCl du thu diroc 5,505gam muoi clorua. Xac dinh CTCT cua X. A. HOOC-CH2CII7CH(NIIz)COOH B. CH3CH(NH2)COOH C. HOOCCH2CH(NIh)CH2COOH D. CaA vaC Call 99. Cho 9,3gam mot ankyl amin cho tac dung voi dd FeC13 du thu duoc 10,7gam ket tua. CTCT la:

rA

hoahocphothong.vn

11

O
2

Can 100. .

hoahocphothong.vn f!l1tam uYaoc f!j)11A1h
(7; -

----(7

Khi d6t n6ng mot d6ng d~ng cua metylamin ngiroi ta thay ti l~ th~ tich cac khi va hoi ~'() : VI! () sinh ra b~ng 2 : 3. Cong thtrc phan til cua amin la:
2

A. C2H7N

B. C3H9N

C. ClI-I]]N

D. Ket qua khac

Can 101. A. (1) < (2) < (3) C. (2) < (3) < (1) Can 102.
Nhiet do soi cua C1HlO (1), C2HsNH2 (2), C2HsOH (3) tang dan thea thir ur:

B. (1) < (3) < (2) D. (2) < (1) < (3)

Nguoi ta dieu che anilin bang each nitro hoa 500gam benzcn r6i khir hop cha ra. Kh6i IUQ"nganilin thu duoc la bao nhieu biet rang hieu suat moi giai doan deu A.362,7gam B.463,4gam C.358,7gam

Can 103.
Mot amino axit (X) c6 cong thirc tong quat NI-hRCOOH. thu duoc 6,72 lit CO2 (dktc) va 6,75gam I-hO. CTCT cua X la: A. CH2NH2COOH C. CH3CH(NH2)COOH. D6t e

Can 104.
Cho 12,55gam muoi CH3CH(NH3CI)COOlI Ba(OHh 1M. Co can dung dich thu duoc sau phan A. 15,65gam B.26,05gam 150ml dung dich g eh~t r~n. Gia tri cua 111 lao D.242gam

oi

Can 105.
A. B. C. D. Li do nao sau day giai thich tinh Nguyen til N con doi electron Anh huang d.1y electron cua nh6m Nguyen til N c6 do am dien 16"n Nguyen til nita a trang t ,. 1 . til C7H9N c6 may dong phan. C.5

Can 106.
Amin them irng voi con A.3 D.6

Can 107.
Phuong phap n' A. Cho dll ' ~ dieu ch~ amino ac dung voi NH3 NH3 nitril tro bang hidro nguyen til.

trong nganh cong nghe nao sau day khong phai cua amino

ghe nhuom
nghe t6ng hop hfru
Co'

B. Cong nghiep duoc
D. Cong nghe gi~y

Can 109.
Day s~p x~p dung thea thir tir giam dan tinh bazo la day nao. (1) C6HSNH2 (2) C2HSNH2 (3) (C6Hs)2NH (4) (C2Hs)2NH (5) NaOH (6) NIl3 A. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) B. (5) > (6) > (2) > (1) > (2) > (4) C. (5) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2) D. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3)

Can 110.
Trong binh kin chua 35 ml h6n hop g6m H2l mot amin dun chirc va 40 ml 0;. B~t tia hra dien d~ phan irng chay xay ra hoan toan r6i dira h6n hop ve dieu kicn ban d~u, the tieh cac chat
12

tao thanh bang 20 ml gom: 50% CO2, 25% N2 va 25% O2. CTPT nao sau day' cua am da A. CHsN B. C2H7N C. C3H6N D. C3H5N Call 111. Trong thanh phan chat protein ngoai cac nguyen t6 C, H, 0 thi nh~t thiet phai c6 nguyen t6 nao duoi day. A. Phot pho B. Luu huynh C. Nito D. S~t Call 112. Nhi~u phan ur amino axit k€t hop duoc voi nhau bang each tach -OH cua nh6m -COOH va -II cua nh6m -Nl-Ij d~ tao ra ch~t polime (goi la phan irng trung ngung), Polime c6 du tao mach: -BN-CHrCH2-CO-NI-I-CH2-CHrCOO-. Monome tao ra polime tren lao A. H2N-CIIrCOOH B. H2N-CH2-CH2 C. H2N-CH2-CHrCIIrCOOH D. Khong xac di Call 113. Cho guy tim vao m6i dung dich h6n hop duoi day, dung dich nao la 1/ I-I2N - CH2 - COOI-I 2/ CI- NH3 -C 3/ NH2 - CH2 - COONa 4/ H2N - C -COOH 5/ HOOC - CH2
-

o;'=,";r.hoth~.vn ::r.

