2

y ZZgz Z]¡ ó=

~ Ýzg Å qÃg ~y
MÆy Z/w M ïgÎ
Üm†ÓÖ] äôÖ牅ø o×F  o×’Þæ åü‚ÛvÞ

Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×# Ö] ÜôŠûeô ! Üônûqô†$ Ö] àô_6 nûŽ$ Ö] àøÚô äô×# Ö^eô ƒöçûÂö^øÊø ‚Ãeø ^Ú$ ]

kõmFŸFø …ô^`øß$Ö]æø Øônû³³þ Ö$þ ] Íô¡øjôìû]æø šô…ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô á$ ]ô™
Üû`ôeôçûßöqö o×FÂøæ$ ]•÷çûÃö Îöæ$ ^Û÷nFÎô äø×# Ö] áøæû†öÒö„ûmø àømû„ôÖ$] hhô^føÖûŸø û] oÖôæŸö ôù
¡÷›ô^eø ]„øaF køÏû×øìø ^Úø ^ßø³þe$…ø tšô…ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô áøæû†öÓ$ Ëøjømøæø
½äü jømûˆ
ø ìûø] ‚ûÏøÊø …ø^ß$Ö] Øôìô‚ûiö àûÚø ÔøÞ$]ô ^ßø³þe$…ø i…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÏô Êø ÔøßøvFfû‰ö

1

Û
6kgŠ -ðÉZgiz~„ÅœyWŒ

yZZgzZ]¡Ô=
~ÝzgÅ qÃg ~y
WÆyZ/wW{gÎ

t

áû]ø áô^Ûømû¡ô ûÖô pû•ô ^ßøm% ^m÷•ô ^ßøÚö ^ßøÃû Ûô‰ø ^ßøÞ$]ô ^ßøe$…ø j…õ^’øÞû]ø àûÚô àønûÛô×ô ¿# ×Öô ^Úøæø
ÄøÚø ^ßøÊ$çøiøæø ^ßøiô^Fnùô ‰ø ^ß$Âø †ûËôù Òøæø ^ßøeøçûÞöƒö ^ßøøÖ†ûËô Æû^Êø ^ßøe$…ø Ñ^ß$Úø^FÊø ÜûÓöeùô †øeô ]çûßöÚô !
èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûøm ^øÞˆôíûiö Ÿøæø Ôø×ô ‰ö…ö o×FÂø ^ßøi$‚ûÂøæø ^Úø ^ßøiô!æø ^ßøe$…ø k…ô]†øeûŸø û]
ØøÛøÂø Äönû•ô]ö Ÿø oûÞôùø] Üû`ö e%…ø Üû`ö øÖ hø^røjø‰û^Êø l•ø^ÃønûÛôÖû] Ìö×ô íûiö Ÿø ÔøÞ$]ô

t

½

]æû†öqø^aø àømû„ôÖ$^Êø t˜
õ Ãû eø àûÚôù ÜûÓö–öÃû eø to%FÞû]ö æû]ø †õÒøƒø àûÚôù ÜûÓößûÚôù ØõÚô ^Âø
á$ †øËôù ÒøŸöø ]çû×öjôÎöæø ]çû×öjø³þÎFæø oû×ô nûfô‰ø oûÊô ]æûƒöæû]öæø Üûaô…ô^mø•ô àûÚô ]çûqö†ôìû]öæø
àûÚôù ^e÷]çøø$ t†ö ³þ`FÞûŸøû] ^`øjô vûiø àûÚô pû†ôrûiø kõß# qø Üû`ö ß$×øìô•ûŸöøæø Üû`ôiô^Fnùô ‰ø Üû`ö ßûÂø
t ýDá]†Û ٕE —mhô]çø%$Ö] àöŠûuö åü‚øßûÂô äö ×# Ö]æø ½äô ×# Ö] ‚ôßûÂô

» ô=z ±Âûx ¬gz Z¿Å[ »ÉTƈy M Œ
Û ~ ] ,y S
%L› M u
ïgÎ óæOE
ó Z >gΪt ò Z õ 0
\¬8 ~ KÆ kZì ; g ^Ÿ

å•†Ò Äñ^•

…çaŸ ᕆÏÖ] Ý]‚ùìö äfjÓÚ
35869501-03 : y ¯ gó ƒ Ñy î N
w e â 36-K
www.tanzeem.org

4

'!
~žP

ó, ™g ¨g ZzŸ6} pŠg Zz ~žg I ‹ c
M y Z ëž ¬ Ð kZ
X B™' !
~žP. _Æ w©Æ J
[ Zž ǃƒ
o

¤z ÑÅ] c
MÃk

i

t { zì åO)&~ ä ™ Za 9
 o6fЈy M Œ
Û Ž ] !
«Ð ƒ

] c
M Ž 6x !Zgz Z i ¸ MÆ 9 z Ò ZÐ ~ V ÂgÎs îÅœy M Œ
Û žì
wßZÆ [Š Z ~E ™ x ¬ ] !
t X • Cƒ ì Y e
.xk!
{ z • CƒŠg Z z
Ýq Ì Z ¹ Ã \gz Z iÆ w ç c
} •Ë‰X ì Ì. _Æ
Ì Z ~ (] Üò !Zgz Z k ¶ZÆ[Æ ¿xæZgŠ ‡Ëgz Zì Cƒ
6x !Zgz Z i ¸ MÆV ÂgÎsîÒ Z ňy M Œ
Û b§ÏZ ó• D ƒïqÆ
G
#
M à Zz 䃊g Z z
¹g ðM^NêG
L Zpz < Z ¯ éS7 ˜ Z 7Z X • Cƒ ì Y ¹ Ì] c
ðƒ Šg Zz ¤ ~ (Å ] c
M ~y
M gz Z ð Z’Z Å >Â Z >gÎç O X ì @
Y
X ì ŠŽ ñ~žg I‹ c
M Ãk

i Åy Z/w M ïgÎw ¾zx Ž•z ¸X ì
~ y Z • ðƒŠg Zz ] c
Z zgŽ ~} g !
Æ ¤z ÑÅ] c
M yZ
G
E
.n©$K Z ~
L çLG
ò i Zg x â Z Ã] c
Zzg V âzŠ y S X ì @
Y H r Z 6™f Æ zŠ Ð
È•
á » ] c
M y Z& óì ~z%Ð k È ¬ ]|e
Zzg «X • ñ Ñ~
Å öâ •
Û t ä i /0v Z†]|û%q
ZÐ y Z X ì Y Y ¹Ìwz 4
] uZ z z w Zj ZÆ ~
x™ Z ÑŽ • ‹§ Zz { z \ M = ! Ý
ñ ð0.ÅZ Å Q} Zž
Æ k ˆ Z }• q
Z ä i
ñ œÈ ¬ ]|Xƒ Î Zg \ Ð ƒ
 Ã\ M ~
ÂÅ ó\
å M gz Z ‰~g \ e
.' !
„ ~g ‚ ÂÅ ~
g8 M L ž
L c
â•
Û tB‚
ZX Vƒ C ‹§ Zz q
q
Z »èG4$MÂì Åöâ •
Û ä ?ë @ó¶mz M wŠ ZŠ ZC
Ù
: c
â•
Û Ðí ä \
å M7
e Z p óñ Ñ p=k0
}÷~
g8 M ‘

3

9W
Æ w ) Z ÅBÖ Z >gÎgz Z 36 @
30] c
M Å >ãZ ê ïgÎ óq Ãg ZuzŠ » y %
Å qÃg ~y
M Æ y Z/w M ïgÎ $ Ù » ekZ X ì _ ƒ ô=B‚
ZÆžg I‹ c
q
M y Z 묕 M X ì Œ6( 1 9 5 @
1 9 0 ) ] c
Mb ð Z’Z
»y Z •ì g M t
 Iz } pŽ ~ y Zž @
B w Z eÃ63 F
V Zzgz (
:ìÀF»] c
M y ZX ñ Y Mt ‚uà ) Z q
Z
~ ¢«
 Z Æ yŠ gz Z ] Zg gz Z ~ ðÅ } i gz Z V â • M GL L
•n
gŠ c
Ž vß { z X • V *¶
aÆ VÍß ( gÅ!
gz Z )qlƒ
• D ™„z g ¨gz Z ñƒ g
 6V î U L Z gz Z Ægz Z } 9ÃvZ
 ! „g} g ø } Z (ž• 0Zg å { z ) X ~ ðÅ} igz Z V â • M

ó u 0
Ð kZ Â ì
ó H7Za Ñ" gz Zg »"¼ ƒ
 tä
~ v M ä Â& ! } g ø „g } Z X X Ð [ Z±Æ v M …
G
7g ÇŠæ ðÃaÆ V> ª, Zgz Z óc
Š ™ ZÎg ä ð$N ÂÐ Z c
Š ™4ZŠ
y ZZ { zž ‹Ãg å Åá Zz äg å q
Z ä ë ! } g ø „g } Z X ǃ
ÎX ñ M á y ZZ ë : ó6„g L Z î Ñ y ZZžì ; g} Š ]úŠ Å
Ð ëÃVÇZ'
~g ø gz Z } Š jÃVƒ k
} g ø ! „g } g ø } Z
„g } Z gz Z X çnrmŠ ] ÃzB‚Æ VzÈ g »™…gz Z } Š â •
Û gz ™
Å VßÎg L Z ì c
â•
Û {°z Ð ë ä Â » T â •
Û «… !} g ø
Æ} °z L Z ÂG XçnrnÒ: ZÎg …yŠÆ#
Ö ªgz Z Ð
ó ¦ ‚z
~ž ä „gÆ y Z ð â •
Û w J ¬Š Åy Z :X ì 7ÑZ z ä™s Ü
ƒŠ% { z { Zp óVƒ 7ÑZz ä™ ù ŸÃ¿Æá Zz 䙿ÌË Â
Å]ó ä VMvß { z ÂX ƒÐ „ }uzŠ q
Z ƒ
 ?X ]gú{ Zp
ð àN Z j
Z ~ { Zg ~÷Îg z Z ‰ bŠ w ïÐ V z yL ZŽ gz Z
Å y Z ~ ó, Š Z Í3Š¤
K Z ä VMg z Z Å k
 ä VMgz Z I
] ¸ !
y Q ÇVz™4ZŠ ˜ i ÑÃy Qgz Z ÇVzŠ™gz ™Ð y Z ˜ i ÑÃVÇZ'

UZ•
m{Æ vZ ǃ!$
t X Ï Vƒ ˜V c
~ ðZŠ Æ X~
0
Xó ì
ó k0
Æ„vZ Â!$
Y Zžìt§ Zzgz ZX Ð a

6

ó óy ZZI
è FL L: qçñ»žg I‹ c
M

&‡~uzŠ
Vz iña Æ ] c
M y Z X ì q çñ » ] c
M y S ] !
g ¨ÿLE
X •‹ *ZZgz Zì @M ~ŠŽ zù y ZZžt ªX ì ó óy ZZ ïG
L 3µFL Ly ZÄ
E

óì HK
 F
gz Z *g b !

 ‚° !
y ZZ gz Z >y
ÆH !
y ZZ v
ó !
y ZZ ª
{ z !ì Hw Ñ+ Z ¯ §mºC Z » y M Œ
Û ~ KÆ y ZZžt 6gîm{gz Z

ªŠ çÐ bÑŠ Ágz Z ì ê Š ]úŠ Åv!
y ZZ Ð [|Z gz Z i Z0
Z ¾

H~ , ã¨
Z ~ Ë Æ y ZZ kZžt Q X ì @
™ ] m Z » ]y
M

ž } Y 7yÞa kZ ì
ó qçñë Z e
.t X Âe ムZa ] Ý
žì ƒ
 oIÐ " (Ð M Z®X ì „ y ZZ Š ã
gz Z a
Å + Š } g ø
X N Ya™d‚fgñZ ~Š ã
P ~} g !
Æ y ZZ

gñZ ~Š ã
P~} g !
Æy Z Z

y ZZ kZpX ì x *
»h
 y â ɧ ñZP gz Z ë ›ð Zgz â P y ZZ

~ *Š kZ ë6Š ã
ÅTì » y ZZ ¨gz Z ã â ‡zgŠ q
Z ó• ZgŠ zŠÆ
ªX ì 6ó ó á^Šø×ôù Ö^eô …º]†øÎû]ôLLg Zæzg ZŠ Zg ‚ » kZX • By ›Ã}uzŠ q
Z

© ÂÅ k Q Ãó w ¾ ‹ Ì Å k Q óÃv Z Vƒ } â ~ž *
™g Z Œ
Û Z Ð y !
i
Zb
Ãó [ Â[ ˆ Ãó íz• Ãó ]> Zˆ ‡ Ãó #
Ö ª óÃ]y
M Vƒ } â ~ Ã
óÃV1 óÃkz óÃÀ5 óê
 ‚g z ]tVƒ } â ~gz Z Ã c izŠ z ¼
 óÃ Zwz
E
Å
45
45E
G
»gñZ y Z X Ãäƒ ÆÔ Z z èEG
Z ?{Æ ~
·]|gz ZÃVßÎggz Z V1
ZuzŠ c
ó c ¥ ZuzŠ » y ZZ X ì Š ã
Å äƒ y ›} g ø ~ * ™g Z Œ
Û Z ã !
i
gñZ x Óy Z ªX Ð ¢ ¯ì ]g „{ zgz Z »y ZZ ÇìzgŠ ZuzŠ c
U
gz Z X ó ó g×ÏÖ^eô кm‚’iL Lì x *
k˜ Z » kZ X ñ Yƒ Za ¢¢ ~ wŠ6
¯z ÇkZg Zæ zg ZŠ » ] •z b #gz Z ã Z% » z ! x »~ ]y
Mžìt§ Z z

5

X ó óVƒ L e *
™]Š „Åv Z L Z ‰
Ü z kS ~ ózŠ ] i Y Z = !È ¬ } Z L L
I Ã ó\
å MqŽp ì
ó m³e
.[ Œ
Û » ó\
å M = !gå —: Hn²ä ~
" 7i ú~
\ M ÂX ì ] i Y ZÃ ó\
å M Z® ì
ó [8{Š c
i ÌÐ kZ { zƒ
žJ
VŒ ì
ó g D zg \
å M gz Z ðƒ ~g ¤ ‰
Ü g 6\
å M gz Z ñƒ } 9
óH {>s î¹ ä \
å M Q X ˆƒ F
Ð V î² M ug I Sh ZŠ Å ~
\ M
k
g

Š¼ ~
\ M Q X ˆƒ F{ Ç {>6¯ Å T ; g ~g ¤t ¤
Ì~ kZ
Ü g6\

å M gz Z ˆƒ tŠ ™ ðžJ
V Œ ó„gg Z Œ
Û'
6\
å M ª{ zp ì
ó g
¶Š q : Z Åi úÅò Z
 h w š ]|X „g ~g ¤ ª„z Åt ¤
gz Z
VrZ Â ó¬ Š êkZ Å ~
g8 M Ìä VrZgz Z ñƒ¢ qaÆ
ðÃÐ \
å M nÁ!
ZèÑq ? ÷t ¤
¤

t gz Z ‰
Ü gt 6\
å M !gå —: Hn²ä
â•
Û y ´ Z » ¶Š jÃV î æx ÓÅ \
å M \ ¬v Z ƒ Ìðƒ l»gz Z æ
Å ` MžV î zg: VY~ ! w š } Z L L: c
â•
Û ä~
\ M ~ [ ZŽ ÂX ì [
yZ ä ~
\ M Q X ó ó• ð â •
Û w i *
] c
M t 6í ä „g }÷~ ‘

Øônû$Ö] Íô¡øjô ìû]æø šô…ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô á$ ]ô™: ð â •
Û ]z ˆ Å ] c
M
—îÖ] ýhhô^føÖûŸø û] oÖôæŸö ôù kõmFŸFø …ô^`øß$Ö]æø
Ñ L L: • D â •
Û { z X • h Z ]| ~z Zg Æ e
Z zg ~uzŠ
g ZË aÆz܉zÆ ] Zg \
å MZ
 ž åï•
á t ~ w ©Æ ~
x™ Z
C Yƒ ~g Y ] c
Mt 6ug IÈ !
iÅ~
\ Mg (Z" „ Tç M ÂD ƒ
I
g8
X V Z Ã ] Zg ë{È [8 » vZž ¶ Š Ð g¦ êL F\ M [ Z X ó ó‰
X ì ~g ¤ ªÅ yjg z Z O g @
6wj â gz Z • } g * ì
ó y • M 6z Z
Ñ!
zgq ã ) F
+ 4 Å kZ ì „gƒ ~g ¤6»] ZŠg Zz Ž ‰
Ü z kS
Оg I‹ c
M yS Ã~
g8 Mž Zƒ x¥X ì „gƒ Оg I‹ c
M
X å‘àS

8

iZ% ð»g ZÆ^~gÅz 6fÆ[ ]ÑZßz Q

Æ y Z ] ït ÂBw Z e { óq
Z63 F
Æžg I‹ c
M y Zx Z™Mg ‡
} g !
Æ ó ó[ ]ÑZßz Z L L~ ] c
M õ 0
« Å qÃg kZžÐ N M t ‚
]¡çL8Xbgz Z¬ _Æ ]¡ƒ  vßtžì C M t ‚t ] !
A Í Z~
ZuzŠ »^~gÅgz Z6fÆy ZX • D ™ÝqÄcÅv ZÐ} @xÆ
z¸g6f o ¢q
ZÐ kŠ Z‹ Z f Åk QˆÆh
 y TÃv Zžìt³%
V Xh
'
× ÅŠy
w D Z) ´ w– gz Z • D ™„z g ¨h
'
× Æ ™g Z 2 Z m
X ì CY ƒ J
 >y
ÆH !
y ZZ ª Š š!
y ZZ ð ‚g Å y Z • D •
Æ Ï0
i ~uzŠ q
Z a Æ kZ gz Z ¿‹ Z i Wz ] Ãkgz Z Þ Z èÄc c
Í
Cƒ Ýq » ¸z ™gz Z {@x z · _ L Z Æ y Z ð ‚g J
 xz² x
Æ VÍß, Z ]úŠ Å Ñ ËZ
 žì t ³% ZŠ » ¿ð»g Z kZX ì
6kZ ~ i Z0
Z : A Zz { z Âì Cƒ Œ6gñZ „ y S Ž ì C 7~ V â »
X • ëŽ
Z Åg ZŠ™z ]§Æ VÍß, Z ~ ( 1 95 ) e
q
 M ~y
M Å $kZ
ÆgÅz =V ˜É óDƒ 7wŠ )
gz Z} Š1 vßtžì ˆ~Š 3Š ¡
Cƒ o ¢¹ Ì]§ Å y Z gz Z g ZŠ™ » y Z V ; z • D ƒ¢ Ð g ±Z
kZ • D ™wJ™™hÐ »z ‚fgz Z ]¡z =Ã] !
Tç O X ì
» V â Yž ©ä hg¼ ƒ
 [ x Z z { çE
O• Z ów Èz I Z ów oz w â a Æ
Åw â z y Y w!
6ä M ‰
Ü zgz Z • T gg »xŠC
Ù aÆ ä™7: Zg 2

! • D 3Š™öV c
i !
kzgŠ— ‚} g ø » kZ ] !
~ž~y
M gz Z ~Š~ KÆ kgŠ kZ
E
G
Åy¨
Z ~ uZ >gΪ i ¸ M î0•©$ Æ kzgŠ M kZX ì mz *g Ð

àZ ÂóÔ™ ÿL) óy Z Z : ‰ð M t ‚ _ ZÑk
¦
*
g e Å b #z i ¯gz Z ] •

7

X ì 6y ZZ
ÅW~} g !
Æ kZ óì m» y éhÒOÉ!
äƒZ Œ
Û Z ªy ZZ¬ J
V ˜

V â ›ëX ì Š
„ ï6gî Ozgñ… Â{ z X ì 7~
 q m{ …
G
$
4¨G{ z q ÝZpX ‰ ƒ v…Z
èE
LG
•t ~ V
 Zgz Âñƒ Za ~ yÆ

{ zç O Xc e ã ™„ÅkZ …X ì g ®Z »] •~]y
M 6Tì ¯
$
4¨GG
X ì q çñ»] c
M y Z ÇÈ ZZgz Z ¯èE
LG
y ›ä T y ¨
Z q
Z ¤
Zž c e ¢
™ ^ âNt ~ KkZ

„ ó‚fì e Âì È g »6„ Z âz% Zz ZÆ+ Š { zgz Z à Åç M ~}Ñ ç
ƒ: Ýq u ZgŠ Z Ç» ‰§ ñZgz Z ë›ð Zgz â y ZÐ Z6RÅgÅgz Z
A

Å ¢ ¯Æ q âq
ZÃkZ Ð ä ™¿Ú6x © Z z ]Ã òs Z Ì
WZ6C
Ù ªÆkZí!
»y ¨
Z b§Tža kZX ì C YƒÝq ª

Æ kZ Ìt zg ~C
Ù ª » kZgz Z ¿¯ § ~C
Ù ª » kZ b§ÏZì @
ƒ i Z0
Z

Cƒ { z pBÈ¢ ~gÅ)q
ZÐ Z \ M ì e X ì m Z e @6í!
] c
M y Z X ì 7c Ð kZ ‰
Ü z kS …ë @
X ì ªÅ „ ¢
gz Z ,z • f q
ZÃTì Åy ZZ ~gÅgz Z ! õ Z { zì „gƒWŽ ~
, ZX ì @
™Ýq~ËÆ„zg ¨ C Z f L Z y ¨
Z u ZgŠ ZzgÅïE
L 8™
ªì
ó Š
c
ŠgZ Œ
Û ó ó[ ]ÑZßz Q L L~ e
 M «Åžg I‹ c
M y S ÃVÍß

Æ VÍß y Z X vߊy
èr
 ™ óvßá Zz h
 x » Ð = óvßq lƒ

:ì Š
c
â•
Û0

oÖôæŸö ùô kõmFŸFø …ô^`øß$Ö]æø ØônûÖ$] Íô¡øjô ìû]æø šô…ûŸøû]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô á$ ]ô™
—hhô^føÖûŸø û]

~ ¢«
 Z Æ yŠ gz Z ] Zg gz Z ~ ðÅ } i gz Z V â • M GL L
Xó a
ó Æ VÍß ( gÅ!
gz Z )qlƒ• V *¶

10

~ ¢«
 Z Æ yŠ gz Z ] Zg gz Z ~ ðÅ } i gz Z V â • M G L L
gz Z Æ Ž vß { z X • V * ¶
a Æ VÍß ( gÅ!
gz Z ) q lƒ
gz Z• n
gŠ c
ÃvZ~ w qC
Ù ( ñƒ g
 ) 6V îU L Zgz Z} 9
• 0 Zg å • ‚" { z ) • D ™„zg ¨6ðÅ } igz Z V â • M
X H7Za Ñ" gz Zg »"¼ ƒ
 t ä Â ! } g ø „g} Z ( ž
…: ( ! } ™Ñ" gz Z g »" x » ðÞ ) ì u 0
Ð kZ Â
~ v M ä Â& —" ! } g ø „g} ZX XÐ [ Z±Æ v M
G
ðà G » V> ª, Z gz Z óc
Š ™ ZÎg b§ ~g7 ä ð$N ÂÐ Z H 4ZŠ
X ó ó7g ÇŠæ

?• yà ó ó[ ]ÑZßz Z L L

Å y ZZ ~ žg I ‹ c
M y Z ž ì [ Y H n²IÐ kZž 6
gz Z q lƒÉ ó7» y ZZ ~ÇÆ x Zúp ì
ó ; g ƒ y Ò » ó óI FL L
~e
 M «žìzz ¸X » y Z Z ~gÅgz Z ! õ ZÆ VÍßgÅz =ïE
L 8™
ì ¦ ó ó[ ]Z L LX ó óá Zz [ ]Z L Lª óì ðƒŠg Zz b ˜ Z Å ó ó[ ]ÑZ à z Z L L
zŠg Z à Zz w e w1 x ¬ ëç O X • ëÃC
Ù Ž ÝZÆq ËïEÅNX Å ó óïE
O ÅNL L
» kZC
Ù Ž ÝZ »Ú Ë c
ÍX ó ì
ó t [ ] ïE
L • ë Ì~
LO ÅN» c ~g7 L ž
x¥Ã\ M ?ì HC
Ù Ž ÝZ »+
¨
Zžì x £ »g ¨[ Z X ì @
B ó óïE
O ÅNL L
»y ¨
Z Z®X ì c
Šg Z Œ
Û ó ó•¬ È Z³ L LÃy ¨
Z ä,I Zgz Z yI Zž ǃ
kZ : X ì =Å kZ [ ] ïE
c
Ù Ž ÝZ » kZ gz Zž Ü
C
LO ÅN» kZ vŠ º Ö !
GLG
"M
=Ž • Š Z%vßgÅ!
gz Z qlƒ { z Ð ó ó[ ]ÑZ à z Z L L~žg I ì
X • D ™~zc Å=ñ O Å] Záz ] ÷ Zpgz Z • f
 xE»Ð
:
}uzŠzq
Z »ˆ y M Œ
Û žì t wßZ ~¯gz Z ë Z q
Z » y M Œ
Û êL X
= • D Z hzŠ { óëZ
 ™Ägt ‚ÃwßZ kZç O X ì @
™‚Å{
q Ãg , •Æ y Z/w M ïgΞg Ie
 M· _k

ižì @M t ‚t · Z èE
L j8

9

.•Å!
t ( Z} g Š1B‚Æ ö Y ~g7 K Z y*¸X çE
àZ Âgz Z /!
kZ X Ì~ qÃg}uzŠÆ y % ïgÎgz Z Ì~'
› M å ZƒŠg Zz ~ t òz
ªñgz Z y ZZ Ð ~ ] •Ä i Zßg e y Zž • ì gN Š ë V Œ ~ø Ú
V Œ _ ZÑzŠ ã xgŠ c
Í X ì „g ƒ W~ } g !
Æ _ ZÑ ~y
M gz Z «
M t ‚ ,Å y %]|~ qÃg }uzŠÆ y % ïgÎQ X • gl
G
Å 9ÿL ¨“gz Z’‹¡p ¸
ó äQÆ wÎg Ë„:gz Z¸ Ñ: Ž ì _
z ] Z i WÈ â ‡{ z ´ÆuÕZù[ AZgz Z© ÂÄ ZoZ v
ó !
y ZZ { z~ ðÉg
Zžì [ M t ‚~BÖZ >gÎy*¸ X¸ ‰ VÌJ
q
¿‹ Ãk
zZb
Ð Zgz Zì ©
™Ýq ÌÄcÅ\¬vZ y ¨
Z2Z 9gz Z ][Z Ð
~ ] 5 çz b) {ëÆ Ï0
i { zQ p ì
ó @
Yƒ Ýq ÌgÅ » Zw
w ZÎè„
 Š t ‚Æ „g L Z { z a Æ T ì
ó @
ƒ ` Z» ð Ég 5 Zgñ ¦… L L ÜønûÏô øjŠûÛöÖû] ½ø]†ø’ôùÖ] ^øÞ‚ô aû]ô! „g} g ø } Zžì @
™i ZgŠ
X ì Cƒ ì‡?Š Å]gz¢Åª
 ‚gÐ V Œ ó ó ! â •
Û «e
Z@ Å
œy M Œ
Û Ðg ± Z kZ ] c
M õ 0
«Å qÃg ~y
MÆ y Z/w M ïgÎ
~ ðÉg Å ]¡ z =~ y Z ž • B
g w Å x £ + Fë Z Æ
.y Ò »iZ% ð»g Zgz Z xy ZÆ ¿•g D
e

Æ ð‚g J
Š çgz Z© Â
$ z bÑ~ V ÂgÎVÅœy M Œ
y ÒB‚Æ ûiE
Û Žì Š
 MB‚Æ w ) Z
X • ñƒ
_______________________

…[ Zˆ Æ y Ò Æ V Â!
~ž‰~} g !
Æ ] c
M· _k
i
&sÜÃ] ˜ ÂK Z ë i Í Z X ì *
™„zg ¨~ ð Z• Zg f6žg I‹ c
M yZ
‚fÀ F» ] c
M y Z ¬ žì ƒ
 oaÆ kZ XÐ Og iÃ%6] c
M
:ì sf ø
è Ž ñ Y 1™d

12

11

&‡Æ D?ì HÑgz Zì Hí ?ì HŠ ç ?ì H ZJ ?ì H
ù Zg fŠ OZ ÿLE
¼ ~ }Ñ çC
Ù gz Z gz šC
Ù p ?ì HÑ » Ï0
i kS gz Z ?• Ð yÃ
ËŠpgz Z • ! ΊpŽ X @
ƒ 7~Ç` Z'
× » X• Dƒ Ìvß, Z
~Š ã
gz Z ÝZ Ž Î â Æ <
Ø è gz Z, X • D ™ ÒÃ Å îJ
Ë
{ z c
ÍX • D ™npzg ¨gz Z'D
z¸~} g !
Æ y Q { z • uœ] ÑZÎ
Ž vß { z • t X • T e *
™ð ™N Š Ð V\ M K Z 3 Zg » Ï0
i
D ƒ¼Z ,z • f ÅÌ‚ÎËt X • gÅ!
ó• qlƒ ó• [ ]ÑZßz Z
GLG
" M kZ X •
gz Z ~ ðÅ} igz Z V â • M GL L: ì ; g Y c
â•
Û ~žg I ì
ªX ó a
ó Æ VÍßgÅ!
gz Zqlƒ• V *¶
~¢«
 ZÆ yŠgz Z ] Zg
ÃV *¶
s§g X C
Ù ~ ] Ñ» 7Z Â, ™·_ » ]¡ƒ  vßt ¤
Z
ªX V *¶
Åv Zì Š Z%X ˆÅ7s
 ZÜÅkZ ?žV * ¶
X ÏN M
èY ó• ù Zg fÆ v !
y Z Z {@x » ]g ŠçL8Xbgz Z· _ » ]¡ƒ Â
Xì ã¶
Å© ÂÅk Qgz Z \ ¬~g !
‹ Z fqC
ÙC
Ù Ð~yZ

y*¸ Ì~ e
 M «Å qÃg , •Æ >Â Z >gÎgz Z ì e
 M «Å
HxÎñÐ ó ó l^m¤] èm•L L¤
Z Ãe
 M kZ Å >Â Z >gÎX ì c
M Ð ,~ (
Š¼K Z ä \¬v Z ~ e
 Mq
Z kZža kZ X ǃƒ
 oe
. Âñ Y
:ì ~Š â •
Û yÒ„
 zs îq
Z Å]¡C
Ù bgz Z • ~Š â •
Û ¦V *¶

• p~½Æ e
 M X ì ~gz¢ 'x| » ó óe
 M L L6µ% kZ
Å •Ëc
¿Ë c
ó Ë ! • ë£ ó ó ã ¶
Ú
L LëžÙg ¨[ ZX ó ó ã ¶
L L
Å • c
¿c
Ú kZ {Š Zg Z š gz Zg ( Z" ‚f „ Ù ŠÃTžì { z ã ¶

ã¶
q
Z Å„
 zŠ ËÆ \ M k0
Æ \ MžÙ n•
Û X ñ Yƒ vs§
» q â Ë: óðƒ 7] ‡5 Ð „
 zŠ k Q L Z Å\ M О²¹ X ¶
kZ c
ìŠ
ƒ Ë~g m ZÆ“
 ZŠŠ c
Å\ M „
 zŠ { z »\ M [ ZX ; g mz*g
}uzŠ Ëc
R^ÎL ZÃ\ M izg ËpX ì _ƒ"Ð RÅgÅŠ c
Å
 zŠÆ \ M Ž ì CY M Ã7

 e Z q ~uzŠ ðà c
¯c
w â zg { z ~ y â ‚
{ z C Z Ã\ M wŠ „ Ù Š Ã ã ¶
kZ ¶~Š Ã\ M 6gîÆ ã ¶
K Z ä

y Z/w M ïgβ ó ó áøçû×öÏô Ãû m$ ÝõçûÏøÖùô kõmFŸFøL Lñ M p Ö Z ~ y
M V Œ ¶ Š
Ž • vß { z [ ]ÑZßz Zž Zƒx¥ !ó ó hô^føÖûŸø û] oÖôæŸö ôù kõmFŸFøL L: ñ M p Ö Z ~
7} Š6Æ ] tgz Z ] Záz ] !
6=ÅX ó• f
_
 x »Ð =
%OD
X ì @
ƒg ZËgÅ»Xgz Z • D ™æE
z¸Ž óDƒ} 7
Å Vâ ¨
Z ~ gz šC
Ù gz Z ~ }Ñ çC
Ù žc e 6g Ã7 Ì] !
t
ó óy Z³ÑZz½6VùN
zŠ L L¤
Z Îì Cƒ Œ6VÍß, Z Âe
Ò Z x
V ; z • s Å@ M ~ wj â T{ zža kZ X ǃ: ß Âñ Y c
Šg Z Œ
Û
7a Îgz Z „Š Z i M K Z Å y Z X • ” ä™ ÌŠp „z • Ù Š @
ƒ¼ Ž
w ó$» Ï0
i ~g ø ?• ñ M Ð V ¹ ?• yÃëž D ™7„g ¨{ zX Cƒ

x|» ó óe
 M LL

Ôô×ûËöÖû]æø …ô^`øß$ Ö]æø ØônûÖ$] Íô¡øjô ìû]æø šô…ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô á$ ]ô™
ðô «ÛøŠ$ Ö] àøÚô äö ×# Ö] ÙøˆøÞû]ø ^Úøæø Œ
ø ^ß$ Ö] ÄöËøßûøm ^Ûøeô †ôvûføÖû] oÊô pû†ôrûiø oûjô Ö$]
” è
õ e$]•ø Øùô Òö àûÚô ^`ønûÊô &$ eøæø ^`øiô çûÚø ‚øÃûeø š
ø …ûŸø û] äô eô ^nøuû^øÊø ðõ«Ú$ àûÚô
šô…ûŸø û]æø ðô «ÛøŠ$ Ö] àønûeø †ôí$ ŠøÛöÖû] hô^vøŠ$ Ö]æø xômF†ùô Ö] Ìômû†ô’ûøiæ$
Dé†ÏfÖ]E—Háøçû×öÏô Ãûm$ ÝõçûÏøÖùô kõmFŸFø
gz Z ~¢«
 QÆ yŠgz Z ] Zggz Z ~ ðÅ} igz Z V â • M GL L
ì ( œÃVÍßÐ Tì ¹™á ~ c
gŠÃy â ‚Ž ~ Ïk Q
{Š ç'NÃ} iÐ)g fÆ kZgz Z c
‚'
Ð ~— ävZŽž ã 0
{ zgz Z
óc
Š ;ÃVzq g Z0
Y ÅnC
Ù ~ kZgz Z H{0
i âçLai ZˆÆ ä Yƒ
þÒO›!Î â Æ } igz Z y • M Ž ~ wŠ !
k Qgz Z~ ½Æ V î Zƒgz Z
X ó ó• f
 x »Ð =ŽaÆVÍßy Q• V *¶
ì
ó

14

*ƒ ŠŽ z » Û{ q

Z Q a Æ ä™ "
U
ŠŽ z » Û{ž Ï} ™ Ÿ » »
Æ ä™"
U
ÊŽ zÆ Û {q
ZèY óǃ „ p
Ð ÑŸt b§kZ Xc e
žì Åt] !
t ä ÜÐ ¹ } g ø Z®X Çì g ¹ !
w ZÎt ̈
»§ Z z çL'Z kZì :
 ¸ X Y Y H7"
U
Ã\¬ ~g !
› Ž z Ð y¡
ó@
™7g ( Z w Ñ+ Z ¯ §xaÆ ] m ZÆ \ ¬~g !
› Ž zˆ y M Œ
Ûž
($
Š ã
Åw Ñ+ Z L ZÉ
‹¡D» \¬ ~g !
› Ž zX ì ‚
g6]¡‹ G
é5;XG
6Š ã
Å ]¡y ¨
Z 2Z 9gz Z ][Z Ðq
Z X ì {”< Šz ~ ã ¨
Z
¿» ã M Œ
ÛÕ
è Ð ± Ÿ ZÆ ] é)ÐOh![~ kZì } â gz Z } YÃq T
Z Âu ZgŠ S » kZ óì m» \ ¬~g !
q
› Ž zJ
V ˜ nºZX ì @
YČ
] c
M eRz ¹ Ã M c
ì @
½ ZŠpi ZÐ VÇ Z• Å»Æ y ¨
Z ][Z Ð
„z g ¨6Þ Z ‹ c
M ë @
X ì @
ƒ Zg M { ž6RÅgÅ™ƒ¤
Y Z Ð q
’Å
Å ] Ì ~Š ã
Å •ŠŽ ß Z Z
 Z z kZ Ã y ¨
Z 2Z Ðq
Z ~ Ë Æ
X ì CƒÝqÄc
Âì 8 Š ° M ëzgŠugz Z ¬ Z Âï» ~ ]¡çL8Xb{ z Z
 i Í Zç O
u Zz » kZ „zgz Zì ðÅÛ{ „ q
Z Ëx  Zg7 tžì @
Yƒ ¢Ð Z
%Oæ
c
‚f Z
Z iÐ q
Z ~ ¿ÆÛD
z ðkZ¤
Zža kZ X ì Ì=z æE
I
4Oh!
4G
5G
L~ ] Ñ» „ p
Ð Ñgz Z xkZ ÂDƒ â •
Û g » ] Zg (Z c
èG
gz Z } Š Zg Z
X Y{g:g Z Œ
Û '‚z Ä

„gÄ
è c: Ýq »„zg ¨Æ[ ]ÑZßz Z

] Ñ» þLÅ{ kZ ÃVÍßgÅ!
gz Zqlƒ y Z Ð „zg ¨h
'
× 6c ¥ ÏZ
%Oægz Z
6qC
Ù { zžt q
Z ªX ì @
ƒD» w ¾‹ ÌÏ‚ Z &Å Ç=z æE
ê c
`g { Ú ðÃÐ ]g Š Å kZ gz Z ì ó óÇègŠ ‡ L L{ z c
Í X ì gŠ ‡
ÅT $
Ë M : ~ ŠŽ z ¦
C
Ù ] Ñ» !²z Wzt  @
ƒ: ( Z ¤
Z X $
Ë ƒ7

13

ˆy M Œ
Û Xe
¸ ÝZ Å kZgz Z x|Ç» ã ¶
ì t X ì @
Y M Š c
 zŠ

gz Z • Ì~ t à M V * ¶
t X ì ã ¶
ÅvZ { ¨ f { ¨ f »] Ñ» kZ q
Š 4
Æ
Špgz Z • ðƒ #s§g X C
Ù Ì~ ] Ñ» V *¶
t c
Í X Ì~ Ñ R
Üû`ômû†ôßö‰ø™: Š
c
â•
Û 6x £ q
Z ~ œy M Œ
Û ž‰X • ŠŽ ñÌg0
Z } g ø
N 3Š 7Z d
kë L L DQOVé‚rŠÖ] Ü?uFE —Üû`ôŠôËöÞûø] oûÊô æø Ñô^ÊøŸF û] oÊô ^ßøjô mF!
Å] Ñ» kZ c
ÍX ó óÌ~ŠŽ z L ZÆy QŠpgz Z Ì~ t à M V * ¶
K ZÐ
V *¶
g Ñ" gz Z ly R Åv Z ~ í!
Æ ŠŽ z L Z Æ y ¨
Z gz Z Ýz
E
Š c
vZ Êæ:Lz =ïE
Z ~ËÆ„zg ¨6Xgz Z™N ŠÃX• ŠŽ ñ
L 8™q
gÅÆ kZ™½ QÐ VÇZ• Å»L ZÆ kZ ÄcÅ kZgz Zì Y M
Xì $
Ë ƒ Zg M { ž6

w Ñ+ Z ¯§»y M Œ
Û

» yÿL X3Z a Æ ~0
z Z}
èÄcgz Z v !
y ZZ ˆ y M Œ
Û žÚg Š c
6É óê Š 7bÑŠ xaÆ ] m ZÆ •Åv Z { z X @
™7g ( Z3 Zg
($
@
™ì‡Š ã
Å w Ñ+ Z L Z6]¡‹ G
é5;XG
œy M Œ
Û ì
ó [ Y Hn²ž
@Y M Š c
ðÃ{Š Zg Z š gz Zg (Z" ™N ŠÃ ã ¶
ˉžìt •ñ» kZX ì
][Z Ðq
Z™N ŠÃkZX ì ã ¶
Åv Z { ¨ f { ¨ f »] Ñ» kZ „, ZX ì
Xì$
Ë ƒÝqÄc-ÅkZЄzg ¨h
'
× gz Zì @
Y M Š c
vZÃy ¨
Z
ô Â[ðÃÅ kZgz Z • e *
z ) Y » y~zgŠ ËÐ Z \ M ¤
Z p
Zì x{Yy kz yÃMt Šó Ž ztž ǃ V- t ‹» kZ • e *
q

q ðà Â\ M Ð \ M Xc e *
ƒ ÑZ z ä ¯ gz Z ÑZz ä™ Za ÂðÃX » Û{
] Ñ»t c
ÍX ì õŠŽ zÃ] Ñ» kZ ä Tì •ðÃX C M 7~ŠŽ z
kZ ì
ó 7?Š îz ¬t % Z X ì ?ŠaÆŠŽ zÆ Û{ „ŠpŠŽ z »
kZ yØ{X ì ¦»ÃyŠpyb§ÏZì Ò »Ãì ß ; ߉ža

16

15

—t šô…ûŸøû]æø lôçFÛFŠ$ Ö]
L Z gz Z Ìñƒ Æ óÌñƒ } 9• n
g Š c
ÃvZ Ž vß { z L L
V â • M • D ™„z g ¨( h
'
× ) gz Z óÌ( ñƒ g
 ).
Þ Æ V îU
X ó ó~ ðÅ} igz Z

Æ ]¡ƒ  ä [ ]ÑZßz Z y Z Z
 ž Zƒt ¬æ z x|»žg Iº Ö Z y S
G
G
$
y T Ãv Z Ð ¸z ÿ¨Ošgz Z „z g ¨L Z gz Z } @xÆ ]g ŠçL8Xb ¬
ó _
»z ‚f Æ y Z \ ¬v Z gz Z • n
g Š c
Ãv Z 9C
Ù gz Z xŠ C
Ù { z Q Â1
ó óÖZ ° v Z g •Z L L pÆ v Z ™f ž a kZ ) ì L g -y MC
Ù ~
~B; B‚Æ ï¢Ã}u kZ gz Z ( ì g ŠŽ ñŠ c
Åv Z ~ wŠ ª ó•
ä •h
'
× Ãgz e ðƒz Z kZgz Z ä ™ih
'
× Ã ó«
ó L LÆ ] Ñ» { z™x å
G
G
$
¿»¸z ÿ¨Ošgz Z „z g ¨~ ðÅ } igz Z V â • M gz Z • D ™ÒÃÅ
! •n
g ~g Y

mz*g b !
» ó„
ó z™f L L

V Œž ǃƒ
 o Âñ Y 1™wz KOŠ S Zg f ÃzÂIÐ " (Ð M
èY óì Ì Z ~ (ÅkZ • ñ M t ‚~ ]gߊ b§T ó „
ó z™f L L
à , q V âzŠt Z
 Çñ (Ð M ‰
Ü z Ï Q6c ¥ 9¿»„zg ¨Æ y ¨
Z
~ h ÇX • # â Å VÃ zŠÆ ~ h Çq
Z V âzŠtža kZ óVƒŠŽ ñ‰
Ü z
(q
/;XF
c
Í X σ *
™•
w! õ Ñ ÃVÃ V âzŠ Æ kZ É óÏ - 76õG
Z
˜ Z {ŠŽ ñ Zg ø Ð ¬$
X • òi Ñgz Z ~gz¢V âzŠt ƒ
ó Ì„gz Zƒ Ì™f
]¯ ÂÆ™fŽ • { z vß¼ X • ‰ ƒ Z]
Z]
ô zŠ V Œ } g øžìt
~Š Zz Å„zg ¨Ž • { z vß¼² ón
g 7xŠ~ y ZyÆ„p• Ù M
, q V âzŠ c
Í ó• T g xzøÐ ]¯ Å™f p• T g V ZŠ¤

u Â~
ä xò zg *
ÑñX ì gƒ7Za ò }/£žì zz ¸ X • ˆƒ {e{e

kZžt ~uzŠ X ì c
0
™7y ¨
Z { i Z0
Z ðÃw q @
»VÇz gz Z V Œz
kZgz Zì ÌÑZz + Y »qC
Ù ª ó ó ܺnû×ô Âø ðõoû•ø Øùô ÓöeôL LÑZz ä™ Za Ã] Ñ»
Ëä Tžì 7etža kZ X ì 7Úgz Z ¶ðÃ}~ DÆ
Ÿøø]™ : c
â•
Û ~ < Z >gΞ‰ ƒ
ó • Zz *
c
¸" Ð k Q { z ƒ H Za Ãq
? H Za ä T Ç ä Y: „z H L L —N†önûfôíøÖû] Ìönû_ô×$ Ö] çøaö æø ½Ðø×øìø àûÚø Üö×øÃû mø
» ] Ñ» kZ ž t ~Š ó ó ! ̸!
zgŠ u ì ÌÎ q
g !
. Â { z
e
-G¼7
~ kZì c
â•
Û ð¼Ž ä kZža kZ óì Ìï» êL q
Z ÑZz ä™ Za
%NÐ ÕqC
Z » k vž © ì
q
ó 7e
¸ š gz ZÑ" q ðÃgz Zì æF
Ù
6kZ gz Z } @xÆ ] Ñ»ž Zƒ x¥: X ì 7…gz Z g »" Ì•
kZgz Z \ ¬ ~g !
› Ž z ‚f » y ¨
ZgÅ!
gz Zqlƒ q
Z ~ËÆ„zg ¨
, •Æ y Z/w M ïgÎì x|¸ç O X ì @
Y VJ
w ¾‹ Ì Å
»e
 M s îgz Z «Å q Ãg , •Æ >Â Z >gÎgz Z e
 M ¿gz Z «Å q Ãg
Xì Š
c
Š! Zj¬ »T
. _Æ e
 M « Å q Ãg ~y
M Æ y Z/w M ïgΞt x¯ d Ü
%OD
kZ~B; Æ y ¨
ZgÅ!
gz Zqlƒq
Z~ËÆ æE
z¸6]¡çL8Xb
ó„g èÄcì { z ì @M ZuŽ »gz e ðƒz Z aÆ ä •NÅ] Ñ»
zM ~ ] Z f K ZŽ ì Û{q
Z »] Ñ» kZžu ZgŠ ZzgÅ»|kZ ª
éÐ ÕÁ ¾gz Z ]g ŠÁ ¾ óDÁ ¾gz Z ì Ìn" z é" gz Z Ë
gÅ!
gz Zqlƒ { zžì xi Ñ Âì *
•h
'
× Ãgz e ðƒz Z kZ ÌZ X Ì

ƒ ù Ÿœ~g ‚:gz ó} hg: ÐB; Ã}ukZÆgz e ðƒz Z y ¨
Z
Zƒ y Ò •zt » VÍßqøZŠ y Z ~ e
 M ‹Zžì *g ¸ç O X Ïñ Y
:ž Š
5ut »ªÅy Zgz Z
Ðô×ûìø oûÊô áøæû†öÓ$ Ëøjøømæø Üû`ôeôçûßöqö o×FÂøæ$ ]•÷çûÃö Îöæ$ ^Û÷³þnFÎô äø×# Ö] áøæû†ö Òö„ûmø àømû„ôÖ$ø]™

18

] Ñ» ñƒ D ™x Zo Z z x È Z ~ w qC
Ù »Š c
Åv Z [ ]ÑZßz Zt c
ÍX ì
™f V Œ žì g ãZz X • n
g ~g Y „z g ¨aÆ ä™iÃ} -Æ
5 ZŠ Z Å: %‹ ÜÆœgz Z ËóÄ#
ó ÅvZÐ y !
ižìt Š Z%Ð
«g z ïgz Zûz l ù
ó z ˜ø
ó *
z¢ qÆv Z ~ wŠgz Zì g ~g Y Ì
{ z „B‚Æ x ZzŠ Æ ªkZ gz Z X ì g ŠŽ ñÌ¢ » äƒ ( y Zô )
X • T g D ™Ì„zg ¨~ ðÅ] Ñ»

¿‹ Ãk : Ÿ »q
Z »]¡z =

Ð M ÃkZ ó• íJ
Ë T[ ]ÑZßz Z { zÐ o % Z kZÆ„z™f
: c
â•
Û y Ò p Ö Z , !
—i…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÏô Êø ÔøßøvFfû‰ö t ¡÷›ô^eø ]„øaF køÏû×øìø ^Úø ^øße$…ø™
Ñ" ¼ ƒ
 t ä Â ! „g } g ø } Z ( ž • 0 Z g å { z ) L L
.()ì u 0
ì «g Z ì
ó dZ ì
ó { çE
OE
ÂX H7Za ( g »"gz Z e
¸ š )
ó ó! XÐ [ Z±Æv M …: ( } ™…§ » ðÞРkZ

z™fÆ y Zt ‚Æ[ ]ÑZßz Z y ZX ì ]gz¢Å ±Âz ô=} g ŠV Œ
ìt { zì C M ™½ZB‚Æ¢z x b
} g7 òº |
è Ž ~ËÆ„

ù Âì ˆÅ7Za Ñ" Ìq ÌŠ ZÐ ÌŠ Z ðÃÅ] Ñ» kZ Z
ž
+
E
N
E
I
GLG34G
5B ] Ñ» ÿ®tžì e
©$ » kZ 6gîm{gz Z ¦ù ï

Z ª ` z² î0•G

Ð Dç O ?†:³ðà » w q Z z w dZÆ kZgz Zƒ Š
H Za Ñ"

X ì @
Yƒ vs§Åg¦Æ Zwz Z b
gz Z ¿‹ Ã k z ] Z i W‚f » y Q

]|~ q Ãg }uzŠ Æ y % ïgÎIÐ kZ ] !
tž ǃ Š c
ÃMg ‡

:ì _ M ~ KÆÃÃd
 L Z Åy %

oÊô æûø] éõ†øíû‘ø oûÊô àûÓöjøÊø Ùõ•ø†ûìø àûÚôù èõf$uø Ùø^Ïø%ûÚô Ôöøi áû]ô ^`øÞ$]ô o$ ßøfö³þmF™
( 16e
 M ) —½ äö ×# Ö] ^`øeô lô^ûmø šô…ûŸø û] oÊô æûø] lôçFÛFŠ$ Ö]

17

! èE±N
! èE±N

C :ì Hy ÒB
Y ‚ÆCgzp ~ (Ã|kS
E
G
±
-4 ¨
„ ¹ ! êG g Š , Z
™f zg Š1 æ Y ¤
Z „

}~ „¤
Z gz Z óz™„z g ¨ a
ó ΊpÐ M óc
Š C »ä ë Â Ú Z L L
'
h
× gz Z î Y Âì ; g ƒ æ Y { zž z™ kC ?gz Z ñ Y ƒ Za ^z »g
ó ó! z™™f

i ZP Z gŠ Zg „ Šg M ™f
i ‚ {Šf Z , Z ægp Zg ™f

C:•D â •
ÛÐM

9gz Z c ¥ 9{ zgz Z σ Za { i @ïG
L ±w q
Z~ „Ð ™f kZ L L
ÃÏŠf Z Å„{ z ì
ó # â Æ [ ë M ™f X Ç ñ (Ð M ~ ‚
X ó óÇ} ™gz ™

C :ì ½ÐECEgzp~ (ä w D Z) ´] !
¸
™G3r
+
 Z „ !

zg ö V M Œ
Û / b

GE
 Z „µ•

á ÝZ V M Œ
Û çL«¢
GE
! „ z ™f ¹ % Z ?V M Œ
Û çL«¢
! ™f / b
 xh
Š : ï» Zg „

{Š™½Æy M Œ
Û „ µ•
á ÝZX ì @
Y 0hŽÌè%Æy M Œ
Û LL
E
G
Ð ´ ùÆV âzŠ „z ™ft ?ì H ã M Œ
Û çL«¢ƒ … Y X ì ~L
X ó óYƒ 7å„%Æ™fžì ¸ |gz Zì @M ~ŠŽ z

Ð á ZjÆ V pq &y Z Å y ¨
Z ÃÌ Z Å™f ~·_k

ie
M
T óñ ƒ } 9ª ì Lg g ezŠ 6gî ã k Z { z Ð Xì Š
Hy Ò
gz Z óì ï•
á Ì*
ƒw'~ TñƒÆX ì ï •
á \ MÐ \ M »~
ï•
á s
 Z, Z Å V ÂgßV âzŠ ~g ZË gz Z ’ ~ T ñƒ g
 6V î U

20

ó ó! ~$
:gz Z n:ì 7'Z'¦

Ù gz Z L L DOPVé‚rŠÖ] Ü?uFE
C
gz Z q
Zˆ Æ Ï0
i kZ Å *Šžì Ÿ » » V âzŠ ]¡gz Z =nºZ
ÃVzg »™ç O óVƒæ M'6gîg7 ½ ò } ¹ Ü Z ~ Tc e ムÏ0
i
] !
t X A Zwg7 ½Å ~$
Åy QÃVzg »$
gz Z A ,g7 ½ » V>Åy Z
: ˆð â •
Û žg Iº Ö Z , !
~ÌZ >gÎ
—jáøçûÛöÓövûiø ÌønûÒø èËÎæ ÜûÓö³øþÖ^Úø iàønûÚô †ôrûÛöÖû^Òø àønûÛô ×ô ŠûÛöÖû] ØöÃørûßøÊøø]™
ƒ HÃVÍß ? ?Ð , Š™'
Š
Z'
ÃVñêgz Z Vzg ZŠ'V â •
Û ë H LL
ó ó?ƒì g™ì‡ñ Zg ( w ë) ) t??ì

Š c
Ãv Z [ ]ÑZßz Z Z
 ž^[»J
 >y
ÆH !
y ZZÐv !
y ZZG
ìtç O
E
+
ðÃV Œ ž • í6Ë kZ • D ™„z g ¨6] Ñ» þLG3ÒC ñƒ n
g
]¡~g øžì YƒùQ Âì 7e
¸ š gz Z … gó »" Ñ
ó "Ú
%Lgz Z ~$
{ z ì ŠŽ ñgÅŽ »g ¯ z [gz Z ò ¾z æOE
gz Z n~ í!
} g øgz Z
˜ i ÑZ® ó; g ò7³w ëgz Z x»y Z~ *Š kZX ì gÝq Ñgz Z³"
óVƒ æ M 'ò }g7 ½Æ ~$
gz Z n ~ Tc e ムÏ0
i ~uzŠ q
Z
• D Y VJ
Ë [kZ vßt Z
 X A ZwÃVzg »$
gz Z Z b
ÃVzg »™
: • D ™ ¬+ Z™f•
t ‚Æv Z { z Â
àûÚø ÔøÞ$]ô ^øße$…ø i…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÏô Êø ÔøßøvFfû‰ö t ¡÷›ô^eø ]„øaF køÏû×øìø ^Úø ^ßøe$…ø™
—j…õ^’øÞûø] àûÚô àønûÛô×ô ¿# ×Öô ^Úøæø ½ äü øjmûˆøìûø] ‚ûÏøÊø …ø^ß$Ö] Øôìô‚ûiö
ì u 0
ÂX H 7Za Ñ" ¼ ƒ
 t ä Â ! } g ø „g } Z L L
Ð [ Z±Æ v M ( ~ ]y
M ) … Â: ( } ™x »…ðÞ )
v M ä ÂÌ& ( ~ Ï0
i Å]y
M kZ ) ! } g ø „g} Z X ÇX
» ] !
kZ … ) gz ZX c
Š ™ ZÎg z ? f ï» î0<Eg$
ÂÐ Z c
Š7
Ñ~
X ó óǃ7g ÇŠæ ðà »V> ª( V ; zžì ¢

[Æ >y
ÆH !
y ZZgz Zv !
y ZZìžÜ~ ] c
M y Sžt x¯ ÿLuq

19

» y¨
Zžá ™d‚f b§hZ Ã|kZ ) ! a }÷} Z L L
{ z { ZpQ ƒ
ó'
Z'
Æ ä ZŠÆ ð Zg { z { Zp ( » ~$
c
ƒ » n{ Zp¿ðÃ
( VÇz Å ) V â • M { Zp ƒ
ó Š
H™ß~ ( ù Æ) y " Ë
ó óX Ç} ™¢ q ÑÐ ZvZ ó~ ( V Œz Å ) } i { Zp~

ò }Æ n t Z]Æ ó Ž
ó ¯Ž h
z'
xni Z xn L LÅ žì t Ÿ » » =Z®
Ò Z ~ *Š ž • Ù Š t ë pX ì} '
ò } Æ ~$
gz Z ìi Z

gz Z • ; ‚z T
 rV Œ a Æ Vzg »™ç O X ì @
ƒ tZn ç9 z

³N ŠÆ™êÃk

Š ÏZg f \ M ! x Zg M z HaÆ Vzgpx Zwgz Z Vzg »$

b§ÏZ X ì ˆƒ yÞ Z Ï0
iž ǃx¥X Ü1 7^Ñ~ w q Ë=ž

Æ ä 3Ɖ
Ü z zŠ ³
ó N ŠÆ™ê » äƒÈg »6ŠzuÅw 'z x ZwZg f

x: ó• wßZ ¼ : ÆVÍß X @'
Æ kZ XÐ N Y 7á Ñ
µñÌV ˜ Ãy ZÉ ó• È0
Æ Š¶ zŠzu ¹Ü Z ÅnË{ z „: ó•g Z ŠZ

y Qgz ZÆ y Z ì
ó x Zg M z HV Œ Æ y Z óÈa 7Ð ~i ZgŠ „
 Š { zì M

] uZzz ë›y S X • ½~g Zl•
Û Zz —œ~E ™x ÓaÆw Èz I ZÆ
ž• D½Z ] ÑZÎP ~ ‚fÆy ¨
Z k ˆgz ZgÅ!
Ù Ð } @xÆ
C

sÜ ó ì
ó ~$
~$
gz Zì nn Lž
L w ìt c
?ì ³*
ðÅkZgz Z *Št c
M
?7mðÃÐ ~%ÑZÑ|
è
»Tì q Z ºZ Å‚f} g ø

Ð Z óì @
™g ¨g ŠT6] ÑZÎy S y ¨
Z 2Z 9gz Z ][Z Ðq
Z
Z ] Ñ»xtžì „gÈ™g å g å=ÅkZ +
q
Y q
Zžì @
ƒ kCt
~uzŠ gz Z ì ðÑ !
gz Z {¤Å • *
ZŠ z Jgz Z k
Šz m³ û
ó zl
z Çg Z ŠZ ÅÑzígz Z ~$
z nžì C™ê îgz Z ¬t ]¡ÅkZ +
Y
V âzŠgz Z ì ~$
~$
gz Zì n n c
ÍX Ìg ZG 0
gz Z xgz Z • ̪Z z
—½ èöòønùô Š$ Ö] Ÿøæø èößøŠøvøÖû] pçôjøŠûiø Ÿøæø™: ã M Œ
Û º Ö Z ñ zg i Z X • 7'
Z'
¦

Ù
C

22

ì ´ â z Û {q
Z »] Ñ» kZžÃ|kS â âžì Cƒ Œ6gñZ 4 Z
g ÌD»qC
Ù gz Zì ÌgŠ ‡6qC
Ù Ž
gz Z ÌÔZgz Zì Ìm+Z { z óì ‚
Ï0
i ]ñgz Z ì 7Ï0
i Å *Š kZ sÜÏ0
i Åy ¨
ZžÃ|kS â â
CÉ ì
ó 7x *
»8 {Æ
ì 9z » Ï0
i uS ]ñL L
ó ó ! ™ á x š Ð ³(Ð M ª
á$ ]ôæø™: ã M Œ
Û º Ö Z ñ zg i Z X σ q zш Æ ]ñ ÂÏ0
i ÝZ t Z]Æ
ÂÏ0
iÝZgz Z L L ( ]¶Z ) —LáøçûÛö×øÃûøm ]çûÞö^Òø çûøÖ áö]çønøvøÖû] oø`ôøÖ éø†øìôŸF û] …ø]‚$ Ö]
Ï0
i Å *Š kZ ~ Ï0
i k Q X ó ó@
ƒ x¥7Zž l» óì Ï0
i Å ]y
M
z"
.Åå c
ǃ x Zg M z H~$
Z c
ç OÐ
ó ìò }g7 ½Æ w q ZÆ
BJ
V â »Æ [ ]ÑZßz Z y Z ]úŠ ÅÑ ËZ
 Œ6gñZ y Z X [ Z±
: A Zz 6]úz Å Ñ { zžì @
ƒt w q » VÍß, Z6gîxg z Z ~¡ Âì
~ÄkS Ž • D ™& ¤ÅkZB‚Æ ªkZ Ç !
gz Z • ë Ž
C :žì C Mt ‚
¹ ä k Q Ž ž ]¯ Å k

½ 9Š
å~ wŠ }÷ „t c
Íž *
Yt ä ~
z ) Y » p Ö ZÐ Zì Cƒ ªŽ Å] !
z ] ‚ ˆ ZÆ y Z6µñkZ
_
:žì Š
c
ŠÄgt ‚} g ø ~žg I‹ c
M y Z~ ]gßÅ ¬Š q
Z™
y ZZ { zžÃ ( g å Å )á Zz äg å q
Z ‹ ä ë ! } g ø „g} Z L L
 óñ M á y Z Z ë : 
ó6 „g L Z î Ñ y ZZž ì ; g ™ ~Š o Å
Š iuÐ ëN æŽ ~ Ï
0i Å 
J [ Z ~g ø ) „g } g ø } Z
{k
} g ø ( gz Z â •
Û g¦

gŠÐ y Z • ðƒgŠ ™V „ @
ÃŽ gz Z • ðƒ
!
~g ø ( Åw q Z î0%*
gz Zg ZŠ™ èE
L ZŠ } g ø ) Ð ëgz Z} Š â •
Û sç
VzÈ g »™ ( L Z ) Â} Š ] Ãz … ÂZ
 gz Z ó} Š â •
Û gzŠÃVÇ Z'

21

Â~ V ÂgÎVs îňy M Œ
Û Ž ì w Ñ+ Z ~1{ z »œy M Œ
Û t X »^
$ z bÑ e
.
kZ p ì
ó @M t ‚ ~ ]gßÅ t
 I sîB‚Æ ûiE
~uzŠ ðÃÅ kZ ì Š
c
Š ÈB‚Æ ö Y T~ ] c
M &y S 6x £
ìt§ Zzç O X ì 7ŠŽ ñ~ œy M Œ
ÛJ
u Ŭ _Šzö}÷n
óì 7e‡~ Ä¿q
Z y Ò » ö Yz ÑÅžg I‹ c
M y Zž
¡ ÌŠ Z q
Z Å w ) z w °Æ y Z )g fÆ ] •
á gZ¦
y Zžì y Z ë @
gz Z y ZZ 6vZž σ ˆƒ ¢|t ißZ gz Z σ ˆ M t ‚ gz¢
{ z gz Z ì H w Ñ+ Z ¯ §mºC Z » œy M Œ
Û ~ KÆ y ZZ 6]y
M
Ã
 ë \ ¬v Z X ì @
™ m?3 Zg ‚yÃaÆ„zg ¨~ KÆ h¶ˆ
$ Ð { Zg kZ
4G
¨G
! } MX ñâ •
Û «œèE
LG
¨¨ ¨

xi ZßÆk Qgz Zy ZZ ~gÅ

Šú*
Ññ:Z •]|~ } g !
Æ ( 1 9 2 @1 9 0 ) ] c
M &Ñ!
{gÃè
xe
.É ¸ ¬gz Z [óÝ ¬ } (¹ q
Z sÜ: Ž w ¸ » m Œ
Ðq
Z ªX ì y Ò » ó ó[È Z Z L L~ y Zžìt ó¸ Ìy Zy›%gz Z@W
G
 y¨
Z ][Z
ƒ Â Âì @
™ð^ ~„z 6f ~ ð Ég Å 9ÿL ¨“K Z Z
G
G
$
%OD
¸z™ E
gz Z æE
z ÿ¨Oš L Zgz Z } @xÆ ]g ŠçL8Xbgz Z¬ _Æ ]¡
Xì ©
™Ýq ð ‚gJ
 >y
ÆH !
y ZZgz Zv !
y ZZÐ
]|X • D ™·_ » ( 1 95 @
1 9 3 ) ] c
M &† Å$kZ ë[ Z
™f » ó ó•È ZZ L L~ ( 1 9 3 ) e
 M «Ð ~ y Z ._Æ w ¸Æ:Z •
D Y VJ
x £ kZ ~Ë Æ^ ~„z 6f L Z Ž [ ]Ñ Zßz Z { z ª ì
ó
Ž ì B]úŠ Å Ñ ËJ
V â »Æ y Z Z
 Xì Š
H6z Z ™f » T•

24

óì Cƒ Å ¢ åOuL ª¸ Ç !
X } ™ c ¥ »K Ug ¯{ z } 7~ y »
„zg ¨ C Z f L Z ŠpŽ gz Z óì Cƒ Ð=ÅX ì
ó Cƒ Ô™]¡ÅX
) g fÆ kz ]úŠ ÅX• D ƒ` Vk0
k M Æ ò }y Q~ËÆ
y S ) g f Æ y Q Q gz Z ì BJ
 f x«
ÿL]¥ gz Z x Z™ ñ m
Z Ð
X ì BJ
V â »Æ ¢ åOu‹ Z|
c
ï òG
& ó[ &
E
ðÃ: ~ ä™wJÆ ]úŠ Å Ñâ åOuy S nºZ
gz Z óì Cƒg å Å]¡K Z Åy S Šp Ât èY ó7z : ðÃ: ì @
ƒŠ œ F
) Y » kzgz Z • D ƒž~ í!
L ZÆ y S Ž ì Cƒ Œ6ë ›y Z
G
Å ]úŠ q
Z Ð y !
i Å Ñ [ Z gz Z • Dƒ Šg Zz 6Ô Z ïE
L Ò¡Æ Ñ ™X
C : xj%w D Z) ´w– ó• ì g 7~ V â »Æy Z™ƒ ZŠ Z~ ]gß
# Y H óì Ð w D Z ïE
Zœt ì Å ¾õ/GE
L Å Âh
! ˆ Ì 0
G» ÀwŠ ó ˆ Ì à Vj Ä •

ó @
ƒ i Z0
Z: A Z z q
Z ~ kZ • D Ñ y ZZB‚Æ ªT{ z Z®
ä k Q Å 7 ]úŠ Ìt ‚Æ T ä ~ L ž
L c
â•
Û ä~
x™ Z Ñž
ä VrZžÆ( h)–1 Z ñ ZÎ óHgz¢• ¼ :¼ a Æ k

Š ~ hð
/8FΊp \ M [ ZX ó ó~Š ™ & ¤ ~÷ Ug ¯%K •  » x q
( Zž õG
Z
Ü Š ðÃ~ + Tgz ZgÅ óu ZgŠ ZÆ ë ›y Z Ãy Zž Zƒ x¥ ? Zƒ VY

¢ Zz L Lžƒ } Y : ] !
Å ó ó` Zc î0œG
t Ž ǃ ( Z y ›yÃX ð M 77
gz Z Ä » ó ó& åOuLL LÐ ª
 ‚g Ó Çg !
à h –1 Z ]|6µñÆ & ¤
$ œ h –1Z ]|žì q ) Z 6kZ » #
º Z þLG
Ö Q ~g7 gz Z ! å 5 [ æ
O5Å
ï•
á ~{ ~y
M Æ ÿGZ >gΞì q ) Z 6kZ » + ¬V M 'h
'
× X•
x â Z ç O ó• ðƒ w i *
~ y•
á Å h & œ–1Z ]| m<!
] c
M
O5Å
X ì c
Šg Z Œ
Ûº
ñó Z & åuLïgÎÃÿGZ >gÎä ~
ò i Zg

23

T çnrnÒ«¼ ƒ
 { z …gz Z ! } g ø „g} Z !Çâ •
Û «öÅ
yŠÆ #
Ö ªgz Zì HÐ ¦ ‚z ÅVßÎg L ZÐ ëä Â{°z »
Ñ Zz ä™ ~igz s Ü Å } °z L Z Â G =çnrnÒ : ZÎg …
( 1 9 4 ó1 9 3] c
M )X ó ó7

ïgÎgz Z > Z >gΞ ì t · Z Œ=gz Z ì ¬Š xe
. q
Z t

žì Ìt q
Z ~ y Z • Æ ¹ xgñQ Ð ¹ Ž Îâ Æ y Z/Á M
Ž ì ¬Š xt b§ÏZ X ì ðƒŠg Zz ¬Š xq
Z Ì6x !ZÆ >Â Z >gÎ

X ì ðƒŠg Zz ~ q Ãg ~y
MÆy Z/w M ïgÎ

— ‚ ËX ǃ 4 Âñ Y 1™ÌÃÌ Z gz Z |Å ¬Š 6µñkS

]Š „ „ ¬ŠÉ óì C
Ù Ž » ]Š „ ¬Šž • _ ƒ y Ò g
Š q Zt ~ kgŠ
†gz Zì Î â Æ „ggz Z} È Ž ì C™C
Ù ªÃÚkZ ¬Š |gŠ X ì
¬Š V M 'h
'
× X ì @
ƒ Lgz Zg Z 2 Z )g f Æ „ ¬Š mÎ â Æ Šqgz Z
E
@
ƒ"
UÂì @
™ ¬ŠÐ v Z {È Z
 ža kZ ì
ó ? R çLX=Š!» ¢gz Z y ZZ
&̆mû‚ô Îø ðõoû•ø Øùô Òö o×FÂø ó7„ ] Zú- Z šgz Zùz ˜Ãv Z { zžì
X ì ; g™ ¬+ Z Å ð¤Âgz Z ðZzg ~
 q K ZÐ kZ „ A
ì
ó

ªÅy ZZÆ¢ åOuL

E
‚f Ž ] !
ë ZÐ ƒ
 Ð g ± ZÆ y M Œ
Û èÕgz Z + Š î0ªEiÒ¡ V Œ
ë ó ó¢ åOuL L~ b ˜ Z ÃXvß { z • tžì t { z óc e h ™d
• Âðà ‡gz Z • D ™òŠ7: A Zz ~ ä ™wJÃ]úŠ ÅÑŽ ó•
4]IZ ðÃ~ } g !
{ z:ç O ó@
ƒ 7„ hÑ { éE
5G
Æ kZ 7Z c
ÍX D ™7
Ãë \ Mž ë 7t { z X • D ™ b`
ðÃ: ó• D ™Šg Zz nZ ‹Z ðÃ
~i úðÉžì Cƒ + Z ªÅy ZÉ ?• D ƒyÃá Zz ¶Š ]úŠ
i Z z M Å y Z f Z „‰žƒ ; g ™g OZ sÜgz Zƒ ´g »a Æ i úÆ™çz

26

2 9=gz Z’‹¡K ZŽ ì M Ì™f » ] Z|gz ZP ~ ] c
Zzg

Ñ w Ù Z » y Z p ó¸ ` ™Ýq ÄcÅŠ çgz Z © ÂÐ „z g ¨L Z

Ì™f » …â0‘gz ]|~ KkZ X å [ ƒ IÐ kz ¯ ¸ M 6~
x™ Z
\ I ]Æ uÑ V ˜ ¸ ñƒ Za ~ } iu Å îÂO$ Ï Q Ž ì ƒ
o

7Zgz Z Hg ï ZÐ uÑä’‹¡Åy Zp ¸
ó ñƒ ñ Y} ƒ0
Z
V ; z ó‰ x •
á { zç O X , ™ lˆÅ |™òÐ wj â k Zž Hg6

ˆ Æ kz «Z
 Q gz Z Å g ( Z á |gz Z -y !
i ã Z‡ä VrZ

& ¤ Ug ¯ä VrZ ÂI™á k 0
Æ y QÃ~
g8 M k "}
]|
]|gz Z Ïñ]|Ž ì kñ*
„ztž Vƒ ê Š „ ZÍ~ž c
â•
Û t gz Z Å

Å\ M Z
 Vƒg {
0i J
‰
Ü z k Q~ž l»gz Z' å Zƒ wi *
6e }

™Šæ Å ~
\ M ~ ÂÏ} Š™g66å
 ÐàkZgz Z Ïñ *Ã\ M x ¸


ƒ w Ù Z »y QˆÆ V ⊠„¼ X Vj
G
G
z ÿ¨Oš$+
Y q
Z Ž vßgÅ!
gz Z qlƒ ó[ ]ÑZßz Z { z • t w q¾

kZ gz Z ì Cƒ Ð]¡Å y Z +
Y ~uzŠ gz Z • D ™ð V c
Š Z z Ÿ
:x Z™ ñ m
Z Z
 vß , Z Z® X • D ƒ ×zg ë › {” < Šz ~
X•f
 ™w JÐ Z6gî~g ¯%Æ b Šz œg Ë Â• F
 ]úŠ Åx?Z

:ì e
 M «Å} g 0
, ‚X ì Ìgz Z~ˆy M Œ
Û w Vq
Z ÅkZ

^Û$ Úô ÄôÚû‚$ Ö] àøÚô ˜önûËô iø Üû`ö øßnöÂûø] p†Føi Ùôçû‰ö†$ Ö] oøÖ]ô ÙøˆôÞû]ö ^Úø ]çûÃö Ûô‰ø ]ƒø]ôæø™
Dé‚ñ^ÛÖ]E —eàømû‚ô `ôŽ# Ö] ÄøÚø ^ßøfûjöÒû^Êø ^ß$Úø! ^ßø³þe$…ø áøçûÖöçûÏömø t Ðùô vøÖû] àøÚô ]çûÊö†øÂø
žƒ Ù Š ? Â6( ~
 ) wÎgì Zƒ w i *
Ž ‹ ä VrZ Z
 gz Z L L
Å V î² M Ð V\ M Å y Z Ð zz Å ( WòG
& è]”Æ ) hèÄc
Zƒ 6[¨Æ y Q WZ Z• Ú Z » hèÄc c
Í ) X • hË V c

0
g ( Z " Ð V\ M Å y Zž ðƒ Za ª { z g0
Z Æ ] !
gz Z
_

25

IF
4&Ì] !
t
ā ~
x™ Z Ñžì "
U
t 6gî]g @
žì gÃøL G
~• g z Z h
” Å ª
 ˜ gz Z uÑ xk!~ [²} g7 p ¤
Z ܉z Æ
ÅM
åt ê ¬gz Z ¶ðƒ âà • Z K Z Ìt Â~ îÂO$gz Z ‰ðƒ ð Y V - g @
p Ö Z y ZÆ w D Z { z å Zƒyœ

%Ž aÆ ]Š „Åu Z z ñ Z}
~ *Šž
Å žt Z]Æ
GE
"NÆ *Š L L
ó ó» Z}
y { z ª ~ Vz— ì
"NJ ‚Î&
3E
ñ Y } ƒ0
Z \ I ]Æ uÑÎC
Ù gz Z å Zƒ ¯ y •Z » V ðG
»© Âgz Z ¶_ƒ *Ç !
ã¨
Z‹¡žì 7t È » kZp ó¸ ñƒ
Ìó–
ñ 1Z ‰
Ü z ÏZ Ð~ } iuÅîÂO$ ÏZža kZ X å [ $
Ö „ Ç !

d‚f b§hZÃ|kZ X H7uÑL/~g ‚ ä VM¸ ŠŽ ñ
Ñ Šp‰ p å Zƒ 7Ìi ¸ M » ]t
kz ÌZ 6~
x™ Z Ñž³ ™
å7OñÐ „¬ Ì ó h –1Z ]| b§ÏZ¸ å7Oñ6gî›Za ~
x™ Z
Ϲ Ìgz Z + Zgz Z¸ å7OñÐ „ Z’Z Ìh"y ¢]|„, Z X ¸
kz 6~
g8 M » X¸ -0 z/0 h
i r
 ™q
Z X • ŠŽ ñB V
Æ pÑ~žì @Mt w q »y Z~ ] c
ZzgX å Š
ƒw Ù Z IÐ i ¸ MÆ
]Š „~¾sÜ~ ! „g} Z Lž
L ¸ D ™ HN ¬ŠÐv Z™ññ} Š6
ÿL X3Z ÃXVƒ ; g ™] Y Z'
È ´ Z Ð ë!
È ZŠqx Óy Z ~ óVƒ L e *

„ ~¾sÜ~ ì
ó 3g™Š !
M Ãy}¾ä VrZ Ð Xgz Z • ”7 îÂO$
„ y ZX ó óVz™ù } Y 7~pVƒ L e *
™ Y7 „ ~¾sÜgz Z -6
]|Ž gz Z • {wï‚i ZP Ž h h
i 0G]|• } Š Z ñ™Æ
E
~ l¨ M Å å7Oñ‰h
iž ì ] !
Ù ªX • ð“ Æh [ éŒBÄZ 0 /
C
à Zz ä M ~™Ç !
*
ƒŠŽ ñ » ë›x Óy Z ~ ]¡Åá Zz ä 0
 F
š
X Å'~ ä Ñy Z Z6~
v Z wÎg ä V
ñ rZžìzz ¸X ì ] !

28

B y Y V âzŠž Š
c
Šâ•
Û y Ò ÌwßZ ë Z » ] Zz ) ã qzggz Z ´Š ó¹ Ü Z
ã Õ Â]z ·z t•
Û C ;gz Z ã Kt p ó• Z]
Z]
s 0 Z ~g vp ¤
Zž
ÏZì q
Z q â~g v‰Ð g ± ZÆ äƒ y ¨
Z:gz óì •Æ ]gz¢
n ó~ + Š X ì ~z )gz Z V 7 Ìw ´ Š gz Z ¹ Ü Z ~g vÐ b§
[ Z Nz `
ZÆ y Zgz Z ~ ¶Š V * !
Û ã Ygz Z à â aÆ + Šgz Z ~í ó~
Œ
ì îy Zy ÌaÆ VzŠ ç'MX ì 7]z · ðÃ~ V Âgúgz Z VzŠ ç'M~
Å y Z ó• V )K Z Å y Z ó• w qZ L ZÆ VzŠ ç'MX Ìa Æ V Âgúgz Z
ð ¾ K Z Å y Z ó• V )K Z Åy Z ó• w q Z L ZÆ V Âgúgz Z ì ð ¾K Z
» y Z~ X Ç A !$
g7 ½ » ¿C
Ù C
Ù Æ y Z Ð { Çg !
~÷ÃV âzŠ X ì
X Vƒ 7ÑZ z ä™ ù ŸÌ¿N
gÐ L g

27

} Zž ‰ ƒ ~g Y p Ö Zt 6y !
i Å y Z ( gz Z ˆµ ~QÅ V“Z
Vƒ ZÍÆ hÌx *
} g ø : óñ M á y ZZ ë !g ÇŠgz6} g ø
ó óX á â •
Û `gŠ ~

' h§Š i Z "
Y Z

q JÅ ¬ ™ kZÐ s§Å]+Z „g Ó Çg !
~ 19 5e
 M ˆ Æ kZ

iÅ VÍß2Z Ðgz Z ][Z Ð, Z ~ KÆ kZgz Z ì ; gƒ y ´ Z »
GLE
"Y Z z qJ ¬ X ˆ ð 3Š Ì¡ q
ì
Z Åg ZŠ™z ]§ Åy Zgz Z Ï0
i
—ýÜû`ö e%…ø Üû`ö øÖ hø^røjø‰û^Êø™ : ˆ ð‹žg I p Ö Z , !
âgz Z ]g t
h
Å ¬Š
X ó óà â •
Û wJ ¬Š Åy Q ä ( ´ â Æ y Q ó‡ MÆy Q ) „gÆ y Q : L L
C:ì ðƒy Ò ~ÄkZÆÏg ÃÜì ª+ Z Ç !
t

¡q
Z Åg ZŠ™z ]§Æ¢ åOuL

Y Hn²6z Z ~ } g !
Æ TÙ· _ »{ Œ ZÆ e
 M ÏZ [ Z
]g t
Åq Jz "
Y Z Å ¬Š Åy Zâ åOuy Q ¬~ e
 M kZžì [
z ]§Æ y Zgz Z Ï0
i iÅ] Z|, ZaÆ x ¬ ïŠ Ã ZQgz Z ˆð ‹h
âz
X ˆ~Š 3Š Ì¡ q
Z Åg ZŠ™
]çû×öjø³þÎFæø oû×ô nûfô‰ø oûÊô ]æûƒöæû]öæø Üûaô…ô^øm•ô àûÚô ]çûqö†ôìû]öæø ]æû†öqø^aø àømû„ô$Ö^Êø™
^`øjô vûøi àûÚô pû†ôrûøi kõß# qø Üû`ö ß$×øìô•ûŸöøæø Üû`ôiô ^Fnùô ‰ø Üû`ö ßûÂø á$ †øËôù ÒøŸöø ]çû×öjô Îöæø
—mhô]çø%$Ö] àöŠûuö åü‚øßûÂô äö ×# Ö]æø ½äô ×# Ö] ‚ôßûÂô àûÚôù ^e÷]çøø$ t†ö³þ`FÞûŸø û]
ó‰ bŠ w ïÐ Vz y L Z Ž gz Z óÅ ]ó ä VMvß { z : L L
Ogz Z Å k
 ä VMgz Z óIð à N Z j
Z ~ { Zg ~÷ Îgz Z
Å y Q ~ ( , Š Z Í 3Š¤
K Z ~ { Zg ~÷ ä VM) ‰ bŠ™
] ¸ !
y Z Ç Vz™4ZŠ ˜ i ÑÃy Zgz Z Ç Vz™gz ™Ð y Z ˜ i Ñ ÃVÇZ'
Ð k0
Æ vZ ǃ!$
t X Ï Vƒ ˜V c
~ ðZŠ Æ X~
0
Æ „vZ Â!$
Y Z (žì t§ Zz )gz Z ( Ð aU Z •
m{Æ kZ )

yŠ™ ¬Š Ä u ž V â ¤Ó M i Z kF
( h §Š i Z "
Y Z
M ò w L Z çLX=E
h

C:ì Š
H~ ]gßÅ„ÄÀF
zŠg Z »ÄkZ

Ð V l• ÀZ Z
 Ð Vƒ M Åx¤zg e
! ™ M Ð cl
xlí C™ ì q J
óhÐ y !
i ¬ŠOŠ S X ì ; g ï6gî ~g ¯ c
Í [ ZŽ » ¬Š Å ¢œy S Â
: c
â•
Û XŠ
ƒ «q J½ÑÐ ZOŠ Q
t

o%FÞû]ö æû]ø †õÒøƒø àûÚôù ÜûÓößûÚôù ØõÚô ^Âø ØøÛøÂø Äönû•ô]ö Ÿø oûÞôù]ø Üû`ö e%…ø Üû`öøÖ hø^røjø‰û^Êø™

—t˜
õ Ãûeø àûÚôù ÜûÓö–öÃûeø
¿ÌËÐ ~ ? Â~ž ä „gÆ y Q c
â•
Û wJà ¬Š Åy Z : L L
ƒ
ó Š% ( ÑZz 䙿) { z { Zp @
™7ù ŸÃ¿ËÆ á Zz ä™
Xóƒ
ó Ð „}uzŠ q
Zƒ
 ?Xƒ]gú{ Zp

Î â Æ ]gúgz Z Š ç'M~ } •Ð L gkZ Æ e
 Mž • â •
Û g¨

30

I$
~ îÂO$ »y Zž ¶~Š™u { z ÅZ
Z”z Ý b6y ZZ I Z y Z ä îÂO$ øL G
Û žì
Œ
Š zu Å“
 ZŠ'aÆ y ZZ I ZXÝ bÆ y ZX å Š
ƒ yÞ Zgz Z½zŠ xg
X ¶Å]ós§ÅSÐ ] i Y Z Å ~
x™ Z Ñ ä VrZ¸ ‰ òÐ
{ z gz Z L L —Üûâô …ô^mø•ô àûÚô ]çûqö†ôìû]öæø™ : ì Š
H¨Ð p Ö Z y Z V Œ Ã] !
ÏZ
X ó ó‰ á ïÐ Vz yL ZŽ vß
ð àN Z j
Z ~ { Zg ~÷Îgz Z L L —oû×ô nûfô‰ø oûÊô ]æûƒöæû]öæø™ : c
â•
Û ÐM
0 [ ¶ ]| ~g ¦
#
Ö ª Ž gz Z 6w
ñ š ]| Ô
¼ Ž ç O X ó óI
u c
]|6j§: ] TQ 6
ó j x Z™/ ô}uzŠ Ð ¹ gz Z ]g ÑZ
»Z
Z”z Ý bgz Z V î Z j
Zx Óy Z ó‰ KL i)]|)Hâ Z Åy Zgz Z
/8FÎQgz Z óì ÞZ i°wŠ qŠgŠz k éhO 8 q
Z Ð „g¦Æ TÙ { i Z0
Z
õG
~ *Š} ׎Æ} igz Z y i gó iX å H7x`
ðÃä xñ Z™] Z|y Zž
Mgz Z q - Ú ðÃÐ Ë » y Z ~ KÆ ËÐ ~ y Z ó• szczg•
&
åƒ)A gz Z å 1™w Jé  î0*Юä VrZžt sÜ Â å ðÃx`
» y Q X å7
Ž~
x™ Z ÑŠpV M 'h
'
× X ¶à ™g (Z ÕZzÐ ðZŠÆ ~
vZ wÎg
gz Z tŠ ¬ Z { z™f » X ¸
ó Zg @» V\ M Å÷ Œ
Û IÐ ª
 ‚gz ]tÈ ´ Z
zz ¾gz Z a ¾³ #Æ y Z { z ó¸ D ™7%Æ [ Ø Z dZ‰ } ÑZ
d• Zy

Ãy ZZ I Z x Óy Z)g fÆ p Ö ZÆó ó oû×ô nûfô‰ø oûÊô L LV Œ ?¸ Ð
G
! Z â » 0z Š åOhI$ gz Z: ¶
» T
 r§ { ~÷sÜŽ vß { zžì ; g Y H ZŠ Z
X}g ¦
Ð ~ VÆÅV Uâ i M •V Y§ { Å+ Š}÷sÜgz Z ¶
X ì Ðgz š öÀ$Mm»y Z Zƒ™f »V î Z j
ZXJ
V Œžì g ãZ z
~ gz š kZ X ì ã æ y Z/w M ïgÎX ì ; g M ™f »gz š ã æ Ð M [ Z
%L› M ?ì H k
y ZgzŠ Æ ¬ _Æ æE
 X Zƒ q zÑŸ » w ygz Z k

E
$ ì _ M ] !
aÆ„Æ+ ŠÆv Z™Äg6Òy Y åL¨Gž
t t ‚} g ø

29

Xóì
ó k 0

&‡p Ö ZÆ ó gó c
X • zÂÿLE
åOÉZ èE!L` Zy
Z L Lgz Z ó ó]ó L L~{ kZÆ e
M
+ Š} g ø ó ó]ó L Lp óì „ q
ZŠ Z%Åy Z ó• x|ëgz Z pët ÂC
Ù „
E
Å
§ { Å+ ŠÆv Zžìt Âx|q
Z » kZ X ì b ˜ Z x ðAX§. Z Wz q
Z Å
‹Š „V ˜ *
Y-(+ Z Ë™hgƒ
 [g ‡ Z z { çE
O• Zgz Z w Èz I Z gó !
y
&‡ *
pX Vƒ: ] )“
 ZŠ'
ÿLE
gz Z à ©)~ ¶Š x •Z9 •
Û » „g
Ùøçû‰ö…ø ^mø : Š
Y7 Ð ~
x™ Z щX • • ¢Š¼Ì}uzŠÆ kZ
dZ Ð ƒ
 ž Øâ •
Û t! ~
wÎg Æ v Z } Z L L [Øö–øÊûø] éô †ørûãôÖû] p% ø] äô ×# Ö]
áûø]E E :ž • D â •
Û Š•
á gZ~
g— óH
 [ ZŽ [ Z ? ó óì ÏyÃ]óaZ z
x » k QC
Ù gz Z } Š hgÃq k QC
٠žt L L ( 1) DDØ$ qøæøˆ$ Âø Ôøe%…ø åø†ôÒø ^Úø †øröãûøi
6xÀÆ kZÃÂkZ V Œ Z®X ó ì
ó 7I Äg}¾Ž } ™[ A ZÐ
vß{ z Lž
L ǃx|» — ]æû†öqø^âø àømû„ô $Ö^Êø™b§kZX 7`wðà Âñ Y 3g
Ãv ZŽ 1™m¿F
Ð q k QC
Ù gz Z c
Š ;Ãq k QC
Ù § { Åv Z ä VM
ÂðÃÅ { Zg kZgz Z m0: ^z »g ~ hÓ ZgaÆ y Qq ðÃX ó ó7I
Æ y•
á kZ • } a
Ð „g L Z Z
 { z X m0: ~ Ú ÅV î 0
ÆyZ
ˆƒt ªÅy Z X ‰ –
 Ð kZì I *
Ãv Z Ìq Žž• } a
B‚
Z gz Z aÆv Z sÜ Âì ›Ð Ë¤
¤
Z L ó äô ×# Öô ˜öÇûföÖû]æø äô ×# Öô g% vöÖûø] :žì
X ó óaÆv Z sÜÂì ]z Z°z •Ð Ë
á ï Ð Vz y L Z Ž gz Z L L— Üûâô …ô^mø•ô àûÚô ]çûqö†ôìû]öæø™ : Û (Ð M
I$
ä îÂO$ øL G
Û Ãy Z Z I Zžt { z X ì ~gz¢ *
Œ
ƒ «g » w D Z q
Z V Œ X ó ó‰
Ü æ ) [õg !
~y
M gz Z s§ÅSg !
zŠŠpä y Z Z I Z X åÑ ï7Šp
t§ Zz% ZpX ¸9gŠÆ1 zgÃy Q Â÷Œ
Û X ¶Å]ós§Å ( {gë
iæ†Û àe ä×Ö]‚f à !p•^fÖ] é†râ h^e XèÃnfÖ] h^jÒ Xoñ^ŠßÖ] à߉

DME

32

IF
4&Ã!$
óì @
™œy ¨
Z 6Š Ñz Z X ì ‚
g ÃøL G
gz Z œ ó{Z
Ã Ë: Ë Âì
XÐ F Zg – Zg ø ~9 J (} g øtž~y Z kZ ì
ó @
Ã\ M L Z

¯ §ßq
Z µ ½ ÜÐ s§ÅŠ Ñz Z~9 J (
žì @
ƒ Ì(Z Lp
gz Z ¿¯ §ßÆ Š Ñz Z X • D 7öó œÃy ¨
Z X ì @M t ‚ ¿
sÜž Zƒx¥X ì @
Yƒg e zŠÐ [™6f z C ;y ¨
ZÐzz Åb zg
™ï!$
YZ » kZ Xƒ ˆÅaÆv ZŽ σ&³ ˜ i Ñ ÒÃ{ zgz Z œ{ z
ƒ ˆÅsÜaÆvZŽ Ï ñ Yƒ ã Ã)gz Z w Zz i Ñ ®
 ‚ { zC
Ù X Çì g
v ZŽ Çñ Yƒpô… { zC
Ù b§ÏZ Xƒ ˆðÎ~ #
Ö }
Å+ ŠÆ kZgz Z
~ p Ö Z ò !Z Æžg I › M kZ • ¢ x Ót Xƒ Zƒ ay
a Æ + Š Æ
X • ŠŽ ñ
ooàønûÛôÖø^ÃøÖû] h
ùô …ø äô×#Öô ‚öÛûvøÖû] áôø] ^Þø]çøÂû•ø †öìô•æø

31

Ka + F
— Å nt Âñ Y M ~ k
 È Zygz Z w y î0¶cð¸ ïÈ q
Z
ä VrZgz Z L L—]çû×öjô Îöæø ]çû×öøj³þÎFæø™ : ðƒŠg Zz ~ p Ö Z y Z ] !
¸ V Œ Xì
Z Í3Š¤
K Z ~ { Zg Åv Z ä VrZX ó ó‰ b Š™Ogz Z Åk
 ~ { Zg ÅvZ
t Æ X óì x £t » VÍß X :X c
Š ™7: Zg 2
» V â Y K Z gz Z , Š
á$ †øËôù ÒøŸöø™ žƒ ]g t
Ãy Z Âì y •
á t Å ã !
Û z g ô Z Æ X ó• A
Œ
 Z%
ñ ¯ 'X ó óÇ VzŠ ™ gz ™ V × Z'
Å y Z Ð y Z ˜ i Ñ ~ L L —Üû`ôiô^Fnùô ‰ø Üû`ö ßûÂø
ƒgzœ »•
wß Ë™ M ~ zg Å] !
L ƒ
_
ó ˆƒ l»ðÃ}e
Æ
èE
L !ZŠ Æ y Z XÐ , Š ™s çÃy Z Ð
ó N â•
Û Ù7 0ëÐ kZ ƒ Š

Z ~ w qZ î0%*
¤
Æ y ZXÐ B Z eðŠÐ Z ë Âì îE
0™Š r ZŠ ðä
Z6g ZŠ™
gz Z ó ób <Ä ÑL L¬ Ž V Œ XÐ , Š™s ™Ãy Z ë • r ZŠ¼Æ „ (
X ì [|Z Z (Ð ƒ
 »N @
t ~ y !
i ! ²ì c
M ó Šó åOhI! È â L L~ y
M
X ó óÇVƒgÆ™gz ™ ˜ i Ñ~ Lž
L ǃx|
ÌV Œ — t†ö³þ`FÞûŸøû] ^`øjô vûiø àûÚô pû†ôrûiø kõß# qø Üû`ö ß$×øìô•ûŸöøæø™ : c
â•
Û ÐM
~ ] ¸ !
y Z Ç VƒgÆ ™4ZŠ Ãy Z ˜ i Ñ ~ gz Z L L:ì [|Z „z »N @
‚ô ßûÂô àûÚôù ^e÷]çøø$™ : ì @
ƒ x !Z » e
 M X ó ó• ˜ V c
~ ðZŠ Æ X
0
p Ö ZÆó ó äô ×# Ö] ‚ôßûÂô àûÚô L LŽ 6V Œ X ó Ð
ó k0
Æv Z m{ì !$
t L L —½äô ×# Ö]
4$Mª ì
7Z Ð aU Z •
m{ L Z èG
ó ªm{ q
Z ~ y Z • ñ M
&H}÷vßt X Ç Vz i Z â
{ z Ç Vz™ «~¼ Ž Ãy Z óÐ Vƒ { Çg !
èE
LG4E
m{ L Z
gz Z L L —mhô]çø%$Ö] àöŠûuö åü‚øßûÂô äö ×# Ö]æø™ X Ç Vz™ «Ð ;U Z •
» ùÌV Œ X ó ì
ó k0
Æ v Z sÜ ( , {•gz Z ) !$
YZ (žß y Yt )
Ð [|Z kZX ì [ Y Hn²¬ 0Æ[|ZÆùX ì ŠŽ ñx|
Xóì
ó k0
Æ„vZ sÜ Â!$
Y Z L LªX Zƒ Za x|» ó ósÜ L L
@
™hzŠ v ¸ óì @
™Ðy ¨
Zžs§kZì {g •
á Z "q
Z ~ kZ

x • » òsZ ^
ë

x ª » ÄÜ ÄÂ

gƒ Ñ

y WÅZxæ Z}

é æ ³Z ~œ%
Ñ»x ªÆ

Ðg ±ZÆx|zz%

‘•
Û Iè: ®
 ) Ï( ðÃ:
à ßZ q
ZÉ

 ) ! zZ òs Z
®
~ *Š ~g ‚y
s !
gz Zy Î 0
i z ZŽì

h+ Š
ë

vŠp Ö!
c
 ¸Ãxs Z ª
¨

ÄÜÄ Â

!ì V •
á Ãc ä™ì‡Ã

G– ¬ƒq V†nÚ]

¢*
u 'gzZ' y ZZ È
ë

œÈ WŒ
Û
ë

Å Õz D Æ

RddZ'gz Z'ä eWz
ì®
•
á Zzn6

'’òÀ
Z

q

ñYƒ0
ZÅyZZh
q
‰~ÜÁîÆ0
Öè ž@
#
ë
b§kZgz Z

E
I
Š
§zŠëÆh+„-gzZ -6 U
ãU
èLòh$ÅxsZ
ë nƒg Zû{ZgÅ
äô #×Ö] ‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$]ô †ö ’ûß$ Ö] ^Úøæø