You are on page 1of 54

2

KAEDAH CERUN PESONGAN (RASUK)

OBJEKTIF
Objektif am : Mempelajari, memahami dan menggunakan kaedah cerun pesongan dalam proses menyelesaikan masalah bagi rasuk tidak boleh tentu statik. Objektif khusus : Menerbitkan persamaan cerun pesongan. Menentukan nilai momen hujung terikat. Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah momen lentur. Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah daya ricih. Menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh beban tumpu, beban teragih seragam dan beban gabungan.

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/2

INPUT
2.1 Pengenalan Sesuatu rasuk akan melentur apabila dibebankan. Akibat daripada lenturan ini maka terjadilah cerun dan pesongan. Cerun adalah sudut antara garis asal rasuk dan garis tengen pada lengkung lenturan yang melalui titik tersebut manakala pesongan pula adalah ukuran untuk menunjukkan kuantiti lenturan bagi sesuatu rasuk, iaitu jarak tegak antara garis asal rasuk sebelum dan selepas lenturan. Umumnya rasuk yang disokong mudah akan mengalami pesongan yang lebih besar berbanding dengan rasuk yang disokong tegar dengan pembebanan yang sama. Struktur keluli biasanya boleh mengalami pesongan yang lebih besar berbanding dengan struktur konkrit kerana konkrit adalah lemah dalam tegangan. Pesongan yang terjadi pada sesuatu struktur sukar dilihat dengan jelas oleh mata kasar.
W

A yA

yB B
A

Rajah 2.1

Dengan melihat kepada rajah 2.1 di atas yB ialah pesongan pada titik B manakala
A

ialah cerun pada titik A. Dalam reka bentuk, pesongan yang

berlebihan boleh menyebabkan kegagalan pada rasuk. Oleh yang demikian adalah mustahak untuk menentukan pesongan maksimum rasuk dan memastikan pesongan ini kurang dari pesongan yang dibenarkan.

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/3

2.2

Menerbitkan Persamaan Cerun Pesongan. Untuk menerbitkan persamaan cerun pesongan kita perlu analisis

perubahan sesuatu struktur atau rasuk. Di sini terdapat tiga kesan yang perlu dipertembangkan dalam menerbitkan persamaan cerun pesongan iaitu kesan putaran, kesan anjakan dan kesan momen hujung terikat. 2.2.1 Kesan putaran dan kesan anjakan. Apabila sesuatu rasuk dikenakan beban, rasuk akan mengalami kesan putaran dan anjakan. Rajah 2.2 menunjukkan bagaimana rentang AB mengalami perubahan selepas pembebanan menjadi AB. Bahagian pada titik A akan berputar sebanyak
A

dan titik B sebanyak B. Rasuk ini juga akan teranjak dari


L

titik A ke A pada jarak x1,y1 dan dari titik B ke B pada jarak x2,y2.

y1

A A VA x1 x MAB A MX

B y y2 MBA B VB x2

Rajah 2.2 Untuk menerbitkan persamaan cerun pesongan, kita mestilah mendapatkan momen pada keratan x-x MAB - VA(x) - Mx = 0 Mx = MAB - VA(x) Kita ketahui formular kelengkungan adalah :EI d2y = - Mx

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/4

dx2 gantikan dalam formula kelengkungan, maka EI d2y = - MAB + VA (x) dx2 pesongan. Kecerunan = dy ; Pesongan = y dx EI dy = - MAB (x) + VA (x2) + C1 dx 2 EI y = - MAB (x2) + VA (x3) + C1(x) + C2 2 6 C1 dan C2 adalah pemalar Langkah seterusnya kita kena lihat keadaan sempadan pada titik A. (sila lihat rajah 2.2) Apabila x = 0 maka dy = dx EI
A

------------------------------ (1)

Gunakan kaedah kamiran untuk mendapatkan persamaan kecerunan dan

------------------------------ (2) ----------------------------- (3)

dan y = y1

Gantikan nilai-nilai di atas dalam pers. (2) & (3)


A

= - MAB (0) + VA (02) + C1 2


A

maka kita dapati, EI

= C1

EI y1 = - MAB (02) + VA (03) + C1(0) + C2 2 6 maka kita dapati, EI y1 = C2 Seterusnya masukkan nilai pemalar C1 dan C2 dalam pers. (2) & (3), maka EI dy = - MAB (x) + VA (x2) + EI dx 2
A

----------------------------- (4) ----------------------------- (5)

EI y = - MAB (x2) + VA (x3) + EI A(x) + EI y1 2 6 Apabila x = L maka dy = dx yang baru iaitu pers. (6) & (7).
B

dan y = y2

Gantikan nilai-nilai di atas dalam pers. (4) & (5), kita akan dapat satu persamaan

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/5

Dari pers. (4) EI B = - MAB (L) + VA (L2) + EI 2 rajah 2.2) Dari pers. (5)

----------------------------- (6)

Langkah seterusnya kita kena lihat keadaan sempadan pada titik B. (sila lihat

EI y2 = - MAB (L2) + VA (L3) + EI A(L) + EI y1 2 6

--------------------- (7)

Kemudian kita selesaikan kedua-dua persamaan ini dengan persamaan serentak. Dari pers. (6) kita jadikan VA sebagai tajuk, maka kita dapati, VA = 2 [ MAB L - EI L2
A

+ EI

Kemudian masukkan nilai VA dalam pers. (7), maka kita dapati, EI y2 = - MAB (L2) + (L3) 2 [ MAB L - EI 2 6 L2
A

+ EI

] + EI AL + EI y1

selesaikan persamaan di atas dengan menjadikan MAB sebagai tajuk. EI y2 = - MAB (L2) + MAB (L2) - EI A L + EI B L + EI AL + EI y1 2 3 3 3 EI y2 = - 3MAB (L2) + 2MAB (L2) - 2EI 6 6EI y2 = - 3MAB (L2) +2MAB (L2) - 2EI 6EI y2 = - MAB (L2) + 4EI MAB (L2) = 4EI MAB = 4EI L2 MAB = 4EI L MAB = 2EI L MAB = 2EI L
A A A B A

L + 2EI L + 2EI

L + 6EI AL + 6EI y1 L + 6EI AL +6EI y1

A B

L + 2EI

L + 6EI y1

L + 2EI
B

L + 6EI y1 - 6EI y2

L + 2EI L2 + 2EI L
A B

L - 6EI y2 + 6EI y1 L2 L2

- 6EI y2 + 6EI y1 L2 L2
B

[ 2 [ 2

+ +

- 3y2 + 3y1 ] L L

- 3 (y2 y1) ] L kesan putaran


B

Diketahui ( y2 y1) = MAB = 2EI [ 2 +

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/6

L Kesan anjakan

2.2.2

Kesan momen hujung terikat. Untuk mengukuhkan sesuatu keadaan rasuk, penyinkiran semua darjah

kebebasan perlu dilakukan. Ini akan menyebabkan penambahan kekangan yang mengikat kedua-dua hujung rasuk itu dengan tegar. Rajah 2.3 menunjukkan satu rasuk AB yang diikat tegar.

-MFAB

+MFBA

A
L

Rajah 2.3 2.2.3 Persamaan momen yang lengkap. Untuk mendapatkan persamaan cerun pesongan rentang AB, ketiga-tiga kesan tadi digabungkan seperti ditunjukkan di bawah :Persamaan momen pada titik A, MAB = 2EI L [ 2
A

- 3 L

] - MFAB

Persamaan momen pada titik B, MBA = 2EI L [ 2


B

- 3 L

] + MFAB

Nilai momen hujung terikat. Pada bahagian ini ditunjukkan bagaimana hendak menentukan nilai momen hujung terikat bagi setiap kes rasuk di bawah. Contoh 2.1 merupakan satu rasuk yang mempunyai panjang rentang 4 m dan diikat tegar pada titik A dan pin

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/7

pada titik B yang dikenakan beban tumpu 40 kN pada pertengahan rentang. Untuk kes-kes pembebanan yang lain sila rujuk jadual 2.1. Jadual 2.1 Nilai Momen Hujung Terikat (MF) Bagi Nilai Sekata.
W / panjang unit AF M AB = - WL2 L 12 B MFBA = WL2 12

w M A FAB = - wab2 L2 a w A MFAB = - wL 8 L/2 B L/2 MFBA = wL 8 B b MFBA = w ba2 L2

W / panjang unit A MFAB = - WL2 30 L B MFBA = WL2 30

M A a MFAB = -Mb(2a-b) L2 b B MFBA = Mb(2b-a) L2

W / panjang unit A MFAB = - WL2 8 L B MFBA = WL2 8

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/8

Contoh 2.1

Tentukan nilai momen hujung terikat bagi rasuk di bawah.


40 kN

A 2m 2m

Penyelesaian Rentang AB

Lukis semula rentang AB dengan mengikat pada kedua-dua bahagian seperti ditunjukkan dalam gambarajah di bawah dengan keadaan daya dan jarak yang sama.
40 kN

MFAB 2m 2m

MFBA

Dari jadual 2.1 kita dapati ; MFAB = - wL 8 MFAB = - 40(4) 8 MFAB = - 20 kNm Contoh 2.2 MFBA = + wL 8 MFBA = + 40(4) 8 MFBA = + 20 kNm lihat jadual 2.1 m.s. 7

Masukkan nilai w = 40 kN dan panjang rentang AB = 4 m dalam formula di atas ;

Tentukan nilai momen hujung terikat bagi rasuk di bawah.


50 kN 15 kN

A 2m 2m 2m

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/9

Penyelesaian Rentang AB
MFAB 2m

50 kN

15 kN

MFBA 2m 2m

Dari rentang di atas kita dapati ; w1 = 50 kN w2 = 15 kN MF AB MFAB = - w1a1b12 - w2a2b22 L2 L2 MFAB = - 50(2)(4)2 - 15(4)(2)2 62 62 MFAB = - 51.11 kNm Contoh 2.3 ; a1 = 2 m ; a2 = 4 m ; b1 = 4m ; b2 = 2m MFBA MFBA = + w1b1a12 + w2b2a22 L2 L2 MFBA = + 50(4)(2)2 + 15(2)(4)2 62 62 MFBA = + 35.56 kNm ;L=6m

Tentukan nilai momen hujung terikat bagi rasuk di bawah.


12 kN 6 kN/m EI A 1m 3m 12 kN B 3m 2EI C

Penyelesaian Rentang AB

MFAB 1m

MFBA 3m

Rentang BC CERUN PESONGAN (RASUK) C4303/U2/10

Dari rentang di atas kita dapati ; w = 12 kN MFAB MFAB = - wab2 L2 MFAB = - 12(1)(3)2 42 MFAB = - 6.75 kNm Rentang BC
B 6 kN/m MBC 3m C

;a=1m

;b=3m MFBA

;L=4m

MFBA = + wba2 L2 MFBA = + 12(3)(1)2 42 MFBA = + 2.25 kNm

Perhatian perlu diberikan pada rentang BC kerana ianya adalah rasuk julur. Pada rentang ini tiada berlakunya keadaan momen hujung terikat. Penyelesaian hendaklah diselesaikan seperti kes rasuk julur. MBC = - WL2 2 MBC = - 6(3)2 2 MBC = - 27 kNm Contoh 2.4 Tentukan nilai momen hujung terikat bagi rasuk di bawah. atau MBC + 6(3)(1.5) = 0 MBC = - 27 kNm

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/11

40 kN 24 kN/m 1.5 EI A 5m Penyelesaian Dari rentang di atas kita dapati ; Rentang AB W = 24 kN/m ; L = 5 m 24 kN/m MFAB A MFAB MFAB = - WL2 12 MFAB = - 24(5)2 12 MFAB = - 50 kNm Rentang BC 24 kN/m 5m MFBA B MFBA MFBA = + WL2 12 MFBA = + 24(5)2 12 MFBA = + 50 kNm B 2m 2m EI C

MFBC B MFBC MFBC = - WL 8 MFBC = - 40(4) 8 MFBC = - 20 kNm Contoh 2.5

MFCB C MFCB MFCB = + WL 8 MFCB = + 40(4) 8 MFCB = + 20 kNm

Tentukan nilai momen hujung terikat bagi rasuk di bawah.

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/12

12 kN 20 kN 8 kN/m 30 3EI A 1m 2m B 2m 1m 2 EI C 2m EI 6 kN/m

7 kN

Penyelesaian Rentang AB

12 kN 8 kN/m A MFAB 1m MFBA B 2m

MFAB MFAB = - WL2- wab2 12 L2 MFAB = - 8(3)2 - 12(1)(2)2 12 32 MFAB = - 11.33 kNm Rentang BC
20 kN 30

MFBA MFBA = + WL2 + wba2 12 L2 MFBA = + 8(3)2 + 12(2)(1)2 12 32 MFBA = + 8.67 kNm * huraikan daya 20 kN secara menegak
20 sin 30 = 10 kN

24 kN/m
M
F BC

2 mF

M 1m

F CB

20 kN 30

A B

MFBA B MFCB MFCB = + wba2 L2 MFCB = + 10(1)(2) 2 32 MFCB = + 4.44 kNm

MFBC

MFBC = - wab2 L2 MFBC = - 10(2)(1) 2 32 MFBC = - 2.22 kNm Rentang CD

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/13

Penyelesaian hendaklah diselesaikan seperti kes rasuk julur.


7 kN 6 kN/m MCD C D 2m

Cara formula MCD = - WL2 - wL 2 MCD = - 6(2) - 7(2) 2 MCD = - 26 kNm


2

Cara pengiraan momen atau MCD + 6(2)(1) + 7(2) = 0 MCD = - 26 kNm

AKTIVITI 2A

Uji tahap kefahaman anda dengan mencuba aktiviti dibawah berdasarkan kepada arahan yang diberikan. Untuk semakan, sila rujuk pada helaian berikutnya. ARAHAN Tentukan nilai-nilai momen hujung terikat bagi kes-kes di bawah. a) 3 kN 5 kN/m A 3m b) 15 kN B 3m 7 kN C

A 2m c) 14 kN 2m 2m

9 kN/m A 1m B 3m 3m C

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/14

d)

15 kN 6 kN/m A 2m 4m B 3m 7 kN 10 kN/m A 6m B 1.5m

4 kN

e)

5 kN

C 1.5m

f)

18 kN 12 kN/m A 2m B 2m 10 kN 5 kN/m A 3m 3m 9 kN 9 kN/m A 1m 2m B 2m C 4m 2m B C 4m 15 kN 4m 6 kN/m D

g)

h)

8 kN

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/15

i)

7 kN/m

18 kN

B 3m

C 5m 2m

D 2m

SELAMAT MENCUBA !!! Jika anda menghadapi sebarang masalah sila rujuk kepada pensyarah anda.

MAKLUM BALAS 2A

a)

MBA = 9 kNm MFBC = - 3.75 kNm MFCB = 3.75 kNm MAB = -7.88 kNm MBA = 2.63 kNm MBC = -6.75 kNm MFCB = 6.75 kNm MFAB = - 30 kNm MFBA = 30 kNm MBC = - 25.5kNm

b)

MFAB = -16.44 kNm MFBC = 12.89 kNm MFAB = -31.33 kNm MFBA = 24.67 kNm MBC = -39 kNm MFAB = -9 kNm MFBA = 9 kNm MFBC = -16 kNm

c)

d)

e)

f)

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/16

MFCB = 16 kNm MFCD = -8 kNm MFDC = 8 kNm g) MFAB = -44.02 kNm MFBA = 50.57 kNm h) MFAB = MFBA = MFBC = MFCB = -9.44 kNm 7.76 kNm -12 kNm 12 kNm

i)

MBA = 31.5 kNm MFBC = - 14.58 kNm MFCB = -14.58 kNm MFCD = -9 kNm MFDC = 9 kNm

INPUT 2B
2.4 Menentukan Nilai Serta Melakarkan Gambarajah Momen Lentur. Dalam input ini kita akan didedahkan bagaimana menentukan nilai momen lentur akhir. Pelajar perlu melalui langkah-langkah yang akan ditunjukkan sehingga dapat melakarkan gambarajah momen lentur akhir bagi setiap kes rasuk. 2.4.1 Momen Tindak Balas Momen lentur tindak balas dihasilkan dengan mengambil kira kesan pesongan, putaran dan kesan momen hujung terikat di dalam rasuk. Untuk mendapatkan momen tindak balas kita mesti lihat keadaan sudut pada setiap

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/17

tindakbalas rasuk. Pada hujung rasuk yang diikat tegar tidak akan mengalami sudut putaran ( ) manakala rasuk yang ditupang oleh pin atau roler akan mengalami sudut putaran, oleh itu kita perlu mencari nilai sudutnya. 2.4.2 Momen Lentur Bebas Momen lentur bebas adalah momen yang dihasilkan oleh rasuk tupang mudah atau rasuk julur. Momen lentur bebas dikira dari rentang ke rentang. Tentukan daya tindakbalas pada rentang dan cari nilai momen pada titik yang dikehendaki. Biasanya kita akan tentukan nilai momen pada titik yang dikenakan beban tumpu serta pada titik tengah beban teragih seragam. Kita juga boleh menggunakan formula dalam menentukan nilai momen tetapi ianya terhad kepada sesuatu keadaan beban sahaja. Lihat Jadual 2.2 (m.s. 20) 2.4.3 Momen Lentur Akhir Momen lentur akhir ditentukan dari gabungan momen lentur tindakbalas dan momen lentur bebas. Di sini anda akan mendapatkan nilai dan melukiskan gambarajah momen lentur akhir untuk sesuatu kes rasuk.

Langkah yang perlu diikuti adalah seperti berikut :a) Menentukan nilai-nilai momen lentur tindakbalas.
i. Momen hujung terikat (MF)

ii. Persamaan Momen


iii. Nilai sudut ( )

iv. Nilai momen lentur tindak balas (MLTB) b) Menentukan nilai momen lentur bebas. i. Daya tindakbalas (V) ii. Nilai momen lentur bebas pada titik. (MLB)

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/18

c)

Menentukan nilai momen lentur akhir i. Gambarajah momen lentur tindak balas (GMLTB) ii. Gambarajah momen lentur bebas (GMLB) iii. Gambarajah momen lentur akhir (GMLA)

Contoh 2.6

Rasuk di bawah mempunyai panjang rentang 4 m dan diikat tegar pada titik A dan pin pada titik B yang dikenakan beban tumpu 40 kN pada pertengahan rentang. Dengan menggunakan kaedah cerun pesongan anda boleh menentukan nilai dan melakarkan gambarajah momen lentur akhir yang akan dijadikan asas kepada rekabentuk struktur. Contoh 2.6 adalah lanjutan dari contoh 2.1 (momen hujung terikat).
40 kN

A 2m 2m

Penyelesaian

a) i)

Menentukan nilai-nilai momen lentur tindakbalas. Momen hujung terikat.

Dengan merujuk contoh 2.1 (m.s. 8) anda dapati nilai momen hujung terikat adalah seperti di bawah. MFAB = - 20 kNm ii) Persamaan momen. Untuk menerbitkan persamaan momen kita perlu lihat samada berlakunya sudut putaran atau anjakan pada setiap penyangga. Dalam kes ini kita dapati tiada berlaku sudut putaran pada tupang A kerana rasuk di ikat tegar manakala pada titik B berlakunya sudut putaran di sebabkan penyangga jenis pin. Penyangga selain daripada terikat tegar mempunyai sudut putaran. ; MFBA = + 20 kNm

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/19

Dalam kes ini anggap tiada berlakunya anjakan pada rasuk. Maka, Sudut putaran A = 0 ; Sudut putaran B 0 ; Anjakan = 0 M = 2EI [ 2 L
A

+
A

- 3 L
B

] + MF ] - 20 ------------------------------ (1)

MAB = 2EI [ 2 4 MAB = EI 2


B

- 3 L

- 20
B

MBA = 2EI [ 2 4 MBA = 2EI 2 4 MBA = EI iii)


B B

- 3 L

] + 20

+ 20 ------------------------------ (2)

+ 20

Nilai sudut.
B

Sudut-sudut yang perlu anda cari dalam rasuk ini ialah campurkan semua momen yang bertindak padi titik B. MB = 0 MBA = 0 EI
B B

. Untuk mencari nilai

anda perlu lihat keadaan keseimbangan momen pada titik B. Di sini anda akan

+ 20 = 0

= - 20 EI

iv)

Nilai-nilai momen lentur tindak balas.


B

Masukkan

dalam pers. 1 & 2

MAB = EI ( -20 ) - 20 2 EI MAB = - 30 kNm MBA = EI ( -20 ) + 20 EI

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/20

MBA = 0 kNm. b) i) Menentukan nilai momen lentur bebas. MB = 0 Daya tindak balas. VA(4) 40(2) = 0 40 kN VA = 20 kN
VA VB

V=0 VB + Vb = 40 kN VB = 20 kN

ii)

Nilai momen lentur bebas.

Di sini kita hanya akan mencari nilai momen pada titik-titik yang penting sahaja. Penentuan nilai momen pada titik daya tumpu dan pada pertengahan beban teragih seragam. Bagi kes rasuk di atas nilai momen yang dicari pada titik daya tumpu iaitu jarak 2 m dari tupang A.
M2m

Pengiraan Momen M = M atau

Formula Momen Rujuk jadual 2.2 M2m = WL 4 M2m = 40 (4) 4 M2m = 40 kNm

20 kN 2m

M2m = 20(2) M2m = 40 kNm

Jadual 2.2 : Momen Lentur Bebas dan Pesongan Rasuk. Rasuk dan Beban W L/2 W/2 W L WL/2 W WL/2 L/2 W/2 WL2 8 WL 4 Momen Maksimum

Pesongan di pertengahan rentang WL3 48EI

5WL3 384EI

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/21

a Wb/L a W/2 W/2 a W/2 L L W b L W/a b

b Wa/L

Wab L

WL 3 48 EI

3 3a a 4 L L

c W/2 W/2 a W/2 W

a b W + 2 8

W (8L3-4Lb2 + b3 ) 384EI

W a 3

Wa (16a2 + 20ab +5b2 ) 120EI

WL2 2

WL4 8EI

L w

wL

W 3 L 3E I

c) i)

Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah momen lentur akhir. Gambarajah momen lentur tindak balas. 30 kN 0 +

ii)

Gambarajah momen lentur bebas. 0 + 40 kNm 0

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/22

iii)

Gambarajah momen lentur akhir. Untuk mendapatkan nilai momen lentur akhir anda perlu gabungkan atau

tindihkan gambarajah momen lentur tindak balas dengan gambarajah momen lentur bebas. Cara penindihan ini di tunjukkan seperti dalam gambarajah di bawah.
30 kNm 0 0 0 0 40 kNm 0

Selepas penindihan ini anda boleh tentukan nilai momen pada titik beban tumpu iaitu 2 m dari titik A.
30 kNm x 0 + y 40 kNm

Setelah penindihan dilakukan kita akan tentukan nilai x dan y. Untuk mendapatkan nilai x kita gunakan kaedah segitiga sebentuk. Di mana, x = 30 2 4 x = 15 kNm atau x = 0 + 30 2 x = 15 kNm
2 2 30 x 0

(pengiraan ini hanya boleh digunakan mencari nilai pada pertengahan sahaja) mendapatkan nilai y y = - 15 + 40 y = 25 kNm

Gambarajah momen lentur akhir.

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/23

30 kNm 15 kNm 0 + 25 kNm

Contoh 2.7

a)

Menentukan nilai-nilai momen lentur tindakbalas.

Contoh 2.7 akan menunjukkan bagaimana nilai momen lentur akhir di tentukan dengan keadaan daya tumpu yang tidak semetri pada rentang. Contoh ini adalah lanjutan dari contoh 2.2 (momen hujung terikat).
50 kN 15 kN

A 2m 2m 2m

Penyelesaian

i)

Momen hujung terikat.

Dengan merujuk contoh 2.2 (m.s. 8) anda dapati nilai momen hujung terikat adalah seperti di bawah. MFAB = - 51.11 kNm ii) Persamaan momen. ; MFBA = + 35.56 kNm

Tidak berlaku sudut putaran pada tupang A. Anggap tiada berlaku anjakan pada rasuk.
A

=0
A

0
B

; =0 ] 51.11 ------------------------------ (1)

MAB = 2EI [ 2 6 MAB = EI 3


B

- 3 L

- 51.11

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/24

MBA = 2EI [ 2 6 MBA = 2EI 3 iii)


B

- 3 L

] + 35.56 ------------------------------ (2)

+ 35.56

Nilai sudut.

Lihat keseimbangan momen pada titik B. MBA = 0 2EI 3


B B

+ 35.56 = 0

= - 35.56(3) 2EI = - 53.34 EI Nilai-nilai momen tindakbalas.


B

iv)

Masukkan

dalam pers. (1) & (2)

MAB = EI ( -53.34 ) - 51.11 3 EI MAB = - 68.89 kNm MBA = 2EI ( -53.34 ) + 35.56 3 EI MBA = 0 kNm b) i) Menentukan nilai momen lentur bebas. Daya tindakbalas. 50 kN M2m 38.33 kN MB = 0 VA(6) 50(4) 15(2) = 0 VA = 38.33 kN 15 kN M4m 26.67 kN V=0 VB + VA = 65 kN VB = 26.67 kN

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/25

ii)

Nilai momen lentur bebas M4m 26.67(2) = 0 M4m = 53.34 kNm

38.33(2) = M2m M2m = 76.66 kNm c) i)

Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah momen lentur akhir. Gambarajah momen tindakbalas. 68.89 kN 0 +

ii)

Gambarajah momen lentur bebas. 0 +

53.34 kNm 76.66 kNm iii) Gambarajah momen lentur akhir. y = 68.89 2 6 y = 22.96 kNm

Mencari nilai x dan y x = 68.89 4 6 x = 45.93 kNm Gambarajah momen lentur. 68.89 kNm x = 45.93 kNm 0 + 76.66 kNm 30.37 kNm 30.73 kNm y = 22.96 kNm 0 53.34 kNm

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/26

Contoh 2.8

a)

Contoh 2.8 akan menunjukkan bagaimana nilai momen lentur di tentukan

dengan keadaan daya tidak semetri pada rentang AB dan julur pada rentang BC. Contoh ini adalah lanjutan dari contoh 2.3 (momen hujung terikat). 12 kN 6 kN/m EI A 1m 3m B 3m 2 EI C

* nilai EI pada rentang tidak sama. Penyelesaian

i)

Momen hujung terikat.

Dengan merujuk contoh 2.3 (m.s. 9) anda dapati nilai momen hujung terikat adalah seperti di bawah. MFAB = - 6.75 kNm ii) Persamaan momen. =0
A

MFBA = + 2.25 kNm

MBC = - 27 kNm

Tidak berlaku sudut putaran pada tupang A dan tiada berlaku anjakan pada rasuk.
A

; 4
+

B
B

0
- 3

; =0
] 6.75

MAB = 2EI [ 2

MAB = EI 2

- 6.75
B

------------------------------ (1)
A

MBA = 2EI [ 2 4 MBA = EI iii)


B

- 3 L

] + 2.25 ------------------------------ (2)

+ 2.25

Nilai sudut.

Lihat keseimbangan momen pada titik B. MBA + MBC = 0

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/27

(EI
B

+ 2.25) + (-27) = 0

= 24.75 EI Nilai-nilai momen tindakbalas.


B

iv)

Masukkan

dalam pers. (1) & (2)

MAB = EI (24.75) - 6.75 2 EI MAB = + 5.63 kNm MBA = EI (24.75) + 2.25 EI MBA = + 27 kNm MBC = - 27 kNm

b) i)

Menentukan nilai momen lentur bebas. Daya tindakbalas. 12 kN 6 kN/m M1m VA VB1 V=0 VB1 + VA = 12 Kn VB1 = 3 kN VB2 V=0 VB2 = 6(3) VB2 = 18 kN

MB = 0 VA(4) = 0 VA = 9 kN ii)

Nilai momen lentur bebas M1.5m + 6(1.5)(0.75) = 0 M1.5m = - 6.75 kNm

M1m = 9(1) M1m = 9 kNm

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/28

c) i)

Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah momen lentur akhir. Gambarajah momen tindakbalas. 27 kNm

0 5.63 kNm ii) Gambarajah momen lentur bebas. 0 0 + 9 kNm

27 kNm 6.75 kNm 0 + 0

iii)

Gambarajah momen lentur akhir. (27 5.63) 21.37 kNm a 0 1m 3m

Mencari nilai x a = 21.37 1 4 a = 5.34 kNm x = 5.63 a x = 0.29 kNm

Gambarajah momen lentur. 27 kNm

0 5.63 kNm + 9.29 kNm

6.75 kNm 0 x = 0.29 kNm 9 kNm

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/29

Contoh 2.9

a)

Contoh 2.9 akan menunjukkan bagaimana nilai momen lentur akhir di

tentukan dengan keadaan daya teragih seragam pada rentang AB dan daya tumpu rentang BC. Contoh ini adalah lanjutan dari contoh 2.4 (momen hujung terikat). 40 kN 24 kN/m 1.5EI A 5m Penyelesaian i) Momen hujung terikat. B 2m 2m EI C

Dengan merujuk contoh 2.1 (m.s. 10) anda dapati nilai momen hujung terikat adalah seperti di bawah. MFAB = - 50 kNm MFBC = - 20 kNm ii) Persamaan momen. MFBA = + 50 kNm MFCB = + 20 kNm

Tidak berlaku sudut putaran pada tupang A dan C. Anggap tiada berlaku anjakan pada rasuk.
A

=0

;
A

0
B

; - 3 L

=0 ] 50

; =0

MAB = 2E1.5I [ 2 5

MAB = 3EI B - 50 ------------------------------ (1) 5 MBA = 2E1.5I [ 2 5 MBA = 6EI 5


B B

- 3 L

] + 50 ------------------------------ (2)

+ 50

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/30

MBC = 2EI [ 2 4 MBC = EI


B

- 3 L - 3 L

] 20 ------------------------------ (3)

- 20
C

MCB = 2EI [ 2 4 MCB = EI 2 iii)


B

] + 20 ------------------------------ (4)

+ 20

Nilai sudut.

Lihat keseimbangan momen pada titik B. MBA + MBC = 0 ( 6EI 5 6EI 5 6EI
B B B

+ 50 ) + (EI
B

- 20 ) = 0

+ EI

= 20 -50
B

+ 5EI

= - 30

= - 13.636 EI Nilai-nilai momen tindakbalas.


B

iv)

Masukkan

dalam pers. (1), (2), (3) & (4)

MAB = 3EI (-13.636) - 50 5 EI MAB = - 58.18 kNm MBA = 6EI (-13.636) + 50 5 EI MBA = + 33.64 kNm MBC = EI (-13.636) - 20 EI MBC = - 33.64 kNm MCB = EI (-13.636) + 20 2 EI MCB = + 13.18 kNm

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/31

b) i)

Menentukan nilai momen lentur bebas. Daya tindakbalas. 40 kN 24 kN/m 2.5 m VA MB = 0 VA(5) 24(5)(2.5) = 0 VA = 60 kN MC = 0 VB2(4) 40(2) = 0 VB2 = 20 kN VB1 VB2 V=0 VB1 + VA = 24(5) VB = 60 kN V=0 VB2 + Vc = 40 VC = 20 kN 2m VC

ii)

Nilai momen lentur bebas Rentang BC 20(2) = M2m M2m = 40 kNm

Rentang AB 60(2.5) = M2.5m + 24(2.5)(1.25) M1m = 75 kNm c) i)

Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah momen lentur akhir. Gambarajah momen tindakbalas. 58.18 kNm 33.64 kNm 13.18 kNm 0 0

ii)

5.63 kNm Gambarajah momen lentur bebas.

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/32

0 + 40 kNm 75 kNm

iii)

Gambarajah momen lentur akhir. y = 33.64 + 13.18 2 y = 23.41 kNm

Mencari nilai x dan y x = 58.18 + 33.64 2 x = 45.93 kNm Gambarajah momen lentur. 58.18 kNm x = 45.91 kNm 33.64 kNm y = 23.41 kNm 13.18 kNm 0 + 16.59 kNm Contoh 2.10 Rujuk contoh 2.5 (m.s.11) a) 0 40 kNm

75 kNm 29.09 kNm Contoh 2.10 akan menunjukkan bagaimana nilai momen lentur akhir di

tentukan dengan keadaan daya gabungan pada rentang AB, daya condong pada rentang BC dan daya teragih seragam pada rentang CD. Contoh ini adalah lanjutan dari contoh 2.5 (momen hujung terikat).
12 kN 20 kN 8 kN/m 30 3EI A 1m 2m B 2m 1m 2EI C 2m EI D 6 kN/m 7 kN

Penyelesaian i)

Momen hujung terikat.

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/33

Dengan merujuk contoh 2.5 (m.s. 11) anda dapati nilai momen hujung terikat adalah seperti di bawah. MFAB = - 11.33 kNm MFBC = - 2.22 kNm ii) Persamaan momen. MFBA = + 8.67 kNm MCD = - 26 kNm MFCB = + 4.44 kNm

Tidak berlaku sudut putaran pada tupang A dan C. Anggap tiada berlaku anjakan pada rasuk.
A

=0
A

0
B

; =0

MAB = 2E3I [ 2 3 MAB = 2EI


B

- 3 L - 3 L - 3 L

] 11.33 ------------------------------ (1)

- 11.33
B

MBA = 2E3I [ 2 3 MBA = 4EI


B

] + 8.67 ------------------------------ (2)

+ 8.67
B

MBC = 2E2I [ 2 3 MBC = 8EI 3


B

+
C

] 2.22 ------------------------------ (3) ] + 4.44

+ 4EI 3
C

2.22
B

MCB = 2E2I [ 2 3

- 3 L

MCB = 8EI C + 4EI B + 4.44 ------------------------------ (4) 3 3 iii) Nilai sudut.


B

Pada kes rasuk ini anda perlu menentukan nilai sudut sudut
B

dan C.Untuk mencari

anda perlu lihat keseimbangan momen pada titik B.Disini anda dapati

dua momen yang bertindak iaitu :MBA + MBC = 0 (4EI 4EI


B

+ 8.67) + (8EI 3 + 8EI


B

+ 4EI 3
C

2.22) = 0

+ 4EI

= 2.22 - 8.67

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/34

3 12EI 20EI
B

3
B

+ 8EI 3 + 4EI

+ 4EI

= - 6.45

= - 19.35

------------------------------ (5) Lihat keseimbangan momen pada titik C. MCB + MCD = 0 (8EI 3 8EI 4EI
C C

+ 4EI 3
B

+ 4.44) + (-26) = 0

+ 4EI 3 + 8EI

= 21.56 = 64.68 ------------------------------ (6)

Dengan menggunakan persamaan serentak selesaikan persamaan (5) dan (6). pers. (5) 40EI 4EI
B

x2
C

+ 8EI

= - 38.70 = 64.68 ------------------------------ (6)

------------------------------ (7)
B

+ 8EI

pers. (7) tolak pers. (6) 36EI


B B

= - 103.38

= - 2.87 EI Masukkan B dalam pers. (6) 4EI


B

+ 8EI

= 64.68
C

4EI (- 2.87) + 8EI EI 8EI


C C

= 64.68

= 64.68 + 11.48

= 9.52 EI Nilai-nilai momen tindakbalas.


B

iv)

Masukkan

dalam pers. (1), (2), (3) & (4)

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/35

MAB = 2EI (-2.87) - 11.33 EI MAB = -17.07 kNm MBA = 4EI (- 2.87) + 8.67 EI MBA = 2.82 kNm MBC = 8EI(-2.87) + 4EI(9.52) 2.22 3 EI 3 EI MBC = - 2.82kNm MCB = 8EI (9.52) + 4EI (-2.87) + 4.44 3 EI 3 EI MCB = + 26 kNm MCD = - 26 kNm b) i) Menentukan nilai momen lentur bebas. Daya tindakbalas. 12 kN 8 kN/m 10 kN 7 kN 6 kN/m

VA 1m MB = 0 VA = 20 kN MC = 0 VB2(3) 10(1) = 0 VB2 = 3.33 kN V=0 Vc2 = 7 + 6(2) 2m

VB1 VB2 2m 1m V=0

VC1 VC2 1m

VA(3) 12(2) 8(3)(1.5) = 0

VA + VB1 = 12 + 8(3) VB1 = 16 kN V=0 Vb2 + Vc1 = 10 Vc1 = 6.67 kN

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/36

Vc2 = 19 kN ii) Nilai momen lentur bebas Momen 2 m dari titik B Vb2 (2) = M2m M2m = 3.33 (2) M2m = 6.66 kNm

Momen 1 m dari titik A VA(1) = M1m + 8(1)(0.5) M1m = 20(1) 8(1)(0.5) M1m = 16 kNm Momen 1 m dari titik C M1m + 7 (1) + 6(1)(0.5) = 0
M1m = - 10 kNm

c) i)

Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah momen lentur akhir. Gambarajah momen tindakbalas. 26 kNm 17.07 kNm 2.82 kNm 0 + 0

ii)

Gambarajah momen lentur bebas. 0 + 16 kNm

26 kNm 0 10 kNm 6.66 kNm 0 + 0

iii)

Gambarajah momen lentur akhir. (26 - 2.82) b 0 1 2 0 2 1

Mencari nilai x dan y (17.07 - 2.82) a

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/37

a = (17.07 2.82) 2 3 a = 9.5 kNm x = a + 2.82 x = 12.32 kNm Gambarajah momen lentur akhir.

b = 26 - 2.82 2 3 b = 15.45 kNm y = b + 2.82 y = 18.27 kNm

26 kNm y 17.07 kNm x 2.82 kNm 0 + 11.61 kNm 0 3.68 kNm 10 kNm

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/38

AKTIVITI 2B
Uji tahap kefahaman anda dengan mencuba aktiviti dibawah berdasarkan kepada arahan yang diberikan. Untuk semakan, sila rujuk pada helaian berikutnya. ARAHAN Tentukan nilai serta lukiskan gambarajah Momen Lentur Akhir bagi setiap kes-kes di bawah dengan mengambil nilai momen hujung terikat dari Maklum balas 2A pada muka surat 15.
3 kN a) A 3m b) 15 kN 7 kN B 3m 5 kN/m C

A 2m c) 15 kN 2m 2m

B 4 kN 6 kN/m

A 2m d) 10 kN/m A 6m 4m

B 3m 7 kN B 1.5m 1.5m

C 5 kN C

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/39

e) 5 kN/m

8 kN 7 kN

4 kN 7 kN/m

A 3m

B 2m

C 1m 1m 2 m

D 3m

SELAMAT MENCUBA !!! Jika anda menghadapi sebarang masalah sila rujuk kepada pensyarah anda.

MAKLUM BALAS 2B
Nota : Unit momen dalam kNm. a)
9 5.06 0A + 22.89 15.26 0 + A 7.63 B 9.40 11.69 C 0 D 19.32 B 0.57 24.66 1.12 C 0 5.63

b)

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/40

39

c)
24.16

29.11 19.5 44 B 14.89 12.75 0 C 0 + A

d)

32.25 0 + A

28.88 25.5 12.75 0 C 7.5 15.24 12.88 11.68 10.48 18.79

B 45 16.12

e)
0 + 2.02 3.61 4.04

2.43 1.02

10.56 1.02

25.8 11.5

INPUT 2C

2.5

Menentukan Nilai Serta Melakarkan Gambarajah Daya Ricih. Dalam input ini kita akan didedahkan bagaimana menentukan nilai daya

ricih akhir. Kita perlu melalui langkah-langkah yang akan ditunjukkan sehingga dapat melakarkan gambarajah daya ricih akhir bagi setiap kes rasuk. 2.5.1 Daya Ricih Bebas Daya ricih bebas adalah daya yang dihasilkan oleh rasuk tupang mudah. Daya ricih bebas dikira dari rentang ke rentang. Tentukan daya tindakbalas pada tupang bebas dengan mengambilkira daya yang dikenakan ke atasnya. Anda boleh mengira atau menggunakan formula dalam menentukan nilai daya ricih. Lihat Jadual 2.2 (m.s. 20)

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/41

2.5.2

Daya Ricih Dari Momen Tindak Balas Di sini anda akan menentukan nilai daya ricih yang di sebabkan

tindakbalas momen. Momen lentur tindak balas terhasil daripada berlakunya pesongan, putaran dan kesan momen hujung terikat di dalam rasuk. Untuk mendapatkan daya ricih dari momen tindak balas anda perlu mangambil suatu titik dengan menjumlahkan kesemua momen bersamaan dengan sifar. 2.5.3 Daya Ricih Akhir Daya ricih akhir ditentukan dari gabungan daya ricih bebas dan momen lentur tindakbalas. Di sini anda akan mendapatkan nilai pada titik-titik penting serta melukiskan gambarajah daya ricih akhir untuk setiap kes rasuk. .

Contoh 2.11

Menentukan nilai-nilai daya ricih. Contoh ini akan menunjukkan bagaimana nilai daya ricih akhir di tentukan dengan keadaan daya tumpu pada pertengahan rentang AB. Langkah ini adalah lanjutan dari contoh 2.1 (momen hujung terikat) dan contoh 2.6 (momen lentur). Untuk mencari nilai daya ricih akhir anda perlu gabungkan daya-daya yang bertindak dan momen lentur tindak balas mengikut rentang.
40 kN

A 2m 2m

Penyelesaian

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/42

Daya ricih bebas di kira dari rentang ke rentang. Di sini anda akan jadikan rentang AB sebagai rasuk tupang mudah dengan keadaan daya dan jarak yang sama. Dari contoh 2.6 (m.s. 17) kita dapati nilai momen lentur tindak balas ialah ; MAB = - 30 kNm ; MBA = 0 kNm menunjukkan nilai ( - ve) dan

Peringatan kepada pelajar bahawa tandaan menunjukkan nilai ( + ve). 40 kN 30 kNm A Va 2m MB = 0 VA(4)-40(2) 30 = 0 VA = 80 + 30 4 2m MA = 0 0 kNm B Vb

V=0 @ VA + VB = 40 VB = 12.50 kN

40(2) -VB(4) 30 = 0 VB = 80 - 30 4

VA = 27.50 kN VB = 12.50 kN Gambarajah daya ricih akhir. 27.5 kN + 0 0 12.5 kN Contoh 2.12 Contoh ini akan menunjukkan bagaimana nilai daya ricih akhir di tentukan dengan keadaan dua daya tumpu pada dikenakan pada rentang AB. Langkah ini adalah lanjutan dari contoh 2.2 (momen hujung terikat) dan contoh 2.7 (momen lentur).
50 kN 15 kN

A 2m 2m 2m

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/43

Penyelesaian

Dari contoh 2.7 (m.s. 22) kita dapati nilai momen lentur tindak balas ialah ; MAB = - 68.89 kNm ; 50 kN 68.89 kNm MBA = 0 kNm 15 kN 0 kNm

VA 2m MB = 0

VB 2m 2m

VA (6) - 50(4) 15(2) - 68.89 = 0 VA = 200 + 30 + 68.89 6 VA = 49.82 kN MA = 0 50(2) + 15(4) - VB (6) - 68.89 = 0 VB = 100 + 60 - 68.89 6 VB = 15.18 kN Gambarajah daya ricih akhir. 49.82 kN @ V=0 VA + VB = 50 + 15 VB = 15 .8 kN

+ 0 0.18 kN

0 15.18 kN

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/44

Contoh 2.13

Contoh ini akan menunjukkan bagaimana nilai daya ricih akhir di tentukan dengan keadaan daya tumpu dikenakan pada rentang AB dan beban teragih seragam pada rasuk julur BC. Langkah ini adalah lanjutan dari contoh 2.3 (momen hujung terikat) dan contoh 2.8 (momen lentur).
12 kN 6 kN/m I A 1m 3m B 3m 2I C

Penyelesaian

Dari contoh 2.8 (m.s. 24) kita dapati nilai momen lentur tindak balas ialah ; MAB = + 5.63 kNm ; lentur bebas ialah :MBC = - 27 kNm Tandaan menunjukkan nilai ( - ve) dan menunjukkan nilai ( + ve ) MBA = + 27 kNm Rentang BC iaitu rasuk julur tiada nilai momen lentur tindak balas. Nilai momen

Perhatian perlu diberikan kepada MAB = + 5.63 kNm, untuk mendapatkan nilai yang betul kita perlu meletakan tandaan ( - ve ) supaya sama dangan nilai momen yang diperolehi . ( - ) - 5.63 = MAB = + 5.63 kNm 12 kN - 5.63 kNm Va 1m MB = 0 27 kNm Vb1 Vb2 3m 3m 6 kN/m Vb2 = 6(3) Vb2 = 18 kN

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/45

VA(4) - 12 (3) (- 5.63) + 27 = 0 VA = 36 - 5.63 - 27 4 VA = 0.84 kN V=0 VA + VB1= 12 VB1 = 11.16 kN Gambarajah daya ricih akhir. 18 kN

+ 0.84 kN 0 11.16 kN

Contoh 2.14

Contoh ini akan menunjukkan bagaimana nilai daya ricih akhir di tentukan dengan keadaan daya teragih seragampada rentang AB dan daya tumpu pada rentang BC. Langkah ini adalah lanjutan dari contoh 2.4 (momen hujung terikat) dan contoh 2.9 (momen lentur). 40 kN 24 kN/m 1.5 I A 5m B 2m 2m I C

Penyelesaian

Dari contoh 2.9 (m.s. 26) kita dapati nilai momen lentur tindak balas ialah ; MAB = - 58.18 kNm MBC = - 33.64 kNm 58.18 kNm ; ; MBA = + 33.64 kNm MCB = + 13.18 kNm 40 kN 33.64 kNm

24 kN/m

13.18 kNm

VA

VB1

VB2

VC

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/46

MB = 0 VA(5) + 33.64 58.18 24(5)(2.5) = 0 VA = 58.18 + 300 33.64 5 VA = 64.91 kN MC = 0 VB2(4) + 13.18 33.64 40(2) = 0 VB2 = 80 + 33.64 13.18 4 VB2 = 25.12 kN

V =0 VA + VB1 = 24(5) VB1 = 55.09 kN

V =0 VC + VB2 = 40 VC = 14.88 kN

Gambarajah daya ricih. 64.91 kN 25.12 kN + 0 55.09 kN 14.88 kN

Contoh 2.15 (m.s.29)

Contoh ini akan menunjukkan bagaimana nilai daya ricih akhir di tentukan sendeng pada rentang BC. Daya gabungan juga dikenakan pada rentang julur CD. Langkah ini adalah lanjutan dari contoh 2.5 (momen hujung terikat) dan contoh 2.10 (momen lentur).

Rujuk contoh 2.10 dengan keadaan dua daya gabungan dikenakan pada rentang AB dan daya

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/47

12 kN 20 kN 8 kN/m 30 3EI A 1m 2m B 2m 1m 2EI C 2m EI 6 kN/m

7 kN

Penyelesaian Dari contoh 2.10 (m.s. 29) kita dapati nilai momen lentur tindak balas ialah ; MAB = -17.07 kNm ; MCB = + 26 kNm ; 12 kN 8 kN/m 17.07 VA 2.82 VB1 VB2 26 VC1 VC2 MBA = + 2.82 kNm ; MCD = - 26 kNm 10 kN 7 kN 6 kN/m MBC = - 2.82kNm

MB = 0 VA(3) + 2.82 - 12(2) - 8(3)(1.5) 17.07 = 0 VA = 24 + 36 + 17.07 - 2.82 3 VA = 24.75 kN MC = 0 VB2(3) + 26 - 2.82 - 10(1) = 0 VB2 = 10 + 2.82 - 26 3 VB2 = - 4.39 kN V=0 VC2 = 6(2) + 7 VC2 = 19 kN

V=0 VB1 + VA = 12 + 8(3) VB1 = 11.25 kN

V=0 VC + VB2 = 10 VB1 = 14.39 kN

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/48

Gambarajah daya ricih. 24.75 kN 16.75 kN + 0 4.75 kN 4.39 kN 11.25 kN 14.39 kN 19 kN 7kN 0

AKTIVITI 2C
Uji tahap kefahaman anda dengan mencuba aktiviti dibawah berdasarkan kepada arahan yang diberikan. Untuk semakan, sila rujuk pada helaian berikutnya. ARAHAN Tentukan nilai serta lukiskan gambarajah Daya Ricih Akhir bagi setiap kes-kes di bawah dengan mengambil nilai momen hujung terikat dari Maklum balas 2B pada muka surat 38.
3 kN a) A 3m b) 15 kN 7 kN B 3m 5 kN/m C

A 2m 2m 2m

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/49

c)

15 kN 6 kN/m A 2m 4m 10 kN/m A 6m B 1.5m B 3m 7 kN

4 kN

C 5 kN C 1.5m

d)

e) 5 kN/m

8 kN 7 kN

4 kN 7 kN/m

A 3m

B 2m

C 1m 1m 2 m

D 3m

SELAMAT MENCUBA !!! Jika anda menghadapi sebarang masalah sila rujuk kepada pensyarah anda.

MAKLUM BALAS 10.13 kN 2C


a)
+ 0 3 kN 4.87 kN 10.87 kN

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/50

16.15 kN

b)

+ 0 -

1.15 kN 0 6.48 kN

c)

22 kN 13.53 kN + 0 1.47 kN 31.13 kN

13.48 kN 22 kN 4kN

d)

25.47 kN

12kN + 0 5 kN

28.87 kN

e)
6.15 kN + 0 -

18.72 kN

3.54 kN

4.72 kN 0.72 kN

4.46 kN 11.46 kN 20.28 kN

PENILAIAN KENDIRI
ARAHAN Dengan menggunakan Kaedah Cerun Pesongan selesaikan setiap kes rasuk di bawah dengan menentukan :-

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/51

i) ii) iii) a)

Nilai-nilai momen hujung terikat. Nilai-nilai dan lukiskan gambarajah momen lentur akhir. Nilai-nilai dan lukiskan gambarajah daya ricih akhir 10 kN 5 kN/m 15 kN

3m 8 kN 9 kN

3m

2 9 kN/m

b)

B A 1m 2m 2m 4m 18 kN 7 kN/m A B 3m 5m C 2m C

c)

D 2m

30 kN

10 kN/m

20 kN C

A d)

2m

2m

B 4m 1m

3m

* Jika anda kurang faham atau tidak pasti sila rujuk kepada pensyarah anda.

MAKLUM BALAS
Nota : Unit daya ricih dalam kN Unit momen lentur dalam kNm a) i
54.44

72.58

Nilai dan gambarajah momen lentur akhir.


27.22 0 + 5.57 67.540.27 60 0

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/52

ii

Nilai dan gambarajah daya ricih akhir.


20.93 + 0 4.07 19.07 34.07 44.07 5.93 0

b)

Nilai dan gambarajah momen lentur akhir.


12.3 kNm 12.08 kNm 11.85 kNm 7.38 kNm 14 kNm 2.46 kNm + 0 7.54 kNm 18 kNm 0 6.62 kNm 5.93 kNm 10 kNm

ii

Nilai dan gambarajah daya ricih akhir.


18.11 kN 7.54 kN + 0 0.46 kN 9.46 17.84 kN 0

c)

Nilai dan gambarajah momen lentur akhir.

CERUN PESONGAN (RASUK)


31.5 kNm 19.35 kNm 7.2 kNm 0 + 7.88 kNm 21.88 kNm 0 2.53 kNm 9.45 kNm 18 kNm 9.9 kNm 8.55 kNm

C4303/U2/53

ii

Nilai dan gambarajah daya ricih akhir.


22.36 kN 8.33 kN + 0 12.64 kN 21 kN 9.68 kN 0

d)

Nilai dan gambarajah momen lentur akhir.

15.31 14.85

14.39

13.27 12.14 9.93

30 0 +

20 15 5.07 6.74 3.31 0

15.15

CERUN PESONGAN (RASUK)

C4303/U2/54

ii
+ 0 -

Nilai dan gambarajah daya ricih akhir.


13.37 11.14 7.58 0 8.86 22.43 26.62

TAHNIAH !!! ANDA TELAH BERJAYA MENCAPAI OBJEKTIF. Sila cuba unit berikutnya.