CH2

-

CH - COOH

NH2
A. 2, 4 B. 3,1 D. 2, 5 Call 114. Ch~t nao sau day la amin bac 2. A. H2N-CI-IrCth-NH2 H3-NH-C2H5 .CaB,C B. C1l3 C1I3 NH2 Call 115. Phat bi~u nao sau day A. Cach tinh bac cua amin qu B. Nguyen nhan gay ra ti cac amin la do tren nguyen nr N con mot cap e chua lien k6t c6 thE nhuong ch C. A~ilin lam guy tim D. Goc phennyl (uc amino (-NH2) trong phan tir anllin c6 anh huang qua lai voi nhau Call 116. I-lay hir thich hop d~ phan biet 3 ch~t khi sau: Dimetyl amin, metylamin, trimetyl B. Dung dich FeCl3 D. Ca B va C Call D*ai tao lai anilin nr dung dich phenyl amoniclorua phai dung dung dich chM nao sau day: A. Dung dich HCI B. Dung dich NaOH D. CaA, B, C. C. Dung dich Br2 Call 118. MQt amino axit no X chi chua mot nh6m -NH2 va mot nh6m -COOH. Cho 0,89gam X phan ung vira du voi lICI tao ra 1,255gam muoi. Cong thirc c~u tao cua X la A. H2N-CIIrCOOI-I B. CH3 -_SH - CH2 - COOH NH2 C.I-I2N-CI-h-CH2-COOI-I D. B, C deu dung.

SH -

13

Call 119.'

fJJluun JII'one
a=

hoahocphothong. vn
-_-r7

r]J)ana

Cho chat X (CxHyNt) co % N = 31,11 %, X tham gia phan irng sau. X + HCI ~ RNH3Cl. CTCT cua X la: A. CH3-CHrCHz-NH2 B. CHrNII-CH3 C. C2H5NH2 D. C2HsNII2 va CHrNH-CH3 Call 120. Khi d6t chay dong d~ng cua metylamin, ti l~ th~ tich k thee s6 IUQ'ngnguyen nr cacbon trong phan tu B. 0,75 < k < 1 A. 0,25 ~ k < 1 C. K~t qua khac D. 0,4 < k < I Call 121. PhM bieu nao sau day dung 11Protein la 101;1i hop chat cao phan nr thien nhien c6 cau true phirc t1;1P 2/ Protein chi c6 trong co th~ ngiroi va dong vat 3/ Co th~ ngiroi va dong vat khong th~ tong hop duoc protein nr n tong hop tir cac aminoaxit 4/ Protein ben d6i voi nhiet, d6i voi axit va bazo kiem
A. 2, 3 B. 1,3 C. D. 3.4

rna

chi

Call 122. Dung dich etylamin du tac dung voi dung dich A. CaCl2 B. NaCI Call 123. Cho 25,65gam muoi gorn CH2 250 ml dung dich H2S01 1M. Sau phan A.46,65gam B.45,66 Call 124. Chfrt nao sau day c6 t A. NH3 C. CH3 - CHrCH2- NI-h Call 125. Cac chat X, Y,
dung duoc NaOH tai tao

6'i day cho k~t tua. D. AgN03 2C1I)COONa tac dung vira du voi dich thi IUQ'ngchfrt r~n thu duoc lao C.65,46gam D.50,15gam

B. C6HSNH) D. ClI] -

en,

C?I - NIl)

C3H702N. X tac dung duoc cit voi HCl va NaOH. Y tac ra Y I. Y 1 tac dung voi ~hS04 tao ra mu6i Y 2, Y) tac dung voi voi NaOH tao ra mot muoi va khi NH3. Cho bict CTCT dung

2NH2)' Y (CH3 CH2COONH1), Z (CH3CH(NH2)COOH) OONH4), Y (CH3COOCH2NI-I2), (CI-I3CII(Nlh)COOH) HCOONH1), Y(CH3CH2CH2N02), Z(CH3CH(NII2)COOH) CH(NH2)COOH),Y(CH3CH2CI-I2N02), Z(CH2~CHCOONI-Ll) Cho 8,85gam h6n hop X gem 3 amin: n-propyl amin, ctylmctyl dung vira du voi V mi dung dich HCI 1M. Gia tri cua VIa.
amin, trimetyl amino Tac

A. 100mI B. 150 ml C. 200 ml D. K~t qua khac Call 127. 1)6t chay mot amin no dan chirc mach thang ta thu dircc CO2 va Hl) co ty l~ mol n((), : nl/,() = 8 : 11. Xac dinh CTCT cua X. A. (C2H5)2NH C. CH3NHCH2CH2CH3
14

B. CIl3 (CH2hNlh D. A va C

~

hoahocphothong.vn

~ [JJ~ Jf'F, 9JJ~ Can 128. D6t chay hoan toan h6n hop X g6m 2 amin no dan chirc k~ ti~p nhau trong day d6ng dang, thu duoc 22g CO2 va 14,4g H20. CTPT cua hai amin lao A. CH3NH2 va C2H7N B. C3H9N va C4H11N C. C2H7N va C3H9N D. C4H11N va CsH13N

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful